EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil"

Transcrição

1 ES Rv Cníf ISSN: Unvrdd Nv d Julh Brl Brln Mrn, Cbl; Mr, Emrn Ann; d Olvr Slv, Alr; d Crm A Tdrv, Mr Rr d pród níf d rrd n Brl ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d= Cm r rg Númr mpl M rg Hm d rv n Rdly Sm d Infrmçã Cníf Rd d Rv Cníf d Amér Ln, Crb, Epnh Prugl Prj dêm m fn lurv dnvlvd n âmb d nv A Abr

2 d: /ES.n Rr d pród níf d rrd n Brl A prr f nf prdl f rr n Brzl Cbl Brln Mrn Dur m Admnrçã. Prfr d grduçã d Unvrdd Fdrl d Sn Crn UFSC, Flrnópl, Brl Emrn Ann Mr Dur m Admnrçã. Prfr d Prgrm d Pó-grduçã m Admnrçã (PPGA) Unvrdd Nv d Julh, Sã Pul, SP-Brl Alr d Olvr Slv MBA n Mr Prj Mngmn. - Unvrdd Nv d Julh, Sã Pul, SP-Brl Mr d Crm A Tdrv Alun d Mrd Prfnl m Admnrçã Gã d Prj (MPA-GP) - Unvrdd Nv d Julh, Sã Pul, SP-Brl Rum: A pqu níf n rrd é lg nv. F prr d 2008 qu nvlvd m rrd mprmrm m dvulgr ruld d u pqu níf, mvd pl brur d um nul públ d Mnér d Eduçã br nnudd d frmçã uprr m rrd. N nx, prn rg buu vrfr p vluv d pród qu pum m f rrd, pr vrgur m rv ã vld n Sm Qul d Cp. A brdgm mdlóg pld f pqu bblgráf, dumnl qulv n d rv pqud. O dd bd prmrm vrfr qu, n grl, pród qu mpõm mr nã umprm rqu mínm d quldd, pr qu pm r ndçõ pr lvnr Qul, lém d fl d plnjmn nr nvlvd, qu prn m df qu prm r uprd pl qup d drçã. Plvr-hv: Srrd. Pród níf. Sm Qul. A r g Abr: Th rrh n rr pr mhng nw fr prfr, rrhr, udn nd prfnl. Sn 2008, hy hv bm mprmd ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

3 Rr d pród níf d rrd n Brl pnng h rul f nf rrh, mvd by h publ nuln f h Mnry f Edun fr nnung n h hghr dun n h rr r. Bu hy hv dnfd h hr wr n prdun publhd by h unvr. In h nx, h ppr m vrfy h vlunry p f jurnl h fu n h xuv rr r, fr nvgng hw h jurnl r bng vlud n h Sym Qul/Cp rnkng. Th rul hwd wh jurnl f h rrh dd n g mnmum quly rqurmn r n h Rnkng ym, lk f plnnng mng h nvlvd r ll hllng wh nd b vrm by h drl m. Ky wrd: Srr Pr. Snf Jurnl. Sym Qul Rnkng. 1 Inrduçã E S R v C n í f Pd- ndrr qu pqu níf mnd m bj d ud prfã d rrd é lg nv, prnplmn fr ndrd qu é n d 2008 publçõ drnd pr prfã nhm f vld pr prá uçã prfnl, m publçõ d lvr mnu pr mlhr d dmpnh prfnl (NONATO JÚNIOR, 2009). N nx vrf- qu rrd nd nã nu m um ên, um mp d nhmn u um mp d ud, nnr- n bu d blmn d u bj d ud, pr mvçã d pqudr pr pqur br rrd. Sbr duã pdm r dd Hllr (2006) frmr qu rrd é um mp d ud d plçã nã um ên, Nn Júnr (2009) publr br qu pu m u dnmnçã A Fundçã d Cên d Ar m qu ur dfnd urgmn d mp ór d Cên d Ar qu rv d b pr nrzçã d rrd m ên mbém dfn Ar m bj d ud d Srrd Exuv, lg qu ur rfrm m 2012 (NONATO JÚNIOR, 2012). Tmbém é pívl r Sbn Mrhll (2009) dfndrm qu rrd nã é um ên uônm, m qu ulz d vár ên ên muldplnr prnplmn d ên d Admnrçã. E m 2012, Nmn pnu qu rrd mn- 64 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

4 MARTINS, C. B. l. m rlçõ m dfrn ár d nhmn qu prn- m f d nldçã nqun ár d nhmn. Am, n d 2008 f ndrd um mr hór, m qu Mnér d Eduçã, rprnd pl Srr d Eduçã Suprr (SESu) bru um nul públ n qul nulu dd br nnudd d frmçã uprr m rrd, m lgçã d qu, pó pqu rlzd pl órgã, vrfu- qu rrd nã puí prduçõ níf nm um dumn pdrã qu dx lr, pr dd pr órgã flzdr d duçã uprr, qul r frmçã qu ur d rrd frm u dn qu rm prduçõ publd pl rp dn d ur (MEC, 2008; FENASSEC, 2009). E f n mmn qu nvlvd m rrd lrm um udên m uprnndn d Inu Nnl d Eud Pqu Edun Aní Txr (Inp), pr nfrmr qu prfã r rgulmnd, bm m rpndr qunmn qu n ruld d pqu d Inp nã frm ndd (FENASSEC, 2009b). A fnl d udên, nul públ f upn, Fdrçã Nnl d Srár (Fn) mprmu nrgr um dumn dlhd m d xplçõ br pfdd d prfã, bm m bx nd, m nur d rprnn d dvr d d fdrçã. Além d, prfr pqudr prn n udên nnzrm mprmrm m dvulgr ruld d u pqu níf, prr d mmn, f vvnd um mdfçã d mprmn pur rfrn à publçõ níf br rrd, m nv d d rgõ d Pí. Enr nv, pd- r frmçã d Cmê Erég d Eduçã, ldrd pl Snd d Srár d Ed d Sã Pul (Snp), junmn m nuçõ d nn d d d Sã Pul qu puím /u nhm nr m frr ur d rrd, n nív én, nlóg u xuv (SINSESP, 2013). And, nfrm Snp, frmçã d mê v m bjv prnpl prmvr rflxõ rí r d nruçã d mrl unfrm pr prfã d rrd ud d rég qu A r g ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

5 Rr d pród níf d rrd n Brl E S R v C n í f prpm nrmn nr unvrdd qu frm ur d rrd. N Cmê Erég f puld qu nuçõ rm qu fvrr nr-rlnmn nr prfr rdndr, unfr mpên, dnvlvr rnhr hbldd, nrumnlzr prfr m un u nvdr, m f n nrdplnrdd. E Snd dvr: rprnr fzr munçã nr nuçõ, fvrr prpgçã d núd, nrbur m pçã d prfr dvulgr çã pr mrd d rblh (SINSESP, 2013). Cm rblh dnvlvd pl mê, nblz- qu já frm rlzd qur wrkhp, ur, um fórum rê plr pr prfr qu mnrm ul n dvr dpln d ur d rrd. E pr nrbur m prduçã dêm, frm prmvd d nur, n n d , m qu prmrm rê mlhr rblh nr m d n (SINSESP, 2013). Além d, n n d 2010, f rd Rv Gã Srrd GS, unnd- n frmçõ d Sn Rjwk (2013) d qu prnpl m frml d munçã níf ã pród; qu l pum ppl fundmnl n munçã d ruld d pqu, m mbém ã ulzd m vlçõ d prduçõ níf d pqudr nuçõ. Am, GS é ndrd mr nrbuçã pr pqu dnvlvd pl Cmê, prnplmn pl pçã nqud m 2012 n rnkng d Sm Qul d Crdnçã d Aprfçmn d Pl d Nívl Suprr (Cp), m r B3, m 2013, r B2. E br pród, f brvd qu m dvr nuçõ d nn uprr (IES) frm prmvd nv m bjv d frlr rv níf. E n nx, n prn rg, bu- vrfr p vluv d pród qu pum m f rrd. Pr vrgur m rv ã vld n Sm Qul d Cp, rblh buu rpndr gun quã d pqu: Cm rv m f m rrd pdm ruurr pr lvnr u n n m d vlçã WbQul d Cp? E m bjv grl, nlr prdmn dd pl rv d rrd n Sm WbQul d Cp. Snd bjv píf: ) dmnrr qu ã rv níf d ár 66 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

6 MARTINS, C. B. l. d rrd; b) nlr pçõ d rv xn n Sm Qul d pród; ) vrfr qu prdmn dd pl Rv GS, qu nquu r B2 m rê n d xên. A brdgm mdlóg á drmn rlnd pr rpndr quã d pqu. E pr rpndr quã, f rlzd um pqu bblgráf pr prnr qu ã rér d vlçã d Cp rfrn à vlçã d pród. E pr prnr pnrm d rv níf m f n rrd, frm ndrd pród qu ã rlnd drmn m m. N qu dz rp prdmn dr dd pl Rv GS, prdu- um pqu dumnl, m b n nfrmv d Snp, m mbém m dumn nrn. Pr n, pr m d d rv, f rlzd um pqu qulv, brdnd p nrmv dr. Am, f pívl rgnzr ruurr nfrmçõ dnr d um bl m rv, pr nlr gã drl dd u drên, nfrm rér puld pl vlçã WbQul/Cp. 2 A Avlçã d pród níf n Brl An d dmnrr qu ã rv m f m rrd, u pçõ n Sm Qul d pród m GS ngu r B2 dnr d prz d rê n d u xên, vrf- ndd d xplr qu ã qu d m d vlçã d Cp. A r g 2.1 Qu d m d vlçã d Cp Cm fnldd d xpndr nldr pó-grduçã r nu m d d d fdrçã, f rd n déd d 1950 Crdnçã d Aprfçmn d Pl d Nívl Suprr (Cp), m, nrbund pr qu prgrm d pó-grduçã funnm d md ngrd nn pr dnvlvmn d nhmn nlóg níf qu dd n (CAPES, 2011). Mrn l (2012) frmm qu pó-grduçã brlr vm vlun- ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

7 Rr d pród níf d rrd n Brl E S R v C n í f d d frm gnfv, frmnd- lnçnd rdbldd nrnnl m l pdrõ d quldd m vár ár d nhmn. Cm prupçã m umprr u ppl, Cp bu nn prmrmn d u m d vlçã, pr qu nnu rvnd d nrumn mpulndr d pó-grduçã brlr n bu d um pdrã d xlên níf pr mrd durd n Pí. E pr, mplnu m 1976 um m d vlçã, rnhd m um d m mdrn fn d mund (MACCARI, 2008). A ndrr nv grnd ár d nhmn dnmnd pl Cp ên grár; ên blóg; ên d úd; x d rr; ên humn; ên pld; ngnhr; lnguí, lr r muldplnr, xm n Brl prgrm rmndd, qu nmplm ur (CAPES, 2012). A vlçã d prgrm d pó-grduçã n m d pr: ) vlçã d prgrm d pó-grduçã; b) vlçã d prp d nv prgrm. Pr d ár d nhmn, vlçã d prgrm é ruurd lbrd lvnd- m n gun qu: I Prp d prgrm; II Crp dn; III Crp dn; IV Prduçã nlul; V Inrçã l. Pr ndr prp n rg, rá frnd um prfundmn n qu IV Prduçã nlul (CAPES, 2013). O qu prduçã nlul rprn 35% d l d vlçã. Nl ã brvd vld gun n, m rbuçã d rpv p pr mpr p l d rér: ) publçõ qulfd d prgrm pr dn prmnn, 40% d p; b) drbuçã d publçõ qulfd m rlçã rp dn d prgrm, m 30%; ) prduçã én, pn ur prduçõ ndrd rlvn, m 15%; d) prduçõ rí, n ár m qu l p d prduçã fr prnn, m 15%. Cnfrm Smp l. (2012), é vdn n vlçã rnl d Cp mprân d prduçã níf m pród, um vz qu l mpõ dvr n d qu d vlçã u á drmn rlnd m vár dl, pr xmpl, n qu d rp dn, qu vl prnul d bl d prduvdd, prj d pqu m fnnmn xrn ur. 68 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

8 MARTINS, C. B. l. Am, prduçã níf é vld pr m d um m d pnuçã dnmnd Qul (SAMPAIO l., 2012), pr rbuçã d n n qu, Cp dpnblz pr mã um bl m númr d pn pr d prduçã nlul, m xmpl, n ár d dmnrçã, ên náb urm. E rbuçã é f nfrm bl 1: Tbl 1: Pnuçã d prduçã bblgráf gund p nívl d prduçã Tp d publçõ Er Pnuçõ Pród A1 100 A2 80 B1 60 B2 50 B3 30 B4 20 B5 10 Fn: Adpd d dumn d ár 2009 d Cp. Dpnívl m: <hp://www. p.gv.br/vl/dumn-d-r->. A m: 10 nv Apó vlçã d ár, pród é drd n Sm WbQul, pr nul d d dd. A r g 2.2 Sm WbQul Cp O Sm WbQul é um nrumn ulzd pr rfçã d pród níf brlr. A gên rpnávl pr rdnr m d vlçã é Cp. D mnr rnprn, plv xrn WbQul á dpnívl nln m m bjv nfrmr um l m lfçã d pród ulzd pl prgrm d pó-grduçã pr dvulgçã d u prduçã nlul. Cb rlr qu Qul é ulzd prdmn d rên n n d 2013 f rruurd. ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

9 Rr d pród níf d rrd n Brl Pr qu um rv níf nh u nluã n b Qul d Cp, rmnd- qu qup dr (dr, rp drl níf) dm prá nrm nrnn pr drçã lrôn. Cnfrm Sn Nrnh (2013), prnp prá dr qu dr níf dvm lvr m ndrçã m um publçã níf ã: E S R v C n í f ) lmn xrín (frm): nmpl dndd frml d rv, lyu d rg m lgnd bblgráf d pród, n d ur u rpv flçõ, rgr ISSN, rum plvr-hv, umár d dçã, pgnçã nínu d rg. Além d, nfrmr prmnnmn, n págn lrôn, nrm d ubmã, dm pr ubmã d rg, plí drl, nd, nlur drçã dlhd d prdmn d rmçã rbrgm dd pl pród; b) lmn nrín (núd): nmpl n frm (nrmlzçã, prddd), quldd d rg publd (ndm), ndxçã m b bblmér, fr d mp, rp drl níf rprnv. O própr Sm Qul já ulz fr d mp m rér dv. A l ulzd pr rbuçã d n lv m ndrçã fr d mp índ H d d n. Crd m 2005 pr Hrh, índ H é númr d rg m çõ mr u gu númr d publçõ d um drmnd ur (HIRSCH, 2005). Cm rfrên mp, qun mr l fr xên d pród u mprân n ár, mr rá u pnuçã. Cm nu d ludr p frm d publçõ níf rmndd pl Cp, f dpd bl dpnblzd n d plv WbQul, d ár dmnrçã, ên náb urm, nfrm Tbl 2. Cm xpçã d rér d vlçã dd pl ár, prupõ- mprân d nrmlzçã d pród. E qu pr vlçã frm ndrd p xrín nrín- 70 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

10 MARTINS, C. B. l. Tbl 2 Crér d n d 2012, pr nluã d pród níf d ár d dmnrçã, ên náb urm n b Qul d Cp Er C B5 B4 B3 B2 B1 A2 A1 Crér dd Pród qu nã ndm rér pr r B5 Tr ISSN Tr prddd dfnd Andr dmnd pr nqudrr n r nrr Tr rvã pr pr Aprnr dçõ ulzd é 2011 Dpr d nrm d ubmã Andr à dmnd pr nqudrr n r nrr Andr d rér dr n quên: 1 Dpr d mã/f 2 Infrmr nm flçã d dr 3 Infrmr nm flçã d mmbr d mê drl 4 Dvulgr nulmn nmn d rvr 5 Publr, n mínm, d númr pr n 6 Infrmr dd mpl d rg 7 Infrmr ndrç d pl mn um d ur Andr à dmnd pr nqudrr n r nrr Tr m d rê n Tr um ndxdr (Spu, Eb, Dj, Gl, Cl, Hp, Ip, IBSS) Dvulgr nfrmçõ br râm d prvçã Aprnr lgnd bblgráf d rv m d rg Tr nlh dvrfd Nã r dr hf m ur Dvulgr nfrmçã br pr d vlçã Andr r nrr Spu 0 < H Spu 4 u 0 JCR 0,2, qu fr m fvrávl pród u r n Sl u Rdly u Tr m d n n u r pród d um d gun dr: Sg; Elvr; Emrld; Sprngr; Indrn; Prgm; Wly; Ruldg 4 < H Spu 20 u 0,2 < JCR 1,0, qu fr m fvrávl pród H Spu > 20 u JCR > 1,0, qu fr m fvrávl pród A r g Fn: Adpd d Cmund n. 002/2012 Ár d dmnrçã, ên náb urm: ulzçã d WbQul d ár (WbQul, 2012). ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

11 Rr d pród níf d rrd n Brl, m dvulgçã d rgr d ubmõ, nfrmçõ br qup drl, qu pblm vrfçã d u xpr (COSTA; GUIMARÃES, 2010). Adnlmn, ur rér rlvn dd n vlçã f ndxçã d pród m b d dd nn nrnn. T rér dd nã ã xludn, é, nrmlzçã pr pród é um vdd mprndívl ulzd pl prnp gên, nuçõ b ndxdr nn nrnn. Cb rlr nd qu, um vz qu um pr drl é nrmv dqud, rmn rá nrbur pr quldd rpuçã d pród prn Cp (SANTOS; NORONHA, 2013). 2.3 Sm d publçõ d pród E S R v C n í f Cnfrm Sn Rjwk (2013), pród níf dpnblzd lrnmn ã rnnd d vz m mprn pr dvulgçã d nhmn níf n nuçõ d nn uprr (IES) n prgrm d pó-grduçã r nu rn dfuã d nv nlg d nfrmçã vblzu rmn d qundd d pród níf publd pl nrn m d ár. Pr grnmn d flux drl xpnã d publçõ d lvr, frm dnvlvd m nfrmn píf, m, pr xmpl, fwr dnmnd Opn Jurnl Sym (OJS), qu f umzd rduzd m Sm Elrôn d Edrçã d Rv (Sr) n Brl m 2003, pl Inu Brlr d Infrmçã Cên Tnlg (Ib). N nd, pród qu ulzm plfrm d drçã lrôn OJS (Opn Jurnl Sym) pum um grnd vngm m rlçã pród dd d mnr rdnl. E vngm é brvd pl dmnuçã d u m d p d publçã, prnplmn, n umn d brngên d pród nnl nrnnl. O mr mv pr dçã d pr d drçã d plfrm OJS f fldd d u d frrmn, nd, fldd 72 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

12 MARTINS, C. B. l. d dmnçã prrvçã d nfrmçã, m dnd mr vbldd pr ur. É pívl nr mp d frrmn, nfrm dd qu ã dpnív n d PKP (Publ Knwldg Prj). Em 2009, gráf 1 mr qu hv r d rv rgrd n prl PKP. E nd, f pívl nr qu, prr d uubr d 2012, qundd d pród qu prm ulzr m OJS umnu pr , num l d íul m nfgurçã gã drl OJS. Gráf 1 Pród qu drm m OJS pr príd: Fn: S d Publ Knwldg Prj (hp://pkp.fu./j-ur-numbr). A m: 19 jul A r g A fgur 1 prn ulzçã d OJS pr nnn. É pívl brvr qu n Amér d Sul, pfmn n Brl, qundd d rv qu prm pr m d m OJS é d 3.627, mnd m rv d Amér d Nr, ulrpm dm nnn. A prníp, OJS é ndrd pl ngrn dr um frrmn nuv, d fál vm rnnd d vz m ppulr. Dnr dvr rrí d OJS/Sr, pd- r: ) u grnmn é rm; b) nfgurçã pr nívl hrárqu: m ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

13 Rr d pród níf d rrd n Brl Fgur 1 Ulzçã d fwr Opn Jurnl Sym (OJS) pr nnn E S R v C n í f Fn: S d Publ Knwldg Prj (hp://pkp.fu./j-gg). A m: 19 jul pu flxbldd pr dmnrçã d dr, rvr ur; ) ubmõ n-ln: pr m d Inrn é pívl ubmr rg grnr mm; d) nrf pr dr d uuár é rlzd lvrmn, m grn-grl dfn ppé; ) ndxçã d mdd: m gr índ pr x nlu n rv, m fl ndxçã n mnm d bu, m pr xmpl Ggl Shlr. Aulmn, d rv m f m rrd ulzm fwr, qu fr br, rrr gru núd d pród. Vl rlr qu Sr é rmndd pl Cp (TRZESNIAK, 2006). Cm m é lvr, vrf- qu nnmn ã rlzd ulzçõ, nd qu úlm vrã, m julh d 2013, é ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

14 MARTINS, C. B. l. 2.4 A ndxçõ rér dd pl b A prníp, ndxçã m um b d dd rduz m rnhmn, umn d vbldd dmnçã d pród. D rd m ur Sn Nrnh (2013), qun mr fr ndxçã d pród m b d dd nn nrnn, mr rã hn d pród r v, d d pl mundd níf. N qu dz rp rér ulzd pl b ndxdr, n m dd pr nluã d pród ã: r ISSN; drrz pr ur m nglê (b, m Spu Rdly, dm m rér d çã); prddd ávl; nrmlzçã; dm dd pl pród; pdrnzçã; rp drl dvrfd (rgnl nrnnl); f p; rg néd. A ndxçõ mbém ã ndrd m xgên pr qulfçã prév pr pród, u j, pr rrr um b pnuçã n WbQul/Cp é nár nlur rv m bn d dd d ndxdr, qu rprnm um nrmzçã d nfrmçõ bblgráf qu prmm qu rg jm llzd pr um m d bu, rlzd pl nfrmçõ bá nd n rg. Cm xmpl, pd- r SELO, ndrd m um ndxdr rfrên m quldd d prduçã níf n Brl (SANTOS, 2010). Pr Sn Rjwk (2013), pr prníp, núd d pród frnm vldçã d mér méd níf pl pr nhd m pr rvw (rvã pr pr), qu rfrnd quldd d rg publd. A r g 3 Evluçã d pród níf d rrd O prmr pród níf d rrd f rd m 2001 pl Unvrdd Edul d O d Prná Cmpu d Tld; prn, mprd m dm ár d nhmn, pród vld pr rrd pdm r ndrd, nfrm lfçã rd pr Rjwk Aldrgu (2007), m f nl. ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

15 Rr d pród níf d rrd n Brl A qundd d pród pd r ndrd rr, mprd m qundd d pród d grnd ár d nhmn, m dmnrçã, dr, plg, já qu ulmn xm mn n rv níf m f m rrd, prnd gur m rdm lfbé, m r n ár d dmnrçã, ên náb urm: E S R v C n í f ) Cpl Cníf Crd n Unvrdd Edul d Cnr- O (Unnr), m 2003, pu r B3 n dmnrçã, ên náb m m ur qur ár d nhmn n Qul d Cp. A prddd d publçõ é qudrmrl; b) Fzu m Rv Crd n Fuldd Ad d Ubrb, m 2004, nã pu r n ár d dmnrçã, ên náb urm, m B5 m rê ár C m ur rê n Qul d Cp. A prddd d publçõ é nul; ) Rv d Gã Srrd GS Cm d nrrmn, rv f rd m 2010, pl Snp, ulmn pu B2 n dmnrçã, ên náb urm, B4 m duçã, B5 m m du ár C m m rê ár d nhmn n Qul d Cp. A publçõ ã mr, lznd 16 rg nu; d) Rv Expv Cuj nuçã mnndr é Unvrdd Edul d O d Prná (Un) Cmpu d Tld, m publçõ dd Aulmn á qulfd m r C n dmnrçã, ên náb urm m m du ár, B5 m ur rê ár B3 m plnjmn urbn rgnl/dmgrf n Qul d Cp. A prddd d publçõ é nul; ) Srrd m Crd n Unvrdd P Fund m 2005, pu r C m dmnrçã, ên náb urm B5 m ur du ár n Qul d Cp. A prddd d publçõ é nul. Sbr fr d mp (FI) d rv, vrfu- qu é mmn nnhum dl pu. 76 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

16 MARTINS, C. B. l. Sbr nv vrõ, mdfçõ mplmnçõ d m d publçã Sr, f d d Publ Knwldg Prj, m bjv d vrfr vrõ d fwr nr rv d rrd. Cnu- qu d nm d ulzçõ, m xp n bl 3: Tbl 3 Vrã d Sr n pród níf d rrd Pród Vrã Sr Aulzçõ fln Rv d Gã Srrd Rv Expv Fzu m Rv Srrd m Cpl Cníf Fn: Aur A fl d ulzçã d vrõ d m Sr pd nr nmpbldd, m pr xmpl m nv vrõ d brwr, qu nvblzr nul d rg publd pl nrd. Além d, nv vrõ pblrm rrçõ d vrõ nrr, m mbém dpnbldd d nv funnldd, qu rrm bnfí n pr dmnrdr qun pr uuár. Sbr prdmn dd pl Rv d Gã Srrd GS, f n n d 2008 qu Snp nru mpr Invmp Ld pr nr prj d rv pr d mplmnçã d m Sr, dnvlvr, rgrr hpdr d rv, dpnblzr núd n wb, mnrr flux d m Sr fzr mpnhmn d m m mdd rrv. Junmn m pr, mmbr d mê rég nrm pr d: ) dfnçã d p d rv; b) mpçã d qup drl; ) lh d dr; d) lh d mmbr d nlh drl; ) d nrm d ubmã; f) dfnçõ d prz d pr dr. A r g ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

17 Rr d pród níf d rrd n Brl E S R v C n í f Cm rég, buu- dr n rv mlhr prá dr dd pl rv níf brlr, prnplmn d ár d dmnrçã, ên náb urm. O qu rulu n nqu pl rv d r B3 n Qul/Cp, m d n d xên. M pr ngr lfçã brvu-: ) um prupçã nn m ulzr plfrm d rv n m Sr; b) um bu nn d ndxçõ pr rv, nd qu n fnl d prmr mr d n d 2013, l puí rê ndxçõ nrnn (Eb H, Dj Prqu); ) um ulzçã nn d qudr d nlh drl, m bu d nv prr nr pqudr; d) mnunçã d um qup plzd m publçõ d rv níf; ) rlzçã dvulgçã d rv m vn d ár, m mbém m vn d ár rrl, m pfmn m vn d ár d dmnrçã; f) prr m rvr d x (pruguê/nglê/pnhl). E, fnlmn, pr nrbur m rp pr quã d pqu, f rlzd um lvnmn d qul é uçã d d pród, m rlçã rér dd pl Cp, gund rér bld pl WbQul/Cp, rgnzd n bl 4. D pród rlnd, vrf- fl d lgum nfrmçõ ndrd mprn n mmn d vlçã, m, pr xmpl, nã dlhmn d m ã rlzd vlçõ d rg, u j, p d rbrgm dd; nã umprmn d prddd puld pl pród; mpl d rg m lgnd bblgráf: vlum, dçã nfrmçã d ur. 5 Cndrçõ fn O fwr Sr rvlunu unvr d publçõ níf nln, v qu pu um mr rpdz n flux drl, prnplmn, m rlçã à drbuçã, qu é m mpl nnân mprd frm mpr. Pr m d lrur udd, nd, lvnd m ndrçã rér d vlçã d pród dd pl m Cp, dd bd prmrm vrfr qu, n grl, pród qu m- 78 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

18 MARTINS, C. B. l. Tbl 4 Quldd d pr dr nld n pród ITENS Vrfd n d pród Rv d Gã Srrd - GS Fzu m Rv Rv Expv Srrd m Cpl Cníf ISSN X X X X X Lgnd bblgráf n rg mpl Arbrgm dd pl pród Cnlh níf drl Indxçã m b d dd bblmér X X X X X X X X X X X X Prddd ávl X X Arg néd publd m m rrd* Infrm Publhr X X X X X Plí drl / gvrnnç d pród Infrm d d rbmn prvçã d rg Drrz pr ur ã nfrmd n X X X X X X X X A r g X = Cn n págn d pród Fn: Aur. Lgnd: Nã n/dd nmpl * Númr d rg publd n príd d 2012 põm mr prnm lun rm prnhd, n qu dz rp rqu mínm d quldd, pr qu pm r ndçõ pr lvnr Qul. I é, nd nã rrpndm à xpv d mundd dêm n qu nrn à brvçã d rér. ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

19 Rr d pród níf d rrd n Brl E S R v C n í f Adm, nfrm nál nr rv, prb- xên d df d plnjmn rm uprd pl qup d drçã d pród udd. Qun à Rv d Gã Srrd, brvu- qu, pr mplnçã, nlçã ulzçã d fwr Sr, f rqurd rnmn, hrd f kll mpên dqud d prfnl d mpuçã, pr vr nfl flh d gurnç n u d plfrm OJS (STUMPF, 1998). Pr fm, dr níf nã dv r ún rpnávl pl rv, nd qu frç pr mlhr ruld dvrá r múu. Cm ugã, khldr pdrm prpr d wrkhp rlzd pl Ib, u ur lvr pr pçã én d pród. O p qu nld mrrm qu lgun pród d rrd nm d lgun udd ju. A mr d rv nã á m nfrmdd m pdrõ bld pl Cp, prn prm mlhrr lgun lmn m: ndxr pród m b nn nrnn, mnr prddd, umnr númr d rg néd, nfrmr m u págn qu p d rbrgm dd, d d prvçã d rg, nlh drl rprnv dvrfd. Rfrên BRASIL. MEC. Prj br Rfrn Nn d Cur d Grduçã Dpnívl m: <hp://prl.m.gv.br/ndx.php?pn=m_nn&vw=rl &d=13812&imd=995>. A m: 27 jul CAPES. Avlçã d pó-grduçã. Dpnívl m: <hp://www.p.gv.br./ vl/vl-d-p-grdu>. A m: 23 mr Cdrn d Inddr. Dpnívl m: <hp://nudwb.p.gv. br/nudwb/cdrnavlsrvl?=flrarquv&n=2009&d g_=&r=27>. A m: 26 jn Hór Mã. Dpnívl m: <hp://www.p.gv.br/br--p/ hr--m>. A m: 25 mr ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

20 MARTINS, C. B. l. COSTA, S.; GUIMARÃES, L. Quldd d pród níf lrôn brlr qu ulzm Sm Elrôn d Edrçã d Rv (SEER) / L ldd d l rv brlñ qu ulzn l Sm Elrón d Edón d Rv (SEER). Infrmçã & Infrmçã, Curb, n. 15, dz Dpnívl m: <hp://www.ul.br/rv/ul/ndx.php/nfrm/rl/vw/5430/6766>. A m: 15 jul FENASSEC. MEC rlz nul públ pr mdfr Cur d Srrd pr Admnrçã. Rv Exlên: rv d Fdrçã Nnl d Srár Srár, Rf, n. 24, p. 8-9, Fn pn nr prp d MEC. Rv Exlên: rv d Fdrçã Nnl d Srár Srár, Rf, n. 24, p , 2009b. HIRSCH, J. E. An ndx qunfy n ndvdul nf rrh upu. USA: Th Nnl Admy f Sn, HOELLER, Prí Agnh Fr. A nurz d nhmn m Srrd Exuv. Rv Expv. Tld-PR, dçã 5, v. 5, p , Dpnívl m: -rv.un.br/ndx.php/xpv/rl/vw/89. A m 30/12/2013. INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA IBICT. Sbr ISSN: lçã d ISSN. Dpnívl m: <hp://www.b.br/ nfrm-pr-n-nlg--nv%20/nr-brlr-d-n/u-dn>. A m: 28 jun MACCARI, E. A. Cnrbuçã à gã d prgrm d pó-grduçã r nu m Admnrçã n Brl m B n Sm d Avlçã Nr Amrn Brlr f. T (Durd) Fuldd d Enm Admnrçã Cnbldd, Unvrdd d Sã Pul, Sã Pul, MARTINS, C. B.; GENGHINI, L. A.; MACCARI, E. A.; GENGHINI, E. B. Prâmr pr dfnçõ d lnh d pqu. In: DUARTE, Dnl Gr (Org.). Pqu m Srrd: Cnár, Prpv df. P Fund: Edr d Unvrdd d P Fund, p A r g MARTINS, C. B. l. A nfluên d m d vlçã n prgrm d pó-grduçã r nu brlr. Rv Gã Unvrár n Amér Ln GUAL, v. 5, n. 3, p , dz d: / v5n3p155 NASCIMENTO, Ervld Prr d. Pqu pld nrdplnrdd: d lnguí rrd. In: DUARTE, Dnl Gr (Org.) Pqu m Srrd: Cnár, Prpv df. P Fund: Edr d Unvrdd d P Fund, Cp. 5, p NONATO JÚNIOR, R. Epmlg r d nhmn m Srrd Exuv: A fundçã d Cên d Ar. Frlz: Exprã Gráf, ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

21 Rr d pród níf d rrd n Brl NONATO JÚNIOR, Rmund. Obj d Pqu m Srrd Exuv. In: DUARTE, Dnl Gr (Org.) Pqu m Srrd: Cnár, Prpv df. P Fund: Edr d Unvrdd d P Fund, Cp. 5, p PUBLIC Knwldg Prj. Dpnívl m: <hp://pkp.fu./j-gg>. A m: 19 jul REJOWSKI, M.; ALDRIGUI, M. Pród níf m urm n Brl: d bln én-nfrmv à rv níf lrôn. Turm m Anál, v. 18, n. 2, p , nv Dpnívl m: <hp://urmmnl.rg.br/ urmmnl/rl/vw/380/198>. A m: 7 jun Rv d Gã Srrd (2013). Dpnívl m: <hp://www.rvg.rg. br/j-2.4.5/ndx.php/rrd/ndx>. A m: 19 jul SABINO, Rmr Frrz; MARCEHELLI, Pul Sérg. O db ór mdlóg n mp d rrd: plurlm ngulrdd. Cdrn EBAPE.BR, R d Jnr, dçã 4, vl. 7, p , Dz, Dpnívl m: hp://www.l.br/l.php?rp=_rx&pd=s &lng=n&nrm=&lng=p. A m: 30/12/2013. E S R v C n í f SAMPAIO, L. M. B.; OLIVEIRA, F. V.; COSTA, E. M.; SANO, H. Avlçã d Efên d prgrm d pó-grduçã dêm m dmnrçã, nbldd urm. In: SEMEAD, 15., Smnár m Admnrçã FEA-USP, u. 2012, Sã Pul. An Sã Pul: FEA-USP, Dpnívl m: <hp:// A m: 1 dz SANTOS, Glubr Edurd d Olvr; REJOWSKI, Mrn. Cmunçã níf m urm n Brl: Anál drv d pród nr Rv Brlr d Pqu m Turm, Sã Pul, v. 7, n. 1, p , jn./br Dpnívl m: <hp://rbur.rg.br/rbur/rl/vw/578>. A m: 7 jun SANTOS, Slng Mr d; NORONHA, Dy Pr. Pród brlr d Cên S Humndd ndxd n b SELO: rrí frm. Prpv m Cên d Infrmçã, Mn Gr, v. 18, n. 2, p. 2-16, br./jun Dpnívl m: <hp://prldprd..ufmg.br/ndx.php/p/rl/ vw/1238/1161>. A m: 27 jul SANTOS, Tn d Céu Slvr. O u d gã d prj pr dnvlvmn d um pród lrôn níf: d rv d dmnrçã nvçã RAI f. Mngrf (Grduçã m Admnrçã) Unvrdd Nv d Julh UNINOVE, Sã Pul, SINSESP (Snd d Srár Srár d Ed d Sã Pul). Prgrm Dn & Dn: Hór. Dpnívl m: <hp://www.np.m.br/ndx. php/-np/du/157-prj-dn--dn>. A m: 27 jul ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

22 MARTINS, C. B. l. STUMPF, Id Rgn Ch. Rflxõ br rv brlr. Inrx, Pr Algr, v. 3, n. 1, p. 1-10, jn./jun Dpnívl m: <hp://r.ufrg.br/nx/ rl/vw/3369>. A m: 21 jul TRZESNIAK, P. A dmnõ d quldd d pród níf u prnç m um nrumn d ár d duçã. Rv Brlr d Eduçã, R d Jnr, v. 11, n. 32, p , Dpnívl m: <hp://www.l.br/l. php?rp=_rx&pd=s >. A m: 30 jul WEBQUALIS. Ar Crér Qul pr ár. Dpnívl m: <hp://qul.p. gv.br/wbqul/prnpl.m>. A m: 21 jul Cmund n. 002/2012: Ár d Admnrçã, Cên Cnáb Turm: Aulzçã d WbQul d ár Dpnívl m: <hp://qul. p.gv.br/wbqul/publ/dumndar.m;jnd=57b50c926aa733 2F9038F406298E7ABE.qulmdlur-nd-64>. A m: 27 jul A r g Rbd m 25 u / Aprvd m 3 br Pr rfrnr x MARTINS, C. B. l. Rr d pród níf d rrd n Brl. ES, Sã Pul, n. 34, p m/g ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

23

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Bll d Suz, Dnld; Nvk, Vr A prpçã l n quã mbnl: lm pbldd n Cnlh d M Ambn n Brl ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 235-249 Unvrdd Nv d Julh Sã

Leia mais

História da história da

História da história da Hór d hór d duçã n Brl: um blnç prév nár 1 Drmvl Svn Crdndr Grl d Grup d Eud Pqu HISTEDBR Unmp. Cmpn SP [Brl] drmvl@ pq.npq.br 1 Inrduçã O m d nfrên f frmuld pl rgnzdr d Clóqu qu ndrrm nvnên ( ndd) d brr

Leia mais

Histórias em quadrinhos

Histórias em quadrinhos d: 10.5585/ES.n27.3498 Hór m qudrnh n pr d prndzd: d r à prá Cm n h lrnng pr: frm hry pr Rbr Elí d Sn Jrnl, m durd pó-durd m Cmunçã ECA-USP; V-rdndr d Obrvór d Hór m Qudrnh ECA-USP; Prfr d El d Cmunçã

Leia mais

para a pesquisa Menga Lüdke*

para a pesquisa Menga Lüdke* O pf u fmçã p pqu Mn Lüdk* *Pó-du m Sl d Eduçã Unvdd d Lnd [Rn Und]; Pódu m Eduçã [vlçã d Sm] Unvdd d Clfón [Ed Und]; Pf n pó-duçã PUC-R. mn@du.pu-.b, R d Jn [Bl] E x ún nçõ d um nvçã b lçõ n pf d duçã

Leia mais

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL!" OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL! OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA s l mprr m mss bmb ômc, pnr «M EM 1 8W JRNl, h UR QUC UCLMMV _ D_ l~_ S2 (íf08 U VWCÇÔW _ DÍ ÜS?fflUflW M UM» NCNS QUE ^ k _ PB TT W-SlVRfr /: : Cs Prss gvrn mrcn nvrá r llmlum Jpã, _ ^» _ jl_whh,m» jj--

Leia mais

PDG. Como o Programa de Desenvolvimento Gerencial aprimora as relações de trabalho

PDG. Como o Programa de Desenvolvimento Gerencial aprimora as relações de trabalho PDG Cm Prgrm Dnvlvimn Grnil rimr rlçõ rblh N E S T A E D I Ç Ã O N E S T A E D I Ç Ã O LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO COACHING RIO+20 PESQUISA DE SATISFAÇÃO PERFIL REGIONAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO PERFIL

Leia mais

Centro de Convivência proporciona mais qualidade

Centro de Convivência proporciona mais qualidade EBSERH-SP br nurs pr três hspts PÁG. 04 www.prtlgzt.m.br GIÂNI - G SEXT-FEIR JRNL DIÁRI 10/04/01 SEL 03 Juntu Tru! Prmçã rgnz su Cznh Prmçã rgnz su Cznh 00 EDIÇÃ: 390 Cnjunt pts smltds m 0 pçs RIX DE DRGS

Leia mais

A FOLHA DOS QUEIMADOS

A FOLHA DOS QUEIMADOS ç g u g çã g ã u u u ç g çã g u g g ã g u g çã u g ã ç u çã ã ç u çã u g çã g ç u çã ã g u çã u g çã g ç u g u g çã u g çã u g çã u çã u ã u g çã u g çã g ç u g çã u g ã u g çã g çã g ç u g çã u g u çã

Leia mais

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE mmtmmmmmmmfm^m^ ^^ WBfft EM UDIÊNCI CM JK MMM Mrítms Exgrã Cmprmnt d crd d Grv I! * * "»^B^tSv**»88MH m» m%\m^mmw»wl^t»»m\mmmtu H llàwí»m^ pesbb^bh Sl PK py I % mm mw^*--:mmmmm&

Leia mais

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls-

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls- ~w ^,_, r - - l:n dc Mr Trgm d ln Cptl d Rpúblc ffmtfln?undd m-930 - An XX N 7957 Prprd d S A DAK DE NülU/ R Dnts, prsnt; M nt lmr, _- prvsõs t 2 Hrs mnhã, n Dls- tsurr; Aurél Slv, scrtár, TEM» rt Krdc:,,l

Leia mais

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^ rfltcífl c s nn LE MT N T*r 3!l PG. rt -.tyrw.-puf m: RM NV PREFE NTL, 2 ( crrspndnt) Ntcs EL 0 SffcKltflJw""d Msró nfrmm qu cntns d flg ls, m xtrms cndçõs d mr r, bn.nus pl pdrs públc, tntrm nvdr prftur

Leia mais

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am \ NZE HMENS HZERBM á_nn FELCDDE DE UM PV!, r \ lí- nd crc cr trunf d slçã ncnl - Crn ns rus R - frtlz dt Cpcbn dru s fstjs lrs, cm strns ppuj slv dc cnhã -s ms bls Brsl trrrm cls -Mllurs dv bmb.!,»s.:

Leia mais

QwurlaícJtt 23 de Baio de tm. bandas de moslea a. Itaymundo de Abreu, houve tre- votos encontrados. tambem. embarcações

QwurlaícJtt 23 de Baio de tm. bandas de moslea a. Itaymundo de Abreu, houve tre- votos encontrados. tambem. embarcações mm HHWSS E ««SCED T BBDÀÇ Krr CW 6 6 (m rm MJ fff QwurlíJ 2 B m SSGNTÒB _PB NN _ PQB SB MEZSS D PZ s lh f mr rgm mr rulçã mr ú% B 6 RMER ULS RS W ledçj HJE r sgur rrjr s [ç rr rs rbrs mbr rr Sbrh «l s

Leia mais

I- MT -, "GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i '" «.-> " ^K '«^láp * -H:.

I- MT -, GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i ' «.->  ^K '«^láp * -H:. - MT -,, ^".K^^ ^-.^- " ^^-)..../ Exnrs Prsnt Drtr d Ptrbrás: Fm d Crs n Próxm Smn T f^tn_fjjf:fl Mr f V/ f -t Vàf lwjlh.w l m3 f / (LEA.VA PAGfNA 4) SERVDRES NCAM BATALHA NA JUSTÇA "GLPE AÇÃ PPULAR NA

Leia mais

BniipiTT'»' mx**-.vr-^zo5x,vjmmym>\^iwtvnwemmirtttumr'*

BniipiTT'»' mx**-.vr-^zo5x,vjmmym>\^iwtvnwemmirtttumr'* » lr rlst,^ n v ^tálytâàm, s z.;.» 0Q B mtzu, m» mmmuá BnpTT» mx.vr^z5x,vjmmym>\^wtvnwmmrtttumr uu0m0^000j0000m0000 < 00000 wtm9\^xtxrtm.r.rc^?mf&^&7#^ gtow

Leia mais

FORTALECEM A DEMOCRACIA

FORTALECEM A DEMOCRACIA ,,,, -.....,,.,.,.,.,..«- - -_.,^;g ^^^«««.»,^. cwm0^mmmmrm^ "»».l.»,l_.mmmm,

Leia mais

perto Silêncio sem precedentes nos anais

perto Silêncio sem precedentes nos anais W-m^mm^m^^^^ q^^spthrtt fp^f^pjlpffpffswçb S^^WJS^ÍW _?J$?Ç^^7V- "-?^ T^r- Mtutn Mr Trgm Cptl Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs mnh n Dlstrlt Frl: Tmp nstávl cm chuvs Tmprtr Em clín Vnts D S K frscs TEMPERTURS

Leia mais

"lli AG ti QD POVO SE

lli AG ti QD POVO SE tf] ;-_- - FMFF!CCA ím Uu &$ A ntpdfcf 1 UE rkcd C ff A sldrdd Luz Crl Prsts c um cus jn rún nums d ms çlcstícfttl nu pnsmnt t;ívs du ns (ls Vn n fçrãvíl- t-os spct tmd rfcnrm-s mmbí-psj d «Cmíé Frfíçâ

Leia mais

TL- 001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TERAPIA CELULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA(HU/UEL): RELATO DE EXPERIÊNCIA

TL- 001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TERAPIA CELULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA(HU/UEL): RELATO DE EXPERIÊNCIA Ttl d Trblhs: 00179 XIV Cngrss d Scdd Brslr d Trnsplnt d Mdul Óss - SBTMO 2010 TL- 001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TERAPIA CELULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA(HU/UEL): RELATO

Leia mais

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) "Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial"

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial ^WMPrWJU^ N trcr CNSR NDSPENSÁVEL À TRNQÜLD NCNL UM SLUÇÃ QUE HRMNZE S PRTDS PLTCS págn: JRNL NTCS Drtr-rspnsvl: ndré Crrzzn cds N V CUSU 0 GVERN RUSS TURPR VERD K; ; ^$Smm B É SLD ECNM DS EE UU WSHNGTN

Leia mais

AVULSOS. peza publica, por sl Só, não se pódc aflirmiir, se os meios da economia finajiceira são bem empregados ou não. ti. Pnulo, :si.

AVULSOS. peza publica, por sl Só, não se pódc aflirmiir, se os meios da economia finajiceira são bem empregados ou não. ti. Pnulo, :si. ^^^^ssj!^síb^ v JSf js j_jr /r WBW JVuv= "M Wff K s xl_ B " ««D JNR Spudfr (S Juh 896 PRPRDD D UM SCDD fhyh 36D RDCÇÃ RÜ D UVDR DÇÃ D HJ 6365 l dr slhss s hrd slr s dgss uvr hr su lçã pr rr d ggrvr rbuçõs

Leia mais

jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia

jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia - rr Ç^^^í^TJ^rí-Jí^íÇ? -rí ^s«- - -JX^Jü--/ ^ Drr Là LL í Crr -y-r--~-^ --/---7 kww^j à ^WÊÊ ãt r h JXrJXT XX 3Nr^ Ü Gr DURT FLX ^w^^^^^^^^t^^^^^ ^P 773Ê NT í d) (D r - < RUCÇà Lrg d Cr x 3 NTRNCNL rvçs

Leia mais

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES "vs": \ 1 PSSE D MNSTR DEFES CHEGRM NVS RSES PR NTERN D FZEND _,, >0 JPÃ S JUZES SLÁR MÍNM (PGN 3) (PGNS) (PGNS) (PGN 12) 4 ^^^^^^m^m^mm^ Fundr: J E DE MCED SRES ^^í--^^^ r 1^ J n xx u SBD, u DE rmrlfl

Leia mais

TRABALHO MAIS DE 100 MIL FINLANDESES. caminh o para um golpe semelhante ao da Tchecoslováquia

TRABALHO MAIS DE 100 MIL FINLANDESES. caminh o para um golpe semelhante ao da Tchecoslováquia :< V l Vss ST d lj dí u b prl pj P j l r írll u r Trg d Cp] d Rpúbl -- Prvsõs l 2 hrs r hã s 0 TE- Tp B bulsd Tp- rj FKrpHvp) vs - SE NE rds rr TlBS ÁXS B ÍNS HE NTE: TE r Rurl 3045; S Cruz 32-95 lcrh

Leia mais

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. "''' ''*/'- ' ',...

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. ''' ''*/'- ' ',... Mflthc Nínl -ttfcht-uí ^^=^-!-4-S^- kã^ív^^ \ V*V ;- *-:-- ^«r; - -V-r ^-*7 T _5ív- w *&^&^*tsx x : v*-v/ V />* Ktí **&/ SBGUND-PER J-JDE SETEMBR - DE* 027/ -*» - * /-> -**Í JRGE SNTS flr-ü V» JÍ00 /_#

Leia mais

Portuguese Housing Market Survey

Portuguese Housing Market Survey Pugu Mk Suv Rlói n p Mnl MARÇO 2014 nhl Rp MARCH 2014 Sl vlum xpcd gw nimn imv Snimn piiv fç xpciv b vnd hbiçã Pvê- qu mnnh umn d ivid n vnd; Expiv pç ã m póxim iói nu; Aivid n ndmn pm livmn ávl O S/Ci

Leia mais

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii""' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia jnmfp!- --- ---^j-^v-^-jj-j -;{; ->W^ rkwj wtf&tfxfttrfv Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TMF PrvsBs t 2 hrs nhã n D trt Frl Tp nstávl sujt chuvs Tprtur stávl Vnt Vrávs frscs TMPRTURS MÁXMS MÍNMS NTM Unvrsd

Leia mais

^^" " "KS ^^^llllllim««^^

^^  KS ^^^llllllim««^^ Kl- W^ rçfl^t^! ^PSjS^fp! «Í9Í W^Çft^í^:-?^:-^^^ vv/vr TEMP nn D Ffrt Ntró tó s 4 hs HJE: B Nvr TKMrEKTllR Estávl VEN- TS Vrávs frscs Tprturs áxs íns nt: Àrrí Snts Dnt 20; 67; Bngfl 23U l?; Bnsucs 28 34;

Leia mais

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE Um cmpnh mis vigrs pl dvluçã ds nsss bss srá rsst d Brsil prvcdr Brdn mvmimtmm,m^mmmmmmm.wm,,,,.,,,,,,, bii»,.,,,,,,,,!.,,,,,.,»tfw^.ti.i^^w.m,»,,.^.,^^..,.,»,,,,,,,»!.,n., i»in,».iin.iir.iu.nu nm>im»mmmmmmlm

Leia mais

-««M» C.m«H«^.^M^. ta* f*^ 0 ASSALTO HBCISM

-««M» C.m«H«^.^M^. ta* f*^ 0 ASSALTO HBCISM SB ÜM CLM DE NTRNQUUDDE PEL QUL É RESPNSÁVEL DTDR FSCST TRNSCRRE HJE SECUND NVERSÁR J>S E L E Çl^ C H_T T U N T K - 0 SSLT HBCSM - c«l»mm MrÉM» M ^1 - VWU NfemMN -««M» Cm«H«^ ^M^ f^ "" fl^ -» «- -»««^-

Leia mais