EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil"

Transcrição

1 ES Rv Cníf ISSN: Unvrdd Nv d Julh Brl Brln Mrn, Cbl; Mr, Emrn Ann; d Olvr Slv, Alr; d Crm A Tdrv, Mr Rr d pród níf d rrd n Brl ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d= Cm r rg Númr mpl M rg Hm d rv n Rdly Sm d Infrmçã Cníf Rd d Rv Cníf d Amér Ln, Crb, Epnh Prugl Prj dêm m fn lurv dnvlvd n âmb d nv A Abr

2 d: /ES.n Rr d pród níf d rrd n Brl A prr f nf prdl f rr n Brzl Cbl Brln Mrn Dur m Admnrçã. Prfr d grduçã d Unvrdd Fdrl d Sn Crn UFSC, Flrnópl, Brl Emrn Ann Mr Dur m Admnrçã. Prfr d Prgrm d Pó-grduçã m Admnrçã (PPGA) Unvrdd Nv d Julh, Sã Pul, SP-Brl Alr d Olvr Slv MBA n Mr Prj Mngmn. - Unvrdd Nv d Julh, Sã Pul, SP-Brl Mr d Crm A Tdrv Alun d Mrd Prfnl m Admnrçã Gã d Prj (MPA-GP) - Unvrdd Nv d Julh, Sã Pul, SP-Brl Rum: A pqu níf n rrd é lg nv. F prr d 2008 qu nvlvd m rrd mprmrm m dvulgr ruld d u pqu níf, mvd pl brur d um nul públ d Mnér d Eduçã br nnudd d frmçã uprr m rrd. N nx, prn rg buu vrfr p vluv d pród qu pum m f rrd, pr vrgur m rv ã vld n Sm Qul d Cp. A brdgm mdlóg pld f pqu bblgráf, dumnl qulv n d rv pqud. O dd bd prmrm vrfr qu, n grl, pród qu mpõm mr nã umprm rqu mínm d quldd, pr qu pm r ndçõ pr lvnr Qul, lém d fl d plnjmn nr nvlvd, qu prn m df qu prm r uprd pl qup d drçã. Plvr-hv: Srrd. Pród níf. Sm Qul. A r g Abr: Th rrh n rr pr mhng nw fr prfr, rrhr, udn nd prfnl. Sn 2008, hy hv bm mprmd ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

3 Rr d pród níf d rrd n Brl pnng h rul f nf rrh, mvd by h publ nuln f h Mnry f Edun fr nnung n h hghr dun n h rr r. Bu hy hv dnfd h hr wr n prdun publhd by h unvr. In h nx, h ppr m vrfy h vlunry p f jurnl h fu n h xuv rr r, fr nvgng hw h jurnl r bng vlud n h Sym Qul/Cp rnkng. Th rul hwd wh jurnl f h rrh dd n g mnmum quly rqurmn r n h Rnkng ym, lk f plnnng mng h nvlvd r ll hllng wh nd b vrm by h drl m. Ky wrd: Srr Pr. Snf Jurnl. Sym Qul Rnkng. 1 Inrduçã E S R v C n í f Pd- ndrr qu pqu níf mnd m bj d ud prfã d rrd é lg nv, prnplmn fr ndrd qu é n d 2008 publçõ drnd pr prfã nhm f vld pr prá uçã prfnl, m publçõ d lvr mnu pr mlhr d dmpnh prfnl (NONATO JÚNIOR, 2009). N nx vrf- qu rrd nd nã nu m um ên, um mp d nhmn u um mp d ud, nnr- n bu d blmn d u bj d ud, pr mvçã d pqudr pr pqur br rrd. Sbr duã pdm r dd Hllr (2006) frmr qu rrd é um mp d ud d plçã nã um ên, Nn Júnr (2009) publr br qu pu m u dnmnçã A Fundçã d Cên d Ar m qu ur dfnd urgmn d mp ór d Cên d Ar qu rv d b pr nrzçã d rrd m ên mbém dfn Ar m bj d ud d Srrd Exuv, lg qu ur rfrm m 2012 (NONATO JÚNIOR, 2012). Tmbém é pívl r Sbn Mrhll (2009) dfndrm qu rrd nã é um ên uônm, m qu ulz d vár ên ên muldplnr prnplmn d ên d Admnrçã. E m 2012, Nmn pnu qu rrd mn- 64 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

4 MARTINS, C. B. l. m rlçõ m dfrn ár d nhmn qu prn- m f d nldçã nqun ár d nhmn. Am, n d 2008 f ndrd um mr hór, m qu Mnér d Eduçã, rprnd pl Srr d Eduçã Suprr (SESu) bru um nul públ n qul nulu dd br nnudd d frmçã uprr m rrd, m lgçã d qu, pó pqu rlzd pl órgã, vrfu- qu rrd nã puí prduçõ níf nm um dumn pdrã qu dx lr, pr dd pr órgã flzdr d duçã uprr, qul r frmçã qu ur d rrd frm u dn qu rm prduçõ publd pl rp dn d ur (MEC, 2008; FENASSEC, 2009). E f n mmn qu nvlvd m rrd lrm um udên m uprnndn d Inu Nnl d Eud Pqu Edun Aní Txr (Inp), pr nfrmr qu prfã r rgulmnd, bm m rpndr qunmn qu n ruld d pqu d Inp nã frm ndd (FENASSEC, 2009b). A fnl d udên, nul públ f upn, Fdrçã Nnl d Srár (Fn) mprmu nrgr um dumn dlhd m d xplçõ br pfdd d prfã, bm m bx nd, m nur d rprnn d dvr d d fdrçã. Além d, prfr pqudr prn n udên nnzrm mprmrm m dvulgr ruld d u pqu níf, prr d mmn, f vvnd um mdfçã d mprmn pur rfrn à publçõ níf br rrd, m nv d d rgõ d Pí. Enr nv, pd- r frmçã d Cmê Erég d Eduçã, ldrd pl Snd d Srár d Ed d Sã Pul (Snp), junmn m nuçõ d nn d d d Sã Pul qu puím /u nhm nr m frr ur d rrd, n nív én, nlóg u xuv (SINSESP, 2013). And, nfrm Snp, frmçã d mê v m bjv prnpl prmvr rflxõ rí r d nruçã d mrl unfrm pr prfã d rrd ud d rég qu A r g ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

5 Rr d pród níf d rrd n Brl E S R v C n í f prpm nrmn nr unvrdd qu frm ur d rrd. N Cmê Erég f puld qu nuçõ rm qu fvrr nr-rlnmn nr prfr rdndr, unfr mpên, dnvlvr rnhr hbldd, nrumnlzr prfr m un u nvdr, m f n nrdplnrdd. E Snd dvr: rprnr fzr munçã nr nuçõ, fvrr prpgçã d núd, nrbur m pçã d prfr dvulgr çã pr mrd d rblh (SINSESP, 2013). Cm rblh dnvlvd pl mê, nblz- qu já frm rlzd qur wrkhp, ur, um fórum rê plr pr prfr qu mnrm ul n dvr dpln d ur d rrd. E pr nrbur m prduçã dêm, frm prmvd d nur, n n d , m qu prmrm rê mlhr rblh nr m d n (SINSESP, 2013). Além d, n n d 2010, f rd Rv Gã Srrd GS, unnd- n frmçõ d Sn Rjwk (2013) d qu prnpl m frml d munçã níf ã pród; qu l pum ppl fundmnl n munçã d ruld d pqu, m mbém ã ulzd m vlçõ d prduçõ níf d pqudr nuçõ. Am, GS é ndrd mr nrbuçã pr pqu dnvlvd pl Cmê, prnplmn pl pçã nqud m 2012 n rnkng d Sm Qul d Crdnçã d Aprfçmn d Pl d Nívl Suprr (Cp), m r B3, m 2013, r B2. E br pród, f brvd qu m dvr nuçõ d nn uprr (IES) frm prmvd nv m bjv d frlr rv níf. E n nx, n prn rg, bu- vrfr p vluv d pród qu pum m f rrd. Pr vrgur m rv ã vld n Sm Qul d Cp, rblh buu rpndr gun quã d pqu: Cm rv m f m rrd pdm ruurr pr lvnr u n n m d vlçã WbQul d Cp? E m bjv grl, nlr prdmn dd pl rv d rrd n Sm WbQul d Cp. Snd bjv píf: ) dmnrr qu ã rv níf d ár 66 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

6 MARTINS, C. B. l. d rrd; b) nlr pçõ d rv xn n Sm Qul d pród; ) vrfr qu prdmn dd pl Rv GS, qu nquu r B2 m rê n d xên. A brdgm mdlóg á drmn rlnd pr rpndr quã d pqu. E pr rpndr quã, f rlzd um pqu bblgráf pr prnr qu ã rér d vlçã d Cp rfrn à vlçã d pród. E pr prnr pnrm d rv níf m f n rrd, frm ndrd pród qu ã rlnd drmn m m. N qu dz rp prdmn dr dd pl Rv GS, prdu- um pqu dumnl, m b n nfrmv d Snp, m mbém m dumn nrn. Pr n, pr m d d rv, f rlzd um pqu qulv, brdnd p nrmv dr. Am, f pívl rgnzr ruurr nfrmçõ dnr d um bl m rv, pr nlr gã drl dd u drên, nfrm rér puld pl vlçã WbQul/Cp. 2 A Avlçã d pród níf n Brl An d dmnrr qu ã rv m f m rrd, u pçõ n Sm Qul d pród m GS ngu r B2 dnr d prz d rê n d u xên, vrf- ndd d xplr qu ã qu d m d vlçã d Cp. A r g 2.1 Qu d m d vlçã d Cp Cm fnldd d xpndr nldr pó-grduçã r nu m d d d fdrçã, f rd n déd d 1950 Crdnçã d Aprfçmn d Pl d Nívl Suprr (Cp), m, nrbund pr qu prgrm d pó-grduçã funnm d md ngrd nn pr dnvlvmn d nhmn nlóg níf qu dd n (CAPES, 2011). Mrn l (2012) frmm qu pó-grduçã brlr vm vlun- ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

7 Rr d pród níf d rrd n Brl E S R v C n í f d d frm gnfv, frmnd- lnçnd rdbldd nrnnl m l pdrõ d quldd m vár ár d nhmn. Cm prupçã m umprr u ppl, Cp bu nn prmrmn d u m d vlçã, pr qu nnu rvnd d nrumn mpulndr d pó-grduçã brlr n bu d um pdrã d xlên níf pr mrd durd n Pí. E pr, mplnu m 1976 um m d vlçã, rnhd m um d m mdrn fn d mund (MACCARI, 2008). A ndrr nv grnd ár d nhmn dnmnd pl Cp ên grár; ên blóg; ên d úd; x d rr; ên humn; ên pld; ngnhr; lnguí, lr r muldplnr, xm n Brl prgrm rmndd, qu nmplm ur (CAPES, 2012). A vlçã d prgrm d pó-grduçã n m d pr: ) vlçã d prgrm d pó-grduçã; b) vlçã d prp d nv prgrm. Pr d ár d nhmn, vlçã d prgrm é ruurd lbrd lvnd- m n gun qu: I Prp d prgrm; II Crp dn; III Crp dn; IV Prduçã nlul; V Inrçã l. Pr ndr prp n rg, rá frnd um prfundmn n qu IV Prduçã nlul (CAPES, 2013). O qu prduçã nlul rprn 35% d l d vlçã. Nl ã brvd vld gun n, m rbuçã d rpv p pr mpr p l d rér: ) publçõ qulfd d prgrm pr dn prmnn, 40% d p; b) drbuçã d publçõ qulfd m rlçã rp dn d prgrm, m 30%; ) prduçã én, pn ur prduçõ ndrd rlvn, m 15%; d) prduçõ rí, n ár m qu l p d prduçã fr prnn, m 15%. Cnfrm Smp l. (2012), é vdn n vlçã rnl d Cp mprân d prduçã níf m pród, um vz qu l mpõ dvr n d qu d vlçã u á drmn rlnd m vár dl, pr xmpl, n qu d rp dn, qu vl prnul d bl d prduvdd, prj d pqu m fnnmn xrn ur. 68 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

8 MARTINS, C. B. l. Am, prduçã níf é vld pr m d um m d pnuçã dnmnd Qul (SAMPAIO l., 2012), pr rbuçã d n n qu, Cp dpnblz pr mã um bl m númr d pn pr d prduçã nlul, m xmpl, n ár d dmnrçã, ên náb urm. E rbuçã é f nfrm bl 1: Tbl 1: Pnuçã d prduçã bblgráf gund p nívl d prduçã Tp d publçõ Er Pnuçõ Pród A1 100 A2 80 B1 60 B2 50 B3 30 B4 20 B5 10 Fn: Adpd d dumn d ár 2009 d Cp. Dpnívl m: <hp://www. p.gv.br/vl/dumn-d-r->. A m: 10 nv Apó vlçã d ár, pród é drd n Sm WbQul, pr nul d d dd. A r g 2.2 Sm WbQul Cp O Sm WbQul é um nrumn ulzd pr rfçã d pród níf brlr. A gên rpnávl pr rdnr m d vlçã é Cp. D mnr rnprn, plv xrn WbQul á dpnívl nln m m bjv nfrmr um l m lfçã d pród ulzd pl prgrm d pó-grduçã pr dvulgçã d u prduçã nlul. Cb rlr qu Qul é ulzd prdmn d rên n n d 2013 f rruurd. ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

9 Rr d pród níf d rrd n Brl Pr qu um rv níf nh u nluã n b Qul d Cp, rmnd- qu qup dr (dr, rp drl níf) dm prá nrm nrnn pr drçã lrôn. Cnfrm Sn Nrnh (2013), prnp prá dr qu dr níf dvm lvr m ndrçã m um publçã níf ã: E S R v C n í f ) lmn xrín (frm): nmpl dndd frml d rv, lyu d rg m lgnd bblgráf d pród, n d ur u rpv flçõ, rgr ISSN, rum plvr-hv, umár d dçã, pgnçã nínu d rg. Além d, nfrmr prmnnmn, n págn lrôn, nrm d ubmã, dm pr ubmã d rg, plí drl, nd, nlur drçã dlhd d prdmn d rmçã rbrgm dd pl pród; b) lmn nrín (núd): nmpl n frm (nrmlzçã, prddd), quldd d rg publd (ndm), ndxçã m b bblmér, fr d mp, rp drl níf rprnv. O própr Sm Qul já ulz fr d mp m rér dv. A l ulzd pr rbuçã d n lv m ndrçã fr d mp índ H d d n. Crd m 2005 pr Hrh, índ H é númr d rg m çõ mr u gu númr d publçõ d um drmnd ur (HIRSCH, 2005). Cm rfrên mp, qun mr l fr xên d pród u mprân n ár, mr rá u pnuçã. Cm nu d ludr p frm d publçõ níf rmndd pl Cp, f dpd bl dpnblzd n d plv WbQul, d ár dmnrçã, ên náb urm, nfrm Tbl 2. Cm xpçã d rér d vlçã dd pl ár, prupõ- mprân d nrmlzçã d pród. E qu pr vlçã frm ndrd p xrín nrín- 70 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

10 MARTINS, C. B. l. Tbl 2 Crér d n d 2012, pr nluã d pród níf d ár d dmnrçã, ên náb urm n b Qul d Cp Er C B5 B4 B3 B2 B1 A2 A1 Crér dd Pród qu nã ndm rér pr r B5 Tr ISSN Tr prddd dfnd Andr dmnd pr nqudrr n r nrr Tr rvã pr pr Aprnr dçõ ulzd é 2011 Dpr d nrm d ubmã Andr à dmnd pr nqudrr n r nrr Andr d rér dr n quên: 1 Dpr d mã/f 2 Infrmr nm flçã d dr 3 Infrmr nm flçã d mmbr d mê drl 4 Dvulgr nulmn nmn d rvr 5 Publr, n mínm, d númr pr n 6 Infrmr dd mpl d rg 7 Infrmr ndrç d pl mn um d ur Andr à dmnd pr nqudrr n r nrr Tr m d rê n Tr um ndxdr (Spu, Eb, Dj, Gl, Cl, Hp, Ip, IBSS) Dvulgr nfrmçõ br râm d prvçã Aprnr lgnd bblgráf d rv m d rg Tr nlh dvrfd Nã r dr hf m ur Dvulgr nfrmçã br pr d vlçã Andr r nrr Spu 0 < H Spu 4 u 0 JCR 0,2, qu fr m fvrávl pród u r n Sl u Rdly u Tr m d n n u r pród d um d gun dr: Sg; Elvr; Emrld; Sprngr; Indrn; Prgm; Wly; Ruldg 4 < H Spu 20 u 0,2 < JCR 1,0, qu fr m fvrávl pród H Spu > 20 u JCR > 1,0, qu fr m fvrávl pród A r g Fn: Adpd d Cmund n. 002/2012 Ár d dmnrçã, ên náb urm: ulzçã d WbQul d ár (WbQul, 2012). ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

11 Rr d pród níf d rrd n Brl, m dvulgçã d rgr d ubmõ, nfrmçõ br qup drl, qu pblm vrfçã d u xpr (COSTA; GUIMARÃES, 2010). Adnlmn, ur rér rlvn dd n vlçã f ndxçã d pród m b d dd nn nrnn. T rér dd nã ã xludn, é, nrmlzçã pr pród é um vdd mprndívl ulzd pl prnp gên, nuçõ b ndxdr nn nrnn. Cb rlr nd qu, um vz qu um pr drl é nrmv dqud, rmn rá nrbur pr quldd rpuçã d pród prn Cp (SANTOS; NORONHA, 2013). 2.3 Sm d publçõ d pród E S R v C n í f Cnfrm Sn Rjwk (2013), pród níf dpnblzd lrnmn ã rnnd d vz m mprn pr dvulgçã d nhmn níf n nuçõ d nn uprr (IES) n prgrm d pó-grduçã r nu rn dfuã d nv nlg d nfrmçã vblzu rmn d qundd d pród níf publd pl nrn m d ár. Pr grnmn d flux drl xpnã d publçõ d lvr, frm dnvlvd m nfrmn píf, m, pr xmpl, fwr dnmnd Opn Jurnl Sym (OJS), qu f umzd rduzd m Sm Elrôn d Edrçã d Rv (Sr) n Brl m 2003, pl Inu Brlr d Infrmçã Cên Tnlg (Ib). N nd, pród qu ulzm plfrm d drçã lrôn OJS (Opn Jurnl Sym) pum um grnd vngm m rlçã pród dd d mnr rdnl. E vngm é brvd pl dmnuçã d u m d p d publçã, prnplmn, n umn d brngên d pród nnl nrnnl. O mr mv pr dçã d pr d drçã d plfrm OJS f fldd d u d frrmn, nd, fldd 72 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

12 MARTINS, C. B. l. d dmnçã prrvçã d nfrmçã, m dnd mr vbldd pr ur. É pívl nr mp d frrmn, nfrm dd qu ã dpnív n d PKP (Publ Knwldg Prj). Em 2009, gráf 1 mr qu hv r d rv rgrd n prl PKP. E nd, f pívl nr qu, prr d uubr d 2012, qundd d pród qu prm ulzr m OJS umnu pr , num l d íul m nfgurçã gã drl OJS. Gráf 1 Pród qu drm m OJS pr príd: Fn: S d Publ Knwldg Prj (hp://pkp.fu./j-ur-numbr). A m: 19 jul A r g A fgur 1 prn ulzçã d OJS pr nnn. É pívl brvr qu n Amér d Sul, pfmn n Brl, qundd d rv qu prm pr m d m OJS é d 3.627, mnd m rv d Amér d Nr, ulrpm dm nnn. A prníp, OJS é ndrd pl ngrn dr um frrmn nuv, d fál vm rnnd d vz m ppulr. Dnr dvr rrí d OJS/Sr, pd- r: ) u grnmn é rm; b) nfgurçã pr nívl hrárqu: m ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

13 Rr d pród níf d rrd n Brl Fgur 1 Ulzçã d fwr Opn Jurnl Sym (OJS) pr nnn E S R v C n í f Fn: S d Publ Knwldg Prj (hp://pkp.fu./j-gg). A m: 19 jul pu flxbldd pr dmnrçã d dr, rvr ur; ) ubmõ n-ln: pr m d Inrn é pívl ubmr rg grnr mm; d) nrf pr dr d uuár é rlzd lvrmn, m grn-grl dfn ppé; ) ndxçã d mdd: m gr índ pr x nlu n rv, m fl ndxçã n mnm d bu, m pr xmpl Ggl Shlr. Aulmn, d rv m f m rrd ulzm fwr, qu fr br, rrr gru núd d pród. Vl rlr qu Sr é rmndd pl Cp (TRZESNIAK, 2006). Cm m é lvr, vrf- qu nnmn ã rlzd ulzçõ, nd qu úlm vrã, m julh d 2013, é ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

14 MARTINS, C. B. l. 2.4 A ndxçõ rér dd pl b A prníp, ndxçã m um b d dd rduz m rnhmn, umn d vbldd dmnçã d pród. D rd m ur Sn Nrnh (2013), qun mr fr ndxçã d pród m b d dd nn nrnn, mr rã hn d pród r v, d d pl mundd níf. N qu dz rp rér ulzd pl b ndxdr, n m dd pr nluã d pród ã: r ISSN; drrz pr ur m nglê (b, m Spu Rdly, dm m rér d çã); prddd ávl; nrmlzçã; dm dd pl pród; pdrnzçã; rp drl dvrfd (rgnl nrnnl); f p; rg néd. A ndxçõ mbém ã ndrd m xgên pr qulfçã prév pr pród, u j, pr rrr um b pnuçã n WbQul/Cp é nár nlur rv m bn d dd d ndxdr, qu rprnm um nrmzçã d nfrmçõ bblgráf qu prmm qu rg jm llzd pr um m d bu, rlzd pl nfrmçõ bá nd n rg. Cm xmpl, pd- r SELO, ndrd m um ndxdr rfrên m quldd d prduçã níf n Brl (SANTOS, 2010). Pr Sn Rjwk (2013), pr prníp, núd d pród frnm vldçã d mér méd níf pl pr nhd m pr rvw (rvã pr pr), qu rfrnd quldd d rg publd. A r g 3 Evluçã d pród níf d rrd O prmr pród níf d rrd f rd m 2001 pl Unvrdd Edul d O d Prná Cmpu d Tld; prn, mprd m dm ár d nhmn, pród vld pr rrd pdm r ndrd, nfrm lfçã rd pr Rjwk Aldrgu (2007), m f nl. ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

15 Rr d pród níf d rrd n Brl A qundd d pród pd r ndrd rr, mprd m qundd d pród d grnd ár d nhmn, m dmnrçã, dr, plg, já qu ulmn xm mn n rv níf m f m rrd, prnd gur m rdm lfbé, m r n ár d dmnrçã, ên náb urm: E S R v C n í f ) Cpl Cníf Crd n Unvrdd Edul d Cnr- O (Unnr), m 2003, pu r B3 n dmnrçã, ên náb m m ur qur ár d nhmn n Qul d Cp. A prddd d publçõ é qudrmrl; b) Fzu m Rv Crd n Fuldd Ad d Ubrb, m 2004, nã pu r n ár d dmnrçã, ên náb urm, m B5 m rê ár C m ur rê n Qul d Cp. A prddd d publçõ é nul; ) Rv d Gã Srrd GS Cm d nrrmn, rv f rd m 2010, pl Snp, ulmn pu B2 n dmnrçã, ên náb urm, B4 m duçã, B5 m m du ár C m m rê ár d nhmn n Qul d Cp. A publçõ ã mr, lznd 16 rg nu; d) Rv Expv Cuj nuçã mnndr é Unvrdd Edul d O d Prná (Un) Cmpu d Tld, m publçõ dd Aulmn á qulfd m r C n dmnrçã, ên náb urm m m du ár, B5 m ur rê ár B3 m plnjmn urbn rgnl/dmgrf n Qul d Cp. A prddd d publçõ é nul; ) Srrd m Crd n Unvrdd P Fund m 2005, pu r C m dmnrçã, ên náb urm B5 m ur du ár n Qul d Cp. A prddd d publçõ é nul. Sbr fr d mp (FI) d rv, vrfu- qu é mmn nnhum dl pu. 76 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

16 MARTINS, C. B. l. Sbr nv vrõ, mdfçõ mplmnçõ d m d publçã Sr, f d d Publ Knwldg Prj, m bjv d vrfr vrõ d fwr nr rv d rrd. Cnu- qu d nm d ulzçõ, m xp n bl 3: Tbl 3 Vrã d Sr n pród níf d rrd Pród Vrã Sr Aulzçõ fln Rv d Gã Srrd Rv Expv Fzu m Rv Srrd m Cpl Cníf Fn: Aur A fl d ulzçã d vrõ d m Sr pd nr nmpbldd, m pr xmpl m nv vrõ d brwr, qu nvblzr nul d rg publd pl nrd. Além d, nv vrõ pblrm rrçõ d vrõ nrr, m mbém dpnbldd d nv funnldd, qu rrm bnfí n pr dmnrdr qun pr uuár. Sbr prdmn dd pl Rv d Gã Srrd GS, f n n d 2008 qu Snp nru mpr Invmp Ld pr nr prj d rv pr d mplmnçã d m Sr, dnvlvr, rgrr hpdr d rv, dpnblzr núd n wb, mnrr flux d m Sr fzr mpnhmn d m m mdd rrv. Junmn m pr, mmbr d mê rég nrm pr d: ) dfnçã d p d rv; b) mpçã d qup drl; ) lh d dr; d) lh d mmbr d nlh drl; ) d nrm d ubmã; f) dfnçõ d prz d pr dr. A r g ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

17 Rr d pród níf d rrd n Brl E S R v C n í f Cm rég, buu- dr n rv mlhr prá dr dd pl rv níf brlr, prnplmn d ár d dmnrçã, ên náb urm. O qu rulu n nqu pl rv d r B3 n Qul/Cp, m d n d xên. M pr ngr lfçã brvu-: ) um prupçã nn m ulzr plfrm d rv n m Sr; b) um bu nn d ndxçõ pr rv, nd qu n fnl d prmr mr d n d 2013, l puí rê ndxçõ nrnn (Eb H, Dj Prqu); ) um ulzçã nn d qudr d nlh drl, m bu d nv prr nr pqudr; d) mnunçã d um qup plzd m publçõ d rv níf; ) rlzçã dvulgçã d rv m vn d ár, m mbém m vn d ár rrl, m pfmn m vn d ár d dmnrçã; f) prr m rvr d x (pruguê/nglê/pnhl). E, fnlmn, pr nrbur m rp pr quã d pqu, f rlzd um lvnmn d qul é uçã d d pród, m rlçã rér dd pl Cp, gund rér bld pl WbQul/Cp, rgnzd n bl 4. D pród rlnd, vrf- fl d lgum nfrmçõ ndrd mprn n mmn d vlçã, m, pr xmpl, nã dlhmn d m ã rlzd vlçõ d rg, u j, p d rbrgm dd; nã umprmn d prddd puld pl pród; mpl d rg m lgnd bblgráf: vlum, dçã nfrmçã d ur. 5 Cndrçõ fn O fwr Sr rvlunu unvr d publçõ níf nln, v qu pu um mr rpdz n flux drl, prnplmn, m rlçã à drbuçã, qu é m mpl nnân mprd frm mpr. Pr m d lrur udd, nd, lvnd m ndrçã rér d vlçã d pród dd pl m Cp, dd bd prmrm vrfr qu, n grl, pród qu m- 78 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

18 MARTINS, C. B. l. Tbl 4 Quldd d pr dr nld n pród ITENS Vrfd n d pród Rv d Gã Srrd - GS Fzu m Rv Rv Expv Srrd m Cpl Cníf ISSN X X X X X Lgnd bblgráf n rg mpl Arbrgm dd pl pród Cnlh níf drl Indxçã m b d dd bblmér X X X X X X X X X X X X Prddd ávl X X Arg néd publd m m rrd* Infrm Publhr X X X X X Plí drl / gvrnnç d pród Infrm d d rbmn prvçã d rg Drrz pr ur ã nfrmd n X X X X X X X X A r g X = Cn n págn d pród Fn: Aur. Lgnd: Nã n/dd nmpl * Númr d rg publd n príd d 2012 põm mr prnm lun rm prnhd, n qu dz rp rqu mínm d quldd, pr qu pm r ndçõ pr lvnr Qul. I é, nd nã rrpndm à xpv d mundd dêm n qu nrn à brvçã d rér. ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

19 Rr d pród níf d rrd n Brl E S R v C n í f Adm, nfrm nál nr rv, prb- xên d df d plnjmn rm uprd pl qup d drçã d pród udd. Qun à Rv d Gã Srrd, brvu- qu, pr mplnçã, nlçã ulzçã d fwr Sr, f rqurd rnmn, hrd f kll mpên dqud d prfnl d mpuçã, pr vr nfl flh d gurnç n u d plfrm OJS (STUMPF, 1998). Pr fm, dr níf nã dv r ún rpnávl pl rv, nd qu frç pr mlhr ruld dvrá r múu. Cm ugã, khldr pdrm prpr d wrkhp rlzd pl Ib, u ur lvr pr pçã én d pród. O p qu nld mrrm qu lgun pród d rrd nm d lgun udd ju. A mr d rv nã á m nfrmdd m pdrõ bld pl Cp, prn prm mlhrr lgun lmn m: ndxr pród m b nn nrnn, mnr prddd, umnr númr d rg néd, nfrmr m u págn qu p d rbrgm dd, d d prvçã d rg, nlh drl rprnv dvrfd. Rfrên BRASIL. MEC. Prj br Rfrn Nn d Cur d Grduçã Dpnívl m: <hp://prl.m.gv.br/ndx.php?pn=m_nn&vw=rl &d=13812&imd=995>. A m: 27 jul CAPES. Avlçã d pó-grduçã. Dpnívl m: <hp://www.p.gv.br./ vl/vl-d-p-grdu>. A m: 23 mr Cdrn d Inddr. Dpnívl m: <hp://nudwb.p.gv. br/nudwb/cdrnavlsrvl?=flrarquv&n=2009&d g_=&r=27>. A m: 26 jn Hór Mã. Dpnívl m: <hp://www.p.gv.br/br--p/ hr--m>. A m: 25 mr ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

20 MARTINS, C. B. l. COSTA, S.; GUIMARÃES, L. Quldd d pród níf lrôn brlr qu ulzm Sm Elrôn d Edrçã d Rv (SEER) / L ldd d l rv brlñ qu ulzn l Sm Elrón d Edón d Rv (SEER). Infrmçã & Infrmçã, Curb, n. 15, dz Dpnívl m: <hp://www.ul.br/rv/ul/ndx.php/nfrm/rl/vw/5430/6766>. A m: 15 jul FENASSEC. MEC rlz nul públ pr mdfr Cur d Srrd pr Admnrçã. Rv Exlên: rv d Fdrçã Nnl d Srár Srár, Rf, n. 24, p. 8-9, Fn pn nr prp d MEC. Rv Exlên: rv d Fdrçã Nnl d Srár Srár, Rf, n. 24, p , 2009b. HIRSCH, J. E. An ndx qunfy n ndvdul nf rrh upu. USA: Th Nnl Admy f Sn, HOELLER, Prí Agnh Fr. A nurz d nhmn m Srrd Exuv. Rv Expv. Tld-PR, dçã 5, v. 5, p , Dpnívl m: -rv.un.br/ndx.php/xpv/rl/vw/89. A m 30/12/2013. INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA IBICT. Sbr ISSN: lçã d ISSN. Dpnívl m: <hp://www.b.br/ nfrm-pr-n-nlg--nv%20/nr-brlr-d-n/u-dn>. A m: 28 jun MACCARI, E. A. Cnrbuçã à gã d prgrm d pó-grduçã r nu m Admnrçã n Brl m B n Sm d Avlçã Nr Amrn Brlr f. T (Durd) Fuldd d Enm Admnrçã Cnbldd, Unvrdd d Sã Pul, Sã Pul, MARTINS, C. B.; GENGHINI, L. A.; MACCARI, E. A.; GENGHINI, E. B. Prâmr pr dfnçõ d lnh d pqu. In: DUARTE, Dnl Gr (Org.). Pqu m Srrd: Cnár, Prpv df. P Fund: Edr d Unvrdd d P Fund, p A r g MARTINS, C. B. l. A nfluên d m d vlçã n prgrm d pó-grduçã r nu brlr. Rv Gã Unvrár n Amér Ln GUAL, v. 5, n. 3, p , dz d: / v5n3p155 NASCIMENTO, Ervld Prr d. Pqu pld nrdplnrdd: d lnguí rrd. In: DUARTE, Dnl Gr (Org.) Pqu m Srrd: Cnár, Prpv df. P Fund: Edr d Unvrdd d P Fund, Cp. 5, p NONATO JÚNIOR, R. Epmlg r d nhmn m Srrd Exuv: A fundçã d Cên d Ar. Frlz: Exprã Gráf, ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

21 Rr d pród níf d rrd n Brl NONATO JÚNIOR, Rmund. Obj d Pqu m Srrd Exuv. In: DUARTE, Dnl Gr (Org.) Pqu m Srrd: Cnár, Prpv df. P Fund: Edr d Unvrdd d P Fund, Cp. 5, p PUBLIC Knwldg Prj. Dpnívl m: <hp://pkp.fu./j-gg>. A m: 19 jul REJOWSKI, M.; ALDRIGUI, M. Pród níf m urm n Brl: d bln én-nfrmv à rv níf lrôn. Turm m Anál, v. 18, n. 2, p , nv Dpnívl m: <hp://urmmnl.rg.br/ urmmnl/rl/vw/380/198>. A m: 7 jun Rv d Gã Srrd (2013). Dpnívl m: <hp://www.rvg.rg. br/j-2.4.5/ndx.php/rrd/ndx>. A m: 19 jul SABINO, Rmr Frrz; MARCEHELLI, Pul Sérg. O db ór mdlóg n mp d rrd: plurlm ngulrdd. Cdrn EBAPE.BR, R d Jnr, dçã 4, vl. 7, p , Dz, Dpnívl m: hp://www.l.br/l.php?rp=_rx&pd=s &lng=n&nrm=&lng=p. A m: 30/12/2013. E S R v C n í f SAMPAIO, L. M. B.; OLIVEIRA, F. V.; COSTA, E. M.; SANO, H. Avlçã d Efên d prgrm d pó-grduçã dêm m dmnrçã, nbldd urm. In: SEMEAD, 15., Smnár m Admnrçã FEA-USP, u. 2012, Sã Pul. An Sã Pul: FEA-USP, Dpnívl m: <hp:// A m: 1 dz SANTOS, Glubr Edurd d Olvr; REJOWSKI, Mrn. Cmunçã níf m urm n Brl: Anál drv d pród nr Rv Brlr d Pqu m Turm, Sã Pul, v. 7, n. 1, p , jn./br Dpnívl m: <hp://rbur.rg.br/rbur/rl/vw/578>. A m: 7 jun SANTOS, Slng Mr d; NORONHA, Dy Pr. Pród brlr d Cên S Humndd ndxd n b SELO: rrí frm. Prpv m Cên d Infrmçã, Mn Gr, v. 18, n. 2, p. 2-16, br./jun Dpnívl m: <hp://prldprd..ufmg.br/ndx.php/p/rl/ vw/1238/1161>. A m: 27 jul SANTOS, Tn d Céu Slvr. O u d gã d prj pr dnvlvmn d um pród lrôn níf: d rv d dmnrçã nvçã RAI f. Mngrf (Grduçã m Admnrçã) Unvrdd Nv d Julh UNINOVE, Sã Pul, SINSESP (Snd d Srár Srár d Ed d Sã Pul). Prgrm Dn & Dn: Hór. Dpnívl m: <hp://www.np.m.br/ndx. php/-np/du/157-prj-dn--dn>. A m: 27 jul ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

22 MARTINS, C. B. l. STUMPF, Id Rgn Ch. Rflxõ br rv brlr. Inrx, Pr Algr, v. 3, n. 1, p. 1-10, jn./jun Dpnívl m: <hp://r.ufrg.br/nx/ rl/vw/3369>. A m: 21 jul TRZESNIAK, P. A dmnõ d quldd d pród níf u prnç m um nrumn d ár d duçã. Rv Brlr d Eduçã, R d Jnr, v. 11, n. 32, p , Dpnívl m: <hp://www.l.br/l. php?rp=_rx&pd=s >. A m: 30 jul WEBQUALIS. Ar Crér Qul pr ár. Dpnívl m: <hp://qul.p. gv.br/wbqul/prnpl.m>. A m: 21 jul Cmund n. 002/2012: Ár d Admnrçã, Cên Cnáb Turm: Aulzçã d WbQul d ár Dpnívl m: <hp://qul. p.gv.br/wbqul/publ/dumndar.m;jnd=57b50c926aa733 2F9038F406298E7ABE.qulmdlur-nd-64>. A m: 27 jul A r g Rbd m 25 u / Aprvd m 3 br Pr rfrnr x MARTINS, C. B. l. Rr d pród níf d rrd n Brl. ES, Sã Pul, n. 34, p m/g ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

23

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Lm Júnr, Wln Ar ulur n Pln nnl d duçã ES Rv Cníf, núm. 36, nr-brl, 2015, pp. 19-28 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71541061002

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Mhd d Pul Albuqurqu, Hln; H, Cl Mr; Bnfá d Aruj, Rgn Mgn Prj pdgóg pr frmçã d prfr: um ud mprd d rég prá m rê unvrdd d Rgã Sud d Brl ES Rv Cníf,

Leia mais

Políticas e financiamento na

Políticas e financiamento na Plí fnnmn n EJA: mudnç n plí d fnnmn d duçã pív f n EJA André Brb Guv Dur mr m Eduã FE-USP; Prfr d Núl d Pqu m Plí, Gã Fnnmn d Eduçã UFPR. Curb PR [Brl] ndrbg@ufpr.br A r g A prvçã d Fundb pl Emnd Cnunl

Leia mais

Arte: um diálogo necessário

Arte: um diálogo necessário d: 10.5585/ES.n36.4019 Ar: um dálg nár prfíu n duçã d jvn dul Ar: A Dlgu Nry nd Fruful n Yungr nd Adul Edun Guv Cunh d Arúj Mr m Eduçã. Prfr pqudr d Inu Fdrl d Eduçã, Cên Tnlg d M Gr. Cubá, MT - Brl. guvruj@yh.m.br

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Our Lp Slv, Gldn; Fdl., Sun d Ju; Múgl Whlr, Slng Crvdd duçã: nál d prduçã níf brlr ES Rv Cníf, núm. 30, nr-brl, 2013, pp. 165-181 Unvrdd Nv d

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Gm Almd, Jul Enn Fundmnl d nv n: mplçã d prmnên quldd d nn ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 159-179 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m:

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Sn Olvr, Jquln; Fn Brgh, Rqul Fundf/Fundb - mplçõ pr fr d duçã nfnl v nvên/ prr ES Rv Cníf, núm. 30, nr-brl, 2013, pp. 35-53 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Rmnwk, Jn Puln AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: ANÁLISE DA PRÁTICA PARA INÍCIO DE CONVERSA ES Rv Cníf, vl. 10, núm. 2, jul-dmbr,

Leia mais

Alfredo Sérgio Ribas dos Santos

Alfredo Sérgio Ribas dos Santos Aunm fnnr d l 1 Alfrd Sérg Rb d Sn lfrd_rb@unnv.br, Unnv. Sã Pul SP [Brl] N rg qu nr n nx d nál r d fnnmn d duçã n Brl, prpõ- dur lm pbldd d n d unm fnnr d l prr d nndmn d ndçõ dmnrv, lg, fnnr pdgóg xn

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Rznd Sl, Shrl; Alv Prí, Mrluy Tnã nr gênr grçã n urríul d nn méd prfnlzn ES Rv Cníf, vl. 12, núm. 2, jul-dmbr, 2010, pp. 307-322 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Sn, Slvn Clud Dund br vã m um ur d lnur m mmá dân ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp. 161-178 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71532890010

Leia mais

Utilização didática de objetos

Utilização didática de objetos Ulzçã ddá d bj dg d prndzgm n duçã n-ln Luí Pul Lpld Mrd* Alx Ml d Slv** Hlí Brb Rh Grnd*** E rblh brd mprân d ulzçã d bj dg d prndzgm prr d xmpl dp n rpór d prj Rd Inrnnl Vrul d Eduçã (RIVED). Anl p pdgóg

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Frrr d Lm, Drl; Mlrn, Vlmr; Srdr, Dul Mr O ppl d l n prmçã d úd - um mdçã nár ES Rv Cníf, núm. 28, my-g, 2012, pp. 191-206 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Mnr Jr., Edurd; Pn Gm R, Môn Ar-duçã: um prp mdlóg pr nn méd ES Rv Cníf, núm. 33, nr-brl, 2014, pp. 61-76 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m:

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Cruz, Elb; Albuqurqu C, Frnnd; Frdã, Sndr Plí d ngrçã urrulr d TIC m Prugl ES Rv Cníf, núm. 29, pmbr-dmbr, 2012, pp. 21-34 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Bll d Suz, Dnld; Nvk, Vr A prpçã l n quã mbnl: lm pbldd n Cnlh d M Ambn n Brl ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 235-249 Unvrdd Nv d Julh Sã

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Slvér d Almd, Cld R; Qurz, Jé J.; Lrr, Mr Anôn Cnúd n pqu n nn d Flf d Eduçã n Brl ES Rv Cníf, vl. 9, núm. 2, julh-dzmbr, 2007, pp. 285-306 Unvrdd

Leia mais

Implicações do financiamento (1995-2005) 1. externo para a educação brasileira. Roberto Antonio Deitos

Implicações do financiamento (1995-2005) 1. externo para a educação brasileira. Roberto Antonio Deitos Implçõ d fnnmn xrn pr duçã brlr (1995-2005) 1 Rbr Ann D rd@ul.m.br, Un. Cvl PR [Brl] N rblh, nlm plí dunl mprndd n Brl, d 1995 2002, m prulr pr nn méd prfnl, m fnnmn xrn d Bn Inrmrn d Dnvlvmn (BID), vld

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Crnr Crnr, Wldk; Mnr d Brr Aruj, Fláv; d Suz Pv, Frnnd Plí d rgulçã nrrzçã d frmçã d prfr m nívl uprr: xprên d Inu Suprr d Eduçã n R d Jnr ES Rv

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Clmn Arrud, Mr d Cnçã; Txr d Olvr, L Mr Lnur m duçã d mp: df xpv ES Rv Cníf, núm. 33, nr-brl, 2014, pp. 173-186 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Gr Rbr Gr, Már; Crvlh Blhr Emrk Frnnd, Lí Eduçã nlg: lfn lulr m rur d prndzgm ES Rv Cníf, núm. 35, pmbr-dmbr, 2014, pp. 47-65 Unvrdd Nv d Julh Sã

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Prd Frrz d Crvlh, Cl d TRABALHO E FORMAÇÃO NA PERSPECTIVA DA BURGUESIA INDUSTRIAL ES Rv Cníf, vl. 11, núm. 2, jul-dmbr, 2009, pp. 549-568 Unvrdd

Leia mais

Conexões entre o público

Conexões entre o público Cnxõ nr públ prvd n fnnmn gã d l públ Vr Mr Vdl Prn vrprn@yh.m.br, PPGEDU-Fd-UFRGS. Pr Algr RS [Brl] N rg, nlm- nxõ nr públ prvd, m b n ud d rgnzçõ nã-gvrnmn (ONG) Inu Ayrn Snn (IAS) Alfbzçã Sldár (Alfl).

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Px Vr, Eml A mudnç n mund d rblh mp n rblh d prfr d nn uprr públ ES Rv Cníf, núm. 30, nr-brl, 2013, pp. 55-73 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Slv, Murí Pdr Nv drrz urrulr pr ud d Hór d Culur fr-brlr frn: L 10.639/03 ES Rv Cníf, vl. 9, núm. 1, jnr-junh, 2007, pp. 39-52 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

Alguns estudos sobre evasão

Alguns estudos sobre evasão Algun ud br vã prên d udn K Squr d Fr Ph.D. m Admnrçã d Eduçã Pó-durd m Edunl Admnrn Th Pnnylvn S Unvry; Prfr pqudr d Mrd m Plí S Cddn UCSAL. Slvdr BA [Brl] kf@ufb.br N rg, dum- lgun rblh qu rm d vã d

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Pn Nmn, Ivny Eduçã Prj d vd d dln d nn méd ES Rv Cníf, núm. 31, my-g, 2013, pp. 83-100 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71529334006

Leia mais

Extensão: meio de comunicação

Extensão: meio de comunicação Exnã: m d munçã nr unvrdd mundd Er Buff* Rn Prr Cnl** *Dur m Cên d Eduçã Unv. Pr V; UFSCr; Unnv. Sã Pul SP [Brl] r@unnv.br **Mr m Eduçã Unv. Fdrl d Sã Crl; Prfr Fuldd COC. Sã Pul SP [Brl] r3nl@hml.m N

Leia mais

A formação interdisciplinar

A formação interdisciplinar A frmçã nrdplnr d prfr: um nnr m Pul Frr Cl Mr H Prfr d Prgrm d Pó-Grduçã (Mrd m Eduçã) Und. Sã Pul SP [Brl] lmh@ul.m.br A r g A nvgçõ nduzd dbruçm- br pbldd d frmçã prndzgm qu rrm m b n prj pdgóg nrdplnr,

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Ghn, Mr d Glór; Svr, I O Ppl d Mú n Eduçã Infnl ES Rv Cníf, vl. 12, núm. 2, jul-dmbr, 2010, pp. 85-103 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnbl n: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71518580013

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Aplun d Olvr, Ivnld Culur nrulurldd n duçã ppulr d Pul Frr ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 109-124 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m:

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Almd Mr, Rqul Edum, Eurk Gên: prj pnr d nfrmá n l públ brlr ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp. 35-52 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m:

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Qurm d Slv, Clud d Srr; Crvlh, Nzré Crn A ulur duçã mzôn n r d brnqud d mr ES Rv Cníf, núm. 27, nr-brl, 2012, pp. 17-32 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul,

Leia mais

História da história da

História da história da Hór d hór d duçã n Brl: um blnç prév nár 1 Drmvl Svn Crdndr Grl d Grup d Eud Pqu HISTEDBR Unmp. Cmpn SP [Brl] drmvl@ pq.npq.br 1 Inrduçã O m d nfrên f frmuld pl rgnzdr d Clóqu qu ndrrm nvnên ( ndd) d brr

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Srk, Dnl R.; Sn, Krn Eduçã d Jvn Adul: dálg m Pdgg Sl Eduçã Ppulr ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 19-37 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Albuqurqu Gm, Albr Apnmn br pqu m duçã: u pbldd d grup fl ES Rv Cníf, vl. 7, núm. 2, julh-dzmbr, 2005, pp. 275-290 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl

Leia mais

Noções gerais sobre o financiamento

Noções gerais sobre o financiamento Nçõ gr br fnnmn d duçã n Brl Jé Mrln d Rznd Pn Thr Adrã jmrpn@fflrp.up.br, FFCLRP-USP. Rbrã Pr SP [Brl] hdr@yh.m.br, Unp-R Clr. R Clr SP [Brl] E rg prn lr um brv pnrm d fnnmn d duçã bá públ brlr, nfnd,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Crd Hnd, Tlh; Ghn, Mr d Glór Tr duçã: um rlçã hrmn nruíd ES Rv Cníf, núm. 30, nr-brl, 2013, pp. 199-220 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71525769012

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Mrn Olvr Mglhã, Slng Prlrzçã ml-r dn n unvrdd públ: um prpv rí ES Rv Cníf, núm. 35, pmbr-dmbr, 2014, pp. 211-226 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl M Vr, Brun; Slv Rbr, Nm; Alv Dmnn, Rgn O Cnr Vrul d Dumnçã Rfrên Owld Gld u fn rí n Muu d Rpúbl ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp. 53-62 Unvrdd

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Mrn Tn, Elvr Crn A lur r n n n d Enn Fundmnl: prá dn prr d vz d lun ES Rv Cníf, núm. 27, nr-brl, 2012, pp. 191-209 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl

Leia mais

EccoS revista científica Centro Universitario Nove de Julho (UNINOVE) eccos@uninove.br ISSN (Versión impresa): 1517-1949 BRASIL

EccoS revista científica Centro Universitario Nove de Julho (UNINOVE) eccos@uninove.br ISSN (Versión impresa): 1517-1949 BRASIL ES rv níf Cnr Unvrr Nv d Julh (UNINOVE) @unnv.br ISSN (Vrón mpr): 1517-1949 BRASIL 2006 Crl Rbr d Slv Mhd CONTRIBUIÇÕES ACERCA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO E O PARADIGMA EMERGENTE ES rv níf, jnr-junh,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Prz, Juln; Rnd, Mrlú A. Pul Frr dlé d urdd: p pr um prxlg d nhmn ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 77-94 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Lm d Olvr Brb, Prí; Equrd Lp, Rl Orgnzçõ Nã Gvrnmn, Jvn Pbr Edudr S n Cdd ES Rv Cníf, vl. 12, núm. 2, jul-dmbr, 2010, pp. 437-452 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Pldr Zmpr, Mrn Crçõ rlur d mgn um pqu n nn d r vu ES Rv Cníf, núm. 32, pmbr-dmbr, 2013, pp. 139-155 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71530929009

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Nll, Pl; Buff, Er A pqu br nuçõ lr: méd dlé mrx d nvgçã ES Rv Cníf, vl. 7, núm. 2, julh-dzmbr, 2005, pp. 351-368 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Chv B, Nu A frmçã d Ed nnl brlr: mplçõ pr gã d plí públ dun ES Rv Cníf, vl. 9, núm. 2, julh-dzmbr, 2007, pp. 387-408 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl

Leia mais

Os amálgamas das transformações

Os amálgamas das transformações O málgm d rnfrmçõ d duçã ppulr Môn Rdrgu C Dur m Srvç Sl UFPE; Prfr d Dprmn d Srvç Sl UFPE. Rf PE [Brl] mrdrgu.@gml.m N rg, bu- rflr r d duçã ppulr m pr vv qu nur d lu plí- n rgã nrdn, nã nd pívl, pr rzã,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Gru, Sln Fgrf rlg: lur d mgn n hór d D d Mrngá ES Rv Cníf, núm. 26, jul-dmbr, 2011, pp. 163-177 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71522347010

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Frnnd Mru, Mru; Frrr Jr, Amríl El mlr d rlng, duçã mlr juvnud (1913-1922) ES Rv Cníf, núm. 31, my-g, 2013, pp. 33-50 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Alvrng, An Mr; Tdr, Anón A "lnd" u hór d brbl: mvmn duçã - d Mvmn d Trblhdr Rur Sm-Trr duçã d mp ES Rv Cníf, vl. 11, núm. 1, nr-jun, 2009, pp. 193-207

Leia mais

Histórias em quadrinhos

Histórias em quadrinhos d: 10.5585/ES.n27.3498 Hór m qudrnh n pr d prndzd: d r à prá Cm n h lrnng pr: frm hry pr Rbr Elí d Sn Jrnl, m durd pó-durd m Cmunçã ECA-USP; V-rdndr d Obrvór d Hór m Qudrnh ECA-USP; Prfr d El d Cmunçã

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Cunh d Arúj, Guv; Arlnd d Olvr, An Ar: um dálg nár prfíu n duçã d jvn dul ES Rv Cníf, núm. 36, nr-brl, 2015, pp. 129-142 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul,

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Redalyc. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/artpdfred.jsp?icve=71511645009

Redalyc. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/artpdfred.jsp?icve=71511645009 Rdly Sm d Infrmón Cníf Rd d Rv Cníf d Amér Ln, l Crb, Epñ y Prugl Cn, Cl Luz A. VISÕES SOCIAIS DO MAGISTÉRIO ES rv níf, Vl. 10, Núm. 2, jul-dmbr, 2008, pp. 439-461 Cnr Unvrár Nv d Julh Brl Dpnbl n: hp://rdly.umx.mx/r/n/arpdfrd.jp?cv=71511645009

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Munhz Alvr, Omr; Mhd, Crn; Brv, Mr Hln Plí dun, vlçã d m mlhr d quldd n duçã bá: xprên d d muníp pul ES Rv Cníf, núm. 31, my-g, 2013, pp. 191-205

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Rdrgu Flr, Mr Luz; Rdrgu Sr, Gl Expnã d fr d duçã nfnl n R Grnd d Sul: df n nx d nv Pln Nnl d Eduçã ES Rv Cníf, núm. 37, my-g, 2015, pp. 43-57 Unvrdd

Leia mais

Políticas de avaliação em

Políticas de avaliação em d: 10.5585/ES.n30.3537 Plí d vlçã m lrg l nruçã d um urríul nnl pr duçã bá * Lrg-l mn pl nd h nrun f nnl urrulum fr b dun Mrld Pqul Shndr Dur m Eduçã pl Unvrdd Fdrl d Sn Crn. Prfr ulr d Prgrm d Pó-Grduçã

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Cmrg Junr, Jã B; d Almd Junr, Jrg Rdy; Cugn, Pul Sérg Df d vlçã nnud m um ur d ngnhr ES Rv Cníf, núm. 37, my-g, 2015, pp. 215-232 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Lm Mrr, Orlndl; Tvr d Slv, Alxndr Mgn; Mrgrh d Lm, Mr Eduçã Ingrl, frmçã d dudr unvrdd: df pbldd ES Rv Cníf, núm. 38, pmbr-dmbr, 2015, pp. 145-160

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Pupm Gzz, Mrl; Mrr Knk, Vn Cur nln d plzçã n ruur d pó-grduçã n Brl ES Rv Cníf, núm. 39, nr-brl, 2016, pp. 87-100 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Ensino superior no Brasil:

Ensino superior no Brasil: Enn uprr n Brl: mrd, rgulçã rég André Shlr Gumrã* Vldmr Pr** *Drr d Fuldd d Gã Ngó Unmp. Prb SP [Brl] hlr@unmp.br **Prfr pqudr d Dprmn d Admnrçã Públ Unp. Arrqur SP [Brl] vpr@flr.unp.br A r g N rg, pr-

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Gundn, Evndr Rrd O f d plí d vlçã d Crdndr d Aprfçmn d Pl d Nívl Suprr (Cp) n Prgrm d Pó-grduçã ES Rv Cníf, núm. 30, nr-brl, 2013, pp. 147-162 Unvrdd

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Mnr Gnzg d Mn, Ednrd Eduçã mul um nv hrrqu d vlr n nx d pó-mdrndd ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp. 215-228 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Albn d Su, Guv Jé; Cr d Epír Sn, Nhl; d Slv Brnd, Elngl A x m d pn 2014-2024: um dálg pívl m bu d um duçã ngrl (m) mp ngrl ES Rv Cníf, núm. 37,

Leia mais

Políticas para educação de e 2012 veiculadas na Anped. jovens e adultos no Brasil: a produção da área nos anos de

Políticas para educação de e 2012 veiculadas na Anped. jovens e adultos no Brasil: a produção da área nos anos de d: 10.5585/ES.n32.4624 Plí pr duçã d jvn dul n Brl: prduçã d ár n n d 2011 2012 vuld n Anpd Rgn M. B. d Arúj Dur m duçã pl Unmp, prfr djun d Dprmn d Eduçã d Prgrm d Pó-grduçã m Eduçã d Unvrdd Fdrl d Our

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Snn Sn, Ibl; Cln Bzrr, Ad Augu O Prgã (Prgrm d Cpçã Dân d Gr Elr) m plí Públ d frmçã nnud dn, b lhr d ur ES Rv Cníf, núm. 36, nr-brl, 2015, pp.

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Cnçã, Jull Crh; Mrn Rl, Gll Crn Rvldçã d dplm d ur d grduçã: um nál d plí m nruçã ES Rv Cníf, núm. 38, pmbr-dmbr, 2015, pp. 129-144 Unvrdd Nv

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d C, Brz Aprd Bn Mundl, plí públ ndmn dunl à prmr nfân n Brl ES Rv Cníf, núm. 35, pmbr-dmbr, 2014, pp. 141-156 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Abru Cmpnr, Mln; d Céu Slvr Sn, Tn Ep d prj pr ndxçã d rv níf ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 251-272 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Alvrng Flp, Fbn; Brgn, Rgn Hln Avlçã quldd n nv Pln Nnl d Eduçã: vnç pív rr? ES Rv Cníf, núm. 36, nr-brl, 2015, pp. 49-66 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Cu Pmnl, Sun; Nmn, Luné Ju A nruçã d ulur nluv n l rgulr: um çã ruld pl qup gr ES Rv Cníf, núm. 39, nr-brl, 2016, pp. 101-114 Unvrdd Nv d Julh Sã

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Slvn Prr, Angél; R, Rmr Olhr ruzd br r jvm udn d nn méd: nx, xprên rflxõ ES Rv Cníf, núm. 35, pmbr-dmbr, 2014, pp. 157-172 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Suz, Mr Anôn d O mvmn d Eduçã d Cmp, nõ n lu pr um dr l n d nruçã d plí públ ES Rv Cníf, vl. 11, núm. 1, nr-jun, 2009, pp. 39-56 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Puln Rmnwk, Jn; Olvr Mrn, Pur Lu Frmçã Cnnud d Prfr d Enn Méd n Epç d El: Implçõ m dnvlvmn prfnl ES Rv Cníf, vl. 12, núm. 2, jul-dmbr, 2010, pp.

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Jffry, Dbr Crn A prá vlv mplçã d nn fundmnl pr nv n: df ES Rv Cníf, vl. 11, núm. 1, nr-jun, 2009, pp. 229-245 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Lüdk, Mng O prfr u frmçã pr pqu ES Rv Cníf, vl. 7, núm. 2, julh-dzmbr, 2005, pp. 333-349 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71570206

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Cô, Vld; Lm Ll R, Mrl; Nl d Andrd Vr, Mr; Rh Grl Lv, Rn; Mn Zul, Vlér O Pln Nnl d Eduçã: df n mp d duçã nfnl ES Rv Cníf, núm. 37, my-g, 2015, pp.

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d André, Mrl E. D. A. Pqu br l pqu n dn d l ES Rv Cníf, vl. 10, núm. Ep, julh, 2008, pp. 133-145 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71509906

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Gr, Jé Rbr; Sndn, Wln A rlçõ nr El Prfnl Mx d Srb Erd d Frr Srbn EFS(1929-1942) ES Rv Cníf, núm. 33, nr-brl, 2014, pp. 77-94 Unvrdd Nv d Julh Sã

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl F d Vl, Frnnd; Frrr Sll, Ll Mr Jvn d prfr, l mu dn lr ES Rv Cníf, vl. 12, núm. 2, jul-dmbr, 2010, pp. 365-384 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Gmzz, Grzl Fm Rd d frmçã d prfr d duçã bá: nál d prníp rgnzn m ur d pó-grduçã r nu ES Rv Cníf, núm. 37, my-g, 2015, pp. 93-109 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Sbrr d Sn Cê, Grg; Frrr d Slv, Cml; Sn Mrqu d Gumã, Smr; Arúj Slv, Thynn A uçã d pdgg n MST: rvlçõ d um ud xplrór ES Rv Cníf, vl. 11, núm. 1, nr-jun,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Pull, André Luz Sbr mdlg prá d nn d Hór n mnu d prfr d lvr ddá n plí d rrnçã urrulr m Sã Pul ES Rv Cníf, núm. 31, my-g, 2013, pp. 135-147 Unvrdd

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Dlbr, Ovld; d Olvr Júnr, Aln Pul O df d r d ur m dn unvrár ES Rv Cníf, núm. 26, jul-dmbr, 2011, pp. 209-225 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Trr, Jul Cr; Xvr, Krn Prâmr urrulr nn: nv prdgm pr frmçã d prfr d prá dn m duçã fí? ES Rv Cníf, núm. 37, my-g, 2015, pp. 197-214 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Cnçã, Sérg Hnrqu; M Prn, Juln O prfl d drr d l públ d Ibn (SE): um ud mulvrd ES Rv Cníf, núm. 35, pmbr-dmbr, 2014, pp. 173-190 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

Redalyc. Disponible en:

Redalyc. Disponible en: Rdly Sm d Infrmón Cníf Rd d Rv Cníf d Amér Ln, l Crb, Epñ y Prugl Jffry, Dbr Crn A prá vlv mplçã d nn fundmnl pr nv n: df E - Rv Cníf, Vl. 11, Núm. 1, nr-jun, 2009, pp. 229-245 Unvrdd Nv d Julh Brl Dpnbl

Leia mais

Estudando a evasão no ensino

Estudando a evasão no ensino d: 10.5585/ES.n37.4890 Eudnd vã n nn nlóg m um nuçã d nn uprr n ul d Brl Sudy f h drpu n hnlgl dun n hghr dun nun n uhrn Brzl Smn Prll Txr d Mll Prfr Drr d Fuldd d Admnrçã d Turm d Unvrdd Fdrl d Pl, Pl,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Mnfrdn, Ivn TRABALHO, PROFISSÃO DOCENTE E O PROBLEMA DO CONHECIMENTO NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES ES Rv Cníf, vl. 11, núm. 2, jul-dmbr, 2009,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Lm, Andrz Mr; P d Crvlh, Mr Jquln; Olvr Fr Mnr, Lun Um ud br urríul n duçã nfnl n prduçã níf d ANPEd n úlm dz n ES Rv Cníf, núm. 39, nr-brl, 2016,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Lm, Andrz Mr; Bzrr Mhd, Lêd Um ud br "bm lun" n prpv d rprnçõ ES Rv Cníf, núm. 28, my-g, 2012, pp. 171-189 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

Educação de Jovens e Adultos, as

Educação de Jovens e Adultos, as d: 10.5585/ES.n25.3216 Eduçã d Jvn Adul, plí, uj prá pdgóg: um lhr br prduçã d mp 2006 2010 Edun f Yung Ppl nd Adul, h pl, h zn nd h pdggl pr: lk h fld prdun 2006 2010 Rgn Mgn Bnfá d Arúj Dur m Eduçã Unvrdd

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Ru, Mgul Hnrqu; Gurgl Azz, Rbr Pln Nnl d Eduçã quldd d nn: ndrçõ br ufá d gn lr ES Rv Cníf, núm. 39, nr-brl, 2016, pp. 167-183 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais