EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil"

Transcrição

1 ES Rv Cníf ISSN: Unvrdd Nv d Julh Brl Brln Mrn, Cbl; Mr, Emrn Ann; d Olvr Slv, Alr; d Crm A Tdrv, Mr Rr d pród níf d rrd n Brl ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d= Cm r rg Númr mpl M rg Hm d rv n Rdly Sm d Infrmçã Cníf Rd d Rv Cníf d Amér Ln, Crb, Epnh Prugl Prj dêm m fn lurv dnvlvd n âmb d nv A Abr

2 d: /ES.n Rr d pród níf d rrd n Brl A prr f nf prdl f rr n Brzl Cbl Brln Mrn Dur m Admnrçã. Prfr d grduçã d Unvrdd Fdrl d Sn Crn UFSC, Flrnópl, Brl Emrn Ann Mr Dur m Admnrçã. Prfr d Prgrm d Pó-grduçã m Admnrçã (PPGA) Unvrdd Nv d Julh, Sã Pul, SP-Brl Alr d Olvr Slv MBA n Mr Prj Mngmn. - Unvrdd Nv d Julh, Sã Pul, SP-Brl Mr d Crm A Tdrv Alun d Mrd Prfnl m Admnrçã Gã d Prj (MPA-GP) - Unvrdd Nv d Julh, Sã Pul, SP-Brl Rum: A pqu níf n rrd é lg nv. F prr d 2008 qu nvlvd m rrd mprmrm m dvulgr ruld d u pqu níf, mvd pl brur d um nul públ d Mnér d Eduçã br nnudd d frmçã uprr m rrd. N nx, prn rg buu vrfr p vluv d pród qu pum m f rrd, pr vrgur m rv ã vld n Sm Qul d Cp. A brdgm mdlóg pld f pqu bblgráf, dumnl qulv n d rv pqud. O dd bd prmrm vrfr qu, n grl, pród qu mpõm mr nã umprm rqu mínm d quldd, pr qu pm r ndçõ pr lvnr Qul, lém d fl d plnjmn nr nvlvd, qu prn m df qu prm r uprd pl qup d drçã. Plvr-hv: Srrd. Pród níf. Sm Qul. A r g Abr: Th rrh n rr pr mhng nw fr prfr, rrhr, udn nd prfnl. Sn 2008, hy hv bm mprmd ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

3 Rr d pród níf d rrd n Brl pnng h rul f nf rrh, mvd by h publ nuln f h Mnry f Edun fr nnung n h hghr dun n h rr r. Bu hy hv dnfd h hr wr n prdun publhd by h unvr. In h nx, h ppr m vrfy h vlunry p f jurnl h fu n h xuv rr r, fr nvgng hw h jurnl r bng vlud n h Sym Qul/Cp rnkng. Th rul hwd wh jurnl f h rrh dd n g mnmum quly rqurmn r n h Rnkng ym, lk f plnnng mng h nvlvd r ll hllng wh nd b vrm by h drl m. Ky wrd: Srr Pr. Snf Jurnl. Sym Qul Rnkng. 1 Inrduçã E S R v C n í f Pd- ndrr qu pqu níf mnd m bj d ud prfã d rrd é lg nv, prnplmn fr ndrd qu é n d 2008 publçõ drnd pr prfã nhm f vld pr prá uçã prfnl, m publçõ d lvr mnu pr mlhr d dmpnh prfnl (NONATO JÚNIOR, 2009). N nx vrf- qu rrd nd nã nu m um ên, um mp d nhmn u um mp d ud, nnr- n bu d blmn d u bj d ud, pr mvçã d pqudr pr pqur br rrd. Sbr duã pdm r dd Hllr (2006) frmr qu rrd é um mp d ud d plçã nã um ên, Nn Júnr (2009) publr br qu pu m u dnmnçã A Fundçã d Cên d Ar m qu ur dfnd urgmn d mp ór d Cên d Ar qu rv d b pr nrzçã d rrd m ên mbém dfn Ar m bj d ud d Srrd Exuv, lg qu ur rfrm m 2012 (NONATO JÚNIOR, 2012). Tmbém é pívl r Sbn Mrhll (2009) dfndrm qu rrd nã é um ên uônm, m qu ulz d vár ên ên muldplnr prnplmn d ên d Admnrçã. E m 2012, Nmn pnu qu rrd mn- 64 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

4 MARTINS, C. B. l. m rlçõ m dfrn ár d nhmn qu prn- m f d nldçã nqun ár d nhmn. Am, n d 2008 f ndrd um mr hór, m qu Mnér d Eduçã, rprnd pl Srr d Eduçã Suprr (SESu) bru um nul públ n qul nulu dd br nnudd d frmçã uprr m rrd, m lgçã d qu, pó pqu rlzd pl órgã, vrfu- qu rrd nã puí prduçõ níf nm um dumn pdrã qu dx lr, pr dd pr órgã flzdr d duçã uprr, qul r frmçã qu ur d rrd frm u dn qu rm prduçõ publd pl rp dn d ur (MEC, 2008; FENASSEC, 2009). E f n mmn qu nvlvd m rrd lrm um udên m uprnndn d Inu Nnl d Eud Pqu Edun Aní Txr (Inp), pr nfrmr qu prfã r rgulmnd, bm m rpndr qunmn qu n ruld d pqu d Inp nã frm ndd (FENASSEC, 2009b). A fnl d udên, nul públ f upn, Fdrçã Nnl d Srár (Fn) mprmu nrgr um dumn dlhd m d xplçõ br pfdd d prfã, bm m bx nd, m nur d rprnn d dvr d d fdrçã. Além d, prfr pqudr prn n udên nnzrm mprmrm m dvulgr ruld d u pqu níf, prr d mmn, f vvnd um mdfçã d mprmn pur rfrn à publçõ níf br rrd, m nv d d rgõ d Pí. Enr nv, pd- r frmçã d Cmê Erég d Eduçã, ldrd pl Snd d Srár d Ed d Sã Pul (Snp), junmn m nuçõ d nn d d d Sã Pul qu puím /u nhm nr m frr ur d rrd, n nív én, nlóg u xuv (SINSESP, 2013). And, nfrm Snp, frmçã d mê v m bjv prnpl prmvr rflxõ rí r d nruçã d mrl unfrm pr prfã d rrd ud d rég qu A r g ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

5 Rr d pród níf d rrd n Brl E S R v C n í f prpm nrmn nr unvrdd qu frm ur d rrd. N Cmê Erég f puld qu nuçõ rm qu fvrr nr-rlnmn nr prfr rdndr, unfr mpên, dnvlvr rnhr hbldd, nrumnlzr prfr m un u nvdr, m f n nrdplnrdd. E Snd dvr: rprnr fzr munçã nr nuçõ, fvrr prpgçã d núd, nrbur m pçã d prfr dvulgr çã pr mrd d rblh (SINSESP, 2013). Cm rblh dnvlvd pl mê, nblz- qu já frm rlzd qur wrkhp, ur, um fórum rê plr pr prfr qu mnrm ul n dvr dpln d ur d rrd. E pr nrbur m prduçã dêm, frm prmvd d nur, n n d , m qu prmrm rê mlhr rblh nr m d n (SINSESP, 2013). Além d, n n d 2010, f rd Rv Gã Srrd GS, unnd- n frmçõ d Sn Rjwk (2013) d qu prnpl m frml d munçã níf ã pród; qu l pum ppl fundmnl n munçã d ruld d pqu, m mbém ã ulzd m vlçõ d prduçõ níf d pqudr nuçõ. Am, GS é ndrd mr nrbuçã pr pqu dnvlvd pl Cmê, prnplmn pl pçã nqud m 2012 n rnkng d Sm Qul d Crdnçã d Aprfçmn d Pl d Nívl Suprr (Cp), m r B3, m 2013, r B2. E br pród, f brvd qu m dvr nuçõ d nn uprr (IES) frm prmvd nv m bjv d frlr rv níf. E n nx, n prn rg, bu- vrfr p vluv d pród qu pum m f rrd. Pr vrgur m rv ã vld n Sm Qul d Cp, rblh buu rpndr gun quã d pqu: Cm rv m f m rrd pdm ruurr pr lvnr u n n m d vlçã WbQul d Cp? E m bjv grl, nlr prdmn dd pl rv d rrd n Sm WbQul d Cp. Snd bjv píf: ) dmnrr qu ã rv níf d ár 66 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

6 MARTINS, C. B. l. d rrd; b) nlr pçõ d rv xn n Sm Qul d pród; ) vrfr qu prdmn dd pl Rv GS, qu nquu r B2 m rê n d xên. A brdgm mdlóg á drmn rlnd pr rpndr quã d pqu. E pr rpndr quã, f rlzd um pqu bblgráf pr prnr qu ã rér d vlçã d Cp rfrn à vlçã d pród. E pr prnr pnrm d rv níf m f n rrd, frm ndrd pród qu ã rlnd drmn m m. N qu dz rp prdmn dr dd pl Rv GS, prdu- um pqu dumnl, m b n nfrmv d Snp, m mbém m dumn nrn. Pr n, pr m d d rv, f rlzd um pqu qulv, brdnd p nrmv dr. Am, f pívl rgnzr ruurr nfrmçõ dnr d um bl m rv, pr nlr gã drl dd u drên, nfrm rér puld pl vlçã WbQul/Cp. 2 A Avlçã d pród níf n Brl An d dmnrr qu ã rv m f m rrd, u pçõ n Sm Qul d pród m GS ngu r B2 dnr d prz d rê n d u xên, vrf- ndd d xplr qu ã qu d m d vlçã d Cp. A r g 2.1 Qu d m d vlçã d Cp Cm fnldd d xpndr nldr pó-grduçã r nu m d d d fdrçã, f rd n déd d 1950 Crdnçã d Aprfçmn d Pl d Nívl Suprr (Cp), m, nrbund pr qu prgrm d pó-grduçã funnm d md ngrd nn pr dnvlvmn d nhmn nlóg níf qu dd n (CAPES, 2011). Mrn l (2012) frmm qu pó-grduçã brlr vm vlun- ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

7 Rr d pród níf d rrd n Brl E S R v C n í f d d frm gnfv, frmnd- lnçnd rdbldd nrnnl m l pdrõ d quldd m vár ár d nhmn. Cm prupçã m umprr u ppl, Cp bu nn prmrmn d u m d vlçã, pr qu nnu rvnd d nrumn mpulndr d pó-grduçã brlr n bu d um pdrã d xlên níf pr mrd durd n Pí. E pr, mplnu m 1976 um m d vlçã, rnhd m um d m mdrn fn d mund (MACCARI, 2008). A ndrr nv grnd ár d nhmn dnmnd pl Cp ên grár; ên blóg; ên d úd; x d rr; ên humn; ên pld; ngnhr; lnguí, lr r muldplnr, xm n Brl prgrm rmndd, qu nmplm ur (CAPES, 2012). A vlçã d prgrm d pó-grduçã n m d pr: ) vlçã d prgrm d pó-grduçã; b) vlçã d prp d nv prgrm. Pr d ár d nhmn, vlçã d prgrm é ruurd lbrd lvnd- m n gun qu: I Prp d prgrm; II Crp dn; III Crp dn; IV Prduçã nlul; V Inrçã l. Pr ndr prp n rg, rá frnd um prfundmn n qu IV Prduçã nlul (CAPES, 2013). O qu prduçã nlul rprn 35% d l d vlçã. Nl ã brvd vld gun n, m rbuçã d rpv p pr mpr p l d rér: ) publçõ qulfd d prgrm pr dn prmnn, 40% d p; b) drbuçã d publçõ qulfd m rlçã rp dn d prgrm, m 30%; ) prduçã én, pn ur prduçõ ndrd rlvn, m 15%; d) prduçõ rí, n ár m qu l p d prduçã fr prnn, m 15%. Cnfrm Smp l. (2012), é vdn n vlçã rnl d Cp mprân d prduçã níf m pród, um vz qu l mpõ dvr n d qu d vlçã u á drmn rlnd m vár dl, pr xmpl, n qu d rp dn, qu vl prnul d bl d prduvdd, prj d pqu m fnnmn xrn ur. 68 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

8 MARTINS, C. B. l. Am, prduçã níf é vld pr m d um m d pnuçã dnmnd Qul (SAMPAIO l., 2012), pr rbuçã d n n qu, Cp dpnblz pr mã um bl m númr d pn pr d prduçã nlul, m xmpl, n ár d dmnrçã, ên náb urm. E rbuçã é f nfrm bl 1: Tbl 1: Pnuçã d prduçã bblgráf gund p nívl d prduçã Tp d publçõ Er Pnuçõ Pród A1 100 A2 80 B1 60 B2 50 B3 30 B4 20 B5 10 Fn: Adpd d dumn d ár 2009 d Cp. Dpnívl m: <hp://www. p.gv.br/vl/dumn-d-r->. A m: 10 nv Apó vlçã d ár, pród é drd n Sm WbQul, pr nul d d dd. A r g 2.2 Sm WbQul Cp O Sm WbQul é um nrumn ulzd pr rfçã d pród níf brlr. A gên rpnávl pr rdnr m d vlçã é Cp. D mnr rnprn, plv xrn WbQul á dpnívl nln m m bjv nfrmr um l m lfçã d pród ulzd pl prgrm d pó-grduçã pr dvulgçã d u prduçã nlul. Cb rlr qu Qul é ulzd prdmn d rên n n d 2013 f rruurd. ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

9 Rr d pród níf d rrd n Brl Pr qu um rv níf nh u nluã n b Qul d Cp, rmnd- qu qup dr (dr, rp drl níf) dm prá nrm nrnn pr drçã lrôn. Cnfrm Sn Nrnh (2013), prnp prá dr qu dr níf dvm lvr m ndrçã m um publçã níf ã: E S R v C n í f ) lmn xrín (frm): nmpl dndd frml d rv, lyu d rg m lgnd bblgráf d pród, n d ur u rpv flçõ, rgr ISSN, rum plvr-hv, umár d dçã, pgnçã nínu d rg. Além d, nfrmr prmnnmn, n págn lrôn, nrm d ubmã, dm pr ubmã d rg, plí drl, nd, nlur drçã dlhd d prdmn d rmçã rbrgm dd pl pród; b) lmn nrín (núd): nmpl n frm (nrmlzçã, prddd), quldd d rg publd (ndm), ndxçã m b bblmér, fr d mp, rp drl níf rprnv. O própr Sm Qul já ulz fr d mp m rér dv. A l ulzd pr rbuçã d n lv m ndrçã fr d mp índ H d d n. Crd m 2005 pr Hrh, índ H é númr d rg m çõ mr u gu númr d publçõ d um drmnd ur (HIRSCH, 2005). Cm rfrên mp, qun mr l fr xên d pród u mprân n ár, mr rá u pnuçã. Cm nu d ludr p frm d publçõ níf rmndd pl Cp, f dpd bl dpnblzd n d plv WbQul, d ár dmnrçã, ên náb urm, nfrm Tbl 2. Cm xpçã d rér d vlçã dd pl ár, prupõ- mprân d nrmlzçã d pród. E qu pr vlçã frm ndrd p xrín nrín- 70 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

10 MARTINS, C. B. l. Tbl 2 Crér d n d 2012, pr nluã d pród níf d ár d dmnrçã, ên náb urm n b Qul d Cp Er C B5 B4 B3 B2 B1 A2 A1 Crér dd Pród qu nã ndm rér pr r B5 Tr ISSN Tr prddd dfnd Andr dmnd pr nqudrr n r nrr Tr rvã pr pr Aprnr dçõ ulzd é 2011 Dpr d nrm d ubmã Andr à dmnd pr nqudrr n r nrr Andr d rér dr n quên: 1 Dpr d mã/f 2 Infrmr nm flçã d dr 3 Infrmr nm flçã d mmbr d mê drl 4 Dvulgr nulmn nmn d rvr 5 Publr, n mínm, d númr pr n 6 Infrmr dd mpl d rg 7 Infrmr ndrç d pl mn um d ur Andr à dmnd pr nqudrr n r nrr Tr m d rê n Tr um ndxdr (Spu, Eb, Dj, Gl, Cl, Hp, Ip, IBSS) Dvulgr nfrmçõ br râm d prvçã Aprnr lgnd bblgráf d rv m d rg Tr nlh dvrfd Nã r dr hf m ur Dvulgr nfrmçã br pr d vlçã Andr r nrr Spu 0 < H Spu 4 u 0 JCR 0,2, qu fr m fvrávl pród u r n Sl u Rdly u Tr m d n n u r pród d um d gun dr: Sg; Elvr; Emrld; Sprngr; Indrn; Prgm; Wly; Ruldg 4 < H Spu 20 u 0,2 < JCR 1,0, qu fr m fvrávl pród H Spu > 20 u JCR > 1,0, qu fr m fvrávl pród A r g Fn: Adpd d Cmund n. 002/2012 Ár d dmnrçã, ên náb urm: ulzçã d WbQul d ár (WbQul, 2012). ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

11 Rr d pród níf d rrd n Brl, m dvulgçã d rgr d ubmõ, nfrmçõ br qup drl, qu pblm vrfçã d u xpr (COSTA; GUIMARÃES, 2010). Adnlmn, ur rér rlvn dd n vlçã f ndxçã d pród m b d dd nn nrnn. T rér dd nã ã xludn, é, nrmlzçã pr pród é um vdd mprndívl ulzd pl prnp gên, nuçõ b ndxdr nn nrnn. Cb rlr nd qu, um vz qu um pr drl é nrmv dqud, rmn rá nrbur pr quldd rpuçã d pród prn Cp (SANTOS; NORONHA, 2013). 2.3 Sm d publçõ d pród E S R v C n í f Cnfrm Sn Rjwk (2013), pród níf dpnblzd lrnmn ã rnnd d vz m mprn pr dvulgçã d nhmn níf n nuçõ d nn uprr (IES) n prgrm d pó-grduçã r nu rn dfuã d nv nlg d nfrmçã vblzu rmn d qundd d pród níf publd pl nrn m d ár. Pr grnmn d flux drl xpnã d publçõ d lvr, frm dnvlvd m nfrmn píf, m, pr xmpl, fwr dnmnd Opn Jurnl Sym (OJS), qu f umzd rduzd m Sm Elrôn d Edrçã d Rv (Sr) n Brl m 2003, pl Inu Brlr d Infrmçã Cên Tnlg (Ib). N nd, pród qu ulzm plfrm d drçã lrôn OJS (Opn Jurnl Sym) pum um grnd vngm m rlçã pród dd d mnr rdnl. E vngm é brvd pl dmnuçã d u m d p d publçã, prnplmn, n umn d brngên d pród nnl nrnnl. O mr mv pr dçã d pr d drçã d plfrm OJS f fldd d u d frrmn, nd, fldd 72 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

12 MARTINS, C. B. l. d dmnçã prrvçã d nfrmçã, m dnd mr vbldd pr ur. É pívl nr mp d frrmn, nfrm dd qu ã dpnív n d PKP (Publ Knwldg Prj). Em 2009, gráf 1 mr qu hv r d rv rgrd n prl PKP. E nd, f pívl nr qu, prr d uubr d 2012, qundd d pród qu prm ulzr m OJS umnu pr , num l d íul m nfgurçã gã drl OJS. Gráf 1 Pród qu drm m OJS pr príd: Fn: S d Publ Knwldg Prj (hp://pkp.fu./j-ur-numbr). A m: 19 jul A r g A fgur 1 prn ulzçã d OJS pr nnn. É pívl brvr qu n Amér d Sul, pfmn n Brl, qundd d rv qu prm pr m d m OJS é d 3.627, mnd m rv d Amér d Nr, ulrpm dm nnn. A prníp, OJS é ndrd pl ngrn dr um frrmn nuv, d fál vm rnnd d vz m ppulr. Dnr dvr rrí d OJS/Sr, pd- r: ) u grnmn é rm; b) nfgurçã pr nívl hrárqu: m ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

13 Rr d pród níf d rrd n Brl Fgur 1 Ulzçã d fwr Opn Jurnl Sym (OJS) pr nnn E S R v C n í f Fn: S d Publ Knwldg Prj (hp://pkp.fu./j-gg). A m: 19 jul pu flxbldd pr dmnrçã d dr, rvr ur; ) ubmõ n-ln: pr m d Inrn é pívl ubmr rg grnr mm; d) nrf pr dr d uuár é rlzd lvrmn, m grn-grl dfn ppé; ) ndxçã d mdd: m gr índ pr x nlu n rv, m fl ndxçã n mnm d bu, m pr xmpl Ggl Shlr. Aulmn, d rv m f m rrd ulzm fwr, qu fr br, rrr gru núd d pród. Vl rlr qu Sr é rmndd pl Cp (TRZESNIAK, 2006). Cm m é lvr, vrf- qu nnmn ã rlzd ulzçõ, nd qu úlm vrã, m julh d 2013, é ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

14 MARTINS, C. B. l. 2.4 A ndxçõ rér dd pl b A prníp, ndxçã m um b d dd rduz m rnhmn, umn d vbldd dmnçã d pród. D rd m ur Sn Nrnh (2013), qun mr fr ndxçã d pród m b d dd nn nrnn, mr rã hn d pród r v, d d pl mundd níf. N qu dz rp rér ulzd pl b ndxdr, n m dd pr nluã d pród ã: r ISSN; drrz pr ur m nglê (b, m Spu Rdly, dm m rér d çã); prddd ávl; nrmlzçã; dm dd pl pród; pdrnzçã; rp drl dvrfd (rgnl nrnnl); f p; rg néd. A ndxçõ mbém ã ndrd m xgên pr qulfçã prév pr pród, u j, pr rrr um b pnuçã n WbQul/Cp é nár nlur rv m bn d dd d ndxdr, qu rprnm um nrmzçã d nfrmçõ bblgráf qu prmm qu rg jm llzd pr um m d bu, rlzd pl nfrmçõ bá nd n rg. Cm xmpl, pd- r SELO, ndrd m um ndxdr rfrên m quldd d prduçã níf n Brl (SANTOS, 2010). Pr Sn Rjwk (2013), pr prníp, núd d pród frnm vldçã d mér méd níf pl pr nhd m pr rvw (rvã pr pr), qu rfrnd quldd d rg publd. A r g 3 Evluçã d pród níf d rrd O prmr pród níf d rrd f rd m 2001 pl Unvrdd Edul d O d Prná Cmpu d Tld; prn, mprd m dm ár d nhmn, pród vld pr rrd pdm r ndrd, nfrm lfçã rd pr Rjwk Aldrgu (2007), m f nl. ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

15 Rr d pród níf d rrd n Brl A qundd d pród pd r ndrd rr, mprd m qundd d pród d grnd ár d nhmn, m dmnrçã, dr, plg, já qu ulmn xm mn n rv níf m f m rrd, prnd gur m rdm lfbé, m r n ár d dmnrçã, ên náb urm: E S R v C n í f ) Cpl Cníf Crd n Unvrdd Edul d Cnr- O (Unnr), m 2003, pu r B3 n dmnrçã, ên náb m m ur qur ár d nhmn n Qul d Cp. A prddd d publçõ é qudrmrl; b) Fzu m Rv Crd n Fuldd Ad d Ubrb, m 2004, nã pu r n ár d dmnrçã, ên náb urm, m B5 m rê ár C m ur rê n Qul d Cp. A prddd d publçõ é nul; ) Rv d Gã Srrd GS Cm d nrrmn, rv f rd m 2010, pl Snp, ulmn pu B2 n dmnrçã, ên náb urm, B4 m duçã, B5 m m du ár C m m rê ár d nhmn n Qul d Cp. A publçõ ã mr, lznd 16 rg nu; d) Rv Expv Cuj nuçã mnndr é Unvrdd Edul d O d Prná (Un) Cmpu d Tld, m publçõ dd Aulmn á qulfd m r C n dmnrçã, ên náb urm m m du ár, B5 m ur rê ár B3 m plnjmn urbn rgnl/dmgrf n Qul d Cp. A prddd d publçõ é nul; ) Srrd m Crd n Unvrdd P Fund m 2005, pu r C m dmnrçã, ên náb urm B5 m ur du ár n Qul d Cp. A prddd d publçõ é nul. Sbr fr d mp (FI) d rv, vrfu- qu é mmn nnhum dl pu. 76 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

16 MARTINS, C. B. l. Sbr nv vrõ, mdfçõ mplmnçõ d m d publçã Sr, f d d Publ Knwldg Prj, m bjv d vrfr vrõ d fwr nr rv d rrd. Cnu- qu d nm d ulzçõ, m xp n bl 3: Tbl 3 Vrã d Sr n pród níf d rrd Pród Vrã Sr Aulzçõ fln Rv d Gã Srrd Rv Expv Fzu m Rv Srrd m Cpl Cníf Fn: Aur A fl d ulzçã d vrõ d m Sr pd nr nmpbldd, m pr xmpl m nv vrõ d brwr, qu nvblzr nul d rg publd pl nrd. Além d, nv vrõ pblrm rrçõ d vrõ nrr, m mbém dpnbldd d nv funnldd, qu rrm bnfí n pr dmnrdr qun pr uuár. Sbr prdmn dd pl Rv d Gã Srrd GS, f n n d 2008 qu Snp nru mpr Invmp Ld pr nr prj d rv pr d mplmnçã d m Sr, dnvlvr, rgrr hpdr d rv, dpnblzr núd n wb, mnrr flux d m Sr fzr mpnhmn d m m mdd rrv. Junmn m pr, mmbr d mê rég nrm pr d: ) dfnçã d p d rv; b) mpçã d qup drl; ) lh d dr; d) lh d mmbr d nlh drl; ) d nrm d ubmã; f) dfnçõ d prz d pr dr. A r g ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

17 Rr d pród níf d rrd n Brl E S R v C n í f Cm rég, buu- dr n rv mlhr prá dr dd pl rv níf brlr, prnplmn d ár d dmnrçã, ên náb urm. O qu rulu n nqu pl rv d r B3 n Qul/Cp, m d n d xên. M pr ngr lfçã brvu-: ) um prupçã nn m ulzr plfrm d rv n m Sr; b) um bu nn d ndxçõ pr rv, nd qu n fnl d prmr mr d n d 2013, l puí rê ndxçõ nrnn (Eb H, Dj Prqu); ) um ulzçã nn d qudr d nlh drl, m bu d nv prr nr pqudr; d) mnunçã d um qup plzd m publçõ d rv níf; ) rlzçã dvulgçã d rv m vn d ár, m mbém m vn d ár rrl, m pfmn m vn d ár d dmnrçã; f) prr m rvr d x (pruguê/nglê/pnhl). E, fnlmn, pr nrbur m rp pr quã d pqu, f rlzd um lvnmn d qul é uçã d d pród, m rlçã rér dd pl Cp, gund rér bld pl WbQul/Cp, rgnzd n bl 4. D pród rlnd, vrf- fl d lgum nfrmçõ ndrd mprn n mmn d vlçã, m, pr xmpl, nã dlhmn d m ã rlzd vlçõ d rg, u j, p d rbrgm dd; nã umprmn d prddd puld pl pród; mpl d rg m lgnd bblgráf: vlum, dçã nfrmçã d ur. 5 Cndrçõ fn O fwr Sr rvlunu unvr d publçõ níf nln, v qu pu um mr rpdz n flux drl, prnplmn, m rlçã à drbuçã, qu é m mpl nnân mprd frm mpr. Pr m d lrur udd, nd, lvnd m ndrçã rér d vlçã d pród dd pl m Cp, dd bd prmrm vrfr qu, n grl, pród qu m- 78 ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

18 MARTINS, C. B. l. Tbl 4 Quldd d pr dr nld n pród ITENS Vrfd n d pród Rv d Gã Srrd - GS Fzu m Rv Rv Expv Srrd m Cpl Cníf ISSN X X X X X Lgnd bblgráf n rg mpl Arbrgm dd pl pród Cnlh níf drl Indxçã m b d dd bblmér X X X X X X X X X X X X Prddd ávl X X Arg néd publd m m rrd* Infrm Publhr X X X X X Plí drl / gvrnnç d pród Infrm d d rbmn prvçã d rg Drrz pr ur ã nfrmd n X X X X X X X X A r g X = Cn n págn d pród Fn: Aur. Lgnd: Nã n/dd nmpl * Númr d rg publd n príd d 2012 põm mr prnm lun rm prnhd, n qu dz rp rqu mínm d quldd, pr qu pm r ndçõ pr lvnr Qul. I é, nd nã rrpndm à xpv d mundd dêm n qu nrn à brvçã d rér. ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

19 Rr d pród níf d rrd n Brl E S R v C n í f Adm, nfrm nál nr rv, prb- xên d df d plnjmn rm uprd pl qup d drçã d pród udd. Qun à Rv d Gã Srrd, brvu- qu, pr mplnçã, nlçã ulzçã d fwr Sr, f rqurd rnmn, hrd f kll mpên dqud d prfnl d mpuçã, pr vr nfl flh d gurnç n u d plfrm OJS (STUMPF, 1998). Pr fm, dr níf nã dv r ún rpnávl pl rv, nd qu frç pr mlhr ruld dvrá r múu. Cm ugã, khldr pdrm prpr d wrkhp rlzd pl Ib, u ur lvr pr pçã én d pród. O p qu nld mrrm qu lgun pród d rrd nm d lgun udd ju. A mr d rv nã á m nfrmdd m pdrõ bld pl Cp, prn prm mlhrr lgun lmn m: ndxr pród m b nn nrnn, mnr prddd, umnr númr d rg néd, nfrmr m u págn qu p d rbrgm dd, d d prvçã d rg, nlh drl rprnv dvrfd. Rfrên BRASIL. MEC. Prj br Rfrn Nn d Cur d Grduçã Dpnívl m: <hp://prl.m.gv.br/ndx.php?pn=m_nn&vw=rl &d=13812&imd=995>. A m: 27 jul CAPES. Avlçã d pó-grduçã. Dpnívl m: <hp://www.p.gv.br./ vl/vl-d-p-grdu>. A m: 23 mr Cdrn d Inddr. Dpnívl m: <hp://nudwb.p.gv. br/nudwb/cdrnavlsrvl?=flrarquv&n=2009&d g_=&r=27>. A m: 26 jn Hór Mã. Dpnívl m: <hp://www.p.gv.br/br--p/ hr--m>. A m: 25 mr ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

20 MARTINS, C. B. l. COSTA, S.; GUIMARÃES, L. Quldd d pród níf lrôn brlr qu ulzm Sm Elrôn d Edrçã d Rv (SEER) / L ldd d l rv brlñ qu ulzn l Sm Elrón d Edón d Rv (SEER). Infrmçã & Infrmçã, Curb, n. 15, dz Dpnívl m: <hp://www.ul.br/rv/ul/ndx.php/nfrm/rl/vw/5430/6766>. A m: 15 jul FENASSEC. MEC rlz nul públ pr mdfr Cur d Srrd pr Admnrçã. Rv Exlên: rv d Fdrçã Nnl d Srár Srár, Rf, n. 24, p. 8-9, Fn pn nr prp d MEC. Rv Exlên: rv d Fdrçã Nnl d Srár Srár, Rf, n. 24, p , 2009b. HIRSCH, J. E. An ndx qunfy n ndvdul nf rrh upu. USA: Th Nnl Admy f Sn, HOELLER, Prí Agnh Fr. A nurz d nhmn m Srrd Exuv. Rv Expv. Tld-PR, dçã 5, v. 5, p , Dpnívl m: -rv.un.br/ndx.php/xpv/rl/vw/89. A m 30/12/2013. INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA IBICT. Sbr ISSN: lçã d ISSN. Dpnívl m: <hp://www.b.br/ nfrm-pr-n-nlg--nv%20/nr-brlr-d-n/u-dn>. A m: 28 jun MACCARI, E. A. Cnrbuçã à gã d prgrm d pó-grduçã r nu m Admnrçã n Brl m B n Sm d Avlçã Nr Amrn Brlr f. T (Durd) Fuldd d Enm Admnrçã Cnbldd, Unvrdd d Sã Pul, Sã Pul, MARTINS, C. B.; GENGHINI, L. A.; MACCARI, E. A.; GENGHINI, E. B. Prâmr pr dfnçõ d lnh d pqu. In: DUARTE, Dnl Gr (Org.). Pqu m Srrd: Cnár, Prpv df. P Fund: Edr d Unvrdd d P Fund, p A r g MARTINS, C. B. l. A nfluên d m d vlçã n prgrm d pó-grduçã r nu brlr. Rv Gã Unvrár n Amér Ln GUAL, v. 5, n. 3, p , dz d: / v5n3p155 NASCIMENTO, Ervld Prr d. Pqu pld nrdplnrdd: d lnguí rrd. In: DUARTE, Dnl Gr (Org.) Pqu m Srrd: Cnár, Prpv df. P Fund: Edr d Unvrdd d P Fund, Cp. 5, p NONATO JÚNIOR, R. Epmlg r d nhmn m Srrd Exuv: A fundçã d Cên d Ar. Frlz: Exprã Gráf, ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

21 Rr d pród níf d rrd n Brl NONATO JÚNIOR, Rmund. Obj d Pqu m Srrd Exuv. In: DUARTE, Dnl Gr (Org.) Pqu m Srrd: Cnár, Prpv df. P Fund: Edr d Unvrdd d P Fund, Cp. 5, p PUBLIC Knwldg Prj. Dpnívl m: <hp://pkp.fu./j-gg>. A m: 19 jul REJOWSKI, M.; ALDRIGUI, M. Pród níf m urm n Brl: d bln én-nfrmv à rv níf lrôn. Turm m Anál, v. 18, n. 2, p , nv Dpnívl m: <hp://urmmnl.rg.br/ urmmnl/rl/vw/380/198>. A m: 7 jun Rv d Gã Srrd (2013). Dpnívl m: <hp://www.rvg.rg. br/j-2.4.5/ndx.php/rrd/ndx>. A m: 19 jul SABINO, Rmr Frrz; MARCEHELLI, Pul Sérg. O db ór mdlóg n mp d rrd: plurlm ngulrdd. Cdrn EBAPE.BR, R d Jnr, dçã 4, vl. 7, p , Dz, Dpnívl m: hp://www.l.br/l.php?rp=_rx&pd=s &lng=n&nrm=&lng=p. A m: 30/12/2013. E S R v C n í f SAMPAIO, L. M. B.; OLIVEIRA, F. V.; COSTA, E. M.; SANO, H. Avlçã d Efên d prgrm d pó-grduçã dêm m dmnrçã, nbldd urm. In: SEMEAD, 15., Smnár m Admnrçã FEA-USP, u. 2012, Sã Pul. An Sã Pul: FEA-USP, Dpnívl m: <hp:// A m: 1 dz SANTOS, Glubr Edurd d Olvr; REJOWSKI, Mrn. Cmunçã níf m urm n Brl: Anál drv d pród nr Rv Brlr d Pqu m Turm, Sã Pul, v. 7, n. 1, p , jn./br Dpnívl m: <hp://rbur.rg.br/rbur/rl/vw/578>. A m: 7 jun SANTOS, Slng Mr d; NORONHA, Dy Pr. Pród brlr d Cên S Humndd ndxd n b SELO: rrí frm. Prpv m Cên d Infrmçã, Mn Gr, v. 18, n. 2, p. 2-16, br./jun Dpnívl m: <hp://prldprd..ufmg.br/ndx.php/p/rl/ vw/1238/1161>. A m: 27 jul SANTOS, Tn d Céu Slvr. O u d gã d prj pr dnvlvmn d um pród lrôn níf: d rv d dmnrçã nvçã RAI f. Mngrf (Grduçã m Admnrçã) Unvrdd Nv d Julh UNINOVE, Sã Pul, SINSESP (Snd d Srár Srár d Ed d Sã Pul). Prgrm Dn & Dn: Hór. Dpnívl m: <hp://www.np.m.br/ndx. php/-np/du/157-prj-dn--dn>. A m: 27 jul ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

22 MARTINS, C. B. l. STUMPF, Id Rgn Ch. Rflxõ br rv brlr. Inrx, Pr Algr, v. 3, n. 1, p. 1-10, jn./jun Dpnívl m: <hp://r.ufrg.br/nx/ rl/vw/3369>. A m: 21 jul TRZESNIAK, P. A dmnõ d quldd d pród níf u prnç m um nrumn d ár d duçã. Rv Brlr d Eduçã, R d Jnr, v. 11, n. 32, p , Dpnívl m: <hp://www.l.br/l. php?rp=_rx&pd=s >. A m: 30 jul WEBQUALIS. Ar Crér Qul pr ár. Dpnívl m: <hp://qul.p. gv.br/wbqul/prnpl.m>. A m: 21 jul Cmund n. 002/2012: Ár d Admnrçã, Cên Cnáb Turm: Aulzçã d WbQul d ár Dpnívl m: <hp://qul. p.gv.br/wbqul/publ/dumndar.m;jnd=57b50c926aa733 2F9038F406298E7ABE.qulmdlur-nd-64>. A m: 27 jul A r g Rbd m 25 u / Aprvd m 3 br Pr rfrnr x MARTINS, C. B. l. Rr d pród níf d rrd n Brl. ES, Sã Pul, n. 34, p m/g ES Rv. Cn., Sã Pul, n. 34, p , m/g

23

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Lm Júnr, Wln Ar ulur n Pln nnl d duçã ES Rv Cníf, núm. 36, nr-brl, 2015, pp. 19-28 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71541061002

Leia mais

Políticas e financiamento na

Políticas e financiamento na Plí fnnmn n EJA: mudnç n plí d fnnmn d duçã pív f n EJA André Brb Guv Dur mr m Eduã FE-USP; Prfr d Núl d Pqu m Plí, Gã Fnnmn d Eduçã UFPR. Curb PR [Brl] ndrbg@ufpr.br A r g A prvçã d Fundb pl Emnd Cnunl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Mhd d Pul Albuqurqu, Hln; H, Cl Mr; Bnfá d Aruj, Rgn Mgn Prj pdgóg pr frmçã d prfr: um ud mprd d rég prá m rê unvrdd d Rgã Sud d Brl ES Rv Cníf,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Rmnwk, Jn Puln AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: ANÁLISE DA PRÁTICA PARA INÍCIO DE CONVERSA ES Rv Cníf, vl. 10, núm. 2, jul-dmbr,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Sn Olvr, Jquln; Fn Brgh, Rqul Fundf/Fundb - mplçõ pr fr d duçã nfnl v nvên/ prr ES Rv Cníf, núm. 30, nr-brl, 2013, pp. 35-53 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

Arte: um diálogo necessário

Arte: um diálogo necessário d: 10.5585/ES.n36.4019 Ar: um dálg nár prfíu n duçã d jvn dul Ar: A Dlgu Nry nd Fruful n Yungr nd Adul Edun Guv Cunh d Arúj Mr m Eduçã. Prfr pqudr d Inu Fdrl d Eduçã, Cên Tnlg d M Gr. Cubá, MT - Brl. guvruj@yh.m.br

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Gm Almd, Jul Enn Fundmnl d nv n: mplçã d prmnên quldd d nn ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 159-179 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m:

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Our Lp Slv, Gldn; Fdl., Sun d Ju; Múgl Whlr, Slng Crvdd duçã: nál d prduçã níf brlr ES Rv Cníf, núm. 30, nr-brl, 2013, pp. 165-181 Unvrdd Nv d

Leia mais

Alfredo Sérgio Ribas dos Santos

Alfredo Sérgio Ribas dos Santos Aunm fnnr d l 1 Alfrd Sérg Rb d Sn lfrd_rb@unnv.br, Unnv. Sã Pul SP [Brl] N rg qu nr n nx d nál r d fnnmn d duçã n Brl, prpõ- dur lm pbldd d n d unm fnnr d l prr d nndmn d ndçõ dmnrv, lg, fnnr pdgóg xn

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Sn, Slvn Clud Dund br vã m um ur d lnur m mmá dân ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp. 161-178 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71532890010

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Rznd Sl, Shrl; Alv Prí, Mrluy Tnã nr gênr grçã n urríul d nn méd prfnlzn ES Rv Cníf, vl. 12, núm. 2, jul-dmbr, 2010, pp. 307-322 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

Utilização didática de objetos

Utilização didática de objetos Ulzçã ddá d bj dg d prndzgm n duçã n-ln Luí Pul Lpld Mrd* Alx Ml d Slv** Hlí Brb Rh Grnd*** E rblh brd mprân d ulzçã d bj dg d prndzgm prr d xmpl dp n rpór d prj Rd Inrnnl Vrul d Eduçã (RIVED). Anl p pdgóg

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Bll d Suz, Dnld; Nvk, Vr A prpçã l n quã mbnl: lm pbldd n Cnlh d M Ambn n Brl ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 235-249 Unvrdd Nv d Julh Sã

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Frrr d Lm, Drl; Mlrn, Vlmr; Srdr, Dul Mr O ppl d l n prmçã d úd - um mdçã nár ES Rv Cníf, núm. 28, my-g, 2012, pp. 191-206 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul,

Leia mais

Implicações do financiamento (1995-2005) 1. externo para a educação brasileira. Roberto Antonio Deitos

Implicações do financiamento (1995-2005) 1. externo para a educação brasileira. Roberto Antonio Deitos Implçõ d fnnmn xrn pr duçã brlr (1995-2005) 1 Rbr Ann D rd@ul.m.br, Un. Cvl PR [Brl] N rblh, nlm plí dunl mprndd n Brl, d 1995 2002, m prulr pr nn méd prfnl, m fnnmn xrn d Bn Inrmrn d Dnvlvmn (BID), vld

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Mnr Jr., Edurd; Pn Gm R, Môn Ar-duçã: um prp mdlóg pr nn méd ES Rv Cníf, núm. 33, nr-brl, 2014, pp. 61-76 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m:

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Clmn Arrud, Mr d Cnçã; Txr d Olvr, L Mr Lnur m duçã d mp: df xpv ES Rv Cníf, núm. 33, nr-brl, 2014, pp. 173-186 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Cruz, Elb; Albuqurqu C, Frnnd; Frdã, Sndr Plí d ngrçã urrulr d TIC m Prugl ES Rv Cníf, núm. 29, pmbr-dmbr, 2012, pp. 21-34 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Slvér d Almd, Cld R; Qurz, Jé J.; Lrr, Mr Anôn Cnúd n pqu n nn d Flf d Eduçã n Brl ES Rv Cníf, vl. 9, núm. 2, julh-dzmbr, 2007, pp. 285-306 Unvrdd

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Prd Frrz d Crvlh, Cl d TRABALHO E FORMAÇÃO NA PERSPECTIVA DA BURGUESIA INDUSTRIAL ES Rv Cníf, vl. 11, núm. 2, jul-dmbr, 2009, pp. 549-568 Unvrdd

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Gr Rbr Gr, Már; Crvlh Blhr Emrk Frnnd, Lí Eduçã nlg: lfn lulr m rur d prndzgm ES Rv Cníf, núm. 35, pmbr-dmbr, 2014, pp. 47-65 Unvrdd Nv d Julh Sã

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Pn Nmn, Ivny Eduçã Prj d vd d dln d nn méd ES Rv Cníf, núm. 31, my-g, 2013, pp. 83-100 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71529334006

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Crnr Crnr, Wldk; Mnr d Brr Aruj, Fláv; d Suz Pv, Frnnd Plí d rgulçã nrrzçã d frmçã d prfr m nívl uprr: xprên d Inu Suprr d Eduçã n R d Jnr ES Rv

Leia mais

Conexões entre o público

Conexões entre o público Cnxõ nr públ prvd n fnnmn gã d l públ Vr Mr Vdl Prn vrprn@yh.m.br, PPGEDU-Fd-UFRGS. Pr Algr RS [Brl] N rg, nlm- nxõ nr públ prvd, m b n ud d rgnzçõ nã-gvrnmn (ONG) Inu Ayrn Snn (IAS) Alfbzçã Sldár (Alfl).

Leia mais

A formação interdisciplinar

A formação interdisciplinar A frmçã nrdplnr d prfr: um nnr m Pul Frr Cl Mr H Prfr d Prgrm d Pó-Grduçã (Mrd m Eduçã) Und. Sã Pul SP [Brl] lmh@ul.m.br A r g A nvgçõ nduzd dbruçm- br pbldd d frmçã prndzgm qu rrm m b n prj pdgóg nrdplnr,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Px Vr, Eml A mudnç n mund d rblh mp n rblh d prfr d nn uprr públ ES Rv Cníf, núm. 30, nr-brl, 2013, pp. 55-73 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Ghn, Mr d Glór; Svr, I O Ppl d Mú n Eduçã Infnl ES Rv Cníf, vl. 12, núm. 2, jul-dmbr, 2010, pp. 85-103 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnbl n: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71518580013

Leia mais

Alguns estudos sobre evasão

Alguns estudos sobre evasão Algun ud br vã prên d udn K Squr d Fr Ph.D. m Admnrçã d Eduçã Pó-durd m Edunl Admnrn Th Pnnylvn S Unvry; Prfr pqudr d Mrd m Plí S Cddn UCSAL. Slvdr BA [Brl] kf@ufb.br N rg, dum- lgun rblh qu rm d vã d

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Slv, Murí Pdr Nv drrz urrulr pr ud d Hór d Culur fr-brlr frn: L 10.639/03 ES Rv Cníf, vl. 9, núm. 1, jnr-junh, 2007, pp. 39-52 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Srk, Dnl R.; Sn, Krn Eduçã d Jvn Adul: dálg m Pdgg Sl Eduçã Ppulr ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 19-37 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Qurm d Slv, Clud d Srr; Crvlh, Nzré Crn A ulur duçã mzôn n r d brnqud d mr ES Rv Cníf, núm. 27, nr-brl, 2012, pp. 17-32 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Albuqurqu Gm, Albr Apnmn br pqu m duçã: u pbldd d grup fl ES Rv Cníf, vl. 7, núm. 2, julh-dzmbr, 2005, pp. 275-290 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Aplun d Olvr, Ivnld Culur nrulurldd n duçã ppulr d Pul Frr ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 109-124 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m:

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Mrn Olvr Mglhã, Slng Prlrzçã ml-r dn n unvrdd públ: um prpv rí ES Rv Cníf, núm. 35, pmbr-dmbr, 2014, pp. 211-226 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Mrn Tn, Elvr Crn A lur r n n n d Enn Fundmnl: prá dn prr d vz d lun ES Rv Cníf, núm. 27, nr-brl, 2012, pp. 191-209 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl d Almd Mr, Rqul Edum, Eurk Gên: prj pnr d nfrmá n l públ brlr ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp. 35-52 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m:

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Crd Hnd, Tlh; Ghn, Mr d Glór Tr duçã: um rlçã hrmn nruíd ES Rv Cníf, núm. 30, nr-brl, 2013, pp. 199-220 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71525769012

Leia mais

Noções gerais sobre o financiamento

Noções gerais sobre o financiamento Nçõ gr br fnnmn d duçã n Brl Jé Mrln d Rznd Pn Thr Adrã jmrpn@fflrp.up.br, FFCLRP-USP. Rbrã Pr SP [Brl] hdr@yh.m.br, Unp-R Clr. R Clr SP [Brl] E rg prn lr um brv pnrm d fnnmn d duçã bá públ brlr, nfnd,

Leia mais

Extensão: meio de comunicação

Extensão: meio de comunicação Exnã: m d munçã nr unvrdd mundd Er Buff* Rn Prr Cnl** *Dur m Cên d Eduçã Unv. Pr V; UFSCr; Unnv. Sã Pul SP [Brl] r@unnv.br **Mr m Eduçã Unv. Fdrl d Sã Crl; Prfr Fuldd COC. Sã Pul SP [Brl] r3nl@hml.m N

Leia mais

História da história da

História da história da Hór d hór d duçã n Brl: um blnç prév nár 1 Drmvl Svn Crdndr Grl d Grup d Eud Pqu HISTEDBR Unmp. Cmpn SP [Brl] drmvl@ pq.npq.br 1 Inrduçã O m d nfrên f frmuld pl rgnzdr d Clóqu qu ndrrm nvnên ( ndd) d brr

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl M Vr, Brun; Slv Rbr, Nm; Alv Dmnn, Rgn O Cnr Vrul d Dumnçã Rfrên Owld Gld u fn rí n Muu d Rpúbl ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp. 53-62 Unvrdd

Leia mais

EccoS revista científica Centro Universitario Nove de Julho (UNINOVE) eccos@uninove.br ISSN (Versión impresa): 1517-1949 BRASIL

EccoS revista científica Centro Universitario Nove de Julho (UNINOVE) eccos@uninove.br ISSN (Versión impresa): 1517-1949 BRASIL ES rv níf Cnr Unvrr Nv d Julh (UNINOVE) @unnv.br ISSN (Vrón mpr): 1517-1949 BRASIL 2006 Crl Rbr d Slv Mhd CONTRIBUIÇÕES ACERCA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO E O PARADIGMA EMERGENTE ES rv níf, jnr-junh,

Leia mais

Os amálgamas das transformações

Os amálgamas das transformações O málgm d rnfrmçõ d duçã ppulr Môn Rdrgu C Dur m Srvç Sl UFPE; Prfr d Dprmn d Srvç Sl UFPE. Rf PE [Brl] mrdrgu.@gml.m N rg, bu- rflr r d duçã ppulr m pr vv qu nur d lu plí- n rgã nrdn, nã nd pívl, pr rzã,

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Lm d Olvr Brb, Prí; Equrd Lp, Rl Orgnzçõ Nã Gvrnmn, Jvn Pbr Edudr S n Cdd ES Rv Cníf, vl. 12, núm. 2, jul-dmbr, 2010, pp. 437-452 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Pldr Zmpr, Mrn Crçõ rlur d mgn um pqu n nn d r vu ES Rv Cníf, núm. 32, pmbr-dmbr, 2013, pp. 139-155 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71530929009

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Prz, Juln; Rnd, Mrlú A. Pul Frr dlé d urdd: p pr um prxlg d nhmn ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 77-94 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Nll, Pl; Buff, Er A pqu br nuçõ lr: méd dlé mrx d nvgçã ES Rv Cníf, vl. 7, núm. 2, julh-dzmbr, 2005, pp. 351-368 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Chv B, Nu A frmçã d Ed nnl brlr: mplçõ pr gã d plí públ dun ES Rv Cníf, vl. 9, núm. 2, julh-dzmbr, 2007, pp. 387-408 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Frnnd Mru, Mru; Frrr Jr, Amríl El mlr d rlng, duçã mlr juvnud (1913-1922) ES Rv Cníf, núm. 31, my-g, 2013, pp. 33-50 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Alvrng, An Mr; Tdr, Anón A "lnd" u hór d brbl: mvmn duçã - d Mvmn d Trblhdr Rur Sm-Trr duçã d mp ES Rv Cníf, vl. 11, núm. 1, nr-jun, 2009, pp. 193-207

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Gru, Sln Fgrf rlg: lur d mgn n hór d D d Mrngá ES Rv Cníf, núm. 26, jul-dmbr, 2011, pp. 163-177 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71522347010

Leia mais

Histórias em quadrinhos

Histórias em quadrinhos d: 10.5585/ES.n27.3498 Hór m qudrnh n pr d prndzd: d r à prá Cm n h lrnng pr: frm hry pr Rbr Elí d Sn Jrnl, m durd pó-durd m Cmunçã ECA-USP; V-rdndr d Obrvór d Hór m Qudrnh ECA-USP; Prfr d El d Cmunçã

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Redalyc. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/artpdfred.jsp?icve=71511645009

Redalyc. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/artpdfred.jsp?icve=71511645009 Rdly Sm d Infrmón Cníf Rd d Rv Cníf d Amér Ln, l Crb, Epñ y Prugl Cn, Cl Luz A. VISÕES SOCIAIS DO MAGISTÉRIO ES rv níf, Vl. 10, Núm. 2, jul-dmbr, 2008, pp. 439-461 Cnr Unvrár Nv d Julh Brl Dpnbl n: hp://rdly.umx.mx/r/n/arpdfrd.jp?cv=71511645009

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Mnr Gnzg d Mn, Ednrd Eduçã mul um nv hrrqu d vlr n nx d pó-mdrndd ES Rv Cníf, núm. 34, my-g, 2014, pp. 215-228 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl F d Vl, Frnnd; Frrr Sll, Ll Mr Jvn d prfr, l mu dn lr ES Rv Cníf, vl. 12, núm. 2, jul-dmbr, 2010, pp. 365-384 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

Análises de sistemas no domínio da frequência

Análises de sistemas no domínio da frequência prmno d Engnhri Químic d Prólo UFF iciplin: TEQ0- COTROLE E PROCESSOS náli d im no domínio d frquênci Prof inok Boorg Rpo d Frquênci Cliqu pr dir o ilo do xo mr COCEITO: Coni d um méodo gráfico-nlíico

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto Cu A f ê glblz fçã pu u f hv u p. v ég p pl, vé pç fl pu, qul pp vçã uz. O Hj Tp P v é á v v pê âb gh lg pu u fz ppçã qu. P v u f é á lz p u l up à ê, u p p. Só é pívl l lv u v vlv pê ful à gh pu. Qul

Leia mais

Conheça o Instituto Bola Pra Frente

Conheça o Instituto Bola Pra Frente p n p p v n l l? B Qu u v p p c u h l b v n Cnhç Inu Bl P Fn O Inu Bl P Fn ncu nh cpã unl fubl, Jgnh, qun l nh 11 n jgv bl n cp váz n f cnuí Inu - Gulup, Zn N R Jn - nugu n n 2000. N buc p u plc cl ju,

Leia mais

COTEQ-256 - 1/8 - 1 Técnico de Inspeção de Equipamentos Sênior BRASKEM S.A. UNIB Camaçari-BA

COTEQ-256 - 1/8 - 1 Técnico de Inspeção de Equipamentos Sênior BRASKEM S.A. UNIB Camaçari-BA COTEQ-256 UMA ABORDAGEM PRÁTICA DA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE ACESSO POR CORDA PELOS INTEGRANTES DO SERVIÇO PRÓPRIO DE INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS Rmund d Olv Smp Flh 1 Cpygh 2007, ABENDE, ABRACO IBP Tblh pnd

Leia mais

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II Módul S d ç Rd vç d uç S d ç d ESTV @2007 Módul v 1 Rd Svç d Cuç C d d l Cl d d d uç C b d u d Rd Eh W Tlg d à Svç @2007 Módul v 2 C d d l Tl =? U d d l é u d uç uíd vé d lgç d v ud u dv, ldd d ç lh u

Leia mais

para a pesquisa Menga Lüdke*

para a pesquisa Menga Lüdke* O pf u fmçã p pqu Mn Lüdk* *Pó-du m Sl d Eduçã Unvdd d Lnd [Rn Und]; Pódu m Eduçã [vlçã d Sm] Unvdd d Clfón [Ed Und]; Pf n pó-duçã PUC-R. mn@du.pu-.b, R d Jn [Bl] E x ún nçõ d um nvçã b lçõ n pf d duçã

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil S Rvs Cníf ISSN: 1517-1949 s@unnv.br Unvrsdd Nv d Julh Brsl Bur, Crls; Svrn, Anôn Jqum Pln nnl d duçã(pn) 2014-2024: mprmsss, dsfs Prspvs S Rvs Cníf, núm. 36, nr-brl, 2015, pp. 11-15 Unvrsdd Nv d Julh

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350)

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) NOTAS IMPORTANTES 1. Documento atualizado mensalmente com o objetivo de ser o referencial do

Leia mais

www.arvoredoleite.org

www.arvoredoleite.org wwwrvrdlrg E é um cóp dgl d um dcumn qu f prrvd pr númr grçõ n prlr d bblc O Frnl d nu d Lcín Cândd T (LCT) d Empr d Pqu Agrpcuár d Mn Gr (EPAMG) n d r d cuddmn dglzd pl Arvrdlrg cm pr d um prj d prcr

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Avalanche de Informação

Avalanche de Informação Avalanche de Informação Marcos N. Lessa Xerox Global Services marcos.lessa@xerox.pt SIAP 2009 1 Qual é o problema? Sobrecarga de infoem papel: O mito do escritório sem papel: 15,2 triliões de páginas são

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Versão 2. Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Versão 2. Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Teste Intermédio de Física e Química A Versão Teste Intermédio Física e Química A Versão Duração do Teste: 90 minutos 30.05.01 10.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/004, de 6 de março Na folha de

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Gabarito - Química - Grupo A

Gabarito - Química - Grupo A 1 a QUESTÃO: (1,5 ponto) Avaliador Revisor A estrutura dos compostos orgânicos começou a ser desvendada nos meados do séc. XIX, com os estudos de ouper e Kekulé, referentes ao comportamento químico do

Leia mais

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL é d df d pí vl b à ldd fl à dçã à dç f. Ml bé à dçã. N x f q d pó d : d bdd ç. O ú ã dd fl pl d jv dl d p. Já çã q d d d pplçã ql x. Tl ldd x çã d pf d úd d v d p d dd d. p d dd

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

QUÍMICA VESTIBULAR 2005 2ª ETAPA

QUÍMICA VESTIBULAR 2005 2ª ETAPA QUÍMICA VESTIBULAR 2005 2ª ETAPA 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1, 00 2 3 4 Li Be 6, 94 9, 01 11 12 Na Mg 22, 99 24, 31 19 20 K Ca 39, 10 40, 08 37 38 Rb Sr 85, 47 87, 62 55 56 Cs Ba 132, 91 137, 33 87 88 Fr Ra 223,

Leia mais

Verifique se este Caderno contém 12 questões discursivas, distribuídas de acordo com o quadro a seguir:

Verifique se este Caderno contém 12 questões discursivas, distribuídas de acordo com o quadro a seguir: 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado para isso. Se, em qualquer outro local deste Caderno, você assinar, rubricar, escrever

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Km, Ern Jb A duçã rvluçã l d Mrnh Lur ES Rv Cníf, vl. 12, núm. 1, nr-jun, 2010, pp. 219-237 Unvrdd Nv d Julh Sã Pul, Brl Dpnívl m: hp://www.rdly.rg/rul.?d=71518577013

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Mglhã Afn, Anhn Mu; Cunh Gnzlz, Wn Rgn Eduçã Prfnl Tnlóg n PNE 2014-2024: quõ pr db ES Rv Cníf, núm. 36, nr-brl, 2015, pp. 67-83 Unvrdd Nv d Julh

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe A H,0 Li 7,0 Na 2,0 9 K 9,0 7 Rb 85,5 55 Cs,0 87 Fr (22) 2 2A Be 9,0 2 Mg 2,0 20 Ca 0,0 8 Sr 88,0 56 Ba 7,0 88 Ra (226) Elementos de Transição B B 5B 6B 7B 8B B 2B 5 6 7 A A 5A 6A 7A 78,5 8,0 8,0 86,0

Leia mais