"lli AG ti QD POVO SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download ""lli AG ti QD POVO SE"

Transcrição

1 tf] ;-_- - FMFF!CCA ím Uu &$ A ntpdfcf 1 UE rkcd C ff A sldrdd Luz Crl Prsts c um cus jn rún nums d ms çlcstícfttl nu pnsmnt t;ívs du ns (ls Vn n fçrãvíl- t-os spct tmd rfcnrm-s mmbí-psj d «Cmíé Frfíçâ pjur péfèíâ d Prsts» mnl nts ck ultm t rnl-ul m Pr» cm dfs ct C- Mlèr d Eãífcrnrfá N ft suprr vhvõs prf lnr Wlln jrj-dçíé clt Cpl cò sr Enll L:!>yr gvrndr hnrár dp ü d Frnç N cntr prf Wllun rcb dputd Flrmn- líqnt drtr <l «Fnmc Nnvll» mml d Cmlé C rl d Prtd Cmunst Frncês um d rdrs dó t Em lm) Wlln jrnlst André Wurms Bccrclár dò Cmlé grtdè pt Pll Elurd #1É m feffl bm s rcusss cncrdr cm tl nfâm d Elz Lurr f mçd pl plíc qu stá crcnd su cs UMA DENUNCA d mr grvdd cb <í sr cmuncd à ns rdçã pl Sr Elz Lurr rsdnt à ru Mrquês d Abrnts 110 Su rsdênc stá crcd pr «trs» <H Ordm Plítc S- c/ qu nsstm m brgá-l nchr um ch d dntdd pr Fcdçl Bíru òf ív-tgtn gstp mrcn- Prmcrmónt f prcurd pr u plc qul prcuru nduz-l cmtr çss nfâm nchr cm suá própr*ltr cm su própr sf um fch d ntdd pr r-; qu v dè um plíc cs- gr Gm s rcusss- ss «tr» mçu- d «c pr» ntmu:-cmprcr à Plc Cntr dznd nd qu nã é smnt l qu stá snd prcurd p «td mund» tm qu nchr fch Ant-ntm D Elz Lurr cmpnhd d várs snhrs mgs sus stv cm ns rdçã pr dr ênc d ft c lvrr su vmnt prtst cntr gvrn d Sr- Vrgs qfu à tl pht lv su srvlsm hum- 3VflB«B»mmtt«c M»npmnm lu 1WWuwnmrtmí NOVA GREVE EM BARCELONA ffca R S 19 (P) Tv l gvnc ròpè-cuss& cnrr prár frncss qu cmpnhm cm ntüslílmò n lut hrócc prár cspnhós -cm dd ntm pr Frnc pu qu lclus u fbrjcàà tíxts "urcm nu prvnrn d LV: sjnn lclds çátó n rdém» <-m fcd jjrsvb qüjá dur (-n ls ds sus ts blhdrs c qu ãnjqg sr-s Unnd ns br ptrótç Em vst prn d dntd d hr nã n f psívl trnsmtr ntm dcn nc Ontm msm à nt D Elz tlfnu pr st rdçã nf rmu qu pl mtv xpt su cs gr slv crcd pl plíc Cmç ssm plcçã vlnt d um ds rsluçõs d Cnfrênc d Wshngtn mbr s sb qu cntrl d gstp d Sr Vígs cm nts r d Sr Dutr pl gngstrs d FB já vm d lng: Nã lá mut dnuncm nclusv: publcnd fc-sml xstênc d um fch n Plc Cntrl ft n Estd Úmd pr sr prnchd spccu lmnt pp FB Estm p dnt d um gnmín qu n pd dxr- d lvntr prtst ms vgr dc td pátrts cntr bndd mprlsts qu fndm ns sbrn cntr ss gvrn d lc n trdrs prsdd pl Sr Vrgs "ll AG t QD POVO SE FORTALEZA «dputd Prd Mrd d Rch prsdnt d Assmblé Estdul pnncu d trbun d Cnr mprtnt dscurs cntr prprtv d gurr trmd m Wshngtn pl nrt-mrcn cm Drtr: PEDRO MOTTÀ LRÍA * ANOTN 671 EÍO DS JANERO SEXTA-FERA 20 DE ABRÍL DE 1951 mprn dscurs prnuncd n Câmr d Frtlz pl du* d Prcls Mrr d Rch prsdnt d Assmblé1 Estdul Dnuncd nmnlmnt dlgd brslr qu prtcp» rm d Cnfrênc d Chnclrs cm gnts d trusts nqus 18 UP1 O cnvênc d gvrn-tí- qu Estd Und gr- tr cl td píss ltn-mrcn nclusv d Brsl nclmnt sr Pérls d Rch lu Crt d Pz prvd pl Cngrss Mundl1 d Prtdár d Pz cju s rlzu rcntmnt n cdd d Vrsóv rvnd dbt dpns cm um prvcclr d gurr srv(-l d gvrndr Rul Brb rspt d qustã crn Nss csã prlnntr frmu: «Até hjnm jrns nm nms nm td máqun d prpgnd dè gurr d mprlsm f cpz d prvr xstênc cl um só sldd russ n cnflt crcn? Ctnd ft smgdrs rdr dmnstru jf f pàmmêm réf- / [ fàípft AVE DENÚNCA DE TRABALHADORES DA LHA DO MOCANGUÊ O SE LEMOS BASTO PREVALECE-SE DE SEU POSTO NAfEMPHEZA DO PATRMÔ NO NACONAL PARA SERVR À COMPA- NA DA QUAL É PROPRETÁRO COMO SE EXPLCA A HSTÓRA DO DESVO DE MATERAL 1 ELE16 Er mçã prvnd n ssmblé d ntm Cs d Jrnlsts íz vt pr um sluçã um prgrm d mnutnçã d clm dmcrátc d nvs rlzçõs m tvfc- d jrnlsts utr ncbçd pr cnhcd "ymm :- r* wmt ; yw-k: *- íâsfc-j-híí! " * w - *» w y :%:- çjmwfm Sndr Mu ts Oímp pcífc d prblms n+ír-cns pr dfs d lbrdd d mpnns )TJ)EALZAg hj ds S às prvc-lrns prtndnd rrstr qudr scl cn- 20 hrs lçã n -ul pr ruvçã d trç d su ÇLjsh Admns- dlógc qu Esttut trds d- crt1 llíüd è trtv Dus chps já cfrntm: um runnd Est ultm crrnt prt-jm grnds frjs qu prstgd fz sus pl sr Hrbrt prmrs scrnuçs n ssmblé -Um Ms cm rlzd sfru c-utd drrt m plnár um cl t-cus nmdrs prfru bubnr rcnt pós prmr tmd d<> vt Crrm cs trl-lh d ssmht unmcn:nt m 9bàts pr wy clurcl snd lrydps hs cnts f Hrtnvn-trwv) ur- ÒKsfcl c:-j 1950 bm cm vt d cng-nlulvã cm clrtnr è sfé pcèsdçtls Entr s rcluçõcs d m!pr njrlnc dslvm n-dn c plus sfrç dsnvlvd wl drtr m dfs d lbrdd d mprns mnístáídq cnfíç c jrnlsts brslr m cu ss çã sr prós- «m fvr d lvr mhfstçã d jr-nsmpnj srl cm nstrumnt n c-br d cprçã éctmmc scl qu gurd flrsl qul só pdrá sr (Cnclu n //» pl) A Frt Crc dá grnds lucrí Nã é dc dmrr O sr Lm Bst su drtr tmbém é drtr d Lyd E - Lyd jjud l Frt Crc à cust d Nçã ANO PASSADO ntã m plgd dê spssur; MO Drtr d Lódc Brsr vc-amrnt Sn- tr d -cmprmnt cd sr Humbrt Scrp cntr- 1 mtrs Drg cnstruçã dsss crrnts d frr d 25 m- d Frt Crc Tg Dnls lgu pr rusr bn d Mt um psnd 2GÜÚ qul (Cnclu n / váfjj p- td pl trblhdrs cíttl utrqu qt mrls d Lúclc stvm dsnrcnd Cm ss qu dzr qu trblhdrs dls s pòsáàválí O :- õrtáró-gèrâl d Lód hcgu msm frmr qu hv «dsflqu d mtrs m lrg td scl- Krm ssm (-"crár d Lód pntd cm ld-õs Agr cm trblhdrs rvndcm lmnt d sus msrávs slárg Ãf jjj < Clrs plvrs d sndr M ts Olímp cnclmnd pv "ntnsfcr sfrç n st cruzd cívc" Ptról d Ecnm Ncr:?À LUGAR st nt às dss dt dss slndd ío hrs nj udtór d uvm ntrc sndr Má- - Ásàòôã Brslr d j ts Olütl prsdnt ftv npnsà slndd cm- c ptrótc ntdd qu n mrtvp d trscut-sò d tr-] dtu s sgunts dclruqõs: cr nvrsár df fundçã!j Cntr d Estud Dfs Ptruc tt/clá Ecnm rcnl Sbr sgnfcçã «Cngrtul-m cm ds br- slr n dt cm qu-cmmrm!nvrsár d Cntr U Estucrs Dfs d hl pl su mâgnlfbã xmp d Unã lut m dfs d ms sgrd ntrsss d ns Pátr tíj à nt nó Audtór d AE m grnd t pfbl: rmmrrm qunt já cnsgumj r- tcnclu u -lu pág) lmrnt Lm Bst rp- U msm c st õ qu fcõd stá sfrnd grncs prjuíz nv b prt dcrrnts d dsflqus dc mtrs QUEM E O RESPONSÁVEL Acntc prém qu cm n d n t Lm líst f ms nflz qu Ju nt- cssr Os prár d LólOj ms vglnts cnsgurm dscbrr cm sã dsvd mtrs Sgund fum nfrmd p numr trblhdrs d lh d Mcnguê stã snd cnstruíd ns flclns d Lód pr rdm d lmrnt Lm Bst qutr grnds bls d mrr qu s m mtrl nã nclund mã d bru vlm ms d cnqünt ml cruzr Ksss b n nll psr c cnslrm cum rlsfíds Lód rã pry Frt Crc cl qu é dctr-prsdcnt própr lmrnt Lm Ps- O MATEÍAL DÈdVÍAlJO Entr mtrs d Frt Crc qu csíá snd cungrul ns fcns d Lód Brslr fgurm: um pdr trd d dqu mdnd 25 cntímtr d ltur 30 d cm-rméhtò 5 dé lrgürf; qutr pçs d frr fdnd 25 pftlgds- d cmprmnt pr 2 cl lrgur é 1 cl spssur; 4 Chps tmbém d fvrj cm í/2 plgd cl mprmnt pr 7 1/2 d lrgur c tírm pv crn DELEGAÇÃO DE TRADORES Cntnund dputd Pérclcs Mrr slntu qu pv brslr è fundmntlmnt cntr gurr Ctu cm xmpl 4 mlhõs d ssnturs pts pl d Estclm Ms drt rdr cndnu nv cl gênr lmntíc n - vlr cl 50 mlhõs d cruzr pr grssrs nrt-mrcn «n mmnt m qu ns pv pss fm c s dbt n mr msér» Flnd sbr Cntr»* c mntr d Wshngtn frqulfcu mm» (Cnclu n 4" pág) H DA DE FESTA Oü DE LUTO? RANSCORHEU ntm nvrsár d sr Gtu- jljqvrgutfvr s m- nfstscw Kípuá * puc ruds r í huv rgstr A < sds prcuru prsntr dt tmdnnt cm um d d fst Prc ntrtnt um d d lut Cm s ítllm qurmsts dnt d crscnt crst d vd d trrr plcl d mç dc gurr stvssm ntrrnd sus sprn* çs qu vlh dmgg cndu m su cmpnh ltrl í LÉM NA 2 PAGNA fc Nv mns xt d cnm Svétc 3 PAGNA -fc Artg d JOÃO- AMAZONAS - 4 PAGNA 4 Ngcts pdrntd gm n APTEC k ( 5 PAGNA Suspnsã m mss d trblhdrs d1 Lght - ; Cnsgurm mrdrs ms 3 0 ds d prz Um cmssã vstu juz dâ 5 Vr Cívl Um prjé d dsprprçã srá prsntd à Câmr Muncpl Ms tud dpnd ds próprs fmíls ntrssds UMESOSA cmssã d xêuçã d rdn d- dspj mrcd )r próxm sgurm dpl mgstrd gnp Méc d Slv Cn- mófádfés d Mrr d Srnãò cmprcu à 5 Vr u 2B d crl-ntc fzrms OOmphlt mrdrs ss ncssár qu sj ms 30 cs d prz tmp Cvl fm Ü slct d juz August Mur dmnt pr ms lguns ds du MrqlcsPàsct Crl M- (Cnclu n - pl vrdr Antnr prvd p«:l Câmr Munpg) W&» S-- %3 w WBmÊ* cmssã) d llvràdüròs qüídõ dxv (mr Mcl cm rs Antnr Mnjncs 1nscl Crl 11 s n u c Mjêcrü pnpnnh n vcrcc- d S 1 v J

2 PKU tf LE AMERCANA DE SEGURANÇA JA FERRAZ kvwwwuww% (&Ült ÉLSÉ P«"» Ppulr cns- «drm s mã frmmnt prtst surgrm ds fábrcs fcr&tísm0b W ríztl0s ms*ô8 trm dputd numrs mnfstrm-s v s- ssmblés s muncps - stdus fnl cm- Dutr f brgd rcur f Slá?csló tlv p?r-f - Or í stá - tundd d crn- num cmc tu l fur frmr; qu «l dsgurnç»; r m «l mrcn»; qu m ultm nstnc r d Wshngtn qu trchnh qu Vu vnh lr ~ rdm pr su pr DsP-1 vcê E d dscurs chí dpwln gõs rnts nclusv d prvçã d d Achsn (é fz f msm mn cm qustã ddd ÍfflVdm H Sbr- - l(junt q«" m tnh prtd dl prnuncr nm dgngstr ncd JJrt»lZ»* vnh "m 0mu- 194 Pèns dmní "00 <SHÇ> S*L WM ár A prduçã d ntrrmnt rdns xprsss pr fchmnt òm s lô m prtuguês nã ds cm dclm sds d Prtd rpórtr HnTn P0" Pln Hllmnt spclmnt d Qünqünl d Cmunst pós-1 crn ss») px umntu gurr rltv n- pr cssçã d mndt «-- prd tnsmnt A prtc d d sus subvr nss As príd ms dputd mprtnts s Dz nd xg -Qund d nós trmnd flr um trfs cmuncd d pln frm qu xm ultrpssds Em rtg grcultur cudd m td ds Russ utr rdr tus dmcrt-trblhst mdds d fund sbr qus ntrmnt d ffc sgurnç ntrn mlhrá-ls (hã s cmuncd qulfcr jrnl mcnzd bm sus dés -um tnt qund rld «Právd» pl ncssár» dclr E ss cnfuss) tcu é durmnt ss ss qu prduçã d trtrs dcumnt crscntv é d nrm gtnd dsd fm d prjt d l tcu Lmr tcu um mprtânc gurr A ndústr > mnt d crts põ m rlv E> tud frrvár Dutr ms fz ssm umnlu êxt d E u trblh qustã d frzr qu crdtv pcf- 121% cm rlçã qu su dr qu c às: cfrs crdr Gtul d nv nã vr r svíétc gurr dé nts d stv snd mpôst pr; um tr prm- -Nvs ss Aí qu-cnsguu stã um grup fscst mrcn nv strds d frr frm ncnl;- dz cns xgr pdr lvçã l d m sgurnç tds Luds ns árs d qu mrc- s-sfrs írt xgr cd d cnm n; nd tnhm vr cm pr d cntr d Ás Aumntrm brslr qu nã rzm cnsdrvlmnt p- s rd- ss qu n Estd Und su crtlh E hv dmcrc slfrár qu á d sr Jã Nvs Prtd Cmunst r lgl dzr «Ys sr;> tc tq; ~ é Pss tmp Encn r- fós A vd nsn dss-lh u Nqul tmp Jn há puc ds cm àquul mg «dncrát-lrábá- chv vcê cnfv m Gtul lhst-e ; - c ""qum qu mrcn vu n rm tã mus ssm mu ncntr: -1- jux! Ms vm tpr Vcês rd! p- ss çnuhs nã pd fcr sfs) sã nfrns! Está ln-1 Slm nü! Já dss rpt brdqu cmc qu f- pr Cré u nã 7Jm:junl vu! Ms cntr l d ur tr drt d guràhç? dzr st lt Nã q u r qu nnhum brslr vá Em 44 fnl dfndím um cus jus- E :znd st prcurv (ulqvr c num bls ntrn fbd sund: «Vcês é qu tnhm rzã cntnuu Agr é qu br lh Qunt smvrgnhc Qunt trçã! Vcê vu ss ngc d Cnfrên- c d- Wshngtn?» Eu stv un tnt éníub msm- prqu tnh pss Ms cmprnd qu nã prd; tmp E nd nã crtndèd bm rzã d d qul xubrânc rspnd: «P"é Nós smpry dssm qu mrcn qurm n xplrr qurm crn d cnhã Ms nd há qum MPRENSA POPULAR MB E MBlRà NOTA WTERMACONAW: " H0SlííÍ3ÍSlgpS: Ecnm Svétc VumMn!d1!Dhndrlr<ÇV T*0 mcbu c HM j sntn» tr!!n d mpw<lr S d JhpS rópr- 1 l Z Aum?Í0U ** 73 % Prd«Çã nduslr! m rlçã Ultr- MWcSíSKLg tprnts t d Pln Qtqunl d pós- S2S TsTM 9rl d S PrÇ S ds mdrs d mpl cnsum t sntím qu lutávm pl lbrdd E ssm msm mrcn n rm pg- b Ms gr? Vm lutr pl fscsm pl xplrçã d ns s? Vm p- lutr cntr nós msm? O db é qu v! Qu vã ls mrrr n Cré pr prndr cm lmãs prndrm n Russ D crd d crd mu mg ntrvm u Ms nã bst gnt fcr brv; nã bst flr E julgu qu nã é tnt ssm» prcs cnvncr mr s prc- cnvncr mg E E nã ê hò ss! E fscsm qu ls qurm n d pv E prcs rgnzr lutr Está cmprndnd? ümpr gr Nzsm d E prcs xgr lbrdd ns pur! Esss prc m r tud p- ss pr ss msm lutr cntr td l d vz d dsnzfcrm Almnh trnrm-s fscsts! sgurnç cntr rçã mf lngugm d N é ss? Htlr Mussln "»vrs-d As E pl- (Cntnum ndnd Achsn cnvrsnd prcm pl ruá St sr d bc d Gbbls! E chmnd tnçã ds bó «lut cntr cmuns- pss qu pssvm: Eu m» já «dfs d cvlzçã»; hv prdd pnt-n"r- ms qum stá mçnd P"rUc5 Ms rfrçr m nh cnfnç á- -psbl sss mbcs? Qum? Htlr "tmbém s dz mçd f - qu vm Entã f pr st qu lutm n Eurp? (Só ntã sub qu El r um x-prcuh) Al cãs! E gr qurm n «prtgr» cm Htlr fz cm Áustr cm TcbX* clváqu! Qurm n dtr ls! Vcê é qu stv crt lmbr-s dqul cmc? E pntv pr uns rcrts qu já stvm m sus mã: «Vj st!» Olh l Er um tlgrm d Wshngtn: «O Dprtmnt d Ls d Unã Pn- Amrcn frá um stud técné sbr dfnçã pr- vnçã punçã d sbtgm d spngm rc- Jnndnd nvs mdds d sgurnç ntrn» " - n mxm HjS g; dd d rgnzrm um mpl frnt d lut m çs d- d pz d ndpnduc ncnl Cmprndr ppl qu dntr dss trí pd sr rlzd um pr ntns mblzçã m dfs ds lbrdds- dmcntr SÍ? LE AME- HCANA DE SEUHANÇA cntr mrdç cm snhrs qu» d dólr sus ld Gtul Jã Nvs & C qurm mpdr qu cd jvm brslr <<PSA corea fnrv EU NAO VOU» Cntr s lgms cm qu «g-mn» qurm prndr brç ds mãs brslrs pr qu ls n lvntm stndrt npunhdò pr Els Brnc: «OS SOLDADOS NOSSOS FmSrtrfA - RA PARAA cultur sclst Sgund Pln Qunqunl d pós-gurr prduçã ndustrl svétc dv umntr d 4S% m rlçã nívl d Entrtnt umnt vrfcd f mut mr tngud 73% A ndustr cumpru pln m qutr n ;trés mss st é nts d prz mrcd O cmuncd dclr qu s ndústrs dstruíds -pl gurr frm cmpltmnt rstblcds Dss qu prduçã n strs crbnfr ptrlífr qu ícrm rrund durnt cupçã lmã xcdu nívs d nts d gurr A prduçã d ç mts nrg létrc utrs nclusrs báscs ultrpssrm bjtv plnjd 44% vs Dz rltór qu xstm mlhs d nvs strds sfltds nclusv um rdv dc ml mlhs ntr Mcu ct d Mr Ngr A- suprfíc d cultv dc crs f mpld m 20% As clhts d crs m 19Õ0 qus duplcrm Frm ultrpssds s tríí pr fmnt d trg nn klhs s stçõs d trtr- d máquns grc- s svks cnsgurm êxt nrms pr álvçã d grcultur c pr cumprmnt d lnu stlnst d trnsfrmçã d nturz A scnçã cnstnt d cnm prduzu unnt d rnd ncnl O P- FESTA DO SACO DE S FRANCSCO 7 (CHARTAS) Em vrtud dó máu tmp n d 15 Fst prgrmd pr Club d Mrí tm fc trnsfrd pr d 29 vndur Os Cnvts dstrbuíd váld prmncm A Cmsísã d Ffs x -""*" -> -- àtíwtf>w*wwww14w»wwttlhw LABORATÓRO j EXAMES d sngu urn scrr tc Puncã lmhnr «f ;; Dmnmnt d 8 às 19 hrs A sábd tê 15 hrs JÓAS RELÓGOS DESPERTADORES PÍnt lh frc p S prg RUA DA CONCEÇÃO 20 mh0s f 3 33% D ft rnd ncnl m 1950 ultrpssu 64% tmnd cm bs mvl d 1940 Enqunt n píss cptlstás ms d 50% d rntíu ücnl é bsrvd pl clss d cptlsts h URSS Tnd ncnl rvrté ps trblhdrs Em 1950 trblhdrs d URSS r-; cbrám 74% d rnd ncnl pr stsfçã ds sus ncssdds mtrs culturs 23% d rnd ncnl frm clcd dspçã ds rgnzçõs d Estd pr mplçã d prduã sclst dms ncssdds stts scs A nvrns svétc cntu qu gvrn d URSS lv cb um plítc sstmátc d rbx d prc ds mrcdrs d np cnsum A mlhr d stuçã mtprl d pv s cmprv pl ft d qu m PÕO rct grl d prár mnrènd cmpuçsrsífp) d 152% suprr á d 19-11) Esss êxt d qünqüên d pós-gurr sã pntd cm ms um brlhnt prv d frç d Estd svétíc c d su wltc d pz APELO DO Cnslh Mundl d Pz ATENDENDO às sprçõs d mlhõs d hmns d mund ntr qulqur qu sj su pnã sbr s cuss qu ugndrm prg d gurr mundl; ííífa?1u PZ S"ntr sgurn«ntrncnl: teclamamoscnclusãdum pct dc p ntr cm s grnds ptêncs: Estd Und d Amérc Unã Svétc Rpúblc Ppulr d Chn Grã-Brtnh Frnc CONSDERAMOS ngtv d Gvrn d qulqur ds grnds ptêncs runr-s pr cnclur êss pct d pz cm cd dcsrsg-ssvm"» " t0ds *& gs pr nlt " S «ml»ls d" ssp?!" xenc d um pct d m ê* Sã d pz; ds S Adtd pr unnmdd pl Cn- sélh Mundl d (Pz durnt su 5 runã d Brlm m 25 d Fv- 5 rr dc 1951? WMãsm* JSf mlnár Rckfllr MrRn Ml- - "Zt!- ltf»ndãr cmnnhí» í ns Flpns scd dn % % dísm"««d Créd Sul cj-cunst ds X ljs Srs cm fll n Pr d BtnfR[t;r $ mnjjl m" íhutu Mc Arthl«- prmd p-fvsãò d X- n» Vn"Lfstd nclusv n Estd Und cntr 8 d»«?/ yndh" n Cré sçu ffl«fl(«tóíl«?<: - ndr gurr à Chn cm prg d lcsíftwttfd: um trcr gurr mundl - ** Í«S-!«ms gr cm fc d ícã d m ns bscurnn- tsts ms cncmnt lgd n ccd4tw<df um X - nv gurr fclsmò mrcn dácnl-ru-jnfcü-trmn nsttu D d Mc Arthur c ícrp:<!; n---hd um mlhã d crn rspnsávl pr jtnwf«fds-«rncr Hjnts crms d nzsts cntr um?m:lfkl- rcwbd ntr fsts n Estd Und --- "* fc- Arthur prmt m brut cm rícòmpcísnt 5q s ( cnddtr à prsdênc d rpublc; st é nã (>;rrr X pçã cntr bnd dc Trumn K dc M«mtf(:íK«>í»;X-] - nm ms s fl Assm lg dp d:> K!««(!A)f!4:mí«:u d mrs rspnsávs pl mrl-í;-!- M»ft«J8 cvs crns brçn-sn cm làjírm>r-nvv«!í<fs > -/ J»z um tlgrm d Sã Frncsc*u«W Arlur uspr - rdntmntqu gurr sju curír-m-m n «nc"- X- lç d um gurr curt já f xprss cníovcrsbrd d-? f Pssd qund strtgst d õchtb «ulíns Üvn X "í0" vt dsus sldd pr cs hw-ntnl lü-r lndm prcv mulí s gurrs rápds stôó rucr- -A r-rlâmpg «tbltz-krg) /-- í * S nm "" C0fusã vrfcd n: nns mrntnár : unm-ü ms um vz prtdár *ltf Qur* > rrrunms s frçs blcsts «rncpn c sn «-íd!-mts(típrcurnd vtr spmc>ntód"*ftlldá- : <Ms>s dc su crrd nnncntst>píf*rfm4«j íshhbx "- ZT T ""T10 íxl n l"2 lm mn fár&m drt>1?*[mrfí-v d Esdí ; ntcpnd-s sus fnflfcííft nfonu: V rm S nrn «!m q dpnut» vrdàdtrt» híscfultm Prpt t d pz d Cré t - v substtç ulr Í!!«1n<u"tC* d um Mfü lr l cnfm ql n"tü <:""t«-kl9í;nt"urà (tl Kírmd v-zns m fú-fc mm* su:lutu Os : pl wnluuwjn fz «n «! cn«cmèntus Mln rfrçm Xbí-lv Sc rá mprlsts - *W*!A ltun nçncnnc-s < Bgyk>fflhjc$scc Mc Ah í;"0"0"11"!"? íct nd Oró SénSm n m? l!!rc"s <l «lm smn (1870 d«««"> d Kíí ds t l/rl Vff mprls) CUln- dtíl-s «Sv Tmü *> r1" l lírnu Ü«4 álêrm prg» -- 1 x; mzçõès qu sprm à cnsl () O Prsdnt F Jlt-Cur "ALTA tts0ííí;-; ~S ;) " - :- (Lntnuç) f" m Cubá stá HHttu *r "" *"*»» m tuv L fhf*-?y cudd- " prtcmnt sm luz A-/Ç: Mtgrsns d Elt-cdd f mnt sus srnnnt prcurnd nã lrmá-l pr cnt cm -<-! tju n l mtrssvm ÇtÂDS huvr umyrsus s u nttuc jvs A CDADE stá qu n trvm brrtdd s úurs tstl d pt-s ju pnckr-s crn! HMEM ntcs própr stblcu más p r rcnmnt bm p svl qu gr ; nd cnsguu Alx unntr ts su um lgr prç c" um mpr* tm Lnd d nc rlnd mlllôs õrré "ts Flhtm s d crts cncdd MPRENSA dt títnõs POPULAR Clm- Ísèípru urvv N S Ulg Alx pl *"" dcfru gvrn "stdul *» strtgn c ltr trt-s uu lnt - - ms cncmuumnt Ennc d ÍORS d mncht d um bup Aprtv POLEVO su - mâ cntlh vsprtn lgd á Ctt vnumd r- u ucluu dnts rçíá pr n& rcd snh r <-<n- """" ""prunuu Cmprndu uuü quü su n - utvn-s u spnc Tr - W$í nrqulztlrus "sü nnr > w 11 m gsff? ;l Sèm tm- XPnsL Bnc du Brsl O sr BlE(!ANÍCO pm ulc n Gtul Vrgs cnt Trnu-s fssr rsmungv m ntrnqul cm grçs dlscênc sprnçs Dus smpn Um brmcur ké Alx- svrdd: / tud trnn tn trhr cmprnd! tm büm suè qu(j sôbf s3ü u tmbém Aqul trágc surprzu mqun d ctur fznds 30 mlhõs mç n d cruzr só m ulgum cmru pd fcr r pns d mbs Entã trnqül mg s l d cntss l -js dsgrç sēus srvcjuj; cm günt gd qüüqtèr günt; dms mímc; s crts «u s stâncs d br Vrgs n uc st rcmndvm-lh cudd grs; hv ltu crts nã rm qu lh cntcr mut K prtc dé Cnsrt sts um scv é ssunt vu tu! Exprmntrm nls mut sm-stã brrt- qu císs us «s mã u vn sustnt prvcvm-n prscrv ms qu nâ lg sbr st s sngur Wã qu dv lnn n-gbftí Wí utr rsnss nm s r fzr mtss m m vã fltu-lh dc crn cs cólr t um m qu crgm Rcd nv twtmn- lugrs Alx s l prg cm qu stvss td tnçã pr mndr dzr m Tí vrdd çu só cm smpr clnd-s E vdnt grnu àxõrçd cnsgu dmnr A prt crrv-s sdd lrt cntr um Dcdu u utr sprr vj scrvndlhs 49-8S0-" - qub ns jr- prvr- d fclsmò smfc wr tráz lmã pr buscr vrud d sbr trvés ds qul lnhs qu vv bm qu gr qu mgntc prfssr - ExUngulm-s vznh ms u vndd cnu d n fzm smpls mut lgum stv cmntán sntd num str trnqül hptl cuj crrdrs ftçltsm stã qunuutí pss- d tntnd cult mdc Mrésv qu nã mlhss qu él msm cbv pr justfcr mudnç dê A r n grdulmnt Çhr um umntd cm pés Tds cmprndnd drçã dr-lh mr cntnuv vrsmlhnç dz-lhs GARRAFA" clm d sp- -lt rsturnd cttv s quls lh crts fchd tnhm cnfnt cm trn trçs pnsnd- Escrv-lh msm rpdmnt; durnt d nv «Mus cntúd qu stv qu A pés ínus dfrnç cnsst cupdssm v srvç prst- num gvrndr d curtv pés mus u m qu gr undd d rtgurd Está plcçõs cdd d r Pés!--» r fcr qu n nã pr O vsprtn d ultr-vlts ljd prdr tmp cumprnd crculnd prmr u sr mgm cm mã nm lh squér um ms mss um nuu--f!;u-g;m mr spcl d «A Jfft já pts d mdr qu pr xmpl trz st mncht: n cm td julgr pr trblhdrs d s prvcv ns jvns t Arkskh prêncs d C/Antártc tcus pr- vlh brqur prmncn nl quls lhrs ssustd Ms d Kmyshn- Pr bnhr-s zr mmmmmm fr- ã Vtl slucnr& crs pés fr pl cmbtnt m & Pulst m W M ásss pr b3tnt tmp Alx cm prvm mm dmtnd què êl: trr fbrc Pr «A ss Grrfs msm rpdz d bstcmnt!» cm hpóts d qu pés d mdr dxá-l- n qulgu- J-ss gr qu lsbmbrn s spntv-s publc rprtgns sfr c vss xstss s qund ns cnvrss ps dvrs rgnsm s frtlc à n A mrgm lém; pçs gr d mdc sv drt d m xstnts pr ntrr n utr ntré trblhdrs mtrv-s utrs cd vz vrmlhdã já ultrpssr águ tmr cuss frqüênc d cm ts m cm nç pr-s- ns mã pntv-lh qu n Cmssã rr plvr «mput d Dfs E srjã Crl pt d Vtl dscípul zl Os pé subnd cm pl trn- mcc pl srt d rmã ms vcrcunstncs ds d dscns - Ç> Cm um Rvndcçõs vz prsntr-s blçã d crtur dd hvm pr mz ljd qund mut m Kmyshn! prdd vslv Cm gurd ntrn umnt fl sgudr ttlmnt d sr Gtul su snsbldd; mã hv d s- d Vrgs rvvm-hs lfnts qu mtrr vlh sty tc Olg su-: lãr mplçã tmbém fz mss pr- qu tr* prcupd d d rturn- ZrmrS pl bslut prn? Qu trrívl t P vssvm S tnzz flt Vrgs tm- < crn d ntícs sm d rmã glp prduzr-lhl d- pr su mã qu prtcpçã d prr d prdr n bm nã s frj? dór lgum Cnsgu- qu vv pbrmnt gurn td Antártc Sgund h ds m d Kmyshn cmpnh qu flh n d As dfunt ultmmnt CnfrêncÇjncíl vv sujt crtlhs frqunts chqus lm dc cm d p m vst ctum l trznd ddcvm-s A mç prbrms dsprz um bõ pd-lh psc lbsquu- ju scrvss à mã A ppulçã cnhc sr Vtl qu já f prsdnt d nsttut d Rssgur c Mnstr d Tr- 1 blh n pssd gvrn d > Vrgs qu gr trz Trblh rntu-s nvlmnt nv- m dfs d Vrõs tubrõs dl dustr n cntr ntrsss dclss trblhdr f hmm qu Vrgs clc hj à frnt d dstn d cdd Pbr cdd! rm Utcl- chçãct pó-cr- prcss nv qu tnh strnh nm d < blqu» ms dór umntv fzn- [-d-sè bslutmnt nsuprtá- 1 vl Durnt d Alx cv f- qut cm rt mt- 00 n trvssr A Wvd nt Míklv njtvlh mrfn Ns cnvrss d médc1 SSg cm mr frqüênc tnvl plvr «mputçã» í t&vzv Vs Vsllvlchd- PHEFRA ; Sl; mm&sm cnfn<- - "? Zás! prnt ctt? Ansvnf sngu S ns lns S* s nch td PU1ÍO E 100% GOSTOSO Ustrbudurs!10Ü% d Alndus mwm -MÍTRTVOS P-VPllcíA Í LTDA JW/ 49-20:»0 d- cm gulm prfrd d fml: blnh d x; cntv-lh p- qu s vsnhs ntrprtvm -julé sj d- sgnd-lh qu ãlgun d dêuá: flh vr d frónt cm td crtz A nc- pcí Alx q: prcurss vr s 03ch-: fs lh dvm prmssã pr um vst nd qu durss pns um d Ns sbrcrts-zus -scts cm ltr U clgl rupnd grnd vnhm s c-ts d mç cnquralx studr n Esclt Aprndzgn d Fbrl : Clmmv-ss Olg Agr trbàlfv ÇOm ínc nun grnd sr- ms lng frqüntmnt ;~~ BíLSAS MULlS Cmpr d prfrênc n Fbrc Snt Brbr Ru d Cnsttu- -;ã 10 J sprv rgrss d últm! N utud psd ní-nst d l pnsv m tud ss scutnd; s mld clchã rnrm rrtntmnt sb ls d nqut Kvkuskn suspr d slnc tqulst mnr "s rml S-n -T-tmsrtc Tvrnvctí è-crvád" tnn brlry cm dd n cr-) f" unl " dè pssv rtn ntr «Annntácf! Tud n mé- jt! M?bnr mrrr! 0 n nw tr fwá -Vmn-t;3n! t? pnnt m nffn; - míncl rnsv *l6v?;!yr8 A -v - prcípmh téms nh «sb wt d um rm dcdt frms- mm-c PM qu strçlhv cm s pts fldè c nnn tcntrm) JLSA BRANCC Em cmpnh d dvgd Pul Csul->d sr Atílá dlh mmbr dá- Cmssã Prtnngdb Aux ll Prs Pltfc dputd Kbrt Mrn vstu ÊÜs Brnc nprsã nd u ncntr m Só: Pul VlüLBNÇÍÀY U ntrr dá Crá "stá nq prcrrd pr um cfrg prçs; ylntjvff 5u cmndd Frrcsc Bèn;ct*ÇÒD prtxt d pl; cptã prndr ívu ss frç ylnt» d 50 páç cndd pl cptã lrcs: dnt Sb prtxt d prndr rms ss frç y- nvd lrsprnd c spnc cduâ u ;c-hkü pânc cntr s ppulçõs REBAXA XdJL prç"x "" Numr cmssã d ppurs ntrgu gvrndr prárf-;2ácrsdü As-- sunçâ um}mmrl xgnd rbxdxsjprécps-ds ps-?gns d:;vôntbtsxms-d Uüü p-stóstóàsshm dcmnt /V X Üf "pbbs" "" PEDRO JOp LMA l USTgvg;ER)Ãl9 *!fllf{lt» {-

3 * - ff-!=srí MT PRENSA POPULAR LUCROS BB merrk DOS TUBARÕES 600 Pr Cnt d Lucr Erm Fclmnt Obtd Ms d 90 % sbr p cpt gnhrm d fábrcs d ppl À CADEM mnpól d crvã d R Grnd Sn Ctrn cm puc ms d 70 mlhõs d cptl lucru durnt gur r crc d 20 mlhõs m un n Dp d ndustr <ltcd* lur fbul Nó Brsl «ntr s qu ms prvtrm ss fnômn ó cmum Emcm gurr stá ndústr br prduçã s dsnvlv d ppl Os lucr d gurr prç nã cusm qulqur f tubrõs dss str chgrm cusr prcntgns su- d s sprr qu umnt d bx N cs d crvã r pròrés 600 pr cnt sbr cnsum d prdut ncnl (! r gst crnd cndçõs pr um scmnt fzss cm qu Embr fbrcçã d p- v pl pr mprns s ncntrss nqul épc num fs nç ms bx Tl nã s cmbustívl fs vndd prcpnt 6 qu té hj puc du O crvã ncnl cusu mudu fbrcçã d utr um lt sm prcdnts tps d ppl já cnsttuí um A prduçã d nts d gurr r rduzdíssm psr d ndústr trdnl Fbrcv-s dsí ppl d mbrulh té tp ms fn c x3 qu ntcdrm tr umntd t dbr n cln- Cm pns três - xmpl cnflt Em 1942 prm_ tn: pdrá t»--s um dé d fbul lucr btd pl fbrlcnts d ppl Cmcm cm Fábrc d Ppl Tjuc qu m 1942 cm nm cptl d smnt Cr$ btvç um rct d Cr? G As ds- pss d fbrc cmprndn- d rcntgm d Drtr c dprcçõs smrm Cr? Pr fund d rsrv frm rsrvu Cr? dstrfbund nd Cr? cm dvdnd Alm dss rsrvu Cr? pr umntr cptl Sbr gst ucr líqud rprsntrm 211 pr cnt Os lucr d Cmpnh Fábrlc d Ppl Ptrpls frm três vzs suprrs d Tjucá mut mbr fs su cptl xr-tmént msm st é d Cr? Os gst á Ptrpls frm d pns Cr? ms qu s mtrrm sufcnts pr prpcr Cr? d rsrv; Cr? pr cnsts Cr? d bnfcã pr drtr Enqunt ss pr s férs d prr frm gst pns 8 ml cruzr Extmnt ss rdcul qunt r d Cr? «34260 Jss prqu rgm d gurr prmt nã cncdr férs prár Rstrm nd crc d Cr? d lucr suspns N fnl ds cnts lucr lqud d fbrc f d 632% sbr s dspss d 94% sbr cptl Á Cmpnh ndustrl d Ppl Prhy cm um cptl fd Cr? btv um lucr brut d Cr? m 1942 Os sus gst prm frm dmnut d Cr? Dp d dxr Cr? pr mrtzçà d tv nd lh rstv um lucr lqud d Cr? rprsntnd fbul prcntgm d 661 sbr gst CARVÃO Cm s dfculdds d mprtçã d- crvã prduçã ncnl umntu cnsdrávlmnt n n d gurr E à mdd qu prduçã cusv um mr rndmnt f prç g tnlds vlum ss suprr td cnsum d ps h dz n nts A Cntrl d Brsl pgv - crvã ncnl nbs d trf mnm qu crrspnd m 1940 Cr$ 1190Q pr tnld D n dp m 1942 ss prç sub m crc d 31 pr cnt st é pssv Unã Açã Pr Esmgr Pln l Gurr CONFERÊNCA d Chnclr» rlst c Ws»- A hngtn trmnu sus trblh Durnt lár d» l rund mgnts bnqur nrt-mrcn fzndr grnds ngcnts ltn-mrcn dbtrm prblms d sus ntrsss ms qu ftm vd lbrdd d mlhõs d pss fnl rslu- *5s frm tmds qu clcm prtcmnt Amérc Ltn m «std d gurr» Sã mut brslr hmns smpls d ns pv qu fzm s( msm ndgçõs cm sts: pr qu - Cnfrênc d Chnclrs dcd pôr m pé d gurr Amrc Ltn? Pr qu dvm píss ltnmrcn qu já vvm n msér dspndr fbuls sms cm trps rmmnt? Qum n mç? Os mprlsts nrt-mrcn sus lc pd n prpgnd drgd pl grnds trusts mnpl dzm qu s trt d cmbtr «mç cmunst* Qund Cnfrênc d Chnclrs fl m mç cmunst rfr-s m prtculr à Unã Svétc Ms Unã Svétc nã mç píss mrcn» qul- - qur utr ps A plítc d Unã Svétc é plítc d pz d nã ntrvnçã n ssunt ntrn d cd ps d mzd clbrçã cm td pv Os ft ssm dmnstrm cm dmnstrm gulmnt qu c d gurr c grssã plítc d mprlsts nrtmrcn Cm ft nã sã trps russs qu cmbtm n Cré ms trps nrt-mrcn: qu grdm pv crn chn Nã é Unã Svétc qu cnstró bss mltrs ns frntrs u ns prxmdds d Estd * Und ms sã Estd Undqu psum cntns d bss mltrs ns frntrs prxmdds d Unã Svétc Nã é Unã Svétc qu stblc pct mll"2 trs cntr Estd Und ms sã Estd Undyj qu crrm Pct d Atlântc prprm utr d ms- m tp brtmnt drgd cntr Unã Svétc Nã r é Unã Svétc qu rrm Almnh Jpã fc ;- d grssã qu há tã puc n lnçrm mund n -Em cnsqüênc d ts crd mprlsts nrtmrcn sstmrm cntrl ftv ds frçs rmds d Amérc-Ltn pdrnznd rmmnt trn- mnt cncpçõs mltrs subm prprcnnd às cmpnhs xrlrdrqp d crvã célrs sld ms um él ds- Agr Cnfrênc d Chns trrívl cd Cnsdr- d qu chgu hr d grssã m ms lrg scl d qu é ncssár nvr ms trps pr Cré mprlsts nrt-mrcn juntmnt cm chnclrs sus lc trtm d crçã d xrct «hmsfrc» qu vl dzr d runã d frçs mltrs d td pss ltn-mrcn num (Rsum ã ntcár tl- únc xrct sb cmnd (tráfc ds gncs P WS rl d gnrs d Trumn 9 Tlprss) Ess dcsã prc c mufd sb rtul d nu? PELO PACTO DE PAZ Duznt cncnt ml ãdã ustríc d cdd cud prtculrmvnt d d- rpublcs mrcns dvm ã Vn ssnrm pl «nvlvr mntr dntr d d Cmtê Mundl d Tz sus frçs rmds lmnt dspnívs pár «pr pr um Pct d Pz ntr ss Cnc Grnds Ptêncs qulqur çã d ONU» E crtér d dfs d Cntnnt dtd Esss ssnturs frm rclhdsm pns um smnd cl «Crt d Bgtá»; ç qund d Pt d R d Jnr mpl- DA BULGARlV gr ultrpssd pl chmd «Dclrçã d Wslív- ò Cnslh Rcnl d Frnt Ppulr Búlgr nvu tlgrms "m tns Assm xrct «lmísfrcp» nâ s dstn p- nm dp ms d mmbr às ns «dfs» d Cntnnt Cnc Grnds Ptêncs xprssnd dsj d pv cuj nv u vô tnhm u scrrr nçã mrcn fculgr pl ssntur d -sd «grdd» cm utrs um Pct d Pz ntr qu- plgs; Est xrct dv tcr m qulqur prl d mun- s n nõs?- ESTLHAÇOS ( rtnd ns mprlsts m- O sübsttvítp d Mc Arthur Sá/ gurr d grssã d mprlsmn mrcn cntr Cré cb c dclrr Dp d Bvn Cmn Dp d Crmn jrnlsts jpnss: >ícm vcês nm u sbm qund crã cstm f cnddt à vc- sndr Vndnbrg Onpsdnc d Urugu E tlhtjv 4 MORREU VANpRNBKUG Ptn stá gnznt Mrru ; - sndr mrc- Tud ss m mn d TA Vndnbrg f Plm s- cnc ds A stuçã é tn- tá -gnznt - - s- OFENSVA - - # * * Chuvsv tr-ncs fzrm j prlzár -umtnámnt Frm vst num br s prçõs n! Cré S- d Cpcbn m grnd gudó >Qt; d gréss-s! cnfrtrnzçã udnsts Ps Lm Mr nqus s frcs ppulrs: crns n vluntár *:l; Mrtns cm ntgrlst ns-ís svràm prprnd ; Gtrm Nt mdt fnsv r ;-tdv A"syl cmpnh d frnt = (- Brgdr %m Plín s DE3nSSÃO É! prlng yáóò sndrs stã pf- rlnd dmssã d Ach-( *#* V >=n dp d d Mc Arhur um vz qu Mup- "A URGE RESTAURAR1 flênc íàcl d -"plítc MAJESTADADE DA LEU Est frs é d sr Mur Brsl pdnd «r*gul- xtrr d Estd Und nc Extrm Ornt-- mtpsã V jg FARSA BLETOBA» ; Mjstd hn? nfrm-s d Lütbôfc flu psívs tfdsl &!:t *** substtuçã d &mw** crg dé Prrdrr tf» B»" ;30«qníJ ss B Mã 4fágu prcu m Blém públc sr MtW»»-» lmrnts ju nfrm wm vsprtn» ls 6 M rcn trvés d ONU julgrm ncssár tcr D mdt dv sgur" pr cmbtr ns Cré sb s qr-_ dns d h-dd Mc Arthur E p grssã m-í dt prtcpçã d Amérc Ltn n gurr qu sé dcd n Cnfrênc d Chnclrs cm prvçã unnm d gvrn d d pss dst Cntnnt qu sm dúvd dsjm gurr «Nã sã uncmnt Estd Und Cndá dss cmrd Stáln rfrnd-s Cntnnt mrcn qu sprm dsncdr um nv gurr Nst mnh s ncntrr tmbém vnt pss[ ltn-mrcnn cuj ltfundr cmrcnt nscm um nv gurr m qulqur prt d Eurp u d Ás pr vndr píss blsrr-ts rtg prç fbul mssr mlhõs nst mprs sngrnt? - O pv brslr nã qur * gurr d gurr já tm dmnstrd lqüntmnt Crc d S mlhõs d pss ps d trrr dsncdd n ps subscrvrm n Apl d EátpctfllUÓ cndnnd s urns tômcs cnsdrnd crmn d gurr gvrn qu prmr utlz* númrs- vzs têm- prtstd m pruç pbc cntr s mdds d gurr c xprssd sus n- s d pz -N s ds pr- JOÃO AMAZONAS * gurr ms Estd Und qu rrmm Almnh «Jpã clcnd à frnt d sus nv xérct vlh gnrs d Htlr d Mkd Enfm nã é Unã Svétc qu fz prpgnd d gurr prsgu prtdár d pz Unã Svétc prmulg ls cntr prpgnd: d gurr ms sã Estd Und - sus stlts qu prsgum slvgmnt prtdár d pz fzm pl su mprns rd cnm tc ms fur prpgnd d um nv gurr mundl É ln prtnt qu nã s trt d pôr Amérc Ltn m pé d gurr pr dfndr-s d grssã cmunst u russ A Cnfrênc d Chnclrs trt n rldd d prt Amérc Ltn cm pé d gurr pr tcr sb drçã ds frçs grssvs d mprlsm nglmrcn pv qu mm pz qu cnstróm pcfcmnt sclsm A prprçã d Amérc Ltn pr gurr d grssã d cnqust qu s frçs ngrs d mprlsm mrcn sprm dsncdr já rlzm n Cré vm dsd há mut tmp Ml hv mund síd d sgund grnd gurr qu tnt hrrrs c sfrmnt cusu à humndd mprlsts mrcn d prcr cm sus rplnts lc frmrm chmd Pct d R d Jnr prmr l dss cd Sb prtxt d dfs cmum cntnntl mprlsts mrcn cm ss Pct drm nm pss frnt n sntd d clcr s frçs rmds d píss dst hmsfér dntr d sus p n d çã mltr pr gurr A «Crt d Bgtá» f sgund l dss cd Af mprlsts nrt-mrcn trnrm ms xplcd fns grssv d pct cncrtd S Trtd d R d Jnr flv smnt n dfs cmum cntr qusqur tqus vnd d fr píss dst Cntnnt «Crt d Bgbtá» grgv qu tmbém s dv cnsdrr grssã qulqur «tqu» nv u võs d qulqur ps mrcn m nã mprt qu prt d mund Pgn Góvêrfft Srvç 4 d Gurr A prbr s mnfstçõs ppulrs cntr s rsluçõs dcnfrênc d Wshngtn gvrn d Gtul Vrgs-du ms um pss n sntd d su própr dsmscrmnt cm um gvrn srvç d ntrsss d gurr Eftvmnt qul f sgnfcd d prtst d nt-ntm? Els xprm rm rpuls d-ns pv s dxr rrbtr cm gd d«crt pár um nv crnfcn mundl prprd pl mprlsts nrt-mrcn é sus quslngs ntv Prbnd sss mnfstçõs d lvd crátr ptrótc Vrgs m» sr d Cr? tnld sbr ó cptl sã lvd l n um rct d Cr? Ess umnt d md gum dls çu vm trtr A rct f p trpu qü nã qur uvr flr m pz ndpndênc ncnl pdr -t justfcd cm Assm Cmpnh Sã Jrnlm btnh m 1942 um qus dus vzs Os gst cptlsts ltfundár xplrdrs sfmdrs d suprr própr cpt1 m qu trvés d su pss stã rlmnt n pdr grnds f cm lt d prç d prdut strngr O qu vgru frm prç d mnpó- sbr un cptl d Cr? d pns Cr$ O lucr lqud d Cr? cntrár frm dmnut pv qu dsjm gnhr mlhõs cust d um nv msscr l pr crvã ncnl 360O0O0O u sjm 18 pr sld cusu Cr? A stuçã í stá clríssm lh d td Ess g» cqnt nqunt qu Cppnhl d Butá cnsgu utr dld d 70 pr cnt num cmpnh A mnplzçã d crvã é pôd dstrbur dv- vrn qu tm cnsm d s prclmr «trblhst» cb d ft pl CADEM (Cnsórc Admnstrdr ds Emprss d (Cr? sbr cptl ttl d Cr? "trrfrr Cr? Sbr vndr m Wshngtn sngu d juvntud brslr pr íj> trmd d mgnts lc d mprlsm cm Jã Nvs d tmbém Cr? gnhnd prtnt 16 pr cnt Vlntm Buçs Ld Dudt dms cmpnnts dss bnd Mnrçã) qu cntrl qus td prdut rgrndns gst; cmpnh tv um nístr d vnd-pátrs Ft st ngc sngrnt cmbnd Os cnsts tvrm dvdndós d 5 pr cnt n qu f- cptl qu xjm ptrõs nqus sld ntrg d nss rmts lucr d 330% d 135 sbr nv d um cntngnt brslr pr Cré u nd quc rprsntnd 415 d prduçã ttl d Brsl A CADEM rm mprgd Cr? rquzs nturs scrfcd sbrn ncnl cmpõ-s ds dus A stá rzã prncps Um ttl d 9 mlhõs d cruzr f pt d rsrv prqu dv pés d cmpnhs prdutrs Cmpnhl Estrd d Frr Mmnt pv cmbtr ms; gngstrs d Dprtmnt d Estd frm- gvrn d trçã ncnl d Gtul Vrgs Apsr dss CADEM m sus gurr Dl nnhum prtnd gr cm mdds- plcs fzr clr vz d ns d Sã Jrnm Cmpnh Crbnfr Mns d csslv» cntrl rltór s quxv d «x- prvttm só lh cbnd lgrms sngu N ntnt prtst d pv brslr Rssurg nl já sm máscr ltrcr vlh trn d Estd Nv dltdpr fscst hj dscrdmnt srvç gvrnmn- Butá tl» pr tubrõs é dfrnt d Trmn dm bjtv Cnsttu -gurr mbnt gurrr clnzdrs d Wll Strt E dfícl fzr-s clcul OUTRAS COMPANHAS ms d lucrr dsss cmpnhs CÁRBONTFERAS prpc às spculçõs Ms um c sã dsj d Gtul Vrgs ««n «sbr s dspss p sus Nã mnrs frm lucr gnh d lucr xtrrdlnr E é ssm trõs utr rldd Nst mmnt dcsv blnç pl mn nqul ds utrs mprss xplrdrs dp crvã A Scdd qu vm pv brs» lr nã sé dx ntmdr pl rrgnh ds clss dmu trnsfrmd tulmnt n épc nã trzm gst nntçs cndnds pl hstónj p pv sb Crbnfr Blmr Rdrgus ms rdr dfnsrs d qu Cruzr brç hã lutr gr sgnfc pgr ms trd um prçc lucr brut H prduçã j pr fâ$tfp$ tnd um cptl plítc- gurrr d lmpr* mut mr S gvrn prcur clr qustã prmnt dst N ntnt msm lucr! d Cr? btv nqu- lsts hr nv u nã d trps brslrs pr strngr * prtcpçã u nã d Brsl n nfms t d grssã» fífltfto L EGypt s<puffm * * * Espctüv n Q G mrcn Espcttv spculçã Qund trá nc nv fnsv d xérct crn chnss? - O gnrl Bídgwy dclru: ; - v «Nm u nm nnguémpd sbr qund cmçrã cr stlhç» Os crn sbm géutl *-* * N chp d chmd sclgçã Antl-Cmunst» pr s lçõs d hj n AB nchcd pl Zé; Tlh fgurm Amdr Csnr xpuls d FEB m pln cmpnh n prs frçs rmds s dsnvlv un sntmnt htíl à prtcpçã d Brsl n gurr E é st vntd d pz d ns pv su rpud mprlsm ã gurr qu t hj mpdu nv d trps brslrs pr Cré; As dcsõs d Cnfrênc d Chnclrs vêm «lmnstrr prm ns pv qu sus nmg nã dsstm fclmnt d sus ntnt qu grv mç pr sbr ns Pátr Ts rcsõs qu clcm Amérc Ltn m pé d gurr cnsttucm ms grv prg pr qu já pssu ns pís m td su hstr A vd d cd brslr stá m jg mç d cmp d cncntrçã d trblh frçd d fm d cupçã strngr rgu-s dqt d Nçã O pnv brslr prcs ms d qu nunc unr sus frçs pr pr-s vgrmnt pln tnbr d sus prsnngs (1 cnnl H ns pv f ndcd pr Prsts n Mnfcstn d Agt d» Prtd Çmunst Drrubr gvrn d ltfundár grnds cptlsts qu srvm mprlsní nsturr n ps um GOVERNO DEMOCRAT- CO POPULAR é grnd trf qu prcsm td ptrts dmcrts - rlzr pr slvr ns p- r d bsm pr nd vm snd cnduzd * ;N * SSSSS?" ""!"" *""? tál" Vítr d Espírt Snt drrtd ns - ços d Sndct d Trn- lsts prqu ntr utrs cs- sujs dfnd tstd d dlg ms d u três cnlcd pfclcís Ess é clgçã ntcmunst Ns mnfstçõs d R cntr s rsluçõs d Cnfrênc d Chnclrs plc tv prcu- pçã spcl d - mntr nnrdp q sd d Stndrd Ol Prqu? A Stndrd Ol stv rprr -«Cnfrênc d Whngtn? E qu ttud d plc Cnfrm $ * * N Câmr d Cmuns sr Churchll f chmd d «vlh stúpd» Dp O utr d frs rtru- Achu nturlmnt qu nd fltv lgum cu- s; Mrchm pl cmnh rvólucnár ntnsfcnd s çõs d mss cntr s dcs d Cnfrênc d Cháncélrs m dfs d Pz d ndpndênc Ncnl Dmnstrm pr td m ód d ns pv su rpuls às mqunçõs d strngr qu n prm qu n qur lvr trr cm tmbém trdrs d Pátr qu vnd sngu d ns juvntud p ntrgm Brsl à s vdã mprlst A stuçã tul xg: ms <s ms çõs cntr nv d trps pr Cré; ms ms sfrç pr ppulrzr rgnzr FREN- TE DEMOCRÁTCA DE L- BERAÇAO NACONA: Bl d Máscrs A mrgm d um dscurs t Sr Mntr d Cstr sbr mlhr rgnzçã d trblh prlmntrs v á bl ntm n Câmr quêstã d tuncnmnt d Bbltc Os dputd nã pdm lvr lvr p cs O Sr Mntr d Cstr ch qu ss é dsfr Cm mrtl Sr Osvld Orç mt á clhr n ssuntu Em tds s ssmblés d hmns d lt nfrm vrícm-s crts rrgulrdds prftmnt lsculpvs H dscnfnçd qu dpuld btm lvr d Bbltc? Nd dms N An- dm- d Ltrs é cmum dsprcmnt d brs qu dxm um lr ns stnts d Cs d Mchd d Asss v5 prcr ns gvts d Hmnj-s d? nss ltrs: *; ){: :; A f-nqu d Acdjn Orc scndlz Sr Tnr Cvlcnt Cm é psvl qu r Acdm d Ltrs ss Vtr Rg d sbn Brslí s scndm lráp d lvr? :!: * * E Sr Orc xplc E trblh ntlctul grnd rspnsávl ; pls- dstrçõs cdêmcs Tm mrtl vlh cm bpçn br nc tulhd d dés mrvlhs tm drt squc- lgum c O rprsntnt d Prá ct xmpl d várs sumdds munds dstrdssms qu prdm drmnt um gurdchuv Ms O db é qu rllstr- í çã d ldrõs d lvr dl Câmr d Acdm nâ dá pr prdr nd Só dá pr chr B jms dputd! cdêmc sucm ó jtn- quês pv sb qu dss qustã dpndm dstn! d* ns pátr pr ss rgu su prtbt A lut pl pz cntnu É lut pl lbrtçã ncnl pl dmcrc cntr fscsm dmnçã strngr pl vd m sum A Amérc Ltn mut prtculrmnt Brsl nã srá «rtgurd trnqül» dsjd pl mp* rlsm pr pdr s lnçr às sus sngrnts vnturs n rst d mund Junt cm dms pv d cntnnt mund 4* pv brslr sbrá cumprr su ppcl cntrbund cm tds s sus frçs pr mpdr gurr pr dslcr ns pís d cmp d gurr Ms d qutr mlhõs d br* slr já dmnstrrm su rpúd pln mprlsts d um crnfcn tômc E gr qu mprlsm prtut «justr» Amérc Ltn sb su tã nv mlhõs vâ mnfstr su vntd d pz n grnd cmpnh r slnmnt lnçd mnhã pr ur Pct d Pz ntr w grnd* ptêncs v TÓPCOS CNEMA NACONAL EM PERGO Os mgnts d Hllwwd prtndm fzr qu n Brsl msm qu já cnsgurm m utr píss- N ngltrr Frnç tál té n Méxc Argntn Já <bg-b»ss» d prncps prdutrs mrcn s ntrmtrám d nc fznd fls pqtféhjáf tím um prgrm r&fyçí Dp d lnçd cbç d pnt frm rrbnhnd drtrs técncqs/-trs tulmnt sbrtud n ngltr grnd Jjfcctéí ds prduçõs élt; pl nqub Qunt- Brsl nã qurm prmtr ;qu tnhm um ndustr- çnmtgráfc Td srt d sbtgm tm sd; ütlsd dsus nclusv cm p tsts d frr Nturlmnt prgrss d ns cnmtgrf é um mç sus bcxs cnsttund Br sl um d mlhrs mrc d A ntrncnl já st v qu sndnd mbnt prc msm qu chgu ntrr èm( ngcçõs cm um cmpnh pulst Agr chgu vz d FOX Um d sus chfõs qu stá sgund dxu trnspcr d sus ntrvsts prtnd ntrr cm lgum cptl ns cmpnhs já stblcds u fzr Fx msm sus stúd fl s cm já - fz n ngl trr tál N Argntn Fx fnncu um prdu çã A mç stá prsnt ms d qu nunc é ncssár mtrr ntrssd n cnm brslr qu qulqur ngrncvd m rcn n ndústr vs tã smnt crr um brrr su dsnvlvmnt t FALTA DE TRANSPOETE A COMSSÃO Cntrl d Prç nd mut prcupd cm flt d trnsprt O su vc-prsdnt só fl nss And gr n runá cn juntd prsdnts d cmssõs stdus nã s trtu d utr c Dxnr d ld td dms ssunt dscutm smnt qustã d -í trnsprts chgnd msm srm cnv- (d pr dbts um rpmsntnt d Cmssã d Mrnh Mrcnt utr d Dprtmnt d Estrds d Rdgm d Dprtmnt d Estrds d Frr Durnt s dscussõs chgrm um cnclusã: 60% d prç d nv ã cbtágm sã nutlzd pls dfcêncs d prt Ms dss ã utrs cnclusõs surgrá lgum c d prâd m bnfíc d bstc- mnt* Duvdm -mut st prqu dsculp d flt dè trnsprt é c mut vlh tm srvd mgnífcmnt tubrõs próprl gvrn pr s ustm cr ns csõs d ímá» t d prç u gund flt dzm ms xtmch Alémd num prbknu d prcrdd d rrmq* ts nã s rslv m trnõ d cmssõs d $?«&& Exmpl dss 4 qu $& «y mdrs strrgr mf* cd cm prcupçã d sr Cbl pr ss qustã cnsgurm bcnh vç d cbtgm Ms tm pr ss flnlu mr vlum d mrcdrs pr vs cmtr ppul O qu nt» cu f um umnt d 40» cjf n frts qu cmç» rd vgrr prtr 4 m próxt* mês d junh ò pr m* t trã qrmãrs tílv? d sbrtx m vrtud > «cngstnmnt d fu» t» Mír S0 pr cnt pw dtrmnçã ds prpnt» cmpnhs d nvgçã* r HOMENAGEM DE LACAOS Mstr L qu s ttfc cmdr é um d drtr; d cmpnh d nvgfs mrcn Mr M Cnp c f hmngd cm wm lmç qu cmprcr» mnstr d Mrnh t rnt Gulhbl Asss Chtubrnd mrnt Lm Bst ngm d ngc : dô m> mnt d pssgm ás Frt Crc pr n«dnusfrüt Fr trás dss lmç M um d scândl qn m» prvm submssã d 9» vrn d Vrgs ntr»* ss d cptlsts nrt* mrcn: cncssã p> r nvgçã d cbft* gm ft às mpst» h-ngrs m prjnls» d cmpnhs ncns è r> prsntnd spamstts um glp sr cntr - tss d Brslr A Mr Mc Crmsfc t «prncpl bnfcd d n*> g gr Mrvl* d mprllsm dpw d prstd srvç Tã t cngrtulr cm Mstr Lm hmngnd- N gvtm Gtul Vrgs õ ssm A VNGANÇA O sr fíuy Almd lm át grmátc é vngtv Tnd prstd cmprmss rgmn tl cm lguns ds d trq prtnd pgmnt ntgrl d subsd Ms ss nã r psívl tsurr d C-- mr du cntr Qu fz sr Huy? Mts prjt d rsluçã dtrnnnnd qu s dscnt jétn rfrnt sábd dmlng dsd qu nsss ds nã hj sssã Vru d rpnt çurdá d dnhr públc sum cmblht snscnl ü láps ppl èm punh mut dputd já fzrm cnt* O prjuíz mnsl srt d três ml duznt rnr pr cbç O própr Huy é p-mérc sbr qu su prjt nác pssrá D qulqur mnr í tm um nd ms um pqun mç cm sprtr d vngnç Apns "Mmã" L sfr f

4 Pgn 4 ENSm POf <» * ÍM1051 Ngcsts Apdrnhd gm lvrmnt n APTEC A hstór cmç um puc nts d sr Hltn Snt Ond prc mbláft Srò Tmé O ngc d cmnhõs utr-glps mnrs - Um rfúg d ngcts trfcnts fcs O nsttut d Apntdrs funcnu n APTEC E crtmnt nd-ncntrrã cm cmnhõs y dvrm sr drds sm mprtânc- O f- fv vtmfrmnt f- Jurs cmpr d numr cupr nsss qustõs nsl- Pnsõs d Trblhdrs m Trnsprts Crgs ntru cntc n css dss nturzn prfssns qu rds s spécs sã rgstrds grdd próxm Hptl vndd cm rsrv d umt ó qu rrgulrdds d t- c r vntr dss hvr sd dfntvmnt p crônc d scândl grnds ngts Um lurdd cmsntrrr sss rrgülrd ls rd u tnglr câmb n prd mncnd Ms já qu s prtnd dqurbsrn Frm «ls dqu- nss rgnzçã nã pns Sã Zcrs pr Vldmr " scü: cd há mut n u qu prcurm clrr - lmbrnçj d rspnsávs pl nqué- cm r nturl ns cndçõs d ngcsts nscrupul-s fcl cm snçã d mpt O ÍATEC trnu-s rfúg «tngu máxm durnt ATROPELADO O rnd d Sr Hltn Snt J rt Os ftâ ctã nã mu d cs P n fnl ds cnts n Sr Hltn Snt vndu dcntrbunts E cnár; SEXAGENÁRO qu mlbrtm dpóst príd m qu s trnrm t lng nm tã rmt pr cmuns s trnsçõs scuss; qu sjm fclmnt squccdrs ngcnd brtmnt su sd trmm-s vrgpnh- td cmlhõs prtícul- ds grnds spculçõs/ m cs rumr nvlvnd cfrsd ntdd Agr clcd s mquns n prç cm nv gvrn crts utrdds chrm cnvnnt A hstr cmçu puc n- dllcs» funcnár pdrnhdgm ut fcl nã dntfcd Al- O NEGOCO DE MOVJUS ss mrmts rlzm-b -tnsçõs d td spécuos lt :; Em frnt stçã d D PCdr f clhd prç d cmrc d «c; pr um prcdrm mh nquért nqul utrqu A ss ltur pòrtc ncl ó msm fund- f nrm Pnspu-s m qu mtsds d fml tud cn- n drsdênc gnrd ts d Sr Hltn Snt O A rprrcussã dss glp mpunmnt brtd pls brtn Pnt prtuguês c 62 funcnár ms u mn fcs strã frjnd n p- E-ss rgnzçã nunc tv ntçã d rt mn sr- mblár S Tm fznd rlmnt snd ntrnd m çã d mblár Sã Tm s tmr mdds pr putm n msm dè smpr A A vtm sfru grvs f-t pld ntg rstd d rplngm dmnstrtv qu ppl cm drçã d ínsttu- prprcnv csã pr n- um vd fcl cntrt- n l fstd d crg qu lh cncrrênc pró-frm pr t N ntnt s sus lgçõs cm ntdd d prvd cntcu E ngóc sgcts smlhnts Ms n- tndr smplsmnt às dsp*- ctd d -shck» n Hptl sçõs lgs Os ngóc sã d Prnt Scrr fchd ntrrmnt E- UNÃO DOS dénc sã vdnts su funlnmnt r sufntmnt ncbrt cm prcuçõs mdlr qu bm rtrt- ACDENTADO O cus cntnurm pns ms vd cntnu nss utrqu OPERÁROS brt pr nã dxr duvds ncssárs bm trm d ds ém qú vvm/ MUNCPAS qunt à nturz d ngóc glps sucssv Cm nv gvrn rtru- CONDUTOR DA rlzd -s TRAFCANTES prsdnt prcu um LGHT V Pdm-n publcçã: Nnguém- dscnhc s vntgns d cmrc d ncrprt pssu funcnr Espc- APADRNHADOS ntrn A cmssã d-nqu- «N runã ru- m su Du ntrd n Hptl d éd pr trtr d mmrl rçõs E qund ss ngc N utln cnc n rgstrrm-s n APTEC c- blh Ms nã sprm d- Prnt Scrr cndutr d rn rsultd d su tr- sr nvd Sr Prft é ft d prcr cm drtrs d nsttut pdm f- «Câmr d Vrdrs d s ms vrgnh O dsv ms qu vrddr «ngcsts cntnurã m lbrdd íps Mnflcs Rs sltr d 27 Lght rgulmnt 2836 C- Dstrt Fdrl slctnd zr um d<v d qu rprsut A«- cfrs vdntmnt sã d vrbs cm dsprcmnt d mtrl é frqünt gnd n smbr rlznd crçã d Qudr Prmnnt pr- srvdrs d crd spnts Durnt lng nsss ntdds nã cnsttu sus trfcânts sb s vsts cpm ftsj n mblár spculu surprs Nm prcsm n bnvlnts ds utrdds Dcrt f dlbrd cm móvs d nsttut sgunt: psr d su rgnzçã prtulr Espculv fz X) ; Elgr um cmssã Cmbtd n Câmr cncrrêncá llrá cncrrênc cmpt d 7 mmbr sb prsdênc d clg Alfrd frml stá clr E cm ss Vr Rngl td lucrvm Os chfs d 2) Rlzr utr runã mprz dp ncrprçõs d 25 ps Muncpl um vt d dvtrsd APTEC Smnt d crrnt 3) - ncfr CtRSO ELEMENTAR s sgunts ctgrs n mmrl: rtífcs cd çpnwbuüts qu t- trblhdrs rm prjud- Sudçã Vrgs Prtuguês Artmétc ftv xtrrumrár Ptrõs Mqunsts Fpgusts nhm s dnhr dsvd qundstlr Jrdnr Màtr pr ngcts vrgnhs grfs; Crrcr Chr Cturr Srvçs qu xr- cm ás TíuíçSs d Cóshhr Rupr Pssdr Lvndr Cpr trblhdrs qu xrcm s funçõs cm mncnds nfrmr vgs () A Cmssã» A íflstorà DOS " ÒANHOES "mblár Dr Mltn Lbt Tubrcul Clnc Grl Prç Flrn V ~ 7 ndr t-> Cnlnd> -"- Drmnt ds 14 ás 18 hrs (Exct sábd) Cnsults ppulrs?% 4s 6s frs ãú$ j 9 ás 11 hrs r TRÊS AMGOS Um é vcê qu-lê ís jrnl Ottr é ns nuncnt O trcr ç st jrnl qu prcur lvr vcê vrdd sclrcmnt Nã é nturl qu n judm mutumnt? Cmpr tud qu vcê prcsr lnd tntmnt ns núnc Cmpr d prfrênc ns css qu nuncm n MPRENSA POPULAR O lu prsdnt nã pss d um dmgg srvç d mprílsís çls clsss dm» nns frmu vrdr Arstds Sldnh Ordnd d fm pr prfssrs dps curs 4 dult Cntr vt d bnccl cmunst btv sr Gtúl Vrgs um sudçã d Câmr Muncpl pl pssgm d su ntllc Justflcnd ss ttud d su bncd P vprdpr Arstds Sldnh slntu qu tm sd Vrgs pr clss A Sã Tm f glp prncpl qu funcnu clmmnt durnt lng tmp; fznd frtun dé mut cvlhr O Sr Hltn Snt prtcp dss grp cm um ds fgurs ms dstcds N ntnt s tl- wj vdds d «gáng» nã s ncrrm n cptul d móvs DR Prtculrmnt x-prdnt d nsttut trnu-s fm RUf «w pr sus ngóc fbul guns d qus sturrm m Clnc Médc- S grnd scândl Cnsultór 5 Entr ps vrgnhs trpçs d Sr Hltn Snt stá Ru S Pdr 28 f NÍTEROl í cs d cmnhõs Cm td sbm H%5?s Sábd í grnd pu d Ds 9 ás 11 hrs < cntrbunt» d APTEC é cnsttuíd pr mtrsts - 5 crn ms brt c Atndnd ss ft pln- Om "n " Lv utr? d Frntn pr rmr pnqu Entrtnt qund cncluím su br qutr prár frm prs pr dvrs plcs cmpnhd d álcguls Çm r d s sprr msnttj n»l H " """ " """""1 m "P; v Trrn Prstçõs; MOBLÁRA ALCÂNTARA LJDA Lcl srvd d bnd ônbus Alcântr Sã Gnçl Ltd Trtr; n lcl cm sr Cl Edurd d! Suz á ru P Brgs 696-A - Sã Gnçl u á ru Méxc ndr m J CADA PA QUE PASSA MAOR Ê O NÚMERO DE BRASLEROS QUE PASSAM A USAR A PASTA DENTAL H SP B í«? í?è ATLAS t Bb p PASSE VOCÊ TAMBEM AMGO BRASLERO A USAR A PASTA DENTAL 1A T L S! fr ls b w TRES VEZES BÔA ;E CEM POR CENTO BRA S UE 1 R ft t~ ~t rt m tê * m» * >! ut prár pn òpv Mtru qu Gtul nã pss d um dmgg srvg d mprlsm mrcn ds clsss dmjnnts Prmtu fclzu cmb ngr ursntnd cust d vd O vrdr Gnçlvs M sscu-s às hmn- Kns qu srã prstds m mmór d Slv Rmr + Cmprcu pr prsdnt d Câmr Estdul d Crá qu plstru brvmnt cm vrdrs Grd Bm nutrd Nã tm nd d flgld ss crns * O sr Mcõc d Slv prsmtu prjt prvtnd tus prfssrs n cmpnh d lfbtzçã d dult cm Cr? d vncmnt mnss n n- JOSÉ GBJES ALFAATE Ru Bnt Rbr 33 - S 1 - Tl 43-0Q92 MATERAL DO LÜDE (Cnclusã d 1" pág) td spclmnt pl mrnt Lm Bst NEQOqATl ESÇAJPAÍ-QSA Um "Mhn" Lv utr? SERÁ COMEMORADO HOJE f Çtclusç d!* pág-) lzm E ízr m" blnç d cjunt td trm ;d btlhr sbrm rdbrr nrgs prsgur cm r- Avd ntussm n cmp- nh m qu l mpnhm mvd pl ms lgtm sntmntd cvsm 1 Nã f sm frts rz qu pvô brslr s unu cm d ntrsss pss prtdr d qustõs rlgs u rcs Cr- nfm d qusqur prtlculrlsm pr um Jrnd cm st d mnpç cnômc plít d Brsl E qu sntm tdjs rfcsdd Snpr d n lbrtrm q jug d trusts ntrncr qu jl n prlmm ntrfrnd drtmnt m ns ngcs ntrn qu vsm mr ntrmssã nçl m ns trr A dfs c ptrúlc brslr d nss rquzs nturs cm mng nês s rs nnztcs qu tl snd crnnmnt drnddf pr Amrc d Nrt 6 dvr d td vrddlr ptrts Cnclmm ssm p ntnsfcr sfrcjp3 n-t cruzd cv(ç Os qu nd nã s fpm Cntr d Rstud > Dfs d Ptról d Ecnm Ncnl dvrã fzê-l nscrvnd-s çm su sd à A Almrnt 3rrps 97 6«ndr sl 608 Sbm lutr hj sm mdtr scrfc pr lgrm rs dscndnts uyn pãl lvr n tcv;y c d crr rdnd crrspndnt d prfssr prmár supltv mdnt cncurs d prvs è títul Acntcu n Cdd ESFAQUEADO Em std grv f ntrnd n Hptl Mgul Cut prár Antôn Cmp d 22 n sltr rsdnt n Mrr dpsmd Aprsnr n d dd- mrdr á ru Slv Tbrçá; 340 Qund trblhv m um bnd pl ru Mrquês d Spucl cm frnt n 228 f mprnd d ncntr um çânu nhã l stcnd Sfru m cnsqüênc frtur d b fu dá cx squrd ATROPELADA N squn d ru 24 d M cm Vítr Mrls cmnhã chp trplu tíulhrmln d Snt Mrgd prtugus d 26 n csd mrdr à ru 24 d M 534 A vítm sfru frtur d frntl utr grvs frmnt snd ntrnd n Hptl d Prnt Scrr ATROPELADA f?a AV RO BRANCQ Pl ut d chp f trpld n Avnd R Brnc Anbl Tg d 62 n csd cpmrcíâr rsdnt à ru Lur d Arúj 148 Sfru m cmqunc cntusõs scórçõs snd mdcd n Hpt d Prnt Scrr ESCOLA DO POVO ür Curs nrsmnt grtut TEORA MUSCAL Ggrf Hstr d Brsl _ * ALFABETZARÃO ENFERMAGEM _ * - CORTE E COSTURA -* * * NGLÊS - *- TRANCÊS ~ *- TEATKQ * PNTURA rdíõtcnc nscrçõs lcrts drnènt ds 18 ás 20 hrs 1 rx j - j -k m j J l l l» bcxljtj d nrug «m 1l nv Nruwfs «Br- Knr» ç-fc-gu um grnd lpthlr- }èsúrf H8c! t? bclhu qu st snd -sc) smn p/ssdn A mrcdr v çnsf;nd dvrss jrmjclst fftp-tl sc rfr páütõs d ha ví-òs m- SPS mfflwf$ &*»«WH s prprvm pr smr Srtt crrg- "Cnst mnt d csjjs í - d d 60 qul num ttl dç rcsmátín-ènt tt;n mhã nvcrtqs ml qul snd prdut d d tp Um tp 6 bclhu lr gnd ut;- d cu»1 cmrcnts chmm d cscud A quntdd é tã grnd qu ntrssd nã hcntrm rmzéns pr d ptr td mrcdr nd Ádmnstrçuò c Pr t prvdncd um d rmnáns xtrr ílmbr mrcdr sj d d tp snb-s qu O ngcnts já s mblzm pr cnsgur um tps d CCP d md q? «cscud» pl pr- "slvndd ç d 21 cruzr d mlhr tpp UÇrídc) THAff8FÓHMADA A RUA EM DEPÓSTO E ESQÔTO A ru Cpbrlbü sgund0 dnuncqu rçcbrrp? d sus mrdrs tá nd trnsfrmd m dpt d frr vlh m sgtq d :gus pdrs pl Fundçã Zn A Fundçã qn prc nã düpõ d dpndncts pr rmzn" W0l?> P ntqlh n clçd Durnt smníts ntrs t chgd d npvp crçgmnt fcm sscs mçmtsd frr trívnçndp ru srvnd d«ríúgp rt A nt dspm ns srgts grnd «vntdd d ágj spj d cbr nsupprtávl As fmíls rsdnts n vsnhnç strnhm ntvdd ds utrdds qu cnsntm ts bus- VOLÊU f ERROR POLCAL Cus ft Dun nr m Apu c HffHw»l3 *9»m é mn w mjê WtLm llfl«j9m UL mpdd cmíc cr s rsluçõs d gurr Plcs rmd d mrltdrs nvstrm cntr pv -«--Os ppulrs rgrm à grssã Dvçs írdps grnd húmr d prsõs àqul lgrdur prtstu vémntmcnt cntr v- 0 POVO d NlóPCrs hvs ppulr qu já flu mrcd p? nt-n tm às 1730 hrs um grnd cmc d prtst lêpc d «trs»! qu ncntrrm 9 crt çnfr s crmns rsluçõs d Cnfrênc d Wshpgtpl A lcnç pr PROTESTAM O? POPULABES mnfstçã fr ssnd pl prft Egyd d Mndhç s utrdds plcs hvm té fld m mntr rdm pr qu tud crrss nrmlmnt n cmc Puc nts d hr przd um grup d trblhdrs chgu à prç Pul >-H í5l Tvm prtundd d publcr cpm frt dcumutçã cs d msmmrnt Lm Bst prsdnt d Cmssã d Mrnh Mrcnt drtr-prsdnt d Trt Crc qu lgslu m bnfíc própr cncdnd cm Prsdnt d Cmssã d Mrnh Mrcnt - umnt ds pssgns su mprs lás prpr Agr dvulgm s vntgns scuss cnsguds Cm s vê pls nfrmçõs prstds pltrblhdrs d Lód Brslr ft ssum spct d vrddr scândl1 Mtr cm npmns dp gpyéfnq d pnl d sr Gtul Vrgs mtm s mps sm 4 rnr crmôn n cfrs públc pl flhd d rgm qú áncí é drtr c Lód Brslr; Ppr sss - utrs râ: zõés 6 qu Frt Crc rrcclpn np n pssd sgund sn própr rltór 22 mlhõs d cruzr Grçs Vrgs tm gr um npv umnt cntr pv qu nrqucrá ms nd cddãps cm < ímrnt Lm Bst En/ qunt ss rcusm-s mlhrr slár d trblhdrs qu sã crmnmnt rspnsblzd pl dsv d mtrs prt d scndl ngct REALZA-SE % (Cnclusã d 1 pg) lvd cb num rgm d ntndmnt ncnl d qu s frçs crdrs d humndd sjm pts srvç d sluçã hrmônc d grnds prblms cl: tv cntrbum dcddmnt pr Hb-rtr hórrém {Sr msér d dnç d gnurâuc c d ncrtz d futur* N ntnt vlumvms prtst Ê cm s trnssm cd vz ms frt s mnfstçõs ppulrs plc d Nlópls pdu rfrç à Ntró munlcp vznn C Sã Jpã d Mrt Nv guçu Crc ds sl hprs d nt ã prç stv cupd pr frçs mblds rpds d mtrlhdrs Grnd númr d ppulrs chgv lclds vlêncs nlcs nfrmd ds pss prss ntrym prtstr juntmnt cm«prmtrs d cmc qu hvm prcurd flr âs utrdds sbr s rbtrrdds lvds ft: Em dtrmnd mmnt ncu-s um «muthg» cntr s prsõs vlcnts cmçrm ntã s scrmuçs plcs cm tr chqus d ppulrs cntr grup d trs VÁROS FEBDOS E DVERSAS PRSÕES ghd mss té prt d Dlgc nd hv mtrlhdrs ptds Utlxnd m su cnc ppulrs clfpcm-s d csstts plcs D gnts d plc frm frd um dls tv brç qubrd num qud qund fug dós ppulrs É tr cnhcd PP- lcunh d «Zé ds Cbs«D ppulrs frm frd pls bls d plcs Mdcd n pt d súd lcl mb prsntvm frmnt prduzd pr rm d lg um n tíst utr n hmplt Crc d vnt pss frm prss durnt s vlêncs pòlqs Entr ls fgurm Sbstã Crd Trdnc Frnnds Prr Mr Mdírpíj Byrn Aru- J Cvlcnt Frncsc Alvs Mdr Grcn Bst Frutu Grc An Rmr Sls O trrrsm plcl cür mnfstçã ppulr prduzu mr ndgnçã ntr mrdrés d Jlópls fcnd dmpnstr4 clrmnt qu plc f? srvlmnt jôg ds fmntdrs d gurr qu prtndm lnçr humndd m um nv cnfn sngrínq N ADADO O DESPEJO DOf MORRO (Cnclusã d l* pág) O pv rgu vlntmnt grçssã plcl chrp un prjt d dsprprçã d trrn d fvl d qus s nttul prprtár à «Mtrs d Cnstruçã Vl sbl Lmtd» qu é utr d" rqurmnt d dspj NAO BASTA ESPERAR FORMARE AO LADO DO POVO (Cnclusã d l" pág) br d dlgçã brslr cm «prs""fltbs d nçã» lmnt rcnhcdnnt trdrs d pv lgd trusts mnp- l nrt-mrcn Ctu nmnlmnt trdrs mtrnd sus lgçõs cm mprlsts CHME CONTHA A JUVENTUDEltcfund-s k frnçã d Exrct Cntnntl frsu qu cnvcçã pl gvêrn d jvns d 16 n pr frmr nss xrct dstnd grdr pv crn «é um crm cntr juvntud» Q dputd Pérs Mrér c Rch dstcu qu funçã d prlmnt quprtnd hnrr su nj-fídt é d dsmscrj[r nmg d pv quls Em plstr cm mrdrs d mrr dp d vst ft juz dssç-lhs vrdr Antnr Mrqus índrm trusts mhplòs» AO LADO DO POVO Cnclund su dscurs sr Pércls frmu qu é prtdár d pz qu gurr nã trrá nnhum b- nfc ò pv brslr A mr prv dss frmu» stá n úlfm cnflt d* qul té hj Brsl nã rcbu qulqur ndnzçã pl prjuíz sfrd Acntuu nd qu su pçã prtnt r cfltr gurr qu «frmr ld d pv cntr gvêrn qu n rrstss um gurr d grssã justmnt prqu r st á pçã d td ptrt qu m pátr" DOCES qu nã bst sprr gr qu s cs cntçm A Câmr Muncpl cm sfrç nst d ÍKups vrdrs lívz prv q prjt d dsprprçã Ms nã frá ntrtnt s nt-sssd n cs s prprs fmlè vglnts d fvl nã òstvrfn psgujrn n lut m dfs ds sus íárs Pssnd prjt n Câmr Muncr p st dpndrá rnd d prft qu sncnrá u "5 Entã lut dv sr ft tmbém junt prft pr qu st nã vt prjt Ms tud ss dvrá sr ft cm urgênc sm qu s x/gtrã trnt ds d prz cncd: c]ps pl juz" D tudp ss s cnclu prtnt qu vtór r d just mvmnt ds fmíls d Mrr d Smã dpnd uncmnt d su sfrç d frm cm subrm dfndr sus brrc drt qu tôm à ps d trr d mrr nd v- «Tém há ms d 30 n - SOCAS CAS4WÜNTOS Rlz-s hj às 11 hrs n Prtór nlc mtrmnl d jvns Y/h d Sr Db ddcd cmbtnts nt-lscsts BALAS E ÇONFETOS qu dsjm rrstr ns mcdd lm nv í btzd tc Srvç» d çjnu mdnt pg- ; Acctm-s ncmnds pr fsts csmnt gurr «gvrnnts qu s squcm; d J mnt d dár Rn d «Mscrcúrd 71 sb fíaír dfndr ns pátr1 nv pr d- *-VNVVVAVftPrfVvNV>

5 MPRENSA POPULAR PáRln 5 ubd m Td Drt Trblhdrs n ndustr d Fr S:- um ds «mmts» dd jq0 Frgrífc d Cs d Pr crc d 200 dsss prár rblhm prmprtd Mrnd d Crvlh du çwàm$$l duzíd jj rã bjd ss mrmt pr m dúz d-tln qu scrvsm ssssnm trblhdrs - Blus tln í j} Frgrífc d clç d ílnl pr um tmprtur d 20 grus bx d zr Dfcênc rgânc mrt cusd Fruts d; Asspçíçã d Pr- pl c R djnr And bx rmunrçã Abndnrm Sndct qund dvm scrrçr d su drçã lc d dn d j cm víáml Clh c Suz n Súprntndn- mprzs frgrífcs cntnhm d Prt nss dpndênc >; msms rrglrddt cntnu «bdsrspt s Ls d lh num flgrnt dsrz "pl vd d trbll lrs Pr nã r mut lng bs ctr brutldd d srvç qu lt u-j mnr rústc ndqud prcssánd-e trblh n nturr d um câmr nd tmprtur vr d zr jrru * 20 grus d pr cnt <frj humdd Sm nlumá prtçã» péssm- nnt lmntd dvd bx rmunrçã sglmnt físc v btnd rpdmnt As fr>rs n pés tmm prprçõs nrms s qumdurs cnsttumvrddr pr g d crd cm s lsõs d prfunddd NAO SAO EMPREGADOS DA APRJ Trblhm n Frgrífc d fruts crc d 200 prr sb s rdns d tlln qu s dzm mprtlr fzm tmbém ppl d ptrõs Est ultm qullfcçâ prém é pns fctíc p trblhdrs nã psum qulqur dcmrwt cm qu psm prvr su quldd d mprgd NS sbm squr qunt gnhm hvnd um bt d qu slár dvr sr p rzã d 50 cntv pr vlum trnsprtd O qu nã cntc pl ft d dscrrgrm um rnâd» d 100 ml vlums rcbr pns 130 cruzr cd trblhdr qund ttl nqul bs dvr sr d 50 ml cruzr cbnd n prtlh Cr? pr cd um dls Ess jrnd ó ft grlmnt m 20 u 23 hrs dpndnd rduçã dss hrár d rpdz d stv n dscrg d nv Crrm trblhdrs m 15 mnut prqu nã têm hr d lmç prmncnd mr prt d tmp n ntrr d írgrfl Os qu tvrm pprtundd d flr à ns rprtgm dclrrm qu tôm d 9 ltcé Escl rtsnl Atngd pl mdd crmn snns ds 5sudns3 O cs d Escl Frrr Vn AdmnKírçã cnlr;ít d sr M-d-Js ds Mrs nvbs nlunusl Esnj lun prjudcd Kt» Artsál Frrr VMm stvm m nusu rdçã sã pruvr cm s fz íss cncdd um -nv fm dc prtstr cntr cmümènt m rlçã á3 tlsmndòs é ürrspjll- clég prtculrs; f ntnt rüu hvv qulqur Jd d sr Mnds d Mrs sluçl té prsnt mmnt!á t)!s n3 f crd n scl um cursu gnsl nlurn qu funcnu nrml Enqunt s SUSPENSAS AS AULS üíòíàdl* mnt té!m dst n lçtv Entrtnt pus ;!93 lun hvrm- ft sus mtrículs n curs frm surprndd n d m qu s dvrm ncr s us cm um nlc strành Kls-nã srm mnlstrds n Clég Férrln Vn ms n Gnás Estác d Sã stud á ru Jqum Plhrs54 ENOÍ1EME PREJUÍZO Cm é nturl studnts fcrm dcpcnd cm mdfcçã qu crtmnt r! trnstrnr sus hrár dsrgnzr) nd ms su vd d lun d curs nturn Drgrm-s nv clég tvrm -nv dffcpgã -O curs náõ pdr funcnr p 6 éstblcntchtò nã psuí àpréllímrt xgd pl Mnstér d Educçã O::- studnts prjudcd drgrm-s á sr Lúc Mglhãs ncrrgd d ím d dprlnr-nt d Mnstér dá Educçã qu frmu smnt cncdr prmssã lr funcn mnt d curs un vz stvss í) clég p-mhd As xgêncs sã sls pr s uls d Cêncs Nturs Ggrf Sugrrm *T l<"t f* T *T l"**"*" f-a %% d Mnstér d Educçã squcn ssunt íúdntès íníráu un prvdnè pr pàí c sr MrJès d Mrs E cn-gürám qvü pé:?vtò ut- Escl Frrr Vn ;*- srr d drtr t stblc mnt hvr lgd q-j lun wturn prjudcvm rgm d ntrnt E strnh ntrtnt qu smnt gr hjm ntd ss ft E s uls cmçrm n d 3 d covní m mr dsrgnzçã sm hrár nm prgrms N éíínt; níèr fv stuçnts vsfru-í c qu f r"m :s stspü:nás pr mp ntutrmürd A désul p prsntd fu - rns- ; férèç t únc funcn;1 r tíd tbrtllmnt sr; Frncsc Mrtns A vrdd pvún é mut crá A Prftur cur sm pl3 né;" cbr cun sc Trt-s f lun st1- lcméntp pár trb lhdrs: dsprtgd; sm pdrnh ncssár pr qu funcónáss nqrlmnyj O Prft cm tt suspnsã ds uls sm qulqur xplcçü prjudc cntns d studnts p nã sntnt curs nturn srá tngd pl mdd rbtrár MuvVwfÀMCAS JS3t sçã rgstrm rclmçõs dnuncs susp br vd dus trbjldr ns mprss t tbrcs A fm d qu l ps sr mntd drmnt tnj bjtv qu tm cm vst sujtctm jud d püprí trblhdrs qu dvrã nvr crrspnduc pr SEyAU SNDCAL ru Gustv Lcrd ló sbrd: u tlfnr pr 22-SJ1S Cázéüd su dnunus sugstõs PERDEU A VSSTA NO TRABALHO O prár rnu Brrt d Mt mprgd d Mnh nglês prdu vst num cdnt dc trblh n d 4 d ARTGOS B1NOS PAR HOMENS - CAMA E MESA - Fábrc própr - Vnds vrj RUA D* CAROCA junt á Prç Trdntí 87 L s sfcd MÉDCOS DR ANTÔNO JUSTNO PKlSl-ítS tí ftleneües OLNlÇÀ"(;JâÍ< jnsültarlq: Av Nl &*»<[«" 155!) nú - Sl»» «OS-90* - lcr«s ((tlnts «Subüts ds 13 às 14 lrs tll UUUUN BATSTA CllUKÜlA R t;kuol(gla uj VH Alutrc 10 - J» uü DU ALCElu COUTNHO rcs ((nnts» fumtls ts H;t0 s lí hrs tu Alu Alvlí :ll Su M Tl: 52 1Ü-10 ím- nta-ndd-o FONSECA CÍÍUK(ÍAO Cnslts :s SüRnds; «unrl MuxtCK Vls ts s 18 hurs At(! su «" hó nrcml - ín AH Alvm -ül-- Sl OÍ )!! A!AZM>HEN flj V llpu í1 d lcntullu fuhlltn t crnçs - PMs mmt>;rmrlns u n«tftfs" tttn!uft t-f SVXÔl J- l<xhllts (rl"tllrí d s-uíí - líxnt s pré-!ín ;í» c (r-n* rrttnf>1st ~~ Èr s - tclsnín - (lltnvgl è:-l - Hltlddmdr»!M :r:s ttav (MtlS llllru 13 - Sb»»--Ttu-n ds ll> h»rt EÍUUEUO u;h)?í9 ll <!l>ls - lrluuf 1nhllc r l-v - B-* 1rns «t Ksnt r > Slã d «nds "ru l» «juándn «l»r ADVOGADOS DU SNYAL PALMERA Av ll lrn » uü - Sl n 1B12 - Tl:; 4M138 DR LETELBA RODRGUES DE BRTO _ Ordm d Advgd du Brsl - nscrçã n» 1803 Trvss d Ouvdr 8Ü - 3» nd Tl 5S-42S5 DR OSMJNDO BESSA K OÓnávt» Ds S - Sl Ds 1«às W hrs Tl DR SUETONO MACEL PERERA Av Crsm ur"gn 3H9-1» nd - Sl 11 - KWcl Prfssnl (loslnd) - As trçs qunts sts-flrs ds 1130 As 1230 ds 17 às 18 hrs - Tl: 12-18» DK DKMETHO HAMAN Kun Sã d 16 lp sndr Tlfn ESPLAAUA OO CKSTELO OR LlíZ WEKNECK DE CASTRO tú- d lrm 4!) Sl U - -" ítnd Drmnt ds V» l ds B às n Krt t lhs) ldn: 11! U8W L>R ANTÔNO VCRNTONT v Av 1» clu M 23 22» nd S 2219 Ulu-mnt dã 8 às 19 bs Tl: DR PAULO REBELLO SLVA DA Av 1S d Umu 21! S3» nd S Drmnt ds 11 f U tlns ll *! 18 hrs - Tl: 42-:!>79 jnr ultm Nã hvnd psbldd d cur ss trblhdr qu tm fmíl numr stá pssnd s ms ngrs dfculdds p f fstd d mprz cm rdcul pntdr d 600 cruzr RECEBERA A NDENZAÇÃO O Sr Chrls Grg Mrt x-mprgd d frm «Chrgcur Runsv tv gnh d cus n qustã lvd pl msm ã Justç d Trblh qund f dmtd njustnnt pl ptrõs O Sr Chrls Mrt trblhv há 38 n pr frm mntnd s ndnzçõs m crc d Cr? ; DEM1SSÔKS EA MASSA Crc d 300 nsptrs d strd d Dprtmnt Ncnl d Estrds d Rdgm frm dmtd n d 13 d crrnt sb lgçã d cnm prsntd pl Drtr dss Dprtmnt Apsr ds prmsss d Mnstr d Vçã Obrs Publcs qu s cmprmtu m su ss rrgulrdd nd f ft nd té prsnt mmnt prvtr mnut sgund prqu nã hvnd "nv nã trblhm pr cnsgunt nã gnhm ndí Nã sã mprgd d nnguém ssm snd nã lhs é pg rpus smnl u utr qulqur drt grntd n Lgslçã Trblhst cm férs vs prév tc O TRABALHO NAS CÂMARAS Apsr ds dclrçõs dmggcs d qunt têm pssd pl pst d Trblh prcurnd dr ntndr nã sr ss srvç prjudcl rgnsm humn s xprêncs *mnstrm justmnt cntrár E nã xst mlhr prv d qu cs d dnçs cnsttd n Frgrífc d Fruts As próprs sttstlcs dmnstrm sr mr hrtldc! cusd pl nfuhz brnqut crônc pum tubrcul pulmònçr rs mltrsm nr trbrll; qu s xpõm fr Acntund ms qu s vrçõs bruscs d tmnrátur fxré mléfc nflunc sr- súd dsss prár E pr nã ír ms lng própr r tíffó 853 d Lgslçã Trlthstà pyvd us gáfí AROUPA V-E -HA FÍCA NOVA Vrld t! :n!síü M KAÜOS llftc rtruu cu-nm rp1!uà dó nvlds 172 sbrd 1u l lly* Arclu fnyuds mrí rjll fuçvõs ws módc c nlllklu d hruu» : 3Lttms t mprgd dsss stblclmnt um dscns d 20 mnut pós um hr 40 mnut d trblh Ess drt prím smp f sngd trblhdrs d fr p nunc é pg pl rhprgdrs nd mut lém crm d prprtár dmnstrdrs csss mprzs n tcnt à prtçã prár N frgrífc d APRJ pr xmpl trblhdrs ncxtm s fruts sm luvs quxm-s d fr ntlrávl ns mã qu òs brg cnstntmnt p- r trblh Nã usm luvs frncds pól dmnstrdrs prqu- ;t humdd s trvsàm trnnd-s ntrmnt núts ss uu sucdr s pr ss srvç füüm usds luvs spcls As rclmçõs d trblhdrs sã smpr rcblds cm plhérs lgõs d qu sss lvs custm mut cr Cm s fsm fcr pbrs gstnd um nnhr cm qusçã dss mtràll Es nã qurm é gstr dnhr dsd qu sj pr ns bnfc Nós qu lh grntm lucr nrms dss um prár A PROTEÇÃO CONTRA O FRO Cum/s stvssm fznd um fvr mprtr d frgrífc frncm qund lhs dá n cbç um blus um clç d flnl cu trblhdr spt d mdr cbrt d cur Tl «gslh- prém fcu cnsttd n prátc sr dfcnt pur lnp ràtúr d 20 grus bx d zr Tnt qu prár usm pr cnt própr três u qutr cmzts sb blus d flnl hwj s d lã pr pdrm su prtr fr Msm ssm mr tmp qu pdm suprtr n ntrr ds cmrus d mnut S ultrpssm ss prd é nvtávl ndurcmnt C:r dd d nrz ds rlculçõs A NULDADE DO SNDCATO Nsss cndçõs trblt"n prár d frgrífc cmpltmnt squcd cntrbund dsrgnzçã pr ss std d cs Em vst d nuldd d Sndct; qu nã tm t md dfs d crprçã sscd bndnrm qund dvrm clcr m su drçã pss d mu cnfnç Hj sã rr qu st; drgm á sd pr; pg; su cntrbuçã O qudr scl qu lvv-s» ms d 2 ml stá rdu zld lgums cntns f 4- Cmssã d mnrs d Fábrc d Clçd Fx qund prtstv m n râçãt Crc d Explrd n Mnrs Fábrc Fx Aumntd prç dss clçd nqunt prár m su mr mnrs d 18 n gnhm Cr$ 900 pr d Sã nd brgd fzr lmpz ds sçõs pr nãc srm suspns Fchd prtõs nts d hr pr nã sr prmtd ntrd d mnrs Mnbr pr nã pgr rpus rmunrd Prtsn m ns rdçã Há puc dus prç d spt d Fábrc Fx frm lvd m 50 cruzr sb u lgçã d crênc d mtrl trnsprts tc O sr Jã Brg dn d mprs un d drtrs d Vsc d Gm psudr d! «rb d px? só nã ctu pr justíçár umnt n prg d su! clçd crênc d mã d br E nm pdr fzê-l s vrfcrm cm ss snhr cnsgu btr lucr vrddrmnt fbul n fm d cd n DOS TERÇOS DE MENORES Sr dfícl d crdtr qu spt «Fx» sã ft pr mnrs d 18 n Crnçs sm-nlfbts dsnutrts qu psr d dd trblhm 8 hrs pr d fznd trfs d dult A ftgrf qu publcm nst rprtgm tr qulqur dúvd ss rspt Sã mnrs msm E d qudr du mprgd d fábrc pns um trç 6 cmpt d dult Esss mnn trblhn cm 8 máquns prcbm slár d pns Cr$ 900 Rr sã qu têm srt d rcbr slár mnm u ultrpssá-l Ess qustã d slár fc m prmr pln É prpbléml ms sntd pêl mnrs d fábrc tmbém pl dult Ms sr Jã Brngnj qu nã md scrfíc cm brr mã tl vults qunts pr su club qurd dr númr prs d spt n sus pupl d tm vscn v ms lng d qu pdm supr Nã é sufcnt trblh scrv qu submt crc d 200 crnçs Nã lh mprt tmbém s ndm dsclc u d tmnc Qur nd qu fçm lmpz ts sçõs n fnl d xpdnt rcüshd-s pgr ss srvç cxtr E qum s rcus dss um d mnrs é suspns fc n pnt d ptrã Nã rcb umnt é prsgud suspns pr qulqur bbgm MANOBRA PARA NÃO PAGAR O REPOUSO O ft crrd trç-fr ultm qu du mtv > r cmssã d mnrs vr â ns rdçã f rvltnt só pdr sr clu cbç " um trd Os mnn pós mç dsputvm um «pld» n* ru O tqu tl rtrn trblh lvrú sr dd ívl d hvnd prh; um btd d lrt às 1155 hrs As btds frm prm dds Ptcur ludr Trblhdrs d Prt O dsclssfcd Hrc Duqu d Asss tnt dsvrtur s vrddrs rvndcçõs d crprçã lvntds pl A S P Trblh srvç d plíc O plcl Hrc Duqu d Asss cb d lnçr um mnfst cnvcnd crprçã prtuár pr um ssmblé mrcd pr hj n Sndct Cncrnt prsnt d mnr íls n rdm d d rvndcçõs pr qu vm s btnd hrcmht Asscçã d Srvdrs d Prt prcurnd ssm dsvr prtuár d lut cnsqünt pr mlhf d cndçõs tl vd CHANTAGEM Ms" chntgm fc cmpltmnt dsmscrd pl ASP Enqunt l s cntnt cm ftvçã d trblhdrs d mrgênc qu- tnhm ms d ss mss d srvç sscçã pnt cm plvr d rdm lut pl xtnçã d mrgênc cm ftv- Cã d td trblhd- rs Enqunt l prsnt Lndr Jrrs Prr Gnçlvs é pr dms cnhc- uncmnt nqudrmnt Asscçã lut plnqudrmnt cr mlhr c é rfcnt d mçd Hrc lém d sr pl- d s 1 r s- E s dms rvndcçõs Vr Crmnl tnd tm- nh cm um prcss n 3 d qu l lnç mã cm bém sd xpuls cm ldrã t rmzém 12 nd rpus smnl rmunrd stã ncluíds cm sbm r cnfrnt nl fl Arc; td 03 prtuár n ln Crnr Os sus utr prgrmçã d ASP Cm ss cmpnhr ctd sã dmsdmnt dd plcl vs tã smnt cmuflr chntgm pntd cm pl trblhdrs prqunt nd msjsã d qu cguêts DESMASCARARtOS d plc N d 22 dgt d 1949 pntrm : TRADORES «trs? d DOPS n própr Pr tud ss drgnts lcs d trblh prtu d ASP lrtm pr ns ntrmd à crprçã pr- Ct Jqum Jé d Rg ár Vcnt Rdrgus d tuàrl n sntd d cmprcr à Assmblé d pt Mnl Mrtns Vn Rlv Frncsc d Snlêg; ms pr dsmscrl cm trdrs ASP pr trm sts lnçd utr td drgnts d Pr tnt fch d plc Hrc sus sgud- crprçã lutr cntr um mnfst cntnrl rs cm Adrn d Suz rgm d fm msér Lps Antôn Frnnds xstnt n rl dò pr msm tmp 5 mnut uts qund mnrs prcurrrm nty nu Cbrt ás 12 hrs prtõs stvm fchd A prduçã ttl qu cb mnrs é d 300 prs d spt dár Crc d 200 já stvm prnt qu cn- -sgurm ntrr nts crnpltrm trf Crc tl 20 fcrm d ld d fr Prdrm m d d trblh nd rpus rmunrd st é qu fcr cmbnd fór lvd ã prtc pl grnt 1 A cmssã d mnrs qü» n vstu fz ss dunc cntr prprtár t» fbrc Fx fz um pl sus cmpnhr pr qu nã lús prmtm cnsumçã dss sslt m sns slár fçm cm qu ptrõs ppíptm dss prpóst --- Cntm cm ss p - dss cnclund un d mnrés prqu s ss cntc cnc hj mnhã Sr Jã Brg rpt msm glp nã smnt cntr nós ms tmbém cntr td trblhdrs dá fbrc -"-»*--"- -j------ww > %- Y MAA! PROGRAMA PARA HOJE METltO - rásseo - TJÜCA - COVAnAlANA - -Bnt t vlnt-) cm llttv flu ln >- fwrtl Kcl às 14 f 1S 20 U2 lfrns PRESDENTE COLSEU MtA TOllOS LEME - llstõrl dó tulg cm Frnnd Lms Tlt Murnll ls ll Hrs llàz4 ASTORA OJM1A STAR 11TZ COLONAL rílyjojt - ratsnss MASCOTE ~ A lh (10 tsur» cm Bòbby Dlsl úã U; lü 1S 20 è 22 lrs 1ÀTU - ALVORADA -»Cnfllt d m- cm Snn Ssnlrt Am n Wullrk Smn Smn ís 11 ll 1S 2(1 22 lrs R VOL - AltT ÍMÍACK - SAO JOSÉ" :;«grt dntr d nt» às M 1G hs SAO ÜllZ - VTORA - DEAL llan CAROCA - MARACA- Nà HADUUKltA - MUN UE SA «Dnç r f-- cm Ahlln flncc frnlsc Pul ft 14 ll hrs plác Bxy vnd MONTE CASTELO CABA «Trttrdr cm Ebrt Btty s m; lrs ODEON PANEMA ÍRS AMERCA ODEON NTERÓ CAPTÓLO «As ml tun nts» cm Jlín Hll Mr Mnt; ts S ls KKX -Azr d um vlnts «dgònglss prtr ds 14 ls CAPTÓLO Sssõs psstmp prtr ds Ul lrs d mnh THANON 11 sl m» sssõs psstmp pr r ds 10 hr» ft Ulltllí TEATRO SlltlCAlHm -A Endnnd»* cm Ok Nvrr Sú C» 21 lrs íckkm - Nlò tnlcl PALÁCO lstantado - «Pd d Gl?; s 21 lrs CAlllOS COU ES -- «Escândl d* Í951j cm Blbl Frrr d su C d llvst s lu UHlN-v - -A Kc u>mlg> cm Dulcl tlln às 21 hrs CASA 1 A X B A ío mund * í» cm Bbl Frrr Clf 21 n B1VAL «Chtruc» m Àlü» Grrd Plrgs J hrs FOLLES «Jluln Pug? crr Lurdnh Bttncurt Nlsn Gbnclv3 Wltr davl à» lrs TARDE -:;0 d pnch- cm Drcy Gnçlvs su G d Bvlstn às lrs s ---vsnvv-w%-rfs%"uv "-v TFD Jü MA JN U C D 2000 smns Actm-s ft dsd 250Od Cnfcçã d b csmr A ECONOMZADÔRA- 4 llu Andrds 119 sbrd sl 45 JWVVVJWJ«VAWVVAV

6 : ~h drgnts d Pnrl slctrm d Plm< fusând?d-mv2náns:nmqnívdê U O -»» mmb--; Mcr Bun (2) Zznh gldrs pr cmbnd Sã Pul-Bngu - Gyns Vs mrcdrs pr frncss Grnd xbçã d futbl d brslr D 25 m Rm cntr Ld Prs 1!) (P) Cnsttuu-s um sptácul mmrávl prsntçã d crqus brslr nst Cptl 0 stád d Rcng nd pl prmr vz s rlzv um cnpplcã sb luz rtfcl fcu cmpltmnt ltd D nd r nrm multdã qu s glmrv n prtõs d ludd prç d sprts N nmnt qu ntcdrm ntrd«ds qups m cmp p npm d Lnds f sucssvmnt vcn)) mmmmym "" yyy YYYbb:;M;A <- - jy-- :-:ágsbí3kya:; v:bby;yy msmm «v- -% r f(é ;At *A- ;í" A :$Èt :;::;b 4< - : -; * " h-?<----:- ttf%- W&&;* m r%j $ %F-T AS líqurpes Crrgnd bndr brslr ntru m cmp cnjunt d Rcínjr qu s prsntu cm sgunts lmnt: Lnd; Arns Slv; Stfl Lmy /tr; (bct Vst Styns Gudmundssn Gullt ; Pr su vz cmbnd SãPul-Rng surgu cm bn- dr trclr mtv prqu crqus frm dmnrdnrul pludd pr qunt s cmprmm ns dpndêncs d std lcl _ O prl tv up nc bstnt mvmntd A mnut n ntnt prmr já brslr vdncvm su mpérrdd cmndnd ntrmnt s çõs Dmnnd fclmnt sus dvrsár crqus brsllr pssrm xbr-s pns dsd sgund qurt d hr d plj E psr d nã s mpnhr mut cm gl tnt l 1 d vstnts v 1!) mnut Fê-l Mcr Gun scrr bm um cntr d drt Prsguu prí cm mpl dmn d brslr 28 mnut Mcr Bun nvmnt fz blnçr s rdsd Lnd A ncrrr-s fs ncl tcnt Vst fz tnt d hnr d su qup REAÇÃO DOR PRAXCESES ncu-s sgund tmp brslr nsstrm n-su Jg d fnts cmbnçõs Ms cnsd n ntnt bl cm fcldd prdm d qu s prvtrm frncss rnr st pr prém dp d mgnífc gl btd 3 pr Zznh: mnut d fs drrdr Os cmndd d Ondn- Lnds n ntnt mnt técnc- mut Sjpwçs n sus dvrsár wrurm ntussm rfrr d lcs sts nã frm lm snld d um tnt s- pr Gntyns 28 mnut b «JJT PlU1<l d0! " 2 tlm»»u P Kcl ntrncnl qu mru um snscnl vtór d brslr n Eurp DRETOR: PEDRO MOTTA UMA _ ANO (171 «O DE JANEKQ SEXTA FERA 20 DE ABRL DE 1951 fl T < T 1<!«f V TERRENOS DENTRO DA CDADE DE RO BONTO [ Em prstçõs ptrtr d Cr1]! 5000 pr mês 1 ótm clm cnduçã vntd d nt d 1 K Ntró Trtr Av R Brnc 9 1 Sl 352 3<> ndr Tjín f *ftn lh l jn h ttju :A= MrSlSwS wèbèèmèê - >AAdALAA;Í AU - & «rqus-d Hngu Sã Pul " -""" D 25 Sí - - nln *~ -JÜ& pr jgr cr Lnxj FwutM jnj v csc F?Qr RÃO PARA {««««: rrrrrrr _ sã paul fljjl : PPsg- d g Os nms Os nms Gu lf Hvn Grsú srã m- Drcd pr Sft Pul hcí pssrã lur NO T J D njuul Kun-s bj à nt d Justç ücspurlv ím d prcr cncht d dvrs plyrs clubs ns ultms rdds d Mrncí Muncpl ndcd frm sgunts crácps: Lõl Ernlj d Vsc N rl d clubs fgurm Olr Aldurcu Prvê-s pr prmr prd d pnt gb n jg cntr Cnt d R è pr sgund um psd mult Amb pr ncluírm m sns qups jgdrs sm cndçã Dqu d Estd Wt/BÈQÉl ****** " * -*-»» r «- ; Hj à trd ntr 1-1 lü# Hrs srá vdd vcu-j l tráfg ns lmds d! Qunt c B Vst y*>?ry>-yyy / nst p príd strã s :tr- ctnd pár q Crcut d Qunt prtcpnts dst snscnl prv utmblstc Trnrm ntm pl mnh n Lg rmdrs prnss Os nrtsts strnhrm s mbrcçõs nlr-ngrs ns qus prtcrm j Nltn sguu prj Sá Lurcnç m cmpnh d sr Mrcus Vnícus drtr d Flmng Os rubrngr n próxm dmng vltrã xbr-s nqul stânc hdr-mnrl Sls Crlyl stã ns prtnsõs d Snt Cmgn vltu fnlmnt prn su trr nd ngrssrá n Sn Lrnz d Almgrb Prsgum ntndmnt jí ONU UU t El 1 """""""""""" "--v-v-- Pdm nfrmr cm sgurár qu Nnnrd nã prtçp-d d c P sã Pul d 1D&1 lítrnrm d Sã >ul nd lu r m sm sucss U-ucn Pdr mb dfnsrs d blus d D Snrh Adqurd pl Stud Rclr stá snd gurdd d sul ò nml Snh d Our qu fcrá n Gáv crg d J t Slv Cst j p : Crtdõs mpt mu- -áéw ncpfs C c fdrs Cr Cnr-j / m 1 trs lrs d dntdd íjl J:AA&AvAAA K Prfssns; í í"y bv;b:> Htcur è$wèê ALl-U GUNÇALVEàf Rpdz c pntuldd t AÂ: RUA D MANOEL í«bund v V>;?í;-rVtV -Bcnm nmj lumabraçada y w n j-> x n AU A g Srã mbrcds brvmn-! U M A R K M A D A t Angln Kdr" pr Pr Algr nd pssrã Albrt CARMO lur Púb Púnc pr llrs- Atncb;s;r nd dscnsrá Os d" prmr d gôá ícng d Frts scrá N próxm d 29 n Lá- prprdd d Stnd Sbr 1cJzds s prvs d Cmpnnt Ursáúp d lcm últm d Stud Pxt d Cstr td ls nédt Ns próxms runõs rprcr cmpltmnt rstbclccd jqnr Lg Mzzr" ÍWW ; AyyyAA WÈÊÈÈ prmvd já Çpnfüdüfà( Bsch d Dsprt; ú tí qul prtctpú vvícjcjítnts c pns t std d Bsll Bh bslr Fctlrl Es- pr tíní lbtá Ícn!bÍ!-/ : c l Grnd c Sul Snt l Ctrn áá Pul s std qt s frã rèprô- sntr nv qus td p- r dss mprtnt crt-- m qu dvr runr rnrsntjüs d td std trrtór nflzmnt cm ácnlp n sprt náutc mtrplln n âmbt héònk sã tmbém/ mut grnds s dfculdds qu sfrm mtv prqu su dsn- BS W- ÉJÇfWü f&éjjtm&m laf CJ Os pupl d ttbmw pl mnhã m Sã Jnuár (nqwnl cntpnhjr d O):?: Vrl (rã msní) à trd n própr lc d s&nfj;nl btlh vlvmnt stá stgnd Hrnlflu su prátc umnúmr mut pèqüénp d pss Os ns pt!:s pubüc mtrm ssm-: scu d- Slnlrêssè squ cm Trn nv m nmbr C í) r-; gultfu utr lucrd Brsl p nvés t nlcnr Adãznh : Y ;-bb;í ") s vrbs qu vltrá x- pr um prvnnts d jg d Flumnns AtA&uAAAAA sl d Edüçégâb c Sdúrlè fcr-s m SO Lurnc m Bnurn m bnfc r pv nju- dnd clubs sprtv frrftrufry f íb!v; ntm st Cptl crqus urugu w7 uf dsvm-ns "«s Pflrú pr vtrn óufrí fís fs ypfh;p d(hr( rnrâtò! lütító fsssffsssí d spr lgum tl*»!ífâ ;""lc!!f Ò7cWrT udncí mltl tvr "Vr " d fns CHEGARAM d vv Pnrl s Quxs mrgs trzm d pulsts pu- dsunm prcmn d jmlá-ls " 9- fm :1 õhrffçã 1 Í0? pl d Hrchl Qutr crqus stã bstnt cntundd ) En lurfcr d plcr s snd dfícl su dür hrjdtpr prsnç p prél d dmng vndur m- Jnrr Sã cs: Hbbrg Ggh Abbd Mths sàld-rl-d Gülz três ptv; (Unrs pr ntrmd) prtnt d sprts Obdnl Vrl qu f vtm d um sncp n Cpll Çmjrgãm-rí jíí hntérl d pulst já s ncntr cnplclnntc rcslblccd nã gurr <»t h nsprnd cudd su sldu d súd ÊÈÉÍÊ0P p rprssã trç mrtü ncssár píçà1 pf u4» stmlü *-Btrl«dcj!m- WÇ?" luínlu cm évr mvmnt Ü Os drgnts pnrlnss stã dscntnts cm su mm ppulr d réyklçosíín l-cs!! ) c N "n-undd ptríc Estbn fllrn qul nulu lnt qu lhs dr lusv cf-nrlslãs pfrtí dcvur<- J 11!1c "ll OAclctc ffmluví vtór nfrmm Pssd! ls m! qu Flcr utr d 2 -n "l-: ""«Hld n lslucr um újhc rt- nlcllrndõ " "" " "Í""- gl nã sfv cm mpdmnt tl-s um vz nvmnt qu fr lnçd n d P ss pr ílbbrg d Hlfgb mtv á Kn- Duvd nã rnpróp tds nl ü l Jí Rm Rcbnd ns cur rprtgm p vnt urugu drblu Plnt prsdnt d «Clr»-ufurnmu pr qu cm- std; Prt ncnl ll!;" ;";l "> bmlm! cs dp chutr gl "rk"0 k"su Asn W»" nl Mülpè pr tmprd l trrtór àps cmpnt Btfg dçn r à tál ljât td» r*** dsd jjhuâ «l_ qu su n sj «lrnc» brslr dítllís-víb <thu( d -tds (<!K "l-ãlds dmrd s dsprt cmu N c -hé m- brslbrós; ds ms lòtüfgls Prgu (llds Pbr h» W M V/ v MvWvw-Ü-ü wr; üs1 "nu> ""«fòguts Prgu drrs d snrts sprts rp (lspprtó çcsprtò nncpnhl ncnnl! ARP N crrd d Sbdf ísfwüt 7 1» pkk - A-K :r nns - lloo HTS CltS ( Mndrtgrnl SP rlgüjn í %~2 Gltll j Mzr f; 3 ndnl J Msqut ub l Avlc W Andrüttb r>l S hluclcln A Ubs f; 4 l Ulí L D- ;; 7 OJllglbr A Drllt 5f *** f rakko - À" «ORAS - 1B0O WrS - CltS 4000U «uumb O DlO * 2 bb Mcul tl Cunh B3 3r-8 Zmzhr Snu:: 1 4 Sktch 1 Tnc Frídnm "?J 3-r Lm-lnl L Mzr n rf-hn H MTS _ (?ns sumw *-J Çrnnhj- 1 Tltm» Jrúnl T MusmU 3 Llró " S "" Muhmt 3 4 Attckcr XX ** 5 Snrc <~t Xü B Rl)tblln( HÍVrrcí;» H-l Tur l Cunh Mstr Sclucl A líb» 1 1 Pílls l Urbltô» PmlTu O llllu 2-2 Klr füby A Anu túlá A Ubs : 3 1 Dw 1-rl 1 Al-wpü r Mss July u Dkv l tílnvy l< llyvn DlltllguÒB P Ctlb 1Am - >s :;- ks - 1K0 ÍTS - t:ns ;í)( 1 1 logll Ulz 2 Mdln Luu XX 2 3 Jlú p Tvrs Orjqpvl cúlm VVlK-y XX 7 OHc xx 4-S Sátpftn B l(»vú!l Muxxn Nün 10 Tnhln; 8 Mncllbd *** m âl 52 CB f 611 M t>: st rtf A«n rn«_ -MjTs; - n«mu llfkttnt) 1-1 Mscr Bb s Frrr McntU "uulu U Cunh x )" D rgrmns 3-n r(v( XX 11 H-lvlr A Amnl 7 l Tná C CllTl -S Srljn XX» Sn ttjült* 1 ròrb» jjvjjóh; r nh) ;» r;; _!j KltAS llllll ATS _ ([(S :llll! (tr-txí) 1 1 El Cmpd!- U Cunh 2 Ç-jub t rnvu 2 3 lm:hfc O 1 LTlá lílvhlus XX 6 nòtlcjlíl XX " 3 (1 slül ( Cístá 7jA;m!! V MTfs"» jp l-luvnwn O (;P 4-S Cb Frjb J Mcqult : Dur JV-t tj Cósllm» Huu xx V»ÍsM ) TÓnvV ] S" PARCO - AS 72) Íl>As - lllo MTS - cts 3O0U00O (llkttxd 1- Kunl U 2 Wmdl j Cuu TlllULO M Wj -3 MlhüÍY J 1 «llll» : 6S1 2-1 ;l( jl1 ÍJltVÚ f) M Atttrcr N C l Um Ulj 3 - V mhpsuyn- (5 N -v A krfn D (mrh c Oulèrl OS 5l BS P ll 1)1 l-1 Hrn - mmmm 11 llv () UHôn * ll»]uty J Auü» - 5;4 * >»?í_# &r 0?í* f0 % hãréasa Vsc c Pnrl ncrrm Hj v sés pràpártlús pr ècnácwàl ctj tíõ pyôxu m dnnrp; n Mrcnã üs pujhõè d Òtó Glr ntr v qus rm mr cytuòrrj úc vtór 0 prtcm Sl Jnuár juns (tunlc hmutun pns Mü nst drrlf tjüuàr cu- 7>c<<> pt qu nn ull xrcíc stvrm m nã d ttulrs vsups rr- cntc pl -prmr c dp d SclÚ d Pv Vt> ftlkacana Urhl scus cnult! ytm-à l Muncpl à trd Hnm qmtyô çlctèntú ntn- drlòs nn pund d Sã Pu- 10 tçc ltttjyàr cu "n-m t m sdn prblcmís """ " dflncdt yjrlvnl cnulr pr dnjníjp cmn " [rúr;0 Ulbcúc> ú ""n llóhbér) líláús Vu- "- /" ;í?-p ld n ntnt ns í/mí trd ""í já prtcpr méd Vlckcs ms r-ccm qusçã d vscmpcã hftjj *ÍlblÍlÍ * SBn w tfí 3* 5"Ç3 r7" * r-x? --"- ----v%l j G Prêm Grvsl Sc mtnm fmvvsts N crrd d dmng» PAREÔ - AS 1315 ftoras 1030 JtTS -Orj UpuU h Frrr PtUtíf A FKUülfd «r-3 Tpnr h ílgl 4 Rh-cfü A Arúj --5 Dlns Cl Cm ; uxó O Élchl : ünnu P Clh : >> Lvln XX!l Ornulms 1 CVlhY" 10 l-llt H Mchd llll 61! hl 1AKCO AS lílí" KUAS lõl ns - (»; :;Mnu Wj) 1 Tnct 2 Aluu! tlmrltl <; -3 ílnf lcfchl 4 Kdsul) XX - 5 tílb t 1ül Crss A Anu 7 Abr; Culpn A lllbs -l Alc-;) í Slv!í Rn ch;: íj 1Ynu > BubcclH XX 3» rví - s ;10( MTS _ lfíí nías -!! 30 íõcõ 1 1 Mngunh L Klgít 2 F;-ltl J Ahujò ; ; 2 3 ntrépd lü Cstjl tuml U Cunh 3 5 Jhujtb l Flh l Pâlll0 1 Tnc 4-7 Htl XX Páóplá A l MUÍO - À s 1450 HlíííA-í lloo MTS - CHS 35 MtOOl Ír-1 línlrn 10 ( lh 2 3l;l XX 2 -ú An A lrllh }">" Prí Ü» Mnm ttóílbr Bl-ílBüà : BU u u ló P " -" j Mcht b» BtOu;u u; - u Cnlm Wllnçu A K:l;) ; s lílln 1 rm b lmnb n rré 1AltWÍ - AS!); ;1N ms _ )1S ; -l )xór t urbn ;» k tc f!«vul ; ; - -- Yn t Cíáll 3 Mtup 1 " ; Jlnttí 3 lábyr Slhl A llbàs Aulé ( -b V Cullà rlsütld 1 1Vlllh llrví L j;;s ü : CphbUít " Kg [] ***» PAÍtEÕ - AS HORA? lü) J!Ts <»; d SUTNG) 1 Cruydn *"rgàyén 55» Kl Uáücl tlz 2 -! ò 3 Chnp hlll M U Frélá Cuhh f: & Abml u- Cll J> Mnd XX [: 6 llculb XX / ""; un-mt» M Cstll "" ; S ZfngW J l:s(nl ) í Uunl L ljfóàl f6 15?:rV 1 f la(!!0- AS ÍP "«BAR ( r Y (Uíí > l?"c«l00 - dwnvsu hí;(a _ MTMí 1 Fl-ppy t CáwVln 2 :" th;n ) llhn -; )) C!lír:;p " Mn Vb nujò AnlV MhhÃln ) > pps n t UKn s lulllllllu ) ílm l-tln! -g0j0í > Alglryp XX -0S0 MTS - «:W BOlHCOO JAJ:)f(A KK*KCAV - «M lnr Gh:: 1 rlgâj"! 4 uf-h ç frn :> -Munn C Clhr 3-1; [M; A7"!?n 7 Su lídtc J fuuc 4 tfrbn XX 1- S Msláló f!l l:ll)!l ( bnr > íàk 1 JJ-v tf

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

Atum grelhado com cogumelos e legumes

Atum grelhado com cogumelos e legumes Atm ghdo om ogmos gms Qm dss dt s s ht? Ess smn nts do nv sov mn m oo Ms nm o sso om m! Ontm no jnt mos m doso tm, om ogmos s stdos, svdos om nos snf ogânos! É s sms! E fo m dí! Ingdnts: Atm fso ( 2 osts

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Vieiras com palmito pupunha ao molho de limão

Vieiras com palmito pupunha ao molho de limão Vs o to nh o oho d ão Oá, ss ntd fo ns dos tos fz s gost. Aé d nd dd, obnção d sbos sson té os s xgnts. A t s dfí v s onsg vs fss. Ingdnts: 1 to nh; 3 dúzs d vs; s nt t; d do. Modo d fz: t s tbhos é bs

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA "Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua Lei". Sl.119.18 PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL - JANEIRO 01 Gn 1-3 Sl 1 02 Gn 4-7 Sl 2 03 Gn 8-10 Sl 3 04 Gn 11-13 Sl 4 05 Gn 14-17 Sl 5 06

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM REF.: REF.: VT-801

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM REF.: REF.: VT-801 NSTRUÇÕS D MONTM R.: R.: VT-8 VT-8 R.: L-8 R.: L-8 MPORTNT: PRODUTO BRCDO COM CPS D MDP MD 15MM UNDOS M D 3MM COM PNTUR ULTRVOLT. RRMNTS 20 MN COL NDÚSTR COMÉRCO D MÓVS LTD RU RLNDO BCCN, 6 BRRO VNDOS

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra 96 R: VS A ( ) () b C O M b q fy q S y q P v C ç z q ff q q 24 V C ç B z q q q q q í q ã f O q M ã b ::; q z R q ã q y b q fz q P R v f F N S P z (P b M 30 q G Sz çõ Pá v v Ab qq ff ã v Cô q f z z A B

Leia mais

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO * ^.""* Z^ffl- á-k,írunc pmpp ^f^sf!4^- * *-" ", MNCE CHPIN 1» PGIN -;? CHEGM. 2V-FEIR S PRCINHS 3* PGIN MPIMENT CM I UMENT PR FRNC S FUNCINRMS 5» PGIN 1* PGIN Sábd EDIÇÃ DE HJE: 12 PGINS 40 Cntvs 11 DE

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P &B*!tlslst»**tíSmmfs. GANHEMS IS GRANDES MASSAS PIRA APEL PR W. PACT DE P A CMENTAHI NACINAL SIH lrffl FSTA Nfl PtnfQANA HÜ FRFNTF nfmflfrítr-1 F IRFPTâfífl NA-W TllftS grns rpnf cmcm gnhr tr «l msmtss

Leia mais

REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM No u s o d a c o mp e t ê n c i a p r e v i s t a al í n e a v ) d o n. º 1 d o ar t i g o 64º d o De c r e t o -Le i n. º 1

Leia mais

l-ii^i-^ip^i^siflsp B BEOIDAMEN- A CISTA - FALA-NOS, Iniciou-se ontem, com a , mais uma manobra melhor-aco ida no seio

l-ii^i-^ip^i^siflsp B BEOIDAMEN- A CISTA - FALA-NOS, Iniciou-se ontem, com a , mais uma manobra melhor-aco ida no seio 1 l) l - flfcjfr^g^jfl]jje»^ ^StS l-^-^p^i^siflsp B BEIDMEN- CNLUI BELI RTIFICÇÃ CIST - FL-NS, D INFME RESPEIT, CEL SLVDR CRREI DE S E 1_SNEVJ 5 -P WBW_B^B^y,-?T^x-^

Leia mais

A Revolta de Niterói Foi Contra os Ladrões do Povo

A Revolta de Niterói Foi Contra os Ladrões do Povo , :;,4-Hí,^7-:í".::v,., 1 Smn d 30/5 5 d junh d 1959 ^ UM JRNL QUE VLE PR UM LIVR -fc Drtr: SWLD ST 4 n IV < - Númr 161 N 3 Págn S LITERTS E 0 NCINLISM rtg d. GNUN D FHSC í PV PSSU FENSIV CNTR S EXPLRDRES

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

des massas odioaoii a orienta-la e arrogantes impellalistas na bretudo, a realização triotica de impedir, por melo guerra americanos

des massas odioaoii a orienta-la e arrogantes impellalistas na bretudo, a realização triotica de impedir, por melo guerra americanos LEVNTEMS NSS PV?ll.? mc< Txum «l tr t trrívl mç cntuu psr um» hun-utld, nt vr tu mtt dccl tõ Trumn qu ut lnctutmu bmb tômc. trturs dt Ukflm m Ng, Utnntl s- Mntt> mpl pv» crn plu bnmur mcç Indscrmn, ná

Leia mais

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados.

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados. wí(-wlí; : ; _J v r»--^: rr»-ítís!là>r N trcr págn: TENTR SR NVEL JU- NR U GLPE DECSV CNTR L CLBRC- NST D PSD LCL FLGRNTES D SSEBLÉ JRNL DE NTCS DrtrSuprntnnt: Dmtr Nm Hddd Drtr-rspnsvl: ndré Crr»Bnl N

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

INDUSTRIAIS CARIOCAS CONDENAM A TENTATIVA DT MAJORAR IMPOSTOS

INDUSTRIAIS CARIOCAS CONDENAM A TENTATIVA DT MAJORAR IMPOSTOS . : " ;. Uttftf-"*-»** t*-**-***^^^^^*****-^**^-*-* * - mm^jm%ss»0s}»pt»»t»p»m»^^ QWS PARAQUESÍAS CHEGAM A» PARA GARnHTfl A HWtttB UL \ Cm Luz Acs Nã Vu s Fçõs D Assssn Ms Vu Trn Mrrn cmt-arl Mnul Mrc-!np

Leia mais

AS FORÇAS NATURAIS DESCONHECIDAS

AS FORÇAS NATURAIS DESCONHECIDAS 2011 - Cnhcmnt Edtrl Ltd. A Frç Ntur Dcnhcd IL jrc nlurll ncnnu) Cmll Flmrn I1S42-1925) Td drt dt dçã rrvd à CONHECI\'\EXTO EDITORI.\L LTDA Ru Prl. Pul Chr, 276 -Yl 'vlrqu CEP 134RQ-970 - Lmr - SP Fn/Fx:

Leia mais

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR EIO DE DETERINANTES Dtrmt um mtrz su orm Sj mtrz: O trmt st mtrz é: Emlo: Vmos suor o sstm us quçõs om us óts y: y y Est sstm quçõs o sr srto orm mtrl: y Est qução r três mtrzs:.

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE r u/lmft-wv- f--*r*** - ^*^^>*« Wt\* VSJS M(wm,v%-WM»nwvy»~>,, ~^» Wltr Mrr Lps (chf d Krvç médc) J^*^$^V&v^ mnt d* Sd Eclr d PDP)

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM NSTRUÇÕS D MONTM R.: VT-815 R.: L-822 MPORTNT: PRODUTO BRCDO COM CPS D MDP MD 15MM UNDOS M D 3MM COM PNTUR ULTRVOLT. RRMNTS 20 MN COL NDÚSTR COMÉRCO D MÓVS LTD RU RLNDO BCCN, 6 BRRO VNDOS CX POSTL 847

Leia mais

Dicas de Restaurante - Porto, Portugal

Dicas de Restaurante - Porto, Portugal Ds d Rstnt - Poto, Potg Poto é m dd, n, hmos, h d t A omd d Poto fo m ss, todos os gs om fom dms. Ms o ntnd, s dds do not d Potg, gstonom é nd ms vozd no stnt do ís. Como não osso f d todos os gs, vo nd

Leia mais

CONCENTRAÇÃO DO PESSOAL. Comissão de Eeenomi* o A Finan-^s da Câmsta MUHÍ«ÍJ'S1 «i. - -O l<"-< < -»« não sã«tm*s*sms i«ml' >'

CONCENTRAÇÃO DO PESSOAL. Comissão de Eeenomi* o A Finan-^s da Câmsta MUHÍ«ÍJ'S1 «i. - -O l<-< < -»« não sã«tm*s*sms i«ml' >' mm uu n gmr«drl DíÉD RQUM CM PÊNDCE D CMSSà DF. ENERG TÔMC MERCN lm h«rç t» Mprtl brslr u«fé vpr n mã* d» fruddr t\w nò mnpóllw ntuu?* p6l m ívr d (?fftsl du Vcrv 3 Pr qu n s ng lg t umnt d Prftur «ófflle

Leia mais

METALÚRGICOS E TÊXTEIS PAULISTAS

METALÚRGICOS E TÊXTEIS PAULISTAS ZENTS E CNQÜENT ML PETÇÕES GE PZ EM NV YRK «MV YRK, 2 (. M s Cnslhs dc Pnz dc Nv Yrk stã dstrbund 250 ml cr- ;ücs psts d Ntl xgnd rstblcmcnt d pz n Cré prvdncnd nv d um ptçã d pz n prsdnt Trumn pr um runã

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

% EDIÇÃO DOMINICAL 2 SEÇÕES #18 PÁGINAS 40 Centavos i oi ^x\ ~ ~

% EDIÇÃO DOMINICAL 2 SEÇÕES #18 PÁGINAS 40 Centavos i oi ^x\ ~ ~ -7,-t-7Tf*,: S^^S^W^T;*^?^??^^ MÁXMA - * A ntlgênc é, vrnz qu rc- % br s sntlmt t -ms nã s r.cn.c. Glàtnyó Lc Bln : % St.... *: % EDÇÃO DOMNCAL 2 SEÇÕES #18 PÁGNAS 4 Cntvs ^x\ wk j $Èk v Funddr: J. E.

Leia mais

Algumas considerações iniciais:

Algumas considerações iniciais: Progrm d álulo d otmzção do n d ntrd íd do oltor olr trvé d orrlçõ r rd d rg m lnh lzd. lgum ondrçõ n: Condçõ d orção do fludo: t modlção não v lvr m ont vrçõ d tmrtur ud lo trto l borção do lor rovnnt

Leia mais

Soluções E-Procurement

Soluções E-Procurement Soluçõs -Procurm Móulos Vgs Aprsção Dspss Tomé A. Gl Jro/2003 Sumáro: Soluçõs - Procurm 2 Soluçõs - Procurm m xrp 3 Prcps Vgs 4 Solução 5 Móulo vgs 7 Móulo Rlóros Aprsção spss 8 Cls 9 Cocos Ús 10 www.scrgl.com

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

CECÍL BORER MRHDDU ASSASSINAR 0 SAPATEIRO LAFAIEIE FONSECA

CECÍL BORER MRHDDU ASSASSINAR 0 SAPATEIRO LAFAIEIE FONSECA 1LRPOND O KcítftSL LOTT fs NJURAS DE LflCtHÜfl "Rubd Ptrmôn d PDF Cm Vnd d Htl Avnd" A...u nlt» d» l)* Mpt, prs cncd» sq* mr»- lrct. (t Htl Avnd, pr u., >., mudm dl, ntlfl» «C tl tflt.. m «l.n. dn 1> crrnt,

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

_._^ l» ^j_^_i-m_a-mm_d-«_m_-t^_é ;_^a»»>4w*t>mmmmbmm**i*ommqimi>m*ommmttm++m»4>* , _ ju ii_mn--'r rnnnniini in *'""*...

_._^ l» ^j_^_i-m_a-mm_d-«_m_-t^_é ;_^a»»>4w*t>mmmmbmm**i*ommqimi>m*ommmttm++m»4>* , _ ju ii_mn--'r rnnnniini in *'*... ,..cy~ : :: : ; Pr prpst d prsdnt Hrbrt Hvr, Asscçã ds Bnqurs d Nv Yc um rsluçã n sntd d s crr um nsttut fm cptl d qunhnts mlhõs C dstnd dstrbur mpréstms s stblcmnts fnncrs _s. ~~ WKlfft». ffl * H _._^

Leia mais

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação!" !" $%& '( ) %) * +, - +./0/1/+10,++$.(2

Leia mais

Tradução. Eduardo Brandão

Tradução. Eduardo Brandão Tuçã Eu Bnã Cpyght 2007 by Étn Mln Gf tulz gun Ac Otgáfc Língu Ptugu 1990, qu ntu m vg n Bl m 2009. Títul gnl: Ht t n Tuçã cnt O z mã : Sg Tlll Rvã: An M Bb An M P Cmpçã: Lln Mtung D Intncn Ctlgçã n Publcçã

Leia mais

discursos advertiu co- "a Rússia,

discursos advertiu co- a Rússia, S***Tà*T****».**»***^^ N II S PUL Qnt-fclrn, 24 d brl 1947 NU. rshll fffllf Cnsr ttu d svétcs ncmptívl cm s csõs ds três grns Nv runã mnstrs SCU..'3 (U. P.) - s* rcnrltj Estd nrt-nmcrlc rg nr.slnll rspnsblzu

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais