TL- 001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TERAPIA CELULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA(HU/UEL): RELATO DE EXPERIÊNCIA

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "TL- 001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TERAPIA CELULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA(HU/UEL): RELATO DE EXPERIÊNCIA"

Transcrição

1 Ttl d Trblhs: XIV Cngrss d Scdd Brslr d Trnsplnt d Mdul Óss - SBTMO 2010 TL- 001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TERAPIA CELULAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA(HU/UEL): RELATO DE EXPERIÊNCIA CRISTINA CÉLIA FAUNE, FAUSTO CELSO TRIGO, GLENDA ROZIN PIEROBON, JAIR ROBERTO GELINSKI, JOANA MARCELA CAGNINI CIOCCARI, LETÍCIA NAVARRO GORDAN, MARLENE SILVA Autr(s): BARDY GONÇALVES, PATRÍCIA MARIA RUFINO DORNELLAS, RENATA PEDRÃO LEME, ROBERTO FRANZIN COELHO Insttuçã(õs): 1. HUL, HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LONDRINA, AV ROBERT KOCH, 60 VILA OPERÁRIA - LONDRINA/PR A lng ds 30 ns d su xstênc, Hsptl Unvrstár d Lndrn(HUL) s cnsldu cm um ds ms mprtnts fnts d rfrênc d tnçã hsptlr n nrt d Estd d Prná, ssm cm n frmçã ds prfssns d súd. Nst sntd, HUL ntgr Rd Prnns d Trp Clulr dsd 2004, já qu rún tds s cndçõs técncs ncssárs prcdmnt d trnsplnt, prtculrmnt nfr-strutur d pssl suprt dgnóstc trpêutc. A Rd tm cm bjtv dsnvlvr cpctr nvs cntrs trnsplntdrs n Estd. A mplntçã d Cntr d Trp Clulr, cmpst pl Undd Clínc d Trnsplnt d Mdul Óss (TMO) Lbrtór d Crprsrvçã, cmprndu s sgunts tps rspctvmnt: 1. Undd d TMO: ) Rfrm dquçã d ár físc, d crd cm Prtr MS/N 931 d M/2006 RDC50 d Fvrr/2002, ttlznd 280 m2 cnsttuíd pr mbultór cm 2 cnsultórs, hsptl-d 4 lts d ntrnçã cm fltr HEPA; b) Aqusçã d qupmnts prmnnts mblárs; c) Cntrtçã trnmnt ds prfssns n Undd d TMO d Unvrsdd Fdrl d Prná (UFPR); d) Prcss d crdncmnt/hbltçã pr funcnmnt junt Muncíp, Estd Fdrçã (Sstm Ncnl d Trnsplnts), m ndmnt. 2. Lbrtór d Crprsrvçã d HUL/UEL: ) Adquçã d ár físc lclzd n Hmcntr Rgnl d HUL, tndnd às cndçõs flux dquds pr rgstr nfrmtzd, prcssmnt rmznmnt ds céluls-trnc hmtpétcs; b) Aqusçã d qupmnts prmnnts mblárs, dstcnd-s um ctômtr d flux, um frzr 86C utr 150C, um cntrífug rfrgrd, um stuf d CO2, um cpl d flux lmnr um cntdr utmtzd d céluls; c) Cntrtçã trnmnt ds prfssns n Bbnc d UFPR; d) Prcss d crdncmnt/hbltçã pr funcnmnt cm ctd n tm1.d. Assm, pl ppl strtégc dntr d ssstênc cm hsptl públc d nsn junt à UEL, cb HUL tndr s dsfs mpsts pl dmnd ssstncl d ppulçã. Nss cntxt, HUL xrc um ppl strtégc dntr d ssstênc cm hsptl públc d nsn junt à UEL dspõ d su ptncl fvr d mplntçã d um Undd d Trnsplnt d Mdul Óss, prftmnt hrmnzd cm s plítcs d súd ds dfrnts sfrs d gvrn. Plvrs-chvs: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, IMPLANTAÇÃO, TMO, LONDRINA TL- 002 CUIDADOS DE ENFERMAGEM AMBULATORIAL NA PREVENÇÃO DE EPIDEMIAS PELO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR) EM TRANSPLANTADOS DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOÉTICAS (TCTH) Autr(s): Alssndr Brbn 1, Andr Brbn 2, Frdrc Luz Dully 1,2 Insttuçã(õs): 1. HCFMUSP, Hsptl ds Clíncs d Sã Pul, Av Dr. Enés d Crvlh Agur, 155-1º ndr 2. HICM, Hsptl Inglês Chrls Mllr, Ru Slv, 193

2 As nfcçõs rsprtórs guds sã mprtnt cus d mrbdd mrtldd m pcnts submtds TCTH. N Brsl, ncdênc d nfcçõs pr vírus snccl rsprtór (VSR) vr nulmnt, dpndnd d sznldd d vírus, d strtég d dntfcçã mprgd pr cd cntr d trnsplnt, d fcênc ds mdds dtds pr cntrl d trnsmssã. O VSR é um prmyxvírus d gênr Pnumvírus é trnsmtd pr cntt drt, trvés d cntt ntr scrçã cntmnd mucs culr, rl /u nsl u ndrtmnt, pls mãs u qulqur fômt cntmnd. A trnsmssã pd crrr mbr vírus sbrvv pns lgums hrs n suprfíc sj ntvd cm álcl 70%. N mbultór d TCTH, s pcnts stã m cntt cm s prfssns, fmlrs utrs pcnts, lém d utrs psss fr d cmplx hsptlr pr ss dtcçã dv sr prcc. And nã xst vcn pr VSR, pr ss, prvnçã lmt-s dgnóstc dtcçã prév ds sntms. A nfrmgm xrc ppl fundmntl n prvnçã d nfcçã pr st vírus. N nss Srvç, s mdds dtds pl qup vsm mnmzr s rscs d nfcçã nclum: (1) Trnmnt prmnnt crc ds spcts nrnts vírus prcuçõs ncssárs, tnt pr qup d nfrmgm, qunt pr s dms funcnárs qu nã sã cuddrs drts, (2) Orntçã mntr pr prt d qup crtfcnd-s qu nã hj cntt ntr pcnts cntmnds nã cntmnds, (3) Agndmnt, smpr qu pssívl, d hrárs dfrnts ds pcnts qu nã stã cntmnds, (4) Orntçã à Cs d Ap sbr ncssdd d mntr pcnt su cmpnhnt m qurt trnsprt xclusvs, (5) Dsgnçã d um funcnár, drmnt, pr plcr s cudds tds s pcnts cntmnds pl vírus, (6) Clt d lvd nsfríng smpr qu pcnt rfrr crz, (7) Instlçã d um suprt d álcl gl próxm cd pltrn d tndmnt. Sgund sts mdds, prc hvr um tndênc rduçã d nfcçã pl VSR. Cncluíms qu prvnçã d nfcçã pl VSR n pcnt mbultrl é dfícl dvd su sznldd. A tnttv d prvnr nfcçã é um mdd ncssár dv sr dtd prncplmnt pl qup d nfrmgm d tds s cntrs trnsplntdrs, trvés d um pln d cudds, qu cntmpl rntçõs cudds dquds. Plvrs-chvs: Vírus Snccl Rsprtór, Cudds d Enfrmgm m TCTH, TCTH TL- 003 Amlds Sstêmc Scundár Mlm Múltpl d Cd Lv: Rlt d Cs Frnnd Ass Frr Mrtns, Prscl Pchc Lss, Cml Rnt Mrcnds Mrnd, Crln Autr(s): Mrr Mntngr, Ptríc Frnnds Mglhãs, Mrcus Vnícus Pv Cvlcnt Mrr, Prscll Spn, Rdrg Cur Slv, Mr Trs Frt, Tân Aprcd Rdrgus Frnnds Insttuçã(õs): 1. HUT, Hsptl Unvrstár d Tubté, Av. Grndr Gumrãs n 270 Cntr Tubté CEP: Intrduçã:Mlm Múltpl(MM) crctrz-s pr prlfrçã clnl d plsmócts qu nfltrm mdul óss(mo) cnsttu 10% ds dnçs mlgns hmtlógcs. Asscçã ntr MM mlds sstêmc vr d 13 26%. Trnsplnt utólg (TMOA) é um ds pçõs trpêutcs d MM mlhr sbrvd glbl dsts pcnts. Rlt d cs: Pcnt d sx msculn, 57 ns, cm qumss prrbtárs há crc d 1 n 4 mss sscd prstss d MMSS mgrcmnt d 10Kg. A xm prsntv qumss prrbtár bltrl m rgã nfrclvculr squrd mcrglss, sscds rduçã d funçã rnl prsnç d prtnúr, cm úncs ltrçõs lbrtrs. Bóps cutân cm nátmptlógc sugstv d mlds mlgrm cm prdmnânc d plsmócts (51%). Imunltrfrs d prtíns pr munfxçã cm bnd mnclnl cm Ant Lâmbd(). Pcnt f submtd TMOA cm rspst prcl vluu durnt príd d nutrpn cm mucst sprgls. N mmnt, pcnt sgu stávl, m us d tldmd 50mg/d cm trtmnt d mnutnçã. Dscussã: O TMOA é mprtnt mdldd trpêutc pr pcnts bx d 65 ns, prsnt tx d rspst d 70 90%, cm sbrvd mdn d 4 5 ns bx mrtldd. Estud qu cmpru ds grups d pcnts, um trtd cm qumtrp m lts dss sscd TMOA utr, cm qumtrp cnvncnl, dmnstru qu tx d rspst, sbrvds lvr d vnt s 5 ns glbl frm fvrávs grup submtd TMOA. Entrtnt, psr d umnt d sbrvd cm trnsplnt, curv d sbrvd nã tng pltô, dmnstrnd qu ss prcdmnt nã tm ptncl d cur. O trtmnt cm ds TMOA nd é cntrvrs. Cnclusã: O TMOA prlng sbrvd, n ntnt nã é cpz d rrdcr dnç ncsstnd d nvs studs pr tl. Plvrs-chvs: cd lmbd, qumss prrbtárs, mcrglss, trnsplnt utólg

3 TL- 004 INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS: A ATUAÇÃO DO FARMACÊUTICO CLÍNICO NA SEGURANÇA AO PACIENTE INTERNADO Autr(s): Andrss d Abru Frrrs, Fb Txr Frrcn Insttuçã(õs): 1. HIAE, Hsptl Isrlt Albrt Enstn, Av. Albrt Enstn, 627 Intrduçã: O prgrm d frmác clínc nsttuíd n hsptl tm cm crctrístc tuçã d frmcêutc clínc d mnr drt sbr prscrçã médc, dntfcnd prvnnd prblms rlcnds mdcmnts trvés d ntrvnçã frmcêutc qu crr m 100% ds prscrçõs médcs nts d sprçã, prpr dspnsçã ds mdcmnts. O bjtv é vlr s prscrçõs d mdcmnts ds pcnts ntrnds n busc d prvnr rrs d mdcçã, tmzr prcss d frmcvglânc ntnsfcr prtcpçã d frmcêutc junt à qup multdscplnr. Mtrl Métd: Estud rtrspctv rlzd n undd d trnsplnt d mdul óss, n clínc nclgc nc-hmtlgc n príd d Jnr 2005 à Dzmbr A náls f rlzd trvés d vrfcçã dár d frmcêutc às prscrçõs médcs. Rsultds: Frm rgstrds 5477 ntrvnçõs m prscrçã médc durnt príd d cnc ns d cmpnhmnt d frmcêutc clínc. Est númr prsntu crscnt vluçã prtr d 2006 cm mplmntçã d nvs rtns. Em 2006 rm 14 ntrvnçõs frmcêutcs qu s xpndrm pr 18 ntrvnçõs m As ntrvnçõs frm clssfcds d sgunt frm: v d dmnstrçã (5%), frquênc d dmnstrçã (5%), ds nxstnt ds cm u bx d dsgm usulmnt prscrt (20%), ncmptbldd (16%), dluçã (12%), lgbldd d prscrçã (3%), ntrçã ntr mdcmnts (8%), frmclg (6%), rçã dvrs (2%), lrg (1%), tmp d nfusã (5%), ndcçã (5%), póds vrsus us d lxnts n cntrl d bstpçã (1%), rcnclçã mdcmnts (2%), mdcmnts v snd (4%), przmnt (5%), ntcgulnt (1%), náls d PICC (0,4%). Cnclusã: Os rsultds dmnstrm vluçã d frmác clínc s prncps ntrvnçõs frmcêutcs n mlhr ds rgms trpêutcs n rduçã ds custs ssstncs, prpcnd um créscm drt sbr quldd sgurnç d trtmnt pcnt ntrnd. Ests rsultds tmbém prvêm d um rlçã drt ntr frmcêutc pcnt, lém d trblh m cnjunt cm qup multdscplnr crnd ssm um nv vsã d ssstênc frmcêutc. Plvrs-chvs: ds, mdcmnts, multdscplnr TL- 005 Avlçã d mrcdrs prdtrs d mrb-mrtldd m pcnts submtds TMO utólg Abrhã Els Hllck Nt, Ptríc Rs Brbs, Alfrd Chubh, Hrn Arúj d Slv, Mrn Autr(s): Lurnç, Rsngl Alvs d Slv, Angl Atll Insttuçã(õs): 1. HU-UFJF, Srvç d Hmtlg Trnsplnt d Mdul Óss HU-UFJF, Ru Ctul Brvglr s/n, Snt Ctrn - Juz d Fr - MG Intrduçã: Apsr d bx tx d mrtldd rlcnd TMO utólg (TMOA), dntfcçã ds pcnts cm mr chnc d cmplcçõs rsc d mrt é ssncl n tnttv d s vtr óbt pl prcdmnt. Alguns studs sbr strtfcçã d rsc n TMO lgênc dmnstrm xstênc d mrcdrs clíncs lbrtrs, ms puc s studu té mmnt, sbr plcbldd dsts n TMOA. Objtvs: Avlr s dsgns d frrtn lbumn sércs cntgm d plquts cm prdtrs d mrb-mrtldd rlcnd prcdmnt, bm cm plcbldd d scr d cmrbdds hmtptc cll trnsplnttn-spcfc cmrbdty ndx (HCT-CI) n vlçã d rsc n TMOA. Mtrs métds: Frm vlds s pcnts submtds TMOA n Hsptl Unvrstár d Unvrsdd Fdrl d Juz d Fr (HU-UFJF), ntr fvrr d 2009 brl d 2010, cm rlçã às dsgns d frrtn lbumn sércs cntgm d plquts n pré-tmo. F clculd pr tds índc HCT-CI, snd s pcnts clssfcds m lt rsc ( 3 pnts) u ntrmdár/bx. Pr s cálculs sttístcs f utlzd

4 prgrm SPSS vrsã Rsultds: F plcd HCT-CI m 34 pcnts, snd 28 (82,4%) clssfcds cm rsc bx/ntrmdár 6 (17,6%) cm lt rsc. Tds s 3 óbts rlcnds prcdmnt frm m pcnts d lt rsc pl HCT-CI (p=0,003). Ds pcnts prsntvm frrtn mr ng/ml, ms sm qu huvss rlçã cm mrtldd rlcnd TMO (p=0,17). O únc pcnt qu vluu cm síndrm d clusã snusdl (SOS) prsntv frrtn mr qu ng/ml (p=0,05). A prsnç d plqutpn (p=0,24) hplbumnm (p=0,2) nã prsntu rlçã cm rsc d óbt. Cnclusã: Apsr d bx frquênc, prc hvr um mr rsc d SOS qund frrtn sérc stá lvd, cnfrm dscrt n ltrtur. Cm já dmnstrd pr TMO lgênc, índc d cmrbdds (HCT-CI) f cpz d prvr mrtldd rlcnd prcdmnt tmbém n TMO utólg. Plvrs-chvs: trnsplnt d mdul, mrtldd, frrtn, cmrbdds TL- 006 TMO utólg m prtdrs d lnfm d céluls d mnt cm stád vnçd Juln Prr 1, Abrhã Els Hllck Nt 2, Frdrc Luz Dully 1, Angl Atll 2, Rnt d Olvr Autr(s): Cst 1, Rsngl Alvs Slv 2 Insttuçã(õs): 1. HC-FMUSP, Hsptl Clíncs d FMUSP, Av. Dr. Enés d Crvlh Agur, Crqur Césr - Sã Pul - SP 2. HU-UFJF, Hsptl Unvrstár d UFJF, Ru Ctul Brvglr s/n, Snt Ctrn - Juz d Fr - MG Intrduçã: O lnfm d céluls d mnt (LCM) é um subtp d lnfm nã Hdgkn (LNH) d prgnóstc htrgên. O std d Ann Arbr f dsnvlvd pr lnfm Hdgkn prsntd lmtçõs n vlçã prgnóstc pr LCM. Rcntmnt f vldd índc ntrncnl prgnóstc pr LCM (MIPI) cm prdtr d prgnóstc m pcnts submtds TMO utólg (TMOA) m prmr rmssã pós qumtrp m lts dss. Rltms xprênc cm ss mdldd trpêutc m prtdrs d LM cm stád vnçd (III-IV). Pcnts métds: Frm vlds s pcnts cm stád vnçd submtds à TMOA m prmr rmssã, n Hsptl ds Clíncs d Unvrsdd d Sã Pul Hsptl Unvrstár d Unvrsdd Fdrl d Juz d Fr, m rlçã às crctrístcs clíncs d trtmnt, snd clculd MIPI tx d sbrvd pr sss pcnts. Rsultds: Ds nv pcnts vlds t prsntvm dgnóstc stád IV, dsss cnc prsntvm mdul óss cmtd. O prtcl d nduçã Hypr-CVAD f utlzd m qutr pcnts m ds dsss f sscd rtuxmb. St pcnts rcbrm cm cndcnmnt prtcl BEAM ds rcbrm CBV. O índc ntrncnl prgnóstc pr LCM (MIPI) f d bx rsc m cnc pcnts. Ds nv pcnts ds vluírm pr óbt m cnsqüênc d dnç d bs, mdn d sbrvd f d 36 mss. Cnclusã: Apsr ds dfrnts mdldds trpêutcs, trtmnt d LCM cntnu sr um dsf TMOA pd sr mprtnt rm n tnttv d mlhrr s txs d sbrvd dsss pcnts cm prgnóstc mut vrávl. Índcs prgnóstcs cm MIPI pd judr n rntçã d trpêutc sr utlzd, cm bsrvms ns pcnts vlds, mbr tds prsntssm stád clínc vnçd dgnóstc, MIPI f d bx rsc m ms d mtd dls cntrbund pr b rspst bsrvd. Plvrs-chvs: lnfm d céluls d mnt, trnsplnt d mdul, prgnóstc TL- 007 CONTROLE DE QUALIDADE: ANÁLISE DAS CRIOPRESERVAÇÕES REALIZADAS COM CÉLULAS TRONCO HEMATOPOIÉTICAS PERIFÉRICAS (CTHP) PARA TRANSPLANTES EM PACIENTES AUTÓLOGOS ARMAZENADO EM FREEZER DE 80ºC. ILKA ROSARIO LIMA DE ABREU, SHEILA RAPOSO GALINDO, RANIELLY ROCHA, ADRIANA Autr(s): BARROS DE LIMA ARAUJO Insttuçã(õs): 1. IHENE, INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DO NORDESTE, RUA TABIRA, 54, BOA VISTA, RECIFE, CEP 5O

5 Intrduçã: A mplntçã d sstm d vldçã d Cntrl d Quldd n qu s rfr rmznmnt d Céluls Trnc Hmtpétcs Prfércs ( CTHP ) d Lbrtór d crgn d IHENE - Insttut d Hmtlg d Nrdst vm trvés ds tsts rlzds durnt s crprsrvçõs, grntr cnfbldd d prcss lng prz, pdnd prsntr ftrs qu lvm xclusã u prmnênc d su rmznmnt. Objtv: O bjtv dst trblh f trçr um rlçã d vbldd clulr cntgm lucctár d bls d cthp cltd pré -prcssmnt pós - prcssmnt d cd mstr rmznd m frzr d -80ºC, durnt príd d 2 ns cnscutvs. Mtrs métds: Inclmnt frm nlsds 30 ( trnt) mstrs cltds d bls d cthp d frm ltór n príd d jnr d 2008 jnr d 2010, crprsrvds m frzr 80ºC. A vldçã crru mdnt tsts d vbldd clulr xms d lucmtr, utlznd mstr d bls cltd ( 2ml) btqus crgêncs pós cnglmnt (2ml), rmznds ns msms cndçõs d bls. Rsultds cnclusã: Em nálss ds crprsrvçõs rlzds n str d crprsrvçã, btvms rspst mdn d 99% d vbldd clulr d vlr lucctár m rndmnt d 99.8 %. N âmbt d lbrtór d crprsrvçã st é um ds crtérs qu grntm quldd d prcss pr um trnsplnt d céluls trnc hmtpétcs prfércs utólgs. Plvrs-chvs: CONTROLE DE QUALIDADE, CÉLULAS TRONCO, VIABILIDADE CELULAR, TRANSPLANTE AUTÓLOGO, PACIENTE TL- 008 Busc d ddrs rlcnds d Céluls Trnc Hmtpétcs m pcnts d Hsptl Erst Grtnr Atulzçã ds númrs FABIANA POERNER 1, GORETE YNAQUIEVI TOMAZ DE REZENDE 1,1, EDUARDO CILIÃO MUNHOZ 2, Autr(s): JOHNNY FRANCISCO CORDEIRO CARMARGO 2, MARIA DA GRAÇA BICALHO 1,1 Insttuçã(õs): 1. LIGH - UFPR, Lbrtór d Imungnétc Hstcmptbldd, Cntr Pltécnc d UFPR, Dprtmnt d Gnétc, sl STMO - GEG, Srvç d Trnsplnt d Mdul Óss d Hsptl Er, Ru Dutr Ovnd d Amrl, 201 Em brl d 2006, Lbrtór d Imungnétc Hstcmptbldd d Dprtmnt d Gnétc d Unvrsdd Fdrl d Prná - LIGH ncu sus tvdds d p Srvç d Trnsplnt d Mdul Óss (STMO) d Hsptl Erst Grtnr (HEG). Dsd ntã, tu cm lbrtór d rfrênc rlz xms d hstcmptbldd, vsnd slcnr n fmíl ddrs HLA cmptívs pr pcnts prtdrs d dvrss tps d dnçs hmtlógcs cm ndcçã pr trnsplnt d céluls trnc hmtpétcs (mdul óss). N prsnt stud nlsms rtrspctvmnt dds d 168 fmíls ncmnhds LIGH n príd cmprndd ntr brl d 2006 m d Os 168 pcnts sus fmlrs m prmr gru (ps rmãs) frm tpds pr s gns HLA-A, -B DRB1 trvés ds técncs mlculrs SSP SSOP. N ttl frm tpds 877 ndvídus n busc ncl n fmíl nuclr (pcnts, ps rmãs) qu rsultu num númr méd d 5,22 ndvídus tstds pr fmíl, ssm dstrbuíds: 443 rmãs, 21 m-rmãs 245 ps mãs. Ds 168 pcnts ncmnhds 86 (51%) tvrm rmãs cmptívs. Ds 443 rmãs tstds, méd d 2,6 rmãs pr fmíl, ncntrms 138 rmãs cmptívs u 31% ds rmãs tstds. Ds 82 pcnts (48%) qu nã tvrm prnts HLA cmptívs n núcl fmlr, 35 (42,6%) frm ncmnhds pr busc stndd, nd sã rlzds tpgns HLA m vós, ts prms, n tnttv d s ncntrr um ddr prntd cmptívl. Ns fmíls nd f rlzd busc stndd, frm tpds 381 ndvídus, m méd 10,9 ndvídus pr fmíl. Em três (3) fmíls qu prtcprm d busc stndd f slcnd um ddr cmptívl, snd 2 prms n prmr fmíl, um (1) t n sgund um (1) sbrnh n trcr fmíl. As pcnts qu nã ncntrrm um ddr n busc stndd f sugrd busc d um ddr nã prntd n REDOME. N ttl frm tpds 1258 ndvídus ntr pcnts fmlrs. Os dds ncntrds mstrm rlvânc d busc d um ddr d céluls trnc hmtpétcs n núcl fmlr, nd sã mrs s chncs d s ncntrr ddr HLA cmptívl qu, n xprênc d LIGH, tngu 51% ds css. Plvrs-chvs: ddr rlcnd, trnsplnt, mdul óss

6 TL- 009 Eft prttr d HLA-DRB1*11 d suscptbldd d HLA-C*04 n dsnvlvmnt d dn hpátc m pcnts brslrs cm nfcçã crônc pl vrus d hptt C (VHC) Rcrd Albrt Mltrn 1, Amnd Vnsn Mrngn 1, Cml Frnnd Vrdch 2, Rjn Mr Autr(s): Tmsn Grtt 2, Mr Inês D Mur Cmps Prdn 2, Dys Sus d Pul 3, An Mr Sll 1, Gvnn Fr Slv 2 Insttuçã(õs): 1. UEM, Unvrsdd stdul d Mrngá, Av. Clmb, 5790, Mrngá, PR, UNESP, Unvrsdd Estdul d Sã Pul, Btuctú, SP 3. UEL, Unvrsdd stdul d Lndrn, Lndrn, PR Os ftrs nvlvds n prgrssã d hptt C crônc pr crrs hpátc têm sd mplmnt nvstgds. Ftrs cm gnótp vrl, dd, sx, nfcçõs cncrrnts lclsm pdm nfluncr prgrssã d dnç, prém sss ftrs sznhs nã xplcm prqu muts pcnts vlum d frm bngn pr décds utrs rpdmnt prgrdm pr dnç d fígd m stág fnl. Um dd rlvnt, crctrzd pl prsnç d ndvídus sudávs qu lbrgm vírus, é qu VHC prc nã tr ft ctpátc drt ns hptócts nfctds. Nss cs, prgrssã d dnç s dns hpátcs pdm rsultr prntmnt d rspst mun d hspdr, qul nvlv um cmplx ntrçã ntr sstm mun nt dpttv. Nss cntxt, dvrsdd ds gns nvlvds n rspst mun pd xplcr, m prt, vrbldd d rspst às nfcçõs. Entr s muts fmíls d gns d rspst mun, dstcm-s s gns HLA d clss I clss II d cmplx prncpl d hstcmptbldd (MHC).O bjtv dst stud f nvstgr s gns HLA m prtdrs crôncs d vírus d hptt C nlsr pssívl ppl dsss gns n prgrssã d hptt C crônc. Pr tnt, 145 pcnts brslrs nfctds smnt cm gnótp 1 d vírus, sm nfcçõs cncrrnts pr HBV HIV, frm clssfcds d crd cm gru d fbrs hpátc sgund clssfcçã METAVIR: F3-F4 (fbrs vnçd u crrs F3-F4 vs F0-F2 - usênc d fbrs u fbrs lv mdrd. As tpfcçõs ds lls HLA d clss I (HLA-A*, -B*, -C*) clss II (HLA-DRB1*, - DQA1* DQB1*) frm rlzds pl técnc d PCR-SSO, pltfrm Lumnx. Frm ncntrds sscçõs ntr prtçã dsnvlvmnt d dn hpátc cm DRB1*11 (5,0% vs 18,2% P=0,0016; OR= 0,23; IC 95%= 0,09-0,58) cm hplótp HLA-DRB1*11-DQA1*05-DQB1*03 (4,2% vs 15,3%; P= 0,0032; OR= 0,24; IC 95%=0,08-0,64). Tmbém f bsrvd sscçã cm dsnvlvmnt d dn hpátc HLA-C*04 m pcnts cm mns d 20 ns d nfcçã (38,4 vs 9,1% P=0,002; OR=6,25; IC95%=1,97-19,7). Cnclu-s qu s lls HLA pdm nfluncr dsnvlvmnt d dn hpátc m prtdrs crôncs d VHC tp 1. Plvrs-chvs: Crrs, Fbrs, Fígd, Hptt C, HLA TL- 010 KIR GENES AND THEIR HLA LIGANTDS IN THE PROGRESSION TO CIRRHOSIS IN BRASILIAN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITES C Rcrd Albrt Mltrn 1, Amnd Vnsn Mrngn 1, Cml Frnnd Vrdch Mrs 2, Rjn Autr(s): Mr Tmsn Grtt 2, Mr Inês d Mur Cmps Prdn 2, Dys Sus d Pul 3, An Mr Sll 1, Jn Elt Lgul Vsntnr 1, Gvnn Fr Slv Slv 2 Insttuçã(õs): 1. UEM, Unvrsdd Estdul d Mrngá, Av. Clmb, 5790, Mrngá, PR, UNESP, Unvrsdd Estdul d Sã Pul, Btuctú, SP 3. UEL, Unvrsdd Estdul d Lndrn, Lndrn, PR Svrl studs hv dmnstrtd tht th mmunlgcl rspns t HCV nfctn nvlvs bth th nnt nd dptv mmun systms; hwvr, th mchnsms rspnsbl fr th nst nd prgrssn f hptc lsns durng chrnc

7 hptts C r nt fully undrstd. Nturl kllr clls r crucl cmpnnts f nnt rspns nd ccumultd vdnc suggsts tht NK clls ply n mprtnt rl nt nly n hst dfns gnst pthgns n th lvr but ls n lvr njury nd rpr. S, Nturl kllr clls my ply pvtl rls n mmun rspnss gnst nfctn wth vruss such s hptts C vrus (HCV). On th thr hnd,kllr cll mmunglbuln-lk rcptrs (KIRs) r rltd t th ctvtn nd nhbtn f NK clls. Th m f ths study ws t nvstgt th pssblty tht KIR gns nd HLA lgnds nflunc prgrssn t crrhss n ptnts chrnclly nfctd wth hptts C. A ttl f 145 Brzln ptnts wth cnfrmd chrnc hptts C vrus 1 nly, wth n cncurrnt HBV nd HIV nfctn, wr grupd ccrdng t fbrss prgrssn by th METAVIR clssfctn: F3-F4 vs F0-F2. Gntypng f KIR nd humn lukcyt ntgn (HLA) gns ws prfrmd by plymrs chn rctn wth squnc-spcfc lgnucltd prbs. Th HLA-C1C2 gntyp ws sgnfcntly mr frqunt n th ptnts wth dvncd fbrss r crrhss (F3-F4 grup) thn F0-F2 grup (61.6% vs 44.7% P=0.06 rspctvly), nd ls ws mr frqunt n th F4 grup (just crrhss) thn F0-F3 grup (65.7% vs 46.7%; P= 0.05; OR=2.19; 95%IC= rspctvly). N ssctn ws fund wth KIR gns. Th cntrbutn f NK nd KIR t th dvlpmnt f lvr dmg n ptnts chrnclly nfctd hs t b furthr nvstgtd. Plvrs-chvs: fbrss, Hptts C, HLA, KIR, NK clls TL- 011 OTIMIZAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA EM HPLC/PDA PARA MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA DO BUSSULFANO ORAL EM PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE CÉLULAS TRONCO HEMATOPOÉTICAS Crstn Efftng 1, Luz Crls Cunh 1, Frnnd Gms Frrr Olvr 1, Hug Bzl 1, Césr Brn 2, Autr(s): Adrn d Mrs Arnts 2 Insttuçã(õs): 1. FF/UFG, Núcl d Estud Psquss Tóxc-frmclógcs/FF/UFG, Av. Unvrstár cm 1ª Avnd s/n, Str Unvrstár CEP: Gân 2. ACCG/HAJ, Asscçã d Cmbt Câncr m Gás- Undd d TMO, Ru 239 n 206 Str Unvrstár - Gân - Gás - Brsl - CEP: Intrduçã: Bussulfn (BU) é utlzd n cndcnmnt d pcnts submtds trnsplnt d céluls trnc hmtpétcs (TCTH). Su frmccnétc vrávl fvrc lts cncntrçõs sstêmcs, nduznd txcdd dnç vn-clusv hpátc (VOD). Bxs cncntrçõs sã sscds à flh prmár d nxrt mdulr rcíd d dnç d bs. Objtv: Otmzr vldr técnc d dsgm d BU m Crmtgrf Líqud d Alt Efcênc cpld à dtctr d rrnj d dds (HPLC/PDA). Mtdlg: F utlzd HPLC/PDA (Shmdzu). Clun: C18 (150x4,0mm) Ac, Fs Móvl: Mtnl/Águ/Actntrl (65:20:15%, v/v); flux d 1 ml/mn, pdrã ntrn: 1,6-bs- (mtnsulfnlx)hxn, cm dtcçã UV λ = 276 nm. Pr drvtzçã utlzu-s dtldtcrbmt d sód. Tmp d crrd 17 mn. A xtrçã f líqud-líqud, utlzu-s prcptçã cm ctntrl xtrçã cm ctt d tl. Rsultd: O lmt nfrr d quntfcçã dtcçã frm rspctvmnt 0,2µg/mL 0,04µg/mL. A lnrdd f nlsd pl curv d clbrçã (0,2 5µg/mL). A prcsã f vld m trms d rptbldd (ntrcrrd): 1,25-11,25%; prcsã ntrmdár (ntrcrrd): (2,17-10,71%). Extdã f dtrmnd prtr d três cncntrçõs (bx, méd lt) m ss rplcts (89,61-102,18%). Plsms lpêmc, hmlsd s mdcmnts studds (cclvr, lbndzl, nftrcn B, cfltn, cfpm, dmndrnt, dprn, flucnzl, mrpnm, mprzl, ndsntrn, sulfmtzl + trmtrpn, trmdl vncmcn) nã ntrfrm n técnc. A rcuprçã f d 89%. Cnclusã: Os rsultds sã crrspndnts s lmts rqurds d lnrdd, prcsã, xtdã, rcuprçã, snsbldd spcífcdd. O métd prsntd srá utlzd pr quntfcçã d BU m pcnts d TCTH, qu pssbltrá crrçã d dss subsqunts. A dspnbldd dst métd grntrá mr sgurnç durnt us d BU rl. Plvrs-chvs: Bussulfn, dsgm plsmátc, HPLC/PDA, vldçã TL- 012 Fungm pr Acrmnum spp trtd cm sucss pós us d vrcnzl m pcnt

8 submtd trnsplnt lgênc d céluls trnc hmtpétcs. Hldn Mnss Slv 1, Mltn Cmpls Júnr 1, Murl ds Snts Slv 1, Frdrc Sdd Txr 2, Autr(s): Tthn M Al Rub 2, Lucn Lb Durt 2, Cáss Gdy 2, Césr Brn 2, Adrn d Mrs Arnts 2, Mr d Rsár Rdrgus Slv 1 Insttuçã(õs): 1. IPTSP/UFG, Insttut d Ptlg Trpcl Súd/ Lb d Mclg, Ru s/n - Str Unvrstár - CEP: Gân - Gás - Brsl 2. ACCG/HAJ, Asscçã d Cmbt Câncr m Gás- Undd d TMO, Ru 239 n 206 Str Unvrstár - Gân - Gás - Brsl - CEP: As nfcçõs fúngcs nvsvs cnsttum um prblm clínc m ndvídus trnsplntds, cursnd cm lt tx d mrtldd. Fungs d gênr Acrmnum sã ubíqus n m mbnt, snd qu nfcçõs cusds pr dfrnts spécs dst fung têm umntd ns últms ns, prduznd lsõs grvs fts. Infcçã nvsv pr spécs d Acrmnum tm sd dscrt m pcnts trnsplntds lgêncs m ndvídus prtdrs d prótss vlvulrs. Dfrnts ntfúngcs sã usds pr trp d nfcçã pr Acrmnum, n ntnt nã s stblcu nd mdcmnt qu é rlmnt fcz dvd prvvlmnt pqun númr d slds n qul s rlz susctbldd n vtr. Rlt: pcnt d sx fmnn, 28 ns, submtd trnsplnt lgênc d céluls trnc hmtpétcs HLA-dêntcs (TCTH), pr lucm mlód gud cm mturçã m sgund rmssã cmplt. N D+13 pós TCTH, qudr d sps cnfusã mntl, qund já stv m us d Anftrcn B dsd D+10 pós trnsplnt. Tmgrfs dmnstrrm nóduls pulmnrs sugstvs d nfcçã fúngc Amstrs d sngu prférc d ctétr, cm srng sséptc cm ácd tlndmnttrcétc (EDTA), (três mstrs m dfrnts csõs) frm smds m tubs d ns cntnd m d Brn hrt nfusn (BHI) bfásc. As hmcultur dmnstrrm prsnç d fungm pr Acrmnum sp. A dntfcçã d fung cm prtncnt gênr Acrmnum f rlzd trvés ds crctrístcs mcrscópcs mcrscópcs d clôn. Tst d susctbldd n vtr d mcrrgnsm sld f rlzd pr flucnzl, trcnzl, nftrcn-b vrcnzl utlznd-s métd d mcrdluçã m cld sgund dcumnt M38 A (CLSI, 2002). A cncntrçã nbtór mínm d Acrmnum sp pr flucnzl f > 64µg/ml pr trcnzl >16µg/ml pr nftrcn B d 16µg/ml d 0,125 µg/ml pr vrcnzl. Pcnt f trtd cm vrcnzl pr 21 ds cm sucss. Pcnt mntém-s sm sns d nfcçã fúngc pós 3 mss d trtmnt. A dntfcçã d fungs prtunsts prmnc um dsf m pcnts submtds TCTH, ncsstnd d dgnóstc prcc pr crrt trtmnt. O tst d suscptbldd nt-fúngc sugru ntfúngc (vrcnzl) d mr ftvdd, cntrbund pr b vluçã clínc rltd Plvrs-chvs: Acrmnum, Fungm, Trnsplnt lgênc, Vrcnzl TL- 013 AVALIAÇÃO DO PERCENTUAL DE COMPATIBILIDADE HLA ENCONTRADA POR PACIENTES À ESPERA DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA NA REGIÃO DO TRIÂNGULO MINEIRO Autr(s): Ptrc Cstlhs, Lrnn Mrqus Ds Alvs, Frnnd Antn Vnhl Snts Insttuçã(õs): 1. LITU, Lbrtór d Imunlg d Trnsplnts d Ubrlând, Avnd Pr, 1948, Brr Umurm, Ubrlnd, MG O trnsplnt d mdul óss (TMO) é um trp utlzd pr trtr pcnts cm dnçs ltrçõs gnétcs hmtlógcs. Após várs ltrntvs d trtmnt, nd é grnd númr d pcnts qu gurdm pr um TMO. Pr qu um trnsplnt sj bm sucdd é ncssár qu hj cmptbldd ntr ddr rcptr pr mléculs cdfcds pls gns HLA prtncnts às clsss I II. Em grl, s trnsplnts rlzds ntr mmbrs d msm fmíl sã ms bm sucdds. A hrnç HLA stá rlcnd crmssm 6 s dá d frm utssômc c-dmnnt, u sj, ndvídu xprss s prduts cdfcds pls gns mtrn ptrn. Ppulçõs cm mnr mstfcçã prsntm um mnr vrbldd gnétc cnsqüntmnt um mr frquênc d cmptbldd HLA. O bjtv dst trblh f vlr prcntul d cmptbldd HLA ncntrd pr pcnts à spr d TMO n rgã d Trângul Mnr n príd cmprndd ntr s ns d Pr tl

9 náls, rquv d Lbrtór d Imunlg Trnsplnt d Ubrlând (LITU) f trd, snd ncntrds 150 pcnts à spr d TMO cm 613 pssívs ddrs prntds. Huv cmptbldd cm pl mns um mmbr d fmíl m 50 css (33,3%), snd qu dsts 11 prsntrm ms d um mmbr cmptívl (22%). Em tds s css, gru d prntsc ntr s ndvídus cmptívs r d rmndd (100%). Cnsdrnd qu Trângul Mnr é um rgã d ntns mgrçã cnfluênc, qu supstmnt gr um lt vrbldd gnétc, númr d css d cmptbldd ntr mmbrs d msm fmíl, qu prsntds, é rltvmnt lt. E nd, psr d lt mscgnçã, lguns lls prsntrm lt frqüênc n ppulçã nlsd, cm pr xmpl, ll A02 B44. Vl rssltr qu, lguns pcnts, msm cm um grnd númr d pssívs ddrs prntds, nã ncntrrm cmptbldd HLA. O stud mstr qu prcntul ncntrd (33,3%) é ms lt d qu prsntd pr utrs utrs, qu sugr qu rgã pd tr um mr nvstmnt n ncntv TMO. Plvrs-chvs: HLA, MEDULA OSSEA, COMPATIBILIDADE TL- 014 Dstrbuçã ds lls HLA-A, -B -DRB1 num ppulçã d Prná, Sul d Brsl. Autr(s): Pâml Gumrãs Rs, An Mr Sll, Jn Elt Lgul Vsntnr Insttuçã(õs): 1. UEM, Unvrsdd Estdul d Mrngá, Av. Clmb, 5790, Zn 07, CEP: , Mrngá-PR, Brzl Intrduçã: Os Antígns Lucctárs Humns (HLA) cnsttum um subcnjunt d gns d Cmplx Prncpl d Hstcmptbldd (CPH) qu stá lclzd n brç curt d crmssm 6. Crctrzm-s pr srm ltmnt plmórfcs pl su dstrbuçã ntr s dfrnts grups étncs. Objtv: O bjtv dst stud f rlzr um lvntmnt ds frquêncs ds lls HLA-A, -B, -DRB1 num ppulçã d brslrs, prvnnts ds rgõs nrt, nrst cntr-st d Prná. Métds: A gntpgm HLA f rlzd pr PCR-SSO cm mtdlg Lumnx (On Lmbd, CA, USA) m ndvídus d rgm urp, frcn ndígn (ppulçã mst). Rsultds: Qunhnts nvnt (59%) ndvídus rm d sx fmnn, nqunt 410 (41%) rm d sx msculn. A dd méd f d 32,2 ns dp = 10,2). As frquêncs HLA studds stvm m qulíbr d Hrdy-Wnbrg. Os lls HLA-A*01(198; 9,9%), *02 (517; 25,85%), *03 (220; 11,00%) *24 (213; 10,65%); HLA-B*35 (275; 13,75%), *44 (201; 10,05%), *51 (177; 8,85%); HLA-DRB1*03 (205; 10,25%), *04 (265; 13,25%), *07 (270; 13,50%), *11 (287; 14,35%) *13 (234; 11,70%)frm s ms frqunts. Cnclusõs: O cnhcmnt d frquênc ds lls HLA m nss rgã é mprtnt pr cmprnsã d blg d dstrbuçã dss sstm pssbltrá cmprçõs cm utrs grups ppulcns. Esss dds nd pdrã cntrbur pr um mlhr ntrprtçã d tpfcçã ds lls HLA, rlzd pr slçã ds ddrs d trnsplnts d órgãs d mdul óss, n dfnçã d suscptbldd gnétc dnçs. Plvrs-chvs: Frquênc lélc, HLA d clss I, HLA d clss II, Plmrfsm HLA TL- 015 KILLER CELL IMMUNOGLOBULIN-LIKE RECEPTOR GENE DIVERSITY IN PARANÁ S JAPANESE DESCENDENTS, SOUTHERN BRAZIL. Jn Mr Vlntn Zcrs, Bárbr Ltíc d Slv Guds, Amnd Vnsn Mrngn, Gluc Autr(s): Andr Srs Gulsn, Vvn Lk Msk, Jn Elt Lgul Vsntnr, An Mr Sll Insttuçã(õs): 1. UEM, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, LABORATÓRIO DE IMUNOGENÉTICA. AV. COLOMBO, MARINGÁ, PR. Kllr cll mmunglbuln-lk rcptrs (KIR) r ncdd by plymrphc gns, hv s bndng humn lukcyt ntgn

10 (HLA) clss I mlculs nd ctvt r nhbt NK clls functns. KIR vry btwn dffrnt thnc grups nd ppultns. Prná s ppultn s gntc rgn s mnly Eurpn, wth Afrcn, Amrndn nd Jpns cntrbutns. Th m f ths study ws t nvstgt th dstrbutn f KIR gns nd nhbtry KIR/HLA prs n unrltd hlthy Brzln Jpns dscndnts nd t cmpr th frquncs t th Jpns nd mxd Brzln ppultns. DNA xtrctn ws prfrmd by EZ-DNA Kt (Blgcl IndustrsTM) f bld cllctd frm 105 ndvduls, nd th cncntrtn dtrmnd n Qubt flurmtr (InvtrgnÒ). KIR gns wr typd usng n hus SSP-PCR nd HLA ws gntypng by rvrs squnc-spcfc lgnucltd Lumnx (On Lmbd, Inc., Cng Prk, CA). Frquncs wr dtrmnd by drct cuntng nd dffrncs n frquncs mng th ppultns wr vlutd by chsqr r Fshr's xct tst. A hgh frquncy rund r bv 90% ws fund n KIR2DL1, KIR2DL3, KIR2DL4, KIR3DL1, KIR3DL2, KIR3DL3, KIR2DP1 nd KIR2DS4. Th ctvtng gn KIR2DS3 prsntd frquncs bllw 20%. KIR2DL2, KIR2DL5, KIR2DS1, KIR2DS2, KIR2DS5 nd KIR3DS1 prsntd frquncs btwn 30% nd 45%. Sgnfcnt dffrnc ws bsrvd n KIR2DL2 (39.05% x 13.8%), KIR2DS2 (24.76% x 14.60%) nd KIR3DL1 (95% x 100%) cmprng th Jpns dscndnts wth n Jpns ppultn, nd n KIR2DL3 (99.05% x 89.3%), KIR3DL1 (94.1% x 100%) nd KIR2DS2 (24.76% x 47.10%) wth mxd Brzln ppultn. Mst f th ndvduls dmnstrtd t lst n nhbtry KIR/HLA pr. Tw prs wr th mst frqunt (45.7%), fllwd by n pr (27.6%), thr prs (20.95%), nd fur prs (5.71%). Twnty-n gntyps wr dntfd, nd hpltyp A ws mst frqunt, smlr t thr ppultns. Sgnfcnt dffrnc ws bsrvd n ths hpltyp s frquncy whn cmprd wth Jpns ppultn. Ths study shwd th dvrsty f KIR gns n Prná s Jpns dscndnts. Plvrs-chvs: KIR, HLA CLASS I, POPULATION STUDY, GENOTYPING, PCR-SSP TL- 016 Alssnsblzçã às mléculs HLA MICA m pcnts rns m trtmnt dlítc. Ptríc Kk St, Rgr Hruk Ymkw, Mírn Yurk Ynmn, Fbn Cstln Andrtt, Autr(s): Sul Dnzt Brll Insttuçã(õs): 1. UEM, Unvrsdd Estdul d Mrngá, Avnd Clmb, 5790 CEP Mrngá Prná Intrduçã. N stud d munlg ds trnsplnts, snsblzçã às mléculs d Cmplx Prncpl d Hstcmptbldd (HLA clss I clss II) é dfnd cm prsnç d lntcrps n sr d pcnts cnddts trnsplnt. Ests lntcrps, rspnsávs pl dstruçã d nxrt trvés d várs mcnsms ftrs, têm sd dmnstrds rtnrmnt trvés d técnc d cttxcdd dpndnt d cmplmnt (CDC) rçã munnzmátc (ELISA) n sr ds pcnts cnddts trnsplnt. Rcntmnt trvés d mtdlg lumnx tm sd pssívl dtctr, lém d ntcrps nt-hla, ntcrps nt-mic. Os gns MIC (gns rltd t MHC clss I chns) sã xprsss m céluls ndtls, qurtnócts fbrblsts. Alguns studs têm dmnstrd qu prsnç d ntcrps nt-hla nt-mica junts lvm um dtrrçã crônc ms rápd prnuncd d nxrt d qu qund é vrfcd prsnç d smnt um tp d ntcrp, nt-hla u nt-mica. Objtv. Psqusr, n sr d pcnts rns m trtmnt dlítc, lém ds ntcrps nt-hla, s ntcrps nt-mica. Mtrs métds. Srs d 229 pcnts frm nlsds qunt à prsnç d ntcrps nt-hla nt-mica utlznd métd Lbscrn Mxd (On Lmbd ). Rsultds. Cnt qurnt st pcnts dsnvlvrm ntcrps cntr s mléculs HLA clss I, 87 pr clss II 64 pr MICA. Cnqünt t pcnts ncntrrm-s snsblzds pr s mléculs HLA clss I clss II, 26 pr clss I MICA, 2 pr clss II MICA 21 pcnts pr clss I, clss II MICA. Dntr s pcnts nlsds, smnt 59 nã stvm snsblzds pr nnhum ds mléculs m stud. Cnclusã. A vlçã d rspst mun s lntígns HLA MICA, n fs pré-trnsplnt, pdrá cntrbur pr ntndmnt d futurs vnts rlcnd à ctçã u rjçã d nxrt. Plvrs-chvs: lntcrps, Lbscrn, pcnts rns TL- 017 HLA gns nd Crhn's dss n ppultn f Prn Stt, Brzl

11 Andrss Alvs Frnnds Gnçlvs 1, Fbn Clvlcnt Ml 1, Mrc Antn Brg 1, Prscl Autr(s): Smr Mzn 1, Jn Elt Lgul Vsntnr 1, Mr Luz Ptzl-Erlr 2, Luz Tm Tsunt 1 Insttuçã(õs): 1. UEM, Unvrsdd Estdul d Mrngá, Av Clmb 5790 blc I UFPR, Unvrsdd Fdrl d Prná, Cntr Pltécnc Intrductn: Crhn's dss s chrnc nflmmtry dss f th gstrntstnl trct, prdmnntly ffctng th lwr smll ntstn nd lrg ntstn. Apprxmtly 20% f ndvduls wth Crhn's dss hv fmll prdspstn t sm frms f IBD (Inflmmtry Bwl Dss). Th HLA systm s ky cmpnnt f th mmun mchnsm s nvlvd n th nst, mntnnc, prtctn r prdspstn t crtn dsss f th dgstv trct. Objctv: Ths study ms t undrtk cs-cntrl ssctn btwn HLA gns n ptnts wth clncl nd lbrtry dgnss f Crhn's dss. Mthd: Gntypng ws prfrmd n 70 ptnts nd 187 cntrl subjcts nd thr gntyps wr dfnd by PCR-SSO (Plymrs Chn Rctn - Spcfc Squnc f Olgnucltd), bsd n LUMINEX. Allls frquncs wr btnd by drct cuntng. Th sgnfcnc f th dstrbutn f llls btwn ptnts nd cntrls ws stmtd usng th ch-squr wth Yts crrct. Rsults: Our rsults ndct pstv ssctn fr HLA-A*32 (P=0.044), HLA- A*33 (P=0.024), HLA-B*14 (P=0.007) nd HLA-Cw*08 (P=0.003) nd ngtv fr HLA-A*11 (P=0.038), A*29 (P=0.033) nd Cw*16 (P=0.048) btwn ptnts nd cntrl grup. N sgnfcnt dffrnc ws bsrvd btwn ptnts nd cntrls fr HLA-DRB1 gns. Aftr crrctn f Bnfrrn (Pc), nly th lll Cw*08 shwd sgnfcnt dffrnc btwn ptnts nd cntrl grup (Pc= 0.042).Ths sm lll s n lnkg dsqulbrum wth th hpltyp HLA-A*33-B*14-Cw*08 n dffrnt ppultns. Cnclusn: In ur study suggst th nvlvmnt f HLA gns n suscptblty t Crhn's dss. Plvrs-chvs: Crhn dss, HLA, ssctn, PCR-SSO TL- 018 Crrlçã ntr cnsum d hmcmpnnts mrtldd m trnsplnt d céluls prgntrs hmtpétcs utólg lgênc Autr(s): L Skn, Isbl Frts, Jndr Alvs Msk Insttuçã(õs): 1. HCPA, Hsptl d Clíncs d Prt Algr, Ru Rmr Brcls, Prt Algr Intrduçã: A hmtrp cup ppl mprtnt n mnj d pcnts submtds trnsplnt d céluls prgntrs hmtpétcs (TCPH). Nst stud, vlu-s ppl d cnsum d hmcmpnnts cm mrcdr prgnóstc nst cntxt. Mtrl Métds: F rlzd um stud d crt rtrspctv, cntmplnd tds s TCPH rlzds n Hsptl d Clíncs d Prt Algr, n príd d 01/01/2009 té 31/12/2009, tnt utólgs qunt lgêncs. As vrávs d ntrss frm cltds drtmnt ds rgstrs n prntuár médc ns rquvs d Srvç d Hmtrp, s pcnts frm sguds té D+100 d TMO. Rsultds: Um ttl d 33 TCPH lgêncs 45 utólgs frm rlzds n príd rfrd. A mrtldd grl d lgênc f d 30,3% (18,1% < D+100) d utólg, d 11,1% (6,6% < D+100). D grup lgênc, 69,3% frm prntds, 63,6% frm d mdul óss, 27,2% frm d clt prférc 9% d crdã umblcl plcntár. A dd méd d grup lgênc f d 20 ns, snd sus dus ndcçõs ms frqünts LMA LLA (30,3% 24,2%, rspctvmnt) n grup utólg, cm méd d 35 ns, s ndcçõs ms cmuns frm Mlm Múltpl Nurblstm (42,2% 17,7%, rspctvmnt). A nlsr ppulçã cntblznd su mrtldd, bsrvu-s um ncrmnt lnr n chnc d mrt pr cd 1 undd d hmcmpnnt trnsfundd té D CH: OR 1,091 (IC95% 1,047-1,137/p Plvrs-chvs: Trnsplnt d Mdul Óss, Céluls-Trnc, Trnsfusã d Sngu TL- 019 Prfl munhmtlógc trnsfusnl ds pcnts submtds trnsplnt d céluls prgntrs hmtpétcs utólg lgênc n Hsptl d Clíncs d Prt Algr

12 Autr(s): L Skn, Isbl Frts, Jndr Alvs Msk Insttuçã(õs): 1. HCPA, Hsptl d Clíncs d Prt Algr, Ru Rmr Brcls, 2350 Intrduçã: Os pcnts submtds trnsplnt d céluls prgntrs hmtpétcs (TCPH) utólg (AUT) lgênc (ALO) ncsstm suprt trnsfusnl durnt um príd sgnfctv dsd cndcnmnt té pg. A quntfcçã dss suprt é mdd mprtnt pr plnjmnt strtégc ds Srvç d Hmtrp qu tndm sts pcnts. Mtrs Métds: F rlzd um stud d crt rtrspctv, cntmplnd tds s TCPH ALO AUT rlzds n Hsptl d Clíncs d Prt Algr, n príd d 01/01/2009 té 31/12/2009. O númr d trnsfusõs rlzds té D+100 f quntfcd, ssm cm dms vrávs munhmtlógcs s pcnts frm sguds té Abrl/2010. Rsultds: Um ttl d 33 TCPH lgêncs 45 utólgs frm rlzds n príd rfrd. As ndcçõs d TCPH ALO frm LMA 30,3%, LLA 24,2%, LMC 9%, LNH 9%, Anm d Fncn 9%, LLC 6% utrs 12,1%. As ndcçõs d TCPH AUT frm Mlm Múltpl 42,2%, Nurblstm 17,7%, Dnç d Hdgkn 13,3%, LNH 13,3%, Tumr Grmntv 4,4%, Srcm d Ewng 4,4% LMA 4,4%. N TCPH ALO, méd vrçã d trnsfusã té D+100 m undds f d: CH 3,2 (0-25), CP 51,6 (0-260), PFC 1,1 (0-29) Crprcptd 0,03 (0-1). N TCPH AUT, CH 1,4 (0-7), CP 21,2 (4-84), PFC 0,1 (0-3) Crprcptd 0. Cm rlçã s grup snguíns, bsrvms: ALO (Rcptr) - A Ps 33%, O Ps 30%, B Ps 9%, A Ng 3%, O Ng 6%, AB Ng 3% AUT A Ps 29%, O Ps 53%, B Ps 4%, AB Ps 2%, O Ng 6%, B Ng 2%. Dntr d ppulçã TCPH ALO, m rlçã à ncmptbldd ABO ncntrms: Mr 27%, Mnr 12%, Mr Mnr 6% ABO cmptívs 55%. Cnclusã: A dtrmnçã d prfl d cnsum tpgm ABO ds pcnts submtds à TCPH é mprtnt pr lgístc d tndmnt dsts pcnts. Cm st lvntmnt s dfrnts Srvçs d Hmtrp pdm prgrmr cptçã ncssár cnsum prvst. Plvrs-chvs: Trnsplnt d Mdul Óss, Trnsfusã d Sngu, Céluls Trnc TL- 020 PARCERIA UFPR E BANCOS DE SANGUE: ESTRATÉGIAS PARA AUMENTAR A DIVERSIDADE ÉTNICA NO REDOME En Pcchn Bmpx 2,1, Suln Cmrg Zck 1, Wldr Antn d Slv 1, Sn Mr Crr Autr(s): Mchd d Cst 1, Jã Crls Mrqus Mglhãs 1, Mr d Grç Bclh 1 Insttuçã(õs): 1. LIGH - UFPR, Lbrtór d Imungnétc Hstcmptbldd - UFPR, Cntr Pltécnc - UFPR 2. UFPR, Dprtmnt d Ptlg Básc - UFPR, Cntr Pltécnc - UFPR Crc d 30% ds pcnts qu ncsstm d trnsplnt d céluls-trnc hmtpétcs têm chnc d ncntrr n fmíl ddr HLA cmptívl, s dms dpndm d ddrs vluntárs cdstrds n REDOME. O LIGH-UFPR (Lbrtór d Imungnétc Hstcmptbldd) dsd 2000 dsnvlv strtégs d rcrutmnt d ddrs vluntárs d céluls-trnc hmtpétcs (DVCTH) juntmnt cm bncs d sngu bjtvnd rcrutr ddrs cmprmtds cnscnts, umntnd númr d rgstrs n REDOME. A prtr d 2008 ss sfrç tm cntrbuíd pr um mr dvrsdd gnétc n REDOME, pl fc ds çõs str vltd pr s dvrss tns qu cmpõm ppulçã prnns. Prfssrs luns d UFPR juntmnt cm bncs d sngu d HEMEPAR (Cntr d Hmtlg Hmtrp d Estd d Prná) Hsptl Erst Grtnr lbrrm mtrs ddátcs pnflts spcífcs pr vnts vltds pr ppulçã m grl grups étncs m prtculr. Cm strtég, cnvdms Grups Flclórcs (Prtuguss, Plnss, Ucrnns, Almãs, Jpnss Itlns) pr prtcprm ds vnts. Frm tmbém prprds plstrs drgds à cmundd m grl, bm cm dlscnts crnçs, vsnd s ddrs d futur. Cm p d LIGH, pç d ttr Prcur-s um Estrl, qu trt spcfcmnt sbr dçã vluntár d mdul óss, f prsntd m dvrss vnts. A drçã d Ttr Guír cdu ônbus-plc pr prsntçã ds grups flclórcs d pç d ttr m prçs vnts. A prtcpçã d LIGH já rsultu m ms d 83 ml ddrs cdstrds n REDOME dsd Frm rlzds plstrs tvdds rlcnds s DVCTH qu tngrm crc d ndvídus nclund crnçs dlscnts. A prtcpçã vluntár d Grups Flclórcs uxlu n strtég d LIGH d umntr rprsnttvdd ds grups étncs cdstrds n REDOME, rsultnd m ddrs ds dvrss tns. Aumntnd númr d ndvídus

13 cdstrds cm ddrs vluntárs, ssm cm rprsnttvdd ds dvrss tns qu cmpõ ppulçã brslr, pdms mplr s chncs d pcnts qu ncsstm d um trnsplnt ncntrrm um ddr cmptívl. O ppl dsmpnhd pls cdêmcs d UFPR n cnscntzçã sbr DVCTH cntrbu d frm mut spcl pr frmçã ds msms cm prfssns cddãs. Plvrs-chvs: HLA, Céluls-trnc hmtpétcs, REDOME TL- 021 FREQUÊNCIAS HAPLOTÍPICAS E ESTRUTURA POPULACIONAL EM DOADORES VOLUNTÁRIOS DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOIÉTICAS Mrc Ângl Glnvsk, Mr d Grç Bclh, En Pcchn Bmpx, Jã Crls Mrqus Autr(s): Mglhãs Insttuçã(õs): 1. UFPR, Unvrsdd Fdrl d Prná, Cntr Pltécnc - Jrdm ds Amércs O cnhcmnt d dstrbuçã d vrçã gnétc d sstm HLA n ppulçã, pr rgã ggráfc pr grup étnc, pd sr rlvnt pr dmnstrçã plnjmnt d bncs d dds d ddrs vluntárs d célulstrnc hmtpétcs. Cm fnldd d crctrzr cmpsçã gnétc d ppulçã prnns, cmprá-l cm d utrs rgõs d Brsl, frm utlzds s rgstrs d bnc d dds d LIGH, cltds ntr s ns d , rfrnts s lcs HLA-A, HLA-B HLA-DRB1 (N=39290). Tds s ddrs prnchrm fch d cdstr trm d cnsntmnt. A tpgm HLA f rlzd pl técnc PCR-r SSOP. Os dds nlsds nclum rgã d rgm ds ndvídus (5 grnds rgõs ggráfcs brslrs 10 msrrgõs d std d Prná) su grup étnc ut-dclrd (brnc, prt, prd mrl, ndígn nã nfrmd, cnfrm clssfcçã d IBGE). Ts dds frm btds d Sstm LIGH nlsds cm sftwr Arlqun 3.1. As frquêncs hpltípcs frm stmds pl métd d mxmzçã d xpcttv dfrncçã pr tn rgm ggráfc f nvstgd pl prâmtr Fst. As frquêncs hpltípcs pr tn nã dfrm sgnfctvmnt d stmtvs publcds ntrrmnt, prém bs d dds tul é ms cnsstnt dvd à unfrmzçã d técnc prtr d A prprçã ds tns n mstr dfr d rgstrd pl IBGE pr Prná (P Plvrs-chvs: mungnétc, HLA, Gnétc d ppulçõs, Frquêncs hpltípcs, Estrutur ppulcnl TL- 022 SCREENING DO ALELO HLA-B*5701 EM ASSOCIAÇÃO A HIPERSENSIBILIDADE AO ABACAVIR EM PACIENTES HIV POSITIVOS DO ESTADO DE MATO GROSSO Cludné d Arúj 3,1, Dnll Blzár 1, Ivns Scff Cubn 2, Mrm Estl d Suz Frr 2, Crstn Autr(s): Vlltt Crvlh 3, Rcrd Sbh Dz 3, Fláv Glnd Slvstr Slv 1, Isml Dl Ctrm Gurrr d Slv 3 Insttuçã(õs): 1. UNIC, Lbrtór d Imungnétc d Mt Grss - UNIC/HGU, Ru: Trz d Junh, 2101, Cntr. Cubá-MT 2. SES, Scrtr d Estd d Súd d Mt Grss, Cntr Plítc Admnstrtv d Mt Grss 3. UNIFESP, Lbrtór d Gnclg Mlculr, Ru Pdr d Tld, 781 4º ndr Dsd ntrduçã d trp nt-rtrvrl tv, nfcçõs cm s qu crrm pl Vírus d Imundfcênc Humn (HIV) pssrm sr trtds cm um cndçã crônc mnjávl nã ms cm um dnç ftl. A suspt d hprsnsbldd é prncpl rzã pr ntrrupçã d trtmnt cm fármc Abcvr. O dsnvlvmnt dst hprsnsbldd pr pcnts nfctds cm HIV nd nã stá cmpltmnt sclrcd. Tsts gnétcs qu cmprvm prsnç d ll HLA-B*5701 prmtm xclusã d us d Abcvr pr pcnts HIV pstvs, qu

14 têm dmnstrd um dmnuçã d ncdênc d hprsnsbldd n trtmnt. O bjtv dst stud f vrfcr prvlênc d ll HLA-B*5701 ns pcnts HIV pstvs, m trtmnt n Estd d Mt Grss, stblcr fcác d rstr prspctv dst ll pr mpdr rçã d hprsnsbldd Abcvr. Estuds cm st, sã ssncs pr dfundr dspnbldd d sluçõs strtégs fczs, rsultnts d tsts lbrtrs cnfávs qu pssm uxlr n prgnóstc trtmnt ds pcnts. As gntpgns pr dtcçã d ll HLA-B*5701 frm rlzds pr PCR-SSP (Plymrs Chn Rctn - Squnc Spcfc Prmrs) utlznd um multplx cm qutr sqüêncs ds prs d lgnucltíds ncdrs. Prtcprm d stud 517 pcnts prtdrs d vírus HIV m trtmnt n Cntr Estdul d Rfrênc m Méd Alt Cmplxdd CERMAC DST/AIDS /u ncmnhds d utrs Undds d tndmnt médc d Estd d Mt Grss. D mstr studd 19,72% (102 ds 517 pcnts) tvrm Abcvr ncluíd n su trp nt-rtrvrl. A prvlênc d ll HLA-B*5701, d crd cm Tst Ext d Fshr, f d 6,4% (33 ds 517 pcnts). Ds pcnts pstvs pr ll HLA-B*5701, 90,9% (30 ds 33) prsntrm sntms d rjçã trtmnt cm st fármc, dmnstrnd sgnfcânc sttístc (p Plvrs-chvs: Scrnng mlculr, ll HLA-B*5701, Abcvr TL- 023 A ATUAÇÃO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR NO TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO- HEMATOPOIÉTICAS: RELATO DE CASO Rnt Prr Rdrgus, Fbn Bs Ctn, Crn Ptríc Ft Aurln, Jl Crls Mrs Autr(s): Junr, Slv Ptríc Mrqus, Rgn Cél d Slv, Emlz Mfr d Lm Insttuçã(õs): 1. HCBrrts, Fundçã P XII- Hsptl d Câncr d Brrts, Ru Antnr Durt Vll, Brrts O trnsplnt d céluls trnc-hmtpétcs (TCTH) é um prcdmnt cmplx pdnd crrtr númrs cmplcçõs. É mprscndívl prsnç d um qup ntrdscplnr spclzd n cudd ntgrl hlístc d pcnt. O rcnhcmnt d ntrçã ntr s spcts físcs psclógcs, rsultu n dsnvlvmnt d brdgns ntrdscplnrs n mnj d pcnt. Assm, grntr um cudd ntgrl nvlvnd ntrdscplnrdd pd trzr bnfícs físcs psclógcs pcnt trnsplntd. O bjtv dst stud é dscrvr suprt ntrdscplnr pcnt cuddr durnt prcss d TCTH. Trt-s d um stud d cs qulttv rlzd m um hsptl nclógc, n ntrr d Sã Pul qu rlz TCTH, cmpnhnd pcnt durnt s fss pré TCTH, ntrnçã pós lt hsptlr, prmncnd pcnt m cudds mbultrs. A qup é cmpst pr médcs, nfrmrs, pscólg, ssstnt scl, fstrput, trput cupcnl, nutrcnst, dntst técncs d nfrmgm. Esclhu-s um dlscnt, 18 ns, cm dgnóstc d Lucm Lnfód Agud m trtmnt dsd s 15 ns. F ncmnhd à st nsttuçã m stmbr d 2008 pr TCTHSP lgênc prntd, prém, mnfstv ntnss drs pl crp, snd cnsttd sgund rcdv d dnç. Submtd nv trpêutc rlzu pstrrmnt TCTH m rmssã prcl. Msm pós TCTH tv rcdv d dnç, ncsstnd d nfusã d lnfócts d ddr, nã rspndnd st trp, fz um qumtrp d rsgt. Evluu cm prgrssã d dnç, mnfstçõs d dnç d nxrt cntr hspdr óbt. A qup ntrdscplnr prtcpu ftvmnt ns cudds à pcnt, tund ns grvs à su súd uxlnd n dptçã às nvs cndçõs d vd. Atrvés d ntrvnçã trpêutc cupcnl f pssívl prprcnr pcnt, trvés d tvdds trpêutcs, rsgt d ctdn. A pcnt dru prcss d ssstênc ntrdscplnr cm strtégs d dptçã à rtn hsptlr, nfrntmnt ds dfculdds dnt d trtmnt mnutnçã ds ppés scs. A pcnt cuddr frm cmpnhds pl qup ntrdscplnr prcbms qu durnt trtmnt frm cnstruíds, junt cm qup, tvdds qu prprcnrm mlhrs n ut stm n nfrntmnt ds dfculdds, fcltnd dsã trtmnt. Plvrs-chvs: Equp Intrdcplnr, LLA, TCTH TL- 024 ANÁLISE DA ESPIROMETRIA PRÉ E PÓS TRANSPLANTE DE CÉLULAS TRONCO-

15 HEMATOPOIÉTICAS ALOGÊNICO EM PACIENTES COM LEUCÊMIA MIELÓIDE EM ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO: RELATO DE CASOS Nr Mchd, Hls Hzzr, Adrn d Slv Mrtns Frrr, Jquln Rdrgus d Frts Autr(s): Vnn, Crn Ptríc Ft Aurln, Rnt Prr Rdrgus Insttuçã(õs): 1. Fundçã P XII, HC Brrts, Ru Antnr Durt Vll,1331,Brrts-SP O TCTH lgênc é um prcdmnt trpêutc pr rsturr órgã nfrm u prlngr sbrvd ds pcnts prtdrs d ptlgs nchmtlógcs cm lucm mlód. As cmplcçõs pulmnrs pós TCTH sã frqünts cnsttum cus mprtnt d mrbdd mrtldd. A sprmtr é um tst qu uxl n prvnçã prmt dgnóstc ds dstúrbs vntltórs é ncssár pr tndr s ncssdds d pcnt submtd TCTH. A rlzçã d fstrp trvés d cnstrp rsprtór uxl n trtmnt /u prvnçã d nfcçõs rsprtórs mcrtlctss. Est stud tm cm bjtv vlr funçã pulmnr d pcnts cm lucm mlód submtds TCTH lgênc rltr mprtânc d mdds prvntvs pntnd fstrp cm rcurs prvntv curtv. Frm nlsds rtrspctvmnt s rsultds d sprmtr d 32 prntuárs médcs d pcnts submtds TCTH lgênc, rlzds n Hsptl d Câncr d Brrts Fundçã P XII, n príd d gst d 2006 junh d 2009, ssm cm s dds clíncs, tp d lucm mlód, cmplcçõs pulmnrs, prsnç d dnç d nxrt cntr hspdr (DECH), d d trnsplnt, tbgsm, qumtrp, prtcl fstrpêutc plcd, snd rltds 5 css qu tngrm s crtérs d nclusã. D frm grl, s prâmtrs póstrnsplnt mntvrm-s u prsntrm umnts d 2 18%, cm xcçã d um cs m qu rlçã VEF1/CVF prsntu qud d 3% utr m qu VEF1 rduzu 2%. Ds css prsntrm vlrs cmptívs cm dstúrb vntltór rstrtv n vlçã pós-prtór pns um mntv s msms vlrs sprmétrcs. Dntr s cmplcçõs rsprtórs hpvntlçã crru ns 5 css (100%) rltds pnumn m 4 css (80%), drrm plurl DECH crru m 2 ds css (40%). A cmplcçã mns frqünt f tlcts qu crru m pns 1 cs. Qunt rlzçã d fstrp, prtcl f plcd ns 5 css (100%) pns cs 5 rlzu Shkr, pr tr prsntd qudr hprscrtv. As ltrçõs dtctds n sprmtr nã dmnstrrm ltrçã sgnfctv d funçã pulmnr pós TCTH, cmpnhmnt fstrpêutc qu sts pcnts rcbrm nts pós TCTH pd tr cntrbuíd pr sts rsultds. Plvrs-chvs: Esprmtr, Fstrp, Lucm Mlód, TCTH, Cmplcçõs Pulmnrs TL- 025 Crctrzçã d rcptrs NK (KIR) m ddrs rcptrs d trnsplnt d mdul óss Dnl Mr Crdz Crdz 1, Amnd Vnsn Mrngn Mrngn 1, Jsé Frncsc Pntd Autr(s): Arnh Arnh 1, Jn Elt Lgul Vsntnr Vsntnr 2, Crmn Antn d Suz Suz 1 Insttuçã(õs): 1. Uncmp, Unvrsdd Estdul d Cmpns, Cdd Unvrstár Zfrn Vz, Brã Grld, CEP UEM, Unvrsdd Estdul d Mrngá, Av. Clmb 5790, Jd. Unvrstár As céluls nturl kllr (NK) sã um subppulçã d lnfócts, spclmnt mprtnts, n rspst mun frnt dnçs vrs tumrs. Esss céluls pdm sr rpdmnt rcrutds pr tcds u órgãs pr ftrs qumtátcs prduzds pr céluls ltrds sã cpzs d dstrur s céluls-lv v ctóls drt cttxcdd clulr dpndnt d ntcrps. Exstm ds prncps mdls, mssngslf mssnglgnd, utlzds pr prdzr lrrtvdd ds céluls NK. Nss cntxt, bjtv d prsnt trblh f vlr lrrtvdd ds céluls NK bsd n prsnç usênc d gns KIR HLA m ddrs rcptrs d mdul óss. N príd d mrç d 2009 fvrr d 2010, 20 pcnts d cntr d Hmtlg Hmtrp d Uncmp srã nlsds qunt lrrtvdd d NK. O DNA gnômc d ddrs rcptrs frm xtrds prtr d 150uL d sngu vns prférc, cltd m tub cntnd EDTA, utlznd kt EZ-DNA (Blgcl ), d crd cm s nstruçõs d

16 fbrcnt. A cncntrçã d DNA ds mstrs f dtrmnd pl Flurômtr Nndrp TM (Invtrgn). As mstrs frm tpds pl técnc d PCR-SSO (On Lmbd, Cng Prk, CA, USA) pr HLA-A, B, C DR DQ pr 14 gns KIR 2 psudgns: mplfcçã d DNA f rlzd cm três grups d ncdrs spcífcs pr s éxns 3, prdut f plcd m gl d grs 2% cm SYBR sf DNA gl Stn (Invtrgn ), pr cnfrmr mplfcçã. O prdut mplfcd f hbrdzd cm mcrsfrs lgds snds spcífcs pr s gns lls KIR (On Lmbd, Cng Prk, CA, USA). As lturs ds rçõs frm rlzds m um ctômtr d flux qu utlz tcnlg Lumnx (On Lmbd ) rgnzds pl prgrm d cmputdr Lbscn. As mstrs frm nlsds (prgrm HLA FusnTM Rsrch, On Lmbd) qunt à prsnç usênc ds gns KIR. Cm rsultd prcl, frm nlsds pr LMA, 9 prs d ddr/rcptr HLA dêntcs pr LMC um pr. Nnhum ds prs prsntu lrrtvdd d NK sgnfctv, prém 3 dls tndncrm pr flh d nxrt, 4 pr GVHD 2 frm à óbt. Os ds pcnts qu frm à óbt prsntvm rcptrs KIR ddr/rcptr xtmnt gus. Cm ss ms nálss srã fts fm d lucdr ppl ds rcptrs KIR sus lgnts HLA n pós-trnsplnt. Agênc d fmnt: Hmcntr/Uncm, CNPq Plvrs-chvs: Cmptbldd, Nturl Kllr, Trnsplnt d mdul óss TL- 026 Zgmcs ctmglvrs pulmnr m pcnt cm lucm mlód gud. Alc Tung Wn Sng, Lurn Czn, Juln Arrud Almd, Lucn Ngur Mchd, Ivn Autr(s): Lnrd Avln Frnç Slv, Mrcll Frrtt Fnll, Tdu Frrr d Pv Júnr, Vldmr Cláud Crdr d Lm, Grls Mllr Mts Vr, Ll Mr Mglhãs Pss d Ml Insttuçã(õs): 1. A. C. Cmrg, Hsptl A. C. Cmrg, Ru Prfssr Antn Prudnt, 211, Lbrdd Intrduçã: Dnçs hmtlógcs cnsttum um ds ms mprtnts ftrs d rsc pr zgmcs, dvd à munssuprssã grv qu crr nss pcnts, dcrrnt d dnç d bs u qumtrp. Mtrl métds: Rlt d cs d sscçã ntr zgmcs ctmglvrs, dscussã sbr pssívl mcnsm dss sscçã rvsã d ltrtur. Rsultds: Hmm d 25 ns, rund d utr srvç, cm dgnóstc d lucm mlód gud, nd rcbu nduçã cm dunrrubcn ctrbn, cm pls mdulr rmssã cmplt. Evluu cm nfcçã d crrnt snguín pr S. urus x-r nsufcênc rsprtór. A tmgrf d tórx mstru cnsldçã m lb nfrr drt, cm prgrssã d nfltrd à squrd (mcrnóduls, nóduls drrm plurl). Fz us d vncmcn, mpnm, nftrcn B ctrmxzl. Evluu cm pnumtórx pós-trccnts, snd ntã submtd à ntubçã r-trqul pr pr rsprtór. F dmtd n nss srvç, snd mntds ntmcrbns d mpl spctr, cm rlzçã d lvd brnclvlr, qu mstru P. rugns mult-r, snd sscd plmxn B. Submtd dcrtcçã pulmnr cm sgmntctm d lb nfrr drt, qu dmnstru hstlg cmptívl cm zgmcs. F ntã submtd lbctm, cm mlhr clínc. Evluu cm fístul brônquc, submtd sgmntctm squrd. Após 10 ds, vluu cm nv pr rsprtór rdlógc, cm nátm-ptlógc d sgmntctm cm nclusõs nuclrs sugstvs d CMV, munstquímc pstv pr CMV. F sscd gncclvr, prém pcnt vluu cm pr d chqu séptc óbt. Após rvsã d ltrtur, ncntrms 9 css d sscçã ntr s dus nfcçõs. Cnclusõs: Cnsdrnd-s fsptlg ds dus dnçs, suspt-s qu s pssívs mcnsms dss sscçã s dvm ft ctpátc vrl, lbrçã d ctcns fts munmduldrs d CMV, prdspnd pcnt nfcçõs fúngcs nvsvs cm zgmcs. A sscçã dsss dus ntdds, rrmnt rltd, dv sr lmbrd m pcnts grvmnt mundprmds. Plvrs-chvs: ctmglvírus, nfcçã fúngc, lucm, zgmcs TL- 027 Hstplsms dssmnd rcdv d lnfm nã-hdgkn Autr(s): Alc Tung Wn Sng, Lurn Czn, Juln Arrud Almd, Lucn Ngur Mchd, Ivn Lnrd Avln Frnç Slv, Mrcll Frrtt Fnll, Tdu Tdu Frrr d Pv Júnr, Vldmr

17 Cláud Crdr d Lm, Grls Mllr Mts Vr, Ll Mr Mglhãs Pss d Ml Insttuçã(õs): 1. A. C. Cmrg, Hsptl A. C. Cmrg, Ru Prfssr Antn Prudnt, 211, Lbrdd Intrduçã: Sã rrs s dscrçõs d sscçã d lnfm hstplsms. A mr ds trblhs brd mprtânc d dgnóstc dfrncl ntr s dus ntdds. Mtrl métds: Rlt d ds css d hstplsms n rcíd d Lnfm nã-hdgkn. Rsultds: 1-Cs: Pcnt msculn, 47 ns, dgnstcd LNH T m 1995, cm hstór d múltpls rcdvs trtmnts. Intrnd m ut/08, n 14º d d 2º ccl d qumtrp (ICE), cm qudr d fbr tss. Incd cfpm. Tmgrf d tórx rvlu mgm ndulr (20mm) m sgmnt ntrr d lb suprr, cm mcrnóduls n rstnt d prênqum. Rlzd bóps gud pr tmgrf ncd nftrcn. A bóps mstru-s ncnclusv. Evlu cm prsstênc d fbr, trcd ntbótc (mpnm) sscd vncmcn. Mntv-s fbrl té d 14º d d trtmnt ntmcrbn, submtd à sgmntctm pulmnr cm dgnóstc d hstplsms. Evluu fbrl, cm mlhr clínc lbrtrl. F trcd squm ntfúngc pr trcnzl, 400mg/d, qul f mntd durnt td trtmnt qumtrápc, cm cntrl d qudr nfccs. Em julh d 2009, pcnt f óbt pr prgrssã d lnfm. 2-Cs: Pcnt msculn, 50 ns, dgnstcd Lnfm d Mnt m Rcbu 8 ccls d R-CHOP cm dnç rfrtár. Rcbu 6 ccls d R-ICE rsultnd m rspst cmplt. Em julh d 2008, f submtd trnsplnt utólg d céluls trnc-hmtpétcs. Em fvrr d 2009, prsntu plqutpn (< /µl) prvvlmnt ut-mun snd ncd prdnsn 1,0 mg/kg/d, cm rspst. Em m d 2009, PET-CT vdncu cptçã gástrc bóps cnfrmu rcíd d Lnfm d Mnt trtd cm rdtrp. Em gst d 2009, ncu tx, dfculdd pr cncntrçã rrtbldd. Rssnânc mgnétc d crân vdncu lsã d 3,0cm, cm ntns dm pr-lsnl, m rgã crtc-ccptl drt. Bóps strtáxc rsultu m prcss nflmtór crônc. Em utubr d 2009, f submtd à xérs ttl d lsã, dntfcd Hstplsm sp.. O pcnt rcbu trtmnt cm nftrcn, pstrrmnt, cm trcnzl 400mg/d. Em jnr d 2010, pcnt vluu cm rbxmnt d nívl d cnscênc, prd crdrrsprtór óbt pr prvávl sngrmnt m SNC (plquts= 9.000/µL). Cnclusõs: A cncmtânc d hstplsms m pcnts muncmprmtds é rrmnt dscrt. Infcçã dssmnd f qudr clínc ms dscrt. A rspst à trp ntfúngc f b n mr prt ds dscrçõs, snd mr trtd cm nftrcn B. Dvms str tnts à pssbldd d cncmtânc d hstplsms ns pcnts m nvstgçã d npls d nv u rcíds. Plvrs-chvs: hstplsms, nfcçã fúngc, lnfm nã hdgkn, rcdv TL- 028 ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO EM PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE DE CELULAS-TRONCO HEMATOPOIÉTICAS Dnl Sturr 1, Pul Rbrt Vll 1, Mr Crstn Mrtns d Almd Mcd 1,2,3, Ln Mntt 1, Autr(s): Ldn Srs Nscmnt 1, Rbrt Luz d Slv 1,2,3 Insttuçã(õs): 1. B Sn's, B Sn's, Ru Vrgur 2949 cj 71. CEP Vl Mrn - SP 2. HSCP, Hsptl Sã Cml Pmpé, Avnd Pmpé, 1178 CEP Pmpé - Sã Pul- SP 3. IBCC, Insttut Brslr d Cntrl d Câncr, Avnd Alcântr Mchd 2576 CEP Sã Pul-SP O cmpnhmnt frmctrpêutc (AF) é um dsf pr frmcêutc s trn frrmnt mprtnt n tnçã frmcêutc pr rduzr rrs cm mdcçõs, qu mplc n fcác d trtmnt mlhr d quldd d vd. A utlzçã d AF cm strtég d drênc trtmnt é mut mprgd n sgumnt d pcnts cm hprtnsã dbts, ms rcntmnt, n trtmnt d câncr. Um sstm fcz d AF é métd Dádr, d Grup d Invstgcón n Atncón Frmcéutc d l Unvrsdd d Grnd qu bs-s n btnçã d hstór frmctrpêutc d pcnt, st é, ns prblms d súd qu st prsnt, ns fármcs qu utlz n vlçã d su std d súd, d frm dntfcr rslvr s pssívs prblms rlcnds cm mdcmnts (PRM). Dtctd lgum PRM, crr ntrvnçã dcumntd junt pcnt vsnd rslvr u prvnr prblms qu ntrfrm n frmctrp. Os pcnts submtds TCTH frmm um ppulçã d lt rsc pr dsnvlvr

18 PRM, dvd à cmplxdd ds squms trpêutcs quntdd d fármcs dmnstrds pr v rl. Alm dss m píss m dsnvlvmnt, nd, css à ducçã, súd snmnt básc sã prcárs trn-s d xtrm mprtânc crçã d métds d AF ns cntrs d TCTH. A prtr dss, dlzms struturçã d um Sstm d AF spcífc pr pcnts d TCTH pr rldd d Brsl. Est Sstm cnsttu d cnsults frmcêutcs dcumntds, cm vlçõs trvés d um fch d AF struturd cm dds cm dd, sttus sóc-cnômc culturl, qu nclu nívl d sclrdd gru d cmprnsã d pcnt cmpnhnt. Além dss, é dcumntd hstór clínc d pcnt, hstórc d mdcmnts, std d súd tul, quntdd d mdcmnts m us rçõs dvrss, vsnd dtctr slucnr pssívs PRMs. Atrvés dss, é pssívl ndvdulzr cmpnhmnt, sprnd strtég d rntçã frmcêutc pr cd subgrup d pcnt. Cncluíms qu trvés d çõs cm struturçã d métds d AF, frmcêutc clínc cnsgu s nsrr n qup multprfssnl, snd cpz d rlzr ntrvnçõs clncmnt rlvnts m um undd d TCTH, cntrbund pr dtcçã rsluçã d PRMs, umntnd drênc d pcnt trtmnt, bm cm sucss d trpêutc. Plvrs-chvs: ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO, TCTH, ADERÊNCIA AO TRATAMENTO TL- 029 UTILIZAÇÃO DE PLERIXAFOR (MOZOBIL) PARA COLETA DE CÉLULAS-TRONCO PERIFÉRICAS EM PACIENTE PEDIÁTRICO Vctr Gttrdll Zcchn, Vlr Crtz Gnn, Rsn Vscncls Guv, Juln Frrr Mrcncn, Nysml Cst Vlll, Olg Mrgrth Wndrly d Olvr Flx, Dnl Prt Brrs, Autr(s): Ltíc Alvs Rbr, Adrn SS Ibnz, Clud Crstn d Suz Nufl, Pul Csr Smõs, Aln Gms Slv, Nsjl Sb Slv, Andr Mr Cplln, Antôn Sérg Ptrll, Adrn Sbr Insttuçã(õs): 1. IOP/GRAACC - UNIFESP, Insttut d Onclg Pdátrc, Ru Btuctu, Vl Clmntn - Sâ Pul - CEP Plrxfr (AMD3100- Mzbl) é um mdcçã qu vm snd utlzd pr clt d céluls-trnc prfércs m pcnts qu flhm mblzçã cm G-CSF. Plrxfr é um nbdr rvrsívl d CXCR4 qu lg s céluls CD34+ strm mdulr. A mdcçã, ntrtnt, tm lt cust, nã stá dspnívl n mrcd ncnl nã há rlts d su us m crnçs. Além dss, muts tumrs sólds xprssm CXCR4 pdrm, cm mdcçã, sr mblzds pr sngu prférc cntmnnd prdut d férs. Tumrs d céluls grmntvs d sstm nrvs cntrl m sgund rmssã têm xclnt chnc d cur cm lts dss d qumtrp trnsplnt utólg, ms é um grnd dsf clt d númr sufcnt d céluls-trnc nsts pcnts cm rdtrp prév m crân nurx. Nss OBJETIVO é dscrvr fcác usênc d fts dvrss d us cmpssnd d Plrxfr m um crnç cm tumr d céluls grmntvs d pnl rcdvd, já submtd à rdtrp pós sucssvs flhs d mblzçã. MÉTODO: rvsã d prntuár. RESULTADOS: FRS, 11 ns, f ncmnhd pr cnsldçã d sgund rmssã cm trnsplnt utólg. Um n nts hv rcbd rdtrp 36 Gy m nur-x bst n pnl 54 Gy. Frm rlzds dus tnttvs d mblzçã pr clt d céluls-trnc prfércs: 1ª qumtrp (Cclfsfmd, Cspltn, Etpsd Vncrstn) G-CSF 10 mcg/kg/ds SC 12/12h 2ª qumtrp (Cclfsfmd Vncrstn) G-CSF 24 mcg/kg/ds SC 12/12h. O pc d CD34 m sngu prférc f d pns 2/mm³. Sguu-s nv mblzçã cm Flgrstm (10 mcg/kg/d) Plrxfr (Mzbl ) 10 mcg/kg/d prtr d 4º d. CD34 n sngu prférc umntu pr 6,5/mm³ n 5º d 8/mm³ n 6º, qund f submtd lucférs cm clt d 1,8 x 106 CD34/kg m dus sssõs. Pr umntr númr d céluls f nd cltd mdul óss d crsts lícs ntrrs (1,3x106 CD34/kg). N TMO rcbu ttp, crbpltn tpsd. Dsnvlvu mucst mprtnt fbr/ nutrpn sm fc. Aprsntu pg d lucócts n D+13 cntnu (D+49) dpndnt d trnsfusã d plquts pr mntr ms d 50 ml cm prtcl tumr sstm nrvs cntrl. CONCLUSÃO: A dmnstrçã d Plrxfr é um ltrntv váld m css d flh d mblzçã d céluls-trnc prfércs. Plvrs-chvs: Plrxfr, TMO pdátrc, Tumr d sstm nrvs cntrl TL- 030

19 Cnstruçã d um nstrumnt pr vlçã ds ltrçõs d quldd d vd d crnçs ddrs d mdul óss prntd. Ltíc Alvs Rbr, Dnl Prt Brrs, Adrn Sbr, Adrn Slv Snts Ibnz, Vlr Crtz Autr(s): Gnn, Olg Olvr Félx Insttuçã(õs): 1. GRAACC-IOP, INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA, RUA BOTUCATU, VL. CLEMENTINO Intrduçã: O Trnsplnt d Céluls Trnc Hmtpétcs (TCTH) é um mdldd trpêutc qu vs à rcnsttuçã hmtpétc d mpl plcçã n trtmnt à pcnts prtdrs d ptlgs cm crátr mlgn cm prgnóstc dsfvrávl, dnç nã mlgn cngênt. Em tds s trnsplnts pdátrcs lgêncs, mdul óss é fnt d céluls cm mlhrs rsultds lng prz.. Embr dçã nã mplqu ltrçõs n hábt d vd d ddr pós dçã, rtrd ds céluls nã cus nnhum dn à su súd, crrm dscnfrts físcs qu sã pssgrs stã sscds prcdmnt utlzd pr clt. As cmplcçõs físcs sscds à clt sã rrs, ms puc s sb sbr mpct d prcdmnt sbr quldd d vd ds ddrs. Objtv: Prpr um nstrumnt d vlçã d quldd d vd pr ddrs prntds d mdul óss. Métd: Rvsã bblgráfc pr lbrçã d nstrumnt pr vlçã d quldd d vd sr plcd m ddrs prntds d céluls-trnc hmtpétcs. Rsultds dscussã: Dntr s ntrvnçõs spcífcs d cudd tuçã d nfrmr, ncntr-s cmptênc d ducdr psqusdr vsnd rtculr su prátc d cudd, cm su cnhcmnt técnc-cntífc pr rspndr às sus nqutçõs d ctdn cntrbur pr dsnvlvmnt d su ár d ntrss. Nss prspctv, crr um nstrumnt qu prmt rvlr s ltrçõs crrds n quldd d vd d ddr dcrrnts prcss d dçã d mdul óss trnu-s fc dst stud. Assm, dsvlnd s dfculdds mpct d dçã n vd ds ddrs d mdul óss, nfrmr td qup multdscplnr pdrã drcnr mlhr su ssstênc durnt ss prcss. Plvrs-chvs: quldd d vd, ddrs, mdul óss TL- 031 Instrumnt d vlçã d nfrmgm pr cttrs vnss cntrs m pcnts nclógcs pdátrcs submtds TCTH. Dnl Prt Brrs, Ltíc Alvs Rbr, Adrn Slv Snts Ibnz, Juln Crstn Rbr Slv, Autr(s): Vctr Gttrdll Zcchn, Vlr Crtz Gnn, Adrn Sbr Insttuçã(õs): 1. GRAACC-IOP, INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA, RUA BOTUCATU, VILA CLEMENTINO Intrduçã: Prcsss nfccss cnsttum mr cus d mrbdd mrtldd scundár trtmnt d câncr. Os cttrs vnss cntrs (CVC) sã ndspnsávs pr mdrn prátc médc su us trz bnfícs sgnfctvs m muts stuçõs clíncs. Prém, dstcm-s s nfcçõs hsptlrs rlcnds utlzçã dsts dspstvs, spclmnt m pcnts muncmprmtds. Alguns ftrs qu cntrbum pr crrênc d cmplcçõs rlcnds CVC sã tp d cttr utlzd, prpr d lcl d punçã, tp frqüênc d cudd cm lcl d nsrçã tp d nfusã. Em sus prsnts rcmndçõs, CDC stblc qu m vrtud d nsrçã mnutnçã ds cttrs ntrvsculrs pr funcnárs nxprnts pd umntr rsc d clnzçã d cttr d nfcçõs d crrnt snguín rlcnds cttr. O dgnóstc d nfcçã pd sr dfícl n pcnt nclógc, nã só pl dvrsdd d gnts mcrbns, cm tmbém pls pculrdds d prsntçã clínc. Objtv: Vldr nstrumnt pr cmpnhmnt, dcumntçã mntrzçã d cttrs vnss cntrs m pcnts nclógcs d um hsptl spclzd, vsnd um ntrvnçã sgur ftv. Mtdlg: Instrumnt d vlçã lbrd pr nfrmrs cm bs m rvsã bblgráfc crc d CVC m pcnts nclógcs. Aplcd m 50 pcnts cm dds qu vrrm d zr 25 ns, submtds trnsplnt d mdul óss, durnt príd d jnr d 2007 gst d A vlçã f rlzd trvés d prnchmnt

20 d frmulár própr pós vlçã ds dspstvs, nd vlrm-s v mnpuld, rflux, nflux, nsrçã d dspstv, ntgrdd d pl, tp d curtv, ntr utrs. Rsultds: A vlçã pssbltu rlzçã d çõs sgurs ftvs qunt mnpulçã cudds d CVC m pcnts nclógcs submtds TMO, bm cm mplntçã pdrnzçã n nsttuçã dst prcss. Cnclusã: A trp ntrvns m pcnts pdátrcs submtds TMO m us d CVC, rqur çõs spcífcs, nclund ssstênc d nfrmgm, pr prtçã d pcnt prvnçã d mrs cmplcçõs, bm cm n mlhr d quldd d vd. O cntrl cntínu d quldd d trp ntrvns m cttrs vnss cntrs nclu sgumnt d nrms prcdmnts, rgstr d cmplcçõs rlcnds, vlçã d mtrs técncs d curtv rquvmnt d dcumntçõs. Plvrs-chvs: cttr vns cntrl, vlçã, nfrmgm TL- 032 Trnsfusã d grnulócts m pcnts pós TMO lgênc nã prntd: ssstênc d nfrmgm Juln Crstn Rbr Slv, Dnl Prt Brrs, Vlér Crtz Gnn, Adrn Sbr, Clud Autr(s): Crstn Nufl Trzn Insttuçã(õs): 1. GRAACC-IOP, INSTITUTO DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA, RUA BOTUCATU, VL. CLEMENTINO Intrduçã: A trnsfusã d grnulócts é um mdldd trpêutc qu surgu n décd d Sus ndcçõs clíncs prncps sã cntrl d nfcçõs bctrns u fúngcs m pcnts nutrpêncs sm rspst clínc à trp dqud. N ntnt, s studs pdátrcs cntrlds sã scsss. É d rspnsbldd d nfrmr cnhcr çã fts dvrss dst trtmnt fm d fzê-l d frm sgur crrt, vsnd xclênc d cudr. Objtv: Dscrvr s prncps cudds d nfrmgm durnt trnsfusã d grnulócts m pcnts submtds TMO. Métd: Rlt d xprênc d ssstênc d nfrmgm durnt s trnsfusõs d grnulócts m pcnts submtds TMO lgênc nã prntd m um srvç spclzd m pcnts pdátrcs. Rsultds: Dps d cltds, s cncntrds d grnulócts dvm sr trnsfundds ms rpdmnt pssívl. Su prz máxm d vldd é d 24 hrs pós cnclusã d clt. Dvm sr stcds à tmprtur d 22 2C. Trnsfusõs d grnulócts ABO-ncmptívs stã cntr-ndcds, um vz qu qus smpr há um grnd cntmnçã d hmács n hmcmpnnt. Pr pssbltr um mr sbrvd um mlhr prvtmnt ds grnulócts trnsfundds, dl sr qu huvss cmptbldd HLA ntr ddr rcptr. Est cmptbldd pd sr btd pl slçã d ddrs cm fntpgm HLA dêntc u smlhnt à d pcnt, u pl rlzçã d crss mtch lnfctár pré-trnsfusnl, usnd-s lnfócts d ddr sr d rcptr. A dmnstrçã d grnulócts dvrá sr rlzd trvés d fltrs d sngu cmum, cm príd mínm d dus hrs, m css vns clbrs, pérv prvmnt vld pl nfrmr. Durnt nfusã é ncssár cntrl d sns vts cd 15 mnuts vlçã crtrs d std clínc d pcnt. As prncps rçõs dvrss sã lvçã d tmprtur, rsh cutân, dspné u hpxm. Cm fnldd d mnmzr s rscs dsss rçõs, s pcnts sã pré mdcds cm nttérmc nt hstmínc. Cnclusã:Tr prcdmnts scrts, dquds dspnívs pr prvdncr à qup nstruçõs dquds cnsstnts d cm prcdr ns cudds d pcnt rcptr d trnsfusã d grnulócts crtmnt cntrbu pr umntr sgurnç trnsfusnl. O mnj dsss pcnts rqur um qup d nfrmgm spclzd, xprnt, trnd, mbsd m fundmntçã cntífc cnsstnt dnâmc frnt às dvrss cmplcçõs smpr pt plnjr xcutr mlhr cudd pssívl, tnt rlcnd pcnt cm à su fmíl, prcurnd dqur-s cntxt scl d clnt. Plvrs-chvs: grnulócts, trnsplnt d mdul óss, nfrmgm TL- 033 SUPLEMENTAÇÃO ANTIOXIDANTE EM PACIENTES SUBMETIDOS A TRANSPLANTE DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls-

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls- ~w ^,_, r - - l:n dc Mr Trgm d ln Cptl d Rpúblc ffmtfln?undd m-930 - An XX N 7957 Prprd d S A DAK DE NülU/ R Dnts, prsnt; M nt lmr, _- prvsõs t 2 Hrs mnhã, n Dls- tsurr; Aurél Slv, scrtár, TEM» rt Krdc:,,l

Leia mais

I- MT -, "GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i '" «.-> " ^K '«^láp * -H:.

I- MT -, GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i ' «.->  ^K '«^láp * -H:. - MT -,, ^".K^^ ^-.^- " ^^-)..../ Exnrs Prsnt Drtr d Ptrbrás: Fm d Crs n Próxm Smn T f^tn_fjjf:fl Mr f V/ f -t Vàf lwjlh.w l m3 f / (LEA.VA PAGfNA 4) SERVDRES NCAM BATALHA NA JUSTÇA "GLPE AÇÃ PPULAR NA

Leia mais

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES "vs": \ 1 PSSE D MNSTR DEFES CHEGRM NVS RSES PR NTERN D FZEND _,, >0 JPÃ S JUZES SLÁR MÍNM (PGN 3) (PGNS) (PGNS) (PGN 12) 4 ^^^^^^m^m^mm^ Fundr: J E DE MCED SRES ^^í--^^^ r 1^ J n xx u SBD, u DE rmrlfl

Leia mais

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE mmtmmmmmmmfm^m^ ^^ WBfft EM UDIÊNCI CM JK MMM Mrítms Exgrã Cmprmnt d crd d Grv I! * * "»^B^tSv**»88MH m» m%\m^mmw»wl^t»»m\mmmtu H llàwí»m^ pesbb^bh Sl PK py I % mm mw^*--:mmmmm&

Leia mais

perto Silêncio sem precedentes nos anais

perto Silêncio sem precedentes nos anais W-m^mm^m^^^^ q^^spthrtt fp^f^pjlpffpffswçb S^^WJS^ÍW _?J$?Ç^^7V- "-?^ T^r- Mtutn Mr Trgm Cptl Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs mnh n Dlstrlt Frl: Tmp nstávl cm chuvs Tmprtr Em clín Vnts D S K frscs TEMPERTURS

Leia mais

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) "Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial"

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial ^WMPrWJU^ N trcr CNSR NDSPENSÁVEL À TRNQÜLD NCNL UM SLUÇÃ QUE HRMNZE S PRTDS PLTCS págn: JRNL NTCS Drtr-rspnsvl: ndré Crrzzn cds N V CUSU 0 GVERN RUSS TURPR VERD K; ; ^$Smm B É SLD ECNM DS EE UU WSHNGTN

Leia mais

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am \ NZE HMENS HZERBM á_nn FELCDDE DE UM PV!, r \ lí- nd crc cr trunf d slçã ncnl - Crn ns rus R - frtlz dt Cpcbn dru s fstjs lrs, cm strns ppuj slv dc cnhã -s ms bls Brsl trrrm cls -Mllurs dv bmb.!,»s.:

Leia mais

Centro de Convivência proporciona mais qualidade

Centro de Convivência proporciona mais qualidade EBSERH-SP br nurs pr três hspts PÁG. 04 www.prtlgzt.m.br GIÂNI - G SEXT-FEIR JRNL DIÁRI 10/04/01 SEL 03 Juntu Tru! Prmçã rgnz su Cznh Prmçã rgnz su Cznh 00 EDIÇÃ: 390 Cnjunt pts smltds m 0 pçs RIX DE DRGS

Leia mais

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. "''' ''*/'- ' ',...

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. ''' ''*/'- ' ',... Mflthc Nínl -ttfcht-uí ^^=^-!-4-S^- kã^ív^^ \ V*V ;- *-:-- ^«r; - -V-r ^-*7 T _5ív- w *&^&^*tsx x : v*-v/ V />* Ktí **&/ SBGUND-PER J-JDE SETEMBR - DE* 027/ -*» - * /-> -**Í JRGE SNTS flr-ü V» JÍ00 /_#

Leia mais

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii""' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia jnmfp!- --- ---^j-^v-^-jj-j -;{; ->W^ rkwj wtf&tfxfttrfv Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TMF PrvsBs t 2 hrs nhã n D trt Frl Tp nstávl sujt chuvs Tprtur stávl Vnt Vrávs frscs TMPRTURS MÁXMS MÍNMS NTM Unvrsd

Leia mais

FORTALECEM A DEMOCRACIA

FORTALECEM A DEMOCRACIA ,,,, -.....,,.,.,.,.,..«- - -_.,^;g ^^^«««.»,^. cwm0^mmmmrm^ "»».l.»,l_.mmmm,

Leia mais

^^" " "KS ^^^llllllim««^^

^^  KS ^^^llllllim««^^ Kl- W^ rçfl^t^! ^PSjS^fp! «Í9Í W^Çft^í^:-?^:-^^^ vv/vr TEMP nn D Ffrt Ntró tó s 4 hs HJE: B Nvr TKMrEKTllR Estávl VEN- TS Vrávs frscs Tprturs áxs íns nt: Àrrí Snts Dnt 20; 67; Bngfl 23U l?; Bnsucs 28 34;

Leia mais

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^ rfltcífl c s nn LE MT N T*r 3!l PG. rt -.tyrw.-puf m: RM NV PREFE NTL, 2 ( crrspndnt) Ntcs EL 0 SffcKltflJw""d Msró nfrmm qu cntns d flg ls, m xtrms cndçõs d mr r, bn.nus pl pdrs públc, tntrm nvdr prftur

Leia mais

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima 1 ÍJMÂ PERSPETIV LUMINS DENTR D NEVEIR I KFEL DB HLND N mmnt, pnrm plitic stá rhi spéts intrssnts, E' um stupnd visã cl.cidscópicá, cujs clrids vrim cd instnt, pr guudi ds glris qu s cnlntm m prcir. Hj

Leia mais

BATERIA R ECARREGÁVEL A LUMÍNIO COM ÂNOD O DE F rnnd Mnul Sus Alvs d Fnsc ( Licncid) Dissrtçã prsntd n Fculd Ciêncis Tcnlgi d Univrsid Nv Lisb pr btnçã d Gru E nrgis Rnvávis Cnvrsã U tilizçã Sustntávl.

Leia mais

gboex lança nova linha de comunicação

gboex lança nova linha de comunicação INFORMATIVO 1/2014 I 38 EDIÇÃO INFORMATIVO 1/2013 I 36 EDIÇÃO Avrsár gbx: 101 As muts cqusts gbx lç v lh cmucçã CERT. AUT. SEAE/MF N O 04/0316/2014 Cfr pág 8 um rplt Prmçõs Rchcmts CMPh xst UM gbx Pr CD

Leia mais

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa # RED1C9AO E ADMINISTRACAO -931 CZZg Strt T!nt Ontri PUBLICAyAO DE -Mvimnt Cmunitdri Prtugus EDITORES -Dmings Mrqus FiZmn AZmid COMPOSI9AO'-Jrg Mndng An Bttnurt ILUSTRAAO -GiZbrt Prist PUBLICIDADE -Frnk

Leia mais

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1 >r rssgum s Chqus rmds m Váris Rgiõs d Línn (Li n r. 5) WNiWWWW*^^ Em Frm Cênic Psnd Prt Lnçd MSCU, 5 (FP) Fi ljiçud um trcir stê- M rtificil Trr, pc- n UltsS, Rss ncv ntêlltc tuinu mun du Spulnlk l Ṫm

Leia mais

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo Cncurs EME ã Jsé d Ri Prt PÁG. 04 www.prtlgzt..br GOIÂI GO QURTFEIR JORL DIÁRIO 25/03/2015 Prvnçã 0,50 EDIÇÃO: 2377 Jli rtir váris trmps RECOMEDÇÕE PÁG. 08 Qum vijr v tmr vcin cntr srmp Lng d TV Entrvist

Leia mais

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw . : ;-, :. ;..,...-^-»-- nm > BBLTEC NCNL v.fti Brn D. Frl1 G. 7/45 H. -/ >» ; ;._ /.v r /,..... ^- ;...; - ;.._.., ;.;. v;,.... ;:;_. _,- ;... ^ ;_... -. _,.;. - :.,iv:-:-. : -\... : : =.,,,^Ji irtwiliüi

Leia mais

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL!" OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL! OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA s l mprr m mss bmb ômc, pnr «M EM 1 8W JRNl, h UR QUC UCLMMV _ D_ l~_ S2 (íf08 U VWCÇÔW _ DÍ ÜS?fflUflW M UM» NCNS QUE ^ k _ PB TT W-SlVRfr /: : Cs Prss gvrn mrcn nvrá r llmlum Jpã, _ ^» _ jl_whh,m» jj--

Leia mais

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas b)fm «>* Grv Lv Estudnts Dirçã Ds Escls: Dnuncid Mcitism n PUC Trblhdrs s Lnçm n Lut Pr um Gvrn Qu Rliz s Rfrms

Leia mais

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética,

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética, Dz Dlgds Brsilirs Prsnts à Sssã d Cnslh Mundil Pi Dêscc Hj Plnári d Câmr Prjt Ds Srvidrs ilt Nív Univrsitári s Trblhdrs Prtstm Cntr Prisã cf Bnit Frchn _bmí Hmí W«!_ mwiwh m\ _WfÍK_Wm_ \_W ^ t****' *-

Leia mais

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social)

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social) OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI Pr Rphl Slimn Pirs (Alun d Curs Cmunicçã Scil) Mngrfi prsntd à Bnc Exmindr, n disciplin Prjts Exprimntis. Orintdr Acdêmic: Prfº Dr. Ptigur Mns d Silvir Jr. UFJF

Leia mais

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO CyftlWDE >,- MANDAM S NTERESSES Dü BrlASlL QUE REATEMS RELAÇÕES CM A U.R.S.S Hmns difrnts pr-.t Alimr Blir.4 Cntid03, rprsntnts st- r plnmnt cm -s ís cnômics divrss, quilustr prlcrmntr qun stü pn nst nqut

Leia mais

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE Um cmpnh mis vigrs pl dvluçã ds nsss bss srá rsst d Brsil prvcdr Brdn mvmimtmm,m^mmmmmmm.wm,,,,.,,,,,,, bii»,.,,,,,,,,!.,,,,,.,»tfw^.ti.i^^w.m,»,,.^.,^^..,.,»,,,,,,,»!.,n., i»in,».iin.iir.iu.nu nm>im»mmmmmmlm

Leia mais

APLICAÇÃO DE MODELOS DE PREVISÃO DE DEMANDA EM UMA FARMÁCIA HOSPITALAR

APLICAÇÃO DE MODELOS DE PREVISÃO DE DEMANDA EM UMA FARMÁCIA HOSPITALAR APLICAÇÃO DE ODELOS DE PREVISÃO DE DEANDA E UA FARÁCIA HOSPITALAR rin Wil Afns Univrsidd Fdrl d Juiz d Fr Rrt lhirs rir Filh Univrsidd Fdrl d Juiz d Fr ri Luci d Olivir Nvs Univrsidd Fdrl d Ri d Jnir RESUO

Leia mais

CURSO DE INTRODUÇÃO AO

CURSO DE INTRODUÇÃO AO 201 O Ç 1 & 4 1 PO PESENTÇÃO DO CUSO DE INDUÇÃO O LINHEN ESPIITUL LIEN P ENTE EOÇÕES & ELÇÕES EQUILIBDS ELIZÇÃO PESSOL - 1 d INDUÇÃO PO d COCHING ESTEL ESTEL é um pr c ss d ut c nh cim nt, strtégi rintçã,

Leia mais

CAPA. Marketing Direto - Set/10 - nº 101 - Ano IX

CAPA. Marketing Direto - Set/10 - nº 101 - Ano IX CP 10 Mrkting n linh Dirt O mrcd tlfni stá m prcss trnsfrmçã. O bm crscimnt pssu, ufri d prtbilid tmbém. O rsultd é sgmnt qu gr brig mntr ptncilizr sus clints. Pr tnt, invst m rlcinmnt n mpliçã srviçs

Leia mais

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje " s,i "JTÁRQUCS, fl h MRÍTMS, FERRVÁRS EXCLUÍDS PR VRM M SLÁR-MNM DórCr$18,30PrLight CRMNS CNCESSÃ D StTMC NSCÁVEL EMPRÊ- S MERCN SERVU DE PRETEXT UM EXPR- TÇ DE LUCRS, DE 26 MLHÕES titul d rmss d dividnds,

Leia mais