Wolters' Mini-woordenboek Portugees/Nederlands Nederlands/Portugees

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Wolters' Mini-woordenboek Portugees/Nederlands Nederlands/Portugees"

Transcrição

1

2 1 Wolters' Mini-woordenboek Portugees/Nederlands Nederlands/Portugees

3 Deze bladzijde is et opzet leeg gelaten

4 3 PORTUGEES NEDERLANDS NEDERLANDS PORTUGEES Kosos-Z&K Uitgevers, Utreht/Antwerpen

5 4 Alle rehten voorbehouden. Niets uit deze uitgave ag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoatiseerd gegevensbestand o openbaar geaakt, in enige vor o op enige wijze, hetzij elektronish, ehanish, door otokopieën, opnaen o op enige andere anier, zonder vooragaande shritelijke toesteing van de uitgever. Deze uitgave is et de grootste zorgvuldigheid saengesteld. Noh de aker noh de uitgever stelt zih aansprakelijk voor eventuele shade als gevolg van eventuele onjuistheden en/o onvolledigheden in deze uitgave. 8e druk, by Berlitz Publishing Co. Ltd Nederlandstalige uitgave: Kosos-Z&K Uitgevers B.V., Utreht Oslagontwerp: Teo van Gerwen Design ISBN D/1999/0108/062 NUGI 471/503

6 5 Inhoud Indie Voorwoord 7 Portugees/Nederlands Português/Holandês Inleiding 11 Uitspraak 12 Woordenboek 15 Culinaire woordenlijst 147 Portugese werkwoorden 165 Portugese akortingen 176 Telwoorden 179 Tijd 180 Enkele nuttige zinnen 181 Nederlands/Portugees Holandês/Português Introdução 188 Guia de pronúnia 189 Abreviaturas 191 Diionário 193 Léxio gastronóio 346 Verbos irregulares holandeses 356 Abreviaturas holandesas 361 Nuerais 364 As horas 365

7 7 Voorwoord Wolters' Mini-woordenboeken bevatten rui begrippen et hun uitspraak in twee talen. Zij zijn opat en bieden een uitstekende oderne basiswoordenshat. Wolters' Mini-woordenboeken zijn ook bijzonder handzaa en kunnen geakkelijk ee op reis o naar shool. Zowel na het gedeelte Portugees/Nederlands als het gedeelte Nederlands/Portugees tret u in dit woordenboek praktishe aanvullingen aan, zoals een woordenlijst van ulinaire begrippen; vooral handig in een restaurant bij het lezen van de enukaart inoratie over tijdsaanduiding, telwoorden, de dagen van de week, onregelatige werkwoorden, veelgebruikte akortingen en een lijst et nuttige uitdrukkingen en zinnen. Kosos-Z&K Uitgevers

8 Portugees/Nederlands Português/Holandês

9 10 Akortingen adj bijvoeglijk naawoord Br annelijk (Braziliaans) adv bijwoord pl annelijk eervoud art lidwoord plbr annelijk eervoud Br Braziliaans (Braziliaans) 'de'-woord n zelstandig naawoord onj voegwoord nu telwoord vrouwelijk pl eervoud Br vrouwelijk (Braziliaans) pre voorvoegsel pl vrouwelijk eervoud prep voorzetsel plbr vrouwelijk eervoud pron voornaawoord (Braziliaans) v werkwoord annelijk vbr werkwoord (Braziliaans) nt 'het'-woord

10 11 Inleiding Het woordenboek is zodanig opgezet, dat het zoveel ogelijk beantwoordt aan de eisen van de praktijk. Onnodige taalkundige aanduidingen zijn ahterwege gelaten. De volgorde van de woorden is strikt alabetish, ook als het saengestelde woorden betret. Als enige uitzondering op deze regel zijn enkele idioatishe uitdrukkingen als een azonderlijk artikel opgenoen, waarbij het eest toonaangevende woord van de uitdrukking bepalend is voor de alabetishe rangshikking. Wanneer bij een grondwoord ageleide saenstellingen en uitdrukkingen zijn gegeven, staan deze in alabetishe volgorde. Ahter elk grondwoord vindt u, wanneer van toepassing, de woordsoort. Wanneer bij hetzelde grondwoord eerdere woordsoorten behoren, zijn de vertalingen telkens naar woordsoort gegroepeerd. Wanneer in ageleide saenstellingen en uitdrukkingen het teken ~ wordt gebruikt, duidt dit een herhaling aan van het grondwoord als geheel. In onregelatige eervoudsvoren van saengestelde woorden wordt alleen het gedeelte dat verandert, voluit geshreven en het onveranderde deel aangegeven door een liggend streepje (-). bv. abre-latas (pl ~) atual adj (pl -ais) eervoud: abre-latas atuais Een sterretje (*) voor een werkwoord geet aan dat dit werkwoord onregelatig is. Voor nadere bijzonderheden kunt u de lijst van onregelatige werkwoorden raadplegen. Het woordenboek is gebaseerd op het Portugees zoals dat in Portugal gesproken en geshreven wordt. Alle woorden en betekenissen van woorden die uitsluitend in Brazilië voorkoen, zijn als zodanig aangegeven.

11 12 Uitspraak Hieronder vindt u een overziht van de uitspraak van Portugese letters en klanken. Uiteraard zijn de klanken zoals die in twee vershillende talen voorkoen nooit heleaal dezelde, aar als u onze aanwijzingen volgt zult u zih zonder veel oeite verstaanbaar kunnen aken. Letters die hieronder niet beshreven zijn worden in o eer op gelijke wijze uitgesproken als in het Nederlands. Medeklinkers b altijd zaht, als in nabij voor een edeklinker, a, o en u als k in kat; voor e o i en geshreven als ç als s in sier h als sj in sjouwen d altijd zaht als in naderen g voor a, o o u als een zahte k zoals de g in goal; voor e en i als een zj-klank zoals de g in genie h wordt nooit uitgesproken j als de zj zoals j in jus l vooral aan het eind van een woord 'dik' uitgesproken, ongeveer zoals in het Engelse hall lh als lj zoals in iljoen aan het eind van een woord saen et de vooragaande klinker uitgesproken als een neusklank; anders als van aal n aan het eind van een woord saen et de vooragaande klinker uitgesproken als een neusklank; anders als n van nat nh als nj van ranja q voor ua o uo als k gevolgd door een zahte w-klank; voor e en i als k in kat r aan het begin van een woord o als dubbel-r (arro) als een rollende r voor in de ond uitgesproken o als een keel-r; in andere gevallen als zahte r (aro)

12 13 s tussen twee klinkers en aan het eind van een woord, gevolgd door een woord dat et een klinker begint als z in zee; aan het begin van een woord o geshreven als ss als s in saen; aan het eind van een woord en voor,, p, q, t als sj in sjouwen; voor overige edeklinkers als zj x tussen twee klinkers eestal als sj, aar ook als s, x o z; voor een edeklinker als sj; in ex- als z z aan het begin van een woord o tussen klinkers als z in zee; aan het eind van een woord en voor,, p, q, t als sj in sjouwen Klinkers a onbekletoond o voor, n o nh, aar niet in dezelde lettergreep ongeveer als de Nederlandse e in ahter; geshreven et ~, o voor o n als neusklank; bekletoond als a van kat e bekletoond vaak als e in ver, sos als ee in veer; onbekletoond als e in ahter; aan het begin van een woord als de ie in hiel; é als in pet; ê als de e in zee, aar korter i als ie in zie, aar korter o bekletoond sos als pot en sos als oo in boot; onbekletoond als oe in boek, aar korter ô, ou als oo in boot u in gue, gui, que, en qui niet uitgesproken; in gua, qua en quo als zahte w, anders als oe in boek 1) Portugese klinkers worden hal-lang (bekletoond) o kort (niet bekletoond), aar nooit lang uitgesproken zoals in het Nederlands kaas o beek. 2) Het Portugees kent een aantal neusklanken, die aangegeven worden d..v. een tilde boven de klinker. Deze worden nasaal, dat wil zeggen door de neus en de ond tegelijkertijd uitgesproken.

13 14 Tweeklanken Een tweeklank bestaat uit twee klinkers, waarvan er één sterk is (bekletoond) en de andere zwak (niet bekletoond) en die saen als één klinker worden uitgesproken, zoals de Nederlandse ei. In het Portugees is de tweede klinker eestal zwak. Het Portugees kent ook nasale tweeklanken. De tweeklanken die door de ond worden uitgesproken zijn: ai, au, ao, ei, eu, iu, oi, ou, ui; de neus-tweeklanken zijn ãe, ão en õe. Kletoon De kletoon ligt gewoonlijk op de voorlaatste lettergreep: Holanda, desulpe. Eindigt een woord op l, r, z, tweeklank, i() o u() dan krijgt de laatste lettergreep de kletoon: Portugal, rapaz, algu Woorden die niet aan deze regels voldoen, krijgen een geshreven aent (', ^, ~) o de kletoon aan te geven; ' bekletoond en open uitspraak, ^ bekletoond en gesloten uitspraak, ~ bekletoond en nasaal uitgesproken.

14 A 15 aeitar a pron haar; prep aan, op; bij, tegen, naar, tot abadia abdij abaixar v *neerlaten abaixo adv over; neer; onder abaixo-assinado ondergetekende abajur lapenkap abalroaento aanvaring abanar v shudden; waaieren abandonar v *verlaten, *ahterlaten abastado adj beiddeld abasteiento aanvoer abatido adj neerslahtig abesso abes nt abelha bij abençoar v zegenen aberração (pl -ções) awijking aberto adj open abertura ouverture ; opening abibe kieviet abiso agrond abóbada gewel nt *abolir v ashaen aborreer v ergeren aborreido adj vervelend; naar aborreiento ergernis aborto abortus ; iskraa abotoar v knopen abraçar v ohelzen abraço ohelzing abrandar v verzahten; vertragen abre-garraas (pl ~) lesopener abre-latas (pl ~) blikopener abreviatura akorting abrigar v beshutten abrigo beshutting Abril april abrir v openen; opendraaien absolutaente adv absoluut absoluto adj absoluut absolvição (pl -ções) vrijspraak abstéio geheelonthouder *abster-se de zih *onthouden van abstrato adj abstrat absurdo adj absurd abundânia overvloed abundante adj overvloedig abuso isbruik nt abutre gier aabado adj voorbij, op; ~ de pas aabar v aaken; stoppen, eindigen, beëindigen; *alopen aadeia aadeie ; ~ das belas-artes kunstaadeie aalar v kaleren; aalar-se bedaren aapaento kap nt aapar v kaperen; luiden aaso toeval nt; por ~ toevallig ação (pl ações) handeling, atie, daad, aandeel nt; ações eeten aeder v verlenen; insteen et aeitar v aepteren, *aanneen

15 aelerador aelerador gaspedaal nt aelerar v versnellen aenar v zwaaien aender v *aansteken; aanzetten aento nadruk ; aent nt aentuar v benadrukken aepipe lekkernij ; aepipes hors-d'oeuvre áer esdoorn aera de over aertar v *treen; aanpassen aessível adj (pl -eis) toegankelijk; bereikbaar aesso toegang aessório adj bijkostig; aessórios toebehoren nt, aessoires pl ahaque kwaal ahar v enen; *vinden; ahados e perdidos gevonden voorwerpen aidentado adj heuvelahtig; hobbelig aidental adj toevallig aidente ongeval nt áido zuur nt aia adv ohoog; boven, op alaar v toejuihen alarar v ophelderen ane ane aço staal nt; ~ inoxidável roestvrij staal aolher v verwelkoen aolhiento welko nt; onthaal nt aoodação (pl -ções) aoodatie aoodar v *onderbrengen; 16 adaptar aanpassen aopanhar v begeleiden, vergezellen aonhegado adj gezellig aonselhar v *aanraden, adviseren aonteer v gebeuren, zih *voordoen, *voorkoen aonteiento gebeurtenis aordado adj wakker aordar v wekken; wakker *worden aordo akkoord nt; regeling, overeensteing ; de aordo! in orde! aostuar v wennen areditar v geloven aresentar v uitbreiden; toevoegen ata notulen pl atividade ativiteit ativo adj bedrijvig, atie ato daad ; akte ; bedrij nt ator ateur atriz atrie atuação (pl -ções) optreden nt atual adj (pl -ais) atueel; tegenwoordig atualente adv thans atuar v *optreden açúar suiker ; torrão de ~ suikerklontje nt ausação (pl -ções) aanklaht ausado verdahte ausar v beshuldigen, aanklagen adaptar v aanpassen; ~ a aanpassen aan

16 adega adega wijnkelder adepto supporter adequado adj passend; voldoende *aderir a *aanhangen adesivo hehtpleister adestrar v dresseren; trainen adeus vaarwel nt; adeus! dag! adiaento uitstel nt adiantadaente adv van tevoren adiantado adj gevorderd adiantaento voorshot nt adiantar v *voorshieten adiante prep voor; ~ de voor adiar v uitstellen adição (pl -ções) optelling ; toevoeging adiional adj extra adiionar v optellen adivinha raadsel nt adivinhar v *raden adjetivo bijvoeglijk naawoord adinistração (pl -ções) adinistratie ; bestuur nt adinistrar v beheren; toedienen adinistrativo adj adinistratie, bestuurlijk adiração (pl -ções) bewondering ; verwondering adirador an adirar v bewonderen adissão (pl -sões) toelating ; toegang aditir v *toelaten; *toegeven adoçar v zoet aken 17 aogador adolesente tiener ; adj jeugdig adoptar v adopteren; *aanneen, *overneen adorar v *aanbidden adorável adj (pl -eis) lie adoreer v in slaap sussen; in slaap *vallen adoreido adj in slaap adquirir v *verwerven; aanshaen adulto adj volwassen; volwassene advérbio bijwoord nt adversário tegenstander adverso adj akerig; tegengesteld *advertir v waarshuwen advogado advoaat, raadsan advogar v pleiten aéreo adj luhtig aeroporto luhthaven aastado adj agelegen aável adj (pl -eis) vriendelijk aeção (pl -ções) aandoening aetado adj geaeteerd aetar v beïnvloeden; veinzen aetuoso adj lie; aanhankelijk aeição (pl -ções) genegenheid aiado adj sherp aiar v *slijpen ainal adv uiteindelijk airar v bevestigen, beweren airativo adj bevestigend alição (pl -ções) bedroedheid aligir-se v zih ongerust aken aluente zijrivier aogador Br hoke

17 aogar 18 alare aogar v *verdrinken aortunado adj gelukkig Ária Arika; Ária do Sul Zuid-Arika ariano adj Arikaans; Arikaan arouxar v vertragen augentar v *verjagen aundar-se v *zinken agarrar v *grijpen; pakken; agarrar-se zih *vasthouden agênia vertegenwoordiging; agentshap nt; ~ de eprego arbeidsbureau nt; ~ de inorações inlihtingenkantoor nt; ~ de turiso verkeersbureau nt; ~ de viagens reisbureau nt agenda agenda ; notitieboek nt agente agent, vertegenwoordiger ; ~ de viagens reisagent, ~ iobiliário akelaar ágil adj (pl ágeis) lenig; atie agir v handelen; *optreden agitação (pl -ções) onrust agora adv nu; até ~ tot nu toe; de ~ e diante voortaan Agosto augustus agradar v *bevallen agradável adj (pl -eis) aangenaa, aardig, prettig, ijn, leuk agradeer v danken, bedanken agradeido adj dankbaar agrao nietje nt agrário adj agrarish *agredir v *aanvallen agressivo adj agressie agrião (pl -iões) waterkers agríola adj landbouw agriultor landbouwer agriultura landbouw agrupar v rangshikken água water nt; ~ orrente stroend water; ~ doe zoet water; ~ do ar zeewater nt; ~ gasiiada sodawater nt; ~ gelada ijswater nt; ~ ineral ineraalwater nt; ~ oxigenada watersto peroxide, ~ potável drinkwater nt aguaeiro stortbui, regenbui água-orte ets aguarela aquarel agudo adj sherp, auut aguentar v *houden; *verdragen águia arend agulha naald ; spits aí adv daar ainda adv nog; ~ agora zopas; ~ assi niettein; ~ be gelukkig; ~ que oshoon aipo selderij ajoelhar v knielen ajuda hulp, *steun ajudante helper ; adjudant ajudar v *helpen ajustar v aanpassen; astellen ajuste shikking alabote heilbot alargar v verwijden alarido kabaal nt alarar v alareren alare alar nt; ~ de inêndio brandalar nt; ~ de arro autoalar nt

18 alavana alavana hendel, heboo ; ~ das udanças versnellingspook albergue herberg ; ~ de juventude jeugdherberg álbu albu nt alahora artisjok alançar v bereiken alane bereik nt alçapão (pl -pões) luik nt alatrão teer /nt ale eland álool (pl -ois) alohol ; ~ desnaturado brandspiritus ; laparina de ~ spirituslap aloólio adj aloholish; aloholist alunha bijnaa aldeia dorp nt aldeola gehuht nt alegrar v opvrolijken alegre adj vrolijk alegria vreugde, vrolijkheid, pret aleijado adj kreupel alé adv verder; ~ de voorbij, verder dan; bovendien, behalve; ~ disso trouwens, bovendien; ais ~ verder Aleanha Duitsland aleão adj ( -ã; pl -ães) Duits; Duitser alergia allergie alabeto alabet nt alae sla alaiate kleeraker alândega douane 19 aloçar alinete speld ; ~ de segurança veiligheidsspeld ; prender o alinetes vastspelden alorrea kwal algariso ijer nt álgebra algebra algeas pl handboeien pl algibeira zak algo adv enigszins; pron iets algodão (pl -dões) katoen nt/, watten pl; de ~ katoenen algué pron ieand algu pron wat; enige alguns adj enkele, enige alho knolook nt ali adv daar, ginds; para ~ daarheen aliado bondgenoot ; Aliados Geallieerden pl aliança bondgenootshap nt; trouwring aliate tang aliere grondslag alientação (pl -ções) voedsel nt alientar v voeden; adj voedings-; intoxiação ~ voedselvergitiging alientíio adj voedzaa aliento voedsel nt alínea alinea aliviar v verlihten alivio veradeing, verlihting ala ziel alanaque alanak alirante adiraal aloçar v lunhen

19 aloço aloço iddageten nt, lunh ; pequeno ~ ontbijt nt aloada hoodkussen nt; kussen nt aloução (pl -ções) rede alojaento onderdak nt, logies nt alojar v *onderbrengen alongar v verlengen alperhe abrikoos alpiniso bergsport altar altaar nt alteração (pl -ções) wijziging, verandering alterar v veranderen, wijzigen alterar v twisten alternado adj awisselend alternativa alternatie nt altialante luidspreker altitude hoogte altivo adj hooghartig alto adj hoog; lang, groot; luid; verhoging ; alto! halt! altura hoogte alugar v huren; verhuren; para ~ te huur aluguer verhuren nt; ~ de arros autoverhuur aluiar v verlihten aluno leerling alvará otrooi nt alvo ikpunt nt; doel nt âago kern aaldiçoar v vervloeken aaentar v zogen aanhã adv orgen aanheer dageraad aante innaar, aîtresse 20 aizade aar v *liehebben, *houden van aarelo adj geel aargo adj bitter aarrotar v kreuken aável adj (pl -eis) vriendelijk âbar barnsteen nt abiionar v abiëren, verlangen abiioso adj eerzuhtig, abitieus abiente steing, seer abíguo adj dubbelzinnig abos pron beide abulânia abulane, ziekenauto aeaça bedreiging aeaçador adj dreigend; bedreiger aeaçar v bedreigen; dreigen aeixa prui ; ~ passada pruiedant aêndoa aandel aendoi pinda Aéria Aerika; ~ Latina Latijns-Aerika aeriano adj Aerikaans; Aerikaan aetista aethist aianto asbest nt aiga vriendin aígdalas pl aandelen (klieren) aigdalite aandelontsteking aigo vriend, adj bevriend aiar v verwennen aistoso adj aiaal aizade vriendshap

20 anistia 21 antigaente anistia anestie aoníao aonia aontoar v opstapelen aor liede ; eu ~ lieveling aora oerbei ; ~ silvestre braa aorteedor shokbreker ; geluidsdeper aostra onster nt; exeplaar nt apliação (pl -ções) uitbreiding ; vergroting apliar v vergroten; uitbreiden aplo adj ovangrijk; wijd auleto aulet analabeto analabeet analisar v ontleden, analyseren análise analyse analista analist análogo adj analoog ananás ananas anão ( anã; pl anões) dwerg anarquia anarhie anatoia anatoie ana heup anhova ansjovis aninho hark ânora anker nt andaie steiger andar v *lopen, stappen; *gaan; *rijden; gang, loop ; verdieping, etage ; ~ o ogaan et; ~ térreo Br begane grond andorinha zwaluw anedota op anel (pl anéis) ring ; ~ de noivado verlovingsring aneia bloedaroede anestesia verdoving anestésio verdovend iddel anexar v annexeren anexo bijlage ângulo hoek aniado adj druk anial (pl -ais) dier nt; beest nt; ~ de estiação huisdier nt; ~ de rapina roodier nt aniar v opvrolijken aniversário verjaardag anjo engel ano jaar nt; ~ bissexto shrikkeljaar nt; Ano Novo nieuwjaar anoiteer avondsheering anónio adj anonie anoral adj (pl -ais) abnoraal anotar v verduidelijken; *opshrijven ansiedade bezorgdheid ansioso adj verlangend anteedente adj vroeger anteipadaente adv vooruit do anteguerra vooroorlogs antena antenne anteonte adv eergisteren antepassado voorouder ; adj voorgaand anterior adj vroeger anteriorente adv voorheen antes adv van tevoren, tevoren; eerder; ~ de voor; ~ que voordat antibiótio antibiotiu nt antiongelante antivries antigaente adv vroeger

21 antigo 22 apliar antigo adj vooralig; antiek; oud antiguidade oudheid ; antiquiteit antipatia antipathie, akeer antipátio adj onvriendelijk, naar antiquado adj ouderwets antiquário antiquair antisséptio antiseptish iddel antologia bloelezing anual adj (pl -ais) jaarlijks anualente adv jaarlijks anuário jaarboek nt anular v annuleren; adj ringvorig anuniar v aankondigen; bekendaken anúnio bekendaking ; advertentie, annone ; relaespot anzol (pl anzóis) vishaak apagado adj uit, gedood; lets apagar v doven; *uitdoen apaixonado adj verlied; hartstohtelijk apalpar v betasten apanhar v *vervangen; oprapen, halen aparausar v shroeven apara-lápis (pl ~) puntenslijper aparar v bijknippen apareer v *vershijnen aparelho toestel nt; apparaat nt aparênia aanblik, voorko- en nt; gedaante, shijn aparentado adj verwant aparente adj duidelijk; blijkbaar aparenteente adv blijkbaar aparição (pl -ções) vershijning apartaento lat ; apparteent nt *apear-se v uitstappen apelido ahternaa ; Br bijnaa ; ~ de solteira eisjesnaa apelo appèl nt, beroep nt apêndie blindedar ; toevoeging apendiite blindedarontsteking apereber v beerken aperitivo aperitie nt/ apertado adj nauw, krap apertar v strak *trekken; apertarse strakker *worden aperto druk ; ~ de ão handdruk apesar de ondanks, ongeaht apeteer v zin *hebben in apetite eetlust ; trek apetitoso adj sakelijk apinhado adj overvol apito luitje nt aplanar v egaliseren aplaudir v applaudisseren; *aanprijzen aplausos pl applaus nt; insteing apliação (pl -ções) toepassing ; ijver apliado adj ijverig apliar v toepassen; gebruiken;

22 apogeu 23 Argélia apliar-se a zih toeleggen op; *gelden voor apogeu spits ; hoogtepunt nt, toppunt nt apoiar-se v leunen apólie polis apontador Br puntenslijper apontaento notitie apontar v *aanwijzen; ikken op; ~ para rihten op aposta weddenshap apostar v wedden apreiação (pl -ções) waardering apreiar v erkennen, waarderen apreender v beslag leggen op aprender v leren apresentar v *aanbieden; introdueren; apresentar-se zih aanelden; *optreden apressadaente adv haastig apressado adj haastig apressar-se v zih haasten apropriado adj gepast, geshikt, passend aprovação (pl -ções) goedkeuring ; insteing aprovar v goedkeuren; insteen aproveitar-se v proiteren aproxiadaente adv ongeveer; bijna aproxiado adj bij benadering aproxiar-se v naderen aptidão (pl -dões) geshikt-heid aqueedor verwaring ; ~ de iersão dopelaar aqueer v verwaren aqueiento verwaring ; ~ entral entrale verwaring aquele adj die; pron die; aqueles die aqui adv hier aquilo pron dat; die aquisição (pl -ções) aquisitie ar luht ; air nt, uiterlijk nt; ao ~ livre buiten; ~ ondiionado luhtverversing ; orrente de ~ toht árabe adj Arabish; Arabier Arábia Saudita Saoedi-Arabië arado ploeg arae ijzerdraad nt aranha spin ; teia de ~ spinnenweb nt arbitrário adj willekeurig árbitro sheidsrehter arborizado adj bebost arbusto struik ara kist ; ark arada gewel nt, galerij arebispo aartsbisshop arhote akkel aro boog, poort aro-iris (pl ~) regenboog arder v branden ardil (pl -is) list ardósia lei nt (steensoort) área oppervlakte areia zand nt arejaento luhtverversing arejar v luhten arenoso adj zanderig arenque haring Argélia Algerije

23 argelino krabber arranhão (pl -hões) krab, shra arranhar v krabben arranjar v ordenen; regelen; arranjar-se o zih *behelpen et arrastar v slepen arredondado adj agerond arredores pl ogeving ; buitenwijk arreliar v plagen arreessar v gooien arrendaento paht arrendar v huren; verpahten arrependiento berouw nt arrepio rilling arrisado adj riskant arrisar v wagen arrogante adj arrogant arrojado adj stoutoedig arroz rijst arruinar v ruïneren arruadora ouvreuse arruar v opruien, regelen arte kunst ; artes e oíios kunstnijverheid artéria slagader ; ~ prinipal hoodstraat artesanato handwerk nt artiulação (pl -ções) gewriht nt; artiulatie artiiial adj (pl -ais) kunstatig artiíio kunstgreep artigo artikel nt; lidwoord nt; artigos do toalete toiletartikelen pl artista kunstenaar, kunsteargelino adj Algerijns; Algerijn Argentina Argentinië argentino adj Argentijns; Argentijn argila klei arguentar v arguenteren arguento arguent nt árido adj dor aritétia rekenkunde ara wapen nt aração (pl -ções) ontuur nt aradilha val arado adj gewapend arador reder aradura harnas nt arar v bewapenen ararinho Br garen- en bandwinkel arário kast arazé agazijn nt, opslagplaats ; warenhuis nt arazenage opslag arazenar v *opslaan arazenista grossier aroa aroa nt arqueado adj gebogen arquejar v hijgen arqueologia oudheidkunde, arheologie arqueólogo arheoloog arquiteto arhitet arquitetura bouwkunde, arhitetuur arquivo arhie nt; dossier nt arranar v *uittrekken; wegrukken arranha-éus (pl ~) wolken- 24 artista

24 artístio 25 atar nares artístio adj artistiek, kunstzinnig árvore boo ; ~ de aes nokkenas asa vleugel ; handvat nt asendênia astaing asender v *ohooggaan asensão (pl -sões) stijging ; bekliing asensor lit asalto asalt nt Ásia Azië asiátio adj Aziatish; Aziaat asilo asiel nt, tehuis nt; gestiht nt asa asta nt asneira stoiteit aspas pl aanhalingstekens pl aspeto aspet nt; voorkoen nt áspero adj ruw aspirador stozuiger aspirar v inadeen; *(op)zuigen; nastreven; ~ a beogen aspirina aspirine assaltar v *aanvallen; *inbreken assalto overval ; aanval assar v roosteren assassinar v veroorden assassínio oord assassino oordenaar assaz adv voldoende; taelijk asseado adj net, keurig assegurar v verzekeren assebleia bijeenkost, vergadering asseelhar-se v *lijken op assento stoel ; zitvlak nt assi adv zo; ~ oo evenals; ~ por diante enzovoort; ~ que zodra assinalar v *aangeven; signaleren assinante abonnee assinar v ondertekenen; zih abonneren assinatura handtekening; abonneent nt; ~ de teporada seizoens-abonneent nt assistênia opkost, assistentie, steun assistente assistent assistir v assisteren, *helpen; ~ a bijwonen assobiar v *luiten assoiação (pl -ções) vereniging, genootshap nt assoiar v assoiëren; assoiar-se a zih *aansluiten bij; assoiarse o *ogaan et assoprar v *blazen; hijgen; *voorzeggen assunto aangelegenheid, zaak ; kwestie assustado adj bang assustador adj griezelig; eng assustar v *doen shrikken; assustar-se *shrikken astronoia sterrenkunde astuto adj sli; listig ataador aanvaller, veter ataar v *aanvallen; *vastbinden atalho pad nt ataque aanval, beroerte atar v *binden; *saenbinden, vastaken; ~ nu olho bun-

25 atareado delen atareado adj druk até prep tot, tot aan; ~ agora tot zover; ~ que tot, totdat atenção (pl -ções) aandaht ; prestar ~ letten op; prestar ~ a letten op; aandaht besteden aan atenioso adj attent; zorgzaa atender v bedienen; opletten atento adj attent aterrador adj angstwekkend aterrar v landen; beangstigen aterrorizar v shrik *aanjagen atestado adj ageladen; bewijs nt, akte ; ~ de saúde gezondheidsattest nt atestar v verklaren; opvullen ateu ( ateia) atheïst atingir v bereiken; raken atirar v *werpen; *shieten atitude houding Atlântio Atlantishe Oeaan atleta atleet atletiso atletiek atosera atoseer atóio adj atoish; atooatordoado adj duizelig atorentar v kwellen atraar v aanleggen; *vastgrijpen atração (pl -ções) attratie atrativo aantrekking ; adj aantrekkelijk atraente adj aantrekkelijk *atrair v *aantrekken atrás adv ahter; terug atrasado adj te laat; ahterstallig atrasar v vertragen 26 autoobiliso através adv over, door atravessar v *oversteken, *gaan door; hinderen atrevido adj vrijpostig; dapper *atribuir v *toewijzen átrio hal atroz adj gruwelijk atu tonijn audáia dur audiênia publiek nt auditório auditoriu nt audível adj (pl -eis) hoorbaar aula aula, les auentar v vereerderen; verhogen auento toenae ; verhoging ; opslag aurora dageraad ausultador teleoonhoorn ausênia awezigheid ausente adj awezig; weg Austrália Australië australiano adj Australish; Australiër Áustria Oostenrijk austríao adj Oostenrijks; Oostenrijker autêntio adj authentiek, eht; oorspronkelijk autoarro bus auto-estrada snelweg ; autoweg autoátio adj autoatish; distribuidor ~ de selos postzegelautoaat autoatização (pl -ções) autoatisering autoobiliso autoobilise

26 autoobilista 27 azulejo nt autoobilista autoobilist autoóvel (pl -eis) auto ; andar de ~ *autorijden autonoia zelbestuur nt autónoo adj zelstandig, autonoo autópsia autopsie autor shrijver, auteur autoridade gezag nt; autoridades autoriteiten pl, overheid autoritário adj autoritair autorização (pl -ções) toesteing, perissie ; ahtiging, vergunning ; ~ de residênçia verblijsvergunning ; ~ de trabalho werkvergunning autorizar v een vergunning verlenen; ~ a *laten; *estar autorizado *ogen auto-serviço zelbediening auxiliar v *bijstaan, *helpen avalanhe lawine avaliação (pl -ções) shatting avaliar v shatten avançar v vorderen, *vooruitgaan; *doorgaan avanço voorsprong ; vooruitgang avante adv voorwaarts avarento adj gierig avaria panne, otorpeh, averij avariado adj beshadigd, kapot avariar-se v *stukgaan ave vogel ; ~ arinha zeevogel ; aves de riação gevogelte nt aveia haver avelã hazelnoot avenida laan avental (pl -ais) short aventura avontuur nt; aaire aventurar v wagen aversão (pl -sões) hekel, aversie, tegenzin do avesso binnenstebuiten avestruz struisvogel avião (pl aviões) vliegtuig nt, toestel nt; ~ a jato straalvliegtuig nt avisar v waarshuwen; adviseren, ededelen aviso waarshuwing ; aankondiging ; advies nt avistar v in ziht *krijgen; ondersheiden avó grootoeder ; oa ; avozinha oa avô grootvader ; avós grootouders pl; avozinho opa à-vontade ongedwongenheid, geak nt azáaa drukte azar peh ; toeval nt azedo adj zuur azeite olijolie azeitona olij azia aagzuur nt azinhaga pad nt azoto stiksto azul adj (pl azuis) blauw azulejo tegel

27 B baalhau kabeljauw baia bekken nt; bassin nt baço adj do, at baon spek nt batéria baterie baga bes bagageira bagagerek nt bagage bagage ; ~ de ão handbagage baía baai bailado ballet nt baile bal nt bainha zoo bairro wijk ; ~ pobre ahterbuurt baixa-ar eb baixar v verlagen baixo adj klein; laag; diep; bas ; e ~ beneden; para ~ naar beneden; neer, olaag bala kogel balança weegshaal balançar v balaneren, zwaaien; balançar-se shoelen balané wip balanço balans ; Br shoel balão (pl balões) ballon balas plbr snoepgoed nt balaustrada leuning balbuiar v staelen balão (pl -ões) toonbank ; balie ; balkon nt balde eer 28 barquinho balé Br ballet nt baleia walvis baliza doel nt baloo adj dik; ijdel baloiçar v shoelen baloiço shoel babu baboe nt banana banaan bano bank banda orkest nt bandeira vlag bandido bandiet banhar-se v baden banheira badkuip banheiro Br badkaer banho bad nt; banhos geneeskrahtig bad; toar ~ een bad *neen; toar u ~ de sol zonnebaden; toua de ~ baduts ; traje de ~ Br zwebroek baptiso doop, doopsel nt baptizar v dopen bar bar ; aé nt, kroeg baralhar v ixen, shudden barato adj goedkoop barba baard ; *azer a ~ zih *sheren *barbear-se v zih *sheren barbeiro kapper baro boot ; ~ a otor otorship nt, otorboot ; ~ a reos roeiboot ; ~a vapor stooship nt; ~ à vela zeilship nt barítono bariton baróetro baroeter barquinho bootje nt

28 barra 29 beringela barra stang ; tralie ; reling barraa loods barrage da barreira barrière ; ~ de proteção vangrail barrete uts barria vaatje nt barriga buik ; ~ da perna kuit barril (pl -is) ton ; vat nt barro terraotta barroo adj barok barulho herrie, ruoer nt base basis *basear v baseren basebol honkbal nt basília basiliek bastante adj voldoende, genoeg; adv vrij, taelijk, nogal bastar v voldoende *zijn bastardo bastaard bata kiel batalha slag batata aardappel ; batatas ritas rites pl batedeira ixer bater v *slaan; kloppen, *stoten, bonzen; *verslaan; ~ as palas klappen bateria au ; batterij baton lippenstit baú koer baunilha vanille bêbado adj dronken; dronkenlap bebé baby ; aloa de ~ reiswieg ; arrinho de ~ kinderwagen beber v *drinken beberete oktail bebida drank ; borrel ; ~ não aloólia risdrank ; bebidas aloólias sterkedrank beo steeg ; ~ se saída doodlopende weg bege adj beige beijar v kussen beijo kus, zoen beira oever ; rand ; à ~de aan de kant van beira-ar kust ; strand nt beira-rio rivieroever belas-artes pl shone kunsten beleza shoonheid belga adj Belgish; Belg Bélgia België belihe ouhette belisar v *knijpen belo adj ooi; knap be adv goed; be! welnu!; está be! goed! be-estar oort nt; welzijn nt bênção (pl ~s) zegen *bendizer v zegenen beneiiar v proiteren beneiiário begunstigde beneíio baat, voordeel nt bengala rotanstok ; wandelstok bengaleiro kapstok bens pl eigendo nt; goederen pl, bezittingen pl benvindo adj welko berço bakerat, wieg beringela aubergine

ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT

ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT ADULT Welcome to The New York Pass Your Key to the City AD LT AD AD DULT AD DULT AD DULT ADU LT Welcome to The New York Pass, your passport to New York that gives you free entry to over 8 attractions. The New

Leia mais

Bomba ligeira para águas residuais Gama ABS MF 154-804 Bomba submersível trituradora Gama ABS Piranha 08 & 09

Bomba ligeira para águas residuais Gama ABS MF 154-804 Bomba submersível trituradora Gama ABS Piranha 08 & 09 Boba ligeira para águas residuais Gaa ABS MF 154-804 Boba subersível trituradora Gaa ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131PT (08/2015) PT Instalação e Manual de Instruções www.sulzer.o 2 Instalação e Manual

Leia mais

SENSOR EM FIBRA ÓPTICA APLICADO À CARACTERIZAÇÃO DE ATUADORES PIEZOELÉTRICOS FLEXTENSIONAIS

SENSOR EM FIBRA ÓPTICA APLICADO À CARACTERIZAÇÃO DE ATUADORES PIEZOELÉTRICOS FLEXTENSIONAIS UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA SENSOR EM FIBRA ÓPTICA APLICADO À CARACTERIZAÇÃO DE ATUADORES PIEZOELÉTRICOS FLEXTENSIONAIS

Leia mais

CHAMADAS DE ÍNDICES. MODA Conheça as principais tendências para o Verão 2014. TURISMO Belezas naturais e muita badalação em Punta Cana

CHAMADAS DE ÍNDICES. MODA Conheça as principais tendências para o Verão 2014. TURISMO Belezas naturais e muita badalação em Punta Cana 3 Ê... omeça a estação mais perfumada e inspiradora do ano a rimavera como um leve sopro antes da chegada dos dias quentes de verão. om ela também vem a proximidade do fim do ano e do planejamento para

Leia mais

Implementação do SIG de Avaliação de Impacte Ambiental do ICN

Implementação do SIG de Avaliação de Impacte Ambiental do ICN Fauldade de Ciênias da Universidade de Lisboa Implementação do SIG de Avaliação de Impate Ambiental do ICN Pedro Jorge GonçalvesVaz Relatório de Estágio Profissionalizante para obtenção da Lieniatura em

Leia mais

INTERNACIONAL. Castrolanda conquista prêmio. SUINOCULTURA: Os melhores do Brasil P. 6 e 7. MEIO AMBIENTE: Descarte correto do óleo P.

INTERNACIONAL. Castrolanda conquista prêmio. SUINOCULTURA: Os melhores do Brasil P. 6 e 7. MEIO AMBIENTE: Descarte correto do óleo P. 1 ANO 7 N 64 PUBLICAÇÃO MENSAL DA COOPERATIVA CASTROLANDA Setembro 2011 INTERNACIONAL Castrolanda conquista prêmio Divulgação COMUNIDADE: Acompanhe a coluna Fique por Dentro Novamente P. 4 e 5 SUINOCULTURA:

Leia mais

V. 02 27/05/2014 2 Velleman nv

V. 02 27/05/2014 2 Velleman nv CAMCOLVC23 FULL HD ACTION AND SPORTS CAMERA FULL HD A CTIE- EN SPORTCAMERA CAMÉRA D'ACTIO N ET DE SPORT FULL HD CÁMARA FULL HD DE ACCIÓN Y PARA DEPORTISTAS FULL HD A CTION- UND SPORTKAMERA CÂMARA DE AÇÃO

Leia mais

Brazilian Portuguese Word List. Pro Lingua s Color. Lexicarry. Pictures for Learning Languages. Patrick R. Moran

Brazilian Portuguese Word List. Pro Lingua s Color. Lexicarry. Pictures for Learning Languages. Patrick R. Moran Lexicarry Brazilian Portuguese Word List Available for Free at www.lexicarry.com ISBN 0-86647-177-4 Pro Lingua s Color Lexicarry Pictures for Learning Languages Patrick R. Moran Copyright 2006 Patrick

Leia mais

INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI

INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI WIRELESS IP COLOUR CAMERA DRAADLOZE IP KLEURENCAMERA CAMÉRA COULEUR IP SANS FIL CÁMARA IP INALÁMBRICA A COLOR DRAHTLOSE IP-FARBKAMERA BEZPRZEWODOWA KOLOROWA KAMERA SIECIOWA USER MANUAL 3 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Leia mais

INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI

INFORMACJA O PRAWACH WŁASNOŚCI WIRELESS IP COLOUR CAMERA DRAADLOZE IP KLEURENCAMERA CAMÉRA COULEUR IP SANS FIL CÁMARA IP INALÁMBRICA A COLOR DRAHTLOSE IP-FARBKAMERA BEZPRZEWODOWA KOLOROWA KAMERA SIECIOWA CÂMARA IP SEM FIOS A CORES USER

Leia mais

Uma arquitetura de baixo acoplamento para execução de padrões de controle de fluxo em grades

Uma arquitetura de baixo acoplamento para execução de padrões de controle de fluxo em grades Uma arquitetura de baixo aoplamento para exeução de padrões de ontrole de fluxo em grades Alexandre Riardo Nardi Tese apresentada ao Instituto de Matemátia e Estatístia da Universidade de São Paulo para

Leia mais

donna tartt O pintassilgo Tradução Sara Grünhagen

donna tartt O pintassilgo Tradução Sara Grünhagen donna tartt O pintassilgo Tradução Sara Grünhagen Copyright 2013 by Tay, Ltd. Proibida a venda em Portugal Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, que entrou em vigor

Leia mais

CCTV PACK H.264 FULL FRAME DVR - 4 IR CAMERAS 500 GB HARD DISK CCTV-PACK H.264 PLEIN ÉCRAN - 4 CAMÉRAS IR - DISQUE DUR 500GO JUEGO DE VIGILANCIA - H

CCTV PACK H.264 FULL FRAME DVR - 4 IR CAMERAS 500 GB HARD DISK CCTV-PACK H.264 PLEIN ÉCRAN - 4 CAMÉRAS IR - DISQUE DUR 500GO JUEGO DE VIGILANCIA - H CCTV PACK H.264 FULL FRAME DVR - 4 IR CAMERAS 500 GB HARD DISK CCTV-PACK H.264 FULL FRAME DVR - 4 IR-CAMERA'S - HARDE SCHIJF 500GB PACK VIDEOSURVEILLANCE DVR H.264 PLEIN ÉCRAN - 4 CAMÉRAS IR - DISQUE DUR

Leia mais

V. 04 23/09/2013 2 Velleman nv

V. 04 23/09/2013 2 Velleman nv WIRELESS IP COLOUR CAMERA DRAADLOZE IP KLEURENCAMERA CAMÉRA COULEUR IP SANS FIL CÁMARA IP INALÁMBRICA A COLOR DRAHTLOSE IP-FARBKAMERA CÂMARA IP CILÍNDRICA SEM FIOS, A CORES BEZPRZEWODOWA KOLOROWA KAMERA

Leia mais

iperi AUTARQUIA ASSOCIADA A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

iperi AUTARQUIA ASSOCIADA A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO iperi AUTARQUIA ASSOCIADA A UNIVERSIDADE DE SAO PAULO Implementação e qualifiação de metodologia de álulos neutrônios em reatores subrítios aionados por fonte externa de nêutrons e apliações Thiago Carluio

Leia mais

V. 08 04/06/2015 2 Velleman nv

V. 08 04/06/2015 2 Velleman nv WIRELESS IP COLOUR CAMERA DRAADLOZE IP KLEURENCAMERA CAMÉRA COULEUR IP SANS FIL CÁMARA IP INALÁMBRICA A COLOR DRAHTLOSE IP-FARBKAMERA CÂMARA IP CILÍNDRICA SEM FIOS, A CORES BEZPRZEWODOWA KOLOROWA KAMERA

Leia mais

RRC RADIO CONTROL RECEIVER

RRC RADIO CONTROL RECEIVER REV 002A High Quality Nautical Equipment RRC RADIO CONTROL RECEIVER R02 R04 R06 R08 R10 R12 PT SE NL Manual de Instalação e uso Bruks och installationsanvisning Gebruikers en installatie handleiding RECEPTOR

Leia mais

In s t i tut o de C i ên cias Sociais D epart am ento de An t ro pol o gi a. Do underground ao mainstream: uma etnografia do Heavy Metal em Brasília

In s t i tut o de C i ên cias Sociais D epart am ento de An t ro pol o gi a. Do underground ao mainstream: uma etnografia do Heavy Metal em Brasília 1 U n iversidad e de Brasília In s t i tut o de C i ên cias Sociais D epart am ento de An t ro pol o gi a Do underground ao mainstream: uma etnografia do Heavy Metal em Brasília Marcos Vinicius De Olivei

Leia mais

Deus está no controle

Deus está no controle Max Luado Deus está no ontrole Esperança e enorajamento para o seu dia a dia Traduzido por EMIRSON JUSTINO A Bíblia Uma mina a ser explorada Numa viagem ao Reino Unido, nossa família visitou um astelo.

Leia mais

Nas tardes do Planalto, os crepúsculos de fogo se confundem com as tintas da aurora. Tudo se transforma em alvorada nesta cidade, que se abre para o

Nas tardes do Planalto, os crepúsculos de fogo se confundem com as tintas da aurora. Tudo se transforma em alvorada nesta cidade, que se abre para o Nas tardes do Planalto, os crepúsculos de fogo se confundem com as tintas da aurora. Tudo se transforma em alvorada nesta cidade, que se abre para o amanhã... ... POR QUE CONSTRUÍ BRASÍLIA Mesa Di re to

Leia mais

Garimpoem Minas Gerais,, 1956 de Cândido Portinari. Óleosobretela, 1,48x1,95m. Reproduçãofotográficade SandraBethlem.

Garimpoem Minas Gerais,, 1956 de Cândido Portinari. Óleosobretela, 1,48x1,95m. Reproduçãofotográficade SandraBethlem. Garimpoem Minas Gerais,, 1956 de Cândido Portinari. Óleosobretela, 1,48x1,95m. Reproduçãofotográficade SandraBethlem. ........................ SEGUNDA VIAGEM A SÃO PAULO E QUADRO HISTÓRICO DA PROVÍNCIA

Leia mais

Seu manual do usuário ARCHOS ARNOVA 10D G3-4GB http://pt.yourpdfguides.com/dref/5473951

Seu manual do usuário ARCHOS ARNOVA 10D G3-4GB http://pt.yourpdfguides.com/dref/5473951 Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para ARCHOS ARNOVA 10D G3-4GB. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no

Leia mais

MANUAL DE ABREVIATURAS, SIGLAS, SÍMBOLOS E CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS DAS FORÇAS ARMADAS

MANUAL DE ABREVIATURAS, SIGLAS, SÍMBOLOS E CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS DAS FORÇAS ARMADAS MINISTÉRIO DA DEFESA MD33-M-02 MANUAL DE ABREVIATURAS, SIGLAS, SÍMBOLOS E CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS DAS FORÇAS ARMADAS 2008 MINISTÉRIO DA DEFESA ESTADO-MAIOR DE DEFESA MANUAL DE ABREVIATURAS, SIGLAS, SÍMBOLOS

Leia mais

Boletim Academia Paulista de Psicologia ISSN: 1415-711X academia@appsico.org.br Academia Paulista de Psicologia Brasil

Boletim Academia Paulista de Psicologia ISSN: 1415-711X academia@appsico.org.br Academia Paulista de Psicologia Brasil Boletim Aademia Paulista de Psiologia ISSN: 1415-711X aademia@appsio.org.br Aademia Paulista de Psiologia Brasil Almeida Ferrari, Rafaela; Porto Witter, Geraldina Motivação na aprendizagem da Língua inglesa

Leia mais

D ir. R esp.: Salvador G om es F e rn an d es

D ir. R esp.: Salvador G om es F e rn an d es Recado DIÀRlO Não. Não v a Revolução que esl.t em jul gamento, mns os políticos que monopolizaram a Arena O tráfico de influência, a corrupção, o uso indevido de dinheiro público e a tisurpação do poder

Leia mais

WWW.SYNQ-AUDIO.COM SUPER HIGH TORQUE V 2.2

WWW.SYNQ-AUDIO.COM SUPER HIGH TORQUE V 2.2 DJ TURNTABLE SUPER HIGH TORQUE P 1... 5 P 7... 11 P 13... 17 P 19... 23 P 24... 28 P 26... 30 WWW.SYNQ-AUDIO.COM Copyright 2003-2004 - 2006 by BEGLEC cva. Reproduction or publication of the content, even

Leia mais

NOIVA DE ALUGUEL KISSES TO GO. Irene Peterson

NOIVA DE ALUGUEL KISSES TO GO. Irene Peterson NOIVA DE ALUGUEL KISSES TO GO Irene Peterson Ele jamais perdia seu coração... O conde Ian Wincott tem coisas mais importantes a fazer do que perder tempo com namoricos. O que ele precisa, é arranjar, e

Leia mais

LIVRO DE LETRAS E CIFRAS MÚSICAIS

LIVRO DE LETRAS E CIFRAS MÚSICAIS LIVRO DE LETRAS E IFRAS MÚSIAIS ELABORAÇÃO E RIAÇÃO: JULIO ESAR PERIOTTY NASIMENTO SELEÇÃO DE MUSIA: VARIOS ESTILOS MUSIAIS BIBLIORAFIA: MÚSIAS OBTIDAS NA INTERNET E OBTIDAS DE OUVIDO Agonia Mongol Intr.:

Leia mais

Quickstart. Welcome to HiDrive. Take your first steps into the cloud! Upload data. Use Mailupload. Use Share Links. Joint access.

Quickstart. Welcome to HiDrive. Take your first steps into the cloud! Upload data. Use Mailupload. Use Share Links. Joint access. English: p.1-9 Deutsch: S.10-18 Español: pág. 19-27 Nederlands: p. 28-36 Brasileiro: pág. 37-45 Quickstart Welcome to HiDrive Take your first steps into the cloud! Upload data Use Mailupload Use Share

Leia mais

CONFESSA-SE JOSÉ CASTELO BRANCO ESCÂNDALO SEXUAL. Toda a história da relação do conde com empresário do norte envolvido em orgias

CONFESSA-SE JOSÉ CASTELO BRANCO ESCÂNDALO SEXUAL. Toda a história da relação do conde com empresário do norte envolvido em orgias nº 596. semanal. 3 de outubro de 2011. 1,40 (ont.) Toda a história da relação do conde com empresário do norte envolvido em orgias ÂL XL JÉ TL B F- Ó BZÃ LV M LÁGM T P M BL M VLT XPV L os 22 anos, e em

Leia mais