Wolters' Mini-woordenboek Portugees/Nederlands Nederlands/Portugees

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Wolters' Mini-woordenboek Portugees/Nederlands Nederlands/Portugees"

Transcrição

1

2 1 Wolters' Mini-woordenboek Portugees/Nederlands Nederlands/Portugees

3 Deze bladzijde is et opzet leeg gelaten

4 3 PORTUGEES NEDERLANDS NEDERLANDS PORTUGEES Kosos-Z&K Uitgevers, Utreht/Antwerpen

5 4 Alle rehten voorbehouden. Niets uit deze uitgave ag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoatiseerd gegevensbestand o openbaar geaakt, in enige vor o op enige wijze, hetzij elektronish, ehanish, door otokopieën, opnaen o op enige andere anier, zonder vooragaande shritelijke toesteing van de uitgever. Deze uitgave is et de grootste zorgvuldigheid saengesteld. Noh de aker noh de uitgever stelt zih aansprakelijk voor eventuele shade als gevolg van eventuele onjuistheden en/o onvolledigheden in deze uitgave. 8e druk, by Berlitz Publishing Co. Ltd Nederlandstalige uitgave: Kosos-Z&K Uitgevers B.V., Utreht Oslagontwerp: Teo van Gerwen Design ISBN D/1999/0108/062 NUGI 471/503

6 5 Inhoud Indie Voorwoord 7 Portugees/Nederlands Português/Holandês Inleiding 11 Uitspraak 12 Woordenboek 15 Culinaire woordenlijst 147 Portugese werkwoorden 165 Portugese akortingen 176 Telwoorden 179 Tijd 180 Enkele nuttige zinnen 181 Nederlands/Portugees Holandês/Português Introdução 188 Guia de pronúnia 189 Abreviaturas 191 Diionário 193 Léxio gastronóio 346 Verbos irregulares holandeses 356 Abreviaturas holandesas 361 Nuerais 364 As horas 365

7 7 Voorwoord Wolters' Mini-woordenboeken bevatten rui begrippen et hun uitspraak in twee talen. Zij zijn opat en bieden een uitstekende oderne basiswoordenshat. Wolters' Mini-woordenboeken zijn ook bijzonder handzaa en kunnen geakkelijk ee op reis o naar shool. Zowel na het gedeelte Portugees/Nederlands als het gedeelte Nederlands/Portugees tret u in dit woordenboek praktishe aanvullingen aan, zoals een woordenlijst van ulinaire begrippen; vooral handig in een restaurant bij het lezen van de enukaart inoratie over tijdsaanduiding, telwoorden, de dagen van de week, onregelatige werkwoorden, veelgebruikte akortingen en een lijst et nuttige uitdrukkingen en zinnen. Kosos-Z&K Uitgevers

8 Portugees/Nederlands Português/Holandês

9 10 Akortingen adj bijvoeglijk naawoord Br annelijk (Braziliaans) adv bijwoord pl annelijk eervoud art lidwoord plbr annelijk eervoud Br Braziliaans (Braziliaans) 'de'-woord n zelstandig naawoord onj voegwoord nu telwoord vrouwelijk pl eervoud Br vrouwelijk (Braziliaans) pre voorvoegsel pl vrouwelijk eervoud prep voorzetsel plbr vrouwelijk eervoud pron voornaawoord (Braziliaans) v werkwoord annelijk vbr werkwoord (Braziliaans) nt 'het'-woord

10 11 Inleiding Het woordenboek is zodanig opgezet, dat het zoveel ogelijk beantwoordt aan de eisen van de praktijk. Onnodige taalkundige aanduidingen zijn ahterwege gelaten. De volgorde van de woorden is strikt alabetish, ook als het saengestelde woorden betret. Als enige uitzondering op deze regel zijn enkele idioatishe uitdrukkingen als een azonderlijk artikel opgenoen, waarbij het eest toonaangevende woord van de uitdrukking bepalend is voor de alabetishe rangshikking. Wanneer bij een grondwoord ageleide saenstellingen en uitdrukkingen zijn gegeven, staan deze in alabetishe volgorde. Ahter elk grondwoord vindt u, wanneer van toepassing, de woordsoort. Wanneer bij hetzelde grondwoord eerdere woordsoorten behoren, zijn de vertalingen telkens naar woordsoort gegroepeerd. Wanneer in ageleide saenstellingen en uitdrukkingen het teken ~ wordt gebruikt, duidt dit een herhaling aan van het grondwoord als geheel. In onregelatige eervoudsvoren van saengestelde woorden wordt alleen het gedeelte dat verandert, voluit geshreven en het onveranderde deel aangegeven door een liggend streepje (-). bv. abre-latas (pl ~) atual adj (pl -ais) eervoud: abre-latas atuais Een sterretje (*) voor een werkwoord geet aan dat dit werkwoord onregelatig is. Voor nadere bijzonderheden kunt u de lijst van onregelatige werkwoorden raadplegen. Het woordenboek is gebaseerd op het Portugees zoals dat in Portugal gesproken en geshreven wordt. Alle woorden en betekenissen van woorden die uitsluitend in Brazilië voorkoen, zijn als zodanig aangegeven.

11 12 Uitspraak Hieronder vindt u een overziht van de uitspraak van Portugese letters en klanken. Uiteraard zijn de klanken zoals die in twee vershillende talen voorkoen nooit heleaal dezelde, aar als u onze aanwijzingen volgt zult u zih zonder veel oeite verstaanbaar kunnen aken. Letters die hieronder niet beshreven zijn worden in o eer op gelijke wijze uitgesproken als in het Nederlands. Medeklinkers b altijd zaht, als in nabij voor een edeklinker, a, o en u als k in kat; voor e o i en geshreven als ç als s in sier h als sj in sjouwen d altijd zaht als in naderen g voor a, o o u als een zahte k zoals de g in goal; voor e en i als een zj-klank zoals de g in genie h wordt nooit uitgesproken j als de zj zoals j in jus l vooral aan het eind van een woord 'dik' uitgesproken, ongeveer zoals in het Engelse hall lh als lj zoals in iljoen aan het eind van een woord saen et de vooragaande klinker uitgesproken als een neusklank; anders als van aal n aan het eind van een woord saen et de vooragaande klinker uitgesproken als een neusklank; anders als n van nat nh als nj van ranja q voor ua o uo als k gevolgd door een zahte w-klank; voor e en i als k in kat r aan het begin van een woord o als dubbel-r (arro) als een rollende r voor in de ond uitgesproken o als een keel-r; in andere gevallen als zahte r (aro)

12 13 s tussen twee klinkers en aan het eind van een woord, gevolgd door een woord dat et een klinker begint als z in zee; aan het begin van een woord o geshreven als ss als s in saen; aan het eind van een woord en voor,, p, q, t als sj in sjouwen; voor overige edeklinkers als zj x tussen twee klinkers eestal als sj, aar ook als s, x o z; voor een edeklinker als sj; in ex- als z z aan het begin van een woord o tussen klinkers als z in zee; aan het eind van een woord en voor,, p, q, t als sj in sjouwen Klinkers a onbekletoond o voor, n o nh, aar niet in dezelde lettergreep ongeveer als de Nederlandse e in ahter; geshreven et ~, o voor o n als neusklank; bekletoond als a van kat e bekletoond vaak als e in ver, sos als ee in veer; onbekletoond als e in ahter; aan het begin van een woord als de ie in hiel; é als in pet; ê als de e in zee, aar korter i als ie in zie, aar korter o bekletoond sos als pot en sos als oo in boot; onbekletoond als oe in boek, aar korter ô, ou als oo in boot u in gue, gui, que, en qui niet uitgesproken; in gua, qua en quo als zahte w, anders als oe in boek 1) Portugese klinkers worden hal-lang (bekletoond) o kort (niet bekletoond), aar nooit lang uitgesproken zoals in het Nederlands kaas o beek. 2) Het Portugees kent een aantal neusklanken, die aangegeven worden d..v. een tilde boven de klinker. Deze worden nasaal, dat wil zeggen door de neus en de ond tegelijkertijd uitgesproken.

13 14 Tweeklanken Een tweeklank bestaat uit twee klinkers, waarvan er één sterk is (bekletoond) en de andere zwak (niet bekletoond) en die saen als één klinker worden uitgesproken, zoals de Nederlandse ei. In het Portugees is de tweede klinker eestal zwak. Het Portugees kent ook nasale tweeklanken. De tweeklanken die door de ond worden uitgesproken zijn: ai, au, ao, ei, eu, iu, oi, ou, ui; de neus-tweeklanken zijn ãe, ão en õe. Kletoon De kletoon ligt gewoonlijk op de voorlaatste lettergreep: Holanda, desulpe. Eindigt een woord op l, r, z, tweeklank, i() o u() dan krijgt de laatste lettergreep de kletoon: Portugal, rapaz, algu Woorden die niet aan deze regels voldoen, krijgen een geshreven aent (', ^, ~) o de kletoon aan te geven; ' bekletoond en open uitspraak, ^ bekletoond en gesloten uitspraak, ~ bekletoond en nasaal uitgesproken.

14 A 15 aeitar a pron haar; prep aan, op; bij, tegen, naar, tot abadia abdij abaixar v *neerlaten abaixo adv over; neer; onder abaixo-assinado ondergetekende abajur lapenkap abalroaento aanvaring abanar v shudden; waaieren abandonar v *verlaten, *ahterlaten abastado adj beiddeld abasteiento aanvoer abatido adj neerslahtig abesso abes nt abelha bij abençoar v zegenen aberração (pl -ções) awijking aberto adj open abertura ouverture ; opening abibe kieviet abiso agrond abóbada gewel nt *abolir v ashaen aborreer v ergeren aborreido adj vervelend; naar aborreiento ergernis aborto abortus ; iskraa abotoar v knopen abraçar v ohelzen abraço ohelzing abrandar v verzahten; vertragen abre-garraas (pl ~) lesopener abre-latas (pl ~) blikopener abreviatura akorting abrigar v beshutten abrigo beshutting Abril april abrir v openen; opendraaien absolutaente adv absoluut absoluto adj absoluut absolvição (pl -ções) vrijspraak abstéio geheelonthouder *abster-se de zih *onthouden van abstrato adj abstrat absurdo adj absurd abundânia overvloed abundante adj overvloedig abuso isbruik nt abutre gier aabado adj voorbij, op; ~ de pas aabar v aaken; stoppen, eindigen, beëindigen; *alopen aadeia aadeie ; ~ das belas-artes kunstaadeie aalar v kaleren; aalar-se bedaren aapaento kap nt aapar v kaperen; luiden aaso toeval nt; por ~ toevallig ação (pl ações) handeling, atie, daad, aandeel nt; ações eeten aeder v verlenen; insteen et aeitar v aepteren, *aanneen

15 aelerador aelerador gaspedaal nt aelerar v versnellen aenar v zwaaien aender v *aansteken; aanzetten aento nadruk ; aent nt aentuar v benadrukken aepipe lekkernij ; aepipes hors-d'oeuvre áer esdoorn aera de over aertar v *treen; aanpassen aessível adj (pl -eis) toegankelijk; bereikbaar aesso toegang aessório adj bijkostig; aessórios toebehoren nt, aessoires pl ahaque kwaal ahar v enen; *vinden; ahados e perdidos gevonden voorwerpen aidentado adj heuvelahtig; hobbelig aidental adj toevallig aidente ongeval nt áido zuur nt aia adv ohoog; boven, op alaar v toejuihen alarar v ophelderen ane ane aço staal nt; ~ inoxidável roestvrij staal aolher v verwelkoen aolhiento welko nt; onthaal nt aoodação (pl -ções) aoodatie aoodar v *onderbrengen; 16 adaptar aanpassen aopanhar v begeleiden, vergezellen aonhegado adj gezellig aonselhar v *aanraden, adviseren aonteer v gebeuren, zih *voordoen, *voorkoen aonteiento gebeurtenis aordado adj wakker aordar v wekken; wakker *worden aordo akkoord nt; regeling, overeensteing ; de aordo! in orde! aostuar v wennen areditar v geloven aresentar v uitbreiden; toevoegen ata notulen pl atividade ativiteit ativo adj bedrijvig, atie ato daad ; akte ; bedrij nt ator ateur atriz atrie atuação (pl -ções) optreden nt atual adj (pl -ais) atueel; tegenwoordig atualente adv thans atuar v *optreden açúar suiker ; torrão de ~ suikerklontje nt ausação (pl -ções) aanklaht ausado verdahte ausar v beshuldigen, aanklagen adaptar v aanpassen; ~ a aanpassen aan

16 adega adega wijnkelder adepto supporter adequado adj passend; voldoende *aderir a *aanhangen adesivo hehtpleister adestrar v dresseren; trainen adeus vaarwel nt; adeus! dag! adiaento uitstel nt adiantadaente adv van tevoren adiantado adj gevorderd adiantaento voorshot nt adiantar v *voorshieten adiante prep voor; ~ de voor adiar v uitstellen adição (pl -ções) optelling ; toevoeging adiional adj extra adiionar v optellen adivinha raadsel nt adivinhar v *raden adjetivo bijvoeglijk naawoord adinistração (pl -ções) adinistratie ; bestuur nt adinistrar v beheren; toedienen adinistrativo adj adinistratie, bestuurlijk adiração (pl -ções) bewondering ; verwondering adirador an adirar v bewonderen adissão (pl -sões) toelating ; toegang aditir v *toelaten; *toegeven adoçar v zoet aken 17 aogador adolesente tiener ; adj jeugdig adoptar v adopteren; *aanneen, *overneen adorar v *aanbidden adorável adj (pl -eis) lie adoreer v in slaap sussen; in slaap *vallen adoreido adj in slaap adquirir v *verwerven; aanshaen adulto adj volwassen; volwassene advérbio bijwoord nt adversário tegenstander adverso adj akerig; tegengesteld *advertir v waarshuwen advogado advoaat, raadsan advogar v pleiten aéreo adj luhtig aeroporto luhthaven aastado adj agelegen aável adj (pl -eis) vriendelijk aeção (pl -ções) aandoening aetado adj geaeteerd aetar v beïnvloeden; veinzen aetuoso adj lie; aanhankelijk aeição (pl -ções) genegenheid aiado adj sherp aiar v *slijpen ainal adv uiteindelijk airar v bevestigen, beweren airativo adj bevestigend alição (pl -ções) bedroedheid aligir-se v zih ongerust aken aluente zijrivier aogador Br hoke

17 aogar 18 alare aogar v *verdrinken aortunado adj gelukkig Ária Arika; Ária do Sul Zuid-Arika ariano adj Arikaans; Arikaan arouxar v vertragen augentar v *verjagen aundar-se v *zinken agarrar v *grijpen; pakken; agarrar-se zih *vasthouden agênia vertegenwoordiging; agentshap nt; ~ de eprego arbeidsbureau nt; ~ de inorações inlihtingenkantoor nt; ~ de turiso verkeersbureau nt; ~ de viagens reisbureau nt agenda agenda ; notitieboek nt agente agent, vertegenwoordiger ; ~ de viagens reisagent, ~ iobiliário akelaar ágil adj (pl ágeis) lenig; atie agir v handelen; *optreden agitação (pl -ções) onrust agora adv nu; até ~ tot nu toe; de ~ e diante voortaan Agosto augustus agradar v *bevallen agradável adj (pl -eis) aangenaa, aardig, prettig, ijn, leuk agradeer v danken, bedanken agradeido adj dankbaar agrao nietje nt agrário adj agrarish *agredir v *aanvallen agressivo adj agressie agrião (pl -iões) waterkers agríola adj landbouw agriultor landbouwer agriultura landbouw agrupar v rangshikken água water nt; ~ orrente stroend water; ~ doe zoet water; ~ do ar zeewater nt; ~ gasiiada sodawater nt; ~ gelada ijswater nt; ~ ineral ineraalwater nt; ~ oxigenada watersto peroxide, ~ potável drinkwater nt aguaeiro stortbui, regenbui água-orte ets aguarela aquarel agudo adj sherp, auut aguentar v *houden; *verdragen águia arend agulha naald ; spits aí adv daar ainda adv nog; ~ agora zopas; ~ assi niettein; ~ be gelukkig; ~ que oshoon aipo selderij ajoelhar v knielen ajuda hulp, *steun ajudante helper ; adjudant ajudar v *helpen ajustar v aanpassen; astellen ajuste shikking alabote heilbot alargar v verwijden alarido kabaal nt alarar v alareren alare alar nt; ~ de inêndio brandalar nt; ~ de arro autoalar nt

18 alavana alavana hendel, heboo ; ~ das udanças versnellingspook albergue herberg ; ~ de juventude jeugdherberg álbu albu nt alahora artisjok alançar v bereiken alane bereik nt alçapão (pl -pões) luik nt alatrão teer /nt ale eland álool (pl -ois) alohol ; ~ desnaturado brandspiritus ; laparina de ~ spirituslap aloólio adj aloholish; aloholist alunha bijnaa aldeia dorp nt aldeola gehuht nt alegrar v opvrolijken alegre adj vrolijk alegria vreugde, vrolijkheid, pret aleijado adj kreupel alé adv verder; ~ de voorbij, verder dan; bovendien, behalve; ~ disso trouwens, bovendien; ais ~ verder Aleanha Duitsland aleão adj ( -ã; pl -ães) Duits; Duitser alergia allergie alabeto alabet nt alae sla alaiate kleeraker alândega douane 19 aloçar alinete speld ; ~ de segurança veiligheidsspeld ; prender o alinetes vastspelden alorrea kwal algariso ijer nt álgebra algebra algeas pl handboeien pl algibeira zak algo adv enigszins; pron iets algodão (pl -dões) katoen nt/, watten pl; de ~ katoenen algué pron ieand algu pron wat; enige alguns adj enkele, enige alho knolook nt ali adv daar, ginds; para ~ daarheen aliado bondgenoot ; Aliados Geallieerden pl aliança bondgenootshap nt; trouwring aliate tang aliere grondslag alientação (pl -ções) voedsel nt alientar v voeden; adj voedings-; intoxiação ~ voedselvergitiging alientíio adj voedzaa aliento voedsel nt alínea alinea aliviar v verlihten alivio veradeing, verlihting ala ziel alanaque alanak alirante adiraal aloçar v lunhen

19 aloço aloço iddageten nt, lunh ; pequeno ~ ontbijt nt aloada hoodkussen nt; kussen nt aloução (pl -ções) rede alojaento onderdak nt, logies nt alojar v *onderbrengen alongar v verlengen alperhe abrikoos alpiniso bergsport altar altaar nt alteração (pl -ções) wijziging, verandering alterar v veranderen, wijzigen alterar v twisten alternado adj awisselend alternativa alternatie nt altialante luidspreker altitude hoogte altivo adj hooghartig alto adj hoog; lang, groot; luid; verhoging ; alto! halt! altura hoogte alugar v huren; verhuren; para ~ te huur aluguer verhuren nt; ~ de arros autoverhuur aluiar v verlihten aluno leerling alvará otrooi nt alvo ikpunt nt; doel nt âago kern aaldiçoar v vervloeken aaentar v zogen aanhã adv orgen aanheer dageraad aante innaar, aîtresse 20 aizade aar v *liehebben, *houden van aarelo adj geel aargo adj bitter aarrotar v kreuken aável adj (pl -eis) vriendelijk âbar barnsteen nt abiionar v abiëren, verlangen abiioso adj eerzuhtig, abitieus abiente steing, seer abíguo adj dubbelzinnig abos pron beide abulânia abulane, ziekenauto aeaça bedreiging aeaçador adj dreigend; bedreiger aeaçar v bedreigen; dreigen aeixa prui ; ~ passada pruiedant aêndoa aandel aendoi pinda Aéria Aerika; ~ Latina Latijns-Aerika aeriano adj Aerikaans; Aerikaan aetista aethist aianto asbest nt aiga vriendin aígdalas pl aandelen (klieren) aigdalite aandelontsteking aigo vriend, adj bevriend aiar v verwennen aistoso adj aiaal aizade vriendshap

20 anistia 21 antigaente anistia anestie aoníao aonia aontoar v opstapelen aor liede ; eu ~ lieveling aora oerbei ; ~ silvestre braa aorteedor shokbreker ; geluidsdeper aostra onster nt; exeplaar nt apliação (pl -ções) uitbreiding ; vergroting apliar v vergroten; uitbreiden aplo adj ovangrijk; wijd auleto aulet analabeto analabeet analisar v ontleden, analyseren análise analyse analista analist análogo adj analoog ananás ananas anão ( anã; pl anões) dwerg anarquia anarhie anatoia anatoie ana heup anhova ansjovis aninho hark ânora anker nt andaie steiger andar v *lopen, stappen; *gaan; *rijden; gang, loop ; verdieping, etage ; ~ o ogaan et; ~ térreo Br begane grond andorinha zwaluw anedota op anel (pl anéis) ring ; ~ de noivado verlovingsring aneia bloedaroede anestesia verdoving anestésio verdovend iddel anexar v annexeren anexo bijlage ângulo hoek aniado adj druk anial (pl -ais) dier nt; beest nt; ~ de estiação huisdier nt; ~ de rapina roodier nt aniar v opvrolijken aniversário verjaardag anjo engel ano jaar nt; ~ bissexto shrikkeljaar nt; Ano Novo nieuwjaar anoiteer avondsheering anónio adj anonie anoral adj (pl -ais) abnoraal anotar v verduidelijken; *opshrijven ansiedade bezorgdheid ansioso adj verlangend anteedente adj vroeger anteipadaente adv vooruit do anteguerra vooroorlogs antena antenne anteonte adv eergisteren antepassado voorouder ; adj voorgaand anterior adj vroeger anteriorente adv voorheen antes adv van tevoren, tevoren; eerder; ~ de voor; ~ que voordat antibiótio antibiotiu nt antiongelante antivries antigaente adv vroeger

21 antigo 22 apliar antigo adj vooralig; antiek; oud antiguidade oudheid ; antiquiteit antipatia antipathie, akeer antipátio adj onvriendelijk, naar antiquado adj ouderwets antiquário antiquair antisséptio antiseptish iddel antologia bloelezing anual adj (pl -ais) jaarlijks anualente adv jaarlijks anuário jaarboek nt anular v annuleren; adj ringvorig anuniar v aankondigen; bekendaken anúnio bekendaking ; advertentie, annone ; relaespot anzol (pl anzóis) vishaak apagado adj uit, gedood; lets apagar v doven; *uitdoen apaixonado adj verlied; hartstohtelijk apalpar v betasten apanhar v *vervangen; oprapen, halen aparausar v shroeven apara-lápis (pl ~) puntenslijper aparar v bijknippen apareer v *vershijnen aparelho toestel nt; apparaat nt aparênia aanblik, voorko- en nt; gedaante, shijn aparentado adj verwant aparente adj duidelijk; blijkbaar aparenteente adv blijkbaar aparição (pl -ções) vershijning apartaento lat ; apparteent nt *apear-se v uitstappen apelido ahternaa ; Br bijnaa ; ~ de solteira eisjesnaa apelo appèl nt, beroep nt apêndie blindedar ; toevoeging apendiite blindedarontsteking apereber v beerken aperitivo aperitie nt/ apertado adj nauw, krap apertar v strak *trekken; apertarse strakker *worden aperto druk ; ~ de ão handdruk apesar de ondanks, ongeaht apeteer v zin *hebben in apetite eetlust ; trek apetitoso adj sakelijk apinhado adj overvol apito luitje nt aplanar v egaliseren aplaudir v applaudisseren; *aanprijzen aplausos pl applaus nt; insteing apliação (pl -ções) toepassing ; ijver apliado adj ijverig apliar v toepassen; gebruiken;

22 apogeu 23 Argélia apliar-se a zih toeleggen op; *gelden voor apogeu spits ; hoogtepunt nt, toppunt nt apoiar-se v leunen apólie polis apontador Br puntenslijper apontaento notitie apontar v *aanwijzen; ikken op; ~ para rihten op aposta weddenshap apostar v wedden apreiação (pl -ções) waardering apreiar v erkennen, waarderen apreender v beslag leggen op aprender v leren apresentar v *aanbieden; introdueren; apresentar-se zih aanelden; *optreden apressadaente adv haastig apressado adj haastig apressar-se v zih haasten apropriado adj gepast, geshikt, passend aprovação (pl -ções) goedkeuring ; insteing aprovar v goedkeuren; insteen aproveitar-se v proiteren aproxiadaente adv ongeveer; bijna aproxiado adj bij benadering aproxiar-se v naderen aptidão (pl -dões) geshikt-heid aqueedor verwaring ; ~ de iersão dopelaar aqueer v verwaren aqueiento verwaring ; ~ entral entrale verwaring aquele adj die; pron die; aqueles die aqui adv hier aquilo pron dat; die aquisição (pl -ções) aquisitie ar luht ; air nt, uiterlijk nt; ao ~ livre buiten; ~ ondiionado luhtverversing ; orrente de ~ toht árabe adj Arabish; Arabier Arábia Saudita Saoedi-Arabië arado ploeg arae ijzerdraad nt aranha spin ; teia de ~ spinnenweb nt arbitrário adj willekeurig árbitro sheidsrehter arborizado adj bebost arbusto struik ara kist ; ark arada gewel nt, galerij arebispo aartsbisshop arhote akkel aro boog, poort aro-iris (pl ~) regenboog arder v branden ardil (pl -is) list ardósia lei nt (steensoort) área oppervlakte areia zand nt arejaento luhtverversing arejar v luhten arenoso adj zanderig arenque haring Argélia Algerije

23 argelino krabber arranhão (pl -hões) krab, shra arranhar v krabben arranjar v ordenen; regelen; arranjar-se o zih *behelpen et arrastar v slepen arredondado adj agerond arredores pl ogeving ; buitenwijk arreliar v plagen arreessar v gooien arrendaento paht arrendar v huren; verpahten arrependiento berouw nt arrepio rilling arrisado adj riskant arrisar v wagen arrogante adj arrogant arrojado adj stoutoedig arroz rijst arruinar v ruïneren arruadora ouvreuse arruar v opruien, regelen arte kunst ; artes e oíios kunstnijverheid artéria slagader ; ~ prinipal hoodstraat artesanato handwerk nt artiulação (pl -ções) gewriht nt; artiulatie artiiial adj (pl -ais) kunstatig artiíio kunstgreep artigo artikel nt; lidwoord nt; artigos do toalete toiletartikelen pl artista kunstenaar, kunsteargelino adj Algerijns; Algerijn Argentina Argentinië argentino adj Argentijns; Argentijn argila klei arguentar v arguenteren arguento arguent nt árido adj dor aritétia rekenkunde ara wapen nt aração (pl -ções) ontuur nt aradilha val arado adj gewapend arador reder aradura harnas nt arar v bewapenen ararinho Br garen- en bandwinkel arário kast arazé agazijn nt, opslagplaats ; warenhuis nt arazenage opslag arazenar v *opslaan arazenista grossier aroa aroa nt arqueado adj gebogen arquejar v hijgen arqueologia oudheidkunde, arheologie arqueólogo arheoloog arquiteto arhitet arquitetura bouwkunde, arhitetuur arquivo arhie nt; dossier nt arranar v *uittrekken; wegrukken arranha-éus (pl ~) wolken- 24 artista

24 artístio 25 atar nares artístio adj artistiek, kunstzinnig árvore boo ; ~ de aes nokkenas asa vleugel ; handvat nt asendênia astaing asender v *ohooggaan asensão (pl -sões) stijging ; bekliing asensor lit asalto asalt nt Ásia Azië asiátio adj Aziatish; Aziaat asilo asiel nt, tehuis nt; gestiht nt asa asta nt asneira stoiteit aspas pl aanhalingstekens pl aspeto aspet nt; voorkoen nt áspero adj ruw aspirador stozuiger aspirar v inadeen; *(op)zuigen; nastreven; ~ a beogen aspirina aspirine assaltar v *aanvallen; *inbreken assalto overval ; aanval assar v roosteren assassinar v veroorden assassínio oord assassino oordenaar assaz adv voldoende; taelijk asseado adj net, keurig assegurar v verzekeren assebleia bijeenkost, vergadering asseelhar-se v *lijken op assento stoel ; zitvlak nt assi adv zo; ~ oo evenals; ~ por diante enzovoort; ~ que zodra assinalar v *aangeven; signaleren assinante abonnee assinar v ondertekenen; zih abonneren assinatura handtekening; abonneent nt; ~ de teporada seizoens-abonneent nt assistênia opkost, assistentie, steun assistente assistent assistir v assisteren, *helpen; ~ a bijwonen assobiar v *luiten assoiação (pl -ções) vereniging, genootshap nt assoiar v assoiëren; assoiar-se a zih *aansluiten bij; assoiarse o *ogaan et assoprar v *blazen; hijgen; *voorzeggen assunto aangelegenheid, zaak ; kwestie assustado adj bang assustador adj griezelig; eng assustar v *doen shrikken; assustar-se *shrikken astronoia sterrenkunde astuto adj sli; listig ataador aanvaller, veter ataar v *aanvallen; *vastbinden atalho pad nt ataque aanval, beroerte atar v *binden; *saenbinden, vastaken; ~ nu olho bun-

25 atareado delen atareado adj druk até prep tot, tot aan; ~ agora tot zover; ~ que tot, totdat atenção (pl -ções) aandaht ; prestar ~ letten op; prestar ~ a letten op; aandaht besteden aan atenioso adj attent; zorgzaa atender v bedienen; opletten atento adj attent aterrador adj angstwekkend aterrar v landen; beangstigen aterrorizar v shrik *aanjagen atestado adj ageladen; bewijs nt, akte ; ~ de saúde gezondheidsattest nt atestar v verklaren; opvullen ateu ( ateia) atheïst atingir v bereiken; raken atirar v *werpen; *shieten atitude houding Atlântio Atlantishe Oeaan atleta atleet atletiso atletiek atosera atoseer atóio adj atoish; atooatordoado adj duizelig atorentar v kwellen atraar v aanleggen; *vastgrijpen atração (pl -ções) attratie atrativo aantrekking ; adj aantrekkelijk atraente adj aantrekkelijk *atrair v *aantrekken atrás adv ahter; terug atrasado adj te laat; ahterstallig atrasar v vertragen 26 autoobiliso através adv over, door atravessar v *oversteken, *gaan door; hinderen atrevido adj vrijpostig; dapper *atribuir v *toewijzen átrio hal atroz adj gruwelijk atu tonijn audáia dur audiênia publiek nt auditório auditoriu nt audível adj (pl -eis) hoorbaar aula aula, les auentar v vereerderen; verhogen auento toenae ; verhoging ; opslag aurora dageraad ausultador teleoonhoorn ausênia awezigheid ausente adj awezig; weg Austrália Australië australiano adj Australish; Australiër Áustria Oostenrijk austríao adj Oostenrijks; Oostenrijker autêntio adj authentiek, eht; oorspronkelijk autoarro bus auto-estrada snelweg ; autoweg autoátio adj autoatish; distribuidor ~ de selos postzegelautoaat autoatização (pl -ções) autoatisering autoobiliso autoobilise

26 autoobilista 27 azulejo nt autoobilista autoobilist autoóvel (pl -eis) auto ; andar de ~ *autorijden autonoia zelbestuur nt autónoo adj zelstandig, autonoo autópsia autopsie autor shrijver, auteur autoridade gezag nt; autoridades autoriteiten pl, overheid autoritário adj autoritair autorização (pl -ções) toesteing, perissie ; ahtiging, vergunning ; ~ de residênçia verblijsvergunning ; ~ de trabalho werkvergunning autorizar v een vergunning verlenen; ~ a *laten; *estar autorizado *ogen auto-serviço zelbediening auxiliar v *bijstaan, *helpen avalanhe lawine avaliação (pl -ções) shatting avaliar v shatten avançar v vorderen, *vooruitgaan; *doorgaan avanço voorsprong ; vooruitgang avante adv voorwaarts avarento adj gierig avaria panne, otorpeh, averij avariado adj beshadigd, kapot avariar-se v *stukgaan ave vogel ; ~ arinha zeevogel ; aves de riação gevogelte nt aveia haver avelã hazelnoot avenida laan avental (pl -ais) short aventura avontuur nt; aaire aventurar v wagen aversão (pl -sões) hekel, aversie, tegenzin do avesso binnenstebuiten avestruz struisvogel avião (pl aviões) vliegtuig nt, toestel nt; ~ a jato straalvliegtuig nt avisar v waarshuwen; adviseren, ededelen aviso waarshuwing ; aankondiging ; advies nt avistar v in ziht *krijgen; ondersheiden avó grootoeder ; oa ; avozinha oa avô grootvader ; avós grootouders pl; avozinho opa à-vontade ongedwongenheid, geak nt azáaa drukte azar peh ; toeval nt azedo adj zuur azeite olijolie azeitona olij azia aagzuur nt azinhaga pad nt azoto stiksto azul adj (pl azuis) blauw azulejo tegel

27 B baalhau kabeljauw baia bekken nt; bassin nt baço adj do, at baon spek nt batéria baterie baga bes bagageira bagagerek nt bagage bagage ; ~ de ão handbagage baía baai bailado ballet nt baile bal nt bainha zoo bairro wijk ; ~ pobre ahterbuurt baixa-ar eb baixar v verlagen baixo adj klein; laag; diep; bas ; e ~ beneden; para ~ naar beneden; neer, olaag bala kogel balança weegshaal balançar v balaneren, zwaaien; balançar-se shoelen balané wip balanço balans ; Br shoel balão (pl balões) ballon balas plbr snoepgoed nt balaustrada leuning balbuiar v staelen balão (pl -ões) toonbank ; balie ; balkon nt balde eer 28 barquinho balé Br ballet nt baleia walvis baliza doel nt baloo adj dik; ijdel baloiçar v shoelen baloiço shoel babu baboe nt banana banaan bano bank banda orkest nt bandeira vlag bandido bandiet banhar-se v baden banheira badkuip banheiro Br badkaer banho bad nt; banhos geneeskrahtig bad; toar ~ een bad *neen; toar u ~ de sol zonnebaden; toua de ~ baduts ; traje de ~ Br zwebroek baptiso doop, doopsel nt baptizar v dopen bar bar ; aé nt, kroeg baralhar v ixen, shudden barato adj goedkoop barba baard ; *azer a ~ zih *sheren *barbear-se v zih *sheren barbeiro kapper baro boot ; ~ a otor otorship nt, otorboot ; ~ a reos roeiboot ; ~a vapor stooship nt; ~ à vela zeilship nt barítono bariton baróetro baroeter barquinho bootje nt

28 barra 29 beringela barra stang ; tralie ; reling barraa loods barrage da barreira barrière ; ~ de proteção vangrail barrete uts barria vaatje nt barriga buik ; ~ da perna kuit barril (pl -is) ton ; vat nt barro terraotta barroo adj barok barulho herrie, ruoer nt base basis *basear v baseren basebol honkbal nt basília basiliek bastante adj voldoende, genoeg; adv vrij, taelijk, nogal bastar v voldoende *zijn bastardo bastaard bata kiel batalha slag batata aardappel ; batatas ritas rites pl batedeira ixer bater v *slaan; kloppen, *stoten, bonzen; *verslaan; ~ as palas klappen bateria au ; batterij baton lippenstit baú koer baunilha vanille bêbado adj dronken; dronkenlap bebé baby ; aloa de ~ reiswieg ; arrinho de ~ kinderwagen beber v *drinken beberete oktail bebida drank ; borrel ; ~ não aloólia risdrank ; bebidas aloólias sterkedrank beo steeg ; ~ se saída doodlopende weg bege adj beige beijar v kussen beijo kus, zoen beira oever ; rand ; à ~de aan de kant van beira-ar kust ; strand nt beira-rio rivieroever belas-artes pl shone kunsten beleza shoonheid belga adj Belgish; Belg Bélgia België belihe ouhette belisar v *knijpen belo adj ooi; knap be adv goed; be! welnu!; está be! goed! be-estar oort nt; welzijn nt bênção (pl ~s) zegen *bendizer v zegenen beneiiar v proiteren beneiiário begunstigde beneíio baat, voordeel nt bengala rotanstok ; wandelstok bengaleiro kapstok bens pl eigendo nt; goederen pl, bezittingen pl benvindo adj welko berço bakerat, wieg beringela aubergine

Eenvoudig Braziliaans TalencentrumBarneveld.nl BRAZILIAANS LES 4

Eenvoudig Braziliaans TalencentrumBarneveld.nl BRAZILIAANS LES 4 pagina:1 4.1 Inleiding In deze gaat u opnieuw flinke vorderingen maken! U gaat 13 belangrijke zinnetjes leren uitspreken! Ook leert u weer een nieuwe tijd! Veel succes! 4.2 Pronúncia Beluister nu de uitspraak

Leia mais

Toerisme - vakantie. Passeios. Passeios Passeios Passeios Excursies

Toerisme - vakantie. Passeios. Passeios Passeios Passeios Excursies Toerisme - vakantie Excursies Welke excursies zijn hier te doen? O roteiro Welke route(toeristische route) geeft u de voorkeur? O guia sabe muito da região O guia O guia sabe muito da região O guia sabe

Leia mais

5. In huis. Lavar as louças Lavar as louças Lavar as louças Louças is vaatwerk. Dus lavar louças betekent de vaat wassen oftewel de afwas doen.

5. In huis. Lavar as louças Lavar as louças Lavar as louças Louças is vaatwerk. Dus lavar louças betekent de vaat wassen oftewel de afwas doen. 5. In huis Het huis. Na casa is in huis oftewel in het huis. De keuken Moeder is in de keuken Roupa zijn kleren/kleding. Lavar betekent wassen. Dus lavar roupa betekent kleren wassen. Louças is vaatwerk.

Leia mais

BRAZILIAANS HERHALING 3

BRAZILIAANS HERHALING 3 pagina:1 Inleiding Bestudeer de lessen 11 t/m 14 goed! Veel succes! Opdracht 1 "Lijntrekken" xxxxxxxxxx 1 kleding bisneta 1 2 loodvrij homicídio 2 3 gewicht inverno 3 4 bruin peso 4 5 achterkleindochter

Leia mais

9. Tellen. Contar Contar Contar Tellen. Um, dois, três. Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Een, twee, drie. Quatro, cinco, seis

9. Tellen. Contar Contar Contar Tellen. Um, dois, três. Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Een, twee, drie. Quatro, cinco, seis 9. Tellen Contar Contar Contar Tellen Een, twee, drie Vier, vijf, zes Zeven, acht, negen Twee plus twee is vier Vijf min twee is drie Três vezes dois são seis Três vezes dois são seis Três vezes dois são

Leia mais

Bomba ligeira para águas residuais Gama ABS MF 154-804 Bomba submersível trituradora Gama ABS Piranha 08 & 09

Bomba ligeira para águas residuais Gama ABS MF 154-804 Bomba submersível trituradora Gama ABS Piranha 08 & 09 Boba ligeira para águas residuais Gaa ABS MF 154-804 Boba subersível trituradora Gaa ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131PT (08/2015) PT Instalação e Manual de Instruções www.sulzer.o 2 Instalação e Manual

Leia mais

bab.la Frases: Pessoal Cumprimentos Holandês-Português

bab.la Frases: Pessoal Cumprimentos Holandês-Português Cumprimentos : Casamento Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Desejando a vocês toda felicidade do mundo. Frase usada para felicitar um casal recém-casado Gefeliciteerd en

Leia mais

Handel en bedrijf. Uma loja

Handel en bedrijf. Uma loja Handel en bedrijf Ik wil een bedrijf openen als distributie van verf Abrir uma firma Een bouwbedrijf Ik wil een winkel in kleding openen Uma loja O contador De boekhouder moet de hele boekhouding doen

Leia mais

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING

NAAR NEDERLAND HANDLEIDING NAAR NEDERLAND HANDLEIDING Português www.naarnederland.nl Português 1. Introdução A partir de 15 de março de 2006, uma parte dos estrangeiros que pretende permanecer nos Países Baixos e que precisa de

Leia mais

Eten en drinken. Café de manhã. Café de manhã Café de manhã. Café de manhã. Ontbijt, letterlijk vertaald koffie in de ochtend

Eten en drinken. Café de manhã. Café de manhã Café de manhã. Café de manhã. Ontbijt, letterlijk vertaald koffie in de ochtend Eten en drinken Ontbijt, letterlijk vertaald koffie in de ochtend Wil je koffie of thee? Wil je koffie met melk? Met suiker of zoetstof? Brood met kaas Brood met ham Café com leite Açucar Ovo frito Wil

Leia mais

Eerste hulp ziekenhuis - tandarts. Emergência

Eerste hulp ziekenhuis - tandarts. Emergência Eerste hulp ziekenhuis - tandarts Eerste hulp Pronto socoro Emergência Wat is het telefoon nummer van de spoedhulp? Waar is het meest dichtbij zijnde ziekenhuis of kliniek? Kunt u een dokter roepen? Kunt

Leia mais

Bomba submersível para águas residuais Gama ABS AS 0530-0841

Bomba submersível para águas residuais Gama ABS AS 0530-0841 Boba subersível para águas residuais Gaa ABS AS 0530-0841 15975045PT (02/2015) 1006-00 PT Instalação e Manual de Instruções www.sulzer.o 2 Instalação e Manual de Instruções (Tradução das instruções originais)

Leia mais

Landen en steden. O capital. Greçia

Landen en steden. O capital. Greçia Landen en steden De hoofdstad van Engeland is Londen In Griekenland zijn veel eilanden O capital Greçia Os Estados Unidos De Verenigde Staten van Amerika hebben als afkorting EUA Vandaag de dag zegt men

Leia mais

FISICA (PROVA DISCURSIVA)

FISICA (PROVA DISCURSIVA) FISICA (PROVA DISCURSIVA) Questão 1: A transmissão de energia elétria das usinas hidrelétrias para os entros onsumidores é feita através de fios metálios que transmitem milhares de watts. Como esses fios

Leia mais

Eenvoudig Braziliaans TalencentrumBarneveld.nl BRAZILIAANS LES 2

Eenvoudig Braziliaans TalencentrumBarneveld.nl BRAZILIAANS LES 2 pagina:1 2.1 Inleiding In deze les: een dialoogje, aandacht voor de uitspraak, meer over werkwoorden, enkelvoud - meervoud, zelf de klemtoon bepalen, enz. U zult verbaasd zijn over wat u kunt na deze les!

Leia mais

Vocês certamente já ouviram falar do

Vocês certamente já ouviram falar do ESTADO DE MINAS - DOMINGO, 20 DE JANEIRO DE 2002 PÁGINA 10 O pisinão olobiano AFFONSO ROMANO DE SANT ANNA santanna@novanet.o.br OS BANDIDOS, QUE JÁ DERAM PROVAS DE QUE CONTROLAM NÃO APENAS BAIRROS E FAVELAS,

Leia mais

A escolha do consumidor sob incerteza

A escolha do consumidor sob incerteza UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL Departamento de Eonomia - DECON A esolha do onsumidor sob inerteza Professor Rodrigo Nobre Fernandez Pelotas 2015 1 Introdução A inerteza faz parte da vida, nos

Leia mais

De Natuur. Andar na mata

De Natuur. Andar na mata De Natuur De natuur Andar na mata Ver os pássaros Ik houd veel van de natuur, wandelen in het woud en de vogels bekijken Een pad in het bos Die bloem heet margriet A flor As plantas Deze planten zijn bromelias

Leia mais

Computers en Internet

Computers en Internet Computers en Internet De monitor Het toetsenbord De computer heeft een monitor, een toetsenbord en een muis A impressora Met deze printer kunnen we printen, scannen en copieeren De inkt is op A tinta O

Leia mais

PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO INSTRUMENTAL (PEI)

PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO INSTRUMENTAL (PEI) Um momento... deixe-me pensar! PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO INSTRUMENTAL (PEI) O que é o PEI O PEI é um programa de intervenção ognitiva que tem omo objetivo desenvolver no indivíduo as habilidades básias

Leia mais

Associação Real Holandesa de Comércio de Bolbos e Viveiros de Plantas (Anthos)

Associação Real Holandesa de Comércio de Bolbos e Viveiros de Plantas (Anthos) Associação Real Holandesa de Comércio de Bolbos e Viveiros de Plantas (Anthos) Condições gerais de fornecimento e de pagamento para Portugal relativas a produtos de viveiros de arvores Secretariado: Caixa

Leia mais

19. SUSPENSÃO TRASEIRA

19. SUSPENSÃO TRASEIRA 19. SUSPENSÃO TRASEIRA INFORMAÇÕES DE SERVIÇO 19-1 DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS 19-1 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 19-2 ES 19-7 GARFO TRASEIRO 19-11 ARTICULAÇÕES DA SUSPENSÃO PRÓ-LINK 19-11 INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

Leia mais

Dutch Studies Program UC Berkeley

Dutch Studies Program UC Berkeley Dutch Studies Program UC Berkeley Peer Reviewed Title: Gramática da Língua Neerlandesa, a língua dos holandeses e dos flamengos ISBN: 9781304927606 Author: Dewulf, Jeroen, University of California, Berkeley

Leia mais

Resolvido por Jorge Lagoa, tendo em atenção os Critérios de Classificação do Exame.

Resolvido por Jorge Lagoa, tendo em atenção os Critérios de Classificação do Exame. 1. Na esola da Rita, fez-se um estudo sobre o gosto dos alunos pela leitura. Um inquérito realizado inluía a questão seguinte. COTAÇÕES «Quantos livros leste desde o iníio do ano letivo?» As respostas

Leia mais

Município de Leiria Câmara Municipal

Município de Leiria Câmara Municipal Subunidade Orgânia de Expediente Geral DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011 Serviço responsável pela exeução da deliberação Gabinete de apoio à Presidênia Epígrafe Alienação

Leia mais

Página 1 de 13. Sinistros. Olá Soraia

Página 1 de 13. Sinistros. Olá Soraia Sinistros Página 1 de 13 De: "Sinistros Credimedia" Para: Enviado: sexta-feira, 30 de Dezembro de 2011 15:17 Anexar: 12122011413.jpg; 12122011414.jpg; 12122011415.jpg;

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

CAPÍTULO I INTRODUÇÃO

CAPÍTULO I INTRODUÇÃO CAPITULO 1 - Introdução 1 CAPÍTULO I INTRODUÇÃO O estado gasoso O estado gasoso é ertamente o estado de agregação sob o qual menos nos debruçamos, se pensarmos na observação que fazemos daquilo que nos

Leia mais

Escola Secundária com 3º Ciclo de Madeira Torres. Ficha de Avaliação Diagnóstica de Física e Química A 2013/2014 Aluno: nº Data: Professor

Escola Secundária com 3º Ciclo de Madeira Torres. Ficha de Avaliação Diagnóstica de Física e Química A 2013/2014 Aluno: nº Data: Professor Esola Seundária om 3º Cilo de Madeira Torres. Fiha de Avaliação Diagnóstia de Físia e Químia A 203/204 Aluno: nº Data: Professor Grupo I. A figura mostra um esquema do iruito de Indianápolis, onde se realizam

Leia mais

10 motivos para investir e se apaixonar

10 motivos para investir e se apaixonar 10 motivos para investir e se apaixonar CONHEçA UM POUCO MAIS SObRE A CIDADE que NãO PARA DE CRESCER E que TEM TUDO PARA fazer O MESMO PELA SUA EMPRESA. o Brasil está se firmando como um gigante do desenvolvimento

Leia mais

Cortesia de. Epysa Perú SAC. Paradiso1800DDG7. CatálogoTécnicodePeças. Principal: Av. Republica de Argentina 4090 Callao Telefóno: (511) 512-4460

Cortesia de. Epysa Perú SAC. Paradiso1800DDG7. CatálogoTécnicodePeças. Principal: Av. Republica de Argentina 4090 Callao Telefóno: (511) 512-4460 alla atálgtécnicepeças Parais1800DDG7 rtesia e Epysa Perú Tiena: Av. Niclas Aylln 1570 - San Luis elular: 991-9-8 Telefón: (511) 725-38 alla Ep Grup Descriçã Página Inicial A njunt a Base 3 B njunt a Frente

Leia mais

Assistido e a Constituição holandesa

Assistido e a Constituição holandesa A Lei relativa ao Término da Vida sob Solicitação e Suicídio Assistido e a Constituição holandesa The Law about the termination of the Life upon Request and support to suicide and the dutch Constitution

Leia mais

Dutch Studies Program UC Berkeley

Dutch Studies Program UC Berkeley Dutch Studies Program UC Berkeley Peer Reviewed Title: Gramática da Língua Neerlandesa, a língua dos holandeses e dos flamengos ISBN: 9781304927606 Author: Dewulf, Jeroen, University of California, Berkeley

Leia mais

APLICANDO A PROTENSÃO EM PONTES, PISOS, RESERVATÓRIOS E EDIFICAÇÕES

APLICANDO A PROTENSÃO EM PONTES, PISOS, RESERVATÓRIOS E EDIFICAÇÕES & Construções CONCRETO PROTENDIDO APLICANDO A PROTENSÃO EM PONTES, PISOS, RESERATÓRIOS E EDIFICAÇÕES Instituto Brasileiro do Conreto Ano XLIII 78 ABR-JUN 2015 ISSN 1809-7197 www.ibraon.org.br PERSONALIDADE

Leia mais

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1992 Nr. 50

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1992 Nr. 50 60 (1991) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 50 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende

Leia mais

Gebruiksaanwijzing. Inhoudsopgave IDCE G45 WASDROGER

Gebruiksaanwijzing. Inhoudsopgave IDCE G45 WASDROGER Gebruiksaanwijzing WASDROGER NL Nederlands,1 ES Español,17 PT Português,33 Inhoudsopgave Belangrijke informatie, 2-3 Installatie, 4 Waar men de wasdroger moet installeren Ventilatie Electrische aansluiting

Leia mais

TLS-401 TLS-403 Turbo

TLS-401 TLS-403 Turbo TLS-401 TLS-403 Turbo Convectores Convectors Convecteurs Convectores Convectors Convettori Instrucciones de uso User instructions Notice d utilisation Instruções de utilização Gebruiksaanwijzing Instruzioni

Leia mais

ODONTO. Catálogo Geral 2008 ODONTO. www.odontoparts.com.br LANÇAMENTO DE + DE 160 ITENS MENOR PREÇO COM + QUALIDADE. www.odontoparts.com.

ODONTO. Catálogo Geral 2008 ODONTO. www.odontoparts.com.br LANÇAMENTO DE + DE 160 ITENS MENOR PREÇO COM + QUALIDADE. www.odontoparts.com. ODONTO www.odontoparts.com.br Odonto Parts - Peças e Acessórios para Equip. Odontológicos Rua Paraíba, 1073 - EP 14080-020 - Ribeirão Preto - SP- Brasil Telefax (16)3961-3400 - odontoparts@odontoparts.com.br

Leia mais

3. ANÁLISE TEÓRICA 3.1. PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DO MOTOR

3. ANÁLISE TEÓRICA 3.1. PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DO MOTOR 31 3. ANÁLISE TEÓRICA O resente trabalho se roõe a o o oortaento de u otor flexível instalado e bano de rovas funionando o etanol anidro e etanol hidratado e diferentes ondições de oeração. a que esse

Leia mais

S l e u t e l P o r t u g e e s

S l e u t e l P o r t u g e e s S l e u t e l P o r t u g e e s SPREEK VA A R D I G! Kees Knobbe u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 19 9 9 1999 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Leia mais

C) D) E) -2M. E = 100 05 + 0,5R, ou E = 50 + R. (1) E = 50 0,75 + 0,75R, ou E = 37,5 + R. (2)

C) D) E) -2M. E = 100 05 + 0,5R, ou E = 50 + R. (1) E = 50 0,75 + 0,75R, ou E = 37,5 + R. (2) 6ROXomR&RPHQWDGD3URYDGH)tVLFD TXHVW}HV. M e N são etores de módulos iguais ( M = N = M). O etor M é ixo e o etor N pode girar em torno do ponto O (eja igura) no plano ormado por M e N. endo R = M + N,

Leia mais

Geografia. e Observe a tabela apresentada abaixo.

Geografia. e Observe a tabela apresentada abaixo. Geografia 61 Dentre os 50 países mais pobres do mundo, lassifiados segundo o Índie de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 33 estão situados nessa região.

Leia mais

PROVA DE FÍSICA 2º ANO - 3ª MENSAL - 1º TRIMESTRE TIPO A

PROVA DE FÍSICA 2º ANO - 3ª MENSAL - 1º TRIMESTRE TIPO A POV DE FÍSI 2º NO - 3ª MENS - 1º TIMESTE TIPO 1) Nos quadrinhos da tira, a mãe meniona as fases da água onforme a mudança das estações. Entendendo-se boneo de neve omo "boneo de gelo" e que, om o termo

Leia mais

Dica : Para resolver esse exercício pegue o arquivo pontosm.txt, na página do professor.

Dica : Para resolver esse exercício pegue o arquivo pontosm.txt, na página do professor. Colégio Ténio Antônio Teieira Fernandes Disiplina ICG Computação Gráfia - 3º Anos (Informátia) (Lista de Eeríios I - Bimestre) Data: 10/03/2015 Eeríios 1) Elabore um proedimento em C++ que passe os pares

Leia mais

Owners Manual. Nederlands Português (B) - ipod adapter CD-IB100

Owners Manual. Nederlands Português (B) - ipod adapter CD-IB100 Owners Manual ipod adapter CD-IB100 Nederlands Português (B) - Inhoud Hartelijk dank voor het aanschaffen van dit Pioneerproduct. Lees de instructies in deze handleiding goed door zodat u weet hoe het

Leia mais

consumidores por hora. Uma média de três clientes por hora chegam solicitando serviço. A capacidade

consumidores por hora. Uma média de três clientes por hora chegam solicitando serviço. A capacidade D i i l i n a : P e u i a O e r a i o n a l C u r o : E e i a l i z a ç ã o e m M é t o d o Q u a n t i t a t i v o : E t a t í t i a e M a t e m á t i a A l i a d a i t a d o i d e e x e r í i o o b r

Leia mais

Deus está no controle

Deus está no controle Max Luado Deus está no ontrole Esperança e enorajamento para o seu dia a dia Traduzido por EMIRSON JUSTINO A Bíblia Uma mina a ser explorada Numa viagem ao Reino Unido, nossa família visitou um astelo.

Leia mais

Beroepen. Dentista. Carpinteiro

Beroepen. Dentista. Carpinteiro Beroepen Beroepen Médico Hij is arts/medicus Dentista Às 11.00 horas, tenho dentista marcado Às 11.00 horas, tenho dentista marcado Às 11.00 horas, tenho dentista marcado Om elf uur heb ik een afspraak

Leia mais

a) Calcule a força medida pelo dinamômetro com a chave aberta, estando o fio rígido em equilíbrio.

a) Calcule a força medida pelo dinamômetro com a chave aberta, estando o fio rígido em equilíbrio. UJ MÓDULO III DO PISM IÊNIO - POA DE ÍSICA PAA O DESENOLIMENO E A ESPOSA DAS QUESÕES, SÓ SEÁ ADMIIDO USA CANEA ESEOGÁICA AZUL OU PEA. Na olução da proa, ue, uando neeário, g = /, = 8 /, e = 9 - kg, π =.

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

Instruções para utilização

Instruções para utilização Instruções para utilização MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Português,1 Nederlands,13 Sumário Instalação, 2-3 Desembalar e nivelar Ligações hidráulicas e eléctricas Dados técnicos Descrição da máquina, 4-5 Painel

Leia mais

07. Obras célebres da literatura brasileira foram ambientadas em regiões assinaladas neste mapa:

07. Obras célebres da literatura brasileira foram ambientadas em regiões assinaladas neste mapa: 6 FUVEST 09/0/202 Seu é Direito nas Melhores Faculdades 07. Obras célebres da literatura brasileira fora abientadas e regiões assinaladas neste apa: Co base nas indicações do apa e e seus conhecientos,

Leia mais

Capítulo 14. Fluidos

Capítulo 14. Fluidos Capítulo 4 luidos Capítulo 4 - luidos O que é u luido? Massa Especíica e ressão luidos e Repouso Medindo a ressão rincípio de ascal rincípio de rquiedes luidos Ideais e Moviento Equação da continuidade

Leia mais

Sumário do Volume. Linguagens e Códigos Digitais

Sumário do Volume. Linguagens e Códigos Digitais Linguagens e ódigos igitais Sumário do Volume 1. Gráfios de geografia 05 2. Homotetia 08 3. ivisão Áurea 13 4. Sequênia de Fionai 14 5. Fratais 18 6. álulo de área de figuras planas 28 7. Semana de arte

Leia mais

$% & '( )& & & $ *+ & % & ''( & & & & & $

$% & '( )& & & $ *+ & % & ''( & & & & & $ "#!!"# $% & '( )& & & $ *+ & % & ''( & & & & & $ $, &-. & */0$ & 1 &#&2& &2# &* &##&* 889$ 1# &0 ' 1 &:1 && 8$;:$!& 𕬸 '( & '( ' $ &# 1 &1 & $ $ % P a í s Em pre s a Té c nic a R e s po nde nte s

Leia mais

A LEI RELATIVA AO TÉRMINO DA VIDA SOB SOLICITAÇÃO E SUICÍDIO ASSISTIDO E A CONSTITUIÇÃO HOLANDESA

A LEI RELATIVA AO TÉRMINO DA VIDA SOB SOLICITAÇÃO E SUICÍDIO ASSISTIDO E A CONSTITUIÇÃO HOLANDESA A LEI RELATIVA AO TÉRMINO DA VIDA SOB SOLICITAÇÃO E SUICÍDIO ASSISTIDO * Resumo: O artigo verifica em que medida a legalização da eutanásia nos Países Baixos é compatível com os direitos fundamentais assegurados

Leia mais

EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA DE ENSINO

EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA DE ENSINO EDUARDO PAES PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CLAUDIA COSTIN SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REGINA HELENA DINIZ BOMENY SUBSECRETARIA DE ENSINO MARIA DE NAZARETH MACHADO DE BARROS VASCONCELLOS COORDENADORIA

Leia mais

Exame II. Citações e Notificações CURSO DE EMPREGADOS FORENSES DE AGENTE DE EXECUÇÃO. A preencher pelo formando:

Exame II. Citações e Notificações CURSO DE EMPREGADOS FORENSES DE AGENTE DE EXECUÇÃO. A preencher pelo formando: CURSO DE EMPREGADOS FORENSES DE AGENTE DE EXECUÇÃO Exame II Citações e Notifiações Duração: 1 hora 4 de Maio A preenher pelo formando: Nome do formando (ompleto e legível): Identifiação do Agente de Exeução:

Leia mais

GESTÃO DE INTERSECÇÕES RODOVIÁRIAS FUNCIONAMENTO EM MODELOS DE ROTUNDA

GESTÃO DE INTERSECÇÕES RODOVIÁRIAS FUNCIONAMENTO EM MODELOS DE ROTUNDA GESTÃO DE INTERSECÇÕES RODOVIÁRIAS FUNCIONAMENTO EM MODELOS DE ROTUNDA PAULO MATOS MARTINS PROF. ADJUNTO, ISEL. EDUARDO NABAIS ENCARREGADO DE TRABALHOS, ISEL RUI CABRAL TÉCNICO SUPERIOR, IEP - SANTARÉM

Leia mais

Instruções de Utilização Gebruiksaanwijzing EVO4

Instruções de Utilização Gebruiksaanwijzing EVO4 Instruções de Utilização Gebruiksaanwijzing EVO4 PARABÉNS! ONZE COMPLIMENTEN INDICE INHOUDSOPGAVE CAPÍTULO HOOFDSTUK Ao adquirir este electrodoméstico Candy, demonstrou não estar disposta a contentarse

Leia mais

Anuário das Estatísticas do Turismo 2012

Anuário das Estatísticas do Turismo 2012 Anuário das Estatísticas do Turismo 2012 1 Índice CAPÍTULO I Séries Internacionais e Nacionais 2003 a 2012 6 Fluxos Turísticos Internacionais 7 O Turismo na Economia Nacional 16 O Alojamento Turístico

Leia mais

Prova Final/Prova de Exame Nacional de Português Língua Não Materna (A2)

Prova Final/Prova de Exame Nacional de Português Língua Não Materna (A2) PROVA FINAL DO 2.º E do 3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO PLNM (A2) Prova 63 93/2.ª Chamada/2012 PLNM (A2) Prova 739/2.ª Fase/2012 Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro,

Leia mais

Cabos Coaxiais, Guias de Ondas, Circuladores e Derivadores

Cabos Coaxiais, Guias de Ondas, Circuladores e Derivadores 4. Cabos Coaxiais, Guias de Ondas, Ciruladores e Derivadores 4.1. INTRODUÇÃO E ste apítulo apresenta as araterístias básias dos abos oaxiais, guias de ondas, iruladores e derivadores. O onheimento do funionamento

Leia mais

Guia do trabalhador. Portuguese. migrante europeu. Informação para si como trabalhador. Novo em Roterdão?

Guia do trabalhador. Portuguese. migrante europeu. Informação para si como trabalhador. Novo em Roterdão? Guia do trabalhador migrante europeu Portuguese Informação para si como trabalhador migrante europeu Novo em Roterdão? Novo em Roterdão É um cidadão da União Europeia e vai viver e trabalhar aqui em Roterdão?

Leia mais

MÃE. M esmo q u e o s eu f ilho j á t enha sido regi strad o procu r e o cartóri o d e R egi stro Civil de

MÃE. M esmo q u e o s eu f ilho j á t enha sido regi strad o procu r e o cartóri o d e R egi stro Civil de APRESENTAÇÃO O T r i b u n a l d e J u st i ç a d e S ã o P a u l o d e s e n v o l ve, d e s d e 2 0 0 7, o P r o j e to P a t e r n i d a d e R e s p o n s á v e l. S u a d i s c i p l i n a e s t á

Leia mais

Para se conservar a originalidade dos pequenos escritores, respeitou-se o modo peculiar de cada um se expressar.

Para se conservar a originalidade dos pequenos escritores, respeitou-se o modo peculiar de cada um se expressar. As férias de verão no Guarujá Eu fui para o Guarujá, mal sabia eu que tinha várias oisas interessantes além da praia. E tinha muitas oisas legais mesmo lá. A primeira foi a pisina, eu nadei, me diverti,

Leia mais

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA VIA FÍSICA CMY

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA VIA FÍSICA CMY ANUAL ORIGINAL.ai 1 09/04/2012 22:52:09 ANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA VIA FÍSIA ANUAL ORIGINAL.ai 2 09/04/2012 22:52:18 INTRODUÇÃO / OBJETIVO O sistema de identidade visual é de suma importância para o

Leia mais

dossier Contém + Três brochuras Regulamento de Deontologia Regulamento de Inscrição Estatutos da Ordem dos Arquitectos

dossier Contém + Três brochuras Regulamento de Deontologia Regulamento de Inscrição Estatutos da Ordem dos Arquitectos SECÇÃO REGIONAL SUL Trav. Carvalho, 21-25, 1249-003 Lisboa tel. 213 241 140/5 fax. 213 241 169 e-mail seretaria2@oasrs.org horário de 2ª a 6ª, das 10h 19h SECÇÃO REGIONAL NORTE Rua D. Hugo, 5/7, 4050-305

Leia mais

Livro de Exercícios de Ginástica Artística / Play GYM para o Desporto Escolar

Livro de Exercícios de Ginástica Artística / Play GYM para o Desporto Escolar Livro de Exercícios de Ginástica Artística / Play GYM para o Desporto Escolar Documento de Apoio a Professores Responsáveis por Grupo/Equipa de Ginástica Artística Janeiro 2008 Livro de Exercícios de Ginástica

Leia mais

TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA ABNTNBR14619/2014

TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA ABNTNBR14619/2014 TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA ABNTNBR14619/2014 Esta Norma estaelee os parâmetros para o transporte terrestre dos produtos perigosos quimiamente inompatíveis que

Leia mais

O GPS E A TEORIA DA RELATIVIDADE

O GPS E A TEORIA DA RELATIVIDADE O GPS E A TEORIA DA RELATIVIDADE JOSÉ NATÁRIO 1. Introdução Dos muitos milagres tenológios de que dispomos no séulo XXI, e que teriam sem dúvida pareido magia a gerações passadas, existe um que mudou ompletamente

Leia mais

Comportamento Inter-temporal de Consumo

Comportamento Inter-temporal de Consumo Comportamento Inter-temporal de Consumo... 1 A Restrição Orçamental do Consumidor... 2 As Preferênias Inter-temporais do Consumidor... 5 O Equilíbrio Inter-temporal do Consumidor... 6 O Estudo de Consequênias

Leia mais

Empilhadores 1,4-2,5t

Empilhadores 1,4-2,5t Empilhadore 1,4-2,5t β α 3 l E C N C 1.1 1.2 1.3 1.5 1.8 1.9 2.1 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.10 4.15 4.19 4.20 4.21 4.22 4.24 4.25 4.26 4.28 4.32 4.33 4.34 4.35 4.37 5.1 5.2

Leia mais

Viagem ao Salão Equip Auto 2015

Viagem ao Salão Equip Auto 2015 Viagem ao Salão Equip Auto 2015 Paris - 15 a 18 outubro de 2015 Em parceria com a Agência Abreu Salão Equip Auto 2015 A 22ª edição da Equip Auto 2015, Salão Internacional Bienal dos Equipamentos e Serviços

Leia mais

Associação de Futebol de Lisboa CONSELHO DE ARBITRAGEM

Associação de Futebol de Lisboa CONSELHO DE ARBITRAGEM ssociação de Futebol de Lisboa ONSELHO DE RITRGEM PROV TEORI REGULMENTR PR ÁRITROS DISTRITIS 2012 / 2013 22 / Setembro / 2012 Futebol 3a + 3c Esc. Sec. Miguel Torga TESTE 03 Leia atentamente as instruções

Leia mais

Portugues(Tradução das instruções originais)

Portugues(Tradução das instruções originais) Portugues(Tradução das instruções originais) INTRODUÇÃO Este produto possui muitas características para tornarem a sua utilização mais agradável e aprazível. Deu-se prioridade de topo à segurança, desempenho

Leia mais

NEDERLANDS Conceptronic C54APM Snelstart handleiding. Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Conceptronic Wireless high speed Access Point

NEDERLANDS Conceptronic C54APM Snelstart handleiding. Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Conceptronic Wireless high speed Access Point NEDERLANDS Conceptronic C54APM Snelstart handleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw Conceptronic Wireless high speed Access Point In de bijgaande Snelstart handleiding wordt stap voor stap

Leia mais

FUGA de Beatriz Berbert

FUGA de Beatriz Berbert FUGA de Beatriz Berbert Copyright Beatriz Berbert Todos os direitos reservados juventudecabofrio@gmail.com Os 13 Filmes 1 FUGA FADE IN: CENA 1 PISCINA DO CONDOMÍNIO ENTARDECER Menina caminha sobre a borda

Leia mais

Resoluções das Atividades

Resoluções das Atividades VOLUME QUÍMICA Resoluções das Atividades Sumário Capítulo 8 Propriedades oligativas II Criosopia e pressão osmótia...1 Capítulo 9 Termodinâmia Químia... Capítulo 10 Entalpia I Fatores que influeniam o

Leia mais

TIMI 3. 1 Observa a imagem e escreve frases. 2 Lê e completa. Ex.: No quarto há duas camas. do segundo esquerdo. um irmão.

TIMI 3. 1 Observa a imagem e escreve frases. 2 Lê e completa. Ex.: No quarto há duas camas. do segundo esquerdo. um irmão. TIMI 3 1 Observa a imagem e escreve frases. Ex.: No quarto há duas camas. 2 Lê e completa. Tu Eles Ela Vocês Tu Eu O pássaro Eu Ele Vocês 4 / quatro do segundo esquerdo. um boné. um irmão. gémeos. muitos

Leia mais

Olá! Como está? ser / ser de ter / em chamar-se; morar (em); falar

Olá! Como está? ser / ser de ter / em chamar-se; morar (em); falar Olá! Como está? 1 Apresentar-se Cumprimentar Despedir-se Dar informações de carácter pessoal Nome Morada Estado civil Nacionalidades Países / Cidades Profissões Números (até 20) Adjetivos Pronomes pessoais

Leia mais

3. MANUTENÇÃO INFORMAÇÕES DE SERVIÇO 3-1 NX-4 FALCON

3. MANUTENÇÃO INFORMAÇÕES DE SERVIÇO 3-1 NX-4 FALCON NX-4 FALCON 3. MANUTENÇÃO INFORMAÇÕES DE SERVIÇO 3-1 TABELA DE MANUTENÇÃO 3-3 LINHA DE COMBUSTÍVEL 3-4 FUNCIONAMENTO DO ACELERADOR 3-4 AFOGADOR 3-5 FILTRO DE AR 3-6 RESPIRO DO MOTOR 3-6 VELAS DE IGNIÇÃO

Leia mais

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 Estratégico III Seminário de Planejamento Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 G es tão Em pre sa rial O rie nta ção pa ra om erc ado Ino vaç ão et

Leia mais

L0NGE, atrás em monte, sol cair e céu ficar em fogo. Fraco, Eu

L0NGE, atrás em monte, sol cair e céu ficar em fogo. Fraco, Eu 5 L0NGE, atrás em monte, sol cair e céu ficar em fogo. Fraco, Eu subir monte, pés d Eu molhados em erva fria. Não haver erva em cima em monte. Só haver terra, em volta, monte como cabeça de homem sem cabelo.

Leia mais

TEORIA ELETRÔNICA DA MAGNETIZAÇÃO

TEORIA ELETRÔNICA DA MAGNETIZAÇÃO 113 17 TEORA ELETRÔNCA DA MANETZAÇÃO Sabeos que ua corrente elétrica passando por u condutor dá orige a u capo agnético e torno deste. A este capo daos o noe de capo eletro-agnético, para denotar a sua

Leia mais

Pagadores de Dívidas. Job: 12/1274

Pagadores de Dívidas. Job: 12/1274 Pagadores de Dívidas Job: 12/1274 ritério de lassificação Adimplentes e Inadimplentes ADIMPLENTES INADIMPLENTES Mencionou que está em dia com todas as despesas descritas Mencionou que não está em dia com

Leia mais

RIO DE JANEIRO - RJ (BRASIL)

RIO DE JANEIRO - RJ (BRASIL) RIO DE JANEIRO - RJ (BRASIL) A Cidade Maravilhosa Rio de Janeiro, também conhecida como a Cidade Maravilhosa, é a segunda maior cidade do Brasil, e com certeza faremos com que você tenha um maravilhoso

Leia mais

Exploradores da Patagônia

Exploradores da Patagônia Rota One Way Exploradores da Patagônia Ushuaia - Punta Arenas 4 noites M/N Via Australis A partir de US$ 1,440 em acomodação dupla ALL INCLUSIVE Mapa AMÉRICA DO SUL Santiago Buenos Aires Mapa com fins

Leia mais

Controle Servo e Regulatório

Controle Servo e Regulatório ontrole Sero e Regulatório Outro Proeo de Searação Prof a Ninoka Bojorge Deartamento de Engenharia Químia e de Petróleo U Sitema de mitura de orrente, w 2, w 2 Relembrando Exemlo da aula anterior A, w

Leia mais

CÓDIGO COMERCIAL PARTE PRIMEIRA: DO COMÉRCIO EM GERAL

CÓDIGO COMERCIAL PARTE PRIMEIRA: DO COMÉRCIO EM GERAL LEI Nº 556, DE 25 DE JUNHO DE 1850 Dom Pedro Segundo, por graça de Deus e unânime alamação dos povos, Imperador Constituional e defensor perpétuo do Brasil: Fazemos saber a todos e nós queremos a Lei seguinte:

Leia mais

O ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM: PERCEPÇÃO DIANTE DA VIVÊNCIA PROFISSIONAL* TEACHING NURSING ADMINISTRATION: THE NURSE'S COMPREHENSION

O ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM: PERCEPÇÃO DIANTE DA VIVÊNCIA PROFISSIONAL* TEACHING NURSING ADMINISTRATION: THE NURSE'S COMPREHENSION O ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM: PEREPÇÃO DIANTE DA VIVÊNIA PROFISSIONAL* TEAHING NURSING ADMINISTRATION: THE NURSE'S OMPREHENSION Raquel Rapone Gaidzinski ** Maria Madalena Januário Leite** Regina

Leia mais

Faculdade de Engenharia Química (FEQ) Departamento de Termofluidodinâmica (DTF) Disciplina EQ741 - Fenômenos de Transporte III

Faculdade de Engenharia Química (FEQ) Departamento de Termofluidodinâmica (DTF) Disciplina EQ741 - Fenômenos de Transporte III Fauldade de Engenharia Químia (FEQ) Departamento de Termofluidodinâmia (DTF) Disiplina EQ74 - Fenômenos de Transporte III Capítulo III Difusão Moleular em Estado Estaionário Professora: Katia Tannous Monitor:

Leia mais

Exercícios de Aprofundamento 2015 Fis - Ondas

Exercícios de Aprofundamento 2015 Fis - Ondas Exeríios de Aprofundamento 015 Fis - Ondas 1. (Makenzie 015) O gráfio aima representa uma onda que se propaga om veloidade onstante de 00 m / s. A amplitude (A), o omprimento de onda ( λ ) e a frequênia

Leia mais

DESENGANO CENA 01 - CASA DA GAROTA - INT. QUARTO DIA

DESENGANO CENA 01 - CASA DA GAROTA - INT. QUARTO DIA DESENGANO FADE IN: CENA 01 - CASA DA GAROTA - INT. QUARTO DIA Celular modelo jovial e colorido, escovas, batons e objetos para prender os cabelos sobre móvel de madeira. A GAROTA tem 19 anos, magra, não

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

Índice Geral. Índice de Autores

Índice Geral. Índice de Autores Victor Fernandes 1 Índice Geral A perua-galinha 3 A vida de um porco chamado Ricky 4 Um burro chamado Burro 5 O atrevido 6 O Burro que abandonou a família por causa de uma rã 7 A burra Alfazema 8 Índice

Leia mais

CATÁLOGO DE PEÇAS SANTA IZABEL. Implementos Agrícolas RQSI SRSI REBOQUE E SEMIRREBOQUE CANAVIEIRO SANTA IZABEL

CATÁLOGO DE PEÇAS SANTA IZABEL. Implementos Agrícolas RQSI SRSI REBOQUE E SEMIRREBOQUE CANAVIEIRO SANTA IZABEL TÁLOGO PÇS SNT ZL mplementos grícolas ROQU SMRROQU NVRO SNT ZL RQS SRS Janeiro / 0 SNT ZL RTRÍSTS TÉNS mplementos grícolas RQS SRS SSS - Longarinas laterais em chapa de aço de alta resistência mecânica;

Leia mais

tecnologia profissionais qualificados. Portas de enrolar automáticas e manuais. www.soportasdeaco.com.br precisão no acabamento

tecnologia profissionais qualificados. Portas de enrolar automáticas e manuais. www.soportasdeaco.com.br precisão no acabamento folder 01.pdf 1 19/03/2010 08:58:18 folder 01.pdf 2 19/03/2010 08:58:34 O TOD NÇA E E PRESE D Estrada João Ducim, 345 - Santo André (AB) - SP - EP: 09185-000 atendimento@soportasdeaco.com.br 55 (11) 4425

Leia mais

Europa Inverno 2015 - Primavera 2016

Europa Inverno 2015 - Primavera 2016 Europa Inverno 2015 - Primavera 2016 Siga os trilhos Europa Inverno 2015-Primavera 2016 Índie Como reservar as suas férias... 2 Seguro de viagem... 4 Simbologia utilizada neste atálogo... 5 Islândia Informação

Leia mais

PESQUISA PERFIL DO TURISTA

PESQUISA PERFIL DO TURISTA PESQUISA PERFIL DO TURISTA 1) Qual país de origem? Categoria em (%) Brasil 98,19 98,66 97,55 América Latina 0,86 0,55 1,28 Outros países 0,95 0,80 1,16 País de origem América La tina 1% Outros pa íses

Leia mais