Determinaçao do Vector Optimo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Determinaçao do Vector Optimo"

Transcrição

1 ØÑÓ ÌÖØÓÖ Ó ÈÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÒÑ Ù Ø Ó ËÒÐ Ð ÖÐÓ º ËÐÚ ½ Á Ð ÌÖÒÓ Ó ¾ Ò ËÑÖ ÒÒÓÙ ½ ÔÖØÑÒØÓ ÐØÖÓÒ ÁÒÙ ØÖÐ ÍÒÚÖ Ó ÅÒÓ ÈÓÖØÙÐ ÒºÙÑÒÓºÔØ ¾ ÁÆË»ÁËÌ ÈÓÖØÙÐ Á кÌÖÒÓ ÓÒ ºÔØ ÈÐÔ Ê Ö Ä ÆØÖÐÒ ÒÓÙÒØÐºÖ ÖºÔÐÔ ºÓÑ Ê ÙÑÓ Ø ØÖÐÓ ØÑ ÓÑÓ ÓØÚÓ ÒÐ ÖØÙÐØÓÖ Ð ÓÑÓ ÔÖ Ô Ó ÖÖ ÙÑ ÒØØÞÓÖ Öع ÙÐØÓÖÓ ÔÖ Ó ÈÓÖØÙÙ ÙÖÓÔÙº ÓÖÑ Ð ÓÒ Ø Ñ ÙÒØÖ ÙÑ ÖÒ ÒÙÑÖÓ ÔÖ ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ Ù ØÓ ÒÙÑ Øк ÒØÓ ÓÑ ÒÙÑ Ó ÖØÖÓ ÒÓ ÙÒ ØÖ¹ ØÓÖ Ó ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ Ö ÓÐÚ ØÖÚ ÙÑ ÑØÓÓ ÓÔØÑÞÓ ÒѺ ÍÑ ØÐ ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ Ö¹ ÕÙÖ ÙÑ ÑÓÐÓ ÔÞ ÖÖ ÓÑØÖ ØÓÓ Ó ÓÒ ÔÓ Ú ÐÒÙº Ø ÖØÓ ÔÖ ÒØ ÙÑ ÒÓÚ ÓÖÑ ÒØÖÓÙÞÒÓ Ó Ô ÐÒÙ ÒÓ ÑÓÐÓ ÙÒÓ Ö Ó ØÖØÓ ÚÓÐ Á Þ ÑÓ¹ Ó ÔÖÓÙÞÖ ÓÑ Ñ ØÐ ÖØ Ð ÓÒ ÓÒØ º ÔÖ Òع ÑÓ ÙÐÑÒØ Ó Ö ÙÐØÓ Ø ØÖÐÓ ÕÙÒØÓ Ô ÕÙ ÓÑ ÙÑ ØÐ ÓÔØÑÞ ÓÒ ØÖÙ ÓÑ ÖÒØ ÑØÓÓ ÑÓ ØÖÑ Ó ÔÖÑØÖÓ Ó ÑÓÐÓº ½ ÁÒØÖÓÙÓ ÒÚ ØÓ Ñ ÔÖÓÙÓ Ð ÓÐØ ÙÑ Ú Ø ÕÙÒØ Ó ÓÖ ÓÑØÖ Ó ØÖØÓ ÚÓÐ Ù ÑÒ Ù ÔÖÓÔÖ Ù Ø ÒÓÖÑÓ ÕÙ Ø Ó º ÒÐ Ø Ó Ú ÔÖÑØÖ ØÐÖ ÖØÖ Ø Ó ØÑ ÔÖÓÙÓ ÑÓÓ ÔÓÖ ÑÓÐÞ¹ÐÓº ÙÐ Ò ÓØÒÓ Ó ÓÖ ÒÑ Ó ÚÖÓ ÖØÙÐÓÖ Ò ÖÓ Ù Ö ØÒ ØÑÓ ÔÖ ÓØÖ ÙÒÓ Ö Ó ØÖØÓ ÚÓÐ ÖØÑÒØ Ó ÒРк Ç ÔÖÓÐÑ ØÑÖ ÓÑØÖ Ó ØÖØÓ ÚÓÐ ÖØÑÒØ Ó ÒÐ Ù ØÓ ÖÕÙÒØÑÒØ ÒÓÑÒÓ Ò ÐØÖØÙÖ ÔÐ ÓÑÓ Ó ÔÖÓÐÑ ÒÚÖ Ó ÒÓ Ð Ö ÓÐÙÓ ÒØÙÖÞ ÒÓ ÙÒÚÓ ÖÐÓ Ù Ø¹ÓÑØÖº Ç ÒÓ Ó ÓÖÓ ÒØÖ¹ Ò Ö ÓÐÙÓ Ó ÔÖÓÐÑ ÒÚÖ Ó ØÖÚ ÙÑ ÑÒ ÑÓ ÓÔØÑÞÓ Ù ÒÓ ÙÑ ØÐ ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ º Ø ØÐ Ù ÔÖ ÓØÖ ÙÑ ÔÖÑÖ ØÑØÚ ÓÑØÖ Ó ØÖØÓ ÚÓÐ ÕÙ ÔÓ ØÖ ÔÖÓÙÞÓ ÙÑ ÓÑÒÓ Ó ÔÖÑØÖÓ Ù ØÓ º Ú

2 ÙÐÑÒØ Ö ÓÒ ØÖÙ ÑÓÓ ÓÖÖ ØÓÓ Ó ÔÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÒØÙÖÐ Ó ÐÒغ Ø ÔÓ Ú ØÖ Ù Ò ÑÓ ØÖÑ Ù Ø ÑÓÓ ÕÙ ÑÔÖ ÙÑ ÚØÓÖ Ù ØÓ ÓÑ ÙÑ ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ ÓÓ ÔÖØÓ Ó ÜØÖÑÓ ÐÓк ÓÒØÙÓ Ñ ÕÙ Ó ØÑÒÓ ØÐ ÙÑÒØ Ù Ô ÕÙ ØÓÖÒ¹ ÚÞ Ñ ÓÑÔÐÜ ÓÑ ÙÑ ÙÑÒØÓ ÓÐÙÓ ÔÓ Ú ÔÖ ÒØÖº Ø ØÖÐÓ ØÑ ÓÑÓ ÓØÚÓ ÓÒ ØÖÙÓ ÙÑ ØÐ ÓÔØѺ Æ Ø ÖØÓ ÔÖ ÒØÑÓ Ó ÒÓ Ó Ö ÙÐØÓ ÓÑ ÖÒØ ØÐ ÓÒ ØÖÙ ÓÑ ÙÑ ÑÓÐÓ ÑÐÓÖÓ Ó ØÖØÓ ÚÓÐ ÓÑ ØÒ Ñ ÔÖÓÔÖ ÑÓ ØÖÑ Ó Ù ÔÖÑØÖÓ º Æ Ó ¾ ÙØÑÓ ÓÒ ØÖÙÓ ÙÑ ØÐ ÓÔØÑÞ ÓÑ Ó ÒÓ¹ ÚÓ ÑÓÐÓ Ó ØÖØÓ ÚÓÐ ÙØÑÓ ÙÐÑÒØ Ó ÖÒØ ÑØÓÓ ÑÓ ØÖÑ Ó ÔÖÑØÖÓ º Æ Ó ÔÖ ÒØÑÓ ÒÓ ØÖØ ÔÖ Ö ÓÐÚÖ Ó ÔÖÓÐÑ ÒÓ ÙÒ ØÖØÓÖ Ó ÔÖÑØÖÓ ÖØÙ¹ ÐØÓÖÓ º Ç Ö ÙÐØÓ Ó ÔÖ ÒØÓ Ò ÕÙÖØ Ó ÔÓÖ ÙÐØÑÓ ÙØÑÓ Ó Ö ÙÐØÓ Ó ØÖÐÓ ÙØÙÖÓº ¾ ÓÒ ØÖÙÓ ÌÐ ÈÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÙÐ ÒÓ Ù Ó ØÐ ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÔÖ ÒÐ Ö¹ ØÙÐØÓÖ ÔÓ Ö Ö ÙÑ Ñ ÕÙØÖÓ ÔÓÒØÓ º Ñ ÔÖÑÖÓ ÐÙÖ Ó ÚØÓÖ Ó ÑÓÐÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÚÖÑ Ö ÓÖÒÓ ÒÓ ÓÑÒÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÑÓ¹ Ó ÔÖÑØÖ ÓÒ ØÖÙÓ ÓÒØÖÓÐ ØÐ ÓÒØÙÓ ÚÓ Ó Ó Ò ÒÐ Ö ØÓ ÙÒÓ Ó ÓÑÒÓ Ù ØÓ Ó ÚØÓÖ ÔÖÖÓ ÓÖÒÓ Ò ØÐ Ó ÕÙ ÓÒÓÒ Ó ÑØÓÓ Ò Ô ÕÙ ÔÓÖ Ó Ö ÓÒÚÒÒØ ÓÖ¹ ÒÖ Ó ÚØÓÖ ÙÒÓ Ó ÓÑÒÓ Ù ØÓº Ñ ÙÒÓ ÐÙÖ Ó ÑÔÑÒØÓ ÒÚÖ Ó Ù ØÓ¹ÖØÙÐØÓÖÓ ÖÐÑÒØ ÒÓ ÙÒÚÓÓ ÐÓÓ ÙÑÒØÖÑÓ Ó ØÑÒÓ ØÐ ØÖÑÓ Ñ ÚØÓÖ ÓÑÓ ÓÐÙÓ ÔÓ ÚÐ ÔÖ ØÖ¹ Ñ ÙÑÒØÒÓ Ñ ÑÙ Ò Óº Ñ ØÖÖÓ ÐÙÖ Ó ÑÔ¹ ÑÒØÓ ÒÓ ÐÒÖ ÔÓÖØÒØÓ ÒØÖÔÓÐÓ ÙÑ ÔÖ ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ ÒÓ ÓÒ ÓÑ Ó ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØÖÔÓÐÓ Ó Ö¹ ÔØÚÓ ÚØÓÖ Ù ØÓ º ÈÓÖ ÙÐØÑÓ Ó ÒØÖÓ ÙÑ ÓÒÙÒØÓ ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ ÒÓ ÓÒ ÓÑ Ó ÒØÖÓ Ó Ö ÔØÚÓ ÚØÓÖ Ù ØÓ ÔÓÖ Ó ÑÓÖ ÔÓ ÑÓ ÑÓ ØÖÖ ÖÙÐÖÑÒØ ØÓÓ Ó ÔÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÔÓÖÑÓ ØÖ Ñ ÑÓ Ñ ÐÙÒ Ò ÓÖØÙÖ Ó ÔÓ Ù ØÓº ÈÓÖ ¹ Ø ÖÞÓ Ó ÒÚ ØÓÖ ØÑ ØÒØÓ ÖÙÞÖ ÑÒ Ó ØÐ ½ ÓØÖ ÑÐÓÖ ÑØÓÓ ÖÙÔÑÒØÓ ÐÙ ØÖÒµ Ó ÚØÓÖ ¾ ÑÓÓ ÔÓÖÑ ÖÙÞÖ Ó ØÑÔÓ Óº Î ØÓ ÒÓ ÚÖ ÙÑ ÓÒÙÒØÓ ÔÖÑØÖÓ ÓÖØÓÓÒ Ñ ØÐÓ ÔÖ Ó ÑÓÐÓ Ó ØÖØÓ ÚÓÐ ÓÒ ØÖÙÓ ØÐ ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ ÒÓ Ú Ö ÐÑØ ÕÙÒØÓ Ù ÑÒ Ó ÔÖÓÙÖÒÓ¹ ÖÒØÖ ÔÒ ÕÙ Ó ÚØÓÖ ÒØÖÓÙÞÓ ÓÖÖ ÔÓÒÑ ÓÑØÖ ÓÐÓÑÒØ ÓÖÖØ Ó ØÖØÓ ÚÓк ÇÑÓÓ Ó ØÐ ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÔÒ ÓÖÑ ÓÑÓ Ó ÓÒ ØÖÙº Ç ÑØÓÓ ÖÐÑÒØ Ù Ó Ò ÓÒ ØÖÙÓ ØÐ ½ ÓÒ Ø Ñ ÓÖÒÖ Ó ÚØÓÖ Ó ÔÖÑØÖÓ Ó ÑÓÐÓ ÖØÙÐØÓÖÓ Ó Ö ÔØÚÓ ÚØÓÖ Ù ØÓ ÑÙÐØÒÑÒØ Ñ ÕÙ Ó ÐÙÐÓ º Ç

3 ÐÙÐÓ Ó ÚØÓÖ Ó ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÔÓ Ö ØÙÓ Ù ÑÒÖ ÔÖÑÖ ÓÒ Ø Ò ÒØÖÔÓÐÓ ÚØÓÖ ØÖØÑÒØ ¹ ÓÐÓ ÕÙ ÖÔÖ ÒØÑ ÓÒÑ ÙÒ ÓÒ Ø Ñ ÓÒ ÖÖ ÕÙ ÓÑÔÓÒÒØ ÙÑ ÚÖÚÐ ÐØÓÖ ÓÑ ÙÑ ØÖÙÓ ÙÒÓÖѺ Ç ØÑÔÓ ÔÖÓÙÖ Ñ ÑÓ Ó ÑØÓÓ ÐÓÒÓ ÒÓ ÒÓ ÕÙÓ ÔÖ Ô ÕÙ Ñ ØÑÔÓ ÖÐ º Æ Ø ØÖÐÓ Ù ÓÙ¹ ÙÑ ÑÔÑÒØÓ ÒÚÖ Ó Ó«¹ÐÒ ÔÖ ÓÒ ØÖÙÓ ØÐ ÔÖÑØÒÓ ÑÔÐ Ö Ó Ó Ô ÕÙ Ó Ú¹ ØÓÖ ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ º Ø ÑØÓÓ Ð Ó ÔÓ ÖØÙÐØÓÖÓ Ñ ÐÓÓ ÒÙÑ Ö Ù Ø ÕÙ ÓØ ÔÐ ÑÓ ØÖÑ Ó ÔÓ Ù ØÓ ÓÖØÓ ÔÐÓ ÑÓÐÓ ÖØÙÐØÓÖÓº Ç Ó Ö Ù Ø ØÓ ØÖÚ Ó ÚØÓÖ Ù ØÓ ÐÙÐÓ ÔÖ ØÖÑ Ó ÒРк Æ ÒÐ Ó ÒÐ Ð ÙÖÒØ Ô ÕÙ Ó ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ Ò Ö Ù Ø ÒÑ ÑÔÖ ÒÓÒØÖÑ ÚØÓÖ ÒÓ ÒÓ ÓØÚÓ ÒÖÓ ÔÐÓ ÚØÓÖ Ù ØÓº ÌÒÓ¹ ÒØÓ ÕÙ ÔÖÓÖ ÙÑ Ô ÕÙ Ò Ù ÚÞ¹ ÒÒ ÑÓÓ ÒÓÒØÖÖ ÙÑ ÓÐÙÓº Æ Ø Ô ÕÙ Ó ÓÒ ÖÓ ØÓÓ Ó ÚØÓÖ ÕÙ ØÓ ÙÑ ØÒ Ó ÒÓ ÓØÚÓ ÙÐ ØÒ Ù ÙÖÒØ ÑÓ ØÖÑ Ó ÔÓ Ù ØÓ º ËÒÓ ÓÖ ÒÓÒØÖÓ ÕÙй ÕÙÖ ÚØÓÖ ÕÙ Ø ÑÙÐØÒÑÒØ ÓÒÓ ÓÒØÒÙ ÔÖ Ó ÓÑÒÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÔÖ Ó ÓÑÒÓ Ù ØÓ ÒØÓ Ô ÕÙ ÖÔØ ÔÓ ÙÑÒØÖ ØÒ Ô ÕÙ º ÆÓ ØÖÐÓ ÒØÖÓÖ Ô ÕÙ Ú¹ ÔÒ ÙÒÓ ØÖÑÒ ÖÓ ØÖÑÒÒÓ¹ ÕÙÒÓ ÙÑ ÚØÓÖ Ö ÒÓÒØÖÓº ÓÒØÙÓ ÚÖ ÑÓ ÕÙ Ø ÑØÓÓ ÔÓÖ ÚÞ ÒÓ ÔÞ ÙÖ ØÖØÓÖ Ó ÔÖÑØÖÓ Ù ØÓ ÔÓÖÕÙ ÑÓÖ ÔÖÓÙÖ ÑÒØÖ ÓÒØÒÙ Ó Ñ ÑÓ ÔÖÑØ ÙÑ ÖÖÓ ÓÒ ÖÚÐ Ò ØÖØÓÖ Ó ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ Ö ÙÐØÒÓ ÒÙÑ ÔÖÓ ÖÖ Ó ØÓ ÙÒØ Ö ÒÑ ÔÖØÚº ¾º½ ÅÓÐÓ ÙÒÓ Ö Ó ÌÖØÓ ÎÓÐ ÙÖÒØ ÔÖÓÙÓ Ð ÙÔÖ ÐÒÙ ÕÙ Ò ÕÙ ØÓØй ÓÑØÖ Ó ØÖØÓ ÚÓÐ ÖÚ ÒØÒ ÓÖÑ ÙØÐÑÒØ ÖÒØ ÓÑÒ ÓÑ ÖÒØ ÖØÙÖ Ó ÐÓ º ÙÑ ÓÖÑ Ñ ÔÖØÙÐÖ ÙÑ ÙÖÚ ÒÓ ÐÒÖ ÒÓ ØÒÓ ÖÐÑÒØ ÙÑ ÖÔÖ¹ ÒØÓ ÑØÑØ Ðº ÓÒØÙÓ ÜÑÒÒÓ ÓÖÑ ØÓÖÒ¹ ÐÖÓ ÕÙ ØÓ ÖÐÓÒ ÒØÖ ÐÙÑ ÑÒÖº ÈÓÖ ÜÑÔÐÓ ÔÖ ÚÖ ÙÑ ÔÖÓ ÖÙÐÖ ÒØÖ ÓÖÑ Ó ØÖØÓ ÚÓÐ Ù ÔÓÖ ÖÒØ ÒÚÙÓ Ò ÔÖÓÙÓ Ñ Ñ ÚÓ º Ì ÔÖÓ ÚÖÓ Ó ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÑÔÓÖØÒØ ÒÓ ÑÓÐÑÒØÓ Ó ØÖØÓ ÚÓк ÍÑ Ó ÑØÓÓ ÔÖ Ø ÑÓÐÑÒØÓ Ù ØÖ ÔÖÑØÖÓ Ò ÙÒÓ Ö ØÒ ÐÓØ Ø ÓÔÓÒØÓ ÓÒ ØÖÓ ÓÑ Ó ÓÖÔÓ ÐÒÙ Ü µ Ö ÓÒ ØÖÓ µ Ö ÖØÙÖ Ó ÐÓ Ñ µ º Æ Ø ØÖÐÓ ÔÖ ÒØÑÓ ÙÑ ÜØÒ Ó Ó ÑÓÐÓ ÙÒÓ Ö ÔÖÓ¹ ÔÓ ØÓ ÔÓÖ Á Þ ÔÖ ÖÚÖ ÓÖÑ Ó ØÖØÓ ÚÓк ØÒÑÓ Ó ÑÓÐÓ Á Þ ÓÑ ÒØÖÓÙÓ Ó ÒÓÚÓ ÔÖÑØÖÓ ÔÓ Ó Ö ÖØ ÔÐÓ Ô ÐÒÙ º ½º ÒØÖÓÙÓ Ø Ó ÔÖÑØÖÓ ÔÖÑØ ÖØÖÞÖ ÓÒ ØÖÓ ÓÐÙ Ó Ò ÖÓ ÐÚÓÐÖ ÓÑ Ñ ØÐ

4 Ò ÙÒÓ Ö Ó ØÖØÓ ÚÓк Ø ÖÓ ÑÔÒ ÙÑ ÔÔÐ ÑÔÓÖØÒØ Ò ÔÖÓÙÓ ÖØÚ ÓÐÙ Ú º ÙÖ½º ÆÓÚÓ ÑÓÐÓ ÙÒÓ Öº ÇÔÐÒÙ ÑÓÐÓ ÔÐ Ù ÔÓ Ó ÔÐ Ö ÖØ ÖÐØÚ¹ ÑÒØ ÕÙÖ Ó ÔÐØÓ ÙÖÓ ÕÙÖ Ó ÐÚÓÐÓ º ÆÓ ÐÙÐÓ ÔÓ Ó ÓÒ ÖÑÓ ÐÓÐÞÓ ÓÒ ØÖÓ ÓÑ Ó ÓÖÔÓ ÐÒÙ Ù ÔÖÓÔÖ ÒÓѹ ÔÖ Ðº ÉÙÒÓ ÓÒ ØÖÓ ØÙ ÔÖØÓ Ó ÚÙ ÓÑÓÒÔÖÓÙÓ Ù Ó ÐÚÒØÑÒØÓ Ó ÓÖÔÓ ÐÒÙ ÓÖÖ ÔÓÒÒØ ÑÒÙÓ Ö ÓÒ ØÖÓ Ú¹ ÓÒØÖÓ Ó ÑÙ ÙÐÓ ÒÓÐÓ Ó ÔÓ ØÖÓÖ ¹ ØÐÓÐÓ Ó º Ø ÙÐØÑÓ ØÑ Ó ØÓ ØÖÞÖ Ó Ô ÐÒÙ Ñ ÖÓ Ù ÔÓ Ó ÑÒÑ Ü Ø ÐÑØÖ Ó Ù ÑÓÚÑÒØÓ Ò ÖÓ ÒÒغ  ÔÖÓÙÓ Ó ÐÓÓÒ Ò ÔÖØ ÒÖÓÖ ÖÒ Ø ÔÐ ÓÒ¹ ØÖÓ Ó ÑÙ ÙÐÓ ÓÐÓ Ó ÔÐÓ ÓÒ ØÖØÓÖ ÖÒÓ º ÓÒØÖÓ Ø ÑÙ ÙÐÓ Ö ÙÐØ ÒÓ ÖÙÓ Ó ÓÖÔÓ ÐÒÙ ÒÓ ÜÑÒØÓ Ù ÐÑÒº Ç ÑÓÚÑÒØÓ ÐÑÒ ÐÒÙ ØÖÞ Ó Ô ÔÖ ÖÒØ ÙÒØÓ Ó ÒØ ÓÒ Ó Ô ØÑ ÐÖ ÑÓÚÑÒØÖ Ò ÖÓ ÔÖÔÒÙÐÖ Ó ÜÓ Ó ØÖØÓ ÚÓк ÍÑ ÓÑÔÓÖØÑÒØÓ ÑÐÒØ ÒÓÒØÖÓ ÔÖ Ó ÐÓÓÒ ÚÓ ÖÓÒØ ÓÑÓ ÔÓÖ ÜÑÔÐÓ Ñ º Ø ÓÑÔÓÖØÑÒØÓ ÔÓ Ö ÑÓÐÓ ÔÐÓ ÙÒØ ÓÒÙÒØÓ ÕÙÓ º ÔÓ Ó Ó Ô ÖØ ÔÓÖ Ü Ø Ü µü Ø Ü Ü µ ½µ ÓÒ Ü Ø ÖÔÖ ÒØ ÔÓ Ó ÑÜÑ Ó Ô ÓÒÒÓ ÓÑ ÔÓ Ó Ó ÒØ ÒÓ Ñ ÔÖØÖ ÐÓØ Ü ÐÓÑÒØÓ ÖÐØÚÓ ÓÔ ÑÓÐÓ ÔÓÖ Ü Ü µ Õ Ã Ü Ü Ü Ü Ü Ü Õ Ã Ü Ü Ü Ü Ü Ü Æ ÜÔÖ Ó Ñ Ü ÔÓ Ó ÚÐÖ Ü Ü Ó Ö ÔØÚÑÒØ ÔÓ Ó ÑÜÑ ÑÒÑ ÓÒ ØÖÓ ÓÑ Ó ÓÖÔÓ ÐÒÙ Ü º Ç ØÓÖ ¾µ

5 à ÖØÓ ÔÓÖ Ã Ò Ú Ú Ò ¼ Ú Ò µ ÓÒ Ò Ö Ó ØÖØÓ ÚÓÐ Ò ÔÖÓÙÓ Ó Û Ú Ö ÙÒØÓ Ó ÚÙº Ø ÕÙÓ ÑÓÐÑ ÔÓ Ó Ó Ô Ñ ÙÒÓ ÔÓ Ó ÓÒ ØÖÓ ÓÑ Ó ÓÖÔÓ ÐÒÙ Ó Ù ÚÓÐÙѺ ÒØÖÓÙÓ Ó ÑÓÐÑÒØÓ Ó Ô ÒÓ ÑÓÐÓ ÙÒÓ Ö Ó ØÖØÓ ÚÓÐ ÔÖÑØÙ ÖÚÖ ÙÑ Ú ÒØÖ Ó Ô Ó ÒØ º Ö Ø Ú Ó Ü Ñ ¾¼ Ñ ¾ Ñ Ö ÖØ ÒÓ ÐÓ Ñ º ÖÓ ÒØÖ ÔÓ Ó ÓÒ ØÖÓ ÓÑ Ó ÓÖÔÓ ÐÒÙ Ü ÔÓ Ó ÓÒ ØÖÓ ÙÒØÓ Ó Ô Ü Ø ÑÓÐ ÔÐ ÓÖÔÓ Ó ÙÑ ÖØ ÓÑ ÙÑ ÖÓ ÒÓ ÒØÖ ÓÓÖÒ Ü µ Ü Ø Ø µ ÖØ ÔÓÖ Ö Ü Ýµ ½ ݵ Ò Ü Ü Ø Ü Ü Ø Ü Ø Ü Ü Ü µ µ Ç ØÓÖ ½ ÖÚ ÑÔÐØÙ Ó ÖÓ Ó ÒÓº Ø ÚÖ ÓÖÓ ÓÑ ØÒ ÒØÖ Ù ÓÒ ØÖÓ ½ ݵ ¼½ Ý ½µ µ ÓÒ Ý ØÒ ÙÐÒ ÒØÖ Ù ÓÓÖÒ Ý Ô Ü Ø Ü µ ¾ Ø µ ¾ µ ÕÙÓ ÓÑÔÐØ ÙÒÓ Ö Ó ØÖØÓ ÚÓÐ ¾¼ ÜÜ ¾ Ó ¾ Ü Ü Ð Ü Ü Ü Ö Üµ ¾ Ò ¾ Ó ½ Ò Ü Ü Ü Ø Ü ¼ ¼ Ü Ü Ð Ø Ü Ø Ü Ü Ü Ó Ü Ð Ü Ü Ø Ø ØÑÜ Ü Ü µ Ü Ü Ü Ø Ø ØÑÜ Ñ ÐÚ Ñ Ü Ø Ü Ü Ø Ø ØÑÜ Ü Ø ÜÄ µ ÈÓÖØÒØÓ ÕÙÒÓ Ø ÑÓÖ ÕÙ ØÑÜ Ø ÑÓÐÓ ÓÑÔÓÖع Üع ÑÒØ ÓÑÓ Ó ÑÓÐÓ Á Þ Ú ØÓ ÕÙ Ó ÚÐÓÖ ÔÖ Ö ÙÒØÓ Ó Ô Ñ ØÑÜ ÒÓ ØÑ ÖÐÚÒ Ù Øº

6 ¾º¾ ÅØÓÓ ÑÓ ØÖÑ Ó ÌÖØÓ ÎÓÐ Ç ÑÔÒÓ ØÐ ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÔÒ Ù ÑÒ Ó Ô Ó ÑÓÐÓ ÙÒÓ Ö Ñ ÖÖ ÓÑØÖ ÕÙ ÙÖÑ ÓÒÚÒÒØÑÒØ Ó ÔÓ Ù ØÓº ÓÖØÙÖ Ó ÔÓ Ù ØÓ Ó ÓØÚÓ ÔÖÒÔÐ Ò ÓÒ ØÖÙÓ Øк ÆÓÑÑÒØ ÔÖ ÑÓ ÙÑ ØÐ ÕÙ ÓÖÒ ÙÑ ÖÙÔÓ ÚØÓÖ ÔÓØÒ ÓÐÙÓ ÔÖ ÙÑ ÖÓ ÖØÖÖ Ó ÔÓ Ù ØÓº ÄÓÓ ØÒ ÑÓ ØÖÑ Ó ÔÖÑØÖÓ ÑÔÒ ÙÑ ÙÒÓ ÑÔÓÖØÒØ Ó ÖÒØÖ ÕÙ Ó ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ ÓÖÑ Ó ÔÓ Ù ØÓ Ñ ÞÑÒغ Æ Ø ØÖÐÓ ÓÒ ÖÖѹ ÖÒØ ØÒ ÑÓ ØÖÑ ÐÒÖ ÐÓÖØÑ Ù ØÒ ÑÔÖ ÓÑÒÓ Ø º Ç ÑØÓÓ ÑÓ ØÖÑ ÐÒÖ ÓÒ Ø Ñ Ó Ó ÒÙÑÖÓ ÑÓ ØÖ ÚÖ Ñ ÚÖÓ Ó ÔÖÑØÖÓ Ñ Ù¹ÖÓ ÓÑ ØÒ ÓÒ ØÒغ ÆÓ ÑØÓÓ ÑÓ ØÖÑ ÐÓÖØÑ Ü¹ Ó ÒÙÑÖÓ ÑÓ ØÖ Ôй ÙÑ Ð ÐÓÖØѺ Ë Ó ÔÖÑØÖÓ ÙÑ Ö ÒØÓ ÑÓ ØÖÑ Ø ÓÖÑ ÕÙ ÑÓÖ Ò ÑÓ ØÖ ÔÖ Ö ÔÕÙÒÓ ÚÐÓÖº ÆÓ Ó ÔÓ Ó Ü ÑÓ ØÖÑ ØÐ ÕÙ ÑÓÖ Ò ÑÓ ØÖ Ø ÙÒØÓ Ó ÒØ Ó ÕÙ ÔÖÑØ ØÖ ÑÓÖ Ö ÓÐÙÓ ÒÓ ÔÓ ÓÒÑÒØÓ Ó Ôº ÆÓ ÑØÓÓ ÑÓ ØÖÑ ÔÖÒØÙÐ ÙÑ ØÒ ÑÔÖ ÑÓ ØÖ ÙÒØ ÔÓÖ Ü ÒÜØ ½ µ Ü ÔÖÚ µ ÓÒ ¼¼ ½¼º ÆÓ ÑØÓÓ ÑÓ ØÖÑ ÖÖÙÐÖ ÑÓ ØÖ ÙÒØ ÔÓÖ Ü ÒÜØ Ö Ò Ü ÔÖÚ µ Ç ØÓÖ Ö Ò ØÙÐÞÓ ØÖÓ ÙÒÓ ÙÒØ ÜÔÖ Ó ÖÒ ½ Ö Ò ¾¼ Ö Ò ½ ½ Ö Ò ½ ½¼µ Ç ÓÔÖÓÖ º ÖØÓÖÒ Ó ÒØÖÓ ÑØÑÒØ ÙÔÖÓÖ Ó Ù ÖÙÑÒØÓº ÌÓÓ Ø ÑØÓÓ ØÑ ÓÑÓ ÓØÚÓ ÓÒÒØÖÖ ÑÓÖ ÑÓ ØÖ Ñ Ö ÔÕÙÒ Ö ½¼Ñ ¾ µº Ç ÑØÓÓ ÑÓ ØÖÑ ÖÖÙÐÖ ÒÓ Ó ÔÐÓ Ò ÚÖÚÐ Ü º ÆÓ ÍÒ ÌÖØÓÖ ÖØÙÐØÓÖ Ç ÑÔÑÒØÓ Ù ØÓ¹ÖØÙÐØÓÖÓ ÒÓ ÙÒÚÓÓº ÄÓÓ ØÖØÓÖ ÖØÙ¹ ÐØÓÖ ØÑÑ ÒÓ ÙÒÚÓº ËÖÓØÖ ½¼ ÔÖÓÔÓ ÙÑÑØÓÓ Ó ÔÖ Ö ÓÐÚÖ Ø ÔÖÓÐÑ Ó Ñ ÔÖÓÖÑÓ ÒѺ Ø ÓÖÑ Ó ÓÖ ÑÐÓÖ ÓÐÙÓ ÔÖ ÙÑ ØÖÑ Ø ÕÙ ÙÑ ÑÒØÓ Ð ÖÐÑÒØ ¼Ñ ØÒ Ó ÒÐ Óº ÓÐ ÓÖ ÑÐÓÖ ØÖØÓÖ

7 Ø ÙÒÓ ÙÑ ÙÒÓ Ù ØÓ ÕÙ ØÑ Ù ÓÑÔÓÒÒØ º ÔÖÑÖ ÓÑÔÓÒÒØ ØÒ Ù Ø ÒØÖ ÖØÖ Ø Ù Ø ØÖÑ Ó ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ ÓÒØÓ ÒÓ ÒÓ ÒÖÓ ÙÒ ÓÑÔÓÒÒØ ØÒ ÓÑØÖ ÒØÖ Ó ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ ÓØÓ Ò ÒÐ ØÖÑ ÒØÖÓÖ Ó ÚØÓÖ ÓÒØÓ ÒÓ ÒÓ ÒÐ Óº Ó ØÓÑ ÓÖÑ ÑÒÑÞÖ Ó Ù ØÓ ÙÑÙÐÓ Ó ÐÓÒÓ Ó ÑÒØÓ ÒÐ Óº Ø ÓÖÑ ÓÑÔÙØÓÒÐÑÒØ ÑÙØÓ Ô º ÒÒÓÙ ÔÖÓÔÓ ÙÑ ÓÐÙÓ ÔÖ Ø ÔÖÓÐÑ ØÖÚ Ó Ù Ó Ö ÔÖØÚ ÒÑ ÓÖÛÖ ÝÒÑ ÆØÛÓÖ ¹ Æ µº Ø ØÒ ¹ ØÑ Ó ÚØÓÖ ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ØÖÑ ØÙÐ ÓÑ Ò ÔÓ Ó ÚÐÓ ÐÖÓ Ó ÔÖÑØÖÓ Ó ÑÓÐÓ ÙÒÓ Ö ØÖÑ ÒØÖÓÖ º ¾º Ø ØÑØÚ Ù ÔÖ Ö ÕÙÐ ÓÚØÓÖ ÒÓ ÒÓ ÕÙ ÑÐÓÖ ÖÚ ÒÑ Ó ØѺ ÙÒÓ Ù ØÓ ÓÑ Ó ÕÙÖÓ ØÒ ÙÐÒ ÒØÖ ÔÓ Ó ØÑ ÔÓ Ó ÖØ ÔÐÓ ÚØÓÖ ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ Ù ØÓ Æ ½ Ô µ ¾ ½½µ ÓÒ Æ ÓÒÙÑÖÓ ÔÖÑØÖÓ ÓÚÐÓÖ Ó ÔÖÑØÖÓ Ó ÚØÓÖ ÒÓÒØÖÓ ÒÓ ÒÓ Ô Ó ÚÐÓÖ ØÑÓ ÔРƺ Ø ÓÖÑ ØÑ Ñ ÓÒØ ÔÖÓÔÖ ÒÑ Ó ÖØÙÐÓÖ º Ø ÒÑ ØÙÐÞ ØÖÑ ÔÐÓ ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ ÓØÓ ÓÖÓ ÓÑ ÙÒÓ Ù ØÓº Ø ÑÒÖ ØÖØÓÖ Ó ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ØÑ ØÖÑ ØÖÑ ÙÖÒØ ÒÐ º velocidade inicial Ẋ D Prediçao da Aceleraçao.. X posiçao inicial vector posiçao objectivo X soluçoes posiveis Determinaçao do Vector Optimo vector soluçao ÙÖ¾º ØÖÙØÙÖ ÓÖÛÖ ÝÒÑ ÆØÛÓÖº Ê ÙÐØÓ ÑÓÓ ÚÐÖ Ó ÑÔÒÓ Ó ÒÓÚÓ ÑÓÐÓ ÙÒÓ Ö Ó ØÖØÓ ÚÓÐ Ó ÑØÓÓ ÑÓ ØÖÑ Ó ÔÖÑØÖÓ Ó ÑÓÐÓ ÖÐØÚÑÒØ

8 Ó ÑÓÐÓ Á Þ ÓÒØÖÙÑÓ ÖÒØ ØÔÓ ØÐ º Ç ÑÔÒÓ Ø ØÐ ÑÓ Ñ ØÖÑÓ Ó ØÔÓ ÑÓ ØÖÑ Ù ÑÒ Óº ØнÔÖ ÒØ Ñ ÚÐÓÖ ÔÖ ÙÑ Ó ÔÖÑØÖÓ Ù Ò ÓÒ ØÖÙÓ ØÐ º Ìнº Ñ ÚÖÓ Ó ÔÖÑØÖÓ Ó ÑÓÐÓº ÈÖÑØÖÓ ÎÐÓÖ ÑÒÑÓ ÎÐÓÖ ÑÜÑÓ ÍÒ ¼ ¼ Ñ ¾ Ü ¼ ½ Ñ Ñ ¼ ¼ Ñ ¾ ØÔ ¼¼¼½ ¼ Ñ ¾ ØÐ ÓÖÑ ÚÐ ÓÖÓ ÓÑ ÔÖÒØÑ Ù Ó ÒÓ Óº Ø Ò ÓÑÓ ÔÖÒØÑ ÒØÖ Ó ÒÙÑÖÓ ØÖÑ Ò Ö ÔÖ Ó ÕÙÐ Ó ÒÓ ØÒÓ ØÒÑ ÚØÓÖ Ó ÒÙÑÖÓ ØÓØÐ ØÖÑ º ÌÖ Ö ÓÖÑ Ù Ó ÏÓ Ö ÝÓÙ ÏÖ Ö ÝÓÙº Ø ÓÖÑ Ð ÔÓÖ ØÖ ÐÒØ Ñ ÙÐÒÓ º Ç Ò ÓÖÑ ÑÓ ØÖÓ ½ÃÀÞ ØÒÓ Ó ÔÖÓ Ó ÓÑ ÙÑ ÒÐ ÀÑÑÒ ¾Ñ ÓÑ ÙÑ Ô Ó ½Ñ º Ó Ù Ó Ó ÑØÓÓ ÄÚÒ ÓÒ¹ÙÖÒ ÔÖ ÐÙÐÖ Ó Ó ÒØ ÄÈ ÓÖÑ ½º Ç ÑØÓÓ ÆÛØÓÒ¹ÊÔ ÓÒ Ó Ù Ó ÔÖ ØÑÖ Ó ÔÓÐÓ ÙÒÓ ØÖÒ ÖÒ Ó ÑÓÐÓº ÓÖÑÒØ ÓØ ÓÖÑ Ù ÔÖ Ö ØÐ ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ º ÒØÓ ØÐ ÓÖÒÙ Ó ÚØÓÖ ÓÒØÓ ÒÓ ÒÓ ÒÖÓ ÕÙ ÓÖÑ ÔÖÓ Ó ÔÐ Ö ÔÖØÚ ÒѺ Ö ØÑÓ Ó ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ ÓÐÙÓ ÓÔØÑ ÔÖ ØÖÑ ÒÐ º Æ ØÐ ¾ ÒÓÒØÖÑÓ Ó Ö ÙÐØÓ Ó ÑÔÒÓ ØÐ Ø Ø ÓÒ ØÖÙ ÓÑ Ó ÑÓÐÓ Á Þ ÓÑ Ó ÑÓÐÓ ÔÖÓÔÓ ØÓ Ø ØÖÐÓ Ù ÒÓ ÖÒØ ØÒ ÑÓ ØÖÑ Ó ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ º ÈÖ ÚÐÖ Ó ÑÓÐÓ ØÒ ÑÓ ØÖÑ ÓÑÔÖÑÓ ØÐ ÔÖ ÖÒØ ÑÒ Ó ¹ ¼¼¼ ½¼¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ÚØÓÖ ÖØÙÐØÓÖÓ º Ë ÓÒ ÖÖÑÓ Ó ÑÓÐÓ ÔÖ ÑÓ ØÖÑ ÐÒÖ Ó ÒÓÚÓ ÑÓÐÓ ÔÖ ÒØ ÙÑ ÑÔÒÓ ÙÔÖÓÖ Ó Á Þ ÜÔØÓ ÔÖ ÙÒ Ö ¹ ÏÓ Ö ÝÓÙº Ç ÒÓÚÓ ÑÓÐÓ ØÑ ÙÑ ÔÖÑØÖÓ Ñ ÕÙ Ó Á Þ ÐÓÓ ÔÖ ÑÒ Ó ÑÐÒØ ØÐ ÓÒ ØÖÙ ÓÑ Ø ØÑ ÙÑ Ö ÓÐÙÓ ÒÖÓÖ ÔÖ Ó ÔÖÑØÖÓ Ñ ÈÓÖØÒØÓ ÚÖ ¹ ÙÑ ÖÓ Ó ÑÔÒÓ ØÐ ÓÒ ØÖÙ ÓÑ Ó ÒÓÚÓ ÑÓÐÓ ÔÖ ØÐ ÔÕÙÒ ÑÒ Óº ÆÓØÑÓ Ò ÌÐ ¾ ÕÙ Ñ ÕÙ ÑÒ Ó ØÐ ÙÑÒØ Ó ÑÔÒÓ Ñ Ñ ÓÒ ØÖÙ ÓÑ Ó ÒÓÚÓ ÑÓÐÓ ÙÑÒØ ÙÐÑÒغ Æ ÚÖ ØÐ ¹ ØÑ ÙÑ ÑÔÒÓ ½± ÙÔÖÓÖ Ó ØÐ ¹½ ÕÙ Ó ÓÒ ØÖÙ ÓÑ Ó ÑÓÐÓ Á Þº ÉÙÒÓ ÓÑÔÖÑÓ Ó ÑÔÒÓ ØÐ ¹½¼ ¹ ÔÖ ØÖÖ Ö ÚÖ ÑÓ

9 ÕÙ ÓÑ ÒØÖÓÙÓ Ó Ô ÐÒÙ Ó ÔÓ ÚÐ ÙÑ ØÐ ÓÒ ØÖÙ ÓÑÓÒÓÚÓ ÑÓÐÓ ÔÖ ÒØÖ ÙÑ ÑÔÒÓ ÙÔÖÓÖ ÙÑ ØÐ ÓÒ ØÖÙ ÓÑ Ó ÓÙØÖÓ ÑÓÐÓ Ñ ÑÒ ÓÚÞ ÑÓÖº ÓÖÓ ÓÑ Ó Ö ÙÐØÓ Ó Ù Ó ÖÒØ ØÔÓ ÑÓ ØÖÑ Ó ÔÖÑØÖÓ ÚÖ ÑÓ Ó ÑØÓÓ ÑÓ ØÖÑ ÐÓÖØÑ ÓÑÒÓ ÑÓ ØÖÑ ÐÓÖØÑ ÓÑ ÑÓ ØÖÑ ÖÖÙÐÖ Ó Ó ÑØÓÓ ÕÙ ÔÖÑØÑ ÓÒ ØÖÙÖ ØÐ ÓÑ ÑÐÓÖ ÑÔÒÓº ÓÒØÙÓ ÚÖ ÑÓ ÕÙ Ñ ÕÙ ÑÒ Ó ØÐ ÙÑÒØ Ó ÑØÓÓ ÑÓ ØÖÑ ØÓÖÒ¹ ÑÒÓ ÖÙк ÓÒÐÙ Ó ÌÖÐÓ ÙØÙÖÓ ÒÐ ÖØÙÐØÓÖ ÖÕÙÖ ÑÓÐÓ ÓÐÓÓ Ó ØÑ ÔÖÓÙÓ Ðº Æ Ø ÑÓÐÓ Ò ÖÓ Ó ÓÒÑÒØÓ ÙÑ ÓÒÙÒØÓ ÓÔØÑÞÓ ÔÖÑØÖÓ ÓÑØÖÓ Ù ØÓ ÑÒÓ ÔÖ ÖÚÖ ÓÑÔÐÜ ÔÖÓÙÓ Ðº ÍÑ ÙÐ Ò ÒÐ Ö Ñ Ô Ö ÓÒÓ ÖÐÞÓ Ó ÚÖÓ ÔÖÓ Ó ÓÐÓÓ ÒÚÓÐÚÓ Ò Ø ÔÖÓ¹ ÙÓ ØÖÚ ÙÑ ÓÒÙÒØÓ Ö ØÖØÓ ÔÖÑØÖÓ º ÕÙÐ Ó ÒÐ Ð Ö ÒØØÞÓ ÖØ ÓÖÑ ÙÑ Ñ Ò Ó ÐÓÖØÑÓ ÑÔÑÒØÓ ÒÚÖ Ó Ù ØÓ¹ÖØÙÐØÓÖÓ ÒÐÙ Ó ÓÒÓ Ù Ø ÓÐÓ º Æ Ø ÖØÓ ÔÖ ÒØÑÓ Ó ÔÖÓÖ Ó Ó ÒÓ Ó ØÖÐÓ Ñ ÖÓ Ø ÓØÚÓ Ù ÒÓ ÙÑ Ö ÒÑ ÔÖØÚ ÓÑ ÙÑ ØÐ ÔÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÑÐÓÖ ØÖÚ ÙÑ ÒÓÚÓ ÑÓÐÓ ÙÒÓ Ö Ó ØÖ¹ ØÓ ÚÓÐ Ó Ù Ó ÖØÖÓ Ó ÑØÓÓ ÑÓ ØÖÑ Ó Ù ÔÖÑØÖÓ Ó ÕÙ ÒÓ ÔÖÑØÙ ÑÐÓÖÖ ÒØÐÐ Ó ÒÐ Ö ÒØØÞÓ ÕÙÒÓ ÓÑÔÖÓ ÓÑ ØÖÐÓ ÒØÖÓÖ º ÆÓ ÑÓÑÒØÓ ØÑÓ ÑÐÓÖÖ Ö ÒÑ ÔÖØÚ ÔÐ ÒÐÙ Ó Ö ØÖÓ ÓÐÓ ÕÙ ÑÓÐÑ ÒÑ Ó ØÑ ÔÖÓÙÓ ØÖÑÒÓ ÓÒÑ º Ø ÓÖÑ Ú ÔÖÑØÖ¹ÒÓ ÒÐ Ö Ó ÔÖÓÐÑ Ó¹ÖØÙÐÓ ÙÖÒØ ÔÖÓÙÓ ÓÒ ÓÒØ ØÖÑÒÖ Ó ÐÓÐ ÖØÙÐÓ ÓÒ ÓÒغ ÍÑ ÓÙØÖÓ ÔØÓ ØÙÖ Ü ØÒ ÐØÖÒØÚ Ó Ù Ó ÓÖÑÒØ ÓÑÓ ÚØÓÖ Ù ØÓ Ó Øк ÊÖÒ ½º º ËÖÓØÖ Ò ÅºÅº ËÓÒ ËÔ ÓÒ ÓÒ ÔÝ ÓÐÓÐ ÑÓÐ Ó Ô ÔÖÓÙØÓÒ Ò ÙÖ٠˺ Ò ÅºÅº ËÓÒ º ÚÒ Ò ËÔ ËÒÐ ÈÖÓ Ò ÅÖÐ Ö ÆÛ ÓÖµ ÔÔº ¾ ½ß¾ ½¾º ¾º º ÄÖÖ Âº ËÖÓØÖ Ò Åº ź ËÓÒ ÎØÓÖ ÉÙØÞØÓÒ Ó Ø ÖØÙÐØÓÖÝ ËÔ Á ØÖÒ º ÓÒ ÓÙ Ø ËÔ Ò ËÒÐ ÈÖÓ Ò ÔÔº ½½¾ß½½ ½º º ˺ ÒÒÓÙ º ËÒÖ Ò Âº ÐÒÒ ÎÓ ÅÑ ËÝ ØÑ ÁÈ ÌÒÐ ÊÔÓÖØ Ì¹¾¾ ÆÛ¹ÂÖ Ý ½º

10 º ˺ ÒÒÓÙ º ËÒÖ º ÊÖ Ò Âº ÐÒÒ ÎÓ ÅÑ ËÝ ØÑ Ù Ò ÖØÙÐØÓÖÝ ÓÓÓ ÓÖ ØÑØÓÒ Ó ÎÓÐ ÌÖØ ËÔ ÙÖÓËÔ³ ÈØÖ Ö ËÔØÑÖ ½º º Àº ÙÒÒ Ì ÐÙÐØÓÒ Ó ÚÓÛÐ Ö ÓÒÒ ÂºÓ٠غ ËÓº Ѻ ¾¾ ÔÔº ¼¹ ½¼º º ú ËØÚÒ Ò º ÀÓÙ ÚÐÓÔÑÒØ Ó ÕÙÒØØØÚ ÓÚÓÛÐ ÖØÙÐØÓÒ ÂºÓ٠غ ËÓº Ѻ ¾ ÔÔº ß ½º º º ÒØ ÓÙ Ø ÌÓÖÝ Ó ËÔ ÅÓÙØÓÒ ¹ÖÚÒ Ì ÆØÖÐÒ ½¼º º º ÐÒÒ Ãº Á Þ Ò Ãº ËÔÐÝ ËÒÐ ÑÓÐ ÓÖ ÐÓÛ Ø¹ÖØ ÓÒ Ó Ô ÂºÓ٠غ ËÓº Ѻ ÔÔº ¼ß½ ½¼º º º ˺ ÈÖÐÐ ÈÖÓÔÖØ Ó Ø ÌÓÒÙ ÀÐÔ ØÓ Ò ÎÓÛÐ ØÓÖ Àݹ ÔÓØ ÓÒ ÈÝ ÓÐÓÐÐݹÇÖÒØ ÅÓÐÒº º Ó ÈÓÒØ ¾ ÔÔº ß¾¾ ½º ½¼º º ËÖÓØÖ Åº ź ËÓÒ ÝÒÑ ÈÖÓÖÑÑÒ ËÖ ÓÖ ÖØÙÐØÓÖÝ Ó¹ ÓÓ º ÁËËÈ Ð ÓÛ ½º

11 Ìоº ÑÔÒÓ ØÐ ÓÒ ØÖÙ ÓÑ ÚÖ ÑÒ Ó ÖÒØ ÑØÓÓ ÑÓ ØÖѺ ½µ ÅÓÐÓ ÙÒÓ Ö Á ÅÓÐÓ Á Þµ ÆÅ ÆÓÚÓ ÑÓÐÓµº ¾µ Æ Ø ÓÐÙÒ ÔÖÑÖ ÐØÖ Ò Ó ÑØÓÓ ÑÓ ØÖÑ Ó ØÓ Ò Ó ÒÙÑÖÓ ÔÖÑØÖÓ ÕÙ Ù ÑØÓÓº Ç ÑØÓÓ Ó Ä ÐÒÖµ Ç ÐÓÖØÑÓµ È ÔÖÒØÙе Ò Á ÖÖÙÐÖµº ÓÖÑ Ó ÔÖÑØÖÓ Ü Ñ Ò ØºÈÓÖ ÜÑÔÐÓ È Á Ò ÕÙ Ñ Ù Ñ Ó ÑØÓÓ ÑÓ ØÖÑ ÔÖÒØÙÐ ÒÕÙÒØÓ Ø Ù Ó ÑØÓÓ ÖÖÙÐÖº Ö Á Ö ÁÁ Ö ÁÁÁ ÌÐ ÅÓÐÓ ½ ÑÓ ØÖÑ ¾ ÑÒ Ó ±µ ±µ ±µ ¹½¼º½ Á Ä ¾¼ º½ ¾º º ¹½¼º¾ Á Ç ¾¼ º º ½ º¾ ¹½¼º ÆÅ Ä º ½º ½º ¹½¼º ÆÅ Ç ¾ ¼º ¼º ¾½ ¹½¼º ÆÅ È º½ º º ½½º ¹½¼º ÆÅ È Á ¼ º º½ ½½º ¹½¼º ÆÅ Ç Á ½ º ½ º¾ ¹¾¼º½ Á Ä ½¼¼ ¾º º º¾ ¹¾¼º¾ Á Ç ½¼¼ º ½ º¾ ¹¾¼º ÆÅ Ä ½ º ¾º ¹¾¼º ÆÅ Ç ½½¼ º ¾ ¹¾¼º ÆÅ È ½ ¼ º ¾º¾ ½º½ ¹¾¼º ÆÅ È Á ½ º¾ º ¾ º ¹¾¼º ÆÅ Ç Á ½½¼ º º ¾ ¹¼º½ Á Ä ¼¼ º ¼º ½½º ¹¼º¾ Á Ç ¼¼ ½º ¾º ½ º¾ ¹¼º ÆÅ Ä ½¾¼ º ¾º¾ ¾ ¹¼º ÆÅ Ç ¾º º ¾ ¹¼º ÆÅ È ¾º º ¹¼º ÆÅ È Á ½¾ º º ¾º ¹¼º ÆÅ Ç Á ¼¾ º ¾º ¾ º ¹º½ Á Ä ¼¼¼ ½º ¼º ½ º¾ ¹º¾ Á Ç ¼¼¼ ¾º ¾º ½ º¾ ¹º ÆÅ Ä ¼ º º ¾º ¹º ÆÅ Ç ¼ º º¾ ¾ ¹º ÆÅ È ¼¾ º ½º ¹º ÆÅ È Á ½ ¾ ¼º½ º ¾ ¹º ÆÅ Ç Á ¾¼ º½ º¾ ¾½º

½½ ÓÑÓ Æ Ó Ö Ú Ö ËÓ Ö À Ø ÓÖ ¹ ÙÑ Å Ò ØÓ À ØÓÖ Ó Ö Ó ÀÓÛ ÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ ÛÖ Ø ÓÙØ Ø ØÓÖÝ Ó Ô Ý ¹ ØÓÖ Ó Ö Ô Ð Ñ Ò ØÓµ ÖÑ ÖØ Ò ºÙÒ ÑÔº Öº ÖÙÔÓ À Ø ÓÖ Ì ÓÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ê Ó Ó Ñ Ó ÖÓÒÓÐÓ ÁÒ Ø ØÙØÓ Ð Ï Ø Ò ÍÆÁ ÅÈ

Leia mais

¾ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼½ Ç Å ØÓ Ó ÒØ Ø Ù ÓÒØÖÓÚ Ö Ì ÑÝØ Ó Ø ÒØ Ø Ò Ø Ö ÓÒØÖÓÚ Ö ÊÓ Ö Ó ÅÓÙÖ ÖÓ Ö Ó Ö Þ ÔÑ ÐºÓѺ Öµ ÂÓ Ó Ø Ø Ö Ò ÐÐ Ò ÐÐ Ù Ö º Öµ ÁÒ Ø ØÙØÓ Í ÊÂ Ê Ó Ñ ¾»¼»¾¼¼¼º Å ÒÙ Ö

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα ¾¼½¼ Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα

Leia mais

A IMPORTÂNCIA DAS TAREFAS PARA GESTÃO DE PROCESSOS

A IMPORTÂNCIA DAS TAREFAS PARA GESTÃO DE PROCESSOS ! "#$ " %'&)(*&)+,.- /10.2*&4365879&4/1:.+58;.2*=?5.@A2*3B;.- C)D 5.,.5FE)5.G.+ &4- (IHJ&?,.+ /?=)5.KA:.+5MLN&OHJ5F&4E)2*EOHJ&)(IHJ/)G.- D - ;./);.& A IMPORTÂNCIA DAS TAREFAS PARA GESTÃO DE PROCESSOS

Leia mais

Computers do not solve problems, People do! E.R.Davidson

Computers do not solve problems, People do! E.R.Davidson 3. O Problema do Par Mais Próximo (closest pair problem) António Leslie Bajuelos Departamento de Matemática Universidade de Aveiro Mestrado em Matemática e Aplicações Computers do not solve problems, People

Leia mais

Revista Brasileira de Ensino de Fsica, vol. 22, no. 3, Setembro, 2000 421. Marisa Almeida Cavalcante e Cristiane R. C. Tavolaro

Revista Brasileira de Ensino de Fsica, vol. 22, no. 3, Setembro, 2000 421. Marisa Almeida Cavalcante e Cristiane R. C. Tavolaro Revista Brasileira de Ensino de Fsica, vol. 22, no. 3, Setembro, 2000 421 Projete Voc^e Mesmo Experimentos Assistidos por Computador: Construindo Sensores e Analisando Dados Marisa Almeida Cavalcante e

Leia mais

PROVA DE MATEMÁTICA DA UFBA VESTIBULAR 2011 2 a Fase. RESOLUÇÃO: Profa. Maria Antônia Gouveia.

PROVA DE MATEMÁTICA DA UFBA VESTIBULAR 2011 2 a Fase. RESOLUÇÃO: Profa. Maria Antônia Gouveia. PROVA DE MATEMÁTICA DA UFBA VESTIBULAR 0 a Fase Profa. Maria Antônia Gouveia. QUESTÃO 0 Considere o conjunto de todos os números de cinco agarismos distintos, formados com os agarismos,, 5, 8 e 9. Escoendo,

Leia mais

A Importância da Disciplina de Análise & Design para uma Aplicação. Ivan Zilotti Alencar 01/06/2006 ialencar@gmail.com

A Importância da Disciplina de Análise & Design para uma Aplicação. Ivan Zilotti Alencar 01/06/2006 ialencar@gmail.com A Importância da Disciplina de Análise & Design para uma Aplicação Ivan Zilotti Alencar 01/06/2006 ialencar@gmail.com Apresentações Sua empresa/instituição Seu papel Sua experiência Em requisitos Processo

Leia mais

Variantes sobre o método Simplex: Método do grande M

Variantes sobre o método Simplex: Método do grande M Variantes sobre o método Simplex: Método do grande M Revisões Simplex básico Solução óptima multipla Em simplex: valores 0 na função custo Solução degenerada Em simplex: empates na variável a sair, variáveis

Leia mais

p r o jet p o r t át il d esem p en h o Rico h PJ WX3231N/ PJ X3241N/ PJ X3131

p r o jet p o r t át il d esem p en h o Rico h PJ WX3231N/ PJ X3241N/ PJ X3131 Rico h PJ WX3231N/ PJ X3241N/ PJ X3131 Eq uip am ent os d e Pr ojeção Pr o f issio nais Ad icione Clar eza às Com unicações Em p r esar iais p o r t át il p r o jet e d esem p en h o Rico h PJ WX3231N/

Leia mais

CONTRATO. Portador do Cartão: Nome* : Escola / Empresa: N.º processo** :

CONTRATO. Portador do Cartão: Nome* : Escola / Empresa: N.º processo** : CONTRATO Entre: Micro I/O Serviços de Electrónica, Lda., pessoa colectiva n.º 504 758 454, com sede na Zona Industrial de Taboeira, Lote 31-D, 3800-055 AVEIRO; e: Cliente: Nome: Morada: Localidade: Nº

Leia mais

Vectores em C++ Classe vector: Introdução

Vectores em C++ Classe vector: Introdução Vectores em C++ FEUP - MIEEC Programação 2-2008/2009 Classe vector: Introdução A classe vector é uma alternativa à representação de array primitivo Template de classe necessário especificar o tipo dos

Leia mais

I: Aplicação. Descritiva. propriedade mais. importante. (vista

I: Aplicação. Descritiva. propriedade mais. importante. (vista Noções básicas de Geometria Descritiva e sua aplicação naa análise de estruturas geológicas António Alexandre Araújo (Centro de Geofísica de Évora, Departamento de Geociências, Escola de Ciências e Tecnologia

Leia mais

African Development Bank

African Development Bank OPORTUNIDADES E DESAFIOS BANCO AFRICANO DE DESENVOLVIMENTO Lisboa, 18 de Abril 2008 1 2 O que investidores e empresas querem saber 1. O que é o BAD? 2. Instrumentos de financiamento 3. Áreas de negócios

Leia mais

CLASSIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO BRASILEIRA, ADAPTADA A UM SISTEMA UNIVERSAL

CLASSIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO BRASILEIRA, ADAPTADA A UM SISTEMA UNIVERSAL MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTAMST1CA - IBGE DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E ESTUDOS AMBIENTAIS CLASSIFICAÇÃO

Leia mais

Luto e angústia: questões em torno do objeto 1

Luto e angústia: questões em torno do objeto 1 ARTIGOS v. 4, n. 2, nov/ 2 0 07 Latin-American Journal of Fundamental Psychopathology on Line, 7, 2, 185-192 Luto e angústia: questões em torno do objeto 1 Vera Lopes Besset Em seu texto sobre o luto e

Leia mais

Calhas Técnicas Série 10. Série 16. Calhas para Instalações Eléctricas e Telecomunicações (pág. 114-125)

Calhas Técnicas Série 10. Série 16. Calhas para Instalações Eléctricas e Telecomunicações (pág. 114-125) Técnicas para Instalações Eléctricas e Telecomunicações (pág. 1-125) A é composta por: Molduras (pág. 1); de Rodapé (pág. 118); de Chão (pág. 118); para Distribuição (pág. 122). Calha 110x50 BR - Branco

Leia mais

Uma Abordagem ao Problema de Caminho Mais Curto Multiobjectivo Aplicação ao Problema de Encaminhamento em Redes Integradas de Comunicações

Uma Abordagem ao Problema de Caminho Mais Curto Multiobjectivo Aplicação ao Problema de Encaminhamento em Redes Integradas de Comunicações Carlos Manuel Chorro Simões Barrico (Universidade da Beira Interior) Uma Abordagem ao Problema de Caminho Mais Curto Multiobjectivo Aplicação ao Problema de Encaminhamento em Redes Integradas de Comunicações

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO. LogicView for FFB DEZ / 13. Versão 3

MANUAL DO USUÁRIO. LogicView for FFB DEZ / 13. Versão 3 MANUAL DO USUÁRIO LogicView for FFB DEZ / 13 Versão 3 L O G V I F F B M P smar www.smar.com.br Especificações e informações estão sujeitas a modificações sem prévia consulta. Informações atualizadas dos

Leia mais

para que Software www.aker.com.br Produto: Página: 6.0 Introdução O Aker Firewall não vem com Configuração do PPPoE Solução

para que Software www.aker.com.br Produto: Página: 6.0 Introdução O Aker Firewall não vem com Configuração do PPPoE Solução 1 de 6 Introdução O não vem com a opção de configuração através do Control Center, para a utilização de discagem/autenticação via PPPoE. Este documento visa demonstrar como é feita a configuração do PPPoE

Leia mais

Aula 10 Triângulo Retângulo

Aula 10 Triângulo Retângulo Aula 10 Triângulo Retângulo Projeção ortogonal Em um plano, consideremos um ponto e uma reta. Chama-se projeção ortogonal desse ponto sobre essa reta o pé da perpendicular traçada do ponto à reta. Na figura,

Leia mais

Objetivos & Motivação

Objetivos & Motivação Roteiro Tecnologia do Processo de Software Estado da Arte! Objetivos da Aula!! Slides! Leitura adicional recomendada quites@computer.org 2 Objetivos Objetivos &! Apresentar uma visão panorâmica do assunto

Leia mais

ASSINATURA Ano As três séries... Kz: 470 615.00 A l.ª série A 2.ª série A 3.ª série

ASSINATURA Ano As três séries... Kz: 470 615.00 A l.ª série A 2.ª série A 3.ª série Quinta-feira, 30 de Janeiro de 2014 1 Série-N.º 21 Toda a correspondência, quer oficial, quer relativa a anúncio e assinaturas do «Diário da República», deve ser dirigida à Imprensa Nacional E.P., em Luanda,

Leia mais

Questão 23. Questão 21. Questão 22. Questão 24. alternativa D. alternativa A. alternativa C

Questão 23. Questão 21. Questão 22. Questão 24. alternativa D. alternativa A. alternativa C Questão 1 Um reservatório, com 40 litros de capacidade, já contém 0 litros de uma mistura gasolina/álcool com 18% de álcool. Deseja-se completar o tanque com uma nova mistura gasolina/álcool de modo que

Leia mais

Atlas Copco. Compressores de ar para fins médicos GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hp)

Atlas Copco. Compressores de ar para fins médicos GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hp) Atlas Copco Compressores de ar para fins médicos (5-22 kw / 7,5-30 hp) Ar para fins médicos: pureza e precisão em ambientes de cuidados de saúde críticos A área crítica da assistência a doentes requer

Leia mais

Ajuste de Parâmetros de Controladores UPFC/POD Utilizando Algoritmos Genéticos

Ajuste de Parâmetros de Controladores UPFC/POD Utilizando Algoritmos Genéticos 1 Ajuste de Parâmetros de Controladores UPFC/POD Utilizando Algoritmos Genéticos R. F. de Moura, M. A. Furini e P. B. de Araujo. Resumo--Este trabalho tem como objetivo a aplicação de Algoritmos Genéticos

Leia mais

PRETENDE UM WEBSITE? CONHEÇA AS NOVAS SOLUÇÕES DA ZION. www.zion.pt

PRETENDE UM WEBSITE? CONHEÇA AS NOVAS SOLUÇÕES DA ZION. www.zion.pt PRETENDE UM WEBSITE? CONHEÇA AS NOVAS SOLUÇÕES DA ZION www.zion.pt WEBSITE BASIC Com o Website Basic terá uma solução de baixo custo, que gera resultados rapidamente para o seu negócio. Terá um website

Leia mais

#$!-*$ 4556!"#$!%&!'!()$*! $* +)&)! '! &,'!' ' #$!-*$ %!!! $. &"#$ '$ / -*$' 0&1&2!!3

#$!-*$ 4556!#$!%&!'!()$*! $* +)&)! '! &,'!' ' #$!-*$ %!!! $. &#$ '$ / -*$' 0&1&2!!3 #$!-*$ 4556!"#$!%&!'!()$*! $* +)&)! '! &,'!' ' #$!-*$ %!!! $. &"#$ '$ / -*$' 0&1&2!!3 #$!-*$ 4556!"#$!%&!'!()$*! $* +)&)! '! &,'!' ' #$!-*$ %!!! $. &"#$ '$ / -*$' 0&1&2!!3!')$&)&!"#$7 &)!0& $ ' 0%! 0%&'0&

Leia mais