,l_.mmmm,<-»»ml«.. umm,««<«,»>» -Jllll Ml Ml» «««-»»l««.«uu-»»-».-».-»» #» Os p» t mund um mntr-s unds pr mpd»- rtwmck t-c? f»cí#m" name="description"> ,l_.mmmm,<-»»ml«.. umm,««<«,»>» -Jllll Ml Ml» «««-»»l««.«uu-»»-».-».-»» #» Os p» t mund um mntr-s unds pr mpd»- rtwmck t-c? f»cí#m">

FORTALECEM A DEMOCRACIA

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "FORTALECEM A DEMOCRACIA"

Transcrição

1 ,,,, ,,.,.,.,.,..«- - -_.,^;g ^^^«««.»,^. cwm0^mmmmrm^ "»».l.»<.^mj«>,l_.mmmm,<-»»ml«.. umm,««<«,»>» -Jllll Ml Ml» «««-»»l««.«uu-»»-».-».-»» #» Os p» t mund um mntr-s unds pr mpd»- rtwmck t-c? f»cí#m tj c rt çs ntrnd,tl, lrd p/s mnpóls nqus, prcur lcnçr dscurs d Mrchl Tk)...T.-Tn MM««H_MÉ_«_<,,.»«l«MMW»MWWMWll<W--<«MU»«W»l>»^^ " l-l«l»»»«««","r -"" u - "--..»-~»-p~ S ELEÇÕES MUNCPS FORTLECEM DEMOCRC Mt0St^fl0tfl0l0t0t0l0t0l0t00l0tfl0^0l0^0t0S0 JWMW" m00+f gmmmmmmwvmmmmm,0n4sstmst^smy0r 9 VOTRÁ 0 O ELETORDO H.UMNENSR. CONTR OJUGRQUU E PELO PROGRESSO DO ESTDO. NOS CNDDTOS D CHPJE_ffl3g_ CRTOS SOB DFERENTES LEGENDS - PR SíSSâ^J^ÍÇ^lSf SUFRGDO O NOME DO DEPUTDO EEDER.L BELRDO MT - OSSR& VBDDO PUZ U PULO CUSR PMENTEL, CNDTOTCW ^/gg^lturs DB PETRÓPOUS B SO GONÇLO. DOS NOMES QJ&SJOJUM N fbnhor LUT BM DEPES D CONSTTUÇÃO - SO «ffmw^^íjs^ ^ LTC QUll MELHOR COMPREENDE MPORTÂNC DO.MUNCÍPO N VD POLÍTC BRSLER _ruujjfu-utjxn.n."l T" \%jt060ll00vvllltl0tm9^^ Trím»» t» vnn)m d ttr» mpfátfl» d»?.\% d Bw» rttf4. plru qu sr M lnt-ff.r, lt muuclbsu «í»»» m ««Mt. mnd l!». C<»- n tt ú < \ «n».»» j..utçâ B»duu nn np.mtm «l mt. mum mmw _^_L. _My_. m^pmt- w ^w mmm m^ê^êw àm\\\ mmwmmmt _v--. _^H ^.!3_l _H /j../ blcnl Ml, >< t<-. > fcrnc f flumvct lltuclnl rm «.- ncn tr. Muts rz.» tms luttl rr-lr frulrdmct. ;:«tu, d drtncrct rm tt>. Pátr. K muncíp télul m tr d r-ftfnt d>m»ráíc t- >" d btlh d urns v.r nmnlcr um lp»? «Hj»u. nu lím rxcrfdtt dwuv mllu -» -.»:.»ç4». {tsíc. tutu».. n rr-u çh d "«jvér «mr. Cm prtfh vrdrt lu». mucpl br-..--:- tu s> pr»f«d pv d» r Mlhádbrt. nclulvc ds ml ltôr- dc lmru d cmj.-.:... á.-»:,-..tt d pr NOSS EDÇÃO DE HOJE 2 págns Prç d xmplr 60 CENTVOS duçâ» d vd nctul n» m ír nwmlnhds, R Ut sgtfrr um vrdr mudíc-á» m n?» qu»!_ ^_f.7. VM<- /«mm. utlm «rft t Ptrépl tdrs plítcs, cntrbund pr brgr gvrn cntr vltr trás m sus tnttvs dttrs, cntr- UNDDE DEMOCRC PROGRESSO NO H N.» 75 DOMNGO. 2S DE SETEMBRO DE 97 O POVO DE MOSCOU Ê O MS EXPNSVO E COLHEDOR DO MUNDO SSOMBROSS ORDEM E LMPEZ D CPTL SOVÉ- TC - S CRNÇS PRECEM MÇS MDURECENDO O SOL - MPRESSÕES DO PREFETO DE LUXEMBURGO >. «. O prft tl t.usr.-.btrtu.»r. Sclnllcr. cnvlduj» sjlttlr s fst d lv cnlcnrl d fundçl tl M>cu, xlcmu» mprs -.fc. n rtg <uc >c tguc O qu vhtj cm Mscu ullftps «l mut qu sp.v.s u n!lnn:. sprr. PROCURM OS [[.UU. REVVER O FSCSMO Os pvs vm mntr-s unds pr rrtr rçã ntrnclrd pls m- njtí/. híp^lls nqus Dsd mrchl Tt Mrchl Tl BELGRDO. 27 U. P.) - Vnd prnt Cngrss «Frnt Ppulr, mrchl Tt clru qu ss Frnt ílv mnr-s und cntr n rvvscènc d fscsm, ftnntd pl rçã ntrncnl qu èslá sb chf d cptlsm mnplst ds Estds Unds. O prmr mnstr ugslv clru.200 lgrs u rçft ntrncnl fst fpdllnl jg d pssd, rstblcnd fscsm» trnsfrmnd m fôn; «g-dísr. "s Dss, cntud, qu Mrc.prgrsssUs lvrã frcssq ts sfrçs". lrtnçt um lqu drt Ytru ns Kslnds Unds, : rtfln l lf qm ssln nmctun. dc dcnurrn- "u!nmp lt j,.j upus um l/lb qul? ráplnlslí n!» mrcns lcuvm :- "" bjtví". qunl um m Frnt Ppulr :-.trum?nt.- d vnt d p«!» Um Mscu stá pv mns cxtv clhclr d numt. Nã l l l.r..p; um d lú lm llmcntlu cm Mscu. psr str sm» cvl cb um ultr tírntls dc rccustrufâ, rm c lmp-. d cd sã sgqrbrs. Km nnhum prt vms pssl btds u dscntnts. cntrár, ppulc& sulc-s stsft, prqu un l m su tulur, prqu sb qu sus flhs srã flzs. V Jvns prárs mbs s sxs qu r pr trblh cntnd. Us hmns svétcs sbm trblhr bm c pssr lcur-mcutc sus hrs dc lzr. O qu m surprnu cm Mscu frm sus crnçs. tcm mcus mdurcnd sub sl. Os hbtnts dc Mscu trtm us crnçs cm um tsur ncnl. Fqu cmvdu vr cum qu rgulh um crnl d xérct svétc crrgv su flh ns brçs. V sllnms jrdm nfânc du fbrc "Blshvk", s crnçs stvm chs dc vd. Snccrncutc, sm ftçã, rspnrm s prgunts qu lhs fzms. Sc cm utrs píss fss pssívl ncntrr nstlulccs smlhnts, hurndd vnçr dc cnqünt ns. CULTUR N GUNDE CPT. Qusr dzr lfums plvrs.-n-érc d cultur Msmu. Tds s ds pssv nl- Kun.s hrs uns lvrrs Mscu. Pss frmr rsluj lmnt qu nnhum pv t PEL RETRD DOS N- GLO-MERCNOS DO TERRTÓRO GREGO Gròtnyk prpõ um rsluçã d ssmblé Grl ds Nçõs Unds mtd rcb lvrs tã sérs, tã tus, tã l. tn dtds c tã brts. Os lvrs sã" «"ltds ns llnn.s «U ds us Cntnu n ". pág.) í tlm MM MtH. l «-> p futur tf tmm- R \ lttf. wr tí». t»tl» m\ «t«frí. tslíw «r^»; ílfçí mfl tluííw qu»u wt,«.-!-».;» ;.." <» C«JttlU!U8 #ím lll? nu-«bím «prtffr.«>f u ps!».,: uunun n vul r. nl. " utr d su rt-prtr--.»...-.,., n «----= f.- rmrnd trvtt H df g-t 4fl. qu flüur m u«cu Mn 0 qu t { mu - - rpud l íttt Cutnlt, cwfupn quluuvuntõ <r tnt «rnd ncunl p rd munlc ««> brslr tv.-f.» um mdd pr»». U» cm st. qu n l r,!,<- td n nç&, pr n r cmpru-í du cmuturts ntrt ppl <mlnbd pls muncíp» n.:c:.:.:-ç.-u ncnl. Nnhum utr ndrl mu lt. ntrtnt, d mprun. l cnfrd \kím cmnu ts. cm vnttunl ppulr ml» dcd ns nt».- d nçã, qu s crd» ltrl frmd n» dftn l» cntr. ltrl» ns» s ntrr, qu» crd ltrs rlzd» m bm- fcl d prtr- d n-m ttr d puíç«!»cs muncp» pl Prtd Prs.!n«l«ll»> cm Cnmudnl.\-<! - M">. u m- J«cmprç u sufrág d lltr«l Hmn«.«pr. vlc-gvcrnnr «l. f.l». cmprmnlcml-s l«fn«l«r um prprn mcrlc; u m ng. Y»l<l Flu, um -.:.>. um nlmfn«tr.l<r ln.t.lc. cuj p«;«l m rttl lmlu>m r^cmn- rcb mr «vtçã t pv d» rbllrulrs l l»>trpls, sb lgml «l Prtd lbrldr; u nlnl um nftlc dcdn à u? ppulr, m tr. Pul Césr Plmnll. cndlltl v->rn d Sf«> Grçl,» muncfp qu mr rnd frnc n rãr plbllc flumlnw: u s vrcndrc. tm llf-lnçf, qu n ntl. próxlm u dl«lnnlí cttrs «fl ppulçã d prnd lrr qu? f um «l clrs lds rm n«pís, b bnr «l lul d chp ppulr, vã f«r lvds rprcínlçã n? cmn p-? vnlí dn mr «tldã? cnsds d dmín «s lsnrqus. cnsds mbdm d«tms ns prv;."^.-, l flt scls, d fl «l rrs, d prssã sm-fcudl d llfnd nbsncnlnj Cntnu nn. j-.c".l ^r _^_ -_^_t» - : - _t^._. 4^^^,: ^ -^» tf»_ld> ml.f -j.tms>r- ^.MÉSüít»-j-- j»-»- 4 ÉM«mp«%--"f_y^MBBÉ B M B _h b_b_k^í^!í^-» Sr^K hbl? ^E ^_bé_w:í : "- ^f-->.:. - _E B r Br f ^NEflUp^^K-^F-^-MB _^H_k t_m_^ ^B_J u_^ S ^^rs ít_-,- ^_k y " m Vwfl í -m\.^& "~. _t % t t ^^M<3 ÍÍ_w_W_\ \^_^ W ^_w m_^_^?% ^^ÍÍmJHmK^BHHkÍ^ "":^ 3^9fíámmmF--..nr^mW<. : },jy; t t_t5- ^r W u\wtfâtm^à^emmnmm\ W^^3?wm\$wmr% t ;?«Í^r^_»9 # -3t à W _^_w> - V. JF _&^ ^^ Hh ^ R ^_B _Pm^_H5í_jBS^ lp##f S-^ m, ^^Pr»^ T "S"" " ít?_^^b ^^PMrJwSt^r-^-S-B flh^» \ 4 fnr ld^r ^^S F_Bfá!» ft _kttt _6!? rn \^^Én_ j^ jw» > >. _f jh mw_? m mss_ MmW _^L Jr ^ ^Htl-L-M f! --^jmhs,, \ vjj» ^tot» W ^jbmk S & ^ Ml ^B^.».»»,; \M.,í lush ):llcí.\s H ull.wt CKXTEXMU H, \t,\\t> Ul. /t» tnwrcm». íw«.n«n«r««m KW»! s4v vlm m lrn f«-r»» -f. m k-í«/l»hf..w s rmr «>««r. t d Síut tst.» r»"n«/» rrm, nr.rí..»...rt» n«!» r-tnnmnf «--.títu-n.» d fr,r«t. fdttrk.t d r.-ímf..-mr., m, 4t « _.<--<_.....,......, l...,... «. f>«t». t.r+tlfhl tm,l, j.,,.»».»>..»».»»» Vmt) l.trcutén m,/.,..,».»»»., >"» l^f».<» dl,tnl-lt.,..-» -j d ltr rprsntnt s tdct r./... Msc, t. Pp, prsnt d»l» Hrttllr d Sqmt <fp/, fttrrldt /,t ftj..l d n Súrrk. X lth tl mr tw fnu n ««dscurs t mnk hhturl pcrct,,.-.- fl»í/ím ttnld. tft l. ShlmMch, t«t\ w STK-lllKS>). NOVO RECURSO VSNDO ENTREGR NOSSO PETRÓLEO O ESTRNGERO PRETENDE-SE PROVOCR O PRONUNCMENTO DO CONSELHO DE SEGURNÇ NCONL SOBRE S LES SEREM VOTDS - DESRESPETOS MNOBR, EST DE TENTR EXERCER PRESSÃO SòBRE O PRLMENTO - VERDDER «CHNTGEM» DE VENTUREROS E NEG0CSTS POSTOS SERVÇO DOS Estms snurmcntc n MONOPÓLOS NQUES frmds dc qu grup ntrssd cm dr cmj_ nhls mrcns ccás xplrçã d ptról brslr, csá prjtnd um nv Rlp pr prcptr s fch d cs. Cm c jà d dmín publ trvés dc sucssvs nínds publcd. pr n«js, grup pr-slndnrd 0 ét^k LE "^f -r. \ -..»» Í^^S^S^^^^V^^^»»»»^»»-^^ OS MLGRES DO PDRE NTÔNO VSTOS PEL CÊNC t d Cnslh Ncnl d Ptról, prvu cm fts, cnsguu xcutr j grn jclusvc d Códg dc Mn. rgumnt c lgrsms prt su pln : prmr, lgru tzr pssr n Cn cpcls ncs cnsttucnl qu utrz xplrçã dc rquzs mnrl "brslrs pr u scds rgnlzdus n ps", qu é um hubll mnr dc cntrnr s ls ntrrs. - n- N 8. PÁGN O VOTO DE PRESTES PEL NCONSTTUCO-- NLDDE DO PROJETO VO D"QUNO ntgr d mprtnt dcumnt FÉÉ O NSTRUMENTO PSÍQUCO D CUR DOS PCENTES GST E PSQUTR PROF. NTÔNO USTRrXÉSLO Bnffl^ -». vf^s^!f" -ví í&^w^ssm^b m mmwmmí^ê?%$r " JWRCTtW-.f;:r,T^ / ^>.. yr^\\-, ^^trsp%3jt!_b Ep! j K_C l d L d Ptról qu lr mun ts tvd. prlvt brslrs nts; dc» l>ls msm grup rustru um crt "Cmpnh Br slr Gás Ess" cm VjX dc cpts dn Stndrd Ot Nw Jrsy rstnt dc cnsts brslrs cm própr Mnstr d prlcultur cuj drçã stá ft lbrçã ds nvs {ls sóbr mtér; fnl mnt s msms ndvídus! frncrm cnrl Jurz Távr nfrmçõs cm prvdmnt flss, qur >- br ns xstêncs munds pssbld,..-...:...: c msm ncssd dc cxprrms nss ptról/b xclusv cntrl d ltd. S prvntur cnsr çòcs rm mltr, d s ldrlcddc dc scrur.ç cntnnts mpusssm «m xplrçã ntnsv c xtnslv dc nís ptról cm bcnfcl d ps c sbrtud cm bnfc d pv mrcn n su cnjunt, sr cs s prmvrm cmblnçcs gvrn gvrn c nã, sb scud ts prtxts c dc tã lts nvcçõs ptrótc., ntr çr-sc xplrçã um múpóll prvd qu v.s pns lucr. ssm cncluí gnrl Hrt Brb;. PROVOCM UM PRONUN- CMENTO Vnd crscr èss mv mnt dc rsstênc dc smtscrmcnt ds sus p ns, vnd qu cd d qus ptról, qur sôbrc su t-nc xplrçã, cm nd sóbr struturçã cnômc c JÓ50 mrcntl < ncnl c ntrncnl lgds prdut. lém dss dplmc nqu pst srvç d Stndrd Ol lncu mã d chntgm d furr, d sgtmnt" ds rsrvs mrcns ds n-. csslds dc sgurnç nu rcmndrm Brsl, "p- pss ms s mblz c mí? s frtlc pnã públc cntr qulqur cptul- ls sus vrs sldárjdd pn-mrcn", cvl çá d prlmnt, nd«mltr, ntrgr su plrólr s cudds r Stnn Cnclu n. pág.) rrd... NOVO GOLPE TÊÍ N T~ PÁGN" O sr. Jurz Távr bsrvcu, nflzmnt, s vnn- Ss Usts Unds ó ^VWVSv^»V»v «^<»s--»^_-.-»^.ss c Já cnhcds ts:; c "trln ntrgs ds "trusts". Ms. qu xst frr". justç sj ft mnfstu-sc publcmnt rsp-l ts sb gurd tl p..í7 mnstrs nzs- t, n Club Mltr, prvcnd um bt c cnvcn- ftstns d Exrct D- ns l plcs. dmrávs. E n fó frc ur tlv qu xplc scs lcls c d vntus pstrs Es- ^uscíhm:!! «^ s mcr.-tc l Gréc. ns EE. UU. só cnvém ffr,f5s.j ntôn, qu m pur hncstl lg prmr ls, gnrl Hrt Brbs, cm su s trcds «n bn- crds scrvzdrs. dd cllfls prc cm ntn.;ã f.tr.t bm ná rspnsbld dc ntg tld Frnc vã lém d dc xplrr n humnd crnttt u rnfnt. Exérct c ntg sub-chf d Estd Mr d qu s p mgnr. prsn- ESPECULÇOE NO MERCDO D CRNE MTNÇ DE NOVLHOS E DO GDO LETERO E REPRO- DUTOR DEVSTRÁ O NOSSO REBNHO Os mtdurs btm vcs ltrs rzs dc prmr rgstrm bs Tm pln cnhcmnt sss mnbrs s prtmnts d Mnstr d grcultur - Prqu fltu crn n SPS - O cs ds bs stcds Tud st cntc c Gvrn nd c cm fvr d pc O prblm d bstcmut d crn cntnu sm s- 6st std css tm f- DPO Dprtmnt -ns O ms grv, prém, é qu cnhcmnt drtr. dl luçã. Dps muts runls rlzds n Ctt, ngcts, câmb-ngr,.; nml d MnLstérl -d vrcld s spculçõs, sjpçã Prduts Orgm sb prsdênc d sr. Dutr, qu s prpôs rsl- buss, fcnd smpr ncrcr grvd d - sngõs td um sér grcultur. Nã c prcs,.,,,,.,,, \:.,.,;., //df/u und flv u nss rdtr, cm su cutnlór LKE SÜCÇESS, 27 V. P.) n Pr d» Flmng vr "mpss"; ps msm trm sd dvulgds nqunt Gvrn prm- cs prã lvr nss, r» pv sujt às xplrçõ-, t, um vz qu ts mtn» O lf.l d Unã Svctcu ndrc Grmyk lnçu Os cntcmnts d Uru.à; ulçô pru sclrcmnt p-t. Evldntmt ó frç um cntr-tqu nn "btlh n nnr ná f.r.-m d rm d qustã. ntrr qu uxld pl. su- s pssívs mdds dts pl Gvrn pr slu- qu fç. Dc tud ss, ms pt vstçã. nc ncs, s:r.r sbr bnh um std cm- d Gréc" ns Nçõs nds, d dn. spclmnt prqu FENÔMENO D SUGESTÃO ;:\vtá prduz s cntds mllgrs. Td t mdcn clnc cnr cs, nd mudu. grv já stá snd ft -- Dms tmbém lguns nú«pdnd à ss-mllú Grl qu m trn ls s cru um cup prpc à c.ã du xplr- nclmnt dss-ns pru- cnt cm um nrg mst- Sè huv lgum ltrçã í vstçã d nss rbnh. mrs cmprbtórs. N s- rn n vcuçã Uns trps drs d Ld spácl, dn crts cs-.r ntôn ustrfèsll: nül-nnrtc-nmcrrns nssntnn u jrltllçü s.j b r. r- ndvídus lhsrupulss, flsu Pdr ntôn Pnt" sâ tr- ms l d qu d curdr, d órgã d "mprns sd", d Os css ds "mll-jn-s -ns. qu stá ncrrd nn. jjjr pr, prdurnd ms- MTNÇ CRMNOS mn pssd, pr xmpl, d. lm d nfrm qu pnd :.:; rrgulrd n dstr Em lgums rgõs, prlncíplmnt n fsclz- num só d frm scrfc- n Mtdur Nlópls, ^...j cs cts,, vd à ptsürn ft pc-lus Kstnds ctólcs <. fzrm dss umn qunts m tds s tmps dl t unntur. d "Snt" 0 mrs- :,.,,. nf. cld Unds. çvírn llfnln. ndústr..- stã xplrund-n nlvlzqã. Nul.t;, m pl n- d clr... L,;s» cã :: trn dfícl, há ds 600 vcs nvlhs, mut mbr ns sttístcs t- nm Klàntl prnt "umú máxm, ndfrnts msm ms trsd m slul. ú,:,., ds rspnsávl,..«nmtóvulk bm mut vèm snd btds :- Plítc, ntgrd pls ff nt.s flul.-s às Nçõs Unds, üs dvrtêncs u própr scmunhí-. cm qu já u nm- ts mllf-ts. tè ó nstru- Em rsum - cntu rflccs nsss íwr nv uprdutrs. gr, ps qu sbd qu. tcncmnt, é tnt ms prcm sum/lh - EXPLCÇÃO P,- CURS cm às mn;rs ds frlg- Vlhs vcs ltrs rnhm fgurd cm bs. E yu pdr ntôn. mnt príqul d. cur ds.p- Prf.. ustrcyk H -- V; fé mnt prçs, sltunç- num ds runõs ds "tcrs" í lvntd prmtd "cs mtnç v- Gnmylt npscnl flclnlmcnl umn -sluçú dspnd lus cnd um bt cntfc "- bujõs p.--nfut-ótcs u fun- ft qur lpt. crm.tnt- "Tbunn Ppulr", prv-! rlmlc-s qu prsntm prlur u cnduz à. cur ds nts, srvu-sc mut, Tnt quf;. "sm prpst d úbr", ftus mddns. ln üsunt, vm puhllcnud clmlf. vrtlul qu nu mn! mcdl- ds nlrrmní pv t "mtnç lvr" clh crn rr..c!nd três vc-lm um ds ftrs prncpl prl.s pr rprduçã «sm chfrs, tc), u mpró- Grn.vlt lu m sun hftun umn sér d-5 ntrcvls-tu m s rlcncns n ::;.u«- hí cmuj mrnl- ftrs.. p t ".:-S m mtnl JO m dlbcurvj dn luds. nlr? nutrtl.s lrnslllrs ",. t.-,,.r>j. ".> j:.].<- dutrn dm-- p.-..".l.cn. ps-.nròts P pn.-su dn".-.cs pr Mcmn, gr n pr blr cví tul, prduçã lt. O bt, mnd.-.r-. t ur cm v r n!";n- mórtlllrs. ptctrp crgnt- sur. n u: t? psc. h:.-l.-: r- rm flchr srns zns dc- vívs m"fdu" r-.t.án bnj.!", r3 - snt nd ms r-l mns prtnt, ss gd rpr-,;. - L-rlül c.- n n pr^urln d p.-f.!.rn. " --.",-,!, l-flr- 0! ry\t- Ur: "ndc. círvln? Mrshll p^r slhlccc um hj»«,-.-.:-"ll- vn-rc rr r pçc,-, gnvlhs d ts m nss cnm sã c< d qu um crmb. cujs í- CmlsíS d». F-tt!r»5 d"n- qulâtr Prf. ntm ustrsl sl, é ms um vls cntrls d nfluênc curtv d - trá pcs, uc strnls crn. trln-) "" dst tm pln ÇnclVÀ n Sf d SPS fcrm sm ltr.í Ond«#«sdjjtf

2 ul»l t» U :«4M»>»>t>«l>«--»:»»»tR.«v»«ün.«)>;!.» POPU > JS / «_» #- \ / M f! t! «rr W. f#ítr 6&f««. «V6 MrttJHí «- t? - «WM. y f-3kt9h Nlflll.í«Bt U K ff» 9 fl í? ísk r - T j tt -j- fjfjrjt l»xljl»jw_. -»^f^-^^tj«t^.>jft»^ft»« l P _fí lífoll 4lg«-,.«,rt,»... - G«&«,f) kf!f;-»)«flu n «SíMTun^ã»- r«vf«8f»«.:--»j líjc mm, «rt M«. Mtíw» rnw, <írí «M.»í ««míss,í. s%êjwt, CrS» fãí lí,yf««v. Cr «sâfn Ulttlvr H» fórç um» èld t PTll,«««jcwuníM J«# Mr Cfà.?tlm C«sur4 flt»»».» h? ttpm«t «?mtf d» Stcrctár út Süu-mn.ufcUv utlt? rb ráf.-».,. urutü; u»km TROPCL NGLÊS BRÜ.K0SO NCONS OS MU.KC.U foíucj tn»-».. ««-«t.- Cín. fc m» t»!4t9 H9 }??»>»» ««Ru U#«5M.4n». US 0." n-ju S 00 Ft«tut«N»-t w.-»»- " t"»» MtttttU 4 NBtll «S K«r- 44 «t» t»«.ts Hftlf,..f.,..;..- à M #F< N- r+my-t tjft «-«tjçtm-» H""»" :j»«. ««í;d «fw «lt ll+- «,, > 4f >««f»«â>«t ««#--»+,,;-. r#«íts4#l--.«««>»»! tt> t... «f# lrm Mt <« fr#?««f4»$mk»»r«+4jr», «m-)» w Mr «? «-!? rtjrtl ««««»«.!"# <J<»Í -N#= r ««.««- «tj-.!»»».» «<<-»«,<,.,.,. J«,»,,t.»4.,l>« »»,.. jnén \m\t «- Nf-ltlr -<»«?» «m n»» «, «,-... tlrlntt»»» «f ««l»«l M+j»». 3.. :5 Htsw» ««m»í«: E Ncssár Cumprr s Rsluçõs D O.N.U. O DELEGDO D POLÔN, OSCR LNGR. EXORT OS P- SES TUR..M DENTRO D ORGNZÇÃO MUNDL,?Ü^rLECKNDO. E PRESTGNDO SUS DELBERÇÕES «."MUM HfíllM;!»»!»,»^»» wt»» V 4 Hét ^».«.s««w hllíttü «««Sn <«?».,..»..,., m».-.» WlM «n.4-- -» t»-«-.í^ fmf«««#t», N.-»«-v, «j«r!»...t...»>,;., MtMt «f4«ftlèr Wl» rt«rm« #»» «l V. w, «... t«tí Mt» «.«,-!..,» ««~ «rltt». 4»_»t«) «.,4 «. ^ -...í..,j»,,. è í«l»íl«l»s«;»«vt^,,,,,,_, «lü»l«í»í4íí»v, r. Míí- Ur 4».»..., Mtj «,»» ««4. gxfíultlt «l»«. h»m»» lww «t,m»j)».«nm«...».» m» n» ]!WM«<«.»lM»lW^»«.,.»» T -«,~ÍM-,l -r)..>,,,,».. fm.- «" l " d_,.,...«hu"... m - %,» K..»»»)«.w«s. lé«í» «M^nKvttsMM.«^t t%» «l».»-.»» }»«t»n««4rrt«s«rm»».>>^- tpt»?»» t»»l?^ -"«v>tj l«w, TN t»mít# tflmtvltrvr» «tm t»- nlsr»=t-«m «-««lr^ m «.>, «nt^mfv ««4»>«««.».» «lfü-mt.-»»». r «M- «rrtlfttêítv l»»nlm ««?»í#«>. m.;.,-^j- l ««H».,»«<«.....-»»M# ft»l«è«thl»<» rm «.- d».>»».»»».»» -...í»». t><»m#. m j.r^«j ««,P<...,«,. «. <,. MtfM» MUM» f --«!».. «t-«l:«««4. «tu M, -«...». -» «!.«. «.-.»w««-- 4.«<.-...l»..l +«" ««mttm.,,. r». M.»..» r»»»»,»«mm á»... «r. H«r »,,,,..,,,.,,..«.««fl.r.mrj.tv-m. RESULTOU Ntll. O PRDLHO DE UM PtUjUEN0 CllH O t/lfl, sj t Mrj«r-NvHtr Vncu, Ornm, Hcs Elçõs D Ür^BDE, Chp Ms Dr. ;>cráüc LTOU NÜTfL O TRBLHO DE UM PEQUENO GRUPO V MP UNTÁR DE DELEGDOS O CONGREííSO DE»!»»« <-#l «.fml-». f» «-« -, -»»»«lh..ffwr r-4»».«..l-««,» p» ltllmrm»t-r, r n»«t«-»«l«w«r tud m««.m«],,n 4t d MUT. lré.m»...<««-.í.<»..h,> Ltll M«<h>-. 3 l» « CêU «««««"«%.». - O J,l««,-!. «.»». t-m «J ll». dr, ünr t«v»«t>. <J«««í»h; mt»l«b «O» Ml f»»...»»! mtt»;r4«p«r M tmft.»>» «Nt mt». 4 í» Mr»hll ttjhtl <!>«.»-.rt«v"«- Jurl» rhtw» trulmm «<»«"-.<-. «J.»..»«,... s.--- N LUfí. «tt.»» V» M-" tl ttlm > - «- «s» lu /<<«dttu < uc "»«>j» rítttl <rr«ã, u» «t ndvl- -r. ttd rt»ur num utt mw» «Jt «t» «m»». FjjtMJX,..»» «Mrlíntutr. MÍ»_J," Rtt4r céu tm «««l««t«prt". c.-.-. n««<«rt»!»«. tkfttltr d» Nc»5<- vl <%t. «tlt l«xtl»» «d «.»<.!»,«.- n <"-mp.»«rfrlu-»-» ldíc- MQl» Ettd» llíd» Vrclrr tmbén utlu-t d r»lu«v> d»km»»lèu «V»«br.. qu rprmlcu t wt-w» d»:...- >fl n-. tmtlr ml «Tnmk»» M» ph«">»«,: ",,,"": «Jltd t P«<lv» lur «ttr d Sfl» fnld» pr» q "Brp «xll t. J d«>» r«ur»» d Eurp Orlt)» «t» dqul". r»lr»» tvd» d»_-> ptd d t^utlh Scl E«v»n<-.»r. OKr Uttt EL,,u««x,v «l td cutf prptt crl. d Cm Ecnômc Ltnmrlc ft P«lgd blln, p<»d pr td»» _HtM» d mrc dtr 4» Cnslh Scl WqftnU à Scrtr Grl ETSt dlvut.^m tu» rl SílO»»»mbUu. t.»n»» jntu qu»»rl ntrt»- TSm 05»<Kld.«p» cum- rlmnt d» rwnwndçft fcl» "Pr xmpl - dl»» ü tnh dln.c d ""»,»;c^ nl d últm»«.cmbll «- S flt -"",,, "r"u qlr» prdut» lmntíc». E»5PECUXÇõES NO MERCDO... Cnclusã d plg.) f Uttt....! -»»j<»»»««ts-»,»«.»hh«r»". M «.írllu í 0» l! tt.lt.3vuc» tu...llt..m }.... tv «,-.» íllülht.trcdpw U PU...««-«í««l«-» >W l -»,».. «.-" tul^f. «-».C «lttf tw «tut ttmprm&s"...o tsü «.»»...> PÜ.OK lcít».t»c u ;,..«.«- guult, t»t«.!;.».:..».. «rsíf OE.»; L. uétu". "K-UJU r..t..;..j m u Mttut»«. t «;.. qut pr Hütn»» nt. «_«3«s ««r ttlgtlcttnu»-»líuhc l t-tl K4 hm-,»-»» Hutgr" sgulu «.sjtfu «uc hs.íutü.tlc tl ct cnttn Ur urü-jn plltf x>«r tln w lç..tm-.!.,».., «::-. «. rárlu. Ust Lnpv qu «utã pul- «r» à rprcfcntrm um qux».- v.:- rxrutr.t»t tl bcultld» plu «.crdnv lr U uthtl.çà t ftmfu Unltls. tutsllu um & tts n ntnlphlíí ntrnclrnl. tnt n trcn plítc cm n «.ct^ nc c ctu, cm xmpl, stul ílt dc dóltí n Ch c Hln Unltl c "tlvz mult brvtmc n mênc Ltüt. qu mpctl» ut? st rctrl5«pssm cmrr tdt» s lmnts má nums «l qu ncsstm pr su rccupírrçà. O «r uscr Lngc clru nd «!».:,.;.»,}çl«\ q.ç p«> U mt» tl r"«-:.».»«:««. r.».m,. m rr,;-,...«-;..«l. Sr.-lj «JP/fJ- Mfl«ltrr«J«4, t» Ptlf, l.rj}». fífív». Onttf^çá M»n..:-. 0!--<-..4.J.J «l» r t,,.. ÇttO. pnjw.l.». «lâw lntt,tuí,í,t,«- «, sr, UMutu "&UUHM tjtí ttt? d...-.btr.t- tl qul utntm -.? ugr p«t«l «t" n«rf «tttçàtj n «lucà «lá prv l4c.lt.. l-«.-ul.õl,l.t-t>» líílc. «> mund? tkvcr.«j< «^mubát.«ptvvr rtrjtdu_«k»»«? -» «fá cs.cutut U«tns ctjnluutr trntt p» lt mrgm m tmptu.«> «,;.,;».r. pntu r<-.. umlc lut: ncnl? H ustlm prcthlnk». n urbftnhjç Mundl pr. d... ü prtsm «s».»»...«j«... trlltu txtr ll.«u mtrínmnu».!ü; v- :s.t crscntu qu s Ncú<?4 Unds "n pm.. bdcrã" d ln-fut qtu frm chmd x cuur. Em utr trcl ;> rc. ltd plt; -:-». pr qu Kkls s :..-.«t rcrr«m rs nsm ds Nçts Und:, "plnd - xcutnd llmnt sus cs&s". O «r. O.«cr Lng tv ln J prtund ctr ntcc>slddc.< d Plôn rl tlvmr.t mrcdrs, nlnhclr c à su rcuprçã cnômc. l»>» «....,#»«.» «tu.". «.,. r, «" t»»»»»- «M«4«t^r.^..,,,.,.,..,.«U r ««lr ««l>hl«««ctv s. d...» rtm\uuu\ -> rtf «llu -. > ««bl»» «...-.».«.. «..,»-.!..l.».«-l -...»u». t,"«- dc ln d-, r. U». t O l. CtlUlM THUrlUHST !... <,<«.»».!. > - df««l. l».» ,,,..,ftdn»«..., s.. T. l. Brr rl Jl...,»..--«....,.» -.» klkflt d»» Trbunl «.-»-l Kllrl d tuld d< ll<>: l vmf».....,tn««. d V.»... qu «..l««. dc pulk ln «Pt».«..-,.««f««p«V«dc t.lííu cnl» «.<.;...rn.« ,.,... «u!-:.»«- dr»ll»l íntrul J-»r >llu «í» plnltt»ust c»? Pnt "flrt fc" n «u m \ luu t Tl S ELEÇÕES MUNCPS FORTLECEM....Ccltttl t.! l.!x&.) ld ««$«05 ltmt. nf fl mstm, «ssumrm, ht «-luns, s lhs d pv, um cmprmss rm» cmtm- s, sl dgns d gvrnr u lgslr put pv. rtm f- rprsmnls t.» su? ms sgrds ntnvsí. Pntu mcrc, m n«.«s«tr, lm r nnuusls um ftr prmrdl u«- sprrnç. pr ss 7c nsss ct.ptrt- hjn n Esl.l d l. mtthl ns ms Esld? t Frçã n < cntc rlzm lçõs, sufrgnd N Esr D R Csc Tmbu. P.-:-tó.!.:. n. n.-..: tuls sstrss. mbém qu nã sã pup- s cnddl «ts nm s vcs grávds. cntrrl, sts sã t 8ffrds prqu s curs fts s prcurdíssms lcnçm s prçs ms «lvds. V chrquds tmbém «lt dnd msm ft,, m Nlópls, qu tmbém s> sts dl, s curs ts fts nnt) sã pstds m plhs nrms. E ÕFO Ecnm Ruv.l ftm vsts grsss tud. MNOBRS E BUSOS O mrd d crn vr é ft td êl qus qu x «snslvpnt à bs spfulçfs. Pr ss pv té hj stá submtd rgm d rcnmnt, tnd crn qund s frgríãs bm nty.cm. D ft, stuçã tul é pr d qnc «Jtjrnt gurr. Sm qu Gvrn tm qulqur prvldfcl, s mnbrs s buss sã prtcds sçrndmnt às sus vsts. O mtdur Mns, Estd dó R, d "ngl", vd às grn-l.s rrgulrdls, nclusv svs d pr»duç vnds n câmb lgr, í submtd um sndcânc, qu, fnlmnt, f bfd. Css cm st SS rptm drmnt. Os mtdurs nvm crn pr s rmzéns frgrífc.; íq Cáls d Sôrt. ms èsls tptm um tnlqm mut nfrr. s utrld-.ls nd lzm, hvnd msm lguns frgrífcs r s ngm frncr s dds ncssárs t cntrl ftud nls rcprtçõs cmptnts. Ctms, cntud, pns wls ds css. Um qu ntrss mnr prtculr s trblhdrs qu fzm rf-lns ns rsturnts d BÃPS. crn tm fltd nsts stblcmnts p. qu«prftur,.sm!f..v pnhum mtv, rslvu pr:- br frncmnt.» qu r ft, sb cntrt, pl Mt&dur Três Crçõs. S - gu_y purms, crn unvnd stá rmznd n Càls. Fnlmnt, tms um xmpl ds mnbrs th tss ds spculdrs. Fl, frqüntmnt, cm t;v-; r ts gênrs stcds. Ps bm, s sngdrs tmbém fssm stqus âz bs. O mtsdur Nv guu, prtnct um slfl pltllsts, cn qul fz prt jm técnc d Mnstcr.ült d grcultur, tm rm su fznd "Erã c r" grn, númr r "b stcd". lr.? cnddts ms lmcrts prg-sslsls, vtrã pl frlnlcmnt t «lntrnt m nts ltr. Só -. frms cnn qu s frç» plítcs lvm sr. Dutr cmprnr rd ncnl, cmprnr d ppl dns cmunsts n vd plfllc d» nss ps. vltnd trás n su hccssün jntávcl prsgur 03 ms cnsqünts fnsrs d Cnsttuçã d mcrc. nnul x á mrgm, sm sluçã, s ms nguslss prhlms nss pv. vltír dns cnddts rcmnddns pls cnmuns- s, qu pss n m prsguçã pl gvrn rnãr d f Dutr, só f- 7.rm umnr su nfluônc n s ds msss, srá. ssm, vtór d mcrc. yu bfu üc íuc Sà d Dstrt Frl s pssgrs d vcul cntd Um mrt lcjuns frds Cm snscnltsm rtnt qt lguns jrns cstçcf: d«: rd vôm fznd nsts íltms ds tn trn ds "curs mlgrss" qu str prt! nd m Urucftn pdr ntôn Rbr!Jnt, mlhrs nfrms ds cndçõs nls humls c sprvds rcurss nfrntm s mrj scrfícs fm dc s trnsprtrm pr qul lcld mlnlr. Durnt vgm < rmlrs sã ssltds pr lgõs dc xplrdrs d crndc ppulr, qu lhs mpngm, pr prçs scndlss, rçõs, mdlhs hstórs fntástcs ds mlgrs trbudus àqul scrdt ctólc, c ;;6br s qus, á luz d cênc, stã s mnfstnd num sér ntrvsts cncdds TRBUN POPULR s mrs llgurs d nss ps m mdcn sc. mpdclg prlqtltr. PVOROSO DES8TRE DE UTOMÓVEL Cntns dc utmóvs cmnhõs sm drmnt st Cptl cm stn Urut-ánl. Sã cbrds prçs bsurds pls p-ssgns, Ms s nts tud s stljltm, n sprnç dc tlngrm Urucànln. Um sss cmnhõs cnduznd numrss pssgrs d Dstrt Frl, lguns ls rslnts m rjá, tmbu ntm rm Pnt Nv, n strd qu lg qul lcld R Csc.Em cnsqüênc d sstr, mrru um hmm ncnld sr. Jrg tl, fcnd frds ms dus u três psss. té mmnt m qu rdlglms st ntc nã tnhnm chgd nss cnhclmnt ms tlhs d lmntávl cnt. «!«<,!»».».>..-.l.. t,.;. rílu,,..,. t«,«#.,«>. «r, lllllllu l»l.«l «. mní». w ««llwrtnf.._,,,,» M»lr. ««H,«. «n ««««««,».#,í >}-.. 4»«í<«ll«.j.«>«. tttçu»».j»m «.«.,... m r, «,.., l..«h> <<<<». M.ltl..«t«<» «.m»» l!».. «<».,...U.«...»».»««l<>««.».»4 «,«>».«< «n K«lul.<«.,,«...j è «««.t..»-,-fl^ UhwM»-,..... ««... 4 M.tl.,««.«,.> íl...»«#»-»,. ««,..»4» «..j,t...,....«u. «t7 l..»ll».!.,..). « tuw» n#r!»««ur»».».«.»««. «««< UtHu >«.» t«lu cvm..-.««... r»t>...-..bll ^«HrMéln,. bln ««««>.r l..^.,,.....! UH t.. <.»..!..«. mt «..«..,.....u».»..»>, «.«<<.....-,.. r«n qur, >.«!»/, «r - Lu ".»...-:.....».,..» t,\.: ,...,. l-«- t«u!!:....«u,h.,»«..< >;....H. «u Ml»«r tl»»>.-.»n«lln.» :. «hm.u... u MtUll". «,.«sj w l.,.»!. l u. «..j..»»» lr Utn.«,"»M«>»u c «lutlrt», «,.. 4 H Ut-t«M «rl.uk tt t»..».»..t,. t..t lt«% br>>llclr», m«> nl», fftl.í» J.» /.k« frn.... «..... > E jlc CU gd», ^. «.-tmlíj. uj t«!>j.».» lllltrllt:.í.rt.hrjlu j,./st-. «juc». t....,, «t..... :. un»,»««r lllgllllljül. l.llllll», t, lrlh «t-ullur jnrllr. Ü...!.. «...ll.l.l....:. r\,u»c -uül-jr ptu f.l- n «lu grupu. nlu cumpltncnlr ÇSlqá. m«ll Ul» »-, lulrll.l.. mr» m vll.-c mu..u. n tr. t» K»ttutu» «DK»J»u ü -»..» m.-.. n» vt».mr prcur» ç&. r ntl» lm»-nr.. gtl. «n grupu, «p.l slv cm«p.nrll.... prctlnlc, fnl, fjvu rcflvtl np». \4- r» fntrvpcòy qur» rfr «.» v» tcm ct») m»»uu \ll...l,. u lcpnlcr <lc u «ltln l. DK. O rpórtr.hlqulnl»».» lrl. -\l.. cn cnr, m.... l ;.. urucõs. PCO 0» t.l...l..» ««...,. trmnrm pr vllj.» R mr», qund u» crltpr» sc- Mu...s pr...ur m rmlrr.-m pr»tj «l, à ru v..t. l.uí. Os rllhns sí prlnfrn.- un hr l n.-..-jl.» «r hj. VENCEU CHP MS DE- MOCllTC ll ptrçf, vrfcus <p hv ssnd lvr tl prsnç S8 mmbrs d lde, dn.s qus vlrntn 54. Frm nd rcbds cnlds m sprds, 32 vts pr prcurçü, qu qã ntrrm u cntgm qu rítllu chp sgur. Dms qu s nms d= n lgds ms vtds, pr lf4<m «!" %!. rl-. > j llnl Ml»>t«. -.!.».? Um.wmrl lvft. u^%».» Tnun «l!»««##, l«ít«! tnú, Um Jtdm, Mntml \UUts». í»«t.!»«d. r«.!,.,\n. t»d<».. «««,«.. í{ «s««, l.t. lutíl.. t.l»,...,.. _!, íh «!.»«,tnj>«, Mí««^ rn«l»«, jn»^ r!» MüíU". Já«t«-«trl»»»l4, Vtn tu r««l«t l.llld. líírtu.,<#m. fl-?»!«tfctu. Jnl»» ll«" M.«t.nr \V«nPsls «l«t» m, L -rrá mr U n t t««l^»-.-t,.» Ãpr^!««. r«lí. lfd tufrr», «l«t»l».«!-ü, tmn«l<«fínumlt». 4.. \- = «-».;»su- Jr.H «! 3 «, lühl», 3ll««.». TOR H )2 R ESCRTORES Klt dr>»t» t»= K»»» - >>, v«-." \.»t..,. MU PlVVBlí. M,.K.\ TK >Mm< d.«ulrl V.. rukpm««lu 40 «f«-fl-,»«!<.«t">t, prv»»! t»ld«s t -» nã «-»»tpt«-«-r lu.».um «l.r»«.» ».m»««l«m«llnrnlt.. «««. í»r« ««v«4»t;# t««.mt.«..«nn mt.,....««r. prfàmnh >, ttqtl«.«, \t nm» \n>.» <, m». pr-,..»»««;«tlll«l qnn- u» "»llll-». n r\ n r\ n n ts "!,Ví v,m f«, r. \J - l l ul»»»» JníT. nlh»,,- > l4l«j «ll«-r u.»,h«. Jl»t ff íl»«.«-. %.MM».»»»»»l> Ss.Slt -t)«f, ->.. mí.; b-w-p» «ljj» ltl ] t><. <M, \» t! -, M»r««l.m«,»!«>., - l»« «\>=.r t..... ) D--. »» m n frptl Uml HUfü «k Our-.x í«r»l«v«? M, »v nt» -.» çrtf«l«\l>l.» Prtljll,,»«t4, Hl Mvt V.".- LE, SSÜE E DVULGUE L OS SENHORES CORRETORES OE ÇÕES D "TRBUN POPULR" r«!<««u»»««crrtr». >!«,»;. «rttlllln WS» -«.V.. 0 "!«-4t.» cíttprrs ul» suttt üçrftárt, W «Jí,ír.t.-t««,-l.ut WlU% ; ^t«t. O Pv D Mscu»...tl.lK H}VUk s... O jv..» í... StuVtétK» tl«rtv. tt»...>u>......»»u vu..>,»»j -,... l -. l.l»»5>».,« t..f «...»«nv>ul UkllCY l»» ttt% %>» s>- «twu.>«;»tj S.Mllt.lt «-l.t -»«. Mll Jutttl «>tl_<uu.,.. M».4 -.H.U.lu.l lu- U. «>>«\«-ltt MC l-«fu»> lí utnj....»., rtucc» «; n» n. l.ll uu.ttjru cncvr um cc.r., U«un....». t... ln;;u. llxl u. tu.rn. «-un.t«.-«u... uurnt urt. tmpu Unu» crc üc ju..r c Uvttu, t.utn unu crnvj «juc cbv uu cmprr um»«<«...»j -tt-s v, l r., >.,«ru, ãvu tu..hv"" "- ll-.-.t»>m n-c»..-. t.rl,-, ucru lu «... u.-. nn»,» pv» n tt.l»vt «ttü-«,» ml» n»tnlj» u>.r... ««.K.tl J: Su«lt>rtl..V gr M»u cprt. U s.-., dmrm t 0 l»l«l Dí mn l.....r.tuu Cl,c uttr tm gúncr. np.c»- müuu» tctcfdtrj uc lu» píss, l ttumbruu «cr-.c juvutud «v.cl t. pr- j t pl tj..».-.c nã cvn u.jtv» lucrtvs. Ná pu cultr mnh dnrrú pl lublrruc c Mscu. l ms ráptl ss- l scu qulômtrs hr ««j mu» ltupu, ml» K..-n «lu mund, l l cp-trulj, ntr- tnt, vm mn prz ncrívl mnt brv. Msm durnt gurr prssguu-s cm m cnstruçã. ss ndc qu pv crdtv tn sus frç», cm sus chfs» n»tór nl sòbrc nmg. s fsts. tv ccnlnár.» d fuudçf Mscu, ns qus lnnrn prl m s tttttc:»» tn -]."»>...>. m» l Ím»... turtrtnr >. prvwl». «......J < u..j- «K -» lut.» u HC». Úu<;urr rtrnglr m t..n l»t.» «kvu vcícu [«.«t»««-..vt..l «;«c.»tc um utvu muntl, um mnd «p»- >c ríf.c cm nm U btu»< Mr l clkdtl «l ld»» lntu. Tvts prtund «l vr cm mu» própr» lh» qu hj» ptctl-óc» stlrc tclígíú» prsgud 0 p» ds Svct pnm «l um mntr. N dmnt. ssst um mss ctólc. Cnvrs» p» cm s»rr«lls. Prc rm-m mut ttlsfcls. Num grj rtdx «cm.- lr vm s crtv». urccr-.uqu cts xmpls»& tufícsclc». Dsj ds s pvs t sl.l... lrcstrc nms íutd s,» n -tu» nsltuçf» plítc» qu xlstn n Unll.Svtdt.c....t.m»c xr.! dr flr cm gurr s pcr.sr r ;,4r, n l.rm- slr u fc-.c.u.l pr td!. ROCLt. t:\t í >r«j-" l»» Uíl»» \RDK.» m«d«? slíün k-.^^àí« uns mt "«tul t <»». «J l«tnl"»««- tttd»<>«lâ«\ «n. Krtm«tlrlr «.», «Í,«.V> /» «rtll O t l m «t. fct-ttw «tr r-.. m.-f». rumtr-s m- M h.r.. -n n Plfül J lltn «n «.-» ;.,...fj, 8 Tll«.-..,..! \ãl.,.»». «tll.o. «Vt s.tu. p,>r «l»f-» -. K!lr<«-.Vl. ;n«q r «u» d- «mnnçà «. «Mrlr -» Ct«ns«l Ksm, rhrrt h - fmllll rrl. já nv»r«l! nnt Qx-flr, kg lr. m wl«d,«sbt. dr»""m: plvr sbr quês- «S»..»»!,!>n, rl pssk] qun p«- ss l.rn?» ««lís vt n8 «r!l<»r nrfund n r> 5 «M «h v<lnff J nur-.. nspnr-r mu» ^ímlltü nr».. ur!nndnl n snl«. <n nf- rcr» vl«?s nnr prcur"?» u lrrrf. f«.rfn. rnlm-l. um.«lut.5 rnl-.t>p>rrllc, vsl qu» \"» gtrln u ncl- «" í prnrrr.l l»50 rn /rrrr nnrn rmnrr rnslrv-t^cnl» frqu^n hs r.mtrôrt. -tttt) nd. tr, U f»... fkt--.,«nrclünvr. t.flr tn lml,5 s tmby.. n!» vn l>m nt«- -.. r"«r>t«rl;np t> ípfrl. Kffc% «p-"f«-» nr»rmn-.->s «t r»-««.. n«h. numt?- s scrtrs, fcsfü 0- lm. NOVO RECURSO VSNDO... Cnclusã d l. pdg.) tcr»á sr dscutds s nvs ls gnts d grup n.prpst rrnjrm ms c. mds prvcr gr un prnuncmnt d Cnslh Sgurnç Ncnl. O prtxt c já surrd "prnênc d sturã ntrncnl ds ncssds mltrs nd ms prmnts". E bjtv vsd c dc xrcr prsrsã sbr Lgsltv pr qu st vt n rgm urgênc prjt trmd pls srs. Dnl dc Crvlh, Vlntm Bus Odln Brg. Nã é crr, prm, qu s ptrts qu têm ssnt nqul lt cnslh nclnl, s prstm fzr jg quvc dc um gruplh ngcts udcss. lm dss, mnr sun», nnüdrlddc pvs mgs pr srvr pr txt pr cncr jzds, cmpnhs prtculrs strngclns. Mut cntrr, s mtvs d slldrlédc rcmndm sntrss cmrcl, s mtvs sgurnç rcmndm.u nc utvu cb xclusvmnt Gvjrn. S s Estds Unds ít ns frncm qtlpmnts pr xtrr u rfnr ptról, sb cndçã fvrcrms sus mnpólõs cm ntrg ds j-?.lds sb prmss v»- tgns mrnts, strã cnfssnd qu "gurr" nu lnt flm ps mns dp qu s ntrsss ds trus O CUSTO D V PROPORÇÕES L tsn. Sgnfcrá!?, dnd, qu s nuqu-,. nurm fxr s um cnqust, prtxt vtr cnqusts futurs... fjcsdc qu CmlssS Ccutr Prçs f nstld, su tvd lm sd qus qu xclusvmnt lbrr nvs nnnts t prçs. nd um dns sus studs crrspn, nvnrlnvlmntc, um mnlní. K Gvârn dn sr. flutr.. s n.l lm ft, nl sr vlr ns prcts cnsll- tnls, pl mns p r- Rslrnr m sun flhr srvçs mnr lvnç dn usl dc vd.. prscnclntln nn ps m lãn ctrl príd. l nd vn- rm ns tcnlnt v.s flns pur rnnlr ss rcnldndc, nm msm n críncln prpstd dns dds nfs: l í ptnt. sntd pr nd pv,cujo s::r nfn rí cm.hsnlutn pr» nnrnr. mnrndln, cmd 0 n rmpn. sltunçln í mrrln c nnguím pn rntstnr. Rnqnnnt ns cmlssfs prçs s mstrm prssurss m tcnr ns np"s dns ntrssdns uns rnstnntcs nnmnlns. prlnclpnlmcnl qttínd êss sn mnpóls, ntslcs slrn.ícl- 0s, cspulndnrpfl p tuhârfícs, n.nslçn d Trnlmlh nrcn, sstm/.tlnmnt, qulqur slct ntmnln snlírns pr prt dns trblhdrs. E qu vms n nsln dn vd lftr n lvd cfr ft ml rnzlrns r- nsus pr um fn.rlln dc st psss, qu.nln slór méd nm chg à sn dns 000 cruzrs. Pr qulqur Gvrn ssp sr mtv Justs prnr,»-r,, lvnd- nfrntr sltçf xcutr um sér m.lds urgnts prtlcs n sntd r fnr s ntrêsss d pv. Mns pr gíup lncl!» d Cntt m. N SU FOLH DE SERVÇO TUL DTDUR PODE REGSTRR ESSE FTO - PERMNECEM OS MESMOS SLÁROS MSERÁVES - EM UM MLHÃO E MEO DE TRBLHDORES, UM MLHÃO E DUZENTOS ML PERCEBEM MENOS DK 600 CRUZEROS - O GRUPO FSCST QUE CERC O SR. DUTR LEV O PÍS O DESCLBRO E O POVO À MSÉR nft lm mpnrtncl; nnhum stmbrnv. prblm lh nlcrcssn, cm tmbém nã cgt tlc tmr um prvdênc squr. cntrár, fvrc smpr s spculdrs, cm nd ntfr. fz m n qustã d crn c tln p, fnnd s ntrsss ds frgrífcs c mnhs, PREÇOS E SUltOS fnst pnus qu cnumrcr lguns dds sbr prçs t. trs pr vcrlflur grn sprprçã ntr uns u- rs. st nd sm lvrms cm cnsrçã qusdn d mrd, qu, rm ds sbm, cnsm nunc mns dns trçs rs vncmnts. Os númrs rvlm qu huv n nr umnt nss n c tncl d gvrn nu sgvêrtn Dutr d qu uns cnc ns ntrrs ns prncpus gfnrps Utn )4 cm 50 cruzrs p-.l-s cmprr un qul cd um ds sgunts prtl- ns: çúcr, rrz, bnh, blt. u fé, crn, cbl, chrqu. frnh mndc, frnh trg, fjã, lt, mpttlg, mlh, vs, pã, sl c tul. nh. dêntc cmpr s fsl cm 945 cm Cr? 04,70. E gr. s.» frguês tvr srt dl; ncntrr tnls. fur um sps CrS 7.".,00. cnclusã srá: d nnl sss 8 gctrns ndspn- Sv.» dc r,t > 64,70, «, CrS 7,30. Prtnt, cm n m d tul Gvrn, huv um umnt dc JO cruzrs ms d qu cm tt ns. Unqunl ss prmncm s msms slárs msrávs. Dc um publcçã r Srvç cl Kstullstlc d Prvdênc d Trblh xtríms s sgunls númrs rfrnts 040: d n n Crt? 00, ,08 mprgds; d C\S 00,00 Crí 300,00...,43.747; CrS 00,00... Cr?,0,00 24,423; d... Cr? 300,00 Cr? 400, ,580; CrS 400,00... CrS noo.oo 283.2,; dc... CrS 500,00 CrS 000, r cm dc CrS 000,00 280,755 mprgds, v.s nquért mnstr qu m mlhã c m prárs ) pns.ho ml pr- " ll m. bslut dc mlhã 200 ml , m s sus vcnc.mc.nt. n!vt: l-.fvrlnr.-. ncm.utl.. rj.n rlc CrS CCl,00..l:r, t.l... Un l... sls uúncrns qu dlspcnsm.-..- mcntállns. K-t éts lc mu n<!rn_ f-,-:- nl.tr. h p ch"t.trun, l».:-.c - msér t»: ílnsln ncpf)nvèt. r, qu;. crc-.un..:,,-.. fusvüls lv n;:, r.lm pr.v dfl á msqunh clrn CrS 000,00 cruzrs, fcnd ;u üc.^.ur >;!nfc qu urg sj mdfcl rntçã ntt gr sgtll, 4ÂS búlgr, tdcm lr rln "tmlf Sgu-s crnl Murk Síl- tuv. víü\, lugtr-lçnqn NOTCS Grv ns prts Ls ngls Lng Bch LOS NGELES, 27 U. P.) sscçã ds Emprgdrs Prtuárs nuncu qu s. prts Ls ngls Lng Hnl f-rã ftlndp, nn-nl d trç-fr, cu rsultd um grv ds chfs turm ds strdrs nvs dn lng curs, qu nsstm m ngrssr n Sndct ntrncnl ds Prtuárs Mrítms d CO Cngrss ds Orgnzçõs ndustrs).. sscçã clru qu fchmnt ds prts 66 lrn ucsslrí prqu grv ds chfs d turm prturlrá tl md b urcl ds srvçs, qu "s cmpnns, ssm cm públc m grl, nfrntm ncrtz tjqnt cpcd cnlnurm s suus prçõs". mns qu sj prtd s nts d grv, ms trnt cnc nvs grf ftds. Prssgu julgmnt ds trdrs búlgrs SOF, 27 U. P.) Cntnu prcss cntr 33 mllnrcs búlgrs cusds cnsprçã pr um rvlt cntr gvrn. O prmtr cus-s d trm cnsttuíd um "unã mltr", nnlddu qu já fguru nlrnrul n nrcss cntr Nkl PtlQV utrs. O prncpl cusd mltr «gnrl Cyrl Stnchv, cs-chf d Exérct hj ccnsuu ntrnflxllldd,- ^g ^J^^^m k Cnc gêms n Mngól LONDRES, 27 U. P.) Um mulhr russ, qu vv m côrlt fznd cltv d Mngól, u à luz cnn crrnçs, sgund ntc rád Mscu, rusml.jndg um -»- pch r "Tss", dtd dc Ulun-U. n-ã cr;-- cnt qu mã, ntfcd cm Khnd syrnzhpv, d fznd cltv d luryl, stá pssnd lm cm,: crnç,-;, dus ds qus d tsx fmnn. Vtrs grvsts d Nrug HELSNK, 27 U. P.) - lut d sl ds ntr gvrn s sndcts trmnu cmp rsultd um flrdu qu fstu mç grv grl, O gvârn frcu umnt dz qunz pr cnt. íbn fmíl dn 500 mrcs 70 cruzrs) pr flh mnr 7»n» umnt ds «uls/ds bsd n lvçü d cust d Yd. trblhdrs m grv cmçrm «. vltr trblh

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls-

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls- ~w ^,_, r - - l:n dc Mr Trgm d ln Cptl d Rpúblc ffmtfln?undd m-930 - An XX N 7957 Prprd d S A DAK DE NülU/ R Dnts, prsnt; M nt lmr, _- prvsõs t 2 Hrs mnhã, n Dls- tsurr; Aurél Slv, scrtár, TEM» rt Krdc:,,l

Leia mais

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) "Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial"

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial ^WMPrWJU^ N trcr CNSR NDSPENSÁVEL À TRNQÜLD NCNL UM SLUÇÃ QUE HRMNZE S PRTDS PLTCS págn: JRNL NTCS Drtr-rspnsvl: ndré Crrzzn cds N V CUSU 0 GVERN RUSS TURPR VERD K; ; ^$Smm B É SLD ECNM DS EE UU WSHNGTN

Leia mais

I- MT -, "GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i '" «.-> " ^K '«^láp * -H:.

I- MT -, GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i ' «.->  ^K '«^láp * -H:. - MT -,, ^".K^^ ^-.^- " ^^-)..../ Exnrs Prsnt Drtr d Ptrbrás: Fm d Crs n Próxm Smn T f^tn_fjjf:fl Mr f V/ f -t Vàf lwjlh.w l m3 f / (LEA.VA PAGfNA 4) SERVDRES NCAM BATALHA NA JUSTÇA "GLPE AÇÃ PPULAR NA

Leia mais

perto Silêncio sem precedentes nos anais

perto Silêncio sem precedentes nos anais W-m^mm^m^^^^ q^^spthrtt fp^f^pjlpffpffswçb S^^WJS^ÍW _?J$?Ç^^7V- "-?^ T^r- Mtutn Mr Trgm Cptl Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs mnh n Dlstrlt Frl: Tmp nstávl cm chuvs Tmprtr Em clín Vnts D S K frscs TEMPERTURS

Leia mais

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES "vs": \ 1 PSSE D MNSTR DEFES CHEGRM NVS RSES PR NTERN D FZEND _,, >0 JPÃ S JUZES SLÁR MÍNM (PGN 3) (PGNS) (PGNS) (PGN 12) 4 ^^^^^^m^m^mm^ Fundr: J E DE MCED SRES ^^í--^^^ r 1^ J n xx u SBD, u DE rmrlfl

Leia mais

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE

TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE mmtmmmmmmmfm^m^ ^^ WBfft EM UDIÊNCI CM JK MMM Mrítms Exgrã Cmprmnt d crd d Grv I! * * "»^B^tSv**»88MH m» m%\m^mmw»wl^t»»m\mmmtu H llàwí»m^ pesbb^bh Sl PK py I % mm mw^*--:mmmmm&

Leia mais

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii""' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia jnmfp!- --- ---^j-^v-^-jj-j -;{; ->W^ rkwj wtf&tfxfttrfv Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TMF PrvsBs t 2 hrs nhã n D trt Frl Tp nstávl sujt chuvs Tprtur stávl Vnt Vrávs frscs TMPRTURS MÁXMS MÍNMS NTM Unvrsd

Leia mais

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^ rfltcífl c s nn LE MT N T*r 3!l PG. rt -.tyrw.-puf m: RM NV PREFE NTL, 2 ( crrspndnt) Ntcs EL 0 SffcKltflJw""d Msró nfrmm qu cntns d flg ls, m xtrms cndçõs d mr r, bn.nus pl pdrs públc, tntrm nvdr prftur

Leia mais

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am \ NZE HMENS HZERBM á_nn FELCDDE DE UM PV!, r \ lí- nd crc cr trunf d slçã ncnl - Crn ns rus R - frtlz dt Cpcbn dru s fstjs lrs, cm strns ppuj slv dc cnhã -s ms bls Brsl trrrm cls -Mllurs dv bmb.!,»s.:

Leia mais

^^" " "KS ^^^llllllim««^^

^^  KS ^^^llllllim««^^ Kl- W^ rçfl^t^! ^PSjS^fp! «Í9Í W^Çft^í^:-?^:-^^^ vv/vr TEMP nn D Ffrt Ntró tó s 4 hs HJE: B Nvr TKMrEKTllR Estávl VEN- TS Vrávs frscs Tprturs áxs íns nt: Àrrí Snts Dnt 20; 67; Bngfl 23U l?; Bnsucs 28 34;

Leia mais

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. "''' ''*/'- ' ',...

Ám\ _^k _4I _^_, *! 3M_ fl Bt._l _^L. ''' ''*/'- ' ',... Mflthc Nínl -ttfcht-uí ^^=^-!-4-S^- kã^ív^^ \ V*V ;- *-:-- ^«r; - -V-r ^-*7 T _5ív- w *&^&^*tsx x : v*-v/ V />* Ktí **&/ SBGUND-PER J-JDE SETEMBR - DE* 027/ -*» - * /-> -**Í JRGE SNTS flr-ü V» JÍ00 /_#

Leia mais

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL!" OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL! OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA s l mprr m mss bmb ômc, pnr «M EM 1 8W JRNl, h UR QUC UCLMMV _ D_ l~_ S2 (íf08 U VWCÇÔW _ DÍ ÜS?fflUflW M UM» NCNS QUE ^ k _ PB TT W-SlVRfr /: : Cs Prss gvrn mrcn nvrá r llmlum Jpã, _ ^» _ jl_whh,m» jj--

Leia mais

Centro de Convivência proporciona mais qualidade

Centro de Convivência proporciona mais qualidade EBSERH-SP br nurs pr três hspts PÁG. 04 www.prtlgzt.m.br GIÂNI - G SEXT-FEIR JRNL DIÁRI 10/04/01 SEL 03 Juntu Tru! Prmçã rgnz su Cznh Prmçã rgnz su Cznh 00 EDIÇÃ: 390 Cnjunt pts smltds m 0 pçs RIX DE DRGS

Leia mais

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE

pelo domínio iil i um nus povos bo CONTINENTE Um cmpnh mis vigrs pl dvluçã ds nsss bss srá rsst d Brsil prvcdr Brdn mvmimtmm,m^mmmmmmm.wm,,,,.,,,,,,, bii»,.,,,,,,,,!.,,,,,.,»tfw^.ti.i^^w.m,»,,.^.,^^..,.,»,,,,,,,»!.,n., i»in,».iin.iir.iu.nu nm>im»mmmmmmlm

Leia mais

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1 >r rssgum s Chqus rmds m Váris Rgiõs d Línn (Li n r. 5) WNiWWWW*^^ Em Frm Cênic Psnd Prt Lnçd MSCU, 5 (FP) Fi ljiçud um trcir stê- M rtificil Trr, pc- n UltsS, Rss ncv ntêlltc tuinu mun du Spulnlk l Ṫm

Leia mais

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas b)fm «>* Grv Lv Estudnts Dirçã Ds Escls: Dnuncid Mcitism n PUC Trblhdrs s Lnçm n Lut Pr um Gvrn Qu Rliz s Rfrms

Leia mais

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw . : ;-, :. ;..,...-^-»-- nm > BBLTEC NCNL v.fti Brn D. Frl1 G. 7/45 H. -/ >» ; ;._ /.v r /,..... ^- ;...; - ;.._.., ;.;. v;,.... ;:;_. _,- ;... ^ ;_... -. _,.;. - :.,iv:-:-. : -\... : : =.,,,^Ji irtwiliüi

Leia mais

...«.. i..,,,,^..^...,m-, ' 'i.".'-y^ Bipip.fajpii^^ J-W WÊÊL-V. T - "^^^ WfK\Wm W:'-ym Wkw - fl fl*, - " ft^sm Wmm!&1& 11

...«.. i..,,,,^..^...,m-, ' 'i..'-y^ Bipip.fajpii^^ J-W WÊÊL-V. T - ^^^ WfK\Wm W:'-ym Wkw - fl fl*, -  ft^sm Wmm!&1& 11 S-ÍíÍí»ífí!f!ÍSÍ- :; -tw-:»,>^>;^\,-^s^3í«tst ms^-^m-^m: Vj í/^«-»úWh< Í>,>ÍV m ^^WPPtlíl «,,,,^^,m-, -y^ Bppfjp^^ V DESCTD 0 SECRETR DE GRCULTUR D PREFETUR -V Exc st lu

Leia mais

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. "Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* "fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * '

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * ' f 1 M * # # «i**i t itimtiwiuijwtmtinwii». MiwitiitiitiwiMiwiMtfit»!:*: «««t*.»**»*»»»!* ii»wii»«ji»jii»m«. *imm»»m%mtm -,.. _ ^.ttmtm.mt m» tm «r tn i» i bli Dtf^iiiii SS B "^^

Leia mais

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética,

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética, Dz Dlgds Brsilirs Prsnts à Sssã d Cnslh Mundil Pi Dêscc Hj Plnári d Câmr Prjt Ds Srvidrs ilt Nív Univrsitári s Trblhdrs Prtstm Cntr Prisã cf Bnit Frchn _bmí Hmí W«!_ mwiwh m\ _WfÍK_Wm_ \_W ^ t****' *-

Leia mais

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO CyftlWDE >,- MANDAM S NTERESSES Dü BrlASlL QUE REATEMS RELAÇÕES CM A U.R.S.S Hmns difrnts pr-.t Alimr Blir.4 Cntid03, rprsntnts st- r plnmnt cm -s ís cnômics divrss, quilustr prlcrmntr qun stü pn nst nqut

Leia mais

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima 1 ÍJMÂ PERSPETIV LUMINS DENTR D NEVEIR I KFEL DB HLND N mmnt, pnrm plitic stá rhi spéts intrssnts, E' um stupnd visã cl.cidscópicá, cujs clrids vrim cd instnt, pr guudi ds glris qu s cnlntm m prcir. Hj

Leia mais

DE HOJE Pagina 3. Presidente. Dutra. Programa completo da festa da posse

DE HOJE Pagina 3. Presidente. Dutra. Programa completo da festa da posse PLC PRENDE Q.UEM UMENTE CFEZNH Edçã hje: 12 PÁGNS 40 Centvs ML PRMÇE S FESTS N PREFETUR PGN 12 DE HJE Pgn 3 P^. 10 %. m PGN 12 Funddr : J. E. DE MCED SRES MNSTR D TRRL FVR DS RNCÁRÉ0yí L «t* - &à ff Qunt-fer

Leia mais

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje " s,i "JTÁRQUCS, fl h MRÍTMS, FERRVÁRS EXCLUÍDS PR VRM M SLÁR-MNM DórCr$18,30PrLight CRMNS CNCESSÃ D StTMC NSCÁVEL EMPRÊ- S MERCN SERVU DE PRETEXT UM EXPR- TÇ DE LUCRS, DE 26 MLHÕES titul d rmss d dividnds,

Leia mais

Safeiu-do 18 dc Slnio dc ( HilS-ill. medidas quo julgarem necessárias em. As 31 c 9J commissões são as do obras Ângelo Manoel.

Safeiu-do 18 dc Slnio dc ( HilS-ill. medidas quo julgarem necessárias em. As 31 c 9J commissões são as do obras Ângelo Manoel. jr _S_f "w -pp - - r --»w_f _ - _ - th Nl ru d Pss fbpredjde DE U SCEDDE «rlntbj R Df X SEDCÇ Ru Xtrr Cr 68 ( -«_«-) PZ flh r- trg r rulçã r d l _ss TELEGRS N SUL D ÁFRC - Sfu-d 8 Sl ( s stuts drt prvr

Leia mais

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa # RED1C9AO E ADMINISTRACAO -931 CZZg Strt T!nt Ontri PUBLICAyAO DE -Mvimnt Cmunitdri Prtugus EDITORES -Dmings Mrqus FiZmn AZmid COMPOSI9AO'-Jrg Mndng An Bttnurt ILUSTRAAO -GiZbrt Prist PUBLICIDADE -Frnk

Leia mais

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo Cncurs EME ã Jsé d Ri Prt PÁG. 04 www.prtlgzt..br GOIÂI GO QURTFEIR JORL DIÁRIO 25/03/2015 Prvnçã 0,50 EDIÇÃO: 2377 Jli rtir váris trmps RECOMEDÇÕE PÁG. 08 Qum vijr v tmr vcin cntr srmp Lng d TV Entrvist

Leia mais

QwurlaícJtt 23 de Baio de tm. bandas de moslea a. Itaymundo de Abreu, houve tre- votos encontrados. tambem. embarcações

QwurlaícJtt 23 de Baio de tm. bandas de moslea a. Itaymundo de Abreu, houve tre- votos encontrados. tambem. embarcações mm HHWSS E ««SCED T BBDÀÇ Krr CW 6 6 (m rm MJ fff QwurlíJ 2 B m SSGNTÒB _PB NN _ PQB SB MEZSS D PZ s lh f mr rgm mr rulçã mr ú% B 6 RMER ULS RS W ledçj HJE r sgur rrjr s [ç rr rs rbrs mbr rr Sbrh «l s

Leia mais

proletárias 1. F. i 1. I O que nos disse o administrador Machado

proletárias 1. F. i 1. I O que nos disse o administrador Machado re- /». (trtt tttetrtt tt tpece SSGNTURS R M MMMT vtfts F m/tt > NNtl,.,,,, t tttt MMlMKl»...» tt Mu. {VM stmurk SStl,,,,,,,

Leia mais

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social)

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social) OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI Pr Rphl Slimn Pirs (Alun d Curs Cmunicçã Scil) Mngrfi prsntd à Bnc Exmindr, n disciplin Prjts Exprimntis. Orintdr Acdêmic: Prfº Dr. Ptigur Mns d Silvir Jr. UFJF

Leia mais