,l_.mmmm,<-»»ml«.. umm,««<«,»>» -Jllll Ml Ml» «««-»»l««.«uu-»»-».-».-»» #» Os p» t mund um mntr-s unds pr mpd»- rtwmck t-c? f»cí#m" name="description"> ,l_.mmmm,<-»»ml«.. umm,««<«,»>» -Jllll Ml Ml» «««-»»l««.«uu-»»-».-».-»» #» Os p» t mund um mntr-s unds pr mpd»- rtwmck t-c? f»cí#m">

FORTALECEM A DEMOCRACIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "FORTALECEM A DEMOCRACIA"

Transcrição

1 ,,,, ,,.,.,.,.,..«- - -_.,^;g ^^^«««.»,^. cwm0^mmmmrm^ "»».l.»<.^mj«>,l_.mmmm,<-»»ml«.. umm,««<«,»>» -Jllll Ml Ml» «««-»»l««.«uu-»»-».-».-»» #» Os p» t mund um mntr-s unds pr mpd»- rtwmck t-c? f»cí#m tj c rt çs ntrnd,tl, lrd p/s mnpóls nqus, prcur lcnçr dscurs d Mrchl Tk)...T.-Tn MM««H_MÉ_«_<,,.»«l«MMW»MWWMWll<W--<«MU»«W»l>»^^ " l-l«l»»»«««","r -"" u - "--..»-~»-p~ S ELEÇÕES MUNCPS FORTLECEM DEMOCRC Mt0St^fl0tfl0l0t0t0l0t0l0t00l0tfl0^0l0^0t0S0 JWMW" m00+f gmmmmmmwvmmmmm,0n4sstmst^smy0r 9 VOTRÁ 0 O ELETORDO H.UMNENSR. CONTR OJUGRQUU E PELO PROGRESSO DO ESTDO. NOS CNDDTOS D CHPJE_ffl3g_ CRTOS SOB DFERENTES LEGENDS - PR SíSSâ^J^ÍÇ^lSf SUFRGDO O NOME DO DEPUTDO EEDER.L BELRDO MT - OSSR& VBDDO PUZ U PULO CUSR PMENTEL, CNDTOTCW ^/gg^lturs DB PETRÓPOUS B SO GONÇLO. DOS NOMES QJ&SJOJUM N fbnhor LUT BM DEPES D CONSTTUÇÃO - SO «ffmw^^íjs^ ^ LTC QUll MELHOR COMPREENDE MPORTÂNC DO.MUNCÍPO N VD POLÍTC BRSLER _ruujjfu-utjxn.n."l T" \%jt060ll00vvllltl0tm9^^ Trím»» t» vnn)m d ttr» mpfátfl» d»?.\% d Bw» rttf4. plru qu sr M lnt-ff.r, lt muuclbsu «í»»» m ««Mt. mnd l!». C<»- n tt ú < \ «n».»» j..utçâ B»duu nn np.mtm «l mt. mum mmw _^_L. _My_. m^pmt- w ^w mmm m^ê^êw àm\\\ mmwmmmt _v--. _^H ^.!3_l _H /j../ blcnl Ml, >< t<-. > fcrnc f flumvct lltuclnl rm «.- ncn tr. Muts rz.» tms luttl rr-lr frulrdmct. ;:«tu, d drtncrct rm tt>. Pátr. K muncíp télul m tr d r-ftfnt d>m»ráíc t- >" d btlh d urns v.r nmnlcr um lp»? «Hj»u. nu lím rxcrfdtt dwuv mllu -» -.»:.»ç4». {tsíc. tutu».. n rr-u çh d "«jvér «mr. Cm prtfh vrdrt lu». mucpl br-..--:- tu s> pr»f«d pv d» r Mlhádbrt. nclulvc ds ml ltôr- dc lmru d cmj.-.:... á.-»:,-..tt d pr NOSS EDÇÃO DE HOJE 2 págns Prç d xmplr 60 CENTVOS duçâ» d vd nctul n» m ír nwmlnhds, R Ut sgtfrr um vrdr mudíc-á» m n?» qu»!_ ^_f.7. VM<- /«mm. utlm «rft t Ptrépl tdrs plítcs, cntrbund pr brgr gvrn cntr vltr trás m sus tnttvs dttrs, cntr- UNDDE DEMOCRC PROGRESSO NO H N.» 75 DOMNGO. 2S DE SETEMBRO DE 97 O POVO DE MOSCOU Ê O MS EXPNSVO E COLHEDOR DO MUNDO SSOMBROSS ORDEM E LMPEZ D CPTL SOVÉ- TC - S CRNÇS PRECEM MÇS MDURECENDO O SOL - MPRESSÕES DO PREFETO DE LUXEMBURGO >. «. O prft tl t.usr.-.btrtu.»r. Sclnllcr. cnvlduj» sjlttlr s fst d lv cnlcnrl d fundçl tl M>cu, xlcmu» mprs -.fc. n rtg <uc >c tguc O qu vhtj cm Mscu ullftps «l mut qu sp.v.s u n!lnn:. sprr. PROCURM OS [[.UU. REVVER O FSCSMO Os pvs vm mntr-s unds pr rrtr rçã ntrnclrd pls m- njtí/. híp^lls nqus Dsd mrchl Tt Mrchl Tl BELGRDO. 27 U. P.) - Vnd prnt Cngrss «Frnt Ppulr, mrchl Tt clru qu ss Frnt ílv mnr-s und cntr n rvvscènc d fscsm, ftnntd pl rçã ntrncnl qu èslá sb chf d cptlsm mnplst ds Estds Unds. O prmr mnstr ugslv clru.200 lgrs u rçft ntrncnl fst fpdllnl jg d pssd, rstblcnd fscsm» trnsfrmnd m fôn; «g-dísr. "s Dss, cntud, qu Mrc.prgrsssUs lvrã frcssq ts sfrçs". lrtnçt um lqu drt Ytru ns Kslnds Unds, : rtfln l lf qm ssln nmctun. dc dcnurrn- "u!nmp lt j,.j upus um l/lb qul? ráplnlslí n!» mrcns lcuvm :- "" bjtví". qunl um m Frnt Ppulr :-.trum?nt.- d vnt d p«!» Um Mscu stá pv mns cxtv clhclr d numt. Nã l l l.r..p; um d lú lm llmcntlu cm Mscu. psr str sm» cvl cb um ultr tírntls dc rccustrufâ, rm c lmp-. d cd sã sgqrbrs. Km nnhum prt vms pssl btds u dscntnts. cntrár, ppulc& sulc-s stsft, prqu un l m su tulur, prqu sb qu sus flhs srã flzs. V Jvns prárs mbs s sxs qu r pr trblh cntnd. Us hmns svétcs sbm trblhr bm c pssr lcur-mcutc sus hrs dc lzr. O qu m surprnu cm Mscu frm sus crnçs. tcm mcus mdurcnd sub sl. Os hbtnts dc Mscu trtm us crnçs cm um tsur ncnl. Fqu cmvdu vr cum qu rgulh um crnl d xérct svétc crrgv su flh ns brçs. V sllnms jrdm nfânc du fbrc "Blshvk", s crnçs stvm chs dc vd. Snccrncutc, sm ftçã, rspnrm s prgunts qu lhs fzms. Sc cm utrs píss fss pssívl ncntrr nstlulccs smlhnts, hurndd vnçr dc cnqünt ns. CULTUR N GUNDE CPT. Qusr dzr lfums plvrs.-n-érc d cultur Msmu. Tds s ds pssv nl- Kun.s hrs uns lvrrs Mscu. Pss frmr rsluj lmnt qu nnhum pv t PEL RETRD DOS N- GLO-MERCNOS DO TERRTÓRO GREGO Gròtnyk prpõ um rsluçã d ssmblé Grl ds Nçõs Unds mtd rcb lvrs tã sérs, tã tus, tã l. tn dtds c tã brts. Os lvrs sã" «"ltds ns llnn.s «U ds us Cntnu n ". pág.) í tlm MM MtH. l «-> p futur tf tmm- R \ lttf. wr tí». t»tl» m\ «t«frí. tslíw «r^»; ílfçí mfl tluííw qu»u wt,«.-!-».;» ;.." <» C«JttlU!U8 #ím lll? nu-«bím «prtffr.«>f u ps!».,: uunun n vul r. nl. " utr d su rt-prtr--.»...-.,., n «----= f.- rmrnd trvtt H df g-t 4fl. qu flüur m u«cu Mn 0 qu t { mu - - rpud l íttt Cutnlt, cwfupn quluuvuntõ <r tnt «rnd ncunl p rd munlc ««> brslr tv.-f.» um mdd pr»». U» cm st. qu n l r,!,<- td n nç&, pr n r cmpru-í du cmuturts ntrt ppl <mlnbd pls muncíp» n.:c:.:.:-ç.-u ncnl. Nnhum utr ndrl mu lt. ntrtnt, d mprun. l cnfrd \kím cmnu ts. cm vnttunl ppulr ml» dcd ns nt».- d nçã, qu s crd» ltrl frmd n» dftn l» cntr. ltrl» ns» s ntrr, qu» crd ltrs rlzd» m bm- fcl d prtr- d n-m ttr d puíç«!»cs muncp» pl Prtd Prs.!n«l«ll»> cm Cnmudnl.\-<! - M">. u m- J«cmprç u sufrág d lltr«l Hmn«.«pr. vlc-gvcrnnr «l. f.l». cmprmnlcml-s l«fn«l«r um prprn mcrlc; u m ng. Y»l<l Flu, um -.:.>. um nlmfn«tr.l<r ln.t.lc. cuj p«;«l m rttl lmlu>m r^cmn- rcb mr «vtçã t pv d» rbllrulrs l l»>trpls, sb lgml «l Prtd lbrldr; u nlnl um nftlc dcdn à u? ppulr, m tr. Pul Césr Plmnll. cndlltl v->rn d Sf«> Grçl,» muncfp qu mr rnd frnc n rãr plbllc flumlnw: u s vrcndrc. tm llf-lnçf, qu n ntl. próxlm u dl«lnnlí cttrs «fl ppulçã d prnd lrr qu? f um «l clrs lds rm n«pís, b bnr «l lul d chp ppulr, vã f«r lvds rprcínlçã n? cmn p-? vnlí dn mr «tldã? cnsds d dmín «s lsnrqus. cnsds mbdm d«tms ns prv;."^.-, l flt scls, d fl «l rrs, d prssã sm-fcudl d llfnd nbsncnlnj Cntnu nn. j-.c".l ^r _^_ -_^_t» - : - _t^._. 4^^^,: ^ -^» tf»_ld> ml.f -j.tms>r- ^.MÉSüít»-j-- j»-»- 4 ÉM«mp«%--"f_y^MBBÉ B M B _h b_b_k^í^!í^-» Sr^K hbl? ^E ^_bé_w:í : "- ^f-->.:. - _E B r Br f ^NEflUp^^K-^F-^-MB _^H_k t_m_^ ^B_J u_^ S ^^rs ít_-,- ^_k y " m Vwfl í -m\.^& "~. _t % t t ^^M<3 ÍÍ_w_W_\ \^_^ W ^_w m_^_^?% ^^ÍÍmJHmK^BHHkÍ^ "":^ 3^9fíámmmF--..nr^mW<. : },jy; t t_t5- ^r W u\wtfâtm^à^emmnmm\ W^^3?wm\$wmr% t ;?«Í^r^_»9 # -3t à W _^_w> - V. JF _&^ ^^ Hh ^ R ^_B _Pm^_H5í_jBS^ lp##f S-^ m, ^^Pr»^ T "S"" " ít?_^^b ^^PMrJwSt^r-^-S-B flh^» \ 4 fnr ld^r ^^S F_Bfá!» ft _kttt _6!? rn \^^Én_ j^ jw» > >. _f jh mw_? m mss_ MmW _^L Jr ^ ^Htl-L-M f! --^jmhs,, \ vjj» ^tot» W ^jbmk S & ^ Ml ^B^.».»»,; \M.,í lush ):llcí.\s H ull.wt CKXTEXMU H, \t,\\t> Ul. /t» tnwrcm». íw«.n«n«r««m KW»! s4v vlm m lrn f«-r»» -f. m k-í«/l»hf..w s rmr «>««r. t d Síut tst.» r»"n«/» rrm, nr.rí..»...rt» n«!» r-tnnmnf «--.títu-n.» d fr,r«t. fdttrk.t d r.-ímf..-mr., m, 4t « _.<--<_.....,......, l...,... «. f>«t». t.r+tlfhl tm,l, j.,,.»».»>..»».»»» Vmt) l.trcutén m,/.,..,».»»»., >"» l^f».<» dl,tnl-lt.,..-» -j d ltr rprsntnt s tdct r./... Msc, t. Pp, prsnt d»l» Hrttllr d Sqmt <fp/, fttrrldt /,t ftj..l d n Súrrk. X lth tl mr tw fnu n ««dscurs t mnk hhturl pcrct,,.-.- fl»í/ím ttnld. tft l. ShlmMch, t«t\ w STK-lllKS>). NOVO RECURSO VSNDO ENTREGR NOSSO PETRÓLEO O ESTRNGERO PRETENDE-SE PROVOCR O PRONUNCMENTO DO CONSELHO DE SEGURNÇ NCONL SOBRE S LES SEREM VOTDS - DESRESPETOS MNOBR, EST DE TENTR EXERCER PRESSÃO SòBRE O PRLMENTO - VERDDER «CHNTGEM» DE VENTUREROS E NEG0CSTS POSTOS SERVÇO DOS Estms snurmcntc n MONOPÓLOS NQUES frmds dc qu grup ntrssd cm dr cmj_ nhls mrcns ccás xplrçã d ptról brslr, csá prjtnd um nv Rlp pr prcptr s fch d cs. Cm c jà d dmín publ trvés dc sucssvs nínds publcd. pr n«js, grup pr-slndnrd 0 ét^k LE "^f -r. \ -..»» Í^^S^S^^^^V^^^»»»»^»»-^^ OS MLGRES DO PDRE NTÔNO VSTOS PEL CÊNC t d Cnslh Ncnl d Ptról, prvu cm fts, cnsguu xcutr j grn jclusvc d Códg dc Mn. rgumnt c lgrsms prt su pln : prmr, lgru tzr pssr n Cn cpcls ncs cnsttucnl qu utrz xplrçã dc rquzs mnrl "brslrs pr u scds rgnlzdus n ps", qu é um hubll mnr dc cntrnr s ls ntrrs. - n- N 8. PÁGN O VOTO DE PRESTES PEL NCONSTTUCO-- NLDDE DO PROJETO VO D"QUNO ntgr d mprtnt dcumnt FÉÉ O NSTRUMENTO PSÍQUCO D CUR DOS PCENTES GST E PSQUTR PROF. NTÔNO USTRrXÉSLO Bnffl^ -». vf^s^!f" -ví í&^w^ssm^b m mmwmmí^ê?%$r " JWRCTtW-.f;:r,T^ / ^>.. yr^\\-, ^^trsp%3jt!_b Ep! j K_C l d L d Ptról qu lr mun ts tvd. prlvt brslrs nts; dc» l>ls msm grup rustru um crt "Cmpnh Br slr Gás Ess" cm VjX dc cpts dn Stndrd Ot Nw Jrsy rstnt dc cnsts brslrs cm própr Mnstr d prlcultur cuj drçã stá ft lbrçã ds nvs {ls sóbr mtér; fnl mnt s msms ndvídus! frncrm cnrl Jurz Távr nfrmçõs cm prvdmnt flss, qur >- br ns xstêncs munds pssbld,..-...:...: c msm ncssd dc cxprrms nss ptról/b xclusv cntrl d ltd. S prvntur cnsr çòcs rm mltr, d s ldrlcddc dc scrur.ç cntnnts mpusssm «m xplrçã ntnsv c xtnslv dc nís ptról cm bcnfcl d ps c sbrtud cm bnfc d pv mrcn n su cnjunt, sr cs s prmvrm cmblnçcs gvrn gvrn c nã, sb scud ts prtxts c dc tã lts nvcçõs ptrótc., ntr çr-sc xplrçã um múpóll prvd qu v.s pns lucr. ssm cncluí gnrl Hrt Brb;. PROVOCM UM PRONUN- CMENTO Vnd crscr èss mv mnt dc rsstênc dc smtscrmcnt ds sus p ns, vnd qu cd d qus ptról, qur sôbrc su t-nc xplrçã, cm nd sóbr struturçã cnômc c JÓ50 mrcntl < ncnl c ntrncnl lgds prdut. lém dss dplmc nqu pst srvç d Stndrd Ol lncu mã d chntgm d furr, d sgtmnt" ds rsrvs mrcns ds n-. csslds dc sgurnç nu rcmndrm Brsl, "p- pss ms s mblz c mí? s frtlc pnã públc cntr qulqur cptul- ls sus vrs sldárjdd pn-mrcn", cvl çá d prlmnt, nd«mltr, ntrgr su plrólr s cudds r Stnn Cnclu n. pág.) rrd... NOVO GOLPE TÊÍ N T~ PÁGN" O sr. Jurz Távr bsrvcu, nflzmnt, s vnn- Ss Usts Unds ó ^VWVSv^»V»v «^<»s--»^_-.-»^.ss c Já cnhcds ts:; c "trln ntrgs ds "trusts". Ms. qu xst frr". justç sj ft mnfstu-sc publcmnt rsp-l ts sb gurd tl p..í7 mnstrs nzs- t, n Club Mltr, prvcnd um bt c cnvcn- ftstns d Exrct D- ns l plcs. dmrávs. E n fó frc ur tlv qu xplc scs lcls c d vntus pstrs Es- ^uscíhm:!! «^ s mcr.-tc l Gréc. ns EE. UU. só cnvém ffr,f5s.j ntôn, qu m pur hncstl lg prmr ls, gnrl Hrt Brbs, cm su s trcds «n bn- crds scrvzdrs. dd cllfls prc cm ntn.;ã f.tr.t bm ná rspnsbld dc ntg tld Frnc vã lém d dc xplrr n humnd crnttt u rnfnt. Exérct c ntg sub-chf d Estd Mr d qu s p mgnr. prsn- ESPECULÇOE NO MERCDO D CRNE MTNÇ DE NOVLHOS E DO GDO LETERO E REPRO- DUTOR DEVSTRÁ O NOSSO REBNHO Os mtdurs btm vcs ltrs rzs dc prmr rgstrm bs Tm pln cnhcmnt sss mnbrs s prtmnts d Mnstr d grcultur - Prqu fltu crn n SPS - O cs ds bs stcds Tud st cntc c Gvrn nd c cm fvr d pc O prblm d bstcmut d crn cntnu sm s- 6st std css tm f- DPO Dprtmnt -ns O ms grv, prém, é qu cnhcmnt drtr. dl luçã. Dps muts runls rlzds n Ctt, ngcts, câmb-ngr,.; nml d MnLstérl -d vrcld s spculçõs, sjpçã Prduts Orgm sb prsdênc d sr. Dutr, qu s prpôs rsl- buss, fcnd smpr ncrcr grvd d - sngõs td um sér grcultur. Nã c prcs,.,,,,.,,, \:.,.,;., //df/u und flv u nss rdtr, cm su cutnlór LKE SÜCÇESS, 27 V. P.) n Pr d» Flmng vr "mpss"; ps msm trm sd dvulgds nqunt Gvrn prm- cs prã lvr nss, r» pv sujt às xplrçõ-, t, um vz qu ts mtn» O lf.l d Unã Svctcu ndrc Grmyk lnçu Os cntcmnts d Uru.à; ulçô pru sclrcmnt p-t. Evldntmt ó frç um cntr-tqu nn "btlh n nnr ná f.r.-m d rm d qustã. ntrr qu uxld pl. su- s pssívs mdds dts pl Gvrn pr slu- qu fç. Dc tud ss, ms pt vstçã. nc ncs, s:r.r sbr bnh um std cm- d Gréc" ns Nçõs nds, d dn. spclmnt prqu FENÔMENO D SUGESTÃO ;:\vtá prduz s cntds mllgrs. Td t mdcn clnc cnr cs, nd mudu. grv já stá snd ft -- Dms tmbém lguns nú«pdnd à ss-mllú Grl qu m trn ls s cru um cup prpc à c.ã du xplr- nclmnt dss-ns pru- cnt cm um nrg mst- Sè huv lgum ltrçã í vstçã d nss rbnh. mrs cmprbtórs. N s- rn n vcuçã Uns trps drs d Ld spácl, dn crts cs-.r ntôn ustrfèsll: nül-nnrtc-nmcrrns nssntnn u jrltllçü s.j b r. r- ndvídus lhsrupulss, flsu Pdr ntôn Pnt" sâ tr- ms l d qu d curdr, d órgã d "mprns sd", d Os css ds "mll-jn-s -ns. qu stá ncrrd nn. jjjr pr, prdurnd ms- MTNÇ CRMNOS mn pssd, pr xmpl, d. lm d nfrm qu pnd :.:; rrgulrd n dstr Em lgums rgõs, prlncíplmnt n fsclz- num só d frm scrfc- n Mtdur Nlópls, ^...j cs cts,, vd à ptsürn ft pc-lus Kstnds ctólcs <. fzrm dss umn qunts m tds s tmps dl t unntur. d "Snt" 0 mrs- :,.,,. nf. cld Unds. çvírn llfnln. ndústr..- stã xplrund-n nlvlzqã. Nul.t;, m pl n- d clr... L,;s» cã :: trn dfícl, há ds 600 vcs nvlhs, mut mbr ns sttístcs t- nm Klàntl prnt "umú máxm, ndfrnts msm ms trsd m slul. ú,:,., ds rspnsávl,..«nmtóvulk bm mut vèm snd btds :- Plítc, ntgrd pls ff nt.s flul.-s às Nçõs Unds, üs dvrtêncs u própr scmunhí-. cm qu já u nm- ts mllf-ts. tè ó nstru- Em rsum - cntu rflccs nsss íwr nv uprdutrs. gr, ps qu sbd qu. tcncmnt, é tnt ms prcm sum/lh - EXPLCÇÃO P,- CURS cm às mn;rs ds frlg- Vlhs vcs ltrs rnhm fgurd cm bs. E yu pdr ntôn. mnt príqul d. cur ds.p- Prf.. ustrcyk H -- V; fé mnt prçs, sltunç- num ds runõs ds "tcrs" í lvntd prmtd "cs mtnç v- Gnmylt npscnl flclnlmcnl umn -sluçú dspnd lus cnd um bt cntfc "- bujõs p.--nfut-ótcs u fun- ft qur lpt. crm.tnt- "Tbunn Ppulr", prv-! rlmlc-s qu prsntm prlur u cnduz à. cur ds nts, srvu-sc mut, Tnt quf;. "sm prpst d úbr", ftus mddns. ln üsunt, vm puhllcnud clmlf. vrtlul qu nu mn! mcdl- ds nlrrmní pv t "mtnç lvr" clh crn rr..c!nd três vc-lm um ds ftrs prncpl prl.s pr rprduçã «sm chfrs, tc), u mpró- Grn.vlt lu m sun hftun umn sér d-5 ntrcvls-tu m s rlcncns n ::;.u«- hí cmuj mrnl- ftrs.. p t ".:-S m mtnl JO m dlbcurvj dn luds. nlr? nutrtl.s lrnslllrs ",. t.-,,.r>j. ".> j:.].<- dutrn dm-- p.-..".l.cn. ps-.nròts P pn.-su dn".-.cs pr Mcmn, gr n pr blr cví tul, prduçã lt. O bt, mnd.-.r-. t ur cm v r n!";n- mórtlllrs. ptctrp crgnt- sur. n u: t? psc. h:.-l.-: r- rm flchr srns zns dc- vívs m"fdu" r-.t.án bnj.!", r3 - snt nd ms r-l mns prtnt, ss gd rpr-,;. - L-rlül c.- n n pr^urln d p.-f.!.rn. " --.",-,!, l-flr- 0! ry\t- Ur: "ndc. círvln? Mrshll p^r slhlccc um hj»«,-.-.:-"ll- vn-rc rr r pçc,-, gnvlhs d ts m nss cnm sã c< d qu um crmb. cujs í- CmlsíS d». F-tt!r»5 d"n- qulâtr Prf. ntm ustrsl sl, é ms um vls cntrls d nfluênc curtv d - trá pcs, uc strnls crn. trln-) "" dst tm pln ÇnclVÀ n Sf d SPS fcrm sm ltr.í Ond«#«sdjjtf

2 ul»l t» U :«4M»>»>t>«l>«--»:»»»tR.«v»«ün.«)>;!.» POPU > JS / «_» #- \ / M f! t! «rr W. f#ítr 6&f««. «V6 MrttJHí «- t? - «WM. y f-3kt9h Nlflll.í«Bt U K ff» 9 fl í? ísk r - T j tt -j- fjfjrjt l»xljl»jw_. -»^f^-^^tj«t^.>jft»^ft»« l P _fí lífoll 4lg«-,.«,rt,»... - G«&«,f) kf!f;-»)«flu n «SíMTun^ã»- r«vf«8f»«.:--»j líjc mm, «rt M«. Mtíw» rnw, <írí «M.»í ««míss,í. s%êjwt, CrS» fãí lí,yf««v. Cr «sâfn Ulttlvr H» fórç um» èld t PTll,«««jcwuníM J«# Mr Cfà.?tlm C«sur4 flt»»».» h? ttpm«t «?mtf d» Stcrctár út Süu-mn.ufcUv utlt? rb ráf.-».,. urutü; u»km TROPCL NGLÊS BRÜ.K0SO NCONS OS MU.KC.U foíucj tn»-».. ««-«t.- Cín. fc m» t»!4t9 H9 }??»>»» ««Ru U#«5M.4n». US 0." n-ju S 00 Ft«tut«N»-t w.-»»- " t"»» MtttttU 4 NBtll «S K«r- 44 «t» t»«.ts Hftlf,..f.,..;..- à M #F< N- r+my-t tjft «-«tjçtm-» H""»" :j»«. ««í;d «fw «lt ll+- «,, > 4f >««f»«â>«t ««#--»+,,;-. r#«íts4#l--.«««>»»! tt> t... «f# lrm Mt <« fr#?««f4»$mk»»r«+4jr», «m-)» w Mr «? «-!? rtjrtl ««««»«.!"# <J<»Í -N#= r ««.««- «tj-.!»»».» «<<-»«,<,.,.,. J«,»,,t.»4.,l>« »»,.. jnén \m\t «- Nf-ltlr -<»«?» «m n»» «, «,-... tlrlntt»»» «f ««l»«l M+j»». 3.. :5 Htsw» ««m»í«: E Ncssár Cumprr s Rsluçõs D O.N.U. O DELEGDO D POLÔN, OSCR LNGR. EXORT OS P- SES TUR..M DENTRO D ORGNZÇÃO MUNDL,?Ü^rLECKNDO. E PRESTGNDO SUS DELBERÇÕES «."MUM HfíllM;!»»!»,»^»» wt»» V 4 Hét ^».«.s««w hllíttü «««Sn <«?».,..»..,., m».-.» WlM «n.4-- -» t»-«-.í^ fmf«««#t», N.-»«-v, «j«r!»...t...»>,;., MtMt «f4«ftlèr Wl» rt«rm« #»» «l V. w, «... t«tí Mt» «.«,-!..,» ««~ «rltt». 4»_»t«) «.,4 «. ^ -...í..,j»,,. è í«l»íl«l»s«;»«vt^,,,,,,_, «lü»l«í»í4íí»v, r. Míí- Ur 4».»..., Mtj «,»» ««4. gxfíultlt «l»«. h»m»» lww «t,m»j)».«nm«...».» m» n» ]!WM«<«.»lM»lW^»«.,.»» T -«,~ÍM-,l -r)..>,,,,».. fm.- «" l " d_,.,...«hu"... m - %,» K..»»»)«.w«s. lé«í» «M^nKvttsMM.«^t t%» «l».»-.»» }»«t»n««4rrt«s«rm»».>>^- tpt»?»» t»»l?^ -"«v>tj l«w, TN t»mít# tflmtvltrvr» «tm t»- nlsr»=t-«m «-««lr^ m «.>, «nt^mfv ««4»>«««.».» «lfü-mt.-»»». r «M- «rrtlfttêítv l»»nlm ««?»í#«>. m.;.,-^j- l ««H».,»«<«.....-»»M# ft»l«è«thl»<» rm «.- d».>»».»»».»» -...í»». t><»m#. m j.r^«j ««,P<...,«,. «. <,. MtfM» MUM» f --«!».. «t-«l:«««4. «tu M, -«...». -» «!.«. «.-.»w««-- 4.«<.-...l»..l +«" ««mttm.,,. r». M.»..» r»»»»,»«mm á»... «r. H«r »,,,,..,,,.,,..«.««fl.r.mrj.tv-m. RESULTOU Ntll. O PRDLHO DE UM PtUjUEN0 CllH O t/lfl, sj t Mrj«r-NvHtr Vncu, Ornm, Hcs Elçõs D Ür^BDE, Chp Ms Dr. ;>cráüc LTOU NÜTfL O TRBLHO DE UM PEQUENO GRUPO V MP UNTÁR DE DELEGDOS O CONGREííSO DE»!»»« <-#l «.fml-». f» «-« -, -»»»«lh..ffwr r-4»».«..l-««,» p» ltllmrm»t-r, r n»«t«-»«l«w«r tud m««.m«],,n 4t d MUT. lré.m»...<««-.í.<»..h,> Ltll M«<h>-. 3 l» « CêU «««««"«%.». - O J,l««,-!. «.»». t-m «J ll». dr, ünr t«v»«t>. <J«««í»h; mt»l«b «O» Ml f»»...»»! mtt»;r4«p«r M tmft.»>» «Nt mt». 4 í» Mr»hll ttjhtl <!>«.»-.rt«v"«- Jurl» rhtw» trulmm «<»«"-.<-. «J.»..»«,... s.--- N LUfí. «tt.»» V» M-" tl ttlm > - «- «s» lu /<<«dttu < uc "»«>j» rítttl <rr«ã, u» «t ndvl- -r. ttd rt»ur num utt mw» «Jt «t» «m»». FjjtMJX,..»» «Mrlíntutr. MÍ»_J," Rtt4r céu tm «««l««t«prt". c.-.-. n««<«rt»!»«. tkfttltr d» Nc»5<- vl <%t. «tlt l«xtl»» «d «.»<.!»,«.- n <"-mp.»«rfrlu-»-» ldíc- MQl» Ettd» llíd» Vrclrr tmbén utlu-t d r»lu«v> d»km»»lèu «V»«br.. qu rprmlcu t wt-w» d»:...- >fl n-. tmtlr ml «Tnmk»» M» ph«">»«,: ",,,"": «Jltd t P«<lv» lur «ttr d Sfl» fnld» pr» q "Brp «xll t. J d«>» r«ur»» d Eurp Orlt)» «t» dqul". r»lr»» tvd» d»_-> ptd d t^utlh Scl E«v»n<-.»r. OKr Uttt EL,,u««x,v «l td cutf prptt crl. d Cm Ecnômc Ltnmrlc ft P«lgd blln, p<»d pr td»» _HtM» d mrc dtr 4» Cnslh Scl WqftnU à Scrtr Grl ETSt dlvut.^m tu» rl SílO»»»mbUu. t.»n»» jntu qu»»rl ntrt»- TSm 05»<Kld.«p» cum- rlmnt d» rwnwndçft fcl» "Pr xmpl - dl»» ü tnh dln.c d ""»,»;c^ nl d últm»«.cmbll «- S flt -"",,, "r"u qlr» prdut» lmntíc». E»5PECUXÇõES NO MERCDO... Cnclusã d plg.) f Uttt....! -»»j<»»»««ts-»,»«.»hh«r»". M «.írllu í 0» l! tt.lt.3vuc» tu...llt..m }.... tv «,-.» íllülht.trcdpw U PU...««-«í««l«-» >W l -»,».. «.-" tul^f. «-».C «lttf tw «tut ttmprm&s"...o tsü «.»»...> PÜ.OK lcít».t»c u ;,..«.«- guult, t»t«.!;.».:..».. «rsíf OE.»; L. uétu". "K-UJU r..t..;..j m u Mttut»«. t «;.. qut pr Hütn»» nt. «_«3«s ««r ttlgtlcttnu»-»líuhc l t-tl K4 hm-,»-»» Hutgr" sgulu «.sjtfu «uc hs.íutü.tlc tl ct cnttn Ur urü-jn plltf x>«r tln w lç..tm-.!.,».., «::-. «. rárlu. Ust Lnpv qu «utã pul- «r» à rprcfcntrm um qux».- v.:- rxrutr.t»t tl bcultld» plu «.crdnv lr U uthtl.çà t ftmfu Unltls. tutsllu um & tts n ntnlphlíí ntrnclrnl. tnt n trcn plítc cm n «.ct^ nc c ctu, cm xmpl, stul ílt dc dóltí n Ch c Hln Unltl c "tlvz mult brvtmc n mênc Ltüt. qu mpctl» ut? st rctrl5«pssm cmrr tdt» s lmnts má nums «l qu ncsstm pr su rccupírrçà. O «r uscr Lngc clru nd «!».:,.;.»,}çl«\ q.ç p«> U mt» tl r"«-:.».»«:««. r.».m,. m rr,;-,...«-;..«l. Sr.-lj «JP/fJ- Mfl«ltrr«J«4, t» Ptlf, l.rj}». fífív». Onttf^çá M»n..:-. 0!--<-..4.J.J «l» r t,,.. ÇttO. pnjw.l.». «lâw lntt,tuí,í,t,«- «, sr, UMutu "&UUHM tjtí ttt? d...-.btr.t- tl qul utntm -.? ugr p«t«l «t" n«rf «tttçàtj n «lucà «lá prv l4c.lt.. l-«.-ul.õl,l.t-t>» líílc. «> mund? tkvcr.«j< «^mubát.«ptvvr rtrjtdu_«k»»«? -» «fá cs.cutut U«tns ctjnluutr trntt p» lt mrgm m tmptu.«> «,;.,;».r. pntu r<-.. umlc lut: ncnl? H ustlm prcthlnk». n urbftnhjç Mundl pr. d... ü prtsm «s».»»...«j«... trlltu txtr ll.«u mtrínmnu».!ü; v- :s.t crscntu qu s Ncú<?4 Unds "n pm.. bdcrã" d ln-fut qtu frm chmd x cuur. Em utr trcl ;> rc. ltd plt; -:-». pr qu Kkls s :..-.«t rcrr«m rs nsm ds Nçts Und:, "plnd - xcutnd llmnt sus cs&s". O «r. O.«cr Lng tv ln J prtund ctr ntcc>slddc.< d Plôn rl tlvmr.t mrcdrs, nlnhclr c à su rcuprçã cnômc. l»>» «....,#»«.» «tu.". «.,. r, «" t»»»»»- «M«4«t^r.^..,,,.,.,..,.«U r ««lr ««l>hl«««ctv s. d...» rtm\uuu\ -> rtf «llu -. > ««bl»» «...-.».«.. «..,»-.!..l.».«-l -...»u». t,"«- dc ln d-, r. U». t O l. CtlUlM THUrlUHST !... <,<«.»».!. > - df««l. l».» ,,,..,ftdn»«..., s.. T. l. Brr rl Jl...,»..--«....,.» -.» klkflt d»» Trbunl «.-»-l Kllrl d tuld d< ll<>: l vmf».....,tn««. d V.»... qu «..l««. dc pulk ln «Pt».«..-,.««f««p«V«dc t.lííu cnl» «.<.;...rn.« ,.,... «u!-:.»«- dr»ll»l íntrul J-»r >llu «í» plnltt»ust c»? Pnt "flrt fc" n «u m \ luu t Tl S ELEÇÕES MUNCPS FORTLECEM....Ccltttl t.! l.!x&.) ld ««$«05 ltmt. nf fl mstm, «ssumrm, ht «-luns, s lhs d pv, um cmprmss rm» cmtm- s, sl dgns d gvrnr u lgslr put pv. rtm f- rprsmnls t.» su? ms sgrds ntnvsí. Pntu mcrc, m n«.«s«tr, lm r nnuusls um ftr prmrdl u«- sprrnç. pr ss 7c nsss ct.ptrt- hjn n Esl.l d l. mtthl ns ms Esld? t Frçã n < cntc rlzm lçõs, sufrgnd N Esr D R Csc Tmbu. P.-:-tó.!.:. n. n.-..: tuls sstrss. mbém qu nã sã pup- s cnddl «ts nm s vcs grávds. cntrrl, sts sã t 8ffrds prqu s curs fts s prcurdíssms lcnçm s prçs ms «lvds. V chrquds tmbém «lt dnd msm ft,, m Nlópls, qu tmbém s> sts dl, s curs ts fts nnt) sã pstds m plhs nrms. E ÕFO Ecnm Ruv.l ftm vsts grsss tud. MNOBRS E BUSOS O mrd d crn vr é ft td êl qus qu x «snslvpnt à bs spfulçfs. Pr ss pv té hj stá submtd rgm d rcnmnt, tnd crn qund s frgríãs bm nty.cm. D ft, stuçã tul é pr d qnc «Jtjrnt gurr. Sm qu Gvrn tm qulqur prvldfcl, s mnbrs s buss sã prtcds sçrndmnt às sus vsts. O mtdur Mns, Estd dó R, d "ngl", vd às grn-l.s rrgulrdls, nclusv svs d pr»duç vnds n câmb lgr, í submtd um sndcânc, qu, fnlmnt, f bfd. Css cm st SS rptm drmnt. Os mtdurs nvm crn pr s rmzéns frgrífc.; íq Cáls d Sôrt. ms èsls tptm um tnlqm mut nfrr. s utrld-.ls nd lzm, hvnd msm lguns frgrífcs r s ngm frncr s dds ncssárs t cntrl ftud nls rcprtçõs cmptnts. Ctms, cntud, pns wls ds css. Um qu ntrss mnr prtculr s trblhdrs qu fzm rf-lns ns rsturnts d BÃPS. crn tm fltd nsts stblcmnts p. qu«prftur,.sm!f..v pnhum mtv, rslvu pr:- br frncmnt.» qu r ft, sb cntrt, pl Mt&dur Três Crçõs. S - gu_y purms, crn unvnd stá rmznd n Càls. Fnlmnt, tms um xmpl ds mnbrs th tss ds spculdrs. Fl, frqüntmnt, cm t;v-; r ts gênrs stcds. Ps bm, s sngdrs tmbém fssm stqus âz bs. O mtsdur Nv guu, prtnct um slfl pltllsts, cn qul fz prt jm técnc d Mnstcr.ült d grcultur, tm rm su fznd "Erã c r" grn, númr r "b stcd". lr.? cnddts ms lmcrts prg-sslsls, vtrã pl frlnlcmnt t «lntrnt m nts ltr. Só -. frms cnn qu s frç» plítcs lvm sr. Dutr cmprnr rd ncnl, cmprnr d ppl dns cmunsts n vd plfllc d» nss ps. vltnd trás n su hccssün jntávcl prsgur 03 ms cnsqünts fnsrs d Cnsttuçã d mcrc. nnul x á mrgm, sm sluçã, s ms nguslss prhlms nss pv. vltír dns cnddts rcmnddns pls cnmuns- s, qu pss n m prsguçã pl gvrn rnãr d f Dutr, só f- 7.rm umnr su nfluônc n s ds msss, srá. ssm, vtór d mcrc. yu bfu üc íuc Sà d Dstrt Frl s pssgrs d vcul cntd Um mrt lcjuns frds Cm snscnltsm rtnt qt lguns jrns cstçcf: d«: rd vôm fznd nsts íltms ds tn trn ds "curs mlgrss" qu str prt! nd m Urucftn pdr ntôn Rbr!Jnt, mlhrs nfrms ds cndçõs nls humls c sprvds rcurss nfrntm s mrj scrfícs fm dc s trnsprtrm pr qul lcld mlnlr. Durnt vgm < rmlrs sã ssltds pr lgõs dc xplrdrs d crndc ppulr, qu lhs mpngm, pr prçs scndlss, rçõs, mdlhs hstórs fntástcs ds mlgrs trbudus àqul scrdt ctólc, c ;;6br s qus, á luz d cênc, stã s mnfstnd num sér ntrvsts cncdds TRBUN POPULR s mrs llgurs d nss ps m mdcn sc. mpdclg prlqtltr. PVOROSO DES8TRE DE UTOMÓVEL Cntns dc utmóvs cmnhõs sm drmnt st Cptl cm stn Urut-ánl. Sã cbrds prçs bsurds pls p-ssgns, Ms s nts tud s stljltm, n sprnç dc tlngrm Urucànln. Um sss cmnhõs cnduznd numrss pssgrs d Dstrt Frl, lguns ls rslnts m rjá, tmbu ntm rm Pnt Nv, n strd qu lg qul lcld R Csc.Em cnsqüênc d sstr, mrru um hmm ncnld sr. Jrg tl, fcnd frds ms dus u três psss. té mmnt m qu rdlglms st ntc nã tnhnm chgd nss cnhclmnt ms tlhs d lmntávl cnt. «!«<,!»».».>..-.l.. t,.;. rílu,,..,. t«,«#.,«>. «r, lllllllu l»l.«l «. mní». w ««llwrtnf.._,,,,» M»lr. ««H,«. «n ««««««,».#,í >}-.. 4»«í<«ll«.j.«>«. tttçu»».j»m «.«.,... m r, «,.., l..«h> <<<<». M.ltl..«t«<» «.m»» l!».. «<».,...U.«...»».»««l<>««.».»4 «,«>».«< «n K«lul.<«.,,«...j è «««.t..»-,-fl^ UhwM»-,..... ««... 4 M.tl.,««.«,.> íl...»«#»-»,. ««,..»4» «..j,t...,....«u. «t7 l..»ll».!.,..). « tuw» n#r!»««ur»».».«.»««. «««< UtHu >«.» t«lu cvm..-.««... r»t>...-..bll ^«HrMéln,. bln ««««>.r l..^.,,.....! UH t.. <.»..!..«. mt «..«..,.....u».»..»>, «.«<<.....-,.. r«n qur, >.«!»/, «r - Lu ".»...-:.....».,..» t,\.: ,...,. l-«- t«u!!:....«u,h.,»«..< >;....H. «u Ml»«r tl»»>.-.»n«lln.» :. «hm.u... u MtUll". «,.«sj w l.,.»!. l u. «..j..»»» lr Utn.«,"»M«>»u c «lutlrt», «,.. 4 H Ut-t«M «rl.uk tt t»..».»..t,. t..t lt«% br>>llclr», m«> nl», fftl.í» J.» /.k« frn.... «..... > E jlc CU gd», ^. «.-tmlíj. uj t«!>j.».» lllltrllt:.í.rt.hrjlu j,./st-. «juc». t....,, «t..... :. un»,»««r lllgllllljül. l.llllll», t, lrlh «t-ullur jnrllr. Ü...!.. «...ll.l.l....:. r\,u»c -uül-jr ptu f.l- n «lu grupu. nlu cumpltncnlr ÇSlqá. m«ll Ul» »-, lulrll.l.. mr» m vll.-c mu..u. n tr. t» K»ttutu» «DK»J»u ü -»..» m.-.. n» vt».mr prcur» ç&. r ntl» lm»-nr.. gtl. «n grupu, «p.l slv cm«p.nrll.... prctlnlc, fnl, fjvu rcflvtl np». \4- r» fntrvpcòy qur» rfr «.» v» tcm ct») m»»uu \ll...l,. u lcpnlcr <lc u «ltln l. DK. O rpórtr.hlqulnl»».» lrl. -\l.. cn cnr, m.... l ;.. urucõs. PCO 0» t.l...l..» ««...,. trmnrm pr vllj.» R mr», qund u» crltpr» sc- Mu...s pr...ur m rmlrr.-m pr»tj «l, à ru v..t. l.uí. Os rllhns sí prlnfrn.- un hr l n.-..-jl.» «r hj. VENCEU CHP MS DE- MOCllTC ll ptrçf, vrfcus <p hv ssnd lvr tl prsnç S8 mmbrs d lde, dn.s qus vlrntn 54. Frm nd rcbds cnlds m sprds, 32 vts pr prcurçü, qu qã ntrrm u cntgm qu rítllu chp sgur. Dms qu s nms d= n lgds ms vtds, pr lf4<m «!" %!. rl-. > j llnl Ml»>t«. -.!.».? Um.wmrl lvft. u^%».» Tnun «l!»««##, l«ít«! tnú, Um Jtdm, Mntml \UUts». í»«t.!»«d. r«.!,.,\n. t»d<».. «««,«.. í{ «s««, l.t. lutíl.. t.l»,...,.. _!, íh «!.»«,tnj>«, Mí««^ rn«l»«, jn»^ r!» MüíU". Já«t«-«trl»»»l4, Vtn tu r««l«t l.llld. líírtu.,<#m. fl-?»!«tfctu. Jnl»» ll«" M.«t.nr \V«nPsls «l«t» m, L -rrá mr U n t t««l^»-.-t,.» Ãpr^!««. r«lí. lfd tufrr», «l«t»l».«!-ü, tmn«l<«fínumlt». 4.. \- = «-».;»su- Jr.H «! 3 «, lühl», 3ll««.». TOR H )2 R ESCRTORES Klt dr>»t» t»= K»»» - >>, v«-." \.»t..,. MU PlVVBlí. M,.K.\ TK >Mm< d.«ulrl V.. rukpm««lu 40 «f«-fl-,»«!<.«t">t, prv»»! t»ld«s t -» nã «-»»tpt«-«-r lu.».um «l.r»«.» ».m»««l«m«llnrnlt.. «««. í»r« ««v«4»t;# t««.mt.«..«nn mt.,....««r. prfàmnh >, ttqtl«.«, \t nm» \n>.» <, m». pr-,..»»««;«tlll«l qnn- u» "»llll-». n r\ n r\ n n ts "!,Ví v,m f«, r. \J - l l ul»»»» JníT. nlh»,,- > l4l«j «ll«-r u.»,h«. Jl»t ff íl»«.«-. %.MM».»»»»»l> Ss.Slt -t)«f, ->.. mí.; b-w-p» «ljj» ltl ] t><. <M, \» t! -, M»r««l.m«,»!«>., - l»« «\>=.r t..... ) D--. »» m n frptl Uml HUfü «k Our-.x í«r»l«v«? M, »v nt» -.» çrtf«l«\l>l.» Prtljll,,»«t4, Hl Mvt V.".- LE, SSÜE E DVULGUE L OS SENHORES CORRETORES OE ÇÕES D "TRBUN POPULR" r«!<««u»»««crrtr». >!«,»;. «rttlllln WS» -«.V.. 0 "!«-4t.» cíttprrs ul» suttt üçrftárt, W «Jí,ír.t.-t««,-l.ut WlU% ; ^t«t. O Pv D Mscu»...tl.lK H}VUk s... O jv..» í... StuVtétK» tl«rtv. tt»...>u>......»»u vu..>,»»j -,... l -. l.l»»5>».,« t..f «...»«nv>ul UkllCY l»» ttt% %>» s>- «twu.>«;»tj S.Mllt.lt «-l.t -»«. Mll Jutttl «>tl_<uu.,.. M».4 -.H.U.lu.l lu- U. «>>«\«-ltt MC l-«fu»> lí utnj....»., rtucc» «; n» n. l.ll uu.ttjru cncvr um cc.r., U«un....». t... ln;;u. llxl u. tu.rn. «-un.t«.-«u... uurnt urt. tmpu Unu» crc üc ju..r c Uvttu, t.utn unu crnvj «juc cbv uu cmprr um»«<«...»j -tt-s v, l r., >.,«ru, ãvu tu..hv"" "- ll-.-.t»>m n-c»..-. t.rl,-, ucru lu «... u.-. nn»,» pv» n tt.l»vt «ttü-«,» ml» n»tnlj» u>.r... ««.K.tl J: Su«lt>rtl..V gr M»u cprt. U s.-., dmrm t 0 l»l«l Dí mn l.....r.tuu Cl,c uttr tm gúncr. np.c»- müuu» tctcfdtrj uc lu» píss, l ttumbruu «cr-.c juvutud «v.cl t. pr- j t pl tj..».-.c nã cvn u.jtv» lucrtvs. Ná pu cultr mnh dnrrú pl lublrruc c Mscu. l ms ráptl ss- l scu qulômtrs hr ««j mu» ltupu, ml» K..-n «lu mund, l l cp-trulj, ntr- tnt, vm mn prz ncrívl mnt brv. Msm durnt gurr prssguu-s cm m cnstruçã. ss ndc qu pv crdtv tn sus frç», cm sus chfs» n»tór nl sòbrc nmg. s fsts. tv ccnlnár.» d fuudçf Mscu, ns qus lnnrn prl m s tttttc:»» tn -]."»>...>. m» l Ím»... turtrtnr >. prvwl». «......J < u..j- «K -» lut.» u HC». Úu<;urr rtrnglr m t..n l»t.» «kvu vcícu [«.«t»««-..vt..l «;«c.»tc um utvu muntl, um mnd «p»- >c ríf.c cm nm U btu»< Mr l clkdtl «l ld»» lntu. Tvts prtund «l vr cm mu» própr» lh» qu hj» ptctl-óc» stlrc tclígíú» prsgud 0 p» ds Svct pnm «l um mntr. N dmnt. ssst um mss ctólc. Cnvrs» p» cm s»rr«lls. Prc rm-m mut ttlsfcls. Num grj rtdx «cm.- lr vm s crtv». urccr-.uqu cts xmpls»& tufícsclc». Dsj ds s pvs t sl.l... lrcstrc nms íutd s,» n -tu» nsltuçf» plítc» qu xlstn n Unll.Svtdt.c....t.m»c xr.! dr flr cm gurr s pcr.sr r ;,4r, n l.rm- slr u fc-.c.u.l pr td!. ROCLt. t:\t í >r«j-" l»» Uíl»» \RDK.» m«d«? slíün k-.^^àí« uns mt "«tul t <»». «J l«tnl"»««- tttd»<>«lâ«\ «n. Krtm«tlrlr «.», «Í,«.V> /» «rtll O t l m «t. fct-ttw «tr r-.. m.-f». rumtr-s m- M h.r.. -n n Plfül J lltn «n «.-» ;.,...fj, 8 Tll«.-..,..! \ãl.,.»». «tll.o. «Vt s.tu. p,>r «l»f-» -. K!lr<«-.Vl. ;n«q r «u» d- «mnnçà «. «Mrlr -» Ct«ns«l Ksm, rhrrt h - fmllll rrl. já nv»r«l! nnt Qx-flr, kg lr. m wl«d,«sbt. dr»""m: plvr sbr quês- «S»..»»!,!>n, rl pssk] qun p«- ss l.rn?» ««lís vt n8 «r!l<»r nrfund n r> 5 «M «h v<lnff J nur-.. nspnr-r mu» ^ímlltü nr».. ur!nndnl n snl«. <n nf- rcr» vl«?s nnr prcur"?» u lrrrf. f«.rfn. rnlm-l. um.«lut.5 rnl-.t>p>rrllc, vsl qu» \"» gtrln u ncl- «" í prnrrr.l l»50 rn /rrrr nnrn rmnrr rnslrv-t^cnl» frqu^n hs r.mtrôrt. -tttt) nd. tr, U f»... fkt--.,«nrclünvr. t.flr tn lml,5 s tmby.. n!» vn l>m nt«- -.. r"«r>t«rl;np t> ípfrl. Kffc% «p-"f«-» nr»rmn-.->s «t r»-««.. n«h. numt?- s scrtrs, fcsfü 0- lm. NOVO RECURSO VSNDO... Cnclusã d l. pdg.) tcr»á sr dscutds s nvs ls gnts d grup n.prpst rrnjrm ms c. mds prvcr gr un prnuncmnt d Cnslh Sgurnç Ncnl. O prtxt c já surrd "prnênc d sturã ntrncnl ds ncssds mltrs nd ms prmnts". E bjtv vsd c dc xrcr prsrsã sbr Lgsltv pr qu st vt n rgm urgênc prjt trmd pls srs. Dnl dc Crvlh, Vlntm Bus Odln Brg. Nã é crr, prm, qu s ptrts qu têm ssnt nqul lt cnslh nclnl, s prstm fzr jg quvc dc um gruplh ngcts udcss. lm dss, mnr sun», nnüdrlddc pvs mgs pr srvr pr txt pr cncr jzds, cmpnhs prtculrs strngclns. Mut cntrr, s mtvs d slldrlédc rcmndm sntrss cmrcl, s mtvs sgurnç rcmndm.u nc utvu cb xclusvmnt Gvjrn. S s Estds Unds ít ns frncm qtlpmnts pr xtrr u rfnr ptról, sb cndçã fvrcrms sus mnpólõs cm ntrg ds j-?.lds sb prmss v»- tgns mrnts, strã cnfssnd qu "gurr" nu lnt flm ps mns dp qu s ntrsss ds trus O CUSTO D V PROPORÇÕES L tsn. Sgnfcrá!?, dnd, qu s nuqu-,. nurm fxr s um cnqust, prtxt vtr cnqusts futurs... fjcsdc qu CmlssS Ccutr Prçs f nstld, su tvd lm sd qus qu xclusvmnt lbrr nvs nnnts t prçs. nd um dns sus studs crrspn, nvnrlnvlmntc, um mnlní. K Gvârn dn sr. flutr.. s n.l lm ft, nl sr vlr ns prcts cnsll- tnls, pl mns p r- Rslrnr m sun flhr srvçs mnr lvnç dn usl dc vd.. prscnclntln nn ps m lãn ctrl príd. l nd vn- rm ns tcnlnt v.s flns pur rnnlr ss rcnldndc, nm msm n críncln prpstd dns dds nfs: l í ptnt. sntd pr nd pv,cujo s::r nfn rí cm.hsnlutn pr» nnrnr. mnrndln, cmd 0 n rmpn. sltunçln í mrrln c nnguím pn rntstnr. Rnqnnnt ns cmlssfs prçs s mstrm prssurss m tcnr ns np"s dns ntrssdns uns rnstnntcs nnmnlns. prlnclpnlmcnl qttínd êss sn mnpóls, ntslcs slrn.ícl- 0s, cspulndnrpfl p tuhârfícs, n.nslçn d Trnlmlh nrcn, sstm/.tlnmnt, qulqur slct ntmnln snlírns pr prt dns trblhdrs. E qu vms n nsln dn vd lftr n lvd cfr ft ml rnzlrns r- nsus pr um fn.rlln dc st psss, qu.nln slór méd nm chg à sn dns 000 cruzrs. Pr qulqur Gvrn ssp sr mtv Justs prnr,»-r,, lvnd- nfrntr sltçf xcutr um sér m.lds urgnts prtlcs n sntd r fnr s ntrêsss d pv. Mns pr gíup lncl!» d Cntt m. N SU FOLH DE SERVÇO TUL DTDUR PODE REGSTRR ESSE FTO - PERMNECEM OS MESMOS SLÁROS MSERÁVES - EM UM MLHÃO E MEO DE TRBLHDORES, UM MLHÃO E DUZENTOS ML PERCEBEM MENOS DK 600 CRUZEROS - O GRUPO FSCST QUE CERC O SR. DUTR LEV O PÍS O DESCLBRO E O POVO À MSÉR nft lm mpnrtncl; nnhum stmbrnv. prblm lh nlcrcssn, cm tmbém nã cgt tlc tmr um prvdênc squr. cntrár, fvrc smpr s spculdrs, cm nd ntfr. fz m n qustã d crn c tln p, fnnd s ntrsss ds frgrífcs c mnhs, PREÇOS E SUltOS fnst pnus qu cnumrcr lguns dds sbr prçs t. trs pr vcrlflur grn sprprçã ntr uns u- rs. st nd sm lvrms cm cnsrçã qusdn d mrd, qu, rm ds sbm, cnsm nunc mns dns trçs rs vncmnts. Os númrs rvlm qu huv n nr umnt nss n c tncl d gvrn nu sgvêrtn Dutr d qu uns cnc ns ntrrs ns prncpus gfnrps Utn )4 cm 50 cruzrs p-.l-s cmprr un qul cd um ds sgunts prtl- ns: çúcr, rrz, bnh, blt. u fé, crn, cbl, chrqu. frnh mndc, frnh trg, fjã, lt, mpttlg, mlh, vs, pã, sl c tul. nh. dêntc cmpr s fsl cm 945 cm Cr? 04,70. E gr. s.» frguês tvr srt dl; ncntrr tnls. fur um sps CrS 7.".,00. cnclusã srá: d nnl sss 8 gctrns ndspn- Sv.» dc r,t > 64,70, «, CrS 7,30. Prtnt, cm n m d tul Gvrn, huv um umnt dc JO cruzrs ms d qu cm tt ns. Unqunl ss prmncm s msms slárs msrávs. Dc um publcçã r Srvç cl Kstullstlc d Prvdênc d Trblh xtríms s sgunls númrs rfrnts 040: d n n Crt? 00, ,08 mprgds; d C\S 00,00 Crí 300,00...,43.747; CrS 00,00... Cr?,0,00 24,423; d... Cr? 300,00 Cr? 400, ,580; CrS 400,00... CrS noo.oo 283.2,; dc... CrS 500,00 CrS 000, r cm dc CrS 000,00 280,755 mprgds, v.s nquért mnstr qu m mlhã c m prárs ) pns.ho ml pr- " ll m. bslut dc mlhã 200 ml , m s sus vcnc.mc.nt. n!vt: l-.fvrlnr.-. ncm.utl.. rj.n rlc CrS CCl,00..l:r, t.l... Un l... sls uúncrns qu dlspcnsm.-..- mcntállns. K-t éts lc mu n<!rn_ f-,-:- nl.tr. h p ch"t.trun, l».:-.c - msér t»: ílnsln ncpf)nvèt. r, qu;. crc-.un..:,,-.. fusvüls lv n;:, r.lm pr.v dfl á msqunh clrn CrS 000,00 cruzrs, fcnd ;u üc.^.ur >;!nfc qu urg sj mdfcl rntçã ntt gr sgtll, 4ÂS búlgr, tdcm lr rln "tmlf Sgu-s crnl Murk Síl- tuv. víü\, lugtr-lçnqn NOTCS Grv ns prts Ls ngls Lng Bch LOS NGELES, 27 U. P.) sscçã ds Emprgdrs Prtuárs nuncu qu s. prts Ls ngls Lng Hnl f-rã ftlndp, nn-nl d trç-fr, cu rsultd um grv ds chfs turm ds strdrs nvs dn lng curs, qu nsstm m ngrssr n Sndct ntrncnl ds Prtuárs Mrítms d CO Cngrss ds Orgnzçõs ndustrs).. sscçã clru qu fchmnt ds prts 66 lrn ucsslrí prqu grv ds chfs d turm prturlrá tl md b urcl ds srvçs, qu "s cmpnns, ssm cm públc m grl, nfrntm ncrtz tjqnt cpcd cnlnurm s suus prçõs". mns qu sj prtd s nts d grv, ms trnt cnc nvs grf ftds. Prssgu julgmnt ds trdrs búlgrs SOF, 27 U. P.) Cntnu prcss cntr 33 mllnrcs búlgrs cusds cnsprçã pr um rvlt cntr gvrn. O prmtr cus-s d trm cnsttuíd um "unã mltr", nnlddu qu já fguru nlrnrul n nrcss cntr Nkl PtlQV utrs. O prncpl cusd mltr «gnrl Cyrl Stnchv, cs-chf d Exérct hj ccnsuu ntrnflxllldd,- ^g ^J^^^m k Cnc gêms n Mngól LONDRES, 27 U. P.) Um mulhr russ, qu vv m côrlt fznd cltv d Mngól, u à luz cnn crrnçs, sgund ntc rád Mscu, rusml.jndg um -»- pch r "Tss", dtd dc Ulun-U. n-ã cr;-- cnt qu mã, ntfcd cm Khnd syrnzhpv, d fznd cltv d luryl, stá pssnd lm cm,: crnç,-;, dus ds qus d tsx fmnn. Vtrs grvsts d Nrug HELSNK, 27 U. P.) - lut d sl ds ntr gvrn s sndcts trmnu cmp rsultd um flrdu qu fstu mç grv grl, O gvârn frcu umnt dz qunz pr cnt. íbn fmíl dn 500 mrcs 70 cruzrs) pr flh mnr 7»n» umnt ds «uls/ds bsd n lvçü d cust d Yd. trblhdrs m grv cmçrm «. vltr trblh

3 JS «!».? «w»»» jmwwm <wny»xww<»w>»»wm> TRBUN POPULR -«KW «««HH.««MWHMMW. «..» l»h»m M>W»> H Pãj««NOTS E TÓPCOS mmmwm mm)mmmmmmmmlmtmmmmmt CVLZÇÃO OODBNTL r- M, WWU U M "-!. -t Híl.th»...» nn #.., <-» w Mudv - l-4»»«!» >»»»>....-.)jr«pht -»"- f ««#»í#»-t»-#fí-» Spn-tt,... un» mn «Md»-, #t»«-«<...,..» -«. ". S«n»«# ptr ntr.«-.,. «m»»= H g» u p» un»tmtt #8»«v....» v -l-. í H»)t «##» dt nu». _...b. 4»,_.-. pr»s»«. p»»» -» p mr4w» d #- - «CMfl» «t.hl tál ftê pr#t»mwtí»l «Wll trtt Ot.»: c»» rjfftr d flvlm» 6..»fntál, Slt 9 ffmmm >» WmmtM,,».#... rm ""»» ««-? <» «!"»««tm?>. 0 >- m»». pr.->". p fvnt» <d«<«u» dtttnt pr tm tr,»,f«.....»». mt m.»... um -j»" d Hs»» V»f«"n««t um»». d t<.-»>, p-»m nu... pr nfm.-!». nfr cu um ct t «n.!>.;" "!»»» PUl SM ptt -» um vdrt» t.. Cm» " -»» t» l Nfn!...>_ t>"!-. um t»- -» mnpól)»«l»» KtU k>~. rtmlvtrm trntftrlr s mnttru PvU pltü. Htt d»u.;l tr; P ttt d«p dt hr, fm dc u..>... nn 4 t r,.-.,» «rcprdur, > n«\.tu. qu uvm tr-vc d ngnhss rgnsm» pdgg d crm. Qun t k.j» m udrlnh rtvts ntnlu d tp d nu «gbs». p:r nunt n t» nnhum lbrçã. msm tmp. ptts qu n Estds Und t.c.m rrddt pu d 2-30 pm cntnur tu curt cnddt» l Cn u Dlngcr. C vv.»...-. clftrntl» prn:.--nt mç» d pl bárbr» mko vu».. BJjLJW #«mh Uhjm,»-»M rtm íbmt lnmf, #># fc mt p-vs» m fpmt rt p tp lfg nm sfmttf^ms, «! 4tóS «fc mt 9S%mm mtm ds é>w um». _c» M tmtntpí p» ímímm ^r»«-«: V»# : ÍW#«, t <:í»j«.:» ÍSnM tttmm CrnSmOt» t"t>r tpnt»ííw>h cm»j?«#4rú jftmftmt «w v«m n «w #3»? /W fl-zív»í > 0NMN twff.nnj." tuví-fc» JVf jbftçj, f.-p--«t -U.jí, f»k? «Mbm_ émf»ftj t»t 99 jj^.v»-.v. ^í «^ jtí.-»#»..r tn»-4rm«f»cmí>fs f t&t. d tkw Umt^ mmr, btf & ry&» l» dftd fmm, mm n-> m nmtãv, C Kfmtmbèlf,.:>»./ t$omt>t mtmmtí. O ttmm ms, m sw s 4í> mt t!mt0» tf U6k dt tspttrmt, ttft /?«M» k-tní th ttstt,> r» f:«4., //»<. v». mvtl4h mw Hm mtíntt?. ds ltt!t rmlmd. tm p- > t±4tjl. mm,.jm!/?... «.,... j.« < _..!»<. /í mnd uyt wm W tnmt, t pwmtkt «-» y«ptmkt< d;».>».» j»4 ím»íí m %»<»»W<»<W)>»»»«>»l»»M»t»-»-»>ll»>ll?»?fü4 «t<#t»»»> í líj fv-».»-._» mbm m tntmçtm», kwmm tu #»»».:.» pn< Mm lkl^d»-».». «#«íébírm nsrf»". l»»ím «f é^!«f«#s»v»»í»».«. f«v frwju _tf«^j-f[» fcv rf.í»v««w^ ptmtmhm v tmr4#t è P MM # ;...- ns_-l-_é_r rtl,».- : » f.-íí-»! /V«tl MOMM M_M u M> fr«f #««/»;#<# «<#»J^ Vmd>8r,... r «.-... K ,» n rj < ---j J.-!. -» f Myssj-t»<»»? 0O4X9O fmèâtw. O "ítííf» «Wv. «. ff»#í4 fc w»»»rw# rftjm s í»vnnrfn#»f u> Vl».».» kdbt «-m.» lum» r-»»».-!/^ /»f# dmppt f"«í t«4»y»! í» ymlt>. O l # V ríbl»v^l».»>:.. ^4 «r, / ~»V.. üf, ff.., cmí M dú tdtmmtàtt ttt r«d» yf^sdt í> pns pá» N«r, >twl»t. jw««j tupttr. _/ r... stcd f pn dt tt h fmmttm cmtt - WMm ffttnttl "... l Plc Prbu nstlçã B Cntr Cnstítucnlst B Btfg lgçã t.uc.ngundn rm, cst.t prbds -. r.ttn-. m prç públc Os fstjs ppulr».-» prlngrm pr td nt plc trvrsuct rm su tlr...,.!. à Ctutl- uíçü. Onlcn. & úlums hr. íí lulctltl l ptr...:.:..-,.» d COlllO. :"..::::..;. 4 <>» lutívv^ qu llj luts ; ::.,-:-.»: tu. :...:... m prç í-.!:.... qu tr lur!: O prsnt d Cntr ó putd v Nm. O Q PRECER DO UJNSfG SOBRE 0 PROJETO c um y t, «O mmbrs d crps lgsltv ds mnnt rtdlst dhth drt pátr nâ â» mndtárs u rprsntnts d» prtds pltcs v»>» mndtárs, sá rprsntnt» d pv. W d pv qu mn su pr> m nm d pv qu srá xrcd Cnst., rt.. /)» Crctrsd pl grn jurscnsult cm lógc ncnsttucnl tnttv cnüubutncd n prjt n qu s ncntr n Cmssá Cnsttuçã c Jtst..t d Snd _n_n_~_n.- ~~mr~ -->- ^.?.>_-- pujtt» ufutl^nr m trrmtds»:>,..r-_r qu t frá d ntr lv«qutt. rlluu, tm, mt\wpto..,> m f) ptr. m run n Cãmítr x:..«^> s..;»..;«-.: ln.k.» «... du lc, um nuu- Vtd 8r» mnd»» QulqUN. H?uâ qu m fld n uhu. mmut ã nu; rrvntn" Plt»,«> pmw, m u ml <-»..-..:<-.- 9 un» putdc u!-.:f..-». -..-js,«:t.-. kí ;,.,:-.,, g tuçã m qu u m urtt,... -r.-j _. frcuntrm H cnddt um ml «gf un»«pr U «utrd». qu írtmt lgnd d Prtd Cmunut... Edur!-!>»,.:_. mnutr «ptntd <-j.-r íldfllt d" SUptínO..!.r...: \ ríír!.,. r..;.;,-..^ d«kü - r r.-.-. :.;., ;"!!!.. t...r:. _.,..j - 40,,.lc NT-COMU- NSTS... LETUR dt ltus {tttu fòtww mt.!»..- c«l/ufr.o. //m ntf mnf» «í" S^Wnftc d pfwnl /íí G./f. B«.! cntm c tlts tl- <. dn ttth tnctt, cdcmls tds j ptm.c d.» BJí-cmun/mn à prpgnd f...n-,>..>. """"", BB EGYDO SQUBPP D. Rflv Ct Rg. fcx mh Usb-ytçnsm scl, q«c n mpítílu». fmsmfr s tcpxtctcs cr/cs ntnu.m jsbp pnrmj urpu. V l cmrd cm u» flfctfój rícc»^«d gvrn prtgs, urn tjbcn.«otdm Crst, su. mprssã 6 u fc««- l-rc c pcrtguss - r- l fd dc mm- U. R-.vj/t-ü. frètfltó. p- " ps plptnts clrçõs ptltcm. Eurp mnh /wm. "drt mrn. un nc/.;ísm qu str yrsmuò cm ccrfj crcw»,íj- /3n5, prncplmnt >r. Uc Gspr. prpnl, t>. RéOm. nã tm mnr dum.t qu Dc Gsprl, qu ndh é pr>r.cr\> n.rstr. st fznd um bm trblh. H.l llhu sbr.j.-c frlwf //,. ms cm suld ltrm qu qulqur n^ nt-muálst c juítlllccl, tmd nd <" """,0 xttnéht crstã, bsp uxlr. lustr prld nlrmã qu há trn nqutçã nu lurp. cm fc d "p^- t"ss" qu lh qurm mpr. Cm s rè. f mult prvcttòs. >íflflcm </- D. Rrv, c pr cd fcms.-lnd um prã df nutds, cm c.-jh f lrcttrm mçíctíw. órrfnícmcní prçn:udns pr S. Rcvm, únc dccpcr. f- rcp^rtrs f sllnc dc D. Rslv sbr pdr ntôn. < Nd cm R Csc. Chtng-KulnShk cb :cr nvn ptl»> E.E. Unds. Mnm mns rnsl Ms s.mqus hstm, O gnrl nórtc-mrcn Wdcmycr. bsrvdr Wttslnutn n ChltUl, r.[-rmn f cltrt qu qus tud qu s nrt-mrcns ntrgrm n Cllhg-Kl-Shck cu m mãs ds xércts cmunsts. Smnt íst n, s dds f.t Pu prnrm 80 gnrs, cnptúr.vm... Í0C.Ò00 fuzs cnhõs, vgõs [crcqvlürts, jccps vículs m7/.«- rs. Jí s d: qn. s O Dplrt.:- mnt Estd n tnr n nv ápcl Chng-K- Slk, Prtd Cmunst chns qu s drgrá Wshngtn, cm fvr d nmp. Mnm ms rms! Pr utr nd. nã ns dmrms s sr, Truun, num. ls SCUS ptétcs dscurss dr. rspt 6 uttrmnçã ds pvs, clr, nvnd qu nm ms nm fuzl cr. nvd Ch.-.g-K-Shk... E srá m pn, rlmu. -ms» m^mmjpjrv» -%» W v^ KWr _. Jk H?wSFk{ - ^ L P^H K K mm.:..-;:.!.!r..:r é putd Cnt K>, Vr-h.!. CnMltutc-" Mgur drt ru!.»» m prç pâbllr. sm rms. Qu mtvs lfu j!!<-. pr llsl prbç? Cm smpr, nnhum. pns lgu qu té strnd rm su prbds s runõs m prç públc, rsunt. ptt: r.»nmr 8lc-, m ^ttr pr-.;-; ->-- mu prr :,,-..» d --,"... qu- t: Bslm d dtd m UOmmS f....!.. >,l.. c prjt n.w , u :».»»:. qu dupõ."!:.».:..,.. UO.;-...-».. n pm m mndt d» mrtbr». u l..>..!.»v. :. :!.:..4, r....».: {:.. M»-»--<;!L.r!--; Curt prtundr t _.-.-.,;..., Mtcs, dum tud d prblm ds cn ünnsl d»»l»mj. dfdu- j..rnr prjrl, n pm çô4 wâ té, n julgr dlcvírd, rm s lrw...>!:>.«.!n sprt d Cnsttu- COllO ;.:.-.. CO»! l-o,.-.».,=,.,.:.»>4s. qu jmt» m bndnu.» Dr, m -:.. s r^ xr rm srnd nu- [qu m lrrm pnr d» np nvlçâ c s ntòct m md únn. sclumd pur u s trb. pr s trtü.- julgr qu nfrng Cmu um prblm Jurídc. Vfflfft nwr PJ» n cum tl dc r ctmt- prt rfrtd pl csudn, m su pur/, m tn- nt.. > s...«;.".-». qulqu «.rrmm qu w s...j, «mu. ds Cnws Lgsltv, W»5nmç plítc. O ptujt, qu s...,... lt», u ná, b l grnus prtdárs, s x tnttu "pl cssçã.. rsutr d c.-,<..:v.j pr- Ud, qund ncdr n 3 d rt. Ml d m«m Cnsttuçã rt..", lt )?H T..4-.r. cm tds sbm. qu cnsttu ílèrnt tll?-d guduslm cntrvérs çà!.<».-..» Crt Mgn. O sbr s fts d c&sçà c rgstr d prtd cmunlsu, m rlçã mndt dquls qu, l flds, lrm lts pr s várs ssmblé., lgsltvs. nflzmnt, cm cnt-,, C m tds s qustõs qu Cnvts spcs pr t. btm n mbnt tr- Cntr Ctulluclnlut Dtf nstlr-s cm fstjs ppulrs n Lrtt ds Lõs, qu s prlngrtm t á ml nt hj. plíc prbu tud. 0 suds /wtr/) <? «ufscst Cmps d P: t cnfrênc d prf. Pásc! Lm Dsprtnd grn lutr- ns ms stnúnu dcnt nuncd cnfrtncl d prfssr Ptscl Lm sbr "Prblms dc Ensn n Brsl", rlzrs n sl& udltrum d D, qurt-fr próxm, n drçã d MP rslvu cnvldr csp-cllmnt pr l : v.-.tlr. s Drtrs d Srdct dc Prfssrs, d UNK UME d Unlvcrsldc d Pv. Em Mmór D tmps D Pz Rlz-s mnhã, n.b.., t hmngm à mmór dqul grn ptrt c cntst ptríc mnhã, às 7 hrs, n ntdltór d sscçã Brslclr d mprns, rlzrs-á tm grn. xprssv hmcnf.m & mmór d suds mnnt ptrt c Cumps d Pnz, vrdr d médc Mnl Vcnnc Prtd Cmunst d Brs» c vc-prsnt d Câmr Muncpl d Dstrt Frl. Ess cmmrçã stá snd rgnzd pr um cr.l..sà cmpst dc médcs dc hspts, mrdrs d brr Cpcbn, n rsd lustr mrt c pr rprsntnts tds s prtds qu tèm snt n Câmr Vrdrs. mnlór ds pxõs plítcprtdárs, prcçã ds fts, ds clrcunutncls cnsult, trás :.- :u.«....» dt z dustrs :»:... qu mult tv rcmndm pl u! ur Jurídc pl crátr. Bstr Um. pr qu fs-j s u nduzd xmtnà-j tntmnt, ss nd í ms qund vm c-mpnhd um Jusuflcç& dgn dc mdtçã, xpôst cm clrz sgurnç. Mrcu - m gulmnt cudds xm bm lbrd prcr d Cmssã Cnsttuçã Justç d Snd, d qul f rlt.- cmptnt dut Scudr Vldcmr Pdrs. Dv cnfssr qur. spt mus studs sbr s ssunts jltls cm- Dspõ prjt qu tt xtngu mndt ds mmbrs dt Crps Uglsltlvr, u- r, n.!»> d - -^ L l tt$- ls m ^_B kf m 24 r f l mr?! mrmmv^wm r fl >^ í ^ k ^L ^S mmm _K mrmt É M_ tjmmm _B..nt. fclnrd /.)».. ds fundmnts jurídcs tltuclnls, prmr m CONYERTDOEM LEÜMPROJETÒà BNCD COMUNST EH FVOR DOS TRBLHDORES DE TETRO E CRCO Subrdn Mnstér d Trblh cntrts sss trblhdrs ds rspctvs mprgdrs tndds ds vlhs rvndcçõs çf cm rlç& tc-d s - cb ds sr trnsfrmd m l prjt d ntd Jrg md qu subrdn Mlnlítír» d Trblh, mstrn. Cmérc s cntrts ntr trblhdrs d ttr, cnm, rád crc s rs ptlvs mprgdrs. E l n.» 0, sncnd pl Prsnt d Rcpábll pl mnstr d Trnblh, n 7 d cr rnt. F prsntd à Cmls-f d Educçã Cultur, m nvmbr d 046. nd n n pssd, prvd n Cmnr, f pr Snd, «tmbém prvd. tn dus vlhs rvndcçõs ds trbd lhdrs tí.tr, cnnmn, crc ss dvrsõrr. prmr é qu s rfr rgstr ds sus cntrts, té nrr fts n plc, stuçã humlhnt bslut xc O Julgmnt D Ptkv DLCDO URNDR Os "pbrznhs c cândds" gvrns d nrtltsrru ds Estás Unds, s grns bnqurs, Stndrd, td., s trusts <- mnpóls, s grups fscsts nclusv crrscs nd mpuns qujslngs prtgds n Espnh n zn dc cucct ngl-mrcn n lmãnh, mprdr Hlrlt cnsrd ncnt" pl tqu Pnrl Hrbur, p?! mrt mlhrs jvns nrt mrcns ns lhs c Pcfc, própr Frnc, S- zr, Mrfnlg, Trujü, s fscsts d Gréc,.s dntárs tnds d Pérs c l-[pvs clns;pl-npn ds s gvrn., clns t " " Ás d Áfrc, Flnt Mur cvl c scrvlzcã d l_spnn. hpcrs d gvôrn brl tftnlc, tã ndgnd, tng crctur. mgn» mcs: tszc gvrn dc mãs Sujs c sngu d., rcnts ssssnts n Gréc, n Pérs u mcrts frm nfrcds sm julgmnt ns glhs ds árvrs, n Plstn, n prt dc lmburg cntr s Juus, n n d n s mtnçs ntr mdús muçulmns fvr cm dmín mpcrlst, Css gvrn qu fgu fg m Mngu lut ds lr, Prr Lr, s "lgrs rpzs t Plc Espcl stã ndgnds, rvltds m prnts cm julgmnt0 ppur xcuçã; r Ptkv. grn mprns, ns prss gêncs tp\gráfcs, ns mssrs ml - nárls s ncumbm fzr Ptknv um grn mcrtít, um mártr d lbrd. tc O pv búlgr sb r.utjrr-.s shdrjjs d bm rm fz. pqun. d Grln qu prtgm mártrlzd pv qu supr- brtmnt s lnchdrs tu durrnt ns ns um d ngrs, qu mndm bépc c trrr, qul "tr slvr s utrs rcnt rr blcânc" qu íl um lnchmnt ngrs OS ds frms ms crués r- j msms qu plum Mnr u m Nurcnbrg. O prcss Ptkv sgu pns lnh Nurnbnr prqu c cntnuçã d prcss d mprlsm m bncrrt ns píss n já nn p ms xrcr, cm utrr, su dmín brutl crruptr. Dlmtrv, m vz ru fz-s juz, cusu rçã cm nm d mcrc, cm nm d futur prqu & su utrd mrl r utrd msm d hstór cntr s msqunns lgzs, sts nã purm íusüá-l. Dlmtrv, m 933, f prs cusd p- s frçs qu s rtrm d hstór, cnnds pls nvs tmps qu pr st mprgm s ms d nfám d vlênc fscst pr d un puc su qud. Qum, cnscnt» hnstmnt, prá crdlr qu cmnh t prcss Pctk,-, cm Dlmtrv, lv um Nurnbftrg n, ss vz, srm jul-,,í.ds Stln, Tl, Dlmtrv, mus nr s ctvs p cus U. TôgUtt, M Ts dc Ptkv! mgn s t-,,- Flórd Tung, Fstcr, Prsts, s ltrs tds d prltrd? Sr Julgmnt d clss dêncl pl mcrc -- trv-s prtstr cntr julgmnt Ptkv: mgn s prttrs ds nvrns qu mndm msscr pn c ndnés, t Chn, m td ". prt n s lvntm nnçõs pr x!- glr su lbrtçã c um rcgm mcrátc, mgn sss snhrs, cbrts tl sngu dólr, rgund s pugnnts d dtdur d m- 0.n.sm sbr quls pvs subjugds d Eurp cn tr. Td ss brulh dn fls sldrd c hpócrt ndgnçã trá, mnhã, um rspst csv: ds fts, ds cntccl ng, fzm ngócs cm ssssn Frnc pm qu s trm bmbs ntõmcr.s sbr ppulçõs ntrs prár, d sclsm, d própr cvlzçã cm mrch, ds frçs qu lutm pl z é grtsc nsnur hlpótsc tâ bsurd. Ná ê pssívl julgr um clss qu stá m scnçã, qu pss drgr mund qu s tmbém "rmcnds" cm lp prcsmnt, n pv cnnçã Ptkv! Pôs ft sm prcnts n vd smòs numrr, pns n;. - -~~ \.f últms ds mss, s v mnt. d stuçã mundl.ums d mprlsm s O msm brulh sr féltl "dvrtmnt plcl" d 3» gvrn zü pr Esplnd d Cstl t xmpl tmss rm 036 mtnç r.;; mcrts gr- nctv pnhr Frnc ts. nfrcds, fuslds.cm suã cmprss já n émbs- ns cbçs trds xpsts cd c cnsprçã cntr j tríms um trrívl, trvtór ltrl d Frnt P- ns rus tórms um tr ms cntrts trblh. sgund rvndcçã uc rtrá c tmp durçã» rfrds cntrts..e N.» 0 E sgunt l n.» 0: "O Prsnt d Rpúblc: Fc sbr qu C-nrrsu Ncnl crt, u s.cn.) sgunt L: rt..» O rfrlstr ds cntrts ntr trblhdrs d ttr, cnm, rád, crc v qusqur css d srtculs dvrsõs públlcu.!. :>!.«.- sr xclusv cmptênc d Mnstér d Trblh, ndústrl- Cmrc. Prágrf únc. Nnhum cntrt ttrl prá»»r cckl.rnd pr prz nfrr 20 ds, nã s plcnd, rntrtnt, n trblh rtsts s dspstvs ds rtgs.3 c 452, d C.nsldsçn dns Ls d Trblh qu s rfrm prrrgçã u rnvçã d cntrt d trblh dc rtsts c cngênrs. rt 2. Rcvçm-s <»s dspsçõs cm cntrár. R d Jnr, 7 d stmbr M7: 26. d npndênc c 59. d Rpúblc EURÍCO G. DUTR. Murvn Jtlgurd. Tmu pss, n ssmblé dc Sã Pul, putd Zulk lmbrt S. PULO, 27 ntrprcsí. Tmu pss, n últm BC3sâ d smnnn, n sjcmblé Lglsltv st Estd, putd cmunst Zulk lmbrt. suplcnt d «r. Clvs dc Ollvlr Nt, qu rquru ss mss lcnç pr trutmnt sú. prsnç d jvm rpr- BOntnt cmunst f rcbd cm smpt grl pl Cnsn., tnd sd lv d um clrs slv pnlms, pós prstr cmprmss rgmntl. Dclrd grv d3 prtuárs rgntns BUENOS ES, 27 d". P.)  grv prtuár cmçu stu tnnlh, cnfrm slv prvul, c t»!-,» prçõs fcrm jrrnlztls. Unã ds Prtufrs qu prclmu prdn dstrbuí bltns prsntnd s rzõs l mvmnt, nclusv cusçõs n ntrvntr d prt, cmndnt "Vltr vu Rcnlzcll, cuj pn scngcstlnnmént" nü lvu m cnsrçã s ntdds stulcls rcnnlccds c strtmnt vnculds cm Sccrlr. t Trblh Prvdénc Scl. Os trblhdrs pm férn ppj, urnt -l-rs c nutodcà ds brnflcls já copqtüstdd. pulr, vtnd nssjm fjur- UM LET!^^ OBRGTÓR PP. OS bemícrts DE TODO O MUNDO! "MEW KEPÍC" sstc- rvst dc HENRY WLLC: Rprsntnts pr Brsl : ROMRZ & PENTEDC LTD. R. Buns rs, J00 - L" nd; - s;.!l lcl vv, trágc, sttístc., Qum rspnr pr ss: crms snã muts dquls qu prtnm ncntr Ptkv? Entr fsts l s qu prtnm vr um smlhnç ntr prcss Dlmtrv m S3. prcss Pt.- l.rv, Tl smlhnç 6 sm-.ynnt stúpd ndl-. O prcss Dlmtrv. vz sr cntr 6stc.. vrcss d fscsm,..-., m últm náls, vll3mò t clnss t, ; ".,. cpt- -.. mcs hmns. Nurnbrg n f pns julgmnt d fscsm cm sus spcts ms rpulsvs,. f tm bm Julgmnt d cptlsm qu cru pr qu puss,»,,. mntr-sé pr lgum tmp lgçã d bn ms. qu s julg, cn- j \\ Cngrss dc n gr, p r ^W flf! ls htórlc., c scs, Juz d. pv qund sb p.;..u.. cnfrmtv. \.> r cptlsm mnpllst, pr sngunár sus trusts mnpóls, sá s sus gnts gurrlrs prqu únc rcurs ssprd pr ss clss cnnd é gurr, unlcmnt gurr. Pr tntr rslvr sus crss lrrprvls, ncsst mtr, nvãmnt, mlhõs mlhõs hmns pr st vcfr, <x>m hstérc ndgnçã, cm tmnh hpcrs cnsm, nt nfrcmnt P,t íl kv, gnt rr gurr, nn Bul- _ur-l_rl. Escrtrs S_YDOR. D crrspnnt) F lt n scç lcl d BDE lt-çã d scrtrs, qu rprsntrá Bh n Lt Cncrns Escrltrs, rcnlzr-s ntr d lguns ds n cd d Bl Hrznt. Fcu ssm cntltud: Jrg md, rthur Rms, Jã Mntfblr, Etllnn Crnr, ydn ct Cut Frrps. S_..gtM_s Cst, Eugn Gms, Ds d Ct, Odrc Tvrs, llnn Ptm, rthur <! Sls, Nstr Durt, LuJz Vn Flh, Hmr Prs,.Tcnln Psss, Jms md, Clàn, Tvrs, Hél Smõs, Cml Jsus Lm, ntôn Osmr SOJOS». Vsccrls Dfs Nss Pcf 9 Escl Prmárís UM EXEMPLO QUE VEM DO MÉXCO) E cvmmu pt u»p«l rf-pschol LEMME... MnUtfM d Edu«í4 «r»«v#»fc» ÍMud ntrí. pr ld»» st t#- r! çt. nss t»mplw d vííhu- «ím -».., ;:.»: pl l-»t d nmo pu»>k. d tnr, dt ttn upvs h-ulct rlus. ân>«j{4 qu pt tbtt t. )49 pr tr c. -..-:j- bcrl:d st. >.»>!.» r ípr-»r pv cncrt nn ku bnllc.0 c». > u»m-...0 vfm. -. su rttnlddr. tntttgs-t crspnhu l.r.ju;...-. cnt "cducuçü dults, d tubrculü-r. utr»n.-r.t.-. qu nd rmlx-rr. rjtu.v""> dult" nsprd pu:..,.n. pl m»-v-.. snhr Lurnf Flh, pdgg d Esud Nvu cu) sfrç? pr "prvr" qu duc. br»- slclr tv tu príd áur durnt dtdur, é dc tds cnl.cld. "Prvv-" m um slbr-m cfrs, p».r ds prtsts T.xlr Frts m nálss hnsts d.:t_..ç.n>.- r..- nsn prmár. gr. c mnsgm prsncl dlrgld Cngrss m su nstlçá. qcc vm rpâr s css ns vds trms qund nlrm: "Ests l..#.. qu. á pkmrlr vst :; prcm ndcr um stuçs n.u.0 sfvrávl, stí lnlt- dc crrspnr /s ncssd- s rs dc n_s ppubfá sclr, c qu nd ms grv, cus um prgrssv clín ns últms cnc ns. ssm, Ml unds qu cm 92 chgv - l.795, vm grdulmnt dmnund dc n prn n, cm um rduçã n últm qunquínl dc 3,740 unds, fl cxtrn!úcl nt crscmnt cntnu d ppulçã scr prmár. Fnômn dfntl t rgstr n tnrmnt mírícn/.. nívl pr.mâr: :t, qu cn: 04 tngu ttl dc J vm crsnd. cnulmnt, tã cusr, m W5. cfr dc st é, um dmnuçã O grf é nss). ssm,. plvr dcll dn ms lt ttnuc d gvrn, cjuc vm cnhrmr qu smpr í..nnív.s qu tmbém m cuucç,. brsl stá frtt prgrssv, cntrkr nd ts tmst J tt.l drtr d Up.rtmnt Ncnl r-ducç-. Sôbrc tul cnunh. dc ducçn Jc cu.s, tmbém já ná tms qulqur dúvd qu sus rsultds srã pífs, cm trvutc dc svr pnã públc sus vrdrs prblcms. prpnnd dz qu cttf cm funcnmnt 0.U00 clsss cm t- p;.. fr- juícl nod nã v sr suprr 30 luns tn cd turnn. Pü sslr 300,000 pssvlrrnt lfbtzds r. pr.mr príd cmpnh. N_ s nlfbts mnlrcs dc 8 n., r.. 2.k)0,..l0 cm lí 0 c csts snd prduzds s mlhrs nulmnt pl "trs prgrssv" O cscltt prmár rgulr, bst u: cálcul lmntr pr s tr umn dé l lcnc d "mvmnt c slvnçá ncu. Pbr c Brsl s tvr qu sprr pr sr slv pr êss métd! Ms su xcuçã tm utrs spcts cjuc nã pms - Mr dc rfrr, tl grvd qu nvlvm. Dstrt Frl, pr xmpl, frm dstrbuíds 250 clsss, st ê, Gvrn F- Hr!, frncc.rí rcurss pr fcu nstlçã. Ps bm, qu fs Scrtr Grl d._ Educ3_8 c Cultur d Dstrt Frl? ubstblctcú síuçâ d Cnvên, ntrgnd 00 sss clsss çã Scl rqudcsn. S..) 00 à Câmr d lnccntvc Cprçã c s 50 qu sbrrm Prftur nã pôs lud cm funcnmnt. Or, Dstrt Frl tm um rgnrçã ducçã dc dults qu mrc rspt c pns ncsst rcurss pr qu s mpl prgrssvmnt, pr qu vnh tnr plnmnt âs ncssds d pv crc. nv-, dss, svm-s s dnlfr.. públcs pr mã prtculrs sm nnhum cntrl fcnt. Ms qurms nsstr qu n brgçã cm qu stá Mnlstr c Educçã Sú íc «BpcnJb.t frs) v cmpnh <t:»p.«rl»s V-ts "Tr.V.f-» Vpul»»"» pt»»«nkp<»4» cwkc-» d rã wb p»m dc str trwj t lnl»f»-vrs l_msnl» d pv ;.»..«:?.». Qu t» ««s r--. <«r d th «wsntl q íík ln«,r nr» bvío r ytrü» cm rdr qn s ct ckldc sbá lr. Sc súpul c bftxr.» Mvpdggm d MmlsM d» lductá lr mul grn m lturr ducç cm ptról í ná xmpl d Méxc. Jç..-.:.. tlrmnt n sclj prtnárl»u lut pl rcnqust su ptról dás ms ds mptlst c gr.» pô^ d p.v. cnsguu rrtr ts nnuc n.s rm bnfíc d pgrss d ps. O ptról mxcn su ndustrtlzç. cm tds s ss. f ttlmnt ncnlzd, pssnd n sr mnpól d lstd. m 038. lvnd Méx.c r nté n rmpmnt rlçõs dplmátcs nm um grn p m.:. nnl.k-rr qu fz sm qulqur hstçã, mstrnd d qu cpz un gvírn.:!.-:.> >-... pl pv. Kum publcçã f ll d Sctrt. Kíuc. çf d Méxl vms buscr lgums su-rstcs pr s nsss pdtgs flcl qu scr.l.?...- sgurmnt pls prfssr-rs plrt td ps Ch.m -s ch "Supctncs pr cl trbujn sclr / txt dcumntl sbr jsunt d:l ptról" nsttut Ncnl Pr Pdgg Srvc Pndtcn ; rgnucn. Dstn-s ns 3 ccls cm ru s dv scl prlmár. mxcn snvlvd m frm dc unds trblh, nssm dstrbuíds:!. ccl Cm é um cmp ptrlífr. 2. ccl Cnstruçã nm cmp ptrlífr m mntur. 3. ccl ludústr. ptrlír.- n Méxc. Ctn.ç cm um cnt qu srvrá cm mtvçã pr cn- Sn» nttuld "í/m nt. d". nflzmnt nã pms rprctr- qu. Trnscrvrms pns nl.tns tópcs d mtrl sr snvlvd ns \ árs cs: O cmp ptrlífr cm ccnlr ntrss cltv:. l\pl.çõs sumárs d.; dvsã ds lucrs prduzds p ndústr ptr.lfr. l mr pcccntgcm dvlcd ntr pqun númr cp lsts c mprgds cstrgc».«. B. mnr prt rprtd cn- r um.jrulc mss dc trbl.drcs. 2. ~ Dc crd cm dvsã ;. lucrs, dfrnt., cndçõs d. vd. ) D cptlst: «cs ncômd nt-lyü- 6) lmntçã prfc.t;.) vstuár nqucln; d) múltpls ms J dvrsã. B D lr_blldr: ) cs ncmd c ntl-hçlênc: b. llmcntçf mul fnt. ) vstuár huml h.nprpr-d pnr lguns spcts d vd. d) flt d_ dvrsõs.. grupç sndcl d.- trblhdrs pr f_.-..r: ) slárs; 3) hrs trblh: C) cudds médcs. 4. Grv. Nçõs sumárs dc su sgnfcd. 5. grv d. TS m 937. ) prsntçã ds rlvlndlcçõcs ds trblhdrs; R) Opsç:. rs cmpnhs C) Ptçã d mpr ds nvnhs: D) Ngçü d mpr flctd. E) O prsnt Cflrdcns c..prpr:ç5u: F.) 23 mrç dc O pv mxcn pr:t n ntltu d prsnt d Ppúlhc Gnrl Lárnr Cárcns. 6. Dvr d nfânc d pv mxcn cm grl nt n ncntcmnfs cm d pfròl». E dnt., pr 3. ccl: LE, SSNE E DVULGUE "PROBLEMS" Cjcjj» qu r..-.:»r-.. «M.:-» í.-l... - Ccí-dçóf ühu- d jvfrá»; ; m ) slárs hls>. " bmnv- c->ííív<í»: C) :<: -[;,> : vv-_ d) ;»..<-..!.» c cwàjí CO rtt^u: cl pttlntmu ptls tnhxlhdts strngrs. 2. r.g«!tc ds cr tíbs ptrlíns m. vd KKl c pltc. ntcnts " ) Ncns:. O mprlsm tx-,".> ds rquzs d Méxc. 2. rmuç.. grn. tnrcm strngrs pr rv plrçú d ptról. -» 3. rrmmnt - -. r. m trrs -tmllfrs: r-..-.»«..- fcj «tu cfllms prprlt.rfd-- Cncssõs d Gvrn Fcrsl.. Orgnzçã ds mus tblltdrs d Méxc. :-\ «.. trtur c funcnmnt.., 5 Cnqust prltárs lgrds pl Ucvluç.l:.^ ) drt dc grv:,,; b) frnd trblh: ) pgmnt d rpus,$ trnl; r í)cntrt cltv, tc. 6. Ncn. ds t;- r. rtgtns prduts d stfjl. Cmntárs rtg TT d Cnsttuçã. " 7 prçã d tt sb.dcl ds!...-. d ptról. 3 S. Rprsáls ds mprss cntr s trblhdrs pctrllfrs:.) Dspu njustfcd: b\ Rcprc.vá s mvmr:tp; pls "gurds brncs". -^g c) ssssnts.»>» 9. tvd fbrl d <» plcrçá ptrlífr prvcd Jp rurr murdll loh..< 0. ug d r..ústr. p<f ttclíír., #,. Pugmnt dc cntrbuçôs. DcsprrçS d»s msms m rlçã mntnt dns utí ldndc Mntnt d prãf) ds grns utlds pr f. r.fcí dns mprss. ". 3) Munds:»». s nrnács luls scs." çmbrcmcnt ds rquzs nr um mnr: Prltrd dctr cnsclncl dc clss. 2. Cs pvs d mérc: un rgms c!c prprd. n trutncnt. ms prduçá clss scl;;, rgnzçã pf? tc. c culturl..-«3. Pss clns scnclns. Os pnts strtégcs d mprlsm t mérc c,lu n rd cm grl. : ;.. mprtânc dn pss ds cn.mps ptrclfcrs pr.s pâlv ss cptlsts, 5. Estrutur fundnmn» t ds gnlzçõs prár» d mérc c r mund m grl," ssm é um prgrm dc çvéql pr-á mxcn... Cm c c-tu gvrn pnr lqudr cxrçs mprüt! r ntrv prgrss d pnls. qu tmbém tms um n.>nr! n chí. d gvrn lut è mul ms f<! prnu ptról nd é r:.. Trnt-sc nncdr c nã sc0çqàsttr. "" Srá qu Mnstér c! ldr cçã.cntnurá nsnsívl éss prn!)lcn;t básc J pv brslrr? lí: \Jmm^ püí TDOS PULSTS PEL LEGLDDE DO P.C.B. SO PULO, 27 ntcrprí.,> Dvrr,. prluj^ntrp^ pulsts vêm-s mnfstu..: rspt d rrr cmt» d pl TSE, cssr xèglstrò ltrl d PCB,» csã ;3 cr» trn d qul vrá prnuncr-s brvmnt Suprm Trbunl Frl..., "Mr rr qu fch» m.. >. PCB srá prsstr n cvr r?::.tc..", crclr,\ "HOJE", st cr.ptl, putd Cncçã Rntmr, prpóst d rcurs ú STF, ntrpst pl Prtd Cmunst d Brsl.. Smultnmnt cnn/n s prlmntrs prjt v dquln qu prtncí.. vlnd Cnsttuçã, c;r sr mndts prlmntr^, rspt, clru pu- j td Brv Clr: "Tud j ss só prá cntrbur pár CsmrlzçS d rgm.

4 t\.-»m«.sq^bf^.,.^»!^}.. ífft,j-^f^-flílp J._.l......u.-lMM.«-UM»...j...»». B,«fc^HW.^.»»>»ll»l»»»>»»l»»f»<>»»«WW<»<»<»»W«<»WlW»»»l»^»W»»l«>»l m t -... lqud c pr turb) RUSSO rrvç d HGENE. SÚDE» nr.hz 0 GRNDB PROTETR D PELE NDSfóNSVEL EM TODOS OS LRES Os Trblhdrs D Brsl Cntr vntur Gurrr VERDDER MSSÃO DO GENTE ROMULD NO BRSL),S Uíkf »kl««fs,t»_ d ítn» u»f»" WÍ»l0 fll"«%» 8f»4r-l<w. wrl.t u---.[-..- rju furl. ROBERTO MORN. -ffx: «pt <»;> r%j. -.nl «- l-.-.!f.».» ttl» «Mf.-.t : Jj O; T. U BMOtO -:!»" Mlr!>.>;!-m l lul!.. «?nr«rlr,..«, «n-íh «rh«n»íí. mltr Mf. íí.<m... jm-rlmn ttntml» «f. hn «r t lll. VU s; "- l B «. t l_.» «j tríríj-u «.::. jl ttun. Ctül ln frm V!tr»««r». tplmw" \mt^s «nmmt H: tlfül UlflO.%-..-.»-.-. Pm ml.»!.».."! chft» l#lít;s d» ^l«-lnr«ml<»rl, «t «un nu...» u.{!«tflflut&ml fur»».rr:,ll!..«l MU. ntr n "ftl»r" dm lrn «Tnmn, p trwtw trl-» hít. M-.t!rn...=»<» n t.» rt "jn.mrcrt. t.nrn> fl» nrm rup.«rn! n "Vm llr«ll: fstur! l» cnvlr» rjm Nfmfnlntft. >»rtíf»»r«<m n «lr wprc-- ínt.-r»n» rrn» pr «wwclmwl l nr pn«n«ln««nl n r -.»»» fpntttft «l mlllmlrt d kmmnm nr «p, m frnl unr, n ftndm mlhr cu lnf tm, «u» m» f«f ç d «ncsldt pcrulr». l pr lwr t lrl.slh.lr O prprr tf.-, n pr t» wrdwlfr.» h«tlvt. flpm «nrtr mul f.br um prtm cn clv «vnmr ntr-nnw cn, tjfní «mprl»» m Unqu rvl, ná. nu vl fr n Prrll: "»lm. nrnlrícs n0 prpm crr, Cnfclcrc- nlcr- m-rlrn «Trblh.... m prptl. rlmrn l. crjwntm», «l «llvlllr ndc mvm-nt Wmmrcn drldrt pl CTL. O pu mndd d Mnr d Trblh, nhld pr m rçííc nm rblhd» rs pulst» ncmlnrl nmprfs d prümnl «lunrm ds pndfnl» dn Mlnl»l«-rl d-trnblh, OT. Pcldn d Hlnd Cvlcnt, n-udr -s, m-nt d FL, tn dpln «n ftr m ds trblhdrs «"frífn-nn cm cnsnfwr cm ll. pr dzr qu: s nstulds sustntds pr Wllllm Grccn. n sntd m s lvmls slmlcl< «lvm sr muns, mnrmfvçll s tlvlnrcs prtdárs, ps ds n-rrcmlçíls rblhls s v npnn sr xgd fss ds nlrü5ys n mcs ds clss? m qu «lrvíd scd." Qu nb lftllr r dscurs fl pls "fcnls" d MnWrl d Trblh, ds "pslulds sustrrtfttls pr Wllllm frm"" Wtltlm. Orn í; cntnudcd plítc trçã prltrd mrcn rlrd pr Smul fímprs. tt.ydcr «FL. qu durnt nuvtn tmp lutu nlr plítc mcrátc r prnd Rsvcll qu smpr sc fs bm lpndlmnl ntr-c b prllrnd nrl-nmrfcánb c «ns píss ltnmrcuns. Er chhcmnl ds rblhdrcs d Brsl 6 prcs qurj s sclrç qu Scrfn lumnld st t srvç rns qprlullsts nlc-mrcns 0 su mssã fn rfrmd-n.c5.ft Cnvnçã dn FL. rlzd cm Chcg, ^"m rltg d jrnlsl Grg Mrrs, prcd nu rcvsl Pllllcl ffrs", nlsnd uttr» -». «t ml t«us.r.-- l»t»n: <» tn. l«-rn3f ««l.n»«" lrtm ll«>-» :»= n!!- d 4= «:..!,,r», rpvl t tmm =-=»:» t- l», u «;» ll«> írvf», prtf«mlu ttvp «l ví.h:- t.»- l!«>.-s.!«-:»-.s!». u«. -> hv r<tnrt«. Os mmt d tl.. hvm m ^r»d. mt um vw. num».,..!!!!,.»»rt4 rlrr um.dtí tm m rr»»»nh»»:.»nr»r ^ntnjurçs d» rlmllsdrc «mérc U- Un, CTM dfríd wr Nrnl l^nlwrth» TWwW. í - í>ní«4«=rrs <t qutt",rn... «l lítulld» lll...r.ru-.».»» «um plnl r fu dt» nn»» mpr Hrtf. nhlltld «ls ru»»» «H»r«rlu ptt dvl dr mrs.m-nrí»» íl-mrícns rblhd». r»v xnd lucu»» lmr«xr.tt d H.. S»u Sn»; p.ltdwí -rrltírns «mírír Ltn, nrsh- «dr» pl nnl» pr..!t«< mcnllnf f lç l»lmvl. Km su mr prl, lrl\ s lr ««l<v.d«s. spulss u. ntf. hfs «l nrr-nlrç»»s «lvldd» dtcrdtds. " írtrndd ds bm "prárs pg» scnl» nquês" cnsst cm spnr mvmnt prár ltn mrcn pr scbrr lmnts scnlnls rldrs qu stvssm dspsts judr slbclclmn dum mvmnl prár. dmn«l pr nss Dprlmnl d Bld. prv umnl publcd rcntmnt n «lârl pn»fcríslsl cubn. Hy". mnstrnd cm Mlhw Wll {«HrBcnl d FL) cs\ trblhnd cm Srvç d nllrí.nc Ml»- lr cm fss bjtv, ní prml mnlr ms duvd. -nmuld nã lv scrrtpuls nss mssã. Cnslru-n cm um nc-sdnd- mlllr pr mprlsm mrcn d crd cm Dnnlrn Mnr. "Nã sufccnl- ssnr um pncl mltr ntr-mrcn" clru «n Cnvçâ. Dvms msm tmp clkgr um nlndmcnl ntm m cprçã un dd prp/ísls ntrncns cm s rblbnr d mí-rl Uln, pru qul qu cntrlm ns trblhdrcs prtuárs sl mul ms frts qu rdrt dvsõs mltrs. rsluçã xprssv cíprnç» qu hvr "um frmr-bo mut brv sscçã Sndcl Pnnncnl Ltn mrcn." trvés sts plvrs crs, scrts cm zmbr t 040, vô-s qu us "vsts" d tmuldl bcm, drtmnt Dprtmnt F.tnd, pur m nm d FL c cm cncurs lrs d lp tmunld - rnm uxl Mnstr?, tp Mrvn,, sbrtud, cm nlr- ;;. OPERÁROS ESTRONDOSO l.umk GRNDE BX NOS TF.cms. VER PR CUKR ". _ Cmss d còrcs r- CrS ms... 2,,r, Slc; dn ll p/ tnncm Cncs d cõrcs lr- Blusã d lã p hfm-m... ms prtr d.. 7,50 Crts Trplnl.Clçs Oprárs Swtr d pn lã. " prtr d... 34^0 Sutr d ml lã. Jhk-í prn r tô- ^Tfts ds s cõrcs... d Ctvstmlr n : prtr d >. Trnm fvn... VVtldt Jrscy d.. lã.pr snhr 48,00 2!),n tm m -»»0 > Tm d Brm Csc 3/ Csc curt l.lntts mtr.... Sls d lã p/snhr Cmlsnts p/snlr Dlss p/frlc» CrS.V).n ,00 n.n,h,n 5, ,H) 35,00 75,0 ll.l.llll 3S,!0 -Prcurm CS LEÃO DOS TECDOS Prç d Rpúblc, 237 ld d Cntrl d Brsl EQTTTTYP FWÍ.» -..:-,.».,;,v» \í- -.:.. "fâ m.=»«-;:. :.>;.. = ,- ; #v»/=! - :====;=</.-=.==».:%..\-í==íím : Mmâém),^k^àÂ^MÉ^MíLJ^.- pr vlãlmév Dt ««m.!» tlo " r í- f tpx Hmusd v. \.-.f.. u cfp, nlrrf.» - fnpyt > um «unã.; = - r w-x d» j-ttftkr.» m l.m. Pru, prs rur tl»l8{ gnd» cl!-==!.r!-.!rt Ltu.» m» rn". «rrm<m qu ntth r s nt-^nrí «J Wll Hlrl. t d ;»..ü. «c t. «rn»»... "vár dvfú mltrs.. 4 =!. qu pr» lrvl rmclr tmlbnl vj. m cm ;.-.!.==.»!. Hr»!. n mmnt m qu s rt-nfmt lmtr-lt "=.,., nlrvrtfff lrnhlnl». <m llbrdd pr dscutr tlt-rr «hr»» prblm Su sd s.-.!.-..!!.»..» run» s lvtmnt pm».-- l vr. Oultpr prtcpçã d Hrtlt cm tl crtms ns tm nnbum prt3. s. r... «vms ssstr mpssívs tnt» t «rlçf suhrvf.nl ds mprnd «Mnl^rl d Trblh «p nllulm -drgnt» d sndcs". Êl ns pm mprmlr» rhlhdrs «l llrsll n vntur gurrr qtt fbrl mnt prprm s mpr llrtt mrcns. Nf é psslvl «p. m nm d stn»- s rgnlzçtv sndcl» ns» lnld. nvdmnt, cm dnhr d mpc-t «ndll fndds pls f."rcs d rçll. «plrm dr mprssã «p nss Pátr stá dspst prlllpr dnm rurr mprtllst. F. prcs s J tvntr um nénrc cmpnh rnrn ts vcnlurlrs nrlnls strngrs, "xl-tnd cm vmênc vlt ds Bndlts h lgld, rnlzçll ds llcfts slndlcs mdlrlns. suspnstl ds mdds mpnsts h CTÜ hs ünns Rlndlls. nfm, qun mvmnt sndcl sj rgnzd cm s grnts qur» frc n CnílllucB 8 «l slmbr d 96. cuj nrlmr nnlvrsrtrl n nçã cmmru cm grn» dmnslrçfs ppulrs. O mvmnt sndc! v str f srvlr d pz. d hrd, d tlcmcrl d prgrss, nlr s mnrl- s ssssns d p VOS Í\T0S. TRBUN POPULR UM»«l-,.H»,ll<tH>..»JL l)w.)l»w.».f,»l»»w«4»»l»»»>»»w^^ W»»»W»»W»MH >.»»., VD SNDCL 4m"4>+4-»4-+m4m4 4,4. 4. Cmmrd nvrsár D Sndct Ds Fgusts Rvcrvd. mmór ttt»u lrs d ujn. wçà, tt tmp» fldd )ul Mrln Crvlh J Dmngs lv «Etp ôlc». rvfdtçâ -wr qw nd wm. s fgusts d Mrnh Mrcnt..«=4# ««M,), «.-4.: :í.: tm l.mr. 4=» -fí-k» },UuhU tttsmmrvn B!í-.m- t-.m.tf.»» K s,, -.-..=. «tc!-:.»...=.44^.. -.;.!«..=.. L-lnKl.!!,, 4m.."- = = = í;=,..- rtíft». -.»=. 4»4Í. -».,$!.., «««,.;--:..,.-.: v...n.,,j..., Hl v,l 4» Tm»-,:»-... # 4»!-.. prt-». =.,..:».,.-!.:.-:.....!!.».. -..:. ;».=>.. :..-. t.c tw%- n,, Pn4rt» m.»«t.,v». ; t tí.-.- vr,- í n U-,.-.: CUH...=. U Ul-.l,,»>..--. «>= J-.l. U.:. - n,l.,» w },-- v,«ftí-,«r» «v,»«nfm4tf 4» 4»>» tttíllrvlfl.j» < Usmp OJS 4ul»:;-::.- rn»»..»-..::>,» r..,».-.» flrm 4 v»».!>!-!" O r».»» d «5 :-. f!---»..----, 4 4 tlls 4»»::-.,-:-. >»: n s ««í»«l» «.»^«K 4» "#l»pn ôru". ««vmfíí»..»} t.:-.,. -.. vm =. =.,-... p. n.:..»- v..-.».».- m!= -...-;:... : - «x n.;.:! - O >!.:»,"».". : : 4 tsl-r.!.-!= -l r:r.r. r.c t Y»!.=.-. >...-.:,.;.-.;.-. «n,.-..--<.- :.:..,ct-.:, tjs-»r.:»!:. Km tn..-=-- -.»».-.j-!-r 9t um fv <.»».--. w»fm. tm «!!- 4!tM» qu» O :m».:..-.t-c j»«.-.» j»lv vs Kjnr r«rl- -"< d wvsttus. ]-.t tv»«. -» Prrm rrtrrvntwt «l M -. du t< :- - flmol?> - su.!p««l3 dc.:" :-.-.: _-. -. fs rrlvlrulí.».,.." dó!.:... : :--. í»!<!..-.:< f <-r.r.:. n nl Prsl&mt. wr» ms d> drxc «km ct-m-ídc, hrrr.!-!-.;.!:,- -.=:» "lr" httdéf. wtrvt, pnwnl Muk> d l> d OdJrtn Plfllr c Scl. MNDDO DP. SBCUftNÇ DOS SHCURTROS drtr > > d Sndíttt N JUSTÇ DO dtrj =.-"_»» t»>. M 4t skjm»s VnváM» C»j«n.{S»» h... «r ;=-jj..fm..-, [_-.!, «d :...,..«..., -:^.:: «t ^» nsw >l «jm.í r» < Mjln d nnm,»»»«t».» ífssí...-».r».:. t»t,»,!, ts,...-,-!.!.,«.t -.WJ {.,»<.., <: » l:... t Cn,, 4»r=»>!., n»!...;. &,% Dmd«O =<»»»r.v,j» f. -rutk>âj mrnd) U-rrJ d t.-, -í: M «>««Mf4 ««fp«t. ---.».-"»-» M Mtólü;,» tt :» » sr,. uu. dn Cvkt. w <& q» pr». >>».".?..,-.»=».. mt d m s^dn». w» dbtg-btm w tthrm4 «!«.vr» «ptíf,!..f küruí», TRBlH COMSSÃO DOS MttíTRCLH. DrtKnt>-:K,!Vfw J RUSt f M.=.=»n.-..,4 r«ólt» «,-, -W tr»l.;.» 5,4K4«-, t»!- %,U «t» rvuítt vlm fr«p-4, V»»!, P-í-fHí.» tudlm» r L., :bh»4 N<x«l n- Mu".»,.. M»»r-, Cm. SílVíí. O P-..«r»<,»» «Í4 ffmut-t^t».:<!.!- vtr t» rc-r.-.-.-,,..rtt» BMMsd.-.4 =>!j «J.!;!!., p»r»l t cord d TST. Df=..- ;>«-:., -...: d- -.» rculmfr ut-ç. pm%. ltój 4.». SíwJí^U ü-jtrtrr lrs«!h m tw»» n t::.v» d N. R. Mrr...,. rpr-fts «j» n» vkm - p«í»í»...-. «5.,fkvVt- «rt nâ ftnr «c»fss= rxí ws ínhrcs. [>BVSVCS ORÇMPNT RS PROVDS Em trnwf», nrcrnlmnt. rrdrtjt!-.--. r«<-n-dt <V MC l-!\v fl!..:,».». gtnf»- «rwícct!»".»% Cntlt»>> m «tc Vrlk» Rdv-Mrícr r «Wk». d» Omfrnlts c Cnrrr^dr dc Cm nn PÚtt d R»!.-.. r Tf =>;.»!,. - r rm Smç «l Ersíc» d Rs ROUPS USDS \nlnu«rrnx tr lnl» c rj.nl. r& =»... «.,... ç prtr t «:«s sn.n. VrxtldrH 4r>.tlln-.,!,...-, :... VEND MEM DE S N. 03 Tl SOLD ELÉTRC Só n MECÂNC MORM KU M CHDO COBLHO, fé TRBLHDORES Pll» CrS 3B.0O Crt«-s d cslmlrs sd Cr» HS,00 0 FREVO DE MDURER brt té ts 2 hrs) v. crts Lnr» Ru Crln Mchd, 504- TRBLHO ndús- mnhã, T.R.T. julgrá dssíd cltv ds trblhdrs n tr rtfts brrch DOS TRPUnORES N NDOSTR/ DE UTEFTOSDE EORtCH O JlRnmcnt trrn turnr nnnnlj, s. hrns, nn Trlmnnl RRlnl d Tr.l-nll «lcvcrá rrstr ntò n.sl l-.«-sím urnn grn mss l trblhdrs, p h lngs rnsc vm snd.írnr- Ld cm nsd, cm tlds» fábrcs, sluçü d ltíg. O jnlrnmcnl dc nmnlü scrú ms um tst pr Trbunl tcglnl t Trblh, cujs clsls mut ttm xd sjnr, srvnd pns pr tnsfrmr s trblhdrs cm bmns cd vz ms cítlcs qunt à fcác d Jsll çn «l Trblh, spclmnt n qu lz rspt ;\ sluçf ds tlssttls cltvs nturz cnm, ns qus lvm n pr, nvrvlmnt. O trblhdrs n ndústr tt. brrch cmprcrã Julgmnt tl mnhã, nn cr- czn qu ns juzs t T.U.T. nã sc bsrã pur smplsmnt ns sttístcs fcs d Mnstér r Trblh, pr VfDn CURSOS: Dsnh máquns PERFEÇOMENTO: justdr - Frsdr - Trnr Oprdr Mcânc MESTRE Ofcn Mcânc CHEFE DE PRODUÇÃO CONSTRUTOR DE MÁQUNS Pç nfrmçõs Ensn pr crrspn dênc Fld Frntchnkum Wlnmn ~ Zurch > SUÍÇ - Ru Cndd Mns n. 45 l." ndr RO DE JNERO!ltrnr «m umnt vnt u trnt prcnt, qu nf crrcspnndrrú í lvçã rl t cust d vd, sbdmnt mut suprr n ts índcs. O - sprm s susctnts «n plrçã dó rtg dn Cnslltlcãn qu stblc pgmnt dc nm just slár, cm just rclrlbutçs cptl. K d umnt trnt pr cnt trblhdrs dc um nlúr.tr rndsn cm d brrch, cujs slárs sã nscrávs, srá srsptr ns ls cntrbur prn n qud t prduçã c n mn d ccnmn ncnl. DOS METLÚRGCOS nudlüncln dc cnclçã slá mrcd pr próxm dn 2 utubr, s 3 hnrs. n Tr- -unl trgnu.l d Trblh. Estã nclnds s mprgdrs n cncr um umnt grl 25 n.loc^, d qul ptnm xclur s trblhdrs qu já btvrm umnts nss bs, trvés dc crds dtrts cm Sndct d crprçã. Urg, prtnt, qu udênc cnclçã cmpnrç mr númr pssívl dc trblhdrs, ps é ntnçã r Junt Gvrntv ctnr prpst d clss ptrnl, squcnd tbln pr- Vfld pl crprçã cm ssmblé rlzd n Sndct, n tmp d drtr lgl c há puc nvmnt rnt fcd, únc qu tn s rvndcçõs grs ds mtlúrgcs. DOS METLÚRGCOS DE PE- TRPOLS O julgmnt stá mrcd prn d." utubr, s 8 hrs, n T..T. DOS MUCENEROS Já frm rlzds s dlgêncs nn scrt vnt ds mprôss susctds. O lud prc, psr cntr lgums flhs, x cnsttd stuçã prsprd sgurnç cnômc d ndústr dc móvs. O prcss f rdstrbuíd, tm gr um nv rltr, qu ntr cm brv vrá cnclur su prcr. DOS OPERDORES CNEM- TOGUFCOS E JUDNTES - Cntnu n Prcurdr d T. S. T. pr rcbr prcr, DOS TRBLHDORES N NDUSTR DE VDROS Fábrc dc Vdrs Mcrt) O Trbunl Rgnl d Trblh, pr unnmd, cncu n Sndct surclnt um nv prz dc 20 ds pr sr rlzd n ssmblé stn!-! prvçã d susctçã d dssíd pl crprçã, m scrutlnl scrt. DOS TRBLHDORES N NDUSTR DE PNFCCO E CONFETR J frm CrS 980,00 "<- «l" «lrrrss mrrs & VM Prt. Cnnnr<«M, trc rrlnnn.t, LFTR! V Trplrl «>»lmlrn«crs 270,00 stms c«lmlr«tr- ncds s prícs n scrt lgums ds vnt cmpr?ss ndcr pcl.n dus prts. Os prmrs rsultds sã fvrávs ns susctnts, vst tr flrnrl prvd n b stuçã cnômc ds mprss prtrs. O lud fnl, prém, rmrrá nd crc dc um ms pr sr mtd. DOS EMPREGDOS NO C- MNHO freo DO ÀO DE ÇÚCR Frm ndcds s prts. Já frm ncds s xms prcs n mprís susctd, DOS TRBLHDORES N NDUSTR DE CCU E H- LS nd nã stá m pu- n tl julgmnt. 0 rltr t ft ú juz Trsts Mlt. íss dssíd cltv nlcrss n várs mlhrs tl trbllntlrs, rm grn nncn» mu- lcrs, cujs slárs lus sã m míd tl Crã 50,0. nqunt s frms mprrgdrs ufrm lucrs sprprcns cptl mprgd, cnfrm mnstrr ms prcns rlzd.s ns scrts dc várs frms susctds, ncórrn cm trmnçã d T.R.T. DOS TRBLHDORES N NDUSTR DE CHPÉUS, GURD-CHUVS E BENG LS F trnsfrmd m lllgénl c dd "sn tl". Srã ndcds prts pr xmnr scrt dns mpéss p nlgnm má sl nçã cròncn. DOS FERROVÁROS D LEOrOLDN Está m put tl Julgmnt pr d 30 d crrnt, s? hrns, n Trlmnnl Suprr d Trblh. Grn mss frrvárs d l.cpldn vrá cmprcr n julgmnt, ps strá m bt xtnçã d hrr rl gurr, qul cntmm sujts, m bnfíc únc d mprêsn mprnlsl ngls, mlhrs trblhdrs. lém d xtnçã d hrár dc gurr pltm s rcclnmnts rcc..mnt d dcnl sbr s hrs xtrrdnárs, qu vém fznd prtr d d m qu f rccrtd pl gvrn fm d st.d dc blgrârc ntr nss pís c s nçõs t x uz-fscst. DOS M N ER O S DE NOV LM Mns Our dc Mrr Vlh) nd nã ntru cm put d julgmnt, qu vrá sr ft ntr brvs ds. E rltr d ft mnlstr stlf Srr rvsr mnstr Vlmr Mrqus, um ts rprsntnts ptrns n Trbunl Suprr d Trnhlh.. >»»^«><WWll»l nl,... lmm, 4, W,r.,» u.» ^tíh-^»»»» ««4f à, d» -.J-.utj. 4#» hwf-ü» P«í»í- M 4 Qbsr4í».4ül. tü-ukto BQS OPflROS D lw>»ulto NPQfK P «fcí««=f +-..».t.n. t». v....,v, k;4.,,,.,», J4 l»s»,. «f»!-!.» ttt- ««QMrjfnttls 4» S».!» -» M».=.,!» GBsTSM t»- lltsw r««mpm fm um. rtm> t-jt t. í bmt..» M-, lu..ur«!.» ru UH4u. í. OS tW NOSSOS LETORES.??«rM-Jn-!»»^ ftu»4 rm»s Mpt«fNr dwí -..»«-4 Hí»»í»í««í» tnhfí. d l- w.. tr>! «^ljlt Í4 -l.» tl«t» t»r H «- th 4«bMdlt. P«4» Mt» w»h»t HN Bílf». > M>«-4 WíBlrn d lm«-» d fâltllfrfl. t..,!:í.... S ««d MífJs tu l---»-?«?» N,.Su «lu fbuln.» d Ut.- K» r»4 TH44r«-». rm tnmt á t. Htfrfftts. -». d. r» fct» frffí st«cf l. f» }ã J-.-t S.-"!.. ÍJ Mrgí» d st4d«nst«tm t=ft>» n»n snrú.,,\» «MMtn d«tr. Chmds Os Mtlúrgcs â Lut Em Dfs D Su Sndct RESPONDENDO À PROVOCÇÃO D JUNT GOVERNTV COMSSÃO CENTRL DE DEt-ES DO SNDCTO LNÇ UM VBRNTE MNFESTO CORPORÇÃO!W " " "JW ^_fws9l_vss^êí_^ ^^$"& í_ H:. /tjrt «{cm d llh ln tí qu n su pl» vn hc-jp..-» mutlúrs!. úú..;> Frl.».? Juftmn» rvltd cm últm M t Junt Uvcmtlvn, CcjsL Cntrl Díc.-. d Cmdlrsl dutrbu h mprns «cgvlnt Jtlnlfcí: "Cmpnhrs mtnlürslcs "Rsluçã n. 2". qu Jlnt U".cnUv. d -mu Sndct u públc, num Ungu&fm tvunt, ícchx c puücl. v ms um vz cntttur s sus prr.vslt rrcpruví llqultclnl&uut, su lgçã ucscrntíu cm rç«cm s crrnts ntldcncráll cs nss ps, qu tr- mtun cntr s lbrds nítüvduls, drts cnstl tuclns c lvr.-.:>,,.- çâ sndcl. Em ílírntc, srspt h Cnsltulçá, tl Rcluçú fr s prcts cnsttucns, prtculrmnt s rtgs 4 t 8 59, vl s drts scltlvs tm cm fnlds: ) fstr d Sndct tds s trblhdrs qu nã pctum cm s smnds ds ntrvntrs; b) svr n tnçã d crprçü J dlssdl cltv, pr ssm, mlhr trr s nsss ntrf-sss c ms rcllmcnlc ch-.-- gr utn crd cm s mprgdrs sfvrávl s nsss ntrsss; sn~ntclr qudr ssctlv c rcduzl- mínm, fm dc, cm um númr nlgnfcntc sócs, sr nssvl xcutr um fácl mttnbr qu prmt sr Crr nprcscntr-.s ns próxms lçõs cm cnddt d rçã, cm pssblds vtór; d) sbtr s rvndcçõs grls c spcífcs d crprçã, cm sjm UMENTO ul bl^vuu, O REPOUSU SEMNL tlmuntírtdo CUNVÜCV/O lí.ámt UE KLEÇôhS SNDCS LVRES l DE CÔrtDO COM cnsttuçã; 0) CXtlngur Srvç tí sssttncm Scl mntd pl Sln..cl, í) lr s mãüs lvrs pr plcr Fund d mpst Sndcl, m u- nlldús utrs qu nã» dc ntrss d crprçã. Dní.c dss cb s cmpnhrs, rclürçr ct v-^z ms nss und ns lns trblh m tfs t Sndct; prstgr -s Cnslhs Fábrc prtstr pr tds s ms l- L judcárs cntr.s rbtrrds qu vnhm sfrr; xgr nòrglcmn qu Junt Gvrntv tnh mbrd publc um rlçã cmplt ds" ssc,..s qu cnddcr lmlnds, trnnd-s ncssár qu s Cnslhs, ndlvcíulmnt, cd cmpnhr prjudcd xj d ntr- Vntrl, pr scrt, stuçã cm qu s ncntr cm rlçã s sus drts sndcs; qu Junt, m ssmblc- grl, prst cnts 3 ml mprgds nutncps m grv m Nápls NÁPOLES, 27 CP.) Trz ml mprgds muncps ntrrm m grv, prlznd qus ttlmnt s trnsprts utrs srvçs públcs fchnd tds.s rprtçõs d gvrn lcl..frçã ds Trblhdrs prclmu prvê m vrtu d flt pgmnt cusd pl flt dc funds d dmnstrçã. Nã s sb qunt tmp durrá pr, ms funcnárs muncps dssrm qu gnrm n ncntrrã dnhr pr pg s slárs trsds. dc sus ts, ps há já 5 mss stá à frnt nss rc-nlzcã té hj nã u mnr stsfçã su» tlvddcs; qu vnh d públlc, u cm ssmblé grl. dr cnhcmnt ds ntndlmnts qu vm rlznd nm trn d nss dssíd cltv, ps qu s trt dc ntrêsss nsss ntndmnls nscçôfj n ptjt. Mf!-. c :-.»., ut r-:. km, r «l nb» tlmdrr. CX>PSEtnCM: clr =.! mm.-.. «?nír«l vwttn rtur lut :.. =..-..pm». \ pln Jtml Ovcr nlív, tt»prublfn«l«- pt-l < t.!«. -.tuqu vm «> mv«?nd. K-rn crpr» çâ. pv s rblhd RESFRDO llr-r»»»»l«llrrtnárl Ml» rn-lr» Vtê Orn, um n mt 8r»f». lt. 4t»«s» Ht.í.-. lí T«.t «S-lllí...s t.» KtctpU «t v. ts.:. HHrtn. br. «>. «rln» dn.ut.rnx 30 css üc prls nfntl cm Brlm ÜUN. 37 <l\ P.) _ ur«. >»u«l dr-,..,...: nfr«n«m qu n -r, d" crtnc lllu lrdu :,-.,»rll»l«nfntl) 6 d«30, «nd qut dmtf», tm s c t cnflmdt. Vár d «tr t clnv dn»m. <!»..;;,,. quc 0 u«t f.... :, cntrum rm dcrllnl. N cntt, n úlllm» 2 hrs frm rtxtlu» 46 nv» c 6 mnrt. Cnc pulmõt j rmld..,» Ktld Unldnt, v pr frrn, sl tnd ulll. «ls rm ds lmpl. rmtrs d n»...:. mrrlcn «U c mnl pr nlvr s vt- «ns l trrívl nfrmd. Us médcs «cmü», sb «lrcçü t -p-rk,, cn, pr,. H»l nfntl nrl-rnrlcns frm rdlxl nn mnlpulcc &.mm â _m_tf_,\_ftt_?% Ú_^_Jmmm\\ j j fí fg_ ^àfd u C^rvgH hl?v»- ; \_m. : Clh Flh rs cm grl, nuncnd dt> pãbu» bjtvs plcs r» dlvs ;, «J msm qu. sb prucç fcl, tm pnd cm prg ptrlmôn mrn! c mtrl nss crp3r.-ç: s clcnd srvç) ds trürcs tlv clss ynrl ds qu trmnm cntr drts ds trbnlludrcs Dcmcrc cm nss Pátr. COMSSÃO DK DEFES DO 6N-DCTO: Mnl vs d llh. Mnl lps Clh Flh. zltln Prr. btutu lvs d 8- P- vlr. Jrbs Mchd c dr Luz". FUNDD EM N- TL «FOLH POPULR» NTL. 25 D crrspnnt) Cmçu n crculr ntm, nst cptl, "Flh Ppulr", ón?ã d mprns pv. stnd t\ fs ds prlhs s crdt qu númr mrts tr sd mr sm s pulmõs ç. Km vst d suh d mlís- d lgnürld mcrátc U 9frm ncmndd Brsl. "Flh d ml Ppulr" tm pulmõs dc c. cm rdtr-chf nss cnfr Luz Mrnhã. flumu FOCÕS ÓLEO CRU rn frcd c sm trcd Vnds dc pçs d tds s?.\-~ Crn»í «««brc RU DS D CRUZ. 620 Tlfn CS RETROZ LNHS, RETROZ E RMRNHO m r-»???,5,,m", c vnm-s MQUNS DE COSTUR 97 - RU URUCUN - 07 Fn Mquns Cstur TTT ««.sujumsjbjá MOVES, tdos E COGOES ÓLEO Trç» rduzd - vst n pr CS UROR VEND SUBÜKBN Cnscdurn Tl. 2Í-SH;-, ESTÁ CRCULNDO 0 2. NÚMERO DE WBMBMBHBt llllurrm OE VS L UtíNSL DJ õrjlt U R ptmst ORETOR Prç: Cr$ 3,00 vnd ns sgunts lcs Bw<- n <.» cnms mpér, Pthé Tàü_TünrlZÍr^t ãss Glr Cruzr ds Brcw d d n? P«Vn r.srrní?r Brsl, n Es^. 5- Lg Ct-fn^ l^- Cntr) Edtrl Vtór n R Sí^^B^?0Sé? Brnc, 257-7» KUB-EMS. s/m. v. Pr ntrr dstrbu Edtrl Vtór»,, -. Crm, 6»30 > s/306. W" 0 Sj um nv ssnnt dc / PROBLEMS tt l cupn bx nvnd p, nrç, cmpnh dn rspctv mprtânc ; Sr. Drtr ^PBOBLBMS»^ vnd Rm r^t Pç-lh ^r-m^n^nurc!? NOME.. RU..,, CDDE ESTDO JSSlKltSftv"^^

5 t.»9»ç7 m >>-<»»»>»»» T&5fggnt tf Cl "» JK r»». PEL NCONL!» ZÇO CO PE» TRÓLEO,»»í. < ~.r n. dr rtn tu ns,.!» l». n.,.-> t»,.r».»-. wl» ut»», d«nt>tr>r,»l» r prlruls l»».»»! s> pu» -> lunr llltlu, rrrtl l-» ld d l»-» s n -.;jí. j J»«r. ml. um lru. dr»r»>. lt-»l»» rdlt», u-.,.;->.»n luí» c à >.-m»vr». Kuttfltud.» > «Ju cn.rj.,, mrdum!» t.tíu dr»lluu-t lrrmnl tldálu» t m u p.f > lncl ll»»r l-. qu «- r»»nr»"»» d >»». lúí»».\.»,.... rttrngcr.». l.u»--trt»l. «nrm»»rll» rn murdur d.» m»»rn :». C ru»;,.... npulr utcl.st d»»»,n»!..r Luz C rm lr»>lr». n-» lucnlr crlçlu dc um CnUtl nlrr-prtdárl. vm n nnurlnl, rnlr ulr.»«mnrtlx Jul lt«>-»h». rhmtlru.»»,nt/,.l>>.u tlul Hlh". Dlr!.n.,,, Mr cd llnlu c lc:nns [rtrnt r»»» W 46»jVJl TRBUN ^m»\+0mmmmk\mhm^»» Pm lr n Fl l f vr m: íy vz ll).l4»íc K.ulJ» -t >t-»t-t».t u H» \ «:.- nu.»!-.;--4 p" l»»rtr{rd«) ít#f. rühültl M, j»., «!n..., t,,, {,,, t,, \»ú».»»lh»«~,-.,j0 lmld f lfüg»» lt4) ltllllcfl.l l.»l»l ã r»«l» lxnt <\ d» MU»» mlrm rtftí d tm» 4l.t.ltr.- tf,,,r"l««ttífâ»4 «V.ü, tt»»,»!.!».,«!l l t,«" lr» 4tll4«?«v«.t H lltjntf «.í,.,-...,». llíí,v: t»»n!j,ü: jls6, M,, rl jl r-.>,, ",ltl» t<?l <.» 3.» t/-r»»,.t!t-rv»»lu»rn^,, n.-,.-. d s, "tu «t» dc tttcmbr n»»m., «^tt «.»ít,«í.- t m.!,. lu rrlãu l, «,»»«<4-»» \-, «!.»:-,,.;- \». l»»>l»,»»? t)< rt?».,.f. t,4. < tlftfrsl tjfvrrrfr à»l««l»t M." pr rtrvr ««.<»...» d tu «-<-»lt»4. «furst. dc stmbr S»í.»\í.» l «t». v»:..:...,-,» sm Mr, u» ullóru».h.., l<t4 lunr»»««j3 «,!».-í, -,.ju»!.í..h -4,«-n.,».»«t "Prbtn -t l.u»! u ltld.l". sv..!.. ut w»v«vt lu TUUN. ".l»»»» U>tr"»»PU Mmfí»V«<4. l «Jt» J, <.»l\t.h»0 l,."á.» r-..!tvj..», p» runr»». lt\» n, d l, í» -»» l»»!»., n MM-, t.^l».«>«.í.v. d m l Sl.<,< dt lmntrã «l Splt, lnsvr r.t» ltt»fct. «l 30, t 8 lr». lll?,..» <!«\. t» l..., t,tç,?,-,,.-,,.,...,;.,,. ttt» cm m, jnlkl» W. «.tll»»», l»»f.t», l», lm «Z"l..nu". c Crs!»»»l<4....-». < c,;.c Ju«lM D..Mn rt»«r,».» \»..,: «.»mj j.»,\ll uh r<lr» wm ruf. t rn».»..»»,.,. fr «lu» rdlr. gr» r»-!»l». fcrl», V.X.C, rlr <»»l.» f, Tn». jpl tgn «luj»-u», »t.r pr l»!c<»?j dt-u t?r>ftf?$f %~j í.«..,>»% Í.«f., íl.f > j.:»lr.»»» M\!j.!«.W,» #j r fãtsmt, s»»»>-»»-.".»»<») pffj t» -r#, ^S»t» l»» ftvll-»^^ jl 4. 4r4-»:?»;«tj è»;s Bt»»4rr v#4 t»w! #j»#»- f-sg lt»^! r».4«.»» jucf. v»4 4» fè&, mm-- m»j5 FttffW-ílv V^ltSl:» «NVlt Rtxf, tjv tjrttt»».»«r«. p»t» f»»»" t?9»s4n t # f tmtc.vj f,,,,! -»--!.,.!» tlrtjí,. t»,»»» «t»f>»jmttj9) 4» mn 4?r. %Í «J»\t,»WS#,»4;» pr:» 4nf, \ms é» >-»4í«J.» Mm tn» 4 PttftJLM ^fãt. -:»!,,.»t4«í & J! 34»»t«4j 84» 04s» «t\.-. n» ctu # m rtfs,t.» p^n»^»»- um mnu», m> êâ }tm.«!»»» CàMlhRj» S f^g,^, lí»»f »,.í»»ít>. jw #t lít, ftftí t,.p.t>m,n..? tftt)»fc» l»»>4» sj# fwcff «t.. ^,., #«t«.«ptt.ífv.5 j, #,! >)h«t»»«4t»»».»»!«!»!»-«". «... v...,, t. Jmí #»»..;t f%» "t»t», lsnl,, t,«,,u.».,«twtl t4áí4r- df M»t /:» -»r»s f,r»frtvfv»»4>.>4,, dt» lft,l, ll««t-tv»!.» fttr»»»áí» r».?.-.., fjj,., j ««vvtvj» «H«tr;r»m, t»t,l «dvr t t t W " D.fn.fv nrcrr.l.t umn >>. trrt» cn.l nu. "lurh. c Equdr QUTO. ST ll M - Ttn«funh«<mt.n h. r nqw» «gf, «ju» n -uí «l l», ul d» t.>t!,<>..,.,.. d um t «u«t.»»».-.nv d. nttmnt»skí» d» lrn»»»»!ut.n»í «tnm» rmd,. TínMl.» ün Mítr. njr, rnru t».tr-,.! lllíl. l.»l» O Tlngul»»». Mgul fu tdld-» k..lmtt. vulunll. mnt«m W n»». {- ttt d «>»" «]u«ín,.»»w.,rr,. tmptpn t» tçôr fm Cíütltí. dv». luç».» u- flld.rü.n-. è ft rm < n-:;..:.-. - du Trtd d«> Jm t-ns» Fr«m Ku.»l<» Mnd n«r» Jnr rm l«ml. t",,wnl»>4 r» rlvu um drlrsv" «"B u p»»» PÁu d» prpr n»«.» -l«tnángul fn Mgur ult»- rlvímlr» r«unr4 CONTR LE TRD»««tt»».. jt»>«.l ^«mt r.»»»^w l "tül ERGUE-SE TODO 0 POVO MEMORS. TELEGRMS.E BXO-SSNDOS ENVDOS S DUS CSS DO CONGRESSO. PROTESTNDO CONTR O GNOMNOSO PROJETO DE LE DE SEGURNÇ tvr- dc td ps lc», gr, pr xmpl, -. rnt-s, < d cm m:s d,c.. > «ánudc u Sul vgr, ctulnc mcrâ- ms chg u^ mucu um».,..., t.-., ^ t:5 pv. mm g- Cnntcc L prtjtu cntr.«t.rr.. st é. -L C- Nt", u sj ml sgnd "L dc Scgurnç". cm r,u rcnárs c fsrclls. r mâcs dds, prtrnm nulr s llbrdtlrs ndvdus cnslntds n u»f.<n Crt Mntm c rju rprít?:tn >nt d vtõr d mtnr cvllr-. mm ctlt brbár nn-lftrt, n trmnd lut nrnd m «síntr.u. tc s, s cnc cntnntg. \ / ftmc gnq BTER»^"".^tJwg^gTr-mM-tu^-Lj»»-..» númrs vzs pr /_ r JV d n ^#^P\ MUNDO DS ^<<-^Z^XM\ r n C VV s N0- <5? qu l btr, ílpujn cs- 4 tr rcbnd, dc grç, s tcds qu tncnv pgr Més r d MUNUO DS SEDS, qtt cslá trrnd td su stqu. S-Sv>%-/»^^ V3«->^»«^ 4V..j^>í^-\ ^»n X lj / T»rr «dc nvrsá- \ / JU stmwt3rmmrfjs^3^smm»» - -s LUZ DE CMÕES, 22 Ntúwm Estánf P, Pm-ns d Unn " - cnl ds Estudnts n d vulgçâ dn nt qu bx trrnscrvms " : cmpnh pró xpl-rçã d Ptról, nctd p. Unã Ncnl ds Estudnts, prsscu vbrsmnt; nlnd-sc pr ld trrtórl ncnl, d nrt sul, gtnd pnã públlc nblünd pv pr lut csv d nss - brtáçã cnômc. Sgund ntcs ch-ds ds Estds, cmpnh trunf glhrdmnt, ntr ds sugstõs p U.N.E. rltnd pr tds-ns ntds studnts. Nst nstnt, n U.N.E. vlt rcmndr tds.s rgnsms studnts qu ntènsflnum cmpnh d gz : cd studnt trá smpr um gz n mâ. m nd bund, utmóvl, pr, tc, scrvrá, pr xcmbl : "Ptról pr Brsl". Ontm, rè»"»ld Drtr c! U.N.E., rsvu msm lbrr í-sc cns. tud. sb prsdênc d jscrcttrl "rl d ntd, um cmssã n-.vnl nrò -n-v-. fm.c mlhr tnr s xtôhclás dn cmpnh. dnt c vult rn..vstá tmnd". CENTRO CDSMflO LUZ CRPENTER s 2n,3 hrs dc mnhã. tz runc-s Cntr cdêmc Crjntr, d Fculd.l Drt d n dc Jnr, Ms-" ---" s prcrá à jsclh dns rprsntnts d scl Pn V Cngrss r."trplltn ds Estudnts. CSS4 L^w^ P,?>f c míll< SlSB -«4 :.:.....g--u:....n-.j:., pr ms tíc cm frrvárs, drlgt u tnu K..crl, cm qu cs mnfstm su «pjdtg s prjt d Cbgu...,...:-.., qu rpr ncnt um vrdr lumdcçã nss pátr. O qu urg n mmnt qu trvssms uz..-:!... ;n r trtr ls qu vssm slucnr s nsss prblms ms sc»tds, cm css pr cs frrvárs, mlhr.», slns, ssstênc médc, tc.». Prdpn quls trblhdqu Snd vt "ms ss glp n vd drmntc d Brsü". O SR. ROBERTO.SMONSEN sndr pulst Rbcrl t-jnü-v numrss pcrrls du Crâmc tíà Ctn S.. d Dstrt dn Sã Ctn. Estd dc Sá Pul, nvrm-lh tmõn um mnsgm, "cm n sntd dc qu, mcr qu tm sbd hnrr mndt", pl d ms lt trbun d Nçã, prsnt d Rpúblc s ms rprsntnts n Prlmnt, pr qu n pnh un prr ns vlêncs qu s v?m cmtnd cnr Cnsttuçã. Esss bus» cntnu dcumnt cm qustã vm snd prtcds pl grup nmgs d mcrc»; tí prgrss qu tm à frnl sr. Cst Nt, lnlmlrí n. d trnqüld d Nçã, qu qur mpr s brslrs urut v.d l, cludc "sgurnç", cm qu s prtn prcssr > sndr Luz Crls Prsts, Cm cm cssr s mndts ds prlmntrs cmun;sts. E ms dnt: "S sr. Cst Nt ch qu grn lr d pv Luz Crls Prsts, nã dss vrd m su rcnt cn- rvst, v ss mnstr fzr um vst s brrs prárs d Dstrt Frl vr tmr cnhcmnt nst mprtnt dstrt ndustrll Sã Ctn, d fchnnt fábrcs d sémprég m ms.n, ps lá xstm crc d l.c 2,000 lmlll. svn trblh. O SK. HM.U.TON NOGUER Drgrm-s s prárs dn C. Rvrt d Brsl, d munlclpjy. Snt ndré, lstd c S. Pul, sndr Hmltn Ngur, cncltnd-, cm mcrt?,. cmbtr s, tntds á CnstltuçR prjt d chmd "l dc sgurnç". O DEPUTDO. PLHO CPE Cm 6S ssnturs, ntc "bx - ssnd", d r::rm nr.dénc, f nvnd p. putd frpr.l -.l Flh. O SENDOR PRESTES K O CONCE-EESO NCONL t»,,. n» snt-lr Prsts, n pr- "fr f«tj ^ >nt d Snd, d Cnr Frl utrs pr-..!:-.:.!.r.» s...:...:., nun-rr ".-. cddã» d subúrb dc fgds, n Rcf, pltl dc Prnmbuc dcclnrnd-sc cntrr,,, cm m- rt.-, vglnts, " qulqur mclld dc crátr dttrl cm sjm cssçã nundts, "L dc Surnç". O M>0 frcmktts «OB Ml DO -L TCOO PP-EHCOUDO ^ Vt.MD.47 -? ndr POPULR Pqln»s»»»rtr»nwy>,nnm».««, ymtmml,»»»»n«>n«j»,»»,. <»»-«t.r.»rjr)^«)»r«^ %W,jlWH» #-><r«fr- >.V = ". -««? -tfl>»:. -. K:;V%Jí^S r^ -^-»"vf Új Hk MS^msu^BBtSfSÁ «Jfc.-»JJvk.:.í.""""lí»,.. --s Í^ÍÊMmWh \ X -SMPá ^.m^»!^-^y^;">: â \ \ \ ^ ^-^J jft 3rP»»W. v-»»»»»»rt»»»»»»»\»j».!^s»^^ V ^.» " 4 ^tfvfé ÍJ «k n sfrgu J um mu cwttmí.nr «s lh»» u trr ctkcj rm» «:»]<> Of tlds» t s. unhs 49 pngíns cmulrt» gmç qu vs, - )"., f -,»:.r muíl rn».»-» d rt..-;. cnsqunts pr súd» ^K: Pl mnhõ "»^f"bb» 4 -"t", SEUS OLHOSnH ls sã um prt brt pr s nçs ULlM Jàb-fJ w» KÍíL:.;. l ífe-^lsí QUflUOOC PRMCRO f t»r-3»rftí.»»- tü-.s». t cn d Clr Mur Hr.ks.! s» um grnt cntr s nçs ds clh«í dn«cj qu hí «l f» lf. ms qu pnrm >r ls. cm rjrfm, s- :...- scrltn. nft»«v5 r»pr»stôí, tc. Kxj, m su ítmüc, únc vrdr fr0 Clír Mur BrstL V tvrt d nm :;-. t tttt tçí mu mprtm» d :.< :-.! V mlttur d ms.tv prm. «à«m <<-.-..»;.- trnu /mj pr» dtt Mur :,^ > -,,>_,-3Vm ">»:» <;<-. 0 t» :.-.:. pr» ltnl d sut fbrlcnt. blll 2 grs... 2 mnuts... 2 lhs clnr» c bnts mm rptíl R ull E^MlflNlll P0DER0S& [ Cnt..OT chônd» u- MLHRES DE DEMOCRTS E PÁTROr-JK2S»^ TS PELM PR OS. JUZES DO SUgru d pv brslr p- PREMO TRBUNL FEDERL PR QUL lttr.l pr qu lj rvnd lr..»l»ntn», d T. S. E. fntr. prtd d r mc pr.l r c d pv. P.ntd Cmunlnt. d Brsl, nj vlt ã lnntdnl t fmt nccr.»!l.l mprrsh d mcrc. Prcs hj,t pnbltv-^ n-.-».» íçntn!-»: "Prsnt d Sujvn- Trbnl Frl. Cmrcds - dvrtênc prtw! Os snhrs qu nd n.í tvrm prlund vrfcr bx dc prçs sfrd n rmrcçá dc stqu ft cm bnfc d pv n já trdcnl cs d trblhdr, dcvm, qunt nts, vstr st stblcmnt dc clçds fznd, ssm, grn cnm Vl pn nã squcr! SPTR RBERO CS DO TRBLHDOR RU BUENOS RES. 339 JUNTO O CMPO DE PROVETEM ESTES PREÇOS Brm ncnl, crt c6 mtrs Cr3 55,00 Brm fnh strngr, cr c 6 mtrs CrS 300,00 Cslmrs trpcs, crt CrS 60,00 Csmr Lnf. nr;lé:, crt 2,80 CrS 420,00 BONFCÇÃO.j«,. u...., ^^^..^t.^^.^^j^.^k.^^^m..^., ^..l...^.,,...^^ ^fc-^v.., SNTN) GRNDE ENTUSSMO Pl Êxt N Prduçã D Crs N U. R. S. S, NULEM DECSÃO DO T.S.E. - «UM DOS MORES E CRS»SOS ERROS POLÍ- TCOS D NOSS HSTÓR POLÍTC» n.r.ls.prhm pr sprt. usl!ç dcs».. Trbunl,.nrd.t d CntltuçS. pr qu m-jí rrst.tud < vd lgl Prtd Cmunst d Brsl. U\s.) -- th. \l.-,.sbó..s. Slu Btls-, Osvld Trcvlsn. lul Quu- 40. tt Pr.lr. Of»,r Frlr. SbstU Sdrí. Pdr Slr.-. lrnn Olvr. u.v» Ctn..llc Pnql. ntôn V.lnt- Mn Sn Hnrqt»- Cl. Vrgíl Olvr, Jsé Srs, lu- r..,/.-,. cn í N ll. Wldlr Brn." Dl DEMOCRTS DE T- PETNNG " Suprm Trbunl Frls Os bx ssnd, rsnlr m tptnlng, Estd dc Sü r.ul. d» dvrss prfssõs c prtncnts várs cpn nts rlltccr-, vm. prsnç dc V. lxs., nr.t mmnt rm qu s pr\t. dt d lulflmct- pr ísüc rqrí!: Trbunl, d trurs ntrpst prl Prtd Cmunst d Brsl, rxpnr. s. unt: m td prt- <! mm- m qu rn vrdr - ccrcl. nâ í xcluíd vd!--.- fu,..,r,...,,.,..,. ):,. --,»...,... us!-r-,, nulnd jf dc m últlm prír d pl T. S... prst-rn um nrí-nd scnç Brsl. l.-.rrj Nç3 r-.jrnr r- : m cnsttucnl." Scgucm-sc \ DEMOCRC príssôs. dmcld m Snt mr Rcf Prnmlntc. cldcrnd qu "crts grp.-lls" pllcs ncns dmnds p ód rruccnnl d t-.nu.sn sstmátc, cnsgurm rrumr d Trbunl Suprr Eltrl sntnç qu cssu rgstr ltrl d Prld Cmunst d Brsl; cnslrnd qu qul njust sntcuçu d T. S.. nvlvu um ns mrs crsss rrs pltcs dc qu h. mmór ns ns d.: nss hstór pltc: cnsldttnd qu cssçfl d rgsr ltrl d P. C. 5. tnsttuu um trmnd.r jurídc, cntns slnturs). sgurnç c d trnqüld d Exm. sr. Pr:,lr,t ds Sn- pv brslr., Trl - FcJrnl: Nós bx fl».-:n.ds. brslrs nf--. plms pr s sntmnts pmr Trbunl Frl, s slg- Drgnd s ès^ clcnd Su- ONDKES, pnlrlótl cs cnhcmnts ur;rrn»r ds mmbrs ss f-,gré- su fé rbust nnr. pstulds d Lndulf MágllSs, gnr Ms.- ntárs d prsnt, rfrmm Thmr, rmnd Src.t. Lurc 27 Ü.P.) Rü-l Km crt trch»l cdllurl, fltnd" r» cntuclcm prvcd dz Prrvdn": "s r--d:ts fl Trbun!, trvés dc V, Exc. mcrc pstm tds s rlnh, Rbrt Mcd, Jul R. p»l êxt», dn snfn d" crcls dóm n, Tr:» cltv d p-? sátnc n sntd d>- frr vltr Br,- sus sprnçs n ntgrd ds Snts, Brnrdln Crrls jrnl ". mr ár trrn n ;! rrrnt. mcrátc, sm mtl ds suprm:- juzs dc Nrnh,," qrpnr» Lbrtr,cm dtrl, qu f rrdd n pnrrrln, prém nín".» pln mssr Mscu, dlr.,.-l»llv nã nn cmpnh h pn t qul ns prms prgrdr, nss Fülr.d. ;u r-,t,3 rucm-cs d ulgnjnt d rcurs d vut Mglhãs Gms Sbrnh. GncçS, Jã Sntg. B;n» frmn cnsrnd ntr s mdds d»:- nt õ lumn fr cnslírd ntlsftórl" qu ss tr lt.ôrt P, C. 3, cntr ut v m pn.»:.-» mlh ur mcrátlcs Vrgíl lsã d Crds, Pdr Gms püfnuld n nnn pssdn D - n "Prvdn" Pssnd fn rçvln t c-- ustv".! prá ln:.r. rtnhcímct dn rcurs d P, C. grn rcspnsbllldndc dc. S. E., sbr s Mrs, qus ps mu ds Snt;, L»n tu- ás f.-.zcd. cltvs <- llvldlá já Mz lht.-- crstp t»,» P,-..-tln" Crn ^Tl. prsrvr snsss glrss trndf- js. Mussl Flh Lfyt K-s d? Olvr. smnrn 8.76D.000 -!cr.s qu mults tzndus sn«dn cut- lgld, Vv Cnsttuçã çís dc lbrd mr á dc- R, c SU» ft.fcquctfc vlt n ms durm n».-c! dc d rpr m msm dtn d :m n rcr; n rrl» dc.urf- lrll dc 9-6 Vv Brsl! pssd, Dz, tduvl, r r \:,- n ss.) mrn, c mrmnt slvqurd.-r tn- nurcòlnd d!»í.- um ssn tí»?;: c - Nr.rc50 Ds 6 Olvr, Mn rns rglõ.» nn drn» r.flclcnt lr.»-»rlf.r!plt às, r».!-,»» c RKultád. : ntnw :,n- justlç nss Pátr, d fln, d cntthfs \fí cflf rjóvr" s -" ntã nl.rscs n.n - d..»., rvírlnl, l rt Crr d - v r. tlctl lht trl.n.., Jf Frrr, O: nsánl dn "gruplhs crts p-v rnt n nvrn. Os!r, lívnnê ü-r," mpnhds ÓNllnr dôíl n, cnclu cm tnplnlrrn un ur pltcmnt Jôbn»3 zhts nn.í l,] Ctuc "Prvdn", "fu-nnn -.! trm bnu» rcghnc dc rrcspnsbb s prncps scntcmnk».-r.-»rj^stln- ü Stnvrnpl»â» nc nc-.ns hvr cnstru!llldnd<!. prn rápd cm n \V; hr rthrcu Clds,.."» j Js» líds m nss q qurd Brsl. ntrncns ncnl. mr. vlvlnícnt dn -jrlf- du-l Vr Scrnn ít, ry lcnt sun tl lt-ntr d nm s :nn -hqnt»tjqtcr!c dc rt;". rlnd Pln Qunqunnl. plnnr, julnqunnl" Ds. Òtcl Lurctç, B- NDÜSTR YRWND t B-:;,nt, Frnnd ds Snts, Crls d Slv Estrd, Mt c.»,»js Rbr, Orlnd f G-ms. 0% ns cmprs dc 2 u n nv rt _«PERMNENTES CrS 5,00 j bs dc ól, r,m lctrcdcjs, cm grnt ds n. 5LÀO POMPÉ - - Ru Hddck Lb, 4rZ. sb. Tl prsnt st núnc Frnnd dc Cstr, ]5 Rs Cvlcnt. Enícs Brgs d."! v, [sí d Cnnj. Lpld Stlsr, l.- d Pstn," qum-sc :rn.» dc utrs -.tttrfjsl. DE PTROTS PERNM- BUCNOS "lxm, sr. Prsnt dc r.» mmbrs d Suprm Trlht-! r Frl Os bxs ssnds, cddãs brslrs dvrss Brm lnh rlndês crs, mtr CrS 73,00 Trpcs csmru, Pcr Pr utrs mrcs crt CrS 350,00 Csmr "urr".".ml mrnh, mt. CrS 220,00 cm dc 2., mtr CrS 80,00 ms crts 20 %...» ".»-..»..,. ^ ns cmprs suprrs 20 ccrts -»! ,.. "cn- cntr qul s lvntu snç Jurídc d nçã pls vrs ms blzds d cultur jurídc c plítc nss pátrn; cnsrnd qu ntr dc bcvs ds ntrrá cm julgmnt rrnr.s t r qu P. C. B. r-.rr d njust dccss d T. S.., plm pr ss rlnd Suprm Trbun! Frl. u "vcrtdfctum" sntd dc qu su.ulc qul sntnç njust, mptrut ncnsttucnl - vrdr ncnqruínc jurídc vlvnd, ss md, í) lgld Prtd Cmunst d Brsl qu, justç sj ft, t ljc tm sd scntlnl vncd dc nss npndênc, pnhr sgur d bm str, d rf>.. rí^l --.7;.-.-.W.-r l tt W Íss.) Dttn-l Frrtlr rúj, cmrjárt; Pul P» rr Brun, bncár; J Brrr. prár; J Lln Mr. nh F.r...». stvdr: Mr Splnrlll Mntr, csturlrc Ellr Nuns, dmtc lt BttÜ d Rch, cntdr; Rrclll Prl» Frm, lft." Sgurm- s 50 ssnturs). Tmbím dc Prnmbu», d muncíp d Mrn, f drg» d ns jttlrc.» d S. T. F. M» jttlntc tlgrm: "Nós bx ssnd, mrd rs n muncíp d Mrn, Pr». plms pr plrt mcrátc ss crt justlç. frnd vltr lgld Prtd Cmunst d Brsl, cnsrnd ssm frr plítc tmtd pls ju: d T. S. E. qu fcr clr vr slscnt ml ltrs. ts.) Lux Gnzg lvs, Sturnn Hlnd Cvlcnt, Mr Luls G» ms. sbl Gnçlvs Gu/r, ]s Frrr Slv3, Hcrrnllnd» Rg Brrt, Crncl Vr S:lv. Mr dc Lurs Olvr, Pul Cvlcnt Prr ntn Pdr Btst." Sgums ms 50 ssntur), DF, TRBLHDORES EM CONSTRUÇÃO CVL "Sr. Prsnt d S. T. T- Os blvs ssnds, trblh» drs n CcnstruçS Cvl «prgds d Cmpnh c Crbus Rrlántp.jg. c ltrcsts d» Cmpnh Nncn! dc nstlçs, vms plr pr» ss» lgròg Trbnn.l n.«ntd qu fnd GjnstttS f» l»ldd,- d Prüdc» Cmunllt d Brsl, ss.) Fruncln Frrr Gnçlvs, Murl G. ms Nscmnt Vls. Drc\T ç.rg d Slv. Mnl Ctn Fábrc d rmçõs rtlts pr Gurd-rjjv Smbrnhs. Eucls Ds Ll nd pr tcd -- smr n h s, Rurc-chuv ns prtnc.;, tn-s s pquns rvndrs. RU D Funds - LFÂNDEG, 29S R Jnr Rmtms p! srvç rmbls pstl, pr td \ ür.stl, cm sctcc.m dc CrS 5,00 Cr lu d D E rj. tf,. mttmttmm> tfms m twmmmmm lfâng, 32 XMO À RU URUGUN) NDUSTR MRCOS PRM LTD- t..-tl»j,.w».-.

6 Pá2.rj u t»0hn.m..su ««»»»?»»«_»>_n«<«r»t»_.«j,««-»->-»<wt<»»->mk»«w TRBUN POPULR fc-^r -tfr. $ " "r- -V»>Mw«M.u.j>l»»« l-.r M»-»«... s-m>»_wmft» =-! tl» 2 U. -? V ÜT fr» m -.t. M?f-. «í- ; -»&C Cf-lf! # T»V " : 4-»f 8!_ -... P t tt. m um «_- íh Tf. >s ; tb -.,.lj-, -q L-sdlj US 4. lt% Olrr;.-.-:! MÍ-JV n? TO-, ;.-b v ô-llllu.r: >-.rnr Í-TT «. l «" ngusts Stuçã Ds Mrítms psntds O vlh mrítm pus^l cm CrS 3-HMK), pí..w»u vr Jvnll m bwsç» «J -..!...h..- cttl.l.-. «.»«;.-..Í... - E prs qu ds tnhçm c pm prjt d putd Jã ftttml<kpm4_n««mzn»?, dw l m ntw rdçã l4" «_,;»t_«-.»» l_..«.,.. MfMCtM du t---- HM - "»!» -.._, Js. «t,rj«, f.r;.-. _ c». F4 4-mn-áh _...). -»,v..«h,.t _... l-.l. NfrM BMÜt»f..«j44. MWtM_t_.l JW.J»» f. -4f MpM #! {>.»,r «k» m OnHtM llll-. 6 f-fflmm 9t -«-. «T»» OMfM»-" «V -.-.!«. «-»»..»»:«UfftM.:»..-:._-,.._ mdf 4»-«4 4<w j.-.-4%4 «4< r»«lrm rm ttsdu fungulm Mm m P«# pfmhlmr» rmmmcw M m «í^»««#<»»?«>«4m «{f9.ru» NN lr.»#, f-. 4 J» ««4-» NMpUMl4» h»m p» ím Mtn «JMV K9_n :t,4.«#». «M.KÍ4-M 4- í4s»» ;«.<: -,:.:?- 44 Pm».!".. ttf fl»l>fw «lnl«l-ts-m punu»d_;- 4» í.m.r m»» f«4»- 0 t» 4«f v u«4» uwn> 4". HllW. 4tURl-} «H» Wl)«ã=«pf^llU «fl-hv>, 4 km ^...-- n míb-»»; j««.-<<» «#j»%#«u4«n»«í- TM«í Und^lfu f44-4<> 4:,Vf#l«,»lh«. mr.nh<lf» lfomm> H4r>»pt J» 4«í".lí p#< -!.-.<..- Mr «ní». Kl»» ;.;-.-.;_c.,í gttth ffuw m«í-»l«mm..«..>.«w? ««nt. MlftftRf r r.\ uu tl» M PO» P08BK TOOÍj«4 C-n44<t 4c 5M 4«-.!.< - -.U::. f =.-...« f.ml»» l-ílu,, rl4í»<l«í d«? jnttc J4<# ««4«r nrwím p- MM Mn» «,»«n«f. 4-<-««>«r...". tf f!» f"«_ rm >?, : dt Crf StlJK qn««:f«m tpí» «>» 4í#tv ««- #tr «.. pn-. «mn--t-«:>"v -- «u«.- -»-:- - - mu rnlm 4 M «DN. «r-- -.:-., 44 «>lr»í«l< 4» cíul.d». 44 ««n <-4-. f«m. CU j4 - t..-;..»..-.:.:: - vlh -- r,... ;..-_ : : 43 -;. - «tãrd nf m : :.!: M-.-»m. Ot ttm l-r^r, <,...>.>» «:» <: -..; :r_..:; -:tn-c c t-t. 4 n-,»v» runc.. >.;-»: mfn, vd «r -.<.,.....>-> :-» --:!- t- ts nc.! «Uv, < M -;!.-»: t. :?.-...!-.-. ;>!-. r í- mll vm m rrstnd «-n mu-! ms=..:..-- tt ulnu Mtt rrufr mu lum.;».- <tu mnn.-> vt-ltut 4 > uxlr. -:«r. > <!- : <: -. qu O 0l n» pd..-tr «n r lb. ;:! :-rl4vfl. T>tsrç\ pr pbr vm «mnt. :...«tmp rt» um lm gtmom n#««c-f» f-"» j-fí»» ««< \tm h j-sr 4. «f^ tmt nu%-cç,> d" ««-«.»" f -^á-! yp y^",_b P-P ~---^h >thí L -^ f^j -^?. V Q - m ««! v: WÊm\\\\9ML\ {-& O «-«».<m«..««,. /-4t -..«..,.#«</-..h..!.! <....r «.< um trslhd.<r ptrntd 0900, $0 4 _ 4- ««««:«.; ->?fk><tm< l»»4 r bíj.üj» ür «t _».-...H u-.,;<.,-... _j. 4ts CmUth ttm hmn f_» ««f.» 4.,»«í^ «.. t",-l í«&f. #j» rt_ { -, t«t!rft! H - <» j 4 «p «: Jul.«..-., hmm< <í«l«n».çãs. m»» «mt l Mg BW «Ffí»l»M»> t3«f {-l- ;«4» rífcpj< _.,«, «^ rn.; }.>.. hldrt.-:«m» 4»t4- ttm fãfçs, Fhíst^ v«íh;r# «.«.«_ J-» t#».l4h ««-»íhtr«l M 4r m«h tls «.»f# «VMl«M J»V, W {#«-r cmls um «">{Hm dt Jr» r.mhvt. t.tt ty.l lu-mmod lr.» lm «fn «.»}&.. r»í% 4» lr» nnh «umçím! í-rthf <»4 Om ^-»:-!>l«, ««. r._ ^-4» «!.:«.«.. «"Mw., -»-.. n» tnpr trm, M»-tM4- tpt> rm hu»», l4»4. $ f w dutltm # j-. «-... U : -«SS.!!. ^ u^r,«-»?2ml -pm s^ "4^ ^--- ^"ZT- Vm " - ONHESSO DC EB-FLE5EUyl llks 4«éffüíll S 4?f # #.».. un Mt rlur 4 nd. >. m4 - t«- RKMUr flouprkf OC X-» v..!-. ::"«..» u#» d. tu rn4. Rl<«4 «l«tf" : «t. -.. tu umh-m: CUs--) m»kf»-:d> rm r.. «««m 4r,r t 0» d- lfí.4- d< :..- -»- lm m íu cd. D nd :..!.-; >:. nun furm pr cl.»mr à vd mu» vtlh «lh rvt-í. -. fím :--- rmlh um pr d ócul, m truvcu h, <u ms»«..» 4«!:..:..:...;-!-;..-!. M», t «- -! -:... tm.-, -t<-.-. -!.«:.?;::..- tbm qu «> «fr c m rm fmíl. Entmtt& uxl, rrnjr -/. qu nsttu" ná lh : : dr. rrnju rm um cmpnhr mu p.».: - brd d um l n mr prtu Jln vl pr Cptl Ml»n n 4br«- clulíl "" J{" «--, Ewndr!! n... : «rnt trrâ rn» mrítms MU t «:.- pr «mn. w qur 4rtd qu vm pr«xur Étr mn «unh m n»» tâ lnr. Qund.-;... qu PEÇS E CXE5SÓR0S PR UTOMÓVES EM CERL -- PNEUMTCOS. BTERS. DNMOS LO3 8 DE JULHO R. Mchd Clh 55 - V lj - Tc! br 4H-. nd. c«n«_.,<>«5 DE OUTUBRO M...P. NPORMÇOt Prtm 4 TRBUN POPULR».. t<-» ntkí v. mu»?. j.» Ohí.n. 44 TROUN POPULR > «. n nt.u 4 u Sf OHRR v. R» Ur». RMJ.-.tl 7-? «- 4«M... P. Ru > J». M. T UJKlfK-KOO pv w; JOMVXL8 C f.;rk_-,. L «m J- v qund»! f.~!» >ü d. r fl t qu s-t» 4» _, vm lc tum 4r u tr. v 4qum m.»r Rclmm Os Frrvárs D Cntrl íj mdt Orgnzçã Ds Ouérs. >! _. w. ÍTwJ í%rst% bbmn NGLES K MELHOR DOS SERVÇOS DR PREVDÊNC SOCL - VE L0S FERROVÁROS NO SE POSENTM PR NO MORRER DE FOME - SO LDRÍOS ODOS COM O PROJETO DO DEPUTDO GOSTNHO DE OLVER «O VEREDOR NTÔNO SORES. N ESTÇÃO MRÍTM, DEBTEU COM O PESSOL OS PROBLEMS D CORPORÇÃO nlnlô.>..<» 4r Olvr, ««.pulr ldrr 4« frr 0 m» um ul 4«tr. Mk. Cr r.»4 4t«ud»n44»» -. -> -..!:«! « ;. ;-.._,,r. -)U n n. Mmvr».nd c tr ü «= mrum é qu»...; :c<.-.. qu r ;. b«««._> nd. Cntrm qu putd J mtg^f 0 qu«-, rr;-:.. um ).f«t. d«n 4. -r 4 «Ru»-» r 4» ->.- > r!...!>»;.::. tud. - CU -- " dl qu é> : )u humt» d»"».- pd pr td» «>f...::-- qu«-.. n -.-:«..-. m qu»tu, tmlnu J- Cândd. OK XRtTMOS TRM COM QUC LUTR PELO PROJETO O vlh mrnhr tmu h flr:..._,«!...::> u s ldír».- «mrítm» «>»t4 qu S um clmd qu. p«r l um «>r.!.> dr t-í--s Í..!. : pr fxr _ véxr d drtr» qu luum m d«lc d»u.- Su vrlh tnh.:.r. Entnd tg d V4v f rm^m--», «f»»r/mw«í»t- <^»,.Íf_èLV.^% fmà w Hr» # M«f»» yl..;«f-í»í^-f-" í_j_ ^^,f h»ü_t_f m4h» 5 í»«^«p 6»fs»«í> d t»--»#, S^ÍlSt. ft. «í&^^:íjft3f S hwm» Rfr. f:»hn.«f«?n- «_O r" lí» m rfff n.#» \»?\ d& lmátt f M? - Pwm u,3. t. rtváí?» PâMlfM?m«-ppsf- tn mn Um. pãnd; f^? frfsl» pr bs«í.;:..!f.> «M trm, Trm ^ft^s <rr;.- <» ff» ««ífr- lrr»<<» ôtír prcrs»! írlsr;.. 3 P,:í»rrs > w» «rw-ívlr; JífUU4^; P_n..«tí-í6-è«- l.«.» pr ttr,-t.v--, Tru-rj..«C«m PàWr "f írs.n- Cs L."rr»: Onv :m< ü fünn»!. SruW.tKt dp - Tíbííw.t,«-- r :;... f lu- JCã í» «-:;..-r<. lupur-d- gstnh tvrl.] M C«wM«4ÇV Oírtt. w. mw rjw»»<-» pn«;«v>4 ün tt<t d mp- v-lblw«-.r«-«guèrtú d tnt. «r-lttc s Q." M 8<h Prífl rcbnd W«lll «ylwf.ftí tuu C 8l 8UlO d» Cít!fr.< -f. /rr...» J Clt l»wr jfu "< Hm? mh d» uãr. Bx, -Mçá p ;«-,.-. d lvr bm. n!rr nt.lk r.!-/»»- p?» rrt.ttrs. --.r» d» 98. Qtftqur rutrj nfrm-!».t,4 ptrrcdt u t..tr» Sm p\ Drlçctlfl d CÃrnr U..!f!n» d Lm, n R d nrr..:.- :. R»nMtt, m Méxc. 3: rl 802. tt ,» «n rrm ultr; -..: rt-dd 0..;:--. cn} rspr du. tx> Jp-tlnd» pr» d nt. Hr-flt t- 30 rlmbr P«t. qu S«.-t v.- s trhlhdt» d FOvUrl» 4 Cclrt 4 llrrí, drpu» clrtu vrd»b rjud d rííd Lvnuuttt 4«Utl. mmc-fü Kmp» m cnlct «.-» cu» c. cmpnhr».- t.. -. «l brndu cm tlr» > p«b,«m».r cd lcl 4 trblh wu! ; dc :«;...--:. lm mrlbr rmr- p dcícn- ;.!» Cur M »«lm, n lh nlcm. ntnl S.rr» Olhr, m cmpnh n»v» rpórtr, ««n í..-.-, 4 Mrítm, n t l lngmnt cum r> crruvír»»wbr»r». ccft r,v. u rr«-..-..!.-:r t-, r. prncpl ;".:-!r«, ur um n«<r». t.»..r mrdl rtul»mcnt 4.» Qudr»,. - m ltr d Qudr l. qul nncurm ml» rm "«. < tttá tnd xlnl. M l» drlr pr um pm rch quj rjrt.tr. m «plcr 0 prjtmr. t- -. _,......_._>_.._,..»_-_ O Prcr D Mnstr Edurd... Cnclut^ d 3." pág.) lt^, u nà, rl) lgnd» Ktctár: ) pl curc d pr_-j; b pl mrt; d pclu rnunc xprss; «_> jc su j)> ru, ns.,...^ s J d rt. -ü tí C».ã.Kut;à fdcrul; r pl rn d rcglslr«l d rspctv prtd, qund lncld-r n. 3 d rt; -J d Cnsttuçã Fcc.fnl: -f) p?l prd ds drt, pllts". -Exctund cs d ltr. qu U-us3rl «sgur, tdós s utrs stã mnlícstmnt cmprndds u mprds p Cnsttuçã. Br b tnl, p dzr. nfnlt sc xtngu:» pl curs d prz: b) pl mrt. Pr-c: vluntrmnt, pl rnunc xprss: cmp.:.:lmnt ) ns c03 d 5.9 J rl. 48 J Cnsttuçã; b) pl pcrü d-.-, drt., plítcs. O cs nuncd n ltr d rl..9 d prjt n t prvst p.. Cns-.;,ulçãu. prcv.st pl Cnsttuçã. lg-s qu um cnsuí-.u lógc d cssçã c rgstr d purtld pl qul íl lt mmbr «Crpu Lgsltv, pr hvr ncdd n _ 3 d rt. 4.. Cnsttuçã. s stblc: "E vdd rgnzçã, rgstr u. funcnmnt qulqur prtd plítc u-ssclçâ, c-! prgrm u çã cntrr rgm mcrátlc. bsd n plurulld ds prtds n grntp. ds drts fundmnts d hmm". rgum..tu--.?: 8 um prtd tv su rgstr cssd, pr nfrngr dspst n rt. 4l 3 d Cnstltuçã, xnd pr ss xstr, sgu-s ncssár, mnt qu s sus cnddts lts pr s ssmblés lgsltvs prm s rspctlvs mndts. ss cnclusã s chg cm cnsqüênc d prsupnt qu s prtds ã. s mndnts s lts sus mndtárs. S mndnt sprcr. u s ílc prvd ds «us drts pnr-s), nã fr pssívl qu s mntítãrs cntnussm r- :_sntá-ls. Nã m prc vrdr prmss. Os mmbrs ds crps lglsltvs nã sã mndtárs u rprsntnts d prtds plítcs; sã mndtárs, sã rprsntnt&s d pv. E d pv qu mn ò su pr; _ m nm d pv qu srá xrcd Cnst., rt.. ). Crtmnt n s prnuntí sbr ss rprsntçã ppulçã ntr d ps; ms mss ltrs cnsttuíd pr tds qul. ím, l brg s lstrm, s qus têm vr vtr. ps prtds plítcs sã s vículs, s nstrumnts mprgds pr ncmnhr pnsmnt plítc ds ltrs vtr dsprsõs ncnvnnts. Nã.sã mus sss cncts. Vm, ds ms crdtds utrds cm m-u-ru pluc. ntr s mdtrns cscrltrs» nrt-mrcns Chrls-E. Mrrlm bsrv: "Th prty ls nt fundmntl nd f mn r f gvrmnt, but ttful tl, p.üprly npy, fr prctlcl purpss n subrdntln t th lrgcr nds f th cmn gd". fsystmtc Pl-.!.-., 946, pg. 235). Trduznd: O prtd ns ó um fm fundmntl d hmm u d gvrn, ms um nstrumnt útl, s mprgd cnvnntmnt, pr fns prátcs, subrrllnudw cs fns ms mpls d bm cmum. K nd, qunt à utlld ds prtds ns Estds mcrátcs: "Thc ls llttlc bss fr trcstüng th lutur írms f pr.y rgnlztn n; ctln. n mcrtc stt.«, th prty hr.s ftcn rnm lnvu scrvlc s brkr btwcn frml gvfnmnt nd nfrml publlc plnln. H ls psslblc tht sm btr lnstrumnt my úü ctd thn thls dmttdly dlfflcüt tl sscltn, but thu3 lr nn hs bn dísdpyréd. Nr Js uny n õg.h". Ob. clt., pág Ém vrnácul: Há puc fundmnt pr prvsã ds futurs frms d rgnzçã c d çã.j ds prtds. Ns Estds mcr::-3j, s prtds tm prstd fr;- quntmnt, srvçs lnstlmávs cm crrtrs ntr gvrn dc frms fnd.s pnã públc. nmrf. E pssívl qu s vnh ; scbrr lgum nstrumnt mlhr qu êss nstrumnt sscçã rcnhcdmnt dfícl; ms, té gr nnhum s ncntru. E n- xst lgum m vst. Nã há cm cnfundr -vstrumnt cm fnld, vcul cm substânc, crrtr cm cmtnt. Ns Estds mcrátcs sã s ltrs qu cnfrm mndt s qu ls lgm ntr s cnddts ds prtds. Muts sss ltrs nã sã flds prtd, cujs cnddts sufrgm, n m cm êl s ntfcm; bc su sclh, nã rr, cnhcmnt u à cnflnc pssl. Qund, ntrtnt, s puss dmtr qu s mmbrs ds crps lgsltvs sã mndtárs ds prtds, qu prtncm, pr csã ds lçõs, cumprr lvr lòglcmsnt cnct às sus nturs cnsqüêncs. Nã vr ntã, pr- Jt lmtr-s clrr qu mndt s xtngu qundn é cssd rgstr d rtd rspctv, cujnd n- "Wlr nn 3 d rt. 4 d Cnsttuçã. Tr frçsmnt cnlmplr tds quls css cm qu sprc rlçã mndnt mndtár. S putd, pr xmp, bndn prtd qu r mmbr qund f lt, fr bsurd dzr q- cntnu n sr mndtár d prtd qu rlgu. Tr-,.- cnsrr xur.u su mndt, pr qunt, xnd.. sr rcpscntmc u nu _. nu uu u uugu prtd, nà.-. tntr mntrl d n prtly qu prvntur «...s.s., qul...u mudt lh cnfrr tmp us clfvôs. n nls, bm p::lvcl q_. s vruquc, já rl-..tnt crru, spurt-cr u «ss-j.vc.--sc um prl pítc, pr cus ultrcnt Uu vsd n ;.. -jc. Lbcmnt, s putd;, s wnrcs. s vrcurs qu. pr csã ds clçcs, stvm rgstrds cmu tn-u.u. ü-.-c prtd, prrn... nnt, prqu «prm rprsntr un n«nunt qu xu - xstr. Bm cmprnu prjt qu ts cnsqüêncs, s uvn cnduzr; d- rr-tu-sc uxcmntc c^ ctpccl d cssç. d mnnt pr lpfrçá d rt. 4,! 3 d Cnsttuçã. E crt qu s lg, pr Justfcr prjt, qu s trt dc m. ssnclmnt plítc, qu vs cnsldr fnr rgm mcrátc, vtnd qu s mmbrs ds crps lgsltlvs,,qu qrm lts cm cnddts dum prtd cuj rgstr f cssd pr m v rgm, cntnum, n Câmr qu prtncm sb ég ds lmunlds prlmntrs, su tl v.nu ltér. O rgumnt é vls mprssn pl lt slgnlílcç su fnld. S um prtd tv su rstr cssd, pr ntnr u Justç Eltrl qu su prgrm, u su tvd, cntrr rgm mcrátc, mstr s fz vtr qu,, sus cnddts lts, n xrcd ü mndt ppuíu yu rcbrm, brqulds ns lmunlds prlmntrs, xcutm prgrm cnnd u prsslgm ns tvds nfsts. Ms, ó pur vdênc qu ss scp só s prá btr ntr d própr Cnsttuçã, nã pr m dlds qu nl nã cbm u cm l s mstrm ncmptívs. Em prmr lugr, nã é Just prclmr sumàrmnt qu ts cnddts, s qus sã rprsntnts d vnt ppulr mnfstd pl vt ds ltrs, vã mntr m sus câmrs ttu rprvd pl Trlbunl Eltrl. Dps, s tl s vrfcr é n msm Cnsttuçã, n drt prlmntr nl bsd, qu s vrá prcurr crrtv. E st s ncntr, mu vr, n rt , qund clr qu prrá mndt putd u sndr, cuj prcdmnt sj rputd, pl vt dlst êrçs ds mmbrs su Câmr, ncmptívl cm cr prlmntr. E ur ds css p-vlsts n ltr d d rt. l. d prjt m xm. Est; mu prcr. P, 6 stmbr 047. ss.) Edurd Espnl l d putd.-«.. mh.» D» Olí.clr, qu dlpf»4br rsnxtjl d Qudr d ptv..l d R»lrd. -.»., n..--.-t...í. cm rblhdur» Frvc cmrv - n... lv vrdr cmunlt c& d flr tdmnt r4rc d prjt cm qucsl&. Explcu s vntsns qu ò msm mrá S «->.[...r..v-:,... Knrcvu, t dv, mprs... -.<!..!.- jr msm cnhcd pr ttd u frrvár» dcblld m lu. mlnlm»» d-tlhs, dtvrnd s.!,:» trm nvds à M luncd, qu s l»r.«n vd cnsdrut-. Mstru qu prjt vs shrlud. prlcgrr s justs dlrrs...«trblhdrs, r trblhnd sm nnhum sll nul. vst trr sd vcdnd., ngrss n Qudr d Mlnstr d lç, ms dc &0.000 frrvár», rm vrtu d trnsfrmçã d Estrd cm -.utrquln. Cm prvçf d prjt qu ór trnst m C-mr ds Dputds xplcu ntôn Srs Olvr, > t...s scr& mprds, sulmcnl. pós rltc «ns dc srvç trã su rslblld»>sp-!r...-. D rfs,.,., tr«".-. nns hvr ;: mç rm ds «c..r:.v. nd::ndcntc dc qulqur frmld, flcnd df.n, Kílrd lrd.. cftr. :..v.mnl d np.rl4..;,.-.n.-fprlrt h pn.u- j, n ttul r sr.ícçã.\ prt; á d,m qu ntrstíc tcju cumprd, l- qu msm sj ftvd. pm p..r-.: n DEPUTDO GOSTNHO DE OLVER Dps dc hvr uvd c dcbtd cnm vrdr ntôn Srs dc Olvr prjtl d putd cmunst, c lhms s sgunts mprssõs ntr s frrvárs: Vn.Ult ntôn Srs Olhr -Vü fr-nrlm ns prut-scs crlt rus.-n.crlf.- O d d Wtn.n clgárâ nmgs «l.lllclsm Mrr vlh, clld dn ur «d frn Qum tcr rztl? Vltrá - l.pldrl.. PCB? Qu clr.. ss Qcnrn Jur? Cudd c-, Frn c. Edfcnt xmpl d ClcslvrulB. O "vrchdr" Jclyn»-. lsmlc Cn Prd x Ruy Fcfl Qu nd tmr"? sfrmnt lngns Qu «xlst n R.."l7 nãls n rtgs lnt»r«c.u«lm». JORNL DE DEBTES t rm ís-r. qu bnfc ms dc M.OD cmpnh.ls srvrá stmul s qu hj trblhm»m, -...u.,. sm sprnçs mlhrr dc vd. \ mnh pnã pr.jl tn rvndcç.s ds frrvárs slv mlhr juz. qur. fr ps í-«j. cr qur «, trblh d putd csllnh Olvr mrc nss l:tc-:._l p v sr prvd qunt nls. -- clru-ns «m vlh funcnár d lmxrlfd. tm ur frrvár, ps d nf-sl.l.m: fvrávl prjt, quxu- d lrr... d Cntrl, qu há tmps, ups lu- hvr dd utrrçt p.rn cupr unu ds css.xstnts n vnd mr Cvlcnt, nxpllcávclmct, cu- utr íunrnr, xnd- sm tr «uulc mrr, cm prmss dc c d c r utr, «p nf sc vrfcu té ljc. s rss c-nnd.s pt Cntrl d J.r.sí csu_ tlí tu.-ds pln nsnhrs, qu pr r.nt nã pgm lugur, bsrvu utr frrvár. REGME DK DOS PESOS E DS MEDDS O judnt fcns, Jsé Rms d Slv, d Pstn dc Cnsrvçã Crrs, dssus: Cm ísíc prjt stu crt qu dc um vz pr tòds cbrá p rdm ds pss c dus mdds xlstn. t...u nn Estrd, qu s mcnslsts tm drt smn ngls, nqunt.s drsts nã tèm ss rcgl. Tmbém uá há unhum grnt pr nós, prcud té qu nj trtm cm dcmnts strnhs ndgns dc qulqur cnsrçã. Trb lhms, mcnslsts. drsts, 6 hrs, ntr s Ü d tnnlc s 7 dn mnh pr gnhr CrS 7,)0. crrspnnts ds ds srvç, Nf ns pgm slár nturn, nm xtrrlnúrs. Cx pscntdnrl» fnz mpréstms n» msll» m m»l» d 0»uu. ct, m» u» dt»u nrm m trnt, psr ««:...,.. t, qu tt- - -.:» brltrlmstr. :-..«.->.. Olhr Mchd trblh n Rlrd h 33 ns. V judnt dr rnwrvdr,. ctw. h. n ntnt, Cr " > cm mmlt, mrn» prtnt qu» dlrlt s. O pr qu. chf turm cnh mn» qu su» :.,::tr. -. tm su mlrl?mprjd» nv». Tmb/m» pln crd rm pr- Jt, n qul \ slucl p«r J» rlvndlccs ml untntr d crprçã, d tcnt lá«-» s drt» qu»t n U lhs Km sd ngds. NO SK POSENTM PR N.0 MORRER DE FOME Su mnhrlr s 030. Tnh 30 n» srv C< «nh»-.r:_ Crf.000,00...«. Prtnd psnlsr m. NS fç prqu prr l.>. d» tlárls tul» n s rm vvr gnhnd nd mns qu nscnlflln c tul. Prfr, pr rs, cnlmr»nrr»ntnd rhuv, vlh rnsd, pr mrrr fm. Cr lm nv gr. rgulmcnlç& d» qudrs v mlhrr -.«..-_., r írtl rmbulhd, qu n nt-rdá clbrr um» cmpulln» pr vtór d. prjt dn putd.\<..-.! d Olltcr drltu mhrrlr».» > ntôn. Vugrn Ávl l.lr ntfru!-:!-::.»u nd rl dlrs qu d su cmpnhr: - U 45 n» trblh n!-... fnd m»m trvlç«cnkndr crr». Etu vlh c chd. -rclt pnlr- rr N ; ut.t ml» «nrc. Tr qu mrrr trblhnd. ru s p cnlr-m gr r gnhr pns CrS mnsl». Trmnd hr d lm c n Estcl Mrlm, nl n Srs Olvr dc.p f «t -«r. prmtnd vltr qur lcl pr lvr xmplrs mprrsns d prjt rgn! Myl d; qudms, pr b- í tí-l nvmnt cr pcstsl. Grrptf» f^çfnáís- RÁDOS..._. < mtrl ltr DMS & C. V. M>.\ MEM DE M,» Tl. S3-M0 :«SM Fgã "Ppulr" Luzr SEM TORCD -- GRNTDO - DESMONTVU Dmnstrçõs sm cmprmss. Prç ppulr & vst - tcd - prcstç& sm ntrd VENDS N FBRC v. Prsnt Vrgs, 97 - V Tlfn mm^m,mk^^^mmmmmm^^m^r^m^^m0^^^m^^^^m^mm^^^k^^êm^^^^^^^m^^m^^l , -.., ^^Ê^ÊmmWmm»^^ ^m\\w^^ ^ ^ JJKf Ü^^-DF^" "T""" >-m ^^m^9mwtmà M? ^ ^^&í^ ^-"---ftílffl ^ # ^^ír_h P < - -! r ^^^!! mmtmmwj ^Mr^B _-_Pf^ r, m\\\\ \\\\s\sm\mmm\\\ H R! ulw k í^ ^b T -f D! lufl BV^ H -^ ^ -% m\\m XmmmVàW l _l_-.^-«>...^h^b-ubr«dm--^tf^k^^hb ü.\l;.sf.\t tlcumo DEXOU SPBZZfÀ U MUtfüb WS, cm vruc ümlcrsuçs plítcs. E um. nt-fscnl, M scnd,, qu pnsv Mussln. ss vlu-llê prsõs, f brgd xr su pátr, vvr lgum tmp n Frnç, n mbrcu pr Brsl, stblcccnd-s "" -..<..> / "- _ -mmn-. j-í su qu.,<»,......,...,..,.»..;, mfr pr justç, cntr rllrnrdrlc dfí nrorlárã prss, pr nss ntrméd prtst cntr mdr lgl. N clchê. K2 clhd n lcl m qu Gtcm gurd prvsrmnt su mtrl trblh bl. tnt dnfcd pl mudunç. """,,,,, ««.»«.«.«.«. «-.j. mm cwn u rws. Durnt trn trblhu nss rm, cm qu è spclzd. Três ds trás, f sp%d stblcmnt qund nul stv n Justç çã xcutr;: O vlh GcmÓ s rclmçõs ds trblhdrs, mbr justs smpr sã vlntmnt rprmds pl plíc d mprs cmpds. m d mt, vvm trsts sgstss, cntns prárs Dscntds m flh n mt ds sus slárs dc fm TRTMENTO DO CSL ESTÉRL MOLÉSTS DE SENHORS OPERÇCE8 DR. cmp:, d pz flh GNECOLOGST Cx Pnsõs Lght. Lurd pl cm Md. EDfFÍCO CROC - SL 28 - Tls.: Unvrsd D Pv v. Vnzul, 27-6." nd. - Sl 60 CURSO DE CULTUR MUSCL umnt s sus cnhcmnts, frqüntnd s plstrás qunzns, n sscçã Frnc Brslr, vnd Ersm Brg t. 277, 3. ndr, n plvr utrzd d prfssr Kllrutr. nscrçõs cmpltmnt grtuts. HUS C0N [«[.0.. K0V.8 cm ds _r.ç 500,00 Cí f00.n "r";.2l0,0. Brlrtgr-. prtldí, cnrôf, plvls p,r, nl rll...nbrtrrl,nr..n pr lzr qulqur crvlrn rápl.l DR. SOUZ HHKHO VEND PECh F0RNO TEXOTÜ N. Esqun 6 Mgu. Cut «l.l d r] flnt RU Tctrln 3 B37 Extns crt nr nvrm znr. rr! trnblhdr d C. Mrrlsrt Kndsèn, mprs mpcr.-ls. -írt-mrc-nn, qu cnstró um túnl, n muncp Plr, n Estd d R dn Jnr. Slctm gurd às sus nfrmçõs, fm d qu. pr nss ntrméd, s utrldndcs, s rprsntnts d pv n Cngrss Ncnl r n ssmblé Lgsltv d lstd, tmm cnhcmnt ds cndçõs msér cm qu stã trds. "Pssm lhr d prt cm gm s mprtrs d Lght cm sfrm s brslrs, sus scrvs, d vz qu nã pm sr chmds d mprgds". HORS DE TRBLHO ssnlm s trblhdrs qu s "bmbs dqul zn sft s Mr. Grhm c Mr. Pt, drtrs d C., ncrrg d, sr. Jcy Bj". O rgulmnt d trblh, cntum, 6 ml svr pssívl. Bdcj, mnd ds srs. Grhm Pt, f. ms trps prsgulqõs s prárs, brgs trblhr 2- hrs sguds, cnfrm crru n d 2 d crrnt. s rclmçõs ds trblhdrs sã rspnddns.-m svrs pn.5 pu.-- pnsã sm vncmnts. Grn numr dt prár»,30 -tã mpssbltd dn rl":.;n,r cs brs. E, pr sr, vvm trls.-s sgstss, cmpds n m d mt, bbcndlj um águ mnd d- cll-bátllns, drmnd.cm strs cslndlrr. pr.l chã úmd. H LES NO EXSTEM EM PR O qu s vê, m P rl, n-s brs d Mrrlsn, é nr.rdüáv], nfrmm s p-árls. ncrv é qu s utrds d ps prmtm, num. lcld dstnt pns 2,5 hrs d cptl, tã vrgnhss buss ds mprgdrs. Cntm s trblhdrs qu scrvm às scndds, prt. gds pr um cmpnhr nu sntncl. Cs drçã d mprs ntfqu s utrs r crt, lém dn nfllglr-lh durs pns, mt-ls-á sm._ ncrr qur pgr-lhs nnlzgõs lcl, qulqur spéc. O lc Bj, qund ruzí,...vu.vrcs,. mtrll!.,>m qund, prcrr r. lcs.--s. uxl ults -»--» _c.«>d trblh, slctnd Hln-.-u t, turs pr trmnds d-lmlr v.lntr_nnt.,.,_ umnt. lmplc ndsw.â drs, Pv" Mut^fâ d trblhdrs sbr sstm- Encc--nm r.. qu sn rfr dcumnt.lh.drí; f u Mn ngtv m rpór..> nn drmátc rus nnf, bstm pr qu < -.m pub! sjm \l.m.-s ds m-. -; -,r, n,,.,,,,.. prsgud.,..mnqd -Trlnn 8.mprn cm su dspns su.:.-.rm n&rl d C. O sr.-lç ds plcmnt n. mpr.c.. r:;..:-j;d... pr um crp gu.íh-, cuj frdn mut : ssnpll h ds «.-n-... cd-.-s d Plc, Espr-nl! U7-P.OS D3 &.-, ).n:d r!c- slávps.>>. <h CS pw- hr, n"c. _._",wd>-, n Bntr,3, s -.--c:..:-,-, n..-- sl. C00 cruêl.-;, v- -) s.>:._ 300 crussrü.. «-v p-stt, :«rl lhs srvm lt cmd f;c -. vê-fc- r.-m Nã rr, v: t."_ d m 400 C-ursÓ^ Crmnrs tüm qu n c---.-rur cm ct-òscím cm cru.:-;- rs, pl, cs cntrár, tc-s qu.- s vr cr-n plc. prnnòncl d qu-lu trblhdr ns cscrltórl...-. u.-prssn..t prbd, s ;., -gdp3 xpulsá-ls d s gurds d cp.u crrl, flmpr rmds c -v.lvr... plcs n Mstél d-; rp -." t trbf..- t- um pôl, n s.-.ntd "" r. stn n.!,,,» t 3S su mcndí,

7 8-.-., 9«7,..-. TRBUN POPULR w-,,« Págn f >->->-J-^^ -rnvrrrr -nrrrr!..n.nfwmnn[nnn.nr-rtnnn^ - - ~ -= ~ ^--^ hr» Ns Estds Unds é Ou Exst "Crtn D Frr" _&f mmmw^st^- mmm^^sm^êsmmsmmm. ès^í ^ v^^-^4h " _»"^%^^»í v :. #..:» -.»: ít _-j.?js?nmst PRNCfcS PERRE COURTDR FO PROBDO DB COMPRECER SSEMBLÉ D O.N.U. PELO DEPRTMENTO DE ESTDO SO DEPOS DR NÚMEROS PROTLSTOS E D NTERFERÊNC DO SR, TRGVB.F, lo REVO GD NOMNÁVEL VOLftNC. TENTTÓR LBERDDE DE MPRENS E NDEPENDÊNC D ORGNZÇÃO MUNDL t. HtttS ttr tl!trt ft. «mm.» ttr uí.j H 4\? 4» r«r» m«u»» trtt rl mj» -w44» > -u. 4 mrs "tm 4H? « -! líllt... J.,...!-.,». M 4» Mtnrtt «tu...». t% 4t tht.. -nh>. Pft. Kè»U t-.n,w» - ->.-., ««4 tut.4»«t.. j.,«. r f t»t«-_l_u grl tu N-- t UM. Trtu-» u d» rr. M CtuUÍ.. n.-:,.. 4». llft/»fl.l,ft,l «"l/lulp-., n«. U4l «U..-..»!»» COBKBl luml M> Mt», <<.«.rt..,-,!...!» Ml-f»tU _ -«tf,,, mu «lt tf -.-n n :»!, }«t fl tf v» m...:,< R4««.«-rllll, «Km 4» u». fhv t- U «< "-»Mf <>»!. -.<:,. 4» fr OKU. Mn Cchn. «.t.-t.. 4 l. tm..-. 4dul4> -»». VtttMrt 4 «...>». 4 rtlt» jb»ut»» 4 Umrs, t. Htm l4<tmfl «slnl trnrrm tf?-»«l -..»«-» Mrt «tr 4 «W.»«.». f. r 4 cb.-r»>»? t- < pr fl 4 -<-»».t? Lllnml# prl 4 rtrr Cvrtf l lr -ít-t- prmls l mkn pr utllr flll «nl» Mcdl-J 4c» rlr Jnl!> rut prcr ln<mptl> HÉ m m rv^ílv K_._- KW MfJB w_w _ÍBí mr^ ^_ü mmm W \_t M_pWm_. À-W m-m 5» «f, < :.,f-.. «/í /. nflffí.nín-t!....,... < u> ctt tp/tí rf "«!»fn ««frr" n mrtt -»!-.:.-.!.-..«. j - Klrnt, O /..:: -.r.-..; «C rf- r/f»" u írr«ctr á /n-. «f# n f-. j tjtlm n4 M llkldn u n Çh<cul4. q ms nt " Ett vtt cm l, t. OKU, :;.,»-»nl-. nml )»«:.!:!.:;, ft tttm4.»- >..»» «mru p.-lrtln...-» n. lrn» 4 ---"» «-»,.»»t«tn«_.» r«««tf 4! l t.... 4),, "«. j.»t» M tf] rnttm «.lu.u, twmlzs^tf^ztt^l.r.r»,_,õ, N-MnSS»»»? -»»^",»,,-.... ^r.-tt.j.»,! \»!--«fr» W#-» 44,r»H 4r-.-..-, » urtm» twttf t»^«.,«" :»»:.. 4..:.< > h»» M4f < t =s,"»» t»» >«nut. -M rw -.l».!,. «mlmlmm >««rf l#. ««- Wff«fM H««< «.»»?"» -»»» llr rf, t lr 4 Kr «"»»««««««.«J»<» O» "» M«lfr»> ) <-» - «--t»» «à-rtl«l-. í«í -»f»t> p« n»»-»t-«^#. fc t fulum s >.!. t -.., «t..-,, «t m t..,....».,. -,!,. -..» «t-l-lltj».-»l, »;, «.»,! #-«. r,íí ü» 4 rpíulm uu «-»» t- «4»f. t) 4 mm!»»».» «.«mu,, n».»-,./.»,,».-- ;. : M K»4M l»l» 4%»,M4 h tpr-tn «mtl»» ttt»\ 4» l-.»» f/. t«,bí» Uíl#». l»l rt, N -...» 4 «l»»l«f<r rn» N»% Vru -»».«-.»t#».«.» 4C -.l,.!l»!»-..»u»»4>fr rl«> tn 4 -tvftltm, «.ttm O «! -» VMS «Ull - rn- pr»» <-. u l«l!> t -». n»ln» <t ku».» trl <»» > > ru. ; «4 4»» «:<»». r,,, mlrflf f>..»»tf>» f» rm t»» >»-.«í»> tl w cnlr frrt 4 OM. qu» OS ESTDÜS UNDOS SO CONVÉM CORDOS ESCRVZDORES TURQU TRNSFORMOU-SE NUM FEUDO NQUE - DTDUR ECONÔMC E MLTR ^^-^&^^^^ V^^-^^^^^V 7 ^? -_. r^-^ \ _ P #C- \ ^--fc JJT ^^^t%^»^ r ^\S^^mt^^m^á {> ^«W«-M _? t fà ^«/. ;;,, u «_U fr. Jrumn, c/j» í durd 6 dmnr mund. Outrs tvrm ts dclr-. lltlcr, Mussln Hrít... Cp.vrl-.ht ntcr-prcsj) mnt n xérct. dc xrtr prcssft drt n smnt» Ccrt «trcs nftl-ncrt BO vm fznd um crmlc ufftrç d prpgml pur c- sbr plítc d Turqu. sbr rcnr, cm lmbm Buflr vrr.: dclr cssínr d ndscutvlmnt, cmpr.slprrm nrt-mrcn S d mfss.t Wlsn s p- "OTlll" Turqu cnvcncr plnlln públc mumllnl ps qu rcbu, sgnfcm «frs xtrrdnrmnt m- dc qu dutrn Trtmn tm lubrdlnçl dlrln d Turuu pns bjtvs flntrópcsc rns d strngr. pcfc. Ms um crctrístc d Ess dutrn lm sd pr- rnt mund sb dvrss ttul trtvs: cm um prfum bngd dc..nxlln u várs píss, cm um lnn pn-urpt dc sslstncl cnmlc. tc Ms crd t ncltd nlr s Estds Und Turfun mstr n tls «qu rlmnt st cult «ttr.s ss dutrn. Mstr qu spéc dc "uxl pm r«pcr<r quls píss qu sclhrm cmnh dc Mhrnr s sus lntrp.s--s nlltílíf. strngr, fm dc cnttfulrm um prnllcmt nslswn» cnômc ds Kst..ds Unds. OS "DRETOS" NQUES nsldcrud uns ptrus trfu crctrístcs d crd nrc-mcrlrn, qu mstrm us vrdrs bjtvs c u ntrzn d nssstíncn nrtmrcn, prmr cs qu» l)5n lr txt 6 ctgórc prcs lfnç.- ts tttfttós ds Estnd Und:) ds brlnç-s d Turqu. Os Esld^- Unds têm dlft dsp- qusqur n- [frmçoès. c rltórs rtrnt à tllzçü d nxl;. Tm cntrlr ds ns nsttuts rgnzçõs turcs «tu stjm drt u nrhrlmul rlcnds cm prgrnrn uxl nrt-mrcn. Pm, m qulqur csã, rduzr U cbr cm s lrncímnts. lom xccís d uxl lunqu à Gréc, hstó- nf c- nhc utr xmpl dc cncs- dc crédts m tl bns, qu rtstrnt sbrn d ps bnfcd" c mplc um nfrlrénc d t ns sus ssutts dméstcs. rt s trn «l ms cr s cnsrm s drts d mssã m!..nu nvd à Turqu pur cntrlr plç» d "uxl", lm jrnl lúlrfr bsrvu mut just- ).n! -.c rlfc d mlssl, Mr. Edwln Wlsn, tm plrs vrdr dtdr ccnnml-. l.nl. ílc cm rcprspntfttts cm tòlns ns nsttuçõs mprtnntcs d puls, prtculr c/rd lurr--mrcn: pnr vrs vzs cl rn-sc l qu Turqu v utlzr uxll.. mrlcn xclusvmnt dc crd cm s fns pr s qus f cncdd. Qus :ã llsscs fns? Utn sclrcmnt utrzd rfss pnt vl rcntmnt n scrtár ssstnt dc Kjtd, Mr. Wllm Clytn, m clrçã ft prnt Hmlssl dc prprlçs d S- nd m nn. Dss Clytn nu nm utn dólr d sm stnd à Turqu sr utlzd cm ncssds nf-mllltrs. Td uxl mrcn srá usud pr rfrçr mlltn- "sm, qu já ps nrmmnt slrc cnm turn, l-stmulo O MLTRSMO Lng dc mlhrr sll - çf cnômc dn Turqu, msstíncl mrcn s lz srvn-lu. Um nçs dss n rtrçã tds s rms nã mltrs d ndustr turc. O jrnl t c.">n Pst nuncu pucs ls qu hvl um rduçã drástc d prduçs dc vdr, tcds utrs rtgs. Prllmnt, Turqu v s trnnd cd vz ms m- MELNKOV rhcf d tnlfl mllr d - ; Uld n Turql pmmtl m chgrm ur «f...!. pr x<.,-.-.- \: r.-., rnllllr rm gu d p. O Jrnl lurr "Vln dw < -nrtr.-n"» qu mult ->-.. t..,-,!. rllllrr r-.l-».m chgnd p pr r nr xrct nrnl. bm «-. -r cm r. -.-::;.. U Mrd rprt. O c»ldn mr d rnlssí mllr prm nnl d» Etl» u.-r. n Turqu nmp>-s >» fl- C! ur.-jt.». O rccunr lurc», J mut cstumds sn-r s mnrttlsls ulrngtrs, r»ml.. n.u.m--. qu Tur- <-.í lm um nv ptrã, lslrm dnt d»s mpcrlllsts Murlcn». fznd pulvl >! dclcr-s n lut cntr mcrc. cxrmp d "uxl" nr- r-mrlcn.. Turqu cntrl-u pr rrsslnc muts «-. urpus pln Mrshll, ps trnu clr qu ss prclmd ssstênc ná pss prtxt pr um vrdr...-up...;..,.»4-t.-,.l 4l4ü«.fÍ 4. u. t t- ds.«««;.» r «l»4 d «l»kr» f ^,u:» s :»;..,.,, ku -», h.l í%l nl< <J -«&l --> 4<rlrH l,ím»«" -t «t.-.»: «H»«>J.t;-.». r.,..=..!,,-. tt 0 m»». um.j»-í 4» í-««» «!!» 4>tl 4 m CMlr lmff m -» j r»-. «««<;»"-««t»«.l... d ONU t m» >» mnnmm... Zé Qmt SUMr» Uu nt»> «.-».«... â3..».. TUMn un<«l / m\jj ^\f&-mm\m\ 7 0m%mltf 4 V^lKx^ WÊJt tf»_^ mmj/ wwm HW " --»V"%W»Tr" _ m yfc \W sslí^ 3w tr lnt n rhttl ntttl m Ud nfhf, cíj ff..-n-jh d í tfkj tvkm íhmj- «tl-cmtmftf.227 MONSTROS NZSTS SOB GURD DE PENS 8 POLCS m. >.«";VE J4pf^9!-«K.»f - ;,, jh_ w bj^_ j» _W&mwj\mX2»-l - >+ -r r_<. à jm vm v^x_rhb9v H«k. l w _ m B_- «_K <^-B^!_^n52ttFl_r\ H^v - B,ff KjVm Vt\-m\um, tfcghhr- v^p^^-mj-^^v,-t!-»x--. rv ü k_2wl_&4_^t ^ KjB M_lw»«- f«_fá^tl^^r- W ^^^H _h H 0_r _. ^ ^^Hk.4-, "l ^_^K_^_^ k_^_j ^ W_^_w Jm k-^0 Js mmmm wt^r-^r _SS f_e-- H 4_C_r 4TmmFf~~flí l_t".. r^m. 0$»«k^{ mund ld cquccr «trcds cmtds pl nzsts nlr mlhõs? m7/ü«dc srs humns, l v rm nm /..«. n-fru qu trdr d prá frnnrés Yrrhr prclm; ",\s mllrms pr. slurl mdf-sc rpdmnt nnss fvr, m brv srá rprr n njustç tl qu stms snd vtm. /> ntú, n ld dt nsssnv mgr, smgrms fnl cmunsm!" PUS, stmbr Pr «vl.» tult», dc um r -.lí-t ncrlvl..-...n :.. lpc dss f Kspcll pr TUS POPÍR) lntds prl qu cntcu n «l 5 d crrnt n» cmp <lc cnfnrm vlnt rnpnltt ntl-svêtr d mprlsm luqu, l dc N, u llutc Crmn, nl m. prpgnd gutrrr, n s chm rclhds l.j77 pcl»s últms dscurs dc Tru n.. Mrshll, s fscsts frncss Já slu tmnd tl- LUT fl MOR PRTDO URUGUO CONTR O TRTDO OE PETRÔP0LS «El Dbt», órgã ncnlst Mntvdéu, cmpl fts cmprbtórs d crátr xpnsnst ds EE. Ul., s su nnndênc O sndr Elchcgycn, lr d Prtd Ncnl mr d Urugu) n Snd, já ncu l lut d su numrs b cd cntr trtd dc Qultndnh, qu. n su ntnr, clc s píss ltn-mrcns à mrc ds mbçõs d "clss d nrt". Ms st "clss" scrv "El Ps" nã lmnt mbçõs cnqulst, Jms s mtu m gurrs xpnslnsts, nd ms tnd ft té gr d qu scrlflcr.s pl bm ds ms... qu lh rspnu "El Dbt", órgã nclnlst urugu: "Ml nfrmd stá clg u vu rfrscr-lh mmór". E prpóst ctu s sgunts fts: Qund s Estds Unds prclmrm su npndêncl, m 776, su supríc r mlhs qudrd.s. Em 803 cmprrm à Frnc Ltlslònl pr dólrs. Em 89 cmprrm Flórd pr 5 mlhõs dólrs. Em 846, mdnt um trtd, ncrprrm Orgn su \~ ^m W_WLnm_m_m_^_W/ÊgU_Ê_^ 7 RETLHOS DE SEDELGODÃO Drtmnt d fábrc cnsumdr stã snd vndds prçs rrsdrs... Brt? Só n PÉROL DOS "SES" JÁ MGNOU "CRCKS" D PELOT _ JL UM r r «J RETLHOS Estrd d Rlng, 462-B Mç Bnt t> j- trrtór mcs ps trrtór dc Txs. Em 843 fzrm um gurr cntr Méxc, brgnd- vnrlhs pr dc dólrs s vsts trrtórs qu frmm hj s "síds Uth. Nw Mvxlc, rzn c Cllfórn. Em 853 frçrm dc nv Méxc ccdcr-lhcs pr dólrs ms um trrtór d mlhs qudrds. Em mns 80 ms su suprfíc f umcntd ssm t vzs. Ms nd r puc. Em 867 cmprrm lsc d Rúss pr dólrs. lguns ns ps fzrm gurr à Espnh s prrm ds Flpns, Cub, Cst Rc c utrs lnhs, mdnt pgmnt dc dólrs. s lhs Hwl frm nxds sm nnzçã lgum. Prt Rc cntnu snd um prttrd nqu. s FUpns gzm urn npndêncl mrmnt frml. E Cub nd nã cbu sr vcud pr ls. Em 903 nstgrm um mvmnt sprtst n Pnmá, pr qu nss ntg prvínc d Clômb puss funcnr um gvrn às rns Wshngtn "grnt" cm mlhr pr cnl. O Pnmá é um ps su-gnrs, sprd m pr um fx trr sb cupçã mltr nqu. Em 909 prsnt d Ncrágu f brgd strrr-s pls Estds Unds, qu n su lugr clcrm um quslng. Ms tr smgrm l mvmnt rsstênc drgd pr Sndn. Em 95 cuprm mlltrmnt Ht, pr várs ns. s fângs Tsur Sã Dmngs só frm scupds pr ls n prsldímc Frnkln Rsvlt. Sr bm cnhcr mlhr rld pssd prsnt ds mércs pntrms dqu^ s mls s fts ds pvs urpus... r S. rb ís k crmnss dc gurr, x-gn. d., t.. -;... ssssn» ptrts frncss, mmbr,n plr Pítn, l-rturdrs, spõs, tr.rs d p.tr,, tc, n su mr cnürnds. trblhs frcds O dtdr Frnc, cujs trcds sã gr nuncds pnr um mnnt fgur ctólc d Cntnnt, rcémchfd n Prs, prcnt d Espnh PLNEJVM l:uü BM MS5 DE UM C/MWO DC CON CENTRÇO N FRNÇ - LENTDOS PELO NT-COMU- NLSMO DO MPERLSMO NQUE. S UTORDDES PSS- RM TRTR O REBUTLHO FSCST COMO POSSVEL LDO NUM FUTURO PRÓXMO - «HTLER MOKREU. VV TRUMN - EXCLM «LCT_ON» CON!ENTNDO O FTO pr m 4 td. p<.>tl t-lhm «!«gnwrnu lutltrr llldull,.--.., cm nu «wunjm- d dólr, lvu» uurdtlct >,-«.»..... m trtr»»<»...m.»» d.v.» c<m»»».».>» ld» num luvm l»rí»,»»r».» rmp> dc N«c, pr «rnt-l». s trblhs frtd"s línlun sldx bnuuntls, t>st crmnss sttm nn dc mpls r, pnt s c.ttulcttm cm?cn» mg"> dr fr dc p rm tr.tnr cm l tun :- «m ms rtfugl-sts «lps n l.>.nlu.,\ fug vr -ltr-:c» 0 S nt, «t l?rr cs f-cl, ps Hs.277 mnlrns ntsts ct «m»nb..:d p-m 6 plcs... O snl sr «ld ". pl jí-..t." l....-:. n rgnnc U VU-hy hv»ld«, ns pnr grl t rpnss- l- Rstlnrl n sul t Frnc..-.! mtr gurd dr srv, l prls prrprl, ns nu- rns gurd» scr!n mrdçds, s mnstrs, prvrltnt.»-sc d csl, s- scnt.m ns cs- d.» fscsts S prprds pr rcbê-ls, n su mr mltnts gr dó n.p.f. d gnrrl D Gull, Ms n f»l cutls n rr- «;:.:> d.l.> u p)..n C : vz l ltrr gurd f btd pr st. Du-s lrm fug s trnu ssm mpsstvl. Ms nm prss s cj murm s fscsts, tpt, s Omcráf-.-..n. ;ts D Exérct»!». j -... >. ctu»cr u tlg m»l. K p«r t.» ». «tu :-. u- --H"! >:» lcl» m- ;.. r<r., pcm.tulu r ílrj, cm frmc mllr. c-vscm ígr m-sls nrxm nl rtstm-m um srrddfn» cmíc». nm umptkl-dc d vgn». rdr prncpl f u c»- nrl Wrrhcff, tssum c t l»t-d«r trrvr»» ds t-.-t... rurc 30 «0 ;S. "Xss Sfscpn dss ílc» 4 u pc tnr d nss vtór prxm. NV»» n;r«m»» Lbl. N«á» v»l lnns pr..\ slluvs r.dfflc-sc rpdmrnu nn-., lvr, r -n l>rt;»r srá r prd -ç dc qu rsm..» «sd vm-. K cnll, :.: ds nsss nvs n «s, Jt--. lnl c nunlsm!." O mnstr» nut, tju lut cnfm cm Tum u pthk, v»llrm cm - rm...-. v...-,,!»: tmd ssm d f«í. Ou-r s lru «r rd tm «sjplsn» crstbclrcldn». pr tcl» r. t -r-..-,- r â K<pnb. u rs.t prrm ldj cm "«# mtrl d» cntcmnts qu s "prcptm n»» fs ". n<> Ulrrr!. trdr Vrchlr... Pr n» strnh nu pr ç, g.tvlrn dc llmdlrr n tmu... nn. mdd ctr t>».-- s..:!. qu frm lgds pl mprns rrcnàr fnncd pl mgnts d- Wll Strt. "llk-r mrru. Y\ Trunw-n! f., cm "l/tn cmntu ntn fí... tf. _j.c ~"$k-^ -jfc..» Bbbru«"Yrj\yé^/-g}r"Válvul> D.ls - Chàssw Çn»V!Ç-f.,tt C ntrls c cxs pr d chstxr^; è. m- -- -^ sul l t f UM TERÇO DO PÍS JÁ SE ENCONTR EM PODER DOS P- TROTS - CD VEZ MS MPL FRENTE DE LUT CONTR O MPERLSMO LONDRES, 6 dc stmbr D gèng Grg Ntcs, pur». crc, pr TRBUN POPULR) D nv gvrn frmd pl sr. sldr só frcu lé grn n pv grg um prbçã dns grv? funcnárs públcs, um nv xpurg d funcnlsm c um frnz cnsur à tnprusn. Sbr nv gnvírn, Kxérct Dmcrátc dvulgu pl rád um cmuncd n qul dz qu únc sld pnr n prsnt stuçã cnsst m "pôr fm n rgm plítc mpst Gréc pls ngl-nmcrcns, cbr cm n ntcrvcnçã strngr, fnzr um nftr- VÃO LÉM DO OUE SE PODE MGNR PRS, stmbr Pr vã -- Espcl pr n TRBUN POPULR) sscçã ntrnnrnl Jursts Dmcrts rgnzu umn ntrvst cltv d ntg mmbr d Suprm Cfrtc Cub, dr. Dmngns Vllml, à mprns dc Prs. O jurst cubn cb dc rgrssr d Espnh. mpr snd cm qu vu qus fzr um pl mund, pr ntrmòd ds jrns frncss, m fvr ds vtms d rgjr frnqulst. ss ntrvst stv prsnt sr. Mdclcn Rrun, cmunst, vcprsnt d ssmblé Ncnl. psr dc sr ctólc dc mntr s mlhrs rlçõs dc mz cm rcbsp d Hvn clru juz cubn f cm dfculd qu cnsgu vjr trvés ds clds spnhls vstr s sus prsõs. Mnh vgm nã tnhn fns plítcs, ps, cm studs d prblm pcnltncár, crn nturl qu tvss cwlsddc dc vr qu n rspt s. stá fznd nqul ps. Ms ps d qu mus lhs prsncrm é d mu vr, cm rslã, cntr vrd. s trcds pr mm cmprvds vã lém d qu s pódn mngnr. Os prcsss mprgds pl pllcn sn s msms d Gstp lmã, scrts n julgmnt dc Nurcn brg. Tm-s mprssã, n Espnh, qu s flngsts sã srs mtdrs ds trrnsls d lmnh nzst. st é ndmssívl num Estd qu s prsnt cm rslã c ctólc. grj nã pô mprtlhr sss msérs u cm ctólc s nunc mund. lás, prtr d Mdrd nv um crt mlnlà tr d Juslç. qu m hv trtd gntlmnt, prtstnd cntr tmnh sumnd. O jurstn ctbun crscntu qu pv spnhl prt nd cspcr.nçns n ONU, sprnd qu s Nçõs Unds tm mdds cpzs d lbrtl ss prssã. Lm d ntr tds s frçs m- -r.-.-s d ps pr t frmçã dc um gvrn cm um lrg bs ppulr, cun f sugrd pl EM". O Cmtê. Cntrl d EM. n d. dc stmbr, fz sgunl clrçã: " sluçã d rgéd. prg s<> s pu llcr trvés um crd ll dc um hnst cmprmss ntr s dus tndêncs, c st Óculs cm gruu..l-tcls c lnts clrd» líntrmn-s :m msm d Rtr.u pul Jlmbls fttt. J0LHER PSCHOL flvtnd RO BRWCO,.4-)/:; DENTDURS EM 48 HORS DR. Cr$ 500,00, 800,00,".200 ÁLVRO LETE Sgurnç bslut, duts trnsprnts l}uls s nturs. Cnsrts prn msm d. v. Pul d Frntln, 2.8 tu, rquls Crr, «28 Ou WBSt&t ^"-fr. ymw smnt s fr frmd um gvèrn tds 03 prtds qu crdtm n ncssd l trmnr gurr cvl, m prtcpçã ds frçs dc csqurd". Os últps ds frm um príd dc crscnts êxts pr Exérct Dmcrátc, qu gr cntrl ftvmnt um fx cntnu dc tcrrllómpt Xà^J^Gs mmr^m^m mt^ íí9í-r_- B>3_^_fl_-. ltfl Gn. Mrlós, cmwhnt ds frrs ptrótcs r Gréc.. r, quvlnt um trç d Gréc cntnntl. O Exérct Dmcrátc crcu cmpltmnt cd Elrn, cupu numrss cds pquns ns últms z lbr tu nd mns z ls ds mãs ds mnrc-fssts. cmplt cnsur d gvrn n td ntcár sóbr sctvlvmcnl d stuçã mllllr quvj rcnhcmn» t cbl ds êxls d Exérct Dmcrátc. rrtd cm «sucsss r ltrs ds ptrts grgs, ó gvrn ntnsfc n su cm. pnh trrr. D junh dó un» pssd -"-) gst dést n. númr dc xcuçõs dc ptrts f 464. Smnt n smn pssd númr ttl xcuçõs f pl mns 80, nclusv ur pdr, dus mulhrs. PEN COMO "CRCKS" DE FUTEBOL? PODEM NÃO SER TÃO BONS COMO SÃO D PEN, MS QUE V SER GOZDO, LÁ SSO V... m Plftsffl «sp «SP wm\ fws^l \ P W fcí f r?d 3 %j-j U

8 TUttt TRBUN r O PULR n< n- r- "-""»^»^ "» - --, j JL -,- -, nnntu.««...»>.«..mm ««-,»» ^? - Ml mmmk"«. " WWW V B Prsts Pl ncnslfss.í s Prjt v D qun t t ttwntt n mt MVfrrfc f-t Stmhr Mt tnl rv=,4, m?» dr mtmlm #».jstjdt Qm&u st -«nnt r% «/«/»4f ww» S. dt {!«. twftvfl «r» #» mm /«- ^NMt. «h> rm ft m 4t< dt rffãff- Vt,l<,-.lSl«tí»<.: HftlMt». «l»k! V?# f> Jfc.lt» -tmümm N?l#-t»>í#«.»,« »?» M M MtW! tv-ísmt«4tf -?» í-««4-»-l#. «.» 4»:» -m»--»-!» dl /t,» mm m +» "Nã s p cmprnr, cm nsnu rltr, rptnd, lás, um ds lmnts d justfcçã, qu s tr. c um l plítc, pl qu fg s mls báscs frçã cnsttucnl..st: é subvrsv. Nâ há nm p hvr l u ntrss qu mrç clhd c fs, s fg ás rgrs fund» mnts d Cnsttuçã. grn l pcsttc ó Cnsttuçã Dfn-s mcrc, dnd-lh ntgrl cumprmnt dz sndr Luz Crls Prsts «" >J4M4-l l,» l.l thtn». ffl. Bf.l l l-«.- 2 u -. «rá,tmtl» «l"-» l tj. Sw W?J-^St Utt. UNM-.-: M -.» íss S MSfW,ft-, brturmw, M^SSL fl àltll-»?ts,»"mlk» tu^ -,»4««# títst»-»-^., «M»«Mwèfl -4:«-l " f» CMMMk -r»»- «s ««-» t",.,, S-.!- -..« lwtlltrlnmlttl «t»»».-t-r t4«n«. MfWUtfll mt JMWtN «l r.-tjt«m»- <t» «««tm < d» um -Sl» r»í-u u«-á d» wtv4t«dás -»»l«t"t«-» -"-" ful.- Ml» «l - :.» gl.v.-. «J rftt -... «fl - - «tt l» «t, 4^ts»t»t"t t5»» h», pttrsm-! d» Ttlln» tf-» )K d 4»«OsV d l#r tdr l--»»w-»t»!» sl-lrt» frp.-nl-> 4". d" «Ul» mu. «tu"» rnrfl». «HH-à J-.. MníàHr. f ll«.,. - 4 ltt-.-. O" swtj Qt»»«m dávt, «ítsm «m ft.ntntmk- >r-»»-> «"» smn..«... 4!«.?» tíl»r«ptnt-... O»«}t «m»»»»td>h,, - 4>» «««, n jmèttm s d««..;j» 4-nrtr >t ^su "«!»-««r«. ltt»\tl«j t-- ln TtUtr.»! Hm»^ Kl»»» nl. trl-m À lut pr v t- t.ull.. N«-»t t.t«.»» M» tu<rm uvr»» d" ««««4tn lur l«t-.» t:t«"l»ltw Mu», cm vtu 4» vjlh»».r.n.. cnstlttflunl 4t.r«tr. O pnmr». ptn-r.dt»»- rwr d ««m" S 4» jur.tfl» d l. D. N-. 4#n»W«-«mnl ml justs ««---rtur- r«-t«l-, -r. n tmmtd» d l-mlut lrnsmut-lnldsd 4 n--. O»r.ur.->. rm n Mt «.n rlu--...>!-.:<l : >:. 40 n-ul 4 4rlt plm-ntr. tr. um-nur qu» t«m<;. 4 mndt «mtrt d rt>m-trn- u d rd. «. l-l.tí" v. n llntt» t:».- -r--» Cnslltu-à. Nâ ftfrt, n-s- tlvl. s«m frr grv-mnt :-rn«- -» d ü:r ;.» hm-n 4 pxlr»-. n H-tclrtd pt t-.<cutv fft» tln-r mrmbr 4 p- 4r --n:-.vfl. 4 Unl& ««4 EsUds. «ll»«. t.j-mhh s j Âã»> t.,,.,.:, 4 "»?"..-.-t -,! ;.-«ljllt. l- ll.««>-..à».,.-,., -. M Ctl 9» d» ;-»4u St!,»- -4 l.u»»l. l.».k.-,4» «trt, m m mpl ^-.».». «««,,«. v««««t»-»»». rm «-> ím tmtv «j»-t»5t<ír ltt«r Un d VUítHM»», âsml «ítít^l «JHH»»>t «ü!«}««.-tíf... k«,.n... - «.««.««trl.ll 4.H.. -ll,..!...t,l H-4«.-»"l..J. «<ã 4«l t.r.-íl. 4«tJ.J.,,. «" «< f. t,. 4» Ml" 4" «-- m. ;: - -.-»j». j C4<ttl< lr?ll«,. nt-mp9... 4, t -;..<í. «í.«,á, «l.cs. tlr.-4««t nt «r. -. nítd f"f Dtú\»»» ll.- mt l ««m -híb»» f «- lur. t.-- rnt tv4«>»». «r H»--- -í»» «,4 «tm.-«-.- CfH -,. -t.l :.,».,<...-«. 4m lllu.rll-tr,. f «- M» ENCDERNÇÃO ELTE CctU-M qulqur tp d ncrnçã. Smpls, d tu, Cur Ml Cur. Prçs spcs pr Edtrs Lvrrs. Ru d Ctctc, 245 Tl DR. RMNDO FERRER Clnc Mítllc Espcl- d: tubrculs n» ç pulmnr, pncnmtrs rtfcl. Cnsultór rsdênc: Trvss Mnl Clh 06 TL 676 Su íínçlu) "Prblms" rnt pltcmnt sbr prncpl, cntcmnt ntrncns ncnl,. í!»t 4««Um kbttttl t p»«««s tm 4Íf"»íã«- llmu»; rt»t;ttvo O»t^^?,»»-» «àt> t..-.. m ls c v«... - tr.l" >ílj-tltt» «Jt,h«-. l rl-.!!-- -. t.4t \l «.-«, l4,» >M «r.lj d --- d «tf <- -;..-.«, - d-àt««m Dt r t»s»»4w» «n.,., «-» <l -..!..» : w r«n: - rtptr,%- 4 « =.»- «- K»J«K!. -> l«>!> pmcr» ««.««4»» -«O.,: :.:! qu -= -- =.".. rtts ftm M r.-t.». llfl»-.» ^l-- «mt M Ml» 4t - m 4«-----»«:r, -:."-, ««.«.. p :..;ltj >. Ó.J.. l.l.. -.!::>.:. :»... J..J.ll = -f.> -< rm «um» 4-. tt-«tmt l«tã»»j, > t» "T, tw --.;. qntmm ". n- Kut<<m4 nts»às»qur» <:- \tst-l rnt«-» r F<d«tt.«) r,.; j-., srnr» «- lmts fstâ -: ".f.-» «rl«-!.- ÍKKnl, O rr-:.- ll4lt-. p"4«m r ltcfd r «tt, nt nsuu «-.;... <tr m F4tç t.-,.;...» sã ntm»!. Nà m mtv»» qu» C»n» tnt-.-:-. mnr..- ;-. u prtnrp d...--». < 4l:»t tm sd um t.".f r 4l 4 pv -ü- r 4«ç d-t l<u«< dr t n rvlu-t» Fnm- Lut-tt, cm "trm Pnts...;!. :!» 4 4 prvíncs unms pn4- f.-.r...-. rpublrn vm d fun 4 d r..- bttsrt. Kl l qu nflmu % ppc «l Fr t,;.-. cm tmn mt- mt-n 4«nt, prtr!." Ru Kí--». 4d su mncdd. fs 4 dl fm- Un «m tr.lrl» p r u»u tkpr d rblnl Our l:r". n trqu ss rpublkn, ms prqu n pr,r m Our Prt nl n clut Frçã, qu Ru Jul- -» 4 qust prmr pr t-. vu d um prsm p t.-.-t-tr.nn. msm!«,:::-- mnárquc. \<.r:\ ldcr qu t dv ntnr pr Frçf. N ct brslr é Frçã ns tltud cm RptbUc, F rç 4 Ru, ds -nstltuln ts d 9, vsd n mdt mrcn. O Estd Frl crtmnt «-vtulu 4 um qu s -brnl d td-mmbr pr um mr frtlcmnt d Pr Cntrl. Dntr d cnct d Estd Frl prcrr td um gm, sd std -vltlc, írmsd rpúblcs, cm códfs próprs t rprcsntç.lplnmlc, Estd Brslr m qu pr d K. l mml.r j tngu n rl- llmtrf d Estd unltrl, tl tm ld, n Rpúblc sbrtud prr d 930, "quntum" spótlc d Excutv frl, frtmnt cntrllxd bsrvnt. O Brsl, ps, n suprt, nd qu m rfrm cnstltuclml, qulqur rstrlç mlnr cn cct d Estd Frl, ps st sgnfcr trnsfrmç d rgm m std unllá r. Rlmnt, fundmntl n Frçã 6 utnm d std mmbr. utnm sus pr cnsttuíds m rct.-tçá n pr cnsttuíds d Unl. Vld st nrmn, trá sprcd Estd Fdcrl. Em drt cnsttuídnl há um rgr mult smps mult clr pr dstln- Kulr cmptênc d stds mmbrs n frç: Tds trbuçõs qu cnsttuç n lh rcus cm ptêncl d Estd mmbr smnt é d cmptênc d «MPETB fjty<^r»rj^q^à^ -tmmkmçw fòvf) HUlu í»»tj :«- Cw»«H». fh, lm»».«tttt4 u<4<w» tsttm qtrt qut pr..,\».. "s-.;- U> - -«l»mr«4» tl-. u. 3,»»-.» wl tt»»» r» «K» lurtc»»«<> l>«u»u«.-íí».«mn) < n >. qu tl- mt-mr rt»nt u pu\m, t u«t«n -dmtt- um l««"- rm r>f r-... n-«r. u» > j dnár. frfmn4«t r»««n> ltlt-s t..«- ns «,.«-.».-...»..»».. rs n«t»r. dttttm lr su w". -» :- = - -- rm tnscs 4# «.!«.:«!. -r = »... 4 :- lcutd m pró- l-hn." l<» =.:-.=» «:».» !í..,:,...,.mu,.:. - l,,,,,,...:::...,.- j POVO «...-..«..:«.. O ns» -> mplrtt-u d ln<. cm< -fír.. í. qu. rm rn fu -,.t sá lmtd n ns ü cm» «rt ,,-, lt, pr..,.-...,, O prncp trj «nu. «; p» 4»!:»..- t pt tnt tl fm n"t< «l --M«pr U rt Tt «O Cvrn Fdsl n tfv ns Estds. «- l. t r"um w cs-» tmu, fr."..rj»cc;;... Nnhum qu n stj nun» cu4 p untlr d l ur dlr. Cmptntl tsu d Frç Ctt Msn 4sp m su 00 l qu «- 4 Estd «rct pl Cn» tulç pl l qu 4Mr, bs4 pnclp stblcd n Cnsttuç FrL Qus sr sss prncp. Rspn própr Cuntttulç m u rtg 7 nct- V: «V ssgutr brvc ds sgunts prncps: ) frm rpublcn rprscntlvs; b) npndncl tssrmnl ds p ts: ) tmprr«dd ds fun ct ltvs, lmtd dur c 4st à d funçõs ftrl crrspnnts: d) prlblç d rllç gvrndrs prflt pr príd mdt; ) utnm muncpl; f) prrsts d cnts d dmlnlstrç; g) gsrsntlss d pr udlclr.» Cm s dmtr, ps, fc à Cnstltulç Frl, um l qu trnn mdldcç ns pr stdus, cssnd mndts d putds lvr mnt lts s ssmblés Lglsttlv ds Estds mmbrs, utônms, n sstm frttv? qul rgr drt cns tltuclnl qu m rfr qun l crtér fxr cm ptêncl ds Estds Mmbrs st m nss Cnstltulç n t. d rtg 8: «t Estds s rsrvm td s prs qu. mpllct u xplctmnt, nl lh sjm vdds pr st Cnstltulç.> Em nnhum, prt d Cnsttulç stá cmptênc d Unl pr lgslr sbr xtn ç mndt. rgulr qu tl cmptênc s cntm n lgslr.«br drt ltrl cmplt flt nç ds nsttuts Jurídcs. O próprl Trbunl Suprr Eltrl sóbr mtér ssunt d prjt já cdu qu su cmptêncl trmn cm prclnmc d cnddt lt. fnd cmp ltrl cmçn drt prlmntr. Nâ hvrá n mund um Jurst qu sustnt rr drt ltrl. xtlnç d mndt pr lmt-ntr. EXTNÇÃO DE MNDTOS Emsgund lugr cmpnhnd.prjt, nlsms prblm d xttnç mndt, bstrnd qust d utnm n sstm fr - v. O mndt n s xtngu snl pl trmnçã d prs. lls é crctrístc fun mnt d rgm rpublcn rprsnttv lçã ds rprsntnts d pv, pr prz trmnd. B qu ntn Pnts Mrnd ns «Cmntárs k Cnstltulç 946», vlum, págn 434. Cssç u prd mndt cnsttu mtér d mr grvd trnscndênc n rm cnsttucnl, prqunt tng cm xrcd d um ds Prs d Rpúblc, pr crt ms mprtnt ds Prs, Pr Lgsltv. Cnstltulç. ps, tr qu snr prcs nst dmín f, numrndp m su rtg 4 s css cssç u prd mndt. Fr dl, smnt! hpóts d rtg 36, prd ds drts plítcs, tmbém xprssmnt trmnd. Entr s hpótss prvsts n Cnstltulç n fgur cssç d rgst d pr td sb cuj lgnd f lt prlmntr. Tl cs prtn- prjt nclur pr v l rdnár. N pr msm Crt Mgn dspr tl mtér sm brrr tód cênc d drt cnslltuclnlj ps n sr n dut.rn d nbr sndr Vnldcmr.Pdrqs ds utrsd prjt, prlmntr rprsnt pv nã s prtds. Cnsttuçã, nst cs, é t.xtlv, lmttv, nã hvnd cm ntnr su lcnc pr l rdnár; Nã dspõ sóbr cs mrt d prlmntnr, cm sjr, prjt, prqu, cm dl: brrdò rmn ctd pçl própr rltr mrs mnl snlvlt. Nã lu, pr utr ld, á tcrnlnsçã d prz prqu nnguém sr, rpz supr qu cntlnuss putd u sndr pós príd pr. qul f lt. Está n rtg 57 qu cd lgsltur durrá qutr snp, Ná hvr pr qu s»r ms xplct. Cnsttuçã. O tflsnr du ««<. n <«...u-l 4 -. «r»4 r Vldcttr r- = n<n4<> # -!---.- ;,. - «. -»lq»lt «tu» p»»»r «) «t«r»t;<»t- t è» tl»«tum r lvtmtttí. u vr n prcm. ptt-t rn.» >: qu «dtpud «-u tn-tdr cp«,->«nt u»u tàu O ll -. -.,-!.. n lpllm lv4s4 4 l«. O nbt tn- t -. qu nt»» á»»tctu«è d ;r-r!.;-., rudárb Cntu : dc u -. nvtx- rtg! t únku du tu-,. 40, «br ttrwnt^ pru t du -tdí. Vmw»...!.-:!..: rm s ul#dít»«4 mlhr dmtn n»tnutltul, ét - - d «u t: O tlg» d Cnsttuçã dup: c Os Estds Unds du lltul mnt-m, sb cgm - ;-..-r.!... - dcsçã -». -- t-r.::..-. d pv cm mu..»» cxcd E rtgu M: - Cmr dt l>cpu. lds Ctnpc- d «psntntr» d pv. clnlt»» -..un-! u stm r prkotç,.<-f. - wls Estd», pl Dlslr t Fcd-rtl pclps Trrl tds". r»u fundmnt d rcgm rcprrrkuülv. t) uund t lvr; n tnpcttvu, cm n mndt dc drt pnvd. t. um lmctítcl rnlut lgr» ds nsttuu» juml"..; u..-.tn dc.. prvd mndt dc tlrcllu públc, t dstnt» dvrss qu mm - runstlucnlt»l» muruus prfrm n xprssu "cm" "mndt",, qunlu s rr m pn -.u. u:, -. pnt pcfku cm tud nm.. qu putd «r snt put c nn prtd uu t-lrcunst-rlçàu nr qu t l gcu. l psrldu - n- l rrgmcnlç dus grups hum», lgds pr s «- nl rí»>»; "ísss!ru us vtm, D m..ln ur-. nu» cnddts qu lhs prçm próxms lqu- rs s. ssm, n furmçu d \tt.«.r p.,pl.,,..- t-»lá us fundmnts «tubcrl, rtrn us psrldu» runu túrt;»» rcprscntntlvss ds vtldrs dvrs, d pv, cuntllundu cncrt mcrdllc. M». prll», ps,»m-n,.n, vd ds mcrcs, nn» nã >u urgu» d sbrn, qu- wm d "\- uu". lu, dcputlu, tur. prl «c um pur qu ntgr sbrn n runl, qu c unu ndvsívl; qu nd tm cm prtds uu crcuncrçõcs. Kfctrr. u putdu nü slá -l.:l n rcbr hstrucs ds quu lgrm. Nu xst u n.d.. mpr tv du drt mvl, qu tv tlvz su últlmu u.nfcst.çú nus "stds frms", cm s rcprcsctntcs d lr, nbr- c pv. O mndt é rprsnt v. Ê nç.l ntr qu u utrg u putd. ssm -usn mstr L ltguíl; " mndt 6 cnfrd, ns pl crcunscrç ctrl n pul qu sl lg, m» pl nçã nlr à n.vcnllr. p.,r r lt: c stn rprsnt nnç/n; qur lcr qu m vrtu «l mndt qu rfcbc, vnt «c ch sprm é cnsrd cm srud própr vunl d nçí, Esl tr d rprsntçâ é grlmnt nmnd tr d mndt rpr-.«.nttv. vl mprt qu putd nã é mulnt.rl d crcuujcrlçâ qur lgu, qul c çóhstltl pcnu m cnsquênc d mpssbld mtrl stblcr pr tr ps um :,ó cp- Mrí ltrl" Lcn Du- Rtt Trnd dc Ürtu Cnsttucnl -- Th 2.". pgn 50, :.«cdlçü). Clr mgstrl é n plvr. d fnsgnc cnslluclóulls-. f gnlmnt dutrn dc n«s Cunstluç, Cónstlljjf d mp. r, 82,, m su nrl^-u» dlzln: "Tds ísss prs, n mpér d llrr.l, sã dclgnçõs d Nçtt", Mntnd rgm rprr^cll tv. frçã, Crt rc 6 llgu-s à cl nsr. frmçã nslltunnl. fl u prncp. qu ld pr vm d pv. m su nm é :;r. SÍTOS E CHÁCRS LONGO PRZO Vn-» m Ntró 40 mnuts ds Brcs,! lts ln tr» n» tmnhs. Prç pnr m-ílr qudrün Cr} 5,50. Entrr lort,,,,.," tnt m 60 prtçoh sm jur. Fllltn-v cnstruí Trtr.» Prç Tlrm.s, 66 - Sb.. Ds ) às 7 hrs, Tl 42-0S5!>».. «. ttsm r -- t.n. tm»t4= l-tttfd«n hmvr Ht! ", <» l md» ll «««-J»«rm >< \d pwlílk. f flwm " #««-»«- «.- «)-, f^ttmn.^» «,í# 4# n»r«ldt. Un» qtk" % -!«r»-»»»»» h»", w.ttl f. >< n > " tt-,-l. t».,...-«... # m CK<? S»í««í"««r«;t-<tl á l<»t>» à;. d»» íum «í- «; "% ««,- «lt «>»«d ««Mt»«t.".«,..«l t«<«> «-# dmrtrl m. « tmhtpfkt 4 «f»:,.«««> mm «J- ««-» «l»-,-..-,l.t, «Ull >.,<,!-«-- lárl,>!.;.<-.««... w n.-.w d5 nl<> f--., "nl ttlul l...,. -»n».l t v pmtt r d tt4wf< l um c wdl»»««-««m COtttp!.« du n.tr dl»».» ««.tu»» l»«-- < q»» dmt...:...».;. um stmldf »l tjítrít». rts.. um -»vu-n- fáw t»lí«lt» um mutttm rp<««n»h»u um ks< tu-ulutt qu qurr d, u trutum qu t tupv t lc, é gm..»! lâ \l«uh0l«u«-tttstrl tunldc u, Ur, r cntr «..tfnc tuttculr qu um - lmtftu tltl pl tm p sstm u»j..»u rpúst ms Cdltntl smldc d n«qut- um prlmcl qul «> tl vn prtd» plllf.», qu sslm n p», fm»«us cprctcnlnlcf. S hcíj. r pp. spr t:%t «c jutuc su tl, k nçu tum l d» dfcrnlr» ptd. N ò n»< qu qur; t ru rprmntnr, ku mnd lr,» >rtmtnlu qu qurr cm cu lugr. C prtcl».., pu», qu u prlmtn sj cmpst dus mrsnus runrnls qu nç qu s prldu» qu rxt rm n nç» s ncntrm UU,.. :.!..brssm j rzf p->lllc dcutjll t sslmn prpr,, U nml» lgum, nu n lut, crlírlu»lgíc sr drptld umrcprcscntnlc du l«r«lu, slgnflcn, tm, m ms..: c pstv s tlrr unu rcprcscnlsç tlc l d pjvu n pr> l nm gm pultlc, cmu "currrn nu sstm mnjrlr. Ns cntluçôs strngr rntjnl rms cxprvsu tlc mud pr vc-.s ml, :tg«rlfu. u prm-pu «l qu putd 0 sndr t-pvsnl n.ç.v t- rr. - nu pr um. Dp.«p trnml OnslUuc mrcn -m,u rrltlu: W lh pcpl uf ll línltcd Stts, n urr lurm n mur pcrfccl nn>n... uú» u u-.u dus Ksládü Unds, u fm dc lurmr un uru s jrrl-.,,).--- nvíssm l.uuslçà frncs. S Cnttlcã frncs dr 7U j. nc ú nu nr. 7, Ç l l,,nplll.j l. Ttul ll: "us cprcscnlnlcs tmmds ndcds) pclt tlplnnls nãu svrâu r- :.tl.llls tl um t,.r. th-nu prtculr dclcrmlndu), ms lu nçã nlru". Cnstturã S 8 rpl. sbmnt, prncp m :us nrls. ;l c 35. O msmí.s. lá tm rt. :". d Cnxtlldcítt) Blg 83, rvst cm JÍ-02. "Os mmbrs dns dus câmrs rprsntm n nn- Vã c nã nu--l n prvínc u subdvl >á" pr-vnr qkj.s ndcu". Ns Cnsttuçõs pósgurr vv stá ll.mll rnclp: bst ct- Cnsttuçflu rí.- llv.nr qu dspõ m su rtc».: "O.s «Mntds sá rcjn scnlnnls d pv ntr". D um md prcs cm -- dc prfrnc cs cm l. lslnp Knrl Sclmít, U pgs. 27H dc su Tr d Cnsllçú "\ vnt du ljtnr dc nn lsl lá vlr, t mcstnó ncd qu m ulus sstms, m vnt tds s utrs ltrs. Os dcpujnds cd prld Jãu «l pssr pr putds td pv. mgn-s, ps, qu cftl. ltr nc.-lr.l cpmu tmbém n lçã ds Prtst pv dc Pul cntr L Sgurnç Sã dc FOGÕES ÓLEO E QUEROSENE 2 bcs mrc RE CrS 450,00 prsntnd st núnc trá 5% btmnt, PRÇ D REPÚBLC, 93-B Junt Prnf Scrr) mmvmmmmmmm mmwm UmmmMmUmM sndr Lu/, Crls Prst», ssm cm s sndrs Slgd Flh, Gcrgln vln. v dnun, Mrcns Flh, Brnnrs Flh, Rbrt Glssr prsnt d Snd, f rnvldò sgunt mmrl, ssnd pr l-íf psss: "O pv Sã Pul, ruld m mmrávl cmd, n vl d nhvjbú, nst d 8 stmbr 947, pr cmmr pssgm d prmr nvrsár prmulgçã nss Crt Mrn, vm prnt V. E:., pdr pr trnsmtr s sus prs, vmnt prtst Su Pul cntr L Sgurnç cntr prjt cssçã ds mndts ds prlmntrs cmunst., pr sgnfcrm brrnt tntd á nss nscnt mrrc. s. Mnl M. Sbrl-! [nh, Estácü Gms, ntôn Tbr.rc. Jã Brnc, Jsí Suz Ldlslu ms Í3 ssnturs".,f.g.jll!«.<«,.,.-.«ut t-.,.«l 4c um..«h «l l»»rt ltílutt,.."ü» fu» m.mtjull+l,. ltlfuh.», l t <HlM t flltr M tl U,<.l"-ll>f t; tr«-mlfm-t- «. > rfrrstm <-» tnt»"- r.,.... «,t mltm».» "l H.t-t-"!>,»-U4t d Uun tlmflfr «t lutblt ÍMtH9Uf.».-««tlt..lr ll ws-»»!-" rm»»> Jtptn> tm»l, 6 nm»".mh 4 l-< «4ê " l" t-t».<líh. H--u<.\\..,c «t tt#-.ul l»,.!: 4 tlr^lh»-! " " l».- h»ur.ítj-m!. m lt. ltlt». nt \ «t tí«.tl»«l«!-?»» ttwfwr mw rnl #tt H. t-ht. nrm»r?.».-. r,>.l" tt»»lln»ír-» h.fw.lr t um VtH. n r,\<í,,.t 4> llf.» r,lr;,.. f«ttlttttlf tlr dvrntím m!«#. 4»t t l-tldf m.!r«-.! prl tltw.ltt.. rl.l.m ttl d-»» - n-lls? -.- <..,u.t tlt -.u.!.. lt) l!l. t lt.t,..«tj,t-l < ttl.,:; ,.t!..,,l!..,.". tt..-.- lft.tr, --.» ttd, nu «-í. -. n...!.. fumull-l - J"»" Mãtntlãt, t»4 v,t...«t u Vlhlu. cuj -ítut»..h.llll. M lt l.».jj d» r «: f.t rlr t>»... nu qulqurr.,.>. rlldu. >íu -nl...>-, d»,.. Mr u K mur u r du trlld-t, r» nd»»»m u drpu lju.. t....:<. «.: rur nlurl dc»»úf». nu tulc du»«!» t>t-u»l. {c -jr»<u tj.íu.»- tlülrl. tu l vrrl j : qu t.-<- rr ". Num t-nu qu líx t nvtrl-çu tu tur cul,u. n lr ld l«nunul dt Ur»l, t-tn O,} du..--. j... rr, n- <t»-..rmrn:r.». d tpr-»rntcu. qu nâ trcut.., «.t è du»". p ns dl» ddu gcugràfcmcnt.»lu Unu vrrddr qur Om» ll!l7.>, rm mu l. S, fx crlcrlu lprscnlclu tt mr» u.trl, mr unütl c-.!.;.. rm u» lhln r». Nu r-t,»cqurr, du l lr» t clrcunkrçs, qunt m» lu -.utllu»..jr putd rvprrscnl tnu u pv, nrluüh s qu ju vtm. Lrmb.u <«r^n d -..:. rr, cuj plítc í dmnd pl prncp - dus grmlcs lúrçf j.ld.rt, rltt t» dcptnds pr Dl.lrl... lín nntun prl lu unnd «jn. t. «ml» límdu su dstr.l «j m pru lu qu nn lugllr. N rójr l.jtjf. lu» untns nju»c m-.- lur n,.scntu-m- tm bncds l.mnl»,,uv-rnu ;.s;.., nu mltl vcll l.l<;.u lrjlüín t-ldrr lul» us puldus t-prcvttcs lu pu- >u,!c tü mud quu uáslcnt- «lnunlu "jttjs!ç.ty.. ;,m Mnldc", lüdlnsldu d "Otu c».: MJcstCc". U llt-r J. u um;,u rn-: mu MltlSÍlu "M.. l;> ll.r «ls dt públc, lt- tlc M< ;u lbr,.-nn s cõmu ;.tt-.-.-l;:l: lu pv. l rum r.r um utm-r íínu,,j: p..ft.-. u rcu ú qu s cím", -hnv.r. "j-br sumbn. : u pv qu ntckr m!h-- rult v nãu s purlds. M«-s sffu u ml.v lrnr -..-.wl c:.5 ntcírvâ. O própr puld ;-:,nc Mnn, «nlr d rmcd qu v.v.r S_ l.l lu nr. d.. Cnsttuvã, pr cnrnmulr v l4-. l m:. -mud, «l.-., ssm- dé Kncutl Cutlr: "V/ fculd qu lh,,- f,;":! m nlln,tm,),., lb»r\r fur, rdtztr llll, l-l,l,,-r/r- /,/;,.,,,.; d vnt t-slll. s:,.ruldd: u t-r.t drt d ndvídu, n. u,,,, sr xrcd, tndt-ud á rml-lw d d H-llt Mu. dt-rn, s/vk/ trués dn tcnmt d,m jrlllts p. lttct, «ps qus ncumb» :rrnl,-.;ú),s vnts dvcrfchlcs m msm nt- Kôncns <- í su rrprsn tçü drnt" dn pt-lmcn". rump s-, cnstjdd tn d lbntr c d trt lcssp vnts dvrss K"- sut, ntã vnt K< - rl m cltv qu scr -u. tu [n!, cmpnnt í.s frcs ntgôncs, cm m-z d npsçs c vu- nrlc rc utr crup Hntnlr csnl d pr, Dr tln.sscnllén dn tl). Os prtds rsdm, ps, 0 cntutlcr d pryp-u cns-. ttunt, dn mpssbld s cns-tur dlrtnnnt unn rprscltnçâ U pv ns pr- nncts un rprcsclç&ò íltm d vln ppulr. Tms, ps, plvr dn próprl Cnsttunt utr dn nrnm pnr cntrpr rnlnlmnt ds utrs d prjt d su rltr. D.sndr Pcdr-n cnfun mndt d drt públc cm dn drt prvd, qu, m dssms, nnguém crr st ltur d cnhcmnl jurídc. Pr st s, xlènc cnsr juc. sp rçcld.õ mndnt, -mácmnt xtnt strá mlíct..\ cs, s mndnt fmu À DE S, PULO -...«,,.H«.â.lt> 4 t<" t! v» rr»!<! ut-í. nt» tr, pwr l<«d dtíuftjts t.. tllí.t BtMHd dtrít<í4 t ntt. l. 4# l. th á «t> t-4uí Os.tt. t t;... «fct.»«««t. PMHNM.. d :..,.<....»dí«, tt-jfl.f ív». tm M ür.-.tt t«m «tltílt... j.fl.ltt4.t f t» ttltt,: t--,»dt nm t :.tu f<rt.-. t«ht t. «> "..tr.t». m»t.4t«t "» VfmUd-» «: t :««-. d? M dtlmtt 4» fl»lr«m dãvtl pl p!!-. t«nnlmm W4«. t» "»!. - fmt n tnl Ttmhm %«t4r...,.-.tl..l,íl4r». dr.,.l..«., 4 fá»tl»«d»»»l»4,» r, Pl r d. t Pd» tt, mnl"?» t..>." ldt» rrlnt w. mnd- luft, p.,; nl ml rmrm» t» tm f. -nnd lhhu» PtvK-» «r nl rnltlr :..-.- n nâlt. 0 pnfrfwr lt,rt+ Rrdru. d rrnldd Prll dc Dl, rm r«"mnul d» Orrm »»". rdl» dr 97. tm»."! t-tt.lr.»». :r O pntlrtt d?t trnl-t». d fmll dn - Ttlmrn lr, qnr." rhm um mnl- rolttvtl.. tr!» l-.; -. nnlddr <.:»". O ntlpt pm.!, -.r»lnl qur Cnnstl lulnlr frnrr dr 44 trrrfut t...- rlvll«l d mndt r rmrm: l» rrd rm r» «"» ««- n» drpuld tr. tm-mlm n«, rd um d- r, rm tu lttl nlrlr. rptwrnltn ttld d<t >" nrlnt. "Mnul dr tlrt CÂnsllurlnrl" t.. rdls.. tn Sé). < lnlmrnt«vrrd ttn - vtl rnttllurlnl q nt»«ntt- rlrrr trm!-:- lt rtcrnd prt dr. Onstllulrl-- rnlrr «r«dl. dr rtrsblddr ntn ncluu dr»rr rndldl rr. l«ld pttr prld. r«<í-«r d rl rlllrl frr Om»! lc rm dmlrvrtmrnlr tlcnttn»trt>u prfr»»nr S. - rl. rm rllsu n "Jrnl > C.mmr"«r. «dr Jnlhn dr ll". E«l s-rrddr r»lí» rrn. njccl!. prlrt pn"rl lrl»lt r, n prl/ dn «- --- tlrt«>-l. Dr ll -!-..» nrnslllnrlnnl prnlélt. dn frm U rl..- r r sb ld» n» «nrl«. qur çsnrrm. ptí» drbl qur sr»rm frrlul. sru» própr ulrrs. hnrélmr-rlr. rclrrm sru írr. mdlílrml su p- lrí. N sr pwl rmnrtrn lrr. rum nsnu rrllr. r Dtllmln, nlí.. um d» lrmrn» d Jusllflcçn, qu r r- r!r -Pl-l l"l pflf-n, rrl ut> r f r"!csbsl«! fcrlf dr -lll»lnfld. s. subvrsv. Nl h nm p nvt-r rl «h!nlrn nnr mrrrn rlmd r fs sr fí» rrrns fundmrnll d Cnsll lulrr..ks! -. s s ttrvs n«vr mstrs d nclnsll- ->l» trlqur r-lrr»s qur n» llnjn.-mçrá dfíc d urd. m «rurrrtlc. d sgurncn lu r.--lís. O «f flu ds r th l»llc H Fllls d«v m-crr» mdtc d r-sl.ur. t"nlò s lh pr vt mn l cnnsltunl, pr qur "«r t.ljctv plítc", "p cumlrtnr rgm m. cníl- r dcfcndé-l, cntr s,.,.,.,.. qurm srvr-s pru n«"---. stru-l"..< p-lvrs dc Ru fcrã) n rrmór ds tmps :, "Md. vrn.lddr, p-sn lnrímórn, cspct pssl, snb- -rvu--. sprt rnscrvr.dr, -rurl-rf rstr-ívn, rzf dc í--. rlrfssc s-prcm. cm t-r t-r t chms, prvrc vn JPrlórln, ns scprás n fcr-r-lr «- Pllls!" mn l pnltc é Cns» lt,-".. Dr-fcn-l-s n mcrr-_. l.nl-lh ntgrl cumprt.«l«..»» drrl» 4q«««#-» «.»! - «. #U4- V MM d tu tê MlkMHPtn.-» - pdmm» «4 Mrt»,4.»»» lt ft» À»..!.:«...:.:»-!f-,j,t. - -d.»..-, Pr» l.t.f»«4ttmt 4 n"»!"»»,,r..,:...:tíb),,«d»f- -.» r }»»» Pt}ÍM) d".mt m 4 Ut :<»;." «-,. "r.,.. l-!-.l. llllll» t 4 tt, pn r«l», dt p»r 4» M.. t.lll.t -.f"t»«fá-.t«. "» rl»«,»»<» nm» f» 4 t-. trst.»- -"tt»!» - t,.;..» t-t. -.. r ««!»» > «t t-~t~t«l «-» r«. «h -. -»t flr ttm»«- dq,- t.. «lrtsl rwpr».,- - 4 mnd»- O n«- <»!, / t l.t l.f.lí- u tt t.t.t tt».»» m»....,,»ltlllc ll- 4t f». ttbfr.;«qur 4ll4. Mt :..t ntn»> m» dur «!. 9» 3 d «-tt< -ítt mrrknt 4» fdmt $».u f llttdrr r.." frt»-» t»tl W ptüx O..-!» drl»4».-. dt r»!»»-»l»rt r" «--.t»»n»»»t,!rrt d tr - =. ptnd d» mm frm» t flt, frnl rrrlmrrl 4c. :.-, -t d «? f>4»r. M dtv»$ d Ttl-tnt Plrlrl»% m fndu m»rr««l.l» dr r td rrdtf 4 Pr ld» M p«r frdr. m qu r nmur d mr nl dqurl f d Jutll, fl 4t nt rmunltl r.ld»» m d Ctltnr r. " t.rt.». dlrtll rnn <».....»tl tnr qu rm ltrt«4 >.- Olrnd 5tprtm TH tunl Prdrrt. r drrmr rm» tstr rr t>rl Jtldlr 4 hlr. rrtlttrlrrmd rflmd d P.C.B, O prrrtr mfnr) ltldd prlldrt rm tudd ptummlr. prímrlr mntltlr rm rnrrrrr trl» tf+x. ftrr prpnd d rr dldt. rrrrrr dlrrll vrtt rttv, qnr drrl tlrl rl ---ut t ptldr. :: -- rll-rcl rlltl. -»-v. r->»«->. «rllr rm- r»rpr qur " rrtrd d, ----!-. prlmrnlrr d nslvrt r d vl". n t dmuldt t!-. rnllnnr " tftj d prtd rul rr<<«ln f rtttd. f nrlumrnlr rnl --». slv n mndr d.m r prnr!n «,. t r <n lltvr. d-m nr» nl f llnlm r-!t drru rl-llurl r q-j/ nl p- >»rr»n--s n v cê nr d -"-«rn«lllurln>. "» f»lr trrl., pr. lél».:»,, ártc 4,., dr CrMlulçn. n<<tuém tfrr rí nnhum rrslrlc rm tmt Hrrl«r m v cnvrr. pr. fllóflr u ;.U us. Vu fl tr rrunlt t nl r-tr prlmnt-» sfrr u-"»r rrtlrlc, tttl fr.» «t.,, rír ju, Km rrcnt drrltl. 5dprt m Trlhunnl Frl dv um nrmrnl h nrm cnsttum nnl d f, d rt- 4. n» cnd mndl sgurnç, fulnf-rls q frm.rr.- frds pr s trrtórs pr sr-rn cm<-lsls O Suprm Trbunl, ntérprt Rurd d Cnsttuíd, nl vclr r crntr s mndts d» prl mnturs cmunsts, t ss lh Mssm pd.r cqncl du.-. qu r s dscut, pr ncnsttucnl. Pr tls sss rzt ms s qu fundrm s vts dns srudòrcs rthur Snts Etlvn Mns. vt pl ncnstllu cnlll d Prjt. Ráds - Vntldrs Mtrl létrc m grl ~ rtgs pár prsnts t Clm v..mrchl Flrn, 4, 0 lu. s ufr cptul, lrnlvdnd d l. TVnDlv D LE rtlf 4 d Cns- -spõ qu l nã C0MPt-.E SEUS Fcrfun-s ZMOR Tds us prfums mun- fnn-üt rn!?c!ls prccm mótc V.NtlÁS t\ Vtl-JO Kuh Snhr dus russs, 2: psqund ttrtt; 6^6mk n Ct. Cntnntl r " -r-s r: :% 3 8 CREME OENL QTLttS COM SülFlmQHOf PECO PELO REEMBOLSO CfllXü POR-ã 3928 WWm 0 D UT 0 BROS LU RO PnRrUSO HO HUHDG HÍFn WlfS ^sjj&vzm 0 PROLETRDO E 0 POVO "HOJE", JORNL DO POYO SERVÇO D DEMOCRC RO BRNCO NS BNCS D V E N D f.3sx^^

9 3 ~9-9)7 TRBUN POPULR» MMM,«JM»»»M»M»»»W.»JMW»=»»»»,m».MWM»Wl. MM> W» jm<.!»,«". m%nms)m =?-=-.«-!SS»!.»SMW»>»í=--!- Cm é Rub d P 0 0 NOS - Rsturnts D Dst t 3-dsr. f r, =-- " - " ", L» - -»" L E -r Í> f. :"...- té Ê" mjá%% ~0ÈdKmWWm- h 2JSP5S FNTÁSTCO DOS PBOPUBTROS DQUBU8 BSTBBtBC3MBNT0S EM CD U, KM S5PLÇ0ST DR,,RXR K KM CD OVO FRTO - GNHM l CRUZEROS NUM LT DR GOBD EM NUM QULO DB QUBO DE MNS - ENQUNTO SSO CONTECE, S UTORDDES CONT- NUM MPSSÍVES DNTE D MSÉR E D EXPLORÇÃO X) POVO CROC., l^kfr-}-- _fmmmm_m_^_^_^_^_^_^_m^, _^^^^^^^^^^^^^.,^^ ^^^^^^^-j^^.^ ^_^_ 3gsUmm^mV^ÊÊÊt mzf+ttp - g > mzr T-! mmu mm mm»h -.»v -{ EÍH / kdflrsy ^f^^írv" %fbh l-mm KÉ "-- fff^ul\«r xásím mmj^ twsmm_^mlm_2m nb-wvsáwu^ MlffV)fJJw» t l j Q,^ 7^llllK=/ "W^y- "ÇF-fílS g-l -»» HãJl mm mt! W~mm.-rmt M SP-K.Br B.-»J- ; -S>T T ^tf ^ psíffrs S m -Ml "t.âí&l9w wjp-íysf" 2^-fw. vf^ ftíwmfm%wfu m ^h bmj^ nnlw ^k fy tímt ^K\lF m,f \ mrjmwv&: " Mlhlf /l fm\w- t&z, %m,y\wmmw^-^ r n. 3t=r m_ ^»Hl"»«^^B _Jw^m TBrXrvv "»«- /l. t SBRÜíí ;bkw!^»^«jsv^t Xm_\ K.:^,LWPl t flbhwsw» r«to^&lá WM PT ^m\ dss vu ÍRf»íá V j>.4:&- " "» 4_&. T-.«.. ^..à.rkw. ^mm^tx\ wvj.\r_m_t_w% m \fu\à\-. \w "^»fh^v ) m áw^b H^ -v?l "^ "«w >^w^ltnl.&& ^k % h ^ _^ét^ ^v h ^ é-t ^^-%^\ % &». 47twJHWx4HlMc# ««y,»^^ -. fl ^ JF f_.. l, U_W_W^Wm_\ \\ tm _W7M v\ $&,-fèkr- % l:..,::. vtç^^hcpkw ^fc^^^ ^ísslt, % t\» rtlnutnlt ptt ê rptrd\ p$ um mtbhlm > u<-.-.,.! llmtnlãt, mulf t.t Sftn 0 fkpfr hlglnt, Qtvm urd mm tmwrn t c n t.:,-, -,., um "t pr «!-.:;:-«rmlmwt nâ ffr jdt-t tnt, ún, ruptur» W» «p llt gtttd rld nn Um bf, f-r cumpt. -.r\..»:.. dc t--: qu nttftclr- mnútíuln t>ctlt dc clrn» nl tm«rtw hhr? rlr» c vctddc mé nrsíí ;.-;» ;:.-:. tr - "jfcí ptun c!t«-ím-nt««; "Üçtftrs. tnénmü cítn-s. Nrtr dd " ms rn-.pndtvfu. éfcrm-m dr um dí-l «.- tf.»!: =-t:-.;t.n».- «cxtüí tâncn cbrd d ::..!<.«. pr sts cstlm-kcmn-nts cmrrcll. fcntím tputm «cm» pr «s mnr» MnlkldM > nunc, msm, lhndn. ns durns pl DcH9«r! Bctxmlá Ppulr, qu st tlnttuthn su s tjtut. ms k-j própr Dprtmnt Tltn c Síul cm qul CONTR CSSÇÃO DE "LE MNDTOS E TRD" Smír Nrn-u Rums f nvlds «rflttnc crt: " ClflíÇ nrr-prtldr. d Durt» TurtW. SS Pul»>. Cptl, cmtítuld d st-. «jtnr fnj pllc: Pr! d Tr.KlhlM Ppulr: P.rttl Stfl Pr«xjr»l P.lld Ppulr Prí-rMM-! Prtd Drrncrt Crlt.t: Lnl.T tllrmr lr Brr Unl.l Srl-l Prrc<<- -t. vtm prnt V. Htc.. cxprstr m. vv rpuls cntr n cssçã d mndt d prlumnt-rrs crmnlt, «tmcrtl- crtmnt lt pl pv. t "-rr.rtmòtmp, pl pr s sn- " tmrftts ptrótc d cxm. :::, -:c\ d RrúWlc. pr, qu rü prmtm dvnt sum n nv dtdur, cm npr- vç d L dc Srprnç Ndnl. s. Mrtnh Clh pr L. dhmr Prr.: Nl - Mn Brbs. lfrd Tlr l.. Prs. d P. T. H.: Syns Sr rt»nl. Sc. d P. P. P.: Prf. l-cltcl Glh. pl Unlfl S-.. dl Prgrssst: Chfíc Lutnlf. rcsldrntc d P. S. P.l llp Hnrqu <! Sm:, Flh, prs-, nt d P. D. C." rrx frrm prts 5 : Dr utn <,.:=> l» mu-, f Mtdu 6 0 ru- tnlultu tátc.»».r rrr^mffm f««t».<,-!»-»».»!..t.v» dt» crun-lr»! dupfn -prts prnts-, u wr W»lw. Kf»»»ms«w. ms numtt. cfm d m. r^rçéf». Nh.í â ptvcd qu tts dtmlt fííc. çá, pr nd ls#r rm br» lds t«trts dr cmd, frvsís. «dd mwrr» nrl»!» rm trící-s d brm mã, nn su m-r íwrtr. vclmnf.. Um lt rr» ctr u nt. rt mnr hgn. Mmtjbtt dc "8 drs 3 cur. Htw ltr pr qunt sl nnbnm.=s.» mu br <t<» lucrs. r«-. qu dr dn «.-...-;.>:.-.. um tt. sps d qul df.:- píjrtttn mn, «l um quk»..w rm qulqur»!-«:«cd um, nâ dvtuwm num qu < mtbm fs t».6«? Pr 0 cntfrw. 3,00. Lucrs rcrsdrtdmtnu- ru:<f>mr -. l u» bm. cd qul tn íí»u« l-» Nà n!»>t«-. cumts qt s UbMs. E :-. u qur prts dvtrs «-mrnts. Osnhm cm nm é r.crrsfâr. n.., gnltm dbr, nrkulvrl. D um qul dr O qu srvd r cbrd r r 3 :..«-r. tss «rm cntr cm s btts frlj. mtv pr duplfrçá umnt. O m-tm cntc cm fl. ttt»u um ;::> qu dá f ;:.> Cr Cd prt t> «rrvld pr O.t-3. M. O 0bU«O!».: fl nss. ft ns css mnmtts. Nquls ncnts vs frts, tá prr frds ns nstnts m qu dnhr nà chf pr grn spss, «-V.. utr bsurd, u» tr lnt xplrçã. Um «lú/l dc vs. ns frs, r vndd pr V cruzrs, Custm du "vs frt" 5 0.nutrs. rm lvr rrz, sm lvr btts, sm lvr tmpr, lém d bnh rdnárl cm qu é frtd, ss prqu s s frguss cxlccm mntg u zt mlhr, prç umnt. Ms, dr lguém qu sã muts s csts cm prprç ds vs. Pr sfzr st dúvd rpórtr n- u: um dúz vs ;, sr frtd cm 200 grm dc bnh dc cc cuj qul cust Tm, nd, utrs prts. Nl flrms dc td, qu ltr J tm um dé gc.. Mncnms, ntrtnt, ms lguns ls. Um pst dc px frt vndd 2,00 6 trd um qul qu «l= 4 prts qu cust rsturnt 2,00. Fígd : um qul Dá 8 prts 0,00 cd um. Um glnln pqun cmprd 8,00, rn 2 cnjs spcs c 20 smpls, rspctvmnt vndds prç d ,00. OS "PRTOS PRONTOS" Em crts rsturnts ppulr dc grn frqüênc sã frncds s cnhcds lll.n. Ktltcrulus, CrS Ondn CurlH, lll-rnl., nfr-vvr nclh, Ultt-Vlnlpl., CrS :. ts» h 8 hnrl. Orgnzçã Ds Qudrs Ds fmm\ O E. F. 0. B, POO O PROJETO DO DEPUTDO GOSTNHO DE OLVER \;,.putd gmnn M^lá^ò f rmtd s- gulrúc tlgrm: "grcms, cm nm ds frrvárs d Dpóst S.. Dg d EFCB, p dd pr V. Exc. ms prlmcnfrcs n Cmssã tí Cnsttuçã Justç pr-.jpt dc l 635 qu trt d rgnzçã ds qudrs d pssl st Estrd. Cn tntms -pstr cnfnc ns lustrs prlmnt-rs, qu sbrã mprgr sus ésfdrçqs m plnár, cm prl sdllçã c prblms t-n -ntrssm s frrvrs, d EFCB. ) Cmlssã Dvcnr Txr Mncs, üzr Rbr, Jã nnc.trür Crvlh" putd nurul d nrnl Vlnt f rmtd tlgrm bx: "Tds s frrvárs d Cntr c Brsl, lclzcs m Engnh Dntr, grcm V. Exc. tds s cmpnnts d Cnlssfló; c Justç dstnçã cm qu trtrm Cmlssã Frrvár n d 0 d crrnt ms, dnd prcr fvrávl prjt 035/47, ;fln n ntrfrênc l v. Exc. junt à Cmssã tc Trnsprt. Sudçõs rsptss. Pl Cmssã..) Vcnt F. lmd". LE, SSNE E DVULGUE "PROBLEMS" FLNTO É RÉU USENTE DE NURENBERG O Scnmlnr Ln: Crls Prsts rcbu "Lulndr st-nf tc-lflrnm: nt-fnscstn nlrnsgntd fnsr d nss nrh cnsttucnl, pç qrnd ptrt lr qurd d pv prtstr cntr nsult n Scnd qu f substtuçã r jurst mcrt Cldmr pl crrsc nzst Flnt, réu usnt Nurnbrg, vrdr nfrnt trd à nss qurd Pátr. Sudçõs mcrátcs. s.) "Jqum Nqlc." juh^ H Trnd «sd há muts ns hj n scl nu pcrsyuç plítc, d svcumnt t.u pr^, d srspt s drts ás, - u»uuüts cvs, pulc Dtsllr, c spclmnt d Lísrn Frãl, cntnu s- T í M r SO íoboh «un Evrst l P U L t L n U Vg, - «. nn.-tm lr. K. ltlhtn «sspccbllsts) Clnc rl, Or, Ovúrlns,, H-."jnrrr-lH, lun:,fnh, Cstcrltlnlr», frts VrlxM, trrrótlm, nuü-ltclu, lntfstls. rsòn-, lu.ln, Clrur-lu, -.t-r dc Sult Cmpl-tn tòl.\ Jrnttírl BxnO clnl CrS 00,00). Cnslln ctm ltr» nrulu, «"r=s 30,00. pllur, s s., ns. c fs., CrS suü u sus Vf^f FRFOUÍS PO OS E&PREGD06 Tds sts luts ntrm ^»^^»^»- jv X/.. - \_W tf 4jE Srt stmbr! l: - - t.» prúslnt» «l 30,,- -.. ml.r.,. Lu. l-l. r.». hs nlm Mr». n».l wrtlr. l STTtX CPT./.CO S. -»»-n«l» Xll -cnh. 3G nlr. n to nt; JXKltO. wrlrlt» «J mnrll«çf» ntcpd lt.» llul» rltvs» mr «t» n-lnlr. pht» lnr nuntnl urr«rl»ln l."0,. O llln» m ntr«t» pmlrlt» sr nulllltmln» nl.- n». h.» dqul dl:, n «dn scl l Ctmtpntl. vnd Kr-nn ltr.-;u. W!. ptlmnl. Tl. í!-s."..» Ot TVO FR Grnt Grl h»r»$ p»r ««3 «jp m^---»juj s «^prw» jmv b» m mrí. 44ls«t«>=> ^=v «k> =n mn Hftp, ts» nórt, nr«r. 4W -=" U=.,»» rtn «"», durr «,--r...».;.:.- rttt-!j»-»g4dwj prfvrl wnutbkb-!.- H. :^;s,..c > t> j..íí í.-...r- \m\%% «k trs!# -.vtu-.t M lt«> qur, &«nh ry««nrrgs mnn< wm» s» twm. «l cmph» ru pvl««b Tt»t. úmh M\#. fn d»»tj»f^w ü«í rts frfhsjm mnm»«tfw 8grd4vrl. O tm<tp. n»-., jmftft». d brst. cm» Ss tfê. U tt-sttí», qu-m mnrm rtnptfssdws «-.. ««-.-trnr» j»tpr tál qu tm # d tr» OUBO «l - M>rrrr n tnít. «rs d» snlç. $% rb» t» ff r.-.!.-.:.-- mulwnfs gurd l rr mlnud, l. fms. um --=- dr»!.-»4td t\»b»lhr. tnt «:» btt0 50 «::.. ftí wtntldr». : w- U«...,".»,r. u pm rtr r- lnh sub!mrnd, númr rnfrqurcldã.:. - r»? &u>u>fmr«t>,,.. c-! : «d Krpúbtlc. clrnd ns m stuçã láuldtl cm»> cds rtu dssg. cd» wfrvdnu d tnund». n fm mlfr»k Plíc Prssgu Cmtnd rms G Cntr rv c E NO RELZ O SEU VERDDERO TRBLHO DE PROMO- VER SEGURNÇ PÚBLC - ROUBOS E SSSSNTOS SE REPETEM TODOS OS DS, ENQUNTO POLÍC SE EN- TREG O ESPNCMENTO DE CDDÃOS NDEFESOS..,dutr.s tuuçus, qu é u vtr c nã prvcr srns, prmvr sgurnç ds ddãs c nã dc tntr cntr l. Rlmnt, nqunt vmcntns c plcs srvç às prts ds ss c Prtd Cmunlát d Brull, sscçã cvl üglm.t ntrdtd, nqunt uts sà mndds nvdr vrjr lrs c trblh, >- rs "suspts dc ncb:- curm bx-ssnds pícnd mlhrmnts pr su brr", nqunt Pld dsslv à bl s rcunlòs c pv, qu vms sã s lurõs, s scrqus, s ssltnts gnd brt smbrçdmnt m pln cptl u Rpúblc, sm qu Plc rvl rnnln fcênc ncssár pr rstblc: trnquld sgurnç d ppulçã. Drmnt crrm fts ss nturz. nd nt.n jvm Nusã Mglhãs, 20 ns, rsnt à ru Mr quês fcã Vcnt, 00, ncntrv-.s n pnt br, qund f ssltd pl gtun Jã ds Snts, qu lh rrbtu bls. Dd lrm, pssn.. pl lcl, csulmnt, um nvstgdr su-lh nclç, tnd- cnduzlnd- à lgc d. dstrt, n f utud rclhd à prsã. Cnsttu-s qu Jã ds Snts prtcu há tmps, um crm pssnl, tnd sd prcssd cumprc pn d,um n qutr -»mw-rt.»rtm-m^ gu pl ft su tr-s s ps^çs rss nv tbl FETO DE CSMR, dc.» Cr$ 349,00 FETO DE LNHO Cr$ 275,00 FEÍTp DE BRM Cr$ 85,00 MG/- V, V! Lrf\0 -)"% REGHL FLORÁNO, 54 ld d Lght) WSSSttX > ] WM t"> ".J""MHHlHW "«FMHtfclllJtTJM ll"wlfnftll t Jtfll H> P»^fírÍ ms n cs d Dtnçã, uguu sbr cs c 0- cn, ucclru. qu ssm r pr str ccsnprgu sm ulnhcr. LEDU O COMERCO POH DOÍS FLSOS VDORE8 Tmbém cm grn s:mbrç grm durnt várs ds s ndvídus Rdl Qrmn c Crl3 Scrch. qu s zlrn pssr pr fcs c rnáutc qu cbm sr prss. Em várs css cmrcs, nclusv n Cnlsl Lcrx, Cs Pn-ótc Cs Sucn, fzrm ls dvrss cmprs qu tngm mllhrs dc cruzrs, pgnds cm chqu sm fund. TE O PERTO POLCL FO ROUBDO índc Dm clr d flt d plcmnt, d crscnt númr css rubs, furts, tc, stá n ft té um prt plcl, sr. rmnd Fnsc, f rub d num crtr mtrlst, utr c DFSP, um pltó, um clt, um pr óculs "Ry-Bn" c um cutl d Cx Ecnômc, qu sc ucntrvm n su utmóvl, stcnd m frnt su» cs, à v.% Cpcbn, 075. nd nò sgund dstrt plcl, prsntrm quxs rubs s sgunts psss: dr. Vltr Vr, rnt á vnd Rnh EU zbth, 264, qu f rub b m ds ráds utrs bjts, n vlr crc t ml cruzrs; sr. Jsé Vls Brb, mrdr à ru Rul Pmpé, 32, cuj mprgd sprcr, crrgnd várs jós dnhr, vlds m ms z ml cruzrs. TCDO E MORTO EM FRENTE DE CS O trblhdr d cnstruçu cvl, Nlsn =,stvs uncçu, c "áò ns u ícu-»., cr prt, cs, rsn ns tuns u préd u. 3U, ru lbltng, cru. cnt Lrvuu slv m frnt c rfrd préd, t-ntm, crc ds 9 h-.s, qunu f npnd-...jnt cd fc, tn rcbd várs prfun-.., frmnts n pt f- td puc ps, Qund.. Plc d 24." Dstrt ch- 0v, lcl, já ncntru mrt, prvncnd ntã su rmçã pr ncr- Sér d nsttut Médc Lgl. O ssssn, qu s puru té gr, prc sr um ndvídu c nm Rubns, cnhcd tmbém pr Mrguludr. vítm, qu U- JT Jjr! ^», f rlnus, n tubrtculwsr...v-.rv.r um vd. üttl ct>m " " «=..» pfprmm "um vnk» mtcr rm trnt nnuts. pr tr um mfírr d» í % h» #« nfngwít, Qutm, mtl rmdt tddt, n «nt ftulfèt dr suprr».-/./««fr umnt t nmt RE Ulll b.lj í mlúê m Mgllb ESTE O CLMOR DE MLHRES DE NQULNOS CROCS BXPErORDOS D MNER MS BRUTL - O PROJETO DUVVJER NO TENDE S NECESSD- DES DO POVO. E UM RM N MO DOS EXPLORDORES - STUÇÃO VER- DDERMENTE DKSESPERDOR QUE TRVESSMOS NESTES NOS DE DESGOVERNO E QUE NO PERMTE UM $ú VNÇO NS MGRS ECONOMS cd d qu pss, mu DE NOSS CENTS EMPOBRECD»? v-w -rv v s trnnd pr blcm d tbtçã d Dslrlt Frl. cs pstu st prcu-ík!» d putd snt ds «n lhs qurr dl sr prblm tds. B Duvvr. Os tutgs 2» b-.-fl tud pr xwr «S qu jívws qu lèür tm dl» lugul cnsm qus qu â vr«l<lr!rs mçs ft -tríf wf ft, tím trmn m lmntv, «êbr «Ms», prprtár um pr cmplt s prcs vnctmnts ds mns fvrcqttnt. O prmr, tt é; wmí ds ;j»l:d3 n- df, brrd ns céus «s«jtlrjsálísnw. cr tm«sjd ds. crnd um stuçã nsustntávl pr s fmíls prprtár um únc bn» d 4l. Pf.sstl móvl pr rtís 2 tít: "O tcdr, íác: c lgl ntr «ltr ««rííct«cns pbrs c pr clss méd, vcl, prá umntr "»«l. nm um ílh. 5r.sfrnd, n mmnt, s lutl nu- máxm d 23-. nm um pss d fms qu. prvvcmcn»»j l u su ntr nftt cnsqüêncs d crs qu rrst clrdmnt pr cnsttu él sun únl u]c. Entã j. nú sr.h v!.>! t:.r:... ttl. E ns std css nd sc Md udcs «! wcr " rrbtrmn srá rrd prncpl fnt dc rnd". «Hn. E cm dl- L qu fl umnt lugu., n bls <! jt. Um prí>!f í^mpr qu crr nv lc- putds cm sr. Edurd Durvlrr prsntm nm «crã sr um mlnár p u í,!«{l dn mpr ns n- tàrl C um únc rttvcl p-». cm utr lctár", r.t prjt n qul stl nsr hmm dc pqncüí p"-- rpun? um nv umnl c ds rtlrs dspstvs qu Ms, cm s trtnd tj-ur.!tlnsmcm tr drt frrlr.. crm pssblds brm mlllnàr,?rt prts pur mr xplrrã fmtr ln!<»v!:5" rrá mn "r-, H,H. UM CENTVO TE U?.n.NTO d nqulnt crc. Evl- rnlm-éíu". m rntrts tl ntmnt. nd r ms pndêncs, cm c;:cs nlgntsns düls dc prlmnts v. clhísm. V?rn «".st prprtár, nd m hr, Exíí.íí n kl frá umnt. Pr êl svã -ttn»<m- nl sc pr fzr cmprs, sr csfqu.. lnd tv frçs pr chgr t á prt su mrd, pdr scrr ã sps lcr lg ps. ESPNCD PEL POLC, ENLOUQUECEU J cmntms qu cr m brutl, rvltnt, prtlcd, st vz nã pr flt plcmnt, mus pl própr Plíc, cntr dmstç Hlís, mprgd d sr. Rnld Gumrãs, rsnt m Cpcbn. Pr smpls suspt qu c hv rubd sm cruclrs d ptr, Hlís f prs trturd pnt dc prr fl. m sgud, rzã. Tá bárbrs frm s spncmnts, qu mç nluqucu, tnd sd trnsprtd d Hsptl Mlgul Cut pr Hsptl l Pslcpts d Engnh í Dntr. gr c própr quxs, sr. Rnld Gulmrãs, ptrã, qu v à Plc cmuncr qu huv ngn, qu mç ná furtr. E fz ntrg cs bm. Hlís, qu. Plc f?. luqucr: um crtr cm 705 cruzrs, um crnt d Cx Ecnômc, cm Cr$ 477,00, ml, mlt, três mbrulhs bjts utrs. Qu dz ss sr. Chf Plíc? CONSULTS 0 CRUZEROS Dnçs t Snhrs Orlnr-ns DR. VTORNO M tu MÍXOO, 3 7. ml. Sl.702 Tlfn Dlrmnt qulqur lm Estudnts crnss drgm-sc putd Jrg md O Dputd Jrg md rccchr cjulntc tlgrm: "O "Rcnd Gms", órgã rprs- drtór cdêmc tutv ds studnts dc Oclntlgl Frmác d Crá, cnrjrtul-s cm V. Exc, pr m tv d prsntçã d prjt- l dc grtud brvd n xpdçã d rgstr ds crtfcds. s.) 4- Scrvul Mns, prsnt." qul prlmntr rcbu nd sgunt tlgrm: " Unã Estdul ds Estudnts d Crá, ntd qu cngrg s unvrstár, fclc t prsntçã d prjt-! rfrnt á grtud t xpd çã ds crtfcds. s,) - ÈlÜ-OB GCUQU.,..-.;:-.:."í," -. ds nú um níl «! Está fcrn lr cntúd fr.ls crmns d prjt n kl frá 53B. Estu bm clr glps rn pss», nã um fmíl, ms cntns c cntns. E qu t-c cdcoí rgstrds m vàs nms/. Ests, prtnt, s ms chcnts prcnts qu ctd nrtl-?, d prjt 20 br pr 03 xplrdrs. Dps vm qul utr, 6. Estblc msm : "O rbtrmnt. qu u rtg 5, d, Dcrt-l n 9.C5D, dc 29 dc gst 046. srá xgdsmpr qu crr nv lcçã cm; utr lctár". Est mbrçs mnj dqurd pl ugsláv «Cty f Lsbn;> CrMMR-SE- "HZNH.V O GUNDU NVO DELGRUJO, lü Cj-êncln Tnnjus) "X.víçj.. ltgstv" tj-l- vrrt dqurr t "bcrln S.r l.u. f Púnnn" - r-ítlt nv rnstllntc "Cl;."nf.sbun", qu rcbu nv nuu dc "rtlznln".» ííst grn lr;us=>. hn- pssgrs fu cn.lvtl. ém 027. lm ppts-é pu hspdr OVO pnssg.ífós Enchtrá-sc lulmmlc cm Lslô p cnsrlns u tug.ps lcrá nmvlágcr pru.,«. uü- r.ll cnm t» fm dc lr_nspurlnr à BsWv um grup-d r grnts lugllvs qu fndlm vltr pátr. t) nv ncrá ps. nh rgulr drlâtcu-murltcrrn-búèns rs, ÀtwáêÊM jtw^-"--^-- mmr ÍÍT scndd, E, :r vntu- r, nqulnt, pv nrl prá suprtr nstütntc m qu vlw n- â.um cntv squr dc umnt lutrul, n mu rçmnt dár? Cr. n ntntm stá m cndçs pr mrs gsts. Um tm cnár públc, pr xmpl, qu prcb mcnsns, prsntu rpórtr s.lus spss. O lugul d mrd lv-lh 500,00. Sus 3 lhs n clég, GQÜ.OO. Cm lmntçã vã-s utrs.200,00. Ttl: 2.300,00. Ccm s vê, qus dus vzs cs sus gsts ultrp&ssrm s rcus vncmntá. Vrdlr flçã pr st p d fmíl. Pr sbrvvr trblh ns hrs fç, ôdübr-sc dcssprdmcnt, rrnj bscts, f glnástlcs, nqunt s dvds s multplcm n vnd s gts sugm su sn- :.u ns jurs bsurds. dèn- h stuçã é rlllw- dc cmrclârls cm slárs nfrrs.000 cruzrs, dc studnts qu vvm msds mnguds, nl."- «lí.rfíá.kulílmj jáh CVícmp-ss tí mltrs. D tm ctt ctsmddc wm mnn rm stlfí d prtá, mu- s msswí? prls-m.». Est ültuç fjrsl d» nqulm crf qu nã fdcrâ «cr nnhum c» lus umnt, qu rprrtntrl sltxlmnt ítl. UM LE COOTH O POVO O ptf crl. n vcnl, ct xt-rr clbmá «m l qu<j brrr s bu-.ts ns V.tns < qu vm gnd vtlm» n pgmnt d «Jugu^ü. Ms pv csl um l! qu llm írv rm O prjt 2B. qu v s ntüíc-r «lccrtl D.fn dc 00, nft stlfs. B um l cntr pv. um tn prgs»n mãs ds prpríctírltvs, s grns snhrs dfícs, ds s- «hrt d.? lucrs xtrrdlnárs d câmb ngr. O std vd nss gnt nâ suprt ms cnsum- :ã crms st mnt. O qudr qu c buch n Dsrt Frl 6 mí dlrs, ms lrmnt. Qudr fm, sbrg, cmplt c nrlsfrçávcl mlsr. Os Jrns stã ch? d? css, vítm; st crs, st stuçã dcsrrnj ncnl qu fms lvds pls dsclbrn dmnstrtvs d urup s cpt. snstrs rçmnts d )!tr.dur. Há msm um scspêrtf," um sgrçd sspr n pv. Muts sã s ps fmíls qu põ trm k vd, lucnds. Ms qu um njustç, qulqur umnt lugul sr um crm. Msm s mçs vm sr bnds. E ss só prã s cncrtr.r sc Câmr subr cbrr um vrdr just l d nqulnt, umí l -j qu prtçã ü nss gnt, nunc um rm ns mãs cs xplrdrs, ds gnnclnot. Públcs Cursn ntnsv nlclr-s n pr-:m l.» l Ollürn,, cm prr»v3».rcs TECXCOS n) D..S.V. SSOCÇÃO CRST DE MOÇOS Un stblcmnt d nsn mlr. Crív qu» cmçrã n funcnr l.vtl Outubr Srctrld Rcvfü cmrcl Cnrblllddr.sn- s ílülrs. rtg ). uls pl mnhã, â tr à nt., Un RU RÚJO PORTO.EORE, Stt ESPLND... l-.t. lll j>l » l»hho J... l..l.».... vm.v.l v»» y Lt^.[^.^.^^-K,->.;í WflfF^Syrf $!_&&_ "^c,; ; w#mmmmm^ê^m / ---,---v--=-)-^ j.> "^^^vv? ---\ íw;r--:-:w--:-^,:!35^í^^^^ fffctlsj..-..?-.;/:«.. ;;=~-^^^---fr-"->.»^v--.r-vv h- ^t^ssmjbf^ - - = Sàs-t..^-: j% -j0 jj-bn.ft >-f -^-j\nm»rmsm_y,f^ Jr->B«t &&&- t.,. Fgõs ól MERCNOS chgds dktmní d m "".rc c llcú pr nss cnsum Dcpríst vnds: Em Glr n CS ERMD -~ Ru Urns, 54/ CS. 5U- O.S> rsbkbíímbesm, - bld yáfjl Grntds m. su unclnmnt H rsstênc; prt suprr smltd íôg cntr: Sè! O ~,, CUMH FLHO sc,

10 llhwmwwhuwwm OWWW»»»».»»»»»»»» mnmmmmltmm)lmwllmx TRBUN POPULR MMMMWMMMrtWMM»M.M.«w.».».,»>»» Usêmtn m^mmmmmw Tlk Wl B OPORTUN rhnsferrnc D MUNQ DS RSGOLS 4 épumwít é útü4 ~ftm trmvtê d lm.v«vjft, wkmtéê tntu dn drs és lm,»«h mn-» f^mm..!»»» m- #<««t,9t>ftt,» kwt. m m t, wf tmr 9$Mm&,» tf» l)4 ftferjmv m Mn W v»tf, m mtêmm»mm «? w» mnss? Hnttnt pmkt l«f»» #»»w»r f.» K» étmt d ""--..-" <»t»?>. # «?. «. MV">"«,-ífí«l#í tmm$m têm tnms, Um m» mp&mtntt n.»._«.t...,.w<» rf«f «l»,w«, ds vft, dst tbm, d str. 7 hww, rm dm íl, tuth bsyndnt U,dlmmn»ftt Hõ mmp^9% êê» fnfês, l-mm dê trtl, mrmém 9 <prd pr pr- Éftm d flmf, m pmlt d wtn 9 d t. ndrm, tkflkt ptn flt.n r9t99tm lrs.«!mrm dttlfmlt V«f4»J.«Hl pt, Pr tm M 0 um?t ;/<»!, á ptdrtmn rmmtrtr, us r mts«ml,, tnbs f trlr t nt, uftmt stíth rfu. 4» t rt.v..j«mv«;«ss9-u lnní^ d«t npll,.}»> s. trm, rm ttmpr, tf «Cdtnt }jnfl, d mm tntmtk d«t íwwf MfllíMlWM dn llrct,»t»c mm «m #s«tt«n&t, u. #é «f.» MtjMtt»# rff f»»m Mu»w».- /»»<»wf«f»í. «rrfl íí» r»hj,f p^nltrt tptnln, t ttr rnq, r-»t n»/<«t Rtít» Smb, J, ClltKS, - rrm roroks rmmmmrmm» < m mm - =..«^^m 4Ú7 \,\> umu CHTOCW" 6..H! "»!-...;» dn t > -.»-.-. <..f.». ft S«. n lb d!>> mmmmmmmmm...!.-. qu t» mt»»» M» llukl», pdr Bt»tlt" ífí-»-d»u» 4««pl»4t 4s W», tv ««físmdufré. Vr nn l! -.,,...-. H_U-, «CM.»:.:» mr«> >.-- < v lt- «,_... l,,-c.po.». H.f"ll-.- <» Hf>< tptr Hrtt -.».....».l =.»--» -lll hr^kmwmm^ WÕ m 0»^tbC UM»,..» ttf»-«n4m_jw ^k^b Jrncf f; BmsfS ;» lr»--. :.»l»:.>:t- -.l- <r.t> l) ;-:,:!.".-!-;.>»..!..:; c -.-l..-.u <-» «Jr ;. Cs «.sn-. Jrr.t.» -.. dr»-<-.».r 4 br4 <..;un. u< Clr m-....;.- d. t/- f >.-r»l J.f.nt. c M». - - rts lbccr -f.m f-strln.;»-» t- Wftn dc.n.."»r tkrr. «Olrl. vrk-. mlsè su fu-. r&».;«! r-t n. 3C tr. Kn;rnhj lr Dntr, um lmír «-M.. T- tr.rm cr; tct t.rh, ju hsptl ícu0 Vr» ;j», tlrrr 5:> Ms. BOX2lK>RES t EM?RES-\RTOS MULTDOS NOV YOf.K. í ün.uj lrts, Cmlt..<. t D».-, Est!n.v., V., tt.,^^ U...- du ml -.ulnhcnt!6lrs c TvrtntlU. C.nurj Spn U ".v; "tu pr <:ttllll.n- c. r n,...!...f_ -.n d«dus n»l -.cds d ntcnt» ltut..»" tu r» cr s luls rrlmj. rm d»nn Sr Or.-.r N frm mncclí sl n ttn% <.ft.tt t»f»»«n,ís: rr» ju fllhtt -t.-:..» pt m p» dt "d l»! "HnK»» dn.!:! n. f» rht «Pquru-u. 0 DtíPRTMCNTO DE LFTR Uú MGZNE S U l MERC pr^t^nf»» pgmjg gg mv tbl pr gwfggflgt RETO D C8MR,....,.,. Cr$ 349,00 HTO DE LMHO O PETO DR BRM, CrS H00 MGZNE SUL MERC. v. MRECHL FLOR N Ot 54 ld d L^ht) HMDM 0 PROVÁVEL "GRNDE GNHDOR DO PRÊMO CONDE DE HERZBERG" St párs trnts cmpltm!...!«. _ l m,wmjls% U,l«-.. t Prtu } nt O «ll-».-.> t wl.\»l» V"l»... f 4J>H Tflf».M 4 "» - v J J" t- w.».- >......,&#.» H»»-»»!»»!, bm - cr OT.&t». Kl. < l.t :,.,.M 9Fr!» J V !>: t t --- M 34" ». l.!.;».rç 3! "-"-»l >...bl St Tlllplts» Vtntt Ctím M M»..-;. H <"-..!».::,.. lullt... llclu P "" í > > l.mbft.». è«br» f.rt 3».«MV».! nu... - ;» -. Crd S Fmrlr,...M.0 Kl...s NOVS LERT! NOBREZ f E VOSS CS tnxovl N «Vtd d» ryun Cr» ZTtfO. 5 PEC J»«rxf tntk. DWlt 4 pç. rcltm. SCRTMCNTO ENXOVUN3 DE VcUd. d ^XOVs rj-nctru OE LUXO d lqpurt 8 PEÇS mdr-t., Cr» 290J0O n5 l«vns. Curnçã «. ^^.^ r\ JíW.w qm clf nvs. Plntun l, r. _ rlch CU.NÇOES OE UXO Gumcò cm 0 purs, vd. rs br» t-n» nn, trtnlhs dmlrávcs. : CrS 750,00 OS SOO.f^. CrS.000/X) té CrS O-SOO.OO. " ns, mx.» r.-ru.n d C í-., vddl :.h... dclrr.u qu t? t,t tw hnclurs.t..p.r...r püdcr..-. rup. r r.» tu» M-...». cn csqunl dc n\ sugçl l- â.n fftj pcl<» su grtdc júr. ENXOVLN3 Vcctd ryn tncrvtl!";\. ultlmm.»-n«j«ltt.hnd» cnjunt T- Ul» pm td pr Cr 4S00. TCNt.O! ENXOVLN4 V. Uu. ncn Vstd dc n tr n. NO nssm rjyrr BÍEZ> n mcxlls cícu wls rm-t»! íív-t», um cn- t. Crf -.000/» junt ln c blz PEÇS Crf Cr tst nf.-.v pnr "trt. sm urlns pn td l, cl:--, cm rufs. jg&.n&vs Wmmmmmlwl /_r_-» Í^^_P5^ T ^^_H l-rwww /l/l\^sfvímjtí?-.o PEÇS Cr 600.CO.,íP-"çí cm scllm fulu rnt. rc pntur pncl, m Ktc. cl cü gumc. d cm rufs lb..fls. E N X Ò«V S pr NOVS? VLdu fl nobbezfl rf 95 - Urugn - ^-, q HB M^L». fr- m- m ^j m.m^ ^^ülí _LlíJLU J B-3 J m% _» MCWHD080 COMO Q.U ELCNCO /[HOJ ^^^f^tt_ff! - -_--_---H3MJPB_^B ud33mbn3eq^bb^g3! Z 3 C! b ^ F- hh num muü í mprns m COMSSÃO COORDENDOR CENTRL t 5 \ 7 8 n 0 : ; 7 ls O» ^ 2 :m "2S 2!) ,. t 7 8 t 0.ln fnn m!,nb pr VPLKÇO.:; O D nds,- Vl sbl Grjú Bngú Bns.:-... Bntfg Cujú Cámpõ Grn... Ct.,. Glór., Cntr d Cldd... Dl Cstlh Ensnh d Dnt- Pd Esphn"! d Cstl splnd d Snd Prçu u Estd Rpúblc R Cmprd Gáv shln Gvrnd - Pqtttá rtjá- Jcrpgtá Lrnjrs.cmc Cpcbn pnm Mdurclr Ctcduv Mrchl Hrms Ddró Mr Pvun..". Pnhu.,,.,, Rlng Rcb- Mrnndt. Sunt Crsk Sã Crístôvãc Súd Tljuc.;, Sm tusrlmjnc Dstrt Frl f.7 Brrs Qut Umu. f 8.800,00.,.400,00. s..l.soo.oo! 3.950^0! 2,000, CO;.000, , ,00: 4.600, , , ,00.500,00.380,00.000,00. 00,00 -t. 300,00 3, ur,n.000,00 3, , , í. 800, ,00 3..t.nn y. U _ Grns mprss Qut Trblhdrs d d d d > dn d t : l Funcn t-s Funcnárs TOTS rsnl t Mrnhu, Cntr d Brsl... C. Cstr.,..,,,, Glã... Lpldln Lght Lóld Brslr Mnh nglês ftt ls. - ps 3,5,0 3.0 í r,l ,0 4,5 0,5, ,0 3,0 3.0,0,0,0 0, ,5 : 2,0,5 0,5 2,0 í... 4,0.", n 2,0.2-l2,tX) 2,0 92,00 0,7 íoo.oo 8,.385,00 S5,4 W5.00! 8,5 S2.00! 2,0 l4j., ,00 0,2 45R.OO! 45,8 GSt.õl! 30 8,645,60.,v,9 3,479,0 75.B 827,00 «, U " 50,2 007,00 fo.n 0,0.657,30 22,7 332,00 3S,2 t.20,00! 0,8.808,0.2,0 «4,00 29, ! 0 0,0 848,00 2,.2 0,0 0,0 6.8,50 0,2.907,00 39,7 460,00 S.O 90,00 4,8 5,430,80 tl ,00 4,0 48,00 7, t.850,00! 3,0 MO 00 3, 3.000,00 2,0 35,00 2,7 700,00 0,5 í 030,00 0,5; -- 9 UüO.OO! 6,0.384,00 : 4, ,0,63,00 20,8.000,00 O.ó 50,00 5l. 4.:n0l 3,0: !l, ,00,5 08,5.5 s.s, 5,0.,..n,t) "2 UO.COü.00, ,30. 33,7 St Jl«+l«-m 0 VM» \: r t m%,b tbkm»>-» lfu->««. 3t Cl-U», "-l... C TCw ll V>»» P»...» l..«..., ft «l.,,.m% C ll - M...»«>.»! -«m» <..«. 4» tlf t-!««_..-.:.-. 4«!<, >?). :. mt».., :, r- hrs - Crt M.6«.M. K»,!»--!» < t. -ü»..ll Srrw <. M»;-. - " M 3»... J.!.4...& Estl..-.., U 4 l.: O p«lt«j?»;.!»... ".M mu. < hr Crf 3.ft_.0. M K». < lllfm O Cmlh.. lf "Dkr n» rnr u. «--r» - -,.. Ftuc O Vlll J VrtUm...3.)»-,\ V.r 4 ".-, l...» 3 7.Srrnllb X K. MFlf» J V4»!. s M 0 «04 ".! r.w» v.. 4 HTWf»l»«V 3!"l --.!- S-. m% t "Cjübl S rmrlr...5 &,-<.460 mu. b 6.30 h«r«c> 3}.M).nO tr. nc. Ks. t ült»...snl» M -. " lll S.: 3 3C»rn< 4 Vldl 3Gtr» Vcrrflr...> 3. 4! ll Mrdln 3 Sunry O. lft.hr!..3 OGcnd tbs.. S2 Vcct J rtlh SCrl J Mcspít...,5. "Guxmb L "Crr ll«n Clr J Mrtn. 9J Chc. knlr 5 4tn.»lmr 0 "tlpj Culnlm.64 X. 52 "lmrd- rlum ". j.àrtrt Pltml Dmlt. Tnt tl.cr- 8.» prv sp c t-mn» mt». 8.S5 hrs Cr. 4rt.nftn.n tcttlnt;. Ks.!Cnts..--.».n..,59 í "Cubslt. K lló...57 NOSSS - ll» J!«:. -.».,,..? tc QmnwJwn m.- >-. í V!-«K l.n.. 4 C ll"-:» ->...,,...7 3f < t.t.l... 3 \..t C "Sfftlfj...4 t. Hu«Kt ml ; l».-..» O Ull« M J flfl» NHs C p««ur 0 Ptf M» frr-» l.mfl ml», 740 SENHOR! prgrm mts üfí S-»)díí<W hf Bttl> K, lf MuM J Vw.» 3 Rp Sltnl U.M 3 Jl«.n.-.» rrrrlr.m < 4Crf4ul lt«mr... lm» llnufll J l»nk... «Mrln W 4n...M 7.«:-.,. "l m. j 0$ SUS MOVES 5T0 C0MPLCT0S? O QU LH flt, r sc.hu n CKS QVl TM MOR EXPOSÇÃO EM MÓVES VULSOS PRZO! DE OCSÃO CCU ENTRD F D O R FÇ SU VST 9 E FEÇ NFORMÇÕES FELO TELEFONE V. PRESDENTE VRGS Lj PERTO D VEND PSSOS CKS Móvs - Ráds Vntldrs - Ftjõcs Ól, c. MOVMENTO DO PWG VPOES BSPtnDOS EXTBROK lojkt M) t.-í» J - l,. l Sul. "ll lll. d Sul. "Hrts", d Nlr. M-:f.- >. Mur". <l N- llrsllí". d Nlr. MNH: Ms, d Nrt. JrruMlrm",.» "N-.l X»»c. t.pr",,.. Nnrtr. "Prv VJclrj". «Sul. VTORKS..nr.VHUNDl) TCÇÃ0 M :\TlltlOll: "Mndj", cm 3.33 tftrlsíjs dc crc.»-h. -,.. j».9, "rnc, cm. 7 d» tnlds crg,.-l..-..!>., 2t-!l. "J. í«hfkckrr", nm tn l.l.n rrn, chgd "UdsnKcr",.>m.7>l lmld. crft. chgd 2-!». D: GUNDU CBOTGEM "rpn. NDCÇÕES MKMTT: PRT HUXTER..\nm.-N JEZ l-s RPURÚ HRMUN _ BDX HMDM JUlBnO -- l.mhl ;uí: dádv rd GNGES KOLO.. CHCO CNTT V. LEGRE HHUN EDMUNDO - RUMOROSO M. HEVüKLTO "^ ^" «..«««...,...-, " V- --wv^.m.rl-l-_r_- -,-l-.-,l ^,->.,l,.^ > m^,^,j,jjj utrd Prcl trblár GRVE STUÇÃO EM SO JOÃO DH MERT S PORTS DS ELEÇÕES Tl? nfrmçõs <ju r«c htfü í, Jã Mrl, n Kttd. d R, n ítc l s trnu grv, ás véfp,.s ds lljõ», tn vrtu «J luçü prcnl» trmlár < fmttd plct qu stá ntr, gu. mnutnçã d rm. Trt-s dn plcl Tnór d d U.P.N., prsgund d C\lcnt, qu tmu prt mr.r ml nt.u ncnst tuclnl s ltrs qu rslvrm prntsr cnddtur, n. prft <lc muncíp, d r..ts ds Cnn/ Mnhãs, r- Bltftrd pl TJ.S.D., P.T.B. c prvd pr tds s vrdrs mct:. 00 ^rn m^ Mls cnfrtítcj, cnfcçã prm.ru, «cb-mnt prft, Vcnd» n prz, nm flr, mm cm 7 prstçfs. UWMmStbmm /504 P mtn nsólt; nquòlc pr nund rrncr s urt.zs r ns fxs prpgnd dn nddtr d jr. Cmps.Mnnb.. pr substtu-ls su pls cndldct. udcr..t sr. lbrt Jrms. O plcl Cvlcnt, qu dlrlg um utêntc.udrll dn fcínrs, vt mgndu d mndr fuzlr quls qu ç pfblcn, f md fzr s runr: m m cmíc, m pr. prpgnd plítc d cndd t mcrátc d vd M rll. O pv sm lcld p, pr nss ntrméd, grnts fcnts pr qu plt dc bj pr.s s ftur sb um clm d F.turnç lbrd. m%»mtmm^mum^m»m^^m4m,m>ám^ml ^S^M^VMVWWV» TLETSMO W t3t mrcd pr hj dsput d prmr prt d Cmpnt d Cds. s prvs prgrmds pr hj sà s sgnts: 4 hrs ~ u cm brr rs ~ Sm-fnl rrms.. d mrtl - slt cm ltur. " 4,30 hrs 00 mtrs rss sm-fnl. 4,50 hrs 400 mtrs rss sm-fnl. 5,0 hrs 0 cm brfrs fnl. 5,40 hrs 00 mtrs rss -- fnl rrmss d drd slt cm xtnsã. 5,50 hrs.500 mtrs rs. 6 hrs mtrs rss fnl. 6,40 hrs mtrs rss, 7 hr^s - rvzmnt 4x00. L BSKET-B LL OS JOGOS DE MNH Pl últm tp d prt lsslfc.ü ds cmpnts d 2" dvsã nsprnts Jgrã mnhã:. d Grju x Flmng, mprl x S. Crstóvã mérc X Mcknz. Tmbém mnhã srá dsputd n prt rstnt d ctj dtt 2 dvsâ Grju T, Ò. :< Clubu ds lds. M ".Mlsnllw". "ll.bttm". W. lbqten.\ \notobm -GsrtU»»". Tsr»". "-.nlclm. "cc»". VPOES ÍCMOS O «.s n rítto ntms P..»!....Srrp nl". r mrm, Jr v»llc,.rm r.n 2, "Omk", -Mrnnrrcd", rmtxm.. "rrrlíf í r m / cm 4, MUrn/u, rmrm ~, "lll» O»»f n:, "Osllld", rmrm 0, rmrm 7. "St. lu", rm/cm S, ".Slrúrsc l. pát 8 c O. "t Gul". írlgrlt "nlln lltffr", p,l- H!> c 0, "Mrmndwn. r mnm 0, "Mry Bl", nux«m, "llycnm rmzm 2, lln Juru "llllln-", rrzm 3, nntzu. ",\T. rnüuá. srrxctn 9. Tlcj" c "frbn", rmzm 6, "Mc, rmxm 7. "Snt.scphcn". rmzém lt, "lr-.s..-rt", rrsxcm 8. Murè <.. Cud "Tít..v.ú, rm- /n drr". rm/cm lt. "lrnry. llclrdsn". rmrm rn..,, "j;,jkn Mrncr" r "Sldcrtrgr.. :».»". -. REND D LFÂNDEG D 26.lcmbr dc 97, Cr? ,80. D 20 stcrhln.!.;, Crj..-.u;:,.7, l>c dc stmbr 26 s- cml.rr. 9)7 Cr? J ,90. Dc l dc Vrtmbr 2 dc stmbr dc 048, Cr-? ,50. Ufrnç d rct rrcdd r. ms m 947. Cr 3,580.00,40. D. M jnr 26 dc sctcn.- lm d ,0. D dc jnr 26 d stcmtrr. 048, CrS 774.7!.7.VH0. Dfrnç d mns m 97 CrS 422, rct rrcdd _S_l FB f»fl,^ysl^lééfc^j^^^^^^^k.->-..-. m ^^^mm ^ l ^^^J_K ""í". vf^^^ y lk- l - r^-_----?^^ç m WtÈÈkÀ > t BB P v _ -.9"%>. twl Wr 4fl ^ f H ní^_^ âfü Vj^ <v-^ l ^BÉÉ _^ L.:tf J^...K^ ^3 fe_l tófr. OV ÚH \Q tv m tu., Brtl, MJHfltr trêl>t, pmmnl trdtm s,»m m Fn n tn% r-ff. nmtntt m tt trlmlb rum flbrt M..-»t try $ultf, tllr OS tns ntltmm "rtu llmt, ttmt dn Trnu, ft d rmk kn,, nml t> d d brt fl-ptt 9 fãtl sgklmt.,v«ljné,,»> n dt tnltldvm", <ttnttm, u.,t, _.«.,. nrít, n ftptfld «.«t-n pp rntm»... / lt..»..,.<.«, #» -, t ttnt Ct-ud llnt ChtWf>t0C «MR VERDE» fm trrs vlh pm ptpm-s rf«d Jrmt t/.-.. «,.-,,.«.».-... utdrm 4 lntnb H>rbn, nu /lut t tfrnl pttd,,\pt>....»., ) -t. ^r» ut mds, ntft m tãut nm numrm mds tmrurs, nnd< d fr trt ptulbt fo l4brlc«m.,.» r,>»»^>. lr. t«<», tu nn ptlã prjtdlu mt r<s, lld utn sfrt«ljr,t umn fmm»,..r. t pqun» lrdrs,...- >..». «j thqtf, U um tultmp, >>" twrt., jncnrémls, -lnd cltr tns <;<». n» pós s mn nlls, nt t«f-»«ttt «\,rr,n /»- p.nddnf, tn prsnt r«r.». tt nnrd nlrdrln.«í..f»»;»ç»í», Ês 0 rpm Mnl ".V-t «./ tír»»",..y/.«r Ctmtwt lltrhlff, dí/k», ptvcttú Jtflltrut ttj rr UO..<>../..»#»» /.»... pmltudut pr Jm.r»»-.»>.,.. ktu lulfnnddrí qn Spnct frty tnlrprt. M, l;m d drtr dn -!-..! u-. m mr d :,. /, ;.,t.; tl$nmln, ms dâ.,..,.., hntmm ntt rmnc -w- cntrl, sç-.; -...». ct.m lutllthuí. ltc;n um mm mblbu, 4. j-üu plus bu» vlgrfn Ur.Sttndl-, jfrlífur.»--ul c líctbtt»tl»»r;, m»;«t. u ul. fc«- trtvt cpücú cmpltm. Kthrnc tlphurn > t mlhr fgur d lnc, /<;» n<t qu ptk rsstênc t ttíés «utnulcs tírch... tntmhtllsmn qu mtínn d su p»..- lput ppl ffpnc Ymcy, clrnd t««nn,-.tf c nlrspctívh.»-,,,-... «um rnpdt pnr~. Mclcyn Uuylm ft tmntncnl tn Vbtnut lln, ctt qu ptrtt nlínur qul tnú, dc qu <«cultur.«s tr <#/. «ttm bs. /.nvww. m«nf»> rgcr, tnbrt Wttlkr» ptr lu st prduçú. Cmpltm, «> "ccnl" <..-/. J tutlr, tdtd Uucknnn. lttu Vtu ntr, nm nprlunlãt lm- tds. lld nn flm prblm ntmcnln$, dultér, ms lgumã cmpucrüct. O "bppg «.n..,, c» wh»m Mm spct ngtv, trrdt > rnc d l.uh llrrttu >cns mn cnm, m3fnr vr tu, crts lulr. qu- prtculrmnt, qunt nn../,.. ds nttptctt,. ÍOS. O.S FLMES DE - -Músc! ^TH dc». h>»". m í fljh. s HOJE U. 5,40, 7J0, 9, 30,0 22,20 hr». UCO 2.» smn "Crnsc Hll", cm Mmlu llunl. s 3. 5,.-. lf» 30 82,5. S. LlZ. O>r\ MÊHC "O d» _ mrlu", r c lr l^rr. j, lrt, 8, 20 c 22 hrs. VT.ll. CU, VOS! E CSTELO, CPTÓLO. HN c CnC "Lu ds mu. lh.s", cum Grn Olrlu..Vj.f.. í, 20 c 22 hrs.vktpü PSSEO, M ET 0 COPCB»S t METRO Tl.t- C "Mnr Vr", cm Kl! - rínc llcplurn Spcnccr Tr». s 4, 6. 3, hrs. REX " ruf.r du» lmbcs"."cprm"), m Cludcttc Clbrt.» l, 0, 8, hrs. EXPOSÇÃO 3PCUO " Cst Su- ". llnn rcnn. s., 6, U 2 2? h.,r,. PNEM -- "N slld. d m", cm Ml.vn Julms. l...;:.....,í... T., OLND PSENSE. STH. tf. D.C«, PHMOH - " ftl NT- VENÉRE Cntnu frtt ldj pú M», n Srvç dc Educçã Sntár, v. Chrllll 07, t. pv. 0 rm St. Lu 35 t..- pv.), xpsf dc n-.l- ls cm c-r.-» rprsntnd css cusds r" slls c urs nçs vnérs c tr.bí. fss d rprduçs!c vcrtnls nn.s. nx Cuncnu sssõs cncntgrúlts 5lltllO, cntluus c. prjçõs clllvs «dr,trbuí,ãu ds mslrur-, r. rgr.pz.-.çã d pn grnsr m cnmtgráfc brun pr-púsl <l ptmlr tmhm prsnç dc mçs mnn!. VEfOlíLO E MULTS Exss vd: Kslnnr m lcl nün prrml d: m 5 0r_ C j7 --».: ín _ í7p _ 094 _ MfO nn _ 2Õ30 2T ~ S ~ S ~ S S ,6 256, S 4649 ~ C » Of. Crg: 87807" Mt: 077 C. D S. P.: Lusn: 6387 W.P. 330»\. Y. 3D7357. Dsbcdênr snl: 8-96 Of.: 445 P.: _,.. -, J ~ ~ C S70 86, S ~ ! S ÍS H : ~ 4267,, U ,.u» r _ / C ~ j ^ > Bn: Onbus: 8000 _ R " H Jnnr: H. S.: N.Y.5Y 67 NY ntrrmpr trânst: _ 407 _ Crg: 6520 ~ M f bt ! Cntr mf: 3f._ _. Crg: CDfr mf dc drçã: WJ 892S 475 -~ , m Of M9C9 Onbus: S. P H Grnd d Sul Excss dí fumç Onlbtts S S0733 ~ 807, ~ _ S082S M- d Jnjlr C.t 67087, S. CVLOS "Grml b.:r", r»«m llld ltn Mlvãu pcrlfí". cm Hy H. fcrr» c» srd "O -...>, ds h ;..\ prtr dm, hrs. ODKO.V - "t.«.-ul smn lü,. ds t^hgs", cm nlônlu \;r. s. 6, 8,20 22 l.rs. M... nà«.»c cnr", rm J.r,«-".! hrs. r..r U!!...rs.. csvcí Pss dns 0 hrs.. CNEC TlNON SssOs PssáUmp. prtr ds lò l...l->. 4, ll c CPTÓLO lmp. p.-nllr l.! n n,l n í Olcrn. S PLTHÓPOLS PETrtl0S "Crrnt, cults",.-.n lt.,!t Tylr. D. PHDO - "Ds.lrms.lt." c "Trm dc lx_". cptôl; - Ss;. s Pss- lmp, KM NTEtóí CH "run nr,. ltc.x M HL l" "Ps S ;O..ON un né". dc "<: W j llln Sf : Cl n l l:,..,. mns:,86 76 r. í; "r: ms.,....,, p-s" :.n " ::;f furr,"r r, mt» d llrrrn. "S-lvr r-r. t-n". rllcr l ll :;:. 8 22!,":: ÍS s.r>l- rcru- mr írl ô Of,:!! 04,"f9 - Onls: ,. 88.". wn.m Of, <l...! - r,: ls:. rfs:.70. l llr.f 2875.\m.:!.:t u" ) fn 909 -!! ^ >0 " , t,«jgj2 - Jl ^s.-n "", r- « r,l<j_ hw. « ÜS tl j S-; Tu Of.: C, Ut ff p Ls: ônl G Mn.., Orls: P. 8/ NY7U LE, SSNE E «DVULGUE EMS"

11 2 «) lt<7 TRBUN POPUT.R W.. tw»»»«r-.l««t^.>j««>ttr«-»»»..»»l»»t«t»n» M ll>u»»l <>. WWtlM»^«.>.»»-» «O»» " MMM».»»»»»»»,. H -\mmm.mm9mtmwftrjtm^mmmmmbt T»^w»r^f«>»-!T%t_Tj«_»«^».ntt/»»»r.Tt^»»»»»>»>-»»»l^..»««ll»»ll»>», -»»..»)»»»-Í»>««l«>«>r>l»<»>»««<«^.,«<>«^^ lml.wl.lm»»»^!.!»».^»»^»l«l.l»m«j»<«lr»»«t»»trr»><»»»»»>»»^ _k - _ Fmg - durr 3; mérc 3 - C. D 0; S. Crstóvã 4 - Bngu 4, Plcrd D Tr Dc Ontm?J».# 3^ _M KÍfrntm-s rjtw... Ml M «> «thwf fl W »»--< ww >- j LL--.-.L-uuj«jTn./jj-rm ". - tww»».»t»>»»w»-.»»>»< mvm>ttlss-^\tmm0^»»<^»»^^.r«"mt»«t>«l^^.,.w...-n.n.-.-.n.r.-.n.r-.r.rmttknw^ -^,J;.^t.-.w«>r..M»»f»». rm» Mt0M0M000^ 9M0M0MtM0MfmM Hts Mw umm 4 MM ttsswn! V/hõS... Rvs ms PtÀrc! O Btfg cmplt - Hnld dcvá frmr ntr s trclrs - Prprds s dvrsárs pr grn btlh - Os qudrs juz Pc.j nvcts ds prnts,-_,. -.-;;» NU pv.< -...M! 4 V.6» ««flí «...,-.. ghwftn «>»- tfwl Ktrnttt â rrtlc U>UlH «? Pl.Mllt.U,.«!!ltH» n»blí. ícntw m ruuçtstm «pr» x.,-t:>.«t!«.-l.«lr» 4!l.?.t O «Mr,. «w- «..!.«" %_^ K ^mum m\mmí «. rcgr ttm» «jtntm «rtuu fru, tutll b dn- Mukf ludu ftnctnd prcw tun wmb- «^wlbrtt t» ch tl «rnç O Buff uptt. trc, t pnt :..«tbl. Vtm um mt d:cu «l V4«n«Kt.t pr Érrt. ml. v d Wón rlsj«tí. O qudr qu Ond«n Vlr» «lrts é bm. tn jc-sttt crwtttí «t» hc»- rd pr t lut. ttf.mt.s-v um t " - l«n«8ruf.» l-t :!...<» tm t.,:.,u:vt n«cí»«uu«. «lj trl utf. O qusdt wru tr pnt qu pr crt ns ntrvm nu cstçí d Cítttl Crd-. «tnd ur n «tuçâ n pdvt Tmt^-.Y^^--mmJMw.^mmmm, M^Ê ^^ -T^^^^^^ QPPV cr ml n-u turn. Hj _Bj; ^^>J L» -> nunc- vu cun ^.^^^sfè-^ ^-^Hk. v m \ Íí^-^V- -Pfl^^«^ fc L, rr<" ^TB _M JH_L_ " ^Bí^C.^ K^LlW ^_%_>> ftw^fct sslm^" vlr cm vtsucr» «tld, wnd cnjunt rnr mlhr qu n últt m c nprtnu-.. OS QUDROS tt". Embr pnnd d %» J llsfljl lt.t p 3 T ^»Bv «<k^«t>s^h^h ^^^^.^r^^ p ^F -^LH «^^^KtJK^rkéVBfl HÍ^<^L^ lvr lnuv d Dprtnmnt Médcs, prvávl / ftmc& d dvcrtárls pr hj é qu t sgu : Btlg : Osvld; Srn Grsn: Ávl, Nwt.. ^^,t»-t»^^ n Juvnl: Snt Crst, lír.rlrínft.. O pnífl fllí-nr prtn rptr hj m Otáv. Hln, Gnlnh brlhnt xbçã d ncntr cm rmng dtmtr prvfjl tcnt d tu qudr, mç prmnnt Tlxclrnh..Oultr Hrld; Pscl. mr. Rublnh. Orlnd t -...!u..í«.f./.u<««flumlnnu: Rbrtlnh: Tclcsc Htlrlgus. Juz: Mr Vn. Prlmnr : sprnt. V NC R NOVO CMPEÃO NO LEVNTMEN- TO DE PESO - L.\)..H, 27 Unllcd lr«««.) -. Jc dr Pclr rn- «u»tu p»r t«.l«j>» lnd» ttul dc cmp n rvnttnçnl!...»... cud MERC E FLMENGO EMPTOU O SÃO CRSTÓVÃO COM O BfcSGU - OS JOGOS DE ONTEM ^^^#f^"^:^^^^l^^t^ Mnc tuu utr d ds ts d ntm Prnt rgulr ssslfnc, Flmng Mdnclr trvrr ntm um lut ctullbrd, prí. t. un Flmng ml» x rmnld técnc. Os lcí, nü mpstrnd tun. f f?» rc réll d <tuc sfl ctpxs rm mrgm qu s rlcppw -lburbns pusssm s mngul nljs d fr", ssustnd msm s flmngs, tá s JxJ. d Vgttnt tmp. N prmr príd ns ls qnn.ln.s jgrm d gul pnr Vul. fl.r pr Mdurlrn, clss pn. FlnmctM. r. Mlllnd cm 2x pnrn s tln t.ftvcu..mu sptjm. tcup vm rc-qçát.. flm^" n Mftl-clrn chgh mí»ql«.f ";L;n " Vl! Un clnssu d -pttmpft stpu rt rnlwll d dvrsurl. "tll.",. tlls nu.lr,., vr-lí s cnnmhlr- dc OS...UTLMvr",N.,,» tcfoh!. -;; lur- "ÜU.í. j;,, r/tll P-,.,, c.. ::.u!m-.í Drvl. \».. cmp. ll.l.].! lr -.-lmlhf. sr. l-lcncll... cd-. ".,,, í"-;:» nrys l;l l!l, l< ;...s prclplnnr tus mstns t. P..rltn llrllu «.u Flmng pl lrg cntgm dc 2. rnd- chgu prt ds 3ll ml cruzrs. EMPTE EM FGUER DE MELO «NS cnsguu S Crstvâ íugr últm pst. Tnd pl frnt frc qudr ln ll.ngu, ssr msm vtôr nf l srru. Qutr u t.tntr, rsultd qu rcflcl prftmnt qu s pssu cm cmp. O jg, ls, f «u:. smpr mnótn c tv prcsnclâ-l um públc dmnut. VENCEU BEM O MÉRC gurdd cm grn ntrcssf, plj ntm cm Ntró vl cmprvr xclnl trm qu mérc stnt tulmnt. Os rubrs jgnd m cmp dvrsár, dnt tl «.rn cnjunt rltvmnt fr«_c, ms qu s mstrv dspst vn- líll ntr us spl clubs, vn- lr cr rrt, mnbrrm rtn cmp cm sgurnç m tôds s Unhs, nf pcrmlttn tnusm qu dvrsár tn mmnt lgum, mçss su vtr. Mntv ssm mérc u Vcc-Hdcr.Mç d cmpcunl. _- "" " m?-:": t : <^_í,- _J.->Í Prl, Sctn r. Pncu ttulrs d Vhtnu llgu c Flmng, mus pls cntgm f nugurd últms xbçõs csts s rur pr Lm ps mpl tm ds "gl brs cpctds prrçr tll Mn. O m, lás, f m td ncntr um f0uru stcd. bt cm guld cndçõs. Np ncntr ntm st? çrm-sc rt., Un, Mnc lrgnl, clll0 s mrcns. Rmund, Lmprn Nnnh n qup tlq Cnt «l Um. mmm^. CRl VElHOS mgs f. ucnlc tds = ns lástc mus nlgu d lutbl tfjcu tmu nlu d cd. Vlhs rvs, lutug l-lumns, sònntu s vün ufslndus dsts tuul0 zns tl ns, durnt u jsü. tn rns d )83 -unns lru.v.d_.lg qu prnuí..ur uulunt.rulssnlá nu tutpl urlucu. Kr;j um nctv du r ullult, prumíbün), ju n untftt, JUf nvrss rzds, m ütluj m uunm. ütíclu du clubs, ü ütuls, uquulu upucu, unuçu u ut.., cqçj-s fqmut uyntí t m.ud, ntnt lul pt unlnu d nudrsmu. _!pu lv-ng: tuu súsínlu nòsm uguu»uu üdu t lul, sub nlrnur u vncu tmus s nuculds qu.-ur- «rm pl tmlc. Ups gnuuu Vsc, u í, Uns.óvíu s cmps s dvdrm, D um lc fdn.u McU-pllun, utr Ls Urc. Urgu lílunm: á trnt, cd t Ul lnlnnlu trr u plblc, cçu ns um qurd uhpt utr. Vm d d ss.jydut}, Lm mlcl cm ü du hj Lutn ssm un \su çumpu d») lrlvs. Nüutlmnctü pru us vms pts, s qu nd s üurltm ds nssds dspult?, s tus ds nlds. Unu p crt mbnt n u msmu. bt g u l.unnn.xj sã clubs n«us. Um mx.d sóld, un U ncussúru uu luttul brslr, pl lur mpr., p.. u vlr t rprsun pus spns uu.»..- lunt prss grmçõs, pulm l.-t ln Br pur -.-." msm mn.-, um mns... rluru.uc uu. t gn blulugcnss rrlrs, B. M. \ «V»vt>/»«-S»»"»>-V«>VVV ESPORTE POPULR f,.^»^l/vvv^» O BOLÇÃO EM MJNS O blçã F. C. MCurs- «..vá n próxm d 5, sul./ vílns, ncl nfrntrá vlrs qup d. Jsé. NTÁRTC X CURTB N fstvl rgnzd pl Curtv, jgrã hj, st club ntártc» c qu frmrá d {sgunt mnr: Jã; Glsn B;-r: Rqu. Bclmr Eünh; Bftlcjuln, lclccs,.russ, Z;-.nh Mnl. MOV DRETOR DO NTÁRTC F mpssd, ntm, nv drtr c ntártc qu fcu ssm cnsttuíd: Prsnt: ntnr Gms: Vc-prsnt: Jsé Ernst; Drt; Grl:. Rqu: Drtr sprtv: E. Mnrurqu;. tsurr; Jsé Vrsdln; 2. tsurr; "zldr: nun lvs:, Rubns Rs 2. zldr: Grld Prr. vs. s psss ntrssds u j lçã rt prprd ds sn.. j v?! "!> Gcr.r. d?üv Jr g. j Snts, vm prcurr éscs snhrs cm Rcrd lbuqurqu, n pró- xm d 8. cnsgud rgur un qul». Hj srã rlzds» prv» dc pss plum, lcclr míd". n tltm fjc d cmpn. - V. drá tmbém: /ns. cnômc!.;.. > cm «..::.. b....í..ü : í»!, -.;t tf mut rtttn «Jur mun nutu... ::U»". \ J «- :» é O ". :.»..: wí t qu».-..jíl muto ff dí;... um bm «l«.«jl «.««v. ls-r»-. l «luhtlf "-. t» ««.»:">».»-»» >««-»t»««l-!<«t>s200, Mm\ Fágíft ssf Ámt.^»5] S «.^ ^^^L»»M-««JlM W^rJf^fMj ^-^t^mrm^mvmtm^mmm^mmm jm\^nr Í&,.. ém^wfxsfv ÀmWfj S^ ^Sy-fmrr-fr mm -ww^9 Mm\mV^> FrlflK^r VmfMff lf ^Fmml XkflmWf k / Mmm&\f flk.^^ jy -/ :» _^ ÍL- >^-^-^y ^w» - _M wàmjvl "St-»«J-H^SSSV «l - Uk«l3qE-é.v.^ J fflpjê-" " Jí «fl B^ 3f?" "/ \»j.^^.^bp^^«fffc-/í;v-r MMMmMMMMfr -^mwêt& %... / w ^ _fl P^í-Él Br fl r^ Er M.. 0fàflJ.é83 PíH m\ jp»-^ ^Mê 9tM^ ;f"-»-"."»! ^^^"^^^^^ «? MU»»H».»».-«;«««Blptt!» +nm\ lmnh» < u 5 r.-»" ^^ _^. :.....»:«tn»t c:j-.:í # ^^ ^jjt... frll «mtuíí.,% àw áw / -^ ---VC>\:í)l>-^í!.Í!P mu; n r uí JKE: V. NltOS. N/»RU MMERHO. 74/78 MDURER: ESTRD M. MHGEM M 00 OUVDOR. RU OX Cr.tl.C.! V Í0 RO BR»NC0. \U fll M HHROl: RU O CONCEÇÃO, t CLÇNDO O BRSL HÁ 25 NOS! sár D Humllçõ t c s t - l c nst turn ds "mntclcs", grns cm Rí n Crrr D Ás mrcn D Bsbll DEVÍDO À SU CONDÇÃO DE NEGRO, J CKE RQKNSDN UNH/V QJg- ^gg MGOROSfSSMS REGRS DE COMPORT M NTO ^ VDO gg^^^gg NO SEU PRMERO ÍÔGO - RECENTEMENTE.,TÍNGü^Ob^.0 «PRVX GD»: DSCUTU COM UM DVERSÁRO gm PLENO C^lvrO Jcltlc HrltMn nf tun ngr c»n utr qulqur. B d nnr jjtl.r l "lmscbll" lns Lslulns nl.b. um n-.ptn tp: nrrt mulllocs.< cunpus du lln.» ps pr nvcllrm s Ms przs rspcltd.rcs. X ntnt, Jcltlc l» nsn,».u clcpr u pnt máxm l sm crrr, sfru tt mnds lmlllçõcs, cm tnls ns sns nnás l côr. Ns lutcds Unds, dmns pcj prcnct rcl, ngr um sr nfrr, qu vv cm lrrs sprds, qu p5 s snt ns msms bncs «l ônbus c l.nlcs rm gnt lrnc, qu n «4 lmtl ns ltíls dc brncs. Ns sprts mrcns cnst rrs nsm lfrcncçâ H tçs, lscnhcds n Brsl, nl um l.ftnllns, um Dmlngs, tn.llmr nã slf sujls u vxms pr clf dc st r. Vl pnn. prtnt, s- Jcr vnlrl sbrc «lstttc.n rçs ns sprts Hns vstds Unds, sgund um hlstúru sts ds, cntd pls PCÓprí rvsls mrcns. Jcltlc Rllnsn, qu tm ljc 28 ns, smpr s rvlu Un.tlct xcpcnl. Ms nts dc cntrtá-l prj fms tm ds Dndgfrs, tícnc ltncl lllty pnsu mut. llllnsn r nr;,rr., c s ngrs ns rm dmtds n chmd "lg mjr" "bscbnll". nb sr cm rtul fls dc "ndós" nn "uln.". prsntnd-s p.r trnr, Jclt nfrntu mult suspt. null )psl.l tjnt F. Só pd n cum s sus çpmpnllrsqund èsts lh tlrlgnm nvr. prncp nm squr ll l/m ",-dó". l.r. COn.. c ngr ff sc u P c ".. um máqulu d jgr, HUMLHÇÕES SUCESSVS D prt d sslslícl r msm prvnçã. N su prnlr Jg m Ultlnr, f MOMKNTü culcgrl. vd -- pl ft dc sr pr-, Um v.rns cmps f rclld cm hstld, qu qus ll cusu um prúsf-, nrvs,.ms suprtnd tult, ps lrs crnç s c.sttmr qucls humlll-r"... f rnu)-s -.d vr,.ns cm um "rl". l.m lgums cds, tícn- c llclt. tluh <_u«ír nr, trtnt d jnc, fm ds lmr prvltjdnrj- ngcr cm s.jvcrsárls, fm dc vtr mlfllofof psls d trc l c-ntrj ngr tlnsn. Rslc v sgur rgrs dc cm».»l.mnl rgrpffülnns. l n n t lu cmp cm fr!cc..? ll pr.tlm rgr - «ld...r. r!» lcrl lnchd pl N pdl». pr tmpt, ç- tlllu. m utrs Jgdrs, luduu ním Wlu mr rvst prtuls ^ "l-c. "Mprtr nlcr nuncnd " jkj-.c, uc cnsum ppulr. Nl pd! ns "«V ruclnmu,l»c!;c, publlrr rtgs cm lu n- llj n»q l 0 rnllt un". tn cm rvsts u Jrns. Pr ür. l..r:.. fnl rcnhc- OJxnr 0 cmp, lnh qu rlr«-s pr um prt scrt. V.fs pn»jlbd dc cllr rnvltfõ, < l r l ngrs u lr.-n-.s, nm tnh utrzçã pr rquntr "nght clubs". t:. spn N-r.npH Mr nd, ctctnln, r RmlhçS qu lnh l strr n cmp. lt r psltlvmcnlc pr nfrr ld d- utrs Jgdrs.."-S t- "bl l t drt hr", tí :-.mum ns flsputns sprtvs. SV lgum dvrsrl scmput)l.. tblngtl tnh qu cr qut u r xpuls dt. Dtlgcs. Ot sctb próprs cmpnhlrs csprfsvn. Ms cum s.lvcrsárs r pr. xp-ínc dc Jcll nss trrn í lng c dlrs. Crt cslã, m Snt l.uls, utr tm fms, s Crdn.ds, s rcusr Jgr HO msm cmp cm um ngr, só s tcu. cnvtd ps dc lngs ncucvs m qu rgumnt d blhtr prdmnu. msní tmp, Jck Hblnsn r scrfcd n su slár prfssnl. ltl Bt cntr tul, mbr prclmd "às" máxm d. bsbll" p.crcun. llbnsp gllllr) mn ds rnds mnrs -- sml r.tul dólrs ms. qu è qut rlm s Jgudrs mnr RMTGO llá um nés ulrás vrfcus nunt ms drmlc. d crrr )!u >.í.u, ll m St. l.us. pun jg cum s Crdns. Un Jgdr drrsír, nvstnd )P cm d ngr qu crr:. d;.<ís JÇ T nllrqd n b», lc-llc um vulnt pnt;»: ) cpl. s trvs d spt fzrm sr m«> scu-urm "cr-cí; pun. llnsn. p..;;, fcu lhnd sd Sl-.UC.urr. Nâ dss un»..,,., n rsçq um g.l» nnlr. gtcbsr lruc. s :u. rcsrqu mcrc níln l pls brncs, grçs u) Lln-upn dscpln l jlldr» ;:.c ttul tr, m.lrnn um puc s css pr Jcltlc. l nsslm. há dlns, qund -.. Dtlgcs nfrntrm nvmnt s l;.nlnls l f utr vr. Etcd pr um dvrsár, huv trc plvrs sp» rr...lcltl tnh cnsgud n su tnr vtór: trcr, m cstnp, sfrs cm um jgdr brnc. té ntã; só pd rcbí-ls c nglr tud cm slênc. l um fl tft xtrrdnár qu s jrns rgstrrm cm snscnl "Tm", rvst d d TJl. d pl trms sts dds, dcu três págns lbnsn c stmpu-lh rtrt n cp. F tmbém mplmnt d- ttlttlg ftgrf. qu s vè t n prt dscurdí. cm um brnc, cm juz n m, pl prmr vz n hstór c:.»s sprts ns lstds Ulltdu, pr chgr st sjtçs "prvlgd", Jcll lbnsn tv qu s.rcr mul, suprlr um sr ncrívl lu- "Õ~CXSSrC0"D mllçócp, :.«r ríud «m um vcrtjdclr nml. ljc, cm» glór, Clc slá um plg mc- hur. Ms cnlu» sr Jtfr qu nu è dmtd p tuts dc lrtncu:. l.cus dz mlhõs rmãs rçt tl lr.. <!- cufrcnlnr lóds «s -uu>-í;u;:crs d fúr rclstt n^ _sír.lus Cn s, qu» p- j.«n rp?r J!sl ur us --.j»f-.r cm "prís d mcrc".. S CRRERS NO!B LvíONTPRKDE NOV YORK NOV YCr.K, U7 tu.p.) -; D pnt» pcr.l.,"»ncd" "ssàult" nur. prpv spcl ycns pr t crps 2.OCO r.ctrcj : prêm 00.CQ0 dàlrc p"p vpncdr. P3rr.:.Í3 ;.00J turííscu, qu cumpr.vcc:rer. Blmcnt Pvl. "vící" tntu pntn. p.s p;-.n s qmsv, Brsuld pr.lumc, Frm:" "K»n.. Rnch". N fhl "rmd" dlstnlu-f d dvrs rs nqunt "ssult" trmnv crrd cm sgund lugr. Lg n crrr sgunt "Styn.", f Srrtd v.n rdr d Gld Cup qu U- hl "r.?<:rr" ds prêms gnhs n:; Estds Und;;. ;;.-m" f btd pl rvl rgntn Mntt,";, "R BJc qu lvntu dólrs. Mnt qu f drgd pr rcrd prcrru nc-lrs m UO sgunds qutr qunts. LEÜPOLDN LEtECO ESTRÁ PRESENTE N stdnttq d v. Tx-lrrénc cntrá m t-ls l- Cstr, fróntr-w-fl cs ms ttulrs, t msm Bnstsf Olr. Ljéc, qu r td cm 8 Sn dúvd st prél, r- fstd, m fc fl cntjd urn rvld nlr sã sfrd n Pncntr cm W dl! Brêffll d lubrb Bngu. O "rk" st p)-r ldldnns, vm cl.sprtn- flfr.mnt rft, r n fl dé-ntré^;- msm O.snhr Jsé Mrchn» ntnrf nursd, uxld pl vtrn Tm, VUtWF!B s frloo? rntu "w Brlrl» pr fvrts c tvrm um nó- í um jrndç vtr sbr n c U-ns jcslntw.unf vlh rvl, Bnsucss. - b nv rntçã Tlm. Est s ch m frm sn- O Olr pr prél md pntd cm «rl rvl. «

12 umntd Prç D Pã T^un$y\ r r mpsçã.us Mnhs swqm m DR O UMÍNTO PEDDO PULO ttoust DO TRGO. C.C.P. PSSOU O BCX PR. S, ~ O GRUPO FSCST PVORECB DU TODOS OS MODOS OS NEGÓCOS DR tbung t RORNE - MPLM S SUS ESPECULÇÕES OS MGNTS NTERNCONS - GEM NO SETOR DO.GO DO, DE CERES. ÓLEOS, GORDURS. PRODUTOS QUÍMCOS E OUTROS...._,, mmâ, - -"._.. D_. - -«. - n»t» T«J»» OS \fxv ntn d -n^unrr UM RTOM -_.::«".-...M. «- un u l»«-» tn prw-»««t?»?«hm,? M»«mt»» Wl «H»"" M WtÍv)«ll -,,-». _ «mátr. V m^s <ru «-r.l.m- «pt. «-TwKt smp» W-» O W «JO «g«b «...!.- t «MM ts-fh.» < H«r.-««._.! j.,u JutfM-fltó, H. rrf ll 3t -í!...«fóc» tu. --Í--..5-, km»t>. ll $S HR.f,~ tt USt. nt<tl», -. «"- l«r UM»«t,r,3» rrm<3-4-.»»» w- fngt., M" - m ntt.»»«ftw.. 4 «"«- M!.» «««_ r.-«. J-,- l< 4--> M -í. ". > ««Ur..K,. <», r, MUlM rml»w...-- nlm» tnnst/ê m rw»!fllh- «tlsu -.««....!-.;.. BK-glMvldülr. t» : :! f l HbufO._, nthu«t <«u» á Htn COMWlfldO». -. rmvu u» MfnlM»«mnh «j.,.-mn,.»h n,r.ílm.;ã««lt,»«> <«4 -gr ^r..í...u. h.r.t-.!«; «s <-.-,.» ««j»w;.«pm tr MOüOÓ Vuuk, ^ ) rç ««- - -"r lut 224/!, c»-h»!» «%««tu {rt,,;«.!«.. Í»>< ê. M,l»fll» " M" lltnt. «Mr «t» n.. ít«d- v»!».» t.. n. t.4 «í»... «r<«.!.. «ã, «s?n<!t» ««..... n Cnlwl!/»... :- Prtnw, =.. flrnlnunl» «v - drü «. müt.uf ttmcur u p. Um «ttnl,«r... -,.-.. turunt d {>< «-!>..!:... POVO - K^»^ «v é^_ P r}yw-^_r_b -----^w" DE ^ Íül^lí ^^ -E F y»-bm " -,- «. tf4 srwr,... «-»««.» SK^ f."í»»4 r«4«l4^ «M fhr)mm«t M» m t pt t MÇ.U, OU dr»»pt 4>< l»l» mcsspusêsns nu? tém rm tm ms, -4 «-_>-. un,4<< v4»»» Hünl»-. 4»«^lr» uf fh,-»rf--í. fr-nd»» f»...-,.. «r..»»,r Ã4 V.:. í»^ _4R«.«««v U"ndít» nn4u r^4< Vf n«w, muntm lwnt."- «m m 4<míí4í4«d tb r.r- :,:. %m...,..,:., $u --.«- - <.«w»n»t»«"gt«. _ Brt, hm»l#w 4-» : -..,.m.. -» -.n^r» 4u rç. íl6««l MM Bfll«l -V 5 «.,..-- «rl.l. rs_,<,.,._. j.» [.-.-.-:.-,...._ :.. = nu,.»-,. d..«dl-.v. --. «r. f^...-:» «.. funí. 44 r«#ftr4 4 n-»". cm qu.»»»!««.- us.-t. uf««p<««n»<-«dmín». Vr... «.ní. v- _"» d.-= " «. _l r.-.;,.!. «.--.. ;...!4 O -4ll. -.rl-.:«"u,-«. M M«t««urt m um. mfhl«l««l«r d».,..,-6.u.. O."« r...:. t u u nrlnl-l «! r,..l. «r - t.::...,,:,,: -...:c U. Pílfc Tít-du» Tunp. t%. = :.«."!- ;l Ptulc d nl Ulunm-r ;-. «t.. qulmlnl, lntm NOV VOT - Pr Prft:».«, _.- Í H:.,»VÍU :.;.!» ç 4«rt>» MMl fwf- U«t M»!?»»») HMM.«. j»» Nãè Ott f» -!» «f.«4 -l.-í. MpHMM»<. «/..:..-«v«:.«<.«,!.. n> dukl Br^l» l í»».... «-> «rfl -4:!-.._«.ll_4. Í-H«u.m 4= v«m««# 9Mh,\.í. -r «- l -W llí 4^. -«M, M...l. ;.»..!.» r.- n- íff. g.kt ^"k«í f«, V.-«..»- %)) 0 J»...Htr! 4 ÓB l;»;.» 4 BHtlOt 4«-,-» " 4 m...-í. »pm., p» ttl f»4>...«...» -.j-.;.»> MM U MMMU 4«l«<l«P# 4«tMnkT "t-. nd#". U «n nííflí. lflr-»» 4«él»l -.-.? :«. B»m-.- c. --»» t»l»4->»-..t«ll»m «<, dt - C«4l>». «tf. l- r,..-. d -«! - -UdtÜUMBU f«bm«llf«,»»«d»«qu $à _,-... ds..«.!!.: -. lcv -!-;>. >!- d 3M : c«nt. "...!" R T..U» TmMm n»t» -3f.t- "rs" : n. mm p«j4»r» ní--;--... n wmu d«< «lí«4«. nu." n rmrmmbd»»m um.! : Bum-pl, np^tr 4 c^r. ;í. :» d «d«r-n ClT t Cf 6»--4mt>. - «<»cc«àr..tr -,! -.!- do.". Jr.«- ll.-.: -»f íbrl.l. l HOJE Sbstã Hrculn Mts Pr Vrdr: ftbstlã Btrculn dt ltt Vt ns cnddts d chp prgrssst d P.S.D, t-\-, Vf -.!à_«íffy!_ «Br!. yuc tj.- _ j". :--,y \.y wk K.ü- - ^{^^..?«í!í-,\s.:" f?m mm ntôn Gtlp Frá Gvrndr UM PRLSD PELS FORÇS COMUNSTS / PEPNG, 27 U. P.) O d vtm chnts, sr. Ítít ltb Chun, dmlu qu uütfl-0 stá m fc dc uru dffll stuçã n prvc KwtntUDR, prm mnfstu nflr m qu tul gvrndr st prt d Chn, sr. T. V. Snu, cnsg rcmclt- tt-c., O írd m "prrulr" h, cntrbnd cm grn- $t «Kl, mvmnt sp- M P , rlst ms s rcnts mnlçõs cnsttum lguns ds várs prblms qu tulmnt flgm prvínc dc Kwutung, ns bstnt, Chng Chun pns fz mcnçs d vrdr çu dc ngus qu nund vsts árs. Wltcr Frts ESTRD PEPNG-MUKDEN O "prmr" vtu fcr dcrlurç.jcs spcfcs sftbrc stuçs n Mndchur nd dss sbr s txlts ds cmunsts pr.lr.r frr v Pcpng-Mukdcn. Entrcmcntcs, ntcs jrnutlstcus dzm qu frçs cmu nsts rrmtrm n drçf nrt pnr ntrr n lut qu st snvlv n Mndchur n nrt dc Shnshkwn. Tmbín dzm qu s frçs vrmlhs chnss stã hstlznd gunrnlçõcs ncnlsts n sul Tcntsn. POVO DE NTERÓ! HOJE - ÁS URNS - HOJE Pr Câmr Muncpl vt ns cnddts prgrsssts nscrts sb lgnd d P. L. :- P» vc-gvrndr: blrd Mt nm "Bu»«DmmT, s»^» ll-h-s-l- # r ; Vlf,.., «,-..-.!...>í» Ol _.._.» 4< r--l <4 l»4««r llmuht «rb«4bh HM«-..-TÍ..»»... 44lu U #..-. -»:»,., -jh l..., «, fl,.t- -. M«l U» -»H4» rf,.. «._ -Á» Sul,«< l». -j.. tutu- t» «. t».! llr». HTjlk.l 0,-,!,.»,..«.. 0ÍH44 f4tfh0 fuldu» ntrl R / ;,..í... ««.. f4v«f 4.» 4 [MMpèlMNj 4»lBlf«4_ um "nt"" wubdhl 4 rf»»,..;, Mà 4.: f- «t»m H.#V» «Cl. l-...l.4,r. l BÍB4l d líld»» lbl4<>» - - quo., «. -! «,-». fí rul "-!- l d r...-.»«. -.m,,4,, ^ pl-v-4 4«4rô 4«00 B «4 «B- WSOr- ««4-...«,«,.,» O..».. l ^, «..,: l ü-^tl «u BBr ;;. ««.- 4-»...--«r...» - j.: t :.,. s.l - >t. s.rj B)4l j«. 4 M-4».f «ltr» Kl,<.«.l«. B3.. rtl t<írb Ott! <t-u n R» -:!:. 4 H«ít «r «-.»-...» l.í.m. s» «ílnrp4. d««t» nm4 tr_». flmlo rt» RMCBW» B»Bl t»,l! H. :t.. pst>, [,.,:_.;. «vtl s. - ;, H.«f4- n r- -<J. >-.!,:, \- ft, d «l»- l"rb<. ;..- Ml -«;;-. «-UH4 fõn-lu, Urn4 «-.Sx^S». r Ufc B «lv -»,..-!._ :«.««l 4 4,. - 4» -.:».»».-..- MU -H«-.t- 44d« «"t->m«l l ft4<l»ll4límçm d««c««l»l-«.»... «ju» : -=4m. l-lt»«l."»-- HLOPOLTflHDS! O ) l.-«r-,.»jp S Pr Jsué URNS! Pnft Flgurs % ítu Flgurs PR VEREDOR: Vt ns cnddts mcrátcs sb lgnd d P.S.D. Unl ds Snts wv«p Mn mél Wttcr Sn ds H.-. - Pstn Snts á Cntcrbury m vst à ugsláv BELORDO, 28 Tnjug) Chgu st cptl, prcnt d Hungr, rvrcnd Hwltt Jhnsn, f Cntcrbury. O f rcbld n frntr pr dlvcrss prsnlds rprsntnts d gvrn. c mlnh st cptl, vstu um l qu durnt gurr f cmpltmnt rrzd pls nzsts, tnd xprssd su dmrçã pl rápd ndmnt d br rcnstruçã d lupsláv. O rv. Jhnsn pr mncrâ n ugsláv tmp ntrmnd. pr,jü!r NO N.» 7$ DOMNGO.? DR SP.TEMORO DU W7 _ w[wu»mmm~tmmlsãjml-su WB,^WW-MW^ mmmm R= -tí p». p l, -»»»».-^p, Gnçlnss!.? Í^jSk ^m ^k H Wr ^m \\\\ mmmr^ ^^B! ^m\\ K- ^ l :"" " KV _P. _Sf«V: hhm " «-< v. mwsft J»?: ^ Pr^ ^l^ " 4k_t.- - H ^_É_^j_. ^H m- í fsssw ^B B?y^ Hf^. r. Pul PltntnM Hj-M m p» nn Pr Prft! VOT NOS CNDMTGS VEREDOR, D ÍÍÍ.P POPULR DO P.S.B. \\\\f^m V^-CHR: f^t El blrd P, l / rmnd Frrr J"<- ^r" Orbn ds Snts Scçõs Eltrs D Muncíp D \%m guçu Nv guçu.» Scç& Msculn s dc nms cmçds dc b té l Dvsã Fznd d Prftur - Ru Mr. Flrln, » Sccçà Msculn s dc nms cmçds c m té z nsptr!.. UMENTE SU REND MENSL TRBLHNDO COMO CORRETOR D "TRBUN POPULR" TENDE-SE DS 7 ÁS 9 HORS \\m\w m ^--,,^^^ r _3fr^^^^í l fl umm^^ \\mt V?."_» - _S ttrtm ^^^^s\m\ m^^ \t r M^~~^J dc Rnds - Ru Otúll Vrgs, Sccçã Msculn s dc nm ntôn ltr U Cntr d Sútlc Ru Bcrnrdln Ml, Scçã Msculn ltrs C F Rccbdrl dc Rnds Ru Gctúll Vrgs, 4. 5.» Sccçã - Msculn - ltrs D c E - Crtór l Rgstr Cvl Ru Gctúll Vrgs, 24-sb. 6.- Scç Msculn ltrd G c s dc nms Jsé cm sbrnm ncl cm J Crtór d 4. Ofc Ru Gtúll Vrgs, Scçã Msculn s nm Jsé cm sbrnm ltrs L Z ltr W Crtór d 2.» Ofc Ru Bcrnrdln Ml, Sccçã Msculn ltrs K, L M Crtór d 3. Ofc Ru Gtúll Vrgs, Scçã Msculn s nm Mnl c ltr N sscçã ds Frutlcult rs Ru Mrchl Flr n Scçã Msculn ltrs QcP- Dvsã Engnhr Ru Mrchl Flrln, Scçã Msculn s dc nm Jqum c ltrs.t-t-u-v-x-y c Z Cntr Esprt Ru Brnrdn Ml, ndr térc. 2.» Sccçã Msculn -- s dc nm Jã ltr Escl Públc n. 3 Ru Gtúll Vrgs, 4. W Sccçã Msculn ltrs Q, R c S Lgã Brslr ssstênc Ru M. Flrln, » Scçã Fmnn ltr M nsptrl Esclr R^ Mrchl Flrln dnt d Mtrz). 5.» Scçã Fmnn ltrs D-F-G-K - Sprl Club guçu Ru Mrchl Flrln, » Scçã Fmnn - ltrs O-P-Q-R-S-T-U-V-W c Z - Ru Gtúll Vrgs, » Scçã Fmnn ltrs c B - Grup Esclr - Ru Mrchl Flrln, » Scçã Fmnn ltrs C-E Escrtór d Dr. ntôn Cnl Ru Mrchl Flrln, » Sccçã Fmnn ltrs N--J - Flhs guçu F. C. Ru Gtúl Vrgs, 8-.. Msqut 24. Scçã Fmnn ltrs dc té H nclusv Fll d Gnás Lpld Ru Emíl Gudgnl, » Scçã Fmnn ltrs té Z -, Fll d Gnás Lpld Ru Em!- l Gudgnl, 494, s/2. 26.» Scçã Msculn PROG m b prtr ds 9 hrs t s hrs 4 hrs Td ltr Escl Brã dc Msqut Sd d Fznd. 27. Scçã Msculn ltrs B-C-D-E c F. S d Club Rcrtv. 23.» Scçã Msculn ltrs G-H--J c Y s nm Jã Ru Onlx, ô lj. 29.» Sccçã Msculn nms Jqum, Jsé c ltrs L c T Prç Mnul Durt préd nv).0 nd. 30.» Rcrã _ Msculn ltrs M-N c O Prç Mv.ttpl Durt préd nv) lj. 3.» Scçã Msculn ltrs P-Q-R-S-U-V-W c Z - Ru d Sbdr, Mt-nESSlOXXDÒ OS MEOS CENTÍFCOS OO...S l EMORN L"n prdut ncnl «u rn. rrv! xn prjudcr «rnd,]. Cntns <l u.^^tnls nmrs cnfrmr, n. prátc, frut lu 20 nr.. lc studò «ctcn ln prn nncrcclmct lu nr.lus n n csryçu.lu g/nr-.05 mgrv. <\tv lrn nus furmjcls 0 drffnrns. EMGRN 0 r.-l" rrvtcb «l rmlslt C_\ POST, N.«233S lít DH.SO DNÇS E PROVS ESFORTVS crrd» pr crnçs, snhrl-rr. nrscs; lut lvr; futbl; bnh dc mr. CHURRSCO. SHOW..» PRTFJ SOMENTE flmbnh Cuc Ctguá, qu btô m ds tmnhs. Fund cht, sm cstur. Crt mrcn. Em tcd lv pr vrã n cr clássc msculn: brnc. D Cr$ 8,00 Dsfl d«rtsts ppulrs dvrs, b.lrrn, mprss, sscçõs, cm um prêm Cr$ 00,00 cmpã d sfl ms 2 prêms Cr$ 50,00 4 CrS 25,00. O Julgmnt srá ft pl própr pv. 2.» PRTE Cns cômcs m Jrrc, Mst Suz, Mr Lg Nstr Olvr, J & rít; ChSrs lucnnts pl plstn mágc Pdrc; Dsf smbs, cm Slck-ut Nllcé Frnns; Númr? crn pls ncmprávls rmãs chz. Os númrs músc srã cmpnhds pl Rgnl 3. Crstóvã, Frllh C>stt> Tcdrt Frncsc Vr MMM Thm Srs Mrtn Ú& Sfà VEND Fxpr/çã fcfm cm 2.- Drcttz vndr rl.- f/05 f qu/ítíd-? grntd írc.. u mr.f/r/ ru c.ü 0U t í.íc/rr, ccâo l ;.:,:r nà f qu.- f cr.urr.cn! t r.-.t ; lt» VN. 50. SÀO JO-t Brrcs dc tr lv, nfrn, pscr, t. Brrs d cchrr qunt, rvnjs, fé, fruts, dcs. Já sc chm brts s rnscr.gós pr sfl d» rtst» ppulrs. Os ntrssds pm pr-murr tr. Jfl Tl< xrhr Pnt, nn r.çá d «Trbun Ppulr». nssrlgo v. nrrun mprtrlvlmnt n p-jjçxlm ^lt-ílrí,

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P &B*!tlslst»**tíSmmfs. GANHEMS IS GRANDES MASSAS PIRA APEL PR W. PACT DE P A CMENTAHI NACINAL SIH lrffl FSTA Nfl PtnfQANA HÜ FRFNTF nfmflfrítr-1 F IRFPTâfífl NA-W TllftS grns rpnf cmcm gnhr tr «l msmtss

Leia mais

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350)

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) NOTAS IMPORTANTES 1. Documento atualizado mensalmente com o objetivo de ser o referencial do

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$  ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

Latim-runas NUMERO 5:511 Sabbadrh-BQ de dezembro de O Fundador,

Latim-runas NUMERO 5:511 Sabbadrh-BQ de dezembro de O Fundador, 1 -\(^" - UR 11 S-Q 19 - F &-(P U? y - » T D!! &Jj / P - J óó PUÇS - PU-S QURTS-ÊHS SDS - - - 1 ñ 9 1 f - - - õ j w-- 1 PRSS PP D V F* " õ» -í ( (- f õ ~ f õí ( 1 " ÍÍÉ- f S J J &/ j - f f f j S f P-!

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 2013 ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 PS. 75 PS. 74 PS. 76 ES. 78 ES. 79 ES. 40 ES. 41 ES. 44 ES. 42 ES. 43

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra 96 R: VS A ( ) () b C O M b q fy q S y q P v C ç z q ff q q 24 V C ç B z q q q q q í q ã f O q M ã b ::; q z R q ã q y b q fz q P R v f F N S P z (P b M 30 q G Sz çõ Pá v v Ab qq ff ã v Cô q f z z A B

Leia mais

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5 2 UKWELI!" #$ % ' (! $ ' ')#' '!*!"#$ %' (+,-./ 1!)* +,,# $ %-... "/- 2-../ 1! '2344567839:;3...7< 5178 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 >(CDC E(FFFC!7$9.>:B:?>3:3>3 G (+CH (IF7!F2 5 (EJ2 6822 3, F I 5 Índice 4 5!"#7

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE r u/lmft-wv- f--*r*** - ^*^^>*« Wt\* VSJS M(wm,v%-WM»nwvy»~>,, ~^» Wltr Mrr Lps (chf d Krvç médc) J^*^$^V&v^ mnt d* Sd Eclr d PDP)

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

discursos advertiu co- "a Rússia,

discursos advertiu co- a Rússia, S***Tà*T****».**»***^^ N II S PUL Qnt-fclrn, 24 d brl 1947 NU. rshll fffllf Cnsr ttu d svétcs ncmptívl cm s csõs ds três grns Nv runã mnstrs SCU..'3 (U. P.) - s* rcnrltj Estd nrt-nmcrlc rg nr.slnll rspnsblzu

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013

Leia mais

Atum grelhado com cogumelos e legumes

Atum grelhado com cogumelos e legumes Atm ghdo om ogmos gms Qm dss dt s s ht? Ess smn nts do nv sov mn m oo Ms nm o sso om m! Ontm no jnt mos m doso tm, om ogmos s stdos, svdos om nos snf ogânos! É s sms! E fo m dí! Ingdnts: Atm fso ( 2 osts

Leia mais

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados.

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados. wí(-wlí; : ; _J v r»--^: rr»-ítís!là>r N trcr págn: TENTR SR NVEL JU- NR U GLPE DECSV CNTR L CLBRC- NST D PSD LCL FLGRNTES D SSEBLÉ JRNL DE NTCS DrtrSuprntnnt: Dmtr Nm Hddd Drtr-rspnsvl: ndré Crr»Bnl N

Leia mais

l-ii^i-^ip^i^siflsp B BEOIDAMEN- A CISTA - FALA-NOS, Iniciou-se ontem, com a , mais uma manobra melhor-aco ida no seio

l-ii^i-^ip^i^siflsp B BEOIDAMEN- A CISTA - FALA-NOS, Iniciou-se ontem, com a , mais uma manobra melhor-aco ida no seio 1 l) l - flfcjfr^g^jfl]jje»^ ^StS l-^-^p^i^siflsp B BEIDMEN- CNLUI BELI RTIFICÇÃ CIST - FL-NS, D INFME RESPEIT, CEL SLVDR CRREI DE S E 1_SNEVJ 5 -P WBW_B^B^y,-?T^x-^

Leia mais

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA

PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM GRAÇA ARANHA-MA "Abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua Lei". Sl.119.18 PLANO DE LEITURA BÍBLICA ANUAL - JANEIRO 01 Gn 1-3 Sl 1 02 Gn 4-7 Sl 2 03 Gn 8-10 Sl 3 04 Gn 11-13 Sl 4 05 Gn 14-17 Sl 5 06

Leia mais

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental S DRETR M. PUL FLH vnd Gms Frr, 41 Crr mm&w^^ p ^ d Mnhã Funddr EDMUND BTTENCURT HEDTR-CHEFE LUZ LBERT BH R DE JNER, SEXT-FER, 2 DE JUNH DE 1961 Chã f lnd n Frnc: 25 css smm PRS, 1 St mrts 26 frds f rsultd

Leia mais

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL é d df d pí vl b à ldd fl à dçã à dç f. Ml bé à dçã. N x f q d pó d : d bdd ç. O ú ã dd fl pl d jv dl d p. Já çã q d d d pplçã ql x. Tl ldd x çã d pf d úd d v d p d dd d. p d dd

Leia mais

de nuup coinwfl do pacifico

de nuup coinwfl do pacifico .... : m\ Ml B CBás n Grnds Cnvnçã Crc r MNPT H Pcmbu Cnvnçã Ncnl d MNPT SKW UM CONTKCMKNTO GRNDOSO, NFORM O LDER SNDCL PULST NELSON RUSTC MU DE f.000 PESSOS DEVERÃO PRTCPR DOS TR B.OS CRESCE MPETUOSMENTE

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

'^ "' ííi i^«««----«---- * ; - ^

'^ ' ííi i^«««----«---- * ; - ^ ,.;?- - ^-^^jm-m^^^^....,., ^SMBJÍÍWS*;* **R»U

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EDITAL Nº 009/2017, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016 SELEÇÃO DO

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO * ^.""* Z^ffl- á-k,írunc pmpp ^f^sf!4^- * *-" ", MNCE CHPIN 1» PGIN -;? CHEGM. 2V-FEIR S PRCINHS 3* PGIN MPIMENT CM I UMENT PR FRNC S FUNCINRMS 5» PGIN 1* PGIN Sábd EDIÇÃ DE HJE: 12 PGINS 40 Cntvs 11 DE

Leia mais

Vieiras com palmito pupunha ao molho de limão

Vieiras com palmito pupunha ao molho de limão Vs o to nh o oho d ão Oá, ss ntd fo ns dos tos fz s gost. Aé d nd dd, obnção d sbos sson té os s xgnts. A t s dfí v s onsg vs fss. Ingdnts: 1 to nh; 3 dúzs d vs; s nt t; d do. Modo d fz: t s tbhos é bs

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais