Procedemento para a elaboración do Plan. de Organización Docente 2013/2014. (Aprobado en Consello de Goberno do 28 de febreiro de 2013)

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Procedemento para a elaboración do Plan. de Organización Docente 2013/2014. (Aprobado en Consello de Goberno do 28 de febreiro de 2013)"

Transcrição

1 Procedemento para a elaboración do Plan de Organización Docente 2013/2014 (Aprobado en Consello de Goberno do 28 de febreiro de 2013)

2 ÍNDICE 1. Consideracións previas 1.1. Política de contratación 1.2. Profesorado laboral con 65 ou máis anos 1.3. Ano académico para os efectos de xubilación do PDI 2. Elaboración do encargo docente do centro 2.1. Mencións/Itinerarios/Especialidades 2.2. Grupos en titorías en grupo reducido 2.3. Computo de disciplinas optativas 2.4. Docencia en materias básicas 2.5. Computo das disciplinas nos estudos de mestrado 2.6. Prácticum en titulacións adaptadas ao EEES 2.7. Prácticas curriculares en titulacións adaptadas ao EEES 2.8. Traballos Fin de Grao e Fin de Mestrado 2.9. Comunicación da finalización do encargo docente 3. Asignación do encargo docente polos departamentos e centros 3.1. Obrigas docentes do profesorado 3.2. Disposicións xerais 3.3. Docencia durante o primeiro cuadrimestre 3.4. Materias de plans de estudos en extinción 3.5. Desprazamento por docencia a outra localidade da de destino 3.6. Prácticum en titulacións adaptadas ao EEES 3.7. Prácticas curriculares en titulacións adaptadas ao EEES 3.8. Traballos Fin de Grao e Fin de Mestrado 3.9. Renovacións de Profesores/as Asociados/as, Profesores/as Interinos/as de Substitución e Lectores Comunicación da finalización da asignación do encargo docente 4. Exencións na carga lectiva do profesorado 4.1. Exencións por cargo académico 4.2. Proxectos fin de carreira (titulacións non adaptadas ao EEES) 4.3. Actividade Investigadora 4.4. Defensa de tese de doutoramento 4.5. Docencia en galego e en inglés 4.6. Exencións da Normativa de reducións por cargo académico no POD (aprobada por Acordo do Consello de Goberno do 12/05/2009) 1

3 4.7. Límite das exencións 5. Anexos 5.1. Bases para o cálculo do número de grupos por materia. Plans antigos 5.2. Anexo da Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías ás instrucións para cubrir o PDA 2013/ Información sobre soporte técnico 5.4. Modelo de relación de profesorado que dirixiu TFG ou TFM 5.5. Modelo de relación de profesorado que coordinou prácticas externas 5.6. Modelo de solicitude de exencións por Cargo Académico no POD 2

4 1.1. Política de contratacións 1. Consideracións previas As restricións orzamentarias para o ano 2013, cun teito de gasto igual ao do ano anterior e con partidas incluídas no Capítulo I (recoñecemento de quinquenios, recoñecemento de trienios, recoñecemento de novos sexenios dos contratados doutores,...) que as someten a unha presión alcista, fai necesario ser prudentes coa política de contratación de profesorado. Tendo en conta as mencionadas restricións e as limitacións legais que impoñen as leis orzamentarias, tanto a estatal como a autonómica, en relación á contratación de persoal nas universidades, na elaboración do POD do curso 2013/14 tómanse as seguintes medidas: Suspéndense, mentres non existan cambios na normativa estatal, as prazas de promoción de Titular de Universidade a Catedrático/a de Universidade e as prazas de promoción de Profesor/a Contratado/a Doutor/a a Titular de Universidade. Continuaremos a promoción dos/as profesores/as que se atopen nalgunha das situacións seguintes sempre que a Xunta de Galicia dea o seu consentimento: Axudantes que conten coa acreditación de axudante doutor/a e que lles resten menos de dous anos para rematar o seu contrato. Investigadores/as do Programa Parga Pondal e Ramón y Cajal se contan coa correspondente acreditación como Profesor/a Contratado/a Doutor/a e a certificación da Xunta de Galicia de cumprimento dos requisitos de calidade de produción e actividade científico-tecnolóxica do Programa Parga Pondal ou o informe favorable da cuarta anualidade do Programa Ramón y Cajal de que cumpre cos requisitos do Programa I3. Estes/as investigadores/as deberan de rematar os seus contratos de investigación durante o ano Axudantes Doutores/as que conten coa acreditación a Profesor/a Contratado/a Doutor/a sempre que lles resten menos de dous anos para rematar o seu contrato. Si unha área necesitara contratar profesorado para cubrir as súas necesidades docentes conxunturais, este será sempre a tempo parcial nas categorías de Asociado/a ou Profesor/a Contratado/a Interino/a de Substitución Profesorado laboral con 65 ou máis anos O II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, sinala que o profesorado contratado deberá xubilarse obrigatoriamente aos 65 anos. Non entanto, o/a traballador/a poderá solicitar a prolongación da permanencia en activo ata os 70 anos de idade como máximo. A universidade poderá, de forma motivada, aceptar ou denegar a prolongación. Neste suposto a Universidade da Coruña non prorrogará os contratos dos/as profesores/as con contrato laboral que teñan 65 ou máis anos si existe exceso de capacidade na área. Esta extinción do contrato estará condicionada a que se poda ter acceso ao 100% da contía da pensión de xubilación (para o ano 2013 establecido en 35,5 anos cotizados). 3

5 O profesorado contratado en réxime laboral que cumpra 65 ou máis anos ao longo do curso académico 2013/14 e pretenda prorrogar o seu contrato, deberá solicitar a prorroga antes do 15 de abril de Acompañarán a súa solicitude un informe da vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social ou documento similar Ano académico para os efectos de xubilación do PDI Para os efectos de prórroga na prestación de servizos docentes do profesorado universitario, se considera que o curso académico iníciase o 1 de setembro e remata o 31 de xullo. Así mesmo, considérase que o mes de agosto é alleo ao curso académico. O profesorado funcionario que cumpran idade de 70 anos durante o mes de agosto xubilarase no día do cumprimento da idade de xubilación. 4

6 2. Elaboración do encargo docente do centro 2.1. Disposicións xerais O centro debera realizar o encargo da docencia de cada materia ás áreas de coñecemento e aos departamentos que lles corresponda. A proposta de grupos deberá ser efectuada polo centro tendo en conta o aumento ou diminución do número do alumnado nalgún curso e/ou materia. Os aumentos de grupos que propoña o centro deberán ser xustificados axeitadamente. De se encargar a docencia dunha materia a máis dun área ou departamento debe especificarse o reparto de horas que corresponder. No caso das materias de grao o encargo poderá facerse entre as áreas ás que se fixo a adscrición funcional e ao departamento que o centro considere. Transitoriamente, antes de contratar novo profesorado para unha área determinada, comprobarase se en calquera das materias nas que ten asignada a docencia, existen outras áreas con excedentes docentes Mencións/Itinerarios/Especialidades Transitoriamente, non se impartirán as mencións en graos con menos de 10 estudantes, agás que se asuma sen petición de prazas, isto é, ningunha área que imparta docencia na mesma pode xustificar a necesidade de prazas en base ás horas que imparte na mención 2.3. Grupos en titorías en grupo reducido Poderán reducirse/eliminarse, transitoriamente, horas de titoría en grupos reducidos naquelas materias que non podan ser impartidas polo profesorado das categorías non incluídas no punto 3.9 desta normativa Cómputo de disciplinas optativas Nas titulacións onde a oferta de optativas permita escoller unha entre tres alternativas reducirase, como máximo, a unha de dúas. Na oferta de optativas das titulacións terán preferencia as áreas onde exista capacidade docente suficiente con profesorado permanente. Non se ofertarán materias optativas que no curso 2012/2013 tivesen matriculados menos de dez alumnos (agás que sexan necesarias para garantir a optatividade na titulación) 2.5. Docencia en materias básicas Antes de contratar novo profesorado para unha área de coñecemento determinada, comprobarase se esta imparte docencia en materias básicas. En caso afirmativo, reasignarase a docencia das materias básicas a/s área/s afín/s que conten con exceso de capacidade Cómputo das disciplinas nos estudos de mestrado No caso de que un Centro oferte estudos de Mestrado, enténdese que as áreas de coñecemento que teñen adscrita dita docencia contan con profesorado suficiente e que, xa que logo, fanse responsables, de garantir que se imparta a docencia planificada ante calquera cambio imprevisto na capacidade docente. 5

7 A carga lectiva dos ensinos conducentes á obtención de títulos de Mestrado Universitario terase en conta a efectos da estimación da participación académica da área de coñecemento ao que estea adscrita. No entanto, non se poderá dotar ningunha praza de profesorado para ningún departamento en base as necesidades docentes das titulacións de mestrado mentres que as restricións da Lei 17/2012, de 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013, sexan de aplicación. Excepcionalmente, poderase contratar profesorado asociado vinculado ao mestrado co límite do 20% da carga docente do mesmo que sexa responsabilidade da UDC, no caso de mestrados de profesións reguladas ou internacionais Prácticum en titulacións adaptadas ao EEES Para o cálculo da participación académica nas materias de prácticums teranse en conta as seguintes variables: O número de estudantes matriculados por primeira vez. O número de créditos asignados ao prácticum no Plan de Estudos A titulación As horas correspondentes a cada departamento/mestrado serán asignadas ao centro responsable da titulación que as distribuirá na elaboración do PDA entre os departamentos con docencia na titulación Prácticas curriculares en titulacións adaptadas ao EEES Os centros con titulacións de grado e mestrado con prácticas externas 1 incluídas nos plans de estudo, deberán comunicar os seguintes datos correspondentes ao período comprendido entre xuño de 2012 e febreiro de 2013, con fin de incluílos no POD do curso académico 2013/14: Relación de profesorado que titorizou prácticas externas e número de alumnos que titorizou cada un. (Anexo 5.5) O cómputo docente deste apartado será o seguinte: As prácticas externas computarán 5 horas por cada 3 estudantes para prácticas de 12 ECTS Traballos Fin de Grao e Fin de Mestrado Para o cálculo da participación académica dos Traballos Fin de Grao (TFG) serán tidas en conta as seguintes variables: A oferta de prazas de novo ingreso proposta para o curso académico 2013/14 (límite de prazas) ou o número de estudantes matriculados en primeiro por primeira vez, si este é inferior ao 75% do anterior límite. Número de créditos asignados ao TFG no Plan de Estudos. Rama na que se desenvolve a titulación 1 Exceptúase deste requisito as prácticas clínicas cuxa cuantificación sexa regulada por normativa estatal ou autonómica. 6

8 Participación académica dos TFG polo límite de prazas o ou o número de estudantes matriculados en primeiro por primeira vez, si este é inferior ao 75% do límite anterior. Rama Tecnolóxico Resto 2 -- < 12 ECTS Horas por estudante 3 < 12 ECTS 12< = ECTS < < = ECTS < 18 >= 18 ECTS 5 18 <= ECTS < >= 24 ECTS -- Para o cálculo da participación académica dos Traballos Fin de Mestrado (TFM) se computarán os alumnos matriculados por primeira vez no mestrado no curso académico 2013/14: Participación académica dos TFM polo número de estudantes matriculados en primeiro por primeira vez no curso académico 2013/14. Rama Tecnolóxico Resto Horas por estudante 4 4 As horas correspondentes a cada TFG/TFM serán asignadas polo centro responsable da titulación que as distribuirá na elaboración da PDA a áreas de coñecemento con docencia na titulación. Coas horas correspondentes a cada TFG/TFM recoñecerase a dedicación dos titores e dos membros dos tribunais. Ningún/ha profesor/a, agás os/as correspondentes ás áreas de proxectos, poden ter asignadas no POD máis de 50 horas de carga docente por Traballos Fin de Grao/Mestrado. Non se contratará profesorado por necesidades derivadas dos TFG/TFM se existen áreas con docencia na titulación que non teñan a súa capacidade cuberta. Disposición transitoria de adaptación para o cómputo dos traballos fin de grao/mestrado de acordo coas normativas anteriores de elaboración do POD: (Anexo 5.4) Os centros con titulacións de grado e mestrado con traballos fin de grao/mestrado, deberán comunicar os seguintes datos correspondentes ao período comprendido entre xuño de 2012 e febreiro de 2013, con fin de incluílos no POD do curso académico 2013/14: Relación de profesorado onde se indique o número de traballos de fin de grao/mestrado que dirixiron e que foron superados. 7

9 O cómputo docente deste apartado será o seguinte: Os traballos fin de grao/mestrado computarán 10 horas por cada 3 estudantes que teñan o traballo superado para traballos de 6 ETCS. Igualmente os centros comunicarán no mes de setembro os datos dos traballos defendidos no segundo cuadrimestre do ano académico 2012/13 para a súa inclusión no POD do curso académico 2013/14 ou, no seu caso, do curso académico 2014/15. Para esta disposición transitoria non se terá en conta o límite de 50 horas de carga docente por TFG/TFM. No caso que un centro prefira continuar co sistema empregado no curso académico 2012/13, poderá facelo co compromiso de mantelo cando menos durante dous cursos académicos Comunicación da finalización do encargo docente Os centros deberán confirmar que realizaron o encargo docente á Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente, empregando principalmente o correo electrónico (sen necesidade de enviar unha copia impresa do PDA). A vicerreitoría unha vez revisado o PDA e confirmados os datos, remitirá unha copia para que sexa asinada polo centro. Unha vez que se revise a proposta de grupos pola Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente, será incorporada ao POD e comunicarase aos departamentos (aos centros no caso dos mestrados) a apertura do prazo para a asignación do encargo docente. 8

10 3. Asignación do encargo docente polos departamentos e centros 3.1 Obrigas docentes do profesorado Categoría Horas lectivas Horas titoría Catedrático/a de universidade Titular de universidade Catedrático/a de escola universitaria Titular de escola universitaria Titular de escola universitaria doutor/a Axudante (só docencia práctica, docencia interactiva e titoría en grupo reducido)* 60 Axudante doutor/a Profesor/a INEF Profesor/a colaborador/a Profesor/a colaborador/a doutor/a Profesor/a contratado/a doutor/a Profesor/a numerario/a E.O. Náutica Mestre/a de taller E.S.Mariña Civil Profesor/a contratado/a interino/a de substitución a TC Lector a TC Prof. asociado/a, interino/a de substitución e lector (P06) Prof. asociado/a, interino/a de substitución e lector (P05) Prof. asociado/a, interino/a de substitución e lector (P04) Prof. asociado/a, interino/a de substitución e lector (P03) Bolseiro/a e investigador/a contratado/a * * Non poden ser responsables de materia nin asinar actas 3.2. Disposicións xerais Segundo o que estableza a convocatoria correspondente Os departamentos deberán procurar que, na medida do posible, cada grupo dunha determinada materia só sexa impartida por un/unha profesor/a e como máximo dous/dúas. No caso de que máis dun/dunha profesor/a compartan a docencia dunha materia, o departamento deberá encargar a un/unha deles/las a elaboración da Guía Docente, a coordinación da materia e a responsabilidade a efectos de asinar as actas. O POD dos mestrados universitarios deberá ser aprobado pola súa Comisión Académica e contar co visto e prace do/a decano/a ou director/a do centro responsable, antes de remitilo a Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente. 9

11 3.3 Docencia durante o primeiro cuadrimestre Os departamentos deberán cubrir obrigatoriamente en primeiro lugar a docencia das materias anuais e as cuadrimestrais que se impartan no primeiro cuadrimestre seguindo esta orde: grao; primeiro e segundo ciclo; mestrado. Darase prioridade ás materias de formación básica, troncais e obrigatorias e en segundo lugar ás optativas. Os grupos das materias do segundo cuadrimestre poderán axustarse en función da matrícula real do curso académico 2013/ Materias de plans de estudos en extinción Deberá designarse como mínimo un/unha profesor/a encargado/a de realizar a avaliación do alumnado das materias dos plans a extinguir nas que non exista docencia. Estas materias aparecen no encargo de docencia con un grupo de teoría e cero horas asignadas. O alumnado matriculado nunha materia sen docencia nun plan de estudos en extinción, terá dereito a ser recibido polo/a profesor/a encargado da súa avaliación durante o seu horario de titorías. 3.5 Desprazamento por docencia a outra localidade distinta da de destino Segundo o acordado na negociación colectiva, o profesorado desempeñará preferentemente o seu labor nunha única localidade. Os departamentos cubrirán en primeiro lugar a docencia dos Campus de Ferrol ou A Coruña co profesorado cuxo nomeamento ou contrato sexa para centros do Campus de Ferrol ou A Coruña, respectivamente. No caso de que teña que desenvolver o seu labor en máis dunha localidade, será necesario un informe razoado do departamento coa conformidade do/a profesor/a. 3.6 Prácticum en titulacións adaptadas ao EEES Para o cálculo da participación académica nas materias de prácticums tivéronse en conta as variables descritas no punto Prácticas curriculares en titulacións adaptadas ao EEES Para o cálculo da participación académica nas materias de practicas curriculares tivéronse en conta as variables descritas no punto 2.8. O Negociado de Planificación do PDI á vista deses datos, incluíu en Xescampus as horas correspondentes ao profesorado dos departamentos e dos mestrados. Non se contratará profesorado por necesidades derivadas da coordinación de practicas curriculares se existen áreas con docencia na titulación que non teñan a súa capacidade cuberta Traballos Fin de Grao e Fin de Mestrado Para o cálculo da participación académica dos Traballos Fin de Grao (TFG) e Mestrado (TFM), foron tidas en conta as variables que se regulan no punto 2.9. Os departamentos ou os centros deberán asignar as horas encargadas ao profesorado responsable da dirección dos TFG ou TFM durante o curso académico 2013/14. Tamén se deberán asignar as horas correspondentes aos membros dos tribunais de cualificación destes traballos. O Negociado de Planificación do PDI á vista dos datos proporcionados polos centros segundo a disposición transitoria de adaptación, incluíu en Xescampus as horas 10

12 correspondentes ao profesorado que titorizaron TFG ou TFM segundo o regulado nas anteriores normas de elaboración do POD Renovacións de Profesores/as Asociados/as, Profesores/as Interinos/as de Substitución e Lectores. O departamento fará chegar a Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente a proposta de renovación, que estime oportuna de acordo coas necesidades docentes das áreas de coñecemento, dos contratos: Dos/as Profesores/as Asociados/as, Profesores/as Contratados/as Interinos/as de Substitución e Lectores (ou figuras similares) para o curso académico 2013/14 Dos/as Profesores/as con contrato laboral e 65 ou máis anos de idade En todo caso, deberá seguirse o establecido na Instrución 1/2012 de prorroga dos contratos do PDI contratado temporal. Curso académico 2012/13, a cal queda automaticamente prorrogada durante o curso académico 2013/14, coa seguinte puntualización: A hora de manter as dedicacións terán preferencia, entre os/as Profesores/as Contratados/as Interinos/as de Substitución a tempo completo, aqueles/as cuxa praza de concurso saíu con esta dedicación fronte aos que viron incrementada a súa dedicación con posterioridade ao concurso Comunicación da finalización da asignación do encargo docente As incidencias que podan xurdir durante o proceso de elaboración do POD (solicitude de alta de bolseiros, problemas gravación da datos, etc.), deberán comunicarse a través dos correos electrónicos que aparecen no anexo 5.1 segundo o tipo de incidencia de que se trate. Tras incorporar os datos ao POD os departamentos e os centros correspondentes, comunicarán por correo electrónico (sen necesidade de enviar unha copia impresa do POD) a finalización do proceso de gravación dos datos en Xescampus. Por correo interno deberán remitir as solicitudes de renovación do profesorado contratado que se indica nos puntos anteriores e as outras solicitudes que se estimen oportunas. A vicerreitoría unha vez revisado o PDO e confirmados os datos, remitirá unha copia para que sexa asinada polo departamento ou centro correspondente. 11

13 4. Exencións na carga lectiva do profesorado Todas estas exencións aplicaranse só ao profesorado con dedicación a tempo completo, agás as vinculadas a titorización dos proxectos fin de carreira Exencións por cargo académico Valedor/a universitario, vicerreitores/as e secretario/a xeral Decano/a, director/a de centros e adxuntos/as a vicerreitores, delegado/a Campus do Mar, director/a da Escola de Doutoramento Vicedecanos/as, subdirectores/as, secretarios/as de centros, secretario/a Escola de Doutoramento Director/a de departamento/instituto universitario e directores/as e coordinadores/as das unidades/centros 2 Secretario/a de departamento/instituto universitario 3 Secretario/a e coordinadores/as do Centro de Linguas Director/a de Cátedra ¾ das obrigas docentes ½ das obrigas docentes ⅓ das obrigas docentes ⅓ das obrigas docentes ¼ das obrigas docentes 80 h para o equipo do Centro de Linguas distribuídos polo director/a do centro Segundo o establecido no Regulamento para a creación e xestión das Cátedras e Aulas Institucionais da Universidade da Coruña 4.2. Proxectos fin de carreira (titulacións non adaptadas ao EEES) Poderase computar ata un máximo de 30 horas por dirección de proxectos fin de carreira, sempre que este non figure como materia con horas atribuíbeis no plano de estudos. Para este computo terase en conta a media dos proxectos dirixidos nos tres 2 Redución equivalente á de director/a de departamento para os directores/as e coordinadores/as das seguintes Unidades e Centros: Aula de Formación Informática (AFI), Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE), Centro de Linguas, Observatorio Ocupacional, Normalización Lingüística, Universidade Sénior, Servizo de Publicacións, Unidade Técnica de Calidade (UTC), Oficina de Cooperación e Voluntariado, Oficina para a Igualdade de Xénero, Servizos de Apoio á Investigación, Oficina de Relacións Internacionais, Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (CITIC), Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC), Área de Deportes, Oficina de Medio Ambiente (OMA), Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (SAPE), Coordinador da Axencia Nacional de Avaliación e Prospectiva (ANEP), Responsable de Análise e Xestión de Datos. 3 Redución equivalente á de secretario de departamento para os seguintes cargos: subdirector da Universidade Sénior, delegado do SAPE en Ferrol, responsable da clínica podolóxica, director do programa no CEIDA, asesor da área de urbanismo, coordinación xeral do Plan de Acción Titorial (PAT) (non están incluídos os responsables do PAT dos centros). 12

14 últimos cursos académicos, computando 10 horas por cada 3 estudantes que teñan o traballo superado Actividade Investigadora A actividade investigadora poderá computar ata un máximo de 100 h, das cales un máximo de 40 h son para proxectos de investigación, un máximo de 40 h son para sexenios e un máximo de 20 h son para dirección de teses de doutoramento. Proxectos de investigación: os proxectos europeos, CONSOLIDER, CIBER, etc computa cun máximo de 60 h, os proxectos estatais cun máximo de 40 h, e os proxectos autonómicos un máximo de 30 h. As horas dos proxectos de investigación nos que o/a investigador/a principal (IP) sexa da UDC e que deben de estar vixentes o 1 de outubro de 2013, corresponde á dedicación a tempo completo (ou a dúas dedicacións parciais). O/A investigador/a principal ten que repartir a exención entre os/as investigadores/as do proxecto en función da súa dedicación. Co fin de poder introducir o computo das horas por proxectos de investigación é OBRIGATORIO INTRUDUCIR A DESCRIPCIÓN DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN no apartado Actividades/cargos de Xescampus. Para isto deberá seguir as seguintes instrucións: No campo Tipos debera selección a opción máis axeitada do apartado Investigación. No campo Horas deberá indicar o número de horas que serán computadas segundo o establecido anteriormente. No campo Nome debera indicar o código do proxecto, código da axuda, código do expediente ou referencia en función do tipo de proxecto do que se trate. Esta referencia foille facilitada ao IP na resolución de concesión do proxecto. No campo Observacións deberá especificar o nome completo do proxecto de investigación. É obrigatorio cubrir todos os campos, tanto en galego como en español. No caso de que un investigador teña exencións por máis dun proxecto de investigación, deberá de gravarse un rexistro por cada proxecto, non podendo acumular as exencións de varios proxectos nun mesmo rexistro. Os datos incorrectamente introducidos non computarán como exencións no POD. Co fin de evitar erros, todos estes datos cotexaranse co Servizo de Investigación e os proxectos con códigos erróneos serán comunicados ao departamento dando un prazo para que sexan corrixidos. Sexenios: cada sexenio que foi avaliado positivamente nos últimos 8 anos computará 10 h (cómputo máxima para este concepto). Ademais, de se cumprir está condición, engadiranse 10, 20 ou 30 h se o número de sexenios do/a profesor/a estiver no terzo inferior, medio ou superior da distribución dos sexenios entre o profesorado da área de coñecemento que corresponder (consonte aos datos máis recentes que aparecen na web da CNEAI). A aplicación xa amosa a exención que corresponde a este concepto, segundo os datos dos que dispón a universidade. Teses de doutoramento: a dirección de teses de doutoramento, que foron defendidas na UDC desde o 1 de outubro de 2010, computará con 10 h por cada tese, cun máximo de 20 h neste apartado. No caso de houber máis dun/dunha director/a, dividiríase polo número destes/as. A aplicación xa amosa a exención que corresponde a este concepto, segundo os datos dos que dispón a universidade. 13

15 4.4 Defensa de tese de doutoramento O profesorado a tempo completo da UDC (agás os/as axudantes) contratado inicialmente sen o título de doutor/a e que se doutore ou que deposite a súa tese de doutoramento poderá ter unha exención de 20 h da súa carga lectiva durante dous cursos académicos Docencia en galego e en inglés O profesorado da UDC que imparta por primeira vez a docencia en galego, sempre que así apareza na correspondente Guía Docente, poderá reducir a súa carga lectiva en 25 h durante dous cursos académicos. As 25 h enténdese por materia completa e como máximo total por este concepto. O profesorado da UDC, que imparta por primeira vez a docencia en inglés en grao e mestrado e sempre que así apareza na correspondente Guía Docente, terá, durante tres cursos académicos, unha exención de 25 horas por materia (repartidas proporcionalmente entre os/as profesores/as que a impartan). Só se terán en conta aquelas materias nas que a linguaxe na que se desenvolvera ata o momento o ensino fose diferente do galego ou do inglés, respectivamente. Estas dúas últimas exencións aplicaranse a partir do curso en que se imparta a materia por primeira vez nunha das linguaxes sinaladas. A docencia en calquera dos dous idiomas deberá manterse nos cursos académicos nos que se aplica a exención. En calquera caso, a aplicación da exención solicitarase mediante o envío dun escrito dirixido ao vicerreitor de Profesorado e Planificación Docente que irá acompañado do informe favorable do centro no que se imparte a materia e copia da Guía Docente e data da súa aprobación en Consello de Departamento. Ao profesorado con exencións por impartir docencia en galego nos cursos académicos 2011/12 e 2012/13, aplicaráselle unha exención de 25 h no curso académico 2013/14. Ao profesorado con esta exención só no curso académico 2012/13, aplicarase a exención de 25 h nos cursos académicos 2013/14 e 2014/15. O profesorado que impartiu por primeira vez a docencia en galego ou inglés no curso académico 2012/13 e non se recolle no seu POD esta exención, terá dereito a solicitala para o curso académico 2013/14 e dous cursos máis. Os Departamentos de Galego-Portugués, Francés e Lingüística e o de Filoloxía Inglesa terán unha asignación 100h no seu POD para distribuír entre aqueles/as profesores/as que colaboren na titorización do profesorado que inicie a docencia das disciplinas en galego e inglés. O contido das actividades de titorización serán acordadas polos departamentos, o Servizo de Normalización Lingüística e a Vicerreitoría de Relacións Internacionais e Cooperación. A titorización do profesorado que inicie a súa docencia en inglés limitarase aos centros que establezan un plan de fomento da docencia nesta lingua e realizarase durante dous anos académicos Exencións da Normativa de reducións por cargo académico no POD (aprobada por Acordo do Consello de Goberno do 12/05/2009) A Normativa de reducións por cargo académico no POD (aprobada por Acordo do Consello de Goberno do 12/05/2009) no seu punto 3, 4 e 5 do apartado Cargo de Centros establece as seguintes exencións: Exención de 10 horas por cada módulo de 8 estudantes propios acollidos ao programa de intercambio Erasmus ou Sicue-Seneca. 14

16 Exención de 5 horas por cada 8 estudantes que realicen prácticas preprofesionais xestionadas polo Centro. Exención de 25 horas pola coordinación de cada mestrado adscrito ao centro. Os centros deberán remitir estas exencións que serán gravadas polo Negociado de Planificación do PDI na aplicación Xescampus. Co fin de que o centro facilite este datos deberá cubrir o cadro que se achega como anexo 5.4 e xustificar nunha folla aparte as exencións que solicite Limite das exencións O conxunto das exencións establecidas neste para cada PDI neste apartado 4, non poderán superar as 180 horas. 15

17 5. Anexos 5.1. Bases para o cálculo do número de grupos por materia. Plans antigos Número de alumnos dunha materia: Calcúlase sumando o número de alumnos/as matriculados/as por primeira vez na materia e o 50% dos/as repetidores/as. Cando o número de alumnos/as repetidores da materia sexa superior ó número medio de repetidores/as nas materias do mesmo curso do plano de estudos, computarse o 50% deste último número. Número de grupos por materias: Obtense dividindo o número de alumnos/as da materia polo número de alumnos/as que lle corresponda ao grupo segundo a seguinte táboa: NUMERO DE ALUMNOS/AS POR GRUPO Clases Teóricas Clases prácticas Tipo de Prácticas da Materia A B C D E F Segundo Ciclo Código Plan de Estudos Tipo Licenciatura en Dereito e Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas B Enxeñeiro en Informática D Arquitecto C Licenciado en Máquinas Navais D Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo D Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos D Licenciado en Psicopedagoxía B Enxeñeiro Naval e Oceánico D Enxeñeiro Industrial D 16

18 5.2. Anexo da Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías ás instrucións para cubrir o PDA 2013/2014 Faise necesario pedir a colaboración dos Centros no procedemento de elaboración do PDA para facilitar outros procesos posteriores relacionados coa xestión académica. De seguido se relacionan os datos que se precisan en XESCAMPUS. CENTROS Mestrado interuniversitario. Necesitamos saber as universidades do Sistema Universitario de Galicia nas que se imparte cada materia. Engadir na pantalla de Planificación/Inclusións. Materias que se extinguen ou que non terán docencia pero nas que existe o dereito a exame (marcar coa característica EX/MX). Marcar esta característica e poñer Grupos 1 (de teoría) e horas 0, para poder asociar un/unha profesor/a no proceso de POD (so actas), que cualifique aos estudantes e asine as actas correspondentes. Materias sen docencia nin dereito a exame. Marcar a característica XT/NM, extinguida non matriculable. Convocatoria. Asociar correctamente o cuadrimestre (1º, 2º) ou convocatoria anual en cada caso. Libre elección. Marcar este indicador nas optativas que corresponda, poñer número de prazas e titulacións excluídas. Primeiro primeira vez. Sinalar esta condición nas materias asociadas aos estudantes de primeiro curso. Terase en conta que nas materias optativas que teñan o mesmo código de materia mais un código de sección distinto (as disciplinas con grupo común para diferentes titulacións do centro) deberá facerse o encargo de docencia na de MENOR código de sección. No caso de que se especifiquen grupos noutros códigos superiores, quedarán anulados. CONSECUENCIAS DE NON SEGUIR ESTAS INDICACIÓNS Imposibilidade de transmitir electronicamente, información correspondente a mestrados interuniversitarios, entre as universidades. Actas sen profesor/a que cualifique e asine. Matrícula en materias extinguidas. Actas en cuadrimestres incorrectos. Alumnos/as matriculados/as en cuadrimestres incorrectos. Afecta ás actas e listaxes. Matricula de libre elección en materias non ofertadas ou extinguidas. Matrícula de estudantes de primeiro primeira vez incorrecta. Aparición de materias extinguidas na avaliación do profesorado. 17

19 5.3. Información sobre soporte técnico Conéctese co seu navegador Web á páxina: https://xescampus.udc.es Se vostede, unha vez que leu detidamente a documentación que se achega, ten algunha dúbida ou problema sobre o procedemento, pode poñerse en contacto co persoal da Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente. Preguntas sobre o procedemento: María Teresa López Martínez Roberto J. Nuez Sánchez Xefa do Negociado de Planificación do PDI Servizo de Persoal Docente e Investigador Secretario Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente Preguntas de carácter técnico: Montse Fernández Servizo de Informática e Comunicacións 1016 No caso de non dispor da clave de acceso a Xescampus debera solicitala a través do impreso que pode a topar en: 18

20 5.4. Modelo de relación de profesorado que dirixiu TFG ou TFM Plan de Ordenación Docente 2013/2014 DATOS DO PROFESORADO QUE DIRIXÍU TRABALLOS DE FIN DE GRAO OU MESTRADO PARA O COMPUTO DE CARGA DOCENTE NO POD DO CURSO 2013/14 PERÍODO: XUÑO 2012-FEBREIRO 2013 NOME DO PROFESOR/A CÓDIGO DA MATERIA CRÉDITOS DA MATERIA Nº ALUMNOS (que superaron o traballo fin de grao/mestrado) HORAS* (a cubrir polo Negociado de Planificación PDI) A Coruña/Ferrol, (Asinado polo/a secretario/a do centro para as titulacións de grao) (Asinado polo/a coordinador/a para os mestrados) Vº e Prace O/A Decano/a O/A Director/a 19

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 188 Venres, 30 de setembro de 2011 Páx. 28969 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2011, da Secretaría Xeral Técnica da

Leia mais

Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional. Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional Convocatoria 2015 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional

Leia mais

Convocatoria ordinaria de 2014

Convocatoria ordinaria de 2014 Nota informativa Probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional inicial Convocatoria ordinaria de 2014 Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Dirección Xeral de Educación,

Leia mais

NORMATIVA DE XESTIÓN ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O CURSO ACADÉMICO 2013/2014

NORMATIVA DE XESTIÓN ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O CURSO ACADÉMICO 2013/2014 NORMATIVA DE XESTIÓN ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O CURSO ACADÉMICO 2013/2014 Índice Título I. Matrícula nas titulacións de grao e nas titulacións non adaptadas ao EEES... 5 Artigo 1. Ámbito

Leia mais

Guía UDC 2014-2015. twitter.com/udc_gal facebook.com/udc.gal

Guía UDC 2014-2015. twitter.com/udc_gal facebook.com/udc.gal Guía UDC 2014-2015 twitter.com/udc_gal facebook.com/udc.gal Índice Benvida do Reitor 5 01 A Universidade da Coruña 7 02 03 04 05 Órganos de goberno 15 Estrutura e organización do ensino universitario 21

Leia mais

DOG Núm. 51 Venres, 14 de marzo de 2014 Páx. 11016

DOG Núm. 51 Venres, 14 de marzo de 2014 Páx. 11016 DOG Núm. 51 Venres, 14 de marzo de 2014 Páx. 11016 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se convocan

Leia mais

NORMATIVA DE XESTIÓN ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O CURSO ACADÉMICO 2014/2015

NORMATIVA DE XESTIÓN ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O CURSO ACADÉMICO 2014/2015 NORMATIVA DE XESTIÓN ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA O CURSO ACADÉMICO 2014/2015 Índice Título I. Matrícula nas titulacións de grao e nas titulacións non adaptadas ao EEES... 5 Artigo 1. Ámbito

Leia mais

PROTOCOLO EDUCATIVO PARA A PREVENCIÓN E O CONTROL DO ABSENTISMO ESCOLAR EN GALICIA

PROTOCOLO EDUCATIVO PARA A PREVENCIÓN E O CONTROL DO ABSENTISMO ESCOLAR EN GALICIA PROTOCOLO EDUCATIVO PARA A PREVENCIÓN E O CONTROL DO ABSENTISMO ESCOLAR EN GALICIA ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN...4 2. CONCEPTOS...5 2.1. Absentismo...5 2.2. Protocolo de intervención en caso de absentismo...5

Leia mais

Decreto 105/2011 Técnico superior en desenvolvemento de aplicacións

Decreto 105/2011 Técnico superior en desenvolvemento de aplicacións Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Currículos de FP Decreto 105/2011 Técnico superior en desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Páxina 1 de 100 Índice Decreto

Leia mais

DOG Núm. 110 Mércores, 11 de xuño de 2014 Páx. 26299

DOG Núm. 110 Mércores, 11 de xuño de 2014 Páx. 26299 DOG Núm. 110 Mércores, 11 de xuño de 2014 Páx. 26299 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR ORDE do 30 de maio de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa das iniciativas

Leia mais

Decreto 226/2012 Técnico en atención a persoas en situación de dependencia

Decreto 226/2012 Técnico en atención a persoas en situación de dependencia Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa Currículos de FP Decreto 226/2012 Técnico en atención a persoas en situación de dependencia Páxina 1 de 90 Índice Decreto 226/2012,

Leia mais

DOG Núm. 159 Xoves, 22 de agosto de 2013 Páx. 33813

DOG Núm. 159 Xoves, 22 de agosto de 2013 Páx. 33813 DOG Núm. 159 Xoves, 22 de agosto de 2013 Páx. 33813 III. OUTRAS DISPOSICIÓNS CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR ORDE do 19 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa para

Leia mais

Proba de acceso á Universidade (Selectividade)

Proba de acceso á Universidade (Selectividade) Proba de acceso á Universidade (Selectividade) 1. Que requisitos deben cumprirse para poder realizar a fase xeral da Proba de Acceso á Universidade (PAU)? Poderán presentarse á Proba de Acceso á Universidade

Leia mais

O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia

O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia SI O Software Libre naspequenase Medianas Empresas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais II.2. Empresas que non usan Software

Leia mais

ORDENANZA REGULADORA DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS DO EXCMO. CONCELLO DE RIBADEO

ORDENANZA REGULADORA DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS DO EXCMO. CONCELLO DE RIBADEO ORDENANZA REGULADORA DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS DO EXCMO. CONCELLO DE RIBADEO Un.-Aprobación inicial de ordenanza. Exposición de motivos.- O art. 200 da Lei 9/2002 de 30 de decembro de Ordenación

Leia mais

Guía informativa CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO. Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas

Guía informativa CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO. Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas Guía informativa CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA O EMPREGO 2014 Accións formativas dirixidas prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas 1 ÍNDICE Páx. Introdución... 5 Normativa aplicable...

Leia mais

DOG Núm. 247 Venres, 27 de decembro de 2013 Páx. 50255. LEI 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

DOG Núm. 247 Venres, 27 de decembro de 2013 Páx. 50255. LEI 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. DOG Núm. 247 Venres, 27 de decembro de 2013 Páx. 50255 I. Disposicións xerais Presidencia da Xunta de Galicia LEI 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

Leia mais

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 632 VII lexislatura 23 de outubro de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 632 VII lexislatura 23 de outubro de 2008 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 632 VII lexislatura 23 de outubro de 2008 Fascículo 1 SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa

Leia mais

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

I. DISPOSICIÓNS XERAIS Nº 224 Martes, 18 de novembro de 2008 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 20.799 I. DISPOSICIÓNS XERAIS PRESIDENCIA Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. Preámbulo I A protección e conservación

Leia mais

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

I. DISPOSICIÓNS XERAIS 3.670 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 53 Xoves, 18 de marzo de 2010 I. DISPOSICIÓNS XERAIS CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo que se aproban as

Leia mais

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

I. DISPOSICIÓNS XERAIS 20.982 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 248 Martes, 28 de decembro de 2010 I. DISPOSICIÓNS XERAIS PRESIDENCIA Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade.

Leia mais

FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA. A Literatura Infantil e Xuvenil galega. Blanca-Ana Roig Rechou

FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA. A Literatura Infantil e Xuvenil galega. Blanca-Ana Roig Rechou FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA A Literatura Infantil e Xuvenil galega Blanca-Ana Roig Rechou GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2015/2016 FACULTADE DE FILOLOXÍA. DEPARTAMENTO DE

Leia mais

N o 181 L Martes, 19 de setembro de 2006 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 14.179 CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO

N o 181 L Martes, 19 de setembro de 2006 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 14.179 CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO N o 181 L Martes, 19 de setembro de 2006 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 14.179 CONSELLERÍA DE VIVENDA E SOLO Decreto 157/2006, do 7 de setembro, de rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio

Leia mais

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

I. DISPOSICIÓNS XERAIS 13.382 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 152 Martes, 7 de agosto de 2007 I. DISPOSICIÓNS XERAIS PRESIDENCIA Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia Preámbulo

Leia mais

2ª COPA SEGURO X DÍAS 2016

2ª COPA SEGURO X DÍAS 2016 Comunicado nº 257/15 9 de decembro de 2015 ANTEPROXECTO 2ª COPA SEGURO X DÍAS 2016 CAMPIONATO DE GALICIA DE RALLYES Pactada, e pendente de asinamento entre as partes.. Artigo 1.- ORGANIZACIÓN: FYA DE LOPE

Leia mais

PROTOCOLO XERAL ACOSO ESCOLAR DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DO E CIBERACOSO

PROTOCOLO XERAL ACOSO ESCOLAR DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DO E CIBERACOSO PROTOCOLO XERAL DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN E TRATAMENTO DO ACOSO ESCOLAR E CIBERACOSO Maio 2013 ÍNDICE I. INTRODUCIÓN II. IDENTIFICACIÓN DO ACOSO ESCOLAR a) Criterios de identificación do acoso escolar b)

Leia mais

Tradución e Interpretación Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuadrimestre. 6 OB 3 1c Galego

Tradución e Interpretación Descriptores Creditos ECTS Carácter Curso Cuadrimestre. 6 OB 3 1c Galego Guía Materia 2012 / 2013 DATOS IDENTIFICATIVOS Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego Materia Código Titulacion Tradución idioma 1, II: Inglés-Galego V01G230V01502 Grao en Tradución e Interpretación Descriptores

Leia mais

PREÁMBULO. Pela Consellería de Medio Rural. Por o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade

PREÁMBULO. Pela Consellería de Medio Rural. Por o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade PREÁMBULO A Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês Xurés foi aprobada o 26 de maio de 2009 polo Consello Internacional de Coordinación do Programa MaB (Home e Biosfera) da UNESCO, reunido en Jeju (Corea

Leia mais

www.fceer.org Os investigadores do futuro apostan pola Ciencia 2.0 Campamento científico do Campus do Mar da Universidade de Vigo.

www.fceer.org Os investigadores do futuro apostan pola Ciencia 2.0 Campamento científico do Campus do Mar da Universidade de Vigo. Centro de Estudos EURO REGIONAIS REXIONAIS CEE DESTAQUES: ESTE MES: Os investigadores do futuro apostan pola Ciencia 2.0 Estratéxias sustentáveis para as cidades. O INESC Porto vai participar no projeto

Leia mais

www.fceer.org DESTAQUES: UVigo, primeira universidade europea en enviar ao espazo un CubeSat 1U construído cos estándares da Axencia Espacial Europea

www.fceer.org DESTAQUES: UVigo, primeira universidade europea en enviar ao espazo un CubeSat 1U construído cos estándares da Axencia Espacial Europea DESTAQUES: UVigo, primeira universidade europea en enviar ao espazo un CubeSat 1U construído cos estándares da Axencia Espacial Europea ESTE MES: APLICAÇÃO DA UPORTO VENCE PRÉMIO ZON CRIATIVIDADE A aplicação

Leia mais

De recompensas e cazatesouros

De recompensas e cazatesouros De recompensas e cazatesouros Denuncia do actual sistema de adxudicación de axudas á tradución e proposta para un cambio efectivo de modelo Alejandro Tobar Santiago de Compostela Novembro de 2014 Hugin

Leia mais

O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia. Edición 2013

O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia. Edición 2013 SI O Software Libre nas empresas informáticas de Galicia Edición 213 Edita: Xunta de Galicia Presidencia Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) Fundación para o Fomento da Calidade

Leia mais

10 Outros recursos de interese para as familias

10 Outros recursos de interese para as familias G 10 Outros recursos de interese para as familias 108 10 Outros recursos de interese para as familias Contía do salario mínimo interprofesional para o ano 2015 Mensual Anual 648,60 9.080,40 Contía do indicador

Leia mais

REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO O 4 DE SETEMBRO DE 2014, BAIXO A PRESIDENCIA DO SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO O 4 DE SETEMBRO DE 2014, BAIXO A PRESIDENCIA DO SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO O 4 DE SETEMBRO DE 2014, BAIXO A PRESIDENCIA DO SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO DECRETOS CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E

Leia mais

Dedico este trabalho ao meu marido Rui e aos meus pais. iii AGRADECIMENTOS Esta tese de doutoramento finaliza mais uma fase da minha vida, que não poderia ser alcançada sem o contributo inestimável de

Leia mais

ORDENANZA DE INSPECCION TECNICA FERROL INDICE

ORDENANZA DE INSPECCION TECNICA FERROL INDICE ORDENANZA DE NSPECCON TECNCA FERROL NDCE EXPOSCÓN DE MOTVOS. ARTGO 1.- FUNDAMENTOS ARTGO 2.- OBXECTO ARTGO 3.- OBRGADOS ARTGO 4.- ÁMBTO ARTGO 5.- EDFCACÓNS SUXETAS Á NSPECCÓN TÉCNCA DA EDFCACÓN (TE) ARTGO

Leia mais

FINALIDADE CAMPAMENTOS E ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE A QUEN VAI DIRIXIDO? PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ADXUDICACIÓN DE PRAZAS

FINALIDADE CAMPAMENTOS E ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE A QUEN VAI DIRIXIDO? PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES ADXUDICACIÓN DE PRAZAS FINALIDADE Ofertar á mocidade e infancia de Pontevedra un programa educativo e lúdico de actividades de tempo libre para as vacacións do verán, baseado en valores de igualdade, convivencia, respecto ao

Leia mais

ORDENANZA MUNICIPAL DE POSESIÓN E

ORDENANZA MUNICIPAL DE POSESIÓN E ORDENANZA MUNICIPAL DE POSESIÓN E CUSTODIA DE ANIMAIS Aprobada polo Pleno da Corporación o 27 de marzo de 2003. Publicada no BOP de A Coruña o 25 de xuño de 2003. A Lei 1/1993, do 13 de abril, da Xunta

Leia mais

PACTO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS

PACTO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS PACTO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS Preámbulo Os Estados-Signatários no presente Pacto; Considerando que, de acordo con os princípios enunciados na Carta das Nacións Unidas, a liberdade,

Leia mais

REGULAMENTO DO XVIII MEDIO MARATÓN

REGULAMENTO DO XVIII MEDIO MARATÓN REGULAMENTO DO XVIII MEDIO MARATÓN SERVIOCIO PONTEVEDRA 2013 PREVIO Á CARREIRA 1. DATA: A Sociedad Gimnástica de Pontevedra e o Concello de Pontevedra, organizan o domingo 20 de outubro de 2013, a partir

Leia mais

ORDENANZA REGULADORA DAS TERRAZAS E QUIOSCOS DE HOSTALERÍA

ORDENANZA REGULADORA DAS TERRAZAS E QUIOSCOS DE HOSTALERÍA Normativa xeral Páxina 1 ORDENANZA REGULADORA DAS TERRAZAS E QUIOSCOS DE HOSTALERÍA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS A actividade hostaleira é unha parte esencial da actividade económica dunha cidade que, como é

Leia mais

Estudo sobre a situación actual do Software Libre nas entidades de Galiza: PEME, Empresas informáticas, Concellos e Centros de ensino

Estudo sobre a situación actual do Software Libre nas entidades de Galiza: PEME, Empresas informáticas, Concellos e Centros de ensino O SOFTWARE LIBRE nas entidades de Galiza (setembro 2006) Estudo sobre a situación actual do Software Libre nas entidades de Galiza: PEME, Empresas informáticas, Concellos e Centros de ensino INFORME TÉCNICO

Leia mais

FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA. Cultura do Brasil. Carmen Villarino Pardo Márlio Barcellos Pereira da Silva

FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA. Cultura do Brasil. Carmen Villarino Pardo Márlio Barcellos Pereira da Silva FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA Cultura do Brasil Carmen Villarino Pardo Márlio Barcellos Pereira da Silva GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2015/2016 1 FACULTADE DE FILOLOXÍA.

Leia mais

Madeira, moble e cortiza MAM

Madeira, moble e cortiza MAM MAM Madeira, moble e cortiza CM Carpintaría e moble Que se aprende a facer? En que ámbitos se traballa? Que ocupacións se desempeñan? Cales son os módulos deste ciclo? Que título se obtén? Ciclo formativo

Leia mais

ACS Assessoria de Comunicação Social

ACS Assessoria de Comunicação Social Protocolo entre o, Ciência e Tecnologia da República Argentina e o de Educação da República Federativa do Brasil para a promoção do ensino do Espanhol e do Português como segundas línguas O, Ciência e

Leia mais

PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009

PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009 1 Ђы C U R S O PLAN DE ESTUDOS DO 1 Ђы CURSO DO BACHAREL ATO LO E CURSO ACAD ЊБMICO 2008-2009 M AT E R I AS C I E N CI AS E T ECNOLO X ЊП A H UM AN I D AD E S E C I E N CI AS SO CI AI S Artes pl ЋЁsticas,

Leia mais

GUÍA PRÁCTICA DE AFORRO DE ENERXÍA

GUÍA PRÁCTICA DE AFORRO DE ENERXÍA GUÍA PRÁCTICA DE AFORRO DE ENERXÍA GUÍA PRÁCTICA DE AFORRO DE ENERXÍA 5 INTRODUCIÓN PÁX. 9 O CONSUMO ENERXÉTICO PÁX. 12 PÁX. 13 O Consumo doméstico O ETIQUETADO ENERXÉTICO PÁX. 16 PÁX. 16 PÁX. 17 PÁX.

Leia mais

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DO PROFESORADO

PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DO PROFESORADO PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 2016-2017 TÁBOA DE CONTIDOS PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 2016-2017 0 Táboa de contidos ÍNDICE 1. AS COMPETENCIAS PROFESIONAIS DOCENTES 5 2. NORMAS XERAIS

Leia mais

D i n â m i c a s S ó c i o- c u lturai s d a L u s of o ni a

D i n â m i c a s S ó c i o- c u lturai s d a L u s of o ni a FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA D i n â m i c a s S ó c i o- c u lturai s d a L u s of o ni a Carmen Villarino Pardo G U Í A D O C E N T E E M AT E R I A L D I D Á C T I C O 2 0

Leia mais

Convocatoria: envío de trabajos al próximo número de la Revista Académica PROCOAS AUGM Año 2013

Convocatoria: envío de trabajos al próximo número de la Revista Académica PROCOAS AUGM Año 2013 Convocatoria: envío de trabajos al próximo número de la Revista Académica PROCOAS AUGM Año 2013 ISSN 1852 8538 El Comité de Procesos Cooperativos y Asociativos - PROCOAS -, de la Asociación de Universidades

Leia mais

BASES XII CONCURSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS INNOVADORES DA USC

BASES XII CONCURSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS INNOVADORES DA USC BASES XII CONCURSO DE PROXECTOS EMPRESARIAIS INNOVADORES DA USC OBXECTIVO A Universidade de Santiag de Cmpstela, a través d seu prgrama de creación de empresas UNIEMPRENDE, rganiza XII Cncurs de Prxects

Leia mais

FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA LINGUA PORTUGUESA 2. José Luís Forneiro Pérez (coordenador) João Ribeirete Márlio da Silva

FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA LINGUA PORTUGUESA 2. José Luís Forneiro Pérez (coordenador) João Ribeirete Márlio da Silva FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA LINGUA PORTUGUESA 2 José Luís Forneiro Pérez (coordenador) João Ribeirete Márlio da Silva GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2015/2016 FACULTADE DE

Leia mais

A CRÍTICA E A LITERATURA INFANTIL E XUVENIL

A CRÍTICA E A LITERATURA INFANTIL E XUVENIL Q ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LINGUA GALEGA II XORNADA DA CRÍTICA GALEGA A CRÍTICA E A LITERATURA INFANTIL E XUVENIL A CRÍTICA E A LITERATURA INFANTIL E XUVENIL 1 Consello Directivo da AELG Presidencia

Leia mais

FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA

FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA HISTÓRIA E VARIEDADE DO PORTUGUÊS 2 José António Souto Cabo Márlio Barcellos Pereira da Silva GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2015/2016 FACULTADE

Leia mais

CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E...

CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E... CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E... O Reitor da Universidade de Santiago de Compostela com CIF Q1518001A, e domicilio na Praza do Obradoiro, s/n, 15706 Santiago de Compostela,

Leia mais

Estratéxia dos transportes do Eixo Atlántico Vertebrando a Eurorrexión

Estratéxia dos transportes do Eixo Atlántico Vertebrando a Eurorrexión Estratéxia dos transportes do Eixo Atlántico Vertebrando a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal 2010 Colección / Colecção: ESTRATÉGIA DOS TRANSPORTES DO EIXO ATLÂNTICo VERTEBRANDO A EURO-REGIÃO GALIZA-NORTE

Leia mais

EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA DE ALUNOS NÃO-BRASILEIROS PARA O MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA, PARA INGRESSO EM AGOSTO DE 2015.

EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA DE ALUNOS NÃO-BRASILEIROS PARA O MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA, PARA INGRESSO EM AGOSTO DE 2015. Edital PPGH 002/2015 EDITAL DE INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E MATRÍCULA DE ALUNOS NÃO-BRASILEIROS PARA O MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA, PARA INGRESSO EM AGOSTO DE 2015. (este edital traz versão em espanhol, em

Leia mais

SOCIEDADE DA INFORMACIÓN EN ESPACIOS PERIFÉRICOS. NOVAS FORMAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL

SOCIEDADE DA INFORMACIÓN EN ESPACIOS PERIFÉRICOS. NOVAS FORMAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL SOCIEDADE DA INFORMACIÓN EN ESPACIOS PERIFÉRICOS. NOVAS FORMAS DE EXCLUSIÓN SOCIAL Edición a cargo de: CARLOS FERRÁS SEXTO FRANCISCO XOSÉ ARMAS QUINTÁ XOSÉ CARLOS MACÍA ARCE YOLANDA GARCÍA VÁZQUEZ Servizo

Leia mais

Tecnologias aplicadas à Língua Portuguesa

Tecnologias aplicadas à Língua Portuguesa FACULDADE DE FILOLOGIA DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA GALEGA Tecnologias aplicadas à Língua Portuguesa J. Carlos Quiroga Díaz GUIA DOCENTE E MATERIAL DIDÁTICO 2015/2016 FACULDADE DE FILOLOGIA. DEPARTAMENTO

Leia mais

Informe sobre a Xuventude no Espacio Atlántico. Relatório sobre a Juventude no Espaço Atlântico

Informe sobre a Xuventude no Espacio Atlántico. Relatório sobre a Juventude no Espaço Atlântico Informe sobre a Xuventude no Espacio Atlántico Relatório sobre a Juventude no Espaço Atlântico AUTORES Pilar del Oro Sáez Xan Bouzada Fernández João Carlos Gonçalves ISBN: 84-689-7847-7 Depósito legal:

Leia mais

GRAMÁTICA PORTUGUESA 1 (Sintaxe-Semântica)

GRAMÁTICA PORTUGUESA 1 (Sintaxe-Semântica) FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA GRAMÁTICA PORTUGUESA 1 (Sintaxe-Semântica) José Luís Forneiro Pérez GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2015/2016 FACULTADE DE FILOLOXÍA. DEPARTAMENTO

Leia mais

MESTRADOS. Artigo 1.º Criação A Escola Superior de Comunicação Social confere o grau de Mestre em Jornalismo.

MESTRADOS. Artigo 1.º Criação A Escola Superior de Comunicação Social confere o grau de Mestre em Jornalismo. MESTRADOS REGIME DE FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO JORNALISMO Artigo 1.º Criação A Escola Superior de Comunicação Social confere o grau de Mestre em Jornalismo. Artigo 2.º Destinatários O Mestrado em Jornalismo

Leia mais

FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA LINGUA PORTUGUESA 5. José Luís Forneiro Pérez GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO

FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA LINGUA PORTUGUESA 5. José Luís Forneiro Pérez GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO FACULTADE DE FILOLOXÍA DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA LINGUA PORTUGUESA 5 José Luís Forneiro Pérez GUÍA DOCENTE E MATERIAL DIDÁCTICO 2015/2016 FACULTADE DE FILOLOXÍA. DEPARTAMENTO DE FILOLOXÍA GALEGA

Leia mais

Montevidéu, 22 de abril de 2010. En Montevideo, a 22 de abril de 2010

Montevidéu, 22 de abril de 2010. En Montevideo, a 22 de abril de 2010 MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE GOVERNOS E ASSOCIAÇÕES DE GOVERNOS REGIONAIS DA REDE DE GOVERNOS REGIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (nrg4sd) ONDE SE ESTABELECE UM PROGRAMA DE COOPERAÇÃO MULTILATERAL

Leia mais

internacional MBA hispano-luso

internacional MBA hispano-luso internacional MBA hispano-luso MBA, sello de calidad Un MBA es el programa más cursado en todo el mundo, y goza del mayor r e c o n o c i m i e n t o y p r e s t i g i o internacional. Ofrece las mejores

Leia mais

ECTS: European Credit Transfer System (Sistema europeu de transferência de créditos)

ECTS: European Credit Transfer System (Sistema europeu de transferência de créditos) http://www.dges.mcies.pt/bolonha/ ECTS: European Credit Transfer System (Sistema europeu de transferência de créditos) A razão de um novo sistema de créditos académicos Um dos aspectos mais relevantes

Leia mais

XXXIV REUNIÃO DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 ASSUNTOS FINANCEIROS. Foi realizada na cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil,

XXXIV REUNIÃO DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 ASSUNTOS FINANCEIROS. Foi realizada na cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, MERCOSUL/SGT N 4 / ATA N 2/12 XXXIV REUNIÃO DO SUBGRUPO DE TRABALHO Nº 4 ASSUNTOS FINANCEIROS Foi realizada na cidade de Brasília, capital da República Federativa do Brasil, entre os dias 22 a 26 de outubro

Leia mais

PORTUGAL- LISBOA ACTUALIZADO 01-12-15 ISCTE IUL (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA). LICENCIATURA EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS).

PORTUGAL- LISBOA ACTUALIZADO 01-12-15 ISCTE IUL (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA). LICENCIATURA EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS). GRADO RRLL Y RRHH UDC. A CORUÑA (TODAS LAS ASIGNATURAS TIENEN C) PRIMER CURSO ISCTE IUL (INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA). LICENCIATURA EM GESTAO DE RECURSOS HUMANOS). CRÉDITOS 0G01003-ORGANIZACIÓN DE

Leia mais

BOLSAS FUNDACIÓN UNIVERSIA CAPACITAS PARA ACCIONISTAS E/OU FAMILIARES DE ACCIONISTAS DO BANCO SANTANDER S.A. CURSO 2015-2016 1

BOLSAS FUNDACIÓN UNIVERSIA CAPACITAS PARA ACCIONISTAS E/OU FAMILIARES DE ACCIONISTAS DO BANCO SANTANDER S.A. CURSO 2015-2016 1 BOLSAS FUNDACIÓN UNIVERSIA CAPACITAS PARA ACCIONISTAS E/OU FAMILIARES DE ACCIONISTAS DO BANCO SANTANDER S.A. CURSO 2015-2016 1 A Fundación Universia, com CIF G-84545409 e domicílio social na Av. da Cantábria

Leia mais

CONVENIO ACADÉMICO INTERNACIONAL CONVÊNIO ACADÊMICO INTERNACIONAL

CONVENIO ACADÉMICO INTERNACIONAL CONVÊNIO ACADÊMICO INTERNACIONAL I UNIVERSIOAO EUROPEA MIGUEL OE C:ERVANTES CONVENIO ACADÉMICO INTERNACIONAL CONVÊNIO ACADÊMICO INTERNACIONAL Convenio que celebran Ia UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, EN BRASIL Y Ia UNIVERSIDAD EUROPEA

Leia mais

I Informe da Situación da Rede de Parques Naturais de Galicia

I Informe da Situación da Rede de Parques Naturais de Galicia I Informe da Situación da Rede de Parques Naturais de Galicia 14 de xullo de 2008 Índice 1. Presentación 1 2. A Rede de Parques Naturais 3 3. Historia dos Parques Naturais De Galicia 7 3.1 A orixe dos

Leia mais

1 RESPOSTA A EVENTUAIS DÚVIDAS EXPERIMENTADAS PELOS ESTUDANTES A FREQUENTAR O CURSO PELA PRIMEIRA VEZ

1 RESPOSTA A EVENTUAIS DÚVIDAS EXPERIMENTADAS PELOS ESTUDANTES A FREQUENTAR O CURSO PELA PRIMEIRA VEZ DO CURSO DE LICENCIATURA EM RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO 1 RESPOSTA A EVENTUAIS DÚVIDAS EXPERIMENTADAS PELOS ESTUDANTES A FREQUENTAR O CURSO PELA PRIMEIRA VEZ 1. A quem devo dirigir-me, caso tenha dúvidas

Leia mais

Universidade José Eduardo dos Santos. Huambo, Angola TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO FINAL EXTERNA DA SUBVENÇÃO DE

Universidade José Eduardo dos Santos. Huambo, Angola TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO FINAL EXTERNA DA SUBVENÇÃO DE Universidade José Eduardo dos Santos Huambo, Angola TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A AVALIAÇÃO FINAL EXTERNA DA SUBVENÇÃO DE ESTADO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 2820/2008 Reforço institucional das facultades

Leia mais

FORMAR (estado actual)

FORMAR (estado actual) CONCEPCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS INSTRUMENTOS E ACCIÓNS DE FORMACIÓN CURSOS DE FORMACIÓN -Determinación de persoal docente, obxectivos e destinatarios -Calendario e programación teórica e práctica ADAPTACIÓN

Leia mais

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA La UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, Brasil, autarquía federal, vinculada al

Leia mais

Planejamento estratégico

Planejamento estratégico espaço ibero-americano espacio iberoamericano Planejamento estratégico Quem somos, onde queremos ir e como chegaremos lá são indagações necessárias em todas as escolas Como qualquer empresa, instituições

Leia mais

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA, DA FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO PREÂMBULO

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA, DA FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO PREÂMBULO REGULAMENTO DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA, DA FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO PREÂMBULO No cumprimento da sua missão, a FEUP tem desenvolvido uma significativa

Leia mais

USC e empresarios galegos impulsan unha escola de debate de temas laborais e fiscais

USC e empresarios galegos impulsan unha escola de debate de temas laborais e fiscais Data: 01 de Agosto de 2012 El Progreso Título: USC e empresarios galegos impulsan unha escola de debate de temas laborais e fiscais Tema: Universidade USC e empresarios galegos impulsan unha escola de

Leia mais

CURRICULUM VITAE. Bilingue : Português / Espanhol ( mãe espanhola )

CURRICULUM VITAE. Bilingue : Português / Espanhol ( mãe espanhola ) CURRICULUM VITAE Marta Maria Torres de Sá Fialho Data de Nascimento: 5 de Março de 1959 Bilingue : Português / Espanhol ( mãe espanhola ) Habilitações 1982 Licenciatura em Línguas e Literaturas Clássicas,

Leia mais

PLANO DE ESTUDOS DO 51º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA

PLANO DE ESTUDOS DO 51º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA PLANO DE ESTUDOS DO 51º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA Janeiro de 2012 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO... 3 2. DESTINATÁRIOS... 4 3. FINALIDADE... 4 4. OBJECTIVOS GERAIS... 4 5. PLANO CURRICULAR... 5 6.

Leia mais

PROBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO. Portugués. Comprensión oral TOTAL 25 PUNTOS

PROBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO. Portugués. Comprensión oral TOTAL 25 PUNTOS Apelidos e nome da persoa candidata:... PROBA DE CERTIFICACIÓN DE NIVEL AVANZADO Portugués Puntuación e duración: Tarefa 1 Aprox. 12 minutos 7 puntos Tarefa 2 Aprox. 8 minutos 9 puntos Tarefa 3 Aprox.

Leia mais

FAQ S ESTUDOS ERASMUS

FAQ S ESTUDOS ERASMUS FAQ S ESTUDOS ERASMUS 1. Quem se pode candidatar? Podem-se candidatar ao programa Erasmus todos os estudantes cidadãos, ou com estatuto de residente permanente de um dos 27 países da União Europeia, e

Leia mais

Fontes Externas de Financiamento

Fontes Externas de Financiamento Fontes Externas de Financiamento Mobilizando Recursos Financeiros Programa Financiavel Agua Refore stação Agricultura sustentável Areas protegidas Redução da pobreza Fontes Internas MinRH + autoridad local

Leia mais

REGULAMENTO DO CURSO DE MESTRADO (2º CICLO) EM ENGENHARIA ZOOTÉCNICA / PRODUÇÃO ANIMAL

REGULAMENTO DO CURSO DE MESTRADO (2º CICLO) EM ENGENHARIA ZOOTÉCNICA / PRODUÇÃO ANIMAL REGULAMENTO DO CURSO DE MESTRADO (2º CICLO) EM ENGENHARIA ZOOTÉCNICA / PRODUÇÃO ANIMAL Ao abrigo do Decreto-Lei nº 74/2006 de 24 de Março, e do disposto na Deliberação nº 1487/2006 de 26 de Outubro, da

Leia mais

PORTUGUÊS TEORIA E PRÁTICA DA TRADUÇÃO

PORTUGUÊS TEORIA E PRÁTICA DA TRADUÇÃO FACULDADE DE FILOLOGIA DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA GALEGA PORTUGUÊS TEORIA E PRÁTICA DA TRADUÇÃO JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ GUIA DOCENTE E MATERIAL DIDÁTICO ANO 2015/2016 I. DADOS DESCRITIVOS DA MATÉRIA Nome da

Leia mais

Projetos compartilhados

Projetos compartilhados espaço ibero-americano espacio iberoamericano Projetos compartilhados OEI inicia o Programa Arte-educação, Cultura e Cidadania e o Projeto Ibero-americano de Teatro Infantojuvenil A aprendizagem da arte

Leia mais

43220 Diário da República, 2.ª série N.º 155 11 de Agosto de 2010

43220 Diário da República, 2.ª série N.º 155 11 de Agosto de 2010 43220 Diário da República, 2.ª série N.º 155 11 de Agosto de 2010 11 Plano de estudos: Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Curso de Ciências da Educação Grau de Mestre Área

Leia mais

XIV JORNADAS INTERNACIONAIS

XIV JORNADAS INTERNACIONAIS XIV JORNADAS INTERNACIONAIS Aprender Sempre: Novos desafios no século XXI PORTO, PORTUGAL De 30 de setembro a 3 de outubro de 2015 Línguas Oficiais : Português e Espanhol PROGRAMA XIV JORNADAS INTERNACIONAIS

Leia mais

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES MANUAL DE APOIO Este manual de apoio destina-se aos docentes do ensino oficial que pretendam requerer autorização para acumular funções. Exceptuam-se aqueles que se encontram na situação

Leia mais

Encontro con Tania Mariza Kuchenbecker Rösing en Passo Fundo. Rio Grande do Sul

Encontro con Tania Mariza Kuchenbecker Rösing en Passo Fundo. Rio Grande do Sul BOLETÍN GALEGO DE LITERATURA, nº 39-40 / 1º E 2º SEMESTRE (2008): pp. 351-364 / ISSN 0214-9117 Encontro con Tania Mariza Kuchenbecker Rösing en Passo Fundo. Rio Grande do Sul Isabel Mociño González João

Leia mais

Aforismos e latinismos, 2008-9

Aforismos e latinismos, 2008-9 1. a posteriori: do posterior, con posterioridade, despois, posteriormente. 1. loc. adv. Indica a demostración que consiste en ascender do efecto á causa, ou das propiedades de algo á súa esencia. 2.loc.

Leia mais

Programa Xeral de actividades curso 2014-15

Programa Xeral de actividades curso 2014-15 Programa Xeral de actividades curso 2014-15 0 INDICE PROGRAMA DE ACTIVIDADES PÁXINA 1. Centro sociocultural de Conxo 2 2. Local sociocultural da Rocha. 9 3. Local sociocultural de Vidán.. 10 4. Local sociocultural

Leia mais

Regulamento Geral dos Cursos de 1.º Ciclo de Estudos, conducentes ao grau de

Regulamento Geral dos Cursos de 1.º Ciclo de Estudos, conducentes ao grau de 3 APROVADO POR: Conselho Técnico Científico 26 09 2011 Data: / / 26 09 2011 Regulamento Geral dos Cursos de 1.º Ciclo de Estudos, conducentes ao grau de licenciado na ESEP INTRODUÇÃO Os Decretos Lei n.º

Leia mais

ESCUELAS INTERCULTURALES BILINGUES DE FRONTERA: UNA MIRADA HACIA LA FORMACIÓN DOCENTE

ESCUELAS INTERCULTURALES BILINGUES DE FRONTERA: UNA MIRADA HACIA LA FORMACIÓN DOCENTE ESCUELAS INTERCULTURALES BILINGUES DE FRONTERA: UNA MIRADA HACIA LA FORMACIÓN DOCENTE Fabiana Perpétua Ferreira Fernandes Universidade Federal de Goiás brasucaya@yahoo.com.br A partir del primer semestre

Leia mais

EDITAL. MESTRADO EM COMÉRCIO ELECTRÓNICO (3ª Edição 2012/2014)

EDITAL. MESTRADO EM COMÉRCIO ELECTRÓNICO (3ª Edição 2012/2014) EDITAL MESTRADO EM COMÉRCIO ELECTRÓNICO (3ª Edição 2012/2014) Nos termos do Decreto-Lei nº 42/2005, de 22 de Fevereiro, do Decreto-Lei nº 74/200, de 24 de Março, com as alterações que lhes foram introduzidas

Leia mais

47720 Diário da República, 2.ª série N.º 233 6 de Dezembro de 2011

47720 Diário da República, 2.ª série N.º 233 6 de Dezembro de 2011 47720 Diário da República, 2.ª série N.º 233 6 de Dezembro de 2011 UNIVERSIDADE DA MADEIRA Aviso (extracto) n.º 23548/2011 Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 12.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de

Leia mais

Protocolo. Protección de datos

Protocolo. Protección de datos Protocolo Protección de datos Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Protocolo Protección de datos Control de versións Versión Modificacións Data de publicación 1.0 Versión inicial

Leia mais

PROCEDIMENTO DE GESTÃO DO MASTER ERASMUS MUNDUS. MUNDUSFOR

PROCEDIMENTO DE GESTÃO DO MASTER ERASMUS MUNDUS. MUNDUSFOR Página 1 de 9 PROCEDIMENTO DE GESTÃO DO MASTER ERASMUS TABELA DE REVISÕES REVISÃO DATA DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO 00 23/04/09 Elaboração do procedimento Data: 23/04/09 ELABORADO POR: Evangelia Tzeremaki

Leia mais

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA PPGE / UCB REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA.

UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA PPGE / UCB REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA. UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA PPGE / UCB REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA Brasília-DF CAPÍTULO I Das Disposições Iniciais Art. 1º. O presente

Leia mais

PAU XUÑO 2014 PORTUGUÉS

PAU XUÑO 2014 PORTUGUÉS XUÑO 2014 OPÇÃO A O PAICV apresentou esta sexta-feira uma agenda que ambiciona para Cabo Verde no horizonte de 2030 atingir o patamar de desenvolvimento com um PIB per capita de 12 mil dólares. Esta pretensão

Leia mais