Procedemento para a elaboración do Plan. de Organización Docente 2013/2014. (Aprobado en Consello de Goberno do 28 de febreiro de 2013)

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Procedemento para a elaboración do Plan. de Organización Docente 2013/2014. (Aprobado en Consello de Goberno do 28 de febreiro de 2013)"

Transcrição

1 Procedemento para a elaboración do Plan de Organización Docente 2013/2014 (Aprobado en Consello de Goberno do 28 de febreiro de 2013)

2 ÍNDICE 1. Consideracións previas 1.1. Política de contratación 1.2. Profesorado laboral con 65 ou máis anos 1.3. Ano académico para os efectos de xubilación do PDI 2. Elaboración do encargo docente do centro 2.1. Mencións/Itinerarios/Especialidades 2.2. Grupos en titorías en grupo reducido 2.3. Computo de disciplinas optativas 2.4. Docencia en materias básicas 2.5. Computo das disciplinas nos estudos de mestrado 2.6. Prácticum en titulacións adaptadas ao EEES 2.7. Prácticas curriculares en titulacións adaptadas ao EEES 2.8. Traballos Fin de Grao e Fin de Mestrado 2.9. Comunicación da finalización do encargo docente 3. Asignación do encargo docente polos departamentos e centros 3.1. Obrigas docentes do profesorado 3.2. Disposicións xerais 3.3. Docencia durante o primeiro cuadrimestre 3.4. Materias de plans de estudos en extinción 3.5. Desprazamento por docencia a outra localidade da de destino 3.6. Prácticum en titulacións adaptadas ao EEES 3.7. Prácticas curriculares en titulacións adaptadas ao EEES 3.8. Traballos Fin de Grao e Fin de Mestrado 3.9. Renovacións de Profesores/as Asociados/as, Profesores/as Interinos/as de Substitución e Lectores Comunicación da finalización da asignación do encargo docente 4. Exencións na carga lectiva do profesorado 4.1. Exencións por cargo académico 4.2. Proxectos fin de carreira (titulacións non adaptadas ao EEES) 4.3. Actividade Investigadora 4.4. Defensa de tese de doutoramento 4.5. Docencia en galego e en inglés 4.6. Exencións da Normativa de reducións por cargo académico no POD (aprobada por Acordo do Consello de Goberno do 12/05/2009) 1

3 4.7. Límite das exencións 5. Anexos 5.1. Bases para o cálculo do número de grupos por materia. Plans antigos 5.2. Anexo da Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías ás instrucións para cubrir o PDA 2013/ Información sobre soporte técnico 5.4. Modelo de relación de profesorado que dirixiu TFG ou TFM 5.5. Modelo de relación de profesorado que coordinou prácticas externas 5.6. Modelo de solicitude de exencións por Cargo Académico no POD 2

4 1.1. Política de contratacións 1. Consideracións previas As restricións orzamentarias para o ano 2013, cun teito de gasto igual ao do ano anterior e con partidas incluídas no Capítulo I (recoñecemento de quinquenios, recoñecemento de trienios, recoñecemento de novos sexenios dos contratados doutores,...) que as someten a unha presión alcista, fai necesario ser prudentes coa política de contratación de profesorado. Tendo en conta as mencionadas restricións e as limitacións legais que impoñen as leis orzamentarias, tanto a estatal como a autonómica, en relación á contratación de persoal nas universidades, na elaboración do POD do curso 2013/14 tómanse as seguintes medidas: Suspéndense, mentres non existan cambios na normativa estatal, as prazas de promoción de Titular de Universidade a Catedrático/a de Universidade e as prazas de promoción de Profesor/a Contratado/a Doutor/a a Titular de Universidade. Continuaremos a promoción dos/as profesores/as que se atopen nalgunha das situacións seguintes sempre que a Xunta de Galicia dea o seu consentimento: Axudantes que conten coa acreditación de axudante doutor/a e que lles resten menos de dous anos para rematar o seu contrato. Investigadores/as do Programa Parga Pondal e Ramón y Cajal se contan coa correspondente acreditación como Profesor/a Contratado/a Doutor/a e a certificación da Xunta de Galicia de cumprimento dos requisitos de calidade de produción e actividade científico-tecnolóxica do Programa Parga Pondal ou o informe favorable da cuarta anualidade do Programa Ramón y Cajal de que cumpre cos requisitos do Programa I3. Estes/as investigadores/as deberan de rematar os seus contratos de investigación durante o ano Axudantes Doutores/as que conten coa acreditación a Profesor/a Contratado/a Doutor/a sempre que lles resten menos de dous anos para rematar o seu contrato. Si unha área necesitara contratar profesorado para cubrir as súas necesidades docentes conxunturais, este será sempre a tempo parcial nas categorías de Asociado/a ou Profesor/a Contratado/a Interino/a de Substitución Profesorado laboral con 65 ou máis anos O II Convenio colectivo para o persoal docente e investigador laboral das Universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, sinala que o profesorado contratado deberá xubilarse obrigatoriamente aos 65 anos. Non entanto, o/a traballador/a poderá solicitar a prolongación da permanencia en activo ata os 70 anos de idade como máximo. A universidade poderá, de forma motivada, aceptar ou denegar a prolongación. Neste suposto a Universidade da Coruña non prorrogará os contratos dos/as profesores/as con contrato laboral que teñan 65 ou máis anos si existe exceso de capacidade na área. Esta extinción do contrato estará condicionada a que se poda ter acceso ao 100% da contía da pensión de xubilación (para o ano 2013 establecido en 35,5 anos cotizados). 3

5 O profesorado contratado en réxime laboral que cumpra 65 ou máis anos ao longo do curso académico 2013/14 e pretenda prorrogar o seu contrato, deberá solicitar a prorroga antes do 15 de abril de Acompañarán a súa solicitude un informe da vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social ou documento similar Ano académico para os efectos de xubilación do PDI Para os efectos de prórroga na prestación de servizos docentes do profesorado universitario, se considera que o curso académico iníciase o 1 de setembro e remata o 31 de xullo. Así mesmo, considérase que o mes de agosto é alleo ao curso académico. O profesorado funcionario que cumpran idade de 70 anos durante o mes de agosto xubilarase no día do cumprimento da idade de xubilación. 4

6 2. Elaboración do encargo docente do centro 2.1. Disposicións xerais O centro debera realizar o encargo da docencia de cada materia ás áreas de coñecemento e aos departamentos que lles corresponda. A proposta de grupos deberá ser efectuada polo centro tendo en conta o aumento ou diminución do número do alumnado nalgún curso e/ou materia. Os aumentos de grupos que propoña o centro deberán ser xustificados axeitadamente. De se encargar a docencia dunha materia a máis dun área ou departamento debe especificarse o reparto de horas que corresponder. No caso das materias de grao o encargo poderá facerse entre as áreas ás que se fixo a adscrición funcional e ao departamento que o centro considere. Transitoriamente, antes de contratar novo profesorado para unha área determinada, comprobarase se en calquera das materias nas que ten asignada a docencia, existen outras áreas con excedentes docentes Mencións/Itinerarios/Especialidades Transitoriamente, non se impartirán as mencións en graos con menos de 10 estudantes, agás que se asuma sen petición de prazas, isto é, ningunha área que imparta docencia na mesma pode xustificar a necesidade de prazas en base ás horas que imparte na mención 2.3. Grupos en titorías en grupo reducido Poderán reducirse/eliminarse, transitoriamente, horas de titoría en grupos reducidos naquelas materias que non podan ser impartidas polo profesorado das categorías non incluídas no punto 3.9 desta normativa Cómputo de disciplinas optativas Nas titulacións onde a oferta de optativas permita escoller unha entre tres alternativas reducirase, como máximo, a unha de dúas. Na oferta de optativas das titulacións terán preferencia as áreas onde exista capacidade docente suficiente con profesorado permanente. Non se ofertarán materias optativas que no curso 2012/2013 tivesen matriculados menos de dez alumnos (agás que sexan necesarias para garantir a optatividade na titulación) 2.5. Docencia en materias básicas Antes de contratar novo profesorado para unha área de coñecemento determinada, comprobarase se esta imparte docencia en materias básicas. En caso afirmativo, reasignarase a docencia das materias básicas a/s área/s afín/s que conten con exceso de capacidade Cómputo das disciplinas nos estudos de mestrado No caso de que un Centro oferte estudos de Mestrado, enténdese que as áreas de coñecemento que teñen adscrita dita docencia contan con profesorado suficiente e que, xa que logo, fanse responsables, de garantir que se imparta a docencia planificada ante calquera cambio imprevisto na capacidade docente. 5

7 A carga lectiva dos ensinos conducentes á obtención de títulos de Mestrado Universitario terase en conta a efectos da estimación da participación académica da área de coñecemento ao que estea adscrita. No entanto, non se poderá dotar ningunha praza de profesorado para ningún departamento en base as necesidades docentes das titulacións de mestrado mentres que as restricións da Lei 17/2012, de 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013, sexan de aplicación. Excepcionalmente, poderase contratar profesorado asociado vinculado ao mestrado co límite do 20% da carga docente do mesmo que sexa responsabilidade da UDC, no caso de mestrados de profesións reguladas ou internacionais Prácticum en titulacións adaptadas ao EEES Para o cálculo da participación académica nas materias de prácticums teranse en conta as seguintes variables: O número de estudantes matriculados por primeira vez. O número de créditos asignados ao prácticum no Plan de Estudos A titulación As horas correspondentes a cada departamento/mestrado serán asignadas ao centro responsable da titulación que as distribuirá na elaboración do PDA entre os departamentos con docencia na titulación Prácticas curriculares en titulacións adaptadas ao EEES Os centros con titulacións de grado e mestrado con prácticas externas 1 incluídas nos plans de estudo, deberán comunicar os seguintes datos correspondentes ao período comprendido entre xuño de 2012 e febreiro de 2013, con fin de incluílos no POD do curso académico 2013/14: Relación de profesorado que titorizou prácticas externas e número de alumnos que titorizou cada un. (Anexo 5.5) O cómputo docente deste apartado será o seguinte: As prácticas externas computarán 5 horas por cada 3 estudantes para prácticas de 12 ECTS Traballos Fin de Grao e Fin de Mestrado Para o cálculo da participación académica dos Traballos Fin de Grao (TFG) serán tidas en conta as seguintes variables: A oferta de prazas de novo ingreso proposta para o curso académico 2013/14 (límite de prazas) ou o número de estudantes matriculados en primeiro por primeira vez, si este é inferior ao 75% do anterior límite. Número de créditos asignados ao TFG no Plan de Estudos. Rama na que se desenvolve a titulación 1 Exceptúase deste requisito as prácticas clínicas cuxa cuantificación sexa regulada por normativa estatal ou autonómica. 6

8 Participación académica dos TFG polo límite de prazas o ou o número de estudantes matriculados en primeiro por primeira vez, si este é inferior ao 75% do límite anterior. Rama Tecnolóxico Resto 2 -- < 12 ECTS Horas por estudante 3 < 12 ECTS 12< = ECTS < < = ECTS < 18 >= 18 ECTS 5 18 <= ECTS < >= 24 ECTS -- Para o cálculo da participación académica dos Traballos Fin de Mestrado (TFM) se computarán os alumnos matriculados por primeira vez no mestrado no curso académico 2013/14: Participación académica dos TFM polo número de estudantes matriculados en primeiro por primeira vez no curso académico 2013/14. Rama Tecnolóxico Resto Horas por estudante 4 4 As horas correspondentes a cada TFG/TFM serán asignadas polo centro responsable da titulación que as distribuirá na elaboración da PDA a áreas de coñecemento con docencia na titulación. Coas horas correspondentes a cada TFG/TFM recoñecerase a dedicación dos titores e dos membros dos tribunais. Ningún/ha profesor/a, agás os/as correspondentes ás áreas de proxectos, poden ter asignadas no POD máis de 50 horas de carga docente por Traballos Fin de Grao/Mestrado. Non se contratará profesorado por necesidades derivadas dos TFG/TFM se existen áreas con docencia na titulación que non teñan a súa capacidade cuberta. Disposición transitoria de adaptación para o cómputo dos traballos fin de grao/mestrado de acordo coas normativas anteriores de elaboración do POD: (Anexo 5.4) Os centros con titulacións de grado e mestrado con traballos fin de grao/mestrado, deberán comunicar os seguintes datos correspondentes ao período comprendido entre xuño de 2012 e febreiro de 2013, con fin de incluílos no POD do curso académico 2013/14: Relación de profesorado onde se indique o número de traballos de fin de grao/mestrado que dirixiron e que foron superados. 7

9 O cómputo docente deste apartado será o seguinte: Os traballos fin de grao/mestrado computarán 10 horas por cada 3 estudantes que teñan o traballo superado para traballos de 6 ETCS. Igualmente os centros comunicarán no mes de setembro os datos dos traballos defendidos no segundo cuadrimestre do ano académico 2012/13 para a súa inclusión no POD do curso académico 2013/14 ou, no seu caso, do curso académico 2014/15. Para esta disposición transitoria non se terá en conta o límite de 50 horas de carga docente por TFG/TFM. No caso que un centro prefira continuar co sistema empregado no curso académico 2012/13, poderá facelo co compromiso de mantelo cando menos durante dous cursos académicos Comunicación da finalización do encargo docente Os centros deberán confirmar que realizaron o encargo docente á Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente, empregando principalmente o correo electrónico (sen necesidade de enviar unha copia impresa do PDA). A vicerreitoría unha vez revisado o PDA e confirmados os datos, remitirá unha copia para que sexa asinada polo centro. Unha vez que se revise a proposta de grupos pola Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente, será incorporada ao POD e comunicarase aos departamentos (aos centros no caso dos mestrados) a apertura do prazo para a asignación do encargo docente. 8

10 3. Asignación do encargo docente polos departamentos e centros 3.1 Obrigas docentes do profesorado Categoría Horas lectivas Horas titoría Catedrático/a de universidade Titular de universidade Catedrático/a de escola universitaria Titular de escola universitaria Titular de escola universitaria doutor/a Axudante (só docencia práctica, docencia interactiva e titoría en grupo reducido)* 60 Axudante doutor/a Profesor/a INEF Profesor/a colaborador/a Profesor/a colaborador/a doutor/a Profesor/a contratado/a doutor/a Profesor/a numerario/a E.O. Náutica Mestre/a de taller E.S.Mariña Civil Profesor/a contratado/a interino/a de substitución a TC Lector a TC Prof. asociado/a, interino/a de substitución e lector (P06) Prof. asociado/a, interino/a de substitución e lector (P05) Prof. asociado/a, interino/a de substitución e lector (P04) Prof. asociado/a, interino/a de substitución e lector (P03) Bolseiro/a e investigador/a contratado/a * * Non poden ser responsables de materia nin asinar actas 3.2. Disposicións xerais Segundo o que estableza a convocatoria correspondente Os departamentos deberán procurar que, na medida do posible, cada grupo dunha determinada materia só sexa impartida por un/unha profesor/a e como máximo dous/dúas. No caso de que máis dun/dunha profesor/a compartan a docencia dunha materia, o departamento deberá encargar a un/unha deles/las a elaboración da Guía Docente, a coordinación da materia e a responsabilidade a efectos de asinar as actas. O POD dos mestrados universitarios deberá ser aprobado pola súa Comisión Académica e contar co visto e prace do/a decano/a ou director/a do centro responsable, antes de remitilo a Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente. 9

11 3.3 Docencia durante o primeiro cuadrimestre Os departamentos deberán cubrir obrigatoriamente en primeiro lugar a docencia das materias anuais e as cuadrimestrais que se impartan no primeiro cuadrimestre seguindo esta orde: grao; primeiro e segundo ciclo; mestrado. Darase prioridade ás materias de formación básica, troncais e obrigatorias e en segundo lugar ás optativas. Os grupos das materias do segundo cuadrimestre poderán axustarse en función da matrícula real do curso académico 2013/ Materias de plans de estudos en extinción Deberá designarse como mínimo un/unha profesor/a encargado/a de realizar a avaliación do alumnado das materias dos plans a extinguir nas que non exista docencia. Estas materias aparecen no encargo de docencia con un grupo de teoría e cero horas asignadas. O alumnado matriculado nunha materia sen docencia nun plan de estudos en extinción, terá dereito a ser recibido polo/a profesor/a encargado da súa avaliación durante o seu horario de titorías. 3.5 Desprazamento por docencia a outra localidade distinta da de destino Segundo o acordado na negociación colectiva, o profesorado desempeñará preferentemente o seu labor nunha única localidade. Os departamentos cubrirán en primeiro lugar a docencia dos Campus de Ferrol ou A Coruña co profesorado cuxo nomeamento ou contrato sexa para centros do Campus de Ferrol ou A Coruña, respectivamente. No caso de que teña que desenvolver o seu labor en máis dunha localidade, será necesario un informe razoado do departamento coa conformidade do/a profesor/a. 3.6 Prácticum en titulacións adaptadas ao EEES Para o cálculo da participación académica nas materias de prácticums tivéronse en conta as variables descritas no punto Prácticas curriculares en titulacións adaptadas ao EEES Para o cálculo da participación académica nas materias de practicas curriculares tivéronse en conta as variables descritas no punto 2.8. O Negociado de Planificación do PDI á vista deses datos, incluíu en Xescampus as horas correspondentes ao profesorado dos departamentos e dos mestrados. Non se contratará profesorado por necesidades derivadas da coordinación de practicas curriculares se existen áreas con docencia na titulación que non teñan a súa capacidade cuberta Traballos Fin de Grao e Fin de Mestrado Para o cálculo da participación académica dos Traballos Fin de Grao (TFG) e Mestrado (TFM), foron tidas en conta as variables que se regulan no punto 2.9. Os departamentos ou os centros deberán asignar as horas encargadas ao profesorado responsable da dirección dos TFG ou TFM durante o curso académico 2013/14. Tamén se deberán asignar as horas correspondentes aos membros dos tribunais de cualificación destes traballos. O Negociado de Planificación do PDI á vista dos datos proporcionados polos centros segundo a disposición transitoria de adaptación, incluíu en Xescampus as horas 10

12 correspondentes ao profesorado que titorizaron TFG ou TFM segundo o regulado nas anteriores normas de elaboración do POD Renovacións de Profesores/as Asociados/as, Profesores/as Interinos/as de Substitución e Lectores. O departamento fará chegar a Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente a proposta de renovación, que estime oportuna de acordo coas necesidades docentes das áreas de coñecemento, dos contratos: Dos/as Profesores/as Asociados/as, Profesores/as Contratados/as Interinos/as de Substitución e Lectores (ou figuras similares) para o curso académico 2013/14 Dos/as Profesores/as con contrato laboral e 65 ou máis anos de idade En todo caso, deberá seguirse o establecido na Instrución 1/2012 de prorroga dos contratos do PDI contratado temporal. Curso académico 2012/13, a cal queda automaticamente prorrogada durante o curso académico 2013/14, coa seguinte puntualización: A hora de manter as dedicacións terán preferencia, entre os/as Profesores/as Contratados/as Interinos/as de Substitución a tempo completo, aqueles/as cuxa praza de concurso saíu con esta dedicación fronte aos que viron incrementada a súa dedicación con posterioridade ao concurso Comunicación da finalización da asignación do encargo docente As incidencias que podan xurdir durante o proceso de elaboración do POD (solicitude de alta de bolseiros, problemas gravación da datos, etc.), deberán comunicarse a través dos correos electrónicos que aparecen no anexo 5.1 segundo o tipo de incidencia de que se trate. Tras incorporar os datos ao POD os departamentos e os centros correspondentes, comunicarán por correo electrónico (sen necesidade de enviar unha copia impresa do POD) a finalización do proceso de gravación dos datos en Xescampus. Por correo interno deberán remitir as solicitudes de renovación do profesorado contratado que se indica nos puntos anteriores e as outras solicitudes que se estimen oportunas. A vicerreitoría unha vez revisado o PDO e confirmados os datos, remitirá unha copia para que sexa asinada polo departamento ou centro correspondente. 11

13 4. Exencións na carga lectiva do profesorado Todas estas exencións aplicaranse só ao profesorado con dedicación a tempo completo, agás as vinculadas a titorización dos proxectos fin de carreira Exencións por cargo académico Valedor/a universitario, vicerreitores/as e secretario/a xeral Decano/a, director/a de centros e adxuntos/as a vicerreitores, delegado/a Campus do Mar, director/a da Escola de Doutoramento Vicedecanos/as, subdirectores/as, secretarios/as de centros, secretario/a Escola de Doutoramento Director/a de departamento/instituto universitario e directores/as e coordinadores/as das unidades/centros 2 Secretario/a de departamento/instituto universitario 3 Secretario/a e coordinadores/as do Centro de Linguas Director/a de Cátedra ¾ das obrigas docentes ½ das obrigas docentes ⅓ das obrigas docentes ⅓ das obrigas docentes ¼ das obrigas docentes 80 h para o equipo do Centro de Linguas distribuídos polo director/a do centro Segundo o establecido no Regulamento para a creación e xestión das Cátedras e Aulas Institucionais da Universidade da Coruña 4.2. Proxectos fin de carreira (titulacións non adaptadas ao EEES) Poderase computar ata un máximo de 30 horas por dirección de proxectos fin de carreira, sempre que este non figure como materia con horas atribuíbeis no plano de estudos. Para este computo terase en conta a media dos proxectos dirixidos nos tres 2 Redución equivalente á de director/a de departamento para os directores/as e coordinadores/as das seguintes Unidades e Centros: Aula de Formación Informática (AFI), Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE), Centro de Linguas, Observatorio Ocupacional, Normalización Lingüística, Universidade Sénior, Servizo de Publicacións, Unidade Técnica de Calidade (UTC), Oficina de Cooperación e Voluntariado, Oficina para a Igualdade de Xénero, Servizos de Apoio á Investigación, Oficina de Relacións Internacionais, Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (CITIC), Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (CITEEC), Área de Deportes, Oficina de Medio Ambiente (OMA), Servizo de Asesoramento e Promoción do Estudante (SAPE), Coordinador da Axencia Nacional de Avaliación e Prospectiva (ANEP), Responsable de Análise e Xestión de Datos. 3 Redución equivalente á de secretario de departamento para os seguintes cargos: subdirector da Universidade Sénior, delegado do SAPE en Ferrol, responsable da clínica podolóxica, director do programa no CEIDA, asesor da área de urbanismo, coordinación xeral do Plan de Acción Titorial (PAT) (non están incluídos os responsables do PAT dos centros). 12

14 últimos cursos académicos, computando 10 horas por cada 3 estudantes que teñan o traballo superado Actividade Investigadora A actividade investigadora poderá computar ata un máximo de 100 h, das cales un máximo de 40 h son para proxectos de investigación, un máximo de 40 h son para sexenios e un máximo de 20 h son para dirección de teses de doutoramento. Proxectos de investigación: os proxectos europeos, CONSOLIDER, CIBER, etc computa cun máximo de 60 h, os proxectos estatais cun máximo de 40 h, e os proxectos autonómicos un máximo de 30 h. As horas dos proxectos de investigación nos que o/a investigador/a principal (IP) sexa da UDC e que deben de estar vixentes o 1 de outubro de 2013, corresponde á dedicación a tempo completo (ou a dúas dedicacións parciais). O/A investigador/a principal ten que repartir a exención entre os/as investigadores/as do proxecto en función da súa dedicación. Co fin de poder introducir o computo das horas por proxectos de investigación é OBRIGATORIO INTRUDUCIR A DESCRIPCIÓN DO PROXECTO DE INVESTIGACIÓN no apartado Actividades/cargos de Xescampus. Para isto deberá seguir as seguintes instrucións: No campo Tipos debera selección a opción máis axeitada do apartado Investigación. No campo Horas deberá indicar o número de horas que serán computadas segundo o establecido anteriormente. No campo Nome debera indicar o código do proxecto, código da axuda, código do expediente ou referencia en función do tipo de proxecto do que se trate. Esta referencia foille facilitada ao IP na resolución de concesión do proxecto. No campo Observacións deberá especificar o nome completo do proxecto de investigación. É obrigatorio cubrir todos os campos, tanto en galego como en español. No caso de que un investigador teña exencións por máis dun proxecto de investigación, deberá de gravarse un rexistro por cada proxecto, non podendo acumular as exencións de varios proxectos nun mesmo rexistro. Os datos incorrectamente introducidos non computarán como exencións no POD. Co fin de evitar erros, todos estes datos cotexaranse co Servizo de Investigación e os proxectos con códigos erróneos serán comunicados ao departamento dando un prazo para que sexan corrixidos. Sexenios: cada sexenio que foi avaliado positivamente nos últimos 8 anos computará 10 h (cómputo máxima para este concepto). Ademais, de se cumprir está condición, engadiranse 10, 20 ou 30 h se o número de sexenios do/a profesor/a estiver no terzo inferior, medio ou superior da distribución dos sexenios entre o profesorado da área de coñecemento que corresponder (consonte aos datos máis recentes que aparecen na web da CNEAI). A aplicación xa amosa a exención que corresponde a este concepto, segundo os datos dos que dispón a universidade. Teses de doutoramento: a dirección de teses de doutoramento, que foron defendidas na UDC desde o 1 de outubro de 2010, computará con 10 h por cada tese, cun máximo de 20 h neste apartado. No caso de houber máis dun/dunha director/a, dividiríase polo número destes/as. A aplicación xa amosa a exención que corresponde a este concepto, segundo os datos dos que dispón a universidade. 13

15 4.4 Defensa de tese de doutoramento O profesorado a tempo completo da UDC (agás os/as axudantes) contratado inicialmente sen o título de doutor/a e que se doutore ou que deposite a súa tese de doutoramento poderá ter unha exención de 20 h da súa carga lectiva durante dous cursos académicos Docencia en galego e en inglés O profesorado da UDC que imparta por primeira vez a docencia en galego, sempre que así apareza na correspondente Guía Docente, poderá reducir a súa carga lectiva en 25 h durante dous cursos académicos. As 25 h enténdese por materia completa e como máximo total por este concepto. O profesorado da UDC, que imparta por primeira vez a docencia en inglés en grao e mestrado e sempre que así apareza na correspondente Guía Docente, terá, durante tres cursos académicos, unha exención de 25 horas por materia (repartidas proporcionalmente entre os/as profesores/as que a impartan). Só se terán en conta aquelas materias nas que a linguaxe na que se desenvolvera ata o momento o ensino fose diferente do galego ou do inglés, respectivamente. Estas dúas últimas exencións aplicaranse a partir do curso en que se imparta a materia por primeira vez nunha das linguaxes sinaladas. A docencia en calquera dos dous idiomas deberá manterse nos cursos académicos nos que se aplica a exención. En calquera caso, a aplicación da exención solicitarase mediante o envío dun escrito dirixido ao vicerreitor de Profesorado e Planificación Docente que irá acompañado do informe favorable do centro no que se imparte a materia e copia da Guía Docente e data da súa aprobación en Consello de Departamento. Ao profesorado con exencións por impartir docencia en galego nos cursos académicos 2011/12 e 2012/13, aplicaráselle unha exención de 25 h no curso académico 2013/14. Ao profesorado con esta exención só no curso académico 2012/13, aplicarase a exención de 25 h nos cursos académicos 2013/14 e 2014/15. O profesorado que impartiu por primeira vez a docencia en galego ou inglés no curso académico 2012/13 e non se recolle no seu POD esta exención, terá dereito a solicitala para o curso académico 2013/14 e dous cursos máis. Os Departamentos de Galego-Portugués, Francés e Lingüística e o de Filoloxía Inglesa terán unha asignación 100h no seu POD para distribuír entre aqueles/as profesores/as que colaboren na titorización do profesorado que inicie a docencia das disciplinas en galego e inglés. O contido das actividades de titorización serán acordadas polos departamentos, o Servizo de Normalización Lingüística e a Vicerreitoría de Relacións Internacionais e Cooperación. A titorización do profesorado que inicie a súa docencia en inglés limitarase aos centros que establezan un plan de fomento da docencia nesta lingua e realizarase durante dous anos académicos Exencións da Normativa de reducións por cargo académico no POD (aprobada por Acordo do Consello de Goberno do 12/05/2009) A Normativa de reducións por cargo académico no POD (aprobada por Acordo do Consello de Goberno do 12/05/2009) no seu punto 3, 4 e 5 do apartado Cargo de Centros establece as seguintes exencións: Exención de 10 horas por cada módulo de 8 estudantes propios acollidos ao programa de intercambio Erasmus ou Sicue-Seneca. 14

16 Exención de 5 horas por cada 8 estudantes que realicen prácticas preprofesionais xestionadas polo Centro. Exención de 25 horas pola coordinación de cada mestrado adscrito ao centro. Os centros deberán remitir estas exencións que serán gravadas polo Negociado de Planificación do PDI na aplicación Xescampus. Co fin de que o centro facilite este datos deberá cubrir o cadro que se achega como anexo 5.4 e xustificar nunha folla aparte as exencións que solicite Limite das exencións O conxunto das exencións establecidas neste para cada PDI neste apartado 4, non poderán superar as 180 horas. 15

17 5. Anexos 5.1. Bases para o cálculo do número de grupos por materia. Plans antigos Número de alumnos dunha materia: Calcúlase sumando o número de alumnos/as matriculados/as por primeira vez na materia e o 50% dos/as repetidores/as. Cando o número de alumnos/as repetidores da materia sexa superior ó número medio de repetidores/as nas materias do mesmo curso do plano de estudos, computarse o 50% deste último número. Número de grupos por materias: Obtense dividindo o número de alumnos/as da materia polo número de alumnos/as que lle corresponda ao grupo segundo a seguinte táboa: NUMERO DE ALUMNOS/AS POR GRUPO Clases Teóricas Clases prácticas Tipo de Prácticas da Materia A B C D E F Segundo Ciclo Código Plan de Estudos Tipo Licenciatura en Dereito e Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas B Enxeñeiro en Informática D Arquitecto C Licenciado en Máquinas Navais D Licenciado en Náutica e Transporte Marítimo D Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos D Licenciado en Psicopedagoxía B Enxeñeiro Naval e Oceánico D Enxeñeiro Industrial D 16

18 5.2. Anexo da Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías ás instrucións para cubrir o PDA 2013/2014 Faise necesario pedir a colaboración dos Centros no procedemento de elaboración do PDA para facilitar outros procesos posteriores relacionados coa xestión académica. De seguido se relacionan os datos que se precisan en XESCAMPUS. CENTROS Mestrado interuniversitario. Necesitamos saber as universidades do Sistema Universitario de Galicia nas que se imparte cada materia. Engadir na pantalla de Planificación/Inclusións. Materias que se extinguen ou que non terán docencia pero nas que existe o dereito a exame (marcar coa característica EX/MX). Marcar esta característica e poñer Grupos 1 (de teoría) e horas 0, para poder asociar un/unha profesor/a no proceso de POD (so actas), que cualifique aos estudantes e asine as actas correspondentes. Materias sen docencia nin dereito a exame. Marcar a característica XT/NM, extinguida non matriculable. Convocatoria. Asociar correctamente o cuadrimestre (1º, 2º) ou convocatoria anual en cada caso. Libre elección. Marcar este indicador nas optativas que corresponda, poñer número de prazas e titulacións excluídas. Primeiro primeira vez. Sinalar esta condición nas materias asociadas aos estudantes de primeiro curso. Terase en conta que nas materias optativas que teñan o mesmo código de materia mais un código de sección distinto (as disciplinas con grupo común para diferentes titulacións do centro) deberá facerse o encargo de docencia na de MENOR código de sección. No caso de que se especifiquen grupos noutros códigos superiores, quedarán anulados. CONSECUENCIAS DE NON SEGUIR ESTAS INDICACIÓNS Imposibilidade de transmitir electronicamente, información correspondente a mestrados interuniversitarios, entre as universidades. Actas sen profesor/a que cualifique e asine. Matrícula en materias extinguidas. Actas en cuadrimestres incorrectos. Alumnos/as matriculados/as en cuadrimestres incorrectos. Afecta ás actas e listaxes. Matricula de libre elección en materias non ofertadas ou extinguidas. Matrícula de estudantes de primeiro primeira vez incorrecta. Aparición de materias extinguidas na avaliación do profesorado. 17

19 5.3. Información sobre soporte técnico Conéctese co seu navegador Web á páxina: https://xescampus.udc.es Se vostede, unha vez que leu detidamente a documentación que se achega, ten algunha dúbida ou problema sobre o procedemento, pode poñerse en contacto co persoal da Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente. Preguntas sobre o procedemento: María Teresa López Martínez Roberto J. Nuez Sánchez Xefa do Negociado de Planificación do PDI Servizo de Persoal Docente e Investigador Secretario Vicerreitoría de Profesorado e Planificación Docente Preguntas de carácter técnico: Montse Fernández Servizo de Informática e Comunicacións 1016 No caso de non dispor da clave de acceso a Xescampus debera solicitala a través do impreso que pode a topar en: 18

20 5.4. Modelo de relación de profesorado que dirixiu TFG ou TFM Plan de Ordenación Docente 2013/2014 DATOS DO PROFESORADO QUE DIRIXÍU TRABALLOS DE FIN DE GRAO OU MESTRADO PARA O COMPUTO DE CARGA DOCENTE NO POD DO CURSO 2013/14 PERÍODO: XUÑO 2012-FEBREIRO 2013 NOME DO PROFESOR/A CÓDIGO DA MATERIA CRÉDITOS DA MATERIA Nº ALUMNOS (que superaron o traballo fin de grao/mestrado) HORAS* (a cubrir polo Negociado de Planificación PDI) A Coruña/Ferrol, (Asinado polo/a secretario/a do centro para as titulacións de grao) (Asinado polo/a coordinador/a para os mestrados) Vº e Prace O/A Decano/a O/A Director/a 19

TÍTULO I MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR. 42474 Diário da República, 2.ª série N.º 202 17 de Outubro de 2008

TÍTULO I MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR. 42474 Diário da República, 2.ª série N.º 202 17 de Outubro de 2008 42474 Diário da República, 2.ª série N.º 202 17 de Outubro de 2008 Despacho n.º 26129/2008 Com base no Despacho n.º 7465, de 13 de Março de 2008, eu Maria Mestre Manuel, professora titular do grupo 300,

Leia mais

TÍTULO I. 6358 Diário da República, 1.ª série N.º 174 10 de Setembro de 2007. Princípios e disposições comuns. Artigo 8.º

TÍTULO I. 6358 Diário da República, 1.ª série N.º 174 10 de Setembro de 2007. Princípios e disposições comuns. Artigo 8.º 6358 Diário da República, 1.ª série N.º 174 10 de Setembro de 2007 Artigo 8.º Revisão da programação 1 O Governo deve apresentar de dois em dois anos, nos anos ímpares, uma proposta de lei de revisão da

Leia mais

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR. Diário da República, 1.ª série N.º 121 25 de Junho de 2008 3835

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR. Diário da República, 1.ª série N.º 121 25 de Junho de 2008 3835 Diário da República, 1.ª série N.º 121 25 de Junho de 2008 3835 2 A organização interna da Fundação rege-se por regulamentos próprios, aprovados pelo conselho de administração, nos quais se estabelece

Leia mais

Revista Est.Eurorexion NUM-2 ok.qxd:-revista Estud.Eurorexion 2 13/6/08 13:40 Página 1

Revista Est.Eurorexion NUM-2 ok.qxd:-revista Estud.Eurorexion 2 13/6/08 13:40 Página 1 Revista Est.Eurorexion NUM-2 ok.qxd:-revista Estud.Eurorexion 2 13/6/08 13:40 Página 1 Revista Est.Eurorexion NUM-2 ok.qxd:-revista Estud.Eurorexion 2 13/6/08 13:40 Página 2 Revista Est.Eurorexion NUM-2

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE RESOLUÇÃO Nº 171/2013-CONSEPE, de 5 de novembro de 2013. Aprova o Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação da Universidade Federal

Leia mais

Colectânea de Legislação do Ensino Superior

Colectânea de Legislação do Ensino Superior REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DIRECÇÃO PARA A COORDENAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Colectânea de Legislação do Ensino Superior EDIÇÃO REVISTA Maputo, Setembro de 2012 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Leia mais

REGIMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR TÍTULO I DA CONSTITUIÇÃO DA UNIVERSIDADE CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

REGIMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR TÍTULO I DA CONSTITUIÇÃO DA UNIVERSIDADE CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES REGIMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR TÍTULO I DA CONSTITUIÇÃO DA UNIVERSIDADE CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º A Universidade Federal do Paraná é constituída das unidades

Leia mais

2242 DIÁRIO DA REPÚBLICA I SÉRIE-A N. o 60 24 de Março de 2006 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

2242 DIÁRIO DA REPÚBLICA I SÉRIE-A N. o 60 24 de Março de 2006 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR 2242 DIÁRIO DA REPÚBLICA I SÉRIE-A N. o 60 24 de Março de 2006 MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR Decreto-Lei n. o 74/2006 de 24 de Março O Programa do XVII Governo estabeleceu como um

Leia mais

(Aprovado pela Assembleia de Faculdade, em 16 de Janeiro de 2014) CAPÍTULO I. Artigo 1.º. Objecto. Artigo 2.º. Conceitos

(Aprovado pela Assembleia de Faculdade, em 16 de Janeiro de 2014) CAPÍTULO I. Artigo 1.º. Objecto. Artigo 2.º. Conceitos REGULAMENTO DO CURSO DE LICENCIATURA EM DIREITO DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA (Aprovado pela Assembleia de Faculdade, em 16 de Janeiro de 2014) CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo

Leia mais

CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO

CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO CONTRATO COLECTIVO DE TRABALHO entre AEEP Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo e FENPROF Federação Nacional dos Professores e outros CAPÍTULO I Disposições Gerais Artigo 1.º

Leia mais

Direitos do estudante no estrangeiro

Direitos do estudante no estrangeiro in EUROPE http://europa.eu/youthonthemove Direitos do estudante no estrangeiro Guia dos Direitos dos Estudantes em Mobilidade na União Europeia Europe Direct é um serviço que responde às suas perguntas

Leia mais

RESOLUÇÃO Nº 01/79/CONSU. O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal de Sergipe, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLUÇÃO Nº 01/79/CONSU. O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal de Sergipe, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE CONSELHO UNIVERSITÁRIO RESOLUÇÃO Nº 01/79/CONSU Aprova Regimento Geral da Universidade Federal de Sergipe. O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal de Sergipe, no

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA REGIMENTO INTERNO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU E LATO SENSU DA UFSM TÍTULO I DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO

Leia mais

REGIMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

REGIMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES REGIMENTO GERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO TÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES Art. 1º O presente Regime Geral, elaborado nos termos do Estatuto, tem por finalidade disciplinar as atividades comuns

Leia mais

ACIS em colaboração com GTZ APSP e SAL & Caldeira Advogados e Consultores, Lda. 1

ACIS em colaboração com GTZ APSP e SAL & Caldeira Advogados e Consultores, Lda. 1 ACIS em colaboração com GTZ APSP e SAL & Caldeira Advogados e Consultores, Lda. 1 CONTEÚDO 1. Introdução... 3 2. Glossário de termos... 4 3. Análise Geral do Quadro Constitucional e Estatutário... 5 4.

Leia mais

RESOLUÇÃO CUNI Nº 435

RESOLUÇÃO CUNI Nº 435 RESOLUÇÃO CUNI Nº 435 Aprova o Regimento Geral da UFOP. O Conselho Universitário da Universidade Federal de Ouro Preto no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: Aprovar o Regimento Geral da Universidade

Leia mais

COMISSÃO DE REVISÃO DO REGULAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO REGULAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DO REGULAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO REGULAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO REGULAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 1 TÍTULO I - DA TERMINOLOGIA Art. 1º - Para efeito da aplicação do Regulamento dos Cursos de Graduação é adotada a seguinte terminologia: ABANDONO DE CURSO Configura-se

Leia mais

Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro

Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro Estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas A Assembleia da República decreta, nos termos da

Leia mais

SENADO FEDERAL SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

SENADO FEDERAL SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional SENADO FEDERAL SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional BRASÍLIA - 2005 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO

Leia mais

REGIMENTO GERAL DA UNESP REGIMENTO GERAL DA UNESP

REGIMENTO GERAL DA UNESP REGIMENTO GERAL DA UNESP REGIMENTO GERAL DA UNESP REGIMENTO GERAL DA UNESP Atualizado até 27/11/2012 TÍTULO I Do Objetivo do Regimento Geral 1 Artigo 1º - 2 Artigo 2º - 3 Artigo 3º - 4 Artigo 4 º - TÍTULO II Da Constituição da

Leia mais

DIRECTRIZES DA IFLA/UNESCO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES

DIRECTRIZES DA IFLA/UNESCO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES DIRECTRIZES DA IFLA/UNESCO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES Título original: The IFLA/Unesco School Libraries Guidelines http://www.ifla.org/vii/s11/pubs/school-guidelines.htm Tradução em Língua Portuguesa (Portugal)

Leia mais

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO REGIMENTO GERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO REGIMENTO GERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO REGIMENTO GERAL TÍTULO I... 4 INTRODUÇÃO GERAL... 4 TÍTULO II... 5 DA ADMINISTRAÇÃO UNIVERSITÁRIA... 5 SUBTÍTULO I... 5 DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR... 5 Capítulo I...

Leia mais

1988-(2) DIÁRIO DA REPÚBLICA I SÉRIE-A N. o 102 4-5-1998 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

1988-(2) DIÁRIO DA REPÚBLICA I SÉRIE-A N. o 102 4-5-1998 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 1988-(2) DIÁRIO DA REPÚBLICA I SÉRIE-A N. o 102 4-5-1998 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Decreto-Lei n. o 115-A/98 de 4 de Maio A autonomia das escolas e a descentralização constituem aspectos fundamentais de uma

Leia mais

458 DIÁRIO DA REPÚBLICA I SÉRIE-A N. o 15 20 de Janeiro de 2006 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TÍTULO I. Disposições gerais

458 DIÁRIO DA REPÚBLICA I SÉRIE-A N. o 15 20 de Janeiro de 2006 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TÍTULO I. Disposições gerais 458 DIÁRIO DA REPÚBLICA I SÉRIE-A N. o 15 20 de Janeiro de 2006 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Decreto-Lei n. o 12/2006 de 20 de Janeiro A transposição da Directiva n. o 2003/41/CE,

Leia mais

PARTE C MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA. 12320-(4) Diário da República, 2.ª série N.º 72 12 de abril de 2013

PARTE C MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA. 12320-(4) Diário da República, 2.ª série N.º 72 12 de abril de 2013 12320-(4) Diário da República, 2.ª série N.º 72 12 de abril de 2013 PARTE C MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA Gabinetes do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar e do Secretário de Estado

Leia mais

R E S O L U Ç Ã O N 041/2009-CAD

R E S O L U Ç Ã O N 041/2009-CAD R E S O L U Ç Ã O N 041/2009-CAD CERTIDÃO Certifico que a presente resolução foi afixada em local de costume, nesta Reitoria, no dia 4/3/2009. Aprova o novo Regulamento dos Regimes de Trabalho de Docentes

Leia mais

Regimento Acadêmico da Graduação - RAG

Regimento Acadêmico da Graduação - RAG Regimento Acadêmico da Graduação - RAG Resoluções atuais: Nº 36/1999 Altera o Regimento Acadêmico da Graduação (revogar) Nº 18/2002 Altera o Regimento Acadêmico da Graduação (revogar foi incorporada) Nº

Leia mais

BOLSAS DE ESTUDO PARA O JAPÃO ANOS ACADÉMICOS DE 2015-2017

BOLSAS DE ESTUDO PARA O JAPÃO ANOS ACADÉMICOS DE 2015-2017 BOLSAS DE ESTUDO PARA O JAPÃO ANOS ACADÉMICOS DE 2015-2017 O Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Japão (Monbukagakusho) concede bolsas de estudo a licenciados portugueses

Leia mais

REGULAMENTO DE GRADUAÇÃO

REGULAMENTO DE GRADUAÇÃO REGULAMENTO DE GRADUAÇÃO São Paulo, junho de 2014 Texto em discussão para aprovação na CEPE Sumário REGULAMENTO GERAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNVERSDADE VRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 1 CAPÍTULO 1 FNALDADES

Leia mais

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL REGIMENTO GERAL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL REGIMENTO GERAL PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL REGIMENTO GERAL Sumário TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS.... 5 TÍTULO II DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E EXECUTIVOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E DAS UNIDADES

Leia mais