TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "TODOS OS CANDIDATOS A PREFEITURA DE S. PAULO CONDIA A BASE IANQUE"

Transcrição

1 mmtmmmmmmmfm^m^ ^^ WBfft EM UDIÊNCI CM JK MMM Mrítms Exgrã Cmprmnt d crd d Grv I! * * "»^B^tSv**»88MH m» m%\m^mmw»wl^t»»m\mmmtu H llàwí»m^ pesbb^bh Sl PK py I % mm mw^*--:mmmmm& <1L C -ã-m m kl I N runã d Fdrçã Ncnl ds Mrítms m t prsdnts ds sndcts l flds, ntm rlzd (/r), dcdu-s. tntrt utr css, slctr udtnc spcl cm prsdnt d«rpúblc. PV JUD À I.P. Rcbms ntm ml» s sgunts cntrbuçõs ds ludlstn dn IMPRENS PPULR: D.. ]úln. d Club Cstr "mgs lvs, 150 cruzrs ds d Curlcl", um lst "Vlhnhs cm 270 crurcrs; ds d Lcbln" qu â drm dus utrs cuntrlnlçs (um dc 200 c utr d* 300 cruzrs) mrs 200 cruzrs. Ttl m dnhr té ntmt cruzrs. DESDE NTEM N RI» Bncárs d Td Pís m Cnfrênc UprMntnt» d«31 Hlmlct» d» lluncftrl» d» td p» pr»»»*rulrft h, *m runls, n sd d fllndlct d»»»h» l» dnt Cptl, 0» trblh» trã Infl prtr d» 9 hr», btvnd ssntr mdd» pl plc- «l d» r»nlugn«d Cn* m Ncnl d» Bncár», rlld l puc»m Trt lgr, ntlmnt,» qu l-t rspt s rvndcçíl» n trrn dn 1rvldíncl Bcll, N X R d Jnr, Tf**»-Wr», 10 d Fvrr d 1057 N» DIRETR: PEDR M0T1 UM 10*1»r, Humbrt Pnhr Mnr»*, prsdnt d sndct ls IJmprBd» m IC»- tmlmntü Hncftrl» dst Cptl, Infrmu ntm, nss. rpnrlnrm, u* prlnlpul ssunt, cnlut d rlm d dln, sr dbtd n runã d h, trtr d qustcs rlcnds cm prvdnc scl, n qu tn- K«rbrtur d Crtr dn Emprísllm Imblár. Bmpríntlm Rlmpl», mlhr d slstncl MMI utr» ssunt». Pr uvr drtmnt, plnlü ds bncr» nbr nt» ssunts, frm cnvdd», lr& mprcr rund, drtr d Dprtmnt Ncnl d (CNCLUI N 2* PG.) * SSEMBLÉIS ESPECIIS EM TDS S SIN- DICT0S FILIDS t\n MIUTIMH d nprs prtculrs «liclurl um* " dlnrt PrMnt d Rcnúbllc, pr InlTnMIn d Fdrçã Ncnl d Mrítm», (m r-un p*»m d* llr cr Chfn d Nçã prblrnn rltvs dlçln d 2(1% dn umnt* d fr» ms sus «mlrlh. Rl f um d rclus tmrs, ntm, n rcmlf d F.N-M. m s Prldnt d Sndcts c flllmlus. D rcunll prtcprm tmbém Sndct» (Hndus h Fdrçã d Grup d Mquln, pl s msms hnvlm ssnd (rm dtv pr cssçã d «rvê r stmbr d nn pssd. tcnclul N 2» PG.) J HJE CNCENTRÇà DS PDEIRS N GUNBR à frnt tfrtr d Sndct ds TBND Trblhdrs cm Pnlflc- Cndnçã Unânm à Entrg d Frnnd d Nrnh TDS S CNDIDTS PREFEITUR DE S. PUL CNDI BSE INQUE Prsts M: Cntr cupçã Estrngr Cnfnç Nã Cumpru crd lhrlc d tcds Cn- unç Industrl, nl cumpru ttlmnt últm ncrl d flt n trblh, frmd cm f..sndct ds Txtls hmlgd pl Mnstér d Trblh. Cnfrm fcu stllcld, n d 15 últm, tnprss dvr tr pg, um bn d 1.G00 cruzrs, t- 1 >s sus prárs. Ist ntrtnt nl s vrfcu. F píc. npnãs 7í0 cruzrs, m.. prmss d s pgr rsnt mnh. Cm s pr ls stl frts d prmsss t "Cntlnnç", sábd pssd runrm-s m ssmblí n Sndct. Dlbrrm. qu Sndct cmunlcss Imdtmnt st ft Mnstér d Trblh n Dprtmnt Ncnl d Trblh, pr õu tssm tmds ns dvds prvdêncs. E, n cs d, n próxm d 2S, mprs nü pgr utr bn d cruzrs, s prárs rlzrã, n d sgunt, um grnd ssm- (CNCLUI N 2 PG.) NSCEU CM 567 GRMS E VIVE LNDRES, IS (F. P.) Kscu m ur hsptl ln- rn um crnç u 567 rms, t pqun qu cub n m d crurgã. lguns mnuts ms trl r clcd m um Incubdr. ntdrmnt fr btzd pr um nfrmr, sgund rt ctólc, prqu su crdtv qu crnç tvss pns lguns mmnts d vd. lzu hrs ml3 trd, n ntnt; pqun Elzhü nn Srntl cntnuv rsprnd nrmlmnt. Dclru prt-vz d hsptl qu crnç r mult pqun pr sr lmntd nts d três ds qu dvr prmncr bstnt tmp n ncubdr. prturnt, mç d 27 uns d dd, lr submtd um csrn st pssnd bm. f*x sr. Prsts Ml ssm ^ rspndu qustnr prpst: 1 ssunt é um pu strnh às cgtçõs hbtus d um prft u, mlhr, d um cnddt prft, d um munlclp tã dstnt d lh. N rldd s nsss dmnls n ultrpssrã dêsb ld s dvss d Gurulhs... Cm cddã, tdvl, só pdms, m Vs, sr cntrárs qulqur cupçã d trrtór ncnl pr fôrçg strnfrs. Dscnhcms s trms prcss ds prtcl ntrrs cs pr Iss, vdntmnt, nãpdms prfundr quêst&. Pnsms, ntrtnt, qu l stá ft à ms ncnlst ds nsss crprç*, Exérct, s Frç» rmds brslrs, pr ss stms plnmnt cnfnts n crt d qulqur sluçã cm qu ls cncrdm. Prc-ns, rlmn* t, qu mnfstçã d Cngrss Ncnl sr prcss nturl n cs vrtnt. ttud d um prft dnt d um prblm gr prpst à nçã, ustfc-s smnt cm stsfçã nturl d msm à cursdd ppulr rltv às dés grs d qusqur hmns públcs. PEDRS KHRT INCISIV Sã Pul, 18 (Pl tlfn) 0 "Ntícs mtutn d H" publcrá mnhã um snscnl nqut m qu dp usrm s três cnddts gvrn muncpl, rspndnd às sgunts prgunts:!: * 1 Qul pnã d V. Ex. rspt d nstlçã d bs d tlguds mrcn n Trrtór Fdrl d Frnnd d Nrnh? I * Nãó ch V. Ex. qu Cngrss Ncnl dv s mnfstr prpóst dss qustã? 3 Cm pr qu um prft dv tmr psçã nt tl prblm? 0 CNGRESS DEVE MNIFESTR-SE ««l^lll ^.... ".-.-< _ v.:.-..»: y.v.«*//.: >:->./.-v/s/&..:»:-. <:-.:-+w,-.---.&ywf*~.. y^?»w»^y ---ymmm^^&&^%m^* tmmmmm : 1 «MNTENH LIMP SU CIDDE» Mtnh lmp su cdd" - ts cmpnh ncbçd pl Prftur d Dstrt Pcdrl Crtzs, núncs m rns cnms, frm psts pdnd cntrbuçã d crc pr qu ud mntr cdd lmp. cntc qu própr Prftur nã tnd pt. Pr td cdd vê-s mnturs dc lxs. ft cm, ns mstr Spuc lclzd n squn d Ru lxndr Mckcnz cm Sndr Dnts, n Súd. H CÂMR MUNICIPL DE S PUL: Pdrs DHrt sr. ssm cntstu s três prgunts d rnlst: 1) «Su cntrár à nstlçã d bss mltrs d nçã strngr, nd qu mg, n trrtór ncnl. Tm qu tl Instlçã cntu u cr rsc d gurr sbr Brsl. D utr prt, s nçã cupnt s cnsdr nss mg nss ld, sr prfrlvl qu ns frcss sgrôd sbr s ngnhs d gurr qu mltrs brslrs rlzssm curss técncs d prfçmnt ns scls u ns lbrtórs, dstrnd-s, ôls sm, d mntnnt d drçã ds prlhs nstlds nss bss. fcldd d Exérct Brslr nd ílc dvr m cultur, cmptênc dvtmntrj s qudrs suprrs d qulqur rm d mund. Prc-m vdnt qu Brsl (CNCLUI N 2 PG.) Unnmmnt prvd Rbrtur D Fdrçã d Mulhrs d Sã Pul Prcsms d Tu p, Ltr, mg, Cmpnhr rnl cntnu chgnd dànmnt à tu mã, ltr, mg, cmp- NSS nhr, nã pns grçs sfrç, à tncdd vrddr scrfíc ds qu scrvm, cmpõp, mprmm dstrbum. Grçs prncplmnt, ns durs cndçõs qu trvss, nss mprs, p Jnncrò ds qu á cmprndrm urgnc ds prmrs pls stã vnd r- IMPRENS -.cr sd d PPULR s tmprtâncs qu vã runnd d qu prstm cnts m przs curts. ; ; dvd, ps, ss vrddr cm.- prccsü, trduzd m dnhr, qu n /ít nã fltrá, h, mnhã smpr, tu rnl. Nã flt s ptrts, pr ss brd d lrt n grv mmnt m qu "ust" vsnd à ntrg d Frnnd Nrnh s blcsts clnlsts nquês ssum crátr d ms grv tntã, m td nss vd d nçã ndpdnt, à sbrn ncnl té tgrdd trrtrl à sgurnç d ppulçã d Vrsl. ss cmprísã ssm mtrlzd, dv-s sustntçã dst trnchr cntr crst. Dqu rsstm s cnsumdrs às spculçõs ltsts, V!W%>d* um crmns plítc cnômc-nncr qu s stá crctrznd pr fcltr cncntrçã d mr prt d rnd n cnl n mã d uns pucs mvp» pr nã flr n qu s sv pl 1^»J" çã ds trusts nqus «««âs d frr cntr lm dsnylmmntdc «m ncnl,, à w»u» d» *WW * ***^ Pdr MTT LIM lçã" ds msss ppulrs, subnutrds, nus, sm tt, sm nstruçã, sm cnfrt. Dvms à crrnt nntrrupt d cntrbuçõs qu trzds pssbldd d publcçã dsts págns psts ntrmnt à dspsçã d cd um ds strs l prltrd, ds srvdrs muncps fdrs, cvs mltrs, ds pquns cmrcnts pquns prdutrs, qu trvós dls pdm lvntr sus prtsts sts rvndcçõs. Pr m d su mprnsmvr nnst, s trblhdrs pv, tds s p- Mls brslrs cnsgum nflur smpr cd vz ms sbr s psçõs ds prtds s dcsõs ds pdrs Lgsltv Excutv, cpntr prssã dssprd ds rcnárs ntrgusts. Nã tm sd ss ppl d nss mprns f N ntnt, sfrç ncl stá lng d sr sufcnt. S m um mês runms crc d sssnt cnts, qu, lás, nã^ crrspnd snã puc ms d um décm ds prmnts rspnsbldds mn* ss dsts ds, cm vncr bstáculs tã sérs sr pr rlzçã d pln d rmdlçã á m ndmntt Pdms cncrdr m qu cssm s brs d nstlçã d nv rttv? Sr cbívl nvs ms nt-cnômcs rstrçõs pr prsntçã d nsss dçõs crrnts, nst dfícl príd? Esprms, ltr, mg, cmpnhr, qu tu cnscênc msm rspnd, s nã t smst nd s qu á c-.nprndrm sã ustntdcul ms mdt ttt ftsm mm * tm, «mt» * *» H» tt*}, m Câmr Muncpl d S. ^* Pul mnfstu-s unánmmnt pl rbrtur d Fdrçã d Mulhrs d Sã Pul. Pr Inctv d Vrdr Márl0 Câmr, d PTB, subscrt pr numr* ss rprsntnts ds utrás bncds, Inclusv, f prvd sm um vt cntrãr, squr, um mçã pdnd rbrtur dqul ntdd, «cu sd f r* btràrmnt ntrdtd:». Em cnsqüênc, tlgr* ms fícs srã xpdd» Prsdnt d Rpúblc slctnd qul prvdênc. çã Cnftrs cmsss d trblhdrs pródscns smnl s tfmn- «s, s pdrs rlzrã, h, s 17 hrs, um cncntrçã cm frcnt Pálácl Gunbr. mnfcstçs stv mrcd pr ntm, ms, pr mtlvs suprrs f trnsfrd pr trd d h. 0*> trblhdrs cm pnlflcç cnftrs, v nst prtunlfdc, cmuncr sr. Ngrã d Lm, rslúc d,, su últm ssmblé, sndcl, qu prvu unônlmnt, s trms d prt d xcutv munlcp, stblcnd dscn» smnl, s dmng* pr st numrs clctlvdd, pdr prft, qu ssn, msm dntr d ms brv pssívl. dmr: Cntr Entrg sgunt» s rpsts dds pl sr. S dhmr d Brrs r-.pórtr: Estu dsputnd lçõs muncps, ps «u cnddt gvrndr d cdd nã à prsdênc d Rpúblc. N ntnt,, á m mnfst rspt. Em ts su cntrár à cssã. 0 Cngrss dv mnfstr-s rspt, prqu s sus cmpnnts sã s rprsntnts d pv. Prqu prft d SS Pul gvrn cnsdrávl prcl d ppulçã brslr, mbr m bs trrtrl rltvmnt pqun, ms, nt um ssunt t tmnh nvrgdur nã pd dxr, cm brslr, d s mnfstr. Cusd Prqu Nã Dltu IM SHINGTN, 18 0 " utr drmátc rthur Mllr f h cusd d <ultr Cngrss*. cusçã, ft pr um grnd úr fdrl, é fundd n su rcus d rvlr à Cmssã ds tvdds ntí-mrcns, d Cngrss, s nms ds scrltrs qu ssstrm às runõs d Prtd Cmunst, m 1939 m N dcurs d su dplmnt prnt Cmssã, m 21 d ulh d n flnd, dclrr scrtr mrlcn ms tr sd mmbr d Prtd Cmunst, nm tr std sb bdênd dss prtd. Em l cmpnsçã, rcnhcr qü fzr prt d várs rgnzçõs dmcrátcs. Dclru rtur Mllr: «mnh cnscênc ná m prmt qu m srv d nm d utr pss, qu lh fç ml». Mr Prduçã d Mtrs Elétrcs Pr cmuncr prsdnt d Rpúblc qu tv nc prgrm d mplçã d prduçã d mtrs létrcs n su fábrc m Sã Pul, stvrm ntm n Ctt dvrss drtrs d mprs m S.. Sgund nfrmrm s Industrs, qul fábrc, tngrá dntr dc ds ns prduçã nul d 250 ml mtrs Industrs d dvrss tps ptêncs. ft mstr s ctds ndustrs, srs. Jã m, Scglsmund Brtnl, Pul Burqu d Mcd Mnl Cst Snts m plstr cm prsdnt Kubtschk. vnd-s nd crnl fnry Nuns, prsdnt d Ptrbrâs. TMBÉM TESTMEN- T DE EINSTEIN WSHINGTN, 18 (FP), sr. t Nthn, xcutr tcstmcntárl d lbrt Enstcn, í h cusd dc ultrg Cngrss pr s hvr rcusd rspndr, m 12 d unh d 1956, lgums prgunts qu lh tnhm sd ílts pl Cmssã d tv* dds nt-mrcns. Rcus-s sr. Nthn, prncplmnt, dzr s á prtncr Prtd Cmunst., sr. Nthn f cus- d, msm tmp qu \ sr. rthur Mllr. \ HPw* ".:.*^B B "*, Mm WÊ " ÜH»*"* y-t.y xfm W & fpüb rthur Mllr t su spm l^flbn BlllM IHP mr "lu sul RüttsíííM H^BHH WmÊÊMêm <?sjm l.,*,í<^((^s,i K y-^mmvfy&.:v*mm Wn tv~ -mm mw --* f^^h tuwèmmmmmmmíãtm ülhálk \mm$m^»\m mw * -& : mmlmvmmmmmwmmmmu Kfl KâKgx*: Ju. :*; B B>?B BÜB UlJmB m^ /^Pln lk. dl mmvm wwv^km mwmwêztí fyrflm» mw^y/mm W B ^J»»:B Bfl8^ -y;>-l mtsêtw^sê ^NH mmt^sry^mkumr ò^wêê H B^^fBJ mswssp&sssmzèmmm ^B WÊÊím\ B KHbt vblü^h > /HÉ9I SmW/mmuÈ, WpWfí?^" ^hi SrWW ^ >:B ^^^^w»e3êmêètâ$::í$íêt f- wm ^^^^. tmsmmtv PRSSEGUE BUSC D GURD RDVIÁRI #wí»#;ví&mwííff - Sy-y-W-Py---$^^<^ íáà: rííjtwsé d(shbtft::-:^j^^^k>::-jkk»-^>>:*b 11 lmt m In flwlf "TrT m slnssh»»ffflfr»nr^m M" UTsT" ^^B mtmt** }««"" ltílbbr! pmmf»m ^W *tl;:%:. ftógí? ^^y.^^^«bím^^^is^m^ks^é^bb«e?^sffp";^^^bi Hl R>^Mfl H I «B &*\ W*!m^-yr ^ yfâ9hmm&mmmymsbp959í*kv.- *^WI^^^MM:w:,.*}lSW^»*S«!t*t^ JV**?I*<*" -. "S g^^e^mrmjlltíff *: -** -*f 3»S!^^*^^^^^^^^^^^^Es^HsfJr*By^,**ffB^^KBH5c^.: ^^^B^Bí,*MBsMsK^BMtSMHB^^^^B^t^^BÍ^K^.f S W^88&lmyl IBff^^^^^wttJf^BIlH ^EM Wf^^^^l!wmmmW^mUUuWW^^^Ê ^B ^f»v$m2fà%3í^ TmmmW^É^m\m\\\\\v^Á^^m\ mw^^mm^er^^^j^»m\ Blg\»»^SMM B^^S ^PJ^t^B Jffâff-^^ Jn9»»\^^^uuv m\\* ^1 ^%^Ífl ^K*Í^**>vÉB)sèBHk? l^i^-^í^s^f^^h Is -TH IIWH*^órM BB^B uwêu muuwflz- ^^âw^bt ^^tmuuuum ESPIÕES MERICNS DESMSCRDS N U.R.S.S. N d 6 dst ms st. L F. Ilglchv, drtr d Dprtmnt d Imprns d Mnstér dt Rlçõs Extrrs d Unl Swlêtlc runu n slã d Club Cntrl ds Jrnlsts s rprsntnts d mprns svétc crrspndnts strngrs num mrvstá cltv, durnt qul lhs frm rltds tds dtlhs crcurufncí d dscrt d* mnbr* *u6>r*lu* d prt-ccá, qu vnhm dtnvlvtnd dntr d ps grups drgds pl Srvç Scrt nrt-mrcn. N msm csã frm \ xbds s prvs, cncrts dss çã crmns n frt mtrl d spngm xpst. F dd plvr s spõs Kl. : Khmclntsku.N. I. Ykut. M. P. Kudryvtsv. M. Nvkv, qu hvm sd ntrduzds n URSS pl Srvç Scrt nrt- ) -mrcn qu rltrm tm tds s sus mnúcs s ncumbêncs qu hvm rcbd, bm cm xplcrm us ds prlhs mtrs prndds. Ns ds flgrnts d runã, vnd-s hng ms m qu fcrm xpsts» prvs ms qu prsdu ntrvst cltv cm Imptns svétc c strngr. ~sszpx E3BB 3BBS BffC SSSSIN DE JCREI plc d Estd d R ntnsfcu busc ndgtd ssssn d gurd rdvár Már Mln, ndvídu Frncsc Slvdr Tnór Vtln. Cm s sb, Dp. Tnór Cvlcnt, ns mpssbldd d mntr s suspts m trn d hptétc prsngm cnhcd cm «Prnm* buc», rvlu à plíc pulst qu ssssn d Rdv Prsdnt Dutr r «su crrlgnárk», nã fznd ms d qu cnfrmr qu á s hv dsçbrt. Fcu prftmnt pr tnt qu prmr vr» sã dd pl prlmn* tr udnst r pns um rcurs pr dr tmp crmns d m. -.1 Jh

2 PGÍN 2 IMPRENS PPULR f»! s»,.»».-.--» V- :_^_^ ~*w*»ws^^m^rz= m *.* Cmlssfl rnnrrmln n- I mlum.» dn Ivlucç.l «l lbrr nlprt pr rclrmu «lu nsn módc Já ntrgu nn ttulr t put u InlIM n wnumu prlmntr sb «Iffn d» «pcf- «u rltór, dpul, d uvr cc nu «í ds lnul uih unhds nm pruuunt n llrcçfl d ftlns ns."uldt-..w N r.."..*m;«. rnv ntm um mblnl dds d Mctllclnn d pl* l< llll *r.u*..l.t<l* d *.\ ll*"lll.vtt 1*111 lôr «ll» wlltbrw «puulf.tt- c. lnnnmç.m In prslílllll n.v nu cur*» nns mucml.*, lu ltu du PSD. rpr-ugn pul»r. Cl H *n- JL IlUIlUl UlllH, 1111llllln du Cu- Cnt qu n wrrnt vlfu.s n bnncndn d PTB, cm mlr-sft, qu nuncu, m p trntrnl <ln IKIrnv n r. Unlsn Itms, cgt g* gu dn, tr p mlnutr CWvl ru d nlfumü cmpfgáfl n «cr frcd n lldnr Frnnd hlgnd dlutrlbld prm- FurrrI, Kl-g mstu Indcçã pr In. Scc-ctnrl. r sbç d ntprt n ucnprsurl nd u vntgm d snnr nu dvrgêncs ds ns Fculdds, pdnd Su, m turn d nòstu, pn n sr. Cósr Mt lguns cnn* sugstõs pur lbrçã d Hüs d sm própr crrnt. dputd Frrr, ntr- prt dfntv. Pr nslft tnt, mntm «su dclrçã: nfl ó cnddt n pst l*,d I Cngrss d nsclç Invs Substncs n Ensn Médc -gs^-tg Cum n vu lgsltur. "X Hvrá b runã d bu..c! d PSD. Runã d r llnn, pnr xmu «l» ulrrl prlmntr cm put. ml,; dvr M- runr u bncd «l PTB pr prcr dlnnl d rcnír d ldr IVrrrl. crrcnl qu lvu h ldrnç sr, llullsl Knms crr prg, u qu n murmur, d v-r-s nu «nllngênl d tr dn nfrntr un mvmnt vgrs d cmlcnuçü ns métds qu usu pr tngr u btvs, «nlrrtrls n *llc c prx, té msn h nrms slnlulrlns q» dscplnm mlár. Módc Urusllulr, rlzd m Rlbru Frt, nd cm utubr d n pusd, nssunt stív cm put, Rprsnnrnm-s n cnclnv tndns ns Escúlns dc Mcdcnn, mnstr du Educçã, dlrtr d Ensn Suprr Cmssã d Prt, Jí n. qucl pr.*unldndc, ns prmlrns dccls-ss tmds tv* rnm» npô ntgrl ds In- Runrm-s ô.lm, pl sgund vz. n Bbltc dn M****** n prblm. Câmr ps Intgrnts (Tn" «nln vclhn» d PSD. runá fll S INVÇÕES ccrcl, cm d vz ntrr. Rcglstrnrnm-sc ndss m Sóbr ns Invnçs Intrmss, ntr nlntns ds dssts d ntm pudrm^ sr [ «Jurlds n nsn médc, dc- Idntfcds s sgunts: uug sp, un vm, xp clnru-n sr D^nlmln Clh. Eulldqs WlnrPssôn, Jqum Rnms, Gullhrmln D ns qu0) ntr utrs, dvd lvr, ntôn Dl, Jsó rnud, H ndlíp Grc rjn Br cl(1(i m p. mc,.0,u. lvr Brt. Trnspru lr «Id dputd lvr Brt Rr,, trnmírmnçn d côrcbr drlnt dn rund, mult mbr tnhm -,,.,-.../ I*., sxt nn m rgm d nld cm ldrs s srs. rmnd Flcã, nllás scrtár «rnt nnr (mnm,»-,,,, nn. d ts rdtr ds nts ílclns, Krtd Láfr Jndul dssnlins d su "-*-n Crnr. Rsluçs prvds, sgund nt dstrbuíd cnsdrds ssncs à prns rnlsts ns Infrmçõs clhds pls msms: l- «.,_, «m «m «Z brr um tmár pr rcuni d dln 21, qu srá nts 0m,ídcrnncm, ff "**,U,, " BUbmtld n cnsdrçã d prsdnt cm xrcd, sr..rj^0h*^^?jn.ds«5í,,vd?; rll Júnr; rcllzpr nss runã, s s psts stvrm g, %?$ nlc bs"iftn1^ vcnts (cnvt vls) c pr scrutín scrt, cllç nêdhtrh bsttríc d ldr vlccs-lldrs tn bncd; mnntr ns psts, tó 15, _,,,, d? mrç, s lus cupnts; rsrvr dbt sbr Ms CmlsrÒcs prn dçrjbls d llç ds nvs ttulrs d?s ldrnçs; rfrmr prncp d qu prgrm s Esttuts dn grmçã prvlcm sbr s plnõs p- slçõps ndvdus ds mmbrs d bncd, pr fm, r* ílrmr dclrçã d fdldd cs prncíps m qu s fundmnt cvlzçã cdntl. E, nd ms hvnd. trtr nm qum quzsn usr d plvr, rcuni f suspns... vn.t.t nn fttrfvtçrmnt Mpltlsll d >..n -...h.,h, U- pun.v... prld <> nsn «t» m»t«_»:.»-«qu, pnr»uk nntur, n>u dvm cnstr d urs» frnq&, nu, tul prpt mn *.;., nn u m rchlm lu prmqll, cum n NlK"nnl d» \.nt>u tll. n (lm l «mn nn, MBNQITUrt lllrl llnvíln *,. gnlnlur m «- >«-«-:t...,-r, _ lllllllllnll lllml nr. It*.nl nnh -- nlgrq «l» cn. lds nn nrnlg m«ihh BShIbs. rrutmnt «lu pt-khnl.h n. mnllnr «t p*. qutsndns m ll-rlpnts hi«-*» nlurs lbrtrl pdrá H«>r fl cm dlípcnn «In rtlpl* mu ln mdc, Itrcnmnnrln, pr nlu Inlrt, prt, rnlr>n. rlr unlv««tn» d tmlll ns» lnl Nnuu» ndlflnç» tn* fllt) tlll -nr. t *lllt-íl «lu flrg t* pnfskr tu nlçu du» I.*ll*l I.IIK-lll"*!, nticut,c D BNBIN -Mu"» crnn» «m un» n» «unfl» «frcm «u :nv.* -- unlltl nr. Cl I.-rmltt Dln» «nl n prnll* um prnkrfssu rl m lurnç mf-llru «I p. cnnl». rt qu «dmnt um l*f.ll.«nlll.ul.l.l lln I..1..H lr» d n>lnu «>, urllnr nu u», d» rum, «uptlr, dntr dn um plnm ;..l d Ims, d cátdr pnr r,*,nfrínrl», f* ultnml mllur Inlrcnll nlr u dfrnt» «clrm d u-llrlu dn nl lnlllul;.1 d.*;u- «lu (mp ln.*», nu» Hrt» -fdrls, Rltm dn ruu- Inmntnçn >nrn»u funclnn* n*, lrnnr pstv qul pmursu. J ESTà VTND S FICIIS DE NÁUTIC 0,«,,m Hrvs rpu»,,. hn.tm sbr plt s drs cnddts prsm Indlspsnsvl pr pós-br»»» tm l!1!*".":. mn." frmnç ds dcnc d sndct Qurum prxmd d 475 vts splllts, lmp t rsn ru nu dv «cr Huprlr Unls n nns, Tnmbím frm Intrdundn» mdlflcnsb nn ntltulc d crp rtcnt, h suu» mítd d rcrulmnl «lçí, pnrn unu vluc& n Hntll d nr* Clu-s prssgulu d nln llflc;l d currícul, cm ríluçtt d númr d c\- tdrs, u rm d trnr xqulvl su ruln cm lnc uns. Btblcu-, tnnbüm, n prm* ç «l curss d pô-grlçtl, SUJEIR N RU HENRIQUE SHEIDE Cmls «l mrndr dn ru llnrlqu Bcbld, Ednm d» Dntr, stv, nlm, m nn rdçl pdlnd-nn qu ríóm n 1rcflt um npcl nn cnlltl d qu.*jm nuls Inflmrs Irrgulrl- dds pu vm snd prtc- «Ih -unrn ríldnl dqucl ru. ru íund n mmbr» d mls vv num trnn Imundlclc, mu nunc tr prcd pur m qulqubr «nrl d Lmpm Urbn pr vrrâ-l. Nl lnvnd rc«l«> du sgót, mrndr «brlrds brr fsss cm «cu qunts, mult» dln cntltulds d md Irrgulnr, «,- qu f* tmr nprclmnt d lncnçns *J mm pllcmlu. Dsd ntm cstfl vtnd nunc sub qu gvrn s fcs d nutlc pnr r* nvç d drtr d u slndlcnt, d cnslh flsnl pnrn clfcr nvs dlgds Fcdcrc Ncnl ds Mnrlllms. plt prlnfrnr* s ntó dln 10 d. mnl. S ncüssrls 475 vts pnrn c* brturn d «qurum», nprxlmndmnt. prpóst IMPRENS PPULR uvu ns ds cnddts prsdênc, srs. Emíl Unfnnt Dcmnrl Srnpl Nscmnt. PLEIT RENHID «plt scr rnhd prqu«-, h qutr nns, s fz um trmnd nntl-prpgnd d mu nm ntr s mus lp-s flclnls d nutc, qu sfl s úncs ll* lts dst plt. E, durn* t í!st tmp, u nl m prcup tvss tndd s nsss rl vlndlcçcs, nm lut dc ns* s prt. E dstns luts cu smpr pnrtlclpl uxlnd* s. Cr qu nü l rzfl d sr dst0 nrnumnt. Cnclund: «Tud qu tmus cnsud tm sd s custs d durs luts. Pr ls* t stu smpr prnt». N TEM PRGRM - «Estu cnvct d qu s fcs r nutlc lcnr dmcrtcnmcnt chp númr 2, ncbçd pr mlnl pss, prqu smpr dmnstr qu su Indpn* dnt s m submt s d- IlhrrnçVvs rt nssn nssmblé qu c sbrn. ssm Incu su ntrvst sr. Srnp. - Dmnstr durnnt mlnh. gsí, qu rlz Extrsvs n Jurdç d D.F. sr. Hllr Msslb» utrl, prsldnt d tndlcnt ds dvgds d R d J* nr, <nv cu tlgrm pn- «lu d «p.cu qul trncrvm bx sllctnd mdds urgnts p* r cbr bus n cbrnç d cuu Judcl» pls Brrtnturls d Justç: Prsldnts Juscln Kubltshk Plác R Nsgr Ptrópll Estd d R fllndlt ds dvgds d R d Jnr vm prnt Vss Exclênc slctr m* d d«urg-ntf» pr trmlnnr bus dfsnfrd ds Srvnturls d Justç d Dstrt Fdrl, cbrnd custs Ilgs xtrsvs dss prts. J nvms rprcsntç& fnr* tm.nt dcumntd snhr Dmbrgdcr Crrgdr m 10 d m ds 105(1 dnun* cnd sss Irr-rulnruld.- pssslvls d pulç pcln lfl pn), pdnd brtur dc Inquérlt, cu prcss 3312/C s ncntr cm Prtxut, Qrl d Dltrlt KUru \> h nm lç ltsftnís Blgun». p.*ír C lr m «^ gr Dcrt L ük d, (,,,c rcsuln n cnlnnçn dut», n pnsn d ltrn mnrs, s B.rvílurlu. <.«Jut.ç,u cntlnunm mpuns cm uu, buss. Tl Btunç»gw,*+ dlrjmt ImpslbllU. dsfrtund» rcrrrm Justç m dlcu d :m - rnlus cm pspdvl vlc tj dspstvs nstlturnt, p-,. c tl sltunç, dvgds fcm lupnnlbllds d» pr, tsr cnts n «un cllntt (,S qunts rcc:bldn pr p**-,. mnts d custs. B-ldnds t! d:s cs sfrçs Junt s üf, -bmpstnt:» pr rílvcr n. sunt Drtr d 8lnd;ct pl cnfln n sprt Ju. tlcrlr cncrgc r w Km n sntd d dfrmlw mtdlds cbívs mrlzdr qu cs cds. Ccrln d*; m tnçã, rtrms.t prtst ds clvdn stm :nld r. ç.1". Bncárs d Td Pís <Cnclu>l dn 1." pürlnl Prvldfnln Scl prsdnt d Intltut d» Bnnr.lrl. dlnntu-n sr. llnmbrt Mnn, qu nn runííl prlr srs lt-u* lll tulrn prnlln nm. cnl*, Inclulv lnçnmcnu tlt nv cmpnh nndnnl )( lcs, pr umntu «In u. Idrls, tr d pnlfcç, rlzu mrgm d «pcfcçã» pcsscdlsl. Cnst qu sráft bs d ««clcrplnnds cmprmsss srm ssumd*, pl ldr Vdr d ld qu, pdrá sr rcnduzd & ldrnç d zs llffdrmcnl purds; qu» sr. Jsó um grnd fst d cntrr* fl Cld Crvlh srã nnpclvlmcnt scrlflcnls pr nlzçff, cmmrnd fscu 2* sus c:.rúvc:.s. Icnlcus uunnllstn.s, prmr pr nvrsár. Crc d duus ml custltulr-s «cmf-dvcl prgs bsldcl n cmnh psss prtcprm dss tlu sr. Jndul Crnr gvrn d Príb; qu tud tr gp. lcl sclhd í d crtd dmng m 1trpls, prlmdrunntc ntr club ds Mrítms, n pr JK dputd Ilprdç Lfr, cm sgud m ntnd.* d Chrlts, m Ntró mnts crds d JK cm s srs. Vr d Ml Jsó Estvrm prsnts fst Jfll], s quuls tcrlu mstrd nc^ss-und d um rcu dlrlr d Sndct, cm tàluu dn «l mç» «p rgm d cnvulsã nt-stn ns c. mrn,t*> r -^,, t> u À grn,.,, bncds é xgênc prsntd «pls p* ^t^^^stt^sssdlrt nu Jsó d Suz, vrdr Mnl Blnsquz rprsntnts d utrs Jrns sndcs, cm «Vz ds - FEST D «MSSEIR» «n*^ *VI.S.SI;ÍRf rg, s:"l- d0 mr f1 srvd um cs cl ds trblhdrs n Indús*» - >-» **8 tlcrusts trusts nrt-mrcns d ptról, d rtrm d Esllul d Ptrbrás, fnlmnt, quu s dpurds C d Crvlh, Jsé Jllll Rnt rchr, spclmnt, cmbór rcnhcnd ncssdd d, um rcu tátc, n BUdlfcnr cm nd su p""ã ncnlst. Tnd m vst s crn\s suprvnnts» qu Impr à «l mç» bsrvânc d prct d qu «m bc Jchd n ntr msc», Frnt Prlmntr Ncnlst ssumrá n Câmr ldrnç ds crrnts ncnlsts ds dvrss prtds, qu rcgrupmnt d crrnt ntrgust stá tntnd rduzr slênc mptênc. Rprcu ntm dputd Ivct Vrgs, dstrbund s Jrnlsts dputds mpls nfrmçõs sbr s c- Çõs \ Prftur dc S. Pul. Em cnsqüênc d cncntrç pssdst d ntm n Bbltc, dputd Pchc Chvs, fznd d trbun dfs d pltc fnncr d Mnstr lkmn, pst m dúvd pr su clg d rprsntçã dputd Hrácl Láfr, ná tv pr uv-l udtór d su grmçã. bllârs», sr. ntnr Mrquês, d «Vz ds Mtlúrgcs», bm cm prsdnt d Sndct ds Pdrs d Ntró sr. Rfl d Slv. Dps d nmd bnh ts mcrrnnd à Itln. s prtds d futbl tvrm 0 sgunt rsultd: P* drs X Mtlúrgcs, m dsput d lç c Mssl* r», vncnd s mtlúrgu cs pr 4x1. Dps, s Pdrs dsputrm um prtd msts cm s trblhdrs d ppl pnpcl, vncnd s Pdrs pr Gx2. Sguu-s um nmd bll qu duru ntó trd. SLENIDDE Fzrm us d plvr, durnt slndd, s srs. Edgrd d rú, m nm d «Msslrn»; ugust Vr, cm nm dn drtr d Sndct. Fnlzu-s n.slndd cm s dscurss d dputd Irnu J<=é d Suz d vrdr Mnl r má vntd"m"tndr s tnsquz. nsss rvndcçõs. r, cu lás - cm dsfzr n.l d cnlúnlns qu s lvnt cntr mm. mu tmp smpr l utlzd n cnqttlst n rvndcçõs dn clss. Ests írm s prmrns plvrs d cnddt Emíl Unnnt. DIS RGUMENTS Em sgud, slntu nss ntrvstd: «Ds rgumnts sd utllzds cntr mnh lçã: 1) Qu u n tmr pss, s lt, prqu gvêrn ná cnsld. Ist ó um bsurd, prqu d crd cm l 2.Ü93 d "> (D.. d 21M2-55) pss d lt c Imdt utmátl, nã tnd ft suspcnslv s prtsts u rcurss. pss nâ dpnd d gvêrn», l é dtrmnd pl Justç, cm f cs d ntunl d r td ds Cmssárs. 2) Qu msm qu u t- Tnuss pss gvórn t rrdmnt.. cnsgu Inúmrs rvndc- PEDR0S0 DWT INCISIV:... ç0?s, qu sá vrddrs v. tórlns p;:rn s fcs d nfu* tc. m-u tul prgrm, qu s?rá ln"d lnd* «"-* smn, cntêm s rvndcçõs ms sntds d nss cl-s. Pr sts mtvs crdt u sr vtrs nst lcçfló. CNCLMÇ Encrrnd sus dclr- Ç6s, frsu sr. Srpã: «Cnclm tds s fcs d náutc vtrm cnrdntmnt, cm é dvr d tds sscds, num d?mnstrnçá d frç Intrss ds fcs d náutc m lçõs d su drtr». (Cnclusã d 1«pá.!nu) dv sr dfndd pr brslrs, nd Justfcnd cnr.ustmcnt n trrtór ncnl d mltrs u t,r.*- nlcs nscds cm utrs trrs*. 2) Entnd qu Cn* grss0 Ncnl dv m* «lfcstr-s prpóst dssu qustã. ssunt, c:tnd, s rfr s ml substncs Intrsss n ncnl dd, nã hvnd rzã d subtr-l à müculs trgm ds dlvr-rs rprsntnts r pv. Ns têrms d Cnsttuçã, só Cngrss Ncnl pd dclr.r gurr. D nstçã d bss mltrs m trrtór ncnl pd r* (Cnclusã d 1* págn) hlfl n Sndct, pnr ltdlrm, ntr utrs mdds, rcnllzncíl dc un cucrntrcíl, nus scdrs,l MInlsfrl «l Trblh. n <>*>r.lus Irü rclmr p t llrs «Us qus mdds : :*. I\*r**!Cl Brr tmr (m d brlffn r s mprgdrs cumprrm crd, «hc lv Ihctlv su própr n**1- ntur. MRÍTIMS EXIGIRÃ... CNCLUSà N 1» PG. Cm msm btv, utrs udêncs fcr." slctds Mnstr-d Trblh n lmrnt Gtllbcl. SSEMELCIS Dnt d psçã rbtrár ds rmdrs, qu, h lngs mss, vêm prtlnd cumprmnt d crd frmd cm 23 -D-Sf, Rb n fnç d própr gvrn, qul prv npllçã d 25% dn umnt ds frts s srl ds mrítms, sts slã dspsts s vnlr d tds cs rcurss, Inclusv d grv, pr fzr rsptr nm drt dqurd pr ml d r sír lut. Cm é sbd ísts dstnm-s ü quprçã «l slár d rml d mprss prtculrs ds utrqus. Pnrn dr um mnír Impuls h lut. f dcdd, n lu* dd runã, qu tds s sndcts flds t F. N. M. utrs qu nã sm, ms qu tnhm ssnd crd d grv, rlzm cm máxm urgênc ssmblés spcfcs pnrn dscutr prblm d qulprfl slrl, dlbrnd qus s r>-d.*ns srm tmds CMISSÃ. N prtundd, f lt um cmssã, cmpst d cnc mmbrs, pr,.lúntmnt cm Excutv d F* dnr«* Ncnl ds Mrítms, crdnr lut qu vs frçr s rmdrs n cnmnrlrcm crd pr cssçfl d.rtttlmn gvp ds trnbnhndrs d mr. Fzm prt d cmlssf lt s sgunts drgnts «1ndcnls: Frncsc Fllzcu Rdrgus.,T Brrt, Flrml* n Frnnds, Jsé lmd Jsó Sllvln. msm dv* rá runr-s nlnd h. nd f crtd qu tds s sndcts cm mn* clnnds dvrã nvr s ntns d sus ssmblés spclnls í» Fdrçã, pr qu Cnslh dss ntdd pss stud Ins mlhr dlbrr sbr ns mdds srm d* lds pl órgã máxm ds mrítms. Bultr nvlvmnt r B;n:.ll num gun, ;*>r;, ps. cnslhávl qtn Cn grss prcss pnss n rspt. 31 Sã Pul nã í um Ilh dntr du Brsl. quf* bs q sprm n gvrn dn muncíp nã têm dl* rt ds dsfrçr u cultr su pnsmnt rspt ds várs prblms ru? s frcm à ncnldd, Tlvz nã s mut <!nbldss. qu cnddt n- pnhn tlrtn clrmnt su pnsmnt sbr mnórs qu susctm tnts p* xfs. Ms dnt, dclru: «s brslrs dvm r srvnr pr r. cntrl ds fnts d nrg dn Brsl pr prsrvr pssblüdds d prmvr ndustr- ].-. ã d nsss mtórls-pr ms». E cncluu: qu nns Imprt é nã cmprmtr nss pbcrnnt vv r rm tvr. c-- «.-.r^r-nd rn"õ?r: cm twl s pvs d mund. Tds s rtgs publcds nst scçã sã d xclusv rspnsbldd d sus utrs. MMMmm^ ^[3 nreg BUSCND 0 CMINH CTÃVI BRNDà vlucnár, vc-vrs» puü. í.?sszz^, CTVI BRNDà CNCUS, ^Jgfm.J. mm Vn*ftU-!fnvílsí, P-r I vlmlnt ds pquns prpr- nz lnç ü prltrd s íllsíü, mtr.sm I ",-_7,p 0* b vvsllngcr. trls, urbns rurs, qu u su puruu Cmunst ülótc um mtnlsm, pcur, srá p.r. d, nã vvm ü trubllu llu-; cm s rvlss pqun-; cm própr cflnclu, m bug-s u Cpucbu.u S. cnstnt.b*(,*, um m-1 glgr sucssr d Wslngín,Tn- mvmnt ds trblhdp-0íms:7 P>IÍÍ/?"^ r- rcs d côr> urbns rurs; Ju.u. lus.nyu üuvr. um hnm, c-. Em mvmnt ds pquns rlzr-s m ü-«wmmt.3 ín r» ÍS «? C"qu " B1" /uncnárs prárs mu* cnd.çs. u lvr cntu s ü Nv Irqu, cm cn* /ncps, stdus fdrs; prpóst:,.r"l»c"} r*í,u(?u ".brsl mvmnt ds mulhrs «p.ms cm lds In- 5» llf "1,* trblhdrs ds cdds dcpdms, cm css nüubd gvrn Wshng* ds cmps; mvmnt dpndnt, pqun-burgu* l«nrn nvj1? Uln?ntüf.clc;s ds vc,ls prárs c lvr- s n su u, cntr * g nds lzndrs ü c ü drs... Fundr tds s vt* nd- d c vr.írj.., ms d íudlsm, tds s «f-j cnsmt pug. bd, mms mncr p*:ctsí, tó n Brsl qu tr plítc c n s d rlzr br d ^ tds qunts frm psds, I Idlg pqun-burguêís nlnlsm» pàg. 57. humlhds... Fundr tud s- sbr prltrd» pág. «Estudms frmnt, b- Mut nts dsss cnt* rvltds, tds s prmds,! nfuôncu d «flssfcds Ds Sulnírhs» ÓCULS ÓTIC SNT LUZI NILrtPLIS - ESTD D RI Cnstrt m nrl - vlm-c rct» E C ZERED L fcn: Trvss SS Mtus. 17*4 clmnts, grrsm ndus trlsm cntu: «Hvr, scrtr d c-; t num vlnch frmd- 51). m ^V,fSntC, d lmprls-ívl, sb drçã d prlct-l «Nã tmms nd m m nrt-mrcn, tz cm- dd d grnd ndústr r-l,,, «~*Z7 P.- pnh cntr cfé brslc- \ gnzd pl Prtd Cmu! ZZw! P lqul * Wm UUC cnlzndn tr. hnr-n- ns( _.u *_.,!_..-_,_,.! ljlll--"- trlsm prtst cntr pntrç Imprlst p mvmnt nclnl-llbrl* dr ds pvs d mérc L- Un: «Stndrd Shll cubcm ptról d Méxc». «mnd Wtt lglz clnzçã d Cub Us ^cntnllsm qu s dmt -; ts dc ucuíllr d Gnbnc Pstv, d nturz rnl Klcclr;c prcurm bü,.?«.-. T* mulcrlsn10. nhr Clômb; Vcnzur,Un"1í)?r,0l,uc,t t 6 l,m nl-jt frcn ds trí cnd ltrtur lmprllsts» pâgs. 7G 77. cónneceb~pô«!vwnn n1 *P : l, tdm s r. ns,? 1 $ **"JWU«> blhdrs d mórlc d Sul 1 v nhstudcms.,-tun* cntr mprllcm ngld0. Br.slLm._s,Vs mu. s* mrcn!» pág. 78. FBEC 1)0 prqu.,..---,. burgus...,,,.,,..1. sb drçã d rtm dvms sr um pdd pr fnrrmr W \***ül0**. d 1 ntjuír ^^ ÜS SS I <* 1U...,-, Icrr d prltrd... Fun* um «st» _ rvnr *v ürzun Cíí Insttut dlr s mvmnts slds SÊÍÍ lvltà d Dfs Prmnnt d C- sprádcs num mvmnt I prmr rvlt tv lú^r NCréP rslr crusnllwtóndl n» «? í Í^T^f^ ST dr d cfé brslr, ds-!59 P g* 1 10^ s gund rvlt nh*s n hrznt um gr*! n»»n.»m->..._.l t.v *.ubr m ^ Pul 5 r, prcnznd té bct. Enqunt st, s bncs nglss mprstm dnhr à d Mlás hlnds dspr tm mbçõs trrívs» püg. 75. Pcl prtd ncnl mus* sumn Srkt lsm, cntr mprlsm hlndês! Ms, cm d tud, pl Prtd Cmunst ds índs nrlndzs, pls prárs lvr* drc3 pbrs d:>.tv Sum* tr!» pr;. 79 CHIN. 00 d m dc 102Õ, rbntu grv grl cm Shng cmçu rc* vluçü chnz d , rvluçã d frnt únc n cnl ntlmprlst. nts d rcv!u«hl chns, grrlsm IncVsIrüsm dfndu s sgunts pl* vrs dn rdm: _íp! prtd ppulr ch* nês Gmndn, cntr prt* d fudl Tchl! pl pquncs prgrssst Sun It ntr s Imprllsts mrcns sus cs tc mrxst, à luz d mr-! grrlm IndustrlUsm\^./J?;,ÍJCSUclm7 d lf! xlsm lnnst» - pág 57 I su^l* s plvrs ü r-1 pc Prtd Cmun st chnês HBRNÇ HISTBIC üm: t" Rpublc mrr* I p-9s - P"ns, lvrdrs, NCINL. «Nós, sldds qulll ~ n*-npsn,s NKTE. Em gst d 192-1, s rf*, nhs, m Mrrcs, sb dlttvmnt, s luts ncns ^r n df ^b.:1?fp, drr* 1 m td su prfundz : J?, s.c- ntlsts sp* cmplxdd, dqurnd um! ^ tfm0í0^p^m: cm ^tlurmllí nçã rlst ds msms, n* f ^m/?^!nc,.,c,rn- "*-.,, trprtnd-s à luz d mt* I f0n% ncss ncl nl c* «". «rlllsm hstórc d d!!é- lm * l^ml d Trcr Intrncnl ^ c0"~ f,*,n*. «mpr.st, l sctr brslr, sucssrs v^hen,nflr.^0nt Ur? *?r 0S- CMPNESES. lém { d *ulh"d"í924u ^rsm d td s s rblds d ps- í Çlfcl!» «P unã üs Y.-crt?_c.í?lr» «.dmn.! ds rfrêncs ntrrs. I,, Uuu2r í\*^*m sd, cntnums br d- H -P u b us frcns c! sldds mrnhlrs d Ch* n!» nár*. 79 ntr Espnh mnrqu* 0BIKNTE B CIDEN-?tSlc..0"11^ d ^ P?rníún xd m m"pír>"lp dõsl "««(Mrrcs, rgél, Tu*! xl í^l:\ú,zvrl^ u;ls, P5CC0"z ^gunt sbr s; Tü VS^ã, d ÃS Stótc». Trdns, Dmngs I «g. Trptn Egt,; - -! T"c Mrtns, bru Lm, c"u,. Espnh, Frnç,]^* bx, qu é ms sér, cmpnss ps dbtr-s-á num crs «Rlzms um hrrívl... trgéd d cfé!» púg, 83. FUTUB ECNÔMIC- «Pr nós, futur d Brsl n slá n cfé, n lvun-burgus urbn TE. Rudyrd Kplng, dfnsr d Imprlsm n*. frmv qu xst um bls* m. Intrnspvrl ntr ns urun => d I Jsé Mrtns, bru Lm, I c"u;- ^spl">. l^nç, I ^lmtc % dàn. f» pntr*! grnd" burgus ndutrf! N,cl«Mrtlns p^r> Rt*, T*t lnltrr mp- r,hm Industrl sm dfn. S?u;»JfÍ5?*Uc.nlr? «. tr- cntr -"usstm?ff- ^Cn««nFrncsc Jséí TTuíd,!.?ng 7S> l tm-htè^sst?.6? -> t?- d Slvr, Cstr lvs, Eu- * Tuns lut pr dsp l :t P0Sln.* clds d Cunh tds s dcr WÜM frncês». «P-1 <VlVl undd ulrs rblds, sms s J -uns ndpndnt!» sus hrdrs drts, stu -! pg!? r pr nd cnvrgm nã *^ mvmnt ncnl d só tds s luts rvlucn-, strc-s ns g:«:.s ghdrs ds fznds d c- vêrn dv^rn1s"prpk éxcurms rrstr I r s rurs fuds " grnds msss prárs. frm 84: r fudl. Está n ptról d cmpnss m trn d J-01t* n frv d Sul, n; lvrs d rdm smpls, cn-!!* ít d Mns, n mngnês rts, prátcs, Imdts. d Mt Grss; nn s, prpóst pág, «D qulqur frm, é n* p cssd qu trcr rvl* nã rpl s rrs ds dus! SERRRI VITRI Mdlfu MttrU pr «Cnstruç - Tl lc* Tlh» Mnllhu r. Cmnt -Cl. Luçs Sntárs tc. _ I N CRDEIR Ku CrntJ Mntr d Brrs Estçã t wrtí Estd d R FRMÁCI S. JRGE LTD. Ru Mrchl Flrn Pxt. 1,079 - Tl 474 NV IGUÇU - PREÇS D RI DEPSIT DE MTERIIS DE CNSTRUÇà NCLET RMS MCHD?«dms pl mlhr prv qulqur mtrl--d cnstrucs - Cmprn» lmbm sbr, d dmhç-s.. rfrm. -SSgí Ru Gnrl Pldr, 19 Btfg Tltn: S tm fll dc NV Iguçu tm. lt ém»»wt. ^~_^ n f íí M0 m H* luu Utlhs pl tlfn: n lvur I ndustrlzd, n mqunr qu trnsfrmrá brrch rs d Brsl ms tmbém d d Ingltrr», «pl mv- *;" /m-u, mcnts.!_ _,-. «, -, r. ; - n"» ««msn ms tmdm *"6»»-«m Nã squçms qu Brsl,- 2*HK, 1S.m tds s P*ps d tds s m.nl lcí n cm Rúss, é um ps ^,P0lítlc^- x6r-ct0n, m tmns» - párr 71. Pgs grár. Inclums m tds S",h JJ,0. S Pul, TREFS D P. C. Em <Pl E2l lfíf,?0 "0S trnt ml-us I s nsss plns cálculs,, f^,"^0^,0,, Prltrd- gst d 1924, grrsrn d cvls-vpr ds cchl*i lmnt rurl nm"n" h,nmm-" _-... sus crr! pqun burgus urbn rs. Espclmnt n frr1 tvs: s vqurs s lvr* I -5rnd burgus ndustrl, n crvfl. futur d Br- drs pbrs, s cbcls ds, prltrd ntrrá n b* sl stá n grnd ndústr " " " --> - *- Industrlllsm prcnz Indpndnt!» «pl burgus rvlts gp-. c, cntr Ingltrr! Ms, «Estblcçms curss só- clm d -tud, pl Prtd mrxst* lnnst fundnd mm mn* ltn d, cvlzrã rnt cm cvhvíl d c!dnt!> páç. 79. Ts s cnr">ncõps nu l nl d" Sudã!» fndl há, ms d" r,nt "ns n.s pgns d grrsm IndustrlUsm. TÁVI BRNDà cntrlzd bs btv d scdd cmunst» Pâg. 71. SLUÇà REVLUCI* NBI E PPEL D PRngnhs ds usns, s srlngurs, s hrvtlrs, s clns-srvs, s rndrs, s mrs té s pquns tlh cm clss ndpndnt, rlznd um plítc própr». Em lugr d trcr rvlprprtárs qu n vvm t cm sss crctrístcs,..,..,,., d sur lh. Emprgumsvl Prtns «rvluçã» d I.UTIIID. prpóst, tds s sfrçs pr cn Ent5> nss P. C.,1 prárs ds trnsprts c 1 vr grrlsm p Industr- qulstr êsss lmnts, trn- m vz crrgr s rrs, ds grnds fábrcs d*> tc nsm cntu sgunt, ds-, ls s lds ds trblhd- f cmpltmnt dsrnt- ds. Crms Núcls Cmu d gst d 1971: rs Industrs, llgnd-s nu- " " " "-u- -"-- «Cpmprndmus qu pr- m sód Indstrutívl» ltrld é únc clss r* pá". 53 vnlntftw--nt**** «+ - flu. h -_ vlucnár té fm» pôg- 57. «Fçms d prltrd S KEVI.TSS PEUE- N-BURGUESES. lvr grrlsm IndustrlUsm Industr] drgd pl Prt-1 fz um sér d-crtcs s d^cmunst, vngurd d rvltss pqun-burguêss tds s frcs rvlucn* rs n lut cntr ícud* llsm ncnl, drgnt d tds s prmds: prrs grícls, mrs, rn* drs, pquns funcnárs, mulhrs trblhdrs, pctástrf... _ Em utubr d 1930, s msd Cpcbn Sã Pul. I ss ppulrs s frçs r- Crctrz Insurrçã r- mds fzrm mut bm md d SS Pul, m 1924, drrubnd trst gvrn cm «prmr tp d! rcnár d Wshgtn Luz sgund btlh qu pqu-! dmnçf d mprls* n burgus ncnl trvu m Inglês. Ms, Inflzmnt, cntr s fzndrs d cfé, mrchrm rbqu ds Cmunst d Egt, pls prárs lvrdrs pbrs d Egt!» págs EM PRL D ÍNDI. grrsm Industrlsm p mvmnt ncnl ds pvs d índ.: «Gndh prsst n cmb* t pl ndpndênc d In*.....-,..,.. m, snd, prém pr lmn- d pr um lnh pltc, nsts m tds s sndcts. tr su ncmprnsã d prtunst d «squrd» Vms, m cd lugr, nul Pr blm ds clsss d mprgu Rvluçã Svétc ndústr prncpl, sbr prlsm, su tátc d nã. mdt, slu-s ttlmnt. sus prárs cncntrms ds msss ppulrs, ds-1 ns nrgs. Fçms um tr* grgu-s sfru prfund blh lnt, sóld, mtdzbr lnnlsm pr qu undd d pnsmnt s bs d undd d çã prltárl» pâg. 56. «Crms Céluls Cmunlsts m tds s lcs d trblh, prncplmnt ntr s CFÉ HRM0HI - l^?mt!l^*-}-mí I^,nt* " * td P«tds Z.wJL.f!*10, 1 I* cnír s «zndlrs d cfé, mrchrm rbqu ds qun-burgus rurl urb* snhrs d nçs» _ pâg. 3. gnts d Imprlsm nr* -v-;..- ZJ?<...,br ssnl qu rr t-mrcn, ds lnstrumn* «.,, T P v funclr -fundmntl ds InsurrçfM ts ds ltfundárs grn- Srfl n^f, T7nl2 rmds d Cpcbn S. ds burguss d R Grnd quns rfrms, um trn clnár td um sér d f- Pul é qu dscnhcm s d Sul d Mns Grs, lts cuds: mvmn ls d Mrx d» pág. 56. «Cncntrms nss tvldd sóbr R Sã Pul Ptrgrd Mscu d Brsl qu v.l sr s ds grnds cmps d btlhs dcsvs» pâg. 58. d tds s trblhdrs» «Frmms frnt únc Pág. 56. «Fçms ds luts pls nquns mlhrs, pls pvlênc su dé rclnár d substtur tcd mnufturd n tr mdrn, pl khdr fd n rc pr* mltv» pág. 75. «Cntr s prsgudrs ds ncnlsts d índ!» Pág. 78. «Pl prtd ncnl nln* du Swr (ut-gvêrn), cntr Ingltrr scrvz* dr! pl mhtm GndbJ, cntr burgus brtânc! Ms, cm d tud, pl Pr* td Cmunst hndu, pl* prár 0 0MRD SVTrr* S,1nr,hds - Mtrls P" cns- InÁÀÀ? r PrÇS mncn vlst*s qu só «C* \UD» pd fzr - Ru Mr XJxJr! 4 - vld Gr Engls sóbr cmpnês Intrn* td Insurrçã rmd- cnl; mvmntv ncnl ncssdd d fnsv (n rnlnl^* n.- rpi(jz d ç-0 tc ds clôns; mvmnt ds prárs ncns ntrncnls d Brsl; mvlmnt ds sslrds grlcls; mvmnt ds lvrdrs pbrs ncns n- 1 trnrlnu d Brsl; m* frnt d Imprvst, tc. pág. 17. «dfnsv é mrt d nsurrçã rmd? pág. 19. Em gst d 1924, grrlm NECESSIDDE D TE- RI. Em gst d 1924, grrlsm IndustrlUsm rcmnd: «Cmprndms qu, sm tr bússl nutrgrms cmpltmnt n ml d cs tul. Unms drmnt tr tmnrxsprárs lvrdrs d Tn. pr frrnn*» lut nl cn- d!» _ pág % tm n ulst d pdr plítc, fç.l INDD-CÍIIN «Ind* ZLâtl cmh^ nrn-^-; Chn str-s pr^ pgr tórls pr vrddr b-, nulmnt 450 mlmós d tlh. Trms dsss pqu*í frncs s prssrs frn ns luts um f lgum-l! css» pág 75 rcff ás grnds luts plítcs cn- plrç 3--*L-ntr ** tr mprlsm rçã pág 78 ntrncnl» pâg 58 EM d Ind-Chln! Iduk-klsm Rr<»* t-lnlnlsu à lut ràücá r* LTIN. grrm» Idu-l. X^rrch013* ~" Pág PRL D M«RIC, gtggv^jfâ DIRETR PETíTI MTT LIMS Rdc *> rtmlnlklrns BU I.V 11(1 I.VIM II -22» NDH BDCUIISIS PF.TRPIII.IS: llun ll-nnl Um. 12 I.» «ndr «nl» «JM1>ÜS: Ituu l"h«pm»m 130, «nhrntt S PIM>: llun d» ** tulnnt-c. H* TEMSFNESl ^_. Prtr «-S Grênc»ÍSJ Scrtr «-2JS RdcS ffl-smf VEND VTX& r Númr d «U -"[l s dmng» *2 Númcr rnds. 3 SSIM TIUIS sslnuturu nuul ***[í. sslnturu cmcsrl IJJ*" ssntur trmstrl ÍM11 BXTBBIR J.1 S mss ltw V ér «rrdr^, dspss d prt-

3 l<).2-1 T IMPRENS PPULR M t»p0»rwmmmêm UM tudu bvm rqustrd mm* H/m (JVflrllUl stá prcurnd /r* unr nbm. fvrávl «ltrrhnu d u* num./nl d -l/ *;«t.-. ÍPÚ/ unu lltflllld,..,11k tv!" «lu /"Im- du f«-«í 7tn«,,,., (l tm /t l.rcóm «mncrlnln. Sum tw mnbr d "cmphmnl" h ywrnttr.nn..-, prtxt dt* (úd lnrl «brlul í LI,< m xn/m « ( d um mrlmn* ( mc. "!-n.-s-.t..ud «KM Indcnd qu g cnd dnt d mul umu dnnfrvl.?>,t ««/«/ru /üllfc prdr. d*.n«!fdun l ltfúnd! sluçã (./n lu d dfc U rnçs, cbrnç d v//* cndu pr mt G du bcmrt t/íd /»7 frlr /«m u rtttrtd /""< vumcu, /tluí/m (m «R í/c/íò/dd d «r, nuu, tutr d ts r, r" qu cbrm vu pv d lut mr- n cm u/ m,1 Inffurnç* Num- H rgí wr/tnn/r chfs plítcs, h- B nu tu lgds às fçòc trdcns quu m P lgldm nn trr luunn, d rspunlu-! Mm» lnudrll prcsss, rcnhccm u t prclmm cm untfcttvt» cmprnsívs y nu /«.m d /crrím/s qu «d rsptnmlü mu pr umn u /M mr/t ««7 u/cr,/j.. g h «/«cnhcltnnt públc qu /l/r/s ln g tul gvrns ntórs pl su truculênc n dsrspl ds lbrdds vd humn, í V. "" qu rubu vd um dputd ( M stdul, ntrtnt, nà prd «uu ynrf/fr/ nfl /<txu d xgr mdds r nrus, s «ms nérgcs, pl ft d ná J* sr um ft mtlt ns drmátcs dlvrg «/("urum tc, õ. /I círdrl, «! prcs \ qu us rgrs nrms d vd cvlzd 5 s mpunhm. SJÜT&Í.ÈÍ Frnnd d Nrnh Nv Edçã dq 24 d gst m lgs QUL m psçã d gvrndr Mun Flcãf Crttsu êl t brçs, num ndfrnllsm qu sr cumplcdd cm tct snstrf rspst d cnhcd dn pl. brslr, gvrn ulun tá lnn/ cmnhl m sclrcr cr- V\, dntfcr cpturr s mu/u/cs s (ldrt pr ntrgá-ls ustç, /- n«vttl pnrn ruprcu um ntmdd Jlull d cnfnç dn ustç. Entrtnt, tud vm snd ft rplm pr drrubr gvrndr Mun: Flcã, " dfícl cmprndr óssu prfltl Intnt d prt ds q(0 lgm fzú-l xtmnt pr qul v"r qu gvrndr stá mpnhd m rltr m pnt d hnr: punr s rm* 110,10", NLISND ms d prt stuçã vrfn-sc qu stá snd.rplrul um cddvr pur. drrubr um gvrn ns msms mlds d qu f flt, qu uu cptl cm rlçã u gvrn Vrgs, m gst dn /..l. lgs stá sb mç d. lr su th d ugóstn lv. Mun: Flcã d um ncnlst, chfnd gvrn d um Eslt nd mrcns prtndm nstlr umn pdrbu bus mltr q slrv d cnwmmwêtmmmmmmmmmmmêêêtêêêêmmêmm^ rcns prtndm bss puru tlguds. u nãu xstss u ntug l Fcnunl dn Nurnhtt nã sls/lrl tumbám mxn/ udô "mp/mnt" d sr. Mun* Flcã, EBT clr qu»fl stms dnt d um psód crcunscrt lgs, D mltt, s sus cuss prfunds rlrm sub msm mcu n dms «tns wmls. tns: tm mttü U srá dpst, qu s mrcns qurm sã gvrns dócs, «lttfltmtl1, ntrglss, lm dss, tumns ntll d nvs wlgônls ntrvnnslns tunmm n sfr fdrl, Frnnd t.- Nrnh ó cnsdrd pts mrcns pns prínlpí prmr pss mhí lng sárl d vlçõs du sbrn brs* lt - ms Imc., vlrólc, us mnrs tômcs v ssm pr dltl, * cmpnh cntr gvôrn lgn s> " trlm vuum n/u cpns d mcnr Imprssnr pn/l públc. Muts ds /lm: ns nt u rl vds unm hnstmnl nó dsm qu s fl utlgt, /," pr* í ;», pnrtf.lt, (;»," pv lrál m t /c* J5 //(/ us psss d bu-fá uclhm n udvr- s tèn: crm Ht7 pdl nfl pd fuvr- f cr gvrndr Flcã, ssm cm "! p sssnt d mr V fu um punhulutu m ns cuts d:: Vrgs. Qum prcur trr fl prtd d stuçfl sfl s mrcns, d U vl ntrcgulsm, Exms punçã ds % bndlrs c sus mndunls, m nã prmtms qu s mllrr.tth nqus fqum m Frnnd d Nrnh fçm tr-w 1 3 l Ilh um trmplm pur «c- * M-M» * sltr nss trrtór cnt* )f;//. Eurp rnt Máll. E um lr/nl mnn qu f ft lg pós u vrtnhsu cptulçã lu Frnnd d Nrnh m funçã d cláusul sxl d tl d cptulçã d gvõrn Kubtshk nt rxlgónl nsólt d Esnlmr. lmtr d Cbl d pur 11 ntrg. Ms stá Im clr, gulmnt, qu s rsstêncs rs* cm qu «1 cd v ms <//ícl,prss> glmcvt dss plítc qu nlç sr, Kubtshlt ntt su própr urmnt cnstítnnnl m psçã drt às fôrçs ppulrs ptrótcs qu lgrm, R mrcns rgm bs d Mcó. F.xgm utrs lng d Id Nnr. dst. Qurm lmpr trrn. Nü lhs ntrss qu gwtrnçã brslr s cm* dtl vr um hmnm m llnrlqu st, qu á f nmnvdt qu ntrg bx ttmssr prcuru nvlvr n crm mnstrus d rnràc, /. «<" própr gvrndr slá nn ndx d FUI, cm nlnllsl, vl mut bm um culávr pr ustfcr tuttv d suu dgl, Nã s trt ul d fsr ustç., d pwr bndds qu std t fund d tud t) ó u bs mrln. qu xst d prssã c dvrttn uns dm» gvms cstuüus dn Nrdst, nd s m. 18 dc Fvrr, «D d Indústr»1 Pr nt d prsdnt Jmclln blublthk, tnl m.- < tull "l)lu dn lnfústrlu", qu«sd gmmrd. td» s «nu, d cvrulr, dnu lu nsclnut d Sr, H** hrl Cclnn Slmnsn, drt stnbulug qu * clbrnçll «I "D d Indusr 11" un Implcrá tm p- J11I/.0 H trblh nrmnl qund 10 d fvrlr rcr cm «Uu úll, MENSGEM H.IJ.I. Prsldnt d Cnícdn; Mnclnnl «lu Indústr rcbuu td.l.l. nn "Dn d Inlútr*" n rqulnt mnsn- Bm " suclnçl BrsUIr d Imprnsu snúdn Prsldnt d CnfttlcrçD Ncnl dn ndústr u du cm qu Ursll Blsbrn "Dn dn Intlu", qund n NçU ntr rvrncln nã r.d mmór d qunts stmulrm» crlnçü d Inlrumnts d prdkftn cm nss trrn, cw n Inctv dnquls <!" hu cmndm 11 btlh dq n«r.., InüUltrltllíÇü Jrnud uclpulurn d nss c-, nm 11. quu tnt cnurlbt "; 11 lvçfl cr í, tu d pndr d vd d pv, prcm lm rspnsbllld*- dt» tfvn un vluvq d Indústrl,. n «lu hu dvu nlngum JC h ptfctá 110- ür l.cnl clul v d ntussm qu rc ns ntvldds Industrs ppu» lrldn un mrcm s upts (Cu nss prqu Indus,ul crluts dn ulmptl pú«llcn grçs n csrç dlvulgdr ds Jrns, Nu Imnngm qu ntrà prnlnd n«s grnntcr p!nr, d 1 Indún- Br ü llnlt.*..) nms d lld«rc. quu gmpr cmprupdrnm cm V. Ex, dnmnstr cmprndr n fun- (l dn Imprns n prgrss dn» «lv d 1 t Industrs, r.»!: prqu uprms prssgumnt du nss csfrç cmum m prl «r Ursll. llcrhcrt Mss, Pr* sdnt." tr d nmttçns d Pnlúgun cu «umnt d n Pr n mr D Pv Húngr Pv Svétc» PRIS, 18 (F.P.)»rnnl svétc "Izvcstl" publcu ntrvst cncdd ptv sr. ns Kdr, prsdnt d Cnslh d ln-rn. c dvulgd pul gênc Tss. S- Mntnd "Imprtânc d mzd snvót C-hÚngr", dclr ntdmnt Jns Kdr: "crru um rvrvl; dcsv n hstór d pv húngr, n mmnt m qu> Unã Svctc cxpulsu s fscsts d Hungr n trnscurs d gurr d lbrt*-cã, prmtnd-ns rccuprr ns^ ndpnduc vltr 00 cm nh d prgrss scl d sclsm". GRNDE MIG Flnd «rspt ds rcnts cntcmnts d í.u pís, Kdr cntuu ppl dsmpnhd nsss cntcmnts pl pct d0 nzd, cprçã u ssstèn- Entrvst d Jns Kdr «Izvst» sôbf ud svétc à su pátr sclst «lgldd dv crrspndr prftmnt s ntrsss d dtdur d prltárd» Cnfrêncs d mgstrds c pdggs húngrs ch mútu ssnd ntr "s ds pss há nv ns pr,- sds. crscntu chf d gvôr" húngr: "Nsss ds dcsvs r**v húngr rplu smgu fnsv mprllstn cntr-rvlucnát dfndu br sgrd d ndpndênc sclst c ncnl, cm uxlll d su grnd mg, ch d0 bngçã: u üíw Sv. étc, MIZDE É vrdd qu pr csã ds cntcmnts d utub" últm s n mgs d pv húngr smvm dés d ncnlsm d chuvnsm, ms pv Svétc tv prtundd dc cpctrs qu grnd mss d nnsf wm S^é.!! l, ****** Ml* mmtl mm ^V/?<-!-.>>-1"-><>-!% CUTE NS VES1BS DS KI^ISTÉRíCS gvrn d sr. Ktlbtschl. tz prç d su dcsã n cmbt à mré nflcnár qu vm, d há mut nvl tnd nss md, rstrngnd pdr qustv d mr d ppulçã lvnd clít d vd nívs nudts. Invc gvrn, m dfs d mdds qu frm s ntrsss d strs dtrmnds, rgumnt d qu s scrfícs qu mpõ sã ustfcávs, ps, s cusm pruízs mdts, trzm vntgns lng trm. ssm ptí sr ncrd mrçã d mpôsl d cnsum, qu fêz subr nd ms prç dc lguns rtgs, ms qu s dstn cbrr prt d défct rçmntár prvst. N msm pln sã clcds s rstrçõs crédt qu cu sm pruízs vdnts cmérc msm lgums tvdds prdutrs ts rstrçõs sã ustfcd:; pl ncssdd d um dscplnmnt 110 us ds fcldd!-, bncárs. vrdd é qu nã s pd xgr d pv, unltrlmnt, qu fç nd mrs scrfícs ds qu s qu é brgd suprtr. Um plítc frm d cmbt à nfl- C mplc, pr xmpl, num frt txçã ds lucrs xtrrdnárs, fruts ndsávs dss msm nflçã, lém d um ust umnt n mpst d rnd. E nã s dg qu s técncs fcs dscnhçm fcác c mprtãnc d ts mdds. Vrfc-s, msm, qu qund um prt lgsltv cm d dputd Sérg Mglhãs vm udr n lut cntr nflçã, ms cntrr gnànc d.s trusts mrcns, gvrn nã vcl m lnçr su vl. Nã tm cbmnt, pr um gvrn qu lrd um plítc ntnflcnár, rçã d um dspítv qu rtr s strngrs prvlég d xprtçã d lucrs cm câmb fcl. Igulmnt nã s pd ctr cm usts s nuncds drástcs crts ns vrbs d dvrss mnstérs, mut mns, sdrúxul crtér usd pr tnt. Sb-s qu Excutv dtrmnu cntr Mnstér d grcultur um dmnuçã d crc d 20% n su dtçã rçmntár. E pr Mnstér d Vçã brs Públcs ss prcntgm í nd ms lt. Fundmnt tngds fcrm prtnt ds strs qu dzm mut d prt à prduçã trnsprt, tvdds d cu fmnt dpnd tmbém cmbt à nflçã. Num n, nuncd cm d ncrmnt d prduçã grpcuár, crt-s ms d 1 blhã d cruzrs ds nsufcnts Cr$ ,00 dstnds à pst d grcultur qu, bm u ml, tm cm fnldd mpr ss prduçã. Nt-s qu s vrbs dstnds ss Mnstér rprsntm pns 5,6% d dsps ttl fxd pl", l d ms. Sbms qu h ncssdd d um svr cnm ns gsts públcs pr tngr dsd qulíbr rçrnntár cm vsts n cntrl d nflçã. Ms sbms qu ss cntrl, bm cm cntnçã ds prçs, dpnd d prduçã d mrcdrs d su xpdt dstrbuçã. BSTECIMENT puv trblhdr d Hungr tnh " cmpr nsã d qu mlz-t svlét c-húngr su rtrçr dp-us, umnt d pr n mr d pv húngr 00 pv svétc." CNFERÊNCI DE MGIS- TRDS HÚNGRS PRIS. 13 (FP) - «lgldd dv crrspndr prfltmnvc s ntrsss d dtdur d prltrd», dclru, ntdmnt, sr. tz Sznsy, prcurdr-grl d Rpúblc m dscurs prnucld pr csã d ncrrmnt ds trblhs d Cnfrênc Ncnl ds Mgstrds Húngrs, sgund nunc gênc «Us uzs», crscntu sr. Sznsy, «dvm tr m cnt prg qu mçu xstênc d Rpúblc Ppulr Húngr. Rcnhcr ss prg é um cndçã qu prmt vlr p dls d pdr d dtdur d prltrd». ELIMINR CNTR- REVLUÇà BUDPESTE, 18 (FP) Pln d bstccmns d Emrgênc, lbrd pl sscssr Técnc d Cnslh Crdndr d bstcmnt, á s ncntr prnt m mãs d Chf d Cs Cvl d Prsdnc d Rpúblc. Lvu- crnl Wltr Snts, scrtr-grl dqul Cnslh qu spr submtê-l m brv à prcçã d Prsdnt. FUM sfr mundl d fum «clculd m 3,5 mlhõs d tnlds, cbnd Dr* sll cêrc» d 4% dss ttl. Nss pís s Inclu tmbém Rntr s xprtdrs d pr* dut cm méd d tnlds ns sfrs d fum 6 cultvd ms 011 mns m tds s Kstds d Fdrçã, snd rrlpuls prdutrs R Grnd d Sul, Snt Ct* rnu Mns Grs. ÓLE BIN Rfnr Prsdnt Brnrds cmpltu n últm d 11 prcssmnt d prmr mlhã d brrs l ptról prvnnt ds çs d Rcôncv Bn. í.fnnd ss ól, grn dstlr d Cubtf pôd mçr n mrcd d Sul 00 ds: ltrs d ** ln cmum, M* trs d gsln «prmum», ltrs d ól ds, ltrs d ól cmbustívl, quls d gás lqüft, ntr utrs drvds. Cm s vê, prduts ntrmnt ncns. S ctrms 3 dólrs brrl ól d Rcôncv vl ms vrfcms qu prvtmnt dss prmr mlhã d brrs rsultu num cnm pr ps d lvd sm d 3 mlhõs d dólrs. S cnsdrrms vlr ds rfnds ss cnm sb mut ms. ;- IG?.P,ÂNSI LEíVS Es, sgund vrsã rnlístc, prt ds rzõ:» d Prcurdr d Unã, 110 pdd d cnclmnt d rgstr d Kdrçã d Mulhrs d Brsl: s drtrs d Fdrçã, «sb fls prtxt d dfnd s ntrsss d clss fmnn, n vrdd trblhm pl rntçã svétc á mulhr brslr, dsvnd-s d.s dvrs d lr d bdênc às ls qu mntêm rdm públc». D pnt d vst sóclógc, dscbr Prcurdr um trcr clss, u trcr frç, clss ímnn. Tã frt é gnrãnc ds prcurdrs, qu v. puc prcurm prndr. lém d gnrânc, cultv-s n dnúnc ms lvn lvs. Dz-s m dcumnt qu s drtrs d Fdrçã dsvrm snhrs brslrs «ds duvrs d lr». Prmr, r crnl Lun Pdrs, frr ppés m brnc psts vzs, n busc d prvs subvrsvs. gr Prcurdr, bm ms ft, rslv rcrrr frmus qu, nqunt nã surgr um rtrtçã xprss, pdm sr ntrprtds, sgund u txt, cm clún núr. Crtmnt Prcurdr v sr brgd pls dvgds d dfs dmnstrr sntd d sus plvrs, cu lcrc fls, cu bs d nvncnc mrctlsts d lvss plclcscs nã rsst um spr d vrdd. «Ncps bdsg», órgã d nv P ld prár, crscnlnd : «0 ps Intr nd ní 10 dru prtd gvrn. Crtmnt mr p u-t ds psss nã stá «l) nfluênc ds rcnârs». prs tntl qustã d sbr c n mdfcr ss s- Inçã, rnl rpl pr* mrm nt vlt às plvrns-d- rdm d utubr últm, s snlnl: «E* fls (p* p s ds vlt s ntgs prtds, à cméd ds lç s lvrs, um «11- pst n,; utrldd qu ns dxr sm dfs. Cnràrmnt, pv qur vvr mlhr, 1 mtcpnr ds ngcs d - s lqudr s cr* rs d \)X ssd. Ms é ncssár, pr, \ tngr êss htv, qu s msss trblhm ml s fm d umntr pr uçã». Cnclund, dclr rnl qu, nts d nstun r dmcrc sclst, t mvém lmnr cntr-rv lusã trrr, frmnd!: «Qunt às rlçõs cm Unã Svétc, B"rã nrrr lzds m tmp prtun. 1 bs d sbrn bsluü», CNFERI"*: 4CI DE PED- GGÓS HÚNGRS PRIS, 18 (FP) Ml duznts pdggs húngrs prtcprm, sgund Rád d Budpst, dn cnfrnd ncnl rund ntm pr dscutr «prblms d uvntud húngr. Dps d nlsr s rrs, s ltns c s prvcçõs cntr-rvlucnárs qu crrm tul stuçã. us dtrnts rdrs ssm dfnrm nu prncps trfs ds pcdngg :; húngrs qu<> dfndn vrdd» sclst: é ncssár rstblcr n rdm c clm ns -n- Is, nã s dv tlrr ms s lmnts Irrspnsávs qu crrmpm uvntud, tvc-s prsudr ds sus rrs d pdggs fstds pr lvá-ls n bm cmnh, dv-s lmnr d nsn s pucs cntns d cn..rcvlunáfs nvtcrds. nd Il Vgs ns Esls Ds Pnrs Scs N Engnh d Dntr n Pnh lém d unfrm clçd, mtrl sclr, s luns dns Eucls ds Pnrs Scs clkã c.mplct nss sténr médlc-dcntnrn, nédt ns cdtcndárs crcs,. Umn undd ds chmds Hspltns Vlnts tndrá um scl pur d, rlznd xms rdllóf.c.-, clíncs u dntárs frncnd nd vlâmns «ul03 mdcmnts. IMS 7 S 11 HRS Tds. lugrs á frm prnchds cm «xc.çã ds scls d Pnh Prnçn d Cnunt Rssdônclnl d> IPI Engnh t Dntr Ru J.sé ds IV.s nd 11 nd ctm mtrículs, npnns pr ns crlnnçs mrídrw n*>qulc brrs. s crnçs pdríl sr mtrculds d 7 às 11 hrs, drmnt, ns lcs d dus scls. BERTUR DS ULS scl ds P nclr Sc>s ntrrã «m tunclrwmcnt n próxm d lü d mrç c pr nqunt "rf cm númr d lá, splhds pr várs subúrbs crcs. IMPRENS J. EFtlB&XR C INDNÉSI Nv KH"n.;;.du t Xpcs!: l.mblxh l Imlnòl, sr, Sm tíulml, rccpcum.11, ntm, «lln s, Imprns crc, cum un lmç rlzd íls 1-.U0 lrs n rsdênc fcl d rprsntt dplmátc dqul ps. ugnpc cmprcrm numrss Jrnlsts, rprsntnts «rns lárls dst cpltl, ^ênclns ntcss, rvlsts t mprss dtrs.. Prvcçõs Plcs Cntr Fdrçã d Mulhrs d Brsl > Vnd qu pnttc pd rrnr cm su mntd d «pps cm brnc c psts vzs», crnl Lm Pdrs, rvvnd métds d Estd Nv, prtcr.d frr «prv::» cntr qul ntdd, suspns pr dcd d gvrn submtd u prcss mcttrlsl chd pr ss mss." drçã d Mulhrs d Ersü Dsms sclrcr qu è ms srá rbrt". BSLUTMENTE FLS F pl D.P.P.S. Instruíd prpóst ds prsguçõs prvccy.s plcs nnv ds cntr Fd,.rçã d Mlln rs d Brsl, rcbms, cm pdd d publctã, n sgunt nt: " Crr d Mnh, n dçã (" d ) dst mês, à pg. S publcu um ntc n qul «dt qu- cm dlííèncn ft pls!n7s d D.D.P.S. á ru Prft Jã Flp n. 382, lv "sd cnsttd qu s runõs rlzds, bdcm à rntçã d Ircm Rbr qu st ncrrgd d r- rgnznçã d Fdrçã du Mulhrs " Brs nsttuçã qu pr dcrt d Prsdnt d Rpúblc f fcstr Fdrçã d,. Mulhrs d Brsl prcurnd s rcrgnünr qurms, tmb.m. frmr qu s drtrn d Fdrçã d Mulhrs d Brsl rspnd pr sus tvdds qu nã cnhcums nnhum ds snhrs rfrds n ludd ntc. Nf pdms, n ntnt, dxr d lyr ss ntíc prvnnt d D.P.P.S. às prtncss dclrçõs fts «> rnl "Ultm Hr" d d 31 d nr próxm pssd, p?! su drtr, Cl. Lun Pdrs d qu "F- Sldárs Cm frn s n, nu m 1 N Câmr, sr. fns rns dfndu cmndnt d frtlz d Cxs, bmbrdd pl «Crr d Mnhã» Crédt dstnd mprr scr Crdr, mártr d d ptról vítm d qun t-clun d Stndr l ldr udcnlst sr. fns rns subu ntm à trbun, pdd d su ccurlgná* r Tnór Cvlcnt" pr cntrdtr um cmntár d «Crr d Mnh&. Tnór, ntgrnt n Câmr d bncd cnst, frmu sr. fns rns, í rspnsblzd pl clm tl nsgurnç lgldd rnnt m Cxs. :; rspnsávs pl rdm públc, dss sr. rns, sã s utrdds. lém dss, «Crr», sgund rdr, nã pnt um só ft cncrt m bn d su cusçã. Trnsmtu, ldr d UDN, pl d sr. Tnór Cvlcnt d bncd udcnlst, n cntd d qu «Crr* prcs cusçã, prv mputçã dmnstr s fts qu ludu, rfrnts à cnvênc d dputd Tnrò Cvlcnt cm crrupçã, g utrs crms u cntrvnçõs vrfcds m Cxs Nã stsft, qu pr* c, cm cumprmnt d cmbxd, sr. Tnór pr* tu su própr prt-vz, f* lnd m cctrzs d lm humn «mprznd», sm dtrmnr ds u hrs, «Crr d Mnhã», pr qu prv qu frmu. RTIG Dps d pntr sr. Tnórl cm rspnsávl pr ls tl bndlstsm m C* Jís, cm rncdnt xbcnst, rnl strnh qu num prtd tã ch d ursts mrlsts sus ldrs clfrt «cnbtm m slênc cm um xmpl d gngstr muncpl» qu prdut d g srv pr ímr drtórs. REPERCUSSà Huv rprcussã dêss r* tg, qu r bt d0 cmntds, ntm ns crrdrs d Plác Trdnts. Tmbém sn sb qu sr. Tnórl qur flr cm rsp-;- t mtutn d vnd G. ms Frr. Cnsgurm, tmrss d ncnvnêncs, qu ssunt fss ntrgu ldr-ctã fns rns, qu s dsncumbu cm pód d mssã dsgrdávl. crdt-.t qu dsf «Crr d Mnhã» cnsttu pss rrd, pr prt ds ursts mrlsts qu cbtn cm «bss» d Mqul* n Pndrgst d Cxs. Nã é d trdçã d rnl dsfd mtr rpdmnt vl n sc. PETRÓLE Dscutu-s n rdm d0 d brtur d crédt d 230 ml cruzrs pr rcmpn* rr trblhs rlzds pl psquzdr d ptról scr Crdr, n Bh. Flu sr. Nnt Mrqus. scr Crdr, dss, f um ts nsss mártrs d ptról, cmbld pr técncs fcs nglvsts, pr órgãs d gvêrn «mprgnds d sb* l:lrc."\ Emprgnd rcur* ss próprs. scr Crdr cmpru um snd um pcrfu-."trz d tp ntdluv* 110, dmnstrnd, cm sss mtrs prcárs, xstnc d ptról n Lbt. Rcbt, n épc, ds círculs fcs, cm rspst, dclrçã d qu «ptról d0 Lbt r um cs d pl* c», Um mnstr bn, qu sr. Nnt Mrqus d. nuncu m su dscurs c* m dvgd tl trusts cstrnngrs, dnt d dmr-,chs d Crdr, m prl d xplrçã d ptról, dss grnd pn: «Vss mprtnôncl nf ltr srnddc! dsst Mnstér». le s ntrsss d Stndrd cnflmrm srnmnt sr dfndds pl mlnstr-d* vgd.) MIT grndz d cus d scr Crdr dtrmnu qu êl, prsgud pr gnts d frts ntrêss, qubrss psr d tud mt d qu nã hv ptról n Brsl. qu lh custu, ntrtnt, ss lud ptrótc? Ds* prm-nu d tds s sus bns, xpulsrm-n d sus trrr;, sm Indnzçã. Dmtrm-n d crg d prsdnt d Bls d Mrcdrs d Bh, Prndrm-n pl crm d hvr rvld xs* tõn d ptról n Brsl. rrncrm n Lbt tds s tblts, tds s dístcs prtdrs d nm d grnd brslr. Trmnnd, 0 sr. Nnt Mrqus pdu prvçã pn* r crédt, qu srvrá pr mprr scr Crdr n vlhc dss hmm xmpl sr pntd à mcdd. prcss dmnstrtv, cuddsmnt mntd scr, c qu ludnd Prsdnt.,"- ln Ivltbtschk lvu- suspndr pr sc.s mc::s c.« ; d Fdrçã. Rfrmnd nss prpó- Ft d prvr m llz srm tds s tvdds d Fdrçã d Mulhr03 d Brsl, d fns ptról cs b:tcmérts, tnd sd smpr pr ns rsptds s lus d ps. Sr. Cl. Drtr d D.P.P.S. cm cs-n dclrçã^ prém, dx clr su ntul d s sbrpr à Justç, tnclnd, prtnt, nã ctr ulgmnt qu pr l srá prfrd. Nã nlsrms qu q,u ss rprsnt d grv c subvrsv, prtnd d um utrdd ncrrgd d fzr rsptr rdm s l.**. Qurms, pns, slntr qu, nf tnd cnsgud prvs cntr Fdrçã d Mulhrs d Brsl nã sr "pps m brnc n psts vzs" prcn qurr D.P.P.S. frr dcumnt pnr nstruçã d prcss. Dclrms ms um vt% qu ctnd rdm d Prsdnt d Rpúblc, mndms suspndr ImdtnnU tds s nsss tvdds qu d mnr lgum prtnd ms rnlc-l nts d» dcsã udcár qu, stms crts 1105 f:á Justç, R d Jnr, 13 d f- vrcr dc 10ã7. Lyd d Cunh pr Brnc Flh" DE EX-PP.6EHH Jm Lurnç d SIM*. gurd d Câmr Muncpl f spultd h n cmtér d Ctumb, vtmd pg crrs t fígd. Dx nlutd su mã BrnrtUn Uvr d Slv três Irmãs" Brun, Estr "lm. flcd prtcpu d Frç Expdcnár Brslr, n qul ngrssu cm vluntár d Btlhã Espcl d Fá>* brlc dc Mscrs Cntr Gss fu Bnsucss. rs/vw\/\/^«v>ivww/ EM DÓLRES Sgund dtl bxd p- I Cmssã Cnsultv d Trg, st ntdd stá rccbnd prpsts pr cmpr dc 250 ml tnlds d trg nrt-mrcn, ds 500 ml qu crrspndm crrnt n dntr d cnhcld crd ssnd n n pssd, d "pgmnt cm cruzrs". Mtd d rfrd trg dvrá «cr brgtrmnt trnsprtd m nvs mrlcns. E pgmnt dss frt «trá à vlt m dólrt. -«r,- Méd Mnsl d Cfé m Nv Irn* Cfé Snts *,,. 52,93 c«lt» r (1955». 53,50 cnt (1956) ; 57,00 cnt rlr (1956) cnu *» 11956) «nrô. ****** * WW* - ** * mm txmés d Impns M.PtWtínr. _^««9S* f5^ NRNH E DIGNIDDE NCINL N «Jrnl d Brsl», sábd, x-dputd pssdst ugust Mr publc um rtg sbr Frnnd d Nr* nh, qul prtncm s trchs bx: «Estms smpr flr cm «cmprmsss», ms s cmprmsss, pr vlrm, dvm tmbém bdcr s lmnts fundmnts d Cnsttuçã d dgndd n* cnl.» crscntu qu «cmprmsss» d tl rdm n pdm prvlcr nã sr qu B.sl s um lmár pr dnçr csmnt m stsfçã, gst prvt d cgns. s Estds Unds ntrrm m ntndmnt cm Prtugl prpóst ds çrs. prz trmnu, ms lâ n* dm ls trcr dstrcr qurrm cntnuçã d um dmín qu, pl su nturz, tnd trnzr-s. S Frnnd d Nrnh é um pus ndspnsávl à dfs d mérc d Nrt, u msm d.mércs, st dv fcr nss própr cudd, mut mbr pssm mrcns llmnt cntrbur pr fcênc d nss própr dfs d cntnnt l. E prcs qu n lçm d Nrnh um nv Gbrltr.» Dps d bsrvr qu s Estds Unds l um pd»- rs ps, dvrt qu «nqul grrd nçã s ngrs sã rsgds n ru crrds ds scls, cm qu cntc Pnmã, ludbru s clmbns s chmv d «ptfs». Qund ptrcnrm rvlt d Cub cntr Espnh, usrm d muls príds, ntr ls fundnd um nv qu dv sr vstrd mpnd àqul pv, n própr Cnsttuçã, dspstvs humlhnts ntlrávs». Em «Últm Hrs, n ms- prt, cm c-prprtárl m d, dlgs Nry clnun- d lh, u é qu pç tt d gurd n rdv Itl- -Sã Pul. cu: «...cbms d sbr qu um dputd brslr, t Prtd Sclst, nd Rcf n smn pssd, us vstr Prund d Nrnh, psmm s ltrs, f prbd d lá psr! Um dputd brslr f mpdd d psr m trrtór ncnl! Ist prqu Fr* lnd d Nrnh dxu d sr trrtór ncnl! D nd vlrm pr s rcn* ts prprtárs nrt-mr* cns s crdncs d um rprsntnt d pv brsllr!» DEVLUÇà chnclr tlgud, Mcdã, utr d várs lvrs scrts pr dfrnts ccrtárs, frcu um xmplr d su «Snt ntôn d Lsb, Mltr n Brsl» crnl vdr Slvdr Crrê d Sá Bnvlds, st tn 19-12, qund qul mllltr r mr. gr, c* rnl dvlv xmplr Mcdá, pr hvr st ntrgu Frnnd S Nrnh s mrcns. D mnh s d lá, pdms bm rfltr n qu cntcr cm s d cá. Qund Rsvlt, cçdr, qus brr cnl d *m%*1wrxm**1s1sms*3t*m9é3mr*m^ lgud pr m fzr dvluçã d lh, ndbtmnt ntrgu pr 61 s spr* tlhõs nqus. BNDITISM Sbr rprc Tnór, cmnt «Crr d M* nhã» ( st é um ds pu* cs trchs qu s prvtm; rst fccs fls): «Inflzmnt, bndfsm pltc nã s cr* «nscrv Estd d lgs. nd slt, rncdnt xbcnlst, n Estd d R d Jnr, n pss d dputd udnst Tnór Cvlcnt. Nã s cnhc um plvr d UDN m rpúd ds ts cmtds u nstgds pl su crrcllglnárl, Um prtd tá ch d mrlsts, d ursts, d hmns sóbrs rfnds, cbt m slênc cm um xmplr prmár d GN- GSTER muncpl». E tm ms: mlr lumnrs udnlsts, cm srs. Mltn Cmps fn rlnsr nã só cbltm, cm0 s bnqu «dm cm sr. Tnór n su frtlz, ds ds dps d ssssn* PÍS EM VIS DE CUPp MILITR Nã stms bslutmnt d crd cm ttud d Rfl Crrê d lvr, n cs d frcssd Mrccng ( cntrár), ms ss nã ns mpd d rcnhcr qu gr, dmng, n «Dár d Ntcs», êl scrvn um xclnt rtg ptrótc. Cmçu ssm, dvr* tnd: «crc á «Ptrbrás» v prtnd n prprçã d br grnds qu mprs rlz. Mv-s cnr l cmpnh tnz cnstnt d dsmrlzçã qu ntrsss strngrs fnncm dscrdmnt. Sm dú* vd, sfrç qu fzms pr slvr cnm ncnl cm s mprndmnts qu xplrçã d ptról, brrgm d Sã Frncsc Usn d Vlt Rdnd r* prsntm, cnsttu, nst mmnt, prcupçã dssprd ds ngcsts ntrncns sus nstrumnts brslrs». Ms dnt, dz: «stms vnd st ps cm v d cupçã mltr pr m d usts cntnuds qu, n cnctuçã cmplcnt ds xgts vlhcs, tôm cóu pr lmt...» Dps, sbr prcss cm qu «Crr d Mnhã» mç prsdnt d «Ptrbrás»: «Já gr ntrms n trrn d Intmdçã ndvdul qu tnt mnt chntgm d nuncd prcss crm cntr crnl Jnr Nuns. grlc s mt n pl d lã mç prsdnt d Ptrbrás prqu st ná tru Pátr, nã s vndu, nã sbtu br cu xcuçã lh íl cnfd.» E nd: «H stms ns prts" d mrt. D Bh mzns, vms tr cupçã mltr cm rms nstrumnts qu dscnhcms d Pnll mzns prdrms lrr**rní*3!àvlmnt ptról, s mnér* tômcs, mngnês, fbr», rs rls». E lnç um brd: «Sldd», mrnhr", nvldrr nss pátr stá m prg. Sm n vss unã cntr * ldrõs ncns s prt» strnclms. srrr-n" p<dlds Irrmdvlmnt».

4 ^ -: -..; ». *,/" -* -»»l»-»l»ll/»»."»* Míst:^ssmx9nSfSfítttt^^?*MÊ&^:^-,rT^\v mm»*+4*ksmrs<<»t*w >* -T*"»""m > * * :- «n**»." ""«."»-»V*»v PGIN \ IMPRENS PPULR !>: Embrc H Pr Sã Pul. cnrlcns mbrcnrnu d, í»s l hr* p> ru n Cnpll.l IíIW.u*, nl ücltllríl mtmlcnm s pul.sh cnm* pnt brslr* qup ntrpllnt dvr. sfrr lc.mms m» ltlccf, rflpttfc.n Cnstlllm n rtát Zótl» m n ltrnllrtrln. Nn Mg cnl, plrí n* trr Plrllr m subsll» tulç.l n Nlsn, cus cndçõs ílslcns nft sü ltlíítôrlns. Nn ft, Dôõulnln ntr Plnhplr Z/.lm. WÈtmmM&r FLMENG E HNVED VLTM JGR HJE EM CRCS m^^^^mm^m^^^^mm^mtmtmmmmwmtmmtwmm^ftm w^êmm^^íl^ xsêêêmmwjw%t»ésm^::! w " &ãm5k,<-áé- " wwhié ÉmMmmlWmf\ XlB.-. m m P_-B^-_E_áMrM-m M Wm^Sw^lW^mÊm wb E.wMWÊmwÊk ^--s-ft"^^^?%^wm. WÊÈÊÊ M-M^WÊmmmfàtWm?!- HPP^»?-Í*3 mmtwtf M» % lxhsmw^wsm^sf?. H Sp*í^*!* «-SSS»* g*^ ^Bp^ - ** - ;,: " **? JtítàlLf ^WtmmW C.,.;-..».».». :. -,.:. ;!;.:í"- W^ : *t*"?*8^<- "*«* ;"- K^flTtS...:.,.::..: L> _t..&* s. 7V.--. * % t í."".., *-- L.»/,..,.»,, / S.-:./:?/*" -.. : * FUTEBL N EXTERIR Prncps rsultds d cmpnt Itln: MUS (lídr) x Plcrm l F* rnln (vlc-lldf) 1 x Trm Ü; Intrn/..nl 3 x Ná* pls 1. CERTME ESP.N7I0L ldr Rcál Mdrltl mptu d 2x2 cr»:n llrcln, qu 6 vl-lldcr, dfrcn* ç ntr s ds clubs n tbl é d qutr pnts. Bwll. vncu Ls P- -ns pr 3x1, subu tmbém pr vlc-ldrnç, I PRTUGL SEM JGS I Nfl frm dsputds s ; Cntr-Prpst n Brcln: rl MIS DE 7 MEHÜES írmlr um cntr-prnstn club spnhl, dc 7 m- Ihõs m dc cruzrs, l- vrs d mpsts. Mrcl-! n hv frcd st mlhõs crqu brslr. GRTS E SMR Sl Lulls, llúcl, Uux, Mdr, Kcx, RI;.n, Lbln, Crc, Idl, Flrn, 1lunlsc, Impurtnr, Clsu, Vz Lb, Mnt Cstl c lcyl (Nltróll. Cum lmlinl Brb, Jl lmd urs. s 2 1 U 8 u 10 rs. CNVITE DNÇ Mtr Pss-l, Mtr-Cpucbn Mtr-Tluc. Cm n Klly. *Blll». s 12 (só n Mtr-Pnssl) c 10 hrs. TRÊS CRÇÕES SI.IT- RIS Vtór, Cpcbn, Plrá, Mrmr, Drttríg, m1lc, M lu rr Urz d Pn. Cm Jff Chndl r Lmn üuy. s 2.V S ,20 hrs. CSSIN DS TENTÇÕES Pl---, stór, Rnl, lln- <! p Prmr. Cm Rsllnd uu.-s-!! ò Frnnd Lmns, J.s 10 n fsíts íluns -SÍ.S- Bõs só n Plz) 2.1/0 r»**n 7 R.n m,2( hr1-.. METID F.CN Pnthí, Px, Cuv, lvrd, Ncnl, stcc, Sã. Jsó NERVSS = gs d cmpcnnt cm Prtugl, dvd u rllzçü d ncntr ntr ns slçõs mltrs d Prtugl ó d Frnç, qu ílnl/.u cm vtór ds frncss pr 3x1. N FRNC Um grnd surprs mrcu úlln rdd d cmpcnt frncs d futbl, nd gr m Mônc, IIdr St. Etlnn ll drrtd pl cnt:*n d 3x1. Mntv, tdv, su psçã n tbl, gr pns cm ds pnts d vntgm sbr Rlms, vc-ldr sld, qu gnhu d Tulus pr 2xU. ZTPEK (EM FRM) VLTRÁ CnnSr; PRIS, 17 (FP) gên* c «Cfk» nunc qu Ztplt cntnu m su trn mnt, tnd m mr nv tmprd ntrncnl, m cmpnh d sus cmptrts Jungwrtl, Ullspsgcr, Dlzl, gônc Tchcslvc nfrm qu numrss CRCS, 17 (FP) Evlst, d Flmng, qu rc-l bu um frt d Brcln,] rprsntnts d Tchcslváqu prtcprã d cmp- dclru h «Frnc Prcss^ qu dxu Instruçõs cm su p, n R d Jnr, pr tçõs ntrncns, prnplmnt d prêm d <IIumndd». Sgund gônc «Ctk<T>,» frm d Ztpk st mut prfçd cm rçã n msm príd d n pssd». ums^^h^^ Eskl (Mélr), Prutdus, Rp- Snl, Ml, Eskl (Tluc), R Brnc, Muá, Sáu Pdr c Rsár. Cm lllt. I FRNC1S ENTRE FNTS- MS dn, vnd dn (Ntró) Cm MIckcy R.nny. s 2 3,-10 5,21) 7 8,40 10,2(1 hrs. FILHS D DESEJ rt- Plác. Cum Gfnn Llllrlfd ld Fbrlzzl, Em s- Kund smn. s 2-1 l 8 10 hrs. HISTRI DE UM EGIS- T Impér, T.luc c Ntl. Cm Vm llfün c Evcrtt Stnn. Drm. s 2 3,40 -- r.,20 7 S.40 10,20 hrs. IUFIFI Rlvl. Cm Jn Srvs, s K 10 hrs I SNGUE DE BÁRBRS Prsdnt. Cm Susn llywnrd Jhn Wyn. Drnmr. hstórc s S c 10 hrs.» SESSÕES PSSTEMP r.-píòl Jrns, cméds dsnhs hufcnls, l. prtr dns 10,m hrs. Pr-1 lrnm d msm gênr n Clnc Trlnn. Dsdnm. n<;v ít. Fbs.,rrth.ddfí. Nrnssm, SMrrttns d ntrrrtd nsnrnç. Idés dr, frrtssn EStJttmnt. Ufruldds sxus n /trn»;, nu mulhrr. TRT MENT ESPECILIZD DS DISTCRBIS NEURô- TICS.... r.»t. Grbs Mmbr d Suty fr tlw PsyKln :l Htndy t Snrl Isstts" - V. 8,. _ CLÍNIC PSICLÓGIC RU ÁLVR LVIM, NDR - TFL.: *u> 12 «14 *«_ <B l-lnmn»-. PEQUENS NÜNCIS (FNE: ^ MIG: Utlz rcmnd s sus mgs n prnts nss sçã d "PEQUENS NÚNCIS" à CrS 10,00 pr vz, l <» /.íh»vs. S tmbém um crrtr d su rnl. DMpw M-3070 slct nfrmçõs sbr cm nuncr cm êxt.ôrríbmníè. "DETNER UMÈS l..!ti;f,llc Uustru-íb, cnsc-tn-s mvs, qulqu stllu - Srvçs Gnnlds Ru ds Kfítflxds. nmr 27 _ 1» undt.--- Tlfn -l7ü2. - Dstrt Fdrl PlNTUIIS KM leiti. Em---s. I r v >,»rvl"n J nllru, lqf.,.,..^,., lustrs, pntur «l. nmrln.-. «t. Tr,-.. h, slv T" f-ihill - fl<- l (l *»»...n MDIlIÍKIlt ETJtlftcX Cnrrlm-s Rdls, Tvlsn, Rfrríldrs é Mlqulns c Cstur. Vcnú-w n.rrll létrc m crl ct-s ncmnd d Ins. plcs smlt- I». R, d Ml.. Ru Dnlngg Lps, C,,2_ Mdurlr. «IS 1It kk:"h<s Mllllr»: lr 3 CrS "r 3.".."CrS ínrí.n» ", DítIrU: Rtu nvtvííi :«1-1» ndr. -stcs dn ( sdur. RMDR RE ITSnR Cm 20 ns nst prfssã, xcut rmçõs d pnts d préds. ct trblhr m qulqur Iplrt (l Brsl. Trtr cm Ilnllln Cst Ru Plun, 05 _ svld Cruz, u pl tl tud. Dx- ré- 1INIIIII lisli.eii() lxcutl-s nunu srvç dc pntn-ts m utmóvs. Gluclrs, Cdfrs Mvs dc qulqur tp - tt-hd-s u dmcl ns snds dmhgs - Rcds pl Plfn: 22-3U70. pr sr lr Vlcnt TEKREVS EM SNTIHSIM pucs psss. Estnü, àgu, luz d Ufíht, rus s/nl- Ilds, sôls. Pd cnstrur Imdtmnt. Llmnt prvd pl PDF sb n Snl CrS 11000,00 p prstcõí mnss d Igul mprtíncln, sm urs. Trtr cm Sr JSR ClfNM, h Ku r. Cmnln Mnus, 2-, m frnt à cslcf d Snnllsslm..»*»v»»»»»-^»«v»^»*»»*»\»»*»»**»v»»>»»_r«v Julnh Dsmnt Su Rgrss Brsl FLRENÇ, 17 (PP. - Nd pd. tulmnt, dxnr prvr,u nndr hr.t-ülr. Júl D-c!h. (Jnlnhl. dx d rnvr fm d prsnt tmprrd. cntrt qu prnd* Flrcntln, nd tu cm xtrm d:rct.. s rumrs dvulgds sábc, sflund s qun:s f- UIS lclr. u c-sttu r"m Mnur. dtnl d mlhrs clc*lénl d qudr rnm~" d úl"mn tmprdn. tnh- "t"nr" dc rqrcs- ;nr nn r*--*-vl- fnr.tn frn**tm"nv dsmntd.*!, slmuuflncnmcn*c. n^t príprn rm* p*-r r ph drtr (! Frntn.»^»«<»»^\^_»»_»_<s/s/»»»^»»»>s^.»*«yN^<K JÁ M NVIDDE Td mund J snb qu mnury vnd l>:rt: Cms d trlcnlln CrS 100,00 180,00 200, C.mlsn l.icrsy t CrS 90,00, pnrn rnpnz CrS H,00. pnrn ffnrtn Cr? 70,00. Ku dn lr_nlt<k!,.118, I» nl. Ituu Vlnln ln lrl ", lnn s n Plm: llun.insã Mmrll», 23fl-. unt fl llun dn* Rmrs, Prçs spcs pur rvnllrc». SMB cusms grdcms rcbmnt d lvrt d "Smb" mdnhs drgd pr J.. pçrcd cm muts dns nsss mlhrs cmpsçõs pnr próxm Crnvl. Smb", s cnsgur mntr rtm c ftur d xmplr qu tms m m.tc, dfclmnt ncntrrá cmptdr n gsrcr, MD mg" m Pln Gnând «l Rntnts d Clubc d Frrdur», trdcnl club qu mrcu épc m nss vd búm qu cntu cm dsã ds mrs nms d rád, cnm tlvsã crc, frcrá mnhã, d 20, às 15 hrs, m mbnt rfrgrd, n subsl d vnd R Brnc, 277, um «Cu mg», mgs dmrdrs dqul club, snd qu prcur d cnvts Vm sd ntns. Srá qunt cnfrnt ntr s dus qups sgund d um sér d três n cptl vnzuln vtór rubr-ngr d ntntm Flmng Hnv.d dlsput_r_ l. nt m cgundk pund dn «"r d r.k qu prlnmm pur cldul.. d Cnrc, cnpltnl d Vcn-sucl. Br. qunt cnfrnt ntr s dlh trnndcs ubc d Urull d Huntr vncdr dnt nt (Icnrá cm um» v_ntntr-nt d: un vtór, dsd qu F* mcmt J vncu ds Jgs c Hnvd ds. s qups pm h «t n. sgunts: Flmng: r Tnür» Pnvft Mltn Lu_ Rbrt Jrdsn Pulnh Mcr Evnrlst Dld Bbá. Hnvd: Frg Rcksky Bnnyl Duds Bszk Ktnsz Sndr Kcsls, r»udnl Puskns C-;lbr. rbtr scr brslr M*- r Vn J Dl ESTItSI Mcgund s Rcnclns d ntlc», vtr d Flmng n prtd d strl, dsputd n* tcnum, íl cnqustd pdr d mut mpnh dtd.u ds crqu» rubr-ngrs,, prlnclpnlnnnt, pcl. dcscncrtnt vclcdd dmnstrd pl 11- nhu nucnnt d qudr brslí* r. cntr-vnnt Evrlst, qu ssnlu trís tnts, stv lnup.rnvcl, snd cmpnh* d dc prt pr Dld Mcr, pulc, cm J fcl ntcd, fnlzu cm vtór d Flmng pr 5x3. Mcnclr lnnugur mrcdr, cm um gd psscl, lg pôs tr Slçã Crc ru^kns trd cntr trvssl d: r. cs 11) mnuts, Pusk» Igulu cnt-m. cm lrtc dspr, dps d vnçr sznh dsd cntr d cmp Trís mnutu dtpl, XruUt dsfz Hputc, rwmtnd brlhnt Jgd d td «Unh tcnt rubr-ngr. msm Evnrlst, s 29 mnuts, umntu cntgm pr 3x1, rrmtnd frtmnt cruzd Dd ccnqulstu últm tmt d fs ncl, «rvlnd-s d um prts mdd d Enbft. Incd fs* fnl 4 Jg, Hudy mrcu sgund tnt d Hnvd, vltnd msm tcnt mrcr s 30 mlnuts, rcccbrnd dc Pusk-s. s 44 mnuts, Dld lçu um ntr sbr nc d Hnvd Evrlst rrmtu dc cbç s rds, cnc.rrnd mrcdr cm 5x3 N Flmng dstcrm* s Evrlst, Dld, Mltn c Jrdnn c ntr s hunsnrs pns s tnínts stvrm cm pln dc dstqu, cm xccss dc Czlbr. NZE TENTS N TREIN 00 SELECNül 00 D.. qup Brnc (rsrv) gnhu pr 8x3 d tm zul Duru 120 mnuts xrcíc Hrly, Mud Jl, s prncps fgurs m cmp Dtlhs (Txt d K. Tmbr) qunt trn d cnunt ds gdrs cnvcds p* r ntgrr slçã d Dprlmnt utônm d K.MF, qu xcursnru Eu* rp n próxm mès d mrr» f lvd fh n úíí - m sábd à trd, n cmp d Nv mérc. técnc ntnnlí cntu, n prtundd, cm tds s lmn* ts cnvcds trn, m lnhs grs, grdu cnsdràvlmnt. TRES ETPS xrcíc tv durçã d 120 mnuts, m três tps d 30 mnuts. N prmr, qudr brnc, td cm suplnt, gnhu pr 2x1 d qup zul, lvnd mrcdr pr 6x2, n sgund príd d prátc. Fhlznd xrcíc, técncr, ntnnh trcu s dus vngurds, pssnd tqu d zul pr brnc d brnc pr zul, rglstrnd*s n fnl nv vntzm d brnc pr 2x1. Nsss cndçõs, qudr brnc0 lvu mlhr n prátc pr 8x3. s tnts frm ssnlds pr Jnl (2), Mud (2), Nnlnh (2), Lu/.nh II, Hl* nh, ítl, Tã Lfnh. S EQUIPES s dus qups prtcprm d trn ssm frmds: ZUL: Nznh; Chnd Vltr; Lulznh II. smrn Lulu; Hlnh, Tã, Nnlnh, Mtd Crc. BRNC: Wld; Hrly «Cbcl; Jl, Vntur smr; L, ítl, Mud Zínl. s gdrs Hrly, Jl p Mud prcrm cm s fgurs ms trn. dstcds d K.fmbô ínt prüntc CRNVL EM Trnrmu-s m grnd-sucss -Btlh d Cnít" rlzd sábd últm m Bngu, n ru Còng d Vscncls s flõs dqul lngínqu subúrb drm um sbrb dmnstrçã d3 qu stã m rm pr próxm rnd d Mm. Dsflrm várs scls blccs d lcldd dnd um mr rlc s fsts. Frm vvmnt pludds s rprsntçõs d Unds d Ensu, Unds d Pdr Mgul, Cubtub d Pdr Mgul Prcnh ds Brtnls. cmssã ulgdr íôz ntrg d vrs trféus ssm ds. trlbulüs: Escl d Smb Unds d Bngu; 1. lugr m (cn. Junt); Unds d Pdr Mgul Sucsss Pr Crnvl "DESGNÇ CBEÇ" SMB DE SNTS GRCI, GRVÇ»B GILBERT LVES Dscns cbç n mu mbr Esquç ml qu t f Dscns cbç n mu tttbrv, Só ssm pdr sr flz. Enxug ds lls s lágrm», E trc trstz pl lgr Ecrt pssd nã Vlt, mnhã srá utr d. "IHVEHT0R D MULT" MRCH. GRVÇà DE BLCK^UT KM DISC DEV Vc«5 dz qu nã é mult Qu é flh d nglês. cm frnss Ms «t lh dzr n btt su nv-tír f prtugus. Vcê d qu nã é d cr E qu cbl «unc pntu Mult, vcê mã mru Qu rç lh vlrzu..êstis SEXUIS MMS CSS ENRICDS) -~ Cnsult pputu, ClJNtC D U. SNTS DIS HRÁRI: DàrHuRnt, ds 14 t IR fnu EVtnwc çwl hrmnltrmpff lt twkds.ct upcrf vlh(* prcc d funçf s». n humm n mulhr Irrtblldd, fdg Insfll n«ís ndrs Enírmgm crg d técnc DrRrn1 dplmd. RU S JSÉ, Bc -» NDR ÜN-I1JNT, 90S - TE3L: S2-K!í3P B_NGU 1» lugr m (btr). Blcs, l. lugr (cnunt) Brtnhs ds Prcnhs BNH DE MR FNTSI utr cntcmnt d grn» xprsíl d fs pré-rnnvlsc qu t snd gurdd cm grnd Intrss pls flõs rubr-ngrs crcs, 6 trdlclnl "Bnh d Mr. Fntsl", Insplrnçl d "Grup Flmngs d Vrdd" qu, nulmnt, s rlz m frnt d bcll d Club "Ms Qurd d Brsl", Pr d Flmng. Bnh d Mr "."ts" d un crrnt, st mrcd pru u próxm d 24. s nscru;0<3 ds Escls, Blus, IUÍHclÜs, tc, qu qurm cncrrr s vlss trféus Insttuíds pl "Grup Flnmcgs d Vrdd", pdrã sr fts cm s sgunts psss: ltvr Vld I Nt) Tlfn ; rthur d Crvlh (Sd d v I r.uy Brbs) Tlfn 45-57S3;.Tíl ugust Dl gulll, vnd Mr-fchl Flrn, 37 Tlfn Rnh d "Cn Bngu" s-»lg8nt_ d "Cn-Bngu** tnd cm btv ncntvr -prclmr ml ppulr d sus mprgds stá, prmvnd cncurs pr lçã d Rnh d "Cn Bngu". ssm snd é grnd ntussm -ntr c_ brts qu lbutm nqul cs d dvrsã d subúrb d Cn- -rl. té prsnt t cnddts tm mnplznd tnçã ds frqüntdrs d "Cn -Bngu" ls: Ectlr, Dlrc, Éll, Cn«Iç5, Plult, Mr Jsé Nnn N próxm qunt-fr gr ft purçs fll. SUBIR TEMPERTUR M» nã prcup, ps KTXRY tm nu rup «8- prt, blustjs pl d v Cr$ 220,00 Cnhbrnln d Unh Cr$ 450,00. Shrts Uss t. Cr* 90;00. Estmpds r$ pr pu Crnvl, cnunt "Dz qu u su gsts" nd s blusõs "Tft dntr d mm" "Rck n^rll" MuBR d Cr 70,00 - S ,00 170,00, tc. Clçs Brncs d Pnfr... Cr$ 250,00. Prçs spsclts Irtrn. rvnddrs. Ru. <! lfündcg, * ndr. Ru.1 Vlnt d brl, 7 l. n P - -h*. R>«í«# M*u«í. «*- mm» y rtm Sm crlcts, pós Jg mnh n Pârqu ntártc, ct mrd pnr qunt-fr vl mnh, qund tds Jgdrs srã lbrds, H nt, r Crcs, Flmng Hnvd s défrn< trl ml um vz. dlgçã rubr-ngr rgrsmrí qunt-fr R, sgund n d Imdt pr Mntvldóu nd strrá n sbd, nfrntnd c Ncnl. Jsé d Cm rgrssu du Eurp -trux um pr pst d um mlhã qunhnts ml cnw-lrs p.*.r. Vl- Prt tur pl futbl Itln. Cn lvlngr» rgrssrm ntm d Itbr, nd pt rm dmng pnr Vl d R Dc, pr 2x1, tm dn Btfg sgur mnh pru Intrr pulst, ím tí nfrntr, néss msm d, um qup d Bbdur nunc-s qu s ntndmnts pr ngrss d ctr. tr vnt mnr Gung n Btfg, stã bstnt âlsn* tds. Fl-s tmbém qu Vsc ds cntrtr vr.t Tmáznh, d tlétc mnr. Fd Fd dsmntu ã rprtgm qu s Jgdrs Jdr Srvll tvrm su psss clcds à vnd r>&. Flmng. Hnrqu J, x-dfnsrs d Prtugus, sfíí! h pr Bh, Ím d ntgrr qudr d E. C. Bh Qunt-fr râ cnvcds gdrs qu frmrã lçft crc n sul-mrcn d Lm, m runs d > Cnslh Técnc d Futbl d CBD. "CHVES" INDICND S nts d trn, técnc ntnnh mntv dmrd pktttt m s gdrs, n cntr d grmd. Tds uvrm tntmnt s Instruçõs d cmndnt, çcí "sprv" "chvs" crtmnt, n csã ts prprds pr tmprd "Vlh n Mund" -x&ms 0 límpc Club Hmng "Crôns" H. às 20 hrs, Hmpc Club rcpcnrá, cm su sd d Cpcbn, à ru Pmpu Lurr, 116, s crnsts crnvlscs d tdd, frcnd-lls um cqutl. Nss prtundd, Drtr d club prsntr s rnlsts s plns lbrds pr s fstvdds mmscs d -grêm ds rgls límpcs pr Cr nvl d FURR N RCK H RU Cl blusl qu mury áprsnt» pru su crnvl n prç d CrS nd cnunt «Dz qu u su gst- s». Shrt» <!rí S0.00 n stnm-! ptns Cr$ 150,00. II um In Undd, dn blusõs u prgs d Fbrlc, Trccs spcs pr» Kfvcdrs. Hu «I -lfündg, I 818, l unlr. llun, Vnt d brl, 7, l n Fcnl, Ilu Jsô Sfurd, üln-. Ns Lvrrs 0 V00 N0 ESP4Ç0 CÓSMIC. STERNFELD (Prêm Intrncnl d Estímul á strnáutc) fst lvr ns mstr qu srá rldd d mnhã: **^*^^^^*mmmm,mmm!m**mmmmmmmmm*m^mm»*mmtríêtmmmmmmr^ JF utp d ntx s vgns ns spçnvs d futur s snsçõs nvs n spç sm grvdd, nd um pqun mpuls ns frá sltr dzns d mtrs-- std ns utrs plnts vsã fntástc d Trr cm um pnt lumns s vôs à Lu ns próxms ns. Vl. d 180 págns, m ppl chms, frtíntír {lustrd; cp crs, m ppl cuchè, dsnh d pr táv rú CrS 00,00. tndms pl Srvç d Rmbls Pst! Pdds à EDITRIL VíTéRI LIMITBft R. Jun Pbl Durt, S Sb. Tf&ú/Ê 1 Em óculs Esprt ^^PBHH / 10% d Dscnt KM mk Em óculs dc Gru íl B^^^y 20% d Dscnt REVELÇÕES TGRÃFIC - Lrg dés. Ótc sx mgütx -»^IPLIÇES - MTERIL F = CNSERTS EM GERL Frncsc, 23 - Sb. - Sl 5 m

5 \ VfvWvSt^M f, "«- -fp-^f^» J m r>7 IMPRENS PPULR PRPST SVIÉTIC VITRIS N.N.U.: Indpndênc "\!IZ*lf-^»«*»»:.**.»_;.*«*» ^^ wwww»lrlíjv»,7 ^»"lrt<l»^*.*m»u»>.«.»^».^-»^.^..^, -^-. _ ^ -....». Pr Qutr Trrtórs Clns frcns Lnçd Prmr Vlum D Encípéd Médc Svétc Grnd ntrss d mprtnt br Edçã d 75 ml xmplrs MSCU, IB (FP) - cb dn npnrcr prmr vlum, cm umn trgm d xmplrs, d Encclpéd Médc Svlétc. rdntrchf dss publlcnçfl é fnms clrurnlf lxndr B- Ktlcv. N«prmr vlum, d-su p- ncntrr, ntdmnt. std sntár, mrtllnd d ppulnf, 0 11 rgnnlznçb dn Súd Públc n Áustr, ustrál rgél, nsslm cm nsn médc prtcd nsss píss. 0 Icmcn cus grssã Ingls PRIS, IS (F. p.) _ Em bxd d Iòmcn n Culr punlc.u, luml;». um cmuncd l. cnsttu umn rspst u tcnt mmrn lm sftlr nltntl.l n Iímn, dlrlrfln pl l-ltrtnnlm n lrsldcnt r Cnslh d Rnrnuc, scffn nund mssr d Cr. Nss cmunlcnd, sr. bdl rtnlh bu Tls, pnt rft-nrtnnltn cm rspnrvcl ttl dn ursst cntr IlWn ncupnd cntrn Imrtn I.lvn». Prtst íl««, Igurtlnntt», cm ncr-tlu, cntr s tqus rg slvn*cnh, cntr s clduds s llldulll. d lltlll11. Enctrnm-su lüutmcnt nunrms blrílns d médcs svétcs strngrs, rtlg sbr álcl dá s tts d cnsum pr hnbltnt ns mn trr pss u* mund. rtg sbr nmputnç", rcdlld n bs dus xpcréncln» dqurds (Turntu n últlmn* gurrn, Intrss n mnls nll pnt s crurgõs módcs.sv étcs, Est nv Encclpéd, prncn há 20 ns, s.rá prcclrn pnrn s médcs svlétlcs. ssm cm pr ns 70 sclns supcrrcs d md- In. frqüntds pr futurs médc?, fnrmncutlcs f cstmttglstns d URSS. Prpst utdtrmnçã Pr Chpr NCES Irqu), 18.-I prsntu. h u""»«b. Cms 1 UNIDS (Nvn pr, qu cnclu xprmnd c ssmblé grl tnd Vt d1t»u P v clprlt s xmnd qus.ü d Ch pss hcnflclnr d drt dc dspr d s msm. Dclr prt: -r Plltlrn d NU um pr t d rsluç sbr Ch CLSSIFICDS DVGDS DR. I.RTEI.B RDRIGUES DE BRITT - B Álvr lvlm, 24-4.* ndr, grup tl V. Dr. SINVL PIJ11I1IR - t. R Brnc IS.". sl tlfn: DR. (MtKIRS BNFIM - Cuss trblhsts - B s Jsó, 50 «rrup M08 tlfn: DR. MILTN DE MRES EMERV - BR NRMN E.MRES EIERY. dvgds. - Cuss trblhsts Cívs - Crmns - Drt d Fmíl - Invntár. Uu d Qutnd ndr, sl 812, Edt. Snt Ângl. IVIt-rn; ). Ds 17 às 11) hurs d sgund sxt-fr. DR HEITR RCH FRI - Cuss -vcls c:.rls - l-lrtu d fmíl - Invntr, tu d uvdr, Itl) s/!u7 - Tl.: UrfU: d 11 < 12 d 10,30 - s.:(l hrs. BRUZZI MENDNÇ dvgd vnd 13 d M, 23 (Ed. Drk) Sl 1.004/í 19. ndr. MÉDICS DR. LCED CUTINH Sgunds, qurts sxts, ds ás 18 hrs. Bu Álvr lvlm, /302 - tl.: DR NTÔNI JDSTIN PRESTES MENESKS - (111 nc grl v. Nll Pçnh, s/1.003 üurtnt ds 12» 14 nrs. DR. LFRED EUGBNI - Clnc médc - Umc pt. Sgund», qurt» sxts-frs, l. 16 às»» h rs. 1ld.: Cuusultúr: rs.: Ru St d Stmbr. 219 I ndr. DR. LRNDL FNSEC Trçs, qunts s«v btls. Só tnd cm hr mrcd. Ru Álvr lvn, 31-3" ndr, sl tl.: 52*3315. DR. RMND FERREIR Clnc grl - Dlg nóst Trtmnt ELETRUCRDIGUM. Dàrntcn f ds 9 às 17 hrs, mns s qunts-frs. Trvss Mnl Clh St Pnts S. Gnçl Tl.: 5-7G3. PRFESSRES DR. DREIFUS Frncês, Inglês, cnvrsçã, ltrtur, prprçã pr.blss d studs, vgns, dplmts, tc... Ru Mntngr, 99 IPNEM" Sndct ds prárs Nvs d R d Jnr Sd: Ru Bnmn Snstnt, 385 Tl.: NITERÓI EDITL Drtr dst Sndct cmunc às mprss, Cmpnhs d Nvgçã Estlrs, p-, r ft d rclhmnt d IMPST SINDICI* ffznl), d crd cm rt. 582 d Cnsldçã ds Ls * d Trblh Prtr Mnstrl 884, d , qu ctgr prfssnl ds sus sscds cmprnd s sgunts clsss: Lmdrcs Trnrs Mcâncs (m grl) Eltrcsts - Sl" drrs Cldrrs d Cbr Bmbrs-Hdráulcs Cldrrs d Frr Funddrs Dcgm Sçã d r Cmprmd Pntrs uxlrs d Cs d Bmb Srvnts Turm d Svçs Grs Lmnçã Gundstrs d fcns. utrssm, cmuncms nd s snhrs mprgdrs qu d cnfrmdd cm Dcrt n , publcd n «Dár fcl» d 14 d ulh d 1955, Impst Sndcl ds prárs Crpntrs, Lustrdrs, Clfts, Tuprs Mrcnrs nã mbrcds m nvs dvrá sr rclhd xclusvmnt pr st Sndct. tncsmnt STRMIN FERNNDES Tsurr N. B. Slnãlst J» prvldndn rmss ds rspctvs Gus d Rclhmnt d Impst Sndcl, ntrtnt s mprss, Cmpnhs d Nvgçã Estlrs qu n rcbrm pdrã slctá-ls tlfnnd pr 5-738, m Ntró, u s drgnd ndrç spr, qn srü mdtmnt tndds. pr, rcnhcnd drt d pv prlt, d d.-pnr d s msm, d cnfrmldn» ds cm ns fnldds cm s prncíps d Crt rns Nçõs Unds; «Cnsdrnd qu stu* çá n Ilh s grvu, c cn» sdrnd ms qu rstb» lcmnl r lbrdd d pz cm Chpr prsnt vtl mprtânc nf npns pr pv clprt, ms ntrés» s gulmnt n tdns s pvs d rs d Mcdtcrrn rntl; «Cc/tsdrnd, lém dss, qu um sluçã quânm dss qustã cntrburá pr pz pr cstbl» dd nqul rgã. «Exprm vt0 d qu pv prtn btnh ps* 5hl(r d dcdr qunt su própr futur, pl plcçã d su drt, d dspr d s msm*. GREVE N GUIN INGLES GERGETM*- (Gun Inglcs), 18 (FP) grv grl ds usns d çúcr n Gun Ingls ttrmlncu. Ess grv tnh sd dcflgrd m snl d prtst cntr s ncdnts d últm qunt-flr, durnt s qunls s grvsts d? um rfnr d çf. cr fnm -rrdds pl plíc pr ml dc trs. Incênd n sl d Vlhs WRRENTN Mssurl, 18 (FP) H pl mns 70 mrts m cnsqüênc d ncénd d um sl dc vlhs dst cdd, sgund cfrs stblcds pl plc. vl-s m 155 númr d ntrnds qu s ncntrvm n stb:>lclmnt, qund * númr d sbrvvnts é pns d 82. lm dss d*, vr nd sr cmputd num, r dc mprgds d vlstnts. Frm ncntrds dz crps crbnzds t hrs dps du tr rrmpd ncénd. REGRESSU 0 MRECHL ZUK0V PRIS, 18 (FP) - m-cchl Znkv, mnlstr svctc d Dfs, rcqrcssu dmng Mscu, d vl d su vgm f Brmân, ; mncl mssr dc 1 Mscu. NV DIP.ET0R D --ERQFL0P MSCU, 18 <í\ P.) Mrchl Pvl Zgrv f nmd Drtr d Frt Crá d UI1SS (rtlt), m substtuçã Mrchl Smln Uvrnl.v, F pr mtvs d súd qu Mrchl Zvrnkv tvd bndnr us f.ungscs qu cupv dsd Nmd Mrchl d vçã m stnbr d 1944, 6 êl prtdr d numrss cndcrçõs. dtd rsluçã pl Cmssã d Mndts, m fvr d Tngnc, Cmrum, Tg Rund ürnd psçã d clnlsts ( drrtd NÇEB UNIDS (Nv lrqu), IR (l», I».) Cmlnnfl l Tutln dn* Nc lnltnt uttt um prpt svétc, cm m*nt d» Hlrl», pdnd qu M flxdn, "m dt prftki»". ucm S Indpndfncl d ulnt trrtór»: Tnsnyk Cumru sb dtlltrncsn InsItI Tn Cmcrun tb dmlnts» trnçr frnctu; Itl-Urunll b dmlnl- Irc llrr. Kbh- prpt f «dtd pr IH vt cntr 13 (untrlutn, Áustr, nglc, Cnnd.1, 1,ntnd Unld, Frnnc, (ll-llrf-tnlu, Nf-ucru, Nv Zlând, Pf BUí, p.n, Prtunl Híc»), «btns tlr. Chn, Clmbl, Rpúblc nlnlrnn, Bpnnh, Tlnllndl, lltutr, Imml, Itftlln, NcrBu Turqu), s Funrs d Tsnn m Mlã MILÃ, 18 (FP) prxl» Slnfnln d nthvcn, sln» mdnmnt pctfths ds- r tlcpl crt fúnbr, fllnrm h d mnnh n sgud pr psss, n Scln lnnt ds dsps mr- dlrcçfl d cs t rnd múts d rtur Tscnlnl. Tn* lç. d chgd m vi spcl > s 5 hrs 35 mnuts, tud í Imdtmnt I Mtwmm u>»»>u trnsprtd pr ttr r! HBfU» HIIIIlcrBs tf9cu^úbk trí07rhn Ptrts rglns rs 30 mnuts 9 hrns Incênd.nv, -. n Rfnr». 30 mnuts. N sl d t» R?E*-»t W - Frm mrtr0 Intrmnt Prsdnt vsln, ts Brnrds prcl- J} "bld n trnscursmnt s 9 hrns 45 80, ml» < ««prcs rcnllnuts, S. PUL, (Espcl grnd rqustr r mú** n!, blm,0 n dmlnpr IP) - Scnln, chfd Vlnt Incênd Irrmpu, às últms pl mstr B Pcls clnlll»tns. pr- Vlclr r Sbt, hrs xcutv dc n mclr tv cm cnrl s dmng, mrch nns ínbr tubulçõs d Trcr d mnts d Tcmrn. nr fôr lcnllzb) um grup d pn- Undd V r prçõs d Kcfnnrl Prsdnt Brnrdstrnts pl vinç. grup f crcd ns dclvs m Cubtfl. Incénd f rmlnnd PUSKS pls bmbrs r Ptrbrs dps r mvnu lut» qu pl tm llud drd Cr* 70,08. trs dc lttud, snd b- -mur»/ «ruu. dn hl...*,, d*> DJ--cl Nchrlf, 1,500 mduru côrc d trnt mlnuts, snd nd dsç- 4S0.n..DlC Pcln dn v. Cr...,,, IIImI,., dn Cmbr d llnh Cr t ds 41 nprhln.lrs unhclds s pruízs cusds n ml. s,lp. clnc0 NS dtbuss. tr0s lr0j!lmlíl!l- (n lln pl fg, cu rtgm f dr cm snd I»kp-.nu - - k,,b» ptr,;,ns n pr.-c. ds d DJbl N.ldr n nvlnnm Mftll mnprtllurch, l»lnntf llllrlll l,l.l <l. trm-u: mmm,ml...m nrrcf - pur r-vl ln-»... cã nrr-tt um cmp d p um vzmnt nquls «I lfnr ~.-.»"vín.,.s,"í l,,*,yd,,, trltn, snd tubulçõs. mm \lnln.in l.rll, 1, In. E n 1cnl, lluu Jò.tlHrll, Z80-. cdvcis. Nvs pls ds Srvdrs Ds Vrts 3: Pgum s Vncmnts Nã rcbrm st n, nnhum cntv nd umnts trsds, há ms d um n Mmrl d U.N.P..V. Snd Nvs pls 4tS fznd s srvdrs ds vrbs 3 4 trvés d su Unl Ncnl Lgsltv n sntd d qu s tmm prvcêncs prn pgmnt ds sus vncmnts umnts d vncmnts, m bsurds trss. Tmbém pr qu sm tndds utrs drts, qu, nustícàvclmnt, cnílnum sngds. UNPV, pr xmpl, cb d nvr snüdr rlnd Rdrgus um stn- ~~P<;.N M DMITE ÍNDI INTERVENÇÃ EM CCHEMÍR NV MUII. 18 (FP) < )0* Indl k, rsluç t»,>t! Cchmlr. prpus» t ru t-.t- -nvlíln frçn In» trncnl pnr ml rgl ctíl tl Intrncnl»» Cr- ds N» ç-n Unltlns, (Icül qu In- (H nu. cnltn. r, 6 bm,»l»ltl qu, m c««lgum Cnchlmlr cntr qt(l( tcr nrrc, frnut prlmlr mnstr Indn qug ns rl" ç0*«ntr «m pl P* ( Ultn lln nu-llfltl n ncllln n -n,. l.n ltí mntu vrltulcnt máqu»* n d gurr, p,rn;ns ud mltr nmrlcnnn, ftt n fmdnntnl. qn nn,í Ignr»,; nlsrms rmss d d pl Cnclh d f-rçns Sfurn*- trnglr pr, ntt trrtór» dclru Cnclund, rls,, lndn sr. Nhru, «m ntrvst sr» Nhrt: cprtnd»s cncdd gênc «Prs qu n Ifvnms tn ttn Trust f Indl». rs" luçflcs, mnn tnv 6 Dpl d hnvr crscnt» qu lv. m» qu»( d qu Indl, prní dr cm dtnr. NU, tnd pdd su lutm dvr d dfndr dn». REPELE SÍRI S CUSÇÕES D IRQUE DMSC, 18 (FP) Ml nlstérl d Extrlr d Sír publlcu txt dn nt ntrgu n mnstr d níqu ncbtn c* pt rspt ds rlnçs ntr s ds pnls. gvrn».»rl mnfst m su nt, pr» mlrnmcnt psr d vr " pv Irnqtcnn sprd d mun d Árb lgd Pct ds Bngdd r Brtnhn, rp» lnd cm nguld vrd r* qun s rspt d prt d glp d ctd n Blr, "cu nutntlcldd f rcnhcd plc8 rspnsvls p:i cnsprçft", lmntnd qu gvrn Irqunn tnh "cmplt" prtcpd d nvnd rms frm nd nt qu xrct sír, cntrrlmcnt s lcg/s lrqu:ns, nft Intrvm n vd plítc d pl trbu td rspnsbldd cntds 30 n gvím d Dmsc n ds* truçl ds lduts, dcstruíç qu n Unh utr btv». n d "pnrnllr lnqu Irnc-brltnlc cntrn líct". Plnnlmcnt 0 gvrn lrld mnfct su psnr pr vr ns nutrlddn d Bgrnd ndtrm mdlds nrbltr.-rl. cntr,5 Intlctus cmrcnts «rs cstnblccldcs n Irnttt. REPÓRTER PPULR TELEFNE: 22* Clr Nã é Prblm Cm n rrn vnd dtt llulns d muury: nusc d Irczlâ xtn.» <:r-í ;,,(n _ h-kk, _ 50(),IW. Itl..,-,,-, lícmlcr (rl; M,,0»» umn cnrm vnrlclndn d u- Ir l mn cxcnlln, tu dn VI. ndgn, ms I» nndr p.u» Jlltn «I ltll, 1. I.,,..,! M,).S Hnrrn. nn. Prc cp. cll» p.rn. rvnddrv. /v/ rw*p?s^v SSEMBLÉIS ENFllRMEIBS s mmrl, cu txt. pd s ld. N Sndct ds Enfrm» cbrm s vncmnts st rs Emprgds m m um Hsp» prsnínts unt à Fd rçã. ds ssss d Snd. n, sgund s Infrm- ts Css d Súd d K ds. st smnt s rr m,] Jnr, h, d 19, H UM s N 10 ERVIÁRIS brl u m próxms. u- hrs. ssunt: vtç stuçã ds d N Sndct Ncnl mlhrs d tt ds xmpl n mns gr- blnc srvdrs d drtr c-tn ds vrbs 3 4 v é ft dn trm cns grv p» rvárs, ns ds tcr d cnslh fscl, 2G 27 prprçã qu s próxm qustd um umnt pr sclh d vn d Drtr ds crrm, Cnslh ps cust d Fscl. vd n.l pr s sus vncmnts v fcnd cumu- TELEFNISTS DESCNS SEMNL DS PDEIRS RBERT MREN lds. Sm dnhr, cm m trrívl crst, írvssm fss prfundmnt dfícl cm sustnt Indspnsávl d s3 fmíls. Um xmpl: nd n rccmnts, cnfrm rcr MTUISTS t h crc d um N Sndct ds Cndut» n trás, té gr nnhum cntv tr sd pg. Rdvárs d R d Jncl» rs ntônms d Vículs SITUÇÃ JURtDlC r, h d 19, às 20 hrs. * utr Irrgulrdd d qu sunt: cmlss unt s vtms s srvdrs ds IPETC. vrbs 3 4 é su stuçã urídc nd nü dfnd. TÊXTEIS N sbm s sts suts... N, u.«...u Sndct.««-s rs Trblh-.u«nms Esttut»-, ds Funcn- drs n IndúslT d Fç lsm u à Cnsldç ds I c Tclgm d R d Jnl- Ls d Trblh. E st, pr- r, pr dlscuss prvçã d prvsã rçmntr, qu, smpr qu têm rcl br lgum bnfc cnqustd pls dms funcn- Cnslh Fscl, d 22, pró- suplmntr, cm prcr d rs, s cnsdrds cm xm, às 18 hrs. trblhdrs prt. Rsultd: fcm smpr «sbrnd»... ELEIÇÕES Bst vr qu s srvdrs ds vrbs 3 4 nã cntrbum prn prvdênc sc c. cnsquntmnt nâ tôm nnhum bnfc ds Insttuts. Fscl rprsntnts unt J MUITS ns s trblhdrs n ndústr à Fdrçã. d pnf» cçã rclmm dscns smnl. É ncncbívl MTRISTS l qu MRÍTIMS gr sss lbrss trblhdrs s ngu um drt. ust N grnd mr d trblhdrs mprgds d PRÁTICS Sndct ds Mtrsts E RRIS utrs Cndutrs Indústrs, d Mrnh IWcrcnt, n d» Z\ d cmérc d trnsprt usufrum dss drt. SLUÇÃ N Sndct Ncnl ds Prátcs próxm, rrs, pn d 22 Embr r sclh dc st Drtr, Cunstuçã..._.. us 0 Próxm pr sclh d d slh Fscl nscrt n Cnsttuçã tmbém s» Cr - qu gud n Cnsldçã rprsntnts ds Ls d Trblh, s pdrs srvdrs ds vrbs 3 4 é rtrà Cnslh Fscl rprsntnts trblhm num ndústr xtrmmnt pns, smn bstnt ; unt à Fdrçã. cmplx, xgnd, í unt Fdrçã, sm dscns. lgm s mprgdrs qu tds qurm prtnt, studs pr slupã frsc qunt tds s ds. Est é um lgçã íls. cná-l. E ls próprs s- Est msm lgçã fzm s dns d utrs css dc bm dst, d prqu smpr FICIIS DE NÁUTIC üury x m mm ngóc qund s prcuru nsttur dscns smnl, d» qu s drgm -.nd gvrn I N Sndct Ncnl ds qu pv qur s css /Vuuur}, d ngóc brt s d- í prsntm sugstõs. Um fcs u Itu «s UIusüus, d lr Náutc d Mrlnh Mrcnt, prtr d nuvl, cuul» «Dz pn- u uu sun «lkp.-v.u mngs pun, hc (r- pr qu pudssm fzr cmprs. H, m d,! dl», qu vs mnzr fchmnt ds css d ngóc s dmngs ò um us cn-1 trrívl dfculdd fnncr mnhã d 18, sgrd, pr runvu»; ""f" - ;. " " "." qu só um dd é qu tr crgm d s lmbrr m qu stã, nn, n.n.«.. r-, ^S J*,^*ü. ;m é "50,00. Murs lls. «stumçã d Drtr, Cnslh d tl br-l qu nss d d smn. Dps v pd» u crs u.w 0 n. nnd ncrrmnt Prsdênc d Rpúblc d d- I sc r-tsntntcs mr ds un- um vurlul, ütrllml tln lllusü:» stblcmnts cmrcs sábd d trmn Bnc trd. d Brsl t à fdrçã. msm grt ds rcnárs mprdnds Ms pnh dspsçã vncu d Tsu- lut ds trblhdrs sldrdd smpr r Ncnl mprtânc d P0V0- S mn lngl0s n cmérc é?,t11m, /g r ncssár um hábt cnsgrd trsds pgmnt ds s mprgdrs dc vncmnts flm d qu pv nã qur «pã dr» umnts " md» Cnvrs fd. mr d pv cmpr pã s d vnmnts sábds um sld rsnt- pr td dmng. E há ms. Muts pdrs vndm d M UNPV»r?Sn pã ft s prmrs hrs d nt P,,, J L s s?,d?" n nunc qu. é ft r68 pl mdrugd. Prtnt " ss mmll lgçã -lu n é drs«vrtdr. n sndr rlnd Rdr- dscns smnl ds pdrs ê pns um gus. rvlndl» cçã á pst m prátc m utrs ndústrs hâ muts ns. gr srá um ft n ndústr d pnf«cçã. dcrt d Prftur stá pr sr ssnd. s trblh» drs d ndústr cm ud d tds s trblhdrs sus rgnzçõs sndcs. ms nd cm sldrdd d pv, há tl tr su mrcd dscns s dmngs. Est é um vtór d su Sndct, qu lvr r ntr» vnçã d mus drtrs, cm undd d tds, stá cnsgund um rvndcçã qu á há d 30 ns cnsttuu mtv d lut. Pr l muts pdrs prdrm vd ns másmrrs muts sfrrm cstgs prsulçõs Srá ms um vtór d uúndd prltár d rgnlzçã sndcl lvr d ntrvnçã ptrnl d sus gn» ts. Srá um vtór ds drts ds trblhdrs, qu só s plcm pl lut und ds trblhdrs. Sndct ds Trblhdrs m Emprss d Grrs Urbns d R d Jnr Sd: RU MI LCERD N. 170 DISTRIT FEDERL EDITL DE CNVCÇÃ Cnvc s sscds qu s chm m gz ds sus drts sndcs s runrm m SSEM- BLÉI GERL EXTRRDINÁRI, n d 21 (QUINT-FEIR) d crrnt mês, m 1» cnvc$ às 18,00 hrs s nã huvr númr lgl m 2*» cnvcçã às 19,00 hrs dss msm d, ps-r dlbrrm sbr sgunt: RDEM D DI ) Ltur, dscussã prvçã d t d ssmblé grl ntrr; b) tmr cnhcmnt dlbrr sbr dmrchs d umnt slrl. R d Jnr, 16 d fvrr d (Td crrspndênc pr «N d d» dv sr nvd Rbrt Mrn, nst rdçã). NTÔNI J. C. DE VSCNCELLS Prsdnt N Sndct ds Vnddrs mbulnts, ns ds 18, d mrç próxm, pr rnvçã d Drtr Cnslh Fscl. CNTBILISTS N Sndct ds Cntbllsts d R d Jnr ns ds próxms pr rnvçã d Drtr Cnsàlh Fscl. RDITELEGRFISTS N Sndct Ncnl ds FIRM SLDDR: "Fms Vítms d um En v Rdtclgrfsts d Mrl-hà IMrcntc, n d 1 d brl, próxm, pr sclh d d- rtr,. Cnslh Fscl r- N Sndct ds Trblhdrs m Emprss Tléfn» cs d K d Jnr, n d 22 d mrç ptó:;nn, pr rnvçã d Drtr Cnslh Fscl. CRREGDRES N Sndct ds Trblhdrs--Crrgdrs Jnr t K d n d 23 próxm; pr sclh d Drtr Cnslh Fscl. FGUISTS N Sndct Ncnl ds Fgulsts d Mrnh Mrcrt, ns ds 30 d fvrr 30 d mrç pú.\nu, p s* clh d Drtr, Cnslh du rüruüh tps (lvchs u prtlr d CrS 70,0.1 «u.ns «lu :«- nnu. Trvs spcs pr rvnddrs Uuu «In lflcg, 31U, 1» ulr. lluu Vnt, du l.rll 7, tn. K nu 1nlu, lluu J.ú lunut), SSB-. Dspns d prárs ns stlrs d Pr d Inhúm - Trblhm xustvmnt sb prmsss d nvs srvçs m B3cm V Qfkfl «Fms, u s mus cm- dçã, prár ntôn Gu» z xplc nd sldpnhrs d trhlh, vtms -»s d Slv, slddr prls- dr. Uns ntrvm às st d um ngd» f s-nl. dntu qu qu lr ds. hrs lrgrm ãs 16. n» ns dss, ntm, m pnsd ds stlrs nss rd tlr» qunt utrs pgvm ís 16! m Crls Dílpps Dstlá» m té <\ 1 d mdrugd n-mc, lclzds n pr d Tud, cm crscnt, nã Inhúm, 223, sábd f últm, pssv d ngd. Nd m- í dps d tr trblhd xus:... ns.d. qutr udnts l LIQUIDÇÃ PR MTIV DE BRS 10 Ml Prs d Spts Pl Cust VEJM ESTES PREÇS!! SPTS PR HMENS CR$ 269,00 - CRI 279,00 - CR$ 389,00 - CR$ CR$ -109,00 E CR$ 569,00 «P-SS PR SENHRS CR$ 139,00. CR$ CR$ 169,00 E CR$ 229,00 SPTS PR CRINÇS CR* 129,00 CR$ l--9,00 - C3?$ 179,00 SPTRI M0RGD0 RU VWCNDE D RH) HRNC0.7 Um Cs d rgnzçã CINTR.^^!>^<m^mTmTm9^>t!m^m^m^m*m*m^r\/>m>>t%nm>rm^m-m^^^^^>^^S/^/^^ tvmnt, sb prmss d ds prfssns frm nvs srvçs m Blém dtrdr* n dsmprg. EJ P^â I utrs stã0 n «lst ngr». Tud, prém, nfl pssu d cnvrs slnt. Em vz d nvs srvçs tvms f dsmprg. PRMESS Dss nd prár qu, cm numrss utrs, x» DR. cutrm, ultmmnt, cnstruçã d qutr chts ncmndds pl Ptrbrás. ngnhr Jf Whrtr cbnu, ntã, cm s prárs qu, cs dssm grnd pr» duçã, srm cntrtds pr cnstruçã d utrs mbrcçõs n cptl p* rnss» Trblhávms m rdl- ÍJIS-MIllmllWMm^^ TENÇÃ! ú p Ur prár hnst, trblhdr cm prátc d m»! cânc, d lubrlflcçâ d lmpz grl d (.-trs, stá dsmprgd, \ pr Iss trvssnd sérs dfculdds! ct qulqur trblh c m qulqur prt d D. V. s %.! ntrssds, pdms tlfnr pr , dxr rçà» rs cm Sr. rnld Hlldr. r^mmm*mwm»mm DENÇS E PERÇÕES DS LHS PUL CEZR PMENTEl 2., 4ns. Gs., ds 14 à 10 hs.; Ds., 5s. sábds, ds 10 ás 13 hs. CNSULTÓRI: Bu IS d Nvmbr, 13-1 Ntró Tlfn: WVl. 1-1m rí : - *.

6 I p 1 Válds mbs s Prvs n Insttut d Educçã Ms umnt n Cntrl Chpp Cr$6; Crv Cr$ 15..«.«.-.««nnrnn-LnnrnVVV^^ mwwm-*» PEB PI, JVEM URUGUI ~ " 1VWU««*1L tvm V Brsl Dnuncr Ex-Mrd D Elnr Rss Drg S. PUL (Espcl pr IMPRENS PPULR) Um Jvm urugul, d nm Jnr Pz, prsntu qux à Plc Incrnnclnl cntr su mnt, Césr Rss, xmrld d cnhcd str- I d cnm Itln, Elnr Rss Drg. Jvm Bb Pz frmu qu stá n Brsl l puc ms d um ms. Vl «crtr ns cntnsr cm hmm qu ludbr* rá durnt st nns. td d stuçã d su sps, Elnr Rss Drg, qu, ntfl, Já r um stré dc grnd ppulrdd. LPB Cm n tvss dnhr sufcnt pur vr pr Itál, Césr slctu dlnhtr s ps d Bb, dznd qu Ir trtr d sprçã cm Elnr, d qul pssul um flh, Flrll. btnd dnhr, BMIfB Césr prtu pr Gênv. Lá.-quru n sprçã pss d flh. Prm, su rmmv Bb nrru mtvs d su quts. glp flhu, ps Trbunl du sntnç Césr Rss, pós bndnr sps, qu fvrávl Elnr. n& r nd stré d cnm, íl un* Vnd sus plns psts bx, Césr gul pnr tntr vd. Em Mr Dl Prt Rss, vl pr Brsl, n ms rgrs cnlccc-n. Lvd pls prmsss, Bb snd pr Urugu, cm hv prmtd Bb. Vnd trtçb d mnt, Bb trnu-s su nmnt Ind rsdr cm êl. s nns s pssvm qund írm pr vl Brsl, dscbrnd qu Césr á hnv rrnd um «substtut». rgntn, nd Césr s stblcu cm umn frm cmrcl. Ms s ngócs n Vnd-s dsprzd, Bb, pr vngr, crrrm bm c Césr -flu frudulntmnt. Em grnds dfculdds fnncrs, lnd frudulnt ft pr Césr n r* íl Plc Intrncnl dnuncr f- Césr tntu rgrssr Gênv trr pr gntln. UMENT PR S «^fcls-b -.. m. * " mmmlp!. f-m-v-r M nm-f I^-mm- P* mw - í? m\ W vm mmmm mm* "^21 í ml s» fl! Léssss! D* l Elnr Rss Drg qus l vtm d glp prprd pr tu x-mrd, Ms fustlç Itln tnrrgu-tt d brrr tu Intnt. H. tnqunt Elnr brlh n Itál, Ctt fz d sus n Brsl. Prft rslvu Válds Dus Prvs d Mtmátc d I d Educçã «Runnd n trd d ntm m tu gbnt Brtdrl d Educçã, drtr d Intttut d Educç Prcurdr Grl d PDF, r. Ngrã d Um, pót dtutr cm quls utrdd» tttndpfs quttã lvntd cm rlzçã dt dus prv» d mtmátc n Intttut d Educçã, rslvu dspchr tndnd p ld êl ft pl» p d cnddt», M 6, cmdrnd cm prvd» td»» lnn qu btvrm nt gul u suprr qutr, m qulqur d du prm rlzd». PRTUGUÊS N PRÓXIM SEMN prv d prtuguê», tmbém lmntór, nd pd* rd r rlzd n tmn crrnt, m cnsqüênc d strm» dpndênc» d Insttut d Educçã cupd» cm» xm d curs nrml. WyWW^MWWWW WW^WW^^**>>^»*^»<»>^w^^w^^-** CINEMS EIS 0 QUE DESEJ CFP plnár d CFP vl* tr nprcr um nv prcss d numnt pr s pr* çs ds cnms, dst ft pr «slstms> qu ná fgurm n últm prtr prvd pl cmssã d prçs. Sgund rprtgm pd purr CFP prtnd d Igul md stblcr umn sér d xgênc pr s cnms qu tulmnt xbm <cnmscp», vstvlstn» smlrs, ntr sts crtmnt um drá rspt r rfrgrd. Muts cnms qu n mmnt cbrm 18 cruzrs pr ngrss n frcm ss cmddd ssncl s sus frqüntdrs. ENCHENTES DE «SCPES» prdglldd d CFP, qu trmnu cm fxçã d tt lbsurddls cruz* rs pr s Ingrsss, é rs- WítEDR DEFENDE-SE DS CUSÇÕES DE SEU CLEG \ cmssã d vrdrs, I ncrrgd d purr s d* Imunds d prmr scr tárl, sr. Cls Lsb, ru* ru-s ntm «ms um vz slã nbr d Câmr Muncpl. x-prmr sp-tár, sr. Lg Lss Bs* ts, f dpnt prncpl d ntm, qund tv prtundnd d rfutr s cusfcfs d vrdr ptbst gu rspt d dsv d vrbs trm crrd n dcrrr d su gstã. */V/»^WV\<»»W«^lJlíJ^^É m«jl WnWm mfm D vlt à Frnç, sr.? Prr Ruls, Prft d Prs, nvu ã mprns c* rc, trvés d BI, um mnsgm d sudçõs. mtf. Pr cnduzr pcts d mcnh, rmnd d lvr í ntm cndnd pn d 1 n d cd mult d ds ml cruzrs. m\- lvrdr Jsé Tv* rs btv lcnç pr vndr, ns frs lvrs, m cmnhã, mlnc 6 cru- «trs qul. -f- drtr d Dprtmnt d Cntncs Fscl d PDF stá cnvdnd s cntrbunts m trs cm pgmnt ds mpôsts prdl trrtrl stsfzr quls débts. -JL- Dprtmnt d Tursm d PDF stá cnvl* dnd s rprsntnts d Imprns ds scdds, rnchs, frvs scls d smb, pr ssstrm srt pr dtrmnrã d rdm ds dsfls crnv* lscs. -ff- Rprsntnts d sc( tsm ú tds s pss d cntnnt strã runds nst Cptl, d d crrnt, durnt rllzçí.0 d Qurt Cnírên* d Intrmrcn d Esc* tsm. -tv Ds ns d cdl, Intrnçã cm clôn grl durnt um n mult d três ml cruzrs, s pn qu f cndnd Evnlh d Cruz, pr tr fnrtd pçs d rup num rsdênc d Ru SS J/uz Gnzg. *m.-"trs stvrm m n.sn rdçã prtstnd cntr ttud d mtrsts d t: * qu fzm -pnt n lrg d **"*durlr.* quls prfssns, rscusrm-s tndr s p**sglrs sb lgçã d qu ná cnhcm s lcs pr nd s msms qurm sr trnsprtds. JL- Tlgrm ds EE. UU. ntcm qu num club nturn tr nglês Rx Hrrlsn trnstrnd pr dmrd lbnçâ, plcu guns spps m Frnk SIntr. SSUME RESPNSBILIDDE Em su dpmnt sr. Lg Lss Bsts rfrmu tud qu ntrrmnt dlssrá s rnlsts, st é, qu pgr s funcnárs pr srvç xtrrdnárs prstds dntr ds vrbs pr pgmnt d xtrrdnárls. Dss nd qu s lgum gç^**- _ -ry -srv*!* vrdr lg Bsts cusu clg Cls Lsb crm huvss nss ft r l rspnsávl, um vz qu s funcnárs rcbrm qu lhs f mndd pgr, m flhs rubrcds pr qum d drt, n cs prmr scrtár. SR. CELS LISB VLTR CUSR Lg pós su dfs sr. Lg Lss Bsts.fêzlgums cusçõs vrdr Cls Lsb, ntr sts, d qu prmr scrtr tr mndd cnfcnr crtõs d vsts cm dnhr d Câmr. Sgund vrdr udnst sr. Clsp Lsb tr nd pg tlfnms ntrncns nd cm vrbs d lgsltv muncpl. Cntud, qu s nunc n Câmr sr. Cls Lsb nâ slncrá nt s cusçõs d sr. Lg Lss Bsts pntrá m dpmnt qu prstrá dntr m puc utrs rrgulrdds qu trm crrd n gstã d rprsntnt udnst...^* pnsávl pr td st nchnt d «scps», qu d d prcm ns cnms. Sc n mmnt dfclmnt s cnsgu ncntrr um clnm qu nâ xb um clnmscp» u smlr, dnt m brv cm nv prtr qu s prpr, cn* tã crc trá qu pgr prç máxm pr qulqur ft qu ssst. nv glp d CFP stá prtd pr ntrr m vgr nd nts d Cmv prvvlmnt fgurrá n rdm d d d runã d qunt-fr. tsw- y //, Õx*\J ímfff< WW%ífr vnx^ J$? M&. * / Tft»***^^ ^^K y S\Wy*m\xk M-..V, - ".-- -^,,.r***mss%mts»tm**** ;--.--,--.- : ;.-. ;.- - -:-:-.. : : :-.-.-: :.. :. :.. :. : :-:: : ::..- :: :-. y ;.-.: ; : :. -.". : ; : : :: > ->/^-^^?f-^^^^f^^w, mg-ffk:.-: :.. :>>/.,,ff^^: :.>.í*;-:1.:.ííí;>;í:.: :: m-.,,,,, /Wfg^MÍf*," tvld, tnmd smbst drtr d prpgnd d Prtl, qund flv â nss rprtgm, ld d tsurr d Escl Fx Prsdncl Srá Pssd Próxm Chf d Gvêrn m Drsl DECLRÇÕES D PRESIDENTE JUSCELIN F ssnd, ntm, pl mnhft, n Plác d Ctt, scrtur d trnsírncl, pr Unã, d lqurs gmótrcôs d» trrs studs dntr ds lmts d Brllln, crrspndr ts crc d um qurt d ár d futur cptl d ps. trnsfrênc s du pl prç d cust d Cr$ ,70, Intgrlmnt cbrt pls dlntmnts rcbds d Mnstér d Fznd, pr nu Unlâ pssu s trrs cm su, xrctnd, dsd á, sbr ls, tds s prrrgtvs d pss, dmln, drt çã. Prtcprm d t, lém d prsdnt Jusclln Kubltschk, s sr». Jsé Ludvlc - d lmd, gvrndr d Gás; ntõn Blbln, gvrndr d Bh; ntôn Gnçlvs dc lvr cnsultr grl d Rpúblc; Frncsc Ngrã d Lm, prft d Dstrt Fdrl; Isrl pnhr, prsdnt d Cmph Urbnzndr d Nv Cptl d Brsl; Errst SUv, drtr ds» cmpnh; Scgsmund d rú Ml, cnsultr Júrdlc d Estd d Gás; crnl Jnry Gntl Nuns, prsdnt d Ptrbrás; Jurndlr Prs Frrr, prsdnt d I. B. G. E-; sndrs, dputds utrás prsnldds. SSINTUR t Wdu-t» cm ltur d scrtur qu prsntv cm utrgnt trnsmtm* Estd d Glcs, rprsntd pl gvrndr Jsé Ludvç d lmd, pl sr. ltmr Pchc, prsldnt d Cmssã ds Cprçâ pr Mudnç d Cpt, pl sr. Sglsmund d rú Ml;, cm utrgds, Unlâ, rprsntd pl cnsultr grl d Rpúblc, r. ntnl Gnçlvs d llvlr, Cmpnh Urbnl- /.dr d Nv Cptl d Brsl, rprsntd pr su prsdnt, dputd Isrl Pnhr., pusrm su ssntur n dcumnt, lém dsss psss, prsdnt Jusc- KUBITSCHEK Un Kubltshc**, dputd Bndt Slv, sr. Sb*-- tlfl Sntn, gvrndr ntôn Unlbln prcflt Ngrã d Lm. ím dc su dscurs, dclru prsdnt: «grdç prsnç ds rs. rprsntnts d Cngrss brslr, d sr. gvrndr d Glfs, rcltcr mu prpóst dc In.ugurr n mu gvrn futur cptl d Brsl. rspnsbldd stá cm tul drctr-prcsldcntc d Cmpnh Urbnzndr dn Nv Cptl qu tm cmg cmprmss d fzr cm qu cumpr, prnnt Nçã, plvr dnd: dntr dc 3 ns c ml p»- sr fx prsdncl mu sucssr n Plác dn lvrd, n cdd d Brslll». f-p-: ^W^ÊW^^W^g-W"""*"1 *- -. ">. s.{ /. "Mrth V" - ->-5--""«-.-, ;? :-. " ~M Rch" vltrã tráfg, dz Cntrl. E frm qu umnt nb srá d t cruzrs... tt Mrt Rch" Vltrá Tráfg... Ms Cm umnt Ms um mnbr pr xplrr pv suburbn # V chvr: Cntrl prmt s trns dntr d hrár n Crnvl drçã d Estrd d Frr Cntrl d Brsl cmunlcu qu s nvs trns, s "Mrt Rch", rtrds tí trânst há nlgum tmp, sòmçnt vltrã trfgr npós Crnvl. Dz nd qu prç "nâ srá d t cruzrs cm nuncm". Em utrs plvrs: s pssgns d0 "Mrt Rch" sfrrã umnt. nts d srm rtrds, r 4 cruzrs lvçã ds trfs pr s nvs trns Já stá prprd. Cntrl d Brsl á mndu té cnstrur um nv pltfrm m Mdurlr, nd fcrã s pssgrs d "trm spcl". 0 Smb Vv d mr d Smbst p;ste n vms sr prá cbç. "Cm sts plvrs é qu fms rcbds pl sunpátc dplmt d Prtl, smbst lvnd, Drtr d Prpgnd d fms grmçã crnvlsc qu cm tnt splndr vm s prsntnd ns Crnvs crcs. Chgms m ml ns, qund s tmbrns svm hrmnsmnt s cbrchs vluím cm sus psss Incnfundívs, sb rtm cdncd d smb prtlns. lvd ns cnduzu l sl d Drtr, nd su stntds s trffus cnqustds pl Escl m sus 34 ns d glrs xstnc. l. sb rtrt d suds Pul d Prtl, su funddr, cmçms cnvrsr. rtm d smb-nrêd qu s nslv l fr pntrv n sl nd st.- vms mrcv cmpss d nss plstr. FNTSIS DE 30 MIL CRUZEIRS Est n dss-ns lvd -f-, s nsss dspss stl rçds m 2 mlhõs f» 700 ml cruzrs. N lgr mprrrms crc d 300 ml cruzrs. Cm vcê vf cntnuu rnmd cmpsltr ppulr, pucs fzm Idé ds scrfícs qu nfrntms pr prsntr. Escl à lbrs ppulçü crc s tursts qu sl tríds pl nss Krnd crnvl. Pr lh dr um mlhr xmpl prssguu pss Infrmr qu nss fnts ms pbr custrá st n 6 ml cruzrs; utrás, ntrtnt, stã rçds m crc d 30 ml cruzrs, n s& pucs. SMB VIVE PEL MR D SMBIST Prguntms lvd cm cnsgu Escl fzr fç dspss tã vultss. C ns rspndu cm um frmz Imprssnnt: smb, mu mg, vv pl mr ds smbsts. Nâ cntms cm ud fcl; subvnçl d Prftur 6 um plhér. Imgn vcg qu l nd v lém- ds 10 ml cruzrs crscntu. E nã dft. nm pr trnsprt d Escl... Ms smb sbrvv. Vcô m prguntu cm fzms fc tmnhs dspss. Eu lh dss qu smb vv pl mr d smbst. nss pssl cnmz durnt ss mss, Intrmnt cmpnctrd dss sfrç m bnílcl d su mr lgr d smbsts, qu 6 prtcpçã d crnvl sb stndrl glrs d qurd Prtl. Êss scrfíc crscntu nã fc pns ntr s qu prtcpm drtmnt d Escl: él v lém; stnd-s. vznhnç, à, gnt smpls d nss blrr qu ns ud cm pd, prqu Escl é um vlh trdçã d lcldd. E qu qu mnnd prnd smbr qu fc smbnd té fm. Eu msm xmpllflcu Ingrss nst Escl s 14 ns, h tnh 43, nã trc mnh Prtl nm msm pl rd. E pr Iss, mu mg, qu tds dsm cntrbur pr su glr, l 6 prt d ns msms. D. lr Eht d lvr, vúv d sud/f Pul d Prtl, qund putun pt tt hótl ^ sct» mvstt» d Em** NUM FRNDS MNGUEIR... E lvd n cnt um puc d hstflr ptrsc d fms Prtl. F num bl trd, n n d 1923, qu um grup d smbsts, runds sb smbr mg d um frnds mngur, n subúrb d Mdurlr, rslvu fundr um scl d smb. Nss grup stv qul qu dxr su nm mrcd pr smpr n hstór d nss músc ppulr, suds Pul. Escl tundd rcbu prmtvmnt nm d "V cm pd", dmlnç.ã qu xprm bm fs Incl d rgnzçã ds scls n cptl d Rpúblc. Durnt ms d um n mngur cnt- "sd" nuu snd ptrsc d Escl. S BRIGS FMSS rrscms um prgunt Indscrt sbr s grnds cnfusõs qu mrcrm» prmrs dsfls d scls d smb n. Prç nz, nd s scls qu s ncntrvm dcdm n pu, n cpr, cm pdm, s sus dvrgêncs. lvd ns ssvru qu su Escl ms prtcpu d "bds" dss nturz. Fms ducds xpllcu xmlp d Pul, qu r um grnd lídr su prsnlldd s Impunh nã pns nss crp d sm-- blsts ms tmbém s nsss c-rmãs, qu smpr ns trtrm cm prç. Justmnt pr Iss dntu nss ntrvstd sms cnsldrds "sl d vst ds scls d smb". D. Mr Ellz d lvr, vlv d Pul d Prtl, qu ss ltur s ncntrv nss ld, crscntu: sr. sb qu s dz, v cm rzã, qu f Pul qum lvu grvt smb. H, cm sr. vê, sms prcurds pr tds. E cnclu srrnd: Inclusv "gnt pl bm"... CMrE 7 NS Em 1!)29, "V cm pd" pssu s chmr Escl d Smb d Prtl. Um d sus mrs glórs f cnqust d ttul d cmpã -n prmr dsfl fcl prmvd pl Prftur, m Em 1939, sgru-s nvmnt cmpã. Durnt príd d 1941 & 1947 f cmpã bslut. Em cnqulstu nvs títuls, snd d s rssltr qu m 1953 l lcnçu sgnfctv glrdã d prmr suprc&mpã d tbld, cm cnngm mlxlm d 400 pnts. PDERI SER MELHR "" SmmtS^Smt m» *MmmW n««*wj* mmwmmmm\mmltm*l (L *********** ***» *r*»ii^***is*******s**»*** Cntássms cm um ud rlmnt substncl ds pdrs públcs nss crnvl sr utr. Cntud, Cnclund, nss ntrvlstd nã pfld scndr su dscntntmnt pl dscs d Prftur s prbl- Prftur cmprnd vlr d nss cntrbuçã crnvl crc, tnt ssm qu dlbru mudnç d lcl d dsfl qu s fz n tbld d vnd Prsdnt Vrgs pr vnd R Brnc, fm d fcltr, prncplmnt turst, um vsã ms mpl ds cnsgrds scls d cptl. Bstr (st ft pr ustfcr um mr ssstênc ds pdrs públcs ãs nsss grmçõs. Msm ssm fnlzu "dplmt d Prtl" crdt qu nã hvrá dfculdds qu Impçm cnqust d ttul máxm dst n pl glrs Prtl. N. R. N dçã d mnhã frncrms utrs Infrmçõs sbr crnvl d Prtl, n sçã "FESTS E SMBS". -Sf CRNVL E TURISM -Sf- N CENTR SMENTE? -Sr SEGUIR TRDIÇÃ E bm lmbrr, Já qu trm stá rprd, qu qund s nvs undds stvm n tráfg cm "trm spc", cntrár d vr mlhrr rblm du trnsprt pr s subúrbs, pru. Iss prqu s trns cmuns rm scrfcds, num mnbr bx, pr brgr pssgr vr n "Mrt Rch". Rrsultd: pssgclr pgv pssgm ms cr vv cm srdnh m lt TRFEG N CRNVL Crvfc Cr$ 15» 0 Dntr ds ts nvcds prtrs fnncrs, crtnd vrs, suprmnd subvnçõs, cnclnd prêms, Dprtmnt d Tursm nunc u v cncntrr s rcurss d md trzr Crnvl pr vnd. Qu sgnfc ss rntcã? Sgnfc nã stmulr s nctvs u dscntrlzm s pnts d trçã. Ignrr s crts» dsfls ns brrs durnt s qutr ds grds. trr tud, cm ls s fz n pssd, pr n-.nt.t d cdd. ms d pnsr n prblm 0 d trnsprt cltv. 0 Srá crtd ss rntçã? Cm crscmnt d rsm, cm s crctrístcs Cudd, snhrs d Tu- cdd, frmçã d br- tã pculrs.d crnvl rs qu cnsttum pquns lcldds à prt, cm vd própr, srá ust ná fmntr s cncntrçõs prcs n prfr? Prvrá ms, cntrár, rrstrtd mss d flõs pr cntr? lém d utrs cnsdrçõs, cm d lvr prfrênc ds mrdrs d um dstrbuçã quttv ds pssbldds d ngócl m td ár urbn drçã d EPCB dnt, nd, qu tráfg srá nrml durnt s três ds d Crnvl. Ótm prmss qum dr s fss cumprd Iss prqu.tráfg d trns nã0 só pns n Crnvl. pr subúrb stá d ml pr, psr ds prmsss fts psl sr. Jr Rg d lvr, drtr dqul frr* v, pr csã d urwnt s undds stã crrnd cm trss bsurds qund s sb bm qu nã xst flt dc cmbs, pcs mult» vzs chg hvr dr prds num só plntfrm. c". "Chp Brnc" Nã Pdrá Pssr Nnhum crr fcl,, xct s prtncnts prft, scrtárs-grs. prcurdr-grl suprntndnt d Trnsprt, pdr trfgr ír ds hrs d xpdnt s prtr bxd ntm pl prft Ngrã d Lm. trnsgrssr pdrá tr c vcul prndd pl pld rdvár. "ChppV Cr$ 6,00 VI PLENÁRI TBEL D CFP PR CRNVL Dvrá sr prvd n próxm qunt-fr t Já m mãs d Mndl prt d tblmnt prsdnt d CFP rcbu ntm d Dprtmnt d bstcmnt Prçs prt d tblmnt pr bbds rfrgrnts n trdu d Mm. prt, qu srá submtd n plnár n m pró-d- qunt-fr, ntr utrs css, lbr s bbds ns rcnts d brs c bts studs n rl mrítm. «tr d Cpcbn pr té à Brr d Tuc. CERVEJ 15 CRUZEIRS s prçs fxds pl CFP vgrrã n príd 3 5 d mrç, dvrã sr flsclznds m cmnds cnunts d Dlgc d Ecnm Ppulr cmssã õ> prçs. Pr crv CFP stblcu prç d 15 cru zrs, qulqur qu s mrc pr chpp pdr sr cbrds 12 cruzrs fdupl) 6 cruzrs (pqun).. s prçs d gurnás, dms rfrgrnts d l/l d ltr dcvrs sclr ntr Cr.$ 3,50 Cr? 4,00. suburbn pr s rms d cmérc ntrssds, tcm n futbl m mut pucs utrs css, nós sms dutrs. E 0 Nl n V/l, su cdd ndpndnt. E Pul n Prtl. Nã squçms s mlhrs fnts d nss trdçá. Qurm fzr rnmntçã pmps n vnd? Nã sms cntr. Luz Fcrc? lt-flnts tnznd ns squns? Buns rs, Mntvdéu utrs cdds d mérc, cm d Eurp, usm busm dss. Ms nã é ss, só ss u prncplmnt ss qu fz crnvl n R. crc. Nss, pl0 mns, Nss Crnvl st n cncntrçõs d ru, ns fntss, n sprt d mscdrs, ns crdõs u n Blc d Eu Sznh. Está prncplmnt n scls dc Hmb, ns blcs rnchs, ns dsfls ds pquns ds grnds clubs. E há nd crnvl Intrn, s ds mlhrs mlhrs d bls pr td prt, ns ttrs, cnms sscçõs d brrs. bl trdcns, u muncpl, d Jã Ctn tnts utrs. Pdr Ernst lnçu tblds ns prçs pr bl r lvr. E* pr ss cmnh, qu m prc, qu dv sgur plítc d cncntrçã d sfrçs. crc b*w sftl d cs pns pr vr, ms sbrtud pr tfrt su própr crnvl E é ss crnvl bm crc qu pd trr s tursts, Pr vê-l tmbém st» prndr fz-l cnsc.,

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

l-ii^i-^ip^i^siflsp B BEOIDAMEN- A CISTA - FALA-NOS, Iniciou-se ontem, com a , mais uma manobra melhor-aco ida no seio

l-ii^i-^ip^i^siflsp B BEOIDAMEN- A CISTA - FALA-NOS, Iniciou-se ontem, com a , mais uma manobra melhor-aco ida no seio 1 l) l - flfcjfr^g^jfl]jje»^ ^StS l-^-^p^i^siflsp B BEIDMEN- CNLUI BELI RTIFICÇÃ CIST - FL-NS, D INFME RESPEIT, CEL SLVDR CRREI DE S E 1_SNEVJ 5 -P WBW_B^B^y,-?T^x-^

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO * ^.""* Z^ffl- á-k,írunc pmpp ^f^sf!4^- * *-" ", MNCE CHPIN 1» PGIN -;? CHEGM. 2V-FEIR S PRCINHS 3* PGIN MPIMENT CM I UMENT PR FRNC S FUNCINRMS 5» PGIN 1* PGIN Sábd EDIÇÃ DE HJE: 12 PGINS 40 Cntvs 11 DE

Leia mais

A Revolta de Niterói Foi Contra os Ladrões do Povo

A Revolta de Niterói Foi Contra os Ladrões do Povo , :;,4-Hí,^7-:í".::v,., 1 Smn d 30/5 5 d junh d 1959 ^ UM JRNL QUE VLE PR UM LIVR -fc Drtr: SWLD ST 4 n IV < - Númr 161 N 3 Págn S LITERTS E 0 NCINLISM rtg d. GNUN D FHSC í PV PSSU FENSIV CNTR S EXPLRDRES

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

INDUSTRIAIS CARIOCAS CONDENAM A TENTATIVA DT MAJORAR IMPOSTOS

INDUSTRIAIS CARIOCAS CONDENAM A TENTATIVA DT MAJORAR IMPOSTOS . : " ;. Uttftf-"*-»** t*-**-***^^^^^*****-^**^-*-* * - mm^jm%ss»0s}»pt»»t»p»m»^^ QWS PARAQUESÍAS CHEGAM A» PARA GARnHTfl A HWtttB UL \ Cm Luz Acs Nã Vu s Fçõs D Assssn Ms Vu Trn Mrrn cmt-arl Mnul Mrc-!np

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

discursos advertiu co- "a Rússia,

discursos advertiu co- a Rússia, S***Tà*T****».**»***^^ N II S PUL Qnt-fclrn, 24 d brl 1947 NU. rshll fffllf Cnsr ttu d svétcs ncmptívl cm s csõs ds três grns Nv runã mnstrs SCU..'3 (U. P.) - s* rcnrltj Estd nrt-nmcrlc rg nr.slnll rspnsblzu

Leia mais

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P &B*!tlslst»**tíSmmfs. GANHEMS IS GRANDES MASSAS PIRA APEL PR W. PACT DE P A CMENTAHI NACINAL SIH lrffl FSTA Nfl PtnfQANA HÜ FRFNTF nfmflfrítr-1 F IRFPTâfífl NA-W TllftS grns rpnf cmcm gnhr tr «l msmtss

Leia mais

ESBOFETEADO ONTEM 0 MINISTRO GUDIN

ESBOFETEADO ONTEM 0 MINISTRO GUDIN rwrtnwv-r-v t-- «v;v f).7.=».»!«.^wçk-r-s.-j- :.,.- -. r, DECLRÇÃ d um nsuspt stdst, cm Dldr, d qu rtfcçã ds crds d Prs rprsntrl prnunc d 3. gurr mundl, cnsttu un grv dvr «nl ju nnhum pss hnst pd sr ndfrnt.

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C Quesã Pedr iru mens de um cenen de fs d fes em cmemrçã seu niversári e quer clcá-ls ds num álbum de 0 págins. Em cd págin desse álbum cbem, n máxim, 0 fs. Inicilmene, Pedr enu clcr 6 fs em cd págin. A

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

CECÍL BORER MRHDDU ASSASSINAR 0 SAPATEIRO LAFAIEIE FONSECA

CECÍL BORER MRHDDU ASSASSINAR 0 SAPATEIRO LAFAIEIE FONSECA 1LRPOND O KcítftSL LOTT fs NJURAS DE LflCtHÜfl "Rubd Ptrmôn d PDF Cm Vnd d Htl Avnd" A...u nlt» d» l)* Mpt, prs cncd» sq* mr»- lrct. (t Htl Avnd, pr u., >., mudm dl, ntlfl» «C tl tflt.. m «l.n. dn 1> crrnt,

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

CONCENTRAÇÃO DO PESSOAL. Comissão de Eeenomi* o A Finan-^s da Câmsta MUHÍ«ÍJ'S1 «i. - -O l<"-< < -»« não sã«tm*s*sms i«ml' >'

CONCENTRAÇÃO DO PESSOAL. Comissão de Eeenomi* o A Finan-^s da Câmsta MUHÍ«ÍJ'S1 «i. - -O l<-< < -»« não sã«tm*s*sms i«ml' >' mm uu n gmr«drl DíÉD RQUM CM PÊNDCE D CMSSà DF. ENERG TÔMC MERCN lm h«rç t» Mprtl brslr u«fé vpr n mã* d» fruddr t\w nò mnpóllw ntuu?* p6l m ívr d (?fftsl du Vcrv 3 Pr qu n s ng lg t umnt d Prftur «ófflle

Leia mais

ATIMGIU fl 44,9 POR CE O aumento NO CUSTO DE VIDA

ATIMGIU fl 44,9 POR CE O aumento NO CUSTO DE VIDA ENCERRD CM ÜMfl PÍESE 0 FESTVL JUVENTUE EM MSCU :*^r*^*fmm>*wttt^ HJE, 8 l HRS, N SNDCT PTRNL > Runã d Bnqurs Bncárs **^

Leia mais

'^ "' ííi i^«««----«---- * ; - ^

'^ ' ííi i^«««----«---- * ; - ^ ,.;?- - ^-^^jm-m^^^^....,., ^SMBJÍÍWS*;* **R»U

Leia mais

% EDIÇÃO DOMINICAL 2 SEÇÕES #18 PÁGINAS 40 Centavos i oi ^x\ ~ ~

% EDIÇÃO DOMINICAL 2 SEÇÕES #18 PÁGINAS 40 Centavos i oi ^x\ ~ ~ -7,-t-7Tf*,: S^^S^W^T;*^?^??^^ MÁXMA - * A ntlgênc é, vrnz qu rc- % br s sntlmt t -ms nã s r.cn.c. Glàtnyó Lc Bln : % St.... *: % EDÇÃO DOMNCAL 2 SEÇÕES #18 PÁGNAS 4 Cntvs ^x\ wk j $Èk v Funddr: J. E.

Leia mais

0 CLAMOR POPULAR IEVI60M

0 CLAMOR POPULAR IEVI60M 1 Hnr Trdçã d Lut (S Mulhr Brslr, Encrr-s, Hj, Cnfrênc d Trblhrs HR RpHk Pt rl* ^^^É^M^^^r ::: f mmm l m^klmêm k8b9 W f ;Jp*HÍP #^^HB^^HK: v J l 4mP*.M^ BV K^VmÍ l^lfl * m%\ W ^^^L». Jk MW&

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

P. COMUNISTA DA UNIÃO SOVIÉTICA

P. COMUNISTA DA UNIÃO SOVIÉTICA ,. "" '" " ' "" *»»»--*----.. Juscln Rcbrá H às 7,30 Prsdnt dà UNSP,,.uuf-r.n» mmmmwltêtêktumwkkmuêmmmmwêmmmmmmmm mmr mmm m V*%Í «JM Mnsgm C.C. PrX Cmunst d Clômb C.C. Prt Cmunst Brsl wmwàkmm**,,...!..

Leia mais

METALÚRGICOS E TÊXTEIS PAULISTAS

METALÚRGICOS E TÊXTEIS PAULISTAS ZENTS E CNQÜENT ML PETÇÕES GE PZ EM NV YRK «MV YRK, 2 (. M s Cnslhs dc Pnz dc Nv Yrk stã dstrbund 250 ml cr- ;ücs psts d Ntl xgnd rstblcmcnt d pz n Cré prvdncnd nv d um ptçã d pz n prsdnt Trumn pr um runã

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

y Para Uockfcller Siderurgia1 Almms JornnlN donun- riiim

y Para Uockfcller Siderurgia1 Almms JornnlN donun- riiim «Própr Vd mpõ Ncssdd d Rlçõs Pcífcs Entr s Pss» DECLR KRUSCHWV EM ENTREVST JRNL NRTE-MERCN "GRND RPD HERLD" - S PREPRTVS NQUES PR UM GUERR NUCLER - DSCUTD PEL 1' SECRETÁR D P.C.U.S. CM PRESDENTE D CMTÊ

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

m Completada a evacuação do Irã pelos russos O l. ministro persa Ghavan anuncia o cumprimento total do acordo com Moscou

m Completada a evacuação do Irã pelos russos O l. ministro persa Ghavan anuncia o cumprimento total do acordo com Moscou J0RJV1 DE NTCS N 1 S PUL - Qurt-fr, 8 d 1U-Ü NU 21 KÇ, lnrtrç R FCNHl RU FLRENC DR BREU, 104 - S PUL DRETR FERNND RREY HKSN; tk ]0 - Í-ll - :-«Trumn é cusd prtnr mplntr dmín mltr ds Estds Unds m td mrc

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE r u/lmft-wv- f--*r*** - ^*^^>*« Wt\* VSJS M(wm,v%-WM»nwvy»~>,, ~^» Wltr Mrr Lps (chf d Krvç médc) J^*^$^V&v^ mnt d* Sd Eclr d PDP)

Leia mais

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':""''"~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^ " ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':''~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^  ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B CRTÉR PR REVSÃ DS TBELS DE UTRQU ±ttxx*x*x*xxxxxxxxxx Dn * * * * * * **-X**** >f **#-& * * ** * * * *L* 4ÀÍ^********^***fl..-. Drtr Grl Funddr J. E. DE MCED -cr Drtr Suprntnnt.

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

' "?iimm\ -..' ':-. -'.1, . '.. - . ' -.- reexportarei. Perto da fronteira russa. de fíaskin. «n*.

' ?iimm\ -..' ':-. -'.1, . '.. - . ' -.- reexportarei. Perto da fronteira russa. de fíaskin. «n*. ^f^^m^rnm^mmm^mmwm^^m^m^ «;rvmf: ~ TH O FATO DO DA à «mbr d» mrts Er xpvv d sgrç: ndr trrns fnxsrdr tnts ns cmtér» Chms Gntl Mrqu» Psss c f ntm td pl plc Nd mns 31 vtm á lã cnhcds N su fn «nstr xplrr mrt,

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

fffl.é Uli nni SiBíic fl mm Bi. IIINHIIS ITÉK

fffl.é Uli nni SiBíic fl mm Bi. IIINHIIS ITÉK n má m * fffl.é Ul nn SBíc fl mm B. NHS TÉK V CGKGRECSQ SNDCL MUNDL 5 b»"r"u,,"c!«d «- E"flPtd" r dg Cstr, prc.ltlcnt dn Fcdcrçü ds Mctulúrfllcs, ( rcnll.nd um runã ntm, n sscçã Cmrcl dc Ntró, pr dbtr

Leia mais

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer NN * **** R JNR SBBD GST 9 ^/Jn-MrM lm m«^l;^^;; ----J- J---»««- --- m MwW»! NUMR V > M ^^-SfLCgÕS^- ^f ^V*^ W RDCÇ FFCNS ^**^^ RU BUNS RS *W^-? ]J^rM!ü!y!^^ RFRM FNNCR D BRSL prnt Prlmnt 0 VÔ US VDRS

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

I I! licito esperar que o conflito não desencadearia "O

I I! licito esperar que o conflito não desencadearia O í N X mu scçã JRNL R DE JNER QURT-FER, 14 DE UTUBR DE 1931, gjggfà 3RL0THE0 NCNL V. R ÜRWCQ EDÇÃ DE 16 PGNS - rr»r r-»,kc.,.--....- Sã ms trnqulzrs s ultms ntcs sbr stuçã crd pl cnflt sn-jpnês n Mndchur

Leia mais

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental S DRETR M. PUL FLH vnd Gms Frr, 41 Crr mm&w^^ p ^ d Mnhã Funddr EDMUND BTTENCURT HEDTR-CHEFE LUZ LBERT BH R DE JNER, SEXT-FER, 2 DE JUNH DE 1961 Chã f lnd n Frnc: 25 css smm PRS, 1 St mrts 26 frds f rsultd

Leia mais

_._^ l» ^j_^_i-m_a-mm_d-«_m_-t^_é ;_^a»»>4w*t>mmmmbmm**i*ommqimi>m*ommmttm++m»4>* , _ ju ii_mn--'r rnnnniini in *'""*...

_._^ l» ^j_^_i-m_a-mm_d-«_m_-t^_é ;_^a»»>4w*t>mmmmbmm**i*ommqimi>m*ommmttm++m»4>* , _ ju ii_mn--'r rnnnniini in *'*... ,..cy~ : :: : ; Pr prpst d prsdnt Hrbrt Hvr, Asscçã ds Bnqurs d Nv Yc um rsluçã n sntd d s crr um nsttut fm cptl d qunhnts mlhõs C dstnd dstrbur mpréstms s stblcmnts fnncrs _s. ~~ WKlfft». ffl * H _._^

Leia mais

de nuup coinwfl do pacifico

de nuup coinwfl do pacifico .... : m\ Ml B CBás n Grnds Cnvnçã Crc r MNPT H Pcmbu Cnvnçã Ncnl d MNPT SKW UM CONTKCMKNTO GRNDOSO, NFORM O LDER SNDCL PULST NELSON RUSTC MU DE f.000 PESSOS DEVERÃO PRTCPR DOS TR B.OS CRESCE MPETUOSMENTE

Leia mais

-PEDRO- MOTTA L1MA' Diretor: CONTRA 0. -- i- irr- -_ " *" I é ml

-PEDRO- MOTTA L1MA' Diretor: CONTRA 0. -- i- irr- -_  * I é ml MPULSNR MVMENT PEL PRflM GÁS RMS TÔMCS mprtnt Mnfst lnç (Mn Cnfríncl Mundl lrnhlm LRSM, 10 (gnc Nv Chn pl ntr Prs)» dlgs d numrs» píss runs nst (dd fzrm públc «u dtrmnçã d cnslr prbçã ds rms tômcs prmvr

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

i ^ffi iiiitiri r^i j_i w r " ^^v Hfl B H k*^ M_M_H -I T S JHW

i ^ffi iiiitiri r^i j_i w r  ^^v Hfl B H k*^ M_M_H -I T S JHW JRNL DE NTICIS N 1 S PUL Dmng, 7 Julh 1940 NUM 71 /*^ H ^ ^VIH_9VIH^ P9_v< ^ MDÇ, IIHINI TIUC I NCINU I ^3 ft I RU FLRENCI DE BREU, 104 - S PUL I DIRETR- FERNND MRREY fürl I I V J [ U j TKLVN Ml I MM -

Leia mais

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva Escla Básica Scdária Dr. Âgl Agst da Silva Tst d MATEMÁTIA A º A Draçã: 9 mits Març/ 3 Nm Nº T: lassificaçã O Prf. (Lís Abr) ª PARTE Para cada ma das sgits qstõs d sclha múltipla, slci a rspsta crrta d

Leia mais

fêê &*. il \iü Êfi in iii'cri'iiiiin ii.vi- i>.-ni.».-» ' -»,,,,,,-.. rolórlo Conlrnl dns Esludon» l Mlcn dian o tio lentio Mu -}.' '.

fêê &*. il \iü Êfi in iii'cri'iiiiin ii.vi- i>.-ni.».-» ' -»,,,,,,-.. rolórlo Conlrnl dns Esludon» l Mlcn dian o tio lentio Mu -}.' '. DEZ ML 6r.VtKSÍÍ _^w»l»»*>»1»,1* **, """ "^ J Du fasáln& n Vsc l; ". r. *, V», " " Mrtm Frncsc lmbm "sátc". tpnltt Assm C( n b prt d plnt vtncsln, tmbém prprd* d Vsc tstll n tmlnnct dt n» pdr "jgr" dmng.

Leia mais

i^5^^«^^rl^^i7^ TTT MPTI maiores

i^5^^«^^rl^^i7^ TTT MPTI maiores ff *»*&$*** f»?5fff 1 «f» «-# s mmm%^ -mztwm? - --^ -.t: - -. svztgsmm zm-^twmm, Dntr d pucs hrs nã hvrá ms stqus d cíé ns trr çõs R Ntró % sj - * «««««tt «m m «««*«««.««Pdrs cup p lrlécnnt I dmcrc brslr

Leia mais

31 o I >u. ,»,».#fw»fm*/»«,m#wm JWM

31 o I >u. ,»,».#fw»fm*/»«,m#wm JWM . *****#**#**»^*~»«w^*«w«jw###jw>»#jk>^^,»,».#fw»fm*/»«,m#wm JWM 31 >u tt+**f+*+*+. - JcS ; 11 g ç t^/^ 11 m^ 111 è;/^.! 1. -! ^ 1 É? l.r J 1 111 ^^ü s t^ -HfM^l,^. ^H - = llfl^^^.1 Ms^ *5

Leia mais

aes Tasso Fragoso enna Barreto

aes Tasso Fragoso enna Barreto }*< ".".f.íjvs "ft^* ^! - * *W^ SP yyp^p- fçfwmrnpm^^ mpjwffízph...,

Leia mais

de «fesüvi dade». Entretanto, diz-se no que suas caldeiras voltem a explodir, co- """*^^» ~ i_!

de «fesüvi dade». Entretanto, diz-se no que suas caldeiras voltem a explodir, co- *^^» ~ i_! :.; :!..,..*,» E PRÊtgô r? SE EfàmTMESTÀfÕS f VGÒgSS PftTfôTS PPULRES! PERG MNENTE DE SEREM ENVDS Nsss Jvns Pr Mrrr Pls nqus Crrgd mtrl bélc cm 12.500 hmns * brd, um squdr stá prnt pr zrpr qulqur mmnt

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto «"» s^ffssb. -T^T.^.tr.v-9-;>-:.T-" r 8. (HVS) - nnunc-s NÁPLES, dcsclumnt n zn dc Pcst, ns prxmds llncll, dc mu srcphg dc grn vlr ; -cllgc. urn funrár r* sculpds vrs fgurs humns dc fn Invr ntr s qus um

Leia mais

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados.

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados. wí(-wlí; : ; _J v r»--^: rr»-ítís!là>r N trcr págn: TENTR SR NVEL JU- NR U GLPE DECSV CNTR L CLBRC- NST D PSD LCL FLGRNTES D SSEBLÉ JRNL DE NTCS DrtrSuprntnnt: Dmtr Nm Hddd Drtr-rspnsvl: ndré Crr»Bnl N

Leia mais

// \ \ n a i dj*.^ ,» 1í^m_f j t i s ja. i_j_. LílililL, í-jiilobsil. frigoríficos ame

// \ \ n a i dj*.^ ,» 1í^m_f j t i s ja. i_j_. LílililL, í-jiilobsil. frigoríficos ame Rldd Insfsmávl, Ptról d mzôn IWWWWWWWWWWWWWV» ns n Chl Pmüh, «(, r. PJ. 0 prsdnt d R í--.:m.., ò.«..f l «. «.n>.. ««tr ltnfjs! : S....fl.-n-l./..» J «, j ««". í>f./*u*.

Leia mais

iss Brasil" hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1

iss Brasil hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1 r^^^^p^r^^^-»^ --mr-r«77rs- Mr?v JW ^»*V::(S^ Í!* -^wl -Vf:?x ***^***v ~* / ít VKé JlTr «- Trç-fr 28 M ÍÍ?2*J Wgg ^33 V b2f>3 y Prv ^v- Pnt duç Grnt} &g?rrt? S$ «6

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais