0 JPÃ S JUZES SLÁR MÍNM (PGN 3) (PGNS) (PGNS) (PGN 12) 4 ^^^^^^m^m^mm^ Fundr: J E DE MCED SRES ^^í--^^^ r 1^ J n xx u SBD, u DE rmrlfl" name="description"> 0 JPÃ S JUZES SLÁR MÍNM (PGN 3) (PGNS) (PGNS) (PGN 12) 4 ^^^^^^m^m^mm^ Fundr: J E DE MCED SRES ^^í--^^^ r 1^ J n xx u SBD, u DE rmrlfl">

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES"

Transcrição

1 "vs": \ 1 PSSE D MNSTR DEFES CHEGRM NVS RSES PR NTERN D FZEND _,, >0 JPÃ S JUZES SLÁR MÍNM (PGN 3) (PGNS) (PGNS) (PGN 12) 4 ^^^^^^m^m^mm^ Fundr: J E DE MCED SRES ^^í--^^^ r 1^ J n xx u SBD, u DE rmrlfl Q Drtr H0Rf^VE crvlh Jün^R «^^^J^gflTn PE JNE1B _ y, 6428?Trí D Vnt Nv â utubr Pr Cá /m J E DE MCED SRES H, trnqül m cs pm chnls sr Crr Cstr v rr-s gstsmnt d sfrrscd m qu mtrm s zlts d hnr cnj Pru pst, é ft Ms, cntrár qu frmrm cm grns brs hrrr s frsus d pltc, sr Crr Cstr stá sguríssm qu nã fnu hnr Brsl, nã submtu nnhum humlhçã ntrncnl, ná scrdtu m nnhum pnt unvrs crt qu scrvu sèu mg sr Snyr, há qus s ns, é um pqun tvumní pss], sttuí grns pntrçõs nnncrs, nfm um crf mut xf n fun, um tnt smplst n frm H, vnt qudír hrs ps su mssã, sfms hnr sr Jã hngbr dzr, m cnscênc, s stá cnvnr gu sr Crr Cstr, ns ml trçds lnhs drgds fnncst nrt-mrcn, tv rlmnt ntnçã humlhr Brsl Rptms gulmnt sr Jsé mérc cnfrmr su trntv qu crédt ps f prudc pl dvulgçã d crt ncrmnd Emprzms d msm frm cs muts snrs hpr-snsvs r guh nccn] numrrm s cncds, s xgrçs mntrs cnfds n sbf pstlr xmnsír d Fznd Qum pr ntrprtr m prmr mã s ds lts scrrgls d crt r, sm dúvd, su stntár Entrtnt qu s sb sr Snyr é qu nã s prcbu nd dss Nã lvu ml s lgçõs rcrmnçõs su mg, cm qum cntnuu mntn xclnts rlçõs mlz ssm, pl ft sus cnsqüêncs, ps vr u nm utr nm stntár cumnt n vslumbrrm mnr frc mprcçã mu- ;cs qu s ns ps rrncu lágrms chf sclst, n trbun d Câmr sr Jsé mérc, pr utr l, vu n cr "crédt um rzz crédt ps Brsl", "só grtv urbun snr nrstn, pr sr prudc pl dvulgçã ss cumnt" r, há qus s ns ss cumnt f rptd, mnt dvulg Em prmr lugr, há s ns, ns mãs qu r stn Dps mnd cmpr n mprns Ncnl, qu nã é cxs ncurcds nd dnt, splh pls cmssõs prlmntrs, pr puts snrs, pr mgs nr^gs drfr "Dsp" fz-lh ntnsv dstrbuç ssm, rhzu-s cndçã qu sr Jsé mérc ntu pr qu crt rrunss crédt brsl Ps nc rrunu cs nnhum, vst qu í crjcdlssm h qus s ns nss crédt nã smrcu nss lng prz, cntrár, stá tru íífcn, cm s vu n mvmnt cnfnç b-vnt gvrn s prtculrs, pr csã d rcnt vgm sr gnrl Dutr s Ests Uns Nnhum smnt pr sr ms ráp ctgórc Prtnu lustr sr Jã Mngbr qu cumnf é humlhnt Rspn Snyr, qum r drg, pr su quscênc, qu cumnt é x ssguru Jsé mérc qu cumnt rrunu nss crédt, rspnm s própns mrcns, cs ns ps, qu nss ps lhs mrc, ms qu nunc, crédt cnfnç Cníu ss, crt sr Crr Csfr fcrá ns ns d nss mxórd pltc cm cumnt Pz, pns Prpgnd Flm chsn, Bvn Schumn Sbr nsr Glp Vshnsky PRS, 10 (Pr R H Shckfrd, crrspnnt d UP) mnstr ds Rlçõs Extrrs d Rúss, ndr Vlshlnskl, prsntu, nsprdmnt, um prpst pr stblcr um trt pz cm lmnh, qunt nts,, sm cntr cm s ms clgs, frncu ntc â mprns, nts msm trmnr sssã, prm, s chnclrs brtnc frncês scrtr Est nrt-mrcn rplrm dssnhsmnt, qu qulfcrm mr prpgnd svétc FL CHESN scrtr Est Dn chsn clru txtumnt: "Fç mnhs s plvrs um clbrd Hllywd: "Nã tnh nd cm ss" Entrtnt, chnclr frnc&s fln um lngugm ms cplmtlc clru: " prpst Vshnsky trt Empsmnt cultr ft qu frm bnns s sfrçs pr slucnr prblm lmã", mnstr ds Rlçõs Extrrs d nglrr, Ernst Bvn crscntu qu ttu svétc p r3 cm lmnh, tnh mut c "frs trágc" s três pr-usrnrr qu n prpst fss p»ss~d s s lgs pr stu xrm ssnt u nã tnhm ttnçõs lbrr rspt d mrsm PRPST PRS, (Pr Kngsburs Smth, NS) Rúss prsntu h, fnlmnt, su spr prt pz pr lmnh, dspn sbr vcuçã tds " (Cnclu n 8 pã í ; Nã Cmntm Crt Mr Jhn Snyr s Funcnárs Wshngtn Cnsrm-n "Crrspnnc Prvd" WSHNGTN, 10 (NS) s funclhrls gvrn mmmmm&kmmà BUENS RES s Ests Uns s ngrm fzr cmntárs s- mpnnt nv scl brslr "lmrnt ^ : : Sldnh d Cm" chg Purt br crt scrt pl mlnstr d Fznd Brsl, ^:í:>,: -::-v:\-:r::>;:v>-:-x^ Nuv, prcnt Punt rns (Chl), ps um vgm rr â mun, lvn br 59 sr Pdr Crr Cstr, MB^Es^P^^^^^SMãB^^ff^ gurd-mrnhs Ft UP-CME-DC, v ér) scrtr Tsur s Es ts Unlst sr Jhn Snyr» pdn um mpréstm dólrs "B0QUÍRR0T0, USENTE SNYDER NRCSST, BSSNST, Jhn Snyr s ncntr ír Wshngtn s funcnrs Dprtmnt LDN DE PEMBÃ E CLDER, CUPM" Tsur xplcm qu nâ pm fzr cmntár pr s UM FURS DSCURS D S R, BENEDT VL? RES, trtr crrspndênc "crátr RESPNDEND, N CÂMR, SENDR prv" JSÉ MÉRC Em utrs fnts fcs s En rspst snr Jsé mérc (UDN, Príb), put Bndt frm, sm mbrc, qu Vldrs (PSD, Mns) prrcun cu ntm n Câmr um ntrssnt dscurs, pd r mns pá qu, pl su ptrsc, trnscr vms sgur, h ntgr: dólrs SR BENEDT VLDRES (Mvmnt grl tnçã Lê sgunt! crscnt-s qu crt f dscurs) Sr prsnt, cup st trbun cm tmsfr plítc t?d scrt há ms um n sturd d rtud prt d lá ds lbndcs Mnr! qu m cnsqüênc nã p Em mbnt tf drmtz td prcuçã é puc pr ns trrms -sc sr cnsrd cm rprsntn s ncssds tus ns trnsfrmrms tm bm m gnts sntgrçã, Brsl S BQURRTS E S SLENCSS psr s spchs R s hmns, sr prsnt, m prmr grup Hmm ntlgnt srá cult, gst lvr cm qu V Exc s- Crr Cstr prsntu lnt mnstrçã qu Jnr, nuncn qu cbm, n su mr prt, m dus ctgrs: s bqurrts s qu gurdm áur hrs dfícs d Pátr Enrvg vl", m Wshngtn sltr su vz cnr ns trrá " su mssã m -crátr Esplrdã" r- SR BENEDT VLDrct d prudênc cnt cnsg msm,, snrl lngu xst mprssã RES grç qu crdtm s V Exc ns ms vrs prsnt Dutr nã ctrá prmrs qu smpátc xpcttv (rs) ss rnunc qü vrb mnstr pr ssm mtrlzr é tu, rrs mntnhs, grgs Cstum bfcr-m sr J cnfun s águs Tôm B trlc pl nflz tt céus plns vstr Wsh- s sguns qu slnc é snl suprm d sábr! Ns fss hstórcs d pltc brslr, sss tps s snhm tã níts qu dá gst bsrv-ls S uns sâ dmrs, s utrs sâ cns grnglm, nã rr, rnspt pv sr Jsé mérc p sr cnsr cm prd!»- UNFCD DE 0 PSD DE SÃ PUL PR NTERVENÇÃ D SR J C DE M- CED SRES - CNSLDD L- NC NT-DEMR TD-! S PUL, 10 (D C) mbxr Mc Srs chgr SS Pul f clntlfl qu lnç s cnc prts stv prlclltn, srn crsscusncls ds númrs trts ntr várs lírs Dps cnfrncr cm qus ts ls mbxr Mc Srs runu m um lmç, m su rsdênc à ru S Luz, vc-gvrnr Nvl!) Júnr, put vn lvm, m xrcíc n prsdênc PSD ts s lírs ubllrs PSD, UDN, PR, PTB putc- Lurr Júnr, prsldsnt Prt Rprsntçã Ppulr runls f crdllssm ts cnsrm nvmnt cnsldd lnç s cnc Prts cntr sr mr Brrs UNFCÇÃ D PRTD SR PLN LEMS - V xc nã s ch ms nrcsst qu sr Jsé mr:? SR BENEDT VL- DRES E um pnt vst v xc Entrtnt, u m cnsr clc n sgun grup, s msts E ps scut mbvc trn^s pssrd slt Ds urutu mtdrs squv, té rpng brulhnt slrt ms lv m, prm, gur SR JSÉ BNFÁC V xc f Jrdm Zlógc? (Rs), SR BENEDT VL- DRES Nã uv prt v xc Qur rptl? SR JSÉ BNFÁC V xc stá pssn m rvst qus tds s spctü vs brslrs SR BENEDT VL- DRES Pr nqunt, fl m dus: n rpng nt> urutu Pss ntrr n Jr-! dm Zlógc, s v xl dc- ; sr (Jls) SR PRESDENTE - í tnçã 1 Pç âs nbrs puts qu ná ntrrm- pun crr sm prv l-! cnç s xc SR BENEDT VL- DRES»» ms lv m- ; prém, gur brv, pssrl slnc SR JSÉ" BNFÁC Vê v xc qu u tnh ; rzá su cnddtur m 1937 Vlvm cs ns, m 1945 tm prt slnt, nã pns n lnçmnt s cnddturs á (Cnclu n 8 gtn ntr um mès Pr crt, nm Embxd d Brsl nm Dprtmrnt Est tém nfrmçõs - (Cnclu n 8 S PUL, 10 (DC) vc-w-sítí^nts PSD, d fl ds crtér, d lvnd d stupz Prvts tm s v sm put Jvn lvm, prum épc cnfus, d xstênc ncnl trd SR BENEDT VLmbxr Mc Srs snt m xrcíc, s puts prtncnts "Grup gr d DRES rfr m- í grn sr Crr Cstr strá rn à st tnt cptl Embr PHMX, rqustrçã rzn lgum Um mtv "fr-wsfrnsbr um fst d drçã Prt lustr ulst lg mrnh várs mmbrs d s nv", xct sr rup s dssmuls cm s sncrs n C-1 bc frmnd bçcír Ms qusm vu mlhr m ru f sr plms strugm, sfn bnh S cntc tp - frncês dá Pnny Krnsku um sbr :ptrnc:nl cntrr, Ft UP-\CME-DC v ér) gr-rl Dutrc, cmçn pr qnhr fmp n prblt pl chm "Grup chcr Sã P^ f vs- Cmssã Excutv PSD bs ss á n trrl- ( s prsnts cnvrsrm r s»s!m í m 1937 ssm ; rr ds su sucssã; sgun, pr nfrqucr s s nv", cm qum cnfrnu sbr s dfrnts prtlms qu stã nrçcuprc óç gr PVW9 m 1945 ssm stá sn rrcz, vncn népc sus rprsnínts; cnclun pr frtlcr su CS ÊXTS NF2LZES lngmnt N d sgunt, mbxr M drgnts PSD udcs prpóst D c Srs cnfr^ncu crn SENDR Cn rsrh Ncnl c rrcvr cm s frçs ltrs um prblm g vc-gvrnr Sgurs Nvll Vd Ju N síd d rsdênc m- SR PLN LEMS - V vurcrnnt ds urns r, qum dz gvrnrs nr, Sucursl várs n nrórs R Jnr bxr uvms s Esdrr; dz s vrdrs xpnts st "Pr um u-! Evcl dá lcnç V R pr um BRNC, l» PSD H rlzu-s n r trz prócêr pfsdft qu prt? DRETRES: lc tnt" Dutr stá ms qu nunc snt n su cmnh, qu é fzr um sucssr, tr 29 u- qu? Mc Srs cnsgur: RES Cc^ mut hr^ Dr Ersm Txr dô x-ntrvntr nd st vz mbxs! SR BENJÈDT VLD- Dr Jsé Mr um Whtkèr grn lmç, m cmprcrm c! ssunt sr Nvll: l cm flcd hrmnzr s! SR PLN LEMS Dr J ubr rc cá Jüsr 6 sr GzszZ Vdcül 1 C Mc Srs d ürs srups 1 dscurs V Ssc xc-; JL pág) pâg) : -m sm -- Y\"\ J- íf Y

2 ! m! S _t?^ Bffc mu rv-l" R Jnr, Sáb, 11 Junb 1S49 ~~~ : ~\- -_Z " Y ^MK CÂMR ) 1JM>\ NTERNDDÈ DE Ml-HfcNH "l D C crnst prlmntr Pr_ut-ns um" mg - prgunt-ns Tds sss rstrçõs, prém, sã rm mrl, -p hmm publc gm xr- rr sf-suó, ps nnguém mlhr ncu qu êl hsm pr rspnr su prpr prgunt s xst, m fc d ÇnsT tótdc, v mstrr-s cutls dscrt r m crátr ntrn, crg mmst c - mnstr ütüçd, fgur ntrn qu rtz Cudsmnt nctv tvcõ- Sus prs, ntrtnt, s cs ms s usu cm tnt frqüênc, n Est Nv d ul s vlt fl gr, prpóst d qulqur mnstr ftv, nd qu Ü-S-u-çã sr Crr Cstr pl sr xrç crg pns pr lguns ds Enqunt xrc, srá um mnstr cm s Gulhrm d Slvr utrs cm s msm, drts s msms MNSTRS NTERNS Sn-bmds ntrnd n é ps um cláusul tv, é um cláusul dvrbs pér-unt vm clhr, ps sssã d Câmr nã frcu grn mrgm - qu ft mc xrcc ggg c-, Snt Nã stá n Cnsttuçã nm n l stá n Huv dscurs sr Bndt dspsçã sprt, n «nmus m qux Vldrs, m rspst sr Jsé mérc é s cnsrr crcunstnc qu f ÍSÍ ct cnvt rstrçõs qu ss prmr vz qu lr snr cupu ntrn s mpnh vluntnmn srã trb-n ps qu s ltrs sclhs prtnt, ás rstrçõs bm-sns cr Lu lmnc "Espã" sgrrm scrtr trísupns mn- mut b quld Pr ss qu nss csnl cnsulnt _ vgár _ cnsultr sbr - pdr-nss nsn, su bt cm lustr «nr pl Pr tm nts s crctrístcs um nã chgrá c-l-_ dfrnt, qun s psmc Utr, -sm0>tmp qu - cldr xmnr psslmnt ssunt br um vnt-prmr stl rg FLT DE TEMP nlst nv scrtr Vldrs Dxms, ps, sr Bndt Vldrs, _m su mnstrçã, xmnms p gunt nss mg Mnstr ntrn, xst Wí Qur-ns prcr qu n, pl mns _ lls um ttulr ftv d pst Nmgum p sr nm "mnstr ntnn d u B ntrnd nã, ps um CnSóãb qu ft, drtmnt, xrcíc "rg, lmtn-lh cmptênc rs E um cndçã subtv, qu rsuu uncmnt ds ntnçõs prsnt d RíSnt "nmr qum cmpt munps mnstrs Est" (Cnsttuçã, T_7 n ÍD P, sm dúvd lgum, cnflcnár^u cnvt à cláusul ntnmd Qu qur rss dzr? Qu nã cnvd cm ns d-fnl- ms pl cntrr, pr xrcr Prvsrmnt crg_ nqunt s cnvrsçõs plítcs prssgurã sm tnt cnv çut-s ncntr sluçã s- ^l su cláusul p_ mdfcr rspst ^SdS n csp ^ ctçã, ^^n- Í_1^SSS^fg; S nã mprnrá rfrms, nm tm- T nctv mudnçs rum qu ps-, n cssívl, sus prfssr Jsé Edu- r n Mnstér m snt^u d Fnsc, Bl Hrznt: "Dst Sm cmprmtr -""" ; ~sr n0m vz, ttulr ftv, qun vr sr l nã tv tmp splhr cntlvz nã prv; n qur, mntr ÃSSE1VÍCLÉ1 FLUMNENSE prvtrms spç qu nd ns rst pr rgstr um cntcmnt^ sr Pdr Pmr, n su hr hbtul, qu - W às 6, cmbtu ^JJl>nFZ çã d Fundçã Brsl Cntrl Vl d Lzn pls bns mtvs E cqu cpmdr 11" s crscntu lgums cnsrçõs ps ms nts -br utrs P^^J^ br prt msm, nd qu stvss Sgr mrs rtfcçõs ltr -mprná qu prtund s cncrdr cm put cmunst é um przr tfv pr "xcssvmnt rrssm" Er vêr-s sr Edur Duvvr utr um prcr, sbr Vl d mzn qu é um xclnt cmplt mngrf, prvr, cm cbç, lgums frmtvs sr Pdr Pmr Explcçã pr fnômn, u tlvz mr cncdênc, ft é qu prt r s r- 4 pr cu d-cus-fu sr, Pdr Pmr n s hv nscrt flt rrs qu _ ultm hr, rslvu flr N s n prpr - é qu dmtms - sucu^ nu lustr hmm publc, hbtulmnt mns clr n xprssã, dz crt vz qu lh í ncntr pnsmnt Um- Cmbtd Prbçã Ds Êmbrq-^ Cf é cv ml-tr Prlngr Lcnç Frçã v pl Sr mcr rrng Numr - P CDrüvs Flumnnss Lrt ^ nuu _pr-n Vtçã d rm D sr mllcr Prlngr íz ntm, um vmnt pl Gvrn Frl n snt d nulr prbçã s m- trqus cfé pr s- fcrngr stblcd pr mês crnt Dps k-- \ mnr stuçã Est_c" d R m fc d prbçã m, Tgr, clrn qu s cns- quncls srm s_6trss nv s prdutrs flumnnss, rr lu um_ crt sr Mr Mntr Bsts, n qul r xpst stuçã s zntrs pduns sr mllcr Prlngr ncrru sus cnsrçõs qu rm lugr prts rprsntnts tds s bncds, fzn l d lvr cncrrnc cnnn ctml drgd, qu cnsru cus prncpl c dflrll stuçã cnômc m (u s ncntr pís DR MURÍC NSLUSKY CLNC CR-RC5ÍC E PRÓTESE DENTR tn-s tmbém, crnçs EDF CRC, 3" nd Sl Tl Sgunds Qurts Sxts frs LCENÇ put rln Rdrgus ntfcu, sgur, um rqurmnt drg scrtr Su, prguntn s mtvs prqu nã tnh s cncdd um lcnç pr trtmnt su fun nr Crls Grc, rqu- rd há ms s ns FEE-ERÇ DE CPERTVS! Nã hvn numr pr _ vtçã d rm D, prsnt Suz pssu à ltur s rqurmnts u s nctrm sbr Ms sr Jsé Luz Erthl, ustlfcu, ntã, um rqurmnt su utr, pdlrj um vt rgz pl nstlç-, m Ntró, d Frçã ds Cprtvs Cnsum Est R CRT Tv lugr, m sgud, s bts sbr crt c sr Crr Cstr mtív s pl rqurmnt prsnt n véspr, pdn um vt rprvçã s trms d msm Flrm várs rrfs, ms rqurmnt nã pô sr prv pr flt numr sr Vscncls Trrs f n ultm rr d sss tn s rfr - stuçã dc bnn m qu s ncntr l _ f - - n_^ -"!:_; LS _ r _, - fc üsjí MUNCPL móvl Pr sscçã M- ntd Sã Crstóvã Durnt sssã, ntm d Câmr Muncpl, f dscut ms um vz d pd nfrmçõs s snt D rm D írm xmnds pns, dus mtérs, prmr cn um móvl à sscçã Mtrnd ssstênc à níânc S Crstóvã, sgund uxln Club Muncpl cm qunhnts ml cruzrs DÁR CRC RÊSFNDE 0 SR BENEDT VD- HES Ó SENDR JSÉ MÉRC utrs rr d Sssã tí-tm - Mtér Vtd s sssõs d Câmr,- durnt td st smn, frm gttlssms, trvn-s lngá bts nturz p tc ntm, ultm d smn flu put Bndt Vldrs rspnn dst curs sr Jsé mérc, ft prft sbr trnsfrênc há ds n Sn funcnárs Cnnu- rprsntnt sr Murl Lvrr,, mnr, s tqus dqul hmm publc s PS D, lu um crculr qu "prpósts sr prft Dstrt Frl, drgd s chfs cnclrs gvrn, ustmnt n lmr s bts rprtçõs, prbn ntrd s vrrs ns lcs lc prblm d sucssã" -s srvçs muncps r- -lr dss nã crdtr sr REQUERMENTS DE cumnt utr prft, rzã prqu frmulu um pd nfrmçõs ns- SEND r r-sss5?»- «rs,"-" " PESR nc s trblhs, prm f ss-nlflc cm dscussã vtçã três rqurmnts psr pl mrt s srs Bzrr Ml ndustrl nrstn, 6-- nrl Sbstã Bg Brrs Mnl Srfm Nv Rgulmntçã Pr Dstrbucã Ds 10% mpst Rnd S RDRES nts sr Bndt Vldrs cupu trbun, flrm s srs Wlsn Pnh, Cmps Vrg Crpry Frnc N rm D, sbr lguns s prts m cls- us, cuprm trbun : puts Clh Rdrgus, p-rts Cstr, Plín Cvlcnt Pdr Pmr S VTÇÕES Frm prvs s sgu-- ts prts: N 311, utr n rgstr cntrt clbr ntr Mnstér d Educçã Su írm p-nmbr S mprtr Exprtr Pn-mrlcn Brslr, pr frncmnt mtér! á Escl Técnc Ncnl (D Cmssã Tmd Cnts (D-S-Ussã ncl) N , utrzn Trbunl Cnts rgstrr trm dtv cnrt0 clbr ntr Mnstér d Educçã Su «Hln nf-pff, pr smpnh ds funçõs técnc spclz m Fr-tçá Sc Psclg Educcnl (D Cmssã Tmd Cnts) (Dscussã ncl) N 313, 1949 mntn csí Trbunl Cnts qu rusu rgstr u1 trt clbr ntr Mnstér ^ ^ d ^ Gurr ^ ^ _ Cngrg Prrmnt Ult SÓ Vz Prt El- çã ds rmãs Mssnárs d E Em Vrtu Ds Slctçõs Ds" " pr >-"" prstçã srvç dc nfr Prfts ntrr mgm ns Hspts MÜtrH sssã ntm bru prt m vrtu ds Durnt Evndr V- rclmçõs rclhds s prçã Brslr Muncps Sn,, sr n PST Mrnhã, prsntu um prt l, dn nv rgulmntçã à, dstrbuçâ d ct z pr NECKLG D NDUScnt mpst rnd, s TRL BEZERR DE muncps ntrr d MEL D Cms ã Tmd C-nts) (Dscussã ncl) N 322, 1949, mntn csã d0 Trbunl Cnt qu rcusu rgstr cntrt clbr ntr Mnstér d Mnh sr Jqum, Durt lmd, rtttv rrndmnt pr pr gnc d Cptn s Prts Est Prá m Sntrém (D Cmssã Tmd Cnts) íblscussrl ncl) Unvrsd d B; tn prcr d Cmssã Fnncs cm substtutv prut mnd ém dscussã tnl N- 3C Tütrzn brtur pl Mnstér d Vçã c brs Públcs crédt spcl s mlhõs stcnts ml cruz--;- rs (Cr$ U p tnr às spss cns,- truçã ds pnts sbr r M Pnt r s Bs n Est Gfcz, n rv tbrlând-cubá Pr, Rvár Ncnl N 271 _ròvn cntrt rrndmnt clbr ntr Drtr Rgnl s Crrs Tlégrfs Cmpnh Edtr Mrcntl d Bf, pr nstlçã nc Pstl-Tlgráfc (D Cmssã Tmd Cnts) N 785-, 1948 sntn drts lfngárs f nv prtçã máqun mprtr-! d pr cmbt à prg d lvur: tn prcrs cm substtutv, d Cmssã grcultur cntrárs dps Cmssõs ndústr Cmrc Fnnçs N 278, 1949, cncn snçã drts mprtcã mpst cnsum - r três lv-r-r-s ndrtdrs pl frm Bth <5- C (Lnn) Ltd N cnc-- n snçã drts í mprtçã ms tx->s dunrs pr dus mpns snts Substtutv d3 Çnvssã Fnnçs) N cnv"á) prrrgr pr ms : um n prz stblc " n 3 rt 29 d L n 43, 15 nvmbr 194S u dspõ sbr pgmnt vncmnt, rmunrçã ru snr pssl cvl míltr d Unã; cm prcrs fvrávs d-s CnVssõs r1! cr cm Cnsttuçã prt l ltr substnclmnt l n 305 sr tn Bzrr Ml, gnnçs ndustrl prnmbucn, Sgurnç Ncnl F- 18 ulh 1948 r flc, tv su mmór N , cncn qu vm hmngd pr dscurss prrgulmntn snçã drts mprtçã cnsum pr s d5^1^; -r_s pls srs plnl S- Estblc, pr xmpl ct ls smr Góls, PSD N trmlnn lvntmnt cndustrs Runds Ll Snts mtrs mprts pls n- z pr cnt s pg um só vz n sgun smstr n pr qu _ Prnmbuc lgs, rspctvmnt, Mrcns Flh Slg Flh, PTB, s qulqur futur mdíf çs) (nscrt, m Put sr s cnômc pís, cm b S (D Cmssã Fnr- srá nscrt n rçmnt rubrc spcl pctv_-nt -nt Sã Pul gúch, rs- cçã trbutr dn u trás prvncs; cm Wllnrth Brndã) muncp Prt, pl pr uxl urgnt sntu mtér, clru N dscur-; cm qu pr- N , nmscã Cmssã Espcl pr prccntrr d Cmssã F RDEM D D fgurrm prcr à rvsã Códg! N rm D nnçs _r Evndr Vn qu l Cntnbld->; cm prrr dus mtérs, mbs vltn N , utr:- fvrávl d Cmssã Fnnçs gvrn às cmssõs, m vrtu c n brtur, pl Mnstér d Educrã, crdt mnds rcbd n plnr CrS m fvr d r»p<_r-«-v«pr-»m C»m D MÉXC Rfrm-s s prt vns d Câmr, cncn Mrtlm fns Suz; c"- Prs d Rpublc Fundçã Pró-Mnumnt nugur-s Cngrss Pn- snçã drts mprtçã pr mquns cssá Educçã Cultur rcbu, ntm, n Plác prcr fvrávl d Cms- prsnt d Rpublc rrcn Prpgnd srs mprts pl frm prcr, cm substtutv, d Ctt, pr spch, brglr rmn Trmwsky, ndustr Btnt rtfts Cnstruçã Lmtd, N trns- mnls^ d rnáutc, m Cml-sã Fn_nçs lvrus lvr (Espcl pr v ér) qu dspõ sbr rgnzçã nsttut Brslr ms s Escls ntlg Jsé Lm Câmr, chf frmn m nsttuts utôn- cnfrênc, gnrl ntôn Ggrgl Esttístc d Fculd Mdcn d Plc st cptl TRBLH NS CMSSÕES ^^^ U Cngrcssc>/nmnc prprtrls PST^^ B-sl cm prt rgnz- SríS n nrs prtmnt Ht r cm Méxc Cn n «- -!, rcsr0 tm t s sus tss Dl Pr, um spéc Qu, d_ ^ ^ tndlnh m» pst n cn- u s lcgcâ tr d cd Méxc m, ^Ê^rfcd0 unssn mqu frm dscutds s bsc t Cngrss d fundçã d- rvllhsmnt bm Unã Pnmrlcn Prpgnd tvms bnqut l bnqut pl sssã Cnsütuçã Justç, tn Est d h á bm ch Runu-s Cmssã brtur crtm, á cm tds s lgçõs u sm d trmnu cm nss vs- sr» Hrms Lm, fvrávl- nugurçã Cngrss, n- s prv ur prcr du urugu brs!llr, mrcn, t á Embxd Brsl cmpnhs d Cmrcl mnt um substtuüv d Cmssã Fnnçs, rfrnt mxcn um tlgrm d rgntn, utr d cubn, lcs Mnnç Lm, cm prt qu fclz Fculd Ncnl Cêncs dn-s cm cr cm um "ccktll" n grn órgã Ecnômcs, ncrprn- - tn qu fss rslv n» mxcn mprns qu é Unvrsd Brsl! "Ntcs" qu pssu um Tmbém f prv um prcr sr Lmr Bttn Cngrss mrnssm mqun rttv muru_->-»-- «-» lc-w-s , slã prncpl rcpcp grn htl stá nf- qu mprm qutr crs clru fvrávl ntprt, um- vz tr 200 ml xm cmpnh mnsgm t cm s bnrs s pbs mrcns ntr s qul ncrrrms st rgstr sbrvô trrtór n- plrs p" hr gvrn, fnn s cndçõs nss vrlvr pndã s sgun d Cngrss cnl stblcn psslbld prbçã stc, fzn-ns éíttm- pnmrcn Prpgnd vôs cr mçã rgulh Só qurmfls ctr pr qu vcês m crátr prmnnt u tmprár, msm pr rn- - st sr brslr 100% lngtvm s nms ds dus s- P Brsl Um bnd ts0c^rr6s quc tm luns mr vs vdr-mnt hbltds cv n hll um rqustr ch _ rt d rlzçã Dspõ nd qu s rnv lustrv lmç tcn strngrs, cmrcs, rrrl u públcs, smnt p- st gr_ br prxm- -z m nun, lgums mu- çá ntr Brsl Méxc f rã sbrvr trrtór scs nfss nts píss prsnts, s- s brslrs sã prcurs ^(^^t, Ncnl Prpgn tc rstnt; s mxcns d Mxc0 _ ssclç ns rm pd qu fl- Dr Mr Pchc Brslr Prpgnd mnhã, cntr v<s cm0 crru trcr d ms m prtuguês, lngu qu Rsdênc: Tl ls chm mrvlhs T s cnhcm nss trr Cngrss MÉDC-PRTER Cnsultór: Ru Jé» nss musc mnfstm Rs 525 Tl: _ vnt rm R Dps bnqut, sln Sgunds, Qu-ts Sxtsfrs, ds 10 âs 12 hrs DR NEWTN cm ms 200 psss, ps- Trçs Qunts Sábs -ms sl0 sssã t l ds 15 s 18 hrs ntl B-sl prmu pl su cndut rt nss prs nt Mr Nlví tv um rçs mul flz qu ntuss mu ts s p-snts Br sl prpôs sclh scrtr grl qu í ct c Brsl f scn"h pr nrslnc d sssã nugur: \ \ s bts crdt qu s st um» ns pucs vzs rn qu Br- -_-_-- t C_-rr_-5 _- PTSCH Pdtr Hpt- rum Brnrs) MEDCN E HGENE NFNTL Drmnt ds 15 às 18 hs P Mht Gndh 2 (Ed n) - 10" nd S «Tls : Cns : : Hsp CRÇÃ DE ESCLS DE ENSN GRÍCL EM TRÊS ESTDS DUTR JSÉ DE LBUQUERQUE Mmbr ftv d Scld Sxlgl Prs DENÇS SEXUS D HMEM Pu Rírl-, 38 D 1 8 ncnl pls rts stnds^ tráfg ntrncnl m Fnlmnt sr Hrms L- RVS Ü bstc- mnt Águ, n Brr N, S Fátm m rfrmu su pnt rt vst fvrávl prt rfrnt rstblcmnt dspsçõs s rts 1594 _ 1612 Códg Cvl Em prcr, qu í prv, rltr mnfstu-s cntrrmnt um mnd sr lmr Blr, n snt srm utlzs n snvlvmnt ds bbltcs s -stblcmnts suprrs nsn s Ests u Dstrt Frl, s bns cnsrs nsufcnts pr crçâ nsttuts unvrstávs CMSSÃ DE GRCUL- TUB F prv um prcr sr Vr Rzn, cnsubstnc ns prts ns 144% , rfrnts _ ; crçã scls nsn grícl ns Ests Prá R Grn Nrt Gz N rfr prcr rltr sugr lgums mnds Dntdurs mrns CMSSÃ DE SUDE PUBLC F prv uns prcr dc sr Bsts ttvrs mndn fss uvd Cmssã Cnsttuçã Justç sbr prt qu dspõ sbr ssstnc médc hsptlr á trblhr rurl «sus pnnts C~ mrrs << uãlrr N 3 dè Fátm ntr-r prft0 Mns d M"- mmrl slctn mlr gu lc-s- d» «z,uc» " mnt ls nã s t«: "" - Explc 0 mmrl, nclunc- m um rtístc álbum nm ngm c^l l " Muncpl <u nccsm->" Ç um rvsã n b-^:--" - gu Bür N - - f m- s vnc -d dl- msl pr hv Prf"-H) l-<:-ll s plns -g -nstru-» qu«rprtkã r-sípnà "-" ntã prtncnt á _<m"- çà frl rvus s pu" bstcmnt E <u "» t-0 pr c^nstru-õs c gbrt mx- " " P- t- f ms t-d" à «í"--» c" _rncl_ nbtcô _ --» «? frl, rvs s J «" 8 9 -_rs cbrn " s dfícs um ár íí",1-"- 80"«"rl lt 0n lçá nã tm sp«rn<;_» bf_r suprm sutcvn- m«ns qu," "- prft rvsã nw^s-r MERCN Brldgc, crs cnsrts ntdurs m 90 mnuts DR RCH, v Mrchl Flrn 219 Sbr Tl ru Lps Sus, 1 Tl (Prç d Bnr)

3 :! - DR CRC R Jnr, Sáb, 11 Junh 1949 T DEMSSà DÒ SR CR 3 NMED Cntrbn Pnhã Pr rgntn Mrt d ndustr Cmpns MS ESTRDS PR ZN "M- DEÍRS^R" DEVEMS DEFENDER CMÉRC CM RGENTN ft-1 ^H _B_SS _rp^m^-_- > " CHPECó, m (D Vcnt Rdrgus, nv spcl DR CRC) sr lcs Zndvll é um brslr rgm tln hà lguns ns stblc m Sã Tm, prvnc Cmnts, n rgntn l chf frm Zndvll, Hns, stblcd n cll Dr P Brtrán UT 118 y 147, cm pst "mrs, mchmbrs y cplls" "srrr tcuá" Cm sus rmãbs, tmbém, é snhr pnhrls nst muncíp srrrs RGENTN, NSS FRE- GUES DE MDERS Em su últm stdqu, ngócs, m lcs Zndvll, cm trtm s mrrs, tv bm gst runr m su bl prprd s sus mgs pr um xclnt churrsc rz, cbrt vlh, rg cm "pur cn" gnrs vnh st ctrnns Est rpórtr f dstngu cm um cnvt pr "cmd crl", ns qu nã pru pr uv-l sbr nss cmrc mrs cm rgntn; ssm f, qu, ntr srvs um rmtc nt mrg, qu qun m vz tmbém tmávms, pr mur scndl nã mns stsfçã s rcunstnts, cntnts cm rápd dptçã rnlst crc s hábts cstums rgns, nqurms m lcs ;lvll Dss-ns êl : Rpublc rgntn - tulmnt mlhr clnt mrs Brsl Pl cplmnt pnh, ntr s ssêncs l, nss cdr Crc 80 prcnt cnvm lítrn m rs nqul pís mg cbrt pls xprtçõs br sl (rs Cs rgntns mprgm pnh cdr m struturs c cmnt rm, cxs p r mblg3_m, brturs (pr \_s nls), css préfbrl L-ds mvs CNSFQUENC D GUERR crscntu ps sr lcs Zndvll: nts d gurr rgn tlr rmprv mr s Est_s Uns, á Fnlând, á Pusl á tál Chl, s-mpr m vultss quntld s Ns Ests Uns dqur pnh ds vrds "T" "Sprus" "gn"; n t l< n^l (ngur, pr m,rcn>: > Brsl g lruv mfcu crn cá tmbém pr mvs, m círs qu frm substtuíds pr um ssênc rcnl r -tn, mns mbuí, qu rntnus mprtr, m p qun st rs prm cm ntr, rrrnt Sbrvn gurr, cssn r-v--í pssu Br [ lrnccr us qu x c"r?lvsmnt -!!l"-s á r-n Un- r ru nts d cnf, grã n5 r pssívl, pr u s Estrs Tn-s su prl mrc -ltn m sbr _rs bm ms brts qu s ESTRDS brslrs Cnqustms, -_ _L=-, prç rg: ntn, mrc qu vms prsrvr, ícüâdç J_ -" : lt, um f l r st "rucár ngustfl", rqu z ntv; l, um srrr m pn "hntrlnd" ctrnns nss cmrc xtrr cm rfr pís S CMPENSDS prpóst s cmpnss brslrs, dss sr Zndvll: - cmpns ("trcl"), tm grn ctçã n rgntn, sn su xprtçã, nst mmnt, qus nul LBERÇà DS EXPRT- ÇÕES DE TRS DE PNH S Rspnn, fnlmnt, ultm prgunt frmuld pl rpórtr sbr lbr çã ds xprtçõs rlç pnh, clru-ns sr lcs Zndvll prpóst 0 prt m curs n Câmr s Dputs: Cs ss prt pss n Prlmnt s rcn pl prsnt d Rpublc, mult rá prudcr s srrrs ndustr cmpnsds, "mtn-" msm ESTRDS PR ZN MDERER Vms ms um vz frmulr, u rtrr, um npl gvrn "brrg vr" Dprtmnt Estdul c Estrds Rdgm, á ft ntrrmnt pl qu n cntm nnhum rstrçã à pltc rvár s rspnsvls plcs stns dmrvl Est Sn1 Ctln, msm prqu, cm rvs st und d Fdrç clc-s m prmr lugr sbrpun Sã Pul, nclu slv, qu stá m 2 lugr, ntr s Ests qu rvm sgnr pl mns 5% sus rcts pr cr_sruçã strds, cm trmn l n Vl-48, xcluds s rnds ncuítrís, Snt Ct-n cm 1948 ds pnu, pr ss, Cr$ m strds, sgnn 16% sbr s spss tts pr ss ím Sá Ful, rrcdn lgums vzs ms qu Sn^ Ctn n, pns 2,27% sbr s s prs tls, gstn m r vçá bgtl C$ ,00 Ft st rs slv m luvr s ctrlnn ss, pds mlhr lmd t ds strds studs pr pdmnt m t t d Est s css ntr ltrl plnlt Pr qu trfg, sb qus qur cndçõs tmp, s pssívl Pr qu s cm! ryõs ná fqum rts ns strds, cm qulqur chuvs c, u usm clnstnmnt crrnts trçã Pr qu um "p" únc vcul cpz rdr sbr pls-í scr-gdç sus r vs qun chv pss r dr cm ms 33 qulm trs hrárs, vlcd m d qu prmt snvlvr rnt Btuctu Qu cns tu pst Enfm: mlhr trç ds cndçõs técncs lt, suprssã ds rmps íngrms rvstmnt lgums strds, s prnc ps pl mns cm csclh» cbrt cm um cmd PR DNS CrQ_rE Dír-fs Crqur, -rst-r &&> _ 2<S- < RE SR GULHERME D SLVER FLH "_ -r " (S -_ H Pss Ttulr ntrn Cmuncd ntm Pl Mnhã Rsluçã! _ rw-«prsnt d Rpublc Trnsmtu mdtmnt Crg prsnt d Rpubl- tnu ntm pd mssã qu m crátr lrrvgvl lh fr nrç, n véspr, pl mnstr d P-, znd sr Crrê Cstr! tn nm pár subsütu- -l m crátr ntrn, sr Mnul Gulhrm d Slvr Plh, prsnt Bnc Brsl PSSE D NV M- NSTR ps_ sr Gulhrm d Slvr Plh trá lugr h ás 9 hrs, r Plác Ctt psr crculrm muts bts rspt d0 prvávl sucssr, m crátr ftv, mnstr d Fznd, prs nt d Rpublc nd ná cgtu d sclh nms, ulgn-s msm qu ná prtn rslvr rtrdtmnt qustã, qu prc n- -ç tmbém pl nmç& ntrn sr Gulhrm d Slvr Entr s nms vntls fgurv, cm mu-t vávl, sr v bru DEMSSà crt prsnt d Rpublc ctn pd dc mssã sr Crrê _ Cstr f lvd ntm pl mnhf, Flrí d Fznd pl crnl Jqum Cutnh chf gbnt d Prsn c d Rpublc pôs mrd cnfrênc qu mntv cm crnl Cutnh sr Crrê Cstr trnsmtu crg chf su gbl nt sr Já Lurnçqu, ntm msm, s ncrrgu spchr cm 0 prsnt d Rpublc rmd Cmmr Ms üm n" vmm k Btlh Rchul Rmr <n Túmul Mrnhr rm-r ncrprçã mzns Sssã S- n n Club Nvl s Slnds Ns Ests Mnsgm Ds Jrnlsts Mnstr d Mrnh s cmmrçõs pl pssgm ms um nvrsár d Btlh Rchul, cu dt trnscrr h trã x cpcnl brlh m ts s strs d nss Mrnh Gurr Vsn mr dvulgçã s fsts prprs m hrnngm mprl Mrnhr Mrl Ds, hrl s sngrnts cmbts vrfcs durnt G-urr Prgu, 1" Dstrt Nvl prpru sgunt prgrm pr xlt ss grn ft d Mrnh Brslr HMENGEM BRRS H ás 9 hrs, hvrá ccç plmns flrs n pstl d sttu lmrnt Bn-r nn pr c Russl pl sr mnstr d Mrnh, n s hnrs m- trs srã prstds pl Crp luns d [cl Mv um cmpnh Mrnhrs cntr n_tru- ã lmrnt Wn-k, í utr Crp Fuzlrs N- vs sb cmn cp- tá Crvt Nc-- tn Thr- ngh; ás 030 hrs, srã cc- lcds plms flrs unt bust Mrnhr mprl Mrl Ds n Prç Junh NCRPRÇà D M- ZNS Cm prt prgrm, 11 hrs, hvrá 1 slnd ncrprçã á rmd cntrtrpr "mzns" sptr, sb s vsts sr prsnt d Rpublc, n lh í WMggnn hvrá crmn un-mnt & Bnlr pls tvcs sprnts d Escl Nvl LMÇ PRESDENTE Nrlã n^r Mínstrl<" d Mrnh, ás 13 hrs, h vrá um lmc0 frc prsnt d Rpublc Nsst c3-ln strã prsnts «ms lts utrds mlt rs ps ("Cnclu n 8 pág) PLÍTC t: : : :Y_t,_>:,,M : :"Tf T :" ::: " F^ K _-_-_--^_----k _^^ K_í_w^^^^_-EÍ^ ^ ^ Wt^R^»y-^-w^ ^my^-tf^^^v»^ V f: :- :,n ^ - %_%-ÍS $- - ^y ^f S ENCHENTES EM MCEÓ lt: pnt d Pz, sbr _> r Slgdnh, crrgd pl nchnt, xu cm cumnt su xstênc pns s trlhs bns cm surmnts Em bx: s mrãrs dn vnd S^dnh fgm m busc brg m utrs -nts d cd Elvçã Frts Ól Mmn CMUNCÇà SES FET DELEGÇà D BRSL JUNT CNFE- EENC DE NNECY N runã ntm Cr- slh Frl Cmérc Extrr, m sssã rdnár, prsnt d ms, gnrl náp Gms, drtr-grl ss órgã, rfru-s à cnvnênc srm nvds, pr ntrmé tmrtl, à D- gçã Brsl unt à Cnfrnc nncy nfrmçõs cmplmntrs rspt d lvçã frts ól mmn Prnuncrm-s rspt s cnslhrs Btst Frnc Juvnl Grnhlsh mnstrn qu trblh lbr pl Cnslh «qu s ch m mãs s lgs, tm fundmnt n txt cr Grl Trfs Cmrc, bm cm n Crt Hvn Surgrm várs bts pr prt s ssstnts, ns qus tmrm prt s cnslhrs Prs R, Mrcl Ds Pqürp, Btst Frnc, Juvnl Grnhlgh Edr-r brnts Fnlmnt, lbru- qu drtr-grl fc-,s utrz pr ntrr m ntndmnt cm tmrt ST^hr ^_S R ts ND Nà SE RECMPÔS CPTL DE LGS D CTÁSTRFE DE 19 DE M Cntnum Várs Brrs sld s Cntr Ms Cm Mrts 300 Frs Rgstrm s Es tstcs té gr 25 Mrts Num Só Cs Strr Um Grup 52 Css prárs MCEÓ, unh D Br dus ml css, ncntrn cls "Crmm", lm ds nbé Cmps, spcl pr sq nd brgds m pré- águs hvrm nvd ss DR CRC nd sclrs utrs stblc stblcmnt nutlz nã s pgrm s fts d mnts gvrn crc c s mquns, smrnu ctástrf _, m qu _,, _- - <,, rsultu cnc --_-,-_ -_- ml -,-_-»_- í psss, às - \-4_c qus v um brrr, strrn nst cptl ns muncíps \ Est, cm uxl Gvr lnçn um lg prxm 32 css prárs t próxms, nchnt prdu n Frl mt^ s cntrbuçõs prtculrs, fc cdávrs á frm ncntr- zd pr 72 hrs chuvs cntnuds, culmnn ns nc lmntçã gslh s nss pnt dmnstrçã d fbrc, qu pr- cns trágcs d mdrugd Pls ds rfrs, cu vntmnt só gr é psstnc à frm thn Bzrr d 19 Sgun s sttstcs, lv-s ms vl rlzr, prn-s Ml, nfrmu qu hv cm numr mrts, nclus s flcs m hrs- gr ps sbr ppulçã gm, n ntnt, puru n- spct slçã qu té 5 sprcs rprtpts ullrps U Mcó tr s mrrs qu ss numr é mut nfrr pr- ttl frs 23 MRTS NUM S Smnt CS n cpltsl ns sumvl rrbls frm struíds Sbn-s qu ntcár VÁRS BRRS SL- trnsmt pr R lg DS pós ctástrf sfru, <^ s utrds stdus m r nturl, crts turpçõs, vl pn trçr um fun n br r»tbl muncps mprgm-s sbç rtrspctv Cun cr s cmuncçõs ntr s -» _-l -» --_ 1 _ rsfl wrt «m _», - -_----- v às chuvs lncssntrs brrs, ms té gr su btv nã f lcnç Sbr stuçã grl d c- sprnu-s mrr n s NENHUM ncntr nstl Frl CRSE ENTRE S REPRESENTNTES -l Mcó, strrn s c- ss cmprndds ntr s: D U D N prés ns d BN ru N SSEMBLÉ Brã r S, DE tl, lm RGNZÇà JUDCR - utrs d msm ru, s - E ESC- MDER D0 PRTD - "EU ms mrrs ds css lcds l mpr trt SU DN DE L GS, DECLR rm SR SLVESTRE rfugr-s ns PERCLES l pr Smnt n rsn - J^Z^ 10 <E C) - E ÍnXt0 h um crs c n UDN sr Jul bn Frrr Qunn-!r_n ^!0rgnlZ "^ udcár cnsrn Ml gvrnr táv brgrm-s hvr Mngbr 26 pss-! znv c mrcs vgs qun pns s Ess prsntrm vttòs^ Vt, U rlíg pré nã scpu d WW crv -s r-t vnl fúr d --st JÍ tr crrnt lm! n_ = Prt prqu s puts qu rprsntvm s _munímt^lt3"35 " ^ qu, frtíssm, cbr ^ td brígçâ! ^ tnr às 7pr_õs ru m s cmrcs s Slvu-s grup V6 - Zh,?P m Pdr sr nstlds Nã huv, prém STü^ZTUCV^ C StUm psss pns n d! d0 ^rnr nã ntrvr n SS! cs» «utrs prts vt v_n_nn Mrmlr X Uv^mnt ncntrv n su W1 cnsutucnl s dnh, cud rn prprr - «- -érfhrârr- s ^ - - -! -s- -=»-- vr» pffts d rnhnt- c n m-ns tn» tst- d drms, cntu, n prxn rprtc,m Elvs s Pruzs d Lvur mznns MNUS 9 ( N " d-clr»" á mprns -_vtr tgrr Est c mz"> dr-- qus- pr csã d vg»m nl-rr pò» - muncv;«lí-ctr- M"- Rbrnh l, tu - D 31 cdávrs SU ÜN _- Urucrá Crc tprng LGS" 31 ü -n cdávrs, 70 80% S ms s- PUL- 10 C ncluslv t"bgn Lncln _» Flcln clru cm ssn "st-t <l0 tn» \ um crnç n_ vulgm "Flhs" cr cntrs uuu tnü p scrvr q llçâ rsgt ltrs d ss mss, p Rbrnh fcmn-p ü vst l r p^- qu m í Slvstr cum Estrd á frm rtrs Frr Krcbn str- d"d»s --2 gv»rnr lgs- --» mnd s «u" qut s lmçl pruz c gvrn Est d ru pstu Brã srlcs s mõrr» «tu-w -, - smnt trç r-chs DE NVprt su bt, tn tl Ds cnqünt fr- SUCESS prncps crr nt- rrtmrcn n rclhs, flcrm várz >- v-m» u : s E vlt- á s-c-fã ptc p_~->ms truscv ç-:t» s< rcus rc-b: STUnÇ ^L-WUN ul" Css hsptl s»s -npr!_n- Entr nr s qurr > mrts plnçõs rrst-» : r- ttl ttul vnc -rntrvm-s D»-»!n prutzs s- -uprrô -> rnlst Mr nc!---s Sbr --çã pl _ mgn n qu ld h dn sr Lncln Flc cu pucs ds utr rpórtr m ntcs Mns, su ut <->,_ rc üs spr d mnt_n _>» d_- pguntv s u ndcr rc qutr d tmprn rlc tü tltrnçs ~_nptp--n S Mns qu cvrn frl sus futu gtu dvd flhs t "nu só xst «-"-C gvrnr r, r mnrs: 80" d_ tr dc cc«u»- grm» Vrônc S Mrz, rm u nulst z_ nm psçã ps_) t->-;,f su n lgs, cm qu ctr ss cs pr vtr qu ttu- Cc^ s - Mrux Mr N_ fss s prtst uíz >-m tr-t m> hòs à c ^ mrrrm stuçã - (; d EM FERN ndcr VELH Qum v fzr tnundf, bl_ - : gvrnr RENUrCU z"scn PRESDEM- qu m sucrá N rrbl pvrss buuc_ su u TE n TRBUN- Ff»rn- D rm d "-nbu:cs _ 1(Jc, : D«sã um mcr -»u Ms é prcs qu fqu bm cr: tm JUSTÇ Vlh, qu dst 18 qulm- nt-íps ds-d cm t: sr um mvrd ÍLnc: mdc t /u hmm d? fd mtlr ^» r-9 h- VTRL, (sprss) nst, trblhr trs ll ssm Rnuncu " " _ """ -stã cntr d cd t nã psd_n dõtrbücm u E utr "prfr»;t_» u-! nl stu Justç, fbrc t- vssr smbrg!r -s Ps<-d,s slv scur SUCEcS Dnt r táv Lngrubr, cm qu; xrc urt» burr bm n mnh! tmbém Sbr sucssã- cmpnh prsdênc Tr- qu _- um éb bunl Rgnl Eltrl Err s_- lu qum L-»-<;_,- s ; slfrár- sâ pln ntm rlzd, Trv -h q- ""»-_ -x- rl UMENT DE SUBSÍDS bun, < Just«-! -8u Cns s P2"3 Sgurs gum m tr bdés u E fnl, sbr umnt 5 S? C,"S \ p--à v- g->? Tn»" fc <----, J s subsís s puts Drslr;c, _ rspctvm-nt ns --s -» ssmblé Est- " H smbrgrs Hmul Fnrrr JS s»cc-_c_ t Unuu r\2! » Pm "s >r F st cchl qu? Els r5 sã bst nsstr nss rub?l!-r pr SSUMR- SR TÁV NSTTUT DS NUSTRRS C 0 GENERL >:_ cu cntrr tn cncluí -vmnt" pu cnt CRREL Em rlçã p»«recte 10 (sprss, _ x cmt s=3ur"s d0 l-pl" cm mn êxt, GVERN sl GS; FEDERL Públc-cdlmr- sus trn sncrs sr grcmnts Brtcs L- s snhrs mprff- EVTU PRTEST " D f _; q-_ stá -gr_; rr-rcd Br d ndústr, cu lt pr!t gnr-l? S gc -J» TTUL DE S PUL m cr p rc sr R! ssumrá sblhtu clbrçã SüJs - S PUL 10 Csprss; gr- rlrs c-- ts r!-:_ V-ns r»-_ t 0v Crr cc-r tr- :-ám= -\ rt 2 cn:--;- rts, tí s r-fsrtê U SS-X-lé-S --Ss-- 1 «cs: 5 Sc_ ^ ^^^^%4^Tí^&»;": -1 % :1 S1 m

4 Drk» Crc V^X-Í s DÁR CRC Drtr Prsnt: HRC DE CRVLH JÚNR üur Scrtr: DNTN JBM Drt Grnt: J B MRTNS GUMRÃES Rdçã fcns Prç Tlrnfs, 77 Tlfns: Drçã ; Scrtr ; Rdçã ; Rprtgm ; Grnc ; Publcd ; fcns NÚMER VULS: Cr$ 0,50; s mngs, Cr$ 0,50 ssnturs: nul, CrS 100,00; smstrl, Cr$ 50,00 SUCURSL EM 8 PUL Ru Cnslhr Crlspnln, Tl N XX N 6428 Bnc Ecnômc Ncnl S RU MÉXC, 45- R Dscnts Cuçõs Dpósts Nss pnã MPR E DESMPR D PECURST UT s tm fl nst ps, ns últms /\ tmps, sbr lgslçã qu stblcu /r;íy \ mrtór s pcursts qu, rs V, t, nã é surprnr, ps pr cá é s- cld muts, mr númr, flr ts s ssunts, sbrtu quls qu s scnhcm ssunt vm lng Ds qu, brts s cmprts d lvr crtc mprns, s pô pn tr um l scândls ms crctrístcs d dtdu: vlrzçã zbu, qu s tmu um s grns prsngns d fcçã Est Nv Rs dnhr nchrm, ntã, crtcs blss cmpdrs cmnss, qu cmrm, pr cnt hptétcs pr duts d rç ndu-brsl, grs crédts fvr cbrm pr ns xr mgrssms crn b pr cmr, crr msm, pcurst vrd, st, ft, fcu fr ssstu bnqut m qu s utrs cmrm m su nm Prqu qu s prtg, ntã, nã r crçã prprmnt, sb-s qu spéc bs qu srv bt d furs sp culçã nã r prprmnt hnst b crn ss, qu ns dá crn lt lctcns ms um b nv spéc: pps, ttuls "ppgs" bncárs prv qu ss é vrd é qu, nqunt s nrqucu um m dúz crrs qu só cnhc b grvur vcs ns lts lt cnns, qunt pstgns, nã sb utr qu nã fss s Bnc Brsl s qu ft crvm g só srm tu ss ms pbrs Ms pbrs rcurss s crrs vrd Ms pbr g BrsL V, ntã, chmd l Mrtór s Pcursts Ch b ntnçã: dr crr, s pl m tdcs s snts (nclusv spls d b-fm qu s spculrs hvm ngl tmbém) dr crr crd np pscç um pus pr rsprr, pr rcbrr-s cnmcmnt t ssm um prtund tnr às dfculds cmprmsss fnncrs crs pl própr spl, çã "fvrs" qu vtmrm s d Dtdur Er tun sáb prtund dr-s mã pcurst pr nã s tr ps qu crrgá-l às csts E ss f, rlmnt, ntnçã d l cntc, prém, qu um l nã vv ds sus ntnçõs, ms su plcçã r n plcçã sus dspstvs é qu s tm mnfst um mrt] dvrsd crtérs ntrprtçõs qu rduzm mut su ftvd fxçã dé um trmnd dt dvsr ntr s débts qu s bnfcm u nã d mttór, pr xmpl, tm s ntrprtd pr crtéls m psçã própr snt d l, chgn lgums vzss bnfcr crr ms rcnt m trmnt ntg Dss frm s mp cs próprs pcursts stsfzr hnstmnt sus cmprmsss E, pr utr l, drts lqus t crs s vêm mçs, pl tnttv crts crrs prss s slrm prcss grl m bnfc própr m cm s vê, trt-s um subvrsã prncíps urídcs s ms cmznhs, qu l nã p mnr lgum cbrtr qu urg é qu F fç d mtér ml sclrcmnt, qu só s prá fzr trvés um nv l, lás á m curs n Cngss 1 B<rò F^nmf Ncnl S RlT MÉXC, 45 R Dscnts Cuçõs TrçMtqs Fsclzçã n Es«r/t Ds Prts Plítcs Sb prsnt mn tr Lílt í ndrd- ru nu ss ntm, Trbunl» prr Eltrl fn s" " cín<l rndcíã ft >- dr: sbr fsclzçã d - -- ts prs pltc-5 tcccr l ntrsss dsmcrtlc r- sr Sb Lm- qu í: - l-r d mtér slnt r>dr-5xbu:d ds Jcstç l-- trl gr dmnt-tvm-ru nqu:8 snf- cp-nnl v l prpr - um vf» r gl n~t>, Ds Mnstrs Cnfrncrm Sbr Pltc mgrtór Estv ntm n Mnstér Trçrã- d-mrn m cnfrênc c^r mn-str H nr Mntr, mb,-- Cr d" Frts Vl- lu-u n írn Mnstér s rtr çt Extn-c-s q" subms- rrüvstx ntrn d p«â ds RKõ Extrrs trí cgt n ttulr d pst -«" blh prblsms lgís pltc tügr2; s >>! zã QUE SE DZ z ÍQUE put Trstã d Cunh (PR, Mns) ndv ntm rdnt n Cmr, dzr pr td gnt: "Vu vtr prlmntrlsm?";, ntrlcutr ná tvss vst, lg xplcv: "Drrubms mnstr, rrubms mnstr" QUE, prpóst s, r cmum uvrm-s sbfs ssm: "Tmbém cm um crt dquls, l nâ pd msm cntnur n Mnstér", qun s prguntv ndgn: "Vcê lu crt?"; rspst r: "Lr, nã, ms frncmnt!" QUE dscurs sr Jsé mérc Já s t flrs stá cnvrtn lut plítc num trn - trrl, qul lg nrru ntrvst mnstr drl, m stl cstgdlsslm, qu, sgun s flrmv, l sr bt d ntrvst utr mnstr, qué dr qu prtnd dzr su clg d Justç QUE vtrs, prm, m tl trn brt, pr nqunt, é sr Bndt Vldrs, qu prnuncu pntm, n Câmr, um dscurs pux Mch sss, n, ntr utrs css, chm sr Jsé mérc "bqulrrt" (qu é cm qum dz língu trp) prtcr "blsslnlsm" ( qu cnsst m trr drs s) qu s r>8) QUE s rrs n Cmr quxm-s um curs ft cústc n rcnt plác Tlrnts:, n trbun ns s scut bm qu dzm s prtrs Dsp, Trblh Prvdênc DSP stá vltn xrcr su ntg nflunc ns Mnst- rs Vms su ntrfrênc n cs ds stlrs gr pr l frm nvs sucssvmnt, s ssunts rlvnts: prt l brvnc s frrvrs rgulmntçã ü rnus rmvfr Trt-s mtér spcfc Mnstér Trblh Lá é qu stã s órgãs técncs qu vm pnr sbr qustõs trblhsts prvncs N ntnt, «stu ds rprtçõs cmntnts f ncmnh DSP pr mtr prcr Nd mns lflr u s rprtçõs Trb-h nâ têm cpcd técnc, nss hnts prcsm, sr rmlds, u nn mrcm cnfnç, ntã, císp ssum snts ms grvs pr dmnstrçã publc D qulur frm, prm, n sluçã nãft str n DSP qu vntmnt nã tm pntrr pr pnr sbr prblms fts ór Pãs snlzrls ft^ vm sn cmnt d- vrss r"ns Crt é qu prnr D^P stá m rrurs, vz qu n? dsnõ n su qudr técncs cr ncs m Trblh Prvnc Brsl Cntnu PLÍTC frc spcts mut ntrssnts Às vzs s spr um vv mvmntçã nd cntc D rpnt qun tu prc trnqul, surg um trpdçã frmdvl, u sc td cltvd Pr cd ft cncrt ml bts xctnts fnts mplg s mgnçõs pnã publc flutu nflux s cntcmnts ds vrsõs qu dã cr pnr m scl E curs é qu lguns mntm n cr«t d nd pltc qu s frm nqunt utrs fundm s chcm "-ntr r, n tumult d rrbntçã n pr Dl mçã g nsss mmnts csvs pr crts stns humns Ns ultms vnt qutr hrs sprcu cm pr ncnt clmr s águs s gtrm frntcmnt s brmtrs plítcs Prlmnt mprns lg rgstrrm s vrçõs tmsfércs tmprl cstum rrstr um cs n sn fúr frç d nttrz Ms ps, vlt bnnç Muts snrts, qu s xrm scldr, prc- brã sm mr u nd crru ctstrófc, nrr f > fundmntlmnt" nv u nédt Tu n fm d -«r-» "Urrtl : trtnu Y MURÍC W MEDERS Um slmd prntmnt smpls d tr qunt-fr n Mnstér d Educçã Frm ssns várs cntrts pr xüuçã trb- hs drggm trrs hdráulcs pr snmnt unfcçã ds dvss ds lhs sbr s qus stá prtd cnstruçã d cd unvrstr Ms f ss prt ms mprtnt d slnd ssnrm-s tmbm s cntrts pr nc d cnstruçã nsttut Purcultur, qu á dspõ, há bstnt tmp, s rcurss fnncrs pr ss v ts s stus n plnmnt su futur funcnmnt Nã n s ntusst, nm d dé cd -un-! vrstr nm dqul lcl-! zçã, um xm ssz t ds crcunstncs qu m lvu dr-lh fnlmnt mu p N vrd, stu ds vrs lclzçõs prpsts ft pl ngnhr Hrt Brbs m cnvncu qu nã s pr ncntrr, nst cd, nnhum utr lcl qu runss cnunt cndçõs prpcs ss rlzçã: vstdã spç prxmd cntr d cd Qunt à dé fun- dmntl d cd unlvrstr, frm s sucssvs stçõs d vd s studnts qu m lvrm - cnsrr cm ms prunt prprclnr-lhs um cntr tvds fr ds cmuns d cltvd urbn d&r-lhs pssbld um cnvív ms durávl m vz s mtvs pns pr um rzu rm mcnl m trn qulqur sus prblms, cm é qu tulmnt cntc Cnvnc, fnl d utlld d dé, lrmv-m lntdã su xcuçã Bm s qu s prblms técncs m trn ss cnstruçã sã cmplxs su stu mnd tmp Ms t Cmssã Técnc d Cd unvrstár á xst há vrs ns s stus báscs vrm str prnts há mut tmp qu lh fltv nã r pns pssl pt pr prssgur n stu dr tlhs Er prncplmnt bf p fcl c Tn tul mnstr d Educçã mstr ntussm pl dé, s su chgd Mnstér hvn s rcurss fnncrs pr xcuçã s trblhs, nã m prc ustfcávl lntdã cm qu s msms s vnhm rrstn br ss vult m qu s pnõs sã sclnts qu, pr su nturz, xg dspns cnsrvs, sbr cu utld nr ts frmm msm uíz, t-m qu s«t tcd cm rpz, pr qu nã s trns rm m snfn ncbd Prts ss tp, prncplmnt rfrnts à Unvríd, têm s numrss cs mpér E ts têm fc sm prssgumnt, prcsmnt prqu su nc tm s lnt, s dmnstr- { çõs mudm cm ls ul- Rssumu Cmn d Escl prfçmnt fcs rssumr cmn Escl prfç "nt <" fcs- crnl Jqum < " tn0 lvs fz lr su > «Um d- m"fstn " - mçã pr vltr sr- mgs Rlmbr s trágcs nc", cmnt» crrs 1 l - mt ultm- qun pr", vd dvrss fcs»» "ns fcrm frs Bltm Srvç ssstênc Rlgs ch-s m crculçã, tulmnt, bltm nfrmçs brl últm Srvç ssstênc Rlgs, trzn nfrms sbr sus tvds ts fcs ssns pr ttulrs ds psts mltrs "N"st númr stsc-s rblh pdr Jsé Bust plã mltr m srvç nst gumcãc níc Prmssr Exclusv pr DRl CRC^ gmnt d utld d nc:tv crdt qu um ds rz;» lntdã tul prvm um xcssv cntrlzçã sss trblhs prlmnrs Ná é pssvl pdr qu um técnc s msm tmp urbnst prtr dtcs qu, mbr stns msm fm dé nsn, tém cd qul sus crctrístcs próprs, xgn cnhcmnts prtculrs sbr cd um ls Prtr um nsttut Purcultur ê mut dvr- 60 prtr um Escl Engnhr u um Hsptl pr s Clncs Grs Pr utr l, um cd unvrstr ds prprçõs d prtd, é um br tl mgntu qu l vr mrcr um épc culturl Pr ss clbrçã mpl s L1 técncs prvs vr sr slctd, pr m cncurss prts, n prmr fs, cncrrêncs pr xcuçã, n sgund fs Prá um pln trblh ssm ncéb, tnh mnrssã, qu fltrá cnunt s trblhs um lmnt sprtul ndspnsávl qu é stmul prfssnl td um clss técnc3, tu s rduzn um br burcrátc, m qu ntussm é cndçã ltór, pnnt mtvs frtuts vntus spt, ps, d sncrd cm qu ct pln tul, um crt cptclsm m tmn F, ps, um t lt sgnfcçã, n cmnh d rld, qul qunt fr cm ssntur cntrts qu mrcm n- 0 CRVÃ E 0 NMG Humbrt Bsts últm, prvncl rcmndçã prsnt d Rpúblc s sus mnstrs pr qu prmvm mr cnsum crvã ncnl tv clhmnt vrdrmnt xprssv ns círculs lgs à ndústr cmérc ss mprtnt cmbustvl Pr utr l ms rnd rlzd pl Dprtmnt Mns Mtlurg rprsntu um blnç srcr, btv " ndspnsávl s prblms lgs à prduçã crdífr ncnl qul nctv s técncs ds clsss ntrssds tv su rsult mdt: rcmndçã prsncl qu rvl ptrtsm gnrl Eurc Dutr Cm mltr, cm um lng xprênc, m cntt cm mprtnts qustõs ncns, nã pr msm prsnt d Rpúblc scnhcr ncssd pr mlhr xplrçã mr cnsum prdut xtr nsss mns s s fts runã ntcd rcmndçã prsncl mnstrm tmbém qu cmpnh ntptrótc sr Prs R nã surtu ft s, Ess nss prvct stus s prblns cnômcs há mut qu dvg un cus vrdrmnt ntpátc, u s, mr mprtçã crvã strngr Nss ttu sr Prs R nsst m lmntávl, cm um tms um prsnlsm ch-nts, rvlrs usnc qus cmplt spírt públc Num mmnt cm st, m qu ncsstms cnmzr máxm dvss, sáb é qu ns vltms pr s nsss rquzs m ptncl, vsn xplrçã sstmátc, prvtn-s n mrc ntrn n máxm quntd pssvl Nã s p ngr ncssd ss pltc cnômc Entrtnt, qun tds s pnõs ms ctgrzds cnsgrm ss nrm dmnstrtv n str cnômc t fnncr é sr Prs R únc pss qu s lvnt cm frz ndvdulsm cnnn nss cmbustvl sól prcnzn fchmnt ds mns xstnts m fs prduçã Flzmnt nd há bm sns nst pís m qu ps crrnt pssmsm qu s vlum crsc ssustrmnt E n ss bm sns s mstr prsnt d Rpúblc ssumn cutsrnnt, prgrssvmnt, cntnumnt, ttus fs s ntrsss ncns Evntmnt s trs sr Prs R, nmg n 1 crvã ncnl, stã suprds nã mprssnm ms s utêntcs dmnstrrs qu, nts tu, qurm fnr prgrss ntcnl ntrprtçã d Crt Snyr SENSCNLSM NE- CESSR Frm úts s cmntárs publcçã d crt qu sr Crr Cstr rmtu sr Jhn Snyr E tv um ttu dgn pátrtc sr Crr Cstr pdn mssã, á cn cdd E pr qu? Smplsmnt pr st: v str chgn R sr Rul Frnns, qu cmpnhu m Wshngtn Nv Yrk s cnvrsçõs prlmnrs m trn d flürçã Dutr- Trumn Est clrçã, rprduzd m t mun, clcu Brsl m pá guld mrl pr ngcr um cr ímnt cnômc cm s Ests Uns Dps d chgd sr Frnns srá frmd lgçã brslr qu rá s EE ÜU cntnur (u tlvz msm cnclur) s "mrchs" pr ss cr sr rtl ç pl Cngrss Exst, prém, um cntrdçã vlnt ntr Dclrçã Crt Crt r um pd humlmnt drmátc Dclrçã f um ttu rnunt ltv Crt cumnt prsnllsslm, rltór ntm mg mg rprsntu um gst sspr Dclrçã cnsttuu um ttu mdtd publc s chfs Est Cm pr sr Crr Cstr, cnfrm s dz, prsdr cnclusã s ntndmnts? Cmprnn st pssvl cnstrngmnt f qu mlnstr d Fznd xu lrrvgvlmpnt su pst cm qum dz: nã srá pr mnh culp qu Brsl xrá clhr s rsults um prgrm r snvlvmnt cnmc s prtsts, prtnt, rfrçrm à psçã dgn qu Brsl v -- sumr ns ngcçõs PECDS D SENS- CNLSM Lmntms nss nd snsculsm qu nvlvu publcçá d Crt crts ncmpruss qu prm sr xplcds trnqülmnt Qum lu dscurs pss sr Crr Cstr n Mnstér d Fznd há lmbrr-s su prgrm Nós msms ts rrdmnt cm crítcs mpss nã cultms nss ntusísu-m Ms sr Crr Cstr ncntrv pís cm um crv trmn rrs cumuls lm s scrfícs qu gurr mpôs scrfícs cm nsss pssblds qu rsultrm n nflçã v nd dmnstrçã sr Prs R Ess prvct hmm publc, rspttvl pr ts s ttulh tv frquzs lmntávs gus qus à sr Crrl Cstr, nclusv qul qurr dmnur cust d vd cm llquldçã nsss dvss n xtrr, sm ílr n utr ms sér, cm llã nss ur té frms ntrncns frm slctds pls gnts sr Prs R pr cmprr ur brslr pssgm sr Gstã Vdgl tmbém nã f sslnld pr um sér mdds rcnstrutrs E ss m sr Crr Cstr ncntru tu pr fzr E su dscurs pss f ndrtmnt um crtc lcd sus ntcssrs su dscurs cntnh um prgrm qu nã f rlz n mnr prt mgnávl pls clrcunstncs s ms dlvrss Dxr rcnhcr sss crcunstncs cnsttu um s pcs ms frts snscnllsm Cmmrçõs n U Slduu Em cmmrçã, st n, "D Sld", uuu rr-s-ã mnumnt Duqu Crs, n prç Rpúblc, prt frntr Plác d Gurr, Pntn m qu srã gurds s rts mrts ptrn Exé - ct mnumnt rfr ncntrv-s n Lrg Mch, lcl qu nã cmputv s crmôns qu lumnt l s rlzm Um c,- mssã fcs Exérc r ncrrgd brnr un prgrm, qul fz pr um sfl ds frçs tr, mr r c brs rs ncrrmnt ss fs bstrt tórc s stus prlmínrs nfns ntrmnávs Unvrsd stá pbns cm l mnstr c Educçã qu s tm mstrr & pt ntusst d sluçã rtd MS SÉR DR CRCUNSTNCS Sm, ms sér f multplcd stblcd s lg n s gvrn Hábts stc-nvsts stvm nculs n lt dmnstrçã E suprm utnm dmnstrtv, prsnlsm, nã p ms «brtvlvr n rgm mcrtc N str ds fnnçs d cnm ssstms té h s rsults s prsnlsm Ná há um trblh ú qup, nã xst um br cnunt rlzçõs Cd rspnsávl s pns fzr md pssl prnt prnt d Rpublc Ms tm, fl tmprmnt ms crdl, mnstr d Fznd s lg nvlv um str l subrdn, " Bcld nônm Bnc Brsl, f qu s pr- sntu mu vlnt cm xcutr d pltc cnmc-fnncr gvrn flt nmgnd n drçã, usênc um prgrm nã prmtrm qu Pr Excutv trçss um vrdr pltc cnômcfnncr E prv ss vrd stá n Crt sr Snyr, n Pln Slt, n Rltór bbnu Tu stá pr fzr, cm sss cumnts xm à vnc CRT E DRM Crt é, prtnt, up drmátc um hmm b vnt num mmnt sspr D um hmm qu nã pôrn rlzr Nã huv clm ntrn pr xcuçã ü um pltc fnd s dfculds fnncrs umnrvm fzn Est rcrrr nvs xtrsvs rumnts mpsts s clusss cnmus m grl clmvm pr um pltc crut ms lástc s prçs cntnuvm sub n- s xprtçõs dmnuln s dvss n strnglr s sgtn lnflç5 mçn mpllr-s m vst tí umnt ndscrmn srs Em snts fls - pnrm qu s scrnv mnstr ("r- b Cstr Tu st grv cm nstbld plítc prtdár prprmnt dt, cm prsnlsm prmnnt, rrut d blds um nv rcgm rcm-lsturcl Cnsru mnstr um gst slvr pl n clg dn N;çn mg, T crt é um sbf E um trst, um mrg, um lnfz sbf drm prtnt, hmm qurn fzr lgum cs sm pr é qu s ncntr nss mlsnd crt Erru sr Crv«Cs tr pr flt qup Nã huv um p qu lh dssss qu r mpôssvl um mpréstm n Fun Mntár ntrncnl, qun Brsl n",r, hv ntgrlz sus cts nm squr prnchdr frmld nrnm rgulmnt Fun r clrçã tx cmb! Ná huv qum lh dvrtlss qu um mprstrn n Fun nã pr sr ncmnh pl sr Snyr prqu Fun um r gnzçã ntrupcnl cm um rg: mnt sr Snyr é "?rctnr r Tsur r 9 s U s prsnlsm - smpr prsns Lnn f cus prncpl rs lmntávl crrênc

5 DÁR CRC R Jnr, Sáb, 11 Junh 1949 ã ^ mr DEFES DS NTERESSES D JPÃ KWJM TELEGRFCQ NTERNCNL (UP NS) RUMN PRESENTR PLN DE UXÍL ÀS REGÕES TRSDS FLECEU S1GRD UNDSET DESGN- D PREMER" D HUNGR scrtr Est ssstnt s Ests Uns, \yllrd Thrp rvlu, ntm qud prsnt Trumn pr- Kntrá, nt Cngrss mrcn m prncíps d pr- sm smn, 0 pnt qurt c su plnp pr fmnt us rgõs mns dntds dn gb FLECEU SGRD UNDSET Flcu, ntm, m sl fms nvlst nrusus Bgrld Undst cm d 67 ns Sgrld Undst íl ds- Ungud m 1928 cm Frm Nbl Ltrtur DESGND "PREMER" D HUNGR Cm53? Pltc Prlmnt d Hungr sgnu, ntm, "prmlr" d Rpublc, rcn sclh m Stphn DW, lr Prt dns Pquns Prprtrs ( Trrs Cm vc-prmr= nnstr cntnurá Mtys Rk>sl lr máxm cmunsm nqul ps VENCEM S LBERS N CLÔMB nfrmm Bgtá qu s lltms rsults ds lçõs prlmntrs rlzds mng ultmp cusm mr s lbrs sbr vtçá btd pl prt g vrn qu é Cnsrvr crscntm s nfrmçõs qu tu ndc qu mr lbrl fntv,srá 120 vts, sgnfcn ss um vntgm dc 6 8 crs sbr s ms prts n Cmr SUSPENS DSTRBU- Ç MUNDL DE CCU Cmtê ntrncnl Vst Crts Emb Urugu prfssr Hnr M> "Ml r- ttulr d pst C" r < lh fz ntm, um vtsll - ct-tt mbxr d K blc Urugu crncí Junt nss pís- N>s c: tr cm 0 rprsntnt <y t vrn urugu- mlnlsu Jr Trblh grcu trs c spcl qu lh f> ds ns; d nqul nçã, n f-v>r-j6 su std l n cr mês próxm psrd ) HB&íslví- DENÇS NERVSS Dr Nvs Mnt RU SEN DNTS, 40 D 15 às 18 hrs lmnts Cnslh d rgnzçã lmntçã grcultur ds Nçõs Unr ds nuncu qu prtr d 9 suspnu dstrbu çã mundl bgs ccâu Ess csã f tmd m vrtu tr s cmprv qu s dspõ sufcnts stqus prdut pr tnr tds s xgncls 300 MNERS MERC- NS N FRM / TR- BLH D Brmnghm, n Est lbm, nfrmm qu, ntm, ms 300 mnrs crvã turn d xrm cmprcr trblh d mn Edwtr, mut mbr s trblhí cntnum ns utrs qutr grns mns d mprs "Tnnss Cl rn Cmp ny" "CMPLT" PR RLZR DESM- EXERCT FRNCÊS Trbunl Mltr d Frnç cusu um utr fcl xrct frncês cumplcd n "cmplt" pr "smrlzr xrct dqul pís" Ess fcl f cus prtcpr um supst rvl "cmplt", smn pssd, qun frm ntrcpts, um utmóvl, um ônbus um cmnhã qu s drgm Prs cm rms munçõs CNFERÊNC DE FRNC CM JNFNTf D JUN nfrmm Prs qu s círculs rpublcns spnhós n xíl clrrm qu gnrssm Frnc slctu um cnfrênc cr nfnt d Jun," prtnnt trn spnhl, cr fm t- nur sus rcnts clrçõs ntrprtds cm um crt- c nsttuçã d mnrqu hrdtár DMNUU PRDUÇÃ Ç MEBCN D D Pttsburgh, ns Ests Uns, nfrmm qu pduçã ç nqul ps dmlnum s fchrm r lts frnns ds fundçõs d "U S Stl Crp", m Duqusn, m vst qu cntnum m funcnmnt pns ss s zsst lts frns d mprs s prçõs fundcã ç, ns Ests Uns, bxrm, st smn, 875 pr cnt su cpcd rvst "Stl" dz qu blvrã nd ms l TtTEG T GSSET VST- R S ESTDS UNDS flósf spnh1 rtg y Gsst vstrá s Ests Un s 27 mês crrnt 8 í 16 ulh próxm, qun tmrá prt ns fsts cul turs qu srã rlzs n FágÈfs Rptls PF QULQUER DCUMENT ENTREG EM 4 HRS - RETRTS 3x4 12 DZ CR$ 10,00 FT MRTNS & J- PRÇ TRDENTES, 52 1" NDR 5 S Js ráps nunc luxuss trnstntlct "BRS L" mnhs 12 JUNH pr : Lsb, Brcln, Cnns Gênv Embrqu s srs pssgrs âs 9 hrs d mnhí SS s bggns vsrí sr rmtds pr ntrõ cm 45 hrs ts ntcdênc Próxm sld "RGENTN Slrâ m 10 ds JULH pr: Lsb, Cnns Gênv Rsrvm s Jâ s sus pssgns ns sgínl» vgns cm s gnt» nc R C5NC MRÍTM LURTS LCHMNN S vnd R Brnc, 4 10" ndr Tl Trumn r Est Clr, m cmmrçã 200 nvrsár nscmnt Gth 0s E Uns Sâ Cntr Cbrnç Ms Rprçõs WSHNGTN, 10 (U P) Dprtmnt Est rfrmu num "Lvr Brnc" dvulg psçã s Ests Uns, cntrár à cbrnc ms rprçõs Jpã, dvrtn qu p surgr nvmnt mç nv grssã pns, s s ls nã prmtrm snvlvmnt Jpã mnr qu ps s bst n s msm Dprtmnt / qu< Jpã f "cmpltmnt srm é um nçã rrtd, qu nfrnt s ms dfícs prblms qunt snvlvmnt su grcultur, ndústr cmérc", pr pr mntr su grn ppulçã DESCUPD 0 EDFÍC FERRVÁR SVÉTC Mnts á Dstnc BERLM 10 (D Jhn Mc- pr dscutr cmplt lm- Dcrmtt, ctspnnt d U! nçã blqu P) Brlm, s russs cmçrm cnfrm s nstruçõs rcb, sl dfíc cup pr sus ds rs chnclrs ds 4 Grns Ptêncs runs m P pndêncs frrvárs n str nn-mrcn0 dc rs Brlm, m vst s chqus qu tlvrm ns últms s ds cm s grvsts nã cmmrlsts plc lmã dn str cntl mntv á dstnc s ndgns grvsts qun s russs sus mprgs lmãs rmvm mtrll s scrtórs nvvm utmóvl pr Brlm rntl fcs svétcs um gm p z plcs frrvrs udvm n mudnç Frm rmvds tmbém z psss, cm rups cvs, qun s ncntrvm n dfíc s ntm pl mnhã, qun s grvsts nvdrm cuprm durnt um hr prntmnt, s russs cdlrm bnnr dfc qu stá stu ntr st nrt-mrcn, qulnhn ts mtrs d lnh dvsór str svétc, m vst ft qu s "pquts" grrvsts lmpcdlm s -rtprgs dc pntrr n msm=> Pucs hrs nts cm çr mudnç, um grup grvsts grdu um plc d zn svétc, qu cruzr lnh s "pquts" ní cmpnht nz utrs Clgs z fcs russs, qu pn trrn n dfc plcl grd f;: pr trás pl quls qum cmpnhv purm ntrr n pré, sn rrnc cust pl plc cntl ás nrás s grvsts Entrtnnts Fcrç& s Sndcts Lvrs lmãs, pd pl russs, nfrmu qu prtcmnt stã pr- 1zdss s prçõs frrvrs n rn svétc v s ts sbtgm à htítu s grvsts d Brlm cntl s "pquts" crcrm dfíc á mncn cm rm nã xr nnhum técnc lm- n msm, qu gz drt r xtrtcrrtrllddc n str nrt-mrcn, tn s! ss srrun tqu dfc d dmnstrçã Frr vár gvrn mltr nrr-mrcn nfrmu ás u trds russs qu s ptn cs cnts stã prnts Mdfcçõs n SrB vç Embrqu Dsmbrqu d Cntrl Srá cdfc srvl - mbrqu smbrqu f; pssgrs s trns sub^" ns d Un uxlr ;» t=çã d Cntr à Brsl, cv > prvnc crr <J nô tulçã s svs hrár < " srã brvm«nt pswbs v» v gr ssm cd trm tí--rr "m putfrm fc rá ssm funcnn: > tfrm 2 trns pr S^ nh<> d Dntr: Pltrm, trns pr Dr: Plttr m 6- trns pr Snt ( >" Pltfrm 8 trns pnr! - cu- è Pltfrm 10 vtm r» r lnh utáuxr Qum Nâ nunc Sç Escn s Grvsts lmãs MPRTNTE TUÇÃ DE SLSSÉ À FRENTE D MPÉR BSSÍN0 Cnvrs Scrtr mpr r Cm s Jrnlsts Rccs truturçã Ecnômc Mr prxmçã ntrncnl Em cnvrs c m s Jrnlsts, sr Jrg Chlby scrtr mprr H l Blssé, d bssln nv spcl s píss sulm rlcns clru qu ttu mrl mprr f um frç rsstênc, dn mpuls sbrn plítc pís, n prí d gurr cntuu qu st m í pssvl q gvrn prstr vls clbrçã á vtr rs ls, uxln grnmnt s trps nglss n nrt d frc t PPEL DE SELSS1E ssvr sr Jrg Cllby qu Etóp tm, cm tds s nçõs xtrm rnt rnt mé, um cvlzçã mut ntg Ms m nnhum épc d vd u ps um mprr nfrntu tnts prblms qu Hlé Slssé trn m 1931 "Su Mstd tnh há mut tmp, cnçcn d qu subu ncssd um pltc frtrnd clbrçã cm s grns nçõs mun, pr trmnr um prgrm rfrms n Etóp ttçã d0 pd tpn frmul cm dé sr mmbr ds Nçõs Unds, f rsult um sb p"l-- tc strngr lvd trm pl gvrn, nqunt r tul mprr rgnt mpér" DESFNVLVTí^FNT MDERN Prssgun, ssnl ntrvrt n bssn ps S tumnt pr um rstruturçã cnômc grn lcnc, prpóst, fl n tr duccnl G-vm, n cprçã pv s íss mgs, mnus n sprnç qu ss mrch prssg sm bstáculs "ch-m nvst um mssã lcd, u s sprtr n nrc Ltn ntrss pl ntrcâmb culturl cnômc cm - mpr Etpé", cnclu EXPRTÇÃ LEGL DE ESTNH0 PR MSCU cusds Dus Frms Cndá Exprtrm Mtl Pr ntrmé Um Pís Hspn-mrcn MNTREL, 10 (U P) R) Plc Mntd Cndá cusu dus frms lcs dc xprtrm lglmnt pr nçõs stélts d Rúss, pr ntrmé ps hlspn-nmrcn snh u p sr mprg n ndustr bélc plc btv rm prsã pr Jsé Fnstn Prcy Wlssmn; s qus clrrm qu prvm ás rns d Mtl& Chmcl Cr prtn d cm Crpr tn s cusçõs rfrds põm trm0 ás nvstgçõs qu s vnhm rlzn h várs mss sbr xprtçá Cg stnh pr Eu-, rp rntl trvés d Clmbí Vnzul Pru <? Ss Excpcnl prtund t L pr sgur mprg cpt 8"/ ȯ ~0V^v vtfy C-,v^~>» <v 87, «< CULTUR Ê NDUSTRLZÇÃ DE LNH E LGDÀ DEBENTURES DS ndústrs Lnh lgdã "DLVY" S V R BRNC, 135/7 5 nd Ed Gunl» Cptl: Rsrvs: Jur 8 /0 n pgs m brl utubr mpst rn, té 10V pr cnt C Rsgt m 15 ns pl vlr nmn s bnturs têm clçã m Bls Vnds ò vst, u prz cm 20% ntrd 8 prstçõs mnss Empréstm Cr5 ÍUÔ000,00 dvd m bnturs Cr$ 500,00 r um Grnt htcár mpl DRETRES: CTV GUNLE EDURD GUNLE FLH JSÉ KNN MTT Cr$ ,00 Cr$ ,30 ms Cr$ ,00 m móvs mqunárs bnturst é crr prvlgd» SUBSCRÇÕES N SEDE D C prduz, tulmnt, mtrs tcs lnh pur u mxt pr mês cultv 200 lqur» plntçõs lnh nsufcnt^ pr cnsum d própr fábc mpréstm srá plc n snvlvmnt d prduçã cultv Pc Brsl st sgnfc ur dvss qu xm sr p cs BNCóR cmn ltd t R BRNC 311-2í- ÍElS; R u cm»us crrtrs vdmnt utrzs, u nd cm s rprsntnts d Cmpnh m t pís J S vv

6 - / _ --,--;_-- - "-""_ _ --- >?- "--,- - ;- ; -TTv7»«T ry S RTES "Th Mr <h f Th Mms" ntôn Bnt rvluçã cntmprân, qu nd s prcss m m plêmcs css, n mun ds rts plástcs, tv três pnrs, ts sís mprssnsm: Céznn, Gugun Vn Ggh prmr f mprssnst s nc mvmnt, tn prtcp d prmr xpsçã qu runu s mstrs grup Mnt, Rnr Mnt, Céznn, Pssrr Brth Mrzt Céznn lg rgr cntr lnquscnc s mprssnsts Fltv sts slz qu fz frç d pntur clássc Céznn f prmr dr-s cnt s "" fts crêncs su scl, tn rslv fzr üín pntur tã sóld cm s musus E, mbr tngss ss btv, nã f cmprnd m vd Cntu tnh prft cnscênc vlr su rt, tn dt crt d à rmã : "Mr, u su mr pntr vv" ss prv qu rtst sb rlmnt qu stv fzn Em "Th Mrch f th Mms" (Jnthn Cp, S Bdfrd Squr, Lnn) Wllm Gunt rcrd ss cnfssã mstr x-n-prvnc, brn stu ft sbr s três pnrs d pntur mrn sgun ls, Pul Guguu, r tmbm xrcr grn nflunc sbr rt st sécul Nã smnt sbr "íuvsm", qu ncr Escl Prs cm sbr cubsm s tndêncs crtvs d pntur tul Gugun, m sus fss Mrtnc Tht, n pns fr um rt prmtv, cm rmpr êl própr cm cvlzçã urpé, d qul s slgr, rptn rmntc vsã Rmbud, qu fugr pr bssn Em su últm cnfrênc, n Musu rt Mrn, Mr Pdrs cntuu mprtânc ss nflunc qu Gugun xrcr sbr pntur tul E msm pssvl qu mnhã ss nflunc s cnsrd ms mprtnt qu Céznn Vn Ggh, cs prvlçm s tndêncs crtvs h fndds pls bstrts; Céznn ftvmnt qur qu pntur cntmprân vltss s pdrõs clásscs, Vlrz!- d,-s nts tu pl cnstruçã Gugun rntv-s rn utr snt, vltnn s prmtvs rtgs, à rt ntrr clsscsm Está, prtnt, ms próxm s rrcnlsts, nqunt Céznn s prxm cnstrutvsm clássc, qu, m últm náls, é rcnlst Wllm Gunt fz um stu cursssm d rvluçã mrnst, ns sus fss prncps, Lgds à prmr grn gurr, Sã três sss prís, nts dc 1914, durnt cnflt pós-gurr té 1930 Nturlmnt, utr cmpltrá ps su lvr, studn pr qu s sguu à sgund gurr mundl, brngn nclusv surt d rt bstrt urpé ns últms ns/ lás, n cpítul "Th Nw Mtrlsm", Gunt rcrd Wllm Mrrs, cu3 dés sbr snvlvmnt ds rts plcds crtvs nsprrm s utrns frmulds n lmnh n Áustr, nts dvnt Htlr E rgstr fm d "pnhus", n Kndnsky snvlvu s sus trs sbr rt nã-fgurtv s nzsts fchrm "Bnhus", qu f plhd, tn s sus rtsts c rfug n Frnç, ngltrr Ests Uns E nss scl Wmr qu rt bstrt tv su tmpl N cpítul fnl lvr, "Th mntl crss", Gunt xmn cm cud rt sts tmps "hrrr sngu", írudsm luxur, vlênc squlíbr N rt, cm n vd, srá st cnsrd, n futur, "grçã prdd" ("th lst-gnrtn")? Pr várs mtvs, lvr Gunt é ntrssnt Vê fnômn mrnsm, nã só n pntur cm ns ms rts, dn ssm um vsã cnunt mun tul, sgun, nss prtculr, rntçã s mlhrs crítcs nglss, qu sã sm dúvd s ms prófuns d tuld NTCS DVERSS Rlz-s h, às 17 hrs, ms um rctl pnst Frdrch Guld, n Tmprd fcl d Prftur D F, n Ttr Muncpl prgrm qu srá um "Fstvl Chpn", ^tá cusn nrm xpcttv Pr st rctl s ngrsss á s ncntrm à vnd cm nrm prcur V Rprsntnt um ds típcs mnfstçõs rt pv brslr mprvs musc cg rl é s ms fmss cntrs nrst tulmnt n R m cmpnh un clg rnm Dmngs Lps ppulr rps nclurá n númr s sus êxts nst cpt udçã qu rlzrá h, às 20,30 hrs, ns slõs rfçõs SPS, à prç d Bnr, pr nctv mr Umbrt Prgrn pludd dupl cntrs s xbrá s trblhrs sus fmíls, prprcnn-lhs um s sus mlhrs prgrms, nclusv cm s ppulrs "sfs" sm d vl, pr qu cntrá cm clbrçã um frqunlr SPS, Cláu d Mt Cbrl, ntvl pl su cpcd mprvsçã Cm r sprr, tm s crd rsults nmrs _ nctv d drçã SPS n snt snvlvr ssstênc ductv qu l ^é prstd trblhr E xmpl dss mvmnt, qu umnt d d, ds Bbltcs Dsctcs qu qul nsttuçã mntém m funcnmnt ns sus rsturnts ppulrs s índcs frqüênc cd um sss strs mstrm qu, n mr s trblhrs, gst pl b ltur pl músc -çpulr u clássc v s bnfcn stmul qu rprsntm s nctvs SPS nss trrn Nã s nfc; utr cs sgunt mvmnt vrfc, n mês m últm, n Bbltc n Dsctc Rstu- nt Brrt, m Ntró: n prmr, ttl dc ltrs f 2287, s brs ms lds frm ltrtur, hstr ggrf, cêncs plcds, sclg, fllg bls rts; n sgund, frqüênc f 967 psss, prmnn sclh músc- ppulrs N Cn Tlr Rx, às 10 hrs d mnhã, rqustr Snfònc Brslr rlzrá, mnhã, ms um cncrt d Juvntu, sb rgrc mstr L Prcch, cm sgunt prgrm: cm sl mnr" Bch; "Fug "Qutr prlus" Chpn, trnscrçã rqustrl L Prcch; "Sut" Npmucn; " csn Tuncl" Sblus; "Schhrz" Rmsky-Krskw Frncsc Cmps prç s ns DVGDS Ru rú Prt lgr, 7( sls 318, 319 Tlfn: W _ _s DVCC TRBLHST NPLEà FNYT Crm, 65-4» BBBgU, «" Publcçõs Rcbds grcms s rmsss ds sgunts publcçõs: nur Esttístc Dstrt Frl, dt pl Scrtr Grl ntrr Sgurnç, Dprtmnt Ggrf Esttístc, d Prftur Dstrt Frl, vlum Trrtór Dmgrf; bltm Th Frgn Srvc f th Untd Stts f mrc; bltm Buru nfrmçõs Plnss; bltm nírmlv dt pl Cnfrçã Ncnl Cmrc: Nsr órgã fcl nfrntv!:ré Têns Cub- Bltm Mxcn, publcçã mns! d gênc Cmr- V }> & <&$&& «J& í_?y_ R Jnr, Sáb, 11 Junh 1949 DÁR CRC -_ " ;-,-r»\vvmvw^_~t_w_~w^_~^ VvM^nB PRn BHR~-?l n""^^u^ % R_ _f^_â S^S ^_^^^^?4? -;:; - " Nsts dus fts "Smbr" trds durnt rcpçã frcd n Embxd Brsl m Wshngtn durnt vst prsnt Dutr su cmtv, vms à squrd mbxr Murc Nbuc snhr Wll m Hrtzn (x-snhr Bts Cssn) cnhcd crnst, n utr flgrnt vms snhr Jã Dutr cnvrsn cm sçnhór Wltfr Qudrs SU v f á^^^êm ^^^^Bk ^- -_ _-_M_T tetít^cb P^5^ _ _!_l ãw^ê v H E_9 fl Q_u HJE E3 TDS S UM FLME ~ BEL H- MN: " FELCDDE BTEU PRT"! nn Shrdn _m " fucd btu á prt Sgun crítc ü "Tms" flms cm " flcd btu á p-t", surgm 10 «r 10 ns"l E st é rlmnt Usnr, ps n msm n m qu» f ln pst flm cnptu cm muts utrs U ngvl vlr! lás, "Gd Sm", n tftl l rgnl, f cnsr um s 10 mlhrs flm f" nr ts s crítcs nmtgr ícs! N ntnt, «u hlntnrl - Kmpls humn, sm lnc snsçã, é pr st msrn mtv nu «r tnt gru ns Ests Uns! E pr crt, é qu cntcrá qu Gry Cpr nn Shrdn, unts pl prmr v?, prsntm xclnt» trblh» utrs n cst, s5: Edmund LW, Lus Bvrs, Jn Lrrlng Ry Cllns drçã f cnfd um rs grns nm Hlly- vd: tc McCry, rlzr "Cupl í mlqu tms" " bm pstr", "s sns Snl Mr", muts utr- sucsss " flcd htu _ <râ prt" grn lnçmnt d RK R pr qunt-fr Drxm, ns cnms Pl? Prsns, str, lnd, Rtz Str Prmr, Clnl Ms- t "CÚME TRÁGC DEPS DE MNH -mnt, Estms s ds lnçn Cln Prsnt (Ru Pdr, prtnh d Prç Trntrs), nv cs spc-tctls pltrns stfds r rfrgr mbnt dstnt, cm qu f brnd R Jn«r "Çum tr»_c" «Cvlr ruscn), supr-prducâ drmátc d» ] clr, dstrbud pr rt- Flm» ntfr_rtd pr un lnc m strnl tn á frnt Drs Durntl s Pt "Cúm trágc" é rlz Elt Jrnlst Pul Flh Pr cm Crc cb s" lt pr cm Crc nss cnfr M Pul Flh, drtr "Crr d Mnhã", qu cuprá cr n 3,, vg cm mrt prfssr Br nrdn Suz N msm csã, snr lísl Crvlh f lt mmbr crrspnnt n BNCS CHEG DE MLHÕES M PR^:>~;: " CNEM çã cnmtgráfc mlt Pl-rml, bsd n lbrt d cnhcd "Cvlr dpt Ruslcn", clm plstc-snr d Sétm rt cnttc nvs ncntrs» cn çüs sclns Cr Nlnch, Lnr C» ts Bll Snt cmpltr cst ss cluló qu prml cnsttur um s mlhu mm 4r átw rs crtzs d prsnt tmprd S k Sl H- & " "" JB ^ J B METR!? TJUC E C- _^ H-_b _» s _1ÉH l PCBN, MNH, ü -líl ML%v4^ wm S 10 D MNH _! > -,, nlzn nvs "m tnésu sb s uspícs Club s _õz!nhs d Mtr, s M- rs Tuc Cpcbn brrã s prts ás 10 hrs p r dvrtr gurzd dqu» ls brrs Mtr-Tuc xbrá "Bud bbtt & Lu Cstll m Hllywd" Mtr-Cpcbn, drá "Mu Butch Jnkns m rmã fl cm cvls" "PRCDR" FLME QUE PERMNECEU 4 MS- SES CNSECUTVS EM CRTZ N BRDWY DE _ t-ul! M=s s ds pns _ lrms, nfm, ms ssnsclnt ptculu clncm mgrf; stps últms tmps "Pr", flm qu Clumbl prsntrá, sgundfr, ns cnms Vtr, mérc, l t pnm, slmultnmnt Lstrl pl lnd Eml Guu, Rmn rmngd sculturl Nnn Svlll, "Cclu Cubn", prsntn nd n Mr Gnzlz cmpnhd pr gustn Lr ns nss ptrícs, "s ns nfm", m mgnífcs numrs musc br_tlr3 "Pc_- r" tm qubr ts s rcrs sucss, n qur u s xb gr msm, cb prmncr 4 mss cnscutvs n crtz cnm Brdwy, d cptl "ESCRVS pulstl D MR": UM RGUMENT UD- CT50 TRTD CM MU- T TT! _ flm é vlnt, sm cncssõs, prém, brdr u prfun drm ds mulhrs duclds, fz lv um clm tl rld lrus trnscndênc humn, qu mp "Escrvs mnr quvc mr" qu, ms um vz frs-s, é trmnntmnt mprópr pr mnrs té 18 ns", tm, cm s sb, ; ns pps cpts, us nns dc Slmmé Spunrt M r- í-mn Sgnrt ntávl ntrprt "Escrvs mr" cl Pglr, Mr Dl Brnrd Bllr Frnç Flms Brsl, cm s vm nuncn, drá prsntçõs st utníc br-prm, prtr sgu:»- d-fr ntr ds rs í ds ns tls s cnms P- -nn Mgnn, qu vrms cm "Chg mlhõs" nn Mgnn Vlttrl Sc frmm dupl cntrl "Chg mlhõs", nv strlbulç- d Lux Mr Flm pr t ps, qu prtr dc 20 crrnt, strá ns trl Vtr, pnm vnd, pr lc s spctrs crc» s cprchs d srt _ «u vlts snuss su v-vm sã flmnt rtrtds nfíí plícul trvés d prsnçm prncpl um mulh «pv, vd smpls qu_ sb rpnt s pncrs mcnhcs d vd scl Pl su nr pl br- hnt smpnh sus ntrs, "Chg mlhõs", cntnurá, pr crt, sér vtns flms tlns, t gr publc cncrtòs GULD, pnst, mnhã, ás 17 hrs, "Rctl n Muncpl, num Chpn" S B mnhã, ás rs d mnhã, n Rx 10 h- Expsçõs PNTUR PULST, n Mnstr d Educçã Clm Lndrs Cmndnt "Mgdln1 tnn um chm lmlrnt, d ngltrr, sguu pr Lndrs, pr v ér, cptã Rbrt L, - nnclnt nv "JvTgdlnr" qu há pucs mss f snstr r ntrd d brr R dc Jnr cmndnt luxus "nr" snstr prstrá «_sclcnnt»_- fcbr sstr às útrddíe brtâncs cm_ndut»tf stv rct nst cptl pr prstr pmnt unt às utrds Trbunl Mrítm, durntu prcss sbr crrnc cm nv d Ml Rcul ngls P0JVÍÍt0í NTlSííÉPflC "DU SCEDDE TEMPS PERDU" (SóN TTUL) Jcnt Thrms cqutl qu mnstr d Áustr snhr Rttr (né cnss Wurmbrnd Stuppch) frcrm pr prsntr òs "Pquns Cntrs Vn" f um csã hsptld grdávl um cntcmnt lgnt s xtrrdnrs vzs smnns ncntrm nt _r"_;, lp~j ln Pr ssumr su pt n Cnsul Grl m Chcg prt d 23 st mês dplmt Mur Frts, cmpnh &3tr ^&6S su snhr Pr d 24 stá prgrm n Ht Vgu um lmç spdd qu srá (fu nfrm, prsd pl vc-prsnt d Rpúblc, snhr Nru Rms ílm "Hmlt", nss tã cmnt flm stá mrn tnt qu dstnc tmp qu spr "vnt-prmér" d su xbçã nrml mtrá qulqur fg, td qulqur nsd Escrv-m ltr Rul Bsl, pr xmp, prguntn s "ss plícul rlmht xst u é ms um brncr snhr Pscl Crls Mgn?" snhr Xvr Cugt pdu qu u fss dscrt, qu nâ cntss m públc qu s sus s cchrrs írm brrs n Cpcbn Plc "E cm nâ pd vvr num hl] s mus mrs n utr rslv mudr-m Um bsur (cncluu snhr Cugt) qu ss qustã rcl nd xst" Vcês á vrm um cmpã tltsm? Ps u á su tp nã é nd cm vcês stã pnsn, grd, grn, frms xtrvgnts qu l cntrr s xst ígurnh lcd, srrnt, ts, é- d cmpã slt m llur Lucn Tstn (rcr um mtr cnqünt tsur, fzn mrcçã vnt psss nts srrf dn mpuls cm prn squrd) cu lcz trgs c purt mut lgnt frm l um splndd mss Brsl S l nã fss tln Em Prs s rns fzrm brulh m trn cnquntnr "Mxm", fms lugr nturn Dz um "mnchtt" m lngugm snsçã: "Chz Mxm, 50 ns prés, à l rchrch du tmps prdu" E nutr rnl cmnt un crnst: "Prx du mnu: 5000 frns plus l butll chàrnpgh à 3000 írns y vt évmmnt un sll "bn prísnu, vc Slnsls L Rchfuculd ntôn Lps, Mm Ptnôtr, l prncss Ct Rccnrd, lc Ccé, Frnçs Gny, Mlchr Plgnc, Gstn Brgry, l prnc brhm, Mrcl Bussc, 1mrl ubynu, l duchss Mllé, l cmtss Tulus-Lutrc, rl^ty, J G Dmrgu, llrry P]- cr P L W)r, Jn Mrnc t l mr Kth Trévr qu n prvnt ps à vr sn ncnt hbtu, ndré Fuquèrs, l prnc Fud, nn Drgèrs, l cmmdur Drully, l su! à êtr vnu n cstum dépqu, t nfn Lul Prsns, rv ndnté ctt fêt typqumnt pársn n rgrtt Jn Cctu, suffrnt dun pnrs, t Jn Mrs qu dut déclrr frít, sn smkng t sn hábl étnt rsts n Egypt En lur bsnc, Rbrt Pzn spéclst du Emph< présnt l spctcl qu s lmtt à l rétrspclv s cèlbrs clnts dutrís Et cmm n but mdérémnt: 425 butlls pur S cuvrts M MX1MS fêt gmnt, ms gntmnt, n dnsnt sur s rs 1900 sn 50 nnvrsr r Ls ímms stnt ííublés chrmnts "bbs" crtn, ls hmms mustchs três "l tzgn", t qum Mflurc Tubs ut trmn ur ss rnèrs vlss l ur pntt déà dns l ru Ryl ncmbré ncr s vlls ptchs rssmblés pur l crcnstnc Qu bns vnts um Mxm vlh gurr NVERSÁRS Fzm ns n: SENHRES: UR LCDES CRNER Fz ns h, sr lcs Crnr, prsnt nsttut Prvdênc ssstênc s S-vrcs Est fgur grn rlv n pll prbn Em cmmrçã á su dt ntllcã, drçã Hptl s Srvrs tr clbrr, n cpl Hsptl, s 9 hrs um mss m çã _ crvs K n s ps, s l hrs, sr lcs Crntr rcbrá um hmngm u-, funcnárs, nsttut NTÔN BRNBE CM PS Pss, h, ds nvrsr dc ntôn Brnb Cmps, nss cmpnhr rdçã Prfssnl s ms ntgs <? fcnts, d crônc plcl d cd, srá, h, lv hmngns ds su mgs clgs, ps s chr m gz férs, n su Est ntl, Mrnhâ Rubm Rsn, nss lg mprns Prfssr Jrg Frrz Pul Ȧrnl Tvrs Üdl Grnhlg Flfuc» vn Plrs Tlntn Esprnç tun gl Prfssr Jrg Btst d- Mrs Jsé Luz Mlgu» Engnhr Hug Svplt Pcnc Humbrt Brunu Nl Suz Pnt Mutl tcm Pss Cr-, Bnmn Slv ru- J, Emprs Ppgnd Stndrd Fz ns ntm: sr Edut Prr u Cst, lg Cstum» SENHRS: GEM SNTS, sps s_t- K- d rmd lfr :_u ts Jsf Dutr Src» Uuímrs Crmn Chvs Bsts Cls Frnns SENHRNH»: Mr Jul lncr r»- p», flh ngnhr Ultcrlns dc lncr rrp c d sr Crmn Mnt lucr rrp Elu th t«ust Vls sr Mrn _uu Vcls MENNS: Vldyr Suz Lll Rbrt lll csl Luz d Cst Cuntr Rmund d Cst Cuntr Luz lbrt, flh csl lbrt Nrl-t r Er lmd Ncltl, Trncsc flh dvg : Dr 4 Cst _p n cnfrd mprns d sr Tlrt Vr d Cst -ps MENNS:!z- llh sr Jm P- -^r-^-ãts _-;-_Í _ ud L s_ G&sssSm Tlm, fll-í cs! Lé rú Tr Jurnd - n Mrt, flh -n-- lst Rut Pul sr Lnr Frrz Pul NSCMENT ch-s nrquc lr ú» csl sr Gny Slv Mnnç d sr üsvdn Mnzs ü Mnnç, cm nscmnt l su rlmgnt, qu rcbn c nm Mr CSMENTS J UM-T BÃRf DES-ílEZE V1NUURT - Ulz-s H, t Tmpl lsrht, nlc trmnl sr Jm Brns crurgã ntst, cm nhnnh Rz Vngurt rmn srá rlzd ás 20 hrs _ Rlz-s h nlc m«trmnl d snhrnh Rs lvr, ll ít ntu lvr d Jul lvr, cm sr rln Rzz /> crmn rlíglu srá ás 18 h» rs, n gr Mss Snhr d L,p, m Snr Cml Bun pdrnhs, pr p, t d nv, sr sr tül-utr Brbs pl nv, sr su -tnlsc Kzz cvl rá n _» Ctrcutscryú, scttu prnnís, pr prl nn u sr sr Grl Luz Pnt t p» prt d nv: sr Jg- ns dc Suz scuurnl Nrm Fnl Elflu-sc, h, sáb, cnsórc drt snhrnh ZlHü d Slv Snts cntbtst d Cntrl Brsl [1-,lh sr Slvr ljrtr ú^ Snts, Mnstér d ruücu, ç d st hslm 11 S»lv Sts, cm d sr Jsc Ds, funcnár Cx Ecnmc flh pílsr bü ntôn Ds d sr Crln Ds N t cvl rlz ntm, ás 11 lr_ «10» Crcunscrçâ, srvrm u tstmunhs snlurluh lutn Prr d Slv sr Frnc;c M- slnd rlgs srá cnlbrdu ás lu hrs, n «k Sntíssm Scrnt sn pdrnhs s ps s uubnts >t-l?_r s- h ; 17 hrs, n ígr st J^»» nlc mtrmnl sr Cr ls d Cst Plm, flh ntôn Mrtns Plm dc d Jcl d Cs Plm, cm snhrnh U d- Brt Cunh, [lh csl ntôn Mrr d Cunh Lã d sbl d»; Brtl Cunh CNFERÊNCS Klzr-s- n Drxm n mtg, d 12 s 1G h»s n s brr Trz J_ sus á ru bturun, 33 _ cu- frnc mnsl Dst vz cuprá trbun dr Lnc Txr, gu dssrrá -rm sbr tm cur»- d fé" Dd lvçfl»um sclh pl brlhnt cnfrtn- :lst crtmnt srã prprcns s qur p:c n»u s mtvs vrgl _fs g- (Crc!! r3?- p) m

7 DÁR CRC R Jnr, Sáb, 11 Junh 1949 "áítttò mwm J5T- m m léywê EUU744 60! Wá»0M«:í37 S 2«$ » ,20 ls1 fc ÜMWERSL-NTERNTNL pumtít Jn FNTNE Buft LNGSTER SSSSN : tuõcrftrns! mpbpu tnpmtsmttts KSSí^íí; VNTPREHttREnSLUZ MERC ffmtft yut:wt nn wmn 01: J g Tr J ;"^6VÕ l^r^^?/éyrls r mprópr pr fl V}^,45=^ "3«Ws B, fc/ MENRES TÉ 18 NS Kl^K ^cjy, - - mmw~^~-^-^mw^~m>-mwm! Prvncs Pr Rstruturçã Funcnlsm Flumnns fm qu sm btvds s prvdêncs n snt sr rlçd rstrutur;ã funcnlsm públc flumnns, tnt d prt ftvs, cm m cmssã n mènslst, srã nvds à Câmr Muncpl s sugstõs pr prt nss snt, cu rdçã fcrá crg sr ntôn Lnr,, d Cst Pstrrmnt, prcss srá ncmnh à Dvsã dmnstrçã, qu prcrá à ltçã pssl, fzn- mnr qu n xrcíc 1900, sm fxds s spss m cnfrmd cm qudrs á xstnts, pgns n crrr xrcíc, pl dudécm ds vrbs trmnds DMSCS Cmpr uss CLÁSSCS PPULRES Ru Sâ Jsé, 67 Tlfn : w, mm â Bm sus fms pqusrm n HM /ft DS, c^udud ul /nvu- uwdt ^ -^ ««-- HRS JJWP cqufsltf} üg mcrfn R Glb bh-cnudíy cum p/clusvdsdc plg Cl-Q ^ntrkcy» ~ ;v,4 TETR M SUCSSS ESTREL DE FSSMN PJ hspd nst mmnt, um ds mrs rçs munds d tuld, tssmn, hpntzr cus prsntçõs, ntntm, á t, n Rcr, mplgrm us us cnvds spcs, n suu mr, médcs, ntlctu rnlsts E um sptácul ntrssnt; píu szu vlr cntfc, só tn mpnr-lh um puc brlh, plté ncnvnnt, qu s vzs mnfstv su gnrânc ss, prém, só dcpõ cntr cultur d plé-, crc, puc cstumd ssstr sptáculs cnc rt Fssmn trblh cm su ms cmpnhr Dyká ;, sus xprêncs prsntd \ u publc sã tds rgrsmtnl cntfcs sus sptculs, pr crt, srà prslgls pl cult plté U R qu rrmnt trá prtund vr tã ntrssnts trlhs psíqucs, tlpt» c1 npnlc» JSÉ LY/R ESTRE1 U CP- NH DE CMEDB MEE cntcmnt d» Cpcb- n vrfc-s h, cm rn-- brtur Tlrnh ntm dn Lm, t,u srvrá pr rcntré c strl tnób, qu cm su Cmpnh Cméd», - qul fzm prt s cnstgrs trs Pul Prt Frglnt, bm cm cnhucd trz Lur Surz, bm scunds pr Jsè Lms, Ccy Ds Rné lmd s prpõ prsntr-ns pç; nttuld "Mulhr pr um mnut", rgn Clu Pugt, trduçã Dnl R- Cl "RMEU E JULET" H, sáb mnh, mng, m vsprl ás 16», nt, 20,45 lrs, n Fcnx, srã dds s ultms r-"< prsntçõs "Rmu Jultt", pl lnc "Ttr Estudnt", qu r vm rl zn nqul ttr, :u "Fstvl tíhlspré" "Rmu Jult" drá lug "Mcbtb", qu rá á cn, n nt 17, sxt-fr d prxm smn ES1RE DE " BR- RCH E NSS" Dv á Emprs tr fchdu um vults cntr, cm mprtnt rgnzçã Sã ul, vê-s n brgçã d strr " brrch é nss", n próxm d 15, st prqu, trá st rvst, qu sr mn- sd n R, mul mbr, pr pucs ds fcr m crkz, pr ssn, sr tmbém rprsntd n trr d gr, m cumprmnt um clusu grn cntrt " brrch è nss" cscrlu nr Slvn Nt Mx Nuucs, trá n lnc: Ers Vu- «, Mr Rub Vltr dvl-, Zr Cvlcnt, Slv tlh Vrgín Nrnh, Tl, Zulmr Mrnd Spn Flrps Rdrgus rmn Nscmnt, ts s rtsts qut r f" rprsntm "Pss gr»- Cm prêm pr publc Br Frrr d Slv mnu vr, drtmnt Prtugl, ncntr trtz-cmc, Suqu Rntnl, tn cntrt tmbém cnhc rdllst Jsé Vscncls, fgur pr ms prstgd pl publc MENTR TETRL ld Grr é mprsr u ms nunc «lp ; Jm Cst» fr -»» m:«w PERFET R CNDCND»» W»» Mtf&sBnBH -30:J-ó-50ô:50 8 "-^NTE MRGRET 0BRFf B00TH-RNQLDHENK1NS GUKETEÍMNN HJE JYETR-gll 1 w metr PRCRBflnN TlUUl :50-5:40-"-58-UR Á MÁSCTEàCDDE Em \^Lm\m\m\m\\ ^^M m\ fs lll M N SERÁ tlhdd EM UTRS NEHS U DSTRT ffderíl 4NTES E 60 S PS PSSR NS ClNES METR! Jf- " -f + FLME M E TR Y GlDVr/V - dtmnky s h8, ^Çs- METRS TJUC CPCBN "MTNÈE NFNTL ^L ^ Sr tmb32m -c/wfls P CLUBE DS UÍZNHS d METR 0 D strgcq SCEDDE HJE, 11 P cnsultr mêdc, trtr ngócs urdcs u fnncrs CNTECER HJF LETR: Sgum-r s pssblld flzs, u nã h pr s ltrs n s c t d s cm qulqur n m qulqur d mès prí» bx: lr S NSCD» ENTRE n E DEZEBR K, 20 DE JNtllH: Tr prmssr-, cr npntrs grdávs rcbmnts 14 lâ ll; lhrs c P gcs gms 10, : 19, 30 «, (hrs c numr») ENTRE ly üt: cevtkelr k 20 dt: mrc: Trunf ns css sntlmnts fvrávl pr trtr dc ssunts cm gvrn ngcs mblárs 0, 9 13; J, 4b 53 lhrs numr» Er-KB ;l uk MHl,U» 20 DE BKU: ssunts scs bm mpt- n, prcur s vstr cm s mgs nflunts trá rsults stsftórs 7, 15 17; Bl, lhrs nunr»» KNTUE 21 UK BRL» S Dl: Mf üsrmn cnug, nsldtr sspr pr cuus utr sx 5, 6 7; (hrs númrs! UN TRE 21 UE MJ B Ü DE JUNH: Srt n» ngócs mprndlmnts rlvânc fcll 5, 16 19; Ü3 (nrs númrs ENTRE 22 UE JUNH S «DE JULH: Srt: ns, ngócs mtrs rssntmnts cm mgs, lèn, squlíbr rgânc ; 30, (hrs númrs) ÍNTHE 23 DE JULH S 23 DE GST: 4fc)r( m ts s mprn (Cnclusã d ód pág) dvs mmnts cnfrt sprtuld n rd frnc N tmpl t Humntü (gr PstvstE, u Bnmn Cnstnt mnhã, 1" ás 10 hrs, sbr "Blg" N Scd Brslr uv- Ptlg Ctmc, n d U,»= 20 hrs, dr lbrt Brbz, sbr "Ftrs d gulçã sngun" Trç-tlr, 14, n Scd Mdcn Crurg R Jnr, sbr " câncr xprmntl", pl»r prfssr ntôn Cnt v FESTS VCÊ SB qu tl cb sr cntrt pr Cmpnh tld psíquc ; 33 dunnt; cnqusts scs v- srt? 34 c 35 lrs numrs CSS UE 1NC- ENTRE 24 E STU «MDM 22 DE PETEMBK: ttul trsum d pç rn, D prpc s mprndmnqu rprc Vltr Pnt lus cnugs Prcur rlcunr-s cm pss psçã s- FLME DE HJE PLZ "Flh ds trvs-! c lvd 12, 13 15: 48 5b Rbc G nrs» númrs! CMENTÁR D ENTRE 23 DE SETEMBR NTE 20 DE U7TJBH: lmé v ns dr n L Nvs cnhcmnts, d prm "mulhr pr um rnuul", Pc pr tds s mprss cmntv Césr Brt pr trlunfs tgrl 1 3; Pul rln, n strl! 0 " -u- hrs nummágc re - E" cntrr Luz t- ENTRE 21 DE UTUBR v, qu ns mstr ""n "h- E 22 DE NVEMBR; mm pr mnut", cmntu cntclmfnts vlnts cnq ízbl Rmrz, qu pssv fuss pssblds cn csã RtS N TMGfF8 Exms rdlldglcs m rsdênc Drs Vctr Crts Rnt Crts Drmnt dt 9 âs 1? ds 14 s 18 hrs Ru rú Prt lgr, 70 9 nd TELEFNE: C Pr mntlv SCP nvrsár mtlc, dr Sbstã luntruccl, crurgs-ntst, ru numrs z, h, un fst m su rsnc, n qul srá v tnllt, 21 DE JNER K 18 E FEVERER: crnhs mnfstçã u pdr fvrs, nctr n prç, pr prt sus mgs nvs rlzr _vl- dmrurc Vt Club U dc Jmr prpr u grn t»- Junn pr próxm ü 23, á nt, n su s Hvcvà bl cpr utrs trt v _ Dl-Cstlll rlz, h, "Ch- su trdcnl bl ds tus", cm cmprcmnt Jul Jy, rlncs r brslr Club Gnástc 1rlugués drá nc, h, ás fst, dnçnts rgnzds pr mè Junh s slnlds m luvr dmrávl snt lustn vm sn rlzds cm grn pmp smpr crscnt flünc fs msts tmp d ru s nváls, cu rcnstruçã prsts cncur-s sprt tnçã «prvc luvrs ts qu nã s mctrm ndfrnt» nfluxs bnfcg d fé cru> tã límpc Club frcrá, h, um fst dnçnt sus sscs - Em cmmrçã su nvrsár, Tuc Têns rlz um sér fsts qu «ncm ás 8 hrs d mnhã, - trmnrã á nt cm um büt gl Çà DE GRÇS N gr Clég Snt ntôn Mr Zcrs, mnhã mng, ás 7 hrs, srá clbrd mss m çã dt grçs pl trcr nlvrsr d n-publcdrr, VJKTES Püsgfrs mbrcs n R m võs d "Cruzr Sul": PR BUENS RES: - Ervng Mrgnrth Tms Mszly Msz mél C lstn Hurl Jqum Vtrn Crn sbl nglllfc Frrí Hrmn Frr r xll Qurnt sbl lndrn Kllr Rcr Ln rgulc PR PRT LEGRE: dlé Brgs Prrr M- m 7n nts ; 4U, 48 S2 hrs númrs nul Grrs Psrrr Hnrqu ENTRE 23 ül: NVEMBR Ku mtzr Hs lc:r E 2! DE DEZEMBR Vcu Uslr sbl En-gd n ftã Vn Uslr Pdr L- Pssblds ngócs -rntss snhs n n Luz CURSDDES psqusm 2 Vsqus Psnt Muts cnts-íntr, qun- 6 8; (hrs numrs Pssgrs mbrcs n lm, n R, "rvlü": usd? m vgns re ^ m ^MRKFE pl S PUL: Frncsc Pnt ps-m vsr cm mudnç Hbr lcs Blr _ m- lttu, Nv Lgrur prvcd pl b l Gumrãs, _ Vr Erm Mu v d lr prssã tmsférc, Tr, Luz Crnr Publc sm K- vsmntòs rh rmn Schéflchl - pm nutlzr um Mu rl Su73 Jul JT,m crt trn, ssn Brm1! st ntm, st fòr lnl Pr, - prft clru lgru- Frncsc Dnghn ugust prtgr s su- pssgrs,,,,,,,! Slvàrl r Edsn Fnull _ tmbm cntr publc d crldc, st cm rsc, Cruzr Sü vm U Tbyr - Vrgín Tnmnçã fcl vn- byr Euln Brr? mprgn _ Luz crd lmrnt Nrnh, l-,c!?, Plg,7 Cmr - m bslut êxt un "prltr" pr l cr Y Hfcl Cndlt _ Vlmr d g-ur qn cmç n n slv - qu cnfm b _ ;-» ssu smplsmnt c d vnd Br-Mr Rds um crtucl Mr>«f;,p v vrt trmn n Escl Nvl, ld ~ s--1 Svrln Tul - Edth sn ppl, frr m,,_,,,, vr Césr Mll - tu n ltl t -brr um vrdr dstrt r Cntr ] Lb _ M n r!1t M V DE CLMB, r uluncl ru r- Elvl Glt lruld ScUü CURTB: Bnun tfchrgl -- lud Chvs PRT LEGK: Tcft Rngu tít,0 HRZNTE: «un Vltr Murl bnts Mts Lbt v> llc sclt Mur y Jsè rc Sun ls Jsé Dpl frnz Hlv Tsc Ln Mnnç Nc url Nc Eml Vltr Jqum Ulrch - Rul trnç pl "Pnr", chgu, ntm, Sâ Pul, sctr Mnõtt Pccn D B, pl msm crv, chgu mssã cmprs mrcns ucu qu prcrru t qul Est Prcnt Nv Vrls, rgrssu tnlsl Rmu [Curò, "Jrnl du UüüíCíc", d cmtv prnu Dutr Pssgrs smbrcs, ntm, u "Cnslllln" d "r Frnc", prcnts Prs: Grgs vrtllcr - d Mr- Uns dcg - Supll Vucbun Sm Guulnn FLECLMEN S GENERL SEBSTà D RE- CÍ BRRS Flcu nsl?- cpll, sun rsdênc, v Prtugl numr 5Z, gnrl rfrm lxl, sbstã Rrg Brrs su n trrmnt rlzu-s ntm, ; 16 hrs, n cmtér S Jã Btst THN LYNCH BEZERR D? MEL Flcu, nluulm, âs 19 hrsv n cd Rcf, n rsd, ndustr! Üthn Lynch Bzrr Ml prtncnt scd prnmbun qu dng nq-- l Est dvrss stbly mnts ndustrs bncárs xtnt x numrs scnnc MSSS:, Strá rds h: MRL LUZ FNS N gr Crm, s 1030 hrs RDLF GUMRÃES V- L D N gr Crm, ás 11 hrs JSÉ NTÔN LPES C- VLH -- N gr d Csln, ás 11 lrs MR NGÉLC D :SP<- RT SNT N gr Sã Frncsc Pul, ns l lrs LM 1 LE FERR GR - N c?- Dl E:vtpp-tn r ru Ptnhr Mch, numr S, 4t 8 hrs JS1S MRCS DF CR- VLH - N gj Nu,- E Snhr d B Mrt, s 3 hrs, LUZ FRNC D M R JUMüR - N gr d Lm P2s m B)0 hrs CETN PELUC _ n» gr Nss Snlr Ltbt s 9 hrs MNUEL RBER Drç P V - N gr SS J- ««s 10,30 hr TETRS Brln M-d hrs GNÁSTC "Trgódt m PLZ " flh ds trvs" CRTZ D D,,,-,,, u urutus tm tllm NCNL "tn5plrí5 m 5nr Nv Yrk", ás 16 S h- cm nn Crwfrd 2 tr- 4 ; Slv HELEN - -Bnd Té 6 gc 8 10 hrs prb-ncl" FENTX "Rmu Jull"" STR1 " tlh ds tr? LÍMP _ "Extrsã" "Un» CRLS " pcl nfrnl" flh -:ut«" ás hrs V33" cm nn Crwírd 3 RENTE - "RcnclUçS", "S-cumb" Scssút» REGN "Dslumbrmnt" _ hrs prur d? M-Ül às hrs METR CPCBN - " um flmp m sér ll, SERRDR "prtmnt B 10 hrs VEND "Nturn míct d cd" cm Mrprt Brcn MPÉR - "Dus GRJU "Espd-s cr- PRÍS - "Cd nu", p S CRSTÓVà s-m luvs", ás 16, hrs 10 hrs mr" lh pgu" BNDER "Rbn ÇÕS" ; um flm l m sér mm ftr" Hd" GUNBR "Rbl^- Hd" Jusv - "Explgfl- GtRt - "Flmn, METR TJUC - " cm rturu Crnv- ;u - BEJ-FLR - (Fch msct d cd", cm Mrgrl» HDDCK-LB - "Qur ss^ hmm" "Trr PR-TDS - "Ftld- M-cch nu ") 10 hrs r rfrm» u"?, ás h-! LND " flh ds B-n tr»- CTUMB1 - "Du:; ;)gr-,t" PEDDE "Un 4 _ nt n s, h- 3 t 10 srls vs" cm nn Cruírd 2 um rs mru" "Cup PNEM - "Nturn u- nr" TJUC - "dultr p- yrnr", Í!VL " hr _ 6 10 hrs Uns" crrtr ttnvrs" ás 16, hr VTRt "N cmnh d CPTÓL - Sssõs pss CENTENÁR "Cbh" RLJ, PENH _ "Qur-t cm TDS S SNTS - "T- Ns grrs ds fl- és", t um flm m sér 7n: s srs" c "ü!d?" vd", cm Frrc Mrch 2 TETRNH NTM _ "Mu tmp, s prtr 10 hr» CVLCNT - "Vtms PPULR _ "Chv sgü tnr pr um mnut", UJ - 6 _ S < M> m" PTHE "Um drg" d n vd" "Mnh DEL "Eu sn d C3\" qur ê mv rcpulsç" mnt" cu", " bc ds lms pr- J PRSENSE -" " vls «! cm mdc Nzzrl CLSEU "Esplç dd-s" "nst TCUND3 - " má fm t" R" 22 hrs "DE TETRNH BLS mprr", cm Bns Crsby í 6 _ 8 10 hrs RJ "Suprm csã PRMR - " \ U _ "Crl rlh d» d tr«- um dc;- cnhcd" " _4_ ncssd s»t hrs pmm", t 2" 22 nrs DEN "Trágc prs-gut,,, RTZ " vnjs mp- CLN1 - " "lém d frntr" v-s" nt VL rr" cm Bmg Crsby, 2 - m1 lhs c " rt JVL TETRNH JRDEL "th { c cm Vv t,!- ds _ "dultr" S H Kl sur sl LP "lòn B hrs vs"- urlzt- ; PUTEM uh Srr l Mdr" ml; rul 3 b" ís 20 f ~ hr» B 8 10 hr» Jà CETN -- "LnUrs Espnh", ás 20 2» t JUN "N STR " "Rstr VZ lumns" frt", LBU - - ; fdu r)^ vls mpr- t ELDRD cmnh H "Prtílíç; MDURER - "Vngnç PRJÁ - " t fchd" "tu \1- p tt &!; :;:»: r", ", cm Bng Csbv 2 4 d cm Frrc Mrch 2 lnnnl" td" c" hrs _ hr» CNEC TRNN r->sst EDSN Cntrbn QUNTN "E MDURER - mun sç- ESTC E S - "Tmr" \ rbl NTERÓ Cm-c MSCTE - " lvrt" flh ds tr- CRLS GMES "Pss «nex "Nturn mr"! <-nc prtr ds P h- "Pxã s frts" «ó : vs" RMS - "Slv-s qum pu" c um flm grf", ás 16 2!l 22 h "Frsmn ; m Mrslv r FLRN - "Dus ÉDEN _ E U pmun MDERN "Cntrbn" ss d m sér RECRE "Fr-mn", s 20 \ )0 hrs rchnnn MRCNà - " rfh-ldr" RULEN - -Estu vrt" c n-rnt gu"?" u "?? 22 hrs! PLÁC "Eu qur # mn- E BRRS FLREST CENTR - " CRl prt s svlmnt" cm Cláu MnlU P cmnh Ml - " nscávl" ntvn v db C! N E M S MERC - "N cmnh d tf mrs" um flm d" m s- MFlfR - "Un! grr bmtshí V ^LRN m-t MPERt " ESTRÉS 2 F^s5lm:8--Vumí» 1 MSÊRCN - rscl- - "N cmnh C3 " dí "Fnlkn mslr n;< ^dàvt- \ pcrl tícsrp t" ^f^^^ S rus "Mtu-n Emcr- srr ünprtnc", cm Mch vl" vd" c- MÓSS Mss-"- cm Sírslv 2-4 _ - 3 rtíz 2-4 _ 3 _ S M> h- \ LF - "Cr-íc dc Su!", FLUÍttNENSE - -U»» ê " ; MTtE CSTEL - -Dr RXÍ _ "& J^-t-= UEN "M- d Ct- PLCE "t-üv pr-- &,,0 r rs "s multrs" pss c d:c" ; " pgu" rrtrt- "~ METH PSSE - " - CSJ^t, H<B?-:5 í~- X -^9^?é^- S«t» ^^T^- "& =&" M^í M SV _ -E R BRNC "Vst n-u-- 3«Sâ BHíJ _ D", cs" - --«>,^V Qft-Sft-JàSfU?» 1íSp m m tx1f yttgmttxtí tkt ãüsíy ü ^ss&sv^n t - cutr «"Crtuch! 1

8 JJ RD Cnsrçõs Sbr Códg Brslr Rtrnsmssõçs (D J Rcr GLEN sscçã Brslr R, pr su prsnt, sr Vtr Cst, cb nvr s rprsntnts pv um lng fc n qul tc cnsrçõs m trn Códg Brslr Rá, r m dscussã, mstrn nd qu mnd sr Plnò Brrt vm ncntr s prncíps lbrd ssgurs pl nss Cnsttuçã Ms pssms, sm ms lngs, à publcçã prcl s dvrss tópcs qu trtm mmnts ssunt PRJET N EM FCE DS NECESS- DDES TUS " Cênc nv, drt nv, ns nsnv Pcrd, cmplmntn su frsm cm st lçã mgnífc: " btv drt prcurr frms qu s dptm cm ntlgnc prstz tds s ncssds scs" (Pcrd L dr pur, p 47) E fácl cmprnr, ssm, qu rdfusã, cm cênc nv, stblcu ts rlçõs ntr s ndvídus sldmnt, s nçõs mun, qu vms sntn ncssd stblcr um rgulmntçã ntrncnl ncnl, qu cmprnd rgrs drt públc rgrs drt prv D um l s cnfrêncs ntrncns vêm prcurn rslvr cmplc prblm, qur n âmbt ds nds méds, qur n qu s rfr às nds curts Nst últm prtculr, BrsU cb cnsgur vtr mgnífc n Cnfrênc ntrncnl Rdfusã pr lts Frquncs qu s rlzu n Méxc 22 utubr brl 1949, cnsgun clcr-s cm prmr pís ds mércs qunt mun, cm tntr 248 hrs-frquncs pr trnsmssã m nds curts Cm um crrênc sss crs ntrncns, sb pnt vst témc surgm qustõs n sfr Drt Públc ntrncnl, mpn ncssd um rgulmntçã ns nsttuçõs urídcs cd pís E ss ncssd, qu ulgms mprs, Códg Brsür Etrnsmssõs rá rslvr cm btvd cnsntân cm sstm t m nss pís, st é, d rdfusã clétc (fcl Prvd) Prgrmçõs Xvr Cugt su rqustr; NCNL 2000 hrs 22,00 R Bl; 24,00 Dcn- Tddy; 20,25 Rprtr Ess; 2030 tr nd Dy; 145 Encrrmn- Trnsmssã d "B-; Nght prmr pdr; 2100 Cmntr pltc; 21,05 Há t t rm pr tu; 2135 CNTNENTL - 18,00 hr3 _ Rpórtr n nglês; l clr d vld; 22,05 s ms lnds mlds Brsl; 22,35 Grvçõs; 22,55! sc brslr; 1845 Espr- 18,15 Esprts; 18,35 Mu- Rpórtr Ess; 2300 Nt nfrm; 23,30 Grvçõs; turf; 2005 Esprts; 20,35 ts; 19,(10 Cntnntl n 0030 nfrmtv; 00,35 Vrds muscs; 21,07 Encrrmnt _ Esprts; 21,35 Prs fm; 22,00 Vzs mun- GLB 2000 Scs ; prtv snr; nfnts; 2005 rtst, u Esprts; 23,15 Bcs BrsU; 2030 Nvl; t s 11030; 200 Encrr- U Cnçã d; 21,05 mnt Cntrbn Pnhã Pr rgntn (Cnclusã d 3 pág) t Plc Prná, tr! nstl m Snt ntôn um dstrt íuturs muncíp Pst Plcl Chpcl, prcs urgnt, NSTTUT NCNL mnt strds, clmm s D PNH 6us mrrs p--clpl s mrrs stã stsíts cm N P Nnhum mnt s mlrlrs d r qux cntr rfrd nt- gá s strds pr Dns d prstll uvms Pl cntrr, ts tcrm n- Crqur sã tmbm mpôsts pr um lmntr mpr- ms à tuçã l, qu rlmnt tm s útl prst- tv d fs ncnl, stu- gn rf <, 5 dstrt, _ qu stá - q u-u "<= : ns tr s vflrsumn- Chpcó, n frntr sc cm t rgntn, prvn-s Mntm 0 nsttut Ncnl u futur lgçã cm s- ^ pnh t prqus SUtrd strtégc Curttb-L-, vcultur, n Já frm plngs, trvés Curtbns, fcs, pés pnhpr xmpl, u Cçr, u rs, ssm dstrbuís: Snt Jçv Ctrn ; Prná futur strd prá sr ; R Grn - cnstruíd, sugrms, cm > Bul : SS Pul cprçã nsttut Ncnl Pnh, muncíp í ; Mns Grs Chpcó, trvés s 12% u Nsss numrs nã s nclum s mlhrs pés lh cb Fun Rvár Ncnl, Est, trn rucár ngustfl qu chm nd ns vvrs, p- lg s -18% msm Fun, qu rcb D N E R r futur dstrbuçã CNTRBND DE Cm rlrstmnt qu vm nctvn é cmpusr, NP tm vt, u- PNHÃ Pu tmp há crr um cmnhã bu Dns Crqur crrgn qutr l, rrubd crmns xmplrs vns pnhr, utrt ssêncs, ls pnhã (smnt pchr, vn pr l vstçã ds rsrvs flrsts ndscrmndmnt, cm tmbm cm cntrl d rgntn Brrcã, n crrgu lgurs su crg- prduçã d xprtçã, sr Su pnhã vdmnt l- _um _ U prç ns!:s glz pcgftn gul mrs ns mrcs cnsumrs pís xtrr xprtçã n Cltrl Estdul l Huv grss brulh m trn <-"-" -- - mut puts r ssmblé Lgr_- tv tm s, ntrv n cs chf Sr- v;ç R Krugu ns Nã Cmntm Crt Mr Snyr (Cnclusã d 1 pág) mds rspt, sn tu ttut Ncnl Pnh, C- st pn-s cnturs bl, prm, prqu nã st Em t cs s crdt prbd xprtç pnná d mlhr quld, nh Wshngtn trtrá c;u Crr Cstr, cs v- tnt n lgslçã frl cm n stdul, sn ms- prmr btr mpréstms prvs ns Ests Uns, í, tmbm rgulmnt dc pr cnsrr qu pr cu- nsttut Ncnl Pnh! sr rssntmnt n Brsl Em fc d ss sc:-tr urn, tlm gvrn Fznd Snt Ctrn, sr rtmrcn_ Dvd Frrr ^bru prlbr "spnt su" s xprt- Enqunt ss ncntr-s m Wshngtn sr táv Bulhõs çõs pnhã um s ssssrs sr Crr Ms rs c ptrótc prvnc ttulr ds Fnr- snt Dutr m su rcnt v- Cstr, qu cmpnhu pr- çss Est, nts msm d lt s Ests Uns sr Bulhõs stá fzn sndgns unt s nvrs;nss xprtçã lglmnt scrrrntd s quls prvs crdt-s qu s rã pnhã d mlhr quld f_s pssívl btr s mprstms prvs suí-nts Mtrut pnhã ntru sm ml nls,ér:0 d Fznd Brs! ps- 2;u n rgntn, nclus- ] sr ntã fzr ngcíscvs vc trvés d ár prnn- --_rt _ Bnc mprtçã s, :nrr cm qu! pís,! Exprtçã Dz-s qu Brs! prcs d qu ps «1S0 (Jufcgs ;^âr; pr mr Prr Lr, cm ch- í M- «- R Jnr, Sáb, 11 Junh 1949 DÁR CRC "Bqurrt, Nrcsst, bssust <Cnclu» d 1«pâg) prs- d Rpublc, cm tmbm n mplntçã tul rgm pltc E _ sr Jsé mérc, prqu prírs g um ntrvst lrg rprcussã, pss-s td glr sss fts nã m br ms lv crdt, p sr ds grns luts qu ntã sustnt, ds dfculds qu vnc s rscs qu suprt m bnfc d cus ncnl SR CFÉ FH-Hp V Exc prmt um prt? SR BENEDT VD- RES Cm przr SR CFÉ PLH Nss ltur su dscurs, p- r V Exc rvlr á Ncã s nctv d cândd, tur Eurc Gspr Dutr íl dê V Exc u ntã prunt d Rpublc, sr Gtul Vrgs? SR BENEDT VD- RES V Exc tm mut ntrss m fzr hstr pltc u m rspnr dscurs snr Jsé mrl c hstr vrá ^u tmp SR CFÉ PLH Mult brg V Exc Ds v, tã só mu lustr clg, fxr rspnsbld ss cntcmnt SR BENEDT V-ü- Ms tlvz m ^J n-á «n vnnt fcr cm t,fg-«& m tr su susp ã SR PLÍN LEM<_>S -- xc- prmt nd um - >,r t? SR BENEDT VLU RES: P_ uã SR- PLÍN LEMS - ch qu- 6 y, xc- pn- ussc nss trrn- flhr "s s-s pés- trr T&JVéu t- SR- BENEDT V Uí RES: ch tnt ssm? SR PLÍN LE-: xtmnt prqu / -xcu nunc chgr prv < > pís qu nã f um _>s rm RES- Qu1 SR CPE FLH - - d cnddtr SR BENEDT VJü-D/ RES: E qur tn r> -r ; glr l? Mt_~ sr pc-v : r _, r_ff SM" t- xms sr Cfé W\ n pln v d "-"tr plítc vltms s-"»- qu» ns truux &st trlu r: S u qusss sr mu» sm- nm pr ss sr «>»> vrz pr lnhr pr pr sr Jsé mérc cm um s ftr«s prpnrnt- _ run _u cândd lv Slcntrrn cmprmsss h úp rtífcs glp ums pr cm nw> > Cnvnçã Ncnl- q- nç cnddtur < sr J t- -t rc SR- LN MCHD - prmr fltr p vr mpnhd í sr urc«gspr Dutr- <-u-l r _> «d Rpublc SR BENEDT VÜ" Rpld Cm Dsm Prpst Russ n Cnfrênc Prs rdícul qu v x cnsgurá rspnr prnt Nçã s _rmtvs ^ dscurs sr Jsé mérc SR BENEDT VL- DRES: Nã há nd r dcul Rdículs sã quls cnt, susptn qu qu qurm sr s tríss nv mnbr SR, PLÍN LEMS: prpgndstc svétc, rs- (Cnclusã d 1 pâg) írçs cupçã, ms Tmbm crdt,, ms dls-! 1 nnu pnu, mdtmnt; mdtmnt cm curs v x cnduz st vr bçõs: SR BENEDT VL- mnstr/ ssunts Es DRES: s vzs, m plvrs dts st mnr s Vshnsky, prpôs à Cnfrn- trngrs d Rúss, ndr ncntr mut ms vrd c s Qutr rdçã, m qu m plvrs prntmnt szuds um prt trt pz um prz trs mss, SR EML CRLS: cm lmnh Pr V x stá fzn um dls- trps RES: S v xcl, qu í ss ssunt sclrc pç su nbr cntrrân tw s nvrd pr ss s^-u Eu sg"r- p-s P-k>té tngrms: mt,--- u p v xc SR PLN íãlmt» V xc n t»nb uu^c_s qu 0 sr J~_ mérc nã trá rc du d trbun u- Sn- ntrr n mmc qu v xcl nlu SR EML CRLS - Já è tr^np <_ s nc, _ prt SR- CPE" FLH - E:«crá ntã-» prt hls-rx- SR BENEDT V U RES Qu v xc n_ d s D " - r <c-d- ü uss lustr cògt putd0 C- FUh q" ts-: «m sclrc lstr-^ c- y Érms gr s vsp nv succst- pr-ldfr sr Jr-3 mérc- sm _, b dqul snpt h_^>>,r qu tut- rrmu us f; ns " Bg;-»r p--nu xclurm s cc_lbul p lrcs- mpr -ncr cü q- utrs fgurs tu-t- n 1S37 ls prtcpm mr -mbry SR LMR BLcU R pr qum n_ -, LVND RUP SR, BENEDT VL DRES: E pr qu, mus snhrs? C-mr v fcr strrcd: prqu mgns rmncst m vu m cmpnh su lustr cn trrn, mnstr Prr L- F R ENFM, PELÇÃ - thn Rbs H Q ír vcuçã tds s curs Jsé mérc? strngrs, ntr um! SR BENEDT VL- n, prtr ddt m qus PRES: Cntnu, sr prsnt, ps prmt um vgr frm fntv fts qu nã pm sr sprzs ->,_, cr, s ct, ntrr m própr nm, cntu, mprt num sér ús mst cnslh prvt s águs mnss d su nfcr rlzçã um Frl tlvz lguns utrs sustntvm ts crtíssm Prsumvlmnt, st sg- cs é qu, nqunt Trbunl Justç Dstrt c trr ntl, n s h- nv cnfrênc s mnss trtr plçã, s ms, nclusv Trbunl Frl mns rus smpls trb-1 tr Extrrs, m stmlhm sfrm cm m t br, pr cncrtr trtd"" Rcurss, só dmtm s rcurss ntrpsts n prz 5 ds st yrqu Suprm Trbunl mndr n su Rgmnt prcssr rcurs m mnd sgurnç cm grv, ntrr Brsl, lv lmã» fund n l 191 sustntv qu rcurs r spcfc tmbm s lnts s ócul >s RECEBD CM DESDÉM r " su cnscênc s mnstrs cnts rcbrm cm crt sdém prfytt ndrd, rltn um cs m qu rcur- prz 5 ds _ :, Sustntv gr á, nã sustnt mnstr L- ptrt, pr pr nxrgr qu s dfculds pr qu pst russ m um cntrprpst, pdrm qu quês- á s cnvncnr chmr ursprudênc Suprm s íôr mnfst n nn d, cnsguu mdfcr qu stá pssn Nçã nà prmtm strld ds tã ct fss ntrgu crdtms, té, qu ss mdfcçã nã s vrfcu nts qustõs psss qu su xclncl stá lvntn d Pr csã bt qu s s sus lgs pr flt um cs cncrt, ps t mun, cm m prr prz, rcrr m 5 ds trbun Sn sguu ps qu s mnstrs prtund prnuncmnt Suprm Trbunl SR EML CRLS suspnrm s dscussõs sbr prblm Brlm, n- ulgmnt rcurs rdnár csã fntv trbu- nscu, nã prprmnt num ulgmnt plçã, ms num dscurs v xcl stá stn? d nsmvl, Vshnsky mm- nl lcl Tdv, dus frmçõs frm fts qu lqudrm SR BENEDT VL- u nã tnh ntn- ssunt rspt rcurs m mnd sgurnç tstu qu n0 n prmr "qu "rcurs DRES rspnr snr Jsé mérc stblcr um prz spcl pr ss -rcurs prz é smpr qu s flr m rdmn sm çã mudr ttu, nunt qu s mnstrs clnts dvrtrm qu cnfrn- SR EML CRLS rcurs rdnár típc, qu é plçã Prtnt, smpr qu Vs ncrrr um ccl u Cnsttuçã u l flr m "rcurs rdnár", sm mncnr prz, ntn-s qu st é 15 ds sgund frmc pr trmnr mult cc scrtr Est brr cutr? SR BENEDT VL- th: f qu l 191 stá rvgd pl Códg Prcss chsn qulfcu ss bt DRES Nã pn Cvl E bm vrd qu huv s vts vncs, ms Trbunl, qus fln msm {mp, s rplu "t cm0 dplmátc", nqunt Bvn s rrlu ms- mm nm v xc, ms xclusvmnt sr Jsé S Suprm s rmr nss rntçã srá um scns mg cm um "trágc frs?, mérc pr s qu mltm n Justç, cnstturá um xprssv vtór Trbunl lcl qu s há mut clcu csn nss "Pssums bstnt st suprbun- SR EML CRLS pr ps dvrtr: Tnh mprssã qu é pé rsstn, msm cm sbdênc, à hrrqu, chmddnd gísm vrtu qu um rmncst rspnn ursprudênc Suprm gr, cntrrmnt qu cntcu cm Trbunl Justç, é s sprr qu Tnbunl Frl Rcurss s utrs qu prvntur sgm s svlts s trbum s msms" utr lmncst PR BENEDT VLsu DRES pnt E pssívl qu stms nss trrn vst cmpnhm nv rntçã Suprm DS CNTDS Trbunl, pr qu s xtng cnfusã té gr rnnt Enqunt csã0 sbr s SR EML CRLS prpsts rnt cnt rm dds pl m ns "SUESS" V x" nã é crnr um cnddtur? té mng chsn mntstu nftcmnt qu "s FVRECD PEL 0 M SR BENEDT VL- DRES ds d Cnfrênc stã cnts" Em sgud, rcru V xc nã lu pr cs, ntrvst nss mnnt clg, sr mns- F PST EM LBERDDE Vshnsky qu durnt s trblhs rgnzçã d tr url Msqut d Cst? prsnt cnfrênc, l dvr dr0 su scrl-ü rvv- Runu-s, ntm, Trbun crd s unc-n_r-> c,- SR EML CRLS Ur s russs qu nã p 1 uxllrs: drt gr- 0<: El fu r pr v xc? prmncr m Prs pós SR BENEDT VL fm d próxm smn Drtr Srvç Cr-lü": DRES S lu, stá bm ln- msm tmp, sub-s rm mnstrs cnts - fcr JSÉ BNFÁC L ntrvst ncntr ur tópc qu dz qu xgvrnr Mns ná fr rtrl pl sr prsnt d Rpublc pr crnr cnddtur lgum CUPM SR BENEDT VLD- HES Está Qum dss ss pd íz-l Nã prcs, ps < u rspnd Já stá rspud Dxms sr Jsé Bnc vltms sr J_ó mérc s sus tã prgs mrcmnts cívcs nã rmm cm prtnác sus tqus s prpósts cnclrs Gvrn, Justmnt n mlr s bts lc prblm d sucssã fts bssnlsm nã tm qur mért d rgnld, ms é p_udmnt tmptrtc n hr prsnt, tnt ms qunt xcl, rcnhc n utrd prsnt, lmnts ncssárs á sluçã prblm E st utrd vm, cumpr-ns clrr, d sncrld mcrátc nsu pnrçã, crtér LntUgnc pltc chf Gvrn Ms nd dss Unprt 8 nrcslsm xclusvst sr Jsé mérc, qu cumpr s stn, qu é strur su vcçã trrmvlvl pldn pndã clr, qu nvst lnç m rlst, nd ns hr rpus trégus bts, dss qu dss, cnstró su brrcd cntr Gvrn s vzs tr Eubnscll s ssust cm nt r- qu s cldlrm, m prncp, dr pr trmnd tul cnfrênc té próxm qurt u qulnt-fr mns qu sbrv nh lgum pssbld cr cm Vshnsky, sbr s pnts fundmnts, rltívt» á qustã lmã ustríc Qun s mnstrs clnts xrm bm ssnt qu nã prtndm prr ms Cnduzn mgnfcmnt Suprm Trbunl Frl, mnstr Lfytt ndrd, cm su nsgtávl srrs, pòs fm um ds ms ncômds qustõs prcssus: cs rcurs m mnd sgurnç Rcurs m snt strt, plçã té grv, qulqur s três rcurss pr sr us, pnn pns trbunl prnt qul s pltss prblm nm tcurs nã tm grn mprtânc, qustã, prém, é prz Pn-s fzr um rcurs m 15ds lvv-s 5, prqu muts vzs s pnsv qu r 15 prz r prd Júr sb prsdênc u ntôn Fustn Nscmnt, tn cm prmtr, dvg Jã Btst Gurr, pr ulgmnt Jclln Mutnh, cus tr ssssn fc prár Jsé Btst, n d 30 nvmbr 1947 pós s bts, s urs rclhrm-s á sl scrt, n rgrssrm pnn pl cnnçã réu 16 mss rclusã, sn pst m lbrd3 fvrc qu f "Sursls" pl tmp btn prpst FLE-NCJS Vshnsky, st rplu cn ntôn Frncsc lx11" tr-prpst cntl, á spr drn Flh, crr B Vn nv bt qu trá lug Mstwyh S C Ltd, stblcd á v Rdrgus l- n próxm mng chsn ssnlu qu frmulçã um trt pz t CS vquõru v3, 147, 2 ndr, pl qun- cm lmnh pr lvr uz d 1» Vr Cvl flênc d frm vr 60 ns s cntnur rtm tul bts crscntu qu ttu Vshnsky stv fzn cm qu cnfrnc prcss rdícul nt s lhs mun c str &n lvn, pr prssgur m sgud tr» mnr clmn, cm xltç-t qu "rncntr mu stn, «u flcd á mnh vcçs cmbtr, ss é mu mrrrá cmg" Dnt dss, só ns rst prtnt, prfrsn dvn cptc, "Brz Cubs, cnclur: cupm crrí, prqu crró (Mutb m; mult bm Plms rr é cumprlmnt) r, ns prs rpr trt tmrm cnhcmnt ; cmssár d n 24 qustã, prtnt, é sm- ít0- Dstrt, tmu s prvnp!s, nflzmnt, sm n- cs cbívs n cs nhurr ps Trt-s rst Tl Mt, brnc, mr rup su d pltc 34 ns d, rsnt lcl d Príb S nã c- à ru Nbuc rú f trlhr bm sr Jsé mérc ; pl pr um ut nã nclrr su trux ns! úfc sfrn m cnságus slgds rpr qunc, cntusõs scrprá, s lh ptcr, lévá- 1 cõs S, n s chv ntrn ls r rch rs, Scrrd pr um mbuln- m cnsqüênc grvs fsm ds cntgs rrblrs c, vtm f mdcd n rmnt rcbs m cns- C--S lvrs srsc Hsptl Gtul Vnrs tn í qunc grvs frmnt- SR PLÍN LEMS: N s utrds rgstr sr cm ísszs xprssõs d t FLECMENT prár rs Clmnt, sltr, 53 ns d, mcl à ru Mgul Frs n 9 flcu ntm, n H P rcbs qun trpl pr um ut«zls Schrntch, crr Z Lltmn, stblc á v Guns Frr, 26, funs- pl qunt Cr$ rquru í"2 d n- Vr Cvl lçnc d frm vr U- CC3 Scrctr- 1 nr«shnt FG3 Scrtr : tr c-rr Grl d J"sü- J l, r FG 4- Ms Um nvrsár d Btlh Rchul (Cnclusã d 3 pãg) FESTS PPULRES P" s fmíls s funclnrls Mnstér d Mrlnh h, s prtõs Prqu Chng Jrdm Znw gl strã brts s n 15 t és 18 hrs Nn Club Nvl, ãs 22 hrs, hvrá um sssã sln, pn"!, b-üc qu s prlngrá té ás 2 burs NS ESTDS Rlrr-s-ã ns Ests s s»u!"ts slnldns: T 6<- Dstrt Nvl, m Ldr Es Mt Gr-s s: ) nugurçã buí-- Suprr Trbunl l1! t mprl Mrnhr Mrcl Dns, frc pl rs_- m fc d xp- - P l vc-prsnt cm x cc rl Mrnh R dc- Jnr ncrprrã srv- lmrnt Álvr t Vncs )-= ôlvcn _rp- - P ç nvl, rbsr "ntn Jã", cnstruí n r- L»glsltlv> sgnt flw vncmnts pr crg? m cmssã «fundõs <_U Cnsult R Vscn R Srnc 31 Tl 42-20r Drmnt ds 16 âs 19 hrs "s Ru Wshngtn Lul- 103, 2 Tl v ~" ~~--"- snl Lsdnrl; b Jrlmn cvc ás 10 hrs (lcl prndd pl cmndnt 6 Dstrt Nvl; lll 5" Dstrt Nvl, m Fl r- MM FT nps Est Sán Ctrln: ás 10 hrs - nugurã nv dfcí-s Cmn; b ás 14 brs Fstlvrl cs spvtrs; á" 2S hrs B-l fl n d- TRPELMENTS ônbus, chp Vçã Estrl Nrt, trpncrtér nsttut Mdc v; N Escl ml- crp í rmv pr flrl-s 5 Dsfrt N- Mr d Slv Lucn, brnc, 13 ns d, mstç, vuv, mcld à 17 ns d, brnc, m- TENTTV nr s Rps Est R1 lu prár Jsé Cmps, Lgl rnt Btst d?1 Nvs m ru Jgurá n 15, qun rr á ru rrud Cmps n Mr Lúc d Slv, mstc, csd, 19 ns dft- Dsfl 4n0 nrndhs n Jnr: > ás 10 hrss tntv trvssr vnd 63 qun st tntv trvssr strd Mrchl, rsnt à ru Sã Fr- n-r df-s Rs; b ás utubr, f trpld pr um ut chp gnrd, ssfrn m cnsqvn- 625, sfrn, m cnsqunt vs gnrs, nfru ft n Fs-l Rngl, m frnt numr csc Xvr n 340 pr m- hrs Fcs: cvc sprtv c cntusõs scrçõs c, frtur crân s um substnc t- MSNS"-_!M rn t""v"hssn pr ss mtv scr Scrrd pr um mbuln- -c sn, pr ss mtv, TS MPUT DE rd n ssstnc c Mr c, vtm í ntrnd m scrrd n H P S s utrds 23 Ds- st grv n H P S s utrds rgstrrm Em mpr^cm drl^^ s mlníst- d?r"u >_r r-tvv crrênc trnscurs d dn snvrsr d Btlh H hnln, DR MÉRC prsnt d =~r"!> CPRC B"s!r r-_ Tm^r^-r- r1-"""- t qu nst d t? S"",f3- Clínc Médlc-Crúrglc tv psr r f->,p_<-: nnv^^s^í^?1 rls bm s xr-3=sr r vtr R-!-1-"-^ rs nmlsts br lt? r "Srr chstr á Mrnh fprrp «un "----- r-n, ~-"«5 p p,--,-- >^l^^f,» <»\ f-pt^ -s ss hmr-s -r -r --s s-r- s s Brs-1 m m

9 D? K CRC v nr,, 11 n unn fcíí / /$%) & tân&k /mm ísr~ >4Efc m - m ^tf W mm mm /MstÊÊWW /SíÊ PR EST CPTL: FRD, LWE E DUNDS - SEGU- RM NTEM MESM PR PULCÉ: LEE E SUNDER- LÂND FLM "DÁR URÍC" S ÁRBTRS 0 SSTEM DE RBTRGEM NGLES Chgrm ntrrí, br "lnr" nglês "lcântr", qu prtu n Gunbr ns prmrs hrs d mnhã, s uízs qu frm cntrts pl fmf FPF Em númr cnc, vrm cmpnhs pr Hrry WlíEr, qu tv ncumbênc cntrtá-lcs PR R Pr cmpnt crl íc frm ccntrls cnc uzs, cnfrm é cnhcmnt s ms sprtvs, s á s nntrm n R: Brrck Bll Mrtn, qu rcntmnt smbrcu nst cptl pr v mrítm E ssm, ntm, chgrm s rstnts, qu sã: Frd, Lw Dunds s s prmrs Já sã nsss cnhcs, ps turm n tmprd n pss Prtnt, s cnc sgns, pns Dunds é scnhc, qu Bll Mrtn stru n prl msts ntr lr mérc, mng pss SEGURM NTEM PR PULCÉ \ nss rprtgm stv n Cty Htl, n ntru m cntt cm s árbtrs qu nlm msm sgurm pr tur n cmpnt pulst ) ü futbl tnds pr Mr Wlfr qu s ncntrv ultmn s prprtvs pr mbrqu s rfrs uzs, fm prsnts àquls Sã ls: Wílfrd L Gdfry Sunürlnd Mut gnts, mbs rfrrm-s à grn stsfçã qu sntm m vr tur n Brsl ESTREM MNH Prgunts qun prtndlm strr, dssrm qu, sgun frm nfrms, vrà fzr "but" mnh, m prtds cmpnt Tnt Sunrlnd cm L prtncm à Escl dè luc-s H Sul- mrcn Têns Ms Brslrs rgntns n Prtd Fnl Encrrr-s-á h, n slã d Bnc Brsl (n x-cssn tlântc Cpcbn Pst 6), dsput, Cmpnt Sul-mrcn Têns Ms, crtm qu cntu cm prtcpçã rprsntçõs Brsl, rgntn, Urugu, Chl, Blv Prgu BRSLERS E RGENT- NS DECDRà CMPE- NT nt snsçã ncrrmnt st crtm srá ncntr fnl ntr s qu- Trn Rlâmpg Xdrz HJE, PRV "FRNCSC GREZ" Está mrcd pr h, s ts cm grn ntussm, 20,30 hrs, n s Club trn à s d ru Álvr Xdrz, V Trn R- lvm n 24, 1 ndr, numlmp^-r, "Frncsc Vr rs slt ssstênc grz" lst nscrçõs pr Ests trns nsttuís st V Trn klmpg Já s n pl Club Xdrz, m ncntr n s Club hmngm à mmór su- dspsçã s snhrs nxs grz, vêm sn dspu- drsts ps Brsl d rgntn mbs, nvcts, sã ft s qu mlhr s prsntrm qu vncrm um técnc ms prfçd prdu- tv Cnsrn mpt ntr s nsss ptrícs s prtnhs, vl frsr qu vtrs h sgrr-s-á cmpã ssm, ntd rrr dò Têns Ms rvst-s xcpcnl mprtânc ntrss, su "d rsult pntr tntr ctr máxm 1949 s gs srã ncs às 2030 hrs, bsrvn-s qu n ms 2 grã s rprsntnts Chl d Blív n ms 1 s qudrs Brsl d rgntn ncntr ntr s nsss ptrícs s rgntns srá drg pl prgu Rvrl Um spct clh n Cty Híl n s n cntrm hspds s ustrícs clchê ctm mst ns s gus vnrss n hr lmç EPRD 0 PR D Juzs mqlss futbl Qu Mrumlr trs d ngltrr, n "vm tucm xmnrs SSTEM DE RBTRGEM NGLES nqurs pl rprtgm sbr stuçã sstm tul rbtrgm ngls, clrrm s s uzs brtâncs qu qul é, sn dúvd, mlhr mun, pl frm cm é ft sscçã s Juzs, qu é fld à sscçã Brtânc, pssu 40 árbtrs 1» clss 90 suplmntrs, u n 2» clss N Clé Árbtrs s prtnnts uzs sã brgs f frquntr s uls cmçm -tur s dvsã nfnts Um árbtr lcnç «u pnt máxm qun chg tur n dsput d "Tç d ngltrr" N H MELHR JUZ N NGLTERR Fnlmnt, prguntms Mr L Sunrlnd qul mlhr uz d ngltrr, t s árbtrs brtâncs rspnrm: Trr-s dfícl pntr mlhr uz n futbl nglês, pru d frm cm qu é cnduz sstm prvtmnt s árbtrs, ts sts, qun cnsgum tngr prmr dvsã, chms m cndçõs guld técnc yl n Chl SNTG, 10 (FP) gr d slçã urugu futbl Jun yl, qu f rcntmnt c"-t pl "udx tln<- lst cptl, strrá n próxm mng, frnt cnunt Sntlg Wnrrs m Vlprs W ^l Tm\ _- _>H S» m%» $$ÊsÈfMÊ u\ f rp ^^\m\ \ ts^-w H\ Jfs rsp!"$_ >^M mmmwf^l^-^ffg^ s uzs nglss qu vã tur n Pulcé, fln à nss rprtgm Vê-s n clchê c- m, pé, à drt, L l pr Wlfr, snt, Sunrlnd à squrd ntérprt s Cmpõs Crcs Bsqut m Juz Fr Prssguln cm sr gs msts s ntrstdus qu vm prmvn cm s clubs crcs, Frçã uzfrn Bskt prprclnrá h s sprtsts d "Mnchstr" um xbçã d? qup dê bskt Flmé- Luts Snsçã n Está Crc PRSSEGUE HJE TEMPRD F- CL D F M DE PUGLSM H, às 21 hrs, n rnk Está Crc srá rlnd um ntrssnt rítd bx prmvd pl Frçã Pugllsm Dsflrã nqul lcl, s ms stcs puglsts Vsc, Flmng, Sã Crstóvã Mdurr prgrm cdmplt luts é sgunt: Em Mç Bnt Snt dlá F C N próxm mng rá Mç Bnt, pr nfrntr vlrs squdrã Crc C, Snt Ccl, qu vm prvr qu é um grn qup pr tr mpt mng últm cm pnrs squdrã Águ Brnc F C CMPENT DE NVS- SMS (FNL) Gl: Luz Crls (Mdurr) x Hrcl Trrs (Vsc) Ml Ps: JrgSlv Vm í Prsnt d FF " Dv chgr st c-) pr"xm0 dl 27 vn r vpr "rgntn", dr "" Rmct prsnt d FÍF " v m cmpnh Str Csm rprsntnf b^ «lr Cnfsã rg"u > r d fcp dn Mun Hmngm ás Dsgçõs Crtm Têns Ms C B D prprcnrá, mnhã, um pss pl bf;> Gunbr às lgçõs qu stã prtcpn 4" Drtr dp Snt Ccíl cnvc pr ntrmé DÁR CRC cmprcmnt ssrun qudr Cmpnt Sul-mprlcn Têns pr str n s às 13 hrs smbrqu n lh Pnqu-- Ms, cm - qudr ttulr v ntrr m tá, pr um "pxd" cmp cm sgunt cnsttuçãbcr c Mnstér d M- cnduçã s frá m um r- Muríc; Pul Mltn rnh, gntlmnt cd pl lvmr, Crurú Ddé sr mnstr mbprqu srá Jr nt, Mrtn, ítl ft às 9 hrs, n cs m (Rmun frnt rfr Mnstér PD PR CMBTE FLUMNENSE DECLRÇÕES D TÉCNC HNS PES- SER "DÁR CRC" ND VTR D VSC - MDFCÇà RDCL N FENSV VEJNENSE TUD PR QUE DENST SE RESTBE- LEÇ D CNTUSà nss rprtgm cmpnhtí c sr Vltr Smnl qu gntlmnt clccu-s ulspsçü st, pr srvr ntrprt, stv ntm n Cty Htl n s ncntrr hspds drgnts Jsrs Sprt Club Rpd grnr d, Áustr, qu ncntr-s n Brsl pr rlzr um lng tmprd s ustrícs, qu ná fm flzs n prmr prsntçf frnt squdrã Vsc, nm lv ãl -nutrs z btmnt pl -r>ntvn?n rvés M PLVR TÉCNC Tnt qus ntrrg pr ós scb prl cm s cruz- -ltns "-m mnfstu-s técnc d qup, Hns Pssr: "Grnl cnunt pssu c Vscc d Gm lás qus ms m mprssnu, f rbustz frm físc gtrs Sbr vtr, fc clr ust, ntrtnt, sm qu srv pr sculps, v frsr qu strnhms mnr xtrrdnár, luz rtfcíl, st prqu, s prçs sprts n Áustr, nã pssum lumnçã, crscntí-s nd, qu rrs vzs prtcpms ^s nturns utr ftr prpnrnt n frc prsntçã d qul- p, rcln-s cm usnc tí Dnst Est gr qu é cmndnt ttulr tqu, ncntr-s cntund s ultm g Rpd n cmpnt ustríc, su flt é vrs um grn- sflqu, ps, é crt qu su prsnç n cmn tí írs7 qu tlvz vnh,! tr lugr n g cm Flumnn^, lh drá mr grssvld pr BRBS DNL E HELE- N S MRES sgur prvtms pdxmçã lgns grs ustrícs, pr ntrrg- "p-rs" ls sbr s vsclns qu mlhr mprssnm E cmpnhn s mpr-s- õs técnc clrrm qu ts sã dgns ós mrs h-gs, ntrtnt Brbs, Dnl Hln, mrcm stqu- spcl pl mnr ágl, sgur prncplmnt pl fcld cm s slcm n grm NV CNSTTUÇà D EQUPE Nst ltur vltms plstrr cm técnc Hns Pssr sbr qudr qu vrá tur cntr Flumnns Dss-ns nclmnt "cch" ustríc qu prtn fzr prfund mdfcçã n str fnsv lás, qul prp: r clru qu su mr prblm clcr Tísnts = ccáçâ ds ;gc # - <mm$ $«mylwmmwêm\ HBMBHMMSMHmn - --%«ífl^^,ss Br^^^^^B H ^^^^éí^^b^m mmw :^l BwP lwzsmnfm K PB <9 mtuwmw^^ V^muB^m wmf "" <mb Htwffl ÉflfSH Vx -M Bl^flKsg í w ] w8k wttw^ W\^r - r^^íbf ^^ B H hèm :^B r ^^Y-Rrsl^f-^^ãl \W^T- XW «H^^ mm v -"- Jf W\\ JÉÈL 4<<>m\ VmmlSBk mw > - m slnw Wl^mmmWl ts^^^ WP l:,v L ÍM técnc Hns Pssr, E C Rpd qu tcu cmntárs lgss sbr tuçã ãs vscns rfr gr ncntrs m trtmnt n Dprtmnt Mdc Vsc, cs su mlhr prmt tur mng, tqu Rpd vrá tur ssm cnsttuí: KNW, KRN, DENST KRN H E SMETEN Cm vms, tqu ustrc cntr Flumnns s prsntrá ttlmnt mdtflc lnçrá Gnhrdt, cntr mí, c mcdô á tquft (Flmng) x Frncsc Snts (Vsc) CMPENT DS NVS (NC) Msc: Jsé Psss (Sã Crstóvã) x Dnl Rbr (Vsc) Pn: Vltr Hdmus (Flmng) Vsc) x Edmun Suz Jsé L Crs (Vsc) s Hll Prtt (Vsc) Lv Jsé lvr (Mdurlr) x gstnh Snts (Vsc) Mltn Frgs (Mdurr) x Clstn Pnt (Mdurr) Mé: rrá Gm-, Mdurr) x tvn Munz (Vsc) Ntln Frnç (Vsc) x Jsé Blz (Mdurr) EXTR CMPENT Jrg Crr (Mdurr) x Pnt Clh (Sã Crlství) g, tul cmpã crc 09 stcs ccstül^ls^ rubr-ngrs nfrntrã n qudr límpc, um Slçã lcl, vn st pl cnsttur um bl sptácul sprtv um mtv c? trçã pr quls qu pvccm bskt tcncmnt bm g Juz tí Fr,smpr hsplr gntl rcpcnrá fstvmnt c rrtív F» mêng, prstn-lh vrs hmngns turm crc qu prtrá h, ás 7,15 hrs d Prv Muá, m ônbus spcl cs tá ssm cnsttuíd: Chf: Dr Nl lys Mrs, tbnc: fns Évr; sststn técnc; rln G-ck; Ru plr: Jsé Prr; rls; lgdã, lfr, T3 Gdlnh, Zé Mr, Jml Hug csé Mnl Rcr Mr Brg Rprsntrã mprns sprtv crc cs rdtrs bskt "Dr d Nt" DÁR CRC BLL MRTN PTRÁ 0 JG RPD x FLUMNENSE S PRELMNRES H JG NTERN CNL DE MNHà drçã g ntrn- Sgun ns nírmu Ccnl mnhã, m S :gí Árbtrs, s bnnnur f ntrgu uz ln-, nhss srã cs árbtrs Frd» hrs- sum vã d 1 Mrh Ss Suth mrcn w3 sgurm s s <?rv-s srs Bcn R _; crnst Jhn T>mpfn ps s gr«s Lg, ns ptt W 3runn,«Flds Frb Mculy r) n? Grng Frm - nh5 té rprt lã pr Crls Mrtns d Rc ch rmn Brcls r> gnts d0 B-tfg,_ m trvms sttbf"ts cmrlguns prfrssm "pssr ms lguns ds n R Mr Vn Em Prt lgr PRT LEGRE 10 írprss) Juz n 1 Mr Vn qu s ncntr n R Grn d0 Sul, n f ptr Clássc F x Flu vrá msm s trnsfrr pr cptl sruln rfrí uz f cntrt pl Frçá Rgránns Futbl pr 100 ml cruzrs p s- pç 6 mss, vn pltr s gs nr smn Flumnns x Bngu, Está fntvmnt ssnt pr qunt-fr vnur, n grm Btfg, g msts ntr Tmbm nfrmu-ns Hns Pssr qu s Dnst nã pr- Bngu Flumnns sntr cndçõs stsftórs Frçã Mtrrrtr Futbl á cncu rspcüv lcnçs "- glês Bl! Mrtn Lw; ntm chgs R HVERÁ DUS PRELl- Prtu rsnl MN RES Prtrm ntm f u,, > nclmnt lutrã s qul- ngltrr, várs m mr- <r-> «lcgçà d0 rsnl P ps Mnt Cstl Mlnlstrl d- Edcc-l Dps, mdrã frçs s qups Juvns Vscc B;suc3 s qu stã prprn-m- pr s svus prxlmus g fcs Nã rá Mns Flmng Flmn» ndu lcnç? pr Jgr n cd mn-r R Brnc, cntr N cnl, rprsnt pl sus qutp rt?sp-nts prlr f n?c, rc vrtu d nth;>ó 0nl <; chr m -^ht cm s c frs ct CB D C^:npnt Têns S JGS DE HJE Frçã Mtrpltn Têns prgrmu pr hs rlzçã s sguntc gs: 3» clrs Cvlhrs Tuc "" x Flumnns ""; 2» Clss Snhrs ^pícrs x r-m ""; Crí- x T;r- Flumnns x Lm "B" HEMRRPS Trtmnt sm r sm -- ~ç? nr p»» ( ) ry^-^-p^g DR LVER R VSCNDE R!D BRNC N 47-1" Tr: 4-E5(W J Hr ppulr ds 18 às 19 hrs

10 [ #\X ;f S 7 -,;, - 10 R Jnr, Sáb, 11 Junh 1949 DÁR CRC y m REUNÃ DE MNHÃT MNTRS PRVÁVES 1" -REU lõ mtrs s 10,lu nrs / CrS áuüutl): (1 Cmch r Rçn 58 1 (2 Cmvgn Rbs 52 (3 ln, J Tnc 5ü S t4 Ldy, M Fr- nns 43 (5 ln, E: Gnçlvs 5G 3, l Hdcn N Mt 58,? Dsc Brbs 56 Cl (8 Hnbl J Prtlh 58 = PKEU ntcs CrS 40uuJut; s 1340 h- Vsr Ks (1 Rl Mc õ (2 Júnr L Rgr,! 54 (3 Trp l Bntz 5\ (4 Burgs R Ltrr 5 (5 ur D Frrr 54 (6 lpn, n 5 17 Kunò, Cstll 4 lb Jruqu 1\ ngycu 54 (" slt, J Àru 54 S" PRK ÜU0 mtrs - CrS 350U00U í 1410 hs: Ks (1 Mg L Rgn J l S (4 ütf, J Srtug, r Msqut D ívrr F E B J P-tllh 55 (5 Juprnã, JUu õ S (6 L Málnch, L Clh d,jtcb, L Msz- 4 (8 Mrnhr, R L3trr " Vé, tí Flr 4" PREÔ tllu mtrs C-S ü UJU1JU S 14,40 hrs: (1 Lst, K CstUl 5J " Sqü%m, P Tv» rs ;" 12 Ppt L Rgn 13 Cmndr, P Muzn (4 Brgu ru 5 Luv, Mc 54 (6 Crnhs; S Frrr 54 7 fl vr Lss F rgyn 5í (8 rrê D Frrr PRE Grn Prm "Crcrçã Ncnl" (Clássc) 1 BU mtrs Cr$ ,00 s 1515 hr: 1 1 G Brulcur L Rgn 57 2 Plmrs R Ltrr Lutzw D Frrr 5â,1 Mur, J Msqut 5 (2 Hlld, J Tnc 53," Jhu E Cstll 55, " Hlkr, XX 531 í» PRE - 15U0 mtrs s 13,51) hrs - C5 2301)0,00 - ; tltt fl nsólt J Prtlh 12 Hcld Mu J Tnc B Rbr Clurc J M-squt 52 r Hrmn, Ull 54 6 mgnd, Mc 4U 7 Sgrmr, N Mt 5;,3 Chmpn, L Rgrá 51 " Ltu--, Trrs 5,1 7- PRE mtrs s hrs Cr$«S Bttng: Vndd Crnhs s rspnsávs pl Stud lbrrn cbm vnr sr Jã Btst Squr su pupl Crnhs Ess ncnl, qu rprcrá n qurt prv mng sb rntçã ntrnur Pdr Guss Flh, crrrá cm frd Jcky Club Brslr, m vrtu su nv prprtár nd nã tr r- Sstr su qut _ H VV^VHM Wm P FQN&g S p«"m?:twm^ ÜU1" ^^^ f mmmmrf m (1 Mlndr, n 50 " Xpur, ru 54 (2 Glhr J Ull 48 (3 Dynm E Cstlll 58!4 Furã n 52 (" rró P Clh 4u (5 Prung, P Frnns 62 (6 tyl Kss, J Vtrn 48 1 (7 Kng Kng, L Rgn St) (8 Pbl J Prtlh 48 S Gurnznh, D Frrr 5tí U Fndng, F rgyn 55 (11 Mrrcs, J Mrtns 53 (" Gngs 8 Frrr 5<í 8 PR-X) 1800 mtrs C5 400UU (Bttnf) 17 hrsr 1 1 Plm, L Rgn ó (2 Dn Jsé, R trr 5ü 1 13 Fuch F rgyn 40 (4 tm Ull 5u 5 Crnvlsc; 4 M- " qut (6 Mstr, R 5; Flh 53 4 l 17 Dfnt Grm Jr 5 s Trblns ntm N mdrugd ntm, ntms s trblhs s sgunts nms, n pst r Hpódrm Brslr: FLM J Tnc, 600 m S7" 1J5 DY, M Frnns, 000 m 33" 35 DSC Brbs, 600 m 33" 25 JÚNR L Rgn, 360 m 23 ; TRF Bntz, 6ÚQ m 38" 25 BURGS R Ltrr, 70Ü n 43" FURR Dmngs, 360 m 22" 15 reun E Cstll, 700 m 44" JERUQU F rgyn S- LTE J ru, 700 m 42" 4(5, gnhu Jruqu L Rgn, 360 m MG 23" ÉDELF Msqut, 600 m 36" 415 Dmngs, 600 SRTG m 39" L MÁLNCHE Jrg, 360 m 22" JBUTCB P- Frnns, 360 m- 22" MRNHER Jrg, 600 m 3;" MRÉ" Slmã, 700 m 4f" LESTE Msqut, 00 m 44" 15 PFPTT L Rgn, 700 m 43" 3:5 CMENDDR ~ F Muzn, P00 m 39" LUV Mc, 800 m 50" GRBS L Lgn 600 n 48" 25 PLMERS «00 m 36" 15 m^m^sskmmn^ksssr mmmmèm n wpwbh ^ ~^^^^^^^^^ ^^^^ - M~^M^ ^^^^^^^^^^ H UM GLPE PR FLH DE DRL SEGUND P- RE BNGÁ É FVRT D ELMNTÓR - TLN UMR1STC DEVE GNHR, MESM N MLH Pr runã h, dms bx, s nsss uprcçós ndvdus, untmnt cm rtrspct nrnt " "prfrmnc" s n- nscrts: ultm ms 1» CRRER BNG Ct 20 Frç dcsc Dfícl prr (2U (ò pr Cb 1000 Ü0" 413 _ G L) L SL Ct 40 zrã Há íé (5 tü) pr br Cb 13C0 S6" P) DN CRSTN Ct ndcçã pr dupl Flgv n pnt, vã- custr - cnç-" (3U, n msm - turm pr Cb Bngà) JN Ct 5U Cm Rgn tu, ò gnhu rt um Cnnd pl rtr- pct (4" u msm turm, p Cb;, LDYLVE _ Ct 40 _ P-b frc Brn zr cm "Munhc ç" (Flh ~trz Bsc Bttng Smpls 1 Egt 5 Bnn ml 1 rró lst Hzy " 2(8 _ L) DN FRDQUE Ct 40 - Lv um fr, gr Pr, á fçã (7, n msm turm» pr Wnnng Pst) TURB _ Ct 40 Frc- <u msm cm Rgn zrã (6U n msm»n«u pír Wnnng Ps 6» CRRER 2> CRRER PRNG - prô cmrd Bm g Ct 11 P, té dr vntgm, s dvrsrs üm "g (3- (7) r Lutzw Bg "scns" " G (2 17) pr Gulí " G L) DRLNG _ Ct 60 Srvc pr dupl (9 (10) pr N- 1 vr Fls Gulf L6" 3;5 L) LEVN _ Ct 200 V pnhr bné (Fchu ru,, n msm turm, pr Gul- ) JNDY Ct 70 Pr sgun, tmbém (4>> (6) pr Fcmurl Drlng 1BJ0 10Õ" 3,0 P) CHER1E Cl 60 Rírçn chv "3" nd ms (6U n msm turm, pr Gull LDCE Ct 60 Vl ; ; num prô trv (2U lu) pr Dbü " 4Í5 _ G L) JLN CL 60 Mlh gr Cpz írmr dup (6 (8) pr plt v tub L) EGT Ct 30 "Tnsn- "! Cncrrnt prmr - nh (2" (8) pr Vrgl B 30 - m " G M) MEJR Ct 60 ndw m "prs" Tlvz, n r mlhr (10" (lã) pr Vlud Edüf " 1S C» L) CT Ct 60 ^_ Crru mu» t! mlhr zr (5» n mu- n turm, pr Vrgl) NJC - Ct 40 Cuvm nsstr Sb crrr mu t msl (6" n msm turm r Vrgl) EGLE Ct 50 rms d Sgrmr Dv prlrr rs«lv (7C (9) pr Juprnã Elfá 1400 _ 92" 25 P) PETRN _ Ct 100 V pnhr bné (13 (14), pr ntrép Vlu " 415 G L) RM Ct 35 Cntnu ótm (3-, n «nsm turm, pr Vrgl) MN Ct 30 Vlt num L ) MN - Ct 70 Mut stmp nd ms Tm um plcé n grm (6», n msm turm, pr Vlu) RUNMY Ct 35 Lvm n crt! lh nl! (4 18) pr Eclr Esclã " 315 V ) BRRF 1 Ct 80 Rgulr ss Srv cm zt í Flh Mnduc Chcmbá) R BNT Ct 80 Nã dá mprsss Dfícl (11, nn vnfsm tum-r»: pr ntrp ), EL GLEN s prvávs 7 CRRER ^Ct 30 Cntnu Um bm (2 (9) pr Sgrmr! " 415 L) U R ZUL Ct 60 Bm psrcus rv cm zr l v) pr L turn u lá G L) UMuUSüC Ct 25 E u frç S íz prug-ür U" (ã) pr Búnh 1400 fl 4ü L) PLTíít Ct 100 Nãv gmms (3U, n msm turm yr bgrmr) BNM lvue Cót 27 uvcrsr Mlhr, n r ss (5" (6) pr Mgl M g lü 98" 2ò G Sl) vsnnre Ct S _ Frcssu, mut l^u U pul gr (6", n msnu turm, pr Sgrmr) BEL M Ct Mun, ps zrã, (fchu rn pr Chmpn mgn, " 115 L) RGSLN Ct 40 r- "Mstu rgulr pt", mu g 4u pr Mgl M, gl) ES1-HEK1T _ Ct 100 V pnhr bné (Fchu r n msm turu>3 pr Sgrmr) 0«CRRER, RR Ct 27 NS p ndr mlhr Prgs (2-,10) pr Urutu 14u0 8Ü" 115 L) CMBRLlíGE Ct S "lu" Nã crms (Ju (9) pr Hspr Mlndr 1500 _ 93" L) HURN - Ct 33 Um frçs Mlhru 3" n msm turm, pr Urutu) HRDN Ct 60 Mu dur, gr zrã (Gnhu ü Elvr " 35 L)- CRLS MGN Ct 30 Mut prpr Cud! (7U, n msm turm, pr Hspr 1 JCM Ct 40 Lucru cm crrd P fgurr 7", n msm turm, pr Urutu) CMBUC - Ct 80 - Crrnp cuc Nã gstms (8" n msm turm, p Hsp«- r Vlh Rc) DULPÉ Ct 40 _ Llvr,- Urutu, v crrr br (5 n msm turm, pr Urutu rró " 115 REUNÃ DE HJE 3 CRRER GRSU _ Ct 22 _ Smpr, um ds frçs (2< (5) pr trró " 3!5 C M) 1 GUPE Ct 40 _ Pr» R Ltrr, ] ^r81 l; c côc"l E "bl", cntu (2" (6) pr Hvn _ 87" 15 _ L) LPE Ct 35 Mut - 1 l Está hnt (Fchu rt pr r nc " 2-5 L) XRSCL Ct 70 Tü cntr zrã (6«(7) p- r rrê Brzln Str 18C0 117" 15 L) BRS Ct 31) Prgs, ss Mlhru mut (4, n msm turm, pr rrê Brzln Str) VDK _ Ct 40 Bntn mlhr zr (Fchu rl Puí Grsu 1300 L) BETRC Ct 22 Vn- LUETZW Dmíngcs, 600! cu m tmp xcpcnl pr m 38" MUR Msqut 600 m 07"! HTLTC Ullô, 400 m "6" 25 JHU L Lghtn, 600 m 35" 415 LNSLT _ J Prtlh 800 m 49" 2;5 HELD J Grç, 600 m 33" 33 CLUR Msqut, 800 m 50" HEREMN Ullô, 360 m 21" 4\, MGND 600 m 36" 15 Mc,! SGRMR N Mt, 600 m 37" CHMPN L Rgn, C00 m 33" XEPUR ru, C00 m 37" 3:5 PRUNG P Frnns, 700 m 43" R KSS Vtrn, 700 r 44" 215 KNG KNG L Rgn, 700 m 47" 35! PBL Prtlh, " FNDNG rgyn, m 43" 35 MRRCS J Mrtrs m 36" GNGES Slmã, " 45 - rgyn, 600 DUCH - 36" TM 35" 45 Ullô, 600 m CRNVLESC Tvrs 700 m 43" 4:5 Hr d Prmr Crrr prmr pr^ d sbtn st tr, n Hpódrm Brslr srá crrd às 13,20 hrs Fbrcum-s úms Xáüt-3 s "Essr Ltd" à vnd Prsm» Vr gs ín Tl 43 11T6 vn: um rlóg d ur cm pul-r- 13 K rnt pr snhr, psr cruzrs: um nl ur c-fn brlhnts pr3 snhr pr 45 cuzrs; um rlóg :m pulsr ds ur 18 K grnt, pr hmm, cruzrs Cnsrt-s fz-s sb ncmnd qnlqur ó -ur u plstnn Fbrcm-s ós m gr spclmnt clrs c cur psrs f-:"? c""í?03 -t;- típsíl! pzrz pst» rvtnrw turm Sér cncrrnt Gnhu lympus lrr " 25 P) NEVER FLS Ct 50 Srv pr plcé, qu Cmpnh frt (Gnhu Gulf Níght Club 150Ü DG" 3!3 - L) Bttng Dupl 1 Egt _ 7 Rm 5 Bnn m 3 Umrstc 1 rró 3 Hurn 4 CRRER GLH Ct 33 Há fê ; mtsm qu Tm futur (G-! nhu Ncr Burgs! " 45 _ L) MPÁVD Ct 40 prcr n fnl nd (3" (5) pr Espnts El-Ghzl "! L) - V bm Br- ü CYCLMEN Ct 40 N r, "pss" t-mrus "ssu brss"! Prgs (3" (4) pr Jcs rtc ,5 - G L)! CLF Ct 35 N r,, é utr ptr Nã v sr sn \ prz (Fchu rl pr Dn Nvr L Flch 80ü " G L» MRPR Ct 60 Lgt-r d r zrã (4 (5; 600 pr Jcs Jutlnd " 35 G L) rr JUTLND Ct 2U E fvrt s cnfrmr uüm crrd (2 (5) m pr Jcs 1400 _ 85" 35 G L) CHTELNE Ct 30 _ C»- pz srtr S crw^r p gnhr (1- (8) pr Bn- Cá Cb " L) 5 CRRER CRLCN Ct 20 Sr cmptr, n qulômtr (S» (10) pr Mlnt Mdr _ " 4,5 _ G L) RSH STR Ct 60 M- Lsrn Srv cm zr (G MNTRS «PRvVES 7» PRE 1800 mtrs 1» PRE mtrs - Có ll, u, - s 16,25 hrs Bttng: Cr ,00 s 1310 hrs: Ks (1 El Gln, J Prtllh Bngá, D Frrr 54 l Sl P CJh 54 3 Dcn Crstn R Ltrr (4 lduá Mt-uru 4 1 (5 Ldy Lv Brbs 54 8" PRE _ 1400 mtrs ClS 22000,00 s 13,40 h- 1 1 (prng, Drlng, 2 l3 Lvn, (4 Jn,y, (5 Chr, (6 Ldc, (7 Jlu, Ullâ Kâ D Frr 50 J Mrtns R Ltrr J Vtrn Mc Cst PRE _ 1500 mtrs - Cr 250(10,00, 14,10 hrs: (1 Grsu, 1 L Bntz 5G (2 gup, Brbs (3 Lp, G Cst 2, (4 Xrscl, (5 Brs, P Muzn N Mt (6 Vdk R Ltrr (7 Btrc, ru (8 Nvr z Fls, Su PltE 1300 mtrs _ CrS 40U0U0 s 1440 hrs: 1 1 glh J Msqut 54 (2 mpáv D Frr r 51 z (3 Cyclmn, L Mszrs (4 Clí R Ltrr 3 (5 Mrpr J (6 Jutlnd rr 4 (7 Chtlln, XX ru- S Fr Z" PRE 1000 ntrs - (fst grm) Cr$ 35JD00CJ s 1515 hrs: (1 Urucn, D Frrr 55 1 (2 rlsh Str, J Msqult (3 Edun XX (4 str Ull 55 (5 Vlu, P Clh 55 1 (5 Uru")xb, J ru r&u (7 Dn Frdqu, ru (" turbí XX 55 ""Tchc; Dsr-íãc ^cí üg- rí ;»r :; :«- rr V PRE» mtr» - nhu Vrgl Esclã - CrS s 15,50 hrs " l L) U»tünsr EDUN Ct 30 Crru mut Gst s 1030 mtrs (1 Egt UU 55 (2 (10) pr Wnnng Pst 2 Mr S Frrr 53 V-!u " 1,5 - (3 Ct XX G M) t4 Jnc J Prtlh STR Ct 70 Prô ur Vncu frm nss prcur- Ptrn Nr : Esl, P Clh í (3" n msm turm, pr Wnnng Pst),3 Mn L Lgntn 7 Rmn J Mrtns VELUD Ct 40 N tsgnhu cmpru-:! Bm z Í10 Sunry Mc (9 mr L Mszr (3 s rrsrr turrs, r^r (11 Brrè G Cst - Wnnng Pst) «URU3XB Ct "b"! Uss (12 R 3MÜTC lh rlc- Cú :, (2 (3 urzul t Umrstc, r Ms,u- R Ltr- 4b (4 Pltr J Mrtns 5 (5 Bnn m G Cst " 54 (6 Vsònlr, Tvrs 43 4 (7 Bl m Prtlh tí 8 rgln, D Frrr 5b (9 Esthrí Srr 6"/ PRE 140 mtrs 48 - CrS 23000,00 s,,00 hrss Bttng (1 rró, P Clh (2 (3 Cmbrdg, rr Hurn, J ru Fr 14 Hrdn, Srr 5 Crls Mgn, ru (6 Mvls, XX (7 Jcm Rbs 8 Cmbuc R Ltrré, (9 Dulpé N Mt Kng Slmn n Vngurd Sâs sgunts s z prlurs clcs ns sttstcs s rprdutrs: Cr KNG SLMN, 11, 10993C,00 FR MSTERUS 15 v ,00 SEVENTH WN- DER, ,00 MRNT 17 v ,00 HUNTERS MN ,00 VLEDCTRY, 10 V" ,00 SRGENT, 4 v ,0 SNTRÉM, 8 v ,00 C1MBÉ, 6 v ,00 R TNT, 6 v ,00 Glbr n Pnt sttístc ds rprdutrs vm sn lrd pl égu Glbr, mã ptr Mngur, cm s vè bx: CrS GLBER 3 v ,00 LUSN, 2 v 3250C0 XLL, ,00 PLMRN 4 v ,00 TECL 4 v ,00 NESC, SPHNH, 2 v PERLZ 4 v GN WD, 5 v ,00 CRN, ,00 Qutr Frfts Scrtr d Cmssã Crrds, íé à hr ncrrrnnt su xpdnt ntm, hv rcb s clryõs írít pr sbün st tr s sgunts mng: LDYVE VDK CTU MVLS 50 Prgnóstcs BlM CRtC Bngá Dn Crstn n prng Ldc Chr Grsu % Nvr Fs gup mpáv Jutlnd gh Edun Urucn Vln Egt Eãm Jnc Bnr m Umrstc El Gln rró Hurn Hrdn NESTR CST PERER Bnr-â D"n Crstn ~ l Sl ~rs~g Tln Tndy Trrsu Btrc gup Tntf nü C^-lnc mpv/ TTrucyn Edun str, ná Sunrv Eg-- ""-"" "^ír Bp-né m El Gln vrr6 Crs Mgn~ Hurn "UT SDER" RESSUMR EM JULH 0 PRESDENTE HERTZ0G Ntc Nã Dsmntd Pls Crculs L PZ, 10 (Untd Prss "El D!rl" nuncu, frm ctgórc, qus prsnt Hrtzg rssumrá pr 10 ulh, nqunt qu rs círculs ícs, gnr s dt cm qu pr mlr mndtár vltrá x2^ cr s sus funyôss Fr utr l Crls Hrtsg rmã prsnt, smntu qu mrm,, tnh ntnçã r Brsl fm, s submr um ntrvnçã crúrgc crscu c- pl cntrr, prsn nã bnnrá Blv Qunt á stuyã s rcu- 1 nrs drtór d Frçã SSncl s Mnrs, qu bc és rns drgnt ndcl Máxm Lhlu f cubst ul pr utr drtór Frfts Pr mnhã Cnfrm clrçõs frlt prsntds ntm à Scrtr d Cmssã Crrds, nã crrrã mnhã s nms : LPN MLNDR FURÃ s Rvsts Espclzds Estã crculn h <_s dvsst smn ds rvss spclzds nss turf "Vd Turíst" "Clndár "Jcky Turíst Brslr" Club lustr" Grts pls :;mplrs rrbs fcs d Blív npnnt plttc cu prt-vz clru qu nv drtór sclrcrá cs sngrnts sucsss ns mns s tnh Ctv Sul Vn- \ 8 ulgrá s drgnts qu 6 dcrm ás tvds p-lírcs subvrsvs Rcrd- qu sss sucss bd-crm m prt ás xgêncs d«s rnnr n snt qu fssm rptrdus Lchn utrs drgnts sndcís xptrs pl gvrn m vrtu ds sus tvds subvrsvs; c"0 sndct mnrs t Puc5 pdu gvrn,, qu ntrcd nt mbxd s Ests ün-s p- u rgrssm s nghhçrcs técncs nrt-mrcns, s qus s rm dds mpls sgurnçs ç grnts ^n m TUBERCULSE DR C CRVLH LETE Trçs, qunts sáb» 2 às 5 hrs DR PUL M TVRES Sunds, qurts sxts 2 âs 5 hrs MÉDCS D SNTÓR ZEVED L M Cns SENDR DNTS, r^^ 40 4 ndr Tlfn: Qum Nâ nunc S Escnd1 ^^J^P^;^,1^«ZEND! Trn brm, fslt CrS 3C0 00; lnh, CrÇ 350,00; trpcl,, CrÇ 425,00; csmr, Cr? 4500; Cstums snhrs, 15, Cr$ 300,00 Rfrr rr - Entrg-s m 8 ds RU D CRC N 27, 1 NDR TEL t Elgânc u Jn Pwll Elzbth Tylr Km "U Prncp Encnt" Pr Jn Pwll EUíubPtl Tylr vstrm tn " Prncp Encnt-l" Dt wth Judy), rn Schrff, ncrrsgds d vstr ds s trls" "plycs s tlms M 11 Gldwy Myr, snhrm x c u trm prmr mls qu s cus "lnds crturs prsntm m ncntr tt vés s drrcs pss ss muscl tcnc!r qu ; 3 cns Mtr prsntrã qunt-fr Elzbth Tyr prtculrmnt, xb ms x - :;\y5»_, ;, xxxsyôí; grn blz qu ms rlçm su blz xtrrdnár, uní Elzbth Tylr ds n»s prlts lnc prturbrs Hllywd " Prncp Encnt" n mmnt, pnt várs pntrs nnt d dsputrm prvlg rtrtr Elzbth nts l prtr pr tál, pr n mndrá Mtr Gldwy Mdyr ns próxms ds fm ntrprtr Lg n nv vrsã, m tcnclr -Qu Vds" Ms Jn stá tmbém ncntr n mls Schrff rn é td um vsã prmvr ms nvlvn flm, qu é t um cnt cr rs, mávl m ts s sntcs cntn nd cm Crmn Mrnd num pqun, ms xprssv ppl, cm sus Wllc Bry cm Xvr Cugt su rqustr, nd Rbrt Stck glã zug Sctty Bcktt um s "uvnl" ms ntrssnts cnm gr Em crtz, tém s 3 cns Mtr flrn "Msct ds Cd (Eg Cty) «ín Mrgrt 0Br:n Rbrt Butch Jnkns Prstn Grg Murphy, Btty Grrtt tr cn- Ltt Lhmnn

11 DÁR CRC R Jnr, Sáb,v,ll Junh DMNSTRÇÃ Curss rçmnt (DE UM BSERVDR DMNSTRTV) Nst "smn rçmnt" cmntms css qu; pr bm númr ltrs, utrzd Funcnr n Rpublc têm puc sgnfc Pr s ncs m dmnstrçã, prém, u msm pr s hmns cults m grl, plítcs, dmnstrrs ms ntrsss pls drtrzs gvrnmnts prsnt d Rpublc prqu ls sbm qu fcênc u ssnu crt cncn à fcênc d cndut s ngócs Est s rflt drtmnt m bnéfc u nã" m ts s strs tvds xs Còmpny" (Suth mr- Scd nônm "Th T- s nsss tms sã crt ntrss, msm qun ftm c) utrzçã pr cntnur u cntrrm sus pnts vst funcnr n Rpublc H, tmrms utr rum Vms vssr s bstrs xmnr "shw" um ângul dfrnt! Cn ts sbm, stv usnt sr Suz Cst utrzd Funcnr Cm Emprs qun rçmnt chgu à Câmr Frl Pr ss, prsd su Cmssã Fnnçs sr Hrc Lfr, qu, níc, mprnu trblh "mcr" s ânms sus prs, s Nvgçã qu prpst rçmntár d Cntr! nfrntv n órgã prsnt d Rpublc técnc um tl hstld qu mçv grr um crs Dps crtcr pç, lr pulst nvu ts s sus s- Scd "Brslmr Mr- ssnu crt cncn à írçs n snt pzgur s ntgrnts d Cmssã Fnnçs cm rspt pln rçmntár m sus mãs, ntrzçã pr funcnr cm nl Nvgçã Ltd" -utgrnts sts qu cncrdrm m ctr cumnt psr mprs nvgçã cbtgm, cr cm qu ds rstrçõs qu lh frmulvm, ntr s quls mrcm stqu s cntds n clrçã vt sr Jã Clfs, subscrts lás pl sr Jsé Bnfác cntc, prém, qu s cn Í-40 prscrv crt-l n surs fts trblh s cntrs d Fznd n mprns ê l lgsltv nã prm pssr m brncs nuvns sm utrgn Cncssã um rprcussã cnsubstncd fnl m prvncs urgnts drástcs qu vsssm à rprçã s sus rrs Nã f utr ttu sr Suz Cst Rssumn, prsdênc d prsnt d Rpublc Cmssã Fnnçs, mnfstu-s cntr rçmnt fzndr fz cr cm quls utrs puts qu lvntrm mu Fv, u mprs qu ssnu dscrt utrgn cntr msm bçõs tã grvs qu mprtrm té n su rgnzr, cncssã pr dstrbur nrg létrc n mu- cmplt rçã cnsqünt lbrçã um substtutv Nsts lturs, crr um rprsntnt qulqur Mnstér ncp Vtuprng, Est d Fznd snhr H Lfr slct su ntrvnçã cncr unt sr Suz Cst, fnn pnã qu Sã Pul t sr prcs ncrr prblm xclusvmnt pnt vst plítc nã técnc lgu n csã qu stv m g, nss cs rçmnt, prstg gvrn, prtculrmnt, sr Gspr Dutr, rgumnt st qu nã é pl pr- CMB MERCDS mr vz mprg pr um mg hnst prsnt pr lvrr própr pl Cnvnc rprsntnt pulst mrc J cmb lnclcn> mért lg, st plu pr s pssdsts d Cmssã ntm s sus trblhs «- Fnnçs cnvncu su prsnt d cnvnênc cndçõs stávs nltr vstr, cm utrs lgslrs, sr Crr Cstfc Nss vst, uvrm, psms, s prlmntrs s sculps frquss- r Cr$ dólr Cr Bnc Brsl vnd U- ms mnstr, m fs su mu pln fnncr, ntr nt cmprv Cr 7407 s qus vl pn rssltr s sgunts: st fr cnf Cr$ 1838 rspctvmnt um pqun grup srvrs d Cntr Grl d Rpúblc qu, à mngu pssl, prm pl tmp pl 15,50 hrs ssm fc&u, lührl " flt ssstênc, qulttv quntttvmnt m cnd- Bnc «brl fxu çõs, fz um sfrç sbr-humnq pr cnclur trblh ntr prz ftl; qu Dsp rcusu clbrr, subtrn " vst: Vnd Cmpr- sgunts txs: su Mnstér ds mprscndívs à b xcuçã d trf; Lbr J4"«qu Cntr, psr "bfd" srvçs, sbru-s vu Yrk pr cnclur prpst qu, n dzr lguns sbstnsts Prtugl êm mtér dmnstrçã públc fnnç; Est, é d BRlc cmptênc d Fznd, qu stá nturlmnt qupd pr Sulc b8 xcutá-l Prs frmms nós, prém, qu Cntr nunc "mgrcu" tnt trblhr dspõ um qup crc dè 900 Suéc 5214 S-ll-B tnts funcnárs; qu trblh "vlums Tcnsvqu t árdu" ss Dnmrc 3900t> 383 órgã p sr rsum n ustmnt s rltórs ds cnrs sccns n crnçã s ds cntábs pr fns Urugu M rutn 3ÍÜ3 3-91Í4 rgnzçã blnç d Unã, qu p fzr cm "um Blv pé ns csts" Qunt à sngçã ds cusd pl qu Hlnd T0574 6,9293 ér ntã ttulr d Fznd, nd pms dzr Nã sbms UR FN qu s pssu ntr Dsp Mnstér; ms s prmr Bnc Brsl cmpr» nã nvu sgun quls ds, n s tru Cntr? Nã ns cnst - ; nnguém ms, nst mun l pr 1000 prç «grm ur tn n u qu s unds rçmntárs tvrm lgum cntt Òr$ 20,8 78 cm s íbrrs d prpst fzndár nm qu sts MED13 CMBS vrmvrm qulqur stu u nvstgçã, pr ms sumár Câmr Sndcl, <rnc> qu fss, s prgrms trblh ds ncssds fnncrs s órgãs públcs pr trmnr s vrçõs pr : s sgunt» rucns cm ms u pr mns ( tmbm s smpls "quntum" rbtrr3) ds tçõs ls cnsgnds S nã prcrm à vst Lndrs fs4 ;:ç~ cruzr» s ds frncs pl D Dsp, ntã ns chms rlmnt dnt um fnômn mdunc sugrms trc Frnç Nv Y rk 1872 nm Cntr Grl d Rpúblc pl Cntr Esprt Curss rçmnt vrd é qu M F rcbu Tchcslvqu ; Prtugl ós nfrms Dsp; fltrm, prém, luzs s sus "técncs" Suéc 5,21 4b pr usá-ls cnvnntmnt! Bélgc, frnc Suíç 4,37 3d Ntc t dd crculr ~~ 546 d Scrtr d Prsdênc d Rpubl- Urugu c; c) qu Prtr cntnu- Cndá m vgr nqunt prdurrm BLS DE VLRES rstrçõs lvr ngrss, nu mvmnt vrfc n Srvç Publc Frl, Cnddts hblts m Bls Vlrs, ntm- f cncurss PRRRGÇÃ D PRZ ÍE VLDDE DS CNCUR- SS Dvsã Slçã prfçmnt DSP à prpóst prz vlldn _s cncurss prvs hbl tçã rlzds, nfrm s ntrsss: ) qu stá ntrympd, s d 13 r mrç próxm fn, cnt" Sm prz vld cncurss prvs, cu prs- rçs stv mrcd pr td dt; b) qu nã stá sn cmput rfr prz r rlçã s cncurss» prvs rlzds pós mnclvd dt, qun, f xp- mnhã, Pásc D03 Ptrõs Rlzr, s á mnhã, d 12, ás S hrs, n gr d Cnlár, Fsc s P uõs Dstrt Frl trdu0 prprtór stá sn lv ft tn s s rrs drs s prmrs ds mnsnhr Hnrqu Mglhãs cng Jsé Tvr s ptrõs ctólcs rm cmprcmnt, á crnunhã, s sus mgs c- :!gs DNTN JBM DVGD Cuss vs W cmrcl ERSM BRG 255 4" ndr - sl 404 Ds 15 âs 18 hrs - Tlfn: B_M ns Dnçs Pt Stfls, ctcr, zms, v-!-<»s, ulcrs ds prns VPrr, s_ spnhs, ftrunculs Trns frrs) Rs X DR GSTNH D CUNH Dplmr r Mncunh:- ssmblé, 73 - T! ET Drsmnt ds 16 ás 19 hs Rs Trvss Vs lgr 13 C-Uumbí prvs rlzds nqul Uprtmnt Cncurss PRVS PR PRJETD) UXLR D MRNH N pr 15 crrnt > 5 ulh vnur, n Dvl ss Slçã pfcçmnt DSP, r brt» s nscrçõs pr prv Hbltçã Prtr-uxlr 21, d Drtr dc Eu gnhrl Nvl Mnstér U, Mrnh slár pr ss funçã <l CrS 172UUU -crs Prsnt d Rpublc slru s sgunts crt» N PST D GRCULTUR - DÈtlrn m dspnblld Slv Txr Gdó, hn crg d clss K d crrr l t-ptr prduts rgm mu nl N PST D JUSTÇ Trnsfrn, pd, 3pr 4 prmtr publc (Mlnstr Publc Dstnt F- rl) nb Tnr V_ rly psntn ntôn d Cst lrqus Flh, prmtr publc (Justç s Trrtórs, n dspnbld, n crg 3 prmtr substtut (Mnstér Publc Dstrt Frl) Prmvn, n Mnstér Publc Dstrt Frl, 3" prmtr substtut, pr 3 prmtr publc, Pul Chcrnnt rú; t, 4 pr mtr publc pr 3" curr fml, Rubds Mxmün Fgur N PSJ D VÇÃ Trnn sm ft crt «v qu nmu, scrturm, cõss E Jsé Lux Vls- Vn Ėxnrn, médc, css K, Hrmn Frg d SUv Ȧpsntn Jsé urlunc Crr Flh, tsurr-uxlc pdrã L Murty Munz dt lmd crtr, clss D M»- rln Rg dlvrg, pstlstd-uxlr clss F Cncn «pt,ntdfrt_, «Gumrcn Gnçlvs Clh, nvqunlst strd fm clss K Jsé Clvs Brrs tlgrfst css G Cncn xnrçã, p<tlst-uxlr clss E, U c Prs d Cst: prtcnt scrtór, rfxncs t) Grl Brrs Vscptl; uxlr scrt,, rfrnc 21»- Lél Crvlh ds Slv 1 nfrmçõs Ecnômcs puc tv sttuís ln lrís s ngócs rlzs s pólcs prtr lc rm frcs bm cm s "3t! gçõ^s d» gurr; ^m > cm tndêncs dèsfvcr\ "1 < - õs d B Mnr» pps rgulrm stávs nltrs cm s vè m s gud VENDS EFETUDS NTEM pólcs Grs TS 10 D Ems pt 6<:-C 200 R»stmnk> Cutl tm1 Cbrgí 20 Frrvárs m Cr$ Gurr CrS m Cr$500u m CrS m -"-tú 36 m CrS ò 0 pís Estdus: 150 Mns 7%pU177 6t9U- 880 m Mns R&cuprvã Ecnômc pt 1» Sr tóü 205 Mns 1" Sr - 14H m 2«Sr m 31 Sr ôò-ü 643 Tm :56l> 55 S Pul - l«t 315 m Uní 9H)Uv Muncps D Fr 11 Emp 1904 pt >">ü 19 Dc 1D Muncps Ds Ests: 23 Cmps íí-ík cus Bncs: 18 Brl Cr$ Cmpnhs; 63 S-l mrc Tr rstrs Mrítms cnts Cr"; lhü 60 Brhm Prf CrS v: D Snts prt CrS SíU 114 Frr Brslr CrS, Cü 3 Drts ds L mrcns Mns S Jrn m Cr$ rd fcyj 210 Mtrst U C > mprtr Cr$ > Sd B Mnr Cr$ pt tl Dbnturs: 5 C D Snts ds CrS 200 7% 17ÕÜ0 lvrás 80 Dbts d C D Snts Cr? % lí-- CFÉ ntm, mrc ^ - dspnívl funcn", nd, «clc- vrfcn «y bx ns ctçõs pr-dur ccusã pr d» t p 7 bs Cr$ 33-5v p 10 quls- n& tábu l <-t d ná huv vnds, stí dspnlv! Fchu nltr CTÇÕES PR 10 QUL& Tp ;»W) Tp 4 < < 3-3- Tp 5 í W < Tp 6, 641P Tp 6350 Tp 8 >- ú PUT Est R Cíé cmum Cr$ 520 &r- -d Mns cí wum Cr 6 3 m fn CrS 930 MVMENT ESTTÍSTC Entrds Embv^ 3738 Cnsum lcl ^ó, Cíé rvrt «rc " " Cfé spch pr u!8> q»s scs CFÉ TERM brtur Mss Vnd-mp unh 63-w 6- Julh $ gst utubr,; 5f ndülec" Stmbr :è- utubr S Nvmbr 5840 " u Vnd scs Ml cm Fnncrs FECHMENT Vnd- Cmp Mss Julh, í 6120 v Jrnh C3 gst 59ÜU <J " Stmbr utubr» Nvmbr 53íu,8 0 Vnds 500 scs Mrc Entrds scs- sn sustnt ÇÚCR Estv funcnn, ntm, mrc çlcr frm, sm mdfcçã, ns prçs cm ngócs ms nms F«- chu nltr MVMENT ESTTÍSTC 2000 Prnmb"c >? " Mcó Sds lõtít Exstênc scs CTÇÕES HR 10 UUL05 Brnc crstl» 177,70 Dmrr ; 165,00 r ír>cvlnl ; Mscv LGDÃ Estv nd ntm m- c lgdã m rm r m cm s prçs nltrs cm ngócs pquns Fchu nltr MVMENT ESTTS T Entrds scs r Entrds 928 frs Ní Sds 125 Exstênc 17«frs CTÇÕES PR 10 QULS Fbr lng _ Svldó- Tp 3» br mdl _ Sr:-"rs: Tp 3 -, , Crá: ílp 3,-, VM ,00 < curt l Tp ,00 = Tp ,00 GÊNERS mvmnt vrfc sgunt: rrz scs 1950 çúcr scs Fá scs 6R4 Bnh quls Mlh scs 2453 Chrqu- frds 2453 Btts, scs 1183 Sd -K 190» "DL ENSN CNDENDS S CHEFES D QUDRLH DE NTS FLSS BSLVDS TRÊS DS MPLCDS - CPTÃ DUTR E SUPLENTE DE DEPUTD SENTENCDS 2 NS N 11 Vr Crmn tuy" Julgg ntm- s mplc n rumrs cs fls çã céduls, crr n fvrr próxm psd uz Flrnc Águ» ü- Mtts sclssfcu crm pr tnttv v q ò, ;,- nts nã chgrm ntr m crculçã Hél Gbrll- désnhú-l qu qun prs, tu c ^u á plc pr Tsã «qudrlhrs lmã í_un Lzr- fns Fgur -; lub- frm bslvs F; ü cnns s ns r clusã mult s m k zrs s sgunts: cp Rmun Dutr Nuns ct d qudrlh: lf Mrq,c Frrr íls vr B_H sór, suplnt p»td n: Est Prá Fdr M/ drn- ftgrf >L cnnu um n r"c- fív cm mults ml dul_ m cruzrs rspctvmn^ Mnul lvs Msqut Hug ntôn Sbn Ess qudrlh, f sc-"!;" pls rpzs lgü " bn Bzur Cntr: pu dus dlgncs m um «sc^- r stu \ v Church tü nts qu puss-> splhr ps s nt -r R tbr Espr-s Um Rcr Rnd FRTLEZ, 10 (sprss) prxm têmprd Vsc d Gm rs cpt, cntnu mplgn ts s círculs sprtvs, rgstrn-s xcpcnl xy c ttv publc crns Grns hmngns srã prstds pl ppulçã Frtlz n lgçã cruz ml tn s fcns sprm cn grn ntrss, qu ss g suplntrá F x Flu Estí chgn ntrr vrs lrvns sprtsts, p cnhécr cmpã s cmpõs Espr-s um rcr rnd qu ultrpssrá 200 ml cruzrs Rgrssu Pl "lcântr", Prfssr Crls C Flh Vrs Cnfrêncs Rlzu lustr Ptrc n Eurp mprssn Cm Rcuprçã Cntfc n Frnç prtu ntm à Gunbr, prcnt Suthmptn, "lnr" nglês "lcântr", cnduzn crc 200 pssgrns pr R numrss pr Snts, Mntvdéu Bu ns rs Dntr s qu smbrcrm nst cptl, stcu-s prfssr Crls Chgs Flh, qu stá rgrss d Eurp, n prcrru várs CNVCD FCLMENTE 0 X CN- GRESS NCNL DE ESTUDNTES Rcmpst Drtr d UME Cnfrênc Crls Lcrd n FNF ssmblé Grl n Fculd Ncnl Drt Çuc, n Clômb, pl vü- flcmnt às 1? s-hídsntss Unã Ncnl s Estu- ms d rupçã vulcã Pudnts cnvcu fclmnt rc; rgmnt ntrn d Bpr próxm d 17 ulh X Cngrss Ncnl d 30 crrnt, um bltc Cntr; rlzçã, Estudnts, rlzr-s n fst cnfrtrnzçã unvrstár, sb ptrcín Cd Slvr, m hmngm V Cntnár " Épc" "Crítc"; cmu- fundçã d cd tn Ru Brbs cm ptrn E sgunt tmár cnclv: Estudnt Ensn: ) stuçã cnômc scl studnt; b) rstruturçã nsn L Drtrzs Bss) utnm n dmnstrçã d UNE: ) rltór d Drtr: b) prgrm mnm dmnsírtv; c) rfrm d Cnsttuçã s Estudnts Brsl Dclrçã Prncíps X Cngrss Ncnl s Estudnt" DRETR D UME Cnslh Rprsntnts rslvu prnchr s crgs vgs n Drtr d UME, pssn st cnsttur-sè s sgunts studnts: prsnt, Bnt Rbr, d U N E: vc-prsnt, l- (ns Lps, d FNM; 2 vc L kclrd d FNF; 3 vc, lbrt Crus d E N E; sc írl, Jul Nskr, d EPUC; scrtr, Sérg Srcn, d F D R J; 2 sc, Edsn Crn, d EMC; tsurr, Jurz Txr, d FN: 2 tsurr Jrg Klíl, d F D R J P S ESTUDNTES D UB Cnslh Rprsntnts d UME rslvu hptcr su ntr n à ttu DCE d UB n cs prmut trrn» d Unvrsd, mbr cnsrds usts s rvndcçõs d Unvrsd Ctólc, s qut ná prudqum ntrsss d Unvrsd Brsl SSEMBLt GERL D F- CULDDE NCNL DE rslret Sgund-frs próxm, às 17 nrs, trá lugr, n Fculd Ncnl Drt, um stmblé Grl, cnvcd rurmnt 10% s luns RESLUÇÕES D DRET- R D CC Em runã qu ntm rlzu s drtr Cntr cdêmc Când lvr prvu s sgunts prpsts: mnsçm cnlêncs à Unvrsd "Est- ncr Cnslh Rprsntnts prgrm plcçã d vrb cnsgnd Cntr n n crrnt; Dprtmnt Edçã slctn s ncssárs prvdêncs pr dçã s tuts CC" CNFERÊNC DE CRLS LCERD N FNF Jrnlst Crls Lcrd prfrrá sgund-fr próxm, n Fculd Ncnl Flsf, s Í7 hrs, cnvt Drtór cdômc um cnfrênc sbr " studnt h" Pr s«; plstr slã cnvds s crps cnts dscnts tds s scs sunrrs prtncnts u nã à Unvrsd Brsl NTCS D UME SECRETR GERL F cmuncd s várs Drtórs cdêmcs nv cmpsçã d drtr d UME TESURR Já f rclhd vrb cncdd pl gvrn muncpl BBLTEC F stnd vrb spcl pr qusçã lvrs, pssbltn mplçã qu á stá sn prcssd CNEM Sxt-fr prxm, n Fc Drt t R Jnr, hvrá um sssã cnmtgráfc ptrcnd pl Scrtr Scl «Culturl Pstrrmnt srã xbs flms ns Esc- s Engnhr rquttur d UB JGS F ncmndd nv ms png-png pr slã gs SECRETR MEDC Dntr brvs ds srá nuncd rgnzçã plntõs pr tnr ms cmdmnt s studnts VS Scrtr Grl pl pr ts s studnts u dspnhm tmp n snt qu Drstm su clbrçã às dvrss scrtr» - RENTÇÃ DÁGG PSCSE- Sus mgs prtlclpn C f à\ 7 pp cnvdm Scd Fstlzz s p á t, h, âs 8 hrs, sn nc su Curs tltutc Médc L!, sr 3rsl <á rntçã Psc-Pdggc, tn prf Lm Lps dscrr sbr "ntrduçã Estu Trtmnt d nfânc Excpcnl Dfcêncs Dstúrbs" s mtrículs cntnum brts â ru Méxc, 90, 6 ndr, à tr, u à ru Gust v Smp, 1, Lm CNVÊNS DE EDUC Ç DE DULTS ntm, n Mnstér d Educçã, frm ssns s cnvêns cm Est Prnmbuc Trrtór Gupré pr nstlçã curss ducçã dul ts Cbm Prnmbuc 398 nvs scls ró 25 Gup- CURS DE RU BRBS mbxr Jsé Crls Mc Srs, prsnt nsttut Brslr G grf Esttístc, cmun cu prsnt d Cmssã rgnzr ds Cm- ntçõs Cntnár dc Ru Brbs qu BGE prtcprá ds fstvds m rgnzçã, fzn rlzr um "Curs Ru Br ts, cm frqüênc brgnr pr s luns nsrts, s qus srá cnfr dplm s uls, cnstnts d^ 13 cnfrêncs, trã lu gr m utubr n cr urt Qum Nã nmcu S Esndr SS EM pss, cmpnh sps flhs Em plstr cm nss rprtgm, clru lustr prfssr qu stv m Prt, Bruxls, Suç tál, rlzn várs cnfrêncs psquss sbr físc nuclr lás, rsstu qu mn5 mprtnt sus cnfrêncs f qu rlzu n Scd Flnétlc Prs Expcu nd qu fcu prfundmnt mprssn cm rcuprçã cntífc d Frnc pós-gurr DrEmygFSmô- D MÉDC Hsptl Srvr d Prfltu CLNC GERL VS URNRS CRURG Cn R Gn Cldwll, 31C T: Rs v N S Fátm, 42, prtmnt 503 Tlfn: Munr Hly DVGD Escrtór: v lmrnt Prrs, 97 Sn ü( - T Dr Nwtn Mult MÉDC DENÇS DE SENHRS PERÇÕES PRTS Cns v R Brnc, 1"9 Sl 515 TELEFNE Cnsults ds 9<2 às V"? g gg!n--m B_MgM_g» DR BELMR VLVERDE VS URNrtlS Cmunc sus nucs Dlnts qu rssunu su, clvlc Cnsultór Ru Snt Luz 63b, l" ndr E Clóçrs Drmnt ds 11 às 15 h rs u cm hr mrcd TELEFNE: 22 G927 ÇÃ DE GRÇS R - PUBLCDDE Pl pssgm 3 nvrsár sus tvds, R-Publcd mnd «lbrr ms? m çã grçs, mnhã, d1» mng, ás 7 hrs, n gr Clég S ntôn Mr Zcrs, n Ctt, cnvd mgs, clnts clgs m grl ÃNTÕMÕ"LÕPK~ÃMÃRL (FLECMENT) m su flfme-t crr >n rnts pr su sspvhmn frtr rcrér ns cmtér Sãc Jã Btst "

12 " : ^?P!P? míj^m,vr\ sss;üytív-:?:^v >" v-;->--:,-; :;-; (,, - :>;: -- - v,, ->,-, -- v òguíufv s fcsf Un, Btsí p; m fôds s md/ds sgurs v há cnqünt ns ( Dár Cr c % bquttv é únc qu pr rcn srts trmstrs m dnhr s sus sgurs N XX 11 R DE JNER, SÁBD, 11 DE JUNH DE 1849 N 6428 ÍNQUERT NCNL PR ESTBELECER dstrbuís s prmrs qustnárs s gncs BGE 0 Sr vç Srá Crn Pl Drtr SEPT, Mnstér Trblh Srvç c Esttístc d Prvdênc Trblh n cu ntm dstrbuçã dós çustnrs rgnzs pr nquért qu s nstlrá n pís sbr s bss cnmcs m qu s vm stblcr s nvs Índcs slár mínm DE DUS ESPÉCES Esss qustnárs, ntréfus às gncs nsttut Brslr Ggrf Esttstc sã dus spé- VNCULDS Á TBF1 DE PREÇS S TPTURRÍÃS D DÍST FEDERL, DECSÃ D SUPREM EM SESSÃ PLEfl PRV- DENCS PR EVTR SLUÇÃ DE CNTNU- DDE ENTRE TBEL PRVSÓR E DEFN- TV Suprm Trbunl F rl cdu, m sssã pln, pl lgtmd lgld tblmnt ft pl CCP pr s srvçs tn turrs, nst cptl cm ns Ests d Frçã TE D 17 Fln ntm à mprns, prsnt Sndct d ndustr Tnturrs Dstrt Frl, sr Jcln Pnt, clru qu drã ntr cumprmnt à csã Suprm, qunt à bsrvnc d tbl prçs m vgênc Est tbl, ntrtnt, smnt vgrrá té próxm d 17, ps é crtr prvsór Ds frm, Qud Ftl Drl Btst Pnt, brnc, 14 ns d, prr d rvst " cupr, há tmps, n ntrr Mlh", tí br "Pr Lnd", n brí r d Tuc, ém cnsqüênc mcl à -ru- Mr Clrr n 128, n stçã qul v vtm flcr n Hsptl Mgul Cu- Engnh Dntr, cu: bn qu vv cm plngnt, sfrn, m cnsquns 26 Dstrt Plcl, t, prsntu-s, às utrd- cmpnh dvg St- c frtur crân Scrrd pr um mbulnc, vtm f ntrnd m st grv n H P S, n flcu puc ps, tl grvd frmnt crp f rmv pr ncrtér nsttut Mdc Lgl n prtr dqul^dt s tnturrs strã lbrs MS NÃ E BEM SSM Cnfrmn, qu ftvmnt prtr rn vgr smnt vlrá té d 17 próxm, vc-prsnt d CCP dntu qu á nqul dt Cmssã Lcl Prcs vrá tr lbrd tbl fntv prblm, prtnt, nã trá ssm «nlc qu supõ prs nt Sndct s Tnturrs st cptl cs, stnn-s um ls âs clsss ptrns utr s mprgs mbs s frmuls frm prvmnt prvds dds cm r- tsftrs pls clsss ntrssds CRDENÇÃ crnçã s qustnrs á prnchs srá ft pl Srvç Esttstc Prvdênc Trblh, drg pl sr Cst Mrnd Um vz pss sss qustnárs, ss utrd prcrá à ncssr purçã ntrprtçã, submtn s rsults às cmssõs slár mnm MRES ESCLREC MEN- TS ttulr d pst Trbdlh, mnstr Hnr Mntr, prmtu ntm à mprns qu m ds d prxm smn drá um ntrvst cltv sbr ssunt, sclrcn s duvds prvntur xstnts prsntu-s mtr bncár sucupr CNT UM HSTR QUE NÂ CN- VENCE - DZ QUE F CDENTE Frncsc Clh Vz d Cst, 32 ns, cus hvr ft um dspr cntr bncár Crls lbrt Su- l Glvã Bun Cntu Frncsc cmlssr Clrtn qu n d crm s ncntrv m cmpnh Crls lbrt Sucupr, qum r mg, n lntrlr dqul br qun prcu um ndvídu vnn, 0 CRME m^s CMPNH NÓCU TMBB- - ^ cmpnh qu m b hr s utrds plcs rslvrm mprnr n snt mpdr us bmbs fgs prgss durnt s fsts Jnns stá fdd cmplt nsucss psr sprlblçõs fts, d8 pns cmlnds n L d Cntrvnçõs Pns, d trbuçã dd â R Ptrulh pr prnr t qul qu fr ncntr Jgn â ru bmbs fgs russ, ns subúrbs, n zn nrt m lguns lgrurs d zn sul, nsts últms ds, Snt ntôn tm s fst- J rulsmnts, mpdln scns dquls qu trblhm d ntr, pn m st d ntns nrvslsm s qu s nntrm rclhls lt u m prt cnvlscnç st mnstr qu cmpnh ncd pl plc nã v surtr ft s durnt s fsts Sã Jà Sã Pdr, Justmrt qunt mr é quslm fgs bmbs Sbr ssunt Já tvms prtund ns mnlfstr, mstrn s rlgs s ncôms rrultnts us sbrl dquls mtrs prtécncs Um pnt mprtnt S qu dz rspt à vnd dquls mtrs, qu é ft sm s vs cuds, sm qu prvmnt t«hm s tmds trmnds prvncls cutlrãs, utlzn fbrcnt, vnrs lugrs mpróprs àqu- fnld H vst, pr xmpl, um pnt d vnds fgs qu s utrds prmtrm qu fss mnt n vnld Trz M, ns prxlmlds d stçã ds bns d zn ul pst mtrs prtécncs, prlgss, prtnt, stá mnt m lcl mprópr, vz qu tm n su vznhnç um rn pst álcl, substnc tmbém nflmvl pr st gulmnt prlgs N Prç Snr Pn, m um l stud m um dfc prtmnts, f nstl utr pst fgs, qu n x sr strnh, d prg prmnnt pr s mrrs s pvmnts suprrs r, s s utrd^ sã um prátc qu tnt cntr s ppmrs, f,=mtr vnd frs, prmtn qu xprsss trmnçõs lcs, fr ds frnt l sus psts sm mnts m cut/r lugr, cm sü-c n pln vgr, põ m prg vd dí-: trnsunr»«s rr^tfs cncrr cl ppulrã, qu s dqu- prt^nr"-r»>- mrfür su us pr umnt snstrs r ssm cm mr ds p! fc, s m stblcmnts cmrcs, s m E crr dnt s bs fclds? css rsncs Fçm-s s mrs rstrl- Ms, n cs m prç, nã çõs ã vnd sm duvd s vm ncrr, «pns, s nnhum us fgs pr prç vnts, um pstl ntrssn-s pl ngc, rtru-s pr un cnt br fm xmnstr rm st dspru cntlmnt Cm surprs, l vu su mg cr bnh m sngu Prvn qu r sr prs fugu hmlslu-s m cs um mg, n stçã Vl Rsll Nm plc nm rprtgm crdtrm n hstr Frncsc mnr cm l rct dá prftmnt prcbr qu há mut vnh sn studd cus f rclh à Cs Dtnçã n gurdrá ulgmnt Cã Rvs PRCUREM DEPRT- MENT DE VETERNÁR Cmuncm-ns Dprtmnt Vtrnár d P P^ ^««J N "TENDÍNH" F qu xm lbrtr pr dgnstc rv rn um cnn, fêm, prt, mstç, TRND LEGL D PEDR pqun, qu rmv 22 dstrt chuffur ônbus CM LUC "bnã" lnh plc, stu à ru Cròln chuffur "Cstl-p studnt fzm Mtu ngnts sfrçs Um Mulhr fru pr pgr s Grvmnt Um Mr n 17, n d 7 nm", crrnt, u sgunt rsult- ps vícul rt studnt vsvs s trnvm, nâ cm- írlu bruscmnt rrs, qu cd vz ms Frguês Nã Hv Luz n Hsptl Pr ü: Vltr Jsé, Clég Pdr S Mdcr prnn mtv Vtm tdn PSTV DE RV xu cr um cx qul tumult Em Cmp ssm sn, tds s psss vtms qu stvrm ts brns bm crs:s c bm ç 3 M í^ ssssnd! "Chnrrc" ppflã qu bugv s r- Grn, n Pr- Só ps prlssrt» Jsé mult tl, vulg tmp qun s rts frm vncs pmt r trs ntm, m cntt cm rfr nutrs Rsult: s s crcg ds 21 h- qurn p cnsç é pr mlndrs murs qu s trn»u nml vm prcurr cm rrs fugrm rm mundn rít tl lhs urgênc nsttut Pstur Bublr "prns vd trd Cntrm pssvl prn-ls nv pls s pssgrs stblcn-s m plá vltn qu m m ls mnt ntr cms---l d cx md p- pr ndspnsávl trtmnt, à ru Jun Pbl Du- puc tmp, um vrdr cr clm r Juntr rrum- u n "tndnh" cntr pr cltv trn rt, ntg Mrrcs n 11 cnfusã nm um uc!n, "SHW" FM um hn-m rnc Em ml ás sntur grglhds s lvd ntrrmp Trfg rfr vcul stv rpltc sn grn numr s lhs rpzs, frt s c mplvã mulhrs bxrm fsc! n nt R-S Pul rdícul prmrs dsprs rít t m mulhrs Lg qu s s qu s xpusrm Em ônbus tu m sgud svl vrtu dí ncssds próssguu rts cmçrm subr Prtc vgm crm s srvçs n Cm um hmm qulômtr 59 scr psspr, mns, pls bncs pls prns qunts vvm trn- studnt!»:r d Rl-Sã n mã ms-n Pul, Dprtmnt Ncnl ps 1 vm uu-nts l f brg, tntvm s Estrds ps pr qulmnt s rprsntnts Rdgm, vs, grn "shw" xmr futru qu srá ln- r té sx frágl, prss tí crss su stn á QUND FLT pé trrmp trfg n ctd strd, s às 24 hrs h, sáb, té às 24 hrs mnhã s cmnhõs trs tnlds tí cpcd s vlculs trnsprts cltvs u psss, srã svs trch m brs pr strd Prcmbí (qulômtr 5S) strd d Lght, n qulmtr 66 cç s rtnhs, n ntrr â ônbus, f trmnd (Dsnh ã Eâurâ Brbs, xclusv pr DÁR CRC) WX HTmV S KMBS "Gstsã" Brncs Põm m Plvrs Srá utud umpr«c«u ntm = &"v- tr Trblh, tm < «t glzr stuçã cn^w dc«sus múscs- rt>rs;c dz rqustr Xvr 3: Dd rrgulrídò ncrvnlnt wstts d s$rb«ssc«?$ ^t ÉJBBtUfll ss-c S-cguã nrvs, cmçrm grtr ná stsfts, subrm sums ns cnfrtávs pltrns nqunt qu utrs s pndurrm n pscç s dívrss pssgrs qu vvm m pé VLTU CLM Enqunt s mulhrs grtvn» fzm t pssvl psr sr tí vícul, nclusv pls nlnhs trcr N msm csã sfru t r:mnt0 prduz pr bl bc svl s Snts, rsnt á ru Crnl scstnh 141 qu pr ná hvr luz n Hsptl Rch Prl, tl rmv pr HSDltl Crls Chgs, m st dc cm CM UM LUC Dlrs lvs d Cunh Mr Jsé Prr Gms, ntvm cm rít, m um "tndlnh" nqul prç pr í nul Pl Justç Um Flgrnt d Dlgc Cstums Submt ntm ulgmnt n Juz d 17» Vr Crmn f bslv dvg Pdr Dlmr S Pu- rqustr Cugt Pls utrds Mnstér Trblh N Msm Stuç Tmbém Sut utuç ã Cmp Espnhl Rvsts vl pl rqu^tr Cug s rá utu n frm õ tft TMBÉM UTR Em stuçã dêntc á ur qust- c Xvr Cugt- \>r-v funcnn st» cpt g8wéfggstí4_í3g vst Mr ntn C u rspnsvl tmbém cmpr, cu ntm Mnstér Trblh srá utu msms crcunstncs t>- rzás nírçá m qu íc l cus pl Dlgc Cstums Dvrsõs str, m su rsdênc, "pf-pf", gn g cnsr p plc cm zr ttulr dqul Vr bslvu «r Dlmr lgn fffm prcr ptqu g r fmíl, sm lntn- ss lucrs sm brturs próprs ds css tvlgm nà cnstltu crm nd ms s psss tlds prsntds pl lgd0 Cstums Dvrsõs cm cntrvntrs, rm tds ds íml u mgs GSLN ntrrgn s :,->srmrhs, utr^^c vln s?r u rít h3vr, br--^ s rfv sprd su mn gurd munflp- r-?-> d? tl pss cm qum c-dz rtscrçá mtr Dsç trn rsn-!,-, c sut srd R-S Pul, c-, mlss3rl^ ^nd nr l mnu um crr Scrr Urgn3 qu nstnts ípcs rsrssv á dfgcí $m s sncumbr su mlss5 ps m ml vgm dr-srbru mtrst qu nã hv r-snün Rnfrr» mérc Brsüc DVGD Curs 49 S:l 4 Tl (DRMENTE)?- > - r--,"-b - _ r m

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente.

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente. ; - : : :-: : : J (^""f r> Drtr Grl BORCO CRVLHO JÚNOR Drtr Rdtr-Chf» t DNTON JOBM Drtr Grnt PULO PNHERO CHGS NO Qü Frã ps {) Gvrnrs Ds Ests Qun ("símt)srr Os Qu Vltm às ntgs Prfssõs s Qu Nã Têm Ms Prfssã

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

I I! licito esperar que o conflito não desencadearia "O

I I! licito esperar que o conflito não desencadearia O í N X mu scçã JRNL R DE JNER QURT-FER, 14 DE UTUBR DE 1931, gjggfà 3RL0THE0 NCNL V. R ÜRWCQ EDÇÃ DE 16 PGNS - rr»r r-»,kc.,.--....- Sã ms trnqulzrs s ultms ntcs sbr stuçã crd pl cnflt sn-jpnês n Mndchur

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental S DRETR M. PUL FLH vnd Gms Frr, 41 Crr mm&w^^ p ^ d Mnhã Funddr EDMUND BTTENCURT HEDTR-CHEFE LUZ LBERT BH R DE JNER, SEXT-FER, 2 DE JUNH DE 1961 Chã f lnd n Frnc: 25 css smm PRS, 1 St mrts 26 frds f rsultd

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Relatório do marechal Grazi.ni sobre a guerra na África

Relatório do marechal Grazi.ni sobre a guerra na África ,m?*m ülltóô íbílnl..k.,.,,.n Brs. í-lí^ílmíí. DRTR? JSÉ RCH VZ Rdçã dmnstrçã LFÂNDG, 120 mu\ mmk M BH ^l ^_1 Ml _V ^ *. l _l ^_ ^H ^^k M ^D_BmH ^_ ^ >. H ^^fl ^^L! ^_ H_> v^_l H l! À^ W Âm\ mm*. t ^_l

Leia mais

Diretor \ CASS1ANO RICARDO Oeranta: ÁLVARO CALDAS REDAÇÃO - AV RIO BRANCO 108 Boore-loja ADMINISTRAÇÃO ToFIClNAS; RUA EVARISTO DA VEIUA, lt NUM.

Diretor \ CASS1ANO RICARDO Oeranta: ÁLVARO CALDAS REDAÇÃO - AV RIO BRANCO 108 Boore-loja ADMINISTRAÇÃO ToFIClNAS; RUA EVARISTO DA VEIUA, lt NUM. HfB MH Drtr \ CSS1N RICRD rnt: ÁLVR CLDS REDÇÃ - V RI BRNC 108 Br-lj DMINISTRÇÃ TFIClNS; RU EVRIST D VEIU lt E M lj K E S NÍtÈ! SUPERINTENDENTE: LUIZ C D CST NETI N I RI DE JNEIR - SÁBD 22 DE NVEMBR DE

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

^áp "M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw.

^áp M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw. à wf-y?^»s^!"^ D«r?SPLT Um prdut ncnl ã cnfnç fesperturs MÁXMS E MÍNMS NTEM Bngí 30,4-8,6; Bns, 30,0-2,0; Cscd, 3,8-20,8; pn?2-248; J Bt, 282-20,0; Mlr, 3,0-20,4; Pnh, 28,8-5n n; P 6,20,6-2,2; S Pn, 20,0-8,0;

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas 3255^ ^--^^»rt>:víw;;íí ~ TP D Frl Ntró tí às 11 hs d- HJE: «chuvs rvnís Tmprtur Em ss --v-; - --- r - Tmprtur máxms mínm- ntm ímmmuwy\m=m-^ J v^ jn ftz ^^r^^ Fund m 1930 n N 5596 Prprd d S nr NTCS 0 U

Leia mais

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w ; n Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados.

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados. wí(-wlí; : ; _J v r»--^: rr»-ítís!là>r N trcr págn: TENTR SR NVEL JU- NR U GLPE DECSV CNTR L CLBRC- NST D PSD LCL FLGRNTES D SSEBLÉ JRNL DE NTCS DrtrSuprntnnt: Dmtr Nm Hddd Drtr-rspnsvl: ndré Crr»Bnl N

Leia mais

írieste decidirá do êxito ou fracasso da Conferência

írieste decidirá do êxito ou fracasso da Conferência r yyyyyryy Fund 93 n XV 726 Mr Trg d Mtutn Cptl d Rpublc Prprld~~d7T~Ã~ DÁR B NTC^ B Dnts prsnt; M Gucs Mrr t surlr; urél Slv scrtr ^^rj^_tpr\ílsõs té 2 hrs nhg n Dlslrtrl í Tp Nubl Tprtur Esttrt vl Vnts

Leia mais

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':""''"~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^ " ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':''~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^  ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B CRTÉR PR REVSÃ DS TBELS DE UTRQU ±ttxx*x*x*xxxxxxxxxx Dn * * * * * * **-X**** >f **#-& * * ** * * * *L* 4ÀÍ^********^***fl..-. Drtr Grl Funddr J. E. DE MCED -cr Drtr Suprntnnt.

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

DaPRODOCÃO SOViLüCfl

DaPRODOCÃO SOViLüCfl ' l \ ^^^^^^^^^^^^^^^^^l^^w1^^'^>^l^^^^^^^ll^,^^^^^^^^^^^^^^^^ HH,.. l lll "WW PM n «M_T 34 V*m E_g«ffl f «"* ~".*t»».

Leia mais

discursos advertiu co- "a Rússia,

discursos advertiu co- a Rússia, S***Tà*T****».**»***^^ N II S PUL Qnt-fclrn, 24 d brl 1947 NU. rshll fffllf Cnsr ttu d svétcs ncmptívl cm s csõs ds três grns Nv runã mnstrs SCU..'3 (U. P.) - s* rcnrltj Estd nrt-nmcrlc rg nr.slnll rspnsblzu

Leia mais

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO * ^.""* Z^ffl- á-k,írunc pmpp ^f^sf!4^- * *-" ", MNCE CHPIN 1» PGIN -;? CHEGM. 2V-FEIR S PRCINHS 3* PGIN MPIMENT CM I UMENT PR FRNC S FUNCINRMS 5» PGIN 1* PGIN Sábd EDIÇÃ DE HJE: 12 PGINS 40 Cntvs 11 DE

Leia mais

41.590 -- Cristiano: 20.086

41.590 -- Cristiano: 20.086 yí[» jírc CRVLH JÜNÒÍR JHtrRdlpr-42héf Í /f:n T W JBJT Drtr Grnt PUL PNHER CHGS // r: íf j_v nn t l- t - -? # -»? _f S Crc -/ U JRNL Ü0 EQP/TdÈQ BRSLÍ rf- ÍV# tffl3jf y 2Hrás- )àããhf:4 H

Leia mais

perto Silêncio sem precedentes nos anais

perto Silêncio sem precedentes nos anais W-m^mm^m^^^^ q^^spthrtt fp^f^pjlpffpffswçb S^^WJS^ÍW _?J$?Ç^^7V- "-?^ T^r- Mtutn Mr Trgm Cptl Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs mnh n Dlstrlt Frl: Tmp nstávl cm chuvs Tmprtr Em clín Vnts D S K frscs TEMPERTURS

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Correio da Manha RIO DE JANEIRO,

Correio da Manha RIO DE JANEIRO, ^KítlfprçfW" *M wwfw,?»* PUL j^nrfprt" FLH dv Uw Frr, 8/88 f Rr"nçS0 ílcluus RKDTMlHKrB CS KüÜ v EXERCT "*"T" -w^t^t Crr d Mnh R DE JNER, SEXT-FER, 7 DE SETEMBR DE 943 wr"qmfrv^flfwft:ty*tfff^yw,r- ---

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P &B*!tlslst»**tíSmmfs. GANHEMS IS GRANDES MASSAS PIRA APEL PR W. PACT DE P A CMENTAHI NACINAL SIH lrffl FSTA Nfl PtnfQANA HÜ FRFNTF nfmflfrítr-1 F IRFPTâfífl NA-W TllftS grns rpnf cmcm gnhr tr «l msmtss

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

erra e França nâo querem

erra e França nâo querem - Míúírw Mr Trg d Cptl d RpúbMc nl 2 hrs dc nrnnnln n Dls- -? íucll T _ H Tprtur Estávl r vnt U NE n SE rs t MÍNMS NTEM: frrs MÁXMS E pbt B l4s22j3! Snt Cruz 368-236; jnlv d Rurl 42-20! Mélr 35-238; Pnh

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Rcentua-se a tensão germano-iugoslava

Rcentua-se a tensão germano-iugoslava Í;:v: TEMP n Frl Ntró té ás 4 hs dc ntü! Nubl sujt chuvs Tprtur Estávl Vnts Dc nrst sust frscs nr vzs Tprturs áxs c íns dc nlc : rprt Snts Dunt 266 234 Bngú 275 222 Cscdurn 28 23 pn 280 224 Jrd Btânc 288

Leia mais

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer NN * **** R JNR SBBD GST 9 ^/Jn-MrM lm m«^l;^^;; ----J- J---»««- --- m MwW»! NUMR V > M ^^-SfLCgÕS^- ^f ^V*^ W RDCÇ FFCNS ^**^^ RU BUNS RS *W^-? ]J^rM!ü!y!^^ RFRM FNNCR D BRSL prnt Prlmnt 0 VÔ US VDRS

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) "Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial"

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial ^WMPrWJU^ N trcr CNSR NDSPENSÁVEL À TRNQÜLD NCNL UM SLUÇÃ QUE HRMNZE S PRTDS PLTCS págn: JRNL NTCS Drtr-rspnsvl: ndré Crrzzn cds N V CUSU 0 GVERN RUSS TURPR VERD K; ; ^$Smm B É SLD ECNM DS EE UU WSHNGTN

Leia mais

wiwtiinfiiiinmuiiipi 40 Centavos Fundador: J. B. DE MACEDO SOARES A FRANÇA ETERNA ElIVRE

wiwtiinfiiiinmuiiipi 40 Centavos Fundador: J. B. DE MACEDO SOARES A FRANÇA ETERNA ElIVRE BrSp ft TEMPQ Tp b nbuls; nvlr pl nh Tprtur! ut (r] lgr lv- «f d Vnts frsc pr vès Mx 29 Míns -6 : 0 PGNS Crc//^ 4- wwtnfnup 40 Cntvs Dr Funr: J B DE MCED SRES \ -«# : V - V- - ; JULH í - r-- - 4 SEXT-FER

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE r u/lmft-wv- f--*r*** - ^*^^>*« Wt\* VSJS M(wm,v%-WM»nwvy»~>,, ~^» Wltr Mrr Lps (chf d Krvç médc) J^*^$^V&v^ mnt d* Sd Eclr d PDP)

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

KrfiJliÉBtMBi. ^Ojfa ^">'«i,m,,i"- gp-^/

KrfiJliÉBtMBi. ^Ojfa ^>'«i,m,,i- gp-^/ Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS NTEM : nánú 7 4-6; Bns -6; Dr 7-8; pn «J J Bt 68-; Mngulnhs 8-; Mr K Pnh 74-8; Pqutá 74-; Prç 5 7-5 Snz Pn 8-5; Snt Cruz 8-4 lvntr d c já jrnl nfr

Leia mais

Rio de Janeiro, Sexta-feira, 5 de Janeiro de 1940. ff's?í! AÃFA. Jm\ U*ssUi '»»»» ilvemb

Rio de Janeiro, Sexta-feira, 5 de Janeiro de 1940. ff's?í! AÃFA. Jm\ U*ssUi '»»»» ilvemb - ^;>L fv T!MP TFDBRL prvlsí pr g NTHRT -«Ur Tprtur - qúdrnl nrt TnprBtnrs hrrs hnt n D Frl: lh2 2h2 h2 h2 JllH^pH rllh Ml v VL bl^u sl^ K Mx»»» M» - Mlrns» 28 à 8 hw j^l^w/^jkw M /^L^BSSSsP^ V^H^wSwJ

Leia mais

Funcionamento imediato de todas as estr a d as de ferro

Funcionamento imediato de todas as estr a d as de ferro - Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMP Prvsõs t 2 hrs nhã n Dlstrt Frl Ntró: Tp Prturb c -huvns Tprtur E clín Vnts D qudrnt S c rjds frscs TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS UE NTEM: U Rurl 280-214; St Cruz 274-212;

Leia mais

ínauamouse tiã wâtndoâ o serviço clínico do Dr. cm^buco de ' Gouvêâ {

ínauamouse tiã wâtndoâ o serviço clínico do Dr. cm^buco de ' Gouvêâ { lhc Ncn vnd R Brnc DU-TRcm -F**r nn íl HJB R Jnr---Trç-fr, 16 Dzmbr 1913 tt-«s wg.-r;* ÍT.Tl,r.1 Twwt» N. 757 Ü TEMP. - Cé crrgd mut cr, mçnd chuv pr nt. tmprtur máxm í 35, 7 c mnm 3, 9. 5SGNTUR5 Pr nn

Leia mais

Diretor-respomavel: André Carraazom. forças. ^ É m , HANOI, 20 (U.P.) Oriente. vo plano de defesa, destinado a. ^bfl Bf B*^.3 p B_/-^ i *^ T^ I

Diretor-respomavel: André Carraazom. forças. ^ É m , HANOI, 20 (U.P.) Oriente. vo plano de defesa, destinado a. ^bfl Bf B*^.3 p B_/-^ i *^ T^ I ^ fpv trcr págn: CLM VTÓR E CNFRTERNZÇÂ N ENCNTR [ QUE REUNU S SRS GETÚL DHEMR E GRCEZ FLGRNTES D SSEMBLÉ m ^ ^ JRNL NTCS Drtrrspmvl: ndré Crrzm ~ < ; lfs NÚMER Sã Pnl Sáb utubr 50 NV N últm págn: Sm fundmnt

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

.:':.jf ^^^v^'-\í!-'.'-^^h ÀLWJNS NÃO. Da PARAGUAI

.:':.jf ^^^v^'-\í!-'.'-^^h ÀLWJNS NÃO. Da PARAGUAI »- > * ** MMPMM JORNAL DO BRASL TEMPO nubl pssn nstávl TEMPERATURA ntrrá m lgr clín VENTOS nrt r- COS MÁXMA 6 MÍNMA 97 R Trç-fr 7 brl 96 An LXX N 88 mínm - «- R Jnr Tèrç-lrv nt--u-»» Brsl prpõ prscrçã

Leia mais

Sr. Mario Tavares. Gás. Para. 48 Horas. em Londres. mar constituindo esta carga o dito presidente em exercicio ao LONDRES, 22 (U.

Sr. Mario Tavares. Gás. Para. 48 Horas. em Londres. mar constituindo esta carga o dito presidente em exercicio ao LONDRES, 22 (U. . r S$>ESClUPAÇÂ@! J9---4 ÁUSTRA &LNEAÇÂ BE PRANEMA Wpf^wnf MM1 *-jí^-w!: *RCLA3AÇÃ DS ELETS N R w

Leia mais

INDUSTRIAIS CARIOCAS CONDENAM A TENTATIVA DT MAJORAR IMPOSTOS

INDUSTRIAIS CARIOCAS CONDENAM A TENTATIVA DT MAJORAR IMPOSTOS . : " ;. Uttftf-"*-»** t*-**-***^^^^^*****-^**^-*-* * - mm^jm%ss»0s}»pt»»t»p»m»^^ QWS PARAQUESÍAS CHEGAM A» PARA GARnHTfl A HWtttB UL \ Cm Luz Acs Nã Vu s Fçõs D Assssn Ms Vu Trn Mrrn cmt-arl Mnul Mrc-!np

Leia mais

''""«^5*. perfeitamente á vontade para composta de tropas mineirasgente

''«^5*. perfeitamente á vontade para composta de tropas mineirasgente wmmsmmmuuwm zr?...-.mwtjnltvwü! g.-rr,--^--l^^,-:*^_bk:!t NN.JUl^UJBUlUUíJlUJU(-M»UJW-lCüg!W^WFlrçl.Wll..,)[JVJ.lVlU-~.lm^^~t.,J^...mm< ^smn^^-^mym.rb^.vrjmrurr^n^tts^s^,.-.--cr KccxuJ ll Jnr...;.; \\.

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

% EDIÇÃO DOMINICAL 2 SEÇÕES #18 PÁGINAS 40 Centavos i oi ^x\ ~ ~

% EDIÇÃO DOMINICAL 2 SEÇÕES #18 PÁGINAS 40 Centavos i oi ^x\ ~ ~ -7,-t-7Tf*,: S^^S^W^T;*^?^??^^ MÁXMA - * A ntlgênc é, vrnz qu rc- % br s sntlmt t -ms nã s r.cn.c. Glàtnyó Lc Bln : % St.... *: % EDÇÃO DOMNCAL 2 SEÇÕES #18 PÁGNAS 4 Cntvs ^x\ wk j $Èk v Funddr: J. E.

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

de nuup coinwfl do pacifico

de nuup coinwfl do pacifico .... : m\ Ml B CBás n Grnds Cnvnçã Crc r MNPT H Pcmbu Cnvnçã Ncnl d MNPT SKW UM CONTKCMKNTO GRNDOSO, NFORM O LDER SNDCL PULST NELSON RUSTC MU DE f.000 PESSOS DEVERÃO PRTCPR DOS TR B.OS CRESCE MPETUOSMENTE

Leia mais

iss Brasil" hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1

iss Brasil hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1 r^^^^p^r^^^-»^ --mr-r«77rs- Mr?v JW ^»*V::(S^ Í!* -^wl -Vf:?x ***^***v ~* / ít VKé JlTr «- Trç-fr 28 M ÍÍ?2*J Wgg ^33 V b2f>3 y Prv ^v- Pnt duç Grnt} &g?rrt? S$ «6

Leia mais

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto «"» s^ffssb. -T^T.^.tr.v-9-;>-:.T-" r 8. (HVS) - nnunc-s NÁPLES, dcsclumnt n zn dc Pcst, ns prxmds llncll, dc mu srcphg dc grn vlr ; -cllgc. urn funrár r* sculpds vrs fgurs humns dc fn Invr ntr s qus um

Leia mais

15 io de Janeiro, Terça-feira, 18 de Julho de 1944. iiltimns Informações, as fronteiras orientais do INTENSIDADE

15 io de Janeiro, Terça-feira, 18 de Julho de 1944. iiltimns Informações, as fronteiras orientais do INTENSIDADE r!r:.lí.-?.:".-í"t-!t Mr Trg d 0 Mtutn Cptl d Rpúblc.-» prvsõs té hrs nh: N 0 TE.M T ) Tp Bn c nbulsd. n" p r ->p»n - - Estávl. Vnts - SUC3ÍÔ ã >

Leia mais

CARNE Passou Bem NO CASO DA

CARNE Passou Bem NO CASO DA -- : y Drtr Grl - HRÁC CRVLH JÚNR V \ Drtr Rèdtór-Chf VD N>T N JBÍM - Drtr Suprntnnt - J! B MRTNS GUMRÃES yyyy ;y;í -- ;- - CJ - - v- r?\ r^>- :Çtítí Dár ârcâ -^- - - - ÍÍÍV-XW V 979 - DSTRT FERL 9B0Q

Leia mais

' "?iimm\ -..' ':-. -'.1, . '.. - . ' -.- reexportarei. Perto da fronteira russa. de fíaskin. «n*.

' ?iimm\ -..' ':-. -'.1, . '.. - . ' -.- reexportarei. Perto da fronteira russa. de fíaskin. «n*. ^f^^m^rnm^mmm^mmwm^^m^m^ «;rvmf: ~ TH O FATO DO DA à «mbr d» mrts Er xpvv d sgrç: ndr trrns fnxsrdr tnts ns cmtér» Chms Gntl Mrqu» Psss c f ntm td pl plc Nd mns 31 vtm á lã cnhcds N su fn «nstr xplrr mrt,

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

i ^ffi iiiitiri r^i j_i w r " ^^v Hfl B H k*^ M_M_H -I T S JHW

i ^ffi iiiitiri r^i j_i w r  ^^v Hfl B H k*^ M_M_H -I T S JHW JRNL DE NTICIS N 1 S PUL Dmng, 7 Julh 1940 NUM 71 /*^ H ^ ^VIH_9VIH^ P9_v< ^ MDÇ, IIHINI TIUC I NCINU I ^3 ft I RU FLRENCI DE BREU, 104 - S PUL I DIRETR- FERNND MRREY fürl I I V J [ U j TKLVN Ml I MM -

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

I- MT -, "GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i '" «.-> " ^K '«^láp * -H:.

I- MT -, GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i ' «.->  ^K '«^láp * -H:. - MT -,, ^".K^^ ^-.^- " ^^-)..../ Exnrs Prsnt Drtr d Ptrbrás: Fm d Crs n Próxm Smn T f^tn_fjjf:fl Mr f V/ f -t Vàf lwjlh.w l m3 f / (LEA.VA PAGfNA 4) SERVDRES NCAM BATALHA NA JUSTÇA "GLPE AÇÃ PPULAR NA

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

^í^2''d!!lllim'^^^ r?^j^,«'».». «n..a- J >'

^í^2''d!!lllim'^^^ r?^j^,«'».». «n..a- J >' ^V^BMfrH»^^?^^lk^s^^^^^r - - - > -^x^ --gw Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc (TtEMP - Prvsõs f 2 Hrs nh n Bsu-t Frl Tp - Nubl Tprtur - E nísr_lvçã Vnt» - Dfl «Est rscs Fund 93 n XV NV 765-/? Prprd d S

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

m Completada a evacuação do Irã pelos russos O l. ministro persa Ghavan anuncia o cumprimento total do acordo com Moscou

m Completada a evacuação do Irã pelos russos O l. ministro persa Ghavan anuncia o cumprimento total do acordo com Moscou J0RJV1 DE NTCS N 1 S PUL - Qurt-fr, 8 d 1U-Ü NU 21 KÇ, lnrtrç R FCNHl RU FLRENC DR BREU, 104 - S PUL DRETR FERNND RREY HKSN; tk ]0 - Í-ll - :-«Trumn é cusd prtnr mplntr dmín mltr ds Estds Unds m td mrc

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

M BUBHBKHtagMteBBBg^B^^gfl A DIREÇÃO PASSADA É PENHOR DA AÇÁO FUTURA. PROFISSIONAIS (NA.Su. PAGINA) *mwumwm

M BUBHBKHtagMteBBBg^B^^gfl A DIREÇÃO PASSADA É PENHOR DA AÇÁO FUTURA. PROFISSIONAIS (NA.Su. PAGINA) *mwumwm Sndr Krgnld Cvlcnt: Dv Brsl Esquvr-s! D Cmprmsss Qu Ns rrstm um Cnflt ( 3. fáf EXGE 1 UNH SVETCB RET1RJ) DS 1HPBS NRTE BMERCHS D LÍBN.VT. ENTREGUE À EMBXD DS EE.UU. EM MSCU - TMRÁ GVERN SVÉTC S fí5?$s.

Leia mais

eoronel contra Identi"0 e pcrenne soffrcguijiddu Dyiiamitafla a residência cio 0 eyclone que devastou a povoação

eoronel contra Identi0 e pcrenne soffrcguijiddu Dyiiamitafla a residência cio 0 eyclone que devastou a povoação » hk nnnxv fl (U Jnr Sdffnfln-flrn, 27 «l Sccmbr lí>2rt N. 5.335 /-rs Drtr rspnv \ Dlnx Junr Grnt : Vc Lm «tn»*,n \*l..*.um* «d dn Blcddt.../n NTE :- lr ft nn», Pr 2 ncr. J80NTURJ NUMER VULS 00 RtS S000

Leia mais

VADO. de Carlos Alberto Plorentino e Giuseppe Florcntino sollcitando o privilégio de invenção de

VADO. de Carlos Alberto Plorentino e Giuseppe Florcntino sollcitando o privilégio de invenção de * &{*/> y*^- >* Í*Çí**t ^««^íssfí, ^^0^*^^^,*, *-***t*r-r- ^T^^rlnrlftrW&tPg ~tà*4*?***** * ^-^«y*4^?.»,*^^w.-^.*y. wt**?ff-* »»^í7 ç«7^«^»í»rw BBLOTEC NCONS- v.r Brnc D.Frl G. 7/45 7/45 M - STUÇÃO DOS

Leia mais