WEB SERVICE MODELING ONTOLOGY

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "WEB SERVICE MODELING ONTOLOGY"

Transcrição

1 WEB SERVICE MODELING ONOLOGY Lil Witzl - Jlin ClixtJqui - AnPul Rl Pintl - Fdrl Univrity f Prá PBx: Zi Cd: Brzil Abtrct. Infrtin rtrivl by ur with bil dvic uch cll hn, PDA (Prnl Digitl Aitnt), MP3 uic lyr, tc., h bc cn vrydy ctivity. Nvigtinl yt in vhicl r nw tndrd ccry lik uic yt. h gdgt r quit uful nd ur-frindly bcu thy cn rtriv dird infrtin fr dtb fr nywhr thrugh wirl chnnl. h cnct f fully cnnctd infrtin c tht l nviin tdy it rl. Ech bjct f thi rl wrld with functinlity i cnnctd t thr bjct thrugh wirl link. Fr xl, bnk r rn i cnnctd t cnfrnc, bu, ubrin, hrk, nd n, with bidirctinl wirl link. hu t ny nt rn r bnk r cub divr cn hv clt infrtin but ll thr bjct. Such wirl link h bc ntil fr thi highly bil nd dynic city. h fully cnnctd infrtin c, in dditin t wirl cunictin, nd trnctinl rvic. dy ch individul lik t hv fcility t ng infrtin. In thi n, th gl f thi r i t rvid n inight int n undrtnding f th rbl fcd by Wb rvic, wll th ri nd lutin f th Sntic Wb. W fcu rticulrly n th Wb Srvic Mdling Ontlgy. Kywrd: bil bjct; wb-rvic; ubiquitu cuting; ntlgy. 1. INRODUÇÃO C ulrizçã d tcnlgi óvi (PDA - Prnl Digitl Aitnt, Ntbk Clulr) briu- u vt g d nv licçõ. Alicçõ, ti c, cntrl d tráfg, it d trnrt intlignt, grncint d frt, nitrnt bintl, ã cd vz i dndnt d it d rznnt rcurçã d dd bjt óvi. (Wlfn t l, 2000; Bng, 2001). O rdig d cutçã óvl t ftd cncit, dl ri trdicini vári ár d ciênci d cutçã. N ár d rd, é rci qu diitiv tj cnctd à rd indndnt d u lclizçã, qu é cnhcid c cutçã ubíqu. N ár d ngnhri, nv rdig intrduziu nçã d códig óvl, qu ignific ccidd d códig d igrr ntr unidd d rd. E rlçã à b d dd nã é difrnt. A cutçã óvl intrduziu cncit ncidd d clint óvi cr u bnc d dd d qulqur lugr.

2 Nt cntxt, bjtiv dt rtig é frncr u brv dicuã d rbl nfrntd n Wb Srvic, b c rntr u frwrk brdnd intgrçã ântic d dd, rnd- i cntribuir c lhri d intrrbilidd ntr it, uuári gnt d ftwr. 2. CARACERÍSICAS DA COMPUAÇÃO UBÍQUA A cutçã óvl ru divr cnnt, ivlnt htrgên, ligd u rd fi. E, r u vz, tá cnctd u rd fix, trvé d tçõ d b, cnnt d rd fix qu u ntn d cunicçã c rd fi. d unidd cnctd à rd fix ã unidd fix (Figur 1). Célul Objt Móvl Ht fix Etçã b Ht fix Rd fix Ht fix Etçã b Ht fix Célul Figur 1: Arquittur d u rd d cutçã óvl A tçõ-b tbé cnhcid c Móbil Surt Sttin (tçõ d urt óvi) rliz cunicçã ntr rd fix cutdr óvi. Sã idntificd c rvidr tã lclizd róxi u u trr d ntn, qu trnit u rcb ini ltrgnétic d diitiv u ár cífic. Pr grncir bilidd d unidd óvi díni ggráfic é dividid qun ubdíni, dnind célul cbrt r intrfc fi. Cd célul é grncid r u tçã b, c trnir rctr r rndr rcnt d infrçõ ncári d clint lclizd n célul. C cutdr óvi tj róxi, cunicçã drá r rlizd intrvnçã d u tçã d urt óvl. A célul d vrir d tnh, cbrind dd u rédi té grnd ár ggráfic. Ht fix ntê cnctd trvé d u rd fix. U ht fix é u cutdr fix n rd fix qu nã é cz d cnctr c u unidd óvl. U tçã d b é cz d cnctr c u unidd óvl ui u diitiv d cunicçã fi (Figur 1). U unidd óvl d r chd d bjt óvl. U bjt óvl é qulqur bjt, ntul u c xtnã, qu ud vlr d u tribut cil c r d t (Edlwi, 1994). It é, ã diitiv qu v d nir cntínu, ltrnd u içã n ç c dcrrr d t (Pfr, 2000). C vnç d tcnlgi óvl, iri dt diitiv ã cz d rznr u grnd vridd d dd. A funcinlidd báic d u bjt óvl é rquiitr rcurr dd, rduzir crtilhr dd, crir ublicr rviç cunicr. A nturz ditribuíd d it xig u rviç ditribuíd ficint d d uxili u uuári lclizr rviç.

3 A frrnt d rquiiçã/rcurçã d infrçã trdicini utiliz técnic d indxçã (bln, vtril rbbilític) rnt trtégi d buc d dcunt rlvnt r u cnult (qury). Entrtnt, qund trblh c difrnt licçõ difrnt díni, intgrçã d dd trn- rirdil. A ccidd d intgrr últil díni c difrnt ignificd r difrnt uuári ( it) qu irã utilizá-l é chd d intrrbilidd Khy (1996), Hrvy (1999) ud Fnc (2001). Sgund Frzz (2005), r lcnçr intrrbilidd ntr it htrgên, nvlvid n xcuçã d u dtrind díni d licçõ, é fundntl qu t crtilhr infrçõ d nir utátic, c u ntndint cu nã bígu d tr cncit ud n licçõ. Nt ntid, ntlgi cntitu- rtft irtnt n vibilizçã d trtnt d htrgnidd. D crd c Fnc (2001) ntlgi d tur br fnt d dd rrcinnd rgnizçã rcurçã i ftiv. Pibilit u crnã cu crtilhd d u díni. Dnh u l irtnt n intrcâbi d infrçõ, rrcinr trutur ântic à fnt d dd. Cncit é u nçã ântic crv u rridd cífic r i d lvr chv. 3. INEGRAÇÃO SEMANICA DE DADOS APLICADA AO SEOR DE URISMO E u rd d cutçã ubíqu, u licitçã d rviç é fit trvé d u l, u clulr u utr diitiv óvl qulqur. U xl d licitçã dri r: u turit qu gtri d br nd qund rá rlizd Ft d Círi, u ntã nd crru Mcr d Eldrd d Crjá c fzr r chgr lá. E Witzl t l (2008) fi fit lvntnt d cncit-chv, rlçõ, rridd r t díni. N Figur 2 t hirrqui d cncit chv. A riz d hirrqui ntlógic é urcl HING u SIGMA-UR, td utr cl ã drivd dt. N nívl guint t- 3 cl btrt: bjt cil, bjt-trl bjt ç-trl u cl cncrt (AcdcSttu qu dtrin ti d cdçã). O rtnt d cl cncrt driv d cl btrt, c xib crctrític tri /u cii. A cl, t, içã içã ç-trl ã utilizd r icinr u bjt dtrind cncit. It é, bjt cii rfr- bjt qu u u lclizçã r i tê crdnd x y (ud vz d crdnd ri), bjt tri rnt cnnt tri bjt çtri rnt b. N Figur 3 t- u trch d rrntçã d ntlgi ggráfic cificd. Vrific- qu Ft d Círi Fir Agrcuári Ex rtnc à cl d bjt ç-tri. A riir t c crctrític rntr u dt d rlizçã fix, ntrtnt lcl d iníci d térin vri d n r n. A gund nã ui u dt fix d rlizçã, é dndnt d clndári ficil. Dt fr, cl Evnt Culturl Evnt ã ct l tribut (x, y, t ) nd: x y ã cnnt cii t cnnt trl. D fr, cl Atividd urític (Figur 3) tê cnnt cii tri, r xl, tividd d c, t u lcl u éc r ucdr. A cl Atribut Nturi (Pri, Rrv, Flrt, tc) cuj intânci Pri tá rntd n Figur 3, é u bjt cil cificd r u crdnd ggráfic.

4 Ai, fr idntificd cl: 1) Objt Ecii: fz rfrênci à içã cil Atribut Culturi: crrênci culturi, c r xl, uu, rç, rqu, rcd unicii, tc. Atribut Nturi: bint nturi, ti c ri, ri, flrt, tc. Prdut d uri: ã ubdividid du cl, rdut d rtnt rdut gtrnôic. Srviç d uri: rfr- cnjunt d rviç qu fcilit tifçã d ncidd d viitnt, divid- : cdçã u hdg (htl, ud, tc.), lintçã u gtrni (rturnt lnchnt) intrdiçã d rviç d turi (lcçã d vícul, c d câbi, tçõ rdviári, rrt, tc.). Srviç d i: qu i viitnt n u tádi, c r xl, dlgci, hiti, rviç d crri, cunicçã, tc. Piçã: rzn içã cil d u bjt. 2) Objt rl: rfrnci içã trl : rzn içã trl d bjt. 3) Objt Eç-trl: rfrnci içã ç-trl Atividd turític: tividd qu d r rlizd, xl: cri, xcurõ, tc. Evnt: d r Fir Agrcuári, Shw d Múic, tc. Evnt Culturi: r xl, ft rligi d Prciã d Círi d Nzré. Owl: Sig-tur AcdcSttu ObjtEcil PicEcil Pic Picrl PicEcrl IntânciD Objtrl Evnt ObjtEcrl FirExic PicEcrl EvntCulturl IntânciD IntânciD FtCíri Ex:Fir d Agr-ngóci l r c E ic P (X,Y, t ) l r c E ic P Figur 2: Ontlgi ggráfic rcil - bjt ç-tri

5 IntânciD Pri ucunré PicEcil AtributNturi OWL: SIGMA-UR ObjtEcil Objtrl PicEcil Pic Picrl ObjtEcrl IntânciD (X,Y) PicEcrl l r c E ic P PicEcrl Atividdurític D n c i tâ In D n c i tâ In Pcri rl c E ic P (X,Y, t ) Figur 3: Ontlgi ggráfic rcil Alé d cl dcrit n Figur 2, fr cificd cl qu rfrnci gtri d bjt (lígn, linh nt), diviã unicil Ditrit (Pinir, Cidd Nv, Indutril, d Exnã Nv Mrbá), cnnt d ditrit Qudr, Lt, Unidd Ru ( trch d ru), Figur 4. Gtri Pinir IntânciD Lt Gtri Qudr FzPrtD FzPrtD ObjtEcil Ditrit Unidd FzPrtD PicEcil PicEcil FzPrtD Ru/rchRu Owl: Sig-tur Pic Objtrl PicEcrl Picrl Figur 4: Ontlgi ggráfic rcil - gtri utr cl A OWL - Ontlgi Wb Lngug é lingug d Ontlgi r Wb qu inclui dcriçõ d cl, rridd u intânci. Abix n Figur 5 t- trch d ntlgi c dcriçõ d cl, rridd d bjt, dd d

6 rridd lgun bjt qu fr intncid, r ilificçã fr itid trch d cdificçã....ontlgy(<htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl> Cnt("Ontlgi c-trl d tr d turi d Municii d Mrb") // Cl: htt://www.w3.rg/2002/07/wl#hing // Cl: htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#acdcsttu EquivlntCl(AcdcSttuObjctOnOf(rEtrl,DuEtrl,UEtrl)) // Cl: htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#intrdicsrvicuri Dclrtin(OWLCl(IntrdicSrvicuri)) SubClOf(IntrdicSrvicuri ObjtEcil) // Cl: htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#ru Dclrtin(OWLCl(Ru)) SubClOf(Ru ObjtEcil) // Cl: htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#unidd )... // Objct rrty: htt://www.wlntlgi.c/sigmaur.wl#picecrl Dclrtin(ObjctPrrty(PicEcrl)) ObjctPrrtyDin(PicEcrl ObjtEcrl) // Objct rrty: htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#sttu ObjctPrrtyDin(Sttu Acdc) ObjctPrrtyRng(Sttu AcdcSttu) Figur 5: Ontlgi ggráfic OWL (trch) Fi utilizd lingug RDF (rurc dcritin frt) qu RDF c i d tribuir ântic lnt truturi. A RDF é cdificd c u cnjunt d tril: (unt, vrb bjt). E RDF, u dcunt dclr qu u ntidd rticulr t rridd (é_u, t_rlc_c) c utr ntidd. Et tril d r crit tg d XML (Drnft t l (2001). N figur 6 ilutr- n u xl d cntrutr txnôic d cl RDF qu fr grd. <!-- htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#acdc --> <wl:objctprrty rdf:but="#acdc"> <rdf:rng rdf:rurc="#acdc"/> <rdf:din rdf:rurc="#ditrit"/> </wl:objctprrty> <!-- htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#atividd --> <wl:objctprrty rdf:but="#atividd"> <rdf:rng rdf:rurc="#atividduritic"/> <rdf:din rdf:rurc="#ditrit"/> </wl:objctprrty> <!-- htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#picecil -->

7 <wl:objctprrty rdf:but="#picecil"> <rdf:din rdf:rurc="#objtecil"/> </wl:objctprrty> Figur 6: Cntrutr RDF (trch) 4. DISCUSSÃO Ontlgi é u trutur d rrntçã d cnhcint dqud r cificçã d btrçõ d ftwr d lt nívl, c dl d díni dl d uuári. I dv ft d ntlgi rntr crctrític c: ntçã frl, qu rvidnci u trinlgi clr nã bígu; flxibilidd, qu rit trir xtnõ; dtbilidd difrnt nívi d gnrlidd/cificidd, fcilitnd rutilizçã (Gurin, 1998). ê cntituíd u frrnt d drênci ntr rrntçã intátic d infrçã u cncitulizçã. O frwrk rntd funcin c u nt, u j, fz intgrçã ntr cncit it r trc d infrçõ. Alé di, dtc- qu dinã t dinã ç, tá rnt n iri d licçõ d cutçã ubíqu. A rrntçã d ftr t it cutcini nã é lg trivil. Difrntnt d dinã cil qu cnfigur nu dinã cncrt, dinã t é uit i rcbid qu ntid. 5. REFERENCES Bng, F., Dng, M., (2001). riggr Fr Mving Objct Dtb Bd On h Wb Envirnnt, Prcding Of h I h Intrntinl Cnfrnc On Advncd Scinc And chnlgy (Icti), Chicg, Il, Oct Edlwi, Nin; Olivir, Jé Plzz M. (1994). Mdlg D Act ri D Sit D Infrçã. Rcif, Livr xt D Ecl D Cutçã, 9. Univridd Fdrl D Prnbuc Fnc, F., Egnhfr, M.. (2001). Sit D Infrçã Ggráfic Bd E Ontlgi. Infrátic Públic 1 (2): Dinívl E: <Htt://Www.I.Pbh.Gv.Br/An1_N2_Pdf/I0102fnc.Pdf>. Acd E 30 Mi Frzz, A., Mll, R. (2005). U Métd Pr Dtrinr Equivlênci Sântic Entr Equ Gl. Vii Siói Brilir D Ginfrátic C D Jrdã, S, Bril Dinívl E: <Htt://Www.Ginf.Inf/Ginf2006/Pr/P25.Pdf>, Acd E 30 Jul Gurin, N. (1998). Frl Ontlgy In Infrtin Syt In N. Gurin (Ed.) Frl Ontlgy In Infrtin Syt, Prcding Of Fi 98, rnt, Itly, 6-8 Jun I Pr, Atrd: Khy, V.; Shth, A. (1996). Sntic Htrgnity In Glbl Infrtin Syt: h Rl Of Mtdt, Cntxt And Ontlgi. In: M. P. Pzglu And G. Schlgtr (Ed.), Crtiv Infrtin Syt: Currnt rnd And Dirctin. Acdic Pr, Lndn. Ggrhic Infrtin Syt, P , Kluwr Acdic Publihr, Nrwll, M.

8 Pfr, D., Jnn, C.S., hdridi, Y. (2000). Nvl Arch In Qury Prcing Fr Mving Objct rjctri. In Prcding Of h Intrntinl Cnfrnc On Vry Lrg Dt B, Pg , Rddick, J.F., Egnhfr, M. J., (2004). Stil, rl And Sti-rl Dtb - Ht Iu And Dirctin Fr Phd Rrch. Schl Of Infrtic And Enginring. Ntinl Cntr Fr Ggrhic Infrtin And Anlyi. Flindr Univrity. Dinívl E: <Htt://Www.C.Ut.Hk/~Diitri/Pr/Sigrc04.Pdf>, Acd E 22 Mi Witzl L., Clixt, J. nd Pintl, A.P (2008) Mdlg cncitul d dd ggráfic bd ntlgi. In: (Witzl, Clixt, & Pintl, 4º Siói Rginl d Grcnt Snrint Rt, 2008), 2008, Arcjú, Srgi, Brzil. Wlfn, O., Xu, B., Chbrlin, S. (2000). Lctin Prdictin And Quri Fr rcking Mving Objct, Prcding Of h Ih Intrntinl Cnfrnc On Dt Enginring (Icdcw), Sn Dig, Wrby, M. F. (2005). Evnt-Orintd Arch Ggrhic Phnn. In Intrntinl Jurnl Of Ggrhic Infrtin Syt, Dinívl E <Htt://Www.Stil.Min.Edu/~Wrby/Dwnld.Ht >. Acd E 21 Mi

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

Serviço de Cardiologia implementa protocolos e qualifica equipes para atendimento de Emergência Páginas 4 e 5 CENTRO MATERNO-INFANTIL

Serviço de Cardiologia implementa protocolos e qualifica equipes para atendimento de Emergência Páginas 4 e 5 CENTRO MATERNO-INFANTIL Órgã d Divulgçã d Hitl Divin Prvidênci gnt d JUN 13 53 DEVOLUÇÃO GARANTIDA Srviç d Crdilgi ilnt rtcl qulific qui r tndint d Ergênci Págin 4 5 MODELO ASSISTENCIAL CENTRO MATERNO-INFANTIL Açõ ultidicilinr

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

TEMA 1 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. Filipa, 12 anos

TEMA 1 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. Filipa, 12 anos 2º/3º ciclo O Ã Ç A T N E M A LIndo d pgunt u u ni u i ct n u Exit co? d d dit, d á l tção, f n ão p t t N n nci li ê f p tnt o p i hábito i g ê t d indic udávl. o ã ç t n d li Filip, 12 no lid 1 EguNntTAÇÃO

Leia mais

2 - Definições: (a) Corrente Primária Nominal (I pn ) (b) Corrente Secundária Nominal (I sn ) (c) Relação de Transformação Nominal (k n )

2 - Definições: (a) Corrente Primária Nominal (I pn ) (b) Corrente Secundária Nominal (I sn ) (c) Relação de Transformação Nominal (k n ) Trfrdre de Crrete Clever Perer TRNSFORMDORES DE CORRENTE 1 - trduçã: Trfrdre de truet de edçã de rteçã TC TP e TPC Trfrdre de Crrete Fuçõe Bác - Reduzr crrete vlre egur r edçã. - lr crcut rár d ecudár.

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO Consórcio muda d ndrço Corrio Lagano - 20/01/2016 5 - Colunista - Olivt Salmória Mídia Imprssa Co m d n 1 Içara prd vantagm comptitiva 9/01) Diário d Notícias/Criciúma - 20/01/2016 7 - Gral Mídia Imprssa

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

Urban View. Urban Reports. Faltam hotéis. Programa Elas & Lucros, Rádio Brasil 2000 FM 107,3 Coluna minha cidade, meu jeito de morar e investir

Urban View. Urban Reports. Faltam hotéis. Programa Elas & Lucros, Rádio Brasil 2000 FM 107,3 Coluna minha cidade, meu jeito de morar e investir iw port lt hotéi rogr l & ucro, áio Bril 2000 107,3 lun inh ci, u jito orr invtir lt hotéi turio bt rcor c no 2009, cpitl rcbu 11,3 ilhõ turit, 300 il i qu no no ntrior or 9,7 ilhõ viitnt vin outr ci pí

Leia mais

Monitoramento de mercado reverte aumento dos preços de medicamentos pp.4 e 5

Monitoramento de mercado reverte aumento dos preços de medicamentos pp.4 e 5 núr16 fvrir d 2002 ISS 1518-6377 Mnitrnt d rcd rvrt unt d prç d dicnt pp.4 5 Suprrcd ó vndrã álcl gl i p. 3 Prtl d rviç clr tndint d pr p. 7 www.nvi.gv.br fvrir d 2002 2 ditril prtir dt núr, lti Infrtiv

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o PORTARIA Nº 1 6 4 -D G P, D E 4 D E NOV E M B RO D E 2 0 1 1. Alte ra a d is trib u iç ã o d e e fe tiv o d e m ilita re s te m p o rá rio s, p a ra o a n o d e 2 0 1 1. O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO

Leia mais

FAÇA o bem. Celebration of Service sua chance de ajudar a mudar o mundo

FAÇA o bem. Celebration of Service sua chance de ajudar a mudar o mundo Clbrtin f Srvic chnc jr r n Ilinn cinh tcnlgi IBM tá rnt té qn cn lz içã 29 rç/bril 2011 Mrcl Zcc l Snth hr q l ic à crinç AACD FAÇA b Cnhç hitóri IBMit VOLUNTÁRIOS q nã frç r rticr liri 02 Crt rint EDIÇÃO

Leia mais

Sessão Técnica. Veículos aéreos não tripulados (VANT) para produção de Informação Geográfica. Ordem dos Engenheiros Região Centro

Sessão Técnica. Veículos aéreos não tripulados (VANT) para produção de Informação Geográfica. Ordem dos Engenheiros Região Centro Ordm d Engnhir Rgiã Cntr Sã Técnic Vícul ér nã tripuld (VANT) pr prduçã d Infrmçã Ggráfic jmrnt@infic.pt Sinfic SA 2013-01-28 Ordm d trblh P r p r ç ã E x c u ç ã A n á l i D f i 10H15: intrduçã (Viã br

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

d) Proposta fundamentada da aplicação do resultado líquido do exercício; e) Os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.

d) Proposta fundamentada da aplicação do resultado líquido do exercício; e) Os factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. 1. INTRODUÇÂO Cmpt à Câmr Municipl lbrr prvr dcumnt d prtçã d cnt d utrqui ubmtê-l à prciçã vtçã d Ambli Municipl n ã rdinári d mê d bril d n guint àqul qu ti dcumnt dizm rpit, dvnd r rmtid t órgã dlibrtiv

Leia mais

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO 1. RESULTADOS QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO 1.1- QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO: AMOSTRA REFERENTE AS

Leia mais

III Game Campori Online

III Game Campori Online 2015 14-16 d agt vrã www.gam.camprinlin.cm prtuguê III Gam Campri Onlin Guia d Orintaçõ A Equip Wb Rádi Atividad Crdnadr Publicidad Tradutr Rlaçõ Extrna Mídia Sciai Epcialidad d Evnt Ediçã Víd Múica Dignr

Leia mais

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR O Sonho de Renato O Sonho de Renato a e i o u A E I O U so nho de Re na to Eu sou Renato Valadares Batista. Tenho 14 anos. Sou filho de Pedro Batista e Luzia Valadares.

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

CD PASSIONATE BRIDE - 1. SANTO É TEU NOME / HOLY IS YOUR NAME INTR: E B/E

CD PASSIONATE BRIDE - 1. SANTO É TEU NOME / HOLY IS YOUR NAME INTR: E B/E C PSSIONT RI - 1. SNTO É TU NOM / HOLY IS YOUR NM INTR: / M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ UM GRÇÃO ORORS 9 XTRVGNTS PR T ORR SNHOR SNTO É TU NOM SNHOR 9 SNTO É TU NOM SNHOR SNTO É TU

Leia mais

Análises de sistemas no domínio da frequência

Análises de sistemas no domínio da frequência prmno d Engnhri Químic d Prólo UFF iciplin: TEQ0- COTROLE E PROCESSOS náli d im no domínio d frquênci Prof inok Boorg Rpo d Frquênci Cliqu pr dir o ilo do xo mr COCEITO: Coni d um méodo gráfico-nlíico

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002.

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002. PREFEITURA i1 UN ICLPL I)I (;ARRI Prç Mrchl Dodoro d Fonsc s/ny Cntro. CEP: 49.830-0()0 CGC 13 112669/0001-17 * Tlfon (0'x79)354 1240 1 E-Mil: LEI n 45712002 D 29 d bril d 2002. Autoriz o Podr Excutivo

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

APRESENTAÇÃO COMERCIAL MATERIAL CONFIDENCIAL

APRESENTAÇÃO COMERCIAL MATERIAL CONFIDENCIAL APREENTAÇÃ CMERCIAL MATERIAL CNFIDENCIAL BUINE / PREENCE TIMELINE 2000 PAIN HTWRD 2006 PAIN MEDIA REPNE RUP HTWRD MEDIA REPNE RUP HTWRD WEBZDE EFFICIENT TARET MEDIA REPNE RUP HTWRD WEBZDE EFFICIENT TARET

Leia mais

euroset line family Instruções breves para telefones padrão

euroset line family Instruções breves para telefones padrão urot lin fmily Intruçõ brv pr tlfon prão Aprntção grl funçõ Aprntção grl funçõ Tlfon prão Chm xtrn 0 Extrn Rtom um ligção rcbi ( ) 1 Pênulo ( ) Atnimnto chm urgnt ou ntrnt xtrn (bp) Chm urgnt: pr o rml

Leia mais

ANAIS DEMANDA TURÍSTICA NA COPA DO MUNDO NO BRASIL EM 2014: UMA PREVISÃO USANDO COMBINAÇÃO DE PREVISÕES E AJUSTE MATEMÁTICO

ANAIS DEMANDA TURÍSTICA NA COPA DO MUNDO NO BRASIL EM 2014: UMA PREVISÃO USANDO COMBINAÇÃO DE PREVISÕES E AJUSTE MATEMÁTICO DEMANDA TURÍSTICA NA COPA DO MUNDO NO BRASIL EM 4: UMA PREVISÃO USANDO COMBINAÇÃO DE PREVISÕES E AJUSTE MATEMÁTICO VERA LÚCIA MILANI MARTINS ( lrti@prduc.ufrg.br, lrti@yh.c.br ) UFRGS/PPGEP MAURÍCIO RAYMUNDO

Leia mais

Município de Gondomar. Resumo. 97.037,18 97.037,18 6737 401 04 99D Outras construções Anfiteatro junto à Igreja de Medas

Município de Gondomar. Resumo. 97.037,18 97.037,18 6737 401 04 99D Outras construções Anfiteatro junto à Igreja de Medas 3196 31 4 4D Equipamentos não integrados nos Deposito de aguas das oliveiras 29-6-2 19.75,81 151,716.257,33 637 41 4 5D Cemitérios (construções, vedações e Cemiterio de Melres - novo 31-12-29 25.887,49

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

! " ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$

!  ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ xfghdfgh!" # ! " $$! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ &! '! -! 95,()!! +)- *$ - :! ' ')!0 ') );!4 ' -! ',*$!7 < )) 6 +=!>? @ ) *$!)2 3 ) - :! -), "

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

ç h s p BALÃO - D D CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO AQUI NA MINHA MÃO. NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO CAI NA RUA DO SABÃO.

ç h s p BALÃO - D D CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO AQUI NA MINHA MÃO. NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO CAI NA RUA DO SABÃO. leã IR ÍL é t ei le, ni e liõe e eent tiie eüenii. le 1 e 2, liõe enle tl i e nnte, filitn eni lfet. ei le etã lt à itetiã fíli ilái, eitin, e nei, e fe lie itetiente n e e ln, fen inteenõe e eee e l ln

Leia mais

P i s cina s : 2 P i s ci n a e x te rior de á g u a d e m a r a q u e cida P i s ci n a i n te ri or d e á g u a

P i s cina s : 2 P i s ci n a e x te rior de á g u a d e m a r a q u e cida P i s ci n a i n te ri or d e á g u a E M P R IM E I R A MÃO T h e O i ta v os é o e x c lu s i v o h o te l d e 5 e s tre la s q u e co m p le t a e v a l ori za a ofe rta d a Q u i n ta d a M a ri n h a, co n s olid a n d o -a c om o d e

Leia mais

Marizilda Cruppe/Greenpeace. Trabalho escravo e destruição do. meio ambiente. Leonardo Sakamoto/Repórter Brasil

Marizilda Cruppe/Greenpeace. Trabalho escravo e destruição do. meio ambiente. Leonardo Sakamoto/Repórter Brasil Mrizil Crupp/Grpc Trblh crv truiçã mi mbit Lr Skmt/Rpórtr Bril Flr m uttbili viru m. O trm ghu frç prtir 1970 u ppulrizçã imblizu prcupçã m trr cmptívi crcimt cômic, prrvçã mbitl jutiç cil. Atulmt, muit

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 Estratégico III Seminário de Planejamento Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 G es tão Em pre sa rial O rie nta ção pa ra om erc ado Ino vaç ão et

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

Si, Ge, SiO 2, ZnS, etc. PF s e dureza elevados Insolúveis Isolantes (ou semicondutores)

Si, Ge, SiO 2, ZnS, etc. PF s e dureza elevados Insolúveis Isolantes (ou semicondutores) Sólidos covalentes C, diamante C, grafite Si, Ge, SiO 2, ZnS, etc. PF s e dureza elevados Insolúveis Isolantes (ou semicondutores) Sólidos covalentes TEV: rede 3D de ligações covalentes C, diamante (sp

Leia mais

QUÍMICA VESTIBULAR 2005 2ª ETAPA

QUÍMICA VESTIBULAR 2005 2ª ETAPA QUÍMICA VESTIBULAR 2005 2ª ETAPA 1 2 3 4 5 6 7 1 1 1, 00 2 3 4 Li Be 6, 94 9, 01 11 12 Na Mg 22, 99 24, 31 19 20 K Ca 39, 10 40, 08 37 38 Rb Sr 85, 47 87, 62 55 56 Cs Ba 132, 91 137, 33 87 88 Fr Ra 223,

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

soluções sustentáveis soluções sustentáveis

soluções sustentáveis soluções sustentáveis soluções sustentáveis 1 1 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 2 2 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 3 3 APRES ENTAÇÃO A KEYAS S OCIADOS a tu a d e s d e 1

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

n o m urd ne Hel e n o mis

n o m urd ne Hel e n o mis Em nosso cotidiano existem infinitas tarefas que uma criança autista não é capaz de realizar sozinha, mas irá torna-se capaz de realizar qualquer atividade, se alguém lhe der instruções, fizer uma demonstração

Leia mais

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015 - V - º CCCXXXX GD-F, 25 J 2016 PT º. 019/2016 nocência,21 de janeiro de 2.016. Designa servidor para movimentação do adiantamento/suprimento de fundos T ÂGL GC D T, de nocência - M, no uso de suas atribuições

Leia mais

Automotive Service Center Soluções completas para empresas e profissionais do setor automotivo

Automotive Service Center Soluções completas para empresas e profissionais do setor automotivo A Boch traz para você a oficina do futuro Oficina autopça d todo o mundo têm a Boch como um grand técnico mprariai criado pcialmnt para difrnciar ua mpra no mrcado. té A gama mai complta d pça d rpoição.

Leia mais

Relatório Gráfico de Acessibilidade à Página www.ceivap.org.br Janeiro até Dezembro / 2007

Relatório Gráfico de Acessibilidade à Página www.ceivap.org.br Janeiro até Dezembro / 2007 Relatório Gráfico de Acessibilidade à Página www.ceivap.org.br Janeiro até Dezembro / 2007 1. Visitações Diárias ( Y ) Visitas ( X ) Dia do mês 1.1) Janeiro 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Modelagem de Sistemas Dinâmicos. Eduardo Camponogara

Modelagem de Sistemas Dinâmicos. Eduardo Camponogara Equações Diferenciais Ordinárias Modelagem de Sistemas Dinâmicos Eduardo Camponogara Departamento de Automação e Sistemas Universidade Federal de Santa Catarina DAS-5103: Cálculo Numérico para Controle

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Versão 2. Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta.

Versão 2. Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta indelével, azul ou preta. Teste Intermédio de Física e Química A Versão Teste Intermédio Física e Química A Versão Duração do Teste: 90 minutos 30.05.01 10.º Ano de Escolaridade Decreto-Lei n.º 74/004, de 6 de março Na folha de

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o NPQV Variável Educação Prof. Responsáv v el :: Ra ph aa el BB ii cc uu dd o ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 2º Semestre de 2003 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO As atividades realizadas

Leia mais

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II Módul S d ç Rd vç d uç S d ç d ESTV @2007 Módul v 1 Rd Svç d Cuç C d d l Cl d d d uç C b d u d Rd Eh W Tlg d à Svç @2007 Módul v 2 C d d l Tl =? U d d l é u d uç uíd vé d lgç d v ud u dv, ldd d ç lh u

Leia mais

Proposta. 3.50 2.00 3x3.50=10.50 5.50. 37.00m. No. 1 3.50 2.00 3.50 3.50 3.50 0.50 5.50 11.50 17.00

Proposta. 3.50 2.00 3x3.50=10.50 5.50. 37.00m. No. 1 3.50 2.00 3.50 3.50 3.50 0.50 5.50 11.50 17.00 Planta de Interseção venida Independência x venida Júlio César Proposta 3.50 2.00 3x3.50=10.50 3x3.50=10.50 2.00 3.50 5.50 0.50 11.50 0.50 0.50 11.50 0.50 5.50 37.00m N v. Júlio Cézar DECLIVE DE RMP No.

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

TECNOLOGIA PETCHANNEL EM. 4K 60P HEVC 20 Mb. Nelson Faria

TECNOLOGIA PETCHANNEL EM. 4K 60P HEVC 20 Mb. Nelson Faria TECNOLOGIA PETCHANNEL EM 4K 60P HEVC 20 Mb Nln Fi TV nlógic cmç dligd m 2015. ADOÇÃO ADOÇÃO DA DA TECNOLOGIA TECNOLOGIA 4K 4K DIAGRAMA DIAGRAMA DE DE UMA UMA INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO POR POR IP IP EQUIPAMENTOS

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

Universidade Salvador UNIFACS Cursos de Engenharia Métodos Matemáticos Aplicados / Cálculo Avançado / Cálculo IV Profa: Ilka Rebouças Freire

Universidade Salvador UNIFACS Cursos de Engenharia Métodos Matemáticos Aplicados / Cálculo Avançado / Cálculo IV Profa: Ilka Rebouças Freire Univridad Salvador UNIFACS Curo d Engnharia Método Matmático Alicado / Cálculo Avançado / Cálculo IV Profa: Ilka Rbouça Frir A Tranformada d Lalac Txto 3: Dlocamnto obr o ixo t. A Função Dgrau Unitário.

Leia mais

LЃ0 8Ѓ0 1I NOЃ0 2I Ѓ0 5AЃ0 8U

LЃ0 8Ѓ0 1I NOЃ0 2I Ѓ0 5AЃ0 8U LЃ0 8Ѓ0 1I NOЃ0 2I Ѓ0 5AЃ0 8U ----- 1 7 1 7 1 7---- Ѓ0Ќ3Ѓ5ю5i thѓ6ѓ9ng mёґa XuЃ0 9n nѓ0њ0m 1975 Ѓ0Ќ4Ѓ0Љ0 lё m thѓ5ю9t bѓ5ю5i hoё n toё n cuѓ6 1c chiѓ6ѓ5n tranh xѓ0 9m lѓ0њ6ѓ6 1c cѓ6 5a Ѓ0Ќ4Ѓ6ѓ5 quѓ6 3c

Leia mais

Servidor de e-mail Interno ou na Nuvem?

Servidor de e-mail Interno ou na Nuvem? Svi -il It Nv? 4 CLOUD SOLUTIONS Pgt q t p vi fz p ã p pi. Svi -il It Nv? 4 Pgt q t p vi fz p ã p pi. CLOUD SOLUTIONS Mi. S Epilit Cl. E-il é lg tã pt i i p, tã bái p fit qlq gizçã, q ã é p igi q l fi

Leia mais

Tipos de marcação de Motores, Chassis, Vidros, Carrocerias, Câmbios, Eixos e Plaquetas de Identificação

Tipos de marcação de Motores, Chassis, Vidros, Carrocerias, Câmbios, Eixos e Plaquetas de Identificação Tipos de marcação de Motores, Chassis, Vidros, Carrocerias, Câmbios, Eixos e Plaquetas de Identificação Motor AP recondicionado pela Volkswagen: A numeração é sequencial composta por 3 letras e 3 números

Leia mais

Cilindro de bielas de pistão Cilindro padronizado ISO 15552, série ITS. Catálogo impresso

Cilindro de bielas de pistão Cilindro padronizado ISO 15552, série ITS. Catálogo impresso ISO 15552, série ITS Catálogo impresso 2 ISO 15552, série ITS Ø 160-320 mm Conexões: G 3/4 - G 1 com efeito duplo com pistão magnético Amortecimento: pneumático, regulável Haste do pistão: rosca externa

Leia mais

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 1 1 1 H 1, 00 2 3 4 2 Li 6, 94 Be 9, 01 11 12 3 Na Mg 22, 99 24, 31 19 20 4 K 39, 10 Ca 40, 08 37 38 5 Rb Sr 85, 47 87, 62 55 56 6 Cs 132, 91 Ba 137, 33 87 88 7 Fr Ra 223, 02 226, 03 CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM No u s o d a c o mp e t ê n c i a p r e v i s t a al í n e a v ) d o n. º 1 d o ar t i g o 64º d o De c r e t o -Le i n. º 1

Leia mais

Vi Vai. FETRANSPOR Rio de Janeiro RJ. Prezados Senhores,

Vi Vai. FETRANSPOR Rio de Janeiro RJ. Prezados Senhores, Ri de Janeir, 07 de Dezembr de 201 1. i»u ivu1'iy.w ÿ0 FETRANSPR Ri de Janeir RJ. Vi Vai At.: Sr. Sérgi Peixt Prezads Senhres, Em atençã a sua slicitaçã, estams adiante frnecend s preçs de carrcerias MARCPL

Leia mais

GLOSSÁRIO PREV PEPSICO

GLOSSÁRIO PREV PEPSICO GLOSSÁRIO PREV PEPSICO A T A A ABRAPP Aã Aã I Aí I R ANAPAR A A M A A A Lí Aá S C é ç í ê çõ 13ª í ã. Açã B E F Pê P. Cí ê, ã ê. V Cê Aã P ( á). N í, - I R P Fí (IRPF), S R F, à í á, ( 11.053 2004), çã.

Leia mais

PROGRAMA - DE ORDENAMENTO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO CASTELO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO

PROGRAMA - DE ORDENAMENTO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO CASTELO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO GOVENO DO ESADO DO ESPIIO - SANO SECEAIA DE ESADO DO PLANEJAMENO PEFEIUA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO DO CASELO POGAMA - DE ODENAMENO - UBANO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO DO CASELO CADASO - IMOBILIAIO UBANO Vali

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

Métodos de Adams-Bashforth. Se y é uma solução exacta do problema de Cauchy, então

Métodos de Adams-Bashforth. Se y é uma solução exacta do problema de Cauchy, então Métodos de Adams-Bashforth Se y é uma solução exacta do problema de Cauchy, então ti+1 y(t i+1 ) = y(t i )+ f(t, y(t)) dt. t i A ideia é de aproximar a função f(t, y(t)) no intervalo [t i, t i+1 ] pelo

Leia mais

CILINDROS. PNEUMÁTICOS. CILINDROS NORMALIZADOS ISO Ø32 À 200mm ISO Ø10 À 25mm

CILINDROS.  PNEUMÁTICOS. CILINDROS NORMALIZADOS ISO Ø32 À 200mm ISO Ø10 À 25mm CILINDROS PNEUMÁTICOS CILINDROS NORMLIZDOS ISO 6431 - Ø32 À 200mm ISO 6432 - Ø10 À 25mm R Tabelas técnicas TBEL DE FORÇ (Kp), COMPRIMENTO DO MORTECIMENTO (mm) E ENERGI CINÉTIC DO CILINDRO (kgf/cm2) ØCIL.

Leia mais

EC1 - LAB - CIRCÚITOS INTEGRADORES E DIFERENCIADORES

EC1 - LAB - CIRCÚITOS INTEGRADORES E DIFERENCIADORES - - EC - LB - CIRCÚIO INEGRDORE E DIFERENCIDORE Prof: MIMO RGENO CONIDERÇÕE EÓRIC INICII: Imaginmos um circuito composto por uma séri R-C, alimntado por uma tnsão do tipo:. H(t), ainda considrmos qu no

Leia mais

Nova cartografia social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil

Nova cartografia social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil Acçã Cultur Lzr B Cg Pl Brr Nv crtgrf cl pv cu trc Brl Hrt GOIABEIR Ctr Epírt Lrt Exprõ cultur fíc trc Gbr Vlh Argu G Sll Vtór, Epírt St Lpl G Sll Ií Clh Suz Jé Alv 13 Dbrgr C Ct Alrt J R Prç Luz Alv Jé

Leia mais

Fabiano Leoni. William Corbo

Fabiano Leoni. William Corbo Fabiano Leoni William Corbo O CURSO Este é um curso pensado especialmente para líderes inquietos e cheios de vontade de mergulhar fundo em PESSOAS. O curso Cultura & Encantamento pretende fornecer importantes

Leia mais

Por que escolher a CWC?

Por que escolher a CWC? P q lh CWC? t õ ç t 1. I i l ã à t t N it, l it, l ti á g l f E g i. t lê g I ívl t é á ti, tblh lh it h l. z i lh i iglê 4. V i Ativ Of i vi g tivi lt t i ii t. E tiv t v i ã t it çã tbé t t, xõ til lt

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

Consumidores online ao redor do mundo e meios de comunicação multi-telas: hoje e amanhã

Consumidores online ao redor do mundo e meios de comunicação multi-telas: hoje e amanhã Um relatório Nielsen Consumidores online ao redor do mundo e meios de comunicação multi-telas: hoje e amanhã Maio 20 Smartphones estãode cada vez mais populares. Os tablets serão *os próximos? Posse e

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

-./ 0123 345./ 0123 36'- *"$** - / <0 #. . / : <0 :( G ::: -

-./ 0123 345./ 0123 36'- *$** - / <0 #. <?9: < : >. / : <0 :( G ::: - !""#$%&'()*+, -./ 0123 345./ 0123 36'- 789 :$/;0+=8 >, *"$** -. '/0 / 0 #.?9: :. +,#78+37;,9@ 7;,9@ : >.?%A:--:+8#+:$ :"". 4."" 48."")/$A0 B" C:5::" :: :.A$)44 8:**-8$5C:: :::-7:AD$ &':3&&&-'-$EF(: :3-9$:(-:7$

Leia mais