WEB SERVICE MODELING ONTOLOGY

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "WEB SERVICE MODELING ONTOLOGY"

Transcrição

1 WEB SERVICE MODELING ONOLOGY Lil Witzl - Jlin ClixtJqui - AnPul Rl Pintl - Fdrl Univrity f Prá PBx: Zi Cd: Brzil Abtrct. Infrtin rtrivl by ur with bil dvic uch cll hn, PDA (Prnl Digitl Aitnt), MP3 uic lyr, tc., h bc cn vrydy ctivity. Nvigtinl yt in vhicl r nw tndrd ccry lik uic yt. h gdgt r quit uful nd ur-frindly bcu thy cn rtriv dird infrtin fr dtb fr nywhr thrugh wirl chnnl. h cnct f fully cnnctd infrtin c tht l nviin tdy it rl. Ech bjct f thi rl wrld with functinlity i cnnctd t thr bjct thrugh wirl link. Fr xl, bnk r rn i cnnctd t cnfrnc, bu, ubrin, hrk, nd n, with bidirctinl wirl link. hu t ny nt rn r bnk r cub divr cn hv clt infrtin but ll thr bjct. Such wirl link h bc ntil fr thi highly bil nd dynic city. h fully cnnctd infrtin c, in dditin t wirl cunictin, nd trnctinl rvic. dy ch individul lik t hv fcility t ng infrtin. In thi n, th gl f thi r i t rvid n inight int n undrtnding f th rbl fcd by Wb rvic, wll th ri nd lutin f th Sntic Wb. W fcu rticulrly n th Wb Srvic Mdling Ontlgy. Kywrd: bil bjct; wb-rvic; ubiquitu cuting; ntlgy. 1. INRODUÇÃO C ulrizçã d tcnlgi óvi (PDA - Prnl Digitl Aitnt, Ntbk Clulr) briu- u vt g d nv licçõ. Alicçõ, ti c, cntrl d tráfg, it d trnrt intlignt, grncint d frt, nitrnt bintl, ã cd vz i dndnt d it d rznnt rcurçã d dd bjt óvi. (Wlfn t l, 2000; Bng, 2001). O rdig d cutçã óvl t ftd cncit, dl ri trdicini vári ár d ciênci d cutçã. N ár d rd, é rci qu diitiv tj cnctd à rd indndnt d u lclizçã, qu é cnhcid c cutçã ubíqu. N ár d ngnhri, nv rdig intrduziu nçã d códig óvl, qu ignific ccidd d códig d igrr ntr unidd d rd. E rlçã à b d dd nã é difrnt. A cutçã óvl intrduziu cncit ncidd d clint óvi cr u bnc d dd d qulqur lugr.

2 Nt cntxt, bjtiv dt rtig é frncr u brv dicuã d rbl nfrntd n Wb Srvic, b c rntr u frwrk brdnd intgrçã ântic d dd, rnd- i cntribuir c lhri d intrrbilidd ntr it, uuári gnt d ftwr. 2. CARACERÍSICAS DA COMPUAÇÃO UBÍQUA A cutçã óvl ru divr cnnt, ivlnt htrgên, ligd u rd fi. E, r u vz, tá cnctd u rd fix, trvé d tçõ d b, cnnt d rd fix qu u ntn d cunicçã c rd fi. d unidd cnctd à rd fix ã unidd fix (Figur 1). Célul Objt Móvl Ht fix Etçã b Ht fix Rd fix Ht fix Etçã b Ht fix Célul Figur 1: Arquittur d u rd d cutçã óvl A tçõ-b tbé cnhcid c Móbil Surt Sttin (tçõ d urt óvi) rliz cunicçã ntr rd fix cutdr óvi. Sã idntificd c rvidr tã lclizd róxi u u trr d ntn, qu trnit u rcb ini ltrgnétic d diitiv u ár cífic. Pr grncir bilidd d unidd óvi díni ggráfic é dividid qun ubdíni, dnind célul cbrt r intrfc fi. Cd célul é grncid r u tçã b, c trnir rctr r rndr rcnt d infrçõ ncári d clint lclizd n célul. C cutdr óvi tj róxi, cunicçã drá r rlizd intrvnçã d u tçã d urt óvl. A célul d vrir d tnh, cbrind dd u rédi té grnd ár ggráfic. Ht fix ntê cnctd trvé d u rd fix. U ht fix é u cutdr fix n rd fix qu nã é cz d cnctr c u unidd óvl. U tçã d b é cz d cnctr c u unidd óvl ui u diitiv d cunicçã fi (Figur 1). U unidd óvl d r chd d bjt óvl. U bjt óvl é qulqur bjt, ntul u c xtnã, qu ud vlr d u tribut cil c r d t (Edlwi, 1994). It é, ã diitiv qu v d nir cntínu, ltrnd u içã n ç c dcrrr d t (Pfr, 2000). C vnç d tcnlgi óvl, iri dt diitiv ã cz d rznr u grnd vridd d dd. A funcinlidd báic d u bjt óvl é rquiitr rcurr dd, rduzir crtilhr dd, crir ublicr rviç cunicr. A nturz ditribuíd d it xig u rviç ditribuíd ficint d d uxili u uuári lclizr rviç.

3 A frrnt d rquiiçã/rcurçã d infrçã trdicini utiliz técnic d indxçã (bln, vtril rbbilític) rnt trtégi d buc d dcunt rlvnt r u cnult (qury). Entrtnt, qund trblh c difrnt licçõ difrnt díni, intgrçã d dd trn- rirdil. A ccidd d intgrr últil díni c difrnt ignificd r difrnt uuári ( it) qu irã utilizá-l é chd d intrrbilidd Khy (1996), Hrvy (1999) ud Fnc (2001). Sgund Frzz (2005), r lcnçr intrrbilidd ntr it htrgên, nvlvid n xcuçã d u dtrind díni d licçõ, é fundntl qu t crtilhr infrçõ d nir utátic, c u ntndint cu nã bígu d tr cncit ud n licçõ. Nt ntid, ntlgi cntitu- rtft irtnt n vibilizçã d trtnt d htrgnidd. D crd c Fnc (2001) ntlgi d tur br fnt d dd rrcinnd rgnizçã rcurçã i ftiv. Pibilit u crnã cu crtilhd d u díni. Dnh u l irtnt n intrcâbi d infrçõ, rrcinr trutur ântic à fnt d dd. Cncit é u nçã ântic crv u rridd cífic r i d lvr chv. 3. INEGRAÇÃO SEMANICA DE DADOS APLICADA AO SEOR DE URISMO E u rd d cutçã ubíqu, u licitçã d rviç é fit trvé d u l, u clulr u utr diitiv óvl qulqur. U xl d licitçã dri r: u turit qu gtri d br nd qund rá rlizd Ft d Círi, u ntã nd crru Mcr d Eldrd d Crjá c fzr r chgr lá. E Witzl t l (2008) fi fit lvntnt d cncit-chv, rlçõ, rridd r t díni. N Figur 2 t hirrqui d cncit chv. A riz d hirrqui ntlógic é urcl HING u SIGMA-UR, td utr cl ã drivd dt. N nívl guint t- 3 cl btrt: bjt cil, bjt-trl bjt ç-trl u cl cncrt (AcdcSttu qu dtrin ti d cdçã). O rtnt d cl cncrt driv d cl btrt, c xib crctrític tri /u cii. A cl, t, içã içã ç-trl ã utilizd r icinr u bjt dtrind cncit. It é, bjt cii rfr- bjt qu u u lclizçã r i tê crdnd x y (ud vz d crdnd ri), bjt tri rnt cnnt tri bjt çtri rnt b. N Figur 3 t- u trch d rrntçã d ntlgi ggráfic cificd. Vrific- qu Ft d Círi Fir Agrcuári Ex rtnc à cl d bjt ç-tri. A riir t c crctrític rntr u dt d rlizçã fix, ntrtnt lcl d iníci d térin vri d n r n. A gund nã ui u dt fix d rlizçã, é dndnt d clndári ficil. Dt fr, cl Evnt Culturl Evnt ã ct l tribut (x, y, t ) nd: x y ã cnnt cii t cnnt trl. D fr, cl Atividd urític (Figur 3) tê cnnt cii tri, r xl, tividd d c, t u lcl u éc r ucdr. A cl Atribut Nturi (Pri, Rrv, Flrt, tc) cuj intânci Pri tá rntd n Figur 3, é u bjt cil cificd r u crdnd ggráfic.

4 Ai, fr idntificd cl: 1) Objt Ecii: fz rfrênci à içã cil Atribut Culturi: crrênci culturi, c r xl, uu, rç, rqu, rcd unicii, tc. Atribut Nturi: bint nturi, ti c ri, ri, flrt, tc. Prdut d uri: ã ubdividid du cl, rdut d rtnt rdut gtrnôic. Srviç d uri: rfr- cnjunt d rviç qu fcilit tifçã d ncidd d viitnt, divid- : cdçã u hdg (htl, ud, tc.), lintçã u gtrni (rturnt lnchnt) intrdiçã d rviç d turi (lcçã d vícul, c d câbi, tçõ rdviári, rrt, tc.). Srviç d i: qu i viitnt n u tádi, c r xl, dlgci, hiti, rviç d crri, cunicçã, tc. Piçã: rzn içã cil d u bjt. 2) Objt rl: rfrnci içã trl : rzn içã trl d bjt. 3) Objt Eç-trl: rfrnci içã ç-trl Atividd turític: tividd qu d r rlizd, xl: cri, xcurõ, tc. Evnt: d r Fir Agrcuári, Shw d Múic, tc. Evnt Culturi: r xl, ft rligi d Prciã d Círi d Nzré. Owl: Sig-tur AcdcSttu ObjtEcil PicEcil Pic Picrl PicEcrl IntânciD Objtrl Evnt ObjtEcrl FirExic PicEcrl EvntCulturl IntânciD IntânciD FtCíri Ex:Fir d Agr-ngóci l r c E ic P (X,Y, t ) l r c E ic P Figur 2: Ontlgi ggráfic rcil - bjt ç-tri

5 IntânciD Pri ucunré PicEcil AtributNturi OWL: SIGMA-UR ObjtEcil Objtrl PicEcil Pic Picrl ObjtEcrl IntânciD (X,Y) PicEcrl l r c E ic P PicEcrl Atividdurític D n c i tâ In D n c i tâ In Pcri rl c E ic P (X,Y, t ) Figur 3: Ontlgi ggráfic rcil Alé d cl dcrit n Figur 2, fr cificd cl qu rfrnci gtri d bjt (lígn, linh nt), diviã unicil Ditrit (Pinir, Cidd Nv, Indutril, d Exnã Nv Mrbá), cnnt d ditrit Qudr, Lt, Unidd Ru ( trch d ru), Figur 4. Gtri Pinir IntânciD Lt Gtri Qudr FzPrtD FzPrtD ObjtEcil Ditrit Unidd FzPrtD PicEcil PicEcil FzPrtD Ru/rchRu Owl: Sig-tur Pic Objtrl PicEcrl Picrl Figur 4: Ontlgi ggráfic rcil - gtri utr cl A OWL - Ontlgi Wb Lngug é lingug d Ontlgi r Wb qu inclui dcriçõ d cl, rridd u intânci. Abix n Figur 5 t- trch d ntlgi c dcriçõ d cl, rridd d bjt, dd d

6 rridd lgun bjt qu fr intncid, r ilificçã fr itid trch d cdificçã....ontlgy(<htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl> Cnt("Ontlgi c-trl d tr d turi d Municii d Mrb") // Cl: htt://www.w3.rg/2002/07/wl#hing // Cl: htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#acdcsttu EquivlntCl(AcdcSttuObjctOnOf(rEtrl,DuEtrl,UEtrl)) // Cl: htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#intrdicsrvicuri Dclrtin(OWLCl(IntrdicSrvicuri)) SubClOf(IntrdicSrvicuri ObjtEcil) // Cl: htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#ru Dclrtin(OWLCl(Ru)) SubClOf(Ru ObjtEcil) // Cl: htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#unidd )... // Objct rrty: htt://www.wlntlgi.c/sigmaur.wl#picecrl Dclrtin(ObjctPrrty(PicEcrl)) ObjctPrrtyDin(PicEcrl ObjtEcrl) // Objct rrty: htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#sttu ObjctPrrtyDin(Sttu Acdc) ObjctPrrtyRng(Sttu AcdcSttu) Figur 5: Ontlgi ggráfic OWL (trch) Fi utilizd lingug RDF (rurc dcritin frt) qu RDF c i d tribuir ântic lnt truturi. A RDF é cdificd c u cnjunt d tril: (unt, vrb bjt). E RDF, u dcunt dclr qu u ntidd rticulr t rridd (é_u, t_rlc_c) c utr ntidd. Et tril d r crit tg d XML (Drnft t l (2001). N figur 6 ilutr- n u xl d cntrutr txnôic d cl RDF qu fr grd. <!-- htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#acdc --> <wl:objctprrty rdf:but="#acdc"> <rdf:rng rdf:rurc="#acdc"/> <rdf:din rdf:rurc="#ditrit"/> </wl:objctprrty> <!-- htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#atividd --> <wl:objctprrty rdf:but="#atividd"> <rdf:rng rdf:rurc="#atividduritic"/> <rdf:din rdf:rurc="#ditrit"/> </wl:objctprrty> <!-- htt://www.wl-ntlgi.c/sigmaur.wl#picecil -->

7 <wl:objctprrty rdf:but="#picecil"> <rdf:din rdf:rurc="#objtecil"/> </wl:objctprrty> Figur 6: Cntrutr RDF (trch) 4. DISCUSSÃO Ontlgi é u trutur d rrntçã d cnhcint dqud r cificçã d btrçõ d ftwr d lt nívl, c dl d díni dl d uuári. I dv ft d ntlgi rntr crctrític c: ntçã frl, qu rvidnci u trinlgi clr nã bígu; flxibilidd, qu rit trir xtnõ; dtbilidd difrnt nívi d gnrlidd/cificidd, fcilitnd rutilizçã (Gurin, 1998). ê cntituíd u frrnt d drênci ntr rrntçã intátic d infrçã u cncitulizçã. O frwrk rntd funcin c u nt, u j, fz intgrçã ntr cncit it r trc d infrçõ. Alé di, dtc- qu dinã t dinã ç, tá rnt n iri d licçõ d cutçã ubíqu. A rrntçã d ftr t it cutcini nã é lg trivil. Difrntnt d dinã cil qu cnfigur nu dinã cncrt, dinã t é uit i rcbid qu ntid. 5. REFERENCES Bng, F., Dng, M., (2001). riggr Fr Mving Objct Dtb Bd On h Wb Envirnnt, Prcding Of h I h Intrntinl Cnfrnc On Advncd Scinc And chnlgy (Icti), Chicg, Il, Oct Edlwi, Nin; Olivir, Jé Plzz M. (1994). Mdlg D Act ri D Sit D Infrçã. Rcif, Livr xt D Ecl D Cutçã, 9. Univridd Fdrl D Prnbuc Fnc, F., Egnhfr, M.. (2001). Sit D Infrçã Ggráfic Bd E Ontlgi. Infrátic Públic 1 (2): Dinívl E: <Htt://Www.I.Pbh.Gv.Br/An1_N2_Pdf/I0102fnc.Pdf>. Acd E 30 Mi Frzz, A., Mll, R. (2005). U Métd Pr Dtrinr Equivlênci Sântic Entr Equ Gl. Vii Siói Brilir D Ginfrátic C D Jrdã, S, Bril Dinívl E: <Htt://Www.Ginf.Inf/Ginf2006/Pr/P25.Pdf>, Acd E 30 Jul Gurin, N. (1998). Frl Ontlgy In Infrtin Syt In N. Gurin (Ed.) Frl Ontlgy In Infrtin Syt, Prcding Of Fi 98, rnt, Itly, 6-8 Jun I Pr, Atrd: Khy, V.; Shth, A. (1996). Sntic Htrgnity In Glbl Infrtin Syt: h Rl Of Mtdt, Cntxt And Ontlgi. In: M. P. Pzglu And G. Schlgtr (Ed.), Crtiv Infrtin Syt: Currnt rnd And Dirctin. Acdic Pr, Lndn. Ggrhic Infrtin Syt, P , Kluwr Acdic Publihr, Nrwll, M.

8 Pfr, D., Jnn, C.S., hdridi, Y. (2000). Nvl Arch In Qury Prcing Fr Mving Objct rjctri. In Prcding Of h Intrntinl Cnfrnc On Vry Lrg Dt B, Pg , Rddick, J.F., Egnhfr, M. J., (2004). Stil, rl And Sti-rl Dtb - Ht Iu And Dirctin Fr Phd Rrch. Schl Of Infrtic And Enginring. Ntinl Cntr Fr Ggrhic Infrtin And Anlyi. Flindr Univrity. Dinívl E: <Htt://Www.C.Ut.Hk/~Diitri/Pr/Sigrc04.Pdf>, Acd E 22 Mi Witzl L., Clixt, J. nd Pintl, A.P (2008) Mdlg cncitul d dd ggráfic bd ntlgi. In: (Witzl, Clixt, & Pintl, 4º Siói Rginl d Grcnt Snrint Rt, 2008), 2008, Arcjú, Srgi, Brzil. Wlfn, O., Xu, B., Chbrlin, S. (2000). Lctin Prdictin And Quri Fr rcking Mving Objct, Prcding Of h Ih Intrntinl Cnfrnc On Dt Enginring (Icdcw), Sn Dig, Wrby, M. F. (2005). Evnt-Orintd Arch Ggrhic Phnn. In Intrntinl Jurnl Of Ggrhic Infrtin Syt, Dinívl E <Htt://Www.Stil.Min.Edu/~Wrby/Dwnld.Ht >. Acd E 21 Mi

??nn0/ff?l^s5ffminaj1' QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE. extraordinária rcullzada hoje, a tlr «Ias 8

??nn0/ff?l^s5ffminaj1' QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE. extraordinária rcullzada hoje, a tlr «Ias 8 > >~i... V.í. n n Vrdrs ü hriznt Vir Pdir Encçã d Frç Luz n» XI # Quirt.Ff.r, 7 dt Mi d 958 ft N.» 2.406 &iw\ wê }Mki _ty«??nn0/ff?l^s5ffminj QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE DIT INTERVENÇÃO EMPRÊS INSUSTENTÁVEL

Leia mais

MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS MÉODO DOS EEMEOS IIOS Álvro. M. zvo http://www.f.up.pt/~lvro cul Engnhri Univri o Porto ª Eição Portugl bril Métoo o Elmnto inito Álvro. M. zvo http://www.f.up.pt/~lvro cul Engnhri Univri o Porto Portugl

Leia mais

Como agregar valor através das pessoas.

Como agregar valor através das pessoas. FACULDADE MACHADO SOBRINHO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE SERVIÇOS ENDOMARKETING NA ERA DOS SERVIÇOS: Como grgr vlor trvés ds pssos. REGINA STELA ALMEIDA DIAS MENDES Juiz d For Novmbro

Leia mais

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o PORTARIA Nº 1 6 4 -D G P, D E 4 D E NOV E M B RO D E 2 0 1 1. Alte ra a d is trib u iç ã o d e e fe tiv o d e m ilita re s te m p o rá rio s, p a ra o a n o d e 2 0 1 1. O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO

Leia mais

Problemas. .-. o número de pontos indica o nível de dificuldade. Medindo Temperatura

Problemas. .-. o número de pontos indica o nível de dificuldade. Medindo Temperatura Prblems.-. númer de nts indic nível de dificuldde Seçã 18-4 Medind Temertur d rblem. 1 Dis termômetrs de gás vlume cnstnte sã cnstruíds, um cm nitrgêni e utr cm hidrgêni. Ambs cntêm gás suficiente r que

Leia mais

São Paulo Sabbado, 26 de Agosto de 1933, iü85111.11 tip 11É m pi JORNAL FALADO DE BORDO GOVERNO E SUA COMITIVA

São Paulo Sabbado, 26 de Agosto de 1933, iü85111.11 tip 11É m pi JORNAL FALADO DE BORDO GOVERNO E SUA COMITIVA i i-aw.imw*.»! 7,,-j,,-. ir.-;y «twmkrwymrri^^,-,.-^-.. Ji-j»^ p^ r^^ 1a^ B«.^rip,ifij.vj:m»j./^iW;:;--í«íifc.JW«í

Leia mais

LEIA ATENTAMENTE ESTE TERMO, POIS TE AJUDARÁ A ENTENDER AS CONDIÇÕES DE USO DO CARTÃO.

LEIA ATENTAMENTE ESTE TERMO, POIS TE AJUDARÁ A ENTENDER AS CONDIÇÕES DE USO DO CARTÃO. Pbé! Vê á b u Tvl. l, vê á SEGURNÇ ONTROLE u vig. O Tvl u u i: P g u bli fili; P ihi ll ulu lug u, ilh ix lôi iifi : VIS PLUS. I: P õ VIS, v fi li RÉDITO xi DÉBITO Bil. ihi ix lôi, vifiu hvá bç if iii.

Leia mais

In form a ti on on medicines in the med i a : a con tri buti on to ra ti onal use?

In form a ti on on medicines in the med i a : a con tri buti on to ra ti onal use? 1 3 3 In formação sobre med i c a m en tos na impren s a : uma con tri buição para o uso ra c i onal? In form a ti on on medicines in the med i a : a con tri buti on to ra ti onal use? Eloína Araújo Lage

Leia mais

CLASSES GRAMATICAIS: SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DA MORFOSSINTAXE

CLASSES GRAMATICAIS: SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DA MORFOSSINTAXE MÁTHESIS 10 2001 259-286 CLASSES GRAMATICAIS: SUA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DA MORFOSSINTAXE 0. Ns us últims écs o conhcimnto sobr língu portugus rgistou vnços muito significtivos rltivmnt o qu nts s possuí

Leia mais

A pediatria social e as suas apostas re f o rm i s t a s. Social pediatrics and its re f o rmist pro p o s a l s

A pediatria social e as suas apostas re f o rm i s t a s. Social pediatrics and its re f o rmist pro p o s a l s A RTIGO A RT I C L E 9 7 7 A pediatria social e as suas apostas re f o rm i s t a s Social pediatrics and its re f o rmist pro p o s a l s Maria de Lu rdes Zanolli 1 Emerson Elias Me rhy 2 1 De p a rtamento

Leia mais

Um bre ve ba lan ço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil

Um bre ve ba lan ço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil Um bre ve ba lan ço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil Marilia Pontes Spo si to Uni ver si da de de São Pa u lo Resumo O ar ti go re a li za ba lan ço da pes qui sa so bre as re la ções en tre

Leia mais

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO DE QUÍMICA

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO DE QUÍMICA PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO DE QUÍMICA INTRODUÇÃO A ppst d gnizçã cuicul nsin médi p ás d stu - indicd ns Ditizs Cuiculs Ncinis p Ensin Médi (DCNEM) Pc CEB/CNE nº 15/98 cntmpl

Leia mais

ESTUDAR AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS. Stephen Castles. Introdução

ESTUDAR AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS. Stephen Castles. Introdução ESTUDAR AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS Stephen Castles Resumo As mudanças globais e a crescente importância dos fluxos e das redes transnacionais em todas as áreas da vida social criam novos desafios às ciências

Leia mais

Modelização de pequenos robots autónomos: um exemplo

Modelização de pequenos robots autónomos: um exemplo REVISTA D DETUA, VL., Nº 1, SETEMBR 1997 133 Modlização d pqunos robots autónoos: u xplo Luís Alida Rsuo - Nos últios dois anos a Univrsidad d Aviro stv prsnt no aponato Intrnacional d Robótica Móvl ralizado

Leia mais

P Á S C O A. 1. HOJE É DIA DE FESTA Abertura ========================== j « Vem C ˆ «. ˆ ˆ ˆ«««« res-

P Á S C O A. 1. HOJE É DIA DE FESTA Abertura ========================== j « Vem C ˆ «. ˆ ˆ ˆ«««« res- ix 1 P Á S O 1. HOJ É I ST bertur L.: Mri Pu Rodrigues M.: urivdo S. erreir & b m 4. œ J Ó R.: Ho e é di fes t e e gri! Vem cn tr, & b. vem cn tr: é fes t d res sur rei ção! Vem cn tr, & b. Œ _ vem cn

Leia mais

CLASSIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO BRASILEIRA, ADAPTADA A UM SISTEMA UNIVERSAL

CLASSIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO BRASILEIRA, ADAPTADA A UM SISTEMA UNIVERSAL MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTAMST1CA - IBGE DIRETORIA DE GEOCIÊNCIAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E ESTUDOS AMBIENTAIS CLASSIFICAÇÃO

Leia mais

Be ne fícios com a utiliz ação de adubos ve rde s

Be ne fícios com a utiliz ação de adubos ve rde s Re vis ta Bras ile ira de Agroe cologia ISSN: 19 80-9 735 Be ne fícios com a utiliz ação de adubos ve rde s Be ne fits w ith gre e n m anure s us e NASCIMENTO, Ale xandre Fe rre ira do 1 ; MATTOS, Jorge

Leia mais

Rafael Poloni * foi o primeiro fármaco

Rafael Poloni * foi o primeiro fármaco Anlgésicos fitotrápicos: rlidd ou o ilusão? Rfl Poloni * As plnts mdiciniss constitum o primiro mrco histórico crc d prvnção, trtmnto ou cur d divrsos mls. Sgundo Agênci Ncionl d Vigilânci Snitári (ANVISA),

Leia mais

Vinte e quatro meses de hetero c o n t role da fluoretação das águas de abastecimento público de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil

Vinte e quatro meses de hetero c o n t role da fluoretação das águas de abastecimento público de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil 4 2 2 A RTIGO A RT I C L E Vinte e quatro meses de hetero c o n t role da fluoretação das águas de abastecimento público de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil Twenty-four months of external control of

Leia mais

POLÍ TI CAS PÚBLI CAS DE JUVENTUDE I NTERFACES ENTRE EDUCAÇÃO E FOR MA Ç Ã O PROFI SSI ONAL

POLÍ TI CAS PÚBLI CAS DE JUVENTUDE I NTERFACES ENTRE EDUCAÇÃO E FOR MA Ç Ã O PROFI SSI ONAL 0 UNI VERSI DADE FEDERAL DO RI O GRANDE DO SUL FACULDADE DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE PÓS- GRADUAÇÃO EMEDUCAÇÃO CURS O DE ESPECI ALI ZAÇÃO EMEDUCAÇÃO DE J OVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO DE PRI VADOS DE LI BERDADE

Leia mais

MU DAN ÇAS NA IMI GRA ÇÃO Uma aná li se das es ta tís ti cas so bre a po pu la ção es tran ge i ra em Por tu gal, 1998-2001

MU DAN ÇAS NA IMI GRA ÇÃO Uma aná li se das es ta tís ti cas so bre a po pu la ção es tran ge i ra em Por tu gal, 1998-2001 MU DAN ÇAS NA IMI GRA ÇÃO Uma aná li se das es ta tís ti cas so bre a po pu la ção es tran ge i ra em Por tu gal, 1998-2001 Rui Pena Pires Re su mo Os da dos es ta tís ti cos so bre o re cen te cres ci

Leia mais

Contas Contábeis Débito Crédito. Ações em Tesouraria - AC 3 ou PL 5 26.000,00 Caixa ou Banco Cta. Corrente - AC 1 26.000,00

Contas Contábeis Débito Crédito. Ações em Tesouraria - AC 3 ou PL 5 26.000,00 Caixa ou Banco Cta. Corrente - AC 1 26.000,00 Ações em tesouraria - Reembolso Situação em que a empresa ou a companhia adquire suas próprias ações que estavam em poder de seus acionistas, por dissidência ou outras razões, (Reembolso, art. 30 da Lei

Leia mais

O decrescimento como condição de uma sociedade convivial. Ser ge La tou che. ano 4 - nº 56-2006 - 1679-0316

O decrescimento como condição de uma sociedade convivial. Ser ge La tou che. ano 4 - nº 56-2006 - 1679-0316 O decrescimento como condição de uma sociedade convivial Ser ge La tou che ano 4 - nº 56-2006 - 1679-0316 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS UNISINOS Re i tor Mar ce lo Fer nan des de Aqui no, SJ Vice-reitor

Leia mais

Estratégias de cálculo mental utilizadas por alunos do 1.º ano de escolaridade Cristina Morais Externato da Luz morais.cristina@gmail.com Resumo Neste artig o será apresentada parte de um estudo q ue tem

Leia mais

OITO TEMAS PARA DEBATE Violência e segurança pública. Alba Zaluar

OITO TEMAS PARA DEBATE Violência e segurança pública. Alba Zaluar OITO TEMAS PARA DEBATE Violência e segurança pública Alba Zaluar Resumo O texto aborda algumas das idéias mais disseminadas hoje nos meios de comunicação de massa, assim como no acadêmico, para entender

Leia mais

CONCURSO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS AVISO N.º 12/SI/2015

CONCURSO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS AVISO N.º 12/SI/2015 CONCURSO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS AVISO N.º 12/SI/2015 SISTEMA DE INCENTIVOS INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO VALE I&D 15 DE MAIO DE 2015 Págin 1 d 16 Índic Prâmbulo... 3 1. Objivo prioridd

Leia mais

ÁGUA NOS SOLOS. Comportamento diferenciado da água na superfície em contato com o ar orientação das moléculas

ÁGUA NOS SOLOS. Comportamento diferenciado da água na superfície em contato com o ar orientação das moléculas Introdução Água no olo: água d contituição molcular água adorida N água capilar água lir franja capilar Capilaridad Tnão uprficial da água Comportamnto difrnciado da água na uprfíci m contato com o ar

Leia mais

Assunto: A Situação Crítica que atravessa o ESTADO DE SÃO PAULO face à SUBVERSÃO e a AÇÃO COMUNISTA.

Assunto: A Situação Crítica que atravessa o ESTADO DE SÃO PAULO face à SUBVERSÃO e a AÇÃO COMUNISTA. V N ^ MINISTÉRI DA MARINIJl (SECRET? ( < NÍ ESTAD-MAIR DA ARMADA V CENTR DE INFRMAÇÕES DA MARINA Ri e Janeir, GB. INFRMAÇÃ Ng 072 e utubr e 967. Assunt: A Situaçã Crítica que atravessa ESTAD DE SÃ AUL

Leia mais

Catálogo de Aplicação Geral. Catálogo de Aplicação Geral 2012

Catálogo de Aplicação Geral. Catálogo de Aplicação Geral 2012 Campo de Provas Fábrica Alabama - Estados Unidos Fábrica Pinghu - China Parque Industrial Clientes 04/2012 Operação Internacional FRAS-LE ARGENTINA Calle 109 (ex 1º de Agosto), 2755 B1650NHF - San Martín

Leia mais

NovaDelimitação dosemi-árido Brasileiro

NovaDelimitação dosemi-árido Brasileiro NovaDelimitação dosemi-árido Brasileiro Secretaria de depolíticasde Desenvolvimento Regional Ministério da IntegraçãoNacional Nova DelimitaçãodoSemi-ÁridoBrasileiro Presidência da República Presidente

Leia mais