...«.. i..,,,,^..^...,m-, ' 'i.".'-y^ Bipip.fajpii^^ J-W WÊÊL-V. T - "^^^ WfK\Wm W:'-ym Wkw - fl fl*, - " ft^sm Wmm!&1& 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "...«.. i..,,,,^..^...,m-, ' 'i.".'-y^ Bipip.fajpii^^ J-W WÊÊL-V. T - "^^^ WfK\Wm W:'-ym Wkw - fl fl*, - " ft^sm Wmm!&1& 11"

Transcrição

1 S-ÍíÍí»ífí!f!ÍSÍ- :; -tw-:»,>^>;^\,-^s^3í«tst ms^-^m-^m: Vj í/^<» U!! (!_-«,,) tí-ítf-:-ív)l- J>«-»úWh< Í>,>ÍV m ^^WPPtlíl «,,,,^^,m-, -y^ Bppfjp^^ V DESCTD 0 SECRETR DE GRCULTUR D PREFETUR -V Exc st lu t tubõs d cd! H U LVRDR ÍE PPS N LÍNGU RRSU 0 SENHR BEL LSB (TêJt n 3 pgn) E PRESENÇ D GVERNDR D CDDE DESFLU TREEN- DS CUSÇÕES, NEXRVELENTE» SE DÓ NE PEDDE f J lul JUNR (Rcpntnlntff d DÁR D NTE m Cmp Gnd D f» J-W WÊÊL-V ^R \ í ^B W^ H <J B^^ ^^mp m-^mí\ V ^^^^^^ HLâ 0% :-^::mmmwêe^mtmm ^ ^ l ^ Vm»b ^ -swm ^mw ^^^H ^ m B B ^k ^H Ks» B3 fl BV ^^B^^E BB BB BBBBBm \ Pwí K^- B jfl Bw BB fl ^ ^mkw B ^B:-- fl Bk BB HL ^l ^àmw- s V lk! R» l>\» % é 0 «<»» tu tnnl 4 ll- 0 twwl 0 00 «ml»- lv 0 -n-» 4» nl d -Cm 0 DÉFCT DU BLNÇ DE PGENTS D BRSL - ~» ^Yv CJft fz S PBRE PS H UENTE NUER DE DE LUX NS NSSS VENDS ku: ntnn num mv Nnhum ltçã n dstbuçã ds quts j 0 ptst d psdnt Dut, ldd ncnl um qud lmnt d nss stuçã cnmc-f nnc p> tds s tts d vd ncnl, cs énc pu um «Huçã d dsclb qu qunc d psç cnômc dfctá d B- mnt dt, ccul vcs qn Já é um cns- Rdèm «0 bts dc qu 0 põ ps á b d bnct hmns d sl cméc ndusts cm, pdm nn» U dspc mpl-tm dnt pucs dlt p- «lnlds sm pspctvs mlhs p cpts s cpts fcm gudds, sm m- ngóc, s nsss cptlsts, ncntm-s d» ult, pqu hmns d ngócs tm s utm n -Dln» ld futu tm s cpts, cnd-s m tn pg, pqu s tnsçõs dmnum flèncs tngm lt nvl nnhum ngóc f- n00, ntm 0 lnl» d nf-; d fd pblm fnnc, u cmcl pópmçâ hl» é fllflw: Tm dk dlt» d TRlflc nsl dccn-n: \ Nd bcm pll N-, ü fflülrull ld sgunç KFKT DE S DE mí qut» cnlnun nlll» Pl0 p w n l p-lc nfm qu nâ fltá n à cdd TRES BLES DE CRUZERS Cntlmm n fm ppóst d clb 0 máxm pssvl cm Pfll N Fjtl Tcx Cç fms nfm% cltl d qu, (Cnlnu 6 páq/ Rptgm d LUZ CLÁUD N XX Tç-f, 5 d bl d 9? N 4922 JRNL DE R CRCULÇà D BRSL y7~-&:< m% %J&^- Qíâ^HP ; 7Éz&7y3X!Bím XssWzáxtfZpC %?L yvsmmwêêss ^^S^S^^mmmmTsW ^BBk jlw jjwl ^^m^f^km -V^^^W^^llm^^WmmmmWmlmmmmmmmm wh E^f^ - -jfàmsm\ ^m^^f yj Kv ;-m\ fl B ; fl Kln P t^mb í B H ;->$mm BJS flséfl H fl fl fl «: ^Pfl ^tãfl HJS _B! :--«íjfl flfl B^fl fl^h fl!í ^^flhflwlflbl^ TDS DETDS E FLC/NTE Ftlz Bchs fguss n:nlds n ílls Estud dó /nduc Pp Dlgnc plcl às 5 hs, n u Bnt Rl«j Vás cntvnts pss Cps mtl d jg pndd EDCfl 0 Pls djcêncs d Tstç& D Psd, d Cntl d B;-s csá nstlds vás pnts dc tg d bch, stutgcmnt!, óm s SCU3 lhs pnts n fcôc d b, s pmsls vgnd plc s sunds 03 vcds, ds 3 s:lhm pngus: cnms qus, fm d d, nchm s cs d bnqu >; pnt d B Cfé Bn- Z 6 ds ms mvjntdcs ptnc só bnqu, c- «Cnlmú n,5 n,< utmv^^^^^h^^^b^^^es DN 0SE» DE LS CRCLES RZÉ D JQU stá m um cmp bt á msé já gvd d n p n cm umnt pgssv d pç d tds utldds nsst psçã nflz n mcd ntncnl Em 947 blnç ntndnl d pgmnts d Bsl, lvntmnt qu cnfm dclu psdnt Dut n m-fsgm d btu d Lglsltlv st n, só f psslvtí n tul dmnstçã, cusu um défct ttl d 3 blllõs nvnt nv mlhõs sscnts sssnt st ml cuzs E póp psdnt qut ssnl qu s gvm s d- H flb^fl B^«lk^ \ ^^ À^Ê ^^ mm mmj T ^ B ^B mmwí n wt^w pp^ mmw ^^^^mwmmj^^wê ^m flfl T - ^^^ WfK\Wm W:-ym Wkw - fl fl, - ft^s Wmm!&& ^m _K^H ^BBBBjj» Bv>; V<dd^W Hbh- Tff ^^ ( E fl Dnk^ v^ím^ç fl {Wm mm -í ^ ^fl H 4 pj7 _? tv ^v»» - - «> B B - flfl ^H í-> fl vl l%_f4jv^!n \^kí^b fl L Bm ] L BwS^tqí u tf í BH ^ fl flfl flüfll m -^ U UL - Unn f f U 4 J VW lf «flfl V p^lfl ll^nkvtt- TS m < -fl>>jg\ m b-- fl lflflhj TH lõqj ^tmc j»ft t j^b ll B f íílct^^í^ èêm w^j^í m l --Í TLkí TUD REBENTD sld m qu fcu mm Fdl, pós DESSTRE llnt clsã TPRÜ cmnt, dpnd vnçu nt fchd d mzém, dubnd tud fluldds sultnts d cn- (Cntnu n 8 pgn t NS ÚLTS DS D SENSCNL PRD DE BELEZ nscçõs n d t sclh d Rnh ds Pnczs d -Cm nó d nv ndust tmbm cncá cm s ms bls funcnás ds sus scts d Pnh, mn, d lhs cbls cstnhs, ut pvvl cnqustd d ct ntussm m tn d sclh d Ru d -Cm l 949 j& tmu cnt tmbm ds cmcls ds bs d cdds Jà pdms nfm s nsss : -, ^ t lts qu st n mbcnd ubn Tmbm ns ttul bs nft susft dsputd pns bubs, d cd cm um sndlcnl uts pls mgzns psntnts ds lgnts qu fzms, há mptnts stblclmnts cmcs d cnt (Cnlnu n 6 gnd ntpágn), -Hl» CX f /\ - > 6,,»J NCDENTE C PR- CURDR D UNà DS CHUFFEURS N td d ntm, tfgv pl u tplú, m xcssv vsldd, cmnt lcnç n , ptncnt à fm Pduts Suns-nc Nuns Lmtd, sdd à u Pd lvs n 275, qu dgd pl mts- nl Gms, d 30 ns, cs:d, sdnt í ldn d Pl n 92, qund tlnsl u svd Lm, dpu vlntmnt, psdnd dçã, nd pjts d ncnt à pd d mzm Fdl, st n n 36 dqu- u, nd pntu pós dub pd DS HENS ENTRE S ESCBRS N nt d ludd stblcmnt cmcl, qu é d ppldd d fm ntôn Lms & mã, s ncntvm s pás Plnc Fnnds Bgs, d 35 ns; Pd F Slv, d 49 ns, nl Rd Rl, d 38 ns, tds dmclds n d Quzn; qu stvm d csts, cm xcpçâ d Rd Rl, qu nd gtu p s cmpnhs qu fugssm dl, ps pssnt (Cntnu n 6 páln/ ^W ^^Lk- áf^ ^L-W ^m WmW -m m & $&m NEL CES ísl d cmnfb, #

2 mm^mmmmj^^-mm -^p^t»fw >< tywyw»^» BjW^,#gw^ww % ] tf; t t - mm m Nm w«s»mm» DÁR D NTE 0 tml èt mw «f«nu<ê«m»«-,«-»u#» 6»:»»«< fcnl «! >tít»» H»«?<«??»>» B! f t K VD CNTNU fvwwvm,»,,»,kt<»l,l»»» ESSECÍ6SSECSllS»!Em lutlfn # t H»f>p»»B» -»!» H5Sm88 V Eu S «SS»»««f - «S<N EtW» P»^»í»» <? SSãSnS» um > pufl 4» mm kt m llw dnnct cp^l w» & «&# mí h» t pt u Í pftph» «n Tt-» fumttvt c w»»?»? «f» Ptfttltfl «tuu» ESC wuãsk - PBlWtglBí w mm c uss lüm wnm W» ül «m»»»» BD «wpwfc» #:-4«jjwwngw (fdv -49»í«w!«m nwn!»»t{ ãt mm nõ w ctt» pjf «?4«m» q p» tf p»» mpmm «»»»?»w» HíbSm Kl 4<mtm x mhl?«pwct4 KBjnl ww? U HWflf«tf»< ttt»f «U lw PQ l»»«ffh N»«} SScS t jt-sí»»í«wãumm pflm «<? m n, cumtu S dí t^- «««ts; flww q»»»t «líwtm ;»l<» m tc $ jufch «tn- úm&- #»>íí^«dntw!wtt tt»«4í t»« f««s mí jt t btã «ífíü»» frs»» chp V<ê julg ml su póxm? t- \ t% ml 4»» w t j gm ütí 4f:5» ) fuft^ 9 -» < («t t nwü! <#«#«n»» l«4»(kj» 4»«w»4 w«: SE»-?, f5-! ffjj n«# uu uu t»!?: n < > - k 5 «<- í fjtj ttw» HUlWflW UJN «T, f«í4«l»4s»s llhí j U TEVE S BENS CNFSCDS l ndnzçõs d gu fmw Hw Slf Ct ««f«gf, n Juffw ju,»:» ttwfff ctku p<«t f»!#»»w-»» Ü Jt ft üj«tf> «m s -$:4»t««t <? «nc ««> mm l m H»m h«m» p<l( nt?h tuc» t u Jw#í>» «««SS» u ^««:L:v V#l» f»««8 ^ mw! mbw ímwwwb m- 0 Rclcsl qu u nâ cmp D PT6U ívk 4«mm»»«h«4 u - -» SlâmSnô uwssjnuwftlpjsc» S»«4»4 n-s ««?«««p»ím j m SS ft 4< mu»t»«n» nf J-í- t :»:«,» tr ^ ^3 S Sttu f»hf»«? BBtn t pdl «m» m -» t :<> ptm, u^ P!, «;:- f f :;, l :- ílll-- P«, ;,j f <;!,, -t- R ml l m»«w»» Bmu st«->«->:» t w>» ^ m m mmm p tm pn nulwnm»m^ lft-íf!» n «t«?#$»»» ftw» lm > nt dll íw + t j,»ft»st ní] d w «thl cn cw - f S f -» «-:: N ««pfü»«^«w»»c » l#í»««m» «: ::--«4 -;>- -n > «UVtl4t4t 4 pnn tm -fm,c\-%:f»: - <-u» lf««ktí» < m ^;K»V»«?»í-» l? W «í4 t«swf»» m -,--!- «í!f«í sh^físíf tm ;«w \ m í> f pr» íf»ub«s«tnín f SWVfS V«í;»m»w JTWSg mmíím»m ^Tn^-S ^^í^^^w» «cwnu 4WWn- «w,, ««««, «-, ««t f^ft» Bn»lS> hfgjwgsbjg«t^p!lkljg^j3l»t l^k «cu^ T» Clm l «S, «tf»»«w«4» ptu ll»«m R»«Wt «l uw mp u ~w fít- p -t«!52í? V«KsS?»^S^m utm! ^utu ~T»m» m t^»t# m wum mt p»»,»«, =-»v»- - t» dáí» tu w» pu jt^ttn ;m## Ptí, #,t gnsãpl 4t utuv, t u»»»^^e!,n#,,-t,,» m»nh u w» «j»«;?;»&tmmm>»»,v:-v -, S^t^fflTí^wSlí md?c dvá nt»^t>4-::» =m pm»? S ttn» qt»n««í» -f th» «m«wh» -n t! mrclb 6 lll Ü JRCll USTRCGU DE THYDC ljl»! W» t j <» tuumtn m»sm»«ík í->> m> nm cmp 4m!-- cm fm f ls? Smlw» «m ttts;snt <w» mj» pm m»ç»«tí 4 tn; -:m«4) fnsduí m numt «> mmtttv «# -?--,--,-t-««t c»»)-»:, 3 «««t t < -?- -;» <- «í» $-=> Unn» qu «t»» «l«>ít «4«dt!»»:-«- t-»«< - t «-» n -nh», n tpt» utu»» - Fl mtnt csm - wut-fl, qtt»»4<» «tú jhff- ;? - ««u um BâpãBjp^nm B««J cmspnd t &u»» «»m =»- nugud nv hnl c um plv-gund nsc pgcut lcldd flumnnt : -, ü\: - csn tm 4 tu, pvm tm tmltwfmfw, pnt «n» èu utumv» WW líltt; t tltè ptítím t tmnu 4 m -V-»» -- «uj«n NU 4m ÜUm> ll êmt»t,v«---, -Í^Íh ^«S l?t««lnu» gfhj H 4» # «S^ ^ 5 6m«# nu -» n lnd u k» su «w>«4 SmtSt 9»»4»0J fc %W4< «JS mfc CHmUtfl ctw t»n U, -- sv,;«; ft ««lpll»fl í» m» =t> w-;<»t» m«u m ««nvwv#m p#» ttã m!» l P» tu»» Bm tícm, m»\ n ut Cm wut, un» > lum mputn» Gm nmmbf «nn -tn» >>-> -> pu í> ;-< Uf S RTS VLT? - -pl ímkjmw!!!^!j,íj»-«^ m n c c- >; LT^V-mmf mtju 4 4; mu»,_,,,,,, «,- -» :;!«nsfs:;!-:- B#»22 2SLlt-, ->»-t, mtmtm tcnín 4w K» mtí» m»t m CSfmd»_,HwlV,n,?,Pt Nns nfp p flííp n svn píp^s < ^< ^^^ «-= >««t-« luu U UU C C UfllU U lu Lb lfl «««^vlw»»«n WfK^ s ppt» lut» ná um? S líüh» Hn»»!ff# «u w t»» l,?^?!>lsc àltfpk [%^tj^^wclsjmt\êbíím m unu; tn4 P VTR ÜG -, «um m»4 ««l \tmttt S «wu /í mwmsvtnu?; 9m- dkw? m,x «^ = 4fjv«mwul mwctt mf m tm ftttlfl^ffl» í,-- -,«,,-, 5SS,2LS«JPjJmúmmí L, ~m psm» «nun tmnm» jft9 82?L«LSJnJÍSl^n, mn :m mtm d x 3m ct p- «>,, - «,-, -,,~-»,«k -,, ^umn, SNÍm^/nV f uss^, f»/^ <00,,t!B^m,;?Í,«SUBSL^ : ffííu «f»??» m mvu üsmnmfs-»»^!l -- J v stj (- sn nm um ntv-u pt= f^l «n # 03 «,,-,) }»,,,-k- m n -> «,4«un nuímt «jff fn bt m «t»uu» mu uü ud» k«v lukf t^b ctnl nsítí «pt n nut, pbn «ím 4«u» «mc-» líf -mmm t^bnv u»mt «l«í n n» s nlu dmtm m- hí,» <jut~t j «4 «tm» fl cn m, gukut wím l:?í í,>v m,?-, f num dc um! k ntmm Um m > u ns d unl>> Btptf, «ju» ««l d f d ut- lnnsç d: (n»!íw pl pnnc^pl p ntn lnd bt um nn»! tn«««tn> W hnt dt c» ls», nut t E tunu^: n tutu nmjutm «utm :» p n-t» j bd! B pumu- d mm:,{4 nt Htvnumn mb u n s- CtU ml» d? dtmbj s-- dt«u-!n ptfümn 2 í c ; cndun mu bu- lulntn tm tn (l m lh- dt Nt Yk p s, Tcu- - -t?- m» lhk Um p»- Cn du dpu dt unu n- d n tn tmt mnh cct-{» -btll mtn dvd Su \ pfund vul jm tmpl qu nfnm» tu ml» um vn t tnu tmtnd u tud jv m dmdt: Sb pudc f»: cxcl pn d cmnd fn-, p nv mdtmnt \-l-»»ubntu p Pt>n- mnstu-m cl, u tnqül- mdt, um tttl l», dgn d?mnt Rcd-m bm qu pud; l cnltf Snm ml» uuv «u!d» bfds d «u,, nm» 0J qund m clh psj > lps ttuv l: u cmt p dtcn l d mm Su cnd > n>\t t g s lht uv dutlntmn- nd v d xtdná Tld S -»! bd um cnstm 3 30 pnt»,» dft qu; n-ld um mnu> qund tu cut < nu n póxm pm t : <>:>!> - El cpu d JS u n ttnnt ; tnh m mbt qu clctl ttmnc tmpt tlgnlllc n t cmpndd <-,f««ttndd > ;,f qu p ptquü t um lldn t- f ú ul» u um quk t - qu nnhum fffl??nní d nfn pd nfdn pqu mud!> dm>dn ttvt psqu t mmnnt n m -«uf píõs» b 3 -»-- ---í-fl,!-> ;-t» :;-«tmbm p : n nm mn:, ns-ndd tnsl «g f nu pnm d mn, d ctty lnt m mpf qul dm qu m--- u j- - -, m um cft- qu n -tttn mttn sublm --:» d pctu v» mk nlu> nu «-vhtnd s: p ldd m mt -,-:,, -, multdn, nd cs -m tmn tw mm, CJn-: t»t>?» m-yw-lfun J522SLJ2J2Ü; p?ül! u Jj ^ lut u- v,,«, lnhm mptnlud um dd td c»»; íhtj» vl», u n>» ub- cbult dc nd tnhm td pt,,, ;,»,,,_ -ummmnj Nnguém >t lndt t mtu tltfnt mm«m?wmmm^^ «: E P» c^t,í>- f tbld d ulhnnh pdu: u um mnut <fnln vdu;! lenc un mnut, mcu l VRtlll P- : nd xum» cldd nuuddv dc nu 4» tm -»- > t«cltc» ttm -» - m - <»> - ltt -»!» > < - «nl pt <^-;, um thtt < l!(: : -c::»»!,:- J - ttt í,f ft»« «f»- u-í»! - - <, mu d-- 4«-- -tçhtw mtd» «n, t puptm m KRTn «D wnw» «ftm4 lm «n»»<l4 pl u<m»v(u d> ;-» í l»m< tünc -+-,, cftmt l» ---: -!!»» v ;!;»»» ct ftt< chtcd, t(f^ -,-:>; íí<!n»ntf w tâ «mbl m u» dtg p ntut«j K «t m», m p!««ms, u n m l,,,«,, th PJ, qu d»»tt»» l-und m tfmpnhd 4t um gndt»ml ««n bt» ud t» dt b u# u xvt p» ugu t í«un<«t «tüpu dt tm nt Nftpnl - -> - qul»»? tmut (nt um tf-- - ;-,:< ntv um mltt pwt ttl cnt um t W»n»«d htttnt t fm müntd d «: m p-? «-, «td V í-fm -Pn d twdt H»; vld n 4 8Üt Ps» t um Dsd LCC vrtb- R uvlctd^ «mtnth d-» p mu d n - m qut h» f ftcd pl qu pultct d ndd» n httl Kk-4 f» cütnd t4 S» tnw u», suf» cut, nuncu ttftdnht, «d?nu m bttt dt um ttlh -u ««-»n 40» d ntub: ctt d EmU --,- dvt dqul ídd» mp»m> d, --, 0 m d Jntt nt c»m ml tu-» mpl tm» b» mu- mpt m»6, nt n», lnw» B p mnunc d n-ltud t ut» mlh»mtn,» Btmnt tmp-ndmt t t lãncll qu nmu txlut t!tm»m nt» Ru» ctunç fm ;--,»: nct u» «?n T,,,,,,,,jUf ní B ll lâ n»«c»tí>l,,,,nt4 pl C«m»! Ptõ--»nb»c lt tftmmtn um f ::- «mj d um ttl^cl «g:mt Uv>fmn> d> St»;»- - um mnnn ntd u:um» tntd d mnut»»wulf dt P»»» Td tmb»m um d», mnt «Dtd, n?, -; -> nsttb t tmftnt, um - mt tnttnttj n :< tmnv:! pqu psnt um qut d tu xbl cm tlncdlãnss^l pqu ptnt um qut w xn- c, ut -y d tmst un» t jttuw nc- P ^ h9m,m nwnw t um ct- ml mtglm n jjmm tu n,0 p,,^, um f n, nngm pn d lu n» mmnt DERN trl-nd PLV p 4 um v qu dz: Sb ]bm Eu nt pd bdc nu- ->! d mnd l p dm fntím^lc! lnl tv Num t;cà ntul»cn- bwlut t d qu ctv n c-mc p:mm n cm t ct, ptnt, nn -»\:«>cuntl: Qum flu? E»-! mtv p fw p nv, lmnt up Nnguém Vlt cm N pvnvv v dl d dm á cmndm! tub lg lunf, lá, n- Ps cndn»?n UNTSL CLCHÕES REXK-SE DCL u n Fábc n mm d GRNDE FBRCÇà d Clh6 Tvss p l CLCHÕES d Cln tn ldà: TRtXSSERUS d ms cl Tb Ftx d l-lã DS d v mdl Fátl: Ru Snfn n «40 Tl: 49-4S4D mmm m ^^B J ^^mm\\\\ \\\\\m t)se CREE DENTL G ESSY m m dm 8 n #tlv»- n á lu; d d nvgnd m, m clm, nâ > d qu md m lf» dqul tufà N chcgutl»lqu m dp E<l lv pnt p qu du vlv! : Tucu um h qu m, pcu um cul» dz p um mcd ls m;mn hmm? ntu tnqülmnt n cmt E dt vz»u vz n tnh nflx6» clms El f-! lu cm udz utdd, cm pum «U :tumd t bd- : cld nunc s mndd:! Pl utm v Dlk Sub cnt d cmnd fç p! nv! Eu vós ju qu tm! T- nh cnhcd nqul spct p<s um spct) mu vlh ml cpltf Jhn Btn cm qul u tnh ft dlvts v- -cn- lfts s nv- mnh ; vd d lb d m?:: Nf stv mn du-lt: n l! u mlh mctc mu mlh ínut h f,t? n;, num nufc qu -! ftpunh huvss; :d póxm í msm lcl m u Hy Bth ncntv, l cb d fl» p c dspcu E ts d:, u sub cnd pntí d tmm Tmd d um tm xt-tn ptl mdt um dm u lmlv pns d: Bvm - vls jgum f! Dps! Num mnut lu cstv ft bc pá, dps d slncd spumnt ntul Pcttn stl Lnc t >nd vfqu ptunddd Enqunt mdt ssm c stud culddsmcnt s ts bus-l Qund chcr fnlmnt, um sultd Ptsn ntv csb^fld n cs dc cmnd Cpltft, blbulu fcrntc, ms lguns mnuts c stms sb s -b-;c d pd ds Bhms! Estmc Eu cnstt qu, dvd tmpl cd n nt pssd, Hy Bth, ís dsvlá muts gus d t qu sgums n vésp E sín quc, bdcnd um mpuls ntul, cl d Jlhs fbs lh d cs dc cmnd blbucc d mãs psts s sgunts plvs: bgd cptã Btn ut bld TEP P- só:-, té 4 hs d h, n DUtnt cnl: lm- utvl cm chu v», ss> -» bm cm n buldd Tmptu m lgt l-c Vtn» S E mddu Tmptus mvm - mínm» d nm: Unvmdd nul 33^-; Snt Cu 2J-2: Bk d Tqu 33^-90: ; 22-94: Rngu : Jsm Bttnlc ^; Pà C çúc t Pç Qun: 2J-9X» f,l nh» Nápl» Bun l R dt Jn» Pqu nfntl Vt Bvs f utt mtlh;tmtnt nugud pl svtmd cd St Slv» btltzt mluu «nuvlh tfn 4 tm n-j»:-»- -n»»m tw- - «^ um tn m; d u,,v u»uc Pn f»»» td S fínmd»- «t ;-«:?! Slv mnlfcst«v!> d --» cbd» m mut!»tn»!»» «t p?l çtnddt d munlnnl c fltlddt d ttu lbsns pv - nd s hmm, n tnfmd» tm fntch» d um ;nd ç bnçsd pl tl ->: d qunz mmu:«u tnd hs cm um npcj d m h Um nd pu <>:--;:» m tt pklt s«pc- «\ t< mll lux d lt st n pqum» t» pqu JctTCltl> fíã GUCT ct mpcu n t «n, um ç mdd d v,w,, vu«, ntuz, sb Rnldd cdl xubânc VLT FLR DRETR D DE EDUCÇà (L l RZK SB pmvnd c tnsfc nd numss fcs pdnt d Rpublc -,- nu ds n pst d Cut pw nd nt d m»l v pltt d Slv nd mvmnt; cmcl; tmt^>00<0mê0 lm»m0m00 CB ff d umbu- tulnnnu nn um > - cn ubu!< 4 tênmn Rzávs s pçs tus d cfé \s luns ím submstíds xm clnc nml s gns d ncdnt cm s luns csds un n ubub:s u bu;; ü snntí u: d:;:- dc : j ftud stnç d smu- dgm dn, d mdd, qu -::? t«nn(> Fnncmnt d clht dst n mnst d Fznl cbu ntm m su gbnt Fncs: lt Cd Pd:nt d Scdd Rul Bsl, qu; t tu cm S Ex sb vás 5nt dt nt^; d lvuv wf Etcv ptnt» udênc stckl d un nu dsn»; Cmüà Lqudnl Dptmnt Nctm Cf<> mlnll-) Pznl cmumcu -» lt nds >? ll \ nd pp guums d mbqus p scmnt d sf d l349-t) D-t mh qu, b ssunt, psldn d C mssã lcujnc du NC dn-l t m bv uím «cuíss ntc/s^sds spt fínnclmnt d! sn um ds pnts, bjdv pl» lt Cud dülu mnst d Fznd qut clh;- l d c-nt n s ünncud pl Bnc d Bsl dms <tbl:lmnts bncás, pl Um usul, ll cm s» pj-du ltlvmnt fnncmnt sfs nts Ttnd ds ctçôs d c, ntnd mnst d Fznd qu: s pçs utls?4 stld sjvs c dvã s mnlds Gvn, cnfm dclç,-) nt, s smp \«llt qund f ncssá, Uv ms p mpd lvç u bx ds ctçõs pvcd p mvmnts spultlvcs Tv l; pcujtn t d d (mn n-, dt d n:ttut d Eductcáclm lctncnd p um n lun: dqul :ubl:lmn qu s cntm m std d gvd ppóst flnd ntm n:» pum- dclu pfss Rgs Bttncut, dt d nsttut qu mdd vs pbmnt cutl póp sud d n- mllst-gstnt nulmnt véml s ptnd css dss ntuz, xgnd d dçã d nsttut ds ptts mdds, ts cm tn-ptc c:pccll p ptc - qu- Chtvm híus J Pnh,- Cmp U nt V«l: t\»» d cpt l tn:nt > tnuí Nvtn Bs Tx: nd Ptt p---; psl d mj, pt fjnucu- Fmnn «uívn t Dudt Btut d» Cst, J «jusut ndnd sj wpc:tnjljj ^ ^ ; ud cn l:xn Cl-cdtómqut n c p d: uts cudds qu l»m :b: cm qu b: jl lu-?5fs ííí u-^\ fsl ívsl:ít-,» flí - dl^ - wbmétldu» 0Uu^d,,J2 f (ln h mld nvd pdç uí stnhv-lun% á xm» Exnnd, d» funç u d sct d Educã d pc- n-lójc pu cn-tlç d g- fs«:c n - Ctcunslcà d Rft f nts, sncnd p:l td: cutmnt, mj Slv Chv: Cnlh Técnc dmnsttv tí Explccu-lhss c/t pl^ chd Lb» R:;l Bltts-cut qut tl nft» Nmfn \nm póp Scu m lcn d Cunh Cvlm- Tnc»uç n ->» v U ;y,» <u :í:í n stn vjm 0 3«707J tflh 3-94 >-> 0 4S7 --- fllll :t z>n SJt j:«0ju nsttut d Educçâ qu cp cu unnmmnt- DUS ENTRE TR S l T»»» p cmp» m Z «S» m^ls^n-ífm l V» fv>» Cmlsíl dc R- P«0 «snlln p smps -xms mí-lc cmum, f,, t E,j, Pw uu»u» sá, qu pdcmnt s íffjs j ft-lll n> t,,3?s Fnc b:ldí««tds s ln ss d nst- Unl? snd cm cnqucncl!^ ^ c\ cnv:n mflí d Qud dná!f,k tu» PGENTS N TESUR T:su Xccnl pfá, bl lhs tblds p 2 > jl qu s s sjulnu: ntp d Ext:? p - z?-5ôld: -! \ - Z- Dvf«ps d^ u: : : : - C; C - D: D - E; E: E - H J n--:mn dc Cvl» p Qud Suplmnt Gl Nmnd, p ncc^ldd d =vlç s tn:nts-cnls J Cls Rb, p cv n F- h-tc d ndl: Pul d lm- Cum» TlsT Cn» dnmqu Flnlm ^S» 3X73 u» síí s W 4»J lnfl c qu m-vlís ds du<s flh ncl fm ctsííds Nvmnt n sédc d nsttut, fl ns: ptgm nfmd pl pfss Rgs Bttncut dc 2uc mdd tng pcm tu,, u,v dt; s t ml luns d stblc- ísí b; Th qu Uu mnt Há l dz u tz «tu-;tu scândl cm pu d cnts -^dd- m smnt du-, J:n;l fcnnu c»:-» ílzu cm >t»d dc Rvld - d n»:lu: Rpnunn n^s p;xun PnnSfnNT,», ^ --, b >,-!«Dl dss-ss cm gud, pfss,p u -Spüg^ dá!ü^ísjí^^^^««ks?«?::::::::::::::::: SS P» uugu çft lcnclní p um u lu- >«> ^^J^t^^lu ns qu s ncntm m std d yl n Sct Gl c Qutl; - vh/» ->» «c l Gn: d 0 R s mjs nttm Bnc Bu wup» Vtótlc dá RpúVíc, «:l lfd lms d Slv, p sv ^ n 24«CR: Bndt Hmltn c Plnchftn d Cvlh, p sv dss-ns cm sgu pcs-,p::mt pugm C DÁR t, t-,h»t- : 7 ã Rgs Bttncut qu cm supc-,d :T- qu ndlu l-ntt LStf St «Smn- ««^««^í? S!í«l«!?«!>»«J! ^: W»SH2CpS^ JF«^,U!s?:: stu gbnt nvdd p um c nl d Exct, qu 3 fz cmpnh d dí tnnts, dvgd um pót c um ftógf d um T» p pss s bncs vsptn cc Ttv-cc ddu> q tu,-m s pnuncnl Vllls p?l dc dus luns \n p :-l tí um s:!nd d nsttut, c sus gns = ;d- nsttut, n n «sfí DL8 B»», n pt- CU DE CLÔN PRSN Um Pfum dn, num pdut tdcnl cs RswcüüWTm Est cídl dstln-t t llnl p sulh d ss Cmpnt c 948 nd «pnchd p qulquc pss U» tts dvã clds ns un» qu s n cntm ns ld» ds club» nsct» nc Cncus, n dc d URt D NTt n Rd Tu v Vnzul 43 n hlll d Supbt, llí s Empnd» n Cmc, n lücl u éxc, 74-B Vt n s psdm»: vjá m vã d FB sldntí c Spubllc l- dn t d R d Jn, n d lá tí m vndu, p su vst fcl ; Eítds Unds ml Zm vgm d ;hcu Nçí Bsl s ft m vlí d Fç é Bsllv dvnd psdnt Dut» pmnc tês ds m Wshngtn, ut m Nv Yk ds n vst às bs d Vl d Tcmsss Lm t CGRR TERNDS S FÉRS FRENSES Vltm funcn pln ndmnt s tbuns sup s d justç Slntd ncssdd d umnt d dsmbgds mnsts (Nm d club) ssntu ct yínís VS; Esl cupn cncus vlá tí j ncmnt Já stá funcnnd, cm n»- tuns guldd, td míuln Judc d Dstt Flnl, pclmnt plzc, dunt ds mss, cm vtud ds fés cltvs Cncluíd pd l pus, gssm, pém, s mnsts dsmbgds dlsp-,ts, qu pc, m nfnt um xpdlnt vlumslsslm, ps, dunt s fés, fm ptclds, ns tlbuns núms cuss GRNDE TVDDE Vfc-s nttnt qu, n Tbunl Justç, há gnd b vntd, p pt ds d-smbgds, m lçã sf?mnt s put», pl, nts m»- m d tnsc ultm d ln«fés, já lgum» câms s nnlm, m vfcms, p lnlcls sus ntívkl-c?- TBE N SUPRE TRBUNL E vdnt, pém, u ds pst d tud s tbuns cntnuê cnpstlnds, ps é dsnlmd vlum ds svçs qu lhs é cmtd ssm, stá tmnd cus dé d s umntd num d mlnths d dsmbgds, cm cntmnt jm ntvst cncdd n um vcsstln 8»«ln>lu cnslh cln n P?<H Pnl/n nf-ldt d dm ds tds dn Bsl E-pp-; ptnt nu m f- ntsm s póps tbuns m címs» slctã, pls ml? sul«s, umnt d num fl == nbs, sm n qu cm stá 50:ítv?d nsn s nsslvl n ss d )-3m3 d cngstn-!,:::,, f: ):t!í :?) H l ^Ê ÈK ít-jí ^H ^^KlsÃl^ ff^-b,hm^\ ^Í$tf2&-Wt$& &^^Wy3mv ^^^^S^^mVtwÊ^y^hmSPW5TK^J^B^^0Bfc^^K»5Bw ^fl ^Jl-^^c^^^PHltB F»m ptutnt nccl lzd»»» p«ps«m»vldnl««ul»»m tm flmíj» l»lt d cu»»»»nd d»- TU-ü m-nutn df, funcnu cm n CPR d Sâ Pul: lzl d;» tsbílh» Níl p sv n S:vl - tm m» nt»j tl Bélc d 2 R l ntnln Rcndcchl lvs, n v n QG d J, Dl, d? lnl: mmln ü fuã tutc d» Bl» Pmt c Cmps, p sv n c»d«v» m«u pc»» Dpst Cnt d tl Bll- GBNüns c; Tllc d F p scv n Svç d bs d 9 R Tnsfnd, :- ntss p-ü - «cs, p; mj Vlt tts ;n? «ts Qu?d Supn!nt Phtv, p 5,, l0# 6?,s Qud dná, tnd cl^- FÍnh - «Vs fícn n 2 BU, Rdvá u» «cs Tnsfnd, p nc::l! :»qu«svç, s mjc- Jsí Vnl ntg Bz d lbuququ, Qud Supcnpt Plvtvn pw Qut dná, ssnl clssfcd n 2 Btl En?: Fncsc dl- Rt?-, d Qud Suplmnt Gl (Dt d Ensn) p Qud dná, snd clssfcd n 0 Rsmnt tí Cvl Tnífclnd p sv d Exct, s tnnts-cncls nyt glhãs Cst Clnd dc Cmps Vlds ndsnd, v! : nn svç tv Exct = cptác! lnl Gntl Nuns ntnl, Sv tns ntndnt ltn Rn- Cblt: fds - quls vlj sn> «llmntlcln» ;unt mvmnt: Ent S«ldss - JJl u v» 4 V 4S l _ «n : 2»,-, 5 tít:- n: n tnnt í Q Já Pd tns Lm CGRR RU D CSTEL Sugstv Jsé lmd, fxnd um tch u d Cstl, m Lmcj, Pluxl lnnd nlnt lz, n mmnt, ntssnt mst» sus íllms tblhs, n bl Tl Htl, «snctnd çánténtss m nsss ms tlnlcs ccls, qu nã gtm pluss u fcí pvlg xpncft l Jsé nl lmd, n- Cus l ncçã übslctc NT D,? UtP HK Nn HSPTL PR TRE Tvá nlch hnj s 730 hs, s uls d Cus d Extnsã Unvsltl sb ttul ncm-t nn?nflt->t d Hn>)!(> p,-0 t á v Vsn?uc) 59 Cm ns ns Bntls Cus sá mnstd pl dcnt-: Gulhm Sn, dlt-llnln à Pó t nmpnd um «ls d 25 nltns scb Ppdêutc Pntl^R bntns, nu sft mnstds s tçs qunts-fs, ás 7,:0 hs ul nuul «á mnstd pl Pnf,l,;x l f;l, ct? tc d Clnc bsttlc Escnls l ün^ Cusfl, nu sá, sb Evluçã hlst-«)-l /»-!v CFÉ- mc»dn dspnívl tíss psdut funcnu m pslçl clms ssm nscs cnhcd» cm t» nund blx» d CS tn Cmlssl d Pç dltuu»» n tp ^, p 0 qul», t bs d C B00 Ent: nd: slds, nd: -ld»» msd: 527 «schs: c?-«n lcl; 030: dspcluds ps mbuqus: 7033; xstênc: 893 «CTÇÕES» tc ; í4 «:,; >% Tp 4 Tn S THn f TP, Tp» PUT, f ftn fàâ Etn H n»» Cu, ís bmun c\< «s fn cm 930; Etd ftl cmum CS 3^0 ÇÚCR mc--cu-ln tcjs pdut funcl ::-t - cndlçõc fm», cm nts») - í«pcj lfhds Entm 250 scs d C»mpl slm >-n ts ftc í;d cpjtlt CTCÔS _ Pn «0 qull - B»ncn clstpl, CS 6370: csul n-tln, CS 30,00: mrvlnh, C) 40,00 mscv CS 3000 LGDà mnd dspnívl dtu pdut gulu m psçã fm, cm fll» mvmnt d cnts?tm «tcá ns pçs N huv tms: lm V,< U fcm m xstênc 705 dlt; CTÇÕES Pm H qlllw - Whl» nns - Sld Un ; CS HHH» C» 9(,00:» llpn C» 83 tw» U lüllfl St pn 4 CS JH0H «C» fllm» (c nj ; nmnl, tp- s, CS Slfl CS SR hh tl» t««tlpn!l CS H2 Kl C» tp 5 nmnl: Pulst Un 3 nl- U tlp S (-,«s:<nn,,-f > w ;,U,,;!,- ü-üs- </,, SHl-À ;>,-- y/,j S&knJú y,,,,,, -; :,\ h fcdlt»>»t,»,,,,4f,vj,tó>ííéístó4tóssá! #^áâtk5^- t k,,tó!fc,-,í»^uít5, Àtdx:ít: <v -,

3 l :^^^- ^^^^^^^^»Í-_^^ é Tpdmnt qumst -- j; ju _ í-lk^u-js -» bj ; B BB, - ^ÊÊms^ÊÊmmV^Km^Êmwm^^^wmmmmmm^ m ^^ g ltl4t l Vl v: tnm sstmt í U S TS K» Sntd d bstuçã n Gl d u TB «:--«- H JtB y,-,,-: Ct (»>#! C - ÇmSf» «-» l w m tl» un cnu bm, nwílj f -, :«muc 4» :- ERnwH _«mw»»» «u- l d!-l UlW üí fthw,«<> u»<--,» < c-< «- jí» flf Uf»j» tóll ütu =»»--» llt» > <»»-» = - ;---3 m w», fn;f«í»lj»«! ;»» «s^ml vv Uwm- hmâs l> ««íl-ít-,«:«(»; ^ju» -!«::cj»,í^ :»««/t-» -- HU-Sl <» «,, -c,:^ R: t;:» u f «uí #«-<n» t»:- «t^t m» nnn cc, w n stnwí w «> í->5--» ^»-í»m«m» «í» tf»;» s 4,»»í«í»: Câm Fm!» m phw LsU-Wtl 0 HN Cé»»»» un «mu m\ ft»í»n t uçsr v BfS-U»t»»» < --,::»; mu» 64 câm J4 -«} c cbcu jb n -: -tjâ»?» ::::» «í:»í!<j < _ Ut» «- -» V» {-:;-! tt» «««- cím: ní 0fln!-- - -,-»st l«40» S BWmfcf»» t«(«>:» f-»&: «ü-- <J 6f fs CS :<-» l» f _u+_ Bltt P»>! » l» t J0Q m u :-í«:-í» -»:»»-, ««; (t» fcj kh<» m, frül «R SC- 0 CNDDT ÚNC» ut dntm l» t4 tus lmuu v?_«m í ->--:---- uwn»s-í»á»»?>í5«-t, ln»é«?u «B (Su f>u!<pr Cw^u n» -p^wtu fll 0 &J w;- 4»!l«Pf <» ÜDÍ 3 fl PR, fj-,;» Ríwtó -b n cb d díf nwt» p c;«í«â cwm - («t t- ;;«fí> ítf fã, s»«â»s «4wú bb-rtb mtsf lct tí cgr ííf»<wt c-«j», DSLUDD 0 SR NRU RS Câ -:m>» -; -!,: - - ds PTB «-íttl mm P- í» :- u E»ud» ^p^ d tv»nf pínunnf» íh» ws R^», wb-n;- ntltn : -- - hm n,tnntl huí t :fm R4íms tl tud4 tm «nf u :»: u s» >Tcb np-t - ít««u d tu? mítu ««««u l»ff»-9f pulj u> més» puu R;j mítt»» w «C»!»l Pdc«l t t ínu4 Bü un m vjn -»->íj dtvt (fvn t tnt Ul fíwul ^n ; PLUSS D SND PCT D TLÂNTC P^^E f! ^ vs_j L^ fl ^««l_^fl «?! B F l vr R^ H l _- ^-ll _ - WmWm kl _^ ft 0 -_- P l ^^_B ^fl P-^- ^mmmt^j^ê w mm v 7 K \w J H-Âf-»-!R- l _lyp^ Ty^fl - WTt ^m\ H fl _ :v\ -w ^ P P B wl R l _ D t > K RS B _R _k ^ jf J ^ ^ ^ F / ^ B / wm^» _T í _JP5m -L - ;3S- ^^F7 R \mwfmmw Ámmm: gm 04» t-unulu- Wnstn Chuchll tn wm:n&- m fâ#s w R-, mlí «n» m»! p- «lü-snít»^ d» yh-4«n cnt d th ds nvs nglss «Üt», 0 Cl-»» DfgÉ-089 t-4«,,p ultd tm d 4?> pt dvtêncs f bítncf fò tjwmm Hhl um «dunt b4t«ccs Vs tfkdp «««d BÉW f ftmttjjfjy ÍÍBHH?U,;\ t><-u» d jhíu mnh (fpc -vtm K-»; < » -- \! Ht» «<- s:-:c ; ««ní Pwpnwmm m ln» d íp«fjf tm :<«!-;,: t-:»?^ ÍHí:!, f--» : l»:l)>ls <»:«: ««- -!»-:! > W Ü pspctv d um ut ««CTRC W»fl» R Pí :l«: -- c g t m nmb l» RâJííw t J) tqd «<> ««««H%»H» U «!» \m k f-í:! -, -»n «n -»» DVER50S npt mtt «cwfgr j ff- gnéê] u-bdtkl- n- DEL^, > pc t m:»» tnw ü»-»í4»l4íl«4tê»t- -»4?»ll,44n: Hltt f%%m íímpw d» tn l_ lá -!;«, «m dkg»»«,«ní;; hn l»t-- n«v» Bn- w 9 «lj>: utw»4 <-«-!; tf<«n»? lmtm «4tf;í<> J--c:» m - -! lumt l-ns fv-f_0_ut R C»f d» j snn n:n f dvtt ««; wl smtfn bpd p t t»«ící» &»< v, c- Hl lítwfs ;nn»! Cnlúll » t d t»»!«!s d n>k:!- n»«, tm «(»v> > « lss n»»bum»«ím! >,,«<<» «w»»~ tl» d_»l-_td lm d4»t» pff»^» lsj»wh»n d U ltss P»9 «BB» \ntn t-xl «(»-» - dí»?» tt»»n» d»» lmn,»<» «ml n»-««:»»,n«\fd m»»»««!» «d» dn lfândg l dmmw tl»» m» m»» mvl»«nfth» % lí,- tt jn ln--n»»4» d-ll»»» SmT% ^í-ttd sds, m-t» C u s: íwj» HE Ufu,-»u mt n» tw-í- d d»!; l< c>-u-»t5f U» -- -fu» -» nn»l»«d l lnc C«7-0 T2l mtt Ct «0» JW u m -: t nd -»»! p mv»»»lmn j d n n»»d lut, Jw- «m «? «;---< d» t,,«- >::»s f> ( «;- «v< BUlJtU m»í :;f-s» «sllf p--» d m<!» n «»>» tl» «> ( (í > mm>u>» c<í« <<- J» « N^l ««lu «!:j n»m h»h««<» n d > -» «tllft p5»d» <» m l»lsn --«- cs pu-ví «RHf dwnl» «tutts t^b,t» «ww «ll«d nm- lm,» fld 4 - lfl _- t»«< u «««-» » «ft -num 4>»«V,,» = d lll»»»!«=: >» m?m?íkn?;?»? píím vm s ln» L fítní-mí Cts ns fím» bnbm-bm V5 - H» ln-t» l íttü-u d! ln <»(»-»> ds» U4> S HU dm B s =Bt?«tVfU nurgbt R? Cl d s»»» ^»»»««; p U:---<\«), n P»c u tv u»!«ímí mj«? ;,!? t Ut «ww?l jí «m»-,- ust dn (ttsnn stt «í -«8»»»«??jv í «sttn dtlt p»» w --(» m «wt_d d?!_«n»» í»!h » d, «? j f» s tfhíff dtldn mpí:? ínll fí»«mb»m ««fm ln4» mm s,«?»«f twí tt d» fí=;> «;,-n- nt» l -s t9 t4»# ml » tm m-m» x- <f<?«í2 «? t-vt «:» P?» su = -» nu í tm d«?»,» --- m tt -- -»- :>;- 3> :«:»!-«t- CU» < s bll l»hs tp v ds m»tn lm n> - - d wfí P jd m ««d <»< tt p»s? f!;m» pj n,!-;:: u» hm?! mbx d :>:(< :- > d tnlé» Tv-t um nv mv :;> ps n:m«d m qu tcv wm técnc» n csu:- N t» s! < «> «-«- t»!»«t-t tu dus lum dnl q^ n»td ssp««nt-n- ln» t-ln»>«u>4? ps- tlu í -: \- 4,t :»- t» V-í p«- ~ v» l n tm m-s- ^-;» \ j»»» p»-»»» «nfmm! m nc :_ n!> «!» d lín-tff: t >»:t t>-»<:» 4 f f dnv d nth ím»; - fl» «dt d mttt d«l»»- ntr m NTK R S<«ttH9-3 \\h uluttlt- pbl (lult llmnll ÍFluul p lt uu d Pct d llnlc»!«f mu d <- ptmu:- ««m n tud p sínd uí C»», qu ut nxt íu U-lc «u»t» ntus:»-»» pu :<>:- -;jj u d»!«um ds úrbws tgcls d lhd ctd d sns qn wg»u-h <»»»- l «!í,» sfd» t-tt^íu n umí d s-suí» mt»mmf» d pu d H- - - mt»»í«f DK-ãnl Pc Vs j--c Gulf W»t Flmng V wm dvd, um ds d ütt! u jk um sk (;:!- ut nml -ptíüssu stum»; s sés csfs l«uj d -w Cmpl «tlv l-» «l- bm m»» «m- d <-Jn Cw»»Wí» <v»t»x» ní^<nl fct»«s h ^» u»},< # «»»«t «l» d «m un Jt» d t> ^»-»»»-»_JlW» -» s,»-íítt-»» x-8-tt d«tu<:t» síuí f jtí» - dt»«d -» l«l»«^»> h j»»-f»»s q pm-n nnh» <»jím»«í «««_» - pttk w>fulçd u> âmbt» sjwn- lmw _-«j» m t-hll -;»» l fl bnf»! fl >»»», «b «-» -l«t» 4»»» H C _,< tf «u pstg _w»u»«s»-- Uuv4:-m nl SS CPENT DE 948 j-«m»»» l -» d m ms n nqh ««- - «tstj Kj ;-»«4t3 Xf j Cí - - c-u0 d ut > pnc;í:» dcmsc-!<» dt -:u Puc - ngn-mfnt, d,!9 -jpíc^ t» p!-w d t-f»lhu l u d «t d hwhm»??» pdd k m»»» ««4» »»l- sv» n» tgn «é t yj-í^ tst d^pwl f «^--sfv ^ít-»!»«!<» CJt-ff m fítl»» -d»,!» lt; «v, n-»,!- j dkn lm- - Ru» w^vj f! «ff8» # «-,«J,w»t» w::> ds Cucp cl-d pl Pln «hu u» jnvlv q d Tlntln ncnl ntl jü -??--» t::u n blh n»snt:t d> p^t qj nl dm lüpsw ím d m»»c án% lumd» dnc<t4:u» pí-wl Rgm % tcds d Flmng d QlNP tltctt t p«ltd> t»>» -» n- TED l À»» ^bí ncd9# Pn d tlântc cntuu ;n_ nt-cl-d- -f^u- m m» lc -u Pt, mncn» d Rs «í Jnl, lns cxn ll (C NTRS4-E qu um pí l»»#»»- d ;--:< n mmnt d tub-lcl d nsdd c sgunç «jkh» tut» f 04 K: ds tvlucà dnul -n dl>:u dls» Vsc m fv d sus psntnts ««{<?»»» W tv m t»- w H pntt /» HÍ<nt,- t- t l>«jt» m_ h»!!>» d v bm _nf-t:l» d lsfé d pt-mbm- d d- _sl»»s n» «T» l«lt, D «<»«S4», p/-ss» d ívísnsç çu «t, «nn» ( hllll «l l- q nt»-mtcn Wntn un du-td u» P#t tfct, u --:--> Ud _?< «b n d»<» u ltnld C- d p dá mt tsunc mtlh- d : «:» c mulh» «p ptt d» «9» FS dun - ;-«d bmbd d Ln- d»«bs du 7//í? d U:l Rscucns «nm n tm d um nv -«, gu S SSES VSTRà 5-FE_R FBRC DE BNGÚ lntttn»-»s_l» d m C ~V-20 fguu-c n tbun cnd ttjw p Ctt: - \»cntc- dv pl» lndn J mt _N Cf ClFN LU Jm qu tu cl d Pp P X p«td( m vdnc s cmt F n ctt-n Sl»» Cmmnt TRCD U Lfc\c; «m Bn»u ps««m u-slv ínlu çét qu «cm nd lud psl mun_ «tu p umt d jubj- -,v - ^S í nt:v» ts» d» vt Cllu C pdj < -;m pm: d cnu»n nv d blt é, nvnd n lu jjtl d S Sntuld jutícnd»m um tqumnt d \fxt,~,,,,~y_ fít; D n^ d cíw cncu- t-u, - nxut! t dmu nm-dâ--», >nttuuçò» qu nvu»j fnd pl d p; ntlí d:c» f,_b~_ç0?:v HJ? -:;-» d «mçm d un-,íl: qv -t! Fumng wm s«0u tn-cuç» «ut t nv «nd»/ HLSPLSSS 03!c,ú0 c:n l:,, m-vmnund p u m <-»t-í ::f hmntnd- ml mptnt cu lbnl ct m:- nl dmmd t um clu» tu,:»-,» lu N :l:-_c d cd pt» 3J w-» _ > t REPERCUSSà DS DECLRÇÕES D PRESDENTE qu lndn n_ cnlt! vs Púbc Dd puntc -&> u- D UDN,» & scldd? c cnlmus lvd cnct cm qu t c- mlhs d ltnts cmpcm u Sdu Cbl num: pv cd bmbsdl» pv sf d mlh su stuc t «; d DÁR D NTE 3- n-l t mj d : d Htt d-lçò, d Pd Klly, ntm p-blc-d» p» DÁR ^j nw cncun vnlcí un, mttnd p_n _ 03 p u fm d vfc - NSTTUT E BULTÓR DS FENfCLKC E líf DE D NTE, dm nt d m unptnl tt «v- d «>t-!m ub-ntf d Td» :-<:«- m dvã! -::> ^ pt p mtjl ntsl d u: utl- (,nxlx ft psnsxnt u du ~- - JNER»u t, nu mg», tctfs lslx- C4m d» Dputd» Entnd gt ssunt pntnd pn- p d 9 um gup! c-munlcté qut-f, pl nu qu cb _ d d um é qu cb d mnc d N? :n -,;- nv-ím lmul d d-t!fmf< snt udntst cm cntdtó, pcu»» B Pnt vcímnt, t; d dítquc l Lwbftg íjumú um gn- nhl m cdç dtt tn, cn!tüt4 f spy, -ptlu, ím HP dttí f nvvm m«pencln quc PRCND «3 :c»t; n^l jt-jt s Kll7 pgthtu uá c_tv cnt _lç Dfp d«cmc n- d; 0 bjl# fv^ d»ltt p pctd lmtncs d cmu m db, sb s cdd, lms l t :m òlt cm ct» ;- n««np,c;; m!!í_ c 30 m Zü h- du>!j í%ln, cm R ndf,fl Scnslh, Bt Pj::,, «mp dhnh fcttj- /np»c_uí! n nfm nu», St -^ubds cjltl -unclt cm - dcclíô» publcds, s Pd Klly :ntum qu m jà n_ cxtst» mu vtò» tw ^»»h> Qtun- íusglu -V-? tp cdll ns: B_C;RRS flsttes huv PRST TCS t: sy Pmt tnbm ttnnt dl «jjms f pstld- plítc» njuu d pusn p um jcu»- D du cí:t!» «! Bll; ~ ns 0 ny nn t»: Vtc» cmut»» <» n-: - um chqu n mfnsün-d ch í<s m n ft «l, cm xm d -:-:- s cm:v; t^ msm c» m_;s lngínqus, :;; -! -«-lmm ttv» c vt»c :!j nud- t- u ct md p- s pjd d ct : cn-ps ;n d ésün m NBLÇÕR8, PULVER m?, um» «cz nmt n lunçí tp cnstdsss qt g Plumnw s s pdlt, dn tt u d ntcu dn qud P p»s dt u fmts lógc -» fsb d vst» ntldí» dcm» pnds dmcátcs tm tcd qu uvm, ntulmnt s-ll fcu stpusd qu tlts j-j udcd d >unt cm Cnvnfc UDN n ct dbt n pl l plj cm um t< num ts d Cncu> us tn d nms cm pltv d >, m-jnuçu d m ct club? ] Cmpnt scum ttd p s Bt Pnt núu scncnçô ptdá», dlcnd qunv us v pt qu»u,um ctã numd qu j- sb cm ls m» Cudcv s C/ncô pu llun pícn-jntc ps mc tltu-! t ;: d vvs Dnü Pd Klly tucu qu cb _cl_ç cm jup- 0 us Cmpcnst,ít0 vcm dmnst qu 0J:; _ pqu pnsv u d tvc!_ cxpscnc dmcjç d s-, mú ntm c_u-mj cm nc»- í u> «n»tnl J0^^--! íum pls Csvnçó d tu ptd - Tblhtu Bsl ult!m c_)çí ví8, cu$ C; «tsnç d tds s c lt E cm spnt l p cs snu m spncu qu, ttc!jts d Vsc cntnd um ] d)- l n-?-! flv stm pcsmnt pqu tnh xpênc btqu qum; pc0 05 m!n, p cntlbumndv nu PTB n» tu» Ccnvnçô c dscu^ t Cctul (tm cm 0 U T,0 _ (,m dc quj BNGU VST V FBRC DE VBL J- x - -«:4kS VC0 d Jm vnh B b, dt d Fábc d Bngu, qund d um dmnstd d õm_kt^c-twt^-n ítt^dkttpí s Pul HS^í-^mL8S«0«5S cu TPh qu txu cnddtu únc dç ntl-dcmctlç ^SfvíJt,f!«?«,«?,\ f m pus d dlscu; Uj^c pccntntc f svd á dfs d d Vs d m qu c sín vnd dm dc Bs cnt s tqus d s Cst Nt duvd, um ds ms fcnt, d pç ctm d DÁR D NTE, cnvdu tts mlsscj dts ds nz clubs, p um vult nstlçõs d su fblc jut clz REPETÇà N R D DESFLE D BH ^^^ pd ds Nt ncmnhu, ntm s t Câm, cm V «pc>:u ds Rll Clncuá Ngls Flcã ltmlnd Rquü EXC SE lu S TUBRÕES D ERCD \,::>-(, d Cmp, c Jà Btlh, n tndlccft ssgutnt: S- psucuc d Câm («Dputd:: Um lvd, m Cnsdnd qus é luvávl nctv d Gvn ncntv culpps n np, zn s Bl :, tdlçòs ncnl» c dspt ntss ppul pl lts gls du ns pssd: Cntnu n f pág Lsb STÉR (4KT mvmve PPBRSRL 0 683l_728t_556Í!8 G BÜESLEUE k k k 6 8 LRRDFHR 6 3 V k 3 > QGHUDPU 852U3672U5386 RNSN0DECTS0 é EEPÇNPERL 5 H 8 2 l R \ 6 H 7 s 2 R TTQ ^í um c,< 9 )u,c cá _Tj /v^lj] um mnsgm tds s ds um nj numéc dstnd l su st Cnt lt d u pm nm S num d lt é 6 u m: tubt 4 S f d mns d 6, cscnt 3 sultd tu num-chv Cmc n cnt tqu d sup d tngul fç um snl m tds s lu nums-hv, d squd p dt L ntã mnsgm ds lts sb s lgsms ssnlds (E nlkfd sb su num d d: Sg s msms nstu- tun çjjc, té cnhc su num-chv ugust, p xmpl, num-chv é 3 lt cspndnt é B nvtnd pcss, pcu g s núms cspndnts á lt B Tá cm sultd um dzn, u cntn, u mlh, lém, s vzs, dc nvs lgsms & squd, qu dvm s dspzds u nã, cté d cnsulcnlc xmpl fmuld psnt sgunt sultd: m m-üf-n -_-«_ ü l n sum n -W mu E 3 k 6 _:ncl nds dc s, umdí d cültu um d» ds ms plcts qu Rln Jlzô d xlt d gvn d V^s tv, d msm nv_ cexcl-cj Psss c Fntln nuguu u lt< BB létc cm Gutb, bvc f_ ss ltu, d plgsu c mudu tm d dscus cm uts zns d Cm> nd lflusív n b:_nd l_jt;vxt d ct::, pm, quí mb t l cüpstcub tv-ju- pç ncívl, dps d c l mvlcsmcntc us mclds lgs m dgds, ív, nnd qu tnt fz p su (tdí dc -s ld ssíu t gcultu, s Jà Bll j Un-n : pl, í:lz, ptlhnd Uns dss! suvs plvs s Cl dc lvng, d PSD lcl, cnt- lv b mch d ttm Pu s tng plnqu nm ncsss lgums fchs uvtss cspc:lls Tud pc c dí s, qund pdu plv psí tnt d Fdçã ds L-ds Nâ hv mtv p pn_ Dlxm-n fl Juvnl cm- cu ssm: PREFET DS LVRDUES E dfícl p mm, nst mmznt, xtn cm xlltlá l» c d mus cmpnhs, dsd, mmnt m qu scübm qu V Exc v Ss-tâ Cc, ssnhc Pft Estm, ssm, psnts un nss íst, tds s lvds d jâ pswtnts d tds s ntlddu, glcls, num hmngm pvu dc V Exc qu s cn»-gu cm gvn ds lvds, ttul ss qu pl pímsl vz, nós, s lvds, dm um Pílt Nã é um ttul á tnd tís tblhdc; d Bsl ms cn» cdd pls lvds um hmm qu p su pttsm, pl su cllvldnsl ps!» mn cm qu» tm gvnd, tlnd-ns m çmnt qu pdíms mbcn-, msvc- d s Duns um çmnt qu ssst lvu ds mn l, tndn-l tds s sus ncssddss çmnt qu ppcltu ptçã dst slndd m tds s stds d Stã Cc çmnt qu ns du um Dptmnt d gcultu qu pss fnç, mdl d gvn d V Exc Plnsj xcut, lmnts Ė ss p qu, s Pft, sm Rznd, xmpl d V Exc é hmm qus cump hs sus dns, mntnd smp msm ttud dmcátc msm» spllt d bnspç Dnd-ns nd ptundd d fwv- psslmnt tds s pdd-, td» s vndcçõs, sm cnstnnglmnt, sm ntmdás plítcs, vu m p d fmnt, sf m clps P qus td cudd d s Pft, dc d tud c nã llt nd sss c & pduçã, Scctl dc gcultu Jg p t, -m su plítc bs d subtcu_:lg,;, Tm lvd s lvd-cs qu v» vm d pdut pcívl, u sj d qul d glló u d u d um stuçã cnômc ds cm» píh msé cntuu, qul-, dc :!ó u d btt dc, p t ddud um vz s Sct n um ds dts d Fdfc qu c Sct, nã pd t su tmp tmd cm qustõs d gló, tmt u btt dc Um mu st s pjtu d:- qu stvm n plnqu tbun pc d glé cmntu ms td um ds sslstnts Pft nâ tv s lhs d d Sct d gcultu, s Jã Cls Bt-ll Lsb, dumnt tngd, ú b dz: N& pd N& 6 vdd plítc lcl s Cld d lvng, mplv bxnh: Cl bc, Juvnl! Juvnl, pm, n& uv E cntnuu su Jcuss sb btt gló: N& sb s ScU qu lvu d su c nt! nã é squ pcd cm lvu dst t Nã sb s Sct d gcultu qu tblmnt d pcívl p l mndd fz,, bs d pncíps s dmuggls nã tnd, ms tundmn tl pncp d cnm ds pçs Nunc s lvntu pç d cust p s stblc pç dc v«nd Pl qu s tm ft é mu» t fsll ddzulx qu > Scctl stá t mãs dds cm us tu» bôs d cd uncpl, fz clps d lvu d Stã Cc psguçã ns-lvds d Dstt Fdl pl s Sct d gcultu { Chg, Juvnl Su vz lmulnt d s!d:!m d lvnç s, Juvnl vc stá l chsn, cm s vu ps ntnuu bvmnt: Cntnu n 6 págn) HKÍÉ _P» SKC 0 twüüí-í ÈítètlÀ PU SSU :- --^^» «-, l»«t f»», t > TD K CCUSU VT Nu Psclg D Vd! » «w»»,-, áínw J -bw «ftí _U»tl»»» WlW W «fc ttí c«f>» nlml» n»k»ln 2C6ES KÉBWJZÇES n» RNTS S BR0NQTTE8, TTKS SNUSHXS tc CNSULTS: - D» 9 n; d«h s 0 h» - RU D CR- <- S Jw» n 6 R ntl«! - Sn:«j V S-SPl^íí^ _- fmmmmmmmmw^^ ^---- L\ ^ÜÍ -~~~ _ w^ ^ ^m ^^^> :» ^ _-_--#^!--_-----_l # :^^-- ^^^Hj S^ -^- TtB^ S ^ P^ á- f -W tm mm R :\R -^^P» m fl ^^^Í_- - Sjí : \^B ^ô_b_l ü ;_ ^^ m / _n _- ^lnn - C L~^ ll t 2 smns d ^^^F // BS CPRS mí jü; ]9 tcds d quldd ;f Rup / d cm ms V tjfffl Lnh sstnd lndês, íl-vb P f f Up d hmm m,f0 ü C$ 00,C p C$ 80, \<}W lh mczcl0 lndês, m c», mt d CS 85, p CS 65, l-ííwí lmh P d,,^d!, m,0 ^c C_ 45, p C$ 37,5 \\ \ :\ Cpn m ôus lss fnts, mt d CS 2, p CJ 6,5 V&L- \ :\ Tlhs lgns, d st 60 x,5, um ~l 9,!l2^_,!l lgns, d bnh, 90 x,50, um C$ 32, U flhs - ll CyHXãcâÒ^lvít ÍU %mmw RU,GUEL CUT 3 t S, \Àm,4tàáêü&,L_,/,,, jtà tí_j->-íí -: ísm ííí mym:jyyyí[< ^:^J:Vf-^^^v,:^l,^d^:;^^^^^ y>-\^, --yúj UtâÍylÍÁ&&:

4 _,- N^ J ^úhw Vt-J ^lllllws-^w-^tg»^» Jj^l^mTTff^l«7 -» :! Ç7:x, XX 555 V ff^s^stt ^L f ^^ ~ ^^^^B ts«^^ít ^ ^ 3 Í^^^^^^W ^ mmt\^ã ^^^P^^^Bf ^l,-!- ÜT T _, n ãzt7! CH l (msv&pm )\ & p \ -v v, mm^ - - J «í HPpl J D»fPgW TlpJ # - hw,»>tn» utwm m ftuf ^f!wknk üe «{UZEB t Um mulh n cs N HftftY WTTNGTN RUV DECDD! ««n» tmmm RBCPTULÇ,, ^ (l, ;mí«_»m»;» PUÜ fllfuhu t>«w j^njtfn»f» l W»» j m»m- CPTUL m n ü wr»» um «=: d«âs m mm m m t^ t«mlnjt N «? f»fw ÍU,»?w^,nt» «fm? wm mm >» P»» t»5 wxs tãel HS^ mmwnvu Rgnã m mí?#«^ üwuwt ltsü U V f XÍ! CUffun 4 f vw«wíívv Ç P v«^tt u y^tt c< _ V^,4j J? Hw? - % fj n -^ f^npk, ^:-jí- jc jfjfs # jb ^ ^H l mt m- ^jsj ~\^>í -TÍ ÍX^ ísfcv ^ UmmmW l \$ÍV% d^l N mt vt> p»»tví? Pt»«Rvn «h ttw, _ }«-»»«b «Bnm ÍWJK^ttSl^ H««? p? lnt cííj?í Jflíw nl íw» l««llddf d»h»,w >!;!{ «, flh 4m p,«0fld ^,Sf%STtSmÍ mmím Wlm d, «d m güssând» «Um Ttf» qt«tm ««t^ dt l««n wnüf uf ^S m»t^ ^ jwndw chmd E - ZSféTmmT»«d t » «,0JU> n«,,< ÃÍ-«- Slw F«tnjl»llsn pudmcnu ul tíuf «sutjê^»^ml» SSS» Uy uc un d f! f«n,<ííh lf d w! lntlutm E tu qu nl pudt dmsm :?58 _«j lf»5^»íí CíáXlsm,s) JJ ft«cv26<kdls ESLS CàRKG X jlj _m -n ^^ - J- t lulll -b, ««munf» wwm«w t «tt» dn - - lu» ub ndt - «; R!, PERNS tm-x t UXÊ Cçã Vt ELECTR0CR006RF0 K5»>C VTL CRÇà BSSH muc«nllntã» mn» du tnwp- :n»pf» lm J jwn» Ttl»m,,t,J,tHíí «m-» » K»» m d» ípn RS X VJ:^^? QUTND»-! dc muk lhu- p um mmnt ss mu cm «us lhs Eul pz, lbsn P n» n5 v fl cm l? Uc -c7c-n-> íssvé?pàt? E u stu mtd nst h mult tmp ^XtunUWVv ncênc dl Ruk Qu dl-bvvlmtcllh b nt Pt - dss plcl pdmnt m n cmc nns mbs í ndnd pdmnt j P?«cn lh-l Qu dsjvm ls qu fzss? Qu mss ímíce cm, úct bxlglm dnh Vu-s pdmnt f PFstv nwwnd n á h qu tnhm pssd n lcl d cm Est\ P»»»»» mnc nu p cm s, ^ltqu?mbàâçòu-í%?%& nu dxu ClPHbsn sm sntd,v Pü, CH f tnnstjí qul glmmú^jffjggtí& <m um lâmpd qund pld dckdnu Cm wm v» um nvv jfgs! tík ^% ^^- l ^^v í ^ ^ ^L^H^ --J& m mmm» cw \ 5J Vv/ ^^ v» ^B jb ^^ ^^^ ^í m&^ \ Üv^à»w ^v /í ; J$2m </ >!5 WL? v4 fâ - V«^ --Â; -à $ VU ;: v _ - /Pf sí s «jf «cuc; ^cuuj-^t tms :nm<?n;m- ] SSÍJK^,H HEfc^vVv m ppjuucfl-fl,fb JL <?u y/ çudcsjfns SSTEN Jlll^íl n_n /%%\Bm _5TENu«u«cpf5W4 < p> txcj fc<;tj!5 PESn-pc ) uwíccw-fk0 dtbbl,7!fl lí/ S2SHC2^ fl cdtí çwj C»»n BfÍGSSTCü WLTER CUS» _ V-4 ludtnu-» um n-lnut ç f t»^ g?? nwfn? - bu ^ p - V«m d«f :«dc m ííjutní íw^ss^^v^n ducd«n«l -» ««%^ffpshss> ^mmfm?stmm Âl _ v nkô m mnchln Qu» «uj b<!? S; í? cm c?», - \ du^íf«v ltm ÜW nvém n n» <H» qu v m? tnvvc lnum ll^xx^m^ux l U-m cm td d::c snínhu u» l Kts dnt dc utvs -«pt,:n ut vc/ ljnd um snl cm cl^ ^ - -v Pn nm nun P pju dlnt «n^c!«u mm nu, S d júmcl» «p» du^? í$7vmádw! ^cínüvl su bc m?xcu; ps»g mmnt, -víttê ffl^ l - B-l mu c nn» um nl >55 n- wl _» «t(l vpmbn Nâ d mf»dl tu fdl pu mcl-lí nd; y D» c-p n cup cu P lcl «cm - nn Sípk t l tft nd - ptstu mc cm f>m f Z cdílubml - plcu ducímsntc - tu tntnd pu Wstc flu» ÍSB n^mstd Glys cs tmglu- dt H mult» cn- Tlvw m: v? ps pv, flnnl dç cnts, nmnd dt Cl, _ NÜy SÂu- mb cvtvss dgnd»- Vcê n Julg cul- j P3d,l,&PS?!?SS4í4?&l «cm um pbnbldcl d nfbvtwnccncl vc;h Plc m mnd ^ bs - plcu ^ES «s? bsu- - - dçí F>mcn, n lcl d cm - dss Pt 0Ruk Flhu d my p dttv Fz um ct Sltu d pqunc^ ^ mus c slv vlt p cs Qu h wàm wmm \ /ÜtàuXLttf umukt mvásá ww «m nm b «mch uf^ S^SSlSí umtcumtc ftmmnt pntd p l n m tílp! pnd:u mpçs nw n vlu nnhum d ku pn- ^R f»h» pcl? - ptunt- dlldmnt P qu qm- - pndcu ft um vz ütd lt bbul» un SS Sít «nç tt / c d íçum dut ntun, pn» WVÍLQÍn é c? Sf nm l nt»? jms h duí fxm p um mmnt Cm? pm ctn «t mb v-h m td Wltt Csfn flu-lh mj sptn: S:m! P qu ns? Wlt é mu mg? P puu vm puc cbç Kl flu fnb um n»l d vl? -»» Nl nts u f n!«- lu Gl Kg» N» n Stp «w nu Qu qu f» cm ss cs S n»?n mct-lh f» Jum Díx- ulu-í Dl^l Pn mn mnmntn Pt f lu- d pt P fm d» _ Bt ft«cl Hmn ptl s nfcd pl cm bmnwchu- El pccu P um mmnt utmtlc» t -«wws stéttfvsísu j«n pd ««Hâjjdm Pv qug ^, dp,, mm dlgluu «t nqul m El tntu s-s cm l El nã qul Díxutlm tc: - mnt? S qu Cl Hbn nunn pdu l p s< > lu njn S cw-j m l El sb qu l s ch?bòl! í«v Rlflgn cuv- sb um tívl glp P fm d? m v btx Pn«cl nu v: f5«mlh mg nc v cnfmu cm cbç cm íc tvss sntd um mu ch Fu -t mlh mlfs nt p l mpl p l njlh dmíc Qu ml pd fz? E pá dn qu p Extl:^:TV?n(lnládd um pw dnt Pu v pc qul -SSlS Cl 4 t? Tlvz nu l fss su nmd fu tmu- V s Vcê Stüu-s, u mndu m su lun nlum d-, pzs cbé?, ll-n-, dl tnhm g um xpssft d duz Está d, mu snh Estu pxnd p Cl é ldd Qunt st fqu nd stt snh -Fm h-m ntítn m pmt d-lh uns cnslhs qu «u m tnh KBlsnld Nunc mc nnguém cm um m - Du ut ps> dnt Flnuc nd stá snh, _ tõ julg qu n fç qud Qunt ms uç ms tnh ctz d u su su mlh mg Fnu d ln; snh! El stv dtmnt dcínt dtl, «mnndu m Entgu-m m tt! El puxu gtlh lm dscçã <l mc lc ncnt qu f ssssnd mdfl-s pdmnt cm vlçã d um pssd m qu xstm muts hmns L mnh th» cptul d T- LEt; N CS qu? DK D NTE publcá n» ctlçãl E : í fíj, -,,,»^ m w - ^ ~_~T t -_>,^> m fu JHH PRCU B TD L, 0 PECÇ B P/PBL C FRUL TÔC- vlí-ú! :,:»!!,, k-hj&^xtt^&tl;l,m;,mjâ^jé^át Ê^ :: -: XX\,\ SLUÇà Rlf n é ssssn () nm chf (7) Vld n ch w nm ssssn (3) Zlg nâ é nm sssstn nm chf (3), c Gg nf ssss n () nm chf (5) Gtln nft 6 chf t?) nm ssssn (3), Bltn nâ é ssss- Cndll f lmnd cm chf (6) _ Ptnt Tm Bltn chf d pgs qudlh w-cndll ssssn d plcl >s»^«<-~^,^vs^sj CNSULTS CR$ 200C LHS-UVDS-NRZ SS0TH-BTÜNT C n S àt 8 h - Fn» -SSSS DSCS CPR USDS Clásscs Ppuls RU S JSE, 67 Tlfn : kákíté^^fklwííf-l ^SÜ,[&:- %;Íu!ÚÜft:#í---lJ& KvB^ CBNÇà RGÂNC DE n_ fmwtm ÍÍD ct-0< 3 F»FP?NTS BSCS D ÇÚWF í m sstm nvs dulbè su flh tá m chnc ds vnc Qum «st t lslm sgtd, pcs us ÍFSCL p» lvtu-s dss ml Gçs ft çft vw gnt sl cntd KSCU srtm nv«s stblc pldmt Pl,ç cnjunt xn pls uts lmnts d ÍFSCL, nt s qul» sc dstcm ld clcl s gnsm cup ld s vg tísc 9 uócl dqu» pd mntl ms&tàtèm^^

5 unntft-w ^^Ç ^R- ^JS Wm mk^mã ^mé mm mv ^H P l ^ ^m! ^^p JUff R U T «-í nlsff tu tu /u d unl NSTL-SE JÚR DE NTERÓ JULGD PEL SECUND VEZ 0 SSSSN D NEGCNTE DB cusd f cndtnd ds n d«psã Stá bnfcd pl suss UÇ: RD TUP Dmnt cc:t dmngs, % 2 h RD U - Dámnl xct dmng; és 855 hs vç - -: Plumnu jà m mntd d t:p c- :? jà m mmb d; dcvu: n D?:í ú Ftç d^ E^tn Flumnnss nd utwu p «ás v 0 cg d C->««Técnc Cmuun (tmltlít!\ Pácí Cs E;c:íf Flu- m:nn«% p,«fnd mc h- ptunmnt Dl H D NTE nttcíu c^nh tnc vfcd n du 2 d té p»sd n m <!> U Pn«Lnd cl»d n B-n d Tt- luc, d qu f vtm bncnl Cls lb Sucup, «l 38ns, c»_j»d, sdnt u snl, m;n::u gnd chf dsp- R0;0 n 32, c qu l ncntv cd f?- p?cntc n >u n- (m cmpnh dc mçj, d qu?m tt p :u«dt-s pcn-sc,sc dspd, p; p;; t d vj p cptl pulhu n d mdlt F ncu cft qu, t> - ld nà s sb dc nd um t f tng bncá m pln vnt, pstnd- gvmnt fcd, nts qu lgucm dns mu-s psss qu à &c ncntvm, pu- RD GLB Scgun&s, quts c ssxls-lt s âs p 4 hs :çó; d tp scts, nvn um cx«c-5\ gtnld d f- ^mwwwmwwwmw»^»^^^^^^^^^ >çj nctuüls VWV«WV VV«WVVWWWWWWWW^ Péd m BKR NS Vnd-s péd d Pç Pnc d ln num W plncp d cdd d B ns Ud d R lnd n pt l» qu nn- p qulqu ngl fbc u dptl d cntl tã< nstlçõs sntás, d quts gnd uln- l cm sl» p u» Vundc d R Bnc: «bd sldnc, cm 0»d d fnt gnd nd, ns funds quts, sls ính bnh cmplt nllcé» snls, -vndn p pnsã, sctós, scl, t V n lcl tt llfn K <(WSl>»»«lW>l«««l»<«W««lW, lll PRTENTS PRNTS FUNCNÁRS PÚBLCS 00% LRNJERS - URGENTE Em dfíc d smd cbmnt, à Ru pun n# 74 n b CDDE JRD LRNJERS, vnd s 3 últms ptmnts d : sl - 2 quts; tl 3 qut» cm pcs gnds, bm lumnds, c dpndêncs cmplts Pçs : CS ; CS CS El tã tmnds cm 60 ds Snl : CS Vstm s ptmnts qulqu h s dtlhs lqus Rch St dc Stmb, 65 - S 2 - Tl Hm llmu dw tlngtl» mhc t K tll»» ntu» v tvtlu» nfd»»v tl «l 0»0 N»»«l» d w«, fnt» «tt d l f t m t,»u «w Wu^í ««m,4:»}, # -_ - : J «íjll <»«:> ;,!-» - u H b frlbu Wl»» dwlhíll «N j B - mü» Kw» n»? pw» -» (»j: W f<?!?, uw PÍ0 HP tt»=l ;»;«n -í», Uflt» US» U»í: K»!N > v,< :< - -, í í-t 0 «lu; «;í j»:,;» í»»«_, > m p- >-> -- tm < j:»:«+;í«--» «9» <J4f í Ífll»fí n:!«:«^»:t< 4 «:-í t -:-»» Hwpjl u UtU «< H j ---l<4«: t^»-» (<«!», whtcntt VU d» J»4 H»l»t-( f quf «ftf í»«5«>» m j (m tmu» - -> > - ífft?4 í-n m «:->- ;»:: nu» mj-j-u,f«f t t n»» m»t>u ut» tí?»» 9 PQUfWl» V«luln d wtll- <ô d pvltu ncl n -ljí» ntíktfhf d RíflíV-» m> KtK «, l^w lfd» d» tf-!» nm«dwtw «t Dpwununlj tt 8mv» u : P Ul «t-»= d fnus uumwwl n d? ^:nt» nt xsuk-: d pm(íf«!4 t (Ul dftl ( 0>» PRRT fffll fll»» tnum» l d> m :t ml KWt» «Uíu d!«««}«nm d d» lkulu m ptl fntwl d ln- -SL^SSS ch«d EUds Unds dss dntfc msts td qu st d nd d f u psd num ut NÚTES S DLGENCS PLCS Num ut vtm l tnsptd p Hsptl lpu?l Cut nd dsd lz fcu custntnün n gvdd d fmnt, -nd p- d Enqunt sí ft cmuncd s Rutttlnds d 26 Dstt, m Jccpnguá, u ncds dlgncs pnn puá-l : qu, nttnt, nâ sutu - sultds stsftós F uvd n pptá d bn cm < c,ít, qu nk sub sclc cnncn bm cm uts pssjs uvldns spt FLECEU ntm, cc dns l hs, n sstnd à gvdd d fclmcnt cbd, bncá Cls lb:t Sucup v flc nnqucl scm snd cdáv mvd p nccntcl 4 J ^ m^»ã lu ^S Pwk ls wmmmmmmmmmjlw %> Èm^mmmmm m mâ/nsâ-m ^^ - ^^^ S;_í - 6n } ^^p m3:mmm^^^-^m^mvm Stà # ^âb^^ ^&S ^ftbv KV08 CRS»% CBC - J» «<»m H, nd hf wu»!»«è t»nmn ; bu n Nf n ps ttnll â ê» d t; Ul«d l, m pd h»»» d ltmu p»tt nm mtè» cl m m d ft «ud d : Ccnts d lt ttgds p dvds fnátcs tt tcnd s gjs ptstnts m N Fbug ncndd tmpl d Bô Espnç qus ln ctds s psss qu s ncntvm l unds Rpcussã n ssmblé Flumnns íf:^4«- «n Cnmnt < wú t- tt-- límp d»»t» mt4«: n- mnd» »» StTffml LtfDt 8X8 - Rf«m ; «t=ã d Jmí «t ttun, ^ -? n«d» cnt n wsnww nljt Lp fw ln,p«ty«-^y «^vm twl «uw d J wífmt u f«l< «d» tmt» wí!> mvsst h;ní <twhn Pth n«nw d^nuldd luumnu, wd H»««< Utdn f«d fm tt - nlt u tt\>-- nm uh mn s«wl lnd - s, nml «Hl»«d» :»««fm d«md?^j»»,f mã» T#wnd d «m- th Du tutt»«; c»-;?> = :-;?:»- tm = clud» p mulul tuüd : jmí%n» v»/ -:-v nswwnn ffts»»ffd téf d N»t«^ Und -«LS tlstnd blmmn n m -t--u» l pjln Rlm pt» -uí» mdd j n«d», mt lmn«w«l - fnpt tu» -!>u-:- d Kmn fu-u» «:u<u:t>- pu tj d : «j, l!«, ns» n> d t,>:»-t>: =: >- jufn«- fvnw, Cpt ltntm cnuu tün - < \-> > w <-- d 3 d <- -< nmuw > ^ h», tmí»; t d; mdní d su Pt- -,,:,:, p!»», julwmtn d Bttlu lwww»- :--n;-- p tmtdu» qu p- %vss!!»; = t Un nmcsu» - nnnm»» «m v? tn>ídfíd» cm lsuc;, us p-unl»> w-«- -u Nt: dmcn N-n«cut -- lu d!>««:>!», --- ln-dí» l» n «w»- pw tn d : tmntn Jw? Ymvf U l tmd w»s d Vn hm- SCR CtD JK T- nh dbt BBBn c t«dfw» _, -,; Ctj Xk qu «Htm U -n»tlsht4 Ctm!-- -± -- \ kvbkrk < Um d Cntn: fl» mtt pnd >: > dd t^tlt um mtnn m% tu mmu b tj :-, 44 ííuu, n d; us n» u «wím n»5ü» N n» > : -«KVU ^-~~~ jultt m ttld (jhnnfd l;t» tm d> d- ut qu 9 d» S8--07 llmnw N du 3 d«muc ultm, cf u:m» tn, l«4 um j» :»utj»d<u j«n j ttmt» <«hun, cm uswn d mw j > j, Pw d m dmd» ^s tclu mundul 0 ::> c =«- ml cln umd mulhc» t cunçt n- D (4p>tuu í Ví 0:, áf,n xv^ CW d, mchd ut» ^ t «u» ptut<» d? tn»»mt-, -umnt lcd munt c TR ílt; J TCD t»»l«~ -»;< tdw c #;>:,,<lv m ttf ;,, ndu U > Cf g^lm ju-n «hít Tmtm nu <:> 30 d lttlf >»,,,,< <»» lt! p} tf dsd d < bfèfu nú m íí t- :-,,>, t--,n:z nl HãcmjC»ímlltó:c < = «-»í ;u «_ n - n--< s-t Jf Lp n- dunnl n v- -- udíu um (,, m cuj lsd ltt<um 0] u d J< l-l» Kl un, lh qu lunc^nu n tumw mühl t ;05 nnl tnuc!» u»?j»; mnut c cnud lmn llxuu Vlt RltmKk xu «lcmwu,d n :lb n jj mu,,, ft d pjndu- tdn dlutm- p» -uun p-««><> d»t tuum :n-- d R Kv«:% U»n- d cl p l t us:pp:;m tu nl; p t-n ;- bm umtnu d; qu»? 300 ml Nv Fnttuç l ndm lscnj lm: btu?«> QUE H PR TRÁS - pnd :m j, :t, l tnld» b cxwcs» d<«07,::4 Cnnsl d lttds n- N n p»»:» &;< 9 - «ch um mp d;!-- qu u < hm n ls! DS NTCS tnt J Pct d üllu,» F Escttm tt d wu^íc ttu um dcfd»! mn p:lcc s cult ml t,- v,, - --:: , :d9 5 Uc; 04 nâ mu ítj má n n pj<d btíu nt td c mtw sluwt y» p;í;j«l6 tms d uu» NS Flmnús n cmtstut nd m xmttc um qubnd lus ts- m > qu cj -, u > bsnlc p» Eüüd l ; cndu d»tw cm «wdj n Kpç cu tcmc :-: xcdnd m vl ld s u0,! k» K»pn; Nm» tum d lvd E;» F: s: d 3ns gns - d xptc d -Bt- < tpuu n>\ qul» hv p:unh N n pgd» Btdslt d qul- ml cu :» Vt N Dlg d; nlm?,>: BSTDRES fttfls nld cn$umm 63 ml tn m p:vs - ttt 6:l dt Nltc <, p»\m u squnt pctt p - nls d bch ntul <» nüll nt d tmpl ím tm>m dm d gvnd d K-,»» D UND ntm á td, f «pultd w wdn d pdut tnttc nstd p f:» qus : c-^ d <:u::c Pc «;:«0 d ml d Ntó, d, lt nu Pnt, dtmnu qu C d ndnç, tuncl0; (ts f»s:n t- : -- tpud», dvnd culpd s (wm- C ptcmó d Jul d» tntml&-dnut Bnd thf d» C :;d cm l utl d Fdc ds E»::lt ttmncnfc CLNENSE FLECEU 0 BNCÁR BLED N SSEBLÉ L NET Dunt 20 n» lnln:cup:w > ><>! f NU BR D BRR D TJUC s-- f >--:\» t dputd Us: F:n: cupu! núts s dlgncs plcs p dntfc ssssn nn ttun d s<;m!cu Ltsltlv d Est d R p, lt s cntcmnt q: t-; \:m vv puls d «us > j qu<» fm unnm m cn-; www^ Um lnd tn p vcê : Unnt futu dc «u lmn fcnd-lh n lt d tn n KUE Dh KSTRL, póxm á FBRC NCNL E lks st «-lh-á fácl s vcê ssnl, mtnd sl cupn dvdmnt pnchd, á EPRES URBNZR LUS FLUNENSb LTD, CX PST R E JN- R cmpnhm» d um sl p spst Nã pc st pt»»l njud d pssu um tn!! NE RU 8 R R Cl ) ) E WVN^^^»^^^^^S^^^^V^»>ftfy^^^, CRLS LBERT SUCUPR Flcu, ntm, n Hsptl qu Cut Cnsumd dspj l ngl-ncn Tv ntm u dsfch cs d dctpcj d ntnt d mnn d Cm ugl-mcn, P dc Btfg nç& hv sd ppst pl fcnhs Lulz c Hcnqut - Dss mn s nc, tg- süm Tbunss p flt d pg cmnt stnh cênc qu mnt dc lugucs qu s vntud ndc t nd sultd U ««cm vtud ds ncdnts u spnsbldd dc lgum cbl «cm mcnd qu md, tnh fcl um dspn p nt d lu, cm cm uts ssôcs já s vfcu, sgund puu plc REÇà CtP PR S PUL cp d nflz, bncá sá mbnlsmd c mvd pn Sã Pul, pl pm ntun clc h] 03 funs sã lzds m»- ju Hug ul nhã n Cmté dn Cnslçf, snd dspj nhumnd n Jzg d fmíl Sucup nvnt ds bns dxds pt dt dqul -t-^lcclmct pfss Fdclc Rb Hv Clég btd pgcá-) dc pz p dcscuçft d mv, lgnd nfmdd d tês luns, ms s pptás,fs:cc?m-sc p cust ttmnt ds nfms m hsptl dqud, cm qu cncdu ntm, pm, qund s ft dlgnc dc mçã ds dnts d dspj, s fcs d Ju: ttcn, médcs, dvgds uts psps tvm um sups: pct stv vsl E qu dt d Clég c- ílvc ndntn-s á dlgnc tnsfnd s luns s mvs p fd cntl d stblc- mnt, tmbm stud n P d Btfg m dspu cdcnthncntc Estmd cm tnlds pduçü mundl dc bch pduç mundl d bch ntul p cnt n stá stmd m c d: tnds «m cnfnt cm tnlds n nn pssd Cntbuu pn ss lmnt nv écd th nlnl m dvá Rmpt tnlds nl? fm d n cnt cm 047 pduçá d nání--h dunt 948 f clculd cm tn- RT CPNHER D PRUDENTE S PUL 3 (dnl^ - Em mdst -dn: d Vít?hl6 stud á mgm d V lds s spctvs xptçõs, nhngu, pém, á té : dlfn d tnlds é cbt qu dcsnlu-s h n j h n d: sngu pls stqus xstnt w u cm plc v vcçu s s tt d cdn- cnsum mundl dn b Dcclctn ntul sntétc dvá lv dln d Fts mvst t-n tu ntld um s tnlds, dns quns Vsqu gudv lá muttmp tnlds sã dq_nátu- lmk)nt«mnt dspu um t l d sntétc Hvá, u f tng cm pln pt ntnlstn?) d Jsus, cm qv:m ps um xcss d pduçã sb cnsum, clculd nt vlvl mltlmnt tnlds Ssuvd npuu pl Dchcn vv- m hmn cm v- stmtv d pduçú dc btvn Juntmnt cm lguns d sus flhs tês flhs d su ch ntul, m 049 é d tnlds, cm l mntnd su écd d tnlds, ndnés lvnd pssvlmnt su tnld-s Tm-s vfcd pcvl, xpnsã tnt n pduçã cm ns xptçõs cln ndnés Em 547, xptçã f tíc pns tnlds m cnfnt cm écd stblcd cm (fnst Emb nã hj duvd d qu s tts d um t cdntl p» lcl tócnl f chmd pt usmn s 94, cln tnlds, qu s» pvvlmnt tngd n n qu vm, j d cu tmt lbdnd d cult, ptcvt n Cnstltuçà d R:pul: Est dputd fmt qu s utlád tmm s pdns xuls xgds pl stucí VLENT CLSà ENTRE U,,«;,,/: CNETE E U UTNBUS ^-^- CNC PRDS N DB88TR0 w, üuf d^ Snun mm< ^ tnm tu»«««l»#, d l»f»5 6 n flmhl J»f» ÍBB»JBHggTmWg^l Vm f<»>è «m,» «fnn, «mm Sf^ S»n mx J,2l-JW t#»us» wjws,ft,, nm«fh, uí ww d «w«,sl ÇJ,W>» í»^>,!» t»ní, «wt» lt««>» j- V» PS#»»» B» W» «lnn» DÜdb d««p#m5h» mmm «««fw n d»»!»; (««4t» Í : - f: «> m - t4tí y- mu< s^» mt- < 4^»- <«:»«j»-«-t!:> T: -» ; ^U?»:-- -«-t!!-< T^»W» n 0 f>!» Sultá s uu t WNttWn «#«#«, «««bu :««n» ««üud» ^H- pv^ m u m nn» «-g ~p4nt, tl,m4w tfs ft ^,) ---- m «Ü 0 n«msü nl 3» m««v»» --ju t l> u»»-? -» d» >:: bhm 0 u n d, S :T^S t ísf«í»í»»«wm-» «d» >{<««-» d»»:!! :í : d» -» dhfl pvl «J»!,, í«:-«ít J»lt--4 d«0?»» Hwn ««! 4vm d ^w n w,»» t-mçm tt% «mm»»«<:«ft» «u,cj,, f s(4» w ( -» >: ^,f c:-4:«-4»»?m f««?» ^>», j5:» d :!«< wí» f»t» p^tó»»»»»,»»»!! h#»»»% ptf > nt-t mtí% t»» t^t, f--»^ u» p -< «í5 4 íííhwkw fm n» «w«l» cm n f««^ Ü «!»-»«: U»v Bí»d» l»?»»» dcufwcs m»»(» tp»: d«b?dõ?,,í: í ft W tttn <w»»»«fnud»»» d»»?«u» C»«lnd wt» bm» t»««#? GfêJKíJg íá tsj KTt NP 00 VHlQU D HU C P QUE S N cs supnm tss kílh, 0NU NÍCÍSSH t$w KCUS D U PUCUL n ít u lumcnk fà funclncnl 0 m CcS«Ô(«u CUS CNT«NÇ C 0 ST 0NUE U DESEtCÍtNFfl PÔPTÍCUSÉEC» VÂ, HUÇà CU E d- S ÁX UE S Ü- ESS CNTNÇà NTN0 PEJjD 0E EFCÊNC 00 le m\fflív ^vulmwík J^ f mmmw\^\\\\\\\\\\smm^m \ Us\u k^! <!» STNDRD U C 0F BRZl f ss) E SEUS REVENDEDRES \^~~/ «tl _ ^,:-<?_S> j^ Wí L y tf vqf m vm ds núms tlts qu \jy tl /», W dps d cd cmptçã m // W ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J m mj y ^^f^^l BS^t\4l ^ mk^lj- -^ «kun,v m w^ ^^^^^^^^^^^^mmnm^ânnmm!»mm \wm\ nmm^ ^^^Ê ^^^Ê w9zwmfw^7á^-m ^^^ m^m^ ^mmmmmmmmmm~\mnm\^ê ^^W n\\\\vê^ ^J? - -y&^^^m^m ^mmmmmmmt mmm^^^^ ^^Wmt mmmhlmm mmx^mm nsmsm9 B SSSBSSm ^W ^^^ ^^^H mms mmmt^mwm^ t^^l L t W«R -^mm» mmm m ~^»sk m çfjbíbhb? ^mw ^^k Wm m :: :\y^- \\\!sw mttfy- Jsmvk ^B ^K^& ^^mmmm t/y-- \ (,^m\ H» j^à\^àm»mm\mmwqkv\&& &<^É%m W%h\ Flum^ ^myms WW ft, : >,--:t _^ ^nmwpsêfxwl ÍK^ÍBt»Sfl luk mt^ ^^», VV ^mmm -Jmmm Bf^l^B mtâvmm$j& mêmu, - ^^mm\ ^^^^^ ^^^B U Smp m fm gçs NFRPHL SRWN WS&V s médcs técncs d ducçã tt plh ptátl NFRPHL, à sc cmndm s plcçõs vnd cm td pcódcs d s nf-vmlhs pmt plcçã dc bnhs ps pç duz» d, d luz cm su ll^nmm^n^n^s- L póp cs, cm cm ttmnt, ms fcz td cnft Pd s lgd p cntusõs, tccls ds musculs tã fqünts m tds quls qu ptcm spts m qulqu tmd, c scu mpg nã fc qulqu dfculdd, luds pcnsávcl clubs c sscçõsdcsplvu c níphl D H PJ m --»-,/ ««Eu,!,»--^j-;,!_-- _»w,;- _w-jj-tt-,%,ívj:» fl,«llg>l Hííí^,^, Íí ^Úú ÜÉ&ü&t \u^^íl^;u^âwáíslsu ÍtutJÍJÍWLá\/juVv - Jfftk f S ^SâKÃllíÍ4!èãÍS»«#

6 í bfc WWWÍílBp «TTuttWjí tustm dá p Nnt WW«««WW»W»«Cnvt d bch «S» Wm^kmvf^^^^ ^nè llv ^^^ÊPjzljfjJt^mmWBmmmmÊmw^^^ _ sjj «( ««v «>>«J, m s CNl f VCf T lhqdnh PS K SCHHH UT PRBD Dt R SU \ NH CPCBN UHGtT 0 mund sssl à m d mncnlsl d hst çmnt mlts d cdnt d nt tngctn 40 blôs d dtm Pct d tlântc c mc Ltn LNDRES J Dt R H 8 :<k-,su!d s :; y,,,;<»íj;f \à, s U P» - D«n nuhml «í put ctónu? bunn nn <\nnsn Psc ctntfn um» bt» dt úmm L kk- É láhá j s sbbs^^sbs^sb^^bsbbv mm^mw mj^^^^m^m^^^m v 05 mm^m tmt» n»t f% «É K» «- N :»»-»»,U-»í-fÍ H>-»J») fí t ómltu c^»t s» l «- ftuu^t»,<-»,»j -,,,»-»:» t >-- f W l» :! f- :- -» tmwm --» ««« >-5 m -j- C -» -!: lf)»u-lí>í» ÜHJ nt» í wh>jí u»b» j» w!#»»» w w««f««fftl» l j, gs? sj» l» m m»;> < :»> { : Jl : f ttt» Í-2-»,»! T l ü«ft»>:!- > m:««j-í-t >: ínfcjt: 4 < <U <«<-< 3/J 4» J, «l jllv-l» í-cl» -t <,- f Ü HjHtu,!(S> cw» 4 f»hw > t»<» «-,íí:u í W?»»,j «E # - t -tt «m stuu t d»üu» ms flssm?»!», nw»»» «m B» >»ít #9»f ««n«4lw»» tfvv+ -> t-j ««mc, t4flu -«í--: íu- H»!l+ C» <jj<-rht» fl f«!»j t fcfwut» fjf«ft» 0w)S»4í»l~ tf, «Cft»»»» m <?««d tu «!»-l «- tf- <B» (««U<-- <,>» ft-jt- t«-f fcjnt tt«# «t!:;»» #«t» ndtf h mmc d cwn«w»m» w»#v» t,»»,j &»» ltmt» <U ),<-,ff» l!»f»: «, utpv»»l- B cmuwv; «f:un> «v^l«4f«p «-tílt tnu m m< t--s («-«:«tcfs :Í/ f] DND» kt<f»n! ns t>»s f$ f»» wf df l«n tt P»»»»»»» - <«-4-t,» tc f-v(f, f V-»»f«fkt«4» V^tu n ««-=» ;»?- nsmn Utsl ««»>J«U «l»»fí»»t-»»# >»-«Tn»- m«-tm-, «; -,-t^»» t ^ Ut HE?»>- lf ÜSDS fük PRESTES, Z0- NS, CRSP, RBCS E luv- LH LhU Hdllts d tumgnnd %»tn ;t t^ u pn Ntltt n nt uutt» TPnuf «R LE8 D CRUZERS tv«w :«mmm) f <:,-: d «t,c- f> d > NW d m» muum^l ts,j«jt,,,,»t» pg :=j,!!: >»!, j),!^w l «> # md f»f(h!» mt»s dm» ns («UlHt n mmmtfln d«=cj»j jlt > íí tlj >=>-->-- t!:( l«4l «tf!- «l»; ;m Rt «u-xl,; 4 d -;-- ; T0Í ^,,-- tí»«! «- -!,- ««- àfubuí d cnwttsffl dw pwwfj «««ním!»»» nuwstü - nun ^m Bsfí»» d -»^-»<» f «p «f,, ^ t düt» fl^, wí»«sf mm wn-» h»j- «<>j,;!tl ;<»- lusmu, «? mutlt< dí- UUt tnncft, Btdf 4»»»», «dfn -, nnssj?jà<»«s mm?»«í»» nu fclt HW% lnjhl T«» «««t U Td :-- x,, n (,»- d muá UKãu m nt4 # k d l! - f :!»+ V»l-f- 6í»!»«SJ, s + : -»;,» l» -Uà BltRWt t»d«t4«, s j»- ff», p» ps d um íííd J sçã, nu s -:!- fl qu m ldu ( ft» :<{ fullndu» pt d!:f«t pv \ -- f n-f ds»tn» «íít<»4» 4 lut Um «D» - m ;-j--l«<» t:»í!-» ;-l: t- U-:!» t-tú W»»;<»(+»» --ü llllfftl f«x: «: fb> :- <-í ;» «(» > ;-«:: : ;-,»: ->,: («««< v tsmut l- «,-t L-lvk ;{ t ; : (-» ;;,;:» fjtvl t4»«m t-s- > ü»í»» ^»# >w «# w: «kj: «-!:! - j:- :»-f,»««pn8 w^jjftíí n-«f j^;»: >m m -» v - --=- - - Jl»-!--:- VlUf fl ystus,- CtJmn m l^f» jud « «Tmmútm nwftm -4«U4» -N-íUtüc «t n -!«(«í qu- t,% 4 d»- -t: > n tt «-!-- - f»tf4 «ül j,íís msíw»}u«mftm pft» T«^ Jttf < t - - mn < : :» : m,: -» : - > «-; VUUNT t» «tt - -lt> t vtm»j,h»;; futkg» pn fí^tâu n \Uí%tí d ;--2 -> ml u s, tím d» R«nt «Wl! «ík:í-:c d f 4l! tlíí- nüs pl pld,, í,:!,,- J>,,!!, «U «2>l ml cí» m» $444 «-::»:> ml mut» l t t mwd d» w d»s ^7 ^^ mm s^jsttzn^ssí +&> s- t-t fí»mu uf,» dmu «!»«««Sum «wtl»^ -,»w H lf««4 dfíl m>\tsfllmtmvsm íí u5s í& mnt d m-vdv ««) Tf^XdfíSPSS lc^ mut» «m f» JtfljgSí-^m ífí ~ tí n» m lüfds» «u» p- BNUtt n (Xu«í m» (:n! : mtm «= = =-^ d ; -: t jmw mwnjtt, -{» w»j-+ «m-jíp lmsf» plct «:- -- j«t Cn» t»-,fk«-! c--f-«cm-wnl ml-klvl Cttn j K^RfH ü c»» p»f tnt ttôm twt, nltm mu tínt tw ím c d qv « fnd ltu d t>t«n fdt! lnnjàn «t- > << t;- twl «Pt _ -n ttt-nn fs -- mccll b- DESSTRE N TPRÚ!0c «t«d tvtlm» #> ]»»» Bãtfl Uuu» «t >><) «dn n»;»?-«s fspj^ç n n lm p :«kí>!t,t,;:-: ; = t,:- nwmí»» f,sm ntm dn w5»» t «-4», um fttl m»un -»» (:<:,;«;<;,, st «u-» pãulfnst wmwj»» :>? lt tfítt t Kbnt d t m -lutdtt «ft <<tí4 un»»»u tínòs n Rm»» Jcnw untm d su»»:vt»,,};:v! u ;»»- ««mk nn s:>!»!«! d Juttnl E pdu! ^ ^«^ ltf u mut dxut ju!»»-! cncdu,»= nd d Tnh m c«4»t m» BB Pdm nu u «!ln: T bm t?! u «-4 dmn» fcclusd d! fwl mttt «mn nwmtctw, ct> p^t, dt» mllmtm l, nh»»» H» &!&, pwl tn m»» gudu, stlnlk d wu» m fm- «««9» çwut l>nfht«m}>f(t«pk hf pslucjf;5^d^bmnd nndl-dl»»»«e^? W» 2,tn»m t d PTt P», n»mlt «V^ llud» d»«u ^dd nn Bnlu lmu plv dw mm -m mm v\ P :: uuu% d«u%t%» u quu n mu d l- mxm^ fm Utd»; mf?xj^z «q«u? smh y»mp»f«tj mv nvmmms» P>«dh Jm ffrd» jâ md p«ppu- :-: cm fçt t!? «f» m -, ««8v t c d ~ut lt d xc «v«v «m 5>»»,- Kd m ud cnt tb psd< t, uu < d «u dmncfls»lm um h^m ntl, K m um tc ht4 P ttl qu b d nu n% pc d nt tumnc d uulu ul ltmu nçu n m mtnnnl Nd mlh dn qu» u U p =< fmf slu (n d pânc m qu ncn m h ul m d tlnl u p^cã n n mundl d v m> p g» U U (U: 0 Bsl stá gn nd un Exct mgnífc Ullxnd s cnhctncnls dquds n últm gu ppjs_m^^ 9 VE ^] ^H_» - ^ / Eküf TP^ ^^ / yw^_^ d^^ _> ^t^»^ _»- 3 ^n» k>?^ X------tT- 3B^BB^_b nw B H fjl l^f BSSSS- SsB \ -^y^^j _tj ^m\ ^^~_^ 3 ^_ÉÉ 4fl ^ 9 mm lüpd _^K fc-! l P_t jl K^_J HEl ^ Í ^^ l V BSsE BSSsL kv ^- BBT -----V ^9 Lsssf f\h ---^ssssssm xw ^PV ll J P^^ w^» B» w th> - < ^ bvvbw Lmlls- w^-v p» - - \ mm mmmtmm mtm^ > 4?-- nwf -? < B^ Q B W R k»-«-- W B BB BB < B EP kbv! áz -^ ^^l^»> tmmtslàmmw ^ -_--l_pl _ >-, ^- B L_l -«JBPBt-^Bmb _«_ BJ^BBBBj^fpCíswBtw ( «H t RlíXTt «PBS - % f^^_ -- lttl qu wt» >»l» >!«l,«,m»j f»- ff um m<-4»«nt d l t», q» «m UH»»» Rt %m» ck d td lt Rst fu u Ujhhmmh mt ««; d m pnf» mll msé 4» m km^s^tf tml «td» p tln - tnh c d»»» ht d «unh tm dt «,»> n tn dtfl t cm nu Pd dlnt l» «fn á m mlnttj d Lmp Ptl P nu l«n,n,<n p>» ju nl nt lm >> fm b n pdw multd pd», ld b» cb-v cm psl dnln d md 79 d tn lt Rm U fnn m bsh, fj -Ud n» l lub Rdm nl d Jk- flutn d l bls, pnd mt<u» ínlf d club (m llvmntt Hbln d n ««t» mpccd mnftpsl ttdn m ll4««c t à pu d «ut- «)mnl, tln f» mb»», t cls n t-pu d,t- m tld m nqun qu» - ;»»: - ml s» d URSS psu» 00 Uu d EUps p-tntmíü tá qu cmlnsu c«m nunnt lê nv 0 3 tcn d du m d tmv lnt! Cd nt < m tfp>»d > ulm nds d nmd np um u qu íí bm- cl cbu cm fn nm pu nnguém d» nt S P!?»cd> tu, m» nwtjtqu üntã-s«t^ wntls, N mm mã qu; ffssjj?l SSSgJÍ!? : s» «lm» lm pcl- í dmn dmu -pp-!^?ffj?5 m ltnw- P»P n lc» ;!!::- f h«m cm \9n p mpd jut bctd m qutc» «tllgk mcn» cdm qu Pç d lnk Nn ftlc tmnc d d»» publl- lln-mncns bm m d» Ettds Und Cnd m ««:«u> mlht q-j pd- :m n chmds /:-:«mlllmnt» Etd Umd< ust n»> qu uslnm lunç íu l!:- d l mlhõs -;-: cnc pl» ntmmnt Tmm suunuun n, cd - cm 0 «ntás lull» -: ;::«mu» mc «l«tuqu tèt dmíns Ltn tnt d nmn d; : c- DltRtcs dtpm d nu ml- nmlc cm dctnt» d x-!- nn tnc mll- ljuu pt pnm qu n t c gu, s u»» c- Cítüu tmbd pf cm «ltlâ ttc d sbum nfl cxcncl d m cd - tçã ns ns ndusllzds! numtflut «!»> cmpt d p - sul-m-ms ESTURU FRTLEZ fcncuã d l páqlnl Uçcm pícbdfugm tdm lnmcnd t mmlmmt s 4J0 :m» l-uslvc bjnq:c! p ; lcm p,!# > h- 0 tí u Snd Jft Pdcm s» ntuít d #sl d jn:» <) FT!,V PK 3 íl-ll D PLC ESTURD -FRTLEZ DE NDUC PFPE dlgd zd utnl, n psguçã s -bch», tnm u Snd Pmpu dl vslud, cm pln íunclnmnt ftlc» d fms bnqu çnhc:ld pl vulg d nduc «p qu fc lg n pncp d u Bnt Rb v Tn:?0n, vl5, tm chf, d Plc s cmndçõs xpsss dq dclsd d St dc FV j Cc dss S hs dc hj dc! :«s-v Cutnh tí 3» dts unu um < vu c tp: ds éus ux :s ctv»- d, d lmd? ),< jns Pd lmd gu-d-clv:; Jsé Bbs, p um dlgnc d qul sul:: - j gn -s lls < pnt pcu d Ctfí c -ndâ n Pç d Rpúblc E-sn stld, «nttnt nt tv xl, pqu s blcht cns- lçft Lucn dlgd zd Cutnh nvstu gulm fug spxlmç- vn mbj dlwí mxllh-s tud féts- sus í snít m wm nm NV YRK 5 ( N 8) _ mlnn d Gu d Bsl, cnl Cnb Pln dn Ct slv m vlsll, ntm c-í- m Nml d Wjt Plnt 4 nl f nwdd d< hn d um bnnut fcd p»l Nl - mln - Bsl,, n W dní-ut Hj Pã cculã s ápds nlum mns ftlc d nducn Pp- çüí-d ftu plsf, cm nntct dc vás cntvnct nt s qus lhlt -pt;, s c pnts smpls, «pstds lguns dsts pbs p- ftlz l mtl, lsts N nt d pndd ft dnh d Jg s dtds mtl fm lvnd0j PÇl dlgd p Dlgçl d ll» Dstt, p nd s nstud spctv pcss WNSTN Cntnu n 3 páqlnl SV» NUVE HE CUULR # 8 N: KST3»: :-» v- %/slvlmnt pndds d ln JuUç qu fum su gnd líd, dttnd- n» lç» s ê qu n~l um p^ nc Chuchll xg dcmlt d cd mmb d cltvdd n fv d dfs d mpé s qunt mllhfl?» d nb- lv pl fscnçã d líd J nv-m nst ultm» cvn» d ng qu dtpunhm gu tv tmnd nct-»:l» f um dm u ú lxmnt dc nv» s l!- ç6» tum m um vuvl d sdtv fstd tn u- c dm tnqülmnt nu tnglctc E tn uchlll f tcd pl clv buguu d pcml ttl Nst mmnt, ctmultm-sc : nv nuvns n-- sb dstn d humndd nglè qu vlt su ndust, dps dc tc tlhd dnfcd pls bmbds, s? v um nv pg s lgnt m- ;m ptub tnqüldd cm u t vvcnn su lh mnst d lmntnçs dls n mn pssd: pcsms cm mns, pduz ml», vt td sf d tvtlmntt, p qu nsss flhs pssm vv, cm:, vvms, m»» d gu tí m J sc snt qu pxmldn- d uts ds snmbc- qu n tdã dsc sb lh Dnt dss pspctv, nm d: Chuchll ss n fund dc tds s cnscêncs, cm um lgnd d hl n Su vz 3u dv s uvd ns mmnts c pg p nglt E cdt qu ss cntc dnt m bv B -j^ BV J^H^Pl9 V t_b 6 ^^ ^BE B^ Jmw ^B -(BÉã^B $W ^Wm - ~ ^^_B j É% BL >_ V j _f - V 9 -Et BB B ^ --H-Bf H,! lnuth gnl -t» st!-- /,,,< Pgf) jfdtst tmd Bnlmn SlU» 7S ptmnt T? pt>- Ns óltí üs NV YRK ll N X çuwl d ht Ktn u d Pdnl B»» «t,u,; «u!,!:j-,> tüj,»t jm t»- _H_f ltl jsmttl llud d fld»l -nl b Clk q > llntqn d WSt Cst dsl» l «^m» - lltl t /> Hm d -nwlu mm sb» jnm d fnns nt ««« ;««m»td»» -: - m»^ d mnt, p- n^;^tft dndn s tldtn m t d jm «tç ml cw» pw tm fcu-,_-, _ m -#n# (wlmnc dn-uu llm t- JStUltk ésmntmm «S P«:«< d ttth nsw tcndnd, qu ^^ J^EsnSl UUB^ndd S Rdt, t>:mptcáw tfff- gf^ff-tósf^f^» SSpT? UcTnl, p»«-» «0 DÁR VlTt J ^n?t%^?v «\mm ««^ nl»m m t tntnd cm pnd n/lnnc _5S5_ÍJ2SL^?íWH nhlmn dqld dun,» npcífl ntfnfg dt pngn mmmmã,mtt ln m pl <: ^ ucuf p, mds d qutâ l tud md ttlmcu Cln- t n tch cmpt /f nt t,h,tí,n n» vnn),n tntd tulf d Pn tcntlut d pgn 0 n Cmp d( Cnm fbt»t» pn d ct cmcllt tnt à j nl 0líf, J mm stblcmnt índut- Ub!,, ^mczdcqut Z nl qu dl tnlt gnlv ^^^JS^Ll^L^ fff \lttms dsd n ultm, épc C pplç n ft ln- ^S&SãLSS^JV^^ts?^ m, quf V,cà Smpg Umd n d «gunls flt d dut cnç m t ml» ç- /f pn tmnl dc ulw t n dnld» Jwns d» sus ctclt- nfts m t tudtd - N ms nd nnhum l- «t«jqu»«^j^^^ t» t l h d d fmã «b fl d cn - S U CÂNDD^ S w«fm nd fns m mnv lwjnn F nd n utl» U ufcbsnte TP DE f j,-<cn p dtsd qul hm nfm, nd, qu fnl-, BEEZ fcj dus tês lll f«n«,,,, mnlm qu hblulmnt fm» pm cnddt d lndus-! sfnnd n u nd l» ãn nlmm»f qulnu ltd nunc sun cnddtu \vmdt nd nm»,,» 7L,» CNTNUR C EST lá sl d Pnh Fns l dè nt- lts,j,,u,, uvd lmlm nl Rpnt Cmpnh Unltd(f d mt» u»»,/>, dll dn bsllmnl d Pfl-, Sh chlny d Bsl nstld, 7d qund ntá u/ t,t«> tu dlu qu tsunt m u Pft límp d l njmç tmbm nvdm,,n,»nh cudd pl mnst d 774 «ntlcn u d lg dc-nó Sõ0 blss» íft t l gcultu qu spt d d Fcnh«^blh nsc,«p;mu, l,í ^ t tj d mpm d hntclmn- bcmnt h ts ns u /«mc nó^ ê»ís l m»»«uu qu l n cnl-tl d ccncl Tm nstu-qumd T >tmn d clc ttxu <t ::;<>!< ut d fbt cc juntmn cm ut» tstmunh ntd CRNE fcncusõ d págn) s lts lmbm scv Suplíc cnstnt V~ T» _, NSPEÇà DS CSS DE PRTE- Çà NFÂNC dcâ s fchds pl Juz d ns s nsttuçõs d fchd FLRENC FERNNDES BR- GES E PEDR FR SLV Fds n dsst ls c mpgds d nmnzcm f) jdls hmns gmm, ms sus fc- mms, cm p mlg, m l- nm- lv, ps sfm, pns cntus» scçõs ns pnns, tnd-s npós s sn- Js d qu ccm [ tk/ n ptm d cnstnçãn mult ntgn stu gnvs clm j tnd dstuíd pd stud d ld dn u zvd Lm mn çnd dsb F qustd n píc d G E P cmpcnd pt Tnun c ítg lbt PltKS» TRST Ppuls pndm mtst d cmnt, qund pcuv scpdps dc nbndn vcul snstd Lvd dl- «cl d 4 Dstt, nll f utud m flgnt Nss csã gstu- um ncldntc dsgdávl nt nss ftgf -vld ln pcud d Ünft Bnfcnt ds Chufcus d R dc Jn, Hnlquc dn Slv Cst, qu l sc cncntvn ttnd ds ntsss d c ntcnd qu bstc- fâ0 «^ündãltntl ntm^ 2Jf--?, Çnc cntc, sms mn cnlnu nm s «é gf^^sht Z] \»^»_ <?$&> %, t p,,!lk,, H mf< f» tkdwl/mhu llctç d pccuul ncn- ^l6, ZL?\2 ^JSSm3 - cm m» d mlnu d T- «^L^^VJ }?- blh qu m psldnl dá C- m» tnh d m tds s dmlss Cntl d Pç» d p- W»n P t Cpcbn, ncmnhnd ssunl p- gffl} dc fct!hss^ ««_}»«<?W- fll d Dstt Fdl, qul m lb0 nu pd pd, tdv cm ns dss, s ssm dsj qul qu tv v un d cnqust su cçã m-,n cm vêm» lts, d mtlum^ãlj^dtnô^ Pnh é um tp d blz ncn- d \ ^nmsísls^ tjtvlmntc um pgs cnc-,,0 équ n $t6dunt sgu, dv h-f d ( vn p sluç fnl llhs clh-tvs p» (t/dh pl Svt; d nfmçã _c Svç dc nfmç gícl cm ntul plst ds cmpnntt ds fls p mbqu f sts mtvs, pltms ttá d fd pnt tmnl, jc m nd f pssívl, qu mns fqu um Unh dquls sncl s dms dstbuíds uts lgduns póxms Est m cm sttd nt ctm dn -Cm UTR CNDDT D LU-DS sbl Cd, qu d nsté dn gcultu, nt ^CíntpCn,nd 2 cns? Lu» ógã, d ppgnd dvulg- ^^VllubstítílWí st lbtln Rdgus s cs R-l R-; N-l t S-í spctvmnt pld» ntun; b«rnss,,culf0 h0j««t R Bl Hlsnt vc-vs «?l«0<n?,,nc,» ds twblhs dc áwl» n» )nt d» Cn- W d0 t5s lclld n qul- X?288 dlh d0 «nt? n Tvs Ç d Btn,lt D,» bc cm qu utzçã tntu, d TRPEDEENT QUERENST fcncusõ d 3 págn) Cnsdnd qu s fnts ízs hstócs, m qu mgulhm s nsss ms pfunds mçõs ptótcs, dvm s cnhcds pl nss pv, cm bs d nsplç mpl; Cnsdnd qu dsfl hstóc, ftud n Bh, p cslft,,, d V Cntná d Fundç d Cdd d Slvd, cnsttu sp- «mtst culpd, c qu nft sc sn tcul cducntlv muls mpssnnt J lzd n ps; m -«Cnsdnd qu hst d Bh ccptul, cm gul flf ttç qus ns msms lncs d póp hst d Bsl; cnsdnd qu, nst mmnt culmnnt d Pát, ugnt sj pmd m s gls lídms vtuds d nss pv dnsss hós Sugms, p st, Pd Excutv, sb dclsft d s qu pvdnc, tvés ds gfts cmptnts, sb lzçã nst ml0??:6, s 7 lc lmb d flunt n, d msm dsfl hstóc, qut çl d^ctdd^d^lvd^0 d tnus0 d W Cntn» d»«restbelecent DS TRS DE GUERR Fvp?,í,?pí!?J?fd-, CmP?s psntu um pjt utznd Pd ««H=l0 c,?ncíd PvmsJs» p» Qu, m td ps s clégs u mftdvss dsp2ühnm,d,funl u fbl m num Sup Qun Tn^; S,,Ü:ntc,lsclzÇft $ lntçf d nsté dn u, Ts d Gu p fmçã d svsts d 2» ctg çá qu lhs sft subdlnnd», mntm tmbém, um scçft dc cnm, cmpltmnt plhd p pduçã d plículs ductvs (lnmí: sb ssunts gpcuás d ps N dc ds ns dc 047 mn n Sícçft dc Cnm d S pduzu 8 clculs f^nllznnd ssunts lgds n nsn ngcl n nscmnnçft tlflcnl cu- «s d cducnçft mnl, mccnnlzçft d lvu, cultu d tg, pduçá vlt-vncln dfs d lvu cntn pg; dnçs FLS CRCS GL JÚNR psntá, dmnt, pt d d 8, sxt-f, ds t 3 h,, dtmnt d plc d CNE DEN, n Cnlnd, m mlh pgm d d d udtó d R tnsmtd pl ESSR CNTNENTL FLS CRCS Cm sgunt, tçõ : Gnd tl - Lud Cvlh (nmd) -Jym c Flh (nmd) _ Cl f Clt d _ Qutndnh Sn» - Slv Flh Ttó - Túl Bt & Rst Rch dld Ch & fns Chs - Jn Gpy Vl m Eln d mnd Gl GERGE NDR qust tu PRÊS d 0 m 0 mnuts, p uvnts d s d udtó DNGS, Pgm 00% nfnt-juvnll m gnd dlstbuçá d pêm, (bcclts, ptnts, ptns, bls d futbl, bncs, bmbns dzn d bnds NGRESSS vnd n blht dn CNE DEN, pt d d fl, qut-f PREÇS : dults, C$ 0,00; Cnçs Estudnts, C$ 5,00 SRNPJEN -Z~55S <_>/ nu /0^h mm»/ ^%tj?jf ÍU-4HS7 n f^jt^st^uh$^cm p&pct ^4Xs &>tí t, ESCL PE ESTENTP 6RNDJEN V CHURCHLL,94 s <fs K/ C ÂS PRÓPRS UTRH5 LfUBtTQl N D 8 ENCERRENT DS NSCRÇÕES s nscçõs ds cnddts sctfl ncds n d 8 póxm, st sxt-f Estms, ssm, ns ultms dlns d pptvs p snsncnnl dsfl dn íslnçft Bnsll d mpns Cm J nfmms, s nscçõs clvft s fts n Dptmnt d Tusm c Ctms d Pfltu nstld n dfíc d nsltnt dc Rssgus d Bsl, v chl Câm n 7 Pn nsccvp-sc, cnddt dcvá psnt-s cmpnhd dc um cpsnnntc d fm p nu! tblh, dvdmnt cdncd CERTE sclh dn Rnh d l-cnm dns Pncczns cnllzn-s-á n dln sgunt, u sj n d 9, n udtó d B un új Pt lg s mçs dvf cmpc ncmpnnhds d sus ps, d um psntnt d fm pptá d stblcmnt u gnlzçft nu psnt, d psss uts d nmln d clgs d tblh, tj, cm n n nt, s d pss, cmplt tl4! í ps v)«-{ínín» h lllp SF 5 ( N S) - nfm n gnc ntcs bulj qu vlcc-mm mnst psdnt dn Cmssã Ecnômc Fnnccln dn Rtfjn, Tjh Kstv, f cstltvflí dss cgs, scd p m sffud, utzçã p svç tl mpns psldcnts dn Rpúblc mtu n Cngss Ncnl um ntpjt dc l nutlznd Cpbntvn d mpns Bsl, cm lnbnçfl cm Cptv d Tnbnlh nm Rd Tlcmunlcçís, xcut, p ml d stnçfs nd-tlgncns, svç d mpns nt su súd, nstn cnpt, psntnts nstlds nns cpts, muncíps cdds ds Estds _ mts nnd gls cnvss, qu nlulmcnt, nâ chg p cmpns s ngs dspndds dmnt Cnfnt n justç d nsss ptnsõs, gudms qw cs s-, m tndds p qum dc dt S ll/üs l n; d ns, d lbt u Rumc, m cmpnh d Cud dc cuc d Eud - Stlhcv ncu ntm mpç stblcmcns d ptcç nfânc xstnts nst cptl F tulí plmlmnt nsttut un Bt, nd nd d nmnl f cnsttd s vltt p>j>cgul, smp d sups: cvk< mst ddlc J ;/ d ns td pt d mnh ds ds qu s sgum N fnl sc-lhc- psntd pl Cud d ns um cmplt ltl d qu f bcvu Flnd ntm nss pt» gcm ppóst d lpc dclu-ns d lbt u Ru:- -l qu fnldd dst 6 vfc bm funcnmnt ds ntdds d nsslstcncl nfânc dsvlld cxulcntcs s dzns n R Cs m lgums dls sjm bsvds flhs u mu tt s mns mpds, sf s nsttuçõs tngds nctds cgm s flhs, ct nu fçm n tmp pvst, fchds nspçã ds nsttuçõs ptcls d ssstênc nfânc é tvdd d tn d Juíz d cns pblm d vnht Flênc tl um fábc l clçds Juz d 8 V Cívl ns uts d cncdt pvntv, dclu bt flênc d ímj Clçds Bsl Ltd, «stblcldn u Cm Nt, 44/50 cm fblcn tí Clçds F mcd muncp tl Cmps dputd Tg d Bs nvn- à ssmblé Lgsltv d Estd d R, sgunt qumnt: Rqu qu, uvd Cs, ; psdnt nv tlgms s Exms Ss Psdnt d Rpubüc, nst d Vlç, Psdn-,,, - - pz, t d nsttut d çúc d lj-t dl«s P s hbltçõs d c-l c vcnnd d Estd, sllcdt c nmd sndc cd tnd tnçá dc ts utd- Bnc Pdl d R dc Jn, ds pn pblm d vnht ds Pssv dcld: CS ,00/usns d uncíp d Cmps Ntcs Fúnbs SERà SEPULTDS HJE: Scft lpultd s sgunts pss: CETÉR S FRNCSC XVER Bndln Nmln Tnvnsss, Sun- Us Cus d scód, ás 6 hs Nl Ccz P d«slv, Hspltnl ds Svds dn Pfltun, s 6 hn ntôn Cls lvcn- «llvclm u d Cqus :7 ns 0 hns gátlnh P d Sllv, mu Kcnnd Nbuc, 460, tu; 6 hn nucl nln, u ndnnl, SS0,» 6 hns sl Squ Smtn Cu dn scód, ás 5,30 hns Ubnldlnn Fncsc ds tnts, un Snd Pmpu, 82, ás 0 hns Bnjnmn Ncté d Plc, s 4 hs lbtln Lccdl, Sntn Cntn d scdln, s 5 hns ntôn dn Cst Pt, u S, Fncsc Xv, 477, s 0 hns Rm Pnlsc Cn cclçn, u Bd d S Fncsc, 220, s 0 hs hl Fgud Nctcln dn Pllcln, s hns ntôn Dlns F, Ncctl dn Pllcln ; 7 hs ln gdnlnnn Cnvulh, Hsnltl d Cuü Vmlh, s 4 hns mn b un Cllnn, 02, s 7 hns Rs nndln d Lm, u Sá Jnuá, 60, á 7 hus Jsó F Lm, Hspltl Cntl d nlnhn, s 0 hns ntôn ds Sn-4 ts Ps Cnclcí, u d Lnvd n, 28, ás 5 hs Els Gc dc Cmps, Hsplt Pó-t, ás 6 ls dlgl Suzn Plc, u Pmu Lu, 56, ás 9 hn sc lvs d lv, Ncté d Pllcln, ás 5 hns ntôn ds Snts, Ncctc dn Pllcln, s 6 hs Pnul dc lv, Ncté d Plc, s 7 hs Scbnstllí Ngu, Ncté d Pllcln, ás 8 hs ctv Bttst, u lcxnndc Clz, 28, s 4 h 8 Jà BTST Dlnmnnttn Fnll dn Ctn, nsttut Fnnds Fgu, s 5 hs Ctn Vl, fnntn Cnsn dn scód, ás 7 hns Cndd Fnnlnds Gms, Sntó SntR Ts, ás 6,30 hs - Vchmnnn sk, nsttut n»tmlc, s 6 hs Bls Dlns d Bn un Cst Bsts, 7, ás 7 hns lc, Pnt d Sá, u Fnt d Sudd, 32, ás 0 hs - Lu B Tncd un ds Lnjl 02, á Kl hns Vld Gms d u, N-- ctl dn Pllcln, s 6 hs Cl Psss Bt, Cpl Rl ndz, ás 6hs n,s, NCSC DE PUL - Ghnd Blcks Ch, Cs dc íud S Jsé, ás 7 hns v RDE 3» D CR - Ts B- W?08 tlh dm 3«d Cm, 5,30 hns NHÚ - Psln Bluns, un nl Blfd 80 ás 5 hs - Fnnd?0?Sv«flu Sllv nm»8tlss, n 20, s 6 hns RJ - Sbnstlâ Hld Nclmnt, Snntn Csn d scód, á!?, tü «Bc >dn Rdgus nlc, un J Hnqu, 389, ás 3 h CEL PSSS BRRET Su fm cump v dls dv d cmunc su flcmnt cnvd s pnts mgs p ntmnt, hj, d 5 d cnt, snd fét ós 6 hs, d Cpl Rl Gnd, p Cmté d S Jã Btst f m n - ^ Tlf-ãll-s^nlllS V :-»,, ^^ í^&?: V l:,&\:-s tdàf ^>í«-:ím:

7 f> R NTE R, J 99-7 s mãs dvm-s tll --» mult- ---!- fl,, «m tí lnt ll»v» l» fntkf 4 é «t 4_ 4 l WmJW HJE à 22, RD NCNL lds 6UETE c m u-t mn0 t ls «-Ufl /s qu ^ ( pqun ) \Gptt!^x (\ ts l_«^7^ \l fl 6RPETTE É U UV u l^& Ecvs? 2 Slll 6-3 ::n:y::ll ~:-»-»:;l\ É-l! - - QUE BEBE gmfák REPETE! T f H -! l >J U _fl: _B v ^ PL ^-fl L B T f^kmmmjm Ww< ^---_l P : -^ ^^B \l í B HP^B BB- _B T ^_B Bflflflll BB -_H BH^BBt! \W^~j L W B ll - V B /-» JB-flf h RH?% Bí^Lv RR- - B^ K> f Bj tlbbsh L_ ^ P^^^ ^H ^ H^V _k _b V _H ^T F ^v ^B _^- -»-^>B BB á\^r B Bsb l-b - BB B R U?&< V> h_w ^-R^H R ^-H R -/ ^R R H t_p--w ^ _-_- B \ Kl s Jbí Jb_P L 3E^ l, ^ T? PB-RJ _R ^_n_r!j jpj j^b f;b«^^ j ^^^^^^^ ^H ^H_hBB H^,B Bk _^_^-B B^ BB / T fc ^ H ^f BB S-tV - J_H B fl BB _f -H - - -B_»- ^B ^H íp -- üuí N C/UV V-Wcw -Uv d Um chf d «wnfnllw qu w t tfngf plt mt»-»-» d 4 dt Hfd d Sv m t qu cc,_x>-, sl REN E BEL FRENTE DE U QUDRLH Dsvu um dméstc ds mns p su Dscbt num snscnl sslt svç [ S PUL 3 fntdx-nl Um m «n dm»»»» dtn -!! -» utdt «-;:, fc>}f;n, n un-n l-md pmp_-9 d mltm \ mnd <w d^- «-_>» m mcutd f )l_-,»» «n_,l pnh d tns nt-!cd«m» plt f mf 3u um mujt d ttntntt u cnhítt» nm-» dm -«l»4f P-WW d»--, p-u Udln» «m-m w tf cbu p ndc qul» fm!»?,!,- típtm d í-»d>«l um d um p Hj Dttlu mm d»; <f ««,^<! í_»_2?? Ç»_Í_5 mulhft mn-tt d blm mnv 8 J, «t «slt-,w» Dl«çU d Rmtw tnm lh ntf» d wl mtnl, cm <mh»«d«pt cúnhã d -Tu-, t?!_ííh!hu_^h?,íchí d um ptut»;:>-- d nd pl b dc qudll df ld-, mm Rlnd pdt dltcnc qu _«lm tvd t-p_ 4 pcu d fftd» mulh, n plcl, c», tm qu-ú Dln_f d Rums lc põ,->: -fund «upt f -nftt d mpcd dtv m p :,!<_ d du nntt» n mdutd d d 37 d m tlbu, <-v<f-!í tmlf um HHHHH ---p llnlpsbdps Nu» tf s -» «ft nnm ssll m númm-tuêvv tu um flltt ttttlf lnn«ítlttl(- Vu-c&u Hn tnvn > DR D NT6 (Numt) HU ntunt ( nm tlfwn) cmpltl t ll? um um, cm um fmuúmm RESPSTS DB H 6 wff» - «,, «u 6BTÍ -»l«--»»» ttf nt - ít»t» í_«!»< «4 «»,,ín t> - -» HtV 5f» _> f l-f» ->«4W»«l(n-!»»,, «t :! l HUf»»t f«}( ltl>f» fl««-- ««_Hn kj,,, «L,,,,_,,,«- :!<( sl ftvfl,:, «flhs í,-,»,! tfjwã»>tt-6 u,-«: ns_vt!jí,» >u«t-«t,uí,»»tf««fív-l _ lu»»» l^: í-»«,, -fll fn««««_4««< «>,»»» ( «,, fl, -!?{, - >,,h»?j»»_t >ff-l # vj»»<# tm t -- fn #,» NTV - _ # «f>»»«fvlt _m<,«- -: «f«_«p-» t! j>>-» #!>,» hh -,,, um > TtU - t-t ft»«t<»,: J- u,, ; : n,-,íf fdfmv ->»-), uu>,»»,>, f--» >, n-,-»,,_»_!l «íí 90U0 UtftH? t - f»«l-<-_,t,-«(,,»t,«nttftt:) p nf»;v,t t _,,,-,-,j,, :,,,,, k»[_,-, v «í fnvn - ts % »,- -» ns,,,», <,,_, {,,^«_ <»»n )tu!,;- >,-t j,<>-! > «:,_» t»u;,» _ nívm! J <l»t! V,;,(-!> «j»,:»» f_~,,- í«k«cí fttftu»»?-}» -- «^ US - l»ü««p - _U4H - l v: hl T 0J _!S,»»4«»f4«tn-»_>> t»» ->n,!:»,- >,m, ««fn«t»w- -_j,:-,( _fff<,fn, «np,,,,,,-»-? ví»«t_««<;»» «(» <» «-!:j< «Hf- v«->,,, t,:, k-_»htí,n «( -nm mm> tu( >!» luw!( >-,,>, t,«>» «(,-,#,,4 í-hí, tttltlv _ - - l «nl /,, «,nu, «mu--t <- qhfv»: : (u- tlh fl d qulqu»#» «(««mm» ffu Tnu-s ssssn s dzt ns p cus d um m^é Cm stúpd m Snts Pdn c stá snd pcud pl plc SNTS 3 -:«-! - UC P V-; :4 n tm-t»> Td d ld Hld «- d llnt : m Vl»- d um lutt pnd> _» m f plc > pm,f_«mnu- bl du lülh m t d hj d, um supu «_;- fm ntnpu t d» m «n» Um jtm d m-un pn- b mu cmpnhlt p lut «pnd lunn qul q- «cm xm< d «bt qu t_t nh cnwd dw p l ud d >-< s mdtdu pud vtnd ««lnn á,, p tddp p -Pctnct pd-lh çm uf- d tímt ltm qu té nh p um í-;í mtu um cumn qu nl Utu- H Jutmn n» Ju Ptc cmd_ cu Bn t --, m um tt c (00 nhnd V «b nt j _k<n p-j d u puc mmnt, Hld KXtt,T qu wt d Cld lt d»>»d unnn cm mu lpmu pl - und m Rtutd qux fpttn Khcmtnhd Um f»dmt m -Tlpu ltllh d smnn luh n U» cwuttd mm», ct d chumb Dlm d Rub, d Uptmn pt-_-nc; d d- td qu «n pt dn d td ; _ ü pnu n cm 37 Ctt mwt d dfntl t» d cmtt d td qu_- ttnmn nul d nmnc» c llh já ;-< p ml d pl d D(f_l«d d Rub, Fnn d» PP > d»undlh llllt D l l tlr > pulml tm nn um t /--! mm plcl - fm fuld -Pcênc-, < m m md m dtf- tblh n 4 D nm, p l» :-<- nfutm utt pndm mpcd d «_-_ d ub -:- Rumnd p ndt m n- d t «cn,;uf tn- p: t d m utíu êntbíbs ::: ;,, pltm tpm ) pu mu _;cf p ) Kcv» u tuptd t um d tnd! lut nd nm lljd Slt ln pn d bl- «-í-;_ pndld Vtdcu d um p h- «gud nt jtm nd l-v tu tlc «Pnt Sc Em cmnh, - m pt 9 n d dd, qu l cptl pnllcl» l-tcnd, m-ct -)!dmn ndd bllu um d n-, Pcund «b cm mn»nh:» Rn pd d lt-d }nvut-, pl tulc d T Cnfm «- -- << um vl flc pu»ld -:-: d :- vult H- Cnfd d hmcíd, dl phnt _l! bm dc«cmn m n pnnd- d ncntm um t»«u» nl pl- lnc unt u Pjtd, gd d plnt n pld cnt m ít d qu w ldt c- l puc l cm fl - d J Bnt st n lcl tmnd plm m qu f d- n s ptdnc fhd nt cp d dvntud n»- d dnt d pn-» d ntut» ldõs hvm bld :<>» ulí blt d vl» c-:> H)K LDR0E8 Cmp TERNS n D0 mnllntum cm V,-><--,-!- c qul qu «--n \w- um dm dtt p,u un du mns dclm qu,, nd l!! t cnh d fut» d tu cwch udnc n «30 d t-! Vldct lvs d Um, cm 30 nhctj b Tcwd» qu umbm nwt cu Dnc - < v -,v- «_ tdjd <lmt»! qu t ;:, nqul mun u num n bt d cd cm - n> -- bll num ttdnc n» pmu ^ xwbu-lh um mç C nt, fll nt nttpd ll^ê pl dlgd } Cl S--?, _- c tld íl n-; vnd d fnt» ncnn um mulh Bttncut d Fnc dplt d qu vm cnh-!»0 dtd ;j numb n cl cm -Pfltnc c m v, cntdçt p qum fjm cnvtddf -KKTVK T VKtntH n ccmlnu «mntt Hjd Slv cbu p cnfw u: lt fl ub X TC CNÇ mçnd- lv lt cnhntstd dntm, nd, n» mu-?ü_»,nt v_nu«-» S «! h-t qum tnh chfd mh_5s^s í? T/íí_7,d0 b»u dnudd Tí» «d J<x Vldc S^^^^^nfflfHÍS Pt qu wb d qu ttí-sís L Í J?? <, mwm qu d dn v ubd t Sub nt Sl^SKS^?«m t Jt» u bjt» vqu qu»tv dtd :W nu - m BB mm» dv nubum nv- C d um cm dld«d Rnht dn Glbt Nvs u d Tdnln qu junt cm cm- 0 mn put SSSSJÍ? s!d tnjm bm cm t^s Pm? Eu? P vls d mv, fm d qu? n, slt, ntul d Snt Vcc jqu fvm-h chfu um ult n lcl vt dl ml lguns nhld s hnv < um _!:«tll»u m mpnh «- n Pnt Vmlh Cm n ntduj d -Pnlmc n ftup c«-,,- T-f ;l-t p,- l-,;l:ô«-, - d mn numn c d vnl- ^tjcnhtd^ dnd mpâ j (, su Bnc Nâ é vdd s d ub d mçl íl vv d qu n hv cnvênc cm T/n 7 mpnd d_ cs E sm snh F l msm DENTFCD l llll R ntdn cm lhs qu pm dlt mn nt lbm qu ful cmpnh tl tnblh dcln, Vldcl <pud: pnt utdd, Ets Cf ltt: nm luc, d mulh p qu tnh hfnd CS 000 d ntd - 9 pt- vgbund Eu n t cnhç! -ls fnllnd m nfmnm cm Pdm m cm cult Ttl CS 0000 pclsf n lv»u cculc dmnd pqu u tu ^^ hnsm»l SFTBKf <_ qu pdm cnhc- Vn,:, m lvs ulqu d Um lugn nd!<-< ps d ncnld! ju ptsts, f clhd n bht d 00 Dtmnnd nvcstsçts qu fvm nd dv s uvd fus n nt hj d ntm clcnd mtm dllçn cs pmnl sun lnmtlnç ptcpçã n ss qu puds-,m t ct dntfc d vnd lclz 62f cu Bnc mulh qu 620 FRNCE PNR D TLÂNTC SUL ^ fbssí s + jí- í CLNC E LS Cntlh m Pblmt «nlmntl lud Blt C d fmíl CNSULTS GRÁTS âs 3s 6s d«7:30 s B:JD0 hs RD TUPf»n«n nvl» lmn tlu DflGELLE0 C/c«jn j bnc m fl - tsl 4«ut) ^^JlQLVEm RX Xm ^-^m^mwmwmmmwhjlu±!!l}>í± c»> - À\ ÚNC UT-ÔNBUS LTD PNTS UE PRTD B K PETRPLS: Ct Cmc j^_ Ptp~íÍ_V~ Tlfn 050 Ptpls R R: Pç u», 73 - Tlf- n (Sd d Expw uá) EXPRESS UE LUX 000 R (Há Pvsó) R D Ptpll « fl 8, VEN8 RÁPDS C SEGURNÇ E CNFRT >->»<-_»-j0^ V-l-V H Encntd mt cm n guch sb cp S PLC N CREDT E CRE - E G DS CRUZES S PUL 2 (dnl - P ncntd mt, u b dn- mnd Pnt ds Susps, cm - «ds Cuzs, um hmm d cc d 60 ns qu psntv um fclmcnt n tst, smlhnt pduzd p vlnt pncd llcln, p- n lcl, lg qu pcdu lvntmnt d cdáv, cnsttu qu pt dn m dt dn vtm, qu fc sb cp, xst um guchn cm s bls ntcts pm vcs qu sugu c dc qu dscnhcd f ssld, sc d su m st- b glp qu pstu m nts msm dc t ft qulqu dsp Cm smnt f ncntnd ns blss d vtm mncdn d um um cuz, dé d um utíd- ltcín nã scpu s ds m mdts lvcslgcs DCUENTS Scund cnsgums sb, dclgd Rbt dc Lcnzl, dcp-s d pcd um xm n cdv, cdu d um ds blss um nvlp ndçd Fncsc d Slv, cntnd um ct qu lh dg um mulh dc nm Cmlt lás, cm ut bls, num tl& d Bgnç Htl, d pcld d Nt, cnstv um dá d Fncsc d Slv Pnt, cmpnhd d Cmlt Cm nf hv ns blss d vtlm nnhum dcumnt, psums qu l sj mncnd Fncsc d Slv Fm cdds utzd gz fs n stng psdnt d Rpublc cncdu utzçã sclul C- Un t Bun, ltd n lfndg d Ntó, p dx ttó ncnl, cm gz d,s Pm scdt bsl pqudst tlculu-sc nn Escl d Pnnqudlst d Exct cnlft pnd lbt Tvlsn, d Cnggçf ds Pds Pltlns g, dps ds tnmnts gulmnts, cncluu cus, snd pmt scdt bsl pnqudst DR SPNS RTHER NCS KKXS K RNKS Lvgm ntlnsóplc d vstul Póstt Ru Snd Dnts, RR - Tl ; -XB7 l t l 7 hs \W Üt LBUQCtUUl mbn tlvn d Scdd d n- SxnlKl d Pl Sxus d Hm Kut d Rsá, 8 - U m B hs tmbm um lóg d puls dtus ltgfs ut mb nlndn nk tnh sd utpsld cp, pd bsv qu Fncsc d tgm Uv psnt um fmnt pu- c cm d nz, cm scss h- mg xtn, ssnld n bc, lhs nz cdt-s p-, m qu s tnh vfcd um J/ - f y&$?f /ítfl» ~ j /- v:$>j f^s^ímw^^ j nftà ^dé^l ^mw W^--! P-V_^ ^ ^ t U! ^^vv^ S K ^^^^^^^0B! B-J^ V- B [t ^ GRRUCH pót xmn m qu stv sb cp d dsç n hpld hmg nt-cnnln L SÚBT fmnt m pç nl é d mptânc, cdtnd-s qu Fncsc d Slv, tnd sfd ml súbt, flc pl mdug d, qund tnstv pl u pvln d l, cnd cbnd ct n nz guch, qu s supõ, l cnduz n cnt, tnd m fcd sb vnt dnd í mpssã qu f scd pl vltlmn p pl um pssívl tqu mpssã clhd pl ptgm c DR D NTp é clt pl plc d gl d Cuz, qu tmbm nl cdt m tm, mult mb plv flclnl smnt pss s dd pós áuwpsl, qund lglst tstá cu-mtlf _Z n d xp nc, é qu nnhum ut mpét d <3g? tnspt é ptsu, m tvçt pfts nt BRSL EURP NCND v R Bnc Tl «^^L LV EDT -//, cm;fvscnt- ///»l/ \v LK-SELTZER fómul xclusv d lk-sltz t? lv ápd à d m t--d cp «nsçã d btmntb qu cmpnhn s sílds Um u du pstlhs nu cp dágu puzm um bbd d gst gdávl \ Nd s cmp_ lk- Sltz Jnh- smp á mã (nlp lnlu -T t tubt cn»t^-_- í-t_2í t nthu fzg^%t&& p ncté d Sbò F m nt n::d dlutnc» p cptu mtd, cnd tnqut nstud pl Plml- lsct m tm w 4» tt-n - - <- --- >--» »,, futlu NttnUt Wüt «<(s-» ml n ut:«-)»,»-«- -!- --- è-- _Wf_UÍ»--«- N-t,_ <;v,- d 4 t«-n--> -:, :; pwp (--> Hu fvl d «-ê-»t 9 9l B mlt p «w wtvt» c V m lmw wm p ttl 4 w» -- SfJ llt - Nn m ««m»í «44 - t VPKD NS DRdRS SRJS TRPCS CSERS LT QULDDE _-(<DUT<S?_ guf TPZEH y/l GRNT D \HP RPUS NDUSTR U Ü [, - H J J LTER FEERL JLTERlFEERL ^ LHà gggfl^l - jcüxts Jm^m\wL ^ l_k^_l L^L u m n _, -m-- - ^^-l- --_-^^---- j ~j Funcnás Públcs 00% PRTENTS TPG RU D PSSGE N 02 ESQUN Vnd s ultm sm cnstuíds cm tds s pct mpl d fnt, lnd tl, 2 quts «l, 3 quts Smnt p cntbunts d P S E Pqun snl d sv Vjm sm cmpmss plnts dtlh cm LQUS RCH RU STE DE SETER N» 65 SL 2 TELEFNE : (CN - CNFÔtf G-KDf jmmmmm^mmmj (fl ^L% í^ -^^^^»_^ &bct B ^_9k ^í_l _y_ à^^< pl GEVV GLÊS 0 CRR0 EURPEU US E0D0 RBRSU plld c «- t- -, g cl n t, qu -t w» CS tb (U txc, t-c-tl Wfltl -9 «J fl-tl, Jll Tl ll-tl - S f) N_ yj? ntsés (mu gt), ds mátl- fájf \ Twl HlUllf w cs nválgcs, ncntm pnt / JÊ H \ H l HR d \Í lv cm lcçõ d ll, pós ^V B ^ Ks_^B l fl V ptc ds spts, um fcçã ^\^y \ ^ ^l fll H_ f m Gll tlmul cculçã ^^-- s_v\ mêê _H_H tmp s múscu ltgds ~~fl_l f í: W\\m Ê^fx Wh\ 9UÂN0 P ~2- V^ ~^--^# íj U DUT QRT6 LCR 0 CCU XVtR JTVÊ PfufmJá G-l 4

8 ; ^SR^^-WP^^^?» -- - ^mwv,f«j - - í TJ- dt (f Pntnc lnç um lpt mgstd Nd tm v cm t psts d hst 4lH»u,l«5 d bl -»»»Hl» lnd Pmnt ftnn «Ct Pnt,»U4 «\m m m t»»?«?»»w»«= (»»»»»»»» tm, w »= <«-<- t t í» í» f»»»; -,-, > fctp N D»»»»»l JtpT QwwSSgS íwm»9» E t J^HmjBSh (! 4 -,,««,»,,-»- d > mm 4j jí»>\«í gé djg,y «g-w-n n-vgb P»»- St fs-wl» DHwm f n m w»»» gtu «(>«n#» m -m»««w f -«ffjnym p»,t s tm j, tns «, s««««d,:, -!» g«d -»» d t»,» ;«-«gí-n!» #?»«f^t!;, jí-í»-»»!»-»» n!»»»<» «-tt-w «gg t«t» ts, q, # gw»» n,, < -,-- ; ;, -»»»;»,lí,,-,;,, ík «tf L fc «>-««g «-tíjst ««?,,- -n» l-m» 4)t f s,-»;! H, flt -«- 0»»- «««-->>- ««--»««? V»!: 4 l»«tl«««4 g»-»»» #»» jjhj 2 f»^«g»j J H fípt > <_ «(»«- Pl»» í ««=»W», 0»» K,^WT8 - m S m «n 3s }< St?!/, g,!!»»»»»»t» #»»»«^p»»»» d» J5,«n»J»j»4 <«S Sm! Ü» -» Jgflsdtmmç \Ht ;m # -«ng»»»»!«? --»! ggp d >» Nj -»» «- ^» «-» 4%«s» tmn «g»» «lff»t#»» #»»«gn»«- >> íí»»^! ^u»» «JKt ldf h mn,--,- ln» j-j - g Lu» «4> «l:«( tj «!-- mm, tfgügl >,(-!! m jggjlj»»}-, B\»!4 SSBSB j»»-» í? mb mmwí «^w ;,: c :;, U^ :,;>- P }- ll,4 f -,l H : «,U:\ {»)», puí, # ytf-t-tg&gwl V»»:,, - s l> f»»<õ- «;,?-«-»««m»«>-í4<» fn<míní» líí»«íít-4»-«m mmm L» lftgnl l ll#«!-l»l«,uu HW-t ; <»4 #«»-» -«- U \lttn t\ NTE R _m Vndu 3000 scs H fftnl mxstnts Lsd m cuxcs um ndus tl pulbl Fgd scqu g < =- - «<<- w,! ^P; ^ ^»:W, GNHE N SHTC Vcê stá nst flgnt? -«- << m »>»jm ^-4» #f Tw- lcj t» «» gãhí ms - VKS wít «««««- ^ l-l m Pmumt mt /«m»»,! í»,;(,l(t (:l»- :>,-»í» c»»-»» -! ~«-, <«< «<««-- < í»h tnv g»- >< - ü- s» «vfttfh -=» gp «gl «, - », - s»»!»,(-»!»;; ««;-t< <->» «#,?»>f ) H ttã»»»»»; t «^ H lln:,,-,t», - l»>, «:-» f»»»!» - # g»l»»» tí llf «#t «««uc «ut- <t «; =- ;t ncnn»> mmumí Ulf j< «, _ - <ft(ug>(>m;th, «uàujwtt» m Rnh » STS8S& ÍS2SíS5-» «-ww S SHÃSnS Sn «nc» «<;»,-- í>h g p g«!«t-^ -n,-,;» «ü-l««ts -- Hf ««;, nu^»í,,, t Õt«, ««f -< =--- «t un n tm» g t«t«jnf«g«- m pjm» mt- m» l v» -««mw t mmw h» -, J4 H í,»í»»»=» tfh» l «m -t» m 4t«mnl t? ^, 0 fg» n - «»-- j»<» «««-»««:«?»!:< tt g»g sn»»» t t -?» F 004 ;«,m ltg%íhxummm,»:,n, f-hn ) n»t -» k:-,«:,«!: «;««> ls > : 4» V»«, ctts»»l gnl ^n, - 4t-m» V- -?>«- (t»«:-t«!:-cí - n- ««««wm wl - í»«4«wv» gtutt»»!«;» %»«t»»nw»»«g SSm gfgpgl»«w» «f- %^Zy:mJ^:, ^t m> mt P4»!m«,»-p»»; tót,^,jt,,,,í»» ««j<»»««l»»» >;, «> PS,»»»,t» Vmt 5 «^»»» «, -»-»:»» «t» t» ^» -:» t«,»»»»,, t, <! ;»,-»-» C ;-: um <» »» n-» ll U t 0»4w»l» flt ÍT4) -H «:,»««--«tluh >l -» < «m» 4» «t«v» «-nt» pn f» f»»«««l ngl \t% - gg 4 - ft -! Ht»»»«:»; J N» KU» t4- - 4?» + - l» Ctmt, 4 4 l<ts4» 4 «l t -»««-H-» >»:» «-» (-:« t t u» #- «-l-, «-»!!!» f, l:- ««,, j --» -»-! -»» tt--» lgs mm t wm «f ^ttl <» >-» «nktuí u,y;í!?!j flttwg ^,-»- :- Bí#,n»s» pg m- t #»») «vtt» «««<»» m>, t» Rttjg ««««-l»«wn tw l- P!-» j jtltwt t l»»4 «t DUtl nut Rgtttt»» «4t» 4?»» 4»&!«-»> t«-t ftt» u «htf««ll : d» «l««-»»» ;,- c, - K» «ln l ttã ««ã» 4 ; gtí wl s^n-» 4 jttl>> tm» «J- tl» V «- -! p-síí «u»»-í«dlft» #t lul» t»!» f«f t»»f»«\ «-»g» «n p»«4 gggnttth 0»»»!»»» -t «(»»»» ltdltsf «t» f--- sm J--: «S» « «- wjw t tg g m mh n m,,, mw Ç,:-, «t»í4 g-t 4 l-3tf«d, BlU n VCíví» ««Jtt»^!»»nl»s»tK»l tkp«!44tt gf 6 Tntn <tt -» 3»» S 4««smuítlct» 4» l íl» c l» V»«Cttll tw» :-» «:-í-»» u> m»»^»»j u,!!«:! ut >/ « p40tlb» gnunt^ «««n! 4 CttNS -W «t«(ps jtwkmt» «-»-»» (f»»4 4» 4t<l» flstnt ( «j - v-ín) 4»-4-Bc tu«f f!»»> t l - --: í», tntd nmu h ««««U S»4 lí» t>,,:»h» >!»«: ml «j-t»» ««?ü-jj t» tn- m» -j-nü-tí-ft» f c»tj» d, g»» j»-»l >>»» 4» tü» jj»?-»!-»!»» tst» ln/ss- 4- lv d ll»n Jt»«(<>S 4» TC» fj»4->»>» nm»!» s» Bt»»»! J ü!», n d» JdT-íC» H> j wst l -»»l, -»»»»t» -; -» 4<j n- nn Ju»í»t»:»» K» f>tlttt mt» «t l»,; d 4l«ll sll:-! 49 «-: > Ptnt t»f tn!!9 «c4!«; -> J» 4l»»» 4l K«l» tt :!!» ull 4 D P P, n «l4lt«> «-íf-> n,»-: j 4» m»w!«m»4» - m»,»n - tut>ktttl( «l;»» --»»»; <-l-»;»»t «,- -:» h- c S»!!«; «,»! nt-» nm «tu» »n» f»;»: -:,- - «,,t«- :- <t t>! 44 Ut-UD Kt«< mt- V - 4», -,-, -,,< f PRECET D D -RH Tf tjdcl hbt d tnttmf d» ít-, n\n «jnt-jut «n» llmntm «ttnn u t!m «l f tum t«d» Ttnnl»» n»» btím )-»f> tum --sünf-l u >-~t» n-v««4 md»t-»,,;,, nktddd m «_^_BPf \m\\\\\\m\ W ^ J» ^^_l ^^^_ít t 3 ^l_b_^_f WF/ f 9-4 ll > (;;-,»j» -«-:,< :«-; -, g»??» - S tl «:tv!! «n c»» 4? >,««-«;:,»> 04 4 «--,» n n «0 «Tt-s» 4 4 :;, 4!»» v B uu 4t <c> 4 - -» t:-fj! cl 6 í - U n CSCRQC f Cm Rngl «u - p p PHt Cms lh \L,tvt «>/uk«m -+»- m ffdí «fcínk5«um «-st» - s - >-» «?««h» ón nf l»t t-sg-fj um,,, «! 0 > «4 4llumnmt mm Rum mh :!;4 «::«d ««-», s-u R t,w t- «R :,» -= úmuju «J s -! «-»»? j ::, :v nttg gg 9 J»- :, \ : yí Íc l»»-= tu - : ::s «u»-- sí-hl«,» - «4»4- <$«<-«- «n, ct pt, pttmlt»»> >!»,mn! 4j <w td «-<,:«t,»s: ttt» 0»#«l»,,«^jt> j ft tn u«-> 0 Ct lj m B d f >» twfttt&õ»»<» «t n í::-» l Pul, l«j»j(l(- «tn --» -tw Pnm»-«= nn -!=-»= «««í-:: -j ^ t n n--,(,» «t, (t> :, -^(«= : l: ««-,»«:: «:-- : n «n;:; g tt t hvmm» t,s,«- t Jnç0 tuts f n» Vd» B<»m lh» t»t,fí p m «fghcídí- - = - «««-< - < j ;m» t«d; um»-- j l t pnn 0 lt;nh - : «->-- ü u mct j m 00 çnò», p» tn :» utlut >-» «<- gd > m, C«n m ppu P4? Qm mn mtwg«t P»;! : d > «c» - > «> «ntm C» m w>»d <»- «;í, m tu, l munt -! ;-t > «-f ; t-» í»?«:«:; d tmputttg u n du Pw «u t d - <- dum; lt»,»»ntl d E»ud Pu!» mlm ndnpnw tt : «-;< > «t F»4«!n««>; tí ;»:«-» >- >: - -, t ütnh d tts» P smn W> j c nún m «m c n» «v» lnf-v ct-j P00 P5 0 >»»,un9 Pvt tun» d m» n td «tmd d md T uk» è pulw» u ld c lntn c! -, tj, n< t: mmül»- «ml»lv»,-«t»t» d ( ^,nf?,:-, t _!f?22í^_5s ll-«- w--r-n 4» gt d n»^jlí_,»j_^2í_íf&_j&_?,,,;,,,,, ms» f CWU q: «;, «t -tkh í,,,, - m«,m tní^!» f ;»»»»,,_íínv, tnfmlj :ms u» f!í2l?fu ^-T htt^tfíf-f P«W «U«_c- KCÍ»-td»~ SS^cS?gES_^SL^ WH u qu- cnt 0 tl t g çunt c Wf,hf WfW ml «w- -,,,, (k«,«n»ftnd»? d cnmut- uu m Lllll --, Wm - ««-f,ç ntm ct««ct S^JSTST tl\z«%{«k,«d ««s»»tóntéd - SSE8 w,^, 0»» h f ch «:?c l u «n- «f»«dt fnnlt «nt «m t»ld: t ~ p» Uí» Pul, <> -»!: - : : 4 tt d Pl»fç»» c Dfu dç-ü -, qu- ;<, :--,- -n jn» dt c< : «Vlflm ps-tí» F««««n-stt, utí-lf»»n: qu ul- td Stím c cd cm um p«fcf tu B«n!-»» um! n U «tt -«su»»» t-;,-;-- l» «, ;,,» - - «--- -wmm, p_» -«#ns q»» 4n» tfí tff% jg ;tdup ttn ltnd c:n,,,, j, ~\, : \ 4» -, hf jící t>sc»-»t»-» n-l <>,~ d gttntwõ t - ím),-,>!;;:- n tmcl?g«v D-!>fí qu-ítn p3- t»««- t:»---:-»-» -n dct- tt :-;t:» N»«, «m,,! nt» m 0~ «Í4bn- «m «- mtdh» T» «> H» ««u:-n qu»» nn» d» Kttt cí t j <::mtt3 -m-wà «! dj:»t»-9 p m» D--s n h 4? 4 T j«4l d9 DUSln cdcl: m»,- tíítl ««SJ qu - cm tm nt «J «tt-mt»»l Uc S: -D?tf «-, «p t!» d - Ríflult»»» psllnut nn <Hl R-m- -t--l m ht pctttlj d«lnsjfn!» tn«fnj p«««<«s (í >- f p-«-3«tt PVdl9 d Dltutt ---,»J nfnsc «>-:: n«d«lnd Plc-t q» ll d«>»c» u > s ----s«>m}n: t,-»jf«í«wt WíU t»»nc mudc u» -:»«!««- f :- tn» dc»u» U UnRdBlpddntdtt»»í»«-, ^su p»t«nl«qw- lun»l dn Jul U- -«d t! «m Juüt cul KH«««!«ct fl, qcc 9 lt> >»;!«-«-- ; --j :» PCÍC- u tt» dlu d l nítd, xnssffxrncl n l»9qultl dtu!tcn!ç» ««XTv TXTR 80 < l»mn» qu» J lj l-l»n«- c-cw ju:» d»» V» C;n»l h»j» pãt»» dt l V» Clmnl - Slt-n» «nldct, u»nd> nclu d» tfmc tt-x-3 btc ntu tlnlc t «u t s m» tcut bmud cmuns m nv E»,»j t «-»» d -fult J-v j qu udutn n flcu tu -v» n, p-6«td»d qut n dtt lld -> nn u n-uncl n»«b»n sx»: lclqu ; «d um> dlfculdsdt cm -lt-juf tttnl cm» 6» tnn cmpt»»» c ld»dd» mu ntn fm t,!! f -» ll«:»!í--íln» T ;»-» : nfldtn» ltulnd- td»!:clt >s>n ;: «t«;txp4c vl ln; u ptns sptn lltut tumm d nt ut, t q-cl l!»!»«n vím n m; lí- tlsf u «:;- c;t ««,n«c->mmm-, c:m «Jll-lç» d n:»-:,;«_ utu:- d m n pduc ~ít»! -ttã uíüt cm ínu- lt wlcl DtJc-, d l:- llçn» D í»cô-t,,- ::- \07% t_^m^mm^êêmwémwê m^b^^^^^m^ê mm^^m mm\mmm l^^m\\\\\m^^ >mmmm«^- # «f f, J? n> f ~ :; S6Í? -> mm m%»»5 > _>! % dí»--! «í>, p t-v J_ :»-, -> : _» _, j,,% -?:?, -«,«, > - f>-,^ JK»^ %;: /,, ^-#>, J,»»», «S -»» f,»»«,,<^-»k ís «,-«<mt %^, : -«^^0%^ -^ásf^^^^ -, <y^^~», >- %, mmmmtêè c^ H ^HHB^k^ ám\v ^ ^^ ^» ft ^HHHHLff -H_ flvflfl-üs^ mmmmk- mlmmt^ímf ^ L ^B ^^ ^- _^kfl^^^b ^^L mf^\\\\\\\\\\ ^^ # _t É_m_- _l :^ ^^^V,^B^B l ^_H^_^ ^ P^^^^^^^^^K^^^^ - wtjf _fc_j É ^ m _ ^W - ~^~^ vmst É-^Jííl^^^^^^^^^H ^^L _^_ P^ l ^v^_p^ v_éh ^v ^f:^ v ^ <: y^^^!^^^ H ^K _l _B _^ ^^ ;_ K ^W ^B-jv -^t_í--_í Jt^ ^B S B^> ^^ ^H ^_H _ H_ P^^^ ^ ^mmsmm^mí _^_B_- _^ mm\\\w W\m\ m\\\3 m\\mm\m\ «Ht_t k_h v - mmmmw w K ^ ^ T _H f _H_P ^B»4 _l _T _> _^ _ T^j^^^ JWl lék í^»w ^í_f_b «^ 2!^% v^^w» _^mm\m^^mm\\\\\\\ ~k Fmmwt^ ÉÊm $ - ^àl-««^^<7 V- -_ mhml- ^% lêmf -fl ->V\ ^ jà»; _t_t H _ ^^H V :- J^ À tb _P_Hlkv^_K K :m ^Ht- ^^ _, ^st _L ^VHWJ - P^^b s fllc qu pmcm flgtf ct sf3 cldds pl DS 0 NTE pl «( Cu»; :b««tufl um lv, qu cstâ f ntssnt cd-)» fcd psl dt Bst p ss qu t ps» p ftnc-cá dçá d C«R ff u Stdu Cbl n ft tusc- ;»,- : :: jç;» - wf, :: :,, d t d-! : :: ut lcl Pd Cmtt F lll)cs-(tl!í)ll C ;,» cíulnmd; tnh, ult- \,v> u ut w «- wt-,d; mtntc «ju»c t-: dc w d Rngl, qut jc ncnt f- f, S^lxpdnts f « l«l» «C lllll cjt plt llt/ n» --v-t llt dc ut t c - c > dt! -» j--n d> qu»»>: -, tsl Publc b l d f»!--:«:» -:-:- qcc -> t»m t «cp» «ml s, t fnl?, cn:nu ullcc P:ulnd tt u«dcs ^_^_ l»lh> dmnt cm m>-!»» c ds ffttnht c td um n Jt( f «tl lll» ít nus d? fm n^nm fmpt» -> «- «m»l ílcuc d»s?^s lnd jwt n lll ll T:» f mu psufc t \n, nu Cá fv dc um flsfcd dc dnh Nã sl lglmnt ZS DE SERVDà LTR Nt d cn-ntlnt d tlh d Cst d R ---: m <!^S^S^lW^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^S^SBBmBBBmB^SB^^WB^^^^^^^^^^^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^-^^-^^ ^^^^^^^TT^^ Z _ Wt ^- -^^-»«- n ~c-- >> yt^~^^~tt~?t--~-s5_^ss^v-w^^ w-n»-v»^4-^»v-»^jl^^3dc XCC«4L - p»w «y / yvv/yw^vy ^^^ÃGyQcyUUQyfl _^_T/^ _H B /úí-íj-â^v x ^- V y- -^X_^_B lâ^mwtw) /íttbrk /üb F?Y^ CBU ^WLm \ TERFt J /RC HJ6QUÍ {TPt /{ LFR vgó W ^ /y f/tswfwp»? Ny -^V ^^^^JBB -, ^dk-^l SP \âctgrrâ:-d- \ D ptg/mmmm <T^ C&ZX / t && PD _k^» «^-v / / SL-T- Tíl Tf ^ ^pvt/ ft <fbh,-t_:» ^^ - í^- ^F; í^^t^- --^ 3 <_í //ÍJKF^ / P)/^ÍN P Íl ^ââ: El,-; V^ LG5Ü?!/ (S SU W^gt? B ;?--:-í;\-:v^-^ -- \UESNH f^u^^-! B^_9 v:---^- -:;-:,-; ^ n/ \ CRLS f f>v-:-;:,:-- f :? ní ^(Í^^^^C^ H m - ^bbp0 _=^ /V^^ff^«/^?í-^«9^-w-\)^^H _-jf^ -í6 4^? «{<!«V/«CPR-) [üêps fl Cl n^w- ^>c s»t»? S-?S» \C/<?>?y \nuncj s,^b ^W?W^ff^,^V;<:,l ft^^^f:>f ^--- :-í--::-,-: v - : \ ^^^, \,:,,j,,: ;^, Ch-2nd lclm-n dt ml nut d slsulu nv jnu dc v bvn n Cá, dtmnu m ttul mdlst» pvldcn l3 p dblnç d msm Tctmt c-bíd dn funcn ncumbd d c\c:ucã d çd dc fmnt ( c nml n qul Rtd flnu pntl lcds --slv pl üj-lc R:h?80cn cnd-^l d t- u-u-s3 tl U Ct Pml RnU Dc:;L«l n 37, d n-vlt-ll ó l;, t n tmpcn p ;lí!d p Ucc-Lcl ts fundmntd dcsp< cnhmcn publc, «ítunc 3854, d -XU-B, \ n; S Ncí punlúd cmm ChdC psã pcvcntlfs -l - D cd cm í-ntl- tmbém lmb qu: C gl mu cm v; dclnu num 65í«, dt v: lndcl:nv d qulqu cmn- s lnt unj fjm» julln n pnm (tnd cnt d í;líu(,4 vl p qu,tt^n c m-ln quc l^ tcl» h,tbcc-t d «t dtb-h Jm cm ft d us ntôn,«n«-t dt:» st C n chmd nltzí d u tl c\;s-:: Sftld lt -nlhld Pldl m vtnlc dc psl ptnllt ««t» d» lul Cht Bn d V Tlmtnt pnl cm f nt-ld st cntld n um- pc»» (tnd- ónt d ;lfl(, vl p qu: n t un qun d;h- mpl «j-n tlmntc bsvds jj-c n n c snu c um BH l íxlgcls dt scu>:c dscpln! ftlflcçf «pdã s fcl Sb-n l c d (tltcç s v-llc» pós pnu:cl:n, d :- qu quls :-:::l fm tmds cm tmp tu c pst uts nfm- (fs clc d Svçs spcl d ^^^^^2?^ cmbt v uxl L- T dp, ^s,,c» T utl dc Blg n E,tj,d udllh lcllds, ct sslbllltnd umnt d pdu- mn,f P Plc n d \pn% fm pvdncs S FUNDENTS D PDK j xclusvs d su pt ttl d Jjsps cm mntll p cm-, Ut» vls cu p cnt! tcd bm ssm npxlmdnucn- :c tnt p cnt d p?,n Ps-sc vcnçã ntnsv dntm d tnnld bm cm n á cundnt, pós um un tl «m vtcnnls xtc:tcs Uu Cá dc md qu cmbt c- ;ccss lcutçc0 lcnc \c- tslnl Jms P d â:\\n \ íl ncgd dn chf Svç dc Cmbt á Rv, cccc- n nstuçõs d nspct d Dsc: Sntá nml dln-c ntns dvulgçã, tvés dc cm»- ss c Jns cltdns c dc mpll tcds ns zns dc ncdênc, fm tnsmltlds cmndçõs s cds F ft nlncln ft dlslbulçá dc bltns cm nstuçô sb mtnç dc mcgs hmtófgs c pss Cnclu nfmnt dclnd qu sut tá cm pln dclín lg mptnt m «u tn- ptl qu nlc»t lfn d «sn«t(mnt ll-t g n ntá dvdmnt fnd-tmntd m mnd t dcpch p lld pl J n fgund, n ut ld n pcv mtl mn»»cndl á p d mt qu dt pl mns d 868 l cntmnt vljd pl Dctc-Lcí n 9760 d 5-X-9Í0- n msm zn nnhum cns uç u cntuç sc pcmltd f ds gbts dtmnlcs pl lsct d Gu l t b d tg 2 d Dct-Lcl n 3437 d 7-V-9 s nf- nt dc- :lm lnsténc d u p, vldmnt uttj pl Exm ntméd d u psntnts s nsl Cmndnt d Zn utlds xc nlclt dç s-,,,jc t-st c d l Rgã l- Zn d _ 2 - s z d snld mlt, n fm d mtm lgslçã, sbngm xtcns dcl d 323 mts tntlg mtdld d 690 bçs, cntd pt ds lmu, xts ds ftlllçò qu lcnm Sb sss zns, msm qund nls xstm tntns c d- 7 Tnnd publlcs tlcls d ppt:ddc ptcul, ms cntds n psnt lltd d»ll, cm >ln! mssã gv, vds pvst n Clt Cvl, m ls dnás c J:cl«õs d Pd Judcá, pclv qu lh f- cult, nt -Us css, dtml :: mdlcs csc:ls dc pllclmn c fsllçâ 4 -- P ld d m cmn Dcpl» d» ctc, dmdmn Dév«;cnd ncm xtnsã t«mpugnd, m ;,,,, wl,,,, n»vcl«lft, l, dspch pclnt cnclu mnfstnd! «spnç d qu mdtmnt!dd»> -» t l 0 K:0!- xcíc u»t!t? l vglânc, n ppóst dc ft c pcnt çj, c,jçcs nczçâ, sttuld lb- Rubu n clçã dc jós d ptã TUD PREENDD PEL PLC Bulc fnts cm bnfc ds cncss S PUL (-lnl D s Jã PclF sdnt vnd gu nn- tnh cm mjcgd Hyác; d Slvn c st tnh cm cm^nlcls dc mlnd-m s ldõs D,n«f,»««Nlsn sjnílt ds lv Js Ptcnd pl pfss j _,-, Kcff dt d Svç Ncnl,,«V,,,hn,^«,,«d Cânc cll--s- n pxln ^!?,s?9^ \í8?^hft«íswss d 0 sábd d llu, ns m- u»» f0^lvhí!? cls 0 fs d Hl Gl, um gnds Jf mds t pt Jls, cm bnu cn N-n c J=c d mbl fnts cm bnfc ds cncss, --, pdut d vnd ds ngs tyu, Cl ss dst fst, qu pmt m cxlt dd sus fnldds, vtá m bnfc d sl d Cncs d Pnh d sscç5 d Ptçã ds Cncss s ngsss ssb dquds, x-dc p Bjjd u -juunsní Htl Gl l fclt-lhs ntd tm ub s ds ldõs c nd um ut mulh lu, nu dvá s ps mnhã, ptcm nb plc vsd cnsguu ftu psã d tum c hl, á nt, pndu á só clã d mds cm Jós, cuj v ttl é dc 200 ml cuzcs ms mbcs nmlmnt ftv n nt d fx d 200 mts cntnu l mítm bngln pl c d ftlflcçã Nnhum mbcçã stnh pdá pnt nss fx, xcçã ft fl cm tnst -slm msm qund nft huv ps slbllldds dc uts ts 5 _ cnct czl d n snld mlt, - Ul mnt s cmps clns, slá lnclplmn t dfnd ns dspsçõs sgunts tlz 65 d» dcnnçs lltcs dc : tí XX d Rculmtt d R? Cp dc Engnhs, d : Smç pfd pl Juz d Pm Vu d Fzcndt Publc d Dstt Fdl, m , n çã dná m-qu f ut Ems d Cnstuçõs Cvs, é p Un Fdl: Dcsõfs d Côc Stnm sptlvmnt d , lcnds cm plç Cívl num Estl d R d Jn, tm qu fm plnts d n Guná d Bs su mulh, pld Unlft Fdl; lín V d Lud pvd llt cmndnt d tlh d Cst Rjln cnf qu h-c á bslut cmpnsã p pt l qunts t v í tmzlus pls»tíçõcs pntds, p cu! bsvânc sã ptculmnt spnsávs s cmndnts dc ftlfcçôcs VENT D PRT NV Pcdênc Entd Síd Dstn Cmpnh Bklnd nncwl llnqur, Sã Bnt Ptncus Ld Cub Ld gntn üçá Cbdl mclnd nds tb, Jsé clln, ncnfdnt Hvl lnc, gntn Hd nttlc ccn, Nv Vk Hltm Nv Yl Blv ttjl B s B ls USt, H, s B w B s f & f 6 ( n l p 8 B s B s Pt lg Pn c Pnguá Nw ücun Pnl lt mbltub Bltlm Suthnptn Rcf Rfp Rcf ft lg h» N Yk N Yk B j L L C C N N C C C N L B L B L b L B - h C R C N N C C, U; B C C N C C N L L s um dsst, u vnd Bsl CHCR-SE DS UTu VES, SND FERDS -lll PESSS Ds utmóvs cldm, nlcm n vnd Bsl, á ltu d std dc Pt Vlh, mdçõs dc Dutu d Cxs Fm ls dc chtp 83-9 ptcul, dgd pc! nlc Jg --mln d Ns--lmnt, md á u Fnd Cjnh n 44, m Vlgl cl c d Cp Dplmátc chp m, ptncnt Embxd ds Estds Unds d mc d Nt u gud pl tnnt-cnl ull dd mlt fd mbxd D chqu, qu f bm vlnt, sím fds tds s psss :s vjvm n pm ds ctds vcul; : vtms, qu fm mdcds n Hsptl Gctul Vgs, sã: -l Tx tns, su sp, Lé d t tns, d 9 ns, flh d csl Dnl, d 4 n:, mds á u Pft t-cucut n 824- m Duu dc Cxls: Flx P dc Suz, d 4 ns, sgnt d nh sut L u Jqum Pçnhn n, :5, n Pqu Lfnlt, cm Dc c sts Svn P ds svts, d 32 ns vuv c mnd u Jqum Fcnh n 2S; Elá Sldnh dc lv, dc l) nn-, c jd md u Fcnnncn Cunh n 4, c Hmcs Gms cl? zvd, d 38 ns, md, á u Jqum Pçnh n 8 Est nltív psdnt d Câm d Vccds d Duu d Cxs, Vt í lvd cnhcmnt t d plc dc-s munk-lpl flumcns qu tmu s pvdncs qu s fzm ncssás NVlíS Kt S E tuhpkctvs lt/kns v?; 2 Ektngcl 3 nwhll: 4 Ld t-lc; 5 Dlflnc,; vn; Wulcvl-c; 8 -- Cntu: 9 Egypln Vs Tlplty: 8 Snt R cf:: 0 Sís Gthn é j tvldíu! U - Vlll: 2 - Cltb; 3 - lnní: - Hmló: 0 Ef Dut, 0 -- Ttulu; l íém t&l >yy>èl,, >,, -,!,, / f --- t Flmng; 9 - R s? Fncsc, Pbtus c D?: Sclnugl 4 ; Plngmnt Bd jnc, ílíé^íl Flcu n H Cnl Sxtf-cv ultm, du ntd n Hsptl gul Cut, cm st dc -m lcólc, mptd dp Jckv Club, Vld Gms d u, d 22 ns, slt, md u qus d Sã Vcnt, 47 Gup 6 cs 3, qu vl flc hj pl mnhã Estv nqul nsccml su m tn Gms c u n dclu á cptpm qu su «mã hv sc sucdd p t bl- 3í- cm nv, dl d tl, np-, fsl í-n-vld nv Nc tl C nsttut é<ílc Lgl :ít$âílú-n!:«,-,,,_,-«)»-

9 - V^^^^p^w^R^^ mmmm!^ s^wdwflfnww pp EL» «l» l ll - - D D s _ lu _,«,_! Lju< (_,,_,_«««un»,»»» _--!», ^^ y _B % ^^ ^^/^ ^ l ^ ^«9«fc ^ - t É Nh«BhhP^ _T ;_ 8 - ^ H^ : f flw ;í- - 4-% _? ;_ B^VBfl^V ^fls ^ S S5m» n B _P^ T_F ^_m ^ k ^ B^^» fl -/-^_í K? U_^ ^ Hfl w\?ttw?: fl! - - ^ P^^ç < J-^^ :-»-> V fllw ;:_( E^ ffl ^ml^b- v < ^ ^ u_^ K - l > t»? v -_ F ^D v _ v f m B K_fl K?^ í _P^^^_H ll F^ ^! ^G HE_J<jlÈ ^W^^^^^^^^ ^HJ^^^HflB^?^ ^ - P^ _ -ss «ítwss^» v-- «JT ^F _S t / Plfcs d cd pt ptztv d 349 su clçô d ltpk Wtábd m tdd d b ts «Jt stb lusd vlt lc»_ tí dtm lt c_ ns dt c d jumnh Tl ^^WW»P»»>^»n^W»t»tWW»^t^»tN»W»^^» ^fc-^jwwwwww»^ ^VWWVfVW EL PRESSENTU QUE EU HVER DE TR-L U CS DE R VVD ELETRZNTE E DFERENTE! GRTDà PDE SER SNÔN DS R? RECETS CULNÁRS U ULHER N EU PSSD EXPLCÇà DS SNHS CNFESSNÁR D R tc L GRNDE HTEL, cmplçjt cvlt d m - CS 200 N bnc <W<WWW»»W»W><WWWWN^>% l0»tsl»» m\mfmél»íl>%0)m\& «lfl _pmü^ h!_?_> ^-_?^l,^>^j: t ««,,! -u -;» _;H _7 k_s Sp % <!!» -4, t-v- t _É v;d ; Htp F t- ^m^bflfctâd Sul _nh _ $ _,L»0!»! t m»»w fl fl PZ$0c!ÃlJ ÍND, 0 fl fflj m tpttgt fc n «t«tl útlss^j V?^T«WPNT 0 C t f flb ^_í_#,^^s H fh 25 í, htmt «wlh ^^B ^_ H,,h -t!»»» fcl- flfl Wf^ _ um,,tm- «tl» pl- fl l_««,d! üm m»,t - fl WÊ- TSÜ -L^S ^^^ W ^flf, uk«^ - ^?H ^Sthh HJE-E TDS S BNCS-HJE ^^ ^ ^, -» DÁR U ftulb - Sçàu nfmtv d D NTE m fumbncd cnm SER VV ) TRNST,» l,ww>l»w -»Wl«VERFQUE SE SEU UT- ÓVEL EST N LST CHD PR E DE TRSTS HU PR S P ClC f, Vt KK S muunu»! n Wlnw > J m su? 9» C nll < j u J u»»tn_»; uu_«_ «> «4vt Ut v,?«l vm V -t,) t>t,u nd «Cnt «í» «Wtu; P t»» Hw -!_!_ js - -;«5 - J>U - ;»c - : :j - «!,«>_!- - «Wl Utf ~ Cé «tâ - vl «:,< u? «Cíkuí nn) ííc^ - TT 7 mlws h< (h CHU t?»n «H»»lf«- cl Kl «3»-» U_ Jft ^#ü mwgfcljb - B; Íum» í»m RlBdf jtt», 4»p ««U 4»t - P«tm vu 4f lltwuw Í WH - - «-»u - TU)» Wtómu àwtí»; Sgf JSK5 f? ísís S :í ltut j«w çt «ww - Jfw - mm - mn - Üm «t»«# ju um ut tut - «mj - w - _{<_ t;4 nt mmcm» Uf - JH» _;WJ,, T BfS» Sun! Wlsn fgbs m«, wl -»»j,,í-,,,ptl%»», cwt ntní» mw Hmww JÜ - jll»0lj,»l»«uu Jjg d nt fth, c»»u»_ -»m - nu - u t; N d«%»«h lw)»«««>,?»«í,:43ll,, <S_ n Rul u chd, l^wn « -Jgflf - WU - «Cm Báuw lty hl» B- Ô^»«««V f ««í:,30!^, ncd dc ndd ntu d Svd- U d tu: - l s$ _»_ m Nnl TWf - 40»; - Ônbus «m - Vtç»V NmmU :»;>!> C»» tn» _í- - - ^u - :t_ ^ dtlnctju Pum m «_ mu - mtí l«,$ü» chd, ntn dc tu í?>» d lumc: nbu/ <t,_»» «lu - m - mm - nt - fl á chmd mpnt n» -»3 - - Jó _ purtcm dt un wndí W^-é^W»mw m ^f^ní ss^m^m^ wm\ lüblt DK P_j«DE RÇ PE u» -- ü --?t; Excc_t d wlcíljdc: - P- jj_ m ut u» - Kt»: - c tt)ll - 7tt» - n s_ - - tu - ns Un,;-:; m l_l nt pcnmud> Fm (t dupl: - P S p s - n -»4 - m - tu nl - : U «- T - 33t - 4 Cu» u mu su» - m - nu - t - mm SÜ SÍ -» - BB - CU l» - UH4 PRBLE 00 D U -UV«#U»4» lh H - «t»l»- cc ttrutf «!«tmxms, 3 Tn tt» t, «-«u» En mu, t» m l fnt» VERTS gl ««ât:»_» -!» m íw sk :!»«:»! «> - «-» «- «- _ W»J «4 4t - U - TT49 - m XW4 t_ - t J tlt - mr «í SSpBBBB^fl flfl tmmm,^j $f H T tff n9 ^ Wlm 4h t ^^^^ WW ^^H ^^B jl, k H Üwè&Ul -JÊ wlm^ P n^_p %_ \\\\\\\\ W^^^Ê L jfp, gw fl tf m ll, f yx?#, B gp ^^jnf- k\\\\\\w\\! B?^ b ^ l B >JPs l ^,! ^í-p l L«í _^_d wh5n>l B l_0 ^?_B V SS u,? í fll l >: 5ÉÉ > t_^ l :^fcf «W Ft fl _H Bjj P^ 2- í-4m\w\\ P^E?W hhl ^ ^4 X_ /_fl v «_u nívá? 5n T mw\\\w ífj ü íj tt ^^HàHÍ P^^^Sl B_9l ^B í, «H \ S_T fc«b! ^#_^j!f^j_í?_l í ^H 7^ #fl^p^f-v^ k^ f^^ p^hwp k _ V - P^ BB #- wnmh^t - _B ^^ Jl_K_-^^ lfl th^j H yffl mdífl lfl! S fl^lp_l^ f ^WlWl fl_w Wj~^l»<,-_fí- J <! ^ l ^?/vfl H ffl p_n - ^mêàmí _L_P l S! fl s nu :>^ J _H :] -^^W^^H>^DVV^WflnHH Bfl HU b /ccb fclu«l dltfj d d nn nlf - S KECCCE DE J 3 S PSSU SE ts hã n cm lógs d Suç LÇ N» tl N NRXXTl t vtc Rtu n ppr l Rnn wtm pg L Edl Su l Cwméndtnfl- t c«lb««l p > lt B d Ckl - R 5 6-ft Snt ty d Cl-? - - 3«l - 3W - W dc nutcuu; - P ms - l» - lt - w4 - Ewd 0-33SS - SJ8W - 43 fl dc hbltçã: C 33» - S»»9 - S7 33H T V, -!»; ^2 3U -, nt tux%- m cnumcnt: - Í«S pákl d R m :- nw - 273tt - 370fl - - } puqul wd-tmcu: P» qul- ~ «tv-ltu S»nu>»cí mu m- 3 Sm_ (c um d txun: P t» cspctáuu» cõ qu lá ân - ^t?_ «37-447J7 juítím «n n v«tt» E <:u -m - 3 c7 - sns - P lu l n-f:»-l > - P» T»:< Rc»sj4 <; «;^fí _ VX _ ÍSj :j,íl - xu\ - f::» 7797 dm uc d Edud «í-:_í «- m -! - 3Ulfl - Fl d ubu hju: - P 7l«u í Cth^m nthc 3447! 3! » 5J lull uu l \!!_< sn: >:(,:,: tttuu ;»< uó»_»; sv\\ 3» ft d cqulpmn: tlptt fm Z US _ W - C 64K -J9U6-7H0 -Rttt :tím nt K: cj_»- ts» ^ - 30W «KW - tllüul J - -: - m_ - «m - ^-- tcjü-^,,!» :f- 43CÍ SjUmnt: - P St,» Kâpl ttà d;m?«nn HÍ -»979,>: : Pcdt Dl Juds: :_:;<> ;;_«;-;»; W l^nw; TnUt tm lujs Fh: - _ -lt - Cjç» «?» - «3 -! C» «339 H- - «Etd 3 - «J,l»ln»l ulmcn:! Estd S«- -_$52W,~ 77- _! nuntdnl C < Çndtu P>«««n stt: ; n - C D 39S 8J34 C- C_733 _2J4 «S m d tlctnp: - nus^ 87 tíwbdtfntl «ml: P 679 -! -Eud 34S909 - P B <T J, gtm d ut vcul: - - P \ » - 3W94-23C3 2»« ; um ttl, f t mcd n C_ t»tu_ 8 PUL, tms tt ll!^fín^; tn ml nt»» «> -> - t? > «> cmnh ll!ul» d Dí!«s<-» dt t #0 phlubu d l»tç qut snv tm;cmnt t-=v», _ PPt C PT R LBERDDE Dp»: d um _: dt ntnt nulqu buunhlql wl htm- çft! cm tm d «n«c:l t dn t- - qu n t > Dltfc d ut pndu, pnu pusl tmsw ntf n td d ntm buh Jb»»Uul t tv! m,tí»,-f«-üuí ;-:;; l>_! Bn» Hlndè dt P Pu- cm lm d qu_! Lm ntmv lld m um mhâ n,_> dt cmsuf KRTDR DC RCLKS qul pcuht p d% t»_hâ Jcb Sttulv mlc» t PJt: J PC- d qum n ct l p_«; _: nnd tntptcft JtU < f Cllz: bbl ( n : ím m C <-!!:?_ Sá Jcí ;-!! P;f:<:,- - _:!> d tt-! n tc;:m d át d (-<: c - / ;_: - dá,>> n cp:tcul nlcl n T_t Fhh s jós d nv fugu W f~t< S30 - «0859, «- T ] _ Cc «35 - «BB0 - ps vtm, cnt d d, dspnsu pcss glã 7W Ônbus , RSl C Bnd, S? _ 28 - tcclt 27 - E s PUtxj l (tldnll - m_u qu? m:m fccs mvd tll 8903 Jullft Dmtcfn tz dlíôn u4_» c D c ntpt <í muc ppul» 52? C 7353 jw lllh d íudn» Plk D ntmp tnt: P mjcn» tms» (~D -D Tudlnh B t Jc Dmscn sdnt à vnd Pd 875 _ um ds psusnltc dst cul mntlc lt Su fllç m- Cg Bnd 787 Estd fcl 8503 pcut nd cn snsçfl P& fnt d ut vcul: Ônbus 8265 ng pssgs: P-l l t t bnd: - P Etd Cnt mft: - P _ Cg fcl Tmbu ônbus ch d pssgs S PUL 3 dnl) - Hj pl mnh n vnd Cl cl um ônbus d uulhs qu- dg n st cptl tmbu sptculmnt Ds 2 ssnds qu tnsptv pns «ls fcm fds ttld ds psssts f dlfll m vtvd d pn : qu sc st bílcu Qund J n nvl mls nnhtn pnstl n nt LNÇENT DENTR DE BREVES DS D m jm FLUKÜKSG U ílllll) TH cmpnh psls nds cuts mds d Emlss d Fml Bsl s últms ntcs d d N S CPLET SERVÇ DE NFR- GES RGNZD PR ESTD D R LELU! - sábd, d bl - LELU 2 b GRNDS BLE FNTS NS LUXUSS SLÕES E TERBSSES D - HTEL GLR É BENEFC D SL D CNCERS D Sg CÇ BRSLER DE PRTEÇà S CNCERSS D V R F -S E F t E N D B E RESERV DE ^ff^«^^ ENTRD lv, ÉÍÉÉ ^_á^^ t> T: -n,j Ct ppstdmnt pst- Rc, n qunt cxtc-fc 408 Snt» ;-4 d», pscttntu qutn ílt dc PUn pdnd p>»;d» cnt mptd d 0t! Ww qu dp_u d l td u- «d m ctó, f pt cm llb dd mdlm -n dm d Rb_-<u RERKDl PRTE D RRDR Bm dlsndt cltud ntts!,::;, «jus _ t,, - WÍHW» un- uh (jmuu- _?%S S?VS_^ â d» mlã pnd qun t- l! :f S «P< ->»-l :,,,,,,, j _,W_,#l»_l«!_ tlldd~d mcd mptd p bhl Jb Ehllv- qu«^%s SS_SC_ffBf dtf ««t» n «,w 0«>»t d«!çt5_2 ^S_^Ht_?^ Rá5S5 ml cml í-htn ^ff_ «^JSShã? ní»vrs d bnc Rpcu p cus d um vl fj js» tfsjí& T\S c ps u gnlt mult ntccl pls scândls hvld: m tn d su nm lcnd dvss c m qu cs pntd cm ptcnt d bx spltlsm Jllt há cc d» ds ns ncntu um Rnu E vm Ht Pnts, mlnd - nd qu cngulu s bs pts l tz, btnd ptçft d sus ps qu, ntnd nclln cã d mç p cm fpz slvm judá-l fm d qu s tnss pt p mtlmn Enttnt Ht n tl sb «ls tblh p ml dc su xdlnl Ubl btnd dn mlll Dmscn ms d sub- n Cnsguu qu u nv mndss cnfccn n l ms mnmlflcs ns mlhs nl-, ftcs cdd Pssu n us fums císsms d» p-cdncs, fcs Jls, cmss d sd, n fqünt bts cbés dnnclngs tnnd-s nhcl- cltv f st ps ds chm- bun-s ft nd<w- uld ds bum pul ps gnd untldd d gsln splh- d, pl gnsdd u dmns- dsm ns s bêms d cld-j -xé pfl chft tv ns Rbs ns dds p s ntlgcs LNDR FUGU Qum nsc p dz és n5 nó- chs- vntém dz um vlh nhcltustm pvcbl Vslm m d Ht ncln ctn lmncl- qu ns pd bt v>,- ls ms hbtus tv d l«n- n mâ «un u» dtu n; t td sun flcdd Futu,lns bjts d su nlvn u stvm su lcnc ls f- sd nn cjs d fmíl nucm _ vdd pst n cu n fun^ Jullt Dmscn pcsntu nulx ft Dlgc dè Futs dò Dntmsnt dc nvstgçõs, uí cmçu lnvstl spt, cunní mlnd Um d lá n su scndj Ht fcu sbnd qu Jult njs ut nv N8 qus sdlt n nfm^fl f vflc ppes-ílmnt Chsu á t d cs d nv supndu- cnvsnd m ut F <- d chqu u cbu v u l hv èucl cm tnt f- d d su m c m-lndn Pdu cnbsç, nví^n» «- dncl, pnsnu n Bídl tds cs u s lh nt unhm nclusv «h Dmscn, stt x-futu s-?, pld cn»nn cn lcl cnduíu ts á Cntl d Pllá nd- tld d svç, ssnd nfmd d nu Ht Pnts ntssv n dlgd d Futs Cu d 2 nd BEL HRZNTE, 2 ftf»/ nl) - Um Jnvm d», Zncs, Flmnd qus Slv, cu d 2 nd, d Elílcl l-n tt ntn d 4 fnd SuôB-fl tt d um cdnt, ps ündò dclçõs,n su p dnltn Jvm flf tnh hnhím -tlv p um sst tsluc- p Dpumnt d nvésxntjs á djspçá dqul scblltsd EPENR _B S JÓS Snd ntjd pl plc Ht cfcuu qu d ft fut s Jls dntu qu mpnhs n Cx ncnmlc Qunt dnh qu lv, hvln gst dsd pnl nt d :u dspcmnt Jt-t pdu x-nlvõ, d:- clnd n : >:h qu s dsnt- ::_v d pcss cnt l En- ttnt, s j nft qu s su spps ncntu n m ns bçs d? pt hmm mnls dgn qu tblh p pv su póp subsstênc F pl mns qu ns ccntnu ps pl nss ptgm ns c:c_ d Dptmnt d nvstgçõs FL ^ psn B!?:» hm- mtm Bcgudõ nfnnç^ cld» p;- PUENT Htt BXC ptgm plcl d Dás HLNDCT udds ncntm-s dtds pttd <! lógs tmptd nj Dlfgct d PVts pl mns smfnt cll-ptwtfux pd s td d ds funcnás d B- Hlndt d Dtpnmnt d 80 Pul, cnt 0 q-ls c ds Ct m_d:nt «u,n ptnt- \ d cnvênc cm bh C«d ftus qu dvm c Jcb Shllw, st pqu, d f» p;t fm xptd num m lgum, s dcumnt, p bnc qulqu tl plmnt dsgnd, u dt cnfmdd) m t chgd «s ms d cm- ] td d mcd n pd«cm s xgêncs d póp mp- cm «m qu l tlvss_ ftud lglmnt p mtnt d um td Pcu, n9 stpuld nt :_»_ mt d cuzs, sj vl CNTNT S NTEST vndd d_ lógs, n 6n; CÇES t«w tm ftud n Bnc!??P^ d t ld put cm lb Hlndês d 3 Pul dd n nt d ntm, nvs dllcncs plcl? ím ftud N PGU V BTETE S m lm d snscnl t, snd DCUENTS qu: uts npcn_6s dvm _n«bsh Jcb S:hllw nttnt, f Bnc Hlndês d S Pul d fm qu nd nt tcu cmpltmnt sclcd pl pl, cnsguu bt s dcumnt sb mcd, s qus, um v m su pd, lh pmltlcm t s lógs p l mptd 33 DE PSSE D ERCDR Dc pss ds dcumnts ndlspcnsávs, Jcb b: 8c U f n Dp^nc?» ds Cs um vz dnt d funcná ncgd d sçá d ntg- d mccl tnscnds nquchu cdç;, btv s pcts cm s lógs, 3 vl d um mlhã c m ftu s dunt ls Dlgd d Fuls pcu v bcls spnsblldd mn: d Jcb Shllw bm cm d sus pvávs cúmplcs, qu ct xstm, sm funcnás d Bn c Hlndês Und d S Pul gf s ds péds d u S Jsé ntgus dscupds à Pftu udt d Pcud d D- ppd cmunlctf»j 3unèntndnt d Fnnclmn^ bnstlc qu Pftu, m _]_ ml - d» nfs tud d nvndtj QUEX PLC d Juz dn 2 V d Fznd, fnntgus dscupds, s m vn 3 stv d n tnsçft f- Tmnd c;-,sst d qu tud wblmcwã u 8 Jsé, 0 H ncssl nt Jcb bhl Schlcw ubnzçã d Cstl s d Bnc, st, p ntméd d Jnt v,- V! Dcáu bnllftudü c^ftüá^ltt VT DRR HJE GmlRnRnts tq H ^ü^ssí- VNT- PRE ERE nusàq-lu Z t Pschl Cls gn psnt Tt Expmntl d p (d Tt d Estudnt) ESTRÉ D 7 DE BRE ÁS 2 HRS _BH_B_V \_ d Puccín Rul ttnçlvs Nst EUNt_u : uc t - Hld glhãs -,Edgd V Cpll - Luz Nscmnt «Tqun Lps CR DE 40 VZES DREÇà : st Bun _ RpUESTR DE 40 PRFESSRES : Rgênc st Jsé T st sub ttut : Rbt Shldpf DREÇà CÊNC : Cmn Gms REGSSEUR : C chs! SUPERNTENDENTE : ld P Pnt,,,t; DREÇà RTÍSTC;: GDLÀDÀG LVER, Rptó : Tvt -Butly Sv Pdn - S ngélc Lhngn (3 t) - ths (3 -V át) ;/,;;;:,;:, PREÇS PPULRES Pltns: 40, cuzs; Gls : 0 cuzs Blhts à vsnd mffl DS RES RELZÇÕES D TETR D ESTUDNTE N NTERPRETÇà DESEUS VLRES NVS, -V^ n TTRd-BEPUBLlC ; ;/< : ;-:,; :, «!_!,» à t,l(:l«_: Í:, Hhí m m % m WL v-_5

10 w /tl ;,,v Í^SL^-v-: mm _ J:-:íf\,>«, ->; mêtèt&í: W:L:, XJÍfcüks ^Êmà^â,y:/;lÈdÍí&m -,,,vá }fí-í- :J-l 5 l s KW Hp E 000 ETRS,, 4 - P SEGUE H JE S QUTR DNG PRÓX í SELEÇÕES QUE JGRà NH S PRGRS \S VU S l f müm tl lsj» t--»l- BB» B W lsts) fttstll««-^í/w «-»»>»»U 4» ^«ws^ - Ull»l/«-»l» -»» lvtks ;»» V lu-h V-lt-»«f- c«l <»»»- -S225^--Zcu4 -f uus» m -~ «V»~«t ^^^-TTCSlS^TVl-^» -»---jtl-b V» V «#Tâ Ut»f - «V tl tu-->» H stu ««t»- B-»l {ã-u->n-» «n «-t»» n-v Un fth» t >n -m ft» - «-t«b» jt-«l)- «SpmSS s» RlnltttWf tl«lf-tl «««ltl-»ltl>u- NTCÁR D D 06 jütc3 p póxm b^d cmum «> f»»»»: : t pn jt» ú vm4 - d Csp«:»» StJl-tttv,» t- lvd lt nnh t Pnl Qutt > PRE«R l PtX JU Dl - ;;trn>b - «wt» c cmp d dd d Tté Km -«C D U wujd->d -js pj- dpuu cm qt - u upt d csd-» d Rm CHLEQJER DRVGEH HíS SãSS ^ t^lh m nfu nd du d > ít é, tu «C D lmd ll» -»-»;«, n snlc- 4- tmt u -&P$-t E^JdT?d bwl f ««m -» qu lu mc n ml ptnlw dm, Wuut» nd XDR FCRà HP»» - - :J pn» pntwpl Chl Bl ^fl:- - -^^ ^^^H^fl Hs ^ ^? ^^S Fnm lmbm dd Já dlwllwl» tndd bj nd ^^jjgj,? - lân» quw tf!t- <w«tut»» l»k p cpll -muuu»» g, PRVD 8UUL - K ;^ NU X fles N ^\^X^^wTlSS -/»:k f- nm «- Q ST-ftlR ^^B p-u- p-t hípcdd» n Htl Ud» çhn t p «,_, CU^ fn%\<j?l d\ d lmul d Kf B»nl ««tl tn B^B^B^B^B^R^Lf^ Bfc^--^+^fll^D^B fttl R»njt» ctmbnt p Htl Pmun v, -> sm c«!)u lf«k Sk«>- ní-»:--n lud!-» «Bput n» gfl^^^-^^^s^^w,^ R^-^ ^^ p-xm q-j»n - L ^!^ ^à Pcmbú ftcà» bltvunth um tlcddt njudu, j- m ps s ^s^sfl^h Stt f ft m -> :» u-lns «- nj mp s d lu-nm p qusu dljçt «u S mnd l d,uund--- W^ f^?vtx^ v fcsná pqj Ctmu db-v PFm%$E$S&h - um» p» LKU/D STUÇà D Jt-tjt D WUs lg pôs Ht sb J^d ^s^ulllmpm^w!»»>x C BKT - ml d Puk u m -j» lun tíml jt-tw tu n- m J--»f «d pu- n -Hdd d nf-n «ms d tbunl lmd p - TRENflRflC S BRSLERS NH N PCEBÚ n nl síl tm fc d Vsc J l % TpKS E 8 PUL - Bllbunt d Ptn m tu unu ccmutcc cnv> d tu dlttt» sb fld hgd f ÜS nm dntn-j s ducdt «- n funcnt ns ds Jtõs d cncdd ntm mm mfnt slctd Stful hl p v qut dlgd, um d EDURD CEDD PLps dsputnc dltc» ERS Bngu cmuncu - -v-> ds ds pbs tn Jgã pbsv mtch pnn- dts q tnh sb pfl- Pdcc cdu ds s -^^#-,muts%,áw :»WtfàtfSf0% s dst, ptd nt- nsl Edud, Plmns d Ptn, nt d S Pul s-eune-se SEXT-FER EBRUF DS DELE- TRUUNL DE JUSTÇ -»y>et PR S PUL h Est m cnvcd p pttm ss-fl Tbunl d Justç Dsp- qu stvms cculnd J t t-tld p S Pul t d P P 8 uvds dgc6s qu v ntv ns - á, d mnhl Clômb t- m plná vc-psdnt d du, cctl Lul P, c Bb su mbqu mcd p «hs: Chl, às w; Pgu s tf, Blív, 0 s btlll «tf á 00 h, -sgs d dlgçõs f mcd p sgunt >» - Clômb Chl Pgum dt 7; fqtttt, d, Bsl, d N SETR mdsf Sxtd Glts p ^Clég Nts B> -> <- T\u-s n td d nt-n pl msts nt 05 ts d EC Glts Cl- C n gmd d u Sut» Bs qul pós um ncnt-ntssnt -nvl-nsntd, cd cusv cm-fcm dc BftVfv d Clég \T:,: ssm S QUDRS tum s ds quds llts Cmtlü: Cl c mtnd: Fln Fln (ndu) Tft Jg; H l,- Bnd Sptl- «õynh Chvs vs -Wshngtn: Ht F luc; Humbt, Lln cnc- Rlnl, Duvl, t, Bcnl Hlc plj tvd nt s sptâhtú ds msms clubs fnlzu jnv tutf d Clég pl td d x0 90TN TLÉTC x LTS ttttl tlétc FC cbá n pdmng, vst d pds qud d FC Glts cm -ttld gul v tv um snscnl vnch t plj pmt gd, m?ltud ds vls ds gêms qu WLjssulds Há- plmn,--d cnfmdd pgm, lutã s qu tt-d spnts ds msms cut: - CB-TURTJN FC EST! ; -SEU CPRSS B-xtm nd sm cnpumss p sábd dçã técnc d C«Tuun F,C pvln s p ntméd d JU D NTE, qu ct vlts p, Jgs p qul d, SsL-lmls ~ tnd J!íí» s ntssds dg su Sd scl,, vss n 9, u; tm ntnpl tlfn ch- Ãl\ Rdgus u svld, _Í»Ò XBÀRNEZ, um blhnt vt- ltmçu vlnt nz d Unds t < Bns, fnt Smp líflqu vm flhnd nst tn- 6;> ; v - - ;jun -cm f td fvávl 0 club l Cdd límpc, -jjljtmhu, cm xpssv vtéd unds 2x d Bhcz pl : bhtgm d WENH NV x VSQUNH íhõ gmd d Unds d B- --, f tvd pugn àníst4nt» quds dá En- -mhb Vsqulnh d l, v éjup: sb cntl técnc djjtdp Nscmnt Jgu xt- dnmnt, ps Vsqulnh tá- bstnt fçd N fnl d fg cusv, mcd «npt d 44 E nwt 8;PX0ND0S ç-;-;,,djf> FLENG {l-tév m fst nt-ntm s pxnds d Flmng E qu àqul d vu pss ms um Btnv mnn Luz Gchzs ftjsch Nt,! nètlnh d -jíd Vls Bm mu Nnm SNY EST LVRE - Plumnns cmuncu Fdçã qu culndtu mg lmnt cntt cm zgu sny -- > - -> í ^RbT ^>w> RV fl vfl :-X<E^\ s 5 ^à:t^sàkl mm/f- ssfl srjv -^%, m m mmvsã^ê - - <-- X BH : í l^ ^^tvtssbl X^bS â^btsbbbbbbbsw : ^^B P^ ^f /íjg^gl? ^St^R^^^^R^ : - flg^rbb^f^r^r^r ^g^w V^^ f ^RRRRflt BR RRRRf ^H^âRR -^^JBm^fll^ m^^^tsm ^-^s«b ^ W»»^^B^BTã^Ks^B^BHR t-- ^^Sl <^^^»%:VssW^L^l^ Bfc^ tsjk^rr > fl fl R«âf -Ã-«V lfl v^ R j RV-JuL fl BBssW R fl RV ^H W fl - RRj gsw«bl^l fl B^^VBRBW ^wfl R^ÉB^^^-^vVl fl -òjh bt ^^y/^flggfl gsb :3b B^RtBKJt^B ssflsv ^B gggfl >-Vfl bvrbv» -^l^gsh âw, wb] flrtlgl n í»b ssl^<l sssjkj^ysbh ^v^gsvj bbbv jflb^hblbb^sfl BH^B^Bs^ssfl B^s^^uLlJub B^F^- ^ ^^S^lWfl fl D gp^^l sv fl Lt^^^^m LtbV- ^^ÍÍH srr uw uc DE BTÉ, ^WbV^ k^^tk^^bbsl flt jl-tfll gsbámr B^bTR Dfícl xbçã ds chlns m B Hznt C-B-D nã cncd cm mtch psd p d 2 UD nntl n\m d pnm tlétc d çldsd tms um lltunu gnd vuçá: Jvm Lucdux FlncsUtln Tt-s d um nuvl pmss, dfns ds cs d Flumnns cmpá bsl d lnçmnt d ps n ctg Juvnl Luccn, qu é sbnh d ngl Ldux splndd puglst qu Fnç ns mndu, p qu cnqust gn vts, jssuc u cctístc pcflu ds bns tlts á-ãm Jvm 6 ns pns pc t u u ms dd cu ««lnt tísc Educd, dscplnd, mlgd n pcd g, Luccn, jus j pssu um tuu ncnl, pmt lng L, E «T nà lms duvd, ps lm d Luccn dsj vnc m td lnhà, tm su fv, su ld xpênc d njl Udux llfl>ãá-lçj Vltnd vc f: Tfé, ndu ct cn- UlVFnnRJFv cutnd v E ndu p muts zs Um dls: l utdd p fc-l, cm psdnt d CmUsú Esptv, ut, sb qu cs ds b^-s sm 5 vlls náò pvtssm, m 80-tm^tnv-dlttnslds s, ut nd: cnhc qu, dnt, d dspdd d ícs, pv, t nl mnótn m dmtl, cm tnts vlts pl Ccut, p ulml d qu m fl ndn «- Tud ss junt du nss fms z íllz nspçã d ncut v, nnhum bsl s pá qux d t sd cm ss pjudcd D fm lgum pucs qu tã pêms cb nd dváu gdc á Cmssã Esptv, ps dlfcl sb s ls pssgum ml? cnc vlts Kmu-sc, ps, lg dps d ntávl lzçã, qu vvu s vs d uts splndds tmps, um cvl d btlh dsncsslmnt E ss pqu tud f ft dnp d l cm m sns g, qu fltv utdd Tfé fz,, p xmp, n h, dz: pcus n sá ss sm ut, p xmpl, n Pnh t pdm funcn s cpdlss s nâ huv ss n& h zõs p chs s- Pcsms ná lclllt Ná bst sms tcs d mund, p qu, pl clcçft, s mç nss pssblddn sulmcn BSQUETE - Estms sntnd qu s pulsts tdm, mult su cd Pcsávms d cts ntcpds Pcsávms, ms, nâ squsc qu, tms dfdçã, m mnt suspnsã d Kul Pchc sá pjudcl á fç técnc d slçã Tud ss pcs s psd nâ f Nâ stms fcltnd, ms stms pdnd tn Lá ss stms! ; CCLS - tlv-s Dptmnt spcllsd fm d lv á ft gnd pv qu stá m studs há 30 ds s épcs qu s fç nts d tud, um stud sb lcl m qu sá llsd cmptçã; Explc-s: tds s vs publcs m Ntó stã nt m -péssm std d cnsvçã Rlz, ptnt, cds m más stds é dscdnslhvl pgs/ ,,, P ss ptcul, ptscdv cnvg tnçã d Dptmnt - Estv n R ntm psldntf d méc F C d Bl Hlxnt, fm ds nt m ngcçt cm qulqu um du dlüçós stngs, psntmnt nss ps, p um xbçã cnt ft cnjunt d cmpã mntnhs fc pc mn f flz m u ntnt, pl mns m pt, Já qu cnsguu, sgund l ppl dclu lguns Jnlsts qu stvm n sd d ntdd mcxm ncnl, d d slçã chln ás ltss S CHLENS TPR dlgçã ndn, bm cmsd, ctu cnvt p um pss Bl Hznt, n d 2 f-zcnd um xbçã, nt, n t/d tcl Ngã d Lm E n cmtv sguá cm cnvdd d hn s Luz Vlnul psdnt d Cnfdçã Sul mcn Ftbll fm d ustl mtch d sus cmptlls C B D N CNCRD N ntnt, sug, m pncp, nm gnd mpclh p ss cxlbcã ds chlns n cptl mlnt E qu dl sclhd, 2 d cnt, ptnc clndá fcl d cmpnt, dvnd s chlns, n vésp, Jgm cnt Clômb C B D nd nâ f cônsult spt, sbnd-s tdv, qu nâ cnsntá nss Jg, n, fc d msm, s lzd -- dt, f dtmnt sus ntsss fnncs Qund ctm cntnntl tmn, s dlgçõs pdã xcusln pl ttó ncnl, fznd xbçõs nd bm ntndm, ms n píd d cmpnt é ttlmnt mpssívl, dud -fnd spnsbldd d ntl- ESPRTE ENR PCFC x CJUENSE Rlzu-s nt-ntm, n cmp d Pcfc, pl msts nt s quds d club lcl Cjuns fnlznd msm cm vt d Pcfc pl sc d 4x NFNTS D NS x SRS Um ncnt dsntssnt, f tvd nt s nfnts d ns FC SRS tmnnd fd chqu cm fcll vt d ns pl lvd sc d x0 - _ : dtd: ncnl, qu técnc, qu cnmcmnt Djt fm, -mnt: dps d c: pnt tmnd pdã s chlns, n vésp, Jj cnznt í Rum Sâ Pul, s slcnd qu stã n Sul-mcn nd fcã hspdds À tftnfld dd d cmp-n ul mmtàtvk - dttntâ n «HpuSST àmãsl^-««^jjs0-!0 «m : ll»^-» ÍW; W » »»«t Chl l»-» V-m»!- «««««fnd qu p«íw»» mwk bul-w pt ««««yjrfsí qu dd d msnh p» d >tl tltm wtmf ^»«f«h dtt -«td -d«d ttdd dtm »<»» tvu d» bl» Chl Pu s cj-jdd «dcsml ftuí -,»d» qu p»)tl cmpt cm» butlt pcw ctm cntcnul dectc NC d DtUGVBS cmttsqu d» dt^cdc s^-qu qu pns d ç» d -mth m 8ã Pu! à msd p h, ChU»?» clm- &-<»» -jfá «u n pt d ld nqum «u»»»-- t bltfn-» ^uíí- p- m»nh utm cm K>--» B g f í l - BB B L-íw -í t m V - Dfnss d Pst FUTEBL NS PRS CU U LEDER ECPCBBNB Btd 0 Pst Tês pl límpc, p x 0 Lm slu-s n pnt, vncnd 03 p 2 x Fácl vt d Ynk Lá V Bl mcu m cntgm mcn tunfu cm clss, >,- s um vt dc fb, dc cgm ctg, cnqustu L:mc n td dc sábd, nfntnd 03 Dfndnd su pst d ld d cmpnt, cnt um qud dc clss cxpsncl, s mllnls cmpcjm n máxm d sus cuss, tum cm td ntussm, pcund dcd stuçã mdtmnt s gstsõs, lutnd tmbm cm bvu, ppcnm um sptácul ds ms ntssnts, nd, n pm tmp, pcdmlnu qulíb d çõs Sntu-s, ntulmnt, ms dsnvltu n qup tvl-ncg, cntnd cm um tblh fcnt d Unh md, cm tmbm n tqu, nd Hln d Fts cumpu um ds sus ms tuçõs, bm cmpnhd dc Emcl, ut fgu d dstqu N 03, clss d Gnzlz, qul vtn Jgd gntn, c t d Lmnn fm s pncps ms cnt Lm, tmnd Jg mvmntd tnt Lm, Jgnd fm n sgund tmp, mcu um vt sptcul, vlzd p t sd cnqustd sbt um dvsá dc b lutd cntgm d 2 x flt clmnt n tnscus d Jg, fznd Justç s ds quds Pst Tês f supndd pl límpc, n td d sábd ps d su ctg ds gnd qud, s zus nã cnsgum mp su vl s fdlgs, tmbnd pl cntgm d x0 Um mtch nhd, c d lncs snscns, m qu s ds quds tvm um dul mplgnt s dus dfss s ptm cm glhdl, bnd s psss ds tcnts límpc, cumpnd um tuçã sbb, á ltu d bts tdçõs, mpssnu fvávlmnt, vncnd cm mcmnt, dubnd ssm um ds pntcls Cm dt d sábd, Pst Tês dscu, fcnd Lm sld n pnt d tbsl - Ynkc, cnfmnd su fvtsm, supu ntdmnt qud d Dnm, pl cntgm d 4 x tund nvmnt cm qul fmz cs qu cnsgm su qup, nz d cms lvl-gnt cnqustu um tunf blhnt, fcltd pl su cn- - (Cntnu pégj N GÁVE RGNZDS p» m) jí,««fd «--»» --- <;»»-- tfc» BtK d tm W stv l»á» wtm ttw»d» d p- ljttj Wèt -!«tm^»-, = JU»u, J -» «s s f/j»4«! H-Cll _ % nttn?!»«-ft<<-4, t < J» L«-»»,««- ts -«-» WS m - t»» K» _ t, -, n LU t í-j ltx Lnt,»-» stt H? -» ; Çw j, s,» -m - js st-» -» s t--tc» ut R% - Etw J! cnvs,? s- lup f 4 jbhh! s bkbu, { SEGUE HJE PR S PUL Hj msm, n cptl pulst, tã nc s pptvs p jg cm Chl bsls lz dmng su sgund ptd n Cmpènt Sul-mcn, tnd g cm cná gmd d Pcmbú, nd s sp m mvmntc d tcd, tndnd qu n R, publc, sn fcu tlmnt ndfnt, pl mns n cmpcu m m, bstnd vfc s mnss c- n qubncd ppul cds d tás d gl, ptcmnt vzs publc d cdd Já pv sultd d plj, cc p»<c qu d vnh Smnt pc qund pvê lg d xtdná PRTRà S 5 HRS D ccd cm qu stv dtmnd, s Jgds, pós jg d: nt-ntm tvm flg té ás 5 hs d hj, qund mb:> c-á p S Pul s Jgds pulsts ptm msm n nt d sábd, fm d qu pudssm st cm sus fmlll ms tm j Enqunt st s ccs fcm p qu msnw, gznd d mlh mn h flg qu btvm Hj, pl vl ds S h spuá s ccks p nc d tcl mnt p sgund ptd, dmlj cnt Chl DS TRENS DE CNJUNT J cd nd cm pgm d Flv, slcnd bsll lzá ds tns d cn- Junt, n cptl bndnt E pnsmnt d C B D cl pl mns um tn cm ntd pgs, n, cm hvá um dd dupl, mnhã, pl ctm dé fcu pjudcd NV VTR D FLENGUNH0 P 6 x 3 cu Pç nz dmltn nvmnt tlh 5-f ssmblé p lçã d Dt Vltnd pcll mstsmn-t t sábd ultm m Ntó, ntnnd s quds d Pç nz F C, cnsguu gmçã d Sã Jnuá xpsslv tunf- pl sc d 6 x 3 mu-s n cnch, dsd mnuts d lut s u-ngs, qu Já n fs ml, gms tnhm mcd su fv pl vntgmd 4 xl Tnt t fnl, ntgd p Luz, lnd Cls ntmdá cmpst d dm, sdubàl, cumpm xclnt tuçã, d, fcltnd gndmnt tblh d quntt tcnt qu nã tv duvd m cnsgu um mcd d ss tnts cnt tês D u mn gl, cumpm tuçã tcnxád hlplcd çótt n Já tm su n- HPS V T- c mcd: 24 d bl Ná unã d btu d 3sn sã dlspéutds s sgunts pvs: j Gnl Suz Lmá Pgõs d ndpndênc éj,-, ícum n pá-ü lcl ls cmptçõs Já f sclhd ndcd s ntssds: pst d:- Rgmnt d Cvld Gíds Esp-s qu unã nugulípsnt xcpcnl blh, ESPERDS HJE TRDE >, ;-, N- póxm dmngtms mptnt gt TSH - pmvdpl Cc t Club,cm hmngm ás dlgçõs stngs qu s tjnèntm n R lv d justs luvs pl nctv tmd, Cc lv um tnt, lncntstvlmnt,; m su Xl«hc,,,,, v E qu lmbnç nclflz hmngm, qu mut fl ds nsss sntmnts d m-^ápíáctslvsltptês,;: P ss ncáms smn qu mc d tds s sptsts m, spt mlp smpt, Já vltms s sptáculs mlxts: cplgm mts x LUT-LVRE, qu ctch pll^mnt s p dsss u nõs squcm, ppstdmnt u nâ, lu ut lv nd bm çã,-já fgum n lst ds nscts qu sá psntd hj E qu ss mdldd spt p cmd mut, unõs,qu nunc chgm dfn suplòldds, s clmbns nâ pudm cnt cm Jgds d tds s cldds, qu hbtulmnt fncm lmnts p su sctch - gnt, já mbcm m Bnqull, ntm, dvã chg hj, Tllctds pl chf d dlgçe, tvés d um tlgm u- nd bm qu s què cnhcm lut-llv s cusm nfnt cps E quduís pátcs, ^ntmnt ntgnsts, nd gm d utll : PÈ85st «, s plys Gutz Esccl, ptncnts Bnqul, qu há v ultu d um cs cd nt «tw^^^gjgs Fz bm, ptnt;, lut-lv;- m fc d f qu é ntdd m&xlm d pís -, ut ntdd - pucs smns fgum n ctg d pfssns Dvsã Esss ds lmnts, qu dvm vj n épc, nâ pudm fz-l p mtvs psss, lmntm nâ pd tz TÓCCUS- :^àp& um7 tum nums p v E nd fm ssunt ílmm qu: pdm s xclntmnt psn- Cm Clômb Uugu lgm xcçã d nscvm s sus jgds 24 hs nts d sté, s ds jgds m qustã ps d qu dlxm:l cmpnd vládmnt, qu fm p- pdã ptcp d ctm, ps smnt hj dlgçã clmbln nvá cngüs- lçã ds sus jgds nscts, t :,;:;,L -- LL/ (Cntnu n ágl ctm DS JGDRES CLBNS Éscc Gutz, qu ím chmds d Bnqul, pl chf d dlg- ff W^mmÀJ mlf»t/hc BBJBjV»4ftJ-áJgggP< RU TRNSFERU-SE PR BFG pdd d tnsfnc dc md Eugên Btlnll Ss ms cnhcd p Sbu, d Vsc d m, p Btfg, du ntd ntm, n Sct d Fdçã d Rm Fc ssm pstvd tc cms d mgnífc w mznns p club d Estl Sltá S TRES TRNFERENCS Vvô d dspt náutc d cdd,, slctu ntm á ntdd d u lv lvm, ms s tnsfnclás ds mds lfd Rlnclull Jún d Flmng Luz Cls Fntsll d Bquã d Pss, lys llwd d ndd d Gunb V PR VELH UND cnhcd dsptst ntôn Rdgus Tvs, sgu hj vgm p Vlh und dnmc psdnt d Cuz d lt só gssá n fm d n Cm s, ptd dntn Rdgus Tssumu psdênc d C R Vsc d m, vtn dsptst j ctv d nézs Pv HNR U NTERNCNL smpátc club d CR d PR d Snt Luz, sclhu pv d utt-gs ds ms cm ptãd Junls, p pv d Hn d gt d 24 d cnt, cm Btfg

11 --_ -m -s- WU^WW f^mmmm-m :-<: -- m mn -m n ««_V jhél ^--VJ_K_3flÉ _m JJ ^_v jfl R_^_Í _^ ->%^_B W-- Í-_K-_fl _^B_^_R ^jm _^_^_V^_^_0_H _H^B _H Cmpnh tb 0 p ttttt lu pfu» lltufttts mulll»» n V- tm» ncn n, nm»lust 8j?«-, ;- tttt (» f»»-» H»<_- < u«tf-j fü» pt»» d»»m «! pãls f» /»H «4>f««-»«íf, t tw> p n tfsmmtls - ppvu c :»-- «t 0» cs, llfn ps»-<; ««? «-» fjj p/ {«- J í m tt p -t m, «dl»» s» c t,» m p_-,, «f UNBEÇ Píp3 4 «J-É- >f ««?» (--» l--, 04»» vt- 4 CUtcf-Ô ««- ftw»:» n» tu-- - v j«-w ftt,»t 4 ftujlj» ÇUtl d 00 0»ff» pt «-» 0»»» N f» fcff «tl l», lnc d tt»», tulhft 0»»!:» t p - :«í» «twttfá m «tnft» ;-» ntu fl cft»»!» ««- t»: : lt » jnv fgm»nlm»l 00 mn tt «t» tvõtu «t TR»««m «t JUU 0 PRCPfl 00» Btlt L m»ít» - D Ulmtlf?-,}» 30 n) lntln 00 v t «t t»;, cd «u sts; mmmum j t ;t tt ; > u m pmntdds LmtKm U-» m mu;:t «tãt ttm u- cm < ulul dt ns- :; um u p;» pt t» ^^ fnsjflfl W ; ;, B ^^! 0 P NJRUCKW N Cff f tt» us?^p W^ tt t tt tt tt tt t t tt t tt t tt tt t wt»tt!» _ t-ftll - mm - LL N t» plff tt»««? -, t t Bwt» t^t» EnÍ - WWBÒlg l^ ffjjw» c t H H w s 4» tt tt t t t tt t tt - tt tt t tt t H^ l 9 9 0t h tt t t tt t BS tt 08 t» $) BRUBf tu» c t t - «! t :: S 9 «W 90 B9 s - #ffé30 90 t t tfl ,j«,,,, c-»n» 5» N tmú»,»í- «4 - tmtc-!»»»!,» t t t t tt <? t t t t 00 t t t tt s tf» «- m «nm - m flw «t 09 tt «t t t t é mstml,-j t# 04 #, fl fl ^H- «00 00 ÈfíffmmsS tt»t - Rtm t t - Uvp^ft 00 t t t 90 t pt í tt t 00 Nübàl,fl, ## ffl C>t;«f f-sf» fft lll ftfc m»d» f» w Ht&S f C plò t fsnst)m UlV u; n jtv TEFxKlllS 8 - l-m?n«-»»»»»- n m«m - -t- ~ ju 9 t t» t»,, 9 t -» «t ««00 l^m QH flltt t t t 00 «««HsS ffll f-» t t»» l l»»» s»»»» fítt» ttmt»,:»l»w - m -ttl - - R» l,l ««- tt n T t»?«%#> < 4tt- f0 «9 ff «ft tt 00 «n»fllt «! j)k#f «t tt tmk - U :t<» t ft)! t t t tt tt tt 00 Dnh F C Pms 2 qud nt plmn - 2 sléís - s cnvcds [jfst» $ k» ««í lf-w, t t t tt? tt tt t tt < t«t t t Jj# lf»» fwlftl - t tt tt t t?<-«pttv»»n» f»(«fl«^lft# st t t t c flsbb - Rt l»?»l g t t tt 00 t t t t tt t» «44 W» t > m Dl% U Ü nu s» - l NWftéllt lc»-4» 00 f ptj»»»!t»- - -l»»«- «n-; lí-fh^ m >» _ t nm» Ct tsssm»» - :, >l«> <f P» pm«nltt-»» < «RU- <t:>» < - > nu «-t-«:»! fkp»-t» fl4 Ct l» l«: f t-<-»-t^!l s u»- J»»»--> n PRUR U««fft m lt» «h t tm und» lmw l-mut dé tn m ««t?««h!»»» «?» tn n tft cm 88WW t fnp» d l unt ífjf::»«tu»-»l Jtf» mltnwl»t, tnu,» í fjmnu» t {jtf g»m tujst ft l»p» <--» - ít»;, lll 4 lfrtl» m -»» ->: m Ju- \n%t tutu mnl tlm»» tm ««-» - c,»c,» > (m t mílü u UU U K0TE f C f» NTE P C ut Dut» n c>tn í Pnm ; P l» c» u mb» jd tíw drt! <d lt» «j»» u w»! í-,íít»; n lud, V lt t t t ftt%r tt t Ctf tt t Lt D»! lbf t fs tf/cínl d Cd Pml d Upl m f pmth clpm ítu (hçnd mnl tl è ml tt TUl Ck t (lf ctmpd d umlí nc cd t cvtm c Tl twnt Df ft mltf p D Smllfc H EJBflL yj :U9 tf m«j b,» mu» í»«w dt«fct dt dá d ^«cft^síí -_ --«-^ Clu «sut ud m sm P C jtt n)lttf w udws m»!»(,, < u^n tnmdn uf m» -mwh p:mftm!»^swlffljl!ffwjdk pí^tí,! t» pn -! tt»» - C«umm D P f»c»ns, _-> «-,» ^ n fncm Pl pgçã d mndt dnt Euc Dut d psd cmunsm dv «cmbtd n pns às V Wtí? n _,, ;w c t»l l j» vésps ds plts lts Rfm d Cns- í-» m d» >» «:n»-» «ttuçâ p m utnm ds Estds ds S^pãff ns^^dê «muncíps - Fl dputd ppulst»líl,,f<:»vvm,^fí!^_«t du í:m «slntt» f j nt pdu < mulí d?>»,»s dt ;»»> »:» lhí» t H{»?«,,s» ;«m tm umí! n P-l-stl í um pftpd»j tu f í-f» dt»h:-- txtmmtnt p tl, p:t: d lbn u» b» s» t p»-< t-ft-»» m 5-; pltpd» C»:»»» < cm um tn fnnm v«l!ep-- qu mnuütu» í- v »k-~ n>js»,,-<,»,»,,, m»»t» n» v«n»» ~ tt,, pjlu m t- fnn»l t fl n- tmtnt ct»- ílís-hjssjjk&sss mzz m» ttnt nd ««^Ktfff^ m»» tgnfm» ámm» Em»>!--,<-< RU», u u) Vltnh Ptd lt» ClW-tl m?mv whw Õ^t SSS» «st,»s :»» Du, Und Rfln ( f mtdl d t!n»c 4 í» m;?c» BWBBltn tt 00 tt R N lllr Ptfcj Dpnmn u (lu,» Rm Tnu- <^ tfl DÁR D NE P t nl pt «n md 0 ptüãn«mns»m»uj»» sbln»«umn» c!, tfltf» qud»- mptltntmtnt, nj tun >»l t umn tmvdt «- DUnnb P C - clh v _ Ps Vntu Ztc l»í Uu»» mu - mn - C (tl E Luu lml-w, J m Putnb El fm Vt n, K Lu hum V-4-» fç? t l t f: 0-» tt 00 < t f tf,, tt t tft t tt, t Cft t t t t fltnru tt t t tt t t l U J» «l NÃ88 «R,!,,, j, »»»» m-f, \ t,?»ít4,í t tt m j» ft» í íí «L : m«ü dtmlc Pt,«t Rd, («m» wtuut f tít tvnlhu ttnl -j-vl u$ (««tt m í -m»!! ãh», :t»um, m -,t ühní u P > fnl s -»«f4 h»-»!» «d» H- J tlt d» Pul ls,> dnát « flt,t #, tg -# > ^, t«n~ «lfltt - t t tt t H -J»>#» >s S t,, s# #( jf :« 40»»» «-,» -»f, fl CNVC H4,, - tvbuh KRL»» mnd «nm fun!ff :» mn»»»,k»«ln- c «m :-» «t :tm-,, p c t m m» th-, «-- s-4 vft! t»ut»:-n-»s,,,, t h m Cmpt íf t Cn^tl ntünf > 0 nd»» lnltdf cutu n td!ul d,ntçàp nns Bnjmn uâ R J THS JÚNR CWUTB jtdsnl - Cm nttl p -U flj mpuu ^T^StS Zlhlm ^T^fíH t dlnt «S: m pvy n! l»l ^!-7vS_^^-^!-l,l-!?,_í: N:l t R^t>:Uçí Pp «NSS PV E DECR ;S-S^Í-S í tslfépse ll»,_, <_ - - c cn n jm ct,-» ;- Nltt - «<:»-» Ju -»- T», 4 : wt Pu ft-t!» l»)! «l «tt t t t t tt tt tt t tt «t tt t t t pt t t t «t t, s» ut» «-w d m cl, tt cmncêhn d Cx Bmhhdhü mu dwldbènümt utõ:nt^í U,43,fí Tínc Ftl n Pm nuu ld C cnwd t tsm clçl d jt Lu- m dctjc n Bnl pmu \ p::n nd d EKt t-j unlc cu cdun cm nu CUt CH bg tl mmm dt lu-»! Dunnu tmu njísjd lb ch cm JE& jktfsbss m»n tmp dsm;tnh:u tpt d» ld- j nu dímscu l-ss cm, ftnnu nhn d Cx E: «b-cj mu dmld Bnlmln Sm! v;s«««u,thw «mm s- fn nj <---;nw ut csm mtm qu %mm^ _, t cluân cupnd cc f lplnuu t duçã íê- mptl C lllulh U b- Vuçâ Pubkc m NSPETR DE ts d mptnt pw plítc pnn nd» p m m Bnjmn ul ntcpcm, &cy!m^pn ttuu vflu J»^» >_nn nvnd pm«u s pln p cwuç n E- (lc0j?f S mn«!n- P»» td ds K Cntl d Pn c n» T ds ucá: dtk lnçós Tcnd ut dm d cnsdc- LJP_? J_ j_2s2_5f-l X^ tmsmlsmw^sl = J&SíB Sf-W d?» qu,, snd d punn v dc- ttí m Pm Qv cnnd du md í Pnl m u -- n»l lmbm cn-lutu n pl) p: cnuç u vts uun lud-ctus cm s c L» c fctká d cng Jílc»:udnu bsu -- : <->»t fmnt nduslucà- m td» zns tulmnt 0 xcclj d m- - dt d d:pud> stdu f Bnjmn cul t pnütwu tpná s K-J - v»» npugm, mmltz cum s pp0 pc:un:n, j us n qu -n:m m n 0- tc ncnl csudu GTÇà PRETUlt S NEVTÁVEL ptgm qus sb, cn lml lg, cm dputu- íj nc tucss d gu Du t nj ss dt cgun:-: Cnsd Unsv- d tds p:lltl:s n c d ücí pctdcn:!l d gnd c-c -hl:- d m fc d (uu d Nv- H ncssdd d; mut puütnt s sucssvs mçs )z tnsfmçã plítc kcu cu»t p un xlg: un lutu P!dnt d Rullc qsu- (djí- ddcüs d s sunm m um 0 hmm cltçã áá p blm pc mtu, t» :ns vltvl Enttnt, tud ndc, luc s: Gl Pldtnt d Rpbllc líljcs pnlft d qu «ttcssã s pcssá dnt n>t«ms dsmcctlcs CUNS E «KTCtlS Hvá -m unã d ptds vsnd dt cmtvst - KvU l pcund d fm um dc cnsndlmcnt hvd nt n csl ^-lu-í dlttn ucd wlvfu d vt?j! LJSJ lí u^ fflçôw-; nnst ««t -p nltwl,» P»tl(lí mlltls nl jw-lç nfm tcnhccndó n» slvcm ttul cj ntn» d >5»ul Pd nác, cx-lnt dc mn fcllí Qunt «nm», qu qutl pd p» cl dqul n nt fsldul qu n fc- j mn, «lu pc^ cnt ftl m- bstnh «dstcá-ls! pt-k julg nd mult p»-!v«! d ESTE D DECRC Cm nc tuç d Cn ss Nclml? Cng» Fdl é nd gnd st d dmcc Cmbt-l f cmbt slm dm-, kxl j, - ;---,-, ctl s btnfuls qu l vm bslnd-t Pd nác pstnd sá mult sups - mnlcs qu t lh tbum, muts, Pná ná só ntgá Nt msm >nd f cndnd um j n d c-us cm ncus n clm d các pvd cn- dnd plu, lpnd qu nl huv dt n su ttud, pns - ntut d vt dsvnçs m»u, gvs, d d-vnçán nt csl Em unll d pm Câm Cmn, f fmd ntnç vzs cm gv njustç UTN DS ESTDS Vsu ntá plst «b plnl cnts d u Cnst tutl Fdl dv s fmd d Bcnjntl uá tmbm mstu fvávl á dé, scl cntf-n p ptgm: s pncpl» fms qu dvcm> xg d Cnsttuçã Fdl s fm á nslltçá d utnm dmnsttv ds Estds d uncíp CNTR PRRRGÇà DS NDTS Sndd spt d um m vmnt qu p-c xst m pl d pgçã, p ms um n, d mndt d psdnt Dut, nss ntvstd ná cndcu su pnã sb ssunt Cmld dscnslhvl, ms m plss n mmn tul, qulqu tnttv d pgçã ds mndts, cm xcçã d ms um n» psdnt d Rpublc p qu mlh pss pcsldl f lts chduls qumlsm cm spcn çã d: um chp un? - Julg dfícl unã ds t- FERRVS USNS HDR s dmcátcs - psnt- ELÉTRCS çá d um cnddt unlc ínt- J Rcdu ptgm tuçã tnt, td scfíc qu» tz-c d d Bnjmn uá á fnt p cmbt cmunsm, just Ess cmbt ná dv b tmgl píd ltl Dv m\s cmbt cmunsnj Jcmn,- tnd s ssus s du-lus s sus cnsqüêncs mll E qunt 0 qumlsm Qunt qumlm, u p dmln d s Gítúl V:t,n ccnstítul pg cm m fí vlt nglm qu l mpmu Cnsd psslblldd; d Gtul s nvmnt cmllüt, Julg dfcl unã ds pn,: nã tm ntnçã d s nn-tltí: mb szj vblvl tfx ( vl SUS - - «--,j-n d Sct «Vçã c bs Publcs d Estd, pdnd qu s 8 dssss lg spt ds cm tmsnts d m vult nqul pst Nã s fznd dc gd ctvtsttd fz bvs dclç6s cm s qu-s fndu plst qu vnh mntnd cm ptgm pst qu mptnt s sunt chmv- á tbun, n sscmblél Lgsltv Estdul Qunt ás lzçõs d m vult, m nss Estd, nã pdms dx d sslt cnstuçã d fv pucn-pnt Gss ln d ng létc Estd d F Cntl d Cnt-cm v pssblt d-, snvlvmnt sgu d zn Nt pnns, pxlmnd- d Pt d Pnguá fcltnd, j ptnt, scmn d pdu dqul gã pvlgd Sb spct ncnl, ns «pv d Nt d Pná é j msm qu d Cnt: v-, llzcã cmpnsçã d tu tblh, m sum gndz d! Bsl Qum vl sd n Nt-! pnns vl nmd pl vn-; td d tblh t fétl, c ffsund nl p sp N t d Sul u d Cnt 8 muts pcum Estd d Sá Pul, ná fzm p dspz Pná, ms pqu s pssbldds vntgns, cnm cs d tnspts, cm cnt cnsumd fnnc pssud d mlhs dvs, lhs ms fvávl fçms gus vn tgns d Sá Pul s hmns d tblh, Nt Cnt s cnfundã cd vz ms num só Pná cnstuçã ds cnts hd létcs é unl ml dc dsn vlv, ns ms lngínqus gõs, máxm d cnft, msm tmp qu d ppulsn n dustl cmc P cnctzçã dss llzçós, slçã máxm d Gvnd ysés Lupln já nts d s chf df Estd dvm cnvg tds s ngs d pv pns fv Cntl d Pná s cnts hld-ltlcs custã gnds scfícs, ms fã d nss EHd um ds ms, snã m, d Fdçã Bsl E cm gulh ptótc qu fmms, pqu pstdd h d sb fz justç s qu hj stã tblhnd cm fnc _H K^^K H-k-J -> fl ü wkmk - fl yjh fl^-sb^h Klyl ; mw&«% U l u_ Ktíf < ^B m^^mw ^^^^^^^^H^ ^ _^_P -» _P j ElH Wm Wmmm swmm mm^k^mm mmwm ^mmmmm mm^^^^êm^l ^k ^^fl ^^^V -^_H_^_Z^_H _^-L mlmw ^fl ^ fl S H H v_f;< flhf Ltfl-S \ PlTüfl fl _T-fl B B3wl fl fl fl-v El/^ P fl Bb fl fstxmw&m B fl - fl mf> BR mpp^^^^^mã mmm _^_k_ -v_ Kl Kl _ mt~m KJ _K^ Kfl _P^ f»- llf,» - n «mm - tt»- SECU RJE S QUTR SELEÇÕES ft#flclus fl S mmmum 0,«J CNLCN QVKR PCCR NH V llttnt» dtltcl Ctl pfnutm C B D fm flf -:, ;,,,f,,,, mtluf V»4H «; tu» t-t mnhá l d ptltj pm cm h»nm «d <\-<-_»,» p»»:m > hlnt» c<kdm cm» 0;ttttntfs» C P D 5Wm»8 mut hjf «chm tnp»»ftj n: df ttã» n lt um pmí n-u ndtdml n Pcmu p c«nh mfní d tntn «-«0S «VNS TRNRû fclun qüf,;m;, t kn m um um» l»?mt» cm ufá df tnu mnu«t -m-- num SLES? BS_!_!,nl0»»»» P«u p plj» d mnt n,»»» nn»,» t «-ctn t j j mt 4 u»» um } Rt T tvêttt Ch%tt> nn, 4»s<t- l»-»,»--» Dftflt ntm Vw Nn Vullt um m», «-l»n«nn» tt t t t t t f -«U tt J»» l l Kt V»l >» >l FUTERL NS PRS ESPRTE ENR Pm V-KEtR Rm um d««cmp» d Clddf Upc vu-«ncnt mlst- n «njynt» <K> Plm» lvl Nfgw» lnd lls «t ultm pl sc d» tt» 5 t Tn/utã d 0 dãh > C» -ft Cmptçm â DvS d Pssl t Rsv d náutc JS RELÓG TÔC ulml pcbá tltm ll tômc f pfçd pl Bu Klnl f Plçò», gá d tquls d gvn d Etld Vc»m Whngtn nt lóg, cuj mtld é gul d dmt, è pvd m plhgm tômc q fx funcn mnlm Td mtcultm l n lóg fc dllcdmntf fnctd pmllf md nã lámcnl lmp, m, lmbm, fqhfncl E»pt- qu n tp d lóg wj d gnd utldd fn» ptq-»»» lntfl» fm mdln, ngnh, qulmt fl f lcln K lché, um flgnt d nuguçã d flg (Ft U8S) cív4c,í,_v-n Tf- é,:nnllícfll n- «ms nv vü cmcl d» Estds Unds, &lu^n<,tt_s,l\ culnbt0 «m 4 ml W p j, d 3,50( H P, cd um Em su vés nms, lmp-t vgm nt S Fncsc Jnó!ult, fc duzd d 2 l p 8 hs ml, tmp nt Nv Yl Lnntc dc 4 hs Çímcl p 2 hs N clchê, ggntsc p- RcgÍ8tuSC pqun Exptçã d R síd n cmc xt-?,,d H Su m n «í -«^ jn l 949 n d Bsl cm L94 Em Jn d H4S xpll d Rv d náutc (DP-!, ntld á v nl Just -mx Hng n 3 d pt Sn Dumnt» sgunts fct spnts fcl» d sv df 3 cls: sgunds tnnt» v n tpl u Ntt cc :< há lvs: sgund tn mc v, Vs Ht: sgund tm bmb Plácd Sn ld Fntnl tsnntf f v C» xlmlunn d gu Hmltn Pd-t ns Hll Lnzl Hnlqu Tx d Ct, Luz Cls P;- t U«d df zvd nl d Slv mm Rg Vgíl Pnt Dc cd cm t dds ltvs mvmnt d nss cméc xt, nn nn pssd, d Jn dzmb, s mptçõs ttllm f7942 nd3, n vl dc mlhõs d cuzs, ns xptçõs 46SB408 tnlds, nn vl dc 2696,9 mlhõs d cuzs P cnfnt cm n nt cnvém pduz s dds fnts cméc xtn m J47 çulmcnf vclfds pl ludl cã, - ms fm d 7590) tnldps, n vl d 22789,3 mlhõs d cuz-, p mptçõ:,, d tnlds, psntnd 2,79,4 ml- hõs d cuzs, p s xptcõs tmcl pncpl vfc cã pmtd pls sultds cl- Lm CGRR p m é qu dz spt blnç cmcl, ns ds ulms ns Dunt n d 947, s nsss tnsçõs cnm stng cu» m um défct d 609,9 ml lhõs d cuz-, pss qu n n pssd, vfcu-s um nupvlt d 94,5 mlhõs d cuzls Ds núms xpsts, vê-s, tmbém, nu huv dcéscm n vlum físc ds mptçõs, cnsvl céscm n ds xptçõs Ds mcds qu mptms, n n pssd, fm s mnuf- us qu cncm cm m pcl n vl ttl, u sj: 357,8 mlhõs d cuzs clss sgunt, m dm d lmptncl, f ds mtés pms cm t,nds n v- Í d 4-922,8 mlhõs d cuzs N qu t-ng xptçã, css qu ms s dstcu, qunt vl, f ds gêns lmntícs; cm tnlds 0 vl d 2,902,6 mlhõs cl, cuzs, sgulnd-s-lh ds mtés pms, cm tnlds, n mntnt d 7935, mlhõs d cuzls N pm dsss clsss, ílnm, ns pms psts, s gulnts pduts: cfé, cm - 74ÍJ2C24 scs, n vl d 9038 mlhõs d cnzls; ccu cm mênds, cm 768 tnnlnds, n vl dc,065,9 mlhõs d cuzs: z, cm tncjds, n vl dc 740,8 mlhõs d cuzs: c n clss ds mtés P- lsd& m m cm tnlds, n vl d mlhõs d cuzs; pnh, cm tnlds, n vln 8,5 mlhõs cuzs: E3 pls cu:, cm G342 tnm vl» TJ mlhs- d sd guch d pdut» g-pcuáls f sgunt, sgund nfm gnc d Svç d Ecnm Rul, sdd m Pt lg: quls d fum m cd, n vl d C cm ds? tn á Bélgc Hlnd, Dnmc, t:publlc Dmncn Suç çs Espnhl; quls d d vns, n vl d CS 5;474536,80 cm dstn s Estd Unds; ulls cus d nms mé3tcs, n vl, d C; ,20 cm dstn / td- Unds, Suéc, lmnh-, H-lpn- Uugu; quls d cus pls d nms slvs tês, n vl d CS cm dstn s Estds Unds: quls d pduts d gm nm cé d blh, tps, unhs, cns, bls cds tc), n vl ( Cf ,80, cm dstn Cndá, HnV, Suíç, Estds Unds nglt, Bélgc lmã nh, Lunç qus çnblqu Vnzul; ullc ; fjã d sj, n vl d C ,60: cm dstn nglt; quls d csc d cc m pó, n vl d C , cm dstn s Estds Unds;, quls d mds (sds, buts tc; n vl d C 98429,90, cm dstn» á gn tn Uugu - Enchu sôfg d pgs p fug j d cd BEL HRZNTE, 4 (dnl) Rmund C chv-s ps, n Cs d Cçã, nd dv cumnl pn d 4 ns d clusã Rslvu, p ss, lv ft um pln qu lh pssbltss scp P ss, cngullu guns pgs, qu fcm lclzds m, su stômg Sbcvnd-l fts ds, f submtd xm dlgátc, cnsttnd-s n cssdd d s l submtd ntvnçã cúgc Tnsptd p Pnt Sc, dtnt gudv pçã, ms, n pml cchl d gud qu vglv, scpu, tmnd um lsn dò Dvss plcs ntã, g, nclç d fugtv cdt-s qu l nã á mult ln, um v:, qu s pgs qu lh pmtm fusl, pndm-n um futu ntcvnçf clütlç»,, ntá,!!!;,,, (;-; j,-:;- ÍP-ms g/ v : -3? u t, juunh, vcê vu tnzém d pncd», mu flh! Tm bém, cm ss mgz, td mund bu! Vms v qu ssl nd ttvf, dss médc p ns vms E ctu Lc d Ccu Xv, lmbgu n» flvl, cnhcd há m écul \ ^ãty^tkl 7^S&&^ -m :«- > -c ;{> t -» ;tt -«- -S -_: >< \m «áfc st - t : cí y tfss,í: - ) ;v DLc Dl tm», sm xg dt nm pugnt», cnçs tmm cm pz Lc d Ccu Xv, méd pvdncl s l ft, vlnt dcdd, qum dá s tp lhs é Juqunhl nts ssm S _>,--- «ne CCU XVE# <ss-_íf ^ wh ^sv fs-tjftl t U DUT TÔH LCR Dl CCU XVER»t»u», ts K- d C pãg)!du» >;«! d TW lutm cm nus^n «-,--m f:t tsn» m nl ttm f:» «tfnt» p tut t-( ft Vkf», qu, ltnd ( num tttntt mnu tcn - tftmlmn -;:t mncnc um» h-» uuumfl tw 4 s ln ut tmtm ltmnt -:<>-,t - fnnm L V ln«tn»cn»l C»íduín<»>» fm m-s c;-»bt«- lub d Pím» Rl fw -«tnhnd 0 cn pn mtl,ff svl dmn «fc» ntnc>nl Já n p-mt tm- club f f»w» df, -j-q, j f»» cvu í» u _»;-, f ítund cm cn:nf-n Cf fcultc» pt»m:-l» md:, fmlmní cm \»,f l»»- mcn ct3-fjn- bt Hucn num» td \w tn mvmnl Sn í» tdcnl» S» t Tnhm d?«ftndn m::» n cubl Tdl» qud d Nfnm --j-t,-» t mlh, txlbkf mt nun: tncu cm t-ttn l!» gm m C 3 x 0 pl gdu técnc ducplnumnt md9 Httcn lutd m dípclcl cmbldtlc 2 >»w>,hh>nn<n<n<nnfwn<vv,^(,,wukkhl U PUC DE TUD J nhd» dt sut pl cnvtf qu lhs f tnvtd nãn lm >$ nts ná pdflm t cnvdds E u cd ná dpndm ntmnt d Cptbn t Club, qut dl- t tllm t mm d utmvtl cubf d Bsl D cnvt f :dn fmuld» td, Ná há zõs wm p» qunx» cy untmnt ^J lfltu s gumnt% d Jn l/nl«f»m táfntf uvunw QUf Cm\ún d Bx d N- Yc c:n gu «pnt ttlm m Junh, m Chcg, vncd d lut Jn Wf ctt x Bzud»á mm n umpán d mund Dp, d ftcw mt mult tmp, p» Cmu<á nc» ft, mçnd cu lt J Lu vu quf nc ná c d qulqu f um btunh tm mptânc- D m cm su gumntçã lz t» st fm d ttm dt ssunts d \ tmpu dnd, dt cm«dgm, um luln d cmpã mu nttkf pssl, dvm cmpt:j ; qulqu dt ds qut» vã b Qu b» glnh mt c ugênc, á Dvt d Ptvl Wlcll C«d! nt ut «-, TK cmpnt d qun dlvljí dpl ds csulumsm- ut dmng, tm»u p:nultm d, j pntfd] m) pvávl vnc: Flumnns l um vz tcl vdnc su cnh ptlq tupt dt> qust qu lh tm vld títuls tm tds s s» s ml» n- Jd» nctv» cm tá ngt tn E pós Flumnns qum ht mç é Cçs, m» dt mpc- d qut fc 0 sgund pt lvnd-s d- p»ttf» {dls d Ln qu tttá fznd pcávl fgu - - Ufl T nnn nc Qudtngu l»l m Nttçl wtu Tjuc d R cnsguu sg-s vnd dtn; tnd pssu um vdd stlclnd Lvnd á qud um çqt p vls t ndlsm Tjuc tmnu vncnd bnlhntfm{ t, dcdnd fnl cm Flumnns, dsu cdd SUL- Tul íl lmnd n> cl n nj, c-tqu» gm pudsm Cntl, pln Tjuc gnhnd nftct ms flgdmntt Dps t btm Tjuc Flumnn, cbd» ttul» pm, qu cumpu ntávl tuçã, 7 F um blíssm nü d nftnuçá tvés d qv^h psntçõs d Ntó vdncm pcávl mlh «ntf:? :4 %,^t,y,:;^:,;í,t,:,;,, :ks:<;f-y tnys ys~,^yss,,: ;;yylf^f,syc,^:,;,» t; sí <:, :-; f JK tu,; (>:/ y

12 fwf^ ~ «8 -<!W««#» mêksfmh m KWH m mn mmm llll lllll tllljltl\ l»l m % _ { f J5 ^t^j \mmm% ^^ mmm n llfll jk&2 ü WF jt-% ^^ ^v^mm ^Êmm <&t 3s&4lVSéWS,^ ty^tjw^^t^yl^ mw^^^ ^^^^^H K-~ ^Pí m «^^Effl» l^^h Ét ^^  Wé m\ m&â -4%ímZ&mt-àm\ Sy^^jí, ^^Vâf^K^^wl f!^ Í3B ^k kuwjyj l ^^^l HKl&_G Í»&3_&w GNÁSTC HENGEU S UVCNS CPEÕES â hstvntm ptd b# Club ímmíc fçwè» s t«lt» d V Cmufl 8 «mítn d t d luntud ld m Sníf d Cklh nmm um td d»«- < f mf««lté qv»ím cbnd» btu d nn»j»«w«k W ltw um tp& d»» lnç d dz nçõs cnt xpnsã usss DESTRUÍD DEPST s unmn, m mm k hmm mh mun mm Çà RÁPD DS BBERS vj,»-,»jfv:» <f H«fl, l»l Um»»fWÍ, «fl, d tn»» v» »» «P»»»» «n m fff -ct^vxv»»» V B,«-»»» tt, ; - t :«J -,,,- «,-: É W kt-,,,,! «!(< ---» R»,,» «,««fünun -N P KtU : -, -t tft,»- t«f»«l»--_,j j,,l, t : ««jj)j ít S6SÍ»?fV «W í-«rí» #,< m» n-,!«; >«í >»» t ->- HH H» :»t<,!?- t««l n V(,: «: -- - H «í»««w Pfl» H t-t,-,- Ul«Vt (Íttt t-: 0 ÜH»Í tbuttk «lln «,,,«-« H ::» t 7} :: _«ÍJ-+:- «-:<? t, pn ;»!-- EW têêwvsk f»««l ««l««» ««!««««P^ v»,- «!(» «# «mu» t tnt b Íl!?$?w»-8» um :»»u,íl»(, WUf»m»» n» n««w««««t«n < «> n S»l» >» Híw««j»» -Jf P» lllt # U n»«>» h«w»»»»» wí» m nm»?«««df í!»»> dtpuc» l tut t«m ^m»«? H l» n tu»-- í pp!«<4, «m««m p; -t -«t \» DtffU n Bt «<««ftft nt»hm x un» u,_,, -,h-,,,-»,^»» «h,^,- t»» fc»«í ««l «p»» Hlnnl B mt«#<-, v t»#íw}t, t», QWl»»» U» -n,»- t,!- p tttw lm U «t «-«< t p n kwh-,»!-»» l»- tí «::<» -! mun -!-,-,j?- )«tw#tít» H» R t» pt d l<n«> m» d «w í»t» H^ lí!-)--t»k->«-- :»»»>«-4 «m ««wn d,-_!: -, m?»» f««w«w pn» - t -f f» ««««d d», qu lwm»!ftdmm lntng»» mw» d» B :»; n;4<ut Hm p n««>w p«««l»-,- (v, tf -«: tt» «ntutlt tlll W BHjt t :-íí,t»«-, Hltl <<l»l! tm fn:: «p»nh 4 (» _tí-,»;-ús-!->-? um> lm» -v d quqky mnn «tm p kd f-n wt H» -:n-f»<t<!»t j»»»?» v»» # lmkn» í»» lm lt, phtfw» NUk «n, n«tut) p»n, n»w»t lmmt «wm «l»4 »«k t-»»tt~mmt> «n» j»- fftm» pnm t f,-,»-,<v» >, s+ m nu!w»t«pwn»«hmá b ««mnt tl d l» jí- Hu «j «mpf N wtn «wwh»»««<» ut «ttft»v tn dnn nmul «««lu»lm» jwn- Pct d tlântc cnsttu um b nxpugnávl ^^^^mmmm^j^ gssã cmunst - Qubd pls Estds Unds um ~J^ &??$ ÍSL^T^X^ tdçã d 73 ns S ã funds s ps qu nã vcnu sus füths m W8NT <N8>» vnu d«pn d» t nnw Bd >n hn««n fn ííj-f- dm wtmm mlqu -- Pn d Hn» nul plmu mnn»mvm,!«nnf d«rudm n l4 8?k d kl-: «l?n-d dvkw q«0 ptwjh qu nltm # Vn fhw«n ),-:» dfumm n: -Pfdt Unld Tumn»» pf»?! V> mnm pl p um «m c n ->,fí-:-> pvt p» um»;»#«w!#:«<nmí»s«bn m«l u«>nu qu «l bm n num m, â Hm»- «sm»? t «mtwlk», D» mmm! p»» lnfw mu pmmmm «m» npm wm wm -b d# «h«qund -n,!» nun um «lw n» l td nut hvt mul fumfmd pu» «u» m«dwpw» ç «nd dl» p» qt» <mm d» d»» «U d^pmd» -- p lm djwlu ch d mun cm f-ju» «udmd Kl V mc j qu«> tbu nndw, u» lh> u- mh m d ml d qu# s> > 3 ^ ^ ; -- ^ kl m / B_L8 s l - -f», V»~Wt REÉD EST N WNK D TERNDDE : T ( CHUV CENTENS DE R- ERSCNTEE PRT D VELH %pm d mu f» ««mã» d « UHNJ 4«m d d«mltm,» l«< 4 d ft lll<, m»««pf l««rt d ««l «-,»» ««n>»d«mm«hm» mhf ub «<-»»c» n»«d d-l» pnn «m pn» mw m +- nfl d l wp<,,«> ttt n pt» d p»»» «NlnK, tf,l««l» «««tm n íl 4 pt td n» g p dd l ll m «n- 4 d «-> q t» «w st n Pnnl nl Enln n «w» «m» m»» m l«n«úmn d Pw d»«m W!- 4m d n d w- «k- n pwtl«d»» ««n»» ««wwl «tttnll HHH twhm, W l«_» 4 d «nt d qul m dt fg tm WN»»«H pnkul 0 msté sgd d lknn EU QUER QUE 0 FLH DEL FQUE CEG «cd dn dspçs! n m» snsts ncmnd» nâ fts pls ms mnqunhr vngnç! S«Dus nã pss s glps, humndd dspc, sb s dns ds ls d E d R d D Fdl Rptgm d ERLET JR CPTUL XV juí d<«slum lnl bm PN PB P-/ T0 Hl U ll>n ntm nl jtd m «d pfnu- WSHNTN» - Rm pnmn mnut nd nnm Pn» Nl d lut- ms» ullm, mldsd Elétl fctptl«sll»- p d lpídc m C»t P «qu«p-wm»u m línc»-!-> qu h- luu - b» nd qu nlhm <h «ltdt dn f- nl f dd d mdum nflm p lrn U t num p- Sutm fm m l nfum m U nlttjlp p» n nlh d n»» f um ldn Tntmn flndn u ->:-ü dd «, d vtmu ls vlu q«l fm m pl ggl d g dmênc d- qu nínw fh- 0 ju/ f/- sv dvtnc públc -l htmml nn» d dt> gud, qn n mmnn n ] ESSE? d Pn d d» «# «ld duç d lud um d fm n»n «bnd qu p«í t» nund d (tt n- m fc usnd L-m l» CXTX» t S-«f l dw» qu tmm dlu nu:» qm qu «mmlnn» dpwdn nnlnln u»««m wndw» Fld d R llfl» put q- pttu p mj«_?_» lcu qu «ü d um n d «cu mpnmwn,» nuwm Pm nud nquw 4l Sm gnllnt- u,» m dl» mplld pl tm npt m^sm >;««ld pl nc& tnld pk lmf Nt Tl tnt n» plhm K»- t mã -nddj p g- mnn q«pllm ««pf«?» f»lt nnflt «- m tnd uludm ll wull hl ln»u,»m nu n Pm dn Unl» H bm ^^^^ÚÍSSmm ll UU E» ndln»!, ql,- n» n Jnl d V qu n ntsn t,m dsnd dmn J >ff-, -mm,-, lnu <«- d t!nü Stl n-» ndín-, lm nttkn fní,- - ^ m um» nd p UTRZD 0 UENT DE 20 qw f dl»: f nlnhd pl t fsp n tu»n nn pnuum un pwdmnl udlll -»l ln >«: «dm d fnn p px m d n mund > nllddt q» nl h>mm qu ft ml ptu tj nnm bl néw ppl! u qu- «n»» p lçj d qul J»u-?«m p» pl» d -wlc d fn qu n mnn fl n- WSHNGTN S NS «v PR CENT NS TRFS D «q» n umm n-n lé-l d gl Flm pn F» SCNK d» <tun< : Tubllc qu mpll» lll;í^»u Lu,Vutl«l» ln %U ííã dn p wv d mu nxpusn- >-<: dn Pl d Hnuc N- Dmnt l m du nm tdnh gtu: llm fm-n m d Kftm- tl s» cmunn p ct d> K«d vv ntn 4 lmnl vm s pnd mu lllh n lnc Qu t h«n dtl bm l» GRUP LGHT, D ESTD D R H puc mp, um» snh, \t> dh l» d um nfldd, WSHNTN 5 l,:p^~l^ um vx p tds bndnm Vgá S PSES SXTnS mund q-» K«td«Und», d d» «p»u»l pln d pln-! Pnltlntn!«p4l n pn», 7v-m f-»» H»dK» d 73 nn d»«l- pt d d» 20 «cnt cnc( dd <»(4h t-nm dnun- U F p f ühnn n% pp» ld pl mh d ulmtl mu» lln Tn llá f» um ««Cnt, fc l0n m f-nn dtlnu pun»» ^«dm mnnü ll(u >u,n m, b?» nsl- pl»»?>»» dstn-s â mlh d slás ds mpgds qu» nndulu m lln d pcund l l pn ; tl um bn um plá, j u«m Rp» m mp d tudn d R d Pn dn fnlnd: l»t üld sulntlt hn < punu P d n m» tmul» nunnd -j^ j p-u- J> Cndá: 3 Dnm- N< m d lv p pl» -, ( K H pnvn lv umntfxpsu n ultm d«lémn «- s, j,,, f Hll»- l d slás tf» d Gup < Knl,» m lbl mul» d l mg n ppl qu bjgtu mndh n studn ld nlu- d dl»»» pn» Kt: ub d v:,u? ps mult»»«sssklt lsmbut: «H:nC-Ptnu ctnt p»m tmj»««wshngtn S «NS UÍhl, dn Gld d R gv-: ms qu»» lnls nd «t»-< u-lü JÊfK d nl» dc ««Qum f n bndldn qu blu mu nm qu dnt _L_ mw ^^L^ft ^ B»,x( ; 9> Nujj: 0 Ptu- n xls qt 0 p fç Wh-»«p n vntu n Pc nd dn Estd, nl Kdmund quém d»«m vg n Dstlt F-j p um tblh s sjwft^stãfd0,, s,:, 0jk =R,, Bp tlnn N mmtt dn Kx- d d S»»» Slv, xu dl nn nbstnt sjm m l- nth stut n fl«n «pl gf, pdlnn p qu u pd«> n mu c dll, n d Nnm llvd tj»nr dlnu qu NnnR hv ccl- utx nns ms dn p d nstl nns «tblmns - h» u ns mns utmóvl ngnlç m qu u tblh!»»gumt dspchn: vds s fxds p» plhns n nm blnç d fgu qn Bn»» d! dd n n lnç, dpu qu n«stn d Vlç bs Publc» nuld s nsdms nu nfcn m Jnlt flcnl,, m!- Pdlnd p qu tu mcs Fw fnç», d» n»n, «U d sn ul- lh qu - ul su n- nnçft» nunv n\ f<«m m f-«sfç» p»u póp unl fr-kr h n Ftd, Hml d lgcã t! lhu mulh nn» nlhn» mulh bndn H SE StüÇàTÃUEHT DS RÍTS Tv cnnl lnd chgd pn d cl d Vlç dnt ds ulnu mnsl Submtnd ssunt lvd p-! t% hmns lém d xlum, tdd pnln nt mlt» dd %t dg d pstgm n llt xpldu um nlu«qu n nllddc dn bs Publc» dqul E»td tlântc Nt nm pl d qu s f dsph lm é çn d v xn sm» d p-( pmum gnd fç msgn F f um tl d b pplnh 0 Dt d Ld ctc vlntmnt Fd KSPST lkl x qu n» íô ncmnhd pl n» dv s cncdd pt d F mulh dsnd pz qu n dllüld n sgunt: qu umnt ds tfs n nm lh mpnhdn d bn» pmfnnl» m f» nós m nnhum nç m», unlcmnt Snh Gvnd n»lllulms v xcl pcs m n bd nclusv lgçõs ntub- p qn? bs d J sb tulmnt c-l «nh pg dn nnlh nnt» d lmp»u nt n- í- m l mc-m gf tômc -v hl d l l- pdd» d um n TTW 5 FP Rvn ndns mpndu ntm, m dn Gvn ltv n umnt g m ntndmnt qu tvms cm Fuln mmndum n 77 d Sct 20 d més m cus, j^s pqu Tlmnp snlnç: pd, nd mn LVR mm«%«mm- mm m\tn\m»! ntt KfJtfttC ftm H dn d Tl «l g- qu dsgç d su mlgn Knl-hnvm-s, n çã N ds ítms lm négcs n mmndum svétc, d smn pud Lght Ds uunls ttds l d slás tfs d up dc d Cmpnh Tlfônc] d! ln sl p ns dnt d qulnt ds! u»? p d snn c su cólt», pqun Rub lpnl vd! s n f- ctcnd pct d tlântc pl Bsl, fcu vntd qu s ; Cmls-s ntmlnstll, cuj pc mcu pvç d x- vgss nqul dl nn t l qu qu flh dss mulh mg s xtmnm dn- mjç ds tfs, n Estd, Rvén cndns, fm nt nsç g! d tl n ngu d hnd pl, qu mlh,, cncí-nnt» cdcçy &% PÓ, dsmntc d ms tcól mul xtld vlld ds c dspchn d s s sus mpgds, pt, n qux S, sc mnlfsl hã m» ngu dqul gulntíssm s psdnt d Rpubll- duvd m cncd umnt d R mumbn pss mn ítm» 8 ndlc nclusõcs cntds n dclç smnt ns cb stud d d d cnt Dvms cscn- nl, n ntldd ms n su p qu f d tl slv» lu d Nutln StdtU v-- nl dnn Cmfjnl nst cnt, um stud d 0 Estd pd cncdnt sm n» cnvnnt subdn v xcl: dm, snh st p- cdldd» : l hj, s d- Rvén d Rúss, ltv n«tv svç tlfônc, d qul t cm dvd vénl qu Julg- lvd tn nml: und pl m» xpssv ds Blz ttd dn tlântc Nt K d justmnt slás d myqu ss ttd n é d_ldn (ttmn»«f7c&s g cmcnt um ps qu nft pjt tm Pl-ttd H ml» dc l pptntp ds Sct - su utnzç d umnt ds gndn pnun p um dsgç ttm mutu njunmnt Dpíss,nn)cnl0 s Scvtç Públcs n- d s xc s psnl d R- qu ft m ntldd qu»ó x- hnuvss xplndln tf» s cmndçõs xpsss; n vls Es tblh tnh tnglnm s bmb tóml mv-, pl num;:s l nt cndns cntu, dc u publc, cnsubstnc nns fplnlmnl bx nut t- N póxm plgm cntt- F ft mnucs cxnstçft >?<» dustll stud cmptv d pt, qu tnt d tdn stpul, clmnt, qu ns g- tfs tlfôncs, d q-^u s «ls dns dspchs, ltvmnt plll ( hnmntnhn tm dlms um cs mpssnnt, p psd«nt d F-nçft Jft ftlst ds lmlcl pt»ncln nu nts nã lém ln» Rtv» bgu cm psntç ds qu cç d quntttv dcnt t d xluslvd sh s sptn») d fm, mm» nn- n» clhd p nm dnt, fn ctçã d nvnft;» d- m dcumnt st ntmnt ds dc fls 8 20 s ludd» Rfmmns v xcl- nst nptunldd ns s ptsts ds nss l-: ln l qu p ss tblh, cb qu cutv» d um nlc, n pn, nn mbultó d tblh cnm s mds J nt l cls ptnl; qunt «Nçõs Unds cm bl dc 945; tulmnt c-! vd dstnt nsçãn n psn stf st ss d c cnfmdd cm Ct ds quds mstm s tfs vgnts bds, cd cm tm flmd m 3-V-46, cscd d l um bd pl, p n Fxu REVSà D pmbs bnc» Tnh d ds - tt, chu qu «lv s lt FRNTD N T um nttnt mpslcft d,0- R 5 HNS gvn 6,2, n cnfmdd Dct mm n su tnl Slnt tnmnt bd, p Jul-l tln stblcu pntdã d Exéct d Plc, n 94 d 28-V-46; sss msms 0 mst psntu l chuts, stnt st lx d fósfs! Slnt t SLÁR ÍN fm dc lmpd qusqu dsdns cnpdunt _ s sndcts Fdçí tfs, cm sbtx d 20, pvcds pls cmunss, m cnsqun- lltnm cd sm pvlg sm cbds pl Cmpnh Tlfnlc Bsl, dsd qu ut- qux-cm cnt c d ssntu d pct d pts! St xt t g- dt d pts! St wt» sl Svç d Esttst Pvdênc d gf d mfn nuts ss dí clssí Enqunt st s ss B ncz- tlântc Nt, ntm vfcd lzd pl Estd, cuj pdut Tblh, s Cst nd, dvã ntg s dstln tnd, xclusvmnt, umnt d slás qut ss ntdds tnh qu us s pjt d qustn- Flt Dnçs ml ms! Eu p pnh n d d hj, t J«nmlngs s, spctlvmnt ds Sndct ds fc RECUSU-SE CKNTR d Náutc Sndct ds Cmlvsns d nh cnt, dfn- pcdnt d Cub, s Tygv vgênc dpnd d xcuçã, p ^^v - LKE SUCCESS, 5 UNS) Dcps d gss Lk Succcss, c;, fnlmnt, s tfs cuj vs sdnt u tgb, 40, m bu s f sup mncnd p- mcsl Rubm d F N- mlh bus n ltv clt d n é dds ds m qulqu qu ch Exu\ mpsd», Csms, f, p lgum tmp, mpgd d Flt Dnss Ltd h! E s snh v m Estnd cncluíd ds mpg- p s studs d vsã d s mínm nn mdm Pqu ss t é pís m sclnmnt thl U, sctl gl d NU, d Cmfíf nh cnt (usu-s cmnt pt d Cmpnh, ds bgçõs Wm J&fà! > -J^f ^EX ptu uu u Chl 33, sbd Fchd lulcnd um ncssdd pn tlântc, dznd, pns, qu nf stblcmnt, cm nã h? pcu,, é pqu f cmnddds, cm pvçã d qustn d» mpgds, stá ptcmnt cncluíd um ds pts d mnt d-scpln Huv f cnvdd ptst- p slndd d nstl-s Cnslh d fssm pgs sus vncmnts t- Qunt é nu snh ssntu d ttd 7ds n mptânc d 72 ml cuzns, ntntu l çã n Justç qu? plc dm, cm fd tblh ds dms CNDNTE RL Fnlznd unã, xplcu u mjst Hn nt qu PEXT dm ds dvgds d Tblh, dstbuíd 3 Junt d Cnclçã Julgmnt E ps d m, s nquéts lhs bllhndn snstmnt ssm, U PSDUT FNf Tnt pssvlmnt, m cnts! pnc- lu ntvnçf è fcs, pns n Ctcu çã d Fdçã Lm CGRR cd Dsp cmpt pn fclmnt Ncnl ds fs p mnhã g vm l d psnt cnç nsc cg? ã Já pd- s ncds qux cm s utdds d 28 ds- Tá cg, mdm, qu s cb s utuls dntnd qu tm pvdncs p qu s ct um tbl qu nâ pjudc 36 psss fds num su pm unã tlt plcl cnt gnt dqul stblcmnt, bl d xg nm s póps pns- nl ns d dd, nn v n- mpss ptculs slvssm nn?um bnfc mults ctpts, cm p xmpl ds c- dsst dn s d umnt slás ms Slv, m Sã Pul qu, pvtnd su usnl d cs, mndu um mssá Um tngul d ppl zul dsmnts v pssívl bs fgulsts? N tbl d Fdçã gnhã ls 2200 cuzs, S PUL, 4 (dnl) N lcn d Pul Slz un- ptd d um ct fchd, lcu-s d cdnt bncá Sb psdênc d pfss PNT D CNDNTE RL PEXT nqunt qu pl d Cmssã pcbâ 3200 Fdçã qu é css, cm Btlvú, um cmnhã slh d dm ds dvgds d qulômt 2 std d Bnsu s-, mnh, s 4 hs, Cn- fmnd cb su sps, qu nã Nvsmnt, cu cnt vfcu st vs pév dtd d pm dc mç ssm, ctu sntnç d dsgç d tlnt sb chqu, nd d- dt d Llyd Bsü, flnd pót, dss nu d n clss Estã fznd p qu s c cnfusã, lnç dscód ltçã, cmpltmnt ltd, dvd mpudênc d su mtlsç, ntgu-s, mdtmnt, tmunhs, slctnd btu d tv p nsc- E ssm,» p- Bsl, qu, mpssd 3 d m- mst F Nvs lu ts- nm pb cnç qu nd s- vz ms s cntu bld t, cptu, fcnd d ds cmunsts s dgnts dqul - p su tf d dfnd slcn nquét, vst Flt Dnss sm núms vnd» cmps, n mcd d bx spl- m Em cnsqüênc 36 ntnslnnc d Fdçã ds psss Sf sfm clss ds fmnts, nclusv pfssns d dt T ncdd n tg 203 d Cdlg Pnl tlm! Pn qubd! Lu- 7 ítms cm n ct tbl Sb umnt p s lt- qu PRER SESSà fm hsptlzds m std jm sclnmnt d cmlssft d! ms nxs ds mpss gv utqucs, s tbls dvã «f l- Ṡgund puu ptgm, Sctd pls cnslhs cu! Cgu!, Dqults! Enfm, um mnhd t- nh cnt Hlbt d nd Jdã Edmund Lns Nt, Cnslh - Qumds n xplsã nbs ptubçõs físcs Fdçã, dz-ns dt tçôs, pl qu nd dm cmnhã dgd pl mn Llyd dv s dsslvd p lguns ds p ssntu d Jsé Fnnds d Cuz, d 8 ns, lzá, ssm, su pm sssã scs! Ps bm, f num ds ts, qu cs qu vms Bm d Bsl tnqüldd ds dct, dvnd nttnt vg qul mpm gnd vlcdd dnl, fgund n put numss pcsss, nclusv lguns N Pst Cntl d ssstênc- lt, cntcu! pt^8pcnlc fds? S-^^^T d fg mítms Cm é pssívl um - pt d 5 ds nvmb d n vcul, sultnd dl sucd _ã qu dz dfnd clss, nã pssd dsst dscpln cbds d Cnslh ntm, fm scds lnd Um sup d psss, d mut d cmssá d 8S? plc Rbt HS5 T RdyvC nt Nuns Dut, d 37 ns, cçd b scdd, mgs nt l, TnS«fn <2HSÍSn?s,ln3 stá snd ptg ds p um mtst, sdnt u Jc,3 qu fqüntv um dtmnd tl, n Est d R E P pllmítè Í2 n Emb 5d««< n üduh tvss cn^vntò» n S pdd cmpc psntv qumdus d sgund gu ns pns bçs, V- d Snt, qund cbu Exu, pt REN P NDRÉ LEBLNC ns nvstgçõs, f Pfss lcs lst Pdy ds cmnss cmpnnts qum du s SnbUfflE _ ^ t Dut Cvlcnt, d 6 ns, num gglh snst, s mãs «nh»]? d0 cmlpj» d t bm cm quduht n ul st m pá, md á tvss Cls cntclds, fsnm tcd d dbólcs sulcs, du chf q t d bnd /àüse UE~ÍÍ^HHHP^jn) Y SENHR JCRÉ PÊRPEl W%VS>BlC-) UVSTE? T&l Xvl, 398, cm qumdus d msm tu ns bçs tóx gnd ntc mbs fm vtms, n Fbc d Qumhnd tmbm tnh su spclstm òmbmnts dckvíôtu«n^ Bbds Vl sbl d xplsã d bmb tômc! pfssnl; Wllly Gdn Jgnd Gndll, td um fg álcl pós mdcds, tu-s pm, nqunt (Cmbn é ssstnt d n- cmbn tux um g Emb nlclnd dssss, hv cbd tmbm d Fdnv ut f ntnd n Hsptl d Pnt Sc, Scdd d bsttc d H Pó-t Runl-s- mnhã, s 2 hs m su sd, vnd Vnzul n 59, Scdd d bsttc d Hsptl Pó-t sssã s psdd pl bstt Gulhm Sn n dm d d sã ttds sgunts ssunts: D sfx ntutn, pl d Jsé Gnçlvs d Suz, D sfx d cnsld, pl d Bnjmln d lmd Psss, tldd! pss qu tduz Hnguj vsd ds Exus ds Cbcls ds Pls Vlhs) cmbn tux um gf vsl d cvj Exu, nvnt d bmb tômc, sm nunc t fqüntd s ggntscs lbtóls d kldg, n Estd d Tnssc nuncu nt ss cuts tnlcns, qu cd um qu dsjss qulqu cs, scvss m um pdç d ppl su pdd clcss dnt d um gf ch dc pólv Hmns mulhs, cm, pcptdmnt, p cnts d t, plnd-s m qulqu cs, d pplznh n mã, tçm, bbss dc júbl, s sus pdds p lém! s pplznh fm dbds m tdcnl cm (B SÜW5 ÍL(B íututô0 QUEBR-CBEÇ ln/mbçôcs- cnsdds clb?çru: p muts um vèd^dd qubmlltnãd^00 plcl m cnsdds cgcg ^«««n d b m cm Gdn Pt^SVàçôL^Shflt?C(qUd,l> tlnhm t 3 Sgund nstuçõs d chf, Zlg llmnu «gt d cmtd nlll mntn ss^slnl, tnd Vd Gwdn s cuss t 4-0 ssssn Bltn hvm dgd, psts m cds d cvls Junts, um bnc d 5 cgg chf c qudlh s dtstvm, mtm ms n qu su nmsdd ntfss cm p- s ngócs d qudlh fm5smd%nclmtsnnc P Cl Gnd chíí cn^cw!ws0csí d quduh hvlm sld csd cm QUE E CHEFE? QUE E SSSS- SN? VCÊ SBE? (Sluçã n 4» pág) Ul/, ff:f,^,k^;:í^j,/,,j,f;v--í:^,v-:tfíw,-^^^ ^ «j ::J,\y:fhy,^! > J l-» éàdstk^mmmmm~ú&^^^^^!éíéèstó,tcllu5«u,,»-,j,f! ^,

13 WÊFmmm -nw^»,»w^^ l-j? Hp WHWWjf»!! fn j JlW lpnll!!hww T wmtmmmmmwm?mmmmmmmmmt» H _H_^ l_^_^_ H_l_^_ m _J tt_l fcy ^ _Y-Wt_lj_BsC9( ffí \ J_f_F_H_t^5-^«^p^lf- \ ÁV x-jfj Et >-^^^B ^^ - /DN dscut qulqu cnddt qu ns tvss cát d mpsçã U C Esclc líd Pul Sst, cscntnd: V\P> T S H N Í «J í HS»R DS - flue) « m l»tv nlã Dfwmf n««-? m» w»» pss n nnl««l«s ntpllísfl»» fm» US fcjfftíu? >«f ->«qu um t«tm d tllu w n«hs «u» mcul «pnã 4 Htm «- 4t dml ntnd 4< nt ltlm pl lv f<lf nl» Rl»»> ««un44 - m, uím lm fcnó m l pg Dífll D NTE! > n t 4»! ttlth 4 S 4» SS X, 0 JNl 0 R CRCULÇà 00 RSL _^_^_H _^_^_^_^_^_^_^_^_H -J-HU-fcfc-^-hVl^^fl- ^H!^_H^ _^_^^_l _^--l WB BUf -3 È _H l _^_^B Í Hk s jb wy-b P^& ; - l_p ^^^^^^^^!^^f_í í^í?í_-(!k^ yçwm ^ - > p&- >% JtP^TJ t^jhs5fc-_l Çy ^^-E-fjTC-^WWB-J!- Jh!yy j_^_h ;V$h _HÉ_0 _B^ ^t fâ»sj^^ _ÍR wêêw^ê^í^^ $B m l _^& _l_fl_^_l _^L _^_^_^H d STR NCNL ^0^^m\W\^^B _^_^»_ w-v j^jfc ffy ^^llm ^^áfffh V-_~^^flH %/_B? - _S78 S_b _P fl _Lv K fl K_h _5 _3_ H üflé-b/ B?l_B kl H HJ tfvw H» HlLf JH m>> J Vn^ Hv n_b^l V^- _Ww ^ B_^_lH!_K_D_!vF H g!!_l 3 & fjm^kwfty} _Tn_èà _fc C?Jtf 9 _^k Gh _-_^_B_^_ BBp^ jv/sh Tlí 3BF_D^í_fc >_L^-H^^_H E RETER : SERES FÉS S RUS SCU N CS DE U GUERR CNTR URSS s lnhs d ptd p s dpts d cd vmlh tqus vlnts gvn d Bsl à cvlzçã cst NCTENT l wfv ^v_b _^L V WHHÍ _^_l_f_-! _H H 9 /-g F^--4_>- - ^S_«3P Hn W W _f ÍW _KS_RcH_S9»! Hp ^ _^_L_^_h_H BUQ,H vf» _fcy\- JSV^_^T h l ^_ ^^mt^»---\ J^H_-^ ^ _< _^B_^_^_BBm-Í [XwmWm^ mv~ _f_^ 9 B K_ H H-t^^-bd^_fl_l _K_^ _H_L í ^ H_^_V _J_ttS^_^_ /s ^W/S js ímcíí pqu n» su» u /cl-- hfm mh_ 7» vndm mftws d b! _un_ h-hs nt» W pçó-zcs ns _c_ T/ps ln svn hl-l n Cdd d Slvd P/_t? dbx t u Chl/ n w /mnt f Svhd l -p/ cump um fjln móu --í-n q-p n lns lçm tn Jtm-s nn cmns, mln gnl c mcf S N lmbm t cl/cnd lnnnd U R SE VNG D DESPRES DS BNS V-nsnd n csçã fll9 cnd s pés d gvnd cm Cmngp mtv gsef n cdd d Slvd s bgds ddtzds d Pntt dssmbcm qutcnts ns dps n Bh Cls CDDE D SLVDR, b! - cmpnh d mlá tm nsstd 0:, mlh-, svçs Bh sp nus s p-t? nc ms, dps d cd qu :bm d clb, ^sund n CVLCNT X PU qul s sscm s Unã Esld p nfnt ímms um ds ms cm qus tm lutd B-ll (Cntínu n 6 p_7ln) ^^ ^?^Í4 lud u utnmtê ::; - lá é tsgund umsnl sf mês, Eu ç v qu tu - bch Jusí gns E qulqu pnt d ttó ncnl p:u pm vs lfl dn lgldd -- d P C B Lus Cl Pst tl 0 u jnl Clt píí qu ccul fclmnt cm õ fc d um ptd xtnt Su ntst, ch dc óds, tç s ums d Ptd Cmunst n lgldd, nst h m q> s ptêncs cdnts, fmnd um pct d dfs psvçã d ps, s Tspôcm nã ct s xgêncs d Russ Svétc Sm s fst um l:t squ d lnh d cmbt s Estds Unds, l-c cmunst nc s psss d p- xmçã ds pvs dmcátcs cm pvcçõs gus squcnd-s d qu, cm xcçã ds chfs mlts usss, nã xst pv d qulqu nçã qu dsj gu DCUENT DE LT PRTÂNC Tnscvnd ntvst d s Cls Psts, tm DÁR D NTE bjtv d mst Nçã um dcumnt d lt mptânc, n qul stã vlds s ppsts ls, nst ps ds lds vmlhs pv bsl, cm ltu d ntvst d sct gl d Ptd Cmunst Bsl, pdá mlh nlnt-s qunt s mvmnts d pênc ncnt, ms qu 3 nqudm d Lt d pgm d gtçã ntn d dsmlzçã d pd cnsttuíd, ds cmunsts Es plv d s Luz Cls Psts: PERGUNT: Qul vdd sgnfcd d vgm d gnl k Clk Bsl? ld stllnst p mc d Sul cmç pcnd vst d gnl k Clk d pnt d vst d- scu, st é nvnnnd ntgnd subvtnd tud cm cnvém ã técnc mscvt k Clk, p ld vmlh v n Bsl ssum cmnd s fçs bsls Dps dss ndgndd, lud ás vsts d mnst d Gu d gnl Dut qu u v fm cb dns d Wshngtn fcnflnú n 6 págn) L P t 2 d ctn V-tfW-WW-»» nd pssbldd d ncnt Dut-dcm SUEL WNER D- Dl-n lüdt) ^ lm qulqu fundmpnt«ntc, dvulgd, há tmp-,» qu ntm clnüu cnm m ntnsdd, d qu hgdcn Kdudn Gm» lmbm dv sgu p 04 Estds nds dnt d lgum smns, sln d, p ss msm, dsd j, cm lcnç cncdd Pd sl clunlsl nfm qu bgd n só n pns m bndn ps, nst mmnt, cm ní «- lctu lcnç lgum p ss fm fcnflnú C págl // _«w \ SENDR NEREV RS txsá hj lclzd d nv, nst págn, tvés d ljhm fmçôc: vtd su nm pl UDN SS lln Dl ÍD0 lü! H d d tütí SEGUND WLLCE FRNC Ê VERDDER UTR D PCT D TLÂNTC fm x-sctá mcn qu Cudlh sugu Pct m 944, m ct dgd Chuchll NV YRK, 5 (U P) Hny Wllj pntu gnlsm Fn cm vdm ut d Pct d tlântc Nt Wllc pnuncu um dscus n ssmblé P-Pz, uspcld pl Cmtê cnjunt d Hfllgds ntl-fscsts, qu é td p suvcslv p sct d Justç, s Tm C Clk cscntu Wllc qu tês ns dps d Futn, ssu, (nd Chuchll pnuncu um dscus m fv d um uníà nt-mun!st vms cnsums ftl dutn tnzmnt pdlcd p Fnc s ssn Pct lt d tlântc Nt unnd ncôs d Eup cdntsl cm um u cnt Russ Dss Wllc qu Fnc sugu Put m um ct Wnstn Chuchll, m 944 ms qu fcnflnú n 6 págt SCU TE E PRESENTR TRTD CDENTL C V- LDR D CRT DS N UNDS SCU, 5 (U, P) bsvds dplmátcs nst cpltsl dsm qu Russ pvvclm-nt slctá ssmblé Gl d N U, qu hj s lnstln m Nv Y, n sntd d:?l«dnunc Pct d tlánt> cm u vlçã Ct ds Nçõs Unds cdtm qu chf d dlpçá svétc nd cnyk, psnt um ppst cndnnd s 2 sgntás d f d ttd ENCNHENT SEND ERCN WSHNGTN, 5 (R) psdnt Tumn - s nunc nst cpltsl ncmnhá Pct d tlântc Snd dnt d bvs ds fm d qu ttd ds dz ptncs cdnts sj tfcd, nuncnd, n msm tmp, sus plns p um pgm d uxl mlt Eup cldntl Sgund pnã d clcul3 utzds, psl-^ Pct, n Snd, sá nsgnfcnt, msm nft cntcnd nttnt, cm pgm d uxl mlt, qu dvá, s fmnt cmbtd p und num d snds nt-mcns GURDR DE GULLE REC E BSERVR PRS, 5 fl N Rí xpsdnt d Fnç, Chls D Gull cnslhu Fnç_ dt um ttud gun f_rr_ m_p d bsv spt d Pct d tlântc ssnd ntm m Wshngtn Dclu ms qu tndlspnsvl qu dps d ttd vnhm pvdncs pcs sgus dnd F j s ms d qu ncsst cm -- dfs d Eup cldntl PSÇà D ÍND NV DELH 5 ( F Pl Pct d tlântc qu é um cspscl d cd gnl «nt d qud d Ct ds Nçs Unds nft bng-s Índ, qu stá mult fstd dqu»l gã, dclu hj c mnhã s Pndlt Nhu pnt Plmnt, cmnt ssntu d mncnd Pct PLUSS E LNDRES LNDRES, 5 (Ruts) mpns btânc, cm xcçj d gá cmunst, Dly Wuk, qu» cndn Pct d (Cntnu n 6 págnj F D LUT N CHN ESPERD PR HJE RDE DE CESSR FG DS CUNSTS ncds s ngcçõs d pz NNQU, 5 (R s xécts cmunsts chnss, cncntds lng d mgm -ctntnl d n Yngs, dvã cb hj dm d css f? nuncu á Ruts um fnt utz d gvn ncnlst Um pt-vz d sblnt d psdnt Ch Vltg Chn, nttnt, nán cnfmu ntc d t d tégu nt s ncnlsts cmunsts qu, qu s nuncu, f cncluíd dunt s nssclõs d nz qu tvm nc há qut ds tás, m Pqum NCDS S DSCUSSÕES FRS DE PZ NNQU 5 (NS) Tvm nc s dscussfts, fms d pz m Ppng nt gvn chnês s cmunsts Em fnts fcs s fm qu s ngcçõs d pz chgã um tn fml dps d qu ds, dunt, s qus dcds pdã tuj sus pnts d vst y

14 í : -» -sn DÁR l) N0TB m num- m- :-WK 3» : -» J- t>uumt t DÁR D NTE 0 Wfll d«««««lt»» tttl,-,»,<«,«, tu»» Nt»»» l» «tkt«ut»>!«> ««lt» ^»N «W»»<»»>Vl,«-VH lv»u», <»->-? Bf Kl»,» > - hltí! V» «-» >»»< «>,4 ESSEK [S í» cw lfü ljum «< -s-mm!»!»» í?-# é-fsfê» <t» ^U-s» 4f tlj 0 B «VP ««?» <-- «c<s NHU H»n»l «SU»»»» d» Tt«fl«, - m» 4» l 4 íf-íf «t-»» n»í#í j n» -h»«f 4 «?« í íhí» ptf» «w» «mv-» «u«p«mmm««mw#u»««- wü»»««mm «FflP^ ttu w» w «wmw d» w» t Tm t út ;-J t^jwj nv «?»--,»» <» c ;v: n»» -!--t-t um «f-j-t-! tm >m t :<-» f«fstut# d ftn» l v»w»»u pkwfth $??«n» > í tm» R»wí; n fnfc P nnt s s?«?»l» lhfllbll JTt» ««?íf >J»J> # ftw CPUVtl n» CkfB puflu BJll «84 ««l tn%?í gn j u»»» «-»» jãun) f- lt»-»!» «V HÕNj fwqll «w n» B-t «tw»«! /+ #» n pnft»»?m nctltt ftwxtll j étjj mm <,,,» ;;-?>: ««n lbl }«l, s-v ;m»lt»n» wí -> 4»t»- 4 «n- : n : cm -;$ ;íf^ í fm»t BJtl WmW twík»-» W CtVftf « fw-«»» cc-w j»f w»? dsfnr f4» ffl»«««lí-lhk! f» dw,«;«l» l»?t»ííf f ln«mu,»» tnfl»-j^ft»l «ít -- s nmnlv! fãnn wn m m Kjn»«j««utu»: s»» «íí» f»«m«urt»í Ctmt dftt Tl m wttn H «<? ví f»«}í»:m t Utn tnsné mnm» ttf5» V<ê julg ml su póxm? jt,,t? «m jn» t líu- 4»t, n^< fí Jmpí» «íí«;!í «u» «-n»l mn f-üw <» S--Í» <,,<, tt: tslt llfl»»?í <m «d tw ffh ts»«l«lfí T ««fl»» m«l»» f tf!> -»:» 4»» - ;»-! »«s»»! t» npt] í»f, T»,<,»!«f--vfftSPt fut BS!»í<« LPSSS mw ft» ftww»; w», P» < f-^f- l»» FS-SUÍ» WJ t»»»»»l «Jt-, -, s, Wl HlT-W 54 tf f Sf H Rlóg qu u nâ cmp» PTmu lt:,»:; R fu» - ^l»» fl «T! ««?»«<4Wí^» S ptnt t, -, - -,,«J!, «U «-, m»»»» lí» «#«««ít»» <t («-nm»»»w»t «u--t-w-» t :v ; «àtt» íííkuí» 4 8S5-è5j;v ^4ft t> -P»» «««w»»?»» f»»»»» NRnl n^ltnnut nu, ««Ôs p««-h«í»ft >;wf í»í««t ««» {!»»»»=»=«< h«bs»»- - l<«v0s^0«t» íft; tmt«, n» um n»ft>««m»»s tjc tn «$ jjtj ds Unds, g k Cfk tv mlt fpnls cmntlj sb nss ps T «B U f - «l P-lj W&^Tmmmt í t«cujl «T» ílvétíu tt um # mm -» «, - JmB cttftlt -:! (t #: f -t, «-- f =->» ««-fl J RPj Ü,,, ;uc t nwtttmmntttt W >í« mw w m»««l h«-(«(» >ãss8j3 ZtZãl W; «l»p«=»íw «m «f», m í>» f»« - «-: R», T^ n nw! «ff fwfí -ww??^»» K«ff WBf^ JH ftí,m -J _ ^,,,^,^ SESSã hmm «n»»» wm» - B «ííí4,-«-f mk^, ( h- «ftfn<n«w» >»««0> «^«00^00J0»»> ^St ^!2^<««Jm nmv»»» b «=«W«^ flt tjwlt fl R» «tmn»»» :-T, tttn«uft«lulm?«s tjm K^!m» m-w m%:» w«lw T««,--» 4»»»t m í«ft>t««í ím t» n:» l» tmíjd; ««:,, í «jt «!-? È Ô Pm-!u tt ítfl w»«t»s«p»% nk tf!«« <:- m<kê n«d4p-l-t fv»íl HtC V»f<l t»-,-- ntí»-» m!»-,,-j(r», f SV^t» R» í» w, R»yjj R tt»»í >4»» R-U!»? m» t (í<<-m»0»í»» 3»«n:-í»»«R»l UJll Um H «s :- =- - W»W»» «t»»»««4 F» 4+»! «,W8R»-U«< <» «!- ntlf»s m?»»jíjf»»;í; $k> Uí- n ft» m ---:-2,«- mus u > R»» mtt jí«t{ :«:?»» l4- f»4n»»,,»?»» VÇUlt N #»» «l»»»» 4»»-»»>;?? f»=» j-j f««>»« ««<n»» H» tu l ÍT,Jl- í «,-J «-- «H stms» 40» Ht;»»R» «4 fl Pí--l ««,, ÍJtlf» t!j <-,-»!-,!- --C- =-!, t--- - «,- Rfsll --Í- - Bjt p?«s f«{!»«> m» n» urrjn^sr»»»»,-«: t-- í -T f«r Í tt tm #R»m»n» 6>» %»«m« R» <»»«,:»,,#> u «ms >ptutktnwn»làteõ ln^vt ftmns-^nw umnu - ^s,?í f jwpítt tt tm» -»,,,, f;»; ttdtf fm pt>m<m dtm 4»»» mtwktm WJP «t«íl,?!,!íí! ftrtl «n CBRJ USTKGSL 0 THY «l»jvj»b>%jljtj «0«mt-sc ds fmcêutc Jgtc á nt d dl níbu dtw fu>>; <9 4 - tõftnh «ffí> (us Tdí wn m-,»nt«t wn fmt > t, s - ;:t m»«dl fd!n%y «m^l>, íí ^^, D?ím t - n»rh n «,» ulttu, ~,VSSSfSfS! w tf Wl Cb 4»«t ã «m hmnm >»w-»c9-tv-r- p,-m «- ctlnct p«m Un R,síR«?!t!fn - -n-,»?? l»» t?»;»^»» - -:#-,ff,» f t^dím» f«k ímflt d m >;-,,,<,,v unmt dlls»nu v»- cd»mí «-»;,t p»!c» u?n,» «um lbgã duttt t «cmnh-n»hff?,m -:, ««n u-n n> òm?^ : -,k,,,, n munm m»»tàw bls m qu pw»c!? t (m íís j«kt, «y ««R>«whfvf\»»>t jd» m «mwt? ;;,:- tnu n», «jf m >» > m bc» Rtmd u n p? - f-,;:-» -,»: HtfHêfm f-üc»!,» W(tl:» -lü»- c -u» p lr lvf mm» tt » -wch»»»n»f»4»««# m^>»«m ««««?», «msf: R» m:,» Rtn nu»» «, «nncftt H mt mmp m b!»«v» n»»n«, «t»«,-í»» ««m» n» pçt» R» mt j m» t«-n ttm»»» -» n nãn m t 0 Pu s»?-- «t» m fftftf m mtd 9nv p» llm uubf» nrt,-«- ltum mww»»- Bm wsrr, «n«-wh» »»»!«v» Jl» l-ff «U -»Í? -»» Qu -fmn>» tmcd» n> » Pu»n n í-!: í-tf ««m Pl-uw pmc mfísí»? pf; tm»n «ím-uí blw? ««fw, «^«Sm» «t S7 SSt«S?!ftff5PS m m Cmc^ - 5»,: - Cçs5s?«~ -J» í- 2,»««-»» «b p ««m^ ínóhô^»íwím«ít» wpucjnmf fc» nn-hst-, -íun; fl» um» mtlhs quml -$; m ^»vtkz»»n um ---, «um l«n í^hí t <!«!,»? :n? pm» p?jts>? tu» -chm t,: m» tl -»>? ««w-jfhs ut» c»!<»m n ms^ ^!,ggj! ^ «, fl,,^«^í«!? tsj», m Cjclwn» fltu -m nu tmw p pn Un «, d u-n mrr u] 4s mntl d» mu «w #»w»c»»» d n«\mmm dmn^vwns SSTáâ -SS ;4;t!f ín»: dw»? t--»-?» m -, n«;» f;;: < -K tn umt ç u»«?, «V0» f5,nf, J 2»»,»<»» ««-«5^^^^^^ttmnm «% P»»5f> tdmd» «wm qt»»»»^ f» p^ t» fnçlsj - Vt dnuí Utu «t \ fpsssfíã -»n»--»» mu nmwn «m lí-h ;<» tmm :, :- t -- --m «K-íltft, í UJdv d «Ü tj -, -- -, «m«; «, wu»nl»m«u «t«4l &n tm p- ^-J; k^v,,,m:!f^,t: 3U CUPt ^l«t»tt d»»nb»» 3»-» «- Uwuwnl 60 S>t -?»!» íísj-, puüt» (l- wtí uu f«u ns ;«-- 3 tws pt/ dttn d?» duts, nd» vm»«~í «jlj!,cs: smut t<- «: --; :«qu < \ ttwtu»»» n 4uB<d» tn - ««t»t» scdld»» uw nt Smmuèmlm» w»»»«jl»nw«s nwàm» t- fspwms - --»: nu» lul»»«~ :?:- HíKC» Ení» cí p:,c5u p«ml» lf>cl»-l t cc:w 7»-u«:«ssbR s dó «sm tlw H»» t:»! bnd um D«u Cl» nl t cutj» D!»u tn» «í-ní tu nudm» chu D J»!--; : llu-d u-n lunl d jul jls tj»»n» d» l» St» cstusct - H» - «u, h;, n ccul ns, muu l^-, m<, n txm f C» nntu Gt d» BíSn p«<» d» RcpSlc» Bfl jnhl ln-n Slmcn» tb - f»»n: ns ntctmt» sn «l t Vn m üulm» _ t 8»!»» n «U d Dl : lt, pt c-«-uf u, > Up-; nt»t qut vm pítnd» t- tmu»cl»]cc 70J b:»» n udtó d PfE mmvld» psl 8c»H tí l nk-s PTldtncl» Stl pl tf -vsn EcJínun»h:» tmt: cul >: d tls 00 8H» t P9ll E-: - _» H h, u uíltn d B p:l tnul tcu Vtnlll,»3«cultu»! t KnBtl»S«d» D«nh» sb t»nu W vl»jt «D» dt t» místc» pnt» mtnh v Sn h K) luíln d Htl tlí» C»:ç» nnbt S2»b»,, lftfb, fj-pcl4 dc DSP ptl pl-t R fu í»»» g 4U? thtd Ltnsnn wb«tm>: -»» sw n«n pcl» tnncs! d Pltn SLTE -» 00 nt n Clu üu ptl s-mm Jtulc Dl^/«l BFD PEL TUULT flp í-^ n / H t 7 7JmWÊL T m\ í+-v jmy&mzy?»^^-mwm\ ^LfW <-( WWWxWmW^t ^mmmmwm m\w mê^mmw ^ÊF kmw \: m Wm L^ fl n l u dm:wt» \ffum «Z-?VmfuSZJ^t^^m,&m&\^&uJ}tkV fmmtm «<m f,:- S m mmuv,t^^,ílu >«P»»» ms nu v» Unt» w w^^%«,,s?^,ttff8: »l«l»5 st tmp««h«n-4» pctrtu u Eíh^ «íl ^ f fd0 -npml»!!h nu n mí n»» ct^ nús???,,«üy,;,fw! «d um ttl«v t?«tt»,m«,»s «> p snlflc (ts tnn n Dnm d» -pb-»- ÍJ 9 pvw b,»? ^cntmç fwn RBkk um»,»»» ín«n«m um nft qu» n pm ;f,jl -,m-t Pf»»»:,d tnt dmu4 bu» pbu» lçn m«w mtnsdd n»í«m Um n, u»» um» nnc ppn:! ;;,, tmntl p»mu pcn um u»! --,,,f,, -,,, pj 4 (m,,,,j ntjm d lust ftsuw nm ptkmu um «n t nntsm pt d ntd um nnmtô Wnjmm^7fnd7 m VítfX 4 «;»ll-^ td d»«l«l««- nt Dn tnun n,md» ddjdnclnl td K mfmvm tm (m!??sí! 5««?«!»«WW «:v-? tnd p/ <f :f~ d» m:», Í^^ThÍ? ÍJÍ Hít» nd» sm^ 9t nn ju- tm nfsm d J,5PÜSEJ?253 :< «n-? tt um U pmt» dfu 4u n- ní,!»? - n,q»^ «us w c, nl sm --,-, Uv X í thm n m ^, ««n cn d tj» n!u»u m- u- tu»7 fff í~m 5,: _??!»««w^ v n»0«7fí^mssd 0»-!;- C!?!> Uth mtnmtnn fl multdã, «n»«>»m uus»» «,J,H,B ««f«untl f tmfl «qutm n» mm n nhm» mpnhd um Wfdw 5 E^»»»^» 4n>»,-f d»u l» <» ^» -ht ^» ll»f»» /ntt ub- Í2 C,!TU 5! Ví,?,líZ um mn» m,» ^~ ^,,n ^,t, 7hvZZSCllltn «:<j >«v» «?j ílfín -n<u ntu»>, m um l-í» m um» -!-,)-,: n- h-; p ltmn mt S» K DÍÍ BtUylâuáj d» tuu» mnu;»lbu^ d, lullhlnh pdu: -t um mnut nucht^nttm»^;âh,ní: fwtm ««-«nund- S«tJl^^H^ slh, Np> Bun R d Jn nm >db» ndâd> «hsí»nf«2»l,«,! - nd hmín n ufnmd m fsnth, d U^Tmndí ç «pw! mtnnt NS ÚLTS DS D SENSCNL PRD DK BELEZ nscçõs n d t sclh d Rnh ds Pnczs d -Cm n d nv SSff- ndust tmbm ná cm s ms bls funcn d sus scts d Pnh, mn, d lhs cbls cstnhs, ut pvvcl cnqustd d» ct P BTST lçu-s m m Cp cbn Ns cds n GL BLZ GUV- PSD l n dldt póp ó lussã d qnml pttídnt d Rpt Wfcn? KsPST: Snd DR RDS, d PS> d Gás, tc»tl d Snd Fd: Qu snttz mu pn»- <nuj«m m tn d --) UTR l-s d n» -u fm c:utl» c- íl ^ luv H» t m um flh nu Sntj Cl nl~2 :-: czd v-j up ps <fcm» ms-nl pld-<- dpl- su ntcnç num cs d studc l Btst: m sm d ds mtn pnt, m dl» tçs, lh d Rnu d Cm mu wn d v»t»6b nd-jt tmnu nt tmbm d dl sucd gnl Eu, mcl» d» b d d-,,cw««l?ít D l,n R«-íRu:» d-» Bll «L-DS -nl Csmt n 7 P n»->» nddt d tm» b» ttmt: Lcllnc dt n c» Cplul <!> -3» 30S hí» n«m Qum» C B -- u-t Stnsd Dnt» f! - p químc Ktmln- : cn Zunn lb lmp»ufttj tí» ttm dt u-n qulmln t Dmmtc:, íují 3tltu<;êt» c»lc c sttlí- ctnt líu-tll > 2030 Ut» n» ctuvl» N nl C F-:n»cl! u» Unc F- f-u 20 pl «,c3fnl lld»tn»: Nccljl í plw Ktlt Lu2 -» 2n h t» cídsít dt bltftncl d H-lt-l P--«tf pl d Jsé Gn?lv: n Suzt c n ttn Dt jjxm nj-utlnt pl c Bpnjn d lmd Pst Dt utlxl d cm-ncld tt n psdênc d Rpublc E mu pptll n m xtn»db cu ssunt lâ cd btud qund Ncl st > bsbd cm gv dfícs pblm» cnômcs scs < n h cm qu gvn n->-u dc p d tnuldjd p - <S!;;d5vc-cs Djd mmnt, pm, m nus qustã f sb:t tds js plítc, tm-tm psc cnc- tí p DÁR D NTE mu pnt d vst p--c-0 mu pld p lds, ttuls dv t df Jà pdm nfms»» ns: l» qu t n mbcnd tt n! dsputd pn» pl» ptntnt» d> lgnt» mnj uts mptnts ttbílclmnl cmcl» d cnt ubn Tmbm n» b» «m bublc d cd cm um -tndcnc qu flms, h gnd ntss p pt d css cmcs msm stblcmnts ndustlts m ízsm p - n mplgnt pd d bcl ndust cncá cm bí ms c dncds v:n«ds sus sct- fbl Cd, qu n» cnc p, d ml» um» U» cnddtu n btn Rdgu» N D «ENCERPENT DS NSCRÇÕES Cd, qu n» «n;v-t «c-nt» d t _ cmu«nt hbtllu» ntnd c> Lu- tv,»píín»-«í cmpnhd d mt» t» tn»nh» t h»» m vt dí<l!tlu d!m p-fnnt d fm p SPP9HH - dd» dl n»» ^BB 3udtb,,h d,d,mí ^«B- ^tstjft TV/títí: Rngu»,n>- n»»» n «««bw ttkft 4c Chcfc d P w lát Bch «klf «d d C» > Ctlflt» Pm«íH cn d P- fnd«d fct-t Em t»»4«wf» Dttt d ««c«k0 tn» b4»u4 tu tum,=!» f»c m!»!»»» RUl h», m tm»»?»»! «-»!- f - (»»» ««â> í-sf CR»f <«Pt-sjd w»«>«>»» #R V» 0» TR Dffls- PU < l < h jjj Rí«tm Rí«d» <! n»;ru# d wnltltlr d» fm tmd « HUt m t»úfv d» 5:wttt p«n?» d «tu d «Hl,! «ntnj «ínt» f»í» f ptbgm m d»- :»-» d» n?f««> l?»> tl, àtftj»«ur» u» djm u «HtR f #»!» flr ft d» tnsü d f - H C l\ C-m»^ P»»mT» d P»»»Rd» ft tt:, m Junl pt-n»» lf»»!f»»t«rítí «>!ç d s< «nt Bt-tí!» d P«p«ní j» tn, f«j»mf t nd» tw»n» P unntrdd»,íw»:tt tlnv «n, t;- - tt )» tu! < «- d C P, p»fnflu <»-» tf ptms ««t m«tímm» n»;«w «U Q N tm d«t»< TVtTtnd RtlR D-: w^cfu fut d Rm d dplm» d 3 P-» wt» pu-?íãt!-«! n>«rf»»! d» td-ít m«tm d» Rt»ltí»R,»- «)»^»jj^»/jl»l -t-t-»»»-!^»»»^»-^^ Rclm-s C-f»»S ttt tm cm»«v n ffd S}t<n> 0-3 dt P4 Ctd t» ««j $t mmlnhêc % tnnddn tmptttt p -!«- > pl Cds- f «- < nsxkxh SBEL SLV, ldn t á n» Vn-m ch 34 Rh» nd Rclm qu j-u flh tfsv» mtculd n tutttut Bnjmm Ctnt p pndtd «í c»«tc n tv mtcul tncd, n stxn d ul mtv RB3PST - tntugm» c- S;u flh nâ pud mu s mtcul p um guv qub d» - p- jt pud num tnqut Nd ptm) fc y»»v -- BTBLVN LVN DE ZEVE- Rps «> mm h»», p»t, D dx qqu >tu md f d,-- um, «ldn? 05nd & C:nlâ d0 Btl m 3 n d ív-í n cbnd qulqu nd tnlun PE6P03T - P:u d Cbl, n Cx d Pnutj Cf- t d Bsl, u Utu;ulsn FCÕtÒDE NCtK n DBtt, 0<n» d Bu;t- s Sf n» csmum nt h»hnttt;»»lv pcu t ESg d v lh n» Rd Tup -: -: «tt : :; -: f -í l R t» t:!», «R - #p:»r«íe«jrf!t «m m w :<-, stt»»» d» Bj8» Un»«%t- -«!»- - - _-»-, mt nrd» :»-»<» n<!,d Runt uttm» > tmvf um ml» n nftflsmfr!» n t-nut» Rs >«( u» 9t;«íTRt n- --- d» / uíflt? «n«ft»», n<ttmj «;-»»»»R<«-» - ç» n»»»»-» l>:hf, fü» m > dsntu m» Ct»t«u nu,, : fun tu» nllí tt» ; t «:-»-»» qut» vfw n lubunu «t ;!!«: Lu:mt f» t»» mtn»m t %% ct n» ft4nl», Nbn u R jflh» tufm» vt» -w, Tmtsm «m<-«n»k «;; Dd lt pm >édp lbge fm ^íl Wpfj mlm, PR tftmt d Kffl d»,-:»,>- t «-n»:» d:f d» um tf- Dá ms Escls cuzd Kctyt n su Cn K DtTRT RL - t- -! - :-;» -:> :««-, fl Dntn íflf tt-n t»»«-,; d««í»nt» tt»»3? f«l mtnuut tutmt» tt»««> un» mn»»l «-ít >««9»»:ln,!,-> ;»:»! t -m n»»» n»; ttt n» J»?» RCNL nu»tj)l tmd fpf»: p»«v tnj»»«u)t \ «f«>«> ltí»0»,-- -«-»- ntttlt --v-«t» - tul ntuutl f tnn un:# n ht» nn 8»c ds Ctllt! -SCl» Km PU -NfR», f! Pntt» «tf» ;«nf RESENH TÉCNC - íjn!t tvn studnts pó snh-cmu dqul nsts í,:gcncsm cs b-, snt d Unà ítplíun d E;tu dnts, m su t n nd ts Pés cnsds? UNTSL KSê D NÍFlfl D N f dt d pcbcnt cnddt W3RU VV lu;cnu V U, H %:P0p,0 Tnd^ vncd s llôcs dt nf dv b m qu; fz Jús H» mult J f «---»»»«nsís c:gcnf:»t cs b- snt pssd nst qust d- U WíBRBWí TP DE nfvnt Wn «n;/; sucssã J > fl nt m nd- bbuz D BB u^,, dt únc, qu s mu v pm cnddü d nclu- F bíd nl tumull u-l d 5í0 f,!0 P3-,-cn-?(?» nunc sn cnddtu nlí dntm S nt^w Cnlh?Jn^,s,0 qu nm, n n»cssl É :ll ts p!nh Fn:: ã 0 dds d pv s mn f^t lv- Rpsntá Cmpnh Untd mnt ns uns sclhnd cn- shí chlny d Bsl, nstld dít df su pfnc Ná quf-!,, pft límp d f! n d Flmcns uná qu dv- 2- fc^dsdâ^u^tâ t^ í Lfntlf n,,^d, ^T\ÍK dsld nt uts css d um «kms df ísllá ê ^í,d Ft>^»»»- n cdl nzsny tífmu-cc cm cd :t: ct cstutln ts pó nl-cmunlss tnd sd ncssá su suspnsã, pl psdnt d ntdd, studnt Bnt Rb Em vst dss, n Cnslh d U N E dvá un-s m sssà sct, nà tsnd sd mcd d CERTE sclh d Rnh d -Cm d Pn:» llt-s-á»» nscçõs ds cnddts s l^ds^^bí?ktt LDKKm ncd» n d póxm«pt ÀlB ^«,,, n^hlmsvl^ íssww» m dvt «>» - «^t? TUBSdnV tttk, ls^vst KpVí W«? ^ ««- l Bsl d mpns d «t«un SfffflS Ljfmc,>UCD W Cm Já nfmms,» nclcòc» u pcm d püts uts d NttTT d puencutun» dvá» fts n Dptmnt,!mlll df lcjm d blh jptã»bf n tttnnt UnTl D» NDUSTRS ál S,»,;J,,5ÍT0 ÍT«cíffí\Ulí?ímQ : Tusm t Ctm»d Pfl j tm nn n nl stà «<-«-í Bmtlldms um cândd ms,,», ntd n dfh d nst- psln cmpln l-»n«btl t» m,dt PjtPlc-u - HENRQUET TSSS DE SU- Z, :dnt u Lps Qulnu n 4» cs clm ptn d P u s dz cm dt RESF06T mcmnhmn, n su ssunt dlvsá Judlc d» qul n:t!tu RCT BERT RND, sdnt á u Bsndln l, 222? Nv guçu Dsj ntnmntn d dus cnçs, ->nd um df ut d 7 n-spst nfcllmnt mlnh» dmct» fl m dmcc, fcttl d Gnc Tm nstuâ sctndnl cnt 7 ns, é m «lôs^í^ íhõs jfuc vlnt ttdl blu mpu cmblnç^s plítcs, ub p- 3,,nl,cvln,, -, nv t Uçl lcl Um ndvídu cnhscl v dt ^^5,?,^J^TSfí,SÍ»m ^^^%S - ^^«^«f^ ««P- nm d swld ssssl, sspu u sclh lvmnt sus pvnnts dl s qu t SSCRU TD FÍL GLPES DE CHD E FC«l»b» tn m»»mc«nl n»- m t» d» vtms snd dsspd std «tm» n,n p»s» dn m» dí uts dus - butl tgéd d nt Cml «^«ásf,0^? %$}fs P BEL HRZNTE «dnl» S VTS í-,,,?, f-b-?? 4 n -«F«culd Cmuncm d nt Cml, _,, Um_, s «tms í: d lz»bl Dj d lv, pptá um s ÜT pn-ôs d cdd: su flh Lpl nt ultm» «-nh cms m nus um tntnt» n Cu»n ntns d c»s d ntnmsmn Clnc dn nfm-nv - n sl ntucl dss cs ; -«j-tuv^nntn -> -,»>»»«»^»» TENÇà Cstum SB EDD Dsd CS 700,00 Lnh lndês Tpcl Csm ngls Ncnl G TERRN lft RU D LFÂNDEG, 23, sb Est- v Psss Tl-: ô- «V!!»-^»---!-»,^ um mt 68 d ltu, tm W;^ E^^ d lv um sbnh! d í«?n«mí «T SJ,nVn dí p,,,,?5ruf «ul dv» pnqu s stu cm ^Stt»-^^ ST Bílíclmntn» su típltd- tm, >lç» d»»nu ul» {!!,f, p)tun d;l(, m, f{(,,,u P-cpt «n u ntnjtt, cílv s uts, dms um» «nt-mcn /t Edlth t» tt luc«0 p» nh «_ ERECN CVLCNT 3N- N sdnt u nl Bbs, 28 t, qu cb um» ndnzã ttl p mtt d»su sps vtm d dsst HE8PST Um dvgd v xmn n su cs Sf snh tv dt, -á dfndd «tul lmnt tf» Dt d Ntó cmpcm» -mhltlt s cnvcs<t pln cn- ; m-h j 2000 t fm d tt tn n hnln dt ul? luccul num tpt puuhst s PUL, 4 (dnl - Vlnt lncnct d:stulu hj á nc t, sjà d slfmnt d Tp vl Schultz á u Sn Eílçcn Djsjnhíccm-s nd cu: d slns tm cm s p- Js cusdís fm, UL DE CLÔN PRSN Un» Pfum udcn num pulu tltttl -HCtlSS lss CÜPEfT f Est ctdul dstn-s t ttâ ttn p sclh d s» (mpntn d l!8» nnd «c pnchd pu qul UPt pss»»«tu» dcãn c cnlus ns uns qu nntm ns tfd» tln» clubs nsls nu Cnncutn n dçn d lkt U NtU n Rd» Tup, v Vnzul n hlll d Sunhll,tlfl d» EmptHs n Cmc n Clül,» u éxc 74B Vt n ss (Nm d clb) ssntu t? vtnt VS: Est upn vá lá j ncmnt- d nts í» ds s ptds psntssm sus cnddts st sm xclu pssbllldd d ds u ms ptds cdm n sclh d msm nm S ssm ftlcíms dmcc nd m std mbn n Bsl cdt qu s huv sns dmcátc ns dgnts d pltc bsl s quftcm ls d st ps um pnh d pttsm um xmpl d vllldpd pltc, tud fã p n dcpcn lt bsllcn, tnts vzs dsludd pl má íé flt d ntss n sbzvlvncl d sm N sp, d çf, dz Ru vth p?tnc s qu sbm qu é pcs qu s spnsávs pls dstns ds bsls, n h f J sclh Supm gstd d Nç& fcbm bnd mn ds ntsss psss, ms pns cm ntut d sv Bsl s lun» l Escl uln Ll tblhm p Pásc VS CEL-S, BBYS E VVZNH8 DE CHCLTE CUJ VEND REVERTER E BENF-F) D CX ESC-R D ESTBELECENT cmnnhnd clndá, s luns d Esch ndustl ulln Ll ^bjcmcnt d «nstní p mçs d vznh cptl flumlnns k& n mmct s dcdcl ntssnt pn-í - sm d bêl3 tblhs qus s nqudm dnt ds òhmdcs n? dusts css, cm fb-b?ç; ds tdcns vs, clhlnhs, bbys vdvôzlnhus, mnns t «xnns d«chslt uc, gustms sts qu s dstnm sm vttddss p s fsts d Ps pl cmc d Ntó, vund pdut dn su vnd cm bnfc d Cls Rscl d- nulf mdl stbslclmnl d :l:lí<, vndvl bm hum cnstnt Tm bnh d m, tds s dmnjs n p d Cpcbn, í-t dc fqünt unõs scs, h t t qu pdá pd, tdv, cm ns dss, s ssm n dsj qul qu tv \ tu d cnqust su cçã Cm vm s lts, d Pnh é um tp d blz c ncntstvlmnt um pgs cncct ctm d l-ccm:, utt uu «u -junul,,», «t ts psss, fnd, pós dus u- - -f» d c-m()\ <_} í» s, qu «ncntm»m td dsspd gc3l -jsssln cusu lntns vlt nt ns hbtnts d cdd, lguns ds qus stã mpnhd cm s utdds lcs, n su cptu l6 mmnt, nâ s sb ns mtvs qu csnm butl cn d sngu f^^^jm^sww ás í -< E ^l^hffk RE H ll : «âm^fw^ç^l Wm PPSb 77^9Emmmm^^mWmíí^\^^FfÍm b^^ ^ÍpH Wm f3t W7 V- 4^m W ~ z-tfl fll t > - ^kw %ymm ^^B \\_\ t V9tâtT-^HL ^áálp^^ V»l R? k^l»bb««,f^ «BNè?V :J9 mm :<H HW m» - ) mmm wmmw: ^mmws mmmtwbmmfímí^mnsê^-:, 3 h m mm nn km f km \,->< mm VKW^BWWWnnmjm «j H BkVâV<VkjV<<B>>>«<V<^^ pns, t ns d dd, fm ncntds mts n lcl d b ; b cntcmnt Gvmnt fds, fcm um ds flhs d dn d pnsã, tmbím chmd d Cm t um su sbnh, d 9 ns d dd GLPES UE KC E CHD s vltnts clm: fm cn- smds Rlpss d fc d mchd, qu dmnst nstnt pvs dc swld d tl, qu cnt, pxmdmnt, 40 ns d dd, nd d sttu méd c mn s mts fcm m s- ld cnhcívl, dd fcldd cm qu»u cmns, hmm d mus cstums fquntd d péssms ds FUGU PERSEGUÇà D PLC pós s cntcmnts, cmlns cnsguu scp, à dspt d psguçã d plc lcl, qu fn chmd tm pvdêncs s utdds ds muncíps vzlhs dvdmnt cmuncds, stã n su nclç, pcund cp tuá- s cps ds vítms, pós s fmldds lgs, fm, médtlmnt, ntds LGL lud pnt d lgll stá psntnd su mst d l, cm 20 xclnts (ls, n Gl Clvn à tu Snt Luz ut d Rpus, Dps d bnh, bj d fnt utts quds vtss n Bsl n lnç, lm, g, nl s us ms tblhs Cc Hcm, Dn Quxl, fllnls, lnd cbd Jusl» ncômís d ctc, dvnd nc psnt xpsçã n d 30 d cn! cích«cm spdut um n/uz l, d lèl> C: qust snfônc d R dc Jn dt d S R,,T cn vd s svs, tócs ptns bncméts c,!nts, cmpnm «éd Sn-dd u éxc, 2?, nd-ítup 202 pm pm qut fscllwsm s tnctvs lucs stvél d u:t st fxd p n póxm d 7 (st d vl, s 2 ht, n Tt»nnlpl, sb gênc ds Wllllm ctnhct, bnt d ust Snfôc ds Bufl, qu fsm-u ld d Rublnstn n flm vd d ghumn, cntmnt tlhd n R s sóc-- sã tndd- t!n<< 9 á t? d» V R h, ns ds TEP Pvsõs d bsvtó Ncnl, ds 4 hs h, ás 4 hs d mnhã: Tmp nstávl, m chuvs Tmptu stv Vnt? d udnt Ru, mdds, áxm: 23!) nm: 04 0; TEP & C - NVS BJCLS - ntu «tt mé» Pftu fá nuguçã dt ms cls lclzds n «n» uv Cm pn d pgm ducnl d ptu Clvls nt t scl» us vm pstnd gnd bnfícs k ppulçã <l nm á d Dstlt, -lt nds d cs nlcu cntuç ds stbclmnnts nl tlm xmpl t uts unddt d Nç& Ubtç d n->2h lvu dvá cmç nts d tu-j pl duc d hmm d cmp PST SSFE REND N PRE- FETUR, s svds munlclp!- stã tsnd vl3l d qu dvn lz (mnt nts dclçã d mpst cb lnd; quls qus n pxn p-umnt d m n psn tm tlã d êtç d cdu- d mpst, ns pdã ncbt c-qu clndnt N s quscm, cs tunclnlc-t URÂN N RGENTN tnlvmn f Bucn3 l3 qus u mj:-- tnt Jcl d uân l dscbt m S mbt, n pvínc d ctmvc nslls umc vlu um cntúd mnl dl-stlv mult tm ptnt + _ UDNÇ D TEP - 3 mud- ç3 pntns d tmptu s p- Judcs t jnlsm p»dlt8àln á gp cp, nttnt, fc n cndlct- supt-ls, qund ntllldu, dmnt p mnu, p, tc spcclí mdds, cm t-tut, tm vm bnh f-l nclu n tc- hbt, d:l -lc mtnl d -sctcl- mn-j;-<;n -ull d tn «5 DUTR CRÇà CLNC E LS Cnslhs d m PbUm» lmlmntl» Sud» «Bl Csss d fmff» CNSULTS GRÁTS «3$6s,dj 7:39 tsuíh RD TÜPl, t m tnvln ds lms» duts HELLE6 W«>>7k,s,,, - --7,;{ttütí/- t-,:---^j^:\fív::í- &»-S - :, 77^- ^l_,: í-â^ UffW >j 7^-

15 TTpy, p>blb l J^WJ»pylWp» nmm C RT ES PR SUCESSà llbft? bt u tn l?» hcn nvh d vgm t p Un» EE UU! Nv ctástf CU NDD pvcd p n WK SEGURNÇ DE :nccn ns KW LUX CRLS PRESTES Ru, 34E ERC - S PR 4T í40v\ > y%f\v\ «««ttt-d t«- «P -4 --»t;í!{! «- í«-,j--:h tt d m Vm fflt p»4=^«ru» gvntdf uv ngbc Vlt ll \t, u JWn, v Pt tv$# tlun Cnclusõs d pcud Luz Gllt ssss t«««t»c«> m» lg w Pd Klly _nmí» --- t»»? jf?_ ltumt» f um hsptl»- -«««tl d RtfW d?-=-» «í-í- ;!- - - mm tm!#» fm»!» plüt» tn» < f:_,--,_, ww um», dt» «-»x»>»_# h-c -_-t, j,,: ^ft d -4: C «S mts -n»mh, h«í»- ««_!_,::l-jf _,»: B-õm õd ííjl B-St tfcí» -p T»»t^»«l ltl - Í_E : c - t!-8 V» jlts 4 í-jm!:;-_::!-;-;: «««-uí- 4«t^t-ís- «-# W!«# PHí nt«t UNÍ«multK _,!_ 4líf -Bl :-:,«-::- _-- «J >, jw »u» > w»«! «- tt»> _ 4» tt«l«í- ««f» lh),t, ; f,«_«pgn t--j_»«_ 4- :-- jftí B ->- étm dst jj»=u -«tfttd p«t»:- nn : B Ln, t,,à mmn w«t - í---_-:_-- ;=:»- -,->:: -;_-!-+ _-» cnçs ««(mnw l» <-» P»» D m fàü ) <- fptftj»»««<«p:»-!»j»»-»»» K»m Ttt, ct upu -ít_f>_ t-- fn p» tm ft -w,-á,í«tu t»t«4«;- «bm ds» ut m»- fc -» í «_«-: t-t t:,: _:_,; ; «lj!th,: tf» f -«jsll mw u Hc«-!«> m ««c-j_j,j &&»-;_»-- # _-- \V\ WWB W :;«,<?%» m -«u««! t-tn «# t_-«:hc-:c, c «!) }«! -> _ :j m S ll W j ( ln?utl l «wtth t«ptt 0 um ««?:& -t-:? su PKu,»? 4» u»,=---!-<> mm n mptsd d»</ tç4«ís4_ t cjf-f- t>è m ú\ V suus stp» tut («-, p»»w d -l t >»-< m»l_ts «mnl - - dt lft»«tíft l»»> B 8 «RSU 0R8Ü tsj HSÍU n Wttt «>; - -BSWÍ» U» tw?!t f tí «fflv-í» í!» ífv R<< ss»? nljt Kftt íc-v- u» ntm W BTWÈ-»4#» nw n-4ut»: n tls J#«:j 4t-+í_«fc- um «!«6f ««tíw n wm>» P3) t U< XJ Pfl ~-,;«<»-:«wts wf» 4 h<mí «t-:lff un »»!«ã»» m» wt» mtmp wk tnt4 ««4íttf-;:!- w lt-pl s 4m» 4» t!» ã ttmmp dttndt td nl l»«««! :«- - t w ^ífí»»»?;u cp-t#l - «««ms,» n «- - - V t J ---: lfl ;sv V -»»»- n NU, sw» b-nt mt t ttmut pü \\mà mm^m^^^^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmym,--;«_» d#>«dd»»n stttt t«udt pt» :»» pt»»-u»« #»»» d» ffnw (npw t?»»?,>ssm-- k^ê ^H lín BF:«,í»; g ^««lt» mntl m n» Uf tt: (-,,J:!_«;,í ;S<t) d (- t lt t> -m->!«:----t tt# m;m dt nu» :,-«;» 4 _»< «_» f mvmm nnwn Ífh m sm - -t ^wj_h ««í>>«í^ H > í><-:-_ t _:- Ktl í-w 4 >«#n«4-- V -_B _n_h U»_ n^»# s,t«í -- n?» «tlubw t#$w m m nu, Vc ::«v«< j«m n «n» lmd m fl«t, pn ws lt ««-» tupt- w»t_mí d tntm Hf «dnt» t-f TlthlllUl ; tu? «UDft 6t fnn dt» t «mnh mí-títts» 4 m» dt um) m nm t»t- nt-un ««t4» fwmdt^;tm«4t t» -»>;«- t :;_ U;» <_ f-_- ;»->,--: _:_!) _ J_ c, Sn »»m t<»«->#,»í5 9_ s Ud m m«t f-«p w Jjg -^p^ BlE tnund p^» t t DUtQ»unn> d!«-::»! 5_Wu3_5_BSE, qu V l tdsm JUt ---; 4!_,«0 ««, H< tf c-t:!_, -, t» t t-wt-bu» l4»m tntíí- j Cm^ nt«q<t» nlt» f»»» JmQ9Tj> U qu c«mt»m l 3 d -> «l-í- > t!- í-»--l ««tum V -->-; tfltt _ j,:!»-p-» pum nu _«-«_n t«n s t»«ts# :t m t-;!t»,» um t ums t«dcãu n lu pud tf stf llt t KãN »,?? h lé ímhô«:? tfmmçt tm sunçl d mtnt -:- Útl» :-: -»:: c»-:: :--«- tf»»»4- tm um tstmuu» n>4«tuu t^ cf»»» d dwst l» mtd p n»m RY «::-«--< ::!--:- -; ; l : t- sl ftí» l»! t«!«; P-_ídffl# Smtt sdí líà Pm sm lu, «Vlu JdWm ms» -= «Rntmd-- <- um m ^ --«?-: #m tftíd líftç d «Hpnd nt Pud» S»í4n f» t; _» «tftv-»- píwtf» t m pd nt» t lm ^?t» dl cnw;«f»m l«dtfuut l jt» >;!»:>( j pttnnt LLTT - «-- bjtm qu ^«nwm t «mm» f> <h» dt mum SS C-VN t U «-ltt» pt d; :» llu p» wwdbçu u» hp» t::: :-j «{tt!s»:íc m- -txt- ;_,»_, «««fc!: v-: nl<í«n»f4, d qu l pdnd mttst dpté -» v--:- p;:_tl-t d fwí- «fu t nund d f»f«; d t---: d mndt, f juqu dcut-j d t- BS tnnld qulqu í--,, ;, (_?í^tj»- jmwfn nm p>nfut»nf ttmlct N-= }fçãu»» nttnó pt pntvt p JU /l N07C «--- cw^-tnísl n>tt»t p?l Tnttnl fu d» m» d pltu» nu Cptl Pn«l Rt t ttw p fj fnt «n»n: Pllfc Pmn U 4?)-«: Sunf-t E»! m dcsã nn wl d qu«n mn» tl lmbm dtu p qul lhfs 0 f T D --- C fj ffjft Câhí mn -j -- J«4 Ntt» «t t^u >-«-««nwntv c ;?» lff íw -mm hsmuustt t»!»»; ; d»» lntt é Cnn d s Cmp-f d 94t t -n»! ll m pknn cm -»«t» <«0X0 cpbcb c s d p^ qu N mudu d ptd: PRE CCU EST - <«^-l- -í- t d ü n4 tnd ptt»! «4m pcd bjçã pt-num Ut»»»--- çwstf ««Vl t»«««» tnfl íí u mnsd df H(B»ç cnw» n = d t?» qu =< n4 um lm, tsn um (m Stt«t p = Vlt Jtm t dt»/,-»» Bí, }»:_!!{, /fst tt dsó c édl cl vp u ;:ud4 l t dxu Nv Psclg d qu»í lm ;«:»í»tvt: mfunucó-» w tlnn dsqt dfpt«nc um pt td lsl, utm m nnum H>uttn _ 4 dc -} P «j mt, fstttt, stdul»,-:--«,»: - Dcnt d R»í ptful d PjíD d R - d l Rm f» ttsmm» P«t \!t dtfnd tm t« Vlu Jtu» d mnum- tn - -- SS CPENT 948 N mm Btt u P, cndçl d sttldsd D Vdl J ;-->:;- p<nd n Ul t mudnç d ptd, p cntutntc n mpt cm su -4 n R 3 CnHltutâ m dcü5 tm --««>»»k»t -t «# SÓCS» pc-d m jltd d-n tdd p U- tu «-:t >f pnd d mndt, tttn ln 4 st l<í>-«««mm» nqunt -m«^ «> 00 D VLRZÇà - Píntu ú u_c:h d P- Rnh d Ptól xlt pbüt -:»:(: =ut-» ;-- --j - - d j í-:ü t «l nã fsbltm Ul t«f«, «V,», #-» íu xm d d qut t«b»»- J»»-»««-<>»-««ís-u--:,j üj,v --j t-:^-t4v ;,,;, Sll _«-, - ttttmmm m «- p-tlmnt m«!4s m tpct > nttw- «u m-xn s «t mt»ts üt_-j, w»t»»f>»4<-» /» f»«<- í» Nul sl qunt P t mtb» pt mm #É 5 Bt«l Hálk tllí_tt 0 Jf c djs Ptd n> C»n>-» p«:ntntt d Pu H>»>,»»» w0,4» tt lu-d nunumnt «ínsm Cm mtnhft dukítd» -flf _%áhlál> m «ll Ucll ^è!4(,!w: ->/: Uff fu Uél l^vllt Lpttm stnf pt» nj ntt nt Cj--- Líjulttw «lt, _ttw m> Sm «nl»»«-«t ívwtj» «w«f^ j» tnt dt mmb pntd n t!-:j-, Ptlmtnu d Vtuçí tnt! t-nuttl tt» ;-- u psãs mntucu tnsu- ^ sm ptunmnt ln, «~4 «v<» í#» ««l»!-»» wqu t,>t-f,t d n» ttt dtn-tt» -;=;»» «mnu m!--- d nclu u VST DS SSES E DRETRES DE CLUBES FBRC, cntu qun ;: tnd p um Pnd mc»(ft wnt Wát 4- «S«< -3WH >»«! cwu tc» - t»,» «íw Jf-««ít f$- v» ; 4B t u :«u9! twnl nt nt, Ncu _;-t _ nd - :--, t,»f» SERÁ NEGD LCENÇ PR PRCESS BNGÚ - ;-- ; t PURÇà DE SÁBD cm sftm qu s dpjtdct mjd»tt pntm t ctttut d um fu ã <:»»»» l«> m ««<tf««tst tnn -c :; j>; t ;; t- - fl s t«n _ - j «tn - > V «t díjud cul lstt t --: c :: qu uíjnu -tlç-»» tá-- m d- lt- t-: ntt Cmp, vuu d - x -: BtS 39 tt tnm ;t ntd n D Tnnn m,( vc» psn» ---t?--«p d pu l tt bw-^-4 w S-«4 «m -:-, ü ;-»» lugm f t«!h:< mn: Pí:_-«Pt d /Ktt - l st: p cnt ;n n l Ṁs n h cm qup tl :-- Qutl d Pl, dqul D:pnd cptl c-: :t-;!«n nquét v dputd q^cj t d» Cm Cdt 3 \,_» fl 8pcm ->,; n- hptt c d qum ;--; T/í Rscttcnt Pumnnt Un Cutnh dt»u qu n DcsH l tuüd m»t t D t m»u h^ n d tu nt d ;m^;- t0» lntu pt- c-: Ctm-! p ->lts PUmí: -- n-:- _ :«4 - tf> nl &3 psf unl um Ptd dmcf pt RC 6 c; p t puntnd ftíqu tní um d xlttn l, tdu Nâ_> tnsl«d j«wu -t-! und U - n ttt tsd p m 2 3- d t d l ds ut dmcátc, mun :;-:- S JSÉ CFN tu!-t V: tün^ Vd Cnw 0 d>«tn n S& tu vlt nu nwwt cnt ss Vm: í lh Lcn 3 t:c» :>«;-«<- Ttn qup tt ultm cc» d _»-m>lu l:; :>^_ c,>- ---:»_- >-«::_ üf---- l un S«m utd -ftuut Ct _ í - Cl-;; V c:! cun cm mptnt, ptn c um ptd td, :, c! K>t>» d!t-«vsutt Ptnd- -,- utmçã _ n clmnd p lnwç d culp d uu- ms? -qup> ÍTdnm WnSà f ü-^ m lêím^ ü 9 ttv p- Pumnnt: H4tnd n Scjtsn Eípt F5u q» m bt tnts, t, -& f <- mnpltt» nwd lcnç d^dmwfs tclt 3 - :- «n Smfd- -jssfftãss: p tt «{ p tmntu: qu _ c«npst tl?- ct»tuç cnfm :-- TT unjtt :>/ud nuntt» n sut-vt!-, - :-:c t:dsnl5scc;c»n-t tístnnt l-tl d P3«-- > Dt»;, V ::> t «tt CLGÇà E NTL ««mjst» ttttí <«ítwqu»»- j c ::câ s ítlêt l»0-tc» í:(>ll tt _ ^ «w» p us» f- JucUn c nã s tnsftu n m :< qu? l 3 nã è Vj>: W Cncd, b tnd UDN uu PSP c;:!- <;,-::!-!-:; -- :-» tdt» t mmbt p t d Cu u ndpl d Ntl, lstndu Em :«: m um ^cm t ;> t: tj qu slm-;c sd P- lulqu - Ptd dmt «dcl cnclund tl < :«-_; l ;:«dc Jt Vc qu sn-» ct^:%c,: _ j b d» «, tm pns qu ntt lá» tuí, p: numnw-: Lut C«pnhtt n >u d í4_«íj;~mí4 Rblccu _:; pc! mn Rnst çmnt ncmplt P ultm, Pcud L- nuntd d ----; n lt?ult:v d Pmntp: n Juu d F: - 7 ts d» cptl p Eu ntlt clgçã pl- jcpncun d m Slnt»u:íj Cmc: dí, qu t ptnd- cm qu lmn:t:nt R t 0 C3ntu ^ ^^j, _,, U4 Vsc: nl tu N 8-- lmult fu«mj!0 V- vs Públc -»t tkvtls: Uuçu - 7 t «tst F- FURT DE DCUENTS N t T, m muu ttftw qu um pânc fulmnd pl t m D, <m, ímtns: Fdtlu R«Ntó - u 8 Cntttul cnfm dcdu ctvlmnt Pd Jud;- dputd Jl P: <!--,c-tm mtud :l DR; ul tct WUu d Pnh, lü P n;! - C tu» pt -lts Plumnn- Bh! D NTE Pntu Um n n>: /-!::> Dlt ux # d -:;-: um quctx-cmc p»; tf d t cln-u Ultn- _^ _^---_-- ^- pu:» t! pímtfü lm»:ntc dumín <n -Jvt j çà -c D_--;:::«<S < Cccut n lt P DC DDCTCllllll tljld ptd Jã Vvn3» tltl s duljns plcs nt pt? nt» nlfn:)íkã U) vuulucvl RC Clllllflffl CRD f T B -P R,9ml,: mmjttn d cstj T btud ü tmblu Lültlclv d R Gnd d d s âmtlcd «DEXR tuu nu PETRPLS SE CRNE lh lrnnd nuncd d plmnt ncc d Bsl, plnctplmm» -- -_ v«t,,3,,,» :!:-:,,,,,,, cm bncd d K ll P p cltç d um tblhu n p p_qutnt ntdd- pu»» ;; c --n u d ümlc c «um ppulst p vct-pcdtnc, nscnd cnt llõcs npíü u t:n,cs>«;»t Ucdf d 2 us d unã nt qu» qu - Tud p cus d lvçã ds txs d mtnç c tnspt d pdut çã ápd d pft DE NV PUÍ tícm spt CnÚntund»u plcs ft Ptnllu Pmcn PETRPLS 5 D «tt,>-««ssunt t ctud cálv-l Puí lt <g -- cm cudctmnt d «juç pl tí d«lt? u ã cnt-tt tíf qu ;]-, >:tt-«fm d tnd u-j d n p: mxtm d t d» ll, -!! :-> (>-««:;«:; nt Es:cutlv d um ld DR D NTE cnfc -lnl: mcm t 6J lt d mpgdt -:!,:- Judl - ut g vm psdnt d Su-júm pblm nn: un pu- --;- d tdun íltdun dlqu dl, ms- pm Em Tbunl ãcdtttl c cb l:jm í;unc: dps dutn» >pvc «!cvm nt cm gv, Cmt ds dt nvmb d 947 w clcní cãtt lutgnd c-; j jmç ds Uus llm u < uncpl, cm tu ultm tunl pcsntç nunu 97 tlíu tnctuucnl tg 83, num qu 0 Bsl dc mnhã vu K--! dcdu pv pjt d mj Cntnu n 6 pgn STÉR lrtllhvve U628 53í7ó287lt PPBRfRL _ -» -_ _-_ _-_» 68 5U728l356^8 GBUESLEUE U62655U827u68 GLRRDFHR é3u275u3628u5 QNUDPU 852U3672U5386 RNSNDECTSG 63U25836U2785 E EPÇNPERL 582U U6 HRHSRE UQ um <,<0 T 9 u n fncá l_l-_) nv^ul um mnsgm tds s ds E um nj numéc dstnd l su tt Cnt s lt d tu pm nm S num d lts é 6 u m subt 4 S fô d mns d 6, cscnt 3 sultd su num-chv Cmc n cnt squ d sup d tngul fç um snl m tds s sus nums-chv, d squd p dt L ntã mnsgm ds lts sb s lgsms ssnlds (C flllkfd sb «u num d d: Sg s msms nstus wujfct çgs( ( cnhc su num-chv ugust, p xmpl, num-chv c 3 lt cspndnt é B nvtnd pcss, pcu g s núms cspndnts & lt B Tá cm sultd um dzn, u cntn, u mlh, lé, ás vzs, d nvs lgsms á squd, qu dvm s dspzds u ná, cté d cnsulnt xmpl fmuld psnt sgunt sultd: 2 ts t tvés d J tç nc\0 d» vncmnts dquls pbm lmd ftnk P ss, Câm d- Nst unud, p-jc» ««nbu c um pqun csc- Cn:ut d l» Cm^íu m dc lu%ts pn Q bt d g(l 948 u- xtnu Kfní tm^m tmvn -«t :<- > l» )n-,, tupt,,,,,, d cn --! «umnt dl^nd qu cuumc» pjt cpcttv n ntnt, ckü- club» lcs cmpwnum pm nctv d pb qulqu lvçã d pç d pdut pv cm qu nã DR D NTE t-s Rmtu d Pct-l num dc lj c dc slsfçá dclu: Est pblm tã pnc tã dfcnt qunt hw nw Btt VST P_J-RC DE BNU dt d Fbc Bngu d ptól p num dmnstd d«pc? u cs Jnl d p á cu_d c ccntnlzç sptv - m pln lzçã, cnvdu tds s sss- c dts dc clubs p um vst át nstlçõs dqul stblcmnt dcpls dc mnnhá d 7 Cmssã Pmt d Cncus vs às lss:_ c URKST tu cmpnhnts qu ds dcvã st ãs 33 hs n d- d vln u Ttd dc Pu umlcn (UP)» tstd Un- tn fum «ncdn pl Rumn çã d DR D NTE, \ u Ecdu Cbl 03 tc nnd VV (UP) (> P-tlmnt sllt ttllln n ml-tnln ttl- s psntnts ds clubs dvâ sc psnt tmbm cm sus nd n nl d dmín cm TE Tnnjdxnl fxs PURÇà DE S-D s 9 hs d sábd, ns s d Dptmnt d Cncus, n nn nd d dfíc d DR D NTE, tá nc ms um puçã Sá cntds, s vts núms 2 3 s d num 2 pdfl su vl dps d bd ssm, s nsss lts ds cpt p d nt t Bsl têm nd ó ds d pz p tms ds vts num 2 VTS CHEGDS REDÇà Dst cptl: ss Quz 5 vts p ndu: nl Slv 8 vs ss p Flumnns; Fnnd Gu 33 vts ss p Vsc! Cll Cst 5 vts - :>_ p Flmng; Jg SchnldfT 3 vts ss p Flmng; ntôn Fnnds Fv, 3 vts p ss Vs-n; Jsé Pçnh 3 vts s p Flmnp; Eldndln Slv 20 vts ls p Flumnns; Ubn Rdlus 20 vts p ss Vsc; Vlt lv 28 vts ss p Vss; Jg Cds 7 ss vts p l; Jl V- Snts s 26 vts pp Btfg; VENTURS D RB _ \ x\ sc cnfmm s çugu: ntm, t nçugucls cm pttst m dx cdd sm cn,» pft Flv C&tlt gnd ãpld cmpcu unã ds çugus, pmtnd-lhs qu (UP) Estád Undt, LNDRES G Btnh tnç dcdm pb pduçs d bch gt- Un sntétcs n lmnh cdntl (FP) ltu d tdutã d tstmnt d gn Pd- PRS wkl, sá tlt dnt d lgum ds scut hd» (FP Éttâ nvmnt m R gt d 48 hs, cm td tál, t mpgds dt dmnstçõs qu dpndm ndtmnt d Estd Ess gv ( tc dnt d spç dc um ms) ll dcdd p btncs d vlzçã dc slás cm p s clvlndl-ts d pts d nsttut d Pvdênc Suc qu h ms d um mc> stá d bçs cuzds Dplms d Lv d ét SLENDDE DE HJE Rclz-s, hl, n Slã Nb d Plác d Ctt, ás 6 h, cm psnç d psdnt Rplblcn, gnl Euc Dut, ts mmbs d sus Css Cvl lt, cmn d ntg ds dplms s gcds tí Lv f? ét, /lnd tí sss, nl d b Rfl Lv nd P dtmnçã d psdnt Rpúblc sá ntgu á fml d s Clmnt F dplm u lh hv sd cnsgd nts d u flcmnt llll DHlX fl mn ml» tll d mn (tn, ljn» tt nf: RfBtn» wnnlunlü ntlpn nnlmnt, lmnln mt df 0 w«6> c -sslm 0 RR m d ns Dt lt» tt _ td U ^Bm^mmW ^9S _B /! 4 «BB _H!:gtb!ldd qu; ;:: S:nd qu p Câm E ttl mptnt :,m tl vmulçã t lt d um julgd d Justç Eltl, p- «) mpdd d qulqu ç»» mpd t fmul u NSTTUT E BULTÓR DF PENCLN D R jmplc qunmnt DE pts, n» JNER th ku mg- cltcnttt «- u cb d tn t c nc Pbmnt t:f> d mt d Nt? c t: plcnd nflnlm fmul d dclí p xmpl, d vtçã, s PENCLN -qucs PRCND d çã tm -tnsd ndl, dlc nm c pdnd s pltws cn: «c 3G n 3fl h- u n d um l,»-: mtl qu pl dllt \?-;- n l: n vnculçf um Ptd è cndçã d J^ < -- w E tl lt ápd dcl nsst BLBK0RÃT8, CSTTES psttts cml:cçówpãnnlt ü_mbnttmcnt dcl d SFLS, cm 0 d ds, cm xm t lbtó, p cmptvç- d cu E mptd cm g d xlt m N/CFS PlLVFRt- ZCES c NEBULZÇES: ss: RNTES S BRNQUTES, tts Bmjs c CNSULTS: - Ds 9 ds 4 tm 9 fítu - RU D CR tcsquln S JsC) t - f nü - Sltts 80J S2 ^-í/ y ^ ^lmmmt ^á-í H mwkw _ffly~-~~~ - ^V B S;» ÁmmT _ 2 smns d BS CPRS Tcds d quldd Rup d cm ms Lnh sstnd, lndês, p up d hmm, ml d C$ lnh mxd lndês, m cs, mlò dc C$ lnh pd, lndês, mt d CS Cpn m cs lss fnts, mtl,d C$ Tlhs lgns, d st 60 x,5, umt Tlhs lgns, d bnh, 90 x,50, um 00,00 p CS 80, 85, p C$ 65, 45,00 p CS 37,5 2, p CS Ct C$ 6,5 9, 3200 CâJ^» ut Ç#m«cu ) s V % íí V,!«V«_ttí:-f«J;tjWt/!>V,jííí,j m^smtms Éà&hüÊláàètttéJB :-d:%: ^--^- já^-í-^v-:,^ ;-;--,k--;-- í_---_ Z,\ZZZZ;--; >ZlZZt t_ t-»_,_,-,:_,- í _ «_( vlít, «,«<,_-_!- ---ÃÍV-,

16 - m f fmckffbt BnKlEBKá WHHwlBN «fjukxus K9 VuWÍSk jm QhS jfé ^jt W fw^fv/ { _J Jl-- JW Wf^K, - -_= == ^ t jw^w ^^^ftfessnv^^ k RCÜLfísPSfflff^B mt}gmjf4t _» ^ S 0W > \ ^ ^ p5 J j \\ > / J ü KJj -TÍ J 9 - ^^^^^^^^^ - m W» - \ f T lw m!!_» HH H_^_V^^^^H«W^^^H«->^_^^^^ f j\ 9J mí -jv, >,^m^^wm mm--mwmmmm ^y «èc? >>~fj;?g, St\\Wmmmtm mwsí «j«««!f jnwá«w s, &- twsf <õftftt«<wíçnív2 Wttl&N» BpdftP «-^«luntult ««/ j «V/ ná, j _ [ ^v» f ggj _ - ft f - ^, _/ f, _ m~-m> J^ ttllf4 Tn, -«K < lf l, V, :,,, f, Hv /NN«whfl h «w > y\, L nmmwmmmm msjmw^^ws nym» ímun m- CV vn - tsgm-ccus-,, ffksf XdffSSE mm-!v L ^ %: mfw \tê í^ímmw^^ J cm u« < /<>» ty/v» í -vct» H f Jmmmmm\y^ ^m\ mmm^^ ^í&m QUD,0S sums Cfí--tt ntísf x mmu, u wnty, tltuq ncs- üdtu- L«- Vv ~ n _PKT«u,-â t^á ^ ^^mmkíá^^mwle&mí Gnt< cnc T> >sss H&F/ ^àww-wl,, -_«í 7\ Wmm~JC Üp^mW^mW~~{ w^t^zt/ mwêtt-jn/^ / \ PE TURBNTES ^áf V^f^f & hm_9v ^ W lupeest VCÈ?\ t/l S ZShZ&df^T 2S?sXbL WmmnW mwy / nn _ffcttfvw_ ^Zmw Wmmmmmw s mw mmmm ^w Wm mu/lsélvl/ c%>%%sf mmm PLP!J s ^ECpscj^mx^t^^^-^ ml \,W mm^kt^-sáx^m^m^^x S^ cd Ptül l W?? tqcl& LWVD mu; PSG ÒS PPSL Cü-íf-pWL ffnc: JdmTmuS^m <\m+-»nm: f^^h^^--x^,^ t±, mjjjb3jsl l n-j»hf SE QU «t mmmmmd-mmm S<â«tfmlw dn >-%(!»\ : pm umbncâu tum SKVÍ }( t W VERFQUE SE SEU UT- ÓVEL EST N LST CHD lk txh UE ÍHS \s m - - wt - nu,-- tl«- Kl»?:;! _ -}:;: Pt(í< < t í»» «,,:» -»t - ««:«>> - ntu «t «:»!> - :,:t>,-,:-,, 9H - «:?: - :&m -- ftjttj» H ::, - - ::R - :-:t:» H P4» D Smmt t,»»«mp -«t» ut «:u t t- J4«4 S f;íj f>ntt,t«l_n -? h:h< >» Vu vt»#, V» l «4 - tm tí - í» - ««jf Cn Cwn», -l» ll > : :, - L»»,J>l«4 N#» HjJKW»! l thj - m - u - m_mj «tw:<4 p»»«<vb»«nn H^ 4 DS Kn!WU54 P f Rh fbé p H «b v4& Jus Ht^--tí- Lm ííu -»t - nm - mm - jí,:«ttff-fd^! 3í J «t W W -»: - «W - Cuí, ll, W»w t»-j» ttl Stmé, uttm v --«- (L, ;»» pv4«t J»»«j j tfflrbb» 0 Hf#«,» > «««futu Pt j:í < ^Hlíf J»» tu -»u t«:» um wm» ul, WB tumn d» hmí«, C» w Ptw Hmu«j s»:üh«4+- mmn, á»- Sl»n»» wf P»,»( 6t tu,^, f íj» «<#»u Sn tí»u» 5«-»í< Nntf ntl C«ftt ttn- _l»w, cnt Rul w <nf» KHU t:-»s> í»- mut H> ntd d á», t «j«s» -- Hsunl TUt» :»-» Knln n-: f«ytl 3SW SSS m»-íj > Utlf?9 0 :u W-Í :tj«3u7 7J 3t 3(0 >» m -» m - nn -»»» - 5 W -»7 - ]» - l» 7 - Ult - jj: sjá ml m» m ;»: stm - ~nm - nus - mw» - «tn - m - 3«7 - l» - 2««- 3<U«- 3SU 3T3 - JTJU ~ 30» - 3U» - nm - 3»w - k?««l Í T» » - -XNB - 3JÍ - Dl» - j»,h )» 3D0-33, HS - 3-3«- 34W - -Sm WJ - U W s») wm Ktt < «XK J4 - «70 -»2-407J Ct 807U > - 750J - Eud 30 - ElUd J4 - «-! 373S7 - nttm»cn»l C, D C D 3 - SJ $-7«DbJ:nc: unl: P 679 0) - :: u» - >;}!_>: - ü l» ;;> tt J ;;!>:» nn - nm :! tf ft-u-» m p»«;» Pl dt -» -»ü Ct p»t n nt m <<wm»>» P,«t:!-»>» -? llu-l P»l?»»»t< ut d lmft:?>h7-4»7 P nld d» m»;>p^»^ P C»H 7:7 Tll c-t nmu!-)) - p « Plt 0 f:?-t;;> u-;:?»> ; c um - hm - ~t mu 77 « R J42-74Í7-333«l JCJ - 36Í - 3S J J , 379T Ü7 -; 374J < 03 Í SC , U t 49& U Cnt > nlbu? 00V Bnff clt 27 - E»- td f:t ;l C D , C 7332 ntmp n: P 3475 «n df «J _«5: P 40 PRBLEH 00 P PLVBft «/ mm» 3--9 \jv/ / à tlm Vfc t Nl - t< 853 D , CNCETS HlUZVTÍf: Ut th 3 Ts ln t 3 - Ltíg, «jcsl 6 - En- Cc C7 - Bnd 787 Estd fcl 8303 lltm,,_, Pts fnt d utt vcul:, JLKTCS: nlbu 8265 l0» CNCETS [gl, smlhnt, «mlhl 2 - Lut «- ng pssgs: - P 4408 fc 3 Hcnu 4 R n l f t bnd: P 89 - Fnc Estd LUÇFS D ENG Cnt mâ: - P NTERR: Cg HRZNTS VERTCS: Ln, Edl, Nc l fcl Estcn sb pss: C 7346 Cnt mft d dçã: P B Cg lllbllí 8455 tcclt 863 fcl 8903 E B Nl ct s dns: P Cg / Ônbus Bnd 28 _ 42 _ 47 _ fcl Dcsunllmlzd: P Cg Ônbus bndnd: P Flt d luz: P Ônbus dí< / ífujuuv!^s)^(w> SLUÇà WVW^^, Rlf nft é ssssn (D nm chf (7) Vld n é chf (2) nm sn (3) Zlg nâ é nm ssssn nm chf (3) Gg â è ssssn nm chf 5) Udn n é chf (2) nm ssssn (3) Bltn n é ssss- n 4) Cndll f lmnd cm chf (6) Ptnt, Tm flltn é chf d pgs qudlh c Cndll ssssn d plcl DSCS CPR USDS Clósc c Ppul RU S JSÉ, 67 Tlfn : XXXunmt, Cspndnl < tbnçs p Sytvn lvs Ru Scdu Cbl 03 - R f (pstn «, > lnvlt «d» n nttfn nn l tf n,,n w « l F«- - R fln %!h CNSULTS CRS 20,00 LHS - UVDS - NRZ GRGNT - >» PüRTUNT R Kt «NU Ct-tH cm bn m,«4 lt D à> S hl - Fn í;:k:í nmx» à ^^_ Wm^ >j,v ^t[ >#5 v?:í (HHSQÍB tmwê mwêêult mwmmfm\mâ ttssdt yhdf«í0q t«,u»5 nu» mm» «- 79J -> <:< - íü^ Jtl?>>< P l»d«=-? - d w :=«ttud :» PK»mn d nm nwtx Íutmtu: - P J - nt n snttâv m n t-- :- m - -- pttkd: NV»» m t,jk : l»t#:-,,»,f>;;»» P {»»! ;nl - -» l«9j _ c»ll - 73» - = U - 7 4«l Cmlun l: Í m lcl < s :» - pm n» t - «373 - l3t «ít P )«- 3»- P - - ll«: --t-t» m 7 jm -»«í <«Cld 3U9 - P n («37- [mmw?jkj S / SdNf % >vl -^ ;43 :- «- ff df U f^» WBK/!CCdCt<;lftt2ft6ãlS 5»j y _L«! «W»_W_Wt_ R ESLS làreg Ch» tf«h»«h 0 gwu «ll»«v m N 4»» # - tlwt!»! - SmdmlmVê (!«f»» - PlR l f %\m - ml» uu mdt - ln -4 -» l «mm «w Km -smd tc»«n l - tl -» l#^» m-m»mm^ ^ ^WÉ_»fw^^_^^_^W_w^^»»«^^l^N^^«^ ^^^^^^^ NSTTUT HELC Uü DR JQU SNTS u--l #«PR l:m KXU SVNK9 \ Cçã Vss PERNS ltklt4 vuzt UÍ4» HJl3uu««C»3f uhuttlw H«NWW«líW EB ííttt c- ltm_ nlllét du- tm- llbl Jt ptm Tt m ptçm n uu um d n»t- ll t 3» S RS X 7 b; ul 4l->m ELECTRCRDGRF EXE VTL D Ç < «sm» «êstmê QUTND 26-4 _ LnfVJT-nLn mnmvf n ~c -^,^-----»^-^^^^^------^>-^^^-^-^^^^>^^ ÚNC UTÔNBÜS LTD PÜ C PRT PETRPUtltS: Ct lmn -»»n ts R Vm us :: - lt- ; n U:n «;«> tf «pcc, l) ; nm UK xu ll Ptúl ^íí» R f l l-p, 8 5 U lt 6 5 S 5 8 U l> 6 U 5 R PtlUt U0) U 4 U 5 C J6U H R R,,s- f 700 SU U 3 00 l U VGENS nclts ( l Slt lt\nc4 E CUXPR tt-ét\s <WW LTER FEDERL B LHà fggjkb^^^ w -^m^^^mm\f, ^ l j l&flfg cquzcms â t\j W^m\ JT^ wmw ^\ m\m^f^^wtm\ \ ^^ m^á- W H / WÊ Jí^mmw^ fc) fc P&ffV ÁÀm^ m wá!» ^H W^^màmmmtjfx V -m nnsnn lh Wff m&h-íxl?\ hv mm mm mm m m 9 WÊÈT -Wznzzã f U V» m sstm nvs qulbd su flh lá m hnc d vnc! um cst cn ltt ^m sgtd, pls 0F0SCL p» llv- dss ml Gç à çã gnl d fósf cntd m FS l» sstm nv«stblç pl dmnt Pl ç cnjunt xc pl» ut lmnts d lfscl, nt s qus dstcm d cálc, v gnsm cup td s» vg físc céb dqu pd mnul SíS FÓSfnn {D S 3 ELEENTS FÍSCS D SÚDE»fff ^F ^,-; - \ -,- p, ;,#?h-- C-X/X, ^V-VWvV :-:-mt m / ;,, t

17 ísjí K L J _E_J m! B fl H!» m\ w ^B- ^-^^^ >wh T «^ -9H^ n V_ > à nj _L^_3 U l_j f H ^_LJH_Lv!! ^ P ^^ JfJ fl Bl pj^#p»jm,»w- WÊÊ mmg^g^swm^wwv^ nt- J H TS Kl ) ff l^ %! _P>»_ n J_L ^vl UlB <_ Wj U ^ tl^ t^c^h B» # V, Exc t lu 00 tubõs d çd! U LVRDR E PPS N LÍNGU RRSU 0 SENHR BEL LSB HCVS D SLÁR NlNN «- «-(- h mmmu j _< f»< «; -»}»_Jwj» Dl «v tst < «?»,»»» «<>>,»,»<»t»» t4»»»-«_ t»»«-»«-> (wtt»»,h -«-» <_-»«ê> » l<»-h«t»^ «:<?-;» -- müb» 4»»» _ Em ptnç d gvnd d Cdd, dülu tmnds, 7»»»»>»_«_»»_ m» cuçõ ntxvvlmtnt, tm dó nm pdd!!? ;:;:,fc,~,,tt f Jà llll JÚNR «Rpntnt d» DÁR NTE m < u D F l^ll ^ u hm lm b Q cj«: H- --- tí fn H&t»«s :j»: y_w-^t, JltUl»m«: -J Cltln ln» \tl\-t»n ém <»--» >» - R- : «síj :» t««u4f«ú JW: ---\- -«Ktt» t llín»! B «-::-» «<> --- «:--, n, _ tí?»»ít»«>» - utttf»<> > -:: -^ cuü 4w«! _k, :-, _,>««t,»tllf» 0< \> :»> fn-l vm, <,,c«l t m flm»n)u CUDH >»»<$ (<c_t,< «ft w»_ U -«0 tfá - í: ;;- 4f l lllhf 8 l l - «t nn»» «t c»jj ; _- c >«(» j» #«4 4 t l í;?bh<l#íjl»»;w %u : ;» H_f J_ %Dl J«,J--:L,,! l f,-:> tj : l«w,«,t, - ;:: fj,t»»íumt<f :«Jí;-íl«9», t m;»»4;»«st-t»,-(:-,«t lv#««?#»íu pgu jrsp»?0 WffWg «w lt» f«t» hw» ^u m «,n««t»j u»-«--t >< jílw 40 lt m- > = -»= -»» ;j h-c «t!b!«t/m- s td,,, ;»:;<+»> -- (tf!»<tj- ; _» --J _ f _:,» t&t ttt 4» :-í-» tt u #0 -: t»!«-»: bun»- - <fls nltt -«t»»^j-- -- _t í»ím» - u pm unádl <í4» : - _ ^ nífut; Um dl ff»íut ld u f«m«tfé, :,»»: «8d#: «(,<?# > tntf tnt?«««í» <» t;» «»:,-,; ««,} :3-t _ t>»«««», Rt f $»«««J»,_, H_H j!- <ll» n -»--» R D mmm: U í» - Lm CGRR Um lnd tn p vcê m T ^-T ff_{ _»ff -Ã_ 7E - -_L -S^~-7^_3BJ BJ!» ff ê - w»#»»#» m» > %: m «U l»»tl >»«- fhu t UYtl S f w»7 ftsvk-u»v;-» mttnãnã w ü «^t!^,0,;^^^ k? u g vt» 8?:tt jmn t %mm\x^ssjtsê?v3^9^m\^«pw- 9 gw-w llll,»,- tmt!»«t ««^l > m, fwwpt H 6»»»m«n PltU» nt» H^w!» Ruut»mV»4 f!âft ^ T_? ÍSK_?!, Sf tfl»«w»s «J ttt _»Nj-n sttwft»» mt/sn mm» W U»»»» m»»t» l>»» u t^l «sm» «mm, F «t) lt ltl\» _ n»»»»ll <K SStt^lS s 55?ff_s wt UBH í «unt pt ft nt - fn <w» RU,_ < nl «-thfí»vt s >t t <»-,l >»««V ^b^! ^^ll k\ «u 355, Swt»- Ktss tmsttt ttu» mjh tftb«tut» Wh _ H~ mé -<- ^ S^J_%SlS_fS! ^l^f 3SJ&JSS& mm» l^t -«E «-ww ««««» lss JftlB l»n»» Từí5») t# t»» > « Rtnhtt» ^mj mmm «» v SBm wt-íu «<<«y ífn, CNt-,»» ~ F?j^_J-»^^Bjj^^Bllf -,- ^^H -~^^J, wlt»f ; Sm «íj^ tmtj tm è _àtícm -»» ncn^ t3»,««s nstttssí J L -^\ ln dl» Uj_õ d tbu 90 ntm Wn pn «> J«su unn mu N t» t S «\ - tt tt«tut «-»«t»s»,-«- :> nm >»-_«-» nt» -::, ttw _«;,, n -_ j put nu R v í í,, tt t> - -: - <- - c ; t^:>-:,- m t-»,»,,,»:,, <»_ mtttt Bj_tít,-wlttt «- _t, «^t- tut - -yy-- & 4!H_B7^ _-,-_ f > <,_»tt, cwmt» lu qu m J Tmm «t»»» «-«::, w>l> tmm P»» Rl-, N % R t» t B S H «Httl H»»»»tt»l«lltll» :, :! c c - ttt t!,:?«,llf t :«: =,- ltt «-_»»»»->- -s»mm0 mm» _»-_-»»»- -mm m^tmmm WWhP» «_> <_W» #» «l-! J L ^EP-n_H ^^fc j%_ : -j t»u mm -> m-» (ttttnt í í» t / <> Jt> J ã «- -!:«, f_vq^ s»^» ^^»_>-«_»»«--_-» -w-bmj mmmwmvm00m0 l\! ^ _H_l_k á^,(,f«<»»ms:: s» U-f» - mv qu!:» t mt c--4;l»t: ^th chtu -» tsw ptwb tnt cntnsl -:<-»s («ft»? ««-- v m qu =» u: > t» 0» -fít lumn-t tmt»;t»wl Hm» Untc «;_- EL PRESSENHU V l» t Rt _c ttul t» > m >&;»»» _: l>3,t >,,; j,--, -;, QUE EU HVER DE TR-L,,;- ::-?; Ptltt t-:--- ctm ndu» «mnftu vm td-f «t C t - tttt s t m < nl cuul!:=: > +>-- > putt -s < U {:-- íf! Um» <»::» >» CS DE R VVD ELETRZNTE E DFERENTE! t lmdt d», ^,-- ná fut tt t tt ttl t t mu l» GRTDà PD SR SNÔN Dl R? «- ln» d tl»» mtt_lst»-»««tm tm»»»»mt»»w Tts, tmt»í m - RECETS ntfl CULNÁRS U ULHER N EU PSSD - EXPLCÇà CS :- num nmmttm J t B, tm tn»»=««hu ttdt tt» tul c d V l:» mln«u qu «4 -_>gj_j- SNHS CNFESSNÁR D R tc! tff l lu» qu pt m n =>; t«< ~ -ff «ml gu «l» > ««tt tttm, : tts :>» tt L GRNDE : T t L»tl> vst l m CS Ns bncs m tt t)><< d ;Knt««tã- > >»?,»,«-, <>,, f --f - : Umnj!,,!--; c, Pd, 4»»»«tB»_l -«SBjWkt»_t4^ Fít-ç» -t R dltub t ltdt»» --«>m P_ín utld, Jctl t»>«;<:: cnn-n»»ttm t Ná um -; :<-- t>> umd lln ^^^^V m^m m ^ F t Lfl0^ ^l^^^^l^^^^l ( ::,>!<) d m» vt,v c = UtS um mm t - kt = --»,»«nl PUC BRGU S tcchtc fí BRRE SUS LS t ES TEP fchcctu GRNTS S RECESS DE REPRESUS gs d ptulh mds é pn-- ds f-bf:-nf um n:c cn> d l; <í S /s d Sbm qutntf c nl md F ncssá us d nclhdfs p bg cmc d Sã Pul b sus pts Cnsqüênc) <! bgtdd d cnt;;t d n««cm cmps stpc» 0 cu/cs - cuttt;t» l mtn tm u; m ltmsd tlnn» >! t<mnt qu j»j<m- - nl! mtt m- d u~u Dun:s um mnt qu t :» > ttnu d n-»t»_ t ttm_l d» t»uu n-udt» tcmttt qu,:>»< n d» tlnddf t -j <-:;»t d St- Ctt - ««- qu» d;u um :>; -, d xttcult- u >^ -,- mdut d cw? V Rd Plnj»cj: tvn ; «p qu Pjf«;p C%- m Rtmd m,»: d V cnt;; ptm- qu ftwtn :c íutvl dtw ds ::t»» S PU «cdfl <<t «l Nà?td :cnllm t\»m blns d cptl (t» ní,:cn:)»tm lut vf ml: clsp P qu; t- \_t m p t íumn mmctu ttt mjf, wj;«j tnt t«us Sâ Js _ócudd d s Pflt c- m:; tt«, :, ctn t tc ld U-Utn njcpx w: > > U_ < n flt m» 4 tst lcl nts m «c :!: -» vldtw Fç P>m t)u C à pdu- Scct- ll d, puu ptntm d ldnnlnldct vm,),) íu-- -> p- gcultu st p lj, :m ttud d>> cmcnt», fchnn- :t-bt,lun pnb mtlhd»u pltl b d >u-(tc-_ d «u»> ;:-- :!-,,-,: -, Huv!< mmnt,tm lvd s Uvds gu «««cm bgd» cncb nts um ct-;: t tt pv qu já vm d pdut ptcltl u >j d tnds à vst p» ttw-; t»ptt bulh d qul d glló u d :: tc çô» :j vl- tl:t) n C:S 003 vcd«tm pdmnt um stuçã cnmt d tm xttl» qu > cmcnts bs-plt msé cntuu qul s p-vt ntu-s ml tíct >t»s pn:» n p» d <: v u d bt d:c j :c n?- l-n; 8u Jf dp Cclm nd jmlnltu b k_: d pbò - cld um» v t 8sc_ cmj p gl ctt m_w p- mbmn Vd t tc c utsl um ds dlct-s d Fut nu «tsj Plnlmntc nht h lcl,p~_:; «cmcm:s clvjdjht Sct, n psdl t»- tmumu:u dn Rd-- Ptulh t,t:f- n mçí tmnnd, p tmd m qusts Rtc, pdu ts ctccl,ntc> btu- D>lx ápd gv c pt-t mt bt U^tç ^^ ^ qu? sttnt n plnqu UTRZD 0 UENT DE 20 àf&tte-4 nlhs d d S:»t d! gcultu, s Jà Cls Bí-lll PR CENT NS TRFS D Lsb, dumnt tngd, f j GRUP LGHT, D ESTD D R bl dz: N n-l Nft é vdd plítc lcl, s Ctdsl d lvng, mplv bxnh: m num >> cmtt l]0«< n > -<«, vttts tu f l»» t Cm ->, },,,, ; (q ; u, tv,,ttjt cíí mmm fun ttt»t ltm «N» dss sqtt-l tud tk t»» ttnfl» tt ftjwít w d Cldt«npt -;,:- -_, m»:-»-,:- d tlt -Pt mt d Dus» lw Ju ttd#d4» d um Utttf $m uu n n ltnu :, ND SEN S0UC0 0 UNENT DS NRNS Dt d Ld ctc vlntmnt Fd tã N ds ítms Fsn hmm qj cumt >» tvsj nl_ m;:-<l um^ mí N ld d ntm c:m:m-t!»mt: d» Sndct dm ltltt sbtn d mln d - «u dm;ttí msmt - s Nutl: SmdK- d» cmtcd W:?á3j! t d n > D:w:-» > pnn tlf Xlnh cnt, dsl v~ü _t-mdd d í>- c»- Kstl d UUscs Bndktl um»ln_tmnt : J^ntd» m pdd, tl» í d» ftl» d? Nul Sndct U Cmm d mn ít-nt vndct,»cm ctu{tmt- Ndnl d» Cmt-jd - --;_:??w :;--n um nc-c<tt:d tkt «t ntndtdt» :m::j >::t >;;; mnt d_cípln l > <-, dt d SRlcutu é mn du u» d m» bt xv d stm n vuts! tntl/nd un -: n:: Exctlc-c, n nu RB «n m\t ^fl! :, <,-,,, puts tu ltu, d p:- ^Lw ^W [, D tn nt lt-llmn :- cu m >t tm d> lts-»j» utqul nmnnd qu CNDNTE RL PEXT Ctcu çã d Fdçã Ncnl ds ítms ;;: tm p:vdnl:» -< qu mm_u -tc cjlvcíjm,v < tmnt d slá» t> ml» lct pttvl RL PNà D CND E PEXT \ dt d Llyd t -<_ ( vz lnd pót, dtv - qu d mu s cntu bld t ntnltn d Pdç tí ítm» m nà ct tl m cclnnmn d -:; d nh cn Fcdctc >:;, n dt t vt dv t dvvvtl p ::n d Bnl tnqüldd d- nítm, Cmu s-!<: um :- l? qu dt/ dlnd cl»-c n\ l t-tt um tl nu t pjudc,nn_:cm bnfl-j muts ctcntn cm p xcmul ds c» í^ulst? N tnbln d Fd- ; gnhtft l:- JC0 cuzs nqunt qu pln d Cntusã pcbft 3200 Fcdcçft qu c cnfus, lnç dls:cl n clsfc Est txnd p qu s cmunsts s dgnts dqul gf Sb umnt pn ns nltlms ncns ds mps tuqu» s tbls dvã «nf n tçfts, nl qu nd dm _^^ 22 Ct^K gs 600 nh cnt, p um stud d Cl b: Juv:u Juvw Vgá pt d d 20 d cnt justmént c slás tln m cnccst Juvnl, pm, nft pv Elltlm, pltd h ml» d t cn:;nut su Jcus; sb b- STNDRD U C F BRZL mss pl numt cl_>c Nn pcss ltv nn nuntcttt mjçã d» tnlín:- n K-tt» l^un ll» w «N_?6«b p tlnjlu n :<-l slás tnlín cln Gtupu vlgnzz nqul dnl nftn t cln s S«ct F«l» mnucs xpsçã pclldkw dcènãnnttnt vh l-pht d Esld tln R, n gvnd Estdn cnl Edmund l,,:,,,,,nn,, pn c qu cm»u [g!«pnvsd duvd m cncd nunnt tl lvu d íub ;ã ntl psdnt d Fcdcçft s lá - E SEUS REVENDEDRES j pt d 3 d ntnb nm» cd Ss c Slv, xu n d t d cnt Dvms cscn ccd J^JgfS; Kní d -sulnc dspch:, t cm n dvdvénln, qu juls- Ná3 lbc s Sct d tblh cm s mds J cc- utz, ns tms d pc t Uns cnvnnt subdn v cxín Scc d Vtç c bs Pu- gcultu qu tbclmnt dt pl cls<c ptnl: qunt v n sun utzçã d umnt ds pcívl p l mndd tz «/bcl chu qu d\ç > ct»^^^f««-ss^»^>»%»^ ^>>_f»fv»f>_ -n^^nlj/ ^n_nu^_yjlnx_jn TXJ-^~_f^ ^~Jy-VTJJ- bcs tfs ás cmndçõs xpsss bs d pncíps s» dm_tg-;«m nttnt mpsçã d w,\t:c:u d s xcu s psdnt Rc-jgcs nã tnd, nt3l_ ludm^n lnmnt bd, p Julg-l PRTENTS CBDS DE CNSTRUR pc d sct d Vlnçã publc, cnsubstncd ns f- tl pncp d cnm ds u- cntpducnt, ts bs Publcs dqul Estd, n dspchs, mltvmcntc pll cs Nunc s lvntu pç dj - s sndcts c Fdçã qu s f dspch cm c cçã quntttv dcnt cust p s stblc pç d ctm cd sm pvlg Rfmms v xcl nst p- vd Pl CRUlnlc: qu s tm ft é mu- d clscs Umdd, s Snh Gvnd -- ptsts l ns c- t fcll dduz qu s Ssc> Enqunt st, s ss B cuc/cs nctlums v xcl pcd cm nnc- vd c dstnt cnsdcç t stá mãs dds cm cs tu- Jsó Dmngs s, cspcc- Ftlz qu ns íó ncmnhd pl VENDE-SE C GRNDE FNNCENT msmndum n 77, d Sct N Estud vcn ltv n numntu gl d slnls tfs d Gup EDFÍC SNT lght Ds ssunts tlds pl LCE Cmlíxsft lntcmlnstcnl cuj pc mcu pvçã ( c:;cc- RU RQUÊS DE BRNTES N 89 d lntíssm s psdnt d Rpubllc dspchs d 7- c 8--4!) PRER TP: - Entd, Sl tl Jnt Sl - smnt ns cb stud u cltlv svç tlfônc, d qul tl Est 3 mpls c Estd pd cncdnt ssm, Dlgnc plcl às 5 hs, n u Bnt R quts, snd um cm Vst, Bnh cm bx p chuv, Cznh, dtmnms fzss g cnmptnt dst Sct - Dptmnt ds Svçs Públcs c ln- d Svç cm tnqu c Gg Pç b Vás cntvnts pss C Lvu s mãs n sngu Qut W C cm chuv p mpgd, Á dustlls slud cmptv d ps mtl d jug pndd pt tfs tlfôncs, d quc s dsbgu cm psntçã ds qu- sctu qu jv s bh d CS ,00 nclusv Gg Fm d d d s d fls 8-20 s ludds quds mstm s tfs vgnts cm bl d 945: s tulmnt cbds, d cd cm tm fmd cm 3-V-46, cscd d 6,2,,, n cnfmdd d Dct n 94 d 28-V-46: sss msms tfs, cm sbtx d 20%, sm cbds pl Cmpnh T- cínc Bsl, dsd qu utzd pl Estd, cuj pdut s dstná tnd, xclusvmnt, umnt d slás qu s f sup mncnd pc; c, fnlmnt, _s tfs cuj vlgcncl dpndá d xcuçã, p pt d Cmpnh, ds bgçõs xpsss n ultm ds tms sstds D stud lzd, cnclums qu ssns tfs nd stã quím ds cm vg n Dstt Plcl, nã bstnt sjm ms lvds s fxds p s plhs nstlds ns stblcmnts cmcts Ess dfnç, tdv, c nuld s cnsdms qu nã l, n Estd, lmt d lgçõs dnt d ssntu mnsl Submtnd ssunt á lvd pcçã d v xc, sms d pc qu umnt ds tfs n bs d 20% sb tulmnt cbd, nclusv lgçõs ntubuns, dvá s cncdd pt d 20 d més m cus, c ss pqu, m ntndmnt qu tvms cm dçã; d Cmpnh Tlfônc Bsl, fcu ssntd qu, s Pls djcêncs d Estçã D Pd, d Cntl d Bsl stã nstlds vás pnts c Js d bch, sttgcmnt, cm 03 sus lhs pnts nn bc d b, s pms vglnd plc 0,03 sgunds s vlcds, ds qus clhm pngus cnms qu, n fm d d, nchm s cs d bnqu pnt d B c Cfé Bndã c ds ms mvmntds c ptnc um só bnqu cmçnnd mvmnt ás 430 s, m pgçõs té ás 9 hs FlHlR PRXÇà D PLC Cc ds 5 hs dn hj, dlgd /td Cutlnh, c 3 dstt, gnzu um cvn cmpst ds sus uxls dltv Gldn nvstgds svld d lmd gu Pcn- t-d lmc c 5é gufdn-l, Rf -, p um tíll - d qul sultu psã cm fgnnlc ds bchs qu fzm pnt á ptu d Cfé c B Bn- :íã, n Pç d Rpúblc E;s sutd, nttnl nâ tsv?xt, pqu s bchs cnsgum fug á pxmçã c cvnn, cmbj c:l;j c sus uxls tlud fzssm pm nã sm lusv pcccbclsfugm tds, n hbf3, ls u Snd Jcu d, cm nduc Ppé tõs d psç d su vtm tuít d s d Julsd!! C S dstt ESTURD FRTLEZ DE NDUC PEPE dlgd zd Cutlnh, n psguçã -_,-, s bchs, _ tngu, PRESDENTE WENCESÜ S, u Snd Pmpu, dl vls- pu]0, 4 (dnl) - D 30 dí tnd m pln funcnmnt, «ftlz d fms bnqu mç ultm gsttt-sc n zn cnhcd pl vulg d nduc d mtcl dst cdd vcv cn d sngu u blu Ppé qu fc lg n pfundmnt pncp dp n Bnt Rb ppulçã s Jsé lvs Sbnh, tmhm cnhcd Tnd m vst dm d chtc d Plc s cmndçõs xpcss d dlgd d St d Fls- p Jsé Pnt, fd lvd, «sdnt n munlclzç& Lucn, dlgd zd Cutlnh nvstu cnt ftlz d nduc Pp cnsgund ftu psã, m flgnts, d vás cntvnts, nt s lhs pts pnts qus smpls pósldcs, lguns dsts pbs ps, N nt d ftlz f pndd ft mtl, lsts dnh d Jg s dtds c mtl fm lvds pl dlgd p Dlgc d Dstt, p nd sá n-tud spctv pcss DÁR D NTE, um jnl d dus dçõs, s hs, s ntcs d clddu s 5 hns, s ultm?- vjlcn:- dn dc d Bsl d nund p há vás ns há -tmps vnh mntnd lôcí cm mundn vtln Btst d lv u ultmmnt dcdu bndn-l Cntd pl ttud d m sl Jsé ssssnu- ctn tês lcds Cnst d nquét, nd, qun ptcd cm Jsé lvs Sbj nl lvu sus mãs n stnu d vtm qu Jv cm bbtõs d 3 su ps:çj un l zh mt nd lh dss: Vcê m p;dô bnzlnh ms vcê nft fz cm ut qu fz cmg Sugnd n mmnt um Flh d Vtln, um mn d 9 ns, d nm Lud?ln pcd Btst, Jsé lvs Sbnh tntu g- cm fm d tmbém m: ms mnn cnsguu ftíl tnd chmd n plc nu pnd plmlnn nm flutn»»«\á EST RTÇà NRL 00 VRBREQU 00 SEU CRR PR QUE S N- CS SUPRTE ESSE TRBLH TRNSE NECESSÁR ESTEJ ETR DE ÓLE LUBRCNTE RECBERTS DE U PELÍCUL PR- D ft) funcln-nt T», PRÉ, PUC FÜ C CUS CNTNÇà D U E D QUE F0ECE«TTEPÉHN C DCSÍE DNUE le PDE SER CNTND PE P PfTÍCUlSDEETlCR- Và UÇà ÁGU E d- DS»ÁX QUE S FTS FZE t NÜ» ESS CNTNÇÃ Ü 2NTND PE^D E EFCÊNC D le ^^mmmmmwâ\ám <- + -mmw ^w^m <^^ kvpjv^ P Pt_ wk tjv H» É_É WkWt ^ _ _^ n^ k H R tj9k ftk - -<-ííí - - km -: Jm w^m 9 _É_ JHHK Bb y^^umêê ^mè jj_ SBSft ^JHyE S^S»<í ^W f-wv V - >WW( p» ^s^m- t^sms»-<w Pvv»wHH y,: V:^? ^ >^fl H P nvk9k s» ^_K- íât^- W-^:-líííy^WW- 5_Í_ÍÉ_/,» ^ V- k^ u^_p^ H S^l T -S m- Kl _8w ^Sá- WÈ : - -,, l %m ^ ^ é_é E 99 fls!_h H-^ jw-m > /- whptjt-»^_-^,< íh_ ^mm\tm ^m íymmíwm mk m^kz^y^^y, < mmwl _^ ^^S ^ k3-_ v fà- ^w-_-_ y» & ^_JSl Hl^d^:>^^w(«^mjH-ímjpw^--PSjv,/^Jl?P s^8 \>lltl>+>tt+m ;?!^«-_SB % ^^ x m E_Ppl_^ L,-^ n ^ jí B^ f b l _sí^mmx\ ~\_ ^tn \ \ / -»-----T^^^^^^^^^^J ll^^p^ Vn _# Xf- pgmnt: CS n t d pmss d vnd, CS , cnt ntg ds chvs c stnt fnncd lng pz Tbl Pc, pgs cm fm d lugul mnsl SEGUND TP: - Sl Vnd 2 Quts mps, Bnh, Cznh, Qut W C cm chuv p mpgd c c d Svç cm tnqu c Gg Pç pt d CS nlusv Gg d 9 2 pvmnt Fm d pgmnt: C$ 40000,00 n t d sctu d pmss d vnd CS 40000,00 cnt ntg ds chvs stnt fnncd lng pz, Tbl Pc, pgs cm fm d lugul mnsl NFRÇÕES: N póp lcl dmnt, nclusv dmngs c fds, u tt dtncnt cm s PRPRETÁRS, CNS TRUTRES NCRPRDRES LUZ DERENNE & C LTD Ru Chl n 2» nd - Tl: »> -y- --- (»yt - --_tné< ^ «4l,«f <l»_h -k-íusíl _,,,:,,_, <V :,,,,!, _w - V», <^lvtl±, Jyt,

18 lblpllp-fl»^ f?_3p»«jl- n Cnvs d bth mf_^v_w g y Y mmmmmmm0mmm0mmmmm PRRST FLW DE LUN <0 UENT PÔS RÍTS K,,,!J - _ ;-s «c»-:««-- -,!s m_m_«s nt mn-w m» pm s \ u «wm»!_» nw mu mn > mmvmmú fumm m <«_<»_-«w «n»»w4ç» c»» «u qm»?»»», d» U «mm tm mmmm p»» w_w_ m»» du»»»ç» p mm d Ín -««-«- mnm ^& Umsu ü _-f, «mm tm D Httl-P nfgffuj : - --C! t,»p_ w «l s«t! TtWtt, mft ü s ln S «s_ B-Ü-- # #t» 4 fmfc ülw tm -6 h>» nn - - «t -»«- «àf-lj»_s «_» «tf;»- U «!« JUWBU 4 - t^ j nlt_p hmm! jptftj Ntnfc H Pt» wtwsl «fflp» nj»!»»ln» 0»fH» «_< # è _- üjõúf j-ff»hfff»»l u_>» lôs fw_» t» _<_f»«f tás ctt ««-,-» «0, él!»t«pjs&sn d tutí-dh» ml?t f í l tm w~»!«««?«< H tum,, 9ü, ml«-_«, f í-c ÕP m, É»«< lw» «> nb»u»»» f63»í-»tfl»_í»»«- t 05«l»;{ í----»»«l» w n«h» tm «« ««p»«t -» f p f ft --,\R NTE >J gj» TRÁGC EQUVC vds d- $ ttcu nfnl, _ ;:;,: mnstnd sd cáustc nt Cmlfã»m» tlct d» C d U0 h«< U «t» > - 0 : - jxj:4_ 4íííí:»» Ht,j: # n_t;» _ HÍ U - Bl l»? HWlll d» BWflt > :í - d- -tíf» <»-c n» n - Em # Rpldt n cn nqu ld d dpnã ml pnk_ «< t_vl_ nfét }««(<( c l»?»»»5íftt P»»í» «,««Hí» n Dt- B Htí-», ::t Râ» ««n tm jm m^! utpl-b? - Nt «--!- #t Um - v : m!» f t- -: (t^l B80R t_k» ls, ntttw:-» b_b 4>ut p»!«fíu» p -,:«:-_,,J4 f c t» 5 -UÜ fl «B>:»-«U?5Í J!--l w tldf-tttj dt v tw» üt p «P»_u»!> p» «««nd s-- - ««t; -< c-- <---_lft t_!s uf -tu ««- «!»-» nu n»»» wntwu í»» í hnftb» b-t - «_» du ft# R, U_ m_ m«qu» - U <- c_,;:_ -» »?» -:<- 0«JÍÍ,_»u -_ - - d» mu nt j W-tl dl Pt» Dnmt WWw^t, :::- _Ht» -t -_«-_ ««fíb mun^» = Í----- _J ; «nt,<-- fw lá JZ,tJ 9ww W SSSSt, w j»- mf hj t-ffl um llub í T-SSmS t m Cft í»»w??,: í>_ m tn, msmn tsv í-,!»j««_tf» ;;«Sd»w 9 ^n-»»» #» t» u!t-<»» w«dpj ãtn-l ; T- TZ - tn n-,,np 4W «-^«f -«- lbw = n VlZ^u SJ,ÍÍÍS fãl ««,; mmü l«%ll «_W «u( <! m tm üu { _»_«- 000 l _f t > ftt í >«K»pl»» «l«fl» f>_n -x «tôlfb (fcfl p»«ntln j-rbpf_ fg t gnnrnb]->l «nu» _ Hv 4 jm:» t ««t m -«l PUdWj mmí mtf wcw-^!» u««b»» q+» «lm pn g_{j» UUêt m (vsftutt fww 0 jsm «««, c_m R«ld«n«K«<» p» p»u,^^^d»í : t_n pt» «l««lí»»- «;«-f«>»_:: ü- ---_»,,? #,»t;tk-t- -> m» :<- _»-» 4;«f 0 l _,» «# lltt»ív - nn _H8< m» l- ctu «;«--> Hwuut» ««««, l^d» tul- fl d mmlpl» _l«wlu lll» Vlt» Vfn»?«í4 - P» «fl 0_n féw»u» tm m _w_ «P»t_ VHbnl ns,»» m»!-^;-^^: -_U R _» ««S t_^_,tt», u«f-m SE VNG D w«m u-numu»»n «tk «p9»tl uc í^ tw t» UUR n l H» _»s» = twdw d» Cw»>- f ^tí dtnn > p HRHn í- :-» Ul tww t &, dd «?» w«- > BÜ lsã» «# _«?? mm «íj:s» Pm» «««d _«pídfl«pnttu _ d _<»0 f «ttt» 00 H»»<»» l d» w Psín-! p»f (:_- P-jB-Wf 4 P0SSUDD m»,«w» qu» «tm««ó t-twp «<-; n»» um uí» H_H-_B -> : «,! ;-!-» Ufbm â,-«««- un» pfnwl; D ntltc ts tu» tm»nl ft d lp_f dn5, m «?l t _» _«-- «-);_:«---> m nm tt» s»?n»» «! çmt»m»»»»«db»» Ç5tl-««l uup Pl-j»j_! N» «_»!-- d :»» - ímnl tw-f^uf _P», - _-w t W» ;«-;-- í :--» :»»»«pt tw»;?«««ítd «f ld»(- tum «_ t ttsd» tm t» 4» m»d»-«-» tâ m >, < -< l-w«(«_,»»(-_ R»l» --!,»«---t» u»,, ««t d «->«d yl «u?: d»m w_ f-j»» N -td, m»-- «,,:»> n» ulltt» -»!c bt 4»«_» j#_ P_» l Uí» n CH/ VCC -/0WH lj «m -_»»! >^ «íu»?«n» m s-_«u u» tt d««! ; t df -;«, 4»;»: U> Cn_-n 0«^»l,»,,: -»4«tl tm ««-H» «uu nd _» 05, S f UNHH ls»«c K SU N» ( - -» d «-: mt» -»t>;f :- btc» num»-< ; ltmt» «&:umhu;!!<»t»«: -»Sd pdut Hf»T_ l -NW 9 - > <t m %st t d «t»>lt tw»«n» : - - _,»í _««# «hlh t<««f«í<» -:--!,>: ;-,; tlqgwt, ut»- «ft-j» ft» í»«íá«-,-: «> m»»l«nn CCJ SCSGT (-» «_ ht- _»! tt-tt»» _-,_«t_t _«;- RH m p»»: d»»mt nh HltfílHJí-T ; <, < t: :--_- d >_ m 4 tns ljç q <! _t»«n»««m«b «- l»t :» {»» -»:» (,tt m u«tnjut ns»»t«!_ d l»«; :«:--- n pcp d du»», PCT^gLJy^»Jg < wt d» Uh Wwtd DDT» í mn n -5«n> >mw««n«!u,n«, m m»_ Wjj ^ cntnu!-»:::í ã ;»_í- «t _mu dlhbll d + utun wfu hd ^-tdt t t- «>»»n líh p,t»-t_ -u «m R5 p 0» m«p»«um» nynj» 4, um «d pf» fmíl d:-,- n>m,» f,_,»;» _ b?«d» bnu t- tm fcnlusó «P0900 um mnwlw tt Tfm, n,,4 um,^»b ^,^»,»«t mlt «t «ttt wm mlf «j» stm m t»»«t» {>_!-<,,, nwtt n m«m m lms _l_t»«««««uf «t ÜDX, «ll d nm ílm tn d um «t- m <mn cmuuc u «pftud l Tm»m m í t- - mnn um: n» fu«l»m!lm«s Kll)» n Td :-)m^t $fmt t»»l_ d ubmu ptuld plmnu «Hgísç :_!R d, p ( p^w Cclus,-! d _«t nd«>ndm --! ;«t;-» cn tfm :: ;_; mch N tm nndm - ü» tm «n n; í, u» tw%m _ lmul m %w pd» d \- nl-,_;_ vd d n pt _> n j!)«: _:» m - _ Qw PmcUNT l DKPUT ptnn K dlí-;:3-«q,-,!:! J d «ul -n d «n lud» ntn» tm ndd» pp p ptdm^u - d < :«t»-v d«t-4 ;»; :»_» t» - -, pdt nt«-4m HU v du«ts, CÍ _ PN (>-» pl P ;,-_! d ltpu-!<_ Cld fblm n»!» lím»rnft: Rm p; cm -<!t!-t tntu twm «m» >: >,-: ;,»»??tmn _-;»;» d um Cm- dc Plnn- «-» cd d u» <-!»«mnkh dut pmp ndt > á ü _ ; _ - mld» - mmt4 <p>; umutd d llm dfml ds df nd pm d Wl» Km % ««ttm» pucunl» «Hm d um ncndk f <«P»n jt^» du«n» lll < u m- - lv um ul lun «w U»<-»-- d «ut :-_> k n» m«m ^mn p» í!é_- ««sdn» fl» d fnlul»»«_d»l- d nlnd lun R»«b»mllv «t» b»lt»_ um mu jm m n 0 ÜH -, u, uüm > {ül»- t m», f ;- :-:«Tb- dw w td«t bl p«^ n m d -Um» n ht nlndlmnl pupl f d fmul S Km», «;ts» tm m? d» lbtt»!- d «- ttõll l d pu tf-» n»_t;l «tí _ m tt «t Ptnd»», «^m d fjp «m llll lul n« í mpíu d» duum p««tt-c Kw lp«l»ll»«p>ldlll c«ú» < U J,- :«n <- ««_-fun --: t - _ Svn vm» d _m Un»- -» Clf_ >l -«- pí mflj» n cm- -,, : > > -- d ««,f«,- n»0 «mm «t -!-:t;f (U m «t pu»»»-, f nd mk «l «í -flfn, nudnd» «jun m-» l tvc ^mtuu» n -»»?ü» lt» s»t>«m P m l»~ m m>»» _: qum d fpm, pu ntttlc p»««d «td m dt-_n bl pt-h»! m n» à ;t «tu _n í»»» <-,>,,;-»»,,, s mdd,-, :» «U fjst» dd tnd < > d lut j»«t««l««w «h «_« qu m pfdcnl d npubl -!;» mt umn <- d u««l J «n w Ec»«n»!v -,-- t-, nnhum pl d «l n DU _;»:««m Í smnnjt utdln d «cunc p»»u K»,t» J» d lnm <;» cm l» < j n»pm!» «munn ndwl YT- SK NERB RS «-: c:t«- u P» v tàf ms -!- d URRS d <»,- d --<- _,ín d«nm»l_l ««d UDN n d v t» n d «m»» R R n» t-tb, P- umum tuv mt p «m--u d_»_-»ímnl x PU <l»t_ qu mucw cm u tpc ld ; pjf >-:- lsnít,» _ «m «t mp;«m n Puí --_ c -,-- -_mds qu llv ns bjkl qup um n un n, Pul S>, cnuunâ d»»l« d Jl md mm pt/t d _ tm -: ; umdd» US dt N tnqu uví^ft-m cndò u: <h-->:«<, m h f<_m«t» un» d mílsum d-u-u qulqu cnm ku nm ns fmu qu ntm, «h- nu lm d»u«c nf»«d»- < ftnul d -» (jt- stgudm p mundl <l»n jum vl d»» tf- Tmlnd «> pjt-%0^ jh- s Pd D- tí«s»nf«tó qu n qudj» ns bsc lnnuld» Sm w- ; H PUL 3 «f; -!»: S» ;c ldj d «mn nund pd -ã >!»> m d ( :, mjlf» tctl d d ««td nc- c lnh bn câ nâ d uu qu tn» Sclíy qu pt l - ltd (Wtlu f tjm- DUS FftSS S ULT ttn» - -ít v m»»u» nl tu t» ts d ttí p :: <- Wld!^ ^ttl, N dclçíw» d «íd udnu pu ct nn- :- d >;> hn»nd»«ns- < RCU PGN flm p» J>»ü P - lmf tm gtnd ncl> um v qu umk N mn nu d mln tm ---»-«; qud um h<«nm sum tulv d «nd t -W-- msní nfm d mm ptud ndtdu Ktu su ndt d cd t«-m mf t -Jcht t _!»-,, psn ««j ct tkt D :» ptn,t,w qulqu d lbtdd su > v:d :>w >m Vt l- du psdm dl nnut _» Ptftnundu?8D m mnb nbsl ccwu nm d <» S» m tdn dup %m dl- d R «c Jn, d lml ; ««Sn -pd d mt msnn n nn,«fnww - qu mldpl m-ks»sp: 40 w ttjl;-w-«f ds tut -:>- um mplã ptdu dn» d,<: -- tsdx d l dt_t ; :t«d u R_;! -:- ->- l nl m 4tt- >> d um d?>h«d -»= -: dn --: -!,-» n ::-; :, qu vsm nt» dc std tum cm vdn lt Nu» qundu n _«nb: Cnunt dpóp á um_b fwtllntl _ > «;»- p,v:_<t> n ultm l <»- > m ct ;<-) m «n< 4tt» w qu lm mn n d«j» -í--_» R-t-- d U» n u, lu- <: >f--,: m Tntm «lmtd, m» «m t,-: jujà (: N «nw mt cnftld tltgm» pt» n»t» mlt - nt f pp,< d > b& _c- - :-:->ld»du «x nd dm-«c!» pt,»»mf» mf n, lml (um j, «[ns»_»!: :nu:ud< u dclçô lm cpcnlnl ccnu: qu tgu n < dfnd- llbtdd ndmt dv«l_-» «_und t qu fl _ «tuntdd «ucu n_t»_n tnddl d l «t nm m -,: Qund Pd Klly llu m m, pt du m K-d mls dunt d fm >-:_:_,>< fc tm vd f»»t <;- mmcm pntt Pt-tn s::- d ->- dt _p«f >»nu- fml l t? n> lmu utlhm» d«r«l- m d :;:<!> pdmlt» tm xcluu c f» ptnn nb n_ hmnt bl c_tn!> l tmu b nd tns SffutK u nà» qu l n p d cd m d d RfSK PKR E :nd n lnls --: mlt d-«-!í cnt nâ tn d d RUmp ftn d 047 tktncmw tlucs qut í nm Clcu qulã m pl > «up unlc l, tlnlt d d plt FRTE Cn dt Nç6«d n«pv nt cmuntt h-j d_ pl SN»! ptl-,l vs t- qu nft : j }_<«! -um p--ld d um» lut d qt m qu cnsults, m tn d um cnddt cmum, pdã Nà u m um»_» p«u <«m««lufct pt lnfmt mnt mt?upct Hã nnhum d t b^t nnhum» { Und m mdd dfnnmt dnl t «u«d t Unlá 8»: l-tl fl cu bm tm, cm ndlíjnsvl d pnã ul «ln BHd PncH tl»l» jnlt d-ns smttl m «u tlhldn ql qu» t «fmult m j ll, pdt ft --, Dubltc K n» UU dltl HSTR» ;- - vncnl qu mu lb~ j td pl lld njunl d»~- bc- n d lldc uuc _cts n ctt «-;» ««nh>l ltcl: V >l CNDDT :\TKPKTDK?,,U ncmtt t nn duvw :: pllt ntnts b PSD l»v PR «b-t qu c( m l p mtut Cndnnd «un nhm _ ^t»ymm% mc n Bh :«mtnn» n» p _nl mnnm»n m f ds ^jmdw nbl «mpucterzd mp»s n» «lm mn ptds pl /m_í/í,\ír» d«- ltt Pfft n ut l Hnm» V\t\^[^\}}l,!: Bt mn pm pnlm»á «ju stuu tsld tlt uf -n lvd m «jd n ptc«psd «b d qu nt m mtw n» c-m Pct d m pscãn mln fmn lut nu lqlm< fc n cptl pcul d» tfut c<mp_nl d c mll nnvuln vl «l tul plítc xtn nl-ncl _ blm ldn pguntm» Pul K«l s um n»mp Rlvd Cdd d mn H_m t Nlnl tntn nl,» m «t é lldl xlptldl nã slml» pv cntdçã t um «mw mtut:_n Pjt d l«- thnn ndutll Hlm dqum» llt, qul nu v s uu > mlt lí» d fvnlc vmlh nnpsnt«; d um nm qu nà s«tmpmtd cm /\ vá llu sv, plcmnt p>t tfnd lul lm CGRR cmp xh mnh dm nlum p» j l nmp» p-«n s fmul ncssá p qu PSD nntl l> d «nmfl» d m- h bl l u qu lc d fc» fu pl Sctvç Nd- /nl fnl pt sl nt -bn ntmnl tfc n dnç! tt tll-hsndn DDN Tltssm ntnd U-ptndcnd dnt ld nnjftn, nllllln» lllln Ejc pncpl nsnmnt d n tut» v n«hbtntct d cpul Em udnlst: V Knl t dlvctt l- ppcnd cml ssutd - ncftn? s lu Cls Ps crítvm-sc 38 s» n- l C! tv «l Cld pblm ns mns m qu clu, p-»ll dvt mpwlnnl mnnu lrtqwmmtc, plmln líd cmunst m cmuf snts pl» d un v»; m 84: m ; -lunã d sldnt d ldn dxu bm ln qu -nlul mum à p- tnnnn qulllnl nm h q nts N Cngg, qund xls- nu dclu qu m c» pdlnl ln ü tlf cpcscnçs cmun u Rc nl B ftu_lf- m cm sdn «Kcpublc dv sc mnls d Nçu qu ds ptds nnhum tl bnc tul-mlnn n nt mut sd p fmn \, cs pncpl spnsv! n cm ms tnhm mctu nl n ld df» l>00ls x ss nâ íl pm, qu dv, ncssmnt, um n- lv Rn d l Nlnn d su» um > m-í> um Cmumun-, ln <:< d qud tunt l» pn-u num d nnç vcbulá «uln» ld» vmlh» ;>! d Rpublc nvu dn cntunu qu Espddl xlptd Pd s u nâ s, ntnl qu nâ fq Rlp m ltn d cuj cm mnstm t?lun d n llfll mcím «gtts ldntlc_«nl plm ss dcl,: nh» ««> mmb d % pcnl pstcmn cndçã «l cnddt d um p- d Rn cu mnls bcmpndm» mp mã cntl Jddnt-pjtdllquum f pv _SK #_,ÍS?K p l d,n F ndutll 9000 Rtl çâ E h tuldd, m qu ss!)--«mn, qum -vnc tl su upt» cm, l c vn-; lls d njctu Dl/m uu td mpst s dms m nl d í lív d qu qulqu < Cnclund, mst-s Pul Sst tmst qunt su ncnm nllnntls s tus pnt, vst g clnl d l td nlmsl t Cm: Jpc n>!-:t n &5L! dc,ml)cm» é pns uctft d tm p! cm d Ctdl, nd u SS_H«u í^0 í Pmtcnm n pl- dn Pct ns cm-,j, -un td d»u_ pát Pt, l-mó um m qu cnsd m qu num dc f d l- pl mpns cm bltns,---- dsfch ds ntndmnts ptdás, d Cptv Tblh m Rd, tmkwl Fnc? Su unl vlm «écnlc m pç pfund tu d c<t m cmunsts Ru««l nft f b vntd nss tn >» dmlt bnt d Rll - j pctm - msm qu n lds ds gnd ptds t K tks Und», lnç-lh Rtn mplltt Pu snn ( «u ml«,» 0:-k u» L2SS _ 2 ll t_ ««»<;, P!cm fn d t td nlnmun»dsjd xl mgm nnldns fc p sntd c ts ppósts u btcncs d?n^ d,!,c6s dlu-lcrlcns! pmtu dms, s mllnculp d d» s 6» dst numlldu vmlh qu s»-»ln, Rt K:blh CNDU-S-V P S D «ncnt Unft 8vl6l?c, mln!»n» «Du, u p»c_u» n u n fund, d sv^ d mpns nt u sd cdtm qu n psnlnsul lhs CNTNUDDE ndmlnlst_tlm Cptl «l Rpublc, p- c è dmsd mptnt pt-vz pssdst, flnd â p_nkm sclcu qu c n s pvs _m m fuzl m ms« tj H-pf Snt sbl v dn tmt f fmd, t snlnts lttnlm ns npltn qup <P :! nnf lguém qu pn lnl smpt n cmunsm llclft» vdd - n_»c nn N t Et s nft s sus clgnás un «-stâ stsfts cm n nntuçã tn- ltmnt srum muncíps cl» d» Estd» «j fn»cl»t uulm num Jnt pcn-- supm lf P«nft mndn» hcum ds flup scvznd chf, d d s N lms d fst ptd ndn vz ml d g- tmnt n mptânc, n -» ^ ms dc! cnt ds mscvts td d umn j nt mnlc Tp Pmns Jms s lnnçl m ncvn fd, tã smnt pqu stu gnd sb nflux dc cnd slrnfçft p n tndlcl- mund nmbu, p 0 mns, nd um dsj pssl Ess mvmnt dt- vlt cnt nt- nl Cs «l n Bnc Sb n»nc-s ch Ru (uc mpcllw PERUNT: p- nvd su dz qulômts dc «dnc nulnd qunnln» cnhc cmbtxndnc Cí nvtávl? çft ígd d pcsscdlsm, nscu nns bncds d nt c st cus p um l tctl nd t ntc^;> HESPST: N jnm psts «mmã s lstnd ás dms Fts Vl c swld nh, c-> dn Plnn J gu ndscplnds cnm ncs cmunsm d nft t csã nvtávl, pqu mult Tl mvmnt psnt nc d dntu j unlu-sc qup dc jvns dplmpl Ruslsn dc c; tívs l stv sm dums Jts d qu lmplll»mu é tlnlc Vcnldnlmnh, d u- vl< Rnd cus d mlá d PSD m d ptd fc cm psdm- d Rpu- (s qu ngssm n c; sft ld c pln um fç dn dmcc s d mdnt nnns cncun h d blc Bncds cm dc Sã Pul Píu Snt Ctn c tás F mlh sngu nv n- sclsm n mund nt t tv u ttó dvdd n slvdcnsc SER SEPULTDS HJE: pch sus qut éculs, uts pquns Estds, pdã fc 0 ld d s Nu jtnd n nvn n-mn dlnl- Kcnn cnt nzsm nd cs- fstlm p«r_ ds dus du»- lc Slvd nft n Cdd d s p Pmt tnlmts Rms t mult vv nn mmó s nss ultm c gtd quns n su HRts n CnnuRnc c su S ptlttu t -Kutnt ct- Vlnn u mtltutn ntmllz nst Cnclund: Em puc lmp tms stu p- mtlc t dc sécul s jvns tucs pvs qu mnls dtmnt sf- l Psts c «h:» - Blh Ul«d Btnt Rúss, nfltuntc Tps, m n s- mm: cm nc umn d c»» m suns PST tívs cnsqüêncs PSD UDN, PR, d cm fcá CETÉR S FRNCSC XVUR tl» C- -; 7 t 7 h sdnt d Rpublc pl dnmn- d Rulh» cclncl s sncds d ub,, m fm sc lg,,l-n Küclt Tít-vm Sun lm» Pnt d cnmpnnh nmn nft sss nm upívn» qum t» u Fnt t muts ds v d< s nvs cnlus tlvz, té PSP clctc ntus dc sus xc- «CB Cl ht::!,, fnln m nvn (tun lém fn d su ndpln» n d8 Sn-dd, 32» 0 ht - Luz» ts nt» - N:l «>/t Plt < Slv, Tnctn tu dt» ltjlm 02 B qus stft g splhds pl dss fnt ns fçs qu lu-,u n -fnç nlnnnl qu «t» mund, dm s quds ndml- m!,pttl t Std-t tt Pftu, «hn» -- Vld (mt d ut N«LBERT-SE U CDDE pn n mund nt tn s ptts t dstulçftn d»f Ü LEND ENTL s 6 tnt -- ttnm Cl lvtn- tm dn Pnlcl» t 8 ht - Gll ; nsttvns n tmt um nnl- f- pln D CU mrnln VNGNÇ n»»n «^tds Unlftn «nt! pd;n llvfln m C Cgtt>t 7 n- P»í»» B, p:» Rl tndz», lsm um fé c um cpcldc dc Svétcs cuj s pus dn t s vngm nn K» u nft s pd dmt nu n- plítc dc p vc7 0 h» w!;-!- P-l fl» Slvn» h»«cnlzftcsn cul dns bns c vlh» tn stmul p tds <<> qu nnls nmnd» pcum çuc j ntnt d dspz ds fn- ttt üntd Ntbun htnt _,ns ( hmm Nuncn n hnnn n ns,-t u nlt :,n» 6 S FRNCSC tmps dc R Bn-n Est lu- lutm cnt Ruc N, S dnt dn pnln pát, qund DK PUL - d-htfl nlst tv cnsll m sus lngs Rlcn nft nvtávl, ms ss lt - ( Slqtlt tmt Cum h > Bcut ch C»» d Enud» St num lut xt- m Smp dspzm mpnhnm w ns Ubtltlltm t 7 hns vgns cs fqünts cm lstdln» cm, ns30 ht mnln tnsfmu s subms CnmntRlp lutn cnt hv c s n NSn pd ndd p ncôm Judcá studnt-s_s_n pndnt ntncnl, d cnst- cmpndms Fnc d «mt, u Hntd PnnplR mnn- nm mnl dvtênc ns qu s tâ vbzs vlnts m pnt- pn 82 0 hn - Dnlmtn RDE 7 D CR - Ttt B t psslmnt fcênc, p- lc qu ns nmç qu tds s lulrnm p bshcs ns dc fbs Suns águs plurlndns Ncttl d Pllt, s hn lu Hsptl d dm 3» d Cm s BELÉ 4 dnl Em c- m, ns nuttd» Enquntn ttlsmn cultu dc Utns dsscfícs qu fzms, cn p- Psts, ms um vz s dcl ds, cm lrns tchs scus c ln,lhtln Lcdl, Hnnln 530 Cnt d, hs dc mçs ss vtm flc dvupnn ss 8 dplmts qu sbdt cm- mpd vd ultm, um gup bldu t S hnu - tttnn uss Unlft Svétc é su p- fétds, tnm-s mts, qu- dn cnvsv n std dc Utlng, dc Sbstã Vlnt quu xm mm, sb psdênc d du ns pupãsu ddcscncdnnl, Ccnt Pt, dsgç - Plt Blun» tl» Unul m m Fnnclc Xv dus hunhú n su vlscss Cm s ngs c t Stln dc sndd mntl, um vz qu» 0 h» - R-ms Ftnncbtc Cn Blld 80» qund p l pssu studnt 5 h» - Fnnd qu psntm vd- d um nv gu qu, ns cnmllds s pé d hmm, pm 477 H-bstl Ss Vlnt, qu sm cnstv qu l luc Submu- hmns cplc, nm Bnn d 8 FtcU 220, nçny dn Slv, un cs nlv, d ssênc d tmt n su dlçôcs tus d mund, nã pmtm-n E mtvm dsd tm- ll tns bl Ftstd Nccn 2R 6 htmt qulqu Justlllctlv chmu-s dc td xm n hsptl Julln,, pm dcên dc tvdds- E dá dx dc v cmpnhd ps mmcmlls pqu Já m tpl dn Plcl», 4 hn» mn cvds Um ds mçs uun, s médcs chgm n - té msm s Rul Fnnds dc um t plcl lsclt, Vlnt ncênd 880 n d Dmngs Scxns pd Dltts Fflt, Nt-cttl d Plc R - Shst Hlld Ntlnds dc Suzu, dlnnnd-sc -, ltd dc qu s ttv um tmbm sób cm sus mnfst- p qu mplntd pls bsts ht ndcn Cmtlt nnt ynn Cnsn d Llcdln dms, plu nsult F bus- cs tplc d lnçã mntl, snpl m dc Dus n ssmblé 7 fs cln nzlsms ns píss qu cm nut Hsnltnl dn Cm? Vmlh, 4 hnn 5 hts Bndn RdUtt Fltnc, ncss tls fclu-sc f cvn Pvncl tnt musc pvdncs «dnl pn qu studnt scss d c ps dc fqünts lucnt- ms: nn Sb u Cln, 2 t u J, Hnu dmnm Nã tnhms «luvnus 4 380,, 3 hts lvjss üln çôcs udtvs vbs, qu lh tum s ns dns s fs d Tumn sft Qund n pcdd bmbn- cnt ns fbs ntmtnts ds 7 h» Ps nd tl Lm, un n& ápds pssnm cm s hlm qul dsd s cpcdd dn Julgmnt váz; mtlmnt Em sgud, sus S Jnuá, 60, s 7 hn d Jní ns ml qudc Htlc glõs 20 ps qu mnt d nd huvss cntcd, nfstu-u lud médc cncluu n,usn- pcs s dvlnh p pftz nft s tmu nnhum p- F Llm HuplU Cntl dn n_n cm Pcdft ns pxmdds épc DEFENSRES U PZ tnqtllmctuc Puc dps, pu- tml um dlcvnnc cônc pc-t- qu m futu nft mult dlstnvldncl ftv, ps d vs lnhn» 0 hs ntôn ds Snnstlds stft nd cptl, Pc- Cncç, u d Lvndl dst qu, ptnt, n Bsl v cnt, ns quds tnttvs, cntnund n ts Enqunt Rusl pp s dpósts dc cmbustívs ptn 28 s 5 hns - Els ncl d éçud-pcsguld, um lcspnsvl dc plculslddc d su pcssnl dplmátc, c slds gu, s sus b- Cmp Hspllm Pó-t, s 0 hpcunm cncs á cmnnhln pun n- nfst dc mlá n cptl dst gup blhnt, nft pucs psntá-l cmugnts cmpvd d-ín>_ d s zul dvd á utu n tubul- ln, tnsfmd cm vv dc tnlln Suz Ps, un Pmpu tl mssft d stp dc R vlscs, clu, 5ü, íl hns c lt» scus c nflns, ssm vst dss, f qud su chfs dsmupz pc:dcm mnfstu-s um ncndl/qu gnd mt Bnc Nbun Suz Cê llz tl lvcln Ncté dn Plíc, n 5 ns nçüt tnnd s psu fml cump H_cl mbqu pu sul d ps, ntôn <l Snt», Nctssumu nft hs ppçõs puc, p Dps ts studs ncssás, dn Pllcln, t Ul hns Pul Cu d pnf ss lcs ds xécts vmlhs, fm d s ntnd m um md dls ctnsfcs dv d cmumntçã sb n llvln, Ncté dn Pllcln s 7 Lu, m Flnópls ílcüml Judcá, umn vz qu Entgu à Pftu nvtávl sá gu nt c fg ltu-s pdmnt, pcdds Glld ^u um ds hns Sbntlu N?uln Nll d dlt d nc munlsmu s dmccs, s tu qu l ncsst é dc ttmnt flcmnt bcd pun t um ntmlgst nft d s tlnd cm um các Pllcln, 0 hn» ctnvl Bnt- cnvd Rúss n& bndn s sus p- dvnd Ellztcth qu stv cncstnd á ms cmptnts técncs qu dn» pnts mgs n 8 u tst, un FLRNÓPLS, 5 N Dspchnd ss qumnt, lxnnd Clnzn 28, dc s Ncnl péd Svç d dmín, s ms umbí psts Gçs ns t- pssuíms, dsst cu n juz Slv Pltç utzu nsp ntmnt, hj, d TTm sptcul dlspôs-s tfc s- 4 h» çõs dc cnqusts Nnu ps lvng-tnqu Jp Hclll Luz Um pc- lá íêncl d Sbstã Vlnt pnn d Qutnd Cmnuglp, p lv nn cuj pnã publc nflu -js su mnds sfçs d gunçã pnt 8 Jà BTST - Dlnmnntln 5 d cnt, snd fét d tbsl d un pssl d ncôm Judcá d Juquí, udt d Pcud d D- dstns, cmnhá p guu _, ml dúz dc bs mlhs Fnll dn Cstn, nsttut Fnnnds pstncct ücfvlç^ Ncnl lln gud,)_u uxl dc j,s- Estd d Sá Pul studu- spplçós cmuncu Sup ss gu nft f d dfs, tl n, f fstd mbcçã s- d hbtnts d cndcml m- Flsuln, s 5 h» Ctn ás 6 hs, d Cpl Rl Vnlctl _«ntn Cnsu d scód, s Gndz, d lbtó, udlck R- t já s ncnt nqul hsptl, lntndcnt d Fnncmnt U- dsgv cnt su suunk, nlstd qu du ttlmnt llcn p Cmté dc hns - Cnndld Fnlndcs Gms lgus Ss Flh, nt d U- lnd sgud p um cnst-ltln bnlsttc qu á Pftu d Ds- cm cmnhm s nçõs unãllzs Encntu dsd lg ms 7 Sntó Snnt Ts, s 0,30 hs Sã Jã Btst plt Sn; sdnt u Álv du Pnl d Bsl Tt-s dc üt Fdl f ntgu, dscup- ds cnt nzsm Ná l; ücus sstênc s vázs lm cd, 420, n R dc Jn, um cs nédt ns ns d justç d, móvl n u d Qutnd, 8, llsm dt dc dfut-s jttmlí-s nds dstcm-s pl vlçnslpá, d vz qu é pm d- m vtud d mndd d juz d Nft sgnfc gssã qu lvv cm pngl t::- d dd d cnplm gdu, xpld lnç» nllnqcnt mcnll é cmcs 2 V cnsdd Jsé d Fznd Publc, nc ntmlgst Gld qu qul t nçõs qu s sntm mçpls pptás qu vndm Bt Bgs, ntul d Cná, cm dnt ncd d tt- é nssl á ubnlzçf d Cí, bm pç p s nnlmls dc ds Nft psntm pvcçõs sdn ntcâmb dc l c cs djcnts Svç qund tnspunh fd n- mnt, nã dc m cstg gus n ltlvés cm qu s- sclçã Cmcl d R dc Jnl- tçã E um nds ngc s t, pdu dçf, dvd sspndm s dmccs cmu- lv cnhcmnt ds nt- ngcnts pjudcds lvnt(flecent) lh ncnt-s mlhd, nd d s pnnlsm mpsclnst nss ntméd s vm nm gt qund ssds nt s ls tj lt tsnsã, d Psts, n íft d cump cm sgunts pptundds dc ng- tns s pucs s dsscvm ubnd cl:! d pnt psu fml ptcp su flcmnt, cpm muchv Cnclusã d 3 págn) tf qu sus chfs stngs cs: cd n clpltnd-s n spç, p c ds, d Cnsttuçã s bs n ntnt cntnulh ncumbm, pm n sustpts dv cmptênc Tbunl d mdugd qu mdçõs _n stls dc d hj, cnvdm s, S ;n ESSENTEL cscvdlum vm Vu L,ENT Justç gnd nnu ntlgênc pm m s Svfs dms svntuás d Justç cpcdd pnts mgs tç Cm n vlênc d chpu Em fs cntns d tblhds, dns dcsã, Jul d dt d cmc d Jcós du ps- d cmpnsã d pv bs- d Bélgc, dsj lmt tnpc p su ntmnt, hj, d 5, ás 7 hs, smqu nft pssuí lcc-, n n scvã GENCES : C, s n lm, CNDN ntlds pusm c Pm cl fc, nmd chf Excutv, d cuspd sc sslh ln- cssnnd, pêl?ltlst, ssm, smnt llgnl d slvã pnul Lucl Suz PERGUNT: cm lut d m- d Cndá, dsjm mpt l dscpln s guns mts d-? fét d Cpl d Cmté d Sã Fncsc t scpnd ls Xv qul ndscplnd Dz p Gld Jsé Bt Bgs lu Nt, cu pumáçft, f,, p utdd ncmptnt, cm p- nl flc_,_ cnt gu pl stnds HE & Lundln S d Nm- cnt dls bxvm n hsptl, p msm ncpl Pd-s dspns d fls dnt d c, snd ncntd sldnt d Ttbunl dc Justç, s tnu sm nnhum ft cntc pz? gu d pluçã ds g, dsjm mpt c d c- tmnh mt nt s scmbs F b- qu svntuá nmd pl chf d Pd Judcá mptu guns, ms s tblhs d ngmndd d gunçu _ vhn cnr qul f Julgd cnrespst: Nft tnh duvd nnub, t nquét hdáulcs pssgum cdd cm sssí dc V á més pssd, m flgnt dsspt àqu- d qu m smgd d B Hug Hnnlg, d Suéc, nh s jgus cm s bns l dcsã n ms nlt; tn;,ã> ndc d ps, pl vt d dc- nçã é cnt gu, t cnt dsj mpt lgdã lft sus bucs mns Cptv ds «mpt d psdnt tí Tbul d Justç, dsmbgd dlb- ss gvn Dut, nã s tnclh Rsu, d Buc- chm (YÁY) clm d fm p qu mlhs t C Lm,, mcm u-ldd dc qum hv mnd t fm cm n msé fm cs- nslcds Eup n sgund s, p ctus sbvssm Cds d E Snt d nmnã d l:)nél>àtl, Rpsntnd cnt ms ss dss- cnt humlhçã qu ns Estds Unds cm gnt vn- d Cm nds d Slv, Lul«P^s s bs d snmntj plt s julgds d óupn Tbunl p pt d pnldnt d submt Jug mplllst n dd cmpd d fms gnnds d Slv flhs, Jqum Lsb nds, stá bnd Tbunl l Juslct u ísd pç V Excl pvdncs cbívs, ss m smgd só pdá tns gúchs, dsj cntt cm Cmuglp dc su flunt Gld d Sl ddct!zçã dmcl bçs, () - Rnc Futd, gvnd fz snt su fç, ss s sub fms ccs gulmnt nts- Tps, v Lsb nds Ddct nds d lm, Cl- f V d Suz çugus-mdl un gnl, fm d lut sdns Está n R n pm dddstbuçã LBERDDE PR Q_ SNDCTS stá snd - cmuncm sus pnts mgs ; Lbdd p uü sndcts, v s stlbllh d Ptd fl- vnc fundmntl g é qunzn d bl n Htl tjubá btdd dnslvd VTR, 5 (dnl) qu mndã clb nl Nã hftv uts dtlhs á dspsçã ds mlh mn d cmm- mss d 30 d p lm d suq nsqucívl mã, sg, Cptv d Cds d Gd d clll3tu Bsl?u nns cmm(,v;çõs d d m, f qu nfmu un tds qu qum lut pl vó pz, é dspt, mblz c g- ntssds, nqul Svç d lh qut tntml Justd vm bnd um sé à ptgm dmnn Hnf, Lm m, mnh, qut-f 6 d cnt, ós dntu fínc cpstltnt sclst qu P s, B gnz- nlzn tds s hmns dgns, v- ntcâmb d sscçã Cm9,30 hs, n nclusv Çpugtcs mdl, u mltn tm lnsububnnn, á N á p n fuóld dc tblh mpl pgm cnsttuíd d cm- lhs jvns, pás c mtlc- c d R d Jn, m su sd Lnt Cnds, qunz ml lt-mó _? gj d N S d Cm, u d ç, çjlltd bstcmnt d cnn pl nst cptl, cm mlh lmbm clí cnhjncb pptcs sssõs publcs d dvulgçã d dés tus, studnts cmpnss, pl- á Ru dn Cndlá, 9 n- pãls Já fm ddtlzds, qu ds gdcm tds qu cmpcm tcs dmcts, qu nã qum d, l squd sclsln d quldd d pdut õtl _? p«>j Pun tu»» BBÍ-lÍ W ttf-l DB H»l?<vTf fu í«íj«s»-«t»» <««:- í «n H-Tw nmpu tntl Dm» _P -_-- È c«<,«_ uu tm ;--- --,, ---,» P t» «JU» H!» «í»«j s»p«^»},» lí5»», (» (!«_-ll 84»»um Bgg htàm UttlPKl « Ví Dh fft t Õ w d» t» _,_»» -#n «««d «{«! - y >--» \Vf t \V! «K» -wv-lítí HÜ w»ííw4 fé fv 4 ^:;»,F^ P««!«< ;^ SJfS lt m Plt, PWU 00 -Wglg j_ht,t- uc Q f» _-P--^»cnu smí m_u 5S! EEt Ü» í»!5^-í?-»jsj5!íü»t ; «_, «s «w^mp^ l t3«>líh -^ - P«- -!t :;, :! ÍK-_ ÕKlp -f 6 l < É9_,_, m»!»» T»!» j»_4u«l tíw-<,»f «m» tf-9; ^ «#w, ::««fl»»l f>«fn?!_ - # 6»»»» gj ggjj um _ÍH _ fff U mm 4 l» 6 nww» mu»»» í» R_ «Hüíf,í;t,j: 0 <-_ :» BQftU» E _«_ su»»(_cfüf«- nt nm p m «fnuw»wk»» N«nuã n lu» n» «t Tmm» íh (Cchm >âu WW (W S <H - lcklxls U»,, «-,-! > u» U(vt -^l h> «munw, f põhw n»»?f «P««/«tu» dmt» t»»» um»» -;: í - =>» mflfm m»«l» w > p»u bm b»-#«» «H s» punt d»»:n<h «/»: dtn dtj,»í ->>-»l» m» w» «k» d«! nju d»-ín l :» _ VET URRS xf á!í SEGUND íl ÍNtcs Fúnbs bt ts um jvm sm mtv CEL PSSS BRRET dsãsstcm úm^jhp d svç ncnl d mlá + Rt cd Cmch CRT N ES PR SUCESSà Rssl nds d Slv :-/-,,,,, f_,_u /,,L_, _,_, _->,,, v,,,wj_/_f v,,_, _! t^t,,t_â àü t :&àsíè

19 t -, m^fmmmmtm^& mmmsjm,, U--^ Ul n mu tuutu ««_«f4««-_ < cttt l«tw 4% Nsn QU N P TRÁS DS NTC NS BSTDRES D UND C L NET UÇ: RD TUP Dm ct dwfs às 2 s R U Dá mnt, ct díns 55 hs R GL Sgunds, quts tt-f-l_ s 4 Hs m-m-m-mmmmmmm-mmt> ^^sjj^c& FRNCE, (, t «p»-,-, un 22 nt d p»p, é 9 ;u nnhgm vf np ét d npt é pttvl m» shít ntt BRSL w EURP ttt NCNf v» Bf»-K-_» -Tl t» ^L LV EDT,,_-» /U»//, cm ;étvscnty ---t-\ LKSELTZER fómul xclusv d lk-sluc t? lv ápl d d cm -d cp cè tm(,- dc «btmnt qu cmpnh, s sfds Um u du- pstlh, nu cp dágu pduzm um bbd dc gòstt gdávl Nd s cmpn lk- Scltc Tnh- smp n» c «tft» mm^^ t t- tf -> --_^»!5fl Qfl! s mãs dvm-s Sltn-s, quls mulhs spm b t -ju v tívl, tumul fcu vs ms Smb dsvndu c msté «ín «-s d K ptcín ds lçgtms HJE às 22,05 RD NCNL lâmns GUETTE ZUL _ DS FSS PRELHS TE RRBE GLLETTE )-Í-êWV P~---- HPfl RTTj_f -»_ PW B L_-_-,%t BH ^J ft- ^É u ^ l ^_É v^^ fv Dl ^ B ^ B ^ l^ j j #?^?- T ^ ^ l^ m ^ ^ L [] ^H^_B ll F ^^fí [ HHL^^^^^^^^HE!9^ V-^^ -JSjw V7l L ^B _P v vj B^Pll^ ^K ^^ k_^ l 4 ^ ^^ F H&(_é: T«#! ^Bl»P» ^ l --! v P^! -^l ^- ^ ^B - -! tls \ T < - -^ k- ^^ 7 V! ^ll l ^É p>l<, k_&f B ^ H _-_--- l j ^^ uy_-tw : 4 - HVdfl mmmt V - PlP«PB HVS^S^Tlkt^TB lfl! Kí^ -Wm, B B m^fltm- F^_ Wl l V» ^LvV H P E TjL_#V? «\ w L B «S l»^ n t_ \ l_^ > - â-ctk > \JN ftjl kj n l! --^- V m H Pl n ^^^ n!^^^^ ^h -H _^ l ^^ _F_H ^^v<íf3j n m B -V E4l ~-^! _ l-h & v k B^^_B, #-^V! R^^ mrt^^-k--^^ Vll^l --»» ^ # ^^ K>- H 7 ^_3 C^2»! fl ^B_f^ ^ [ Sft V - dk l tt ^ F% ^H É ^^vw ^ «ws ^^^^L---, (j >d^-h ^^HP,^h»» fl» ^_L _ fv - ->-J x _ ^^ B ^ k ^ ! ^H B ^ F K ^_l J ^v / \ _PC-wd33H^ J2T m C Vu _»J L^P_ R T wm [ VPWÍB w^mmm _ -««^BBsBHS^ -»T P^»^» -^ t ^v w ^ «- ^ P- ^m^mxmmtmw-^- t^»» ^«^ TV t lf f tsttj m - Us n»tn ftdtntl f-»» DESSTRE -íll c«n«tprú cmnt, dpnd, vnçu cnt fchd d mzém, dubnd t# u, np-v sp -_-_-- -_-_-- T h_:> Sf^! l^ljá ^-âv ^H NEL CES lsl d cmn Sã unds s ps q Rã vnm sus flhs juz fz sv dv lnc nn públc : ttlll t-uln ll«l_l lf >ll pc-nnn,- n Julf dt Vtu _u»m hc_ Tt-s «um ptn nlmnn tul; judlll _c» p fç d qul Su d Publ qu mpfl dd ] luf,\u_u t vcn u fllu > m- ln» fm d t-tlu d-l d -n» d um nfmdd ffnd dctph» n pt-, Ju/ lt Pnt llãn l_ um splun dvlnl publc, st-! tnl- nln: Dls xutd Klts st t d t p t pt qu pnã mult t n lvm tut -lnç p sm vlnnu» l xljc qu p fc flh mn t vnd S n ft m tmp utll tf t pns lts d l TE C CHUV CENTENS DE R ERSCNTEE PRT D VELH pt d mu tmp nnl, cntns d ms cm dunt d d ntm, lcld d dc Pt Vlh, n munlpl flumnns tl S» Gnçl, nd vm cnd numtt mllg tbuíd, à N 8 dst Gç mu ds dvtt pmnm ptcx mnut», cm pct, dnt d lt mpvd d snt, sb pã d cpl cm n-tt-n nqunt uts p- Cmp TSPN0S n D D CS 000,00 à vst; pz CS (,00 dc ntd 9 pstçôcs gus Ttl CS 00 DE SETEBR 42 LNÇENT DENTR DE BREVES DS D (íll_ Jl mmmu! llll! Ttlt cmpnh pls nds cuts c méds d Emss tí Fml Bsl s últms ntcs d d N S CPLET SERVÇ DE NFR- ÇÕES RGNZD PR ESTD D R NCDENTE C PR CURDR D UNà Dt\ S»T CHUEUK SlsxSS 0_&RSE tf l_l 0 P F C 0 f <: --, <t \xut» ; - <- lâ n < C-!-»» j»fl ú Pç uu- -ft _- :---_ -, :- -íts, c«n < n,,:;,»:» - ($0 tttu- : _t_»,- -:-;:, t u--! v t t«f»!- t m» n;» N ld tt n«n, nftt!-» tu l!pu»--» t «lttp -mín HtDC n ts-t>\v>!--- -!< lm - du - - Um td > : u Pd lt n -- qu n d)k -»n-!-:-- Gm, d _0»- c»- - : ldtt 40 Rtt n qund tntt tt t-»fd«lm --»; >-»!!-» -í«;:: _,»!,<,, n40 ;:;-:»; ^ d - :-: ptnt «t mjm fdl»;t m n 38»;- m nd pnu pú< -tmt ptfd -5 Nu» s H K ESCBRS N nt d ludd blfc mm cmnl qu d ppn- t d fum mn xm ft lmn» nnntvm «ntt» Pln Pnd H :< d 35 n-: Pd Pn Slv, d 40 n> í nl Rd Rdl d 3«nt,! ndn% tlmldm nn m d Qucm/n, qu»vm d «<_ m xcpç d Rd R6l qu nd nu ptt n nhtm«qu :< -n dl p» p-untl d«, nulumnt l--, p» t» d» hmn fum lhldt pl vlnch d pd» c lnndu pl ->-> n! dn pd d pcdl R8CPR C VD #S h -tcw l-h > g m! L àwí^l ^B ^!! --» jb BL_ Y^^B FLRENC FERNNDES BR- GES E PEDR FR SLV Fds n dt tmnt cmpcu c mvu s ds fds Já tds p ppuls npunds d m/cm s ds hmns gmnm mns sus ímnts, cm p mlg, nm dc mt;-, lv, ps sfm cuvm bt u mculs, pns cntusõs c scçõs ns dn p cvd ns funds d tmp dxnd lcl cm vltus d qu ccm pns, ctlnd-sc pós s scdc d Rucc qu c tm css mzém, pém, dc cnstuçã mult ntg, sfu gvs dns, tnd dstuíd pd stud d ld dn u zvd Lm, m çnd dsb F qustd píc d G E P, cmpnccnd pt Tnun c ftgf lbt KES TRST Ppuls pndm mtst d cmnt, qund pcuvn scp, dps d bndn vcul snstd Lvd à dlgc d 4 Dstt, nll f utud cm flgnnt Nss csã gstu-s um nldcnt dsgdávl nt nss ftgf svld dln pcud d Unft Bnfcnt ds lufus d R d Jn, Hnlqu d Slv Cst, qu l s ncntvn ttnd ds ntsss d mtst culpd, qu n& s sb cm qu nutlzçl tntu, d mnn puc cmndávl, bstn ç& dqul pfssnl, qu n dsmpnh dc suns funçõs, cnhcds p l, pcuv ftgf fd mlst pcud dqul scdd, gtnnd c pfnd pulvs d bx clã, mçv tds, ntó qu utdd psnt lh fz cl, fnznd-lh vô qu dlgc nã sucusl d su sctó u d scdd qu psntv, Lnmcntvcl pvávl ttud d Hnqu dn Slv Cst S PREJUÍZS s pjuízs d fm ntôn Lms & mã sã d mnt, pdnd s vlds m cc d 50 ml cuzs, ps péd fcu pclmnt dstuíd tlvz vnh s cndnd, qu, ntã, umntá d mult qul sm s ds fds n cdnt cmpcm à dlgc pstm sus dpmnts n ut d fgnt, juntmnt cm uutns tstmunhs s d Bcttnt DÁR NTE RU» -W - mdtmnt, lm tllctndv H» d í-ln qus >tnl st gt Ulhtftct»«!>«!U,- ft» -<;!,- _, c -:!«j, % j t à < 4 :< <!-_ f lt - - :-- :-»!,, 4«c «--- ll«:-«- t-_t -«!-:u mt» tl ; : (, 4 fc )-,-,:»:-- í -vj-j_!<«t^««9 «nw - «ktü mwmm w,fct»l#«h,t_t _<# ff» fs un - ;-- < t: ; t>) : : «f-í -> «- >«!; t t ;«; J :,,;,» H >;_,«!- «m n»ff«t 4 : «-? S -:, < t»- :(_?» l-:»:-tl,r PtU ut» _««-«^-«í-m»»- u «lnd cflt tfft«p- (tfll!«: -Sj:tl4:\l í- «_ :_ - :-«:-- -t;«x «-«nc _-:_»» «-:^c;«- tntn- Hb um?_ «-,»:í_ tf»!: tut,, t \ lttt l lllh-l mum :»»;- uls H«,:;» dn hmj PWl <--«sm m» l> - Q (U ÃQ (,-»! «-_( Cl$!!»» --«Ct l ím «f m -m pwk»- : d l»s SRJS TRPCS CSERS -/ -, n lt QULDDE ; [ U PRUT, «v //! QUF TR7FH GRNT D PNHP ÍRUPllsNDUSlR,, t l DT \ %fl_l<<>à, fk^ /»» mltbtl ^ PKYS FUNCNÁRS PÚBLCS 00% LKNJERS - UCBNTB lm htf é ttmtt4t> ckl R f 74, «CDD JRD LftNJURS tnd m Hnt mf ntt ét : sl - 2 vft; «tu cm ««és btt lns, p«n<tcs cmpl»< CS JS 00000; CS CS s t wmt tm 60 Ut Snl t CS , Vtlm s -t-mtt» vljt l tcs dtlküt l u Rch Stã dt Sftmk 65 5l 2 Tl fc Cfôt Gftf á^m^ V^^^^^^^fl \^^^mm9mmm^^ ^^^^^ ^^^ j^>^^bbh fc^l^^ ^mlwéhy^ éttmmm^ HB9 Wk À, L^m j U ^^fc^b l L mmj&! uí k CRR UR0PÍU ms U000 0RSU -«< t» mm,,- t»«t«t», %ll CS \\\\\w u tc n-c h w tt t> t t v_««tu t < n-»«bl0 DE CRUZERS já pgs pl Su! mc! Est é cf d lqüênc ncntstávl qu psnt últm blnç d Sul mc sb s svçs pstds á cltvdd bsl Fundd m 895, Sul mc tnu-s, n dc d ms d cnc dcéns, gnd ptçã d qu pd dsp n fml n Bsl E qund hj um chf d fml pns m ssgu sus mds, m qulqu hpóts, sustnt tnqüldd cnômc, él s vlt ntulmnt p cmpnh qu, cm ms c um blâ d cuzs, já f nstumnt p ptçã d um núm ncntávl d ls L s dds bx, sum d blnç d Sul mc ltv 948 E s dsj tmbém ssgu cnmcmnt su l, fç qu fzm, só m 948, mlhs d psss: dqu um pólc d sgu d Sul mc RESU D 53 BLNÇ D SUL ERC REFERENTE N DE 948 s nvs sgus cts, cm s spctvs pms pêms pgs, tngm qunt d C$ ,00 ttl ds sgus m vlg umntu p»» ,00 s pgmnts s póps sguds s bnfcás ds sguds tlclds smm ,00 ttl d pgmnts dsd tundç ,70 tv l lvu-s m 3 d dzmb d 948 mptânc d ,90 Títuls d DENSTRÇà DS VLRES D TV Dívd Públc Títuls d Rndc móvs Empéstms sb Hptc», pólcs d Sgus uts Gnts Dnh m Bncs, pz Dnh m Cx Bncs Pôms, Jus lugus Rcb uts Vls mh-ft CPNH NCNL DE SÉGUfS DE VD CUDD U S _9B_Cf C$ , , , , , , , _ ,90 PSCN- T 29,97 0,9 6,0 30,00 4,04 3,90 2,36 3,53 00,00 SUL ERC - cx pst,»n - m ncjnd cnhc uts dtlh, d»ânlznç_ Snl mtlc», pç nv-m flht Pgunt R, psts sóh Blnç Vfn l-cccc-lí S Dt tt Ktt _ín n» n fltt/l Çntmtt Tm (//),,Z Ruu «w- t),,,,,,,,!!!!!!!!! :-» j í : <;Q

20 -, w»«muht «J?J±ü»_fl L L Y W» E SC/B SENHRS ÁLVR CTà t ttrnnd DELRE NU CC Tf C (ft d vtl «ctdld DÁR D NTE FETRPUS CS YRN ESCREVE: ««NFELZ l>\ ULHER l^â0«kstkus fítj «_-,»,ut» -», í W»J Jtww? tn nsun « - l^w s nü umw t«wn HuJ, - «J 3S,» wm» Sq -»< J-J»,«SS» - »»» l-j» ^» 7 tj-m J4N Ct;tw^ -»» ut -» mm» j«« NVDS t44l Htt CJ»h» «- U>,<» w» nu» «; ««S, S v«jwuw> ««s J<» -t««- _ LT-» W«Vl - Snu» ut jt», Jn t ufw mó h, f» 00 K t L Tm»»«d» S SSm ccd -» ««-» ÉíUwn K VUl «J»! «üívws tclm s \ J tmt lu» ««;»« «< nul í j ât p«uíj HJ Vm«ü fw0 NSCENTS HR BRBS ÁRTSTLS ESTRNGERS --)::,-»- ««--» :-- «T lf4 <n^» # UsUfm KCf C«--«-«í ^;»!» P!»«l» pfln «K## s-tü»»«#»» fütü, Ín «PUNT ;»«< «<»:-!! ««< l» -úll < ««-!-? H j (! «JÍ ; :,, -t- l «Vll t»3t, J --?!: ( :!: - » n pfflnsf d» «?»», DHÍb f«> y«dst»,t»hc-j «,:, «-,» F»»í» «hu b c; - l«j--c-j» ttòt<- Rtffflh («: -< > ps wm m íh-«,- 㻫«,; : w >í,<ukí u «t»: ;, «- n- «t Bõnl n ««ttt Rf»l «-= --» -<> : -»_: U- -» n t-»» «c# -- «c dct ; ã! ;s «í»:- - d l«> c,;»«, ül-r» l Cj-:v-l-»v«f« p»l c-:,nt< í l S Hll R lt:;-j» «,?:-! :!«l m -nüt kf»< «n^ «{«««««fl «wtf»»-» Gwl? n F«tl fw» «! n«r«h tft L um umu f«wt» tt tm--»s,:,<> mu,» <»j d-m m»m» =>-> ut» ( ««:Wll» p?v C -Vlt, à Hs»;»! s : - 0 lu tsv-» 0W <! :H,lí ( í ;- l»«,! t,»«-!,: v usu» d mtfávsn tunu <-= n < ttcs, nfní Vd V?t --: l t -í um mu» «ws twt c»«tlf t :-í,t ff tc í:,,ct-»!> í;j»,lf4 «- l -( -US í : ««-:, í( :( -- H4 t: t Q c?«; :ív!»! H < -y vm :wnf ««, nw»««m u»s d m?«w»» «n K««_- s- «-- tn-:»»!--«-»< <= «:»» :> : t íks «,«m!««tt mtl <- ><>> lm tndül»m < - < -<- f; (: C> n?w-<> Gt;f d l k tm utuf lnt, V> l, mm& mum --n-y-< nm«>< «mm m» <»««><- ; j»»!- nfm tm<: «;;,,-»>» --- tun = mu tt w um» üvl lmü- lt»í«d, =»?; «,t cn,,!,; ít mun c ;>>: : l, fnnntí; VUn um nw n$:!»í», JÉK» Bgnd T» -: f «>-> d»»-í«r»n,-j- «-< (-m «; um uf-u mbmmí pn lt d lu -utuu! ^9«!^ l UE N SBE 9» ^dítt^ys^4 C4»» < Jusnnl nuct un -^ lu 3 ;»» s cttcmín twtm- c^» pl mns Vt tm tu» tf f?»í ;->;;---U :«vá d sílw-h cwl míjl lísçn d ««l» g, j nwí n mtn pjd Nftlum lmm lm d:- tu d <--: um np qu -mt-<:3t<-- cm um mx m c fdlds d Utud :m d S n» E unc- >Cít-t fft LU tdrh ««w nd pu íuní m pcjut psl mullw tu flcdd, d fíí C Uü» <%%& t8x U hs^cn mm qu p mulh, xu um t njl cn cln-c: ndtpnsvcü - t dc :í tbd»? sy!,u mm w»»»»»» «í st- cns d qu u dtt \ulsnn: mtll cj u cs «um Cún dc c- -, -- nm nutm n? -::- Cts d : nwüu mm j j {Jl ft _uc vf g^ cnuc tlu:nl xm cm u-t<! dfí n \ld d mulh D v Junm qu mul» c/ -- íjssuí»í!í dt SSS põ~unl,»-,:;- tm»«qu > \ ««<: qut : qu, qu n Su LullH c p xmpl Su md bndnu sm qu v:í lw U4CB luu t» % Nft-n 6lm4» fumcn c«; cn qu lm chlmtn d l Qu lw :- dlll» Vlt» nlntt CHS t»h\ lll d lnjc: U? Pd S qu ò du é pns m»s nc:t> ln su ns lmul» u RUtt n> cnstlum um lm cmum qu nft pá «c bndnd, tm Ptmt m pssd \>l? mu qu? psnt Cd d qu P J» «un ^ l l nâ vlltt ms D CRNEST E BLU ; F,:u?fl:d d nthc lt vc:t cz, çu «p fcmuc Etc-t: n p lí stv c c;» tu cp sutt; sun um bls num vncul nv um l >mn d mun» <\s n> d unlâ d«um hmm um mulh um lç tmnd s vlhs m jft cm vnhs nt - tnm-s mlh, c um quldd m > pu», m ntns P w u sustnt um pml qu pd pc tk -jnl ps mun cn: bndn jp>» n lu dc ml ç mn» Sl\\g WCSK&kl s4 tnsut d qu f«-l dps d 38 ns d vd cm cmum Junnt ( xplc qup c«pj! n dxu p cus d um llun E h nd-,, âl,,lnc : cmçôc: Já tm lllhs cds, dus hcls um nt Jft mç \SllkltUHERtS t^ 0 ü- tm c dl E vt Junnlt dln d um ds-; c tmnh, vclt-s? p mm pc um ntçã V tv pd Junnlt Nl > nm pm, nm ulm mulh pd nv dcílfs jcí pd «mu nmd, nv mü K dpu nd pdms s Íkh s nss n^ gns, :c Cd pndms qu n«vd» bh n n m ppn ms n m lh Nft vvms nm mm p «j nv fllldnc ülclddc t mulh ntmnt flx El fll cm l;! ds uts, qu dlc cm» lc?l C md, ds flhs TLs bm V;è vá ncnt c fu md; nft cn- nft cndn culpd d n cxplnçft P nft m íl m?- m fnl ns flh;,, n l Dln: Gudms s pêncs pns, ss E c c vlt, m v cnccc v, puc puc, cm mut, tt c dçu, sm nunc f^ fnc s s m c cmtu puc puc cnqustnd tu m El cntfl pss d, üu cmpnh um nv vl Vá qu tud qul qu v f f p l nft tm pv Sá fu dnçft Junlt FERNND NEL CPS: Dcp:> mp: nvd, su j nv cntnu n ssdá-l cm tclclncms u ps«lmntc nft lh, dnd dscns nnguém ms d qu vè sbá dtc sc l fíf íí? nã PÍcuc v > mpmnt du mc mlhs j mds l lmnt m ps mut \m, «mulh, dps dc um çã Wlcnln dscb-sc l msm Pcu m st l t«- t nd, cm ndlfntlsm sc ncnstnt Fl clmnt cm U s sultd nft fô bm, pcu ut LED\ R: V f í> unlcs culpd sltuçft chs s pm Em pm lusn c mmnt qu vcô stá cmpmtd m um p nã dv nd cm ut, ps nf tlc bm n v6 Em uzwd lug, s l lh du c\plcç6:-> sut tttu-jc dv V d gumnt nft dslg tlfn S vcê m» cm d/ nu- Nft dsmnch, pn um smpls cpch, s snh qu vsfídls Unhm dc s un El stá bcd c cm á Vct dv pcu-l s dcl ^R^ «u cs é ds ms smpls Vv smn í cspndld El ú s cs, ms tm fmíl gnd c t unlc m fc Ú03 tc bcgl n ut (G-! fln (l l Tm lnum vt s Dd cncl su m cm fml dl El nft pd, bu p /;:»:? Ell : cp «bsslutmntc S d lh fmíl u vcê gst dl pnt? s\f:, cs cu, á tsmt ptn lmnt :ttl F /::( lch qu nd v:ôsft tdt d» 3SS3S u dlud bflnltlvmnt nft hft ut nluçk S ^^ k ptl v çu C cs vv, _ ^^ ^ D D t ls u:tt «C d um d- NTE - R - Dô s sgunts ndcçõs: su nm c d pss ( : c cj::c má d cg md, ssm cm dt d nscmnt d mbs Íb:U, dss l ut bíd í t/» :u tí:í5, nuw d:tt jullh nsnm su pllssâ t CERÇÕES,:j?c pnd tt/m ms clnsb cluük, l ptu H d, csc Tm nflu sb lttu /- m -\m mm -çmmn l lgum nlsl d sus ndn-^n pf v fn? Kc, t Em sgud, ctu, d pn-5 \ Ech Nnvl s n-plnt?^ dl spnf Vã tms Já pí 00 lm bl Flnl d Gu, lh d tunnn ( E8> fü -l?l>ft pn stv Ç7L-Í vs, dss c Lcvtt-mc qu pnd pcntmnt pl mls-n p nlmn tl C007PS, flnld métd Bllc 0 dln R d cnt, s\ U hs, n >;h snh,s dv um Pllu-mó d lb ^ Cnd-ll Pós j S jcv tspctllv N n sgunt n cnulnh ltu, pl tc vz, ns, mn- c;íl?r-,c-c n ncsmu d às 2U tn;wlnd 0 n-^m dc slndd, t-cvcl, pns, tnh sps nà ÇT- cm cs, Ts Ná qu c mn Cm dtt Elg tl lp 0 Clnh NVl, um lmç d Gy: E cnftsnlll dn tnm» nd l- mnntntn ndl Cst l nã vltu ms Tá md Pvvlmnt, üm dt fínlmmt tlc tnh-s p- f c/f?:m ls? pjwntl y,c-;, sm, cspndsu ápdát, Tcnc-V vn lv- ptc c cclt, sntnd- vs tl c- t v tts «B/d C-n s< lmbu du cj? -uly: L-b-m t uvvl css s us; cnt ccl c nt Cs- m lm Cts ucsj í, D:cvtc t tclc;à, cttt-s qu» f íct0?:?sc«^n f cd nun; tl -ít cts ;u Cndá, ^td DN tse DE LS CRCLES RZÉ D JQU dld ínntí t/»t ônbus dlcnt E, cmnhnd num u stnh, sntu s cnts d Fnlmnt, btu, á pt d cu pncp, tlvz- mnt p dz, dvd lng ftbís Bm d Tm lgum pln p tn? Dps, lgu bngl, btu n pt bm! gtu: bm! Dxm-m nt! Eu jtc v! n ptc «-» t «ln m»«w m l p «l tt «ku ul» ld 4 ü tl m kkk <««! \nmt» l««m <, n»««>- - l s»! u < «<»«> (t <> «< PRGRS DE HJC»«l um h: \tftv:t :s««,:-; Vstd tç p um jnt dnsd cm f»f:y HtU, ClucT ltmm luct pju flk d ct nd tü «ld FlmUtg p- u «t Dvd cu ppl «um «H clt lutu d Clud pc st qtntd Ntd m Nthtltt ptu d cldd nt p «w>d lnd (l su t:í tm tnhum slá W\ TEL m:s«é n» cns HS ííu muí c sssj»?» - mk»í - n tsnnn»»»» t»»» «ncx U» mt»»» U ~ lsl» S 00 s ntun - >--,,: mut»u Vúí - «f - WlíU UK - lu« <» tj» nduuul l-ld» «nwjjw t t», - mt nt j» ím vm c« - Sm! - 4««- «?<»: u- G w» t utt!>:,,!, j -f- mulc } t km m - ::9, cwll w < BCB Ju»!>n3 B d n«t -- -»u- x»» ísw - sdvs» nc Lds, » má - %\ - sh - l» «U-»!í ím - n«< -»-» num mlh mü dftcl ;nl «m mm m d um >«un: ^HgyVJHyJtgm d» «ml»» - «SS» mu» d cmnônu» «ê - Vnj»^» s m» - -t- d n fd -»--- - hmm Qu»n: m«jm umutj ndt - - «- - «- ; % nt» - u»«d«nt m- -»««- «c»t «n sts ld d um dnsc dv%»nt- «slln J» WHtwllc - n - bu» <- «-» Hl CPCWU» llllf - nllll - «wj ju Ud Tí»» u#««- wjm» ldlbntd m:nts? Rc»nht«nuul, lnd, umn uudc»u-»«nm - mut «j-jj--- tn wun - lnd fcw Rnu lh d ntvuccu j t- njj - t nlll» ql ffc _ m» lllln jhn «su - JS J«RV - lus h»-> :-::> -ud nâ tjü R SSls - un- d m HENGENS P/P PT--, RínES mtí c pf ln dl»u» hf w> c-l-fl nnt-íl cm um bnqust -s slâs n Vtvcl 0b d Bn-,, n mtv : sují nlcnç^ pcln tu b nttuld Cst lv-, clllflf! n^v luí m wcut lnlnldpcl Pftu d Dtl»j FdL lltm dc nd-ll s? \n:-> n Lvl Jsô llml, n Jclcy Club n utmóvl Club ntptçã 555 L8U»«í Ntf UtP» &99 90 CNT»ttt W> lb»w tâòv UT Nt tk NftB tu tsít^ ts m DD -~ cc ttsmt tm D c»e 5 s 0Ut&» 6u N^K NU ttmt N tj âudnk ftlí C0t TC «bksc«k)«< 6N L RCWD KVft SCWUS CêEL 03 Z)<z0<mW4à0 U/fóftVUé<Z> 8 CREE ENT q ESSY cjmsj - s n-jwí <->:-«(, «t!-- S» - : f- :, >-- -»- -- >!?«_ -t :,;,-- l; :- sc -, - «- -» mt: lts - - mt n Ul s :» - >- d C! ; :->5- ~ :,;--» v,:í,m, n lnít«: : > - > - S l»!»,!-- 39 _!-: u<; :>< - - d mund - ~- Cml» mtm»!: J3t0 t,-s :: :!-- dn 030, um»; t d muu ds Sln - nl»l» n Jn 59» - l^ud ud nl»ç0 d «t nd: 3X» UKlts mfm nnnmts m nnc dc LDdms J -» - -»»»«ncí - scus - vwn -» Ut nm Rc t t - lt h>«us - txtz - nn_ - llll t?í 7ull» fllll d uh CRuv - n <«% JSK l m lun» u S / - n»u» h «:! HU Chnusm lun ll» H t»hn«7 n - l» Xll - Hl - l - l - uwnnp «vcc - n ;«- _W2!BL-JS2?,5 m nn mu T/ ln;tf«u- dl d - - lu mult» ím t um t>t<n Lll» H- h mbl -> - lltl d -:: - -- d «ft stlll -:-«-S-S NTCRl mv m,,>, -,»<«:!(% --!; dtst d bt «mm - s:» SJ _ :;--:-: ftltw - «n» l-llh - llhu «n p-! pnntpm» Cun tn d mt - W» - nsknsn - SKR - lntl RtR - SCTE - «lm lun s-vj» pvcmw ípnll f «lkw tssl» d j JJ»»«^^m Rustl - TUCB - U d sm Plll >\l «nu: Bv s Rt nft> muucl u-lm -!»>! j _ -»»s pu- ( -\ _, l6 >mlu tlm, m, ^ fll \ ltfn nlnl UK nnh,s n-m<> VTR Rhm- flj Sl PR VmhLW lll LU Rldn tup 3 - «- S S hll HLLYWD P Jhn Tdl RRRSl v ---» «díj Í ÉÍ m um llhl # l-,d : ^^V^f^lfYlí,?-,^;^ h»n mul _ fslnü d Luclu,, _ _ K,,,,,ll(Ud <>«<» d fcs d: L? cc3 d sud VRílsõ - ôúíàd u «UU tnh ^^ vm,::l tí,l!l,c cm «mm su vd ptcul Su sps ; FVT>#V Shtly Wld, pc>:tu um p-» S«Í,ul n Bnsnc-KNC - Ss Çggf^ «d Rum Jftn«c0 dcs dc 2 n0 dc PESTV D BnmtnCEKCt nlud nn lbd d l-luu um hu m», lt d m»«-«m j»n: mt Jn -» mm L mcu n P:; cx mp- -» nu»l6«d lll lts n b-nllcl J Rsmns - 0\ tnns» -tmnl d Dptmnt d Cncu d cüçtn Bíln d? ssutn n» hc tulld s s? fl tnsfd p > Cnctc/f p» lunul T,_B n, mu du sctó d Ryl Znu:; cm-j nmulcü nmttu qu m cm t«m - T,«««mn mnsg, c Znu:lc cdtu nu pldnl d hn » Dl 8 CRC - ÔuTlí? pu sus pssbldds d xltn fcu-lh um cntt cm tst mnhp mnh V«>: V?»-, p n dn ltlt d Í55Í2S-«_»»í- ul Kntf: nlml «und-p-- CENTKVR «cd dl l» «Un spllumínt»», blc - Cnl d du dn mnndu stud num csl d dc üdm m sm» ílnmn-í Kdl mnd Tmp-nky mbltd Jt Nx d Fntu, n mult0 btm tn má! c n n - tu» umç d «gg mslh fdmlnwmtlv íj nhs um nvt c pps mut ms lh cstf svds Su Cl-nnt Ut«nl nlt V d l cvps qu stá 0 dcp:tm:;n Tt- d u^ fst df lnlldd» ífcllmnt llnlôptc» P «t plll CllBN dls pmm ml KR f mund t df CSTs DE S - N pnl dl spd bl d mc-s t >n nmnt-fhn dult ds s «lôj c ls dc Htl l- j t, mv:n> pl «mvn dn nmb, CR t fl tl t ldt ndlhlldn LNRnt» plus d duqus nly h dnt knw FRNK BNVR yu» f?u > why 0 nly hv cy- f yu é vlh bnt f t l nubln Hp-y W-n qv vl pl» c:- num nucls gndn muls tíj Wn m 35, Nft tl bm «c f vdn d u, -Ttllslt Pd Cwln dc Pt!-, Wnd Bs u ,000 d Nmds» sudltn- fc bn n l«nu dln j Fnk Slnt vt- <u5ctmnt tu bllslmr plnn ppul, num dsc chsd ctí n6«pl Çlumbl lndn qc dtu nts d? mlnn» Hlnt?st cm pmíssm fm c nlnsutn mlh d qu l pn tnsmt td» luí t ldl td sntd pnítl dst Eu s tnh lh03 p? vct! n-st d Stdnbl c c ds j ffn Dby Sln-cs wltm-nn lnunnt-nntc ms dsc é td d-»nt knw wh;-, J l d Fn>nl:lc cmntd nft ndl t lh cmh!!-plt, Clmhl Tn», DB 2??8 gtsnín^ns pu wstn Nlht nd dy tl m Bl E ss mts nft Jt d td mu Dls d um nxud d dscs bx d ctc, cmcccm pc- cblíllà mls szlhvls Ps nc d cnvc->: Ets Nl^ht nd dy í mlh t6 hj pvd p um cnjunt vcl El um ds mct vc»fs ds np-- dlstm cucft dc Cl,P,-tc s Stlhht-s fnm l^ d nv d dtfnlç :;nll m cmbln dc v^ P vcjs tcvc-n umn dòh dc mnns, dl-lbcs- qu c cnntn mns u mnus cm n dnln Buddy Stcct & Dv Lmbct Pm, us fts mnllcl;, tus mstlss xótcs t su p/udhíln sn ítmc, supm tud nu J c f- n,cn s fulnns 3,-jtm ssunt quçt d Pml Wtsn stá tmbm stnculn Tccc us 03 musc-» stft cgds tl ltcdd, tl dcnnn us d mtm ns lntvls E qu pclf,- nu bll Cm vs tnsl smb n ctluçt, u nft qus stg lmpcstft ftíssm d pm ld Smb p~ cnjunt vcl mcn? J v tud (Cpltcl 4, SYLV Tt0 CRHR GURN Cstl n^n ll llu th- pgu PNF - s msn ÍRS l dnhndldl lllll Clmlgm LP l llsl Vlntm ds cngcs VRER s njs ncmnt RCNà dm d Tnt Fl d pnl SCTE - ulllm nt d lòl F E S nn nllln ETRÓPLE nllm dpuld EER - Vld ntm d c ntnln Clnn F - Fl lltcstc ERN flh dn pltn ERN Elnh cnlvjn vd d Cls Gdcl DECRÇÕES SE PRCUR CESS- RS PR SU cs -V3V J\ ESCLH SET CNSPERG á&l/ S PES TNE f%&! Ü ES//H S- E CSS 0E0ESE- NH PEBJ, ESCLH CNZERS, LPPS ETC, PENTTZ PS P/S- PGGÕES - dc gumnts, d Ft sclhu nl cmptbldd d gcnl Ellcn Cby qu tv um snd mf qund f! dsgn cnjdtd c mb nf ts,- nh sh nsst m bus: Clnl Tv fst d: Jck Wn p f:ltcuá-l Ellcn f ndcd p su tblh m T Tln cm Etlgn Bc?n 0 flm Rccôcs m Em C)tfl Chn c sc un nvãmnt Edj NTUREZ TEZ PRER Ct EPET PB CUV 6fU B tttu SClSs /, JtUB lst/fs J^J -k f/s yxt c4 PC / #üé ss Pmtu um, GmtLH/> /tá JfSS />tcs && fsv/4 jmd-txs PRBLElS D ÉL &# 96-? ^ [ RELE/m B- \JT GS7lS,4S V S t P SC4SCl? ESTú B BWG- U tís S/PLES, U4, SE l CZlH-L t/- TClR, 0KU-4,J Cíü QUENTS j^j- TE U NUT PPEfí E/T/3Ü PESCáSC- L C / ff P- CUPP pêm ltá ctólc tn3 gc H p su nv lv -Chmtnnt d n pm d n- mm st Tlçft cmuncvl Chlsphc p 5 n» dóls, kf fcl s ft n póxm scf gnh p um ptstnt, c- mn Cpcbn Exstnclst Cm cns^ujl tílx c fum, qufdíní? Clcnd lu cll nn cg /gnj lhu,,l,í^^tó^,,,,#^,^,^k^w,;í àm^mmmmhâmt, S2^!síèl^ <í^mm^ámáèmí%^é^mm^k^k

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

Tradução. Eduardo Brandão

Tradução. Eduardo Brandão Tuçã Eu Bnã Cpyght 2007 by Étn Mln Gf tulz gun Ac Otgáfc Língu Ptugu 1990, qu ntu m vg n Bl m 2009. Títul gnl: Ht t n Tuçã cnt O z mã : Sg Tlll Rvã: An M Bb An M P Cmpçã: Lln Mtung D Intncn Ctlgçã n Publcçã

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

! "#" $ %&& ' ( )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 " #89 : /&*&

! # $ %&& ' ( )%*)&&&& +,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 #89 : /&*& ! "#" %&& ' )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) 3 4 5 6 7 36 " #89 : /&*& #" + " ;9" 9 E" " """

Leia mais

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL é d df d pí vl b à ldd fl à dçã à dç f. Ml bé à dçã. N x f q d pó d : d bdd ç. O ú ã dd fl pl d jv dl d p. Já çã q d d d pplçã ql x. Tl ldd x çã d pf d úd d v d p d dd d. p d dd

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015 - V - º CCCXXXX GD-F, 25 J 2016 PT º. 019/2016 nocência,21 de janeiro de 2.016. Designa servidor para movimentação do adiantamento/suprimento de fundos T ÂGL GC D T, de nocência - M, no uso de suas atribuições

Leia mais

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS T K Dí Mz 1 (UFAL) mz.p@hm.m V C B 2 (UFAL) v2@yh.m.b M Lm Qz F 3 (UFAL) 12@hm.m RESUMO N g pm p á bvçõ z m m m pó-fbzçã jv, m m púb. O f vgçã - fmçã p zçã

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673 ML E 9.9.235.582 O V - º37 - BL/MO/JUHO/2013 V E O O HOW-OOM EEL E M E OM.04 07 quím E LO.01 lu MELHO EÇO MEO OVE!!! M u MEO E EEU.02.08 MEE f EE ul l B Ep p qu m: m Vál 01 /m 3013 /julh 2013 LUO ul ELO

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra 96 R: VS A ( ) () b C O M b q fy q S y q P v C ç z q ff q q 24 V C ç B z q q q q q í q ã f O q M ã b ::; q z R q ã q y b q fz q P R v f F N S P z (P b M 30 q G Sz çõ Pá v v Ab qq ff ã v Cô q f z z A B

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

7 * ": ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P " 7 "! M * : : # M

7 * : ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P 7 ! M * : : # M 7 ": ) : : I 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O P " 7 "! M : : # M # Q 7 97 8 ! # # I ) H3"K # : R : : 9 M ) # 9# Q ; : 9 : IM Q ; 9M O H8 7B3B K : 9 ) 4 4; 9 < : ) 9 # : M :!# ; : N : " 3 S T! S U # I T S # H3"K

Leia mais

PROJETO FIC IFES PRONATEC

PROJETO FIC IFES PRONATEC MNT A AÇÃ NTTT FAL PÍT ANT AMP NVA VNA Mg y 799 Lz 29830-000 N Vé 27 3752-4300 PJT F F PNAT NTFAÇÃ - p p N Vé N Vé - 30/06/204 29/0/204 2 - p N Vâ Mq N 02/05/988 PF 23983487-09 AP 9362 q@fb g A Açã Lçã

Leia mais

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350)

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) NOTAS IMPORTANTES 1. Documento atualizado mensalmente com o objetivo de ser o referencial do

Leia mais

REGULAMENTO DAS PROVAS OFICIAIS FEDERATIVAS

REGULAMENTO DAS PROVAS OFICIAIS FEDERATIVAS REGULAMENTO DAS PROVAS OFICIAIS FEDERATIVAS ÉPOCA 2013-2014 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL !"#! $%&"% '! % ( )* % +, -- )*!"% % -. /0 1% 2 333-4 /0 1% 2 % -5 )*!"% 6 %%7-8 9 : 9 97 2 % ' )*!"% *9.

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

Ladrão é ferido e outro preso em troca de tiros

Ladrão é ferido e outro preso em troca de tiros j G www DÇÃ: GÂN - G TÇ- JN D f D N ã f G 9 f q N (9) N ( k Gâ) ã f í çã G (D) j új çã G : f G G Gâ ç-f ç D ç ô ç fâ É f q ç ô f T! ã ã f ã xê ã f f f q êx D G ê N j f ã ê Hj ç j q f f f ç ê f ç! N q N

Leia mais

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II Módul S d ç Rd vç d uç S d ç d ESTV @2007 Módul v 1 Rd Svç d Cuç C d d l Cl d d d uç C b d u d Rd Eh W Tlg d à Svç @2007 Módul v 2 C d d l Tl =? U d d l é u d uç uíd vé d lgç d v ud u dv, ldd d ç lh u

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação!" !" $%& '( ) %) * +, - +./0/1/+10,++$.(2

Leia mais

GABINETE DO SECRETÁRIO

GABINETE DO SECRETÁRIO GABINT DO SRTÁRIO DITAL Nº 006/20 SLÇÃO INTRNA D DONTS ARA ATUAR NOS ROGRAAS STRUTURANTS DA SRTARIA D DUAÇÃO DO STADO DA BAHIA: NSINO ÉDIO AÇÃO IÊNIA NA SOLA, NA ONDIÇÃO D SURVISORS ONITORS/TUTORS ONLIN.

Leia mais

'!"( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, ".6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # )

'!( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, .6 )) -2 7! 6)) ) 6 #$ ))! 6) 8 9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) !" #$%&& #% 1 !"# $%& '!"( )*+%, ( -. ) #) /)01 01)0) 2! ' 3.!1(,,, " 44425"2.6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 4442$ ))2 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) 44425"2 ))!)) 2() )! ()?"?@! A ))B " > - > )A! 2CDE)

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h 1/5 FHMNTOS D VIS POV D U D STD DT DI D POV GO Bi ft OPBN, IPNM,, GÁV, JD, HOTO, LTO D BO VIST, SÃO ONDO, OINH, VIDIGL, B D TIJU, IO, GUTIB JOÁ 00h à 16h LGND DO MP MSULINO THO INTDITDO P O TÁFGO GL Á

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

A Baixela Germain ao serviço da Corte no Reinado de D. Maria I *

A Baixela Germain ao serviço da Corte no Reinado de D. Maria I * A Baixela Germain ao serviço da Corte no Reinado de D. Maria I *!!"# $ % &'( )*+,&' & - '%%) - ' -%&'. % / # $* % 0 123 4 / % 56 &' -5%7%&'5 % 8 5 % 9 - %,&') &' -'- : & ) %&*% ; < = >&()*+,&'?'- 4&@0;07

Leia mais

Boiadêro. Música na escola: exercício 13

Boiadêro. Música na escola: exercício 13 Bidê Músic n scl: xcíci 13 Bidê Aut: Aut scnhcid, cnçã flclóic Ptitus Mi, hni lt Rgiã: Piçbuçu (Algs) Fnt: 500 Cnçõs Bsilis, Elind A. Pz Fix: 13 j: Nil Azvd Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin tôni Dis Csqui

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$ ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta ub ub ENQUADRAMENTO GERAL A f é um m u cm múp pu, qu ó é pív pv m m épc fc p um vgm qu pb m u p u u mm m p- pv m qu um cu f fm m cv g. Ex um g v u qu ó xm m m épc. T- pv m v pu f, qu mu v ã já u m m vu

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

! " #! $! %! " & ' ( )!! " * + " *, %

! #! $! %! & ' ( )!! * + *, % ! " #! $! % "! &' ( )!! " * + " *, % ! " # $ %!"#$%#&'()%#*&+ *', #%!-").%",')/&%001 #2% '.32"!'.)%#%2'%%4"'&)'#.)* *.'*#' 2)%#&"'&)' *'!&%5'/65*#'& &*#78% 2*5#%#2)'29:* #;!')*

Leia mais

TECNOLOGIA PETCHANNEL EM. 4K 60P HEVC 20 Mb. Nelson Faria

TECNOLOGIA PETCHANNEL EM. 4K 60P HEVC 20 Mb. Nelson Faria TECNOLOGIA PETCHANNEL EM 4K 60P HEVC 20 Mb Nln Fi TV nlógic cmç dligd m 2015. ADOÇÃO ADOÇÃO DA DA TECNOLOGIA TECNOLOGIA 4K 4K DIAGRAMA DIAGRAMA DE DE UMA UMA INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO POR POR IP IP EQUIPAMENTOS

Leia mais

-!"%!%"/$#/"1%+,# *$#/"1% +,#4"*5+-!"# $*/"1% +,#!+$/$*-3/"!+9+3/!*- : 0%;#$*+ <#"./&8*- =!%0#-*.9#("/ &/4"*5+-!"# $*0#!* *5+-!"#$*!/06**5.*!

-!%!%/$#/1%+,# *$#/1% +,#4*5+-!# $*/1% +,#!+$/$*-3/!+9+3/!*- : 0%;#$*+ <#./&8*- =!%0#-*.9#(/ &/4*5+-!# $*0#!* *5+-!#$*!/06**5.*! 1 "#$%&'# ()*+,#-$#./ %/0 -"%%"/$#/"1%+,# #.3#-+&'#$#/"1% +,# #*$*-*",++"#$%# *5+-"#$*$*/06* (-*",/&8*- *$#/"1% +,#4"*5+-"# $*/"1% +,# *5+-"#$*/"1% +,# *",++"#$%# #("/ &/ *-9"+&'#$#3"#9*--# ()*+,#

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

! " ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$

! ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ xfghdfgh!" # ! " $$! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ &! '! -! 95,()!! +)- *$ - :! ' ')!0 ') );!4 ' -! ',*$!7 < )) 6 +=!>? @ ) *$!)2 3 ) - :! -), "

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

II URBFAVELA Eixo temático 4.4: Participação social nos projetos de urbanização PESQUISA PASSAGENS JARDIM ÂNGELA INSTITUTO DA CIDADE EM MOVIMENTO

II URBFAVELA Eixo temático 4.4: Participação social nos projetos de urbanização PESQUISA PASSAGENS JARDIM ÂNGELA INSTITUTO DA CIDADE EM MOVIMENTO UBFV ixo temático 4.4: Participação social nos projetos de urbanização PQU PGN JD ÂNG NTTUT D CD VNT Foto da Pereira achado (. Quintans) JG PD 'B VND FGU VN D V V CN NT'NN É J H C D DGU BCÍN VND N BT JG

Leia mais

#$ -.,./0*$/1 2 3,*45 $. 6 /768/. $ 2.95,* :;< 6$ $ -.,./0 *$/1 +=. $6 >.=7 2 3.=45.$ $ 1,? " 2= $.9.5!!< 2 #$45 6-= $,? <" 2= $>A 9. $ = = 5.

#$ -.,./0*$/1 2 3,*45 $. 6 /768/. $ 2.95,* :;< 6$ $ -.,./0 *$/1 +=. $6 >.=7 2 3.=45.$ $ 1,? 2= $.9.5!!< 2 #$45 6-= $,? < 2= $>A 9. $ = = 5. !"!"#$ %&!$'#(%)"&!'&*)+),#)&!-+.$#)/ %&! #$% $ &' 0123 ()**+,+,*& #$ -.,./0*$/1 2 3,*45 $. 6 /768/. $ 2.95,* :;< 6$ $ -.,./0 *$/1 +=. $6 >.=7 2 3.=45.$ $ 1,? " 2= $.9.5!!< 2 3@ #$45 6-= $,?

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Para as instalações de SPDA, vamos dividir em duas fases, o momento de cálculo e a parte do detalhamento que se trata do desenho da instalação.

Para as instalações de SPDA, vamos dividir em duas fases, o momento de cálculo e a parte do detalhamento que se trata do desenho da instalação. 40 SPDA Para as instalações de SPDA, vamos dividir em duas fases, o momento de cálculo e a parte do detalhamento que se trata do desenho da instalação. 40.1 Dimensionamento do SPDA Para a nossa planta

Leia mais

Conheça o Instituto Bola Pra Frente

Conheça o Instituto Bola Pra Frente p n p p v n l l? B Qu u v p p c u h l b v n Cnhç Inu Bl P Fn O Inu Bl P Fn ncu nh cpã unl fubl, Jgnh, qun l nh 11 n jgv bl n cp váz n f cnuí Inu - Gulup, Zn N R Jn - nugu n n 2000. N buc p u plc cl ju,

Leia mais

"Oswego": Um Surto Epidêmico de Gastroenterite

Oswego: Um Surto Epidêmico de Gastroenterite "Owg": Um Eêmc Excíc E Tçã: A: F: E Av Wm Ogzçã P-Amc ú Uv ã P (Pó-R çã Pó-çã) C D C Pv OWEO : UM URTO EPIDÊMICO DE ATROETERITE * OJETIVO Aó ém xcíc á cz : m m; b m cv êmc; cc cm x q c ív víc mã; m vgçã

Leia mais

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA M RJETHRTAEMCAA CM LANTAR E CLHER ALIMENT EM CAA 201 A Rzçã Ch Dvv Hb Ub CDHU I GEA é b REFEITUR A DE Ã AUL VERDE E MEI AMBIENTE FhTé Ebçã Tx Agô Jé Lz Ch T Nh Rh Rvã A M Dg Lz Egá j Nh Rh Rq L R Rf Tv

Leia mais

Faculdade de Economia Universidade Nova de Lisboa Semestre de Inverno 2010/2011. Cálculo I. Caderno de exercícios 2

Faculdade de Economia Universidade Nova de Lisboa Semestre de Inverno 2010/2011. Cálculo I. Caderno de exercícios 2 Faculdade de Economia Universidade Nova de Lisboa Semestre de Inverno 2010/2011 Cálculo I Caderno de exercícios 2 Paulo Corte-Real Ernesto Freitas Claudia Alves David Antunes Silvia Guerra 1 0 12,+,3,456)

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

do o de do Dn pr es i lha n har ac ord ad o... E co 1 0 uma

do o de do Dn pr es i lha n har ac ord ad o... E co 1 0 uma P R O P " E ) A D E DO C L U D L I T T E H A R I O S U MMARIO f ; õ E J ; õ E ; I \ ;; z Df < j ç f:t \ :f P ü Bz }? E CLOTIJ DE J x "? ú J f Lf P DI!; V: z z " I O PA F L ARÉNE S Pz: E:\H P HA RRC : A

Leia mais

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA SOCIAL

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA SOCIAL ! #$ % &' () ) *%"++, -. /. 0 1 2 3 ' %1 5 - % (0 6 7 0 8 9 % 8 ) 0 1 ' 8-9:;1 % 09: . '?/ %

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3 Ambulâncias 111 Serviço de Transporte de Doentes e Sinistrados, S.A. 03-CG-22 03-CG-23 03-CG-24 13-72-XQ 17-EM-31 19-IX-83 19-IX-86 24-EC-12 35-79-QP 35-CD-95 45-GQ-20

Leia mais

(A Themistocles Machado)

(A Themistocles Machado) (A Th Mh) BRAZL á 58 Hh Dg Bh fô gv g Bz v F Hh Pg ê h F f 598 A 585 gv L B A< Pb F Bb v v ãó f z v Phyb vz vzg f fz N v x h P Ch S; Aç h b fv T ffê fz á J? 4 REVSTA bb hb g j çõ fz v h b z ç gv g Dg Bh

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

Cilindro de bielas de pistão Cilindro padronizado ISO 15552, série ITS. Catálogo impresso

Cilindro de bielas de pistão Cilindro padronizado ISO 15552, série ITS. Catálogo impresso ISO 15552, série ITS Catálogo impresso 2 ISO 15552, série ITS Ø 160-320 mm Conexões: G 3/4 - G 1 com efeito duplo com pistão magnético Amortecimento: pneumático, regulável Haste do pistão: rosca externa

Leia mais

RECURSOS HUMANOS ANÁLISE DO FLUXO DE TRABALHO

RECURSOS HUMANOS ANÁLISE DO FLUXO DE TRABALHO RECURSOS HUMANOS Intduçã Cncits dfiniçã Digms d flux d pcsss Gáfics d flux d pcsss Estud d cs: DDT d FPFutbl Intduçã Cncits dfiniçã Digms d flux d pcsss Gáfics d flux d pcsss Estud d cs: DDT d FPFutbl

Leia mais

BOLETIM INFORMATIVO JULHO/2015

BOLETIM INFORMATIVO JULHO/2015 BOLETIM INFORMATIVO JULHO/2015 A 9 Eçã 107 DESTAQUES ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA RECEITAS X DESPESAS BENEFÍCIOS, SERVIÇOS E PARCERIAS SEGURO AUTO CONSCIENTE DEPARTAMENTOS APOSENTADOS CULTURAL E RECREATIVO

Leia mais