MANUAL TÉCNICO DA CENTRAL E DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "MANUAL TÉCNICO DA CENTRAL E DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO"

Transcrição

1 MANUAL TÉCNICO DA CENTRAL E DO ITEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO OB IMORTANTE: Vê dquiind um pdu d gunç. Vifiqu m Engnhi pnáv d b, nd nidd p nd á Ind, pi d quipmn d gunç dv ind d d m pj pvd p ógã mpn m nfmidd m nm nini, dui muniipi. Td inçã dv fi mn p pfiini quifid b inçã di d ngnhi pnáv p pj. A Equip nã pnbiiz p inçõ m fi p u indqud d pdu. Tm d Gn A EQUIEL gu ppiái d ph gn d 06 (i) m p d d d miã d n fi d vnd, nd (ê) m pz d gn g p Códig d Df d Cnumid, mi (ê) m ndid p fábi. A bu d gn é n ququ dfi d pç u d fbiçã, dd qu, iéi d u éni uizd, n fh m ndiçõ nmi d u d ph. A piçã d pç dfiu xuçã d viç dn d gn mn ã izd n idd nd EQUIEL mn v fiin /u viç uizd. N dmi idd dp d np d ph /u éni m p n d in. O pdu dv mpnh d m dvidmn pnhid /u n fi p v. Ex nçã d Gn du nm d pz d vidd. mu u d quipmn /u p id igd d mni in. dn ud p gn d nuz (i u dg éi). dn ud p idn. id dud/d p i à EQUIEL. 1 INTRODUÇÃO A Cn d Dçã Am d Inêndi md ECAI TANDARD fbid p EQUIEL, é d ip Cnvnin upviind, pdnd b infmçõ d D Aumái, Aind Mnui, Vávu d Fux u ph hmd d dipiiv d End, pd nvi imnçã p dipiiv d m m in Eôni, Avid Áudi Viui, Cn, u, hmd d dipiiv d íd. Tn dipiiv d nd m dipiiv d íd ã d ip nvnin, nd qu dvã nd pdõ d nã d num, dmind p pifiçõ éni d n. A infmçõ d Am nvid p dipiiv d nd (in d Fg ini d Avi), ã pnd n n vé d Ld`, mbém p infmçõ i m um pin d íi fixd n, nd qu d infmçõ ã i m puguê, d fái mpnã. A n é çã d im, infmnd d vn id innnmn, m f d ngi éi, pbm n bi, pbm n imnçã d d, upviinnd d dipiiv ind, dnnd d çõ d m pvi n u nfiguçã. mi pd viuiz d indiçõ nái n vn d Fg u Dfi, idnifind d mn individumn, mdin um p d qu pd n 0, 40 u 64. É xmmn impn qu p nvvid m pj, dnvvimn, inçã, mnipuçã mnunçã d d im, nhm nhimn d funinmn d n d u dipiiv d nd d íd (ind, d, inizd,...). A inçã mnunçõ piódi vim m qu m pbm m dip m f, infêni xn qu pdm mpm im um pfi funinmn d im, ingidd d upn d d inçã. O quipmn fm dnvvid m b n nm Bii (NBR 1740), p xuçã d im d dçã m d nêndi, nd nn mbém infmçõ p u inçã.

2 Dd Téni: Tnã d d éi: Tnã d funinmn: Tnã d Fuuçã: Cnum médi d ngi éi: Tip d bi: Cn máxim d g: Fuív d pçã d d: Fuív d pçã (bi): Tip d gbin: Cpidd: Mi d p: Gu d pçã: C: Tip d pinu: Fixçã: Dimnõ d pdu: íquid: Ei 0 m bi 17 u 0 V 1 V 1, 1,5 V 7 w G d 1V/7 Ah 600 ma 0,5 A 7 A Mái 0 individui Aíi i mm Ip0 Bn Epxi bp 10x55x75 mm. 4,6 kg Ei 40 m bi 17 u 0 V 1 V 1, 1,5 V 7 w G d 1V/7 Ah 600 ma 0,5 A 7 A Mái 40 individui Aíi i mm Ip0 Bn Epxi bp 44x55x75 mm. 5,4 kg Ei 64 m bi 17 u 0 V 1 V 1, 1,5 V 7 w G d 1V/7 Ah 600 ma 0,5 A 7 A Mái 64 individui Aíi i mm Ip0 Bn Epxi bp 44x40x75 mm. 5,8 kg Dd Téni: Tnã d d éi: Tnã d funinmn: Tnã d Fuuçã: Cnum médi d ngi éi: Cn máxim d g: Fuív d pçã d d: Fuív d pçã (bi): Tip d gbin: Cpidd: Mi d p: Gu d pçã: C: Tip d pinu: Fixçã: Dimnõ d pdu: íquid: Ei 0 m bi 17 u 0 V 1 V 1, 1,8 V 7 w 600 ma 0,5 A 7 A Mái 0 individui Aíi i mm Ip0 Bn Epxi bp 10x55x80 mm.,4 kg Ei 40 m bi 17 u 0 V 1 V 1, 1,8 V 7 w 600 ma 0,5 A 7 A Mái 40 individui Aíi i mm Ip0 Bn Epxi bp 44x55x75 mm. 4. kg Ei 64 m bi 17 u 0 V 1 V 1, 1,8 V 7 w 600 ma 0,5 A 7 A Mái 64 individui Aíi i mm Ip0 Bn Epxi bp 44x40x75 mm. 4.7 kg FUNÇÕE DA CHAVE E LED Chv Bõ R: Ud p m im. Bip Dfi: v p dig indid n d dfi. âni: Ud p fz um dip g n im. in g: Chv qu dig in g Bip dfi é ind. Indiçã Viu Ld Ld Fg: A, indi qu hv pâni fi pind u huv um dip n ind qub vid, d umái u ququ dipiiv d nd. Ld im Ligd: A, Indi qu quipmn á igd m upviã. Ld Dfi n Aimnçã d d: A, indi dfi n fiçã d d umái u fuív F d 5 Ah, (p pinip) quimd. Ld F d ngi éi u fuív: A, indi f d ngi éi u fuív F1 d 0,5 A, (p pinip) quimd. Ld Dfi n Bi: A, Indi pbm n Bi (nã bix u dnifid). Ld in G digd: A, indi qu in d ind ququ u dipiiv d íd á dbiid. INDICAÇÃO ONORA. A Cn pui di indid n diin p iniz Dfi Fg. O indid n d DEFEITO á ind n guin fh: Qund: F ngi éi u fuív F1 iv quimd. Qund: Huv dfi n Aimnçã d d. Qund: Huv dfi n Bi (nã bix u dnifid). Qund: O Bã d in G iv n piçã digd. O indid n d FOGO inizá qund: Qund: F pind hv âni. Qund: Huv dip d ind Qub Vid.. Qund: Huv dip d d umái. u qund ququ u dipiiv d nd f ivd. ATENÇÃO! inibi vi n d fg n Aind/ Avid ququ u dipiiv d íd, pin bã in G. E pdimn nã ini n qu ninuá m dip. ini n digu Chv Lig/Dig n p pinip. E pdimn dvá izd mn p éni uizd, 4

3 AJUTE INTERNO Chv çã d Tm E hv v p ip d m d in d ind ip qub vid. C n d inçã hj u ip d m m m mhn d m d inêndi, vê pd ip d m pinnd hv. Ançã! mn p ind njugd md Equip. Timp Inân / Tmpizd O Timp Tp ju mp d d d dip g. d jud p um mpizçã d 0 6 minu. Chv Lig/Dig Uiizd p ig dig Cn. Cm hv n piçã ig, d im igd pmná. Cm hv n piçã dig, mn gd p d pmnã funinnd. Vj pdimn n póxim pgin. LACA DE ETORE Ld` d fg Ld Cg A indi qu bi á nd gd. id indi qu mm ingiu d d fuuçã 1, à 1,8V. E Ld indi qu m m. Cn d igçã Fuív F Fuív d 7A d pçã d bi. E n v p inig p d dipiiv d nd (Aind, D ). Ançã! Cd n pnd. Fuív F1 Fuív d 0,5A d pçã d d éi A. Cn Cn p inigçã d quipmn m n. Ançã! Cuidd p mini, u um fmn dqud. Fuív F Fuív d 5A d pçã d imnçã d d. 5 AJUTE MODO INTANTÂNEO / TEMORIZADO MODO INTANTANEO: A Cn jud n md (T NO ZERO) in d dipiiv d íd imdimn pó b um in d nd. Exmp 1 p p 4. ndnd nd indind nd fi ind 1. O Aind u D é ind. Dipiiv d nd. Envi um in p n. 5. Td dipiiv d íd ã ind imdimn. (dip d in, dip d inizd viui,.... Cn mii um in n indind Fg MODO TEMORIZADO: A n jud n md (T AJUTADO), in d dipiiv d íd dpi d n um mp pé pgmd pó b um in d nd. Exmp p p 1. O Aind u D é ind 4. ndnd nd indind nd fi ind. Dipiiv d nd. Envi um in p n.. Cn mii um in n indind Fg 5. Td dipiiv d íd ã ind pó mp jud, mp qu pd vi n 0 6 minu. (dip d in, dip d inizd viui,...) 6

4 ROCEDIMENTO DE INTALAÇÃO d fiçã m ubuçã pífi p im. Nã u mm ubuçã d d éi. Td mnd dv dvidmn nhd (dd) p vi mu n. U fi u b bindd d b quidd n pifiçõ dmind p pj. igçõ ubân, u b m içã pi. Fix Cn fix n n pd, dv i pin inn m uidd. A n dv ind m d fái viuizçã. mp qu pív b vigiâni humn pmnn. Dv ind guind mp pifiçõ dmind n pj. Fix Cmpnn In quipmn, ind, d u ph n i dmind p pj. Cn fiçã d quipmn n n, nfm qum d igçã d d um. Cn fi d bi (pind pidd), Cqu hv ig/dig n piçã ig. Apó ig hv, Cn dv iniz guin: Ld im igd. E hv inn n p pinip. Ld F d Engi éi u fuív. Bip dfi ind. C iniz u vn, nu mnu n p Eiminnd Dfi. Cn d éi n Cn. mn Ld im igd Ld m g (inn) fiã. Td u indiçõ viui dvm pgd. Td indiçõ n dvm inid. C gum nmidd vi igçã, i mnu fç pdimn im. 08 Fç ju d md Innân u Tmpizd. 09 Riz um g d im. 10 Rqu pin inn d n. (uidd m bã). 11 Idnifiqu uiiznd m nm qu mpnh n. 1 Chm pnáv, xpiqu d funinmn pdimn m d Am u Fh. RECOMENDAÇÕE IMORTANTE O fi p Bi dvm d,5mm (máxim 10 m), dmi pdm d 0,75mm (é, n máxim, 100 m). An d n Cn n d éi u á, n bi im, pi Cn nã funin m uidd p nã inv pidd d bi n Cn. 7 im m upviã LIGADO (pn p iniz ququ dfi u m) FUNCIONAMENTO A n pmn igd, mn d vd d ITEMA LIGADO, vmh d CARGA, pmná n n. O ind dvã m d vd d upviã. O d dvã m u d' d upviã pind. Ququ u dipiiv d nd dv igd, m upviã pn p funin, m d mgêni. im m Am FOGO (iniznd qu huv um dip d gum dipiiv d nd, n mii ê ini) in á viu d fg, nd inizd vé d d fg. in á viu n, indi m qu fi ind. n d fg, n mii in xuiv d fg. im m Fh DEFEITO (iniz qu huv gum dfi n im, nd m i u funinmn á miid di ini). in n, n mii um in xuiv d dfi. in viu, indind vé d d' m qu dfi qu u, qu pdm qu. * F d Engi éi u fuív quimd. * Dfi n imnçã d d * Dfi n bi * in g digd Ob. N qu um in n xuiv p d funçã d fg u dfi. 8

5 Indúi Eôni Lig Dig Dig Lig Lig Dig O qu fz qund Am dip. Fg Fg Fg I im Ligd F d ngi éi u fuív N Dfi n imnçã d D Dfi n Bi C Viuiz ind R Bip dfi âni in G digd Dfi / Fh ROCEDIMENTO Vifiqu igm d dfi Digu hv Bip dfi Ê N D in G Chm éni I FUNÇÃO DA CHAVE R Ud p m im Bip dfi v p dig indid n d dfi âni Ud p fz um dip g n im O Vifiqu igm d dip é vddi u f. vddi in G Chv qu dig in g Bip dfi é ind ATENÇÃO! Nun dix hv in G digd mnnh im mp funinnd pfimn fznd mnunçõ piódi. Inêndi f nfimd, in Bmbi pig m pdimn d bndn d. (Ap mp pépgmd Cn dip in g) 19 f dip nã f, digu hv in g, v pbm u hm iêni éni. Lig in G Dig 1) O Ld Fg ndá indind qu gum dipiiv fi ind. ) Um bip d á n ini d Cn. ) O Ld ndá indind ind. 9 ELIMINANDO DEFEITO Dfi Ld F d ngi éi u fuív nã pg Ld dfi n Aimnçã d d nã pg Ld dfi n Bi nã pg Ld nã pg Ld in G digd nã pg Ld upviã d ind nã nd in nã dipm Ld Fg nã pg in d ind nã Cn nã nd nd in d ind mui bix Bip d dfi nã Invnçã F d ngi éi n Cn. Fuív F1 d 0,5 A quimd. Fiçã d d umái m u u invid. Fuív F d 5 Ah quimd. Bi dnd d n Tnã bix u bi dnifid. Aind m vid u m mp. D m m (fumç u mpu) Chv in g pind. Fiçã inmpid Cn n md mpizd Chv in g digd Vifi bã d ind á pind. Vifi igçã d d umái ( jump dv n piçã NA). Vifi hv pâni á pind. Ligçã in Chv in g digd nã nd n mini d ind. Chv ig dig (inn),digd. Fuív F quimd Fiçã mui ng (im d 100 m) Qunidd d ind im d pidd (v qum igçã d ind). Chv Bip dfi pind 10

6 Digm Unifi d nxã d im inizd n Viu inizd n Módu d in Did Tfôni Aph Eéi Lâmpd Ou MÓDULO DE IRENE AMLIFICADOR Linh Exn Gnd Di NA Gnd Di Gnd Di Gnd B. Di Gnd B. C Di NA C NA Rd Eéi 17 u 0 1 V GND Gnd ud Di C NA Gnd Gnd C NA Gnd Gnd ud Gnd Gnd Bi Aind d Cn Rpid Cix ó Chv D Aumái n d Gz Chv d Fux 11 Equm d igçã Aind p im nvnini. (MOD. TANDARD AC01) A Equip nã pnbiiz p inçõ m fi p u indqud d pdu. Ligçã Individu Ligçã m Lç Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Ançã! E n up n máxim 0 nd n mini. inçõ im d 0 buzz dv u módu Ampifid (vid pg. 17 n nu d n) Limi máxim p igçã 01 Aind p Ançã! E n up n máxim 0 nd n mini. inçõ im d 0 buzz dv u módu Ampifid (vid pg. 17 n nu d n) Limi máxim p igçã 0 Aind p 1

7 Equm d igçã Aind d inêndi p im nvnini. (MOD. I55) Ligçã Individu Ligçã m Lç Am Am Am Am Am Am Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Limi máxim p igçã 01 Aind p Limi máxim p igçã 0 Aind p A Equip nã pnbiiz p inçõ m fi p u indqud d pdu. 1 Equm d igçã INALIZADOR ONORO VIUAL (MOD. EAVI) Bi V Bi V Ançã! Vifiqu qum d igçã d n mbém pidd d d m qunidd d.v ind. íd Cn N/A End Cn N/A Bi V Bi V Cn 1 V Bbin 1V Bi V Bi V Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Limi máxim p igçã 04 pç m 1 bi 1/07 Amp 10 pç m 1 bi 1/0 Amp Cm bi 0 A mndm u d fn uxii. V qum LIGANDO FONTE AUXILIAR Limi máxim p igçã 40 pç m bi 1/45 Amp Cm bi im d 0 A mndm u d fn uxii. V qum LIGANDO FONTE AUXILIAR Aim d qunidd nu n dpmn éni. (47) 7655 A Equip nã pnbiiz p inçõ m fi p u indqud d pdu. 14

8 Equm d igçã p D Ópi d Fumç Md. Ligçã Individu Ligçã m Lç Jump Bi Jump Bi Jump Bi 6 5 Bi 6 5 Bi 6 5 Bi Jump Bi Jump Bi Jump Bi 6 5 Bi 6 5 Bi 6 5 Bi Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Limi máxim p igçã 01 D p u Tip M d D, nu n dpmn éni (47) 7655 Limi máxim p igçã 15 D p u Tip M d D, nu n dpmn éni (47) 7655 A Equip nã pnbiiz p inçõ m fi p u indqud d pdu. 15 Equm d igçã p Cix Emgêni Chv. (MOD. TANDARD CEC) Ligçã Individu 0 Ligçã m Lç 0 Ligu n n d Bã Ligu n n d Bã Cn d Cn md Ei ndd Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD A ix v p gud ópi d hv d um p d íd d Emgêni. A ix v p gud ópi d hv d um p d íd d Emgêni. A Equip nã pnbiiz p inçõ m fi p u indqud d pdu. 16

9 Equm d igçã p Módu d in Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Ançã! E n up n máxim 0 buzz nd n mini. D Bi Bi MÓDULO DE IRENE AMLIFICADOR A Equip nã pnbiiz p inçõ m fi p u indqud d pdu. Ançã! E módu up n máxim 0 buzz nd n mini. 17 Equm d igçã p in 115dB ip n Ançã! Vifiqu qum d igçã d n mbém pidd d d m qunidd d in ind. íd Cn N/A End Cn N/A Cn 1 V Bbin 1V Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZERE UD Limi máxim p igçã 10 pç m 1 bi 1/07 Amp 0 pç m 1 bi 1/0 Amp Cm bi 0 A mndm u d fn uxii. Limi máxim p igçã 50 pç m bi 1/45 Amp Cm bi im d 0 A mndm u d fn uxii. V qum LIGANDO FONTE AUXILIAR Aim d qunidd nu n dpmn éni. (47) 7655 A Equip nã pnbiiz p inçõ m fi p u indqud d pdu. 18

10 Equm d igçã p u pdu Ligçã Div Ligçã Did Tfôni Rd Eéi Lâmpd Linh fôni Am Aph Eéi in Indui Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD O Did Tfôni v p fz hmd p vái fn u mi pvimn mmizd. Dv inigd n nfm qum im. Limi máxim p igçã 1000 w m 0 v. 500 w m 110 v. Aim d pêni uiiz n u nu n dpmn éni (47) 7655 A Equip nã pnbiiz p inçõ m fi p u indqud d pdu. 19 Equm d igçã p u pdu Ligçã Chv d Fux 0 Ligçã n d Gz 0 Cn* N/F* Cn* N/A* Cn *C* Dfini qu piçã Dv ngizd nfm d md 17V 0 V 4 V 1 V Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Cn d Cn md Ei ndd V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD A Chv d Cn d Fux v p indi pnç u uêni d fux dn d ubuçã, und m um dipiiv mpmn d gunç pçã p iv m. Dv inigd n nfm qum im. O n d Gz, é um dipiiv ôni qu indi xiêni d vzmn d gá. Dvm inigd n nfm qum im. A Equip nã pnbiiz p inçõ m fi p u indqud d pdu. 0

11 0 17 0V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD V BAT BAT BAT DET DIC C NA IRENE UD Equm d Ligçã n Cni Ei ndd E ip d igçã fi dind, p qund nidd d muniçã n du ni, v p indi m um n, qu um u n m md d dip g. Cn A Cn B Exmp: Du ni fm ind m gpõ difn Cn A Cn B Qund n A dip g (d íd ivd), u n n B infmnd qu n A fi dipd. Qund n B dip g (d íd ivd), u n n A infmnd qu n B fi dipd. Lig n V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Lig n V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD N: A ni mn inizã dip, qund f g, p i mndm n ip d igçã uiiz du ni n md innân. A n uiiz um p inizçã d u n. Obvçõ impn: Cd n dv pui u bi individu. Td inizçõ, d dfi n bi, f d ngi, fg,..., fim individui p d n. A dini n du ni nã dv up 100 m. Cd n dv um dipnív p fi inigçã. Td dipiiv d nd (ind,d,...) íd (in, inizd,..), fim xuiv d d n. O Bn (mini) 'C' 'NA' d du ni dvm dipnívi. A Equip nã pnbiiz p inçõ m fi p u indqud d pdu. 1 Equm d Ligçã n Cn ubn Ei ndd E ip d igçã fi dind p qund nidd d vi ni nd mnid p um úni n. Exmp: Em um ndmíni d 5 b, fm ind 5 ni um m d b, ã ubni. N pi fi ind um n, p mni ubni. E é n pinip. Lig n Cn inip Qund ququ um d ubni dip g, u n n pinip, qu ubn dipu individumn. M nã u d ubn V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD N: n pinip iniz dip d um ubn, mn qund f um dip g. A n pinip uiiz p iniz ubni. A n pinip mbém pd b, dipiiv d nd íd m in, ind, d,... Obvçõ impn: ubcn 1 ubcn ubcn * Cd n dv pui u bi individu. * Td inizçõ, d dfi n bi, f d ngi, fg,..., fim individui p d n. * A dini n ubni n pinip nã dv up 100 m. * Td dipiiv d nd (ind,d,...) íd (in, inizd,..), fim xuiv d d n. * O n 'C' 'NA' d d ubni dvm dipnívi. * Rmndm n ip d igçã uiiz d ni n md innân. * O imi d ubni fi imid qunidd d iv n n pinip. C NA C NA C NA Ançã! O imi máxim p igçã ubcni vi dpnd d qun ivm dipnívi n Cn pinip. A Equip nã pnbiiz p inçõ m fi p u indqud d pdu.

12 Ligçã d Fn Auxii E quipmn dv uiizd qund n b um bi im d 0Ah. Dv ind m p m fi B B d n. ig qum d. Rd Eéi 17 u V BAT BAT BAT DET DIC C NA BUZZER UD Epifiçõ Téni Tnã d End 17/0 V Tnã d íd 1V Cn d íd A Tip d ix Mái Tip d inu Epóxi C Bn Gu d çã I 0 Dimnõ 140 x 165 x g A Equip nã pnbiiz p inçõ m fi p u indqud d pdu.

para a pesquisa Menga Lüdke*

para a pesquisa Menga Lüdke* O pf u fmçã p pqu Mn Lüdk* *Pó-du m Sl d Eduçã Unvdd d Lnd [Rn Und]; Pódu m Eduçã [vlçã d Sm] Unvdd d Clfón [Ed Und]; Pf n pó-duçã PUC-R. mn@du.pu-.b, R d Jn [Bl] E x ún nçõ d um nvçã b lçõ n pf d duçã

Leia mais

Portuguese Housing Market Survey

Portuguese Housing Market Survey Pugu Mk Suv Rlói n p Mnl MARÇO 2014 nhl Rp MARCH 2014 Sl vlum xpcd gw nimn imv Snimn piiv fç xpciv b vnd hbiçã Pvê- qu mnnh umn d ivid n vnd; Expiv pç ã m póxim iói nu; Aivid n ndmn pm livmn ávl O S/Ci

Leia mais

História da história da

História da história da Hór d hór d duçã n Brl: um blnç prév nár 1 Drmvl Svn Crdndr Grl d Grup d Eud Pqu HISTEDBR Unmp. Cmpn SP [Brl] drmvl@ pq.npq.br 1 Inrduçã O m d nfrên f frmuld pl rgnzdr d Clóqu qu ndrrm nvnên ( ndd) d brr

Leia mais

Histórias em quadrinhos

Histórias em quadrinhos d: 10.5585/ES.n27.3498 Hór m qudrnh n pr d prndzd: d r à prá Cm n h lrnng pr: frm hry pr Rbr Elí d Sn Jrnl, m durd pó-durd m Cmunçã ECA-USP; V-rdndr d Obrvór d Hór m Qudrnh ECA-USP; Prfr d El d Cmunçã

Leia mais

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil

EccoS Revista Científica ISSN: 1517-1949 eccos@uninove.br Universidade Nove de Julho Brasil ES Rv Cníf ISSN: 1517-1949 @unnv.br Unvrdd Nv d Julh Brl Bll d Suz, Dnld; Nvk, Vr A prpçã l n quã mbnl: lm pbldd n Cnlh d M Ambn n Brl ES Rv Cníf, núm. 25, nr-jun, 2011, pp. 235-249 Unvrdd Nv d Julh Sã

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

ANDREI MITSUO DE BARROS NACAGAWA TUTORIAL ORACLE FORMS BUILDER

ANDREI MITSUO DE BARROS NACAGAWA TUTORIAL ORACLE FORMS BUILDER FNDÇÃO D NSINO RÍPIDS SORS D ROCH CNRO NIVRSIÁRIO RÍPIDS D MRÍLI NIVM BCHRLDO M CIÊNCI D COMPÇÃO NDRI MISO D BRROS NCGW ORIL ORCL FORMS BILDR MRÍLI SP 200 2 NDRI MISO D BRROS NCGW ORIL ORCL FORMS BILDR

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

LEIA ATENTAMENTE ESTE TERMO, POIS TE AJUDARÁ A ENTENDER AS CONDIÇÕES DE USO DO CARTÃO.

LEIA ATENTAMENTE ESTE TERMO, POIS TE AJUDARÁ A ENTENDER AS CONDIÇÕES DE USO DO CARTÃO. Pbé! Vê á b u Tvl. l, vê á SEGURNÇ ONTROLE u vig. O Tvl u u i: P g u bli fili; P ihi ll ulu lug u, ilh ix lôi iifi : VIS PLUS. I: P õ VIS, v fi li RÉDITO xi DÉBITO Bil. ihi ix lôi, vifiu hvá bç if iii.

Leia mais

"Kokumin Kenko Hoken" Seguro Nacional de Saúde

Kokumin Kenko Hoken Seguro Nacional de Saúde Numção 8-4-3 ClificçãoDonç Aunto Sguo Público p Aitênci Médic Tm "Kokumin Knko Hokn" Sguo Ncionl d Súd Nívl d conult 3 1 Pgunt Rpot Báic Não poo incv-m no guo d úd. Djo b ob o itm p pcv-m no 2 Pgunt Rpot

Leia mais

AF (Afeganistão) ZA (África do Sul) AL (Albânia) DE (Alemanha) AD (Andorra) AO (Angola) AI (Anguilla) AQ (Antártida) AG (Antígua e Barbuda) NA

AF (Afeganistão) ZA (África do Sul) AL (Albânia) DE (Alemanha) AD (Andorra) AO (Angola) AI (Anguilla) AQ (Antártida) AG (Antígua e Barbuda) NA País AF (Afeganistão) ZA (África do Sul) AL (Albânia) DE (Alemanha) AD (Andorra) AO (Angola) AI (Anguilla) AQ (Antártida) AG (Antígua e Barbuda) NA (Antilhas Holandesas) SA (Arábia Saudita) DZ (Argélia)

Leia mais

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL!" OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL! OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA s l mprr m mss bmb ômc, pnr «M EM 1 8W JRNl, h UR QUC UCLMMV _ D_ l~_ S2 (íf08 U VWCÇÔW _ DÍ ÜS?fflUflW M UM» NCNS QUE ^ k _ PB TT W-SlVRfr /: : Cs Prss gvrn mrcn nvrá r llmlum Jpã, _ ^» _ jl_whh,m» jj--

Leia mais

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o PORTARIA Nº 1 6 4 -D G P, D E 4 D E NOV E M B RO D E 2 0 1 1. Alte ra a d is trib u iç ã o d e e fe tiv o d e m ilita re s te m p o rá rio s, p a ra o a n o d e 2 0 1 1. O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO

Leia mais

REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM No u s o d a c o mp e t ê n c i a p r e v i s t a al í n e a v ) d o n. º 1 d o ar t i g o 64º d o De c r e t o -Le i n. º 1

Leia mais

llrdnçâo Oflc*i Rua Antonlo C. Morl, SO TELEFONE: 2-JU1 e paz na terra

llrdnçâo Oflc*i Rua Antonlo C. Morl, SO TELEFONE: 2-JU1 e paz na terra < 1 I ^ f ' V ' I n., \, S \ 1 à.: I A W» ^ e 4 * * J r l r r > m ' 1 > \f R ecado Diário \ \ 0 IX N.o 1 5 0 DlrctOí* R esp onsável: SALVADOR FERNANDES.V llrdnçâo Oflc*i Rua Antonlo C. Morl, SO TELEFONE:

Leia mais

APLICAÇÃO DA FERRAMENTA FMEA NO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO E CADASTRO DE UM PRODUTO RODOVIÁRIO

APLICAÇÃO DA FERRAMENTA FMEA NO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO E CADASTRO DE UM PRODUTO RODOVIÁRIO UNIJUÍ - UNIVERIAE REGINAL NRETE ETA RI GRANE UL CEENG EPARTAMENT E CIÊNCIA EXATA E ENGENHARIA CUR E ENGENHARIA MECÂNICA CAMPU PANAMBI CLAUINEI PRTELLA MARTIN APLICAÇÃ A FERRAMENTA FMEA N EENVLVIMENT PRCE

Leia mais

REGULAMENTO INTERNO. Centro Comercial Grossista. M.A.F. Mercado Abastecedor de V. N. de Famalicão CAPÍTULO I. Disposições Gerais.

REGULAMENTO INTERNO. Centro Comercial Grossista. M.A.F. Mercado Abastecedor de V. N. de Famalicão CAPÍTULO I. Disposições Gerais. REGULAMENTO INTERNO Centro Comercial Grossista M.A.F. Mercado Abastecedor de V. N. de Famalicão CAPÍTULO I Disposições Gerais Artigo 1º Âmbito de aplicação 1 O presente Regulamento aplica-se ao prédio

Leia mais

ESTUDAR AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS. Stephen Castles. Introdução

ESTUDAR AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS. Stephen Castles. Introdução ESTUDAR AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS Stephen Castles Resumo As mudanças globais e a crescente importância dos fluxos e das redes transnacionais em todas as áreas da vida social criam novos desafios às ciências

Leia mais

PAINEL DE ALARME MANUAL RESUMIDO

PAINEL DE ALARME MANUAL RESUMIDO PAINEL DE ALARME MANUAL REUMID ACEE MANUAL CMPLET EM http://www.jfl.com.br/ PRINCIPAI CARACTERÍTICA 8 ZNA DUPLA PRGRAMÁVEI MAI UMA ZNA PR TECLAD 4 TECLAD CM PRGRAMAÇÕE INDEPENDENTE 95 UUÁRI, MAI 3 UUÁRI

Leia mais

&!!'("! " )!*" + ",!"- '( + "+&*&!'( " *&.!&" " "" & *"" -/+ 0-&!& ) 1*'( " 2- "! + "+&*&!'(3 &*"53! 1!!!&!"#$$%

&!!'(!  )!* + ,!- '( + +&*&!'(  *&.!&   & * -/+ 0-&!& ) 1*'(  2- ! + +&*&!'(3 &*53! 1!!!&!#$$% !"#$$% # &!!'("! " )!*" + ",!"- '( + "+&*&!'( " *&.!&" " "" & *"" -/+ 0-&!& ) 1*'( " 2- "! + "+&*&!'(3 4 "/*/*'(5 6&* &*"53! 1!!!&!"#$$% 7 8 9- *" + "-& ) -+ +&. 0- *( +1 1+ : +! )..+* /&* " "!!)) * 1

Leia mais

! " ))1 2 ) 2# 89 ) 2& )) /) 2- ) )4 )* )

!  ))1 2 ) 2# 89 ) 2& )) /) 2- ) )4 )* ) ! " # $% & '()*) +,)) - ")). /))) 0 ))1 23 *) 22 45*6) 2 ) 2! 7)") 2# 89 ) 2& )) /) 2+ '4 :;4 4))) 2- ) )4 )* ) ! " #! $! % "! &' ( )!! " * + " *, % ! " # $ %!"#$%#&'()%#*&+ *', #%!-").%",')/&%001 #2%

Leia mais

Contas Contábeis Débito Crédito. Ações em Tesouraria - AC 3 ou PL 5 26.000,00 Caixa ou Banco Cta. Corrente - AC 1 26.000,00

Contas Contábeis Débito Crédito. Ações em Tesouraria - AC 3 ou PL 5 26.000,00 Caixa ou Banco Cta. Corrente - AC 1 26.000,00 Ações em tesouraria - Reembolso Situação em que a empresa ou a companhia adquire suas próprias ações que estavam em poder de seus acionistas, por dissidência ou outras razões, (Reembolso, art. 30 da Lei

Leia mais

PADRONIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO. Título ESTRUTURAS PARA EQUIPAMENTOS

PADRONIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO. Título ESTRUTURAS PARA EQUIPAMENTOS APRESENTAÇÃO 1-1 SUMÁRIO SEÇÃO 1 Apresentação SEÇÃO 2 Transformadores SEÇÃO 3 Chaves Tripolares SEÇÃO 4 Banco de Capacitores SEÇÃO 5 Religadores e Seccionalizadores SEÇÃO 6 Reguladores de Tensão 1 OBJETIVO

Leia mais

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas b)fm «>* Grv Lv Estudnts Dirçã Ds Escls: Dnuncid Mcitism n PUC Trblhdrs s Lnçm n Lut Pr um Gvrn Qu Rliz s Rfrms

Leia mais

Proteção e Controle de Motores TeSys

Proteção e Controle de Motores TeSys Proteção e Controle de Motores TeSys Capítulo Lista de Preços 2014 Comando B Blocos antiparasitas modelo K 47 Blocos de contatos para contatores - TeSys 22 Bobina para contatores modelo D - corrente alternada

Leia mais

Cuiío it Pistoril VeiOMiro BIBLIOTECA

Cuiío it Pistoril VeiOMiro BIBLIOTECA Cuií it Pistril VeiMir BIBLITECA piirwaf I^S jeabrirri^ FE^85Mi58 I mv çfrí t IT ESSE É UM AN UE ABRE 0 ESPA Ç PARA UMA MAIR PARTICIPAÇÃ D PV E RGANIZAÇÃ DS GRUPS E M V1MENTS PPULARES. CHEGU EM TERESiNA

Leia mais

! ' " ( ) *+ " ) #! $%%&,%-. / ++ 01+! 2+! 3 ' $ 45', 6 ) - " 7 ++ & 01+ 8 2+ /0 88 9 : ; 2+... 4.. + 4...4 < +." =...

! '  ( ) *+  ) #! $%%&,%-. / ++ 01+! 2+! 3 ' $ 45', 6 ) -  7 ++ & 01+ 8 2+ /0 88 9 : ; 2+... 4.. + 4...4 < +. =... ! "#$%%& ! ' " ( ) *+ " ) #! $%%&,%-. / ++ 01+! 2+! 3 ' $ 45', 6 ) - " 7 ++ & 01+ 8 2+ /0 88 9 : ; 2+... 4.. + 4....4 < +." =.... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 2+ / ++ 01+ " 45) / ++ 01+ 2+!.?. " ++ 01+! 1

Leia mais

PAINEL DE ALARME MANUAL RESUMIDO

PAINEL DE ALARME MANUAL RESUMIDO PAINEL DE ALARME MANUAL REUMID ACEE MANUAL CMPLET EM http://www.jfl.com.br/ PRINCIPAI CARACTERÍTICA 8 ZNA DUPLA PRGRAMÁVEI MAI UMA ZNA PR TECLAD 4 TECLAD CM PRGRAMAÇÕE INDEPENDENTE 95 UUÁRI, MAI 3 UUÁRI

Leia mais