Centro de Convivência proporciona mais qualidade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Centro de Convivência proporciona mais qualidade"

Transcrição

1 EBSERH-SP br nurs pr três hspts PÁG. 04 GIÂNI - G SEXT-FEIR JRNL DIÁRI 10/04/01 SEL 03 Juntu Tru! Prmçã rgnz su Cznh Prmçã rgnz su Cznh 00 EDIÇÃ: 390 Cnjunt pts smltds m 0 pçs RIX DE DRGS Suspt mtr jvm prsntd pl plí Crm f mtd junt à nmrd l qu tmbm f ssssnd PÁG. 03 Cntr Cnvvên prprn ms quld Cntrbur pr vlrzçã d ds prmtr tr xprêns psss prprnr uxíl n suprçã d nstbld sl. Cm ss bjtv VG nuguru n mês mrç ms und tndmnt às psss d trr d. PÁG. 06 Sb Ms! Krdshn dz qu flh mut mnnnh dr spts Prjt Cd rstrng lbrd ndnl Rurss Muníp Ctlã v llr víuls suts tv PÁG. 04 Mrs brã gnh prjçã n Câmr Frl Gvnn ntnll nã srt mudr prfssã n futur trz qu strá n próxm nvl Jã Emnul Crnr nd lru su ntrss m ntr fmíl PÁG. 08 PÁG. 09 sndr Rnld Cd prsnt prjt l qu lmt s ss m qu p sr ndd lvrmnt ndnl. PÁG. 06 PÁG. 04

2 RÁPIDS RÁPIDS RÁPIDS Gân qunt-fr q 01 Gân qunt-fr 19 Gân sxt-fr 0 fvrr fvrr 01 Gân qunt-fr 19 fvrr 01 Gân-G 10 sxt-fr â n Gân sxt-fr Gân qunt Gz CMPENT PULIS PLMEIRS CMPENT PU RTIG CLUN CLUN RRCH CLUN RRCH Z Rbrt snt dr Plmrs s r Plmrs s r Ms mr? m m Luz Luz Flr Flr Lvnt mntm ru n RRCH Lvnt Entr tnts vlrs rrt n lá rrt n rssltds n sd tul l Ppulr Ppulr prs nã squr prnpl qu mr d Sssõs qul prnpm tds s vrtus. Prm m mvllnuv Mgut pr vg gvrndr d m Jrl Sbb Stvl PT p lnçr Vllnuv Mgut nm Luznh gvrnbld rnsm nsst n tud trnst n vlm Gân Estd f rrtd n prsus dvrsárs Pç m 06 gvrnbld m Gân tn swld p s su rtrn lub. lvr tnh d ds jgs sm sm swld lvr. junt. É prs lvrpós mndu prmr Z stv tundd r slá-l pós ds jgs Rbrt swld lvr. d junt. É tr tr mut smqu trndr rslvu l- ntlts nvrsm trnmnt ltv d m ttulr xr mut qunrmlmnt trndr rslvu l-slvu tlts nv vrdr Tmtnh (PMN) m mmrr nst vr mp frmçã mp vtm n n Plmrs nst quntltrl sntu sznh Nst vrdr Tmtnh (PMN) m mmrr nst vrqund fnsv mp frmçãpçã. mp vl ntrvst pr víuls qurt-fr Plmrs bm ms d msm qu fnts m m s du -fr n m Futbl drs n ms x. fnsv nts swld Câmr Vrdrs ntrvst Cldsltv Nvs rtrn dvíuls rss ltv pr qurt-fr Plmrs bm d qu fnts m munçã d Clds R Clr pr 3 m s tms já própr slds prl l fdsnmnt prgss vnu sbçu tm quclr nfrnt ní djá trn mqu prlmntr prtrn d próxm sgund-fr Nvs Fvrr. m d frnt mptnd tms tmp glr munçã 3 Clds Nvs vnu llnz R prnd 3 Plmrs. s prfz l pr ds prg mr turn. sgund tp mmrn Mrn frmu qu rá fzr Um lvnn stád Prslds dfrnvllnuv x-mpã d Fórmu- /ƐƐŽ ĂĐŽŶƚĐƌĄ Ɛ Ž ĐĂƐĂŵŶƚŽ ĐŽŵ Ž WD ĂĐĂďĂƌ ĂĮ 0Pnplns dmng mprtndd pr mmbr d lçã ds ttu s vrdrs vm nlsr grn númr fzr Prjts lvnl Ž W ƌŵăĕćž D f rmu qu rá Um 0 n stád llnz n Plmrs. dfrnfz pr g Vllnuv x-mpã d Fórmu"mr"Pnápls vm gnhnd ntçã tnt t ppulr d psçã prtrm s qu m Sã Pul pl çmssã prnpl f prqu ft sn-d Prss lmbrnd ůă /ŶĚLJ ĚĂ &ſŵƶůă ϭ ĐŽŶĮ ƌŵžƶ Nun ds psnsts s rm tã ds surdnár prtd pl Sã sxtpul rdd tn d d Prss; Lu já qulçõs últm sssã rru n fnl d psçã n pssd. ƐƚĂƐ ŚŝƐƚſƌŝĐŽƐ ƋƵ ĂƚĠ ũą ƐƵŐƌŵ Ƶŵ ŶŽŵ ĚƉƵƚĂĚĂ ƌ tpu ppulr d pr s qu m pl ç prnpl fm ft Vtr Prss lm ůă /ŶĚLJ ĚĂ &ſŵƶůă ϭ ĐŽŶĮ ƌŵžƶ Ġ Ě ƉƟ Nun ds psnsts s rm tã lçõs d n qu vm. Tqurt rdd d Cmptr pns Gbrl Hug n su prsnç m Gân pr bm m Mgut prft prcmpnt Pulst. tuvm drs n prtd ntr Hug Z R ƌ ƐƚĂĚƵĂů ĚƌŝĂŶ ĐĐŽƌĐŝ ^ /ƌŝɛ Į Ƌ ƌŵăƌ ƋƵ ǀĂŝ ƉĂƌĂ Ă ĚŝƐƉƵƚĂ Ž ƋƵĂͲ quvd d m lguns ss snd rstrnglçõs d nqu qunsgu vm. Tqurt rdd d Cmptr Ƶ pns Gbrl m Vtr H su prsnç mm Gân pr ntssr bm m Mgut prft prssm su Mrs brã qu hj tun ms slst prmtnh grnt nt Pulst ms d qu vlnt mrçã ntr Crnth prv brtur d tmprd d Gân pl PMDB Mrn sustnt d trn f m d l- qu Sã Bnt n últm sábd. Rbnh ln Ă ď mtnh grnt qu nsgu Pulst ms vlnt mrçã ntr C prv brtur d tmprd ĚƌŽ ƐƌŝĂ ŽƵƚƌŽ ůă ŶĂ ǀŝĐ dŵ ƋƵ ƐĂďƌ Ġ Ɛ Ž ƐŶĂĚŽƌ ZŽŶĂůĚŽ d Gân pl PMDB Mrn pxã rmn tfznã msm runr 8 (t) prtdsd sntmntlsm s três pnts Z jg vlu Inlmnt qu nturlmnt R Clr p 01 d Stk Cr. gvrndr pl PSDB. s nlsts putd frl prsnt stdul d PPS Luz Stvl vm fru nutrld.vnrln trl-squrd stuçã Crst ĂŝĂĚŽ D ǀĂŝ ĚŝdžĂƌ runr 8 (t) prtds s pnts Rbrt jg qu nturlmnt fz lln; R C 01 d Stk Cr. gvrndr pl PSDB. s nlsts pr dsputr pr xu vrtrês mlhr n vlu prup tm prr pu nhd d w qu urríul qu tvd nts prr jgdr srápu r-tát rsrv stvm sx. Ms fnl qu mr? prsdnd frm dzm munplst rbnd gstrs nxpl qu lçã pssu pr dsputr pr vr mlhr n tm tát nh w dzm qu urríul prftur m 016. m rgnzçã tát dn tm dvld pr n trn mrçã pquns. Jg f Mgut Mrn d trmn m drs x d mnhã Pdr Jksn Gás Tursm f rspnsávl pl rlzçã d Crnvl prftur m 016. rgnzçã tát d tm d pr mrçã pquns. J Mgut Mrn À mdd squrd m(m qu prntmnt sr hn nsgu suprr Pul; (m qu ps nívl nfgnhr pçõs nnrçã pst ns ntr-t rnm d gvrnsm tds qu prurmsn ghb m frm qu sm sus dfrnçs ms stgnhr sxt-fr Jã Cldsl Nvs. s shws rlzds nm spç vnts d munís m mtu 018. qu ps nívl nfpçõsm n rçã pst ns shp rnm rr d dvrsár) rds jgds. vld n bl fzrm grns nã prup. E ru tr Futbl. Já ru trnu Ryr Cltn p frm pgs ntgrlmnt pl Gvrn d Estd Gás. WƌĨŝƚŽ ĂĮ ƌŵă ƋƵ ƐƵƐ ĂĚǀƌͲ g frnd sultd sus sjs pxõs vvzs nqustnd ndr Lú Vân prrs fzrm gvrndr Mrn Prll. tun. Sgund x-prft rrsrv d dvrsár) r-dvrss ds jgds. vld X grns pr lmr fu tm vlt lm nu sultd ntrŝ ssrv rsrvs junt nrmlmnt n tm rsrmrqus; Lnd ƐĄƌŝŽƐ ĂŽ ƚŷƚăƌ ƚƌăǀăƌ ƐƵĂ ŐƐƚĆŽ WŽƐƐŝǀůŵŶƚ ƐƌĄ Ă ƐŐƵŝŶƚ :ŽƐĠ ůŝƚžŷ WW ƉĂƌĂ Ž ŐŽǀƌŶŽ ů pr lmr Dvrss vzs f u tm prrs lm mturd d qul mr nsst pr nstlr-s. s ânms Xvr s rnts qunt tm nd nst sábd nt ds dfrnçs ns próxms ds s ds m Cltn qu rnts fz lr v durnt tvd Qund Z ƉƌũƵĚŝĐĂŵ Ġ ĐĂƚĂůĆŽ Đ Ž dśŝăőž WŝdžŽƚŽ W^ ŶĂ ǀŝĐ DĂƌĐŽŶŝ WƌŝůůŽ W^ >ƷĐŝĂ Ŷ s d s lr td qunt jgntm nd nst sábd ds dfrnçs Pr flr m fbk prft Clds ntr ânms trblh tnprs mdurr m Srb ƉĂƌƟ ĚĄƌŝĂƐ prmr ltv mgísm d qumbr tn swld Bnt xubnt trnmn Ě Ž sąŷŝă WW^ Ġ ƉƌŽǀĄǀů ƉĂƌĂ Ž ^ŶĂĚŽ mr nã mbn m m smplsmnt vrã mrr jntr pr Pr flr m fbk prft Clds ntr trblh tnprs mdurr jgnm S ƉĂƌƟ ĚĄƌŝĂƐ q stá fznd mr Nvs Evndr Mgl q stá fznd mr Nvs Evndr Mgl Sm huv stsfçã própr. nts tud mr nlv dçã dsutr lçõs munps suss s vrdr Tm(PP) f vd pr ppu vrdr Sl Junqur (PRTB) pstu m su págn n suss vrdr Tm- lrs(pp) f vd pr ppusnd S tnh (PMN). fmíl vrdr m Nvs rnt slntíí sfr mçd nt S Sndm m qu rnt ntr Clds pruru Pr munhã: CMP prdã. ssm snd pr qu s lh st fbk pssívl lnç. ITLIN (PMN). brnvrdr lrspúbl. m rnt slsnts tmtnh pstd vís nd Mrdrs Mrs Frnns suprntncmp. ITLIN Judár pr brgr prftur frnr mdmnt qu tm pstd vís brn- frm nd públ.m Mrdrs Mrs Frnns suprntnnbr sntmnt nssár nqustr sngulr xpsb PSDB. d d Prftur mlhrs rvltds TRE Gás nt rgnl sul d CEF s vgs vã str m dsput v g ustdprxmdmnt rs. frm rvltds m v K ƉƌƐŝĚŶƚ ĚĂ &ĚƌĂĕĆŽ ĚĂ d Prftur mlhrs TRE Gás nt rgnl sul d CEF s vgs vã str dsput tnt pr brrs bndttu d prft prfru pdd d xr ss rg prmt s m ms ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ ĚŽ ƐƚĂĚŽ Ě 'ŽŝĄƐ prên ntrg dçã qu gr pz hrmn. tnt pr brrs bnd- frrttu dprft prfru pdd d xr ss rg prmtd s hstór ms nds qunt pr ddãs plvrs bx vulçã m rtz Mrn nrrd &ĂŐ Ž ƐƵƉůŶƚ Ě ĚƉƵƚĂĚŽ nds quntpr ddãs lã ntr frr plvrs bx vulçã m rtz Mrn nrrd d hstór É m dss rt vz Ptágrs: "Purf tu rçã qu prurm. jrgã s vrdrs ŵşěŝă ƉĂƌƟ ĚĄƌŝĂ prvt l m su m pss psds m ĨĚƌĂů :ŽƐĠ DĄƌŝŽ ^ĐŚƌŝŶƌ qu prurm. jrgã lã ntr vrdrs ŵşěŝă ƉĂƌƟ ĚĄƌŝĂ Sprvt l m su m pss psds utlzd ntrssnt: S psçã. Lgspós lvr prmtrs qu mr ntr nl ps t ml d PPSEx-vrdr gn. qup. bus ds dus vgs:m nts W^ Ěŝnj ƋƵ ĂƐ ƉƌĚĂƐ ĂŐƌşĐŽͲ v-prs prtds PTB PP utlzd ntrssnt: S psçã. Lg pós lvr d PPS gn. Squp. bus ds dus vgs: s sus drts nã frm v Mgl ntru rã 7 mss ntr Lú Vân Wlr Tmtnh (PMN)snr f pg surprs tmr ůăɛ ŶŽ ^ƵĚŽƐƚ ŶŽ ^ƵĚƐƚ svrdr sus drts nã frm snr v víul Mgl ntru rã 7 mss ntr Lú Vân Wlr ms d zd n rpnt suj". ft prfssr Kltn stá DEM pm smrs fundr m rsptds prur m su luxus s mrç zmbr Mgut Prfts nhmnt pl mprns qu su prtd luxus nívl munpl stá ŶŽ ^Ƶů ŶŽ ĐŶƚƌŽ Ě 'ŽŝĄƐ rsptds prur m su víul s mrç zmbr Mrs Mgut tmtnh. Cu mndu. snd 0 mnuts n Vll Vlmr Rh mtmtnh. nv prsnt. vrdr lru qu nã v rrdr p É ntã mr sntmnt r qu nltɛćž ĂƚƌƌĂĚŽƌĂƐ 'ŽŝĄƐ bm ns prmrs psquss ún lgnd. Ess hrm Cu mndu. snd 0 mnuts n Vll Vlmr Rh n grç d pv. Prs Snt-Gr Brln lrgu prmr smstr Rubns tn Snts v pn Clt Prk mm Gls- Ssus nvçõs. ƉƌĚƵ ƉůŽ ŵŷžɛ ϮϬй Ě n grç dprmt ntnur pv. n psçã. Prs Snt-GrBrln prmr Rubns tnns qubr smn brrrs d rgulhgwd rrvrên. pr smstr sussã m Bnfnóssunt ms mntd sgu frm m dsput lrgu pr dm 0 n sgund dvdmrn Prll qud ds q rmn ds tsts qu En-m vntgm vun mlhr jg ƐƵĂ ƐĂĨƌĂ Ě ŵŝůśž sgu frm vntgm n dsput pr 0 n sgund dvdmrn Prll su lut pr nqus vg n sã d ds m VTs 30 ns s nã vá mnt mr nstró s utr lm ds pnts rsn Mrr rdd dvg Lgn Eurp nspls. qur lnçr últms hrs m Brsíl. Ess lndár qu su lut pr prmnqus- Cp sã d ds VTsKltn 30 ns snnl. nã vá rpsss r trttds s títuls psd R. N prmtvs m Ráds. dsput Rnn m 016 mçr sfzr m qunt-fr. Clnntr tdstmprd. títuls ps- r tprtd Cp R. N prm- TVs Ráds. dsput qu vd nsst pr ntr psddsguds nl prdur prgrm: "Prjtnd BnCs rr q mnnl. Gás ghb tm pr s próxsívs nst smf nl mudnçs táts trd vtórs s K ŐŽǀƌŶĂĚŽƌ DĂƌĐŽŶŝ WƌŝůůŽ sívsds nst tmprd. qup r prtd d nst smfnl Sl Junqur (PRTB) Cmpõs rbu xprên N fundr-s n Lg Lg jgdrs prbusní d n mpltu Clt busƌƶ ƐƚĂǀĂ ŽďƐƌǀĂŶĚŽ ĚƵĂƌĚŽ Q prsu bstr fnópls" pr dsutr supr- mndr ŐƌĂů &WD / D^ nv prtd? ms ds n gvrndr Sl Junqur N ds qup rbu nst qu pssu ds prf(prtb) s ms dhgr Eurp - tm ncmpõs n- já qurt-fr Vllrrl l u mpt m Vllrrl Intr WĂƐ ǀŝƌŽƵͲƐ ŽůŚŽƵ ƉĂƌĂ WĚƌŽ m Clds Nvs lvu ů ůăěŝƌă ĂďĂŝdžŽ ĚƐƉƐĂƐ Ă Ě qu pssu ds prf s ms d Eurp - n nqurt-fr njá qu nã suprt slr-s. ssm lçs sã frmds prtdrmnt s grns Cd Js Eltn u Jvr? Mrn Prll prsnfl unts d fbk Clfrntrá Chls ns n Cmp Nu pnsnd n dsput Mlã m 3 3 grçs sust. prç d Gsln WĂƵůŽ ĂƉŽŶƚĂŶĚŽ ƉĂƌĂ Ž ƉƌƐŝͲ ů ůăěŝƌă ĂĐŝŵĂ ^ Ă ƉƌĨŝͲ Ă Ě Júnr Frb: nfl unts d fbk Clfrntrá Chls ns n Cmp Nu nds Nvs fz pstgm tvs fnl - ds- d trár dgl qu vnh n- d Júnr Frb:prblms qu nsrds. dstvs fss svs s 48 mnuts Etnl d Dsl stã ĚŶƚ ĚĂ ŐƚŽƉ :ĂLJŵ ZŝŶĐſŶ ƚăěă ŶĆŽ ƉŽƌ Ž ƉĠ ŶŽ md pquns nt gên Hbtds Nvs fz pstgm fnl - dstrár d qu vnh ndd m vlr d rrdçã d put srá bm mplnstmp. últms ncmpnt Pulst tnd sgund prtd ĚŝƐƐ Ɛƚ Ġ ŵƶ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ Ă ĨƌŝŽ ĐŽƌƚĂƌ ŐĂƐƚŽƐ bm m d vlr md dd sáb fnçã pr mr ns f dd m vlr d rrdçã d put srá bm mpltnd ns últms n-pr fl g muníp. çã Prftur Clds Nvs Um d. Ms mn trrtór frnts dnt st rvl nd. str Cp d ffrnts váld m st d d qu Luz Cnfz Stvl Cn- vã rlzr. ĚŝŵŝŶƵŝƌ ĂƐ ƐƚƌƵƚƵͲ ƉƌĨŝƚŽ Ě 'ŽŝąŶŝĂ Prftur Clds Nvs Ms m trrtór dnt rvl nd ms nd frnês d trípl r nãprmr tv mrs trblhs Qund l tá m prtd s sus Sã Pul tr: " mr pnt bnds. Nã Brsl 17 mrç fs mt-mt. slh plít ƌăɛ ĐŽƌƚĂƌ ŶŽ ŽƐƐŽ çõs ntrg ss ndqu ms frnêsnst trípl tv mrs Qund tá m prtd ssus mns 193nd pssívl. qur-r pr nã vnr. Nnfvrd mtrblhs d rsgm sd qu mr mpnhrs vl Rnn ntr Lndrn n Cntrtd fzndár r ŵɛŵž ůžőž ůžőž ǀĂŵŽƐ ǀƌ Ɛ ŵ Ɛ ŵ tm nvj. nã rgulhs. Nã rrgnt mns qu 193 mr pssívl. Nst qurpr vnr. N fm mpnhrs rsgmnml sdd qund mr prjts sss qu rm ntmtnh (PMN) mlhõs t-fr qup vnplr 3 1 u b mprsár prtín Prná. Dps nn suíç pr-b mnd.tmtnh PR- (PMN) Ĩ K ƉƌƐŝĚŶƚ ĚĂ DƚƌŽďƵƐ ƉƌĨŝƚŽƐ ƉĚŝŶĚŽ ƉƌĂ ƐĂŝ Ĩ mlhõs t-fr qup plr Shqr 3 ntrsss 1 u prtín nml$$ dm mund xu lr qujá psçã É çu àsjgs qurts fnlvn-sus vntgm mprsár t t í mm sus ps sus nm sndls. Nã bus próprs çu nlusã tntrs dustlãs vzstlãs pr CN munpl ĚƵĂƌĚŽ DĂĐŚĂĚŽ W^ ĂĮ ƌŵă n gstã hjrs. puxu lr qu d psçã rs. É àsdqurts fnl mssuf vntgm s t t í mm sus ps $$ m sus slhrá nm nv mg-sn d Cp Frnç pu dnt mpnhs. Qund s u vtd pss d rnr. qu n rbt s 4 mnuts f nd. Ě ŵăŷŝƌă ƉƌŵƉƚſƌŝĂ dŷśž nã s rrt nã gurd Nã s lgr m slhrá nm nv dbrã mg-sn dtrndr Cp dpr Frnç ms f pu dnt mpnhs. Qund s u vtd pss td frl Mrs pr dsputr Prftur vrd btr Nnts su mns suprrd. sr dd. btr sstm fnsv brr plr pr Intr. ϭϭϭй Ě ĐƌƚnjĂ ƋƵ :ĂLJŵ dsputr Prftur prd vrd Nnts pr Nymr supru mns sr dd. mpr 016. Plprsdu sgst Prft 0 n stád prqu suprrd. hn njustç ms s rjubl m vrd. Tud sulstv rslvd m Pl fz sgund s Ms gl ns ZŝŶĐſŶ ƐƌĄ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ Ă ƉƌĨŝƚŽ Vsnd s lçõs 016 x-prft Sndr PPS qu m mm 016.pr Pl sgst pr Prft 0 n stád prqu grntr Nymr pru hn nfrntd Evndr dmnstrr ds fxçã Prínps Pgld sprdçu d m dupl P- suprt. 13ms Clt Nymr ^Ƶ ǀŝĐ ĚǀƌĄ Ɛƌ Ž ĚƉƵƚĂĚŽ p tud rê tud spr tud mr jms nfrntd pr nm Evndr Mrs dmnstrr ds s Prínps m grntr busu gld Nymr sp PSDB ll pss pr rstrucnd Vnrln Crds ptên órgã. Mgl (PP) à d rs. Pr mntr vv sprdçr pênlt n zgurs Dvd Brzmpt m ds rms Grdn. E s rnês m prnpl mpst munpl stã snd &ƌăŷđŝɛđž :ƷŶŝŽƌ ĚŽ W^ Mgl (PP) nm tds à d rs. Pr snn mntr vv tpsprdçr pênlt n nv m vst rsdêns lçã snvs. brg pl tí- Qunt fnl. Br brá" (I ncr ). prfundd! Ésã. turçã. nm d x-vrdr (PSB) dmtu pssblbrã gr prtp ds Cm rr-wrly m trng - fnl. árbtr ntrtntsã. lnçmn dstrbuíds ns Clds nv m vst lçã tds n brg pl lsn nn títp prmt sr rrd. ns. tul d mptçã m plr st qurt su vz spr ntul prtçã n ntrd td sgund ds qurt s- qu bl vz x dçã d IPTU prftur p rmnjr rurss pr própr Dus fz prsnt mqu qul Ttá Txr mprsár flh d prxmçã m mssã rrd. snvlvmnprmt sr ns. ds mptçã m fzntu plr st su sudqu hstór Prs m Vllrrl vtr dbrt b p ár.hstór Vtr Frrz ss prqu Cmpgnr gl duçã sú lm brs munps. su Prs fz m Vllrrl vtr d Snt-Grmn prprs vnr pr 0 u pr vnçr. m s trz ts vrtus. d x-putd frl x- $39(7( 68$6 )$6 gvrndr Mrn Prll t urbn d âmr n Cnh n drt ntr. mpt Snt-Grmn prs vnr pr 0 u pr vnç 7( suchqunh pns d prmr pr três dfrnç Brln $39(7( 68$6 )$6 7( Cjuprn Ngls fnlznh d prmmnuts d s 3($' '( &0387$' 0 7 $39(7( 68$6 )$6 & 3($' '( &0387$' -prft Nrbrt Txr (nn (PSDB) ns lçõs 016. pssm s tms lgds supr pns prmr pr trêsd dfrnç tmp gnhr d n r vlt n 4 mrprm 7&1& (0 +$':$( ( ('(6 ' & 3($' '( &0387$' squrd sãdltrs tmp gls Intr Mlãndqund Br sud $' 7&1& (0 +$':$( ( ('(6 & pr gnhr d Vldn vlt n hgr d 4 mrnd pr $ 7&1& (0 +$':$( ( ('(6 psçã Clds Q stá flz d vd Nnts mnívl. s. çvltu mns pr à Srs rltn Cmp )& '(6*1( *È)& mmrm) mnh pr sr '(6*1( *È)& Vnrln nrru m hbtçã ntrss sl tmp bm à Grmn frnt n flh su d bn :(% '(6*1( È) '(6*1( *È)& :(% '(6*1( psçã Clds Q stá flz d vd Nnts m s. ç m s pr hgr à rl n C Nvs *UDQGH /HLmR 6EDGR GH )HYHUHLUR tm nsgud vrdr rlnd Crá :(% '(9(/3( :(% '(6*1( :(% '(9(/3( Cjzrs PB nm d prtd. Mrn ns últms lçõs d Brsl. 3)661$/ &$' $' Nvs nsgud vrdr ( :(% '(9(/3( mstrr stm rrs dm(pdt) vz tvrlnd d ppu-crá &$ 3)661$/ &$' 0DLV GH FRQMXQWRV FRPSHWRV GH HVFULWyULRV $6667(17( &17È%/ 17È &$ 3)661$/ &$' 17 $6667(17( &17È%/ mstrr s rrs dm(pdt) vz tvcrá d ppunstrtvs sm tr lçã n prlmnt. 71$6 %$1&È$6 1 $6667(17( &17È%/ ([HPSR /RWH LPSUHVVRUD DVHU KS PHVD GH È 71$6 %$1&È$6 /*Ë67&$ 17(*$'$ * nstrtvs sm tr lçã n prlmnt. &È 71$6 %$1&È$6 hnr nngum. t m ppulrmnt -Crá PDGHLUD FDGHLUDV 0RQLWRU VDQVXQJ /&' WHHIRQH VHP (* /*Ë67&$ 17(*$'$ $6667(17( $'0167$ (* /*Ë67&$ 17(*$'$ 3 R LQWHEUDV &38 3HQWLXP GXD *+] PHPRULD JE 0 $6667(17( $'0167$79 hnr nngum. t nhd mstá ppulrmnt mmnt s vrdrs sntd prt 3($' '( &$;$ ( &('$67$ $ '0 $6667(17( $'0167$79 UDP +' *% HVWDELL]DGRU 606 FDL[D GH VRP PDXVH &$ 3($' '( &$;$ ( &('$67$ 3 ('d '( 9Ë'(6 $'%( 3(0(( 6 mmnt s(pdt) vrdrs rgulh nhd stá sntdpr prt &$ 3($' '( &$;$ ( &('$67$ rlnd Crá d ppulçã. ( ('d '( 9Ë'(6 $'%( 3(0(( $)7( ())(&76 WHFDGR H FDFXDGRUD /$1&( 1&$/ D PDLRULD LJDGRV H SRGHQGR VHU WHVWDGRV '( ('d '( 9Ë'(6 $'%( 3(0(( 6 $)7( ())(&76 ' rlnd Crá rgulh d ppulçã. Pr Tmtnh (PMN)(PDT) Sl n pss prmntd *((1&$0(17 )1$1&( ) QD YLVLWDmR 6XFDWDV GH YHtFXRV GLYHUVRV DU FRQGLFLRQDGRV GH EWXV/$1&( 1&$/ 6 $)7( ())(&76 7 *((1&$0(17 )1$1&( 7*$)$ ( *$0È7&$ * Tmtnh (PMN) SDE[LQWHEUDV Sl lmbrd n H (PRTB) EWXV FHQWUD 'LY pss 0RG 6 *XHUUD Junqur stã pr%lwuhqv prmntd lçã d 17 *((1&$0(17 )1$1&( * 7*$)$ ( *$0È7&$ ('$d (03(6$$/ (6 HL[RV /$1&( 1&$/ HLmR DFRQWHFHU GH IRUPD SUHVHQFLD QD ( * 7*$)$ ( *$0È7&$ (6 ('$d (03(6$$/ (PRTB) stã n qu lmbrd prsr lçã )D mjunqur pln snsã plít. vm. P d VHGH GD $ /HLRHLUD %.P YLD HVSHUDQD DR DGR GD 3QHXkQGLD $QSRLV * H (;&(/ 6(0$1$ 30d (0 ( ('$d (03(6$$/ (;&(/ 6(0$1$ 30d 6(0 m pln ndqu vm. P sr VLPXWDQHDPHQWH RQ LQH QR VLWH ZZZ DHLRHLUD FRP EU RQGH FRQVWDP R HGLWD FRP DV UHJUDV Pnt pr snsã psçã.plít.pçã psçã pr QLGDGH *RLkQLD 6( (;&(/ 6(0$1$ 30d 8QLGDGH *RLkQLD SDUD D SDUWLFLSDmR GR HLmR $ YLVLWDmR DRV RWHV DFRQWHFH GH D GH IHYHUHLUR GDV 9DRU G XD &HQWUR XD &HQWUR Pnt pr psçã. pçã d psçã pr 016. DQRV GH WUDGLmR 8QLGDGH *RLkQLD 8QLGDGH *DUDYHR jv H GDV jv K HQGHUHRDFLPD GHVFULWR &RQWDWRV gstr munplst Crnvl PPS PPS gn Prfssr gn n míd n míd td Kltn pr 016 Vm fusã prtdár pr í Rs ss f Rs ss Qu Qu f Mdmnt PSG Enrsn PSG vnç àsàs pn vnç qurts qurts tsts Tmtnh Inugurçõs ss CP D LIG EU CP Nymr prd Clt bus Nymr p m Int ms Brl ms Br Dnhr Prç ds Cmbustívs Dnhr Nv mnd Vnrln tn prxmr Mrn Nm Nmnv nv IPTU &866 É3'6 6 6 &866 É3'6 6 &866 É3'6 Sm tqus Lv slt nun nst jrnl *DQKH XP GHVFRQWR QD DSUHVHQWDmR GHVWH DQXQFLR DILMR VRGS $$ *DQKH XP GHVFRQWR QD DSUHVHQWDmR GHVWH DQXQFLR JRNL GZET --ED /0/01 CMYK JRNL GZET - ED 30-19/0/01 JRNL GZET ED 30 19/0/01CMYK CMYK Sm tqus Lv slt XD &HQWUR 8QLGDGH *DUDYHR $Y JXDGDGH 3D &$6 $Y JXDGDGH 3D &$6 8QLGDGH *DUDYHR $Y JXDGDGH 3D &$6 9LGURV H WUDYDV 3HUVRQDL]DmR 3HUVRQDL]DmR 0HFkQLFD $XWR HpWULFD 0HFkQLFD 3HtFXD $XWR HpWULFD QMHmR HHWU{QLFD 3HtFXD QMHmR HHWU{QLFD $YHQLGD $QKDQJXHUD 4G /W 6HWRU 0RUDHV 3Uy[LPR D 3D GD %teld DIRETR PRESIDENTE REDÇà - GIÂNI REDÇà - CLDS NVS dã ds Rs Gnçlvs DIRETR PRESIDENTE S REDÇà GIÂNI108 REDÇà lmd d -Cntrn Ru B-8 S/N- CLDS Qd. 14 Lt.NVS 0 CMERCIL dã ds Rs Gnçlvs Gân: lmd 108 Ru B-8 IS/N Qd. 14 Lt. 0 CMERCIL Qd. 37 Lt.d 0Cntrn Snt ntôn Itnhngá CEP: DIRETR VICE-PRESIDENTE Gân: Qd. 37 Lt. 0 Snt ntôn Clds Itnhngá I CEP: CEP: Gân-G Nvs - Gás Hlvsln Mrtns Gnçlvs DIRETR VICE-PRESIDENTE html.m CEP: Clds Nvs - Gás Tl: (6) Gân-G Tl: (64) Hlvsln Mrtns Gnçlvs html.m Rgã Sul: DEPRTMENT JURÍDIC Tl: Tl: (64) E-ml: E-ml: Rgã Sul: Dr. DEPRTMENT Frnnd SntnJURÍDIC Jrdm prtlgzt.m.br E-ml:prtlgzt.m.br E-ml:prtlgzt.m.br Dr. Frnnd Sntn Jrdm CIRCULÇà DIÁRI prtlgzt.m.br prtlgzt.m.br prtlgzt.m.br Estd Gs DIÁRI 0DWHULDV H $UWLJRV DVVLQDGRV QDR UHÀ HWHP D RSLQLDR GR MRUQD CIRCULÇà Estd Gs 0DWHULDV H $UWLJRV DVVLQDGRV QDR UHÀ HWHP D RSLQLDR GR MRUQD VEND KITNET U CS 80 MIL CURSS RÁPIDS PERDR DE CMPUTDR TÉCNIC EM HRDWRE E REDES DESIGNER GRÁFIC WEB DESIGNER WEB DEVELPER PRFISSINL CD SSISTENTE CNTÁBIL RTINS BNCÁRIS LGÍSTIC INTEGRD SSISTENTE DMINISTRTIV PERDR DE CIX E CREDIRIST EDIÇà DE VÍDES DBE PREMIERE FTER EFFECTS GERENCIMENT FINNCEIR RTGRFI E GRMÁTIC REDÇà EMPRESRIL EXCEL (1 SEMN / PRMÇÃ) EXPEDIENTE REDÇà - GIÂNI lmd d Cntrn 108 Qd. 37 Lt. 0 Snt ntôn CEP: Gân-G Tl: (6) E-ml: prtlgzt.m.br PRVEITE SUS FÉRIS (64) (64) (6) Ru Cntr Und Grvl: (6) v. Iguld Pç CIS Und Gân: REDÇà - CLDS NVS Ru B-8 S/N Qd. 14 Lt. 0 Itnhngá I CEP: Clds Nvs - Gás Tl: (64) E-ml: prtlgzt.m.br *Mtrs rtgs ssnds n rfltm pn d jrnl. ZZZ FWDFXUVRV FRP EU &7$ &XUVRV *RLkQLD ZZZ FWDFXUVRV FRP EU &7$ &XUVRV *RLkQLD CMERCIL Gân: html.m Rgã Sul: prtlgzt.m.br CLSSIFICDS Hígr Júnr CURSS SEJ UM BMBEIR CIVIL. utrzd pl bmbr mltr. Vgs lmtds. UXILIR EM NECRPSI TÉCNIC SEGURNÇà D TRBLH. EJ GRU À DISTÂNCI 6 MESES CURS SUPERIR 1 MESES - RECNHECID PEL MEC NÁPLIS: PENS 6 MESES GIÂNI: V. C-1 N 38 JD. MÉRIC (PRÓXIM ST CS) 10 ns trdçã Sm utmtv lrm Vdrs trvs Prsnlzçã Mân ut ltr Plíul Injçã ltrôn vnd nhngur Qd. 0 / Lt. 16 Str Mrs (Próxm Pç. d Bíbl) CT Curss Gân DIRETR PRESIDENTE Hlvsln Mrtns Gnçlvs DEPRTMENT JURÍDIC Dr. Frnnd Sntn Jrdm CIRCULÇà DIÁRI Estd Gs $)' 6L 6HP WD[DV DGP 6HP WD[D VHP DVVHPE VHP DV dã ds Rs Gnçlvs DIRETR VICE-PRESIDENTE - (6) Esrtór m Gân $YHQLGD $QKDQJXHUD 4G /W 6HWRU 0RUDHV 3Uy[LPR D 3D GD %teld Gnh snt n prsntçã st nun Ztn Juz Zbuíns EXP Estdul=3.0 Rnkng=4.0. Esrturçã Ztn llõs! Pnfltr rtõs rtz tquts. mbntlst dm. Fznds sltr. Grn rulçã m Gân ds d ntrr. Cnhç sus lssfids. - (6) EXPEDIENTE EXPEDIENTE YHtFX DQRV GH WUDGLmR 6RP DXWRPRWLYR FRQWDWR#DHLRHLUD FRP EU $ /HLRHLUD &HUWH]D GH %RQV 1HJRFLRV 6RP DXWRPRWLYR $DUPH $DUPH 9LGURV H WUDYDV

3 Pll Esprts Esprts Esprts q u n 90fvrr 01 x Gân-G 10 sxt-fr 01 q s 01 t-fr19fvrr fvrr 01 ST ULIST TPCRINTHINS Rtrdã TP Rtrdã GIÂNI s swld blt dd blt n bn áss láss Murry Prsnt Murry Wwrnk d Wwrnk srt strm ngr strm mm vtór Jdsn vtór Suspt mtr jvm pr rx drgs prsntd dt qu f pr tm ttulr Vtr sprs qu s qu ttulr r-s Lus ntru ntr s rsrvs. Ém ms m jg mm tnt Mkn Lt nã vrsm ms ns nqunt-fr vtm lns n- trnu prqu f lbrd us rundu trpl drtr pr ud s dus ruu Tb s- ên m Rf n l pr sgunt qu Tb ss Frnnulrs: FrnnD glr Frnn- ss Náut. d flh s Tb Vtr ŵ mbrnd flh Já Cltn Xvr fz pr láss brt;ngbrl Ƶ Hug láss mr trnmnt ltv ns. Ptrk Dudu m grup ms m nã ƌ rnthns. pstu n tld. pstu N tmn stá nsrt n Cmpnt Clr ds tms md Jlsn; ds Jã tms Pulst fz tvd ms hd Jg Vtr Rms pr r s mbntnd s tqusfhd m mrl ru nvs mpnhrs. str m ntr-tqus m Xvr prd. Rfl l v ntr n d 4 n bl prd. ƚ mp dr Prr. ŝ Ž Ŷ vlt mp qund Plmrs nfrnt Sã trrbrt Vtór d Cnqust pl Ŷ ŝ W d ntr Sã b. Jã Pul Cp d Brsl. nt Srb. Luzân Crm f mtd junt Prss suspts à nmrd n S REI URP ssssnrm fznr D REI l qu Pls vs d Grup furt ds rms. pênlt tmbm mpt r pênlt f Invstgçã HmíD rd m s nvsr Mlã d (GIH) Luzân tgçõs d Plí Cvl s n vn P ln vn ssssnd. fl grrm n mdrugd d três nts qu hvm Murryntru m qudr prmr m Jdsn f pr Prqu Murry ntru m qudr prmr u Sã pus hns pssd frnês Jrg n n u pus hns frnês g s v g Ds ds prnps f Ft: Dvulgçã SERGI PEREZ / REUTERS SERGI PEREZ / REUTERS N Ds mr d Jngsu d fds prnps vrts títul m RtrChn m Jdsn vrts Murry títul mnã Rtrdã s sês ndy d Crnthns dã ndynts Murry suíç Stnsês d fnl dwwrnk Cp Lbrm suíç Stnn Wwrnk strrm vtór tdrs. Pl mns f n strrm m vtór TPqu 00grntu dsputd n prsntp 00 dsputd n Hlnd. N qudr dur t Rbrt ndr Hlnd. N qudr dur brt d mptçã nst qunt-fr durnt brt d mptçã d 7 brl 01 sd sbrts frm t tnst brtân tv ms q u ntrvst ltv ntv CTms tnst brtân fld pr ssgurr prçã nmnd rfznd d vítm grdd Prqu Elóg. fld pr -ssgurr p lugr n sgund rdd gnt stá gurdnlugr n sgund rdd Plí Cvl prsntu png m três fznds n rm trturrm-n rm Wwrnk prsu prpst três d. Wwrnk Nã hgu prsu três sts(9) pr trunfr. fl. s rprsntnts Ő nst qunt-fr zn rurl nqul mun tr m su uvd tstsntru pr trunfr. Murry m qul flrm qu tm Ě Murry ntru m qudnl d Slv Tls íp. N çã frm prrm fg n rp. nd dr prmr u d Chn stá pus ntrssd Ě drfrnês prmr u pus Nls ms já dnt qu nts ƚ 0 ns prs suspt hns mss m prmnt ds n fznd ls tmbm thns frnês Nls Mhut. vnr st d pós trmn d LbrtMhut. pós vnr st tr Sgm rdn d Slv mndds prsã tmprm td fg n víul nldrs pr nã 6/3 qurms l s- nm nl pr d 6/3 lru n mç s-l snvrs dss ndr. ƌ m Gân. Sgund lrár Jun Nuns d Cunh VW/GL prprd lru n mç d sgund tp ms Jdsn 31 rvl ns ŵ Ž ŵ Ž gund tp msvv rvl nã prvtu hn gd Vlmr Prr d Slv ndr d Slv Nuns d vítm. grn fs. pós gnhr ŝ ŝ ƚ ƚ nã prvtu hn vu vg fvrt mplr ttulr mmplr d hmm mtu rm n prndd m prmns usds stã à ds vu fvrt vntgm t fhr síd Lr t pr fhr vntgm plr. sês qu mpnh d ntã nmrd t mndd ntrpsçã d justç s nvsb Junrs d sês rgnt- qu plr. fz n sul prmr prtd s trnsfrmu n rsms Ingrd rsms grntu mpt pr 3 3 Frrr Cmps qu Sgm rdn d Slv f mrt trs nçã mnr W.C.C.. tgçõs pr prt d Plí fz su prmr pósmstr rrt nqup. fnl d prtd pnlt n tp fnl d nfrnt d pós rrt n fnl d prdçu pnlt n tp fnl d nfrnt brt d ustrál ntmbm f ssssnd r s três sã usds Cvl ntn. PrtEl ntrptu vs pr m psçã lgl msbrt 10 tmd mndd ustrál nln pr trnd qu ds qur rslvr d frntrá gr nnnt ms sltu (psr rlmçõs m mp d Crn mês pós mrt Sgm. m Pál próxm à s vdrs ds trf nts fssm mtr Pdr Rdrgus prm d prçã s pl s Brln trnd n quprmr qur rslvr s Vskfrntrá gr nnpr-m pr nfrnt Pspsl. u Pl qup tln) hutr thns nst ní tmspr stds pr nfrnt n prmr s Vsk Pspsl. vntgm jg. Suárz Mss tvwwrnk prsu sã pntds pl plí Sgm qund jvm hgu spnds ss mtvu Qurz ntã m 61 ns s vs Brsln ndr pr smjg. hns pr Cr fz su mlhr bmrr. vntgm Suárz Mss tv- sur prd Wwrnk prsu rmrz. ds nd bns mmnts ms m qudr prntr só v s 48 u tmp prtd n vtór m ntgrnts qudrà rsdên rpz su d rh n grup. nts sr m su fznd n zn ru- Lndr Cst Dvnlsn çr. rm ds bns mmnts sur ms mrqudr pr ( 6 mçu nts qu ls msms vnr prmr m ( gund tmp pr s 0 Grdn s Sã Pul qurt-fr 03 7( 0 ln mçu nts qu ls msms vnr prmr m Rd Vllrf nssm brtur d pltrdã. Dnt d ll Js': 0 lh tráf drgs. Durnt víul ftuu várs dsprs lvjd vítm mnnu rl Luzân n d 1º swld d GIH m u Gut- rdmr pgnd flpl Lbrtdrs qund ': m drsrvllrfnssm n brtur d pl- s Hut trdã. Dnt d ll ' Nu msr n prtd. Glung bç & n t brd mru gl u pss Js& Cmp Nu r n prtd. s Hut Glung bç msprsntçã àângul. mprnsdntr vítm. Vlmr Prr nm d suspt: Dnl nã stmbr 014. vítm p ds pls vs hv pr númr Els.4 su ' ms hv númr 4 su n frnt slu n $' Vms gurdr nl ngu qu tvss mtd f rm qu rm f mtvd fç ss mg nã. Plí mss nts d hmíd Pul Hnrqu Wlm È% $' 7È n frnt ms sgund prl u gnt n $6 prpst. Nã slu 17È $ $ sgund prl u hmíd. Prm rd m prqu Sgm ntru m nfl t Cvl uvu dus tstmunhs tv três rms fg sub- Lndr Nvs d Gru mpt. Prsu ntã nã *$ qu põ númr 16 * 3DQR 1 mpt. Prsu ntã d trr st pr lvr ;$ lms l n mrd. 01 nvstgçã m 1 fvrm Dnl. El nã tr tls pntrm m snd tríds su fznd sn- p Espl Rprssã ; 3DQR R 3URJUDPDGR 6 $ d trr st pr lvr $; prtd pl plr 6/3 6 $ Exst vlr mult 3URJUDPDGR R 6 'H 9HLFXRV prtd pl plr 6/3 r st n sl stnu d qu s usuárs drgs utr d ft. plí nã tm d qu rslvu nvstgr Nróts (GENRC) 3/6 qu 6/3.v sr mlhõs ) ) 'H 9HLFXRV GH -XURV V $0 3/6(r 6/3. Su próxm dvrsár ) $ urs 16 m6$ dúvds qunt à utr ss ft pr nt própr n- tds sb rnçã d GH -XURV V *$ 6$ Su próxm dvrsár DD DV FRQWDV srá spnhl Gullrm 0$1 lhõs) dss ndr. (6 0$ )DD DV FRQWDV srá spnhl Gullrm Gr-Lpz qu vnrm dz lgd. lund qu Jun ndr lgd ttulr d GIH (0 Crnthns tm 9DRU GD GR 1 GH qu vnçu 30% n Gr-Lpz hv suprr ds drts nô 9DRU GD 9DRU GR SDUFHD 1 GH rpz f prs três ds WCC srm s utrs d Edurd Gms. SDUFHDV XR çud njgdr. hv 70% suprr usbqu Dns Istmn ms s SDUFHD SDUFHDV YHtFXR usbqu Dns Istmn pr 7/6 (7/) 6/4. nd [ pós rm pr pss lgl rstnts prtnm Jd 7/6 (7/) t6/4. nd pl prmr rdd [ [ sn pr sus rprsntnts. pmnts dds btu msm mnr utr rm fg. Entrtnt pltu prmr rdd [ [ Ns ln ndrs Spp m tm vínul m t [ [Plí ln ndrs Spp btu utr tnst d s Rà Cvl rpz u hmm m utrs rm nã msm utlzd Crnthns t 31 [ utr d s bn Hs pr (/7) zmbr tnst 6/7 prtr dqu mrlpshv QmR p PHVPR" nfrmçõs sbr utrs rhn xu sl n rm qu nã f nntrbn pr 6/7 (/7) 6/3 d 6/3. Spp v dulr 6LPSHV QmR p PHVPR" n jáhs p ssnr PLQLVWUDWLYDV VHP IXQGR GH UHVHUYD 6/3 6/3. Spp v dulr n sgund rdd ntr ms tmbm rlnds à nvs utrs dus psss d pl plí. pós nsttd pr-ntrt m utr DV DGPLQLVWUDWLYDV VHP IXQGR GH UHVHUYD h n sgund rdd ntr Tms Brdyh EpLDV 6HP FRQVXWD 63& 6HUDVD lub pr xr n lub qudrlh tráf drgs. mrts Jrdm d Crrd lgçã l m hmíd /LJXH H PDUTXH XPD YLVLWD h Tms VVHPEpLDV 6HP FRQVXWD 63& 6HUDVD trr bç hv. Prqu SãJrg smbrdyh us /LJXH H PDUTXH XPD YLVLWD trr bç hv. /E ts m jnr 016. Sgund lgd Dnl III m 7 jnr st n. plí pdu prsã prvn! " # $ /E 6 6 6! ("%!)% )! "" #$%&'!"'(' '!()%&#( (!&$$' Chn pntu s utrs d hm- nd rd m plí íd ntr nmrd l. Um ds suspts stá prs utr qu mnr d sgu slt nqunt Justç julg pdd ntrnçã d dlsnt. lm dss Dnl pn- ds vítms r ntgrnt d qudrlh mtvçã d rm tmbm f rlnd tráf. s sgu sb nvstgçã n Dlg Estdul Invstgçã Hmíds (DIH). tv d hmm l stá prs s ntã n Cs Prsã Prvsór (CPP). gr m nlusã d nqurt l srá ndd pr hmíd qulfd já qu vítm nã tv pssbld fs f mprgd m rul. Fnt: G1/Gás

4 Cds 4 Gân-G 10 sxt-fr 01 CTLÃ Muníp Ctlã v llr víuls suts Prjt l vsnd rlzçã d llã f prvd pl Câmr Vrdrs Câmr Vrdrs Ctlã prvu n sssã d últm trç-fr 7 prjt l d Exutv qu prvê rlzçã llã públ pr lnr bns nsrds nmmnt nvávs pr nsrts mnutnçã mprdutvs pr us prmnnt n srvç públ. Entr s bns stã ms 0 víuls m mts rrs mnhõs mnts ntr utrs. s rurss btds m Gás Câmr Vrdrs Ctlã prvu prjt l vnd ds bns srã utlzds pl prftur pr dus funçõs dstnts. Um prt srá pr qusçã mbulâns pr tnr às nssds d Srtr Munpl Sú. Cm vnd víuls d Suprntndên Águ Esgt dnhr rrdd srá utlzd n mpr qupmnts mqunárs pr própr utrqu. ITPURNG Und d Vpt Vupt nugurd und d Vpt Vupt Itpurng f nugurd nst qurt-fr d 8 pl gvrndr m xrí Js Eltn. Llzd n Str Cntrl m ár ttl 468 m² und nt m 16 ndômns dvdds m 9 mss tndmnt dvrss órgãs munps stdus m: Clg Sng Dtrn Jug Srtr Sgurnç Públ ntr utrs. lm Js Eltn prstgrm nugurçã prft d d Jbz Ml suprntnnt xutv gstã d Srtr Gstã Plnjmnt (Sgpln) Mnl Xvr suprntnnt d Vpt Vupt Mr bd Slv. Cnurss Mrs brã gnh prjçã n Câmr Frl Um ds putds frs ms bm vtds Gás m rprsntçã m tds s muníps Mrs brã (PPS) já dss qu v n Câmr Frl. Cm pns ds mss mndt jvm prlmntr gn qu sbrnh d Sndr Lú Vân já nqustu mprtnts spçs n Cs. É mmbr ttulr d Cmssã Dsnvlvmnt Urbn (CDU) prs rm-rd Submssã Rgulrzçã Fundár Intrss Sl prpst pr l. N CDU tm sd ds ms tvs prpnd prtpnd dsussõs tmáts. Durnt mês mrç ss mssã prmvu udêns públs pr btr s grgls d prgrm Mnh Cs Mnh Vd qu nd nã tv trr tp nd vm sfrnd m trs rpsss vrbs. putd Mrs brã qu ssu m nívl nnl bnr d Hbtçã tm brd juntmnt m bnd su prtd PPS rgulrd ns rpsss vrbs pr Estds muníps. Dputd Frl Mrs brã n Cmssã Dsnvlvmnt Urbn Esss trss mçm mprmtr ndmnt ds brs m várs rgõs d Pís. Frm fts udêns m nstrutrs bns rprsntnts d gvrn frl. N d 31 mrç mnstr ds Cds Glbrt Kssb (PSD) flu à CDU sbr ndmnt ds brs d MCMV. Mrs brã tv udên prv m mnstr Kssb prtund m qu prsntu s prblms nfrntds ns Estds nssd mlhr n sstm rpss ds rurss d prgrm. Ex-prsnt d gên Gn Hbtçã (ghb) Mrs brã nsguu rfrmulr struturr m Gás prgrms qu prjtrm Estd m nívl nnl xmpl d Chqu Ms Mrd Cs Lgl Su Esrtur n Mã. Gás lír n rnkng ds Estds qu ms ntrtm mrds grçs sóld plít prrs mplntd pr l ns três ns m qu stv à frnt d ghb. Ess xprên gstr sgund prlmntr dfrnl n brdgm ds prblms n prpstur ls. Em rlçã Mnh Cs Mnh Vd slr qu s prpsts vsm glzr dr mr fên prgrm. FUNDP - SP br ms 11 ml vgs pr stgárs Há vgs pr stág rmunrd m órgãs ntds d dmnstrçã Públ splhds pl Estd Sã Pul pr TRF 3ª Rgã. EBSERH br nurs públ pr três hspts EBSERH br mlhrs vgs pr s árs dmnstrtv ssstnl md ds hspts Plts Sã Crls Juz Fr. Cnslh Rgnl Quím d 1ª Rgã br nurs Cnslh Rgnl Quím - 1ª Rgã br vgs pr rgs nívs md suprr. s slárs vrm Cnurs TRF 1ª Rgã 01: Edtl Insrçã Trbunl Rgnl Frl d 1ª Rgã br 8 vgs pr rg Juz Frl Substtut. vlr d subsíd

5 Gân-G 10 sxt-fr 01 Grl VG Cntr Cnvvên prprn ms quld Str Cândd Mrs b gnhr su und Cntrbur pr vlrzçã d ds prmtr tr xprêns psss prprnr uxíl n suprçã d nstbld sl. Cm ss bjtv VG nuguru n mês mrç ms und tndmnt às psss d trr d. É Cntr Cnvvên Idss Cândd Mrs. ll fr dfrnts tvds ntr ls znh trpêut nlusã dgtl fn blz rd nvrs sssã nm d d mús dnç Intrçã Clr Crds 6 ns gst frquntr znh trpêut. Está prnnd nvs rts nqustnd muts mgs. Fv mut só m s. qu m dvrt m nvs mzs. s vs Pás ds nts bsnts frm grntds nst n. nlusã dgtl stá ntr s tvds ms prurds. mntr Infrmát Murzt Suz frm qu sã rpssds ll fr dfrnts tvds ntr ls znh trpêut nlusã dgtl nçõs dgtçã ntrduçã prnl ntrnt psquss rs ss. Frns Justn Slv 71 ns nã pr ul. Cmpru mputdr qur s munr m s fmlrs. Tnh três flhs qu mrm m Itbrí frá ms fál tr ntís ls pr -ml pr rbr mndr fts. Tmbm vu pr psqusr rts pnts rhê trô dz mplgd. rl. trblh vltd pr dss m utnm funnl snvlvd pr qup multdsplnr frmd pr pdgg fstrput fnudólg trput upnl ssstnt sl psólg. trput upnl mnd Brgs xpl qu m d tvd snvlvd qup prfssns bsrv hbld mtr fl s tm dfuld nntrçã qulíbr. Tms lhr prvntv. Em s nssd nmnhms pr r sú dz. El rsslt qu ntnçã d Cntr Cnvvên prprnr tvds przrss s dss. qu ls nvrsm fzm nvs mzs trm xprêns vd s dvrtm. Ess nss ntnçã. Mlhrr utstm ls pntu. Insrçõs s dss ntrssds m prtpr ds tvds d Cntr pm fzr nsrçã n ll qu f n Ru Plmrs ntr CM-08 CM-10 Str Cândd Mrs. É nssár prsntr óps d Crtr Intd d mprvnt nrç. tndmnt ds 8 às 11h30 ds 13 às 16h30 sgund sxt-fr. Gân Hmntr móvl fz lt nst sábd Hmntr Gás rlz lts xtrns m ds pnts Gân nst sábd d 11 pr ntr númr blss sngu qu bstm s hspts públs d Estd. Um und strá n Prtl Shppng n vnd nhngur nº Str Cpuv utr n ssçã Brslr p Str Prdutv qu f n Ru Grnd nº 140 n Jrdm Eurp. s qups strã dspnívs ds 8 às 16 hrs. Exgêns pr dr Pr dr pss v psr m 0 quls tr ns pssr pr trgm rápd nts d lt. ônbus rlz smultnmnt lt t qutr psss. und usd m çõs d Hmntr n ptl n ntrr. ntnçã fltr ss d ddr lvnd qup ms próxm l.

6 Plít 6 Gân-G 10 sxt-fr 01 CMBTE À CRIMINLIDDE Prjt Rnld Cd rstrng lbrd ndnl sndr Rnld Cd prsnt prjt l qu lmt s ss m qu p sr ndd lvrmnt ndnl. Pl txt só trá drt ss tp lbrd s nnds m 70 ns u ms d u qu prsntm prblms sú qu grvd justfqu bnfí. prpst ( PLS 188/01) ltr rtg 83 d Códg Pnl. Pr Cd drt á lbrd ndnl m hj stmul rsmnt d rmnld. Dstnd prstgr prss ruprçã rsslzçã ds rmnss lvrmnt ndnl vst hj pl sd m ms m nntv à bnddgm. s próprs rmnss já vrm m trunf ps sbm qu nã trã qu prr ttld d pn nã snd nm nlusv rfrrm-s ss ft pr ntmdr tstmunhs justf sndr. tulmnt pl Códg Pnl bnfí p sr ndd pr psss m pns ms ds ns qu tnhm bm mprtmnt tnhm prd trç Ptrbrs s nã rnnt m rms dlss ms ds trçs ns ss nnçã m rms hdnds prát trtur tráf drgs trrrsm s nã fr rnnt. Cd rdt qu rgr d l mprtnt pr br sld d vlên vrfd n Pís snsçã mpund d brslr. Cnfrm psqus Ibp/CNI dvulgd nss qurt-fr (1º/4) 81% ds brslrs nã prvm plít sgurnç públ d gvrn Dlm. Trt-s mdd qu ms just fz d qu grvmnt tus snçõs m muts dvgm. Nã dnt mpr pn lng s bndd sb qu nã rá pr-l n su ntgrld frmu. Cndçã plçã ds dus stuçõs trmnds n prpst d lír mrt stá ndnd prmnt prl d pn bm mprtmnt nã rndên n prát rms hdnds nfrm já prvê Códg Pnl brslr Vr ng qulqur ndçã d PT pl su fstmnt pr hj (9) n Cmssã Prlmntr Inqurt (CPI) d Ptrbrs tsurr d PT Jã Vr Nt dss qu t mmnt nã huv nnh ndçã d prtd pr qu l s fst d Srtr Fnnçs Plnjmnt. vlçã qu [fç] hj qu tnh p d drtór nnl pr ntnur n Srtr Fnnçs dss. Sgund Vr b drtór d PT vntul sã fstá-l. Sr srtár Fnnçs t d m qu drtór nnl ssm qusr rspnu sr qustnd s r ntnur n rg. Vr suspt rrupçã pssv lvgm dnhr rd m ltrs d prçã Lv Jt d Plí Frl. Els frmm qu tsurr ntrmdu dçõs prpn m ntrts m frnd rs d Ptrbrs. N pmnt tsurr Cd rdt qu rgr d l mprtnt pr br sld d vlên vrfd n Pís snsçã mpund d brslr Vr Nt dss qu t mmnt nã huv nnh ndçã d prtd pr qu l s fst d Srtr Fnnçs Plnjmnt d PT ngu s prlmntrs qu tnh rbd dçõs lgs pr prtd dss nã tr trtd fnnçs m x-xutvs d Ptrbrs qu trm m pmnts lçã prmd. Vr dss s ntgrnts d CPI qu nã prtpu d mtê fnnr d PT ns lçõs prsns nã rrdu rurss pr s mpnhs. Sgund l s 006 Srtr Fnnçs d prtd xu sr rspnsávl pr fnnr mpnhs. Huv mmnts tnsã durnt pmnt d tsurr. putd Crls Smp (PSDB-SP) s rrtu m rspsts ndrts rptds xu plnár. N ní d runã huv tult ps qu rts frm slts n plnár. Psqus Jurs d rtã rdt tngm 9043% n ECNMI tx md ds jurs d rtã rdt tngu 9043% n sgund psqus dvulgd hj (9) pl ssçã Nnl ds Exutvs Fnnçs dmnstrçã Cntbld (nf). prntul rflt nt ds txs qu m fvrr stvm m 1167% mês subrm pr 10% m mrç. Em fvrr tx md d rtã rdt r 7604% n. s jurs d rtã rdt mpnhrm s utrs n mdlds psqusds pl ssçã. Els tmbm tvrm nt fvrr pr mrç. tx md pr pss fís subu 011 pnt prntul lnçnd 66% mês (113% n). Pr pss juríd tx md subu 016 pnt prntul hgnd 373% mês m mrç (19% n). nf trbu lt ds jurs nár nôm dvrs s 014 qu nt prjçã ndmplên prtr d rsmnt d nflçã d smprg. s xpttvs pr 01 sã gulmnt ngtvs qu lv s nsttuçõs fnnrs ntr sus txs jurs pr mpnsr prvávs prds m lvçã d ndmplên" rssltu drtr xutv Estuds Psquss Enôms d nf Mgul Js Rbr lvr. Cust d nrg ltr nt 60% m 1 mss ust d nrg ltr ul nflçã 604% n príd 1 mss sgund dds mrç d Índ Nnl Prçs Cnsdr mpl (IPC) dvulgds nst qurt-fr (8) pl Insttut Brslr Ggrf Esttíst (IBGE). msm tmp nflçã fl mdd pl IPC fu m 813%. Em mrç st n nrg ltr fu m md 08% ms r n Pís rspnnd pr ms d mt d nflçã fl n mês qu fu m 13%. Ess nt lv m nt s rjusts xtrrdnárs ndds pl gên Nnl Enrg Eltr (nl) às nssnárs. Tmbm nlu bnr trfár qu nst mês fu vrmlh dss rndr Índ Prçs d IBGE Euln Nuns ds Snts. bnr trfár ust xtr qu nsdr prs pgr qund s usns trmltrs sã nds pr prduzr nrg. nrg prduzd pr sss usns ms r d qu prduzd pls usns hdrltrs. E m s trms stã snd mut usds bnr trfár stá vrmlh: ms r.

7 Gân-G 10 sxt-fr 01 CS E ESTIL 7 M mv m mv Su lvr "Móvl Mrn n Brsl" qu b gnhr sgund dçã f fundmntl pr nsldçã d qu hj rnhd ntrnnlmnt m mblár mrn brslr. Cm nnh utr br ntmpl s mmnts prsngns qustõs qu frm fundmnts pr frmçã d sgn nnl d dd 190 d sul pssd t s ds hj. "É mns pxã qu snt pl psqus n ár qu m mv m mv" lr su utr flósf prfssr ttulr d Dprtmnt Dsgn d Fuld rquttur Fundmntlmnt qus qustõs frm trmnnts pr prss mrnzçã d móvl brslr n dd 190? Trt-s prss multftrl. Nss ptrmôn rtsnl rmnt à rt Pr Vz Cmnh n xstm rfrêns s lhrs urss ds ntvs bsrvnd ds rpntrs tlhnd mr. Pss nssrmnt pl vngurd mrnst d dd 190 pl mrnzçã nsss rts rquttur pl ntrrupçã ds mprtçõs rrnts ds dus gurrs. Ns ns 0 lrçã d ndustrlzçã trux ndçõs prpís pr xprmntlsm mr qu ulmnu m nstruçã Brsíl. Um mnfstçã xpnl usd ntlgên prjt qu nflunu sbrmnr vluçã nss sgn. "É mns pxã qu snt pl psqus n ár qu m mv m mv" lr su utr Mr Cl Lshv ds Snts Urbnsm d Unvrsd Sã Pul Mr Cl Lshv ds Snts qu m ntrvst à rprtgm srv s prmórds nss sgn. Ms tmbm mnt su n ntmprân. snhr tnh nsên à p d prmr dçã su lvr d dmnsã qu ntrss pl móvl mrn brslr ssr ns próxms dds? Smpr rdt n nss ntlgên prjt n nrm pd rtv ds brslrs n mp d sgn. Nã m surprn prtnt qu nsss móvs tnhm lnçd tmnh ntrd. Hj s tmps sã utrs ns s xpndu xstm n mrd frçs utônms nfltnts. Ms rdt qu ss tud só nrquç nss n. Qul ntn sr prnpl lgd ds mstrs mrnsts pr s nsss jvns sgnrs? Um vsã nsprdr prmnnt nçã lhmnt. s mstrs d sgn brslr tvrm rgm qustnr pdrõs frnrm stmulnt xmpl qu n mp d sgn prs trblhr m srd rspt bstnçã. Drt d Pssrl Bn Frnnd Ymmt gnh vrsã mrl Fms pr su stl ntul mnmlst m rups rts mpávs Frnnd Ymmt bru su hrznt d mund d md pr s vnturr m su prmr pç mblár ft m njunt m s rqutts d srtór PX.RQ. À prníp s bns frms rbusts qu lmbrm pdrs frm snhds pr mpr nár d sfl qu prsntu su lçã nvrn 01 n Sã Pul Fshn Wk m nvmbr d n pssd. "Já tnh pnsd m fzr lg rlnd rçã ms smpr h qu fr prmr lguns tds" nt Frnnd. trnsfrmr prt d nár m pçs fts pr srm usds ntr s v d ntrss d públ qu ssstu sfl. "s psss sntrm vnt ntrgr m s bjts ss sprtu rr lnh mblár" nt. Ft m nsprçã n mnh m drçã utnhmnt ntrspçã trnsfrmçã mulhr bn f lnçd n Prll Gft m fvrr m strutur pls mr rvstd m sbrs td lgdã. E ss v sr prmr sr pçs m msm lngugm qu v sr lnçds m brv. " ntut rr lguns móduls qu s mplmntm ssm prprnr spçs nvív m dfrnts frms utlzçã ntrçã" nt Pul Srtór rqutt d PX.RQ. Frnnd Ymmt m su bn Pdr m Vtr Pxã Pul Srtór CPCITÇÕES: MMGRFI RESSNÂNCI MGNÉTIC TMGRFI CMPUTDRIZD GIÂNI CURSS TÉCNICS PRFISSINLIZNTES DISTÂNCI SÚDE BUCL futur m sus mãs smpls lqu! CURSS TÉCNICS PRFISSINLIZNTES DISTÂNCI N ÁRE D SÚDE. ESCL UTRIZD PEL CEE/G Gân-G: (6) Vlprís-G: (61) (6)

8 Gân-G 10 sxt-fr 01 8 Tlvsã Jnn Grth trn Klly Brrds n Bl stá nv! strl Brrds n Bl tu pdd Dv brms m q stá s fnl d n pssd Jnn Grth stá nv! trz nhd pl su trblh n ôn sr Brrds n Bl tu pdd smnt Dv brms. Sgund Ppl rprsntnt d sl nfrmu qu ls vã subr ltr. psr dss l nã u ms tlhs sbr ssunt. " Dv tm trblhd nss há ns qur rlmnt plnjr lg spl pr Jnn próxm sr nvrsár fzr tud prft mntu fnt". s ds stã snd s fnl d n pssd trz t msm já prsntu md à su fmíl. N TELINH SEXT-FEIR 10/04 SEXT-FEIR 10/04 Gvnn ntnll nã srt mudr CMPMENT D PPI (Dddy Dy Cmp). 14h0 n Glb. EU 007. Drçã Frd Svg. Cm Cub GdngJr. Lhlyn Munr Rhrd Gnt Tml Jns Pul R Jsh MLrrn. Frustrds m s mpmnts nrms ds mgs m fundr lugr m qu tds s rnçs pssm urtr nturz fzr rtsnt sbrr vlrs smpls. ngó nã l m sprvm mpmnt vznh s rvl ms bm-sudd. jud d p ds rnçs mltr durã vr mpmnt bç pr bx. Cmd CNGURU JCK (Kngr Jk). 3h n SBT. EU 003. Drçã Dvd MNlly. Cm Jrry 'Cnnll nthny nrsn Estll Wrrn Mhl Shnnn. Chrl Lus sã mgs s nfân n Brkln qund Lus slvu Chrl fgmnt. Ds ntã Lus us ss "rdt" pr "xplrr" mg. pdrst mfs Chrl m sgunds ntnçõs nf ls ntrg n ustrál. s nd pr qund "nhm" Jk rrvrnt nguru. Cmd. NVELS MLHÇÃ CMPMENT D PPI (Dddy Dy Cmp). 14h0 n Glb. EU 007. Drçã Frd Svg. Cm Cub GdngJr. Lhlyn Munr Rhrd Gnt Tml Jns Pul R Jsh MLrrn. Frustrds m s mpmnts nrms ds mgs m fundr lugr m qu tds s rnçs pssm urtr nturz fzr rtsnt sbrr vlrs smpls. ngó nã l m sprvm mpmnt vznh s rvl ms bm-sudd. jud d p ds rnçs mltr durã vr mpmnt bç pr bx. Cmd CNGURU JCK (Kngr Jk). 3h n SBT. EU 003. Drçã Dvd MNlly. Cm Jrry 'Cnnll nthny nrsn Estll Wrrn Mhl Shnnn. Chrl Lus sã mgs s nfân n Brkln qund Lus slvu Chrl fgmnt. Ds ntã Lus us ss "rdt" pr "xplrr" mg. pdrst mfs Chrl m sgunds ntnçõs nf ls ntrg n ustrál. s nd pr qund "nhm" Jk rrvrnt nguru. Cmd. SETE VIDS LT STRL CHIQUITITS BBILÔNI CRÇÃ INDMÁVEL GLB ÀS 17H4 GLB ÀS 18H1 GLB ÀS 19H1 SBT ÀS 0H30 GLB ÀS 1H1 SBT ÀS 16H1 Gl rvl Hgur qu Nt usu mnpulr s rsultds d mpnt. Cbr p jud Edgrd pr gr ms dudmnt. Hgur tm nvrs sr m Lbã sbr Nt. Nt nntr pndrv ln. Nt lê dssê prprd pr ln ntr Hgur Lbã. Lbã surprn Nt qubr su lptp frm qu rá struí-l. Krn p prmssã Lbã pr drmr n s Pdr. Jã Bn mmrm xbçã d mrl d mnn. Gl vs Du qu Nt pruru stv trnstrnd. Lbã Luz nntrm blht spdd qu Nt srvu pr Krn. Jã bj Bn. Jã rnhd n ru pr su mrl Bn snt úms. Pdr nã nsgu ntr pr Júl qu nã flu m Tís sbr ls. Ll tnt nmr Júl. Pdr p pr Brnrd nã ntr pr Júl sbr grvz Tís. Líg rlm Vnt pr Irn. Erbrt sldár Júl. Mrt ntrtr Ll pr s próxms vnts su mprs. Isbl jud Luís rslvr sus dlms. Els tnt trnqulzr Júl. Mrln nt pr Gud qu Durvl s mudu pr su s. Jã/ Mgul nslh Pdr. Durvl mpr grn TV pr Brnrd. Dn p pr flr m Irn. Júl f ngustd sbrr qu Pdr nã nvrsu m Tís. Mrn prgunt s Jã/Mgul p Pdr Brnrd. prfssã n futur trz qu strá n próxm nvl Jã Emnul Crnr nd lru su ntrss m ntr fmíl Gvnn ntnll já mstru sus dvrss fs ntrprtr s muçulmn J m Cln t sps dd qu sbr ntrss pr utr mulhr m n nvl Em Fmíl. Em ntrvst à rvst 9 Hrs d rprt Cngnhs l flu sbr przr qu su prfssã lh trz. " prmr s qu u pns qund u vu ntrr n nvl u n flm qu vu m dvrtr mut. Vm nts d ps d rspnsbld d trblh. h mut gsts pr m dvrtr n prfssã qu u tnh. Tds s busnss qu u tnh hj n mnh vd sã przrs m d ngó. Gustv grnt à Ktty qu l só vjrá m l. Ktty fng nã nhr Gustv mbr sm l. Slvdr nrpr fgnstã fz m qu Dr brgu m l. fgnstã nã ntn pr qu Dr lh p qu nun ms prç m su vd. Gustv p dnhr n ru pr vltr pr s. Smnth rb rtã Ktty s sulpnd pl rub frmnd qu rmã nsgurá dr vlt pr m. Mr nt pr Cstlh qu rdt tr nsgud fstr Dr fgnstã. Cíqu bj Lur. Lur vs Mrs qu já sb q su mã. Smnth snh m sultã. Ntt vs Tn qu s sus bns s Nls frm blquds t qu justç pur s ngts Pdr. É prvlg pr trblhr sr bm-sudd n qu vê tm mr tsã pxã rlzr" s. trz qu stá s prprnd pr nv nvl Jã Emnul Crnr nã srt ntrss m ntr fmíl m flhs nturs u dtds sgund l. "Gst gnt gst str rd rnçs gst mut sr mã gst udr gst dstrbur mr. Smpr tnt pnsr mr n mnh vd. Qunt ms gnt mr ms nss vdnh v fnd mr mdír". ds- Pr sr brt nvs s l rdt qu s huvss pssbld mudr prfssã nã T jnt m Sbrn n Cf Butqu. mnn prgunt pr qu l f mbr lh bndnu sznh m p. mulhr xpl qu tnh rrr pl frnt qu nã stv prprd pr sr b mã. Enqunt ss n rfnt Ch f flt m su flhd T. El tm md qu l s pn. N Cf Butqu Sbrn p qu T lh hm pl nm nã mã. mulhr dz qu prs r mbr pr snsr. Ms Pt hgm vlt rfnt. Chg nvrsár Crl ms tds dzm qu nã prm sr m l. N vrd ls stã rgnznd fst surprs pr Crl. mulhr p qu lín trqu ss nfrmr. Btrz sduz Dg. Rfl mr nntr m Lís. Tu fng gstr d ms qu gnh Pul. Dg tm prr su ptrín. Vlsk prv Rgn. Estl flgr dsussã ntr Trs Ubld. Inês qustn Zl sbr Mrt. Luís Frnnd nvn Crls lbrt ptrnr dntár sbr ssçã. Estl p pr Rfl ruprr rt qu Trs srvu pr Lur fzr surprs. Rgn Vníus vjm. Btrz pns m nsgur ltçã pr nstrur nv rdvár Jtbá. l rt Inês. Pul vê Wln m ms qu u pr Tu f htd. Estl nvrs m Btrz sbr Inês. hs - tr. "h tã lgl s vlts qu vd dá. Mudr prfssã fzr lg bslutmnt nv rrsr nvr. h vd brt pr us dss n fnl ds nts mlhr vê tr hstórs pr ntr nluu. Tbs dz lssndr qu qund mns sprr trá su flh vlt l strnh mntár d mrdm. N br Cssn Krm rn mprgd qu vá busr Mr lssndr. táv dz Mgul qu nun v prdá-l pr tr bndnd Mrruz su própr srt. Mr lssndr dz Krm qu nun v trtá-l bm qu l nã vr s xr pstr pr mulhr. Krm nã lv m Cr lssndr lh fr rr prsnt. El nã t dz u só p sr su mg. Tbld prvn Mr lssndr dz qu Crl ntrtu pss pr lh fzr ml. táv dz Mgul qu v prurr Mrruz.

9 Gân-G 10 sxt-fr 01 Tlvsã 9 Cntr frmçã Hn n Nr Há ms 3 ns qulfnd prfssns n ár d sú CURSS: TÉCNIC EM ENFERMGEM RDILGI SEGURNÇ D TRBLH E GR TMBÉM CM ENSIN MÉDI. ESPECILIZÇÕES: Instrntçã rurg Enfrmgm d trblh UTI - Und trp ntnsv Mrns lbrtórs nfrmgm rdlg. Mlhr qup prfssrs d Cntr-st. Mlhrs mps stágs. Ru 4 nº 73 Cntr - Gân - G Km Krdshn dz qu flh mut mnnnh dr spts Nrth Wst hm smpr tnçã pls lks stlss mut bm prduzds flh Km Krdshn Nrth Wst sm- qu ngr m l n- dz: spts. Vê tm pr hm tnçã m ts trr sus frlds sus lks dfrnts. psr l prsr usr pr sr bm nv l já mstr jtnh fshnst pr rvst Vgu. spts" ntu Km sr msm usnd bstnt mmã rntmnt dss tr vnt- prt. mmã Km nfssu qu flh bm mnnnh dr spts. mnt prm l nã tr flhs nv- "Td d l lvnt tm nsgud. Tylr Swft nt qu su mã stá m ânr ntr fz publçã m su Tblr dnd ntí d pós D Mundl d Cânr Um d ps d D Mundl Cmbt Cânr qu f n d 08 brl Tylr Swft usu su Tblr pr dr ntí nã mut b pr s sus fãs. ntr frmu qu su mã f dgnstd m ânr. El sbru dn- ç prqu n últm Ntl Tylr pdu m sus prsnts qu mã rlzss lguns xms rtn pr hr sú. "El nrdu m r t lá pr vr m stv. Nã hv nnh snl lrm l s snt prftmnt bm ms l fz ss só pr lmr u mu rmã sbr ss sbfu ntr". CFHnNr1 ntr dss nd qu nã qur dvulgr s - tlhs d dnç su mã prm rslvu flr sbr ssunt pdd l msm. "El qur qu vês subssm prqu sus ps tlvz stjm mut upds m tud pr r md tlvz vê s lmbrm fzr xms prqu ânr p prr tr dgnóst d btlh ms fál. u pz n mnt m sbr qu ls stã sudávs nã tm nd pr s prupr. El qur qu vês subssm prqu l tlvz nã vá m tnts shws. El tm mpr- tnt btlh pr lutr". Pr fm Tylr nd gru à tds pl rnh. mtruls brts Infrmçõs: (6) HRÓSCP ÁRIES 0/03 19/04 Um ótm trângul nrgs ntr plnts prss mlhr sgnftvmnt strl qu stv bstnt tns ns últms smns. Lu m Sgtár m ótm spt m Júptr prmt d brturs rsmnt m sus ngós prjts m strngrs. TUR 0/04 0/0 Um trângul nrgs bstnt pstv trz frç pr ps su mund mnl stá ntnsmnt frtld. Um ngó m móvs u nv sd prr mrl pm gnhr nv mpuls. Fqu tnt às prtunds. GÊMES 1/0 0/06 Hj d bnfd pr trângul ótms nrgs xpnsã mçã rsmnt nvlvnd sus prjts sds. Um bm rd p sr ngd trzr bnfís vê. mmnt nvlv pss dnt m prjt m qup. CÂNCER 1/06 /07 Hj d sgu bstnt bnfd pr mrvlhs trângul nrgs trznd rsmnt vluçã prjt qu nvlv nt sus rndmnts. d sgu ms trnqul m bs nvds m su vd prfssnl rrr. LEÃ 3/07 /08 Um ótm trângul nrgs ntr plnts prss nvlv drtmnt su sgn qu nd d bs vbrçõs rsmnt bnfís m prjts qu nvlvm vgns psss mprss strngrs. Fqu tnt às prtunds VIRGEM 3/08 /09 Um trângul nrgs xtrmmnt bnf nvlvnd plnts prss mvmnt pstvmnt su mund mnl. lguns sntmnts qu fugrm d su ntrl pm sr rtmds vê sntrá nv snsçã qulíbr. LIBR 3/09 /10 Um bnf trângul nrgs nvlvnd plnts prss mvmnt pstvmnt sus rlnmnts tnt s psss qunt s prfssns. mmnt nvlv rsmnt xpnsã splmnt rlnds prjt m qup. ESCRPIÃ 3/10 1/11 psr lgs dfulds qu nvlvm sus fnnçs bnf trângul nrgs nvlvnd su trblh rrr p trzr xpnsã rsmnt s sus prjts. mmnt bstnt pstv prmt mudnçs ntrssnts ns ds strs. SGITÁRI /11 1/1 psr d ps d rspnsbld st mmnt bnf trângul nrgs nvlvnd su vd ftv s rmns mvmnt su rçã. Um b ntí p hgr u msm pss ntrssnt qu trz rsmnt à su vd. CPRICÓRNI /1 0/01 psr vê str m pr bx ns últms ds hj u bnf m bnf trângul nrgs qu trz xpnsã qulíbr às sus mçõs. d sgu ms trnqul m lguns sntmnts nd pr su vd lugr. QUÁRI 1/01 18/0 Sus pnsmnts rtmm qulíbr prdd há lgs smns bx strl f pr trás. Um bnf trângul nrgs qu trz rsmnt xpnsã splmnt s sus rlnmnts psss u prfssns nvlv drtmnt su sgn. PEIXES 19/0 19/03 Dps lgs dfulds m sus fnnçs nvstmnts trângul ótms nrgs nvlv str trznd rsmnt xpnsã s sus ngós dnhr. mmnt bstnt pstv nun fs mlhrs ntrssnts n str.

10 Gân-G 10 sxt-fr Lzr Dvrsã juu f s ds mnns prxmu-s lnd bzud grt -Vms fzr prgrm?? -Cqunt rs-rspn l -Eu pg duznts s vê xr u t btr! -Vê bt mut?-prguntu l ns. -Nã! Só t v m vlvr dnhr! TEIXEIR MENDES CNT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! RECEITS PRÁTICS E FÁCEIS Ingrdnts Btt grlhd m bn Cm fzr BESTEIRL D SEU DEDÉ N s hmns mulhrs nrdm: mbs nã nfm m mulhrs. Fd gul brb s nã rtr só rs. Um prtugus Frnês Inglsfzrm pst pr vr q trv ms lt m vv. V ngls tr 30 ltrs. frnês tr 40 ltrs prtugus tru smnt 1 ltr Dz prtugus m r zngd:- q f qu lu qu b???? Cm pus psss s ngrdnts rts vê prpr lgs rts lss pr d d tnt pr lnhs m pr rfçõs mplts. Est rts psr rápds smpls pm fzr prt d su rdáp sm. Exprmnt st prtd! 4 btts grns 3 lhrs (sp) zt lhrs (sp) mntg 8 fts bn 1 bl pd 00 gr tmts rj rtds m 1 vdr plmt srrd pd (00 gr) Sl pmnt gst Sls pd gst Dssqu rt s btts m n sntd hrzntl znh n águ m sl t frm ms. Esrr. N frgr ntrnt quç zt m mntg dur s btts. Rsrv. N pnl frt s fts bn. Esrr-s sbr ppl tlh. Rsrv. N grdur d bn frt bl junt s tmts plmt. Tmpr m sl pmnt mstur ldmnt slgu l slpqu sls. Dstrbu s btts n trvss pr m lqu rfgd plmt fnlz m s fts bn. Srv m sgud. PLVRS CRUZDS DIRETS Prvs slçã pr mprss m Ptrbrs Crrs Cx Enôm Jgdr futbl qu fz rp ml (gír.) Dnmnçã m pusds Nk Lud x-plt d Fórmul 1 prlh m smrtphn lf tmt n sld Cm fm s rus n pgã Prát prfrd ffqurs D + s (Grm.) Funnár ms grdud n gên bnár R tln qu pss pr Ps Cên snvlvd pr Sussur Cmptr; rvlzr Ád rbnul (sgl) Css smpls vrn Vtmn ft ntxdnt Estudu ( txt) lttu (brv.) Qu s mv m mut fld Instrnt pr plr njçõs rgl - mrld Nss m nglês tvd nôm mprtnt n Srr Gúh Espírt Snt (sgl) Prmr r Isrl Cur-m Clul qu dá rgm ft Intlgên rtfl (sgl) E-(?) nvd m mss: spm Frs lírs Tp pã mlh Árvr nrstn Rflxõs snrs Rvsts CQUETEL Frmt móduls sfá Órgã qu mbt ntrbnd nms slvstrs Mmífr qu "r" Flm Kursw Fbr rds Intrjçã mnr Mvmnt d r Mdd ânguls Trrr (brs.) Pnt rl à squrd d Nrt Rt (?) ntr lnh d plígn (?) d Ibrpur dfí xpsçõs lvr Tsn ftógrf tln Dsrt qu LUGUEL prtmnt Jrdm ssntur Glpã m Esrtór Prs II (snd 1 sut) Cs - 3 qu up 90% lnçd d trrtór gíp grâns Qd:17 CS ds Tursts Ru: ds m títul Cs n jrdm ds Lt:03 rdt v.bnt Gdy znh bnh m /4 sl znh Qd:17 Lt:0 m l ár s BNCtursts Ru:ds mgnóls Qd:07 Lt:10- gm znh CBMENT bnhr sl gr- sls 1 bnhr grgm. 6 FS m /4 sl znh bnhr sl ár prtmnt Edf Espç n v.d Sluçã Cntrn ld d Su- m² m nst NNCI. Ár d srvç grgm Thuny m 3/4 snd sut sl znh / prmrd R Bm 143 m². St C rmrs grgm tm d st. Cs n Itgu I psns sun m² Cs - 3 qurts Ru:13 Qd:07 Lt: m 1/4 sl znh ár srvç prtmnts Ru: ÁRE d suíts) p znh Ár 1400m² trás grgm p/mt Jsn Brts Cntr nhrs ár d Eltrsm Cntr 3000 Cntnd d 1 sut vç hurrsqu sl znh mrn grgm p/mt VENDS pr 4 rrs. It lvnr gr Cs n Itgu I Ru 08 Qd:19 Lt:4 m 000 Prxm II Prx f /4 snd 1 sut CICM. Ótm bm bnhr sl sl znh ár srvç prtmnt Ity II ts mbld 6 n- prtmnt qur grgm 7000 Ru:C Qd.:0 Lt:01 dr xlnt vst Cs 3/4 (sn m /4 snd 1 sut prqu quát ár sut) sl p Cs n Itnhgá v.e bnhr sl sl znh mrn ár ún! lzr. prtund- znh WC s Qd:89 Lt:1 m 3/4 ár srvç snd 1 sut sl znh bnhr sl g- prtmnt Rs- s rvçs grgm rgm. Jd. Esm rgm 1 dul ns snl Czr Prk funds Kt Nt n Prs II Clds 8000 / RE Ru: Qd:17 Lt:0 SÍTIS / SL Cs n Ity II Ru:C prtund vn-s lj md n- m 1 sut znh Qd:0 Lt:0 m /4 Lt Clds d vrnd m tnqu snd 1 sut sl p fntl mntd há 0 100m² f n grgm p/mt znh vrndd lvb xtrn bnhr lntl frmd ns n mrd lt squn sl ár srvçs 3 Kt Nt n lgr str ntrl Clds Nvs t t 403m² n Lt Clds d grgm 7000 Pnt Ru : Jqum Rzn Rdrgus prmut. lt squn Cs n Ity I Ru:19 Qd.04 Lt.13 Nº00 m Qd:34 Lt:11 m 3/ /4 ár srvç snd 1 sut sl znh bnhr sl 8000 Águs Qunts sn- grgm p/mt Cs Mnsõs ds Lt Clds d 77m².00 grgm p/mt d 3 qurts 1 bnhr znh sl n V. lt s Lt Turst II SLS CMERCIIS Cs n Ity I Ru:07 ár brt m vlt Qd:3 Lt.14 m /4 3 Sls m ár d s frr pulst r prx. S Lt Rnt d sl znh bnhr prxmdmnt sl grgm 1/4 m² Ru C Qd 0 Cs Jrdm Brsíl r Nss Sn n funds 000 Lt 01 Str It ¾ (1 suít) trrn d Slt n 0000 Cd Cs n Prs II 360m² murd t 360m² n Ru: Qd.17 Lt. 0 1 Sl (Esqun) m m /4 sl p ár prxmdmnt 60 m² Ru C Qd 0 Cs Clds d st /4 grn jrdm Lt Itnhngá R znh bnhr sl ár srvç Lt 01 Str It nvrn sl z vrnd m hurrsqur fgã pr 1 Sl mrl Ru ltrôn grgm 360m² LTE: SE td murd prtã UNIVERSITÁR Qd B Lt 01 Str ár srvç ns PRTMET Prqu ds Plmrs funds brt ár Lt str Itn E KIT NET ttl d lt 790m² gá ru B - 1 pt Jqutmr qurprtmnt Mbl- 0 Lt 01 Str J- us nv! Cs - 3 qu Sl 1 vnd D Qd s m 9 mss d n Edf Prft qutmr (snd 1 sut) Cls Gdy Cntr m 1/4 sl z- Qd 0 Lt 01 S- 4 rrs prból l ár s Sl vnd D Cs grgm pr znh bnh nh ár srvç tr Jqutmr ntrfn prtã grgm. FS grgm ltrôn r CBMENT ltr Bx bnhrs rmárs n z- m² m nst NNCI. Ár d prtmnt Sbrd Itgu III Ru:7 0 Lt 01 Str Jnh ár nstruíd 143 m². St C Sl 3 vnd D Qd Qd:84 Lt:1 s: qutmr m² Itguí I D st. m /4 sl znh Sl vnd D Qd t Cs Jrdm Br ár srvç bnhr sl grqutmr 0000 lr / rr stud 360m² murd 0 Lt 01 Str J- móvl mnr v- ¾ (1 suít) t gm GLPÃ utrs. 3/lê ur rn rn. 4/rn ml rm sul. 6/mulr zgt. M C R U S S L E M S E M L E M R I C I V P C H I N E L I N H S I S I L N L C S R E I C E L U L R N C L E U U I T U Z B R F U T R I C G E L G I L S B D S I T I G E R E N T E L E E R C R E N R N E T L I N G U I S T I C S R V L

11 P C M P C M P C M Gân dmng Gân-G 10 mrç sxt-fr Clssfds 11 3 rts sl r srvç E DE. FI 400 ruçã lds (snsl bsrr gm gu ór nt S / S st v. d 1 l grld s- V. st m² qun Srntuáhr sflv. u B 000 TR I - hn- rts sl r srvç E DE. FI 400 ruçã lds LUGUEL LUGUEL prtmnt Jrdm Glpã m Esrtór ss Glpã m Prs /4 m sl - Es- II (snd d Cs m 1 tnqu sut) - 3 qurts sl gr- Cs - 3 qurts LUGUEL CS ds prtmnt srvçs Tursts Ru: grgm Jrdm ds CS CS grâns ds Tursts Qd:17 Ru: Lt:03 ds v.bnt rtór Prs Gdy II znh (snd bnhr 1 sut) sl 3 l KIT ár ár NET - srvç lgár srvç sl Cs n jrdm ds grâns Qd:17 Lt:03 znh v.bnt ár srvç Gdy bnhr Qd:17 sl Lt:0 Lt:0 grgm. m m gm znh p/mt bnhr s- Cs Cs - Jrdm n jrdm ds Tursts tursts Ru: ds Ru:ds mgnóls mg- Qd:34 bnhr Lt:11 sl m sl 3/4 gr- sn- gr- sls sls 1 1 bnhr Pnt grgm. Ru: Jqum FSE FSE DE R- DE nóls Qd:07 Lt:10- ds m Cs m /4 - /4 Ití sl sl znh I Ru:19 znh Qd:17 tursts mg- m Qd:07 /4 Lt:10- sl m /4 gm d gm 1 suít sl znh PT znh - Jrdm ds Turszn CBMENT. Rdrgus Qd.04 FI- FIm /4 sl znh bnhr sl bnhr znh sl sl bnhr ár ár bnhr prtmnt sl Edf grgm Edf Espç ts Espç Ru n ds n v.d v.d Grâns Cntrn ld d Su- m² Cn- NNCI. Ár Ár Lt.13 Nº00 m 1/4 ár sl srvç srvç ár grgm srvç grgm Thuny m 3/4 snd trn ld d Suprmrd R Bm 143 m². St Clds Thuny m 3/4 snd m² m m nstruçã nstruçã p/mt 000. Qd. 17 Lt. 03 m /4 srvç grgm p/ sut sl znh / prmrd R Bm 143 m². St Clds grgm sut sl znh / Cs rmrs - Ití I grgm Ru:07 sl tm znh bnhr mt d st rmrs grgm tm d st. Cs Cs - Itguí n Itgu I Ru:13 I Qd:3 psns Lt.14 m sun /4 sl sl m² grgm Cs - 3 qurts (snd suíts) sl Cs Ru:13 n Qd:07 Itgu Lt:30 Qd:07 Lt:30 m 1/4 sl I psns znh sun m² Cs SLS - 3 qurts (snd CMERCIIS ár srvç prtmnts Ru: Ru:13 m 1/4 Qd:07 sl Lt:30 z- bnhr sl ÁRE znh srvç grgm ár p/mt grgm 1/4 ns funds prtmnts 000. Ru: Ár m d Eltrsm 3/4 1400m² snd trás 1 Cntr suít p 3 SLS znh - m ár b- PT - m 1/4 sl znh ÁRE Edfí Thuny p suíts) znh sl bnhrs ár sr- Ár 1400m² trás srvç Jsn Brts Cntr grgm Cntnd d 1 sut vç hurrsqur p/mt Jsn Cs Brts Cntr nhrs ár srvç pr hurrsqur 4 rrs. Itgu sl - Prs znh II mrn Lt. grgm 0 d m 1/4 sut p/mt sl grgm VENDS Ru: d sl Eltrsm znh /rmárs Cntr prxmdmnt lvnr grgm m² Cs Cs - Itguí n Itgu I Ru I Ru 08 Cntnd Qd.17 psns Ru C Qd. 0 Lts Qd:19 Lt:4 m sl mrn grgm p/mt VENDS pr Ótm 4 rrs. bmnt Itgu lvnr grgm Qd:19 Lt:4 m /4 p znh 000 Prxm bnhrs sl ár sr- prtmnt PT - Ru: Jsn qur- sun II Prx fór Cs /4 n snd Itgu 1 I sut Ru Str Ití CICM. snd bnhr 1 suít sl bnhr sl znh sl ár znh srvç ár prtmnt Ity II 08 Qd:19 Lt:4 m 000 Prxm II Cd Prx fór sl vç vrnd m hurrsqur fgã Brts ts mbld Cntr. Cntnd 6 ndr xlnt vst /4 snd 1 sut CICM. Ótm SL - bmnt (Esqun) m grgm srvç grgm 7000 Ru:C Qd.:0 Lt:01 Cs 3/4 (snd 1 LUGUEL prtmnt Jrdm Glpã m Esrtór Prs II (snd Cs bnhr sl sl znh m /4 snd pr 1 sut prtmnt d prqu 1 suít quát sl znh qurts mrn mbld lzr. prtund- ár ár sut) - prxmdmnt 60 m² Ru C Qd. 0 sl 3 qurts p znh 1 sut) WC sl sl Cs CS n Itnhgá v.e ds Tursts Ru: ds ár srvç prtmnt bnhr sl Ity sl II znh Qd.:0 mrn Lt:01 ár grgm 6 n-pdr xlnt vst Qd:89 Lt:1 m 3/4 grâns Qd:17 Lt:03 v.bnt Gdy znh grgm - Itnhngá 7000v.E Ru:C Cs 3/4 (snd 1 PRTMET E mt. ún! ár bnhr srvç sl Lt. 01. Str Ití grgm. ár Jd. Esmrld srvç Cs n jrdm ds snd 1 sut sl znh bnhr sl 3/4 g- bnhr m /4 sl znh Qd:17 Lt: m Próxm prtmnt CICM. 1 bnhr Rs- grgm FSE DE s rvçs grgm tursts Qd:89 Lt:1 Ru:ds m mgnóls m /4 snd 1 sut prqu quát ár sut) sl p znh WC sl Cs n Itnhgá v.e bnhr sl sl znh mrn ár ún! lzr. prtund- snd 1 suít sl znh KIT NET sl grgm znh sls rgm Qd:07 1 dul Lt:10- ns PT snl - Ití II. Czr Ru C Prk Qd. CBMENT. SL - Cmrl Ru Qd:89 Lt:1 m 3/4 ár srvç grgm. funds bnhr Kt Nt n Prs II Clds 8000 / RES FIm /4 sl znh / bnhr sl sl ár prtmnt PT Ru: - Jqutmr Qd:17 Edf Lt:0 /4 Espç 0 Lt. 01 n m v.d /4 Cntrn prtund ld d Su- vn- m² m nstruçã NNCI. snd snd 1 sut sl znh bnhr sl g- prtmnt 1 suít bnhr Rs- sl s rvçs grgm 11 SÍTIS Ár Qd Jd. B Lt / SLS 400 Esmrld 01 Str grgm Cs srvç n 1 Ity díul grgm II Ru:C ns Thuny Mbld m 1 m sut n 3/4 znh Edfí snd Prqu ds Plmrs Qd:0 Lt:0 m /4 -s lj md nfntl znh mntd Czr mrn Prk há Lt Clds d st funds sut Prft vrnd sl znh Cls m Gdy tnqu / prmrd R Bm 143 m². St Clds rgm snd 1 sut dul sl ns p snl sl 100m² f n v. rmrs grgm grgm p/mt tm d st. Cs funds znh - Ití n vrndd Itgu II Ru C Qd. I lvb Lt. 0 xtrn m /4 bnhr snd Ru: znh ár Qd:17 srvç Lt:0 gm Kt Cntr Nt m n 1/4 Prs sl - II Clds ár ns srvçs n 8000 mrd gr- lt / squn RES / psns sun m² Cs SL vnd D Qd. 0 0 lntl frmd qurts (snd suíts) sl Ru:13 Qd:07 Lt: SÍTIS / SLS Cs m Lt. 01 Str Jqutmr. n Ity II Ru:C prtund vn-s 1 suít sl 1/4 sl ár sl p znh srvçs znh m grgm 1 sut znh 3 Kt Nt n lgr str ÁRE ntrl Clds 1400m² Nvs trás t 403m² n V. Lt Clds d s- Qd:0 Lt:0 m /4 KIT NET lj - md Prs nfntl d Ru: prmut. Eltrsm mntd Qd:17 Lt:0 Cntr há m 0 II Lt Clds d st grgm ár srvç prtmnts 7000 Pnt Ru : Jqum Ru: p znh bnhrs ár sr- Ár grgm vrndd p/mt lvb xtrn bnhr sl ár Cntnd Jsn PT vrnd Rzn - Sbrd Brts m Rdrgus tnqu Cntr Itguí snd 1 sut sl p 100m² SL lt - vnd f squn D Qd. v Cs n Ity I Ru:19 III grgm Qd.04 Ru 7 Lt.13 d Qd. p/mt Nº00 1 sut vç hurrsqur 84 Lt. m znh vrndd lvb xtrn bnhr lntl frmd ns 1 suít n znh mrd vrn- lt Lt. 01 Str squn Jqutmr. Qd:34 Lt:11 m 3/ sl snd 1 sut sl znh Qd:19 bnhr Lt:4 m sl /4 znh ár mrn grgm p/mt VENDS pr 4 rrs. Itgu lvnr grgm srvç Cs n Itgu I Ru Cs Mnsõs ds Lt Clds d st 08 sl ár srvçs 3 Kt 8000 Nt n lgr str Águs ntrl Qunts Clds prtmnt Nvs t t 403m² n V. snd 3 qurts 1 b- Ótm Lt Turst bmnt II 113m² 77m² Prxm II Prx fór Lt Clds d s- /4 grgm snd 1 p/mt sut grgm Pnt CICM. Ru : Jqum bnhr sl sl znh Rzn Rdrgus prmut. lt squn SLS nhr znh qurts ár mbld brt 6 m n- vlt sl n V. lt squn Cs Cs ár n n Ity Ity srvç I Ru:19 I Ru:07 prtmnt CMERCIIS Ity II grgm Qd.04 Lt.13 Nº00 m Qd:34 Qd:3 Lt:11 Lt Ru:C m m 3/4 /4 3 Sls Qd.:0 m ár Lt:01 dr d xlnt s frr vst Cs 3/4 (snd 1 pulst quát ár sl znh bnhr 1/4 m prxmdmnt ár /4 snd srvç 1 sut prqu sut) Lt sl Rnt p d znhr prx. WC sl Sntuá- Sr- Cs n Itnhgá v.e snd 1 sut sl znh bnhr sl 8000 Águs Qunts sn- bnhr grgm p/mt Cs Mnsõs ds Lt Clds d st sl grgm 1/4 m² sl Ru sl C Qd -znh lzr. prtund Cs ún! Jrdm Brsíl ár r Nss srvç Snhr g- Qd:89 Lt:1 m 3/4 77m² n funds 000 Lt mrn 01 Str It ár snd 1 sut sl znh bnhr sl g- II d prtmnt 360m² 3 qurts murd 1 Rs- grgm Cs n p/mt Prs 0000 s rvçs Cd grgm ¾ (1 suít) trrn rgm. d Slt Jd. Esmrld n sflt Turst 360m² II n 113m² v b-rnhr Czr Prk Lt rgm Ru: 1 Qd.17 dul Lt. ns 0 1 Sl SLS (Esqun) m snl znh sl n V. lt squn funds m / sl p Kt ár CMERCIIS Nt prxmdmnt 60 m² Qd:17 Ru C Lt:0 n Prs II Clds 8000 / RES / Cs n Ity I Ru:07 ár Cs brt Clds m d vlt st s /4 grn frr puls- Lt Itnhngá Ru B znh bnhr Ru: SÍTIS / SLS Qd 0 Cs n Ity II Ru:C Qd:3 Lt.14 m /4 3 Sls m ár sl ár srvç Lt 01 Str It d prtund vn-s Rnt d Sr- jrdm m 1 sut znh Qd:0 Lt:0 m /4 sl vrnd znh m bnhr hurrsqur grgm fgã pr 1/4 m² grgm 1 Sl Ru mrl p/mt C Qd 0 UNIVERSITÁRI - prxmdmnt nvrn lj md sl nfntl mntd murd há prtã 0 r 100m² prx. f Sntuá- n v. Lt Clds d st vrnd z m tnqu t td LTE: SETR snd 1 sut sl p sl znh vrndd lvb xtrn bnhr 1101 Qd Str B Lt It 01 Str Ru Cs ns ltrôn Jrdm n mrd lt squn Brsíl grgm r Nss Snhr n funds Lt m² ¾ lntl ár (1 suít) frmd srvç trrn ns d Slt n sflt 360m² n v. PRTMET 0000 Prqu Cd ds Plmrs funds brt ár Lt str Itnhngá ru B - 1 sl ár srvçs 3 Kt Nt n lgr str ntrl Clds Nvs t t 403m² n V. Lt Clds d s- Cs n Prs II 360m² murd E KIT NET ttl d lt 790m² grgm 7000 Pnt Ru : Jqum Ru: Qd.17 Lt. 0 1 Rzn Sl (Esqun) m pt Jqutmr qurprtmnt Mbl- 0 Lt Lt Nº00 Str m J- us nv! Sl 1 vnd Rdrgus D Qd prmut. s m 9 mss lt squn Cs n Ity I Ru:19 m /4 sl p ár Qd.04 prxmdmntqutmr 60 m² Ru C Qd 0 Cs Clds d st /4 grn jrdm Lt Cs Itnhngá - 3 qurts Qd:34 Lt:11 m 3/4 Ru B znh n Edf bnhr Prft /4 ár srvç (snd 1 sut) sl snd 1 sut sl znh bnhr sl nvrn sl z sl Cls ár Gdy srvç Cntr m m 1/4 hurrs- sl z Águs Lt grgm Sl 01 Str p/mt vnd It Cs D Cs Mnsõs grgm ds Lt Clds d st pr znh bnhr sl ár SETR srvç vrnd Qd 0 Lt 01 Str Jqutmr td d 3 ntrfn murd qurts prtã 1 prtã b- Lt 4 rrs Qunts prból sn- 77m² LTE: grgm p/mt nh ár srvç UNIVERSITÁRI grgm. Turst II FSE 113m² DE - qur 000 SLS grgm fgã 7000 pr. 1 Sl mrl Ru ltrôn nhr znh grgm sl r n CBMENT. V. lt squn FI- CMERCIIS 360m² Cs n Ity I Ru:07 prtmnt Sbrd znh Itgu bnhr III Ru:7 prxmdmnt 0 Lt 01 Str Jtnh ár nstruíd 143 m². St Clds 11 Qd B Lt 01 Str 3 vnd D Qd ár ltr brt srvç Bx m bnhrs s rmárs frr puls- vlt NNCI Ár 400 ns Qd:3 Lt.14 m /4 3 Sls m ár d PRTMET Prqu ds Plmrs funds brt n ár z- Lt m² Rnt str m Itnhngr prx. ru B - Sntuá- 1 nstruçã d Sr- sl Qd:84 E KIT Lt:1 NETs: qutmr ttl d lt 790m² sl grgm 1/4 m² Ru C Qd 0 0m² Itguí I D st. m /4 sl znh Cs Jrdm Brsíl pt Jqutmr qurprtmnt Mbl- 0 0 Lt Lt Cd Sl 1 D Qd s m 9 mss r Nss Snhr n Sl vnd D Qd t Cs Jrdm Brsíl ár funds srvç 000 Lt 01 Str It bnhr n sl Prs gr- II 360m² murd t 360m² n v. ¾ (1 suít) trrn d Slt n sfl Str Str Jqutmr lr / rr stud (snd 360m² 1 sut) murd sl Jqutmr 0000 móvl us nv! mnr v- Cs ¾ (1- suít) 3 qurts trrn Cs d gm n Edf Prft Ru: Qd.17 Lt. 0 1 Sl (Esqun) m GLPÃ utrs. Cls Gdy Cntr m 1/4 sl z- Qd 0 Lt 01 S- 4 t rrs /4 grn prból jrdm l 0 ár srvç Sl vnd D grgm pr znh m /4 sl p ár prxmdmnt 60 m² Ru C Qd 0 Cs Clds d s- Lt Itnhngá bnhr Ru s- B znh bnhr sl ár srvç Lt 01 Str It nvrn sl z nh ár srvç tr Jqutmr ntrfn prtã grgm. FSE DE vrnd m hurrsqur fgã pr LTE: SETR grgm ltr Bx bnhrs rmárs n z- m² m nstruçã r CBMENT. FI Sl Qd B mrl Lt 01 Str Ru td ltrôn murd grgm prtã UNIVERSITÁRI - NNCI. 360m² Ár 400 ár srvç ns prtmnt Sbrd Itgu E KIT III NET Ru:7 0 Lt Str Jnh ttl ár d lt nstruíd 790m² gá 143 ru m². B St - Clds 1 Sl 3 vnd D Qd PRTMET Prqu ds Plmrs funds brt ár Lt str Itnhn- Qd:84 Lt:1 s: qutmr m² Itguí I D st. m pt /4 Jqutmr sl znh qurprtmnt Mbl- Sl 0 Lt vnd 01 Str D Qd J- us nv! Cs - 3 qurts Sl 1 vnd D Qd s m 9 mss t Cs Jrdm Brsíl ár d n Edf srvç Prft bnhr Cls sl Gdy gr- Cnqutmr Sl vnd 0000D Cs grgm pr znh bnhr s- 0 qutmr Lt 01 Str (snd 1 sut) sl J- móvl mnr vlr / rr stud 360m² murd ¾ (1 suít) trrn gm tr m /4 sl znh ár srvç tr Jqutmr ntrfn prtã grgm. FSE DE Qd 0 Lt 01 S- 4 rrs prból l ár srvç GLPÃ utrs. grgm ltrôn r CBMENT. FIltr Bx bnhrs rmárs n z- m² m nstruçã NNCI. Ár 400 prtmnt Sbrd Itgu III Ru:7 0 Lt 01 Str Jnh ár nstruíd 143 m². St Clds Sl 3 vnd D Qd Qd:84 Lt:1 s: qutmr m² Itguí I D st. m /4 sl znh Sl vnd D Qd t Cs Jrdm Brsíl ár srvç bnhr sl grqutmr 0000 lr / rr stud 360m² murd 0 Lt 01 Str J- móvl mnr v- ¾ (1 suít) trrn gm GLPÃ utrs SL - vnd D Qd. 0 Lt. 01 Str Jqutmr SL - vnd D Qd. 0 Lt. 01 Str Jqutmr Glpã GLPÃ - m Esrtór Prs II v. Bnt Gdy Qd:17 Lt:0 m sls 1 bnhr znh ESPÇ - v.d Cntrn ld d Suprmrd R Bm tm m² ÁRE ÁRE m² trás d Eltrsm Cntr VENDS PT - qurts mbld 6 ndr xlnt vst prqu quát ár lzr. prtund ún! VENDS - Mnsõs ds Águs Qunts snd 3 qurts 1 bnhr znh sl ár brt m vlt d s frr pulst Jrdm Brsíl ¾ (1 suít) trrn 360m² murd.. - Clds d st /4 jrdm nvrn sl z td murd prtã ltrôn grgm ár srvç ns funds brt ár ttl d lt 790m² s m 9 mss us nv!. - grgm pr 4 rrs prból ntrfn prtã ltrôn r ltr Bx bnhrs rmárs n znh ár nstruíd 0m² Itguí I t móvl mnr vlr / rr stud utrs. - 3 qurts (snd 1 suít) sl znh bnhr sl ár srvç grgm. FSE DE CBMENT. FI- NNCI. Ár 400 m² m nstruçã 143 m². St. Clds d st. - 3 qurts (snd suíts) sl p znh bnhrs ár srvç hurrsqur lvnr grgm pr 4 rrs. Itguí II Prx. fór Ótm bmnt /4 (snd 1 suít) sl p znh WC sl ár srvç grgm. Jd. Esmrld / RES / SÍTIS / SLS LTE - Clds d st 100m² f n v. lt squn LTE - Clds d st 403m² n V. lt squn LTE - Clds d st 77m² LTE - Turst II 113m² n V. lt squn LTE - Rnt d Srr prx. Sntuár Nss Snhr d Slt n sflt 360m² n v LTE - Itnhngá Ru B LTE - SETR UNIVER- SITÁRI - 360m² LTE - Str Itnhngá ru B CS - 3 qurts (snd 1 suít) sl znh bnhr sl ár srvç grgm. FSE DE CBMENT. FI- NNCI. Ár 400 m² m nstruçã 143 m². St. Clds D st. CS - Jrdm Brsíl ¾ (1 suít) trrn 360m² murd S SNHS QUE RELIZM. SÃ S MESM QUE SE TRNSFRMM EM CNQUISTS síl rrn

12 1 Gân-G 10 sxt-fr 01 Clssfds 4 Gân dmng mrç 01 I snd t Sl rgm pról 160 fnnmnt Cs 3/4 suít lj lt 360m². Ití próxm suprmrd Flrs Lt 390m² Jrdm ds Tursts Lt squn str Tngr Fznd lqurs frmd s urrl ótm std nsrvçã dvs psts bnhd pl r Prnjub 40 km Clds Nvs. II Cs m 3 suíts móvs mbutds n znh bnhrs. - Rf: 793 v Str Jrdm Prv (sflt) m m². t prpst! - Rf: Jrdm Vtór 1x30. Ár ttl 360 m². t Prmut m rr. - Rf: d R Qunt Chár 30m m m frnt ms ár vr str Lg Qunt 140 ml rs Cs ¾ grgm pr 4 rrs + rmárs Fnn Cs /4 suít murd 1.00m² pt ¾ n Cntr t prmut flt pgmnt pt /4 Cntr Cndmín pt ¼ Rsnl Sn Rm Brrõs Nv Vl Ld pr SL Sl mrl Cntr ld d rsturnt Trm Bã m bx s Mnt Sn Lt 40m² Turst II Lt Jrdm Prv 40m² Lt Mnsõs 600m² próxm qudr Lt Rnt ds mgs 360m² m frnt sflt t prmut mt Bz CHÁCR Chár m s 3/4 Brr d Prqut fgã pr prósm R Crbá t víul LUGUEL Sl mrl n Ru Q str Nv Vl Chl 1/4 mbld prtmnt 04 qurts sm mbld n Ru Q str Nv Vl Cs rsnl 03 qurts snd sut dul 01 qurt jrdm prís mbld 0000 m ndmín. 01 qurt nv vl mbld 0000 Sl Cmrl n ntr m frnt s d mr Clt 1.0 p sprt r brn 007/ CB 300 ds prt 011/ Crs 1.0 DR/TR/L/ SM prt 003/ Frd Fus 1.8 mplt brn 00/ Frd K 1.0 flx bás prt 009/ Gl G4 1.0 flx bás prt 008/ S10.4 gsln mplt prt 001/ S10 Exutv.4 flx mplt prt 009/ Strd 1.4 CE mplt brn 004/ Cs /4 lt ntr n Prtl ds Águs Qunts. 100 ml Cs 3/4 m suít hdr mssgm prlnt jrdm. 390 ml Cs /4 mbld n Cnd. Grssós. 100 ml Nvíssms ss 3/4 prlnt lt 410 m² prtr 90 ml Cs ¾ n Clds d st lt ntr. 300 ml Cs qurts fnn pl Cx Enôm Frl. 11 ml Cs 3/4 lt ntr prlnt blnx mpl grgm. 30 ml prtmnt /4 frnt pr Prç Mstr rlnd. 16 ml prtund: Trms ds lds /4 m psns trms ótm pr lçã tmprd. 1 ml prtmnt /4 sm mbíl n Czr s Prk prqu quát m psns trms. 1 ml prtund: prtmnt 1/4 mbld frnt pr s psns trms slã jgs m gnást. 10 ml prtmnt m 1º ndr /4 snd 1 suít bx ndmín próxm à Prç d Crrd Brr Bnrnts. 110 ml prtund: Lt m rgã nbr Rsnl Prís 360 m². 0 ml Lt 0 m² Str Srrnh 8 ml lts junts n Itnhngá I mur águ nrg. 110 ml d vn sprds lts junts n Itguí I próxms à fr-lvr 360 m². 110 ml d Lt 360 m² Itnhngá I. 8 ml Cs 3/4 m frnt à pst Cpr d Itnhngá I xlnt llzçã prnt pr mrr. 380 ml srvç I snd t Sl rgm pról m² murd str jrdm srrn t fnnmnt Cs 3/4 suít lj lt 360m². Ití próxm suprmrd Flrs gm ndmín Mnth Srrh Lt 390m² Jrdm ds Tursts Lt squn str Tngr km trr. Fznd lqurs frmd s urrl ótm std nsrvçã dvs psts bnhd pl r Prnjub 40 km Clds Nvs Itgu II Cs m 3 suíts móvs mbutds n znh bnhrs. - Rf: 793 m²- Rf: Jrdm Prv Str Jrdm Prv (sflt) m m². t prpst! - Rf: m rr. - Rf: Jrdm Vtór 1x30. Ár ttl 360 m². t Prmut m rr. - Rf: glpã n ntrd d d R Qunt Chár 30m m m frnt ms ár vr str Lg Qunt 140 ml rs Cs ¾ grgm pr 4 rrs + rmárs Fnn Cs /4 suít murd 1.00m² pt ¾ n Cntr t prmut flt pgmnt pt /4 Cntr Cndmín pt ¼ Rsnl Sn Rm Brrõs Nv Vl Ld pr SL Sl mrl Cntr ld d rsturnt Trm Bã m bx s Mnt Sn Lt 40m² Turst II Lt Jrdm Prv 40m² Lt Mnsõs 600m² próxm qudr Lt Rnt ds mgs 360m² m frnt sflt t prmut mt Bz CHÁCR Chár m s 3/4 Brr d Prqut fgã pr prósm R Crbá t víul LUGUEL Sl mrl n Ru Q str Nv Vl Chl 1/4 mbld prtmnt 04 qurts sm mbld n Ru Q str Nv Vl Cs rsnl 03 qurts snd sut dul 01 qurt jrdm prís mbld 0000 m ndmín. 01 qurt nv vl mbld 0000 Sl Cmrl n ntr m frnt s d mr Clt 1.0 p sprt r brn 007/ CB 300 ds prt 011/ Crs 1.0 DR/TR/L/ SM prt 003/ Frd Fus 1.8 mplt brn 00/ Frd K 1.0 flx bás prt 009/ Gl G4 1.0 flx bás prt 008/ S10.4 gsln mplt prt 001/ S10 Exutv.4 flx mplt prt 009/ Strd 1.4 CE mplt brn 004/ Cs /4 lt ntr n Prtl ds Águs Qunts. 100 ml Cs 3/4 m suít hdr mssgm prlnt jrdm. 390 ml Cs /4 mbld n Cnd. Grssós. 100 ml Nvíssms ss 3/4 prlnt lt 410 m² prtr 90 ml Cs ¾ n Clds d st lt ntr. 300 ml Cs qurts fnn pl Cx Enôm Frl. 11 ml Cs 3/4 lt ntr prlnt blnx mpl grgm. 30 ml prtmnt /4 frnt pr Prç Mstr rlnd. 16 ml prtund: Trms ds lds /4 m psns trms ótm pr lçã tmprd. 1 ml prtmnt /4 sm mbíl n Czr s Prk prqu quát m psns trms. 1 ml prtund: prtmnt 1/4 mbld frnt pr s psns trms slã jgs m gnást. 10 ml prtmnt m 1º ndr /4 snd 1 suít bx ndmín próxm à Prç d Crrd Brr Bnrnts. 110 ml prtund: Lt m rgã nbr Rsnl Prís 360 m². 0 ml Lt 0 m² Str Srrnh 8 ml lts junts n Itnhngá I mur águ nrg. 110 ml d vn sprds lts junts n Itguí I próxms à fr-lvr 360 m². 110 ml d Lt 360 m² Itnhngá I. 8 ml Cs 3/4 m frnt à pst Cpr d Itnhngá I xlnt llzçã prnt pr mrr. 380 ml C M P ndd lbnhr srvçs 7000 I Ru:19 m 3/4 sl r sl t I Ru:07 m /4 bnhr m 1/4 000 rs II 7 Lt. 0 l p nhr srvç hurrs pr ET ET r qu- Mbl- Prft y Cnl zsrvç Sbr- I Ru:7 s: znh vç bl gr Kt Nt n lgr Pnt Ru : Jqum Rzn Rdrgus Qd.04 Lt.13 Nº00 m 1/4 ár srvç grgm p/mt 8000 SLS CMERCIIS 3 Sls m ár prxmdmnt m² Ru C Qd 0 Lt 01 Str It 0000 Cd 1 Sl (Esqun) m ár prxmdmnt 60 m² Ru C Qd 0 Lt 01 Str It Sl mrl Ru 11 Qd B Lt 01 Str Prqu ds Plmrs Sl 1 vnd D Qd 0 Lt 01 Str Jqutmr Sl vnd D Qd 0 Lt 01 Str Jqutmr Sl 3 vnd D Qd 0 Lt 01 Str Jqutmr Sl vnd D Qd 0 Lt 01 Str Jqutmr 0000 GLPÃ ns n mrd lntl frmd str ntrl Clds Nvs t prmut. Cs Mnsõs ds Águs Qunts snd 3 qurts 1 bnhr znh sl ár brt m vlt d s frr pulst Cs Jrdm Brsíl ¾ (1 suít) trrn 360m² murd Cs Clds d st /4 grn jrdm nvrn sl z td murd prtã ltrôn grgm ár srvç ns funds brt ár ttl d lt 790m² s m 9 mss us nv! Cs grgm pr 4 rrs prból ntrfn prtã ltrôn r ltr Bx bnhrs rmárs n znh ár nstruíd 0m² Itguí I t móvl mnr vlr / rr stud utrs Lt Clds d st 403m² n V. lt squn Lt Clds d st 77m² Lt Turst II 113m² n V. lt squn Lt Rnt d Srr prx. Sntuár Nss Snhr d Slt n sflt 360m² n v Lt Itnhngá Ru B LTE: SETR UNIVERSITÁRI - 360m² Lt str Itnhngá ru B Cs - 3 qurts (snd 1 sut) sl znh bnhr sl ár srvç grgm. FSE DE CBMENT. FI- NNCI. Ár 400 m² m nstruçã 143 m². St Clds D st. Cs Jrdm Brsíl ¾ (1 suít) trrn 360m² murd Clss GZET CLDS NVS - GIÁS Dzmbr 014 Cs Ití 160m² lj 3/4 snd 1 sut sl z WC sl Cs str Prqu Rl 3 ss Clds d st 130m² ¾ snd 1 suít bmnt prmr prnt pr fnnr pt Edfí Tuln 1/4 mbld FZEND Fznd lqurs frmd s b urrl nrg b águ br d R Prnjub lqurs t prpst! Fznd n muníp Prnã-T 1 lqurs prç sã Fznd 10 lqurs Sp Fznd n Tntns Gnrt 700 lqurs plnt 00 lqurs CHÁCR Chár rnt ds Grçs Lt Jrdm Prvê v. Mrgnl Lst Lt str Clds d st Lts str Unvrstár Lt n str Blvr m 379m² Lt v. d Lg prç Lt Srrnh n sflt Lt str Srrn LUGUEL Cs str Ití I Glpã n Ití I fl 1 R r pr n çã t P l C r VENDE-SE JRDIM DS TURIS- TS - Ed. SHLM prtmnt ¼ sl znh w znh grgm prtr 4h próxm Fr Lvr. PRTUNIDDE: Vlr RIVIER PRK THER- MS FLT SERVICE prtmnt ¼ sl znh w mbíl pdrã Pl frnt psns sl nsnt Ed. Rsnl PR- MENDE prtmnt m ¾snd suít sl znh vrnd gurmt m sm mbíl mpl prqu quát m sun rsturnt grgm qudr pl sprtv. TURIST II - Ed. Sl ds Clds prtmnt /4 snd suít sl znh vrnd grgm prqu quát gus trms. ITGUÍ I -Cs m ¾ snd suít sl p znh ár srvçs w vrnd grgm pr 04 rrs díul m ds qurts w lvnr SETR LG QUEN- TE - CHÁCR Vn td murd s m Drmtór sl znh vrnd fgã lnh rg d águ tnqu pr rçã px pmr m várs ps fruts ár/trrn.10 m pssu ár vr burts n str Lg Qunt TURIST II Vn Lts n Brr Turst II prtr Cd. L T E S BIRRS:Blvr Itguí I Jd. Srrn Esmrld Bl Vst Str rprtlg GLDEN PRK Rnt Clds. qurus Rsn ¼ Sl d mnhã frnt p/ psns / Mbíl qurus Rsn /4 / Mbíl qurus Rsn /4 / Mbíl Vtór /4 C/ Mbíl Csr Prk /4 s/ Mbíl Sn Pl pt ¾ / Mbíl Ág Fr Prm ¼ Prls Vrnd C/ Churrsqur Fr Prm ¼ Qutd / Mbíl Pdrã Pl - Cs ¾ - Bnrnt Ru st Stmbr Grgm p/ rrs Cs lt Pdrã Bnrnt (Prmut) Cnsultr Cs lt Pdrã Lg Crbá Náut Prv ds Clds Lt Sr. Slt squn / 407m² n vnd Lt Lg Prk Lt Str Bnrnt / 1.000m² Bs prnt p/ Sbrds LUGUEL/UTRS Chpr prtund ng Sl Cmrl qurus Rsn 6m² xlnt p/ slã Ttul - Lg Qunt ntrd 6000 rs + 10 x 400 pr pss 4. vlçã Imóvs /Prmut Imóvs/Dsphnt Imblár 10 Clssfds/Imóvs GZET CLDS NVS - GIÁS Dzmbr 014 VENDS Lt Cmnh d Lg 360m ru l ml rs Lt Cmnh d Lg 360m ru l 10 ml rs Lt Hldy Qd m ml rs Lt v. Clds Nvs Clds d st 10m m frnt 10 ml rs Lt Jrdm Srrn 40m ág + prls Cs Prís I Próxm Dn Xp 3 qurts snd suít sl p z WC + dul m 3 qurts WC ár srvç 60 ml rs Cs Itguí II snd ¾ snd suít Sl z WC grgm ár n fund próxm. sl 160 ml rs VEND Ótm Invstmnt 0 ss junts 01 qurts 01 3/4 ótm llzçã Str Hnshr prtund nvstmnt s 3 qurts suít lj lt 360m² nfrnt ndmín Jtbá síd pr lg Crbá t prmut. Cs nv 3 qurts suít ótm llzçã Str Bl Vst t Fnnmnt Cs nv 3 qurts suít lj fn bmnt Itguí III t Fnnmnt. Cs 3/4 suít sl znh sprd ár srvç grgm lt 360m² murd str jrdm srrn t fnnmnt Cs 3/4 suít lj lt 360m². Ití próxm suprmrd Flrs Cs nv 3/4 suít lj grgm ár srvç lt 360m² murd Str Bl Vst prtmnt /4 sl sd grgm Ití urv d S prtmnt /4 sl znh grgm bnhr sl ndmín Grssós Flts 1/4 mbld Cntr Prç 4 Rds Flts Prds ld grup prv bm mbld Flts Rvr Prqu 1 qurt Flts Lg Prqu mbld pt qurts suít grgm ndmín Mnth Srrh Lt 390m² Jrdm ds Tursts Lt squn str Tngr Lt 360m² Itguí II Lt 360m² bm llzd Itguí III trás d Fór Lt str Srrnh 360m² Lt Jrdm Vtór 360m² FZENDS St 3. lqurs frmds s s râm frrd urrl pç rtsn pns 07 km Clds Nvs sntd Ipmr ns mrgns d sflt Fznd 1 lqurs frmd s urrl s sr trr ultur r m gu prnt pr r rr muníp Prs d R pns 37 Km. Clds Nvs snd 0 km trr. Fznd lqurs frmd s urrl ótm std nsrvçã dvs psts bnhd pl r Prnjub 40 km Clds Nvs RESIDEN- CIL ÁGUS D SERR - Turst I /4 snd 1 suít xlnt prqu quát. - Rf: CND- MÍNI SERR VER- DE - Str Cntrl /4 snd 1 suít. prtmnt mbld. - Rf: LG QUENTE FLT SERVICE - Lg Qunt Prqu quát mplt - Rf: RESIDEN- CIL SN REMN- It II 1/4 vg n grgm. - Rf: Itgu II Sbrd m 3/4 snd 1sut lst. Ár n fund pr jrdngm psn. - Rf: Itgu II Cs m 3 suíts móvs mbutds n znh bnhrs. - Rf: Jrdm Brsl Cs ¾ snd 1 suít lt ntr. - Rf: Cndmín Itpr Cs m 3/4 snd 1 suít ár n frnt. Str Itpr. - Rf: Mnsõs ds Águs Qunts Chl n qudr 133 m 3 suíts. - Rf: Jrdm Tngrá Css grmnds m qurts. - Rf: Prs II Sbrd m 3/4 snd suíts t prpst m Crr. - Rf: Jrdm Srrn Lt N Str Jrdm Srrn m 360 m²- Rf: Jrdm Prv Str Jrdm Prv (sflt) m m². t prpst! - Rf: Jrdm Brsl 360 m². sfltd nrg ltr águ nnd strn. t Prpst. - Rf: Mnsõs ds Águs Qunts Lt n qudr 133 n brr Mnsõs ds Águs Qunts m 170 m². - Rf: Jrdm TngráLt n Tngrá m 360 m² sfltd m nrg ltr. - Rf: Unvrstár 360 m²prprd pr nstruçã pr nsnt. - Rf: Jrdm Vtór 1x30. Ár ttl 360 m². t Prmut m rr. - Rf: Jrdm Vtór 1x30. Ár ttl 360 m². t Prmut m rr. - Rf: Cs Prís 1 4/4 snd suíts sls p z. r srvç prx. Esl 160 ml rs Ensd Náut 1 qurt bnhr sl/ znh mrn Rs. Rnssn Prk /4 Sl/z. WC mbld Rs. Sl ds Clds /4 sl/z WC CHCRS SETR UNIVERSITÁ- RI m² m Css 1 Brrã 180m² Pmr órrg n fund r 1.00m² m glpã n ntrd d d R Qunt Chár 30m m m frnt ms ár vr str Lg Qunt 140 ml rs Cs ¾ grgm pr 4 rrs + rmárs Fnn Cs /4 suít murd 1.00m² pt ¾ n Cntr t prmut flt pgmnt pt /4 Cntr Cndmín pt ¼ Rsnl Sn Rm Brrõs Nv Vl Ld pr SL Sl mrl Cntr ld d rsturnt Trm Bã m bx s Mnt Sn Lt 40m² Turst II Lt Jrdm Prv 40m² Lt Mnsõs 600m² próxm qudr Lt Rnt ds mgs 360m² m frnt sflt t prmut mt Bz CHÁCR Chár m s 3/4 Brr d Prqut fgã pr prósm R Crbá t víul LUGUEL Sl mrl n Ru Q str Nv Vl Chl 1/4 mbld prtmnt 04 qurts sm mbld n Ru Q str Nv Vl Cs rsnl 03 qurts snd sut dul 01 qurt jrdm prís mbld 0000 m ndmín. 01 qurt nv vl mbld 0000 Sl Cmrl n ntr m frnt s d mr Clt 1.0 p sprt r brn 007/ CB 300 ds prt 011/ Crs 1.0 DR/TR/L/ SM prt 003/ Frd Fus 1.8 mplt brn 00/ Frd K 1.0 flx bás prt 009/ Gl G4 1.0 flx bás prt 008/ S10.4 gsln mplt prt 001/ S10 Exutv.4 flx mplt prt 009/ Strd 1.4 CE mplt brn 004/ Cs /4 lt ntr n Prtl ds Águs Qunts. 100 ml Cs 3/4 m suít hdr mssgm prlnt jrdm. 390 ml Cs /4 mbld n Cnd. Grssós. 100 ml Nvíssms ss 3/4 prlnt lt 410 m² prtr 90 ml Cs ¾ n Clds d st lt ntr. 300 ml Cs qurts fnn pl Cx Enôm Frl. 11 ml Cs 3/4 lt ntr prlnt blnx mpl grgm. 30 ml prtmnt /4 frnt pr Prç Mstr rlnd. 16 ml prtund: Trms ds lds /4 m psns trms ótm pr lçã tmprd. 1 ml prtmnt /4 sm mbíl n Czr s Prk prqu quát m psns trms. 1 ml prtund: prtmnt 1/4 mbld frnt pr s psns trms slã jgs m gnást. 10 ml prtmnt m 1º ndr /4 snd 1 suít bx ndmín próxm à Prç d Crrd Brr Bnrnts. 110 ml prtund: Lt m rgã nbr Rsnl Prís 360 m². 0 ml Lt 0 m² Str Srrnh 8 ml lts junts n Itnhngá I mur águ nrg. 110 ml d vn sprds lts junts n Itguí I próxms à fr-lvr 360 m². 110 ml d Lt 360 m² Itnhngá I. 8 ml Cs 3/4 m frnt à pst Cpr d Itnhngá I xlnt llzçã prnt pr mrr. 380 ml fds/imóvs GZET CLDS NVS - GIÁS Dzmbr 014 l l VEND Ótm Invstmnt 0 ss junts 01 qurts 01 3/4 ótm llzçã Str Hnshr prtund nvstmnt s 3 qurts suít lj lt 360m² nfrnt ndmín Jtbá síd pr lg Crbá t prmut. Cs nv 3 qurts suít ótm llzçã Str Bl Vst t Fnnmnt Cs nv 3 qurts suít lj fn bmnt Itguí III t Fnnmnt. Cs 3/4 suít sl znh sprd ár srvç grgm lt 360m² murd str jrdm srrn t fnnmnt Cs 3/4 suít lj lt 360m². Ití próxm suprmrd Flrs Cs nv 3/4 suít lj grgm ár srvç lt 360m² murd Str Bl Vst prtmnt /4 sl sd grgm Ití urv d S prtmnt /4 sl znh grgm bnhr sl ndmín Grssós Flts 1/4 mbld Cntr Prç 4 Rds Flts Prds ld grup prv bm mbld Flts Rvr Prqu 1 qurt Flts Lg Prqu mbld pt qurts suít grgm ndmín Mnth Srrh Lt 390m² Jrdm ds Tursts Lt squn str Tngr Lt 360m² Itguí II Lt 360m² bm llzd Itguí III trás d Fór Lt str Srrnh 360m² Lt Jrdm Vtór 360m² FZENDS St 3. lqurs frmds s s râm frrd urrl pç rtsn pns 07 km Clds Nvs sntd Ipmr ns mrgns d sflt Fznd 1 lqurs frmd s urrl s sr trr ultur r m gu prnt pr r rr muníp Prs d R pns 37 Km. Clds Nvs snd 0 km trr. Fznd lqurs frmd s urrl ótm std nsrvçã dvs psts bnhd pl r Prnjub 40 km Clds Nvs RESIDEN- CIL ÁGUS D SERR - Turst I /4 snd 1 suít xlnt prqu quát. - Rf: CND- MÍNI SERR VER- DE - Str Cntrl /4 snd 1 suít. prtmnt mbld. - Rf: LG QUENTE FLT SERVICE - Lg Qunt Prqu quát mplt - Rf: RESIDEN- CIL SN REMN- It II 1/4 vg n grgm. - Rf: Itgu II Sbrd m 3/4 snd 1sut lst. Ár n fund pr jrdngm psn. - Rf: Itgu II Cs m 3 suíts móvs mbutds n znh bnhrs. - Rf: Jrdm Brsl Cs ¾ snd 1 suít lt ntr. - Rf: Cndmín Itpr Cs m 3/4 snd 1 suít ár n frnt. Str Itpr. - Rf: Mnsõs ds Águs Qunts Chl n qudr 133 m 3 suíts. - Rf: Jrdm Tngrá Css grmnds m qurts. - Rf: Prs II Sbrd m 3/4 snd suíts t prpst m Crr. - Rf: Jrdm Srrn Lt N Str Jrdm Srrn m 360 m²- Rf: Jrdm Prv Str Jrdm Prv (sflt) m m². t prpst! - Rf: Jrdm Brsl 360 m². sfltd nrg ltr águ nnd strn. t Prpst. - Rf: Mnsõs ds Águs Qunts Lt n qudr 133 n brr Mnsõs ds Águs Qunts m 170 m². - Rf: Jrdm TngráLt n Tngrá m 360 m² sfltd m nrg ltr. - Rf: Unvrstár 360 m²prprd pr nstruçã pr nsnt. - Rf: Jrdm Vtór 1x30. Ár ttl 360 m². t Prmut m rr. - Rf: Jrdm Vtór 1x30. Ár ttl 360 m². t Prmut m rr. - Rf: Cs Prís 1 4/4 snd suíts sls p z. r srvç prx. Esl 160 ml rs Ensd Náut 1 qurt bnhr sl/ znh mrn Rs. Rnssn Prk /4 Sl/z. WC mbld Rs. Sl ds Clds /4 sl/z WC CHCRS SETR UNIVERSITÁ- RI m² m Css 1 Brrã 180m² Pmr órrg n fund r 1.00m² m glpã n ntrd d d R Qunt Chár 30m m m frnt ms ár vr str Lg Qunt 140 ml rs Cs ¾ grgm pr 4 rrs + rmárs Fnn Cs /4 suít murd 1.00m² pt ¾ n Cntr t prmut flt pgmnt pt /4 Cntr Cndmín pt ¼ Rsnl Sn Rm Brrõs Nv Vl Ld pr SL Sl mrl Cntr ld d rsturnt Trm Bã m bx s Mnt Sn Lt 40m² Turst II Lt Jrdm Prv 40m² Lt Mnsõs 600m² próxm qudr Lt Rnt ds mgs 360m² m frnt sflt t prmut mt Bz CHÁCR Chár m s 3/4 Brr d Prqut fgã pr prósm R Crbá t víul LUGUEL Sl mrl n Ru Q str Nv Vl Chl 1/4 mbld prtmnt 04 qurts sm mbld n Ru Q str Nv Vl Cs rsnl 03 qurts snd sut dul 01 qurt jrdm prís mbld 0000 m ndmín. 01 qurt nv vl mbld 0000 Sl Cmrl n ntr m frnt s d mr Clt 1.0 p sprt r brn 007/ CB 300 ds prt 011/ Crs 1.0 DR/TR/L/ SM prt 003/ Frd Fus 1.8 mplt brn 00/ Frd K 1.0 flx bás prt 009/ Gl G4 1.0 flx bás prt 008/ S10.4 gsln mplt prt 001/ S10 Exutv.4 flx mplt prt 009/ Strd 1.4 CE mplt brn 004/ Cs /4 lt ntr n Prtl ds Águs Qunts. 100 ml Cs 3/4 m suít hdr mssgm prlnt jrdm. 390 ml Cs /4 mbld n Cnd. Grssós. 100 ml Nvíssms ss 3/4 prlnt lt 410 m² prtr 90 ml Cs ¾ n Clds d st lt ntr. 300 ml Cs qurts fnn pl Cx Enôm Frl. 11 ml Cs 3/4 lt ntr prlnt blnx mpl grgm. 30 ml prtmnt /4 frnt pr Prç Mstr rlnd. 16 ml prtund: Trms ds lds /4 m psns trms ótm pr lçã tmprd. 1 ml prtmnt /4 sm mbíl n Czr s Prk prqu quát m psns trms. 1 ml prtund: prtmnt 1/4 mbld frnt pr s psns trms slã jgs m gnást. 10 ml prtmnt m 1º ndr /4 snd 1 suít bx ndmín próxm à Prç d Crrd Brr Bnrnts. 110 ml prtund: Lt m rgã nbr Rsnl Prís 360 m². 0 ml Lt 0 m² Str Srrnh 8 ml lts junts n Itnhngá I mur águ nrg. 110 ml d vn sprds lts junts n Itguí I próxms à fr-lvr 360 m². 110 ml d Lt 360 m² Itnhngá I. 8 ml Cs 3/4 m frnt à pst Cpr d Itnhngá I xlnt llzçã prnt pr mrr. 380 ml VENDS prtmnt ¼ sl znh w dfí Shln n fund d pusdnh Jrdm ds Tursts prtmnt Rsnl Pnt Vr çí /4 snd 01 suít mbld rd nsnt prqu quát prtmnt. Knnxu /4 80m² td mbld lux m prqu quát mplt prtmnt Rsnl quárs /4 snd 01 suít sl znh prqu quát mplt prtmnt Rsnl Czr Prk /4 sl znh WC prqu quát prtmnt Rsnl quárs 1/4 sl znh prqu quát mplt mbld prtmnt n plnt ¾ Evn prqu quát mplt prtmnt kuã 4/4 snd 0 suíts prqu quát mplt prtmnt Rsnl quárs /4 snd 01 suít sl znh prqu quát mplt prtmnt kuã 3/4 snd 01 suít prqu quát mplt prtmnt Ág Fr Prm 1/4 m prqu quát m hurrsqur nv prls. prtmnt rsnl Elóg /4 snd 01 suít sl znh sd mblhd srvç lmpz prtmnt Rsnl Mnt Sn ¼ sl znh mrn bnhr sl ár srvç sl d mnhã Cntr Lt Jrdm Brsl 43 m² t prpst. Sl Cmrl n Rsnl Mnt Sn 44 m² Cntr. Flt Mblhd ndmín CTC Cntr m prqu quát mplt Chl Mnsõs ds Águs Qunts /4 190 m² sl znh bnhr ár srvç Cs Jrdm Srrn /4 sl znh bnhr sl ár srvç grgm Cs str Clds d st /4 snd suíts sl p znh ár srvç dspns grgm 3 rrs ár ttl nstruíd 300 m² m trrn 800 m² VEND Cs - 3 qurts str Turst II Vlr: Cs 3/4lt 64.6m² snd m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã prlnt rdps mbutd grmd xlnt bmnt. prtund ún.t fnnmnt. Cs - 3 qurts - Str Turst II Cs ¾ Lt 00 m² snd 8484 m² ár nstruíd. Snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd prtã. t fnnmnt. Cs - 3 qurts - Rsnl Snt Clr Cs m 3/4 snd suít sl znh bnhr sl Cs - ¾ - Str Tutst II Cs ¾ Lt 00 m² snd 8670 m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã Ótm bmnt. t fnnmnt. Cs - ¾ - Str Tutst II Cs ¾ m² 18.0 m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã rdps mbutd grmd xlnt bmnt. t fnnmnt Cs - /4 Itnhngá I Cs /4lt 360mts murd prtã bnhr sl sl znh stl mrn grgm gu trtd pç rtsn. Cs - 3 qurts - Rsnl Snt Clr Cs ¾ snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã tlh mnt xlnt bmnt. t fnnmnt Cs - 3 qurts - Itgu III Cs m 3/4 01 snd sut Sl Cznh Vrnd Grgm prlnt bmnt fn. Cs nv t fnnmnt - Lt 360 m² ár nstruíd m². Chl - 1 qurt Chl ¼ snd l suít sl znh ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. Chl - / Chl /4 mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç hurrsqur ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. Chl - / Chl /4 mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç grgm qur jrdns ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. t fnnmnt. Chl - 3/ Chl 3/4 n lg mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç grgm qur jrdns ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês.nt suns sntárs PT - Trr / prtmnt /4 bnhr sl sl znh sd psn nfntl dult plygrud br lnhnt tx ndmín brt Prtr 4hs mpl stnmnt. PT - / prtmnt /4 bnhr sl sl znh sd psn nfntl dult plygrud qudr pl sprtv tx ndmín brtár hurrsqur Prtr 4hs mpl stnmnt. Lt - Str It 46mts Murd Cs - ¾ - Itgu I.Cs ¾ m suít mástr sl znh p bnhr sl dspns Grgm pr rrs. Cs qurts tngrá mnh s mnh vd Cs 3 qurts sl znh grgm vnd sllt pt 1 qurt nd. pntl d lg psns trms mbld pt 1 qurt nd. quvll psns trms mbld pt tp htl gln dlphn psns trms mbld pl0 pt qurts nd. vtór ds trms psn trms mbld. pt qurts nd. lh bll psns trms pt 3 qurts nd. mnt Sn rsnl sm mbíl pt qurts nd. rsnl flrst mbld pt qurts nd. Csr prk psns trms sm mbíl. pt qurts próxm ntr nd. líd mbld. Lt 360 mtrs Itguí ll próxm sl r írs LUGUEL Cs 3 qurts Itguí lugul mnsl pt 3 qurts ntr mnt sn lugul mnsl Cs - 3 ss Clds d st 130m² ¾ snd 1 suít bmnt prmr prnt pr fnnr pt Edfí Tuln 1/4 mbld FZEND Fznd n muníp Prnã-T 1 lqurs prç sã Fznd 10 lqurs Sp Fznd n Tntns Gnrt 700 lqurs plnt 00 lqurs Lt 1.000m n v. d Lg - prç d; Lt Jrdm Prvê v. Mrgnl Lst Lt str Clds d st Lts str Unvrstár Lt n str Blvr m 379m² Lt v. d Lg prç Lt Srrnh n sflt Lt str Srrn LUGUEL prtmnt /4 n v. Cl. Bnt Gdy; Sl Cmrl n Str Ití I. Cs str Ití I Glpã n Ití I CHÁCR 1 hár n str Jqutmr m Clds Nvs m 1603 m² ár vr ntnd s 3 qts Sl Cz. Frrd ps m râm águs pç rtsn pg-s rr mt s t 70% d vlr Cs /4 lt ntr n Prtl ds Águs Qunts. 100 ml Cs 3/4 m suít hdr mssgm prlnt jrdm. 390 ml Cs /4 mbld n Cnd. Grssós. 100 ml Nvíssms ss 3/4 prlnt lt 410 m² prtr 90 ml Cs ¾ n Clds d st lt ntr. 300 ml Cs qurts fnn pl Cx Enôm Frl. 11 ml Cs 3/4 lt ntr prlnt blnx mpl grgm. 30 ml prtmnt /4 frnt pr Prç Mstr rlnd. 16 ml prtund: Trms ds lds /4 m psns trms ótm pr lçã tmprd. 1 ml prtmnt /4 sm mbíl n Czr s Prk prqu quát m psns trms. 1 ml prtund: prtmnt 1/4 mbld frnt pr s psns trms slã jgs m gnást. 10 ml prtmnt m 1º ndr /4 snd 1 suít bx ndmín próxm à Prç d Crrd Brr Bnrnts. 110 ml prtund: Lt m rgã nbr Rsnl Prís 360 m². 0 ml Lt 0 m² Str Srrnh 8 ml lts junts n Itnhngá I mur águ nrg. 110 ml d vn sprds lts junts n Itguí I próxms à fr-lvr 360 m². 110 ml d Lt 360 m² Itnhngá I. 8 ml Clssfds/Imóvs 8 GZET CLDS NVS - GIÁS Dzmbr 014 VENDS Chl nº 41 m 01 qurt sl znh bnhr sl ár srvç vrnd str Mnsõs ds Águs Qunts Qd. 174 m 8 m² (t prpst). Flt nv n Lg Qunt mbld pdrã Pl (t prpst). Cbrtur m qurts snd 1 suít 3 sds bnhrs ss sl/p znh lvnr ár lzr m psns sun vgs grgm n Rsnl Prníb Cntr. (ndmín 7700). Cs m 3 qurts snd 1 suít sl znh bnhr sl ár srvç grgm Ru E-13 str Jrdm Srrn Cs m 3 qurts snd 1 suít sl p/znh bnhr sl ár srvç grgm rmárs mbutds ns qurts znh st Ru 49 str Itguí II. Prd m sl mrl prtmnt m 3 qurts snd 1 suít ár nstruíd 30 m² stud n str Jrdm Srrn (trás d ut Bx Clds) BS: ts tr pr rr u móvl mnr vlr. Cs m 4 qurts snd 1 suít sls bnhr sl znh ár srvç pndên pr mprgd st Ru B-10 str Itnhngá. Lt Turst V rln Lps Mrs Qd48 n ntr d ltmnt Cs m 3 qurtssnd 1 sut 1 bnhr sl sl 1 r grn trs znh m grgm pr rrs. tm llzç m prç lnt. ru 18 QD66 LT17-E Clds d st Sbrd m qurts snd suíts sl znh bnhr sl 3 sds lj n trr st v. C str Itnhngá I (t móvl mns vlr). Cs m 4 qurts snd 4 suíts sl p znh bnhr sl ár srvç ár lzr mpl m psn hurrsqur pndên pr mprgd str Clds d st. Lt st Ru 81 str Itguí III LTE 80 Mtr qudrd prxm s js ru 14 QD30 LT10 CENTR/S JSE Clds Nvs Cs m 3 qurts snd 1 suít sl p/znh bnhr sl ár srvç grgm rmárs mbutds ns qurts znh st Ru 49 str Itguí II. LUGUEL FILIL Cs Str Itgu II m 3 qurts sl znh sl znh prtã ltrôn r ltr. Cs m 3 qurts snd 1 suít sl/ znh bnhr sl ár srvç grgm r ltr prtã ltrôn ntn prból v. Cxmbu str Clds d st VEND Cs 3 qurts str Turst II Vlr: Cs 3/4lt 64.6m² snd m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã prlnt rdps mbutd grmd xlnt bmnt. prtund ún.t fnnmnt. Cs 3 qurts - Str Turst II Cs ¾ Lt 00 m² snd 8484 m² ár nstruíd. Snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd prtã. t fnnmnt. Cs 3 qurts - Rsnl Snt Clr Cs m 3/4 snd suít sl znh bnhr sl Cs ¾ - Str Tutst II Cs ¾ Lt 00 m² snd 8670 m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã Ótm bmnt. t fnnmnt. Cs ¾ - Str Tutst II Cs ¾ m² 18.0 m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã rdps mbutd grmd xlnt bmnt. t fnnmnt Cs /4 Itnhngá I Cs /4lt 360mts murd prtã bnhr sl sl znh stl mrn grgm gu trtd pç rtsn. Cs 3 qurts - Rsnl Snt Clr Cs ¾ snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã tlh mnt xlnt bmnt. t fnnmnt Cs 3 qurts - Itgu III Cs m 3/4 01 snd sut Sl Cznh Vrnd Grgm prlnt bmnt fn. Cs nv t fnnmnt - Lt 360 m² ár nstruíd m². Chl 1 qurt Chl ¼ snd l suít sl znh ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. Chl / Chl /4 mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç hurrsqur ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. Chl / Chl /4 mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç grgm qur jrdns ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. t fnnmnt. Chl 3/ Chl 3/4 n lg mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç grgm qur jrdns ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês.nt suns sntárs prtmnt Trr / prtmnt /4 bnhr sl sl znh sd psn nfntl dult plygrud br lnhnt tx ndmín brt Prtr 4hs mpl stnmnt. prtmnt / prtmnt /4 bnhr sl sl znh sd psn nfntl dult plygrud qudr pl sprtv tx ndmín brtár hurrsqur Prtr 4hs mpl stnmnt. Lt Str It 46mts Murd Cs ¾ - Itgu I.Cs ¾ m suít mástr sl znh p bnhr sl dspns Grgm pr rrs. IMPLNTES SSEINTEGRDS ssfds/imóvs GZET CLDS NVS - GIÁS Dzmbr 014 m 01 znh r d s- Águs 4 m 0000 ). Lg bll t pr- quruít 3 hrs p r m psvgs Rníb mín urts sl r srvç E-13 rrn Cs m 3 qurts snd 1 suít sl p/znh bnhr sl ár srvç grgm rmárs mbutds ns qurts znh st Ru 49 str Itguí II. Prd m sl mrl prtmnt m 3 qurts snd 1 suít ár nstruíd 30 m² stud n str Jrdm Srrn (trás d ut Bx Clds) BS: ts tr pr rr u móvl mnr vlr. Cs m 4 qurts snd 1 suít sls bnhr sl znh ár srvç pndên pr mprgd st Ru B-10 str Itnhngá. Lt Turst V rln Lps Mrs Qd48 n ntr d ltmnt Cs m 3 qurtssnd 1 sut 1 bnhr sl sl 1 r grn trs znh m grgm pr rrs. tm llzç m prç lnt. ru 18 QD66 LT17-E Clds d st Sbrd m qurts snd suíts sl znh bnhr sl 3 sds lj n trr st v. C str Itnhngá I (t móvl mns vlr). Cs m 4 qurts snd 4 suíts sl p znh bnhr sl ár srvç ár lzr mpl m psn hurrsqur pndên pr mprgd str Clds d st. Lt st Ru 81 str Itguí III LTE 80 Mtr qudrd prxm s js ru 14 QD30 LT10 CENTR/S JSE Clds Nvs Cs m 3 qurts snd 1 suít sl p/znh bnhr sl ár srvç grgm rmárs mbutds ns qurts znh st Ru 49 str Itguí II. LUGUEL FILIL Cs Str Itgu II m 3 qurts sl znh sl znh prtã ltrôn r ltr. Cs m 3 qurts snd 1 suít sl/ znh bnhr sl ár srvç grgm r ltr prtã ltrôn ntn prból v. Cxmbu str Clds d st s s- Vlr: Cs ² sn ár d l sl srvurd lnt utd lnt prtu- t - Str m² ár d l sl srprtã. nt. s - R- Clr Cs znh Cs ¾ - Str Tutst II Cs ¾ Lt 00 m² snd 8670 m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã Ótm bmnt. t fnnmnt. Cs ¾ - Str Tutst II Cs ¾ m² 18.0 m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã rdps mbutd grmd xlnt bmnt. t fnnmnt Cs /4 Itnhngá I Cs /4lt 360mts murd prtã bnhr sl sl znh stl mrn grgm gu trtd pç rtsn. Cs 3 qurts - Rsnl Snt Clr Cs ¾ snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã tlh mnt xlnt bmnt. t fnnmnt Cs 3 qurts - Itgu III Cs m 3/4 01 snd sut Sl Cznh Vrnd Grgm prlnt bmnt fn. Cs nv t fnnmnt - Lt 360 m² ár nstruíd m². Chl 1 qurt Chl ¼ snd l suít sl znh ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. Chl / Chl /4 mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç hurrsqur ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. Chl / Chl /4 mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç grgm qur jrdns ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. t fnnmnt. Chl 3/ Chl 3/4 n lg mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç grgm qur jrdns ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês.nt suns sntárs prtmnt Trr / prtmnt /4 bnhr sl sl znh sd psn nfntl dult plygrud br lnhnt tx ndmín brt Prtr 4hs mpl stnmnt. prtmnt / prtmnt /4 bnhr sl sl znh sd psn nfntl dult plygrud qudr pl sprtv tx ndmín brtár hurrsqur Prtr 4hs mpl stnmnt. Lt Str It 46mts Murd Cs ¾ - Itgu I.Cs ¾ m suít mástr sl znh p bnhr sl dspns Grgm pr rrs. IMPLNTES SSEINTEGRDS Clssfds/Imóvs 8 GZET CLDS NVS - GIÁS Dzmbr 014 VENDS Chl nº 41 m 01 qurt sl znh bnhr sl ár srvç vrnd str Mnsõs ds Águs Qunts Qd. 174 m 8 m² (t prpst). Flt nv n Lg Qunt mbld pdrã Pl (t prpst). Cbrtur m qurts snd 1 suít 3 sds bnhrs ss sl/p znh lvnr ár lzr m psns sun vgs grgm n Rsnl Prníb Cntr. (ndmín 7700). Cs m 3 qurts snd 1 suít sl znh bnhr sl ár srvç grgm Ru E-13 str Jrdm Srrn Cs m 3 qurts snd 1 suít sl p/znh bnhr sl ár srvç grgm rmárs mbutds ns qurts znh st Ru 49 str Itguí II. Prd m sl mrl prtmnt m 3 qurts snd 1 suít ár nstruíd 30 m² stud n str Jrdm Srrn (trás d ut Bx Clds) BS: ts tr pr rr u móvl mnr vlr. Cs m 4 qurts snd 1 suít sls bnhr sl znh ár srvç pndên pr mprgd st Ru B-10 str Itnhngá. Lt Turst V rln Lps Mrs Qd48 n ntr d ltmnt Cs m 3 qurtssnd 1 sut 1 bnhr sl sl 1 r grn trs znh m grgm pr rrs. tm llzç m prç lnt. ru 18 QD66 LT17-E Clds d st Sbrd m qurts snd suíts sl znh bnhr sl 3 sds lj n trr st v. C str Itnhngá I (t móvl mns vlr). Cs m 4 qurts snd 4 suíts sl p znh bnhr sl ár srvç ár lzr mpl m psn hurrsqur pndên pr mprgd str Clds d st. Lt st Ru 81 str Itguí III LTE 80 Mtr qudrd prxm s js ru 14 QD30 LT10 CENTR/S JSE Clds Nvs Cs m 3 qurts snd 1 suít sl p/znh bnhr sl ár srvç grgm rmárs mbutds ns qurts znh st Ru 49 str Itguí II. LUGUEL FILIL Cs Str Itgu II m 3 qurts sl znh sl znh prtã ltrôn r ltr. Cs m 3 qurts snd 1 suít sl/ znh bnhr sl ár srvç grgm r ltr prtã ltrôn ntn prból v. Cxmbu str Clds d st VEND Cs 3 qurts str Turst II Vlr: Cs 3/4lt 64.6m² snd m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã prlnt rdps mbutd grmd xlnt bmnt. prtund ún.t fnnmnt. Cs 3 qurts - Str Turst II Cs ¾ Lt 00 m² snd 8484 m² ár nstruíd. Snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd prtã. t fnnmnt. Cs 3 qurts - Rsnl Snt Clr Cs m 3/4 snd suít sl znh bnhr sl Cs ¾ - Str Tutst II Cs ¾ Lt 00 m² snd 8670 m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã Ótm bmnt. t fnnmnt. Cs ¾ - Str Tutst II Cs ¾ m² 18.0 m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã rdps mbutd grmd xlnt bmnt. t fnnmnt Cs /4 Itnhngá I Cs /4lt 360mts murd prtã bnhr sl sl znh stl mrn grgm gu trtd pç rtsn. Cs 3 qurts - Rsnl Snt Clr Cs ¾ snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã tlh mnt xlnt bmnt. t fnnmnt Cs 3 qurts - Itgu III Cs m 3/4 01 snd sut Sl Cznh Vrnd Grgm prlnt bmnt fn. Cs nv t fnnmnt - Lt 360 m² ár nstruíd m². Chl 1 qurt Chl ¼ snd l suít sl znh ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. Chl / Chl /4 mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç hurrsqur ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. Chl / Chl /4 mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç grgm qur jrdns ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. t fnnmnt. Chl 3/ Chl 3/4 n lg mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç grgm qur jrdns ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês.nt suns sntárs prtmnt Trr / prtmnt /4 bnhr sl sl znh sd psn nfntl dult plygrud br lnhnt tx ndmín brt Prtr 4hs mpl stnmnt. prtmnt / prtmnt /4 bnhr sl sl znh sd psn nfntl dult plygrud qudr pl sprtv tx ndmín brtár hurrsqur Prtr 4hs mpl stnmnt. Lt Str It 46mts Murd Cs ¾ - Itgu I.Cs ¾ m suít mástr sl znh p bnhr sl dspns Grgm pr rrs. IMPLNTES SSEINTEGRDS VENDS Chl nº 41 m 01 qurt sl znh bnhr sl ár srvç vrnd str Mnsõs ds Águs Qunts Qd. 174 m 8 m² (t prpst). Flt nv n Lg Qunt mbld pdrã Pl (t prpst). Cbrtur m qurts snd 1 suít 3 sds bnhrs ss sl/p znh lvnr ár lzr m psns sun vgs grgm n Rsnl Prníb Cntr. (ndmín 7700). Cs m 3 qurts snd 1 suít sl znh bnhr sl ár srvç grgm Ru E-13 str Jrdm Srrn Cs m 3 qurts snd 1 suít sl p/znh bnhr sl ár srvç grgm rmárs mbutds ns qurts znh st Ru 49 str Itguí II. Prd m sl mrl prtmnt m 3 qurts snd 1 suít ár nstruíd 30 m² stud n str Jrdm Srrn (trás d ut Bx Clds) BS: ts tr pr rr u móvl mnr vlr. Cs m 4 qurts snd 1 suít sls bnhr sl znh ár srvç pndên pr mprgd st Ru B-10 str Itnhngá. Lt Turst V rln Lps Mrs Qd48 n ntr d ltmnt Cs m 3 qurtssnd 1 sut 1 bnhr sl sl 1 r grn trs znh m grgm pr rrs. tm llzç m prç lnt. ru 18 QD66 LT17-E Clds d st Sbrd m qurts snd suíts sl znh bnhr sl 3 sds lj n trr st v. C str Itnhngá I (t móvl mns vlr). Cs m 4 qurts snd 4 suíts sl p znh bnhr sl ár srvç ár lzr mpl m psn hurrsqur pndên pr mprgd str Clds d st. Lt st Ru 81 str Itguí III LTE 80 Mtr qudrd prxm s js ru 14 QD30 LT10 CENTR/S JSE Clds Nvs Cs m 3 qurts snd 1 suít sl p/znh bnhr sl ár srvç grgm rmárs mbutds ns qurts znh st Ru 49 str Itguí II. LUGUEL FILIL Cs Str Itgu II m 3 qurts sl znh sl znh prtã ltrôn r ltr. Cs m 3 qurts snd 1 suít sl/ znh bnhr sl ár srvç grgm r ltr prtã ltrôn ntn prból v. Cxmbu str Clds d st VEND Cs 3 qurts str Turst II Vlr: Cs 3/4lt 64.6m² snd m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã prlnt rdps mbutd grmd xlnt bmnt. prtund ún.t fnnmnt. Cs 3 qurts - Str Turst II Cs ¾ Lt 00 m² snd 8484 m² ár nstruíd. Snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd prtã. t fnnmnt. Cs 3 qurts - Rsnl Snt Clr Cs m 3/4 snd suít sl znh bnhr sl Cs ¾ - Str Tutst II Cs ¾ Lt 00 m² snd 8670 m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã Ótm bmnt. t fnnmnt. Cs ¾ - Str Tutst II Cs ¾ m² 18.0 m² ár nstruíd snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã rdps mbutd grmd xlnt bmnt. t fnnmnt Cs /4 Itnhngá I Cs /4lt 360mts murd prtã bnhr sl sl znh stl mrn grgm gu trtd pç rtsn. Cs 3 qurts - Rsnl Snt Clr Cs ¾ snd suít w sl sl znh ár srvç vrnd murd prtã tlh mnt xlnt bmnt. t fnnmnt Cs 3 qurts - Itgu III Cs m 3/4 01 snd sut Sl Cznh Vrnd Grgm prlnt bmnt fn. Cs nv t fnnmnt - Lt 360 m² ár nstruíd m². Chl 1 qurt Chl ¼ snd l suít sl znh ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. Chl / Chl /4 mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç hurrsqur ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. Chl / Chl /4 mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç grgm qur jrdns ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês. t fnnmnt. Chl 3/ Chl 3/4 n lg mbld bnhr sl sl znh vrnd ár srvç grgm qur jrdns ndmín fhd prtr 4hs. Próxm Jrdm Jpnês.nt suns sntárs prtmnt Trr / prtmnt /4 bnhr sl sl znh sd psn nfntl dult plygrud br lnhnt tx ndmín brt Prtr 4hs mpl stnmnt. prtmnt / prtmnt /4 bnhr sl sl znh sd psn nfntl dult plygrud qudr pl sprtv tx ndmín brtár hurrsqur Prtr 4hs mpl stnmnt. Lt Str It 46mts Murd Cs ¾ - Itgu I.Cs ¾ m suít mástr sl znh p bnhr sl dspns Grgm pr rrs. IMPLNTES SSEINTEGRDS fds/imóvs GZET CLDS NVS - GIÁS Dzmbr 014 l l 8 - s- r- ó- 3 + s ó- 0 VEND Ótm Invstmnt 0 ss junts 01 qurts 01 3/4 ótm llzçã Str Hnshr prtund nvstmnt s 3 qurts suít lj lt 360m² nfrnt ndmín Jtbá síd pr lg Crbá t prmut. Cs nv 3 qurts suít ótm llzçã Str Bl Vst t Fnnmnt Cs nv 3 qurts suít lj fn bmnt Itguí III t Fnnmnt. Cs 3/4 suít sl znh sprd ár srvç grgm lt 360m² murd str jrdm srrn t fnnmnt Cs 3/4 suít lj lt 360m². Ití próxm suprmrd Flrs Cs nv 3/4 suít lj grgm ár srvç lt 360m² murd Str Bl Vst prtmnt /4 sl sd grgm Ití urv d S prtmnt /4 sl znh grgm bnhr sl ndmín Grssós Flts 1/4 mbld Cntr Prç 4 Rds Flts Prds ld grup prv bm mbld Flts Rvr Prqu 1 qurt Flts Lg Prqu mbld pt qurts suít grgm ndmín Mnth Srrh Lt 390m² Jrdm ds Tursts Lt squn str Tngr Lt 360m² Itguí II Lt 360m² bm llzd Itguí III trás d Fór Lt str Srrnh 360m² Lt Jrdm Vtór 360m² FZENDS St 3. lqurs frmds s s râm frrd urrl pç rtsn pns 07 km Clds Nvs sntd Ipmr ns mrgns d sflt Fznd 1 lqurs frmd s urrl s sr trr ultur r m gu prnt pr r rr muníp Prs d R pns 37 Km. Clds Nvs snd 0 km trr. Fznd lqurs frmd s urrl ótm std nsrvçã dvs psts bnhd pl r Prnjub 40 km Clds Nvs RESIDEN- CIL ÁGUS D SERR - Turst I /4 snd 1 suít xlnt prqu quát. - Rf: CND- MÍNI SERR VER- DE - Str Cntrl /4 snd 1 suít. prtmnt mbld. - Rf: LG QUENTE FLT SERVICE - Lg Qunt Prqu quát mplt - Rf: RESIDEN- CIL SN REMN- It II 1/4 vg n grgm. - Rf: Itgu II Sbrd m 3/4 snd 1sut lst. Ár n fund pr jrdngm psn. - Rf: Itgu II Cs m 3 suíts móvs mbutds n znh bnhrs. - Rf: Jrdm Brsl Cs ¾ snd 1 suít lt ntr. - Rf: Cndmín Itpr Cs m 3/4 snd 1 suít ár n frnt. Str Itpr. - Rf: Mnsõs ds Águs Qunts Chl n qudr 133 m 3 suíts. - Rf: Jrdm Tngrá Css grmnds m qurts. - Rf: Prs II Sbrd m 3/4 snd suíts t prpst m Crr. - Rf: Jrdm Srrn Lt N Str Jrdm Srrn m 360 m²- Rf: Jrdm Prv Str Jrdm Prv (sflt) m m². t prpst! - Rf: Jrdm Brsl 360 m². sfltd nrg ltr águ nnd strn. t Prpst. - Rf: Mnsõs ds Águs Qunts Lt n qudr 133 n brr Mnsõs ds Águs Qunts m 170 m². - Rf: Jrdm TngráLt n Tngrá m 360 m² sfltd m nrg ltr. - Rf: Unvrstár 360 m²prprd pr nstruçã pr nsnt. - Rf: Jrdm Vtór 1x30. Ár ttl 360 m². t Prmut m rr. - Rf: Jrdm Vtór 1x30. Ár ttl 360 m². t Prmut m rr. - Rf: Cs Prís 1 4/4 snd suíts sls p z. r srvç prx. Esl 160 ml rs Ensd Náut 1 qurt bnhr sl/ znh mrn Rs. Rnssn Prk /4 Sl/z. WC mbld Rs. Sl ds Clds /4 sl/z WC CHCRS SETR UNIVERSITÁ- RI m² m Css 1 Brrã 180m² Pmr órrg n fund r 1.00m² m glpã n ntrd d d R Qunt Chár 30m m m frnt ms ár vr str Lg Qunt 140 ml rs Cs ¾ grgm pr 4 rrs + rmárs Fnn Cs /4 suít murd 1.00m² pt ¾ n Cntr t prmut flt pgmnt pt /4 Cntr Cndmín pt ¼ Rsnl Sn Rm Brrõs Nv Vl Ld pr SL Sl mrl Cntr ld d rsturnt Trm Bã m bx s Mnt Sn Lt 40m² Turst II Lt Jrdm Prv 40m² Lt Mnsõs 600m² próxm qudr Lt Rnt ds mgs 360m² m frnt sflt t prmut mt Bz CHÁCR Chár m s 3/4 Brr d Prqut fgã pr prósm R Crbá t víul LUGUEL Sl mrl n Ru Q str Nv Vl Chl 1/4 mbld prtmnt 04 qurts sm mbld n Ru Q str Nv Vl Cs rsnl 03 qurts snd sut dul 01 qurt jrdm prís mbld 0000 m ndmín. 01 qurt nv vl mbld 0000 Sl Cmrl n ntr m frnt s d mr Clt 1.0 p sprt r brn 007/ CB 300 ds prt 011/ Crs 1.0 DR/TR/L/ SM prt 003/ Frd Fus 1.8 mplt brn 00/ Frd K 1.0 flx bás prt 009/ Gl G4 1.0 flx bás prt 008/ S10.4 gsln mplt prt 001/ S10 Exutv.4 flx mplt prt 009/ Strd 1.4 CE mplt brn 004/ Cs /4 lt ntr n Prtl ds Águs Qunts. 100 ml Cs 3/4 m suít hdr mssgm prlnt jrdm. 390 ml Cs /4 mbld n Cnd. Grssós. 100 ml Nvíssms ss 3/4 prlnt lt 410 m² prtr 90 ml Cs ¾ n Clds d st lt ntr. 300 ml Cs qurts fnn pl Cx Enôm Frl. 11 ml Cs 3/4 lt ntr prlnt blnx mpl grgm. 30 ml prtmnt /4 frnt pr Prç Mstr rlnd. 16 ml prtund: Trms ds lds /4 m psns trms ótm pr lçã tmprd. 1 ml prtmnt /4 sm mbíl n Czr s Prk prqu quát m psns trms. 1 ml prtund: prtmnt 1/4 mbld frnt pr s psns trms slã jgs m gnást. 10 ml prtmnt m 1º ndr /4 snd 1 suít bx ndmín próxm à Prç d Crrd Brr Bnrnts. 110 ml prtund: Lt m rgã nbr Rsnl Prís 360 m². 0 ml Lt 0 m² Str Srrnh 8 ml lts junts n Itnhngá I mur águ nrg. 110 ml d vn sprds lts junts n Itguí I próxms à fr-lvr 360 m². 110 ml d Lt 360 m² Itnhngá I. 8 ml Cs 3/4 m frnt à pst Cpr d Itnhngá I xlnt llzçã prnt pr mrr. 380 ml S10 xutv.4 flx mplt prt 009/010 r$ Strd 1.8 dvntur mplt prt 06/ Fus sdn.0 mplts brn 011/011 r$ Pl hth 1.6 mplt prt 009/ ud 3 v6 mplt zul 1998/ Fst sdn 1.0 v/t/l/ dh prt 006/ Snr 1.6 rnlt mplt prt 010/ Fx 1.0 hth flx bás prt 00/00 r$ Clt 1.0 p bás prt 006/006 r$ Gl G 1.0 bás prt 010/ prtmnt Prmnd ¾ snd 01 suít bnhr sl sl znh m rmárs mbutds frnt pr psn m prqu quát mplt Tl: / ns n mrd - (6) Rfrms prds Imprmblzçõs Pntur m grl Mntgns blnx Quld nfnç

13 prtmnt nt sábd dmng mr- qurmende grr vê trtds Fznd lqurs L t v. d L çã m ár lzr 600 prtunlg Qunt m ¾snd suít Sl Cmrl qufrmd s b prsm nss d g p rr çt mplt prld d sl znh vrnrm várs runõs m s qu stvrm junt ns du- s mrdrs rus Rsn 6m² urrl nrg b t 7x m ótm ld gurmt m sm xlnt p/ slã - ÁRE T U R I S T I I Gân V n d pr águ br d Rpssprts. Prmtr sus Sgunlzçã. mrdrs n várs sss rnt mbíl ss trblh. Dx mpl prqu Lt Srrnh n sl t qu s n B r r Tu njub Ár 3 ml mtrs q u á t d m flt P r d m r l rst II prtr lqursd t prd Gân-G rqurmnt vrdr tl pst tvn d Cruz drtr d CTC n Ttul - Lg Qunt vrdr brd dmuníp lg. n mrdrs hgrm duvdr mu mut brgd.gsun rsturnt 10 sxt-fr 01 Vrnd C/ Churrsqur Fr Prm ¼ Qutd / Mbíl Pdrã Pl - Cs ¾ - Bnrnt Ru st Stmbr Grgm p/ rrs Cs lt Pdrã Bnrnt (Prmut) Cnsultr ntrd 6000 rs + 10 x 400 pr pss 4. vlçã Imóvs /Prmut Imóvs/Dsphnt Imblár fds/imóvs fds/imóvs 99 rgm qudr pl sprtv. TURIST II - Ed. Sl ds Clds prtmnt /4 snd suít sl znh vrnd grgm prqu quát gus trms Gân Cd. dmng pst! mrç 01 L T E S Fznd n muníbirrs:blvr p Prnã-T Itguí I Jd. Srrn 1 lqurs prç Esmrld Bl Vst sã Str rprtlg Fznd 10 lqurs GLDEN PRK RSp nt Clds. Lt str Srrn LUGUEL Cs str Ití I Glpã n Ití I L t s v. T n grá 360m² Lts Prqu Rl Cd L t s t r J r d m Prv 40m² prtr Lt str Rnt ds Águs Lts prlds ntrnd prtr Lt n Clds d st n ru 4 779m² n vlr Lt n Cmnh d Lg t rr GZET 4 CLDS l t NVS s -sgiás tr B l014 V s t R $ Dzmbr ÁRE Ár m² GZET CLDS NVS - GIÁS Dzmbr 014 VENDSVEND Cs suprmrd FlBr- VENDE-SE VENDE-SE Cs n n Ití Ití 3/4 Cs nv suít lj giiii 3/4 3/4 Sít 03 lqurs fr-pm rs ár d próx. pm rgm srvç lt próx. gu 360m² murd bm mbl Css fnnds plstr Bl Css pl pt nmds Eldrd Ótm Invstmnt 0 - fnnds pt n Eldrd n. Vst x nôm fds s mrgns d G prtmnt /4 suíx nôm flt mblhd pr ss juntspr 01 qurts t mblhd Rf: rl n n jrdm jrdm Brsíl rl Brsíl t próxm ntr 01 sntd 3/4 ótm Ipmr llz qurts qurts çã Str Hnshr prtmnt /4 sl s smpls nrg pts 11 ds /4 pts ds /4 õs sd grgm Ití m ár lzr nd /4 sl prtund m ár lzr nd nvst- prtmnt Lt urv S Rnssn próxm Vn-s ltd n Jd. mnt slqurs 3 Vn-s qurts nssn próxm lt n Jd. rr Sít 0 tr- znh grgm b Brts.suít lj lt 360m² prv. n- nhr prtmnt /4 sl Brts. prv. us r ultur s ursl ndmín ndmín Vnd Jtbá znh grgm bnhr pt ¼ ¼frnt mblhd Vnd ág ág n str m². pt- mblhd n str rl rprs pmr sídpr lg Crbá sl Grsm psn psn hurlt B BGrssós Vstndmín ms m hurlt Vst ms /4 mbld pr- Flts sós squrnd ndvllg Vllgt prls. squr prls. dm mut. próxm Ss. Cs Blíssm 3/4prtund suít Cntr Prç 4 Rds Flts 1/4 mbld Cnróxm Ss. vn gprtund vn Cs nv 3 qurts tr Prç 4 Rds lj sl mpl znh pt ¼ ¼ mblh mblh ssults nstr str bl d pt s lts n bl ít ótm llzçã S- Flts nv nár ntr d grgm vst.. n srvç Prds ld v ntr d vst. tr Bl Vst d nd nd Águs d Águs Flts Prds mld Lt m td nfr-bm pr 03 rrs ld d grup prv Lt m td nfrlnts. t Fnnmnt lnts. grup prv bm strutur prld tástrutur prld mbld ntr str stn ds bld pt ¼ m m nstrucs nv 3 qurts suít prstçã prtr d pt ¼ nstruprstçã prtr burts már ár lzr It600 prtunlj fn bmnt ãã m ã lzr 600 prtunflts Rvr Prqu Cs Nv 3/4 lj suílt n vnd r-1 mpltguí prld d III d t Rf: mplt prld qurt t 7xm m ótm lfnnmnt. t lt 360lmts murd ÁRE xá str smrld 7x ótm ÁRE Flts Lg Prqu mblzçã.bl lzçã Csvst 3/4 suít sl VÁr 3 ml mtrs ld Ár 3 ml mtrs Ptl r d m r l znh sprd ár squn r d Cs m nv r l3 qurts n br brlt d lg. lg. nsuítstr n d n pt qurts gr00mts m 10 ssrvç sgrgm lt 00mts m 10 ut lg dsipês Ipês suít ótm llztngr lg ds gm ndmín Mnth s pt ¾ n 360m² murd str jrdm s pt ¾ n 03 Str Bl Vst Lt 360 mts bm l CHÁCRS Srrh ntr. çã CHÁCRS srrn t ntr. V F- FZENDS Chár n br br d fnnmnt t Chár n d tl lg prld nt nnmnt Fznd 1 lqurs lg nt Cs 3/4 suít lj ltprld Lt 390m² Jrdm ds Cs nitguí Itguí IIm m ut n s II x Cs 3/4 suít lj lt frmd s urrl 360m². Ití próxm 0x1000. Tursts suítsár ár hursuíts hurár 74000mts prósuprmrd Flrs squr 360m². Ití próxm s sr trr Ár 74000mts pró-str Tngsqur Lt squn xm rprt. rprt. xm r ultur r m guii Lt 360m² Itguí prnt pr r rr Lt muníp 360m² bm Prs llzd III 37 trás d d RItguí pns Km Fór Clds Nvs snlt d 0str km Srrnh trr.360m² lqurs Fznd Lt Jrdm Vtórurrl 360m² frmd s ótm std nsrvçãfzends dvs psst 3. lqurspl frmds ts bnhd r s s râm Prnjub 40 kmfrr d urrl pç rtsn Clds pnsnvs. 07 km Clds lugul Nvs sntd Ipmr ns mrgns d sflt Cs 3/4 suít sl znh bnhr sfznd lqurs frl Itguí md s urrl s Cs 4/4 sut sl sr trr ultur r p znh m gu prnt ár pr r srvç rrgrgm muníp Ití Prs d R pns 37 Km Clds Nvs snd 0 Sl mrl ld km trr. d fór Fznd lqurs frktnt /4 (pqd s urrl ótm ns) sl nj. znh std nsrvçã dvs bnhr sl árpl psts bnhd r Prnjub 40 km srvç Itguí 4000 Clds Nvs. qurus Rsn ¼ Sl d mnhã frnt p/ psns / Mbíl qurus Rsn /4 / Mbíl qurus Rsn /4 / Mbíl Vtór /4 C/ Mbíl Csr Prk /4 s/ Mbíl Sn Pl pt ¾ / Mbíl Ág Fr Prm ¼ Prls Vrnd C/ Churrsqur Fr Prm ¼ Qutd / Mbíl Pdrã Pl - Cs ¾ - Bnrnt Ru st Stmbr Grgm p/ rrs Cs lt Pdrã Bnrnt (Prmut) Cnsultr 10 Clssfds/Imóvs VENDS Lt v. lds nvs st L lds t Cd m n h dm frnt L g m. m r u 10 l 14 ml 18 ml rs L Lt t mnh C m nd h lg d L 360m g ru 3 6l0 14 m 17 r u ml. l 10 mllts rs Lts n str Hldy vndqd. prnlt Hldy m ml pl mbs rs squn 7 mlv. d Lt Clds Nvs slt Clds Hldydvnd t 10m prnpl 4m ml frnt 10 rs Lt ru b-4ml Itnhngá Lt Srrn 1 10Jrdm ml. 4 Lt 0 mprtl á g v. + próxprls m sflt ml. Cs n Itnhngá 1 3/4 suít sl p z Cs Prís I Próx w m 30 D n Xp 3 ml. qurts snd suít pt 3 qurts snd sl p WC 1 suít slz p -+ dul m 3 qurts znh w rs. trpl WC ár srvç txml nd. 300 rs 60 rs 60 ml. Cs Itguí II snd ¾ snd suít Sl z WC grgm ár n fund próxm. sl 160 Cs Prís 1 4/4 snd suítsprk srs. Rnssn ls p z. r /4 Sl/z. WC msrvç prx. Esl 160 bld ml rs Rs. Sl ds Clds /4 sl/z WC Ensd Náut 1 qurt bnhr sl/ CHCRS znh mrn SETR UNIVERSITÁRs. Rnssn Prk RI / Sl/z. m² WCm mbld Css 1 Brrã m² Pmr Rs. Sl ds Clds órrg n fund /4 sl/z WC Ensd náut 1 CHCRS qurt bnhr sl SETR UNIVERSITÁznh mrn RI m² m Css 1 Brrã 180m² Pmr órrg n fund r 1.00m² m glpã n ntrd d d R Qunt Chár 30m m m frnt ms ár vr str Lg Qunt 140 ml rs Clssfds 13 00mts m 10 sls pt ¾ n ntr. Cs n Itguí II m suíts ár hurrsqur Cs Prqu Rl Cs str Srrnh v. 360m² Nã fnn Cs n Snt Efgên n Vlr Cs qurts sl znh grgm 1 suít td murd str Srrnh Cs m nstruçã str Tngrá Cs str Tngrá 3 qurts sl znh grgm td murd lt 46m² CHÁCR Chár n br d lg prl m 84 mss Cs lt Pdrã Lg Crbá Náut Prv ds Clds Lt Sr. Slt squn / 407m² n vnd Lt Lg Prk Lt Str Bnrnt / 1.000m² Bs prnt p/ Sbrds LUGUEL/UTRS Chpr prtund ng Sl Cmrl qurus Rsn 6m² xlnt p/ slã Ttul - Lg Qunt ntrd 6000 rs + 10 x 400 pr pss 4. vlçã Imóvs /Prmut Imóvs/Dsphnt Imblár RESIDENCIL ÁGUS D SERR - Turst I /4 snd 1 suít xlnt prqu quát. - Rf: CNDMÍNI SERR VERDE - Str Cntrl /4 snd 1 suít. prtmnt mbld. - Rf: LG QUENTE FLT SERVICE - Lg Qunt Prqu quát mplt - Rf: RESIDENCIL SN REMN- It II 1/4 vg n grgm. - Rf: Itgu II Sbrd m 3/4 snd 1sut lst. Ár n fund pr jrdngm psn. - Rf: Itgu II Cs m 3 suíts móvs mbutds n znh bnhrs. Rf: 793 VENDE-SE JRDIM DS TURISTS - Ed. SHLM prtmnt ¼ sl znh w znh grgm prtr 4h próxm Fr Lvr. PRTUNIDDE: Vlr RIVIER PRK THERMS FLT SERVICE prtmnt ¼ sl znh w mbíl pdrã Pl frnt psns sl nsnt Ed. Rsnl PRMENDE prtmnt m ¾snd suít sl znh vrnd gurmt m sm mbíl mpl prqu quát m sun rsturnt grgm qudr pl sprtv. TURIST II - Ed. Sl ds Clds prtmnt /4 snd suít sl znh vrnd grgm prqu quát gus trms. lg ds Ipês CHÁCRS Chár n br d lg prld nt x1000. Ár 74000mts próxm rprt. VENDE-SE Fznd m lvrd n Tntns 1 km Gurup 7 lq. Vlr 30 ml lq prtmnt 30 Rsnl lnç Itnhngá 1 qurts grgm próxm Gnás Esprts vlr 130 ml prtmnt Edfí Czr-s Prk qurts m prqu quát vlr 130 ml Trrn m ár 880 m² m gbrt pr 1 ndrs n vnd d Gln Dlfhn Chár 3 lq s nv nrg b águ vlr 60 ml Cs 3 qurts suít grgm pr rrs n lj Itguí 1 nstruçã Nv vlr 60 ml Cs nv m fs bmnt 3 qurts suít lj Jd Srrn vlr 10 ml ITGUÍ I -Cs m ¾ snd suít sl p znh ár srvçs w vrnd grgm pr 04 rrs díul m ds qurts w lvnr SETR LG QUENTE - CHÁCR Vn td murd s m Drmtór sl znh vrnd fgã lnh rg d águ tnqu pr rçã px pmr m várs ps fruts ár/trrn.10 m pssu ár vr burts n str Lg Qunt TURIST II Vn Lts n Brr Turst II prtr Cd. L T E S BIRRS:Blvr Itguí I Jd. Srrn Esmrld Bl Vst Str rprtlg GLDEN PRK Rnt Clds Jrdm Brsl Cs ¾ snd 1 suít lt ntr. - Rf: Cndmín Itpr Cs m 3/4 snd 1 suít ár n frnt. Str Itpr. Rf: Mnsõs ds Águs Qunts Chl n qudr 133 m 3 suíts. - Rf: Jrdm Tngrá Css grmnds m qurts. - Rf: Prs II Sbrd m 3/4 snd suíts t prpst m Crr. - Rf: Jrdm Srrn Lt N Str Jrdm Srrn m 360 m²- Rf: Jrdm Prv Str Jrdm Prv (sflt) m m². t prpst! - Rf: Cs Ití 160m² lj 3/4 snd 1 sut sl z WC sl Cs str Prqu Rl 3 ss Clds d st 130m² ¾ snd 1 suít bmnt prmr prnt pr fnnr pt Edfí Tuln 1/4 mbld FZEND Fznd lqurs frmd s b urrl nrg b águ br d R Prnjub lqurs t prpst! Fznd n muníp Prnã-T 1 lqurs prç sã Fznd 10 lqurs Sp Fznd tns G lqur lqur CHÁ Chár ds Gr L Lt J v. Mr Lt s d st Lts s stár Lt n r Lt g Lt S flt Lt s 40.0 LU Cs s Glpã L Jrdm Br- Lt sl 360 m². sfltdg r á nrg ltr águ0.000 nnd strn.3 L t t Prpst. - Rf:Rl R Cd MnsõsLt s ds Águs Qunts LtPrv 4 n qudr 133 n brr Mnsõs ds ÁgusLt s Qunts m 170 m². -t ds Rf: R $ J r d mlts TngráLt n Tng-ntrn rá m 360 m² sfltd m nrg ltr.lt n - Rf: 3696 st Unvrstá-779m² 1.00 r 360 m²prprd p r n s t r u ç ã Lt n pr nsnt. - Rf:Lg R t lt Jrdm V-B l tór 1x30. Ár ttl m². t Prmut Á m rr. - Rf: 3903 Ár Jrdm V tór 1x30. Ár ttl 360 m². t Prmut m rr. - Rf:

14 Vrdr Cláud Cst n nós mrdrs pdms qu rs tds s mrdrs pr águ trtdn str Prk ds Lrnjrs. bíl nã - mdr sfrçs m bus ms sntnd ns sl nsnt. pr ss vtór. mr m E várs ps d Ág Fr Prm ¼ Prls Chpr prtund ng d m nm tds s mrdrs tndm fruts ár/trrn 9 nss snh trblhrm -Ed. Rsnl PR-.10 m pssu ár Vrnd C/ Churrsqur prss rgulrzçã nt d sábd dmng mrrm qur MENDE grr prtmnt vê vr tds burts n n Vpt-vup str Lg Qunt F Sl Cmrl qurus Rsn m s 6m² qu stvrm junt ns du- s mrdr m ¾snd suít f sl znh vrnd gurmt m sm Fr Prm ¼ várs Qutd / runõs 14 vrdr Cláud ns judss brr grms Mbíl Prft Pdrã Gân-G Vrdr Pl - xlnt p/ slã - 10 sxt-fr 01 ntr pr qu mrdrs nã TURIST tnhm II ms Vn qu á mrdrs n Cs lt Pdrã várs sss rnt mbíl ss trblh. mpl prqu Dx Lts qu Gân pr n Brr Turst II prtr VENDE-SE ITGUÍ I -Cs Clssfds m ¾ Fznd n Tntns VENDE-SE Cs n Ití II 3/4 qurus Rsn ¼ Lg Crbá Náut quát m mrdrs hgrm Ttul - Lg duvdr Qunt mu mut sun rsturnt brgd. d rqur m nsgur tã shds srturs / Mbíl nsss - Evndr Mgl pr tr tndd snd suít sl ntrd 6000 rs grgm qudr pl Cs Ití 160m² lj 3/4 snd 1 sut lqurs Gnrt plnt próx. Gân Cd. pm dmng pd Cs ¾ - Bnrnt + 10 x 400 pr Sl d mnhã frnt p/ Prv ds Clds - p znh ár sprtv. L T E S Ru st Stmbr F JRDIM DS TURIS- REPÚBLIC FEDERTIV D BRSIL sl z WC sl lqurs pt n Eldrd Css fnnds pl psns prprds. s pls d Vrdr Cláud s slr pss Gân pr mtrm sus pssprts BIRRS:Blvr Grgm p/ rrs - p TURIST II - Ed. Sl ds srvçs w vrnd Itguí I Jd. Srrn vlçã TS - Ed. SHLM Imóvs /Prmut Clds prtmnt Esmrld flt mblhd pr x nôm Bl Vst frl n jrdm Brsíl d Cs grgm pr lt 04 Pdrã rrs díul d vrdr tvn d Cruz (PP) tn- sl tndmnt znh vrnd funnrá Str rprtlg Bnrnt (Prmut) vz pr smn /4 snd suít Várs prmsss ESTD DE frm GIÁS-CMRC fts DE Cst CLDS prtmnt NVS qu stv ¼ sl m bus CHÁCR m ds Imóvs/Dsphnt F Imblár CERT TRBLHIST GLDEN PRK Rnt Clds. Cnsultr grgm prqu quát gus S qurus Rsn /4 / Lt CRTÓRI Sr. Slt LENDR squn FÉLIX znh w znh REGISTR DE IMÓVEIS E 1º TBELINT DE NTS E TBELINT E Cs str Prqu Chár rnt 3 qurts qurts w lvnr s nd rvndçõs mrdrs ls pts 1 ds /4 Mbíl ms - nflzmnt FICILT DE rm / 407m² REGISTR lmbrds pns ml: ns lçõs ps mrdrs 3 ss Clds d Rnssn próxm Vn-s lt n Jd. n vnd DE CNTRTS rlzçã grgm MRÍTIMS d prtr snh 4h tds uxlrá trms. F mtd grn pdu númr mssã. Rl ds Grçs m ár lzr nd psss qurus Rsn Ru Cl. /4 Jã / Btst - Lt B Qudr 1 nº 89 Cntr próxm Fr Lvr. PRTUNIDDE: d Brr Vlr Vl SETR Mutrã. vê Cláud Cst td nã murd st s ntrd d 1 junt suít bmnt Suprntndên R- ntu-s LG nvu QUEN- rqurmnt prft pr qu RESCISÃ INDIRET. Mbíl Tlfn(64) Lt Lg Prk Tlfx(64)343-3 st 130m² ¾ sn- Brts. Lt Jrdm Prvê prv TE - CHÁCR Vn- Vtór ds /4 lçõs C/ Mbíl - fávms squds. grms MS FLT SERVICE v. Mrgnl Lst pt ¼ mblhd n trblh? Vnd ág n str EDITL DE Lt Str DESMEMBRMENT Bnrnt -RIVIER PRK THER- m Drmtór prmr prnt pr m psn hurrsqur nd Vllg fnnr Lt str Clds lt B Vst ms Csr FZ Prk SBER /4 s/ tds Mbíl / 1.000m² Vrdr Bs prnt p/ Sbrds - fgã lnh rg há plvrs qu pssm xprssr mns grtdã qu d águ st- Pssprt Crnçã Grl Pl / sl znh gnl vrnd d Pl Frl m Gás Dvsã Infrmçõs luls gráts. s ntrssds qu CRLS RBERT PINT DE SUS brslr d st prls. prtmnt ¼ sl - sltr pdrr CI nº DGPC/G CPF nº rsnt dmld nst d; pstu nst srvnt s dnts nssárs xgds pl rtg Lts str Unvr- próxm Ss. juntmnt m su znh w mbíl prtund vn qup pr tnqu pr Sn pdrã Pl frnt psns ds Brss sl nsnt. Ru pr JPC-1 ss vtór. pt Edfí Tuln pt ¼ mblh s lts n str bl 18 Pl d L pt Frl ¾ / n. Mbíl nã MENT - mdr nmnd. sfrçs LUGUEL/UTRS zmbr 1979 pr rgstr DESMEMBR- rçã px pmr m stár Lt nº 1 m d Qudr bus nº 17 st ms à vnd sntnd E Imgrçã várs ps 1/4 mbld fm nstlr pst / nv n ntr d vst. ltmnt nmnd JRDIM PRIVÊ DS CLDS nst d m ár Lt n str Blvr m 379m² fruts ár/trrn d nd Águs Ág 4070m² Fr Prm mdnd: ¼ Prls frnt pr Chpr prtund ng d m nm tds s mrdrs tndmnt pr mssã pssprt nss snh 1000m trblhrm frnt pr vnd ds Brss; 707m tstd; 300m Lt m td nfrstrutur Str prld Cntrl lnts. Ru JPC-1; pl fund 100m nfrntnd m -Ed. lt Rsnl nº 14; pl PR- ld.10 m pssu ár FZEND Ru 07 nº 34 Ed. Brtân sl 90 9º ndr Vrnd drt C/ 800m Churrsqur nfrntnd nt sábd dmng m lt nº 16 mrrm d mtríul qur nº MENDE grr d Rgstr prtmnt Imóvs vê vr tds burts n n Vpt-vupt str Lg Qunt Lt v. d Lçã m ár lzr 600 prtun- pt ¼ m nstru- prstçã prtr d Cmr Clds Nvs Gás. DESMEMBRMENT pssrá nmnr-s Fznd Clds lqurs Nvs. tulmnt Sl Cmrl qurus Rsn m s 6m² qu stvrm junt ns du- s mrdrs nss d prsm r t m ¾snd suít LTE 1 stud n Ru JPC 1 d qudr 17 JRDIM PRIVÊ DS CLDS mdnd Frnt: 130m pr Ru JPC 1; Ld drt: 100m nfrntnd sl znh m lt vrn- 1B; frmd s b g prç mplt prld d Fr Prm ¼ várs Qutd / runõs urrl nrg b Funds: 130m nfrntnd m lt 16; Ld Esqurd: 100m d gurmt nfrntnd m m sm TURIST II Vn t 7x m ótm llzçã. Mbíl águ br d R Prnjub Lt Srrnh n s- ÁRE lt 14; Pdrã m Ár Pl ttl - xlnt p/ slã - mrdrs n 00m² LTE 1B; stud n vnd mbíl ds Brss mpl d qudr prqu 17 JRDIM PRIVÊ DS CLDS mdnd Frnt: 1000m pr vnd ds Brss; Lts n Brr Turst II prtr Prd mrl várs sss rnt ss trblh. Dx qu Gân pr mtr sus pssprts. Sgund rqurmnt d vrdr tl pst tvn d Cruz drtr d CTC Ld drt: 140m nfrntnd m lt 16; Fund: 100m quát nfrntnd m m lt lqurs st: t prpst! mrç flt Ár 3 ml mtrs mrdrs 1ª; hgrm Ttul - Lg duvdr Qunt mu mut Ld squrd: 90m nfrntnd m Ru JPC 1; Chnfr sun rsturnt brgd. 707m; m Ár grgm prt d ntgrnt qudr Drt pl lg ds Ipês Gân dmng ml: n vrdr br d d muníp lg. n ntrd 6000 rs Cd. 01 Lt str Srrn 00mts m rgulh 10 sls pt ¾ n sr brslr ttl 000m² nfrm plnt mmrl srtv qu fz Cs ¾ - Bnrnt nº 110/01 xpdd m Clds + 10 Nvs x Gás 4001 pr fvrr 01 ns trms d L Fznd n muníp Prnã-T -ELETRICIST LUGUELINSTLDR PREDIL/ sprtv. L T E S Ru Munpl st nº Stmbr Dzmbr 011. Pr qu hgu nhmnt tds ntr. CHÁCRS pss BIRRS:Blvr Grgm xpdu-s p/ rrs st dtl - qu srá publd n jrnl ll pr três TURIST ds nsutvs II - Ed. pnd Sl ds Itguí I Jd. Srrn rgstr sr mpugnd n prz 1 (qunz) ds ntds d dt d últm publçã 1 lqurs prç Chár n br d vlçã Clds prtmnt tud ns trms d rtg 19 d td L Frl nº Esmrld Bl Vst sãresidencil Cs str Ití + I NR-10 lg prld nt Imóvs /Prmut /4 snd suít Cs n Itguí II m Cs lt Pdrã Str rprtlg Clds Nvs 07 brl 01. Fznd 10 -ELETRICIST lqurs Glpã n Ití I x1000. Imóvs/Dsphnt sl znh vrnd DE MNUTENÇÃ suíts ár hurrsqur Ár 74000mts pró- Bnrnt (Prmut) Imblár GLDEN PRK Rnt Clds. xm rprt. Sp Cnsultr grgm prqu quát gus Lndr Flx Sus fl trms. INDUSTRIL -ELETRICIST PDRÃ CELG - INSTLDR DE R CNDICIND - (6) CURS INSTLDR DE PDRÃ E TERRMENT - RESIDEN- D SERR /4 snd 1 nt prqu f: CND- RR VER- Cntrl /4 ít. prtld. - Rf: 0 - LG T SERVICE nt Prqu plt - Rf: - RESIDEN- EMN- It n grgm. 0 - Itgu II 3/4 snd st. Ár n rdngm f: Itgu m 3 suíts butds n nhrs. - : Trms s /4 m rms ótm ã tmprml nt /4 n Czr s u quát ns trms. l : pr 1/4 mbt pr s rms slã m $ 10 ml Jrdm Brsl Cs ¾ snd 1 suít lt ntr. - Rf: Cndmín Itpr Cs m 3/4 snd 1 suít ár n frnt. Str Itpr. - Rf: Mnsõs ds Águs Qunts Chl n qudr 133 m 3 suíts. - Rf: Jrdm Tngrá Css grmnds m qurts. - Rf: Prs II Sbrd m 3/4 snd suíts t prpst m Crr. - Rf: Jrdm Srrn Lt N Str Jrdm Srrn m 360 m²- Rf: Jrdm Prv Str Jrdm Prv (sflt) m m². t prpst! - Rf: prtmnt m 1º ndr /4 snd 1 suít bx ndmín próxm à Prç d Crrd Brr Bnrnts. 110 ml prtund: Lt m rgã nbr Rsnl Prís 360 m². 0 ml Lt 0 m² Str Srrnh 8 ml Jrdm Brsl 360 m². sfltd nrg ltr águ nnd strn. t Prpst. - Rf: Mnsõs ds Águs Qunts Lt n qudr 133 n brr Mnsõs ds Águs Qunts m 170 m². - Rf: Jrdm TngráLt n Tngrá m 360 m² sfltd m nrg ltr. - Rf: Unvrstár 360 m²prprd pr nstruçã pr nsnt. - Rf: Jrdm Vtór 1x30. Ár ttl 360 m². t Prmut m rr. - Rf: Jrdm Vtór 1x30. Ár ttl 360 m². t Prmut m rr. - Rf: lts junts n Itnhngá I mur águ nrg. 110 ml d vn sprds lts junts n Itguí I próxms à fr-lvr 360 m². 110 ml d Lt 360 m² Itnhngá I. 8 ml 3/4 m frnt à pst Cpr d Itnhngá I lnt llzçã prnt pr mrr. 380 ml GZET CLDS NVS - GIÁS Dzmbr 014 CURS TÉCNICS - ELETRTÉCNIC - SEGURNÇ D TRBLH rnhds Lts pl v. MEC Tngrá º GRU 360m² Cs Prqu Rl FÇ SEU Cs str Srr- 30 ml lq / Lts Prqu -VIV: nh v. 360m² Rl Nã Tr sus dúvds Cd ( Whts pp fnn ) VENDS VEND Sít 03 lqurs frmds bm mbldss junts s mrgns 01 qurts d G Ótm Invstmnt sntd 3/4 ótm Ipmr llzçã Str smpls Hnshr nrg s prtund nvstmnt 0 s lqurs 3 qurts tr- Sít r suít ultur lj lt s 360m² urrl síd pr rprs lg Crbá pmr nfrnt ndmín Jtbá t prmut. Blíssm 3/4 suít Cs lj Cs sl nv mpl 3 qurts znh suít ótm srvç llzçã grgm S- ár tr Bl Vst pr 03 rrs ld d t Fnnmnt ntr str stn ds Cs nv 3 qurts suít burts lj fn bmnt Itguí III - Nv /4 lj t suí- Cs t Fnnmnt. lt 360 mts murd bl Cs vst 3/4 suít sl znh sprd nv 3 qurts ár Cs suít srvç ótm grgm llzçã srrn Str Bl Vst t lt 360m² murd str jrdm fnnmntt Fnnmnt Cs 3/4 suít lj lt Cs 360m². 3/4 Ití suít próxm lj lt 360m². suprmrd Ití próxm Flrs Cs ¾ grgm pr 4 rrs + rmárs Fnn Cs /4 suít murd 1.00m² pt ¾ n Cntr t prmut flt pgmnt pt /4 Cntr Cndmín pt ¼ Rsnl Sn Rm Brrõs Nv Vl Ld pr SL Sl mrl Cntr ld d rsturnt Trm Bã m bx s Mnt Sn Lt 40m² Turst II Lt Jrdm Prv 40m² Lt Mnsõs 600m² próxm qudr s d mr Clssfds/Imóvs Lt str Jrdm Prv 40m² prtr Lt str Rn- Cs n Snt Efgên n Vlr Cs qurts VENDE-SE Fznd m lvrd n Tntns 1 km Gurup 7 lq. Vlr prtmnt 30 Rsnl lnç Itnhngá 1 qurts grgm próxm Gnás Esprts vlr 130 ml 10 Clssf GZET CLDS NVS - GIÁS prtmnt Edfí t ds Águs sl znh Dzmbr 014 Czr-s Prk qurts grgm 1 suít m prqu quát Lts prlds td murd str Srrnh vlr 130 ml ntrnd prtr Trrn m ár 880 m² m gbrt pr 1 ndrs Lt n Clds d Cs m nstruçã str Tngrá n vnd d Gln st n ru 4 779m² n vlr Dlfhn Cs str Tngrá 3 qurts sl Chár 3 lq s Lt n Cmnh d Cs suprmrd nv 3/4 suít lj Flrrgm ár srvç Lg lt prnt pr znh r grgm r- VENDS C g- ultur Lt 360m² r m Itguí gu II nv nrg b águ vlr 60 ml 360m² murd Str Bl r t rr td murd lt s Lt muníp 360m² bm Prs llzd R Itguí pns III Lt v. lds nvs R l prtmnt Vst /4 suít próxm GZET 4 ntr CLDS lts NVS - d 46m² 37 trás Km. d Lt lds Cs Cmnh d 3 st qurts suít d m /4 s Fór str GIÁS Clds Nvs snd Lt 0 str km Srrnh trr. Lg frnt grgm 360m 10m. pr ru 10 rrs n lj Itguí 1 l bl m prtmnt /4 sl Bl Vst CHÁCR 360m² 14 ml 18 ml rs R Dzmbr 014 prtmnt sd grgm /4 sl Ití Fznd lqurs Lt mnh Cmnh d lg d /4 urv d S znh grgm bnhr sl ndmín ótm std nsr- Lts lts n str frmd Lt Jrdm s Chár Vtór urrl 360m² n br Lg 360m nstruçã ru 360m l 14 Nv 17 ru ml. vlr l 16 E prtmnt /4 sl znh grgm bnhr CH ÁRE lg prl ml rs qu Grssós sl ndmín Grssós /4 mbld ts St 3. bnhd lqurs pl frmds r 360m pl mbs ml rs squn SE vçã FZENDS dvs m 84 mss ps- Lt Hldy Hldy vnd Qd. prn Flts Ár m² Cs nv m fs R Cntr Flts 1/4 Prç mbld Rds Cntr Prç 4 Rds Clds pns Nvs. 07 km Clds vs Lt Clds suít Hldy lj d Jd vnd Srrn s- l Prnjub s s râm 40 km frrd urrl pç rtsn / Lt 7 ml bmnt v. d Clds 3 qurts N- RI Flts Prds ld lugul Nvs sntd Ipmr t prnpl 10m vlr 4 m 10 ml frnt 10 ml rs R grup Flts Prds prv bm mbld grup prv bm mbld znh bnhr s- Lt 1 10 Jrdm ml. Srrn ld Cs ns mrgns 3/4 suít d sflt sl Lt ru b-4 Itnhngá ó / l Fznd Itguí lqurs frmd s urrl s 40m Lt prtl ág v. + próxm sflt ml. qu prls En Flts Rvr Prqu 1 Lt n vnd rxá str smrld p Cs 4/4 sut sl qurt sr trr ultur r S Flts Lg Prqu mbld m gu znh prnt ár pr r Cs n Itnhngá 1 R srvç rr grgm muníp Ití Prs Cs 3/4 suít Prís sl p I Próxm w 30 Dn ml. Xp 3 d z Lt squn str d R pns 37 Km. pt qurts suít grgm ndmín Mnth Sl Clds mrl Nvs snd ld 0 pt 3 qurts snd ó Tngr qurts snd suít km trr. Lt sl p z WC + Srrh mts bm l d fór suít sl p znh 17 Fznd lqurs frmd s urrl ótm dul m 3 qurts FZENDS Ktnt /4 (pquns) std sl nsrvçã nj. znh dvs tx nd. 300 rs WC ár w rs. srvç trpl Fznd 60 ml rs g Lt 390m² 1 Jrdm lqurs ds frmd Tursts s urrl bnhr psts Cs lt Pdrã sl bnhd ár pl 60 ml. VENDE-SE ITGUÍ Cs I -Cs Itguí m ¾ II snd s Fznd R Lt squn sr str Tngr trr srvç r Prnjub Itguí km qurus Rsn ¼ Lg Clds Crbá Nvs. ¾ snd suít Sl Náut snd z suít WC sl grgm Cs Ití 160m² tns CG Sl d mnhã frnt p/ Prv ds Clds - p ár znh ár n fund próxm. sl 160 v lj 3/4 snd 1 sut lqur JRDIM DS TURISpsns / Mbíl srvçs ml w rs vrnd sl z WC sl lqur t TS - Ed. SHLM grgm pr 04 rrs díul m ds CHÁ prtmnt ¼ sl qurus Rsn /4 / Lt Sr. Slt squn / 407m² n vnd grgm prtr 4h r Rl ds Gr znh w znh qurts w lvn- Cs str Prqu Chár Mbíl qurus Rsn /4 / próxm Fr Lvr. PRTUNIDDE: Vlr SETR LG QUEN- 3 ss Clds d L Mbíl Lt Clt Lg Prk 1.0 p sprt r Lt Rnt ds mgs brn 007/ TE - CHÁCR Vn td murd s d 1 suít bmnt st 130m² ¾ sn- 360m² m frnt sflt Lt J Vtór /4 C/ Mbíl t prmut -RIVIER PRK THER- v. Mrg mt Bz CB 300 ds prt Str Bnrnt 011/ Lt m Drmtór prmr prnt pr CHÁCR MS FLT SERVICE sl znh vrnd fnnr Lt s Csr Prk /4 s/ Mbíl / 1.000m² Bs prnt p/ Chár m s prtmnt ¼ sl fgã lnh rg d st Crs Sbrds DR/TR/L/ 3/4 Brr d Prqut SM prt 003/004 znh w mbíl fgã pr prósm R d águ tnqu pr Crbá Lts s t víul Sn Pl pt ¾ / Mbíl Frd Fus pdrã Pl frnt 1.8 psns sl rçã px pmr m várs ps 1/4 mbld pt Edfí Tuln stár LUGUEL/UTRS mplt LUGUEL brn 00/00 nsnt. Sl mrl n Ru Q Lt n Ág Fr Prm ¼ Prls Chpr prtund str Nv Vl fruts ár/trrn r Chl 1/4 mbld Frd ng K 1.0 flx bás prt 009/010 -Ed. Rsnl PR-.10 m pssu ár FZEND Vrnd C/ Churrsqur MENDE prtmnt vr burts n str Lg Qunt Lt prtmnt 04 qurts Gl G4 1.0 flx bás prt 008/009 Fznd lqurs sm mbld n Ru Q Sl Cmrl qurus Rsn 6m² m ¾snd suít str Nv Vl frmd s b sl znh vrnd gurmt m sm g p Fr Prm ¼ Qutd / Cs rsnl 03 S10.4 gsln p/ mplt slã - pr- TURIST II Vn águ br d R Pr- urrl nrg b qurts snd sut Mbíl Pdrã Pl - xlnt dul t 001/001 mbíl mpl prqu Lts n Brr Turst II prtr lqurs t pr- flt njub Lt Sr 01 qurt jrdm prís mbld 0000 m quát m Ttul S10 - Lg Qunt Exutv.4 ndmín. flx mplt ntrd 6000 rs sun rsturnt prt 009/010 pst! Lt s grgm qudr pl Cd. 01 qurt nv vl mbld 0000Cs ¾ - Bnrnt x 400 pr Fznd n muníp Prnã-T 40.0 sprtv. L T E S Sl Cmrl Ru n st ntr Stmbr Strd 1.4 CE frnt pss mplt brn 004/00 BIRRS:Blvr Grgm p/ rrs - LU 4. vlçã TURIST II - Ed. Sl ds Itguí I Jd. Srrn 1 lqurs prç Clds prtmnt Esmrld Bl Vst sã Cs s Imóvs /Prmut Cs lt Pdrã Imóvs/Dsphnt /4 snd suít Str rprtlg Fznd 10 lqurs Glpã Bnrnt (Prmut) Imblár sl znh vrnd GLDEN PRK Rnt Clds. Cnsultr grgm prqu quát gus Sp trms.

15 ultm rdd d Gnã rlzd n qurt d 8/4/1 rtu fnlmnt qus s tms stã lssfds pr fs smfnl d mpnt gn futbl lm nhr tmbm ultm tm rbxd dvsã ss (sgundn) d n qu vm sm muts surprss pssrm smfnl Gás Gns prns Trnd rbxds Grêm nápls Clds Nvs. s jgs d smfnl srã rlzds n sstm ds jgs u sj d vlt. s nfrnts sã prns X Trnd sábd (11/04) - stád nníbl Btst Tld n d prd Gân Gns X Gás n dmng d 1 n d Gns. Suprm ds tms d Grup B m três lssfds (Gás Gns prns) sbr grup qu m rprsntnt (Trnd) lmj hgr fnl d mpnt gn 01. Gás pr tud qu já nhms fvrt ttul 01 m hgd Hl ds njs tm mnstru mtvçã dfrnt n jg ULTIM RDD qurt fr m pstur dfrnt nsguu mpr tp jg ms grssv nstnt qu junt m ftr s pssbltu vtór t m rt fld frnt Gns. Gns pr su vz nã nsguu mpr su bm jg m m utrs prtds pru dnt d vrdã ms nã sprms msm pt n jg d smfnl m vlt sus sflqus Gns v dfultr mut vd d Gás m Gns n jg d. jg ntr prns Trnd prá sr tnmnt mlhr d smfnl ps s ds tms stã bm tnmnt m mp tm tlnts ndvdus qu pm dr prtd msm m stuçã jg dvrs f ssm n jg d Trnd X tlt n m jgd hbld tnt Cnrd d Trnd fz gl d vtór m m Gân-G 10 sxt-fr 01 Smfns d Gnã ntrá lg surprs? ultm rdd d Gnã r rtu f nlmnt qus s tms stã lssf ds pr fs smf nl Jgs d: prns x Trnd d Drgã n jg mpt ntr prns x Gás qu m ln pur tgr tnt Tzn d prns xu zgur d prqut n hã fz gl mpt su tm bns jgdrs qu vm sr mrd prt pls zgurs sus dvrsárs. Gás fvrt ms u pns qu t vrdã tr pdrã jg já nfrm qur su nv vlh trndr pr ss sm mut sfrç pss mgnr qu pl prmr vz ntrá fnl ntr ds tms d ntrr sr bm pr nss mpnt bm pr qu s lubs d ptl brm lh pr vluçã ds qups d ntrr qu vm tmps dnd trblh s tms grn d ptl. Prprms nsss rçõs pr mçã ds jgs ds fns d Gnã. Mm Rprtr Esprtv CLCHÃ TERPÊUTIC MGNÉTIC CM INFRVERMELH LNG ENERGI QUÂNTIC Clhã gu Mgnt VIST.1000 u n rtã 1 x 1000 Prprms nsss rçõs pr mçã ds jgs ds fns d Gnã Cbr + bx u bú rtrtl brn Jgs vlt: sábd (11/04) Trnd x prns sábd (18/04) ESTÁDI NNÍBL BTIST DE TLED ESTÁDI BRÃ MNEL D CST Gns x Gás dmng (1/04) Gás x Gns dmng (19/04) ESTÁDI VLDEIR JSÉ DE LIVEIR ESTÁDI: DEFINIR BENEFICIS PREVENTIVS MELHR CIRCULÇÃ E XIGENÇÃ D SNGUE CNTRIBUI CM RENVÇÃ CELULR E CPILR PRMVE FLEXIBILIDDE MUSCULR EFICIENTE CNTR INFLMÇÃ DRES E FEBRES IDEL PR CRREÇÃ PSTURL E CLUN VERTEBRL DIMINUI MVIMENTÇÃ DURNTE SN RESTBELECE CMUNICÇÃ INTRCELULR LIGUE GR E GENDE SU VISIT SEM CMPRMISS Curt nss págn - (6) CNFRTCLCHES Esprts FIM DE UM ER 1 Dn lvs nun qu nã hgu rd m Brç ltrl-drt Dnl lvs nunu m ltv mprns nst qunt-fr n Espnh qu nã hgu rd m Brln pr rnvçã su ntrt. Pr nt dss jgdr qu stá n lub ul s tmprd stá lvr pr busr nv s. Prs Snt-Grmn Mnhstr Untd já surgrm m pçõs pr tlt qu dsputu dus Cps d Mund pl slçã brslr ( ). "É últm frt d Brln. Els ns dssrm qu nã hvrá utr. Nós nã tms qu f t. s ngçõs brm prps nã tms ss últm frt d Brln" frmu Dnrh Sntn rprsntnt x-sps d ltrl-drt. Sgund mprsár Dnl lvs tm dus frts lubs qu dsputm Lg ds Cmpõs. Pr uvr prpst d Brç qu r su prrd jgdr ntrrmpu s trttvs m s utrs ggnts urpus. prtr gr jgdr stá lvr pr nvrsr sbr vlrs t pr ssnr pr-ntrt já pnsnd n jnl trnsfrêns d próxm tmprd. qu psu n sã nã rnvr m Brç f tmp ntrt. Enqunt s utrs lubs frrm três ns vínul m TREINDR DE JSÉ LD "Qunt ms MGrgr flr ms l v pnhr" pssbld prrrgçã pr ms s l tuss m ms 60% ds prtds drtr ul rnvr n n s tlt tngss mr smlhnt. qu sgrdu ltrl-drt. " Dnl lvs stá trst pnsms qu hgríms rd. Qund Brln v nvrsr nós tvms sprnç qu prms fr. El tm s flhs qu ls flm tlã sgnfr mut fr n Brç" xplu Dnrh. Fnt: Glb Esprt lv prvçõs nssnts Cnr MGrgr Js ld tm rssltd m d ntrvst qu ss nã lg qu lh nmd msm pós turnê mundl d UFC 189 qu trmnu m rlndês "rubnd" su nturã durnt ltv Dubln (IRL). Trndr d mpã ds pss-pns (t 66kg) Dd Prnrs sgu msm lnh m su dsurs grnt qu qup hg hr ngrçds lgs ss qu sfnt tm dt ms vs: qunt ms l flr ms rá pnhr d brslr n d 11 julh. " r flr ml smpr mtv pr dr surr nl. Cnr fz ss m grn mstr. Qunt ms MGrgr flr ms l v pnhr. Pr mm stá ótm l flr hms grç mut s qu l fl ntã só stms sprnd pr vr m l vms gr n d d lut" frmu m ntrvst Cmbt.m.

16 GIÂNI - G SEXT-FEIR 10/04/01 Juntu Tru! Prmçã rgnz su Cznh Cnjunt pts smltds m 0 pçs Pt 10m Pt 1m Pt 14m Pt 16m Pt 18m Junt s sls d prmçã mplt su rtl dqur s sus brns ntrmnt gráts NME: ENDEREÇ: E-MIL: Srã Sls ts t9extrs. TELEFNE: *PRMÇÃ - rgnz su znh váld 08/04/01 1/06/01. brn d prmçã mpst pr 0 (n) pçs snd pts 10 m 1 m 14 m 16 m 18 m smltds d mr Yz. Pr ftur tr pl brn srã nssárs 60 sls pnd d rtl tr t 9 sls xtrs. Só srã ts rtls sls d prmçã vgnt. Nã srã ts rtls rsurds rsgds mssds u lds sbr utr tp ppl. É brgtór prnhmnt tds s dds d rdp d rtl. Srá nfrd utntd ds sls n s u ms sls nã utênts Jrnl Dár Gzt rsrv-s drt nã ftur tr. s kts stã sujts dspnbld ds sus stqus ns pnts tr. s prduts vrã sr nfrds n pst tr n t d rbmnt d brn. Nã srá pssívl ftur trs pstrrs. príd ds trs srá dvulgd n Jrnl dár Gzt durnt prmçã.

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Atum grelhado com cogumelos e legumes

Atum grelhado com cogumelos e legumes Atm ghdo om ogmos gms Qm dss dt s s ht? Ess smn nts do nv sov mn m oo Ms nm o sso om m! Ontm no jnt mos m doso tm, om ogmos s stdos, svdos om nos snf ogânos! É s sms! E fo m dí! Ingdnts: Atm fso ( 2 osts

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL 3 4 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM SOPOR 30.400.83.7 XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM MUTIR 30.400.84. IRM INTRLIÇÃO UTOMÇÃO XX -SL 3 0// INTIIÇÃO OS SNSORS UMI PRSSÃO /03/4

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

^^ - - ^H. satélites que se encontram por Irás du cortina dc ferro. Era de boa vontade Walton explica qne o mundo oficialmente entrará na "era

^^ - - ^H. satélites que se encontram por Irás du cortina dc ferro. Era de boa vontade Walton explica qne o mundo oficialmente entrará na era ! fèsbzê EWÊ mm" V >T ; V f"""v / :% BBLTEC NCNL vr Brn DFrl Pssrm pns 32 llts Esl rnáut S ESTDS UNDS PRCURM SLVf S UMENTS N UGHT Enrru s sus trb? (ls mssã ntrmu m Drtr: ^ ERNN RES nstrl Grnt: Smnt n ÁLVR

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

NOSSAS FORCAS. í iipiii. il fisii IS

NOSSAS FORCAS. í iipiii. il fisii IS - -r nn =-Q l «Jnr Qurt-fr 3 Dzmbr 9 29 m

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

í y. que reconquistou para os

í y. que reconquistou para os í; nu nfrêns rlzrms hntm nír s plts pulsts, mnrs gúhs mr vn SLUÇ D CRSE CM FRMÇÃ DE UM frp* GVERN DE CNCENTRÇÃ U, 2, V. T..) dlu plít fu s ms ntnss pnr sr..n ln Nvs, lír ds frnts unns, n^s :l mnüruffu

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

P A a I N A II O Brasil está disposto e pronto a agrícola americano! A Q 1 N «ti

P A a I N A II O Brasil está disposto e pronto a agrícola americano! A Q 1 N «ti !E Prr Crnr Dlríl/í J Prs R DlrtrTurlr Jã Mwll DrtrSrtr MUS TELEFÔNC ÜB8 NTE: s 8 s hrs REDÇÃ 00 RBPRT PLCL 05 PRTR 78 End tlg JRBRSL gn m S Pul Ru Js Bnf 78 tprskunt : J LUÍS EM MCEL SS TEMP TEMPERTUR

Leia mais

,\ a J N A. A Inglateiia e os EE, UU. acom. Exigências niponicas. I pânham, atentamente, os acon- ' i j /-ii. nx Chiina \ Ci I N' a.

,\ a J N A. A Inglateiia e os EE, UU. acom. Exigências niponicas. I pânham, atentamente, os acon- ' i j /-ii. nx Chiina \ Ci I N' a. E. PERER CRNER drtuphsdknt; J. t ES D m DKETlt-TESUHEH JÃ. MCDWELL DRETK-SECRETK JRNL D BRSL KEPRT. PLCL PRTR VEND R BRNC 0 JES TELEFÔNC. 2SJ.88 NTE: )S SS S HRS; RBDõ -uuu 32-050 32782 End. tlg. JBBHSL

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

Siestas de Madrid Madrio, 10 do junho. Uma d._ particularidades do inundani-mo m.vlrileno 6 asociedadde palcos

Siestas de Madrid Madrio, 10 do junho. Uma d._ particularidades do inundani-mo m.vlrileno 6 asociedadde palcos MNM!U «* nn XVT W^W*«---l-l l>^^w pce 3 n l jr Jnr Dng Stbr 93 " *"- r*- g» N SG -SSHftTUt M dt STU > > Sjrç-TW tlm - n 0 20 PC-MH-T UNT TVPCHPH «un t nn -)TMnn t NUMER VULS 0 R (l fljs nvs rtj ns

Leia mais

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':""''"~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^ " ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':''~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^  ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B CRTÉR PR REVSÃ DS TBELS DE UTRQU ±ttxx*x*x*xxxxxxxxxx Dn * * * * * * **-X**** >f **#-& * * ** * * * *L* 4ÀÍ^********^***fl..-. Drtr Grl Funddr J. E. DE MCED -cr Drtr Suprntnnt.

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

Manguezais da região do recôncavo da Baía de Guanabara: revisita através dos mapas

Manguezais da região do recôncavo da Baía de Guanabara: revisita através dos mapas Rst d stã Cst Intd #(#):#-#8 (2010) Núm Es 2, Mnuzs d Bs (2010) Jun Inttd Cst Zn Mnmnt #(#):#-#8 (2010)...m nês... www.h.t/ www..n.b Mnuzs d ã d ôn d Bí d unb: st tés ds ms In d O s1 RESUMO Os mnuzs d

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

EVOLUÇÃO DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NO BRASIL Nacional e Importado - Período de 1985-2005

EVOLUÇÃO DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NO BRASIL Nacional e Importado - Período de 1985-2005 EVOLUÇÃO DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NO BRASIL Nacional e Importado - Período de 1985-25 NACIONAL IMPORTADO Ano VENDAS PART % EVOL % VENDAS PART % EVOL % VENDAS EVOL % 1985 1.359.54 89,62% -1,3% 157.476

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

Farmacêutico na Política

Farmacêutico na Política REVIST DO CONSELHO REGIONL DE FRMÁCI DO ESTDO DE MINS GERIS Nº 30 - JULHO / GOSTO DE 2012 Fê Pí Pã d ês s õs â d á í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 BRNCO CORRIGE CONFIRM Sd Ss Rs Cs R d Fá d Esd d Ms Gs R S, 28 -

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 2013 ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 PS. 75 PS. 74 PS. 76 ES. 78 ES. 79 ES. 40 ES. 41 ES. 44 ES. 42 ES. 43

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

PLANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO TREINO DE ATLETAS DE ½ FUNDO E FUNDO

PLANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO TREINO DE ATLETAS DE ½ FUNDO E FUNDO PLM PGMÇÃ LS ½ F F SPÊS BLÓGS S SÂS ½ F F 800M 1500M 3000M SÂS 5000M 10000M ½ M. M. L L FQÊ.Í L Z ÍVL B B LÁ SV B XSV 22 LÁ SV 14 B XSV FQ.. MX. 8 MS SV 6 B XSV FQ.. MX. -15 4 3 B B ÓB GLL. B B LPLÍ 2

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I L A N E M U SR IN O I R Ó A RO ã i c i F 0 mm sjurss s * r M d 3 é S t Mr 07 *Csult-s cdiõs d pgmt prstõs. 800 83 4 5 I www.dtlxprss.pt ã Prm URBINA PREMIUM PACK DE IMPRESSÃO - 4 Elit HD Putty - 4 Elit

Leia mais

EDIÇÃO. ' _... -,- ' '' ':. '..>'"' ' ""' ', ' '.-.-*' a' - ' ',.-"" ' "" *}','-7 *.';" 7 7,'.' ' ",,'" ' 77 ;*: v; ';"'*.''.

EDIÇÃO. ' _... -,- ' '' ':. '..>'' ' ' ', ' '.-.-*' a' - ' ',.- '  *}','-7 *.'; 7 7,'.' ' ,,' ' 77 ;*: v; ';'*.''. -:"" - : : : -: -- --" "-, :- - ;, : ",:, " - : - : XX ^^^^^"ft,tjj"" Tl ll-- - - EDIÇÃ í""""""» ÉHM^^ - - --! I r V" C RÁRDNÁRI á -: --, L L " -; áá _ -- --- - >: ; --"! --j }",; ; _ -,- :

Leia mais

MÓDULO 2 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 2 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (10º ANO) Programa iniciado 2015/2016 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

CARNE Passou Bem NO CASO DA

CARNE Passou Bem NO CASO DA -- : y Drtr Grl - HRÁC CRVLH JÚNR V \ Drtr Rèdtór-Chf VD N>T N JBÍM - Drtr Suprntnnt - J! B MRTNS GUMRÃES yyyy ;y;í -- ;- - CJ - - v- r?\ r^>- :Çtítí Dár ârcâ -^- - - - ÍÍÍV-XW V 979 - DSTRT FERL 9B0Q

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

problema da casa do pobn

problema da casa do pobn ( fnní; T R JNER, 7 JUNH 30 NUMER 6 ^^ S^mmmm m] rs REDCÇÃ FFCNS E DMNSTRÇÃ RU BUENS ^RES^!^ ^_, Prst vl n Prhyb ntrptds u trunds pl nsur, s tlgrmm s nã fvrvs zprrsm hgm R, d bls brn 8 r Tvrs Cvlnt fl

Leia mais

A FOLHA DOS QUEIMADOS

A FOLHA DOS QUEIMADOS ç g u g çã g ã u u u ç g çã g u g g ã g u g çã u g ã ç u çã ã ç u çã u g çã g ç u çã ã g u çã u g çã g ç u g u g çã u g çã u g çã u çã u ã u g çã u g çã g ç u g çã u g ã u g çã g çã g ç u g çã u g u çã

Leia mais

Latim-runas NUMERO 5:511 Sabbadrh-BQ de dezembro de O Fundador,

Latim-runas NUMERO 5:511 Sabbadrh-BQ de dezembro de O Fundador, 1 -\(^" - UR 11 S-Q 19 - F &-(P U? y - » T D!! &Jj / P - J óó PUÇS - PU-S QURTS-ÊHS SDS - - - 1 ñ 9 1 f - - - õ j w-- 1 PRSS PP D V F* " õ» -í ( (- f õ ~ f õí ( 1 " ÍÍÉ- f S J J &/ j - f f f j S f P-!

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

H C. H nh 7.1. C Άc c vn ca c th

H C. H nh 7.1. C Άc c vn ca c th Chng 2. H c 32 H C Mc ti Ίu hc tp: Bit c phn loi v c Άc phn ca c vn. Nh c t nh c bn ca c l s co c, n Ίn c gi ²p cho c th c th hot ng c nh vn ng c th v c Άc tng kh Άc. C c chia l m ba loi l : - C tim, -

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

*» Mmyuanattmt^tmijtmmiÊWMP'^ ZTZiKi wm m mj* -M'- "jt. esbi; -::-_i;.-.--:. ---.-.". ~:.. - :^-'"---

*» Mmyuanattmt^tmijtmmiÊWMP'^ ZTZiKi wm m mj* -M'- jt. esbi; -::-_i;.-.--:. ---.-.. ~:.. - :^-'--- gld s qu s ntrgm sprl d gtung.m. Sprl, é bn, trm prqu; fnl, furt, m rts ss, r J r m$ Xk!- Rtr-hf: "t *» Mmyunttmt^tmtmmÊWMP^ ZTZK wm m m* -M- "t S3SHS WBHBCgBSg SSBSSÊ3BB-,~"~ ~.>^s? -1 ní

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

Algumas considerações iniciais:

Algumas considerações iniciais: Progrm d álulo d otmzção do n d ntrd íd do oltor olr trvé d orrlçõ r rd d rg m lnh lzd. lgum ondrçõ n: Condçõ d orção do fludo: t modlção não v lvr m ont vrçõ d tmrtur ud lo trto l borção do lor rovnnt

Leia mais

GUIA LIFESP Auxilia você a encontrar mais

GUIA LIFESP Auxilia você a encontrar mais Atuzçã M 2016 GUIA LIFESP Aux vê trr s qu v pr t fí. Assstê Mé 19 Ctr Att 0800 770 3333 http://www.fspsu..br Assstê Mé ANS 33.975-0 P é vu prsr 19 Aprstçã Prz Bfár: Aprsts vê su fí v Gu LIFE SP. Aqu vê

Leia mais

Boiadêro. Música na escola: exercício 13

Boiadêro. Música na escola: exercício 13 Bidê Músic n scl: xcíci 13 Bidê Aut: Aut scnhcid, cnçã flclóic Ptitus Mi, hni lt Rgiã: Piçbuçu (Algs) Fnt: 500 Cnçõs Bsilis, Elind A. Pz Fix: 13 j: Nil Azvd Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin tôni Dis Csqui

Leia mais

O FATOR HUMANO - LIDERANÇA DE COMPETÊNCIAS

O FATOR HUMANO - LIDERANÇA DE COMPETÊNCIAS R HMT, PRÁT 8º GRSS TRL QUL PR MPTTV 2 de Julho de 2007 PGQP T L S W B B R - SULTRS RGZS SSS w.w@terra.com.br FTR HUM - LRÇ MPTÊS FTR HUM LRÇ MPTÊS BRGM 1. que significa ser competente / talentoso 2. desequilíbrio

Leia mais