Darci Mallmann deixa o Hospital, após 44 anos de trabalho

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Darci Mallmann deixa o Hospital, após 44 anos de trabalho"

Transcrição

1 Ft: Btriz Arúj Órgã Divulgçã Hpitl Divin Prviêni gnt vr ANO XVII DEZ CENTRO CLÍNICO Méi 18 pili tn nv trutur tp linh DIREÇÃO QUALIFICAÇÃO Dri Mllnn ix Hpitl, pó 44 n trblh Divin iplnt çõ pr ntinur lhrn gurnç pint Pág. 3 Pág. 4, 5, 6 7 A Dirçã Hpitl Divin Prviêni j u pint, prir funinári u Fliz Ntl. E qu Du Prvint trg u An Nv rplt uit pz, prvrnç r. Li n págin 5 Ru Grut, CEP: qurt-fir, 10 zbr :37:45

2 U fi n uit çõ bu prnnt pl xlêni Pr Mri Elni Cznki A Cngrgçã Irã Divin Prviêni pltu, n i 3 nvbr últi, 172 n funçã. A hitóri fé içã Du i huil, inii pl P. Eur Mihli, n Alnh, gu fir u inh. O Hpitl Divin Prviêni, qu intgr n Miã há 45 n, ntinu bu innt xlêni pr tnr, vz lhr, qul qu nfi n rviç. N nti, çõ vin à Sgurnç Pint brt t tr intituiçã. N Ár Méi, Núl Aitêni Crilógi Equip Nurlgi frç rlizn trblh intgr pr r uprt à n 24 hr i. C bjtiv, u nv Cntr Clíni pltnt rtur brvn i rnt vnç tnlógi t tni i i pint. A quip éi gtrntrlgit prtlgit tr 'O trblh njunt Enpi tbé gu linh, vin grntir itêni gr u frç pint intrn intrutívl'. Ergêni. A Sgurnç Pint, prtnt, t t intir t prjt Hpitl, qu pô ntr, utubr, iprtnt pltr Dr. Alln Khli, prfr i Hrvr Mil Shl Hrvr Shl f Publi Hlth. O éi rin trux u xpriêni xit n prvnçã rtli hpitlr. O finl n prxi rplt nt çã, nquit, hg prti. E 18 nvbr, tiv lgri nquitr i u vz Sl Frnr Cnint, prjt Cur Gtnt. N i 31 utubr, n ti Dirtr Exutiv, Dri Mllnn, piu intituiçã, pi 44 n uit içã. C i nqul i, ritr n vt qu prvit uit n ig u inh rtz iã upri. D fr, b-vin lg Rbn Mrl, à Dirçã Ainitrtiv. Dj l t rni un pr xrr u nv fir funçõ. E n l à ipiçã pr lh tnr ã pr qu fr nári. C já i n funr, P. Eur Mihli, 'O trblh njunt gr u frç intrutívl'. Qu Du Prviêni lh trg u Fliz Ntl u An Nv hi rlizçõ. Dzbr 2014 Dirtr-grl Hpitl Divin Prviêni 2 HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA DE PORTO ALEGRE CNPJ: / Ru Grut, Birr Glóri Prt Algr/RS - CEP Dirtr-Grl: Mri Elni Cznki - Dirtr Ainitrtiv: Rbn Mrl Dirtr Téni: Dr. Frnn Frnn - Dirtr Aitnil: Ilni Mri Ri Jrnl Gnt Vr - Órgã Divulgçã Hpitl Divin Prviêni Prt Algr - Cnlh Eitril: Olvi Mrtini, rnr Plnjnt; Sri Phi, Enfrir, rnr CDI; Rbn Mrl. Pruçã Gráfi: Siv Agêni Cuniçã - Tl.: Jrnlit Rpnávl: Alr Olivir - MTB 6473 Txt: Btriz Arúj - Prjt Gráfi: Lig Grni Rviã: Flávi Dtti C - CTP Iprã: ANS Tirg: xplr. qurt-fir, 10 zbr :37:49 O vlr ntruçã r huniz C p ntruçã, r hun fr ri pr rlinr ntr i, pnn n próxi, rpitn gin nir rnt jut, grntin i irit funnti t. É u iprtâni ppl fíli rligiã n ntxt. O vlr hun prt ntr nó qu n é trniti n lr. Sã inipnávi pr u b nvlvint, pr i, pri r iil prrv. A fíli é b pr nvlvint r hun. O vlr v r prni já n priir n xitêni, pr qu, n rrr vi, p p nvlvr plir prinípi Eu vi, pr qu n u i i. É trvé qu lh é t tnh vi trniti qu trnrá pívl à vi bunâni nvivêni uávl. O vlr hun ã inipnávi pr u (Jã, 10,10). b nvlvint. Etã irtnt intrlig, prqu ã funnt ri piritui niêni hun. A hunizçã inivíu é u trf qu ipli pnh p, u j, ningué p hunizr p utr, br t tbé ó p hunizr rlçã i. A li hunizçã nt rgêni pl int rlçõ r nvrgêni pr unhã univrl. A hunizçã r hun é u vçã funntl. A p huniz nã ui rt liri, prtilh, jun irã r i fliz, nã pn u tr, tbé u r u br. O inivíu huniz t pr prnt qu utr ã u Du, qu trn liári. Cb lintr qu, uit, liri nã ignifi pn rnhr ituçã li u p u grup il, tbé nit tr titu jur próxi, vi pl fé ritã. O vlr rligi prt ntr p, rnç iniviul u, qu lv tr titu nrt r próxi, rpit, prnã, prã, lhint hnti. Nó, funinári Hpitl Divin Prviêni, pri pl ultiv vlr hun ritã, priniplnt n ui à vi n nvivêni i. T nvi n ngjr n vint vi, fvr i vi. T int nó Mtr Ju qu iz: Eu vi, pr qu t tnh vi vi bunâni. (Jã 10,10) Ltíi Lit Ir. Jnt Mr Piólg pl Ptrl Sú RAINHA DA SAÚDE A funinári Crlin Siquir, qu tu n rquiv Fturnt, lu fix Rinh Hpitl 2014, n i 3 utubr. A 1ª prin lit fi Ptir Olivir Brr, Higinizçã, 2ª prin fi Lilin Li, Agnnt Ergêni. A lh rinh rru n tinnt Hpitl. A t, 18 nit nrrr títul. Crlin tbé rprntu Divin n nur Rinh Sú, qu rru n ptr SESC 11 utubr. I D n M S l p C E A

3 Vitóri Cittn DIREÇÃO Dirtr Exutiv Dri Mllnn p Divin - CONGREGAÇÃO Irã Divin Prviêni r 172 n funçã A Mi rçã 172 n Cngrgçã Irã Divin Prviêni rru n i 3 nvbr, n Auitóri P. Eur Mihli. A lbrçã ntu ânti rçõ, lé u prntçã rn pl Irã Eli Shn, Ptrl Sú, prtilhn prur qu Cngrgçã prrru urnt 172 n xitêni. A Mi fi prii pl P. Cláui Dé. A Cngrgçã fi fun pr P. Eur Mihli, Müntr, n Alnh, 4 uir 20 rinç, n i 3 nvbr 1842, rpt fé u ni A Dirçã Hpitl Divin Prviêni rlizu, n tr i 31 utubr, u innt vnt pi Dirtr Exutiv, Dri Mllnn, qu ixu intituiçã, pó 44 n trblh. A irtr-grl, Irã Mri Elni Cznki, gru içã irtr urnt lng prí tbé à u p, Lár, filh, nr nt qu tbé tivr prnt. A finl riôni, Irã Mri Elni nu x-r Ainitrtiv Hpitl, Rbn Mrl, nv Dirtr Ainitrtiv intituiçã. A tul print Si Sulin Divin Prviêni, Irã Clir Trinh Agn, qu prtilhu Dirçã Hpitl Dri pr i u é, tbé fz u grint: O Dri é u xpl prfiinl qu u à intituiçã, tnt n bn nt qunt n intnt ifiul ri té nç, ruiu. O irtr Méi, rgnit Frnn Frnn, lintu jit l nibili Dirtr Exutiv qu jur ntruir u hpitl óli. P ir trnquil, Dri, rtz qu tu iã fi upri êxit, friu. Muit in, Dri gru priirnt u pi qu rir nur fíli n intrir uniípi Snt Clr lh ninr vlr trblh. Dpi, lbru- frçã Ctóli, frtli n Sinári Pr Srntin, Vnâni Air. E, 1970, rrr i ft qu rr inh vi li pr frnt: nntr inh p, Lár, qu ntruí u bl fíli, iã n ré-inugur Hpitl Divin Prviêni, rru. O Dirtr Exutiv gru u irã qu pr pl intituiçã lng i qutr é funinári, qu iviiu áru trf ntr Divin u intituiçã éri ptnt. C vê l, nun pri fé rlizr vz i lhr, nluiu Dri. O nv irtr Ainitrtiv, Rbn Mrl, gru prtuni qu Hpitl tv lh prprinn. Agrç, brtu, Dri, qu pibilitu u prí trniçã l trnquil qu ix u xpl içã, qu prtn guir, finlizu. Dzbr 2014 ép: ui u rfnt pr rinç pbr bnn. Etá prnt 9 pí 4 ntinnt hgu Bril n i 27 rç Dbrr Flrinópli tin Blunu Tubrã, n fi ri priir Prvíni n Bril. Qur pr fzr trblh njunt. S nã f pl n uniã, i nã ri pívl, nluiu Irã Eli. A irtr-grl Divin, Irã Mri Elni Ckznki, xpli qu t tnn à ni n tp bu rpt nrt. Spr qu xit u ni u u frint, tr lá pr pir, fri. Irã Mri Elni lbr qu, n Divin, ur p pl rçã, pl nvr, pl lhr inr éi téni pint. Aprvit nt prtilh pr grr t irã funinári qu i à Ár Sú Du Prvint, qu tá pr n. Cnfr n funr, P. Eur Mihli ' trblh njunt gr u frç intrutívl', finliz. Rbn Mrl (D) é nv irtr Ainitrtiv 3 qurt-fir, 10 zbr :37:51

4 Btriz Arúj SEGURANÇA DO PACIENTE Núl Aitêni Crilógi grnt quli n tnint O Hpitl Divin Prviêni nliu u Núl Aitêni Crilógi Intgrl (NACI). O grup á uprt à intituiçã 24h pr i, t i pr n, tnt n Ergêni qunt pint intrn. O rnr Srviç Crilgi, rilgit Ilr Köhlr, xpli qu NACI tu fr intgr rgnit Equip Rpt Rápi, untn gurnç pint. O trblh intgr quip, i quipnt últi grçã, grnt u tnint rápi gur pr t, inluiv i plx infrt, gur éi. E finl julh, Divin inuguru gun l Hinâi, trnn trtnt nvulr in i rápi plt. Dr. Critin Slzinki é u rilgit intgrnt NACI D Alr Olivir NEUROLOGIA C i K 2 Equip éi ipnibiliz tnint 24h Hpitl U quip éi rn pl nurirurgiã Luiz Crl Alntr v prirn uprt à ár Nurlgi Nurirurgi Hpitl Divin Prviêni. O grup ipnibiliz tnint tnt pr Ergêni qunt i rviç Hpitl, t i n, urnt 24h. Cnfr éi, Divin, qu já nt u óti trutur pr x ignóti intrnçõ, tá invtin i quipnt pífi pr Ár Nurlógi. O uprt quip nurlgi, pr xpl, grnt tnint Ergêni ttl gurnç pr t pint nurlógi. O Dr. Alntr xpli qu pliçã uprt iniiu há r u n. Et vnçn tn Divin t infrtrutur nári pr print nurirúrgi, fri. Ain nfr nurirurgiã, invti- nt rliz pl intituiçã n últi n nv quipnt pr Tgrfi Cputriz, Rnâni Mgnéti u l híbri Hinâi, Hpitl hgu u óti nívl tnlógi. E t brt pr rbr lg qu quir ir n grup, fir pilit. O nurirurgiã rnt qu, iníi trblh, quip tá ntruin u funnt intir n pili. Prqu Divin já ipõ óti infrtrutur pr rlizr n tivi, u qu Cntr Trtnt Intniv (CTI) qulifiçã prfiini ár líni, rlt. Dr. Alntr xpli qu tuçã quip nurlógi rr, prinntnt, Aint Vulr Crbrl (AVC), nuri, iqui ltiv tur nç rbri. Tbé M f t r u Dr. Alntr é rnr Equip Nurlgit rr uit intrvnçõ n lun, trtnt hérni i nrv priféri, nlui. G p f Dzbr 2014 f 4 qurt-fir, 10 zbr :37:54 E u t

5 Ft: Btriz Arúj CENTRO CLÍNICO r r Dr. Drli Ffnk, tnint à pint Nun Silv, prvu vnç nv Cntr Clíni Méi 18 pili tn n nv trutur Apó u n u rlçã, Cntr Clíni Hpitl Divin Prviêni já lh frut invtint. D jnir tbr t n, pr xpl, fr rliz prxint 12 il nult éi nl uprir tnint, qu inii à 7h30in vã té 19h30in, gun à xt-fir. A infrçõ ã rnr Cntr, rilgit Ilr Köhlr. Cnfr pilit, 48 éi, 21 pili, up fr ltrn t nv nultóri 2º nr. O Cntr Clíni upr u ppl funntl pr qul pint lt, tnt intrnçã qunt Ergêni, qu ã rint vltr éi pr u rvliçã líni, fri. O Cntr pu pr u pl rfr pr trnr- l tnint tnçã à ár trtégi lit pl intituiçã, lé r gili tnint lvnr Núl Aitnii. O nultóri fr rl gr nt putr lig à r infráti. N nt qu éi igit n pint pr hitóri plt, plin infrçõ gilizn tnint qu firá rgitr n it infrtiz. O núl Cri-Nur-Vulr, Rut-Orttrutlgi, Clíni Cirurgi Digtiv, Clíni Mulhr Nntlgi, Clíni Méi, Gnit-Urinári, Otrrinlringlgi Piquitri fr Cntr. Dr. Ilr, xpli qu pint Ergêni qu rb lifiçã zul u vr qu nã rr ri rt p trnquilnt r ninh Cntr Clíni, n rã tni pr prfiini piliz. Já tu 12 hr pr i, fgn Ergêni rluçã ituçõ líni bix plxi vintn ár invtigçã pr ig, rlt. A irçã Hpitl já tu pliçã hrári té 21h, prtir priir tr Epili i prur Ginlgi/Obttríi Crilgi Miin Intrn/Clíni éi Pnulgi Gtrntrlgi Jéi Sbrltt ENDOSCOPIA Gtrntrlgit prtlgit fr grup pi Outr grup pilit qu pu r uprt 24h Hpitl Divin Prviêni é fr pr gtrntrlgit prtlgit. Crn pl Dr. Mári Ri, quip fi brvi pr qulqur ni Ergêni i ár intituiçã. Alé rlizr npi urgêni, tu n vliçã pint prt nultri lg Crp Clíni, ru. O pint nã intrn tbé rbrã u lhr n tnint. Hvrá ir ipnibili hrári pr rlizçã x npi lnpi bultrii tnint nult pili. E t grup fi à ipiçã pint pr nult n Cntr Clíni, infr éi. O Str Enpi v rbn lhri u rfr truturl, qurt-fir, 10 zbr :37:56 N iã, fr ri u l print, quiri nv quipnt, trinnt ntnt quip frint nv D qur pr irit, Dr. Atti, Ri Prz print nópi. Entr l tã: ligur láti vriz, Gtrntrlgit gtrti nópi blã intrgátri. A Dr. Mári Ri riçã t grup é i u p bu Dr. Dr. Cláui Curr xlêni n tr. Dr. Vnrn Prz Dr. Mári Ri rnt qu bjtiv Dr. Cr Al Al Eli frç é lvr i gurnç pint. E, tp, i éi fi i Prtlgit gur prqu p ntr rviç. O Dr. Luiz Crl Atti gtrntrlgit tu n Divin Fz Dr. Crl Fgun Riêni Méi Gtrntrlgi n Snt Dr. Gutv Tlf C, MBA Gtã Hpitlr, n ESPM. 5

6 Alr Olivir Cntr Cirúrgi nli hklit Cirurgi Sgur p rrr print. Pr i, iplnt Dunt Cnntint Infr, qu pibilit u ntt i próxi ntr quip pint. O éi rlt in qu Divin gu à ri i t ini pl Orgnizçã Munil Sú (OMC) vin à gurnç pint. Entr l tá lvg ã, qu ntribui innt ntrl infçã, xpli. O Cntr Cirúrgi, qu tulnt nt it l, tbé ipõ pr rigr pr trilizçã trii u ntrl rígi quli n quiiçã trii, gun Dr. Frr. O Cntr Cirúrgi Hpitl rliz prxint irurgi pr ê n prí ir n u j, 60 print pr i. A pili qu i utiliz Cntr ã pl r: O hklit Cirurgi Sgur é próxi p r nli pl Cntr Cirúrgi Divin, vin prirr gurnç pint. A infrçã é grnt Méi Cntr Cirúrgi, Dr. Sérgi Frr, qu fir r ftr ríti u Cntr Cirúrgi. N hklit O Cntr Cirúrgi tnt éi qunt tbé nt i prfiini pr rigr quip nfr u pr trilizçã qunti grn itn qu prvin trii rr. É vrifi pint é qu v frr print, l pnt irurgi é qu tá ini. Enfi, téni pli trz i gurnç pr pint pr quip, ru. Dr. Frr, qu tá há u n n Hpitl é prtlgit frçã, nt qu Cntr Cirúrgi pu pr vári trnfrçõ. Pr xpl, pint ó vi pr l pi br ri qu H Dr. Frr rnr Enfrg Cntr Cirúrgi, Irã Gli Willr Trut/Ortpi; Cirurgi-Grl (inluin ruçã tôg); Pláti; Nurlgi Urlgi. Dr. Frr nluiu gruçã Miin n Univri Ctóli Plt, 1980, fz Riêni Méi Cirurgi-grl Clprtlgi n Hpitl Ptrópli MBA Exutiv Sú, n Funçã Gtuli Vrg (FGV). Atu Ainitrçã Hpitlr DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM Divin ipnibiliz x Erigrfi Ftl O rilgit piátri Dr. Jã Luiz Mni vltu tbr rlizr x bultrii Erigrfi Ftl n Hpitl Divin Prviêni. O print vi igntir prinipi fit rçã ft, priniplnt qul qu n u pnhnt urnt gtçã u nint hpitl piliz. Dzbr 2014 Dr. Mni iniiu x ig ft ré-ni n Divin E 2011, upnu print pr rlizr Dutr Milã, n Itáli, rtrnn 2012 pr rlizçã x pint intrn. Há r i, riniiu gn bultrii xtrn. Li guir prinipi rpt pilit br bnfíi x: O qu é Eri Ftl? Erigr ftl é u x rtrnt qu vi igntir prinipi fit rçã ft, priniplnt qul qu n u pnhnt urnt gtçã u nint hpitl piliz. 6 qurt-fir, 10 zbr :38:00 O x p ttr prnt lgu nli rí n ft bbê. Qu nli ã qui u u? A ripti ngênit ã fit n trutur rçã ft qu rr grlnt urnt frçã brilógi bbê, n iníi gtçã. O Erigr p ttr iri ripti ngênit grv. A u ã ultiftrii. P tr rátr filir, tn órti qun válvul órti nã br pltnt. P tr i ínr gnéti, Dfit Spt Atrivntriulr (DSAV) qu lv unt flux nguín pr pulõ pó nint n ínr Dwn. Ou iplnt p nã tr rlin nnhu u nhi. E núr blut, iri ripti ngênit rr gtçõ nnhu ftr ri. E qu f gtçã gtnt v fzr x? E trn 22 n gtçã, pn r rliz ntr n. Pré, qun rliz trint, ig p fir prjui. Qunt tp r x? O x ur trn 20 inut. E lgun, pnn piçã pint, p urr i tp u té fir prjui, vn r rpti pó lgu n. Qu ui ã pri tr pr rlizr x? Nã xit nnhu prpr pr x rult fi prnt iitnt. DR. JOÃO LUIZ MANICA Gru Miin pl FFFCMPA 2003; Riêni Méi Pitri pl Hpitl Crinç Snt Antôni; Riêni Mi Crilgi Piátri pl Intitut Crilgi RS; Epilizçã Erigrfi Ftl Piátri pl Intitut Crilgi RS; Epilizçã Intrvnçã Prutân Cripti Cngênit pl Intitut Crilgi RS Plilíni Sn Dnt Miln/Itáli utr Crilgi pl Intitut Crilgi RS Plilíni Sn Dnt Miln. P D E M

7 Alr Olivir Alr Olivir DIA DO MÉDICO Hpitl r t prfiini Btriz Arúj Méi nrt-rin trz xpriêni pr prvnir rtli hpitlr, l ; r. - O éi Hpitl Divin Prviêni rr u i ntipnt u qutl fri pl Dirçã nti, n Sl Runiõ, n 4 nr, n xt-fir, i 17 utubr. (O Di Méi é r n i 18 utubr.) Durnt t i, irtr-grl, Mri Elni Cznki, ntã irtr-exutiv, Dri Mllnn, irtrméi, Dr. Frnn Frnn, rp-, r inr éi qu tu n Divin. O Hpitl tbé publiu ng n rn Di Méi, it pl Jrnl Céri qul i. N págin 33 Crn, Irã Mri Elni flu Cri irã u tuçã qutr ntinnt. A prnç rligi piçõ-hv, nil pr qu Hpitl ntinu prtn u tnint huniz, tbé fi tqu n publiçã. N págin 21 rn tbé fi publi u núni tn lgn intituiçã: Cuir p é n pili. U xlnt tr xpriêni br qu prinipi hpiti un tã rlizn pr ttr prnt flh n it ú ruzir rtli hpitlr. E é vliçã Dr. Guilhr Brll, rnr Equip Hpitlit Divin Prviêni, br pltr éi nrt-rin, Alln Khli, rliz n i 3 utubr, n Auitóri P. Eur Mihli. Dr. Khli é rpnávl éi pl quli gurnç Btn Brigh Hpitl, prfr i Hrvr Mil Shl Hrvr Shl f Publi Hlth, n EUA. O pltrnt bru t Rviã Óbit pr Mlhri Quli. Entr tnt infrçõ éi rin rltu qu, tu óbit, u hpitl Btn ruziu rtli 2,6%, 2006, pr 2%, Dr. Guilhr firu qu lgu infrçõ trzi pl éi rã pli pl Ciã Quli Divin pr ntinur iinuin íni rtli n intituiçã. Dzbr 2014 qurt-fir, 10 zbr :38:03

8 Btriz Arúj Divin nquit Sl Frnr Cnint RETIRO ESPIRITUAL Srni, pz ilêni pr ntnr lhr ignifi xitêni irinr futur. Ai fi i 23 utubr pr Dirçã, gtr rnr Hpitl Divin Prviêni qu prtiipr u rvigrnt rtir piritul. A tivi rru n C Rtir Irã Pltin, n birr Minir. É u nt pil intii Du, qu pi n filitrá nntrá-l n i i: n trblh, n n, n nt fíli ig. Pr i é pri tr rni, pz ilêni. Sir rr-rr pr ntrr n qutõ i prfun, rltu irtr-grl, irã Mri Elni Cznki. Btriz Arúj EDUCAÇÃO E SAÚDE A prri ntr Divin Unilll Cn rultu, n i 1º zbr, n priir tivi vlt à uçã ú rliz njunt n, l Mnnhr Lpl Ni n birr Ct. O prjt lvu à rinç ninnt br hábit higin tiin, iprtâni lvr ã vr nt frquêni qu. Crn pl prfr Enfrg, Fbin Silv Silv, lun Enfrg Sú Cltiv tbé viitr rr li pr gun prt prjt, qu nit u ignóti uni u ni. O Hpitl Divin Prviêni rbu, pl 4ª vz nutiv, Sl Frnr Cnint, prvi pl Intitut Dnvlvint Frnr/RS IDF/RS. Nt n intituiçã fi ini pr tgri Rpnbili Sil prjt "Cur Gtnt", qu é rliz fr grtuit pr pint Ár Mtrn-Infntil. O vnt rru n i 18 nvbr, n Ttr Grêi Náuti Uniã ntu prnç funinári Dirçã Hpitl. Pr irtr Ainitrtiv, Rbn Mrl, nquit i u prêi tr qu Hpitl tá n nári pr nint Mi Abint. Rvl in qunt quip tã ngj prvr u un lhr pr t i, rlt. PEQUENA CASA DA CRIANÇA O Divin rlizu u pnh liári intrn lng ê utubr. Fr rlhi ntiv pr r ntrgu u intituiçã lin pl Intitut Frnr Cnint. Nt n Pqun C Crinç, lliz n Vil Mri Cniçã, n birr Prtnn, Prt Algr, fi lhi. A rnr Ptrl Sú, Irã Eli Shn, itnt il, Nli Tltti, rnr Cntr Mtrn-Infntil, Nuz Plll, ntrgr brinqu, lint, kit higin livr infnti. A rprntnt Divin fr rbi pl r Dirçã Pqun C Crinç, Jni Li. Vitóri Cittn SAÚDE COMUNITÁRIA A Equip Sú Cunitári Etrtégi Sú Fíli (ESF) Rinã Blé, Divin, rlizu, n i 4 utubr, 1º Mutirã Sú, n Cntr Sil Antni Ginlli, n uni Rinã, Blé Vlh. A çã fi njunt Prfitur Prt Algr, Crnri-Grl Atnçã Priári, Srviç Epiliz Abultrii Subtitutiv. Fr tni 136 p rliz 398 print. Cnfr rnr Uni, nfrir Din Bnit, prgrçã ntu tivi vrifiçã prã rtril gli; g Shitu Trpi Nturi; tt rápi HIV, ífili HEPB brinqu SESC. Aprntçõ ttri rfrçr bt à Dngu. qurt-fir, 10 zbr :38:08 A rnr Cntr Mtrn-Infntil, nfrir Nuz Rihtti Plll, tbé tv in rnhint pl trblh nvlvi lng 10 n n Cur Gtnt. O Cur vi rintr, infrr lrr futur pi br iprtâni ui gri rltiv à trni nt pó prt, pr i pltr tivi infrtiv. É nt i nhr quip prfiini Hpitl, pr qu p rlizr u prt i trnquili gurnç, nlui Nuz.

Balanço do Biênio. A Diretoria da Secretaria Administrativa e suas áreas mostram os números e os projetos realizados. ÉTICA NO ATENDIMENTO DE BALCÃO

Balanço do Biênio. A Diretoria da Secretaria Administrativa e suas áreas mostram os números e os projetos realizados. ÉTICA NO ATENDIMENTO DE BALCÃO Blnç Biêni A Dirtri Srtri Aminitrtiv u ár mtrm númr rjt rliz. ÉTICA NO ATENDIMENTO DE BALCÃO NESTA EDIÇÃO ACESSO A INTERNET IMAGENS DA RETROSPECTIVA 2011 PERFIL REGIONAL DE SOROCABA Jutiç m Rvit EDITORIAL

Leia mais

A FOLHA DOS QUEIMADOS

A FOLHA DOS QUEIMADOS ç g u g çã g ã u u u ç g çã g u g g ã g u g çã u g ã ç u çã ã ç u çã u g çã g ç u çã ã g u çã u g çã g ç u g u g çã u g çã u g çã u çã u ã u g çã u g çã g ç u g çã u g ã u g çã g çã g ç u g çã u g u çã

Leia mais

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw . : ;-, :. ;..,...-^-»-- nm > BBLTEC NCNL v.fti Brn D. Frl1 G. 7/45 H. -/ >» ; ;._ /.v r /,..... ^- ;...; - ;.._.., ;.;. v;,.... ;:;_. _,- ;... ^ ;_... -. _,.;. - :.,iv:-:-. : -\... : : =.,,,^Ji irtwiliüi

Leia mais

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo

Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo Cncurs EME ã Jsé d Ri Prt PÁG. 04 www.prtlgzt..br GOIÂI GO QURTFEIR JORL DIÁRIO 25/03/2015 Prvnçã 0,50 EDIÇÃO: 2377 Jli rtir váris trmps RECOMEDÇÕE PÁG. 08 Qum vijr v tmr vcin cntr srmp Lng d TV Entrvist

Leia mais

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas

Trabalhadores se Lançam na Luta Por um Governo Que Realize as Reformas b)fm «>* Grv Lv Estudnts Dirçã Ds Escls: Dnuncid Mcitism n PUC Trblhdrs s Lnçm n Lut Pr um Gvrn Qu Rliz s Rfrms

Leia mais

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1

Presteú na l/nião dos Portuários do Brasil. HmiSS^Kb^.^RRH^^K^ mw^a\wtèal\\\wí&&&p3em 1Hè:,^B % ^^KüaaWm mmmw- 'mf' à\\\w 1 >r rssgum s Chqus rmds m Váris Rgiõs d Línn (Li n r. 5) WNiWWWW*^^ Em Frm Cênic Psnd Prt Lnçd MSCU, 5 (FP) Fi ljiçud um trcir stê- M rtificil Trr, pc- n UltsS, Rss ncv ntêlltc tuinu mun du Spulnlk l Ṫm

Leia mais

ADMISSÃO DA GRÉCIA LONDRES, 4 (AFP) Anuncia-se que foi concluído um acordo completo sobre o estatuto do Conselho da Europa.

ADMISSÃO DA GRÉCIA LONDRES, 4 (AFP) Anuncia-se que foi concluído um acordo completo sobre o estatuto do Conselho da Europa. N trcir pági: ENTRSDS N BTL SU- CESSRI S CSS D PETR- LE E D VEND D CFÉ D N FLGRNTES D SSEBLÉI SSEBLÉI j JRNL NTICIS Dirtr-Supritt: Dctri Ni dild Dirtr-rspsvl: dré Crrzzi ^ y jãpll N ulti pági: Pvrs ctástrf

Leia mais

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO CyftlWDE >,- MANDAM S NTERESSES Dü BrlASlL QUE REATEMS RELAÇÕES CM A U.R.S.S Hmns difrnts pr-.t Alimr Blir.4 Cntid03, rprsntnts st- r plnmnt cm -s ís cnômics divrss, quilustr prlcrmntr qun stü pn nst nqut

Leia mais

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii""' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia jnmfp!- --- ---^j-^v-^-jj-j -;{; ->W^ rkwj wtf&tfxfttrfv Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TMF PrvsBs t 2 hrs nhã n D trt Frl Tp nstávl sujt chuvs Tprtur stávl Vnt Vrávs frscs TMPRTURS MÁXMS MÍNMS NTM Unvrsd

Leia mais

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética,

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética, Dz Dlgds Brsilirs Prsnts à Sssã d Cnslh Mundil Pi Dêscc Hj Plnári d Câmr Prjt Ds Srvidrs ilt Nív Univrsitári s Trblhdrs Prtstm Cntr Prisã cf Bnit Frchn _bmí Hmí W«!_ mwiwh m\ _WfÍK_Wm_ \_W ^ t****' *-

Leia mais

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima 1 ÍJMÂ PERSPETIV LUMINS DENTR D NEVEIR I KFEL DB HLND N mmnt, pnrm plitic stá rhi spéts intrssnts, E' um stupnd visã cl.cidscópicá, cujs clrids vrim cd instnt, pr guudi ds glris qu s cnlntm m prcir. Hj

Leia mais

^^" " "KS ^^^llllllim««^^

^^  KS ^^^llllllim««^^ Kl- W^ rçfl^t^! ^PSjS^fp! «Í9Í W^Çft^í^:-?^:-^^^ vv/vr TEMP nn D Ffrt Ntró tó s 4 hs HJE: B Nvr TKMrEKTllR Estávl VEN- TS Vrávs frscs Tprturs áxs íns nt: Àrrí Snts Dnt 20; 67; Bngfl 23U l?; Bnsucs 28 34;

Leia mais

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje " s,i "JTÁRQUCS, fl h MRÍTMS, FERRVÁRS EXCLUÍDS PR VRM M SLÁR-MNM DórCr$18,30PrLight CRMNS CNCESSÃ D StTMC NSCÁVEL EMPRÊ- S MERCN SERVU DE PRETEXT UM EXPR- TÇ DE LUCRS, DE 26 MLHÕES titul d rmss d dividnds,

Leia mais

SERIADO. Biologia Filosofia. Física Geografia História Língua Estrangeira Língua Portuguesa. Literatura Brasileira Matemática Química.

SERIADO. Biologia Filosofia. Física Geografia História Língua Estrangeira Língua Portuguesa. Literatura Brasileira Matemática Química. 2 Biologi Filosofi Físi Gogrfi Históri Língu Estrngir Língu Portugus SERIADO Litrtur Brsilir Mtmáti Quími Insrição nº: 01 N Bíli (Mt 5.13) é ito qu os ristãos são "o sl trr luz o muno". Ess pssgm tm um

Leia mais

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) "Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial"

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial ^WMPrWJU^ N trcr CNSR NDSPENSÁVEL À TRNQÜLD NCNL UM SLUÇÃ QUE HRMNZE S PRTDS PLTCS págn: JRNL NTCS Drtr-rspnsvl: ndré Crrzzn cds N V CUSU 0 GVERN RUSS TURPR VERD K; ; ^$Smm B É SLD ECNM DS EE UU WSHNGTN

Leia mais

I- MT -, "GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i '" «.-> " ^K '«^láp * -H:.

I- MT -, GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i ' «.->  ^K '«^láp * -H:. - MT -,, ^".K^^ ^-.^- " ^^-)..../ Exnrs Prsnt Drtr d Ptrbrás: Fm d Crs n Próxm Smn T f^tn_fjjf:fl Mr f V/ f -t Vàf lwjlh.w l m3 f / (LEA.VA PAGfNA 4) SERVDRES NCAM BATALHA NA JUSTÇA "GLPE AÇÃ PPULAR NA

Leia mais

WEB SERVICE MODELING ONTOLOGY

WEB SERVICE MODELING ONTOLOGY WEB SERVICE MODELING ONOLOGY Lil Witzl - lrtin@uf.br Jlin ClixtJqui - jlinclixt@yh.c.br AnPul Rl Pintl - rintll@htil.c Fdrl Univrity f Prá PBx: 101 - Zi Cd: 68507-970 - Brzil Abtrct. Infrtin rtrivl by

Leia mais

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. "Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* "fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * '

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * ' f 1 M * # # «i**i t itimtiwiuijwtmtinwii». MiwitiitiitiwiMiwiMtfit»!:*: «««t*.»**»*»»»!* ii»wii»«ji»jii»m«. *imm»»m%mtm -,.. _ ^.ttmtm.mt m» tm «r tn i» i bli Dtf^iiiii SS B "^^

Leia mais

??nn0/ff?l^s5ffminaj1' QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE. extraordinária rcullzada hoje, a tlr «Ias 8

??nn0/ff?l^s5ffminaj1' QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE. extraordinária rcullzada hoje, a tlr «Ias 8 > >~i... V.í. n n Vrdrs ü hriznt Vir Pdir Encçã d Frç Luz n» XI # Quirt.Ff.r, 7 dt Mi d 958 ft N.» 2.406 &iw\ wê }Mki _ty«??nn0/ff?l^s5ffminj QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE DIT INTERVENÇÃO EMPRÊS INSUSTENTÁVEL

Leia mais

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social)

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social) OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI Pr Rphl Slimn Pirs (Alun d Curs Cmunicçã Scil) Mngrfi prsntd à Bnc Exmindr, n disciplin Prjts Exprimntis. Orintdr Acdêmic: Prfº Dr. Ptigur Mns d Silvir Jr. UFJF

Leia mais

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa # RED1C9AO E ADMINISTRACAO -931 CZZg Strt T!nt Ontri PUBLICAyAO DE -Mvimnt Cmunitdri Prtugus EDITORES -Dmings Mrqus FiZmn AZmid COMPOSI9AO'-Jrg Mndng An Bttnurt ILUSTRAAO -GiZbrt Prist PUBLICIDADE -Frnk

Leia mais

BATERIA R ECARREGÁVEL A LUMÍNIO COM ÂNOD O DE F rnnd Mnul Sus Alvs d Fnsc ( Licncid) Dissrtçã prsntd n Fculd Ciêncis Tcnlgi d Univrsid Nv Lisb pr btnçã d Gru E nrgis Rnvávis Cnvrsã U tilizçã Sustntávl.

Leia mais

História da história da

História da história da Hór d hór d duçã n Brl: um blnç prév nár 1 Drmvl Svn Crdndr Grl d Grup d Eud Pqu HISTEDBR Unmp. Cmpn SP [Brl] drmvl@ pq.npq.br 1 Inrduçã O m d nfrên f frmuld pl rgnzdr d Clóqu qu ndrrm nvnên ( ndd) d brr

Leia mais

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls-

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls- ~w ^,_, r - - l:n dc Mr Trgm d ln Cptl d Rpúblc ffmtfln?undd m-930 - An XX N 7957 Prprd d S A DAK DE NülU/ R Dnts, prsnt; M nt lmr, _- prvsõs t 2 Hrs mnhã, n Dls- tsurr; Aurél Slv, scrtár, TEM» rt Krdc:,,l

Leia mais

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^ rfltcífl c s nn LE MT N T*r 3!l PG. rt -.tyrw.-puf m: RM NV PREFE NTL, 2 ( crrspndnt) Ntcs EL 0 SffcKltflJw""d Msró nfrmm qu cntns d flg ls, m xtrms cndçõs d mr r, bn.nus pl pdrs públc, tntrm nvdr prftur

Leia mais

MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS

MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS MÉODO DOS EEMEOS IIOS Álvro. M. zvo http://www.f.up.pt/~lvro cul Engnhri Univri o Porto ª Eição Portugl bril Métoo o Elmnto inito Álvro. M. zvo http://www.f.up.pt/~lvro cul Engnhri Univri o Porto Portugl

Leia mais

Histórias em quadrinhos

Histórias em quadrinhos d: 10.5585/ES.n27.3498 Hór m qudrnh n pr d prndzd: d r à prá Cm n h lrnng pr: frm hry pr Rbr Elí d Sn Jrnl, m durd pó-durd m Cmunçã ECA-USP; V-rdndr d Obrvór d Hór m Qudrnh ECA-USP; Prfr d El d Cmunçã

Leia mais

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am \ NZE HMENS HZERBM á_nn FELCDDE DE UM PV!, r \ lí- nd crc cr trunf d slçã ncnl - Crn ns rus R - frtlz dt Cpcbn dru s fstjs lrs, cm strns ppuj slv dc cnhã -s ms bls Brsl trrrm cls -Mllurs dv bmb.!,»s.:

Leia mais

Caresiia e Fome: só o Enérgico Protesto Popular Pode Impei Ação Criminosa Dos Sonegadores

Caresiia e Fome: só o Enérgico Protesto Popular Pode Impei Ação Criminosa Dos Sonegadores * *»» _-^ ~-\ "àí /O* (tajv t. Amnhã (Di 3) Cnvençã Ncinlist e Demcrátic n Gunbr tti Persnlids. Assembléis e Câmrs Pel Registr Eleitrl d PC i;j 8* p.11 [ GOVERNO AUMENTA IMPOSTOS E CRUZA OS RAÇOS Cresii

Leia mais

PMI 2014 NEWSLETTER JULHO

PMI 2014 NEWSLETTER JULHO PMI Rio Grn Sul Chptr PMI Rio Grn Sul Chptr Plvr Prsint Quris filis migos! Nst Nwslttr é possívl compnhr o sucsso mis um inicitiv vnto priódico PMI-RS, o Projct Mngnt Dy PMDy. A primir dição, focd projtos

Leia mais