Darci Mallmann deixa o Hospital, após 44 anos de trabalho

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Darci Mallmann deixa o Hospital, após 44 anos de trabalho"

Transcrição

1 Ft: Btriz Arúj Órgã Divulgçã Hpitl Divin Prviêni gnt vr ANO XVII DEZ CENTRO CLÍNICO Méi 18 pili tn nv trutur tp linh DIREÇÃO QUALIFICAÇÃO Dri Mllnn ix Hpitl, pó 44 n trblh Divin iplnt çõ pr ntinur lhrn gurnç pint Pág. 3 Pág. 4, 5, 6 7 A Dirçã Hpitl Divin Prviêni j u pint, prir funinári u Fliz Ntl. E qu Du Prvint trg u An Nv rplt uit pz, prvrnç r. Li n págin 5 Ru Grut, CEP: qurt-fir, 10 zbr :37:45

2 U fi n uit çõ bu prnnt pl xlêni Pr Mri Elni Cznki A Cngrgçã Irã Divin Prviêni pltu, n i 3 nvbr últi, 172 n funçã. A hitóri fé içã Du i huil, inii pl P. Eur Mihli, n Alnh, gu fir u inh. O Hpitl Divin Prviêni, qu intgr n Miã há 45 n, ntinu bu innt xlêni pr tnr, vz lhr, qul qu nfi n rviç. N nti, çõ vin à Sgurnç Pint brt t tr intituiçã. N Ár Méi, Núl Aitêni Crilógi Equip Nurlgi frç rlizn trblh intgr pr r uprt à n 24 hr i. C bjtiv, u nv Cntr Clíni pltnt rtur brvn i rnt vnç tnlógi t tni i i pint. A quip éi gtrntrlgit prtlgit tr 'O trblh njunt Enpi tbé gu linh, vin grntir itêni gr u frç pint intrn intrutívl'. Ergêni. A Sgurnç Pint, prtnt, t t intir t prjt Hpitl, qu pô ntr, utubr, iprtnt pltr Dr. Alln Khli, prfr i Hrvr Mil Shl Hrvr Shl f Publi Hlth. O éi rin trux u xpriêni xit n prvnçã rtli hpitlr. O finl n prxi rplt nt çã, nquit, hg prti. E 18 nvbr, tiv lgri nquitr i u vz Sl Frnr Cnint, prjt Cur Gtnt. N i 31 utubr, n ti Dirtr Exutiv, Dri Mllnn, piu intituiçã, pi 44 n uit içã. C i nqul i, ritr n vt qu prvit uit n ig u inh rtz iã upri. D fr, b-vin lg Rbn Mrl, à Dirçã Ainitrtiv. Dj l t rni un pr xrr u nv fir funçõ. E n l à ipiçã pr lh tnr ã pr qu fr nári. C já i n funr, P. Eur Mihli, 'O trblh njunt gr u frç intrutívl'. Qu Du Prviêni lh trg u Fliz Ntl u An Nv hi rlizçõ. Dzbr 2014 Dirtr-grl Hpitl Divin Prviêni 2 HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA DE PORTO ALEGRE CNPJ: / Ru Grut, Birr Glóri Prt Algr/RS - CEP Dirtr-Grl: Mri Elni Cznki - Dirtr Ainitrtiv: Rbn Mrl Dirtr Téni: Dr. Frnn Frnn - Dirtr Aitnil: Ilni Mri Ri Jrnl Gnt Vr - Órgã Divulgçã Hpitl Divin Prviêni Prt Algr - Cnlh Eitril: Olvi Mrtini, rnr Plnjnt; Sri Phi, Enfrir, rnr CDI; Rbn Mrl. Pruçã Gráfi: Siv Agêni Cuniçã - Tl.: Jrnlit Rpnávl: Alr Olivir - MTB 6473 Txt: Btriz Arúj - Prjt Gráfi: Lig Grni Rviã: Flávi Dtti C - CTP Iprã: ANS Tirg: xplr. qurt-fir, 10 zbr :37:49 O vlr ntruçã r huniz C p ntruçã, r hun fr ri pr rlinr ntr i, pnn n próxi, rpitn gin nir rnt jut, grntin i irit funnti t. É u iprtâni ppl fíli rligiã n ntxt. O vlr hun prt ntr nó qu n é trniti n lr. Sã inipnávi pr u b nvlvint, pr i, pri r iil prrv. A fíli é b pr nvlvint r hun. O vlr v r prni já n priir n xitêni, pr qu, n rrr vi, p p nvlvr plir prinípi Eu vi, pr qu n u i i. É trvé qu lh é t tnh vi trniti qu trnrá pívl à vi bunâni nvivêni uávl. O vlr hun ã inipnávi pr u (Jã, 10,10). b nvlvint. Etã irtnt intrlig, prqu ã funnt ri piritui niêni hun. A hunizçã inivíu é u trf qu ipli pnh p, u j, ningué p hunizr p utr, br t tbé ó p hunizr rlçã i. A li hunizçã nt rgêni pl int rlçõ r nvrgêni pr unhã univrl. A hunizçã r hun é u vçã funntl. A p huniz nã ui rt liri, prtilh, jun irã r i fliz, nã pn u tr, tbé u r u br. O inivíu huniz t pr prnt qu utr ã u Du, qu trn liári. Cb lintr qu, uit, liri nã ignifi pn rnhr ituçã li u p u grup il, tbé nit tr titu jur próxi, vi pl fé ritã. O vlr rligi prt ntr p, rnç iniviul u, qu lv tr titu nrt r próxi, rpit, prnã, prã, lhint hnti. Nó, funinári Hpitl Divin Prviêni, pri pl ultiv vlr hun ritã, priniplnt n ui à vi n nvivêni i. T nvi n ngjr n vint vi, fvr i vi. T int nó Mtr Ju qu iz: Eu vi, pr qu t tnh vi vi bunâni. (Jã 10,10) Ltíi Lit Ir. Jnt Mr Piólg pl Ptrl Sú RAINHA DA SAÚDE A funinári Crlin Siquir, qu tu n rquiv Fturnt, lu fix Rinh Hpitl 2014, n i 3 utubr. A 1ª prin lit fi Ptir Olivir Brr, Higinizçã, 2ª prin fi Lilin Li, Agnnt Ergêni. A lh rinh rru n tinnt Hpitl. A t, 18 nit nrrr títul. Crlin tbé rprntu Divin n nur Rinh Sú, qu rru n ptr SESC 11 utubr. I D n M S l p C E A

3 Vitóri Cittn DIREÇÃO Dirtr Exutiv Dri Mllnn p Divin - CONGREGAÇÃO Irã Divin Prviêni r 172 n funçã A Mi rçã 172 n Cngrgçã Irã Divin Prviêni rru n i 3 nvbr, n Auitóri P. Eur Mihli. A lbrçã ntu ânti rçõ, lé u prntçã rn pl Irã Eli Shn, Ptrl Sú, prtilhn prur qu Cngrgçã prrru urnt 172 n xitêni. A Mi fi prii pl P. Cláui Dé. A Cngrgçã fi fun pr P. Eur Mihli, Müntr, n Alnh, 4 uir 20 rinç, n i 3 nvbr 1842, rpt fé u ni A Dirçã Hpitl Divin Prviêni rlizu, n tr i 31 utubr, u innt vnt pi Dirtr Exutiv, Dri Mllnn, qu ixu intituiçã, pó 44 n trblh. A irtr-grl, Irã Mri Elni Cznki, gru içã irtr urnt lng prí tbé à u p, Lár, filh, nr nt qu tbé tivr prnt. A finl riôni, Irã Mri Elni nu x-r Ainitrtiv Hpitl, Rbn Mrl, nv Dirtr Ainitrtiv intituiçã. A tul print Si Sulin Divin Prviêni, Irã Clir Trinh Agn, qu prtilhu Dirçã Hpitl Dri pr i u é, tbé fz u grint: O Dri é u xpl prfiinl qu u à intituiçã, tnt n bn nt qunt n intnt ifiul ri té nç, ruiu. O irtr Méi, rgnit Frnn Frnn, lintu jit l nibili Dirtr Exutiv qu jur ntruir u hpitl óli. P ir trnquil, Dri, rtz qu tu iã fi upri êxit, friu. Muit in, Dri gru priirnt u pi qu rir nur fíli n intrir uniípi Snt Clr lh ninr vlr trblh. Dpi, lbru- frçã Ctóli, frtli n Sinári Pr Srntin, Vnâni Air. E, 1970, rrr i ft qu rr inh vi li pr frnt: nntr inh p, Lár, qu ntruí u bl fíli, iã n ré-inugur Hpitl Divin Prviêni, rru. O Dirtr Exutiv gru u irã qu pr pl intituiçã lng i qutr é funinári, qu iviiu áru trf ntr Divin u intituiçã éri ptnt. C vê l, nun pri fé rlizr vz i lhr, nluiu Dri. O nv irtr Ainitrtiv, Rbn Mrl, gru prtuni qu Hpitl tv lh prprinn. Agrç, brtu, Dri, qu pibilitu u prí trniçã l trnquil qu ix u xpl içã, qu prtn guir, finlizu. Dzbr 2014 ép: ui u rfnt pr rinç pbr bnn. Etá prnt 9 pí 4 ntinnt hgu Bril n i 27 rç Dbrr Flrinópli tin Blunu Tubrã, n fi ri priir Prvíni n Bril. Qur pr fzr trblh njunt. S nã f pl n uniã, i nã ri pívl, nluiu Irã Eli. A irtr-grl Divin, Irã Mri Elni Ckznki, xpli qu t tnn à ni n tp bu rpt nrt. Spr qu xit u ni u u frint, tr lá pr pir, fri. Irã Mri Elni lbr qu, n Divin, ur p pl rçã, pl nvr, pl lhr inr éi téni pint. Aprvit nt prtilh pr grr t irã funinári qu i à Ár Sú Du Prvint, qu tá pr n. Cnfr n funr, P. Eur Mihli ' trblh njunt gr u frç intrutívl', finliz. Rbn Mrl (D) é nv irtr Ainitrtiv 3 qurt-fir, 10 zbr :37:51

4 Btriz Arúj SEGURANÇA DO PACIENTE Núl Aitêni Crilógi grnt quli n tnint O Hpitl Divin Prviêni nliu u Núl Aitêni Crilógi Intgrl (NACI). O grup á uprt à intituiçã 24h pr i, t i pr n, tnt n Ergêni qunt pint intrn. O rnr Srviç Crilgi, rilgit Ilr Köhlr, xpli qu NACI tu fr intgr rgnit Equip Rpt Rápi, untn gurnç pint. O trblh intgr quip, i quipnt últi grçã, grnt u tnint rápi gur pr t, inluiv i plx infrt, gur éi. E finl julh, Divin inuguru gun l Hinâi, trnn trtnt nvulr in i rápi plt. Dr. Critin Slzinki é u rilgit intgrnt NACI D Alr Olivir NEUROLOGIA C i K 2 Equip éi ipnibiliz tnint 24h Hpitl U quip éi rn pl nurirurgiã Luiz Crl Alntr v prirn uprt à ár Nurlgi Nurirurgi Hpitl Divin Prviêni. O grup ipnibiliz tnint tnt pr Ergêni qunt i rviç Hpitl, t i n, urnt 24h. Cnfr éi, Divin, qu já nt u óti trutur pr x ignóti intrnçõ, tá invtin i quipnt pífi pr Ár Nurlógi. O uprt quip nurlgi, pr xpl, grnt tnint Ergêni ttl gurnç pr t pint nurlógi. O Dr. Alntr xpli qu pliçã uprt iniiu há r u n. Et vnçn tn Divin t infrtrutur nári pr print nurirúrgi, fri. Ain nfr nurirurgiã, invti- nt rliz pl intituiçã n últi n nv quipnt pr Tgrfi Cputriz, Rnâni Mgnéti u l híbri Hinâi, Hpitl hgu u óti nívl tnlógi. E t brt pr rbr lg qu quir ir n grup, fir pilit. O nurirurgiã rnt qu, iníi trblh, quip tá ntruin u funnt intir n pili. Prqu Divin já ipõ óti infrtrutur pr rlizr n tivi, u qu Cntr Trtnt Intniv (CTI) qulifiçã prfiini ár líni, rlt. Dr. Alntr xpli qu tuçã quip nurlógi rr, prinntnt, Aint Vulr Crbrl (AVC), nuri, iqui ltiv tur nç rbri. Tbé M f t r u Dr. Alntr é rnr Equip Nurlgit rr uit intrvnçõ n lun, trtnt hérni i nrv priféri, nlui. G p f Dzbr 2014 f 4 qurt-fir, 10 zbr :37:54 E u t

5 Ft: Btriz Arúj CENTRO CLÍNICO r r Dr. Drli Ffnk, tnint à pint Nun Silv, prvu vnç nv Cntr Clíni Méi 18 pili tn n nv trutur Apó u n u rlçã, Cntr Clíni Hpitl Divin Prviêni já lh frut invtint. D jnir tbr t n, pr xpl, fr rliz prxint 12 il nult éi nl uprir tnint, qu inii à 7h30in vã té 19h30in, gun à xt-fir. A infrçõ ã rnr Cntr, rilgit Ilr Köhlr. Cnfr pilit, 48 éi, 21 pili, up fr ltrn t nv nultóri 2º nr. O Cntr Clíni upr u ppl funntl pr qul pint lt, tnt intrnçã qunt Ergêni, qu ã rint vltr éi pr u rvliçã líni, fri. O Cntr pu pr u pl rfr pr trnr- l tnint tnçã à ár trtégi lit pl intituiçã, lé r gili tnint lvnr Núl Aitnii. O nultóri fr rl gr nt putr lig à r infráti. N nt qu éi igit n pint pr hitóri plt, plin infrçõ gilizn tnint qu firá rgitr n it infrtiz. O núl Cri-Nur-Vulr, Rut-Orttrutlgi, Clíni Cirurgi Digtiv, Clíni Mulhr Nntlgi, Clíni Méi, Gnit-Urinári, Otrrinlringlgi Piquitri fr Cntr. Dr. Ilr, xpli qu pint Ergêni qu rb lifiçã zul u vr qu nã rr ri rt p trnquilnt r ninh Cntr Clíni, n rã tni pr prfiini piliz. Já tu 12 hr pr i, fgn Ergêni rluçã ituçõ líni bix plxi vintn ár invtigçã pr ig, rlt. A irçã Hpitl já tu pliçã hrári té 21h, prtir priir tr Epili i prur Ginlgi/Obttríi Crilgi Miin Intrn/Clíni éi Pnulgi Gtrntrlgi Jéi Sbrltt ENDOSCOPIA Gtrntrlgit prtlgit fr grup pi Outr grup pilit qu pu r uprt 24h Hpitl Divin Prviêni é fr pr gtrntrlgit prtlgit. Crn pl Dr. Mári Ri, quip fi brvi pr qulqur ni Ergêni i ár intituiçã. Alé rlizr npi urgêni, tu n vliçã pint prt nultri lg Crp Clíni, ru. O pint nã intrn tbé rbrã u lhr n tnint. Hvrá ir ipnibili hrári pr rlizçã x npi lnpi bultrii tnint nult pili. E t grup fi à ipiçã pint pr nult n Cntr Clíni, infr éi. O Str Enpi v rbn lhri u rfr truturl, qurt-fir, 10 zbr :37:56 N iã, fr ri u l print, quiri nv quipnt, trinnt ntnt quip frint nv D qur pr irit, Dr. Atti, Ri Prz print nópi. Entr l tã: ligur láti vriz, Gtrntrlgit gtrti nópi blã intrgátri. A Dr. Mári Ri riçã t grup é i u p bu Dr. Dr. Cláui Curr xlêni n tr. Dr. Vnrn Prz Dr. Mári Ri rnt qu bjtiv Dr. Cr Al Al Eli frç é lvr i gurnç pint. E, tp, i éi fi i Prtlgit gur prqu p ntr rviç. O Dr. Luiz Crl Atti gtrntrlgit tu n Divin Fz Dr. Crl Fgun Riêni Méi Gtrntrlgi n Snt Dr. Gutv Tlf C, MBA Gtã Hpitlr, n ESPM. 5

6 Alr Olivir Cntr Cirúrgi nli hklit Cirurgi Sgur p rrr print. Pr i, iplnt Dunt Cnntint Infr, qu pibilit u ntt i próxi ntr quip pint. O éi rlt in qu Divin gu à ri i t ini pl Orgnizçã Munil Sú (OMC) vin à gurnç pint. Entr l tá lvg ã, qu ntribui innt ntrl infçã, xpli. O Cntr Cirúrgi, qu tulnt nt it l, tbé ipõ pr rigr pr trilizçã trii u ntrl rígi quli n quiiçã trii, gun Dr. Frr. O Cntr Cirúrgi Hpitl rliz prxint irurgi pr ê n prí ir n u j, 60 print pr i. A pili qu i utiliz Cntr ã pl r: O hklit Cirurgi Sgur é próxi p r nli pl Cntr Cirúrgi Divin, vin prirr gurnç pint. A infrçã é grnt Méi Cntr Cirúrgi, Dr. Sérgi Frr, qu fir r ftr ríti u Cntr Cirúrgi. N hklit O Cntr Cirúrgi tnt éi qunt tbé nt i prfiini pr rigr quip nfr u pr trilizçã qunti grn itn qu prvin trii rr. É vrifi pint é qu v frr print, l pnt irurgi é qu tá ini. Enfi, téni pli trz i gurnç pr pint pr quip, ru. Dr. Frr, qu tá há u n n Hpitl é prtlgit frçã, nt qu Cntr Cirúrgi pu pr vári trnfrçõ. Pr xpl, pint ó vi pr l pi br ri qu H Dr. Frr rnr Enfrg Cntr Cirúrgi, Irã Gli Willr Trut/Ortpi; Cirurgi-Grl (inluin ruçã tôg); Pláti; Nurlgi Urlgi. Dr. Frr nluiu gruçã Miin n Univri Ctóli Plt, 1980, fz Riêni Méi Cirurgi-grl Clprtlgi n Hpitl Ptrópli MBA Exutiv Sú, n Funçã Gtuli Vrg (FGV). Atu Ainitrçã Hpitlr DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM Divin ipnibiliz x Erigrfi Ftl O rilgit piátri Dr. Jã Luiz Mni vltu tbr rlizr x bultrii Erigrfi Ftl n Hpitl Divin Prviêni. O print vi igntir prinipi fit rçã ft, priniplnt qul qu n u pnhnt urnt gtçã u nint hpitl piliz. Dzbr 2014 Dr. Mni iniiu x ig ft ré-ni n Divin E 2011, upnu print pr rlizr Dutr Milã, n Itáli, rtrnn 2012 pr rlizçã x pint intrn. Há r i, riniiu gn bultrii xtrn. Li guir prinipi rpt pilit br bnfíi x: O qu é Eri Ftl? Erigr ftl é u x rtrnt qu vi igntir prinipi fit rçã ft, priniplnt qul qu n u pnhnt urnt gtçã u nint hpitl piliz. 6 qurt-fir, 10 zbr :38:00 O x p ttr prnt lgu nli rí n ft bbê. Qu nli ã qui u u? A ripti ngênit ã fit n trutur rçã ft qu rr grlnt urnt frçã brilógi bbê, n iníi gtçã. O Erigr p ttr iri ripti ngênit grv. A u ã ultiftrii. P tr rátr filir, tn órti qun válvul órti nã br pltnt. P tr i ínr gnéti, Dfit Spt Atrivntriulr (DSAV) qu lv unt flux nguín pr pulõ pó nint n ínr Dwn. Ou iplnt p nã tr rlin nnhu u nhi. E núr blut, iri ripti ngênit rr gtçõ nnhu ftr ri. E qu f gtçã gtnt v fzr x? E trn 22 n gtçã, pn r rliz ntr n. Pré, qun rliz trint, ig p fir prjui. Qunt tp r x? O x ur trn 20 inut. E lgun, pnn piçã pint, p urr i tp u té fir prjui, vn r rpti pó lgu n. Qu ui ã pri tr pr rlizr x? Nã xit nnhu prpr pr x rult fi prnt iitnt. DR. JOÃO LUIZ MANICA Gru Miin pl FFFCMPA 2003; Riêni Méi Pitri pl Hpitl Crinç Snt Antôni; Riêni Mi Crilgi Piátri pl Intitut Crilgi RS; Epilizçã Erigrfi Ftl Piátri pl Intitut Crilgi RS; Epilizçã Intrvnçã Prutân Cripti Cngênit pl Intitut Crilgi RS Plilíni Sn Dnt Miln/Itáli utr Crilgi pl Intitut Crilgi RS Plilíni Sn Dnt Miln. P D E M

7 Alr Olivir Alr Olivir DIA DO MÉDICO Hpitl r t prfiini Btriz Arúj Méi nrt-rin trz xpriêni pr prvnir rtli hpitlr, l ; r. - O éi Hpitl Divin Prviêni rr u i ntipnt u qutl fri pl Dirçã nti, n Sl Runiõ, n 4 nr, n xt-fir, i 17 utubr. (O Di Méi é r n i 18 utubr.) Durnt t i, irtr-grl, Mri Elni Cznki, ntã irtr-exutiv, Dri Mllnn, irtrméi, Dr. Frnn Frnn, rp-, r inr éi qu tu n Divin. O Hpitl tbé publiu ng n rn Di Méi, it pl Jrnl Céri qul i. N págin 33 Crn, Irã Mri Elni flu Cri irã u tuçã qutr ntinnt. A prnç rligi piçõ-hv, nil pr qu Hpitl ntinu prtn u tnint huniz, tbé fi tqu n publiçã. N págin 21 rn tbé fi publi u núni tn lgn intituiçã: Cuir p é n pili. U xlnt tr xpriêni br qu prinipi hpiti un tã rlizn pr ttr prnt flh n it ú ruzir rtli hpitlr. E é vliçã Dr. Guilhr Brll, rnr Equip Hpitlit Divin Prviêni, br pltr éi nrt-rin, Alln Khli, rliz n i 3 utubr, n Auitóri P. Eur Mihli. Dr. Khli é rpnávl éi pl quli gurnç Btn Brigh Hpitl, prfr i Hrvr Mil Shl Hrvr Shl f Publi Hlth, n EUA. O pltrnt bru t Rviã Óbit pr Mlhri Quli. Entr tnt infrçõ éi rin rltu qu, tu óbit, u hpitl Btn ruziu rtli 2,6%, 2006, pr 2%, Dr. Guilhr firu qu lgu infrçõ trzi pl éi rã pli pl Ciã Quli Divin pr ntinur iinuin íni rtli n intituiçã. Dzbr 2014 qurt-fir, 10 zbr :38:03

8 Btriz Arúj Divin nquit Sl Frnr Cnint RETIRO ESPIRITUAL Srni, pz ilêni pr ntnr lhr ignifi xitêni irinr futur. Ai fi i 23 utubr pr Dirçã, gtr rnr Hpitl Divin Prviêni qu prtiipr u rvigrnt rtir piritul. A tivi rru n C Rtir Irã Pltin, n birr Minir. É u nt pil intii Du, qu pi n filitrá nntrá-l n i i: n trblh, n n, n nt fíli ig. Pr i é pri tr rni, pz ilêni. Sir rr-rr pr ntrr n qutõ i prfun, rltu irtr-grl, irã Mri Elni Cznki. Btriz Arúj EDUCAÇÃO E SAÚDE A prri ntr Divin Unilll Cn rultu, n i 1º zbr, n priir tivi vlt à uçã ú rliz njunt n, l Mnnhr Lpl Ni n birr Ct. O prjt lvu à rinç ninnt br hábit higin tiin, iprtâni lvr ã vr nt frquêni qu. Crn pl prfr Enfrg, Fbin Silv Silv, lun Enfrg Sú Cltiv tbé viitr rr li pr gun prt prjt, qu nit u ignóti uni u ni. O Hpitl Divin Prviêni rbu, pl 4ª vz nutiv, Sl Frnr Cnint, prvi pl Intitut Dnvlvint Frnr/RS IDF/RS. Nt n intituiçã fi ini pr tgri Rpnbili Sil prjt "Cur Gtnt", qu é rliz fr grtuit pr pint Ár Mtrn-Infntil. O vnt rru n i 18 nvbr, n Ttr Grêi Náuti Uniã ntu prnç funinári Dirçã Hpitl. Pr irtr Ainitrtiv, Rbn Mrl, nquit i u prêi tr qu Hpitl tá n nári pr nint Mi Abint. Rvl in qunt quip tã ngj prvr u un lhr pr t i, rlt. PEQUENA CASA DA CRIANÇA O Divin rlizu u pnh liári intrn lng ê utubr. Fr rlhi ntiv pr r ntrgu u intituiçã lin pl Intitut Frnr Cnint. Nt n Pqun C Crinç, lliz n Vil Mri Cniçã, n birr Prtnn, Prt Algr, fi lhi. A rnr Ptrl Sú, Irã Eli Shn, itnt il, Nli Tltti, rnr Cntr Mtrn-Infntil, Nuz Plll, ntrgr brinqu, lint, kit higin livr infnti. A rprntnt Divin fr rbi pl r Dirçã Pqun C Crinç, Jni Li. Vitóri Cittn SAÚDE COMUNITÁRIA A Equip Sú Cunitári Etrtégi Sú Fíli (ESF) Rinã Blé, Divin, rlizu, n i 4 utubr, 1º Mutirã Sú, n Cntr Sil Antni Ginlli, n uni Rinã, Blé Vlh. A çã fi njunt Prfitur Prt Algr, Crnri-Grl Atnçã Priári, Srviç Epiliz Abultrii Subtitutiv. Fr tni 136 p rliz 398 print. Cnfr rnr Uni, nfrir Din Bnit, prgrçã ntu tivi vrifiçã prã rtril gli; g Shitu Trpi Nturi; tt rápi HIV, ífili HEPB brinqu SESC. Aprntçõ ttri rfrçr bt à Dngu. qurt-fir, 10 zbr :38:08 A rnr Cntr Mtrn-Infntil, nfrir Nuz Rihtti Plll, tbé tv in rnhint pl trblh nvlvi lng 10 n n Cur Gtnt. O Cur vi rintr, infrr lrr futur pi br iprtâni ui gri rltiv à trni nt pó prt, pr i pltr tivi infrtiv. É nt i nhr quip prfiini Hpitl, pr qu p rlizr u prt i trnquili gurnç, nlui Nuz.

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

verde gente do Hospital e SOCERGS realizam I Simpósio de Emergências Cardiovasculares NOV 13 54 Remodelação busca o atendimento integral do paciente

verde gente do Hospital e SOCERGS realizam I Simpósio de Emergências Cardiovasculares NOV 13 54 Remodelação busca o atendimento integral do paciente Órgã Divulgçã Hitl Divin Prviênci gnt vr NO XVII NOV 13 54 Hitl SOCERGS rliz I Siói Ergênci Crivculr Btriz rúj Li n ágin 8 OBESIDDE MÓRBID CITOM chg à rc inéit Ru Grut, 145 - CEP: 91.712-160 Ru Grut, 145

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 2- t O i bq Jé Ri Mi 1 Cpítl D pi q gt t, l té q é b lgl. Algé h q ã? Etã p: ã f l, é q vê ii h tt iç vz? E ã vl fl ft ivái, pi iç lá pi q bl b. Até vê, q tbé t q vlt p. T p big, é

Leia mais

Lyceum Educacional. A Educação está no nosso DNA

Lyceum Educacional. A Educação está no nosso DNA Lyum Euinl A Euçã tá n n DNA Lyum Grni u intituiçã frm fiz invr Atn u muni êmi trvé um Srtri Virtul Cnt u lun u intituiçã m móul Mbili Alqu u rp nt frm fiz Otimiz u rur iminu u ut Ofrç rviç prnliz u lun

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

soluções sustentáveis soluções sustentáveis

soluções sustentáveis soluções sustentáveis soluções sustentáveis 1 1 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 2 2 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 3 3 APRES ENTAÇÃO A KEYAS S OCIADOS a tu a d e s d e 1

Leia mais

TCC COBERTURA S/ ESC PROF. DR. CARLOS EDUARDO DIAS COMAS

TCC COBERTURA S/ ESC PROF. DR. CARLOS EDUARDO DIAS COMAS T RTUR / PRF. R. RL UR I M 1/8 R. PR WI RVIÇ UITÓRI PÁTI RVIÇ PÁTI RVIÇ RR LH RI P Ç XP IÇÕ ITR TRUÇÃ UM T P Ç IÇÕ M LG M IT M ÁRI ULI IT FMI ÁRI I XP F IL P Ç XP IÇÕ MU U XP IÇ IT P V. M RR Õ LHR RR I

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

A FOLHA DOS QUEIMADOS

A FOLHA DOS QUEIMADOS ç g u g çã g ã u u u ç g çã g u g g ã g u g çã u g ã ç u çã ã ç u çã u g çã g ç u çã ã g u çã u g çã g ç u g u g çã u g çã u g çã u çã u ã u g çã u g çã g ç u g çã u g ã u g çã g çã g ç u g çã u g u çã

Leia mais

A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA

A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA Migul bi qu t clbr 100 n qu N Snh prcu? Qul N Snh? A N Snh d Fáti qu prcu trê pqun ptrinh. Du dr gç j d tulidd Fáti!rr Mri g r ir V il d b jú riçõ nch d ári d p

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Servidor de e-mail Interno ou na Nuvem?

Servidor de e-mail Interno ou na Nuvem? Svi -il It Nv? 4 CLOUD SOLUTIONS Pgt q t p vi fz p ã p pi. Svi -il It Nv? 4 Pgt q t p vi fz p ã p pi. CLOUD SOLUTIONS Mi. S Epilit Cl. E-il é lg tã pt i i p, tã bái p fit qlq gizçã, q ã é p igi q l fi

Leia mais

CERTIFICADO D C E M S C N M

CERTIFICADO D C E M S C N M IIV V R II F F R L L G Á   T L R T T Á TII TIFI TIFI Q L ÇLV FR II FII ITITL TRÇ L R FÍI, F L R TI  IVI FL IÁ, B RG HRÁRI 3 HR., 05 ZBR 2013 rrooffªª.. rrªª.. lliiddaa llvveess ddaa iillvvaa rrooff..

Leia mais

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR O Sonho de Renato O Sonho de Renato a e i o u A E I O U so nho de Re na to Eu sou Renato Valadares Batista. Tenho 14 anos. Sou filho de Pedro Batista e Luzia Valadares.

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO

RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO RESULTADOS DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO EXTERNO COM A CONCILIAÇÃO E A MEDIAÇÃO 1. RESULTADOS QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO 1.1- QUESTIONÁRIO I - PARTES/ CONCILIAÇÃO: AMOSTRA REFERENTE AS

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

Resolução de Matemática da Prova Objetiva FGV Administração - 06-06-10

Resolução de Matemática da Prova Objetiva FGV Administração - 06-06-10 QUESTÃO 1 VESTIBULAR FGV 010 JUNHO/010 RESOLUÇÃO DAS 15 QUESTÕES DE MATEMÁTICA DA PROVA DA MANHÃ MÓDULO OBJETIVO PROVA TIPO A O mon i tor de um note book tem formato retangular com a di ag o nal medindo

Leia mais

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O O s depós itos fos s ilíferos, o s s ítios paleontológ icos (paleobiológicos ou fossilíferos) e o s fós s eis q u e a p r e s e n ta m valores científico, educativo o u cultural

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

(Às Co missões de Re la ções Exteriores e Defesa Na ci o nal e Comissão Diretora.)

(Às Co missões de Re la ções Exteriores e Defesa Na ci o nal e Comissão Diretora.) 32988 Quarta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ou tu bro de 2003 Art. 3º O Gru po Parlamentar reger-se-á pelo seu regulamento in ter no ou, na falta deste, pela decisão da ma i o ria absoluta de seus mem

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

GASTRONOMIA. Cer ti fi que-se de que está es cre ven do de acor do com o tema pro pos to e dê um tí tu lo a seu tex to.

GASTRONOMIA. Cer ti fi que-se de que está es cre ven do de acor do com o tema pro pos to e dê um tí tu lo a seu tex to. GASTRONOMIA Instruções Cer ti fi que-se de que está es cre ven do de acor do com o tema pro pos to e dê um tí tu lo a seu tex to. Res pe i te mar gens e en tra das de pa rá gra fo. Use as in for ma ções

Leia mais

Serviço de Cardiologia implementa protocolos e qualifica equipes para atendimento de Emergência Páginas 4 e 5 CENTRO MATERNO-INFANTIL

Serviço de Cardiologia implementa protocolos e qualifica equipes para atendimento de Emergência Páginas 4 e 5 CENTRO MATERNO-INFANTIL Órgã d Divulgçã d Hitl Divin Prvidênci gnt d JUN 13 53 DEVOLUÇÃO GARANTIDA Srviç d Crdilgi ilnt rtcl qulific qui r tndint d Ergênci Págin 4 5 MODELO ASSISTENCIAL CENTRO MATERNO-INFANTIL Açõ ultidicilinr

Leia mais

URBANISMO COMERCIAL EM PORTUGAL E A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DAS CIDADES

URBANISMO COMERCIAL EM PORTUGAL E A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DAS CIDADES LEITURAS URBANISMO COMERCIAL EM PORTUGAL E A REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DAS CIDADES [Carlos José Lopes Balsas (1999), Gabinete de Estudos e Prospectiva Económica, Ministério da Economia, ISBN: 972-8170-55-6]

Leia mais

n o m urd ne Hel e n o mis

n o m urd ne Hel e n o mis Em nosso cotidiano existem infinitas tarefas que uma criança autista não é capaz de realizar sozinha, mas irá torna-se capaz de realizar qualquer atividade, se alguém lhe der instruções, fizer uma demonstração

Leia mais

O filho que eu quero ter

O filho que eu quero ter filho que eu que ter Toquinho inícius Mor Arrno: Roberto Rodrigu q = 68 # #. # n b.... 1. É co 1. É co 1. É co Œ 5. mum pen vi. mum pen vi gen te so nhr eu sei Qun vem oien teio ve o se trns formr Num

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Resolução feita pelo Intergraus! Módulo Objetivo - Matemática FGV 2010/1-13.12.2009

Resolução feita pelo Intergraus! Módulo Objetivo - Matemática FGV 2010/1-13.12.2009 FGV 010/1-13.1.009 VESTIBULAR FGV 010 DEZEMBRO 009 MÓDULO OBJETIVO PROVA TIPO A PROVA DE MATEMÁTICA QUESTÃO 1 (Prova: Tipo B Resposta E; Tipo C Resposta C; Tipo D Resposta A) O gráfico abaio fornece o

Leia mais

Balanço do Biênio. A Diretoria da Secretaria Administrativa e suas áreas mostram os números e os projetos realizados. ÉTICA NO ATENDIMENTO DE BALCÃO

Balanço do Biênio. A Diretoria da Secretaria Administrativa e suas áreas mostram os números e os projetos realizados. ÉTICA NO ATENDIMENTO DE BALCÃO Blnç Biêni A Dirtri Srtri Aminitrtiv u ár mtrm númr rjt rliz. ÉTICA NO ATENDIMENTO DE BALCÃO NESTA EDIÇÃO ACESSO A INTERNET IMAGENS DA RETROSPECTIVA 2011 PERFIL REGIONAL DE SOROCABA Jutiç m Rvit EDITORIAL

Leia mais

Hymnarium. Cura de Estrelas 1 & 2. Padrinho Sebastião. Partituren

Hymnarium. Cura de Estrelas 1 & 2. Padrinho Sebastião. Partituren Hymnrium ur de strels & 2 Pdrinho Sebstião Prtituren RINH O MR - 2009 Prodution: Mrco rcie Imperil Prtituren: isele rcie Imperil irigentin: isele rcie Imperil www.ceflupedrmr.org ur Prte www.ceflupedrmr.org

Leia mais

TEMA 1 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. Filipa, 12 anos

TEMA 1 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. Filipa, 12 anos 2º/3º ciclo O Ã Ç A T N E M A LIndo d pgunt u u ni u i ct n u Exit co? d d dit, d á l tção, f n ão p t t N n nci li ê f p tnt o p i hábito i g ê t d indic udávl. o ã ç t n d li Filip, 12 no lid 1 EguNntTAÇÃO

Leia mais

NOVA CASA DO ESTUDANTE PARA O CENTRO CIDADE BAIXA, PORTO ALEGRE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS CENTRAL DA UFRGS PARQUE DA REDENÇÃO CIDADE BAIXA

NOVA CASA DO ESTUDANTE PARA O CENTRO CIDADE BAIXA, PORTO ALEGRE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CAMPUS CENTRAL DA UFRGS PARQUE DA REDENÇÃO CIDADE BAIXA .T STUNT UNIVSITÁI U TY PUS NTL UGS N É H YU VI NT QU T V. NG. LU I IZ NGL T Ã.J V SS P V Í I IX, PT LG SILV V. LUI PQU NÇÃ V Ã.J P SS G N L S N T L IT LI SI L V LI PÚ S I V L S I IX LLIZÇÃ esc 1/00 NT

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO Consórcio muda d ndrço Corrio Lagano - 20/01/2016 5 - Colunista - Olivt Salmória Mídia Imprssa Co m d n 1 Içara prd vantagm comptitiva 9/01) Diário d Notícias/Criciúma - 20/01/2016 7 - Gral Mídia Imprssa

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M N Ú C L E O D E C O M P R A S E L I C I T A Ç Ã O A U T O R I Z A Ç Ã O P A R A R E A L I Z A Ç Ã O D E C E R T A M E L I C I T A T Ó R I O M O D A L I D A D E P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 027/ 2

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM 4 5 6 7 8 9 0 QUIPNOS ONROLOS 5 LINS RSRIOS OU LINS ONLOS LIN RSRIOS IR INRLIÇÃO UOÇÃO NSS LR ULILINS O I 8 0/0/5 URÇÃO LRÇÃO OS UNIUS, RPOSIIONNO O POLI LRÇÂO N LIS RIIS LOUV 7 7 0/0/5 LRO O LYOU, SUSIUIO

Leia mais

O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U. A n t o n i o P a i m

O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U. A n t o n i o P a i m 1 O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U S U M Á R I O A n t o n i o P a i m I n t r o d u ç ã o 1. S i s t e m a p ro p o r c i o n a l n a E u r

Leia mais

MECANISMOS DE DEFESA DE PLANTAS CONTRA FITOPATÓGENOS

MECANISMOS DE DEFESA DE PLANTAS CONTRA FITOPATÓGENOS ECANIO DE DEFEA DA PLANTA Dç: r â ECANIO DE DEFEA DE PLANTA CONTRA FITOPATÓGENO ABIENTE DOENÇA rgr Crg FCAV/UNEP 2015 PLANTA PATÓGENO P R O C E O F I I L Ó G I C O ECANIO DE DEFEA DA PLANTA (AGRIO, 1997)

Leia mais

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 Estratégico III Seminário de Planejamento Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 G es tão Em pre sa rial O rie nta ção pa ra om erc ado Ino vaç ão et

Leia mais

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção.

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção. »» ======================= & 2 4 _ Dor me, ne 1. Dorme, neném ném, Letr: Pe. José Dis ourt SSP Músic: Ir. Egnd Roch II Soo: Edur Tostto d Mtt ======================= & Que m mãe Dor es _ tá me fe qui.

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL 3 4 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM SOPOR 30.400.83.7 XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM MUTIR 30.400.84. IRM INTRLIÇÃO UTOMÇÃO XX -SL 3 0// INTIIÇÃO OS SNSORS UMI PRSSÃO /03/4

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

P PÓ P. P r r P P Ú P P. r ó s

P PÓ P. P r r P P Ú P P. r ó s P PÓ P P r r P P Ú P P r ó s P r r P P Ú P P ss rt çã s t à rs r t t r rt s r q s t s r t çã r str ê t çã r t r r P r r Pr r r ó s Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa

Leia mais

DIMENSÕES DO PRODUTO / DIMENSIONS PRODUCT F2 11

DIMENSÕES DO PRODUTO / DIMENSIONS PRODUCT F2 11 RK RTRÔ 85 INSÕS RUT / INSINS RUT L / W x / x / - 1620 x 388 x 547 TNÇÃ: VÍ NTG ISNÍVL N SIT www.olivar.com.br TNÇÃ ST RUT NÃ SR RRST S: TS S ÇS SÃ NURS. X: 1915X-X 05 (nº da peça) 3 3 2 1 03 08 1 05 UIS

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o PORTARIA Nº 1 6 4 -D G P, D E 4 D E NOV E M B RO D E 2 0 1 1. Alte ra a d is trib u iç ã o d e e fe tiv o d e m ilita re s te m p o rá rio s, p a ra o a n o d e 2 0 1 1. O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

José Maurício Nunes Garcia ( )

José Maurício Nunes Garcia ( ) José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) ântico de Zacarias PM 0 Edição: Antonio amos coro, órgão (choir, organ) 12. Antonio amos licenciado ara Musica Brasilis, Rio de Janeiro, 2017 ântico de Zacarias Benedictus

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

P r o g r a m a d e T r e in a m e n to e P a le s tr a s

P r o g r a m a d e T r e in a m e n to e P a le s tr a s P r o g r a m a d e T r e in a m e n to e P a le s tr a s D ia b e te s M e llitu s e H ip e r te n s ã o A r te r ia l Dra Fernanda Pavarini Diabetes M ellitus P o r q u e g e r e n c ia r D ia b e te

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

TIU CHUN VIT NAM TCVN AMONIAC LNG TNG HP Ly mu Liquid synthet c amoniac Sampling

TIU CHUN VIT NAM TCVN AMONIAC LNG TNG HP Ly mu Liquid synthet c amoniac Sampling TIU CHUN VIT NAM TCVN 2614-1993 x іt ln 1. So t AMONIAC LNG TNG HP Ly mu Liquid synthet c amoniac Sampling Ti u chun n єy qui nh c c dng, thit b, v є tr nh t ly mu th nghim ( mu th ) amoniac lng tng hp

Leia mais

produzindo informação de qualidade SP-340 Professor morre em acidente de moto AV. NICO LANZI A auxiliar de financeiro Camila Moreira, 23 anos,

produzindo informação de qualidade SP-340 Professor morre em acidente de moto AV. NICO LANZI A auxiliar de financeiro Camila Moreira, 23 anos, Ru Snt Júl, 290 rc@gztgucun.c.br MGI GUÇU N 32 - Nº 4.046 - R$ 1,50 pruzn nfrçã qul Drtr: Jé Rbrt r Júnr QUINT-FEIR, 2 DE JULH DE 2015 SP-340 Prfr rr cnt t ft: fbríc l r prfr rln Luí Grnr, 44 n, rru n

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

A N E X O P L A N O M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O 2 0 1 5 2024

A N E X O P L A N O M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O 2 0 1 5 2024 E S T A D O D E S A N T A C A T A R I N A P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M A J O R V I E I R A S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O, C U L T U R A E D E S P O R T O C N

Leia mais

IN S A In s titu t N a tio n a l

IN S A In s titu t N a tio n a l IN S A : U m a re d e d e 5 e s c o la s s u p e rio re s d e e n g e n h a ria O INS A de Rennes existe desde 1966 R ouen O INS A de Rouen existe desde 1985 O INS A de S trasbourg existe desde 2003 R

Leia mais

========================

======================== œ Um uz n montnh Miss Quresm crinçs (d "Liturgi 1" Puus) 1) Há um uz á n estrd (bertur) t nh, B b B b Letr e músic: Mri Srnberg & bc m _ Há u m uz á n es tr d, u m uz á n mon & b u m uz no mr: É sus que_i

Leia mais

Correção da fuvest ª fase - Matemática feita pelo Intergraus

Correção da fuvest ª fase - Matemática feita pelo Intergraus da fuvest 009 ª fase - Matemática 08.0.009 MATEMÁTIA Q.0 Na figura ao lado, a reta r tem equação y x no plano cartesiano Oxy. Além dis so, os pontos 0,,, estão na reta r, sendo 0 = (0,). Os pontos A 0,

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

GLOSSÁRIO PREV PEPSICO

GLOSSÁRIO PREV PEPSICO GLOSSÁRIO PREV PEPSICO A T A A ABRAPP Aã Aã I Aí I R ANAPAR A A M A A A Lí Aá S C é ç í ê çõ 13ª í ã. Açã B E F Pê P. Cí ê, ã ê. V Cê Aã P ( á). N í, - I R P Fí (IRPF), S R F, à í á, ( 11.053 2004), çã.

Leia mais

PALMA. Catálogo de QRCode. 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode. 3. Comece a aula. www.programapalma.com.

PALMA. Catálogo de QRCode. 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode. 3. Comece a aula. www.programapalma.com. R PALMA Programa de Alfabetização na Língua Materna Inovação, Educação e Soluções Tecnológicas Catálogo de QRCode www.programapalma.com.br 1. Encontre o QRCode 2. Com a câmera do celular mire no QRCode

Leia mais

Por que escolher a CWC?

Por que escolher a CWC? P q lh CWC? t õ ç t 1. I i l ã à t t N it, l it, l ti á g l f E g i. t lê g I ívl t é á ti, tblh lh it h l. z i lh i iglê 4. V i Ativ Of i vi g tivi lt t i ii t. E tiv t v i ã t it çã tbé t t, xõ til lt

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

ç h s p BALÃO - D D CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO AQUI NA MINHA MÃO. NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO CAI NA RUA DO SABÃO.

ç h s p BALÃO - D D CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO AQUI NA MINHA MÃO. NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO CAI NA RUA DO SABÃO. leã IR ÍL é t ei le, ni e liõe e eent tiie eüenii. le 1 e 2, liõe enle tl i e nnte, filitn eni lfet. ei le etã lt à itetiã fíli ilái, eitin, e nei, e fe lie itetiente n e e ln, fen inteenõe e eee e l ln

Leia mais

Uso de cinza pesada na produção de concreto autoadensável

Uso de cinza pesada na produção de concreto autoadensável U iz p pruçã rt utávl Wlligt L Rptt, Lígi V. M. Siquir, Lu Ogur, Aré G. F. Cruz, Agtih J. Dlr, Mári G. Plb Ru Gr vlu iz lv p rult qui rvã irl ui trlétri. Ebr prt irávl prçã iz lv j prg pruçã it Prtl pt,

Leia mais

euroset line family Instruções breves para telefones padrão

euroset line family Instruções breves para telefones padrão urot lin fmily Intruçõ brv pr tlfon prão Aprntção grl funçõ Aprntção grl funçõ Tlfon prão Chm xtrn 0 Extrn Rtom um ligção rcbi ( ) 1 Pênulo ( ) Atnimnto chm urgnt ou ntrnt xtrn (bp) Chm urgnt: pr o rml

Leia mais

REVIS TA CONTATO LEITOR GALERIA COLUNAS EDIÇÕES ANTIGAS ASSINATURA. 30/7/2014 Salão de Gramado encerra nesta quinta-feira.

REVIS TA CONTATO LEITOR GALERIA COLUNAS EDIÇÕES ANTIGAS ASSINATURA. 30/7/2014 Salão de Gramado encerra nesta quinta-feira. Q u a, 3 0 d e J u l h o d e 2 0 1 4 search... REVIS TA CONTATO LEITOR GALERIA COLUNAS EDIÇÕES Selecione a Edição ANTIGAS C l i q u e n o l i n k a b a i xo p a r a a c e s s a r a s e d i ç õ e s a n

Leia mais

+12V. 0.1uF/ 100V RL4 :A ULN2003A C3 3 U1:D LIGA/ DESLIGA CARREGADOR. 10uF/ 16V C2 4 1N4148 D1 1 1N K GND 10K BC337 R2 5 CRISTAL DE 2 0 MHZ

+12V. 0.1uF/ 100V RL4 :A ULN2003A C3 3 U1:D LIGA/ DESLIGA CARREGADOR. 10uF/ 16V C2 4 1N4148 D1 1 1N K GND 10K BC337 R2 5 CRISTAL DE 2 0 MHZ ДХILUIR P/ LRR RL_ R To l. er a l es. Num. QU M PRVR IOO P O RROR MIOR V R LMJ U: UZZR R 0 ILUIR P M PRLLO OM ONTTO O RL 0.u/ 00V V R 0 0 R 0 verm elho U: ULN00 U: LMJ 0 ULN00 U: LI/ LI RROR V N R 0u/

Leia mais

RELAÇÕES ENTRE MUNDO RURAL E MUNDO URBANO Evolução histórica, situação actual e pistas para o futuro

RELAÇÕES ENTRE MUNDO RURAL E MUNDO URBANO Evolução histórica, situação actual e pistas para o futuro RELAÇÕES ENTRE MUNDO RURAL E MUNDO URBANO Evolução histórica, situação actual e pistas para o futuro João Ferrão Resumo As visões recentes sobre o mundo rural revelam grande permeabilidade à ideia de património

Leia mais

Produção executiva: Autor dos sermões: Edição e revisão: Conselheiros: Arte e diagramação: Impressão e acabamento:

Produção executiva: Autor dos sermões: Edição e revisão: Conselheiros: Arte e diagramação: Impressão e acabamento: 2 SEMANA DA FAMÍLIA 3 1 Pr Int O V U Viv U C F U 2 SEMANA DA FAMÍLIA A Prduçã xcutiv: Ertn Köhlr, Mrln Lp Mgdil Prz Autr d rõ: Aljndr Bullón Ediçã rviã: Luc Dir Mrci Ebingr Cnlhir: Willi Olivr, Elin Olivr

Leia mais

O P a pel da M ídia no C o ntro le da s P o lític a s de S a úde

O P a pel da M ídia no C o ntro le da s P o lític a s de S a úde B ra s ília, 26 de s etem bro de 2009 C o ntro le da s P o lític a s de L uiz R ibeiro FU N Ç Ã O D O J O R N A L I S M O J o r n a lis m o é a a tiv id a d e p r o fis s io n a l q u e c o n s is te e

Leia mais

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h 1/5 FHMNTOS D VIS POV D U D STD DT DI D POV GO Bi ft OPBN, IPNM,, GÁV, JD, HOTO, LTO D BO VIST, SÃO ONDO, OINH, VIDIGL, B D TIJU, IO, GUTIB JOÁ 00h à 16h LGND DO MP MSULINO THO INTDITDO P O TÁFGO GL Á

Leia mais

8/8 6/8 5/8 4/8 3/8 2/8 1/8 LAY-OUT DO QUADRO FOLHA 2 LAY-OUT DO QUADRO FOLHA 1 MOTIVO ÉRITON S. VER.

8/8 6/8 5/8 4/8 3/8 2/8 1/8 LAY-OUT DO QUADRO FOLHA 2 LAY-OUT DO QUADRO FOLHA 1 MOTIVO ÉRITON S. VER. 3 4 6 7 8 9 ÁR S MÁQUIN QUIPMNTOS ONTROLOS STÁIOS À 8/8 NOTS, LN OS NOMNLTURS 7/8 LIST PRIÉRIOS 3 7/04/ LTRÇÃO OS USÍVIS, NOTS, LNS OS LIST MTRIIS TOS 77 6/8 /8 4/8 LIST MTRIIS IRM INTRLIÇÕS O MÓULO M-0.

Leia mais

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O A B O R T O : U M A Q U E S T Ã O M O R A L, L E G A L, C U L T U R A L E E C O N Ô M I C A C U R I T I B A

Leia mais

Casa, acolhida e libertação para as primeiras comunidades

Casa, acolhida e libertação para as primeiras comunidades PNV 289 Casa, acolhida e libertação para as primeiras comunidades Orides Bernardino São Leopoldo/RS 2012 Centro de Estudos Bíblicos Rua João Batista de Freitas, 558 B. Scharlau Caixa Postal 1051 93121-970

Leia mais

P i s cina s : 2 P i s ci n a e x te rior de á g u a d e m a r a q u e cida P i s ci n a i n te ri or d e á g u a

P i s cina s : 2 P i s ci n a e x te rior de á g u a d e m a r a q u e cida P i s ci n a i n te ri or d e á g u a E M P R IM E I R A MÃO T h e O i ta v os é o e x c lu s i v o h o te l d e 5 e s tre la s q u e co m p le t a e v a l ori za a ofe rta d a Q u i n ta d a M a ri n h a, co n s olid a n d o -a c om o d e

Leia mais

Marizilda Cruppe/Greenpeace. Trabalho escravo e destruição do. meio ambiente. Leonardo Sakamoto/Repórter Brasil

Marizilda Cruppe/Greenpeace. Trabalho escravo e destruição do. meio ambiente. Leonardo Sakamoto/Repórter Brasil Mrizil Crupp/Grpc Trblh crv truiçã mi mbit Lr Skmt/Rpórtr Bril Flr m uttbili viru m. O trm ghu frç prtir 1970 u ppulrizçã imblizu prcupçã m trr cmptívi crcimt cômic, prrvçã mbitl jutiç cil. Atulmt, muit

Leia mais

GRAVITAÇÃO UNIVERSAL

GRAVITAÇÃO UNIVERSAL GVIÇÃO UNIVESL z- u ci féric u fr chubo rio, l qu u uprfíci ngnci uprfíci xrn fr chubo p plo cnro priii fr chubo r D coro co Li Grição Unirl, qul rá forç co qu fr chubo rirá u pqun fr locliz à iânci, o

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

Monitoramento de mercado reverte aumento dos preços de medicamentos pp.4 e 5

Monitoramento de mercado reverte aumento dos preços de medicamentos pp.4 e 5 núr16 fvrir d 2002 ISS 1518-6377 Mnitrnt d rcd rvrt unt d prç d dicnt pp.4 5 Suprrcd ó vndrã álcl gl i p. 3 Prtl d rviç clr tndint d pr p. 7 www.nvi.gv.br fvrir d 2002 2 ditril prtir dt núr, lti Infrtiv

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

Prefácio. Gianfranco Vissani

Prefácio. Gianfranco Vissani Prfáci C zinhar é crtamnt criativia técnica, ma é também, brtu, cnvívi. Trata- uma cnvivência muit pcial, qu vai além a ma, qu acmpanha m ta a fa prparaçã, a clha inrint quan vai à cmpra u rv a hrta à

Leia mais