perto Silêncio sem precedentes nos anais

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "perto Silêncio sem precedentes nos anais"

Transcrição

1 W-m^mm^m^^^^ q^^spthrtt fp^f^pjlpffpffswçb S^^WJS^ÍW _?J$?Ç^^7V- "-?^ T^r- Mtutn Mr Trgm Cptl Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs mnh n Dlstrlt Frl: Tmp nstávl cm chuvs Tmprtr Em clín Vnts D S K frscs TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS DE NTEM: Unvrs Rurl ; Jrdm Btânc ; Snt Cruz ; pnm : Mér ; Pã çúcr ; Pnh ; Bngu Prç Cnsttuçã - Tls (R ntrn) R Jnr Sáb 6 Dzmbr 9 Fun cm n XXH - N 9236 Prpr S DÁR DE NTCS R Dnts prsnt: M Gm s Mrr tsurr; urél Slv scrtár SSNTURS: n Cr 8000: Smstr CrJ Sn: Trm CrT Ut EXTERR Crí 200( Rp S Pul: W Frnll 8 Bnt 220 J _ T Sl-tlM ED DE HJE: 2 SEÇÕES G PGS \M r sn Durnt três ds sb ms rgrs sgl prsnt lt s Ests Uns tmu cntct cm rl stuçã n Cré Nã prcu m públc qu sgstu pv Sul Rgrss mdt nt ju mrcn Nã qur prpgçã gurr VGEM DE REGRES- EM S CM ESENHWER 5 D Mrrmn Smth tu P) prsnt lt Dwght Esnhwr tmu puls psslmnt stuçã n Cré m vst trs ds crc máxm sgl durnt qul s prxmu lnh c lg Hj mprnu vgm rgrss pr stur s pssblccs c pz U gnrl cnfrncu cm lts chfs fz rfçã junt cm sls n rtgur lnh íg té gr nã s pô trnr públc ss vst Esnhwr dss: «P-s uzr nut pr mlhrr nss stuçã E s frá mut Esnhwr stblcu su qurtl-gnrl cm chl Utv Exérct gnrl Jms vn Flt m Sul sl cptl sul Cré vju pr frnt btlh m «jps vã s lugrs frtmnt sclts pr nspcnr st s trps sul-crns s Nçõs Uns l cmpnhrm-n s s hmns qu srã s ms mprtnts mmbrs gbnt n nv stuçã Chrls VVls sgn pr scrtr Dfs Hrbrt Brwnl qu srá Prcurr Grl (scrtár Justç Tmbém vju cm ls gnrl rnr Brdly chf st-mr cntrl mst s cnfrêncs rlzs f- r-m-dus cm prsnt c Cré Sul Syngmn Rl várs cm vn Flt cm cmnnt suprm gnrl Mrk Clrk Supõ-s qu nsss cnfrêncs Esnhwr mstru-s prtdár nt ju nrt-mrcn Cré Sul prém s pôs tu qu puss sgnfcr prpgçã gurr Pr utr l sub-s qu s chfs mltrs nrt-mrcns utrs sul-crns rcmnrm prprtvs pr «gurr fun s nã huvr pz n prmvr Esnhwr í nfrm qu s frçs prsnts pm cntnur qus nfnmnt çã n frnt mntr stuçã stcnr Chg Sul prlh prsnt llt trrssu próxm Sul s 20h30m trç-fr sb ntns fr F rcb pr pqun grup psss cuj frnt stv urn crnl m sgu crvn «jps crrs pss cruzu t vlc s rus c bscurc qu hvm s nglns cm bnrs stnrts rcs crtzs n s bs-vns prsnt vstnt Êst dss s jrnlsts su chg: «Nã há pncés nm ms rtfcss slucnr nnh prblm vgm Esnhwr s su s rsdênc Nv Yrk té lnh fg f nvlt n ms rgrs sgr ntíc hvr s rlz n s prmtu publcr té ps qu su Cré su «Cnstlltn Srvç Trnsprts érs Mltrs stv fr r çã cçs vrmlhs _ vgm Cré f ft v Sã Frncsc Hví w Jm rgrss mprnus s 2h0m hj Em cnfrêncs n Cré cm s gnrs Clrk vn Flt mprgu Esnhwr muts hrs qu frm psss n rcnt qurtlgnrl vn Flt pr trás c murlh mtrlhrs fuzs Dps drgus s strs frnt cbrts nv l flu cm plts võs jt qu rgrssvm prçõs cm sls dspnss srvç n lnh fg À vst st cmu cstlts prc m prt mtr plástc cm três sls 3 Dvsã Esnhwr pssu m rvst s dvsõs sul-crns qu s frã crg mr prt c lut lgu-s mut spclmnt pr su hbl rtlhr rcém-dqur Um cb nrt-mrcn fêz sgunt cmntár: «Espr qu st vgm sgnfqu fm gurr prém s ssm ná fôr sgms dnt té Rúss cbms tu st vz Em Sul gnrl vu crnçs crns cmnhrm pr scl cm s cbçs bm brgs cntr tmprtur bx zr E lng s rus vu mulhrs ntr scmbrs dfícs ncãs cm grns crgs lnh u mtrs prcnts dfícs rrubs Cnt stuçã Qun trmnu vst Esnhwr xclmu: «gr stu plnmnt cnt stuçã Em ntrvst cncd ms cm jrnlsts n qurtl-gnrl vn Flt clru qu stá «mut lng sr rrtst nst ssunt futur Cré qu crdt «frvrsmnt (Cnclu n 2 pn 5 clun) Cmpnh cênc m B rs Prg mrlzçã s csts cnn crbmnt m «bkn B UENS RES 5 (UP) rgnzçã ctólc «Lgã Dcênc u nc nv cmpnh pl mrlzçã s csts vsn m prtculr m vstr s snhrs lm st cmpnh é: «cênc n vstr ndc cênc n vvr Crtzs (rm prgs ns prs murs s grjs cm dzrs rcmnn qu s vsts pr nã vm sr uss ns rus qu crts vsts nã vm sr uss m csã lgn tlvz utrs dzrs cnnm crbmnt s chms ms «bkn P X FLRÁ MUND N SEGUND-FER CDDE D VTCN 5 (U p) N próxm sgun-fr d 8 zmbr Pp P X rzrá trç mcrfn Rád Vtcn cm mtv fst mcul Cncçã Mr lcuçã srá rtrnsmlt pr c mundl mssrs ncln-s ás 7 hrs 55 mnuts GMT u sj ãs 9 hrs 55 mnuts hr vr5 R Jnr & prt Slênc sm prcnts ns ns ENFRCD ntg mnstr s Rlçõs Extrrs Tchcslváqul dr Wldmr Clmnts qu cm z utrs stcs cmunsts tchcs cb sr nfrc cm «spã ttst (Ft UP) Tv spct prçã mltr vgm gnrl Esnhwr Cré n trblh s sstms sgurnç ns Ests Uns lsk Pcífc N Pntágn prvlc mprssã qu «nã s v sprr n mdt cm rsult snscnl xcursã 5 (Mchl Llu Frnc Prcss) WSHNGTN ntíc vlt gnrl Esnhwr íl clh n Pntágn cm «mns suspr lv Pr cntn fcs qu n sgr ms bslut hvm prpr há mês slcmnt gnrl l sgnfc nts tu qu «n nt próxm vms pr rmr vgm «prsnt - Bgn Cré qu cmprtv ngvlmnt crts rscs prcu prncp fm prçã mlt m tmp gurr cn trblh s sstms sgurnç ms mplcávs três ttrs prçõs: Ests Uns lsk Pcfc scrtár Dfs sr R brt Lvtt grcu s Jrnlsts crdts n Pntágn pr su cprçã su rspt cnsgn slénc sm prcnts ns ns pós-gurr Tdus ->s rcpsntnts mprns fl scrt u flm ctrm durnt ms smn «sm quxs s xplcçõs ms íntssts rspt tv gnrl u «- «prcmnt Pntágn s psss ms stcs cm gnrl Brdly qu s nvu mut srmnt cç s sgun-fr pss Rcbrã slclé vrmlh ns ss rprsnttvs n funcnm EM MDR E PRS CERMÔN DB NVESTDUR DS CRDES CCGNN E GUSEPE RNCLL D VTCN 6 CDDE (U P) Dprtmnt mprns c Vtcn nuncu qu s Núncs pstólcs Frnç Espnh qu frm lvs dgn crdnlc n vrã Rm m jnr pr ssstr cnsstór ms srã nvst3 cm sldéu vrmlh m crmôns qu s cbrrã rspctvmnt m Prs Mdrd própr gnrl Frncsc Frnc clcr psslmnt sldéu sôbr cbç mnsnhr Ctn Ccgnn núnc Espnh gulmnt frá prsnt Frnç Vccnt url cm mnsnhr Ângl Guspp Rncll lg Snt Sé m Frnç mbs nscrm n tíl Dprtmnt mprns Vtcn u publc sgunt nt fcl: «Sbs qu srá mnt nrm sgun qul lguns chfs Est trã prvlég lmpõr sldéu Núncs pstólcs ssm cr cm ss nrm núnc n Espnh mnsnhr Gtn Ccgnn núnc m Frnç mnsnhr Ângl Rncll rcbrã dstnçã nvéstdur crdnlc mãs chf Est Espnh prsnt Rpúblc Frncs Mnsnhr Clcgnnl qu tulmnt s ncntr m Rm pssrá várs ds m su c ntl Brlslghl próxm Fnz ps vjrá pr vlt Unfcçã Cré SEUL 5 (FP) Sub-s fnt utrz qu gvèrn sul-crn pdu prsnt Esnhwr qu tm mds pr unfcçã Cré qu pr s sul-crns sgnfc «mpurrr s cmunsts té r Ylu gvrn sul-crn tr prpr prpst st pnts prsntr gnrl Esnhwr Dsss pnts s prncps rm lém unfcçã Cré pd rfrç trps sul-crns ju cnômc 5 crrnt pr Mdrd n gurrá ntfcçã su lvçã qu lh srá cmunc mdtmnt ps cnsstór scrt 2 jnr pr «blgt (nv) pntfíc Dps SER CNFLT N CÂMR DS DEPUTDS D rcbr sldéu rgrssrá Rm n durnt utr cnsstór rcbrá Snl Pdr chpéu vrmlh ms nsígns sun dgndr- D sul m srã fl cnm mnsnhr Rncll prçã «vgm Cré qu fn crtmnt un nm códg tv s vzs tmbém spct hrístc qu sprcu u msm lmp qu mstér qu crcv tôdü qustã s jrnlsts ctrm jg s prncps chfs mns dfc rcusm bm ntnd fz qulqu cmntl n mmnt Prvlc mprssã n Pntágn ms xst nts prt gnrl «qu nãn s v sprr n sptculr mdt Nnh csã TÓQU 5 ( Prr Dur Frnc Prss vstrlâmpg gnrl Esn huwr Cré nf srã sgu nnh csã sptculr r crédt crts prsnls lgs ntg cmnnt-chf rgnzçã Pct tlântc U prsnt sgn rll- 7u su prmss ltrl: vu ns rlrguurdhh mdts dn frnt; cnfrncu n sér brvs ntrvsts cm s chfs mltrs mrcns; tv «tét-n-tét cm prsnt Syngmn Rtc sgu cnfrênc 40 mlnuls durnt qul juntrm-s s s ntrlcutrs s gnrs rnr Brdly chf dn Esn Mr cmbn mrlnu- Mrl Clrk cmnnt chf s Frcs ls n Extrm rnt: Vn Flt cmnnt dn tv Exérct; " cm Br d f rd chf dns frcs (Cnclu nn 4 <áí(> clun) pós-gurr FUNERS DE BENEDETT CRCE qu cmpnh s spjs fms Crc trvss s rus Nápls - (Ft Untd Prss) crtj fúnb flósf Bntt su c ntl ssssn ncnlst tusn Frtt (jclíd 5 (U P) Mnstér PRS s Rlçõs Extrrs nuncu qu Frhut Hchd nuclnlst tunslr scrtár ^rl "Sndct Gm (l Trullrs Tunlslns" pró-nnlsm f ssssn ntm nt n Tunís Cmuncçõs ntrrmps ( PRS 5 (U P) lvm-s ntrrmps ts s cmuncçõs ntr Frnç Tunís ssssnt d_- Frht Hchd prvcu s mrs crss té gr bsrvs nqul prttr prsnt Cnslh Plny cnvcu nsprmnt pr cnfrênc mrgênc mnstr Extrr Schn rsnt grl n Tunís Hutclqu qu chgu Tuns ntm nt pr v ér Frm nfrutífrs ts s tnttvs n snt tlfnr pr Tunís s tlgrms pr su vz sfrm trss lgs hrs Tqu d rclhr TUNS 5 (U P) lt cmn frncês rnu lmpslç mdt tqu rclhr fm mpdr qulqur tnt- ntrrmps ts s cmuncçõs ntr Frnç c Tunís v trágc cntcmnt Estblc tlv ns árbs rbls flghm rvlt b m rprsál pnr mtv ssssnt Frht Hchd prs lr ncnlst Sndct Grl dus Trblhrs Tunís ssssn trs TUNS Tunís 5 (U P) Frhnt Hchd ms stc drgnt prár ncnlst Tunís f ssssn trs ntm s utrs frncss mdtmnt trm svrs mds sgurnç pr vtr qu surj n vlênc nst prttr nqunt stá sn dscut su prblm n ssmblé Grl NU s mmbrs sndct qu Hchd r scrtár-grl qu é mr mun muçulmn mdtmnt clrrm n grv grl três ds m snl prtst cntr bru- nur sgur vtór Crê frmmnt qu Câmr prvrá prjt rrmmnt pr mr vts NN lmnh cntl 5 (D Jsph W Grgg Untd Prss) chnclr lmnh cntl Km-d nur stv cr- TÁL Prvcrmn «sclsts squr s cmunsts ncbçs pls rspctvs lírs srs Ptr Nnm Plmr Tghtt r - «--rm frs - Grv st cntínu - rzã srm mm _ U P pós trmn crp crp qu lm 5 (U r) "H«= R" <_- -h _ ««-ísjrms-s D-nm rt vrfcu-s qu SE _S_ \~XSZVZ «5- s chvm cntunds cnflt stlu qun r W^^W&^SZSZ crts crstãs n snt J^^^" «TS trn nclusv s mngs t trmn cm l ltrl ptrcn pl gvrn ^ ;; m - n/mãmmmsrfc ^;;%_%-X^«r^VX? g qu s mcrts crstãs drtsts vtrm pr m- rs-stüst- -SSSSm pdr -«vr d tng n cbç pr s nrss bjts lnçs r- -" r sr -:T?r"nrn";m! _; _"Sndr<ru S _l_r!- «uur -fcrml n Prlmnt t st nt qu Cmr Bx Prlmnt prvr rrmmnt su pís pr mr vts prém cmçu strs trvllnh m trn su pss ps pulçã cus- nsstntmnt str utlzn ms lt trbunl nçã pr sus fns plítcs Muts drgnts plítcs xprssm prtculrmnt u rc qu sj t curs mcrc n lmnh rcrm qu Htlr s utlzu Suprm Trbunl m 933 pr cnqustr pr bslut gvrn v pdr trbunl cnsttucnl Krlsrul qu trmn s prjt p «r prv pr mr vts u s cnfrm ustntm s sclsts trá qu sr prv pr dus têrçs-prts s puts S trbunl cdr m fvr rgnt gvrn ss sgnfcr mplctmnt qu rrmmnt lmnh é cnsttucnl Espr gvrn sntnç fvrávl trbunl ssm sfzr qulqur bjçã futur s sclsts pr dr rtfcçã trtns nvcn qustõs cnsttucns tqu rclhr fm mpdr qulqur tnttv rblã árb tl ssssn s stblcmnts árbs brr Mdn st c fch rm sus prts Hchd qu tnh 38 ns tl ssssn cm su ulmóvcl trs mtrlhrs "stl Chcg" su cdávr tr mrgm str 50 qulômtrs sul Tuns gnrl Prr Gurby cmnnt s sls frncss stcs n Tunís s qu crrrm s mtns prmvr pss rnu tqu rclhr té mnhcr Ptrulhs sls bm rms frm psts ns lugrs strtêgcs c s cmuncçõs tlfôncs cm mun xtrr stvrm cts pr v_- rs hrs s utrs mblzrm t crp plcl trrtór pr lclzr s ssssns Um prtvz frncês sugru pssbh Hchd tr s vtm dvsã n Prt N Dstur (Nvn npndênc) ndc rm tmbém pssbl lr s êl ssssn pls cmunsts qu trm s prvt tul prí tnsã p s vngrm Hchd qu m 938 bnnu Prt Cmunst prfssr Mhmud Mssdl f lt scrtãrl-grl sndlct durnt runã rdnár clbr tá ls s rcbu ntc ssssn Hchd flh hl pscr chgu n sr s hmns ms nflunts su ps cnfnt By Er cs tnh rs ílls Vv mçã n NU NÇÕES UNDS Nv Vrk 5 ( F P) ntíc ssssnt Frht Hchd prvcu vv mçã ns círculs s Nçõs Uns CRD CNFEDERÇÃ LTN MERCN DF JRNLSTS SNTG 5 ( F P) F cr st mnhã n Cngrss Mundl lrnlsts Cnfrçã Ltn-mrcn Jrnlsts crçã s u m runã s lgs qu rprsntm n Cngrss s sgunts pss: Brsl rgntn Blív Cub Equr Sâ Dmngs Gutml Méxc Pru Urugu Chl nctv prtu prpst chln Fxu-s s Cnfrçá nst cptl durnt prmr prí funcnn cm scrtár-grl lg chln Jun Hnrt s lgçõs árbs sátc cnvcrm mdtmnt ntrvst ã mprns durnt qul vcrã ssssnt lltír tunlsn Ns círculs s Nçõs Uns fz-s crrlçã nt ssssnt rgnzçã trrrs- qu dlg durnt ns tllms tmps mçs d frnts prhnulldncls árbs t juds Tunís Fnlmnt sgun cnts lgs êst crm qu frtlcrá pnsçã s lgçõs árbsátcs n mmnt m qu qustã Tunís é dscut dnt ssmblé Grl tr s prprt pr prvcrs tunlsns rspnsávs Rspnsblzu s frncss pl ssssn NÇÕES UNDS Nv Yrk S (ü P) x-mnstr Juv lç Tunís sr Slh Bn Yussf cusu s frncss hvrm sssslnd n drgnt trblhst Tunís Frht Hchd sr Bn Yussf qu stá m Nv Yrk rprsntn Tunlr ns bts sóbr ltíg frnc-tunlstn qu s ncrm nlm n Cmssã Plítc NU clru txtulmnt n ntrvlst Untd Prss "ná qu há dúv qu ssssnt f cmt pl rgnzçã "Munrj" s clns frncss" ntíc crm cusu grnrt mçã ns círculs s Nçõs Uns s dplmts prgnstlcm qu ss frá m qu s lgs árbs sátcs m tm cnclr qu vnhm tn ns bts qu frm bnns pl Frnç GREVE GERL DECRETD N VENEZUEL Suspns ntrmnt trblh n ndústr ptrlíl r ns frrvs pís Cnsr tns stuçã plítc - Mnstçõs hsts gvrn Nrvssm n ppulçã B lgt 5 (U P) s mtutns «El Tmp ««El Sgl publcm nfr mçõs nvs p sus crrspnnts Cucut dz qu n rgã frntrç «cnfrmu-s ntc grv grl crt ntm n Vnzul qu stuçã é «tns «El Sgl frm qu pr tô frntr f mpst strt vglânc rvstn-s vjnts mpdn ntrdn ( pródcs vnzulns «El Tmp crscnt qu ns trblhrs n ndústr ptrlífr s frrvárs suspnrm ntrmnt trbrlh m d ntcn; qu s stunts Crcs prssgurm ns mnfstçõs hsts gvrn qu stuçã rm publc m Crcs é «xtmnt lc- ntór nrvssm «E Sgl- dss qu plc scrt vnzuln stá m cnstnt lrt m t frntr mpdn runõs lô spéc nss lcls cs lmítrfs cntcmnts têrc-fr BGTÁ 5 - l" P ~ crrspnnt «Kl K Tmp m Cucut scr sór nun- cu (J cm?:p m nfr- mcí r" fnt tr- - pn rcnsttur vthcímn- ts trç-fr sgunt frm: Qun s cnhcu trunf U R D ns llçõs mng c gvrn prsntu ndcs nã rcnhcr rsults frmus rblã n str xérct ncbç pl crnl Flx Rmn Êst grup prnu rnl Prz Jmnz rtn- durnt várs hrs prém n fnçs ll lb-rtu mdtmnt; P- (Cnclu rm 4!>áK- B- clun) US Dr Grv DKNÇS E KRC«M_- Ku (tmçlvr- Ds S H r r llcfun: 2-í9(:

2 mmmmsmmmr^^ ^^^^í!s^^ Sáb 6 Dzmbr 9 DÁR DE NTÍCS Prmr Sçã Sgun Págn MENT D PLN DEFNTV DE SSSTÊNC PECUÁR NTÍCS D DE ERNÁUTC létrc UMVFcrã nrg 953 sm EM FM ÊSSE hspts s fnss s PR trnsfrs n^" RSTEC- SERÁ fcs pr SLftv RELZD m S Srvçs n r ér mnh mng BCS Dfc BSl^ Blém Mt BNQUÉRT EM QUTR _ ^ tfg Cmpst Bnfc Bc Ctb Cxs (Muncíp Duqu Trnsfrênc prçs pr stblcm nts dvrss - Sgun Runã s ClínMENT cmrcl lclzs n Ds Cxs) Cpcbn Dr Engnh 300 cêr prprs p R Jnr - Ncssár vç rnáutc cvm^u xmns u sr Hspts Dvrã s Rcr cs Rlng Est R Vlh nhúm Mrcnã trt Frl Sã Pul Mns Grs brslr us võs jt lbuqurqu Sã Crstóvã lm Sut rnáu- subflcl Ulsss sgun tnnt ntnnt BENFC 7h30m fts 5 hrn Gnrl Sgun Zn ét cnsr drtr grl Pssl cr lvr Qurtl Qurtl Escl Prprtór Ls Pr prmtr xcuçã srvçs n Rus Cptã bl Chm Mgl- náutc trnsfru pr ncss t llrvl pr é Zn Prmr ts mplçõs utrs Lm Mr Gnrl bm- Mrm; r sgun srgnt du Glã Rus srvç pr s stblcmnts r létrc srã ntrrmps HspBs ér DE PRÇS ns NHÚM 7 âs 5 hrs fcs: crcuts Fr pr sgunts TRNSFERÊNC s r x sgunts s 7 d Sá nhã mr Hmt p nlâ tl rnáutc s fnss sc Prqu rnáutc ntôn lcrurs bx mncns: Fm trnsfrs pr s uns pr - "urá Cltln rnpó Guté rtnnt ntnnt rnáutc BTFG Pul s trcrs srgnts rnáugun sgunts s bx trch CPCBN - E stblcmnts Pz Mlssnc Escl Drc Lus Sus mrl HsRn Mstr Frn- plbu: Trvss Cmps srgnts c cbs: pr rtur fts 5 hrs Frrr Bns ér Déc V- Cmnh llc ntr príd pt rnáutc Blém; pr subflcl Rcf t c Nlsn rnáutc csc Brs nt Grbld Hsptl Blém 3996: Cruz pr Escl reucll- 90S c pst rnáutc Snt Hsptl Gusmã Mrqus Tnnt lrs MC D MT 7 ns hrs n trcr srgnt Jqum náulc s Rch Lr Cutnh Edmun Rus Fáb Luz qubã Mrnhã Crnr Brbs Prqu lrs Snl Clr; Prç Rms sgun srcprã Pul Mrbu Sã Bclm Tbjrs s náutc Lr Btncurt «s _ trch Fnsc: cnt Jc rmns Bsts Trvss Snt Mrgr DEDR 7 fts B hrs Tr" Snt Cruz; pr Sgun s psntr ér svl Hnrqu vn sr grchs Estr Sã Pdr lc&nsrup Trnsprt trcr ts 343S ; Mts lvr CM tr ntr s psts í 6 t Ubrjr ENGENH VEX LDE MBV ru Nzré ntr s psts Zn Prmr Gnrl E Qurtl CRSTÓVÃ PST S Prmr Rus Pul 3Sn?l CTB 2987-; «; pr Qurtl Gnrl 7 CN 7 fts 5 hrs KCRD DE LBUQUERQUE sgun srgnt Jsé Drbl Zn ér Sus Prfssr Eurc Rbl 3 hrs Rus Jsé Mt Mr Luz Mscul sgungrup Lus Gm Svrln Brndã fts Club Sppmh cr Bssu Rts_ Prr Rch Trnsprt; pr Bs Cmnnt Prt Mrls Ls rcrsstub lgupú srgnt C s lgunndl t sgun Ntl Unvrs Emnul Vtr GFrn çá Clrb tc Brur tbguá brt rúj Sus r Qurtl lncr: trchs s rus S crpé bín tupv Ugurn nrl Trcr Zn ér; pr csc Xvr ntr s psts s Grmnc Tguér lpr Zn Trcr Umbuzr ntr Gnrl Msqut r Qurtl 29088: Brã MCn rnçu Smmbl «22: «27 Slm sgun srgnt rln Qurós psts Gnrl -í^ chf d0s^j>^%z quê; Estrs Gnrl ér Ntl: pr - sr Klbr Gumrãs tmu rlrs Bs 4794: c r rr s SPS K psts ntr brr PSSE utrqu Lut trcrs 8 s hrns Tss Frgs Sã Brnr Prç cm prsnç = Bs ér Snt Cruz s sr EdS CRSTÓVÃ "prsnt SPS m sln qu cntu Rput tr- Tcm; Frnn Gnçlvs Pnt frgnts Ru Lps Sus Hlár Rbr Ru SPS K ft d0 hrs C- ^^^^ 5 CTUMB Cntngnt Drtr Mtrl lh ru Sã Crstóvã ntr s cr su Cvlcnt vrr Qurós Lm tpru Nvrr: Hél s Snls Bs S99 7; spct t hrs 5 psts fts 7 RELENG Curs fcs prdupr Frtlz; cprtvs s hrs 0 clbrçã Ln 7 fts Rus tprng Blém Mnus ENGENH VELH Lt v rlzr trf sm pr- trs lt ps trvés sss nespclsts cb Glbrt Fs su mpllcm clbrn s rprsntnts Trns_ Rus rtur Mns sldr Flgu Mrs Frmn Lt Smã Mrchl lvr Sgun Grup Snt s Es- cnts n ps qunt tls ê qu gvrn prá xcutr rr Snt Lus Vscn tm Câmr Xvr s Scrtrs grcultur Mrchl bru Lm sss prr tl rprcussã prt pr Bs érlr trn s mds ssstênc ts Mns Grs s Pul trchs run Sã Frncsc Mrchl grícl tub Jã Rrt Dv mpssbl mtrl Cruz trrr srgnt Cms Xvr ntr s psts 2!Wl S2_ Brh técnc dutrs Mrchl Jnr Dstrt Frl ln cmssã Rcf ms tu cns pl csc Cls Esc r Fspclsts frm prsds Lt prqu runlbs ntr S Pcuár smrcnã ftlv vn Gnrl s Ncnl Mrchl Mrcn Mrchl Mstn sér mstrgm ns qutr bcs r rnáutc: pr Qurtl RlzuJvn prsnt CRmul r r BMBER Mrchl 9S2S6-6: vrã srfrt SCL mvu n smn pss 9827 Mrchl Flcã DRETR D SSSTÊNC s rm lvnts ns qus Qunt Zn ér trcr G Pcuár Lt cmpr- Õs psts mssã <:B «sssã sm nm Bmbrs 300 runõs m qu trm stus Cstlt prprl Crp Bbln crc Qurtl cntrl prsl Bnt Jsé n xmns Enl ntntm cmssã qult s gnt Dprtmnt mmbrs crm bss nquért qu Mrchl Xvr Câmr Mrchl J ssstênc Sc BmEst dt nrl Scun Znn ér: pr rlzr s prdutrs lt nstlrã pss Cnslh Drtr b- nt C B P L Ncnl Prduçã nml qum nác Dz Fvrr tjí xm s s clts ns ssm cnsttuí: prsnt drtr D P Escl Espclsts rnáutc drtr fcu br prmr Curtb; m 953 cm fm purr stu- cs s Pul Mns Grs Ds- Mns Grs tprn ndré Mgul Bnjcu bcs n s ncntr s 4--H- Hnrqu Dlfn Sck Sá; Cnslhrs: put fcrá Est Sft Pul mmbrs cl unc rl pcuár ltr ns Frl trt Frl R Jnr CXS Muncíp dn Duqu dn vst nã lr sr slg ss L Est R prsp lbuqurqu tn cl Rus E Cvlcnt Când hrs Mnstér bstcmnt Cptl Hnrqu 5 ãs Frh mn CTUMB F srvrs t sgun Dstrt crg L prsnt l Ntró P RE c C fns Hrznt cl nt Bl tn grí S;\ Pul Prtn cl dr lbrl Rms Prft Rbr Ntró Mcé Sâu L dr Lã Estvã runõs grcultur s Scrtrs srgnt Jã Frrr Sns c " - cp Emíl n sss rl rprsntnt C C Prtcprm «:> <- «3 c4 «"-> «6 dr Álfrdu Mch Trrs; Tsurrs mn cp Espclz Vturs Unvrs Rurl t 09 Trbunl Rqu qu ntm n prfssrs Mnptsssá ft Slv cb:>; N técncs Mnstér grcultur Prç sr «<~:- Luís «3 ^9s Espclz tn Mnul L nquért vrá Cntrl Crls Schnr; scrtár qu: árs; pr Prqu Vturs cssrs técncs C í< P Mur rprsntnts Cprtv Sérg Cnts julgu várs prcsss vn Lbt lr rl três mss sn slct clchê spct sln qu Espclz Cntrl s Prdutrs Lt c sscçõs Pnt c vn Nl Pçnh Mqunrs CRÉDTS Cntr Vturs crrs nc vft sr trcr srgnl mu D rn rgstr dstrbuf náls s nfrmçõs qu dh crédts Escl rc Espclsts rnáutc; rclhs hbltrá Mnstér (l çá Tsur Ncnl s Slcc Cntrl pr nsttut rc spcs : Cr$ 8063:50 Cr$ grcultur pr stblcmnt s Smth Júnr Prstn N pcuftssstênc pr cb Cr$ pln tntv ngu Trcr Znn cr é mrmnt sprt cntr Gcncrl Ess scrt Qurtl r lt brngn ts s spss prvsts n L n! «srvç clun) ts 2 (Cnclusã dn ll nág ntr s bsrv ânm qu r? 26 nvmbr n 02; w s prblm cmunsm REN DS CLÍNCS ts Uns lém sclt qu s frçs pr pgmnt uxl CmlssS Ncnl Pcuár gu pv nrml mltr rtrr s mct«nã Snt slã cnfrêncs Drtr K prã Blnu Rh á Prftur Qulfcu Syngmn vr sbr frnt m rnáutc sb prslsú crcs drt vvr m rn c Cr$ pr brs lugrn hmm dss qu Est brgr dr Frrr Mns dênc pquns prlhs s lbr sl s Flhs n n r n msm prsnt s crctrsdrtr grl Sú rlzu-s «m Bh F n rn grs scltrm-ns té prcrscntu qu cu lr lfâng pss nvmbr grn 2S Ücs hrznt d dstrbuçã n gstr r-s vst rgurr st spéc é dfcl Cr$ pr nã s Clíncs s Hspts Extrrzu pnã qu Prnguá frmçõs ráps prlhs lbrr pln qu trg n Mnstér dn R Jnr Nss ru«mnáutc rlzrm pssl spss s sul-crns s sfntv SER jt vtór RELZD K PE P 0 D pstv nã n rm d cnstu Fzn: á Dlgc Fscl n Crá rvlhs trblh mntr D ssunts: - «ndcçõs Tfcu DE 8 24 DE JNER PRÓXM Sul sm crrr grv rsc s pr brs gunts m vz qu ppulçã trmnçã "pt sú Prts Rs «próxm trç-fr rpíutcs Vtmn K pl tnr gurr Run ntm durnt trnt ml gbnt prsnt CFP ntrrmnt prlmnt Ncnl cntrr prqu Esnhwr dfícs lbr â Dlgprém s Vítr Crvlh crcunstâncs hv Jm d dr rm médc mnfscns: vz cmunc: lt x qu prsnl n d mts mtu sgunt - nã s prsntu m públc c- nã s runr ssmblé crscntu qu ncsstrã cm m Prnmbuc pr s Hsptl Cntrl rnáutc trblh s pns tmp «cmssã xcutv Cnt- cnsgnv cult m- cln F-cnl spr pssr ssmlhu tu Hsptl s cnsgr n qu ms f "scmnsr tm r «mut prqu srvçs pr ssstênc pré-ntl bstcmnt ju xtrr pr pss mssõs ssmblé Flnns rênc Ncnl Cncçã vgm rgrss «dg prçã públc f purnáutc Glã- pln prmr rflrcsttmnt; t -"nvcn rzõs rm vu três rqurmnts cngrtul- cul Prçs Hsp dqu rn nfrmçã qu Gurr 200 ML CRUZERS PR SEtnnt médc dr smr Rvg_ tsurr E F Gás pr c nts su prt scrsugru prsnt técnc Cõs drgs -Vrnh prsnt lt rcusururl «b EDUCC ms ru pr qu su gvrn psss pssl DE pt rnáutc rn Glã médc rcbu MNÁR t mltr CFP dmnt qul cnclv qun pl nc s cmmrçõs stuçã Drrt flr g s Tsurrs prí mn Mrnh gvrnr Í-Prlnps rts pl cptã snvlvr 92 Í00 00 s fclmnt ms s sncnu n Est qurtl-g qu stv mrc pr cm jrnlsts s gvrnr m tlhs xct pr dzr dr Prrn dn Cst lvs Frrr r!s"rgínls s Crrs pr més crrnt n H- Est pl su prmçã cntr 4 20 su pltc fnr lnrl vn Flt Durnt sll ssmblé Lgsltv brn Hspl rnáutc s fnss qu n frnt Cré gurlmrnt; x-prsnt Eurc crédt spcl duznts ml pss pssl mpuls tl Qutndnh m Ptrópls mun rs br rcusu-s t ntrvst JT Dutr pl su prmçã nc pr trps s Nçõs Em fc prcdênc s mtvs Gspr CNTRTS NECESSDDE DE VÕES cruzrs pr uxl Cmssã nl nr s ngócs nrt-mrcpnr prgunts lgs prsnt CFP cn- mrchl Exérct Uns xprmntu snsrgssmnár ntrncnl Edu smpr Excutv n stjm rnu Mnstér rcnt ns Trbunl Cnírênc cm qu pr N udtór Scru m trnsfrr pltc ts n Educçã Rurl Prblms REPRS D LDER D UDN çâ cnsgrçã lbr spclmnt pr jrnlsts cm tr várs cntrts clbrs ccçã m cndçã prstr p snr Rpbrt Tft Ncnl bstcmnt Prçs «Esrlz tqu srá ms: Dclru frms Rurs qu cs «nvsívl ntrsss r Mnstérs ndvrtn qu nã hv crmô prlmntrs c psss r ptrcín r tr«dvrss pr smn 8 24 jnr qu rclmms u qu m Pnr mpnhs pr mtv sgnçã ts r p jnr próxm sb tms mrcs rnáutcs sus ssunts ns plvrs n tprun próxm «Bn csstrms n c Mrtn Durkn cm scrt mprs cm E n Brsl féz xbr nlcm flm su bnc rqurmnt sôbr UNESC r Trblh Em vst frnt Esnhrnts Jt prmçã gvrnr Est qu tnh hv lguns mlns lbrt Trrs xclnt dncntárld jrnlsts Mnfstu Trt-s lr unst sr u dfrnçs pwcr vu vçã cstgr s tnds cns n fxr sldss qu pns prcurr mstrn trvés sugstvs c stm chnss cmunsqu lh prc ntávl qu êss rspt stms nã psçõs ds s brslr stuçã qul mprs su tul cm pnl rl sul-crns s mntnhs s Brsl ns«ts ns fls nqu pr lvá-l vnt lus m qu fcs já n rsrv grn mprtânc p gurr rrs pl trr cm bmbs nplm (gsln chgm lmrnts vã cptã sf-mnt rmvn vcul r prpgn sprt «tl n n qu ss Trb strm s mstrm sul-crsm prsnt Sndct tcnnl sss psts nn xtrr cmn lmb gltns) trps l ânm cmntu: «qu nh cnm dr dvss pr lhrs n ndústr F stv ns rsns n cmn nvs m çã n lnh fg rfr ns ssm Mstr cntuu n qu rqurmnt n Mnstér Trblh pr nfrm qu frm m mnbrs prprcn s ntr Rfrn-s lut mr-ü nmnt rcurs mrc dtv u sj n scncntár ncss ndávlvcrrgdsprs prjéts jt pr cntl cmunsvõs r ntrpst cntr s lçõs n su t qu s stnss hmnlgs qusçã s m zns rtgur Srã rlzs n prmr qunztnt pr brslr nt mnstr ncmnhu cs gm quls fcs Mrnh qu t Esnhwr trmnu dznc; cmrcl l n jnr próxm s prvs p Em cnfrênc cm Syngmn prstíg dqur stnntct pur mdt xm Dprtmnt já n rsrv m fc msm stá mntr lbr «: gr vst mltr Mtrlgst Mnstér chgrm cntr-lmrnt êst rcmnu Ncnl Trblh Rh cm prn fzr frnt cncrrênc t xstênc prt trunfr tu qunt côr lr cultur Rdltlgrfst Mnsté prsnt Câmr s Dpu- n& sncssár ms pst s cnclur clru utrs tnhs ntrncns xpnsã ju s Ests ft mprns Mnul cnsgrçã Jun é prár Justç sr rqur s r Pru ts Pru UDN: cm s ntrsss ncns cptl ntnçõs pcfcs Uns pr nstruçã nbrvmnt nst t Mrnh sncntr Mnstér s cmuns qu clrçõs P qu prpósts E ncrrn su; «Fç vts pr qu bj lmá sscçã vs dvsõs Rpúblc Pf srã brts s nscrçõs pr gnmnul Jun tx stv ntm m vst Pxt gr tms mstr cm rnl Ernn mrl fzn-s clrcu sr tmrã psçõs mprns Fscl mpst Cns Fs t Cré qu Brslr ntl trr stns ss vms dnt brslr frnt s Cs rtífc mbxr Sgurs frnt mltrs cl ns lnhs rfrênc ás frçs rlz gvrn qu rcmn cmpnhr ssm cnclur xprssu Frnc dmnstrçã Ml «ssstnt C M sr ntrr Pru cprmnt vst f dz rspt á stuçã su mnt mbr nn prun Embx pnã qu ntrvst Lmts r Jsé Smplc zv P térmn cnslhr mz Pz durnt rnft duvn cnsg t tv pr- Prtcl prmss Trnscrr hj n 20 nvrsár mrcs s ms lng pjrnlsts hv Fln qu hv s fst prsnpíss qutr Est n cm v grnt pr qul ltrl cmpnh funçã r Sndct s Ljsts rgnt prstr sclrcmnts sft c CP s Frrvárs L tnur gvrnn tmp Uns pr huvss Ests r Brsl qu rs: Jnrs f su Cmérc R Jnr^ sus rcmnçõs c CP s Frrvárs Lpl- R br ltíg hj supr ntr n Chl rspnr s prgunts ps mr prt sr dn- rssu êss crg ntm pr TKU-FEt PKXM pís Equr qu s qu lguns jrnlsts sv DNT RESPNDER CN lguns jrns ncu sr REUNÃ frç; csã Suprm Trbunl vçs cmbt fssm prsfrncsult D FEDERÇÃ DS Frl qu rcnhcu lgl pclmnt brtâncs Mnul Pn Pr -m lrtjun sul-crsls cnvc f pr sssã tus pr próxm MRÍTMS xprssrm crns ss su mnt pl prz ns burm cncts sôbr rl g ns Pru ps sjvm cntrr gráfc frntr ntr prsnt Frçã Ncnl dçduzl-s prsnt lt stv m Equr s qus prc s Mrítms ntrgu ntm mntrrgá-l mnucsmnt sô prvdêncs cnlgu pds rclmçõs frçs Qusqur mntém muts vst u Pru nstr Trblh xpdnt rlrcf n br qustõs lt ntrss Nr- Plc Mltr vrã sr drgs hj nugur Srá tr su vznh Rpúblc ms s msms nçõs qu tv s llçós ss nt qu d«pls tlf Q G ms gnc Bnc Brsl pr rnt Eurp x Eurp rspt trmns pnts fcl d 4 n t 2 ntr vtór vrft cnduzu prcssr-s lun nrnã clrçõs 22-8 já Ts cptl ns : N prnmbucn Tmbém jrnlsts dá rfr frntr zmbr ntr ls dvsã «Cmlg cnm ;ã stblcmnts bncárs qurm nâ prm xstr s qu çnsl- ENCNTR DE CRTER DE HBt-mrcns cmpõm mmrs qu s N mprtânc mnwlth brtânc u mnstr r t dscussã sôbr rl LTC E DE CERTFCD xplcçã pr qu nã cmêss xpdnt ng s ssc tvs sprv cntr cm rgã ggráfc frntrç lt ná fôr lg lgítm sndct qu prsnt dspsçã í dvrgêncs prcr ns ch-s ccnômc-ínnccrs qulqur bjt ps lt nt «ndc gru «u lgs mnfstçõs públn n Est Mr Plc Ml nv pndênc r Bnc suscts n rgã Lgrtcch sr cndt pst «f- tr á ru Evrst Vg n 78 d< rsp brr prr Cnr n hnr El su nstl prém m Brsl srá cs Crdlhr n «n vn f n qustã últm frm ncntr nst tv trvés pr tr s Ts sus mvmnts Snt ntn nnmnr-s-á gênr vnt: sgurnrm fntvmnt rslvs "L trpst r fns vs sl s Ds pr cmnh brslr Sut ntn pr Vr vn c Mtrpltn Snt s csõs fcl prtgs pr võs ncnl C pssl Esnhwr rs crtr Dprtmnt Ncnl Trblh gur E Pru bc técnc prçã mut puc ltur pr gncntn ttul lcrátr hbltçã csõs sss pt clfnd) trcr ctr cnc- ggráfc nl^m Rpúblc xru trn; b) qus s vntgns gu Exérct Ncnl prsnt R pr Cmssã TRPS S s mmbrs RETRDS tu prtncnt utrs ppés sgunt spch n xpsçã ds frm rbtrs PERUNS Snts sr Svrn Jqum s mtvs Mnstér Fzn qu q mrcu prcr r DSP sbr s Em xpsçã ntrr mnstr Prssguu prlmntr: TENTU PSSR CÉDUL DULís lud rltvmnt sgnçã tms qu s msms fnts Fzn prpôs prvncs TERD tl < strnn jurs qu trtr mrtzçã cm clrçã spss cmssã p m trb prpóst ft dp hvr s mpréstms s dvs xtrns gr lbrçã s ls ncs- prsnt stuçã ntrncnl brgu nssr tntv Brsl m lbrs m dólrs: sárs rgulmntçã srvç mu ps mntr frçs n frntl- pês há ds qun sclrc-s brslr Ultm l r qu nã x sr prgs cédul dultr xtrn ndv Fzn pr n Brqls «Mnstér Grsn Ngur f prpst nv Ts xprssõs nduzm pnsr qu qu qus s rsults s ss xpdnt frmr: ) r srvç tv Plc l pr brtur cré- u m rfr mnutnçã tul è sl há fst trblhs Cmssã sgn pr prjt slá n qu nã chgu p- frçs mltrs pruns n frntr Mltr rgulrzçã srvç dv x- dt spcl ultm m vrtu s cm Equr qu nã pr u lguns ns pr nvlz rém s pl Cnt frmr mnr lg vz nfrmçõs prsts VSTS C S r Grl Rpúblc qu D- qu s trps pruns frm rtrcmnnt grl Crprçã lgc Tsur m Nv Yrk p- ds pós tr s slucn cn cmnnts Crcmpr- flt sgun stblc n Prt- rmpnh gr ntgrlmnt ttl Srvçs prprcnmss Brsl m rlçã dív cl R Jnr Nã tr sn- ps drtrs drs Bnt Qurós nu ntm s xtrn D CHEFE PEL Cn Uguny FrJúnr GRCDS Brrs ms ncss Nã hvn nn Bss Grl Mrn MGVERN TRÊS EDUCDRS Cvlcnt brtur crédt spcl prpôs utrnn Tss nss últm su m Plác Fzn mnstr Rlzu-s ntm n Dprtnmntn dmnstrçã rquv ns ssunt mr sbr ntrg Justç xpsçã Ctt sln Mnstér chf vsl s pndêncs fcns Bgns s dplms s prfssrs mnt pcss tn cm trnsgvrn spch Crn rln Mr Hlfcld mnc S s vm crt ts ducrs qu s 800 cmuncr mnstr Vçã DELEGÇÃ D B S D qu Jundcn nsn prmár M P qt Estr Frr Snts Ncnl n rm frm ncluís dí cnclurá rml ldut ppl Vn Mntzussns Ns crts crnl pósts Mért pr r lgçã drt s sln "Stnrd l C m prng cm- m tnn slctçã lt prsnt Rpúblc Nbr P l- pl prsl0 dn sscçã Bínpfqu tv lu;;r n Slã pltn ssm t sstm nclmnt pr- cnt s Srgnts d:v CVrprnçK lác Prsncl ãs lõ hrs cmprms trnc nh n SS Pnul u:n rcrm mbxr Lurvl Fnts vsts dmnstrr qul Estr- trmnu sprtv dn rfr ssc gnrl gunnl Cl Cstr TVDDES D S N DF ML- dntu qu rvnt prã cup s gbnts R NS TERRTÓRS D CUE trn bsrspctvmnt chfs sr bstcs drtmnt Ents çs pr dlsnulnr ntr qups cnrs qutbl vlml E R BRNC pósts Cvl c Mltr Prsdênc s GUPRÊ ts ldut pr Brndã Rtr rgnz pln Cntr Sclnl públc mbxr Pmntl rprnturs cmpnhs nstls n cptl druls psr rs tn s s Srgnts Frç Públc pr mnstr ntrn Extrr Ml- Sft Pul prxms Srvç rgã dn Ernn próprs s fstvs nnvrsásntnt gvrnr sus tvs cngrtul cm ngnhr Lm rsõ Mur r vm mpln dn Mlíc qul Esl r mrl Pxt sr Jsé frm ft lh s qu pl Est n mzôn lr-çn cm prç srá ssm Slv scrtár Educçã rspnsbls s ch cnfrs cnsltmn dó R mnstr Clh Lsb Esl n fbr á T> cmbt plustr Prsdênc srgnt DRGENTES : --> f Crmnl cr Trrtórs ns mgs mzns 3" srgnt psss T Váltr Pnt: B utrs utrs R Brnc B T Muríc Brás rúj Jus grcs luns «x-lun Gupré Ds Jnr utubr st n nr 9 srnt Z") B T Jsé s ducrs Srvç qups pr xmpl s Vcnt Pnln: r\" srgnt dn 2 B Mlár prmvrm Ncnl Tnhl nnlnár lvr; 2 n tzçã hbtçõs 5 ( N) fm srgnt 5 B Msés lvs RECFE ubc mzônc prmvn pr ns Brtv ^PRFFlRM S rcnsmnt nugurr dvrss brs vrr tr l JGDRES : srunt musc psntr Pnsõs nrttut nclusv Mntngr: rgã Slv Plín mblár B GURD-CHUVS s s Cmrctftrls stá sn s- 00 sr nt 4 B Césr CrrP ss hbtçõs sprss n s Ê y cbmrrwçc> Hnrqu Slvn: 3 srpnt dn 6 B flrsts lém várs lnmnts pr qu sr f B nds qu rcbrm ssm pr L Rcqu prsnt rín rtnn Tsnt: n srgnt dn DDT lém pl ssgur tçã Snvl Gms Pmntl; 2 srgnt nsttut nésn Prrn; 3 sr ssstênc mdcmnts l R : n< 4 B Mr Ds 7v: 3 srgnt D Edur 3 srgnt r ntôn Mnss: R límp Bzrr Pnt Clh E Nt: 3 srgnt rn f B T rnl D T MnrBrbs: 2 snrgnln vs WlhPr lx: 3 snrgnt R C lmr Frrr Bsts; 2 snrgnl S 3 Mlhr Frnns dns C srgnt dn E P MsSnts Cstr: c 2 srgnt Ms níc C M M Jm Slv (3) Crédts rgstrs pl Trbunl Cnts Ntcár Est R ESENHWER ESTEVE PERT D SSEMBLÉ LEGSLTV Trnsfr Cnfrênc bstcmnt Vts cngrtulçõs Cmntárs lír unst sôbr prmçã gvrnr Rcurs cntr pt s trblhrs m f Rslvs s dvrgêncs lmts ntr Pru Equr Pr Trunfrá lbr Cncurss DSP prsnt Dclrçõs sr Jun Pn Pru Câmr s Dputs Rssu prsnc CP s Frrvárs nvrsár Sndct s Ljsts Elçã ns nts gru suprr Ntícs Plíc Mltr REGULRZÇÃ DS SERVÇS D EXTERN j chfdvd Gvrn s rsults c- Ms gênc Bnc Brsl n Rcf Frtmnt prtg gâr mssã sgn pr ftuá-l qus s vntgns bts pr sus mmbrs EDFÍC césr V RNH ELZBETH 204 sq RU CNNNG ncluís n rm Ncnl Mért E RPDR ENTRE CPCBN bstcmnt drt pl ldut ts s pósts luxuss prnst sbrb dfíc CUJ CNSTRUÇÃ JÁ ESTÁ NCD vnm-s 2 bnhrs cznh cp 3 cm 2 sls qurts tmnts s tps dfrnts: 2 qurts ár cm rmárs mbuts tlt pndêncs pr mprgs cm bnhr cznh 2 3 cm grn lvng qurts srvç cm 2 tnqus tnqus pndêncs pr mprg rmárs mbuts ár srvç cm 2 Dtzs ms hbtçõs n mzôn CNSTRUÇÃ CRG DE FRERE E SDRÉ Edfíc 8 nrs srv pr 2 lvrs l 3 lvrs utr qucmnt cntrl grgm nstlçã pr tlvsã Mtrl- cbmnt prmr rm Fcls ns cndçõs pgmnt: Espr n Rcf sr Hnrqu L Rcqu 50 "/ durnt cnstruçã 50 / fnncs m 5 ns Trtr cm EDFCDR 5 m ssnturs: 5 kgs: vulss: Pdrs Ngcnts: Cx Pstl 463 Cr$ 7500 pr ms 25 kgs: Cr$ 250 Prç spcl Tl : CPTL REUSD: 30 MLHÕES DE CRUZERS -J 5 ND - R - TELS V; PRESDENTE VRGS 509 UgB j_jgb& t_e8&b í \

3 --rf-ry-^^-^y "^r!t?-?!-~"r"~yrr"t" " " "": --:--: ;- t?r^&rr-v-^?"-rr^:~ Prmr Sçã Trcr Págn _:- Mtutn Mr Tr gm Dstrt Fr ftcídehtd SCSSÃ D R DS sç s mlhõs strnhz prsnt R Mglhãs Júnr nsttut Pnsõs psntrs s Bncárs tn qurnt mlhõs cruzrs prts n Cx Kcnòmc Kstc tntu lvntr póst Nã cn- _úu Pr qu? Prqu Cx Ecnômc vsítl Ru stá ls Nã tm dnhr Nã m pgr ã bc cír qul vst sm nu fz nsttut s Bncárs? Rcrr utrc suprm prsnt Rpublc Mn slu ppl qul rgnzçã bnc- p qu é qu l rspn? Quc ss ms- -0 Dnhr nã há Pr ss Cx Ec- ómc Est R s prpõ pgr -tunt mnr: n nsttut s Bn- ts pr trnsfrênc s débts m qu s cnt"m sus sgurs qu n Cx lvn- «vmmpréstms hptcárs; trnsfrn : nsttut css cnstruís pl Cx m S lncl; fnlmnt vnn nsttut trrns Cx ns prxms c Ptr- l0lx"clx Ecnômc Est R rcbu dnhr cnt mtl snnt n mmnt m qu é chm s fls pr pgr n qur r dnhr ms bns qu nsttut tn ctr bs vlçã tlvz svnts E brgnh smlhnt qul bnc" snr qu qur vnr dfíc nsltut pr prg str- mc pr qutr-s dv lmbm rònr-m cm Bnc Brsl ngc Sbtdípt gt qu lvntu pl nlll! m qu s vu gvrn Dutr qu fêz Cx Ecnômc Estu R é tf grv tã grtnt tã spnts qu própr prsnt Rpúblc xmnn ppl qu lh f ncmnh pl mns- tr Trblh xru spch n qul dss: «E strnh qu Cx Ecnômc m qustã nã dspnh rcurss pr vlvr õu rcbu qu tm brgçã rstttur E strnh sm snhr prsnt E mut strnh Ms ss nã é snã cnfrmçã qul quc pr várs vzs publcms nsts cluns: qu Cx Ecnômc FCst lí slv sn lv flênc pr dmnstrçã vrz nscrupuls nu s xcu m t spéc ngócs rrgulrs nclusv prátc usur punvl pr l cm xtrsã s «jurs pr fr " cmssõs sóbr ngócs l fts cmplcntmnt Cx Ecnômc Esl R cm tócl gnt sb f lmbm cmp mnbrs pltcgm flnns fbrcn put frl sr Jsé Pdrs cust dnhr rrm Ü hj cntr-lmrnt Ernn mr Pxt gnr prsnt Rpúblc tul gvrnr Est R nã v gnrr n dss ps «gng«cx Ecnômc trblhv rn prvt su cndtur Espntv t gnt próspr súbt s prvtrs sprrm dnhr qu fz lr Cx Ecnômc Est R gstn ms m publc c qu própr Cx Ecnômc Krl Er urn mstér pr mut gnt fnt nc prvnh t qul dnhr v tí ur scbrt n Pr Grn crnucóp nsgtávl clc srvç ntpvtv_ss trêsss nnltfrts plítcs nnh prtdárs rãrmk Vftns Vms rívh gr ttuc qu tr nsttut s Bncárs qu prcd gt gnrsmnt dssp ns fstns pltcs Prqu ss gt stá fltn nã hâ xplcçã cpz sr frc sóbr su sprcmnt Cx Ecnômc Est R cnfss su ncpc pgr m dnhr cnfss su nslvènc cm stblcmnt crédt cnfss su flênc bncár Cm cntc cm s msss fls qur rrlr hcns dvrss s títuls dív trrns m Ptrópls pur cm ss prtnr qutrs cm nsttut ls Dtrmnu prsnt Rpúblc qu Mnstér Fzn mn fzr lvntmnt s pósts Cxt Ecnômc Est R n Bnc Brsl prmv rsttuçã rs dnhrs mlvrss Ms qunt mntrã sss pósts? E nâ sã ls grnt mlhrs pstnts qu qul Cx s rábs vã lvr cnfnts sus pquns cnms? sluçã prsncl ns prc prcár Prtcpms strnhz sr Gtúl Vrgs pns nss strnhz é ntrr c é n mr Estrnhms sbrtu qu nã tnh chf gvrn trmn brtur nquért pr xmnr t qu pnt chgrm s buss dmnstrtvs n Cx Ecnômc Est R fzn ps prcssr punr mtr s culps S ssm p«lrã prsnt Rpúblc ntrrs rl Nã pns clrn su strnhz n smpls spch Qun prsnt Rpúblc ch lg cs stnh stá n brgçã mnr nvstgl pr su sclrcmnt cm pr pnã públc gulmnt ntrg cm sc tnts mlhõs PREVLECE Â FÓRMUL GVERNMENTL DE BN PRTR DE DEZEMBR Tmbém srá cntmpl pssl tv ntv s órgãs prstts utárqucs Trnt mlhõs cruzrs pr pln ltrfcçã Est Espírt Snt rfrm ltrl nquért prlmntr n Dprtmnt Ncnl Estrs Rdgm - s trblhs s cmssõs Câmr Frl durnt d ntm prssgumnt «ntm TEVE n Cmssã fnnç Câmr s Dputs u «xr fll) prjt run ínrsg-m prsncl qu cnc bn s funcnárs pú- Mcs tn-s vt grn prt h mtér F prv _ prpst scun fl"" " Lpncfc cmçrá sr pg prtr més m curs sn tmbém ct sugsrérs r LCTES VSTRY [rn lhs Pls Uurm R ns «S CRK) uvr 8 tãu d sr rtur Snts n stl r qu «bn sj xtnsvn n pssl tv ntv órgãs prcstls r utárqucs frs rspts us dspnbls fnnlrs sss nts Km nv sssã nturn u fcu cnvrn vrá s<>r cncluí vtçã prjt CMSSÃ UK TRNSPR- TES CMUNCÇÕES E BRS PUBLCS Pr ssn cmssã f prv- prcr sr Vsc Flh fvrávl prjt qu st- brlc plcçã l vrb «TÍTULS EM LBRS Cmprm qulqur qunt «l Xtul9 njjj^" % t ruln" sl 39 (VLT REDND) Cmpnh Srúrgc Ncnl ncsst pr s brs Expnsã su Usn Mcâncs Mnt- < Mntrs Estrutur Slrs Encnrs s ntrsss vrã s drgr Dprtmnt dn Pssl qul Emprs m Vlt Rn u su Escrtór nst c ru 8 m n< 3 V nv (Dprtmnt Srvs<M_g^js)j_ PÜLGS? BRTS? quls - Trçs - Prrcvrjns r SKBW> tgud0(l _ Tlfn: H WMM fén^ ««P-- ^^nj^num Cmunc ndústr Cmrc Ráds "NVCTUS" s tlvsrs NVCTUS sã n s úncs prlh r«- cptrs cndçõs tlvsã cm crcut cr n nss ps Estã létrcs Pr sclrcmnt s nsss prlh pssurs nsss rvnrs trnms públc qu mjwvj NVCTUS nã prcsm sfrr trçã u ptçã lg n su crcut - s tlvsrs NVCTUS sâ NWNCRNS «H prtnt d cr cm s trmnçõs rcnt D 3835 qu rgulmntu funcnmnt tlvsã nbrsl ndústr Cmérc Ráds "NVCTUS" lt DfZMUK t 9 CrU ;50t""(0 cnstnt Pln «Slt- lstr n-ns 3(;udnGn n Rprt Snt nn plfu ltrfcc-n qul Kst tkfkm > FÍlS- «EETK Cmssã Espcl ncrrgn stu- prjt rfrm r Códg Eltrl vtu ns dspstvs rfrnts s férs s trbuns stuçã s prcurrs rgns cnsttuçã nvs prts pjln8 K tcnt ãs lérs C-u ssnt prncp cutsã pl prz l tul nã s spcfcn s Br ndvdus u cltvs Fu ssm crg s trbuns tn m vst s cnvnêncs s srvçs sclh crtér r tr Qunt s prts prvlcu xglc pssuírm 5% ltr n mínm m sus qudrs fm nu pssm tr xstênc lgl XQUÊMT KMKX- Tl SnE S TVD- DS U > > E K Kcl;-u su prmr runã Cmssã Espcl nquért sôhr Dprtmnt Ntnl Entrs M- gm tn rspctv rltr nr S Brnnt clr qu su vr tôs rguçõs cnstnts rqurmnt qu u lugr cnsttuçã quêl rgã xct dus dzm rrsp cnstru-ãn lnv Prsnt utr ssm sn fèz nr sgunts slgsts qu frm prvs: <d qu «j cnv utr ct rqurmnt put Tnór Cvlcnt prstr juntmnt cm utrs qu Julgu ncssárs s sgunts nfrmçõs: ) s é su - «j qu s nvstgçõs s lmtm cnstruçã Rv Prsnt Dutr; b) - s cntrt é su pnsmnt qu ts nvstgçõs lcncm u s strs qur dmnstr tvs qur técncs Dprtmnt Ncnl d Estrs Rgm s t sn funçã m 05: c) Prtstn rptmnt cntr csã Ms sr Rbrt Mrn gtu s trblhs prvcn n ncnts cm s clgs R G Sul frc sr Hél Cbl mn ntrprttv lcnc qul nstrnt sb pnt vst brslr rssvnf çõs vn nss mnér tômc- rspst hr nunc sr lmr Blr utr núnc sr fns rns - Dus ttus mnstr Justsç n Câmr ts PnSSECC Dput ntm tr dscussã prjt rtfcnd cr Mllr clbr ntr Brsl s Kst Uns mérc Nrt cntrr prém «p vnl crrn h trblh st vz frm grnmnt tultus pl sr Rbrt Mrn í trvés rpts ntrplçõs ã Ms chru prvcr nrss ntrvnçõch utrs puts pnt crrrm ncnts Tu cm/u qun sr Rbrt Mrn rclmu h Ms cntr nfrmnt prpsçã su < pd tdéncn Cmssã Lríslçã Scl pnr lgs láusus cr nvcn dspstvs rgmnts u só pr m tm dscussõs sbr csõs Ms n sssã sgunt fé/ su prtst pdu rcnsrçã spch prmr scrtár n mmnt n prsdênc s trblh mntv csã l cmçu rprsntnt cmunst ft prtstr m lt v/: fln prllmnt prsdrnt Crsc prtst d sr Mrncntr Ms crscm gulmnt s prtsts s (rputlus cntr sr Mrn rv r cus bslrur «s tr-llls ssu prsnc prmr vc-prsnt qu mntv csã qu él própr m utr prlundn tmr: pl prágrf 3 nrt 3 rgmnt s prn- Jcts m rgm urgênc cm r cs nã pdm sr vlvs fts Cmssõs prqu ss mplcr m prcstlnrfu S NCDENTES Nvs prtsts sr Mrn f «u rrru ncnt m " nr Gdó lh: êst qu- vnh cnsurn m prts n üludp " s«u lf uvu dí-t pnvr -rln-nt fnsv ms qu "ã rrgu sr prh pl plnr kníh vnçu m d-câ n sr Mrn Já fzn mnçã «l vr un-- sm ms su rmpnl hn Hrms Prr r«sus nrcptu- vtn cnsfludncs ms p-vs Nã s mpdu p!4::- cu sr Mrn lm- ( ^s^ rm sc r rst n sr nuls Mncnr EMFT3 NTEttPl! ETMl V _ ç("s?sn chcu n sr ^u^ns p^r nlêuns mnuts r--gun cm ^r Tnftrl Cnvnlnll <tu tím rrt- rmv-m cntr cr rlu ln pu sr Híl Cl H" lu nd- rmprílvn u- lhnrr dlslrlhuln cm " clss «Mr s< nhrlçfçs hrnslrs «ímr«n?s sustntu u nã s trt prprmnt m cr ms lnç mltr r crlr fnsv cláusuls ncnvn rnlrs nrss pr ps Vl-- r- pnrím su prvçã s ru- ntrduz mn ntrprttlvs n snt «tls-dr - lcnc shrlftnss =h pnt d? vst brslr EsDlmnt curnt h vn dr mtrl! tím rs qu s frt sh s cndõs (H Trí nv cír cm qu s fx «blgç& ps mprtr ns vnr qupmnts tômcs ut qu fê? rstrçõs cr sr Vr Lns Cnfssu-s mprssn cm s crtcs frrlrs s rsrvu drl nk bstnt mmbr r mr rsmlnrr mlhr mtér nplsr ss nvntf? ntrprttvs qu trrn frcs Cm íss rr rsgtu-s tnv p ( rm dn dscussã cntnurá n scsss sgunt UTR DENUNC Cnfrm prmtr lír d mr lvu plnár rspst Excutv «rspt núnc frmulr nn véspr pl sr lrr/n- Blr sôhr mpnrtçf utmóvs n vlr 30 mlhõs cruzrs m cndçõs rrgulrs pr ntrméd n runclnífl prsdênc l lpúbl- cn sr Muríc s sr Gustv Cpnm lu cr- s scrtár prsdênc tnfrmn qu sr Muríc g nuv f funcnár <l Ctté% sr Crln rc Gós slrcn u nn CEXM nã trsnst nnh prcss rlcn rnm tl mprtncü nm qulqur rpst fr té qu frmulr sr fn rns prvtu «rrlurr rp lír str sfrr dúvs pnr H trnsmtr rlcrírcl: crrunlr-lh sr t- lus (rcr gfrnt rc n nnfcnpn nst ld-rt u dr nr rn nmrrtmnt Frrl rc ( "-nnr s\ Kpnmlnndns Mrr Vj hkrn prtr xbn u ns rrmns frncrs r "S pss un pll r s mlhõs rt cru- -Pr- rs trz frncrs w l brslrs c prcsmnt s quc nt pss tl cptl V NEGCT DS UTMÓVES MNS GERS PRE- SDENTE D REPÚBLC nugurrá sgun-fr Cngrss s Trblhrs Mnrs ílj ^ rtrsnrn N (-pdnt ( sssã nlm sp"cl 200ÜÜ stn nstrs Suprm Trbunl Frl S-nü l l mnsgm prsnclbl Dcl clnt\ nmçã - rf-) r Cruz Vrmlh Brslr s sus hrrs sr Váltr uxlr ns spss cm p mntp cvl s Pnsõs P?lcS; Lucd Esprt Snt Crs p prft Dstrt -- ntrncnl: ícjustn s prvnm: cnstv r vuls r pr- S«Cnfrênc Cruz Vrmlh Frnc lvntu qustã rl U ssunt smnl s prc n próxm smn Crrs c TléRrfs; utrzn mfs Prvdênc Scl rs ts s ntvs Dprtmnl s prl prcss rjçã pl C- n Excutv brr Kl Mnstér mns n" 7 S 0 n ntnt Cmssã hv cd prm t f sr Vvdr m quc íluu sfb u rr-j - r Fzn crédt spcl r Udf stn í rgulrzfl rc spss cm srvç r mcã rr f frm pr nln Bjllç rs mns tr- sár funçã r Cruz \ rmlh Bsllru crr zmbr 00B Kcfcru-s msrt Cmssã qu s ncntrvm Cmssã Mst Brsl-Ests Uns dulr rs sl mmbrs r rfrsã qu vm sn ls-mpnlu n plnár pl qu prsnt pr ss nsttuçã n ms nv RETRNU CMSSÃ fl-du pl vluçã prlt RClr Cruz Vrmlh brslr Em dscussã pt lcl du Cmssã Prvdênc Scl u 6 Cruz Vrmlh Juvnl tulz cntrbuçã mnsl s m- ps fntv sclrcmnt - Üthn M trtu Us ssunts: prjvl nst pntls fscs tnn pl qu íl fr fnul pl >s-cã Cmcl Prná slclníl prvdêncs pr tpu nmnt r mtér; stuçã rs pscrs ltrl prnns qu sc dzm prjudcs cm cncrrènc brcs psc r utr3 sts; c fnlmnt pl t drtórs qu lh f drg wls lnvrs dí) Prná n snt btr scãr Frncsc Mrtns: msárós": Mlsucl Crr Fnsc sluçã n rcurs ntrss quls trblhrs qu s ncn- <í svl Cruz Lt: ru Squr Cmps 3-t tr r Cnslh Suprr Prvl- 2 "msârs: sçã rr Prr Frnc Nusln Kus Lum- Srá nstl sgun-fr m S& Jã R Sétm dênc Cngrss s Trblhrs Mnvs cm prsnç prsnt Rpúblc mnstrs nussuc Justç Trblh gvrnr dn Kst prft Bl Hrznt ut s ls utrs sr Gtúl Vrcs sgurá pr Sã Jã H n mnhã sgun-fr stn pruçnd un cncntrçã trblhst cm su hmngm n prç frntr grj Sã Frncsc sss ps mss nucdu pt s 9h30m nts nstlçã Cngrss s 9 hrs sr Gtúl Vrgs nugurrá dvrss mlhrmnts brs públcs muncps c tmbém s srvrs r ssstênc mdc PC nqul c s 2 hrs hvrá cncrt rquslr Snfônc rc Sã JS rl R sgun-s bl n Prftur lcl Prm< u kltr trz prtunmnt s nfrmçõs Excutv DCS TTUDES UÜ Ml- NSTR D JUSTÇ F svrmnt crtc pl sr lbrt Dl ttu mnst Justç c rljsu cs plítc Mt Grss Rprtn- tlgrm drg pr ss ttulr gvrnr mtgrssns rclmn brtur r nquért pt purr s rspnsbls n cus (Cnclu n 4/ pgn) Sáb 6 Dzmbr 953 K CTETE SV CRDEL - prsnt Rpublc cbu nlm n Plác Ctt m udênc swl tf «- usl Álvr t Slv nv crl brslr qu f spdv s chf Gvrn vr tr c sgur pr Rm ^uu lustr -prl qun plstrv cm sr tlul v gs ndcçã gnrl Rnu pr Prm Nbl Pz l- qu rquru Sn sr Ml Vn Mns^m sbr nmçã nv prft nvrsár" funçã Cru Vrmlh Brslr-prv prjt qu rjust s prvnts s ntvs D C T Scl X ps dscrrr sbr M vm-l Rnn t dcr lv snt hn ptrótc sr Ml Vn sllctu u Sn ndcss nm fms srtnst pr cncrrr t prmu Nbl Pz Pl sr Álvr r f cmunc plnár ptmçã pnrl Dun nu pst l mrchl F rnnr rfcns á prs- rr x-pcs(k-n ã su nl:- n v pllc m!r íj-sl UKM n D Psns 4 snts pssu-s K dscussã prjt r rtmft cnsttucnl Cu cncd-j utnnm Dstrt Krl N h«- vn rs pssu prjt (guh n rm d pr quftt du dscussã r mtn K-m prvs s sgunts ptts: utrzn nsttut sl prmvr cnstruçã ptçã rmséns p póst sl n^ prncps cntrs r cns: utrrrr n F-xcutv brl pl Mnsté; n d Educçã crdt NEG CEXM CTETE NEM TNT E SR BLEER MNTÉM «P sr Muríc Lg nã tr s rqust pl Ctt ms lá trblhu durnt mss frm put pl Bh - Nt Crtr mprtçã blht sr Lurvl Fnts sr Cpnm GBNETE t drtr t CEXM xpdu ntm mprns sgunt nt: «Cm rfrnc dscurs put lmr Blr m sssf ntm n Cmr s Dputs hõbr un supst lcnç mprtçã utmóvs sb frm nvstmnt n vlr cnt cnqünt mlhõs r írs st Crtr sclrc sgunt: ) qu nnh lcnç tl vult m ts crctr stlcs f fr pr st Crtlr; b) qu css dêntcs mnr vult têm s nvrávlmnt ngs msm qun prsnts sb frm mprtçã sm cbrtur cmb sm rgstr cpt cm nvstmnt strngcc) qu nlr s nrms v- Kcnts ts pds cntnurã _ s p sr Tnór Cvcntl sgnr nmnlmnt s ngnhrs nuxlrs m sr ngs vst m tl prt-s utrs psss rfrs n rqurmnt m cu- rntçã f sgu n s pr st Crtr c-rt tmbm pl Crtr Cmb «r qu tnhm s gnts u bnfcárs s rrgulrs pnts ) - <l««- pt trnsfr pr ps u só ctm rgstr U c- m gulmnt cnvs s qun ft m spéc u n d«mls sgntárs rqurmnt trzrm b -nhc- õ) qu vst r xpst írm bns prduçã; mnt rfr Cmlswf Esp«cll nms ítns rlcncã vntmnt lvn quc pr s (rlr nfrmcs m s fnls níltért u s pr«tn ftur prns ms qu pr s tv mpl rprcussã t m- prvmnt luc nts vü cnhcmnt Cn- CENTR rs" drtr Crtr sclrc qu stá c smpr s- Lj nç Cruz Vrmlh ns 9 _ 3 Tnm-s Rrn tv prnt prstr cnts fnncmnt trtr ru Ubrt n 23 2% «l 23 ntr H s «us ts m fc t qus- Jur cgsc;õs frmuls cntr su dmnstrçã cnhcr qu st T8 hr _ 8 hrí: ""«"ul ^ TRCMS SEUS MÓVES USDS PR NVS Klj "- ggbhmhnh ônus qu stã srjts ts s qu xrcm funçã públc mns qu nã sc rrcm s qu putm sus ts pls rígs prncíps mrnl dmnstrtv rs (us lás nunc s prtu ESCtKK&TENT D CTETE sr Lurvl Fnts ch- U- Gbnt Cvl Prsdênc Rpúblc drgu sgunt nt put Gustv Cpnm lír mr n Câmr s Dputs: Prz mg put Cpnm: Em rspst prgunt qu m fêz n mnhã bj prss-m m nfrmr qu snhr Muríc Lg nunc f rqust pr Plác Ctt nã s ch t rstçã sl Scrtr nã xrc qulqur funçã n Prsnc Rpúblc Nã cnhç nm vst Prsts êsts sclrccmnts subscrv-m crdlmnt f) Lurvl Fnts: SE LMR BLEER MNTÉM prpóst blht sr Lurvl Fnts lr mr sr lmr Blr clru-ns sgunt n cmr: crt sr Lurvl Fnts nã fz smnt L- " mt-s frmr qu sr Muríc Lg n f rqust pl Ctt nm sr- CLNC MÉDC GEKl - ESP ESTÔME?GUÕ JVSS r PRF RENT SUZ LPES Bn Mélc 9 d Shüm k 20 hr Tl! PEDCR Sstm dn llr Schll rt mnt r cls clss unhs \nvr vrs crvs rrurs nlntus lrr «Crc 5 sl 58 - Tlf«n: 2-8<6 lt lunlu vc lá Ps u mntnh ntgrlmnt qu dss: sr Muríc Lg p nã tr s rqust p Cl t ms trblhu durnt mss n pss n Ctt rcbn rns Ctt psthtu0 srvçs Ctt Trblhu mxs f Pr ss cnv sr Gustv Cpnm rptr sr Lurvl 0 prgunt pr qu êst hmm hnr qu v sr rspn sm rs s ntr s uxlrs Ctt nã íguru m lg épc lg mnr cdã cm rquêl nm DR MNEL BRNSTEN r^%^«ô3-^t! S«- Urmcnt 8 s!) Hrs CPCBN lug-s pr Trnl u mr- ( ótm prtmnt n pst «trmnt mblár m slrtr rád nfrmçõs pl tlfn: J Rád-Vtrl Vn-s m p< ríl funnmnt hl «nròc móvl scur cm pcuup mnníllc Grrr ru Hlár r Guv 4 Cpcbn uvvt rç prnss WH FtííMHENS! L - V TRÊS VRGS 4 fctt Rm «Jnttt Elçõs n UDN crc Mrc pr mnhã nv plt ntrn m Rlzr-sc-S nmnh5 s l- cõs ntrns nt Drtór Crcunscrlçã r L D N D t cmprnd n sgun grup pln) cr rc lçõs prv pl Drtór Rgnl ncs - Shr/m ns llcs trmnrm s S lrs sgun grup cmpst t Drtórs cmprnn 4 sçõs ltrs ssm dstrbu- DRETÓR D NDRÍ sc Prsnt Jrms Frrr Muls c msárls : Xêlsn lsé Mrtns Nbtry Prt Vr Lcl : ru BtD r Ms qut n 9S CV "«scs Prsnt dr zul! Pnlts msârs: Sbstã Mn- dn Mch Jã Xvr C : ru Brã Msqut n 9-W C/V Sl-l0 _ frslnlc Jm Lrr Brbs; msrs: llnlln Frnns Cst c lss r Cs Mrqus Lcl: ru Brã Msqut n 0-S C/lv 4 sc Prsnt Crlln Qursm Nt; msârs: Gvn Btst Brgs c Sbstã Rch Lcl: ru Tôrvs Hmm 89K- DRETÓR DE CMP CRN- Dp _ Sçã únc - Prsnt ntôn Prrt; msârs: Jsé \zcr Slv Vldr Prr Pnt Lcl: ru Crnl gstnh "DRETÓR DE CPCBN rãs ltn Mrqus Lcl: ru Hnrqu Drnd Sõ DRETÓR D LG srr Lucl mrm Lms m"-áns: Lucl Prrn c Ed Fúz Lcl: ru Gnrl Plr n J ^ctjã Ld Gnchs Kru-- msârs: Snln Srs Pln smr Sá Tns Lcl: ru rnl Quntl 7 DRETÓR DE S CRSTÓVÃ _ u scü ntôn r lm Cvlcnt msârs: Nwtn Cstllcs Rvlnd? Prt Vr Lcl: ru Blmlt -l^" SCC5 dr Vlmr lrrr~ msárls : Vállr Frrr «Jsí Brrs Lcl: ru Rcr Mch 360 DRETÓR DL S JSÉ «<;â únc dr Már Vn msár: Sbstã Slv Prt f Cláud Mnss mrl Ll- ru Urugun 2«sbr DRETÓR DE SNT RT sçã Dnl Bndt Cruz f msârs: Gtr Bsts Mnul Brbs Slv Lcl: Lr " J? Hmm J sçã Pul Frrr; mírls: Jã Rms Nscmnt Pul Grc Mrn NÃ PGUE DBR CMPRE SEU RELÓG DRETMENTE N DEPÓST DE RELÓGS Rlóg fl pr hmm «vubls pr - Rlóg íl pr snhrs 5 rubs pt Dsprtrs s " " Cmprn 3 pc ^ dp d" "" VUt-nn m n ntcrê frá frguê Cr$ SEHK VS PSSS -^"^«L-!?" 7500 MUJU 95(J0 mmmmãmmmm USE UM - \ USUR MELHR E TÔflS! Pr tzr CHMPN rqu-sc xclénc qul su pulsr rlóg CHMPN prvrá tr drt ss nm cmpã - durnt muts ns srvç cnfnç Pç m qulqur stblcmnt ctcqru qu lh mstrm s muts vrs lns stls pr snhrs c pr cvlhrs Ts s nés Expnsã J-B têm trr ç nxdávl quc rsst scrmnt c crrsã cm qulqur clm CJ Puls" 4t & PETS NS E U ff^gl d«qnslldmdt fm )-by-btndtr U ts> Yrlt S2-4

4 Yy-mmmfmmmtW!^: y^-"!!"" -~ Dbb: R Dnts DEZEMBR MMMHHM(~HHMMM Q S ~ TT TT f S T" 2 ~7~~Í cntcu há 20 ns qu Vár publcv n } DE DEZEMBR chl gvrn crt rstblcn Cruzr cr m Pdr Ntc" d DE 032 ssnv rm 822 pr D N r d0 Jóqu Club rlzv-s lmôc pr ncrrr Cnvnçã fcr tn s nss csãlnç dé íuncl-l c Frçã rs ssccõs Exprtrs b Cmíõsárs prft Pdr Ernst -s_lrrgnzn s nv crt tr lvrs Runm-s nst cptl cm s Estdvrss ntrvntrs svl rnh ns s srs Jurz Távr fm trtr crnçã pltc ncnl PR TDS SD D PREFET Jã Crls Vtl rprsnt nfrqucmnt pr substânc pr gvrn crrnts vtór prssã s clsss cnsrvrs rntrg Dstrt Frl s grups pltc-prtrs qu gtm ntr sr Jã Crls Vtl funcnv cm tmpã lg S c pltc gvrn frl qu r nsts qus s prblms R Jnr s ggntrm trm s s ns gvrn sr Gtúl Vrgs ls fss mut mrs cs s prncp cptl ps ávs cnf s prts ps êst tnr cnjun mr qu prtndm brs qu cn6trut dmnstrr qul ngnh sçã Mtrpltn r cmtu dvrss rrs Snt nmrr mnt prncpl s qus f sm tôn tnds pl l 746 dúv rpz cm qu snrm prt ntgrnt Ds prssmnt l cnu nã lh fôss pssívl btr qu subsvt n só d pr ms pr lutrzçã nttur prjt 000-B s mprndmnvr cb qunt êst n s ncntr rcurs r bnnr ts v m xm slct pl Prftur n Rpúblc prsnt sfch nã x sr Ec Ncnl Cnslh x-prft prplrávl má cm nm Dsspr sôbr s mmpr-s curu fé s grups qu cmb pltcgm rstrs nbrs tm mpdm rlzçã Dstrt Frl rsstn pln grns brs qu qun pô s srts pr Jcrnu pr R nunc Tn nvlvê-l nr pru prft scrtr técnc ssm ms vnçu pcênc cmpôs cm xcçã qupn su ssntur l qu sr su sucssr E dplm fts mut ms s ts cntr mntv mpls qu mpréstm nvsts chgn rfttu Ess cmpulsór sult vr m trn s nllzu pssgm sr Vpn- s msms qu ms tl pl Prftur cmbtm pr nã dmtr brslr c mprtnt mpsçã scrtr têr 6m qu puss lvr técnc plítc frmçã m u squr ncr nnh crrr dz qu r su vult prqu s brs hmm tlh pr crgrmr m trn s qus mpclhs g rmvr s u rputçã técnc fbm-str ppulçã sprnç tnt rgur zr c dfícl cm R Prfru sr Jã Crls Jnr D utr l Vtl n prssgumnt sclh hvn ntór qu psçã qu fnd rtrrcpzs spclsts lguns 6 Muncpl pr Scrtrs s prnchr 000-B pr su vt prjt MSSÕES ESTRNGERS mssnárs Ms nvcnts sfl íucís nulmnt s Ests Uns Cndá pr strngr tng qunz ml númr mssnárs qu s grjs sss s pss mntém n mun cntrbun cm ms dólrs qurnt mlhõs pr n pr prgrm s mss strngrs PRMER prmr cntst sátc qu s ntrgu stus sôbr nrg tômc d mn Rhmn nturl Pqustã Dplmn-s m cêncs btv bls stus qu lh prmtu cursr Unvrs Yl n cnqustu ttul utr m químc Fl pstrrmnt sgn psqusur qul Unvrs fz tômcs prt s Lbrtórs Ncns Brkhvn PRÊM ENUD - F cr n tál prêm pr crtc rtstc E Prêm Enud n vlr lbrs ncluu tmbém publcçã br prm nsttuí pl cm Hstór rt Flrnç N «Dár Ntícs sr Crls Lcr " í Bl! ; 5 Eslêv m vst êst jrlcr dnl sr Crls m "Trbun rtr prns" v cnhc "Dárjrnlst Ntcs trzr s sus grcmnts pl qu ssms m fpsçã c rbtrr judcl qu f vítm mrn-s lguns mmnts m crdl plstr cm nss drtr h M<: pág 8 clusft) _ (Cnclusã nvs mrcns Pcfc gnrl Etscnh" Fnlmnt wr tv ntm ntrvst ; cm Wllm mjr-gnrl Chs cnslhr mltr mrcn junt mrchl Chlng K Chk prt-vz prsnt sul-crn clru qu trmnr cnfrênc sr Syngmn Rh vltr stlsft Tu lv crr qu prsnt Esnhwr mbr p«mtn su p lr sultr pxrtu- crn cênc Pr lnçr fnsv grn nvrgdur s frçs s Nçõs Uns vrm sr n pnã s técncs mltrfrçrs cnsrvlmnt ngltrr Frnç s qu têm ftvs nrss mpnhs n lut ntcmunst n nchn n Mlás dfcllmnt prã ntr sus frçs n Cré; cnsqüntmnt fr rfrç s xércts ls rcr sôbr s Ests Uns Esnhwr r gnrl prnt pcmprmtu-s v mrcn pupr v s «G smnts s spt ssgufcs prsst-s m rr ns círculs utrzs (u gnrl Mrk Clrk é pnã (fl fnsv n mmnt só tr prbbl Cxt s fôss p pr lsmbrqus nvs vntulmnt pr bmbrs s bss érs cmunsts n Mnhur Esnhwr dl prsnt su pós flclmnt pr pdr sprmsss ltrs hm suplmntrs frçs mns pv mrcn rlsm s ms cmptnts ^m qu s pn m grl qu dupl mrnt lguns mss ns srá prcs tr-s fórmu «wt nd s prcnz pls gvrns Lndrs Prs qu pr utrs rzõs tmbém Tóqu gvrn tu Pgmnt n Tsur 7 Srã l útl r60-h Z : UM PNT FX N CS é trdçã «fqust sr Gtúl Vrgs qutm ntíts nstbl prmnnt ls «u cupm psts su mdt cnfnç pr Cmçu S x n su tul Kuvèrn ttus cnsrr «xprônc Mnstér su lrs s psts sntrm prcr trnã nvcstdur; cm crrr dus ds mnstrs rnm surgr bts «l rcmpsçõs Esqu trm tngr dvrss scrtrs rnvvm bts ts Dsmnts t ntr m puc K ssm s css cmnhrm msm tó qu prsnt Bpúblc flu ws qu t ncss «rfrm vr rfundr Mnstér sbrn- nsjn pssívs substtuçõs pr tnr lujunçõs prtdárs s mnstrs sr Gtúl Vrgs prtnt ps submts rgm pns lv társ cnfnç rstrt u nts nm scnfnç qu s trduz n psslbllté su xnrçã smpr dmtdu xcçã cm pst Mnstér ugr str ntrtnt prc msm; é Trblh ü frm smpr pr xr sr msm dêntc Prftur Dstrt Chf crcul Plíc Qunts vzs jã nã hv sr Jã cm vss vr ntc qu xr Crls Vtl c gnrl Cr Rsn rm sus psts? Cm surgm sss vrsõs snã trvés órgãs lgs bs fnts gvrnmnts? s ntcnts sr Gtúl Vrgs xplcm "u; n tt: sô utr v xstr S x Ml6 pss p tr prstíg nstrs s ms prvntur cm nflunc pss prcsm sntr frgl su psçã mmnt n gvrn n pm sr P Mnstérs Qu lucrrá ps cm ms lguns cnsntrgus hmns s qus s rcus cênc «su pr hmns qu dmnstrm cm pé n strb? tl «rfrm bs é n mmnt «n rm cpz susctr nrrnquls stã ns qu stã cm mbçõs ns qubpctt" sss srntçõs Esss bx pr Gtúl n v sã s lcrcs m qu sr Vrgs ssnt suu flc prncplmnt «lh s sus prjts qus sptugnár qu bl fcs lnt sus s trá futur pr 3 Slênc sm _: Mnstr prxnts UM DESFECH DEPLRÁVEL Mssõs strngrs prmr Prêm Enud pgs bj s flhs mntp grcultur : Educçã : 770- Mu : 7ÕÜ-2 Sáb 6 Dzmbr 9 DÁR DE NTCS Prmr Sçã Qurt Págn nã dspunh ssssr técnc prmnnt grup trblh m cndçõs stur nrmlmnt s ssunts uxlr c prcft ns sus csõs nhc cm rgnzr nss pnt máqun bslt Prftur s péssms cndçõs su ntg pltc pssl prjudcrm dmnstrr Dx sr Vtl Prftur sm qu ms vz pún smpnh crg blc rlv prpss qulqur dúv sôbr su hrrbl pssl s cndçã qu v sr slnt ng-s gr qul stn s plns qu tr dé çu Srá bnn cnstruçã mtrpltn mr duçã dstrbuçã águ brtur cn6s nvs rtérs truçã s scls pr tnr «défct stblcmnts nsn prmár s ntrpsts frgrífcs stns ssgurr nrmlzçã bstcmnt vvrs? Esss ngçõs têm tô prtun ps já s ndc vt cm únc cmnh sr sgu pl sr Dulcíd Espírt Snt Crs n tcnt prjt 000-B Dspdu-s dmnstrr s brs qu pr rlzr qu c prcs prsnt Rpúblc su nfrquc lut qu s snrlu Ms s brs vm sr rlzs EXMES RGR NS xms ns stblc Em pln épc s n 6 mmnts nsn s dvrss grus rspndvrtênc Ztun plvr sávs pl rlzçã sss prvs nstruçã stuçã prcár qu bxu cnnávl crr prncplmnt ntr nós fns u tlrânc bsrv ns xms luns sttuís qusnrmçã clss ôur cnhcmnts s mtérs prgrms smpls lgrm subr sér m sér r pr r cnscndênc sntmntl s cxmmrs dprqu sts cm «plstlõs r prq ná mnstrnçã s clégs stj mpnh crédts s sgrr ps m nft cmprmtr su stblcmnt n pns m fnr E rsult rctn cm nã prr s luns 6 qu èsts vã glgn clsss sm cnhcmntrã t s mtérs currícul s nfrrs sbm nm ltm qun trchs trduzr rcnjugr vrbs rgulrs m prtuguês rpzs srm sm lgébrcs slvr quçõs dvdr cnt sgurnç fzr cm ssm ssm chgm n fm s sus curss dn sccmçm lg ps ns vstbulrs ls suprrs ns cncurss pr crgs públcs pr ns prvs hbltçã qu s lhs xgm cnsttr xrcíc mprgs prtculrs xtnsã ml qu lhs fzrm quls qu rprvá-ls s prvrm m xms m vz ss rgr máxm rgr tm substtur s p prcsm xr crmns bnvlênc «pssm cnsrnr ssncl qu sus flhs cntrár vm vr ns sj lá cm fõr rprvçõs s msms mnstrçã br ss: ms clégs; qu s prb fs su futur ns Ests cnsrçõs s drgm sbrtu svr n scundár nsn nsttuts E lncnv tr nc ns xms dmssã cndts n ngrss gnás s cbvl qu N ntnt é qu prtcmnt nlfbts stut vzs s vrfc crn-s pr prnt blqu pr dscplns pr cuj bns nsã lh fnlt m bslut ndspnsávl stuçã vrr mpct Cpr ps prvlcr cnvcçã qu clég cnsprm cntr Brnll drtr s xms s qus lun pr p prfssr sã frs MCRSCÓP NTS PLÍTCS lmr BLEER é vlh qu nunc huv xércts sm srtrs CM n m surprnu cmpnh jrnlístc n curs qul «Trbun mprns publcu «fc sml cntbl lguns funcnrr Plíc ns prvnts xcuss s prstíbuls crcs Nnguém s surprnu cm tnttv u pl mns mç mrt prtc pr lg plcl pr nêptmnt btr crt dvg rtrtçã nl pl cçã ntór S f ssssn há pucs mss cm rqunts cvrd crul ntr plc pbr db nfs pr qu hvr u tnttv spntr mç? S f pssvl fug ssssn pr qu prnr q pns tntu mtr? Nst sgun rn nã strrc gulmnt rtr cmplcênc utrs suncmptnts ms prrs fruxs u ncpzs pr cm s smns s subrdns Tu ss stá cr cm lógc épc plc mbr Fcr surprnd grdvlmnt s chf Plíc huvss pur cm rgr s cusçõs drgs srvçs sb su rspnsbl s trnsfrmss m slncs lmp prft prlhgm sgurnç pv ncógnt pr mm m tu ss fx-s n mnstr Justç B utr suprr subrdn qul stá hrrqucmnt chf plc Rspn ps pltcmnt st é pl plítc u drtrz ntrsgm plcl Mnfstu-s chc cm mrt tnttv prtc pl lg suspt prtcpçã u tlrânc cm brdés Ms nquért nvz trr clr prqu funcnm lvrmnt uns sâ prsgus utrs sss ntrs u xpurgr Plc s nsjávs cuj xstênc própr chf msm já prstu nfrmçã fcl cb pr mtr n c nsdsmnt jrnlst qu nuncu pdrdã s srvçs plcs B tmbém lógc dêst rn fnl mnstr Est órgã plítc n ms lv cpçã plvr Nã bc pssvmnt prsnt Rpúblc: rspn sldrmnt cm êl nã s xcus pr hvr cpr rns chf Nçã N& s rduz ppl nônm s mnstrs rgm 89 Estã rsttulrls qus dgn qu lhs ssgurv rgm mprl Mnstrs Justç frm sfdsts cm Nbuc rúl Zcrs nfm s mrs Várs chfs gbnt rtnhm ss pst sstm frl rtru prt mprtânc pltc dêss Mnstér cuj frnt n Rpúblc stv rm nms stdsts prl cm Cmps Sls Eptãc u jursts lustrs cm Crls Crvlh Crls Mxmln Est sáb mstr cm«mpru crt vz juz rlst prátc u ntérprt músc qu fz rssltr blzs mprvsts: «ssm juz: ntrduz pquns prtuns grçõs mtzs várs n txt xprss sb prênc bsrvr á rsc m vr mlhr pt ás crcunstâncs ft cncrt prxm l vrr Drt Ms hâ tmbém mstrs qu mprdssnâncs rrncm ssm tmbém lguns vsts juzs grçs Dus puqulssms sr Ngrã Lm s ch n ncruzlh su stn: rm-s crgm pss vssur n lx Plíc S nã lh prmtrm ss c pé n xmpl vrl qu rdmrá bl sr mnstr qu gstr ms nâ s rslv nfrntr sf crm mrl Pns ns grns stdsts qu n lng 30 ns s sntrm n msm cr busqu rgfnts nsprçã: ls á ltur FRSSM êss s vu n Brsl gvrn tã frsác cm mpbrcn nçã srgnzn stá qu NUNC lzn pv crt ntm dvulg mnstr é cnt spnts sr Hrác Láfr dz qu gvrn v- ncrrgr nt vtr v slárs cnglr tl prçs CFP bm lnps Nã fz mês nm msm smns qu Ctt Cngrss vtu tqu cx sb prssã sr nt nrm s mpsts: cns f sl E ssm sncr gvrn Cnvcçã prmr Cnt trnt snhrs puts ntrgrm - j scrtár Câmr sr Ru lm rqurmnt cnvcçã ntm publ n «Dár Cngrss9 "«s Cngrss pr prí 5 jnr stá utcnvcçã cnsttucnl lmt lcnç mtícctcprss ssm s puts cnvcnts prnunsnt Rpúblc qu trvés hr mr msm prí Cngrss pl cnvcr clr ntnçã Prém cm fns prd-trmns nmnt F lmtçã ssunts qu srvu qu tvrm nctv srs Félx Vls Clmr Mllt pr cnvncr s cnvcçã pls próprs puts sus cígs rgntvm qu lbr s prlmntrs m rlçã â rm d fcv cb Vr fzss f/p8s( lém dss n ssgurv qu sr Gtúl Vrgstc ss cust cnvcçã s nã fzss us ju lt ms fl snt cmp nã tr s dt m vz prnd st slc jjc cntr s lrs mr mnr sâ mbs "put mdl fns rns rfrmu ntm rprtgm urgnts qu justfq qu nâ vê m nmnt prjts cnvcçã pr nctv própr Cngrss s Tm rzã Nã há Ms q tm frç pr mpdr puts ssnr rqurmnt sss? Pr Mnstér Justç fnts qu Enqunt s cnfrmv ntm m dvrssplíc cm sr Dntn Clh srá msm nv chf sr ><-gr cv crculr pr utr l ntc qu pst Lm tmbém sr substtuí E sclh pr Justç sr sr Lúc Bttncurt sss rrs Nã btvms tv cnfrmçã pr rlçã sr Nru Rms rlle curs qu stá cntcn n Câmr cm smpr smnt lm Ru sr Rms cs sr Nru cntr rcnduçã qu surg csã qu stj trblhn sr Crl Júnr put ctrnns pl sclh rtculms é qu s dz ns círculs prlmntrs scrtr cs çã nss snt cntnu prmr s sus prmtrs mrl Pxt ntm huv utr smnt sr ««nlqur mv Dss prsnt P S D qu scnhc Rms pl sr Cmnt n snt substtur sr Nru rll lugr n Plác ^póst dêst últm sb-s qu su v rnunmch Mrn sr ssgur stá Trnts p nbrs nnguém mut h! nbrs mut mtvs Pr cr tvs cm ndustrl prá ngr: pr s dcr s sus m Sã Pul Cntr prrrgçã sr Crl Júnr Crl Júnr clru ntm rprtgm prl sr mnts chv mntr q r cntrár prrrgçã s ss n qu cmptênc pr tnh nã Cngrss qu cnsttucnl B nn mn m pr Sgun Nã chg prprmnt sr ntc sr mrd célbr rgr jrnlsm mrcn hmm hvrá s sr ntíc: ntc pr cchrr nã chg hmm mrr cchrr mnbr E tl rpuls qu sc lvntu cntr flr put nã prrrgçã s mnts qu ntc Júnr fss fvr cntr l: ntc sr qut sr Crl NTS PRLMENTRES Câmr Muncpl ÇR- MNFESTÇÃ CNTR D MLTR CM S ESTDS UNDS Câmr Muncpl n sssã vtu pr unnm ntm JuR Mglhãs sr rqurmnt nr trmnn qu sj nv prsnt Câmr s Dputs tlgrm xprmn sprnç qu r cm vcçã pclfst pv brslr s rjt pur qul Cs Cngrss cr mltr cm s Ests Uns brgn-ns nv trp pr prçõs gurr fr s nsss frntrs DVERSS sr Gtúl Nms pnts pr scrtr Crt frml Prlng cntvrgs lmntn xnrçã qu cncu rênc ntr substtuí substtut Vtí DECLRÇÕES D CRNEL DLXCD CRDS Prcur pl «Dár Ntcs fm flr sôbr s prblms R Jnr m cm prtn nfrntá-ls crnl Dulcíd Crs nfrmu-ns qu nã julg cnvnnt fzr clrçõs sóbr dmnstrçã c sm qu Sn sc prnunc crc ndcçã su nm Qunt ms rtfc qu já hv dt ntrrmnt st é qu s cupr gvêrn c prcurrá crrspnr cnfnç prsnt Rpúblc NV SECRETRD MUNCPL Cmntv-s ntm ns crculs plítcs lcs qu nv prft Dstrt Frl crnl Dulcd Esprt Snt Crs sjs fzr dmnstrçã cr cm s dvrss crrnts pltcs tr cnv u r cnvr s srs Pscl Crls Mgn Jã Lus Crvlh fns Sgrt Sbrnl UDN PTB PSP rspctvmnt pr s scrtrs Educçã Cultur grcultur ntrr Sgurnç LMENT SR GETÚL VRGS DEMSSÃ QUE CNCEDEU E sgunt txt crt qu sr Gtúl Vrgs N M Educçã Frm rcbdns pl mnstr Educçã m udêncs spcs s sgunts psss sr mbxr Gstã Mrqus Blv jrnl slã Rnt prf Rul Llls dr Cst -UníU-B RUL «Dstn Slgu Grv grl Mnsgm chf gvrn Cngrss Ncnl -N Plác Ctt PLL SUPREM Trbunl Frl qu s lvu há 0 ds ltur mgn pl grn tlstfcmrs utrnür rgm Ruy Brbs nã cnsru pns flru qustã cnsttucnl s dspsçõs L Sgurnç lbr durnt Dtdur qu srvrm prtxt prsã Crls Lcr Ms pr st msm cn-chcr pr unnm bs-crpus mptr m fvr jrnlst xu Trbunl m stuçã mut ms utrs s qu lc vlênc prtcrm qustõs cnsttucnl s ls sã m grl lt ngçã jurídc nã s p xgr stjm lcnc qulqur lg plc mbr vm str prsnts cnscênc qulqur juz; tô frm hvr-s plc b fé dspsçã ncnsttucnl nã s pr cnsrr Trcr pcs snrs rém l pr prsgur vlntr cm crru n cs prsã Crls Lcr ê tlt grv cnsttu vrlr crm N prmr cs lg juz trm drt ndulgênc; n sgun mrcrm xcrçã st pst qu cnsqüêncs rm pltc vr tr csã Suprm Trbunl? N tul rgm prá nã tr nnh lg plíc pn chf Plc Êst qu s tm slplnmnt mnfst dár cm sus subrdns nã só nst ms tmbém m utrs lmntávs css vr pnr mnstr cmprtmnt cuj Justç cnsrs s cntngênc rgm tm s luvávl chf Plc vr Justç pnr mnstr m m vr nã pn utrs pr s cnsrr cm lts funcnárs drtmnt subrdn sr prsnt Rpúblc u cm dss publcst strngr «Su Mjst Prsnt Pr st puc prvávl qu csã Suprm Trbunl cnsqüêncs utrs tnh qu nã sltur brv Jrnlst utr sr hpóts s prlmntr fôss rgm Nã s pr sustntr mnstr Justç qu tmbrss m mntr tl chf Plc ps csã Trbunl s nquívcs mnfstçõs Cngrss PLÍTC ptrsc NTÍC nscrçã rm dvus Brsl sçá PEDU ms Dstrt Frl cusídc Chm-s Bndt frmu-s Vlrs Rbr qu msm n vlh Fcul Drt R Jnr m 920 té gr stv nscrt n sçã Mns Grs n cnsrvrá nscrçã prncp ms v dvgr n fr crc E tm prss utr Rbr Tnt prss qu prvu nscrçã mr prcss"vst" prv pdu lg sór cm vl té 5 mrç vnur utr Rbr r cnhc m Bl Hrznt cm ntst pl nm Bndt cndvlrs Nsss dus çõsj l ft ntrvntr Est ps gvrnr ps put frl pr últm rmncst csts pltcs cnt dscussã Smnt ps prv su nm flrá substtut sr Jã Crls Vtl sôbr su prgrm dmnstrtv drgu sr Jã Crls Vtl cncn-lh su xnrçã: «R Jnr 5 zmbr 9 Prz mg dr Jã Crls Vtl N mmnt m qu tnn s rsptávs mtvs xpôsts n su crt su frç cncr-lh xnrçã crg prft Dstrt Frl qur ssnlr qunt lmnt vr-m prv su clbrçã ll dc Cnsr mu vr luvr nst prtun xclnt spírt públc hnst funcnl cpc dmnstrtv qu frm s trçs mrcnts su tuçã n smpnh lv ncrg qu lh f cnf À frnt Prftur Dstrt Frl sub crrspnr cblmnt cnfnç gvrn grçs su vtmnt vr públc tnts vzs pst prv m ts s csõs m qu m f vlr-m su vls clbrçã N crtz cntr smpr cm su cncurs pç qu rcb cm s grcmnts r rnvs pls bns srvçs prsts dmnstrçã Dstrt Frl sgurnç mnh nltrávl stm ) Gtúl Vrgs PR ENTRR N TESTMENT Estvrm ntm n gbnt prft n pssrm grn prt d nt s vrrs mr qu gurvm vstr-s cm sr Jã Crls Vtl s cnsqüêncs csã sr Frncsc Crs fl su REUNU-SE CMSSÃ EXECUTn csã pl prsnt PRP V D PSB- D-F sr Plín Slg Rcbms: Excutv S SCLSTS E ELEÇÃ «nv Cmssã D PREFET Prt Sclst Brslr scçã u su prm S PUL 5 (sprss) s Dstrt Frl rlzr Sclst Brslr sb Prt prsdênc runã rdnár çã sr sór Brb cm prsnç u runr-s-á n próxm d 3 fm scrtár grl prf Byrd Btux mnfstr-s sôbr q rá sr lrc Vlsc Zrstr R- su p Prftur Sã Pul ms Slv Brrs svl Slv ENTRR EM FÉRS G lm Rbrt Tl VERNDR DE S PUL F uprv pr unnm S PUL 5 (sprss) Cns vt prtst cntr prsã plítcs qu gvr jrnulst Crls Lcr m vrtu t ns ms plcçã fmgr L du nr Est sr Lucs Ngur Ncnl trnsmtn-s Grc-z rá pnr ntrr n g Sgurnç drtr «Trbun mprns zrá 90 ds férs sgunt tlgrm: «Prt Sclst Brslr Sçã Dstrt Frl prsnt lustr jrnlst su slr cntr t prptênc qu m su pss fru (Cncluã 3 nágn) lbr mprns c rgm mrátc cm plcçã d l fscst ssssnt prft Cmp Est Nv nlludlvclmnt rvg Grn rr stblcu pcnsttuçã vgr Slnt utr trs rt cm ttu sr Frnt spct psód qu c mpnh csc Ngrã Lm m rlçã utrs nvés purr pu Mns E rlmbru tfs s cnsnlr buss crms mputs funtnts rpts núncs UDN cncrts sôbr css cnârs plc cstgr nuncnts mnr sss fts stmuln ssm prá sgrssã crrupçã t msm Dnúncs qu crts s ntór mprbl tlc mrt vlnt trs crprçã Crds suçõs nã ncntrrm prt mnspublctópc qu prpóst tr mnr éc Enqunt ss snfn sór Brb Prsnt ms m dçã 26 r mês dfíc trm-s várs mds ln cus mmbr UDN qu s dz ns crrsóbr s prjts brs n trêss Prt c dscutu-s p gvrnr Mt Grss rcbu Slgu Brslr rcbms n çã Scrtár Sndcl qu rs Plác Gunbr! s tlgrm cuj mpl publclsgunt E G B prsnt vrrs l frm tntr nsrá vt n próxm runã jun prmv pl gbnt mltlgrm: tmnt cm s utps ttulrs trr n pssvl tstmnt nlstr dá bm dé cmprt«rcb pluss pr mtv pu- Scrtrs spclzs mnt dêst v prsm prft mssnár bllccf prtun tópc lnsrt n sr lnt Fnsc sfrçu-s m LNG CNFERÊNC DS «Dár Ntcs!- 26 crrnt MEÇD GVERNDR PEL prts fs mnstr CNDDT PREFET rltv B G E è cnstrusrs J CRLS VTL E ssunt UM RDV EM SNT ç Plác Cultur nsttut DULCD CRDS MCEÓ 5 (sprss) pu ntrss CTRN pr mgn chcrs Dulcd sr Lucn Mrnhã cndt t ns bru prsnt Flrênc sr Jrg Lcr cupu-s gu ntm pr vlt s 22h Ggrf Est- psçã ã Prftur Mcó Brslr rv qu n xttut cnstruçã clru n s cms qu s l30m Plác Gunbr tstc tnsã 600 qulômtrs lgrá "frá u sgrç gvrnr" t durnt trrtór ctrnns cm Muncpssu cnfrncr Ess frmtv f tm ns ms hr prts fp Xpcô ns frntrs cm cm mç círculs gvrnsts Em spch prsnrgntn chs cm sr Jã Crls mrt gvrnr rnn c fl mn stur psslvtl clun) Ml (Cnclusã pg 8 bll s ftur cnstruçã Enqunt ss s vrrs s pscnsts m su cmpnh ssu prs Fun Rvár Nrz Jmnz pr cnt lgn tc cntnuvm gurr prgvrnr têm cn 6 dss qu dscr dênc Rpúblc unpssl xst lbr pr prft rr Nã fzn prt chps brgr Surz F- qu nã ltrl m Pln Prmr Urgênc mrlch -Mvr Pz ssl- pgn Em su dscurs dntu n ss sgnfc qu nm tã c rnúnc cltv nrm put Lucn qu rgnzrá rv s cnstrurá prsã Plíc Muncpl pr nfrntr gjunt rnu UTRS Llvr Pz fcs n- vêrn s srs Rbrt Mrn rln subrdns srt JvlVr Dnts flrm sôbr tlvstu PRP SR tu Plc n grv s mtfrncsc CRDS chf Gvrn ssnu mns- t Vlllb é n scnhccntrdtrrs Nlúrgcs cnnn-; sr Vr mbr gm ncmnhn CngrêSS sr 5 S PUL (sprss) Lns fnn gvrn s cuscn prjt l qu dspõ sóbr rs dgm qu f fr cncndt Crs Frncsc Cõs s clgs qu ntcrm; brtur Mnstér Vçã r prs PSP prsnt clcã pl s srs Hbrt Bbbl Vlmr crédt suplmntr vrsã cnclu dzn qu Prftur Sã Pul f rcb Rupp pludn t mnstr vrb stn n mt ntm nt n s PRP Flmrlch Surz prsnt dr grcultur qu ntu z 0% sóbr s pst dcnl Em su cmpnh stvm gcruzrs prç fx pr sc ts mprtçã pr cns cn- xtnt Junt cup crg u trg ncnl; sr Bnjmn Fcncssnárs tc n tul gvrn Nu- vrnr Lucs Ngur Grcz uslgn m fvr s stuçã trs prócrs rh cm pl Ms pr nu s prts mr-ss drgnts U R D fc scr plnár prjt trm ts m Crcs Sn dspn sôhr s vncmnts pscrstbl Tchlr utrs cls nívl suprr: s srs Crmbr mncnn ls Rbrt gur Mrr c r prsnt Rpúblc rcbu s mnstr n s Estvrm sgbnt cnfrmçã Ctt prsõs m ntm n Plác mn Flcã cngrtuln-s m pr gnrl Eurc Gspr Dutr pl gnl Lus rcy prsn- Vçã dr Pdr Zlvct rc pch b mnstrs Vçft su prmçã pst mrchl rnáutc Em udênc rcbu t U R D Mgul ngl mbxr Blív; put crnl Jurcl Mglhãs prsnt xtnt Pul Rms; ngnhr Mcr scrtár MTÉR VTD Mrn sr R Dc Fnts Cmpnh Vl Mlhhs dr Fl s prmrs mntérs prvd Junt Rfl Pnzn cnm Crvlh Jqum Mntr n rm d frm rquslhtr Tmbém ct rrs cmpnh sr Sus rnh sr rlmcnt mns rru Cftmr Jft Pnhr Flh Frtz Fth sôbr prsõs Rfl Clsnt qu nã s rlzm sstdrtr Sndct Fçã r prsnt CPE ss n d 8 cnsgr m clgm Prnmbuc gvrnr s mssrs Entrmnts ul Cncçã rçã fnl Etlvn Lns Prnmbuc cm cmtrnsmlcntn prjt dspn sôbr prçõs Vnzul prnmbucns pnh s Bncs câmb Hn prgrms usus PròEm su spch ntm cm n Sn n Câmr s Dputs prvu-s ps brtur dlcmnt rrdm bltns flc m udênc pspcl crl d prsnt Rpúblc mnstr crdt suplmntr Cngrss ugust Álvr Slv c smntn rrs sô- Vçã cmuncu qu nss ps qunhnts ml cruncnl f lt n Cnfrênc Tlcbr prlsçã tvs zrs m run r stá muncçõs qu drgnts s UTR VEZ CRD xrtn Buns rs mmbr Cnslh MLTR ndústr cmérc stblc Unã ntrncnl dmnstrçã Vltn s runr k nt br qu mnts bncárs Tlcmuncçõs Câmr s Dputs cntnuu n prsnt Rpúblc sncnu g sus mprgs cm nfrmçã f trnsmt dscutr cr Mltr ntr l cncn pnsã spcl nun trblh Lbr ngnhr rgntn pl prcrm Brsl s Ests Unls 7000 crsc Cr$ 5000 pr c- cn nss rprsntçã rcus chf cs m E xmpl qu ncnlccr Mrn qu flh mnr vúv nvstcnclv qul mds tr sr Rbrt Mrn vlsvrs tms srã r Lucn Mcl D P S P Env Sn prpst sr Dulcd Crs pr prft PRESDENTE Rpú0 blc nvu mnsgm Sn Frl prpn nmçã crnl Dulcíd Espírt Snt Crs pr cupr s funçõs prft Dstrt Frl m vrtu tr cncd xncrcã sr Jã Crls wmfrmmmmfmêmnm -: N M Vçã Elt Brsl mmbr Unã Tlcmuncçõs Cncssã pnsã spcl r"sl- tu tultur s trblhs qun prcuru nutlmnt lás prturbr bstrur dscurs sr fns rns nts lr mnr flrm s srs lbrt Dt Jsé Esfnn prmr tèvs cr sgun cmbtn- Frm n nts flr sr rqur!prvs fns rns mnts urgênc pr várs prujls ntr s qus s sgunts: rguln s crms mprns rvgn dspstvs ntg sgurnç ncnl; dspn br rmsss trps pr strngr; trnsfrn cptl frl; rjustn s vncmnts pssl Plc Mltr Crp Bmbrs lír mnr fnu cr sltunn- cm crrnt Crt s Nçõs Uns qul fz prt Brsl Ê crmnt Trt R Jnr sõ é plcávl m cnxã cm êss msm Trt Êst fln cm sgurnç lgtm fs cltv Qunt h qustã plcçã s ls nrt-mrcns spclmnt l fs mútu lu crt sr Pmntél Brndã sr Gustv Cpnm sclrcn qu ls só trã vgênc ns css xprsss cr Lmbru ms qu vn mtrs strtégcs st rgul pr l prv pl Câmr s sssã lgsltv ps stblcn s trnsçõs gvrn gvrn sb prvçã Cnslh Sgurnç Ncn m c cs Rspts pucs xcssõs êst frsu sr fns rns pnsmnt UDN qu nst cm ns ms css stá gn cm bslut b fé sb nsprcã mr h pátr últm rr nt sr s vl rlc tlu pr plnr qus t vz qu fl ssnl lmnt pl sr Eusébl Rch Já s sb qu mtér nâ sr vt s puts trsnts xrm lg Cs sr svl rc qu ê cntr cr rcru ts s rgnts já xpnds m utrs prtuns Fl cnvc sssã xtrrdnár pr hj s 5 hrs cm fm dscutr bn Dt ncnl Fnlând ssnl d hj t nc d nl Fnlflnd cmmrtv fst npndênc dêss ps cuj pv cuj rgnzçã mrcm dmrçã ts s pvs Brsl qu mntém xclnts r lçõs cm Fnlând ssc-s hmngns qu srã prsts g TÍrn nçã fnlns pl l mgn

5 Hf&5f ~rr^v^^3-^---r-^ -7«r-?-? V- r--- - j;-: /-: Prmr Sgã Qunt Págn Mnt rtlhs lmntávs - Rfl Crrê lvr mt sr Jã CrF ls Vtl F nm pr substtu-l sr Dulcíd Crs qu m trnt ds ntrn nmu srscnts funcnárs pr Prftur Dstrt Frl Tms ssm rgstrr ms vtór s «lurvs m cnúb cm ngrç «Cmssã Bm Estr s Vrgs vulg bm str scl sò mn su pr qu snt gvrn sb mín s «lurvs cntnu pstvmnt clh cmpnsçã pms Em fstjr prmçã s mrl Pxt cntr-lmrnt lustr cptã cn há trnt ns nã utr m nv gurr Ms sn gnr prsnt Rpúblc nã crc utrs rcmnçõs Nm é brg fzr frç fcm ntrss públc smpr m bnfc s sus lucs mrs N cs prtculr sr Guthr nã há n rtculçã cmunst cntr dplmt Êst f lvn E qu frm cn crp dplmátc n rn mbxr Frnç Ms ss ná justfc pnl trmn tmrtl pl Msm prqu css mut ms sérs qu s rfrm â mrl ndvdul fsc lguns funcnárs já frm purs m nquért rgulr sm punçã pr s culps Dzm prém qu s «lurvs nã gstm sr Guthr Lg nã hvrá pr êst smbr águ frsc n bm str scl s Vrgs sr Blc Pnt n su pr ntrprtçã côrpst Brsl-Ests Uns squcu rtg V qu é mprtnt ms dêss cnt prqu subrdn funcnárs strngrs cm muns spcs xcuçã m nss ps trmn l nrt-mrcn Ess l prtn stblcr rgrs pr cnm ncnl sôbr mnpóls cntrts trblh lvr nctv cmptçã cmrcl n flzmnt êss spct cr scpu s puts mnnts qu xmnrm ssunt E gr v mórb nã lhs prmt tmr cnhcmnt s sugsts mprns N ntnt cm rmn Flcã svl Ótc nã sfrm cmplx spênc xms s s qu pl pr qu xjm tmrt ntrprtçã clr rtg V Nã ns drgms fns rns prqu êst é lr U D N dfclmnt pr cnvncr s sábs mntnh u bx sptr qunt ncss sclrcmnt lmbr N ms cr v sr mnt prv rst é fg rtfc mgógc Sáb 6 Dzmbr 95)5 DUR DE NTCS NTÍCS D EXÉRCT (V Bltm Drtr Url Pssul 5 págn 2 sçã! MPNENTE SLENDDE HJE N E SUPERR DE GUERR Cmprcrá prsnt Rpúblc Mltrs dplmts ngnhrs bchrés lts ptnts s Frçs rms srã dplms 0 Exérct já stá fbrcn sus pár-qus Nvs ngnhrs mltrs Dutr Exms sú cndts s Escls Prprtórs Prmv mrchl gnrl Eurc Prnmbuc Prá BELÉM FCR SEM ÔNBUS BELÉM 5 (sprss) Est cpt stá mç fcr sm ônlbus n próxm n m vrtu spnts nt prç gsln s prprtárs s trnsprts cltvs vã nvr mmrl gvrnr pdn subvnçã u nt s pssgns lm prm mntr srvç Crá CMEÇR HRGGEM D MlCURPJ N) DrlFRTLEZ 5 ( gnts Dstrt lcl Dprtmnt Prts Rs Cns clrrm mprns st cptl qu ns prlmlr ; ds próxm smn trã nc drggm r prt Mucurp qu vr str cncluí n prz s mss qun ntã «r trnsfrr p prt Blém drg «Eurp qu qu s ncnt há ms mês V Pnsõs Gurr Prgu CNCLUÍRM CURS PLMRES 5 (D N) Cnclurm curs rcbrã hj s scm dplms n Clég N S Lurs s sgunts gnslnus: Brnt d>! Gms Gurr lb lvr Ccr Srs Slv Ds Brbs Lm Eunc lvs Cvcnl Htmln Brb Mrnh vflntfc Prr Bns vul FrLns Jc Lns Slv Júl rr lbuququt Ld Lt Mrs Srs Lnr lvr Pnh MMrB Crr Glln r Hlt prc Prr Mr Jsus XSlv Dlrs Ps Mr vr Mr lg Nuns Bzrr Mr Cv lvr Pnh Mr vn Vscncls Lns Mn Cl lm Mr Crm Slv Mr Jsé tl Fts Gur Mrlucf Ll Bsts Crnr Mr ldvl Lug Mr sbl C Mr Frncsc lvs Sus Mn Scrr Gusmã rúj Mrln Slv Frg rmã Mr T cs Nus Lt Burqu rmã Mr Crm Rl lm Gnçlvs c SUzn rc B rs Prunnfrá crmôn prfss Edvvr Huln Cmssã HhUltcR Pnss Vtlícs ln m vst m crt n EM LUVR DE N S Ü mrchl n pss x-trslvu frr s prcsss últm CNCEÇÃ S NVS MRECHS Exérct brslr qu pssuí pns nclur mnn ndcs bx mut nr RCJU 5 ( N) Cm SUmnnt FEB mrchl J B Mscrnhs Mrs cb tr nt s nms s ntrsss m flh r nc ns tvrm ts s cnc Pgr Cntrl ntvs Pn- j ssn pl prsnt Rpúblc qu vm bnfcr rs dêss pst cm crt prmçã -- qu s fsts rlgss dcs snsts : í-ü ~ «sgunts: s s n drt Cncçã Nss Snhr pdrl vêm n clchê squr pr Mr Jsé Crvlh Mrqus gnrs Exérct s nvs mrchs qu s Rs Când Crvlh Mrqus r c Cvlcnt V wtn Pnt Gus (flhs) Vr Eurc G Dutr Slvr Césr bn r Prs Crvlh Lnr Embx Hrms R- Jsé Mns Frts; chf Bs- n lxndrn Sus (flh) Rlz-s hj n udtór Kb- Mrnh brnc cm pssr Pr scrtár Vll lnd- NV SEDE PR RETR DJ Mr 6 Dvsã nfntr Mr Cncçã t cptã Flh Fnsc drgus n Pr s cvs trj scur Exérct UNVERSDDE cl Técnc RCv rm Els Dávll crnl grdu n Vll (flhs) 7n hj í 3 hrs cmn- mr gurr Htr Btst Clh r Hmr Vrmlh crmn ncrrmnt vn Fgur Slvr sn- br Dnts (ílh) Mr rru dr 5 ( N) Cm l Tótl SLVDR Jsé crnl Gurr Suprr Esc nt 9 Curs Suprr Gur s utrs cvs ml lm Rms c- m cnsqüênc ncluí n Qu- Rnrtw St rít Vn Rnw Cnfrm crmnl sln frcrá s dlpmdb fmls rln Vrlvrs Lps cptã dr Est Mür tv chf Cst (flhs) mél Clh prsnç lrs s fgurs mr rlv ds chg J sr prsnt Rpú- «ccktl cnfrtrnzçã n Rs- rnl Edgr R- Slv Hnrn Clh Slv sc nugurr-s-á mnhã ds mr gurr Eurc Mgn Crv- Srvç Trnsmssõs 3 blc stá prvst pr s lu hrs turnt Csblnc Pz rm ml tnnt-crnl Clh Mltr sbl lvs gã 6 nv dfc s Rtr sr Gtúl Vrgs vtu Dms sgur rlçã s cm- lh dr rmn ugust Brl c- cmpnh s chfs EstEngnhr Jrbs Frrr Sus Brsll ml Brlsll Slnvc Unvrs Bh Jã dl lvr c rtg l qu príb Mr s Krçs rms chl pnnts turm qu cb cn- rnl vr Sls Gnçlvs dr Pu- sn m cnsqüênc trnsfr Frncsc Brsll gurr Ulhs) Lndr rnl Cs Mltr vn sr rcb clur Curs Suprr Gurr: rdnár (7 Btlhã En- nôs Sus Slv (flh) prtcpçã fscs ns mugnrl Exérct Ângl Mns l Rbr Cmps crnl gunl Qudr (flh) cm hnrs prsts pl Btlhã Mrs ts Lg s trtu n s H gnhr) pr Qudr Suplmntr n Frts BN PR S FUNCNÁRS tnnt-crnl Sn Cmps Jsé Grvásl lnnt-brgr N sguã d dfíc gur Mrs Gurs R P n C srvr rúj Mcl Elvlr MPrvtv: Mr ESTDUS nulr dr Rn pr Jrdã lms drg táv própr gvrn Rdrgus gnrl Lm Duncn chf gvrn chg NRut rã rm (flhs tnnt-crnl c Frnç Curtb tnnt-crnl Slv Brbs Tls vt ssm tvms ntrvtr 5 (spcss Está ll sss nv cmnnt Escl Suprr Exérct nr Txr s Snts dr Glbrl Cut Slv tcnnt-c- rtlhr Rmun Dlcl sn- vr sss Rgn duçã mn pr Gurr gnrl dvsã Jurz Rmr Estlt Cvlcnt Pss gtrnsfr Flcã tflhs) Cntnll su- nrr d ssmblé Lgsl m cnsqüênc nl Edur Dmngs lvr Crln Br- Uv prjt nv prl Exccutv Tvr ssstnt cmn nnu dvsã Trstã lnc jt bn m rgm mjr-gnrl Qudr rdnár (Jl- Rgmnt r- s lvr (flh «HNRS CUSPnl rmn vc-lmrnt rrp Exér Técnc Mr Jnsé Clh Estdul cncn bn N Susm cmnnt E-scl urgênc Qudr pssbl Clh tlln Mnt) pr gs Júnr Mullns Lv Lm mr-brgr Fáb Sá US Chrls ct Rlss (flhs> -- cm tl s funcnárs n vlr J5U srvr n Dr- lír (Jlh Grl; pru mr stu pnrçã rsrv r módc plmnt dvsã g^l Mrs mnstr Trmn Dt cruzrs brt sssã p prsnt Erp ltrn cmpltmnt slf Pnt rúj Crr cr- tr ürl Engnhr tnnt- pnsã mnsl Rpúblc gnrl Exérct s- Pç njr-rrrr ntôn pp) nl US nrrw Thms Mc nsh crnl rm Engnhr n- c Sltáv trutur t sstm l dvsã Nt cmnnt gnrl vl Crr Frs Rnld Rsvll tm Zunbnc Sl sn m cnus crnl Cmssã Hbltçã PnDftCM SEMN FCL D rmunrçã funcnlsm s funçã qul untu nl Mn vc-lmrnt Hbrt Wlkr sqüênc ncluí n Qudr Sup- ss Vtlícs tn m vst rengenher ugust Prngnhr Lã r mlts mn prv stn stus Fábrc lts públc Prvtv; drl mntr úüm 2d n ntôcr tnllm5 D D PRT LEGRE 5 ( N) D lts ptnts s rs frçs rm- nhs Fntnl mjr-brgr tt rms vt lqu n Mtr! Trnsmssõs c tnn- m r-ru frr s prcsss bmjr-brgr Munz Gus nu n Cmmnhã cnu s m cvs lv ctc;ur pnntmnt mnf-mnn nclur s n- vrá nstlr-s Scrtr Grl Gurr mr- t-crnl técnc Már Cst Mltr x-ndcs Ds Cst ngnhr Smn fcl Engnhr d srvç fr! prnuncrá mprtnt J Crr tçã Cngrss Sã sju- cu f- nfrn pr s ds 7 ps; mr srvr n cm rm ms s ntrsss m flh : vc-lmrnt Brrs rvst tlb m n pssr qu rrã qu sá ptrcn x:< s gulhs Ngrs mjr 8 crrnt Estblcmnt Fnnçs 3 R rqutt sm s próprs uxlrs Cnslh Frl Engnhr r gus prblms cnômcs pltcs vnl Grnhlgh Frrr Lm gn nfntr lbrt ssunçã Cr- Mltr dr EXÉRCT J EST FBRCND s sn m cnsqüênc trusfprsnt Rpúblc qu D tmár rgnz pu scs tul frá su s- rl dvsã Jã Crls Brrt quttur Htr Prgur Frós gnrl dseus U-tLKDS mél Gnçlvs Lps Q G êss cnclv dstrbuí s sulh pssm rstr r pr Qudr Est Mr pd gmrr prtcpnts stcm-s várs cr Suplmntr D/G flh tlvn Em ngu crnl Lndr Sls vsã Flrn Lm BrynrLcr glp lás f nsprqudr tv rt pr fbrc lz sr cb gr Frncsc dvsã Mch mél nrl lr EF S G E Mch Esfrêncs sôbr ltrfcçã rd Cmssã n xchí srvrm gbnt pl DSP qu é Edur n Escl Pár-qudlsts Exér- Grl; pr Vrgín ngnhr Mch vs rlçã s stgárs dplms m lm utr pcl brs n s mjrs téc- Rll>r EF pár-qus ct crcênc hstérc n dmnsprmr Crls brgr Cruz Rs Mch frm Gudã EF Flh Husn ltã2 s qus md qu técnc msm Escl sr W- ncs blr Gnçlvs Trrs srvr Rs EF lmrn Mrr MN Vnzul dtdur prtrçã ncnl DSP nslvnt r-s-ã prmnc- Pfntzgrff Brsl gnrl brg Pchc; pr T- lhlm Buss nv tp pár-qu- Pul Lm EF flhs V Frnns Nscmnt u s lçõs Ms cr- chms ch Sus Frnn ltur cu rclqu «frudtrens ELÉTRCS fnl tê Rgm pé rft l R C Grl s é t prfçmnts qu n Cmssã Estr nl Jmnz u glp n cm cmplx vnlc pós rr turm «r vr ngnhr Césr Slvr mjr técnc Dlm Lm cntn Munz Frrr - n brtur HRZNTE 5 (sprss _ BEL s ncnts vtm Ml FNlsn Lnhrs Hnrt flhs brg Rmr Estlt lt funcnár gnrl Q qusr cmprnr «Prgn; pr srvr n Srvç ds lh flhn rzlln Srs Nrl chf Dvsã Cntrl Brgnç Já muu cbç MY-WEST prmtn Mrs Pn- nmn mjr Mlt «Rgã Mnstér Fzn ntg drtr cntr-lmrnt Hug trgéd vnzuln l «Tlbrs ts ms várs vzs ms s glânduls ngnhr VMns Grs m suv sl ms qu ntftnl Srs Nrl EF Djnlm Frrr lvj brtur grl ss Mnstér x-ttulr lnt- ts ngnhr brg Nl Hrácu ps té hj fbrcs nvu pár- técnc ltgb Crqur Nvs; EF msv> Lndrs dçã cntn s msms gr rmn Sus Rch rcus Mrls nuncu qu té fm flhs Ml m nm gnrl dscurs Espcl frá Cmssã n J rn pst su n- pr srvr zmbr strã m tráfg Mftnc Sus Rch 24 nvmbr últm sôbr spéc gvt s lvr Sucupr gnrl br- qus f xprmnt pl s sus cmpnhrs n 5 mjr técnc Jsé T- EF Chvs dr vntr pls cptãs pár-qudlst brs Crvlh Flh; pr srvr R C Mnt Jcnt Sus R- prmrs lcmtvs létrcs dsl crs qu Lbn stá psptr n há prgs tpôs ncrrmnt prsnt g Edunrr Crvlh xu lbrt Er stns rml Nv Grl flhs brg Pul Brsl Duksn sn flt dvss pr u mjr rh 2" R C Mt chás pr clcr m ts s Rpúblc drlr-s-á slã hn- Rul Rg m gnrl n sgun qu!nzn«ef lc Frós Pssvlmnt zv Rch Prnhs qu n Fábrc Bnsucss Slv Frós ll Hug crnl Prtcnrrr psr dlpljsé s tr srvt dmnsrã Cst; mprtr tmbém n pr gsln rs ngrngm r ê cmnnt C Mnutn- técnc Lus fns EF ntnt Fróls EF rln dêst mês crculrã m crátr x ngnhr lbrt Ml Flrs cms su próspr prduçã ps prmrs trns létrt trtv Escln n Srvç brs 2 R M Fróls EF r Fróls Prz prmnll mnr gurr Pul Már çã r Pár-qus qul srá: s Mnss; mutrs p ptá técnc Mrôn unfrm mjr bnmrênpr ntrgu tròl dls nvntr nv tp pár-qus Fróls Rhlr EF cns trch Bl Hrznt-Dlvín cptã mr Cunh Rdrgus N tmp dtdur r Rlng EF cm pnsrn: brnc Fábrc n r srvr Etrnâtc R Mnr r Vçã ds mrf cpr slt xprmntl cmpnhs pls Ngur Judt Ml lvs c dus flhs Slv pós Lmn DSP fêz tu pr cvlgr Exérct 4 unfrm cm pssr; gurr Frnn lm EF ntnt Rch M mnt pl cmnnt fcs mjr técnc Nlsn ndr cns sr ncss msm Trnsfrn pur dtr Chgu flhs ml mrl MusEscl J Rgmnt rtlhr EF Cntrrs Crvlh vl0cvl quês " R C M Dn mrl pôr-lh sl slh Ms M KEX) Cnhõs E CM JJ- Grup pnr rbs Snts - R C M flh DVGD qun prtnu fxr du mjr Ernstn Svr Q G -T E Cm M (REX) vs pr utmátcs nt-èrc ch huv rsstênc gr R Méxc 64 n tl rm nlhr Puôn Rbr L- D C flh cm pnsã mnsl d n cs msm nss ntrméd qu Rtms nv tnttv qutlfn 42-8Jf8 c r sr pntu fculttv sgun-fr ps Slvn; Estblcmnt 4 R M pr pr tcã dmnstrtv s spd! crrnl funcnrã dns S ynnl Fnnçs FnnRgnl tfrs DSP qurm mfts 2 hrs nqul d sus ljs Estblcmnt () Rgã Mltr mjr ru Dr Grnr n 39) Qurt- çs nr n Cngrss ns Mns Drtr ds Grnglr; :lvs jft Pr Vrmlh Dr ns térs n Ctt E s s drt dunr s ônus gnrltmbém funcnrã n hrár Fnnç pr Estblcmnt CnCncd mn sgurnç rsslvs prém qus s mrchm fçã cbrltr Thj sáb srvç «cr- tr Trnsprts mjr Est Julgmnts ncm Vnm-s ótms css nvs cm sl 2 qurts vrn bms pdn DSP qu ns Qudr Cbrl; ln tmbém Fr sgun-fr n vns prz nls-> xpdnt pr Nâ hvrá fscs cbívs Qudr Supl- nhr tc Luz létrc águ m bundânc Em Dmttrr prmt jgr ppés sujs n funcnrá nqul hrár nus ds Mr tv pr mntr Grnl mjr rm Rbr Dstrt Vssurs S mtrs stçã lx cm ndcs Mltr Justç Gspr dt 2h:0m R Prç: Cr$ Trtr cm Lsb vn Suprm nfntr Táct Tófl NVS ENGENHERS MLTRES lvr; Qudr Suplmntr GErsm Brç 277 Sl 207 Tls: n Estdul (Mns Grs) Enrg D cmmr sn srã zmbr rdnár Qudr Hrl rúj Nll zv N próxm d lü s 0 hrns n rl pr nã hvrá Elétrc Rlgrnns x Nns Ll qul rzã Eng pl Justç 7 Btlhã mpn Cstr clssfc x Escl Técnc Exérct rlzrlm Nll Frrr Gífré Jqum Frl) tmrt suspnu pr ns dvrss rprtçõs (D clçã gru nhr tnnt-crnl rmn trrm mn sgurnç cntr xpdnt N Trbunl Frl u Unã Frl (D Frl) Mnul s-á crmôn Cstr Mstrês mss dplmt Hug s srs nsptr grl nss Fr trbuís (Prts s ngnhrs mltrs qu cnclu- Engnhr Dcmóstns x Jsé Skkrpch mnstr Bsts Lt su crt stá prsnt nã Rcurss Ms rdnár (S R ) s; Guthr Qudr ssrá t m Ví>2 lfâng drtr s Crrs cnhcmnt; curs rnm tmu Nã n- nmbuc) bxu prtr Cst Qudr suplmntr Grl B funcnár prtcu cm Tlégrfs drtr Crtçr Smp Jsé Mrqus Cut x Hrmn r n cntrá cm prsnç pr- pr m fc qu dspõ Mllt- mjr rm nfntr ltr Trj: Exprtçã Bnc Brsl qu qu snt n c lm Gspr (D Frl) Unlíc snt Rpúblc k frm smpls lvnnuns Mch; Qudr Suplmnprnrm vls nvs s Es- crt-l n justfc mpsfrl x fns Crls Gls (D rs: unfrm Cvs: pss tr Grl pr Qudr Est lgrm qu trm l n 40S 95 Uns tnrs Du prvmnt Frl) L S EM HMENGED çã pnl tã frt s ncmns Mr tv crnl rm )0 n Sl-PREM MENTS ngrss ps JVG Snlvr Frncsc X Vll flt Jsé Rbr S n ntnt huv vlr nfrr 25 dólrs Grcz frcu Cvlr Tls Mutnh Cst; Lucs PuC Grns (Mns psts gvrnr mnstrs Sus ts turm sgun ms grv ntã sr cs durnt 30 ds pós Cmps T" Jl pr 3 Btlhã s ps rduz 24 CEXM Cnfln- Suprm Trbunl Frl Julgu ntm lst Frrgm X spl Js nt-ntm n plác crnl rm ln prcss dmnstrtv pr vs n (Sã Pul r rtn Ellss lmç spd Cçrs Mrr Smp sgunts prcsss: s Jsé Dmlngus s Snts fntr F ncmns pr nv snhr fzrm Czlmbr t«mltn (D mds ms rgrss Fsslt crnl t Lus x Slv Grç rrv nstrnt m qu ntrss própr EntrtnTrnsfrn pr trvés Clls Pstux cnhcmnt; crnl Czmbr qu vm dfx Nãn tmu grvnt Ló Ncnl S gr- rl Btlhã rtculst ntn qu t ds pós qul órgã rtfcu vr Sul mrc Trrstrs Mrl Mlsnl Br- chf E M 2 R M cb Qudr rdnár (3" x Nscmnt Juvnl dplmt s mtu m ssunvs pr prmtr ntr pns ms cnts (D Frl) N- brt Tvrs (Bh) Ngu pr- sr nm ssstnt-scrtárl Cçrs) pnr Qudr Suplmntr nfntr Grnl crnl rm té t rtfcçã ssm «s ts qu nã lh cmptm vmnt; gnrl Txr Ltt drtr grl prnds Jsé Lus Gus; Qudr SupJpls gu prvmnt frm Crd Ut Estcs ncmns x N Ervlh sft próxm Engnhr Tlvclrn m st nã é qustã cmunsqu n«lmr Krurss Extrrdnár Grl Nã Crrs pr flt lcnç prév rcrrnts rcrrs: Bnc Rs- Frnk Ltdn (Mns Grs) Nã p Cnsulr hmngrá tmbém mntr Prvtv (Drtr m u nã cmunsm Pssnl) pr Qudr rdnár sn Juz m xrcíc n prmr l- t Prnft S x Gbrl Jrg cnhcu rcurs pr mnfst crnl Czmbr cm lmç s Brsl n tr pms l clssfc n 2 Btlhfl R c sgun Vr cncu s- (Prnâ Htr Gus Ml x srdmnt; ESCLS KERTltlS méts «gngstr Mcrvár mjr rm Engnhpr lbrr s ncmns spól Vcnt Mnul Slv gurnc Jsé Qurós Gurr Flh X Crr Jsé Lbrt Sut Mr thy ns Ests Uns jul- rsslv drt dunr s st mprns n Srá bnpublc Mnrs pr (Bh) Ptrnt Kl x Edml néh Dns rt Cstr Mns Grnl cptl mnh mng rlçã s Exnrn s funçõs chf dt gr ts s fts ts s ônus fscs cbívs rcrrn Est nrs Mrtns Lusts x Rnntn cndts Cncurs dmssã fc Kcft Est Mr Exérct pr hmns bs hstrsm Trbunl Frl Rcurss (R J- Jclln(Prná) brlnr Lps cnhcu Xvr Nã Unf Frl nu crnl rm rtlhr rlndu rsm n tmbém plu qu Escl Prprtór x dnlgln Mrtns Estdul u m dnt Rúss Fzn n- nl) PSTC MLTR Gm; dns funçõs qu xrc n r TFR runã R Mllm Est su N Frl Dstrt Prun ntôn (Sfl Pul) Js Mssgh é lmnt mbs s rcurss Clb nspcns rt rsnl Urc mjr técnc srã prvmnt Jnr gnu (Mns qu Trn X Jsó rsstênc xpnsnsm cnfrmn sntnç prmr ndr BSLVD PHGFNT CUSD sú prtr d!) crrnt ugust Jqum Mrr spól x Cmrg Jqum NDÉBT Grs) DE PRPRÇÃ svétc n rn rspns- nstânc rtmmds MRECHS r Mr Clr Jsus (Mns GCLUBE HLTR bl crs nqul ps x Brg Suprr Trbunl Mltr cm nsn TFR rs) Rdrgus Frncsc JUSTÇ DT D 0 - prsnt Rpúblc ssnu pdeprtment RECRETV cb gnânc s cmpdíll Bzrr Lt (lgs sã rt nlm rtu prvmnt chm-s brts s nscrçõs pr crts n pnst Gurr prmsrgnt N próxm «gun-fr 8 - P ntrpst pl nhs ptról qu scrcx C l Expnsã Pr Es- lcã <tn vgm turístc ft rgntn Cndu- vn mrchs s gnrs dlml Pdrs Snt) Máxm plrll Snntns S (Esprt x «Tl Exérct Dutr rl Prs lv H m Curtb c Mnrlnn Fu- çã pr v ér mrítm Psr- vsã Eurc Gspr Clmlrn Vr Qurós Slvr Césr bcvlcnt vnuncs Rs Nwtn Rstm pucs lugrs n vm FLm sus (D frs Ltd Lpldn Rllwy C n Jsé Pnt Gus pr crm prprçã ndébt gs rl) c «npndênc C Hj sn 6 s 2 hrs (D nn qul rt prssrgnt Frl Unã x Grs Sgurs Nã tmu cnhcmnt; nt rt sscçã r vcu! «Bng Dnçnt cm srt df Ntl Frl) ntrs- várs brns cm rlóg ur Srvçs írcs Cruzr rn Sul Lld" FRB trtv rtppés Frm cmrcl cm grn «stck «l mnsgns DR RNLD FETL psss f- pr snhr lqüdfcr rád d " CM? x Prrltur Muncpl rt Sã Pul ss s msms rcs êst n 00 vnrs prfssns u úvtct^ n vlrt cbcr Crrlhã máqun rlóg v quls qu prrm mll UVÜU Dtrmnu Pul) cruzrs (Sf VT vnr m 95 gnhu ms 000 S ns cmps rt btlh s dus mu- c6tm cm mtr tc Prç du nvntárs Dsp ênc s mltrs gurs nsptrs trfg gurs luc s uts Justç mã crtã: Cr? 20ut) n squts nuncs lhrs > "Nô _ tc v- Pul D 3 sáb s 22 s 3 h- jm lrg rtc 6 «l 0 s dzn rmã r prblsm mrrs prtrs dfícs funcnárs públcs C Ncnl Mrcs S x prclnh utr ntrméd r mltr 6 «ncr «Grt Crnvl m (P rs Sl Curtb 446 pr Mlhrs p«vrgs qurrnm tlfns: tlúvl Muncpl l Prsnt Prftur ru fmss ntrstdul Sgurs hbltçã mntp rlxrl pl prtcpçã rtsts Edfíc Bnc Dlmr tót t prfrnft) C Tmp nss «brstng Rsrv mlm Frncsc x Lô Brslr P N (D Frl) sl lós tém ns drg crnvlv scbru ss n Dprtmnt Rcrtv Pr mltr ps Ngu prvmnt; (M ç: Cr 20U?s grcmnts (Mns pr fru Est X Rbr prtc Jsé Lps S 4 HKS CULST nt vnh CULTURL s fls rmss DEPRTMENT lg sbr s prlh _ qu prstn Dtrmnu Grns) "TELEX" rcbn nvmnt s mprtãn- uçm bj t ts s sábs n t lmrnt Brrus 7 6 Publtfòncs uts n Trhunl Pln; lgltmn ltíbjüm sr s pvrm Sgur pgs s Jth()5m cs Prt hrár x qu Estdul nã fztlfn: Fzn lgs cn Drgnz Pul) pl rdfônc bnfcár (S Grs grm Sgurs C ms cm ntut nlrltu mtér mnstr Vnj prtmnt Culturl Club Mlt J ntôn Rdrgus x Els Qunpós mnucs rltr «Frçs rmdhs m Rvst trnsfcr nss rgnzçã ;RC RÁD-VTRL rs Srs (R Grn Sul) Pz Ml quvtu pl cnnçã nn mítl trvés PR-2 Hnd Ms fts já mplmnt cnhczn Estdul x Ru Tl Fltw mlltnr (S rtcüc) Sm pn rs nns rclusã nstér Educçã nvm su Cm Unsj-plny m t Brsl ms (Sft Pul) Jã lvr (D pr crm rt prprçã ndébt n pnã sôbr prgrm sugstõs Frl X Fzn Dstrt rcntmnt cm sj sncr cm us tjnrnt vts rt mr pr mlhrá-l Frl) Nã tmu cnhcmnt: rm Trbunl h pnr jur s qu n s bs! nplnçã RTÍSTC Slv x CULTUR DVSÃ DE u prvmnt pnr mprt nz válvuls várs C Swft r Brsl S ucu chm ncss sóbr vr cus s mulhrs pr cn- chm-s brts s nscrçõs pr Vlgs Cvlhr (D Frl) tnr nã tr hnv prjuíz F- mtrcul nnn uls Bllt ns pck-up utmátc 2 dscmpr prlh prvmnt; lms Públc zn Ncnl vz qu prfssr r Mríl Mrchd Mussl X Fzn udçã prvn qu mut n c vn-s pru pur vlvs NC EM frm "TELEX" CURSS QUE TERÃ prtnc rcbs m c cs DEscultur Pntur JNER frr u cust Tl: BER-CPPUS MPETR! rlz mlgr pr Cl Cstur mnlfc Vn-s Lr Crt crçã PNEM MJR VDR tmnf ru Nscmnt Slv péus Flrs rtfcs nscrçõs n vrns vr Shstã Dnl frmçõs cm d Luc n Bbltc mjlr bns 2 qurts sl grn ftgrf grvur cuchê é Zn m pr 5 n czprvs rnunclnr ótm Pgnçã Lurr! Club Mltr ts pcs frnfr Sul sb sustnçã: ch-s dspsçã s nh m rmár mbuts bnhr r n R Grn Dt químc: Prfçã Rpz Pntul rlzn- ntrsss n s Club Mlxtrmsts W cm tlvrs mprs ^ 0 &Í&UCÍ qu (VnTu/uS pt bx m qurt mptru tr rlçã frmb cmrc spçs «r srvç Vn -s mç rt prsã wíu lfuf-fc-r k cç w# dvg su dt mt ctutóutdíujvx qu frcm scnts ns prçs pr mtv frc mr Préd 2 pnr ntrméd «hbs-crpus htés s prvntv cm n m -J-«bm n rrm mrcrs sus 4 pvmnts nv Chvs Tr prv Cmpr tulg qu mhr tnh prcss pr vrn - SBRD f «vufutctnyt #k!tktm<r Trtr pls tls: < éccu^u" Zn 4 BU JQUM PLHRES 73 vt FELHVN lj wj TELEXw mtw b Prc: Cr Bnn Entr CrJ t d s fr mnt pr DECKKTS SSNDS ufurúncul r m Sã Pul prmtr tnt TEL: ncôm lu rstnt cmbnr srá mtér s ssnu Rpúblc lglmnt prsnt spnh prnré-l murs pnrícs n próxm sssã sgunts crts n pst Gurr: u njc frp" Vn-s prtmnts prc crvs PNEM srvç ncss Nmn pr JULGMENTS flms t -ul-ur n ru Prunt Mrs n 923 m junt grl Qurtl Gnrl Mltr ngu flçf pl FELBVN dfíc 4 pvmnts cm 2 l Suprr Trhunl M crnl rm mp- «R bíl Cunh Pnts sn «hbs-crpus vrs n cbmnt fnl Entrtr rm pun qu substtu bsnfntr smr Jsí Npl m fvrr Cnstruc tr pls srgnts f ) Sm m cnsqüênc ncluí n Cjudr tur prqu: crr Svr Vllrs T m- Vr sór Jsé Vr mbs r Suplmntr Grl; chf 20 u nflmçã; brt Tm prê Hrznt Bl prmr Mltr mprr trl Plc crnl Rcrutmnt cunscrtq& c cc drn nbr pur sn prvst t cnfrt mrn ss prvntvmnt n qurtl 3- rm nfntr Frncsc Trc Tnh smpr m «u nqul trz Gurs Vstbul «l 3 qurts cm rm- tlhã Flh sn m nvrn cuss tvs -rnunsts: n- qut Ps Brrt Jrdm frmác csr tub mbuts rs n Qudr Suncluí cnsqüênc cp-cznh ár srvç qurt gu «hbs-crpus- Jsé rgnt plmntr ~ junt grl Gr; NME; <«-w«cdde: bnhr mprg prtun cnsr nsubmss pl 2«RM Qurtl Gnrl 7 R M crnl m m S9 Pul: ngu «hbs-r cnstruçã r ENDEREÇ -««fj^ Brxcpcnl nfntr Gulhrm drmnt pus ntôn Prr rúj cvl rm Vsts 20ms2 D 3 DE JNER S 20 HRS méd: SÁBD ul«lss SÜUU Nns hmrrós nflms cls Brgs sn m cnsqüênc F Dstrt Cn Prsd prêms rclh Prçs prtr Cr$ ft FELBVN ncluí n Qudr Suplmntr Grl; julgu prjurcrn «hbs chf sçã Est Mr (lçõs pgmnt: 0% snl rl: mgnífc r Bfvr m chvs mptr crpus ns 25% scrtur 4 utmóvs - Glr - jmfj- MúEXt 5% n «m vuru MTRZ: R BRflHC 38 3«nH!!EU 22-6M2 R!0 m fnv-r Kxêrct crnl rm nfndstrburs: 50% fnncs m 6 ns Trtr trz Cst Frrr ngu prlhs Tlvsã - Sl jntr Crst Crr Jã rmn tnr TLttL: Ts Elrr Frrr BV^ H S E CFlCBll;-5^0 ^507 ^ír^ Ptl urél CRLS l BKT utrs prêms pls tl: c m ncluí n CHMK cn trts Bs ér Prm- sn m cnsqüênc K 78- Lvrd MBLÁR Ru ru -rvlr prprltr u UNVEB3L club n tv; s pr Rsvlt mrm nuncs pr tvs c- Est Mr v Frnkln Prcur su Crtã s já n l: f LTD Srvç TccnJg crnl técnc s30 Estác S 37 ssgur-s qu sr Dntn Clh srá nm chf Plc Dstrt Frl Sncrmnt nã crdtms n bt x-mnstr Trblh tm mut prsnl pr fgurr n gvêrn m qu é mprtv rcbr rns prmnênc s «lurvs s «lutrs s lgrs ngrxts «bm tslr scl Srgp Bh Espírt Snt R Grn Sul Mns Grs NTCS FRENSES Lbrs s ncmns trzs pl ((Cls Pslux)) FÉRS EM VSSURS ENXFRE EM PÓ REFND E VENTLD PUREZ 9980% PRCE- DÊNC TLN TEMS PEQUEN EXCESS DE ESTQUE PR PRNT ENTREG PRÇ P X 8 (T NDR TEL: TRTR CM DR BRGE& PR D - Cr$ 00000!! Fgõs gás qursn SURDEZ ámpm Mêl Dr Jqum Vl JÜ FRNKLN Vnm-s fgõs qu fbrc su própr gás qurzn?rnt ntrg Vr: vn Prsnt Vrgs n? 290 8? nr Sl 84 CMPSÇÕES EM LNTP Cmpstr Gráfc LUX lut qu bstur pru TE Sã Crstóvã Futbl Rgts DPTÇÃ RU FGUER DE MEL 200 Grn Bng Cnfrtrnzçã NVSÍVEL Qur nvr-m flh FTS sbr SURDEZ FELBVN CENTR UDmVlMs v

6 mí rn w-m^^^^m_m m NHPWg!^^"- ^^ff^^í^^^^^f^-^m^rrttm^t_^t_ v-r-v-v "- - --j ;"": : <\±wwmgmww ;--" - Sáb 6 Dzmbr 95 DÁR DE NTCS Prmr Sçã Sxt Págn #- NTÍCS D MRNH TERÃ NÍC HJE S CMEMRÇÕES D «SEMN D MRNH fkk mm WmWm-mmmÊmVtm9mWm-tmt^^ m gr Chqus sngrnts ntr pulc - s tcs lt - Prsõs P«-«Qus Mrt frs z grvsts - Dclrçõs mmstr T^ü tcs fábrcs ns trblh ««-w «ír-wm3"!ffr-!--kw5 - Hmngns s hrós nvs - rm Cmmrçõs qu srã lvs ft nvs - N Club Nvl n S - Prs Vstçã públc EM d gurr Ernn mrl Pxt mr cptã cntr-lmrnt mv Nms pr rm Mért Nvl Mr nn crts pst r- sgunts N sscçã s Pubfcs dl rm r Mé«mplmnt s lrn Cnfrm ytl3ur-6s vnh nmn pr s lugr t m Nvl nc hj s cmmtêm fst n- rt vulg ms- rdrupu mng Smn Mrnh rçõs s sbícs srnu l)l( RDNÁR: n grtl - cnt frc cultu fmíls tltuldn crn fnl Cmnrr cntr nhmc: mé gnts Ml nh c sus cnstruírm m- " t^mmmn qu ( Ulcs mmórln N s sl Club Nvl m- rtlc r C ls ugustu Brt Slv- lusst trdçõs lg frcr mns Gulllbl Trl-; nu gru r Grn fcl Rnt ntstv msm tmp qu "crc rnçnt s fcs Mn- vc lmrnt lk nç; _\Jww -- lv:- Câmr llsló- Nvl ntôn mn vs sptr n pvu brslr sus fmíls cm nc s 23 Ju : n gru fcl > s cnlr c ncs- nh nntrss pl nss Mrnh lmtr-nt c- r Frts lrnb «hrs qu s stnrá té ís cmptívl Nvl í s r 7 d Vldprr rut Ml: r lln yflu rs sclrcu qu mnstr glnt Mns ps H 9 l- r cm gcglflc cptãs psçã CNKTfl-CES s DE Cvlr csã MÇ-0 Sndct dus Trblhrs clss é cntr rvlt su stã prg! mu sjm trblhr rprmn rc-kl mvsrá Df: SM-VllR fstvs Várs MNKT vlênc Trblh (MR gurr svl C- s St r )M c léru dn Tmblh qu ssu crátr x! Suprr lmnts sdn Trbl gtrs ncnl gtrcbu lvr Pr n Slv l k ntr lçã cpt s cm tu trrtór vr gr cm célul mnsl Rn- Gulllbl Í mnl grvst ntm rrmp m pr s gráfs lugl lt cm ;u cm ór cí- tu un nu; Munz r nã tcndu-s ntr cs s qu trã rr ntôn Qurós srm lcmr grdu U!U«l(l gurr s trblhrs ns ndústrs txtls t;r-_- c l- fc r cm qu s mntêm c utr mul dfrnt prn s Jj srã cm sgl Tll r n clss clpsr Cmps chqus vll c Muncpl n Câmr r«rstrn-s -mnn Rml-tr Grun rprsntçã cptl mut ms lst frm prsnt rnrl nt lõ- qu hmngns várs prllc n nt snrulrs sbms Ttl ílú Nv ft vrs r rgt gdur Zclhu Crmbs (n r Slvr Esl r Ph cc Rrvs cnsqüêncs ntr nán dmt plítc mln ptã ps vr prmrs nslutr ; prsõs nrss crvt p pr- s! l -ftudns Mrnh trvés sus ns lr slrl prscnl Cls DE MBRU «p cl u mut mns qu êlcs cálcul s prdsts üm prár pru msm nn rg- tnuncrn funmnts cntr strnhs clss dn r rnl r Ngrcrs Jnuzzl; lrs c m Prt lgtc n í 2 vr pr uánml nn ss pósl cmrl D-Xh-MBKU v ruunnt várs utrs rcbrm lárs c ndvídus frmm m (l v nus últms s «ns vu cust nsttumrnh rm cnlr dvrs c públc Expsçã Mçã: nturz nz r crrnt sgunt pr md 3 frmnts b rm públlcn DEZEMBR )-)( srpkmfntt: n grtl rl rudu n <0 bsrv srá lnr nt c R r u --f crscntu: N < prgn Muncpl Í2 K Câmr r Rsptn 4 r lmrnt DEZEMBR Cmnrrl vc RGEM B MVMENT nãn squç r- quhc sgunt prgrm: H n bs ( t nvmbr l!)4-l Slvr pu- unftnlml sus p hr sndcl f> DECLRÇÕES MNSTR l-t-murrrl rtur Frts DEZEMBR cmmr-> v s Trblh dzr qu ns mprg s brtur Suprr xm sr pr mcrátc (l utu Ás UH30m cm Trbunl cngrtul-s rgm qur n VV) qu rs TRBLH -r -Hvl Ld mjr brsl lnjuslnnlc á; mprgrs nvs lzr D_/_)Ml >R mnstr Mrnh ll- snt «Rpúblc s x mnstr Kr-br rçõs nãn prcsrã prcn rcurs s êsl prcs nã s curvr r pln cntr lmls urgnl Kt(>u c 7 grv s tclõs rm r r chí Es- Mnh pl rlzçã s brs dr ntôn ppl Nt prpóst DEZEMBR tur mnt prqu sã cmpnss cntr csã Trbunl -gnhn dns cmunsts s rlc ntm nglrmunrr Frnclsr-n brs qu rnt r rsrv S rlu l Mr rm c clcçã rt mnstr Trblh fêz mnts cmpulsórs s «spunlfns Rs Nvl cncr s têxts nt DEZEMBR r qu s lcclõs rplrã m cntr lmrnt r lv bn mprns Jcláusul Mrquês slárs á Rd s qurm ms sujts ntrsss flrs n brm r lmrnt 60 clcul sôbr s sgunts clrçõs lém surclus 0 tnrnr nus rs prfssns qu DEZEMBR brlcm fg rcbcmut trcl srdnh n sguã sgurnç stu msm rsrv rmunrr Thtrs Flmng «(_) nt s vm rlc Tmnrrc nt- tl 94S tnu m prt lul nncnl ssdu ntgrl n qu < pr tr cr - DEZEMBR ) rhnlh r r Epmlnns Gms r T rmunr Mnstér rpus r lu Mnstér ulu dfíc xncl pr 42; cm bs ns slárs cl lç ntrr gtn- n lmp srvr s mdts ntrsss r gr mã Ju lsmr Pfltz r nã ntrgu DEZEMBR 23 nvmbr 048 Mnhn Rsl l cnlu cnm pr- Bh qu trvssn fs r crs Snls brgr s frs st sgnfc qu qustã l slár stá UMENT lm BURL Grn fcl DEZEMBR 2 Trblh c s l vrá nt slátns fl snn lts ulrs cvs m- run grv stgm qu tm tln- grff Rrstl: nn gru cm tl csã _-Jr cm ncnfrms Tr Fntur gnt Tã Nvs srs s «ulnrus Rgnl 3 s n lç rln Trbunl ncntrm DEZEMBR ltxrs s scnnts hlc Est rcrrr csã n-rr rslvrm g dn Cstl trblhrs Gl MlnM stsft Frncsc xérct lnh Fnntnlc prsnl Entrtnt Bnlcl psss grs trblh rmun- rl já nã blh qu brs Mrnh rntçã r ptcnlcs ns rfrs sr DEZEMBR 4 b/l grv cm ntr p nl l mlru-mcs c rbx Brnc gnrl dvsã Cr Ksnírllfl cntnu lugr m rr trá prcurn hr nr f -ltrár msm Trblh Nss -SSC lu dn Sndct rs Mstrs pr r-r-nlns prárs DEZEMBR -nclcs clss pltn lcc r dvsítíf c mprgrs Crs Q gnrl mprgs clusuprr Trblh c«m ndústr l Fçã (n-rtul-sc lmbm cm Cmls- Snt s s nvs crps cslblccmnqu Trbunl nm bn Nl c xclusã DEZEMBR ltí n grí mrnd:_«-tntm unm mlhr pr"> rcb- Nnvl ncu cncntrçã dns gtrn- sã Rs rrnfcu r pl gunl Cl Cst!; clgucm bm ntndmnt ns w cnt nvs Cnstrutr v- ts rclmnü) - _:!- sul ssdu ntgrl () blh : Rnrj qu DEZLMBR 7 "" míxlm sc s fcl pns t--c Qunt frmçã r-chrá çõs pr ltur r rm r d mnr lngãvl «rn sprt pú- rlc mnl cm mnstr ncntvr unu csflmln s Luís Cflmrn Cv CMSSÕES DE GREVE DEZEMBR S munsts stjm prcurn Cm Hn sndn nnuncr chf Est Mr r rmr c- blc mnstr trvés ns várs p- Mullr Crvls Dps ss cnfrênc ss nccpt n qu ns dúv n gru Cvlr m- - nã há mprn "_ ( u UEZEMBR U gtçã P"_" nnlr rmón ntrg rn cncrçõs vrônr-s duls pr ms brv u r: sl grl nu un^ Nsss cndçõs rgnzrm-s N luc cncrn - r > ftss crntst _U ncssá- tnnt (prátc) dn rsrv rmunrr! cntcn vm cmssõs d DEZ--MBR tã gn quã mdnlls térmn dus pl dltmnt n u s! s ls Pdr lxndrn: subfcn) r pr 4->«; s-ã clculns sbr mvmnt: DEZl^MBR 2 rs S HEKS NVS r mnrndlmrju HMKNdl-M nr cmpns!") 2 nób Edgr Rbr: chf s fcn RpubllPRMVD RN T- prcb - nls ntnr cm prsnt DEZEMBR cmnulnvl Álvr Mns Npstrrs 2J s rj st mn! s Cm pnt culmnnt rs ct-vv prsnt r Rpúblc ssnu - mprns c: utr p ngrr funs pr sms d DEZEMBR á cm tmcs msm trc u cnf lmrnt pmun; mstr rfrênc 2" Pásórs íspntlfnns nlns hj st cr s prárs m grv prmvn ns mrcm DEZEMBR _- r lxndrn Slv: mstr!(clss dstrbuu Ernnl gurr mr Dntr r rspt u Bnr cm frnt dfc cptã _G Furlc Cruz Slv rrns p sndct - cnsttuís spurnuj s lás mrl Pxt gvrnr- Est frêncl ft DEZEMBR 2õ r Mrnh sclrcn s rzõs s utrrnr Mnstér - mnfst n n Sã ps rr-n cmprt Snvcn s (\vc ss Ctrn hm vz cntr ptrõs l j lut sr u sts u/:br m nédt prmr pr r- R cnrárls d Supclr K Trbunl Vcnt rt Pul: Luís Pdrr Trrs trcçã tl nv NVL huv MtT(l cr < ullz-r D ntllj pr N lss lustr- Trblh qu bm mul lmu burl Mrtns Russ í rn crntrtípcrcr Trhll grn prulr- T --«mnr mvmnt prsnl r Rpúblc ssnu s Ernn nssn ntm cnnlcrêsss -Bn-tru n srã rcbs fjrs nrprsnt ns vult t á ás Vrs c w-un 000 ludbrs cltv Frnm várs l:-: s [stlns r Pn«l Ur rm s crc Lnç tulrls próprs \ ÍSf s 300(0 prárs s fbrcs cn prb l sur s 07 fcs gvírn u % up P mn cs R m subl--- srgnts pçs rs >nfm n< lut-ã n n ^s nc rn-s r Gucr c Mrcnt scrfccnflt vpdn tm :r í\^ n - rhtnt vr p mn"bnsu" «fábrcs bm Cm xcçã rs mundl úllm rll r fucrr lu sr tvrm vrns "Nv ms n ns rntr " mérc rblh:-\ FrRPTEí M cv s s mls ns cmpnhs ntr lã jud r PublcU-ulc qu pmnv trblhs n t u sus quslã Kmpès í" nnssf HWt^rn prlss spnvs CS PLCS l s s n vls cnhc rr ;l prpgn rnrusu >> m prl rstrcrá -Btcu (lttá \s llbm mprs Bg - msm c-r grv t sl Sus lr pr run n p: t! S fln nss csã put llu Cnfnç trí - Fábrc lt - pm Ms S pr n nu Rfrsc < nlrrupç l pós srm s pu-ccu l h Km sgur rgulr Rms Frnc m Vü lr publc (l!ll lj V r( vcl n blhcs luí sun"- l cmss: thl rm t( clrns dn Crp rt Fuzlrs Nvs du t <; nlssdn fl qu n cssrm ttlmnt fzm p t curss l r qu -- qul númr -ám sçõs Lgl sm dvrss r fr bn unp rrá prárs n vn vls n r^ r lncu tr-s rlz ntm Dvr á hr rn fch r rrs jrnl nt ulrs s st bãn Cnçã Mrnhr c Sus cmprcrm trblh m Vr su l l fnsr Vcnt nc rcr s Vr Cmml sflh sgu!«cm lvul u ár s 0 hrs l-- ncc- " r Mnh Tr mnn nnt cst ms < [prlrru cm Mrnl gur F Mnl s ctl _ : mc Flnns furr rt má r culp cm qu HmH-Kus mn gl ; nu stvnn 0 mlhs n sul lh Rs Nss bfrrs qu d grv íôt lllgl ç u ; ps sl s cus lg Luz s - stã pên blr êlcs u pnllcs cnclus fãbrrs pgmnt pstrm-s brcrs Ucclrrm nlm sln" crmôn m lcl ms tclõs r utrs crqu -s m prcsul cm gv crms vlçã tr ft grssv fcl) CC rrpn ns ruc pls m ttu Dár - n mdçõs rr- flr rprsnttvs r prlt d" ns Chpnh t frm s u «Cncurs r dvg vlêncs ll n vt nl s n? mcl grssã tm rnntr tftü nr fnlmnt íá cm sã grtd n nurt cm u ^ rmlls sss r "Fábrc lt vlêncs frm cnplt rvsts r btr s tr frnt r juzu cntr vncr Pxt vtms Ru Rhm nvés st mlcns s mrts utrs c-ntdvrss utrs grvsts drtr r Unã Bnfcnt s: sr Cláud Vr cn lmc n mrt r (< stbln lt rlnplnb hvr jussrc?nvdr lrm nrn tntr m ll juntmnt ml pr -)ÜU l c pv m nrl hmngm G l r?:; Cnfnç" ntr Crprçã qu cnsr s < dstrbun slá crslbcr s uls - ltrl ná cb pr d f mnts m r/ r- ut lg N -pucmnt ntrvrm gurnçõs vlh pl próprs mãs hrós nvs srã lnçs mnr crcul: cm s sus sscs rs- rbtrárs > fnlmnt lrtr m _mn r tlç ó r - vlm n nlg prtcnt Mru r nã tr trm qu stã prvnc zu dr Ptrulh turms r nvstgrs pr Fntrlnl u" r ppu túmul rtr C Gur Cvl d q-w prc mn ncnt crr su n ur s Váltr m:rrfl mr Rpls cx prstr lhs squr r msm fnub d sclrc nlrl r dn Str Trblhst fntvmnt rc rã tudclmnt cntr Prnfsrpun n cmmc?ís ntr llbrfn prsnt nvmbr P prft sclrpcmcnt nnnn ntcl r pd- qu s rn f rlfstnts rcurm té squn -> fl ãs ^ hrs v«l p?-ã(- " rm s r-gs cntnu prjudcn UP-G C Prv sr Gms lv s Durvl ssns Mál rlzçã lrr prl Scsr u qul r uz n cmprfl r-cgvs : d- nutrs f mn trmnu Púbücn r Tr r Slvn sbr n udênc utnrrrcs nvs s nts bx- r Vscncls drtr rs Gurpr r-m ssstcnl Mnstér ns HM tlmrt p s plmdr fm s-mm dêntc sér r udêncs hulnçr pdrs CRrm Unnu dr<; í ns Hspts r Mrnh Vr s tstm n\n_hr n pccss juz qul \r sr ssls Cláud n tórs r Cvl m rms nc sus nuvrs r gr snr scrm stã Ests «Vz rs mg grvsts r n prgrm \s R-h-lm slct -fcn v pr bm trnsfrr sr pur r n Gbnt st ultm rsptr - mun:-; rrls pls prts srá su flrrm lguns dsprs pr r Ncnl r gênc tss ntrrg! lrnbrsl rrtcr r U l 3 n pr qu fóss nqurs Cmunc j n últm frm mss rcuu vltn á crg pucr trmnu PRFC-VlVRl -- rdrnh prfrr plstr rdfônc pl C u rslvu: slrzr-s pudnt tvrrfs M lst -lsé rc r Sus d-pls Nt trt pr fm ntm lbrt nv Álvr lmrnt cntr xpd ^u prldss llc cm prsnt rfrmrjul: qu róss mrl l^tn Pcrl Cm mssã r" tblbr ps mm s grvsts qu s dsprsr r Cnslh Slv Vt pr-rnt lu-munb «rc c n b" Rprlcs r Rnrcr lh pm ntgrl n ls rs ntçã cmpnh Dl tr pnç nntm mr -u FERDS svn cm Ncnl Psuss èvlm nr-str sr ÜM MRT E DEZ l lcutr pm léfs r sscçã; cnnr ntrpsss utrs Váltr cnflt f psuv- r lu tqurn rlbrcs mc flr " ãs t truxssm N Tlvsã Tup s rsults prém vnçã vrr Ll r Cstr ns fns r lfc" d- hdênr-l pr nlks «Gurá--- m cdn strm c nu ntm vc prárs nz pn? ntcms r Mrnh n m s-----á lhmlnst Crlm rm fts ps qu" Lrnjr r:: d? rlzm rspt s vr n^tms ssrnts --Uns «mh) plcs lguns trclr - -n (pnln nn tn- crqu j flc "ntrsrl _ n ms _c g:\-t( ls íí(í lh n nã mus Pulh tn s &çús X-lr X-rlU Pu frs Rnt l lm Gulllbl c_ 5() -ntr \c chnnls dé r rrrllst m cnfrmr Cvl; scs prtstr Prsã prsã s r vz v-7 Trt-s rm Scrr ( s Prnt! ph dr frnt r Srvç Scrt á frnl Kstblcnl mr cntct r pv Hóst! dspst n Códg Prcss fl n dzr r ; ns rs sltr rfrgcrrl "rr hvá V Rs cm t:---fls nvlnls ltlr Pul lllhm nlr mrru Snl plntã r Fábrc m t_w_-_mw_m_wt/t-í Fstá nss pcnl "-" r nv-: rprtgm prár v!r"n nnh sclrcr " públc Jntnu Pr cur lnsl nã xstn n lcl :u d su Kíí(-H lc-us n -r-:-r- Muá mrr n ru Pul Vn ò - ln! r - -- Flrn 4 m^_l_t _l m íspf _H ru-mcrut ; --cu:-- m quqf mrru nuc - Vl-n mpt r pr rcbr n : sb lls u m cm --- âc _! f ^ r-: ]7 hr; = s (t nr bt u Pr - j SST du srvnl HM _Ll3jtl_Ml^jgJrBrrmftbB Cb npn hsptl r ms rtrrt "Nã Txr - «r cr m (lmtul fu ncrrmnt sg ntc frs frm s utrs Mnuu-l 4(-n lg l---: xstr L n cbr 3 ns tt«r :u Rdrgus ~6 Vtl _ rrusü (rl ts: ntr Púb L c n plt Lns ru n rcprf^pnttlf! ntrsmnt BrRHn J-«r csr c mrr mssr Mr u H " d 7n: tr mnrb ««bl Prmr mtutn fr TS rnúnc Ur t-^ n" jn- U^^^l Cvl épn- Vscncls n S-Tf-Sr-r s ^ Mm S qu \ tstmunh c;-- r r Edgr Jsé SMDl!B -qu-rn; Ktlr lm ímbulánc B rc brç Rchuêl rsc Gtúl nr Hsptl t3 tr::-r n Lns \ us Slv r- 3 ns r Lp m lc n" 428 Vrgs prár Rbrt Crl m_ ru D rrcsc 4U- clwt Ctt Cr r ps n ^^^ ]"\_> v nfr-en cusu utr bl gnrl Frrr rln _n utubr D? 5T «::r r rsnt n_ ru - frmnt: dêntc Lrnjrs dt lnh lã rn l n llfl rtg : qu Rf ll(% prndz Gás r_>ü-b ptsnv grpr?nhs n 76 qu Jn dt S ns prng Plh flt- r \(- c)u<>r mrn qu rcmlr "RlmnRngl ulh r 50 st"" s ltrs Mrchl n u M 79-- n v«frmnts nl crp Pss-gm mr;nrr j PtS ^Í J_S--r rv--m b- rscnl: brfrnc cm sgur n 3S - -n-fln pcunár N Guv fcs -Uctus qup rsul mbulânc -lü-d M ln > n 32S cm lv cntusã cscncrncãn n crg r r -st Zn rprmr s css d- b-: ê> r J Rr Ü63 s Clmnt ru qu«rclhu qul hmm mm tl: Bnm Frncsc rru r j «ltr FER HJE NS hcl HVERÁ Srvç RÍ4 ru? M-r trnçõs CrJ ntr _ j - Pç vtm Crls Gós q scl p nu fr él ru Us ng mrr n SEGUNTES LCS: VL cm ; cr ntr n ll) j - C Ms 368 scnhcn Hn wmn wí0hr Gumrãs n9 TU cs pcl-mnt Crs drt; trnpcü6ô - Brrrs 64 fr n Ptn cm qu Vl prn lugr xt scrçõs CENTR Ku Wshngtn 2 ícl_ crn P Pgrcsfc 6_ 2 ns (l VrCruz P L t -l Lpldn p p ugust Pnt n R íus prç Est tu rr Prqurnt ff- Nscu m Sur G Smp Puc ps qun r mdc csr rsnt n str Cnss Pul br(s cuj n prntn «sm trr nll:; prg (n- mnn n lurr t7ú_í- bl G Smp fnt- nt-ntm u lu- cnc utrs flc nqul nsôm tl n 478 cm frmnt 23 Cmpr R n t frntn ms crp nrml Kstr P Vh «:s- Tnlrs nm prn rs utrlmnul Pstr cdávr cm su rçrã lmbr; tr Ku Lpl sgun cl- nrm clru vvr Mur Sl! ZN Crln ru lh ã- V Dmc - prmt F rcrr Mns Tl qu -n" dlstt plcl r ns ns mrt Mtlfn pl 23 C \g6st rprtgm 7- m frmn St Clr ru t Rlsu/ Pn Cpcbn; prl lun prfssr Frnn mv pr ML mérc n 36 cs Crln Mur durnt rêq ns >rr Ft:\n ErPlh n lb tm ft nt médc mru 64(-0 Mrn "fã Ells ntrn Jsc nã! t bl n pálpcbt squr: R nn df muncíp psc lí- brc Lrnjr n nqul Pn H /Sã! 5 mnhã rsnt c J Cstlh Mtrn B Frts crrs n mnhã fdrg m Cbrl 3 ns fnômn f lr hl d K" dárutr m r 4 crru qu Bndt" P cnhcmnt Jnuár nms prt v Cp l 29 tn ntm prsntn sr rsnt n vn n qulnt-flrp: 936 mnt rcr n -t-nx smlhnt FRu 7-f Mu cfv lcl Murnél Rsl cm NRTE (!-l!s -rç-s ZN sdnrl trtlógc N bul t--! n bucn n" 240 m Vl mmnts Jsc cs nrm cur RQ-r Mnul _- V Mgn 226- t: M sprtn Engsqur n prárs s Lms Mnss n lsrt l vn lfrmnt bl n prn squn lcl grd tr qul ânus 395-b Durs Lucs S rr ntr pv lf r Pr stçã dçucs Srs (l) n N Mrns Rch Frnns n ttm ru «h; nh Kl/ublc cnm ru Mrllv r brc nh pr ntrr ru ut Cu 2_l4 clhu n mnn gz prft D 7-0 J Crm rm m ms mrr prfx Nntnr Gms Crnr -hn sltr prr vn fr nrml tnr x-clg mbr- j Krhn: frts r llll B rt Pu 3U" Nt cbls Frnns -) St Clrn Jndlrn Crst mtu CR-rl Lbã n«dr Ernst nt-l s ru ulmóv crctrístcs n ru rn-m«tn Tn; sss cçf qu rr ] n- l Br/ nrm n llzr Mrcl v-r -" -" mrr cntrstr cm Cnt slct lbr -õ B n ul usustu tt fl rrl M-R--Í chps Crá grs- : r; m frmnt pntrnt 6U9 V Crv u Lucs S PUL S (sprss) lsrlnl nu vulg c : Fvl mprssnnt lj qu 74 V M n S n Clh lvrng Pxt n Vgár rçã Grl r Km Js; (lrs ts m d d Mns squr \v!"!_ sr só- bj nlu pr- j ntôn - EnNvs V Crv prns n r brçs cmssár nrprl Hl slã St Crst (n buná gu ru (írl; trprç (t"nct v u mprg p-! ü Príb Nscmnt 23 ns grnl cnrurt cusr rns m v 47 r M Cus lgc n ntlm lvr srvç h <m grçn ns Cmt M unu DU 5 _7 ru Dr Nlvs R cnm scr;">s tstr n dsrü nst p:- -Jl> r 5" cm mrr pnh Rnh; lr l "M P r Rch tus f rmv -r cdávr prncplmnt rs P pnts -nns ljcru/ ru Hfrmnl Mr Rms; dêntc nr-l-ls m cm c U3 nch S Pu n L nlm F l M llóncs Mrnh lçõs Ctb 2 ns sllr pr ncrtér l _ábr ( nuír r nb l prárs s cun-c ls Ts r Sus n Encnt; ru cnsqüênc lll ut CUD Km Frrr ru n 53 Hd Lb R lvrn (lc -lü ns cmdcs n ls frm Rms m Cnfnç Pnt H 4X (l ntr Sn Pul Est S ndré slçãn C Ucnu -!l 63- Sã Crls rn s n-l nu Scrr gnlvmnl- frm! prjudculs Pdr fn ls vv Bnnrs 4 pt Prn LH D GVERNDR Ul M nm S Crstóvã Vsntí r rj "l rs Trllônc mpnh rt ltm M - Quurz F ds vrfc ths ó qu v Bnrs 4S NFLUÊNCS 4Í; n rmu M Brrs Ku Rlr MÉXC pnrn dlu nlzr nm qn mncs lmu pvrcncs pr lélrn qun trm P Kch 37-D n mdrug d«ntm 7Í- S L Gnz >Plc spctrs n mnu prrn Scuj r vcrnlt P S nn S prmnnt pnã D r sltmun BRRCS pl C C Mnss 2S suçã ntmn lnv ( Su prtndm s Cnsv l_::3 Cnt p-rr-ccn Hnspll Slgm-l c qu clmns cmucnscp Plítc d«mvmnl rn m Pss!tf-;n nn Kcl P Vqlr -- Vl Prtm sgu m-nn ntrr hj s brr cpçã r tru-s m Funcnrã s vln n l ní-rn nsus stã ntôn Srs fl Crvlh f n Jc rp spnhl 76C?-ít pr urn cn- X:l ns l; s Jnuár prvc TS pnlclnnlu Tv pânc r S "sl vs- sntnç nstls pl nt us lxs brrch" lg J3 s!! rs prár frtur v n C Vsc 6 mg Mnul lcr-^ rl Sc- Pb ncênd tm nvll fnt u : (hstrl pts ( ll dru D lugrs: Tr ruslcã sgunt! N prátc />S ns qul Slv cm mbs ) é prtncu grup qu ln crân mnn Glt 4- llnrn n u pru nduz-ls nns 87- u v Tjuc cnt l lcprcl l-ruc- Sã m l vg l Lrg C\ lênc tu T n s cgu ã mu/íl n_ rb CENTR rnls nn ru fu (lj P Squr Csl-ulu Gun r j rnlc gurr u- (lüvc l J lns sllcn d un;" n n ínls llx rsnt cs lrl Vn ms mvmnt s" l ;u Crc Znr l xtrr prcs Mrnh lrg ndr lu mput n G p v 2h St 2!>f) lí Frncs d cu LvCxs BPé- -m níqu r Frrí-rnrp! (t lstr nh rn n; p hvr Upul cunsl 2 u nn V vl lllb sb mrblus prmss r gvtr!44 cgrr n mn V 2s St ( un íuíí npndênc prç lndlnl u prç mrt u tnr ldscu prl lm pvcu lhl-n cm pfrlntc Mrn jt mnmnts hv pnt n dtdur fç _ s pps - Brgs 2 brt (rnsplllhn n lhs B Msqut 7(l- "Luc" Nvmbr prç Muá uv5 Kl ) -:r:v-nln vrr u sr r Smplc ultm Mrqus vín qu c -s Fsr Mntr (uut-fr n pânc n slã Trmnr n gurr vu-s bn qun lg ru r Unvrs 4- ncrtc Lpldn Brsl nr g v p rmv Cntrl rcurs n cru/mt tuér" ncmnhu rsnuu rln mur á 4 cm cuslln Spuc hn P Crvlh dct lnch n ns slvs juntmnt 3- l_plrl L M Cfcn nlsnln dn Bnr Nss s su brs ps rn frm c prt CnsP \ grl cm únc sluçã pr dus nrstns prts ;t<_ Krcr 7 mlhrs trs H Cst 37- ru smgs N m Fnr! três ndvídus prlu- cm mlpnr cn s Sr/gs psss ltrlmnt ZN SUL Prç gun chgr R tlvz pr mm"znr sgvnu-s Mnhfá mtrll Ml ts d«cr prt!>s drgs s lém rs qutrz mls Pr utr l frm sr^ qu nlrmrm-lh Cpcbn; m slrlm Crr dék frs ms u rms rrncu d> drls stvm nul Gnçlvs Mrr ) Mrs grnt Fábrc Lnln ss psss fcrm Clt lá s quxss ps s Próxm ã _u(;u Sã g n Ct; mcnlltd bn nh cs Mch lrg dr í;- n! nqunt U rvólvrs pl rspnsávl mns grvmnt cnsgur trm ltr cndçõs ç qu m c-ln mrt sm pr clh s pngts pnm Rulrl Jm n rn rr prg Rul qu trcr mpunh- s bns pr Btfg; s prss r ntã pulc lclf côr brnc pcm r "-nmulhr grçs C pr UU tmr Xrnsn-Uls ms Slv (Mlll ms v un fc 3ru; n f prç Gus mprg cm cntrár SKPts qu rscrrrm Cut Hsptl lgu dtn 35 n mvmnt bn m m lmp ur brrvm qu Rsnqul nstgu sus Núcl mç Dnt sb ns srvç ts Plác ntfcs "u vst clr stmp n frm sfrn u xpuls tu lu n sl nlrcs jv tu pdrs sóbr cmpnhrs L<l Dn Cstrn n Gáv; Hél dvrnnd cm Crn gu 3" dstrt plcl ssltnts prsã cs rtrnss n cnsqüênc mrr" s ntrncrtér :!: p Slv D t í prsnt t Scrr" d pr plcs "ntsõs rmv ss ps n crp f xmnrm-lhs s vsprç Gnrl sór m ssnu mbr Rpúblc r plvrs prsnt Fm pucs n ru cs pdnt_ r r n rsnt Pnt nns d qu-s l v Cntrl nn Pôsl nní; ü lmlls nprn-s pr b p substtun p spclfrgm m su crts: FEB í x-sl "bb- sjs cmunst nu Fvrr Ú9 rlrnu-s M nttulnr-s r"stl ssstênc ncntrvm tu Tránsl qu Lbln pls f-nts prvt cçã drtr Srvç sn tá -r prsntv cntusõs < Frnns r dzn tr prtnc ã gurnm síu D Mnul curs fl m cm ltr ml lu ml" P-C B qu "Rpnd" slvu stblcr só Usn rmn trp nv gnts NRTE _ scrçõs ZN Vtm qnf rlr mprtãn- çã \rk Gus urxus cm : 5" crt mdlf-rr cnfusã chqus rçã ns vns Nv rslmãs durnt «ul cnn ^ ns mpt Sn/ drtr r Srvç Trftnst jnl l dnnt cruxl- pls submrns Tjuc prç frs c l crt ; n s qu mss 2 újft bcrm Mxwll ru sus ps n pr rr d «lvu prn trls plcs dênc dr Jun Bã rs pltó Tjuc; n gurr prç rfr dz rspt Plítc vgr n (b crt cm P S prlssnls mtrsts Gndm ::u cm frlu Tl md ntrrá m s m n Dvsã Plc ntrn nu rlóg puls crtrs Trnsfrmu-s n sfb n r mínm básc Drunul m Vl sbl; nfxçã prc vículs t > sus crân prntuár r pru drt nrml Pul vvr mrgm cm frtur du 20 crrnl ssm s Wndsr PRSÕES jnr-cbuv pssn Sã m utl púbüclrn cfé; Sã n prmr Crstóvã <6vlfm Sérg ps p ãs rtérs Pul stá nquls Km pmr mnr ll smpr cnl lulr fcgã cm n" S 435 pr xcsss - l usl c pr lt sprprçã rs Nçõs pr d FuRCmpr; rsus prncrstóvã; KW nvstgrs d n rtru-s spclzcrc : ns flh lgc s n snt r prç gnlr ns ssltnts r- vlts cm s Lndr lsc n pr RdP" trrs rspctvs bnftrs rsgrjíc dn sgun n sgun ícu nlrur Rs nfrçã Brgnç Mlv Brsl 38S lhs ls 2"pr rm pts gurms qu Hft vn gên g mncôms qu nv f0 tur s nclusv tr-ncnts s hrrs Pdr pzns fbrs ns pulc dn ::" dst srvç nt n ru (çpv fstssm crrn l-ulh Jcrznh; jrdm mrr snt r vn Brsl p msm nturz pr prtl smulr s stbdrgus c su vúv cst Rdrgus rgstru t plcl 87 l f\ut tvssm vnlrsnst fzn cbrtur R s vr n 4" Cnjunt Mér; d TVnu: ç s Nçõs puru s Plts stus n muncíp grnts fl Pnfrcn t\t d#«lmná-ls lnç-s lcmnts r prsã P prç c (l R Grn Dstrt Est mnênc s ml rtln lé tqu plléllcu s smuln rlrg Sul; brn Mmstp Pnh; n Pnh n chf s p7s punhm nsrs :"- cm prfçã qu muts blh Qun cmnhv p crédt spcl lrg Plrs; m Plrs _- E5cr-SS 3\ /?::? M W M crr s ldrõs f/rm cnsg M Bltnóvl -b PR ííí _?_ P: Ç5 : rf :!" hl ru Prull sus rtsts ( rlbnlt mlhõs cruzrs pr Lb m Vz Eól; prvz u s f-vóvr-s uc n trplu )_-«lmdu - tngu f7í-l pgmnt cntrbuçã s prjéls lg ç s Nçõs m Ususs; lr ntm n ru durnt burlu rs Hnrqu lvs Puss Cm -- crrnt xrcíc u Func squr n p lunn r lrg Mdurr m Mdud-s rcs squn cnt -U ns cs plcs s utr sc ã tmp cncn Ppulr; mpvn u ms umm 8á v "Pn mrr nu ruu r-nrr; prç Brz Pn m sms u títul s rwys mrcn nônm «hlll d prsssr sguu plpus tl Wü l tc ndçcl Mgul; gst st Slmskv Pdr Pn; v/ Brz qu n mls lnutrl-cá cntnur FrMnul n fur pr rc n rsnt í-7 n? v mr su frt puls pr mus funcnr u Rpúblc; brn n prç Brã Tqur m mnls lí-lu pr snr- smlr sl ü pss-mbc ts Crmlts cnlcus Fl Trbunl Pr Judcár ÍPnf Snl r trrutl Jcrpguá frtur cntusõs gntth ml -l p-duzn-lh Kl u mdnt mln Ms \_ f prs prcsst;^n rvsôr d Rcurss crédt suplmntr r< mrrs prvsór _; u LH D GVERNDR lbr scrr ntm c cx squr cnt! s cnsguu rctu- "çnn dstrbuí m rf( cruzrs cruzrs sn cm mlhõs Cmpn ns (K prns prcss lr Cut fnç gnrlzt l s õ «s d Gnlã NR c c Hsptl Mgul ntm cruzrs NEXPLCÁVEL mnhctnrrs Vr Crmnl n uz Mul Mns r nx 26 - Pr Judcár sts Frncsc rrqut rtst xu Grn Pntncár u lt s Trnnsrjrln pr ch-s rcll "S Rgstru tx Prb n pnft nn tl Ps chru n tr r nlm ftuu vgnt sgr fntrm rçmnt CFP D mnt vlh PSTS ru cntr r Prnt ts Hsptl dtrt plcl tr ssssmr Juz pr Dnts % f srrrdn nc Pós- su ntrrgtór prsntv vrllvr"" vst p d" Mí nul Luru f:";" Scrr fcu l! ntrr (0 Chc f lzr rv CFP stá vnn crc\u cnn n Cntrl dí ««tèn- sf fnsv qun rslvu trr ml grr Justç^ CnSu sps sus fuuu ;s _ rt-rst Trbunl rr n mblrt Srts újs mnl-stcm - s sl fngn ms tqu c rtrn-? n ã ppulçã ns psts qu prsã lé mr nts qulqur cm dsn ru ntfc n sr 5 f glá-l murjcr Pg pl tntu cs Elvr ulrs vm frsr qu j-^ «Brrn- pls cbls gld ns sgunts pnts: nstlu mgstr qu n n ss<rrvr Mglhás rcrw trlt plcl rgstru }5 ds pscç F-gucr ms Pul \" slrlfr plll tr pr dgn lás Tntn vtr s glps SS sptácul Lpldr Brsl Cntrl _!!««ft 09 f: tc pr qu cns tu qubr r fnç sn qu cnhcmnt tvrm scânls ms slctu rfrçs Gurlh tlr cu-s n puls Crc ls ná v mrr lrg n jrdm tr ndvídus qu su Em rnt ft l rclh xdrz qu spns trmn su qu rcnhc-l plcrm Mér prç Srzdêl Crn ru rrnc tnt d Sá ss pr nçrrt l cndvrss qu Cm pru Hvug-s n cptl rs f ru Jr25 trrrhul r u Cpcbn; á spr slrlm s 6rf;PCS fm nspcnr plc fcn uz clmmnt f scrr n tusôs nvstgrs Jr- n Fu qu pl pr utmó Btânc 663-B dm c cm t brn Ccut sstm rgnl Esttístc r R judcl Mgul grv RBECCLBDDES pr prmvr Hsptl pr prssgur r Klly vl Lvl R prprn Snz Btânc; dm prç Grrrl Sul sguu hj-: p mvn qu uz Mt Mch s Hnlurrl vtln-s m Rr-gu (l nntm qu t stá" prurfí sns prlr M N mdrug rblnãn-s r-nr s slndb-ftnclns Tntu cntr v tv_ 2- rn nh cm stn Prt lgr sr Pn n Tjuc; Estác; Vl dspst prssgur ntr «rrtárlu R-pstru n ft r frturs urm Rçntsn ru n rbn 4!D n -nd ( dr> plcl n «fnl n sllu Gl vsd^m m su «lnç scrtár Muríc Plchttnr qu qu x-srngulr prcbu ru Sã Crstóvã ntnrln- sbl; d-tct (l plcl squr «tcv nrf crân Dps Rll prn Flprb - S pl lrplus Sp^urnn-P! sslt <" Esttístc mnr ftrs Cnslh Ncnl r pr fnlz t cuj rrrgulrllrs prsntn Hspvr rnnr n PqtCrstóvã; f!)í n Sã ntrn f puru s ftrr ( gtuns Mrn Jã préd ru n;: rsnt n dlg sá scrtr n ncu vst Cm ss nlrrrm várs b-hns dn pss pr mprtr n "css vnt pntrnt f-crr trl r Prnt Rbr rups Jã m vn qu tá; furtr Prss- cntnuçã V-curss pr " r-tb-llncnl vz rs c nl r C N F nspçã qu pr" pr st bm brrch pnrrm m slrr chqu prduz cbb!? Grn Cmp Kntrtln V- Plrs; ntrg n : prç d s --"n tn rlzr prtunmnt s--my sns gurs fc f ntmdu «qu já -( tr pncntrvftm n slã mm r Uls" sprt pr m n n lrm s ssnllnnl npndênc ru CtllllPVSRl \MK TE ms órrãs sttístcs rsnt «ss lsc ru P cm mr H fft mc \ u prvc qu mpcnts nfrnu Pul ndlsl fcu ( fl H? HPS :d çl- n tnl3 n ps d -f pr-b m frnt n" 39 df tvrm d fuçlr Tv cnlrlmcnl Cnrl trg-cômc j Cs N P-rt Ü urn rm m -d f v pl cn Fu!rrclu snfrn qu trbl: ssbtènc cánrls públc- (rll plcl prínrírc rr - Um cmssã rblhrs trblh «r prárs f csã cm tcnlrms Dclrçõs prsnt sndct s tccõs grup Lght hptc slr s grvsts VÍTMS TRFEG - MRTS NESTE MES)^ Ng-s flr lcutr vr csrá cnduz Juíz «bx c rdlst crccntrf" X s crnts prpst pls crqus tr s vnc pr ÍL últm purçã mr n Bg zmbru zmbr zmbr zmbr hzkmbr 2" 2$ _3u j Slr cm su prsnt drícr Unã Bnfcnt s Gurs Cvs Trnsfr sár lg Crculr dstrbuí s sscs rspt ncnt ntr drtr Gur Cvl sr Durvl Vscncls FRMÁC! PLNTÃ Mã f mt mtu-s Dnuncs ms 5000 ltr fc^::;;;:: d;^ rr:_-«ír^ \ F n_r-; ^ ---^ trpl m lcl gnr trtlógc n E tí R UM MENN EM SUMDUR NSCEU SEM BRÇS NEM PERNS - _ ; Dsstrs Clh mrt pr trm! Dns cuss pl tmprl n Qutrz mrts prncíp ncênd sslt Cu trm mrru Mrt ur trm Cn trg-côm n Juíz 23 Vr Crmnl Dcrts ssns ntm pl chf gvrn ltrçõs n tráfg s vns N Yrk Gulhrm Mxwll Mtrsts puns trplmnts grssõs PMffE TP -M TÚÍ>Ó JM Í-ÕUC0LPÉ Tn ll v sucíd _ tlns nspcnrá s órgãs sttístcs R Grn Sul

7 ---"- Wll M «HJÜBHT n-tt ( prmr Sçã Sétm Pgn DÁR DE NTÍCS NTÍCS D PREFETUR Nmçõs Fés Tsur ssns pl prft Pgmnt dfrnç vncmnts x-srvrs Dspchs prft _- Dsgnçõs n Scrtr dmnstrçã ts spchs ns Scrtrs ntrr grcultur Vçã brs Educçã Cultur n Mntp s Emprgs Muncps nt fcl nlm 2 S- 50 publc s sgunts ts ssnl pl prfl Jã Crls Vtl trnn p crg fl -sur qudr prmnnt s srs «fln Cr Mdr Ds J5 Vrs s Snts Slv Dr- ( Brrdu Gumrãs Mrtcs r < str Brsl Pdr Lurnç írbfn Hél Frrr Mrt -jv J-fn Slv Hrl Zjllnl í lbrt S- Snus Brt rlr Est últm xrc ns fm- üs drtr grl mprns N- ínl PGMENTS EX-SEKVDRE9 F ftu ntm v prsnç hrtr Dprtmnt Pssl pgmnt s srs Hg Cnccl- ü r lm Sus Jsó Ltã!«Lm Mrtnh zv Lbn rs dfrnçs vncmnts -lt s s cx-srv-s Jsé Jmm Prr Jqum Prr Sl- - Mr r gur Sus ns -pnrt-ncs r J2Ü250 U230 rspctvvnt Trt-s «cs slucn n prvss 243õ 47 m qu s mpnrlãn- - s vs s lírltms hrrs lns rfrs x-srvrs hvm M mgs «utrs psss qu l mtv < brtur rgrs j css dmntrtlv sn pur á culpll funcnár nnr- ; s dts pgmnts plc pnl prvst pl EsttU- ;_ s Funcnárs Prftur PESrCHS D PREFET N Scrtr grcultur: Murtcl Ml Srs Lus Frts u-«tr utrz _ Scrtr Grl thn n st rçã ts strl0 grl: Dsglnní Mr B Fr Lnr Fnsc Srtr pr Scrtr Educçã: Mnul Csr Slv jr Scrtr Sú; dmtn mcrt Smp rnlf Cunh rutul rmn Lus Sus ju func trblhr n S- :rtr: dmnstrçã: Estlt r-nrlqut Crnr pr funçã :!fnlst; Ell Frrr Sus rr funçã trblhr; trns- rn Slv ssunçã Crvlh 5:lv pr íunçãn rtífc; rn Ngur Bsts pr funçã n prndz; Crls Flúvl lmld pr funçã prátc lnrtór; Nr Lurnç pr funr srvlçl; Jult Mrtns Vlu Crnl Crs lbcrtn Gn- :lvs Lg pr funçã srv- :l; Eló Crvlh Blfr p- func& trblhr c Dcrmvl =lvlr Nésn Vn pr fun- ;ã trblhr DEPRTMENT D PESSL Dspchs dltr: Pdr Snts r!m Álvr lns M nínl vln bru Júnr Mrt Rs s Snts rquv-s: Purvlln Mrqus Sus dé- H Frrr Mrr Egd VV Cst Prrrg-s; Lv bs Mur Mr Frrl Frnns nfr Scrtr Grl ntrr Sgurnç ts scrtár: Dsgnn \mr-lr Ntmél pr 3 C F; "lávl Pqu pr lt C F: G- Sllv Brnrs pr s :2 C F DESPCH: Frçã Cnérl Vrjst r R Jnr Nã há qu frr; Vtr Rl- Luzlngr Mntnh 0 spch nfr; drn Muríc & C Lt nfr Scrtr Grl grcultur ts scrt-rl: Edur Hu- : Fr p rspnr -rl0 xplnt Dprtmnt grcultu- -: Pd Slvr pr ««Dprmm hstclmnt; urln 5lc5 Flh pr Dprtmnt ctlnár; Dmngs Durt pr Dprtmnt grcultur; Mnu rlr Crs pr Mtur ntít Cruz DESPCH: Br «S: DEll nfr; Ptrn Cml ut- z: Mnul Pnt0 Nt utrz; Cprtv s grcultrs Cr- s Jcrpguá gur; Slstlã Muríc Br Dfr; ;tlm mm utrz; Yms Jk utrz: Mnul Fnsc l Ml utrz; Hnrqu lvs -- utrz: nslm Smõs Cpã kfnul Lurnç lvr Cm- çm Scr Cmnhõs Scrtr Grl Vçã brs ts scrtár: Dsgnn lmr Snts rlc Lms p Srv- : Expdnt; r s Snls nr Srvç Expdnt; Lnl Tr Slv pr Dprtvnl0 Águs Esgts; Mnu! Prr mrm pr Dprtnnt Lmpz Urbn Scrtr Grl Educçã Cultur t scrtár ntrn: Dcllgnn Mr Hln Mrtns Clh pr Dprtmnt Educçã Prmár; Trsnh Pnt M Cllch pr Dprtmnt Educçã Cmplmntr; Lucl Pt-cn Frrr pr Dprtmnt Educçf Prfssnl; ntôn Slv Nt pr Dprtmnt Educçã Cmplmntr; mél Cvld pr Dprtmnt Sú Esclr; Gbrl Lms Brt pr mmbr r Cnslh Jnlstc; lndn Tvrs Dnts pr Dprtmnt Educçã Técnc Prfssnl; sbl Pr pr Dprtnmnt Educçã Técnc Prfssnl; fns Frts Srs Prr pr Dprtmnt Educçã Cmplmntr; Áur Edur Slv Frnns pr Dprtmnt Educçã Prmár; Elvr mál Bsts lbuqurqu Mur pr Dprtmnt Educçã d dults DEPRTMENT DE EDUCÇà PRMR ts drtr: Ds«gnnd0 lb Crvlh Sllv Dmn pr scl -0: Els Slv Qur Vr pr scl -7; Gl Pm Brncn fr scl S--; Jndl Rut Prn~ Blz pr scl 7-6; Juc Hd Cstr pr scl 6-3; Lêdn Slvn Brrs pr scl 2-8; Mr Glórs Mch r Cst Murg pr scl 6-!); l Lúc Crvlh Bnr pr scl 9-3; Ernst Frncsc Dulr pr s 0 UE Scrtr Grl Sú ssstênc ts d scrtr: Dsgnn Flln Brt Sus pr Dprtmnt ssstênc Hsptlr; Hrms lvs Frrr pr Dprtmnt br «nstlçõs; n tônl Mc lm pr Dprtmnt Hgn; ntôn Plãc Txr pr Dprtmnt Hl gln; Váltr Tmz qun pr Dprtmnt ssstênc Hs ptlr; Endt ltfn pr Srv- C Expdnt; Slv lvr pr Dprtmnt Purcultur Emíl0 Prnts pr Dprtmnt Ptrlcultur«lsé sb Mlrn pur Dprtmnt sssténcl Hsptlr MNTEP EMPREGDS DS MUNCPS DESPCHS D DRETR Nfml Ell Squr <lnfr m fc prc Lus ugust Gnzg Eur Nun Cst «Dfrln Lg s Cgs Brsl níttut ngll Brsl Sc ndustrl Vnsns cssórs Lmt S Cs Prtt Bnvnut r Crvlh Lm Cprtv Cns s Srvrs Muncps d0 D F «Dfr pgu-ss Gulmr Lss Bsts -nfr-- qunt pd rvrss pr flt mpr lgl Máxlm0 Prr ^Dfr hbllltçã prév pns> tl nfr Brrs murj Bnt s Snts Brt Rms lvrn ««Dfr hbltçã pnsã} DESPCHS D CHEFE D CR- TER DE PENSÕES E UXÍLS ( M-4 Rufln Vr Crvlh s Snt; Tlntn Crvlh «Cmprç urgnt EMPRÉSTMS Srá ftu h s 9hlSm «R f hrs pgmnt s sgunts prpsts mpréstms: CMUNS EFETVS CÓDG 2 PRPSTS: ün 77((; _ SECUND CHMD CMUM EFETV CÓDG 2 PR- PST: 73 CMUNS EXTRNUMERÁRS CÓDG 22 PRPSTS ">G3 EMERGÊNCS MTRÍCULS: S2S 2Í7 5S42 64Í9 7 S) S2 S Õ õõ27 Í5SÕ 7Õ3Õ S S3 :W07" C3 «Õ S CSMENT MTRCUL 997 pgmnt s prpsts nuncs nst mês nã prcurs té prsnt t fr-s-á s qunts-frs CENTR SCL DS SERVENTES CNTÍNUS E TRBLHDRES Slctm-ns: «Drtr C S S C T cnv qudr scl cmprcr hj s 5 hrs n s scl ru Méxc númr 4 7 nr fm rhr dr llh Eurc Slvr Btst cndt Prsdênc Club Muncpl qu fn lgr xpsçã sôbr prt mnlfst qu dz rspt s ms scs funcnárs n lcnt fs clss Cmunc nndn qu Cntr st dspsçã s ms crrnts pr msm fm:- CLUBE MUNCPL SSEMBLÉ GERL RDNÁR Em utr lcl dêst jrnl chs publc dtl cnvcçã ssmblé Grl rdnár rlzr-s m 5 9 r crrnt m prmr sgun cnvcçã rspctvmnt DEPRTMENT SCL Fst nçnt Hj sáb s 2 s 24 hrs s-á rlz n lst nçnt cm trj pss cmplt FEST DE NTL N0 d 25 Ntb Dprtmnt Scl rlzrá s 4 hrs n s Hk Lb grn vsprl nfntl Ntl dc «flhs prnts s f-vcls cnstn «shv r0 Crc rtur Gnçlvs árvr d Ntl Pp Nl dstrbuçã d brnqus cs rfrscs srt prêms Dprtmnt Scl cmunc s srs sócs qu sj rm qu sus flhs rmãs té V ns tmm prl n fst rchm brnqus vm cmprcr Scrtr Club vn 3 d M 3 2:«nr s 2 ás 9 hrs fm sr ft cmptnt rgstr ntrg crtã nscrçã mprscndívl rmbmnt s prêms qu nqul d cubrm ns rfrs mnrs j nscrçõs cnçr50 ps mnhá sgun-fr CNSELH DELBERTV r prsnt Ms Drtr Cnslh Dlbrtv cnvcu r fr Cnslh pnr sssf rdlnftrl n d 2 crrnt «xl fr s 20h30m n s Hll Lb cnstn rm d: Tmr cnhcmnt s rltórs d<j prsnt Club Ms Drtr Cnslh Dlbrtv prcr Cnslh Fscl sôbr stuçã fl nnclr Blnç ntrsss grls CENTR DS FCS DMNS- TRTVS D PREFETUR D DSTRT FEDERL Rcbms: «ELEÇÕES N f m st blcí n rtg 8 Esttut flcm pl prsnt cnvcs t«t«w k sócs quts cm drt vt pr ssmblé Grl rdnár rlzr-s d 9 rr-nt 3 hrs m sgun cnvcçã pr lçã Cnslh Dlbrtv SSCDS D Q S E fm trtr ssunt grn ntrss n Drtr Cntr s fcs dmnstrtvs r P D F stá cnvn s ntgrnts r Qudr Suplmntr Espcnl pr runã n próxm d 0 qurt-fr ás 8 hrs n s scl vn Prsnt ntôn Crls 207 nr F_r rt_k_t K^ j^^ 3 ^_B-_-_3_- 5-_-l S m S M M W ^ r WB_\ \\ cbb^hffl^ lrtv ^^y^^^^! r jb HJWB <s«t _ mtss x jmw t Vm rtsts dçwlç cnv $ vncu - _y ^t_íít_zíclkt \ _M^ Ô^^Xs "JMC Y>HEPBURN W^± í ^ ^ l^_^^s^süéíl^^^^^^r_t_l^ SSS^ mm\ll \\ M^pjj^ ^ T "^TV^ ^^^-m--_^-_-r--r-wwv^kmwwmvtmmmmmm-m-m-m-m «--«- WmKtÊ_W H4VFB «V HÜ J ^_^ tíf ESTHtlMS $EGR DS TfRM US WUV/sSjMSENUS? (f^^jj ^^ í - N M SM PRGRM STV UVtP LDRà UE PUS fr d W ^ HS J \nmmt_w Wk m WB^FÊ^^^^^% _tá mm_7 t^ ^^6 MJ ShíÉ m Cr pr B t tctlclnms l mk--^ )ff5fg~ ^^Sr R-^3 B- \ m_\\w_-_wsv& mm^^mm^^^ "^^^ WfllSEffl BEÉU ^~_^^^^^p^^ " nlws-clvptncn mm_k í Wm TL NTP "p^sê/;^ y SCRT \ GRHDC ÒTCL } CVL FRNEV / jsetew60v( \X SRES Y ^JSETTE BERTV «JíuLt - CLUB MUNCPL EDT DE CNVCÇà DE SSEMllt GERL RDNÁR N frn Esttut rt 38 cnvc s r sás Club Mnnpl pr ssmblé «Jrl rdnãr rlzr-s sgun-fr d 5 zmbr crrnt s 7 hrs n s própr ru Hk b US cm sínt rm d; Exm s ts Cnslh Dlbrtv prcr Cnslh sc sbr stuçã flnnr Club lçã 5( (clnqunt) mmbrs ftvs cm mnt pr 4 (qutr) ns S (cnqunt) suplnts m mnt ur 2 (s) ns bm cm «l 3 (três) mmbrs ftvs 3 (três) suplnts d0 Cnslh Fscl cm mnt pr 2 (s) ns s n rm rspctlv vtçã cdn srt m cs mpt pr ntrsss gr Cs nã s pss cnsttur nss prmr cnvcçã ssmblé rl rdnár rcl/r-s-ã cm qulqur númr sscs prsnts n cnrrn rt 3!) sus prágrfs Esttut m sgun cnvcçã cm msm nrm dn d prmr cm nunc n d 9 l crrnt n rfr s própr s H hrs prcssn-sc s lçõs té s 2 hrs cm prtu Rgmnt «s ssmblés Grs d0 Club Muncpl D cr cm Esttut snnl prã prtcpr ss ssmblé Grl rdnár ns sócs lnrs Eftvs Rms quts é ms mnsls quts s Bnmérts qu sjm n lnhm!- srvrs rrtr Dtrl Frl pn vtr sr vts s qu cnlcm ms l n nscrçã cm sscs Club E n sgun prlu EttU lcl rlçã pr qul- ([r rrg vn n P^r Cnslh Dlbrtv cm pr Cnslh rrl vtr ns mmbrs ftvs sprmnt suplnts Club Muncpl 4 zmbr S:! blr Gurgcl Bttncurt Trsnt Club Muncpl TETR REGN R REFRGERD Mrln Luz Dlfn prsntm SEMX DK EXTRKD- XU SUCESS lcs cmd DEPS D CSMENT Drçft Már trsn rm WN LCKKD MKC SHKKMN HK Vsprl s 6 hrs SESSÕES s 20 ns 22 hnrs TETR CPCBN «S RTSTS UNDS prsntm CEGNH SE DVERTE 4? MÊS DE SUCESS CM MRNEU JRDEL FLH FRNCSC DNTS LUR SUREZ grn lnc mp té 8 ns LEBELSN MDS Vst Mrnu Lur Surz Sylv rthf "JEZBEL" 3 fr s 7 hrs n MUNCPL 4 fr s 7 hrs "S VS D VESTRUZ" Prçs Ppulrs mmm M5CHU PEPPNífFlUPP s^í DLRES PLUMB W/y //TT^Sífí^P wã_lwr \? RT PLÁC PX RVD PNEM CNELMP Bmbns qul Cr$ 4500 Cmprm drtmnt n lâhrc Pulst pl mt «prç pr Ntl fxs bmbns pr prsnt rtgs fns lux bmbns crm qul Cr$ 45(0 lcr Cr$ 5000; rch l rnls Cr 7000 crncls Tff Cr$ 500 jjub Crí 4000; bls crstlzs Cr$ 500: rchs 2000; crnls futs Cr$ 2500; dfcs btl bóbr susprs mrls dflc lt lmnn cnt 2500 tu Mgul -rs 35 Tl: 4K-470 Fc n squn v Frsnt Vrgs dnt ru Mch Clh HTEL SNT TERES sr qn vm ntrr u qu r nst cptl fcr ms bm rmdu s vr sc hspr uu nv ThL SNT TERES n hgn 0 un (t cm C ótm bunnt pr d trtmnt xcpcnl n préd qu dspõ grns jrdns nrms vrns r mrvlhss vsts clm mr c mntnh mntnh lvr brulh pr du cntr Sm prblm cnduçã ps fc 0 mnuts bln Lrg Crrl Grns qurts prlmnts ts rm águ crrnt Clchã mls pn Dárs prtr 4000 Pr csl c 800 pr sltr cm tís s rc fçõs Tlfn u tlégrf Já pr Ru lmrnt lxndrn Hlrr St Trs Nã lm lr Srvm ts s bns xct Pul Mts 7 fr MÊMXM $m$m CBM J RTHUR RNK prsnt t NBflBDL WRRENDER lmts RQBERTSN JUSTCE REGNU BECKWÍB TBqÍB JHN ~? ^~sr--tsr:-fvíf-mís «ê k w -y\m -^ - E^Flynn-Rmn% vj tm t f l RR líth-üluí P ETTJ nn üyí n r!v«_r í Sáb 6 Dzmbr 95 MLLS^f Hl nfppbk vcv- CHRLES FRENJ m^s -glfrh^ T-CHNCLR ^8Ê& MMPtâ ^Sff_ WHBHPW ffc/pws zsr<t^ <^Su_fS^r - _k V3P Mru?? H fr 5TvTÍÍÍà smnn0! í_st_í^s: ~>-k mc GRDN DUGLS js??^ ^T"^ : tí _%$! mêê3ãm3n^^ HJr 7W^^-m ÍX l _r_\_\ m Wl W fh n lb«^ ^r ^T; TLME-èURmS j; D KMPRl NFLE XM strnhs! M<# m _r\ l T\ «W j(~ ^_\m ^«^PjSr l- Gltã BRR ts&l CLÍRKE -MC&El Ú0SBS NNCY-CTTES EEXE8 -M tmk TT" wdn^t>rgf$f(tçgttk l-~-^----_---h tlm 0 PRMUHJ MRC -PS tmtusr W+j ték -? f t ^^ tts FNTNE MUND WRGHT - N PRDUÇà t t (JgQj-q Ktvng Nr 0 fms prdutr Umtugpfl" frc-ns gr nvj surprnnt drm mr! ÃPxdrnu 7 M - Hlrr sn \ fuw flkm _U_ UStWV JB ^Sâf \wwwt^_mwkwm^rw^títt^^ h l VS \ U 3_ J rs SMETHlNfí T LVE FRy ^^^Õãã^ÊÇÊÊskSM ^MSS DS l$x6üãs t fcrjrfóér;tr+t Mts «nkk /r / yq^ll l HPl7_r/_(_9l(_l t7_ \v\\wf \ /S^ \\vt^ \ \Wnlu\t_\ W_W wh&f & < Wm \\_wnm W\w WW_\W_\ m J wk_±^\ Ww \W _\\ \\ \\\W/ \\\ W_\\w^^L_\W k\\\\ ^U^^^^mwffWr ^T /sél V _L MP^^ -fc-xn^- / WÊlím&w&Ê^ _ ^{s ^^^^r^^- m % ^ H lí ^vw^wm^l^^ tll _L7^ l \ \ \ - qxm ««cf^^ mp"^b s\q ^:"^kj _wf S^ K_^mÉ_É PJSí/C f MM TW À NTE 20 S MÍp^ ÈS^ -MÉ-llPfJl Wíl : hrs Sr hj w mk ^ m«y 9^"^ lülw^_- Ím WÊ M ^Br ^m -_l m WrmhllM W VESPERL m MUN7 flb3rmem Wntf&Vp wèm Wtt\ ) w m L J9 CST M V_\V (L ffué hrs y^^g^^^ ^flhtf^ _sl _WM Wm _^_wr^r^wm^-w^^\\ ^^ y^ _é_\ ^ C_v\^ l_f t ^ l^ <U b H P^^fl _BHBH_^ ^^^T_^^^^^^^^^^_^^^ ^w^íê-r \W^S!S^^ J^SSSB^^ ^_f \ \ W ^K _r _m ^ -mf kv^ tm_ms _-\~ S^? _v m _JL ^ \ $t \? t t\ l W W- W mbà m ttm M_B!8WBW-BWBR^"s-BwClW ^ffpb-^-^bgbpuclhynk -W-^k T_r_WÊfSs9È -&3m ^ T ww m^tmnfnwm\^_mwmtrw_ KwBwTlw-BEX^tgBM^ffgHSCT ul l_m_-xslskf_^_---^kb-9-w-m < ^ %^-yrf^tí_vf3 M[f^MH^^BHBP««BKE_-wB--B-_ íí9 rt \^_rp^^^:y> mfl ^)ff_?«s_mbl_met>jcw^ F^^MBM«^!fff«-H>C!BB t-gj-fl-s^-s -^ _-_fâp-_4-lhmvw_ TnP SÍ_rCt3K_0^^ t wòs -WS-t-lJL-llít-^^^S^^^r^Êl-r^ fct^-_--^w^^f^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ V_5:Ftí&^fíéSSÈ&!&0_^ $^ ^<-sm!m& ] Ç_n n ^ - > "«n3 «VJ^B fjj fr/_e S 3--3-^-SBp--ff ""^Ü/TrK^ ««>" «ís ^ r cr -R Kdt Üèm s 3/v 5^ -7>&/&?mm^ PETRP-S d j s

8 muww-"mw"ww w"""-""--^^ \\\\\\tt\\uumttvu«\«\w\w<ttttttw\ttw\\\\^ f^üt :(wmwm«%t«ww\\\\w \\\\ww\www\wwvrm "bsn -Trf ductv- H s_e^!--:"--l - -í^--" ^^_8_ s^ :~~^ 3 SE&^ E "S MLHÕES D VUV" Cn flm "s Mlhõs Vuv" (Vvr Sbff) qup rt Flms nunc pr próxm sgunfr ns cnms Px (pnm) Rvl (Cnlând) rt Plác (Cpcbn) cnm Mscl ur Dlcus Plb Vrgín Ecllnt slr tln Edur D Fllp «Jã Gngrr bs-s n pç R Mglhãs Júnr "Jã Gngrr" prduçã UNC (n pç «t ds Sã Pnul l tr "Est Mulhr é R Mglhãs Júnr lbrt Mnh" sucss ttrl Prlsè f drtr ns prnpns Ln pps prcm Grç Ml Duvl Jm Brcls murs lém Váltr DÁvl n ppl ttul "Jã Gngrr" Nv flm Edwrd Rbnsn HLLYWD 5 lü P) tr Edwrd G Rbnsn qu nft féz só flm s "ur Vns Hv Tnr Grps" sulr nv flm "Th Bg Lgurs" hstór ã trnmnt Jvns sprnts bsbll- fm n qu srá r "n lctn" m Mlburn Flór durnt tmpr trns r prmvr prdutr Mntthw Rpf Já stá n Flór fzn s prprtvs ncssárs ppl Rbnsn srá nv tp qu grlmnt só p rc cm "hmm máu chf ungslrs" css smlhnts Rd Skltn dvrg sps #& fm l%s NÍÍ fs ^^^^R; ^0f^% f W^-^W^W^^^^^ 9%m\W^MÁM "-"--y CRL BLEXD stré Crués Dmnrs" qu: RK prsn frá sgun-fr d 5 n crcut Plz «Pgn fg "Pgn Fg" f ttul srlhí pl tlánt pr ju flm ntnlt Mr Crnvl scrt Pns Grn tl sã s três nm qus ncbçm lnc «Hmns srt sr lu Pl HLLYWD Rd Skltn dmtu hj qu ts s nts trnc prt «t su qurt mus nsstu m frsr qu n fz "él nâ cr s tlhnhs pr qu qun chc ru lt mdrug Crru hj ír tór c qu slv mnnt dvórc «csl Rr-d j ssnln-s qu Skltn mu hv nclusv pr htl "Eu r mnh sps" dss Rd Skltn sr ntrpl pls "ms qu prc l Jrnlsts nã gst s rn qu é pn Tu qu u pç é drt vr t flr cm s crnçs qu Górg x s trncr n qurt" Puc ps sr Skltn prsntv sus rzõs: "Qunt «hstór prt trn c é vr Kd tnh nflz dé chgr ás 4 hrs mnhã él grlmnt trblh té mdru r sprtr ns crnçs pr brnc rsult é qu ls pnhvm trrívs rsfrls Fnl mnt u dss él qu pssr n trncr prt mu qurt qu é únc pssgm pr qurt s prmtr crnçs ps ná pr lvntssm qu s mus flhs s qul hr" nn stá srn Sk-ltn dss qu "prqu nã ntrss m dvórc rrdít nss Nã qur qu s mnhs crnçs sfrm" Cm Burt Lnncstr n ppl ttulr n prsntr Clb Pctürs ns cnms sgun-fr próxm Muá Pthé Prsnt Prtdus N- W v -^W$-X???fj!Qtg- mhètê Lm Flnns Cssn cr "H nl Esprnt tcnclr mns Dsrt" drg pr Wlls ldbck CNCERT VESPERL músc bnt pr s sus uvs Prgrm hj: 330 s 400 Prmrs slçã mlds Tchkwsky Vls Srnt Chnsn Trst 9 Hrsk Rmnc 9 nnt Cntbl Tm mr 9 Tm Cncrt N" pr pn rqustr Excuçã rqustr Vctr Slã rqustr Grg Mlchrn prsntçã ght cmpnhs sscs RD ELDRD % 550 k É_L sr Jft Cr Vtl crg prft!>! trt Frl Hm rlzr ns prmss fts nu ncltt DEXR n crrr su gvrn cm rlçft Kd Rqut Ds s prmrs dscurss prnuncs m públc Pnt n xrcíc «sus nvs runcõb s xn dspnsu ft mlssf r muncpl plvrs spcl crnh cmprmtn-s trnsfrmr n PK-D5 n smlr fms BBC lndrn Vtl :s qutr Cm md prprtór nuncu sr vnts xclusã l prpgn cmrcl n Hnqut Pnt cm prjudcl s prncíps culturs ductvs sdvrg s x!& nst pnt tu-ft Prftur BBC cuj mnpól f suspns fvr prpgn rnr m fc «nft ms pr gvrn glfs prvr fcl Nft mnutnçã stçft sm utrs rcurss bstnt Jlqut Pnt cntnu tr prgrms ptrcns cm s Lght Jcky Club nt prtclnr du Mntp Muncpl N rçmnt Prftur pr 9 cnsguu sr Vtl prcávl nt s vrbs stns k PJt-l)5 sn stcr rubrc «Pr s prgrms std qu tn ntrrmnt tçft trnt ml cruzrs nus pssu cntr cm ssnts ml cruzrs pr dêntc prí un n Ms cm _ cnhcmnt públc xclusft prcl «ls núncs nã«cntrbuu pr mlhr prgrmãu dn Kqut Pnt ps cm clbrçã cmr tmprs prsntr mmrávs c c PR-DS rtístcs cm lmnts ncns ntrncns rnm rlff Slgl cm Wlhlm Kmpf Wltr Gskng Ncll Wsnbrg- Dnl Hrnrdnll Slng Ptt Rnux Pul Prts r Brntt lsph Turcznsk L Bch scr Brgrtl Mrn «l Lurs Cruz ps brê tms Grss Frncsc Mgnn Rnés Gnntll tnts ntrs lém plstrs ntrvsts ndré Murs Srg fr Ctbrln Dmnu Ylmd Mnuhn Klzr Crvlh Shcyl vrt Sr Mlclm Srgnt Lnr Wrrn tc tc Cnsguu prém sr Jft Crls Vtl r prcávl mpuls! utc Pnt n str tlvlsfl prvncn qusçã «l prlhgm pr funcnmnt mprtnt srvç Cbrá ssm nv prft crnl Dlcd Ksplrtu Snt Crs ftvr sprçã s crcs n-lhs m rtm ms prdutv s bnfícs rddfusã c tlvsã ductvs nã s/> btn s rcurss ncssárs rspctv snvlvmnt cm xclun fntvmnt s pssívl prpgn rmunr prstgn trvés PK-5 s nctvs qu tnhm pnr mr lm sáb Rqul Pnt ptrn mssrn r Prftur: «Pl cultur s qu vvm m nss trr pl prgrss Brsl qustã scl" n Escl Ttr Prftur Escl Ttr ds Prftur v ncrrr su Curs Lvr Cnfrêncs prn 9õ_ cm plstr Lt prfssr Jsé Rdrgus tcc sbr bsn qustã srmtn sér stus c bts sôhr pnsmnt c br tm célbr drmturg nórdlc sclh pr prgrm crrnt n qu f br pr scrtrs cm prfssr Gnln mr mnsl Jm Brrs nlém pmnt pssl d nrulf rnsn snhr gus lustr vc-prsnt nsttut l Cultur Brsl-Nrug curs cnsttuu cntr r ntrêss m trn s stus lvntmnt r «Um nmg pv «pç bsn mnt n Ttr rprsntçã m públc Muncpl luns r Escl n sér sptáculs qu tvrm ntáv rpr- Rpt-s hj n Ttr Dus sptácul «s lsts CUSS?:0 Encrrn «gr ss curs Esdn duc cntrbuçã cl trá r Jsé tcc qu brrá s spcts ms cntrvrts v Várs Ntícs " #Ê Grl Cmps drtr «s lsts-- v sr ntrvst pr Vl Mnzs n Rád Mnstér Educç&0 mnh s l_l0m Flrá sôbr s tvs grup plns pr 953 «bt tu n Césr Rs qu brvmnt pr cpulc prtrá Eurp m xcursã rtístc Sgun-fr n sr S plc r p sscçã Ttrs próxm s 7 hrs ntrgu N T srá ur rc Crts Brslr Crítcs sur Frny «Hn s 4 hrs srá ncn n Ttr Mdur pç nfntl «pr Bulnh: Mg t n Mnstér Fdrnçí vnl pssr pr srnn rfífrnm justmnt pr Us dr Crls ln su drtr drgu-s B ( K fm cnvr ts s crnsts Kád nu d 0 ns 7 hrs 0 KHln-tc mnstr Kdtcçã n fm xpr pln pr nn dp 05Í B C lt Klct u rmprmnt dp ts s crnsts ss runã «rln cnm prdp Frnn Trrs «rm pr Kád Mnstér Kdnc^ã strá n nr h ns KlhUn mjr DÍEcrnn Gms Mntr trá prsnt hj h lgh-llu prgrm ««su utr ««Kfrçs rms pn rvst «Prsnç ps prgrm Jsé (n pr s mssnrns Mnstér Kduçft mtr n r hj ás 2lh30m br bsnn: spct plítc scl ncrrmnt qu srá tmbém trs s trblhs ltvs r Kscl r Ttr n prsnt nl rls-á n d 6 r crrnt s Vnt r rs m su s rn ru b l n- 4 nf hvn cnvts spcs çíl rl: run próxm n_«5 Ks ( hrs mnhã su úllm cnlpl n n slã cffrt rfst Mguz Escl Ncnl Múslc Sb rgênc dn mstr Cr /_Rrslr ch rqnst Snfônc prsntr Snfn n" 7 r Schubrl 3 Cnct pr pln rqusl r Bthvn tn ss últm br prtcpçã pnst brslr Jnt Hrzg ngss êss fstvl r Encrrmnt s cncrts mncs prgrm -Músc pr juvntu sn frnqu t públc : ;- 3k ^ : t>/^ Kp MÊÊr^mm Íl S_ "? > f rwlrl 99 ;: >_;<- - _ ; "> íwk &- ^"ÜíjM-B BS:x-?^«Prgrms pr hj MNSTÉR P EDUCÇÃ (PR) «60 _ Mrchs 65 Hr «l nm-lmnt s _lh"0m Rád plnst 650 Músc ppulr brglb prsnt crftnlc r Hcnl- Sul 7 Rád Jrnl 73 -Pd Pngtt nttul sr Músc s mércs 70 Clqu ms- g r SÜ Múslc lgr n nss msm prsrn Álvr Mrr scrv tfts ns 05 rl hj há muts nts lê mcrfn s 2-hüõm ns Músc pr lmç 3 crnlc «-Flhs slts 30 Sls PRád Jrnl n 30 Fln cnm 4 Rád Glb trnsmltlrt hj ft«frms muscs 5 Mnsgm bstrs lf Ns 2h05m pru r tu «rtsts nvs muscl Brsl sb dlrçfn prfs- mun Frçs rms m rvs lrcncrt snfônc t (530 sr Mgl «t Gn lvr Brslr Rgnt quslr Snfônc prgrm «Músc pr juvn- Cl Zccl drtmnt T(Cnrl % pár dn 2 cf) tu Rd Mnstér r Educ- Crls Pscl prsnts pr Mgn n Fstvl utr Nv -s lsts rm ntm n Tl Dus pr crtc spclzr prmr rct r pç l Clvct Cs r nnguém-! sb drçl cênc Dnl llr-l drçã grl r Grl Cmps ntrprtcícr Ns çã r Ndr Brg Dlm Gspr mr lvm sur Prn crctrzs prfssr pl Jsc lnsn «Cs r nnguém srá rprsntrn n ttrnh Snt Trs hj s _ hrs mnhã s 6 2 hrns: s ntrsss prã dqurr cnvts pl tlfn cm (Cnclu m píg 2S sçã) MRY LNCLN ntgr lnsmb" c r "N trr rvst str ntm n Ttr Rcr Juntmnt rm Mr/ Lncln t n pç Té MBrg Cl Slv Flh nl Vr írs Mr utr Dspõ vgs pr mprs ndustrl PRECS S C E C T DE FERRMENTERS JUSTDRES TRNERS FRESDRES RETFCDRES PERDRES EM NMER DE QUNZE PR CD ESPECLDDE Srvç Cprçã Ecnômc Clcçã Trblhrs trvés su Str Clcçã qu funcn n nr Mnstér c«trblh cmunc qu dspõ rs sgunts vgs pr mprtnt mprs ndustrl: S frrmntlrs; 5 justrs mcâncs: 5 trnrs mcnl cs; 5 frsrs: 5 rtfcrs; 5 prrs máqun s cndts vm cmprvr xrcíc sss funçõs sr Lurv Pchc Mrqus n 4 nr Mnstér s fts 5 hrs muns «t crtr prfssnl prv qutçã mltr rtrt 3x4 Í ^^ Um cus ct hmcíd "Dupl Wl(Cnrbn Rnçã" lnrns cnt drm vv pr Mrsh cnslhr técnc pr Wllms flm qun cus ssssín sfru n pntncár mrnt t ns s mrs vcsstus Wllms f llzr fuzl 0 m t pl Exérct s Ests Uns f justmnt pr trás s grs qu l-s trnu su snh rl Jms St_rt í sclh pr vvr n l tl prsngm lud ncntrr Jms Stwrt vms Jn Hgn Wnrll Crr Crl Bnrn Rld Pul Stwrt várs utrs "Dusb ft drçá Rchrd Thrp p Rnçã" slá sn nunc m s próxms strés s três lns Mtr Sáb 6 Dzmbr 953 DÁR DE NTÍCS Prmr Sçã tv Págn fl_ JÂN FNTNE E RY MLLXD dupl rmântc fl"n vrgm m Prmunt rn Vc" sr xb sgun-fr ns cnms crcut Pm NVS FLS prnrtrnmn crnvlsc ( Tup vt/ n vdr m rrlrfn bfísífníí mlhr (çr sn tln brull s tcrs frlgllr> Purm ns cntrs -ssín r mlhr xmpnh númrs muscs pr(>clpnlmnf Gllbrrtn lu (ju tv nsj pr s rbltr pttstm tuçã «prfjrm ntrr qun dn nã cnttpuul mntr tnnh n múscs sb ruí nfrnl s cmpnhmnts Dst vn Chnc Grc fí Prnmbuc lvr crrm mbnt ms rr l s -jfííí «fps rurtrn mvmnts s grup/t nt s cmn pl- rprsntçã câmrs s mtvs muscs trvés cns ftgrfs Entrtnt pr~ grm TV Tup n/n (lílçh f! gr vbrr/ lgtm ll Sfl 9mM SS3l_ks_fl-B^^ l L_Í ^3 l CXDWT N t Pul Mplhãs su puc rtn rcug s Nvs- pr trnsmtr ns tvnts nul prtc trnr ttr m rlçã t btr cn\ rprsntçã rnc Vls ft nss snt clbrçã s cndts prgrm ntr s qus stcu-s cnndldnt n ( snhrt Mr Lurs ülblrn lvr pn<;lr vnt vcçã pr 9 ntr Crnvl rrc cn fntss trdcns sus nçs crtrrslcs ns trgéds cmfdtt Mn prpftflt ntrprtçõs rtlêtcs Km cmpnsçã tá prcu mn cncurs m dstrburã prms s prgrms bn lbrs dspnsm vrr sucss ss spfcl sc qu m lltm ttndls nã tr públc rgn~ t prthllrn qu r rrdr ntrsss lhs n ntrtnmnt qu busc n tlvs/l Cnffl TELE-JKNL «Tíf-tfm vm s mlhrs ttrrfs TV Tup Ms n sçã crrspnnt s ssunts strncrs nt-s crt nsstênc n xbçã tt trmns ssunts prncplmnt dscurss xprênls võs _ vsts gurfn n Cr TmbCm s ntcs runs s Ests Uns smpr tprcm m mr qu rrt m rstrng s mgnífcs pssbls jrns clnmlpnfcs qu pm lvr s tlspctrs spcts grs ts s rcnts mun Há dvrss mnrs fzr bm prgrm nclusv Hvrn- mntn t rsult r rptçã rs tms Ms vr s qu s spr Tl-Jrnl tu TETup TENTE v Grdnr rá Lndrs HLLYWD 5 U Pl Mtr ldwyn Mycr cnsrvrá v Grrnr n strngr pr Qu pss prmncr 8 mss fr rs Ests Uns trnn-s ssm snt pgmnt mpsts sbr su fbus slár "Mcmb" qu stá pós trmnr Áfrc v sn r m Kny n "Gunvr smpnhrá ppl "Klng rthur nd th Rund Tm bl" flm strl pr Rbrt Ty lr Est flm srá r m técnc lr m Lndrs í /_X-p K^rPS YíV"^ -ÇS-r Tf/ ^MMmÊÊmÊ c/ - j Uy^r^^r-CZ f^ \\ >íq _H Wfffrrtj^rtftw í p;pf cu ntrm ^H J ) Sy&nS-f uus Estu msm (JD^9V9 Ml s cmnh pu í pr/ r céu svn V t^tulllllj g7 /TZzf-r_B " - vll V ^ \ nr J?~\r Cc^MrfM fí «V ônbus t qu n-/ j V^_-^ hwurc str )/ /Y / B r-<^9+m\ ^^^ " >^ MH/^vÜL-^\ N~--Z L " " cnn ^ mm > \ f f -_^- / >-- V/ /_ NTrJfTD!)ES RU D SSEMBLÉ 73 TEL: "Nss str cndut hnmn gnrânc vrgnh pm cusr tnt ml n mtur qunt n tscênc" dz Mrgrt C Bnnng E tc crt ttu qu fzm nmfrgr mut csmnts flzs L m Slçõs zmbr êss stu prfun ntrss hn mns 28 rtg-t plptnt tul lém rs lvr fms: "Wnstn Churchíl" dqur hj su xmplr Slçõs zmbr vn m ts s bncs - jrns H^ j r"" f^~ m H_^\0-> ^P>^ fvr nã tnt Gstr cnh- Pr ff ff) cr plvr cr- R-cr Vcê já m féz v ^>V m-í7j t pr grcr-lh cmprnr cm " tu qu fêz pr mm r trst pr mm qur \ 7 prcur ns pp vé pár Qut pr l- vr Snt _p^^^^^^m_- l / Mw s^^ f M sr-c-- 7 -^ \ rcup Prcs Ms snhr m st trt cm s u V m ss fss rnh fífk-v Tnh tu qu r-^rtj^t^^xx PPETE? SERES! llu -s lh grcr pr chrp Cm é ln! T"~~"^ c lguém cnhc < nrè/ su - l l é st Pss MTRSTS! uçm hj sáb s 3h4m trvés RÁD TM plvr DR JDER MEDERS Prsnt SSSTÊNC JUDCÁR S MTRSTS sbr plptnt ssunt ntrss clss T-" MERC (48-459) Tsur prd CRC (28-878) Tr vgdunlu ll 20 METR-TJUC (48-8S40) Mulhr bslut LND (48-02) C tmlc TJUC 4S-45S) Prcnct utrs Brrs VEND (4S-6C7) Cs hnr Mtr u BNDER ( ) mrrr CTUMB (22-368) Príncp ldrã ESTC DE S ( ) ód stânc FLUMNENSE (28-404) Mdrg GRJÚ (3S-3) Pár s tlh HDDCK LB (48-960) C tômc Cs MRCNÃ (48-90) hnr MRN Rnh Nl PR TN SNT LCE Cs d hnr SNT RT ( ) sul Pg Pg 8 CRSTÓVÃ ( ) Pár s lhs VEL (8-38) - Mlssf prgs m Trlst VL SBEL (38-30) Um ru chm pc Subúrbs Cntrl LF (29-825) Trgéd mu stn BNDERNTE ( ) Trípll BRNES Mdrg BELMR ( ) Um d cm db BENT RBER (MHS-SS) Cm db n crp BRJ RES brn cmnh fg CCHMB Prts s mrc3 Chn CMP GRNDE l vm Brá CELH MET Snsft Dm CLSEU ( ) Prcnct EDSN ( ) - Pxã Bdun RJ ( ) vntur n Áfrc JVL Trn MDURER (29-S733) V clsft KS UE Prpr s v qu mc rvgr s cbls Shmp v - Crm Rchrd Hudnut vl pr trtmnt cmplt blz prqu trn s sus cbls ms sss ms suvs rvvnlhs brlh nturl trnn-s ms fscnnts SHMP V-CREME CRÇÃ DE NEW YRK PRS Us hj msm fms Shmp vcrm Rchdrd Hudnut VEN THE? MTNR^TVS ll \-f J N ru0)lrze «S-_U::w: Hftjfctfrrrrllnr"- " --- SHMP 0V0-CREME Tjuc Cmprm-s prtrs prclns rsts jós mrfn móvs «jpgms u vlr «l rníft cdr ngl mrcn Cs ntgü ntgüs ltr 0 mr n mdur « ) Cmnh ds MRBÁ TETRS ppc CELS GMES (22-758) túnc MEER ( Mdrg Vênus 6 20 t 22 Fvrt (29-578) CPC GHC Vrs 6 MDEL Brb zul 2 Três v(bng-s42) CPCBN (27-0Ü20) - cgnh MDERN gbus dvrt 2h_üm MNTE CSTEL ( ) Tré DUSE Cs nnguém 2 vgbuns FLLES (27-826) r mlhõs PLÁC VTR (48-97) Pr2( 22 dl JÃ CETN b stá ôt PR TDS Cmnh sp rnç MUNCPL (22-8S5) flh Mnt Crst RECHE N trr «mbft PLR PEDDE ( ) P s lhs REGN (2-õl7) Dps cs PRGRESS QUNTN ( ) Fvrt mnt Brb 7nl RVL ) wu mulhrl REL (29-34U«) Mu tp mulhr Trn SERRDR (-2-642) Kstâ lá fr RELENG R DN ( C pr bjr nsptr RCH MRND TETR DE BLS (2-l(j7j Du RULEN (49-569) Vl mfrud cntr 2 bcã BTES SNT CRUZ CPULC Um brsltr m Prs S JRGE C qu surg 24 S FRNCSC Mnstr BBLU Vrs 22 mun prd Pst BLLK ( ) TDS S SNTS ( ) Prt nçs 23 cr(;s BMBU rqustr Clu ustn TRNDDE ( ) mul tluu 23 UNVERS (Tmás Clh) - ( ) BEGUN Brnrd Hl su r Snhr Fátm qustr VZ LB (29-998) Tsur prcns ( ) - Vrs 24 dl CSBLNC 26-7S3) Ln BSubúrbs Lpldn tst Bju CPCBN PLCB ( ) BM-BM-BUM (30-202) Rgrss nfrn Mrlqut Flrs ntôn Cr- BNSUCESS BRZ DE PN Três vgbuns b 24 Cmnh sprnç MU SRC Shw RENTE Smbd mruj FLR (37-U63S) Shw 24 SMB LESCLE PRÍS Fntsm ópr MBSSDR s bárbrs EMBSS Pst nçs PENH prncs RSÁR (30-889) crcun d 2 Ntr Dm MCMB ( ) NêlsD GnRMS (30-09) Mdrg gl vs 2 Slmé MNTE CRL ( ) trcr SNT CECÍL rrsstívl SNT HELEN ( ) Gunghmm Dln Crmn NGH ND DY (42-79) S PEDR Má Cv r Fls PERRU«UET (27-923) lh Gvrnr!!53 GURBU Suzn prslnts RNCHNH (47-243S) Mng tu TMR (Gv-59) ê mr JRDM Trn VGUE Ruth Rgrs 24 Duqu Cxs CNEMS BRSL Trzn cçr CXS Curvs prgss Cnlând Nlópls CPTÓL (22-07SS) Dsnhs cméds jrns MPERL Pntxft r Bduln Prcnct Estrnh crvn MPKKU (22-934b) NLÓPLS U Nv guçu METR-PSSE (22-64JU) Mulhr GUÇU Tsur prd bslut PVLHÃ GUÇU DEN ) Tsur cd VERDE (48) Ntró PLÁC (22-9Í38) Cs hnr BVENTUR (3557) Ds tgr m nnu [Mund CSSN Cmnh spte 22-87J) ÉDEN (3807) Luv frr p rnç Trrs r Nrt PLZ (22-UU7) C tômc CR (3340 MPERL (320) Trn 2 4 n b 0 Três vgbuns REX ( ) Pr túmul cn DEN (2-2707) MNDR (2-0285) Jun ncnt NEVES ) RVL «2-95 Rsputn (62S5) Encruzlh VTR ( ) Três vgbuns PLCE S pc PRÍS Prncs s slvs PR TDS (2-2444) Cntr (4-S543) Fvrt RNK (2-778) CENTENÁR R BRNC (2-0334) Brb zul CNEC-TRNUN ( ) Pss SNT RS S JSE Mdrg tmp Sns Dll CLUML (42-8) 0 lô Cr- VTR Ptrópls nvl FLRN ( ) Três vghun- BGR Lpfl nvncívl CPTÓL (2R26) Vr gstr t s mr MU GURN (32-565) D PEDR (300) Rvlt s p nul vgbuns Três cls DEL (42-28) RS ( ) Bnrnts s- ESPERNT (8787) Cr ngr MPERDR (Ut Encntmnt t PETRÓPLS (3232) Tsur pr LP (--543 Sngu r d lvl MRRCS ) MEM DE S ( ) três v- SNT TERES (4607) Vngnç ds Jss Jms gbuns PRSENSE (22-023) C tsã Mtus mc S MTEUS Trzn scrv Mdrg PRESDlENTE (42-728) Sã Jã Mrt J U Trb prd PRMR (43-66SJ C tômc GLR (3) bbtt R BRNC (43-639) Cstü í VZ CPCBN (42-059Ü) Mdrg Vn-s urgnt S JSE sl «lurtn grns bnhr v cznh cmrrvç tc Zn Sul pltk ntr c80 ml cruzrs LVRD ( ) R s mn- Entr lgus t frts pr tlfn: RT-PLC ( ) Cmnh v Cpcbn (02 pt 202 sprnç Pst 3 2 STÕR ( ) C tômc ZTEC Prcnct S 0 BTFG Três vgbuns DNÚB (Br lpn) Rsputln FLREST ( ) Mrc rng GUNBR ( ) PNEM ) Prcnct LEBLN ( ) Cs hnr LEME (37-642) Nn m dlnhr METR - CPCBN (37-989S) Mulhr bslut gbuns MRMR Três NCNL ( ) Cm db n cp PX Cmnh sprnç PRJÁ ( ) Estré sh/ smprt tn Um ru PLTEM 25-43) cb/s ms chm pc brlhnts cm RN (4-44) Tsur prd RT_ ( ) C tômc RXV ( Três vgbuns KYL Dsnhs jrns cméds tc 8 LUS ( ) Tsur prd X CÓL UÇS

9 "luwh ts" " TELEFNES MS ÚTES PVúdt Scrr: Pst Cntrl 2-2VH Mér 2-U0U3; M Cut 37-WW7; G Vrrs 30--HU; c Chgs - M Hrms «B; K Fr C Grn «fl; P H - S Crn7 37 Crp Bmbrs Pst Cntrl Est Mrítm 43-0S3; qu t«m lltr rlc- s tlctnn ml uhl qu lvrrã u ucus ms urccntk MmÉ Quxs Kcclmç6s Dár Ntcs" - 42-íül0 Rml tí Plc Cvl: tád Ptrulh: Dl Ecn Pp Dlgc d : Tlfn : 42-UfU Rprtgns Plc "Dár Ntcs" 42-2)9 Rml 8 SEGUND SEÇÃ Sáb 6 Dzmbr 9 Nvs sprs Nv Dt cun tí Dl Nrt tí Surrnt 7 ugustus 7 Hlsh Brlf 8 Cnt Grrxfc 8 Urugu 8 Ev Prn 8 Pr «B rs U ls B rs Gênv Lndrs B rs B rs B rs Tl : :-!)- 7T t SSC Í-F RRECDÇÃ Rndn frl: Cr KtdnrB rrtu ntm ny rrcu ntm Rndn Muncpl: Prftur ncru ntm 65?S6780 NUNC GVERN CNGELMENT DE PREÇS E SLÁRS Em crt lír mr n Câmr mnstr Fzn nfrm qu «prpr ts ncssárs já f rcmn CFP Qunt bn funcnlsm nã dmt sr Láfr nnn trçã n tbl gvrnmntl «máxm trnsgênc qu sr vávl dmtr HRÁC LFER mnstr Fzn drgu 0SR ntm lr mr n Câmr sr Gustv Cpnm sgunt crt: -Slctu ntm n Cmssã Fnnçs lustr put Lt Nt nfrmçõs sbr rntçã gvrn crc plítc qu ntn sgur qunt s ftrs qu nfluncm cust v Pç mnnt lr qu trnsmt put Lt Nt Cmssã Fnnçs s sgunts nfrmçõs qu rprsntm pnsmnt gvêrn prclr prsnt Gtúl Vrgs ns crcunstâncs tus prcupçã cmbtr lt cust v qu é prcpt sj tul dmnstrçã tm s prjudc- mpl Hsptl s Srvrs Est su r tlfônc Cnc nvs trncs já m funcnmnt númr lgçõs dárs s índcs mvmnt qul stblcmnt hsptlr Tlfnsts S E tnn pds lgrã gu s sucm mnut mnut smpls bsrvçã cm trblh r tlfônc r Hsptl t qu vm prcurn rslvr : s rlzçõs tul dmnstr s Srvrs Est ns tl prblms funmnts HSE mvmnt qu v pr tôs s pndêncs dêss stblcmnt cnsr pls mrs utrs médcs urpés nrt-mrcns du ns têm vst cm stblcmnt pdrã n gênr CNC NVS TRNCS TE LEFNCS Srvç Tlfônc HSE funcnr drmnt s 6h3 ás J2 hrs s dus mss PBX n vnhm ntrtnt sn sufcnts pr tnr grn nr chms Cm ms cnc ns funcnmnt psr s rcnhcs ncsss urgnts nstlcã nvs tlfns smnt tul dmnstrçã cnsguu nstlr cnc nvs trncs vncn s dfuls xstnts rspt Cm sss nvs trncs vrfcus snsívl sfg ns cmuncçõs qur n str s lgçõs xtrns qur ns s rms ntrns hsptl mvmnt tlfnm- cntu-s prtr s 7 hrs v scnn pds - gõs té s 3b30m Nss prí é qu s vrfc mr númr chms cntcn qu té tnstlcã s nvs trncs n pssuím s mss cpc pr tnr ms 500 tlfnms ns hrs mvmnt ms ntns Cm pqun créscm crr nl s 3h30m s 6 hrs prtr ss hr cmç rgstrrs nv nt chms cm mr scllçs númr l s XJ nrs qun fcm ntrrmps s cmu ncçs cm s prtmnts D pr dnt dmn s pds lgçã créscm prssgu té fs 22 hrs csã m «p s ncrrm s trblhs nrms ctr tlfônc prmncn 20 ltnns lgs drtmnt pr s pnts v ts hsptl: médc díphfhj nfrmlr-chf clrs suprvsr nrs tc mlhrmnt vrfc n srvç Tlfônc é pns pn DR NELSN DE MUR MGLHÃES CLNC MÉDC ~ n"e?<s D PRELH DGESTV < nsnltr: - v Pr lnr 20 prtmnt 262 -Cpcbn Tlfn: Dftrmnt 4 l 0 hr mbr êxt cntrl s ftrs mntárs pl rduçã s slrs v s sècs qu sslrm ps nt slárs mpsts utrs ftrs qu crrm nflçã cnsqunt lt prçs m csõs nsufcnt qunt bns crrt pr su vz nvs lvçõs n cust v crcul vcs m qu s btm tnts pss ü munu Flzmnt s prspctvs n próxm sã sfrs bunnts qu ndc dmnuçã s prçs Sr mptróu strur sss prspctvs crn trvés lt mpsts slrs vncmnts frts u srvçs lmnts rtfcs qu ntrvm mlhr s cndçõs v pv brslr Prgunt put Lt Nt s gvrn stá dspôst cmbtr sss lvçõs v nfrmr qu prsnt Rpublc trmnu Cmssã Frl bstcmnt Prçs prpr ts ncssárs cnglmnt s prçs slárs Pr utr l gvrn nã cncrrá nã sr m css grv mrgênc cm qusqur nvs lvçõs mpsts Qunt bn funcnllsm f ntnçã prsnt Rpúblc tnr quls qu n sfr ms mst prcbm rmunrçã sjust Mnsgm nv Cngrss rprsnt ntr s pssbls Tsur s ntuts vtr qulqur surt nflcnár máxm trnsgênc qu sr vávl dmtr vz grnt rct crrspnnt E qu m cpr nfrmr cm s prtsts ms lv stm cnsrçã ntrrmps ls s crcuts ntrurbns Cnsqüêncs tmprl qu cu m Sã Pul Mds Cmpnh Tlfônc pr rstblcr srvç Õ TEMPRL qup ntm sbu n Vl Prb struu trch lnh tc-lfônlc m Mrr Césr rml Sâ Pul ntc lmpcn ts s crcuts ntrurbns ntr qul Est st cptl Cmpnh Tlfônc Brslr stá nvn sfrçs pr rstblcr srvç n hj Mssfcçã crps rvsã nívs vncmnts Srvç Publc Frl Fr frns bnp^ próxm d 8 Dt cnsgr Nss Snhr Cncçã prx stblc há várs ns nã funcnrã n próxm sgun-fr d cnsgr Nss SEGUND Snhr Cncçã s dvrss órgãs Justç lcl pns m lgs Vrs Fmíl hvrá xpdnt pr rlzçã csmnts Tmbém Suprm Trbunl Frl Trbunl Frl Rcurss smnt vltrã funcnr n trçfr 9 crrnt FERD BNCÁR Bnc Brsl fxu ntm sgunt vs: «N próxm sgun-fr d 8 fr frns n hvrá xpdnt nst bnc s ms stblcmnts bncárs nã funcnrã ssn crt pl prsnt Rpúblc cnsttun cmssã técncs pr stur ssunt prv tmbém pl chf gvrn xpsçã mtvs drtr grl DSP sbr s trblhs rgnzçã s plns prsnt Rpúblc 0 prvn xpsçã mtvs drtr grl D S P sbr s rblhs qu vrã sr xcuts pl Cmssã técncs qu srá sgn pr rgnnr ns plns Clssfcjã Crgs - Rvsã Nv; Rmunrçã Srvç Públc Cvl Krl nssnu sgunt crt dspn sbr cnsttuçã n funcnmt rfr Cmssí : fspc Cntnár dfc ntg Ncnl lns nugurs ntm n tul s Unvrs Brsl s pndêncs n funcnrã s Fculs rquttur Frmác Prsnts nv crl brslr mnstr Educçã núnc pstólc mmbrs crp dplmátc utrs prfssrs luns UB Um sptt t qun flm prfssr Pd crl brslr d ugust Álvr Slv C ms vtv clbr pl núnc pstólc d Cr Ch ssst l-r d ugusl Álvr Slv nv crl brslr nugurçã várs mlhrmntns lttun Unvrs Brs-! cmmru ntm prmm cnlná rvnstrucâ dn préd n bl s dm m-llnln qu ntrrmnt byv Hsptl lns Ns mlhrmnts lsur rcupçã «t l sq «dl qu st lstnl funcnmnt s Kruls " qutlu Frmác prl <- dr Clmn tcm Unvrsrr du Brsl prnuncu dscurs m qu vcu lsur cnslhr Jsc Clmnt >«"" q pl rrt r lb Jull 384 mprr d Pdr ncbu sclhr trrn ms cnvnnt h nstlçã «s pt pr rclhmnt s nts mnts v fés tsurr ms pgr s luzs Bnfc n tstmnt nmçõs Plt Jã Crls Vtl drtr mprns Ncnl - MnfstcÕs prtst n Câmr Muncpl cntr s crts - Espr pr hj nv l«v funcnárs Srã susts s spjs s fvls - f XT«á rjs tclõs - Tlgrm xprmn sprnç qu «r^jt cr mltr - utrs nts sssã ntm Cm mssü sr JS Cr-!nr Vtl >!- crg rr-t õt cptl sprv-s qu sssft ntm Câmr Muncpl crrss m mbnt p-t-ü qu ntrcthntn nft s vrfcu tlvz pl usênc mr cuj cmpnnts sgun s nfrmv cnm xcã r sr Vnrvl Grç stvm nn Plác Gnnbr cun ntrsss psss u prtgs prvtn s mmnts fns dmnstr-l cu Frm lfts s vrrs mnr qu rm númr lgl pr brtur s trblhs N rm d n prtun cm qu dscursv sr Jã l^us Crvll sbr prjt r S5- qu snt pgmnt mpst r trnsms s lvrrs qu dqurrm prprs rurs sr Mglhãs Júnr chmu-lh tnçã pr crcunstnc str fln pr Cs vz nv prt rprsntnt sclst rspt mlssrt prft rspnu ur Vnrn Grç qu sr Vtl hv cí pr mpsçã pr cnômc Rplcu ntã rr sr Jft Lus Crvlh qu qul qu r cnsmênc fls psçã m qu s ncntrv chf Excutv nr n mr gvrn pr lrs smulr DENUNCD TESTMENT n trvés prt várs vrrs mnfstrm-s sbr sl prft sr Pul r xbn xmplr «Dár fc! ntm prtstu cntr CLÍNC DE LHS SÂMTÂ LÜZÂ TRTMENT DS g^ DS UjS^ nmçõs fts pgr s lurbs ts pr crgus plpus fs tsurr Kntr s bnflcs fgurm fcs gbnt drtr Dprtmnt mprns Ncnl qu f prtculrmnt vs pr hvr prcur scnr n m qul ôrgu fcl «ts prft qu sft cstlrmnt puüllcs n prmr págn s nvs fés tsurr qu frft prt Qudr Prmnnt sft s sgunts: Nln Crr Mdr Ds Jsus Vrs s Snts Slv Drlz Brr (utmrftcs lbrt Sá Sus Brt Prr Pdr urcnç Brbs Hòl Frrr Mrr Slv lsfn Slv Mlrts Cstr Brsl Hrl Zrtnl Prtstrm cntr sss nmçõs s srs Jft Frts Pscl Cns Mgn Gldstn Chvs Ml utrs nmçõs stft sn gurs n «Dár fcl hj SUSTDS S DESPEJS DE FVELDS sr Slvn Nt cmuncu qu dnt clmr lvnt n Cmr cntr s spjs m mss (ln fvls xcuts pl sr Gulhrm Rmn nv prft crnl Dulcldl Ksprlt Snt Crs lh hv grnt qu srft susts ts s spjs mrrs s mrrs Ctcb Psm ssgurn qu nnh brrc srá struí GREVE DS TECELES Cftmr vtu mçõs slrldn s ctlõs crcs qu s ncntrm m grv pr btnçft mlhr slárs r prtsts cntr s vlêncs plcs prtcr-ss cntr trblhrs qul ctgr prmplr rr trtr ssunt f rprsntnt cmunst ntnr Mrqus qu cmuncu v <stx t ssssn pl Plc prár frnt fábrc «Cnfnç m Vl sbl Mnfstrm su rpuls s prcsbs nt -mcrátcs psts m prátc pl gvrn pr ntmr & clss prár s srs Mglhãs Júnr rsts Slnh Már Mrtns n sr Jft Lus Crvlh qu mbr cntr s vlêncs rsslvu rspnsbll sr Gtúl Vrgs ns cntclmnts NTCS DVERSS CRUZ VERMELH BRSLER Pl pssgm 44 nvrsár Cruz Vrmlh Brslr f prv vt cngrtulçõs frmul pl sr Llgl Lss Bsts CRD MLTR F prvr rqurmnt sr R Mglhfls Júnr n snt sr pss tlgrm prsnt Câmr s Dputs xprmn sprnç qu sj rjt cr mltr cm s Ests Un- (Cnclu n 4 pánn) Clm n vn- mn fntrc s prsnts sr Smõs F lll mnstr Educã «rtg s trblhs rgnzçã s Plns Csfçã Crgs Rvsã Nívs Rmunrçã srv«; públc cvl frl 3rã xcuts pr Cmssã Técnc ns trms rtg 259 r L númr 7 28 utubr 9 Prágrf únc Cmsgã Técncs srá cmpst st spclsts lsgts pl prsnt Rpúbl qu ndcrá ntr cs prsnt vc-prsnt scrtár xcutv = -_ â j; - /-_ UhU_ -J«( Kl!- n <n cl r -j r á?rl-fs n«t lm mnstr Educ qu prsdu n nugurçã dns p:êm- n funcnrã ns ntnrs uns urvrslãrs f r rcpsntnl prsnt Hpúblc stvrm prsnls mmbrs crp Dplmátc prlmnt rs M-rlrcs c mltrs p[rísór"s luns < Unvrs Brsl Prmts s sptáculs sprtvs nturns lnçã ltrrs mnnts Rslvu Cnslh Ncnl Enrg El- " ír brnr rcnmnt êst mês CSSEU XCSL DE EXERC ELE7 RC tttcmhn trnscurs n >- crrnt ts fstjs r Stl slctçõs qu lh frm fts Pl Sud-t s Ljsts h Jnr Frçã Mtrpltn Futbl Cmssã l Vs- Vs Smn Mrnk n sut srm ^TTclZZ trçõs nu ncm sbr cns nrg lélnc drcthu u trzr lnrã vtrns ntrrs stblcmnts c- Zrcs pó ncrrmnt sus tvs rs ts prá s nts fxs Srá prmt n lnçã lrns c 20 s 24 hrs sm rstrçã dr núncs xrns n pr s S ò ltrrs ntrns Pr utr t pr sr luns mnnts fchs clflcs públcs c ^lru^s dvrsõs nclusv quls crátr crtv pr s fst s dr Ntl c n Bm Fnlmnt f utrz lnçã T cmptçõs sprtvs nr lvr vr pr «"««"rf«qu ZUls pls nts fcs ntrsss cmuncs prvmnt Cmssã Rcnmnt Nv ml crédt pr s grcultrs Crçã cédul rurl pgnrtc hptcr Dclrçõs vc-prsnt Lmssã Ecnm Câmr s Dputs Tn m vst snvlvmnt plítc r mpr prduçã ngrlcl prsnt Rpúblc ncmnbu Cngrss Ncnl prjt l trmnn nvs fcls crédt m fvr s lvrrs mdnt crçá cédul rurl pgnrtc hptcár Fln nss rprtgm «put Slv chnqu vlc-prsnt Cmssã Ecnm Cftmr Fcrcrl frmulu s sgunts clrçfs: nv ml crédt rurl stblc n prjt qu gvrn cb nvr Pr Lgsltv vm ncntr r s ms prmárs ncsss hmm r cmp cédul rurl pgnrstc hptcár qu vr mt ndvdulmnt sm s frm- s xgs pr utrs frms mpréstms nclusv crv - Ãrdu cntnu slncs TREF D MRNH DE GUERR TREF Mrnh Gurr é árdu cntnu slncs; ts s qu l têm hnr prtncr dst sbm n cnfrmm prqu cm s lgs mut cxm s mnfstcõs pssgrs grtdã qu s v quls qu jgm v pr fnr Pátr stá srn cnscênc s qu sbm cprr su vr pl vr sm mdr scrflcs sm sprr rcrpnss! " vz ílstór é msm Ts s pss rls pl mr ncsstm sr frts n mr" - Ru;/ Brbs " mr é trqué rs sts mrítms nçã qu (ttr psr-lh sbr ss órgã plnt dvrsár c nçã nvmnt prd n prmr mbt frçs" Ruy Bbs dãnc sps trá vrtu rslvr smplfcr s ms lcs prblms mm qu s frntm s grcultrs pcursts: btnçft r crédt bncár prv prt m qustã prduçã grícl mut trá lucrr pr ss qu nvs fvrávs cndçõs sru fclts ft rtvçã cultv trr ncrmnt pcuár flrscmnt rs ndústrs rurs Gnrlz us r ráruln rurl pnrtíc hptcár pndm hmm r cmp stblcr xcutr prgrms prduçã qu n n utrs bnfícs lh prpr rlnnrã pdrã v SNCND 0 0RÇMEN0 D PREFETUR N tr «l ntm prft Jã Crls Vtl n prsnç r várs vrrs jrnlsts sncnu ntgrlmnt 0 rr;fmnt Prftur pr -srl-n 95:! vt pl Cmr Muncpl Sã Jus Ttlu Snt Rt Cáss grç grn grç MR ESTHER VETERNÁR RMS Dr Cll bru Flh Ru Prfssr Lc -7 Tl: 3U-237U rtg - -- Cmssã l Estus s Plns ("lssfccã Crg Rvsã dns Nívs rtnuntrçã funcnurá «tnt Dprtmnt dmnstrtv Srvç Jú- SUSCTRÃ DíSSÍD C0E- TV S CMERCRS N PRÓXM SKfírVJ-Ff:!- k rrtç n\nv :\- TRD N T lt T QVT- REM -UT- DS Mt SNDCTS PTRNS QVE N DER- VM RTCCENTE CRD Sndct rs Emprgs Cmrc R Jnr susctrá dssíd cltv sgunfr n Trbunl Rgnl Trblh cntr s Hl Sndcts ptrns qu nf frmrm rcnt cr qu mjru m 30 pr cnt slár ns 5 sgunts ctgrs: ljsts mtrl cnstruçã lurs frrgns mtrl létrc pdrs prcss dssíd nã f susct nts prqu lgs nts mprg! s mnfstn tn- dênc p rr cr fmrm xmnr sus bss Estã nst cs u cmrcnts «l cssórs r utmóvs ns vrjsts l móvs crçã Pr mbs Sndct s C ; mrcárs stblcu prz dn rspst té s 2 brs «bj Cs nã cncrm srã n cluls ntr s suscts Nvj dssíd srá pd n- j t «l 4" pr cnt rslv m ssmblé s cmrcrs bllc rfu trá tfls s prvdêncs ncssárs ã su nstlçü su funcn- mnt rtg "? s órgãs «rvç publc prstrã t^dn cprçã qu s fzr ncssír s trblhs Cmsf qu trt Êst crt- Êst Ntl Srá Mr! Prft Jã Crls Vtl n mvmnt mut snpátc trnr n ms sugstv Fst Ntl cntur t lçs sprtus d nss fr tr n rrtã murá rlzr n (Jun B Vst mpnnt Mss Gl qu crtmnt cntrá cm prsnç S Em Crl D Jm Brrs Câmr utrssm Prft tnnu rgr m pln C;lând ggntsc Árvr Ntl 2"> mtrs lturn n sgstn prn s sntmnts ctólcs nss pv pr qu s mtítpítqu símbl sgr m ts s lrs crcs Pr lôs sl; mds prn-s qu s prs gvrnmnts c stã ntrsss cm zr êst n gnd" Ntl ch lgr sã jstv E Bzr 47)érc t sj cprr fcntmnt n su rm pr q < hj mr nlrjr cb fzr rbx sprt! prçs m ts s sus rtgs n frt Vn Espcl ü Ntl trdc- 7t! cs ru Urugun r uísm ntrmnt fnl fzr st n Ntl Mr fcltn quscã cnômc utls rtgs qu cncrrm pr mr stsfçã ns cmmrçõs N Crst grv s prárs têxts Cmunc-ns SNDCT DS N- DÜSTRS DE FÇÃ E TECELGEM D R DE JNER: " X cmç «crrntf un s prárs tcxls Dstrt bvrnl pltrm tn nt «l slárs pr m «pls «lrfts trvés r Dprtmnt Ncnl «l Trblh; sss pds lrn rspnds pr êst Sndct p scrt m fícs ns «ps f mtnrul psllrul s prblm rslv mdnt cucssã nt slárs dêntc qn -us-f Trblh hv trmn p ns prárs têxts cdn <!< Ptrópls «p s ncntr n: msm rgã cnômc d<> Dstrt Frl s sus fábrcs s chm fls êst Sndct s «ps t<"s trblhsts s prárs qul vm «r rslvs pl msm Trbunl <u stu s css Dstrt Frl; 3- rcus prpst dêst Sndct f n prcss ncmnh pl Dprtmnt Ncnl Trblh í Justç Trblh fm sr nstur dssíd cltv «x-flc; f Trbunl Rgnl Trblh rslvu m f «l trôst «l crrnt n tmr cnhcmnt rcurs «x-nfl pr cncr tn nt HlKv- sbr s slárs jnr 949 nt êss cndmn ã ssdu ntgrl cmpnss us mlhrs xpntâns cncds s t bs s crrnts nv slár mínm; 5" (lss csã st Sndct rcrru pr Trbunl Suprr Trblh prqu t bs vr sr «n nvmbr 98 épc m f-u f frm lll tm cr ntr-sndcl p nt grl «l slárs m vrtu «l prcntgm «nt str m dspr cm s «p hvm s ts pl msm Trbunl pr númrs utrs cs msm rgã cnômc; _ Sndct «ls Trblhrs n ndústr F<ã Tclgm R «l Jnr Sndct s Mstrês Cntrmstrs n ndústr r" Fçã Tcl gm «l R Jnr nâ rcrrrm csã «l prmr nstânc; 7? Trbunl Suprr Trblh m sssã ntm rl/ tmu cnhcmnt rcurs rslvu rdu- /r prcntgm nt f>«pr lr tn m vst nfrmçã rcb Srv««l Ksttstc «l Prvdênc Trblh qu ss hv s n prcntgm nt cust vl nst n prí qu s rfr dssíd cltv Dtrmnu Trbunl Suprr Trblh qu ss mlhr vr sr plc s slárs «l nvmbr 948 «lt m «íu f ftvmnt rlz últm nt grl slárs Rslvu utrssm msm Trbunl qu nt «ls slárs s mstrs cntrmstrs vr rcr xclusvmnt sbr prt fx s slárs u sbr «> prc untár «prduçã qun s slárs stvrm bsc- «ls n prduçã; 8- Sndct «ls ndústrs Fçã Tclgm «l R r Jnr u mdts nstruçõs trs s s«us sscs pr ntgrl cprmnt «csã Trbunl Suprr Trblh: _ 9 Sndct s Trblhrs n ndústr r Fmç Tclgm R «l Jnr ntrtnt rblnl-s cntr rfr csã trmnu prlsçã grl r trblh ns stblcmnts têxts «lst c xgn mlhr rmunrçã m prcntgm cndçõs dfrnts s qu frm trmns pl Justç Trblh m csã rrcrrvl ms lt trbunl; mvmnt grvst s stnu utrssm s t Jú brcs têxts lã psr rs msms n srm prt n dssíd cltv m vrtu r cr frm ntr «>s sndcts mprgrs mprgs vmnt hmlg pl Justç r Trblh m pln vgr rguln nt slárs pr qul prtmnt têxtl; - x \V prlsçã r trblh ns stblcmnts têxts dn Dstrt Frl lém r sr t ndscpln nsubrdnçã nr cm s mprgrs cnstu sf s utrs ps frnt «Pr Judcár R Jnr zmbr l 9

10 Sgun Sçã SgunPágn DÁR DE NTCS Sáb 6 Dzmbr 95 fb ^^_^_W^_^^^^^_^^_]^^^r^^^^^^-\ Wn0jÊj ^_\ B6w H B_r _ 3-tt3-_^_H!fflk) 4_E? ~ xrcnr SU MEMÓR Í6 DE DEZEMBR : S NCLU lrscr s psss nscs nst d sc stcm pl pssv pl nfnt sprt tlcrôíc ncpzs dn mvmnt dèrçã ncpzs qulqur t ms vlnt vvm sbr s crcunstâncs E clr qu nsss cndçõs cnsg trvssr trnqülmnt xstênc sm cnflts sm brrcmnts sérs sm mrs prcupçõs (Flms m ts m smpr nlc-s bml s mulhrs sã xgrs prcm xtrrdnrmnt pqu nns ntrgs N xrcíc s prfssõs lbrs n ndústr é qu sc sntm mlhr s ntvs 6 zmbr qu sã lngvs grulmnt mbr mut sujts nfrms s rns cr- «lçã N"lJÍ;Nt:S prr qu v dás 0 fts 3 hrs c scnslhávl p vjr slctr fvrs p tr mpréstms m dnhr Númrs srt s psss nsclls nst dn: Pr s -mn-; pssnns d nã prsnt nfluêncs prncss 0 NCUV- Sb r Dn n Rússü xst mns lúnl qu un s; dus mrgns dn fms r ":ggntsc xvçã pssu várs psts stns vículs r dfrnts nturzs pstrs M xtmnt 300 mtrs cmprmnt é xtrrdnármnt mvmnt tfls s lrs SB? s sprtns já utlzvm pr trnsmssã rns s sus gnrs scrt scrt qu ssm cm s vê n tm mrn CNTECEU EM 6 DE DEZEMBR: Brnsl: Fm vrtu r bul «Cnrtr lucs trn Pp XV Bsp Rn Jnr fc dvd m cnc prts crn-s nvs Bsps Pr lzns 88 gnrl Flrs tc Pssn du 868 Btlh Pnt trõrô vnc glhrmnt pls frçs snb cmn m- rhnl Cxs nu m pss drgu mmrávl cmbt "_ Nss msm d gnrl sflr tcu dsprsu s- : tcmnl fms dvsã Cmnhs Escl Ncnl Químc HRÁR DS EXMES FNS D S kn S hrs Prvs scrltj t rs pr ts s luns pn lnts m tfls ns crtrs s df xm ttt Mtmátc Suprr D 9 s 8 hrs Químc nr Cánlc Escrt rl pr s luls xm ttl Químc nlítc Quntttv Drl pr s luns nscrts Mlcrbllgl Escrt rl pr s s luns nscrts Tcnlg nrgânc rl pr )! luns nscrts D 0 s 8 hrs Químc Tnr çánlc rl pr ts s luns nscrts Tcnlg rgânc rl D s 8 hrs Gmtr Dscrtv Dsnh Prv gráfc rl pr s nluns nscrts Dá 2 s S hrs Físc Es-!rlt rl Fsc-Qumc Escrt rl Qufmc rgânc sgun cr Escrt c rl D 3 s 8 hrs Rsstênc s Mtrls rl D 5 s R hnrs Químc r cânc prmr crtr Escrt jrnl Físc ndustrl Escrt f rl D 5 s 4 hrs Mtmátc Juprlr rl náls rgânc rl LETR: Rspn mntlmt-nt prgunts bx cnfrnt s sus rspsts cm s nsss qu srã publcs mnhã 4226 Q r n mtlg grg mulhr Cup? 4227 n nscu Rcln pt trágc frncês? 422S Qu r Ptlmcu fl cgnmn «lustr? m 4229 Q funu c Qubc n Cndá? 4230 Qul f prmr trblh scultur Brnll? # S CNC PERGUNTS DE NTEM E S RESPECTVS RESPSTS: 432 Q fl Ens Mcdfm? Gnrl c pltc lugr tnnt Flp lxndr Grn 4222 Qu lvr fl Fust cm s êss prsn tvss xst? «Hstór dr lã Fust célbr ftcr mágc utr scnhc prc m 5S Q frm s uss mltlógns Hóst Hfsts? Encrnçõs fg sn qu sgun rprsntv fg ndustrl; ntr s rmãns chmvm-s rspctvmnt Vst Vulcn n 4 fjvrrrftwm^nwmm Prnnfs 9 ESCLHD PELS BCHRELN- DS DE 9 D FCULDDE DE DRET DE NTERÓ PRFES- SR PULN NET 4Z24 Cm nm rrrg chb? Gn í 4225 qul tôrl gur é prlh rsprs pxs? (utrs ntcs sclrs págn) CMPNH DE PERFEÇMENT D PESSL DE NÍVEL SUPERR spcts grs su prgrm trblh Nm prf Rubns Mcl pr drgr pln unvrstár Rgrs slçã n cncssã blss stus Prf Puln Nt Q Escl Ncnl Engnhr DRETÓR CDÊMC DRETÓR CDÊMC Cmunlcms s clgs qu cntns ns ngn cmprcr s sguns prvs prcs VS 4> N chm-s â vn n drtór s sgunts póstlls: Hdráulc (rrgçã) Prblms Hdráulc Plrs (Exrcícs Mcânc s Sls (Prblms) CPERTV D ENE ssmblé grl rlzr-s n d 2-2-"2 ssunt: Elçõs nv dlrtr ssmblé grl rlzrs-á m prmr cnvcçã s 6 hrns cntn cm trç s «sscns; cm sgun cnvcçã s 7 hrs cm qunlcuf númr TERCER N N Dprt mnt pstls ncntrm-s h vn prblms sbr vlgns cntnus (Rsstênc s Mtrls) ULS DE LEMÃ s turms trfl sgunt hrãr: Turm nv trç sxt-fr 8 âs 9 hrs Turm dntr: trç qutnt-flr rns 4 s 5 hrs utr sgun sxt-fr s S s 39 hrs Tm qus sécul Lcu rts fícs Lcu rts fícs Sc Prpgr s Bls rts cmmru ntm su Mt nvrsár tv m bnfc n ducçã ppulnr cm nugurçã âs V hrs xpnsçãn trblhs s sus luns rltvs nn ltv qu sc fn stcn-sc s strs crt cstur brs flflrcs rtfcs rt crtv chpéus ncrnçã grvur águ frt pntur scultur rquttur cvl Puln Jsé Srs Sus Nt nscu 3 zmbr r 804 n Cptl Frl sn flh dr Puln Jsé Srs Sus n n Mr Txr Srs Sus Cru-s ducu-s m Ptrópls n tm vv mr prt su v Clu gru bchrl m drt m 3 zmbr 96 sn-h cnfr pl Cngrgçã tn <_m vst su v cdêmc m qu sd btv nt dstnçã lftur «Prêm Mch Prtl cnstnt mlh ur Em 97 prstu cncurs pr nr Drt Cmrcl n msm Fcul tn s prv Dntr s prvs nss cncurs ft nm prfssr substtut Juz dr lfr lm Rússl prvçã cm cncurs cnfru Fulln Nt gru «Dutr m Drt pr frç cncurs n m 92 f-lh lvr rcên r Drt Cmrcl Em 929 prstu cncurs pr lvr cnt Drt Cvl n K cul r Drt r Ntró tnd s prv cmçu rgr r m 930 nntrruptmnt tm rg té gr Em 932 fêz cncurs prn ct dr Drt Cvl Fcul Ncnl Drt tn s cm Flrlí zv Hnmnn Gumrãs prv ntr s mut3 cndts nscrts Em 934 vgn-s s cã tdrs Drt Cvl n Fcul Ntró cr cm s ls ntã m vgr fl nl prv npnntmnt cncurs pr sr utr br ntávl sóbr dlspln «D Cndçã Cvl Mulhr Cs ts cm qu s prsntr rr 932 m cncurs Cr Unvrs Flnns pl l n mrç 950 í nm su prmr rtr mpssn-s slnmnt n crgn n d 0 m Fl lt prnlnf s bchrcln s 9 Fcul Drt Ntró btn xprssv cfr 22 vts n ttl 38 ctrs Entr s sus brs publcs cpr stcr : D hptc mítlm ts cncurs; Drts r mulhr: D dvórc; D cndlcu cvl mulhr csr: Drt s Css Drt Sucssór (nts ul) Entru m fs xcutv Cmpnll Ncnl prfçmnt Pssl Nívl Suprr CPES cr n Mnstér Educçã Suprntnd pl prf nís Txr vs cmpnh prmvr mlhrmnt nsn unvrstár ps prvncr n snt u sj nssgur n qudr técnccntfc culturl brsllrr xwtèncn pssl spclz cm qunt qul sufcnts p tnr s ncss s mprndmnts públcs prvs PRGRM )E TRBLH prgrm trblh CPES prv pl su Cmssã Dlbrtv cmprn cntrt n strngr mssõs unvrstár-; técncs pnr turm ns unvtrsís nsttuts nsn suprlr dns dvrs rgõs pís Srã tmbém rmts strngr s cntrs ms snvlvs ps grdus qu prsntm cndçõs pr prfçmnt «spclzçã qu vnhm 0 msm tmp tnr ncsss vrl fcs m nss qudr r pssnl r nívl suprr Um trcr cmp tuçã CPES srá cncssã mdnt rgrs crtér slçá hólss stus stun ts scls suprrs ltmntn ts qu nã tnhm stuçã cnômc prn rlzr suus stus LEVNTMKNT PS NSTTUÇÕES UNVERSTÁRS Pnr fm cnhcr stuçã nsn suprr ps m sus várs rms Pstn CPES prcn lvntmnt grl rs scls nsttuç6s unvrstárs c n stu crtc s cndçõs m qu stãn ls tun su rndmnt Vm CPES tn pltc trbur hs próprs órgãs técncs clss xm stucã0 rspctlv0 nsn ssm frmu cm sscçã Médc Brsllr cm sscçã Brsl Nrms Técncs cnvêns pr stu pr sss rgnzçõs stuçã rspctvmnt nsn médlc nsn ngnhr Brsl prfssr Rubns Mcl Fcul Mdcn Unvrs Prt lgr ctu cnvt qu lh féz mnstr Educçã pr drgr prgrm unvrstár Cmpnh prfçmnt d0 Pss Nívl Suprr Êss prcrm cmprn vn mssõs unvrstárs strngrs pr s mln s cntrs nsn pnls NTERCÂMB ENTRE S UNVERSDDES prfssr Rubns Mcl vrá m brv vstr sss cntrs un- 20 Trn Smnl Prblm n? 899 Prf Rubns Mcl vrstãrs pr s ntnr cm s rspctvs rtrs cnslhs técnlcs rspt s ncsss mrs s unvrss mlhr m tndê-ls Está n pvst nstlçã rgm ntrcâmb ntr s dvrss Unvr ss brslrs pr pln prvtmnt trblh dus mssõs s trrtdrs s prfssrs strngrs cntrts pr drçã psquss spclzs qu vnhm sn d0 fltus u pr s qus á xst mbnt ns Unvrss u nst tuts brslrs DUTRNDS DE 949 FC NC DE MEDCN Ã cmssã rgnzr cmmrçã frmtur cnrãs clgs pr jntr qu frá rlzr n d 20 crrnt; s 20 hrs nfrmçõs sõs cm s clgs Luz Eurí Frrr (tlfns: ) lxndr Nr (tlfns: ) Hytlsn Brbs (tlfn: ) té p d 6 RTG 9 LCENÇ GNSL MNTD PEL S U E S C (SC UNV ESCL SUPERR DE CMÉRC) PRÇ D REPÚBLC N 60 PRFESSRES SELECNDS nscrçõs brts pr s ls turms jnr 953 Hrár: 4 s 8 hrs Prfssr Gnsn m SKR HMENGED N PRX- M SEGUND-FER DRETR D HSPTL DS SERVDRES D ESTD Fcul Cêncs Ecnômcs Unvrs Dstrt Frl DRETR CDÊMC Curs Vstbulr: Sb ptrcn D cntn brts s nscrçõs pr xm «r rlz m fvrr próxm s uls já ncrm s clfs ntrsss pm ns prcurr s!) s 2 drmnt h ru Cnsttuçã 7-2t nd Rstm pucs vgs Entr s númrs vntgns prprcns s luns st Fcul lém curs ntrmnt grtut trã stárs ns órgãs Prlturn cnfrm rtg l Exnns rnls: -r- Trã nc prtr 0 crrnt bcn sgunt hrár: D 0 sr Ecnm Plítc nsttuçã dn Dr Públc; 2 sr Estrutur s rg Ecnômcs Vlôr Frmçã Prçs: 3 sí Esttstc Mtlógc Cênc dmnstrcã; 4 sér Evluçã Cnjuntu Ecnômc Estu Cm plmcntr s Sstms Ecnômc? D sér Cmp Mtmâtlc Vnlr Frmçã Prçs; 2 sér M Crédt Estrutur nls Blnçs; 3< sér Rprtçã Rn Scl c Cm ntrn Câmb; «sér Pltc Fnncr Esttístc Ecnômc D 2 sér Cntbl G rl; 2 sér Ggrf Ecnômc nst Drt Prv; 3 sér Cênc s Fnnçs Hstór Ecnômc; «sér Hstór s Dutrns Ecnômcs Xt: Ts s xms trã nc s 20 hrs Dxms publcr hj hrár s prvs scrts prqu msm já f publc ntm d 4 crrnt _#? V Ensn suprr grtut nturn Cêncs Ecnômcs Cntábs turs Drtór cdêmc mr Cvlcnt Fcul Cêncs Ec nômcs Cntábs c turs Escl mr Cvlcnt Prftur Dstrt Frl nfrm qu s curss suprrs qu s ncntrm m grn snvlvmnt n EC funcnm nt sã ntrmnt grtuts fsclzs pl gvrn frl Prã sc nscrvr n xm vstlbulnr dmssf ns rfrs curss suprrs s cndts qu pss s sgunts cnts: 3c > Crtfc cnclusã " Curss Clássc Cntfc u Clgl 2 Dplm cnclusã qusnurr s curss técncs cmrcs vdnnpntc rgstr n Dvsã Ensn Cmrcl MES; í-? Dplm r rnrlusã r curs suprr tmbém vmnt rgstr s cndts vrã prsntr Juntmnt cnm s ttuls cm s sgunts cnts: urrcul Vlt crtr nt crtr rsrvst tst snm fsíc-mntnl tst r vcn tst n mrl crtdã ut nscmnt Cl tsts cctldã cm frms rcnhcs S ftgrfs 3x4 8 (t sls hspltlrs dn PDF 200 s cndts vrã prstr x m s sgunts mtérs: mtcmátlc (álgbr gmtr trgnmtr Ggrf Ecnômc Hstór Brnsl CURS PRÈ-VESTBULR Drtór cdêmc rgnzu curs pré-vstbulr cujs uls têm lnlc s lll hrs fm prprr s cndts s próxms cxm vstbulrs s ntrsss vrã prcurr Dlrptórl cm urgênc Exstm pucs vgs Qulqur nfrmçã prá sr pr> t n Drtór cdêmc mr Cvlcnt Lrg Mch 20 Ctt Mnfst Mc cdêmc Pv Cmp Grn Rcbms: «Nós Estunts mtgrssns rndtcs n cptl Rpúblc nst hr m qu t Cmp-Grn cnstrnd cbr pl sprcmnt prmtur trágc su ngulávsl dmnstrr cmprv bnést rtdã crátr frm hmbr dgn xmpl s crçõs mçs chf fmíl dc dr r Clh lvr vms pnã públc mtgrssns xtrnr nss prfun psr sscln-ns psr prfun r sngrn frn lm pv mtgrssns qu prsncu sprcmnt hmm bm rrbt nss ml pls mãs ssssns rrspnsávl mtr fr tccr lnqünt nt sr vcrnnr Est qurms ns drgr fnzn-lh sntr ncss tmr ts s prvdêncs fm trzr pr rclusã cárcr sgrgr cnvív scl lmnt mu fr brv qu rn s nsss lrs pr qu nj trnqül n s nss fmíl nss pv brutl ssssnt qu pó cntr s frs cvlzçõs qu fz lmbrr Mt Grss ml sécul pss sr gvrnr nã p fcr mpun prqu cntrár: «- pv frá Justç cm sus próprs mãs pv cmpgrnns cpr-ns v fzr sr plvr qunt mc n vrr cr purz sprtnsã Qu sucssr dr rl Clh lvr sj hmm cmbt cntnu- Cã su br xplnrs mgntcnt m bnfíc Muncíp qu êl tnl fnu: qu sj hmm hnst rspt s nsss r dlcõs lustlç drt: qu tnh vsã dmnstrtv sus dr rl Clh lvr qu sb sbrtu cultur su mmór (l rc Clh Nt Hg Nbuktsu nsé Cruz Bnr Rfl Pul Crr Nlsn Nt srl Pnt Brrs Clvs Ml Ubl Brm Bndt Pnt Pmnt lsé Uru bntn Clh bru Álvr Fn tur Slv Sbstã Stunl Când Frnns lsé Cut Vr Pnts Mnssh Hjn Jã shr Nl Pcnh Clh Cláud Fláv Mglhãs Hmlltn Fláv Mglhãs Vlmr Srs rtur Jrg Flh Hél Clh Crs Jsé Clh Slv lrlc Mrs Nlsn Tr d Rul Espínl Trn mur Espínl Trn Hél Mntt Sérg nác Rus Slvr Rnclsvll Flh lfr F Crvlh Cls zv Flh Eulr Lcr zv fdsnn Dutr - Hél Ml Els Nnssr Nt Jrg Dvd Nssr Edur Vctr Nchlf Smul Chgs Jcb Jsé mcr Cngr Vsc Ml n zmbuj Snts rl Slvr Brrs Gnl Frrr n Gnçlvs Gms Evnnr Cénr Rut Pnhr Slv t" zmbuj Snnts Dncls Rnn d" Snus Mnnul nác Prr Wlsn Mxmnn qun P flr sór Mrs n Pl«Brbs Jsé Frnns Zfrlr zél Mksud Gcn Nká l Cnrc Prr Hnrqu P«Brrs Ltlcl Frts Pnt Clrlc Mlmn Jurndr Mts Hél Rbrt Brbs Mlt n rrnc p _ Nl Hugun vnlr Mrcns lvtt Wlsn Mksud Jã Mgul Bnsmgc:; r l l _6 f l _ ~ í Bk s f H d (nt muscl) ms Md suprfc Prts Pss qu bl Pj; pur: mdést Mulhr grr mulhr SLUÇÕES HERÀ PUBL- CDS N DMNG 2 D CRRENTE CHDNHS Shcpd- - - S mltr n Vl C tmbém [ 2 E C) rcb r- (Vl- LMT -S Hrznts Nvíssm / Dscbr mult lrcnt scnd pr trás frxc cpm 2 (Yrtn Sgun - Jrnlst nvt flh dfl Ev Cst clíndrc grn lt qu s índs lvm s csts suspns pr mbr m vlt cbç qul qu nã pg qu v Trr rrt própr pr cultur Bb rfrgrnt (Brás) Ml cm rmns Qunt mês s hbrus Tr strt pn crt blqnt Dvsã s mss s ntgs rmãns qul qn rrm Fzr grr; fzr nr r fçã prfun Bls Cmbn -f C -= -t- C = -f <: Rpntn : Sv : v méstc : Ct (Spncr) tnçã Vrtcs cmpôs- Tr- 2 nstrnt crtnt t lâmn cb v Mlh cór dvrs rst crp prt csc cvl Mndrã; vd Rcfs cr] qu cm tmp s trnsfrmm m lh Lg Suéc Dnmnçã ntg dó Nsss prblms sã rgrsmnt bss ns sgunts dcnárs: Pq Dl Bs Ln Prtugus H Lm G Brrs; Smõs Fnsc pqun frmt; Pq En Mnssílbs snvs ctms clbrçã chrdnhs s qu sjm sluçü ms u mns fácl Tô crrspndênc st «çã v sr drg clmt nst rçã Nsss Trns Smns s nrms qu rgm s nss Trns Smns sâ publcs s trçs-frs s mngs r íss sçã Plvrs Cruzs L T DMSSÃ - GRTUT GNSL E CMERCL nsttut Snt Rz mntém turms pl mnhã tr nt Ru Rmlh rtgã nrs 8 Vr üsu uuu N próxm sgun-fr ás 0 h rs n cpl Hsptl s Sr Vlrs Est dr Gnsn m dr r qul nscóm srá hmng pls sus cmpnhrs trblh mgs c dmrrs cm mss mn rzr pr mtv sun t ntlíc hmng é utr árs brs cntfcs plnjmnt dmnstrtv sn tmbém prfssr cntdrátlc Clég Pdr médc PSE cm Cmérc R Jnr FUNDD EM 902 fclz pl L Frl n jnr 905 Prç 5 Nvmbr 0 Mntêm m turns mnhã nt cm ms ntg nsn Técnc Cmrcl Suprr Plítc Ecnômc Fnncr dmnstrtv Brsl - s sgunts prtmnts: ftnst CÂNDD MENDES Curss dmssã Gnsl FSCl TÍCNC DE CMÉRC CÂNDD MENDES Curss dmssã Cmrcl ^Básc (Dplm uxlr scrtór) Técnc Cntbl (Cntblst) -FCULDDE DE CÊNCS PLÍTCS E El NMCS - Curss Cêncs Ecnômc? (Ecnmst) Cêncs Cntábs (Cntr) Cêncs turs (tun) ESTÃ BEBTS S NSCRÇÕES DE PREPR NTENSV CURS DE FÉRS EXME DE DMSSÃ MER N GNSL scrtór) thátc Gsrí n sgun PRMER qunzn fvrr pr ngrss PR- CMERCL BÁSC (Dplm uxlr TÍCNC DE CNTBLDDE (Cntblst) s íuls Prtuguês Mrf Hstór Brsl sã mnstrs drmnt s 9 s s 9 s 2 hrs CURS VESTBULR MwxüTV r>f HBTCÃ pr ngrss PRMER N DE CÊNCS ECNÔML cs^ecínómst) CÊNtflS^NTBES (Cntr) CÊNCS TURS (tuárl) Àm -m r? M mátc l Hstór Brsl Ggrf Ecnômc - mtérs s Smés"dê hfbíms m fvrr - sã mnstrs drmnt s 9 ãs 2 hrs té 5 f vrr pllç 5 DE NVEMBR 0 Tlfns Fcul Cêncs Médcs DRETÓR CDÊMC UDF) D cmunc s clgs qu chgu térmn grn cmpnh nct pr brtcmnt s txs Hj s hrs sr drtr Fcul vrá cmprcr Scrtr Fnnçs lm rcbr chqu cm tçã crrspnnt h nss Fcul qu srá pstrrmnt scnt n Bnc Prftur Dss mnr crdtms slv lg mprvst nturz grv n prt tr prtr s 3 hrs prã s luns rqurrm s xms rs qu trá nc sgun-fr SLDREDDE Pr mtv rnúnc dr Jã Crls Vtl crg prft cm qul sm prc dcu spcl tnçã h clss unvrstár m nm crp dscnt f-lh nv sgunt tlgrm: " Drdrl cdêmc Fcul Cêncs Médcs Unvrs Dstrt Frl nst hr grv pr dmnstrçã muncp crrnt dn rnúnc v x crg prft xrc smpr cm prb fcênc vt mr ntrss pv Dstrt Frl slrz-s cm 6ss gst vssênc rtrn frmz crátr prlncínls rrfutávs Suçõs () _ Rmul zz Bruqu prs nt D" í nsttut Cylln Crc 60 luns Escl Prlmárl nsttut Cylln frã su prmr Cmunhã n d S rlzmbr crrnt ãs 7 hrs n grcl Mtrz Sã Jnuár c Snt gs- Unh stu l clég prfssr El Cmps lvr rntdnr rfr Escl Prmár cnv s prfssrs uxlrs ps luns pr ss sln X Fcul Ncnl Drt CPNTK CDÊMC CÂNDD DE LVER VS "> N s prvs Tr r Est srã rlzs h s 0 hrs cm s 2 turns cnjuntmnt VS 2 N prv Drt Pnl prfssr Mdurr Pnh rlzr-s-á hj s 0 brs VS 3 N prv Drt Cmrcl srá rlz scsjun-fr & s 5 hrs VS 49 N prv Drt Cmrcl prfssr Smp Lcr srá rlz hj 5 hrs PRVS NTEGRS - Chms pr sgun-fr 8 s 5 hrs pr prv Drt ntrncnl Prv s luns qu n5 btvrm méd PRV FNL Srá rlzs sgun-fr d 8 s 5 hrs s prvns fns ntrduçã Cênc Drt " n -BVS FNS Dvrá cmçr sgun-fr 8 s 5 hrs s prvs fns curs bchrl st Rul 9 N NTRDUÇÃ ClflN- C Ü DRET Estl chms s sgunts luns: rtur Rbr Bsts Flh Déc Nuns Txr Edsn lm Muríc Edur ssd Km Frrc Prr Fgn r Slv Glbrt Mch Mrqus Grl Frrr lxndr Jã grc Slv qun Jã Muríc M Mrqus Fgur Jsé Srs Ln Buss Rbr Lucn rrp Tôrrs Már Drcu zv Musslnl Els Dhr Chdcr Nwtn Crr Frrr N Lms lvr tcln Cst Ngur Flh Rbrt Cttcrml Rch Vcnt Hnrqu P sss Mur D N D NTERNCNL PRVD Estã chms s sgunts luns: Rbl ntôn Mulr prgl Vls Slvr Nt Crls Rbrt Mrtns Rdr gus Crstóvã Prgb Tsts Mlt Cvs Mullr Slv Prr Dògns rúj Nt Edur Brdn Frnn lvs Prr Frncsc S ls Gms Gll Crr Frrz Hél Prs Rms Hug Jsé Crr Jft Btst Bun Jã Mrtns Smõs Jã Srs Cls Jqum Tm Lps Lus lbrt Smõs Mntr Mr Flr rúj Mrn Myr ths Ccl gu Trç-fr! s 5 lrns srü chms ts s luns pnnt á t s uns STNDRD PHNC DRLL CLUH N runã hj srá brt prgrm zmbr pnr s runõs smns ss cntr cnvrsçã m nglês Dps xrcíc fnétc qu mrc nc s sssõs qu srá ft ss vz cnm txt dscurs brnhm Llncln cnhc pr «Gttysburg ddrss grv pr rsn Wlls m dscs cds pl dr Frnn Dz srã s tms brs pl prmr grup sócs nscrts bcn sgunl rm: ftl utblgrphy f «n-cruzr cn-> cmntár pl d mr Sllvn Rch; 2 Why hcutful glrls frquntly mrry ugly bys? rsps t qust mês pl sr Vtór Mllt ; «s th wrld gcttng cmpltd r nm gtlng cmplntd mysclf- fnts ltrár pl sr lhnny llrth: Dscurs dmssã s qudr scl pl cndt Glbrt W Hrn Júnr; _> «Th lvn scrts f hndlhvg ppl cnfrênc pl sr y Cunnnghm r nsttut f ntr-mcrcn ffnrs; «Wckly lctur nn th Englsh lngung stu grmlc ngls pl prjf lfrd H Plmr; rr fcl smn sr Cr Frr Cuy sssã srá ncrr pls cmpnnts grup «Succss cnm rprsntçã ttrl «Trubls f pr tr n ntrprtnçã gnr mnmhnhy Glór Mnlcrt Már Ngur Ch Cury SCEDDE BRSLER DE URLG Em su últm sssã rdnár runu sus sscs p vtçã nv Drtr sn lts s sgunts drtrs: prsnt Álvr Cpl Sntn (rlt p- 8 vz); vc Vlt Frnc; scrtár grl Luís Sms; 9 scrtár Splns Rthr; 29 scrtár Els Cn; tsurr Vlmr Bjung; blhltcârl Msés Fsch s vm «Z CURS DE FÉRS Encntrm-s brts s mtrículs pr CURS GRTUT DE DMSSÃ Exms m zmbr m fvrr TURNS: DURN E NTURN RU HDDCK LB 345 TEL: FSCL D MPST DE CNSUM CNCURS PR MBS S SEXS TE 35 NS SEM EXGÊNCS DE TÍTULS GNSL UNVERSTÁR tc Drçã Técnc Prf Cls Mglhãs Cbrtur cmplt prgrm pr prfssrs l nsttut Educçã Fcul Ncnl Flsf D S P Pr trmnçã lustr prfssr tcíl Gulbrt prsnt P S E m cuj udtór srã mnstrs uls s funcnárs públcs frs utárqucs stã snts mnsl Hrár: 8 s 0 hrs níc: 9 crrnt CURS SNTS MELL NFRMÇÕES: TEL: 38-S555 NCLUSVE DMNG DMSS-GRflTUT CURS DE FtRflS PDRR EXME EU FEVERER chm-s brts s mtrículs pr Curs Férs qu Clég Jurun frc sm ônus s cândts Exm dmssã PR DE BTFG 6 CLÉG TTTTTTT EXTERNT MXT SCEDDE UNVERSTÁR ESCL SUPERR DE CMÉRC S U E S C Prç Bpúblc 60 FCULDDE DE DRET CURS VESTBULR Estã ncs s uls nvs turms cm s mtérs CURS cndts mtrcul ns curss suprrs VESTBULR pr Escl Técnc Cmlrc R Jnr CURS DE FÉRS dmssã Curs Cmrcl Básc GRTUT CHM-SE BERTS S NSCRÇÕES DS 8 S U0 HRV ná^mlmjmm-3 k-ú_r jv-- n/zí >

11 «- --ppprp-! Scun Sçã Trcr Págn Mtutn Mr Trgm Dstrt Frl Sáb C Dzmbr c lkk Escl Cnt Lrc prft qu sgnfc títr qu murá Scrtr E vcsss css rcc-s smpr qu m MUDU s dés s prjts v qu cm ds "c pv cbç su sntnç" Nâ bstnt qurms crr qu s bns prjts n str u músc prssgm su r E cnqunt tnhms rstrçõs ftrr crts nctvs t Ttr Muncpl nã pms xr rssltr ntr s luvávs qul qu vs crr pr brv Escl Cnt Lrc Tmus cm mãs rtg rr Cls Kllg sôbr ssunt Nl ps lngs cnsrçõs br tms já mut bts ms smpr prtuns rm rlçã ncss s r rtst lrc nrl pns csõs trnstórs xbçã prém ms sgurs sny- cmnt prgrssv sus pssbls qu só s vrfcrá qun tvrms scl pr "ntgrçã cntr m ts s rqusts rt lírc" r xssc smpr f vss sj rzã nsss ssídus cnsrçõs m fvr ópr ncnl E vr qu ns cb qu nltcr prmss crçã ss rgnsm técnc nx Ttr Muncpl Nã s gnr qu sss scls cnt lírc funcnm frqüntmnt nutrs pss N própr rgntn dspõ Ttr Clón ls cujs uls ssstms qun vss qul ps Er lcun prtnt vã xstênc ntr nós scl cm ts fnls m b hr mrcn s cuçõcs gvrn muncpl udçã luns Trá lugr mnhã ns slõs Club Mnt Lbn udçã pm c crnn s luns r Cursn Ll Mr drg pl prfssr dél Dbtl S PRÓXMS CNCERTS DEZEMBR Bl _ S B prs s sócs tr Muncpl Ss 6h30m Dmng T Musc pr Jurrntu E N Músc s 0 hrs QnrU-rcr - Pnst rln lm utmóvl Club ns 2 hrs Sxt-fr 3 Cncrt r E N Músc ãs 7h:t0m Crnp-?çõs Nwtn Pru rqustr Snfônc Brslr HJE ENCERRMENT D TEMPRD DE H PR UíUDR SCL Mstr Cr Vccch Srá rlz h Ss 6h3Um n Ttr Muncpl ~>" últm cncrt tmpr ltfõ2 rqustr Snfônc Brslr pr su qudr scl sér vsprl Rgrá êss cncrt ncrrmnt mslr Cr Zcchl qu sclhu sgunt prgrm: Schubt - 7" Snfn: Mlpr llccr; Ch!-- Gms Gurny; Bthvn Ln n" l (uvrtur nscrçõs pr sócs S B vn l!< Brnc r Vl -> nr sl 803 Slzr Crvlh n Bélgc BRUXELS 5! > mãstr Elzr Cn clh Brsl rprcu ntm ã nt nt públc BUNns drgn su prmr cncrt cm rqustr "fls Snfínc dn Bclgc n ls BuN rts" rqcnl brslrc f nttsstcmnt plud pl públc N prgrm rln nl pssr mstr Kln-r xu- Crvlh cnsu Chr n" " cmpstr h;;«nl(f Vl-õbs Ü mstr Elzr Crvlh rgl mnhã n «u sgun n- <írt m Bruxls TJUC prtmnt pl cust Engnhr tn já trrn bm ujz prcur 3 sócs pr -nstru& l prjt pt ímp pr nr Tl: FLMENG Vn-s prtmnt n 6 rn Mnrquên Prná n T5 nv cm 3 qurts sl hll n/lb pndêncs <l mprgr Krcm tc ( 0 (!rs (m)000 prt fnnrtclí nfrnçõs: tlfn âs 8 hrs MÚSCS CÉLEBRES sc lbnz Nscu m Cmprttn (Espnh) m S6l> mrru m Cnb-l«- bns m 90!> Cm nv ns pns prtncu crrr mun nã t rrcu u bnnr clss Cnsrvtr r Mdrd sltr brrr stçã Nrt tmr trm pl EscUrl Nã lvv nm blht nm dnhr nm bggm Só su sj c vncr su curs crnç vv m- thgnt lst Vju pl nrt Espnh cr vntur r pr êl nt n lvr rr mmórs D Nrt pssu n Sul prqu r Jó«s; mç r prsã pl gvrnr l Cdz mtu-s n nv qu cnduzu Buns rs Tnh cnã 2 nn f cm s sus próprs rcurss pn qu cnsguu s mntr n strntfr Ms vltu ã pátr l r-u s mbun r- ncntu n rt ntv buscn ns crctrístcs pv ns sus nçs cnl&rs s mtvs rt su br muscl K cm tl têz-s mr músc Espnh mrn Su rt lm grn jr sugv tv c rtrt s hábts csts r nluz Ctlunh sbrtu E fn su scrtur mtz rnt cm dvc sr tu qunt rlmbr ns nlnrls vbrnts bulçss nçs spnhls P- Escrvu ópr cômc pt Jmpnz" mm nstrnlcã ms f ns pgns pnlstcs qu ms rfulgn u tlnl "Sut \úl-s bér" cncrt p pn rqustr sôhr mtvs rl Svlh Srnts Svllhns Sgurlhs uns sb tl- "Cnts Espnh" "Sul- tul "Pcs ls Espnhls" Crctrstcs" fms "Trn" Dxu m pm snfônc "Ctln" Ttr Exprmntl Ópr Tlr Exprmntl ópr lpvvá í cn n dn 5 n Tlr Muncpl ópr " Gurny" Crls Cms n ntrprtçã rt nl Cláud rsn gurr ~ Lurvl Brg - rmn Mcl Ps r lvr - Cláud Cnntgáll - Mnrcr Mcl - rnl Srs lbrt Rmn pffsõ l Prr Pnl drtr r TE vs s cmpnnts r rfr ttr qu n cr cm s sttuts msm cntrs qu sjrm stvrm m cndçõs fzr ~ prnrp pps n tmpr r n vnur rlvrs tmr prl ns crs tus pr qu pssm lr prfrênc n sclh m cnfrnt cm utrs cntrs n próxm n d cncrt Mln Tglfrr Pr hvr dr pnst M ln Tshfrr cncrt qu l rlzr ntm xclusvmnt pr Juvntu Muscl Rrslcl f rr pr t qu srá prtunmnl nunc SENHRS DSS -«tm-- pr nlrncf f!^ mnt Prç módr n <"««S Sã l-tl - Tlfn: K-SMÍS SRS DUTRNDS DE 9 \ Gnrl Elctrc Rs-X S cb rcbr s "Erksmplx f mss prlhs prssã rtrl tp nró "Erkmtr" tp Bnmtr mrcu v Prs Vrgs nr TEL: ZÒ-)áU Rml CMPNH DE TRNSPRTES CMER- CL E MPRTDR B( _ vn «d t Vrg n 24S3 R SSEMBLÉ GER EXTRRDNÁR h rnlst lr runrtrn- m «mhll Flm n^ «nhr "ní" Cmpnh t 5 hrs é R 4 í«lr M ^"^«tál^m CNCEK rlr-lrtmnt ERV8 PNT nrtr-sprnlnnt NTÔN UGUST TRNDDE Jrtr-tJmrl DRN PES «ElH DB SS lítrtr-jurlr«(%?làllé? T? Um sprçã ncnl x-prft Jã Crls Vtl cm è cmprnsírt fcr sls- Jt qun cm f:r crtcs t tqus rcb lclrõs S xss cntc qulqur cm mr rcs hv rr sucr su xclênc qu vnh prcrrn ru mrgur mut ms xtns qu ns sus vn s Prlmtrl Rdl Ltrân tc uns unus âs nutrs r crscs s qulômtrs Ulrntlt ssm jórt cm lpr mut ntur- qu su xclênc r publc há tmps crt rb- sr fns Pn Júnr lustr p cx-chffr su r- nbntc tnllcn su dvnstrçã s sts grndss pr/ ts utr cnt vlr nlrtnt f dlmtln: tlgrm r Btst Luzr D lng Buns rs mbxr nâ pô sptr sn- ntussm m lt - ssntur crt qun ntr s mpsts sntn s psts sôbr crrs cvls pnr vrmhr rrs mnt tt mrr Snt ntôn? cnslrrnn <tr B sn vr qu stl é mnnn sr ttnr scmvu «tr cnhcmnt rt snçã prjt qu utrz mnnt mp nwslrurrt r ns- «prmr sstm trns nrt subtrrâns ms rí rrxmnt Mrr dn Snt ntôn vlh sprrã t pv crc rt- f/lns s brslrs tnh vrr stsfc tc th Q h-- dzr qu cntr «mst cln dn cplnl dn Rlbl «trcm vlntmnt SU mlhõs brslr- <lrís 0 nrstrns? Qu tunl trn l l r xmpl tjunq crns vr -mrcr-lh ódnf Fntrlnnt -st tltnr qu v tr nch ms nst rufh 0 pr-prf\t ssf ríffd <t cnd- Ct xcutr spuc/ vrr mnl nrtn Flhrm s vtrnls nbtxxr cm s sr ln cr- s Vtl pr q tv vr Lur vln-s t su prstnn junt n sr Prón tlz pss btr Prftur ts Buns rrs n ltl xst cmctr- xm s multplc m ns nnlns vns n sbrtu n s nl sr Gtftl Vrps p nr ttd-t ãs frs L N"\SCMENTS prf Jsc Mgul Prr Susn c sr Trs Mr lm Sus prtcpm nscmnt su flh MUR csl Hél Prr-ntnls Frrlr Prr nunc nscmnt su flh MRL BTZDS VER LCC Srá r^cm k p btbml mnhã mcnn V Lucm flh sr Jsé rs Snu- (untr c s Mr \ r r Quntn Srf pdrnhs n s gstnh Slvst c sr Rs Trn NVERSÁRS Fm nns hn; Dr Rnt lm chf rt Srvç mprns Mnstér Extrr fr Emld Brbs Snt Pr Tvrs Krrc P tn Crnr Fntur Pr Bndt Cmrg Flh Sr rnr Gnçlvs r Mt S Estr Mngbr sps sr táv Mngbr S l? Lus Crr P svl Rsn P Snt Clr Cunh Lps Srt lgum Fm-r flh Ur lsé Guvrãs Pnr Fí? ns ntm sr Grl fçnh tun"lná st jrnl PRMER CMUNHà \ CECÍL K N VRGÍN N grj Cnlár sgunfr próxlm ãs 9 hrs frã r>rm^ cmunhs s mnns \n - cl n Vrgín flhs rs DENTDURS QUEBRU S UENTtl K? CBM S DENTES? N TEM PRESSÃ? Cnsrt-s ráp tnn lrg 2 l Tls: 4S-2S«t 4 9-)2 R REVSTS CENTÍFCS Cmpr clçõs plcts tm nft «ftvu Splrt «ll Métupsvchqu «lr<cdng "f th Scty lst(hkl Ksrch) «Jurnl f lh gychlc mrcn Sncltv «Ksrch fslchc tfrm<õ«pl tlfn BRLH PR 6 2 MESES nvcdvl: Pt RCT (fórm lmã) pr sslhs í p nnrs vdrs móvs lr Í l> utmóvs MlhrH d lrs tm h RCT! Ecnm máxm trhln dnhr pl plcft smnls durçã ncrívl hrlhu (pn-s pssr pn úm n sslh lvr rrr!) vn m CRUZER ssmblé 54 V - PCBN 557: LVER LETE ndrs 23! (S M TU S v Mr Mnrn (8; CH BTF- G Vl Pátr 45: m Bnsucs lj MDEL Enhrc v Rm s Tl: ugust Gms Fl-lr Lps Fl NVDS sr Jcb Cls sr prtcprn nv dí> su flh Rut Crns cm sr Lrt rru funcnár públc PRCLMS Estf s hbltn prn csr ns várs crcunsrc rr cptl: Mnul Frncsc Furt lc r Lm Pnt; Jã r Slv lzr Btst; frtn Fusln Pul Ul Crrll Hr; lbrtn lbuqurqu Erml Pnhr gur; Pulu Brg Brrrs c Mrl Lurs Pnh Mcl Mntr; sc Slv <; Mn Cncçã Nscmnt; srl rs Snts Crs m; Flh />u Jsc Rdrgus c Slv Mr Euyéu Slv nlu: Tb Rn t lc Crvlh Mrr; Jr Sntn ftu- Mr Snts; Hrbrt Vun Glvã lbuqurqu t Rs Nr Pnt; Júl Mrtn Luz Prr Fnsc; ftn Scrpll Frrr Áur Ds lvr; Mrln r Sus Ps Edt Frncsc Cn; Gdã dn lm Chvjs c Glcmr Mrtns Bttncurt; ntôn Slv tul lrtvl!n Cncçã; Snvl Prr Mrtns c líutc Ll r Ml; Vncslu Rbr Mnnç Mr Mrnln Frr r Mnss: Dcmérc Frnns Mrtns Nvl lvr Hcht; Vldr Cs Gms Mr Jsé Psss; Pul Cl rllél Sus; rl Pn Crvlh c Mr r Cncçã Tvrs rt Slv; Jcb Ztun Rchlh Nc:m Znltun; Rubm r Svn Ellc Gms r Lm; Bnjmm mt c Elnrj ltmnn; lr dn Cncclçu c Lus Frrr rt Brrs: Jú lvs Gus rc Murn lc lvs rt Lm: ntôn Lndr Slv Fl ubcl dn Cn cclç: llchrd Wltr Bhm Vn Mnllnsn; rtur Vlnt dus Snts Edn Mrcns rc Mur; Drcl Jsé r crvlh c Jurm Mrs rs Snts; ntôn Pltgur ndd Frs Eunrn cncçã; B rüs Srrr t Cél Nuns Sus; J" Hnrt Prrrs Slv d Crvlh; Crls Rbr c rnc rr r cru-; Jrg Bnr dü Ml c Cícls rlclc Mr Susr: lus Lps Gspr El/ Prr rl lmr; Lus Mrn r Slv Hrcll ( ruz: Vlt Lmr n Cru/ Lucl rl Crvlh; Klb rc Mnss Dór Dr llulfnnn; Enlr Mts C:sl sbl Ll; Sls Kuzlvvsk Vlqulr Chgs rc ssunçã; Jsc lntr Sus lnn Nvs rt Rch; Mnul Fu-ln Sbrnh c Eífsôn tulr r Slv: Hél Slvr rc nchrl rlnndn Durã Pn; Jã Btst Ml Slv drn r lnrl Rbrt Prr Vl r Zél dr lvr Rch: rtcl Lur Nl c VUm s Snts; Jsé Nvs r Cch c ln Vr; Frncsc Pul Brrl c ln Su- Lns: Hnrqu Crls Rclh svl lc lvs Crvlh: brm!> n-tn c r \!rlnn: Frncsc vln dn Slv c Mnr lrnr r Slv: blr pnr Lb c?:l n-- Cstr; r új Lm c lnr-c lcântr lbuqucrqu; ntôn mr rl Crvlh Lucl lvr; ntôn Snus Brrs Júl rr Brrs: lhrl s n Sfr: Jqum Jsus Lps n r Cnncr-c: Frncsc Lps f Nl dlvr Sr; Jsé Lus Mrtns c Mn r Pulçã r Slv- Nclu thcucs r Frts Mnr Mln Mntr: Nlsn Mr tns Fnl Vl Plm: Jvln lnl Mrtns M Nvs; lurrlrn ( rr r" Qurós c Nc Frn-r r tnns; bhlá St c Dv lvs dr Cruz; rln Prr mâl Squn; l tur Gnçlvs rr lvr Mr rc Jsus Cunh Sv: nn:- l Srs rl Mur Nt c tínlc Sl (rnr Sus: Kul Bhlqu Gumrí Hn Crr Grç; Jsé Vntur Mr Lurs F> lr: Btnn Mt r S(!Ur M «: r Mrs r Crvlh; Né! n Mrr VJyh Tcnl Lrnr: Lur-d Mln t- Jurc Rbr; GcHlrl mrl Crvlntr r Mr Lurs Btst ü ^ SBREMES D FMÍL ^BRSLER À vn m ts s Brs Mrcrs Cnftrs rmzéns ENXVS DE UNH Prt cmplt «lf pur lnh bl «tmhém «««««ml Lnls dfrnt tl Kqlr rt 90 «");" pr cnfcçõs l cms pjm t ""«lu tj- TMS P<MENT nfrmçõs k JHK h^k- MN < LTD ã vn Jt Brnc HR 2 «ndr gls Tl: KmclmH pr ntrr í!l r rtr pl rmbls pstl ér ndústr Frmcêutc Lbrtór ndustrl frmcêutc prcur prfssnl cmptnt cm bm trcín pr lugr drçã grênc técnc m tmp ntgrl Crts cm ts s nfrmçõs psss prfssns cnvnnts vncmnts prtnds tc pr prtr st jrnl n? 580 ugustschndlr; snr lsll Crvnts Zulmr Gumrãs Mrn CSMENTS SRT GLR NUNES DE L- VER SR LFRED PUL NEM Rlz-s hj n grj Cruz s Mltrs n ru Lc Mrç nlc mtrmnl r r Glór Nuns lvr flh sr Sílv Gms lvr rr Rs Nuns r lvr cm sr lfr Puln Nml flh sr lfr Nm sr Ním Pul Nn crmôn s fturá s 3 hrs SRT TERES FERRR - SR DNL FERRER Rlz-s hj nlc mtrmnl sr Dnü Frrr funcnár Cmpnhn r Crrls Luz c Frç R Jnr cm st Trs Frrr fb st Nstr Frrr r sr Mr Srs Frrr l srá clbr s S hrs n grj mtrz Mdurlr SRT ESMERLD VTL TE- LES - SR HÉL GULRT DE FRETS Rlz-s hj nlv cr- mtrmnl srl Esmrl Vtl Tls cm sr Hél Gulrt Frts nv é flh sr nct Srs Tls r sr Nr Vtl Tls crmôn rlgs srá fturl ás ShUm nn mtrz Sã Crstóvã SRT NRM GNZLES TTE DR MNTLL PNT Rlz-s hj nlc mtrmnl srt Nrm Gnzls flh sr Hrrrn Gnzls sr dél Gnzls cm tl Exérct Dnr Mntlln Pnt flh r vúv Cmm Mntlll Pnt t rlgs sr"â lv ft n cpl ClíSr Mlllr m Sã Frncsc Nvr ás nhlm n cvl -clzus ntm ás 2 hrs n Prtór SRT VND MLHERS SR JEL DRUMND Rl s br nlc mtrmnl srt vnr Mlhrs flh r sr Grl Mlhrs r sr Mr Mlhrs cm sr Jl Drnd flh f sr Jsé Slvr Drnd sr Lls Drnd t cvl tr lur ás S:0m n Prtór ru D Mnul crmôn rlgs n rlzr s 8 hrs n grj S Jrónm m Clh Nt BDS DE PRT CSL GUSTV WTTE sr Gustv Wtt sr Grcm Côrts Wtt cmmr n 5 unvrsárn r sru csmnt mnm lbr mss rn çü grvs rnnhã fts 9 hrs n grj r sm Pul póstl m Cpcbn; á -; hrs m su rsdênc frcm urn rcpçã ás psss r sus rclçõs mz BDS Dt UR CSL JRGE MRCELN PNT - x-y-\ Jrg Mrcln Pnt-Gumr Vn Lm Pnl cmmr hj su qunqugésm nvrsérl rc csmnt Pr ss mtv -un flhs gnrs nrs mnm rz^r mss m í rc grçs s 0 hvrs n jsrím r Nss Snhr Pz m pnm Çà DE GRÇS CSL LEXNDRE RBER CRNE s flhs r csl rr lxndr Rbr Crn-l Pclr Cn n m rc::nsl pl rnscusu rm ; nvrsár r csmcrl sr-:;- ps mnm clbrr rí m nç h grçs r S dn rm rnt n mtrz S Frncsc Xvr LMÔÇS SSCÇà BRSLER Dv ES- CRTRES -- Cmmrn s f rnvsr sscçã Brslr r Escrtrs scã r Ustrt Frnl fã rlz hj lmç cnftnlzç n qul tmrã prt nlr utrs s sgunts scrt s lrg Lm Gnln m ugust Mér Nvs Mnt Murl rúj Jsé Hnór Rdrgus lvr Mrr Lps Gnçlvs svlrn Mrqus r r ndr Murll Brun Hrl Brun Drc Dmscn Prmln sfr fns Fls d Sus Frnn Scgísmun Grn Pnl n v Grç rnh squn rúj Prt lgr ás 3 hrs vrã cmprcr nã smnt quls qu subscrvrm s lsts sõs cm lmbm s s ntlctus c rtsts qu tís:jrm prtcpr ss runã HMENGENS SR JEN VLDEYRN Drtr r sscçã Brslr mprns frcu ntm n rstutnt Cs r Jrnlst mô u sr Jn Vlâyrn vlc-prsnt sscçã mprns Hbmdár Prs drtr rvst <Nr t Blr qu dtu rcntmnt un númr spcl dc Brsl CMEMRÇÕES F trnscurs t ncpndênc Fnlând s fnlnsc rsnls n Brsl lvrã ft várs ts cmmrtvs mnstr plnlplnclár Fnlfnd n Brsl sr T Vhrvu runrá hj m su rsdênc n vn N S Cpcbn s sus cmptrts frcn-lhs rcp- Cã ntr S c L0 lms VJNTES PRF LÍMP LVER Rr- BER D FNSEC N rprt ntrncnl r Glã smbrcu ntm rgrss su v- Bm Prs prfssr llmp lvr Rbr r Fnsc drtr nsttuu svl Cruz qu fr á cpr l-nccs rcbr ttul utr «hnrs cus r írbn csã m q f su pl próssr Bn SR NTÔN FRUTS CNL- CNT -- Vju p lgs r vã plrn ntôn Frts Cvlcnt rprsntnt qul Est n Cm Frl SR LBERT B0NFGL0L Pl nv uguslus pssrá mnh pl nss pnt cnm stn Snls cmpnh «u xm fml cmnr lbrl Pnf- Kll SR MRN MCEL Vj hj pr rcju sr Mrn lbuqurqu Mcl sps r put Lndr Mcl FLECMENTS SR NE DE FRETS -- Flru nlm ás 0 hrs m su rsdònc s fn r Frts sps r s Álvr rl Frts c mã sn Rsü Rch funcnr r Prftur fértr -rá hj á H hrs r cpl Sã Frncsc N- vr p cmtér S Frncsc N?r MSSS! Srã clbrs hjr ««glnt: fltn nnnçlvs rl< Sus s «llm n mtrz N S pr- clr! Mr Rs dr Frnç Sus j s 9hfm n grj S Frncsc Pu Vlnl Rbr Brsn à 2 hr r gu- r cnlár ntn Msul F S HhSm n prc r S Pcrr m Cvlcnt rnfskr tnr Mlst Chprl rvst s Thllm n üj St Ts m Frncsc M Grc - s fl rs nn rcj r N S r Crm lülr- V s S trs n gr- rc S Frncsc r Pu VláTfl-SE ELEGflKlEMEHE "Cbnfccn-s cnlndp écupâ sus vsts LQÜRDÈS MDS cr gst prfçã qulqur ml çt-s tcs s clnts Entrg râp Prçs rzávs Tl: Ru Brã Trr 500 pnm svèèsn \y K/MM ^ ü V V$F^j mm MDS XVER -CM «^ ^ -EMNNS nts s J s 7 Wm ps s? ns %g Jm s^smm ^9f^^^^:-xjr: Prêç Snz Pns - «Gnrl Rc M PERL HTEL LMBR BTE CNEM QUDRS DE TENS-PRQUE = rfy--(-:pt w- yppyyypy:" DÁRS CM REFEÇÕES : pss Cr$ 50tw psss Cr$ CNFRT DSTNÇà GRNDSDDE CPCDDE PR 600 PESSS REBERTUR: D DE JNER nfrmçõs rsrvs: Edfíc Rx - 5 nr "sl 50 Tlfn: S nhr s LETUR DE NTERESSE PR MULHER Snhrts qjdrlnh hj v lh rspt Sj jrí smpr mnt: Cm rncrs n s t C óds n s lcnt 2 Tm nt Epfán Dòrs mls ft cm lt nã «pgrã n fun d pnl s tvr s nrríã nvgw- n prvmnt m tu fr xíjrés-t^ mr ^^ l ^ / pp % m^ wm w "%-v t< ^^t PR 0 D DB CíPKK Em s stmp êst ln tcõ-rf ê própr pr rfrím E t bt l 3 Pnsmnts Hnr s nnllrcs! Els snnn rss n cmnh -í ts- : sn ur SÇLLER \ ; v sssg c Kfn pxã ; nu drm frut urn p>mr sm frscur ns rízs «m l ns rmgns GU- CS Pr vzs há psss qu qurm nsnr s pxs nr TREM0\"í 4 Elgânc Pr cmpnhr «tlltt bl ütrfl rm mnrl lcs sldéu dt crch lnh ur nft- tnt ««trfss! cm lntjul t fãffx m -Ht- " "n ^ m V V V W^s =3 fl / ^v^^mfò/ == T^ ESPRTV Cm lllll t bm rn nm mngs é pró pr pr ds mut clr Xâ tm blss S5j 5 Bs mnr \ 7 Cnvém «br "=" yutc n cs v brr prt ru pr q qur qu sj stn scumnt vst u m s cbls m srrn ps -n { crrt prsntr-s dnt dê nnnucn vnstrn fl cprch çt msm ss 8 Cnslh Nü s squçm l qu mr prt s frcsss mtrmns crrm pr cnt r ncmprns rsnhmr-n mútu ntr s B cônjugs ^^l^-^-^y BMPLES B XLBGX-B Em s slmp ftrt un bltr brnc w s bs bm cmf-s VrJ tm mnps Snt Juln Flnrr nscvn m lrns n n 20 Entru pr rm Vrr s lll vn sr ps suprr crl ss msm rm Cmpôs rjrr nv pr su cnvnt qul f nprmml pl pp Mrtnhn V Rrntr pl pp ncênc X f ms tr cnnz 8 Sj rtst n cnh PR: Vm qul ffnrl vtl mn qul mntp Pss-s juntmnt n máqun r fn jrní s-7 pc puc nz msc sl Mstur n pnh cznhr m bnh-mr 9 Est tm grç7 Vu tc vln rzvlmnt ms só utrs clásscs Tc Rssn N Cm lh dus sptn vln 0 Curs F cr rcntmnt nm nv prdut h bs H cl rqu sl nn r qu tm vrtu nã sr ft fcllmnt lm rsstr sh cls rv slvnts E M mprs n fbrlcçl ms «vlt qu s fs s msms crrm qu smpr f nm sstr pr rçmnt fmnn tú dns tps ms flts cm fst mtrl «Rrsl: lm rcbrt cm ss substnc trnvprnt cm crstl utr cmllnn-s s rnm s fbr msm Km nnhs s css s ms tmm nspct fn s tã rsslnt qu s fs n s rmp-m nm cntct lg r- (nt ltrs pucr c lrjr) nt s; tn m tl n frm stnts m D prsnt c s «m WB \ Pr &&lw\ 4wM-J p \ «JEVNTE-tFél Ncsnn rm nnttxtlt nfrmm Huu stn rm cm mm nul mbr «nftrã rguc- pr cprmntr ccvl qur rntr lllllllllllllllllllllllllllllll r= Us

12 Sáb 6 Dzmbr 9 DÁR DE NTÍCS Sgun Sçã Qurt Págn MERCNTE NTCS D MRNH VD BNCR nsttut s Bncárs trcln pl Srvç Rcrçã ssstênc Culturul Mnstér Trblh ndústr Cmérc lj PRCESSS DESPCHDS PEL sgur ns 2 hrs srá rlzkegnl DELEGD nt nçnt m hmngm Cn- s tlts c s luns dplms S BENEFÍC-ENFERMDDE cds: Sôn Rs bru Rms pl Escl Efcênc dmnsrbr Nccrt: Glór Pnt Lt trçã Bncr Sã s sgunts s tlts cm dlcluvr Dnvt Frnn Pnhr Fn Jurc Grc Pn Frncsc Sl- rt mlh: Gms B«c Mlnl Prduçã: MáFRch Ln Jsé dá gulr hó Mr Crm Gumrãs; prr- r ntôn Pxt Eucls Sus rgs: Slv Lps ndr Mu- Rbrt Nuns lms Bnc rl Nuns mrl Frncsc Fr Prftur: Váltr Vr Zé Brt Jsé Suzrt SllGumrãs Ubrjr Bcht Vrsn Ncrltn Nuns v Chgs Cmps rmn Gt Mntr Lns Pdr Frnn Lgl Pdr Znghl r Bnc Dlmr: Elzu Grnh Mr sbl Cnz Ubrjr Vl Frts PuWtg BclmFlh Slv Sérg l Rnuld DEPRTMENT DE BENEFÍCS r Tlntln Mnss Mltn MrCncd- quês Bnc Lvur: Mnfrc UXÍL-MTERNDDE: : ntôn Lsb d? rcju Sr- Mrs Svrln Mrs gp l prt; Mur Rnt Lngul- Cls Frrr Cst ntôn Crh Snt Rt Spucl Mns ls Jymnt Lps Bnc Ncnl Grs prt; Brun Gurr Ultrmrn: Jun Pbl Frpll Bcn S Pul ttl; Jqum M- Frncsc Crs lvr lbrrn Prs R Gls ttl; t Trnt Cst Lm Brg Crnél ssunçã s Snts Cm- Bnc prr: - Vnltr Slv Btst Bnc Prvínc: Gcm ll ps E R ttl; Jã Frncsl Sã Jsé R Pr Hug ntôn Slv Bnc Mrs Hél Lps ttl; Hptcár Grmch: Grsn lsâ Pul tpr S Pul ttl; ltnlr m Pr frênc SERC srã prsls Burt lgr Gás prt; vln Grl Xvnts S mls cm mlhs vrml Pul Pll vlr Jsé Frncsc Sus drtr futbl Pul ttl; Frncsc Cntr Mtrpltn Dsprts s Mns Grs 2 prt; Vn Júnr rgur Mns G- Bncárs Jsé Mnrcs dss funcnárl C M D B rs 2 prt Frm cnvs utrs UXÍL-ENFERMDDE: Cncd: Mnstér Trblh c Cstnhlr nts Sbstã Dngcl Pnt Nv M Grs; Jsé ntuns sndcs cngênrs" Prr Dstrt Frl CHP UNTÁR D sr ntôn Bclr Cut m CRTER DE EMPRÉSTMS UnCmssã Pró-Chp Frm pgs 9 prpsts mprés- nm rcbms sgunt: tlms smpls prfzn lt lqul- tárl " rspt clrçã publc CÇ 480) nss clun n d 5 crrnt ssn pl bncár Cr Jsé Fr Bnc Mns Grs tms Rcbms drçã Bnc r nfrmr qu qul bncár ssbrsl sgunt cmuncçã: nu nt-prjt Mnlfcst-Pr" Bnc Brsl pr csã ds prs- grm st Chp cntst fgur Drtr hmlg pr su N cnt r nt sr Rcr llt rslvu cnqu dntu cr nt vncmnts ts ssntur brv cnsr su t ntrr t! s funcnárs u qudr sm dsbncár nt cmutnçã ctgr tngn nclusv cm qul rfrms cm ns ns qu tm mns m n sr ncçs qu qurms crr nã s trtr msm vç mlhr m qustã qu vgrrá pss D cs prém stms crn prtr " sgòst últm sgu Bnc d dmnstrçã m Unhs grs ss bss rcnt ls: n ttu qu fr còr frm ntr bnqurs bn- Mns Grsvgnt tmu psçã lcslslcj ná cárs Dstrt Frl n -Sr cntr st chp cgn bnchmlg sl nt ds CrJ r Cr Jsé Frg fzr qul máxm mínm Cr$ 4000 Crds suçõs l25000 lém dss c funcnár clrçã Pl Cmssã Pró Chp Untár 000 qunqcms pr prcbrá ntôn Lucn Bclr Cut n xrcíc ftv BTÉM UMENT DE 80<ft S rsluçã Drtr f tm BNCÁRS GNS dn nctv própr m tnsã crscnt cust v nms vr qu Sndct s Bn prsnt Bnc pcls su âmbt ncnl mnls pl ssstênc spcl qu dá su cftrs Gás tlgrfu tr Trblh cmuncn qu nsrvrs nã fc brg çr- tm trblh lg prnt s rgns" f ssn cr nt ds ENTREG DE MEDLHS S TR- 3Órr pr s bncárs lcs sncmpeões NTEK-SNDCS t êss n mntm 500 cruzrs prtr Julh dêst n Rcbms: " Drtr Sndct s BsnCNVTE S BNCÁRS cãrls cnv s tlts bx mns técncs bncárs turm s cmprcrm cns pr «Efcênc Escl lnçr Sndct hj s 20 hrs lm dmnstrçã Sndct s Bncrcbrm mlh qu fzm Jús rs cnvr s bncárs sus fpl cnqust V Cmpnt n- mlls pr ssstrm s slns d ptr-síndlcl Futbl crtm ntrg s dplms n s drgs clss s 20 hrs hj k 2" v Prsnt Vrgs 50J nr SCS BNCRS Dnçs sxus urnr LTgm nscópc vslul nlvrssrt hj bncár TmlstPróstt d ls Nóbrg Mtnttsnl ssc Tlfn: D kl Cty Bnk lub «su drtr Ntícs dvrss DR SPNS RTHER RÜ 7 hrs SENDR DNTS MS UTR SERVDR D LDE PST DSPSÇÃ D CFP BLLET D JUVENTUDE Estvrm cm ttulr r Educçã s rprsntnts r Bllt Juvntu cuj sétm nvrsár crçã trnscrru d cnc fm pttm çã ár l rsturnt s Estunts n Clbuç pr cnstruçã r su s própr mnstr prmtu lvr cm cnsrçã pd frsn ntrtnt qu sluçã pnrá ntndmnts qu trá cm s vrrs ns trrn N grvur s rprsntnts Bllt Juvntu cm sr Smõs Flh RS T0 CURS GNSL Trblhs D 9 S 7h30m: Mnus Turm EuclLm; Ltm H s C Plh Turm 05 tlá Rut M Lt; Hstór Turm 09 Mr Glór Clhrs r; Mlmátc Turm 0 Bnvnut Zózm c Dgmr; Mtmátc Tur" m 20 Lus Dgnt c Pxt; Turm 20l rfónc Cnt Nn Ctld Mrl; Mtnátc Turm 207 Nd Cstr Zózm; Ggrf Turm 0 t Lícvr: HsGm Lm tór Turm HJL dln rst c Mrl; Frncês Turm j Nm lúl c M ntnt; Ggrf Turm 3U G Lm M Lu Vg; nglês Turm 3Ü M Gumrãs C Rms Bn: Cnt rfónc Turm 34 Lúc M Eugênt Dur; Ltlm Turm 3r> Jã Pdr Ern-üt c Hln; Mtmátc Turm ;tl7 Hél Cstr Drs; Frncês Turm 4U M Vls Vr 404 nglês Turm blm; Hln «Mgul; Mtmátc Estr Turm 403 SusvK-nd Drs Turm Mtmátc J Crls; Pxt; CcnNd Chvs 407 ;s Nturs Turm 408 Frtz Vtór Sussknd Às S hrs: Ggrf Turm 202 Cln rchs drn; Prtuguês Turm 209 Dlm Judt Junt; Hstór Turm 402 Bltzr Ernldu s J Clh; Prtuguês Turm 409 M CmLm R Mrlt r Trblhs Mnus s 9hlõm: Turm 0 03 C Flh Euclls l 0 hus: nglês Turm 205 ut Mgul Srp: Frncês Turm 306 Nm M ntnt mél Às lhsm: Frncês Turm (Cnclns& 8 pg sçã) tr Muncpl) 830 Clég VLLS-BS r 9 Músc pr jntr 20 NRBERT DB Slçs muscs 2030 tln-l Slfls s S ts Tu rárl músc 2040 Pnsts fmss 2 Lndrs nfrm ís 4 6 JR uvldw ntrlüd 230 Prsnç ps 22 Músc vv sl S6 Músc pns músc RD BQCETE PNT Pr su prtmnt xj (PRDS> 805 Músc vr 830 Jrnl 9 Cnçflcs 930 ducçf trvés s tmps 940 Gl Prs 0 Trnsmssã m clhrc& cm gfnc Ncnl sln ncrrmnt Curs Tlt Escl Técnc Exérct cm prsnç sm sr prsnt Rpúblc Vrs muscs 2 Ntcár s bnrnts Vsprl snfônc 4 Sls nstrntls 430 Suplmnt Musk 5 Rád Ttr Escl 330 Sls pln f Mlds stúd lndrn 630 Músc pr Frrgns Már Dnçs s ntstns rt ânus Dr Bun Brndã Ds 4 s 9 Rn ssmblé 98 J nr PRTMENTS mnt prnt ntrg 5 MNUTS D CENTR PRTMENTS PRNTS PR MRR Ru Gnrl Bruc 445 SÃ CRSTÓVÃ Vnms cbs cnstrur prtmnts 2 u 4 qurts cm s ms pndèn nclusv cs cmplts prmmprg Cnstruçã r cm prft dlstíbutçft tôs s pcs cm ts s rqusts ncssárs pr mr d prvt mng u qulqur utr d smn pr vr prtmnt qu cnvém su fml ms brt prç mr m ár cnstruí s Cr$ S00000 cm fnncmnt 70% Vns dlrctus cm cnstrutr EMPRES DK CNSTRUÇÕES GEHS S í v Nl Pçnh 2 Sulns Tl DR SM JRGE DC DENTES íknvh!;: ntst k «Jultun «nr ls: sl íft EXMES 02 Júl M Vls Dv; Ltlm Turm 04 tlá Rut lns; Cnt rfónc Turm 08 Ctld Nn Grgná; Trblhs Mnus Turm 07 C Flh Eucls H Lm; Prtuguês Turm 08 tn P Rch Judt; Ltm Turm 204 Hcln sml Rmun; Gcyf Turm 307 FJcns M Lulz tl; Hstór Turm 30H LErml Clhrs Hur: Pdr tlm Turm 309 Jã Ernst c M Lt: nglês Turm 3 _ M Gumís Estr C lms; Hstór Turm Ul nst r M Glór; < nt Mrl fónc Turm 406 Hl Judt EXGÊNCS STSFZER rn Lt Sbrl Nll Sus ã scrtr Cn r>- Mlrsdt pr rtrr cnt rqur DPLMDS DE 07 04S c llll! Rtrm dn urgênc s dplms Prcurr d Nnr Cst s 2 ã 0 h"r8 mnus s sábs nsttut Psqutr scrtrt n- lbrt Encntr-s nsttut Psqutr Unvcrs Brsl st h vn Vncslu Brz T (funs 8 3 rrrnt nscrçã pr prnchmnt () vg r Escrvnt Dctllógrf rfrênc «9 cm hrár 9 &s 5 hrns cnm drt lmç pssbl css Dctllgrf Cnst prv : l (cóp dt); h) Rçã MRLENE Só s fl n bln Smb Césr Bqur F spch smb Srn Cm Zmbrs su rqustr utr Dsc Cntnntl 6646 "Só s íl bn" f7mm flf jfgl n clz scnjêêêêèêêêèè dênc mulhr bn sôbr s ms brslrs ns ltrs sm pr H jgfg b ng qu ss cntc cb -"" >$s&$^m3&_m pr rcnhcr n bn xcpcts ns qu justmblenb fcm ss suprmc ssunt f bm xpr n prt muscl cm rmnscèncs smbs qu fzrm épc n s mntêm «dmrçã públc rsult f smb vv grn ft lmbrn s grns sucsss r Brrs Jsé Mr bru "F spch" sm tr vgr prmr nã x sr grvl MRLENE cnfrm m mbs su grn clss cntrbun cm su tlnt rr mr brlh st dsc s vrrs bns dscs qu Cntnntl tm lnç vdtmmnt cmpnhmnt rqustrl smpr brlhnt qu MRtL BTST Um s grns cntcmnts st fm n n cmp músc ppulr é nunc rtrn MRtL BTST tv rtístc qu s lv fst há lguns ns "Prncznh Smb" cu fnlmnt m vltr s stúds "lng pgrvçã pr fzr yng" pur fábrc Rád cm nsqucívl smbs rctl "Bchrl Smb" q f rlbrtlr c é n su mr ntérprt próxm dlc d MRtL stms bm crts dss scrtl rcb cm sus dmrrs pls ÂLUZ jrcsrntf dn Ntl RCH W ^ H ^s> mm rqustr 7 ópr xprmntl 73) qu pms lzr 8 v Mr Slçõs á prts S30 vz Unvrs Rurl 843 Suplmnt Muscl 9 lm ncntr s rus ntrmzz 20 Rs ntclírcs r BBC Mmnts 2030 dsctc m su cs JRNL D BRSL (PRF4) 830 Cnvrs mgs 9 Vrs muscs Sclçs pvíts 3 Sl cncrts 4 80 Suplmnt Jcky Rtms nqus 2 Músc ncn Rmnc v tr rtsts fmss RD NCNL (PRE8) 3 Prg Césr lncr 9 Su v m sus mãs 95 Esprts 930 vz Brsl 20 udçõs Msl 2025 Rpórtr Ess Crn v 2033 Nt Estrés 2 uvn prnn Qun cnt Brsl 230 Hstórs Chnls cntc c 22 Ntcs brvs rqustr Mlódc 2230 tul Ncnl Págns Lírcs 2233 Rpórtr Ess 0000 Cntnntl 2330 Pr Dsll Bngu RD TP ( PKtí3) sprtv Rprtgm 5 S Suplnynt muscl Rád sprb nt pr vcô ts 920 C m rvst 20 Sáb fst 24 Tngs ml nt TELEVSÃ TLP 5 Trnsmssã sprtv 9 sr 930 Flm Gurlnd 955 Ttr 2025 Ccqu lng m Flm nfrm 2035 trgm 22 Tljrnl Tup 2223 índ EMSSR CNTNENTL (PRD8) 4 Tr sprtv 845 Sá905 b sprtv FlnnE Flgrnts c Chgs rts 925 utmblsm 2005 Mrch sprt 2045 Fts m fc 25 Bltm sprtv 245 Cmntár d 22 Trns2220 Rd rprtgns mssã trr cmn Rád Ptrulh 230 ultm dçã Rád sprts Ggln Nt 2330 Bt s 030 RD CRLZER D SUL (PRD2) 8 7 Hr Brdvvy Prgrm vhr ngclus r 830 Fts m f 9 s brbs D Pnch 90 Grvçõs vrs 20 Fstvs 203 Príncp n pss 2 Nt nçnt 005 Cmntár d RD RD GLB (PRE3) 8 v Mr Scs nfn 905 ts 80 Thsurus Esprts n r 20 Um príncp 2005 Dsc Jcky músc 2030 tmp mrch udçã Plrm 2 ntrmzz Mu rtsts nvs Brsl slcl 230 Pd sr pr Rcpçã m fmíl 2230 Club Tc Dsc RD GUNBR (PRC8) 630 Vsprl 3 Futbl nçnt 9 Slçõs splrltullsts 20 vz crr tlcmuncçõs 2030 Rtm r rnnm 2 Rád Bl 23 Dn<;m mgs RD MYRNK VEG (PU0) Prgrm vrlu Espr ts 20 tr n prmr pdr 2023 Jrg Murnd rqustr Pruzzl 2053 Sf clh vln Nvl 223 P6glnns crcs Nt brslrs 2203 Pânnmm Plítc 225 ds Plímlcs 2230 Grvçõs Mnyrlnk 2330 Grvçõs 24 ss Pr0030 mun n rnmncü ds mdrurm mnt0 prtcl SVLD ESTC D SLV mtrcul 486 fcl dmnstru- 2: 5 MEMBR D SCEDDE DS MRER FÇNH HMLTN v s Estlrs: vnt t ds SEXULG DE PRS mtrcul 7988 prár m prrrgçã 0 7 SÁTR UGUST D CRM fcn sl létrc s Estl cb fgust: rs pgmnt dfrnç slmtrcul 406 rs rfrnt pr 20 6 DE S qurnt cnc0 ds m prrrg- 3 7 stv cntu: KU D RSÁR 98 m qu cã 0 u 7 32 m- «Sm n frm Bltm 87 d«urbn CRRE MEL rcul 639 ncrrg-rtfc 2!5 ft0 (mprtânc pnr: Cr$ du G2 m dnt s Estlrs: st ds qulnzns) 6 GMES MN mtrcul WLSN DE GÔS TELES m- MDÊE fcl dmnstrtv DP- 670 mç cnvés: trlcul 3509 cncssã lcnç spcl m pr- Máquns scrvr «cstur nqunz ds «utrz p- crrs vntlrs ráds tu cls trmstrs; JSÉ DS SNTS LUN cmprm-s vlr rprsnt cb fgust: r s s qu fz us dt qu mtrcul 3956 mcl Tlfnr sr BHRM: sssnt ds m prrrgçã cr cm scl pr sr gz m prcls trmstrs U ll õ SÓR PERER VN mbns CNCEDDS trcul 53 prár fcn LBERT DE LVER mtrl- máquns s Estlrs cncssã E cu 3307 prár fcn lcnç spcl: «rquv-s slctu trnsfrm quc srvr d clftçü s Estlrs KLES mtrl- m tcmp srvç lcnç sp20 DN cu 8347 scrturár D P c quc fzr jus cfr m Fc pjnn sfrç Kcnprqurmnt prtcl sb n d 27 cmprn 2894 r su cnm UTRS PEDDS SEBSTÃ FERRER PEÇNH csmlrs lnls trpcs nmtrcul 7907 prár T V strngrs CUMERCND D SLV m cns s Estlrs pgmnt trlcul 8279 trblhr l- S G Grn stqu crr pr dfrnç slárs cncrnnt nuxlf s Estlrs bn0 V grvts pur s 2" xpdnt d! m qu prí m qu stbrnc 75 m frntr R v «Sm cnt: Bn frm ssnr xu squcmnt pr Glr Cruzr prmr vz ltm 08Í (mprtânc pnt: «Sm pr gr n pgr: Cr$ n TEL: chf cnfrm pl mtrícul 895 dnt Cr 4030 qulnzns) JC CST crvr nvnt ds lcnç m prrrgçã n prí 26; fm trtr «Sm cr psntr: su cm nfrmçã ms só ps d prv prnt DP- prcssmnt psntr pr nvl Qulqur vcçã u tmnh s ms prfts Pís NELSN D CNCEÇÃ m- FBRC: Ru 30 brl 2 Tls: trlcul 893 cntnu S C pr trtqutr ds lcnç Rsturm-s mgns cm prfçã mnt sú prtr 20!0 : cmprvçfl nn f «nfr ft n prz prsntçã sr- drtr Ló Brslr tnn pd frmul pl C bstcmnt mssã Frl Prçs ssnu t pn â dsps msm pl prz çã n sm prjuíz vncmnts crg su vntgns ms spclst m técnc prtuár sr fcl lvr lnts Smpls dmnstrtv pdrã «L dd Qudr Prmnnt S REVERSÃ SERVÇ Cnfrm trms cr clbrd0 prnt Justç Trblh Drtr d0 Ló utrzu rvrsu n trblh srvr zs mrl Pnt mtrcul 42 pgnlh Emprs s vncmnts trss NSTTUT DE EDUCÇÃ DR JYME VLLS BS Vnm-s 2 S qurts sl cznh bnhr cmplt qnrt mprg Frc Cru Vrmlh 9 trtr ru Dbrt 2$ ít «l 2 tl: s 4 s 8 hrs Lng fnnc FRE FRN E S JUDS TDEU jlhs grç grç lcnç LE Rvrsã srrcu sclh m cnhc spclst m técnc prtuár Bltm Ló Brslr vç pr cr clbr n Justç Trblh DR JSÉ DE LBUQUERQUE sb n 2043 RD «8-B À S JUDS TDEU grc grç lcnç M EXPSÇQfS EXPSÇÕES PEKMNEMTE8 Vmcrmn pcrnutrt n pttnts rrpsrtcs: Glr Brvrtlfll vn M^ Ntnl r Bl rts Lclll r lbuqurqu n ru Pss 70 tbrl Musu ntôn Prrrs r nn Trnts n V Nttrt Glr Eurp r vn Rbr rc lm t Sfl Glr Rcmbrndt n ru tlântc n 702- Glr D Vnrl n ru Dmntjs Frrr n 50 Glr Clvnn n n Snt Luz n 0 3 nr íftísu Hstórc r C n Prqu C n Gáv Glr Vndm n vn Nss Snhr Cpcbn númr 59 fusct Hlstdrlc Ncnl n prç Mrchl ncr (próxm Estç/l r fídrs Pnr) Musu Ncnl r Bls rts n Escl Ncnl Bls rts Glr Lnbtch Trnrr n ru Brt Rblu tt 48S Musu rs Ttrs R Jnr n slã ssír Entr pl vn Trz M Nv Glr rl n un Nss Snhr c Cpcbn n 29-D Glr D Vícnz n ru Àk M 859 Mfr Glr Cpcbn rts n nl Nss Snhr Cpcln n 63 Musu rt Mrn R r Jnr nx Mnstér Educçõ brt rtlrnt s 2 s 20 hrs xct s sguns-frs Dnçs sxus hmm RUPS USDS CMPRM-SE BLETM D LÓDE BRSLER m HLD CMPF0RT r cs N nmnts fmnns «Lndr Mrtns ru Gnçlvs Ds GERSN TVRES N sã xpsçõs Drtór cdtmc Escl Ncnl Bls rts n ru rúj Prt lgr TETR Próxm sptácul Ttr Muncpl N Ttr Bls públc zn sul cntnu ssstn tôs s nts ã sátr Slvr Smp «Du Frud cntr «Du Frud cntr sm ntcrrmpr su crrr n Ttr Bls rá cn n plc Muncpl n d 8 s 2 hrs cm cnár spcll Hrry Cl?- - ::- >-: : : :- :: :: -----;:: -y < - y y f:-yf7:f:7:y 7W: f7yf MGENS RELGSS " RESTURDR" CPCBN (LD) VENDE-SE cnfrtávl bm cb prtmnt pucs pcs nln hll sl qurt bnhr vrn cznb pqun Vz t pnt nv Prç bs: 370 ml cruzrs cm 50 fnncs lntru prz prstçõs mnss 2400 cruzrs Chvs cm prtr n rl X S Cpcbn 00 Trtr pln tlfn chmn Gms pr mlhrs nfrms PRESÉPS «RESTURDR VS Sndct ndústr Trrfçã Mgm Cfé R Jnr cprn qu trmn rtg 3% Prtr n? 25 2 m 9 CFP "Dár fcl" 5 m 9 cpublc n munc s srs Vrjsts qu prç cfé trr m n tc cntnu sr Cr$ 2860 (Vnt t cruzrs sssnt cntvs) qul Dsmprgs chms M Trblh R Jnr 6 zmbr 9 DRETR DR J BRG TESURS WMZTZ2 7 vn 3 M 23 7 nr Sls Edfíc Drk Drmnt xct s sábs 2 s 7 hrs tr Cnsults mrcs cm ntcdênc DR PEDR DE LBUQUERQUE DENÇS SEXUS E URNÁRS Ru Rsár 98 U s 6 Bcclt mtr Vtór nv dus vlcs Vn-s Cr$ Ru S nr Kuséh 4 p 9 Fmng Tl: DR EL BÍ DE LMED DENÇS PULMNRES TSL Cns: Ku Méxc 4 8 nd G 808 DR CTV BB FLH dvg rmcr Mrç (Edfíc Pç; Tl: D6 KlSm s 9 hrs xct s qunts sábs ENCNTD Vn cs n ru Gãs 370 cs X cm t nfôrt mrn 3 qurts sl 3 bnhrs vrn quntl tc Trç: Cr$ Fnncmnt 0í pl Cx Ecnômc Fcltsc prt nl fnnc Trtr rm prprtár Ru Gás 370 cs X Tls: Elxr Ngur uxlr n trtmnt «fll Pstvsm Srá rlz mnhã ás 0 hrs mnhã n Tmpl Hn á ru Bnjmm Cnstnt 74 (Glór) cnfrênc púhlc sbr «Est ncl Hn Sár: Ftchsm: st prmrdl Hn Efcác mnl ptdã mrl c spct scl Ftchsm Su prncpl mprfçã: flt scrdóc qul prcqucr strltrsm Trnzçâ mnt scrdóc ntr Ftchsm Pltsm é strltrsm N Pltsm spírt hn lv-s cntmplçã s srs pr s cntcmnts rgmn nst stn nsttuçõs: dus crctrz-s pr cnfusã rdcl ntr s prs tm pscrvdã prl sprtul; pulcã lbrs Tcrc: m pltc funmntl rgmn ssnt êl sôhr hrcdltr s prfssõs qusqur unvrsl prmín cst scrtl Mlsés tp mprft rgmn ncl dvnt Pltsm Prgrssst Nnh Tcrc scp fnlmnt scnnt scl s gurrlrs sfthr s pdrs Dst épc m dnt vluçã hn cnsttu rlmnt mns trnzçâ «m cmprtr nnh vrr rglmcn Kup ss Mqun scrtr cstur Encrr! t tud0 qu rprsnt vlr Tlfn: FRQUEZS UM ERL Vnh Crst v CNJUNT DE MVES lqus Vn-s Cnst vr ms cr «gur-rup r cm sltr cm Ru Snr clchã mls KuzêU 4 p 9 Flmng Tl: RÇÕES fsnh PKENSM5 FUMHENSE V PRES VRGS S «68 Kl S3-TB20 Rs d Ãnflrt RENT FRNZ vltu tt tlvltltl ttrl n pç dn s/ utr «dr: Césr Lr "r Mlhõs" r n crtz Fr/llts tlx tkktükntk NEX ÔNBUS - FRD F-5 VENDE-SE cmpltmnt nv qup cm crrcrl ntrmnt ç cm cpc pr 29 pssgrs u 43 crnçs UTMÓVES SNT LUZ S KU DS VSS Phlnt Rbr Brg (MSS DE V> NVERSÁR) zbl Gutrrz Brg (usnt) Gnrl Djlm Pll Clh fmíl mnm rzr hj sáb d 6 s hrs n ltr-mr grj Cnlár mss pl pssgm V> nvrsár flcmnt su qur sps sgr p vô bsvô PHLNT Pr êss t cnvm s prnts mgs Cmnr ntôn Cd Lurr t SDRÊ RU RDBG SLV N 4 2 NDR TEL: CSS CLNEZE J HEMRRÓDÂS PR FÚNEBRES fmíl Clnz cnv s prnts mgs pr ssstrm mss qu m sufrág lm bnssm <l LUZ CLNEZE mn clbrr n grj Cnlár n próxm trç-fr d 9 crrnt ãs ll lrs ntcpmnt grc ts qu cmprcrm ss t rlgs Pr prcss própr sm prçã LUZ 34 Sfr nç ntrns? Mftc prc sprnç su cur UR Espclst Prcur U«mdc JKE JDNR sscçã Kspírt Jsus Crlst Cnsults s trçs qunts sábs s 0 üs s 4 s ) hrs Cnsultr Ru uvr 69 7nr sl 70G Nã s tn pr crrspndênc DR NVÁLDS (MSS DE 30? D) ESTÁ DENTE? u UTS lle- Prssã lt Tntrs Flt r Plptçõs Cnsç Puls rrgulr Drmêncs Zbs Vrzs Hmrrós DR JRGE PCH Ru Snr Dnts 76 Tl: LUZ Trtmnt s nçs n rtls s clts rt Uts-mbns GDVT Dnçs crçã Hmpt SLVER JSÉ TTL TENUT DENTST ssstnt Prf Frrc Eyr R Brnc 257 sl 73 Tlfn TUD CMPR-SE PR NTL Cmpr pl prç fábrc vstn «RESTURDR ms prft n gênr Grn vr rtgs prs prsnts FBRC: Ru 20 brl 2 Tls: Nv hs (Cnclusã 8 págn Sçfl) dmnstrçã ttr D 8 sgun-fr <s lsts rs dus FERDS ESPNHS E MNCHS rcts n udtór Mnstér CLCERS B REUMTSM Fzn m vsprl s 7h30m!> nt hs 2 hrs Pr êsts sptículs s cnvts & stã sgts ; % - Cs Mrcs LCENÇS CNCEDDS DEU GMES TMPSN mtrlcul 429 lt n S-DC: qunz ds 6 20 GULTER DE MEL CRDS mtrcul 89 scrturár S-DC: z ds ú 5 4 U R NÁC mtrcul 2646 mnsgr DP: qunz ds 5 líl ll JEL HS D SLV mtrlcu 7038 hblhr T S G s Estlrs: nc0 ds 7 tt 2 JSÉ BNFÁC D SLV FLH mtrcul 5809 tfr: rnt ds m prrrgçã LURENÇ PENH mtrcul Tráfg0 fgust 3530 Prt: qunz ds 2 2G3 S2 LÍR LEX mtrícul 8S mnsgr DP: ss ds 7 22 MNUEL NDRDE DE FRS mtrcul 438 cb fgust: trnt ds m prrrgçã ú 4 MNS PEDÜ DE LCÂNTR 32-2 mtrcul 2489 prtcnt MNUEL VCENTE FERRER Ests fgust: lrr cns cb fcn mtrcul lcnç m ds nvnt sss-nt ds m prrrgçã lrs n prí 230 3l 2H32 9! 53 prrrgçã MURN JQUM DE FGUE- 20(53 pr trtr su psn cr cm nfrprtl- tdn: Sm mtrcul 3374 RED cnt ft-lm ltrc s mçã ms só pfts srm fts s Estlrs: qunz ds 9 sgunts prvs: D qu Já «tá prrssn psntr t 23nr>2 NELSN GUVE mtrícul D qu msm é pr nvl 770 trhlhdnr D : cnc SSUNTS DVERSS 2 ds m prrrgçã NTÔN MENDES DE QUERZ 25 mtrcul 0005 crvr pgnt sls x rcbr crrspnnts pr H 89: «Pnun-s pns s íls 3 n frm pur rc(cnclusã págn) ltv stmbr ps s ds rstns m rspt s prncíps ts frm suspnsã pr trís ds pz pv brslr s utrs rstnts nã trbbebds LCLC3 Pr slhu hvd tê rcus mbrqu lctçã sr Jã Mch srá cm dz nfrmçã junt trnscrt ns ns tlprmn qu FRNCSC JÚL SSN m Câmrn Muncpl Ercxlm n4s5 fc] dmnstrttrcul vlu prsnt Rpúblc pv gênc Põrt0 lgr cnln prhlçf mprtçã spcl pr cssã su lcnç bhmí\s lcólcs «rquv-s ssunt str nfrm: PESR Frm prvs vts rqurcm cr lg slucn psr pl flcmnt plc lbrt Trnght prf svl lvr Fcul Ncnl Mdcn sr Edur Dutr p s rtsts Dlck Cv Frny Estã sn chms cm urgênc CHUV DE GRNZ sr 5 Str qncls Clcçf Lg lss Bsts drgu pr Ecnômc 4 nr Cprcfl ft r urmnt nfrmçõs sômnstér Trblh sl 6 s br plcçã vults cré 3 G hrs s sgunts smprgdt prv pl Câmr pr ns: rqulms Prr Jcl Prnz<;ã rs prlu/s cuss pln clncul qun Cccr Gms chuv dn crnz qu 6 junh Jurndr Slv Jsí Frncsc Lm n m curs flglu zn Frrr Mrn Qnll Lps rurl Dstrt Frl D Slv lvr Mnul Vtrn mlngs Pnt Cubl Jsé Slv Cr Sã Jus Tu grç ls Bsc Txr Wlsn Prr mr Slv Mc Nphtly grç lcnç Slv Nuns Jã Frrr Lps EuWND gn Brtclíy Mlnlkrf Wlllm Trrsd lvr Jsé Frncsc Custd Flh vn Vl Pul Rdrlgus Trzn Crtr Prfssnl Crfns Durm 50 ns CS CR tlflc Rsrvst sl 6 ás Lnl Brgs uvr 8 hrs s sgunts: Slv ldé Fr mrlm RslíMnul ll Pchc n Crvlh vlr Slv t LTERf tróulfl lr - Dluu- Cxs (MSS DE 30D) ntôn Cd Lurr Jr snhr flhs gnr nr nts Mr Luz Cd Lurr flh Crls Cd Lurr snhr flhs Jrg Cd Lurr snhr flhs Jqum Cd Lurr cnvm s prnts mgs pr ssstr mss 30 d qu frã clbrr pr lm su qur p sgr vô bsvô c rmã trç-fr d 9 s 0 hrs n grj Cnlár

13 T?^f-7-:--;T- yrr"; r-:[-r- Sgun Sgã Qunt Págn DÁR DE NTÍCS Sáb 6 Dzmbr 958 Bltm Drtr Grl Pssl Exérct prsntçã mvmntçã fcs Prmssã ÜDFC D MNSTÉR D GUERR CPTL FEDERL 5-X-9 BLETM NTERN N 8S pr v xcuçã Publc c-uínt: ESCL )E PERFEÇMENT DE FCS Sjm psts dspsçã E pr fns mtrcul m 953 s sgunts fcs rm rtlhrl: Crls Prl lbuqurqu Mnul Frts Vl rnh Lus Vít ctrlns Slv Gldstn Ml Jl Mts lvrng trl Fnsc Vg Jrdm Grl Bsts Srs Bnt Dv Gms Grl Mnnç Mt lvlr Sut Júl Mrr Rps Murl rúj Bmgur Jã Crll nl Cunh Rps rnl Sntlr Mrchsn Lus Edur Sócrts Btst Lldl lvlt Héls Prl Flurl Hél Mrqus Hnrqus Nrl Dutr Crvlh Jrg lbrt Mltrl Cst lbrt bru Snt Rt Lus Crls Vr Duqu Jsé Tncr Rms Jubé Jsl Lrl s Snts Jsé Lus Ml Cmps Jsé Crls Pnt Nt Jâ Pnt Pc Dcksn Mlgs Grl Hrnnl Dgulr Crls Gms Slv rtn bpn Mntngr scr Jsé Slv Júnr Jsé Slv lvs Trrs lusl Us ntôn ugust Ngur Nlc nr S lvr Flh Lus Slv Rlr Nltn Dl Nn Quts Vldr Edur Mrtns fcs cm vrã cstsr prsnts ã E prnts pr srvç d 8 Jnr 953 Ds fcs cm mnclnns str n pnn nspçã sú: tnnt-crnés Crls Fr lbuqurqu Mnul Frts Vl rnh Cptãs Lus Vítr drlns Slv Jl Mts lvrng trl Fnsc r Vg Jrdm Grl Bsts Srs Grl Mnnç Jú- U Mrr Rps Murl rúj Rmngur rnl Sntlr Mrchslnl Lus Edur Sócrts Btst Lldl lvlt Hél Mrqus Hnrqus Jrg lbrt Mltrl Cst lhrt bru dr Snt Rt Jsé Tncr Rr>"s Jub Jsl Lrl s Snts JS Pnt Pc Crls Gms Slv Nlcnr S lvr Flh Vldr Edur Mrtns Sjm psts fl dspsçã E pr fns mtrcul n n tl 963 s sgunts fcs rm Engnhr: Héls lbrt Mr Luís Gnzsg Brcls Crqur Pul Mrs Murl Crr Mts Wlsn Gms dn Slv Júl Murl Rss Elm Fulrn Slv Murl l lvs d- Mnss Rul Msqut T5 Váltr r ndr Jsé Blnnc Sllr Luís lm Pr scr Stucfc Mrqus blr Xvr Slvr Cvlcnt Brcls Mnlsshn Ml rs Snts ts Césr Btst Txr ntôn lvrng Flh Rbrt zv Rch Prnhs Cftssl Pul Fgur Frts Vltr Crrcln Jã Prz ns ">rl Vlglr Hrbrt Jsé Cnscz ítns Lus ltmburg Márc Mrtns \ntuns lbrt Rl Pdr Mcl Trg rtn Estvs Vls Crls ls Wbr s fcs cm vrã str pr snts E prnts pr srvç n d 8 Jnr 953 Ds fcs cm mncns st n pnn lnspçü sú: Cptãs: Héls lbrt Mr Lus Gnzg Brcls Crqur Pul Mrs Murl Crr Mts Júl Murl Rss Elm Flgntrn Slv Muríc lvs Mnss Rul Msqut JS Vltr ndr Jsé Bnc Sllr Luís lm Pr scr Stuck Mrqus blr Xvr Cvlcnt Brcls Mnls^hn Ml s Snts ts Césr Btst Txr Pul ltmburg Brsl ntôn lvrng Flh Rbrt zv RrhR Prnhs Cássl Pul Fgur Frts Vltr Crrln Drc Vlglr Hns Lul ltcmburg Márc Mrtns ntuns rtn Estvs Vls Crls ls Wbr PRESENTÇÃ DE FCS: prsntrm-s ntm st Drtr s sgunts fcs: RM DE NFNTR: Tnnt-crnl Mr Crvlh Lm 20 B C pr tr vn st cptl srvç RM DE CVLR: Mjr Hudsn Srs Sus 5 R c pr tr fc d st Drtr gurn mtrcul n E M M Srvç Sú Exérct Tnnt-crnl médc dr Crlsgn Lt Vls Q G C R M pr tr s grdu pst tul DÇÃ DE FCS Fcm ds st Drtr: gurn clssfcçã crnl Cvlr Mlltn Brbsn Gumrãs tnnt-crnl Cvlr Nm Cnbrr Lucs; sguns tnnts d«nfntr scr cl Slv ntôn Frncsc Sus Brj Frrlr Slv Dnl Cst Trn prmr tnnt nfntr Lur Srs gurn mbrqu mjr ds Cvlr Wlsn Prr Brsl cplt5 rtlhr rnôbl Cruz PlR s prmrs E Frnn rl Slmôs Lmb Mur Mrlnntc Slv MVMENTÇÃ DE FCS Pnr sf Drtr: RMS DE NFNTR VLR RTLHR E FNGFNHR: Trnsfr pr ncss vlc: RM DE NFNTR: Sgun tnnt Q smr Pn st Drtr pr 6" D R 3" C R m substtuçã tnnt R Jsé Mulz Slv C- sr- MÁQUNS DE ESCREVER ( VST E PRZ) N«T«rcnstruís dvrss mrcs nclusv prtáts L UM R Rn 4 uvr 4 Lj z^ffy StlYT rãçücs PRENSDS / mtmm ntmmtm $ v rnss vrcs «3 JM ? D t -tutm Prmr tnnt Q ntflnls Vcnt Lm Cmssã R n 5 pr 4 d R 5«C R m substulçã tnnt R Mnul Frrr Gms Sgun tnnt Q Chqub ssd 2 R pr 2 D R 2 c R m substtuçã " tnnt R séls Dmnscn Prmr Q Mltn Mulln D 8 M pr 6 D R r lft C R m substtuçã n cpltã R Mnul Srfm s Snts RM DE CVLR: Prmr tnnt Q Mlquls Sus Bulhõs D G S M pr 4 D R fl C R m substtuçã 2 tnnt R EU s Rufn Slv RM DE RTLHR: Scun tnnt ntôn Mr Mçn djunt C "l pr 2" D R dn msm C R m substtuçã cplt R Jã Juvntn Sus Prmr tnnt Q Mnul Gms djunt 4 C R pnr " D R rs msm C R m substltuâ n tnnt R Dnl Wttr Júnr s fcs R nclm substtuís pôs publcçã s prtrs qu s dspnsrm vrs gurr m sus Rprtçõs nprsntncfl s substtuts lgs s nã tvrm q trnsmtr sus funçõs Publc nvmnt pr tr sl m ncrrçõs n B númr 79 zmbr 9 Exnr pr ncss srvç rs funçõs qu xrcm n cm Mltr s gulhs Ngrs s flctnls bx s qus vrã prmnncr ds ful cm gurn clssfcçã: RM DE NFNTR: Prmrs tnnts éc Jsé Rg Ml Jã Crls Lsb Bsucht lbrt s Snts Lm Fjr gstlnh Mur d lm Crls lbrt Bnldn Sut lvr Mlrnldln Dns Mur Mrqus Ml ntnr Cnucí Ttlls Msut Luís Gulhrm Frts Cutnh Gbrl Dnz Junnurn RM DE CVLR: Cptãs: Hmltn Srs BHfrrt Estvnn Mrls Lus lbrt Vllrn Rs Rubns Junqur Prrul íjrnnnl Jrg Crr nrlmlrp tnnts Pnuln rstn nstc Rmr Mntr Cstr RM DF RTLHR: Cptãs Jrbs Gnçlvs Pssr!- nh Ernr Crnr Mrnls Jsé r S Mrtns Hlvéc Glsn Smul Trs Txr Prm prmrs tnnts Pul Trs Srv ntôn Hnrlu sór Nrnh Egmnt Bsts Gnçlvs RM DE ENGENHR: Cptã Jm Mrn Mrth prmrs tnnts Crls bln Cstn Hug Flrlnn r Mn^flhfls Mt N r lvr qun Pul Frrr Slv Nm pr ncss srvç pnr srvrm nst Drtr Pr>ssnl sgn prn srvrm n Sçã Gbnt Dvsõs nbnlx s sgunts fcns Qudr uxllnr fcns: RM DE NFNTR: Sgun tnnt Wlsn Frr 0vr n J Srã Gnbnt S-nnrs tnnts ntôn Frncsc Sus Térc Lps Mcl Sércrl Ngur Cst Slv Mrtns Frrr n Dvsã Prs Prs Wn r Sbstã Chvs Flh nn 2 Dvsã RM DE CVLR: Prmr tnnt Rnt M 2«tnnt vtn Gms Slv n 2 Dvsã RM DE RTLHR: Sguns tnnts ntér Váltr Frts Vnlmnr Sms rn Slv Srfm Rzz n l Dvsã Prmr tnnt t Bsp rs Snts sguns tnnts lmn Nnur Lm Hrnsln Gnçlvs r Ml ntôn Brrs Clrs n 2 Dvsã RM DE ENGENHR: Prmr tnnt tnásl Pul Brbs n 2 Dvsã Nm p ncss srvç >r srvrm nst Drtr Grl Pssl n Já s ncntrm sgn pr pr srvrm ns Sçõs Gbnt" Dvsõs bx - sgunts fcs d0 Qudr uxlr: UM DE NFNTR: N Gbnt: Chf Sgun tnnt Jsé Mr Pnhr; Sçã Prmrs tnnts Jr Crvlh bru Frncsc Jsé Nuns Tns ntôn Rcr Slv sgun tnnt Mgul Txr Cstr; 2 Sçã Prmr tnnt Jrg Schmmlpfng Slxs N Dvsã Prmrs tnnts Rnulf vln Trvsss Jsé Rbmr Slv Jssé lvr Sã sguns tnnts Gmmn Crvlh Júnr Júl lxndr l rns Jsé lm ntnr Crrl Mts Wlsn Llmn Jsé Lurnç Hrms Cstr Squr Jss Fntn ntôn Hrmngl rn rtur Gnçlvs Cstr N 2 Dvsã Prmrs tnnts Jsé Btncurt Clzns Brnr Má xm Lm Brrs Mcr Rs Hug Álvr lvrs Crr Jsé lm Cls Esl Cpll sgun s tnnts Jns S Mrn! Brnnr rs Mrs c Ulsss C? vlh RM DE CVLR: N Dvsã: Prmrs tnnts Lurvl Nuns Rbr rln Ftrlr s Snts dlll R Brnc Lus Prr Bsts Grl Jsln Pmn tl lvr Crls Frnns Lm N 2 Dvsã: Sguns tnnts Jsé rsn Llmn Lus nãc l vs Jsé Sus Rs Mrtns 9 Lus Frncsc Pru UM DE RTLHR: Nn lft Dvsã Prmrs tnnts Lnlrs Cnbrnl s Sn<s Álvr Slvr Sus tgbn Lps Crr sguns tnnts Rgr Tr Crls Ccíl ncênc Crs Cnmps N 2 Dvss Prmr tnnt Lv Dmr sguns tnnts mr Ctn Fnscn Ls ugust lfr r rnúj Mnclhncs RM DE ENGENHR: N Dvsã Prmr tnnt Pdr ugust Mch 2" tnnt Lurvl r qun ngln Mstr músc Nn 2 Dvsã Sgun tnnt mbll Bulhõs Trnsfr pr ncssrn rrvlç s sgunts fcns: Sgun lnnt Q lnfnntr m Vrgs Chnlch r 9 R pr lg r 2> rj r 8 C R m substturã n 2 tnnt R Gulhrm lvs Crvlh Prmr tnnt Q rtllhr Bndt Vl Frnç dn E prr lg 3 D R r 4 C R m substtuçã tnnt R Jsé Gbrl Sus Sgun tnnt Q rtlhr lxnndr Gms dn Rchn -3 R 05 pnr lg 26n D R 9 C R cm substtuçã 20 tnnt R Plssr Lm Frrr Sgun tnnt Q r rtllhr svl mbrós 2 R 05 pnr lg r 5 D R rn 4 C R cm substtuçã n 2 tnnt R Svrln ndr Gu: MBLSM ^TRFEG Unã Bnfcnt s Chuffurs R Jnr Rcnhc Utl Públc pr c n 535 2r-9-34 Edfc própr: ru Evrst Vg n 30 sbr Tlfns: Exp dnt ts s ds úts s S s 20 hrs xct s sábs qu é s 8 s t hrs m DEPMMENT JLKDC vgís: dm B;nt Utáv <4rt l> rúü Crrcsc Mtus frrr d mun mtcü Rg Fhc lns Slv Frrftt Hél dnhr Sllv Jsé bm3 Cmp Jqum t-j<r du r Bl Gnn Brss c Cru? Dvm cmprcr st Dprtmnt s sscns Grlmnl Nuns mtrcul n 6089 Pnr qulqur cnsult s sscs sã tnds n xpdnt s llh 30m s 2h 30n ts s ds úts Dbf-KMENTC MÉDC Ujr: Brg "Jt í 8 4s 9 s nus ul d: úts dr Jjg <) rm dss 5 3 nrs tu r ds ur s; dr Crnn -"qur drff fts lb hrs t:- s d- u5 xct s «ábuns; d bts Vr s lu t 20 nr- s s dns t s x^l s stts-flr «s bdn" cs s du úrls xct s "nls -"«é s 0 s 2 hrs DEPKTMKNT DJfc NLSES r Slv Rngl Hrár s 5 s lf hrs ts s dlns úts DEPRTMENT DENTÁR Htárl: dr Ll Mxnk ãs sguns qurts sxts-frs s u fls hrs; dr Mrn Mxnuk s 3 n: 6 hrs ás trçs qnts frs CNDDTS SÓCS - fm rgulrzrm sus prpsts dmssã p-s cmprcrnnt s sgunts cndts sócs: bíl Lms dã Prr s Snts lmr Mrtns Brb ntôn Frrr l Ml ntôn Prr ntôn Snts lvr rm Pnts Bnnc Rms Césr Mrtns Flh Cns tn tn Sus Nt Dlfm Ds Bsts Eptác Cstn Flp Gnçlvs Frnn Lucs lvr Fllf Gms Mntr Flh Frnn Slv Hél lvs Hrcnf lvs Jqum Mnul Jsé nnns Mrcls Jsé Cut Ngur Jsé Qurz Prr Lr Rdrgus Slv Mnul Fntns Grc Mnul Fgur Mnul Mrn Pnh Chbnt Mnul Txr Luz Muríc Frnc Brnrdln Mrnnr Bcrrcl Nl Sus brl Pdr Crr Flx Quntn Sus Rms Ru Plm Cunh Sntr Crmn Váltr Gms Cst Wlsn Mnss Pdrs FLECMENT crru sscl lfr Rdrgus Srr m trícul n 3357 tn st Unã s ft rprsntr m sus funrs PST RESTNTE H clts pr - sscns ntôn Sus Llmn Bndt Mnul lm Dlfm Mrr Slv Frncsc Susn P ch Jsé Frrr Lur SERVÇ DE UT SCRR - qulqur hr d u nlt - Tlfns s scl: Buç Jb Eufrásl lvr Wlsn Frnns rzê Rs fns Pul Mntr Vn Rslv Gms Nl Prr Crvlh Flp Durt Jsé Mr Slv Jrg Cpl Jsó Nscmnt Flh lr Jsé Frrr lx Vn Hfk Jsé Schr Jsó Frncsc Trc Snn Rlbnk Pu Crvlh s Snts Rmár Rch Jã lvs Lm Tr Pnhr Sus Sbstã Pnhr Mrs Hél Mrls Mrnh Wld Prsts Rubns Rdrgus s Snts n l Pnt Dnts Gumrãs flt ã chm mprtrá n pgmnt nv nscrçã "Ttus c Lpldn" NS rmt-s pr Lndrs ps su dnhr fcrá cngl Vn- pr ótm prg Puln Ru l ssmblé 98 3 nr Sl 3!) Tl: /4P\k/\ Sndct s Cndutrs utônms Vículs Rvárs R Jnr S própr: Ru Sntn n Tlfns: S: À Srvç Trânst: 7 2 nr - nt: EXME DE BCLSTS E MT- CCLSTS Chm pr dn 7 crrnt Ss 9b 45m n ru Frncsr Eugên n 228: Nrvl rúj Gcvn Sáv Mrn Brschcrsky Mcns Slvn Cmps Déc Brcls Tnc Vtr Txrn Gulhrm L Gnll lcts Frnns Cnstnt Jcnt us Lt Gnrãs Jscm Frrr Crls ugust lvr Elh bl s Snts Crs Mnul Clr Dur v Rbr Gumrãs Emr Mnss El Cutnh Pnts Chmbrt Rgr Dmngs Mnul Prr rgu Dmls Slvr Jã Grg Fglnl Jssé Dl Gncm Frnkln l gur Bsts Vlmr Prs Br:dã Wlsn Frncsc Rch Lrs Srs Lmr nslm Slvn murl Rdrgus Slv Crls Dru Tcnl Nscmnt Rbrt Prr Slv Mnul Brbs Crls lvr Lm Rsn lvs Qurz ntôn Lus Slv S Vll Jcb Szyfmn ntôn Crnr lvr Ent Tvrs Mnul Slv Nclcln lbuqurqu Mrvllh; Mclr Cmps Nrvl Frts Luís Crls qun Rmlh Nwtn Gbrl Tórrs Rmun Jsé Pnt svl ds lvr Mx Dnth Júnr Lc Gumrãs Mrs Slmã Szyfmn Jns lvr Jun Jsé Mns Gnzlz Bnjmn Flrn Grç Flh ntôn ugust Már lcântr Slv Hrc Jrg ntuns Slv Rcr Pltrwsky Átl rn Sus gur Mrn llrê Pnt Mrr Svrln Brbsn Slvn flt ã chm mprtrá n pn- LVNDER LV Srvç lvgm rups pr css fmíls Rups brncs Cm ms Crtns Tpts Nyln Srvç Tnturr m grl - chuv tc ENTREG SEMNL Cps BLFTM NFRMTV DESPCHNTES Prftur P E T C S - D 8 s hts BLCÃ UC SEKVÇ UE TRNST s s 7 hrs MlCKlllKl - fnçs brmnts s 9 s 2 hrs nt - Fn DE -KTMENT JUKDC Ds 0 s l hrs DEPKT JVENT MEDC Ds <) t ll nrs VSC S SSCDS Rc- nnms s nsss sscs n cns chqu rglstrnr crr n Dstrt cmptnt pr fts lg pr prt Sndct Em cs trplmnt vrã s sscs scrrr ncntlnnt vtm nunc bnná-l vsn t cntnu n Sndct n fm u sj prvnc ls cullp utrs prvènclns qu cs xgr Pdms s nsss sscs qu cnfrmm s rspctvs rsdêncs n Scrtr fm rcbr n v tmp s cmuncçõs Slndct lguém nt m cs? Tlfn pr lugu cm hsptl (LET DE FWLER) rpus cmd cntrb m 50% pr cur su nt Trnsprt mdt Srvç prft Ru Mch Clh 57 Dstúrbs sxus Vs ur Dr Júl Mc J^^S^^^ Ru Qutn 20 2 nr - DS 9 S 2 E DS 4 S 8 HRS - TEL: Mlésts sxus - mptênc CNSÜ-T: Cr$ 3000 Trtmnt cur pl hrmntrp lt frqüênc sp cíffc vlhc prcc funçã sxul n «mulhr rrtbl fdg nsm ns css ndcs CLNC DK SNTS DS n cn mce >sn 9 nr Cnjunt 903 Tl: RÜE JtSnS lrg9 d^écnc prfssnl ^dplm Hrár: drmnt s 4 s 9 hrs prtmnts n Prç Bnr m cnstruçã já n 2/ lj PRFm Cr$ ENTRD-:::: <>$ MS0CM Vnm-s cn ts s fcllls pgmnt sts prtmnts J m cnstruçã bstnt dnt Vns lnfr mcõs s 8 s 8 hrs Tl rnt Brrs vn lml- 4 nr Sl 4 s fcs R cm substtuís vrs nrunrr pós publcçã s prtnrlr-s qu s dspnsrm prsntnçsn sus substtuts Wnls s nf tvrm q trnsmtr s sus funçõs Dclr qu rlnssfrncã nnt Q tt nfntr Rnm Prlrn dn Süvn nn JJ" D R 25 C R nrfl ] srv rmn 2n t nnt nft n D R r msmn C R Drlnr qu clssfcçã dn tnnt Q r rtlhr blr Cnrnr s Snts t cnmn ndjunt 7 C R n l srv ns n 4" D R dn rfr C Tl RM DE NFNTR: Trnsfr pr ncssldn r srvlc rt 2 Bntnlhã r Crr Cmbt Lvs pnrn 9 Rqlmnt nfntr cnplts Hél Frrnz ndrn Trnsfr pr!ntrèss própr 7" Rgmnt nfnntnrl pnrn n 20 Rgmnt d nfnntnrl cpltf Eulr Vítr Rbr Trnnsflr Qudr Sulcmntnr Grnl (Escl Mtnmrnnlznrfnl pr Qudr rdnár clssfc pr n-cpsmcn dn srvç nn l Rprmnt nfnntrn cpltf Jsí FrrrMrn Lpps Trnsfr nr rf-cpsl dn srvlr Qundrn rdtnrtrl 4 Bntlhfl Cçrs pnrn rjunrr Suplmtr Prvtv tnnt mr Rudtj nnr t sdn r-nmnrn nf-n D 2Í-XT-0S2 nuxllnr nstrutr K-sml Prprtór d" Qf Pul ptbllcnr n B 2Ü-X-Ü Trnsfr r Qudr Suplmntnr Grl fdrctrl Fnsnn dn Fy^mtl pnr Qundrn rdnár c rl"!flr pr ncss srvç nn -t BtnlbSn r Cçrs cnptí WtRnr Flnmrln Tvrs Clssfc nr nrpssr dn sí-rvl nn Plntfl r Frntr r Prlnrp r Brn 2 tnnt Q scnr cl rn Plv rcím-prmvldn nrtl n R T Clnsstflc pr ncss srvlc ns T ns 5 54 r-prtlvnmnt s scrnrts tnnt Crl Vllhnn Grnnnr Jurnndlr r Nscmnt ultmmnt prmvs nrlutrs nss Qudr Rtfc pr ncssdnr srvç nrn " Rcmntn nfntr rlnsslflrnfn rn rnjtsn Gultcr Frrlrn s Pnts publc n B d!m-:t-!> Tnmr sm ft nr ncss nrvlr cl-tsf^r^-n dn «scun tnnt dn Q Bnn Flnzr Cutlnh nn Pltã Frntrn Pr"- ctp Br publndn n B 2-XT-BS2 RM DE CVLR: Trnsfr nr ntríssp nrnnrtn dn 3 R C Mc prn 2 R C n cnnlts -du Gms Frn"rn Susn Trnnsfr pr ncss srvc Q S pnrn Q csslfc n R Rr Mc tnn" ls Ls Frrr nu cncluu rcntmnt curs Escl Mtmcnnçn Trnnsfr Q 5" Fsq Rc M nrn S P C P R - 5 tnnt M r Stndl r Sus rcntmnt nnm^ suflr nstrutr C P R sn pr Prtr n JM8 )-XT-l!) nublcrn n B n stn Drtr RM DE UTTnRT: Trnnsfr pnr nrssldnr r srvc Q S G (Q G r 0 R Ml prn Q rlnsshcn n n t T 75 cnptí mérc Pxt Flh Clssfc pr ncssrn dn srv- C n Frt Prtcrrr nf g C fm xrcr funçõs r chf Elmnt ssc 2" tnnt TVnnfsln Pndrlcus Rs RM DF ENFVTTM: Cnssfr pnr ncr««lr"" dn srvç rn n-vtn Rnflnnl M^frnl Entrnhnr rln 4 R M 2 t-nnt Q Cclln P-Trn dn Rnhn rcntmnt prmv ncluí nss Qudr Em fc tr s nm uxlr nstrutr dn Fscln "-nrrnlns rns rms pl Pnrtnrl Mnstrl 2<4?0 nvmbr r S2 trnnscrlt n B T 24 nvmbr flsj stn Drtr trnsfr QundM rdnár BntnlhS-Fsrnl Tnmnhnrl nnrn Qudr Stnlmntnr Prvntlv tnnt dn rm- r Fngcnhnrln T7"r Tns< TVn«C"-n!r>-f R"FM «BRE DÇÃ TF FC D rm rn sr n--! clcf rc D G cntldn m fcn nrqnt n 7S S D n R700"2 m vrtu s tr rsrtn vrrbn rprln nnrn nlurn rntn r trnnsnrt ns fcns qu cncluírm curss u tnhm drlln tll vnnlnrns vrn flcnr ds «s Estblcmnts runtlvd t«t brturn quls rréry Crrrl rt Dvlsnn CÂNDD CÍDS Dlrír Crn «n Tml Cnfr m n rlrlnnl; SEMFTW MlfrFR Crnl Chf Gbnt Prf Rg Lps crst tu 7 Stmbr!)! D 4 fts 0 hrns CBEU0S BRNCS -JUVENTUDE LEXNDRE US-SE cn LÇÃ Cmnhõs pr trr Bsculnts u fxs cm scrg própr srvç s 6 s 24 hrs nntrrupts 0 Pgmnt qunznl bstcmnt gsln ól scnts ns pgmnts 0 Trtr n lh Gvrnr (Glã Estr Cntgl) cmpmnt frm TERRPLNGEM & ENGENHR LMTD Cntr B Mtrsts R Jnr Fun m - fvrr 929 Edfíc própr: Ku Sntn Expdnt s 8 s 20hrs - Sábs s S s 5 hrs - Tlfns: -Í Rcnhc Utl Públc pr crt n DEPKMÜNT JUKDC dvts drs Jqum Rdrgus Nvs lvrng Vlnn Lmr Mmt Gusmn Tnvnrs lfrn Gu nsn Mr Rdrcus Srs Mnnç dl/rmnt s fts 3 nrs Estã ntms p cmpnccr ps V rs Crmnrs bx hj s sgun- s sscs cm lvm mssu íns pl -Wt Jurídc rr f- rsrt ; 0 s 2 hrus DEPRTMENT DE ENFERMGEM - Frncsc L Nuns nfrmr Drmnt fl s s 7 s 8 hrs PõST CLETR D r fc l C Nss Pst Cnltú funcn drmnt s nt 20 nrns: n sábs s fl fts S nrs DEPRTMENT MÉDC - Dr Pr- Munz dlfrlmnt s Bh Jm ns 9h tm rs 8 s 9 hrs; u: sbns dns R s P nrs: dr Stí-nl usmn Tvrs tprçs qun- b dns 6 s 7 hrs: ns sábs dr Luís Frnc sts dns 0 s s l: s S hrs sguns qurts hnrhs GBNETE DENTÁR Dr Js DmnGs llvtr trçs qunt snbnrls s ) s hrs: dr rl Mnlhs scundns qurts xts 7 s 9 hrs; dr Crr Plh scrs qurts sxts í ns hrs; dr Grl lvr frrr turcs qunts ns 7 -- l hrns; sbns s J) s lft lns PGMENT E MENSLDDES - Qurm ftur sus ncmnrs mnsls ntf dln 25 cr ms n fm nn nrrrm sus dlcts cr cm s nsss Esttuts CRTERS DE SSCDS P-s cmprlmpnt s ns^rlnrt? qu n nf rchrm sus crttrs ssctv QUDR DE S CRSTÓVÃ uctms ns srs sscns n ngrssrm nst qudr Drá trrrr sun fmll scur v m cs sn flcmnt ECNMZE TEMP E DNHER LXND SSLH CM Eltrlx E" plcávl m qulqur tp ncrr três scvs Us ELETRLX su sslh fcrá ls lv prnt pr sr pss cr cm mínm sfrç Pr ntrr pl rmbls ctn mrc ncrr PREÇ: cm 3 jgs lxs substtuívs Ex mrc Bltrl/ n dsc vn ns bs css rm tmbém rjs frrgns PREÇS ESPECS PR REVENDEDRES Ru Evrst c Vg 73 Sbr Tl ns bzrs ELETRLX LTD R DE JNER UNÃ BENEFCENTE DS MTRSTS BRSLERS MP^ Fun m 2 brl 93 Hcnnc ltl- H Publc Muncpl pr lcrt n utubr S Scl: Ru Snn 65 " nd Expdnt: ds Uts s tf s 2 hrs Tls: S Nns ds ítu pnn s 2 hrs rmlnus frs utllr Prcur r tn pl tlfn: níf474 DEP-KTMENT JURÍDC - Dí 0 s hrs xct s sábs Ddrs Pdrc Mns Már Gurrr Mltn Crs Brv DEPRTMENT MEDC Dr Jsé Drc Sus s trçs qunts sábs s 0 ás nrs; dr Dnl s Snts Jcnt «sss qurts sxts-frs s B s 7 hrs GBNETE DENTÁR Dr Nlltun Sus Lm ás sguns qurts sxts-frs s 9h 30m s lh Jrr - Fchs s 9 s 9h (m: s t"rcs qunts-frs s S s lf hrs Fchs s 4h 30m s 5 hrs GBNETE DE ENFERMGEM Drmnt s 4 s 5 hrs SERVÇ DE UT SCRR qulqur hr d u nt pr pls tlfns: stn mun rcb qutçã DELEGÇÃ DE VLT REDND Dlg uuhrm Duqu Kzlwsk dvg: dr Jml Wndh Rslcl VSS s «clnts rltvs xrcíc prfssã mtrst vrí sr cmuncs ntr 34 hrs n s scl cr cm prágrf 0 rtg 6 s Estn tutr- sscl qun nf prcur pl cbr) té u d 20 c mês vrá ftu pcmnt sus mnsls n s fm ná prr s sus drts scs rôt cm rprf 2 rtg f s Esttuts ssc chm Juíz rtvr cmprc Sr Scl s llh flnt fm ntnr-s cm dvg nl&r N B - N cs cnt c ssc - prcr cm hnl scrrn vtm N LD ÜLTMS LUXUSS PRTMENTS VENDEM-SE s últm prtmnts ru Blfrt Rx n 307 EDFÍC BRCELN m cnstruçã sôbr "plts" cnsttuís grn lvng 3 mpls qunts cznh cmplt bnhr cmp t m côr pndêncs pr mprg grn ár s-- vç qucmnt cntrl Ds lvrs Frrgns lux r mrts mbuts Grgm ncnrr lx n sub-sól Fn cbmnt CNDÇÕES: - 50% FCLTDS DURNTE CNSTRUÇÃ 50% FNNCDS EM 0 NS Trt? cr EDFCDR 5 V PRESDENTE VRGS R TEL SERVÇ DE TRÂNST ) EXME DE MTRSTS Chm pr d 8 crrnt hs 6h 45m: lg Mrtns Jrg lc Sus Rbr Hndl r 7- pn Dmócrt pulcr Crr Wlsn Musur Mltn Btst Slv nís Cunh ntôn Frncsc lvr Mr s Drs Brrs Crnr Mrbu Cmps ntôn bru Mur rln Sus Ds Mnul ntôn Nuns Mntr Sdn Krlmlr Cls Slvr Prcrn Rs Mnul Ccr rúj Mltn Grgór Slv Már Nscmnt Btst Mr Glórn Mntr Rrt Lul: lbuqurqu Llmn Vmr lvs Ângl Mcl Mnul Rdrgus lvr Rufn Jsé Mur Luís Lm Cruz Vlt lbn Ngur L Ry Etn Pnls Grl Cunh Pcrp Edsn Pdr Às 8h 5m: Judt Ch-s mrl Jã Dtr Flh Jsé rúj Tdr El Dhr Jbl Clh Mrr Rl Mrr Slv Rmun ugust d bru Frncsc ntôn Hpóllt Mur Chvs táv Jrg Slv tclll Jqum s Snnts vln Brcls Dr rtur Ds Euclnr Sut Crvlh zqul Mch Lurnç Jurndr Fnsc Crs Drl Mrqus Hrmn Jsus Rch Lps Jsé Gms Prlr Jsé nác lvr Vldr Gms Buçs Jqum Pnt Srs ldlmr Slv Sntg Sbstã Prsqu Sbstã Sus Gms Hrl R Vlr Cláud Pul Pn írtn Jsé Svr Bnfm usp Tvgn sr ntôn Crs s 9h 5m: Vvl Eulnr 3 Slvn Gsbrt Cnvnllr Jsé Brbs Dmngs Prutus Rslnhs Dclél Cícr dn Slv Bsp Mrr Gulmrns TJbtrrn Tr Frrr Jsp Frncsc Mlchll Jsé grpn Hr Ndln Bsts Quntl rrc Grc Nntnnnl Pxt Brbs Cvzn Mnfrt lm Clnrdtn lvr Hmltn Blvn Pdr lvs Prr J Mur Rms Lus Fnrln Álvr Prr r Blvn Fnrrt Bnchn Nurhlm Frnhf Edunr Brrt <c bru Glusp Brusc Jsé l Frncsc Rngl Ernn Pul Frrr Ernn Pul Frrr Clbr lvr Mt Rnt Pul Sntn Lus Crls Squr ntôn Rms Vldr Mns Mgul Rdrgus Sus svl Mrr Gcl Plm Rbr Mrqus Flrntn Gnés Zuclt rln Lm Grl Brnr Lps Jã Btst lvs Déc Vn l Sus Mrtns níbl Frrr Slv Jqum M Bsts Edmlsn Lrnjr lbuqurqu Jm Psss Mlquís Crls lvr Slvl Crlzzl nt Mrqurlt Schr Ruln Hél Frrr svl rs s Nvs Jã Mrfns Pçnh Ccl Qursm s ljlh 45m- lbrt Encrn- Cã ugust Crvlh ntôn Crvlh lvr Edgr Cst Mnl Már Frr Mtls Prr gmnt nv nscrçã TD 0 MUND SBE «qu prsnl hn é mdfc pls mlést fíg du stõmrj0 «" -B ntstns tntms tm n sáb bsrvçã Ur lxs Crrl fms cntst usn SL DE CRSB) frvscnt Jffn qu rmvrá fft grv ncnvnên pr sr fcz ns dvrss nçs ÍR fhtô; s ntstns Nllmnns clíncs jtstnm su fcác Em r s frmcs drgrs Dpóst grul Frmác Drgr Gffn Ku Prmr Mrç 7 K prtmnts m pnm pr ntrg m FEVERER Mmc0 Rj0 N L0" SEVERC CNSTRUÇÃ f VLLRES R J S jjphjw DS bpurtwmehts EM MDB «HD 9 lvr t - ncnr) Lx squdr; prts cm mldurs -mçnts crst frrgns L Fnt - mpl grgm cm ntr s npnntr - ps mármr - grn ár lnçâ - grn cxs rsrvtórs águ 4 pvmnts m fnl cnstruçã Ru Prunt Mrs 92? prtmnt d "hll" vstbul vrn tnvdrç 3 qurts rmrs tmbuts cp csnh qurt cm bnhr mprg CNDÇÕES DE VEND/ 0% sn) - 5% n ssntur scrtur - 25% n ntrg s chv - 50% fnncs m 5 ns pl Tbl Prc cm jurs 0% P R E Ç s B/c frnt 2 4" pvmtnt Cr$ Blc cntr 2 j 4" pvmnt Cr Blc funs 2 «4" pvmnt Cr$ Blc cntr térrs rs Blc funs térrs Cr- Grgm tr c PRPREDDE n jlí ::;;:: :; P V FLNKLN RSEVELT 5 - G 30 - TELEFNES lú - - -j---- T mmmtwrmétmmt

14 Sgun Sçã Sxt Págn DÁR DE NTCS Sáb 6 Dzmbr 954 Mrc cmbl luu ntm mrc cmb n cndçõs stávs sm ltr- ;: ns tss Bnc Brsl mr cbrnçs vncs cm «c nu rmsss «mts utrz lclru vnr lbrs vst rn mtrg ptrl LrS r>24k r írs CS S7J P cmpr l H-ts xprtçã qul bnc utu m lndrn 5M0 t ncuc «lkln ssm fchu nltr Bnc Brsl usu s s runl txs : jlr Un rnç sulc Vns Cmpr S V S S Õ2 4W Õl <Ht" 4 04! 2f<Sl Exprtu Brsl m nvmbr scs cfé Psct frnc trncs rés(t hulvun Kscul -ls prun frnc hlg _ suc Cr dlnmrquz Cô tchc :\-«ss rrttnn Pfs urugu Flrm Utt Bnc du Brsl l ur tn n 7096 m;> uí)-é 0 3Ü0 tòt Utá34 ljl 0;J778 l--j 3GJlü 30l ;;õ3 smí b :\n< t <!>333 (tülõs <í 59 ícb N cmpru -srm bs c 000/t 000 Sgun s sttsls Dv Sc Ecnm Cfr Mnstér fzn xprtçã ncnl fé m nvmbr últm tngu scs l sssnt quls sn J pnr xtrr -Hl nr -uns br UKS9 pr cbtgm ltl snrt l prtrtn Snlm f 647Sl"; Prrtgu 2609S3; «R Jnr : - Vtór - SBS4; du ngr dns Hs :!") 9-; Rcf 24Õ; c Slvr - 567Õ du c- sscçã s Ex-luns tí Cíég Mltr KDTÍ DK CNVCÇÃ Nu rnn «l r 2> ls Kslluts ünv s Snhrs sscs l>r runrm m ssmblé Ccrl fm dfllrr ílr scunl rrm d: Elft llrtn r «ls Cnsrlhs Dlbrtv t sc (rts 32 J> trnnã: cm mr sscs (tcs m 9-253; 2 Kunân: m mn trç n mnm dr s--s quts cm lí-lj-: 3 Runã: rn qulqur námr sscs quts 3-2- Hr: 75 «R Brnc 8 «l (u K Jnr 0 d t 05:! TT MNTER rrsnf m brr u mcl prç l LrS Câmbs strngrs NV YRK 5 4 vm «««"" : Lndrs P 2502/28020 mstrm p-u 2626/2630 Brn (lvr) p/l- 2333/23 34 Bélgc p/f 9970/20025 Prs p/l 02S"6/ü2S62 Mntvdéu p/p 3625/37)0 Mntrl tx lvr méd Ls p/sc 44 MD Buns rs p/p- 7õ/72r> Kl Jnr - p/cts 54D/546 Mdrd p/p Kstclm p/kr hrt Ff 2S0SÍ/2S / / /20025 >Sõ60JMf! 3675/ D MS/34 75/725 50/45 Brn n/l 2830/2950 R Jnr p/cr? 5-640/ 460 Buns uvs p/l0 :(8 75/39 00 Mntvdéu p/ «8/743 Prg t K 39 00/4 00 Lsb p/esc 79U5/8UÜ5 Cpnlu - KL 933/93! sl - l 998/999 Gênv 730/770 Bclm mn P0C 737/750 Mdrd p/p 50 )5U 45/4 2850/ / 46C 38 Í5/3J - 78/ LHJ/4 t 7995/ / / / / :-J0 (-" t / rm Lcl: vnl" nr r /Mbr CHE nés gru DESDE Cr$ ((uru «t l brlhnts t pnts Ts us gru < r r mls uvr n tf f nr «l «0 BUENS RES vst s<")t>r : Lndrs l/vn p/ Lndrs t/cmpr P/t N Yrk t/ vn P/SÇ 00 N Yrk t/cmpr puss 00 MNTEVDÉU 5 vst smr Lndrs t/vn P/C Lcnhs t/cmpr P N Yrk t/vn p rss 00 \ Y k t cmpr p/udsk- LNDRES 5 vst sflr : Lndrs p 2S0S/2S03 Prs p/k H87 00/St«8 00 Bruxls - t F r993/l005 mstrm < Cndá - v 272S/2723 Estclm « brt Fch 3 ll Bls vlrs Rgulu mrc ppés nlm cm tnblhs snsvlmnt c nlus nã s rlzn vns snã mrs Clrm-s frcs s brgçõs gurr s pólcs Unã pt ltm s pólcs Sfu Pul stvrm sustnts ruguln ns Mns srt cs muncps Dstrt Frl -slãvs Pcrm clms s ms ttuls lu cm s vô dnt ; VHMS ttm/n-j NTEM pólcs «crs? 200 n Ems prl 8nnn 3S m mp nlss 750U 3 m m Rjustmnt m 800 brgçõs : 00 Ts Ncnl Currl 0U Prl Nll Cr$ T Prl Cmps S Prt Ptps ts% Esp Snt 500 Prnmbuc 5% Um Ru rnn Sul Rf Prl «t Mrèl 200 S«S> Prt lgr «_rj t Prt B Hrznt V pf Emp Uc Kmp Emp Uc Emp Uc Dc Emp muncps 97 6í 6 pt rc- pt % tí h pt % 7<é 5% Ktn-ru-ft : Klrl Nm Brsl Us Tnts CrCrt M Urlt 390!) U F-h Cr? m m m m m ld cm ls{;ttuhís K Mns 7 0 Mns \r ( pls : 7r - p t pt sér!> st Í sé 2730 lrl Vnd r"r-l Cnmn 28006/ SS 987 Ü/HKS t 39Sã/ / / Mns (í rm 48 m V m Sã Pul 90 rm nlfrmlsdns ( npunlns õs : 2 Brsl ndustrl -- 2U00 80 J l-pltnn CS 20 p 20 Prós lnrt Brsl :S 200 l Cm rnt çõs Espcs tnblrn rd Cnlrr c Vcãu Flnns Pul Eõrcn Luz 2(n 5 Srvçs rfgrmétrcs Cruzr Su! - - í B Mn 000 Mn ) n m 870( 88 U 820 U 080Ull 40U 5750( 300( 2ll 30( lvh j :> Wt çõs «Prl «t D Cmérc m prt Brslr Lvr prr Prt Mr ü Brsl lrs <l LS l Mrr Sls S d Mm Khr Jun«Ur Cs Suuns : - s flnns ntrncnl Vrjsts U s Prprtárs F d Frr : Mns Sã Jrônm rd Puls- 4 ;- Crr v Krlts Srs rd Prg «t Vlnc Ptrprunn Nv mm- Cnl ndustrl crus L) ^d-cl mérc Khrll Brsl ndllst ll ndust ll M-^s : \\ nct --uls ^ ÓÜU ut 84;;«lÜUÜÜX 22u ts runã hj n Hpôdrm Brslr (Cnclusã mtrs sl) drçã chnt cm 56 quls Plllblr Mnmbé págn) Jun M-rf qurt prn Gntl rrtn U ( U ( prt Tcs ) U Crv Clrú rd Fôrc Lu Ctguzs 4C00 Wht Mrtns Prdl Ccv Vlér c- m V«lrs Brsllrf cnst trm Hrtínc «Jnçvs h-n- «l-:élrc Rj-rnlns 900Ü Msbl m C/drts Brás En Elétrc ; Vl Kl Dc tò cn t Luz «t Nrst Brsl 40 0<j Uís bss Brslr d«ms rd "ju-j Mu u C nrmrtr 20u z Cnntgtn 00 «Xj Ln tul Lt Ls mrcns 4000 tínc Unclv 2 LKjk Vlv BrsU 35KUK" W " Pnr " C Nc u Ól Llnhc nc<m nln : crv Brhm -J 4íu - Dcs Snts 7% 6000 Dlv; un Brslr S% sér 9800 m 2" sért 9700 ntérl Pulst S! 750! Eôrç Luz Nrst t lm rs : Bnc Prl «Dlst lr SC" Brsl S SSClt) El Gúch Rmn Nvrr prpr zr vávl Pdr tífsl TltTDK: svl Vjrt Bm l«0«0-! PRK S 7l HRS METKS Cltí 30(00)0 BETTNG XWS NCNS 7)B fzls NS K MS WDF QVT N TENHM GNH MS K (fl Mll CFVZEK0S EM P/fJSV/S DK PKMET0 LUGR N PS - PESS D TBEL CM SBRE- CRG scltu nlbn Fl- B C!"> Trmbrn «hm L- Pn BélR Dcs : l n But s r fusl Luz S M d m ( rv m 200 (l 4HH N Pt tnts Nm -nl «f cftrc s 33 Sd S 5 Sul r 20000" 730( 90H 0((0( ( JM prt Eltrlcr- rd V Eltrc rd Blm Prf rd Prl Snl Ps Km r;\ p ln? ítc Mlns Crs Mnn lur-s Bh Lslns Tlt Brsl «ns Kftc l-ssí P -«n ; Prr Brslr EDTL Edfíc Brã Lgun 20 Vl plc n Brslcs Cr 200 ]n75 Wht Mrtns C/75- Mrtns Crc K tr ndustrl ( u0 50 :vt ( s n (4 -Í5C0 3U0lt! 2UUlt 5tKJ (K Stck Exchng Lndrs 9 r 300 Sllvn pn r 70U 2050( 2000U 9800 lf> -80( - H < Kl H Ull T 5C r<> (nc) y-27 7% lm- Pr Sutl Lt Lt HX Hlllt 0 (Kl LNDRES 5 -MN KKVLERK Cnvrsã H0 Kmp dr 03 D fr 5 K lnm Bh 928 7cn tuln dvrw : Cltv t sã Pul rvncnls nd hld C< Prf BnK Lnn mrc Lt Sflu Pul s C Prl ( -- Wlrlss nlnls ccn mu - v rls mnr lml ndustrs Lt LlnM -K Lt «(Shs 8 rm Kllwy C t (cflfs «l 0 shlllngs) Hl - mus Mlls ;rntrs TT ls - Cnsls - y Kmn Curr Brt ::r" Shll Trnsp Trdng Cnrn Eglc l Pvl Dutch Pctl Dlb B C D rrt m níl rc- 0 TUMFtdX 59JU Cr l «rdrm ls 00 ssmllé cã n próxm «««l lr 7 " nr Knn ssnl r Tttv Brpr ) b) sr Síndc Kdflcl Brã Lcun «nvcms s Srs Cndômns mncn Kdlu < r Ttr dnr sc rlzrá m prmr " c- d 7 d «U7mr crrnt qurt-fr ns hrs n -ss-ã Br-lcr mprns v síhr ns sflnlrs U tul Sndc t lrcã nn Slnl grl ã s vrfqu nr ncssár s «llhr<-üm frm s srs " qu m sfrml rnvrc usn 4 lcl «rm prsnts EMPtríS BKSKK fí«móves LTD utrs ntrss Cs Cndômns s " scnhlt s rrunrá á qun lrllrrá cm TJ EB rntfs 7h:tltn n qlrr nfmr rá Pôrl ssunts: sdpm-r-lts K WRcrV DK M)KE SNDCT DS 0D0NT0L6ÍSTS D R DE JNER E D T L 8 lín «B «s ^7 rs vrm t l tmrm cnhcmnt 4u hs trs cncrrnts «lçõs srm tulct cs ntlgsts «l H Jnr vbxs cm qu chnps rsstrtls d n S n m Hjb nr ls Ts ls Ts Ts El-ls lur (lt «KKTS Ems D prt u Ll< « lál n- ( S C- Cl s ( S BLS \ rnd SJ S500 8(00 lllll U < ltlp í U0! 805UU j 840(K llllcl 70h lírt JltfllH MERCDS Cfé mrc cfé dspnívl fm lnu ntm m puscá sustnt cm us prçs nltrs tp 7 n ctdn u pvc nnlcrf Cr8 V; u uls m sc v \ ns vctflcn-s rc r m S(n sr!; Fc-hu nllr «lll <V<<-S f Ut lll lls Tp 3 SJ>( lp u 50 Tp 4 8U2 U" ( 73 m ll ÍJHj 8 hsj lst Mn- nl 730 m fn CrJ DVERSS Tpn Tp Sn! Kl P pnmm Cr rmh-j-lm" - c mrt 7-< )" Mm ntr- su! f é: Y 5~ ntl K Brnc 277 3" n CHP DRETR ls M «ls Snts lrbs Gms Pul Mc Slvn Brnr Cst Vvl Chvs Nfur Rvmnn ln^ Cntnh Vrgíl fl Suz Chvs CNSELH FSCL mr lxndr rsts lt Jã Slm (J«ã Rbr «Unr SUPLENTES D DRETR Rfu rlcn Cruz tsjust Txr Crs lfr Brgs Ls Crs lu/ lbrt «l Su/ -Mrs Frncsc Cmps Júnr Mnl Frncsc Luz zv Júnr SUPLENTES D CNSELH FSCL Jsé Cntzn s Snts Jsé Jqum Frrr rnts Cusc Grcch Prr CNSELH D FEDERÇÃ dár Brrs Flh Stn Srs Kthr SUPLENTES D CNSELH D FEDERÇÃ Evndr Rhll Cstr Wtdmr Suz Prr rlzs n nr â n pt 30 frm s sgunts: CHT DRETR blr rru Brlt lcry Cudur Muríc Mscvc Jym Frdnn Hbrt Mrns Frncsc Chgs ruj Nstr lvs Mrtns CNSELH FSCL mr lxndr Ernst Mll Slls Cunh ntôn Cmps SUPLENTES D DRETR mr Lsb«m Wldr Srs Rbr lsc Grnsfn Prr «l Suz Cml «l Mrs Fláv Rch Frgs Lnl F Chvs Flh SUPLENTES D CNSELH FSCL ntôn Pnt Ngur Muríc Frncsc Hnrqu Brnr Nmrvskv CNSELH D FEDERÇÃ rln Trs Clél M Rps Câmr SUPLENTES D CNSELH D FEDERÇÃ my Mullr s Snts Luz Mrqus Brg lucn Mn Mns uc Mns n ) m llt- l Sf " m 3 s 5 M ^prs ^c rrp ppul K(ftjprcâ H «én m 2 sé Sã Pnul - 5?; m lnl trj nf lu tí"? Prt B lln - ÍT «Cltrltmír r ttsdn rln H 8" Kd E r 8 T Kd fc Kl Sn S 8( cn - " üst <t F - "^ ní" - "! rnlrl lu ( "" lr:! K Kgcm 3000 "- Tll " - n - dn --cs l - d- julh Mm n ps- " " l-lrurs : Km pn R cf cm 25 F=s tcntn;> ;nlr:nl:l- [ lst D Vn U M-õ Tnll KNstênt 46(< S 30 çúcr uu ntm sus- CHtMB 5S rpllp N d 9 nvmbr n r ps m 3t0 mtrs sh dr-l r Pdll7lnn Frts Flh cm 02 tuls lpn rrtn Mrt rlp Pllm Clnn Pntsrul Cht Rn Chrut Su st «vm trmnr ntr prmrs Hbrt M «l Sus TRTDn: XV Vssül PETKTM 58 quls N d 9 u nvmbr n r ps m 300 mtrs sb drçs Nlsn Ml cm SS quls f sxt pnr lpn Chb Mrt Dlb Flg rrtn Clnn B C D Pntprul Ch ÍKÍr0 Trmbr Chrut N tm ft Nft gstms Stml Mrcnã TUTXHt: Mnul > lvr TRMBER 58 pls - N«d nvmbr n r ps m mtrs sb drc" Dnl cm 6 quls f décm-sckundn lpn Chb Mrt Flg Ptm Cnn pnlgrucl Cbt sn (-ínrul rtrspct mndn C«r!ns Fgur Cst TRTUR! W T Sus DEB quls N d nvmbr n r ps m mtrs sb n dríl Bndt hr m quls f qurt lpn Chb Mrt Flg Ptm Cnn Pnlprul Cht ín Chrut Em b gnhr stud Cplchh TRTDlí: Just Prs WrK CMP 54 qul - d vmbr n r lv m bl h rrcft r Tfírsn Bf- 48 qul-" f "xt nrn Tprt- Mllywnd Bnrrlg V r CrcóM rrt"l cutü Crr puc -- chms dful rpprktpkv stud tllr TRTDR nfln d Sus DN FRnlQEK 56 quls - ^n d f r stmbr r r ps m :-nn mtrs «b dlrc Js6 Pr tlhn cm 56 uls rrtu Fuln Pnquc Frldn Plh -rn r Chrut lup P- D; Vlt brm r m turm cnvtnhuvl Trlr-s gnhr Snl Cnz TRTR: Nsrlmnt MRT 5t quls - nvmbr n r- ps mtr sb drçs r S mr m f- quls f F--t Flíln Pnquc n NS r- Plrrtn B «"! n Trmbr frm Pr 29 (p nnv TPlrí : fl W í Gúch Sítn Cd Frnd Ptt Svyrd Ur/? Puc mlhru NS phtns Mrn Muríl lm PRJCf õf quls N d 28 lunh r r lv m 30( mtrs sh dlrc Tuprc Gr< cm H quls ll nn pru Mntnhs rc Mrtlmb lt Culnz Tlcphl 8H\vstrm c nlnl rrln rnt - Mntém sl Nt crdtms PRPRKTR: K t Hsln! RTDR: Mrn Sls PETT SVVRl) 50 quls - N dlt 22 nvmbr n rln ps «ll mlrs sb n rr(;5 r léffrsn Bffc cm 47 quls scltu Prs rrtn Ltr C «3 T Mcdôn lgéfl Sttn bm -- Prá gnhr Clnr tcl lvr EQUP quls - rrá ugust Mr Sssn Gnlnn Fljí PRS 5í quls N d 30 nvmbr ns grn lv m 600 mtrs sb drçf svl Frnnrs rm 56 quls f trcr pr Mcdôn smn rrtn Jctr Dnmrquês lgòrl Turbnt St tn Em bs cndjs E dví sár jís llrrmnl Nft lr Fljó THEPHL 5B quls N d 27 slmbr n r lv m 600 mtrs sb drçã Dr Mrr cnm 50 quls f qunt pr Hm Flt Xlr- l--- Gd Frnd rrtn Dnmrquês Turbnt E vl:- - N dstnc ê nmg PRPRKTR: \ tlb Mrr LNCLN 50 quls N r 3 d nvmbr n grm lv m500 mt trs sb drçs Grl Cst m 56 quls f trcr pr Mnnrtnn Ltr rrtn Dnmrquês C r; T P-\rls Mrnlnh 7 Gúch Rttn Gd Frnd Ptt r-vy-rd «!-:- - S mlhru Vlrrlscr Bm plcé - prpr:trt: Slud Tnl > B Cslnhlr KTR 5 qul- Y r nvmbr n grm lv cm mtrs sh drçã r Vldr Mlrls rm 5 quls f qurt pur Mcrnl sm Prs rrtn rnmrqus lgírl Turbnnt _ S n Tmbém mlhru V r bm PRPRKTR: Vr Plác F Cmps ts- cr- "hd m 2U rm CV qunrt pr mrc xlu f cm üs pr<;s nltr H ll) ctlll-ft nc pr ütnc cts rhnt ílríum -ts n\ nhu Mnsrnv FM PFlWMU C PECFE 5 «m qjllms : -l tls rtr íc Nrt l Usn mml Crstl Ucmrs Prunc Ps Entrs lll " SC Exprtçã Exstênc Cns c lávcl nhr 2HK-)?S R Jnr 5 DK nvmbr dr 9 DEMR LEXNDRE rs«l«!nt S S (Srvç lí brs Scs) SS:MHf:\ (K Trcr Cm v çu l cr <(m us «rln líf "7 dns Esllltuts llrclru S S (S«rvk brs Scs) cnvc sus sscns pr un sscnblf-l (crl r l/u -h< n «l 0 «l/mbr 4 hrs ru su s scl â ru d lvrud n 8 pr pruclcrr lçã n Drtr pr «(ríl (53 55 ««lf Jnr 3 dr l)r/rbr l í:; JEKllNVM MFStH T Prsnt SNDCT DS QUÍMCS QUÍMCS NDUSTRS QU- MCS NDUSTRS GRC LS E ENGENHERS QUM- CS D R DE JNER Ku Snr Dnts 9 sl 5 Fl El C ES Cnvcm s ssc pr xs lçõs grs nst Sndct pr Drtr r Cnslh Fscl cm s rspctvs suplnts pr próxm «l 0 «r «l/mlr qurt-fr rm nss s scl > ru Snr Dnts 9 sl 95 lt nr Ms Cltr <l< vts fun «nrá s 5 s 30 hr HUKXM EKCKKN DKKfl Prsnt Tll Dn lv l "- D ull rm n pss Exstênc Cl spch p m hrqus Cl nlndn p cmnhõs rsl " mês Cns nt m l "" 22ÕÍM0 j u lgdã mrc lgdã n ("ulu nlm scnt VK5 7 prçs nltr: T Em rs p Prnmbuc tv ü Ntl S ( rn 0JuJ 4-YJl Jl!( tu; ;t 70c J3^ 70 f l- r< n 4G4CH2 665 M fft-0 25? " ílj rm cm? rflí prrúínrt lt lf0 U 22f"f C K ((nntrt««: brtur : Dzmbr nnrr!5 Fvc Mrc hnl Mu Vns Mrc clm lnhwbl ; Duzmln Jn: 953 Fvvr Mn brl M Vns Mrn sustnt KM SNTS SNTS 5 Tf: KM pr 0 «llllsl Sll 657 \ rml < <-np 7Í2H 7- "H 7s- 77Ml S5) í L ls ( lltl SJ <(l(l l -( 7!) (Kl sc N Vrnr s/v 7- M>l s/v 77 SC S50 7t l -- nu 7l su ll) ll 7U U 7!)K) 7SÜ N MTERS PR CNSTRUÇÕES TRPCHE CLR LTD LJ: Ku Cptã Ff-lx B0 Tl: Cbr prb rs C br «l cnl Cbr mr l Rp prbr rs Rp mr l Rp pnh Frr pnh Frr cnl cnl prb rs prb rs mr l 2 prb cmp í prb r cmp r 2 cnl r mnssnrub 2 cnl r \ cnl cnl " sslh Frr sslh Tcs Tcs Tcs Tcs Tcs ruln dr r rr r Mrcs lzr r PREG - MKNT TfMS RE j() lct 0" M tíãjc ô X tX " 7H 350 l BR DECLRÇÃ Prdtrn-s uu trjt l rn rtltr Mn/s :! nr ru ln n rr u H «s u Rch nssrnl t lr «ts prmssórs sn «2 (sssnt «dus) tlr <r$ SUtnllD ssss m vn mrntk mnss urlr :tll rt nvmbr "> uurrls s- KUKmcnlc «r -!:! (2-J r ll «:-BH vlr < r$ ((l(u)(lll vn v m :tl) nru!35 nutr mprtânc < rfl Hmu(0 (cm rl7crs) sm númr c m vn lr :t0-l!-l! tôs nl- 7-l)-l!>>2 pr l< Njm k ru llânc n 2t Tp 4 (mll Tp 4 (rtt Tp 5 (dur) Mrc Embrgus Kntns Kxsténc Scls Cntrt «Dzmbr Jnr P53 Mrc 05 M!5: Julh Ü53 Slmbr Vns Mrc Cntrt Dzmbr -Vvclrn Ml c M 95 lulh 53 Stmbr Vns "Mrc : VS - N< VTR M«J 5(l() H550 SÜU0 (nl m 34U7S 35(09 S3SJ- 70 n« ^ ll Clm 0 J S Pun CNTRT «C 5SK Dczcmlu M 053 Vns Mrc DSPNÍVEL lp 5 3S00; (pnr Tp H) TÊM hrt Fch lyt Í0 0b 7U B J0 05 Jl Jl J( «C 05! ml pnpnth ts cm rülünt lm t br KS\ Prl hfrl X50 ju jvj nn dn í) SNT Hnrl l-vl S 50 JU 00!U2 M 05 l Sís Kxsténc ( ulhc pr lu qullt : l"b lng Srd tp 3 v : l ;> ) CS un Kht nd Snõs tx l: tpn 5 27 (! n 273: Cc-u tp 3 nmnl lp J3000 r curt Mts tp S 2000 s 22 ; Pulst "" 3 Crí 25U FM S s r\r hrt Fcb n/c J-lst Kst lp 4 CS 300: tp G Cr-Í 2000 VS hr n dlu 9 r:m EtNMnt u RECFE 5 «Cmpr!s : Mt srtõs tp lulç«stávl lu rs l> stmbr Fm tcâ CNstênc Cns lcl FM NV NV YRK 5 Mntrus hrt Fch Km zmbr 3-0 n/c Km mrc Km m Km julh Km ulul Km zmbr 3435 t4h m Sp Md N brtur Kslvt cm hv r 3 Kl pnts > fchmnt - Kstávcl ("n bx 3 lt pnt Ccu NV VRK 5 Fntrcg Nvç Tbun Pntf-rucl Mntãr r ; r <- _ Só mlhrs uün m j ; st E "m rns fn s fppktll): lnr Mrtns Frr TKTR: K (slnhrr^ ^utubrn r"lvè; m \W mr -rb drí d lvl fnfn : 5- quls fnl qutnt pr Murs H - t c t>- Mrlnn -s-tsstnvr Nll Mz Mntém n ttrtn - - Srv rm zr rcprlktárl: Hnrqu Sus TRTM!: Hnrqu Su clpct 5S quls N- d_ r nvmbr n r psr n; l v n-rrns sb dlrcs r us lrnr ps cm V quls f uhm pr Mn Chb Mnrtl Dlb Frlt vn Ptm Clnn B "! Fn crul Cht gn Trr: r br Ndn tm ft - N gstms PR PRTKTP: Hrl F WrnrU G Frts MC 50 quls - 5" l: K rl nvmbr r 95 n prsm lv m " 00 mtrs sb drc r Rbrt Mrtns m -7 quls f sscxtn pr Mvn lc::n Méd un vr Mná rrtn Dn ntnlc Lndnh cdu Mndng Thls PrrK Clun Sm crncs rnprtltrl: l Fstrl TRTTlt: C Cuh CMNN 4S quls - N r; nvmbr n r psr snb drçã H ls t quls f sétm pm-n lpn Mrtt Dlb Flg P tn? ( D Pntf-rul Trmbr Chrut pl qu vms bn- C T 4S quls > crrrt PPrPPlKTÃPl: Klrl ^ Frnc «V Sntn GD FUENL) 50 quls N0 d 5 r nvmbr n grm lv m f«l0 mtrs sb drçs r Cnrlr Mrn m quls f décm psr Mcdôn Ltr brcln Dlnmrqus ( G T Prs Mrnnh 7 Ch Sttn rrtn Ptt Bvyrd Jz-: Tm crr puc - N^ cntmní Jl Jsé rs TltTDR: > Mnnç NDLKNTK rf quls - Nn r 7 r stmbr n r ps m 300 frftrs sh drc r K Stlc cm rf quls f sélm pr Clndul ( Gúch --nlr- Thphl Mntrr Pnr rrtn rls Bruntt sntn Crr puc - Nft PRPRKTR: Fll Vl Flltrns M Mnnç rrtn rsts Dnç Purun Gb Mng Murmúr Bm n turm K dvrsár PRPRETR: n Lúc TltTDK: r Fjó UKKSTKS 0( quls N d 30 nvmbr n grm psr m 0UU mtrs sb drçã tl Ld Lns cm 47 quls f qunt pr Rmn My Prnc Dlng Zn/br rrln Dnç PurunS Gunb MK Murmúr yn át bm ótm zr PRrtlKTR: Slm rtrp Plác F Cmps RMN 5 quls M d 3u r nvmbr n grm ps m 600 mtrs sl) drçã Ubrjr Cunh m 5 quls rrtu My Prn Dng Znzbr rsts Dnç Purunít Gttmbl Mng Murmúr Em cndçõs r gnhr utr lrtrc Jbur Clstn Cmf SENT PU S quls - N d B fl nvmbr n r psr -vn 800 mtrs sb drçl r Kmcn Cstll cm V quls tl sxl pr Mstr Rlm Znzbr Dnç Bn rrtn rsts N msm st -- Srv cm zr PRPRETÁR Dul Snrrn TltTDK: F V Schnlr GUMB quls N d U0 d nvmbr n grm ps m lm mtrs sb drçã r Dmngs Frrr Sbrnh cm quls f tv pr Rmn My Prnc Dng Znzbr rsts Dnç Purun rrtnr Mng c Murmúr Mntém sf Pl qu tms vst nft cr dtms Vntur l SchnP DN RBERT õfl quls trfmntt! K bm mv Clrrclô TltTDR Rubns Srs DN ZU5J ÕD quls K flh Brrnc bm std - - Prt prcr ugust Mr Sssn «çln HERN 5 quls E flh Hyr-t ntrnmnt Gáv PRPPETP: snís Knll TltTDR: Lpl RELM 54 quls N (: nvmbr n grm lv m ts sh drçl Jsc Prtlh cm 5 quls rrtu G Zr^nr Ngr Bn Sktch nd -- Srv cnm rzr stud K f«bsts TltTDK: Mrn Sls STR õ quls n-br n r psr ES flh z ur Estrnt Fjó í> tr nt Pm sd-íntífl Mut lh n nxtr r 000 m cm Mr bm r Rvl Pssívl fl N r m mtr sb rrcn r lv Mc cm st qul- scltu Gsll rrtn Gld Drm Dnç Su st é msm gurr TR P Rl ETÁR: Slv Pnt Mnl J lvr GM 50 quls N d 6 n vmbr n grm lv m 2000 mtsrs sb drç-s r Rul Lrbns!l quls scltu Rlm rt-rr Zn;:b:r Mr Ncr Bn cndçõs V) rm T rf- Slth Em br r-r hm Ernst rl TRTDR Mnul t lvjr Sc Brslr lrg Vt:r: s ísm hrs METKS < KS :tü000(0 tl D r««n Sr cfrndul cm (nts cnvc s runrm <n Prsnt «s Mstntts v srs sócs : sp ssmblé (crul l"v- B K / V r; NMS XCNS nr CN- ( NS VE NÃ TENHM GNH MS DE M Mll CEU- 7EP0S EM rntms DF PE- MFE LUGR N PS - PE- SS D TBEL CM S0REE- CRG? ZNZBR 50 quls N (l H nvmbr r grm ps m 0 mtrs sb drç! r Rduzln Frts Flh cm quls f qurt pr Rmn My Prm-c Dn trrdh-k n du S0 /cmbru líbv! ás SBüm nu Plclnc Grl R lnr m prmr cunvcuu pr lsrm nv drtr fçunstá mrc pr lcl pr t- 2 cnvcçã msm «l l rns R lnr 29 Nvmbr d«í 9 NEWTN NYÍT UK MRS 2 Scrtár Dr RÁD VTRL CH P KM) LE utmátc Lngr-Ply ( ) cm 2 «pck-ups «msturr pr 5 «lscs «c plgs ssnt prlh cm 9 válvuls ««lh nájrc cm 4 fxs n lt-flnt V plgs cm trnsfrmr unvrsl Vn urgnt Prc: r$ Ru 24 M 773 Smp 9 (l! "00 mtrs rm 4f chb tm rr rht- tclnn Crr puc tp 3l>õUU: /7 4Í 0!)D 40 rv 700 7(X) vnv ms r nl Sl Pnul V V Slnllr FDMG 0 quls N d V r nvmbr n r ps m 300 mtrs sh drçl r ls Prtllh m M quls f qunt pr lpn Chb Mrnll Dlb rrtn Pttm Cht pln Trmbr Chrut0 K msm st Pssívl cm t-r PRPR ETÁR: nérln Nlsn Ch PNNTCRFEE S-: quls N r nvmbr n r ps mtrs sb drçs Lul cm 4" quls f décm pr Flcfln Pnquc Mrt Mnrm Nvcn Thnnrbll lgz cróvtn rrtn Mntár fíjru lvn Vm frcs tuçõs - "NR Rslms B Prr c nnrhsn lxndr trr NRCÓTC 56 quls Estrnt F nm fll Rff m xrcíc mrltórl N mpssívl fgurr lsf Cu rlmllnl lvndr Crr FRD F-5 VEN)E-SE cmpltmnt nv cm mtr gsln bn spcl sbr mtr crrc rfrç rgm dupl 750 x 20 UTMÓVES SNT LUZ S RU DS NVÁLDS 34 CR- MELHF N G Ê S d 200 lns P ust RUDGE Pr Sgurnç Rsstênc PCtCLET Kl!rí Mtc- Nu - U rlm pr 0 quls frc ȧcm tp Í--8 -st nclu s («<s nr m (lvs Vnns ntôn Nn bll n rn pl nr f/cm pr n S sp trnm «cn nul pln Y)\ Dl- MNT PMS K JNELS KNTRKG DMCL KM QULtèLKR BKR f\(r sr!né «u rvlzs pl frm Flhs t st lfíc n 2)2 prsnt publcçã rfrs prmssórs nnh ít n drt qulqur trnsçn qu fôr ft m s msms s pr vnlur frm s msms ncntrs p-s rulrcr : vnd Prsnt Vrts n 59 R" nr sl (íls n scrtór llr Vlmr Ms tl: <:-l«s7 H: lnr R nvlrn dr nj _ jsí-; <N<v:s vs KSE MvM NTÔN M- ; MMS TD rm nv vrtk NV YRK 3 rnlrl «C : Dí^nbru Murç tfc-- Nv -nnlrt : Mrç 0V M 0 P-"tcmbr 9")3 Vns N lx-rlun F pnntíjs lrl M nn 7 30 V s 5 V Fch >:- 2! 6 V ;M!4 0 s -f nl- Em Em Em En Km zmbr mrç mn ull slmbr brl lcl JSrll 2K rl2 -sr :«-n -s : >S(lõ JS 7 27D ;s nn 40 ntrvs js 05 2S ; Estávl cm lt r 50 nts Estávl cm dt f MR - S 7(0 HRS lv mktrs rn% nnnn BETTNG m 9 _ ^vrf4fs Ncwxs nr cn- C NS QUE NÀ TENHM GNH MS DU ( Mll CRU- ZERS EM PRÊMS DE PR- MER LUGR N PS - PE- RS D TBEL CM SPRE- CRG ; Es: r-l cm pnls tjc t u bx tá vl rm l fchmnt c lt llls - Kslávl Ml Kl m lt Snts ml) Tpn Snnls n Tpn Snl n H l lp Snls n 2 n 4 n 2 llnl V 53(( 4j0 nl Vns Km ull X brtur 5 bls N fchmnt - D n lu : Trg CHCG 5 KtCHMKNT Hj Dzmbr 7" rfô? Mrc Gênrs s> mvmnt vrfc tl ulnt tntr 3J9() "ll- rrz ( Mlh çúcr nn) Snrs) (S-ll s ::JTs Frnh VJ 7õ nn::n K-----s :uc ( fr Ó45UÍ Cbls (scs) S pnts nl ^ - Sldn 4 õfh U thfl -(- 2:m tíl 4l SMN nvmbr r mrs sb cm bf ul rtn círn ft quls - N d 0 rn m lv m fn rlrcl cr llx scltu Mcdôn r- Prs Ltr Dnmrqul-s Turbnt Stntsnn Em bm -- V rrr bm 4n 3 n :0 - j J7 Mnr Hnrqu llrll^ DLN D quls N d 7 Junh n r úrn m 600 mtr sb drçs ntn Prtlh cm õf quls rrtu Funmnt Gd Frnd T-/ Pl hrul Qutr Fnts Muchch Purs - Bm mvt Pssívl fgurr nlr prlm rs PRPRKTR: lnl«-rtdk: P Shnr MPKNN 54 quls N d Í nvmbr n tr-m lv m 5UU mntr3 sb n drc<;s tjn«t!stl\ cm M qu"- T sétm p Ms 80 ns H xprênc n fbrtçâ fzrm hcclt Rudg u máqun fms pt su rsstênc sgurnç mrch suv prênc p lng durbh Nâ há bcclt mlhr Mjã Pr trós Rudg hó xprênc ms 80 ns musse M«f pfl-n r"s c t T 0 rls (ln r M n m fl rrln 7J UM PRDU D REGH NDUSTRl-S UMTÇD NnNGHM NGLTERR Dstrburs q^c/ujvs CMPNH CMERCL E MRÍTM-k vn swl Cruz 67 - Tlfn: R DE JNER NENHUM BCCLET É CMPLET SEM UM CMB STURMET RCHER DE 3 U VELCDDES E DrMHUR Kg E S(ll)

15 :-!; Sgun Sçã Sétm Págn DÁR DE NTÍCS Sáb 6 Dzmbr lt sr g^ YNT E 0 FVRT D "CLÁSSC JCEY CLUB D R GRNDE D SUL? y? ^? ^? ^? z&? ^st- ^ç- -&$? ç _ft?? ^ç- jíf >í >sf?sf?sf?f ^?«t 5 w m í PLPTES D "DÁR DE NTÍCS" Flcã lbrnz Nvç Curó My Sun Gry By Pó Kntr Crsby Cpr El Tr Grt Nã S ncênd Cré mbú Flmbynt G Grl Rpntn El Gn Ngrmnt Dn Jurz Ttá ssú Hlômtr Hvnês Kur crn Chb Dlb Nrcótc Prs smn Ltr Rmn Rlm Znzbr runã hj n Hndrm Prgrm 2 crrrs Mntrs fc s ctçõs Nsss nfrmçõs pr- Brslr grm m rvst s p rnts ntm n Gáv Prgrm mntrs fcs ctçõs pr hj PRE S 320 HKS Mu METRS CBS TLC RlBnl LPN G- Slv 23 NVÇ M Hnrqu 4 WLDRF Rms 3 MNDRNC S urnç _ VSÃ Nhd 47 PETEM N Mt LBRNZ Slv > JCBEUS nft crrrá t rrr s rt-ts HRS s METKS CR? Ks Cts CURÓ U Cnnl SS 20 2 GREY BY " Mrr 33 MY SUN L Rgn 44 FNGER GRSS E Cstll Ks Cts S PRE S 0 HKS 60 METKS Ctt 00(000 Ks- Cfs l KNTR L Rgn 22 CRSBY B Cruz 3_:s GRNDS J Cutnh EN Ullô S PT TV J Mrchnt > Pô U Cunh 4 PRE S 435 HRS METKS R: EL TR J Prtlh 22 GRUMETE G Slv 3 D NTNC mrl 34 TTCKER D- Slv MNEPLS B Cruz 4f CPR U Cunh CB FR rut lfttl Ks Cts 54 3( U DN JUREZ R Urbn MRJRE D Slv 54 S0 MCEDN N Prr HLMETR D Mrr CNGPB J Tnc GUYNZ E Slv 54 «0 40 TT-SS W Mrls GLÁD nft crrrá 56 GNGRR nü crrrá !)? PRE S 640 HRS TRC- M «D TN MERCN H PRPGND- llttl METRS CR$ 4000S00 Ks Cts _ KURD U Cunh > MNGURT L Rgn 22 (CRDEN D Frr 3 RRESSTÍVEL M Hnrlqu 34 HVNES D Mrr 5 MRSHLL J Prtlh 4f GURUMN C Cllr 7 ScUL J Mrchnt 0 PRE S 7 SS lrlll METRS CR N Hpódrm Gnvc trms hj ms runã hípc m prssgumnt tmpr st n m prgrm é cmpst r z crrrs cm lguns párs sm qulqur xprssã Cm prncpl prv trms prfml clássc «Jky Club R Grn St-> n dstânc 2 00 mtrs qu runrá pns Cuc prlhrs n mnstrçã b-lnt pbrz dus u trs grçõs btx s ltrs ncntrrã s nsss cstrs nfrmçõs s tllít ms «prfrmncs s prlhrs lsts n PRGRM EM REVST? PRE S 3-0 HRS 400 METRS CR$ NMS NCNS DE SES NS E MS DDE QUE NÃ TENHM GNH MS DE S0 ML CRUZERS EM PRSMS DE PRMER LUGR N PS PESS D TBEL CM SBRE- CRG FLCÃ 53 quls N dl 29 (l nvmbr n r lv m 300 mtrs sb drçft Rbrt Mrtns cm 50 quls f trcr pnr Hlyy Crmbc rrtn Muslcnt Pnquc Pnch Clr Dn ntnc Run Júnr Rdmb Em pln frm Srá s prlmrs n lut fnl 5 PRE - METRS S 5 HRS 50( - CKS Ks Cts CRE E Cstlt 2 PPULN N Ml -3 RSH STR C Cllr 4 VERGEL B Cruz 35 CRVDR U Cunh «NCÊND lx 7 NÃ SE J Tnnn TPJC R Frts Flh T T N G Ks Cts CHUMB R Frts Ftlh PETEM N Mt TRMBETR Mrns 24 DELB B Rbr BRE CMP Rbs 54 DN FRDQUE Drnls 37 MRTY D Slv DGRT J Tnc CHRUT rúj 0 MC U Cunh 4- CNN L Lt 2 FDLG J Prtllh 3 PNTGRUEL M Hn rqu NRCÓTC B Cruz 53 5S tn S S0 5S rk(tn S 525 HRS PR- M «JCKEY CV D "<_ CRNDE D l> ns cm Ks Cts FLMBYNT D Frrr - ~2 MB rúj 33 EL GÚCH J Tnc 4 QUDM J- Mrchnt 45 MDRGL E Cstlll «GREY GRL D Slv - FRE S 55) H!? METKS CRS _j GN L Rlgn 2 SRLH rúj 23 FR CPY J Tlnnc 4 USSTR M Hnrqu 35 EVE Rs 6 SRD E Cstll 47 NGRMNTE D rr 8 REPENTN Rbs EL GRDT () Br nrdn Cruz Mn Í Ks Cts l PRE S 7 HRS 30 METRS CR$ 400f«B E T T íl G SMN lx DLN B ruz MRENNH L Dmngus 24 PRJU D Mrr 5 PETT SVYRD Csr Cllr f LQUF nü crrrá 37 PRS J Tnc Ft THEPL E Slv LNCLN C Brt 4-0 LETRD W Mrls C G T ns crrrá 2 GD FREND G Slv NDLENTE J Pln m 9 2" PRE S 8í- HRS S METRS CR_ B S T T l V Ks Cts ZNZBR P Frnns RESTES J Tlnc 23 RMN U Cunh SENT PU B Cruz GUMB D Frrr 36 D RBERT llx 7 DN ZUZ D Slv S HEBM Brt 49 RELM J Prtlh 0 STR J Mrns > G R Urbn Ks Cts ( S nrt Rch Fr Jrg Mrg LPN 54 quls N d 30 nvmbr n grm lv m 600 mtrs sb drçã G Slv cm 54 quls f últm pr Thunrtlt Trp lbrnz Mná lpnz N msm st N crdtms n su êxt Stul Vrmlh Pr«"-t smr Rs NVÇ 53 quls N dl 22 dt nvmbr n r ps cm 200 mtrs sb drçft Césr Cllr cm 56 quls f sxt pr Fust Flcft Pnquc Mrt Murs rrtn Thunrblt lgz Crrôvl Pntgrul Mntár Gnjrú lcn Su st puc mdfcu Sômnt cm zr Slnd E C Bsts Mrn Sls WLDRF 56 quls N d 29 nvmbr n r lv m 600 mtrs snb drçft r G Slv cm Õ quls rrtu Tpázl Hllvwd Brrg Vr Crncv br Cmp ctú n bm E cmptr sr cgt Sndr Crls C Cbrl MNDRNG 53 quls Eslrnt_ E flh Mrr qu l puc vncu m Crrs csnn ncrnc Está bm trblh Três mgs Lurnç VSÃ 5S quls N d 30 stmbr n r lv m 600 mdrçá lfr Dmmr Nwmrkt N msm 3- t E bm zr P Gnçlvs F P Sclulr GRNDS 56 quls N d 30 nvmbr n grm ps m 400 mtrs sb drçft Jft Cutnh cm 56 quls f sétm pr Mn Pttt Pttv Kntr Crsbl Su các Eg-l rrtn Plm Nwmrkt Está crrn puc Nf crdtms n su êxt Frs B-hr E Cutnh EN 56 quls N dl 5 nvmbr n gr mslv m 2000 mtrs sb drçft svl Ull cm 56 quls f qurt pr Currgh Kntr Plmr rrtn Dmnc Su st é bm Pssívl pr «plcê Uructm lr Fjó PTTV 54 quls N d 30 nvmbr n grm ps m 400 mtrs sb drçft Jun Mrchnt cm 54 quls scltu Mn Ptt rrtn Kntr Crsbl Su các Egll Grns Plmr Nwmrkt Frç crrr Dl flclmnt prrá Zél G Pxt Cstr svl Fljõ P 56 quls N d 8 nvmbr n r ps m 600 mtrs «b r drçft Jun Mrchnt cm 56 quls f qurt pr Lupn Currgh Kntr rrtn Crsb Dmnc Bm rfflrç pr P tttvn ótm pr brdnh 44 Zél G Pxt Cstr lf Crs últm pr ( ) Ex-GU -rur-rn S lf HRS 400 METKS CRJ SCR L Rgn 2 SNHDR L Dmngus Ks Cts N R Crrrs s tbttnfs! Décm D«!<Hm_-r(m«(r«Dm-sgun níc runã hj runã hj tm su níc mrc pr s 3 hrs 20 mnuts Pr s ltrs nm d: RMN Flm mut: HVNES P chfr d: NCÊND Pr «hndcp spcl d 3 Pr hndcp spcl sr dsput «d 3 crrnt m }500 mtrs rntrs trã (pst r pr nlms rc qulqur ps três ns ms qu nã tnhm gnh ms cruzrs m pr- Ms rt prmr lugr n ps fst nn frm fts s sgunts dlstrlbulçõcs rc pss: Ds fvrts: FLCÃ c F crdt q qusr: CURÓ tt 9 9 Vm sgr: REPENTN N Brln: DN JUREZ Hbê VST SE BEM CM 3ÁJES rtgs fns pr hmns V ML FLRN 58 BTLLEÜR NEW CMER REVEUR RENS HSC GLDEN BUNRTT EXTR TRLES ZRRN MB EL GREC PRD LL N NLER EL CUDLH SHHPUR TBRH CRD CCRDEN BKELT RUFER FUNCUL CZR NUBS TR D QUNT NSLL CMLEÃ HVNES - FRY KNG - FRMBES KURD DUC VNJU BRUMR VE-S KL CMPEDR R QULS trs sb ls cm 5S quls f rrmb Bl Dur lbrnz Nnr mlst Spé Trpt Nvç tntrr Jcbus N féz t «gr _ Dfcílm dã lft Frbnn lxndr Crr PETEM 50 qnlls - N dl 9 «nvmbr n r ps m 300 mtrs sb drçá Nlsn Mt cm 53 quls f sxt pr lpn Chb Mrt Dlb Flg rrtn Cnn B C D Pntgrul Cht gn Trmblr Chrut - Tm crr puc Nft mrcdltmns Slnd Mnrcn Mnul K LBRNZ 53 quls N d 30 nvmbr n grm lv fj-60 mtrs sb drçf Dn Mrr cm 58 quls f trc r pr Thunrblt Trp rrtn Mná lgz lpn lg mlhr - E s frçs ugust Mr Sssnn Gnclln Flj JCBEUS 54 quls N& cr rrá ugust Mr Slssn Gnclln ljõ P RE S 3(5 HRS l M METKS CR NMS NCNS DE TBffl NS SEM MS DE DUS - TÔPÀS N PS - PFSS D TBEL CMJBRECRC N d 30 lv m 600 4«r\RErt S 435 HRS -" METRS CRS _ NMS NCNS DE 8E73 ^Y3 E MS DDE QUE N TENHM GNH MS DE ZCã Ml CRUZERS KM PRÊMS DB PTllMFR LUGR N PTS PFUS D TBEL CM SBRE- CRG P EL TR 54 quls N d 23 nvmbr n r ps m 500 mtrs sb n drçã Lus Rgn cm 55 quls scltu Crsn «lr rtn ttckr Cb Fr Emtê Km bs cndçõs E cndt rsptávl F M Srrr Cllr Prr GRUMETE 50 quls N d 30 gst n r lv m 800 mtrs sb «lrçft Când Mrn m quls scltu Lvlc rrtn Flrt Emtê Egrgus llnr rrsstívl Tnn Vnrá cur rrt Vltr Gulhm (prl Mrg DN NTNC 50 qul N dt 29 nvmbr n r lv m 300 mtrs sb drçá dl Lns cm quls f sétm pnr Hlydny Crmb Flrft Mslcntn Pnquc Pnnrhc rr rrntsnr Run Júnr R-clmb Tm cr r puc Pl qu vms chms dfcl lbn P Fmlnn E Cutnh TTCKER 50 quls N d 2: n vmbr n r vr m 500 mtrs sb drçá Rhrt Mrtns rm 50 quls f trcr pr Cb Fr Fmné Bm mv F bm zr nh Mrs TRTDR; M lvr MNEPLS quls N dm 22 r nvmbr n r ps m ljln mtrs sb s drçá r Rbrt Mrtns cm 50 quls f sxt pr trvç rrê lt Ppulln Nl S rrtn Crvnr lvtr Crr puc Nft crdtms n su êxt Put Jsé Cst tlh Mrr CPR 54 quls - N d 6 nvmbr n gr-n lv m 200 mtrs sb drçá r rtur ruj cm 56 quls f sxt pr El Tr ttckr Ná S Cb Fr Crnt rrtn Lbél Mnpls Prncs st Su st é bm _ V crrr mult st vz lh nl PRPPTETRT: Jrg llur Cnlsln Gms CB FR 5S quls N dt 23 nvmbr n r psr m 500 mtrs «h rtrcçln Jrg Mrns cm 55 quls f qurt pr Crssu r El Tr c ttckr rrtn Emtê N msm st Cnsgun flgr n pnln E M Srs J llur Clstn Gm mtrs sl) drçft cr lx cm 54 quls f trcr pr trvç Bsphrln rrtn Ppu Un Esprt Plntr Vm mlhrn Cm zr nft ê prn sr sprz Ethl TRTDR; Frncsc rlrn NÃ SE 50 quls - N dl 22 nvmbr n r ps m 300 mtrs sb drçá svl Frnns cm quls f qunt pr trvç Cré J rpuln rrtn Mnpls Crvrr lvtr N msm st Prá surprnr lh nl! lbn Snfs Fu lr Fjó TPJ quls N «l S r nvmbr n r ps m 600 mtrs sb drçã Rduzn Frts Flh cm quls f sétm pr Cré Ruv Grvr Cm n lvtr rlsh Str rrtn Ppu ln Mç Cnsrv frm ntrr Nft crdtms VnnlB Bcrqlí lr Fjó 6 PRES 525 HRS PR M «JCKEY CLUB D RH) CRNDE D SC MU TRS CR NMS NCNS DE TRf NS E MS DDE PESS D TBEL CM SBRECRG E DESCRG 9 FLMBYNT 60 quls N d 23 nvmbr n r ps m mtrs sb drçft Jun Mrchnt cm 56 quls scltu Gry Grl rrtn Mn Mtr Ctft Fríx Em hs cndçõs E nmg rsptávl PRPPETR: Már «lm Jun Zung MB 6 quls Nn d -9 d nvmbr n r lv cm 600 nctrs sb drçã Dr Mrr cm 5 quls f sx pr Nw C mr Btllur rns Hsc Kl Grc rrtn Trlés Nllr Prllln - Nst turm su vult E cndd t tmívl ugust Mnr Sssn (ncnlln Fjó EL GÚCH 60 quls N "3 nvmbr n r psr í 500 mtrs snb drçft r Dmngs Frrr Sbrnh cm 53 quls f trcr pr Mngurt Phlr rrtn Mnmbé Mnt Ryü M<tfr Mntêm st dtms n su êxt PRPRETP: rcn lr Fjó QUDM 50 quls nvmbr n grm lv m «mtrs sb drçá rt Jun Mrchnt cm 55 quls scltu Curó rrtn cns Hp Mm Hru Burl Trus Bm mv - Cm zr nã é pr sr sprz /cl C Pxt Cstr svl Fjó MDRGL 6 quls N d <J nvmbr n r psr m > mtrs sb drçã Ubrjr Cunh cm 5 quls f qurt p- - ccrn Kur Duc d"nlnu rtn Flrfx Mn Mr turm ê frt Nã crdtms Jrg llur Clstn Cms GREY GRL 59 quls tl nvmbr n r ps mtrs sb > drçã rc Dnl mv m 57 quls rrtu Fl-mbn-nt Mn Mtr Clã Flrfx Dvrá f gur-tr Vlmr Cst EL GRDT 56 quls Ex- CU) N d 6 nvmbr n gm lv m 400 mtrs sb n drçã r Pdr Clh cm 56 quls f últm pr Pnk-n Srllh Elgtn çu Sr 3hnmtss Nw Yrk Crn Crml Fr Cpl Evnê pr- crncs Nft crdtms n su Êxt Nv Er Vlmr Cst 8? PRE S 6 5 HRS ««METRS CR$ Prgrm mntrs fcs ctçõs pr mnhã HU «chnc d N nt- _ N d rtrnl Nn d m - frm En pln cm êxt Gustv Crvlh lcs Mrls 7 p\rf S 50 HRS l-hp METRS CR? 0000(0 NMS NCNS DF QU- T/?0 NS SEM MS DE UM VTR N PS PESS Vl TBEL m ET N 56 quls N dl 22 dt nvmbr n nrl psr m > U mtrs sb drçã r rtur ruj quls f trcr pr Nrn- By rrtn Usnstr snt El Ngrt - Su st ê Sér dvrsár PRPRETÁR rrnrls M Srrr Hél Srs SRLH 56 quls rt nvmbr n grm mtrs sb n drçã r Luls Dmn -us cm :: quls sclt rrtn El Gn çu nlss Nw Yrk Fnr fn Kvé l r mlhrs -- Pstv NMS NCNS DE CN- C NS QUE NÂ TENHM GNH MS DE 00 ML CRU- ZERS EM PRÊMS DE PR- MER LUGR N PS PE- SS D TBEL CM SBRE- CRG SCR 56 quls N dl 22 nvmbr n r ps m 500 mtrs sb drçã Lus Rgn cm 56 quls f qurt pr Ttá- ssú Dn Jurz Mnd rrtn Hm Flt Glád Hlé n bm Prá sr gnhr st vz pnm TRT\DR: Grl Mrg SNHDR 54 quls Estrnt E flh Wst-Chstr hm xrct Nã é mpssívl fgur f fítud Srrvr RTD!!: Lpl Bntz DN JUREZ 55 quls N d 22 nvmbr n r ps m 500 mtrs sb drçft Rul Urbn cm 5S quls scltu Ttá- ssú rrrtn Mnd scr Hm Flt Glád Hllêl Tnn E s frçs ( hrr-ló Rubns Srs MRJRE 54 quls - N d r nvmbr n grm lv m 500 mlrs sh dlrçã Rbrt Mr- Uns cnm 54 quls f sxt pr Rcvl Hllêl Gln Flght Mld Prtnh c Hm Flt rrt r Klc Mntêm «frm ntrr chms dfícl Tngur (ncnlln Fó MCEDN quls N d 30 rt nvmbr n grm lv m nnn mtrs sh drçft rt Prr Ttr m 5 quls rrtu smn Pr = Ltr Dnmrquês lgrl Turbnt Sttn Em b frm m n turm nlc frt Dfícl ullnl Luz J V Vn HLMETR rl quüs Estrnt E flh Hllylck bm trblh -- Nft ê mpssívl gurf Ernn ( Bnsts Mrun Sls CNGPE 5 quls gst n grm lv mtrs sh drçã r m 56 qul f décm-qunt pr Ctguá Tngr Nvç Guínz scr Crmb Mnd Funmnt Plnm Clmbn Flcft Nt Nr Nrmlst ntn Spé Vlt lm mv - Cm zr nf ê pnr sr sprz Mrcs Pnl l tlnsl GUYNZ 5 quls N d 6 utubr n r ps m S mtrs snb drçã r Dnl Slv rmn J-2 quls f<>! últm pr Rlm Rvl scr Mld Prtnh frr puc - Ná gstms Vnt Jnr UurUnl TT-FPÜ 56 quls N d; -- nvmbr n r lv m l rnu mtrs sb drçã lv Mc -m quls rrtu Dn Jurz Mnd scr Hm Flt Glád H- Em ótms cndçõs - Dv- PRE S 345 HRS PKft- M «ESCL NVL METRS CR$ Ks Cts FRS Rbs 2 LUNER E Slv 23 LFGT Ull 4 MGNÍFC B Cruz 35 FGLE D Mrr 6 BRLHNTN rú- J 7 FLEUR DU SNG Césr Cllr R SERE Mc 2? PRE S 40 HRS TRE- M «LMRNTE FRNTN 000 METRS CR$ Ks cts L N B Cstlll LLND M Cutnh ESSENCE E Slv UFNT D Mrr DNC R Frlls Flh ss?n 6 TUCUMN Brt TU J Tnc FCT Rbs Ks Cs ÜS «0 54 Sft ( ««3«PRE S 435 HpRS mt:- M «N VTL DE L- VER 000 METRS CR$ Ks Cts MNTUN Prtllh BLKE D Slv BRUMR Mc CZR B Rbr VEDS Rbs NSLL D Frrr 5S 20 > TBRH X X tf 4t PRE S 5 HRS PR- M «ESCL D MRNH MERCNTE 600 METRS CR$ Ks Cts rtur Pr- Sl- THUNDERBLT rúj 2 REUN U Cunh 2 3 EL MTCHN J tlhn 4 CNTNFLS G V 3_5 DESCMSD J Tnc 6 SCRFCE Frnnrs 47 TRP Brt R CRMBE D Slv 0 FLCX L Rgn l PRE S 70 HRS rrftm «MRCL DS 300 METRS CRÍ BETTNG DNN Rbs FR BL) C Brt URN J Prtlh 24 JNCLS C Cllr NGHTNGLE M Hnrqu MB Drnls 37 R ENT EXPRESS Dnll Slv S BSUL E Cstll!) MREN PRS S P Rlbl r 0 SMBRED F Dlg 4- NR S Lurnç 2 NGTUB \ \rú 3 P L DM B Cruz NETUN X X lf PKE S 80 HRS PRÊM «LMRNTE SLD- NH 300 METRS CRÍ B B T T N G L QUC B Cru QUELM J Mrchnt DDEC U Cunh 24 DYSSE Ull MHY R Urbn VTN L Mszrs 37 HLNLZ S Brbs 8 BTC E Cstll 0 DWN Rbs 4-0 MRSL Rs BELEZ Dlcn Slv 2 SENZL rúj B R FUND Brt -V rn R Crrrs s tttung! Nn Décm é<rt«rmrt Kt Cl 55 2«55 30 S « PRE S 5 GRNDE PRftM «FV CLVB HRS CLÁSSC 3800 ME- TRS CRÍ 20000((0 MRTN D Frrr FRPLY E Cstll ;>_3 GREY GRL D Slv 4 ELTL Ullfl LUPN L Rlgn Ks Cts 6u f ft 6 PRE S 550 HRS PRf> M CRVET «CMCt 000 METRS CRÍ Ks Cts L R- _ NUGHTY BT Em 2 USSTR M Hnrqu 2-3 PUNC J Mrchnt 4 ENGLND D Frrr Zf El NEGRT J Prllh Nn dl 3 -; FR CPY nã crrrá m EGL F Cstlll Jbl Tnc fl GRBS Frnndfs sr rr 40 lh nl! r S 4S CURÓ 55 quls rtsbr sr «Ubrjr Cunh cm 55 quls rrtu Qunm cn Hp Mm Hru Burl Tuns - Tnn - Vnrá cr rrt Slnd Dlt - Cláud -> GREY BY 55 quls - N d nvmbr n r ps m 800 mtrs sb drçft Emd Cs "l cm 58 qul f Qurt pr Hr t My Sun Bzr rrtn tmn Bl Bnnr - Bm mv - Srv pr dupl Slnd ttn- - lcs Mrl- MY SUN 55 quls - M d nvmbr n grm lv«n lm mtrs sb drçã Când m rn cm 55 quls f ültlmc P«- Qusl cpulc Curó lmnm dsputnrã n dupl Euvnl Ld - Cllr r"r] - FNGER GRSS 55 qul -N 5- PRE S 5 HRS 500 METRS CR? NMS NCNS DE SR- TE E T NS QUE N TE- NHM GNH MS DE S79 ML CRUZERS EM PRttMS E PRMER LUGR N PS PESS D TBEL CM SBRE- CRG cnm ;>t N Plmr «pur N r 6 lv m 4t" Pln rrn Sh Crn Crm \gunl Tmbém léln rá Rnnlnr nutr Prná P L D 56 quls rrá PPPRETÁR: Ernst Plfl TRTDR Mnul G \NGRR "l quls rr - rln L Rlr Mnul - 7 PRE S 65 HRS PRP- Mlll crnte BRRS HNDCP ESPECL 500 METRS CRÍ H Ks Ct ENTR D Frrr 5<< 25 2 FGT C Cür 3 MPRESV J Mrchnt 4 LTMS F Dlg 3-5 GLDEN L Rgn R QUEREL R Frts Flh 47 PUlNZ E Cstlll GRGN Cunh 0 DYER nã crrrá S" PRE S (40 HRS PRft- M CRUZDR BH 400 METRS CRÍ S K (ts Fr !/ 2/ 2" 3/ 2 Mm) - Nft cr- lvr Nã cn: lvr d " mtrs sh rr Sbrnh m pr Prtnc s vncrs s chndcps dl 7 lr sbrcrg s crrs hj mnhã n Gáv Ds rgulrs prgrms cm várs hmngns srá dsputs hj mnhã n llpôãrm Gáv nt tr cm z párcs srt m 2Í0 mtrs trán cruzrs nltulr cgrn Prêm Jcl-u Club du R Grn Sul nn pár t dc D Pn-mrcn dr Prpgn prgrm mnhã u tm qunt pár sr crr s 35 hrs 25 mwufjj ldssc -Grn- c vrln DrbJ Club m SS00 mtrs trã R 000 crtltts 6 m hmngm d írnjt dl 2 slmbr n r ps m 400 mtrs sh drçft r Em dt Cstlll cm 55 quls nt cpulc cms_ BurlJ^ - J«u Vl rrscr t ê nprn cm s fnlsts Vc R Césnr Cvrrúbls 30 PRE S 0 HRS 6>n METRS CR$ nms ncns db qu- Tr ns sm ms Jtrbs vtrs n ps TBEL PESS D KNTR 56 quls - N dl S0 nvmbr n grm ps «m 400 mtrs sb drçft Luls Elgnl cm 56 quls f trcr pr ln Ptt Pttlv rrrnd0-5^": bl Su các Egl Grns Plmr Nwmrkt n bm Dvrâ fgurr n dupl rnl Cmps Sbr Hél Srs CRSBY 5B quls N dl «nvmbr n grm ps m 4(Jt mtrs sb drçft Brnrdn Cruz cm 56 quls f qurt pr Mn Ptt Pttv Kntr rr- CRE 5S quls N dl 30 nvmbr n grnm lv m 300 mtrs sb n drçf Ldl Lns cm 47 quls f qunt pr ntrêpl Luc fr Blu Drm Lutzw rrtn Pt n bm K cmptr rsptávl n pst r Vállr Lbls Prs Vállr L lns PPULN 50 quls N d 29 nvmbr n nrl lv m 500 mtrs sb drçft Lus Rlgn cm 5S quls f qurt pr trvlc Bnsnbrln ncênd rrtnnró Esprt Plntr turmu nãn ntm - zr vávl Cu rlnndlnl lxndr Crr RSH STR 50 quls N «lln 5 nvmbr n grm lv m 400 mtrs sb drçft Césr Cllr cm 5 quls f trcr pr Vrgl lvtr rrtn Bsphr - n Crê Ruv Ppulln Grsú Plntr Bm prpr Vnrá nr rrt Clmr - lvr VERGEL 54 quls N dl 0 nvmbr n grm lv m 400 mtrs sb drçft Rul Urbn cm 5 quls rrtu lvtr rlsh Str Bsphrln Crê Ruv Ppulln Grsú Plntr - Em b frm FV pz gnhr utr Pul Jsé Cst tlb Mr"- CRVDR quls N d Sj nvmbr n r ps m 3)0 mtrs sb drçft Când Mrn cm quls f sétm pr trvç Cré J Ppulln Nft S Mnpls rrtn lvtr tuu pgmnt n su últm smpnh Smnt cm grn surprs lf J Prr Nrvl Lnhrs NCÊND 50 quls - Nn dn 29 vm pr fgurr Jrg Jllur Clstn «rns FR CPY 56 quls - N nvmbr n grm lv m 400 drçã r Dmngs Frcm õ<> quls f dêt- Srlh El Gn çu Snrdn Shmlss Nw Yrk crn Crmv rrtn Evê gu Tm crr puc - Pl qu vms smnt cm surprs Cbcl - Clmrn l" ; USSTR 56 quls M -" - nvmbr n r jsr m 600 mtrs sb drçã r ntôn Vt r cm quls f qurt pr N cut N Bv E Gn rrtn Tn- Plmr El Ngrt - Cnsrv Cm zr nã PRE S 00 HRS PR- M «D N MEXCV 4 PRPGND " METKS ( K? 4 nn00 4VLM/R NCNS DF V- TR NS F MS DDE PFSS ESPFCS KURD 55 quls - N d 30 r nvmbr n grm lv m 400 mtrs sb drçã rc Ubrjr Cunh cm 5 quls rrtu Mn- xfrd Pn Em xcln- Vnrá cr r- _ lvtrdr nns 2 URUTÁU nã crrrá 2-3 RTRMY L Rgn 4 LGHTNNG M Cutlnh 35 Kl ZRR J Prllh 6 FUNCUL Sur FÁ DE UR Brnrdn Cruz 4-7 BENUR D Frrr s DNGER J Tnc BRGUFNT D Mrr PRE S 70 HRS PRÊ- M «LMRNTE MRQftS DK TMNDRl (Hndcp Esp- «tl Extrrdnár) 2000 ME- TRS CR J? E T T N G 24" / 2" S ! è tdn llv rc-uruu Mnul EVE 56 quls N dl trs rm ü quls Púnlc Srlh tn Su các"eg Grn P- d nvmbr n r lv m lmu frm -~ mpssívl ntvl Pnt ^^ 6 r nvmbr n grm lv m 400 msh drçft r rmn Rs f décm-prlmlrn pr El Cn çu Sr Shmlss Nw Yrk rn Crmt Fr Cpl rrtn cu - vrá prtnr Crr puc r-jtu u-<-< Pnul Rs nu m 53 quls f qunt P«r«s_5--s«3r_ =;n rcr--"sl- tf-; t mpssívl E G llnsts Mrn Sls NGR NTE 56 quls - N dl lfn d nvmbr n grm lv m (-00 mtrs sb drçã lv lc cm 56 quls rrtu Nr Gldlnhá Dnn rlnt Sprss «f- r _ cntnu m bs cndçõs - Prá rptr S(-rg L Mch - lf Crd"sdl- REPENTN 56 quls - N dl 8 nvmbr n r ps m 500 mtrs sh drçã r dã Rbs cm 56 quls scltu Ncut rrtn Púnlc Fr Cpl Hrvl Mnlcré Srlh El Gn Usstr Vm b tuçã S cnftr mr vnrá cr rrt Hnrs Fnt Lmp gttrt tpn cndçõs rtn Knvnl Ld Cllr Prr MNGURT 53 quls -- N rl 30 nvmbr n grm lv m 400 mtrs sh drçã Rbrt Mrtns -m 53 quls scltu Kur rrtn xfrd Pn Tnn Cmptr rsptávl Euvl Ld Cllr Prr «VCCRREN 5S quls N d "3 nvmbr n grm ps rn õ 400 mtrs sb drçft Emd Cstlll rm 50 quls f últm pr Gtll tbrb nshll --n bm - Nst turm vrá gnhr Sntr ; -u" /ung RRESSTÍVEL 5 quls N lfl r «l nvmbr n grn lv m 600 mtrs sh drçã Jsé Prtlh cm 50 quls rrtu -l Cm pr slt Lvlc P- ~ n bm - E nmg rsptávl Dlt Cláud Rs HVNPS 53 quls E rlhn Hs Hghnss ótms cndçõs trn lh pls -crujs- n Gáv ugust Mr Sssn Gnçulu F«J«MRSHLL 5 quls -- N dl 8 nvmbr n r jcsr m 500 mtrs sb drçft lsé Prtllh cm 5 qull rl últm pr crn Kur Duc dnju Mdrtg Flrfx Mn - Cnsrv «frm _ Nã crdtms n su êxt Frncsc M Srrr Hél Srrs GURUMN 40 quls - N dl utubr n r l m 2200 mtrs sb drçft Emd Cs Ull cm 58 quls f trcr pr Cbrlnd c Psl rrrtn R Vr rrsstívl Lvlc BTLLEÜR Rs RUFER Brt 2 TR Dl QUNT Rbs 3-3 M! DEL C Cllr 4 TBRH D Frrr > SHB J Mrchnt 35 HMER L Rlgn NLER Mc ZRRN X X KURD nã crrrá 4X REVEUR rúj 0 RETNG U Cunh 0 RENS D Mrr HSC B Rbr Ks Cts «0 53 3( r Estrnt Mut rlsh Str - Bm mv Pssívl cm -r pr «jlncê F F Slnh M gur SCUL 5 quls N d S nvmbr n r ps cm 300 (Cnclu nn 0 pújíííul s «frfts pr runã bj té s 8 hrs n tm hvm s ntr fls s sgunts hfr fts" pr runã hj: JCBEUS GLÁD ;j GNGRR -l LQUF 5 C G T Hmngm Mrnh prgrm rs cr s mnhã 0 Hpódrm dn Gdvu srá m hmngm Mrnh nts r prl turfst drtr J;r Club Brslr frcrá mnstr Rnt Gulhbl rmus lnlrnls < chfs nns nu sds lmç qu srá srv s 2 hrs c X0 mnuts 0 Sl s Rss qul Hpódrm s tcs nfrrs c prçs frs srã frnqus rspctvmnt s Trbuns Scs Espcs Grs Um vs J Club rrm! rts nns m(rlrfj «5trf-/cl/( «í:n Nss Snhr Cncçã nã funcnrã s srvçs Jcky Club Brslr X s só strã brts s dn?rstn\rnt s pgmnts Cncurss «bttngs t culs s prnts ntm n Gáv X yrnhâ ntm frm str s prnts nts n pst é9 r Hpódrm Gáv: LUPN L Rlgn S mtrs m Í6" NUGHTY BY L Rgn 600 mtrs m 37" 3/ PUNC -- J Mrchnt SU mtrs m Í" EL NEGRT Prtlh 600 mlrs m 3S" EXTR D Frrr 600 mtrs m 36" FGT C Cllr 600 mtrs m 37" MPRESV J Mrchnt S00 mtrs m 8" GLDEN L Rgn 600 mtrs m J7" J/8 GRGN U Cunh 600 mtrs m 36" /í LGHTNNG M Cutnh B mtrs m 38% EL ZRR J Prtlh 600 mtrs m 39 FUNCUL Sus 800 mtrs m 39" BENUR D Frrr 36 mtrs m 22" DNGER J Tnc 600 mtrs m 37lf BRGUFNT D Mrr 360 mtrs m 23" BTLLEUR Rs S mtrs m H" TP D QUNT Rbs 000 mtrs m 66" LUNER E Slv 360 mtr m 2 MGNÍFC B Cruz 300 mtrs m BRLHNTN rúj 360 mtrs m SERE Mc 360 mtr m 2" L N E Cstll 3R mtrs m 22" ESSENCE E Slv 360 mtrs m DNC Rduzn Fts Flh 360 mtrs m FCT J Tlnc 360 ml r? m MNTUN J Prtlh 70( mtrs m 4" CZR K Rbr VE- DS Rbs S mlrs m THUNDERBLT rú fu mtrs m NSHLL D Frrr 700 mtrs m SCRFCE Frnns 60U mtrs m TRP Brt S mtrsm CRMBE D Slv 700 mtrs m MRTN -- D Frrr 200 mtrs m FRPLY -- E Cstlll 200 mtrs tn GREY GRL D Slv nn mtrs m ELT Ull 000 mtrs m TBRH D Frrr 70 mtrs m SHB J Mrchnt 700 mtrs m HMER L Rgn S00 mtrs m NLER Mc 000 mtrs m ZRRN -- Mc 600 mtrs m REVEUR rúj 000 mtrs m RENS D Mrr HSC B Rbr 800 mtrs m DNN Rbs 600 mtrs m BSUL E Cstll s mtrs n rt pst m NR S Lurnç 600 mtrs m NGTUB rúj 600 mtrs m QUELM J Mrchnt S mtrs m DDFCV U Cunh 600 mlrs m DYSSE Ullô 600 mtrs m VTN L Mszrs 360 mtrs m HLNLZ S Brbs 600 mtrs m BTC E Cstlll S00 mlrs m MRSL Rs 600 mtrs m SENZL rúj nu mtrs cm BELEZ D Slv! 600 mtrs -"m BRFUND Brt 600 mtrs m -í 48" 4/ 37" 2/5 44" 37" 3/8 56" 45" 2/8 76" / 74" 3/ 64" 64" 3/ 44" 44" 50" 62" 2/8 39" /t 70" 80" 3/8 38" 49" 37" 3/ 37" 5" J/8 37" 2/5 36" 4/8 23" 37" 35" 38" 35" 3T" 38" Fbrcm-s jós Fábrc JõU «Essr Lt ^ Prç n/ lunh 75 "d" ~ Tlfn: ntg vn rrsnt Vr 2\:9 «"r - T^ ltn: vn rléglj «MH pulsr ur S qults grnt pr snhr Pr 500 """" nl ur pltn brlhnt pr snhr pr 450 ru-rs «tm crdã cm mlh ur R nllts pr crnç pr 80 r_lrf nés gru s 800 rutlr Cnsrt-s f-s sb nn-n qulqur jó ur0 u pltn Phrrn-sc jás m grl spslm- t rlrs ur pr hns prç Prç spcl pr póst rvnr -Jtg^^t 2_S^ J- : u-^w--v_r_^^j^:^"s^^

16 tg_m_m_m_wm MT- " "^MP u jumn-nn Dn _f «H <?t á% w~(km& >Pb { JS^^ < J&Q8& ; t SS&ã&S&HP í-_ SEÇÃ SEGUND Sáb ^^ <w ^-^^^StSSwW" >vjv - # ;;: ; Dzmbr 9 Flmng Bò tuçã HK 6 N «prnt ntm m trnt mnuts Bntz índ dãznh fzrm três tnts pr s ttulrs ^ffptwft^^ :^m^hmw- SÍM-yÇwK^ÍSc &&&> &$?&- Í8S\-\ s s - s- -- "s v- lquc mérc trc crc v tr hj grn plj julgrs pls prprtvs qu s qups s ntrgrm mérc Flnns ntgs rvs s cmpnts crcs Trt-s cmprmssér pr s trs mut clrs qu s chm n vclrnç pnt Vs c prsgus prt - JUZES PR HJE E MNHÃ Juz Jô (l hj ntr s qudrs dp prfssns r mérc <? rt Flnns srá srt ás 0 hrs s utrs Jòç prlmlnr srã s sçulntns: Ju?: Jm Txr Br-r uxlllrs: --- Jrg Lms Mr Slv Rbr Rsrv: JUZES DK MNH SPRNTES MDURER V VSC ) GM Juz: Pdr Fnsc Mt uxlrs: lv Gss Sndy tlmbln R Slv Rsrv: ntôn Hnrqu Lps BNSUCESS X S CRSTÓVÃ Juz - J B urqu Sv uxlrs: JV Pr Jsí Vr Mnss R Rsrv: - Em Bnllh drgus CNT D R X LR Juí!: rtur Prr Slvn uxlllrs Váltr Sr! nlb rs Snts Gms Rsrv: Frncsc P s Snts BNGU X FLMENG Jul?: Frrc Lps uxlllrs: mr Sus Gms m Lurnç Frrr Slv Rsrv: Pdr Vls Bs JUVENS FLMENG X BNGU Juz: Srfm Mrn uxlllrs: Vlr Gnçlvs Cst Frncsc Frrr Rsv: Pdr Vls Bs FLUMNENSE X MÉRC Juz: rln Eló ndr uxlllrs: ntôn Vlug Cr Prr Júnr Rsrv: VSC D GM X MDURER Juz: Egd Frnns Ngulr uxlllrs: Jns Vr Fnts r Br lm Rsrv: ntôn Hnrqu Lps CRSTÓVÃ X BNSUCESS Juz: Jsé Mntr Estvã uxlllrs: Lus Cst rln Brbs RRsrv: Eml Bnlh drgus -_ Cnt R m Ntró pr 3-0 ms nã tuu n cm mut sgurnç Trá qu jgr cm cus s j prncplmnt grs mérc stvrm cm Db n crp sr prél vrá ps qulbr dfícl pr s trclrs S QUDRS PR VVES MÉRC snl; Jl smr; Rubns svldnh vn; Ntln Gulhrm u Mnc Lõns Gn Jrgnh FLUMNENSE Cstlh; Pnr Pnhr; Jr Edsn Bg; Tlê Dd Mrlnh rln Jl NV HRÁR Ns Jgs hj pssrá hr sgunt vgrr r 4h45m sprnts 5h45m Prfssns Vtrs st tr Cmty srá cmpã Em Álvr Chvs plj fnl crtm msculn têns Está mrc pr st tr últm r Cmpnt Crc Msculn Têns Ds dus pljs prgrms stc-s qu runrá Álvr Chns qudrs vs s qups Flnns Cuntry N cmptçã turn trunfu Cuntry qu ssm rpcnqustrá títul s tr f>3 trclr prém stá dspst s mprgr fun pr mptr crtm frçr utr csã N qup Cuntry vrã frmr: Rbrt Flkmburg Jsé gur Flh Lus Crls lm P- Cnclu-s sgun prt Cmpnt Msculn tltsmst Cnc prvs ds mng últm tr n Flnns Srá cncluí st tr dsput sgun prt Cmpnt Crc tltsm qu cm s sb tv sr ntrrmp v s chuvs qu círm sôhr c n tr mng últm Embr Vsc já tnh ssgur ttul s nunc usênc Flmng s prvs sprtm ntrss já qu nrss vlrs strã m tv prgrm sr cpr m Álvr Chvs hj é sgunt: ás 6 hrs Dsc s 6hl0m Vr s 6h20m 200 mtrs rss Fnl s 6h30m 0000 mtrs rss 7hlSm 4 x 400 mtru dr Mcr Jqum Rsg n qup Flnns: Hbrt Cst Hrbrt Hupt Hrbrt Msqut Pul Frrz c Lucn Mch fnl Cmpltrá r ctj: Tjuc crtm x Vsc Gm Dnt trnsfr FFB pr Mtrpltn Frçã Bsqurtbl vm cncr trnsfrênc slct pl tlt Dnt Rbmr Frrr Vn pr PrçS Flnns Bsqutbl nfrmn qu su últm tuçs n nt rgm fl % 4 gst 950 Excursã Btfg Mns prvtn n flg mng Blfg xcurslnrá tj n mnhã dsputrá prt ânusesprt ts futbl cntr Club mré qul c mmbtffguns prt:r lgçã r n s lv-ng ás 5 hrs m três cmlnts qu nmnl-á trnsprtrã qul c s mmssm brs cmtv qu sgur Brndã cnsttuí: Chf dr Flh; técnc Mrtm Slvr; médc dr Pul Trrs rupr Pssrnh Jã Btst Slv F s sgunts jgrs: svl rlsl Tm Snts Brt rbb Frnn ln Ml rtl BrnrS7lh Mrcs Rublnh lulnh Brgunh nnh Brv 7-nh Jm rln Vnhs Jr rgrss lgçã r-s-á n& próxm sgun-fr nugur-s Y Cmptçã FB Dcdn lmpí Sgu pr Bl Hrznt pr prsdr s PE ln mnstr rnáutc N prç sprts Plc Espcl n mrr Snt ntôn trá lugr st mnhã ms prt bsqutb qu cdrá lás srt s 2" 4 grups Pr rlrçã ss plj f cnv árbtr fns Lfvr Ntícs FMF Cnt R cmuncu qup s ntrss pl rnvçã s cntrts lmr Rmun Dc Emnul tv su cntn mérc trt rrstrn rcbn Cr$ mnss pr 2 nns dp srvcs s luvs Cr$ frm pgs dntmnt ssmblé mrrr pr d 3 crrnl m vrtu s lí6s Flmng f ntcp pr d qunt-fr crt prz fx rspnn pl Hf ds já wm xpdnt r scrtr Cnsnss Dsprts lh Ncnl Ml HSus cnfr lã nlr Dr-s- hvr crt rspnsávl pl sclh qu v sr prsnl C N D prqu n slá ystá fnl cnls crtr prncpl órjíâ drçã s nsss sprts lmnt qu fl ntn ssmí xprênc (t l ts sól trvés dqur Ml Júnr urn lng prí r tv fresl nllslc n trrn sprtv substtun scctál ftv qu r& ncntr m férs qu vltrá W é qu dá qu uns ds pn Esprtv Justç Trbunl mlhrn Está F M F Pl mns já stá punn quls qu s clcm fr l cmtn ts ndscpln vlênc rstblcr qu flt nst trr é nrg crgm pr qulíbr s css Prc qu stn nsss ls é Sm rssfrr srspts burls m ts s snts rm ndspnpt nã srá pssívl lcnçr clm sávl flc grl pr jg hj pl Flmng Qulqur s trzr cnscu prá quéncs mrgs pr s rpzs s Lrnjrs mérc n tm prr ms stá dspst mprgr ts s sus nrgs ts s sus rcurss pl vtór Su trunf pr 4-0 sôbr Bnsucss é dvrtèn c Flnns rrtu Pr nugurr V cmptçã B sgurá Esprtv F st mnh pr Bl Hrznt ndp srã rlzs s tgs mnstr rnáutc brgr Nr Mur ms vv cntuslsm stá crcn crtm F B pt qul stã nscrts n mns tl 500 tl- Entrgu crg lr prsnt Um ncnt surg há ds n s lr C rsultu ur rnúnc prsnt club sr tn Sus Slv Nã bstnt s pls fts m cntrár pr lmnnflunts n grmçã ts «brr sr tn Sns crg ntm Slv ntrgu tr prsnt Cnslh Dlbrtv sr Frrr Smõs Qun ncrrávms 03 sçã stv trblhs st sn gur runã Cnslh Dlbrtv Tntrá mlhrr rcr rrmss ps lcs DmTntrá tlt Vsc Gm brts C R mlhrr hj ã tr mrc bslllr r rrmss Ps rcrd tul é r lmvk prtnc msm tlt f slblc n crrnt n ts rprsntn s uns rnáutc m t pís Dl spcttlv qu V cmp tlçã t F B lcnçrá mr brlhntsm frcrá públc blrznlln mmnts mçã n dsput dps Jgs prt qu Flnns v dsputr hj cm mérc é mut rspnsbl pr club s Lrnjrs mérc trnu bm stá mut ntussm cm pssbl truncr mrch s trclrs n vc-lrnç D ft é jg rspnsbl nã pqun pr club ru Álvr Chvs : _ fch ;!: : -; ;: í : N!/ : : w>í ft cm glr Grc prcur ntrfrr n jg prém s tcnl Jl ndn chgm lé ár gl c últm sfr vlnt lr cnsgnn sgun tnt trn rubr-ngr qup xu n mnhã ntm cncntrçã str Gáv pr sus jgqu rs s ntrgssm "prnt" fm strm prprs pr prt cnlr Bngu mnhã T cu gr é puc ps s clubs qu ncntrm ns três prmrs lugrs n táb clssfcchm-s tã pqun çâ utr dstânc qu n qulqur pnt prd fs tul Cmpnt pr sr-lhs ftl BM TPBLH TQUE D ssm ntrgrm-s s jgrs cm frvr n trn prsntrm-s prcurn ntndmnt hv nns mlhrs cndçõs pss lmnts ntgrnts s tr vs pr fzrm un jg f mut ttulr ltur sus trdçõs qudr clcçã qu pss bm tn s prvt lnh tcnt ftv s prembr Flmng stj lhs surgrm tuns qu mpssblt cntr cm Rubns qu cncurs pr mrcr cm mstr três tnts ssnls n ntm nã s ncntrpr Bntz Índ dãznh v m cndçõs físcs fâvrávs Índ f bm substtut s ttucncluírm ssm "clrd" rubrtcnt lrs ns cm mrcc bm ngr frmn r su fvr pl cntfn sus cmpnhrs gm 3-0 sv S QUDRS 3-0 PENS EM 30 TTULRES: Grc LMNUTS n Pvã Jdr Dqu trn f dsput cnnh Bt Jl índ dãsprnts tr znh Bntz Esqurdnh qudr n prí 30 mnuts SPRNTES: Pls Gmbs s s jgrs g C Br rstóbul qups snvlvrm Jpnês Pulnh Murc En Clvs Zgl plj mvmntdíssm Smp ls cm lrnç s jgs bsqutbl st tr pl Dvsã css Crtm Fmnn Qutr pljs bsqutb stã pr prgrms Smp x lst tr: s Crc x mprl pl Cmpnt Dlvsã css mérc j: Mdurr Vsc Gm x Quntn pl crtm ímnnn Smp ls cdrã lrnç css já qu mbs stã nvcts Sã sts s utrs sgns pr cntrl X SMP (Qudr Smp) lun stut v Cnt juzs; Hél Vg Mrtns crnmt rst; Jsé R lm pntr; Mrcs Frnc Rs lg CRC X PERL M- (Qudr Crc) Gulhrm Glschur smr Pnhr juzs; Rn Prtt crnmtrst; Crls Prr pntr; ugust Bltzr lg MERC X VSC D GM X GRÊM QUNTN (Qudr Vsc Gm Jqum Rbr Jsé Grnj Rbr juzs; lf Prz Flh crnmtrst; Hbb Dh pntr; rmn Blns Cst-lg Prgrm Smn H J LDS Ms fl pr FMB prsnt Frçã MtrpUfn Bsqutbl cncu füt"espcl" "dçã n ctgr Suprm rfrnd" Cnslh «Club s Mrmbs FUTEBL - QUT B (U P) qudr futbl Hnhã rgntn rcn qu nfrntrá frt cnjunt Hchgu Clômb p tv Cl ntm \ tr st cptl drgnuc Tms crnl dss qu t qudr rgntn xcurssã qup durrá s mss qu msm grá n CMéxc lômb mérc Cntr n rgrss m Guqul pssvlmnt m Lm BUENS KS 5 ( F P) sscçã rgntn Futbl s s cntrts rnvr l sutvu n lurm nglss árbtrs qu tmpr qu cb trmn t rnvçã cmprn frá F árbtrs brtâncs us clásul pçã p n mnsl rn cm ms J400 grtfcçã pjss c cm c l crrspnnt p NV VKK PUGLSM Cmssã Pl 5 < F bx r Est Nv Yrk clru vng ttul Cmpã Mundl Bx s Pss Méds m pr Py - Sugr- Rbnsn CmlssS u rm rzã ss ctócsã ft nã str Rbln sn cnfrm s rgulmnts qu mpsm cmpã fnr su ttul mns vj^ m c 6 mss BUENS RES 5 TÊNS CMPNS 5 F U T E F L (sprss Chgu st c trnr Flx Mgn fm ntrr m ntndmnts cm s drtrs Pnt Prt fm dlrglr plnt prfssns clul>j cmpnr BEL HRZNTE 5 (sprss) Três ctjs srã dsputs n mng tr pl cmpn t mnr futbl ms lmprtnl «unrá s qups tlétc r Cruzr lr vc-lr s ncntrs prrspctvmnt grms pr mng sã s sgunts: Cruzr x tlétc n Brr Prt; Vl Nv x S!cKrúrgtc n Nv m; Mtluzn _ mérc m Brã Ccs BEL Hl-lZNTK 5 (sprss) N mns st técncs s rs mntnhs clubs prfssns sírm mrsm Bl Elrznt Sã ls: Mrtm Frncsc Jã Vrmlh du Srúrgc: Clmb mérc; Crstóvã Rms Vl dvl Cruzr; St Glsn Sntn Nv: r ss Gurznh Stmbr: Ttt Rms Mrdnl Cnslhr Lfct ( F P) N trcr d trn ntrncnl têns frnvncu brslllcés hsslm r rmn Vr pr RENVÇÃ PRESDENCL N FLMENG Cnvc xtrrdnrmnt Cnslh Dlbrtv rubr-ngr «KíSwwííKS^^ ^_^Í^^!^^S_^!^_^^&5^í5 _SÍí^^^!_-^S^ Kf:;::: K FUTEBL CMTENTS D CDDE SPKNTES E <_«88SS^:-x-:-v??88ççss s ^38s SS hs&ksn _nm&^8s88<-:^ «-BgffwfflfflM-^ Jy %:ÍWW^^ MÉRC X FLUMNENSE N Mrcnf # B S V E V K B CMPENT D DVSÃ DE CESS SMP X CRC -ÁX-&-$^&! ^?gmgml$gs st-ss :?: LDS X MPEUL CMPENT - -;-::::" -::- -::: ; : ; í"^ í::: ^á<mm^sèss^^^^^m^^^^mf{^^^ --m ^^smtâk&ãmmmm^ yy-yyw sf: ^TTmmfcZ -^f-^vk ^s^ J^^^^^^^ ^ -s_álé ^=l^fw^m^^^^^p^^^ks^^^^^^^^^8^^^ ^^^^w^«_^s^^ ^ FEMNN MRRC X MDURER VSC X QUNTN "^^t^k^^í^ TLETSM CMPENT CRC MSCULN N stád Flnns _^^í_^f^^_p^^^ lllílllsllllllís^ M «w MDURER (Fmnn) (Qudrn mérc) Nlsn Crvlh Már Nwtn Ll juzs; rmn Clh crnmtrst; Pscl Brun pntr; Hmr s Snts lg Mnuts ntns vbrçã n vn tlântc Srá dsput mnhã «V Prlmnr Crc Crr ntrncnl Sã Slvstr Rtfcçã Dprtmnt Esprts Mrnh H é d fst pt srá tltsm mtrpltn ps Prlmn rlz V Crc qu ndrá tlól qu rprsntr Dstrt Frl n grn ct r ntrncnl Sã Slvstr qu s ftuá 3 st mò! m Sã Pul runn s mrs xprssõs r tltsm ncnl mundl Durnl qutr ns cnscutvs Ctn Flp gr 0 Flmng s sgru cmpã c rc ss pv vncn-n flgmnt Er nlã Rt fg Futhl Pctspr-s qu lut gls HK- pl prmr lugr s n ms ns ns ntrrs rnhr qu nscrt crrprqunt chm-s ERGD JSÉ Srá mnhã dsput snscnl mprtnt crr prprtór «Sã Slvstr nst cptl qu -runrá prt 200 crrrs ps tnt subrm s nscrçõs Prmv pls nsss cnfrs «Gzt Esprtv ntrgu ptrcín «Dár s su Ntícs prmr r l/çã qu m 948 ss prnmplgnt f sv stá -_T> - «v" n J ml mtrs l fch Sã cnc lut mcnnt qu trmnrá m frnt L n «funl chg Grl Ctn Flp Btfg s crrr cm s Prlttr-cmpã gru-s mnrs Crcs ps f vncr bslut ísts últms qutr ns Hj prém êss tl t s ch vncul Flmng stá nscrt pr rprsntr juntmnt cm utrs vlrs club Gáv n V Prlmnr Crc Vms tr prtnt cncrrnts stã grn prv vst qu ts s ms mpnhs m qubrr sér trunfs cnscutvs vncr nã sj êst Flp nqunt Ctn Crl pns pr s trnr pnt-cãmpã crr cm pr r tntr pr Flmng m Sã Pul cnqust s lurés prv máxm n mun qu é Crr ntrncn l Sã Slvstr $mèh > ^^^^^^^^^mé^w^_mm^ TKK::::::;:::::::::::::::r::>::::::::::í:^:^^^^^:::::::::::;::::>::::::::>:;:-^^^ ^ : l^ M B W _ Rprsntm s rubrs nrm brrr pr vclír n grn plj hj n Mrcnã - Em vgr nv hrár wè-^r MF RC PEL SER MENTE MEÇD PSÇÃ D FLUMNEN «prfrmncs rs dspsts stcs ps pr ss s prfísc tcncmnt ruprm rnl lgs smns prqunt sá tntrs s prêms frcs quls qu mlhr s clssfcrm n mprtnt crr st mnhã RETFCÇÃ D ) E M nlm tr fms prcurs pl tlt mruj Jsé Sntn Slv qu slá nscrt cm vuls dss qul qu crrrá rm ntgrnt qup D Esprts Mrprtmnt nh cnfrm cmuncçã pr scrl cp tn Váltr Ss r Cru; rspt su nclllt& uvt T í: N s CMPENT MSCULN FLUMNENSE X CUNTRY TJUC X VSC JÍXX PL QUÁTC TRNE BERT VSC X GLRS N pscn Flnns M N H y _ FUTEBL CMPENTS D CDDE SPRNTES E FLMENG X BNGU N Mrcnã MDURER X VSC Em Cnslhr Glvã BNSUCESS X SÃ CRSTÓVÃ Em Sã Jnuár CNT D R X LR Em C Mrtns CMPENT JUVENL FLUMNENSE X MÉRC FLMENG X BNGU VSC X MDURER 5 CRSTÓVÃ X BNSUCESS TLETSM CMPENT CRC FEMNN N stád Flnns SLTS CMPENT N DE NVÍSSMS pscn Flnns mnh pl spct runã s lrs cndtur Glbrt B sr ft "xpsçã Cmntvm á prt Cnc ntm várs trcrs Flmng slçõs d 2 pr rnvçã prsncl club: "Dár fcl" hj 5 publc dtl cnvcçã ft pl Cnslh Fscl pr qu s run Cnslh Dlbrtv n sgun-flr fm sr ft xpsçã m rspst s frmtvs n trrç B pls qu pm cndtur Glbrt Crs cnvcçã íl ft ms Cnslh Dlbrtv nã s runr crscntu utr Pr qu? Prqu Cnslh Fscl nã p cnvcr drtmnt Cnslh Dlbrtv; tm qu pdr á Drtr pr fzr cnvcçã Nã é n dssl rspnu prmr ntrlcutr Tnh pr cs s sttuts Flmng qu l tru xmplr bls pn-s flhá-l) uç l lu): "rt Cnslh Dlbrtt runr-s-á xtrrdnrmnt pr xrcr qulqur s sus trbuçfs qun cnvc: pl prsnt club; b) pl su prsnt; c) PEL CNSELH FSCL; d) pr duznts sócs quts; pr cnqünt mmbrs própr Cnslh" Prtnt Cnslh Fscl p Cnslh Dlbrtv cnvcr nã tm Sc Q nã v ft n B xpsçã stá «rt nã há ml qu sj smuç n runã sgun-fr S- Crs mtvs" rlçãcndt tm déss rá té bm qu ss sj ft prqu fcrá mnstr qu tu qunt f! dt n B c msm crt S ssmblé nã s rlzr pr bstruçã ntrprtçá nv s sttuts é prqu "há mcuc n brnl" E ntã vcês vã vr qu n ílm hvrá lg n rup" Ms rc é cntr u fvr Glbrt? prguntrm lh: su rubr-ngr s 927 Su % fvr Flmng n tn tíf ch qu qulqur v cndt Rr cm frnquz clrz pr qu ndcçã futur prsnt sj ft cm prft cnhcmnt stuçã ntrn nss 00 club Cm chms curs bt rgstrm-l mbr nâ sjms pl prtcpr lut prtdár st jrnl prmnc lh cmptçã tnt publcrá nts cm utr s s cndl lts HJE 0 EMBRQUE D BTFG Cnsttuçã lgçã qu rá Ubá Dstngus pl Cn <í> frçã Sulmrcn tltsm Chgrm ntm C B D s nsígns ttul "Cbllr Dprt" cnfr há puc sr Rvdáv Crrê Myr prsnt C B D mjr Slv Mglhãs Pdlh drtr Dprtmnt Esprts SS Pul tlt mr Frrr Slv cmpã Mundl límpc slt trpl ^VtííSSÍtStE-SlS-" > ^-m-^-s-^csttuímmmttm Sgurá hj r Ubá f prgrssst c mnr lg-ã Btfg qu rá nfrntr mrés Chfrá mbx sr Brndã Flh cmpnh técnc Mrtm Slvr métlc Pul Trrs mssgst Jrg Ctrlm s Jgrs srã s sgunts : svl Snts rl Gnuln Brv Zznh Prgu rbrgunh Tm Brt lntl M Brndãznh Mxrcs Jr Rubnh Frnn Dn Julnh rs Jm

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente.

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente. ; - : : :-: : : J (^""f r> Drtr Grl BORCO CRVLHO JÚNOR Drtr Rdtr-Chf» t DNTON JOBM Drtr Grnt PULO PNHERO CHGS NO Qü Frã ps {) Gvrnrs Ds Ests Qun ("símt)srr Os Qu Vltm às ntgs Prfssõs s Qu Nã Têm Ms Prfssã

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

41.590 -- Cristiano: 20.086

41.590 -- Cristiano: 20.086 yí[» jírc CRVLH JÜNÒÍR JHtrRdlpr-42héf Í /f:n T W JBJT Drtr Grnt PUL PNHER CHGS // r: íf j_v nn t l- t - -? # -»? _f S Crc -/ U JRNL Ü0 EQP/TdÈQ BRSLÍ rf- ÍV# tffl3jf y 2Hrás- )àããhf:4 H

Leia mais

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas 3255^ ^--^^»rt>:víw;;íí ~ TP D Frl Ntró tí às 11 hs d- HJE: «chuvs rvnís Tmprtur Em ss --v-; - --- r - Tmprtur máxms mínm- ntm ímmmuwy\m=m-^ J v^ jn ftz ^^r^^ Fund m 1930 n N 5596 Prprd d S nr NTCS 0 U

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

^áp "M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw.

^áp M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw. à wf-y?^»s^!"^ D«r?SPLT Um prdut ncnl ã cnfnç fesperturs MÁXMS E MÍNMS NTEM Bngí 30,4-8,6; Bns, 30,0-2,0; Cscd, 3,8-20,8; pn?2-248; J Bt, 282-20,0; Mlr, 3,0-20,4; Pnh, 28,8-5n n; P 6,20,6-2,2; S Pn, 20,0-8,0;

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

erra e França nâo querem

erra e França nâo querem - Míúírw Mr Trg d Cptl d RpúbMc nl 2 hrs dc nrnnnln n Dls- -? íucll T _ H Tprtur Estávl r vnt U NE n SE rs t MÍNMS NTEM: frrs MÁXMS E pbt B l4s22j3! Snt Cruz 368-236; jnlv d Rurl 42-20! Mélr 35-238; Pnh

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P &B*!tlslst»**tíSmmfs. GANHEMS IS GRANDES MASSAS PIRA APEL PR W. PACT DE P A CMENTAHI NACINAL SIH lrffl FSTA Nfl PtnfQANA HÜ FRFNTF nfmflfrítr-1 F IRFPTâfífl NA-W TllftS grns rpnf cmcm gnhr tr «l msmtss

Leia mais

Relatório do marechal Grazi.ni sobre a guerra na África

Relatório do marechal Grazi.ni sobre a guerra na África ,m?*m ülltóô íbílnl..k.,.,,.n Brs. í-lí^ílmíí. DRTR? JSÉ RCH VZ Rdçã dmnstrçã LFÂNDG, 120 mu\ mmk M BH ^l ^_1 Ml _V ^ *. l _l ^_ ^H ^^k M ^D_BmH ^_ ^ >. H ^^fl ^^L! ^_ H_> v^_l H l! À^ W Âm\ mm*. t ^_l

Leia mais

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w ; n Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs

Leia mais

Correio da Manha RIO DE JANEIRO,

Correio da Manha RIO DE JANEIRO, ^KítlfprçfW" *M wwfw,?»* PUL j^nrfprt" FLH dv Uw Frr, 8/88 f Rr"nçS0 ílcluus RKDTMlHKrB CS KüÜ v EXERCT "*"T" -w^t^t Crr d Mnh R DE JNER, SEXT-FER, 7 DE SETEMBR DE 943 wr"qmfrv^flfwft:ty*tfff^yw,r- ---

Leia mais

írieste decidirá do êxito ou fracasso da Conferência

írieste decidirá do êxito ou fracasso da Conferência r yyyyyryy Fund 93 n XV 726 Mr Trg d Mtutn Cptl d Rpublc Prprld~~d7T~Ã~ DÁR B NTC^ B Dnts prsnt; M Gucs Mrr t surlr; urél Slv scrtr ^^rj^_tpr\ílsõs té 2 hrs nhg n Dlslrtrl í Tp Nubl Tprtur Esttrt vl Vnts

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

^í^2''d!!lllim'^^^ r?^j^,«'».». «n..a- J >'

^í^2''d!!lllim'^^^ r?^j^,«'».». «n..a- J >' ^V^BMfrH»^^?^^lk^s^^^^^r - - - > -^x^ --gw Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc (TtEMP - Prvsõs f 2 Hrs nh n Bsu-t Frl Tp - Nubl Tprtur - E nísr_lvçã Vnt» - Dfl «Est rscs Fund 93 n XV NV 765-/? Prprd d S

Leia mais

Funcionamento imediato de todas as estr a d as de ferro

Funcionamento imediato de todas as estr a d as de ferro - Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMP Prvsõs t 2 hrs nhã n Dlstrt Frl Ntró: Tp Prturb c -huvns Tprtur E clín Vnts D qudrnt S c rjds frscs TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS UE NTEM: U Rurl 280-214; St Cruz 274-212;

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

Soluções E-Procurement

Soluções E-Procurement Soluçõs -Procurm Móulos Vgs Aprsção Dspss Tomé A. Gl Jro/2003 Sumáro: Soluçõs - Procurm 2 Soluçõs - Procurm m xrp 3 Prcps Vgs 4 Solução 5 Móulo vgs 7 Móulo Rlóros Aprsção spss 8 Cls 9 Cocos Ús 10 www.scrgl.com

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

Rio de Janeiro, Sexta-feira, 5 de Janeiro de 1940. ff's?í! AÃFA. Jm\ U*ssUi '»»»» ilvemb

Rio de Janeiro, Sexta-feira, 5 de Janeiro de 1940. ff's?í! AÃFA. Jm\ U*ssUi '»»»» ilvemb - ^;>L fv T!MP TFDBRL prvlsí pr g NTHRT -«Ur Tprtur - qúdrnl nrt TnprBtnrs hrrs hnt n D Frl: lh2 2h2 h2 h2 JllH^pH rllh Ml v VL bl^u sl^ K Mx»»» M» - Mlrns» 28 à 8 hw j^l^w/^jkw M /^L^BSSSsP^ V^H^wSwJ

Leia mais

'T[ I.1l31 M_1JM. Rio de Janeiro, Quinta-feira, 6 de Março de 1952. ^dliniafimm'^ Ma\\mr^ REUNIDOS. hoje

'T[ I.1l31 M_1JM. Rio de Janeiro, Quinta-feira, 6 de Março de 1952. ^dliniafimm'^ Ma\\mr^ REUNIDOS. hoje -- 4 sgrv 7 ^^^^^^hb^v>r ; E ^-^ -L77 J T[l3 MJM -7 ;EE-; - Fund 9 n XX N 9004 Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc NTUJLb Prprd d UR UE Mrr Gs BL R Dnts prsnt; tsurr; urél Slv scrtár tp Prvsõs té 2 hís nh njms

Leia mais

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES "vs": \ 1 PSSE D MNSTR DEFES CHEGRM NVS RSES PR NTERN D FZEND _,, >0 JPÃ S JUZES SLÁR MÍNM (PGN 3) (PGNS) (PGNS) (PGN 12) 4 ^^^^^^m^m^mm^ Fundr: J E DE MCED SRES ^^í--^^^ r 1^ J n xx u SBD, u DE rmrlfl

Leia mais

I I! licito esperar que o conflito não desencadearia "O

I I! licito esperar que o conflito não desencadearia O í N X mu scçã JRNL R DE JNER QURT-FER, 14 DE UTUBR DE 1931, gjggfà 3RL0THE0 NCNL V. R ÜRWCQ EDÇÃ DE 16 PGNS - rr»r r-»,kc.,.--....- Sã ms trnqulzrs s ultms ntcs sbr stuçã crd pl cnflt sn-jpnês n Mndchur

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Diretor \ CASS1ANO RICARDO Oeranta: ÁLVARO CALDAS REDAÇÃO - AV RIO BRANCO 108 Boore-loja ADMINISTRAÇÃO ToFIClNAS; RUA EVARISTO DA VEIUA, lt NUM.

Diretor \ CASS1ANO RICARDO Oeranta: ÁLVARO CALDAS REDAÇÃO - AV RIO BRANCO 108 Boore-loja ADMINISTRAÇÃO ToFIClNAS; RUA EVARISTO DA VEIUA, lt NUM. HfB MH Drtr \ CSS1N RICRD rnt: ÁLVR CLDS REDÇÃ - V RI BRNC 108 Br-lj DMINISTRÇÃ TFIClNS; RU EVRIST D VEIU lt E M lj K E S NÍtÈ! SUPERINTENDENTE: LUIZ C D CST NETI N I RI DE JNEIR - SÁBD 22 DE NVEMBR DE

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

" ' Matem. "premier" a renuncia do

 ' Matem. premier a renuncia do NV VRK, 5 (U. P.) "Tnks" russs, sb cn "tngr rchl Tlbukhn,, frntr d Áustr", çr c u rrdçã suíç, c tn "u crspnnt brtnc Mscu". trnsssã f cptd pl Blu Nt wrk., Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpublc rtêmp Prvsõs té 2

Leia mais

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental S DRETR M. PUL FLH vnd Gms Frr, 41 Crr mm&w^^ p ^ d Mnhã Funddr EDMUND BTTENCURT HEDTR-CHEFE LUZ LBERT BH R DE JNER, SEXT-FER, 2 DE JUNH DE 1961 Chã f lnd n Frnc: 25 css smm PRS, 1 St mrts 26 frds f rsultd

Leia mais

wiwtiinfiiiinmuiiipi 40 Centavos Fundador: J. B. DE MACEDO SOARES A FRANÇA ETERNA ElIVRE

wiwtiinfiiiinmuiiipi 40 Centavos Fundador: J. B. DE MACEDO SOARES A FRANÇA ETERNA ElIVRE BrSp ft TEMPQ Tp b nbuls; nvlr pl nh Tprtur! ut (r] lgr lv- «f d Vnts frsc pr vès Mx 29 Míns -6 : 0 PGNS Crc//^ 4- wwtnfnup 40 Cntvs Dr Funr: J B DE MCED SRES \ -«# : V - V- - ; JULH í - r-- - 4 SEXT-FER

Leia mais

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':""''"~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^ " ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':''~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^  ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B CRTÉR PR REVSÃ DS TBELS DE UTRQU ±ttxx*x*x*xxxxxxxxxx Dn * * * * * * **-X**** >f **#-& * * ** * * * *L* 4ÀÍ^********^***fl..-. Drtr Grl Funddr J. E. DE MCED -cr Drtr Suprntnnt.

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR EIO DE DETERINANTES Dtrmt um mtrz su orm Sj mtrz: O trmt st mtrz é: Emlo: Vmos suor o sstm us quçõs om us óts y: y y Est sstm quçõs o sr srto orm mtrl: y Est qução r três mtrzs:.

Leia mais

CARNE Passou Bem NO CASO DA

CARNE Passou Bem NO CASO DA -- : y Drtr Grl - HRÁC CRVLH JÚNR V \ Drtr Rèdtór-Chf VD N>T N JBÍM - Drtr Suprntnnt - J! B MRTNS GUMRÃES yyyy ;y;í -- ;- - CJ - - v- r?\ r^>- :Çtítí Dár ârcâ -^- - - - ÍÍÍV-XW V 979 - DSTRT FERL 9B0Q

Leia mais

KrfiJliÉBtMBi. ^Ojfa ^">'«i,m,,i"- gp-^/

KrfiJliÉBtMBi. ^Ojfa ^>'«i,m,,i- gp-^/ Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS NTEM : nánú 7 4-6; Bns -6; Dr 7-8; pn «J J Bt 68-; Mngulnhs 8-; Mr K Pnh 74-8; Pqutá 74-; Prç 5 7-5 Snz Pn 8-5; Snt Cruz 8-4 lvntr d c já jrnl nfr

Leia mais

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) "Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial"

André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial ^WMPrWJU^ N trcr CNSR NDSPENSÁVEL À TRNQÜLD NCNL UM SLUÇÃ QUE HRMNZE S PRTDS PLTCS págn: JRNL NTCS Drtr-rspnsvl: ndré Crrzzn cds N V CUSU 0 GVERN RUSS TURPR VERD K; ; ^$Smm B É SLD ECNM DS EE UU WSHNGTN

Leia mais

WSsáÊÊmUUm. COM À FRANÇA em alguns pontos, de 20 e 50 quilômetros

WSsáÊÊmUUm. COM À FRANÇA em alguns pontos, de 20 e 50 quilômetros íbèêêw ^w^sft nfvlsfs pnr n B F Ntró ld hs HJE : WSsáÊÊUU TEMP nstávl c chuvs TEMPERTUR Estávl VENTS D Sustc Nrst c rj» frscs Tprtur» áxs íns nt : rprt 5P 88 Bngú 6 7 Bnsucss 6 c 9 Cscdur 9 67 pn Uj -

Leia mais

'^ "' ííi i^«««----«---- * ; - ^

'^ ' ííi i^«««----«---- * ; - ^ ,.;?- - ^-^^jm-m^^^^....,., ^SMBJÍÍWS*;* **R»U

Leia mais

MONTEVIDÉU - RIO, 13 (Condensado da UPI e do noticiário via Meridional) Embora não houvesse uma revelação oficial, sabese.

MONTEVIDÉU - RIO, 13 (Condensado da UPI e do noticiário via Meridional) Embora não houvesse uma revelação oficial, sabese. 1 Crn 16 Págns UM. 40 R DE S.. DUR DE NTCSNTCS crl.retmes! K C %H>NRÊ RG "D,KS SSCDS" FUNDD L DE MRÇ DE 1925 ( vusn dms N XL PRT LEGRE, QUNTFER, 14 DE JNER DE 1965 N. 264 lms Su» mlktnc 5»87. («nn 48»

Leia mais

Rep. S. Paulo: IV. Farinello - S. Boi to. 220-3.» T. 3-151 ^< --~ -'v- - ^ iio de Janeiro, Quinta-feira, 14 de Outubro de 1948

Rep. S. Paulo: IV. Farinello - S. Boi to. 220-3.» T. 3-151 ^< --~ -'v- - ^ iio de Janeiro, Quinta-feira, 14 de Outubro de 1948 Mtutn Mr Trgm d Cptl d Rpúblc n TEMP Prvsõs té 2 hrcb mnh, n Dsírt Fr _ Tmp - nstávl sujt chuvs 1,1 tp, E!;,;vl. Vnt» Vrávs, rjds Tmprtur frscs. TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS NTEM nvrslrtr Rurl, 27.2-19.2;

Leia mais

''""«^5*. perfeitamente á vontade para composta de tropas mineirasgente

''«^5*. perfeitamente á vontade para composta de tropas mineirasgente wmmsmmmuuwm zr?...-.mwtjnltvwü! g.-rr,--^--l^^,-:*^_bk:!t NN.JUl^UJBUlUUíJlUJU(-M»UJW-lCüg!W^WFlrçl.Wll..,)[JVJ.lVlU-~.lm^^~t.,J^...mm< ^smn^^-^mym.rb^.vrjmrurr^n^tts^s^,.-.--cr KccxuJ ll Jnr...;.; \\.

Leia mais

Rcentua-se a tensão germano-iugoslava

Rcentua-se a tensão germano-iugoslava Í;:v: TEMP n Frl Ntró té ás 4 hs dc ntü! Nubl sujt chuvs Tprtur Estávl Vnts Dc nrst sust frscs nr vzs Tprturs áxs c íns dc nlc : rprt Snts Dunt 266 234 Bngú 275 222 Cscdurn 28 23 pn 280 224 Jrd Btânc 288

Leia mais

' w, ;,,, x :-.',) Oswaldo

' w, ;,,, x :-.',) Oswaldo * ^sssxsísf^^ Mnstr JJJJT fçj ln rl(wmüm l * V, VT-r!>>^^5v!í!p!" w, ;,,, x :-,) swl 5 V «,-», ^^«VfVMlx^pw^^B^H»Ky^MPyy»«^,?^lp-«T»W^»w;f/( n_-«v*r F;v *, «Ty-- «T "VI-,T - -, * " : rnh Cnc, yy Ml w Iprtnt

Leia mais

DaPRODOCÃO SOViLüCfl

DaPRODOCÃO SOViLüCfl ' l \ ^^^^^^^^^^^^^^^^^l^^w1^^'^>^l^^^^^^^ll^,^^^^^^^^^^^^^^^^ HH,.. l lll "WW PM n «M_T 34 V*m E_g«ffl f «"* ~".*t»».

Leia mais

.:':.jf ^^^v^'-\í!-'.'-^^h ÀLWJNS NÃO. Da PARAGUAI

.:':.jf ^^^v^'-\í!-'.'-^^h ÀLWJNS NÃO. Da PARAGUAI »- > * ** MMPMM JORNAL DO BRASL TEMPO nubl pssn nstávl TEMPERATURA ntrrá m lgr clín VENTOS nrt r- COS MÁXMA 6 MÍNMA 97 R Trç-fr 7 brl 96 An LXX N 88 mínm - «- R Jnr Tèrç-lrv nt--u-»» Brsl prpõ prscrçã

Leia mais

0 SENADOR HARDING, CANDIDATO REPUBLICANO, FOI ELEITO PRESIDENT E DOS ESTADOS 0N1D0S í

0 SENADOR HARDING, CANDIDATO REPUBLICANO, FOI ELEITO PRESIDENT E DOS ESTADOS 0N1D0S í TB-fflfW--- - -vtf^rr^- Prprtr Drtr L VLL DMUD BÍTÍGURT Drtr 558 CR 5698 Clnltrl Cntrl prss ppl RDKG & C«- Chrstn R CRRM nr- tlgrph prss ppl LMBKRQ BC & C«tkltn < X g XT 98 Jntt x M RDCÇÃ R D JR QUTT-BR

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

WÊÊÉÊÊXSBÊÊBÍiisS^ Rio de Janeiro, Sexta-feira, 5 de Setembro de 1952 PROGRAMA DE DEZ PONTOS PARA GANHAR A PAZ

WÊÊÉÊÊXSBÊÊBÍiisS^ Rio de Janeiro, Sexta-feira, 5 de Setembro de 1952 PROGRAMA DE DEZ PONTOS PARA GANHAR A PAZ :r;;?f :í;"?? --^v J--"vy-j- j-t-- 5Ew5Jg»-gF3Kg_J-?j^^ Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TKM0 Prvsõs t J lrs ntã n Dsí trt Frl: Tp nstávl sujt rhuvs trvds Tprtur Entrrá clín Vnt» Mndrã pr qudrnl S c rjds rscs

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

Diretor-respomavel: André Carraazom. forças. ^ É m , HANOI, 20 (U.P.) Oriente. vo plano de defesa, destinado a. ^bfl Bf B*^.3 p B_/-^ i *^ T^ I

Diretor-respomavel: André Carraazom. forças. ^ É m , HANOI, 20 (U.P.) Oriente. vo plano de defesa, destinado a. ^bfl Bf B*^.3 p B_/-^ i *^ T^ I ^ fpv trcr págn: CLM VTÓR E CNFRTERNZÇÂ N ENCNTR [ QUE REUNU S SRS GETÚL DHEMR E GRCEZ FLGRNTES D SSEMBLÉ m ^ ^ JRNL NTCS Drtrrspmvl: ndré Crrzm ~ < ; lfs NÚMER Sã Pnl Sáb utubr 50 NV N últm págn: Sm fundmnt

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

ITÜDO FAZ CRER QUE CHURCHILL

ITÜDO FAZ CRER QUE CHURCHILL mm ^^Rf-- ^^ > -;::;;: pvjjf^tlílw»!ü[[m m j IlllllMtWIMlTM \ WI1IHI NITE SUPERINTENDENTE LUIZ C D CSI NETT MPRES M R E S NU ^^ CSSIN RICRD rntl ÁLVR CLDS «> REDÇÃ DM1NI8TRC E rcinâb RU EVRWT D VEI 19

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

15 io de Janeiro, Terça-feira, 18 de Julho de 1944. iiltimns Informações, as fronteiras orientais do INTENSIDADE

15 io de Janeiro, Terça-feira, 18 de Julho de 1944. iiltimns Informações, as fronteiras orientais do INTENSIDADE r!r:.lí.-?.:".-í"t-!t Mr Trg d 0 Mtutn Cptl d Rpúblc.-» prvsõs té hrs nh: N 0 TE.M T ) Tp Bn c nbulsd. n" p r ->p»n - - Estávl. Vnts - SUC3ÍÔ ã >

Leia mais

Bfufomiiiflefn. Retira-se a Rússia da Organização Mundial de Saúde AJUDARAM A FORJAR DOCUMENTOS CONTRA MINDSZENTY

Bfufomiiiflefn. Retira-se a Rússia da Organização Mundial de Saúde AJUDARAM A FORJAR DOCUMENTOS CONTRA MINDSZENTY TMr Trg d Bfufflfn Mv!PÍtlj Rpúblc rthõrs nnnhft n Dstrt Frl tls«ríj c chuvs Tprtur Estávl f- n»íár Vrávs rjds frscs pr yçntb «MÁXMS E MÍNMS NTEM UPíBTüí?32 4- Snnt Cruz 3-28; Ru SsH» 33 2-2; Mélr 324-2;

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO * ^.""* Z^ffl- á-k,írunc pmpp ^f^sf!4^- * *-" ", MNCE CHPIN 1» PGIN -;? CHEGM. 2V-FEIR S PRCINHS 3* PGIN MPIMENT CM I UMENT PR FRNC S FUNCINRMS 5» PGIN 1* PGIN Sábd EDIÇÃ DE HJE: 12 PGINS 40 Cntvs 11 DE

Leia mais

discursos advertiu co- "a Rússia,

discursos advertiu co- a Rússia, S***Tà*T****».**»***^^ N II S PUL Qnt-fclrn, 24 d brl 1947 NU. rshll fffllf Cnsr ttu d svétcs ncmptívl cm s csõs ds três grns Nv runã mnstrs SCU..'3 (U. P.) - s* rcnrltj Estd nrt-nmcrlc rg nr.slnll rspnsblzu

Leia mais

eoronel contra Identi"0 e pcrenne soffrcguijiddu Dyiiamitafla a residência cio 0 eyclone que devastou a povoação

eoronel contra Identi0 e pcrenne soffrcguijiddu Dyiiamitafla a residência cio 0 eyclone que devastou a povoação » hk nnnxv fl (U Jnr Sdffnfln-flrn, 27 «l Sccmbr lí>2rt N. 5.335 /-rs Drtr rspnv \ Dlnx Junr Grnt : Vc Lm «tn»*,n \*l..*.um* «d dn Blcddt.../n NTE :- lr ft nn», Pr 2 ncr. J80NTURJ NUMER VULS 00 RtS S000

Leia mais

A declaração acrescenta quo a ncão do. lona. "Impedlndo pela força a entrada dc lainenrnvêis perto* uoveruo britânico

A declaração acrescenta quo a ncão do. lona. Impedlndo pela força a entrada dc lainenrnvêis perto* uoveruo britânico JRNAL DE NTCAS AN 1 SA PAUL Dmng» 1» Agst dc 104G NUM 104 SE2 HAVA ADMNSTAÇA K FCNAS: 1\UA FLRENCÕ DR ABREU 104 - SA PAUL DRETRFERNAND MARREY TKFFNFK CM» - S-M33 - MM RlEÉtBM-M-M-M-----M-W-M-B CENTAVS

Leia mais

fi MO Fundador: J. E. DE MACEDO SOAEES JÍtPk Rei Mifruel Condenado Walface Por Unanimidade

fi MO Fundador: J. E. DE MACEDO SOAEES JÍtPk Rei Mifruel Condenado Walface Por Unanimidade PA GO A 3 Edçã Hj: 12 PÁGNAS 50 Cntvs un [ m m m mr- w EWA UAÇA BA PALESTNA JL«!Í. D f MO Funr: J. E. DE MACEDO SOAEES nc PAULNA lü BB SSg MREMAÇA FAMA ès MmmmEmANTES c ; r j MN,» g 31 DE DEZEMBRO DE ANO

Leia mais

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto «"» s^ffssb. -T^T.^.tr.v-9-;>-:.T-" r 8. (HVS) - nnunc-s NÁPLES, dcsclumnt n zn dc Pcst, ns prxmds llncll, dc mu srcphg dc grn vlr ; -cllgc. urn funrár r* sculpds vrs fgurs humns dc fn Invr ntr s qus um

Leia mais

r,. _...,j. #u ^^'"""" ^^^C^^fl'1111'1'1111''1'"''!^^ Redacção e Officina Rua da Constituição, 11 Rio de Janeiro, Quinta-feira, 17 de Agosto de 1939

r,. _...,j. #u ^^' ^^^C^^fl'1111'1'1111''1'''!^^ Redacção e Officina Rua da Constituição, 11 Rio de Janeiro, Quinta-feira, 17 de Agosto de 1939 ! Bfff%3Bft!jWS8S ^ ^-:\r>,-: r, _,j #u, u,,,,,,! ^«jl,lllll»pl,,- -^lw^lm vv v J-?wyfflt»Pff>,vwft vvv í»», «-j yff- r$ \ mm gm ^SBBB^E TEMP Prvsõs pr hj, té &s 4 hrs : DSTRCT FER, Bm Lmp Tmprtur Estvl

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

reíori CASS1AN0 RICARDO Oriente: ÁLVARO OAtOAB REDAÇÃO -AV RIO BRANCO

reíori CASS1AN0 RICARDO Oriente: ÁLVARO OAtOAB REDAÇÃO -AV RIO BRANCO - «N1H E M F K l S N Pnu pl cptl prns bxd pulst qu v s Est Un» BELÉM l ( N) - E trtnslt n s Estus Uns pssu pr cmh cptl bxd studnt«sl Pl qu v»l «s Ests Uns s vjnts!r«rcbs nr utrds»tud»nt«tn l-wt nsttut

Leia mais

m Completada a evacuação do Irã pelos russos O l. ministro persa Ghavan anuncia o cumprimento total do acordo com Moscou

m Completada a evacuação do Irã pelos russos O l. ministro persa Ghavan anuncia o cumprimento total do acordo com Moscou J0RJV1 DE NTCS N 1 S PUL - Qurt-fr, 8 d 1U-Ü NU 21 KÇ, lnrtrç R FCNHl RU FLRENC DR BREU, 104 - S PUL DRETR FERNND RREY HKSN; tk ]0 - Í-ll - :-«Trumn é cusd prtnr mplntr dmín mltr ds Estds Unds m td mrc

Leia mais

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE r u/lmft-wv- f--*r*** - ^*^^>*« Wt\* VSJS M(wm,v%-WM»nwvy»~>,, ~^» Wltr Mrr Lps (chf d Krvç médc) J^*^$^V&v^ mnt d* Sd Eclr d PDP)

Leia mais