Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Quem viajar deve tomar vacina contra sarampo"

Transcrição

1 Cncurs EME ã Jsé d Ri Prt PÁG. 04 GOIÂI GO QURTFEIR JORL DIÁRIO 25/03/2015 Prvnçã 0,50 EDIÇÃO: 2377 Jli rtir váris trmps RECOMEDÇÕE PÁG. 08 Qum vijr v tmr vcin cntr srmp Lng d TV Entrvist Elin Mickly ds d vcin tríplic virl, qu lém d srmp prtg cntr cxumb rubél, v sr tmd pl mns dus smns nts d vigm rlind Crá Vrdr us r scil pr fzr nunci PÁG. 04 O Vrdr rlind Crá, usu fcbk n últim dming, pr nuncir bndn d prfitur Clds vs, qunt s srviçs públics. PÁG. 06 ssltnts sã prss pós trc tirs plíci lx Rdrigus Mcd, 25 ns, Dig Brun Gms Mirs, 18 ns, frm prss m flgrnt lit, pós rubrm dis suprmrcds, rmds rvólvrs fturm disprs cntr pliciis durnt fug. PÁG. 03 PÁG. 08

2 Giâni, qurtfir, 25 mrç RÁPID Gz Pásc I Pscrt é nm d xpsiçã qu cntc ns dis 31 mrç 1º bril, n Glri d Ttr Escl Bsilu Frnç, m Giâni. mstr trá rtsnt, mblgns, chclts utrs prduts qu lmbrm Pásc, tds cnfccinds pr luns d Frmçã Inicil Cntinud, lém bncs bjts m tcid, grfit, crtngm stmpri têxtil. Pásc II Tds s prduts srã rcilizds durnt xpsiçã. O hrári visitçã é ds 9 às 11h40 ds 14 às 17h40. glri fic n vnid Univrsitári, nº 1750, tr Univrsitári, m Giâni. Giás Critiv I incubdr Giás Critiv ministr m iqulândi plstrs sbr rt Emprnr n Cultur Ecnmi Critiv, nst trç qurtfir, dis inscriçã é grtuit. Os intrssds vm nvir mil pr s sguints infrmçõs: CPJ d mprs, rzã scil/nm fntsi, nm d prticipnt, tlfn mil d prticipnt. Giás Critiv II O Giás Critiv, d crtri d Educçã, Cultur Esprt (duc), funcin um scritóri públic tndimnt suprt prfissinis mpr ndrs ds strs critivs. s funcin n Edifíci Prthnn Cntr, Ru,4 nº 515, Cntr, m Giâni. Tds s tivids sã grtuits ministrds pr rnmds cnsultrs. Dngu I rvidrs visitnts d Pláci Pdr Ludvic Tixir (PPLT), m Giâni, pm tmr s gtinhs hmpátics cntr s sintms d ngu nst trçfir, di 24. Um quip d Hspitl Mdicin ltrntiv (HM), rspnsávl pl prduçã d rmédi, strá n rcpçã d PPLT té s 17 hrs. qurt fir, di 25, ds 8 às 17 hrs, s gtinhs strã dispnívis pr s srvidrs d Grênci pi Lgístic Oprcinl d crtri d ú. Dngu II O prédi n funcin Grênci fic n vnid Tcntins, nº 311, Cntr, n cpitl. O mdicmnt hmpátic nã é vcin nã imuniz pcint, ms diminui s sintms d dnç. O mdicmnt é indicd pr psss tds s fixs táris, inclusiv pr qum qu já tv dnç. s gts vm sr plicds um vz cd três mss. Fstivl O 10 Fstivl Gstrnômic, Esprtiv Culturl ã imã srá lnçd às 8 hrs st quintfir, di 26, durnt cfé d mnhã n Pláci ds Esmrlds, m Giâni. O fstivl cntc há 10 ns sguids n cid, índic I Dnç trnsmitid pl msquit s gypti, ngu vnç m Giâni. Já sã qus 20 mil css ntificds n cpitl. Estd, últim bltim divulgd pl crtri Estd d ú rvl qu s já cnhcids sintms drs pl crp, n cbç n fund ds lhs tingirm 44 mil psss, st mrts cnfirmds. índic II Pnsnd n bmstr pcints d unid qu trnsit pl Hspitl Urgêncis Giâni (Hug), unid mntém um síndic nguir. El ministr plstrs cnscintizçã dirimnt m divrss strs d hspitl, rlizds m hráris ltrnds, pr tingir públics distints. índic II Cm sis ndrs cntns lits intrnçã, rttivid psss qu pssm pl intrir d Hug é nrm. Pcints, pnhnts visitnts, mnir intrtiv, sã brdds pl síndic nguir qu dissmin infrmçõs prtinnts à prcuçã d ngu sus frms trnsmissã. CURO RÁPIDO PROVEITE U FÉRI OPERDOR COMPUTDOR TÉCICO EM HRDWRE E RE IGER GRÁFICO WEB IGER WEB VELOPER PROFIIOL CD ITETE COTÁBIL ROTI BCÁRI LOGÍTIC ITEGRD ITETE DMIITRTIVO OPERDOR CIX E CREDIRIT EDIÇÃO VÍO DOBE PREMIERE FTER EFFECT GERECIMETO FICEIRO ORTOGRFI E GRMÁTIC REDÇÃO EMPRERIL EXCEL (1 EM / PROMOÇÃO) (62) (62) smpr n mn nt. lém d id à bs pix, vnt tm mpl prgrmçã culturl, shws músic, cmpnt sprtiv, xpsiçã rtsnt ds rtists lcis d rgiã, ntr utrs trçõs. Est n, fstivl srá 3 5 bril. Unid Giâni: Ru 6, 344, Cntr Unid Grvl: v. Iguld, Pç CI RTIGO Mdids prvisóris ditds pl gvrn sã qustinds n TF O TF (uprm Tribunl Frl), tm rcbid váris DIs(çõs Dirts Incnstitucinlid) pr qustinr s MP s nº /2014 ditds pl gvrn pr ltrr dispsitivs lis qu disciplinm bnfícis prvinciáris trblhists, cujs rgrs frm ntds ntrirmnt. Entids rprsnttivs Prtids Plitics, FIP(ssciçã cinl ds uditrs Fiscis d Rcit Frl), Cnfrçã Brsilir psntds Pnsinists (COBP), Cnfrçã cinl ds Trblhdrs Mtlúrgics (CTM), Prtid cilist ds Trblhdrs Unificds (PTU), Prtid lidrid (D), Frç indicl, sã lguns ds qu stã buscnd junt TF Dclrçã Incnstitucinlid ds MP s. Os rgumnts sã unânims qunt lgçã qu s mdids vilm principi d pribiçã d rtrcss scil, nã cumprm prssupst urgênci, mdificnd lis qu stã m vigênci há ns cuj txt d MP 664/2014 ltr inclusiv Li 8.112/1990 qu dispõ sbr rgim jurídic ds srvidrs públics civis d Uniã, m vilçã "princípi d pribiçã d rtrcss scil", u sj, srspitnd s ditms cnstitucinis, inclusiv qunt stblcimnt crênci 24 cntribuiçõs pr qu s pnnts d srvidr flcid rcbm pnsã pr mrt. Outr rgumnt viculd ns çõs é srspit princípi d vdçã rtrcss scil, um vz qu s mdificçõs ds MPs rstringm dirits grntis sciis insrids n rtig 6º d Cnstituiçã, pnsã pr mrt, uxílidnç sgur smprg. Tmbém frm qustinds utrs pnts, limitçã d príd durçã d pnsã pr mrt crd xpcttiv vid d() pnsinist, cndicinmnt d pgmnt pnsã cônjug u pnhir lps tmprl pl mns dis ns d frmçã d núcl fmilir xclusã d pssibilid signçã pss mir 60 ns u prtdr ficiênci pr rcbr pnsã pr mrt. vrd é qu rzã ssist s utrs ds DI s, vz qu s ltrçõs prmvids pls MP s, impr ndurcimnt rgrs pr cncssã d uxílidnç pnsã pr mrt, nã ixu dúvids qu tis mudnçs, rstringirm mis dirits qu turilmnt ncssári. mis, n rlid qu gvrn buscu msm fi fzr um minirrfrm prvinciári pl vi imprópri, vz qu nã pntu qulqur ft xtrrdinári qu tnh surgid pós ns vigênci ds rgrs mdificds pls MPs qu justificssm sus ltrçõs pl tuçã lgifrnt xcpcinl prvisóri d Pr Excutiv. Prtnt srá mis qu just qu TF s prnunci m fvr d suspnsã cnsqunt clrçã incnstitucinlid ds MP s, vicids m su nscdur, pr frirm prcits cnstitucinis prmvr suprssã u rstriçã gz dirits sciis, rsultnd m indmissívl rtrcss scil, qu frnt tnt cntr td bs ds grntis mínims cnstitucinis ngiv Frncisc Olivir Pchc OB/GO EXPEDIETE REDÇÃO GOIÂI lmd d Cntrn, 1508, Qd. 37, Lt. 05, nt ntôni, CEP: , GiâniGO Tl: (62) Emil: prtlgzt..br REDÇÃO CLD OV Ru B8, /, Qd. 14, Lt. 20, Itnhngá I, CEP: , Clds vs Giás Tl: (64) Emil: prtlgzt..br *Mtris rtigs ssinds n rfltm pini d jrnl. COMERCIL Giâni: htmil. Rgiã ul: prtlgzt..br DIRETOR PREITE dã ds Ris Gnçlvs DIRETOR VICEPREITE Hlvisln Mrtins Gnçlvs PRTMETO JURÍDICO Dr. Frnnd ntn Jrdim CIRCULÇÃO DIÁRI Estd Gis

3 Giâni, qurtfir, 25 mrç 2015 Grl 3 ITUMBIR ssltnts sã prss m flgrnt pós trc tirs Dis jvns 25 ns utr 18 ns frm prss m fl grnt lit pós rubrm dis suprmrcds lx Rdrigus Mcd, 25 ns, Dig Brun Gms Mirs, 18 ns, frm prss m flgrnt lit, pós rubrm dis suprmrcds, rmds rvólvrs fturm disprs cntr pliciis durnt fug. Os prpritáris um suprmrcd frm grdids pls utrs divrss glps crnhds rvólvr. fug, s invstigds rubrm utr suprmrcd, n Birr lt d B Vist. gund Dlgd Lucs Finhldt, crndr d Grup Espcil Rprssã Crims Ptrimniis (GE PTRI), prsguiçã qu crru pls rus cntris d cid cntu prticipçã crc 25 pliciis, snd it quips d Plíci Militr um quip d Plíci Civil, d GEPTRI. srm vistds ns prximids d Hspitl Municipl, lx Dig crrrm pr rus difrnts, snd prsguids pls pliciis qu rlizrm um crc ns imdiçõs. lx Rdrigus Mcd, vulg Juquinh, dispru cntr lx Rdrigus Dig Brun Gms prss m flgrnt n cid Itumbir s pliciis, tnd tingid vidr frntl um vitur d Plíci Militr, qus vitimnd um plicil. Os invstigds frm cpturds pls quips d xpdint d Plíci Militr, pós lx tr ficd sm muniçã. trc tirs, um trnsunt fi lvjd n brç. Um rvólvr clibr 38 fi prndid, juntmnt sis cápsuls flgrds d msm clibr, bm prt ds bjts rubds, qunti m dinhir, um linç csmnt um prlh clulr. mbs frm lvds té s d GEPTRI, lcl m qu frm utuds m flgrnt lit pr tnttiv hmicídi dis rubs qulificds pr cncurs gnts mprg rm fg. Pr já str snd invstigd pl Plíci Civil, quip d GEPTRI cumpriu utrs dis mndds prisã prvntiv m sfvr lx Rdrigus Mcd. O msm indivídu é suspit prticr um hmicídi há mns um mês n cid Itumbir. Outrs dus vítims já prcrm à Plíci Civil, durnt lvrtur d ut prisã m flgrnt, rcnhcrm s invstigds s utrs rubs m érci crrids ns últims dis. Tds s vítims rubs crrids n cid ns últims três mss srã intimds pl Plíci Civil pr rlizrm rcnhcimnt ds invstigds. Plici Civil Mrid qu mtu mulhr é prs m Gitub Giâni Pliciis civis Gitub prnrm, n di 23 mrç, Willin lvs Quirz, suspit tr mtd própri sps, Lndr lvs Mrs, 29 ns, glps fc, m Gitub, n di 14 fvrir Inicilmnt, s infrmçõs lvrm crr qu xmrid Lndr, ntôni Rríci lncr, fss utr d hmicídi. gund lgd Gustv Crls Frrir, xmrid já hvi sid prs pr grdir mulhr, m Mrrinhs, dis mss nts l sr ssssind. di d mrt Lndr, dus crts frm ncntrds n lcl, ns quis ntôni, supstmnt, cnfssv ssssint. lém diss, um ds filhs Lndr lgu tr vist ntôni ns imdiçõs d rsidênci. Dint tis infrmçõs, xmrid chgu sr prs m Mrrinhs, ms fi librd pr cus d frgilid ds prvs rclhids. D crd s invstigçõs, ntã pnhir Lndr chgu pnhr s invstigdrs ns diligêncis m busc rspsts pl crim. nts sr mrt, Lndr rcbu utrs crts, supstmnt nvids pl xmrid. Dlgci rgistr 65 psss sprcids m 78 dis Cmil Cândid siu n tr sxtfir filh Gbril Mcd ilvir, 5 ns, nã visu pr ninguém. Pssd um smn, l ind nã rtrnu pns ntícis vgs chgrm pr fmíli. irmã l, Gisl Cândid, prcuru ntm plíci pr buscr jud cnt qu stá prcupd sumiç rpntin ds dis. El cnt qu irmã mr vó qu nã usv drgs, nã bbi nm tinh sfts, qu tm intrigd fmíli. Gisl só lmbr qu irmã rcntmnt hvi trmind um nmr. Iss tm m pvrd. Lig n clulr l n d ntig nmrd, ms s dis stã sligds. O lgd Thig Dmscn, chf ds Grups ntissqustr Dsprcimnt Psss d Dlgci Estdul Invstigçõs Criminis (IC), firm qu qus td di css Cmil sã rgistrds m Giâni. Em 78 dis, 65 css sprcimnts frm putds m Giâni, sgund lgd. FCHD EM CM LO LETR CIX LED BER TRIEDRO E IVO

4 Cids 4 Giâni, qurtfir, 25 mrç Ú RECOMED Qum vijr v tmr vcin cntr srmp ds d vcin tríplic virl v sr tmd pl mns dus smns nts d vigm Crinçs sis 11 mss id qu s slcrã pr Estd d Crá vm sr vcinds cntr srmp. Qum prtn vijr pr píss d Áfric, Ási rgiõs d méric Eurp, Itáli, lmnh, Rússi, Estds Unids Cndá tmbém vm s imunizr. ds d vcin tríplic virl, qu lém d srmp prtg cntr cxumb rubél, v sr tmd pl mns dus smns nts d vigm. rintçã é d Ministéri d ú, sguind rndçã d Orgnizçã Mundil d ú (OM) d Orgnizçã Pnmricn ú (OP), pr vitr pssibilid crrêncis d grv nst fix tári. grnt Imunizçõs R Fri d crtri Estd d ú, Cléci Vcci, rsslt qu dlscnts dults qu irã pr sts lcis tmbém vm tmr vcin. Pr st fix tári, tríplic virl tm ttr virl imuniz cntr srmp, cxumb, rubél vricl (ctpr) sguint squm: dus dss pr mnrs 20 ns um ds pr mirs 20 ns. ttr virl imuniz cntr srmp, cxumb, rubél vricl (ctpr). s dus vcins stã dispnívis n r públic. Dds D fvrir 2015, crtri cinl Vigilânci m ú cnfirmu 763 css d vírus srmp n Crá, qu crrspn 21,7% ntr crinçs d fix tári sis mss mnrs um n id. Os dds sã lrmnts, qu indic qu vírus nss rgiã stá m plt tivid. Em Giás, últim cs rgistrd fi n pssd, crc psss frm tctds vírus n mund, m spcil, ns píss d Áfric Ási. O vírus tmbém gnhu ntrid ns cntinnts d méric Eurp, principlmnt, n Brsil, Estds Unids, Cndá, Itáli, lmnh Rússi. rmp ltmnt cntgis, srmp é prpgd pr mi ds scrçõs mucss ( tssir, spirrr, flr rspirr, pr xmpl) indivídus dnts pr utrs nãimunizds, tnt m crinçs qunt m dults. O príd incubçã dur ntr it 13 dis. Dpis çm prcr s principis sintms: pquns rupçõs n pl (xntms) cr vrmlhd, fbr lt, dr cbç, mlstr inflmçã ds vis rspirtóris. Vcinr é mi mis ficz prvnçã. prjuíz Três rcints sã prss pr furt nrgi Equips d Dlgci d Cnsumidr (Dcn) prnrm m flgrnt nst sgundfir (23/03) três rcints cusds furtr nrgi létric. çã é rsultd d Oprçã pgã, rlizd m prcri Clg, qu vis cibir furt nrgi létric pr mi d dultrçã pdrõs. primir tp, st stblcimnts frm diligncids. O prjuíz cusd pr ss tip crim Estd é crc 20 milhõs. Cncurss Cncurs Plíci Militr C: prz inscriçã é té 31/03 Plíci Militr d Estd nt Ctrin br mis 650 vgs pr Curs Frmçã ldd. O slári srá 4.143,87. Cncurs EME ã Jsé d Ri Prt P rviç Municipl Águ Esgt (m) ã Jsé d Ri Prt, m ã Pul, br 120 vgs pr crgs nívis médi suprir. Cnslh Rginl Químic d 12ª Rgiã br cncurs Cnslh Rginl Químic 12ª Rgiã br vgs pr crgs nívis médi suprir. Os sláris vrim 1.324, ,59. Mció L br prcss sltiv n Educçã rã frcids 147 vgs tmpráris m crgs Prfssr uxilir l ( nívis fundmntl suprir).

5 Giâni, qurtfir, 25 mrç 2015 Cids 5 GOIÁ Mlhris n Educçã sã rfrênci ncinl Em 2014, Estd fi cu m primir lugr n Índic Ds. d Educçã Básic, qu m qulid d nsin. Os prjts çõs dministrtivs implmntds m Giás vêm grntind rduçã d vsã sclr lvçã ds índics prndizd ds studnts. O Estd stá invstind m prgrms vlrizçã rcnhcimnt d mérit ds prfissinis d Educçã, ds scls ds studnts; m xtnsã d frt Ensin Médi m tmp intgrl; lém d infrstrutur. gund Rqul Tixir, titulr d crtri Educçã, Cultur Esprts (duc), é prcis rcnhcr s vnçs pls quis Estd pssu, principlmnt s prgrms qulificçã prfssrs, dtds n últim décd, pstrirmnt, stímuls stndids s luns qu btêm bm smpnh m sl ul. Em 1999, vivíms m um cnári bix índic qulificçã ds prfssrs. pns 32% ls pssuím um curs suprir nqul épc. Fi inicid um prgrm licncitur pln prcld, qu cnfriu tds s prfssrs prtunid cursr Univrsid Estdul Giás (UEG), pr Lycu Giâni, Escl Tmp Intgrl s primrr. D lá pr cá, gvrn cnsguiu prprcinr um crrir sólid s prfssrs mis qulificds, inclusiv crind mbints prpícis pr clhr hj bns rsultds, s qu btivms n últim Ib, rgumnt Rqul. 1º lugr n Ib Giás cup primir clcçã n Ensin Médi n últim Índic Dsnvlvimnt d Educçã Básic (Ib ), tingind 3,8. O rsultd Giás n Ib, tnt n nsin fundmntl qunt n médi, rflt ss cntinuid plítics dtds lng ds ns. Tms muits sfis ind, psr srms hj primir d Ib. Ms stms cnsguind mntr flux nívl prndizgm. Iss signific qu, psr s btr vsã sclr, ind fi mntid bm nívl prndizd nsss luns. Mdir ducçã s fz qulificçã ds prfssrs, ms tmbém qu lun stá prnnd n utr pnt. Vcê prcis prfssrs bm frmds pr ls srm s mdidrs ss prcss prndizgm, nlisu. Pct pl Educçã s últims qutr ns Gvrn Giás prpôs um Pct pl Educçã licrçu sus bss n rcnhcimnt d prfssr tunt n sl ul; n rcnhcimnt d lun qu s stc ns prvs vliçõs dignóstics rtmds pr uxilir n cnstruçã indicdrs pr Educçã; pr fim, prvnd mlhri dirt d infrstrutur ds unids sclrs, rlizr rpss dirtmnt cnslh sclr pr qu sjm rlizds s rfrms mrgnciis rprçã tlhd, prt hídric, cnstruçã cbrtur qudrs sprtivs, ntr utrs bnfícis ncssáris pr mlhri d mbint sclr. Prcss ltiv Inscriçõs pr curss d Itg trminm nst trç Trminm nst trç fir s inscriçõs pr Prcss ltiv m rts d Institut Tcnlógic Giás Bsilu Frnç (Itg) ns árs rts Visuis, Músic, Ttr Dnç. td sã frcids 247 vgs. s uls çm n di 13 bril. s inscriçõs pm sr fits té às 21 hrs, n Cndidts s d Itg, n vnid Univrsitári, númr 1750, lg pós Prç Univrsitári, vlr 60,00. O cndidt v lvr um ft 3 4 rcnt, lém riginl cópi d crtir intid d históric sclr. Outrs infrmçõs ds curss pm sr btids n nrç Cncurs d UEG rcb mis 21 mil inscriçõs Os cndidts inscrits n cncurs d Univrsid Estdul Giás (UEG) já pm cnfrir rlçã cncrrênci pr vg pr crtm. s infrmçõs pm sr cssds ns sits d Fundçã Univrs, xcutr d cncurs, d crtri Gstã Plnjmnt. Pr s crgs ssistnt, mir cncrrênci ficu pr s vgs ssistnt Gstã dministrtiv (Grl), m Giâni, 156,78 cndidts pr vg. Já ns crgs nlist, mir cncrrênci fi pr nlist Gstã Pdggi m náplis, 114,5 cndidts pr vg. Entr s inscrits nst cncurs, mir prticipçã fi ds mulhrs, 62,14% pr s crgs ssistnt (nívl médi) 63,13% pr s crgs nlist (nívl suprir). Pr s vgs ssistnt, miri ds cncrrnts é Giás (94,24%), sguids pr cndidts d Distrit Frl (3,11%) Mins Gris Tcntins (0,70%). prvniênci ds cndidts s crgs nlist é, m su miri, tmbém Giás (88,90%), 5,15% d Distrit Frl 2,19% Mins Gris.

6 Plític 6 Giâni, qurtfir, 25 mrç 2015 MI MÉDICO Rnld Cid p invstigã ilglids CLD OV Vrdr us r scil pr fzr núnci O Vrdr rlind Crá, usu fcbk n últim dming, pr nuncir bndn d prfitur Clds vs, qunt s srviçs públics n str Univrsitári. Os mrdrs d str nã cnsgum trnsitr pls rus lguns prcism imprvisr pr cssr sus css. "Cntrrind fls prpgnd d prfitur vj cs qu s ncntr tr Univrsitári. miri ds mrdrs stá ssprd já crdit qu prfit s mudu pr Plml", ntu vrdr rlind Crá m su pgin n fcbk. Vrdr us r scil pr fzr núnci cntr bndn m birr O sndr gin ingrssu um rprsntçã n MPF cntr ministr d ú O sndr gin nld Cid R ingrssu um rprsntçã n Ministéri Públic Frl cntr ministr d ú, rthur Chir, pls ilglids tids n prgrm Mis Médics. Um ds prvs citds n dcumnt rfrs grvçã viculd n Jrnl d Bnd, di 17, r m qu intgrnts d gvrn d Orgnizçã Pnmricn d ú (Ops) crtm tlhs d trm cprçã pr mscrr finlid cntrl d prgrm finncir ditdur cubn. Rnld Cid slicit n dcumnt invstigçã d rspnsbilid gstrs nvlvids n frmtçã xcuçã d prgrm rssrcimnt s cfrs públics rcurss utilizds invidmnt. rprtgm d jrnl d TV Bnirnts mstr qu n runiã ntr mmbrs d gvrn frl d OP pr finlizr cntrt, frm crtds irrgulrids divisã d slári ntr médics gvrn Cub, inclusã fiscis cubns médics pr tutlr trblh ndr diz qu just pr cntrtr médics cubns fi "strrcdr" ds prfissinis sú n Brsil inclusã ds trms Mrcsul Unsul n cntrt pr dr imprssã qu utrs píss tmbém prim prticipr d cnvêni OP. "É strrcdr crtm trm just pr fingir qu cntrt nã sri pns pr Cub. ã stu rltnd ncntr mfiss qudrilhirs. Fi um runiã intgrnts qulificds crncids d gvrn OP. Cm ss grvçã xpst pl TV Bnirnts fic clr mnipulçã d prgrm Mis Médics pr trnsfrir dinhir públic ditdur cubn usr s médics dqul pís cbs litris. Médics qu frm trtds mrcdri virm Brsil sb cndiçõs qu srspitm s nsss lis tds s trtds dirits humns qu pís é signtári", rgumnt. "Pdims qu s invstigu s prt sss rcurss rpssds Cub, qu já smm 1,8 bilhã, rtrnrm pís cix 2 cmpnh", diss Rnld Cid. Prvs rprsntçã trz tmbém utrs prvs ilglids n prgrm, cntrt d gvrn cubn s médics d ilh pr mi um "scid mrcntil" m qu fic cnfigurd rlçã trblh n Brsil cntrrind li qu criu Mis Médics, qu rfrs pns tuçã nsinpsquis xtnsã. pç ind cit rltóri d TCU qu qustin rmunrçã ds médics cubns bm bix d rpssd s mis prfissinis d prgrm. ss rltóri, prtir dcumnts d própri gvrn, pns 22% ds rcurss frm stinds s médics rstnt nvids gvrn Cub. situçã srspit Cnstituiçã, s lis trblhists s rintçõs d Orgnizçã Mundil ú gênci Brsilir Cprçã (BC), ligd Itmrty, sbr cprçã ntr píss pr nvi prfissinis. Mthus RETURTE COMID CEIR ELF ERVICE MRMITEX / Ru Eç Quirz, 27 Cntr (Próx. hpping CTC) Clds vsgo

7 Giâni, qurtfir, 25 mrç 2015 Tcnlgi 7 Livr 783 txts ábt Mgldi é lnçd hj O lnçmnt, nst trçfir, 24, às 19 hrs, d livr mr Ttr: ábt Mgldi (Ediçõs sc), n Ttr nchit, nã rprsnt pns um just tribut crític minir qu drmturg lsn Rdrigus ( ) chmu " mlhr" d Brsil. É rcnhcimnt d ppl smpnhd pr l nsíst cdêmic qu, m mis um livr, nlisu frmçã d mrn ttr brsilir inpndênci utrid. O livr mr Ttr, qu trz 783 txts d utr publicds n jrnl O Estd.Pul Jrnl d Tr, ntr , fi cncbid pl mulhr pnhir ttr ábt, scritr Edl vn tn, rspnsávl pl psquis rgnizçã d br ssssri d prfssr Jsé Edurd Vndrmini. rgnizçã d livr é crnlógic. Ficrm fr txts sbr pçs strngirs, sptáculs dnç u ssinds s iniciis d crític qu, m 1953, cnvidd pr lfrd Msquit pr lcinr n Escl rt Drmátic d UP, cbu citnd utr cnvit: scrvr crítics pr 'Estd', qu fz 1954 té Jrg Drxlr inici turnê pl Brsil D cim d plc, sntd num bnc vilã n mã, Jrg Drxlr cnt há mis z ns s vrss "nós músics nã dnçms, vcê já v tr uvid flr", Dn Fluir. pós lnçr disc Bilr n l Cuv, m 2014, cuj títul rmt à dnç, situçã é utr. E l plnj mnstrr iss ns prsntçõs d curt turnê brsilir, qu inici pr ã Pul, n quint, n Ttr Brsc, ingrs ss sgtds. "O shw ç um crgrfi. Tds nós músics dnçms. ã qur dizr qu dnçms ml, ms muit ntrg"", divrts urugui, qu xibiu rbld n divrtid clip Univrss Prlls. "É d msm crógrf", vis ind. Dpis qus 80 prsntçõs pl mund, l cnt qu bnd stá crqu ns pssinhs. "O mvimnt é um ds ti vids mis lvds d sr humn. Dnçr é um ds tivids qu utiliz mis árs d cérbr, d pnt vist nurfisilógic", tst l, frmd m mdicin. "Já fz 45 mil ns qu prduzims músic só 10 mil litrtur, dig, lg scrit", pr, intrrmpnd cnvrs jrnl O Estd.Pul pr kyp. "Vu mudr mu sttus pr qu ninguém ns trplh. Prnt. Estu invisívl, ms stu qui", brinc, jitnd s fns uvid. nv titu n plc é rflx d mudnç ns psiçõs. Bilr n l Cuv tm mldis mis lgrs qu s utrs CDs. "É um disc difrnt cntrditóri m rlçã lgums cnçõs épcs minhs", nlis. "Fic fliz pr mudr. ã stu rgulhs pr nã tr dnçd s smpr. Fui crid num ditdur, é um crctrístic. Estu ncntnd m dizr qu ss ii cducu. Tm ciss n vid qu prcism cducr". fs nimd chmu tnçã sus dmirdrs. "Muit gnt m prguntv pr qu ptr pr um músic mis lv qund vcê s dá muit bm plvr?. Espr qu lv sj um lgi. ã qur sr um psd." Kristjn Järvi, lquimi um rgnt bilrin O qu rgnt fz n pódi? Cm um sujit qu nã prduz sm tri tnçã mis um cntn músics sã ls qu ft prduzm sns d plti? Rgênci é um qustã unicçã. lg é pssd d rgnt pr rqustr, vicvrs qulid intnsid st unicçã sã rspnsávis pl qu cntc n prfrmnc sinfônic. Quint, 19, n l ã Pul, mstr stnin Kristjn Järvi, 42 ns, rptiu pl trcir vz um lquimi spcilíssim qu flr cd vz qu nd Ossp. O primir milgr cntcu m junh 2010, um incnscnt litur d "grçã d Primvr". O spll Emmnul Bldini scrvu ns rs sciis qu quls frm s mlhrs cncrts sinfônics su vid. Ctd pr sucr Trtlir n dirçã d Ossp, rtrnu ã Pul m stmbr 2011, pr prr nv milgr, st vz s "Dnçs infônics" Brnstin. pós um hit qutr ns, vlt à l ã Pul num mmnt crucil pr vid d Ossp, dividid qunt à rnvçã d cntrt Mrin lsp té 2019 (m 2016 trmin su cntrt tul). CPCITÇÕE: MMOGRFI REOÂCI MGÉTIC TOMOGRFI COMPUTDORIZD GOIÂI CURO TÉCICO PROFIIOLIZTE DITÂCI Ú BUCL O futur m sus mãs um simpls cliqu! CURO TÉCICO PROFIIOLIZTE DITÂCI ÁRE D Ú. ECOL UTORIZD PELO CEE/GO GiâniGO: (62) VlprísGO: (61) (62)

8 Giâni, qurtfir, 25 mrç Tlvisã "u um mulh xtrvgnt" nglin Jli rtir váris trmps nglin Jli, 39 ns, s submtu um prçã pr rtirr s váris s trmps Flópi n últim smn bjtiv s prvnir câncr. Há dis ns, triz já tinh s submtid um dupl mstctmi pr rtirr tcid mmári. própri triz flu sbr xpriênci m um rtig publicd nst trçfir, 24, n jrnl "Th w Yrk Tims" títul "nglin Jli Pitt: diári um prçã". "Estiv plnjnd iss durnt lgum tmp. É um prçã mns plx qu mstctmi, ms sus fits sã mis svrs. Clc mulhr m um mnpus frçd", scrvu triz. TELIH QURTFEIR, 25/03 7 REGR DO MOR (Lucky 7). 14h50, n Glb. Cndá, Dirçã Hrry Winr. Cm Kimbrly, WillimsPisly, Ptrick Dmpsy, Brd Rw, Brin Mrkinsn, Lchlyn Munr, Michll Hrrisn. my crscu sguind s rintçõs ixds pl su flcid mã. Entr ls, instruçã qu vri s pixnr pns pl su sétim nmrd. pós ns sguind tds s rgrs, l nfim cnhc Dnil, rpz ds sussnhs. ó tm um prblm: l é su sxt nmrd. ssim, my trá qu blr um pln pr ficr su grn mr, sm ignrr s sjs d su mã. Cmédi. O COLECIODOR OO (Th Bn Cllctr). 2h, n Glb. EU, Dirçã Phillip yc. Cm DnzlWshingtn, nglin Jli, Qun Ltifh, Michl Rkr, Mik McGln, Luis Guzmn, Llnd Orsr, Jhn Bnjmin Hicky. Em v Yrk, durnt um invstigçã, Lincln Rhym, um cncitud plicil, sfr um cint qu ix ttrplégic. pós qutr ns m um cm, Rhym s cncntr n ii suicídi tnt cnvncr s qu stã su rdr judál n utnási. Ms tud mud qund um sril killr ç gir n cid, tnd crims vilnts. ind muit rspitd pr sus clgs, Rhym ç judr n cs. uspns. QUITFEIR, 26/03 EU, EU MEMO & IREE (M, Myslf & Irn). 1h30, n Glb. EU, Dirçã Bbby Frrlly Ptr Frrlly. Cm Jim Crry, Rn Zllwgr, Chris Cpr, Rbrt Frstr, Richrd Jnkins, Rb Mrn. Um plicil sfr dupl prsnlid qund ix tmr sus rmédis. Os prblms çm qund sus dus fcs s pixnm pl msm mulhr pssm lutr pr trm dmíni d msm crp. Cmédi. EXTFEIR, 27/03 VODO LTO (Viw Frm Th Tp). 14h50, n Glb. EU, Dirçã Brun Brrt. Cm Gwynth Pltrw,Christin pplgt, Mrk Ruffl, Cndic Brgn, Klly Prstn, Mik Myrs. Dnn Jnsn é um grt pbr qu s crinç tm um grn snh: s trnr rmç tr um vid sfisticd, vijnd pls cinc cntinnts. Cmédi. OV CIREL: ER UM VEZ UM CÇÃO ( Cinrll try: Onc Upn ng). 23h, n BT. EU, Dirçã Dmn ntstfn. Cm Lucy Hl, Frddi trm, Mgn Prk, Mnu ryn. tlnts psitr cntr Kti snh sr um strl d músic, ms smpr é bictd pr su crul mdrst m rclmr, jvm rliz s vnts d fmíli. Cmédi. Frm dis ns lng d TV té qu Elin Mickly rcbss cnvit pr vivr rinh btri Xêni, Impéri. ss príd, triz 34 ns cnfss sm s blr qu nã tv qulqur prpst s dicu s filhs, Lum, 14, Luigi, 10, d uniã 14 ns prsntdr Csr Filh, 54. ã fiqui chtd. Tud tm su hr. Ms nã sint vrgnh pdir um chnc flr: M dá um prtunid?. scid n intrir pulist, Elin çu trblhr ml s 9 ns, s 14, mudus pr ã Pul pr cntinur s studs sguir crrir triz. Ficv n dúvid s stv tmnd titu crt prqu fzi ttr, ms s prts nã s brim. Bti sspr, lmbr l, qu s stcu qund intrprtu Trzud d Esclinh d Prfssr Rimund (2001). Xêni smb muit. E vcê? Elin Mickly: (riss) unc tinh sid rinh btri u smbd prfissinlmnt, ms já hvi sfild m scls Cprichss Pilrs, Mnguir BijFlr. Vi muits vís rinhs fui prstnd tnçã ns gsts n pstur pr m situr. Estu fliz prqu fui cnvidd pr um prticipçã dis cpítuls, fui ficnd, pis um mês m chmrm pr fchr um cntrt ficr té finl d nvl. Ds vnturs d Didi (2012) vcê stv lng d TV. ã r chmd pr trblhr? EM: incrmnt, nã tiv cnvit pr nd. Ms nã fiqui chtd, stv dnd ssistênci mus filhs, cnstruind um cs m ã Pul. Tud tm su hr. minh crrir, smpr fiz prticipçõs quri chnc fzr um nvl intir, pr qu utrs dirtrs pussm m vr nã pns um dint. Exist sim um prcncit psss qu já fizrm linh shws édi. Ms nã sint vrgnh pdir um chnc flr: M dá um prtunid?. Vcê smpr crr trás d qu qur? EM: im. u Prsint Vncslu, n intrir ã Pul. vidinh lá r sm futur u quri lg mlhr. Cm 14 ns sí cs pr studr n cpitl. Eu sci n Prç d Rpúblic, ndv pl vnid ã Jã, pgv ônibus mtrô, i pr scl, trblhv ml fzi curs ttr. nts ir, minh mã m nsinu czinhr bifinh, lgums rfgds, um rrzinh. Mrv ums migs gnt s virv (riss). Tã mnin... ã tinh md? EM: Tiv md, ms smpr tiv muit fé. Pr incrívl qu prç, nunc m cntcu nd. Clr qu r utr cid, hj é tud mis vilnt. ind ssim, mus pis tivrm cnfinç sgurnç pr m ixr vr. Pnsu m sistir? EM: Às vzs dv um sânim, ficv n dúvid s stv tmnd titu crt, prqu fzi ttr, ms s prts nã s brim. Bti um sspr. Ms smpr tiv ss trminçã qurr lcnçr lg mlhr, nã só prfissinlmnt, tmbém ncntrr um pss bcn, frmr um fmíli. E chi ss pss, stu l tnh minh fmíli minh crrir. ã tnh d qu rclmr. Cm cnhcu Csr? EM: El cnt qu m viu m Hild Furcã (1998) s ncntu, quri sbr s lguém m cnhci. té qu um di u fui um bt m ã Pul pssi pr l cminh d pist. Eu vi qu r Csr Filh, ms nm i bl. El fi trás, çu m pqurr pdiu mu tlfn. Dis dis pis, m ligu, çms cnvrsr, virms migs. Um di l fi m ixr m cs m u um bij. Fiqui té flt r (riss)! El tv pciênci. ã 16 ns junts 14 csds. Exist sgrd pr ss lngvid? EM: mr, diálg pciênci, xrcitds dirimnt. Tmbém tms cnfinç um n utr. lém diss, há rspit. gnt s rspit, nã ltr vz, nã pr linh. vcê pr pstur, fl plvrã, s ltr btr prt n cr lvntr vz, vcê já br brch pr utrs ciss pis nã tm crrigir. Td csl tm smpr lg pr rslvr, ntã qund cbç stá pgnd fg cd um vi pr su cnt tnt slucinr pis. Qum é mis ciumnt? EM: tivr um cn muit picnt, bij, Csr prfr nã vr. El nã tm ciúm, prqu snt sgurnç d minh prt u d l. Csr dr m vr smbnd, diz qu bnit é pr sr mstrd, smpr piu mu trblh. O qu u sint l é rgulh. Pm pnsr qu sms um csl crtinh, ms pls rs sciis, um trmômtr qu tnh, só uç lgis csl à fmíli qu frmms. Entrvist Rvist Qum Ediçã 747 (09/01/2015) OVEL MLHÇÃO ETE VID LTO TRL CHIQUITIT BBILÔI CORÇÃO IDOMÁVEL GLOBO, À 17H45 GLOBO, À 18H15 GLOBO, À 19H15 BT, À 20H30 GLOBO, À 21H15 BT, À 16H15 Lbã prssin Duc pr scbrir rpz cnsguiu nrç t. t Krin trcm cnfidêncis. Gl Dndr infrmm Jã qu ls irã mrr junts. m prcbr qu é tmbém um pndriv, Krin dá su chvir luv bx pr t. Pdr sfr pr Krin. Durnt prsntçã d pç n Riblt, Cbr Binc implicm um utr n pltéi. Lbã scbr qu Duc mntiu pr l. Binc prbniz J, qu bij Hnriqu pr prvcr Cbr. J sfr pr s mntr crrt. Lbã cnfrnt Duc, Higur slv rpz. Cbr vis Krin qu Dndr Jã s mudrm pr cs Gl. Vicnt mnd Lil mbr su cs. Lil prcb intimid ntr Pdr Júli. Irn ssum um cnt imprtnt pr su gênci cnhc Vinícius. Brnrd cit Pdr Júli irmãs. Vicnt cnt pr Pdr sbr bij qu Lil lh u. Brnrd fic ntdid Mrln. Lígi Vicnt pm pr Pdr nã flr Lil. Ir rclm d mr Vicnt. Lil fic tns sbr qu Vicnt Lígi vã lmç ds irmãs. Ir insist pr Vicnt pgr s cnts rthurzinh. Pdr tm um séri discussã Lil n rsturnt, Edgrd fic furis Júli. Cíqu scbr um xm Kitty n rquiv d hspitl diz Lur qu l p tr fld vrd sbr sr stéril. Úrsul vis crltt qu invstigrá su vid s l cntinur Ricrd. Mnul p Tin qu s fst l sus filhs. Mri Inês prmt judr Tin pós uvir vrd sbr vid dupl d mig. Lur prvit distrçã Kitty pg fis cbl l pr fzr um xm D. mnth Ppit sfilm m crr brt m v lvrd. ils bsrv uli Mrcs junts prcur Lur pr mstrr grvçã qu uli fz Gustv. plc d cncurs, Jnjã nunci últim prticipnt, Mili. Gbril ntr Mili pl prt d ttr d scl. Mrin fic tns irritd n plti. Msc fic livid ncntd. Mili cnt músic M Pssm Ciss. términ d prsntçã Mili s mcin diz: Eu quri prvitr ss prtunid pr dizr qu u cnsi. Eu cnsi só pnsr ns utrs nunc pnsr m mim. Eu cnsi cnfir m qum nã qur mu bm. E u cnsi, principlmnt, ngr s mus sntimnts. Msc, u si qu vcê já sistiu mim, ms u qur qu vcê sib qu u t m. Eu smpr t mi smpr vu t mr. Msc crr té plc, pg n mã d Mili rspn: Eu nunc sisti vcê, Mili. Vinícius tnt trnquilizr Rgin. Muril fl um clint, ssim qu lic si su cs. Vinícius p pr ir Rgin cnvrsr Wlni. Gut tnt fzr s pzs Evndr. Wlni mnt pr Rgin Tu crdit n irmã. Krn snt flt Luís Frnnd. Inês cnvnc lic lh ntrgr um pst dcumnts d pi. rbrt flgr Luís Frnnd um mulhr m su cs. Wlni s fz vítim pr Tu. Btriz rprn Inês pr tr subrnd Wlni. Pul discut Tu pr cus Wlni. Crls lbrt tnt cnsguir um ptrcíni pr Dig. Gut ci prr um trblh fculd. Btriz prmv um ncntr ntr Rgin Inês. Mri ncntr cix n Rmir gurdv s dcumnts Mricruz. lssndr cnhc Mricruz, tm snsçã qu cnhc tnt s lmbrr n. Lúci diz Migul qu vi scrvr um crt Otávi l p qu nã nt su irmã qu Mricruz ixu pvd. lssndr cntrt Mricruz pr trblhr m su cs p l qu fç srviç licz pr nã dnificr s pçs vliss. Mricruz p l qu nsin limpr s bjts. rfin nt Otávi sbr chgd um hósp chmd Mricruz su irmã. cincidênci nm ix Otávi intrigd.

9 Giâni, qurtfir, 25 mrç 2015 Tlvisã 9 r Cntr frmçã Humn n ri Há mis 23 ns qulificnd prfissinis n ár d sú CURO: E GOR TMBÉM COM EIO MÉDIO. EPECILIZÇÕE: Instrumntçã cirurgic Enfrmgm d trblh UTI Unid trpi intnsiv Mrns lbrtóris nfrmgm rdilgi. Mlhr quip prfssrs d CntrOst. Mlhrs cmps stágis. Ru 24 nº 723 Cntr Giâni GO TÉCICO EM EFERMGEM, RDIOLOGI, EGURÇ DO TRBLHO CFHnri1 mtriculs brts Infrmçõs: (62) Bstidrs Mis Enxut Qunt vltr r, pis ds féris, n próxim di 30, "Prgrm d Jô" (Glb) trá lgums nvids. Entr ls stá rduçã su fms sxtt. nv frmçã srá um qurtt Bir, Chiquinh, Dric Osmr. Já Tmti Miltinh nã vrã mis fzr prt d grup. Um nv cnári tmbém stá prvist. Humr m lt gurdd séri Lndr Hssum Ingrid Guimrãs sirá d ppl. Intituld "Chp Qunt", trçã chgrá m bril à gr d Glb. trm, Ingrid srá Mrln, um cblirir qu tc su slã blz jud d fil scuir Frn (Tig brvnl). El é csd Gnési (Hssum), um smprgd prfissinl. vs rums Ml cbu nvl "Impéri" (Glb) Dnil Rch Jsi Pss, qu intrprtrm csl prblmáticjã Lucs Du, vltm s ncntrr pr um nv sfi. Dst vz, dupl stá n sptácul ttr "Inimigs Infânci". vs rums II Flnd n trm guinld ilv, utr nm qu ixu lnc já trblh m vist fi drin Birlli, mnd. Ms, nss cs, mrn sguiu pr cinm. Entr s prjts stã "Mis um Di", film Cristin nts, "O Céu d rpdr", Juli Lllis Brn Pssurn. gund mstr ind nã há prvisã pr stri Xux m su nv cs, Rcrd. psr tr ssind cntrt m fvrir, lir só vrá ntrr pr gr d missr pulist n sgund smstr. s bstidrs, dizm qu um ds strtégis é sprr pl ncrrmnt d primir tmprd d prgrm d Gugu. Elnc qu crsc Lng ds nvls s "Dn Xp" (Rcrd), Luiz Tmé já tm rtrn gndd pr TV. El é gurddn lnc "Escrv Mã", trm qu irá strr n Rcrd pós "Os Dz Mndmnts". Cássi cpin Bt Clh tmbém vrã str n flhtim. Rnvds Pr flr m rnvçã, utrs séris qu grntirm nvs tmprds sã "Mik & Mlly" (sxt n cnscutiv) "Mm" (trcir n sguid), xibids n Brsil pl Wrnr. Já "urs Jcki", strld pr Jcki Pytn, rtrn, pr sétim últim tmprd, n di 12 bril ns EU (cnl hwtim). HORÓCOPO ÁRIE 20/03 19/04 Lu ntr m Gêms fz um tns spct turn indicnd um di m qu vcê p str mis séri cld. Um prblm m um cntrt u crd qu fi fit há lguns dis p tirr su bm humr. Prcur lr fzr lgums rflxõs. TOURO 20/04 20/05 Lu ç cminhr trvés Gêms rcb um tns spct turn ixnd vcê mis fchd prcupd qustõs qu nvlvm su vid mtril invstimnts. O di p sr tns n qu diz rspit dinhir. Mntnh clm. GÊMEO 21/05 20/06 Lu ç cminhr trvés su sign rcb um tns spct turn indicnd um di m qu vcê strá mis fchd intrspctiv, mis prcupd tmbém. ã s ix lvr pls pssívis dificulds d di u pl bix strl. CÂCER 21/06 22/07 Lu, su rgnt, ntr m Gêms ix vcê mis fchd intrspctiv mis vltd pr sus mçõs. ã s ix lvr pl pssimism, pis hj, turn fz um tns spct su rgnt tnt lvr vcê pr bix strl. Cuis. LEÃO 23/07 22/08 Lu ntr m Gêms fz um tns spct turn ixnd vcê mis séri rlçã à su vid scil às mizs. Um pss mis séri p s prximr vcê cbr s trnnd um bm mig. Um prjt m quip p prsntr prblms, ms só pr hj. VIRGEM 23/08 22/09 Lu ntr m Gêms fz um tns spct turn p trzr lgum prcupçã rlcind um prjt prfissinl u pln crrir. O di sgu um puc mis tns, ms, prtir lgum sfrç, p tr um ótim rsultd. Mntnh clm. LIBR 23/09 22/10 Lu ntr m Gêms vcê p ncntrr lgum dificuld u prblm rlcind um prjt médi prz, spcilmnt s stivr nvlvid psss u mprss strngirs. O mmnt p nvlvr plnjmnt um vigm u curs suprir. ECORPIÃO 23/10 21/11 Lu ntr m Gêms fz um tns spct turn indicnd um di m qu vcê strá mis fchd intrspctiv, prcupd s mudnçs qu v fzr m su mund mcinl. Um pqun prblm p surgir um sóci u prcir rcil. GITÁRIO 22/11 21/12 Lu ntr m Gêms rcb um tns spct turn indicnd um di mir srid n qu diz rspit s sus rlcinmnts. Um scid u prcri rcil, u msm um nmr qu vm snd snhd pl Univrs. CPRICÓRIO 22/12 20/01 Lu ntr m Gêms rcb um tns spct turn indicnd um di mir intnsid n trblh. P surgir lgum prblm m um prjt tblh u msm lgum dificuld um clg. Prcur mntr srnid, pis ss nrgi é pssgir. QUÁRIO 21/01 18/02 Mrt, l Urn ind m Áris cntinum mvimntnd su mund mntl, ms gr mnir mis quilibrd. nsid ç diminuir cnsirvlmnt. u vid dméstic s rlcinmnts m fmíli pssm pr um príd muit quilíbri. PEIXE 19/02 19/03 Lu ntr m Gêms fz um tns spct turn indicnd um di m qu vcê strá mis fchd intrspctiv, mis cnctd su mund mcinl. Um sus pis p trzr lgum tip prcupçã. Fiqu junt ds sus vi s sntir mlhr.

10 Curss técnics gurnç 21 ns G l p ã c m 22Ens sprtmnt Jrdim Jã dministrçã Miltn Jã drin Id dministrçã m Enfrmgm Curs gurnç d trblh 3 qu (snd 1 suit), czinh, bnhi cil, ár s grgm. F 2 CBMETO CI. Ár d m² cnst 143 m². t C d Ost. 3 qurts d 2 suíts), cp, czinh nhirs, ár viç, churrsqu lvnri, gr pr 4 crrs. It II Prx f Ótim cbm ,00 3/4 (sn suit), sl, cp zinh, WC s ár srviç rgm. Jd. Esm ,00 / RE ÍTIO / L Lt Clds d O 1020m² fic n lt squin ,00 Lt Clds d t 403m² n lt squin ,00 Lt Clds d O 277m² Lt Turist II 15 n V. lt s ,00 Lt Rcnt d r, prx. ri ss n d lt n t, 360m² n ,00 Lt Itnhngá R LOTE: E UIVERITÁR 360m² Lt str Itn gá ru B ,00 3 qu (snd 1 suit), czinh, bnhi cil, ár s grgm. F CBMETO CI. Ár d m² cnst 143 m². t C D Ost. Jrdim Br ¾ (1 suít) t 360m² murd Id ds Turists Ru: ds c r i t ó r i P r i s I I v.bnt Gdy grâns Qd:17 Lt:03 Miltn Enfrmgm 20 ns 2/4 sl czinh Qd:17 Lt:05 2 bnhir scil gr sls 1 bnhir czinh 2.000,00 gm 480,00 prtmnt Edifici Espç n v.d Cnluçã d uthuny 3/4 snd trn ld 1 suit sl czinh c/ prmrd R Bm rmris grgm tm piscins sun m² 1.800, ,00 ÁRE 5 prtmnts Ru: Ár 1400m² trás Jsin Brts Cntr d Eltrsm Cntr Cntnd cd 1 suit 2.000,00 sl czinh mricved n grgm p/mt 550,00 Prxim CICM. prtmnt 2 qurprtmnt Iticy II ts, mbilid 6 nru:c Qd.:50 Lt:01 dr xclnt vist, 2/4 snd 1 suit prqu quátic, ár bnhir scil sl c lzr. Oprtunidzinh mricn ár únic! s rviçs grgm prtmnt Rsi 700,00 sncil Czr Prk Kit t n Pris II Clds 850,00 Ru:25 Qd:17 Lt:05 Oprtunid vn 1 suit, czinh, s lj md in vrnd tnqu fntil mntd há 20 grgm p/mt ns n mrcd, 400,00 clintl frmd, 3 Kit t n Olgri str cntrl ClPint Ru : Jquim ds vs, cit Rzn Rdrigus prmut. Qd.04 Lt.13 º200 1/4 ár srviç grgm p/mt Mnsõs ds Águs Qunts sn280,00 d 3 qurts, 1 bl nhir, czinh, sl, COMERCII ár cbrt m vlt 3 ls ár d cs, frr pulis p r x i m d m n t t ,00 25m² Ru C Qd 50 Jrdim Brsíli Lt 01 tr Itici ¾ (1 suít) trrn 500,00 Cd 360m² murd 1 l (Esquin) ár prximdmn Clds d Ost 60 m² Ru C Qd 50 t 2/4 grn, jrdim Lt 01 tr Itici invrn, sl, cz, 1.200,00 td murd, prtã 1 l rcil Ru ltrônic, grgm, 11 Qd B Lt 01 tr ár srviç ns Prqu ds Plmrs funds cbrt, ár 1.000,00 ttl d lt 790m², l 1 vnid D Qd cs 9 mss 02 Lt 01 tr J d u s, n v! R $ quitimr 800,00 l 2 v n i d D grgm pr Qd 02 Lt 01 4 crrs, prbólic tr Jquitimr intrfn prtã ltrônic crc 1.000,00 létric, Bx bnhil 3 vnid D Qd rs, rmáris n czi02 Lt 01 tr J nh, ár cnstruíd quitimr 700,00 220m², Itguí I, l 5 vnid D Qd ,00 cit 02 Lt 01 tr J imóvl mnr vlr / crr stud quitimr 500,00 utrs. GLPÃO 22 ns 21 ns 20 ns gurnç d trblh drin Id m Enfrmgm Id 21 ns Id dministrçã Curs 20 ns C n jrdim ds turists Ru:ds mgnólis Qd:07 Lt:10 2/4 sl czinh,bnhir scil,ár srviç grgm 750,00. n Itgui I Ru:13 Qd:07 Lt:30 1/4 sl czinh ár srviç grgm p/mt 350,00 n Itgui I Ru 08 Qd:19 Lt:24 2/4 snd 1 suit bnhir scil sl czinh ár srviç grgm 750,00 n Itnhgá v.e Qd:89 Lt:21 3/4 snd 1 suit sl czinh bnhir scil grgm 1 dicul ns funds 1.300,00 n Iticy II Ru:C Qd:50 Lt:02 2/4 snd 1 suit sl cp czinh vrndd lvb xtrn bnhir scil ár srviçs grgm 750,00 n Iticy I Ru:19 Qd:34 Lt:11 3/4 snd 1 suit sl czinh bnhir scil grgm p/mt 550,00 n Iticy I Ru:07 Qd:23 Lt.14 2/4 sl czinh bnhir scil grgm 1/4 n funds 550,00 n Pris II Ru:25 Qd.17 Lt. 05 2/4 sl cp czinh, 2 bnhir scil, ár srviç,vrnd churrsquir fgã cipir 900,00 PRTMETO E KIT ET pt Jquitimr 2 qurprtmnt Mbilid n Edifici Prfit Cls Gdy Cntr 1/4 sl czinh ár srviç grgm 750,00. prtmnt brd Itgui III Ru:75 Qd:84 Lt:15 cs:2 2/4 sl czinh ár srviç bnhir scil grgm 700,00 m 22 ns 22 ns stá fznd técnic m dministrçã. 20 ns 22 ns 3. O rpz 21 ns 21 ns 21 ns Vcê chg bnc um chqu, p pr trcr, blcnist prgunt: Em dinhir? ã. M dá tud m clips. 20 ns 22 ns BETEIROL DO EU DÉ çu curs técnic sgurnç d trblh. Curs Disslv mid milh n águ. Rsrv. Frit cbl picd. Em sguid clqu crn míd cld crn. Dix czinhr. Qund crn stivr ttlmnt czid, clqu mlh tmt. Em sguid junt mid milh disslvid. Mx té ngrssr. Clqu crn míd m um rfrtári, pr cim, distribu rquijã m lguns pnts. Lv frn té qu rrt rquijã. Miltn 2. drin m 300 gr Ptinh Fribi míd(s) 1/2 unid(s) cbl picd(s) 1/2 xícr(s) (chá) mlh tmt 1 1/2 tblt(s) cld crn 1 clhr(s) (sp) mid milh 1 xícr(s) (chá) Águ 5 clhr(s) (sp) rquijã Cm fzr Jã 20 ns Ingrdints drin 1. Miltn tm 20 ns. Enfrmgm Est rcit crn míd é um vrdir líci vi judr vcê cnmizr tmp n czinh. Exprimnt! Id dministrçã Crn Míd Rquijã Curs 22 ns Jã utrs dis rpzs stã ntusismds s curss técnics prfissinliznts ns quis s inscrvrm. Cnfrm s infrmçõs frncids bix, scubr nm id cd rpz, ssim curs prfissinliznt qu stá fznd. gurnç d trblh RECEIT PRÁTIC E FÁCEI Rvists COQUETEL Rslv psstmp, prnchnd qudr. Clqu (sim) m tds s firmçõs plt (nã) s qudrinhs rstnts (vj xmpl). Pr iss, us smpr lógic, prtir ds dics. Jã O sujit chg m cs mis cd surprn mulhr nu itd n cm. msm instnt ç prcurr prvávl mnt. Olh bix d cm, nd, trs d prt, ninguém, br rmári d cr um rpz lur bnit. O qu vcê st fznd i? prgunt l, nfurcid. hn... humm... u vim tizr rmári... gguj rpz. s trçs stã nd tds s rups! Ms, pld? Viu só? Já rm minh tmbém! Miltn TEIXEIR ME COT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PROBLEM LÓGIC drin 10 Lzr Divrsã Giâni, qurtfir, 25 mrç 2015

11 P C M C Giâni, qurtfir, dming, 2225 mrç mrç Clssificds 11 3 rts sl, r srviç, E. FI 400 ruçã lds (snsl, 2 bsrir, gm gui órum nt / st v. d 1, ccil,, grld Os V. st 0,00 13m² quin rntuáhr sflv. u B 0,00 TOR IO hn 2 rts sl, r srviç, E. FI 400 ruçã lds 1.000,00. L vnid D, Qd. 02 Lt. 01 tr Jquitimr. 700,00. L vnid D, Qd. 02 Lt. 01 tr Jquitimr. 500,00. Glpã GLPÃO Escritóri Pris II v. Bnt Gdy Qd:17 Lt:05 2 sls 1 bnhir czinh 2.000,00. EPÇO v.d Cntrn ld d uprmrcd R Bm tm m² 1.800,00. ÁRE ÁRE 1400m² trás d Eltrsm Cntr 2.000,00. VED PT 2 qurts, mbilid 6 ndr xclnt vist, prqu quátic, ár lzr. Oprtunid únic! VED Mnsõs ds Águs Qunts snd 3 qurts, 1 bnhir, czinh, sl, ár cbrt m vlt d cs, frr pulist ,00. Jrdim Brsíli ¾ (1 suít) trrn 360m² murd.. Clds d Ost 2/4, jrdim invrn, sl, cz, td murd, prtã ltrônic, grgm, ár srviç ns funds cbrt, ár ttl d lt 790m², cs 9 mss us, nv!. grgm pr 4 crrs, prbólic intrfn prtã ltrônic crc létric, Bx bnhirs, rmáris n czinh, ár cnstruíd 220m², Itguí I, ,00 cit imóvl mnr vlr / crr stud utrs. 3 qurts (snd 1 suít), sl, czinh, bnhir scil, ár srviç, grgm. FE CBMETO. FI CI. Ár 400 m² cnstruçã 143 m². t. Clds d Ost. 3 qurts (snd 2 suíts), sl, cp, czinh 2 bnhirs, ár srviç, churrsquir, lvnri, grgm pr 4 crrs. Itguí II Prx. fórum Ótim cbmnt ,00 3/4 (snd 1 suít), sl, cp, czinh, WC scil, ár srviç, grgm. Jd. Esmrld ,00 / RE / ÍTIO / L LOTE Clds d Ost 1020m² fic n v. lt squin ,00 LOTE Clds d Ost 403m² n V. lt squin ,00 LOTE Clds d Ost 277m² ,00 LOTE Turist II 1513m² n V. lt squin ,00 LOTE Rcnt d rr, prx. ntuári ss nhr d lt n sflt, 360m² n v ,00 LOTE Itnhngá Ru B ,00 LOTE ETOR UIVER ITÁRIO 360m² LOTE tr Itnhngá ru B ,00 C 3 qurts (snd 1 suít), sl, czinh, bnhir scil, ár srviç, grgm. FE CBMETO. FI CI. Ár 400 m² cnstruçã 143 m². t. Clds D Ost. C Jrdim Brsíli ¾ (1 suít) trrn 360m² murd O OHO QUE RELIZM. ÃO O MEMO QUE E TRFORMM EM COQUIT C P P C M prtmnt Jrdim Glpã Escritóri css Glpã 2 Pris 2/4 sl c Es II (snd d 1 tnqu suit), 3 qurts sl, gr 3 qurts C ds prtmnt srviçs Turists Ru: grgm Jrdim ds C C grâns ds Turists Qd:17 Ru: Lt:03 ds v.bnt critóri Pris Gdy II czinh, (snd bnhir 1 suit), scil, 3 cil, KIT ár ár ET srviç, Olgári srviç, sl, n jrdim ds grâns 750,00. Qd:17 Lt:03 zinh v.bnt ár srviç Gdy bnhir Qd:17 scil Lt:05 Lt:05 grgm. 2 2 gm czinh, p/mt bnhir 400,00. s Jrdim n jrdim ds Turists turists Ru: ds Ru:ds mgnólis mg Qd:34 bnhir Lt:11 scil scil 3/4 gr sn gr sls 700,00. sls 1 1 bnhir Pint grgm. Ru: Jquim FE FE R nólis Qd:07 Lt:10 ds 2/4 2/4 Iticí sl sl czinh I Ru:19 czinh Qd:17 turists mg Qd:07 2/4 Lt:10 sl 2/4 gm d gm 1 suít 480,00 sl czinh PT czinh Jrdim ds 2.000,00 Turiszn CBMETO. Rdrigus Qd.04 FI FI 2/4 sl czinh,bnhir sl,bnhir czinh, scil scil bnhir,ár,ár bnhir prtmnt scil Edifici grgm Edifici Espç ts Espç Ru n ds n v.d v.d Grâns, Cntrn ld d u m² Cn CI. Ár Ár Lt.13 º200 1/4 ár scil, srviç srviç ár grgm srviç grgm Thuny 3/4 snd trn ld d uprmrd R Bm 143 m². t Clds Thuny 3/4 snd m² cnstruçã cnstruçã p/mt 550,00. Qd. 17 Lt. 03 2/4 srviç grgm p/ 750,00. 1 suit sl czinh c/ prmrd R Bm 143 m². t Clds grgm. 750,00. 1 suit sl czinh c/ 750,00. rmris Iticí I grgm Ru:07 sl tm czinh bnhir mt d Ost. 280,00. rmris grgm tm d Ost. Itguí n Itgui I Ru:13 I Qd:23 piscins Lt.14 sun 2/4 sl scil m² 1.800,00 grgm 3 qurts (snd 2 suíts), sl, Ru:13 n Qd:07 Itgui Lt:30 Qd:07 Lt:30 1/4 sl I piscins czinh 1.400,00 sun m² 1.800,00 L 3 qurts (snd COMERCII ár srviç 5 prtmnts Ru: Ru:13 1/4 Qd:07 sl Lt:30 czi bnhir scil 480,00. ÁRE czinh srviç grgm ár p/mt 1.400,00 grgm 1/4 ns funds prtmnts 550,00. Ru: Ár d Eltrsm 3/4 1400m² snd trás 1 Cntr suít cp, 3 L czinh 2 ár b PT 1/4 sl czinh ÁRE Edifíci Thuny cp, 2 suíts), czinh sl, 2 bnhirs, ár sr Ár 1400m² trás srviç Jsin Brts Cntr 5 grgm 350, ,00 Cntnd cd 1 suit viç, churrsquir, 2.000,00 p/mt Jsin Brts Cntr nhirs, ár srviç, pr churrsquir, 4 crrs. Itgui sl Pris czinh II mricn Lt. grgm 05 cd 12/4 suit p/mt sl 2.000,00 grgm VED Ru:25 d sl Eltrsm czinh c/rmáris Cntr prximdmnt lvnri, grgm 25m². 350,00 Itguí n Itgui I Ru I Ru 08 Cntnd Qd.17 piscins Ru C Qd. 50 Lts Qd:19 Lt:24 sl mricn grgm p/mt VED pr Ótim 4 crrs. cbmnt Itgui lvnri, grgm Qd:19 Lt:24 2/4 cp czinh, 550,00 2 Prxim bnhirs scil, ár sr 5 prtmnt PT Ru: 2 Jsin qur sun II Prx fórum 2/4 n snd Itgui 1 I suit Ru 1.400,00. tr Iticí. 500,00. CICM. snd bnhir 1 suít scil bnhir sl czinh sl ár czinh srviç ár prtmnt Iticy II 08 Qd:19 Lt:24 550,00 Prxim II Cd ,00 Prx fórum scil viç, vrnd churrsquir fgã Brts ts, mbilid Cntr. Cntnd 6 ndr xclnt vist, 2/4 snd 1 suit CICM. Ótim L cbmnt (Esquin) grgm srviç grgm 750,00 Ru:C Qd.:50 Lt:01 3/4 (snd 1 prtmnt Jrdim Glpã Escritóri Pris II (snd bnhir scil sl czinh 2/4 snd cipir 1 suit prtmnt cd, prqu 1 suít quátic, sl 2 czinh qurts, mricn mbilid lzr. Oprtunid ár ,00 ár suit), prximdmnt 60 m² Ru C Qd. 50 sl, 3 qurts cp, czinh, 1 suit), WC scil, sl, 750,00. C n Itnhgá v.e ds Turists Ru: ds ár srviç prtmnt bnhir 900,00. scil Iticy sl II czinh Qd.:50 mricn Lt:01 ár grgm 6 npdr xclnt vist, Qd:89 Lt:21 3/4 grâns Qd:17 Lt:03 v.bnt Gdy czinh, grgm Itnhngá 750,00v.E Ru:C 3/4 (snd 1 PRTMETO E mt. únic! ár bnhir srviç, scil, Lt. 01. tr Iticí grgm. ár Jd. Esmrld srviç, n jrdim ds snd 1 suit sl czinh bnhir scil 3/4 g bnhir 2/4 sl czinh Qd:17 Lt:05 550,00. Próxim prtmnt CICM. 1 bnhir Rsi grgm , ,00 FE 2 s rviçs grgm turists Qd:89 Lt:21 Ru:ds mgnólis 2/4 snd 1 suit prqu quátic, ár suit), sl, cp, czinh, WC scil, n Itnhgá v.e bnhir scil sl czinh mricn ár únic! lzr. Oprtunid snd 1 suít sl czinh KIT ET 700,00 scil grgm 480,00 czinh sls rgm Qd:07 1 dicul Lt:10 ns PT sncil Iticí II. Czr 2.000,00 Ru C Prk Qd. CBMETO. L Cmrcil Ru Qd:89 Lt:21 3/4 ár srviç, grgm. funds bnhir 1.300,00 Kit t n Pris II Clds 850,00 / RE FI 2/4 sl czinh /,bnhir scil scil,,ár prtmnt PT Ru:25 Jquitimr Qd:17 Edifici Lt:05 2/4, Espç 50 Lt. 01 n v.d 2/4 Cntrn Oprtunid ld d u vn m² cnstruçã CI. snd snd 1 suit sl czinh bnhir scil g prtmnt 1 suít bnhir Rsi scil s rviçs grgm 11 ÍTIO Ár Qd Jd. B Lt / L 400 Esmrld 01 tr grgm srviç n 1 Iticy dícul grgm II Ru:C ns Thuny Mbilid 1 suit, n 3/4 czinh, Edifíci snd 700, ,00 Prqu ds Plmrs Qd:50 Lt:02 2/4 s lj md infntil czinh mntd Czr mricn Prk há ,00. Lt Clds d Ost funds 750,00. 1 suit 1.300,00. Prfit vrnd sl czinh Cls Gdy tnqu c/ prmrd R Bm 143 m². t Clds rgm snd 1 suit dicul sl ns cp sncil sl 1020m² fic n v. rmris grgm grgm p/mt tm d Ost. funds czinh Iticí n vrndd Itgui 1.300,00 II Ru C Qd. I lvb Lt. 02 xtrn 2/4 bnhir snd Ru:25 zinh ár Qd:17 srviç Lt:05 gm Kit Cntr t n 1/4 Pris sl c II Clds ár ns srviçs n 850,00 mrcd, gr lt / squin RE / piscins 400,00 sun m² 1.800,00 L vnid D, Qd clintl 700,00. frmd, ,00 3 qurts (snd 2 suíts), sl, Ru:13 Qd:07 Lt: ,00 ÍTIO / L Lt. 01 tr Jquitimr. n Iticy II Ru:C Oprtunid vns 1 suít scil 1/4 sl ár sl cp czinh srviçs czinh grgm 1 suit, 750,00. czinh, 3 Kit t n Olgri str ÁRE cntrl Clds 1400m² vs, trás cit 403m² n V. Lt Clds d Os Qd:50 Lt:02 2/4 KIT ET lj md Pris infntil d Ru:25 prmut. Eltrsm mntd Qd:17 Lt:05 Cntr há 20 II Lt 800,00. Clds d Ost grgm ár srviç 5 prtmnts 750,00 Pint Ru : Jquim Ru: cp, czinh 2 bnhirs, ár sr Ár grgm vrndd p/mt lvb xtrn bnhir scil ár Cntnd Jsin PT vrnd Rzn brd Brts Rdrigus tnqu Cntr Itguí snd 1 suit sl cp 1020m² L lt vnid fic squin D, Qd. v ,00 n Iticy I Ru:19 III grgm Qd.04 Ru 75 Lt.13 cd Qd. p/mt º200 1 suit viç, churrsquir, 84 Lt ,00 czinh vrndd lvb xtrn bnhir clintl frmd, ns 1 suít, n czinh, mrcd, vrn lt Lt. 01 tr squin Jquitimr. Qd:34 Lt:11 3/ ,00 sl snd 1 suit sl czinh Qd:19 bnhir Lt:24 scil 400,00 1/4 czinh ár mricn grgm p/mt VED pr 4 crrs. Itgui lvnri, grgm srviç n Itgui I Ru ,00 Mnsõs ds Lt Clds d Ost 08 scil ár srviçs 3 Kit 280,00 t n Olgri str Águs cntrl Qunts Clds prtmnt vs, cit t 403m² n V. snd 3 qurts, 1 b Ótim Lt Turist cbmnt II 1513m² 277m² ,00 550,00 Prxim II Prx fórum Lt Clds d Os 2/4 grgm snd 1 p/mt suit grgm 550,00 750,00 Pint CICM. Ru : Jquim bnhir scil sl czinh Rzn Rdrigus prmut. lt squin L nhir, czinh, 2 qurts, ár mbilid cbrt 6 m n vlt ,00 sl, ,00 n V. lt squin ár n n Iticy Iticy srviç I Ru:19 I Ru:07 prtmnt COMERCII Iticy II grgm Qd.04 Lt.13 º200 Qd:34 Qd:23 Lt:11 Lt ,00 Ru:C 3/4 2/4 3 ls Qd.:50 ár Lt:01 dr d xclnt cs, frr vist, 3/4 (snd 1 pulist quátic, ,00 ár ,00 sl czinh bnhir 1/4 prximdmnt ár 2/4 snd srviç 1 suit prqu suit), Lt sl, Rcnt cp, d czinhr, prx. WC scil, ntuá r n Itnhgá v.e snd 1 suit sl czinh bnhir scil 280,00 Águs Qunts sn bnhir grgm p/mt Mnsõs ds Lt Clds d Ost scil grgm 1/4 25m² scil Ru sl C Qd c5zinh lzr. Oprtunid únic! Jrdim Brsíli ár ri ss srviç, nhr g Qd:89 Lt:21 3/4 277m² ,00 n funds 550,00 Lt mricn 01 tr Itici ár snd 1 suit sl czinh bnhir scil g II d prtmnt 360m² 3 qurts, murd 1 Rsi grgm n p/mt Pris 500,00 s rviçs Cd grgm ¾ (1 suít) trrn rgm. d lt Jd. Esmrld n sflt, Turist 360m² II n 1513m² v. 700,00 brnhir, Czr Prk Lt ,00 550,00 rgm Ru:25 1 Qd.17 dicul Lt. ns 05 1 l L (Esquin) sncil czinh, sl, n ,00 V. lt squin funds 2/41.300,00 sl cp Kit ár COMERCII t prximdmnt 60 m² Qd:17 Ru C Lt:05 n Pris II Clds 850,00 / RE / n Iticy I Ru:07 ár cbrt Clds m d vlt Ost cs, 2/4 grn frr pulis Lt ,00 Itnhngá Ru B czinh, 2 bnhir Ru:25 ÍTIO / L Qd 50 n Iticy II Ru:C Qd:23 Lt.14 2/4 3 ls ár scil, ár srviç Lt 01 tr Itici d Oprtunid, vns Rcnt d r jrdim ,00 1 suit, czinh, Qd:50 Lt:02 2/4 sl,vrnd czinh bnhir churrsquir grgm fgã cipir 1/4 25m² grgm 1 l Ru rcil p/mt C Qd 50 UIVERITÁRIO prximdmnt invrn, lj md sl, infntil mntd murd, há prtã 20 r, 1020m² prx. fic ntuá n v. Lt Clds d Ost vrnd cz, 1.200,00 tnqu t td ,00 LOTE: ETOR snd 1 suit sl cp scil czinh vrndd lvb xtrn bnhir 1101 Qd tr B Lt Itici 01 tr Ru ns ltrônic, Jrdim n mrcd, lt squin Brsíli grgm, ri ss nhr n funds 900,00 550,00 Lt 400,00 360m² ¾ clintl ár (1 suít) frmd, srviç trrn ns ,00 d lt n sflt, 360m² n v. PRTMETO 500,00 Prqu Cd ds Plmrs funds cbrt, ár Lt str Itnhngá ru B 12 scil ár srviçs 3 Kit t n Olgri str cntrl Clds vs, cit t 403m² n V. Lt Clds d Os n Pris II 360m² murd E KIT ET 1.000,00 ttl d lt 790m², grgm 750,00 Pint Ru : Jquim Ru:25 Qd.17 Lt Rzn l (Esquin) ,00 pt Jquitimr 2 qurprtmnt Mbili 02 Lt Lt º200 tr J us, nv! l 1 vnid Rdrigus D Qd prmut. cs 9 mss lt ,00 squin n Iticy I Ru:19 2/4 sl cp ár Qd.04 prximdmntquitimr 60 m² Ru C 800,00 Qd 50 Clds d Ost 2/4 grn, jrdim ,00 Lt Itnhngá 3 qurts Qd:34 Lt:11 3/4 Ru B czinh, n Edifici 2 bnhir Prfit ,00 1/4 ár srviç (snd 1 suit), sl, snd 1 suit sl czinh bnhir scil invrn, sl, cz, scil, Cls ár Gdy srviç Cntr 1/4 churrs sl czi 1.200,00 280,00 Águs Lt grgm l 01 tr p/mt 2 vnid Itici D Mnsõs grgm ds Lt Clds d Ost pr czinh, bnhir scil, ár ETOR srviç,,vrnd Qd 02 Lt 01 tr Jquitimr td d 3 intrfn murd, qurts, prtã 1 prtã b Lt 4 crrs, Qunts prbólic sn 277m² ,00 LOTE: grgm p/mt nh ár srviç UIVERITÁRIO grgm. Turist II FE 1513m² quir 550,00 L grgm fgã 750,00 cipir. 1 l 1.000,00 rcil Ru ltrônic, nhir, czinh, grgm, sl, crc n CBMETO. V. lt squin FI COMERCII 360m² 900,00 n Iticy I Ru:07 prtmnt brd czinh Itgui bnhir III Ru:75 prximdmnt 02 Lt 01 tr Jtnh, ,00 ár cnstruíd 143 m². t Clds 11 Qd B Lt 01 tr 3 vnid D Qd ár létric, cbrt srviç Bx m bnhirs, cs, rmáris frr pulis vlt CI ,00 Ár 400 ns Qd:23 Lt.14 2/4 3 ls ár d PRTMETO Prqu ds Plmrs funds cbrt, n ár czi Lt m² Rcnt str Itnhngr, prx. ru B ntuá 12 cnstruçã d r sl Qd:84 E KIT Lt:15 ETcs:2 quitimr 1.000,00 700,00 ttl d lt 790m², scil grgm 1/4 25m² Ru C Qd m², Itguí I, D Ost. 2/4 sl czinh Jrdim Brsíli pt Jquitimr 2 qurprtmnt Mbili Lt Lt Cd l 1 D Qd cs 9 mss ,00 ri ss nhr n l 5 vnid D Qd ,00 cit Jrdim Brsíli ár funds srviç 550,00 Lt 01 tr Itici bnhir n scil Pris gr II 360m² murd t, 360m² n v. ¾ (1 suít) trrn d lt n sfl 500, tr tr Jquitimr 800,00 lr / crr stud (snd 360m² 1 suit), murd sl, Jquitimr 500,00 imóvl us, nv! mnr v ¾ (1 suít) 3 qurts trrn d gm n Edifici 700,00 Prfit Ru:25 Qd.17 Lt l (Esquin) ,00 GLPÃO utrs. Cls Gdy Cntr 1/4 sl czi Qd 02 Lt 01 4 t crrs, 2/4 grn prbólic, jrdim cil, 05 ár ,00 srviç, l 2 vnid D grgm pr czinh, 2/4 sl cp ár prximdmnt 60 m² Ru C Qd 50 Clds d Os Lt Itnhngá bnhir Ru s B czinh, 2 bnhir scil, ár srviç Lt 01 tr Itici invrn, sl, cz, nh ár srviç tr Jquitimr intrfn prtã grgm. FE,vrnd churrsquir fgã cipir 1.200,00 LOTE: ETOR grgm 750, ,00 létric, Bx bnhirs, rmáris n czi m² cnstruçã crc CBMETO. FI 900, l Qd B rcil Lt 01 tr Ru td ltrônic, murd, grgm, prtã UIVERITÁRIO CI. 360m² Ár 400 ár srviç ns prtmnt brd Itgui E KIT III ET Ru:75 02 Lt 1.000,00 01 tr Jnh, ttl ár d lt cnstruíd 790m², gá 143 ru m². B t Clds 12 l 3 vnid D Qd PRTMETO Prqu ds Plmrs funds cbrt, ár Lt str Itnhn Qd:84 Lt:15 cs:2 quitimr 700,00 220m², Itguí I, D Ost. pt 2/4 Jquitimr sl czinh 2 qurprtmnt Mbili l 02 Lt 5 vnid 01 tr D Qd J us, nv! 3 qurts l 1 vnid D Qd cs 9 mss , ,00 cit Jrdim Brsíli ár d n Edifici srviç Prfit bnhir Cls scil Gdy gr Cnquitimr l 2 vnid 500,00D grgm pr czinh, bnhir s 02 quitimr Lt 01 tr 800,00 (snd 1 suit), sl, J imóvl mnr vlr / crr stud 360m² murd ¾ (1 suít) trrn gm tr 700,00 1/4 sl czinh ár srviç tr Jquitimr intrfn prtã grgm. FE Qd 02 Lt 01 4 crrs, prbólic cil, ár srviç, GLPÃO utrs. grgm 750, ,00 ltrônic crc CBMETO. FIlétric, Bx bnhirs, rmáris n czi m² cnstruçã CI. Ár 400 prtmnt brd Itgui III Ru:75 02 Lt 01 tr Jnh, ár cnstruíd 143 m². t Clds l 3 vnid D Qd Qd:84 Lt:15 cs:2 quitimr 700,00 220m², Itguí I, D Ost. 2/4 sl czinh l 5 vnid D Qd ,00 cit Jrdim Brsíli ár srviç bnhir scil grquitimr 500,00 lr / crr stud 360m² murd 02 Lt 01 tr J imóvl mnr v ¾ (1 suít) trrn gm 700,00 GLPÃO utrs. síli rrn

12 12 Giâni, qurtfir, 25 mrç 2015 Clssificds 4 Giâni, dming, 22 mrç 2015 Fznd n municípi PrnãTO, 212 lquirs, prç csiã Fznd 10 lquirs pé ,00 str Itcí I Glpã n Iticí I 2 Lts v. Tngrá 360m² ,00 3 Lts Prqu Rl ,00 Cd Lt str Jrdim Priv 420m² prtir ,00 Lt str Rcnt ds Águs ,00 Lts prclds ntrnd prtir 3.000,00 Lt n Clds d Ost n ru 4, 779m² n vlr ,00 Lt n Cminh d Lg ,00 cit crr 4 lts str Bl Vist ,00 ÁRE Ár m² ,00 Prqu Rl ,00 str rrinh v. 360m² ,00 ã finnci n nt Efigênci n Vlr ,00 2 qurts, sl, czinh, grgm 1 suít td murd, str rrinh ,00 m cnstruçã str Tngrá ,00 str Tngrá 3 qurts, sl, czinh, grgm, td murd, lt 465m² CHÁCR Chácr n bir d lg prcl m 84 mss ls um pt ¾ n cntr. n Itguí II, 2 suíts, ár churrsquir CHÁCR Chácr n bir d lg, prcld nt 7000, 50x1000. Ár 74,000mts próxim rprt. rgm, qudr pli sprtiv. TURIT II Ed. l ds Clds prtmnt 2/4 snd um suít, sl, czinh, vrnd, grgm, prqu quátic gus trmis. L O T E BIRRO:Blvr, Itguí I, Jd. rrn, Esmrld, Bl Vist, tr rprt,lgo GOL PRK Rcnt Clds. ¾ Bnirnt, Ru st tmbr, Grgm p/ 2 crrs ,00 lt Pdrã, Bnirnt, (Prmut) Cnsultr + 10 x 54,00 pr pss 4. vliçã Imóvis /Prmut Imóvis/Dspchnt Imbiliári VEE Fznd m lvrd n Tcntins 12 km Gurupi 75 lq. Vlr 30 mil lq prtmnt 302 Rsincil linç Itnhngá 1, 2 qurts, grgm, próxim Ginási Esprts vlr 130 mil prtmnt Edifíci Czrs Prk 2 qurts prqu quátic vlr 130 mil Trrn ár 2880 m², gbrit pr 12 ndrs n vnid d Gln Dlfhin Chácr 3 lq, cs nv nrgi b águ, vlr 260 mil 3 qurts, suít, grgm pr 2 crrs, n lj, Itguí 1 cnstruçã v vlr 260 mil nv m fs cbmnt, 3 qurts, suít lj, Jd rrn vlr 150 mil II, snd t l, rgm, d, pról, 160 finncimnt 3/4 suít, lj, lt 360m². Iticí próxim suprmrcd Flirs Lt 390m² Jrdim ds Turists ,00 Lt squin str Tngr ,00 Fznd 25 lquirs, frmd, cs, currl, ótim std cnsrvçã, divis psts, bnhd pl ri Pircnjub, 40 km Clds vs. II, 3 suíts, móvis mbutids n czinh bnhirs. Rf: vé, tr Jrdim Privé (sflt) m². cit prpst! Rf: Jrdim Vitóri, 12x30. Ár ttl 360 m². cit Prmut m crr. Rf: cid Ri Qunt ,00 Chácr 2,350m 25m frnt mis ár vr str Lg Qunt 140 mil ris ¾ grgm pr 4 crrs + rmáris ,00 Finnci 2/4, suít murd 1.500m² ,00 pt ¾ n Cntr cit prmut fcilit pgmnt pt 2/4 Cntr Cndmíni 50, ,00 pt ¼ Rsincil n Rm ,00 02 Brrcõs v Vil Lcd pr 700,00 L l rcil Cntr ld d rsturnt Trm Bã m bix s Mnt in ,00 Lt 420m² Turist II Lt Jrdim Priv 420m² ,00 Lt Mnsõs 600m² próxim qudr ,00 Lt Rcnt ds migs 360m² m frnt sflt ,00 cit prmut mt Biz CHÁCR Chácr cs 3/4, Brr d Priquit, fgã cipir, prósim Ri Crumbá ,00 cit vícul l rcil n Ru Q str v Vil Chlé 1/4 mbilid 400,00 prtmnt 04 qurts smi mbilid n Ru Q str v Vil rsincil 03 qurts snd um suit dicul 01 qurt jrdim prís mbilid 500,00 cndmíni. 01 qurt nv vil, mbilid 500,00 l Cmrcil n cntr ,00 m frnt cs d mir Clt 1.0 2p sprit r brnc 2007/ ,00 CB 300 ds prt 2011/ ,00 Crs 1.0 DR/TR/L/ OM prt 2003/ ,00 Frd Fcus 1.8 plt brnc 2005/ ,00 Frd K 1.0 flx básic prt 2009/ ,00 Gl G4 1.0 flx básic prt 2008/ , gslin plt prt 2001/ ,00 10 Excutiv 2.4 flx plt prt 2009/ ,00 trd 1.4 CE plt brnc 2004/ ,00 2/4 lt intir n Prtl ds Águs Qunts. 100 mil 3/4 suít hidr mssgm, prclnt, jrdim. 390 mil 2/4 mbilid n Cnd. Girssóis. 100 mil víssims css 3/4, prclnt, lt 410 m², prtir 290 mil ¾ n Clds d Ost, lt intir. 300 mil 2 qurts, finnci pl Cix Ecnômic Frl. 115 mil 3/4 lt intir, prclnt, blinx, mpl grgm. 350 mil prtmnt 2/4 frnt pr Prç Mstr Orlnd. 165 mil Oprtunid: Trms ds clds 2/4 piscins trmis, ótim pr lcçã tmprd. 155 mil prtmnt 2/4 sm mbíli n Czr s Prk, prqu quátic 2 piscins trmis. 125 mil Oprtunid: prtmnt 1/4 mbilid, frnt pr s piscins trmis, slã jgs, cmi ginástic. 105 mil prtmnt m 1º ndr, 2/4 snd 1 suít, bix cndmíni, próxim à Prç d Crrd Birr Bnirnts. 110 mil Oprtunid: Lt m rgiã nbr, Rsincil Prís, 360 m². 50 mil Lt 220 m², tr rrinh 28 mil 2 lts junts n Itnhngá I, mur, águ nrgi. 110 mil cd, vn sprds 2 lts junts n Itguí I, próxims à firlivr, 360 m². 110 mil cd um Lt 360 m² Itnhngá I. 85 mil 3/4 m frnt à pist Cpr d Itnhngá I, xclnt lclizçã, prnt pr mrr. 380 mil srviç II, snd t l, rgm, d, pról, m² murd str jrdim srrn ,00 cit finncimnt 3/4 suít, lj, lt 360m². Iticí próxim suprmrcd Flirs gm, cndmíni Mnth rrh ,00 Lt 390m² Jrdim ds Turists ,00 Lt squin str Tngr ,00 km trr. Fznd 25 lquirs, frmd, cs, currl, ótim std cnsrvçã, divis psts, bnhd pl ri Pircnjub, 40 km Clds vs Itgui II, 3 suíts, móvis mbutids n czinh bnhirs. Rf: m² Rf: Jrdim Privé, tr Jrdim Privé (sflt) m². cit prpst! Rf: m crr. Rf: Jrdim Vitóri, 12x30. Ár ttl 360 m². cit Prmut m crr. Rf: glpã, n ntrd d cid Ri Qunt ,00 Chácr 2,350m 25m frnt mis ár vr str Lg Qunt 140 mil ris ¾ grgm pr 4 crrs + rmáris ,00 Finnci 2/4, suít murd 1.500m² ,00 pt ¾ n Cntr cit prmut fcilit pgmnt pt 2/4 Cntr Cndmíni 50, ,00 pt ¼ Rsincil n Rm ,00 02 Brrcõs v Vil Lcd pr 700,00 L l rcil Cntr ld d rsturnt Trm Bã m bix s Mnt in ,00 Lt 420m² Turist II Lt Jrdim Priv 420m² ,00 Lt Mnsõs 600m² próxim qudr ,00 Lt Rcnt ds migs 360m² m frnt sflt ,00 cit prmut mt Biz CHÁCR Chácr cs 3/4, Brr d Priquit, fgã cipir, prósim Ri Crumbá ,00 cit vícul l rcil n Ru Q str v Vil Chlé 1/4 mbilid 400,00 prtmnt 04 qurts smi mbilid n Ru Q str v Vil rsincil 03 qurts snd um suit dicul 01 qurt jrdim prís mbilid 500,00 cndmíni. 01 qurt nv vil, mbilid 500,00 l Cmrcil n cntr ,00 m frnt cs d mir Clt 1.0 2p sprit r brnc 2007/ ,00 CB 300 ds prt 2011/ ,00 Crs 1.0 DR/TR/L/ OM prt 2003/ ,00 Frd Fcus 1.8 plt brnc 2005/ ,00 Frd K 1.0 flx básic prt 2009/ ,00 Gl G4 1.0 flx básic prt 2008/ , gslin plt prt 2001/ ,00 10 Excutiv 2.4 flx plt prt 2009/ ,00 trd 1.4 CE plt brnc 2004/ ,00 2/4 lt intir n Prtl ds Águs Qunts. 100 mil 3/4 suít hidr mssgm, prclnt, jrdim. 390 mil 2/4 mbilid n Cnd. Girssóis. 100 mil víssims css 3/4, prclnt, lt 410 m², prtir 290 mil ¾ n Clds d Ost, lt intir. 300 mil 2 qurts, finnci pl Cix Ecnômic Frl. 115 mil 3/4 lt intir, prclnt, blinx, mpl grgm. 350 mil prtmnt 2/4 frnt pr Prç Mstr Orlnd. 165 mil Oprtunid: Trms ds clds 2/4 piscins trmis, ótim pr lcçã tmprd. 155 mil prtmnt 2/4 sm mbíli n Czr s Prk, prqu quátic 2 piscins trmis. 125 mil Oprtunid: prtmnt 1/4 mbilid, frnt pr s piscins trmis, slã jgs, cmi ginástic. 105 mil prtmnt m 1º ndr, 2/4 snd 1 suít, bix cndmíni, próxim à Prç d Crrd Birr Bnirnts. 110 mil Oprtunid: Lt m rgiã nbr, Rsincil Prís, 360 m². 50 mil Lt 220 m², tr rrinh 28 mil 2 lts junts n Itnhngá I, mur, águ nrgi. 110 mil cd, vn sprds 2 lts junts n Itguí I, próxims à firlivr, 360 m². 110 mil cd um Lt 360 m² Itnhngá I. 85 mil 3/4 m frnt à pist Cpr d Itnhngá I, xclnt lclizçã, prnt pr mrr. 380 mil C M P ndd lbnhir srviçs $ 750,00 I Ru:19 3/4 sl cir scil mt I Ru:07 2/4 bnhir m 1/4 550,00 ris II 7 Lt. 05 l cp bnhir srviç churrs cipir ETO ET r 2 qu Mbili Prfit dy Cnl czisrviç 750,00. br I Ru:75 cs:2 czinh viç bl gr 0 400,00 3 Kit t n Olgri Pint Ru : Jquim Rzn Rdrigus Qd.04 Lt.13 º200 1/4 ár srviç grgm p/mt 280,00 L COMERCII 3 ls ár prximdmnt 25m² Ru C Qd 50 Lt 01 tr Itici 500,00 Cd 1 l (Esquin) ár prximdmnt 60 m² Ru C Qd 50 Lt 01 tr Itici 1.200,00 1 l rcil Ru 11 Qd B Lt 01 tr Prqu ds Plmrs 1.000,00 l 1 vnid D Qd 02 Lt 01 tr Jquitimr 800,00 l 2 vnid D Qd 02 Lt 01 tr Jquitimr 1.000,00 l 3 vnid D Qd 02 Lt 01 tr Jquitimr 700,00 l 5 vnid D Qd 02 Lt 01 tr Jquitimr 500,00 GLPÃO ns n mrcd, clintl frmd, str cntrl Clds vs, cit prmut. Mnsõs ds Águs Qunts snd 3 qurts, 1 bnhir, czinh, sl, ár cbrt m vlt d cs, frr pulist ,00 Jrdim Brsíli ¾ (1 suít) trrn 360m² murd Clds d Ost 2/4 grn, jrdim invrn, sl, cz, td murd, prtã ltrônic, grgm, ár srviç ns funds cbrt, ár ttl d lt 790m², cs 9 mss us, nv! grgm pr 4 crrs, prbólic intrfn prtã ltrônic crc létric, Bx bnhirs, rmáris n czinh, ár cnstruíd 220m², Itguí I, ,00 cit imóvl mnr vlr / crr stud utrs ,00 Lt Clds d Ost 403m² n V. lt squin ,00 Lt Clds d Ost 277m² ,00 Lt Turist II 1513m² n V. lt squin ,00 Lt Rcnt d rr, prx. ntuári ss nhr d lt n sflt, 360m² n v ,00 Lt Itnhngá Ru B ,00 LOTE: ETOR UIVERITÁRIO 360m² Lt str Itnhngá ru B ,00 3 qurts (snd 1 suit), sl, czinh, bnhir scil, ár srviç, grgm. FE CBMETO. FI CI. Ár 400 m² cnstruçã 143 m². t Clds D Ost. Jrdim Brsíli ¾ (1 suít) trrn 360m² murd Clssi GZET CLD OV GOIÁ Dzmbr 2014 Iticí 160m² lj 3/4 snd 1 suit, sl, cz, WC scil, ,00 str Prqu Rl 3 css Clds d Ost 130m², ¾ snd 1 suít, cbmnt primir prnt pr finncir pt Edifíci Tuln 1/4 mbilid ,00 FZED Fznd 25 lquirs, frmd, cs b, currl, nrgi, b águ, bir d Ri Pircnjub, ,00 lquirs, cit prpst! Fznd n municípi PrnãTO, 212 lquirs, prç csiã Fznd 10 lquirs pé Fznd n Tcntins Ginrt 700 lquirs plnt 500 lquirs CHÁCR Chácr rcnt ds Grçs Lt Jrdim Privê v. Mrginl Lst Lt str Clds d Ost Lts str Univrsitári Lt n str Blvr, 379m² ,00 Lt v. d Lg, prç ,00 Lt rrinh n sflt ,00 Lt str rrn ,00 str Itcí I Glpã n Iticí I fl 12 c R c r pr n ci c çã c t c P 2, l c C 2 r VEE JRDIM DO TURI T Ed. HLOM prtmnt ¼,sl, czinh,wc, czinh, grgm, prtri 24h, próxim Fir Livr. OPORTUID: Vlr ,00 RIVIER PRK THER M FLT ERVICE prtmnt ¼, sl, czinh, wc, mbíli pdrã Pl, frnt piscins, sl nscnt ,00 Ed. Rsincil PRO ME prtmnt ¾snd um suít, sl, czinh, vrnd gurmt, sm mbíli, mpl prqu quátic, cmi, sun,rsturnt, grgm, qudr pli sprtiv. TURIT II Ed. l ds Clds prtmnt 2/4 snd um suít, sl, czinh, vrnd, grgm, prqu quátic gus trmis. ITGUÍ I ¾ snd um suít, sl, cp, czinh, ár srviçs,wc, vrnd, grgm pr 04 crrs, dícul dis qurts, wc lvnri ,00 ETOR LGO QUE TE CHÁCR Vn td murd, cs um Drmitóri, sl, czinh, vrnd, fgã lnh, rg d águ, tnqu pr criçã pix, pmr váris pés fruts, ár/trrn m2, pssui ár vr buritis, n str Lg Qunt ,00 TURIT II Vn Lts n Birr Turist II, prtir Cd. L O T E BIRRO:Blvr, Itguí I, Jd. rrn, Esmrld, Bl Vist, tr rprt,lgo GOL PRK Rcnt Clds. qurius Rsinc ¼, l d mnhã, frnt p/ piscins, c/ Mbíli ,00 qurius Rsinc 2/4, c/ Mbíli ,00 qurius Rsinc 2/4, c/ Mbíli ,00 Vitóri 2/4, C/ Mbíli ,00 Csr Prk 2/4, s/ Mbíli ,00 n Pl, pt ¾, c/ Mbíli ,00 Ági Fir Prim ¼, Prcls 1.097,00, Vrnd C/ Churrsquir ,00 Fir Prim ¼, Quitd c/ Mbíli, Pdrã Pl ¾ Bnirnt, Ru st tmbr, Grgm p/ 2 crrs ,00 lt Pdrã, Bnirnt, (Prmut) Cnsultr lt Pdrã, Lg Crumbá, áutic Privé ds Clds ,00 Lt r. lt, squin c/ 407m² n vnid ,00 Lt Lg Prk, ,00 Lt tr Bnirnt, c/ 1.000m², Bs prnt p/ 5 brds ,00 /OUTRO Chpri Oprtunid ngci ,00 l Cmrcil, qurius Rsinc, 62m², xclnt p/ slã 1.100,00 Titul Lg Qunt, ntrd 60,00 ris + 10 x 54,00 pr pss 4. vliçã Imóvis /Prmut Imóvis/Dspchnt Imbiliári 10 Clssificds/Imóvis GZET CLD OV GOIÁ Dzmbr 2014 VED Lt Cminh d Lg, 360m ru cl 14, 18 mil ris Lt Cminh d Lg, 360m ru cl 10, 22 mil ris Lt Hlidy Qd m 25 mil ris Lt v. Clds vs, Clds d Ost, 1055m 22 frnt 150 mil ris Lt Jrdim rrn 420m, ági + prcls Prís I, Próxim Dn Xp, 3 qurts snd suít, sl, cp, cz, WC + dicul 3 qurts WC, ár srviç 260 mil ris Itguí II, snd ¾ snd suít l, cz, WC, grgm, ár n fund, próxim. scl, 160 mil ris VED Ótim Invstimnt 02 css junts 01 2 qurts 01 3/4 ótim lclizçã tr Hnshir Oprtunid invstimnt cs 3 qurts suít, lj, lt 360m² nfrnt cndmíni Jtbá, síd pr lg Crumbá, ,00 cit prmut. nv 3 qurts, suít, ótim lclizçã tr Bl Vist ,00 cit Finncimnt nv 3 qurts suít, lj, fin cbmnt Itguí III ,00 cit Finncimnt. 3/4 suít, sl, czinh sprd, ár srviç grgm, lt 360m² murd str jrdim srrn ,00 cit finncimnt 3/4 suít, lj, lt 360m². Iticí próxim suprmrcd Flirs nv 3/4 suít, lj, grgm, ár srviç, lt 360m² murd tr Bl Vist ,00 prtmnt 2/4 sl, scd, grgm, Iticí curv d ,00 prtmnt 2/4 sl, czinh, grgm, bnhir scil, cndmíni Girssóis ,00 Flts 1/4 mbilid, Cntr, Prç 4 Rds ,00 Flts Prdis ld grup priv, bm mbilid ,00. Flts Rivir Prqu 1 qurt ,00 Flts Lg Prqu mbilid ,00 pt 2 qurts suít, grgm, cndmíni Mnth rrh ,00 Lt 390m² Jrdim ds Turists ,00 Lt squin str Tngr ,00 Lt 360m², Itguí II Lt 360m² bm lclizd Itguí III trás d Fórum Lt str rrinh 360m² ,00 Lt Jrdim Vitóri 360m² ,00 FZED iti 3.5 lquirs frmds, cs s, crâmic, frrd, currl, pç rtsin, pns 07 km Clds vs sntid Ipmri ns mrgns d sflt ,00. Fznd 21 lquirs, frmd, cs, currl, cs csir, trr cultur, ric m gu, prnt pr cri rcri, municípi Pirs d Ri pns 37 Km. Clds vs snd 05 km trr. Fznd 25 lquirs, frmd, cs, currl, ótim std cnsrvçã, divis psts, bnhd pl ri Pircnjub, 40 km Clds vs REI CIL ÁGU D ERR Turist I, 2/4 snd 1 suít, xclnt prqu quátic. Rf: CODO MÍIO ERR VER tr Cntrl, 2/4 snd 1 suít. prtmnt mbilid. Rf: LGO QUETE FLT ERVICE Lg Qunt, Prqu quátic plt Rf: REI CIL REMO Itici II, 1/4, vg n grgm. Rf: Itgui II, brd 3/4 snd 1suit clst. Ár n fund pr jrdingm piscin. Rf: Itgui II, 3 suíts, móvis mbutids n czinh bnhirs. Rf: Jrdim Brsili, ¾ snd 1 suít, lt intir. Rf: Cndmíni Itpric, 3/4 snd 1 suít, ár n frnt. tr Itpric. Rf: Mnsõs ds Águs Qunts, Chlé n qudr suíts. Rf: Jrdim Tngrá, s grminds, 2 qurts. Rf: Pris II, brd 3/4 snd 2 suíts, cit prpst m Crr. Rf: Jrdim rrn, Lt tr Jrdim rrn 360 m² Rf: Jrdim Privé, tr Jrdim Privé (sflt) m². cit prpst! Rf: Jrdim Brsili 360 m². sfltd, nrgi létric, águ ncnd cistrn. cit Prpst. Rf: Mnsõs ds Águs Qunts, Lt n qudr 133, n birr Mnsõs ds Águs Qunts 170 m². Rf: Jrdim Tngrá,Lt n Tngrá 360 m², sfltd nrgi létric. Rf: Univrsitári, 360 m²,prprid pr cnstruçã, pr nscnt. Rf: Jrdim Vitóri, 12x30. Ár ttl 360 m². cit Prmut m crr. Rf: Jrdim Vitóri, 12x30. Ár ttl 360 m². cit Prmut m crr. Rf: Prís 1, 4/4 snd 2 suíts, 2 sls, cp, cz. r srviç prx. Escl 160 mil ris Ensd áutic 1 qurt, bnhir, sl/ czinh mricn ,00 Rs. Rnissnc Prk, 2/4, l/cz. WC, mbilid 1 Rs. l ds Clds 2/4, sl/cz, WC CHCR ETOR UIVERITÁ RIO 8.000,00 m², 2 s 1 Brrcã 180m², Pmr córrg n fund ,00 r 1.500m² glpã, n ntrd d cid Ri Qunt ,00 Chácr 2,350m 25m frnt mis ár vr str Lg Qunt 140 mil ris ¾ grgm pr 4 crrs + rmáris ,00 Finnci 2/4, suít murd 1.500m² ,00 pt ¾ n Cntr cit prmut fcilit pgmnt pt 2/4 Cntr Cndmíni 50, ,00 pt ¼ Rsincil n Rm ,00 02 Brrcõs v Vil Lcd pr 700,00 L l rcil Cntr ld d rsturnt Trm Bã m bix s Mnt in ,00 Lt 420m² Turist II Lt Jrdim Priv 420m² ,00 Lt Mnsõs 600m² próxim qudr ,00 Lt Rcnt ds migs 360m² m frnt sflt ,00 cit prmut mt Biz CHÁCR Chácr cs 3/4, Brr d Priquit, fgã cipir, prósim Ri Crumbá ,00 cit vícul l rcil n Ru Q str v Vil Chlé 1/4 mbilid 400,00 prtmnt 04 qurts smi mbilid n Ru Q str v Vil rsincil 03 qurts snd um suit dicul 01 qurt jrdim prís mbilid 500,00 cndmíni. 01 qurt nv vil, mbilid 500,00 l Cmrcil n cntr ,00 m frnt cs d mir Clt 1.0 2p sprit r brnc 2007/ ,00 CB 300 ds prt 2011/ ,00 Crs 1.0 DR/TR/L/ OM prt 2003/ ,00 Frd Fcus 1.8 plt brnc 2005/ ,00 Frd K 1.0 flx básic prt 2009/ ,00 Gl G4 1.0 flx básic prt 2008/ , gslin plt prt 2001/ ,00 10 Excutiv 2.4 flx plt prt 2009/ ,00 trd 1.4 CE plt brnc 2004/ ,00 2/4 lt intir n Prtl ds Águs Qunts. 100 mil 3/4 suít hidr mssgm, prclnt, jrdim. 390 mil 2/4 mbilid n Cnd. Girssóis. 100 mil víssims css 3/4, prclnt, lt 410 m², prtir 290 mil ¾ n Clds d Ost, lt intir. 300 mil 2 qurts, finnci pl Cix Ecnômic Frl. 115 mil 3/4 lt intir, prclnt, blinx, mpl grgm. 350 mil prtmnt 2/4 frnt pr Prç Mstr Orlnd. 165 mil Oprtunid: Trms ds clds 2/4 piscins trmis, ótim pr lcçã tmprd. 155 mil prtmnt 2/4 sm mbíli n Czr s Prk, prqu quátic 2 piscins trmis. 125 mil Oprtunid: prtmnt 1/4 mbilid, frnt pr s piscins trmis, slã jgs, cmi ginástic. 105 mil prtmnt m 1º ndr, 2/4 snd 1 suít, bix cndmíni, próxim à Prç d Crrd Birr Bnirnts. 110 mil Oprtunid: Lt m rgiã nbr, Rsincil Prís, 360 m². 50 mil Lt 220 m², tr rrinh 28 mil 2 lts junts n Itnhngá I, mur, águ nrgi. 110 mil cd, vn sprds 2 lts junts n Itguí I, próxims à firlivr, 360 m². 110 mil cd um Lt 360 m² Itnhngá I. 85 mil 3/4 m frnt à pist Cpr d Itnhngá I, xclnt lclizçã, prnt pr mrr. 380 mil ificds/imóvis GZET CLD OV GOIÁ Dzmbr 2014 l l,,, VED Ótim Invstimnt 02 css junts 01 2 qurts 01 3/4 ótim lclizçã tr Hnshir Oprtunid invstimnt cs 3 qurts suít, lj, lt 360m² nfrnt cndmíni Jtbá, síd pr lg Crumbá, ,00 cit prmut. nv 3 qurts, suít, ótim lclizçã tr Bl Vist ,00 cit Finncimnt nv 3 qurts suít, lj, fin cbmnt Itguí III ,00 cit Finncimnt. 3/4 suít, sl, czinh sprd, ár srviç grgm, lt 360m² murd str jrdim srrn ,00 cit finncimnt 3/4 suít, lj, lt 360m². Iticí próxim suprmrcd Flirs nv 3/4 suít, lj, grgm, ár srviç, lt 360m² murd tr Bl Vist ,00 prtmnt 2/4 sl, scd, grgm, Iticí curv d ,00 prtmnt 2/4 sl, czinh, grgm, bnhir scil, cndmíni Girssóis ,00 Flts 1/4 mbilid, Cntr, Prç 4 Rds ,00 Flts Prdis ld grup priv, bm mbilid ,00. Flts Rivir Prqu 1 qurt ,00 Flts Lg Prqu mbilid ,00 pt 2 qurts suít, grgm, cndmíni Mnth rrh ,00 Lt 390m² Jrdim ds Turists ,00 Lt squin str Tngr ,00 Lt 360m², Itguí II Lt 360m² bm lclizd Itguí III trás d Fórum Lt str rrinh 360m² ,00 Lt Jrdim Vitóri 360m² ,00 FZED iti 3.5 lquirs frmds, cs s, crâmic, frrd, currl, pç rtsin, pns 07 km Clds vs sntid Ipmri ns mrgns d sflt ,00. Fznd 21 lquirs, frmd, cs, currl, cs csir, trr cultur, ric m gu, prnt pr cri rcri, municípi Pirs d Ri pns 37 Km. Clds vs snd 05 km trr. Fznd 25 lquirs, frmd, cs, currl, ótim std cnsrvçã, divis psts, bnhd pl ri Pircnjub, 40 km Clds vs REI CIL ÁGU D ERR Turist I, 2/4 snd 1 suít, xclnt prqu quátic. Rf: CODO MÍIO ERR VER tr Cntrl, 2/4 snd 1 suít. prtmnt mbilid. Rf: LGO QUETE FLT ERVICE Lg Qunt, Prqu quátic plt Rf: REI CIL REMO Itici II, 1/4, vg n grgm. Rf: Itgui II, brd 3/4 snd 1suit clst. Ár n fund pr jrdingm piscin. Rf: Itgui II, 3 suíts, móvis mbutids n czinh bnhirs. Rf: Jrdim Brsili, ¾ snd 1 suít, lt intir. Rf: Cndmíni Itpric, 3/4 snd 1 suít, ár n frnt. tr Itpric. Rf: Mnsõs ds Águs Qunts, Chlé n qudr suíts. Rf: Jrdim Tngrá, s grminds, 2 qurts. Rf: Pris II, brd 3/4 snd 2 suíts, cit prpst m Crr. Rf: Jrdim rrn, Lt tr Jrdim rrn 360 m² Rf: Jrdim Privé, tr Jrdim Privé (sflt) m². cit prpst! Rf: Jrdim Brsili 360 m². sfltd, nrgi létric, águ ncnd cistrn. cit Prpst. Rf: Mnsõs ds Águs Qunts, Lt n qudr 133, n birr Mnsõs ds Águs Qunts 170 m². Rf: Jrdim Tngrá,Lt n Tngrá 360 m², sfltd nrgi létric. Rf: Univrsitári, 360 m²,prprid pr cnstruçã, pr nscnt. Rf: Jrdim Vitóri, 12x30. Ár ttl 360 m². cit Prmut m crr. Rf: Jrdim Vitóri, 12x30. Ár ttl 360 m². cit Prmut m crr. Rf: Prís 1, 4/4 snd 2 suíts, 2 sls, cp, cz. r srviç prx. Escl 160 mil ris Ensd áutic 1 qurt, bnhir, sl/ czinh mricn ,00 Rs. Rnissnc Prk, 2/4, l/cz. WC, mbilid 1 Rs. l ds Clds 2/4, sl/cz, WC CHCR ETOR UIVERITÁ RIO 8.000,00 m², 2 s 1 Brrcã 180m², Pmr córrg n fund ,00 r 1.500m² glpã, n ntrd d cid Ri Qunt ,00 Chácr 2,350m 25m frnt mis ár vr str Lg Qunt 140 mil ris ¾ grgm pr 4 crrs + rmáris ,00 Finnci 2/4, suít murd 1.500m² ,00 pt ¾ n Cntr cit prmut fcilit pgmnt pt 2/4 Cntr Cndmíni 50, ,00 pt ¼ Rsincil n Rm ,00 02 Brrcõs v Vil Lcd pr 700,00 L l rcil Cntr ld d rsturnt Trm Bã m bix s Mnt in ,00 Lt 420m² Turist II Lt Jrdim Priv 420m² ,00 Lt Mnsõs 600m² próxim qudr ,00 Lt Rcnt ds migs 360m² m frnt sflt ,00 cit prmut mt Biz CHÁCR Chácr cs 3/4, Brr d Priquit, fgã cipir, prósim Ri Crumbá ,00 cit vícul l rcil n Ru Q str v Vil Chlé 1/4 mbilid 400,00 prtmnt 04 qurts smi mbilid n Ru Q str v Vil rsincil 03 qurts snd um suit dicul 01 qurt jrdim prís mbilid 500,00 cndmíni. 01 qurt nv vil, mbilid 500,00 l Cmrcil n cntr ,00 m frnt cs d mir Clt 1.0 2p sprit r brnc 2007/ ,00 CB 300 ds prt 2011/ ,00 Crs 1.0 DR/TR/L/ OM prt 2003/ ,00 Frd Fcus 1.8 plt brnc 2005/ ,00 Frd K 1.0 flx básic prt 2009/ ,00 Gl G4 1.0 flx básic prt 2008/ , gslin plt prt 2001/ ,00 10 Excutiv 2.4 flx plt prt 2009/ ,00 trd 1.4 CE plt brnc 2004/ ,00 2/4 lt intir n Prtl ds Águs Qunts. 100 mil 3/4 suít hidr mssgm, prclnt, jrdim. 390 mil 2/4 mbilid n Cnd. Girssóis. 100 mil víssims css 3/4, prclnt, lt 410 m², prtir 290 mil ¾ n Clds d Ost, lt intir. 300 mil 2 qurts, finnci pl Cix Ecnômic Frl. 115 mil 3/4 lt intir, prclnt, blinx, mpl grgm. 350 mil prtmnt 2/4 frnt pr Prç Mstr Orlnd. 165 mil Oprtunid: Trms ds clds 2/4 piscins trmis, ótim pr lcçã tmprd. 155 mil prtmnt 2/4 sm mbíli n Czr s Prk, prqu quátic 2 piscins trmis. 125 mil Oprtunid: prtmnt 1/4 mbilid, frnt pr s piscins trmis, slã jgs, cmi ginástic. 105 mil prtmnt m 1º ndr, 2/4 snd 1 suít, bix cndmíni, próxim à Prç d Crrd Birr Bnirnts. 110 mil Oprtunid: Lt m rgiã nbr, Rsincil Prís, 360 m². 50 mil Lt 220 m², tr rrinh 28 mil 2 lts junts n Itnhngá I, mur, águ nrgi. 110 mil cd, vn sprds 2 lts junts n Itguí I, próxims à firlivr, 360 m². 110 mil cd um Lt 360 m² Itnhngá I. 85 mil 3/4 m frnt à pist Cpr d Itnhngá I, xclnt lclizçã, prnt pr mrr. 380 mil VED prtmnt Ryl Thrms Prqu 2/4 snd 01 suít, mbilid, prqu quátic plt ,00 prtmnt Prmn ¾ snd 01 suít, bnhir scil, sl, czinh, rmáris mbutids, prqu quátic plt ,00 prtmnt. ¼, sl, czinh, wc difíci hln n fund d pusdinh Jrdim ds Turists ,00 Flt. Mbilhd cndmíni CTC Cntr prqu quátic plt ,00 Flt. Mbilhd cndmíni CTC dupl Cntr prqu quátic plt ,00 Flt. Mbilhd cndmíni CTC tripl Cntr prqu quátic plt ,00 prtmnt Rsincil Pnt Vr, çí, 2/4 snd 01 suít, mbilid crd, nscnt, prqu quátic ,00 prtmnt 2/4, 80m² td mbilid lux, prqu quátic plt ,00 prtmnt Rsincil quáris 2/4, snd 01 suít, sl, czinh, prqu quátic plt ,00 prtmnt Rsincil Czr Prk 2/4, sl, czinh, WC, prqu quátic ,00 prtmnt Rsincil quáris 1/4, sl, czinh, prqu quátic plt ,00 prtmnt n plnt ¾ Evin, prqu quátic plt ,00 prtmnt kuã, 4/4 snd 02 suíts, prqu quátic plt ,00 prtmnt kuã, 3/4 snd 01 suít, prqu quátic plt ,00 Ági Fir Prim, prtmnt 1/4 prqu quátic churrsquir, nv ,00 + prcls. prtmnt 2/4 snd 01 suít, sl, czinh, scd, mbilhd, srviç limpz, Chlé Mnsõs ds Águs Qunts, 2/4, 190 m² sl, czinh, bnhir, ár srviç ,00 Chácr Jrdim Brsíli ár m² td grmd, pmr, 80 pés fruts, 2 tnqus pix, sbrd ,00 02 Lts junts, tr Lg Qunt, cd um m² ,00 s dis VED 3 qurts str Turist II Vlr: ,00 3/4lt m² snd m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, prclnt, rdpés mbutid, grmd, xclnt cbmnt. Oprtunid únic.cit finncimnt. 3 qurts tr Turist II ¾ Lt 200 m² snd 84,84 m² ár cnstruíd. nd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, prtã. cit finncimnt. 3 qurts Rsincil nt Clr ,00 3/4, snd um suít, sl, czinh, bnhir scil ¾ tr Tutist II ,00 ¾, Lt 200 m² snd 86,70 m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, Ótim cbmnt. cit finncimnt. ¾ tr Tutist II ,00 ¾, m², m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, rdpés mbutid, grmd, xclnt cbmnt. cit finncimnt 2/4 Itnhngá I ,00 2/4,lt 360mts, murd, prtã, bnhir scil, sl, czinh stil mricn, grgm, gu trtd pç rtsin. 3 qurts Rsincil nt Clr ,00 ¾, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, tlh cimnt, xclnt cbmnt. cit finncimnt 3 qurts Itgui III ,00 3/4, 01 snd suit, l, Czinh, Vrnd Grgm, prclnt, cbmnt fin. nv, cit finncimnt Lt 360 m², ár cnstruíd 163,06 m². Chlé 1 qurt ,00 Chlé ¼, snd l um suít, sl, czinh, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. Chlé 2/ ,00 Chlé 2/4, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, churrsquir, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. Chlé 2/ ,00 Chlé 2/4, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, grgm, cquir, jrdins, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. cit finncimnt. Chlé 3/ ,00 Chlé 3/4, n lg, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, grgm, cquir, jrdins, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês.nt, suns, snitáris, PT Trr 2/ ,00 prtmnt 2/4, bnhir scil, sl, czinh, scd, piscin infntil dult, plygrud, br lnchnt, tx cndmíni brt, Prtir 24hs, mpl stcinmnt. PT 2/ ,00 prtmnt 2/4, bnhir scil, sl, czinh, scd, piscin infntil dult, plygrud, qudr pli sprtiv, tx cndmíni brt,ár churrsquir, Prtir 24hs, mpl stcinmnt. Lt tr Itici 462mts, Murd ,00 ¾ Itgui I. ¾ suít mástr, sl, czinh, cp, bnhir scil, dispns, Grgm pr 5 crrs. 2 Lts v. Tngrá 360m² ,00 3 Lts Prqu Rl ,00. Cd. Lt tr Jrdim Priv 420m² prtir ,00 Lt tr Rcnt ds Águs ,00 Lts prclds ntrnd prtir 3.000,00 Lt Clds d Ost n ru 4, 779m² n vlr ,00 Lt Cminh d Lg ,00 cit crr 4 Lts str Bl Vist ,00 ÁRE Ár m² 496 mil Prqu Rl ,00 tr rrinh v. 360m² ,00 ã finnci nt Efigênci n Vlr ,00 2 qurts, sl, czinh, grgm 1 suít td murd, str rrinh ,00 m cnstruçã str Tngrá ,00 tr Tngrá 3 qurts, sl, czinh, grgm, td murd, lt 465m² CHÁCR Chácr n bir d lg prcl m 84 mss ¾ grgm pr 4 crrs + rmáris ,00 Finnci 2/4, suít murd 1.500m² ,00 pt ¾ n Cntr cit prmut fcilit pgmnt pt 2/4 Cntr Cndmíni 50, ,00 pt ¼ Rsincil n Rm ,00 02 Brrcõs v Vil Lcd pr 700,00 L l rcil Cntr ld d rsturnt Trm Bã m bix s Mnt in ,00 Lt 420m² Turist II Lt Jrdim Priv 420m² ,00 Lt Mnsõs 600m² próxim qudr ,00 Lt Rcnt ds migs 360m² m frnt sflt ,00 cit prmut mt Biz CHÁCR Chácr cs 3/4, Brr d Priquit, fgã cipir, prósim Ri Crumbá ,00 cit vícul l rcil n Ru Q str v Vil Chlé 1/4 mbilid 400,00 prtmnt 04 qurts smi mbilid n Ru Q str v Vil rsincil 03 qurts snd um suit dicul 01 qurt Jrdim prís mbilid 500,00 cndmíni. 3 css Clds d Ost 130m², ¾ snd 1 suít, cbmnt primir prnt pr finncir pt Edifíci Tuln 1/4 mbilid ,00 FZED Fznd n municípi PrnãTO, 212 lquirs, prç csiã Fznd 10 lquirs pé Fznd n Tcntins Ginrt 700 lquirs plnt 500 lquirs Lt 1.000m2, n v. d Lg prç ,00 cd; Lt Jrdim Privê v. Mrginl Lst Lt str Clds d Ost Lts str Univrsitári Lt n str Blvr, 379m² ,00 Lt v. d Lg, prç ,00 Lt rrinh n sflt ,00 Lt str rrn ,00 prtmnt 2/4 n v. Cl. Bnt Gdy; l Cmrcil n tr Iticí I. str Itcí I Glpã n Iticí I CHÁCR 1 chácr n str Jquitimr m Clds vs 1603 m² ár vr, cntnd um cs 3 qts, l, Cz. Frrd pis m crâmic, 2 águs pç rtsin ,00 pgs crr, mt, cs, té 70% d vlr 2/4 lt intir n Prtl ds Águs Qunts. 100 mil 3/4 suít hidr mssgm, prclnt, jrdim. 390 mil 2/4 mbilid n Cnd. Girssóis. 100 mil víssims css 3/4, prclnt, lt 410 m², prtir 290 mil ¾ n Clds d Ost, lt intir. 300 mil 2 qurts, finnci pl Cix Ecnômic Frl. 115 mil 3/4 lt intir, prclnt, blinx, mpl grgm. 350 mil prtmnt 2/4 frnt pr Prç Mstr Orlnd. 165 mil Oprtunid: Trms ds clds 2/4 piscins trmis, ótim pr lcçã tmprd. 155 mil prtmnt 2/4 sm mbíli n Czr s Prk, prqu quátic 2 piscins trmis. 125 mil Oprtunid: prtmnt 1/4 mbilid, frnt pr s piscins trmis, slã jgs, cmi ginástic. 105 mil prtmnt m 1º ndr, 2/4 snd 1 suít, bix cndmíni, próxim à Prç d Crrd Birr Bnirnts. 110 mil Oprtunid: Lt m rgiã nbr, Rsincil Prís, 360 m². 50 mil Lt 220 m², tr rrinh 28 mil 2 lts junts n Itnhngá I, mur, águ nrgi. 110 mil cd, vn sprds 2 lts junts n Itguí I, próxims à firlivr, 360 m². 110 mil cd um Lt 360 m² Itnhngá I. 85 mil Clssificds/Imóvis 8 GZET CLD OV GOIÁ Dzmbr 2014 VED Chlé nº 41, 01 qurt, sl, czinh bnhir scil ár srviç vrnd, str Mnsõs ds Águs Qunts, Qd. 174, 58 m² ,00 (cit prpst). Flt nv n Lg Qunt, mbilid pdrã Pl, ,00 (cit prpst). Cbrtur, 5 qurts snd 1 suít, 3 scds, 2 bnhirs sciis, sl/cp, czinh, lvnri, ár lzr piscins, sun, 2 vgs grgm, n Rsincil Prníb, Cntr. (cndmíni 277,00). 3 qurts snd 1 suít, sl, czinh, bnhir scil, ár srviç grgm, Ru E13, str Jrdim rrn ,00. 3 qurts snd 1 suít, sl, cp/czinh, bnhir scil, ár srviç grgm, rmáris mbutids ns qurts czinh, sit Ru 49, str Itguí II. Prédi sl rcil prtmnt 3 qurts snd 1 suít, ár cnstruíd 350 m², situd n str Jrdim rrn (trás d ut Bx Clds) OB: cits trc pr crr u imóvl mnr vlr. 4 qurts, snd 1 suít, 2 sls, bnhir scil, czinh, ár srviç, pndênci pr mprgd, sit Ru B10, str Itnhngá. Lt Turist 2V Orclin Lps Mris Qd48 n cntr d ltmnt 3 qurts,snd 1 suit 1 bnhir scil, sl, 1 r grn trs, czinh grgm pr 2 crrs. tim lclizç prç clnt. ru 18 QD66 LT17E Clds d Ost brd 5 qurts snd 2 suíts, sl, czinh, bnhir scil, 3 scds, lj n térr, sit v. C, str Itnhngá I (cit imóvl mns vlr). 4 qurts, snd 4 suíts, sl, cp, czinh, bnhir scil, ár srviç, ár lzr mpl piscin, churrsquir, pndênci pr mprgd, str Clds d Ost. Lt sit Ru 81, str Itguí III ,00. LOTE 580 Mtr qudrd prxim s js ru 14 QD30 LT10 CETRO/O JOE Clds vs 3 qurts snd 1 suít, sl, cp/czinh, bnhir scil, ár srviç grgm, rmáris mbutids ns qurts czinh, sit Ru 49, str Itguí II. FILIL tr Itgui II 3 qurts, sl, czinh, sl, czinh, prtã ltrônic, crc létric. 3 qurts snd 1 suít, sl/ czinh, bnhir scil, ár srviç, grgm, crc létric, prtã ltrônic, ntn prbólic, v. Cixmbu, str Clds d Ost VED 3 qurts str Turist II Vlr: ,00 3/4lt m² snd m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, prclnt, rdpés mbutid, grmd, xclnt cbmnt. Oprtunid únic.cit finncimnt. 3 qurts tr Turist II ¾ Lt 200 m² snd 84,84 m² ár cnstruíd. nd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, prtã. cit finncimnt. 3 qurts Rsincil nt Clr ,00 3/4, snd um suít, sl, czinh, bnhir scil ¾ tr Tutist II ,00 ¾, Lt 200 m² snd 86,70 m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, Ótim cbmnt. cit finncimnt. ¾ tr Tutist II ,00 ¾, m², m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, rdpés mbutid, grmd, xclnt cbmnt. cit finncimnt 2/4 Itnhngá I ,00 2/4,lt 360mts, murd, prtã, bnhir scil, sl, czinh stil mricn, grgm, gu trtd pç rtsin. 3 qurts Rsincil nt Clr ,00 ¾, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, tlh cimnt, xclnt cbmnt. cit finncimnt 3 qurts Itgui III ,00 3/4, 01 snd suit, l, Czinh, Vrnd Grgm, prclnt, cbmnt fin. nv, cit finncimnt Lt 360 m², ár cnstruíd 163,06 m². Chlé 1 qurt ,00 Chlé ¼, snd l um suít, sl, czinh, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. Chlé 2/ ,00 Chlé 2/4, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, churrsquir, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. Chlé 2/ ,00 Chlé 2/4, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, grgm, cquir, jrdins, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. cit finncimnt. Chlé 3/ ,00 Chlé 3/4, n lg, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, grgm, cquir, jrdins, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês.nt, suns, snitáris, prtmnt Trr 2/ ,00 prtmnt 2/4, bnhir scil, sl, czinh, scd, piscin infntil dult, plygrud, br lnchnt, tx cndmíni brt, Prtir 24hs, mpl stcinmnt. prtmnt 2/ ,00 prtmnt 2/4, bnhir scil, sl, czinh, scd, piscin infntil dult, plygrud, qudr pli sprtiv, tx cndmíni brt,ár churrsquir, Prtir 24hs, mpl stcinmnt. Lt tr Itici 462mts, Murd ,00 ¾ Itgui I. ¾ suít mástr, sl, czinh, cp, bnhir scil, dispns, Grgm pr 5 crrs. IMPLTE OEOITEGRDO ssificds/imóvis GZET CLD OV GOIÁ Dzmbr 2014 m 01 zinh ár d, s Águs 4, 000,00 ). Lg bilil, it pr 5 quruít, 3 hirs /cp, ri, m pisvgs Rníb, míni urts, sl, ir srviç E13, rrn 3 qurts snd 1 suít, sl, cp/czinh, bnhir scil, ár srviç grgm, rmáris mbutids ns qurts czinh, sit Ru 49, str Itguí II. Prédi sl rcil prtmnt 3 qurts snd 1 suít, ár cnstruíd 350 m², situd n str Jrdim rrn (trás d ut Bx Clds) OB: cits trc pr crr u imóvl mnr vlr. 4 qurts, snd 1 suít, 2 sls, bnhir scil, czinh, ár srviç, pndênci pr mprgd, sit Ru B10, str Itnhngá. Lt Turist 2V Orclin Lps Mris Qd48 n cntr d ltmnt 3 qurts,snd 1 suit 1 bnhir scil, sl, 1 r grn trs, czinh grgm pr 2 crrs. tim lclizç prç clnt. ru 18 QD66 LT17E Clds d Ost brd 5 qurts snd 2 suíts, sl, czinh, bnhir scil, 3 scds, lj n térr, sit v. C, str Itnhngá I (cit imóvl mns vlr). 4 qurts, snd 4 suíts, sl, cp, czinh, bnhir scil, ár srviç, ár lzr mpl piscin, churrsquir, pndênci pr mprgd, str Clds d Ost. Lt sit Ru 81, str Itguí III ,00. LOTE 580 Mtr qudrd prxim s js ru 14 QD30 LT10 CETRO/O JOE Clds vs 3 qurts snd 1 suít, sl, cp/czinh, bnhir scil, ár srviç grgm, rmáris mbutids ns qurts czinh, sit Ru 49, str Itguí II. FILIL tr Itgui II 3 qurts, sl, czinh, sl, czinh, prtã ltrônic, crc létric. 3 qurts snd 1 suít, sl/ czinh, bnhir scil, ár srviç, grgm, crc létric, prtã ltrônic, ntn prbólic, v. Cixmbu, str Clds d Ost s s Vlr: 0 ² sn ár d um l, sl, srviurd, lnt, utid, lnt Oprtu.cit tr m² ár d um l, sl, srprtã. nt. s R Clr 0 d um zinh, ¾ tr Tutist II ,00 ¾, Lt 200 m² snd 86,70 m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, Ótim cbmnt. cit finncimnt. ¾ tr Tutist II ,00 ¾, m², m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, rdpés mbutid, grmd, xclnt cbmnt. cit finncimnt 2/4 Itnhngá I ,00 2/4,lt 360mts, murd, prtã, bnhir scil, sl, czinh stil mricn, grgm, gu trtd pç rtsin. 3 qurts Rsincil nt Clr ,00 ¾, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, tlh cimnt, xclnt cbmnt. cit finncimnt 3 qurts Itgui III ,00 3/4, 01 snd suit, l, Czinh, Vrnd Grgm, prclnt, cbmnt fin. nv, cit finncimnt Lt 360 m², ár cnstruíd 163,06 m². Chlé 1 qurt ,00 Chlé ¼, snd l um suít, sl, czinh, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. Chlé 2/ ,00 Chlé 2/4, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, churrsquir, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. Chlé 2/ ,00 Chlé 2/4, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, grgm, cquir, jrdins, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. cit finncimnt. Chlé 3/ ,00 Chlé 3/4, n lg, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, grgm, cquir, jrdins, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês.nt, suns, snitáris, prtmnt Trr 2/ ,00 prtmnt 2/4, bnhir scil, sl, czinh, scd, piscin infntil dult, plygrud, br lnchnt, tx cndmíni brt, Prtir 24hs, mpl stcinmnt. prtmnt 2/ ,00 prtmnt 2/4, bnhir scil, sl, czinh, scd, piscin infntil dult, plygrud, qudr pli sprtiv, tx cndmíni brt,ár churrsquir, Prtir 24hs, mpl stcinmnt. Lt tr Itici 462mts, Murd ,00 ¾ Itgui I. ¾ suít mástr, sl, czinh, cp, bnhir scil, dispns, Grgm pr 5 crrs. IMPLTE OEOITEGRDO Clssificds/Imóvis 8 GZET CLD OV GOIÁ Dzmbr 2014 VED Chlé nº 41, 01 qurt, sl, czinh bnhir scil ár srviç vrnd, str Mnsõs ds Águs Qunts, Qd. 174, 58 m² ,00 (cit prpst). Flt nv n Lg Qunt, mbilid pdrã Pl, ,00 (cit prpst). Cbrtur, 5 qurts snd 1 suít, 3 scds, 2 bnhirs sciis, sl/cp, czinh, lvnri, ár lzr piscins, sun, 2 vgs grgm, n Rsincil Prníb, Cntr. (cndmíni 277,00). 3 qurts snd 1 suít, sl, czinh, bnhir scil, ár srviç grgm, Ru E13, str Jrdim rrn ,00. 3 qurts snd 1 suít, sl, cp/czinh, bnhir scil, ár srviç grgm, rmáris mbutids ns qurts czinh, sit Ru 49, str Itguí II. Prédi sl rcil prtmnt 3 qurts snd 1 suít, ár cnstruíd 350 m², situd n str Jrdim rrn (trás d ut Bx Clds) OB: cits trc pr crr u imóvl mnr vlr. 4 qurts, snd 1 suít, 2 sls, bnhir scil, czinh, ár srviç, pndênci pr mprgd, sit Ru B10, str Itnhngá. Lt Turist 2V Orclin Lps Mris Qd48 n cntr d ltmnt 3 qurts,snd 1 suit 1 bnhir scil, sl, 1 r grn trs, czinh grgm pr 2 crrs. tim lclizç prç clnt. ru 18 QD66 LT17E Clds d Ost brd 5 qurts snd 2 suíts, sl, czinh, bnhir scil, 3 scds, lj n térr, sit v. C, str Itnhngá I (cit imóvl mns vlr). 4 qurts, snd 4 suíts, sl, cp, czinh, bnhir scil, ár srviç, ár lzr mpl piscin, churrsquir, pndênci pr mprgd, str Clds d Ost. Lt sit Ru 81, str Itguí III ,00. LOTE 580 Mtr qudrd prxim s js ru 14 QD30 LT10 CETRO/O JOE Clds vs 3 qurts snd 1 suít, sl, cp/czinh, bnhir scil, ár srviç grgm, rmáris mbutids ns qurts czinh, sit Ru 49, str Itguí II. FILIL tr Itgui II 3 qurts, sl, czinh, sl, czinh, prtã ltrônic, crc létric. 3 qurts snd 1 suít, sl/ czinh, bnhir scil, ár srviç, grgm, crc létric, prtã ltrônic, ntn prbólic, v. Cixmbu, str Clds d Ost VED 3 qurts str Turist II Vlr: ,00 3/4lt m² snd m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, prclnt, rdpés mbutid, grmd, xclnt cbmnt. Oprtunid únic.cit finncimnt. 3 qurts tr Turist II ¾ Lt 200 m² snd 84,84 m² ár cnstruíd. nd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, prtã. cit finncimnt. 3 qurts Rsincil nt Clr ,00 3/4, snd um suít, sl, czinh, bnhir scil ¾ tr Tutist II ,00 ¾, Lt 200 m² snd 86,70 m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, Ótim cbmnt. cit finncimnt. ¾ tr Tutist II ,00 ¾, m², m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, rdpés mbutid, grmd, xclnt cbmnt. cit finncimnt 2/4 Itnhngá I ,00 2/4,lt 360mts, murd, prtã, bnhir scil, sl, czinh stil mricn, grgm, gu trtd pç rtsin. 3 qurts Rsincil nt Clr ,00 ¾, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, tlh cimnt, xclnt cbmnt. cit finncimnt 3 qurts Itgui III ,00 3/4, 01 snd suit, l, Czinh, Vrnd Grgm, prclnt, cbmnt fin. nv, cit finncimnt Lt 360 m², ár cnstruíd 163,06 m². Chlé 1 qurt ,00 Chlé ¼, snd l um suít, sl, czinh, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. Chlé 2/ ,00 Chlé 2/4, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, churrsquir, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. Chlé 2/ ,00 Chlé 2/4, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, grgm, cquir, jrdins, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. cit finncimnt. Chlé 3/ ,00 Chlé 3/4, n lg, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, grgm, cquir, jrdins, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês.nt, suns, snitáris, prtmnt Trr 2/ ,00 prtmnt 2/4, bnhir scil, sl, czinh, scd, piscin infntil dult, plygrud, br lnchnt, tx cndmíni brt, Prtir 24hs, mpl stcinmnt. prtmnt 2/ ,00 prtmnt 2/4, bnhir scil, sl, czinh, scd, piscin infntil dult, plygrud, qudr pli sprtiv, tx cndmíni brt,ár churrsquir, Prtir 24hs, mpl stcinmnt. Lt tr Itici 462mts, Murd ,00 ¾ Itgui I. ¾ suít mástr, sl, czinh, cp, bnhir scil, dispns, Grgm pr 5 crrs. IMPLTE OEOITEGRDO VED Chlé nº 41, 01 qurt, sl, czinh bnhir scil ár srviç vrnd, str Mnsõs ds Águs Qunts, Qd. 174, 58 m² ,00 (cit prpst). Flt nv n Lg Qunt, mbilid pdrã Pl, ,00 (cit prpst). Cbrtur, 5 qurts snd 1 suít, 3 scds, 2 bnhirs sciis, sl/cp, czinh, lvnri, ár lzr piscins, sun, 2 vgs grgm, n Rsincil Prníb, Cntr. (cndmíni 277,00). 3 qurts snd 1 suít, sl, czinh, bnhir scil, ár srviç grgm, Ru E13, str Jrdim rrn ,00. 3 qurts snd 1 suít, sl, cp/czinh, bnhir scil, ár srviç grgm, rmáris mbutids ns qurts czinh, sit Ru 49, str Itguí II. Prédi sl rcil prtmnt 3 qurts snd 1 suít, ár cnstruíd 350 m², situd n str Jrdim rrn (trás d ut Bx Clds) OB: cits trc pr crr u imóvl mnr vlr. 4 qurts, snd 1 suít, 2 sls, bnhir scil, czinh, ár srviç, pndênci pr mprgd, sit Ru B10, str Itnhngá. Lt Turist 2V Orclin Lps Mris Qd48 n cntr d ltmnt 3 qurts,snd 1 suit 1 bnhir scil, sl, 1 r grn trs, czinh grgm pr 2 crrs. tim lclizç prç clnt. ru 18 QD66 LT17E Clds d Ost brd 5 qurts snd 2 suíts, sl, czinh, bnhir scil, 3 scds, lj n térr, sit v. C, str Itnhngá I (cit imóvl mns vlr). 4 qurts, snd 4 suíts, sl, cp, czinh, bnhir scil, ár srviç, ár lzr mpl piscin, churrsquir, pndênci pr mprgd, str Clds d Ost. Lt sit Ru 81, str Itguí III ,00. LOTE 580 Mtr qudrd prxim s js ru 14 QD30 LT10 CETRO/O JOE Clds vs 3 qurts snd 1 suít, sl, cp/czinh, bnhir scil, ár srviç grgm, rmáris mbutids ns qurts czinh, sit Ru 49, str Itguí II. FILIL tr Itgui II 3 qurts, sl, czinh, sl, czinh, prtã ltrônic, crc létric. 3 qurts snd 1 suít, sl/ czinh, bnhir scil, ár srviç, grgm, crc létric, prtã ltrônic, ntn prbólic, v. Cixmbu, str Clds d Ost VED 3 qurts str Turist II Vlr: ,00 3/4lt m² snd m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, prclnt, rdpés mbutid, grmd, xclnt cbmnt. Oprtunid únic.cit finncimnt. 3 qurts tr Turist II ¾ Lt 200 m² snd 84,84 m² ár cnstruíd. nd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, prtã. cit finncimnt. 3 qurts Rsincil nt Clr ,00 3/4, snd um suít, sl, czinh, bnhir scil ¾ tr Tutist II ,00 ¾, Lt 200 m² snd 86,70 m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, Ótim cbmnt. cit finncimnt. ¾ tr Tutist II ,00 ¾, m², m² ár cnstruíd, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, rdpés mbutid, grmd, xclnt cbmnt. cit finncimnt 2/4 Itnhngá I ,00 2/4,lt 360mts, murd, prtã, bnhir scil, sl, czinh stil mricn, grgm, gu trtd pç rtsin. 3 qurts Rsincil nt Clr ,00 ¾, snd um suít, wc scil, sl, czinh, ár srviç, vrnd, murd, prtã, tlh cimnt, xclnt cbmnt. cit finncimnt 3 qurts Itgui III ,00 3/4, 01 snd suit, l, Czinh, Vrnd Grgm, prclnt, cbmnt fin. nv, cit finncimnt Lt 360 m², ár cnstruíd 163,06 m². Chlé 1 qurt ,00 Chlé ¼, snd l um suít, sl, czinh, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. Chlé 2/ ,00 Chlé 2/4, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, churrsquir, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. Chlé 2/ ,00 Chlé 2/4, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, grgm, cquir, jrdins, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês. cit finncimnt. Chlé 3/ ,00 Chlé 3/4, n lg, mbilid, bnhir scil, sl, czinh, vrnd, ár srviç, grgm, cquir, jrdins, cndmíni fchd, prtri 24hs. Próxim Jrdim Jpnês.nt, suns, snitáris, prtmnt Trr 2/ ,00 prtmnt 2/4, bnhir scil, sl, czinh, scd, piscin infntil dult, plygrud, br lnchnt, tx cndmíni brt, Prtir 24hs, mpl stcinmnt. prtmnt 2/ ,00 prtmnt 2/4, bnhir scil, sl, czinh, scd, piscin infntil dult, plygrud, qudr pli sprtiv, tx cndmíni brt,ár churrsquir, Prtir 24hs, mpl stcinmnt. Lt tr Itici 462mts, Murd ,00 ¾ Itgui I. ¾ suít mástr, sl, czinh, cp, bnhir scil, dispns, Grgm pr 5 crrs. IMPLTE OEOITEGRDO ificds/imóvis GZET CLD OV GOIÁ Dzmbr 2014 cl cl 8 s r ó 3, + s ç d,, ó 0 VED Ótim Invstimnt 02 css junts 01 2 qurts 01 3/4 ótim lclizçã tr Hnshir Oprtunid invstimnt cs 3 qurts suít, lj, lt 360m² nfrnt cndmíni Jtbá, síd pr lg Crumbá, ,00 cit prmut. nv 3 qurts, suít, ótim lclizçã tr Bl Vist ,00 cit Finncimnt nv 3 qurts suít, lj, fin cbmnt Itguí III ,00 cit Finncimnt. 3/4 suít, sl, czinh sprd, ár srviç grgm, lt 360m² murd str jrdim srrn ,00 cit finncimnt 3/4 suít, lj, lt 360m². Iticí próxim suprmrcd Flirs nv 3/4 suít, lj, grgm, ár srviç, lt 360m² murd tr Bl Vist ,00 prtmnt 2/4 sl, scd, grgm, Iticí curv d ,00 prtmnt 2/4 sl, czinh, grgm, bnhir scil, cndmíni Girssóis ,00 Flts 1/4 mbilid, Cntr, Prç 4 Rds ,00 Flts Prdis ld grup priv, bm mbilid ,00. Flts Rivir Prqu 1 qurt ,00 Flts Lg Prqu mbilid ,00 pt 2 qurts suít, grgm, cndmíni Mnth rrh ,00 Lt 390m² Jrdim ds Turists ,00 Lt squin str Tngr ,00 Lt 360m², Itguí II Lt 360m² bm lclizd Itguí III trás d Fórum Lt str rrinh 360m² ,00 Lt Jrdim Vitóri 360m² ,00 FZED iti 3.5 lquirs frmds, cs s, crâmic, frrd, currl, pç rtsin, pns 07 km Clds vs sntid Ipmri ns mrgns d sflt ,00. Fznd 21 lquirs, frmd, cs, currl, cs csir, trr cultur, ric m gu, prnt pr cri rcri, municípi Pirs d Ri pns 37 Km. Clds vs snd 05 km trr. Fznd 25 lquirs, frmd, cs, currl, ótim std cnsrvçã, divis psts, bnhd pl ri Pircnjub, 40 km Clds vs REI CIL ÁGU D ERR Turist I, 2/4 snd 1 suít, xclnt prqu quátic. Rf: CODO MÍIO ERR VER tr Cntrl, 2/4 snd 1 suít. prtmnt mbilid. Rf: LGO QUETE FLT ERVICE Lg Qunt, Prqu quátic plt Rf: REI CIL REMO Itici II, 1/4, vg n grgm. Rf: Itgui II, brd 3/4 snd 1suit clst. Ár n fund pr jrdingm piscin. Rf: Itgui II, 3 suíts, móvis mbutids n czinh bnhirs. Rf: Jrdim Brsili, ¾ snd 1 suít, lt intir. Rf: Cndmíni Itpric, 3/4 snd 1 suít, ár n frnt. tr Itpric. Rf: Mnsõs ds Águs Qunts, Chlé n qudr suíts. Rf: Jrdim Tngrá, s grminds, 2 qurts. Rf: Pris II, brd 3/4 snd 2 suíts, cit prpst m Crr. Rf: Jrdim rrn, Lt tr Jrdim rrn 360 m² Rf: Jrdim Privé, tr Jrdim Privé (sflt) m². cit prpst! Rf: Jrdim Brsili 360 m². sfltd, nrgi létric, águ ncnd cistrn. cit Prpst. Rf: Mnsõs ds Águs Qunts, Lt n qudr 133, n birr Mnsõs ds Águs Qunts 170 m². Rf: Jrdim Tngrá,Lt n Tngrá 360 m², sfltd nrgi létric. Rf: Univrsitári, 360 m²,prprid pr cnstruçã, pr nscnt. Rf: Jrdim Vitóri, 12x30. Ár ttl 360 m². cit Prmut m crr. Rf: Jrdim Vitóri, 12x30. Ár ttl 360 m². cit Prmut m crr. Rf: Prís 1, 4/4 snd 2 suíts, 2 sls, cp, cz. r srviç prx. Escl 160 mil ris Ensd áutic 1 qurt, bnhir, sl/ czinh mricn ,00 Rs. Rnissnc Prk, 2/4, l/cz. WC, mbilid 1 Rs. l ds Clds 2/4, sl/cz, WC CHCR ETOR UIVERITÁ RIO 8.000,00 m², 2 s 1 Brrcã 180m², Pmr córrg n fund ,00 r 1.500m² glpã, n ntrd d cid Ri Qunt ,00 Chácr 2,350m 25m frnt mis ár vr str Lg Qunt 140 mil ris ¾ grgm pr 4 crrs + rmáris ,00 Finnci 2/4, suít murd 1.500m² ,00 pt ¾ n Cntr cit prmut fcilit pgmnt pt 2/4 Cntr Cndmíni 50, ,00 pt ¼ Rsincil n Rm ,00 02 Brrcõs v Vil Lcd pr 700,00 L l rcil Cntr ld d rsturnt Trm Bã m bix s Mnt in ,00 Lt 420m² Turist II Lt Jrdim Priv 420m² ,00 Lt Mnsõs 600m² próxim qudr ,00 Lt Rcnt ds migs 360m² m frnt sflt ,00 cit prmut mt Biz CHÁCR Chácr cs 3/4, Brr d Priquit, fgã cipir, prósim Ri Crumbá ,00 cit vícul l rcil n Ru Q str v Vil Chlé 1/4 mbilid 400,00 prtmnt 04 qurts smi mbilid n Ru Q str v Vil rsincil 03 qurts snd um suit dicul 01 qurt jrdim prís mbilid 500,00 cndmíni. 01 qurt nv vil, mbilid 500,00 l Cmrcil n cntr ,00 m frnt cs d mir Clt 1.0 2p sprit r brnc 2007/ ,00 CB 300 ds prt 2011/ ,00 Crs 1.0 DR/TR/L/ OM prt 2003/ ,00 Frd Fcus 1.8 plt brnc 2005/ ,00 Frd K 1.0 flx básic prt 2009/ ,00 Gl G4 1.0 flx básic prt 2008/ , gslin plt prt 2001/ ,00 10 Excutiv 2.4 flx plt prt 2009/ ,00 trd 1.4 CE plt brnc 2004/ ,00 2/4 lt intir n Prtl ds Águs Qunts. 100 mil 3/4 suít hidr mssgm, prclnt, jrdim. 390 mil 2/4 mbilid n Cnd. Girssóis. 100 mil víssims css 3/4, prclnt, lt 410 m², prtir 290 mil ¾ n Clds d Ost, lt intir. 300 mil 2 qurts, finnci pl Cix Ecnômic Frl. 115 mil 3/4 lt intir, prclnt, blinx, mpl grgm. 350 mil prtmnt 2/4 frnt pr Prç Mstr Orlnd. 165 mil Oprtunid: Trms ds clds 2/4 piscins trmis, ótim pr lcçã tmprd. 155 mil prtmnt 2/4 sm mbíli n Czr s Prk, prqu quátic 2 piscins trmis. 125 mil Oprtunid: prtmnt 1/4 mbilid, frnt pr s piscins trmis, slã jgs, cmi ginástic. 105 mil prtmnt m 1º ndr, 2/4 snd 1 suít, bix cndmíni, próxim à Prç d Crrd Birr Bnirnts. 110 mil Oprtunid: Lt m rgiã nbr, Rsincil Prís, 360 m². 50 mil Lt 220 m², tr rrinh 28 mil 2 lts junts n Itnhngá I, mur, águ nrgi. 110 mil cd, vn sprds 2 lts junts n Itguí I, próxims à firlivr, 360 m². 110 mil cd um Lt 360 m² Itnhngá I. 85 mil 3/4 m frnt à pist Cpr d Itnhngá I, xclnt lclizçã, prnt pr mrr. 380 mil 10 xcutiv 2.4 flx plt prt 2009/2010 r$ ,00 trd 1.8 dvntur plt prt 06/ ,00 Fcus sdn 2.0 plts brnc 2011/2011 r$ ,00 Pl htch 1.6 plt prt 2009/ ,00 udi 3 v6 plt zul 1998/ ,00 Fist sdn 1.0 v/t/l/ dh prt 2006/ ,00 nr 1.6 rnlt plt prt 2010/ ,00 Fx 1.0 htch flx básic prt 2005/2005 r$ ,00 Clt 1.0 2p básic prt 2006/2006 r$ ,00 Gl G5 1.0 básic prt 2010/ ,00

13 prtmnt nit, sábd dming, mr qurme grcr vcê trtds Fznd 25 lquirs, L t v. d L çã, ár lzr 226,00 OprtuniLg Qunt ¾snd um suít, l Cmrcil, qufrmd, cs b, prcism nss cid g, p rir çté plt, prcld d ,00 sl, czinh, vrncrm váris runiõs s qu stivrm junt cnsc du s mrdrs rius Rsinc, 62m², currl, nrgi, b ,00 té 72x, ótim ld gurmt, sm xclnt p/ slã ÁRE T U R I T I I Giâni V n d pr águ, bir d Ripssprts. Pirmitir sus gunclizçã. mrdrs, n1.100,00 váris sss rnt mbíli ss trblh. Dix, mpl prqu Lt rrinh n sl t qui s n B i r r Tu cnjub, ,00 Ár 3 mil mtrs, q u á t i c, c d m i, flt ,00 P r é d i c m r c i l rist II, prtir lquirs,d cit prd rqurimnt vrdr, tl pst Otvin d Cruz dirtr d CTC n Titul Lg Qunt, vrdr bird dmunicípi lg. n mrdrs chgrm duvidr mu muit brigd.gsun,rsturnt, Giâni, qurtfir, 25 mrç 2015 Vrnd C/ Churrsquir ,00 Fir Prim ¼, Quitd c/ Mbíli, Pdrã Pl ¾ Bnirnt, Ru st tmbr, Grgm p/ 2 crrs ,00 lt Pdrã, Bnirnt, (Prmut) Cnsultr ntrd 60,00 ris + 10 x 54,00 pr pss 4. vliçã Imóvis /Prmut Imóvis/Dspchnt Imbiliári rgm, qudr pli sprtiv. TURIT II Ed. l ds Clds prtmnt 2/4 snd um suít, sl, czinh, vrnd, grgm, prqu quátic gus trmis. Giâni, Cd. dming, 22pst! mrç 2015 L O T E Fznd n municíbirro:blvr, pi PrnãTO, Itguí I, Jd. rrn, 212 lquirs, prç Esmrld, Bl Vist, csiã tr rprt,lgo Fznd 10 lquirs GOL PRK Rpé cnt Clds. Lt str rrn ,00 str Itcí I Glpã n Iticí I 2 L t s v. T n grá 360m² ,00 3 Lts Prqu Rl ,00 Cd L t s t r J r d i m Priv 420m² prtir ,00 Lt str Rcnt ds Águs ,00 Lts prclds ntrnd prtir 3.000,00 Lt n Clds d Ost n ru 4, 779m² n vlr ,00 Lt n Cminh d Lg ,00 cit crr GZET 4 CLD l t OV s sgoiá tr B l2014 V i s t R $ Dzmbr ,00 ÁRE Ár m² ,00 ificds/imóvis ficds/imóvis 99 VEE GZET CLD OV GOIÁ Dzmbr 2014 t, próxim cntr VEDVED Br VEE nv Iticí II, 3/4 3/4,suít, lj, gpróx. n cpm ,00. d, rgm, ár srviç, lt próx. cpm s finncids pltr Bl gu 360m² murd pt n Eldrd prtmnt 3/4 suít, s vrnfinncids pl 2/4 sl, Ótim Invstimnt 02 ccnômic cix fpt mbilhd n d, Eldrd n. Vist ,00 lt, pr czinh,brsíli grgm, bpr cix cnômic fss vnid juntspr 01qu 2vi qurts rl, n jrdim t, mbilhd Rf: 125,000,00 rl, Brsíli scil, cndmíni lg ótim, 3/4 lcliz 2n jrdim 3 nhir qurts 25,000,00 01 pts 1 tr dis 2/4, 2 3 qurts çã Hnshir prtmnt 2/4 sl, Girssóis ,00 cit prmut. pts 1 dis 2/4, õs m ár lzr, cnd scd,1/4 grgm, Iticí Flts mbilid, nv 3/4 suít, muoprtunid invstim ár lzr, cnd Lt Rnissnc próxim Vnscurv ltdn Jd ,00 mnt cs 3 qurts nissnc próxim Vns lt n Jd. irrbrts.rd bm lclizdpriv. str Cntr, Prç 4 Rds suít, lj, 360m² n prtmnt 2/4 sl, c Brts. rrinh priv. us ,00 lt. pt ¼frnt mbilhd, Vnd ági ngrgm, str bnhir cndmíni Jtbá, zinh, m². pt ¼ mbilhd, Vnd ági n str m piscin churlt B Vist mis Prdis Girsld 2/4 lg lj, crâmi Flts sídpr scil, m piscin chur Crumbá, lt B grup Vistcndmíni misbm msquir, cndmurd, Villg prcls. priv, c, ld ,00 prsóis ,00 squir, cnd Villgcit prcls. próxim sc. dim vn mut ,00. nt EfiOprtunid, gêni bilid Flts 1/4 mbilid, Cnróxim cim sc. g Oprtunid, vn pt ¼ mbilh ssultsflts n str bl nv 3 qurts, tr, Prç 4 Rds Lg Prqu. d pt n¼cntr mbilh vist. s lts n str bl nv, d ít, ótim lclizçã ,00 ic. Águs v suí mbilid ,00 v, ncnd cntr d3/4 lj, vist. id, Lt td infrtr Bl Vist ,00 d, cnd Flts lints. t, ltágus 360 mts, murd, Lt tdprdis infr ld strutur prcld cit Finncimnt lints. grup priv, bm itástrutur prcld mbilid Lt 390m² Jrdim ds bl cnstruvist ,00. pt ¼ m prstçã prtir nv 3 qurts suít, ,00. d pt ¼ m cnstruprstçã Oprtuniprtir ã, ár lzr 226,00 Turists ,00 nv 3 qurts, lj, fin cbmnt Itã, ã, ár ótim lzr lcliz 226,00 Oprtunimplt, prcld d Flts Rivir squinprqu str1 suít, guí III ,00 cit Lt Rf: mplt, prcld té 72x, ótim l d qurt ,00 ÁRE Finncimnt. Tngr ,00 çã tr Bl Vist é 72x, ótim llizçã. ÁRE Prqu mbiár 3Flts millg mtrs, 360m², Itguí II Fi c Lt ViPlizçã. r é d i ,00 c m 3/4 r csuít, i cit l sl, lid ,00 Ár mil mtrs, n bir d lg. n zinh 3 r é d i cnncimnt m sprd, r c is l ár tl 2,200mts, 10 n bir d lg. n lg ds Ipês pt 2 qurts suít, srviç grgm, lt Lt 360 mts bmgr200mts, 10 ut um pt s n lj, l 3/4¾ssuít, lt lg ds Ipês gm, cndmíni Mnth CHÁCR 360m² murd str jrdim s um pt ¾ n ntr. 053 clizd tr Itguí 360m². Iticí próxim rrh ,00 CHÁCR srrn ,00 cit ntr. Chácr n bir d Vi III ,00 suprmrcdchácr Fli prcld finncimnt n bir d lg, nt tl n Itguí II, Lt 360 m. tr rrs lg, ntjrdim 7000, 50x /4 suít, lj, ltprcld Lt 390m² ds ut n Itguí II, chur 2s suíts, ár 7000, 50x1000. rinh , m². Iticí próxim Turists , Ár 74,000mts prósuíts, ár chursquir suprmrcd 2/4 Flirs FZED suíxim 74,000mts rprt. Ár próstr Tngsquir prtmnt Lt squin xim rprt. r ,00 n Iticí II, 3/4, Fznd 21 lquirs, Lt 360m², Itguí II cs, currl, frmd, cs csir, trr Lt 360m² bm lclizd Itguí d cultur, ric III mtrás gu, Fórum prnt pr cri rlt str rrinh 360m² cri, municípi Pirs ,00 d Ri pns 37 Km. Jrdimvs Vitóri 360m² Lt Clds sn25.000,00 d 05 km trr. FZED Fznd 25 lquirs, iti 3.5 lquirs frmd, cs,frmds, currl, cs s, crâmic, frrótim std cnsrd, currl, pç rtsin, vçã, divis pspns 07 km Clds ts, bnhd ri vs sntidpl Ipmri ns mrgns 40 d km sflt Pircnjub, ,00. Clds vs. Fznd 21 lquirs, frmd, cs, currl, cs csir, trr cultur, ric m gu, prnt pr cri rcri, municípi Pirs d Ri pns 37 Km. Clds vs snd 05 km trr. Fznd 25 lquirs, frmd, cs, currl, ótim std cnsrvçã, divis psts, bnhd pl ri Pircnjub, 40 km Clds vs. qurius Rsinc ¼, l d mnhã, frnt p/ piscins, c/ Mbíli ,00 qurius Rsinc 2/4, c/ Mbíli ,00 qurius Rsinc 2/4, c/ Mbíli ,00 Vitóri 2/4, C/ Mbíli ,00 Csr Prk 2/4, s/ Mbíli ,00 n Pl, pt ¾, c/ Mbíli ,00 Ági Fir Prim ¼, Prcls 1.097,00, Vrnd C/ Churrsquir ,00 Fir Prim ¼, Quitd c/ Mbíli, Pdrã Pl ¾ Bnirnt, Ru st tmbr, Grgm p/ 2 crrs ,00 lt Pdrã, Bnirnt, (Prmut) Cnsultr 10 Clssificds/Imóvis VED Vnds Lts L Lt t Cminh C m i nd h Lg, d L 360m g,ru3cl614, 0 m18 mil r u ris cl 14, mil ris Lt18Cminh d Lg, L 360m t ru C cl 10, m i22 n hmil ris d L Lt g, Hlidy m Qd. r u 08 cl 10, milmilris 360m ris Lt Hlidy v. Clds Lt Qd m 25 mil d ris vs, Clds Ost, 1055m 22 frnlt v. Clds vs, Clds t 150 mil risd Ost, 1055m rrn 22 Lt Jrdim frnt ris 420m,150 ági +mil prcls Lt Jrdim rrn 420m, ági + prcls Prís I, Próxi m Dn Xp, 3 qurts snd suít, sl, Prís I, Próx cp, im D nwc X+dicul p, 3 cz, qurts snd suít, 3 qurts WC, ár sl, cp,260 cz, srviç milwc ris+ dicul 3 qurts ár Itguí snd WC, II,srviç ¾ snd suít l, cz, 260 mil ris WC, grgm, ár n Itguí II, snd próxim. sc¾fund, snd suít l, cz, WC, grgm, ár n fund, próxim. scl, 160 Prís 1, 4/4 snd 2 ris suíts, 2 sl, 160 mil ls, cp, cz. r Prís 4/4 snsrviç prx.1,escl 160 d suíts, 2 sls, cp, mil2 ris cz. r srviç prx. Escl 160 mil ris Ensd áutic 1 qurt, bnhir, sl/ czinh mricn Ensd ,00áutic 1 qurt, bnhir, sl/ Rs. Rnissnc Prk, czinh mricn 2/4, l/cz. WC, mbi ,00 lid 1 Rs. Prk, Rs.Rnissnc l ds Clds 2/4, WC,WC m 2/4,l/cz. sl/cz, bilid 1 Rs. CHCR l ds Clds 2/4, sl/cz, WC ETOR UIVERITÁ RIO 8.000,00 m², 2 s 1 Brrcã CHCR 180m², Pmr córrg UIVERITÁn fund ETOR ,00 RIO 8.000,00 m², 2 r s 1.500m² 1 Brrcã glpã, n ntrd 180m², Pmr d cid Qunt. córrg n Ri fund , ,00 Chácr 2,350m 25m frnt mis ár vr str Lg Qunt 140 mil ris Clssificds 135 2,200mts, 10 sls um pt ¾ n cntr. n Itguí II, 2 suíts, ár churrsquir Prqu Rl ,00 str rrinh v. 360m² ,00 ã finnci n nt Efigênci n Vlr ,00 2 qurts, sl, czinh, grgm 1 suít td murd, str rrinh ,00 m cnstruçã str Tngrá ,00 str Tngrá 3 qurts, sl, czinh, grgm, td murd, lt 465m² CHÁCR Chácr n bir d lg prcl m 84 mss lt Pdrã, Lg Crumbá, áutic Privé ds Clds ,00 Lt r. lt, squin c/ 407m² n vnid ,00 Lt Lg Prk, ,00 Lt tr Bnirnt, c/ 1.000m², Bs prnt p/ 5 brds ,00 /OUTRO Chpri Oprtunid ngci ,00 l Cmrcil, qurius Rsinc, 62m², xclnt p/ slã 1.100,00 Titul Lg Qunt, ntrd 60,00 ris + 10 x 54,00 pr pss 4. vliçã Imóvis /Prmut Imóvis/Dspchnt Imbiliári REICIL ÁGU D ERR Turist I, 2/4 snd 1 suít, xclnt prqu quátic. Rf: CODOMÍIO ERR VER tr Cntrl, 2/4 snd 1 suít. prtmnt mbilid. Rf: LGO QUETE FLT ERVICE Lg Qunt, Prqu quátic plt Rf: REICIL REMO Itici II, 1/4, vg n grgm. Rf: Itgui II, brd 3/4 snd 1suit clst. Ár n fund pr jrdingm piscin. Rf: Itgui II, 3 suíts, móvis mbutids n czinh bnhirs. Rf: VEE JRDIM DO TURIT Ed. HLOM prtmnt ¼,sl, czinh,wc, czinh, grgm, prtri 24h, próxim Fir Livr. OPORTUID: Vlr ,00 RIVIER PRK THERM FLT ERVICE prtmnt ¼, sl, czinh, wc, mbíli pdrã Pl, frnt piscins, sl nscnt ,00 Ed. Rsincil PROME prtmnt ¾snd um suít, sl, czinh, vrnd gurmt, sm mbíli, mpl prqu quátic, cmi, sun,rsturnt, grgm, qudr pli sprtiv. TURIT II Ed. l ds Clds prtmnt 2/4 snd um suít, sl, czinh, vrnd, grgm, prqu quátic gus trmis. lg ds Ipês CHÁCR Chácr n bir d lg, prcld nt 7000, 50x1000. Ár 74,000mts próxim rprt. VEE Fznd m lvrd n Tcntins 12 km Gurupi 75 lq. Vlr 30 mil lq prtmnt 302 Rsincil linç Itnhngá 1, 2 qurts, grgm, próxim Ginási Esprts vlr 130 mil prtmnt Edifíci Czrs Prk 2 qurts prqu quátic vlr 130 mil Trrn ár 2880 m², gbrit pr 12 ndrs n vnid d Gln Dlfhin Chácr 3 lq, cs nv nrgi b águ, vlr 260 mil 3 qurts, suít, grgm pr 2 crrs, n lj, Itguí 1 cnstruçã v vlr 260 mil nv m fs cbmnt, 3 qurts, suít lj, Jd rrn vlr 150 mil ITGUÍ I ¾ snd um suít, sl, cp, czinh, ár srviçs,wc, vrnd, grgm pr 04 crrs, dícul dis qurts, wc lvnri ,00 ETOR LGO QUETE CHÁCR Vn td murd, cs um Drmitóri, sl, czinh, vrnd, fgã lnh, rg d águ, tnqu pr criçã pix, pmr váris pés fruts, ár/trrn m2, pssui ár vr buritis, n str Lg Qunt ,00 TURIT II Vn Lts n Birr Turist II, prtir Cd. L O T E BIRRO:Blvr, Itguí I, Jd. rrn, Esmrld, Bl Vist, tr rprt,lgo GOL PRK Rcnt Clds Jrdim Brsili, ¾ snd 1 suít, lt intir. Rf: Cndmíni Itpric, 3/4 snd 1 suít, ár n frnt. tr Itpric. Rf: Mnsõs ds Águs Qunts, Chlé n qudr suíts. Rf: Jrdim Tngrá, s grminds, 2 qurts. Rf: Pris II, brd 3/4 snd 2 suíts, cit prpst m Crr. Rf: Jrdim rrn, Lt tr Jrdim rrn 360 m² Rf: Jrdim Privé, tr Jrdim Privé (sflt) m². cit prpst! Rf: Iticí 160m² lj 3/4 snd 1 suit, sl, cz, WC scil, ,00 str Prqu Rl 3 css Clds d Ost 130m², ¾ snd 1 suít, cbmnt primir prnt pr finncir pt Edifíci Tuln 1/4 mbilid ,00 FZED Fznd 25 lquirs, frmd, cs b, currl, nrgi, b águ, bir d Ri Pircnjub, ,00 lquirs, cit prpst! Fznd n municípi PrnãTO, 212 lquirs, prç csiã Fznd 10 lquirs pé Fznd tins G lquir lquir CHÁ Chácr ds Gr LO Lt J v. Mr Lt s d Ost Lts s sitári Lt n r, c , Lt g, Lt flt Lt s 40.0 LU s Glpã L Jrdim Br2 Lt sili 360 m². sfltd,g r á nrgi létric, águ ncnd cistrn.3 L t cit Prpst. Rf:Rl R Cd MnsõsLt s ds Águs Qunts, LtPriv 4 n qudr 133, n birr Mnsõs ds ÁgusLt s Qunts 170 m². t ds Rf: R $ J r d i mlts Tngrá,Lt n Tngntrn rá 360 m², sfltd nrgi létric.lt n Rf: Ost Univrsitá779m² ri, 360 m²,prprid p r c n s t r u ç ã,lt n pr nscnt. Rf:Lg R cit lt Jrdim ViB l tóri, 12x30. Ár ttl m². cit Prmut Á m crr. Rf: Ár Jrdim Vi tóri, 12x30. Ár ttl 360 m². cit Prmut m crr. Rf:

14 Giâni, dming, qurtfir, mrç mrç Clssificds EDITL COVOCÇÃO issã Eliçã frmd pl dirtri d UMMP Clds vs, prsidid pl r. Mrci ntni Tdr, n mu Cmissã litr pr dirigir s trblhs durnt príd litrl pr ELEIÇÃO d sindic, subsíndic cnslh fiscl d cndmíni Rsincil Lg Qunt II, II, Qudr 53 d Birr Lg Qunt, nst cid Clds vs GO. issã pst pls sguints mmbrs: prsint: r. vrin rs d ilv; crtri: rª. Uir Mri Rdrigus Tdr; Mmbr: r. Mrci ntni Tdr. issã n us sus tribuiçõs qu cnfr rgimnt m vigr COVOC Tds s cndômins d d cndmíni Rsincil Lg Qunt II, II, dirit vt n n prcss Elitrl d rfrid Entid, pr prticiprm d d EMBLÉI GERL EXTRORDIÁRI, pr à ELEIÇÃO DOIDICO, UBIDICO E DO COELHO FICL, qu srá rlizd n n DI MRÇO 2015, inici prvist pr s s 18h00min, n n uditóri upltiv (CEJ) ncrrmnt prvist pr s s 20h00min. Os Os intrssds m m rgistrr chp pr cncrrr plit, vrã rtirr s s frmuláris ncssáris junt à Cmissã Elitrl, n n s d d UMMP sgui s s rintçõs prvists n n rgimnt. OB: prz pr rgistr chp plt srá té té ás ás 18h00 d d di di mrç d d crrnt n n n s d d ssciçã UMMP. Mirs sclrcimnts pls fns (64) (64) // / vrin rs d d ilv ilv Prsint d d Cmissã 19 Elizbt Ps ds Ris 62 Mirtis Prir Olivir 20 Elizbth ilv 63 Mrgn Dvid Prir 21 Elizth lvs ilv 64 ir Clm Mrinh 19 Fbin d Cst Tvrs 65 lsin Crisstm 20 Frnnd lmid d ilv 66 m Mns d ilv 21 Flvin ds snts lvs 67 úbi Xvir Fntnis 22 Frncill Crvlh 68 Ptríci Vill us 23 Frncisc Ribir Piv 69 Pul Viir ds nts 24 Frncisc R. R. ds nts 70 Rqul ds nts ilv Gnny Grld Mri 71 Rjn Mri Lps Crds Gmr ds nts ilv 72 Rivni Crir Gnsi Bisp Rdrigus 73 Rinld Mrcin d ilv Iltn Jsé uz 74 Rdrig Elis d Cunh Jn Rs d d ilv Rnld Vríssim d ilv Jqulin d d ilv nts Rs Bníci O. O. t Jqulin d d.. Gnçlvs Rsn Ribir d d ilv Jnniffr lyn uz lvdr rs ds nts Jsf Clmnt Lim lm Mri Pimnt Jéssic Olivir Ribir mr uz Msquit Julin Mntir rúj vrin R. R. ds nts Krin nts Rzn implíci d d ilv t Ltíci Fátim C, C, Tm lng Flizrd d d ilv Lúci Lúci Prir ds ds nts Thynn Riss Olivir Ludmill prígi Prir Vlmir Prir d d ilv ilv Luc Luc Hn Hn lvs lvs Olivir Vnss Rln Psc Lucin Lucin Frrir Frrir Lim Lim Vldirn Frits Frits d d ilv ilv EDITL MEMBRMETO Li Frl n , 19 zmbr FZ BER tds s intrssds qu JULIE FERREIR BRDÃO, brsilir, sltir, mprsári, CI n Vi P/GO, CPF n , rsint dmicilid m Clds vs Giás, psitu nst srvnti s dcumnts ncssáris xigids pl rtig 18 d Li Frl n , 19 zmbr 1979, pr rgistr um MEMBRMETO nmind Lt n 01, d qudr n 38, sit à Ru JB16 JB15, n ltmnt nmind JRDIM BELVERE, nst cid, mdind: 11,24m frnt pr Ru JB16; 7,60m tstd; 17,57m frnt pr Ru JB15; pl fund, 20,01m cnfrntnd lt n 37;, pl ld dirit, 25,42m cnfrntnd lt n 02, ár ttl 419,87m2, d mtrícul n d Rgistr Imóvis d Cmrc Clds vs Giás. O MEMBRMETO pssrá nminrs LOTE 1, d qudr 38, situd n Ru JB15, n ltmnt nmind JRDIM BELVERE, mdind: 10,50m frnt pr Ru JB15; pl ld dirit, 18,35m cnfrntnd lt 1B; pl fund; 10,63m cnfrntnd lt 2;, pl ld squrd 20,01m cnfrntnd lt 37; prfznd ár ttl 201,35m ; LOTE 1B, d qudr 38, situd n Ru JB16, n ltmnt nmind JRDIM BELVERE, mdind: 11,24m frnt pr Ru JB16; pl ld dirit, 14,79m cnfrntnd lt 2; pl fund; 18,35m cnfrntnd lt 1;, pl ld squrd 7,07m cnfrntnd Ru JB15, prfznd ár ttl 218,52m2, cnfrm plnt mmril scritiv, qu fz prt d intgrnt Dcrt n. 064/2015 xpdid m Clds vs Giás, 23 jnir 2015, ns trms d Li Municipl n Dzmbr Pr qu chgu cnhcimnt tds, xpdius st ditl qu srá publicd n jrnl lcl, pr três dis cnscutivs, pnd rgistr sr impugnd n prz 15 (quinz) dis, cntds d dt d últim publicçã, tud ns trms d rtig 19 d citd Li Frl n Clds vs, 13 mrç Lndr Flix us Oficil OT OT VIO VIO CCELMETO CCELMETO mprs mprs BRDU BRDU PE PE LUZIÂI LUZIÂI /, /, CPJ/MF CPJ/MF sb sb.º.º / / nst nst t t rprsntd rprsntd pl pl mprs mprs Mrcl Mrcl Bicchi Bicchi Imóvis Imóvis Ltd., Ltd., CPJ/MF CPJ/MF sb sb.º /000126,.º /000126, public public prsnt prsnt OTIFICÇÃO OTIFICÇÃO s s prmissáris prmissáris prdrs, prdrs, ds ds lts lts mncinds mncinds bix, bix, n n Ltmnt Ltmnt PRQUE PRQUE DO DO CERRDO, CERRDO, n n Municípi Municípi Luziâni Luziâni d d Estd Estd Giás, Giás, qu qu nã nã prcimnt prcimnt n n s s d d mprs mprs Mrcl Mrcl Bicchi Bicchi Imóvis Imóvis Ltd.(Ru Ltd.(Ru 88, 88,.º.º 59, 59, tr tr ul, ul, Giâni/G, Giâni/G, CEP CEP ), n prz 30 dis, cntr d publicçã st ntificçã, pr quitr débit r xistnt, implicrá n ), n prz 30 dis, cntr d publicçã st ntificçã, pr quitr débit r xistnt, implicrá n cnclmnt utmátic ds lts bix, ficnd sld rmnscnt, sj crdr u vdr, dispsiçã d prmissári cnclmnt utmátic ds lts bix, ficnd sld rmnscnt, sj crdr u vdr, dispsiçã d prmissári prdr n s d mprs pr 60 mss. prdr n s d mprs pr 60 mss. LOTEMETO BIRRO PLEJDO PRQUE DO CERRDO, MUICÍPIO LUZIÂI, DO ETDO GOIÁ LOTEMETO BIRRO PLEJDO PRQUE DO CERRDO, MUICÍPIO LUZIÂI, DO ETDO GOIÁ OME CPF/MF QUDR LOTE() ÚMERO DO OME CPF/MF QUDR LOTE() ÚMERO DO COTRTO() COTRTO() DRE D ROCH PZ DRE D ROCH PZ CITI LVE D ILV CITI LVE D ILV LUI BRBO D ILV LUI BRBO D ILV UZ TO CIMETO UZ TO CIMETO EDLIE BRBO LIHRE EDLIE BRBO LIHRE JOQUIM UE DO MRL ETO JOQUIM UE DO MRL ETO UILI LIM D ILV UILI LIM D ILV RFEL PEREIR LOPE RFEL PEREIR LOPE ROBERTO CMRGO VIICIU ROBERTO BIO CMRGO UE LIM WLBER VIICIU DO BIO CIMETO UE ILV LIM WLBER WLBER DO DO CIMETO CIMETO ILV ILV MRCIO WLBER BLDO DO CIMETO ILV LYDY MRCIO DYE BLDO D ILV BTIT DREZZ LYDY DYE FER D ILV D BTIT ILV DRI DREZZ FER FER D OLIVEIR ILV LFREDO DRI DOMIGO FER T OLIVEIR ELIZGEL LFREDO DOMIGO RUJO T FOTELE FBRICIO ELIZGEL PEREIR RUJO BRRO FOTELE MRI FBRICIO JEU PEREIR D ILV BRRO JOE MRI EDVLDO JEU MRTI D ILV D ILV RRO JOE EDVLDO RODRIGUE MRTI D UE ILV D ILV ELIETE RRO PRECID RODRIGUE MCHDO UE TEIXEIR D ILV LUCILEE ELIETE PRECID OU D MCHDO COT TEIXEIR RO LUCILEE OU CUH D MOT COT TOI RO CLEIDI CUH VIRGIIO MOT D ILV ELI TOI RQUEL CLEIDI D ILV VIRGIIO IREE D ILV CIO ELI ORE RQUEL DO D PRZERE ILV IREE ELIGEL CIO ORE DI DO PEDROO PRZERE ELIVI ELIGEL CDID DI DO PEDROO JO ELIVI PEREIR CDID DO CRVLHO JO HILRIO ELIVI CER PEREIR OU CRVLHO JOO HILRIO GOME CER OTO OU JOIE JOO GOME LOPE OTO COUTO LEOPOLDO JOIE LOPE TOIO COUTO GOÇLVE LEOPOLDO TOIO GOÇLVE EUZ LEOPOLDO PEREIR TOIO OUTO GOÇLVE DR PTRICI EUZ PEREIR RIBEIRO OUTO D ILV DR RODOVL PTRICI RIBEIRO GOME D FERREIR ILV RODOVL GOME FERREIR EXTRTO EXTRTO PUBLICÇÃO PUBLICÇÃO EDITL EDITL LICITÇÃO LICITÇÃO MODLID: MODLID: PREGÃO PREGÃO PREECIL PREECIL º º 012/ /2015 DT DT D D BERTUR: BERTUR: 10/04/ /04/2015 9:00 9:00 Hrs Hrs O MUICÍPIO MUICÍPIO CÇU/GO, CÇU/GO, pss pss jurídic jurídic dirit dirit públic públic intrn, intrn, inscrit inscrit n n CPJ/MF CPJ/MF n.º /000160, n.º /000160, trn trn públic públic qu qu frá frá rlizr rlizr prcdimnt prcdimnt licittóri, licittóri, mdlid mdlid PREGÃO PREGÃO PREECIL PREECIL º º 012/2015, 012/2015, tip tip MEOR MEOR PREÇO PREÇO POR POR ITEM, ITEM, pr pr quisiçã quisiçã prcld prcld pnificds, pnificds, pr pr tnr tnr sncssids sncssids ds ds crtris crtris Funds Funds st st municípi. municípi. O ditl strá dispnívl n Dprtmnt Municipl Cmprs Licitçã, n ditl strá dispnívl n Dprtmnt Municipl Cmprs Licitçã, n s d Prfitur Municipl Cçu/GO, n nrç cim, mirs s d Prfitur Municipl Cçu/GO, n nrç cim, mirs infrmçõs pl tlfn: u n sit infrmçõs pl tlfn: u n sit 24 mrç 2015.,Cçu/GO, 24 mrç ETDO GOIÁ PREFEITUR MUICIPL ICIOLÂDI VIO ETDO GOIÁ PREFEITUR MUICIPL ICIOLÂDI VIO CCELMETO LICITÇÃO Editl nº 008/2015 PREGÃO PREECIL º. CCELMETO LICITÇÃO Editl nº 008/2015 PREGÃO PREECIL º. 007/2015 Prfitur Municipl Incilândi, Estd Giás, trn públic pr 007/2015 Prfitur Municipl Incilândi, Estd Giás, trn públic pr cnhcimnt ds intrssds, pr mtivs dministrtivs CCELMETO d cnhcimnt ds intrssds, pr mtivs dministrtivs CCELMETO d Editl Licitçã n Mdlid PREGÃO, d tip MEOR PREÇO GLOBL, bjtivnd Editl Licitçã cntrtçã n Mdlid mprs PREGÃO, spcilizd d tip m MEOR vnts PREÇO tip ri GLOBL, frncimnt bjtivnd cntrtçã struturs pr mprs brilhntr spcilizd "EXPOIL2015", m vnts qu tip sri ri rlizd n frncimnt di 09 bril struturs 2015, às pr 09h00min, brilhntr n s "EXPOIL2015", d Prfitur Municipl qu sri sit rlizd à Prç Ulysss n di 09 Guimrãs, bril 2015, nº 37, às Birr 09h00min, Jsé prcid, n s d nst Prfitur cid Municipl utrs infrmçõs sit Prç pm Ulysss sr Guimrãs, btids pl nº tlfn 37, Birr 0**64 Jsé prcid, ICIOLÂDI. nst cid utrs 23 infrmçõs mrç pm ZILMR sr btids FLORÊCIO pl tlfn LCÂTR 0** Prfit ICIOLÂDI. Municipl ÉLVIO 23 mrç TÚLIO PEREIR ZILMR EVE FLORÊCIO PREGOEIRO LCÂTR Prfit Municipl ÉLVIO TÚLIO (62) PEREIR EVE PREGOEIRO (62) PREFEITUR MUICIPL PIRCJUB VIO RETIFICÇÃO PREGÃO º 008/2015 PREFEITUR O MUICÍPIO MUICIPL PIRCJUB/GO, PIRCJUB VIO n us sus RETIFICÇÃO tribuiçõs lgis, PREGÃO trn º públic 008/2015 pr O cnhcimnt MUICÍPIO ds PIRCJUB/GO, intrssds, rtificçã n us d sus Editl tribuiçõs d Prgã lgis, Prsncil trn nº públic 008/2015, pr cnhcimnt qul ncntrs ds intrssds, à dispsiçã ds rtificçã intrssds, d Editl d Prgã sus rspctivs Prsncil nxs, nº 008/2015, n sit qul ncntrs à dispsiçã Mirs ds infrmçõs intrssds, pl tlfn sus rspctivs (64) nxs, u pl n sit mil Mirs infrmçõs Cm dt pl brtur tlfn signd (64) 3405 pr 4003 u di pl 10 mil bril 2015, às 08h00min, n sl Cm Licitçõs dt brtur d Prfitur signd Pircnjub. pr di 10 PircnjubGO, bril 2015, 24 às mrç 08h00min, n Jqulin sl Licitçõs Juli Cstr d Prfitur Prgir Pircnjub. PircnjubGO, 24 mrç Jqulin Juli Cstr Prgir EDITL COCURO PÚBLICO º 001/2015 O Prfit Municipl juntmnt EDITL Prsint COCURO d Câmr PÚBLICO Municipl º 001/2015 Turvâni, O Estd Prfit Giás, Municipl n us juntmnt sus tribuiçõs Prsint prrrgtivs d Câmr lgis Municipl crd Turvâni, rt. Estd 37, incis Giás, II, d n Cnstituiçã us sus Frl, tribuiçõs trn prrrgtivs públic qu rlizrá lgis Cncurs crd Públic rt. pr 37, incis prvimnt II, d Cnstituiçã vgs m Frl, crgs trn ftivs públic d Qudr qu rlizrá Prmnnt Cncurs Pssl Públic m pr divrss prvimnt árs d Pr vgs Excutiv m crgs ftivs Lgisltiv d Qudr Municipl, Prmnnt bm Pssl frmçã m divrss Cdstr árs d Rsrv Pr Técnic Excutiv ns Lgisltiv trms d Lgislçã Municipl, bm vigr. O Cncurs frmçã Públic Cdstr srá rgid Rsrv pr intrmédi Técnic ns trms su Editl d Lgislçã rmtiv º m 001/2015 vigr. O Cncurs xcutd Públic pl mprs srá rgid OMI pr GETÃO intrmédi ERVIÇO su Editl LTD, rmtiv tnd º s 001/2015 inscriçõs brts xcutd di pl 30/04/2015 mprs OMI di 25/05/2015. GETÃO O ERVIÇO Editl rmtiv LTD, plt tnd s inscriçõs sus brts nxs d tds di 30/04/2015 s infrmçõs di sbr 25/05/2015. s crgs, O Editl s vgs, rmtiv s rquisits plt prticipçã sus nxs mis tds infrmçõs s infrmçõs sbr sbr Cncurs s crgs, Públic s vgs, srã s dispnibilizds rquisits prticipçã n págin mis pnhmnt infrmçõs sbr d Cncurs Cncurs n Públic síti ltrônic srã dispnibilizds n págin Turvâni pnhmnt GO, 26 d mrç Cncurs n síti GERLDO ltrônic VCOCELO VLDRE Turvâni Prfit Municipl GO, 26 Turvâni/GO mrç VLDIO GERLDO FRCICO VCOCELO DO VLDRE TO Prsint Prfit Municipl d Câmr Turvâni/GO VLDIO FRCICO DO TO Prsint d Câmr Municipl (62) Municipl (62) CÂMR MUICIPL BRRO LTO GO. vis Licitçã. CÂMR MUICIPL Câmr Municipl BRRO Brr LTO lt GO. GO vis trn públic Licitçã. pr Câmr cnhcimnt Municipl qunts Brr pssm lt intrssr GO trn qu públic strá pr rliznd cnhcimnt licitçã, sb qunts mdlid pssm intrssr Prgã Prsncil, qu strá cnfrm rliznd licitçã, sguir: PROCEO sb mdlid 010/2015 Prgã Prgã Prsncil, Prsncil cnfrm n 004/2015 sguir: PROCEO Objt: quisiçã 010/2015 Vícul Prgã utmtr, Prsncil tip n 004/2015 pssi, 2015, Objt: 1.6, quisiçã utmátic, plt, Vícul utmtr, pr tnr tip Câmr pssi, Municipl 2015, 1.6, Brr utmátic, lt. Dt: plt, 14/04/2015, pr tnr Iníci d Câmr ssã: Municipl 14h00min. Prgir: Brr lt. Rnild Dt: 14/04/2015, Bzili d ilv. Iníci Infrmçõs d ssã: gris 14h00min. btnçã Prgir: d íntgr Rnild d Bzili Editl pl d ilv. tlfx: Infrmçõs (62) /6603, gris btnçã n hrári d íntgr 08:00min d Editl às 11:00min pl tlfx: 13:00min (62) /6603, às 17:00min. n hrári 08:00min às 11:00min 13:00min às 17:00min.

15 Giâni, qurtfir, 25 mrç 2015 Esprts 15 ÃO PULO FC TÉCICO Mlhr tqu d Pulist supr rivis O ã Pu l tv um iníci n cnturbd, principlmnt fr cmp, ind nã cnsguiu vncr um clássic. Ms nd diss imp tim nfim vivr um bm mmnt. b fs ntr ds qutr linhs p sr trduzid m númrs. tqu mis gldr d Pu listã, 24 gls, Triclr supr s rivis nts, Crinthins Plmirs m médi bls n r nst tmprd, incluind tds s trnis disputds pls qutr tims stdul, Cp d Brsil (nts Plmirs) Tç Librtdrs (ã Pul Crinthins). ttl, Triclr sm 29 gls (24 n Pulist cinc n Librtdrs) m 14 jgs (11 n stdul três n ptiçã sulmricn). Iss lh dá um médi 2,07 bls n r pr prtid, m lhr m prçã s três rivis (vj s númrs bix). ss prçã, ps fvr d ã Pul nívl ds dvrsáris n Librtdrs, mis qulid d qu s tims d fs inicil d Cp d Brsil nfrntds pr nts (Lndrin) Plmirs (Vitóri d Cnquist). É imprtnt tr s númrs fvr. Vcê p mstrr pr s jgdrs flr qu tip tim vcê é. Tm ficr m cim diss. Frtlc qu pnsms qu tds n frnt prcism prticipr mis. Ess tim é ssim: tm gl prqu jg brt. É crctrístic ds jgdrs. r tim qu mis fz gls é imprtnt diss técnic Muricy Rmlh. Um ds rspnsávis dirts pr ss sttístic psitiv tmbém pl b fs d ã Pul, Michl Bsts diz qu sss númrs dã mis cnfinç. st n, l fz qutr gls u cinc ssistêncis. É smpr bm. fim d n, ninguém vi lhr cntr qum fi, ms sim qunts gls tim fz. Inpnntmnt d dvrsári, tm gnhr bm gls. Iss mstr frç d nss tim ns dá mis cnfinç, prqu vínhms vivnd um mmnt cnturbd firmu Michl Bsts. Cm s númrs fvr pis ngtr primir qudr vitóris d n, ã Pul tntrá primir rsultd psitiv m clássics nst n. st qurtfir, Triclr ncr Plmirs, às 22h, n rn lvivr. nts, tim mptu sm gls cntr nts pru dus vzs pr Crinthins (2 0 pl Librtdrs 1 0 n Pulist). Flu nunci Drubscky, fz 'pst' Um di pós cnfirmr missã d técnic Cristóvã Brgs, dirtri d Fluminns nunciu nst trç cntrtçã d técnic Ricrd Drubscky, rcntmnt dispnsd pl Vitóri pós pns 12 prtids m O nv trindr, qu chg pr rcbr um slári mnr qu su ntcssr, tm missã lvr Triclr pr s smifinis d Cmpnt Cric. O tim stá n quint psiçã d trni, TÉCICO pns qutr rdds d fim d fs clssificçã três pnts d G4 d ptiçã. "Estu um xpcttiv muit grn m fzr um bm trblh à frnt um ds gignts d futbl brsilir. pst muit n qulid st lnc. Vu cnhcr mis prt s jgdrs vr s ncssids qu tms. Ms stu muit fliz, é um ótim prtunid spr prvitál", diss Drubscky sit ficil d club. Vttl tv mlhr slári m 2014: mis 6 milhõs bstin Vttl strnu Frnnd lns n pst mir slári d Fórmul 1. D crd jrnl cês L Équip, ttrcmpã mundil rcbu m 2014 slári 6,25 milhõs, snd mis bm pg d ctgri. Pr n, lmã, ntã n Rd Bull, fturu frn 75,8 milhõs. Vttl trcu quip, mudnç rnu umnt slril. Frrri, pilt gnhrá 25 milhõs u rs pr n ( 86 milhõs). Já lns gnhu n n d qus 75 mi/n, épc m qu rprsntv Frrri. O spnhl r pilt qu mis fturv m ns ntrirs. pss Gnh um scnt n prsntçã st nunci 10 ns trdiçã m utmtiv lrm Vidrs trvs Prsnlizçã Mcânic ut létric Plícul Injçã ltrônic vnid nhngur, Qd. 20 / Lt. 16 tr Mrs (Próxim Pç. d Bíbli) CT Curss Giâni (62) COLCHÃO TERPÊUTICO, MGÉTICO COM IFRVERMELHO LOGO, EERGI QUÂTIC Clchã gui Mgntic VIT 2.150,00 u n crtã 12 x 210,00 Cbcir + bx u bú rtrtil brin BEEFICIO PREVETIVO MELHOR CIRCULÇÃO E OXIGEÇÃO DO GUE COTRIBUI COM REOVÇÃO CELULR E CPILR PROMOVE FLEXIBILID MUCULR EFICIETE COTR IFLMÇÃO, DORE E FEBRE IL PR CORREÇÃO POTURL E COLU VERTEBRL DIMIUI MOVIMETÇÃO DURTE O OO RETBELECE COMUICÇÃO ITRCELULR LIGUE GOR E GE U VIIT EM COMPROMIO Curt nss págin (62) COFORTCOLCHOE

16 GOIÂI QURTFEIR QUITFEIR GOIÂI GO GO23/02/2015 EGUDFEIREGUDFEIR 25/03/ /02/ /03/2015 O grup Vi Itáli, imprtdr ficil d prsntr um OLtus Ltusncb Evr 400stá é nuncid Frrri Brsil, lnçnd di458 çã spcil d Elis pr clbrr sprtiv mis ptnt mis rápid pcil n pís. nv vrsã trz md s 20 ns d sprtiv. Bsd históri d rdinâmic mrc ingls,qu srá um n ds lhris n spcilmnt vrsã, ms 10 quils mns stqus n lã Gnbr Vir s 10,6 mkgf trqu trz s msms tributs ds n smpnh m rlçã 458 Itli (914 kg), crr tm msm mtr sulmnt, bólid Hthl dicin nà FDP GLVRQtYHLV HP irmãs Tigr ,lém ms ds nrml. nvs tmds r JLURV 1.8 turb gnhu qutrssim cilindrs, trds rgslin mirs n frnt, n cpô, mcchin um xtrrltivmnt bixs. Ms há rds pnus sprtivs 217 cv 25,4 mkgf. crd LEDs diurns. Prum ntr, D Ltus Evr 400 tr n trsir mlhris crt trs ntr m 17 tbl rsnhd dds d mrc ingls, ml p rcbu nv qudr instrumnts, cnn prt mcânic, incluind umnt d mnt m qu mtciclisgrçs sss prticulclrr cnjunt frntl sl rvist prssã plicçã fibr s rsnhd. clrdr rids, l stx si muit bm t trc Os bncs m frmt cnch sã Tds nvs, crbn ns duts dmissã. rspsts n rd trsir. m prcurss sinuss. Cl0sts 100 km/h m 4,6 sgunds pssr ssim vlnt mgnési tmudnçs, lidclrdr à rduçã 90 Um ltrônic br pr iss ds lhs mtr três ntr há plcs invrmlhs Pr mtriis mlhr quliquils230 n km/h. ps ttl, fzm 458 pcil pri crrigir ss cilindrs 1050dicnd cm3.pns nm d séri mrtiv d n cbmnt. Câmr irré multilvr 3 sgunds pr 0 flh. Editin). um pnt Os 125 cv(20th km/h ptênci nnivrsry mídi tulizd stã dispnívisémáxim tmbém. 100 tingir rgnmi vlcid frt ss Triumph. sã ntrgus 325 frm linkm/h. Big tril pr sflt Ltus Evr Ltus Frrri trz pr srá mr pcil stqu inglês 20 ns d Brsil pr m Elis 2,3 Gnbr milhõs ECOMED LÃO GEEBR 2015 ECOMED Tigr prt 1050 é um lgítim rprsntnt um nd qu ç gnhr frç n Pís: mtciclts qu rúnm crctrístics ds big tril, b utnmi cnfrt, ms cntrári ds mls mirs, fits pr rdr n trr, têm vcçã pr sflt. Mntd m Mnus, ss Triumph EGURÇ DO VEÍCULO V6 BITURBO Mrcs rsgt Crrs n mir Prsch Cynn GT, L Mill Migli ds crckrs uilitári bm sprtiv MrcsBnz cb d crrid. psrtlhs d nm,d s utilitás 20 plgds snh mkgf rvlr diçã so pct srá frcid m trqu. O câmbi é ris m grl fi cm distnts d xclusiv, síds dupls scutmátic it mrchs. pcil L 417 Mill Migli. séri limitd 500 unids sprtivid. Ms há xcçõs, pmnt, pinçs fri pinto nv Cynn GT ficu séri, qu rsgt um clássic trz divrss itns xclusi vrsã GT d Prsch ds vrmlh, bncs nvl0,5 sgund mis rápid qu ds ns 50, srá prsntd vs, tlhs vrmcynn, qu stá psicinvnts cntgirs vrmlh ntrir. /E públic durnt lã lhs m pçs spilrs psicind d ntr (uíç), Turb. bm n Gnbr qu Cm brirá sgrn, dintir trsir, pinçs mi d pinl. tulizçõs n visul cnprts n di 3 mrç. fri ns rds 19 plmtr n mudu. O V8 juntem mcânic, chg Ogds 1995, jipã L350 frnt 20 trás. spird u lugr um L500 Pís ntr mrç bril pr d grçã R129 rc cbin tmbém há 3.6 V6 bi 679 mil. brm nmncltur lusiv cbmnt vrmlh pturb Msm sm sr mis pà mític prv itlin ln çs fits fibr crbtnt d linh (psiçã 440 n, cv lém d lgtip Mill g durçã. gr écup vz ds dvrsõs pl Turb ), trts d (20 cv L400 L500, fits Migli 417 grvd ns ncnfi pl mis) prgurçã clbrr smir 60 ns d vicsts cbç ds bncs sprtiv. Chmm tnçã tóri d linh L ns diçõs 61,2 dintirs. GOR U ECOMED PO ER ETREGUE O EU TEMPO CERTO! Um prig rl imdit vind d mund digitl ç ntrr m discussã n str utmbilístic. Trts ds crckrs, u hckrs d ml, qu s prvitm sus cnhcimnts infrmátic pr invdir qubrr sistms sgurnç ds vículs. Cm dçã cd vz mir dispsitivs ltrônics ns utmóvis, çã sss criminss trz grns riscs mtrists pstrs. E númr css rgistrds nã pr crscr. BMW, pr xmpl, tv Giâni COLET O MEMO DI E ETREG O DI EGUITE GZET TRPORTE PRET ERVIÇO QULID E POTULID O TRPORTE ECOMED URGETE COM RPIZ E EGURÇ PEL REGIÃO UL DO OO ETDO! FODPFOEBT!FYQFTT COTTO: Bl Vist Giás Hidrlândi GR GOIÂI E REGIÃO UL ETDO! GZET qu crrigir um flh m sistms digitis qu ixu 2,2 milhõs sus crrs vulnrávis tqus digitis. O dispsitiv, qu utiliz um crtã IM smlhnt um clulr, stv susctívl um r tlfni fls, usd pr crkrs pr cinr itns s trvs ds prts. O prblm nã é nv. Órgãs sgurnç cibrnétic vêm visnd s mntdrs sbr ss tip cs s 2010, qund s primirs crrs cnctds chgrm. Cristinóplis nt Cruz Giás Pirs d Ri Pircnjub Plml Giás Urutí Clds vs Ipmri

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2005 1.Dt,

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UZIEL, Ann Pul. Rio Homossxulid Jniro: Grmond, ção. 2007. Fbino Gontijo Doutor m Antropologi m pl Scincs Écol s Socils Huts Frnç. Étus Profssor Adjunto Bolsist Antropologi Produtivid d m Univrsid Psquis

Leia mais

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do LEI Nº 181/2010 Dispõ sbr Municipl quçã 051/2006 d Li 14, gst 2006, qu trt sbr Cnslh Municipl Alimntçã Esclr CMAE, s dispsiçõs d Li Frl junh 2009 MEC/FNDE/DAE-CD julh 11.947, 38, 2009, 16 Rsluçã dá 16

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas Cm s trnar flunt m Inglês m tdas as áras Tds s dias rcbms muits -mails pssas rm sabr pm fazr aprnr a falar ingls bm A fórmula xist sim funcina! Qur prvar iss dand minha própria xpriência cm aprndizad da

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia brlim sã l brlim santg rcif curi sul punta dl st rma sul nrnha r rcif rcif garpabacapa nrnha mntvidéu r barilch punta dl st mació sã paul mació sul capadóc r mnt SUPER sã l ngóci gramad turism FÉRIAS crprat

Leia mais

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte Vi vijr pr? Situ-s com nosss dics roportos trns mtrôs Chgd m Avião: Aroporto Hthrow: Situdo crc 20 km ost um dos mis movim ntdos d Europ possui cinco trminis Dpois pssr pls formlids imigrção pgr su bggm

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

Projeto de extensão Judô Escolar certifica alunos da Escola de Ensino Básico Professor Mota Pires

Projeto de extensão Judô Escolar certifica alunos da Escola de Ensino Básico Professor Mota Pires Projto xtnsão Judô Escolr crtific lunos d Escol Ensino Básico Profssor Mot Pirs No di 7 julho 2015 form crtificdos os lunos d Escol Ensino Básico Profssor Mot Pirs, Arrnguá, qu prticiprm do curso Judô

Leia mais

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002.

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002. PREFEITURA i1 UN ICLPL I)I (;ARRI Prç Mrchl Dodoro d Fonsc s/ny Cntro. CEP: 49.830-0()0 CGC 13 112669/0001-17 * Tlfon (0'x79)354 1240 1 E-Mil: LEI n 45712002 D 29 d bril d 2002. Autoriz o Podr Excutivo

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min.

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min. Borbolts d vid. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2004, 38 min. BASTA um di. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2006, 55min. Brnic Bnto Univrsid Doutor m Brclon. Sociologi Autor pl Univrsid s livr A Rinvnção

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

FUND. Empréstimo. Empréstimo Sabesprev Uma opção segura para seu sonho virar realidade

FUND. Empréstimo. Empréstimo Sabesprev Uma opção segura para seu sonho virar realidade An XX nº 77 nvmbr/zmbr 2011 FUND PET SHO P Empréstim Empréstim Sbsprv Um pçã sgur pr su snh virr rlid Sbsprv Entr s mlhrs plns sú d pís. Cbrnç Pglirini Mrls Advgds Asscids é cntrtd pr cbrr indimplnts.

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA)

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA) Emprgs n Brsil ririds lítics Escritri d Bnc Mundil n Brsil Rgiã d Améric Ltin Crib Institut squis Ecnómic Aplicd (IEA) Vic rsint LCR: Dirtr LCC5C: Dirtr LCSHD: Ecnmist rincipl: Lír d Equip: Dvid Frrnti

Leia mais

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O O s depós itos fos s ilíferos, o s s ítios paleontológ icos (paleobiológicos ou fossilíferos) e o s fós s eis q u e a p r e s e n ta m valores científico, educativo o u cultural

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas Imgns problms mbintis no sul Snt Ctrin, corrnts s tivis minrção crvão, su lvgm su uso m usin trmlétric + fotos ilustrçõs técnics outrs usins Fotos fits por Oswl Svá ntr 1992 2001, durnt visits fits juntmnt

Leia mais

CAPA. Marketing Direto - Set/10 - nº 101 - Ano IX

CAPA. Marketing Direto - Set/10 - nº 101 - Ano IX CP 10 Mrkting n linh Dirt O mrcd tlfni stá m prcss trnsfrmçã. O bm crscimnt pssu, ufri d prtbilid tmbém. O rsultd é sgmnt qu gr brig mntr ptncilizr sus clints. Pr tnt, invst m rlcinmnt n mpliçã srviçs

Leia mais

P R Ó L O G O. Ele estava sentado em uma mesa no centro do salão, obviamente. M377-01(Ficção Estrangeira).p65 9

P R Ó L O G O. Ele estava sentado em uma mesa no centro do salão, obviamente. M377-01(Ficção Estrangeira).p65 9 P R Ó L O G O r só ppl séri TV, pns prtmnt E qunt mis côm s cnts, Nv stvm Yrk. ficn Ms ppéis difícis qulr ncntrr, tip, té msm Ls Angls ts cnhcim vlr pid-àtrr s ppéis Nv ficilizçã Yrk. Além diss, divórci.

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV s GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO ADVOGADO EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA i VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV -4 ' c ri r O -4 ' -4 t-3 PROCESSO N 1003345-80.2002.8.26.0100

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

INFORMATIVO 02 / 2009 LEI COMPLEMENTAR 128/08 - SIMPLES NACIONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CERTOS PRESTADORES DE SERVIÇO

INFORMATIVO 02 / 2009 LEI COMPLEMENTAR 128/08 - SIMPLES NACIONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CERTOS PRESTADORES DE SERVIÇO 2inf08 HMF (23.01.29) INFORMATIVO 02 / 29 LEI COMPLEMENTAR 128/08 - SIMPLES NACIONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CERTOS PRESTADORES DE SERVIÇO Em 22.12.28 foi publicd Li Complmntr 128. El ltrou

Leia mais

A Revolução da Longevidade: impacto na sociedade, na família e no indivíduo1

A Revolução da Longevidade: impacto na sociedade, na família e no indivíduo1 A Rvluçã d Lngvid: impct n scid, n fmíli n indivídu1 Ursul Lhr2 Rs A plstr mnstr s mudnçs mgráfics (lt xpcttiv vid, nt rápi grup ds pss iss), trzn ds d Almnh Singpur, nlisn impct sts ltrçõs d strutur ppulcinl

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C Quesã Pedr iru mens de um cenen de fs d fes em cmemrçã seu niversári e quer clcá-ls ds num álbum de 0 págins. Em cd págin desse álbum cbem, n máxim, 0 fs. Inicilmene, Pedr enu clcr 6 fs em cd págin. A

Leia mais

Ações Sociais e Sustentáveis Aon 2011

Ações Sociais e Sustentáveis Aon 2011 Açõs Sciis Sustntávis 2011 1. Aprsntçã 1. Aprsntçã é trminlgi d língu gélic pr unid, mtiv pl qul sms sinrgi milhrs cm 1. Aprsntçã vltds é trminlgi dcm língu gélic unid, qul sms disciplins culturs difrnts

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

Lista de Exercícios 4 Cálculo I

Lista de Exercícios 4 Cálculo I Lista d Ercícis 4 Cálcul I Ercíci 5 página : Dtrmin as assínttas vrticais hrizntais (s istirm) intrprt s rsultads ncntrads rlacinand-s cm cmprtamnt da funçã: + a) f ( ) = Ants d cmçar a calcular s its

Leia mais

Histórico e fundamentação teórica do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância

Histórico e fundamentação teórica do Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância ÚD S ICO rn cd m ics çã lúd rm s F pç s 3 FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 0 A 3 ANOS 5 c rn Pr Sã gr Pr P m I n im ul fân ir í ci ssim pl ÃO AÇ RM FO O C n tít scim rn ul 5 s p nt F ut rm V rd é Pr i idig

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO MICHELE SANTOS DA SILVA ORIENTADOR: ------------------

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO MICHELE SANTOS DA SILVA ORIENTADOR: ------------------ UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO MICHELE SANTOS DA SILVA ORIENTADOR: ------------------ EDUCADOR E RÁDIO: APONTAMENTOS DESSA RELAÇÃO EM UMA

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

usinas termelétricas Audiências Públicas projetos de usinas Jundiaí Paulínia # Santa Branca # Americana

usinas termelétricas Audiências Públicas projetos de usinas Jundiaí Paulínia # Santa Branca # Americana Esqums funcinmnt usins trmlétrics usn turb-grrs gss cmbustã vpr + fts s Audiêncis Públics cnvcs pl Scrtri Mi Ambint Est Sã Pul, durnt prcss licncimnt mbintl prjts usins (1998-2003) + crquis, fts érs stélit

Leia mais

População sofre com a falta de esgoto

População sofre com a falta de esgoto Jrnl Gurpuv, mi 2009 An 5 Ediçã 4 Ppulçã sfr cm flt sgt Gbril Jcubski Jrdim s Amrics Hj, mis 40.000 psss vivm sm r sgt m Gurpuv, mis 4.000 smnt n birr Jrdim s Amrics. p. 08 09 Prfitur x Snpr Entn pr Prfitur

Leia mais

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial.

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial. 6. Função Eponncil É todo função qu pod sr scrit n form: f: R R + = Em qu é um númro rl tl qu 0

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

Saudável. Assefaz. Envelhecimento. Revista. Câncer de próstata - Centro de lazer de Goiás Velho - Programa Beneficiário Consciente

Saudável. Assefaz. Envelhecimento. Revista. Câncer de próstata - Centro de lazer de Goiás Velho - Programa Beneficiário Consciente A UN DAÇÃ Assfz O F Rvist An 1 - Ediçã 3 - g/dz 2012 SSEFAZ Publicçã d Fundçã Assistncil ds Srvidrs d Ministéri d Fznd Envlhcimnt Sudávl Câncr d próstt - Cntr d lzr d Giás Vlh - Prgrm Bnficiári Cnscint

Leia mais

========================

======================== œ Um uz n montnh Miss Quresm crinçs (d "Liturgi 1" Puus) 1) Há um uz á n estrd (bertur) t nh, B b B b Letr e músic: Mri Srnberg & bc m _ Há u m uz á n es tr d, u m uz á n mon & b u m uz no mr: É sus que_i

Leia mais

UTL Faculdade de Motricidade Humana. Mestrado em Reabilitação Psicomotora. Estágio CERCI Lisboa

UTL Faculdade de Motricidade Humana. Mestrado em Reabilitação Psicomotora. Estágio CERCI Lisboa UTL Fculd Motricid Humn Mstrdo m Rbilitção Psicomotor Estágio CERCI Lisbo Sssão Activid no Mio Aquático 16/11/2011 Clint: C.M., L.V., A.E., F.C. S.C. domínio Nom Dscrição Obj. Esp. Mtriis Estrtégis Critério

Leia mais

10 de abril de Calendário da data de vencimento de pagamento de taxas do ano fiscal de Impostos Municipais, Provinciais.

10 de abril de Calendário da data de vencimento de pagamento de taxas do ano fiscal de Impostos Municipais, Provinciais. 10 bril 2017 Clendári d dt venciment pgment txs d n fiscl 2017 Impsts Municipis MÊS Prz Pgment Impsts bens e imóveis Impst veícul s pequen prte Impsts Municipis, Prvinciis clet especil clet nrml pensind

Leia mais

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO Consórcio muda d ndrço Corrio Lagano - 20/01/2016 5 - Colunista - Olivt Salmória Mídia Imprssa Co m d n 1 Içara prd vantagm comptitiva 9/01) Diário d Notícias/Criciúma - 20/01/2016 7 - Gral Mídia Imprssa

Leia mais

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I L A N E M U SR IN O I R Ó A RO ã i c i F 0 mm sjurss s * r M d 3 é S t Mr 07 *Csult-s cdiõs d pgmt prstõs. 800 83 4 5 I www.dtlxprss.pt ã Prm URBINA PREMIUM PACK DE IMPRESSÃO - 4 Elit HD Putty - 4 Elit

Leia mais

Hospital Santa Rosa de Lima

Hospital Santa Rosa de Lima SP Sxt-fir, 2015 2015 --An Ani VIII VIII- -n.º nº 423 464 Sxt-fir, 27 20 nvmbr fvrir Diári Oficil 1 ntrg Kit sclr ns scls Municipis 1 ntrg Sxt-fir, 4 zmbr 2015 - VIII - nº 465 prêmi Prfitur stin vrb pgmnt

Leia mais

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção.

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção. »» ======================= & 2 4 _ Dor me, ne 1. Dorme, neném ném, Letr: Pe. José Dis ourt SSP Músic: Ir. Egnd Roch II Soo: Edur Tostto d Mtt ======================= & Que m mãe Dor es _ tá me fe qui.

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA

A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA A NARRATIVA DOS ACONTECIMENTOS DE FÁTIMA Migul bi qu t clbr 100 n qu N Snh prcu? Qul N Snh? A N Snh d Fáti qu prcu trê pqun ptrinh. Du dr gç j d tulidd Fáti!rr Mri g r ir V il d b jú riçõ nch d ári d p

Leia mais

C A PA. Por Ví v i a n Ga m ba

C A PA. Por Ví v i a n Ga m ba Brunn Luz C A PA O mdic Ptrsn Lddi rtrt ss nv grçã: plnj trcr Mdicin pr sguir snh sr tr Pr Ví v i n G m b mrc trblh stá m cnstnt mudnç, s jvns qu stã sin ds univrsids m busc clcçã tmbm. Em funçã diss,

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUERdÁ~*~ CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUERdÁ~*~ CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO / CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUERdÁ~*~ 258 318 ALENQUER Telel 263 73 9 Fx 263 711 54 gerl@cm lenquer pt www cm lenquer pt CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO Entre: Primeir utrgnte Câmr Municipl

Leia mais

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito A tul rlvânci nsino nos cursos grdução m Brv rflxão crc d ncssid s pssr lcionr o nos cursos grdução m sort mlhor prprr os futuros profissionis r pr o xrcício d dvocci mgistrtur promotori Cro migo litor:

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10 QUESTÃO 1 VESTIBULAR FGV 2010 JUNHO/2010 RESOLUÇÃO DAS 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA DA PROVA DA TARDE - MÓDULO DISCURSIVO São curiosos os números. Às vezes é mis útil rredondá-los do que trblhr com seu vlor

Leia mais

Para Vik Lovell, do cuco.

Para Vik Lovell, do cuco. Pr Vik Lvll, m pis diss m lvu s drgõs té sus tcs. xistim, n...n flw flw vr st, th cuck s n flw nst. * wst, Cntig ppulr rd *... vu lst, vu st, vu pr cim d ninh d cuc. UM ESTRANHO NO NINHO.p65 5 UM ESTRANHO

Leia mais

PADRE JÚLIO MARIA DE LOMBAERDE

PADRE JÚLIO MARIA DE LOMBAERDE Históri Escrit pr scrmn Sg, 20 Junh 2011 17:22 - Últim tulizçã Tr, 30 gst 2011 18:44 PDRE JÚLI MRI DE LMBERDE Nscu di 7 Jnir 1878 n li Bvrn, municípi Wrgm n Bélgic. Fi btiz di 8 jnir, prssdmnt, pis nscu

Leia mais

ingresso.ifsc.edu.br DO até o d a c Instituto Federal de Santa Catarina Campus Araranguá

ingresso.ifsc.edu.br DO até o d a c Instituto Federal de Santa Catarina Campus Araranguá Bltim d Câmpus Arrnguá An 3 Nº 9 Abril d 2014 ingrss.ifsc.du.br i DO té d A G O O P. 23 d mi Prticip. inscriçã n F ç s u Câmpus. d c t li bib l: Li Edit u.br/sit fsc.d.rrngu.i w w /w :/ p tt h pdf /prmi%20.

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

Atualização no licenciamento ambiental cearense

Atualização no licenciamento ambiental cearense ANO III - Nº 12- MAR-ABR/2012 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE Atulizçã n licncimnt mbintl crns N últim runiã Cnslh Estdul Mi Ambint (Cm) fi prvd um nv rsluçã qu tuliz s critéris, prâmtrs custs

Leia mais

Perspectivas para 2015 CONFIRA NESTA EDIÇÃO EDITORIAL

Perspectivas para 2015 CONFIRA NESTA EDIÇÃO EDITORIAL E D U C A Ç Ã O I N FA N T I L E E N S I N O F U N D A M E N T A L Nº8 An 4 EDITORIAL Prspctivs pr 2015 Ouvims, pr td nss vid, dizrm qu águs prds nã mvm minhs. Nã só nã fzm cm tmbém sã fnts d dnçs, cntminçõs

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 2- t O i bq Jé Ri Mi 1 Cpítl D pi q gt t, l té q é b lgl. Algé h q ã? Etã p: ã f l, é q vê ii h tt iç vz? E ã vl fl ft ivái, pi iç lá pi q bl b. Até vê, q tbé t q vlt p. T p big, é

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Boiadêro. Música na escola: exercício 13

Boiadêro. Música na escola: exercício 13 Bidê Músic n scl: xcíci 13 Bidê Aut: Aut scnhcid, cnçã flclóic Ptitus Mi, hni lt Rgiã: Piçbuçu (Algs) Fnt: 500 Cnçõs Bsilis, Elind A. Pz Fix: 13 j: Nil Azvd Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin tôni Dis Csqui

Leia mais

IFC Câmpus Santa Rosa do Sul capacita 18 profissionais locais para elaboração do Cadastro Ambiental Rural CAR

IFC Câmpus Santa Rosa do Sul capacita 18 profissionais locais para elaboração do Cadastro Ambiental Rural CAR IFC Câmpus Snt Ros do Sul cpcit 18 profissionis locis pr lborção do Cstro Ambintl Rurl CAR No di 10 bril 2015, no Cntro Trinmnto Arrnguá (CETRAR), foi rlizdo um curso cpcitção profissionis rgião pr lborção

Leia mais

LEI Nº 1152, 27 DE DEZEMBRO DE 1995. (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.301, de 19 de Setembro de 1996)

LEI Nº 1152, 27 DE DEZEMBRO DE 1995. (Regulamentada pelo Decreto Municipal nº 2.301, de 19 de Setembro de 1996) LEI Nº 1152, 27 DE DEZEMBRO DE 1995 (Rgulmntd pl Dcrt nº 2.301, 19 Stmbr 1996) (Cnslidd pl Dcrt nº 2.905, 26 Dzmbr 2000) Dpõ sbr rrgnizçã dmintrtiv d Prfitur Arujá dá prvincis. JOSÉ CLAUDIO MENDONÇA, PREFEITO

Leia mais