DA NOITE. HUMtHU AVULSO, SOU. ANNO II Wmmmn» *,.,,.,,

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "DA NOITE. HUMtHU AVULSO, SOU. ANNO II Wmmmn» *,.,,.,,"

Transcrição

1 \ TD D 9 # Plc DÁR D NTE D * ^^ usl Cm/Uàm *> k«*«( \,!»..» Mn*. nm* 1 M «turfrn PPMÉW & *.- ««u*** r»l»rt«. rt ** SlSS Tl Mlur. S*, Pls subtrrâns Sn L,»m»f. WthlMlM Ub m «tj mmt*th, CrtnU g Snctl d MMM* fwnwf. *.},!»«.. r*t*»>. « Míffí dr m*» twnw»*» *> í«r«n ;,V«h» *»««! * lmrruw..;.,,»k fm ««! UtMM ««*».,b»» dx» t*trn«j ur»*- M**»*» íw»h Mbr 7. NUMfM t JftMM - MM 1T 01 MTtMSU 0( ts " HUMtHU VULS, SU. NN Wmmmn» *,.,,.,, Dspprccrnt mlh d ur bt pl Pvlhã Mnr, n Expsçã d St. Lus bust mrchl Suz gur, cnstrutr dfíc!?*. twtr*. mrlh»r *»»rr, tv*.»<»««,hdr W níttrm. drpnrí wr* rm 4» mlh. (t qut è plw * blntrr UlfUMV Lut rvlt symblzm nv bndr phybn s cnsqüêncs sr. Álvr d Crvlh á dcsã lgsltv qu nsllu nv flmnml ssmblé prmulgu dcrt v pl prsdnt Um tl«rmr prsdnt ssmblé DÁR D NTE - un uvt w 0 pv xlt, íz dpw, J«VmS^«-À dsd chm Cmmssâ d Plc rnnstrçôs hsts sncssr sr. J Pss rbft d» w. Crln, durnl*^ mm qulr* rm», f d trhrw btt BWffcWlWMW du- jf.f d» trmp m qu W ínr tttnl d» drwndrnrl p«w»» fmnwnt» lh nl tnh j,ld«ktlvl ftllr prtrm-1 m. «jt nnttnb pr «ll l» {>«**< P»<d,,,, * *«rt* w* tns* wbrr»ln» qn r- njrâm mk «Plác KrlfS. «mt d vhltln.hrt.t cm dmrlbuç»l: rnu cd tlün* l- rt!cs»cm frm, d crt «snr. *nt. hvn lt.- funclnrl» rcrdlmntr rmprnttl d- ^»r lhd. rpr»\ s Jjt, á mdlus, á tn d :n*t», á n»n«cr. mpr-j rfl»lmrl, á lcnç..!"»>- cmpnh», m qt» m mpnhu tnwnnt* plc, ttnclrm nn mj. E ts lls w rll- Trm b «m «rnd rltrl d < :.!.Mtr Dtí pnl d vh- 3, n h prn ccnsnrr d- :.::nl»trrâ plcl, í n s; u- «rrcp. m * * $ prém, vr pnt, v> < jstllcm t crücs ü 1 rntçã plcl xcí. E qu dl? mért á níá d lbrd drt s ( :,t<-, d pnã publc. r. Crllnn d ós f x- utr ll s mds d trucllmnt lbrd Jurídc,..hrft-d. pl vnrn dr. tvsbngtn Lus. S sr. Gós nã é própr- nnt um cns»-:nc jurdc, Ttut mns é su nvntr chf sprtul. Pnr sr. W- «hlnrrtn Lus. utrd é utrd. Ellc nã cmprrhrníc qn- st cò é, qun s.-us cts rvstm fôrm urllc, qu lh mpõ l. Pr <.. mntld, pdr júr- L-s dscurs cdêmc chf, prfr n mmnt m qu dxu gbnt R- çã, nd tnts vzs, pr um dft d myp, s julgu dvnd tutlr s dstns Brsl. Nss pç dcmsthnc, h s grups cm t xtnsã dss grnd plz qu tm pr bls fgur npllnc sr. Wshngtn Lus qu stá fr qudr s «us mgs. prmr é d purs, d vnglzrs, d p- Tlts, d sntnclls s ntrsss sgrs Brsl. s- ;;un é d nt-sccs, d dmggs, d dprrs, d r- vlucnrs, d lbrtcs. Ess pnsmnt qu mnu n ctul qutrnn qu rquntu n dmnstrçã sr. Crln d Gós. llc, ps, s dv rtrcss dss lgslçã qu rmu, nst trr, plc d tl smm d pdrs qu, s nã cncr cm uqulls qu ncll vêm qurt pdr, é prqu m fl s qu ncll nxrgm mr, qu ctulmnt xst nst pz. Dss pnt d vst, ps, dmnstrçã sr. Crln d Gós f d um byssn, qu nã vvu ntgr n nss v jurdc. únc dfs qu lh cb é d dzr qu tmbém sr. Wshngtn Lus é um byssn., N Cumpl d SNTNN rgntn sb gvrn prvsór F prs x-mnstr Gnzlz BUENS RES, 27 (..) rx-mnstr ntrr, sr. Elpldl Gnzlz, qu s ncntrv dt n chftur Plc, f cnduss á nt, "Buns pr br cruzr rs", pl lnspctr grl Rlvs, qu ntrgu cmmnnt rfr nv. Sgun s fflrm, ns prmrs ds smn ntrnt, x-prsldnt rlgyn srá trnsprt pr msm vs gurr. BUENS RES, 27 (U. P.) plc ffctuu um bt n séd d um rgnzçã d prls, m vlln, nd, qu s sb, ncntru cumnts sdlcss. Frm prss t cmmunstfl. -úpjm W ^ ^0^*v»» -wfl * - - ^ r*t~ vsr^fvíhflsflàtu^^h éék»?l!!*-fellll ff^lvjsjl UhyfJnM BZlí 2«* * " ^l B^ "^ H Lv -SbJ*-f -1 tr B Pvlhã Mmc, hj Snú Fdrl s rlíqus Sn stã n. nd s ch üutll «pprcccn. íct, pr rchlv cs. N prt nfccrt, n cusrá spnt mr, rr dss dplm, nd d num trr m qu rspt ãs cbs s t mrc ttnçà nnhum s hmns d rspn- *&bl!dc. bsrvs pls css mmnt, prccups cm utllllrsm própr, lh, cmpltmnt cult s trdçõs, num nsd nt d cnqust às psçõs d mn u cust d rnslgcncs rnuncs nm smpr cmptívs cm dgnd nuunu. N& s spnt, ps, ltr, s n Sn, cm pr t n prt, dsprs pls css pss sj nrm crrqur qu pr l tmbém mnés s hmns mlbru ptrmôn hstórc qu dvr cnsttur, pr ts nó», b- Jct ms prfun rspt vv rvrnc. UM PRFNÇÃ. N d St. Lus, n mrc Nrt, m 1004, xpsçã ss cmmmrtv t cqúlslçâ trrtr Lulsnl pl grnd rpublc mrcn. bllz dfíc brslr, cnstruí pl vlh mrchl Suz gur, mrcu s hnrs grnd prêm qucll crtmn, cnstnt d um dplm mlh d ur. Trtv-s d um prcsd qu dvr cmpnhr pr smpr m- Jsts dfíc, mrcr gvrn t crnh, t ttnçã pssívl. F ss qu cntcu? H ds tvms pprtund d vr dplm qu s cncntr ns subtrrâns Sstr ccmm mlh d: ur, ntrtnt, n hv, nl sr brtur qu dv cntr rlíqu. ngms d um funccnrl c rspst n s fz trr: F furt K E qu prvdnc tmrm? Nnhum. qu prc, nm mus tmu dss cnrclmcnt. M stá pr qu srv plcl Sn. l st prv. cbl, dfntv crmns dsntrss dss cmmlssft qu só s mvmnt pr rdgr nts tlf.í pr s jrns prcurn trçr nrms á cnduct s Jrnlsts, mçns quxtscmnt d xcmmunhã cs xcm " rbt crtc"! E BUST D trechl SUZ GUR? K utrd md-s pl ru pdr mtrl d cçú. rlm rdm. Sj ms bcl MNRE : trmnçã, dv sr cumpr! Plác Mnr, qu hj s m pstnjr. 1 stnt l n frnt bcllsc nd íunccln Sn bm, bust mrchl Suz Dspprccu 8n, tm- Nã s dmtt rr, p- «ã, prcld, stupdz, Fdrl, cm nnguém gnr, gur, vlh cmmnnt tln cnscênc utd. S st rslvu, é prqu v>^» mrc Nrt cm f cnstruí pr Expsçã Cr;* d Bmbrs qu f cn- stá n dfs rdm publc. l^õdnt dlgçã brsllr á Expsçã d St. Lus c B t qullc qu ss dtrnn-rã s ppõ é pnt sb cujs rdns s cnstruu m lmnt prjudcl s Pvlhã Mnr, trnsfrm uprrs ntrsss rdm hj m srcphg lglsfrnt. publc. qu subms, rfr bust, Já qubr nu durnt mut tmp pls subtrrns cs, nnguém sbn hj nd pr msm. Emqunt ss lá pr cm, pl sls rcmnt dcrs, utrs busts stdm su pprtunl n dsfrut d hmngns qum sb lá s mrcrs. phlsph humn, ntrtnt, nsn qu "c cs tm su hr tu trá su fm"... VERDDER STUÇà GTD, PLÍTC DE NGL USTRÍC Svrs crtcs rltór gnt cnsulr ínglz m Sã Pul d Ln LSB, 27 (H.) s jrns d hj cupm-s n lrgmnt ttltud gnt cnsulr nglcz m S. Pul d Ln íspt stuçã ntrn Prvlnc d ngl rfutm m trms nérgcs s ssrçõs cnts n rltór qu qull utrd nvu gvrn d Lndrs. \ Hntm mnstr s Clôns nvu gvrnr Prvínc dtlhs nstrucçõs pr qu sclrç dvmnt pnã publc sbr vrdr stuçã nqull pssssã ultrmrn. Pru pós Rvluçã Esfá m lbrd gnrl Pnc ccusçõs cntr sr, Lgu rjts pl Trbunl LM, 27 (U. P.) gnrl Mnl Pnc, qu chfu prmlr junt rvlucnr qu gvrnu plz té á chg crnl Snchz Crr qu hv s prs h dz ds, tn s nv pr lh d Sn Lrnz, f pst m lbrd qurtfr & nt. LM, 27 (U. P.) Trbunl rjtu ccusçâ cntr xprsdnt ugust Lgu, pnt cm rspnsávl pr crm d lt trçã, bm ssm cntr Cmpnh Rdtlgrphc Mrcn ms nz psss, pr fltrm s rqusts lgs cusçã. FL-SE GR N DSSLUÇà D PRLMENT VENN, 27 (U. P.) s pngrmnsts publcrm um mnlfst cusn s chrlstãs sóclsts d trhr s utrs prts cnsrvrs, frçn chncllr Schrbr rnuncr. s pngrmnsts crscntm qu nã tmrm prt n cllgçã vã pdr um nv lçã. VENN, 27 (H.) psr s ngnts sfrçs qu tm mprg vlc-chncllr Vugn nã cnsguu n frmr mnstér cnsdr-s mult prvávl qu sj brg dsstr ncumbncl. Ns ms prlmntrs fl-s brtmnt n prxlm dssluçã Prlmnt m nv3 lçõs grs. S GTÇÕES NCN- LSTS N ÍND s vluntárs dsbdênc tntrm prturbr s lçõs d Mrbd, ntrn m lut cm plc LCUTT, 27 (H.1 Cmmunlcm d Nlnltl qu s vluntrs tntrm, pr ms vlnts. mpdr s lçõs d Mrbd c rcusrm bdcr s rdns plc qu s mnv dsprsr. frç, dnt rsstênc s mnlfstnts, fz us s rms, frn qurnt ss ppulrs, ntr s qus um mrtlmnt. D l plc huv tmbém guns frs. Dps d ffctus vrs prss f clm rstblc. Jà PE880, M «D CWtMpndnt) Ewrm-s hr tr Mtunçâ cr pl w. Álvr d Crvlh, prcurn cntr dqu * nthumár* pupulrr* cm su dubdc d ccà. cr* s *us cts qu n& s ssmlhm d lng s* qur qucu* qu p«> dc*u < trr s cstumr dmrr qu ftrm glr mllr prsdnt Jã Pss. Er t& fácl sr. Álvr d Crvlh gvrnr suvmnt su pv. Pr tl n ms r ncssár qu prcurr - ulr d prt s xmpls u grnd ntcssr, cultun su mmór, rcpllln qulqur pprxlmç cm s nlmrs Prhyb. clhn s bs nbrs nctvs s prhybns. N cmtnt, qu s tm vst? Prmrmnt sr. Álvr d Crvlh cnsttuu-s m um sprnç pr st pv. cusllcn gvrn fdrl sus tls cm dspprvc publc qu xtrnu cm tlgrmms vbrnts qu drgu s gvrns llbrs. st dps pv qu hvr ft dmnstrçõs d dsgr qun vslumbru n vcprsdnt um lttud mns nérgc- E sr. Álvr d Crvlh, qu r vst cm dscnfnç, pssu lg dps sr lv d dmnstrçõs d sympthl c slrd. Ps- - ms lgum tmp c vms dps sucssr grnd prsdnt ssssn r nvs prvs d frquz m tclgrmms dntrs d pusll- Wnlml qu ndrçu s gvrns d Mns, R Grnd c sr. sss Chtubrlnd. Vltrm vcrlflcr-s m t Prhyb dmnstrçõs d dsgr, qu lvrm té s. s. llccnclr-s gvrn dnt cnvlcç qu pssuu d qu nã lh r ms pssívl crrspndr á cnfnç su pv. Huv xplcçõs d s. 8., ppll3 d prhybns lllustrs sr. Álvr d Crvlh rtrcdu, dxn d ntrr m gz d lcnç, pr hl ds sr lv d mnfstçã pr prt pv, qun sncclnu dlbrçã ssmblé ptn nm ctul cpt Est. Succdrm-s ds d pz. Prhyb vltu trblh scg, só prturbs cm mç qu n cnsttu prmnênc d Jsé Prr sus cngcrs, rms, n dvs t Est cm trrtór prnmbucn. E sr. Álvr d Crvlh pssu gvrnr sm trpçs, prcn qu Est nã ms sr thtr d scns smlhnts áqulls qu s sgurm ssssnl prsdnt Jã Pss. F nss mbnt qu s fz cmpnh m prl munç s crs ft bndlr Est. Ldr pl dput Gnrln Mcl, mvlmnt pl bndr rubrngr nnullu um um ts s bstáculs qu s lh dprrm, vncn s rsstêncs ppsts té su pprv*) fnl n ssmblé pl vtçã u sr unnm nã íôr dspprvçã dput Nv d Fgur, qu, pr ss, f v prsgu pl pv, sn brg scrrrs prstg prft Ávl Lns, fm d fugr á cólr ppulr. Um prjct ssm vt xprm d mnr tncntst vntd sbrn d t pv um prsdnt qu rprsntss ss pv nã pdr dxr d snccnl-. Nnguém ssm pdr pnsr squr n pssbld d um vt prsdnt Álvr d Crvlh. Ps dcsã ssmblé f vt. Er dmnstrçã cbl vc-prsdnt m xrcíc d qu nã dsjv gvrnr cm su pv, cnsultn s dsjs s sus gvrns. s rsults népc dss ct nã s fzrm sprr: Huv um mvmnt grl d rprvçã. vt sr. lvr d Crvlh, frm fts dmnstrçõs hsts S s. rsdênc prtculr prsdnt sr tc, nã fr cçã nérgc sr. Jsé mrc d lm, qu, cm su prstg s sus cnslhs cnsguu dmvr pv, vtn ssm dplrávs dprçõs. ssmblé Est, prém, qu é prsntmnt órgã qu rprsnt vntd lgtm pv prhybn, rpru tttud sr. Álvr d Crvlh, prmulgn dcsã lgsltv, st m um sssã mmrvl, qu pssrá á hstr. Dps dst vssâ, m qu fcu dcülnluvmnt pt bndr rubr-ncfr, cm Ng" xprssv cntr, pv. mpunhn nv fmmul prcrru s rus ld. ntn cnçõs ptrótcs c vvn * nms s sus rprrntnls. Ts s css stntm h)c bndr rubr-ngr. TJM TBUÍGRMM D S- SEMBLE prsdnt swmblè. «nhr ntôn Gldln uds. ndrçu DÁR D NTE k JJftjp j 1 Um spct cmpnh m prl nv bndr: "Crr drctr Mnhã", sr. Ruy Crnr, fln m um "mtng" ppulr JRNL sgunt tlgrmm: "Jà PESS, 26 Lv su cnhcmnt qu n d d d sr vt prjct bndlr rubr-ngr, huv grnd mvmnt d hstld, n tn t cnsqüêncs lmntr, dv á cçã nérgc scrtr Sgurnç, snhr Jsé mérc d lm, qu mpdu qu multdã s drgss brr d Trlnchlrs, nd stá rsdênc prtculr chf gvrn. ssmblé tmu hntm cnhcmnt vt, mntn prjct ntgrlmnt, qu f prmulg dbx d dlrnts mnfstçõs. nv bndr rubr-ngr trz cntr "ng", plvr m ltrs brncs. Prmvu sgnfctv psst, fln, prsdnt Câmr, sr. ntôn Guds, qu fz um dscurs pn m dstqu plítc d rrs cmprssã, culmnn cm sssslnl d Jã Pss. Prhyb, ntrtnt, s tm mnt ntgr, lutn pl su utnm pls prncíps sustnts pl grnd scríc. Flrm utrs dputs. Durnt psst flzrm-s uvr várs rrs, nclusv pdr Mthls Frr, qu nltcu gst d utnm ssmblé, prmulgn nv bndr, qu mlhr xprss dlsm c purz Prhyb. Hj, cd mnhcu cm sus css stntn s bndrs rubr-ngrs, bm cm rtrts d Jã Pss, pr mtv pssgm 60 d d su mrt. Huv mss slmn n cthdrl, dps qu. pv, cnduzn rtrt ól d Jã Pss, prcrru s rus cntrs, n cllcl- n prç Plác, nd s ch xpst. pv, st mnhã, cntu Hymn Ncnl. rtrt, nvlt n Bndr Brsllr, rubr-ngr f vsltdlssm, dvn crrr, n hj, grnds mnfstçõs. S TERMS D DECRET E sgunt txt dcrt qu nstltu nv bndr: "Prmulg l 704, d 25 d stmbr d 1930 Eu, ntôn Gldln Guds, prsdnt ssmblé Lgsltv Est Prhyb, fç sbr qu msm ssmblé dcrtu u, d ccr cm rt. 22, prgrph 3 Cnsttuçã, prmulg, sgunt l: rt. 1. Trá Est bndr própr, cujs crctrístcs srã rguls pr dcrt Pdr Excutv. rt. 2. bndr trá s trçs d côr rubr um d côr ngr, fcn st l mstr. Prgrph únc. N prt GENERL SEZEFRED E SEX GENTL S, E. qur vr ss n grç s ns Mnstér Jú trtáms :. : cs rncr prá tf rtr lfct Mnutr Gurr, pr qul $r. Stltâ rtâu <:<!- tntfír ncrtpç d mcs, pu* ín pr $br ltr xprtt ím rgulmnt» n dtl nntt d ftrtr rprtçã qu d«jdmlnufr pl grç sx frágl. Tmt cr$ntr ft/ qu r. S. frrt prtt m r cu funç Gurr á mulhm, num ru tumptmtt d fmlntm gu. fm dpr publc but qu $ prtc cm nnrçâ "êulfrgut". gnrl dxm qu s xgêncs ú dtl cncurs. DU ss dtl: "Sr nscrtpts s cândts qu prvrm... srvç mltltr u quld d srgnt lfctc Exrct, tc.". Bss srvç mltr, cmplt dtl, prv-t cm cdrnt d rsrvst. r. ssm sn, s s mutnrs n fzm srvç mltr, nm tm cdrnt d rsrvst, nm sã "srgnts ffctvs", squr "srgnts", cm 6 qu* gnrl cnsguu dscbrr qu pdm sr cndts? E lém dst h ms qu pl dscbrt gnrl s futurs juncnrts vã tr lgums tr,;plhç6s sérs. Em prmr tgr, d ccr cm "rdm d" n. 389 mrchl Flrn, m vgr, "s trcrs fllcls tm hnrs mltrs d lfrs". dcrt ll t d 31 d dzmbr d 1915 rcllflc ss rdm d, fcn ssm s gnts snhrlts cm prmrs tnnts. ss, mqunt nã frm prmvs drctr d scçâ, qun vrms cs curs s snhrts "bncn crnl"... fí n qustã s vnfrms. E s snhrts trã qu usr s rspctvs frs d tnnts. Dcc. n d 18 d brl d 1898). E hl stã fts lguns tnnts, cm s frs s hnrs rspctvs sm cdr nt d rsrvst... Sã tts. té gr, s snhrts nscrpts n cncurs m qu mnstr Gurr cv- Pss mnhã, ms um nn vrsr "l vntr lvr1 Cm lj mçnc Vscnd R Brnc cmmmrrá grnds dul dscurs utr G. S. Rg Brrs HHMÉBBy^M^v", B^g*^* ^C^X* f 3í^íjJr^ Jl y mm >H *1**^^ *í> HT^ «?? :...f3»-^^h^3f2éf l3hq JMwr*! ^^^^^^^^^L^L "* hw^sw^e^bwwtr!^^ ^LKwSEm -L. **t_ 5]J sttu Vscnd R Brnc Ms um nnlvcrsr l brslr "vntr qun, su tmp, lvr" pss mnhã, dvn sr cmmmr n t ts nfm d. dntr mpér, tv d lutr cntr s mlsncts- m qu Vscnd R Brnc, sslgnn- du p^s trs,,u smnt Rpublc lnçr s bss s dcs llbcrflnltlv pr xtnçá cscrvtur n Drsl. Explcr prrqu mn- pdr cmprtr. gu lguns dcrts dscnsdru rgulmnts, vln R Brnc qu tm cm pn prts, cupn R Brnc lj Mçnc Vscnd clpçú s scrvs, ft pr l srvç mltr: Mr d t su prgrmm d cçõs, sgun phs dsts sfrçs qu, ncs n cxtlncçã Lurdcs lln, Lúc Munz Frt, Hln Grc, Mrgr Pchc d Frt, sbl d Suz Crvlh, Judth Brgs Brrt Cstlh Yln Brgs Brrt Cstlh. gnrl Szfr st rdnt cm nv prcss d fbrcr tnnts Exrct. spr cnfnt qu nts d bnnr Cmp d SnV nn n lh cntç dsçbrfr pólvr... ND LEVNTE DE CNCEPCN NQUÉRT MLTR EM TRN D MVMENT SNTG, 27 (..) - vã mprg pls sdlclss d Cncpcln, f cnfsc pl gvrn. nnunc-s prtncr ll gncrl rv, qul dqurr pl mprtnlc d pss rgn- Uns, crscntn-s tr s dqur cm dnhr prpr frudulntmnt, qun gvrn pz á su dspsçã pr cqulsçã d rmmnts m E-v rp. sslgnlm s ntcs qu c plt mrcn rcbu pss rgntns pr trnsprtl-s té Cncpcln. Hj, dzm s jrns, pssívlmnt, srá ncrr nquért mltr qu rspndm s mplcs pl mvmnt frustr d Cncpcln. UM LE BRSLER QUE SER PREJUDCL S NTERESSES PRTUGUEZES 0 Cntr Cmmrc Prt pd ntrvnçã gvrn lus cntr prjct d rprssã lclsm LSB, 27 (U. P.) Cntr Cmmrcll Prt, rprsntu junt mnstr s Estrngrs, pdn ntrvnçã gvrn cntr prjct d l m dscussã n Câmr s Dputs Brsl utrzn rglmn scc crn sbrtx s bbs lcólcs. rubr fcrá plvr "ng", nscrlpt m crctrs brncs, n prprçã d um vgésm pr t. rt. "3. Rvgm-s s dspsçõs m cntrr. Mn, prtnt, ts s utrds qum cnhcmnt xcuçã prsnt l prtncr cumprm fçm cumprr tã ntrmnt cm nll s cntém. scrtr ssmblé fç mprmr publcr."... fzr rvvr s grnds ícts nss hstr, ístcj n-s dntr mr ptrtsm, rllz, cm fz ts s nns, mnhã su fst cmmcmrtlv. sslgntur l qu dclru lbrt ts quclls qu ntã nscssm sb nt ttrc scrvdã. FEST CÍVC D LJ VS- CNDE R BRNC Cnstrá fst cívc, prmv pl lj mçnc qu tm nm grnd bmíl- dr. J. S Rg Brrs tr rç scrvz, d dus prts. prmr trá lgr pl mnhã, ás 8 hrs, junt á sttu sus stdst brslr, nd flrá cnhc hmm d ltrs prnmbucn dr. S. J. Rg Brrs; sgun srá rlz á nt, m su sd, qun frá um cnfrênc m trn t, cnhc trbun dr. Evrlst d Mrs. FL-NS DR. S. J. D REG BRRS dr. Sbstã Jcy Rg Brrs, mmbr "Cncul Prnmbucn d Ltrs", é um rr flunt, d plvr fácl rudt, sn pssur d um prfun cultur phlsphc. Prcurml-, hj, pr qu ns dssss lgum cs dscurs qu dvrá prfrr mnhã, m nm qull lj Mçnl, junt á sttu " vscnd R Brnc. "Flr ffclmnt m nm lj Mçnc Vscnd R Brnc, prcurn dzr s sfrçs qucll llustr trfc, trm d fnr n "l áur". Dlrcl grndz gst crns, cm mstrn s sus flhs dgns sgurs s csfrçs 3 q2 sucdrm c Vscnd R Brnc. Em fln dst grnd vult nss hstr, brr mgstd süsprt qu, pr vtr um chqu n mnr cm mncpçã ttl s scrvs, brr ss msm mpér, ncssd d rcnhcr guld n mr mtcrnl. Pr fm. xhrtrl s flhs mnh pátr curmrlmnt s sus dvrs rpublcns, pr vzs mlhr cmprhcmus pr um vscnd R Brnc, qu msm pr quclls qu s ssntm ns cdrs d qulqur um crg ndmlnlstrtlv systm rpublcn. Fr prnllcl s s rcglmns, lhn-s trvés s sus hmns c s sus fs". DS PRFESSRES ÜRUGUYS R MNTEVDE0, 27 (..) Cnvs pls Unvrsds R d Jnr d Mns, prtm pr Brsl, n d 3 d utubr próxm, s prfssrs Jsé Sgun Dr Rguls. prfssr Jsé ScRun é. cn nsn scundár n Uruguy. s s lllustrs rprsntnts mgstér urusuy vã fzr cfrnls, n ntut d ntnsfcr ntrcâmb ntllctul ntr 03 prfssrs s s plzs. RECEPÇà DE S. EM. 0 CRDEL D, LEME Nã hvrá álbum pr tnscrpçã d ntvs dstns s fstjs d rcpçã d s. mnênc crdl d. Sbstã Lm sm lsts dvmnt rubrcs. cmmssâ ssm rslvu pr vtr pssvs cnfusõs cm nctvs prtculrs qu nã tnhm cmptnt pprvçã utrd cclsstc. EXPEDÇà LMQBRD l MERC 00 SUL Um mnsgm r V, Mnul RM, 27 (U. P.) r Vctr Mnl nvu um mnsgm d bns vts sr. Luírc Lnn,brd, qu ncr brvmnt um vmm d xplrçã & mrc Sul, té s nscnts mzns Grn Chc. r prmttlu qu sr. LnRbrdl bptlsssc um lnch cm nm "Svy". mnstr crb pdu sr. Lrbrd qu prsntss s suçõs s grcultrs tlns s su» rmãs mrc Ltn, KÍU t /T /,\ ; M t X

2 1 mwp Dtt D NTB 27.&.!t»30 Expsçã d ntuérp rprsntçã brslr 0 qu dss DÁR D NTE, cnslrurtr d nss pvlhã»mr SmUcll mmm s bcuízs BH Dt GUNBR HFJEGlmEllEWhCKl (tup ft dsmbrqu rchtct brslr Pdr Pul Btnrds, utr nss Pvlhã m ntuérp ^PJfW^ ^^j ^H>j#^" p?>* KP "Jf m\.\í \Xm\ Chrf u Bltc. nd f, Chldrn. qu m cncurrnc fuctbr crutrurçà «u uprrwmu prpst ml* vu-. /" pr pvlhã Dr-:ujt ddlcu-t mult, qu -: n xfktfçê ntrncnl d rr. m t trblh». ntuérp, rchtct Pdrj Nturlmnt, ctutrucç& Pul Brnrd* B*t*. t«n dft» prvnnt» d cn- rchtct Pdr Pul qu llçõc* cpclc* mmntân». } btv m Svllh. n grnd, m» cm: fr rgrw «xplçà ntrncnl d W0.1 xígu prt pr trmnçã.,\ grnd mlh d ur é nu-\ lr prjt nu >.«v- n n xpsçã. ntrncnlclnl mrítm d rt f- nng. qu s rlz m nturpl. su trblh rcbu, (.$ ml» frncs lgs s pr-j síncs urpus, c f dlslnsul, pl Jury blg, cm mr rcmpns, "grnd -,jrlx~. Em plstr, sbr grnd crtm*., ns dss: xpsçã d ntuérp ttã n, ns sus rgnzrs, um rsult fnncr, lm d t spccttlv. Cm prjt é grnds prftmnt rslv. s nnçõs rprsnts, nâ s pdrã dzr prjudc», qunt lcl s sus rsf-v., pvlhõs, prqu ts t.) ptlmmntc lclzs rç prjt d cnjunt, xcut pl sr. mldrn. rchtct cm chf c fscl d s s trblhs. Tu é hrmnls tndênc pr mdrnsm 6 frtmnt ccnund Ts s pvlhõs, c bm quu crs m mbnts dffrcntcs, cs xtrrdnár, gurm qus msm sprt rchltcctnlc. Pd prcr n prmr vst, mntnn st qu.m rgulrldnclc, mns st n cntc dv s prqus, tnts mmmnts t srt d mbcllczmnts cusmnt prjcts. lllumlnçô grl, s bm qu sj nfrr nss d c mult bm dspst, ms prmnlsmnt dstrbuí. Cub Brsl cm cllc- <:ã, pr sclh fchmnt d um grnd vn, dl pr prjt qu lbr. Cm Já sbm pvlhã cup um nr d mts qudrs sn su cnstrucçã prvsór, lás cm d ts s utrs, prqu lcl ctul xpsçã srá prvt pr u cnstrucçà d um nv brr, cuj prjt tv pprtundc d vr ns sus mnrs prtculrds. Cmprtvmnt cns g u 1- ms um prcávl cnm n xcuçã br. Cmpõ-s prjt d scr mnumntl fnt lumlns, hll prncpl, 2 slõs ltrs, grnd slã pstrr, hll sgun pvmnt, grnd slã ltrl dpndêncs cmmssr. N sub-sól: slã d dgustçã cfé mtt slã d prjcçã. Um trr d 26 mtrs d ltur rgu-s n fch prncpl. T rnmntçã xtrn, 6 ft m ur vlh,.sbr fun mrfm qu trn vlsvl lng. lllumnçâ é t ndrct, msm ntrnmnt. E um s pvlhõs ms llumns ntrssnt, sb st pnt d vst; ps lguns sã lllumn." cm crs mut vvs dspsçõs um tnt ntqus. ssm é qu plác "Cn- H Blg" tm, m su llumnç, ts s crs pssívs qu prjudc nrmmnt prsntçã d tã mgnífc prjt. psr cnstrucçà pvlhã tr s ft m 98 ds úts, d 8 hrs d trblh, é um s ms bm cus. Su cnstrutr, sr. Cmlll pr s nt «**ó» rplt» prdusn um vv mprcu tm fípctdr». Pd- clculr um mvlmnt dlrí d 6.000»h;;<>.-. xptç d ntuérp, fr d qulqur duv rrá pr ns Grnds vntgns d prup- Bn Pd-s cntr s psss qu sbm xstênc Pr fnmt M ffgumtttu (t*rmul*du p*u» pí*»í mltw vt» >.".-..., jvuu.f 4 :>. >->. SÍl) >.- *..;-.,!c C ->.-.-: «,* mprt* tcd** «.t:... qu. m f*âu Put * Mu, ««c.. grül =»< -! -- - n Swã tmud trrs «n- <($*!.!,,- r 5> t.r!. t»»4t«<u*cf 0 Nulntf drt nwplmnvtl «strt*1?.»..-.«=. U» *.» M..-- nnhum m <*»*?rçàu <c*m > qu u l>- 4 ttvl* 0 Dlttu d 8 Pul, Mnttl u! :. m KTR,» R * jftfcdu d Wí l#m prf4uí0s 0* p» írff» d«pã Pu. bc> «l pr luun* mmbrws «mpn qpdfb «uf n ln^cllf4 fí>nd M»0r*» L*«J. Qt tuk s *!>... * < >»0<> j m B*t> Pul «mm qu u«d- ngtt ml* cduntl 9 ms dfmnrsíf qu u r. Prr R n ncntru n «u cmpnh t*m4*r tn * #«lr*» d trr» frmps m Sã Pul 8 nqu» dfntn % Prftur tulut cn* r u grllr*. wrm» l- hl <: fr drt df- «tndp ldtl *J. qun é...-::. qu grup : :., ;::.>(..-tr- d ttul» pprd lmm»1. qu prtndm ssltr» trr» cnd, fsm prt mmbr» mr«n bn qu mnpulu rll" cntr»* lrr» Prftur d :... Pul? 8 dfndlm» um vlctm rqu curr» brç», dx» utr tndfrj, n» m» d lmnts msm qudlh? qustã s grlll» m B Pul n T um qustã bs- Cm cmmrc, cnsttuí d ptrõs c mprgs, clh um nctv snhr frh Crs Ull HCtl 1 S:f? N ttmm ã whjr»*»»»*. Mt m\ c â «u utp, *c «r :^«: rj «rrã h^jshü»* m t 8-t*4«.»m um nn; 0!#S.»u sng *««mf«j %"SBffS prtndp»»,.j F^-ns V ******* <** Unã s Emprt^^^SStít í Ãd<í$ Cmmcr - "0 sr. Grcch Crj^g^^ w^ j s qur sr Pr Júnr lgslçã"... «utftf u í> "buru" um tmplr = - dçã d hmm Sf,r!:;.-..r ul::!«-!.:l-r! ::, r;. tu rlm. um «spn rfl.»r. - -.r lbrt Slv f..» putmnt Rrju cm dffcnfní.-.- prjt. -!-" dus *tm, mdtn cbr «u rlvngur. vm > < * <: tm «prl«m M flm pr crçã d mds utl. * Cm prl prjt? Dus Nü S Pr» h»í»m ft m ««««fâ f tugum um»««.«t f» prvltu «:, S quv u tt, BMB.v>. t"-»".. < «,«!«(jrrctt CdMü dfswu «br«umruh pf*m»», tníut d* m* d» Umr, hntm. ru rthn» («Kf»^»*&.:<.? :.\<r l.<... {tuulkn hr.» dtf. r«d «..<.6c ttm» uut^, tu»,f«f-í-íf:.- $«. bclf-4 jw» íctdb mr» bü xcut» nu - jury pthsfpkm nr fm d 10 vmhrus. wn 3 lrhnrt. 4 jrnl^*» 3 rr*- «#tt«ntr* Ppu-Hub Hrsln Rí.í r»íw.> qul H1 D?.! 5 K «tbu UR.< :. > tr rt;«s. Tt!--, r;.! d«grnd nvsr:-- pnr mt» pht*rpht * mt*» tttwuu k«rs ntur». Brsl. H tmps tv ccsl j ]Uls,mtnl<. ú mtrw prv 1«m mnmnhm rt. nu! pu fcvf,m g j^n^^ndnc dc rchtct Pdr Pul Brnrdcs Bsts Crts ccsôc.s, trblhms cm 6* bx d zr qu mut prjudc s funçõs ;;tucr, qu rm qus dstruís qun tmp mlhrv. Estv cm ts s pvlhõs, stun s sus plnts mdrns sluçõs. nss prsnt, ns vstnts, um sr grnd d ltrcçõs. sr d dlrms. cmqunt pbr, tm gr n um pqun dé qu ó nss trr. s mstrurs d mdrs tèm t um frqüênc frmlvl, ssm cm s d brrch prduts lmntícs. cnm d prpgn tm smd lr s mprctsfs trzs. E. Uns, pl dr. Plín lynt, >. ;.!<. sm ürr nm pôr sã ppllcvcl á Blftc. mn mns prjudcl t qu f- Íms hspnh! c qu cptl 6 Buns rs. Sb spct cmmrcl j..» xpsçã sn suprr d Svllh c msm á d Brcllu. Em 8vllb pf xmpl: nd rpmnt bsrv p v rsult mu vr n f lü stsftór. Um írc- qucncl máxm d 200 pss, cm t xpsçã c um dspt z fbuls cm fnts lumnss mnumntcs. ttrucçós cr:. ;::... mult ::..<.1 ( Uttt» ctrctvs dspndss. Estv hsp num grnd htl, cnstruí spclmnt pr s frstrs, htl Erln cm 600 qurts, bstnt lu- xus, ps bm. n mmnt só j tnh ss hspds! pv m ntuérp é bslnt dlffrcntc»r,-tv.,:.. mult c d ms. nturpl ò um prt d mr d prmr rdm. Qus ts s grnds trnstlântcs, qu vã pr nrt Eurpn, hl fzm scl, cncrrn cm um cntlngnt d pssgrs qu mprgm s hrs d prmnênc n prt pr vstr xpsçã. Pr r um dé mvmnt bst dzr qu um pcqun str d frr, qu fz prcurs xpsçã, cm tnhms m 022, só num d fz um rct lqu d frncs qu qüvl 87:5005! vndn pssgns 5 frncs Sgun rgulmnt xpsçã, ncrrmnt srá fclt m fns d utubr cm um rsult brlhntíssm pr sus rgnzrs s srs. Mrtugln cnd Vn dr Burch. um cs d tntrcsc publc, d dfs rcld rdm * prldlc, mçs pl cnlu d crmnss plr spéccntr s ttul» ml» purs, drt d prprd. Suprm Trbunl d*v flr th lrt, dcntu du grlll lmmrl rm cntr cnd Mdst Ll cm ntgr jult fdrl d Sã Pul qu já sntncu n cus, n-lh um trlumph tã clr qu nã pd tr ml» dscut. ss CHTEUBRND RGLL HUMN! LETE d BELLEZ MN MUS JUN TRE- N MR CLV CRLS V1LLRS rrdttrç <Í*«Bn4 *M t)m ll.h.l "l<>«m(/«lrlmr" lbnm «m>-., -mnll». U- rnrunrnr tt nu rnrnç «r rml«wnlhrr. D B* X m:,ts.1ll. h tm <:,-:.:.»,-. u m.» runts»» «urmm m mt» >«> rlrulu». ::l.t.rfí U. UíCWnCrt íptlvs ««<«-.u.r«t ; j»jmm m!tt4*, m» tmb ntr tmmbt prun. Surtm, dt*t. j, * t...> llfrtçõs pcllv», d*- mt* pl n*» publrçãu r-j.rh- nu t*»m* duv rm..«-ür-- tm flrmh d ruckçãu.< rs- «f.j «fm d cnrburm»» p qu Cnt-», «m í*mpr nntc, nã m«u. p# t*l«mãs. fjwn b prjudcl grnd cl- rtlvd «;nkrvr, cn»- c-,?cí.,,.!üíb J Mu,í"» utuít pr pw mpm fftctç. * #mtm j ^m *. -.*t «.-,. w"4nt fcll rcdf, nvlvn qu«- f*r*>w «txmm»nr -hur-t.»>j {fs, d mr rlvânc, pr-«-!*«w B»t». *! jc, lg m «cu prmr rtl- * v. prtnd d«ftr txt **S dcrt n. í.wl, d 13 d nj vmbr d W>. rfrnt r- 1 lg { vlhltm mlbr- t Cdt Cmmrcl. p- Fr*m!r».«JrtWu: j ns sb st pnt bstr pr * JhtUt* ffnínt*!* fç-f dsprtr prtt*. M» t b vkw tfmnl»*. llç w wknç cm trrn ch u»«j d C4ç«<«íw «^ um! d n-nh. nncl». fr- P** 3«dtu»«? «vll«««um*». "JSSPSSSS^-EfSSS rlêt^íí.d Enmh» Bflv, t «* pr fct» ntnknn r«c rnsôt df cvtbru wlfkwrt vntí. mqunt prumd «>rpn» v».. mn * lt d rtr» mprg* cmntrcl cvurt 8*«u*ê c í* tctwnt** ns su» prc*. nt épc Mplt ívru» M«tdc*. â*) õ duvsc d ns» grs..- (urujt) hu»» r rctmut d PL-NS "^*^"gs nllwrw «V»«Wtt <(MK)bf c U «MU SSSJSSS^^ cmmutmíh Jtè Fc c Mu-1 HU tmmlhc MPTENflV,1^* Trnsfncls d tcls r«vsnc», tt rcunnt pmn fc«m-;:- grup. l* lwu mtndnt d 4* l&- v Uuruul l/hr*u Wmtu, d* r. - - lbrt 8Uv, 1* scrtr Unã s Emprss Cmmrc. pj - dlvb wrsàrt».«u*»»! ntmmnt Ug numr» CNEM «VWtMW«M^M^MMM^^W SUPREM EHBELLEZDR D PELLE ns:perfumr5 LPES p-s.pul " jy^kkg«r<»lm:ff;w^t^\»/«.g: S MS BELLS D MUVD0 Álbum s Msss dt pl Lvrr Jã R, jm C nts phtgrphs s snhrlnhb ms frms qu fzrm prt s cncurss d bllz dsd ! cpu dst dslumbrnt lbnm ( frmsur nvcrsul <": rn! nnu mrvllms l.vclrnh, pl ml» grcs phtgrplü Mhs Unvrs) Yln 1crcl. Vnd-s ns bncu d jms pl prç 1Ç000Ü! /MWSNW JÍ TÈ. RNLD C0LMN «uppr nm «l«1 nldl mnts d mçõs N PLC mu rht-nln -umdln UJM n HJE ELDRD vsl^g^^/vvv^/v^rt^«^^,«/vvv^l/vv^/vs>*^^v^^#" Ecs ttnt cntr v hrdr cr tln "E fscsm qu stá sn julg nã D Rs", ffrm snr D Bruckrs BRUXELLS, 27 (U. P.) ppll dspxn snr D Bruckrs cm ívr d Fmn Rs, qu ttntu cntr v príncp Umbrt tál c stá sn julg qu, dz qu stã sn fts prprtvs pr gurr d mbs s ls í:ntlr lbnz, " fscsm cru um prmnnt prg gurr, prqu: 1") xctu s pxõs chuvnlsts, cús d frqünts qucrls cm Frnç; 2") s ncns-scllsts llmfs stã gr fzn-s éc s frmuls fscsts s pátrts llmãs xlts n pdrm snhr m gurr prsntmnt, s n& pnsss n uxl fscsm tln". ccrscntu qu D Rs s dclrár culp prqu uã dsj pssr pr cvrd. "E fscsm qu cstf, ssn julg nã D Rs". CNDlMNÇ D CR- MMS BRUXELLS, 27 (U. P.) Jvn D Rs f cndmn clnc nns d prsã sltár, pr hvr tnt cntr v prlnclp Umbrt d Svl, hrdr thrn tál, lgums xnrçõs n Justç ttulr J-stç, pr ct<s d.j, fz s scgultcs xnrçõs: bm Ubclpln, Jcrnym Când Vr, lp.r d cvcut d sgun.clr.ás Hsptl S Sbstã; pd, Frncsc d rúj Pmnt, lgnr d lv!- r Lprsnr Prt, n Prá, Mr Rsár Gms, s luncçõs d srvnt brg H;- Dtnl rthur Bcrnrds; pr cnvchlcncl srvç, Jã Cplstrn Gms mrl, d gur d 1" clss Lprsrl Prt, Luz Pbr, d nfrmr Súd Publc nrstn cptl; pr lnvr ct utr lgnr, dr. Mr Câmr Mtt, crg d lnptr sntár rurl, Sãrvl* ç Mns rns. - HpjB 11 stmfbgp H U13PS J MXl.l N ELDRD JCK LT DRTY REVER m VNGNÇ Um fllm «yclrl/.ll 1n-jt, Mntm/,/ N ÍPLC fllnsísééíuzufd lln ntc.bh cumcll REQUERMENTS DESPCHDS pl MNSTR D GUERR Pl mnstr Gurr, frm dctchdb s sgunts rqurmnt: lxundrln Frrr d Mll, ufrmr. C. d Cmp Bcll pdn ctlcctvld n qudr. Sm. dntr cffctlv fx pr qudr. lfr d Frts Cbrl, mr Frrr, Durvl Prr Slv, Jsé Wldmr Frrr, Slustln Prr Slv. Sérg Bcmrdln Cst, nfrmrs, pdn fíctlvldudc n pst d nfrmrs. Rqurm nclusã n qudr s lh; cnvr. pprlctn Mc Cunh, cnfrmr, pdn ffctlvl n pst d l- surgüt. Rqur nclusf n qudr cm 3" srgnt s lh cnvr. lmrln Slv Mntr, mr Jqum lbuqurqu, n. tnl rúj s Snts, ntôn Srs d lbuqurqu, pprlcl Jqum d Suz, Brz Pdr Ellrt, Cnstntln üch Nt, Edur Frncsc d Squr, Gbrl Jsé Cst, Jsé Qurln d lbuqurqu, Júl Jsé s Snts, Mnrtr Pnt d lvr, ctvl Lps Slv, Svcrln Mnl Snfnn xvnccslnu Rdrgus Cut, pdn nclusã n qudr. Sm, dntr fftv fx pr qudr. ntôn zldr Slv, rsrvst, Jsé Cyprn, srvnt E. M E., pdn crtdã, Sm, n frm l. ntôn Rch d lvr, srvnt H. C. S., Jqum Fntur Rngl, nfrmr cvl, Mnl Frncsc d lvr, sr vnt, Mr d Suz lm, Wldmr d Suz Mngur, p dln nclusã n qudr cn fcrmlrs; Gnsl d lvr Ml, 2" srgnt, pdn prmssã pr frqüntr curs prmnnt d nfrmrs xrct; Hnrqu Slv, mjr «frm, pdn cn. tgm d tmp pl br. n dfrs á vst s nfrmçõs. d vst Cmmssã d grcultur Gmr snhr Lyr Cstr á lh Gvrnr Dv s frts chuvs d hj pl mnhã, mnstr Lyr Cstr qu dvr m cmpnh Cmmssã d grcultur Cmr j Dputs vstr Lzrt Vtrnár lh Gvrnr, trnsfru su vst qull dprtmnt su Mnstrl, pr próxm smn. Ps flnrsdum H d lxndr Dums nfrn d Dntc, (lustr, cm grvurs d Gustv Dré, cm fsclruls 200 rés, n Lvrr J R, ru L, 72 Tclphn: NTCS DE PRTUGL Ds grnds ncênds 0 vô á índ Ptlugtz LSB, 27 (..) CmnlUncm d Pnfll qu rrmpu vllnt ncênd n lcld dnmn Crvlhs. Fcrm dstrudns nls chmms st css, PRT, 27 (..) Um grn ncênd dstruu fbrc d tlntny rs, lclz ns prxmdnds dst cd. Pr mqunt nã s sb n cus snstr, qu prc, tv, f t csul. s prjuízs sã mprtnts. LSB, 27 (U. P.) gvrn putrlzu brvmnt Lncrs s fxls vrs Mrr Crs Srmnt Plmntl, pr trzrm Lsb vã m qu tntrã vô qu á índ Prtuguz.,.- p»r V bulhã d cçrs «Prt lgr». * " tnnt» ntnmn J<** Jfurtb dnt tl*, T rtmcnt cvllruv ndíuttdrt" prt \ ~.",[ S* grup d rtlhr» cvlt «rb* m 8n*.nn«Uvmnt» Edmun Vr. «Js grup pur qul njttmcnt, pr trc». círculs tums mun cm mcrclnl, ó um s lmnts qu c mstrm surprchndls cm ltur suprct prjt Tvms- pprtunld pr uvll-. ncntrn^» m su dprtmnt d trblh, tn Wl s trnsunts Cntrl Brsl cnstró um nv vdut sbr sus lnhs s Lpldn..,,. -,-.,; ^» ^ &fcrw^tljmmwm í,* $ w*^ r" *"~ <, ^"^mw^bãàmmmrêèè Um spct nv vdut m ê/ V X. qull trch s lnhs Cntrl, ntr ns stçõs d S. Frncsc Xvr Mngur, smpr f um srvur d vs. Qum dsjss, ru Sã Frncsc Xvr, pssr pr d Vscnd Nlcthry, ns ncstus mrr Mngur, u v um vlt mut grnd, sgun t ru Snts Mll, pl vdut l xlstnt vltn dps té Vscnd d Nlcthry, u ntã sltv grdl vdut trvssv s lnhs Cntrl Lpldn. tr qu sltír grdl nã r lmpclh pr nnguém. Mut3 muts vzs, pr nã r grnd cmnh, té snhrs rm vsts fzn sclçã. Só st, prém, sr ú smns mprtânc. pr r qu, qus drmnt s trns clhm psss qu trvssvm lnh- Qurn pôr um prdr ml, Cntrl Brsl rslvu cnstrur, sn ntg vdut ru Snts Mll, um utr qu lcnçss d Vscnd d Nlcthry. pssn sbr s lnhs Lpldn Rlwy. Cmplts s "dmrch3" cntr s dus cmpnhs frm s brs ntrgus frm Cyprn Slvr & C,, qu lg s tcu. gr, já stã qus cnclus. Está sn trmn grdl prtctr cmplt clçmnt prlllpps. E qu drcçã nss prncpl frr-v qur lnugurl- n d 12 d utubr próxm. Hj, pl mnhã, qun l Tr fss nã tmr Cntrtss é vr nm ncênd cruzr s brçs stvms, s trublhs prsgum fbrlmnt. Um snã, prém, ntáms. Cm ntg vdut run Snts Mll, nv nã tm um clc pr pdstrs, slvn-cn, ssm, d sr clhs pls trns, ms ntrgn-s á snh s utmóvs. BTÜR D CDDE FRM NUMDS HJE N cmllrrl d S. Frncsc Xvr dll, flh d Jss Jlm, ru D. Mr n. 71, cs 3; Cél Mrtns d Mll, ru Bndrnts n. 50; Nlsn Brbs d Crvlh, ru mrc n. 135;.Ts, flh d hrstvã Clmb Mll Mtts, ru Brã d Bm Rtr numr 524; ntôn Prr Rchn, ru Cmrln n. 20; Jr Mntlr, stçã d Pdr ; Thtn Vrlsslm d S, ru Pdr Crvlh n. 69; Jsé Mrs nclvs, ru Mrquz d S. Vcnt n. 83; zbl Mr s Snts, Hsptl d S. Frncsc d sss; Mnl Dlnz, trvss Mrtns numr 030; Jã Frrr Clss, ru Crs Mrnh n. 11; nn Frnlsc bru, Hspíc d Nss Snhr Súd. N cmtér Crm mél Bptst d bru, Hsptl Crm. N cmtcrln d S. Jã Bptst -- Trjn Fnssc Rms, ru Crr Dutr n. 34; Edyr, flh Ncstr Pclr Vll, ru R1r- ^hul n 307; Zn, flh d lph Slv, ru Mtrz 24, cs 1; Dmnffs Gulhrm Brg Glhs! ru Snr Crrê n. 47; Jsé ugust Flhdll, Cs d Súd Dr. Elrn; Brtln Rmã, Hsplc Ncnl d lns; Dulc Grcs Cvlcnt d lbuqurqu Mntr d Brrs, ru S. Cmnt n, 108, cs 4; Ephgnl Drutnmnd, ru Vscnd d Slv ; 40; Pul Pdr Bsls, ru Snt Lulz n. 01; Jsé Rmlrz, m Crrê Dutr n. 33. SERà NUMDS MNH N cml.rl d S, Frnlsc Xvr Sylvl, flh d Jcsé Pnt lvr, ru Brã d S. Fllx n. 132, ãs 10 hrs; L, flh dr. Mnl B. Pnt, ru lgr 19, ás 10 hrs, àm vmwm dput Grcch Crs» ms l rvl* tírê prcj- psslmnt, nâ pdn fzcl-, pr mqunt, cm dlwctr "ün". B, psslmnt pns qu mnh clss trá, á prmr vst, msm lmprssá qu u tnh: dscnfnçs, duvs, puc íé... sr. rcch qur sr um ntôn Pr Júnr m lglslçà: prtn dstrur pr cnstrur, cm ífltcs. Nós, "Unlft", lutms brvmnt pr btr l qu trnu sm fíclt rtg 74 Códg Cmmrcl. Rcbms cm gr dcrt n 5571, d 13 d nvmbr d 1928, pr qu dtrmnu qu s mprgs cmmrc, pr fzrm Jus s vntgns dcrrnts s rtlgs 79, msm Cdlg, já nã ncsstvm d srm nms pr scrlpt. Cm sr. dv sbr, pdríms prsntr cm frut rrsslm, cm dádv clst, um ttul d nmçã pr scrlpt, nts tl dcrt E dps dss dcrt, sm ss ttul, uxlr cmmrc. mbr cm lgum dlffculd, írá vlr s trms s rtgs <9, 80 c 81 Códg Cmmrcl, m css d bô Justç. Prguntms sr. Jsé lbrt Slv m qu funmntv su dscnfnç cllc ns rspndu prmptmnt: Prqu prjt vs um grnd rfrm m trrn nsgur. Estms frts d ls qu s nã cumprm. Ests, qus smpr, sã s qu vsm bnfcr s qu trblhm n cmmrc ns ndustrs. Ls sm lmnts d fsclzçã crrct, sã msm qu um Códg Pnl sm plc sm juzs. Sã ls qu... nã s cumprm... Sã ls dcrtlvs... E cm sr. Grcch Crs, lg d prmt, fl m dtr bx dcrt n. 5571, d 13 d nvmbr d 1928, u fc cm pulgulnh clássc trás rlh... Pns qu Brsl nã pôd fcr prtcmnt lh grnd pprlhmnt ntrncnl d Gnbr, m tu qunt cncrn trblh, ptn qu ms ns cnvém. Dg prtcmnt, prqu, thrlnnt, ll é um grnd cmpã ps ps, lá tn um dlspnds rrsntçã. "Unã s Emprgs Cmmrc stu prjt? Crtmnt. "Unã" Jáms dxu d l sss quêstõs. Trç-fr próxm, su dlrctrl trtrá cs. Nã ns fltm ntlllgncs lúcs pr dbt. n hj,, prsdnt nss Cnslh Psc, sr. Hrc Plcrll, flxu cmnsc rlzçã d um runã, pr stur s bss d um Cx d Prvdnc s Emrgs Cmmrc. prjt Grcch Crs trá su frj n "Unã"... Ell srá pst m brz bt cm tchnlc, pr tr s frms qu s justm ás ncssds grs.. Rsturnt Br s Flrs Est ntg cnctu stbllmnt, cmnltmnt r> mdl, cm ru snl mpll cm ncqulsc b um lj lnsüuluçcb d prmr rdm cnsttun ultm ptlvr m hyglcn s bm gt, cmmunlc á sm dltlnctu cllntl qu cntnu n su ntr dspr á Prg lnv Bllc nunrb 11, 1» 15 (Mrc» Flrs), Cníll llumfl b1> cmptnt dlrcc Esntnm Prprtár. H» ->H«l. K.c 4. t*u. t*k n«jm m mm» *f»u* ««*.,, «t. t-tw mwèám *«r*«* H.t. «4> ku,d.m «*»!», t. 4c >tu-. f-f «t«r«u.è4 Jkj 4, HU««<4<. m tthut,t t«f«l«.» *, HE V*lt»4 ftjm M Mt4UtM «hblà. 4M. fxtfcc&h f«4, W^U*,w ^«Hnt>4 lwl«t «hm^»,, «,4lJ üt>f*4«m ft **»\w- «M *m.r ; ml, («rmt «r «JHU,1^* «*t «<tlt4«*«l«lt«, fssm 4 pmm Mltxlfu > «KMtttlt,,,, N-.-««<«> fu.,w* «4Uv««; m «>.». 4* bt.»"-* >-««««f» M-.»»»«M»»»_^r cmfm»^j<» ftnhlt» < wítt ), pm m r«-n*m* 4c m«* * lt4 14 ** cw fc «n» ytt n««u >,««ftlt UtUU^t. àpm um* 4m l««*tf.mw». MuttkM «twfn fcf trlmèl..-*. m.«1,1(1 "., u- m> dum tm ^ r.nl. "í*t»«lc- *(«-«, ttm ulé. c-trplt<mdt cw»..!,,., à,,»«mí» tf.üm t-lüx Mu»1 t-.."- nt. n ^ lm.nh rt<4l>tl p»» l «MJlt r fltlu <«-. * «tm *«4t««, trt«««.nrt., wrv r>:, rt,«r _,. *4 h»«l. thtlc è* nu «P«t «cw prmtmt, «tttn», ^ ntluu p»l» f(«-n< rf-tr»>!^"m»» rrtfrluvru. fcnlnr M rwrttd*. mtí* - ->*<. (M4*. «n»wff»4*» 4«n»»»«.<j. tt.fts fftl (>»>»»»»?*»» éht mld.rtm ú* t»»ttf», l-»«*4»,m Cd mtr pln * fun*.- 4«Bn*, «tm prr...-.» ttpn, u lmpmt4nt> cn. rur% ãwmã t n*** ««. pdtn»» rmu H«m#» «u»^, ".^ prfurrt mp!«,..,,,. t.», Utr «rnmrrftl K. 4, «^ tt. 04V«tlfrU" qr Bjd sfj^ n prmpu \n\tnlp é* Mn,, rrnprrllrlrt rlcltnfl. h rmpn pvn r ftff <. r» prrmlurv m ftrvr«4, C», *fm<-l4 mm t M.Hj, t Mm tnnn-ntc p,-%,.,.,,^, h lur l l ü- l*4t fl»f t» dlt l; ««n, rrjpfll v. ( rtlhn >» ü-^ K q»«-»ll f«rnprrr»r«n» r«! lbrrm n nrtnlt-.. tlr^ 44 (nnrrw lmbrm < r-^-tu dlcr ul t tr %&» «v lnrrr lumttw trw fu>»tnmrnl 4«- «-4» brrt n mprtnt ftgttl «. r mr Jrnn-, rn rtl rr trll pr» m lnl<!f*>m»«%«. { WMMMW MW.» wt. Crr d* llrttw t-rr drrrr d> rnmprtr m (uj»m rndn t, strnhr gn *^m * trrn fml tm «.tf f^ pf^t»- nut, sr rrctlr. tw pru»nd«í ff. ktrl, lh» tumt S<* prttàtm qc v dlscntrm» -.»«> 4 qum 4 r» utrz ptcü rç- (rctrr tntcv» tu. Srm rvcrr drcurt d-> C«fTt&mt lftxâd, ê\ ru;\ fttttuf Jms s drdr,»;- dntjm* pr tt>rprtt««n Mu* ««Mlnt m rclmr rf. u->, u mdl Ttn n Ctíí, «nu du tju» t.u.. p<h r tf p». t tm prllr *rm d«-tr. dlrncr qu Lt tnbrl é nn 4» BmtL S Umbm t%» n N cumpr, cnfrm-s n csplrít dns Un. rs pr mnr cnd* cç d qu -lrhrt- (,nn T«* («cvldnt p4tl1.1v.u..». rsluçã vtmhlr t Ftrnh, rjtn pr unnmld d vts, t>b «brtt ttlmçós, vt pn>t p prl dnfc Álvr d Crvlh u pr»>- Jcl qu mdfcv bndr Est, rvl qu hróc pr prnscuc mpáv n rntrã d J Pss. Prhyb, hmum: cm mmór clt brmrr, t ms ntrép dfnsr, m dtr, m ttluds succs.v.s d llrt: c br, frntn s r d J«- pltr. bndr, cm s crs vírmlh prt, nsrrpt * plrn "Nr" pr.ssl^nlr rísrtrt Ctttc, trdut vntd un nlm qull rgã nrdstn n su Just hstld r? dmnd? fdrs. MRtlfc-s sã us llvôs d c> vlsm qu l vm. Qum nus dr qu fss pssívl lncutll-^ ns flbrs d ts s cmptrts,» brtu ds.<cs qu s unrtb n p ncndcnl -rvl? M< sss xmpls hã d tn frutlflcr b smnt,.ql clá, h d grmnr tm prvjh Brsl, prprclnn-lln ds flzs, qu lh rsturm prsllgl bm str. N hstr, dst p r?ft!«d mnr dmrr brvur prh.vbn, gu suru s sus rnrsntnts, nsprr r p>trtlsm s qu gvrnm, srmpr mprtrrlt n dfs s sk brs c su utnm. > TlMNr.0. lequens mebtçfles 1 MENSES > PRQUE NV 1GT7SS; - \ Prprd d C-m- tnns< J, - (Cd t Nv gussu f» R). Lcr slubr, dlstnjí 50 mnut.: d: trm Estvn D. Pdr r E. P. C. H. Dtlh» ms nfrmçõs, cm Eduw VV.Pdrnclr3 (Sccã d Trrfns). v. R Brnc 35,» nr. *«st«44^^jj^4s^j40>^»^^t>^^j»,«^^^w»*^^l^^^*^^_ Cumpl d Sntnn? dvg BUENS RES n 93, V Pbn DÁR D NTE Prprd S.. UlKf D NTt dmnstrçã Rccçâ! vn R Brnc 111 ffclns: Ru RdrE Slv.12 Dlrctrl: Prsdnt, dr J»" Bnfác d ndr S«vn. vc-prsdnt, Mr Srs dr- Mglhãs: dlrcctnr-tltsurc».. dr. Cumpl d Snfnn: «flrcctr-gcrcnt: swl Frrr Lt crrspnnrlc ílcvcrá drg n dlrctr írcntí Uêd prtlrnlt tlpwrs lgn dpndêncs: M Ç^ «RS, Smstr ^, rrlmstr 9Pm U Ü1V \.1-;... k:. <&J^. : ^j.^.%

3 2 MM 990 DÁR D NTE J PRES E CNSERVD El CRCERE «t^> ^Byufjn ^fgl gfl fbblé ffls FrÍT8lllTm blnç n lstmccâ PbUc s EsUs PRVD N V D1STRCT0 PLCL ^ * "W mmt PRQUE DELEGD LUCN BENTES j&&{* PRENDEU E GGREDU) SR. fc MENDLS Prcg nquért brt pl 2 dlf ttx&r sp^^üjht ««tttv^k * Rt^m^mmmmmmw ^^^^^^^WP^wK^ SR JS?K&Xsf4Kd> 4 39 BMk- MMMSíSrc^MMR M^âl H-^hÍ mm Lm mm MB^mí»? j^m«bm» ^H bmpmmmmj ^* %Nr*á fml / Phrmc, stu n Entr d >Vfgt»* f/. j</ Jcrèpguà wrlt «wtnt * d* - 8*t v» lms W jttr nutmr, pr purr fj,- s? MBmtl.1 m Pt***» «H» pn&t «*1 T tw * gfm»»»» «w# ntwu «**** ««f»üí wwdtt d* tvr, * cnun!««* CM P«*í^ «** dsrusm í w»- rm pt* m Mtm *»*»d* n* ***** «*»* jhwí»ks s 8«1*-»** MdU t«<u< nt *h**<*tt WWáW«* tssí*»s» nbm * bmm tínnp* <u» «st».* dõb?»**, t, pcmlml * (tm"*»» r»*** smmmmj «* mfttt " cwj»*«**. 5 ójm * rn m pnmnw p»-»«jí!u rtujw «> *» f*ttt»m mu w ««p-» - *ç? H «««. «snmhr" tltrtjw «ww* St, bmjm PMflBn, MpQ» d*»6íkw SüpáHnt hm> «"" «t««t * * wstjj», 0 ssstnt n f!êc!-: dl SMdl Publc Est R «tf. fc*4*«unur» dftfw «]» (td tâ flu. «k*! f»*4» llf MjHt-» "rvuríw. U4Ü DMdl «tst»^}* 5" ntc»f wwr r4»»»» «ít-hts 4» líf^n». "««t, r«*tt»^ Cntnu dt n dlgc 12. dstrct, Mr Ppult E1 ^rv st vctm qu í pr n Hsptl d P Sccrr "Su plgst ntrnsgnt c-ducçâ, tnt ns hrs d ul cm ns rcrs c vntw prlcn Cmfl^^W dss utr mphlqu Câmr DÁR Ü NUJ l l * l t!c-;r»«23. pul, Lífííf»" lí«mr«- tmtt «t Wl»UMJ«MlMtW» ** t. (.HwmtcfttK CttffHW sftí» l, Ml. f«j»f..,&lgs*tó. su, ^> wwt í twtí «í,t «tucmt m tv&w, (fc j»!w«!r::; CWt»UW-. um»jsr-j» t Rst<-» ;,* úúc h cflhxm uvtr um P6b!f««u: Kíífl. un rmt /;<((:( l»»r fwhflfíw»fl* CUlfÒ íímrífll. Bt P^** müí /íj-r df w/rtwrtw1 dr, mhüímm Cmn«tf«. MMrtrf" «urfu/ MD Cr«nd* d«*» /# u««/«tld tnptítkmthw «?dürí»flt * ««**<> /«w. dr 4mp/</t, humm ««wnrfn «df tr». *««*? d** ríí «mí/m mp wu m $u Mu <w(w rf* ftmpíwr íí/ n*n, vt 9««* $umpt* ptmt, pr»/?»»* w «# DM!PPM#0 PW S Snr. «w* *!s«tóll,," *4W HP f!«clíhl4»**«*»»«. «* ríí,f Ptt Uf t«*«mm*m (fc»í4l*w "-«l» B S3Õ %lbtlwíjb^bç«ííu^f Wn*» t*»t<*** 4* ««{m m MMlM * «ftjtt *«bm nun?<«««mu»** ^s* S nrtfln ww m»*<m w. jh BM lssr»fc»>«}<» BMWK,r Eã twuí»»*»» 0>< m>)-^*f!»,«t*4«r<» WM *««** >** *»<**>»* *w* sí»é«*j* lt»n»5» M BMM»** «rws sttn «MrMt ííwü» «** lrbttrmr ««W*P2? *?," SS R«*«f "Jwím» 4* m» r mríbfnf» vxíl tumu jíhk*» W*U> ^> Mfc, ww» ;^sü 5r. Eugên Mnds, spnn prs pl dlg Lucn lnts, n Dlgc 22." dstrct csí& cmmcrcll cm prrn fjxhrcl Lucn. rfrnt purmc Ctl Prt, ru Mrquz f brntcs, «ml sr. Eugên f ssc c m dr. Dlnys Dnts d Crvlh. DESVENÇ Cm 03 ngócs dss stbclcmnt nf prsprssm, f Euftcnl Mnds brg ícchl-. Kr;- rsluçã nü ngru dr. Dlnys. «m l v cnsults pr ss trnrm-s nlmlrts rrcnctlvls, psr d Eugên sr.ts.-. cm um prm d su cxícj c bm ssm própr dlg- 10 Lucn Bnts. Rcntmnt, dclfrn Lucln, qu srv 13* dstrct plc, f trnsfr pr dlgrln 22" dstrct, lclz cm fms, subúrb Lpldln. cx-scl Eugên Mnds, vn qu SU prm s chv nm xrcíc m um dlgc suburbn r mmnt z pur vngr-s. ssm pnsu mlhr fz, cm uxl dlg Lucn, qu fr ncumb d btr d Eugên qu lh ssgnss um cumnt, cuj fm gnrv qul fss cumnt qu dvr sr sslgn, msm qu pr ss fss prcs mprg- vlêncs. QUE NSS REPRTGEM PURU rprtgm DÁR D NTE puru qu phrmucullc Eugên Mnds, n sbbu ullm, chv-s m su rsdênc, á Estr Frguzl n., n lt;r dnmn "Pchnch", cm Jcrépgu, drgn pbrnàclá d prprd d su cunh, snhr Emmnul Ezl Bnts. Erm 9 hrs, qun l ntru um ndvídu d ncnld Hlr, qu, prcurn Eugên, lh dsjv flr cm prtculr. ttcndl pr Eugên, f st cnv ncmpnhl- ntó á dlgc 2" dstrct plcl, fm d sr uv pl dlg. PRSà DE EUGÊN ndvídu m qustã é nvéstgr Cglnn, qu trblh nqucll dlgc n 6 d t cnfnç dlg Lucn Bnts. sps d Eugên, vn qu su mr pv crt sr vctm d qulqur vlênc, ps cnhc jc gên nscvl vlnt d qu é t su prm Lucn, slctu um utr prm nm Lur, qu cmpnhss Eugên, d lng, fm d vrfcr dstn qu lvv m cmpnh dscnhcl. ssm cntcu. s 11 hrs vm ntr n dlg 22 dstrct Eugên nvstgr Cgnn. N DELEGC prsnt cmmlssr d srvç, sr, Eugên Mnds fcu dl rcmmuncvél, sprn udênc dlg Lucn Bnts, qu M chgu hrs dps, sn sr. Eupcn, lg pós, ntrduz n gbnt pl nvstgr Cgnn. qüèll utrd nã cnhc sr. Eugên Mnds psslmnt. psr d sr cn cm su prm. dprr cm su vctm, f-lh prguntn. Vcê 6 Eugên Mnds? Su, utr, rspndu-lh utr. Sm. *«* mt#m Urntt. *«> lâ, «U t.tf um Mtt (t l* bunw *tn brnt. «íkímm: s** W> M9b Mtttrí nf mw*f m. Eu* m» MVx «*tsn*r p»*rt m.-..:. - tunrl Ttm «jut> tu»r. tíwwu dln. N4 ftílü». J d«*í. «tltcl DnH. busn d» utnfc dt» «p «s»» nvtsttt. fc* vm-kt» *«*«r»fc«bf««n ««l» tf. Eutnt Mr««lf» nrwugdür Cwttnw» «PM* «w tlv, d nl-m nrfmrl, dt*m> pr* Eusn. cm rr«n*««t n*rthw: sunv. wnhr. dcur um mç dhunct... tltm «trucul<mt urw*- 4c mu um \x m nrcuw ntur» tu sknlur n ppcl P bunlr. Euswk» Ur4t* f brbrmnlí- «br, r»- t n xd» n mr nw»- mtncbllíd d<»» d l«f «*> dntfc. UM PLCL MDR v. Lur, prm cpt <lc EuRcn Mcndc», c «p cnu»- nlvr d lnc n «tnçl, p*- tu-fc dlrnc dfíc «dlpc U Rm», sprn rccrcíw d Bugtml. Cm *sc w <çmrm* cm «lr. í Uur q< dprtmnt plcl s drstu cmmlssrt. nyndlcn nbr dmr w. Eugên Mndcj. cmmlwr nfrmt qu msm d h mult t* Unh rlr. - qull nfrmç cusu Lur crt strnhz, dxn, cmtu, dlgc. ESPS DE EUGÊN V VSD D CRRD Lur crru cmmunlçr ct sps d EuRcn Mnds, trm qu dlg prprr pm clhr d surprz. pu «*» d qu su sp» stv l ncrcr. nt ss cmmunlcçâ. ppv^ snhr hlu c f prcurr dc.r Bnts cm su rsldcnc. Est. prém, sbr qum c trtv, rccusu-sc rcccbcl-n. N SEGUND DELEGC UXLR Prv qu Eugên Mnds t chv prs lncmmunlcvl c lvr s mltrt, pls uxlllrs dlg, s drgu qull snhr 2. Dlgc uxlr fm d pdr lbrd d su sps dr. Rnt Bttncurt. Dps d uvll-, ss ut rld tmu s ncssárs prvl.c.clns. tlphnnn pr qull dlgc 22" dstrct. cmmsmr «c d ngu, cntí, qu l s chss lgum prs. sps d Eugên Mnds, nslstln Junt n dr. Rnt, st cmmunlcu-s ms um v>-z cm rfr cmmlssr, qu cntnuu ngr. Tlcphnu, ntã, dr. Rnt pr rsdênc dr. Luuln Bnts. ttndcn. prncp ngu, cnfssn fnlmnt qu d fct, mntnh prs sr. Eugên Mnds, ccu ccusn d tr cmpr ccín cntrbndsts n Prt d Mr ngu. Qun? prguntr dí. Rnt. H nv nns, utr. H nv nns? Sml Bm. Qur pl- m lbrd mmdltmcnt. Nã cntnt cm ss rdm, sgun dlg uxlr cmmunlcu-s nvmnt cm cmmssr, rdnn qu Eugên Mnds fss pst cm lbrd. Ess rdm, ntrtnt,, nüc f cumpr. Eugên Mnds f rtr xdrz pst m um sl, nd fcu té d sgunt, qu f mng. PST EM LBERDDE, FNL dlg Lucn Bnts, cmprcu, c. n mng, á dlgc 22» dstrct rdnu qu Eugên Mnds fss pst m.- brd, rcusn-s, prém, rbl? m su gbnt. N PLC CENTRL Eusnl Mnds, dps d btr su lbrd, dlrlglu-s á Plc Cntrl, fm d prsntr qup:: n dr. Rnt Bttncurt, qu vdnu brtur d nquért qu stá purn rspnsbld rspctlv dlg céus uy.lllrs. FM D SSGNTUR EXGD Á MRTE SÚBT 00 CHEFE 00 SERVÇ DE SÚDE 00 CRP E BMBERS Vctrnj um dm pulnã Jà m dçã dp tnw nllcm* íllcmcnl rpl- Un tnnt-crnl dr.!««"- nu Trlft d Lurr, chf Srvç d Súd. Crp d Bmbrs. Fllpp Ppull F mplmnt dvult pls WMKK cllgj mtuunt drm wlc n nl d bnlm, vn Gm* frr. ddrtm c» numr, üur, rsdnt»r. Jym Br.-íu. nd Mr Pjx>ut. Mr Ppull r- cm plvr* nmr**lvj, crvn- d ln*. Smultnmnt Ultu d Mr, prcurn U ulrd pllcl». mrrc c vultx «p BB cncnlrnvm n c* vn Gm* Frr, prvr un 4*MKfüf< d Ptt>** m«k«*»«rusn n Grdt? Nrt, /r,t..--:d.-»-s N ttut t <*»<lf $ h htupr tm rplílr.t; mbudd. fln nt cm lmwd«d jrníjf pr jftíííf, dufrn» cnhêt fdur nchtum Mnts d» PuftMt, ru* líflí. ptmd lííu*lmr»«í» t«*t«djru «? trutmnl» rs.-* db qu# cmlttmbv jrmbjm> UàttmnV num < tnuu m pr»j «lw *«lntf««r t* dü msnç. lm. té tt, BM>< drttnw. M MMBBM «* ** tr ml^á». rftuüw mm-.11h um vrdu cmpnl - dncnl. l**?* í!*<s!««, *" Pf«lr-*íu«*,!s.. ".:;«-..!> r*4f<»»,t*c>»r. f«*** < M..,»r rl&bxtl". t»»»" * W**» u «t *«w. m lum*. rm «põbrb usvn «* üm u mwmn tw wl «1» nfu» l BMMWnMM d» BMJMM rtw-vftí íu d» l»«l*rf( M vm wuw» n r»w pr BMlM puttfm «t MHlp BMMWj t K4t»r**4» wmr á«fc» w«w BMM lmkm [w\* tln* > llrr*tlt N»rul ** qttjbm «fc l4ur«ãí». n» w tm. «fc«bmmttum!t«-*fc» «**ç««** *? KgKMt Nü*««* U*{ldrMt». ÔMMrt. T«k» * vtn" *f.f mtu t>nv-»h»í ««wlk-rttv;. fc rfhm rnut» «J*?fttx» tuur* d mm plt, nn\ nfwnts n. P. um tjumbmm M «**» tr, «*»» mxt * r*<«< düá**»*! f>w6í*ht düítrr «U - «* «4«pr ü*** «Smmbh d» «fc í»í»* um « Mt * í»*s*«"^* flj--**lm*b (Kjsj.M. «jí # mlust l«tj8í»!"""" tt qyn*mf.- MM «w, U f m bm «fc lff>d «*«, sm tmmm, n-n * *»*Uwn»»» -.. t*ü* «P*-** S^*.* Wr.*>«"<M*4****«- «lf«t«4 «fc fccíü-» E*-*{ *> t-"*^ HJíll^JcS «í»*è J»* U!J"*.t:J fc MH* mu mm tcur ^ífcm BBflàd «s**«> rhw *» p tós nu n* tnhrtv d»» r»fc«mtktt *}fc«ukw m f^» píün ^ tís dr. V<w«u títuêf. dfwtr t?^*l l»ct»m*f««f Smt HjWç* JBMH dtwm-mídfc». "l- ü d# f*k**c«ww*» * UMt, dr.?í*h Trm, u álr*r«««l êmn«m- kí-skht!»»r *»*!* «w vn w» dtf4l w t. «> Nrt, f m dr. um tt m n*mm Ums. 0B«rt d«m^ n* ttl m«r» t.tsr«r vçã tt Pr- UT»UK* d r»»!f*w» nd»ntu.» dr. mttl C>«u r.r«l t** «*B*m*» BMM mlt» D*1* ffu"í. 0 lnl^tn úm dr*. J»4 Tvw ltrr Lw. «P»«W«r!0 nm- 14 ffctwm r?f"*s«*«r«*.01 sus «tu*. tl sn ««d,*»!» m dcnt tsr «*» ntrpt d<* írp. n«mms «?*«* dt>* «w **» f* l"^»^,22 tu "Bndtf^d»", t nmu k Prâ^ë^^l Tnnfc-crn/ Trg d Lurr d ncnld rgntn, f dlcrm^s ccrr«m «tlrxurr s*u spw. FUpp P- lncl Pubc pr ftupp Pptdt?M qum vv «pr. pull. qu f»ntr» «n âm cmpnh d qum * cn- w.grv, mnwnws ge»^ c«mlr fuhlnl c*l lt, d *l* nns d d, dps d um ráp trc d plvrs cm qu Fcllppc tçrl n- Hdtftd CJpt, dscrlu-lh um tr d rvlvr qu tunu n rgã lgturrlc. Entã. cnfrm cst n mln pubuc. Mr Ppull, Julgn mrt mr, subu pr um ut d prç qu n cst pssv pl lcl, c dlrlnlu- u rclccl 12 dutrlct plcl. nd trzn n rm d uc s srvr, dclru cmrlmu llb. l d srvç. qu cbr d blr Fllpp Ppull. j>rquc st nü sò n cnsnt cm qu cl vwtssc 1 mnn lgr, «l»,.1»»* cm nqucll ccsl rcb- NV TBELU DE PREÇS D SERVÇ TEEPH0KJC0 C llphnm m rsturnls, brs, cfés, tc, custrá, d d utubr m dnt, $345 Hr.pltl d Prmpt Sccrr. Nnhum tstmunh lnt d Mr Ppull cmprcu prstr dclrçõs plc, qu ntrtnt dtv crmns c fz nsturr nqucrt prpóst.. mv crm fcu dsd lg pur c mtvu scn d sngu vn m» Frr bstnçã d Fcppc Ppull cm n cnsntr qu sps, d qum vv s pr. vst mnn qu 6 num únc «csl. Fcllppc. qu s utrds tmbm purrm. é nturl Plstn, cnt 32 nns d d, rsd ru Buns rs n. 305 c tm s vrs vzs prs cm "ntru- Jã". Mr Ppull h nv mzs, m vrtud cndut cndmnvcl d su mr, fff ^ LâáMl mww «jbm^bmí^ébwbw^^^v Bv JbF *"jjjfcjtmw flbéát **\ gtíl lllustrc flcll ncntrvs próxm á vn R Brnc, cm su utmóvl, qun s sntu prs d frt ml str, mnn ntã chuíícur qu vltss Qurtl Cntrl su crprçã. chgr l, qun r mdc pr trs s sus ssstnts, tnntcrnl Trg Lurr fllcccu. Vlctlmu- um dm gu pulmã. Su crp f ntã trnsprt pr um s sls Hspt Crp d Bmbrs, nd f rm um câmr rdnt m qu cllc ílcu xpst á vstçã. ntrrmnt rlzu - s hj, ás dz hrs, n cmtr d S. Frncsc Xvr, cm s hnrs mltrs qu tnh drt ffcl nvtrt. CER RYL mlhr cr pr lustrr mvcls sslhs, xj su fr ncr. mprtânc cm br cu nã ur lustr lmmcdn. UM CNFERÊNC N BRG THEREZ DE JESUS Em hmngm s prfuguzs mnhã, ás 1G hrs, n sd brg Thrz d Jsus, ru R)lturun n. 53, vu rlzr-s um cnfrênc, n qul flrá cnh cl cscrlptr d. Mr CNcll, qu dlssrtrá sbr "spírts vlhs m crps nvs". sr. Jsé Prr d Lm, scrtr cnfrnclst, tmbém usrá plvr, drlgln um suçã s sus ptrlls, vst cm cnfrncst ddc ss trd ltrár á rspctv clôn. ntr é frnc. -s S Vndr lts d Cr Ryl vsls, é ngnr-s s própr, ps qum s cmpr é pr flsfcr, trc d 200 rs v. x. v pgr 2$, ps cmprrá n msm Cr Ryl flsfc, u nd vndr s lts vss nã cmpr Cr Ryl. Cnfrm já dssms, dlg Lucn Bnts qur btr nssígntur d Eugên Mnds, n ílh d ppl m brnc, qu dlzm, pr dll fzr um cumjt dv m fvr dr. Dnys Bnts d Crvlh, x-scl d Mnds qul julgv qu Phrmc Lrg Pchnch, fss d prprd vctm. EUGÊN, REBTE S DECL- RÇÕES D SENDR DNY- S BENTES Eugên dclru nss cmpnhlr, qu crt á publlcl m um vsprtn crc, hntm, sslgn pl sr. lnys Bnts, snr pl Est Prá, n qul fflrm qu nã cnhc bm ssm sps d Eugên, cusu-lh surprs. Dss-ns Eugên Mnds: "Qun fmíl Lms mnv qull Est Nrt, r u stblc cm Phrmc Nrml, ctul snr Dnysl qu fz prt ppqslçãq gvrnr Lms nss (." :. cltncv m mnh phãrmc. crn mdc. Um d, npprcu l um mclnh qu f cnsultr dr. Dnysl Bnts, qu trvu rlçõs cm cnsultnt, dscbrn qull mdc qu rfr mç r su prm. Est mç hj é mnh sps, d. Crmll Bnts, prm snr. dmr-m cm snr Dlnys Bnts, pc dlg Lucn, vm publc ngr qu nã m cnhc nm mnh sps. Entrtnt f ll prmr s r cnhcr Crmll n épc m qu r mdc mnh phrmcl n cptl Prá. çr cm utubr cmç, rnulnr nv tblã d prçs srvç tclphnlc d ccr cm t.rm -ssgnn cm 20 d Junh «crrnt nn ntr Prftur Cmpnh Tclcphnlc Brslll- Pr ss tbcll, clcul pl cmb d d. ts w prçs frm ugmnts. E prt ms mprtnt msm tblã, qu, crtmnt, \ cusr grnd surprz n publlc é qull qu dtrmn: "Qun pprlh stvr clc cm pnt cccsslvl publc, d m qu st dll s pssã utlzr, nsslgntur mnsl srá d 38S684 c mnls um prt vrávl & rzã S345 pr çhm cmplt rgstr Tlcphnlc tv m mr lrflultr gntlz s prprtárs d rsturnts, brs. cfés, thts, tc. qu prmtm s sus frguzs usrm s sus tclcph-s. E" cmmunlsslm, prncplmnt ns brs ns rsturnts, s rguzs utlllzrcm-s s pprlhcs tclcphnlcs. gr, s fzrm, su brgs pgr 345 rés, st é, 400 rés pr tlphnm, dv mpsslblll d trcs. prprtár pprlh, s xgr frguz pgmnt, qu crtmnt frá, pss tr lucr d 55 rés pr tlphnm s cmmrcnts qu ná cbrrm s tlphnms srl brgs um grnd dsps. E, dntr d puc tmp; dsstrã gnllz. Tlcphnlc trá ssm su rct grndmnt ugmnt.., tblã qu ns rfrms cgulnt: Prçs n rd Grl: 1) Pr c tlphn nstll m dfíc cup xcluslvmn- 3 cm rsdênc sm lmt t- -mhnms, sslgntur mnsl srá rs. 46S821: 2) Pr c tlphn nstll m Rprtçã Publc, Fdrl. Estdul u Muncpl, bm slm ns rcçõs s jms m lln,u vrnácul, sslgntur srá c. rs. 4GS821, sm lmt d tlphnnmns; 3) Pr c pprlh nstll cm préd u dpndênc d prrdl, nclusv gbnts u scrlpt/-!- rs, ns qus s xrç qulqur ngc, ndustr, prfssã, rt u fflcl. sj d qu nturz fôr u m dfíc qu nf sj cup xclusvmnt cm rsdênc: ) Qun pprlh stvr cllc m pnt nf cslvcl publc cuj us s lmt sstnnt sus mprgs, sm lmt r numr d tlphnms sslgntur srá d rs. 69S095: b) Qun pprlh stvr cllc m pnt ccslvl publc, d m qu st dll s pss utlzr sslgntur mrs.tl srá d 38$684 ms um prt vrávl á rzã d S345 pr chm cmplt rgstr; 4) Ns tlphncs públcs cntl-»<" < % sr cbr prç d rs. $400 pr cmmunlcçs d 5 mnuts 5) s prçs qu s rfrm s ^^^^HMWMB MM L^M t MMMk M» B^^^W MjWl )Bw ^BB l. ÍX M v» SftífsSíB MT* jm BMMMS. ^ê\w ftj Á «ufxdk K^MsWJ^^M PjM4BBWrjB*~ MM Um spct s lumns d,.* pr Jrdm d nlncln "Áur Jrrs", tr- bhn cm mtrl Mntssrl Prfr ctr fcts, mstrr - brr pugns rdcs, qu lgr, ílhnh csl bnnrr, rsdn dsd ntã á ru Crrê Dutr n. 05. Hj, Flpp f submctt ntrvnçã crúrgc n Hspltl d Prmpt Sccrr, sn mr grvd su st. Mr Ppull cntlnu dt n dlgc 12 dstrct, nd gurrá dsfch drm d qu f prtgnst, pr ss qu s utrds rcm qu Flpp Ppull vnh íllcr m cnsqüênc f cumnts. prfrr plvr* E ssm s xprssn, ps.wn ás nsss mãs bunnt* phtcrrphls. mprss* c ntc* u jrns lcs. qu ns vm scurnç d str cm cntct cm um rllrr mért, cm um lnlmn nccrrlm plvr nútl, n- nwr sr. nns hrs d lsr, um flunt cnvrsr. E. cntnuv css ntrvst m scgulmcnt & mnh plvr, cstum cmrtr ldé d qu cl f >rtnr cm lgum cs prtc d utll. Fun sscçã Prfcsscs, cm cmmcmrnc n trnscurs prmr dcccnnl dlplmç prmr turm d prfssrs dn ctul Escl Nrml d Ntl, qul fz prt, lg çulms d cnstrur um sd scl. Edfíc mpl, lgnt, dspn, ém d utrs cmprtlmnts. qulr vsts sls, cm cpxld c um pr clnccnt lumns, cm cubgm ncssár c vntl- ncú luz d ts s ls, crms nll Grup Esclr "ntnl d Suz". F nss rfr Grup nugur 3 d m d vm dsd ss t íuncclnn rgnlrmntc», cm mtrcul c írcqucnc smpr crscnts, d nn pr nn. lém s curss nsn prmár lmntr, é unlc Grup Esclr Est qu mntm um curs d trblhs fmnns utr d musc, cm npplcçã d pn, pdn num nutr s mtrlculrcrn tmbm lumns strnhs s clsss prmrs. Pssu tmbém Grup "ntn Suz" um Cx Esclr, dsbr m dus: sclr prnrlmnt dt. cm rgnzçã qu m grl é cnhc, "cnmc". pr qul s lumns, tnts vzs qunts qurm, ntrm cm pquns lmprtncls su lcnc, dsd 100 rés, s qus, cumuls, crscs s Jurs C % nn, pgs pl. P. rlmnt rcb, qu mdf- lhs sã rstltuls n fm cur d s prmár. Vs dsprtr ns - ducns sntmnt cnm. crá nturz dlct Mr Ppull. Ns mzs m utubr d c nn, h um srt, bnn-s lumn, cuj cdrnt fr srt, prêm d 10$000. Prmçõs n Súd Publc mnstr ntrr, sslguu, hj. s sgunts prmçõs, n Dprtmnt Súd Publc: dr. Lncln Ngur Mch, d sub-nsptr pr nsptr Srvç d Snmnt Rurl Est d Mtr.s Grs: Dnl Rdrgus sdrubl Jsé Cutnh, d srvnt 2. pr 1* clss trblhr pr rnnt, mbs Hsptl Sft Sbstã. númrs 1 2, ltr "" nun;r 3, srã, rspctvmnt d 2í:$410 35S684, pr s rêcls s d Cmp Grnd Snt Cruz; 6) s tlphnms ntr ns rds lcs, cm mncns, rd grl, srã cbrs á rzã d S400 pr cmmunlcçã d 5 mlnu ts; 7) Pr um sgun pprlh qu sslgnnt tvr n msm dfcl pr su us xclusv drv MELHRND STUÇà DS PERÁRS D RSENL D L- DR, EM MTT GRSS Um prjct, n Câmr Sbr ms c Câmr, dxu hj bnc mtt-grssns sgunt prjct: " Cngrss Ncnl dcrt: rt. 1 Fc xtnsv s prrls, srvnts rsnl d Mrlnh Lr, n Est d Mtt Grss, dspst n rt, 73 l n , d 6 d jnr d tr. 2 Fc Pdr Excutv utrz brr s ncssárs crdts xpdr s nstrucçõs qu julgr cnvnnt á xcuçã prsnt l. rt. 3 Rvgm-s s dspslçõs n cntrr." Justfcçã "Ln-s qu dspõm rt. 73, l n. 4.(132, d 6 d jnr d 1023 rt. 121, l n , d 5 d jnr d 1921, vrlflc-s, dsd lg, qu prtnd prsnt prjct, st é, r s prárs nll, rfrs rgntzçã vntgns dêntcs ás qu frm cncds s mnsllsts, prárs, srvnts, drsts trblhrs s rsns d Gurr Mrnh R d Jnr, ntndncl Gurr Cptl Fdrl, Fbrc d Crtuchs rtfcts Gurr Mrnh. Trt-s d um numrs grup d rtífcs, ns qus s dstcm guns vrdrmnt prmrs n su spcld rtístc qu mrcm sr stmuls rtrbu-1 utll pz pl su mprtn- E. n«, «us sfrçs fm d qu t fnld n nss pnrclhnmnt dfs mltr ndustrl, bm mrc pssur su pssl ns cndçõs ndcs pl prjct." st xmpls ncntstávl» s s mn* d ducçã qu ts * nns rllun* ntgrlmnt, mrçccul p c slrd ts * ntcllgncls sclrcs d mnh trr. E tms smpr, cm ntut d«mlhr cumjtrms ss nss ctuç. run m vlum ts s cnfrêncs fts nsss hbms pgógcs, cmpnhs n ls sbr s cmmcmnçs lvs cfft. sscçã tm. gulmnt, rcllz cncurss pgógcs, ntr s prfssrs Estu, públcs prtculrs, cnfrn prêms cm dnhr s thss clssfcs cm prmr, sgun trcr lgrcs JRDM DE NFÂNC sscçã d Prfssrs st nnn, 18 d m. pr ccslf fstvd d ncrrmnt Trcclru Smn Brslr d Educçf. funu Jrdm d nfânc "urc Brrs". Ess nsttut pré-sclr, dlssc-ns dr. mphlqu Crnr, é prmr qu s cr n Est. Já stá cm um mtrcul d 45 lumns d mbs s sxs, sssts pr dus prfssrs um uxlr. Funccln r lvr, cm prqu mgnífc, própr. P.. dlmt pr cntrs flrs, cuj cnsrvçã fc crg s lumns. Frm clls msms qu sclhrm, lvn-ns d cs, s rslrs d su prdllccç s plntrm. Jrdm d nfânc "urc Brrs" stá pprlh, cm bundânc, d t Mtrll Mntssrl, bs nss cnsn ntutv, pssun gulmnt s Cllcçócs Dccrly Frcbcl, cujs sábs nsnmnts nã dsprsms. xcutn, ssm, qunt psslvcl um systm ductlv mlxt, n nnhum ncnvnnt pur rspt. lém dsss cllcçós, ncntr-s n nss Jrdlm d nfânc mtrl vr pr dvrss cnstrucçs, tclgm, mdlgm, lçõs prátcs d írdlngcm hrtcultur, d musc cnt, d crçã d vs, pssrs, clhs, cbys, tc. Scçs d jgs, pprlhs d cultur phy* slc, blnçs, trpzls, scs d cr, brrs, gngrr, tc. Prblcms qu cnsdr d suprm Grup Esclr "ntôn d«suz *. CRCUL DE PES S PRFESSRES P*r mr rlc nrndl» fstvd qu. P. rlzu 7 d stmbr crrnt, m crmcmrçft d pátr, n qunl s lumns l Jrdm d nfncl "urc Brrs" drm, cntnt grl, prmr dmns* trçã publc su prvtmnt durnt curt lps tmp r* mzs d*» funccln» mnt. f fun prmr Clrcul d Ps c Prtrrs. n Est. vsn cprçã ntr scl fmllln. num sldár* d rc-""""* r nrvcltc**. P ctv qu su crçí :r:r;. cu c?rt d qu prnch stsftrmnt ts s sus lvs fns. qu utrs nf sf snf pprr.srmr mnls pssívl s pns s ducrs, pr qu mbs tnhm msm rlrntçã sbr ss nbr c.-mnhns mlssf d prfçr s quld cdãs d mnhã. CURS DE PPMC PR ESCL CTV Estu, rmt nss cntrcvlst. frtmnt cmnnlr n lnstllçf, n próxm nn, c um scl ctlv nnnx Grun "ntôn d Suz" qu srv pnt d rrdçã pr um br mr cm futur brv, já tn nã ns é pssívl, pr mnnt. pl tcchnlc pl nnnrrnrm ncssr, dnr t sc nss ntbclcclmnt dn nsn s crctrs Escl Nv. Pr lcnçr st dsldrnt. rá sscrã d" Prfssrs, 4 d dzmbr pr>:lm. m cmmmrrã trkctrs nrm r dcên su fnndnft. nc;.* rlzçã d um "c\m* pr nuncã Escl cttv". s1 nrsldcncl nrfssr Jsé Ejcbr, ctunl dlrctr twchnlc dn»«rucçã Publc m Prnmbuc Nss curs vms stur s ms m xcutr scl nv m n-s trr nll tmn rmrt s nrfssrs nu ulzrcm. Ts srm. mu cr cnfrd, s nfrmçõs nuc, cm lnhs grs, pss d mmnt prstr. 0 "trrr fscst", n Tchc-Slvqu PRG, 27 (U. P.) Frts cntngnts d gnrms st& cncntrn-squ, cupn s pnts strtégcs cd. té gr, prém, nf huv cnflcts. nt, s scs-dmcrts dclrrm qu cndmnvm s dmnstrçõs " trrr fscst, pós ss nvsã fscsm m dvrss plzs urpus". DESGNÇÕES N JUSTÇ ttulr nnst Justç, pr prtrs d hj, rslvu dsgnr Mnl Ds Cst Jsé Lss, pr s íunçõs d srvnt d 2. clss Hsptl Sã Sbstã; Júl Mr Gntl, pr m3m crg n Srvç d Snmnt Rurl Prá; dr. Pul Crqur Rdrgus Prr pr crg d sub-nspctr sntár rurl, Srvç Est d Mns Grs, Jndyr Slv pr srvt brg Hsptl rthur Brnrds. H UM S FELZ QUE TUD MVE! TRVESS D UVDR NUMER NVE s ns sus sfrçs fm d qu Est pss smpr cntr cm, sss lmnts. lém dst, rst ms d/k^^3^15 ^^^^y^^551 S& ^ Escl Suprr d Estmtlg curs d Mlrblgl nsttu pl Escl Suprr d Estrntg mnstr pl prfssr dr. Btrz Gnzg, vm dsprtn snsçã ns círculs ntlógcs. n Mntm, ul dr. Btrz Gnzg rvstlu-s cstumlr brlh. nnunc qu fr pnt mprtntlssm, s "nfcçõs m tc", prfssr ncu su prcçã dlvdn- m dus prts: grl spcl. Trtr hntm prmr, qu fz cm mult prfcênc. qull prfssr f mult pplud pls numrss psss Pí- próxm sssã nstltut Brslr d Estmtlgl, f rgnz um xcllnt rdm d, m qu flrã ntr utrs, s drs. Lssnc Cunh, pvf. Clh d Suz, ctnvl Euvlc. Álvr, Vrgíl d lvr M. B. brgtrd ntfcçã s nts d tubrculs nspcctr Prphylxl Tubrculs vm s mpnhn pr dvulgr ncssd ntfcçã d ts s nts d tubrculs, qu, lás, é :dgl plrgulmnt Dprtmnt Nnl d Súd Publc. \ Dntr s mtvs qu Justfcm ss brgtrd, rsltm ncssd d lvntmnt um sttístc tã xct qunt pssívl, s prprçõs rcs ss flgll scl, s uxíls llcls pr trtmnt s nts pbrs. Esss ntfcçõs srã smpr mnts hò mr slgíll, Bnssm ncssár qu clss mdc ssm cm nss ppulçã clbrm cm gvrn nss cmbt á trrívl pst brnc. S CNFERÊÍCÍÃrxFlXTÊV NT PEDR Cntnun sr d ònfrncs publcs, crctr nstructy ductv, qu nr nctv dlrctrl, vfm cffcctun? prfssrs Cllg Pdr, n prcxm sgun-fr ás 15.Í0 hrs, prfssr cthcdrntc, Jnnths Srrãh, frá n slã hnr Extrnt, um cnfrênc sbr " Cnm Educçã". plstr srá, snstldn pls mmbrs Runã Educcnl t pl Cncntrçã Esctr. Srã psss várs fllms dl* ctvs, fxs nms. 1 l) t (%à...:. JW0ÍáW»í«:l*!B* M m*ê

4

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 2 PUSERRUSLIITIN EM 35 MM

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

tr EU H."i Ed <Ft En ,-t;dt.'j oa 5 F.> ?-.ES >.= ii EN -</9Fl _FU ca pla a- c)-e a-t- .Pi ce* ir. F. FT* te l^' ooo\ Q.a tr o^q Et C) slb Ca rr vti

tr EU H.i Ed <Ft En ,-t;dt.'j oa 5 F.> ?-.ES >.= ii EN -</9Fl _FU ca pla a- c)-e a-t- .Pi ce* ir. F. FT* te l^' ooo\ Q.a tr o^q Et C) slb Ca rr vti ?/ :; : 5 G VJ. iiu'. \..c G 3.;i.. f) \J + '= il 'i rl c pl _ ii >.= h:,;.'j e < n."i r r. 1! ' nr 9 ^^, r.!. l k J J l = r*r ( r f = 9 >,i r!.?. b r r &'= b 9 c l f l^' T*.i ir.. Gr

Leia mais

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres cár rª r yrs, Qrtr, lé tífc-místc êcs clgs 11º 1 r fs Vz 15 X X X X X X X 9405 2 r s más 16 X X X X X X X 11481 3 r chz rt 16 X X X X X X X 11596 4 árbr f mrl rrã 15 X X X X X X X 11597 5 c f ckhm rrs

Leia mais

SALMO 103/104-ENVIAI O VOSSO ESPÍRITO - BANDA

SALMO 103/104-ENVIAI O VOSSO ESPÍRITO - BANDA SLMO 10/10-NVII O VOSSO SPÍRITO - N 1º Slm d Vigíli Pscl ssin Mirls Vic n vi i vs s's pí ri t S nhr d 1. 7 2. Tr r t d f c r n vi n vi vi 1.n 8 di z ó nh'l m S nhr ó mu 10 us mu S nhr c m sis gr n d m

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Brincando com o CRUZADINHA LABIRINTO 7 ERROS JOGO DAS SOMBRAS CAÇA-PALAVRAS E MUITO MAIS! ENCARTE COM JOGO DA MEMÓRIA. Ano 8 - nº 8 - Dezembro / 2010

Brincando com o CRUZADINHA LABIRINTO 7 ERROS JOGO DAS SOMBRAS CAÇA-PALAVRAS E MUITO MAIS! ENCARTE COM JOGO DA MEMÓRIA. Ano 8 - nº 8 - Dezembro / 2010 Um publicçã d Cntruind um vid mlhr www.mbigucci.cm.br Brincnd cm n - nº - Dzmbr / 2010 tividd infnti pr prndr, brincr divrtir! NCRT COM JOGO D MMÓRI CRUZDINH LBIRINTO 7 RROS JOGO DS SOMBRS CÇ-PLVRS MUITO

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

TABELA DE COMPARAÇÃO DE CLASSES

TABELA DE COMPARAÇÃO DE CLASSES TABELA DE COMARAÇÃO DE CLASSES METAL DURO SEM COBERTURA M M10 U10E UTi20T U2 UX30 UTi20T A30 UX30 UMN WA10B A EX45 F S 890 IC07 M40 UM40 EX45 HTi05T H1 H2 N HTi10 UTi20T E G10E EH20 TH03 S05F T S15F W10

Leia mais

E[IE 3EE A. =á* g (ñ 6 B. =?ryeéeih:h = TTrgtBgt gflg. i=ñe. tf;e w. =Ei. +q?17=qz qq51. 5Éñ El. I m I(, óg ú. i ::::::: :3:: rj\ 8ü Ec' E E E Et

E[IE 3EE A. =á* g (ñ 6 B. =?ryeéeih:h = TTrgtBgt gflg. i=ñe. tf;e w. =Ei. +q?17=qz qq51. 5Éñ El. I m I(, óg ú. i ::::::: :3:: rj\ 8ü Ec' E E E Et l < g > * 66 rd(, dz \"- (). ()^ d>? Pr] ( s i i,z l, l) lli^ 3U i u)* lt!ñ (3'3 6il;í ()C35 n.p; l' u: ::t 13 (:UP ^e l 5 ' v, s r\ t; w q T -{ r{..* " rá h." ( (r) [{ t, q m (,... < t C.). u r+ u-r!!.

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS N SS STD D ÁS Pági 1 6 P V DPRTNT D RURSS HUNS DNSTRTV D NTUDD RU D RNT D SS D DD D P D 1 SS NTS FRDS N 1º Smt 2016 VNTNT FTUD TÉ 14/12/2016 VS: 7 NTUDD: 3 RNT: 4 T P R UTRS TPS STDU FDR UNP UTRS u ç m

Leia mais

DEMANDA DO CONSELHO DE CLASSE 1º SEMESTRE INTEGRADO

DEMANDA DO CONSELHO DE CLASSE 1º SEMESTRE INTEGRADO TÉR D DUCÇÃ CRTR D DUCÇÃ ÉD TCLÓGC TTUT FDRL D DUCÇÃ, CÊC TCLG -. CPU Ã GRL D CCHR DPRTT D DVLVT DUCCL - DD CRDÇÃ D GTÃ DUCCL UT DDTC- PDGÓGC - CGDP =====================================================================================================================---

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS STD D ÁS Pág 1 6 DNSTRTV D NTUDD RU D RNT D D DD D P D 1 R UTRS TPS STDU FDR UNP UTRS i m f t NTS u imt S p m m é f i t t 1 YSN HRS RZND RS S 3 11 17 09/07/2012 17 7 0 3 0 0 0 0 0 0 11 11 8 0 0 0 31 1496,00

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

# D - D - D - - -

# D - D - D - - - 1 [ \ 2 3 4 5 Tl Como um Fcho 6 7 8 # Willim W Phlps (Ltr) nónimo / Erik Sti (Músic) rrnj por J shly Hll, 2007 9 10 11 12 [ \ [ \ # (Sopr) # (lto) # # Q Q [ \ # # # # # # # # # # # # 13 14 15 16# 17 18

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

UFS - DComp Adaptados a partir do material da Profa. Kenia Kodel Cox

UFS - DComp Adaptados a partir do material da Profa. Kenia Kodel Cox UFS - DCmp Aps p m Pf. Kn K Cx Busc m Tx Busc m x, u psqus g, u csmn põs, u csmn cs, cnss n psqus um susquênc síms num squênc ss (síms). Busc m Tx P cm jv ncn s s cêncs, u smn pm, um susquênc num squênc;

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS FUDAÇÃ GETUL VARGA Ecl ntrricn d Adinitrçã úblic EA Rltóri d Atividd - Vl V 1 9 7 7-1 9 8 2 Dcnt dinívl n Biblitc Digitl d FGV: htt://biblitcdigitl.fgv.br 1977 hj 1 c j i í c á j -j Td f lí í G "! Í E

Leia mais

InBook. book. The. The inspiration by EGGER. n 01

InBook. book. The. The inspiration by EGGER. n 01 IBk Th Th p by EGGER bk 01 1 2 Th IBk by EGGER Bm-vd pm úm d IBk d Egg Dd mp, ddm- mph-v, vê, pf d çã, uv px vd d dg O mud ub fvlh d gd, d xpõ, d l: um lv d dg p db Avé d pm dçã, vhm p bv, mgulhm vgm,

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

ESTANTE VINTAGE PARIS

ESTANTE VINTAGE PARIS STNT VNT PRS NSÕS PRUT / NSNS PRUT / W x P/ x / H - 550 x 423 x 1618 TNÇÃ ST PRUT NÃ P SR RRST S: TS S PÇS SÃ NURS. X: 1915X-X (nº da peça) US SPS PZ- Pano limpo umedecido em água e sabão neutro. RH- lanela

Leia mais

Manual Exportação SAFT-PT. Gestão Administrativa 3

Manual Exportação SAFT-PT. Gestão Administrativa 3 Manual Exportação SAFT-PT Gestão Administrativa 3 21 de Novembro de 2012 Introdução Este manual tem como principal objetivo ajudar o utilizador configurar o sistema para uma exportação correta do SAFT-PT.

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

CATALAGO DE TOUROS - LEILÃO GRUPO TERRA GRANDE - DIA 11/06/ :00 HRS MAGNOS LEILÕES - XINGUARA- PA - TRANSMISSÃO CANAL DO BOI

CATALAGO DE TOUROS - LEILÃO GRUPO TERRA GRANDE - DIA 11/06/ :00 HRS MAGNOS LEILÕES - XINGUARA- PA - TRANSMISSÃO CANAL DO BOI CLG D US - LLÃ GUP GND - D /6/27-2: HS MGNS LLÕS - XNGU- P - NSMSSÃ CNL D 27 ND G88 MCUN D SL GNDH P D N 5/9/22 2 4 7 2, 3,3 7,59 2,92,5 2,64,26,5-34,63,4,3 3 -,4 D S Q U S ND V5769 UUS D MN MS D S.JS

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Informática BASES DE DADOS. 4.1 Noções de Bases de Dados. Conceitos fundamentais do Modelo Relacional

Informática BASES DE DADOS. 4.1 Noções de Bases de Dados. Conceitos fundamentais do Modelo Relacional BASES E AOS @2007 v 1 41 çõ d B d d C b duó dl Rll C ud d dl Rll Rçõ d gdd dlg d h d B d d Rl @2007 v 2 O qu é u B d d? u gé, qulqu ju d dd é u B d d (B): u gd d d hd; u l d C/V; u lv; d ul; dd gudd ud

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Os Milagres do Evangelho

Os Milagres do Evangelho Ct Epít Jã Btt O Mlg Evglh Mê Epít - 2016 24 jlh Cl C. Ct www.ccct.c A fé O bt, tz, ã é lt g - ql q c ç - ó ã vít, O bt é ó. S pçã ó é jg ló. É pívl clv tt,, q ç fz pt ctt v; p cá-l c pf." pg.99 O Méc

Leia mais

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE TRICLR JG jogo! IMGNS D TDS S TIMS D SÃ PUL VL. SÃ PUL FUTBL CLUB SÃ PUL FUTBL CLUB proução michael 0-serra UM RSGT D QUS 0 NS D HISTÓRI SÃ-PULIN TRVÉS D FTS DS MIS D 5.600 JGS D CLUB TÇ MINISTR DS RL.

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

œ. bœ j œ œ œ œ œ œ œ œ nœ J œ œ bb œ Ó œ œ # œ œ œ œ œó œ œ œ

œ. bœ j œ œ œ œ œ œ œ œ nœ J œ œ bb œ Ó œ œ # œ œ œ œ œó œ œ œ Ai rls im vers Ai rls im Pul im rr Pul im Mder A 7 4 (9) G 7 4 (9) Gm(m7) 1 Ps - s - rim qu Ps - s - rim qu Lit - tle ird Lit - tle ird # P sr, sr, et - et - ter fly ter fly Pr- _ Pr- _ If If ti - r ti

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

j œ œ œ. bœ j œ œ œ œ nœ J œ œ bb œ j œ œ œ œ œó œ œ œ

j œ œ œ. bœ j œ œ œ œ nœ J œ œ bb œ j œ œ œ œ œó œ œ œ Ai rls im vers Ai rls im Pul im rr Pul im Mder A 7 4 (9) G 7 4 (9) Gm(m7) 1 Ps - s - rim qu Ps - s - rim qu Lit - tle ird Lit - tle ird # P sr, sr, et - et - ter fly ter fly Pr- _ Pr- _ If If ti - r ti

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Aula 1. Apontamentos Teórico-Práticos de Algoritmia Avançada LEI/ISEP Métodos de Pesquisa Carlos Ramos

Aula 1. Apontamentos Teórico-Práticos de Algoritmia Avançada LEI/ISEP Métodos de Pesquisa Carlos Ramos Méts Psqus u 1 1 Prr Pru qu stá rt ét Prr Pru é ttr vçr st r st té qu s tr suçã É u ét qu s s çõs ts r rçã rrt, s sr qu s rçã t r squ O ét Prr Pru rst vt tr us rqusts trs ór O ét é té qu r rs qu t várs

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

N 5. JUVENTUDE em / in FORMAÇÃO. Pra você aprofundar no tema: REALIZAÇÃO: Livro: POESIA: MúSICA

N 5. JUVENTUDE em / in FORMAÇÃO. Pra você aprofundar no tema: REALIZAÇÃO: Livro: POESIA: MúSICA N 5 JUVENTUDE / FORMAÇÃO Lttu Mg Féz Cutu u t tóg L O qu é utu u At At P ê fu t: St bu: www.f..b www.utu.g.b www.fut.g.b www.ttuttt.g.b (k Cutu) www.bh.g.b (k Fuçõ; Fuçã Mu Cutu) www.utu.g.g.b www.u..b

Leia mais

RESPOSTA DO SISTEMA. Resposta em Regime Transitório Resposta em Regime Permanente

RESPOSTA DO SISTEMA. Resposta em Regime Transitório Resposta em Regime Permanente RESPOSTA DO SISTEMA Rsps m Rgm Trsór Rsps m Rgm Prm Exmpls d ssms d prmr rdm Tqu d águ crld pr um bó Tx d vrçã lur é prprcl (H-h) dh k( H h) k h H ( ) Ssm RC, cpcr m sér cm rssr dv C RC ( V V C ) V C RC

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

Igreja em Oração Semanário litúrgico-catequético. 1º Domingo da Quaresma Ano B

Igreja em Oração Semanário litúrgico-catequético. 1º Domingo da Quaresma Ano B Igrja m Oraçã Smanári litúrgiccatquétic Cants para a Clbraçã 1º Dming da Quarsma An B CD Campanha da ratrnidad 2018 18 d vrir d 2018 q = 48 Quand mu srv chamar Abrtura (1º 2º Dmings) Ltra: Sl 90,1516 [antífna]/missal

Leia mais

Unidut Cônico (UC) para terminal de eletroduto rígido ou flexível tipo Sealtubo (S.P.T.F. ou Tecnoflex) 1 1/4 a 2 2 1/2" a 4" Abrigada Ao tempo 1/2

Unidut Cônico (UC) para terminal de eletroduto rígido ou flexível tipo Sealtubo (S.P.T.F. ou Tecnoflex) 1 1/4 a 2 2 1/2 a 4 Abrigada Ao tempo 1/2 Unidut Reto (UR) para emendas de eletrodutos rígido c/ rígido brigada o tempo / UR 0- URT 0- UR 0- URT 0- UR 00- URT 00- / UR 0- URT 0- / UR - URT - UR 0- URT 0- / UR - URT - UR 00- URT 00-00 UR 0- URT

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

I n f o r m á t i c a. Informática. D e p. G. Licenciatura em: Gestão de Empresas. Docentes: António Carvalho Rui Pedro Duarte

I n f o r m á t i c a. Informática. D e p. G. Licenciatura em: Gestão de Empresas. Docentes: António Carvalho Rui Pedro Duarte Lu : d E : Aó Cvlh Ru Pd u @2007 v 1 v d u Objv Pg Rg d Avlç Bblg @2007 v 2 @2007 v 3 Objv Cld çõ b b ç, u v ul, d ulzç vluv duz çõ b d d ud u d lh d ç vlv dd d xlç d d d x lh d lul P lu ulzç d u xd d,

Leia mais

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE RICLR JG jg! IMGNS D DS S IMS D SÃ PUL VL. 5 SÃ PUL FUBL CLUB SÃ PUL FUBL CLUB pruçã mchal 20-srra UM RSG D QUS 0 NS D HISÓRI SÃ-PULIN RVÉS D FS DS MIS D 5.600 JGS D CLUB CM PÃ! D Í P M I L CLR RI sá u

Leia mais

Manual do Representante de Turma

Manual do Representante de Turma E B Ab b u C C u A m t ç ã L u í F R h C P g m Ap D m t A ê m D t J ém O J ú E M g S Mu Rptt Tum ÍNDICE INTRODUÇÃO MISSÃO E VISÃO DA FADMINAS O QUE É SER REPRESENTANTE DE TURMA PERFIL DO REPRESENTANTE

Leia mais

tese. meus tese. estudo. o trabalho na com exames e seu trabalho na sua privada (Med

tese. meus tese. estudo. o trabalho na com exames e seu trabalho na sua privada (Med 1999 E Algr, 1999 m ts. sua na mus m trabalh na ts. stud. privada (Md su trabalh na cm xams AG v c m nrt u s ts. dst stud. as filhs pl m a a vi s XV 1 3 4-2 2 18 18 18 19 da tiróid........ 1-3- 5- vi

Leia mais

VILANCICOS. José Alberto Kaplan. Sesc Partituras

VILANCICOS. José Alberto Kaplan. Sesc Partituras VILANCICOS Jsé Albrt Kaplan NOTA As mldias ds Vilancics: Anunciaçã; Ofrta, frta pastra; Gl xcl fram xtraídas, cm s rspctivs txts, da bra Aut das pastrhas, cligid rcnstituíd pr Ciçã d Barrs Barrt. Obs:

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I L A N E M U SR IN O I R Ó A RO ã i c i F 0 mm sjurss s * r M d 3 é S t Mr 07 *Csult-s cdiõs d pgmt prstõs. 800 83 4 5 I www.dtlxprss.pt ã Prm URBINA PREMIUM PACK DE IMPRESSÃO - 4 Elit HD Putty - 4 Elit

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

Identificação do candidato UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

Identificação do candidato UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2018.

Leia mais

Abertura Celebração Coletiva Local: Pátio Central Oficina de Culinária Regiões do Brasil

Abertura Celebração Coletiva Local: Pátio Central Oficina de Culinária Regiões do Brasil C ês I S C v ªF L D 12 Sb Púbc-Av C Esc T 51 6 EM EF EM Lv M-I 4 5 6 9 I M - I N3 N4 6 9 I T 71 7 EM 8 EM T 72 8 9 I 7 EM T 51 Ecçã If A 5 EF 2 Av/Pj Ab Cbçã Cv Lc: Pá C Ofic Cá Rõs Bs P Rflxõs - Rcs: c

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

bl O\ o G o b< oppbo I do cto>- pc+> c x g o P. P P o F S G t r O P ' O P l t C t > B o t ' l o i d P g F l P P c f F E ", e, o B o ' r F o 0 P. t r P

bl O\ o G o b< oppbo I do cto>- pc+> c x g o P. P P o F S G t r O P ' O P l t C t > B o t ' l o i d P g F l P P c f F E , e, o B o ' r F o 0 P. t r P bl O\ o G o b< oppbo I do cto>- pc+> c x g o P. P P o F S G t r O P ' O P l t C t > B o t ' l o i d P g F l P P c f F E ", e, o B o ' r F o 0 P. t r P. p o 5 ' - r P r d b F F l < O c+ c+ Gr p,..t'd C

Leia mais

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE RICLR JG jg! IMGS D DS S IMS D SÃ PUL VL. 6 SÃ PUL FUBL CLUB SÃ PUL FUBL CLUB pruçã mchal 20-srra UM RSG D QUS 0 S D HISÓRI SÃ-PULI RVÉS D FS DS MIS D.600 JGS D CLUB S MISIL C stá u b m a Pac 8/FV magm

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

Marcelo Morales Torcato. Canções de Rock. 1ª. Edição

Marcelo Morales Torcato. Canções de Rock. 1ª. Edição Mrcl Mrls Trct nçõs d Rck 1ª. diçã Pulici Mrcl Mrls Trct 2011 Pulici, 16 d gst d 2010. Índic. 01. Plític pág. 04 02. Vilênci pág. 07 03. Orgnizçã pág. 10 04. Prcncit pág. 13 05. minçã pág. 16 06. Librdd

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

Somente identifique sua prova com o código de inscrição (não coloque seu nome);

Somente identifique sua prova com o código de inscrição (não coloque seu nome); Orientações gerais Somente identifique sua prova com o (não coloque seu nome); Assim que assinar a lista de presença verifique seu e preencha todos os campos referentes em todas as páginas; Não é permitida

Leia mais

Anexo 1. Tabela de constantes. g = 10 m s -2. Velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3, m s -1

Anexo 1. Tabela de constantes. g = 10 m s -2. Velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3, m s -1 Anexo 1 Tabela de constantes Velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3,00 10 8 m s -1 Módulo da aceleração gravítica de um corpo junto à superfície da Terra g = 10 m s - Constante de gravitação universal

Leia mais

1 stebesenos tarybos darbo taryba reglament. e-:a I (S S 3 O

1 stebesenos tarybos darbo taryba reglament. e-:a I (S S 3 O _ e-:a I & 0 > W,. - 8 a ff'g 3 (S S t ft PATV inta Lietuvs Respubliks svei ats apsaugs ministr 2014 m. lapkrici 24 d. sakymunr. V-1209 4- c.22 c8 w PH -P C w. S S3 Ph cd c * crt 11 S >«&

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

Unidut Curvo com Janela (UJ)

Unidut Curvo com Janela (UJ) Unidut Reto (UR) Para emendas de eletrodutos rígido com rígido. Unidut Cônico (UC) Para terminal de eletroduto rígido ou flexível tipo Sealtubo. Reto (UR) Versátil (URV) Abrigada Ao Tempo Abrigada 15 1/2

Leia mais

Identificação do candidato UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS

Identificação do candidato UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2018.

Leia mais

Atum grelhado com cogumelos e legumes

Atum grelhado com cogumelos e legumes Atm ghdo om ogmos gms Qm dss dt s s ht? Ess smn nts do nv sov mn m oo Ms nm o sso om m! Ontm no jnt mos m doso tm, om ogmos s stdos, svdos om nos snf ogânos! É s sms! E fo m dí! Ingdnts: Atm fso ( 2 osts

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais