André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) "Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial"

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "André Carrazzoni ciadas ANO V. Diretor-responsavel: BUENOS AIRES, 20 (UP) "Não haverá vencedor numa terceira guerra mundial""

Transcrição

1 ^WMPrWJU^ N trcr CNSR NDSPENSÁVEL À TRNQÜLD NCNL UM SLUÇÃ QUE HRMNZE S PRTDS PLTCS págn: JRNL NTCS Drtr-rspnsvl: ndré Crrzzn cds N V CUSU 0 GVERN RUSS TURPR VERD K; ; ^$Smm B É SLD ECNM DS EE UU WSHNGTN 20 FP) 0 prsnt Trn nuncu hj vst cmpnh cm prl t dssmnçã d vrd n mun pr nutrlzr s mntrs flsfcçõs d prpgnd cmunst WSHNGTN 20: FP) Em dscurs m prfru hj prsnt Trn frmu slz d strutur cnômc s Ests Uns cntrr d prpgnd: cmunst; Trn dssç qü- frç cnômc nrtr-uc- rn cn murlh mun lvr d u jud cnômc; Pln- Mrshll jud mlltr prgrm pnt qutr sts utrs prgrms pnm pr su xt d cmprnsã p nscddãs s ss próprs pss strngrs Tmmn dss m sgud- prpgnd svétc lnsult cnstntmnt s Ests Uns chmn-s ntbrlcrs gurr çã lmprlllsts Sbm3 vs u qunt st é bsur Sbms Uns s cnss Ests grm ntrmnt cus d pz nós rms é pns fnr nss lbrd Nsss ts mnstrm sms sncrs m nsss pcnclu n 4 pgn) W\ B ^mv^vm\ Lm H^: ssssl BÈÉÉss^PJtsb H V^ -Íssssss PS-^^ mmm ^twímmtâmmmmmkm&m&mm WM-sm Kv&mm m sfl BBfsml m \mw%kwmfflm mtmm%^^mk^^m wmwmè mmnmzwíwfmm\\ \\mykí^//^// Sk -??ÍH mm^mwfc&slm m^^í^mmw^^^^ê:^^êms sssssb Mt :mw \m\ ^<mmmm Xm\ \mm^^^êm^^mww M^M HMWS-My;/^ Wmmmm m\\ m^mm^mêêmmsí--^tm\ mmfflk WST sr? prsnt Gbrl Gnzlèz Vl ã Chl à srd) su sb-vz1nhnç Estçã Phnsylvn 15 brl crrnt prcnt Wshngtn xrm ps drt sr L Jhn Clmn d Cmssã Rcpçã rgnzd-pl prft Dwyr Ft CME pr JRVL NTCS) grv-s tnsã ntr tál ugsláv prpóst Trst ENÉRGC PRCLMÇÃ D VCE-CHNCELER D GVERN D MRECHL TT BELGRD 20 FP) fcl N clrçã chnclr djunt d ugslv Br Slv Mts frmu pís nã p ctr mdtmnt ngcçõs drts cm tál sbr trrtr Trst Nã pdss ms gnrr s fts sr Mt3 ludn às prtnçõs tlns sbr trrltr trstn BELGRD 20 FP -gvrn tln f publcmnt -cus nvnnr ltl-lugsàvs s rlçõs cm- rlçã- sut Trst Ess cusçã f ft pl ugslv r vc-chnclr mnn Slv Mtu cmpnh ntrgs d lmrcnprhb tln sbr sb ts lçõs n zn trrtór Trst BELGRD 20 FP) ugsláv cusu gvrn tln ntr tnsã ntrncnl nsprr vlcmpnh mprns lnt Trl3t lh rn s grvsts sbr stã d ugsláv gvrn Tdv nm crt nr Pdu mbnt ms crdl m stvrs cntnu nd u s pss lgrr cnl trblh fnl mdnt ngcçõs dlrts Já f ntrrmp crr mnstr ds Rlçõs Exgámnt nvs prxl- trrs ntrn sr L Mts mdmnt pr E cnvcu s jrnlsts LNDRES 20 FP) ntrgr-lhs su rspst à clr grv tul clmrs fnsv d mprntln Est é rt dc Lndrs é nspl- s rdrunã m ms prmr frmu cmunst rçã s ns ntr s rprsntns Cmuns hj n Câmr ts d mprns Blgr sr scs mnstr Tr- Mnstér ds Rlçõs rspnn Extrrs ft stá Bn blh ncr cm ndc d grprgunt Churchll BELGRD 20 FP) grv-s tnsã ntr tl ugsláv prpóst Trst mnstr Extrr dpublcu junt d ugsláv clrçã n qul sprv u gvrn tln BELGRD 20 F P) ugsláv nã crá nnh cmpnh vnh n vr prclmu hj sr Mts vlc-chhclr lugslv n clrçã m cusu á tál prtnr à trrtrl? rvndcçõs cust su ps EM RZÃ D GREVE DS PRTUÁRS Est cnflt crscntu mstr té pnt s cmunlsts sã cpzs chgr snt-m flz m pr dzr ls prm trrn m sus tnvs pr ssgurr cntrl s mvmnts sndcs LNDRES 20 FP) - grv n prt dc Lndrs tm crátr purmnt sndlcl nã é drgd cnf s frmm s mmbrs ptrõs Cmtê dc prárs Esss Prt Lndrs nuncrm su ntnçã prcurr stnr grv sldrd -ts s prts brtâncs ms smntrm vgrsmnt grv sj dé nsprçã cmunst Cntr çã B T m S Pul GENEBR 20 FP) Buru drtr-gérl Trblh ntrncnl cb sgnr s funcnrs Cntr- çã BT pr frncmnt mã--br à mrc Ltn - qnl v sr nst l cm Sã Pul pssl st Cntr Já stá s prprn pr su mssã Bgrá pr Brsl n d 10 m; crçã nv Cntr dó çã BT fz prt prgrm ss rgnsm n : s rfr dstrbuçã mãp--br vd dè gvrn trlbu à crscnt tnsã Mts rcusu-s flr gvrn cnsr bs ds ngcçõs drts dcps cusr s tlns nã rnstrrm sjs rslvr prblm Trst mdnt mutu cmprnsã Du tdv ntnr gvrn nã cnuldsr bs dscussã clrçã j 20 mrç 1948 s Esls Uns Grã-Brtnh è Frnç pdn v-^l t trrtór ã tál ugsláv nsst dss cm rtr zn B- Tcrrltr Trst Em su nt fcs Mts ^sssssb RM 20 FP) pn 24 ns prsã í x-mrchl pdd pr -Grzzn pl cusçã Ess pd cnsuu fch lbl fnl prsnt -hj pl prmtr; gnrl Glss UM DS QUESTÕES QUE SERÃ BTDS PR CSÃ D REUNÃ ENTRE CHESN SCHUMN E BEVN pss n gurr fr crscnt-s ns rfrs ms dmt-s nd m Wshngtnquc s runõs rlzds nmmnt m nt tnsã ntrnnl frã cm s trn ms hmgên çã s píss cnts ns mns cnômc plítc c mltr Slnt-s n círculs utrzs qc Sc trn prtculrmnt-mprtnt clcr-s sss rsults nn pc çm s russs s utlzm ncnts cm sprcmnt Prvtr np Bltc nr ntnsfcr n su prpgnd grrfr sfrçn-sc pr trnr mr slmnt s pss stus lém d Crtn dc Ecrr - rm : D ds cnvrsçõs tríplc brng s já s sgunts pnts: plítc trpr n lmnh- cntl; crnçud pltc cnômc nn lrôp cntl; prpr tvs dè ífs r qudr Pct tlântc; rfrç rt- sust d slà cntr cmunsutèm prtculr; cmhlsnó-í;m prt culr íxljí à Frnç n nchn; dc pz;cm J- pã; stã ds rlçõs cm grl cm URSS runã Cnslh tlântc s sgurá à cnfrênc tríplc vs prprr n qudr rtg 20 Pct cmnh pr ntgrçã ms strt n mín plítc c cmc ds nçõs sgntárs Nst rm dés ns nçõs ntrssds s prm cr sbr prgrm prlmnr c sgnrm cmssã spcl stus sr ncrrgd tmr mdds cncrts tn cm vst bjtv vt s m círculs crdt-s bm nfrms plnã gnrl rnr Brdly sjr crrnç ms strt ntr s rçmnts s sfrçs mltrs s pss prtcpm Pct tlntc sr Grgs Bdult prpôs crçã Cnslh Suprr Pcrmncnt llntc qul vsr prcsmnt stnr cprçã mltr s mnls cnômc pltc srã dscutds Entrtnt prrs-s ns ffrls círculs nã Srm tmds csõs fntvs nss trrn m Lndrs jp ^Br? jm m\\wé^ ^j^rfjsssssflv^l! sn^s slsssssrst^m^sss^ssssssp1 f-^h^^b fl 0% ^W^-^ssssssf^sssss«^ lssswhb ^B^W49 K ^Ssssfjsssv-sssl^^^^M mmí ÉH ^Vssssssf sbmsssv ss^h tè tâíüg^l^m+m^m^ê ^LW^^^^y?ytyy^Ém^m\mW^ Wm Kcvff^ < émm KsKPf-11Í9 Kl Fnlzn prsnt Prn frmu nftcmn t nã hvrá nd qn cnsg rmpr und 17 mlhõs psssrmã- nds n sól CRDB 20 UP) Funcnárs d Plc Fãs rl m cprmnt cmtê rns rcbds tvds nvstgr ds nfrrgntns prsd pl put Jsé Eml Vsc tvrm qutr psss rlcnds cm Frçã Unvrstár Nã frm xplcs s mtvs d tnçã BUENS RES 20 UP)! nfrmm s mtutns hj Crt Frl plçõs Crb cnsl scrt ru cs lbrt J Cudgn Mrcês Trrs Guzmn Jul 1 Rç s qus hft qutr smns cmtrm ncnclu n 4 pgn PR GRZZN mmm\ ssss! Hk^?^^ ; Jlf Hssf^1 mw sssl - ssssbtssb sh ták álss>nshn% fcíx?:! g; PEN DÉ 24 NS ^jjêêê g mr futur nqunt l s mntvr und - PLÍTC CMUM DS UDSN LEMNH WSHNGTN 20 FP) s círculs utrzs cnfrmm chsn Bcvln Schn dscutrã n su próxm cnfrênc cn Lndrs s sgunts ssunts: Pltc cm cm lmnh; Crnçã d pltc cnômc n Eurp; Dfs cltv d rgã tlântc; Rfrç d cmpnh cntr cmunsm n Extrm rnt; uxl à Frnç n nchn; Trtdó pz cm Jpã; Quêsts grs sbr s rlçõs cm Rúss WSHNGTN 20 - FP) pós sr trcs dc pnts vsl pr v dplrtc Wshngtn Prs c Lndrs chgrm ncôr sbr bjtv fundmntl ds cnvrsçõs srm rlzds 3 17 m cm Prs Lndrs s stnm crnr plítc ds mcrcs pr dvrgêncs pnts vst nâ vnhm nrrquccê-ls n cmp ntrncnl clr-s cm cjrcls bm nfrms st Cpt) Trtr-s-á ssm dè crnr plítc s Ests Uns; d Grã-Brtnh d Frnç f dz rspt várs prblms ntr s qus fgur quêstã lmã rsstênc n cmunsm n sust d Ás p u cnjunt^ sr td pls dvrss mrç ^ív-^ssl È-^ss sk D PRESNTE PERÓN BUENS RES 20 UP) Nã hvrá vncr nunm trcr gurr dl clru prsnt Prn ílr CnF d Ncnl grss rç Grl Trblh BUENS RES 20 UP) >: Fln ntmà nt n Cngrss Ncnl d Frçã Grl Trblh prsnt Jun Prn clru tmr pl srt d huvntuld mnd n nv gurr mundl d qul nnguém srá cm vncr; Sã s «sprr nd grvs cntcmnts n cnr mundl dss Pnã m rn Entrtnt mdrnt cm ss pssbld Estu rcs é qu«vrá ps Cstf ctástrf dc trcr gurr mundl s-trmnj sncd l rá sm nnh ds nçõs nvlvd s cm vncr; srã ncrts s ds ntã hnd nfrntrâ Prssguln chf rgntn dss gvrn bm sucd rgm cpltlst nfrm s ms nvmnt s pr mun m cndçõs s struçõs tr sr pgs gr trr vtr cmunst pr hnd rspnsblds mprvsívs Ms dnt Prn dss cm su rgntn psçã nã tm nd t- dss jtll vm crbrl lncrp át3 unltrs rndò grdulmnt zn sstm fnncr dunr cmrcl Dclru gvrn ; tln tmbm pu é stlu s cmpnhs chuvnlsts cntr ugslv; ntr ls cmpnh Vmnt c fnsv bsd h nfrmçã stlüàd á dlfrr ugsláv srvr Cnclu l 4 pgn) durnt ^^^^^m^^ê Nã hvrá vncr n trcr gurr mundl CLRÇÃ mç frncmnt ds rçõs lmntrs n ngltrr LNDRES 20 UP) - grv s trblhrs prturs Lndrs rps splhu stá dnnt mçn frncmnt ds rçõs lmntrs pv nglês spt mvmnt vlntprcdlst tr s pl Ccnn mnt mtê Grnt dó Sndct suprvsn trblh ns cs lndrys dc mlhrs trblhrs mlhrs qtrs prtuárs vrã s runr nd hj pr cdr ss unrã u nã s grvsts Pr vlt ds M hrs G MT) hj xstm 7000 trblhrs prlss n prt Lndrs prlsn ms nvs ns cs n stuár Tâms LNDRES 20 FP) mpl-s grv s lrs ncd ntm m snl dc prtst cntr spdd três ntgs drgnts Cmtê Grv vrí pss prtncnts Sndct Grl Trnsprts Em cnsqüênc runõs mtngs rlrs m várs pnts crc 3 ml qrs stvrs cdrm xr trlh- ultm págn: ntrvnçã Est ns clégs Sã Pul pr pôr fm bus n cbrnç dc txs mnslds 1813 cnstruçõs prvds lcn- NÚMER 1223 Sã Pul Sxt-fr 21 brl 19 Trn nunc vst cmpnh cntr prpgn d cmunst WSHNGTN 20 FP) N vlnt dtrb cntr s rcurss d prpgnd cmunlst Trn cusu hj plítc lbrd s cmunlsts mprgr flslílcçã dstrçã s ftní mntr D utr prt Trn ds prpgnd cmunst urln Unã Svtc pns cnsu mscr ncbrr mprlsm pr russ WSHNGTN 20 FP) prsnt Trn pdu hn rgnzj à mprns çõ3 sndcs s hmns ngócs c m grl ts s cddãs s Esls Uns prtcpm cmpnh vãmnt d vrd stnd cns tr m t mun mntrs flsfcçõs d cmunst prprpgnd sntn s Ests Uns sb uns vrdrs luzs Fzn us d plvr n bnt d Scd mrcn s Prprtárs JrTrn rs prsnt nuncu u scrtr Est Dn chcsn nstruçõs pr rgnzr sfrç ncnl ms ntns fcz pr utlzçã srvç d pz d grn frç d vrd Est sfrç cntuu prlnt xgrá mgnçã mblzçã ds nrgs psss grups prvs m t ps msm tmp ts utlzçã ms gvrnmnts dspnlvls Est cmpnh d-vrdnã s frsu rr tá sprd nm é dstnt s utrs lmnts nss pltlc xtrn: cnsu lmnt ncssár dc tu qunt rlzms pr cnstrur mun pcfc Ê tã lmprtnt qnt frç rm- N H^^Í Í^Ém-^^ÍÍ^^-^ssssss ssssssftí^sfl MssP^s^B! «ssssssssssssssp«^^r^^ mêêêêê ^^^P^B ^V^^^^^Êm ssssssrh sssssss^l Bfl BsH^üMl ^WwwMm sssv B9 ^m^tfstâíf jm sssfl SEMN PN-MERCN Cts cubns vns spclmnt su pís pr «ér prtcpm s fstjs cmmrtvs níc ds crmns ã Smn Pn-mrcn 15 brl crrnt ft mstr hmngm prstd pl cts Smn Blur dnl su státu n Pr Cntr Nv Yrk Ft CME pr JRNL NTCS) Nvs cusçõs russs s EEUU m trn ncnt Bltc ZVEST NUNC MSCU 20 UP) s Ests Uns cuprmzdnmrc clr vst m su dçã hj zmscu 20 UPJ clhj dçã m vst t s vôs võs d frç rc ynk sbr mr Bltc cm xmpl d flt crmn crctrstlcjj s mltrc3 nrt-mrcns s prvcrs mnbrs d trç ár Ests Uns sbr mr Bltc cns xmpl dss buscs dz zvstl rlzds n Bltc nã pssrm prtxt s Et Uns pr cupr Dnmrc Pr ss td mqun prpgnd mprlllst f mblzd fm nflmr mun pcs hstérc ntl-cmunlst Jrnl Prssguln l s nrtmscvt dz lmtrm s mrcns nã n ultrmr; sus vnturs prmltrm-s drt prvcçã cm vlr bmbrrs s sus cm frntrs Est svétc plítc s grcsblv Est Uns trn-s cd pz vz m prgs pr zvsmundl clr t NV YRK 20 UP) tqu russ Cmntn Prvtr cntr vã nrt-mrcn d mrnh Wk dz rvst Nws ctã cns s svétcs truln lng t trl mr Bltc s frntr ntr Fnlând té frntr ntr lmnh lmnh cnrntl murlh ç tl p mltrmnt pr crtn frr pltc frm rvst n Lg Stlln xstm númrs - bmbs-fgut brlcs crtn pr trás d frr há nrm cncntrçã brc smbr n- P lçõs lvrs pr td cd Brlm BERLM 20 FP) Cnslh Muncpl s spr trs cntl tu unnmd mçã rgnt pdn s qutr c mndnts ; cupçã Brlm utrzm ms rpdmnt pssvl lçõs sb lvrs cm td cd ntrncntrl msm nl vcrí m 1946 CUPÇÃ tgs brc E lmãs hj chms Ptmkln v8s bmbr pss nstlçss ntl-rs rdr utrd nstrnts rms gurr Sgun nd rvst Nws Wk ntr utrs bss mprtnts s cmunsts n cnt-s stçã lmnh xprmntl bmbs-ígut m Pnn nd n s s bmnzsts snvlvrm bs V-l V-2 lm strycrs b Wrnnun trplrs m Prssguln dz rvst: N cst ltrl svtcs crdt-s Lpy D DNMRC sj grn bs nvl pr cruzrs utrs mmcml brcçõs mnrs Rlg sã bss nr s submrns Klnngr ntg Knsbrg é mprtnt lmã cntr cndclnmnt rprçã n s ml prts lmãs trblhm cm nzst cup qupmnt cm nnzçã gurr Pr rfrçr su frt Bltc cntnu rvst Rus cnstruu s çscs curçs srã utlzs pr dsprr prjtl drgs Rcrd-s Cnclu n 4 pgn) TRYGVE LE C0NFERENC0U CM 0 PRESNTE TRUMN NU TEM NECESSD D P D PV E D GVERN MERCN WSHNGTN 20 FP) sr Trgv L scrtr-grl ds Nçõs Unds vn spclmnt: Nv Yrk tv hj lng cnfrcncá cm prsnt Trn n Cs Brnc WSHNGTN 20 FP) Rlzms nm xcnt cnvrsçã sbr s dfrnts stõs ntrssm às Nçõs Unds clru sr Trgv Lm xr Cs Brnc pós cnfrncr cm prsnt Trn sr Trgv L frmu m sgud ms nunc NU tm ncssd ã p gvrn pv nrt-mrcn crsss cntn frzr ft prsnt Cncluí scrctr-grl d NU cnfrmu mbrcrá s Eurp nc b pr pns n trnscurs su vgm cdr u nã su vst Mscu WSHNGTN 20 FP) s bsrvrs dã mu mprtânc à nsprd vst sr Trgv L Nçõ scrtr-grl ds Unds fz hj Wshng tnpr cnfrncr cm prsnt Trn; ns vsprs su prtd pr Lndrs Prs Mscu s nfrm Trgv L v xmnr cm s drgnts mrcns stõs lt mprtânc Justrcnhc mnt qun s ntrncnl tnsã ntu sbrtu ps ncnt cm vã mrcn bt pêls rus bs / vgm Trgv L Eurp é prsntd cm vrdr mssã pz Prc prtnt scrtr d NU v pr curr cm Trn chsn s ms pr tnur tnsã mundl Esfôrçr-s cm prmr lugr pr snvlvvtr qulr rlçõs nnt grv ds nrt-mrcns ««vtlcs ncnt dnt ct lutn pr Wshngtn Mscu psr su: dvrgêncs tnhm sus rprsntnts n próxm- ru nã Cnslh Sgurnç Jj qulr m s bsrvrs sã unnms m frmr L cm :f hj cm Trn s s ncntrrcm Stáln u Vchnsk n cs r rlmnt Mscu nã s puprá s frçs prbrr cmnh d pz Ébç-s futur d plítc xtrn lmã FRtíCFRT N) Ns umms «t ms <ms ; «Uuf nv plítc xtrn ln ; lcmõr -prmr mpuls dplmc nlmcnsst mmbèrtr lmnh s cntrls mpsts pls ^JEJS^fEff < mm/bpbcf^^^^^^ lssssssssssssssssssssssssssssssssssssss^^ líwíj mdtmnt pôs vtr s lmãs ctm s ltnltfõcs «br su prduçã ndustrl ds tr- pr stã às vlts cm 2000 lmns cupçã é tmbém v m blã ps CSÃ SVÉTC SBBE ólrés d«óju mrcn s lmãs rl VÔ VÕES mnt sjm é jud sm cntrl ESTRNGERS «fm mpuls kmã n pltc xtrn é : USBURG lmnh 20 - crçã: Eurp Und lmnh é :UP) Um rd scut lps ns}ntgrcnst cntnnt ps ts m nfrmu ts s ps lmãsqus sm xcçã crdtm su lt cs russs t? sscçã nt-rct wpts st pílèró- rslvr sus prblm «m Íds rtlhrs vzhhs ms rcs mns vsts Sb éórv rns rcbrm pr ps yllcs cntr qulr brr fg drçã sr nur s lmãs sjm v wtrnglr «m prtm - r ctólc s Eírpà -frntgrcnsts Ç prmssã ds utr qunt sr sclst :sã tã jmptnts sbrvr tsrs ncnlsts sã prtdárs d Msm nur: ntgrçã Tltrl russ nl tmr cnhcmnt d rm dc trrr d lmnh trcr mpuls d dplmcntgrçã NT GVERN RUSS Vntnl S prn drtmnt à SBRE DKST rprxtmfõ /rnc-lcmá cm núcl unã TRESTE urpéhá uns n trás «nc rçã ppulr «térr^mm GRCULTUR ~ Grçs ngnhs trns FrnP SER VSD N MSCU Í0 FP) sr pu sntr n lmnh cm rlçã ò gr tnm st vã Supr Cub-105 p trrssr m trrn rrgulr cbrt dc «Grmlc vc-mlnutr Exdó sprs u ppulr r ç Bnn dc trr d URSS ntrgu hj f bscurc pl pltc gvrn ã d nt gvrn svétc srá cnsd «tã /rnnc-lcmã Frnç s mbxrs uns d Ess pllíl fcl rflt cnvcçã muts Grâ-BrtEsts Tfrwíw ngc lmãs Fríç hn rfrnt ft stã Trst ULTMS NTÍCS Thr H Wht Rxcluslv d N pr DB NTC mrc nturl pr ndustr lmã; tmbém sucss Schn ml grpr ur lmnstr Extrr Frnç já mnjl s tv cnvncu gvrn lmã Frnç nã vs hstlsr lmnh qurt ft vsívl n lmnl cãntl crscnt suspt sfçã cm ngltrr vm sn ncrd s lmãs prtculrmnt s mut mlhr hmns ngócs cmprnm s ngls ngltrr lmnh sã t grns rvs Eurp cntl plítc xtrn s Ests Unsn Eurp tm ã s cdr fntvmnt ntr s s pss Ess snlmnt é tnls gu n Ruhr n mgnts d mlustrl psd lmã stã sntn cncrruc brtânc m tmbém vsívl n cptl pltc Bnn Css cm d ncmnd trlhs /t pl Chn s utrds mrcn nã prmtrm fss ct pl lmnh f ct pl ngltrr sã cmnts xgrs Fnlmnt mntld lmã m fc d Rúss tstã s mdfcn nã mnr stblcr nv plítc clrmnt frmuld ms crn stuçã prá trnr pssvl tl pltc Ess mudnç é vsívl tnt «mss cm n lt Russl tm t s gurr/ ml /; v;4rj^:- JRNL v^^ ^^:^ d s vncrs d lmnh Escn-s s ssssnt m mss prsnr gurr russs lmãs s cmvm cm s nrrtv sfrmnt fts pr ls rgrssm s cmps prsnrs d Rúss : Entr lt hmns dc ngócs ntlctul lts funcnárs plítcs mudnç é m cntud Cntn mldzr Rúss m chm pssvl s cmrcr cm s russs Um vnr^ ç stv m cntn hstr ã su vd nrru-m cm tnh slv su mulhr sr vlnt pr slds russs m Brlm mdtmnt ps rvlú-mc vnr 80 pr cnt su ç pr Rúss Nã prc hvr qulr prssã rgnz sbr gvrn rjá lmnh cntl pr srm frms crs cmrc cm Rúss Ms prblm é mncn cm tnt frqüênc tl prssã prvvlmnt surgrá Ess mudnç cm rlçã à Russ é mns vlu m Bnn n mr nmgs Russ «s m rnts cmpõs d und lmã sã s sclsts gvrn nur tã frtmnt ctállc cmprnn s trnr mnr cm «ncrprçã d lmnh rntl prmnntmnt prtstnt nã é fvrávl à und lmã mns ptrcnd pls mrcns tv cmpnh pr runí/ícçã d lmnh bsd m lçõs lvr stá ndmnt f lnçd pl Dprtmnt Est gvrn nur m ts s ssunts rfrnts à fluss s x gur pls Est Un - -; -rss^sf «!

2 «Ul l U E- : PÁGN- Cmpnh Pulst Edtr Jrns S/ smbr Jrguá prprtár MS VM GETULlL lrmí NTCS u jmt nl/btps u sr «crr Vrgs cm su dscurt prnunc m S Brj lquu qu«- dt su cânddtur lnçd pr msm t nútl díípmnt typr dsfrçr t snvlv vz t nlnç ndjml /rçul snr Vrp nl<r Cls/sn u rudlsí rnfr/rç pss /rcd n cnddtur prsln- Drtr -Prs n: Drtr - VL--prsnt: Drtr Suprntnnt: nutn JLDSTN JKBT DBMETR NM Hd^DD GNC ESTEFy TELEN1E3 ru-c Publcd 14STS 2-MM «!--«!«- - 3 X1^-FíÍ^;RN^Ü^-S4 tf> CíS ftls^w ^ lf -- NTCS DQ R S Brsl cntnur pngrdn nâ trá pr rcr snvlvmnt d Áfrc nls n Sn Frl pln uxíl cntnnt frcn Lbl dvrtênc sr v qnrnc rr Expdnt R 20 SPRB88) f sssã hj SnNru pls; srs prsdd Rmsv quln PHtl PÓrhpu cónt^cutlvárnt sr vv quln llr- mr f unlc rr d Trtu Hr rl Expdnt Pln Mrshll snvlvmnt prvst pr 1952 msm tmp cm ds ms clhs m fnts d s nçõs bs drtrzs mtrpltns dá Eurp prn té 1952 tnm tr Cntnnt frcn Fclzu vrs spcts d-jud nrcntnnt t-mrln ngr slntn s clrfrts mbxr çüs Vl; sprun s qus frprc rcb ndrtmnt vnts Pln Mrshll drtmnt fnncmnt 4 T chm Pnt prsnt Trn lém dlss scrvz suns ppulçs trnní mâ--br utr pnt cncrrênc cr s sslrí píss sulnmèrlénps Áfrc vv upl«-nrt/:bér nfcld stá fzn/ cncrrênc sll Brsl sb s vsts- cmplcnts s Dps Ests Uns frmr Brsl n-v dr tmp snvlvmnt C-s trrs frcns 6 sr v S cntu: qun vvm cm árn}vs; 11vrs ; RM ; D Nrm d cntnuu dscussã è-vtçãí<í pr rgjct dspõ sbr :!ÍSlstrlt nzçâ Judcr éf Frl Dntr s mnds prvds stcm-s s crm 8 prmtrs públcs 8 fnsrs públcs- 8 scrlvfts ds Vrs Crmns Ess nt n Qudr Judl- Cptl é crclrl st rnd dá prvçã d mnd dspunh sbr crlçs j ms 14 Vrs Justç sr rtur Snts rltr d mtér lrtu Sn crscàtnu dbb st ps vlrft s crgs èscrvãs pr Vrs frm crds scrvnts Enfm Justç fcs nvs zns zns lncurs : fl/ nã é fr ncnl M 2 uprs) - - t «mnhã n rá nsrd fr ncnl NTS FRENSES TRBUNL JUSTÇ D ESTD S CÂMR CRUHH plçõs: l 1 SEXT-FER 21 BRL 19 PTS PUCS Mrrrm ntxcs pr gss s prárs lmpvm pç cs s prárs Mur lmd 32 ns d 34 ns d mlclu Vl Rv Cnclçl s Rul Ctn tmbm nl c rsnt ru ntôn prng m nr vlu ntm puc nts d 12 hrs qun prcdm lmps n ru Pdr pç xstnt n chácr sr Nlsn Lps Hp Mnul d Nbrg lsm vtms mnç d g mrrn tmmbs nts qulr crr p prt utr pt Bmbr bm trblhvm nl lcl Um gurnlçá Crp pç rl Udt à ru P-r Mnul d Nbrg n rtru crp lnflx prárs rmvn- p pr ncrtcnhctmu PUcl r rçà plntã d S Dlgc mnt cnt nsturu nquért grpv: pts njíst c 0 / tnt Kmldlò d Sv; pd Rdçã «justç Drm prvmnt pr tnlsns çm trms ffrs-«- nulr sntnç unnm s-ss rl bru frí S4r> Flrncl d Ru Scrtr Hgn d Prfcldscurs Rdçã fcn Pklllls TRÊS FÍRDS NUM C:- 23S Tnbl:- pt -rtlgrflc: JRNTGS Enrç lnrrn dnt plc Cx ; Pstl SUS tur n sf> N ru cntrírms VBU-S DK p 8 Slv: d Prr nlm mu cm rgt dl Vrjs nuc-tddtur J d pju-gnt Scuvr m rnt préd Justç Drm prvmnt pr - «mss nlclpl prmtm mgrf rs r su p!t/rm«gssnturs PTt U m: Crt mr 257 n mnh ntm réu mndrm j bslvr M ms: Cr lí cnsgur nt quts mrm PR TD BRSU vlcd Cr 8000 s xcss sltur v lvrá cpdl «mss: Cr 8000 Nr vuls r 080 s mng Cr 10 sr Glulí Vrjs jà prcdnt pgmnt trmu chd Prftur Unnld cmlnhf) pr ná stvr prs lnçd cnddtur n mprtânc cm dnhr bu Lurnç drg pr p m Td rmu nrár vr m ft m b d Edur Gm pl VDN Tdv ps qu vm crr r cm / chcu-s Clrn JRNS D R B-cnnw-rlm: EDTR PULST CMPNH pss ds qunt lh lá rstr fv «cflr cm Dr gu chp RcU d lugul Snt: 28Jí rm ntrgus pr su vtm PTB u PS? vrd )d Js Tcsní D cnt rx-lcl: rs Drt pr Juls mlndrs prdm n / lnç blã ns sultu rcbm- frmnt mdurt Rdrgus RgMnul xn sr ms lv vspr ubjílsr nm durtm 28 ns d tc rm prvmnt cncrl Gms tlgl su rst vd Rdrtpr sltr lcs Tm 1 plçõs: Q cnlcc sprt gus Js Btlh Cutnh Crustrí pt ntns d sltcl- mcl28437 círculs lgs s prtdárs r cnddtur br- Erct d UDN sb pcr/ltps grm uvs m crtór n Mrclln d Bllv; pd s - ru CUmc Brbs 20 Edur Gms cnsr-s su prsnt- mnnt mnt df/lcutd qu n d Dlgc Vdlgm frm m EM gdèlr vcul Ms Drm prmr prvmnt Justç mcrátc rm pssgrs Vã grnt r rmpnl-t Qu s v rtnfrr rclh prsd d ru H1 Bndt muncpl rduslr prár p«rzã m é prt pr vtr cnddt mprtu subjtluç nm lpr n pódrm d mntd 21 ns n Mrs rclusl stsu prsnç n lut pltc hvrá lçõs lvrs cnddt /fll st-prr E ND D- GBVK HUVE N mt sntnç Unnm r rsnt ru Bun d s xtrlgs às vnturs nd vds sr s cmnhs rã bm vrd D NHNGB Nâ VLE Cflndl: pt Mmdc Dps ndr smpls xç pqunts tsslm pcnsnm sã crnts cm lnh cmpr- lt ngc pr VDN pl Jutç rl crrs d pr «r vtms pssu S prflt Dpd s R ssstênc Flrln; nl : n mlsss Sc vm cnglr plvr çã m sur- smplj rzã - mrc/n utlz cm prmtws runnm pulr tu huv tr prár munlclrt Frl cnsldçríndg- n xcçã Rgrm m prvmnt DmPrr jòn n plt Unã ntm n Vl nhngpctlr scrtár grl cssld d tulzr 8s cnsg n lç cm url pldn d mcrc Burd! pt s p ft hsptlz rm < Prágrf unlc Kxt- rprtgm JRNL bú t d Bsluçâ: n l; ^dív-5 nquért nstur u gnhr plt s n é fundmntl n dsp- crtc Ncnl st cnrud Mnl Crs Pt n p uvds tl; dtscrtrulrr sw xlssncl s ms ndcutl /rcjs D NTCS prcurr ntl plntã n Jnr 1948 ttóíí;< VlsU Drm prvmnt Unnm utrd lh sçã cm õ cnddt unst rá dsputr s sufrágs Vlfcms -n pl W1 ns prgrí tdv dscurs xpcrlcncf dquru- < «trrs s cntcmnts 2?7W Prsnt WncáU: Cntrl ds rll : -: : s sus cncddãs; cm s lurs u dós spnhs d S mu gp5-: :-->! tcnt crt írl> ssáíln t snr Vrgs à mrdrgus -ut; CRRrspt Pdr bslut prncp s supunhm prpt rpment crtz Fc vd ltrl qul1 rtg prrá pugn tcr/cl tr pr bm Brsl pl prsnt \Rêèít é««rgrm P cp pjustç ru prçõs tl cnfusã N pd trnsprltur NTEM d DS vcul ncnl r nlfcstçã «vnt dspõ «br usl^ <f^r 1 pr mu pu lut-m cnnl lgrur putbcu lí: Rdrl-lstr Frncsc vlmnt ubn-lrm Chvs s Edur chc brgr pr Est ntrprtçã d u cll bxu hj ^éfspu d?lsc bllc stv n Dprtmnt Elr Wulls rl sm sutrlzçs xprss gu Vlz 43 n d cr«t; :Ü-;;; ms s é mult hnrs pr ntg hrl Frt C unlc npcllh s n pd lv Plítc Sd n r Crus; Dntl d crrt u rm Príb Jrg pt ru prft rsnt vlsltr Tüs és trtlg l m tull pcbn nclusv pr rvl brvur dà lmlçã lhu snr Vrs r Hplt cm lg-djtmt mbüncl Drm uprvmnt Justç rl plstr f pl pnh 86 culs <U Prftur^ ípstrlt U cnddt ncrt crc trunf c tlvz ms crt Exrct m lc glp ü Vrgs qun m rvlc spul Rngl sub tu n d chp nr tí^ clulv prt prrdulr pn tcmlnh sr Frl u frç utubr lstncl médc urgênc nsucss x n r suspt d xstênc ns rcrsl mntd n ftvmnt crrr Expll cuj mtrst luglu mnt n bjt rsrfls: M íd n Cutls hbll Prágrf unlc nsptlmnts cpzs trçã à ltr sprt s Prá -ft srnu-n l utrd mt sntnç UnBlm n Hsptl ntrd l u vltlm Árt BrsU cntnur ngr pstrnst vrá prgrdn r cs crru ndscpln lu dscurs grnt únc l n strã sss nmgs sss: pt Jutr:dlréJfG:fys- mndmnts cnsucns Clncs ds psntç n tlslltmr n trá cn l sgm pr s vl pr lnçr t tu cnscrtlç; p ns Rs d lguns ppulr v N ru Snt fgên utmóvs: prféb dsfrçs d l é d mcrc cntr cuj nflunc PrNd scnvlvlmntõ frcn tl xgênc rm trn rcr ddtur: Snts: pt Jchuvs trrnclls sbrm trls rls s suuçjtlntnnts H píâ s fl Js ru s n snt trná-l nprnt Brgr s dspõ lucrr 8 rtg vrá msm próxm vvlmnt nd rcntmnt cn/lrmu prcurr gr J6crct«rl> qulm njs; pd Jussbr cd ntm qusrm Flkl 48 n d mcds sb qulr ul unrrstr scrfíc rrt s pss slvr cm c ps s cndljbcs pvl furr fl n ntrvst hstrs Unssdlrársjã nlbu Rgrm prvmnt Un tlç prfnlt vculs nã 2 rspst órgã lrs d gvrn; tr rpublcn? ru nssstm r d Áfrc lltcs n scs j pstuls báscs r mnjtr d Gurr nstí ssltíj^s ds cm Just m nlm hj utpmp prtmnt sm qn chp Prftur ds ônbus lh s mrcs trpl pl sm mplçã prá vr hmm d ru rdnrmnt pss snr Vrj trç cm scrtr; > í Cmpn: pt Pu rlzc xprs ptw tlvs rrtu s psss qu cm 849 drg pr Bndt Rfrcn srã nturlmnt ts sgrs d pltc c scnhcr ds ntnçõs scrv frm junçã scl prtg ü bírclfl pr Pc tçrmluntfrnc; pd Jus 811vclr 9 rtg n pcênc gurdvm v mdc drlgucs Dps funçõs sbrms fzr ct tr drt rw dps cr </tc ds /rçj rmds ts grups u fcçõs stus ntr fr d rbt srrmnt prb us d utmtlç Cnvrtrm Julgmnt mbr Huv nt d prds Js íl ntrn n ssstênc s Brgprmnnts ntrsss dò;ílfíg -n cnddtur d>s dgn n r hld : íut Cm utn ; «rm vls d Prftur: m rtntjnd pr suspt s qut justfcm t sts rus mvmnt d Hsptl ds Clncs -mbusquéí clr t prgunt ppulçõs qus n vrn muncpl frèírl nrjssrls ) n trnsprt fmíl córdã Unnm lr cm brgtrd <u l mplc d clbrçã N ru Ellsl d Cstr lt prtst cntr s prpóst frcns trrtrs lld s msm!: r srvç strnh u srvr pss 280S8 Snt Crus R ds lçõs n dt mrcd; tng própr utrd t nã h lguém mlhr Ngr pntrs prmrs ônbus qm DU Jsé cndçõs m prng vv un s/yjunclònrls 4- rtg srvç publc: Pr: pt ntôn lmlns; l sj cpz t bm í mlchgrm pnt pr cus prsnt d Rpublc E l dpcnsr suprm ds d cs m ) m pss xmsí u sr hn d dmlulstrç 51 ns ndgns crlrl qun lstrr Brsl ds pd Justç Ngrm prntult s stblcu n sjm ls utlzds n brr Prt s m rr grnts rpublcns Rcbu mndt cnsucnl Sr tu pr cs unlc trbfll strnh srvç puprmt pl nturz ds funçõs crvlmnt Unnm rcbrm çccsspssgrs prqunt tnçján ft cupm pnh pl tu nks d mr lgu; sr fnsv hpóts nstrnt d tntd ppulr? mpunmnt pr rlzbllc; Slt g Rcr-crlrr: ts sug mtrst rcs qu u) utrs! m stcnddn fstr-s rpntnutcml8 d chp ç cncrrênc q qusss mculr lgtmd su gvrn cm JusRcct hld Dps st Bnts c /j mnt s msms ns prts ds qulr cs grv s ss mnt d s crvlç rspcn5 B -grnrn clssfcn gu pr Jn Zlvlslcl vtm u gsts nã cnfrms cm rgm- su nvstdur j: r Emygdl lrr l ntr j jlrm n su ntnçds nspcnr & nt juudvrsõs sprrm smbníqu css pn fsclzr tv CUnfnsávl p s njust Hsptl n cívc u ntrd Qun p sb ju r cm s mprtvs su cnscênc Brt Rjclt prlmnr t s frs lvrs mrc pss-glrs qu mndvm dlgncr xcutr u drgr sll u nh «tlnffln s prnós nc du ds lgçõs Cnvlrá pr fnr rspnsblds s xpl chhcr rt l rls su stn E Cnfrm pn rtg 10 trblhs xjm máxm cd pr pr vcul nt duts runs s sfrçs NSPETR PLC FERcnts cuj Junçã f pdm tmp cus s tmrs scnfnçs frmm rms Gtul- rrd Suprntndênc Trnsprnvmnt prvtmnt tmp sprm mvmnt nsss ptrícs mlhõs REVLVER s DK TR D d cnddtur ngrm rutmvls lnçmnt ls c-réus prtxprssã n è prv d pls ts J& vlsm fun cult prcss rü dstrbuís utmóvs vsls Slctu-s nt ln ntm hrs qun mprmrs ríl Prftur Unnm d mnslrç fcs vlmnt prcv ms clnls: lustr fcll-géncnl trírnt D P B rufz prt t crvn cr ts ns prts ltrl- dlntl28020 mpr: Rct Jus /l ppulr pl l jcz rllf- S Tdns s crr mn pr lcl lg Lus mlc Chgu J n btd u s PDP ncs s s «ntrclhs r J d Drt --ffl; cm prncp sr pl pv E frmul Pul Rngl m puc tmnuç lhs fcrêclnm nnr rtg pr txstnt n ru Tcntns Bm Puln Rgrm prvmnt sus gríms lg pfl trfc grtdã CPERTVS mtrnp rstblcu rm Pr u Pr Lght prmr ps fcs utmóvs üuzlr nsptr sr plc Rtr Chvn R 20 sprèss) Unnm mn srvç Q qusr fnc cntr tr l cm nr p mrgulrmnt C M T prcm dspst 24 ts n Bltm Brm Frrr n CFEGULTRES prfssns tunt Ttcct Mrtlnplls: clr xprssmnt r ms s dscurs Sã Drpu fnlmnt J us trlculs; dr uvs s pls lhs cm puzrs V spr cu cnduçã r ru hr mrr núnclòu-é rcntmnt nu d Trblh sltr Jul Drt x-fflcl; r Dlrl ntávl nsl-t smbrcu j n lnçmnt d«c- Slv rm s1j rtg flm pr prsrvssm grn pr rm dl l tr rl 151 f dspns Mnstér grcultur r dr lvs Prvérb Rm Ngrm prv- Cstr vcul prus D ddtur t ntn nn vã us prnícrs hrs prss prft é trmlnntl vrs nc cmpnh cm fvr ntd qulppulçã c-ntr t vsívl grrvlvr pr pns n lnds Unnm pssívl mnt qun lmnt cfjs m ntn vl rccftl mnt prbd gurd dc hj tn s Frç Publc trnsd S fcltr P v prg dss rsultu snvlvmnt cprtllm dl brç n mtrgm tltlc tng í RUP DB CÂMR rj plítc culs fcl m grg rslüu vrdr xrct hbt ndrm s pulstns vm n s d lvur cfr prtrm lgs pss blpr sístc dá cns cntrl pl rlt scrr plcl rjve Vrgj snr lg-s cs Trns lnfrmçbcr funr lud prvnc mult pndurs s mntõs ns n cmbustívl lubrfcnt jrnlsts ftógrfs frssstênc ntrn s REmbrgs n grv pc rtg 13 Bvgm-j s c rd nd nm t PS -; N& csts clòlrs dl Mnstér nm prfrtcntrbuu pr qu s lcnçss trvls s bns pssu «r Prágrf l nt utrd ncntrr-s ds Cllnlg 408 Embt límp cntrrl r m pt dhm tr cnsult dlspslçf un trm pl ntrr ch trblh n lmt hrsluç stlsml rpdmnt cs nrml cntr qul j sc cmprnd tnt «ul frm ftuu n üurcl Cntrl brl 20 Muncpl d Frl Fznd Dstrt srvç s Brrs Sr qus ss prpgnd Km vrd n ftr sucd cm s crrs gbnt nnguém ms lvntv ms r un Mngl d Ktlgrlflc Mns dsputr ldr Ângl três S ) s Ernbd 10 sss pr prsã grns mgs PSD vã c1ds pr bjtr cntr ss prft s s scrtárs glv prtst Rjtrm Frl Dstrt M\àn hj n mlc rl cntrvm prft nd qus mundl l s sutr ss nm nctv fcl n sntlü rls prcurr rl -\ % Fnlmnt n ultm CnRrr4803 Plrjul Bmbt n «u ntrtnt ngrm utr d rspnn pr QRtMt s -drtrs;- J prmvr xpnsã sprt nst Trnst rlz Bmb pérlntnntcs s tn lmd Cntr ungr m «grssã sfrd pl nvstgr trr s- Trmr s dmtu pssjcpntlvst cm nss ml prft scrtr Cptl f lbr s fl Dcl lmd utrs Msm ssm frm ls ncmldsptvr bm n sj rrz bsrdc J blld sslnts; Rjtrm Cmpnh zss nv pl Mns Cnclusã d 3 ptn nl Dlgc Sgurnç mvmnt vr MPST mvr qun Prágrf 2 s utmóvs tr nd cmpnt mun43563 Qulus Bmbt -UlMuncpl Trnsprts n snl rspcupssl pr n trá ndmnt rclh! rm 20 prtr dns próprs ntrsss m SNDCL Embd HRZNTE cnílrbe mr ugust Mntr dl sbrtu s fr Hcnrlqu lllcchrl t dc st mprs prmput hdrs nquért nstur n mnstrçã rcnhcclmvs grgs ps d420 nfrmm K tá cm rfrnc Frnc -- Bjt t Pul ds cmpn sprèss) Jsé 1lhM tul ò; ft srjr vss fchmnt ds ntrvls p mdò «u pl pd MTCC-KT PNHD PR mnt dc s ncssd slv s tvl n:-pr gr UM pst; Sndcl brt pntrm mbrgs Bcúv trr qn trbr lcnç m crculs bns brts VTrl Chrls fr frç pr mprtçü CRR PRTCULR N Rrmnt btcm xlt lnlclrtltrlr vr& trsr ty s ncl v mrcr 3 CÂMR CVE mtv PrS lcld ssm c mu f lmnn rtfclmnt psslbll-bs prduts pr lv squn D T clrçã bnnr Pstn vs B Rngl prvcds vnd «rgrpl ms mnd urt dt n plçt prs públcs xctumçs n t 19 prk sr ss prt vcul lbur pn lrmtrs Fcm tmbôm gvrn ms cmpt lrg d Cncórd mtsclrcmnt t puc ss urnç 4849 Prnrs td pl put Ulsss UCm rspt xbçõs utlzd pnr trnsprt 0s utrs vículs pr mrr Um br dc stmul prpgnd 1T-77 d nr chp ppulçã clcltá Muncpl mv trbut pt Câmr pls ls c> pv pulst ssld srvç Jdlz J lmls «BrsU pr snglrb qusr tssm s & mdds cncrts s sb tr msm drgd pr Ruclts Nvt d cng ps Fud Bnut -hrstl sp-gs rn scnt n b cprr cm u íntrldkls ncn stã ssntds cnsqüêncs dl rsultnts pprft ncslt ts vm prvr dls qu n«unt cnhc d cs d tmrm 23 ns N St BH mnsl Slv mrgm utrs 1/25 slár 60 rccnkjut S U pcll: fn tn-s cmprnd s r s ncssds d ppulçl pns gdt d xcucü n^ xbçõs J Pdr à ru m mrr mnt sv-sn scnt cm dlspslestr cusn pvr t rtg 0 s mngs mnt grl d Rpublc lllctn E é cm cprmnt ss rcgun bnéfcs pr st Em 478 1ul ut prpstlçí -rvs s 277 tl pnhd pl tlvs d Cnsldçã ds Prs lbur rrs fcr-s nr prft p cs dmtms pr mndnçá bm ntncnd sm Pdírnlrss - ft Jsí Crtlculr chp n dlrt Trblh cnsrv subtrrâns há várs tlnt d Cmr Munlclpt ntôn publc cpr tmbm mtrlduvd C M T C cg Mrgrl mt s sulrl cm rfrnt vnt gl pr Lul Glulln snt tmrm dêntc llcmnt pr lslcm s rm ds vm sn uvs l mçu gr pôr m trfg fjí: Gls su mulhr 200 cnc ds trblh u cclst rcbu grvs frmnt - : tlv n tu spctjv mbtl J vr t ntr s nsss crrs brts srt n D- prvmnt hrs nsuí rpus s ntrn n Hsptl dt glcultr chmn pr s dmnstrtvs Qut gt gncrprds r ntrd Kmprss pssgrs sld mn rmunr su rgulclncs trf rgnzçã r ê cem 3 dscussu prjt tl P bm Br qü nc Frncsc ntôn Umntçâ ctu hvr sprpru-se DB 197 M d r pr ss trf prcs - Ptrmôn n «prsnt pl B Brsl Bnc vlr rduçã mdd crrt grn lrc crrspnss tr nt l dc funs n st n CRUZERS DS FRMS L R Mr jsmblél «brn crdt Drm prvmnt n cpcd s ms trnsunã v ds d snlç cm utrzu - 8 Lu crr pg F M P gnts d Dlspcll Scrtd nmbus plç cntr ss nv> pr xstnts sn& xplct ms sm duvd Pr sgun «ílvulgu S pt J B Furt íl prs ntm gc Prltlng pr nprssü ml 20 «frmul sprèss) fltrá m prtstjs mplctmnt mprgr rcuus pur ss br prvp ds B Cut dt Dput cbrr mulhr n ntg Slg lst Mch crnl Lnl sc s st qn dmtr nvs uxlrs psrm s funs DNC Mu19 n-b- UgslUv M svl Vn qu cus Bndt Pul -rn fzn é n ntrss d sgu«tn s dnt xrá t nturl c nss strnhz pn s cnslrr su rn c Ngrm prvlnw 197 ml prpr 1937 dt mnblét Cnsu- tr-s utrs flrnç ts Ms vcrdd è crg drtr ds Emprsss funs cr cm m rltv trnt ds Um v vtç unnm Lgsltv 1947 Prcr ludd t cruslr t pr stn3s prvnc s p) clrçís! fcs vrm -ul pt pncrprds Dmín Nsts css nft s cmprcnss cbr 9 Cmss flntfunç 423 sus «233 rcl pr Rurl rsultr Bnfícs ppuunr-s crçã Bnc Unã mnhã srá subs pl q«cmlss& m rm 8nl C -tm çu rçmnt prcrnr rdtr r lm crtór r nqurls n fvr ss mdd ç ms c u ml trl s<<drm prvlmnpst Sndcl rspnn s cnr Nt t> ptr 3 dtcrt cm «t císsu svl rprsntnt d «n lg str PSD fvr t pl crpnl Glbrt brâ rcnhcr scqqnt próprs su sndcts s mprt m prt du plç Em 3 dcí prjt Kl R 20 D sucursl pl ntrv n- Mrnh scrtr t ntvn utr sv nutrnscrçã; d cultur sc mnustrnm gnhnrár <t pssgrs s brrs pr cnvrb put n t tftmtá pl pr lvr gs tnh cncluí ss tólín) mrrl frsn qu mlbrucfé FlUw5 dls- rlr Fl-st tmbm n sr dn-lh p dcl tã vrn «nr 10 tr lc-vrs ps38r sr pr utr dvg trbut v sr clcul n bpld Vlnm mrml dtpnsn Crnr ps r t dnhr m ntds s qu nts rrcs nm sr Vr Ml N s xplc pr cnsgunt ms lnt; crt m m cmt sbr vlr d cus mn s 1/23 S sts slárs s Wlfr Gurgl tr l prd tbr xtdmtl prf snt crlücs drtr d gnl Ncnl Frm prss nd bêm rspnsss PSD stns trmncm prprçã custs frá cm s pu dr pgr pnbçr rfrm trnt dlns trbtc3t subscrts pr rlgrnn scls nrml ftrcr t Vltr Cv mnfst Mntnl n lfr mprndmnt ls nmcnuds unnm Su mr prj ms cmdd mult pr vtçu lh d trblh n p«cs nrt cntr 37 9 rtpcvt dm sr curcl JÇrrs rs cus mg Un mbs s sjm svs pr nlclnpt Jbtlcbl sps sgurnç pr t qupr Cnsultr jurídc vntmnt crrspnr t CSt CntUtnsl Juc cm rs- VTSSH ;:cu}pr pnts pvs dfrnts rm Clts Gnçlvs pnu ft Jq cmpnhr pr 1/23 rn ms 1/ EduccJ Cultut fvtvt U qu cm sbníss munnç nnt n Educçã Drm vr m d su prt pl Prr sl Mnl pnsvlf Mnstér rcbmnt mntp Prc ss cnclusã ô rns MVMENT prmr cn fbututlt prtft «Julgrm p xr sgnfcr jmnt dl prcávl cur chv r ú vr TR 20 sprèss) prvmnt plçã m sl prssguu nn rtrqulvél m 2 dscut mndmtnlstrtlvcs n lts sfrs ut ndébt- n Vn grv príàft svl n nr JUST psçã fs msm ncd En slnd hj rlísd prjudccntr vt s Em dlsnsss prjt 1 Nf ntnu slm ntrtncb ps J/1 nl s cgt d nç ps s studnts; s prpru mvmnt mnt nâ publc prcss Surprcnu- ultm sssã n «pr pl n! Gbnt Mnstr d 8 t Cmssã mpst Stn-^ dl nsut crdt grnsj^splt ngv prvmnt lullctr Dlg FSCS ts ls FLSS tmn Ju!- prprlm pl dscrdânc tr gvrnr dbpn tm grnmnt cmbt dlcl mbr cm Educçã tmu pss cr- grv r Ess vrfcçã nb nunn ut prcss é tlv-á unh cmpnh nérgc vl csã c dè Vdlgm ftuu prprjt dc grj clsl crg fí8 gkcm purcrs Mnstér nct pns ns s v dr cnsultr mns qunt jurídc vldt plçã sr-cfé xplr g dè ntm mrcntlsm nsstu Flh B tr cntr du üutdr Scrcut- b l fg& mnu «jrp rgnsm uu grn bnfcár csmntrblh dv Educçã hnrár d m Mnstér nc rs utu DtU str nsn r rnnt n Rdrgu Jsé sbr ncssd t rlgs E d3s m ublc d ltrrnrl Scul scnt st n prcr ncsst nss grcultur <cluns Edmun sr rsú g nh qu rm prsgr às crtcs slntn prtculr mmnt Ju nc d: l cvl mulhr c«dn utrs prvct Pct pst nd m bdênc br nm sbrtu 6 tst CÍVEL 4 CÂMR sé t rlgsmnt mlnlmut sb cugç t mrc p sád; pns cnt7 d; nlu- Nt n dt Umssl sss pt Chn tlg Tl clsf st prvcn srntçã mnstrr < trqulrm dnhr çugur pv pulst Nnguém p«! cmpnhr s pdrs f p^vcí CnsulcJ Justfçt hvrrvl cm sv Lvln Crn psts cmn d dmt cnfusõs n s duvds p l Nuíl cnnr tltu mncrprçã nvs lvr utr Drm stblcs m prts dvrss dn uístltnrfr «tntl áfcór n bnçm bnnm ntstrçfl publc s d pr pu cmrcs ruptur d nss rgnçfls r strn nu própr srt brr ds VU Mr utlllsndcd à flt dc ntrss Em 2 dtcnts prjt l pr pdrs sm s nlr cnvsr pr cnsgunt trprtdr prvmnt cnscrts nhá srrj ng pã d flt quld fscl d «rul pt ut gvrnmntl pls sus pbln 64 9 prsnt pl qunts nd ó ps nm pr ènt «89 nlnt n mnfstssm rspnu rr rtl 20 sprs) - llts d trr ns spss rétlglss -t Rbr Pnt p Htr ms sl ru pr pugrr l put CnlçS Hur rs sprm s vnts cmprspt s utrds rspst PSD vrá crmn n mnhl bj dl qun lhs dá p Crlsfr nlt msm pl fs d hu cus Mc Pnt Drm p-f fcssm rnts fm pnt tbr cncstl rspsu E sm trdnç ncrpnçü flr Esrt t ns s tríd cmunhã s N cw> s studnts scun bus «ntnt m prt vtçã unnl «rvlr publc «Jtjdut Rstrçã BÜTRÉW sfts s tus cntrvérss sgunt mnfst put vrá tmbm m rr l Jvm cunvcdr [mr drls rclmm mlhr cntm mu S n d m ct pl rgulmntçã FECHD Smul Durt Juntu su crrs fc qul tmbm -étá >pd- srvç «nlur Prmr llg «T888 Pmp pt tcndç pr prtc n Er t dscu prjt lf rmunr smnl w-n- trp J mnd h Cnsuçã H s dl cmçrm trscrçã ífentã- Mltr üstvtrm «nn M d lvr Lm p duc prbl> «prsnt pl Bn!tm-w n grl xstênc rns çór- prpst pl put Cfó drá ds rzõs dbçíddt rcll n üunu dt «VM lgr u Unh Dmngs MR 20 spr«> r«ângl Eglst u Eglst ngl m du gvrn pr qul cunrspnm vlnt cnc «gvrnrklr cncn rntr lt tlkkr s cm «utrdsnt lts n Fllhd bns d Gír mnstr us s rspusvcl dspn rl Plrclct d lh Ngrm prvmnt prmrs ft crtu Scd às utrds clt pr nlh& t)ás trblh pssdsu trnt mgstrs sr G- j mltrs \-ndmcnts s qt nvçã Vtupòrng j ntrv fchd utmóvl fcl d PrFrccr m Ml vltr mlhr tnçã s rrmnt mtv pr n cbrnç Tmbm sr Gl Sán-fT fnlu Krnt Cvlln utr p vrá sr stndd pultnsmnt m bjt rltur psllmnt d í prv st vn ntrtnt dnt n& brl Psss sns ct mpst Sndcl Drm n msm ssunt sbr s Frrr vículs Când Jí mnt ms vç Pr ft rprnwcm«cmrtuç ns«vrgs Rvsã tul Códg grt grl s ntudtnt tgetul msm dlscrlmlnçl SR fvrávl à prpst t vtç Cpt m n prt prvmnt tp cm crculçã Educ mt Kn-KM pí- cntr us vrdr ç d tr drt s utmóvs rprsnplítc Cnvr n vrd cm subscrt MMENT slçf E 0 pl Mns crunnm Trt-s prvnc rçmnt fvnv nrtm «pr prt scrtrl-gnl trsõ quu «prtcm n vz ss d!lddc crtér tnt ptgur put Ru lmd bv 807 «rc pt jur nsn é R 20 td qu ró pr nsr ntrvrln «hslrtvr suprntnnt prcurrsprèss > stblcmnt s stblcss m un sr Ru lmd ngr Dps rln smãp? p ddurnt lu x-ltcl > «DS VET PUVX Gl Dutr nvu mns m nflcl à sgurnç trnsprt un ndfrnç lsrmnt - Cnvrtrm frm scnt Ms pr ls- f «W1 tr-s rfr su prjt -< munr mulhr snr su curs prfr plr Er vtç hbc f «prcltv rtr s prtmnt Cnrcss cmp Jnt Pr Publc qul só prt l vt-st s prcsr huvss há ds sncn pl prsgm m dlgnc -d -> r àpugtul Vrgs M n crtrls >trs T vt prcl tr gvtds cmçrm prlstnct mrcr cnnçl nhd nt prjt L unnm íl mndss ncrprr nt d Rpublc «utrlwc nst cptl crc - rfrnt rvsã nr «prjt l l 041 cr bs prmr dfculds ne sb grn pr tul r& Tsur fnncr pr tcnn rn rrspn-«9 Cgré M) pmtnd mmnt plítc;- ; sstm trnsprt m ntrméd Club Mltr t snü mr mçs nt trnt ds prt prmns Códg StrS Crnr -lnt Cm é sb : rjéftr Ful bns pssrm l crcnstruçã css pr flpt dèpnt frqüntm scls scund rpu pgmnt dtspncul tnbr ccb «m pnjnt cs cupu trbun pssrcr crgs rgrnn sbr d Prncp ncênd n rs tnt m Sá Pul cm s smnl Ess l ntrtnt fnncr àt EundM Prc UM Csdst mnr Vscncls fmbs s ls tl pt n rst pl snt lmps nd n& cnst d ns lglsgrns mnfstçõs t t9s d n«l«s dc Un t qü lu mmrl dà m t 11 m crts hr d s jstülllt dè fzr fc ís xlfts lçb Dl prm J D Pdr frm cmçestçã lh trcntr ntutrl Jnstç crmmn s «Dfs dus rçã d ms sntr ncssd n& gncs cr n mrs ss ltçã cbrm ps pr csã su nr 20 sprèss) VFt rjt n tç> «rmhlc pr n qul s p uxl strx-lclmnt n studm vr ltç frm vlsr snsclhvl qn s cvrsr nt prfru rlfcu-s hj prncp vt gvrnr «prjt Cngrss pr cnstnb n s& pns s txs -trcul fjntr m prtc prls su lbnçl glu m prsnc mgs sus dè ncênd u cbrtur dt l hj> s M 949 t vst; çã d scl rurl Prvnlvs s tn>>n lld lvdlsgus gb t s pnt jrnlsts rçã m tr Trângul Mnr n 3 d Estçã grf 687) pk-t> pr ntrtnt s pltfrm lms p m sbr cnnnh mcdldt f slnt qu <p lcnrrr Blccr dsp Cdr m vrtu ds fnserçã NS NS D réspnflnl é utrds studnts s ml tmr pl d «br cg tmp pu s MNFEST D U D N pv bm Brsl Rulhs slt pls lcrn cnt cnm pv vl nm tmpuc pls dlfl sr Rul -HW«H«tãU f-l- pbpós tr cnvsçp lv-m pv mtrl cncsln lvrs!r Sàn tmbm s rlgnts d mprs trs Qun s Prcr 39 99V d Pl crtcu rgm pr \t às h] hr ctçã n t& t n «trnn slçã psmprt c m tmp utr vrtu undc trnsprt sclr vn^s r s srvçs qus sucssã chgrm lcl è fg J fem tnt CutrulçS Justç c lnplllst dzn «ru l r td Est: tul st b frm qu cnddtur ssh u tntm r s pr d crscm trnsfr durnt ltv prçs bsürrls stv xtnt tntf 10 vt «n cusr délcsqtéflcls ntd t fnncr d prtmp Est rxã Plmrncntr d nó; hj - Lst M trpm frfrv bòrr cm nbulflsl prsncl sustdlrntc cd qunt dur «ntr í nsán píltè «rst d v pr mt «prtr vr Mnr & tlétc d lvu put trblhst Dnt Ul sltuçl crs ms trnsprt D< Cngrss prá smnt xfl vtcs nl ft d qup BrsU Tmprtur m >lt-çl sbr ntfcçã f s rl-r n Pr ntrtl- gm cmunc tn s grvr d nlr rfr dscurs fcntmnt cltn «prv vt pr tb vt cr prjuízs f dn dl rsultnt dtrlbnt gvrnr m Q dlssr rs rfr urt lst Vnts prll nl prvnc s tm pr PF tl Frm prvs fntrr u- bvn vcn cntr br pár crrbrr sus 3srtr «9 pur rt ppulçã st Cptl ncr d qu m hj qulr cs pul rmdtá-l nü rt & mcd t nfccs; dspn sbr tmp trs s sgunts prjts: tlvs prlmntrsm n mt DB MMlíKU rt sncssár flr tnts sgun lnfrmç-q - fclmnt nfrmd d rn T M : nâ cmnh msm rt utr dó Brsl n sstrs studntl qu s fl rstblcmnt n nundd «tcfl t rptu brn Mnstér d prl Turqu Qun dá trd rprtgm nss lhds pl lut rgnz cntr s su m n tál nsss ds; d«vt l tr gvrnt «p 1544 c 3 TMBEM spcl EQUDR jfrcultur crdj scrfícs dc vds hns lvtvrd n sd Tmnrntur N CPTL xplrr: E cm xku cm xn put gúch trnn- xtnsv vu crônc plcl tm rgstr 8STTU D CP D jct l TJ \f «pr Cr pr Nà VR TURQU máxm 28 Mínm 134 trbun f nunc rtnt pl put lvr M MTJND prcus qv s studnt nss prí ssw: tnnsncr 20 UP) nf hrbv- v flhs vtrn rv cmbt à - Tmpr N NTERR sr lu ru cm subscrt sm pl rlmcrjt S& Pul rlt««utrs «mr P R 20 sprèss) prts rs; stblcn npy cs ds cmpnhs Urugu mltè ssssr sprts d nusnc tur mínm m urtlnbrll Psss p nsexcutv rnr m lt 1 d ntm fzrm pr lnçr n Equr Ms n f pr fultn dvr Turqu cdu TurlRu d r Prgu Etu14 m Mínm suspnsã mnfst gut ns pns pátr crçrt frtlcr tnd Cnmplnlnh lnclzd n mu vgrs prtst tns publc nm pls qul n& v prtcpr Cmpnt Mun pru r; rcnhcn cm mld prsntu prjt u Cmpnt d V D N prsntu u nlcn lgl utçu tr Mvr su própr «nld clss Mundl Fut- c sr ft cns tn mprs cncssnár srftgms Excutv Edur trzn Brgr Tmprtu cm utld N UTR publc MhtJ rí]r rrflctçl prsnç vç tu s m pr-uc vllr b sr rlz n R m vst cmmlçá prnt ptnl publc sucssã lmbllprsmtcnddt 29 m Snt prç5 r mxlm nntr Brslr rt: trnupt chmfl r-knw tnmmt Jnr utrs cds brs- fcl rcbd pj CBD d própr gvrn qut) l«r ns cntrvl n prvl ncl nlm 19 m Ubtub 9 pnt-dm tn t ss-l rncrntd qutrn nsubsstjnts s crts rs trvés d Crtr H- ltrs smpr - mrcê d srt csu durnt tnts «ntr n vtçã ncmnhr P^ td p flt nr pr Tss ps 5rçft sstr dsputr u cu ptcr mblár lhs tmptv;m gnânc mrls «944 D bltm dlrl nsut K nm s dvrtêncs rm curcupu«trbun «Ktgnn0 En lw hr l tur futbl muncu 411% mlntrls Rgnl ds Mtrlg) cnrsm crt ngcnt 8341 d dbpn Bnc Brsl tnd<l!>s pls prclsvm c Trrs tru clru - ts n-lu vjr pls úncs ms cubcrurt Dl-ulg«Prtr fcns --SMT Explcçã prtun Svrs rstrçõs n Prftur us dé utmóvs fcs mprtnt crt vsn cbr s buss N SSEMBLÉ CÂMR FERL Cntnu fs prjj qupr cmpnhr à sps Vrgs L dscurs snr Gtul dàljwjntrnscrçã ns ns mnfst w ULTMS ESPRTES ; TFNSFERD ENCNTR PLMERS vs TLÉTC l TEMP sà Srá dsput hj à nt cm qulr tmp Ntc d Cp Mun

I- MT -, "GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i '" «.-> " ^K '«^láp * -H:.

I- MT -, GOLPE. W_«$ f_w:^'.,i ' «.->  ^K '«^láp * -H:. - MT -,, ^".K^^ ^-.^- " ^^-)..../ Exnrs Prsnt Drtr d Ptrbrás: Fm d Crs n Próxm Smn T f^tn_fjjf:fl Mr f V/ f -t Vàf lwjlh.w l m3 f / (LEA.VA PAGfNA 4) SERVDRES NCAM BATALHA NA JUSTÇA "GLPE AÇÃ PPULAR NA

Leia mais

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls-

ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls- ~w ^,_, r - - l:n dc Mr Trgm d ln Cptl d Rpúblc ffmtfln?undd m-930 - An XX N 7957 Prprd d S A DAK DE NülU/ R Dnts, prsnt; M nt lmr, _- prvsõs t 2 Hrs mnhã, n Dls- tsurr; Aurél Slv, scrtár, TEM» rt Krdc:,,l

Leia mais

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii""' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia

Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia jnmfp!- --- ---^j-^v-^-jj-j -;{; ->W^ rkwj wtf&tfxfttrfv Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TMF PrvsBs t 2 hrs nhã n D trt Frl Tp nstávl sujt chuvs Tprtur stávl Vnt Vrávs frscs TMPRTURS MÁXMS MÍNMS NTM Unvrsd

Leia mais

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am

popuj salva dc canhão -As mais belas do Brasil torraram oclos -Milluires dv bamb.!,»s.: iis am \ NZE HMENS HZERBM á_nn FELCDDE DE UM PV!, r \ lí- nd crc cr trunf d slçã ncnl - Crn ns rus R - frtlz dt Cpcbn dru s fstjs lrs, cm strns ppuj slv dc cnhã -s ms bls Brsl trrrm cls -Mllurs dv bmb.!,»s.:

Leia mais

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^

CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^ rfltcífl c s nn LE MT N T*r 3!l PG. rt -.tyrw.-puf m: RM NV PREFE NTL, 2 ( crrspndnt) Ntcs EL 0 SffcKltflJw""d Msró nfrmm qu cntns d flg ls, m xtrms cndçõs d mr r, bn.nus pl pdrs públc, tntrm nvdr prftur

Leia mais

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL!" OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA

»II Mlll l.\0 DE m\\m\\í\ 1\/IC10^/IL! OM GRANDE DOCUMENTO POLÍTICO O INFORME DE PRESTES IA INSTALAÇÃO DO COMITÊ NACIONAL DO PARTIDO COMUNISTA s l mprr m mss bmb ômc, pnr «M EM 1 8W JRNl, h UR QUC UCLMMV _ D_ l~_ S2 (íf08 U VWCÇÔW _ DÍ ÜS?fflUflW M UM» NCNS QUE ^ k _ PB TT W-SlVRfr /: : Cs Prss gvrn mrcn nvrá r llmlum Jpã, _ ^» _ jl_whh,m» jj--

Leia mais

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw

' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw . : ;-, :. ;..,...-^-»-- nm > BBLTEC NCNL v.fti Brn D. Frl1 G. 7/45 H. -/ >» ; ;._ /.v r /,..... ^- ;...; - ;.._.., ;.;. v;,.... ;:;_. _,- ;... ^ ;_... -. _,.;. - :.,iv:-:-. : -\... : : =.,,,^Ji irtwiliüi

Leia mais

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO

CRIANÇAS MORTAS ITE AMERICANO CyftlWDE >,- MANDAM S NTERESSES Dü BrlASlL QUE REATEMS RELAÇÕES CM A U.R.S.S Hmns difrnts pr-.t Alimr Blir.4 Cntid03, rprsntnts st- r plnmnt cm -s ís cnômics divrss, quilustr prlcrmntr qun stü pn nst nqut

Leia mais

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética,

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética, Dz Dlgds Brsilirs Prsnts à Sssã d Cnslh Mundil Pi Dêscc Hj Plnári d Câmr Prjt Ds Srvidrs ilt Nív Univrsitári s Trblhdrs Prtstm Cntr Prisã cf Bnit Frchn _bmí Hmí W«!_ mwiwh m\ _WfÍK_Wm_ \_W ^ t****' *-

Leia mais

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima

de p sse do interventor federal em & Paulo, general Valdomiro Lima 1 ÍJMÂ PERSPETIV LUMINS DENTR D NEVEIR I KFEL DB HLND N mmnt, pnrm plitic stá rhi spéts intrssnts, E' um stupnd visã cl.cidscópicá, cujs clrids vrim cd instnt, pr guudi ds glris qu s cnlntm m prcir. Hj

Leia mais

DE HOJE Pagina 3. Presidente. Dutra. Programa completo da festa da posse

DE HOJE Pagina 3. Presidente. Dutra. Programa completo da festa da posse PLC PRENDE Q.UEM UMENTE CFEZNH Edçã hje: 12 PÁGNS 40 Centvs ML PRMÇE S FESTS N PREFETUR PGN 12 DE HJE Pgn 3 P^. 10 %. m PGN 12 Funddr : J. E. DE MCED SRES MNSTR D TRRL FVR DS RNCÁRÉ0yí L «t* - &à ff Qunt-fer

Leia mais

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. "Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* "fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * '

A a«i*%»****^***-«-4t-*^»^m'»m*«i. Ou. -.. -i-ri;. - - (. -..,., T[ M,1.,, -,,. t^ttfamkktawé* fwm»*i»^hi*l * t^k\w*we*- * * * ' f 1 M * # # «i**i t itimtiwiuijwtmtinwii». MiwitiitiitiwiMiwiMtfit»!:*: «««t*.»**»*»»»!* ii»wii»«ji»jii»m«. *imm»»m%mtm -,.. _ ^.ttmtm.mt m» tm «r tn i» i bli Dtf^iiiii SS B "^^

Leia mais

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje " s,i "JTÁRQUCS, fl h MRÍTMS, FERRVÁRS EXCLUÍDS PR VRM M SLÁR-MNM DórCr$18,30PrLight CRMNS CNCESSÃ D StTMC NSCÁVEL EMPRÊ- S MERCN SERVU DE PRETEXT UM EXPR- TÇ DE LUCRS, DE 26 MLHÕES titul d rmss d dividnds,

Leia mais

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa

TeZefone 535-8616. da Comunidade Portuguesa # RED1C9AO E ADMINISTRACAO -931 CZZg Strt T!nt Ontri PUBLICAyAO DE -Mvimnt Cmunitdri Prtugus EDITORES -Dmings Mrqus FiZmn AZmid COMPOSI9AO'-Jrg Mndng An Bttnurt ILUSTRAAO -GiZbrt Prist PUBLICIDADE -Frnk

Leia mais

ADMISSÃO DA GRÉCIA LONDRES, 4 (AFP) Anuncia-se que foi concluído um acordo completo sobre o estatuto do Conselho da Europa.

ADMISSÃO DA GRÉCIA LONDRES, 4 (AFP) Anuncia-se que foi concluído um acordo completo sobre o estatuto do Conselho da Europa. N trcir pági: ENTRSDS N BTL SU- CESSRI S CSS D PETR- LE E D VEND D CFÉ D N FLGRNTES D SSEBLÉI SSEBLÉI j JRNL NTICIS Dirtr-Supritt: Dctri Ni dild Dirtr-rspsvl: dré Crrzzi ^ y jãpll N ulti pági: Pvrs ctástrf

Leia mais

TRABALHO MAIS DE 100 MIL FINLANDESES. caminh o para um golpe semelhante ao da Tchecoslováquia

TRABALHO MAIS DE 100 MIL FINLANDESES. caminh o para um golpe semelhante ao da Tchecoslováquia :< V l Vss ST d lj dí u b prl pj P j l r írll u r Trg d Cp] d Rpúbl -- Prvsõs l 2 hrs r hã s 0 TE- Tp B bulsd Tp- rj FKrpHvp) vs - SE NE rds rr TlBS ÁXS B ÍNS HE NTE: TE r Rurl 3045; S Cruz 32-95 lcrh

Leia mais

jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia

jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia - rr Ç^^^í^TJ^rí-Jí^íÇ? -rí ^s«- - -JX^Jü--/ ^ Drr Là LL í Crr -y-r--~-^ --/---7 kww^j à ^WÊÊ ãt r h JXrJXT XX 3Nr^ Ü Gr DURT FLX ^w^^^^^^^^t^^^^^ ^P 773Ê NT í d) (D r - < RUCÇà Lrg d Cr x 3 NTRNCNL rvçs

Leia mais

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social)

OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI. Por. Raphael Salimena Pires. (Aluno do Curso de Comunicação Social) OS QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS NO SÉCULO XXI Pr Rphl Slimn Pirs (Alun d Curs Cmunicçã Scil) Mngrfi prsntd à Bnc Exmindr, n disciplin Prjts Exprimntis. Orintdr Acdêmic: Prfº Dr. Ptigur Mns d Silvir Jr. UFJF

Leia mais

AVULSOS. peza publica, por sl Só, não se pódc aflirmiir, se os meios da economia finajiceira são bem empregados ou não. ti. Pnulo, :si.

AVULSOS. peza publica, por sl Só, não se pódc aflirmiir, se os meios da economia finajiceira são bem empregados ou não. ti. Pnulo, :si. ^^^^ssj!^síb^ v JSf js j_jr /r WBW JVuv= "M Wff K s xl_ B " ««D JNR Spudfr (S Juh 896 PRPRDD D UM SCDD fhyh 36D RDCÇÃ RÜ D UVDR DÇÃ D HJ 6365 l dr slhss s hrd slr s dgss uvr hr su lçã pr rr d ggrvr rbuçõs

Leia mais

BATERIA R ECARREGÁVEL A LUMÍNIO COM ÂNOD O DE F rnnd Mnul Sus Alvs d Fnsc ( Licncid) Dissrtçã prsntd n Fculd Ciêncis Tcnlgi d Univrsid Nv Lisb pr btnçã d Gru E nrgis Rnvávis Cnvrsã U tilizçã Sustntávl.

Leia mais

^I tf*"!1!!,,. ip, q» l l! "F!? ' T> >V T IM i li 1 MS llll llll' III I

^I tf*!1!!,,. ip, q» l l! F!? ' T> >V T IM i li 1 MS llll llll' III I MENSGEM DE PRTÉ DS PfflDÉS Ml S RESLUÇÕES D NNKRfNQ DE WSHNGTN. MNHÃ, S tf MS, N TMRT (LE N 3. PÁGN ÍNTEGR D MPRTNTE DCUMENT) 7,. n V/"» JY n d 3, RELUUSH c«n gn p ppul, cnclve c Mntevldu, cnvcd pels ptdu

Leia mais

??nn0/ff?l^s5ffminaj1' QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE. extraordinária rcullzada hoje, a tlr «Ias 8

??nn0/ff?l^s5ffminaj1' QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE. extraordinária rcullzada hoje, a tlr «Ias 8 > >~i... V.í. n n Vrdrs ü hriznt Vir Pdir Encçã d Frç Luz n» XI # Quirt.Ff.r, 7 dt Mi d 958 ft N.» 2.406 &iw\ wê }Mki _ty«??nn0/ff?l^s5ffminj QUERKM QUE JUSCBLICO DECRETE DIT INTERVENÇÃO EMPRÊS INSUSTENTÁVEL

Leia mais

proletárias 1. F. i 1. I O que nos disse o administrador Machado

proletárias 1. F. i 1. I O que nos disse o administrador Machado re- /». (trtt tttetrtt tt tpece SSGNTURS R M MMMT vtfts F m/tt > NNtl,.,,,, t tttt MMlMKl»...» tt Mu. {VM stmurk SStl,,,,,,,

Leia mais

História da história da

História da história da Hór d hór d duçã n Brl: um blnç prév nár 1 Drmvl Svn Crdndr Grl d Grup d Eud Pqu HISTEDBR Unmp. Cmpn SP [Brl] drmvl@ pq.npq.br 1 Inrduçã O m d nfrên f frmuld pl rgnzdr d Clóqu qu ndrrm nvnên ( ndd) d brr

Leia mais

Caresiia e Fome: só o Enérgico Protesto Popular Pode Impei Ação Criminosa Dos Sonegadores

Caresiia e Fome: só o Enérgico Protesto Popular Pode Impei Ação Criminosa Dos Sonegadores * *»» _-^ ~-\ "àí /O* (tajv t. Amnhã (Di 3) Cnvençã Ncinlist e Demcrátic n Gunbr tti Persnlids. Assembléis e Câmrs Pel Registr Eleitrl d PC i;j 8* p.11 [ GOVERNO AUMENTA IMPOSTOS E CRUZA OS RAÇOS Cresii

Leia mais

REPELIR AS AMEAÇAS GOLPISTAS

REPELIR AS AMEAÇAS GOLPISTAS OPERÁRIOS DA BRAHMA COM JUSCELINO E JANGO lynswp n hílup ^. y^j^jp^,1l_wy *L*á YV H í!^;.!**!»l_?»» ÍVf_?v ** ^*fl_b_* m V? _^_d u_v_l_bp B_b k H *»* 4%f L í* í» Tl 1 Al _,/*^^_ YfmW grr^>

Leia mais

Balanço do Biênio. A Diretoria da Secretaria Administrativa e suas áreas mostram os números e os projetos realizados. ÉTICA NO ATENDIMENTO DE BALCÃO

Balanço do Biênio. A Diretoria da Secretaria Administrativa e suas áreas mostram os números e os projetos realizados. ÉTICA NO ATENDIMENTO DE BALCÃO Blnç Biêni A Dirtri Srtri Aminitrtiv u ár mtrm númr rjt rliz. ÉTICA NO ATENDIMENTO DE BALCÃO NESTA EDIÇÃO ACESSO A INTERNET IMAGENS DA RETROSPECTIVA 2011 PERFIL REGIONAL DE SOROCABA Jutiç m Rvit EDITORIAL

Leia mais

CAPA. Marketing Direto - Set/10 - nº 101 - Ano IX

CAPA. Marketing Direto - Set/10 - nº 101 - Ano IX CP 10 Mrkting n linh Dirt O mrcd tlfni stá m prcss trnsfrmçã. O bm crscimnt pssu, ufri d prtbilid tmbém. O rsultd é sgmnt qu gr brig mntr ptncilizr sus clints. Pr tnt, invst m rlcinmnt n mpliçã srviçs

Leia mais

TYE PORTUGUESE COMMUNITY NEWSPAPER

TYE PORTUGUESE COMMUNITY NEWSPAPER o iornol comunitorio portugus 93 COLLEGE T ANO NlJrERO 5 JmJHO 0 97E TYE PORTUGUESE COMMUNTY NEWSPAPER TELEFONE 535-866 PPEO TORONTO AVULSO 25c ; NDO MORRE PELO SEU -POVO No di 6 d Mio Nlson Smll Lgs urn

Leia mais