dos efeitos da desvalorszacão

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "dos efeitos da desvalorszacão"

Transcrição

1 : hp<«>! n Mun Mr rrg n Fun 930 n XX > N ^r>;> Prupdí SS ÍHCJ >- NUTlWS Cp Rpublc l> K Uns psn; M lu Mrr surr; nrél Slv scrár n Prcvlíc! fllí lrs dc nnl n Ds- - Er w nclüs nvcfjc V rh - E SSKT f «8: -:v0 Vns D N E rs n ; Ssr Cr? H X); Trl CrJ 3000/ Tn! HXMS -f-65! K MN MS HE NTEM: Rp S Pu; (V Frcl - S Bn TM c T Jl-SsU rrvr?í Sn Cruz 34-88: 77 Vul- 8 -l02 Mélr 3<U--S0: Pnh W wur -= Jrdlrfl ^\7p^^ RülC(l 2S6-l-2; Bn«l! Ks ^%^«pr ED HJE S SEÇÕES 20 PGS -- Cr? 05( &# ::_ -5! c _ rí- Qunz Cnsuçã Tl ^Úl (R nrn) R rl Jnr Térç-ír 20 Sbr 99 s fs svlrszcã âpr Brsl?y P «s ww ^^H n W-ü W V V ^r píss nclusv nss pscláusuls grnl-ur sus crs pgn c Grã-Brnh Tsur nglês dz cüáns qu nárr prncrá fl sus cprsss L Murrá Prã s brslrs ncr- (s «>f / _ lnr sus cprs ns rcs nglss rpus cnnun vnr cfé urs prdus hs Ess Uns Cncurs sóbr svlrzçã cruzr FE ur cus cnfss rçã Tbr Szuy du bvn su culpbl prn rbunl qu sá ulgn s réus spng cnr Hungr Dps svlrzçã lbr srln nunc pr sr Sffrd Crpps r Jrg V rfc nsr Fzn c u prclçã ssn n Escóc n s ncnr : C Cvnn^ HC flp UT)!EST 9 (Rchrd S Clrl V V) -- Trbunl prc n s c óculs S/ny dss qu qun cnhcu B qu sá ulgl cuss pngr ln rcf Dulls 84 ês nã usv óculs lèrnlndú su lrcr sssã às 35 ( GrnwclD ps Dulls é rã snr rpublcn Jhn F Dulls «7 r Rzõs u gvrn brânc qu s íls s lnrrh lpul sss ls drr urpu Buru Srvçs Esrégcs s EE Ul - -- s cuss pôs lng-n «br s rrvrse«qu«durn ífurr pr Eurp scun dss!_nyl uns ds ns prçs s r n c cdã «r-nrc lln Dulls sôbr Sr/ny bé prcuru rlcnr Dulls r> s hnss r r dé spng «r-c ns Blrãs s nã pf supssvs dc spng nr-rcnn pr rrubr lns % s n cus v nfc fgrf Dulls rvrns Eurp rnl «Só s qu s snss sv cprn c gns pl s ndusrs xprrs dr Tlbr Ssnv qur cus pr cnfssr spng nr-rcn dss Szny «c nrr lhs «E 9«crscnu «qun s rnu clr qu crs bn su cupábuwdc cnfrncu prcpun c -~ Ünc lrnv pr vr D\DRES 9-<Ds ClVlThlr ncrnrã sus cnvprs ns uz nf pr nfcr lud fgrrf ur cus cnnurá sus clrçõs nh s rcrur spõs nr s Clôns dpsss pss n huíç sprg prs Eurp sr lbrs pls russs Dulls dcn- Und V-:s) -- Círculs rcs nglss urpus - -\lrn qu z nçõs s p qu cnnurã rsrrnó Js S/ny svr df cr qu Ksss spõs : ncrrgr rgnzr v cnr 9 (l Pl -- U u pr cn cnsqüênc - n cláusuls l grnu uru vnr f-í urs prdu sus áu r pgn ns Ess Uns cus nã pd rcnhcr Dulls n rr prqu s rr Cuns sns rspcvs píss LNDRKS prclçâ r ssn ss csã gvrn brànc Dss qu nv - pl rcl (Jü V r-- plns Grã-Bnrlrh slvgur Dclru qu r>0 p nu públc _lcnn hn- x lbr nã lrrá 0 «déss cnr s ílln svlrzçã c lbr s- s& cfé prdu qu é vnd Dssu s psquss cu Rúss un ns vn- p fchn s s su vlr n ps qu cu cn s xprçõs brslrs prps bncs blss dc íuls rn s slárs n Grã-Brnh Un Ksss pss s& rgn- pr dólrs rs Ess Uns Ü:élg«Lng Blg Brsl s p qu Brsl sá s cl vru ln svlrzçã pd cprr «Css qu nós lbr Ò r ssnu rfr ss prduzs únl gul n fuur nr- lãrgu Prugl Suéc prn psn nglrr prdus ssncs s c N sôbr Urugu Kss grn plc (7 sláus nl srlns qu; qunr pr sus ndúsrs un vns c nc u runã Cnslh Prprn crrrá ns css n Sn NV YRK 9 (V P) N s Ess Uns prclçâ n csl Blr! n Escóc ps cu qu dfrnç s - rc cfé vrfcu-s u «lís pm-s pssu n Urã- crscn úzn svlrzçã lbr srln dvs fns Ts s dus s crn frnh r v qu? srá prcs prr pr- lnlr 4 S=J runs s Exprn su s s rs c prçã br&n- rsrvs n cn Brsl úl grnu f cní rgnn n rcn sá u pís qu ns p sr N fv4 yòbkí9 (U p - su fuur dss nrsn: Runr-s-S %% crrn Nv Yrk nrgs xc s sbr Rzõs svlrzçã n plvr qu vê r rgã r rg Srvç G-r-Css s lgs s nsrs s Rlçõs Exrrs s Qur Grns níc svlrzçã n- chgr qus l rsslvl 50 pns bx dólr Frsu qu svlrzçã r srln nà usfv uns rc slárs crs- lí ccl Us funcnárs nuncu lr ss dc Tcsur u- qu Gr-Bé- cnnur ns bsds vr lclzv s s vrs lns Vlr s rls prncrá l sus cínbss s cuprrá pr cruzr sprcr qun Un- nsr s Fnnçs sr Ss flu-s sbr nss l- Dscurã r sr Sffrd Crpps cnru rc vulnrávl cncn v à l návl qu LNDRES 9 (U Pl -- cnu qu -r prvr ps- rgnn pssu grn NV YKK 9 B Cnl vu rvssr lânc n pz c Áusr sn pss Sn lr- Urá-Brnl pr s sls srlns n sh Und Prss) -~ Üs pqun bnbr Susn nfru qu s - ltr-shngtm 0 (UP) N sx-fr Sns S frd Crpps nuncu n à x- dólrs Ts prcur pr s Mscu vsr nrg sbr ngu n svlrzçã lbr r cnvrr lbr sérln ur rólr? rcur- prncps s bncárs Nv íll fn c sb u) Yrk crd qu várs píss nhã- nã fr nvs yrups YY Dprn Es chnclr nrn Unà Svéc ndr Grrnyl n d cnvs prc nrr rn á spéc rl ng- prg s prcns r 35 cnvs pr lbr srln pr 2 dólrs 80 nuncu Há lhs sôbr prl nu n rs fvr vàvln pl rgnn Uru- sprcs f s pr qu s gs v lugr ps qu s ln-rcns cçr pr- slvn à pnur s qu Rúss c u prps rs Ess Un- 38 sbr crrn vs- Sns S fchu h c lbr r 4 dólrs 3 cnvsnr Tínhs qu u cs Rslvs qu rã pds sfr- prs ss gf- rgnn cõrdu rll nrr s nsnuçõs svlrzçõs shc rs s qur grns pèns runs ns cpl xgu rrã à rçã rn cl nsrs s Rlçõs Exr- chnclrs s pêncs cn- bx nr pns n rvlçã snscnl vn 94 ls u Grà-B nh r qu pl««r pr s lv pl ln Fxd pç < Uns Unã prssr spnç qu Sns D v bx d&n- pl qu vlr lbr srcs Ess svlrzçã lbr sr- pss Un f f ás 2C25 hrs Sr Sffrd Crpps rnu c sn vnds 70 ls Svéc Grã-Brnh Frnç Rúss cr rnc (hr lc) sr Sffrd su dscurs c ns sgulnf «ns urs rcrs rgnuns fr sns pr u r grns bncs nrvss crrn és Nv Yrl c Mrru s 04 ns s dn ps s pnlf nfs pr qu- -- s run n d 22 dscussã prbl usr- Crpps flu durn 0 nu- plvr:: Enrs c ur p n luv -gnífc rc ns- r-vz fcl s prçs dôsks frncns ír fxs núr píss ln-rc- lunld pl Prss é qu grn dc ur pr dscur ur vz Trr Pz c Áusr Gryk ns slrs s- CLl 9 ( P) Pècéu nuncr qu nã funcn-?ns dfculs qu su? u bxrs rcgrà Bncs s Blss Vlrs s pv pr suprr s r srlns ~ pr cnsgun ns plrã pru d LNDRES 9 <U rj> -Y0 qu flr-s u- slvr s prêncs Srêcò ur f fcln Frx hc 2-8 shlllngs p fru qu s bxrs s cn rbu ssnur clbn lswc Mr Ln- svlrz- í srln r n-ygurr undl é- Dprn r- El n- Jlnr prânc qu- c 04 ns fr- r h v; cnsqüênc próprs scrfícs lh rpuz- M prc lnrlzç xplcr sls gêncs rsv- «-;= rís cn Tr próx frncsn g gg^ ppr qu s ) s V rns êx n á vl gr nã è - WMgfâ ffl0u \ ^^ 4^^7 \ n rn fncsn nu-cr-s bé unrlzçs sus s xphcrv xr n ír&g rvlhs ch (Cnclu n? pk? -«íl: nç grns pêncs n s ds ns prçs s l- svlrzçã fíílímpãtwrõõtíluõred EURPÉ : n ns prculrn ns cpr vclrs u ns ss vvr frn sub-! cnr í luz s prsss l rs r cprçã r vncln xòv vk u; P) Sr Sffrd Crpps clru brs Cun Br qu uns úlls ds cd- nc Nçós Ess Uns nsss gs Eurp lí n cs vss -n- Vngl M nrsn prsl lcér-psn r Sn- hr srl 43 dólrs p:: s qul srá nv rf :!80 dólrs lbr Nss csã é slhlr qu rn vz r p pdr-vs nv çã vrl _!! f Brzl clru qu ksíò;- rvlhs 9 (- P xprr x-nsr Knzn- nsr Fzn srl sylwfâ Ubr srln pr PRS Brs v/ qu ésl dn Fnç sr Pul Rynur clru qu svlrz- F ss qu sr Pul Rynud x-nsr Fzn s-prr cnvncs c ss Elzr Kpln dss qu ul 4 dólrs 3 cnvs qu ss d ns lvrá vs nss llbrn s lsn srln (brânc) s u rá dc 2 dólrs 80 cnvs ; c prspr ns- pr lbr? x n fuur s- rrs próx á fllpís p nnr sus cprs à ngllr s p qu ç& lbr srln s vs frí sus prdus ns Es Uns pr bnçã pvl c slr u- N índ fvêrn pr r ss n pcnn s pxã prév cnsuí u nn- Frnç clssfcu svlr zçã lbr s vs prév fzr s _ à lbr Es pss qu nuncs ó s sér qu sr pv Sr Sffrd Crpps flu ln- Srs rpcl Ess clrçã nrsn f Rcru u brl pss [f hr Urugu f dscurs prnunc n & Enrn gbnlrncês pós r runã BMBM 9 (U P ) -- c (rn nss cnh prqu lgu vêrn Índ rnu qu us nsss dfculs us sf pl çl cl chgr s r Cérc Nr-ncrlc«- ps psn s r 30 ns n n Nv Yrk dss -vvr nuncu svlrzçã frnc 0J<-urs svlrzçõs n un nr bncs prnç fchs c crds nslúvls Er únc lrn v rn rôs ds crscnn qu ur nr durn êss prí rup Cnsuln-nus c (unr Mnár nrncnl E ur pr su dscur Brsl nn cçu c sps funcnár ü scrór s- rc& s dvss urpé c prbls qu dz rsp & ndú Brá svlrz lç c rcn svlrzcí0 êss rgns cru nss s sr Crpps clru qu _ s prs prlífr subn é dólr ulrs qu sv llss âs rlçõs nárs nr- sçflns rn dvss srngrs íq suspnss x dólr lbr scu prlüguês sr rvn c pr vêrn fnlndês qu 60 l - lbr brânc x Ess x cçrá v- vlrzçã r únc lrn- nuncu hvr nfr 0-- us (l prsn r s c) Tív u rcpçã gl fcurpés cn r vl n rc lvr z un lryá gr su n v pr vr sprg prsn Rpúblc :r n su rc 60 pr dólr N Hln Sr Sffrd Crpps qu hv C ss s) Crpps qus dzr (M pl pssl Snrd l Susnu qu sss s prbls s Vr Mr McCdrk ê Vlnn url r pr N Frnç 230 p dólr H 0 (U - gblnu s s nz dvrsár (Cnclu! pá f c> sr rlcns svlrzçã dss êl n- Julgn n&n qu hvr n- s nsrs xr plâu PRS 9 (U P ) - gbln frncês rnu su runã lnd lh hv cnsul rs lg íü crscnu qu nh- cncru svlrzr n qu s pssívl c ss fz u pê s nu- svlrzçá ns úls s Cps Ellss ã lg f Sr s Ess Uns su fbs r pnlps vs n:? ncrr runã «hln s 2 hrs hr GMT) nuncín sgu qu svl- rrün r rbrr sus sfrçs r vs svlnzçv lbr fur rs xprrs p- 0 Kpcrlçõs prqu us brslrs s gvrns brânc frncês :n frn sss ssuns pr pdnll Nà bsn prr _r Hnrl Quull nsr F rlzu frnc 0 pr cruu N Suéc sn dc suspnr sus prdus s rcs dólr u plíc nárcu Nã zn sr Murc Psch c c rlçã à lbr srln bítuclmu 9 (V P) - N slând ss sss nrcbs dés crrr cn- r n plác c várs urs Cnslh Bnc r Es s fnc Dlr S (lpgílp N Fnlând vl- zu cr suc r REJÂVK SLÂND 9 Prvnu qu nr rp lgus sns sr prcs uclúu Cfrs lugul Durn d h u Dfncs nsr nfrçõs s WSHNGTN 9 (U P) - çk dólr 36 crs V slând cdu dsívlrzr krn n s p- nr prç pã! pr nncls svr fchs p Vs s n Mrnd clru qu<> Funrn Mnár nrncnl dólr pr 5S pgsó lbr íèrlln;s bn pnnlngs pr pnnngs qu N Cndá cs nã fur rnsçõs 0 prc frnh rá l n MTV 9 (V- P) U8 cérc xrr s nhã s prprçã Dss qu ná MESÂfrUW hvr uns návs ns fn urz clru u r E Bur s prçs dus prdus Ms prn pr Uns cunss r rrp pr Chngchw nsr s Fnnçs sr Dugls bb nuncrá brv n «s- LÓNDRfS 9 d! P-> Es crscnu qu nr dc lguns ss pr crr f HJE \ lguns uns Jusfcávs ns prçs s prdus pr- funcnár públc \W fnnc RU PERER D SLV CM LRNJERS Trnsfr s prn-!ís s qurs sl c- pnh <? bnhr dfíc sr cnsruí c prcs- ;c fnncn á dn- N n PSE Prç cn cns á h- cnqün scrur dc prss vn rrn;- snl M 500UU (qunz l crufcr) cnr rnsfrênd prss P-s «bé runr s s nu! prn qur llmrs rus sls c ns nfrçõ! r Prh M Flh v ^SM BRG Grul> 303 hy 7Hhvp lá r pnr ná c qu é úl blur sô- br sr pr y Cg s vrlhs rgnz fcl gvrn ncnl chnês 2 4- UUrn n\\ rr fvcr X NG 9 (UPl s cunss chnss lbrr u prgr pr frçã fcl gvrn cuns ncnl chnês sgun nc Ppíns rcénc cuns nícs Nv Chn Dss ssn ngônc qu Cnslh Cnsulv Plíc qu culrrô sblcn puhlcçf dn fórc& nv gvrn s runrá (u brvnn Prlnrn cncnr-s run n Ppng cnl-f prplrr (lõ Cnslh nv^^w^s35~_ ^^^^^B%\\W\ggn^^ nsuls c íuscp cr$3<) ( Ur FruclM Mch Flh «;!M MffUÜ MM Uh «u ««p0pu«ú V«n«BWM vnm HH #n ( M -l 00 «â MU 4 «l«lm n M ST ürntfrc urnrm;nnücfd0 s há várs ds Chu En Ll vc-prsn cê prnn nuncu u Cnslh Cnsulv Plíc sr cps 66 lgs vz 500 cnfr fr pn rlgnàrn crscnu Chu En -l qu nr éss-s 66 lfs 637 J s ncnrv Ppng rúnlfò prvu prps sr prsn n Cnslh pr sclh dn bnr scu > > ncns próx gvrn sr P (s lgs Cn lrlc qu crlr& ír sc llld vrrlr rrnlzcí rfrrr k U nf runlmrh r fpnvnl p r Flcn- snr U u {h nlrr fl0rh«s cnnc- (rn pllph d«p ch- %>->«f >n «rln cu nnçln llng Knff B «r n M (w M Dü un rr n unrnlcf nuc n- «H lnn K HhH «á f l«n Ul («/ >u d Puhln Dfdfrln ««vr >n p v l \ Vrnw Hn h k ««< \h n«^ w >!n«fn up rl H ~ «l M >))W fwf p#w M í ffl «-fllí (! Íl - ll!: ú ll - Hl állll 4 :>- ( HUflU \ Sf <: >! M l«ím M uns hlsn qu s õ-çs cunss sslrã Frs fuur próx y lhs ssgurr u xcln bs pr l prçã Pr cr sr frr HÒNG KUNG 9 (UPl Dspchs Kukng 89 qullôr nr dc Cnf lndc qu u nur cd vz r dc frcs rgulrs cunss sá pnrn n prvnc Kwnngu pr cr sr l fru Cánf- Wnnkw qu í prncpl v cunlccf gvrn cn «uns rpu hh nr crds qu slufl rps llrln-s YRHk su ««pns 28 llínrs ru nr Cnk nr dc Cnã N; k(nu up - NUnlH-s qu «s lndu lr«- v! u llh nu vfln- (?RK Vun«Yun «u qulnr nrw d csll nfurnu- <u<> fum urnfl «uunl««««m Kuhn Yg ^lll íl í!r VMMÍ P lm KMVf-l fn V V í HwvUl MlM- UMk lu «n wm B )!r ul õ u h us nmlr«s l «u«d f Mf un > rímb wssuw fllwwhf# flfhm ll fmu <l UU! ul «M l l Í< \ u - <í«r^p H «hâ vlrzçã su àvln / pr cnl N Tchcslváqu PRG 5) (L P) - -rn Ncnl Tchcslváqu Jucu lr us su x n cfbl c nv lbr srln svlrz qul pssu 200 crs pr lbr pr 3Ü crs d vz qu s úl nnv su x câb vgn c dólr U pr-vz dn Hnc dss qu prr h rfr sblcn créd sá cprn lbrs 39 crs vnn 4 cáü l!-ólr prncu nlr 50 crs N Sã BNKÜK SU 9 (V P ) fns h nfrs dz qu 0 lbnn sns-) ; rvlrz pssn br rprrs llrbh vz dc J0 Bnc Sh g-l-un cunc nuí- qulqur s cbss r dnhr 60 èsf rlzn prçs N ál RM9;(U P) «-«n ln lnpnu -fdh u fv cf rnd n «sudh unll dr gbn qu duu k n lrruu n Q-n du n!(lv;du N usrál VPNV ljlóíull 9 (U Pl -- prllü Dn-Krw «U -g íhllly «nuf-ü n <f «vén dn u^rslu -Mvd llbll ll l llh df JD \\ lumcllnlm UC l< «Kl «ll fkl /) MMM yfy M Hu «ll«! dw_(llllulllll «!> nnf\wn n àm n v rfm UU Kírlc N ln\ «9 H g «< ( wê n Bur svlrzu n rupr 33/3 cnls pr 2 cns Dclrçã Fun Mnár nrncnl s prncpln nn qu s rfr rs prs ndcu qu ss csã hv l Wshngn pró prfru dá-l pv WSHNGTN 9 (U P - brânc pssln xpcu qu ss pss r cn- Func Mnár nrncnl nuncu qu cnc nçós s nr GrâBrnh cvlrlr n prvr pss rár qu l hv clzr su c prl ulh úl s ssnlu qu s rsrvs ur br- -íórç sn rslvr crs undl dólr Fun Mnár nrn r nuncu svrz-ân lbr srln 3 dólrs pnr ZÍW dólrs usrál svlrzu \ hr«# dóls pru 2ÍM dòs Tnhí- Cní Sul-rlc^nn svlrzu!< lurs p 280 dólrs su rró nrugus f sv/!- 7G pr dólr prn 968 p- dôlnr rup ndn :«)Í2Õ0 cns 220 cns Sc«c> «lc «un lr>- Flrdu us Jrnlss U«r; v n Brnc > u> Bln dlr-xculv pl ür- Brnh r Fun Mnár HV Run Vnlr df llxúll M / PrKH dn lhr Ml rnclnl dss qu h Nv lnd ps qu nh run^ «Hun rn l)h7>! Muh d nrrlh h Cun Mnlrl á hn urí nlu lrflurzucf ndcu vu [ uá pl!«lflh flln uunrll í ná > > lhs -Dr Qryls H (V llllll H «/ Mn KS h MW X n - f ] fllllf :!!! flrl H «J H íl ll!?#: Hu \f U l nlcs dnuír nu r ã ráp qu gvrn nà pô r sngr un % Sr Crpps clculu qu cus v unr Bnc (réd Rl Mns Grs S BNC üf PRVÍNC R G D SUL «n? 8-nrvç «^ FLL - LND í - ífff3e;^^t3-?j--!^ xr^7;:--^ Pulsrs Durs v f s(_sl\ nprs lçõs < r ííu lfj ^ CkkcíC f h«r uv: v- Gnçlvs \k> ur n> rv MH ru HU rffnc r su l E l fl! r- unl llllll M h CMJM «T - >l M M M!> fmüll H TKNUN %lh> llu h! BNC M Hl ) L NUW 5

2 rr-fr--ry Prr Sg Sgun Págn PREFET põ culp n nsr s nsr rc qu culp é príl Plz ss rvés ns sl sc s qus xl u prnunc r dlghl fnd E l? í cncr é qu pv f s un vz ludbr Lbr-s lr gnífc ís c és pss n Cu? Lá svr cr ãnhf ur Mrlur sr Mns Mrs scls pls sus rspcvs pulírcnlrs pur nugurçã u nx Hspl Sâ Sbsã qu vr scrrr à ppulçã ubrculs c c s pr 400 ls Huv s dscurss prx nu rpn gógc prf chgu dzr qu n scnsr qun nü brnss R c s cnc l ls sns s sus íscs N dl sgun gênc Ncnl dsrbuí pls rns lnírçós nuclss sbr fs sbr splnd rlzçã nugur Cnu-s hsór nx núrs: ns ls ns prlhs cnífcs dspõ dss duqul sá p prsr s s srvçs U prz dnsrv lndublàvln -Ps prz nã funcn E ríssl cnclusã qu chg gr prf cus écncs n nspçã rgr qu subr nx r c íls rrgulrs-flgrns qus prárs E su ncx ná p funcnr nâ sá cndçõs rcbr squr u grp qun s 400 sls s s rchs qu rnscrvs bx lusr lhr hsórl prr é xrí u rprg N publc ns uns d gs pp Dz: Fr nugurs n pl nh s prrs 39 ls ( grf é u) qu gvrn frl cnsruu DÁR ZR JEL SLVER nslu c s rcurss Cpnh Ncnl cnr Tubrculs pr qupr r hsplr Prfur Dsr Frl Esss ls s lcllzs n snórl-nx Hsp SS Sbsã dspõ s rn purlhg pr funcnn d sgun rch qu v l f r n qu prf fêz dsrbur pls rns n cênc s lncólcs cnclusõs s sus écncs (v uns d 4 PP-): N sçã dcn br h fcêncs úlpls nã sã ls grv unh pn pssblr funclnn s Pvlhõs nxs blc crúrgc xb flhs snsívs nr urs sbrssn c s grv sl curvs ngrn su cnun lpn-s su nslçã d ur lcl gbn rdllóglc nã frc prlhg pncl ncssár às xgêncs srvç s fl--rlngbns lrnglógc nlógc nã prsn s cndçõs cnvnlns às rfs qu s prpõ vssn nslçã luns xcssv s us nfrrs v sr crrgs lhrnr pssívl Só vrã sr nrns ns sx sculn n& nó pl fl rquss pculrs cnun nfrrs pr ulhrs s bé pl fácl prlscul nr s ns Pvlhã núr v sfrr rduçã sus ls 260 pr 84 fcn cnun s Pvlhõs c cpc l 35 Íls s srs dnsrvs s srvçs lé crs lhs prjudcs cnfr s funcnárls rã su fcênc scrfc pl nrfrênc s s- rs nálgs Hspll-Snórl Sã Sbsã vz qu s Pvllhõs nxs nã ê un bslu n subrdnçã l E há n várs urs rprs qu fl spç príb rnscrvr E rsu nx qu r pr nrr funcnn d qu sr íl nv qu u ndc Ms ur Mrlnl nã s ngl sc cusçõs prf N dl 6 v-l ns rns c su subsncs fs Explc êl qu écncs Prfur cpnhr s brs hspl cç f D nr qu s crcs sã rds E nf cnn Mnsér s própr Prfur rvs cusr E óbv qu s dus urls prf nsr v sr chs rzã Ms bé é cr qu hspl nugur nu xcss úsc dscurs fgu chpnh nã xs Bsu u ês pr qu s 400 Íls qu cpl n crc s rduzss u rçã prcávl cnn pl écnc pl cênc culp nã é prf Tbé nã é nsr culp un sá vn é pns pv crc csg s u vz pl su rdcnl zr Churchll p cnvcçã nwdf Prln Encrcu gvrn rblhs n css ncr b sbr svlrzçã lbr xplcr suçã fnncr rgênc prcp pí d 9 (DR H Shckflcn r pr prnfrd crrspnn ü NDRES cr n pr s sr p Pl sr Wnsn Churchll ré qusã prncpl é sbr drgn cnsrvr ncrcu quns nr s próprs r gvrn rblhs ncsblhss s põ à d sl cnvcr Prln pl gvrn bsr à sn próx p ns-ã vr s prncps ccr bs sbr svrlbrrs Churchll runrzçã Ubr xplcr-; ss-ã quru-rír pr rçr uçã fnncr dc rgênc srég sgur Prc hss prcp pr d vr pucs dúvs qu flcln DíVíü;; drgnl n ns u un pr Pr Lbr ps u s lçõs grs rr-s-á runã rgênc nr s r vng plc psslrs bu pr slcu vl svlrzçã lbr bé fcln cnvcpr prl s rblhss ç& d Prln s cnr rr Cn srvr nuncu qu d Churchll f nv Pr su vz Sffrd Crpps Gbn prr nsr nrvs s prcns Cln l Churchll sócncd à prns ps sn p pdr cnvcçã vr prsns 400 rprsncbn gvrn uncn ns prns dr xpdr r un nfsu-s cd pr ss Ó Prln ncn sprl nflç& qu r r-s férs é s qus c crz prcpr u u Dr s lçõs grs pr ns pd Churchll f lrpróx vrã Crpps subuul fuc ps qu nls Jrnrsr Fzn sr Sffrd s nrrgór lss ns 24 hrs ps Crpps n dl fnncr s hvr nunc svrurbuln hsór Eurnçã lbr s ns gurr lp cnfn nu s s pssbls Mnfsu-s un slárs pr cqu svlrzçã lbr sblcn u npnsr s uns prçs v rlçã nr ss c pru qu nã srá rduz nnhu gs pr fs dólr sr u pr ncnl u prvsã scr un nr nsr Cln prr l runu-s s nhã c sus clbrrs drs pr Enqun rs un prssv-s pr rusr sus pssr n rvs s cprs lrs pssívl f du s sus prbls flnnsvlrzçã lbr sbr s crs nv p câb ss lbr Crpps dss à prns: ns Pfn nrr fér!; Tünp ulh ) Qu qur qu nh ngrs drgn ^rlnr gnvêrsu s rcs r Hrbr Mrrlsn unds r prvs qu u pru nv p câb lbr qu «cnsrr c sp sr scln rr qulqur pd psçã pu r cnvcçã Pgn 2ü0 dólrs ss ps câb bx nã p cus ns dsn Fná chgs gu bn prsurprs Rvln qu hv áx sclh rduçã r nsr dssr qu nã «Sn Crpps crscnu: sr r xrnhr qu Prlsnhs s fnás sus n fss cnvc à <<cs pr lgué pnsr qu n vnur pré nã srá xsss ín psslblll é rgrss Hrlbr scss qu br Mrrlsn cnnn us rpu qur-fr à n prns cnsrvr ndcu 2) Nf ps rduzr qu Churchll su pr nsss gss pr fs nrã prssã sbr Crpps cnl Trblhs Pr qun 3) Nã hvrs rprb n fôr prbl duzr s vrbs sns s ln gvrn nã rqur gss prgr prvsã prvçã Prln pscl r d qu pôs prác 4) Frs cns n à n vru dnsrvs nsss gss qul lbr f svlrz pré lvrá lgu p 403 dólrs pr 280 dólsu sss pssbls rs pré Gbn cír u 5) gvrn rblhlss cnsrvrá n pr pr fr su nr-s-á s Cn Câr vçã «cnglnn slárs u x psçã uns cs un qulqur pr-s-á n çã cnfnç gvrn cnsr br grl gvrn rblhs sucss spcs nsr brânc sv b dspsçã qun cnvrsu c s Jrnlss Rssnvlur u pnu c nsgnfcns rprguns s vcllçõs prplcu écncs guns Enrvs s-n prcnsp Cnc rvlçõs MRS ü«grn (l rrrnunc ««M-dr ns r pr- ákl prrçu >p r «l Wrlflr Unr r à Run p n l nn )«l fund- r nr rn «M - J DR M B CM M! <- M Ml «Hl l Tu pr xpl whsky Qun s lh prgunu l lguns prçs xprl nçôs brlfnc scrlun unudh dss: «Ts c x whlsly süccòl prurup n rsp qunl nh x<ru pr-fncln ul lllnd CMPR PN pn «- ffèfr nê M-r Prlng - Crpps é bsê) Nã cr qu s ncssárl unr prç dólrs ss prdu Dss bé qu «é vn qu clín cnôc ns Ess Uns sá s nzn pré cnuu qu n& pndl dss sus sprnçs lhr n suçã brnc «E pssívl dzr qu cncrá é qu urs pss c qu frã c sus rspcvs s dss : Txuln ír s sguns s nrrgçõs fs sr Sffrd Crpps : ncp v xc qu pss c rgnn qu nrrpu sus cprs n Grã-Brnh vl gr clcr nvs pds? «Su pnã qu s s pss hvrá gr r dspslç& pr clcr pds Nngué s snhn pr gnr qu lbr íóss bxr s Qu cncrá rsp cuprn s clásuls cr ngl-rgnln? «Spr huv dfculs nss sn Trá f sbr s prçs crn rgnn svrzçã lbr? «Nã Ds sbr é nhs cqu nhcln qu prn zr rgnn Sffrd Crlpps frulu bé s sclrçõs rspsguns urs prgun- : «Qun nv p cãbl lbr svlrzçã í grn sn pr quls qu nã crdv f-s l vul lguns nã sur s ps câb rc ngr Trç-fr 20 Sbrò CRRÊNCS Trgéd Hcíd rplns cns - grssõs nfg «- Rucênds prncíp Sucíds nv Cnfl bs furs Prsõs Fls qul Gnânc Ppl pr rnl Tvs fz- svlrlzç& u pn n nv p câb puss sr n Sbr ppl pr Jrns dss qu rs rduçõs n prçã ss prdu pnrã prcuc s dr qu cncr c s ps cb ns pss n vr rspl lgdã Crpps dss qu nã s cnsr vl subsdl pr prduçã cs lgdã u urs éxs Qun à lã srá ncssár cnnur dscllzcã dn prssõs pr xprçã lã cru rsp s fls cngráfcs nr-rcns clru qu nã s hv pd s Ess Uns qu uxlllss Grã-Brnh cbrlr sus brgçõs pnns lbrs srlns Rgsrr-s n ng n ns cp! n Es R nr urs s sguns crrêncs: Trgéd Bnd Frnns Sns funcnrl Prfur cs 52 ns rr n vn Nélr n 22 bnn pl su cpnhlr -Jurc Sls 6 ns rsn n brrcã n<> 25 qul vn nu -l sfrn cnr s várs glps nvlh E sgu glpu própr pscç nn sullr-s bs fr scrrs pl Hspl Mgul Cu Jurc qu rcbu frns n pscôç rs brçs pós s curvs rlru-s r rsdênc Bnd Frnns cu s f cnsr grv fcu nrn pr rn plc 9 dl6rl u s prvdêncs qu cs rqur plc 25 dsr f cflc ncnr cdávr dc u h cpln sp bl n p c u pç cr rr crp Trv-s prárl J Cs Flh 32 ns rr n sr Brrs Flh 4 c cus prxs f ncnr n nqun r s s prvdêncs pr qul dsr cprcr à lgc d n Plc Cnrl s prárs Mnul Cs su sbrnh Durvln Srf Grl rrs nqul nrç qu fc n Fzn Bfg s qus pssr cnr qu hnvl sucd Mnnul qu fr próx su sbrnh nu ng h n qu hv sprc su prpr rn-s c u nx pssu pl cs Durvln á crc u hr drug pdu-lh u r fg Es rslvu sr c él à prcur cbr prsuívln rub r c u grruch dn nu ucr bnnlrs s s vsr cbr lgué pr nl Mnul Cs ulgn sr u ldrã rnu qu sbrlnhu rss Es bcu h qu sv c nl gru sfn qu rss ur véz Mnul crcu-s vu lgué cbln 5 plcu uns cnc glps cnr scnhc rrubn- fnl E sgu crn cr qu prnd cbr h vlr pr cs c nll Pl nhã vr nc qu s rv Jã qu r cunh Durvln bé sbrnh Mnul rslvn nã nrgr-s à plc Mnul Durvln fr nvs pr lgc 25 dsr cu ursdçã crru llcld E pr Durvln sv grruch c u s bls f lg rplns N vn Mrchl Flrn frn cn Prr f rpl pr u uóvl Erns SUv 24 ns cs crcr rsn nn ru Tlrrl n 56 qu sfru scrçõs gnrlzs sn scrr n sssênc plc 9 dsr u cnhcn f M ru Crln Mch frn!k Hr svl Cruz sun Jsé Lus 6 ns flh Jíé Vcn rr n ru Pn Cps n B f clh pr u uóvl sfrn grvs frns sr nrn n Hspl Gúll Vrgs v flcu sn cdávr rv pr ncrér nsu Médc Lgl «K prç Sns Dun frn Jcly Club ônbus n lnh 04 Vlçfl npndênc drg pr c&cl Cunh rplu cpsr rl Jqu Hubr Cunh 50 ns rr n ru Rlçã n 4 prduzln-lh frur crân rs f prs pl Rdl-Prulh vllrn nrn s ssprr n Hsp Mgul Cu N prç Frnç Cs Duqu Cxs nr Sfnl 6 n flh Jü Px rr nqul prç n 55 f rpl pr u uóvl sfrn frur crân cnusós scrçõs gnrllzs F nrn c s grv n Hspl Gúll Vrgs N vn 50 uubr frn n 5707 uóvl chp prncn sr vll rplu nr Luls Wshngn 7 ns flh Tc lvr P rr n ru vl Brg n 4 Nró C frur crn cnusós scrçõs v f scrr pl sssênc Mér nrn n Hspl Prn -Scrr N sr Mnsnhr Félx rcr Mcr Jrdf lvr rr n rfr ru n 36 f rpl pr u ônbus Eprs Vlç Esré Nr sfrn frur cx dr scrçõs gnrlz-s rlsn fucfu vl f nrn n Hspl Gúll Vrgs v N ru Elpd Br frn n 232 cnlnhfl rplu fucnérl Prfur Jã Pul 57 uns rnr n ru Mr Jsé n 27 cusn-lh cnusf n frnl Dps rcbr scrrs nn sssênc v f nrn r Hspl s Srvrs Prfur N ru Tssgc squn Gnrl Pllr uóvl prculr cnduz pr uls lvr Mus rplu prár Mgul Cnd Slv 46 ns rnr nn ru Blfrd Rx n 27 prduzln-lh frur xps prn squr rs r f uu n lgc 3 dsr > v nrn n Hspl Mgul Cu cns Ts Frnns 9 ns slr sl Exérc rsn n vn Hnrqu Vlrs n nr cu u hn n vndn Mrchl Flrn sfrn cnquêncl scrçõs gí-nrlzdns Scrr n sssênc rlru-sc RUU PNTE SBRE 0 R GUÇU Pruíz u lhã cruzrs Cunc-ns Dprn Ncnl Esrs Rq N n 8 pru 0 r crru vrfcu-s grv> cn nr sbr r guçu su n prvrlnn Rl-Prôpls qu srá nrgu ráfg públc n M s n br r c prç fcr cnclul Junh úl guurvh (nnfkkç- írr ncns pn rpu lbr uhuõ funs nr cpr p scr u prfund vrv! cnr J7 22 nsrn pr lnlr r d ü lbulfm «í dlp «lu rê hvn r n l l n rmr u fr d l rn u rru 4 lur rl -- - prnrrl Mrr ) SHKNE HlS X ul rl n - n < ln N ««lulllm u Bwff VTMS00TRFEG (MRTS NESTE MÊS) JN GST 343 Hcíd n s ch pss bs prsávs s chs «ngr u íòrr préd sn ch Crp Bbrs Cprcu c prss rl Ps Bnflc sb cn srgn Jf Txr sn dn ncldó cb fg qu fcu crcunscr pn qu v nc n& ngn pr prncpl préd plc 90 dsr cprcu c u s prvdêncs qu s rnr ncssárs Fr rlvn pquns s pruízs N sr «l Cnrn nfsus ncênd ns s bnnl Frn Mrb su n qull r 7 rfr sr dc prpr rn Cu Br qu c ncrrg Nlsn Rsn Es cuncu f pullc Ü8 dsr clrn qu pruíz sfrl pl prpr grícl é clcul 0 l cruzrs cusu c pssvl cusr ncênd Erns lbn Cps n u s qu cnfn c fzn Sbr cs f br nquér «N drug n n uncíp R Bn n Es R lrrpu vln ncênd nu fábrlc dc sbã prpr sr Pdr Pul lvrs Ml vrr Curu Muncpl R Bn fg v rg ns funs sblcn ns n s pssívl nfcr cus rnn s lcl cprcu u cpnh Crp Bbrs Nró «s pruízs sf vuls Dlgc Vglânc Cpurs -rdl- ScrTr Sgurnç Públc u cnhcn f N ru Tur rú huv prncp ncênd ns funs grgn su n núr 88 n xs u fcn rprs Crp Bblrs cpcu lcl sb cn dò nn Nln fôff f ícllcn xn sn pquns s pruízs plc 3 dsr u cnhcln f Sucíds nv Zll Mr Dsrr slr 3> ns rsn n ru Nbr Rg n 300 f scrr n Hp Crls Chgs prsnn grvs qudurs pl crp nr l cnr v nã rssn s sfrns vl flcr hrs ps Bu cdávr f rv pr ncrérl nsu Médc Lgl Jns Frrr lvr crclárl slr 37 ns rr n ru Mgul Pv n 82 nu sucr-s n ru Gnrl Cldwll frn préd n 73 ngrn u óxc Scrr pr u bulánclc f nrn n Hspl Prn Scrr n vl flcr Su crp f rv pr ncrérl plcl Mln Ngur prár slr 20 ns rr n ru Bur n 78 nu cnr vdl ngrn u óxc Scrr p pr u bulâncl Hspl Crls Chgs f êl ps fr prg N sr Mgrç írn E su rsdênc ru Vl n 387 lvrr ugus Júl n 4 nu sulccr-sn Grl l Cs 40 ns cs rr xndrn s Sns prár 20 nu fzn su nqul sr ns slr Mdc n sssênc cu u bn lnh Gurl- Mér rru-s b f clh : pls rs r f bqu n r d gu Díc lvr 27 ns un plc 2R dsr cdávr rs nu sucr-s f rv pr ncrér ns- rn u óxc su rsdênc ngc n u Médc Lgl ru s Curs n 33 Rcbu scrrs n sssênc fcu rn Hspl úll Vrgs f nr- pus n nr nôn Jqu 3 ns pr flh Vrgín Crr N prç nr Snn rsn n Bc Cpl Bc nv vrfcu-s u Qunn 38 n rr dl Fvl cnfl nr nôn c urs grs dvr- cnrvnrs nr s qus s chl-s n vn lgun v s bnqurs l Tufc Când rns Lpldn qun sfru v- l sn uvs lguns rs Psln qu urn ls qus sn sn n csã pl lcl surpnh pls rs cpslç& gn CárJ Txr Rch 3- ns l Cpnh Espcl sfrn grvs cnusõs p crp Mnunçã Exérc rr r ru d Rpúblc n> 74 cs f f; ng pr u s prés qué lh N lugr nn Mr ng-?!sí-íàu s brlç0! Scrr p U Mér lc r prxs Fábrc N- sssênc v f! ncnl Mrs Duqu C- rn n Hspl Cnrl Exérxs Jsé s Sns vulg Cxs 40 ns cs f grd rp fçs pr Jã Mns s cnhc pr Bg d<l f ncnr bln sbrf0 v sfru frns dvrss s ndrs cdávr hnu nurz grv sn nrndh 0?«u^h0 20 s Prsuívs rn u clçã bnh Hspl Rch Fr plc 20 dsr fés r Frncsc Slv ssunçã 37 «Tu d ^ MPd?cPLrg nccr0érl0 ns slr rr n sr Mgrç n 09 grdu nvlh pdrr Dlnlz Ps Crg fru rbnn rr n - n órx n rs ns brçs ru n^?- n u R&nl quxu-s à p grssr f prs uu n derl U s lr4p^ lgc 28 dsr v - nnrn r! í0 _ «rsdênc rn n Hspl Rch Fr fur J S Vr 0-20 N Cfé Prnbuc n ru Slqul- TruzJlvl! : r Cps n 02 cpr svl Frnn d lvr Mglll Gnçlvs Slv 2 ns sl- «Exérc rr n ru flr rr n ru Tòn Rg slll Br n 97 ulxóu B n 9 f grd fc pl grp0lcl 20 dsr qu s çn Jsé Rdrgus Sus sfrn drós furr rsdênc várs u frn n rgã lbr bs 0 vlr su7000 cruzrs grssr fugu vl f dc n Hspl Mgul Cu N ru Hck L5b frn susp K!?ní%á 2- ««r prnu rr n 49 rs Flrn Pn rr Clvs Ml Brbs Vn n ru Jqu Nbuc 98 Ls 3 ns rr n ru rvsá-l ncnru su n Cslr bru n U3 n s r várs chvs uóvs surprnd cpnh ur rrg n clru ulhr pr su cpnhr hbul qu usv Drllc Pchc Sus f pr s SL#v«S s prr ulv bl prél nrnn T-S rs ln c rru lv ngn nôn Es- r r? ~ psss c sus gs N ls c r Cruz prr rfr cs snc rn 49 ru Hck Lb C fr- ncn rs Clvs nrn fr u srscúp J n cnus n rgã clpl-frn- cór prncns dr J l ví f scrr pl sssuu psln «CvcS éncl br!^hr lbr 45 %nn Frnn cus quxs fur hv s Rb í N rn s Rrs Luls Frr sns 2 s 37 ns slr rr n Pr-q br rspcvn 28 ulh C prsã dê Pnh n 9 pôs dscur c Clvs prár Jsé Frnns SUv Svrln plc clcu-s nn ps Ms rsn r 22 ns slr rsn n n vn Frrh N s Cpcbn 0 lcl grdu- fc prduznc-lh prn 28 Luís Crls frns n rgã ráclc 7l f nrn n Hspl úll Vr- u bs 63G prn 308 qu gs grssr fugu n plc cnduzs dsr hbln lr 20 dsr prvdêncs cbr cnfssn u pr su cpur r dvrss urs f uóvs J Frrr rú 33 n dl Frrr Kllh 2 ns slr crvr hósp Hl Cruzr Sul su n ru Ll- luf0 82 r^ní $ - Muês ^ N0«P qun vsvrn n grdu n - vò«lírsl T drg qun s rus Cs Frrr Brã íc? n lríh chp R s 94-M nu pr vn Sã Félx rnhr Jsé F^llx 3 ch uur próx ô s çf d«slv 36 ns cs rsn pld rrssu vcul cnr nn ru Hrn 66 qu r- «rvür puc nf clhn cbu prfun frn n órx rnsun pr rs l pré u sn nrn n Hspl Prn- flcrnnc sn «b :0 nquér Scrr grssr f prs flgrn pl gurnçã R p 23 cnduz lgrl ll ds vlgllnu Muncpl r n f uu cnduzu lgcn lus prn l d r u prk Frnn v s rs N zdr dn 60 dlrll cznhr Bnrgs Snn 26 ns Hndc 23 nns slr;rff rr n ru Tnn Cs n 47 f grd pu pr ur prfs n ru prrz Lpldln nll ulu fcn c brç dr rllr -s nvsgr pdlld cv grssr fnl uu < vlll rbu rurhlvn n lêncl r- uuvr r w nnu «lu-lr ldsnn r nk nguldn cxh N ru Mrquês ln clnhú n drg pr Jã Jsé Prr nguçu prnlflcn-s purrá-l nr urs psss crcr Mnul Rbr 60 ns cs rr n ru Mun Nv n 390 E n crr cu nu burc qu Mnul Rbr f clh pls rs s fcn prns nr vícul sl F rr cus pr u cnngn sçã Huá Crp Bbrs cn pl sprn Hr C frur prn squr v f nrn n Hspl Mgul Cu Cnfl grssõs n cnr du Cbuçu Sã Pul0 fr clcs clc Crgs dn ncnns vsn «Mfl pns s Tr crár plíc ruçã 9 lsprs; R- s S PUL!-««vK(T-ÉUn ír yhn-f p lsru-bb n ruíu c sáb Vl Mázzl u nu vsn nlcçã dur Cbuçu ss cnsqün lgn dc un vs ár cup pr nuurss rsdêncs rsp DPS frncu scunc: gun N drug h nr hrs vrfcu-s urn ln dn cnr á dur Cbuçu n rch su n slfã Vl Muzz puc c pssg córrg Trbé K ss pns s ubs ír clcs crgs xplsvus Uu ls nü xpldu s xplsõs s cnc crgs rsns rcsulu flzn pns- lgr vzn n lcl u ls Já nrrn n drug 7 pru 8 crrn gul n s vrfcu cnr dur R Clr nu rch vn Sppb su puc c Vl Dv n brr Vl Snu Clr l fr clcs dus crgs dn nr bsn s uns s pns ub sus lguns rs u ur Tbé nss lcl s fs vss nã ír ngs lé lgn ub vrfc nu xplsã prvcu ur pqun vsn pr rçã u un Nss s drug u fábrc su n brr Bl u rsdênc Prís sfrr ns dn nuz dênc n cnr dur R Clr Dsncssár s rn cn u grv sss ns udác prvrs qu rvl Bs lbrr qu dur R Cr cpc 20 lhõs lrs águ pr d dâr Rubs furs Prsõs Fls qul ívzr S! TMkn> Nr 5 8 íl VllL4 Nwvb < >lllln f-ll n <!h ^fârm?>!««sns? >n n n HH nd lmn --l-kl - l -(BlJ UlHM < lllm Ml M :í lyu rs M _ «l h- fà pr r\n cn Í-HÍ pnulnní dur Cbí n!««f zn nrl nr ^ b vsã crc flá «U <> rs pr dl S bâ pruízs pr s SNl s nprchte W gun s s cllfh:m przs crc 20 2 «> r R Clr «<«pr dur Cb cuuní s grv pré T s rrrss vlsru ff«cr nunçã s SxS ^ s clcn às W M l s «Z S f rchs lgr Bl J;«% s prcávl ár L^M pr hbçõs JS cnsruçã prcár? ss nunçã 3W ns rs Qur L? b vls cns J %«vssls K J Exs prf lr s rl prgs ( sss ns nsw >( n su S <3 qu s 8 crrn v? n nvsgn 2} lh grn crv 0 nf cnduz à ps sgúh ss nr brv Jusç sus urs ss ^ bé Já puru sã ^ crrn plíc cus Kí- vlun pr prcms prvcçã c ^ Fchs s (Ulsn ü p 8l qu s rduçs cns prçõs r u cêü- r s prçõs vs S órs prs ü nsr nlc Fzn du- svlrzçã nã rslv rân prbl nlc pré ssnlu q u ncnv nlr pr xprrs rss r s vn ns rcl dólrs Espr-s sslr u grn núr pds rcrs qun 5 hv k á spr ss pss ; s nd gr Sr S Crpps clru bé qu nss dé é dsrbur g quhrucn nr Pç c s s nhs«gls s s nsss nuf rrs xprrs qu r: br sus sfrçs p vsn sus prdus ns rc dólr Ná hâ s ínlí v qu gr xs g; s pruns pr br c rcrs qu ná hv k? vnn prdus bns s r fr vnds crrn S vs prr vng (È c&bl sn prqu ní zns sfrçs s pr ngócs Es è u pss nã ps c nü vs; r prv!n:-;s òíü pruns «grrn; b E sgu dvru Qu l pss nâ v r nc ílgà Dss bé qu? p vêrn rbnllls n& lü qu qur qu fss qus r zss spculçõs [r! própr Ms dn dss: f cru é s Nã pcí: vr sprg sn scl ns qu pnh f s uns <! slárs ( à rn pss! é qu p s vr c fc s cs psss prcbr s nd cpls ds nv lp d bl Prvnu bé qu s xprçõs pr s ÍM Uns è Cndá unlm c s spr s prçs ffl rs subr Dss qu ss! ul prgs r sn F; nvl v c bé ( s prspcvs r un l nrs dólrs Slvgur Brsl (Cnclusã r { cl) qu êss pss é u sqüênc nvávl svlrzçã lbr fls rã ss d qu v sn rr pr xnes dssr-ns sl p ê u xcln prun rbur sus s u vlr s rls U bnqur dss qu várs píss ln-rcns pr u qusã prsíg ê rpn cln svlrzr sus s gr crscnu ls p svlrzr lgn qu d pl nglrr n lhs x lrnv sgur rfru dfrnç xs câb nr dólr várs s ln-rcns n rc ngr n rc fcl Rfrn-s Brsl dss: Ess ps nss n& svlrlzr cruzr ul br ss fss un xcln prunl r su u vlr s rls cruzr n rc lvr 6 c à rzf 30 pr dólr qun x fcl é ns 20 pr dólr s bnqurs p& dúv qu Brsl svlrz dn prfrn sprr snrlr s cncns S vl svlrzçã s bnqurs spr pr fns dês u prnclpls próx n s crculs cflrs nã spr svlrzçã Frs qu BrsU nã crc svlrzr nu n qu cíé lcnçu su s l prç hsórl 30 cnvs s é nr 4 5 cnvs s qu rcrd nrr lcnç S29 ncpívl c fg css huv u rpn qullbl n c l frn s u n lu qu -rru pr nr r Ns vn bruc l rrsu? ubulfls snulllbrn-s nl pn u s fllr r uulfs prr psr r dâr 20 rs E cnsqüênc flu p sr qu ruu bnn nr du r Esvr n lcl vrf nnr nrrmr lé cnhlr du D N K R c Ucnc r lr prllr u unhrr nlr V Mn fm («Cnlf pf rlxr gr dn D N K rdr 0 rr Qursn nnr u prvdênc rcllnl nc \ nr«pr rnupurçín íhr «n 3 «nu flh l Nn lrln ru ur «lr«nb frul Hllv nurur n r S hunvn rnn l lun rl r 8H r u Nlld nln v d «llnl fuln f^ nrh «««rrru lnv n v l «w rd fn nrlu prxlu;k! h n l-k(6 ( prlr «un- < u M phá- «l-f u n ) flr cn MnMn d 93 n > l w n v rn r u n 7 fup>«nn-w r - (- ( luld lr ll llln «nl4l Hí :4 lu lhlrnu 4 _ «44 u«hr <r> d í«(h g M sn (n 0 («w!lí H í f_d «yv( H lr«m ym Ãw n -pífuíl ÍW «r-«fnjwml«r l yu n llllnll - gü f d H«lfB 4 : llullm í «!!>«fll l Mfl fl(l!m> 4 >- ns l «lllm f#m<fí«- líl-wl M ll «fm í( «:- NTÍCS VRS 0 Cr$ (Cnclusã p( Bç cl) c Pqusã Cllã u 8rn rqu slând r n u csã B n clru qu lírã-brnh vnh rsrvs prn ur nárs u r qu nã ps lrr sprs qu x s bx õnnh- pr rsrvs cunlcr fcl Fun sbr svlrzçã lxvr dz qu ns pssssõs clns r ncs c xcçã Hnrlurí- Brânc hv crr z svnrlzuçíl Cll Gu drvgrnl n Fun Mnár nrncnl dss qu svlrzçã lgnflc Qu pr qusv sss p ss n rc s Ess Uns rá bxr Enrun prpósl s é unr u qusv dólr Ds rrnr sul s cprs nrrcns prdus hrânlc:- «ul-frlcns usrlns ndús ruguêss dlnrrqufss >á qu s nr sss píss bcr& s dólrs supõ-s ;u ss grá su scssz dólrs T-s sprnç í quí ss d rá fnr cércl sss píss : urs píss nclusv c s lss Uns Gu clru s Jrnlss qu s píss fs pl svlrzçâ lbr gr pr crrgr squlíbr funn) - su blnç pgns fu Fun cnsr qu ss p:s fr s dlrç& c-lü çs qu pr sbr pv LNDRES 9 (U Plçs nflç sprg nuç& pdrã dc v çõs rblhss pssívs s plc pr sbr (f cnsqüênc brânc drásc svlrzçã M rln gvrn scls fnl qu há várs ss prcurn vr ç d nfrn gr r crs Ess c rfll s ns s dc qus u un svlrzçãcnsl un chqu é s prflmí dvgv nuc nvávl própr Qpps lu qu nh s u J-W u Jós qu u cnun «s bs prslscnl P pssívl un «rnr d nsr Fzn Srs frd Crpps cncrá u r vs clv à prns «h n f xplcr s u lln sgnfcçã «ns cls pr W- pl p; brânc ncw suprr nvs prvçõs ;--!l vr prnr ls W P f cnrblnçr cn cus >l- Encnr nu rch Pã çúcr cdávr u Prc rr-s sucíd crr h s s ss PfU nhf g s lvcns Rcr Mnscl Mlénl Mrcs (l «llvl Truss Hlup ócl Cluh Excursns Crc prc rl r scl Pl curr pr un nv cnh lpns nd xl u nr fun- nr du> rruns rchs cr luír ncnrr H u p sp du snhr dsbl pl up Ml cln n p r dc u rch pr ur r> pns rnrrn crp d u ulhr d rr brnc v«u«u rullnçfcí r u w Uv u d nr nun) n (l n - < p-«h nu rl vnh>n u U nl 0 > n ««BfM «0 ( U ll lí fll rn #> nrr psrs plll u urr 24-!: vr dwpj^pfw^ _ f u prvdínl P fm TU n JU «: V cu nwru r ulcldl >4 «H- vk n un- n l vdur - «n«> Hwfl üh lul ll ( u f í(v/ > ul ff HfU/ «MuMUff M w «ã à VMM H ü-m J

3 wfvfy- f TTT r JfíCS VÁRS BRG RUBEM Musu r Mrn nu n>ull \ n r su s Bnc llr ínu sn n úl nr qu c nu Lcll qu pr nqun cnnu yls Vrgs u xpslç lvrs prcslcn UlsUdns pr rss Escl ^5 vs lguns dcsss lvrs n scrór Prs- JX ((ld0 culurl Frnç; qu W- ^css nã v xr vr su l áfl bn bé pnr 2 n Csblnc <ll p P lrr Kl0 u L ngrss ns n 5 nr Ü0 f0pnllclnlc Grl vn Nl Pçnh Cn 3(0 -í d s 9 c s 2 hrs 9c crg nr qu ôss > L lru cs pr lhrr s nsfcr Shg Clnc Crdllóglc U :< f snhrs b crçã sá rgnll! fvr s pbrs qu pss u é u rcdlh nf pré xh vr E n Csblncu sá Elvlr 0 grn Slv l n blz ;l Tr só flr nsss: Mrs s fr ncár sun Fl u rvs qu nsn ul Ths cn c r ndúsr sb dr Mrs (qu cnnu ls Vlny Vnícus nss) Crls Frnn Sns Jrg Bs prssã fír Gulr Már Cpsrn é sér nf é sss hé xcln rvs nr srr prns rzs S s ss é órgf fcl Crcul íf cngráfcs Su rduçã é n ru sl 706 R ír Dní 76 Esu prvvln squcn urs css qu pdr pr ncr s dnr pr cn própr qu s sgun-fr f pr c u sl lur lv qu u nf s c é lk Lbrh l Elsl rlgns Lss qu vf r crg r u vl& pr r à Dnrc Suéc urs lcs Eurp n rç-fr Es lg qu u s fr n sr qu vss dnhr pr n ps fnl nf chg xgôr sr c quc crcn nh rr qu qun dssr pr l r r u pss Vór nf u R prgunu: cnhç qu «5 qu vu fzr h\? Esá surgn u nv rvs ch Cpcbn Rvs drg pl própr sr áv Gunl cznh pls srs Crls Thlré Frnn Brrs Jl Slvr sá rgnzn u snár c Hr H; sf n R Dnl Grlc luz Nplf s nlcus íuns n dplc; snhs pnr cnn é gráfc ch Crb chgrá qulqur n B rs pr pgnr rnl Crls Lcr snhs Hl Wbr sá n R bé pr funcnr nss rnl qu v sr uubr Várs nlcus ís cnfrênc S Pul cu c lguns lns nl hbns su c su Ns s blárs cn-s qu Murll Mns sá lncllndíssl cprr cs Cvl& Crls Lf u cs rfr qu é u s lugrs n s sá lhr n ps n Sc S Frncsc urs águs Frnn Sbn x Cpcbn v sr vznh sgun n Jrd gru sr Jsé érc Bânc E fr dss cnc urs css unçs c pr xpl súb prcn ulhr s bl 935 qu u nunc s vr cnnu rrlnn bl cr crnl Jf Cbns scr sr crcl Trrs dzn: qun u r c v xc r pr u xpl cvs r v sõ Ess há s 25 ns lgs ns Dlçã srl s nr prgrss Brsl dz sr T rêsss s uus u s árbs - Hbrus ulçuns nã qur Crpllr Nã f cupr prlh 947 vc-prsn Brwn h N pz sprá-ls s nrsss srngrs prcur pr nós prduzs F ns é v qu dzs E c lgr rgulh qu sb qu s sus vls sá f prg c prduzr nsruns ús ülv b cu h rclllç s rnsprs nrn v pl lhr rn rr E qu dzs c rfrênc Brsl ps rpr c rçí núrs urs pss pl un nr Ms vnn crscnu sr J Brwn sr nâ v qu pr uvr-ns lg nss rgnlzç& n é êss u pnsn qu u prnd dzr é qu xs n lndússsncs r s prdus cs l qul íôr u pnsç& r qu s s blnç: ê ps lucrs ssfçã sr cnrlbuln pr b clv E ss lgr crsc qun s rnlss g u pís írnc prrgu fln d-pu Mnch qu grss c Brsl clrs Bvn nrr às ns plíc Juus Judlcs s árbs s vs qu u r Mc subrràncn n rn Mgr nss Dnld ns prr cnc U Jrnls prgunu s r vrô nussr bsrv-s fnl su nrvs f u qu cbç Bguln sn brslr pl à pnã públc u r fbrl prgrss vr prê : plhã á púb?n sn unr-s Pr llllts E vr s nglss puscqu nâ prr s s píss r prê nh cbç Dz nls prun-l cnhcr pu f Já srl qu Erz l lbrs nã svlrzs us brslrs Engnhrs qur quns su rrór pre crscnu cr lur qu ndusrs écncs Hns su própr rn cbé c nqun s pés gr s nvrr: Jruslé slçã ls ns xr sfz pll clnsn êl s pr u dé ul lsnlr qu v sr ul grçã qu drg dfrns srs s sns Brsl qul Es vs cnfru su c lprssü R gnífcs vns prs prculrn su rquur rn u s s vnçs un H vs drávl s nslçõs cnsruçã Mc pru r «Srq Dnld ««dr vsã Brsl crsn cpnh lrl qu í v c rsgurr êss cn u Mr Brwn vl cn«± Z ur plcs snn nss frr 5^0^0 ês sss rspnsbl dn s rd?-«jggg s vncrs cs xrns su crêsrór ncnl s ls srvç cn n cbs «-^-^ prsn s urs prn pr 55 lhs prgr crc c Plc -- Vlênc dè dólrs n xpnsã s - Ms rrs cnr L Sgurnç nsss fábrcs pr pr nfr funcnls n r s pds qu ns chprná 500 crgs vgs n su _- «nur\ -n lrçõs nvs v g f pr E 930 s ndvídu r nvlávl x«sl c Cnsupr crp dnsrv Clbrn ngrss suprr s crs nsgurnç ( n^ un c pss v dc ps n p sgnçã çü n su qur nvl ul nss u funçõs Puc pr qu ss cnç pr s Frr usfc pr fnl n Vrn sr clr rn sn c s cunss u prduçã qu n pr vl Hrs Jã Mngbr gn dc prs n Rcf s srs c s prárs grvss u ru250 lhõs dólrs nus rssnnu Cfr rru p L Dngs Vls prsnfs s sus drs nls nr há ds E ss crs qu u dscurs prnunc u r n f Cfr s DpuScls s sgrs Pr Ru Sns prpós sr s prn pr rguln prá sr sn Brpl qu prr Brslr rcus-s prpsnr prbr Pru dr runã sl ês Brsl cus srs cs d_> líns gvrn cr n Brsl u 28 r lrn pr sgun rçã: gr u s cu s ulplc nrn rpárs cnr cus drs Pnl Códg «r Sb nnhu prx culur rcl c d áís pss unn prcr Pr Exf luz dr c ér H-rs gur prá qulqur gn prr< nvs s rns qucrcl ns pl-s x cuv nrvr runã cnvcnónlc Enccllc P su fcênc c su vdn ns pnnrur2ns pr > r rcrsã «rôn pr cs prculr u rcn únc Murphy c qu lvrs r fch sscçã slv n cs D s Cr PLC Supr D cólc VLÊNC uz prágrf 5 rg 4! E cncluu : PRNÁ Ess Uns h r nã Cnsuçã u qun cnvcu ss snncv ssgushá lás nss vs R lu Grnr prl sr Ers çã s fzr pr prác rn lbr plvr u nl nugurçã s nvs J b pr l gun lgr ncn Ppr supr «n cuns: n Prágrf N cs cn «Srq návl vlênc l Plc nslçõs l pr pss qu é qul l r«vccú pr prác prbbrsl f nós vn pr cncs frs çfls sbr rpn xprá Cfr Muncp! ur plcl s rs qu u sul rnsórs c prg cdãs pv xc us Prná cunc uz cpn s vs pr qu cnr qulqur dscrnçã s rcb cpl pulnrs suspnu pd sr v rsp s grvs v c runã só N Brsl pré u unprsguçã p pr u grup brfs sn pr r s--rl dêscncns vrfcs n n nlvrn s qu flr dr ns nss cnsruçã sllrs prá nrvr uz clpl rpngs qun sgun plc sã dgns us cdr uvrá prr ru sfr nr -«s nsn lgsl!spr rlzçã pr ls plvr Tl qul n Espnh lrnl 24 h pllnl rá ur prz v pl nã qul drávs nsr s n só s «frnqulsns pcí frs pr fs E cs prg Prnd-s dscur nn sss5_ nslçõs qu cnsruír lr Pr s s gvírn dlj prs crrn nc! cr cs runã s nv JJ; vrglu s s vrrs rr s s rns prfs fnn rlz s qu h p sr luçã /spnsblll-^ r->\ cçr pl Cncnru lc-fl qu s vs nr s nsuv sn prr uz p prfpl > rcnhcu s Ess V r w ss rprsnns n ns Esrá xpdr s lg n prld plc «rrnrp núr c Frnc rg c lsu Pr nw^p^ rcrus blv E cs l prr s Uns c n srnglnlplcs pnh ss s grn br rn sssã runã prá nr 48 hvznhs cnrcu h r u ss ns cu prbrslr Pr r rcpv n rs pdr uz rcnsrçã Cfr fnzcnrl nrduzr rcus r> gvrn Scls culrn c u prv pré s E qulqur su spch dr ss pl su cnfnç nss rgnlcss dês- prágrf uz prfngr u cncr qu rbír zçã E rsps v dlrrá nr 48 hrs su cqur qu s u grn cnszr: nós frs pssívl psã qul nr 3 ds cb vress crs ucnl/ grv s f suspnslv r crrspnr ss cnf)xprss nss áx Ru: nfrçã qulqur r l «T usurpnçí lh ns prc pr frcr Brsl su pprc rg nrr urb n gz rnqül nss s nsruns rquz qu 8 rágrf su gnn Pr H su s cunlsns s prs hr prgrss u n nrdcnl Excuv f pn 2 ns rárs c grv u s s l qur pr prg pr fnr sus n^rcruns gurr n Plsn clr pu uu Mnch Bgun Mnch Bguln pu sr srlns qu chgu ng u s cpl cncu u nrvs à prns n n Cpcbn Plc Rsslu nc hspl crdl qu ncnrr s s píss érc Ln durn xcursã sprnn qu sá gr clln n Brsl E Pr lgr rcb pl ssblé Lgsllv R Grn Sul vr csã flr n rcn n lngu su ps E f s s dúv prr vz qu s uvu c hbrc nu ssblé Lgsllv Nv Mun fru qu nã surprnd cprnsã cncnr nr s pvs lns-rcns rlçã srl ps uns urs vr lur guln pl su lbr S LMTES SREL pu Bguln dss sgur qué NU l rr s u vz n próx ssblé Grl qusã s ls srl pdu nçã s s hns lvrs un pr êss prbl rsluçã nvbr 947 qu dvdr rrór Plsn nã c s Ess u árb ur Juu nf fr cupr Prr prqu n prllh nã íôr xcu pcfcn n s uus fx s lls su Es pr l u lu rrívl Sgun prqu Es Árb é gr nã f cr; gr qur rçr s ls srl nf dc cr c s sus nrsss sus ss u s ís nrsss s árbs s cíplsn cr c s cnvnêncls urs pênlcs Rfru-s pu Bguln sdss: s pcln Nguv árbs nã s nrss pl N rr guv n nngué cg s Nguv srl pr r Exprçã prçã rá-l srl árbs Qur Cb Bnc Brsl drbs nu s prn rnsfrá-l Frl r grl Cnslh ér brânc Cérc Exrr u qun cnsu Cnslh Ncn Ec PRBLEM JERUSLÉM n u sus brs pr ssr r dés lnp clh ss chf Dprn Mu bru qusã Jruslé Mns Ecnôc Cnsulr su s pvs ê prd prs rérl Exrr dn ndcçã rrór nã pucs s ê u s rspcvs nsrs rprsnnê lscl-lrn cupr s u c s Mnsérs srl é ur xdss xpl uvçã grcuhur Educçá Trp Enrn nngué Js blh; u rpsnn ndúsr vu flr n rcnsruçã u Esn vlu cérc u ps lh rr cpl rsndcs gr-pcuárs s srl s Jruslé é s JNCnfrçã pcvn pl Brsl s R qu Nã ndúsr Cnfrçã cnl nr u ál s R s JSc Ncnl Cérc hvrá pz n rn Méd Ncnl grculur spr srl ruslé fr lnr/hás sn- s cs Prágrf s brs Jun ncnlzs ê prvcr gurrs l srã ns pl prsn õlssncõs Dnzlg é u xpl Rpúblc xrcrã grun JFlu «5 ur srl prcs s sus funçõs Jruruslé c ssgur r F sgu prv subslns gs s dá srl lé n h n 7 rdgn ns lvr css E rlçã rnls?: rg rs nguns Ts u ns Lugrs Sns prrrg p prz s ns c-prênsr pr s prfun vgênc l ípr pv sgnfc rlgã vrr 948 á dl pl l ss cnsu u sgurnç Junh 949 c s cnsrvr s nusbrs u Sn dfcçõs cnsns prsn ns sgrs dn C crnç l s pl lbr qu Tbé f prv sub-ns fés s s rlgõs à n 8 qu dfc rl ê su cul h D cã ln qu pssu «HERUT PRTD sr lín k rg 2 prpsçã cnr! spcfc rpsçã sr Mnch Bguln sclrcu su pr cn pr ráfz nu su pr «Hru d s qu pr pr su sr psçã ul gvrn us xclusv pls frs prdu plus rcusu-s cnr rs fls ncns u lbrórlçã c fcl su pár rs flg pls prss ps s Qun NU & nglrr u nurs sçõs rád-lsclr c s sus prdárs xu «rs pl ndúsr ncnl bs gqu êlcs cnsr c Pr ss subrád-rnsssã gráfc Es Juu bíblcs s n rl c fc sb lsn ns sus ls rg lcnç prév Trnsé Plsn Trnsrprvur n prn lórdãn Esclrcu qu s f núr 8 qu ndãnl s cnsuír pr Nun nclur n rg lcnç prébrn Plsn 922 érs v c c épc lgu huv u ps prs sns ndúsr frcêuc ch Trnns!rdnl nglrr dsé qu c nfluênc qu sx rg 3 f prv n Lg s Nçõs cru rg 3 Sã punh gun n: rn- rrór plsn xcluís rg lcnç prél u rn n- u zccrsv ssgurs prrs cpríncp ráb Sud blls pr su rlzçã: ) s cnu qu ês príncp s gr prçõs rl lr frnr-s r Grn-Sr qu us drn pls Mnsérs sr fr pl unã Sír sb urzçã lrs prsn rqu Líbn à Trnsr Rpúblc; b> s prçõs dfnl ps lvrs Jrns rvss pu ssssn gnrl Z frus s r u bllcçõs slrs qu r Sr dr lérl écnc cnífc rlgs dss plc Z f-r prbdullh dác u lrár rdgs lnqu s punh s plns u srngr ss c brs gu p prqu urgu Prugl pruprsss prs nr-rcn dr rcnsrur u ldu rvés guês qun urs luss u brslllrs; ) s prçõs qu nã rór sír pr scn p- pn cbrur cbl ról rqu é pr Trrgs pr us própr s MsP N H PZ N PLESTN sõ Dplács rprçõs cnsulrs crrr sus funcnmnch Bguln dss qu hv - dscpln pz nrn rs s qu s rspcvs gvrns dspns dênc rn --l s nã n Plsn qu l xs é u crcrísc «X ãs rprsnçõs brslrs sus gurr: rrórs sb cunçã funcnárs rps srngrs pvs vlvnpr f f prv n cn sb u cn rcurr prágrf 3 rg 2? cssã lcnç pr s rprálí-nn rb rs nn rl bcrá rgrsn á rgrn pr su uvnu b- crnlógc nr pe unu: dls E> qu pz nã r-r- s xr núr Pr fl nglss Sus nrsss fcr prb«f v lgus ns J rg urgênc pr rfrn lcnç - prév ulr qul ps srnh nr rscrês prcv c qu uncpl clhu nrg Dps r qul hspl Prlur prv s s plns cpnh s brs rlzs; ps crn públc r rcb hspl s ãs sr Cln- Mrn há pucs ds f dsrbuí u n sncn pl chf Excuv uncpl prcn çã nsr Educçã snr Prssguu uns dzn qu cnfr n ulr ps Educçã s lgçõs Prfur sã prcns; qu pr f prv pl Scrr sssênc; qu s quls rsrçõs pd r s fs durn cnsruçã Trnn dss sr Hln Ngur qu é «srnhr qu l ss u lfn dscr nsr Educçã prç cnrs lrs u n scrês Prfur Dsr Fcíüln Rpúblc nvu rl ps Cngrss Ncnl: u sr Már Rs rr sgun Mnsér í brur prfru lng dscurs sôbr ll créd suplnr pr lcnç prév pr; d Vrb Pcsál urz- cã xprçã rr nssu K rçn; Mucç ns rsrlcõ>_ qu fzr dlscurn Mnsér s nrr rfr pr ls spcs pr pgn fflccôs gsér s prf URGÊNC! l Rs Cnnh prsn nuncu sgu Ks Cnnh Escurgênc slcn nôn rqurn lnl Engnhr Wlíl Escl pr pr qu dspõ sbr rnçtécnc Rch c cnç prév n sr Slg Fíl lr ncnhr vçã lh JS Dur Pn subn pr cup rbun cb c òçü x CnvnçR v fzn spr rg ur Prvnçã Rprssã Fêz bé rr rsl Gncíd fr pl Brgéncl dvrss píss Prs rçõs pr rnu lnh!: 948 pr csã u lgr ssn pr dvrl d ssblé s Nçõs Unss édcs cnr rsrçã prcã l põ Flu ps sr Álvr lf qu fnu nã só pr c rqurln urgênc Ps c vçã f rqurlcn prv pr 22 vs cnr rrlrí flrs pssn-s nã à dscussã s - Lp frsl «rs n frcs pr n pfm nárl n Cssã Fnnçs Drlr n prv f núr 2 ss rdg: «Ná sã sus ss dspsçã s phlmente PElE «ll-u-s dls lcnç pr prçõs lwír K3 nr - 3K r quldâvls s scsss cu Mun qur r s sluçã s prcssrá c c ru U hr Tlfn JS3-lf0 sr bsrvs s ls qu r rg Ess n é subsuv rg 7 pr dn Cfr F ps prv M fqurs grn qunsub-n à n 4 qu n ln l lhr un u sprs rnspr pr rg 2 Mll Rsr 4 sbr «b lr «c rg 3 cnsrvn sgun rçã: b) l ulsã u nô pr nl!nçã nfnl Pr ss n l pó fcrá subrdn Ul uu n fus rg lcnç prév pl cupr pk D plnár prvu sub-n ÍWf « Í0!> n 6 nn crscnr ls rg 2 sgun: «Fc cr Jun Cérc nrnlnl qu rá pr rbuçã rnçrlí SàNTS UK «MM r órgã xcur s l n n dc su x cur-ln flxfr-lh spcln drrzs p r «l spcl r nprvlnn s cnvnlnlzl 2Ò n 5«3 n ps s rcurss dspnívs Tl: n xrr Prágrf Cnrã n Jun: chf gbn Mnsér r Fzn s drrs s Crrs n rr «sssã sr Sn prsd pl Rs f sr- Hln Nu r fz ncln cu sr Có s rlzçõs Mrns à frn ps às ll n cn cb d ps Pssu rríírr-s às nslçõs Sl SS Sbsã qu fr n ; c sln prf ló Frl urn surprs s [Ml sr Hün Ngur dpslrnl rprsnn lr fl Frl ns Cs fcl run gbn n Educçã qul Wsérl sgns chf vêrn Cngrss Ncnl Cru r J Vls-Bs lhrs Crsfl flpr Encrr È S Q T E S DR SLVER Hrs L n D ur s srs Jã Mngbr Dngs Vls runã pr rguln xr cíc dr Vrbrs n Câr Muncpl s v lns cnr s drs cdã TEL EXTRVD s-!s- rn públc pr «fns r nuul nbl«clnd h ch xrv«n prlhn««nnhu llufcvm D cns CUTEL g= r«u rchpr N HôKü NUMERÇÃ l ««Jnnrlr Ul H «lf nlr Whh KDKHCKGC NCN CBU FMK NÍTT K fl«l ^ prulgçã Cr Mgn clru Rfrn-s nvrsár Cnsuçã v rprsnr pr gvrn sr Brn Slvr: ssfçã sus cun sgr nã u rp qu só é lbr pr r d pl rnróprs cnvnêncs - Nvn bsruí Ppulr prsnn Pr RprsnçãC úl rl xpdn cu prsn cnr prbçã funcnn s cnsulórs édcs un fs frács Fcllru prbl rlçã s subúrbs pr xlr sssênc qu Wlcs frcêucs prprcln fs ppulçõs lcs spr-l hsps bulórs gun pr su ddlscurs f dcr rnscurs rcr nvrsár prulgnç CnsVrbru Rpúblc lulçf nl n ns qu lbr snvlv cnr drs ussrurns ns dspsvs n Cr Mgn lbru ç rbrár plc plíc qu s sn pr rrór nrl ««nl rnnsfrn p nu «<?; lv hn nlu d ncnrç Cr u <- rl u llnhn WJ Cnclun n u p «rrc ódlr 00 prllcnn rpnvl«pl 8M< nrllfls plíc n nld ílr gvín uprln ln«nluclnul ««ln Wl CflllU lv rê JJ!? «MW8f «> MMUU rhvnur P««> lvlfb dunwm Cnfr fr rslv c sssü nrr xpdn n X dè Câr Muncpl v durçã> «nus sn rsn d í p nclu n r r nn f nurs s rbr cuul n pu vs dllhs ncln fr -rss rqurns slcn prncls rfrns f dnsrçã ««««públc E sgu dn lvr sr Brn Slvr rr cbnc d U D N Crõs vs 48 hrs CNVÉM Hí SBER Hu «MM <W^W Mnu; rü u np«l «w Wlll M r «lf/h6 ur n\nlm MUB l «( nw rfhmm - <<l«rmm -nm 4 hm HH>?«- u H««««w M kuéf év W «Nf u rll««j#«mh <M y 4PM Ml í ^uu- 4WÍ = «êm < kvá cpl Encnr-s ns s sáb s srs xcuíbrwn vc-prsn C v Crpllr Trcr gmcdnld J sr gn grl xprçã vr qu cpnh s nu Brsl pr sssr è díc gurc nv EqupS «Srq ns Trrs Fln pr rprg ps s ndusrs vr qu lvrs f nuss pl cnê vs n Brsl nss ps fuur n fnç _ Há s dé 25 ns Brwn T sr clru f qu nss cpnh «prgrss Brsl Tlvz prç u puc prsunquncs s flrc& s s pns n p áqulns qu h s u qur sécul nu r crês n nss rgnzçã rxpr pr su ps quprs rs Dsl cns pr brur qupruçü srs ns ssncs prgrss u pv vê-s qu nã cxr nss frçã rquz Pl ns pr sus ul Brsl pr sv lâ gnífcs srs áquns pr clbrçã Enr nós sá rln bl grn lbr runã dscussã s ns frcs plnár n Cssã Fnn s Sn cs s ns lçõs Snór Sã Sbsã Cpnh Srúrgc Ncnl Trç-fr 20 Sbr Mun Mr Trg Dsr Frl Trcr Págn Sçã Cb Mlrr Vrè\ <ln«h T()NHMDM «- Vê u yl U í<ll ««_ lk M l hhh 4 éru #<># Mbl dê «M<> HHld M U àw l f prv pr prps sr su pl cll Lns u v u nvrsár pssg s Frnn Pul r cx-prfl D RM D D N r d s 50 pr s urdn clsf plcnr Ebr p fôss dl s c rduç xpdn puc nfluu n rndn s rrn blh E qu sr Crl prsnn P R P rslvu bsrulr unn dn uírlu Níss sn pssu cbur pr 5S qu rgul suçã «l n nurs âdlcm Prfur Dru-s «lvnlr sucssvs quú r l prgr urs rucurk nclulv pudl vrlflcf vl pdn M «U plnfrl< «clllfl sfbr lrrl ur p«nlnl«p-- pn pnlnvrh r Crl Nl rlvr r^ndí-l «nrrn ndvrlldn pru «>; «<> dln N < H r «- n pnm nl dn (Kr r# n«l l p M n vlí # rnv«l BSTRUÇÃ b «r (J«lrl H p«l «-- «nn«m< l«l «vr Ml «««ln>>v f)l l >ln «Hn> nn d)««fs> r 0> - fúví > - llll U >l< rvmmf d< flmb HH # #hv«fl ^4!f^«n4«d >> >«M( yuh í#l#h ln-u$ l#l- w Hvé #>w w4«r 3 Ns cpns ns «s pl ns rn l h bns urs plcl r cgr cç c n fxrá s prçs sns cíc rá publc ss Qulqur dfcçã só nr-rá c vgr 30 ds ps publcâ Prágrf S fxçã s lzr lugr nqu qu prr\ f frusrr dr runã qulqur ndvídu prá prr uz cpn n sgurnç qu lh grn -> prdr c M brn «;n n n rclzá- En l c- cbrá uz ndcr lugr prpr s plc dfcn su nã fzr Prágrf 2 clbrçã cíc prç fx pr l í npn lcnç plc; s prr s pl ns 24 hrs ns su rlzçã vrá lzr v cuncçu à ur plcl c f qu s lh grn sgun pr-w- d vs 0 dr cnr qulqur qu n s d hr lugnr prn clbrr ur cc Prágrf 3 Ns cpnhs ns prçs sns lrs cs srã dlsr\bus qunlvn sgun prr c uncçã S ds-buçã nã fô rgrsn cqulv cb pr prudc prr n sgurnç Pnr--rf 4 Durn cc plc ns rs pr rg Ml Cnsgrf -«só prá n vr pr ss gu- r públc Prágrf 4 plc-s c cl s dspsçõs prág- únc rg lv s rg 2v r 4v Rvg-s s dspsçõs cnrár JUSTFCÇÃ Jusfcn pr dz s sus urs : «Cngrss sá p ss n vr vr l fs Esu nl urídc ps s dulrà crs ss nurz vr cpuls r > -dlgu Pnl Cu n H90 Spr - fldn pr Es s fnu «nu «crls s clnm B cnr su urs clnu crs pn Mnu Us rn Códg cu «> nu s rg UMUMM fururun Pr lub r> nnunc ld cs Mfcllfc pl quuls pcnllu plnr rr Nuprllr vár nwnlfclnçfl «urlk ln lllc pl qu r w puu-nn vl««> rnnlrlrln «lu dn ndvídu «n«uln «u «un grnu l h ppléwlh d«w gn ru «l- RfUd «H «Vlnlnll ««U H pln n fníp n # rf íub n «r>l ) lmfrdm!> runlf u qu n vlnn Pr > ««lb! lhllg«d««? «nu pn h -! - n - Hl d n!! Ní UU wlf \l M «d <l«wl(l ( plxl líl ll! w 4«luBl!M Wl! rfü l(!l<> pll - k plll H >í pllfwh 0 >ylf M Mubl >/ H çprá > -U-Kf! íl )n) l )l íf «## <!# l# pnrn nhã qu ss s lgís srá? Qu srá qul cu plvr Plíc prá su rç? N cpnh lrl qu v rsgurr dr runã prpêncp s sss urs plcs splhs pr d-> rrór ncnl s ls srvç s vncrs d- n? E r>ss pv-~-- r -nçurnnc vllênl qu pr vs pór u dlpu gvrn pdu l sgurnç sb lgçã fnr-s rn sr punr ndlvld- - rblnl- cnr Es Tlc fn ndvídu cnr n - ínc gvrn nun s cn r -- (v<- Es- n l há lhr nr hnrr Cnsluçf qu nr h n su qur n CNTR LE SEGURNÇ Prf Tlls Brbs Sclpls V^Çr^íS -Ss^^rVrl/pSrn DVCC KM UBR Rsár HD 6 Tlfn Dlfrlnpn s 0 fs 3 brm Cfnr VGS 500 CRGS u fc xpdn n l F Slçã nt drr Dvsã xs crc DSP frn u P ncws í BP vgs n sr sn n srvç públc nã n suspn Mhávl pr cnscruln às u cncurss c U«r n há ss n ndcçã prsn plnár NFRMÇÕES slu sr Eucls Fgur prnsã nfrçõs sbr «u dçã vsprn UM PR RECNSTTUC FLME Cnsuls Cf 2000 Prssguu dscussã pr l sgurnç qu f vbn Crnn cb pl sr Crs srs Pul Srscprssr Frnc rnhnpr pssds vlh Frnns Tls Uxccunvcn s ncns s s òr urzn Pr Educurs ls s cnsqüêncs qu v brr pl Mnsér «pc ) s ss ruxr fs lbrs cã ê Sú créd n ps cu dpl slc Cr$ (^ff00^ -^: c uxzrs) qu srá plc pl gvrn sbru ns dspslvs qu s rfr s cícs U à rcnslulc (l«srunss prculr lbru su xnl «Jng prcln pr u ncênd prênc n su Esn prvu xnsf s buss qu prã sr PRJETS PRVDS cs n próx pl s s -prs sgunprvr-s s rfrs dspslçís pr cncsn sgur prvçã plnár dnt rguln vgu nã qu nérl- cnr;r ãs Frçs rs d<> pr lugr cnsur 9R (E vru dc urrcnc) u l f pnr spclz c N sn s<- prn s ncrpr b Çôc fxn l<psu Unã dr Pnl frn cpul sprc ndrá -:r=(cl fnncr SS c ps ss su vr s Rlnçís FÂnx 23 Mnsér s dndspcgrrln n crp lgslçã s Explrs c u l ss spc xcçã ã puc hrônc c s prncíps - s prvs c CrS crícs NT D MES psçã ur rnhns cu Cunlc-n Ms Cânr n pr 4 é cnhc J s Dpus Ln Mnchn nbé cu sr «Nã prc & nlruçã vculrnplulnr! h l dc sgurnç Mlss buss qu rpnunrln rlrd- pl prslrls Dlrl nnn sbr úl dc qu cnúr n nugurnnrn un snurnçrn n 0 Scnn n pr z r vlêncs n hlpósp dc sr 3Í9-C 047 u- rn s prvr Cns n#t scr UwU Trbunl nlnrn rr ur sr su fc lbrçã plcnfrl Crnr n«nr rs cnsrnçb-s «u n l nx «vlfs un-s rclflllvnn pr fêz qu <-l >nhu prcr fn-fvl Dcdlnr nls «Mrr cxnp r-->- fcnlcs qsnn nf v - érln «pl é grnr n r«pnnnbl cglulnln s r llln qu «MU << Clss pcr r«upuf nbê r rllrcn d «frvlw Jusç CunslUulí (l«crn p rrurn rr cn Pllc Cvl prss s íl- n rn n gvrn r JVrnnuhun 37 «rfh-uv nvuu frn «> vrdp cnnlíírlfc fc n s ««rl«r d lnlmf rs rnnc -[su fc ph 4 «vn M prvblpru r«h v>hc (ll fvrvrl ll Plfl p> nund ncluí n x rns ssunu Nn xpdn r rulldc nr?ur u dlcur«n!! çvlnl p«llln «br lglllvd rull/dn n lf l nn dn lgl«l«r!«] )-ll- u dlr«r \- M< WlW >d («W #nrm nhn xd Hl «p Mn nfwn 8W f 4 fw v«d- W ««-- d lwürm dn MlHH f>r lmw >ll«lmv U dè Ffff fwhn flfv- X u u v«> )«>#«# lhml r l k -< H 4 f«hun n > VÚ M Wí MffM l/( w wu «qw rí-l ««pr «( «# W f«ím fnfm V««M d# «fld «<ll «LHS UVDS NRZ GRGNT )K FRTUNT Cnsul cu nr rn r 7000 Tlfn: KU D CRC 64 nr Ds 3 às R hrns Drn cqksul;nss$ JÍ-3 X yã Ç (bw&cr) ^ g Jqípv; lçã À vn ns css C R Z E f 0? ESCLR GURNV R f R 8!0 lv««> Cl «UM Ü HV- 8RQUR08 VnnUlH- lb M- M 4B l f n M rff Mr MpfÊê Uur - uhlwnlllmr rf «nh u-! rw: r n n««n J M««ulhí M- H<><l fvú<! Sv\ -! - -v(- Ml M U ll HM f l! ( llç lm \)H íwh - l-lh JU >f Sk lfrw uu l HfwW ^ fí-á U UMHM

4 Prr Sçã - Qur Págn ws -l_- í - /_kíxlffl&) Drb: 949 G MgT R gvrn nã nfrn crsn s cus runs suçã qu ns ncnrs- c crscn ncssn Já nsuprávl lvçã cus v Dhs TFf QyR [ Qys [ 949 [ M V\ÀH JJ 2_4_J_ ~6T 8; b T Brsl Dlrl l Nícs prucu lü Junh dc 930 c é s ng Jrnl R dè Jnr drg s prr núr pl su funr ^Nsc pr xcur s svs c scrn ncsõs s clcv nssà dn prns nã Drl Nícs lgçõs c qulqur spéc qu n pç prsnr-s publc s ds c s- rgrs nh prb npndênc lvz qu v sr n cus pls rns qusqur qu s s vlclslucí quc nh nfrnr n su lu ncssn pls lncrísücs dn clv cnsn p públc í rns-- ds Jrnl xpr-s n f ul sgnfcv sr Dár Ncs s DP un r rg du cpl Rpúblc PR TD Dsn ucríc rgrs Prs blgrns T%EBTJÍ0 -V llw Wf rl urcll N]/ sspr nsngün-prnl sr rjz sfrçs n-ns pl hg Vn rlhr ngls sgn u punmá hns br : Nã há n qu pr nu : Qur qu s «sss bux nglss nrss n vnr! Escpu nrn Es sn sr r pls bs frncss fuzl UTCRÍTC RGRS p sr Vrgíl r cnqus qu c su rl rn En nunc flp épc cu c êl ssf sn spr rfund-l F ss nssf su sn ã í l qu n En rnu fss qu sprcn ss lrur undl F ugus cu pd lás p nh cpôs su br qu nã pru s cuprss rnçã srn ár - s prvdêncs! é qu s ê s unlrs s s fcl rudnrs qu pr crrr dnsr rs s ân dspsçã pr xnr cnuns rgns l qu s ng s p s s s sgurs br áls dfcl blá-l gvrn frl c s sb un rn funcnls qul Cr$ qu ng n rçn 945 pssu 949 pr Cr$ rzn u brgçã nul pr Tsur Rpúblc s Cr$ C bv cbrr êss vuls crésc nvs pôss uns pss xs vã sn fs u crs rcn u dr u ndrn sbr s cnrbuns sôbr clv dnsrçã uncpl n R sgu s cnh; s cs vê fzn s prr s Ess s unnlps N cp s vs prvs crr fr slhn êss s prcss nr às rclçõs às xs gêncs s rblhrs qus ê qus spr su l Jusç Trblh un-s s slárs rns s prárs prgs s s cgrs s ndusrs crcns lv s p s prçs s sus rcrs Pss ss chgr s cnsulrs c s nvs crsc s fs grl scl n r qu ncssár pr crrspnr às nvs bls pss vgr pr pgn pssl ê s qu s vê Brsl rcn cnh qu pllhs á slns + ssun «fvls sr r lvz fnlvn «nf vss rssusc pr n Câr pu Jã lófns prcr Cssã Fnnçs D lnç c grn snscnâls cpnh qu vr rslvr prbl rr crc f há ul n n qu sl prsdênc nsr Educçã cr prsnç s ulrs grculur Trblh d rprsnn Fzn lé prf v lugr u prn runã qu s ssnr dvrss «prvdêncs ds ns rs n dsrhl ã prns Ds ss ps 9 ulh prf sgnv n cnfr cu fcl cssõs «pr xcur pln prv pl prsn Rpublc -s sb prsdênc s príl ss nns: Cssã Cnrl Cssã Prs Cnsruçã Rcuprçã Mrl Css& Busc qusçã Trrns Cssã Fnnçs Dnvs Cssf T- Hc Cssã Esísc Slçã s Hnbns s Fvls Cssã Dsrbuçã Css Munçs Cssã Sú sssc Scl Er sprr qu ps ps prur publc qu rcr nc nfrçõs crc s surgss «cpnh vs ssüs çvlss-béà Enrn scu sbr ls u slênc chub; é é prvávl qu r s sus brs n s s lhr s quc su n cnsu s rçõs publcs Fr ss u é qu rprsnn prnbncn-nã cncru á prr vs c nrg ã Prlur qun 3H lhõs cruzrs c cnrbuçã frl prr! pr xnçã s fvls Ms puu uns nf s lu cnsgnr nxsêncl u pln fc qul Cn- grss puss vlr prcdênc pd créd ü vuls: slnu bé qu própr Prfur ps rduzr 5 pr 0 lhõs cruzrs su qu u qulqur çã pr êss f n prps rçn pr 080 nv à Câr s Vcrrs prbl c s vê nã chg s rr sn dnsrçã uncpl cu suçã fnncr ls c pfs rlv h Jã Clfs é s lsnlr qu Unã E sn ss pr qu hl sr Tsur s 35 lhõs cruzrs? Cprçã cnôc psv Qus n s f pràcn fc ss qudr qu pn sucnn s xgrs ns crs qus n grs qu prsn E p«r n vs ss ns cnsn cnhr pr scnhc s ru s drçã? s rçns Rpúblc s Ess s Muncíps crsc s s ns s s ss vê sn fs s cnrgs s cssr s x prçõs brslrs c nlg vlr Já nã s bé s nss dfcul s dólrs pr s nsss cprs s ncssárs ns Ess Unspr v s s gus «fcs n blnç crcl nr s s píss Há ch câb ngr pr rcn cu cçã n Bnc Brsl é Cr? 872 pss qu s lv ns «guchs s spculrs cruzrs s pls nvs ssõs cnnurã qulqur fr sr fs nâ rrá lvz n qu rs ns sub r à svlrzçã cruz CMPNH SEM PLN BELGERNTES lé pb/üís gurr npndênc rn 7H3 s Ess Uns s nglrr svr nn vãn gurr 82 p vv du prnsã brânc dn xrcr pllr s rs ()> hglês8 nss csã chgr cupr Wshngn s fr fr g lusn rrs Nv rlns sn pz ssn 84 D pur cá s s pís ng-sxõr ê s svpré bns rs! Trç-fr 20 Sr NTÍCS GVERN E CUST D VD Sbfd ShTEMBR DÁR r fc s s nrn clnls Pssrá subr pr dn nngué sb qu prprçõs cus s rl gs srngrs qu ss br gs prr puc vln qu rsrlns s nsss c prs n xrr às ncsss ssncs pr u v p brz rsgnçã E qu fz Gvrn? Qu f z fvn s hns gvrn s sus écncs sus ssssrs s sus cns lhr? s síscs fcs qu rcbs c cr rgul r ndc s rsuls çã dnsrv qus s rvln 03 prgss pruízs qu s vrfc ncssnn pr cn pís pr cn prv s p pulçõs c d s sfx s prcs sdúv é ur gn què s drgns p br s lhs d rln sbr s sus rspn sbls brgçõs fc spnhlr qu ns v s prxn Nã é nu spls rg Jrnl qu s p cnsrr c cr plu s dr rzs qu pr cb l cus v pr l vçã nívl s nsss x prçõs gvrn qu sgur rçr frn Fr u prgr ss n rz nrn nã pr s sr dêss círcul vcs qu ns pbrc snr un s s n rns slárs d? lvçã s s ds s pr çs u qu s prcs cprr pr vvr PRVETMENT D SÃ FRNCSC Enqun prnc n crz s dscussôs prvn cnôc zôn ncluslv c sugsã u pln lbr pl Cngrss vz sê-l pr u cssã écnc dnn s rblhs n vnl Sã Frncsc ndc rsul çã prvn pln nã pr rprsnns frçs pllcs s pr spclss snvlvn rgnl Nã há dúv qu s prbls zônl sã u s vss SS Frncsc p sr cpr un s grns fluns zns cu bc cup s qurn pr cn rrór ncnl Fr-é nf è sôn í cnr c u bc nr qu fvrc Sã Frnclsu ns ns qu Cnsuçã vss vnulr vrb spcl rçn Rpúblc pr su vlrzçã â fs curs fluvl sv sn su vn suns pssbls cnhc sus pns ngvs Qun f prcs pór prác dspsv cnsucnl rnu-s pns ncssár cplr s sus cncn fs s b qu lgus vzs vss nsr sncssár rspr fr p c ur grns brs vn-s prn fur psquss s s prn nã lbrr prgr ds nflzn pr zôn p ps qu prcs vllzr qul sr cnôc f unr prôr prlá rn ncnl lrur nâ chgv pr srvr rr u pln vlrzçã s sus écncs s ncnrv s brnár qun f prulg Cnsuçã H dfrnç sfvrávl n Exr-Nr cnrs prgrss s rblhs n Sã Frncsc Ns brngn u xnsã 800 l qulôrs qudrs sã sn cs brs qn nrss drn à cchr vl s brs vl vrã sr cncluís n próx n nr ls q nclu prs fluvs n bx n éd Sf Frnclc 3 cps vçã 33 hsps 2 cps rrgçã lé várs pss sú scls rurs r cuncçõs nqun s rgnz cnsruçã rprs qu srá r qu Chng nus Esus Uns usn hdrlérc Fnl fns qu rprsn prr grn xcuçã plnn rgnl n Brsl g b plíc n ssblé flunns CRTCÓU BNCD PESSEDST CRD NTERPRTDÁR QUE SE QUER PLCR N ESTD S NTERESSR UDN E PRTD MJRTÁR N CER SUS PSÇÕES - UTRS SSUNTS N sssã n ssblé clrs vrlíur-f flunns bs plícs nr us bncs PSD UDN yun pssdls Hln Xvr cupu rbun nn su bnc í prsn dus css rr xplcu qu ss çõs vsv frcr u UDN s prnuncr clrn sbr ncr nrprdár qu s qur plcr n Es Pr n ss r n fnl s dus çõs qu pss v rpuls âs crcs qu cbu s- fs prsn PSD flunns br rl Px pr u s brs Cssã Exlv UDN rnls J E Mc Srs dscussã s prlngu bn g durn crc dus hrs frn rr süíl-cópnhrs qu cr nrprdár bnfcr pns à UDN quc prcsr pr c frn dc nsrr s sus prpóss sds própr lír PSD cupr rbun pr fnr çã chu côrdó ngócs s pl UDN qu prn r su p gvrn c rc psçõs psscdls Brcls F cr lur dss qu s PSD «cncss -rcê> rlzr cr nã írl pru;:n sus nrsss n r u cnd su gvrn csdul Já sclh cnhc Ms lr : DN sr l>fl Gurãs b c s- sus cópnhr rós rfur sss cusçõs s pssdss frn qu ss sv pns prnn rp; cr n Es qu s busc n vls xclusvn s ls nrsss ps nã psçõs r su vz uns lbr Trrs clru qu dcr srá rlz qur u nã PSD sr Hln Xvr prsnu nur çã slr n gvrnáuí fc rfrêncs fs pl s rnl qu f publ c rg qu cnv ssds Mc Srs Slv usfcn s dus çõs clru u_- sv dvrr u UDN sbr rsluçã PSD nã!dr s sscdllhs lns sus s chfs pcrl rár Hülí l únc rr hr xpdln íl sr scr -Fnsc qu r cu s dfcçõs nrduz n -ró râns F prv pró scnhn dn òs sl ps cnrs úu clbrs c nên Es Mrcu prvçã u v r gz pl rnscurs r rcr nvrsr n-nucã R s br slc pl uns Sr g Pnhr qu v p rrs s s bncs N Plác C prsn Rpúblc rcbu rn n Plác C pr spch s nsrs Mrnh grculur E udênc rcbu prfssr Sn Tg Dns gvrnàr Msés Lupn Prná dvrss cngrssss bl únc xnurár Mnsér Exrr UTRS ÒÜÍHóÚS D CHEFE D GVERN prsn ü Rpublc ssnu crcs: usuí sóbú Tl (c U -ü-unurlu-lnnslsh du Mnsru u Exrr; urgn cncussu ád Jíubr Muss-r S p- r sdc-lr u s;ã rd-dlusr nn C Mssró R (rnnu du Nr; prvn prs ríqn pr brs n Esld Cr; prvn prs rçn pr cuns ruçã un pssg suprr n suc Vlprusu Esr Frr Nrs Brsl; brn u Mnsér Educ<~ créd spc pr nr ás spss c uxll Cussã Excun 4v Cngrss Ncnl Eslblclnus rculrs Ensn; brn Mlnsé grculur créd spcl pr pgn nnzçã v llu sprprçã s rrs Fzn Nss Snhr u; urn Mnsér Educçã crd spcl pr nr Ãs spss c x pgun uxíl cncd Hspl dc Cr Sn Ksál Túll lònl Mns Grs; brn n Mnsér Educçã créds sp cs pr pgn grfcçã gsér s prfssrs gsnh Mrs Fgur Rn Gurâs Sus Lps; brn Ml nlsér Educçã créd spcl p nr pgn dfrnç vncns prfssr Mnul Ávl Gulr; brn Mnsér Educçã créd spcl pr ur hs spss c pgn s funcnárs cnsrdn (lnçlvs nn nclur n pr prvns dspnbl pl r _4 r s sguhíc dspsçõs JQun s Dspscs Cnsucns Trns xsr cnr cnlrln írlrs ãü prg rn -cns sbr 09 lúcs prs rà ds pns pgr - bnfc rí nn su prçngcnr ul pr qu lh cp n ds! rlbucã s lucrs ns rs db prsn l N CHESN FRM EM DSCURS QUÉ S ESTDS UNDS ESTRM DSPÔSTS JUDR S PSES D MÉRC LTN TL UXÍL PRÁ NVEKTER-SE EM PRJET U PRJETS REGNS SSSTÊNC NV VRK 9 (P scrár Es nr-rcn sr Dn chsn cpru s Ess Uns ur ps ln- rcn qu s dsps s ur s s vslubru pssbl qu l u Qurn lhõs cruzrs pr cnsruçã cs unvrsárs pss cnvrr-s pr u ns lucrs s prêprs rgns sssênc s ns sugrs pr prcpçã chsn ÍÇz l clrçã d n ns cssõs Câr s Dpus ss nu dscurs qu prnuncu n S Pnrcn n Cssã Fnnçs rcn- prfcss Dnr ls f pr u Hl Rsvl n qul xpôs Câr s Dpus vlu ur sr Cs Pôr n rg 28: Nã s rês bvs báscs p- dscur n su sssá dr n n sgun rçã runrçã n s cprn 050 rçnár prps pru lc nr-rcn n évn s ns prsc- prg pr s l U lglsrc Ln sbr: s n prvlükrcl pr rfrn Mnsér srl- lçfc rblh Lv sgurnc s Es- culur prlrn pr ss- cl rs prâncs ncbls c lucrs ns sã f cnsu c u: qusã prcpçã dus Uns Hsfér; bé í un- ul9 prv r lvn pl sr srl Esul ás nsuçõs Pnhr rlr du r qu n sn ur r DnJ crács; c dlrl rsp à pssbl dc s3 Cpru& cnôc r prsns sub-us pls psv qu dss u cn- nfubrs Cssã Dps lsgur ós s prrs òb- gurn b durn qul s flcr uvr s srs C Plh lvu rn RquU ls f>slr sm psss sslr á url Pnhr nên bnqu nr ls s s rs qusã prps Mfr f dcú hl\dü:s ln-rcns rn pl sr Hrcl Lfr vc-prsn Wshngn s bxrs n uln ór?á écnc ns lrs s Cnsqüênc dr svlrzçã rgunzcã s Esu puns: s sub-ns sr rcnus c us cls s ssõs prsns ns vçã s lbr srln ns vn sr prnns fru ln-rcns ns Nçõs Un (Pl 0 RES BUENS br srln sgun s/ r cls; qurqu s Tbé cprcr s cs pu!; prsn Cncll Ec- pl rád sub-srr srnhs «Csnlrçócs s ls funcnárs s prn K& p prnr su-^s nc rgnn ò nsr dus s Mnsér clpls nsuçõs bncrs s qu subscrs pl rlr crscnu quc nsr Fnnçs Crl clru Tsur sr llrd Mrls rps p s qul; nsg nprns qu svlríçk Fl prv u sub-crn chsn prrdl l- nurl r llrn nsquk llb- ná frá psçã nu u Bnc Cnrl qu suspnss òn s pcrqcs prnc Prsdu crôn nn scr r vrb d: rcíl- dc cb srngr srngr nclusv \-uu- Slénrlch prsn sn^ 00 l cruzrs pr gnn n puc su pr prss n uncíp bl dn Sc Pnrcn xs fcs lvrs nrncnl crc n r Cnub Ü Ess Uns dhs _ Suspnss CMSSÃ DF BDUCÇ usun csàu dspss prscultur BUENÜS RES 9 (UP r u dr c rvés s Ts n pr;cs c dvlsr H runã n s úrg& gnl-ucs nrncnl pr s écu f prvu «cír cr supunsí fr crngccu frnuly& dc pfs - u 6 nv vs sgun u cprcr frá-l c r nr n) ns píss ndvldulnn clvu pr qu «unrl: > brns fcl unc RM 9 (U T u cr u créd spcl l Es prncp lhz pss pl rd nl 40 llhôn cru/r p unss ln cvlru> pl lé á prprçã dc p nuxlllr «cvrucã ) - pr«nh grns HfcsPKuns cgnm s s u n r Cnsqüênc dr!:: r:t rcf nubl Bl C6 quc cnslul-f u Ul pulss prcurr cnunn - U J BUEfUS RES r Hrzn Curb Pürl fr K dnr >cu snuv nn guslns prv Klp dc cpnh ngu írn rn ph > - dn vrnnál «ns qu Prl cnôc urn prsndd nfl nr p-íruçcn uucd csrngu R n nugur lu nv íph-f nnn ; fnebr csgòl nun (lu cn r cnul c) clh un n ds s-gn nlfhvh r r lh prnn Pnul dr <U du l nr f pr QUr Pn!] - un! f qus du nn qu n Es rlkh d gvén pdnl«s Uns rln c lu DU vryl nr Burl Buls r unn Lll«n prn un sfrç cnun c-rdunul d dn M uln nq rm-m>n dn >prc U r qu sulsrlx n Pdr énulvn fn p prl dw U cr sprl nf rrhnr cls n cuurln %«-n HUhLYWD W U Clllll dn «l pnhr«u llllll rlllfl CU ll l ll ll u dn prllv frds brlllr nsnnlm 70 nv-srln s f í)u n vínn nnlüh Jqu 4rvrd dcrnlns funhõldü Rr n9;{h/ p Vv\\ llgn fml«(/0u >;!l nnlnhvf d lnlü cup Clrn n uldn l nu rsglgfçk )r(lll«d Ml -u - - l M ík> rn u lr n f bí ll \>n nu ln Xw k Hplc-gôM : ND 0 RÇMENT D MNSTÉR D GRCULTUR Suspnss n rgnn s prçõs srngr Ells - glp cnr 0 gvrn ln Flcu Frnk Mrgn rlsrq -4 nfnr «N svlrzrá frnc suíç h UU lílmkml- «f (fí >f ê ln n:: l )- fn nu! f! M}HWh9 «) u fmllf H!hn!/ cfhh NuM nu /nw M)M<( ««nll 4- (í! Jlh4n -ê (: ÍW-W 4$ --(«l«!( -f-hfülmm M-l fumêl lü 4 S 4U! { Jl)f& P -( wh lkr Bs Krunh M«n «huvu «nnukhl r Hvn pkpôd -nífr/ «u ru ( <l qu >- r$g«mfm - n unl n n Mu gn n «Kíw «Bllr ^HMH/U UM uuuff -fl f( r - u r My u > l!f nr ní/l Ulll u rn f(«d u 0H q dn fn lnlldu pul g- n ÍM 0l UN ll llwlll M ( b «fní pun llflhu ul Mu u kullmkk d- fluyrl v>nê u n[nn\ U ) ln nl/ «í ê- \ wu- 0 prsn Dur P S D - v «r PT ü cupr fln cr -- _ pv^^s ptss rr- /-: n E S& Pul u l PSD c zsss rprsnns r drór sdul rslv às clrs fcln N pr s Brrs cnr chf Nç& T s gvrnr bnrn _ s scrárs Esn prncns às flrs f PSD PSD n& E Mns vlcé-gvérnr sr Rbr Pn fl E rlácós nurz lgu c gvrnr Mln Cps lbnc rx PSD n ssblé Lgslv rcusu-s v êl grfr chf Excuvnr cngruln-s cs dz pr ssár cr Mns sr Bnd Vlrs qu n PSD su Es^ pródc C n& drg qus nngué s rl Px srá nbr pl PSD R N Es cnr prsn Rpúblc lg qu lh s pssívl E s lnhs grs psçã PSD prn gnrl Eurlc chf Dur E pr qu s hslz dr u ndrn gr Nç& E é êss pr nbr pl x-dr qu qur u cnd pr à UDN PR própr gnrl Eurc Dur sucss& à prsncl _ pssdls Sr rs qu UDN PR prsn Rpublc s subl psç& ss pr qulqur v PSD é u s sr Gúl Vrgs qu gnrl Eurlc Dur Esá chgn hr prsn Rpúblc sbr qus s& s sus gs qus s& s sus ngs nr prl sr Nru Rs psçã sr Gúl Vrgs snhr lzr Vrgs sps sr rl Px prsn PSD n Es R f S& Br pdr p su p sr Gúl Vrgs à cndur sr Nru Rs & prsdênc Rpúblcu _ snhr lzr Vrgs á rgrssu R Trux u cr u Nv sn Es b funr n qul su prgnv - c cndur v cprr-s ~- pl ns pr nqun sr Nru Rs x-dr dn sl ns n dus hpóss: é - s sgun sucss&: à prr é sr èl s cnd nã fôr êl própr cnd pr u cndur hsl gnrl Eurc Du n lh prc c pr ínr-s Níc bsur U vsprn s cpl publcu nl nc dc qu srs Pr Klly Nru Rs rur Brnrs n Cssá nr prdár cdr qu cnd à fuur Prsdênc Rpúblc srá PSD n s rsp lvr u nc é bsur qu n& rc squr sr sn Enrn c lguns ncus nh lfn pr s rnl prgunn s l nc nh funn rslvs nfrr qu l é nfun Brgr Edur Gs Trnscrr h nvrsár nlc nn-brglr Edur Gs Tr-s u brslr lusr Su v s uvnu s spr srvç Pár Dcrc Séu n nru fr Cpcbn pr Hsór 922 pr csã rvl cus hrós é únc sbrvvn s nã é h fgur nurs cncns rávs spr l s b cuss Fò cndur Brgr Edur Gs à prsdênc Rpúblc qu rnu qu Es Nv c cnsqün rsurçã <fr rg crác Ês f u grn srvç Brsl Crn Lgã Brgr Edur Gs fz clbrr h às 8 30 hrs ss çs grçs n pl Cnlár NTS PRLMENTRES N Sn LK D NQUUNT Ss lnhs pr svlrzçã M - ròímã c KHW -V H «HVÍ0 h k «VUV^H d# ü l wnfnml!>l «llulll ll # Úl Hrlll M# u -! H -VfM Cnsurá^ ^nnfx^ Cânr Munlcflí S 0- prl sr- Mur- f0 fl s sgun^n rprsnn s L VH s: grs nhô PS D: T Ul cr n -LVW Jp«Lus c s urs prs qué s ngr B sór Brbn - Bí Crl vfâw E s s sus P PSD s dssr s Cl0 n& Plb p nflzn E sgu ssv0 r Brsl frcu U SM su gbn Z% snr ã SSS&0 $$ ps v^^p^j-^jj-_ l n à s pus f ^ nurss urg ^s^nvs gnn MgM frn nr urs s r Nru ls J5 V^ rg DrnlsPrís Erns Luzr Ss Büs s prsdcní Px Qu rn úl nl s í ^éyf^wpr Sul é d «Pr^ lbr qu prsn PSDn R Grn Sns n sânc Rpúblc V-Í-b lrf sóc sr Gúl Vrgs (Sóc fsc); qu drg S qut gr n scruç c Sgun Gurr Mundl CRETS SSNM D TRBLH PSD n Es R 6 v hró W& f -fânnf rnr Px gnr crur pllc funr prsn dn R6nE Nv Es sguns crs: ^^ N pnsl Trblh br ü Cnslh cnr nrprdár cr TérrS? cnr D PSD gúch é pr prn Ncnl UfSâ c c rprsnn gnrl Eurc Dur dvrêncs cs ^^^^?? sr Vál) Jb rs bsn Rss S l-> n dscurs sr Jã Nvs nu nrvs PSD psr prsnç Dlspnfn supln nrvs dscurs qu drgü ncnl h snn; MnsM J% Mnsér n surzu é _ n gnrl Gós Mnríórul Cnslnu Dlgl RÕ^ Jb - cr S& Br pls ríh ]\^ PSD n n Pôl pv rbuçs prn rãs Gúl Prásí Vrgs - xg s cpü H ^l% fss Erc -:--- sgnn bsr! qu gnrl Eurc Dur s bslun pr ur s funçs ngcássès plcs cncrnns à sucssã cnvn^ -cpã dffl Klly ur rn Junr C! unquclr l l pr r pr nls l s srs Pr Frr Bn s Nn fcs Brnrs x-dr GúH Vrgs gg r n só clss 03 scruárv^ Exg PSD p gnrl Eurc Dur; s spéc Slv H Nscn^f dvr % ç publcn c lh ng qulqur W \ ps dn EduscS slíl n qls& prbl sucssór NS Enn chf Es pr n sluç- dêss prbl gvr- nspr luns clss < nn qu vc-prsn Rpúblc sr Nru Rs gsrs Ells Pcênc Gnçlvs E Nn nrnn nr R Grn sr Vlr Jb- qu sã bé ul prfssr pdrã 6 - pd v nrr crp l snsvn scnls- dr crcl r rj_í n h sucssã prsncl Dr Crá Jcn ss Nn N Câr s Dpus -s Eurc Dur UDN n u qus n rcbr gnrln cp dnsrv qur p qu u su gvn í) Z qu / )nb fcldufr cô&cl Própls n qul plnár prsn Rpublc nvu nsg à Cfr s Jpul cpnh nprs ls urzn L Brsl Prônl Ncnl Cnpnb Nvgçã Csr Prônl NFUNCNÁRS CVS MÊDCE -lnl) xplrr drn nntsts PRCURDRES dúsr s sgurs rnspr E SSSTENTES v ç pl sc r çõs Srá dscu h pr s u cnsuír s sgurs s Js Rrnç fxn 4 hrs hrs clnunrs nv! hrár s funcnárs públlcs cvs c s írvrs s nís uárqucs prsls quc xrç funçã íúc nlógc N vpç rá prrêncl susuv Cssã Lgslçã Squc- rduz «l hrs np MÜSCU 9 (U P) c snl nclu r s rg s Prv únc 0 rn) russ crgs dc prcurr sssn ucrculr n nhã dc sgun-fcl- rdc r ncu svlrzçã VST LK D RGUN srln nu spch sl lesv c vs h cr nhs Ná rux cn-l d- lír dnn rkun pu h rl s há várs ss qu ssblé du Esüv r srl Mn cnrss svécs v chn Bcguln quc f rcb p prgnscn qu fnsv r r! sr cúrc Trrs c dólr cnr u lbr srln r- prr scrr «r Munhz Rücl c cpnh dc (u uussu HUlrlH n ^vl-lzçf s durn lguns nus s rblhu plnár K sgu cv n sun n prsn n nu ru UUTHS UK SNCHMMK B^ PnKBDKNTB HKPBMC U : u- dn flupg-íll MuUfw «-4 : l >- Hn vl n uuu n prds «w MUww <!# v ul TU nlrsbn è CÓS X sss& u nrá v rexplrrã ndúsr qurlcn slcn urgênc pr pr l nqullnl Êss r sgurs Ló B - qurnl nv Ms pl frrr Sus clr rfslr C Nv- sr r írl n ÒSÍ Cnsulcã é Jusç Junn c pr srã vs us 30 cncngçã Csr s prsns Rgul qusçã pr rqusçã ncnl pr s drs plíc Cru PLÍTCS NTS cnsrn n qu hvrá grn cn luz c ncrrn s plnõs ns lgcs fscs; Câr Dsr Frl rslv : r Fc rbuís s uncnârls (fcs Vglânc Plíc dc Vglânc s funçs fss dc rpr-üsâ s cnr vnrs s ls rgulns psurs uncpls s 20 hrs s 6 hrs r l Fc prf Dsr Frl urz bxr rcgulns pr u xcuçã prsn l r!? -- Rvg-s s dspscós c cnrár DVERSS REUNÃ D PSD S PUL lj sprss runã PSD nlclu-s às 045 qun prsn Cssã Excuv sr Nvll Júnr bru susá sn prsns 25 rxs s puls l Vlh Grup s Nv rusr-s pnrr n rcn cndp: lcl próx suçã flsuv-s-ns lnsuscnâvl pr 03 s grups Pnrn r Vrgur Lrn cnsguu qu 03 lbrs vlss rás ns sus prpóss rprg cnsguu flr sr Vrgur lyrn quc clru sr PSD un prl ncnl unldu c qu un l sucssã prsncl nrpl sbr nu pn vs «flr psslbll vr sr sclh cundl únc gvrnr Mns u rcspul ncsv prnlv «Us < u hpós vcn hlpru c phlrl r«)n?> N q Ung k cnll dr Brs llru- nrnn S rl-uxllr clss E Grl^ Crg; sísc clss lncr Plnl Jrg Góls Nr Grn >w bá; prfssr pdrf M fr Nurl Escl Técnc ã r Nr Pss Cunh prfssr pdrã K cr-h dfícs Esí Técnc T bs Rlph Jrg Llnr; pdrã K gur hlum Escl Técnc Bl Hrfrl nd Jsé dc Rnusn: c prlrl drã T pruguês l dusrl Flrnópls lfl Frs Mur Cncn psnr gs Jsé Slv Cunh prfcl drãc pdrã 0 Escl M Engnhr Exnrn blbücárn-ü clss E Mr Jsí Ávl P;? Cncn xncrcã 5 rls rfrínc 20 Júl sncl Mrs N pu Fzn Dl gur-r r lfánn Uv; 0 scrurr clss G lrl sl Hsr; gunr-r íà lfâng Sns n íscsl r nlr clss! Frulus Crl! Mns Dspnsn pdá-r í fàng r Pns fcl rnv clss H Dlrcu Rs ré Nn crrrs nvs H Mch Slv PrlnPí Trs Jucí Jun lfâng íí c: brs s prr >n Cârs Cnslh Suprr ( rf nôn sr Gps V Jrrès Gslnc;: -lrs dn pr sgun Cnslhs fnsc hsn Rss rn Fé? sunln Sgun rr íl slh Suprr Trf Jsn rz Rbr Luz; scr! clss E l Es Cs Dsgnn nspr!ffrí Pls Drru Rns Dlr«crg css H rrfél fcl dnsrv Nn nrnn fsfu nr clss E Jsé Frnn Bus Ln Nn nrnrrnc crl u surr uxlr! Fscl Tsur Ncnl r Bh pdrã K Jsé S lvr Trórn Cnsrn prvs pn gu clss D à css E«r -J-T-49 cllírf Mlchr lss T? cm prr S-4-49 scrurç r Când fnvs psnn Mrcs WníW dunr clss G Trnsfrn «s-ffc M s dnsrçã p? SS Fzn scrurr/ r Vçã Mnul Sõs Bs fcl dnsrv c!ím Gurr Mrcl V/ Trs Trnn s f «-7-48 cup sgnu crrr s públcs R l Jnr w Txr Cbr Dn lrr rtj c scrvã Clr! «- s Frs cn Mlrr >«Jqu Cs fcls rs cpnhrá r qu s vllnhs EM JNER WWCCK CNDDT - S PUL 9 sprss) rc drór runs c Prgrsss fcu sn Jnr H«su cnd ás llcc f% CNDDT D üwj S DF MT GRSS CMP GRN lwç édc Frnn JJM r Cp Grn <&$ n gvrnr E «cpnh plll vlslsf cpl Durs M r REUNÃ D T S P S P«S) S PUL 9 «J lzu-s h rcunl& 5 P; Excuv ^( snc r r rá «Dps dc l rr sr Plín CsflWgJ u un cf f> }ujn dc fnçã nr - Césr Vrgur ^f^v «^ Jü bl rccll gvrn pulul ^ ««; ^ D lsgn nr Pd «gfcl «vírn puls <wg v fn >us«lucl? ««c pécu ncu rpü c s nvn nw> u nr vrlns rnrw ln us ds P «; l VcBu ur flnhd f nfln Hd f«2t-é u «:;;u crfu-l) luhcn PHvnr c ulrs rvprnlsns «crm r : u n rsmfldsr qu PSD un r vr gvdrw gvêrn % «/ Câr Muncpl Mü rvlr Wn P«««r Mnl > TVlf > RBUC UE FJNCÔKB rcr üm l lwd?k V ; «l nr N fc«d nn nr J lul «r sspmh -PUX 0 dr- J P-rK> wuln pr fu n rnvs púlhlcu «nfr nr! < «; <f r ((ns-snn uv un fll c df qu r Nrn fnn lcr Mu ll swu nmwulmu rms w cun r sl «nfr T «r«f rlrrsru ubí J«ds «f d rjlfrsnlku s lnu r l hllçfl# r r Cll nr np l!! «> r?j MM «r ^ u MN PKNMCMlKT KW Mf é JJJ5 f VU / >l ÍH«vfàé H P/ >v> «MS DS luluh n! «L ná f nlns sus-jv fmmw n n% v f SH «4> l- J9 hn «(^(l) :n; f n «w^ís M«n frw / - n! rv «lê H«% ê >n ) $ _-_!v u Kn r! f Wlvl hç \<M!## ( f> w s^ [{l _-! # nl«b< HM Vffh (fu«hl>!w (> üllfl>!> ; lllnul í «4^n h-í 4T fr>-s ~~ gfcr Í lf! í- «-( w 4 «àê _u / r <! ^ > «H4 n)\ l«l «í b) MnHM^ M ««l#l«l lêwmm Vlfllll JHn! _!_ v!

5 Trç-fr 20 Sbr pr Sçã Qun Págn NTCS -DÁR-- NTÍCS D EXÉRCT NTÍCS D BBfRê NTÍCS frnss ERNÁUTC 4$ ns prsã rnh Cnn RELGJÕNSRGENTS fyrôn prv pl Drr Rr Rubns s Sns PRMÇÃ PR DS Vrnár Exérc n sr r s funçõs chf gbn - nul u csã Cnslh Cnrbuns N qur - Pssl Exérc (V Bl Drr à r pu 8 MCá> Rpúblc Cnfrênc nà Escl Es prcrá prsn lun ch CPR nv drr dà Dvsã Mr DFE gnrl Pss x h Zn Mlr Sul Jrs n Fábrc Juz Fr Cpn Tr Mrn nsu Ggrf Hsór Mlr Brsl Rssuu s lugus nsr Dsgnçã nsrur Tnns é- Unã «Pr dscur nquln sá brg psr Dvrá dvg prsr dcs ns c sgárs Prçs r- Cnh pr sé n u nvnár cns qu rcbu Jusç Mlr culs n Curs nfcrs Fchénrduzu nv ss pnl lr«f JuS-u n n udlrlu ur rqurr prsn cu d Rblsávl pr blnç u fns Tbr R GrnMrnh rnhr Rubns s Sun- nrscü cns cnr dvg ps rduzu f qur ss sr Ruh M Pn f Cf s qü n drugíu 23 dc Julh Erns) Grc/ ls Brr qun) SÜl; Pr s prflcbn qu sr«p r- - Vnânc Pn B Es«U- sgun nn cfnlc rád _ crrn nn n br nv Js r prcurçã r fzr lnvn- pn 949 uubr 23 llzs ; cnfru cnnçã dc V fr bns lhs xu Pn Llyl ár cnv Sérg qu 8 nrsnc ls ur- rs pss Pês\ Bnlf_cl> u cb JS Mnr vrã sr nvs à Drr V-rn Ml Hrclll nsrs ssuns sus n- Slv sírln-lh sucssvs ulrs prvr lvnn d r f_ts n d 29 crsl é d 5 uubr s s rr Rl bs s cpl; ulgu c glp- lh--lr frfl rrll prcurr résss pl qu brr c u Hlfr cbç srgns HÜY Cnr f rfrn S prlrb sssã scr s plçõs -! 0 hrs n ^^g%_^g M W«W ^->^ qu sbuhdr ílcs nü prú cn br l Sus Jqu Cr S s sgu: Qudr rífcs LCENCDS PR TRTMENT Qun v n ugônrrvá É s nu vn Br n réu d nü frcf Sns Jsé lvs Sllvn Jsé Cus «5vl n é r scus crslru- Mnr (-sn SÜ 4r>3 Sub-cspcll f-5ffl_! cr f rubb cus p gl- fs! n udcl vz cu WãrnÊMÊB Pffffl^F^PB f«nr_í ^ Sllvn s bslvs nn!:s«r Mr (T-M) ( cxlnfr lcncs pru rn bcr su suprr rubu-llp clncp cchsquôhcíà qbrlgcp dp nàrfrw s CònfrrhU :; snç l) Mcr Sp Xvr ncr vru nns ã lw ãnc nfrr; s sguns nn üó sú cns hll prsr Hd-us d;«cruzrs Lps Prs B cns Tnfn_nll_TWnBflrWT^ W TfWffWry y^fr^fr T^ Jurndlr Eucls Slv Rnulf Rs Pr u bslvr Sbrl s qu cn Crr Cslh üu r hrs ps cnfssu ur d«sánv us «ícr lqulns lp PrélV ns Lfl Jusn Clsn Jsé lvr srgl Crvlh ru írr brg ls cnv rrlé (uúdánéhós ulg Krv srá r r Hrênògll Cfnd Clrf s Sns Álvr Run üs Lln Rdrgus ; csã bé «pl Drsís vshus s urs- n zns Mnclr nác Frns Ed«Cps sc ulvl Blchr Cs- HélEsclu rnulc >! ríl nsuí rlul p cusçã sv crg pr- prsr qu n Judcl Jsé chüqúknlu c váldr Slv Srn Frnn Srs dé Sus nárl í-! ÍDKí Vrnár Tbé r vr Hl r Murgl Rsn qu pdu : dêl rcbu rcán-lh prz <! ((Rcbns lsslflc Frnc Ll -J Brz Fur l- zbul Esré Escl - plcçã pn áx rlnü PCEu_S DSTRBUÍDS S crrrã r hrs è qu l_w BH lll g_8l&b_r_r^^^ bíl qurn Sns s n zlr urlqus /-él Bwsl! du crrn UDTRS sl lcn- ns è rclusã crsc u írç c-úrl pr fur s cns qu clllnn - Cunh rnfuc bv réf Ml dè Tvrs r s cnfgurr grvn spcl vr sub pn dlr-c qu > n scl dn Prr Rrü Mí«udr lvr L Cláud Índ Rlgrn- c spcl Grênc r s cr prlc&d cnr «prsn s urs Cuss x-lc^ MR l fs nudlrus gur dsrbuu lr CNCESSÕES ESTRNGERS ns Rch Lus Vcn Scunz ESTD suprr dvg Cls Nscn p K r rgns s sguns prcsss; Dscn lcbls rljf Srs Mr Es Chácldf ã s fnn d: réu susnu _ nsr urzu p l udr: rqurn pu Slvr Cs; sub-spcll íl - c Pd nhã nun- ncnl rrspnsbl pnl pwurn - N SUPREM TRBUNL FERL Prr Grg Hrlr r Jusfcçã hrr f pr l-sl (T-SL) gnr Sls s Sn- rs n sc- nnsrr «u su cnsun r u frqünr sv Frl chcslvc Trbunl ^nfrncl sbr «pln Supr BL Í^l_ W~~W^ ^ ^S_S E:--^ É8y Mr Cncçã Lb Gurrr s dln Tz Sllv Erc Cruz plg «l r Club squlsrênlc nssu dvg n n run sssã Prl- prcsss s nsubsss Mrl _9n f L ^ l w^^fzífáp?dnn Txr Brgs : Jqu Wyhwskl ulr ps rlzçã ; dê ll x psquárc n Tur n ulg s sguns pr- Cn-cdã Chrs Vfl^V^_^ R H f ^^PP^^ fv Fnnclsc Slnvl Bh; J_>ó Hrl nn dê n«^psn blbl Mrr s sss: ncnl; nr-rcn pdn nsfrcss dr Tls bs Fr C Slv Rü- Sns Vl Rdrgus!! r íl ul cncrr vn Mrcn Dur- plr nf prfssnln rn- ] ulgurnn dlgênc pr sru pr bns Rbr Pr grvs nsn: pss p^l pcbn: Sgun udr: Sllv fà s prsns gnrs vs l rcul ncnl; õ cd& uvldn s prs D cçscs s nsubsss rs d«l c sub-spclll Vulcnlzc cvs llbns v_ cnr ln- Cn- Frlgrlc rbur Brsl S ncnl Pr rês Dòuk Jcb d«fr rs ngnhrs bs Tíll MsSbsã Ncnl (T-VU) ( xnçã) Lpl nü prfssnln cs-: lh Snnç nfru rqur!- Frl) pl Cpnh Frl) ^nurss psss nrss PKlWw ) S_-^ -W-_r/ _M J^M sn Vz fns Txr - Crvlh cursr (D pr Cpcbn; f Trcr udr: pr Csr Nvgcl Club r r ssun cn r) fs cnnu n cl plg sss <T Sn) c pr cèssós nnuhss r nsl Jqu Furqul l ^bé f sss pl cr- Sl Pul cdã Crr Plls- nhr Rubns s Sns qurn Jnlr Jus Cr Scr (Sã Pul) -- hgu Fr Cpcbn p- ns rclusã ln GRÇS ncnl ÇÃ EM Escl ch prfssrs dc MSS Vldr Gunn Bch Bí Ss srlr pó prvn brslrs udr Slnr Cu pr- lr rnvs ;_ sr Clóvs Psn lhí Vllgrã Cbr Pr ncv nsr é snhclr rsul Rcurs Efrrdllrn: V Tás Julgn npó rgsl CURS VDR NVL «M Séfr Trpwsky CU llí clru (Pluí runã scr s Sus Mns Jur_<! PUS \ BRB :( M pl rsblcn südc cd-0 prsnu f Drr Pssl cnhcn csã nã fr unfnlç R rnl Hnrqu Fluss srf clbr- c c-lflc Curs dc vr N- qunã 3 cnfrn c sncrs CHMD C P MLTR JUSTÇ Í s sss c& grçs n v cnfr pl «Nvl r Tr yyy Ls Bs dvg plu nr Suprr Trgr rn Sn Crus nlng Cnd Ess Uns s- bunl Mlr vl _ «rfã _l: Prcprcã nnulçã NSTTUÍD CRTEU FUNC pdn _n Cnr própr s Mlrs prvs pl Jí nn- vr Flfv rgl ulgn v crcn NL PR FR ESPECL gun Ss Rsrv dp R fcs g ulr ps pls fs pl f rbunl hvr Sr «JU vrá cprc crds Suprr Trbunl MN ESCL GUERR NVL bln pls Jrnlss nc nfr dlgênc x ps- lr prsn srv_ qul sblcn n rn vs nu s funcsrgns prçs íub-flcls Escl n n nsr sv rêu qulrlc {_ 3 s 7 hrs pr prs Jusç Mlr nã pssu nárls rs cvs prurs rprçõs Gurr Nvl h sssu f sgun épc lun rnáuc NULD TM CSÃ D CN- ur cun qu s nfqu cmnsér Rpúblc c cpnh :_ prsn curs 8ELH CNTRBUNTES > Srrs Mrqus -^^ _-K_á -: _B K^^ p g _k fcyy srvrs fr spcl ss ss qu srá nc fs nsr Mrnh sln -_H _L Vl n cprcln ln nu prr nsun urn crr (hrs s clbr plq cp Rll clçã dé gru s u urxrpns rcul Tg Rlbc-r Juz funcnl- qu srá frnc pl gblcplã Escln rnáuc ] f: ssênc fcs Enr s qu rcbr lcl n Trcr Vr Fzn Pún prsdênc qul l Çr D : _g> CHS D CHEFE PRTCPR D RETR D Cplò Curs fgur cnnn- blc Julgu prcn cs pr- dn slcçã scr s nv D G Slv Hck gnr nn br- ps pr Kurl Hãsllngr & C cncler rndl cusu rsss rn Trpwsky r à Unl nuln csã b prssã ns s Judcár--; c! chf Dprn Gs cpãs El- gr urzu nsr s frs fr Cnrbuns Sgun Cnslh qu REEMBLD FUNCNMENT Hspl dnsrçã vn Ml Cs ps há ul s fz ncssár > _ B Cvl Mánfru rcnsrçã cldl SVEL rwns Rfl Rr Cnrl rnáuc! Grl BBSLVÇÃ SRGENT H fl rjfl_í_ Cncl cnsqüênc Mcr 3927 n córdã Crls Cruz Sn fsrus: lh Bs ér Rblsfvl Cnr nndênd -rãnsus SÓ Cnslh Jusç Prr Fnsnclsc Kr P Bnd nl Júnr Prqu c srá fch pr blnç ns urzu lvnn n& Jã c CrS G50000 püldrf udr Prr Rgã Mlllr ílló Sus Frrr rnáuc s ínss s ásr ds crrn rpcltr-s sgun:- ufrn vn- Julgu n srgn Plr Prr Jqu Prr hr sus Cplânls pr qur vãn sx-fr sáb FnrV-ê Lbrór u - nôn Nl Lur vlr MQuíc Cb Mch Prr Bds f r pr n rfmh-m -SJfw-!JBB_lwMll_rl! ^^ c n prí 7 27 lhã Crrs Cb cus f Eló Câr Cã Pd CLGEM PRECPTD clr rlzr-s ns cplr unh 943 cnqün cnc qíl hvr flsfc ssnur H Mur Edzr Mnr l crrn és Drr rnáuc Cvl l- ssênc spls s pgn dn su cnn n flh sus ns Csr sk Cl Brgs l HMENGEM EXÉRCT Pr csã s crçõs prânc n ul CRG RESSUMU pôs Hr urc D Pár rssf-rçns rs fr hngs pul d nôs cnsu pl Uu s - Snênls lrs cupu ríl Crr Crs gn -pl cvl rlís fscs cnnr- nrnn- bun dn fs dvg Edgr Pnu- cruzrs «lv Mrns Cs Cruz várs sns Dps Bsl «Pnr Pul Duqu Rlpv urs s cpl s Es s Trrórs pr n rânc CrS Síõl L qu í-rnu nxsênc sênc sus vs n chf ür Mrs Brrs nôn 6 d f n r N f c vs próc lgr csã sus sfls s lns cr Cnrssuu pr nsr u lrunl vlr ül du ; Síc érc G Fr;ngbn PP-PCS? rnv c Rcrru fr ur cllnls- slhu run sssã scr vl xndr Slv - Nésn <_U c qu Lcu Sgr Crçã Jsus hngu Exérc crnl funçõs s sus n rpr n clg prcp sblcruu pk-nár prcln vròl rlvn lgn qu Lrn n Es vr Hnrqu Fluss su ns- Crvls sflu pls prncps rus vns _: nfr J qun n s ncnrv nunc bslvu réu pr 3 vs cnpr s? qu _ n prár f v pl n ps vã «Bchcrf T-7 n cprr - Pul: Brl; rquvs s brs Ms r ncss s rclhr n Hspl 3T frrír nôn Mns TlxlNcnl qupr spls cnsur ér Crr Cnrl rnáuc f sr brgn Bu pl u êss rcurs l nfr Vllr Clh Déc Frs GnPRCESSS N NVS Pls rsuls s prvs fuzl rcl s Rs Crl Mrqus l Cnrl Exérc c sgun STM sub u nrvnçã crúrgc brusc ncv pr vr U d- -UNÃ N QTT RT F^TRR N í Sn Mrns : rféus «Gnrl cpln ncnrn-s gr r Cls Prs Crvlh r d: «Mdcn PscsèRE fx)m C lnvls sr n pr qu ul«gulhr Prns_ cbrã _ plçã r nrsus?;rr Fláv :íu rs_l_c! prfssr SsHJu c Zcrs ugus Mr- c cnsqüêncs Ns us qu llgrrn n S;-- rn n Sü Judcár Suprsnçã prfssr pl cplf p Rgf Mlr qu féz 48 s rssur pós n s Su s Sns Fr- pns nqun sc ch 2 lugr N EURP CHEFE WD SERVÇ Vr Fnín Púb: C péfr Trbunl Mlr s prcsss édc dr C EM JUl- Sgurs Rchul ê urs cnr? qus sã réus nn Dur Fr SÜ D ERNÁUTC Enrg s prês «sul qup 5 Rgf Mulr c í sus ls funçõs crnl Fluss s r- s Dvulgçã Srvç crrlss rnr 4 pns sguu C Ncnl Nvgçã Csr rlr pcn udr Gurvsu Rch cpã dr N lvs cpnh su sps f grcr s pr prpslur í câ Mrn ^Srzdél Crr s cflcã slnu nnrn r B RGS Lu Prs N p-v r ráp psl Mnsér Bnrn- ulz lcn Pn Lsb óc s drs s fcs drs Nlsn Crr Sé 2_ sgru-s vncr r Brnu Jrnlss s vslns qu lh fzr ng pr Brslpl brgr sr n n dsrbuçã uurã Sllv udr Cp Grn plàs Pnr rfrs nqul Jsé Frrr Prl rrv runr M prnênc 3 Rgf Mlr c durn su l Prn qu Unã Frl bé ê rê Bnvls svl Crll -yc (írn-ü r dr Mnul Frrr Mn u Frcs rs ncns vs clb-hcü) -r rnáuc Êsss S H slhus 2;)3 pns fcn nscôl rnrrd: rfru Sú qul dc Srvç chl fóru dn uuu-nc s ; nréd s nrsss sgund lugr prr nn Bcrnl lgu p Durn E su cpnh sguu nã pr cr gár- nrv-í s dsrbuís MTERND N FBRC- ncrrrá prrvln ndl Klbr Nscn Hnrqu Fluss plsruu c Jr- náuc -FR dr lusr v fls 97 nr qu sssn JUZ bé u ;( rrn nscrçã ssnur Rgã Mlr c 29 slhus 27) rullss frs JULGMENTS NTEM scngndn^rp prsns rrn-s c s- r dr J& Crls Cssn Durán- Prcurr vrbls: Nã # pssívl rrn- s(prcurçõs íl qu ss cb sr nugurn Fábrc pns rcr lugr cpã íru pr fzr vss grcd STM d f su phnáhênél nu Eurp dvg sun sr nrgus - d- Juz Fr u rn Edurdf Ll Mrs 3 Rgã ns s urs sçõs gbn ddv Frrr Mnsbsrvrá s é- uncã dn Unã Frl á Suprr Trbun! Mlr n ssuf Rbr é u d 5 uu- du s rn prlhg Mlr c 29 slhus 2õ3 pns nsrl >:V WESTUGHUS&J f-rbrh fcr n Nã cnsçã p s «db n su spcl sã n nu nulr pr- 9 próx s s 6clrócn- n rcb nq: «Mrn N prv psl lvr prcsã vr prcrrr nr Juz pr r qu s su u- css Pcrclll Nscn Sns n n qu EDUCÇÃ NSTRUTR l lr prss drn s 50 rs sgru-s vncr bru < qu Gnrl Flrênc rl dfcr s rs pd Bh; cnfru cnnçã Rs qus fl c Frnc FÍSC B r n sl TS 7 pln funcnn sb drf cplf Vcn Br 5 Rgf ncl n prônrl ur cr rnu lvr R Grn Sul; lll vn R Brnc 23 cpllf édc dr lbrê Cs- Mlr c 2í3 nns Pr spnhr s funçõs ns Unã c sslsr K- cs f Mlr) Fl Educçã r Cn Hspl Mlr lcl dscpln rr fr- 8 xcl uz nã sá CENTR SCL MLTR «lç Escl Técnc vçã ls CNCRÇÃ bfllu xrcn -M- CURS PREPRÇÃ ESCL Rllzu- fbú d 7 lnu- Sãn Pul f sgn f---llpdf> prl xrcr lu-s s MR ESTD prsnu scrr grl gurcs flclnl s Cnr S- r nn G Gll Lss Cr l xprssn llv cnfr l dp crrspnn CR LG Pul Enés dl- c Mlr c cprcn vlh nn-crnl n spéc ê nr H CVlg Trull «r wçü BERT VLUNTRD üs- nurs pssns nss l Prprçã! Curs Prcss Cvl nlnr vgr u Ku Méxc 4 9 Tls CM ESTGÁRS MNTDS sru «Cvlhr c qu f rr v- nã xclu su âb Unlll Fcl Es Mr vs Wr-sM- cl( s 6 hrs v nc Crprçã sá cn Rpúbl H7 nuguràçí sssf 7C4 sln cns fldlg pl prsn plsr nsrl fr n- lunárls s 7 us 30 ns - rl pr r qu s ur d E Dncn r C Már s nréd qu Rdrg áv K- n B dscurs prnun- s nprr srvç v Frç ér qu sb l s scrvr su grég prn Tl r pr nn-crnl Krnh Mrn Pr cplf Lus ll& lsn pl ns Brslr é u f crrn n sr rlz ur s v ul xprssv rcr: n rsrvs D FERRER Cnd nrn Cnr RLNHN c gfprsn pl«ss Médc é: csnglfrs n Cnr c 23 GRESSU GENERL SÃ ncssár rnrá n clru-rn ns ds 2 qun nscn r«ã n- ps vs s Dprvnns B;w: ér Sn Cruz s s- prsnr VEG crrspnu pl s nlé cns publc nf ngrr c rcrs ul CRDS c pr cnsnlsn crfc pndêncs Cnr u cck- guns nns ; «fl nr édcs rsrv grf c rcb n 7H3 un rfrêncs è çã S pr nrss bs r cuncçã rcb pl lrn l s cnvs n às 23 sgun clss Lus Rs SU- n prn «U nrcs n n cçã vr LuS d:< rz «gênc S nu p D PERÍD Êsln gnrl Slã Crs chrs v nc bl lnugu- v Sns Jü Gulbr Frrr rrs EXMES uz bslvrá rév? nsânc n d lg-9-h4í> «w Gnzg b«rglí) Mlr cb FRMÇÃ Dpsrr Slv rçf rgnz pl s rsrvss prr sgunttr VE PSTB ns drrzs TV us prsn & rgrss vg nspçã P _ c v Rcrv qul cnu c pr «Mnsér Julç - v<-!íí>cngrls D cr ; _UlrTS CURS NTFCDRES ü s plõs frnr d«rucf c c bv cnclr snç núrs lns nscrfc rsrvs prv hcs nlr qu rèru : ::: l - Bô Vs n b cndu vr qu Cn puls ; r u sâ prs prcss «0Í8 s ncsss s xs prlç- s sc ní ncurs Fr rculs n J PRTMENT M5DC íb lflcrcs rnáuc s sguln- bs rfrêncs rrs :--V- h-n _ í frçf clr cnn f>fl uív lln Fccln Ju ülc du «Dáru SPCHS D MNSTR n s ur n drçf gnrl P Pss s rçs: Zn ér K- rs 23 ns ú- Rgf Mlll «u p CNCESSNÁRS C - Squr clru: unn d Uns cuu rcr rn rls s rqurns ds cnns _rns Ml ncu n su rsrvs ns çã sp pr íl pdstrbudres D gun srgn rn Frrr cndçã lü) Slvr Frs nôn l- Uns npnns rlzr s pr- n k F- nã sá su srgn Lus rl rcr R Jnr d sbr gn lugurs lgu qu réu «u Rbn nôn PRTMENT HPTECÁR E rlr Mnnç cb llvr L- lrl nôn vs à prns s ss xl Fó v s rês úls ss é 30 d 949 l Sus Gus rls Cs s ns u ps cpn MBLÁR Trn sul b Ngrlrs; 2 2k>n ér - fls pçã D SEPVC Junh 949 C DSPENS «l nl Sv Hçh Bn- lípc rgnl u s durn rguln D sr s- Prr srgn Frncsc Rdrgus 5 rn fc pugnçã réu qu ) rlundln Frrr Vg f Mrn Frrr Cn Nésn ês s qu s prvs u nf ncnrrnhr fc Dlrurl Cr- lvr- sgun srgn 2 nn Hrlnclp Juslnln huvl pd purgçã dn r flsr Eugên 5 ds llh când Jsé Squr cl c s ur r f sr prv lg Munlz Plxf N rfcu pd ncl pr rcrs Frrz fr cncds spõs lv f ssblé pr rr- grgnns Frncsc sss Cláud dspns srvç prr 8 rcnhcr qu suplc v l ssunçã Cnlndé Bns FCULTTVS PRVS ín CQulr Frs Flrs Eílccü crrn é unh purgçã r Tsê_ Frrr Gs: 3 _n LÍNGUS PRÇS Í- Mrs Pn Edur Sõs ér svl Mrln Dvll NSPEÇÃ SÜ sú 4 s p fur dn pge HSExér GEGRF NSTTUT 4ÍC-5 Crsós lvr ErnsPr f nspçã chf Es Mr xg s dsprr srgn Dngs L «CRUZD DS MLTRES ESPRTS sb prçã CrT dc Sú- n prânc TÓR MLTR D BHS f-r Er Jrd Mnss c slcu nfrçõs sbr s flms sgun srgn Jsé Pn s prsns Srvç S qu prn pgur qur MURÍC Márr Crsns n nn 2HG ns d c-rnç J çüssf fculs sh hrs fzr prvs 8SÜ Blfr Frncsc cs qu s Bl nrn dscur nn xg- u Prn n fsv plrlul lr crsã snl ns s cfs nsu sssf ssn- lvr; 4«Zn ér Tr- hs -ur Cvlcn Gs Gnuín L- vs língus cnfr nsruçõs blêl Grl 5 crrn ês clrs srgns Frnn Hndn- guns prçs : cs nã srá purgçã s rudus lrs Mrnh rnáuc Exérc p s vlrss crwl l Srs Rbr lxr- rgulrs cncurs dssã «prvu SU pós pr dscussã Dêss 3?s srgns Grn prcr r nôn Cps dln Mlrs Gur Cvs pr unn prcs uxlllrs Crp Hhlrs Tlícls w Hksl Hél Mur Slg n Escl Es Mr s ln- Clss& dssf Exclu- rru Glvf cb Jf Mr Fr- v Elln cb réu u purgr r pur ncln-s Cuprn vr pr r grnz Brsl Jqu Lng wndll Ávl Snn sr rsss v ps prnuncr-s sf Sócs fvrvl V dssf rr; 5 Zn ér Trrr Frs Flh bs pr cnclusã splsn pgn s lugurs rns s s sus «pnns ns s snns dc lrrnrl «V lvr Jérãnl Crs Ccb cprss; xgs hnrár rbrs cuss r frrnl rl crlsf nln flíl s subll nsnn! D 9 R M- sóc fv cl J& Bls- srgn Vllfrl Sllv Sns W Jà Flp Hfr Jôns Ls- CHEF D S cnhc hsr3«srgn Frncsc sss pu psr s lugurs xgs p- nss MESTRE JESUS dcpnslu f cnfnç ru US ÊLE suplc brs Mglhãsnrquc culur Erns Gusv Scchlld rcr srh Jsé Crqur Flh ssuu chf Srvç Mnul Bn Slv Rbr Cr sgrf qu sl ln Vlg (Cn- ns pr -qu csã Xlnl c pr prçã pr fíl brsllulr (unh Mnss Jsé Eurp- 9 Rgf Mlr c s c lr Brsl xclns brs pundn sfrgn Grl lvs SÒUs Sllv cncl s cnsqüêncs cbívs s c lcnç) clusã crslc cnfrs u clbrçã sr ndspnsávl rns Jsé Frgc Cp Grn M Grss nr s qus s sc Su úll(frrr rsp déb E cnsqüênc quns pss prsr u pqun prcll rsffrc pnr su r cncmprecment SDRETR «w Prcín Mrs Gulrfs REQUERMENTS Jsé Mlqul- r svl Frrr prduçã sôbr v brv s f sgnçã pr h snvlvln pl nrrcn prf s crs spírs l D PESSL PCHDS Mrr Jsé Pul Fgur Cu- fr unlcçf rcb pl D- gnrl Mnusl Lus sór lsnrqu crórl nv d hr pr nslulr u ffrc n r srvç US rblh c prl g Js Rbr Mcl Cps prun Técnc Prduçã dér Mrquês Hrvl s cns Esã sn chs f 2 Scl Ns rqurns bx ncn- purgçã u pós #_ «ff cnrndccln CRUZD cl «Wrnr dn Slv Júl Rngl Exérl «_ lr scrr rcbr 4 sdvsã Drr Pssl Pr fls s fns n s {sguns prs qu brv núrs urs núcls n rnáuc à- vn Prsn s fr xrs Ds nlr cupr qu ffje Srs Lus Frs L Mglhãs SENHR prf NSPEÇÃ r nlfrl : VGEM lnulnqus pr UM s pchós N D SÉTM «urnlcãcs ECS PR Ju CMNH W Ngur Brcls ugusln Jus (3 nr sl 32 3 qu é prn ríchl Már cb squdr Jnuár D DRETR D DFE NVENTR pl pr b vn s rãs n SSf^L ««GlvS Nésn Vr Nérl Mrf sgn nx Hngr núr 3 n gnrl c l s wlcl Frrll- pdn pr qu s pscând Cls chl Brnrdn Brnn quns pss cncrrr pr ngr S! Bnlc fcnrcr Vlnl Jrg \ rrns H rpôr Sns Dun) ns ds ús s pr crdã su ílllcã rns us nvnr Kwn Cr Brg NrL Técnc Prducu sóc gnrl qu J4 dsngu lng rlxnrsc ncíyf «>; «llr dlll Pn lcncns- Dprn cb rcbr b v - rfr pss rá lugr pr- s 3 s 7 hrs sp f v rs urll Bulhs Crvlh xru s cvl nus- brã Juz p ngr n rg plíc pnls c bdn às Ms Exécl «brç lr ssuln d««pc: Mnnh lcnc Edgr Hnld Rch Ml- cn pr fns rns : ssã r«l\hl<l«;(0 pl unn prsn rblh ZD DS MLTRES ESPRTS) s sgur «-«H Vr Pdr Frrr Gr- lbr su pr- rn rsrvs Jsé Frr n nsu plvr sus funns grv sl csã sn pr Rlpr Llr U cndul rn lf «Psuch «Frnç-s ulrs qu nus s lsé Flln Trn rn grçs wrs ncrl hn Plhh Rl Tr-s nvnr qu J4 v cvg âs sn prsu sgnfcv _ fns rns:; ér s sus sgrs sns vlr sôbr su rcn «n r\ n s ncn- p Crs sprs! ls-vs nnlnn fs hss n -n _ Hrdw durn- g s sócs vlc-llrn Ngusí sn nrgus qu Prs u~ nhn pr sêl-j F Svr Jqu brg ~f- Sul Flh Ru L Rgõs Mlrs Nrs sl?? G gnrl n scrr CMRE lnr ss n fus vlçã ncss dn us \ns n dspns r ugus n lvs Crncsss s CRUZD MVRí0 PT bsrvu Fr- r n d 26 sbr n- í>ul dc qu cnr-llrns L <?; l às 930 r pdn prssã pr prs- qu prc brur nvnr cprçã S S Mr Tárrxsns lf cplf c rs qurns pl-llss- srvu c xpdn pr lg «dr lvr; Ç «l Vllr níbl hrs n Club Crc n r x pr vnc é nucs -s s \ n rcr- blh -Hlár qu n nspr Trâns : nl Brsl hrrs s frg Césr Xvr ulrlrnrn Mrr Sp _ snsrrvl- xplrçã s bns pls y Mfrl su grn nrss n slucf êsss «Cnc s pruíz l pss -w W_flÍfl ^J«J_6J_d fl ^^! prvs sus rs rspnsbllls huvndu Jsé Cfnd d s qr rsp CNFERÊNC N scrr s- C; gnrl d- brg wír prbls qu dz plvr Trpss crrs rgõs pr pu^r nscrçõs s brs lngínqus frnn s cbs rfrs Jsé Brpr éls quls grcu PM s n cr vul nã s ng Pllc L cn áquns scrvr rlps prcr rblh gs lbuqurqu Mnul Mg- usfcn prlçã nn prsn- hngs Bh culr ógrf n u rád lnsu lc fr crdã (2«J) cncu bs lhls pdn gnrl prsn prrrgcf nrvnr frls:0 prcs nnhu lígrógl! su rlg s sus luvrs pl d-slgru r Vllr Pnl rl ópc Bl Qurl G- Cfr ^_V # r /_T f BB _u: _8 flír-us ds prz p nrg d lhr cdr c su l cb cnclus-s BSQUETE H fs 3 nrs n nrl qu publcu s sus rfrs : shrl Suhu s uus à Supcrl? qu s Cnnnl nrnrr- rsul nspçã qu pr pur c prsnr Júl Pcru- rlzr ns nsu sôbr lvr! gnrl qudr Escl Técnc ^cn «Crlflqu-«; nsfnrl n prz lgl publc- n y Mrcnã há ds srá rlr Brhl Kllngr Nrrvs F x-prçs Jsó Rbr F l svl Pl REUNÃ D D D E ubdüver DVGD RESTM sb ul bsqu nr CMRE s Jg Cncçã u pdn nnr vlu V rblh lng funcnárs Bnc ^rf-ur qü 0 NV CNTS D QUE RECEBEU Rnzu-s h s 5 nrs gráfcs s DRETR p srvç crdã ns DVSÃ rfrn às prçõs u-rr M nn Cnlsn cnv s s- «Dfr nn fr lgslçã vn ESTR DS runã «ns dvrss cpwb^d lvr urs rquuclllu l s s DFE Grs scls s cs CPR «prln Dspr J?? Ess Mn rr «-f ursuã cnu«cngn> gnrl prsn sll- rís H25 ^w NPR r qul lncrnbduu cruhl lkí cpr 3 surgn lrcs l- ru dvg Cl Knrrc xr nss nréd s ufúuu c REUNÃ DNÇNTE rcp prpós pd ) us vn p^uu -urgu u drr clrnn dc s s brs dlclube MLTR D RESERV Dls Júnr pdn côplu dl s Cf rullíl n d 7 s ) lpu Rbr xru sgun su flc -rldh 8 _ vu < Krlu dn Drr rcçf nl N dll ClUll líp lvr C R vnu CPR NPR cnu - n pr- lô- prl: Kldul rfr l-rlfl-nçô Exérrllu rã nc fvrr sr lnç «rvs rprnnn UNFRME D D gcnl - «Dfr nn;;ldu unln«f Esl R drg pl dr v B- Cnrbr Prr Cs nsr «l Bs U!>rr G sgnu un- MRB <«dl- (-rru r Dl Fn- luns; f G M r S3rplr cu cnv fí/v qur vc-prsn 2 l rrr r r nr Pu- fr P«0 Mlnlérl lunnr lf rn ln lls Hllrlu lv M?r grl D Üü prr «r- r fnrl CPR Trblh l CMPENT DJ T H D Dun d Hun pndln <- fl«vluu u Clln N H Elrl - «FWC Pdr EXKRCT rknkntkcnk RRM «- urllr d lrldãn r nlldld «lvurs D«r c<nn MlM drrs rl v nnzçã Cnun rncrrrnd «nr Ú9 NDüN fc ér pr d 39 «rrn sr dsrbuí! dn lkclndn cnnl n -M /-««-: u U d u- r «K//n f PH«l r\ «rvc u Hfl d Mdl Cln vlíí d ««l«n vruul «urv r dr lubr _ J «Mul Vlvnl llun- KxínlU d«funl rll«r- > Tlr fl^r w íl H«plldu r K«Ml <«! H«Kl6< - - dlrr nr>h> dl«u l«lr du Mfnll Vrw í < l U«l f n! «d - - d ll V ««U nllll Ksr n lludm u«n«ldd «l«<«dur Ml n «H)u «««cmcum frrl 7rrv w d fr ^«:M r frkl <MKK «lrl l«lu rí«d d nuvl «prl#ll y nu lu ««fní nl u «!- u nnnrn pr nruu n«t«lrn M<lnl l «J dn (ll«l HrWlun (Mlrr H í ««M «ln rl «d«rál Vf«w d Hn-w f«««> -> Hvll Nu/u («(«r _«««M -l/n L- MMí ;J >_% 4-r- d «l ü_ prsn J^MPfflW^MH WÈ& SPP \w^^í^sx9êê WÊ WKMÊK ^-H^^^Drrl S ln_brk-ff^^;:í rtrw ^l^^_^k^_lp ÍÍ ^^_SS n H^Pl^S- ÍE WJ^_frFn_y^^^_P^ff^?^^y^^--^ M- MW_Hl r-lsl_^ - s^ 4 slbff 9fr^ >^^ MK B á^! f^4_f^ Us ÁGU SELENE Nícs Plíc Mlr Dr ccl Gulbr Fbrcçã Elrnr sb lcnç Wsnghus s s síbls cnfnç WESTNGHUSE s lrs spírs 4;w sà REL HTEL D V f í«n««f l 4d«n «HTW Mrlwl fínlmlvn d«n/vl HMfn wf«fk MM Mb R «lnnl! ««d fum fcl/ ll 0lr(Ul9 MHM «V vl«m«--! «y<«dn 8 g««í /? ««««f 4f ll Mlrl MrSrl «n dn ««p«m««ll««- - «n y wrvflm < lkf«<n - fuu MHMfl «ll V <««www «- \ lll- - U # n«u lf «< «l MNlMM í «M lu n flluhl d 4 l«wlu / M sjm l l^!!!!!! WMfíMM6 u «- «>< k í # r##«<fl ü < l l4!llí J «4 H H<4 4- nv f«í4 4 v d «lm«f f «HfHl > P $ M f«ml«m 0 í êw «Dr (lfd HrvvM < _ M k MW6 hfl\ n _ w!<«; h Nl V_rí «Mpwp ffh éu # «Jf MH ãêèê _f!f # í$ wf!!- # r Nv MV M êhê nhflr/ pvà? rfhblrs M Th«%99Hf < l < vc c^lvl

6 Pr U Sçã Sx Págn DÃR NTÍCS Trç-fr 20 Sn^ Cpnh r rác c Prs vnn Sclpfr Yvnn Shffr lu Turnu Mchl Rrnc prsnr-s nl n Tr Cpcbn n prr s- pdcul sdrã s qu Cpnh r Drác Prs dárr nlr nós Fr rprsns n s sguns pquns Rncnr pçs: r Hénr Pru?; L ll hll Jn Grnu; hur du brgr r Erl Bu-- Ugls n nx fs Jn Cc u Npróx d 2H às 2 ls c Cpnh vlrá xbr-s n Tur Cpcbn nus sguns pcs: l vr huh L Jn Ccu; subr Sn r Pul Clu; Hus Cs ré Jn Pul Snrr; L rr s rn J Àrnd Slcru Dsp-s h C Ruggr Ruggr C ln Céd Ruggr Ruggr flnll}: h su pr lvn cn n nl dn Gnásc às 2 bs n céd Gfspp Gàcs Trlsl rl/ Es srá qun ul rc ssnur d C qu crnr sér r- 4 prsnçõ pr l frc pú- blc crc ; >Trs rl rês gun ls sdlsrlbulçfl: dvg GÍúlf Scrl Ruggr Rugg; sr E Mrghr Bgn: cn Elr r- :; r íl rlnf: Ebrz rclrl >í Mr Clll: Rnl nnbl Br- ;í n: C Tn Rubnu; Mr g Grrí V u cd dvrr prfunds sn hun Fclzn drr cu dus vs n rlcs pl rôn suns â pl usênc r r Glcós cns- Ç ruu u- pç ch prvss > rn cr lgfncl vvc u l vulgr prn Rsulu lu u céd qu ncn p rgun rp sus nnçõs rs f] <s dvr pl rquz rs suçõs gl dc çã clr ln- BUg Encrrn - \ pr Zzé Fnsc Encrru su pr nn ngr n Fênx rz-tprsárn Zzé Fnsc qu c-rdnf Myr v- \ nh rprsnn l céd «D brçs- s rn Mçk rduçã dl Gls Rsrl Mvu í êss ncrrn s sú Zzé Fnsr prbr pnr su édc sssn xrcr sus-v- s r n rád pl spç nvn ds f prvávl qu P psps ns rês ss rpus rv?é Fnsc rprç ncbçn nu cpnh un l dc Rlf Myr pur rprsnr pç «r u sl nnh Vspr v Cluslc nduçf R MÁRlBè Júnr cus nss fr lrnplls Cpnh nfnl Tl Nrk públc Cpc ln rcbu c lh pluss Cpnh nfnlll Nk qu f rgnzr pr! lllzr sònul lnécs nus sábs ngs n Tlrnh lrdcl Ksr cn pc Cls Bflsçfl «Tlrn-Tl n fubá cnnl nfnl nrslnlu ívll Prn s spáculs sáb c ng próxs s blhs srá [s- n vn nh Rcl Mrgr Lpc >s l Dps n nhã ás 7 hrs rlzr-s- n Tr Muncpl rcl dp clnçó dc Mrgr Lps r l Má grn nríw Vn r prsn çá fsl rèldnr príc Grup Tr Exprnl Sã Pul Cnnu n -crz céd ulhr próx hl Prr l sár csus scs lv k cn pln Grup Tr Exprnl r Sf Ful H f nl s 20 hrs Próxs Esrés «MU rmpkns TJll nfr Cpnh J Cs qu srá c rgnl r Lnr Pfl spácul nugurl lv s Nvs «r ns u v rvlr s u ur brslr «R X) CRKPflSCC0 fps nh srrá nn Rgn n pç -Br r Crpúscul r rhur Ksír n nrprçã r lnc ncbç pr Dulcn-dlh E Crz N Tr Gnásc -- C ln Céd rprsn n Gnásc í nl pc «Trs r Guspp Glcs N Tr Cpcbn H ás 2 hrs srá prsn pç bíl Prr dp l: - ulhr rr próx pl Tr Kxprnll^ Sfl Ful N Tr Bs «ü ncnènênc dp sr sps vlu u crz Tr Bls Sssã dár ás 2 hrs s ngs sssfs s hrs N Tr Glrrln «Espèrdfl é ul pç dn cpnh dp Cérls J Cs n Tr Glór H às 20 é 22 hrs N-> Tnrn Srrr f nrp snrá ás hrs cd rp Mch sss Hln N Tr crl Rvs d«crr Júnr Válr Cn «Ksá d nã sá prs dl ssss ãs hrs f N Tr Cnrls (Ss Srá prsnr h nn Tr Cr Hns rvlsn «Qur vr ss r f-r c scr Drcl ns prn- rps ppés Sssõs ás hrs N Tr lrdcl Drn hrs n Tr Jrl cprpsn C Cé-B êscnl c s «Mã únc; HPZ/0 KC/0HL CMP/LÇ B ESENHT 20 E 7 nvsã c R Jnh pls frncss N véspr gvrnr Frncsc Csr Mrs rpl u nlçf Duguy-Trun pr nrs c s chfs lrs cncr nc u ps rn sb r bb s rvõs cnfun-s c s sps r rlhr frncs Às hrs kvrnr pvr n rns nssns s fnnsrs pr qu bnn c fu ^ ^ sêàwé&ükwm WàfW SBÃ E fhtf/lv - E 808 nn-gnr) Cn Pn Mlrh Mnngr (ps M rquf s Pr Grn) gvrnr M s r Prnbuc rgss R n ffr vs Prncp D lã V rssu gvrn cpn é rvlu- (S 87 qu csn su prlsf nn lh dns Cbrs :TMWfÍ RUSS Sól líqu bsõs pr brb É u przr usr spr SBÃ RUSS METER -ÚLCERS CZÉMÃS ÍSREÍ/!!; ftl PRTC K Dr Pul Bzrrr FrHn dc SlíH X N MPRT NTGÚMR MfST K rqulns r rru 2B - T 2ll98-4 hr MHlà DD B T Ml lllll C/ R^-nnhífírlH!lflnd# PúHHc DCTLGRF ldn prn lh-^mflf r «du«qn é í nul NTK -- ( 7 Dl SKTBMBR M M^f Rlf Dl PlShS ) Hu- M; H \<n- U huf ) - Ns rçõs prgrçã s rês Cns Mr Lucll Bl Knn Wynn n céd uscl Qu n é r (Esy \Yd) Srá ul vr us rcurss rçã s fls Mr-CldwynrMyr qu cpó s próxs prsnçõs s cns Mr pós «s rês squrs súppspácul (u s fls Jublu Prll Mr-CÍldwyn-Mnyn qu n sucss sá fzn qup s nnnlr gr n sgun sn sucss 0 fl sgur ns 8 cns Mr c s sb srá céd usc -íqu n r (Esy VVdl runn Vn Jhnsn Es hr Wll Lucl Bl Kpnn Wynn D su rvlh cnn f ppulr s «frc r crà rs u nv ;h; «un ss lb cnclr c su prrfr fl s vz c Edund Gunn T Drk Jn Lgh Jun llysn u s prrs fgurs d xs rs nérprs (Jun nrpr Cnslnc BnnncluxV prcrá c Pr LwTrd ln n McCrkn «Tu zul -r Ncw «Lábs qu cscnvlzà ÍThBrlp u dr fr prhrcqnrá prun s vr;chrls lughn c Rbrl Tylr c v Grdnr ur rs v sá nss fl: Vlrn Prc hf n prsnç Jhn fldk D Vn Hòfllr rá Mr- Gld\vy Myr «l vlênc c; ffbr Ryn Jn Lgh; U pxlr-vgn céd uscl c clr bs n pç -Th Prnl r S R Und vr nn nrprç G Klly Judv Grlhd: «pr ur dr fr nu prgrçã srá «frç l c lun vz Grflld Brcè Prsn Gs E u «frí ldurn u rnc prèsn c lcnçr k nírpr s grns spplls r! rc r Lã s rvl Mnh v é un cnnçh (Wrr nd Msc c l s srdnár lnc: nn Shrn Jun llvsn -r- Rrry Cq Juy Grlnd Ln n Gn Khy Mlcky Rpv T Drk yd Chrss By Gr Jnl Lgh Mrhll Thpsn Ml lr Vr Elln S ^ÊÊíKrWM^y N cr r rhur u-bl spcul Prun D u s s ppulrs lvrs nl Mrk Twnln Prun xru rgun u (ls - hns lls ul pr «N ô r lür rvlhs spclfcu qu srá frc nss públc prr sgun-fr pró- xl ns cns Plz Prsns sll ln Rz Sr Prr Msc!: <- Clnl Tr-sc lr rhnc fns pssuí! dc u cnu qu slrc lplcl pssgns nns c nrlbün ln pr sü gn ngrl u slçã ln lds nrprs pl s rs «c nr un: Bng Crsby Ty Gãrn; qu lv su crg drçã d «N cr r rur sub crrr - lrs s vlss lns ndspnsávs u gráhdd cngráfc l rsuln qu- fbr prfç bsrvs ns lns lhs r su grnds br Exbçã gl Jnn Drc prsn-s s prprvs pr xlhçfl gl fl Jnn Dr qu pr ncv RK Rád fls srá lvr f nr r pucs ds cu rn rvrrá bnfc prn sssênc scl Cs dc Jrnls Cnír Scl Fnn prsd s pl sr Ângl Mns r Mrs ss xbç srá prvn nunc Dsprc u grn r FfKCEC NTE NTEM; MRGN PRGRMS PR HJÍT T E T R S CPCBN TKL - 27-Ü0ÜÜ PLCE H- Mulhr Tóx s í 2f hrs rpetk BLS D ncnvnênc sr Esprs às 2 hrs KS GMES Qur vr ss pn às hrs EENX GNÁSTC - Í2-Í39Ò Trs rl s 2 hrs LrR Esprlã às hrs -JÃ CETN - <lm-fc<l77 TETRNH NTM T E T R N - RL - Mã 27-8Y2Í 22 hrs MUNCPL KKÇKEÒ Ünc às 20 c u nã sá às hrs REGN - 2-5blT REPUBLC Esá prs RVL Mnh Prl Plns às ->0 22 hr s SERRDR Hcl- FRNK Bng Crsby fs crnr l srá sgun-fr próx ns cns Pluu Prsns sór ln Sr Rz Prr Msc Clnl n chnclr Prun N Cr V rur \ Cnfl pxõs «Cnfl r pxgs (Mnhng Bcs Elcr? RKG Rád c Rslnd Russü Mchl Rdgrv Kn Pxnu Lé Gnn «Klrfc Dugls c s l «n crl z sn n nlànd xbçã ns cns Plz ur ln Rz Sr Clnl Prfr Msc grn pc í - Fugén 0Nll surg n s prsnn rágc ns vrsã cngráfc qu hrr rl sé r Hllywd lu nss ffl é plgn pxn spcr: drcsò; nrprçã hsór drávl fun uslu fgrf s blrs c N cv s srpns Srá nr pucs ds s- rc «N íòv s srpns dr sbvbp qu 20h Cnury Fx s rgulh r prduz Ess nc u usfcávl n unu qun s sub qu llvl d Hvlllnd ; nérpr gn:l dêss fl xcpcnl fr grc c prê áx lhr nérpr n fsvl Cngráfc r Vnz rcnn rlz Ess 6 s u nl s núrs bnrnrls qu grn rz rcb r s s prs un pl cxcpcnlssr ngulávl «prlrrclv qu sub r rndr prsng «N cv s srpns Sgun-fr próx d 26 á > públc prá cprnr ush; sss hngns ps <rn cv s srpns slá cnn uldõs dêss d dn ns cns sã Lus n- Rn C lc Cn n B C xbçã r fl -Cnlh r rlz-s nhã qur- r nu udór sscçã Br- HlW) 9 (r p Q hc r grâflé Krk Mrgn lu rrn s ãí) ns fc rv Fru xpru nqun ríl ncnru- r Su sp: n llk dss qu sgun! Mrgn prc flcu nqun r! slr r prns hbul sssã Frnk Mrgn gzv b sú cn^áfc c-lnl R pr s sscs p rnu su uçã ns sus fíls sssã srá nc pcul «nn G Yur Gun n ás 7 0 hrs c u cpln qul fh ppl Búffl Bll ncnl ngrss srá f c prsnçã c scl Fbíl nr lguns ds s sgnfcv cnrs llógc Hluórl Cvlzçã - c chqu: rláls pgã cnr n spruclu- crs cr cl l p prn nrrv FáblV clcn : sgun pln dr dns prgnss pr scr u f épcs prprçós: dr pér Rn pugnls vnc pl vrb Crs: Prqu épc -Kblls dsn séculs nuss lnlílc-s cnósc c nss urbuln Er f é n cn c u pl à pz f b vn r 03 hns Mchél Mgn Mchl Sín Hnr Vl ls Ccgn Máss Grl Lus Su G Cvl sâ s nférprí prncps ^Fblul qu Slv dângl prduzu pr Unvrs R Exrc su nórw LETR: Rspn nln ás prcuns bx sg cnfrn s «ns rspss c s nsss qu srã publcs nhã : 94D C s ch fcl qu rblh rf? 9452 Dn r nurl f Psss? pr: := 9453 C s ch fc c qu s cf rg? íf 9454 Qul f ur p- Jruslé lbr? f Pr qun p Dr f prsn Rpúblc? S C>C PERGUNTS NTE- NTEM E S RESPECTVS RESPSTS 0HS Qun f nugur sáu Crs Rnr n Crcv N d 2 uubr 93 Qu p brcçã í nr? Pqun cn zns grln f à - prlv xvn u rnc - pr fg 0448 ~ Qul r prfssã Psur Er quíc; nunc s fru dcn 9449 C é n ppulr ccu? - Cgu 9450 Qu grn srr slr f scrlsã Eps? ch ssz Prf br- fr- M- Kêg Lps V^LHMd R sprhr9 Ur sr J Crvlh CUNH MflM llunrs dn fx Rs: Jsé Hn 4:7 prn 24 Cns : lrg (lrlc n 8 E DMUNM MS prsnrá n s 03 c prr s SJ80 hr n Rád np n - vvr Mnsér Educçã s u udlçã c prfr Rbóu Cnv ls ânus á Ps fclzn ps ps Drsll n un Ás :J!Í hrs Mnsg uscl prgr rrnl r n rõ Pu s pl cpsr Lus Cs pr dnl- (Cnclu n Bçã d úsc câr!l! # RD Rqu: Pn rnsr c c hc às 3 hrs u- s Muscs n qul srá rrdr Snfn s bl p; 20 Chusn; L Mr Dbuss; El Sbrr rs pc- Mnul dc Pl s 805 hrns rá pr r N Mun Mld - nsns Mágcs rá r é>205 hrs <<npkbtn TURFST ~- c ná Mrs sá crfn Essr Cnnnl sgun qnln-flr às 235 hrs M SEU prgr n 645 r n- EJ s Muscs prsnrã h s sguns pçs : Chussn Sn- fnl Sl-bcl p 20 fsck: D- bussy - L Mr Dálg vn! r (Kússyízky); Fl - S sbrr rs pcs Suí bll (Glllr) Es udçã srá rrd s 3 ás 4 hrs pls ssrs Rád Club Brsl- Jrnl Brsl Múá Gunbr c Rqu : Pn s S PRECDRES cncnr: ln prã uvr às ll hrs 35 nus dc hf u rcl Pul Mncln pl n Rád Glb s prgrs pr h MNSTÉR D EUCCMÇU (P R 2 80 hrs brur «5 - Hr Gnslc 6 45 Supl; n uscl 7 Hsór - Brsl 730 Gsr prn frncês? 8 Músc pns úíc 8 30 Rád-Jrnl 30 Músc ^MMWUUSUH ~~^J«B] í «nms:íí uscl y? «M r^ í ^-- CÀSMMÚÊ Vcê á sb; TNTURR LfíV sc Crn Tpss Cbrrs pnh c n lg cl l gnc: Cpcbn «f «b-ur Cnlbrs crsl lsrs nhs Durs Fc DÁR ÜB- NTCS su rnl P Wl Dsnv S JSE Rf- nhn Crcdênlá í\\ /! ü~tn s~r ;l J í~ ~ rs ^^y--^^ «K K ^ r T~~ < r úb h(í 0 chgs -f^ r= 77 rf BLÇÃ - í0 í!&5>\ ^HT/^ í Pnlrl- qu á uv prncs <S fft^h V ss nã r qu fcr ~El \V/>>Í^// Ll^~- > > Ern V- q P)n?(ísír --->- / rttí lw Rubnr - % lhn pr l Sg VC^M^)^-^5v F0Ú VWM LF (lu Esp LVRD rnhfl Cncdênc STÓR ( Cnfll Pxõs MlíRC - r-l r MERCN V H lrrsslvl PL Sgn r rs VEND 48-(07 Hsr u Mulhr Prvrs BNR - 2S-7575 Dõn Nl BENT RBER - Gllr BM - BM BUM - Vrlsw BRZ J PN - Cundqng Mcky ã)3}89 ^^r^^ L y J^^E-S-J L J / J^^-^f^^^^ Pquns Trgéds Cnug V V>r un F -BRJ RES - Rub - > P Muh5 n às hrs CRC -~ KXfcU f C N E M S Esp CTUMB - C N F L À N ) l Msqulrs CPTÓL - 22 H7HS Sssfls CHVE Pssp UR - MPÉR rncr r Nv? Sóbr Mnr CVLCNT : METR - 22-K4Ü0 s Vl R rês Msqurs CNEMNH (LEME) -ü N r 37-2B89 Exclusvn pr Esp crlhg Fls Educvs PLÁC Dsnnhs Céds u r -CNEMNH JRL - PTE Esrnh (Pôsl 4) Drn Ssss nfnls Cncdênc PLZ Cnflll CNEMNH VdH S JÀÜÜlM Pxõs Cnr V REX Esps CLSEU dc Mnr rs Bárbrs S CRLS CR/ER Í55 Flh Crsár Vr s Dvr VTCR Hsór FDSN r nn Mulhr Prvrs zíh?] ESTÁC C K N TR S Pnrln Msrs CENTENÁR FLREST Esps Mn Crs pr n F CNEC-TRNN KLUM NENSE-- Espr Mrch Mrnhr Ppy \z rs Mun u Dsnhs Turr pc ^ ^ Jrns -GRJU - l 38-3 ü ^ <M ; ; p^ g ~ Ts ^ \è-/ír\ rnón CLNL Cnfll dn N Srá qu ulhr l sb <5r _ yyry ÇJW GUNBR f Trágc Prsgulcfl - vlss -u vcê -\ /^Zz- >Í% \ : ^^^^ Pxõs qu qur? F UM CULST qu s cpã und :[ <? /< ^í-lí^-: -;«D PEDR - Vúv lgr FLRN M- PNEM - 47-;8(f Hsór ^VT «UEME V vr b? J ^T<^-^l?;-3Üí - fr^ (Í)--::Í^WL\l (lrs Flss (l u Mulhr Prvrs ^^^C^l^lNVSJ U ELDRD R J Crln J{ WlM ^ n > ppy w->~-< - - L< r/ r-^l^««hl l u r Frr GURN l- -JVL - GP-\J2? \\ / Clr u«) \ \ {/ f-~~~zpw n Cnfns Trr MDURER Pcr - 2H-87«ÍRS rs Flss GngrV MEM S - - MRCNÃ 8-90 Cupl- bnz- Brulh - MSCTE LP Vl Sn 2H-M Cnll- «unln 0 Pxõs METRÓPLE Gnrn - MEER Prln s Sl Mns d nrg! -MRN 22-7H7H Mncubn ln nlrun rn ML LÍMP - 42-W Chnll MKTll - CPCBN cnn U l«rn Brvíc Swrl Mu ul s prsns - -En- MKfl - TJUC - < n n n ( K 884D T MMr- PPULR 8M Cnpfln MRN BNC -Mll hlln <T:í7 -TTrl KSSSg : Pr Tu CÍK W K> fu Uu PEHNTE N0 Mnd«- ímnt (-h:u u-hr l ^^V- ^nv \W l^^jn wl nwnl D PED - (wn«pí 4:H8 fl NCNL SMWT3 Ku W-W gu - T l 4Vl3 nfl llsll d llf HÍMl H «l M l\kg «v Kcnr r pur NT n nn Klu l«\6 Uvnn RlUKN - lnn 4Q0W l TMCC/ 0 x KWH rn 4S4M9 l r flll u^0^ UáfV PLC! f?!> Cn u fldudr Mnf d nx T M VWW CH ül Ml nxv rr l :MSU ULNM «(«;««nf Vbflll u VN d sln r RnlM v- ud MKNN) vu«>fu vrf! p Hll V Hlll :MM MRSM ; l#lllfhl <> RJKNTE^ >-l r l ll lf u Kn r ffmj H #/#Í0 «h «) n ) Mufhr > n U^VkH /M HKM Mf TUfl r HN «- n «( lf l NDDC (<lll>ll««vnwu 0 rn CKCL W l «Wlff M> <«- /l ^h u lunk fl Kffll «pfl l)l 0 M ll hn! H - «llf > ln UfHlv; r HUf# KN rpv/ h ú HW MP- ««r>h l!! K( PHW Ul ll) > u ln l«\lf\ \flr M- Mr!«% l «ll!! fmlkíl J4 fu S%U ( y lu phl/ ) H«l H l PWlM llullí Ul «lífcl # r > «fl«#í WW «llr àu H ;l NlfPy K HK< hl;!«)«4? Vl> f r V l l TCíM-HM N - n MKUCN «íf<í ll r[$ («M lf HllV M M >) líf n -kmk M luhf M>Kí í ÍfÍV 7 ÜK-fíVü f-r f wv ÜM ê S «-!! HlMr f Un lr flr Ml < v< «> U- > nn k %- M/ UM> êu W - (M fnçfl - f4f wu í M é ««]

7 qu pés MS rílbsms lr «r«l<«l lln «u r vr-í d«dlculd ufgrfbs quxs f Rccíçòc l Dár dc Ncs : HJ-ÜD -- R 9 M cu Dlgc dn H Rubs C Cll!- ô VRÍK-3 V -2339: C Dr Gbn Bsur Tl; «2-964-R/Fnrl Plc cvl : Hádl-Prulh : S Crlí 27 32M42; Dl Ecn p0p : r--- Rprg Plc Dár rs Cnrl brs: l-0 l M; Ncs : R S ( -!\: l< s rrn ~ <c-- «<?s r U MCMTU 50% MRGEM LUCRS DS LBRTÓRS FRMCÊUTCS scrfíc Nã vrá fr cruzr svlrzçã lbr lvnn (un nã s fzr s clçs srá bé lb prduçãbln ul srvádò Pr«-s sv run n «b Cssàc Cnrl c sr )-«ís Ds Rllbrg s clçs rslvu- sgun: «V bln bln ul slcr Dprn Ncnl >- : f Cércprcr dn lvnn prduçã s clçs cuns é Cr$ qú n bln b c purr s cnfgu-- 0 u ; r ndúsr cérc pós sss sus prl-á rlz «s rn c s nrsss «PRDUTS FRMCÊUTCS «ssã prssguu c dscussã rlv à prr frcêucs Fr prsns rês prpss rjl rg lucr: sr Zfrn Cnrucc nn 0 s çã rg 40% pr prpgn - rnò pls lbrórs ncns nunçã scrfíc sr Durvl Clzns prpn rg ç xnçã grdul qu scrfíc sr Brg lvrn rg 50% nunçã J scrfíc sr Luís Dr Rllbrg clru-s fv V nrpsl sr Cnrucc s ps ér v < vncr sr Pul Brg ESPEPD D EMPREG E ND ESPNCD cnvrsr c grn fr lg n nu à qux prár r - brç dr nfx s vu s rs xplcçõs n grd nâ pns pl nn 5Ídl nd! Prn Scrr pr-! Bnch s bé pr u lrns n n n sr à dês qu s dz nvs brç rc f -Lld Vr Su pr r- gr C ru Gurpuv lv! : r sgun Gnzg n ru Sã Lus rblh fvrr p- nvsgr fnln lbrsss íslc ncrrg br Slu nn- u fr f cnhõs frn u dlrlgu-s Ds ndúsprr l- Crls rl s próx n f nbqllns S - c scr- dl pl lg Ês pré f ru Gurpuv 3 Cn- ps flr pl lfn duuns qunz nus c ^vu-s brupn spd- rn pru grn qu rcn scrór fr clru sss funçõs :![ ssuu qu ng0 hv lugr pr qu quxlbr pns chr-s zbu n n lfblnhl fsl ps r- (0 rl prn sr bn L Vr Su l quxs nu- qu nfr sr cs- p slll p cr cn- cnc flhs dnu-ns qu Tn!) prnc du- cnnu cu frrn qu n rups l lyns p s s lh prnc s sus prucuru gr- prss n fr pr nã flr vl l [ pdr u slu- n nnlzç& qu bé nãu í-pr s cs Fu qun rcbu (!- fl J0 REGLL ÜÒ NSTTUT CRÜKJLU CUÜL CLM MÉhl l urdluír fu lsr ÍM Brc-u 73 su 30 Tl í s 3 -s f h «r ln l S r-ncscn Xvr 3! -- >s ÍS-!) E CNCES D PELE SFLS sx Têrç-flr 20 sbr 949 SEGUND SEÇà PD H yfr pé qu DS fl N un rn spr publc dc u pr s pl crculçã s «us rns S gns Jrns nâ há cnscênc clv E s cnscênc clv nã há lbr - x^ ^^^^«^H2 ^ M$&^yry-x-: -^^BfwsB Ws_W yrt^mí ^SÊsí«x^Ê^sl^ í_wê «Ss-S-S MMÊÊ9ÊÊÊÊ M W X^y ^fàéáèíf^ WÊ %^ ^_^y -fí^-fsl^jw- <flpl h ÀfSÊl ÈèMÊ^X^MW^^^ g n^^nkí^- ywmí wmyfêl WÊÊ& -ÉU üéss nugur-s h V DSCUTD STUÇà D NSS MED N GBssblé Gr! NETE D MNSTR D FZEND 0 N ü Vs r sr Gulhr Slvr lr Rprcussã LKE SUCCESS 9 (UP) - TV ssblé Grl NU srá nugur -nh& sb nfluênc u grn dfcrã n suçã ds pác lnh Blcns Exr rn pré qusü Chn b c ugsláv nã fgur n gn Cprcrã 300 lgs S9 nçõs n r s qus 8 nsrs s rlçõs xrrs nclusv Bvn Schun Vshnsky prrssun d srá lçã prsn pr subshrbr usrln lur Fv qu prsdu ssblê lçã brgr gnrl Crls R Rnul s Flpns fcu ssgur sx-fr qun prs Nrsllh Enz rru suí cndur Flu-s bé qu lbnês Chrls Mlk pr cndr-s s s psslbllls n rc cfé E fc rcn svl- vc u nns prcur ns prvcr nv l Cnsr zçã Ubr pv ncv rcs urpus Ess pr- ru nurl s sgnfcçã 8 n gvêrn nglês huv su- cur r dc grn pr bx ncln vrfc cfé cn ncnl Mn cn n c vn s pr - nsér Fzn ulr qul ps sr Gulhr S^Ê W l ^B<J<fWáW^ ^B Slvr sv dvrss vzs cnfrênc n su gbn pr dscur qul suçã qú fcrá cruzr E pr vl s 7 hrs drgu-s lr n só rgrssu às 2030 hrs E círculs urzs çnv-s qu svlrzçã srln nã frá úl cr quclbrs há R - prsn JCKEY V-STÀ D GENERL DUTR sv ds c s nglss cu Brslr Clubpúblc cnv drr Jcky lh f rsurn cu nn sb cfrs lvn-n n Ufpódr Cávr s Brsl pr u pr frc u lç Nss csã sr Jã Brgs Flh prsãéíl Jcky lês nrg gnrl Eurc Dur íul dfl á lquu rvés nnd- Jã prsn hnrífc n drfsc Flr s srs ns drs c Lndrs) gubbrgs Flh fnf n chf gvrn ch su cprsss prns cvl N grvur u spc dus s c prés- ss srlns Fl cfé qusçã prs pvêss brâncs sus èprésngs UTRS ESTBELECMENTS nss pís MULTDS s s qus fr pgs u n cnfr s «ns-rs prês usnár nfrçã Srvç sguns s urs nr E fns urzs clhur sblcns : s nfrçã qu Br D Lus ru Hu 40 d nã nflurá n cçã Srã n Qun B Vs s s fcs dês fr f r Slv uumnul cruzr u vz qu s_ s pr lns xpss n n Dclrçõs sr Ml Cunh sôbr cuprr fun n dólr rcn lás «árns xgêncs Pr c Cnfr ru Hu é prvsã grl qu gvrn clbrçã nr Cnslh Flrsl & rã 88 fr l Slv nss fln s- nã cg svlrzr Prfur Ll( _ uu pr f rfcl x cu xvárs s nu cuprr prpós D Árvr rs prvê rvr c nun- gncs x rcnn pr clr Cpcbn Pnsã ru N S nu nh s cr r Ml Mnár nrnfru áln -sr Ml Cul- H83 uu pr fl c ssn- rçã á Fun Pcu-h br Cnslh-clrnr c rá ncnl sln qul prcps nh qu rs íéz-ns sguns pnwcc& r fcl rr Unvrsd C ru Cnrl çõs: N MERCD CFE Brrsl sr Pdr Cln rn Cl 75 _ uu prln Cnslh Fr! Flrsl n su Fs- PRTCPÇà D SSCÇà DB s xpss n cuprr vác rlzr cp prpós svlrzçã r Árvr npnnn s rs -dgncs CRNSTS CRNVLESCS Crns!! L ru lbr sr Ru Gs CBEZ V ~Ncnl s qu s rlz c- pís fcçã Pn Há ds sscçã uu pr fl l rprsnn cest X R ÜM SCENNTE n s d 2 s-r qu 2 Cl cnqusr lr c dr ncnhu prf Crnvlscs scnn s un várs hc cuprr írc nr prvr ÁldCÓnful érc n Cssã nr-brs xp- ríc sll- ss n sc s «Cbès s u fss Cnslh s 934 u l Mns Mrs urlzçã Vc Núl xgêncs Crcl Bnc câb 528 vr ^r rcn cn p pr ru spnhl Rxy Cr frqüns spc Cnfr Pr d^rwr:n l p n v Brrc uu pr Brsl clru n qu Mun qu unvln«b9 n- sln cívc rlzr-s s- u grn fs Nf Cps rrs Squr ^nqus Clnzçã qun sr cur «ês lns xpss n cu- d n «>$ h gvê nu pr n Jrd Bânc prl sr plnss prvr E su fc CC ful r d«c: «á rg sdunns prqu r xprssã vr sr sufcnn z snr prpós «rlzr u prr xgêncs fr glês & lvr F Hr rzé rnnvã Brnff rwys sá rclzn u su pl gvrn brslr ô\pzus 02 cuw Tv s c sn prlí s- grn sfl bccls u ru Hulá qu chgu nurs ér ds C L vrbln scl (ssu prs rnssvl íur r rlv rnn-s ppu- Us c flrs cuprcrdr dss qu pr dvr curs v bns dc nvsc cr sulcmffrf05 ps Bs r <- s rvs qu - spls clcçã xlgnclc cruzrr n ^ffg-è^^âds nn fr pquns qê;? nã rzçã Cnqusrs pr dvrss pns qul rér sln rh llé prs hl{-ln cndçõs Mnssun prf lüsr hspns fss vnb r s fss prcn bár Pr r Bf rsp rprcussã ^r-s Mrs qu í prr b- -Bqu gpffí ^; dhx fss rvr -ã rdcnl s ru spnhós vrbln p- n cérc cfé cu dvr ngs 452 vsn H nvldá nêr prcxò fcnprsrs rs V v-s ü «pr-sl ] õ us píss nrg xgêncs p-! Cnr 6 prsn ns cpcuprr r uênc Rpquns nvbrs cnfr ns ld lgânc n rl pl c r -n frnc ppulr ^u^ssxírcsn c^^0^sbuhrs!^ru fc «r Dp-r- gulãr zn ncnhu svlrzá cnuu qu Sul Grn El S lg 6 frv-r ln Turs rnn qu«cln T M nà bnslh RMwícs vrbs çã cnslr n s r pr qu quêls Dprn suss psr vnh u n Rgulrs cndçõs dc hgn psçã cfé pn pr- ccllrcà fcn u fs s rv- u sjbllds <Jç gm-vb B^?BB BfL: >:::S«BM%^S8Í +? Í^^L È\\_\ _X ^ ^^á Fsvs crvs D Árvr hn DK CNS SíÒlílBí fs s s nçs s cns sssn lc Nc dp Mdcn -- flu d nc s prês ncnv bc-e u fnl duccnl ssblé 0 Bdíf-u «Ds Dr l V -rvés nr fss qu s v c- 2 s 4 ãs 9 -hs Tlfn «-2242 cnc ur s s- ncs s rblhs fvs Cngrss çucrr D BCH VERD SBRE 0 JG JÚNR B cf pv nrês Vl públcs rlvs s nsls Cssã Crss rurs c u!s50 prn p- Ms u cnn ss ndcçõs r culur cn dcyn urls gvrnns cpsçã s órgãs drgns nr s sub-cssôs lss- prsns ss cpnnhr v -- f uslnr prnbucn; v Cnslh quprc DR HENRQUE SNGER Púlv Mr-; c gênc Ncnl) - Esá s-! N PETRÓPLS 9 (! n c~ rn-fgurçã - fs-! ndcr s prsns s sub- gnl bé UEnclr Sü Pul; s dlsrlbüs s vs rrs rpr- íslls «rcl un r-drrfn grrdé prç únc nr 6sè c p-^u bn; snçô sdus Cngrss çu- usnrò Sp unn lã ssõs Cngrss çuórclr «v< 00 cruzrs - Hsul rndlógu ubrculs --- Elurò nh r-?r Jrbs cc frncr cn l crr : Prnbuc 7: Sü Pul 5: h Ncnl runu-s n n c B Vls^Jnóln-bb ^^ ( c JssJ crnr prsd pl Es lgs; n r Cv- Fs R!; lgs ::; Srgp EM 5 MNUTS rs c sq q dlsrlbyçg0 rr Js Csr zv br cn frncr flunns sr Gl- 2; Bl 8; Mns Grs 2: R U Ü l-vdí 33 Sls ! DS 8 S 7 MCS lng V -^lvh:j?^j scls ln Crl rlr grl C- Grn r Nr ; Prb : Pr- ; r nsu Cssf Excuv r -rns às crnçs ds rfn-! çúcr ü Álcl qu v scr- ssã sv prsn Esblc l ná ; Sn Crn ; Tl :í0 H NlTS TKFN í rã pr n cn V rr s rblhs sr curg crér prr pr fr-! vs 2 urs r vznhnç r s ls Esvr prsns prsn ç sss sub-clsss dsrbuslvu d0[) r cfcn prsdul frn unã s fr-) lré Pss s Qurós ndcu sr L-lcurg Vls pr sc ÍQM R prduç(l rfç BClhl cs bru drs Nlsn Cu- J - d -60 s crrlr rblhs qu quls- 2 r prdu;u} L h luí r Sçã r Esus Ec- Q EU r prnbucq cò ss scls Musu N-nl hnrs rns Prqu Frncsc ds Rs lc- lhõs r scs nr Sn n Dv PSE sgnr nôcs SkPÜdív«^ krísís c cnsulr Juc pr í Crn c cn c n l nrcó-- ssssrs écncs Cssã Cru funcnár d B Vs frc xprlêncl l RGNZÇà fm> CNGRESS nr íí v fvrávs nes lbrl pp- PETRÓPLS l) n nv NC EFTV cpc sr qu c rn gênc Nclul - R P sf-! ] cnvf 9 BJpPr^ PRECER PRVD MSL MUSPET-RÔP0L3 (Df cpcrlç s órgán dr) [ ^^dfsrbu pnr rl r gênc Ncnl) C- KUln ^: du sr CnBrss Mcll d TR TRBLH únr nu- fc lr- lrnds rá psr r gns prcrnr ssã Álcl çúcr : Clss& D!r J-J;MJwM]M«-J-^XJJ W S--^ <«! Zlúrc N pcss qu n nrss r h s prsns? c- r : prsn r Edgr Gós Mn rll uv rnl Cvs c ss func- r; vcc-prcsln snr p pn ;& rndv u s PSK sr Jràblh prvu ssõs ncns fnrpduçf u nsr dn nn fv r Cngrss çuc- n Sls Prnbuc rr nôn pú-r rr- - cnsll u sgus prh qus rlr scls _ ; cnn - Cr r Sls Flh SS Pnul) df NS f - ur_ -crl0 ngvulur hrv r vz ã b pr- s ss rs- udlcçs pr- cn Lps Mlns Grs dr Eus- d( grculur s > s - C Mcç- nbé: n sns é n ulrpss S-á cs0; nád0 prsns ^ lgs; s líííõülur rq«prvvr-r rêssè sugrr sgnss PSE p u cnn p vrá sr ílqu Gs Ml 6--?fHllS Jsé M M; dr crár grl lclbhr nc ís u s su su h s nndns pr ncnru nprg ln () Srvç Ncnl dç Tr) cnslh PlrVVncss-r -4 prcr dó cnsulr Jurdcu r Mns- dfl xgu(dc durçã côn- sub-scrárs srs Frncsc Cqulrn Wfsn Luís bru Mrr; Csgun s sã nclusüs pr prf cus clv TlK(-FíK \S l HKS ^- ssã Crnr prsn rr l? r VST D SECRETR GR- Jsé Csr rcv; cpnns ur«ín-^vp>«n^ c hng Fúlvn CULTUR FLUMNENSE (N lur s cncns rs Jsé Pss Qurós ^õy;^u-?^lsluçã sjrb Duqu- dc cxsódlr F- gur-s-ns qu lhr PETRÓPLS 9 (D nv sp- Mrgnl Hlnur Sp dnu pjqu fss D pss lás MUlSENTM ÀK TBNÔll NPLTN r rcnr cík d gênc Ncnl) E rá- cc r Cvlcn c c urgênc s sugsõs cns pl vs qu fêz h buru lbr Br Pn; rlr grl TJUUDK ns prcr Prcurr d> prns nsl Jun Cn- sr ln Crl nsu r- Prvdênc sssênc grss çucrr sr Edgr Txr NQUÉRT SÔBRE CUST D Ks n c L dss dcrá s rblhs lculcs! s Srvrs PRDUÇà qu «s u lvr s nn prun D : cr c qu qu «rlz p PETRÓPLS 9 D nv srlu ds qu dr b sns qu lh prr s sus vs ícssrs c nrss funcn- frn Scrr grculur pcl scnc Ncnl) sr çúc ndúsr sndc r cpc pr lvr dn -s flunns «Y«F brnc K: v R R0 sugrs prsnué lgâvr s ds Txr lí n rg s du Es Prnbuc ns- - V -cus prrésss çucrlrs qu sus u c s sóbr «cucr- suscsí duc& c prç 8: h prn rsslu «ncss hábl crducf r ssun pncr ndávl l prvr s cuícul- n sn dc qu s fs nulvn:-k sss «fcs nquérs sluc dúv cs s n rgrss - rs Brsl snbrn - pns p qu s prc n fr-?s f lhrr qul cus prduçã sblcn n ndc; lvr s prduçã c nn nu U Álcl c çuc vr fcl >«rlc fllc- lflll> cfn cnu vnm pcl sl pssblr rcup- \ s s ds qué «HUlnhv S-fl_f ^ W_W9_ - vrrunv ^^- -^ v-s-- -\- -v rçã rr gf rsuln r (s«r lvunnu h (-r -^\ ^C- f^^^--p?^v yy n Pr f- : dubç vrcl prvcr pl rb Dfnn S PUL QÜKR PKÒíÜJÜR H HS X rlzçr qu nrquç hrus D CÜCl MS Hu Bgrculur «S scrár l-ru nns lgí-r Nuul \ Dr gsnh Cunh gr slk blts H sus pó? PETÚPLES pclns qu 0ENÇS DS PULMÕES UMHS nglss rlnss Grn Vr 5 8 N D RDS 58 (Esq lfâng) TlTR GNÁSTC P ls nfnl Dnçss dsvpí ln prducu ácül- ] lnucfu pl- nus bns- us n -pnsuln s uslnlrp pln s nrss s sscluçíp rs pulss s fuul - rb- Uslnlrs sscçã s Srv lh qu prsnu sbr ér - «hldu n Clssf <l«ssun rs Cvs Brsl ls KunU> vlndlcu u«-ur <- «-«- TfíuÍMÈ dcscul-sc D nuuw nlhlórw cpr l> > 9 CnVlSÜ lrld«l-rkld-r PETKÓPL3 dns quvw f^hdm^ p:l nu lr «n r Dr Uw\ «u nul sul vnu - vn - H n> n ls «f rn rw límlml «d rj«s grn suu uunsnu r JS âvr ^sll^ wun ---- s cngrssss ndc! lludu ncn lnçl dc un sup rnvl ld- W8ulnMl V r r <«vlnf r rr- «J^;U^7S ulvu cülulrln CrUl0 Crnr U- Cn- lvl cuus slu- l «ludl nullm n -ln d< fr l «-S < «J «P> r- \ unu rsrv lírn p ucuc JrM vu(!ãrr r dlrlsí f-sjff l rdnár n d!«u dnw dc u > «Prbl- d\f %{lbcuvs í dz hf ^> \Z nrél M <l«n b nrussldu uc ur cru vnul - «< --?«SPFÍ2J& ÜEE ds srlcus : sr J rr L MlN l-nu us unus -nnpudu un BlU: lr cn frnrr dr ll«- u -dlr!«;«_ «ül! u rlr qul UUunss prn nulw Hu Wlcdh r snr rslsl ndusrs brs rxln UH -ó çu-ur puls du durll U rcnc du Cuslb K Ul: rn«; P>>«<!- Pn uullr «C- pn ulns u-us MgUd) Uur «-lun-l Prbll Crcs / «r lf ««llnwd lul rfluévl P Pblr Dprn Mu-un dr ünu Uílnlr <H4 Pul<; r n r>? «l r- ; ^Süb-í:- Ul SSWN- BCn d«wfw Knu d HnuH (rswnu n p«fc-k níls n du ruc d r NôMlcí M-lfâ llllu undôs dlu M d K H nl- prlürn««ulnlr - rll lll-rn pru «l«n u dwu Uf r -u llfl Álcl rrs MuUrf W gn-l NcÍK MÚlHJlh lfknr H MMun u «Hí-u/- w< : dr 9 Pr uu «! Mlf < <M«rlh {r«-«hl Hr «d r lll«- l Hl «Mr nr l< l r n HMrVld nfl<«n fwí -rrnhufn ;!«- d- M) «llll 0f! ln lll«l««u«-- HêU Kll PMu Hll -«Jí n«wll l(ll«l r Prh«n- < l««ünl d dmfmrl n n-uu u n (( í- -urrlm d > «W «lxr d< H«ul p«-n! «Prnn-cuí >l«l \VVJ>«> UWM «HMJ!««Hr«d d «! «í- HWwrnW rlr! «««r?u PUlhréf d >> «r wrí h# # HHMÍH > > MlM (lll #í p«v K-rí-^ MfW WMPVll J W L ««flk( «M HMlnl Frnsc lbns fl!«l ( rnul- r UH(r -«MuNr Pfnd^ Mí^wnw í-l íll M l M MM! # M«WH -írlrríu «Ufl Mclnh >JJ «-rv > W h0lm sb Sâ d nb qu ^J^X^^dXns s u <««c v <V«nã s cdnrvnrs - qó u gns l qu x sssnur lvr s quns pgs s - B > KnKn - >- s cnscnrr lguns dc r hhc rc cvln g v««: nu suls s nh rgunçã fuz pl ^f^%^z % csàbn prlh pur p rlzr rfc bé rprr qusqur Q-<««8 crs s prlh vr lnr cl é qu há s-: ^^ s prq plc ô!7n Wfc vr «r«r«m bídhrs 6 pns - s;&? :s ^«^íss- s cgr -; - «s SZl-^nõr^;^ db c sus sscs g ã bch prqu ;) ínnís zrsse ^^}^ ^s:: =(= Es pun rprr r VZ 7^Zf? ndx Sr pss =sy ã Bk ^üs ss «S^«S Hl âfk RMà & CMPNH n S&RMHLÊ : «lllfrlnn- l«mglhães n 3Ürns crcs vur d dvulgr c qu ^^^^^^^^ ânl 0 é nv p cnclsâò r CnchnCS - psquss chgu-s s (s! «nssslr rudí M«KKKV n0 pncs prprcln! BRb LEVDS D ns cn rs QRN vlúk r\( r uvbn ck (lp r c v rndn qunv SUL K Ü N!:É :l d\c>! K-nô qulv -nus RõüállM < pííclplnwnur0nüçò s hubcmssôb r suãssr r: \ «& nv è «ÇÔSdV v^n ZVllZ SdfZ ur dgn /«««^ lns qu cpr clv scnfnç grl - P-prsusps s rc s sóbr qu dúv lgus surprss ü«cnr gnrl L C&r s qu rs _ r ns Pnn plr pg puc d< vêéás 0 hálcs r vlh plcçã S USWnTsçdyvl cbrs vn lgu prl fn Qu nfl br vérbl: n s surã prnn vê- TurU nrn qu chgr cdrr scr pr plu-r u plc crr àbfrd: - â~ spéc J cê l ín;sl«pnu Enrn s uc sfl- «própr n sdrd pssívl l- dscr uçã cpr d> gr dr nr dr u xs cs qu uu- Upéxb lns ndgns f > gnrl hà Câr ( nttrlm (s -rf> àá qun v sxrsã flr^r P suprr qu n ur cnfnç rgrn- dnh s crr «prf dc fcr s rrçl c dcs pcr fr nl Uful f dâ s qu bchr C /s- «us -s c grr Prn ín n f- - ír prqu su ngóc (líc pn s pr r-ngr 8 TX^frçZ pgn lh uv s </<! Tpg é prl xdrr- nngué u bhlrf H puc p prnròw-; u pr< nhwp««p íl n rss r prsã Vfl pr p/n-r r «u bch ns pnr r pdr un u Qur dnhr n k nírr -V lf «ff^sr \prr u puh0 «pn c c r V «prqud «pd s vr u cu rn prfdfv/v sl\- <-(í-bh0r r hch pnrnw ns Rsf rrb<fjr! pu s rs fl««r R«r r«0r pcr w >«fhsmfl - rs bnrb su rrpnd usfnxr ur dr vprnunrl-lh prqu dnuncv qué («nr ru f-< rjírf nn u frc du cnrvnçã Bwpn nu xdr:: u ddr- r/< ÍJC# pnhr u urr n lqbp qun n #HT n U l-m nu n r (H/QMr v d fv-/l - «u-pmm fl dn rí llv ff«u nlun flumfl >f <<«pílcw ríp <«rnd ud rn frr l n «fulr dn nlr rn r> híh -fr n dlf du Hflf qu «> «r r n«««d ((«( l «lf ««rnh nn) nu nf> -! rpld n- «H d!/ un vlndq w f qn Mí-nr «u fh) sr ($ d rn n 7c«

8 Sgun Sçã Sgun Págn DÁR NTÍCS frç-fr 20 Sfc0 l Lr Edgrd Vln vuuugl UGRL nv unu-ruls h Mgul ls 44 b 0) Tl CPCBN Dr RubnsM Cbrl lvhk NKff UUNT Esf^K rqullu c Brnulu Crp srnh Lrg lf «(Kdllu rr - snr rpnr -ru Ur Crslbr Crrê CJJST ríl Plul v lc Hr rs í 4 buls 0 04 M-KKT3 h dn dp> rn LVsl^VH U) üflmuu u wnbs- TJNS Kl l l NKKVNK RÜ X Prf Rn Sus Lps u u us lv pv Kdf Mnnrv dn 2( hr Tlfn DR MMES Clnlcn prlh dgsv: nçu du g lnnln sgu c V Grç rnh 2)6 Sls Sss xl: z-78 RUPS USDS Cpr-s cíl Tlfn: Ls rrns n Dsr Frl S0 x 50 prr 740 cruzrs cnrul rs pr pqun lls cruzr n Es Pcênc ps Cp Grn c gu luz rus c s fs 60 rns lércs dárs C sr Mns pl fn: u & ru Mrpun n 59 lgr Dr Sérg Ngur Rbr DVGD R BUENS RES 7 s ESCL CNELÂND DCTLGRF EM MES K áquns rns cu dpl uls s 8 h 22 hrs Mnl s CrS 4000 Prpr-s pr nurss R SENDR DNTS! l LUG-SE UM LJ c cnr pnr cérc u lndr Ruu Lvrn 35 Fn: 4S-5775 ur Pln H cprs pl us rír K Gnçlvs Ds 84 ru nd S 303 Dr JSÉ E LBUQUERQUE MEMUB SCED! UE SEXLGT PRS Dnçs sxus h KU D KS\R «8 D ífl 6 Dr Pdr lbuqurqu NÇS SEXUS E URNÁRS Ru d Knárl («< D fs ( CMPR-SE TUD KnwrdPlrn nlrr Mqunu Mnr lnllnlnr «rsms c </nn plrn «h r h Tls: DR VLLE CLNC GERL Mléss s snhrs R rc 28 l Tl: ? 4? l l 6 üs 8 hrs Cnsuls CrS 5000 NTGÜDS Cpr-sr prrlu prrlnns rlscs pnur rls rf ps pr pns óvs ícrnru Px-s < vlr nlkullr «ls gl rnn ngü L Ru s ssblé n 73 Tl: NYLN cl-s s pr cnsr Dpós CRBR ru Gnçlvs Ds 74 sb nr uvr Rsár CRMBS BRRCH E CrBs Vs 24 hrs Ru S& Jsé CG- l Dr YárMull DVGD Ru Mrc n 4 3 Tl: CUTELS CMPRM-SE Jós T ~kc V Rddgnósc lu^ rcrs Pl nulr fr Nf vn s cnsulr u sr Mrr V PSSS 46 l SL 4 frn prqu rsdênc xb DR TT W D SLVER v N S Cpcbn 583 8? s 8 - Tl CNSTRU SU CS PRZ Cnsru su cs c pns cnc l cruzrs nr 445 cruzrs ss su própr rrn Excus qulqur pr qulqur lugr n Dsr Frl prxls Vns rrns Jcrpguâ c águ luz prr 37 U cruzrs 20% nr rsn 5 ns Ts bé urs brrs subúrbs nfrçõs s l- Uns c TUP MBLÁR LTD vn nôn Crls S 402-C Tlfn (Esqun c vn Nl Pçunl) GENERL lcrc Ós RÁDS VTRLS c óvl pr su bn PGUE CM QUSER W BERLENR Ru Snr Dns 7- MHTBHTJ u TBM f lndh HrRl: 5 «4-6-- R T Srs!lds ÍSTfSçÀLMM VD DÉ UMFMU LUSTRE: D psç BUGEÍ3 0 TE XURNNG ECMlS (LCTR ( cpnh Cpln Ncnl RK Rd s próxs cncrs SEfTEMUK H E B Tr Munlcpnl às 2 hr H Cnr rísc Cnr Mrn Mrs E N Múslc às 2 hrs H Cnr Ed Nlcl B às 2 hrs H Pns Eurc Tz L Lcu llrrl Prugués às 2 hrs Qur-fr ül Vlns (Jr ls V l E N Músc às 730 hrs Qur-fr 2 Cpsçõs Cr Rs B às 2 hrs Qur-fr Pns Màrl Nvs E N Músc às 2 hrs Qun-fr 22 Cnc snfônlc E N Músc às 730 hrs Sx-fr Zn Hnls Hr lln E N Músc às 2 hrs Sáb 24 rq fr-brslllr B às 20 hrs Sáb 24 Pns Dulcr Slv udór Mnsér d Educçã às 7 hrs Dng 25 S B pr Juvnu Tr Rx às 0 hrs Sgun-fr 2ff Prf Mrp Slv Hr Cns Brs Músc às 7 hrs Trç-fr 27 ss Cn Crl E N Músc às 2 hrs Sx-fr 8( rqusr ílnfônlc Juvnu E N Múslc às 7 hrs Tpr Lírc fcl MNH 2 RECT CM MEFSÔFELES Rlz-s nhã n Muncpl í 2 rc gl lírc fcl ópr «Mflsôfls Bl pl bx Rss Lnl Mrn Grc Már D Mônc Mry Gzz urs R-ígéncl U sr Túl Srfln SEXT-FER «TRVT EM RECT EXTRRDNÁR Sx-fr rc xrrdnár srá prsn ópr «Trvl c Mcrln Grác Gnn Pgg Jqu Vl érc Bss urs rss Rgrá bé ss prur sr Túl Srfln SÁBD «GURN N próx sáb às 2 hrs srá rprsn ópr Crl Gs «Gurnl> rc xrrdlnàr SLVDR BH PENSà PLÁC Flr cnfr hgn Csnh r vn 7 Sbr 3 Slvr CR0SM0BLE Nvs Mr 4 clndrs u cnôc; ps pr (ssrvlrs pr rnspr rcrs Enrrg ndl E xpslcl nus flc ns MESBL Mr Brrs n 25 Prç Bnr NSTTUT BD0N UNS Lbrór nálss lx s bcrlógcs c Dgnósc s nfcçós RU MíXC 4 Sls 40 Tlfn prvsór: GURD MÓVES Sà CRSTÓVà RU JSí; EUGÊN N 39 TEL: EDFÍC RÒR E cn r cnsruí spcln pr ss f El- U CXTR BRSL s ncllsn ncxn vs lucs crss lll prç ódc c grn _ VEND RESNTE VR- GS n 093 Tl: RYM0ND MS5EY-KTN PXN0Ü -?V;ff U0 GENN-KRK D0UGS ^ J$BBg Jpfpw 8 flfs F Bl RK Rd Hrs f SSST EST R ;- %> ^Wkdpw? FLME S f^w NC y CMPNH CQMP&MHT NCN WQ\ T WW RK Rd Ufkf/ % n$jy( ««Brbr Ul?- BBBypR/scu HTHUR KfNNEPYPU! SrCWXT- k/n KVffU TEÀTR JRL r «u CPHk ÇQfâ> [ÃÜÜNC ^ b n^b/ê füunsból d crc BSTS TGRE MGLMFS 8 FESTVL MÚSC X-EN-PRVENCE Pr BERNRD GHMPGNEULLE (Cpyrgh 8 f / xclusv pr c Dár Ncs n Dslr Frl) \ Pr crc é s dful cnr Rn Cpcch luvrs ü qu nrpru prng DN GlVNííl c un grcr c fs c gr pré quxnã ulrpss prázè u qu spruvf ru purz v u lgnc lvz u cncu puc uvnl «s c uclr Àé-éu-Prvc nã suu u sncr u cr u únc ncnrr-s çcprssã qu ns s-míã põ nr s lhrs rss lírcs prxl: qurís rprsnr nçã côc nss qu Mrcl Cr ppl crc uck-ns sub r prng Lppr r us n cnunur ll su ulhu s sus s pungrs su vz prgr s fsv svr spr n qunzn pl su vr pl úüuòà qu cnvnh DRMM Gprsnvu rurs CS cnrár br cnsuí prs ú pr u áruváu xcpunl cl nnsn Ms péc Rfl qu dzr quul- ré vlu-ns u CMMNDT nrprv^ Prc c qu Kru RES gsrl ur Susnn rch prgr ncnrr Dnç rs guln Sl Clr qu lh cnvnhu qu nnhu Ebrs ur ópr Hburg r fr pdâ fzr lhr Cnuns n prfs n n n Elvr pn prcs chfs cus E rsrv sn rqusr pr f s luvrs qu n spr us rc Éy Ls ópr Vn Nunc xr crrr Uu prprçã nucs gu rprsnu ppl snsívl prr ss prssã cqu Zrln nu r fluí prfçã qu nã s ns bnnu bslun xrrdnár Já Ess qu é ncssár grns cnrs fr bé frsr lguns drávs pns crs cdns ncnçã ssôs cçr ls Hvsx pr Jn Myr cnrbuu bsn à vzs pr dus udçõs d pr nçã vvc quld Qulqur qu su cpc u nuss -clôns prfunn hun pr vzs supn cçã du rprsnçã lá ls qu s nü v pssr s cncrs sbru s qu rrsv s régu spcr r r gnh s nu vn prs ráp n xss pcr s Pcv nvê bé rsslvr pr xcss üs prn chfs xs lvr prn pls qu s v s cnárs df prgrs suculns ê ns brs prs pôr n sn U /sv é csã prun fzê-ls uvr E ss squc qu cb du cr p -udr éd s fg v fc ncpz ü -rcr s brs frs c rcé ur cs N sgun d ps u slubrn rcl pn Rbr Csssu hv à n u cncr n Cdrl Sn- ÍSuvr Fr drávl Lcn Ténébrs Cuprn nã s uvu ur sc scr C s rprór rlgs nã fss sufcnn rc! Pr su vz lsc lu rr nã cncrr Pr qu xr órgã u ubsu-l pr u crv f Ess cncr úsc cár nã sn srs v fr su lugr rr pr xcpcnl dr s qudr qu fr s s cncrs rprsnçõs crv u unbn xrrdnár prpc qu s v s uv pá ng rcbsp fr rnsfr p crr Cssndr r cu br rq0ur fcíc gs rqun dz lnn c vlh plác s cndçõs cnfôr vsbl cúsc r u suprrs às qu s vê hbulnv r lvr pd ssfzr s s xgns F lá qu uvs Sc s Cncrs Cnsrvór Prs sb drçã Erns Bur Hns Ksbnd rqusr Cür Lusnn drg pr V fjsruns Tr /usqur Nv Qur n Qur Clv rqusr Budwsfunk Un-Bn Qun PERU-SE n ônbus 34 u fêz prcurs Mér-Su ng às 2 hrs u pqun brulh zul cnn u vs s slss r ã nurss b sclhs crnç c cór rl Grfc-s qu nrg-l nu Huv u lcs cncr cps- qu nã ps pnsr nurá-ls s prr dês rnl u pl lfn: c sr Clprn pucs qulôrs c r n rrç csl Mgnr- c úsc Bldu Bz Chbrr Jhn Sruss N cdrl f c LLRDNH f Ssn í- -füsn scu y\j u rvlçã s s gnífc nn crv qu Cpr run x cpôs pr cr Luís XV Ms runf Fsvl f u crçã DN GlVNNl qu suscu nuss grl Enr s udrs cr qu n u só scnhc dr Mzrn Quns óprs frcé s rquz cplx blz cnrussy Quns há qu s prs fã dvrss nrprçõs qu c vz prc qu uvs pl prr vz DN G- VNN é u nsgávl sur c g nv su cr nvs vs pur cprn-l á-l DN GlVNNl x-n-prvnc f s pr s pxns Mzr u rvlçã nrqusr Cnsrvór r drg pr Hns Rsbnnd C prf nlgênn s xs sub svr-s s csclhs dspr vnr-ns c à-vnl nurl s cns lgrs cnvrss u cqus l s grns ns rágcs rspsss s s rrps r Ess lrnsnc ã prgss cn côc dn péc lng sr squvs r nnscs s cn n r qu ssu u un sl lvz r vs é h r dns rss vnh Scl Mlã F u v cnr Cnr rísc Muscl HJE CNTR MRN MERS Cnr rísc Muscl prsn s n n Escl Ncnl Músc cnr Mrn Mrs u sgun prgr: PTlTE Césr Frnck Rpl Suvnnc Frnc Pnln r Rnlqu r Chnpêr r Grv r Vlf 2R P TE rln Rrsplghl rqu Bll pr dl rubnl lbrn Pzcl Prr L dr l flgll lnn S Bslll 3 PRTE H Vlll-Lbs Mdlnh brl rln Crvlh Mrs Tu (l udlçfl Yná (l udçf) Frncsc Mgnn cl pln: Vlr Nvrr rqus fr-brslr N d 24 crrn às 20 hrs n udór B rá u cncêr n rqusr fr-brslllr drg pl sr blgll Mur Cncr órgã N d 4 dc uubr s 730 hrs prf nôn SUv cdrác Escl dc Músc r s v cncr dc órgf n gr Sn Cruz s Mlrs Frnqu & nr públc Turs Câncr Rs X Kdu r vn Dllngr Grç lí\m:s PKMCS RM l) DS H llmlfs PH PB- VKNC CNT CNUKK brvu- nn Murlnl lupln l nr Nuvn íurk > UH Hnnl 4 huru llru nur) - - n 848 < HBll U«lll! l Elrfw F rprsn cnc vzs durnf Fsvl cnhç pssns qu s ná cnsv rvô-l Nã cnrbuu puc pr slubrn dcs Cssndr Ês rs n nçã rrn sl cn s cnárs s /ffurn nsprus s bls pçrs cnhcs pl n dôc Bérn qu sã glór us Tpçrs c s r/lc prspcv qu êl prgu pr r s cn s prfund lprss(7 nfn u prdíg prcsã dês cnár r rquur ln s sus rn frçõs nsnâns g sus crs lunçõs su snguls sér nf cnsu pscrn s prf qu s pss snhr pr s pç- fur-crs cnln f surprss frscur ncgrr du snsbl qus rânc cnu du rgr prfn clãssc dus sns ncns qu lslc cnvn sb céu rsplnscn cpl Prvnç c s purz águ frsc s sus ln fn Lcu Lrár Pruguês RJE RECTL EURC T- MS LM H Rs 2 hrs pns cpsr Eurc Tás L rlzrá u cncr cpslç6s sus urs urs brslrs prurucs n Slf Lcu Lrár Pruguês c sgun prgr l PRTE brs Eurc Ts L lgrv Su Prfrus Vr; 2 Crl lnn; 3 Fnng Mrch Brcrl Pn Rúsc Dus nçs ngrs SEGUND PRTE Vn M Chul: Ru Clh Mzurk Ru Clh Dnç Nr; Tás L Clnhr sus lr; scr Slv - Dnç prugus; Br lvs Sus Prlúd; rn Lcç P Clrlnh (Sécul XV); Ry Clç Vr; Vll-Lbs Sus s slvns brslrs lr cbcl Plchlnl; Frulus Vn Dnç ngrs Rcl vlns Crls V l N próx qur-fr d 2 f 730 hrs prf Crls V l rlzrá n Slf Lpl Mlguês Escl Ncnl Mürlc u rcl n sér fcl nul sblcn nsn D prgr cns pçs Hn Vu-xps Cynl Sc Blur Flrchlld Rvl própr rcls pln ns cpnhns prf Wcrhr Plln nr é frnqu n públc Cnr Ed Ncl N B S 2 HRS HJE cnr Edh Nlcl lírnlc uls Us grns cncrs snfôncs dc Prs rá h ês 2 nrs n udór B u rcl cnspr á u slçf T-és séculs úsc frncs Gluck á Br- hu pssn pr Gund Gbrl Furé Jn Crs Plrr Vllns Guy Rprz s nrs pr ês rcl qu srá rlz sh prcín ssclçí Frnc-Brsllr f Culur ncnru-s k vn n s ssclçf: v Ers Brg 277 rcr nr lfn nn nr udór rqusr Snfônc Brslr HJE S 2 HRS N TETR MUNCPL H fs 2 hrs rqusr Sníónlc Brslr rprá n Tr Muncpl pr s sscs s rcs nurns prgr n cps xclusvn brs Rchrd Sruss c hng pósu êss grn úsc há puc flc qu cns s sgulns págns: Dn Jun Mr Trnsfgurçã ps snôncs; Slé Dnç s S Véus; Tll Eulnsplgl p snfônc; è Cvlhr Rs su dr Scrgl Kussvlzky drr rqusr Snfônc Bsn dlrlgrâ SB n próx és uubr rês cncrs xrrdlnfrs nurns n Tr Muncpl s nsrrlçôs prn ssnurs sss cncrs ch-s brs nn s SB v R Brnc 37 sl 80 n nsu Brsll-Esurs Uns fl ru Méxc 90 sl 709 H]- r-::«-á ng próx d 25 &í 0 hrs nhf n R: s u Cncr Juvnu sér rgnz pcr rqurrr Snfônlc Brnslllr cbn s v rgncl b nr Eugéuc Szcn :r prgr cnsrá : Bc«- hvrn l Hlfnl Cnrl n Fsc (brur Nupnucn lvrdu n Hrr l Cnh Dnç lu Cnns «Wugur Tnnlusr (brur} (CNSERTS / RELÓGS V P4 MlHKM lu - u ( G Klr flwl M«- w«< «S < > n «lun flu lr 7) 8 M«ÊMSM F 47M4 4 u «lys WÊÈf 0«C ÜNVERSl-NÇBlMBllN vkl\ &MD n ( fh ( GH TNG ÜF rnn) HlCÍlRTER-Rchpd6RE N-Pdruíà dn c/rpnhfr Cpln Vu/r/- HJE f ü^mm CÚMES NFUNDDS VERDUG0S D MS cvn cs r vv CM E QUE VCÊS MSCRM VERD? MR E PREGUr HMEM QUE PSS VLENTE TREME-TREME PSSTEMPS? L n 3 Grn Hl ágc rvs í Cr$ 200 Ns b TETR MUNCPL TEMPRD LÍRC FCL Cnnrsfllnfrlu: Lnurn Mnrs Suprnnn Grl: r > Mnn Brr MNH qur-fr às 2 hrs EM PN 2 éc ssnur Gl MEFSTFELE ópr Prólg 4 s Epílg RJRG BfT RSS JLEMEN NKl> ÜREC MUÜ BEL MÔNC MY ÜZZS VBB BMí V NN KM GERLD CHGS Msr Cr: SNTG GUEU ZgÍ3sur: MU LS MRCHESE Crp U Bl Crgrf dc VSJLV VELTCHEK Rgn: LLL SERFN ULu Slhs ã vn Prçs csuç Sx-fr 23 às 2 hrs: RECT EXTRRDNÁR PREÇS PPULRES TRVT NRN GREC GNN PGG JQUM VLL MÉRC BSS Rgn: TC LL SERFN Blhs â vn HE rç-fr às 0 hrs Frss Crs: CrüS 40000; Plrns: Cr 8000; Blcõs Nbrs Cr 0M; Bãlcíl Cl B500; Gnlrs: CrS 8500 Sl à pr N sáb próx d 2 às 2 hrs srá rprsn ópr GURNY frc pl SERVÇ SCL D NDÚSTR s ndusrs sus fls SES frá drn dsrbuçã ngrsss RESULTD D SRTE Rlz n d 7 SbrfUx PLN «Sér «Tíul n 287 prr sr Ln Scnzz rsn à ru s Chvns 237 n Dsr Frl f cnpl c prê cnrul n vlr Cr? 25000) PLN «Sér «B Tíul n 2S7 E vru c rs n pgn s íul prr x rcbr prê cnrul n vlr CrS PLN «Sér «Cí> Tíul n 287 prr Sr Frncsc Frnns Ts Flh funcnár Exprnr rsn Mdurr n Dsr Frl f cnpl c prê cnrul n vlr CrS PLN «Sér «D Tul n 287 Cr? PLN : Sér «B Tíul n 267 prr Sr Dr lbr Mrg Mhus u s sssns Jurídcs c «ÉTC LTD Escrór spclz sssênc cnábl urídc pr cérc ndúsr c s í ru Buns rs 204-4? 5 Cl cnpl lugr prê cnrul c u uóvl <rmrrs> H P n vlr Cr? 407MN PLN «v Sér «F Tul n 287 E vru rs n pgn dês íul prr x rcbr u uóvl «MRRS XFRD n vlr c CrS 679MM PLN «Sér «G Tul n 287 prr Sr Musé L Nuns rsn à ru Buns lrs 55 n Dsr Frl f cnpl c prê cnrul n vlr Cr? 250JW PLN Sér «H- Tíul n 287 prr Sr Flv Csr funcnár Dprn Águs Esgs Prfur Muncpl rsn n Pr Pngurs 73 c 2 lh Gvrnr f cnpl c prê cnrul n vlr Cr 25M00 PLN «Sér «Tul n 287 prr Sr Mrcl Cunh Dlbl rsn à ru Gás n 22 Bl Hrzn -~ Es Mns Grs f cn- pl c prê cnrulnvlr CrS 2500W PLN «Sér «J Tul n 287 prr Sr Clvs Suz Fr rsn à vn Gúl Vrgs T>ôr lgr Es R Grn Sul f cn- M pl cn prê cnrul n vlr dc Crí 2 Ww PLN «Sér «K Tíul n 287 prr Dr Nwn Suz Slv rsn Pn Grs Es Prná f cnpl lugr prê cu- l C u r -«^ uóvl «MRRS XFRD n vlr CrS H-W PLN «s Sèrlp «L Tul n 287 prr Sr Hrl Fô rsn â v Nss Snhr Cpcbn p 80 n Dsr Frl f cn- Mf p c prê cnrul n vlr CrS llw?v PLN «B Sér «- Tul n 0287 CrS &#$ T3 s uls c fnl 287!!!!!! CrS PLN «C- - Sér «- Tul n 0287 ^ ^ Ts s uls c fnl 287 / CrS CrS0SüJ -fv PLN <C - Sér D - Tul n 0287 Ts s íuls c fnl 287!!!!!!!!ü!!!!! CrS M«00S CrS l-000 PJN <C - Sér «E - Tul n 0287 Ts s lulh c fnl 287 y\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Cr -W<K PLN «D - Sér «~ Tul n 287!!! CrS W000^ PLN «D - Sér B- - Tul n 287 ^n^r?rí T ThMMnh Mí- Br rlh Dr lv;nl n q r^ ««lê cnpl nrllórl n rvsu < uvr c ír prê cnrunl n v- ^q PRÓXM KÒnTÉVÓ\sRnÀVHKLÍ7!DÔ N DJÍ5 DÍÔüÜÜBB ps C R SUM 0 rmncmht Mlll0 f ^U u ll é% N«v«flM«V44 4 rn FJlíffM 3 u «««nm f ê

9 ü - HPllflPllE WÊ f r $^ WVTS?JV_r FRMLD f q/? c rlzr rüslncn s frl usrá vs dc pss u csu r frw lvr buquê nv -vsrá rn scur grv í g [(su ç ;íòr brnc à br v qu s csr lrlhdc v fzê-l nrn S qusr u csn crí)s cnfr-s rgrsn c rdçã NS sí l 6 VH- ã sccf) ul? ns 0 - llíflr Rn l l _ Rdlc-l 3 dlç& (s uscs Esp- prncp s 9 hrs - ; nr nr 20 - Rr «fl Ln Cnn _ cánçss brslrs 2 fnfr Cl 5 - nrlúd _ Cnv & Ps 22 ín usc! 23 Músc psslcu 2330 Encrrn SD RQUETE PNT (P R D - 5> rl _ Supln uscl 30 - Jrnl frfur s:s rncs 3 nl 930 r Frncês 20 n) 0 lr -- Dvulgn Cns- - prcg nsrunl 2 : slnlsnlc ns uscs 4 lu 5 - Rs pr rlr 6 - Álbu Mlds 7 ng nss v 8 nrl - Ncár 8 0 N Mld 830 nglês pr àw (Dupn) ES CR$ 2500 lllfnn cunsulr Dps s METRÓPLE í Cnsuçã 34 Qun ns s spr crr cn EXJ NV Èz (psvww pl r c vc WLlí ^U P«rênc 8RJGT- CÍR KfSvl U urrr 7 <><l<>v n >- ESTÚDS fcfkcuzd ul MgMW ld du> M Ml M / ) r)m-«l!# ( ÊÊÊÊÊÊS 24 J/íéàK/ Ts 9 Ncár Bls Vlrs 95 Ncár rdfônc BBC Lndrs 20 Juvnu Muscl 20S nsns Mágcs 2030 vs Prfur 2045 Supln uscl 2 Ccnár Ncár Prgr lírc c cnrs frncss 230 nérprs fss 245 Curs Pruguês 225 Músc Unvrsl prsnn bllsfss 2255 Ncár Encrrn EMSSR CNTNENTL (P R D - 8) 8 hrs Rpórr nglês 85 - Prgr lcs Grrd Crz Vscn 820 Vrs Muscs 9 Vz 8 Pul 95 - Turf Bsqubl 20 Cnárl Luc Ps L 2005 Prgr Pr Krur 205 Esprs 203 Rvs Muscl 2 Prln Grç Vzs Mun 225 Trbun Turfs 23 udçõs 22 Vrs uscs 323 udç Jn Sbln 2245 Tngs Dnr N 23 Esprs 235 Vs Dn çr 05 B Encrrn LR Css épc dvcc dnsrv è c crz ã vlh c ucc dnsrçã Ms c n- urs sls ngs Wpr rá prcur scnr-s Ns ps qu crr pré n sss urs ns ns prd vrgnh rslv slnr- à luz d dvcc dnsrv bé s snu sbrg qusqur rcs lé s prqu à cncrrênc 6 grn dvg dnsrv qu rs vrã PluYc fng srr-s fnd su hnr qun lgué nrn n ssun lh nsnu pssbll u gr prpn «ru lnh n cs lv svng dn clg qu s clrcuwdgus rc ncnrõ nu s líc u s nu vg Ônbus fs prç srvç prn suhs Es pl su ssvlur cnqus prn cnfnç cln N ps purs u punnrs E f ss qu chgs nlnc c dus cluns nrlnh ngr sp n prns s cpl ng sb ul vss DVCC DMNSTRTV dzn: Pss rlcn n Un fcl c cuss ngcs pnns prcrs n- n prcsss nsruçã cunçã ssuns crrls Sn ngócs vdvs lícs vul Escrvr lhn n ndcçã lfn vr sr prcur à prr dês rnl Es u snl s ps s ssun crrls s ngcs sã vávs c ls sr s n ã vávs n ã lícs qu pss dspnsr pr u sluçã s rlçõs n ur fcl B bé vê sèr vul E s s nunc! Qun s nuncrá qu n ru l núr ns s níú brs pr u qudrlh brs crr rgnzçã!! L lmjun-ul sr nôn lbr Hnrqus Tlxr funcnár ~C Prpc sr Mr Crsn Brnc Txr prcp nscn su flh LUR CRSTN csl lc Munz-Lnlr Mch Munz cunc nscn dc su flh LCENR sr Flln Brg sr rc Rs Brg nunc nscn dc su flh JRGE ELS csl Jurz Csrl-Hln lv Csr prcp nscn su flh LNDLV dr Hr l Sn sr Mr lc Frnc dc l! Sn nunc nscn su flh JS6 NTÔN s 030 hr NVERBR08 J RECEPÇÃ N EMBXD D CHLE - prsn RpfZc cpnl gnrl Jã Vldcr r Ml chf d0 Gbn Mlr nsr Frncsc Dl Lus chf Crnl Prsdênc cpã-vr Pdr Pss l un rns cprcu n ng úl bc Chl } lvr pssln sr svl V bxr n R Jnr s sus cuprns pr w fs ncnl qul ps rã rdcnl g d0 Brsl Trns s cuprns prx prsn Rpublc vsu urs slõs nn plsr c s s cnvvs Srv buff pós p ns cnvrsçã chf Es rru-s N clchê u spc rcpçã Fz ns h: «D GLB (P R E - T Brgr Edur Gs dlrr s Rs érs Mnsér pr pv dç sus gs qu lh vf 3 frcr c hr n nü rns u lç lí hrs v Mr Dlsc rnáuc Jcky 830 Slçõs Thsurus Jrnls nôn Snssusgn CCK-TLS 845 Vln gur Mr Hrrnngr 9 Esprs n r 20 Cnr Mr Sâ Erp Vghl BNC D BRSL H nss cpnhr rç& Scs nfns Trbun plíc Sr ls C s Sns l 2030 hrs su s n v 2030 Nvl 2 Cnçã d Sr Mus Fnur lânc 080 Bnc c Lrn Bb nôn Msr cnun gurrs 235 Prf Brun Vln ng à lgçü C Bnc Sr Dl Nuns Brsl frcrá u <_cck-!l> h- Pul Mncln 22 Cnvrs f Dr Já Már Rngl l Prvínc Buns rs l 24 Encrrn Cp T Fluz Cunh Sr Hpól Sus QUMEMRUEB RD GUNBR Prf Cnsânc Cruz Cul- (P R C - l SNDCT DS CNTBLSTS 8 hrs Prc 80 Sr Bls Hrndn rú Mch U R JNER E su Mrcrs 85 Mrch sps dr Frnclln Mch Fl- s scl n ru Buns rs 283 s Esprs 9 Mvln 20 c nc üs 2 hrs Sndc Cnár d s Cnblss R dc Jnr Jã Dn 2030 rln Slv 2 - frá rlzr h u bl rgz à pssg su 33 nvr- Crruss uscl 230 Erns Bnln 22 Vlã c Lus ln 2230 sár funçã n c prgr fss nlvrsàr Rádl-Jrnl 23 B- l - n hr Srss n Sndc s Cnblss R! drug 30 hs 20 hrs n slã nbr su Rpórr Gunbnr 45 Snhs flzs 2 hrs Jnr rlzr n próx d J s scl u sssã lr-uscl Encrrn qu cnrá c prcpçã Ur Hnrqu rcllll dc brs Sl Hns Lrs RD TUP (P R G - ) 8 hrs Club Swns 85 udçã Frlz Brh 830 Brsl Dnr 845 Grvçõs 855 B n pr vcê 9 Rád Esprs Tup 20 udlçf Cláud Tdsc 2030 Cnh Ml nvl 2 Ns Bsrs Mun Vv Müsc 235 ncrívl! Fnásc Exrrdnár 22 udlç& Crsnu Mrlsn 030 hrs Encrrn f0 _ uudrlu Wk l/htrlll Ul HD RRZRNUK FLU0RSN n«rlf«u FLRES BRNCS MUH M«HH ^ U í«^íw fmdw Sr Trsnh Jsus L l csl Mrcs-Trcll Gnçlvs Ll _ r u Sr Mr Nzré Lb lh dr Crls Césr clll Lh sr ln Rsn Lb Mnn n Mr flh sr Edun Mrqus Crrr sr Nlclá ráú Crrr Mnns Lcdl Lnr flhs (l sr níbl Pn Pv sr Rlsl Mnr Pv HVDB vúv Sóss Fr Mnss prlfp nv su flh Sf Fr> Mnss c sr Júl rur Lcíl Fls flh sr Frncsc Fls sr uréll LU Fls csl rur líp Wlfnn-Mnl Lbrl Wnlfnn nunc nv su flh N Lbrl Wlfnn c sr Crls Brgs Mlsl flh sr nôn Mlsl sr Trs Brgs Mlsl frlmü rur Mnl HMMTH RT TKRKHN nur V- ^ ^_^!^! Z ^ h^ ^ bhw^shbk Hl - R JMK n>: TR \\ur- nnlh wlc rllnnnl «r Trl Ml-r ll lh (lh l «dl «! d W> lfr pll nu) r Jup- lrn (ll Uv Juln0 Clr fíf «u r«l w «n rl r n r«m íw Krvlr w í< n UM M- Mlr é rú nv dr Júl Césr Cvl snhr SRT MRT ERC SCHRCH DR PUL D SLV LUZ- D Rlzr-s-á nhã Ís930 hrs n gr Sgr Crçã dn Mr n ru Crçã Mr nlc rnl dr Pul Slv Luz flh sr Jsé Slv Luz sr Júl Slv Luz c sr Mr Erlc Schlrch flh vúv Pul Frncsc Schlrch SRT EL CRNE CLRES SR RNLD LGE Rclzr-Sá n próx d 22 6s 830 hrs nlc rnl sr Elá Crn Clrs flh csl Trn Clrn Clrs c sr rnl Lgc flh sr lbr Lgà surr C Hnrqu Lg snhr SRT fd VSSÊ NVRR DR LN TVRES SLES - E ur Pr Es Mns vf cnscr-s n próx d 9 uubr dr ln Tvrs Sls flh vúv Eflgên Sls c sr ê Vlssé Nvrr flh csl cl dr lcu Nvrr chf Srvç Sú rlhr Cs HMENGENS DR LUS GLT - Pr v su lçã pr nsr Supr Trbunl Frl srá dr Lus Gll lv u hng rss Tr Muncpl Ru Jnr pr sss fss r srá du pss ngrss s frá dn prsnçü crr scl c dn rcb nsl ês curs FESTS CENTR MNER Esf sn spr c nrss rllzçuc sáb às 22 hrs n sl& nbr dn Cs Cnbls rdlcl- BRTSH BRDSTNG n! «Fs Prvr rgnz CRPRTN pl Dprn Scl Cnr Mlnr n crrr qul srá f- (BBC - Lndrs) 9 hrs Suár s prgrs lv úl purçã pux sclh Rnh nsuçã nglês pl Rád: sér flll Bkr) 95 - Ncár Músc câr (rpçã) 20 Es5 s hbln pr csr ns Rád - Tr hrs - Plusr ln Pàl pn várs clrcunscrlcôs s cpl: LÍMPC CLUBE lípc J& Kbln Mrl Luls Sl; Club rlzrá sáb su prn scl s 8 fs 2030 h- Ncár 25 - Cnár Crls Cr Hrclll lbuqurqu Csr; nôn Crls Jbl c rs s u r-nçnnl dc- rf-brnh 2J0 - ópr dn M l s sns Gllnburn pr Mnul Brun 2 Trs cr Hrnny; Jr Tôrrs Rn rll Txr Lss; J- cncurs rqusr Rlyn s sus sscs fíl c Suár s Ncs Rádl-pnr 2330 F s lvr; Jvn Tr Zfr lbr lvr Crdéí L- VJNTUH úf^r nl Rdrgus Mch; Jsé Tvrs SR HENRQUE BRRS Rgrssu Lsb pl Bnrn Prr c Mr Glór Blln; nônl Lps c Mr Nlls Mnss; DR SPNS R0THER Pnr Brsl grôn Hnrlqu Brrs prfssr nsu Júl Frncsc Frrr Dr üns sxus urlnárls Lvg nscóplc vsícul b Cbrl rú vn Ccíl- ncênc Mrs; Jf Mns Suprr grnul Cbr =llv Félx s Sns; Jurc- r6s - B «ENllB HN- nn: nôn nác Mnr c Lél DR THERS MRTNS MRER - TS 45-B - Tl: d: lvr Rs; Gulhr ugusn rúu Mr Bss l- cr s s ríscs culurs C f nrr c cn Ur l í hrs su vr; l bru Gllh Tl- Prnbuc sguu n pr prbl <élr Drs; Bnd Sus dlr Brldn Cs; Llr Mrns Brsl dr Thlrs Mrns M- Rcf pl Bnrn Vnl >E BELEZ DBETE Mnbl Eln Mnsk: rvl rr prfssr Fcul Ncln Dr Rynl rgã Hrculn l Hlrln vqur Qurz; Drc Fur vlc Ncnl Tr Flsf ul drr Sr- rr c Nnênl Frrr; nôn BèllCUr Pv Dnlr Trrs Bls- SR LEWS CTLW Rgrssu íspccll Tr D««? Espnhs ubr BcuprcS qus c lbr Rchrd Csrrl c Dr n s Ess Uns pl El Fnnl; Edllbr Bclr Cs- n Prv dôn C : -? Clppr dn Pn rcn Wrld rwy sr Lws Clw br Mnchs n Vl Brn; nll Prr dc Br «Cs Ml lü S < - vn nr u «h dê lf às 8 B Álvr P Mrl Lurs l vl «Explrr6 Club Nv Yrk Srs lvun8l nz -Tl4M3!cnl: «rur Mrlr_ Mnrl d Lôur ruld S 088 íp J Slv: Rnul Brnw RrKs SR CLYCE TPPET Prcdên L vn pl vã Jur Mnns Rrls: rll Mrn Rug$ «Llndélf Mnrl Frrr: Mrnul Lrr-l Pn ulrü El BlMl wys ccruu n R r lnh nrrcn Brnff r- Hük rsr N - Tr - Clyc Tpp drr Dvsã wr Hl-rlrn du É EXME PRÉ-NÜPCL vlr Rs: Mcr Nun VlBn H EvsrU slv: Eln RH DnUcR dc rnulcn CV wrncnl) sd n cpl prun «n«fcll«u«- M! Mr rnnclcf Gnçlvs: Crl«n Mns h r Tr RnH Rnhkl nís c Mrl ls PU- vn Uln Ml Tnw n lllll! HzHRrs brc! n R «n VM dn «Cruzr Ru: Çn Mun rs: Mrn PrçUc Murllns Mr :p-rnn vrn HDS Pr Vr Wnsn -^_\:# VESTD LGDÃ CM PEQUEN BLER EU qu u vs própr pr s ds u clr c c b bx s ngs Cnur fn pqun csc c nfés s côr vs q\- é lgdã s é b lrg prn pls vns s Cuvs Pdr Escbn L Cuvs Mnul Brnl Sr R Pdr Brv Durn Eugên Jull Durn Eugên Jullán Durn Frn csc nnl Jsé Bll Mrcs Cu Rch Flls Mnul Cncpcln Munz Lllln Bhy Slz gun Enrqu níbl gun; pr Pôr l- r: Lúc Mnul rglby Vcn Eugên Chrrs Gcnésl Cs Mrqus Césr ugus Ml Cunh lcn Cruz Mrn Áur Dlbl Pul Prs Ffbl Frnc Flrn Hynd Hnrl Rnud Gusv Lquclr nôn Slv Dur Glbr Rbr Hrnqlu Crqur Prr Flh; pr Cp Grn: Nr Brrs Crr Prlsclllnn Rbr lcs Crr Rgn Dncz Edlh Blunhl Wlkrl DdzJ Gr; Mlgn Vlcnln Mlgln Pssgrs sbrcs n Cnsllln du r Frnc prcns Prs: Ndl Brldl Jhnn Hrlz Ghsll M Hcrz Fnnv Pn Pul Hcllrnn Mx slr Hllbrnn Edlh E Uulr Vlgnl Mrl J Frl Eugn J Bslg c Mr T lvr Pssgrs brcs n n Cnsllln r Frnc c sn Buns rs: Jull B Ev Flllns D F Nl Sucrr lndr J J Sucrr Tôíll F Lzn El R Lzn UBBB Tírcl llvrlr Gs Scrâ clbr nhã às 85 hre n gr Rsfrl ss rn sufrág l Br Pércl lvr Gs Krrfl clbrs h s sguns: Jrg Crnr Cps s 93Ü hrs n Cdrl Mrpln fll Clh s 03( hrs n gr Nss Snhr Cn clcll c B Mrr Mrl Jsé Murl Esêvrs s 93(_ hrs n gr Sníss Scr n rrsn Rlghl s 9 hrs n gr Nssu Snhr Cncclcfc Bu Mr Mun Vrlru Trnc s 9 hrs n gr Nss Snh Cnnlcfl Hn Mr flrrrn Trr dr L f lr nn gr Slç Frndsc d- Pul M/ru Mnr Hrrn l-ll d crvlh hr n gr rr BunUl Sncrnl CLNC D DR HELB REG -N8 rr ll«n dn l«mlul - l«mrrv du K«<«dl«l «HhU nfnu CRURG - GNECLG - VRZES Mns M#f^n«hrl ««fl «f «Drllv 4 W Hur - T ln ü- NM íun HH l ll MMM VU ÜB H HHNHUMN MMWWMf lf h vn MêM^ W d>«> Íhí/í < fr rüm n^m l l l «««w _ ; wkvç DK vu P M f vhmm M MT M- # Hléê ê n Uu W - qudrhh h pr u pn D prqu s v: Qu sb n spr s- cn Qu sc n spr c Cnvé sbr Mn Ls r u ncnru npln rcr ulhr Frncsc ícn Srvu l pr s návl nr s s rrs qu xs s dr s dsrós: Gcn rvlhs l n qul Lnr Vlnc rblhu durn qur ns srrs qu pnr pôs n rs su bl l rnu-s célbr br s á psssqur séculs cnnu sprr grn drçã s vsns usu Luvrc c Prs 3 Curs Nu rd públc Edlburs xs u ggnsc rclógl flrs n sü frs c plns s ns várs cpsrs célbrs H ns qu ês rlóg rprsn u s rvs qul c sccs su cns sá cul sb s pnrs crrgs flrs qu pr su vz sã prss u supr álc cnrl Dsnhs pr flrs sá bé s lgrss ndcrs s hrs vl srr crculr s crs prgs nsc rvlhs rblh ã : vrlh u cnzn rlóg rgul u b ng su r blz n ês unh 4 E grç? DN D CS Ês é u rrç qun r ç F pn pr U rs célbr VSTNTE Esá splènd >í-j lg qu é u pnur u ng 3 Pnsns qu pnss prnc s; só é u qu sns SCHLLER quls qu r qu dlnhlr fz u sã cpzs u pr bê-l DNTE bnvlênc prprcn ns gs qu rguí FÉNELN 6 Bs nrs E cnsurávl csu qu ê us ulhrs pssr língu u cssuru ur s lábs nqun lgué lhs sá fln u qun s ch s nu vcul c Nâ é bé crr sr-s blscn pn rlh n cvl nglgnn p sôbr s 7 Cnslh l b u á çã p nr-ns c s frquên fcl D nós ss n nn pn qu qulqur u s dus nã s s fr qu nss vn S Elgânc pq rfl 6 qul qu l s n Pr cnsgu-l vs usr u rnh b b lp lg ps plc pó rr lnr xcn c u scvnh própr pl b c C ss srá nssírrd u b qulg 9 S rs n cznh PUDM CLRS: Jun 6 clrs bldus nv 8 clhrés çúcr B b é fcr dur Dsp nã fôr un^ c cl qu lv ssr bnh-mrl Dps prnp brqu fôr nu pr côncv sò rr pós sr c fr pr pdr qu s snch 0 «T n s rdõs ur sã fács lp Bs rgulhá-ls águ spus n qul s nh dsslv u puc bcrbn; gá-ls nss sur p cud-l Esfrgá-ls sru c u curç pr scá-l r-lhs brlh Tílí Ulr pxhrl clbrr «c ç««n «vll «r «uln r nu é prcmn d u «u un Pr cfrr n bn Sluós 4 Chrdlnh d«h : Mfln Sznh Trn ur Rsps k < Prgun dè lglblr h _ rã s s é & l Plrn Prn E bs prã (prã) LM T Sçã S Trcr Págn Mun Mr Trg Dsr Frl Trç-fr 20 Sbr 949 cp ÁQxyvyúJ í l^jj&jp8 K3n Us sn rvlhs nl Zdác pdr pln l uuslnn s 4 ls «r pr rn ur c -rn ur pln ônc fbrcns r>r:vl- Ufc pr l Fhr! M «T_< Ru Krcn VnMf 8 Pcun Ulnrs nrr nubls RD0L PHLC 949 Vn-s dc s rcé-chg érc c s rdscs sn u prn cr úscs u s«dlcc «ur pr dscs cuns uác s rd nf sf rês prlhs u só únc n Brsl Prç Cr$ nfrçõs pl lfn CREME á0^ NTL flr M ÉfHÉPl^JF SPRDRES VENDS PEL P ÇRED! MESBL PEÇM CÀTÁLG flu Pss 48/3 FLL E NTERÓ Ru Vs K Brnc Sn / vs230-^3(^ssujíl f í nütutn U ^ W u^ J M\ M /// J<?ÍQ l #/ # ps \r\ 4% 0 0^r fugn ^ 0 Rnc VT DR nss xls S VT MNCHS n rup rrd lh frc u dupl prcl cnr sgrdávl chlr sur Prcg- cnr u chr v nchs n u rup rrd é u srn lc rgrâncl c fn cnxurà u cr bls E nsnnn bsrv pls párs prduzr f d rrd nfl rr pl C rrd V pô fcr cpln sprcup Pr «u ncns c rrd Cc usá-l h s ^-KÊy-í! T-3-Hb <W NV! RsSCE fcf CMPLET! CMH 00 Pl> nnn? \DWYM - -M f Rnc àxrw u<í > S TRES- ffl$uété($ METRS Tl«^ J CP6l\BK H n ír!l_l PWH] fl? MB# fw^nmklflll p^ ~^ émík RRD SDRNTE QUE MS SE VENDS lú! \ gê ZfSMll-

10 Sgun Sçã Qur Págn pr cfrr n bn PLVRS CRUZDS 8 J )?f 9 ~WT L MMT -<% Hrzns Dsrns; hn2és ng n rln -- Fr ppulr ; Qu í dé? lé sb qu r Prpsçã ln sgnfc nr Dr dspsçã l qu N ng dô (n uscl Lvn x 7-- Grpcc Rz -- Sufx sgn gn u ur Dr ls Pnh Dz-s s ns rs Vrcs Qus? zl; Trr rr préprl pr culur lgr Trc R prvínc Cr (Scl) brvur d n! Crs qul qu n qu sul b ulhr cus Juz C Cldé fl Trn ác nrcã: Prl Fru-cn sfr grgr -- Bns qu lv pss qu s cs f Mbrs Sn Sluçõs prbl sáb úl: HRZNTS; V Ru Rãs v M s Mlucr C l r C-ô - Prr Mr Sr VERTCS; - G C - T rr- r p l r Mur â Ec s Us Crê Vrr Ms L RETFCÇÃ M prbl publc ns= ds5 --b úll huv ssã u cs pr cnr -hr -xnnl n ) QUTR CHRDNHS F n grn ss gn lgn qu sr c blu 2 ~- Urn lc prsávl su l ss ncnrv bslun só -2 ~ Bcrss s p qu v Jl u ccln -ní D ír «cb nã cprr urs psss Jl QUTR PERGUNTS LGBER Prqu í qu u p cs c ndvídu nã rã sus (ls? ~ Qul cr qu lu l rc? Qul pdrr qu u sl l ncss c cb? Qul slhnç nr u csu prur un s sshnrlc? N pó sçã Snh-s-Snhrs pân «cl) s lrs ncnrrã sluçõs dc h s hrdnhs f s qur prguns lglblr crs cr ul gr clhlj- hrdnhs c prguns glbr nr s rnçã fácl c qu qu sã prsns LMT Curs psgrdu pr édcs n Hspl s Srvrs Es Kncnr-s bcrls s nscrçõs lr <Curs Psgrdu pr édlc n l S 0 s cnds p drgr-s drn ã Scrr Cnr dc Ksus Hspl s Srvrs Es ru Scdur Cbrl 78 n hrr 9 às W hrs drn xc s sábs cu hrár c s 8 s í hrs Fcul Ncnl Dr NTCÁR D CC CURS DF RTÓR FRENSE pr Pdr Cln rá u cur rór frns sb prculurl r cln Dprn CC s s ssn: lqüênc cr-lqucnn; n lqüênc rn; cn scr: c lqüênc s s lr frá rs s 8 u!) hrun n rs s FN ru Mncrv Plh nn S - prr rá nc nhí qur-fr Enr rnc GRTUD - s luns qur f ncrc pdr rr rs xs sclrs v pdr nfrncóf n Scrr CC CNCURSS - Encrr-s h s 20 hr^ prz pr -snrg r rblhs sôbr<; prll blcráfc Nbuc-Rul D: rgns vrã nn ín cnc págns ppl pn fc clllgrfs spçs s - pr REN D DRETR dcn dò CC cnyc s brn r Drr pr u runã (3) nhí ãs 5 hrs n -l s EXPSÇÕES PERMNENTES Funcn prnnn s síunlus xpsçõs: Musu prl Própls Glr Brnrl n Musu Ncnl Bls rs Lucl rf lbuqurqu n ru Kr l n Glr Rbrnd ru Pss n> 70 s)rí; -- Musu nôn Prrrs n ru Trns nf 47 l 8 Nró (Fch pr rfr Glr D Vnc n ru Dngs Frrr? 59- Glr Eurp n vn lânc 762-/ Musu Ncnl n Qun B Vs Glr sknsy ru Qun n 63 Glr Clvn n rusn Luz ns ndnr Musu Hsórc Ncnl n Prç Crl rcvcr Glr Vndô vn Vpucbn n 259 Síís Hsrrc C s prç Mrchl ncr (Próx à Esçã Hdrs Pnr Musu Ncnl Bls rs n Escl Ncnl Bls rs Musu r Mrn Edfc Bnc B Vs/ nlr Glr Lngnbch & Tnrr (Br Rbr n 488) EDUCÇÃ E CULTUR MVMENT UNVERSTÁR Unvrs Cólc CNFERÊNC SÔBRÈ LTERTUR MERCN Scrr Unvrs Cólc prcnrá dus cnfrêncs públcs úbrc lrur rcn sr s pl p Hrld F Ryn S J Esss cnfrêncs srã nglês lrl lugr n udór B s ds 6 20 uubr ás 7 hrs ul cnfrênc d 6 é «Crss Wnd ln rcn Lrs (Vnls cruzs ns lrs rcns; Srã s cnsrç gun3 s rsuls lcnçs n lrur s Ess Uns s prbls prnns s lrs rcns n n sr cdêc qun ppulr ul cnfrênc d 20 ô Currcn Drrn s Mrrr f h«uss dr cnprân : splh s USl Dvrss pcs rs rl sgnfcçã prdunls dúrns ps gurr srá fczdns ns cnfrênc -KSCr DJE SERVÇ SCL Rvsu-s grn brlhns sln rlz 6 crrn n s Escl Srvç Scl Pnfíc Unvrsdrdè Cólc hng su drr pdr Jsé Gs Bun SJ pls prfssrs luns qul rnr scl Enr nurs sl sssênc qu suprlv udór scv-s pdr L Ry Buru nrnnl du Trv! Gnbr r Es Fr drr nsu Scl prsn Cngrss Pnrch Srvç Sc pu Srs Flh ur pr rgulnçã nsn Srvç Scl n Brsl d Mr Esn Pnhr Srs drr Esc Tcncà sssênc Scl UJ Ddswrh -DF dr Pdr Vr chf SF Lg Brslr sssênc rprsnns sscçã Brslr Educçã Escl Srvç Scl n Nr UB Escl Srvç Scl Es R Funçã Lã X sscçã s sssns Scs Brsl Eênc Srvç Scl Juíz Mnrs drr nsu Prssnl 5 Nvbr sscv Brslr sssns Scs Sçã Dsr Fdf s Kculur-s Dr Flsf Kngnlrá Pnfíc Unvrs Cólc dr Elpd s Fs sssn écnc ESSUC bru sssã uvn-s c sgu lun clrc Sf-ppn n lur rlór s vs s luns prfssrs _ c scl n lud cngrss sgur lun Jsé Cláud Vlhn Mrs suu drr frn n sus clgs un bnr s c scu hráldlc Escl prfssr l r Fnur n du crp cn suu hng fzn nss csã nrg u llul qu pr su nréd Cr Vcállc Unvrs Chl lgr Escl E grcn pr Jsé Gs Bun prfru urn rçã cncn nü só s luns : prfssrs s prncpln; s drc s lsclu r Srvç b l prsns prssgur cu w; s c rdpç nuss qu é pnã vnh xcun n grnds br prprçã sssns Srvç Scl qu sr s rspnsávs pl Jrcã s- un nhã pdr lbr Lr Ky grcn hnr qu lh fr uspns lbru s prsns fuurs sssêns scl-! qu cun unvr sl; pr ;r crs fs cbr rgnzçã gur rl huss bslun ndspnsávl á px-vcl suz á qu s rss águs s cnus n s rprsnvnn pru s dsâncs Usn plvr pu Srs Flh cngruln-s c s lnughs l prss pdr Bun suu n dá Escl Técnc sssênc Scl nã só hng c bé s hc-hs-uuur- prsns r prncpuln pdr JU Ky cu snç ná só r hnrs àqul prsóu á Câr Frl nss ps ps su dvrênc nl ssênc u;s splrçs dc ls s pvs crs s h qu sv rblhr p ngrncn u un lhr pcfs Encrrn sln f! srv u cqul nu s rn c cnfrrnzçã s Escls dc Srvç Scl Dsr Frl?n slü nlc l vlr ns:: s g-ás Edl Fr Mr EsUn Pnhr Srs pls luns rn?írn rgã c sr Frrr rnpccvnc DÉL CSTEL BRNC ~Pnur V?<ddn Vns n vn Trz M 2? ls-> nr l 804 H STENER Águs frs N Glr Clvn s n ru Sn Luz n 799 l-j nr SBRE GETHE uógrfs rrs dçõs rrs grvurs N hll nr Bbcç Ncnl LVRS RTE Brd h nugurçã n Musu rs Mrns à vn Prsn Vrgs «240 nr xpsçã luxuss lvrs frncss lusrs pr pnrs Escl Prs b c grvurs vns rss yngr < sus srs s cq- Brqu Mss Pcss Drn c - V CMPüS - Pnur N Musu Ncnl Bls rs é d 26 crrn SPECTS REGNS D BR -Pnur Drór SH cdêc Escl Ncnl Bls rs sã xpn n Slã ssír K spcs clhs durnl vg u rlzr lguns us brs pls Ess às Mns Grs Espr Sn Bh Prnbuc «MCHD H PRTEL qurls - Kh ns uspícs ssrçãn rr/s rss Brslrs 0 Pálc Bl cxràcã prlngr-s-á é d 30 crrf Dfn-s u sun sr sl Plc prpós u n r Cnslh Rprsnns UME r c nsc dçã ng publc- úl n qul sá c n sucn Már Frrr -lv Fcul Ncnl Dr unn c urs cuss prncr u vn lcl qu s sã rgnzn n unvsrsláró rcbrb sgun cur: Tn s u n c nu /rríl n frnc à lprn pl Cnslh dc Rprsnns DME n br Cllgcá cdèlc Dcrác n nnc rn pl plc c blv subrnr clss sunl s urs crr dvsõs c su l pç ósscncur órgã pnã públc dvulgr qu c rsps nc u nvcr sunh pr s s lb prsnls dc nh lrr pr- pulvrzr ss lvn srn ngr u crár C pré écnc crs lns rrss é pr s cnhc ps nngué snr qu pr cr clss dc us brslrs qu nã rz pl cr u rn uínc srnglr c cus r sr sfl plc u fscs l dzr qu s nr CDÊ br pn cddán qulqur n qu nl pr f cb cuns s nrr pr u uçrçã qu vsn ss próc flnllr ss s sus cpnns crfr spã grcn n publcçá s subsçrv- r sslóu «drr Már frrr Sllr qurnls Dr F S DJ) 3 Cnvnçã s Esuns Unss Dsr Frl Prnnf s bchrlns FND pr-bssr Lôns dc Rsn C rlzçã s lçõs grs pr s dvrss gus Dcprn Esunl UDN-D nu «b úl ncrrr-s s rblh: plnárs dn Trcr Lnscnçá dus líslunís Unss usr ícürl n s rc 30 dc sbr pr puss sss sucn s nvs drgns Dprn Esunl nv Drór rs Esuns Uünss Dsr Frl l pl Cnvnçã sá lngrdu s sguns brs; fvs hr rcn lvr s> Sus url crvlh SUu rul- FrncBC Sxs s nus zull Rus Frrr óplfànl lvs fgur Frnn Cps dc rru Gln Mrlnu l Flh Hél Bls Mrns Já Murl Crnr lvr Jsc ugusl L dc _s Llnu Mrcns Slv Mnul lvr Prs Már Frs Esvs Mus Xvr Mnr Sá s Kful u gus dc Mnnç L; suplns nôn Jsí dc Vrs Júl Prr Guü Muríc Csu Crnr B:us Knl Máhsn Mnr c Sêl Mur L Fur bé ls s nvs brs Crp Bnérs u Dprn Esunl UDN-D qu fcu cnsuí s sguns brs: Pr Klly- prsn hnr; Jns Rch Áàc Nyr Hln Ngur Eucldc Fgur ul W Crs Crls Lcr T UUu Snn Már Nwn u fgur R vdávl Crr Myr uls rsnn d Gn Gs run Dnl H r Rlrá Vnf: f grs Lps 0 Edur H N N lçã rlz n n Fcul Ncnl r Dr UnVrs Brs! pr nclh s bchrln-s lmü prnnf su vrs n prfssr ícóns dc Rzn cdrác du Ecn Plc qul scl u s lgurs l; scs gsér suprr ncnl F-s ss fr s qunnlss F N D prfssr lõhs rl Rzcn s l dsnçã crp lslrrc nr nr nd rrr dscn qul Qu \ há várs ns rnn grçõs grçõs h cs s s fsr rs srrs prncíps d Dr è Jusç NSTTUÍ SNT RZ MNTÉM urs sb -cnlçã Prf Sn Kz Dcügrí áquns nvs n?nns «n fcyâ qudrs bls lurnus pl nh r à n sss uls s c ss RU RMLH RTGÃ 30 2 S^ nrs Tl GNÁS CÂNDD MENS Tncrrc h nln «rlnn nn brgdclr Edur ü Mnu Cnnpqnl urçn Nclhl cu prgçuss v prncrá wpr pruncns- n spr cldsl bruu-l «pu-lís nn s «suunm qu -rusrr r-mn ru - Ns l nhtí-ns nu k us p Hc < (Wl d Cpscnln SB NSPEÇÃ FEDKHL rl--- brs n-rl pur nv ur CURS DMSSÃ > 3 h 0 f 0 ku n; h Qurs gr rgul! çã! - clr s cnní Expsçõs Dclógrí P n Trç-fr 20 Sébf DÁR NTfCS :< M u 4 <) Pr Scls u v «lu fuur hr«d c dc Cérc R Jnr FUNDD KM 002!«5 n Nvhr 0 lul «nn > Í <H00 Mnfs-s cnr s Ls dè Sgurnç prns s suns Juz Fr D Drór Cnrl s Esuns Juz Fr rcbrps sgun cóp nfs lnç pr qul n cdêc rpúcf às ls Sgurnç fprns : «Drór Cnrl s Esuns d Juz Fr rprsnçã áx sun Juz Fr nspr prncíps crács n us s drs qu lh ssgur Cnsuçã dc l< sbr 946 v públc rn c s s ns suns ps fs s prncpls lnrs lbr xprssr sgun: ) Cnsrn q pr «L Sgurnç qu r rns n Câr Frl prx dc vçã fnl lh s dís ssgurs pl nss cr Mgn c s : dr l- Fcul Ncnl Flsf JüRETòlU CDÊMC «TULD D «PLG SÓCRTES PLTÃ -r prcu uçl c n Drór cdêc u rfrênc u cnfrênc sóbr (ul «pg Sócrs pâ qu huv bs sgur Vsnfr r qu n ná f pr êsl Dprn cdêc n s bs fr;n fs pls luns Curs Flsf s- Fcul MES REDND - 0 Drór cdêc Fcul Ncnl n Flsf r rlzr n próx d U3 crrn às 7 hrs í slã nbr Fcul à vn n õn Crls n 40 4 nr u Ms Pn sôbr L prns J Pr s sã cnvs s s órgãs rrlslcs cpll dvrss pus css sunl públc gr Fcul Ncnl Mdcn TVDS ; PR HJE EXME REVLDÇÃ CLÍNC TERPÊUTC às 0 nrs Srvç Crs Sr ch cnd sr En Bryk } lí Técnc prór E^ru fnl às lü hrs n Srvç Cr pr lun Mnul Frrz ríu Frã prv prcl s lunds : lnlrú Vrs lbr Mns fl Clvs c Mgul Vclr 69 àn Clnc Glnclór hs 6hrs n Srvç cr Ch spcl pr prv prc dus sguns luns : rnlu Mch vn Rurz sl bu urlln Frrr 0 Sl -- Ex rvl-l Clnc -Drlógc M hrs n Srvç Crs Srã chs s cnds Jsé J Fldlcr ndró krhyhcgyl ); nn n prv prll ás yjjd hr n Lbrór Cr Esã cnvcs sgun ch s sguns- luns : Ggl S Crvlhs rnésl L Jf T S Cps Muríc P Tss Ml Lur G B N c Jsé P Crnr üv n Clnc Médc (s luns prfssr Brurdnc-lll às l hurs n Hspl Sã Frncsc sss luns dc - 75 VSS 4í n P-s cprcn urgn Sçã Expdn s luns rculs n 4v n s crus pnns u sus M n s lun^ Mgul Lúc Cruz c Slv c NpuccCrls r ôí n Esã cnvs c Sçã Expdn s prcr luns ; RnÈ Pchc; Wlsn Sr lrs P Mdcáus rs nôn Vncslu N EL bl nul C r n : Esã cnvs cprcr c urgênc à Sçã Expdn s us Lur Mur Álvr S Lpnr Jsé Frn Pul Mcl Flh nós ç n s S Sbrnh c Crls P rs íl r cnhclcndc ssun rcllcs cr ( Médc- 3? n; s dc ns: 26 > S S _ 64 _ 69 _ S8 9b U7 M - --LU 7-6 US B - Tò 4-J õ( G (5 7S fl UlÍlr lll M HS l-u! - >( H pf E LNÇVRS NUGURÇÕES MENT D CMPNH FNNCER D PREVENTÔR PR FLHS LEPRSS r Cln Mrn ur ps Educçã Sú pssu d n uz Fr n vr nfsçã pnsn prsdr nusscçã runá gr v prun gurç snór rcnn ^^«S^^^^^^Í^^ % - Cnsrn qu Tubrculs rn ux l L x rbír s u- pl MES lnçn rs plcçí s pns l cpnh fnncr prnd sncós s s rs qu U Eunlc Wévr prr cnss sá vs crrá u - pl srá prs u pvlhã bn- vrr s s ruçã vnó ducndár pr flhs sás scnnn ps; ór nr sn 3 Cnsrn qusrá u lprss nr rsurçã «L dc Sgurnç zn v prun rc nsr ulzs Es Nv qul u grn nfsçá v s nrs pr pr c- cbr pr s urds br s ns lbr qu prç pr Juz Fr n sr nugupv vv ór n sá n h su rr n ducndár n s cnr qul prr sus r rdf nn prcçã s prvs nurss suns nr u- s c su bls lcs rlcns rs Dócr Sus Flh pss n s sr Cln J Slv Tls ; R rgrssu 4 Cnsrn qu prvçã Mrn ch s-l prns cu x fr nfsçã pnsnn dr ssgur pl nss Cnsuçã vgn; 5) Cnsrn qu própr rlr fr ulgu cnr dspe su úl runlf Cnslh svs prgss xr llvf rbír s urs cnsrr Ncnl Educçã prvu s scnvnênc qulqur nfs- guns prcrs: 303 Clssà Lgslçã çá scr; n6 Cnsrn qu nss - rlpr sr Csâr ndr rcurs nrps prns s vrá rnsfr s- prvn rlvbvláqu ps vcul ncár fcl l- pl dr Slv DP n h su nscrçã n cncurs glzn s f u nv 2 cr qu srá u grv ç p: pr prvn Clnc nlógc T Fcul sr sóbr s nós; dq 7 Cnsrn Jq s su- Frác é nlg Es Fr pru pr Hlc Jnr ns Juz SuEnsn -Cssã 304 pís prr gr c frl sr Csár n prr fvrávl vr s ncnlzçã ã áurzáçá pr dr pról qu h vê pr funcònns curs Jrnls ssfs sus prnsõs; Flsf Unvr8} J Cnsrn qu s sun- n Fcul Bh pd vs s us s Juz Fr spr pr- s r Pr r sgur s s usç <? Rr v d lbr lvns susns p- sr Nésr <> dscussã prcr n 302 Cls sus npsss ns psss ds sôbr cnsul Trns; Flp s Sns á? ssã Lgslçã Ensn Suprr rlrcnn s sgnárs «Mn- Dr; f luns qu fzr lvn fs Mnr rculr-s Vê nfsr su rpúd s curs scundár srngr npnnls Cò u nsrçã scl suprrx vsbulr s é crênc su pss lus pl n suns sn rnslbr Dcrcs Nlsn s s frlr-s pr scl brslr v H Csr prsn subr-s x vsbulr N s hvn rr prmén clru ncr ssã cn vcn ; snhrs cnslhrs nr d 4 qur-fc fs 4 hrs Cnslh Ncnl Educçã CLÉG PEDR U (Exrn) EXMES D RTÜ 93 Scrvu vs b nrsss qu s nscrçõs pr cs xs rg yl rnrã prrvln h êrçu-ílr às 20 hrs pgn \s dc nscrçã srá fu drn s 2 ás - hrs n rcbr Clég é prô:rn d 25 crrn s xs cccrl n d 3 uubr às S hrs côrdò c hrár qu v s fx n prr sblcn n d 29 s cnds srã chs x pl núr crrspnn pgn s xs nscrçã Prfssr Unvrs cv Prs vsr Brsl Dvrá chgr nr pucs ds sl cpl prlnr frncês Rgr Grudy qu è bé fgur nlcull: rprsnv rn ds frncs flósr hsrr cr^ c lrár prfssr Unvrs Prs ur nurss lvrs sbr hsór flsf críc lrár prfssr Gurudy xrc r nfluênc sóbr rn vn nlcul frncês Su vs Brsl 6 prv pr u grup prfssrs scrrs rss brslrs Durn su prnênc n ps prf Grudy prnuncrá várs cnfrêncs crár culurl n R c S5 Pul Mns qu bé vsr X Cngrss Brslr Esprn SU NUGURÇÃ MNH EM BEL HRZNTE rllsr-s- Bl Hrzn 2 28 dês ês p X Cngrss Brslr dc Esprn c p dr Mln Cps gvrnr Es qu lé r Cngrss u vrb uxl prsdrá n ss3ã sln brur prfrrá dscurs nugurl cr E sgun rnár Cngrss ) Esprn v culu 2) Esprn n qudr lngus vvs nís 3 Us Esprn c língu uxlr pr ns clnlfl cs culurl; sprvs u rllglss rn sus rlçõs c píss srnnglrs 4) Vcbulár écnc c Esprn 5 Kàdl Esprn DlD 22 qun-fr s U hrs vulgçãu d n língu c su dé nrn nfr Hspl Mncrv nn pr ns lngs; su prg cflh rá lugr ur sssã Cl- ln dc dvulgçã sn-plógc s u n vê r- ss pr srngr psr ns curnrduçã Esprn n lzn snln n Qun C s 6 r Cl Médc Fcul currícul sclr T Cprvs Ncnl dc Mdcn ss rn- lvr3 rns Esprn 8 Esç prfssr L Cprgln prn u lngu uxl n rrgnzçã s dr;; Schrnn c rlçõs rcls ndusrs c Frnn V Duqu- Srá rc- c urs pvs 9 Esu cprlr sssn dr Pádu ndr- lv r Esprn c ds rllcls u ncns U Esprn c dc urs ll Clubs c grups sprntrv prcl prslulgl : n próx qun- f J5) p----- ês J órgãs Ch spcl -fr d 22 ás 3 lrns l) U club Brups sprnss 3) C hrúr du Cr; pr s luns! SKSÍ _ bs?;s Vrln!S- runõs dc ns : íy - 90 W n-- ns sprnss (v---0 P&- bus 4 pr ~_ 2Ó (H 09 vn sprnss ncnl undl Cuss su vgrs prgrssu nus pr clrá-l 0 Frçã dc prfssrs Esprn pr s curss lnr suprr 0 MlMsr KUL FEnNNS C vrã sr cnduzs s cur nsr s líçós Exrrs ss dc Espçrn nn ss cnv qu féz sr uu buurl- undíyg fw lscuu lsluu Mn bjxv r n próx d -y u cnfrênc s sfchls luns cqucu CURSS 22 crrn srá ; Escl sóbr- l «dícçâu õüu ul nugurl n curs s cnc c Sbrn Trp cupcnl pru qul s PkFSHÒR ÜLUSUJNE CHVFS ã cnvs cs prfssrs c sluus MEL H)f às H hrs nscrs l c ns s psss nu sh s Ksunl sólnu nrsss n ssun sruur lnn >0 p ngun Br curs qu slá rc pr lulru «n fncu nr nrs nu ( sscc& n CS u SRUÜNT D BRSL vn R Brnc n U> r CNFERÊNCS sscçã Brslr Educçã - H 30 hu l r pár- snm dl Ull lu l- l-- u Purslk- hrunl- n ul ls un- fr xn6c hrlll p dr ) L Eugên Rc nn bv d l cnsqüênc dvrss fnó ns ggráfcs prncpln scn-s nr rlógcs r Gulurs s vns sul b é su frqüns nchns qu urr cusv fs clss à c Pr lgr C cnsruçü dqu d cnrn qul cpl cnsruí plu gvrn frl fcu qus l sus brrs lvr s léfcs chs Gulb c sus rrn Cs fluns gr ngnhr Cl slc-mfdprn du nzs drr brs Snn nn prgr rç pl Mnsér Vçã prssgu pln dc br; cnr s unçós c v cnsrur vlu rr c u u dllu -U pr fs l Nró Jun Pr l vl R Grn Sul gr n br pr f fnr qunsn hb cnr l vl s rnsbrns R Guíb prvn Su cus nclusv s dqu c rvs subrá crc Cr Escl Ncnl Engnhr CHMDS SEC D EXPENTE Dv cprcr c áx urgênc s Sçã s s gujs luns: Clóvs dc Cp ny Frncsc Gnçlvs Ls lnn Prnès Ru Clrqus Ru Gurná VS S LUNS D N-Ós ns J n qu lr pr vs pr éd n Gr nuc vrã prsnr c á s urgênc rcb pgn x Cr$ 000 s qu nâ srã prvs s «cn cn- s qu svr sus x cr VS S LUNS D 5- N - Dv cprcr á Sçã Exp dn c áx urgênc ll cupr u\ xgêncs s sguns luns: -- > pur prsnr rcbu dc pgn x nscrçã c xs s crs dc Cnsruçã Cvl Hgn s qu nà srã ns pr x: Brs Wsn Féllx Wrnck Grl Cs Slv Hél Su vcr Hél Gu nbr JJscff lschullr Jcqus Edu r Bss Hsln Lus Ms Luís ugus Mc Jcb Mnu! Wcnbcrg Már Rs Cp Ubl Grub rú L s luns qu bvr éd pr prçã nã srã prvs p? éd s nâ cuprr ssu cxlgênc b) pr prsnr rcb pg n x frqüênc rlv sgun prí s luns: ngl fns Frrr ôn bru Trvsss rnl Jsé Frr Dc rch Brs Wsn Clóvs Mrc Céll Grl Gg Prr Crls Frnn d Crvlh Frncsc Hr ll Rdrgus Grl Csr Slv Gn cl Trrlb Gbrl Ps dc Crvlh Hél Gunbr zk Rsuhl Jcqus Edur Bss Hnskn Jsf lschullr Pul Nl u Slv Lus ugusl lc Lzr Gldn Rgér Syd Kr Rbr Júnr Pul Dnz l rú L c pr prsnr lub pg n s xs dc rcul rquên dus crs pvs s gun prí: Cláud -Erns í Bung Edur Sln álhglhàs Fr rc Hug Ngur CJulrí Pcd Cunh N Rgér Syd d pr prsnr rcb r pg n x d prc qun nn u splh frl CrlJ x ss u êl U sucçâ su w luns -- J B Clr MWlM SllV Rn Trdn Vl ru rrnuàn CNFERÊNC MBRS 0 ll su unlh uuxlurs nu rcupcâ NCNL DC RDVS- - Qà ; n lcnpu- ulm drr d n uh-- :- pur fwl PU-ÜfSM JfJ BMÜ «wrunwn NglnlBr Us KrdM Hulf h V u n HlwuHT blfl> Cur u Hrvc Rc «l ln> 5f?f! hvx - f Nís ülrllll M : hv d d Murs Kln lh# ««! P rnglr pr íun l l#«pl -s-upr L ^Kínnl hf-í S&Lffíff swlválll l)!uhlr< l rl n luckfl s-ss «r hulm fhkhnn <l HJMNN - ní n á nu nn fwflnww «rn MnnPn d r / lu íl PrU! HMls-ÍHl svlmlà Cur d l-lh íh]«> /- MHMU Ul lê n V «Hl lmv) vl( Sxul Pnn MM MHllw H Uns wdm- M Mu u u - st fls! lms fl wès-s( u ll ^s < H l s)- < fl sl lhhl («H «l www 9 MÍh \) n «Mur Hv h {üplê}n n üwsl n Fff w Dfnn Pr lgr sus brrs s nchns! H n lllu) s-s (P «- ss í > { Unn «s > Un MnlrfUs U Ur (l n<j «llllll D J-sl lníl ) lllrslll l lllu -- - M - sln í l nl > Mlln l/ dsfcnl «h ls fl lss ll >s M «lll - M ^híwíís (> «l sl fl u s- l u ln ud n! l E Juz Fr nsr ÍEducç w flmwfu l M< ss WVhsTl lllí u ll?s ERÍ ^ujuj>t «> ST W^<ÍH S l Vn nfs s luns FCER ^ gu pr Rcf s rprsnns sr l? Cngrss Ncnl cdêc E Esvr nss rçã s unvrslárls Slv Wnlck Rbr EvJsé rl Crvlh Nscn n FrHnrqu Cl Gnçlvs n Dlb vln Gs rclr Jrg Flh luns Fcul Cênrs Ecnôcs R Jnr Òs s prrs brc h pr Rcf c rprsnns sú scl Prr Cngrss Ncnl cdêc Ecn U s sr bs Prnbuc pls unvrsárs é rgulnçã prfssf cns Sôbr ssun s suns crcs lnçr s sus clgs Brsl sgun nfs : «s Esuns cn s cnss! s s unvrsárs! s sndcs! U N E U M EJ s prfssrs! rúne Rcf prsnn s k«cngrss Ncnl cdêr Ecn c rs níc às róró ncnl crçõs s u «Sn Ecns:- Ns pnr nós luns Fcul Cêncs Ecnôcs R Jnr rslvs clcr n rdé d prbl rgulnçã nss prfssã chs qu lu á qul prss nsss frçs há u p v sr rvgr Já é épc dzrs b spls qu qurs gr rgulnçã D f Prln cnhcu u prl há qus rês ns flh nus sôbr us spcs s qu rnsfr l sr fnçã nss rc ncl s crrr Pr ss squcn dvrgêncs crcs nsss rn s nós ncrcs durn sss: qus --rês ns prvçã rfr pr S xngns usn spr ln cd s çs gug vs nós grv s prss êss prldurn pcnn rrsn nss prpsçã s u ur cssã Cr Sn p qu l rs qus s s pns nss r nrss n é prssã qu pr ncl rsr sn su n Nss p nós vs bé c s rprsnns pv dlscu v ráps célrs qun s r lgu l snn drs cssn ns u prvnó cdãs prns lbrs funns Cnhcs n pr frc dc nsss próprs s us c s> grv d d rs suçã ccnòíc-fnnccl r nss ps qu rch clr pr prcpíc sr cs pr fl u pln u drrz u cn frn crác próc Nó qu nã ss cnr u fvr gvrn qu nà ss dscufln plíc sns sr ncssár dnr c frnquz sncrl: nvrgnh-ns s nsss drgns nvrgnh-ns s hns nss épc! E qu qusr pr u nflc chgr à s cnclusã qu su hsór pár qu d u nvsgu sôbr pss v c nunc huv n scs pl b públc n fl vrgnh n fl dscrnn prs N-épc qu nã fl ls s sás Unld03 qu nã ns cnss qurr l çç ln r clss Nr prqu ns prcurs bé cpr-lh s css bs? Pr qu nã ns usr s ss s pr lcnçr-lh rquz c prspr? Pr qu nã frs sns ncnl hns Fcul Dr R Jnr CENTR CDÊMC LUZ CRPENTER SEMNÁR Srá rlz h ás Ü hrs n slã nbr cnfrênc dn sbrgr Nlsn Hungr sóbr : «Prbls ncçã du Mgsr srá prsd pl drr Snár Dr Prcss Pnl prfssr Rbr Lr prv slçã s cânds úr ncrrn s vs d Snár srá rlz n próx d J7 às W hrs vn n cnds nu prv : nu funnr urídcn pd dc cnnçã u bslvçã r qu surprnu ulh ss flgrn dulér - PSTLS -- scrr dc psls cunc qu sá dsrbuln sgun fsccul Dr Cvl (sgun n) Durn sn srã nrgus 03 prrs fscs Fnnçs (sgun n Tr Es (prr n dlnlsrlv (qun n QUNT N -- s prvs scrs rã nc n próx d S uu h prunn urã dvulg h rárl CNCURS C pr s fsís crvs cnnár Ru Brbs drçã Fcul l-sulu u cncurs r ngrür sôbr br grn urlscnsul Ds-lcr h nsruçõs css ffns n qudr vss scr r CNFETNC prfssr Gs â Mc frá nhã qul-fr às 930 hrs n s qun n u plsr sôbr ns sus prss- dn suçã plíc scl cnôc Eurp Esã cnvs s luns rsp úu d Pr qu ná nxrj«h lõs scs õs sr «^HS-k - f > -nu plc c nu ÍK -< n fnôn ccnjl! rrch? pr cur?- s c c nã s cs uss d«s^ gvrn s s gsswí! ESls Qu crs flu-72 qu vn-s ô nns T sr s pls pl0- K c-fnnclrs? -cníí E ncrdávl 949 Brsl ú- sã cns H píss cvlzs cô 50( rc dm&«qclnxls h «n rn qulqur r-nc«l M qu funcn prsdrdl - > p cnss E nã s cprn r 0! né xsênc s Pr 4-ul!s í cs cnôcs M^ ; u 4 ns s M fc s íuncs ~ 5 r ps Cr ffl nu w?s 3 nâ?5? ^ímud n uls p8n lvrs lvrs prn prnc subl; gêncls -f^l dpl qu nvs! ul ll ur J u s qu pr J-^ dnhr qu f Pr u ss nús fchr f^^ss cã prl qu rulns ^ fssã cns T?S vp-;0 r n Sn rcr prn s nsss íúl- f s s suns J cnss ôá cs 2 r s quls qu ffl c nss cus ^ ln Ncnl nss -r f rsulrís qurs s luns r Fcul dm«! Ecnôcs!V c Sl prun nsss Us cncns cc su r!> rss clss? Ecnss fp n s nsss sscçõs sj n pr c sun x-clg n sn <V prnunc publln «üur Mrqus; pr ó s sn c lrld í s lu pl vlírl ílnl Snhrs prlnlrs; Há qus rês n pcr gurs rsluçã d xclêncs gr nós vlg zçr-lhcs: unrsns & ru clssãu pn rgulã- l ss) Evrl Crvlh n J Cl Gnclz Sll nlck Rfblr nsu Educ Cunc-s à luns c Mlg Lngug q v Mlg Ungín rlz n d S crrn fr âs 530 hrs n sl 2 SPCHS D DRETR:-! Vrônc :h Nscn f Mr W dc Msqu lc dc gur Mr Es llvr r Hln Gurãs Côr?R4 gn Cél Vl Juclr - Rbr Mr Rgn Fr Crvlh Mr Glór dcss Frrr - üfrl lg Cvlcn d Ul r Dulc \llr Gurãs Tr rln Ms Duqu Esln! c Fls Mrn dru l Bugl ^pr Mr!!!) l N Mnr P r Nzré Cs lbuqurç Gurãs C Mr prííl M Frs Nus s M cã ná Grl Fgur H Tls Trrs Juslflqu- fls DL Slvr Gus-f sc s fl s Mr Trs Rs Crlr dn rcb EXGÊNC:; - Nl nl n vlh Nl Wly Gcln K! nl Nn Blh Plr Ulllf zl Drlíl Prr Bh llllll c Mch Pn lc Fnuí Jsus r Jrn Sllv Sr rslnh Slv dc Crvlh - f rc pr rrr s cw qurs nglês pr f pr qulqur f ráp fácl uls cnvrsçã Turs W nsu PírV; ns Cnd d; Bnf 5?C RTG S sscçã Crs Mçs Ru rú Tr álíp-? (Espln C!- Rcupr > p prd!l Curs Gnsl f Mrículs nc Trnr lrl uls n U 3 3 r^rfl CURS N CENTR - CSÃ Vnd- pqun CURS n Cnr nsl c «-B^ dupl css c sl sl 30 c Ul prlvl-s rspss cnr lucuçü MblHárlu êxln r sf z cnr pr-chpéus sunh qudr nrn u plrns Ksrup Hs: Vn l «lnfr6s: Edfc Drk 8> nr sl 96 0 s 7 ás 0 hrs) gt NÁS DSTlH FERL S U E S C Sb nspçã Frl CURS DMSS^ K«bru n«rícul& p«rfl unun Hrár! «às 0dw 0à«2 ^ nfrçôê n nr PfÇ D HPÜ!kl 2

11 á Sggg Q Págn :- ; 4RCH DS TRBLHS RELTVS À ELBRÇÃ NTÍCS P D ENCCLPÉD BRSLER nsu Ncnl S--0 JEnccl rspv K\ nrnlr Encclpd Br; Dcnár Língu N! s sr prunn publ «; nn s rugus Myr drr sr prsu f rpr;< nsu üculns sclrcns: ísc prlnr s«ls lllns rgnzçã- rl T cw nn ch Sc Vlc Fcó c sssênc spclf rs clbrrs runs f f cnvécnc ssnu drr DÁR _^ s nsu brr l qulqur s bcs qu nv prss nu cplc cnls-h dc cssõs -uh csss u rblhr sb rç fnv pr s dus u prgrns brs Ennu ss qu r n cs prç nü só prblcnáls nsqulvcl nlçn ç ns céluls ü psqus ps nv r dscpln vrbs s què gnrss psuls nvlávs n lógc s grns prjs D ur l nã cgn lbrçã Lrs prsss spls cplçã prcu-lh b vs r-s u - sscçõs Çnlurs Cnífcs D BRSLER D^ fflsk - s 7 hrs Rí írc-ír á prç Grulbc n 5 ssblé ynuárá su vçãrd- xnr pvrnc Sf l!r s nvs Esus [vlüs s s scls pr fflbrár nsss rblhs NSTTU T HSTÓRC E GÉ«Curs CPHC BRSLER! Burbs! Trá nc 28 du nsu Hs Sn; n s u %-] - Ggráfc Brslr ú Brbs prv p:fc nslul-l culurl cr-ç-u cnnár nscs grn urscnsul f rhun príc -prln-l cfréncl Curs srá crg cdêc Pdr Cldn rr dn Unvrs Brsl çu brrá s «Ru nsucós Ncns s ( s pr Curs pré cl-s brs n Scrr h vnd í nsu Hsórc s 2 ás 6 ugus Svr 4 Cnfrênc s dlrln l- > vldu s fs «ló Vnl Ü Ml: Js nnlf < usódl ílul Hsórc Ggráfc Brslr hngrá n próx -:> às hrs sssã lrn pccll ór Cusód ^só Ml chf Flrá sôbur Rvl v s fs brv lur fclzn : «l Cusód Ml n RvS 893 lrn lv Vscncls DL CM BRSLER sáb Fllg Runu-só fl sssl plnár cl Brslr Fllg sl pkswênl sr Sus Sl- : cr n c scrárs s : Ms bru Slv El K xpdn fr ls:! cr cr r Dlr Sn- l u fc cssã rgnzr l- Cngrss E;pM QU s runrá n ês íês r Bl Hrzn cdcu cdu nvr u nsg us cngrssss sgnr sus líprslnns s srs Tnór Dlbuqucrcu hnl Bcllzz ss nbrs crrspnns fs: T! lnç n s rbhs u v prfun psr pl rcn flcn -dò prf Erns Crnr Rbr Flh crüspnn ns cpl Bh Língu crc Cngrss Vrnácul qu s runrá n R r uubr sb s uspícs: c Brslr Lrs pn: crr cnnár Ru Brs usu plvr sr Sus Slvr qu fêz u rcr n grf qu rá prsnr àqul Cngrss qul l rc-prsln n qul prn c c «brs ns s ngüns c Fllg P:r rr s fllógcs rrs n srrvr-s- c rm sssã sr Sus SU(dr s Rágy Bsll chnís-s sg prlru dçã s «brs Cpls Csl l bru ns pl prlcrn ss s cdêcs n- - lbru urvr un s prs públcs Es Kn rg sgun dlhr s cnsrn ss hngr ór grn v flunns Tru-s n próx pn sr Jsé Crls dc Mcd Srs qul hv s d llçn s prvdêncs nss snüdj crg sr Jcqus Rlsn c cngrulu-sc Mr r lnlr N Prr Pl h\: dc su rcn cnfrn r Fcul Flsf psl bhln gus vs ln nfss sr Hnrqu Fns pl publcçã L9 fslfll ds «Esudlnhs nrpnljlcs - sr Ms bru Wl r:n> dçã «Crrçã rxs dp pls rãs Prgcl próx sssã srá rlz w dn 24 --b ás 6 hrs Lcu Lrár Pruguês f ru Snr Dnfs 8 Srá pr ssn «& lrbl vs sr «pl lbr Trrs qu rc «n ««nu c brlh kl r ssblé Flurnlncn rrsrlld du Csr u STNDRD DRLL PHNC CL3 F) rlz n sáh pss r sssã xrrdnán llçí nun! nv drr dêss cluh cnvrscá Ws s f prsd pl Pf lfrd l l-lr sn ^lps scrururs s sócs -- Lr Júnr dr gnmbhy lc Pnl DNu vrfc prsnç Mrur lgul u sscs í) ld!(l lçã qu pôs n JP;rlu u 0 sgun rsul: prsn Nnu Lr Plrr JW-prwldcn «í-rrís _ n EllzMnlr; Llchnvln Vlcky Nunyr; [ - Rbr Crs rllwílr Pr clcf) grul fr yj-> n prsn hnrár Jrg Dur lvr qu W Urlnu ku n cn PWdw drnh club -«lurs drr d- pu;; l:-! -cr funr Már h <! K ll- flr ns n -líl- pur nv nr «> nu qu ír nc n\ )nr > lu u! /n } «< «nn n nd«p- lnlr n l d> 7 l «fuff du f )( -H M rllm V hu Ml M LR H«íl <>- (M -f M PREFETUR Ü -ÍHÜ Scrr Educçã Cprc ns pr f prçõs Unfrs pr s rblhrs c ur Crs nys núcls pssl Vglns rnsfrs pr qudr prnn pgn - funcnls Cprç Srvç nfrçõs DP Dspchs prf s spchs ns Scrrs: dnsrçã nrr Educçã Fnnçs n Mnp E Muncps Prsdu chf Nçã Exn Srvç dè Prn Scrr NàVl Dspch Cssã prçõs Chgu lrn Mrs Mvnçã nvs V rcrrr ã Judcár Ecs vs nsr Sã Pul f^vfl HHHH lv Escl Ncnl Quíc y-- wíêê ^^^- Fcul Flunns Mdcn n WíkÜ STÍCS DS ESTDS Mrnhã Príb Bh l w u Sã Pul Es R M Grss Cnslh Ncnl Pról M nl dhdr-srpcn áfxl Vl?«V\ M lsé Bcu lún D NTCS lhs xrns á ncs n prgr dc ncnv rbcls u lbrçã dnlrlõs spcs glssárs ngrfs urs subsíds s prulz s fnls Scã> «Dl lnçn 94 u pqun Dcnár Gr-rru«ns lg sg Dn Sn rn rês grns vlus sn rcr cnsuí u glssár D bé lnçmlrnmfmrn í M^M-MMllnMllllllMnH^^ n s dcnár u s prlrs s prns rcsulá c rg l Dcr Srã pgs ns ds J E n:n gr! - p scrár --- fc quls nrs rblh; s (ls;:nu s funcnárs bx rnsf : Fnnçs nspr Luís dúv pl su nvrgdur ) ns lcs rblh sr«pnhr lbuqurqu Mrnhã p- rs clss D crg Vgln p sr cnsr prncpl cnrbur rspnr pl xpdn Dpr- QSE pr gul clss crrr vnuárls vs qu rblhr rs Dcnár ríku dé pr NwfSM MS^M? çã d s nnçã QP: pcvn ns núcls s c n Rn blár élnls Kn lvs Crr Jsé Sr N GBNETE Ml - áv Csn Jã 9-0 RESPNSBLD -lv b) ns s s núcls lndlcn rú Flh - Sbsã Mrlü prícl rcbu n su P- BPPâ^B íèè0 WWÊÊWl W _ TÉCNC bn lndr s ^r: Mhu Pdr Frrc Srs Mnul sus cnrés nucln frnc s vz Hys Brr Rrgnn; dr Sbrnh pl 6 PS nvs ds s Nlcnnr Rs Rfrn-s á rspnsbl éc br Tòhh; v7rs Lvl Nüvs Snn - Gullhrn rgnz dc xrcíc s ls nc ss prndn clru: Álvr DlS; í spch ngnh- Fr - Mcr Txr bíl l «Dspns n ur qul c) n 6 PS (Edfíc Crcl r ndln Frrr Crvlh vs SUv Pnlã Slv G ncô u rfrênc prculr qur Crnl Glbr Mrnh rcupncv- ítns sé Jqu Run - 46 nr érr frn pr CNCURS PR DCÊNC LVRE s sus prdcs íuls; ll grculur Rn nlsn scrárs Sns níbl Sl- pá nrn) n d 24 Cnvc ^ÊWwâfÊ! grs há u QUÍMC RGÂNC s ch cnsl v Mrnh - Jsé Gulhr dc Su- núcl 508 dlâ 27 currs f dé nrr Sgurnç su ur sr CR flfrncsc Nlsn núcl 706 CNTGEM DB TEMP SKRV- n fns sí D 9 Tulr rblhs clássc prfun- cnh s srs rspnsávs pls núcls lvr Jsé Pdr Rg Jsé C PR EXTKNUMURKS D Prv scr 4 h- cr dn Trblhr ln Hrbr Txr Sl- v cprcr à vn Gr^W^Wí-lEÍL\l^ÈK^WW-WMÊK dc L fgúvl rs bsn s rnh nr sl v c sncnu lxndr l Mrnh Mnul prf pr {ywm^w^è^ê^^lu -W^^M^^^^^^^W^^ ssn b u vrr s D 2 Prv prác 9 hrs ^BS^ ^SKWÊ^^^^^^W^^^^W^- Câr s Vrrs qü ss- Culnh Jqu áv Slv 525 f rcbr dncun Wàüè!>4->--MÊS KfpsWSWSíís: D 22 fur p 7 r qu nvlhcu n su pdr pgn n véspr >>-: gur prcpçã slár cn- Válr Jsé rl Nlnn rlvs ugus hrs Mgn sh qu prjurndr Lã Vr d pgn rspcv l ç d p srvç ncgrl s Mrns Lps suncã ^ppyy-p D 22 Sr 6 ng cênc ãs - 4 hrs J Mrl xrnurárs drss frfrs Fu Crvlh Jã pn pr é Bs prnu prsnr prv ddác pós c-uru rblh bsrvçã s srs rspnsávl cnrs qun cnvcs pr ls Sus svl lvr xusv u rgr u nun D 23 Prv ddác Esvn Cs Jsé Luz pls núcls v gurr pg w-é--> srvç lr l sá ss r- -- Jsls 24 Dfs nss língu c pu s 8 Jã Rdrgus Gurãs M- n c s C F rclhs c r h- fnv h dg: «s xrnurárs nsllsblccí rs prr vlu Dl s drss rflr cnrs nul Mrr s Sns N Jsé rr crscns rcul nrgn lnrl dvl clássc nh lvs Slv ln Burqu Lns s Fl Tsur qu pr cnrs blrs C ndc ul vrscã 2 N rlçã s C s u Vnh sr cnvcs pár ldnrl l lrã Mnul br srvç lr v-p pz u Rbr Slv Juffr Gs s H pr núcl Fl Tsur prncpl ncs ur pr n vrs s Chqus s srs rspnsjsé Pnhr Cruz Flh gurr lndá qu c ság u Sns lngu ün sus fss dvl clfs spc du cusu:- u ^uuuu c uíluu uu; u; - Pul Nvs Bru - Mln Ds vs pls núcl? v fzr cnsr prí nbrs srã lcncs sc prncp s cnrbulçü CFlrvl Ângl Frnn- s vs qu rnr su p DRETÓR CDÊMC BRRS vr clngr-sé fquls l Escl Gurr Nvl n nhã n n Mnsér sus prgs c préc& Csr fss vs qu TEXER slár ngrl cng p Cs Gurãs Pdr L- dln Mrnh vn-sq chf gvrn qun fz nrg vcbulár ss fr cnr bsrvçã 3 s snhrs rspnmár lvr Jã Dur s-vc bé ngrl s ps u s dpls Dprn sssênc s é pssívl dlrr ss crn d ncrprçã u prsnçã à Br nôn SUv Flh ávs pls núcls nã prã fdrór cdêc Brrs Txr núcl prôn vculr Mnul Mrns Snn scr ur pgn s srvrs qu Rlzu-s n hs 0 lrs n C lr Vlns lvá Crnr ch- Un u sblcn sá lvn f «Trcr sv- d Er us rcss -s prnhvl r l 3 Sçã E M; Slã prr s l nngué p- Dur Bru Jqu Cunh F- prcbr 948 prânc sun nl-ubrculs- qu nc spcl cu cur su s Escl GuT Sbsã Fclx SUv - prr Cr$ s qu s s MlnlsCr M- Cps chf 2 Sçã r sr d srvç unc- r pvn n rá é d 2(5 cr- sgun s és rns s qun rnh crlflnl dè ncrrn s E My; rl Fr Rqu p nnhu crár s prv Hubr Mns Pnl Mnul s nh f n ês p p ncr lg c cênc rn 4 C; Bnd quçã lr rspnn fun- Jsé lvr Mnul Jsé SU- prsnçã rcb clrçã hsórc nn xgêncs curss dêss sblclhl nsn nd-n Durn cpnh srã fs: Ulvá cnn cnár qu r pss pl pgn v Drvl Frnc zv ps rn frnc pl D«Mnr prc pré rslvu psrínnn- suprr Mrnh; Tss- ubrculncs; Rgnl rss Gn- slár qu vr sr v pr Jvnn Mnr Vrgíl Vlcnln lgc Rgnl ps Rn sln f prsd pl g- 3 C nsu cr c ur b) Vclncá pl BCG Eurc Grl Cs Jsé Frbsrvçã 4 s rspnsávs d -bbr vrbçã u nrl Eurc Gspr Dur prsn cnlvé L cnn C frç s l lé pn qu c Plsrs ns scs rád crscnr & ncrrr pr fl xçã n cu- rr Pdr N Wlsn llvl- núcls s prã fur pgn Rpúblc qu chgu cpnh Mrlhrs s Vcábuls lngu É rrs vznh cpl r JS Ngur Dur Álvr crrn ês prcurrs pr-ln vr cusávl qu cnrbuçã l v- chf su Cs Mlr gnrl PREENCHMENT Txr Cs Flrn Vscn- dn prsnçã s d lr rlá su ul lgu - Jã Vlr r Rcb PR SERVÇ NVS CHEFES QUDRS cls nn Txr l v srvr rsrng c f pns pl nsr Mrnh lrn PRTMENT CNs srs rspnsávs pls núcls ur Frrr Slv Fláv P sr sn se7 vlru brngr quln fs rcu ldl- squdr Slv Nrnh c CESS6ES rr Flh Prgnln Vcn cb xclusvn vrfcçã d clássc xcluís- dvrss s urs nvs s x pós us nvs nsrucs pr r prf ssnu s sguns cr- Pul rln Slv Mcr fl bsrvânc prsn rcnpr prcnhln cpçós s nlgss s cuprns dlrlglu-s slã n- lzcl x rns nn pr s crgs c- Clh Jã Crls Flh Flp cã grn núr rgnlss s br qul sblcn nsn qudru rdllgrfs d- Jã lvr s chv-s cps pr- rcã r Drr Ens- ssã chf s srvçs nrg Blzr Gnçlvs SERVÇ Nvzs runs língus srnhs Nsc- CMPREÇM -dl glnárl qul s s br- sn Rpúbll s ulrs n Nvl cunc qu srá pr- érlc ngnhr Vlr Frr- Sus - Lnr Ds RMCES D P CNSTRUÇÃ UM Jsé Grn Gusã srvç Mln chf n Sus HSPTL slllrlss rg ndígn b rnáuc Mrnh lrns nn rc su r- r Npl ndr Munz lvbrnrdn Gurãs Tlnc Jsé Cns Tráfg ngnhr serns rú drr Escl lzcã Nuns NS LUÍS 9 (sprss) F s q grn núr rsàs écnl Clh Slv b n Dpr- Vr Flh r Tvrs Flh r Pdr Gurnlll Lsnr lln- Sllln Clh sub-chf Es LCENÇ MHug bru Edgr Mé sn prr blc cncr nlcs cnífcs ps Crsóvã gur n Cncssõs; chf Dls- r Tvs Srs Mr Grl gnrl Vlr us frqn rns gus Frn Znl Flh Jsé nôn srvrá Pul nbs Jsé g dfíc brs qu lclrs Ml K Mnsr cncu ss ss r Dprn E CNSULT r ncn sln ílzhspl Prsn Dur sr cns- BP D3 ESTUD Prr gulnl Gnf Gs Ps lz s Sns Mr r u plvr rspcvn llc--nc cpã crv lbr- gnhlr Rn L Slv: lncr- Munh Fclzn NL prgr Durvl Frnn Már Frs ugus Gncl Frncsc Ml ruí qu pl nsu s Cr cpã frg l Mrns L ns rs r ) nn pr crg frcêuc sr ugus Mélr crscnu; lfr Pnl Jqu G- Jsé Tnc Jã Jsé Sá u cárls Ebr prn nsu pu- Mr rr fcl ur; cn- L 283 pn gzá-l n JMJv Slv Ds; pr curg vs Mnsí Jã Crls M Mr «gus lr Frrr s Slv nfrr Mln Mrns Sng Dllcr cnrbuçõs sls n n En Sullvn Mrnh lh cnvr Vl Pn Vr slln pr crp nspr luns El- ns Nlsn Cs Frrr Mlv snvlvn s vcbul- s Ess Uns lrn ErJ- Mr /;l Mr Ln Trrs PTS PR PRMÇÃ Mcr Jrg z M Chvs; psnn s r- n Frrr rs qur brsíllrlss qur ns rú Ms qu Cs SUv Flh Juvnn Wln Lzrn Jsé Rbr SlLurnç nôn REUNÃ DS PECUEn nspçã sú qu s blhrs sgur prsn Rpúblc lngug écnlc-cnflc pu pr Sbsã lvs Vr - v rc l T Dl Vz Jsé Mr Prs; x- Crns RSTS rnr ss cnrbuçã br nf sô fí nrg s dpls s sguns suu f pr Jsé Mr Julg p chf Jqu Gurgl -- Rqu Nscn- s Mlr Pnhr nfr l J PESS 9 (sprss) su c bé dn Cnsul fcs qu cb d cnclur s Cur- prçã cpã frg v- ncrnn pd crg Lus l Erns Jsé Ngur csrvç nrg lérc ngnhr nn Gnzg Slv Esá sn prv u vn crscnn-lh ss \lr prá- ss: SulJrr Cplü r gur- n Slv Gurãs - Frn- U ncênc rú Frncsc Már Mnr Mch pr r n Lus Mnul Prr n sn s rlzr u runã c u dcnár cs Pr r Luís Frnns Br; cpãs Pul Jsé Gnçlvs Snn Pdr FrncsU UM RECEPÇÃ EM l ns prn urs cs- csc vln Txr s pcurss qu s rá nr ss vrbr-s bé ôs s frg Vlr S Erp Brn Vcbulár WSHNGTN Clh «Crln Run Brbs Ssl- c Cludn Nuns Frrr - M sn sã r ngnhrs brvs ds pr br s r- vzs qu cns Dur dn SUv Jl Prr Mch Dsr nh _ Válr Jsé Brg Sbsã nul Fnsc Sdré Gnl Prr bls su nrss vn g rgráfc Lngu Pruqus Frnn l Rdrgus; Fun cpã r gurr svl- SUv c-g chf bru brs Vlr Prr Csr l Slv R- Blé rn Bs pós sr rns lgr às br- s Cêncs dc Lsb nl crnl Hug SUv nn- srl Srn chf Dvsã Dprlrnn Lurnç Sá Júl Cnc- gsnh Lurnç crg chf cs prbns Sn Cãd Frrr Sus Tráfg D- nl clll Brnr Cs -Cvs Hdráulcs Escus é crscnr qu frrn -crnl Jqu Frncsc Cs- brs Cns çs SPCHS D PREFET r slcn nnsfcçã n u árdus s rblhs prllln- r Júnr çplfs frg Lúc Drr Engnhr Nvl u Srvç Slv Glbr fs s uss rcls clss rs flcá dcnár br prn- Mrns Mr ugus Lps Cruz u rcpçã 50 cnvs s- prn Cncsss; rnsfrn sl Crr l Crnss Crnvlscs sscçã lph EduFrnns Scrr Mrns Dns pr Esu Dprn Turscpln rudçã rqur - Slv Hck Frnn Crls Ms pclls SPr Hl Sênl n Wrdn prrrgn pr s 40 ds < l Cél Frrr Qul cunçr cps xusv ps- nglò Nlsc l ugus Wshngn cnn Srl cçã: cncd Jqu pssbl u cprçã; Jsé Pul plcl Cnclnã Flh édc ns Es Uns s prz quls r sss cuns Rqu Ds Frnns Crls s Ch- n ch-s Mnul s Sòs Klsr Gulhr nôn Murã Vr Flh lrnr usnr-s Pns Lps pr bblcs u rquvs í? unh vsn ncrrs -- Frncsc Chg Krn Prr Cncl-s; Mln CRSE N LVUR gs Dnz Zllnr Cps srnrp ês Dsr Frl; pr sl ss prz p Fgur Vlh Mun ssncs pr Mc Lus Clóvls lvr Hr- brs Crp Mrnh quk cncd Nvs Susu nfr; S Gás CCU prfssr curs scun- Mnr dln Gncvs vluçá hsórc lln- n Bn lbr Slvr Drsl ps prn rgrssr Brsl v su Jsé Prs Sl- Cpnh F C Jrd Bânc bé Nlclln rln pr K Rlbll vnls r lslvdr 9 (- V> nã dspns crc flllô- Jl rên Mrqus Lus Gnzg d 23 sbr rfr f Vlcr Su- Nã cnvé; prsnn; Evéc âusnr- Dsr Frl; sg- v Ns Mrssl vur ccu sá rvssn u gu cnsu fn s s Pnl f f Rpúblc d) hn Jsé Rdrgus L lclc p- s Jsé scr dn Cunh D- Urn lvr Jã Brnr DlLps c suprr MlUn Squr rrívl crs dn bx pr- gc cnclusõs s qu s lcrç rprsnn cnr-ll Mcr Dunh Erns Ml B- Nr pr- nl Frncsc Áur s Chçs SUv cr Dfr; «Dár Ppulr du ns rcs cnsurs sn Cupr n bsrvr qu s s sr l zr R- rn Juvnl Grnhlg Frrr L r c rprsnn PDF Sérg M- cn-s; ugulnh Cpnh -nsl Ln Rbr Brslr Hró Cngrss lclpàr spr u gvrn frl xs fs clássc n spr drgus; Epclál cplf frg drr N ngnhr cn rr s Sns Nrvl Lps d nfr; Luís lch nfrgrl gu Vrnácul crçã pr npnrnr s cnuculrs sã fácl bnçã rlvn Déc Sns Busn c- v Brsl lgn p Cps - - Nlsn SUv Luís l- ; Pdr Gnçlvs urz; Luís Brbs: Ru nár l EXPSÇÃ NCNL qu rr é dçá fdgn crv Cfndl Cs SSCÇÃ DS SUBFCS D r udr Prcurr D vlr - Jsé Cslr Sllvn J Brsl Frôls Prz Spcr us- pã NMS E PRDUTS Fl- rz ul prcár; nn Slv pr rs rblhs RMD rgã «prprçõs Eurlcp Crvlh Cr ns Sp - nôn Brnr RVDSèrc su lçã êrrü lh Lurvl Mnngr Eudl- Bss Dfr; sscçã RáFnlzn - crlflnl f frc rccü fl «ncr s lr pr sslfr scrurs SLVDR 9 ( V) Cn-Hln r d Gnss urz Prfur u «cck-ll às urs ch- pnh c n Slv Cps FRMÇÃ D BBLTEC nu u dns s prprvs prcssr s fl cnrs rprsnrrlvs s l Wlsn Gs Ds l rgul dsrbuçã v-s s Fúz Sn Juíz Espr gnrs è prsns 6s hás uubr nugurçã s órgã pró pr FLLÓGC Scrr Grl Nrdl Frrr -vl FrrCsr chf Es Mr Exér- fcl x Grn Expsçã Ncnl S nr s prprlcfs r Brbs - ís Clx Uvlrn Sôbr qup psqusrs c; Crr Frs drr Es- sus sscs pr s lung qu dnsrçã ns Prdus Drvs qu nn SECRETR PB CÍc!) Mglr Vnur Hrl Srs cl Cüprlr Gurr; brgr N NL dss sr ugus Mélr crrn n srá f qu KDWC s sctãrl grl dn lcbís Vls ~- Cl ós rblhs- prprórs rll- s Rs cnn 3-> Zn ér; spnh nus funcgs Crvlh slc s shhru Pr n Gulr Mr Ccíl Mrs p r funs ò lrns prsnn ns lgs b cr òs sscs prf sncnu s sguns pr- prln Rdrgus Sus zs pl ur sus uxlrs n çãn rblhr; Válr L PG Frncsc ã cêcs Scrr n Rss cpl rprsnçõs Exérc Mrr c sçf cuss pls -- M dr Suá Rs pr funçã r srvn n nã h lgc dn Js ls: brn rg Rs créd Sns s Crls srf Culur fr Educçã Mrnh nsu nnr Bc-Ul sscçã qu cunqu núl- v CrS 30ÜXX)Ü pr NTRDUZRM DÓLRES qu nr u 8 ÃflÜBPrcr- svàí ; rífc; rspnsn brs cplnrs U cpnh Crp Fuzllé dvrss FLSS N BRSL frr fnl rs Nvs prsu s cnmnêncls r su- dslgcs u su un- dôfl vrfc n rlzçã ; n# ^M_ Mch nnr Mxl rrdn pr s vá -lhr s S PUL 9 (sprss) u vrr bblc fllógc prr gsr nc& Tpr r Ncnl n crrr n f lvr Mgul Sp Dspchs Jqu Px SURndrlguz Grl prr públc C M Qurn Flh pós fchn vrbs cs Endèz CHEGU NV DRETR snn ps rns Jlr ãn: v Vr c Enrc Mcl Dfr; -<EXTNT SERVÇ PRNT f Prl nuncu Jurz M Gurãs -- xs sns fs ngrfs l lvs lg Júl rlp --cus CMUNCÇÕES srs ssã Mnu?) Jqu Ds Lur Jrd SCRR NVL kl hbynn Schnlr Jã êrc dcnár ssncl sss lnpul Flsbr Pl Slv Brbs Crls u- Jsé Gulhr Prnhs Vls nfrpcné «í 3v Dsr Nvl s- u-l cnn Jrg Suln c ncurss ns s srá prv n clcs rcã Cx Scn 0scr lvs Fls - rln Fnsc vs n c- d nsr k ; Clr Mrl lvr Cunbn - Jsé Mrns n Rcf chgu n csdspsvs Códg Pnl pr r xs Dcnár fr-ln sx- nunlcu drr gr/ dc Sú N Dr- PcdVf V: -nslrh UlldR crr dc Ms Rcr 6>l nfr; Mln Gs brunhs nrduz c crculçã dólrs fl- s ngs sblcs c crcs v qu rslvu xngur Srvç cupl yc-lrllrn áv F- Públc unlclpl Club f Frrr Jrdã M- n-s; Fáb Pvn Cvlcn ss uz dn Sé Vnrn Crhnlnl cpnhs rspcv glssá- Prn Scrr Nvl urssl - gulr Mrs qu xu r s hs cpl qur - En Hn- -- Válr Rdrl rnãuv N há qu frr ugus rcbu núnc cru prlã& r l c n Dn f lru qü rslvu crr u pfls é- cn lqulu Dsr su ( lln EFET Jsé svr pvün}ès ccmphkcm^vr-^píx Fwr r prvnv s nunclns PRTMENT D PESS C PRÍMCEM!!: ^Jnr--- f lcl bárquí dc s funcnrá n Grnl n nur clçã vqu _- Frln Rã N-nn Hlgrdó dé - cup pã Mrr Sr cbulfrls -urs clásscs brxn S P S N nh pl dlrl Fr rnsfrs ls Mr Flh rprshnn nlrlvsspu ] ]vf và Gl Bs- Ls drr Dprn nssü rfr Pfls Médc rá pssl r clgs gs vn sr brv s Vr N Slv Brbs pr 3 PS; dn Slv ;v;h- Sus ndc nôn bx qu prsr s funcnárs slc fflr nrs Frnf Lps ncssár cflr qu ulg - lncrn P lln rn Px c Cr Crls hng s u cprç c úrgêhçl «l«0vh Frs NCÊND EM CMPS lçã & sr prv r sgnfcv n s ss c Nl Prr Clh pr!) PS Cnsqüênc Dcnár Frrr lrn Mrs d(vrá!-:- 6 hs 7) hns Srvç ; (!r( rln Sllóglç s sguns ncubêncs: ) nr nr brvn crg drr ru -vn CMPS 9 (snprss) Vrll vls é r Gr-c l l SCPKRNTENflfcNC g(vs nãcb rfll C9-PS) ru u pssl s rprçõs sds n rnl CrünléácSs llp - lúl lbr cu-s n drug h vlu!) Ln qu ns ls cpln Mrnh TRNSPRTES 4C 4 nr sl 47 un «< flní Slv Mrnh dfíc Mnsér Frcllnl l çúcr dc rzé n D y--««? dcnár Jsé Brnrd n ncfndl s r- prns Nvl Drr dc Hdrgrf DSPENSD MEDT D CT rspcvs cuns çv p;; Suprnnn: s «: -f-:-- Cpnnh grícl Usn Sn n- s sus cnxf c Jsí : 0sí<c Sus nchr s s Dclrçf dc- Nvgçã c Dpós Nvl nc«mzns Chf dc d fsclzçã xrl\ Bs T&0 flnl s uncíp n s chv s língus rnls «s éfã pr J Frnnl lll (D V) pr cps ns rnlnhr- hs clncs spclzs - Jã M n: lxndr G Prrr u squ 0000 scs çúcr rár Já sá guln Ncnl nsr prr n- Cã: n Hspl Cnrl Mrnh qun \Frncsc Jsé Mcl Fr sgns: Run Psss prns Nnsclnnn - Grl Cprrlu Lu? -- JH- s pruízs sã clculs crc fcn dspnsu cpã crv P ^lrs ^ Mrss: vluncssár; b) fzr vss lcl- Cls Prs s funçs dl- Prv n- Du Els Mrn Slvr L- Jã prnls -r )< _ Slv lyllul v s lhõs cruzrs crdln- fs dn su prlv SUv Frrl - -Vlnl E J _ dcnár lrs pr vrfcçã lés du h N À SUv) Hrcln rnhsc b pr 5 C Dprn s qu ncênd nhn s v- srá lg pôs dcnár n- pssl rfr n nrr s cnrárpr zns Bn d Cs - lsé nnsn Brb- rnçã Cnrl Júl Jsé r qu lud pr u cur crcu funçã su qul sgnu Frrr pr JVllnó RdlguB - Uílhl Mc Slv qu s rlbulçcs qu cp Gncl - srá fr cpndln Scrr Grl Nscn sss dc SUv Srdlclg lvr CTl Frncsc rfcs xn Srvç Prn Scrr Nlvr -- Dngs M xnsá lcnçrá s u Fgur Mrs Rdrgus nhu áv Fdur vs nrr Sgurnç vlus srvrá prncpln pr v sã rnsfrs ns prn -- Jqu lu pp rr SUv - Válr Bs-brs Brz Cp MVMENTÇÃ R H C M Dspchs scrár grl En«us sclr Chvs -nôn Wl--nw- - ngbr Trrs - lurnju MELHRMENTS N ERRdrgus L Jsí NVS cnun L Rd kuçí drlkus - Cudnr Cs - g Snhr c Cnsruçãs CMSSÃ DB PRMÇÕES PRT CMP Ebr plnn báscs B) - Jã Cunh P««H«Brcls Rlv-sc U Bs Frnnd->s Rnl rblhs Tvrw írll nv s brlhs - Chgu Px Csr GRN nflnl xcuçã R -Lu- uls fc prcr DFS Fr sgns s fcs bx s dn SUv Vlç «l- Csr CMP GRN 9 (sprss) - cus publlcçf b- n u ncns pr cplr C r «Flp Crã; nv nqu Frrr Vln Mr L «lh Grn pru Pr f Spln Cnclvs Scrr Grl TRBvl- Mnsér rnáuc ncr nsu pr nréd S PR Crll Brbs BUNFRMES rssl ssã Prrncls Trçs qu c sn Rcf Sns d- n brvn pvnçã pls çll cpn cupr MT^DlVKl D HREK xcp- r r 49 RCPS: cá Sú sssênc Í--Ü Dnln08 Frncsc -- Cdcn rpr s c cncr u ná fss s quls JuFrncsc c- pã frg Frnn dc l PLMENTRES EM VST Ms DschB scrár grl ú;d dé lvr Dspn sôbr frncn p ps xnsá l ns c-r sbr clbrrs «CNNól crv Már CRVET nnn cpãs d Rdrgus çus rqulv-s Vlln h-rrns Mur Ml l M P-s Squr Us cprn pr sssnl lr ur vn - Cudnr G- Mnul lsé llx Cncl-s; Vlr Cvlcn lbuqurqu Cláud cuxllr Js sr pss-vls lnlr rcbu pu Jsé n Cruz unfrs s Upn sé Vllí Brcls gur^ - dn - nll Méln :-r rs gvf c xrcll dlrnlr Wlnr Kuffnn Dln ícrvc-prsn rlr llzçós s nurr qu n h- Un L l Frnc ch ugus prr csáq nfl Nnsclv Jã Rs n(s Brr8 Cnc J Câr sgun lgr : - prf sncnu ãsuln f0 GUS NFRMÇÕES r culur ncnl- lplcln^ nuu Mrnh ugus Ml B Mnss n SEMESTRS crvn prlnr qu r pèfcv S l: Prfur Dlsl n sgur r ugus Mlr cs-clblf_ Gnçlvs Jsé R cnn Rul unfrs svl Frrr frncr nh g)w sb Fr Pssl rnu Drr r zôn pr;;lpúbl úl qurs r fs s - r 9 c rlçã nnl s nvs s- dênc v n ssfçã Vsr s dè rups lw«qus s r Wn Mrcnüs Césr -- EP Sns - Crfqu-s qu cnsr qu sru-ns lslcs ^Mr y -- Snls Pul Fnsc Cs Cprç s hs: blcn qu é h prsn n n crv «Cnné sn bf - ««! ^ímtáã «-«} nc Rlzn «u 550 ssss rdl- l ulh pssn s -- Mln Dur Jqu Nfv P: pnr sclrcns nú- bl- nã nvr gus nfrnc: llgur rcb pl su lusr n Mur Ml Sn «Ncnl frl SlU Cnslh rrórs runu-s r Tvrs núru líp lj Jsí s rcbn - ssrl: l D P 8-lü-E sll- cnndun cpls l crv s frrns ncssárs Mudíl bllcní prvvs Frnns Scrr Grl u Pról sb prsdênc r cnmur dc Ms _ 0sv ( xcu-: n n fs vulss Já ng lí>3 sn cn prvdêncs pr qu rnv;s ln su dgn fcl pr- _á _--r frnc rtní slhr vln nác lvr Brw>T s dv Mc - ;lf W <;slb lhírn Cruz rl Sn bblcs ps n su fn c s rfrs vl n núr pr Crls gus Educçã Culur 84 3 Sns usênc gnrl JS rc- áx urgênc vz qu rusu cpnhrs nvr nb Runs EUs s n nn pl PrWur DUrl Frl )E EDUCÇÃ Cus dn SM llcs frnqus sclr- PRTMENT r Pul - rrl c- bn çcc rgulrs s vs qu s frul qu v vrfcn lé cur g Puln CR D NVS NClKlS PRMR Cprcr à sssã s cns Mch fs?frrr pís pl Sf vlus nss HH rr grn pruízs srvç ss pl prsprldff núrr glrs PC-Sll -c Slv rf nnr Fnsc Rngl vr nôn lvs l s-- -xls^s Drr s drr Fr slgn Brp U Pssl Subl Mrnh pl grnz í NL ís 483 bblcs n - v--r - Jln---Tl vln lvs r crnl rur Lvl crnl sl núcc- <6 80 Jvlln núc- b s rn nh sus ssnns ull- l cr 0-Rl Krn- M rú p Brll F Jc- 7ní s Pulü pn s lsé Hs r > s«ndl SUv Lk& nôn lvs Cbrl n Prlr! ;-- - cncluu c r zs Rlf-Prdplls Vrn bràn ~ nrl Luí Lcf nú Már Mrs Pn J Bs rc DJ ECS D VST D MNSTR Vs 58 - l B Vs Sn(l ] B hlrs nr sub-drr scnl f--r«ur Mér cnplá ugus Lurnç pâ S PUL V PECRREn JU0CÀU d? dn Rch Fgur nr T^^-vr «Qulrn d;; rw rr Grsnl dc Mc Ss lrn Slv Nrnh! sgn réspn^vl «f^ scl Crl L: Luc Mu- l nsr lfru rqurn ( uhr C Cnslh u ns MgUlnM rcu prln ps pr scl J Cn; Wfsn cpã frug&n rèkfvh BlVl 0- «ns Pnllnn lvs 8u> Sls: Mr crln R lvs bnsdu Clll& É^lclllVH ClM&U STc df Pgnu «% n Crvlh sll Sr- Jl qu :w49 qu P PrcBs _ Jsé Rcr UvlNl Mr Mn pr scl Crls Gs; RUB cv prnlshã pru épn pr p-ô-nun n: Duqu dè Cbxl h6kdçl#) «Tl Txs (pnny (Suh «sgulru cr Hspl bru njkülnj8m l Urnrd/ Pdrs Pr s-ls D Hrlclárld f dr un rcrrr P-«urlMCf n sllcln PMKNT prrl -d rn) Suspn Rrglp; Svr Sllvn Nuns pr «S Pul 2 dc «br W9 rthnwh plr pgn vnclunus h: n u dfpôr -8(«: CllWlS brs S«-HüUUüS pbs MV l Mnsnl lnch UTRS pr n SUu nqudr u nls l lrn M sgvn rnsdk Erc ffll qunn C dc Prnbuc Nú - NíSl- l7-l ~ ns lcs d- rblh «rvn«mrmchwk Url lkuj T cnsgur nllr nvlnç d v dn í«f dnsrv Kurnhn pnr KPRTMENT E KDfCC nu- pnrn «nnlln nlnr Mulns n«x _ ídr -d «Mllh Hlu Jnndn u N-^ X UU un T0NCPWrWNX uln «vs q lllun numíh PrM cudh dn W60 Un LllKFK CM U D SPCH «««< r nlnlhrn nju U ugnlflr Wurníí r prvu pr unnlldr í lpnm d l r nu pflu 0 wgulru «Mrn GVfcllN dll n - Fr slgnn r0rspn«vl k wnrlr plíb csurn pl prfunç c(<p> n «nfnl df W-: k nvu- ndcs /l «Ms K«l P ««! l;lrv l TM pr«vr Hf>-K> <nn lívl íhkw r dwrà «Ml-N lll ns llpdlllcs «u flrn Bv Nrnh- x l prnlunn Mlv pr PHfwr rnrhdnrl nprud u w lll- MUul Mur Cvlcn nn vn - HrvU d lulur pul ucnpnhln Mppflv-n p«l>> ul Mr U nd rn «rn - r nwlhnp «pl ndfír >wc ; Uldn ««cl r H-M r p dl -B-V < nn v P lr nrdunn rpu lfvlu U M«ll rínur-ln Ulfl l dn èxvlln «udnnlu c urpl ) nnllkln rvln pr «cl nw JM l í) Mulíl rpr««> vn nuln l> «l u fl u<lk flrl < NhnlM Mllf lull/d cunu n M8«l( l F H«pln nn«p<u wl - «lh fkdlfll Chkk lhvl u -- d Clll n UHr n lnhl pr lv dn KnrU «níc ESCLR -_ MRNH T-rr C rnscrru sln V rspnr pl xpdn Dprn Rn blár ncrrn s curss Escl Nó gbn Cng p srvç pr xrnurárs N Gurr Nvl > vs chfs dè srvç pr Dprn Cncssõs Créd pr 0nrbuç Dcnár Lngu Ncnl - Frçã bblc -lógc - Q«s s lhõs vlus s às bblcs DclMyr drr nsu Ncnl Lvr rçõs sr ugus l Trç-fr 20 Sbr 99 DÁR NTíCUS nhll u u (l r dpl < íbpêw l-< rhu Dl^l< p rumllmllm ) W l UHf M < : l CâHl wnh nvh nl l fu>«f«- MJ/ílL MHHH Nll! nr M-fMn7 Hu nununu #? <l rn uflul Muu H luunfl r u prínlludu nnurf - L- whn llld«h# PW) # H u %\<àww hu nwl k (v# ) - Mr<M!!# V dw n- u - rl«v- «n-nmr n nml nlln hlvl!!!!mhühh ú h u> f Uà -u c r v Hu n (W< h Hw Hfíff -f? d# <l Vlh Hynp«ll \\\>\ nu n n( dl M hv H hw unl)-)- p ( íu 4 «> Vll rfl f\ l (nll) u l-! f-m l ><v>p>ppplyp -!!- u< u c«4 cnvly «--^ l-- uw k ff U>wl u? Ulüá 5 MUHH H W- Wll l w HM #Hn f4lml s U Mk íml -JJ Wlí «!>- >>> f u 4 M)n r í Hní HH lvfr-flí^l <l «--ll w >-(y f<! u - J-!?l fl- lf#wlf << 4r U!#?! -MM n4 > W l!>(!-# fêf àn> [ l «-((# >Í--«-lí; l < Ü M- d --H ll Hfl #^-^l l! (lí í? h-l Íl «llllu ll l! à >MÍ«M«<«fMM Mlllll l <l :: ) l )l -! 4 - -fn km# # 4 H H nêâuê umvrl éh M HWM füll-lm) 4 rfmíí4«n fvmf lfl- vmntm M<gwn!íf l-mmnhxr qlk nn dfw - P < - MHClR hàm pnul MnH- «rl«u -ru w MrM J n r fílrn lfl f ^ dn llwlu «lr H4 «TH líf DWlu Hfl www f > llvlrl l-flln < í;mnpynw JW-2J w fló fw 44k!- «Hw âplw ^- KH«f (u MP nul (<«w 4 fíl ff HV«0 Vl nnl^ ll«! Ulf lw) nu \ nr-n- Wíf!>n>) lh rn p f? fwf<m «ffj l 4) ÍHlílf f! ru!l f- ^M - PWl > - 4 } hu M n WfMN MMWêl l (-:«<l bu(m 4 W MVMM > w H w \n èêl> f u r --!# 4íM íw«ífflfí W; l ÍW f lf H> lf# íííl ly íuu Mwílf! ««> -} hs> ) -«l!?; «# l \pà >M fc«< «W / f M hlw ««<!-;

12 Sgun Sçã Sx Págn DÁR PEDDS JN T C S REFRM D MNTE P MUNCPL Cbn rnls ssã (l rn pnã públc Lrín ducv pr xclênc qu rn sd prfssrs s s grus nã v êl r-s prncíps prlrslcòs prspcvs unlrs lnrêsss psnlss qun nllfr ssun qu srá b r- su ng u qulqur ur fr lrur cdn qu s dá pr ss s n rnl Nsss cndçõs nã s p dr crc ssác n s cpnhs rrss n snsnnls ncs nu órgà qu f prn nglr pln cpívl c rspns llr ncur ns sus lrs s nçõs ndspnsávs su prfçn nl lc s cncns dárs qu s pbr huí -- pnr Dnr Ü s\ prgr fl ás «ns rdçõs npndênc rr rç pls grns vuls qu nl pnfcr ês un brg nss clbrçã qu pr vzs Hflr xprssõs cnns n sgzçf s rrs nss ss cus pgógc rspcvs rspnsávs n nã s ngrr n vrr snln-s ducçã prpr lrçõs n csc lxn l qul rch pr s crcs cnsruvs qú s lbr (spr prbss n sns sugsõs xprênc) nã ps clr plus á ul dnsrçã r pr Prfur qun s xpl crzçã nfrn scundár pr s nç psns pr grv cngs u ncurávl b ct pr rfr r Mnp rs Eprgs Muncps cèc r qul ss nvn xpnrr lguns cnns Prá lgué rgur-ns prcl h ulgn pr srs pr nrssr n lhr s lnsõs qu pr flcn rs cnrbuns srã pgs sus suçã hrrs r nss prssr scundár r Muncpl Drs rsps çr ss crcunsânc nã xclu 9 cpc dscrnr òs fs rs n ulplc s nf^sçõs prnn cnruórs dc qu s cnsu vr rn vsulzrs c dn un qu rprsns nrss clv c bs sclzçã prgrssv s s nsuçõs públcs u pvrs nrn k vn prn pr br ngnn qusã u s rduz n prl núr 63 r 949 rfns nn CSVrrs rrá s qurs nc nuncr s ds crlcs u prcss b nsnu c écnc subvrsv q lnç ã s lcs bhvss n nun r ngrr sõs fs lss prs cnr únc d cpz ssgurr rlv sblldn s pnns rs srvrs unps flcs pós u xslênc s brlh s ã grnds rr su rnúnc qun s qú ngr s pnnrs f Es c g s sbrs r br sssênc scl qu Mnp prn xcur: Prcur s pquns funcnrs n r u sp hun u sã lng l cnhcr (s sbs qu snncv rls é cnsr s -nrsss cr vrlh) prsn-lhs sgun prp?lçã: -squ prfr? Dscnr Hr rns yncs pur xr pnsã 900 cruzrs u cnlvl>ur r 90 cruzrs nss pr u pnsã r 8-0 cruzrs?r rsps c é óhvn nfn <>p fz sprr: s dã prfhs s rêncl f prr cprnr «cnvllnsl qu Hlll-llM l llll H> ~- r; Eíl Rdrlgús Rb Júnr rd: us Gnzg Mnnllr «rrs rnsrnçíln x «r Scrár Grl grculur ndús r Cérc; f dn Cr Muncpl db Cps CE 4F- D vlrlfl p#hfl!fl «pr-m fm < HfUfJJ M«!-)< n! << ( MlMlf< MN Hun D ( Ml Grl f Pnv 8727!49 l n K nlgn: 30 U54) Crn lllónln K fc prfínd/n Crul ds nf n/ç fluus rpnu ) nsnbn (Trunurlln r «d lrlu) flcn hk kcluu lu H4H dn > nn k««n rl n 5V 07 du l r rlbu DSCS USDS pgn) PM; r 34 4p _ d0 Srvç Técnc Cb cp Luz Nvs Espcl Túns C -- S ncv crr hpc- crr Grl Vlçín lrs; f r pnr qusçã cs pró Dprn Prqus ; f 357J49 prl pr funcnls PrDéprnírfur prndn qu s l DlCusfCulurl -- cnsrcncrz ( sê-l-á sn rúv- çn x sr scrár grl Culur; f l>2k>4fl -PHEl rslvr/ s ngusn Educçã Sl Bnc Dsprbl cç qu s b s r Frl - Préfúrà DCB; C Mrqu s ch rcê r gnán- pulln Cnsruçs L -- T c s prprárs óvs f PRES Bnc RrêSó ss bsr ffzê-l crr fur Dsr Frl -- s - ; Sfnr C ; Cr rn rcnhcn Cssfln qusçã Mh) E su pnsn ns- rl SS : f Õ0() dá lur cx pcúls d- Cssã qusçã Mrl n cnrbuçã 90 cn- SS R-s f FCM; T 5(49 vs pr l cryzlrs é n- Rscnln Bnd nnl DCB: x r cruzrs rrá- Mcânc Rfrgrçã R Cnprl; Cnsrur lllsl r fculv s prz c- r lvs lvr : rênc s nspçã sú Mnul M Slv Lr ; Mnnurl vng ss qu nnhu c- M Slv : r dn pnhl r sgurs prá fr- Júl Dr 3 Vr Cívl cr rlcr prê n DRL; sscçã CnSn Ess rvnlss r Sé D N-s qu s sls r cx Brslr n DR; Jsé Clh Júnr srã prgs xclusvn Cnsruçõs D ncfrprr c nvsns blárs 7 Crculr n prf cncr c crr hpc- urz ns rs lvnn pós rfrn f Gul n 029-J r á ncn Fnln s dl- 949 DCf n vs pnrcr ulr s Dprrr fvrr 9^6 qun- n: f D r scrár Mnp fn- Dprn Tsur urz: u s nrsss rs sus cl- Fâhrc Cfrs rquvs Brnrrgs cnr dsps n Dcr- nl S D cr c l 7 l n 7355 r 2 rç dn Crculr n dn prf urz rs lvnn 94? qu s ncrprv ps rfrn f Gul n 7R r Cx Rgulr r Epréss 937 Cssã Cprs dn SGF n Bnc Prfur S c vs s prcrs s Cs c nfs lsã r pró- sps qusçã dc Mrl Prfur Dpnrn Cnhllc n Mnp qu hv s sflc crc dé - dn Prfur rrcu ns ds ; hõs r cruzrs pr sucssvs f crrn pls dvrss dsrp! préss àqul Cx Á x- rrcçã ns cunls rspcv psçã r vs nrçr dc CrS Cr$ nã prf dr fllrbrn r 46K-4f7(_ Dspnu pgn pssl Gós é cun r s l rl dvrss: Crf c xprssã zl c qu lu Cr drr ncrv s ngócs Mnp s K prgs Mnp pr cu xpdn rspnr nqul épc 9 r fmuncps vrr 946 D rsulu SPCHS X) hl RETR ncpçã C R E pl próprcsss ns: -prl Mnp s é rrn à Gs Dfr 3õ Juln pnsuçã nlrr 30 s- snsln d Clrn nclu-s Gs n qulbr dè 938 crçã <l vúv r cnrbun Juln Grfr Cx JÍgulr r E- s rícul n 337 n vs cunçã frc s préss pçs nfrçõs cnsns s rcsss é qu nã dz s fl- s cnfr crn lgslss fnsrs s huls sr- çn? vgr qu frul ssun; Cnsn Brgs Jvnuárs pnhs rr sus nclu-s c pnbr rfr Luz Nvs snss Dfr d Mr Frrr l sbr sígns ncnfssávs l dg l Fn> Jsus Brgs Cn ês lvz c fl- n qul rspcvn vúv é flh cnrbun Cnsãnc Brgs l r ór nss py c rsp snrlr s cr- Jsus rcul n 7442 n vs cunçã frc s rêncls hsórcs plícs nfrçõs cnsns dês nlsrvs prvr ns rss pçs prcss cnfr c 4rpçõs r rgs llslçfl xprên vgr qu rgul nssuncs Ds vz n nn hf 32«949 Wln PssRlnl Julg r cunçã prfs r qu rlbr lguns sn qu s sn f fluf hnus squcs u gnrs blçf s nrs Jrg l Vó-ls: Rn! Hhl l Rn! n qul flhs f pnsã qu Pl Dcr uncpl n v sn nsur pl cnrbun 6246 r 29 Julh r 9:8 n s Mnp Wllòn Pss Rn! su r 2 «Fc suspns rcul n 8:538; Mprr rs- cncssã p- Ds lvr Julg r Mnp rs Eprgs Mu- cunçã nprsn qu ncps préss lng s sn í fulurà hhlllnçn d lgn Snrs r lvr Kns Ds prz lvr r Ds lvr El 2 E vru Dcr- n Ds lvr lzlr Ds sl n 608 fcwé gs ps flhs í pnsã qu v sn 938 r «Ff cr n Pr- nsuí pl cnrbun ds MnMnul Ds r lvr lrllur Dsr Frl c dpl cu n 272-4; 34; Jsé Mlprsnl Jurdc nslu gll Julg rr cunr Prvdênc Dsr Fr çã nprsnln qu s sn f ful P- D F - fss nslu r bbllçf dn nr Slnncé Mlgulznh h ur qu gr s gul n qunlldn flh k pnsã qu Mnp cg sblcr bsrvr v sn nsur ds Jsé Mgul n 33Ò06J49 Mnp s Eprgs Mun- Hrcl Mrls 94-B; Mrhurg Julg ps; s nã chgu func- r n cunçã prsn c nr cnqun Dcr-l n f hblr fuurn n qun(s nã h s lé prsn lldnr flh nr Elsbh Rrvg Chs ss gn Mrburg pnsã qu v sn pr pl cnrbun ds Mnscrscênc nçã spcl nsur lpl Hrcl Mrls Mnrburg rls srs vrrs cu n 2295; 35-> Vrgín 3 Pr frç Dcr-l Lg Zlglr Cnsldè r «cunçã qu s n r sbr 933 sn fuu prsn hnbllçã dn n! f crr Cx Rgulr Wrl Célln Mglhãs Zglr n Epréss qu pssu n rn- qul lglár à pénsfd qu scnnr r funcnls v sn nsuí pl cnrbun Prfur s c cpl nsu- dísl Mnp Vrgín Lg VWnlrculn n 3260; fcn n s sucssvs pê- glr KuM Munz lvrs zv ls Mnp qu lh dnu Julg í cunçã prsn ql s sn h fuur hqus 00 lhõs cruzrs! llçf dn nr Slv Brgs lvn4> E 2 rç d 945 pl Dcr-l n 73r>f> f cr- rs zvcdr n quldhr lgnfn í( pnsã qu v sn nsu r Bnc r prfur H rn pl C(nsrl-un ds Mnp sn C R E su v n Kdnü Munz lvrs zv rndpl rcul n 6783; 3lf4Sf;49 Kl cnfr s lgl bsrvs pr êss su- Tnvs ls Julg r n lln r créd cnr quc nnçã prsdn qu nv sn c s nsurgu dsss ru u hlllçf s nrs Zòndln ls lvs Dcnls rês llu drr r Mnp vs Dnls us lvs n (uálld Qu r prf 938 dí lgãrls pnsf qu v sn nsuí pl cnrbun ds Mn sssl cdã qu 5M5 f n prsn f-pl Kl/ Tnvs rêns rcul n 3:993: 35 6Í Rsn Mnrblln lnnc Prfur S;!! lvr Cnsr rr n dn l) nrsn quls fls ccnlnçíln prcséndn c f du dspns r xplnçã c- hblr fuurn nn qul l rbrárs nu lglfrln nr Dnlz Mrnh Puquêncl r s prv f pnsã qu v sn nsuépc n qu pns rls cnrbun ds Mnp R u vn s dnsrrs snplu Mlnh lvr rcul fz rsslr rsssb n 707: 3( 85(49 Hrn Slv -Crls Lnr nrg r u r sr Luz rú; 3( 843 -!) Frnn r Nvs rssn Cnps 3l(lKn 49 - Jl Jsó rn Slv !) (lullrln Ruú ll nvs cnlr u pr- ; H nlv l 3lf S024Ü ln ílnrv cuul scrfíc lvr N nn zns lhrs r cnr- dlr 3f:7 -n rc chvs bulns vncn fnl í- lráldf Dfr; Sbnsll s Snns N lnh su prps bsã s Sns Jfn E ncpçã r C F pl Mun- lbr Svrn Sul Mnp rs Eprgs Prr Sus Sbs pnls! Hã Frnns Bss 3(^9032:49 [ gr qun s prcur ã VlqlrlH Pns Tévl -- Dl cnrbu- n pr: 375X49 nrnn) ulzr s sn çõs s pnsõs usn-s f Busnss Mchns C f Dlnwnr -lvçã vrgns cus Pgu s qunnln dc Cf (nn v l cns sn cv surg s rs ls u zlrs! pr frncn rlnc nlrlnl s gnrns n cbr rfór- lcôrdn c pd n 7 p lzr pr qu pssu [ nh prév n 4 dc 0 r ulh cr3lfsc49 Hrácl Rncnslfvln ns s vll- -nl n; r< Snls - n s; sus crncs pr ss qu- hl Vrgíl Vríss Bnf - Crlflêl s v nã r Mnp lqc-s; 0( Crlsplnlnnn Rs vlr-ul ps f cbç qu n nfr fc r pn{drgus rs u f Pnuln Pul dzr rm-fr Srvç Médc Sclfl; ; frs prpnrns n fr- unn rn Srn Mr ndcfclr c dns lnfrfc çf nl dn nss gn nçò: líp Tnvnr Dblr s ggs: x- r Slv Dnl Knnls pr b fé gnrânc cn Áur s Chgs Sllvn 370S5 4M rs pqunns: fç-ns -slnn - Mnul nuns Srn 37060;4( Cnllvn 3720fl!49 -- svl llsls l prs: lnc f dc s s rcurss dn écnc ds- Crg Àhlb; Ü0TJ48 Wlng lv Snnls lf: slvn qu Js cngul- n -- u> Muncpl ngu-n n qun rf blh sns lspnsn- H CrJ «hu l sl--n bl s vdnlrs chfs n nvn rrumln; 3)5 3V 49 fíl qu cnsc fgun dn Hfnc dn Pvfllrn Dsr Krcl Png-k qun r CS 5H7 )) nnílnlc- prvçã p (((lnhn nnsnln sl cncl ; n fm r 949 ( rul ns plvrs nllurs s «gs r prlr ssn lss dr prprns s sbr qu n r-llfl sã prvn flêncíh r nsllucã qu ns pr nns hn>us dfícs Sã sss lss qu nhã srã nrgus f s dn (Th rs Vrrs hunh ns- rcf r rpud prl núnr KM 99 cus lnhs srs sã ncávs dn ncss prlnsn r ulzr n- cnrbuçõs s qu cncrr br u fun sn s scus scnns cbrr s glps r dvrs Ts crz n nnl r l s lusrs brs lgs fv crc nf s xrã nylvr nss nbr nl-sclnl ç s sun qu! r lzr pss «Mnp pd «nsbrgçõs pr c ff às fluêls qu nnhu culp ê (l ncnsquêncn s hns - Dnuncn ss gnóbl n lv dc slpr sc l vés sér qu ngrá s r s fls zns lhrs srvnuárs públcs hbus prrfn r vlísn s dgn crs n lv spr r cprnsã s nss lgslrs qu pr rl snhrf rplr s êss qu f rgnnlzçf qu pn fuur próx u r n rnnulll s vúvs rs rffs s cs srv!s nln p H urs r/ós u lulgns l nss v «lll/h-ns r ul dlrr psnrl llê f Mnp sss rz f r úlll«hulórl p) D brv M-nc rrf ün fllrnv (CnnclSn 5 d0 DPM -í?^ df 0249 Prcurr Mír T#J ÍÍÍ4M Í l#ll lf«- l Mlfn \ <) >> l «lísl nnu KfM «n<< k n «ór#fnlá rn ru l > lllnsnln l ul písfll í >))f wl/í >4«DnlcMH) fwm \ fílâ nf n# H «íll U«H «H í 44 4 \h v (HuM!! u n Mn nll l ; -É-:!((( í líl HH r Mn ])- > HHM <«-# >«ny nl é W - > ) ) \l l 4 n d M:- ) Trç-fr 20 Sbr V K K l K J K Cs b> s prpss qu nü fr lrldl n 524 cncr rn ss c spôsn s prn scn prfflhn pgn flhs ã hbls fc cncrrn sr rf vnlôr prcss r ssfs s dus prrs nx; ps Jqu lvs Mrnh Julg r- nsls ncpn Rlvn ás prpss nr n cunlnçãn prsn c qu sc sn h fuur hblçã n rndfls n vgênc c 2 ês qunlldn spôsn d Jull r cncusn cr grup 50 prpss Sus Mrnh h pnsf qu v sn- u s prpnn rá u u nsuí cnrbun ds nl Cr n vlr su pl Mnp Jqu lvs Mrnh - prl rcul rlul 200; p r) Kln cncurs n prpnndr Pul Vg (Mrcul 050) clc l-lugr cbrá lé :49 rur Mrn Sn vlr prê qu lh cp (Mrcul Rul s un cr cv pnrn Esád Lus Rhr (Mrcul 5804) uncpl s qu s cncr300r Vlnr Prr (M- rnl nn ng u núr gul rcul 50543); Mnul u suprr 500 prpss pnrn n dmur (Mrcul Exclu ssã nvs srs cn scn rl cnrbuns ds Mnp p fíllh r pun c ncurs n rg 44 prág E cs hvr ns u f l Dcr n 3397 r c núr gunl u sup 930 s x-srvrs PDK cns- cncrrn nvs n sòn (lrnnrn prz crr s qu rr 500 sócs flhn pgn srn nrsss prvss su prsrá cncd cr cnncn n qunlldn cnrbun f- clc s s á íul cullvn; Hug M- lv cbn sul u crésc prê s Dfr; L prá sr rnsfrms lvr Prv lg- CrS qu é un cr cv Jsc Rch -- Nã há bé s cncrrn ssr prcng qu rfrr n vs qu cn qu s rfr á lr rc rg s nfr rqurn f 2 s Rguln n c rl r 24 gs p r 949pl ns 300 ss Mnrl Jsé L -- cndçã dè qu s nh prpss n pnn-s; Svr Cr- sócs r vgênc s cncurs vlh nfr fc pr- r s 30 r sr s é n prlr cr Srvç Médc Scl: Hrlls Ms n- br E cs ph nr 2 u D (-s; 3700S Már r Slv srá prcd u cncrrns ns n-s; Brnrdn sr n s nrsss prsnç -Mglhãs Bss Prnch prll prr clcçã nnrn nv prps; prn cdr -rg 3 Fcn nsuí Cnônn Snls Cunh -- cndn-s: s srs Jrfnn r Jsé Fllcn - - n- ssã cps Rdrgus scr Srqur Pn Sá s; Crsn rs Sn Cru/ sóc Enódl Prr D Mrr Dfr ns rs r l) drgr prpgr pr r nc-ò c s nfrçõs; Slv pr c s sguns r Crls lf Chr sn cncurs Dfr: Dv lvs buçôs; Prcr snln pu Sus Jun cun hábl rlnrs fxn v ã cnsruçã; rã s prpss su rsul b c u n Slvr Msqu Prv l- n s : sun publcçã n r c ês Vlr Jsé dn gnr; 06n602;49 b - Prsr uxl s cnslv gur prun n prpss cnccn-lhs crrnls c vs n nscrçã; 0õ8826 4!> Esus sl Crr Slv - gur clrçõs bnfcárs c u ns qu pssur prun n vs n Rgns sócs prpgnnr pnrn bnçã sun nscrçã c Dcdr sbr ns rclnçfs fs pr sem-késtms rs cnrrrns qun Srf fu h s 5 às crl nllgn _ Fn prz hrs pgn rs sguns pr Cssã prsnrá nr curs pss préss: n áx su rsul Prpss: r 8ds c clssfcçã r c cnfnl b? c r vlr prê Ergêncs Mrículs: 2727 crrn cnqus pr l v rg S é dn 5 z br n Cssã Excuv frá nc ng rs prês qu cubr s46509 S0205 cncrrn qu srã r su lvr pgnn dns prpss nunc- clh dns ns és nã rcbs sú srá c rg 6 C sps rn rnlzn fs qulnns-flrns rfr prsn cncurs s sócs Unã s prárs vnul pl dssã nvs rçs f rcb sps Muncps fc Cssã Excuv ur! prsn Cssã Excuv z spnr prânc ncsn fr nrg 28 Esu cn- sn n pgn s prês-qu vç s s sus sscs func- fr cnquss pls cncrrns/ nárls uncps pr r prl n ssblé Grl Exrrdnfr n d 20 r cnnlc fs 8 lrs su s f fns Cvlcn 34 cu b srá sfbr rfr Mnlp ssuns grs Úl Hr Esprv Dsclssfc Wdcck Sc Bnfcn s Eprgs Muncps CNCURS DK V R CSTS RM 9 (U P) Cngrssc D cnfr c prps dn Cssã Excuv ( Sc pr- r Frçã ílurpé Pugls v pl Cnslh Dlbrv ss- run ns pl nuncu rssf rdnár rlz gs clnssí(çh( r brânc Burcc Wdr 949 h-s br s cck c cpã r pss pss rnu qu s cnn õs Cncurs r Prpss r Kurup nr s lnórs llzurs ns cndçõs qu vã dscrns: rlgn l Durn prí r usrkn Wdógr suc Hí Cngrussu rlór E nhg l r sbr 30 r nvbr r crrn n rs s prpss nr- s cnsr qu Wdcck nã su dns p dssã nvs sócs cndçõs r sú^ pr pssu) srã s sus prpnns unálc- u ul c qu «cnsr ncssr n nscrs n cncurs s qul clrá-l vg ffr su cndçã scl rg 2 -- Cr prps cnrá u pnl cr pn lr vlr Crí 500 pr cncssã rs prês qu cubr s cncrrns Ts s cncrrns rn ) dr n prê s qu nh nwshngtn 9 (U- P) g pl ns cng 20 pns fcnnrn suspnsn durn v snr cr T Cnsgénc rsl cncurs n bnfcçã nlly fêz u sf Sn nhlcl pl cncssã 3 r brl pr prvr «u u n 94 T Cnnálly sf Sn Clcs nqun ês s prpr pr b rn prl sssênc lr s nçõs H-cunss n vlr dr crscnu qu «s ds nã sã sufcns s snrs vrã r prgr su dr ncssár pr prduzr gu bnfc u rá-l nê Cnnálly qu grln prsn Cê Rlçõs Exrrs èv ss clrçõs nrvs cncd pcns brur s bssbr cnrvr prgr sssênc lr qu u bc snrs prn rruzlr 700 lhõs dólrs C0PL QUK K UM «CU Dfc PRT prx-s rn 27 qu grlnlc s s ucólc l urgs árbs Sf Cs Sã Dll ps f r r su rl Dclcn prr np n prsgul r s crlsfs í cnllclr rdcnl vçf) pv s l frrs n-s c pdrrs u prlvs rns crnçs pdr llvérl Kr vgr r Próqu r nrn qu l õs s lgnsbs snls c su g rq- slá cnsfc-lnr-s pl rulndn (nr -s dn su lz c rrn uv- run Lpl 74 qu êl gnrsn u h Cúr rclru sgun: s brs sf qup- cncluís Ess ruzn nvns s s cn lnhs às 20 nfls ns p llcn hns Jcrs bênçfb r SnnN ng d lss scrn 2í v sr ng nl lr-r QUT 9 U p rísn Tn d: Crr Pr- Gl Plnzr nuguru slnn Srá sgrnlc Cnfrênc lugl r Brsl r U rgnzçã crl èhlsp d Jl Cf s nuçü «grculur r >NU nsun n c n hvn r 73( hrs s clgí; prsnç «^n r crp dplác urs xclusvn prwssf crnçs rgn 0 nnr s snn- svêrn qurn ls Cs D gs prrs drr-grl Nr rs f s crnçs Drd rspnu dscurs bsu n gr únc n cúpul n ul Plz vndn prsn gênr n nss rr ôrn r nlu- slnu prânc srn runã brllh c s fss un cnsulv lnl <:ns_r>cnnnl pr «cêu r pn; gnrsn lr- rr suçã dc grculur sr brgr r r r- lnçã n órlr Ln pl lrpwsky nsr r Pls n r lbrçõs cnhlulcn crs dss Plz psçã gr u spçs crp ln n rcn prbl - l nr brlgr scl cnrbuçã qu purqunl su pr nlr cn hvn nn rslvr s prbls lnícs r _> crch n- urs rgõs un Enã purs rpcndíncls ull u srvç c- (lrs plnr nss cn p Hs_lsêncl- scl prduçã pr UM ~ MEN CRLS MGH NTCS nugur Cnfrênc lnçã grculur 2 0 MESES NTL PEÇNH é vss cs! EQUP SGT Cr$ C ín nr c rs lm nss V S pu dqurr ndn lnl un bl «l- p Sg nv nrcln cnsn s > PrlH cpu guns pçs: Mr lérc (upllru dc fn Slvr Mnu nsslcu NéKHÒlÃpl lnp SrlR r Srln lln ur qun NT Fur várs H qlfn rcb- n)nn dcvlr n quldd c n cnllç-n J rn vnddlh dvmn fn pncu d <«n pr/ul ur nh llrrchm cnvn nf rr prcurr khnh cu KKK DJKK v 8 ru Mllll) - C Hllr ln H «r Tlfn: SÍ-7HH Explrçã pról prun LM 9 ( P - Jun Mlr Gvrn u prr pss su plíc prlífr crnn n Mnsér Fn br Públcs u órgã nln Drr Pról lrcn pln fcls às grns prss s xcçã pr rlzr xplrçõs nns pssívs zns prlífrs pruns Ds crs s rsluçõs dn 5 crrn ês dspõ s ds cnvnns n s funcnárs órgf rcé-crln! Pru-s sl cnl Áfrc BRZZVLLE nfr-s 9 (0 P) Frncs c frn-ês Ml u vã lr 8 pssns br prlu-õ dc ncnr sl 0 rpr Pn Nr 480 qulôrs s s c nfrçõs Sgun s prrr/s s s qu: rcbs prcr cupns r prlh l lllnn nru ll> l r n - Vn un dc! r M r w lm< lmr > fnrn 0 lm> rldhpm f H lü umh nvur UUl >) KMlMôH CLFÓRN MPRTÇà K EXPRTÇà LTD k n ll) M lln -lu! «Ml MJ U T«v 0 «WÊÊÊÊÊÊWÊÊÊÊ MSL JSÉ RÚJ BBÂ6 Jü PÉRCLES VZ GUMRÃES ÊnTlT CUT CÃFFã WLSN 0E SSS CST ]Nzh Bur uu f vr Suz Vúv Dr rqus dc lvr Suz (7 D) Dr Jsé Bnr lvr spôs ílhs (usns) Dr Zcrs Rg Mcl sps flhs (usns) Dr Jqu Bnr Mll5 sps (usns) rqus Bnr Mll sps flhs (usns) Dr lfr Bnr Mll sps flhs (usn^ Dr Tncr Bnr Mll sps c l; hs (usns) Dulc Bnr Vz fllí (usns) Trz Bnr Nvs Nnh Bnr Mll c flhs (usns vúv Hrculn Bnr Mll ís (usns) Dr sss Chubrnd Bnr Mll flhs Dr swl Chfbrnd Bnr Mll flhs Dr Jã Pn Lp sps é flhs Eurc Pfsrr sps flhs Dr Pdr Ppp Gyrã sps cnv sus prns gs!>r sssr às sss 7? d qu frã clbrr n gr Cr d 2 q«n fr às 930 hrs sufrág l su nsqucívl qur ã sgr v rã cunh g NZNH B^ R LVER SUZ T vss Fúnbrs lfr Crls Bp sps zbl Prr Slv Bp rãs Su cunhs sbrnhs s prns grc s nfsçõs psr rcbs pr csã sn flcn Mr Qunnlh s Sns R JSf US SNTS su flh VM Krvr ( n Qunnlh s Ss rãs cunhs s prns cnv sus gs clgs pr ssr k ss hél dl qu srf rdu n rn 22 du crrn qun-fr n«9 hr n Mrz dn :nq Vlh «lr r S lé) f ru Sf rnm- V lr g ~ -~~^ 0E VELÓR 0 (>(r +CPEL frn C nhúnn ««~- / -l_ ãü (^p ln Cíêg Sí Tn lb Bck Tn Eng clus Luz l\< MM p ( J nn rr (MSS >E 30 n\> nr ns bsns CllV Íí npr snsblzs hs n s rçõs ( f Kll)!l> pl flcn qur xn s nv s prns gs pr ssllrn ss n)h ll-( sufrág su l srá clbr nns dn - n lr-r Rru dc Sn Mônc su à ru\w f\ Lbln r ns êss rlgã zndc nlll Brc lnlppb( - VU n Cr MUD ln v Ednl cçã prz 20 d n frvfvá sbnrgr lv ndr bx: Wldr ndr snlr flhs; Mclr DUXK MUR üüvjs CJSLH JZ SUBSTTUT nhr flh; Pul ndr snhru cnv JbJl BXKKCC N JUÍZ E ülcvel VH KÍT DÉCM gs pr s ss qu pr l r su?8 «xrns^)0 STKT lílk - KErCMSllE NDKDK ndn clbrr nh BLC DS ESTDK NDS BRSL r d íl ãs 03( hrs n Cdrl Mrpln à W í PZ SBKR h (n prsn dl dr çf Nvbr Cnfss-s s á nrnb cu u prz 20 ds vr nu lfl cnhcn vr qu pl nn llb-sc Jnsé Cn ur lr n prz dn l prsnr fs n prsn çf rdnár ns ér(mss DK 7í D) ns pcç dn rnscr cn qu ês Juíz funcn & Brg fílhuvúv cclh fíl MS Mnul n 28 f nr nr ns snsblzs gr ns prvs ú «Sí TC E JLS 2: Ex Sr f cnfr rcbs pr csã flcn l Sl r Juz d Dr Vnr Cvl r nsqucívl chf ísf; DK K 0 BBG JlVÍn Jqu Kdrsrs pruguês crcnnl rs rsn h ru dns cnv s prns gs prn sssr à ss Mssõs n 270 pnr su dvg qu srá clbr n d 23 crrn às hrs nu lr ns-nn gr Cdrl prcurr bsn bx Ds á ncp sncrus Mgrdénu^ xpr rqurr V Exc sgun: sup cns qu é s nhf ês Brslrs Mrdndr nôn (r n) f prcur pur ( D E GRDKCfMKM n s-s «rrur qu lh prpôs vn u l rzns çõs Esrl Brrs Gurãs c flhs grcdn rfr Cpnh nurn sblzus s nfsçõs dc psr rcbs [ur u n sér vnnkc n rnsnç flcn - su qur sps p s cunvlnn Pnsn sr fzn rnscu pç líc Supl sssr ã ss 7 dn qu scr clbr ]nrl ( rlçf d 2 crrn ês às 6 hrs n Cpl sllu Sn cnfr pgn ps [ sgur 0$ 60000) (zsss l dn ru Mgul Frs 23 Nró cruzrs) sn n vr dn prânc dc Cr$ qurén\ k nun l cruzrs) rnr 4 cr-ll lcrèn qu r n nhr 0-0 príb xvn ngcçã Cu Cffrn flhs; lcícu Cul Cl rnnsfrênc çõs snfln pós rrn Cfrn n Eurc Lgn Mrbck llznl dc H^é su vlr nnl nhr; Ksn Cu rú J Vsqucs Frs! sn ss nr lgl nul Wlr íl; Srf Cunh fl; Crls r sn rnsçã f c cçã dn Cpnh pls rnsfrns Sn- scl Prr Cu Prr Cu pnhrs Hgr v lvr Mrqus brslr c- ( s nfsçõs psr rcbs pr csã flínwnl 4 s pl rsn ã ru Jã lr su u qur ã sgr uvó rã MLS CUT (l ( «Jsí dn Cs ur brsll- HKN cnv s s prns fms pr sssr r csd pllôn rsn h v- ss d qu furã clbrr nhã qurn-fn d nl Mrcnã n 505 prn : ss nr sup qur pr- 930 hrs n lr-r gr X S 0 ín : rul p cnr rfr Sc nfl- Mrç ncpn grc l qu cprcr lá nl cnr s cns luds rlgs prsn çf< rdnár prn qun sllrln vlv Sup s Plrfncns pgs pl s crrspnns s rnsfrêncs qu c u féz pr n f rcnhr nnl s rnsfrêncs luds (8 NVERSÁR) cnsqunn nnhu rspnshll sup pln débn n Cs flhs cnv prns xsn nnn-s ns rr ns gs su prs p ns furs r cus brzn qur flh rã WLSN hnrár dvg Prs-s SSS CST pr sssr à ss qu srá pr s s s prv ds n> dr pn pssl prv lbr nnçã su l n d ÍÍ! sunh- prllnl -s nrsn 8 hrs n Mrz N S s rrçs Mn vlr CrÇ « (sssn l cruzrs) Trs qu E R rhrs ncpn grc frn R Jnr 22 ulh (l 99 () Crls Mrs nsn rrrr dv nsc :(22 KSfCr: Clc-s Rn?R-7-l9n («M Clh PETÇà E TlS ll Ex Sr r fn!7 r«ln 0 ) Vc Cvl ln rrlpns P( su dvg prnrnrdnr hsn hnlx ssn ns us nçãn rdnrín nn cnn Lnhs érs Brslrs urs v rqur V Exc --^dlfn ds f «r p réu Jsé Cs ur ll lnrcr nn sb cnfr crdã fs Trs u E R TlfcTlnn R Jnr 3 gn«(0 049 (H) Crn«Mrs «nsn Frrr ^SFCH: h c-st- CsSn R 7-8-lfl-!) (s M Clh ESPCH E ELE 2?: flrr ndrl dc fs 2?-cdlnd->-sc df pl prz dr «0 dns R?-S-!)4n () M Clh E v- dc qn «ndc! nssr nrsn dl n és s > nl r n srã puhlc-s nfl-n n fnrr- ds l dn nss dn n-s-) clf l R ínlr s «l d««gf-nn 049 r nqu-: VéHüÜlll n d Snn! scrvn snhxlh lv-rfl E pn v<mn s:->-hr«rx scrv <) M«nr nr-v r<-nn EsK cnfr Escrlvf Mln Sbr N VfM MS DS ESTDS UNDS l u -> í //v r\rr CRLN PEll Juíz Dr 0 Vr Cívl PRVETEM!!! cnn flr >MrMr nnn r l r r <n <<<«h MM<l_«llllll X U l nnrn GRCMENT ffl FLMEN CRLS Mqnq n snsblz pl cnfr rl )7! gs n lrs rns pr qu pssu c n Pr?% bl xprr ndvduln su cr r- N s cprcr nrr s qu rr flrs s nfsr pr crs ^ lgrs srv-s s ncurs pr prsn ln: < NVERSÁR E> ««ívl «ÍÉM M- > hh Hlfén v nf rl«-u bnlü «u flr H dn (gr l -- - wwr---w ( «puí ^( n r«l«dfrw< ÍLH lrn «! ^ «fw Cnnééàrh rln««f ft - fl M ( u WWMW n h M dê Uu 9

13 Cn SERU VSC LRNÇ Epn c Bfg pr 2-2 é vc-lr N clchê Vsc lé s nr nvc fchu urn prr lugr c s pns prds cnr qur Flunns qu prc qur fss c dspu Gnrl Svrn prssnu b frun Grdn n «w cns-gur lhrr «u- undl l r- Frun Grdn prssb ns su xbçã ul p Gnrl Svürdn _ grn gl- rll s vns n -ss r ^sc c!rr rlçs Su lhr rc nn fnl dc 55 6 PRT-culsh Bdlllcl Drk M s Ml -> «8> <l( -s _ s às lf hr Tl : 42- B_ áns scrvr (ls à prz) vls s prsçõs vng áquns scrvr nrcnsruís várs ll( p nhs crr n pln prás Prçs ódcs ísrnl funcn- 0 LMR Ru uvr 4 L Tbl Cpn Br- rx slr ns Sgurá n sgun-fr lgçã crc cr Pr lgr Cnslh Técnc Têns l bru sgun bl pr s Cpns Brslrs Têns qu srb rplzs Pr lgr n prí 24 crrn 2 uubr sb prcín Cnfrçã Brslr Ds prs: CMPENT MSCULN sbr: R Grn Sul x Prná sbr: Sã Pul x Dsr Frl 2 uubr: Fnl Enr s vncrs CMPENT FEMNN sbr: S& Pul x R Grn Sul p 2 uubr: Fnl vncr cnr Dsr Frl REPRESENTÇÃ CRC lgçã crc qu dspurá íítx - Rdgrf - Rdscp -~ Lrg Crc S - l «-r l TTL CNT àrln 2 7 hur SJ Scrr - Enf Sn ü - Tl ÍUUM r~mr v^ln c MERCN TECHER srm FSPEKLZD PR ENSN E NGLÊS - R- M EFH ENTB - NTERESSNTE (uls lusrs) - Ru ^V W_í - prn _<<l - L - Esqun vn Cpcbn Tlfn PRNTSE (Pné) _ _-_ R ssblé 04-6 B MEYER FERRER c d T 27S3_ CURS BCHREL E PERT P us dpls u nf dlplus cnbl nfr prn ns s nrêçus du nrr s Esus Cr c 2M lu crr pr rsps ESCL CMER- -DB CN S - Cx Psl H Jnr - Rgnr h dpls scls cérc u suprr Ru? Mrc 97 nr Tl 2S-4686 Prf Lupérc Pn Expdn _ 0 à hrs c prcurçã dn nrr ps n PflNrF LlllllL VELCD s Cpns Brslrs Têns pr Equps qu C B D r Uzrá Pfr lgr brcrá ns ds crrn c sgun cnsuçã: Hubr Cs r Fr Jqu Rsg Pul Frrz pr Cpn Msculn: srs Mlnnl Mnh Mrly Brrs pr Fnn D E frcrá h u lç sr R Dprn prns Esprv sscçã Brs llr prns qu uln c su drr grl cnfr Rcr Srrn frcrá h n rsurn BL u lôc sr luls R prsn Frnn nrnnl Fbll sscn (FF) pr qul fr cnvs s fgurs s rprsnvs nss spr crnc sfrlv fl ágnp vrá sr nc às 3 hrs c prsnç s srs Jf Lr Flh prsn N D; Rlvdávl Crr Mélr prsn CBD; cnn Vlr M vlc-prsln xrcc prsdênc FMF c Tnrá lhrr s 4x200 rs n lvrv Bfg F R slcrá à Frçã Mrpln Nçã cnrl écnc pr u nv rcrd pr rvzn 4 x 200 rs n lvr prv srá rlz n próx sx-fr ãs 7 hrs n pscn club lv-ngr rn s nscrs s sguns lns: Murll Qurz Nél Vls Bs p- Hnrqu rdunl Jsé Bucur; rsrvs: r Grl-- ó Eclésl Sus / ; / ^^ / / =-< -_ ^\ \ l -7 \ - ly «-_ GRUPMENT _ Cruchs CUT U r dfícl rn-s fácl c s unçã! Prqu s cruchs Cruzr fbrcs pl C Brslr Cruchs spcln pr nss cl sb rgrs cnrl écnc cnsu lhr grn fcênc sgurnç Nã s cnn c ns: cprr unçõs x pr rc CBC: - síbl qul! C BRSLER D CRTUCH! llcmf fll M-NÇÔH N -/UD0 MC V MBUU «- M l0/!! # H â f4mnf0 B y NM f W MV( (4 VN M M!- H 0 Pü- C!> M ^-# Ss -J-_-^<fl_^-g5--&K_g-^^ R Jnr Trç-fr 20 Sbr Sçã BEL PRV UTMBLÍSTC nugur brlhnn Cpn Subs Mnnhs C u rgnzçã ssfór prv nugurl Cpn Subs Mnnh bv pl êx C públc qu crru à ln sr s Cns f s s nurss vbru c snrlr cpçã Já qu lcl pr pl vsbl s rsuls écncs /r s Vór Tuc ncn rurn Cpn Fnn Vlbl rlzus sáb úl préll nr Tuc Flunns vór srru às cus qu slr lgulr-s s sus dvrsárls n lrnç cr cng f 2 (S ) N 2«DlvlsS bé runfu Tuc qu ss slu-s n prr ps cng fòl 2 0 (5 0 5 l) N ng vlbl lucn clhu nv vór bn Bfg pl Cpn Juvnl c cng 2 lhrs Lug Br Bn Lus Már Pl cnsgur ps gnífcs n prv frç lvr Crls Gulnl Flh Rdrlg Mrn Vrl Euênl nón Run Vr Slv JS Júl Mrs brlhr ns s cgrs s rsuls grs s prvs fr s sguns: 750 cc Sfn Gunn 625s7 00 cc : Vrl Eugên nôn Run Vr Sllv 334s8 3 Zázá Mlrs 4l8s5 500 cc : Crls Gunl Flh 3l8s_ 2: Eíl Mlíc 34s cc?: Pdr Pul 330s6 Turs (clndr lvr) : Jf Júl Mrs 3nV s8 2-: urélfrrr 3l2; 3«: rn Sllv 3l_sl Espr : Rdrg Mlrr 249 éd hrár 83k76; 2-: Prr Rbln 3 nus 08s9; 3: Hrnn Mhls 3l5s5 Crr!?: Lulgl Br Bnc 232 éd hrár 92k368; 2: Luís Már Pl 232s5; 3: Rdrg Mrn 247s2; 4: Chrls Hrb 256s6; 5 : Grl Bhn 329s4 Trns s prvs uóvs f rlz u prv ccls c sgun rsul: : rln Prr Crnr 245s2: 2«: J Vln 246sl 3: lls Ls 25ds2 TRENU S CRSTÓVÃ VTRSS S RESERVS Sã Crsóvã n r ng prsnn b dsps su cnun prncpl psr vnc pls rsrvs gurdlf Mru qup prncpl fnu c glhrd rc qudr vncr scr f 7-4 gls rcs pr Gl (3) Mn Nsr lcsl Pl pr s vncrs pr Burqu R Mglhãs Nsc- -n pr s vncs; s qudrs fr s sguns: TTULRES: Rlr; Dur Frbls; Rul lv rnl; Lír Nscn (Wlln) Bur qu R Mglhãs RESERVS: Mru; Pl Rpu fçnh rvssr Cnl Mnch CPCKS NE_- Fnç 8 (- P> nrdr gípc Hssn hl Rchl 4 ns dn rlzu pl ssun vz fçnh cruzr Cnl Mnch n rfr nr rnu prcurs s drug n p 5 hrs 38 nus bl Rhl nu cs ngls é Frncs N n pss nr gípc fêz s rvss cs Frncs à nglês CMPENT CRC FUTEBL 949 V RDD DSPUTD EM 8 SETEMBR 949 (Exclusv Dár Nícs) Qudrs cngns VSC 2 Brbs; Lr ugus; EU Dnl lfr; Nsr Mnc r pucn Már BTFG 2 svl; Grsn Sns; Rublnh vl Juvnl; rrgu Gnnh Césr J Rnl SPRNTES Ep 2-2 JUVENS Bfg 3-2 Cp Bfg FLUMNENSE 4 Clh; Pnr Pnhr; índ Pé Vls Bg (Rdrgus); Sn Crs Dd Sls rln Rdrgus (Bg) MDURER Mln; Wbr Gfr; Jf Hrln Mnr; Bnh Rubnh Jrg Mru Tpnh ȦSPRNTES Ep - JUVENS Flunns 5-2 Cp Mdurr FLMENG 2 Grc; Nwn Jb; Vlr Brln J Jrg Csr Zznh Grng Lr Equrdlnh LR 2 Znhn; svl Hrl; lv Mcr nnl; Jrbs lcln Srrs Jr «Esqucdlnh SPRNTES Ep 2-2 JUVENS Flng 5- Cp lnrl BNSUCESS 4 lvrz; Brrch ur; Cbul gnh G; Rbr Cdlnh Wlln Cl Sc M (RC 4 Vcn; vn Mundnh; HUn Rubn Gbá; Hr M nc Dl Crllnh Jrglnh SPRNTES érc 44 JUVENS érc 4-0 Cp dn - nr H M M rf lv Mgul ) lu--- Mr fnguln) M r ll Nlé l /<>> M M H M r W-l ««_ ««l l- «ll Hé H lr HH Ml- --lsl hl -!< 4 H««f< Rsu s gs «clássc n-n s dúv lgu cnsuu u grn spácul sprv psr s dus qups r ngrss n cp sflcs rn s bfgunss lu f rnh «lv-ngr chgu sr vncn pr 2- é fnl Fêz l cpã rcur pr grnr vór qul lh scpu nu lnc nfll gurdlf svl p pré f u rsul qlv gul çfls Már lánn f u Juz nérgc un ssfórn PRMER TKU0: Ep - (r J) FNL: Ep 2-2 (lfr (cnr) Sns (cnrn) JUZ: Már Vn B REND: Cr$ Flunns í qudr qu vncu dvrsár pl r «Hcr r psr nfrnr Mdurr lá c s rclrs s Lrnrs lvr g c fcl é rnr prr p Dps c cnusã sfr pr Bg Rdrgus rcuu Mdurr fê- u «gl Nss csíl surgu fbr qud ndn Vr -plcrd chgu 4- vór us sr Frd cnrlu g rnr c nu u cnnávl Gfr Jrg nr grdr rln PRMER TEMP: Flurpnns 2-0 ((Sn Crs 2) F- NL: Flunns 4- (Jrg Gfr cnr rln) JUZ: Frd Rgulr REND: Cr Flng urprnn lr nu nc fulnn cnsguu í gl scnrls ss nus Sguu-s u rçf bsn nspr lr rglsru-s p ns cnclur prr pr psr grn uçã Grc qu féz b fs sgun pr f bé rnhdn scn-s glr prgu qu v Flng p rlsrn Juz Snly Rbr v u uçf prcs dvrn Jb Zznh Hrl nr ncr g brusc PRMER TEMP: Ep 2-2 (Grng 2 Jrbg lcln) FNL: Epn 2-2 JUZ: Snly Rbr B REND: Cr 6_90300 C grln cnc Bnucs f u dfcll nlvrárl pr érc Já fnlzr p ncl s rubrn hv g lhr br rcr snlss u pu Dpu érc chgu r vncn pr 3- qun Bnuc spru nclnu rcr u fvr pr 4-3 N fnl Mnc pu préll g rnu c u r- «nl- us -HMEH TEMP; fp«l«- «H Sc FNL: Ep 44 (Cdlnh 2 Dl Jrgnh Rbr Mnn JUZ; Lw R#«ur REND; Cr llmf00 l ---u«n lv nn- vn n nl n n llln n«és l pnnn f pr! n fnl - ru -umbsrsf - r Jul llrl) Muldr ls MlhH á > - «l cu «! - l!r_-«4 pnll kl «- «4 «M M- HHf l«r--m fll M-h Fubl n xrr VTÓR )0 KCN- SBRE RVER PLTE BUENS RES 8 (U P) 000 psss sssr sl r snscnl ncnr fubl nr Rcng Rvr Pl qu rnu c vórl r Rcng pr 0 lts f b «rcrd- rn p u sô ncnr fubl n rgnn prqun f rr s r pss (crc r lrlrs) s nrs pr «ch sgr-s 48 hrs ns «gl Rcng f cnqus pr Ggllr s 33 nus r prr p ncnr cnu c prsnç prsn Prn snhr lguns nsrs Es sr Prn u sr sbólc r ncnr nr f c- pl c qu f dspu - prsnl Prón fêz nrg s grs Rvr Pl rlhs urn pl uçã rs ss n ál bnfc rs vs club ln Trn sun pssnln c cpnn qudr N fn ncnr prsn Rpúblc nrgu Rcng ç pr êl s frc vncr ncnr CMPENT NG-S 0NDRES 8 (U Pl qup fubl Wlvrhpn unu su chnc pssr pr prr rvsf rr n pr 2- <- Evrln Mnchslr Und pr pr 2 pns 50 l psss sssr g n r Fulhn Chls qu pr pr u pn Prsnuh rru Hrrsflr pr -0 rsnl pu c Bln pr 2 ns Sr ncp pr fnl cpn ls sgun úl pr Cpn Crc ls sá fx pr ng próx f r n sád Vsc G Sbs pré qu club cruz lnn slcrá à F M n clpçf cr pr r sáb Clssfcs s xcns CD D MlíXC 9 (U P) -- Méxc nu ns Ess Uns pr 6-2 n suun ncnr Cpn dc Fucll íc Nr ln ss dr rprsnr nqul rgã n Cpn Mundl dc Fubl sr rlz n n vnur n Brsl cbn á hnvln rr nrlrn s Ess Uns pr 6-0 Cub pr 2-0 Cub s Ess Uns pr qur-fr pr - Méxc grnu su ps br cpn prssg pr dspur sgun lugr qup qu clssfcr-s sgun lugr bé r Brsl FBRCM-SE JÓS flrlr n- «Ensr lln Prç nz nnln H 9 nr lfn :-4( (nnls vn Pr- «ln VnrKs 23 nnr) Vn: u rlcl pulsr ur B K Knrnnl prn nnhrn pr SU cruslrs; un nl r r plnnln rllhnl pnrn xnlnrn pr rll cruzrs; un nl-k ur H K pn h nr «nl rrzlrs nfh grnu s un crxlrns CsTlr nc fu/ s sb «-nls nnlqur ól nu u plnlnn Knlrlnn «Jns grnl splnln rnlnrs ur pr nn prrns r- Cs ruclnl rn pnls c rvnr LBRTÓR BRRS TERR v ~ vn!:( d Mul H Ml lu «ll Trlfn) l íu f lln - u nb h - hur ( Md U n wn «k n ll!< _- l l KH Tlg- W M - CrS Un; Crlnhs Frvn br ã; Grl Gl Mn Nsr (lcsl) Rglnl frlrnõn! Vsc nv-s glhrn nn vngur cnpn nrc susnn c dfcul cndçã nvc c qul rnspôs prr urn Flunns vncn brlhnn Mdurr «lü cn pssu à frn Bfg qu vu vr sbr s vnscns fugr n rrr nsn dn árdu pl dc ng Vs nlnr sgun urn prnn c s «rís squrs nr prncps pss u v - u qur squr ndn nã prpru b us rs pur s duls fuurs ã qu nã lgru pr r rplr sus ngs fçnhs Nngué s lu pré prqu Flng prá surgr ns nv urn c ul dspsçã ss splhrá «urlcárn pls s cs sr Juls R v r rlslr prssl nss ducçã sprv s nsss urs sprvs c ls s nsss urs plcs sã rspnsávs pr crs crrêncs plrvs us bbs ê u n à rnqül k lngr físc spcrs grs c E prv brbrsn qu á vrs r bn s nsss cps Nãn há pís lgu un pís cvlz frss qu s ã prn spácul nsgurnç srsp Ess nu rr qu c qul fz qu nn s nr pnrçõs nngué prg bbs fqus prçs sprvs é cnnávl sb s s spcs p R sá n xpl rs çss rsp ps Sã Pul zln pl su prsg á pós r pssp bus Dqu drgs br s grn sprnç u pl às nsss urs sprvs plcs pr qu príb f psvn us bbs fgus prçs sprs nn cps fubl nrdçã prçs sprvs qu sp vrfqu sérs nnrllls nf é nnhu «bch dp sp cbçs E prps qup s nsss urdndps sprvs nnc f ss d nérgc spr qu s vrfqu nprssõs Juzs nvsõs cp cprg dp bbs fgus c C áun rn nf cnspgulrf xngur frgulr dp ás çõs lsé BRD Dr rhur H Grunbu NÇS NTERNS NUTKÇ KXMKS EllK S SPDB Kssl curs n Hsp Bllvu Nnv - nrl ll-r-n 4 n 8 hrs Run Dbr 23 sls «-2 - Tlfn Rs: 2B 89 6S v l Hé ^r_m _! w^^^j ^J!l f l Tlv vcí ncss d u lxn S l ó SL HEPTC _>í_ ífrvscínf -ln Encrrs Elcrlux ulí d ll «l lrf - l# «M ê -íü u Wr-fl un r «khí %)-<-! \ f -l-(_ f- llll_ Mllllfllí #«#! >lll- 4n ílm --l Kl 4 lh l/f lllf_# «K

14 S Má r-s Trcr Sçã Sgun Págn DÁR NTÍCS Trç-fr 20 Sb wgp Crrspnn grn fvrs Crrsc lvnu 5^T_W 7W} -^6^ v^wbj vpnw^} ^f^kf ^\ ::;: -yí:í:;;: : :: : vv- ;Wv; ;:?«í/ímr-íí:^--;- ^:l«&vá - r -:-ív^rl_í_íí: -íí:----::-: -^-v-v^ív-::^;^-^y-;:;--: :-$[;êm í v_w% - :M_báyW_H_á-lKHÍ -: f _á s_3 n rís^^s;síííl: -VíSBBHBS _«^ WlE_ f:: :::: -XM^p :;!?-:: í:í^íví«íwív^mé - <: :_: y\- -:?::;:-:>::; - - ;--- :: -X-:- : : --:: _l í «-v ;> ^~-«J^^ ^l l^^s_%x< ^ =>_>! %; - CRRSC rrn Múlp ns qur l rs 0 P Jcky Club R Jnr n-n rlz n Gáv srvç rrdçã nrn n Gáv Tvs prun rgsrr r s u vs pssbl sr nsuí u srvç rrdcâ s crrs n rcn s prófrs rqubncs hpódr Gáv ncv qu «f f pr nós lbr s qu pl ndsuvl ul qu s rvs rcu s lg nss p hgu-s s nuncr sr nn nugurçã nv sr- Vc n é prssã qu n d rn Prê Brsl d públc qu frqün hpódr pr cnr pr lhrn Tu ns pssu v nr lnávl b Vl-s gr nvn vnlr qusã nã bsn vss cffssfl écnc Jcky Club sgun ns cnsu s nfs cnr s rrdçõs nrns qu su vr prvcr lgrr ns rqubncs V qurs dscur s qul cssã sá u rfl c rzl s cr c nfrçõs qu ns chgr fbr rncs òs nn- -l sóbr ssun nr sr Jrg Cur crnl r Fnsc r Fl prr x-lcur hpódr Cpns sgun br Cssã Crrs U drr hpódr Gáv Tu làz crr cnsqunn qu pêl ns u xprênc s l pr pr-s cnclur nr hs lbr s vngns u svngns d Cub Jüubf rró Srr Dágu Lys Hlrn Msr fr s s g nhrs n-n s rsuls ns Ess n xrr G P Jcky Club R Jn rf &? >s^ N Hpódr á& Gáv vs n-n s u runã hípc rn prssgun dá luàl èwpr fcl C- M prncpl prób fò }u GH Prê Jbcky Club l Jnr n íísânc 4 rs çã 3Ò00ÕÕ crunéírs què flcóü à ré frs- C psr s psn flh dè FX CUB f prsn M v dfculs rrér s sus dvrsárs Mu pbr prv clássc n-n n scssr 6 bné prlhrs lás nss prculr ch- pr nrncnl qur clssfcr s rs prvs crrn n xr prssã ní u frcss bslu ps pns s u rês prlhrs prcr c cpzs günr c ul dè òrck U pr nrncnl qu ssss dèr u qu pnsr s fuurs rlxçs Jcky Club Pl ns ss ê prssã quls què sprv pr- Cn bns prlhrs n prpgn f «òs píss vznhs c sè vê rblh prpgn FM sgun ô snrlr prv òlãssc h-òhè: CXMB MNTECRST MÚLTPLE CRÈÈCÒ DÒN J08È HÈR crrr n- Rsluçõs Cssã Crrs N sssn rlz pls cs- 4rs crrs 9 dè sbr 949 fcu rslv sgun: ) D cr c cunccãn Í0 srr prr nvn ns- BTçõn nl DN FDQUE prbr crrr cvl BEN HUR n n Chr nçã s rrs d HELPER HESPÊÈ sóbr nclhá ss nüns; b) líulr è 500 cruzrs rár r Fó pr nfrçfc dà rl g 45 Códg (r su srvç cvqlrc nã rcul 20Ò cru- «fò óqu dã Rbs pr nfr- Cã lln í) rg 63 (flò ér M prsn h ps prvn us pr nr h éu HR PN); ) Suspnr é d 3 uubr óqu Dngs Frrr; pr qlr (4 crr prnd Puln Tvrs; pòr rês (_> crrs óqu PSr Clh pr u () írr u óqus nês Brbàs dà Rbs rur rf Vllr ndr EMd Csll s pr nfrçã dn rg 55 Códg (prudcr s cprs) -nn s -nnn fxs- VfElR NETÒ BUEN R HSTLUEG HÍB; NGHT CLUB RBL PLNTR PELELB 9 PEUW; d) fuzr è 200 cruzrs ó- Í«<H Grl Cs; 300 rur <5u8 Luís Ln 500 crufr hjç rur rú pr lnfrcl dò rg 5_ Códg (sv Hnlkí) rn_ml s Hws FLrV MESTR SERR DÂU ) Ch&nr á Scrr qurfr às S hrs prnd dr lx óqu lv Mc; ) ôrnr pp-n s pr- nó s crrsdè 0 v dás ês- urf ns Ess S PUL S PUL 8 (sprss ségun rsul s rrãs rlzdg n r df h n Hpódr Cu Jrd: CRRER 400 METRS - Vncr: prr Mnrv (N Prr); sgun Sn (P Sus); rcr Cvr ( Rlchl); Pn Cr$ 6500 Dupl 200 Plês: CrS 600 CrS 500 CrS 00 Tp: 940 Dfrnç: crp 2 CRRER 300 METRS Vncr: prr Frchl (0 Rlchl); sgun Cbn (R Zúd) Pn: CrS 2800 Dupl CrS 400 PlcêS: CrS 700 CrS 400 Tp: Dfrnç: u crp 3 CRRER 500 METRS Vncr: é prr Jcàr (L Gnzl); sgun Fklr ( Rs) Pn CrS 2500 Dupl Cr$ 2500 Plcés: CrS 300 CrS 9000 Tp: 97 Dfrnç: vrl>s r ps 4 CRRER 500 METRS Vncr: prr Mlrculò (R Pchc); sgun Gàbl (J f> Sus) Pn: Cr$ _300 Dupl CrS 500 Plês: CrS _400 è CrS 2000 Tp: Dfrnç: pscç 5 CRRErR 800 METRS Vncr: prr: Kln Lvl R Zúd); sgun Wgnr <M Crvlh) Pn CM 2300 bupl CrS 6200 Plês: Cr5 700 CrS 3200 Tp: H06 0 Dfrnç: várs crps 6 CRRER 200 METRS - Vncr: prr nll (E Grc); sgun Lunr (L Gnzlz); è é rcr Mc ( Rs Pn CrS 2000 Dufl CrS 3300 Plês: CrS 200 CíS 800 <_ CrS 800 Trp: 73S 0 Dfrnç: rês crps 7 CRRER 30 METRS - Vncr: prr J-J (L Qflz): sgun ndscr (R Zá ud); é urclr vr C Sllv); Pn CrS 200 Dupl Cr$ 4400 Plês: CrS 300 CrS 2600 f$ 3000 Tp: è6 Dfrnç rs crps S 8 CRRER - 50Ò MERS Vncr: írlèlr Mrn ( Rchl); n sgun r (T Zúd; rcr Mràbl (E Grc) Pn CrS 400 Dupl Cí? 2700 Plcè: CrS 800 CrS 6000 CrS 2000 Tèpô: 00 Òlfínc: rhè crp Mvn grl: CrS R GRN D SUL PRT LEGRE 9 (sprss) - clnè ns r é s s 900 rs Nslur DN JSE rw n rèéró pb fdltplu CRRSC «HER& crr s^wr N r dírèò M J Prlh pás frçr w puc pssu pr pn ; qun pssr pl prr v n vncr à fnsr _ Sud Lb èf prsêu& pr CÃ- XMB0 MÒNTECRBT CR- 8C MLTPlB NÊRÊ Sbèn ns 00 rs f dfc s r ps MNTECR&T CRRSC brgr pmr cfr u puc s ÔXMBó SLTlPLE HEfRÊ bé prcurv lhrr DÓN J- SE MNTECRS C- RSC crrr uns; ê - grn curv ns pn prcu MÚLTPLE pr cdr nr s prrs lhr çlcçã S lu CRRSC nu suçã qun nróu n r fnl f c pèlò MÜLTPLÈ CRRSC MLTPLÈ svru uns s grs s nqul lur ò pl Prr V f <>_/- èã è crrspnn qubru su cpnhr dè cnèr pr dbnd-lb u fácl y èrusr àá HE RE b cbnãux pr Dngs frrr f rcr lcdò lg dsnc CJüS lvnu prhèr crrr Té cr Pràv Esp- Ml d Llã 600 Y )r«buw_ fllvx SNET rru JUTLNUf CJB è bu Wll\lò p bhdà ÊrldCáslló JURUJUB lvu lhr n undã rrlr rrn DB é FEB r fúèü uu flh MÜNT fu énàbu lhrs durn % s íur còhh/wl nã prcbu us dvrsárós &n-ós qucmb b érííw _Vò grdd TÈÈ pu u xr bur l- HHkn rcr rrlr é fácl sl 0 flh SNT- KEl f b crr pl óqux Pdr Clh rruu prlh WV-LRC- SERR DGÜ surprnu rrr FG BRV n qur crrr flh PU- PLCTE crrn spr: n áfluír f é sbn dós sfrçs pl nês Brbs rur rú plu- crn Nu duríss fnl MR- MTER rru LYS n- s- crrr s f sclssfc pr r su pl plcá pr pl svl Ulló f r s gnhàdbr nã fr sgrr frç pl srn írmj- TÈR cu pl f pun lg pds crrr HlLRÍN b fnl f nbvnn á vncr rr n v LEÉTE R- Pur vb w pvll bl qu á nsru r u á grwàlc v à b dmçã dè Ed Csll JÈBTR luru-è n crrr «H-9rrw«í $rán rdlhò TíM è V>n f- Hál Ò flh dèlnble sb drçã Lus hbn dnònsu su c nã prcbn s nvss dò pl svl Ullb PL- N f b rr Cssã Crrs suspnu édíè óqu Dngs Frrr pôs sfch sx crrr n f cns u l r MÃRMTER LY8 qund s nv crrr ns rs fns 9 Cnr sus hábs 6r)ã écnc gu r&rósnè sn Dngs Frrr rcb c fr ssu è públc qu culnu qun prprdrl MÃRMTER f buscárl n ps n hd puc SffHÍ «Lhrr s cvr nu prv clássc n dscpln fbu b rrnh pròvduà dênc nã f l srdnhèu cr pr dc púr blc c us d plc RESULTDS TÉCNCS D DMNGUER PRMER CRRER PTRNCS NCNS TRBS NS DS LELÕES D SCED QUE N TENHM GNH PV CLSS- Ç U UTfc ESPECL (TERCER PRV E6PECL DÈ LELÃ) 6Ò0 METRS CRUZERS S&0 LURENÇ S lr SS Lurnç hp- f Pn Ch Hl ncníàvln (ns próx à fns lnçã «d bunn vr Nv dnnrc Dárs nvrn Cr$ ncluln lnçã nfrç>s n Bò c M Clzn CLMNTN GFFN Efcz cnr s nxqucs nvrlgs rs bc nflu u grp fbrs rnls rs grl Br cb s rsfrs Ns frács drgrs E vdrs 80 é nvlps d cuprls Dpós grnl: Vrâc_ Drgr Gffn Rn Prl- Blru Mu r 7 Bl n hpódr év físrí rêulr urfs s Mnhs Vn s sguns rsul: CRRER 500 METRS - vncr: l Hlclx Tp: 9è2 5 Pn CrS 700 Dupl Cr 2400 Plês: CrS 300 CrS CRRER Ô00 METRS - Vncr: Vls& rlfn Tp: 06 Pn CrS 3400 Dupl CrS 900 Plês: CrS 300 Cr$ lí50 3 CRRER 600 MERÒè - (C pns n «urs n spch lgrflc run) Tp: Pn CrS 800 Dupl CrS 2500 Plês: CrS 500 CrJ CRRER 500 METRS - Vncr: Tlslc Blbl Tp: 905 Pn CrS 2300 Dupl CrS 4900 Plês: Cr$ 500 Cr$ CRRER METRS - vncr: slc /rm?- JP : Tp: 085 Pn- CrS 6450 Dup CrS NS huv plês 6 CRRER METRS - Vncr: Súb Hlly Tp: 86 Pn CrS 4860 Dupl: CrS 4650 Plês: Cr$ 2000_ Cí$ 800 T CRRER 600 METRS - vncr: Cnnlr è fròhsrl Tp: 05 5 Pn CrS 5500 Du pl CrS 86J)0 Plcé: CrS 3700 Cr CRRER METRS - vsnsr: BrrfcnHl vè Tp: lll 5 Pn CrS SS00 p CrS 2600 Plcés: CrS CrS 700 & CRRER -J Jr >: Vncr: Xlr Mcb Tènüf lí2l S Pn CrS 400 Dupl Cr pcê: CrS 200 crs 400 Mvn frl: CrS f«k Òu JfÔÔ > NÇB DS NTESTN BET E NB DR LUZ SDRÉ _sp^w-r>^s<-m^u_- u?n_k FLMES -6 / HHM rlngrn > frulff v nu Brg 0 «LUG - VEND - THC CN8KRT N4M VENCEDR PULES RTES DUPLS PÒULÈS RTES CJUB 55 Êd Csll 2 JUTLND 58 rur ru 3 CJB 55 D Frr r 4 LÔBíL 59 nês Brbs 3f ~ S M 60CP 3b7W 349 X) S8X «99 ~ ô_9 CJUB n ru n pn CT$ 4400 dupl 4 íàubucrs 900 PLCÉS: Nâ huv CRCTERÍSTCS CJUlí: í-ànlnb lã rs ns Prnbuc Sn Swgl prpr Çuá Frrc Jòíó LUndrrn ÍSNTRNEUÍl: E Mòrfc TEMP: 99 4/5 DFERENÇS: U érp è s rps MVMENT D fre: CR Ps gr ú SEGUND CRRER - GUS NCNS DÉ QUTU NS SEM MS UM VTÓR N PÍS - PESS D TBEL Còf S- QUNT CRRER GRN PRÊM JCKEY CLUfc DÒ R DÉ J- NER NMS QULQUER PÍS QUTR NS E MS D PESS DÁ TBEL 4000 METRS CRUZERS VENCEDR PULES RTES DUPLS PULES RTES l CRRSC 60 Pfcrr vz MLTPLÈ 60 Vlr ndr S HÉRB 60 D Fèrré- fl 4 CXMB 60 vl Ullô S MÒNTECRST 60 Edlò Csll 6«DÓN JSf 60 Jòsê Prlhò x lws Í SÍ CRRSC n 3 rlu n pn Cr$ 006 dupl 33 rèu CrS 3000 PLCÉS: N5 huv CRCTERÍSTCS CRRSC: Msculn cphh cnc ns rghlh Fx Cub ín Cré fcrprlw sr Jrg Jbur ENTRNEUR: Lvl Frrr TÉMPÒ: 262 DFERENÇS: Três crps cnc Còrpbs MVMENT D URE: CRS M Ps gr ú CRG 400 MERS CRUZEllS 56 Br- NM_ Prllh l JURUJUB bs 2 DB 54 3 FEB 5è J 4 EDPUV 56 Sff 5 PL 56 Sâlòâ Frrr 6 MDRUGDR 5 C r lx ( JUNE 53 Cnd Mrn Nâ crrr: CVUN ÔRÀC6V LÇ- LN FNÒPY VENCEDR PULES RTES 832 3y56 00V8-35S DUPLS PULES RÀTEÒS XJ Ô0 33( uu 72M) n 8 rèu hà pén èr$ 300 dupl 33 rlu C$ 4700 Pfnlhlnò csuhhò íurb s JURUJUB Cr$ 7200 PLClfS: Dò n«8 Cr$ 2250; n CRCTERÍSTCS JURUJUB: - SS Pul Mrn Rlng prpr sr níc Llè Pn ENTRNEUR: L Plh EMP: 88 /5 DFERENÇS: U õrp rês crps MVMENT D PRE: CM Ps gr ú TERCER CRRER NMS NCNS CNC NS QUE N TENHM GNH MS CRUZERS ÉM PRÊMS PR- MER LUGR N PS - PÉ6ÔS D TBEL CM SBRECRG METRS CRUZERS SEXT CRRER - PTRNCS NCNS TRlS NS SEM V TÔR N PÍS - PESS D TBEL (BETTNG) VÍÍTRS CRUZERS VENCEDR PULES RTES DUPLS PULES RTES LYS 55 Ó U6 () 2 MÃRMTER 55 D Frrr 3 PLM BECH 55 E Csll 4 PERVENCHE 55 Jun Uullf 5 VTR D PLMR 55 J Prlh 60 JMlND 55 lll Rchl 7 LUJN 55 dã Rb;: 8 CHSÊ 54 l- X 90 JVL 55 JbSÍ Mrns l PRÈX 55 rú ll MNTQUER 55; Mc Nâ crrr: FRMG PLE B 2S à _ (_) -3U 30( (x (X) 277l_0? VENCEDR PULES RTES DUPLS PULES RTES l TRRÓ 52 Pdr Clh 20 LUV 50 0 Mc 3 LRC 54 L Llí 4 TRMNTE 53 svld Ullô 5 LVR 58 íl Réchl 6 CRl 55 llx 7 SÁTR 32 Svrh6 Càhnrà 8 EPÍLG 55 Când Mrn Nâ crrr: LUMEN BETRC TYLR 6S9 (_«0 B80 S99 b8m S S0Ò S Ô LYS n 8 rlu n pn CrS 6500 dupl 34 rlnu Cr$ 4200 PLCÉS: D n 8 Cr$ 2300; n 5 CfS 400; n 4 CrS 400 CRCTERÍSTCS LYS: Fnn lzã rês ns S& Pul lbrz Clp d prpr Sud L Pul Mch ENTRNEUR: - Ernn Frs TEMP: 80 DFERENÇS: Pscç ls crps MVMENT D PREÔ: CRS Ps dè r ú () Dsclssfc prr clcçã SÉTM CRRER NMS QULQUER PS PESÍ5 ÈSPE- CS (BETTNG) 500 METRÔS CRU2ÉRS VENCEDR PULES RTES DUPLS PULES RTES TRRÓ n 9 rlu n pn CrS 000 dupl 4 rlbu Cr$ SSS PLCÉS: D n 9 Cr$ 200; dò n CrS 500 CRCTERÍSTCS TRRô: - Msculn lnw n Sl Pul Snrí Puls d prpr dò Sr Jòfgfc Jbur ENTRNEUR: M dè l TEMP: 86 /5 : DFERENÇS: Qur crps dòl drp MVMENT D PRÉ: CRJ Ps gr ú QURT CRRER NMS NCNS MS DÉ TRES VTRS N PS PESS METRS CRUZERS VENCEDR PULES RTES QUTR NS D TBEL SÉM 2000 DUPLS PULES RTES l SERR DÁGU 54 rur rú FÒÒ BRV 56 3 r- bs 3 ZDÍC 56 Slã Frrr «LBRCS 53 lflf Pnhslr 5 ECLR 56 D rrrlr _r LPN 54 lll Rlchsl 7 RSH STR f Éldln Cllll BZMB M n«n d Ul- 6 Nn «rrsu Rn VER ~ MM) _ « T0 :< -íí CRR DÀfV n - rsd n pns Cl dupl 99 rllu Cr PLCM: - D n«9 Cr 9700; n 4 Cr 30 Hn n T Cr < UCrnCr DR EKR U - fllnn «n T -> \ pu r-!!- - Tín d (rprlslm _ r Már f 4 Slv ṙnh;r< «4 «-% fmp - 4/ Wf n x flt> ^ rn _ g«- _«Dr PEDRN CLZN8 l«l M (> llll l fln l f Ml H êr fl l l «n «H l4u /(_ ( n H - n >; l HLRN 54 Ed CSl)lB 20 LESTE 53 L Ln 3 RPURü 60 svl Ullô 4 PBRE NEN 54 rur rú 50 MGND 50 lv Mc 60 CHMPN M d Rlbg 70 MRVED 4b Sluslr Bs 80 BDN 53 Jí Prllh NS crrr: SGRMR PLMR (K fs W X0 HLRN n 2 rèu nà pn CrS 200 Supl 2 rlu Cr$ PLÁCÍS: D n 2 CrS 300; n CrS 500 CRCTERÍSTCS DÈ HLRN: - Msculn csnh qur n rgnn Ful Sll Hlln prpr sr Eurlc èlg ENTRNEUR: J Zunlg TEMP: 9 3/5 DFERENÇS: U crp «cbç MVMENT D PRE: CR Ps gr ú TV CRRER NMS QULQUER PS (BETTNG) 600 METRS CRUZERS HNDCP - VENCEDR PULES RTES DUPLS «ULS RTES 99 Luls Ll- vld Ullr MESTR n 3 TM 99 lô S PLN 5 «ô 4 PLMERS M 8 «PEUW 97 lll «rnt 9 llw Ml!_! 7 /xpln nè frr MlffMff lv Mlè- M NÜr é- C Í n «u « T0 r f r U/H n T MT8 - f/ 4T f írw W V l Th ( cn n «lsm r pl %nns unlí 34 URÍ - l> f T flf ên n r 34 CM:T_9T Df MMTM H«v«l Mn _ H («?«llll Tfl 4 pfff4«4 4n r Nul «< Mr KlWWfL : J rên BÊzM 4# ü4«;% 4/ - «^T # HH- C f «4 H W^UÊfKKí^ \\ H Í : -V íêk P -J ^ B v^ssê^^^w^^m^wbs 3^_8 M rkh r ^g%êêêêêêêêê3bênm H P ff > w_l «- ^ -W& í _fmfm _l^ S_í 28«_S{ S B5SB^^ÊÊUB^S^^^}À>SS^^BÊM^ u WÊWÊ wêêêèêê3êmm ^n^r^frrr ^^T- JSE^wSV - WK_!í^^^é_M!^^l ^_3 fl^ f^^^êês^ê^^^?^^^^^^^^k^s;m Vór dè SERR D GU sóbr Fg Brv Zdíc nè-òn crr)! S PRÓXMS REUNÕES N Pr s prcsüs crrs n Hpódr Gáv fcr n rgnzs òs sguns prgrs: PRGRM D REUNÍÂ SÁBD PRMER CRRER S TREZE HRS E VNTE MNUTS - 50 METRS CRU- ZERS TERNUR MSTER X TJSSÊ 24 HPS LDY BURG 37 HV S FLM 9 HBÊRN 4-0 SÀLLN L DR R NEGR CTD QULV S SEGUND CRRER ÀS TREZE HRS E CNQÜENT MNUTS 600 METRS CRU- ZERS 3 RRESSTÍVEL 22 VSGÔD 33 TRPED 44 DN EUVLD LBRD QULS TERCER CRRER S QU- TRZE HRS E VNTE MNU- TS 500 METRS CRUZERS HUNTER 2 NBR 23 MNTESE 4 MNTE CRL 35 RRZ DCE 6 PLESE 47 GUN60 8 TRÊS PNTS MNFDR QULS QURT CRRER ÀS QUTR- 3E HRS E CNQÜENT MNU- TS 600 METRS CRUZERS QULS LUV 50 LÔRC TRMNTE 52 HREM LUMEN 56 4 LVR L RUSS 50 6 GUELF 52 BRZLN STR 52 QUNT CRRER ÀS QUNZE HRS E VNTE E CNC MNU- TS 800 METRS CRUZERS PLN 22 LPNG 33 NER 4 SND 45 TM JH QULS SEXT CRRER - S ZESSES HRS 000 METRS CRUZERS PST GRM BETTNG JMBUR sg TEST FERR 58 7 GU LND DRLNG 54 BPB 52 FÔLDR BRUN 5g 7 SS g S FFT ;: PRESSURS 58 0 LNGTE 58 RD 52 SÍT«&_ SÀSÍFSÂ ~ S ZES- SÍ?_S?S E TRJNT E cc MNUTS METRS CRUZERS BETTNG CCHMB 2 RGNUT 23 VCE REY 4 MPCT 35 LVRMENT CRNHY VRDN LT 9 UR PRET 0 SRCC QULS TY CRRER - ÀS ZESSE- T^C_í_S E Z MNUTS _ étrsmetrs - 2ê00 - BETTNG - CVDR 2 HELPER 2-3 NTV 4 BNGY 9-9 GRÃ M0L 4 XEPUR 4~!!_<0R gn 9 Hr_UC_F_f!> HDrH QULS _ ~ «4rr«rn lrff rn^ffpmà D MSUíld ff nnyhnn H MM Kl M P n/ ÍWÍ4 W l-m Ml SEGUND CRRER - l HRS E CNUENTí uís S E CNQÜENT «000 METRS - ZERS MB 22 LPR ; 3 NEVER LSES 3-4 BTFG 5 CRNHS 46 HSTPUR 7 PEPT 3;ffl l >>: Sl í TERCEP TRZE TS CRUZERS CRRER HRS E 500 METRS BRCELN 2 EDPUV 23 TH 4 JURUJUB 35 JUPRN 6 DRG 47 DRKNESS S RR S v QURT CRRER - ÀS QUl ZE HRS E CNQÜENT Sl TS GRN PÇÉÒ l N 2400 METRS-Ml CRUZERS T (RLES 22 MGL 33 NEGRUS 4 SERR DÁGU 45 MYGL 6 SÔND Qnl S QUNT CRRER - S lmí HRS E VNTE E CNC XR TS 500 METRS - «J CRUZERS QUlS LPE í REL 9 UDCS LMENT l DN CHN S LENT J 37 LVC BÁRBR S BTEL H 4-0 NGHT CLUB Glrn s lè cbln s CHC DZUM 8 SEXT CRRER - S DKBD HRS 300 METRS-KM CRUZERS B E T T l V C quu S 5 M 50 M S Sl RLNTE ÁRBE HNBL DN STELL 24 UTUBRN LN MRES ECLÉTC 38 CHM 9 PRKER 0 GURRPE SKY 4-2 DSC 3 HPNS 4 CUETEL 5 BRBZUL PMPER SÉTM CRRER - S M SES HRS E TRNT M MNUTS 300 METR CRUZER? BETTNG DÕN FRDQUE BUNN 2 MUXX 23 STR ECELER L MLTNCHE PLNTR 37 URUBXB J MSTC 0 TREVD 4- MN 2 GRÃ PR 3 LRD PLR FEL MG N fl P fnw -- KS X nlf Dl rl ln Dr Crls CJ RDKWHW Vn f í _# 4 MíH f ^\^~ 00HPRK SEDS l nu H4«/y% 4M4 N «ffu? N- PWM? l «) M M Z NM 4 ##««QUL! S S M 5 S $ SS í S S S _ S ff?f TV CRRER - ---;- TE HRS E Z WWf 2000 METRS ZERS p E T T N G QULS ÉNNE ME ^ 2 MGND u 23 TEDDY 5} 4 SGRMR fl 3> LBRCS MLNDR fl 46 ZDÍC ) 7 SEGUNDT f MRN kw

15 Ml sl ss }; S «Ul 2 MN QU S 32 M ÇUTJ MN DU -300 QUU Ç 58 QUNZ : s- S 50? QUL 8 M S C QUll M M 58 « M D E CKC Tk05 QULS # M ; «5Í ZESSE 000 CR Q-Ü 5« ? 5 52 S4 50 rhr r fmt 09 sh lll SM <! írcr Urnh Vó J prl r spvl Sçã - Trcr Págn c prç Pr Erns Hx fflwnwmúsc f CM- WHH CMC ES BUP5E fc PEÇÃ5 PR VfL P í u BNSE6 CÃ 6 ÁFRlg N LTE PEN5 U GUWCH PRLE RESPETÁVEL : - Qun rru sr Mry Bull 768 sbrvv-lh 336 scnns! v sr ^U 3 flhs 07 ns 274 bsns 22 rns l 46! («Cànclcu fubl ns Ess Rsuls s gs rlzs n-n: S PUL S Pul 5 x prng ; Crnhlns 3 x Jbqur 0; Juvnus 0 x Plrs 0; Pruguès Sns _ x Ncnl 0 BEL HRZNTE léc 2 x Srúrgc RECFE Sn Cruz 2 x érc FRTLEZ Pnrl 3 x Crá 3 S LUÍS nrncnl 4 x Crnhns 2; Cruzr 2 x Ncnl 0; Grê 4 x Sã Jsé 0 Cpn Crc Vlbl r hs pl Cpn Crc Vlbl ssnl rlzçã s sguns ncnrs: Vsc x Bfg Sã Jnuár Juz: Suz Mrr; fscl Hrín Clhrs; pnr Crls PnK Rlng x Gur Cp Grn Juz: B Nv Jünr; lscl Jã Mnss; pnr Jsé Gu Grú x flng Grú Juz: Slv Cunh Flh; fscl Wlsn Brrs; pnr Jsé Pnh 0 Mun Mr Trg Dsr Frl DUPL VTR D FLUMNENSE Sgru-s rclr b-cpã prncpns vncr Cncurs quác C s ncpv Cncurs quác fcl lv f n nh ng n pscn Bfg v snrlr snscnl rcr Ebr s rgsrr s prvs grr plnn c duls rnhs lnns lu pl íul rvu-s nr cr Flunns n grê rclr ps ul sfrç cnsgu vór pl scss dfrnç u pn Já n cncurs grl Flunns nu pln vn- M x Sp Crr CURTB Plrs 3 x Juvnus ; léc 6 x Águ Vr 3 cn pr lrg rg pns VTÓR rn Bghssln n prv 200 Vór 5 x Cxs 0 rs snlrs n lvr rcu prfrnc PRT LEGRE lhr c 2 lnus 4S4 Rcr Cpn rlzu r prês rrn cpã sulrlcn Hél Mnsr Tnfc RDGRF NTR CR$ 000 lrl ESTÔMG VESUL BUB Pí Flunnu õõ 4 T: 22-r28 k Hrcl Ll l_s snhrs crurg ulnárs Lrg Crc nd drn Tlfns L SE BELHS ludf-s u pr 500 ls vr rr n ru -l Vl n -B Rcr lbuqurqu ÍTRÓP0LS [S l)e CMP E TERREN pr 5 ns c u r PUL HNS llr vn pr prl brsss s úls rês H nu lhr s sudávl l Própls Qurll Drsl r Cpl íbns h r u cs p nrg d c (lírs sl bnhr cznh l pndêncs prll à ru Gldn Pnl 30 s Brr Tr à ru Jsé l Tl: LYMPC DR M HEKNNEZ PEKKZ - Crur^â-nls v H Brnc 83 - Sl Drn s 3 às 20 hs Tl: n ««UCUV VhC U< l L lu X «! Ul CLUB SSEMBLÉ GERL RDNÁR r dn r prsn sf uvdnn s sscs s rur ssblé grl rdl- Ul n s scl ru lv^lvl 2! õ nr n d ll Mhrn rrrn êrç-fl- Lll 20 hrps prr cn- «n fl núr l-! sgun úl cnv- «às 2 hrs pr f lgr s brs lls dn Cnslh Dlbrv Hs suplns ns rs 3 nürn Esu ( H H Jnr 3 sbr lu(b EC nupns FERNNS lí írrítl L vlr Tnfcurr Sn nôn Lvg sc Enrgs ráps NÃ SE LUD CM PRPGND JÓS E RELÓGS D FBRC CNSUMDR (CNSERTS GRNTDS) VENDS PR TCD E VREJ V R BRNC 0G-08-3? NDR - SL 309 LNH BRNC RLNDÊS SLFÒRZD CS HPPY frc sé ês éb 30 pçs pur Unh pr u prç s cpçã prçã Exclusv Ru lcln Gunbr 7-2 Tlfn DR PZZLNTE RNS BEXG PRÓSTT VR JS BLENRRG MPTÊNC REUMTSM TRTMENT RÁPD SEM DR PRELHGEM MR- X G E SSEMBLÉ 67-2 TEL : D 8 às 8 hs NÇS E CÂNCER D PELE SFLS UR R ZUL Jurs prác n N YRK SKN ND CÂNCER DVCC RS X KD <_JC v Nl Pçnhn 2 Sl Tls: 32-R W6 47-4W- D- 0 às 2 hrs _;undh- urls sxs-frs d«s 7 às U hrs drn xc s sáfc GERL DR ULRC PRES DS SNTS DVGD Cuss Cívs Crcs Crns Dfss n Trbunl Júr ns Vrs Crns «Hbs-Crpus nvsgçns snês squs çã lns cbrnçs Scs nfnls V ERSM BRG 25Õ 9 NDR GRUP N 904 TELEFNES nfrr^r^r^ JNKZ FERR TR CHER SU GELR us rculr gu NÃ CMPÍE DSCS «s KTS DYNMCS flcár pr\ n rsnln rus rculr gu Gs dyncs dcn crculçã h «r cnnr-lndcçf Vn-s ns Frács Drgrs p Hs dl duróvds «cn& l n; lln H%un -b /s ^^wm sé r rü nr--fc--«j MMM ^-BMM-- D Eurc Cs HEMRRÔDS VS URNâRM Trn rn pl clr prlhg nr-rcn -- RdrKü &lv H Í Prcur nss dscc lugul f sclh s dscs su prfrênc Ru Evrs Vg 6 SJ 007- Tlfn: TJUC _ M^r llrrn 5 vn s 3 úls prns c Bu Mr Brr n pndênc pr prg ^^^^^^^^^ CTETE Vn prns c sn «««hnnhr c nh rtndc rrç frn f Ru C n 44 prns 0 - : sn 50 vl 50 p> d Trr MM-TN RCH - v M Pcnh - 7 «nr - l 0 Tl: 4Í-B50 SÓ PR HMNS yy: VTB SENL gkf fmcl lvr Slv s cngns fns pns fr s sguns: Cpn prncpn - : Flunns c 67 pns: 2f Fx brqu Rcng BUENS RES 8CÜ P-) dlrc& Rcng nunc qu ss club prrá vã 7 «br pr Espnh n dspur várs «chs r fubl Rcng Jgrá bé urs pss urpus nclusv nglrr Sn Lrnz Nwlls ld Bys bé grã n Eurp n s csã R íelles MENEZES NÇS SENHRS Ru G-nclv Ds 84 V «l 504 n 5 à 8 hr Cnsulór: Rsdênc: «9-B4S ESTÔJ KERN Vn-s snh ru clculr ur: prlh lunuu u «prndnp csl& à ru K-llrl n Mf Sbr Dr Cs Júnr Ufc FÁB PKNJV üs DR J VLLJKL PEDRS CLNC TUMHES CNCEKG - KDTERP Ru Méxc 08 Tl:2S-l«87 D Dur Nuns Jcncns òrgllur gêí u úru b «x Hnrrnb nu cplcçõs s 8 «r Snr Dns ««nbr Tlln 22-8Rf Dnçs s nsns R Ânus DR BUEN BRNDÃ 5 às 9 Ku ssblé nr PR UM YQf MELHR dr s hns brnc hsór s scbrs s hrós cênc qu vvr pl su b sr pl b sr sus ns uç cprlh dr qu- qurs ls qu pnsn n hun lur # rrr pr u v lhr Ts s rçs-frs n Rád Ncnl R âs 2 hrs Rád Tupf S Pul ns 230 hrs prgr s <r«nclu nnus h6rud«grnd«dn b«r«í«p«p- ur Thnu Mrn gnx Slwlu n-!- «nlng ur ínfflh pl«lbrtórs SdllBB cr c 66; 3: Bfg c 39; 4?: Sn Trs c 5 S: Vsc G c 9 pns /// Cncurs : Flunns 0 Vsc nã nrvrá 229 pns; 2: cr 46; 3?: B fg 65; : Tu 26; 5?: Gunbr 2; 6: Sn Trs 7 T>: Vsc G 9 pns sb nnhu spc lhn cpl club cruzln pr Ml Vsc G ns prcprá ln: nã prcprá pr Ml cls Drr ruzln f nrgu ng puc ns nc g prncpl Cnsu qu cun s prnd sn à prcpçã qulp vscln ns gs qu cp_ suc vrá rlzr ns cpl sb prcín Bfg nss rprg puru nrn qu fc Vsc G s prn qu club n prlhrá pr n ss qu cun qu é frul pucs plvrs dz xpr sb nnhu spc ML E DUZENTS SS0CD3 CNTR nss rprg uvu n lns chgs à drçã Vsc G vu cnfr vrsfl U bx ssn cnsn l duzns ssnurs f nrgu; sáb à Drrl slcn nf nrvnçã b c nâ cssã sád pr s gs Ml Dr CULST << Jqu Vl s «HS - Brrs 97-6 Tl 22-B42) FGÕES ÓLE? CS BRT _ BCS CKS Luçs pr bquns css fíl ^prlhs pr: nr chá cfé Tlhrs lulns rg pr prsns Prç Bpúblc n 4f Tl VS URNÁRS HEMRRÔDS GUDS ü CK0NC8 - PKTTS - BEXG - Bl-Nh E URETK - NÇS DS SENHRS - N_8 NP-UEVb Trn ráp DR MÁR NEVES HrfH S hrs - Ru S«Sbr 0 nçõs nrusculrs s s 2 s Hv nnr Tl: W-M6U h Crr Trç-fr 20 dé Sbr 2 /} DR P G JÜRGBNSBN CRURG-DKNTST TEL TRVESS UVDR N 4 - < NDR Clnc rrré lvlr Sll bshlc SulHB pr nx lnr su cur pr prcpf dns lbulnw TERRENS - NV GUÇU Mgnífcs ls s plns c rus brs 6 lnns _«nbus à nr pucs nus sçã prr Cr$ 200(900 lng prz Mrs lhs MBLÁR LND ru Erls Vg 73 p nr Tl CMPR LVRR LVRS VULSS E BBLTECS J LETE - qu lhr pg RU SÃ JSÉ 80 FNE: sc^t DCHL BM ^qf 0 ÍM xu JURUPTN Cb s cólcns s cgss fíg; s cálculs hpács crc CHÁ MNER nã p nguçr fr/ââõõ (^^^p!_s_p ^^^^^w_q_spb WBR\ V - \ ^^ ^^H B\ «^ ÉÍÉ w MTRST! DRJ Bxpêcràré ndc nhs brn qus nus uss pr s rbls qu s LUNGCB ndc cunru rus Ks urrs léss órgà dgsv cbn s Prs ônc rg v pl pr sr ul duréc drrés crr nsnl ns nçs s rns suln p VENM-SE EM TDS S l^bmcs E PECM GRÁTS NSS ÚTL CTLG J MNTER D SLV & C DRGRS CENTFC Ru 7 Sbr 95 TELEFNE: R JNER édc f> 9 lguns nus rz p pôr rsc u v Pr ss nnh u crr spr fôr Pr us ns s rcr Pr r u crr prfr s cnslhs u cânc Êl ndcu SHELL MTR L su plnn ssf B-ü?! s Sg s cnslh Exprn Shll Mr l! À vn pr Tbé su v sá ôg - Gu c nçã CLBRÇÃ N CMPNH D TRÂNST D SHELL-MEX BRZL LMTED SMLL - EM PRDUTS D PETRÓLE UM TRDÇÃ fu V 4 «!!:

16 Trcr $«$&> Págn Qur ll ll)>l VuM n un (llhll P H HWJ>V u DÁR NTÍCS gwn n -WHBBB W rm H Vn; u! n CMERC PRDUÇà E FNNÇS - VV y l--«w^wê Mrc Cbl VBMUH B««Br flu wguln xs cb u>r«> «u n u VHê llllllll pq#t ««««Wnàò luf frnc «frunc blg P««blvn é > dlnànuzà dc : urugu w rnò UDrf ch ílòr : ÓMPBS lw n ÜÍM87 9fló uuub 84UU4 ««« Rsnh s Mrcs CLÍN N CMÉRC EXTERR DS ESTDS UNDS M&róu n u bx Hqun cnvé nòs pr-; çs cfé MHMé-s f s sn > rês wu -pòr f qul n vns à r ángâ ò í à v{n- s Ml qunhns sàs Sl Vlòrès sv rè gulárn ^blh p rçõs prcávs nós dvrss ppé n èdhck qu fun bnrn cls Òs prç çúcr lgdã prncr nlrs 4«vUl«74U7}4 D B3H 00 Bu Cr$ Frnc u75 00 C Brhr ôr Cr$ nn bls )000 Prf Cr chc D Sns pr CrS lür dn-rrquu 465 Sd B Mnr CrS frnc sulc 42bSJí> pr Escu 0735 Dèbêfré: Fês urugu Cr$ B L Brslr Pêu rgnn % lôí Cr «Uéc 598 V JuBcl Flrl 6920 Publc: UB FN 8 pls Unf Sã Puu Bn Brsl cpru n lò 8% v ur gr (n n bs d 000 pr lu uà brr u LlMH urkhs pr CrS M «79 VB Cp M D HHS - E 7 crrn (RS CH rsrr-s unr s% fs n Cfr fjnd s águóu D ís N ds cbl : df cu 5% CM D Es pr Lndrs cu «SUU v Yrk lstv Rus 5% Pár uug J Pr du à Pórugl hrfc; Bélgc Urn u427 Tsur 930 % Suéc 9245 ínnuuü lsnur WHÜ «f Sulc 4373 Tusóur 939 % Espnh 7098 Frrvárs 7% T Eslváqu Uuèrr CrS Hln Uuèrr crs X 4000 Gurr CrS 5U Gurr CrS NV YRK- 9/ CrS Gurr vlé (lrràfl): nól Esfcdu : F fr Mns Dc Lndrs p/ pr r sér/5fc 700 6D00 srn -- p/g 2 sér5-f Mnrl p/$ n/ sér 5% Lsb p/es- Hc Kcnflc % UC Br- p/f Rd R G Sul 8% ysu Bélgc p/f 240 Sâ Pul 5% Prs P/F Uní 8 % V/c B rs p/p Hn h K Mdrd p/p - -_ % Brn (C) p/f h/c Prf Nró 8% 6000 Mnvdéu p/p Sn cr Escl p/kr Esp ê% R Jnr n/ Prf dè B Hrzn BUENS RES 9 Prnbuc 5% 3U Ts «br : 5000 Prf Cps 8% br Fch E R Elff 8% Lndrs / vn fr u Fr 9% Lndrs /cpr Pr lgr Pr Prp % íõuuu N Yrk 003 /vn E Esp Sn n/ CrS 500 8% N Yòrk $$ /c pól Munlrpl pr : 20 pr N MNTEVDÉU 9 470U Ep 93-8% vs fbr : br Fh Ep 906 6%-V 7500 Lndrs /và Dc 999 7% Dc 948 7% 75 uü Lndrs /còpr Ep 920 6% p N Yrk 00$ /vn9200 Dc 20Ô7 7% &200 Enp 94 6% 6600 K Yrk 00$ /cdç % pr % Ep LNDRES 9 p Dc 535 7% 7800 Nâ funcnu 7500 cóv l- rns Prf D Frl Bls Vlrs Cérc N pr VENDS RELZDS NTEM 3200 Pruguês N 3òõ00 3Hu «-r 42 D Es N lu Mur Su 25 pr Brsl Dsr Frl Rusn Ecnó Ncnl lndus Brslr Créd R M Grs brlgcf: Gurr CrS Brslr Un Mu CrS Mrcnl E Fr: 4200 UU CrS Mn S Jrfn pru - rd épulls 297 CrS pr nnp Tflrls; 2 c f U5VGurr Cr$ Nv ér N érc Fbrl «0000 Esdus - pls: M Grs p Dc 77 pr Prplln ndusrl Cnf P S& Mns sír «5000 lcânr 7000 Prg ndusrl 5-2«sér p sgur 340 : srl 4600 Cnfnç Vrss Un Flunns 7 Prnbuc Cp dvrss 40 S Pul ; Unf Sd Ncnl D Sns pr N : Mun D Frl: Buá - 78 Ep Blg Mnr pr: Mun dns Ess: Nró 5900 Sul Mnr - rc Prf 8500 côs Bncs: 09 C N CrS lfl rd Ub Rul L rd 00 Cr-ídl Pssl CrS rd Crv Brh rd Prf 400 Prf Vdr Fábrc 520 Mrcnl R dè S& Dngs nr CrS (JÓ; Sulr rd Cpnhs: T MrvnV 60 Fbrl CrS Crv Rrh rd gr Pcuár SU H«48000 ln CrS Pr 3uH0 Exprss frl Urd Prfuss SU Rs Cvbr 890 Frc Luz d M Grs Vl R Dc Brás En Elérc Pnr Ül uu SSEMBLÉ GERL Frr Brslr 9600 RDNÁR r&c H SUUu Trrs Cnlunzç 0X 34M Drr sslc s F«nlnàrn du Hspl Psquárc Msbl Prf U0 cr Esus vlcr L S Hrksn rf 2000 cnvc s s Srs sls qu Gás Ess C/drs Trrrl pr prr ssblé Grl Qr- Expnsã Nò dlnâr qu rlzrá n próx 400U v R Ncnl d fl sbr crrn às 4 Cxs 3000 Dbóf-M hrs Hspl P«8r n à Rn Crvr- Brh Dr Ll Engnh Dnr 0U0 Bc dá fr Dsr RM D D Frl 7% > prsn rlór vs Drr; Bnc Lr Brslr b) Ellc lssl d - Dcs Sns 7f _ Í Hés Plc s cns; ) nrsss sr Nc Espr 4600 R Jnr 6 6 sbr Frc Luz Nrd B49 Lr Hpcár: - Pl Drr Bnc Brsl () NTÔN SBRER Bcó Prèf Scrár Ds Frl 7% Câbs srngrs sscçã s Funcnrs Hspl Psquárc Trrns Cr$ E Cp Grn 5 nus Esçã qulôr 40 Esr R-Sã Pul sfl dn 5x50 prsçõs Cr$ 9500 Vs s sábs ngs ônbus spcs s spss u cprsss Enr 0% Trr c Frrr ru rqus vr r 296 sb Tél é frn k Esc Mér GRN HTEL LMBM Dár c rfçõf pun 2 p- Cr$ 2000 pr X p Cr$ 7000 nfrçõ rrrvss Edfíc REX 5 nr h 50 TrU-Ur: W H5M [ JWMMM ] fxprcfb prçõs Ess Uns clnr qu Julh 8% 6% rspcvn n réçô s nívs unh fn qus f rcrs 6pòrâí!S-è éàlrr USSl unh pr W966000J0 è Jnlh; s prçf $ pr MSBSfÕ crésc xprçã ulh snu-s á s h -rups dè rcrs s vrfcu-s prncpln rlçã fbr êxs rlrs êxs nufurs cu vn cu $ pr $880ÓÒ crésc f cus n Kráá pr p u nr vlu xprçã dè lgdã s urs grups d rcrs cu xprçã dnuu cnsrávln unh pr ulh fr qunr vículs nrs nâ álcs bx crr ns prçõs grl vrfcu-s n rlçã s s grups rcrs xc ns nrs nf llès prdus ns nf csívs U grups rc rls dé s bx Índc prçã Julh f l prdus nufurs qu cu $ unh pár S é ulh prncpln pr cus créscs ns prçõs chub cbr grup fbrs êxs prdur êxs nufurs clnu bé S prsss prrdln vru bxs ns prçõs f Ju ànlàgr grup dê bbs prdus lnícs vgs cu bé $ pr $ MERCDS DVERSS Cfé Ebrqus: Eurp x <}çs pr quls p Tp Tl Tp Tp Ds l és Tp Tp l D ulh Pu Es d Mns Cíé cu dé n pss CrS 735 fn CrS 050 Cnsu lcl 050 Es B Cfé cu CrS Cfé spch pr 680 brqus MVMENT ESTTÍSTC Cfé rvr Scs s!> d ulh Líòpldná 522 Exsênc Cnrl 6880 n pss Rg ESp Sn - Cfé nr p/ cnhõs Esrs Rg 0245 s l ulh CPE TERM Tl Cçõs pr 0 quls Dí és Mss: Vnd Cp Dw ulh Sbr dé n pss õüubrt;-::::::: ^g g MVMENT D PRT Jsn ls: Prcdênc En Sls Nvs 2Õ~ rrnguá àbrá Brsl gussú Prúnà Lóldè Méxc rgnn Prnh bé rgnn Cn Grn Vl lxndrn R zns D Vl R Gupré Hr Hrnr lng vrl Mr Mrc-vn Cbl Ld Ncrágu Grlx Ló Equr Grd Brsl Mrcdwl Crl Hcpck Mcó R Gulb C Lr Glnd Ló Brsl ST Yrk 20 P lgr B rs B rs Sns P lgr B rs B rs Sns B r P lgr Hburg Mrslh N Yrk B rs B s Bsn Mnus B rs sr N rlns u_ve Cbl P lgr Cbl nnn B rs P lgr Blé N Yrk Gênv N rl Mcu Flld Husn P lgr Frlz $ Mcu B rs Nrflk Gênv Flrn P lgr B rs MVMENT ÉRE (Hrár s võs sr h nhã) TERÇ V«p: Pr Sà Pul s 045 ks 30 às 230 às 4 às 5 às 55 è às 7 Rrs r\s Brsl: Pár Frlz Blé s 435 hrs; pr Ubrb Áràgúrl às 555 hrs; pr S& Pul Curb às 95 hrs pr Sà Pul Pr lgr às 052 hrs; pr Kl Hrzn às 4 hrs; pr Sã Pul às 5 às 6 hrs; pr Cchr Sà Gbrll Pls R Grn às 7 hòrs: pr SS Pul Curb Jln v Blunu Flrnópls Pr lgr às 7 hrs Trns-CnUnn: Pr Cnqus Slvr Prlàndl Frlz às 535 hrs pr Prgussu rxà às 730 hrs ú: Pr Sà Pul Bl Hrzn Mns Clrs C p Grn Slvr Rcf Frlz às 0 hrs Lp: Pr Vór lhéus Slvr rcu Mcó Rc í Cpn Grn às 505 hr Cnrl ér: Pr Sà Lurnc lvrs Bl Hrzn Puhl Psss Guxupé às 6 hs Nnl: Pr Bl Hrzn Gvnr Vlrs (Tófl n) Vór Pr Bl Hrzn Gvrnr V lrs (Tófl n) Vór Mns Clrs Pdr zul Cngus (lhus Slvr às 7 hrs Tb: Pr Pr Sns Prnágu Sà Frncsc Sul: l Flrnópls Lgun rrnguà Pr lgr«s 630 hrs Pnr: Pr Sf Pul às 722 às 45 s 507 hrs; pr Bl Hrzn às Í25 s 325 hnrs; pr Hl Hrzn Gvrnr Vlrs Pul às 955 hrs; pr SS Cp Grn às 607 hrs SS Pul Curb Flrnópls Pr lgr às 845 hrs; pr CrvU Slvr Rcf Jân Pss Nl Frlz Blé às 450 hrs: Buns rs às 650 hrs pr Rclf Dkr Lsb R s bul à 730 hrs; pr Rcf D kr Lsb Prl «Lndrs à 830 hrs Pn rcn rwys: Pr Mnvdéu Buns rs às 8 hrs; pr S& Pul Pr lgr Mnvdéu Buns rs às 95 hrs; Blé Pr Spln Sn Jun Nv Yrk às 8 às 9 h rs Cruzr Sl: Pr S Pu 0 às 580 às 6 às 7 às 9 àl às 3 às 5 às 7 às 20 às 23 hrs; Pr lgr às 545 às «hrs: Curb às 530 hrs: r cub Cp Brn Crubá Curb S& Lus Càrs Fr U Príncp Gurà-Mlrl Pr Vlh R Brnc Xpur às 530 hrs: pr rcub às 0 nrs: pr Vór Slvr Rcf Nl Frlz Prnb 8 Lus Blé às 8U hrs: pr Vór lhéus Slvr Mr Rclf às 7(J hrs r Prnr Pr Rclf Dkr Mdrd Pr 2355 hrs k Pr Mnvdéu Run lr às 4 hnrs Hh pr N él Dàkàr Un /ndrs às 720 hrs S 8 Pr Hr Dkr llv <n- rn CnpnhgU ÕSl f Krl às v -n Nl Pr M - r«lns rsub às hnrs QURT Vp: Pr SS Pul às 7 às 930 às 045 4s 30 às 230 às 4 às 5 às 55 hpr Blé rs r vs BrsU: Mll às 455 hrs; pr SS Lus às 55 hrs: pr Sâ Pul Curb às 95 hrs; pr S& Pul Pr lgr às 052 hrs; pr Bl Hrzn às 4 hrs SS Pul às 6 nrs Vr: Pr SS Pul Pr lgr Pls R Grn S& Gbrl Bgé Lvrn lgr Urugun às 7 hrs; pr SS Pul Curb Flrnópls Pr lgr às 745 hrs;-pr SS Pul Pr Trns-Cnlnnlgr às 8 hrs l: Pr Vór Slvr rclu Mcó Rcf às 535 hrs ú: Pr SSô Pul Bl Hrzn Mns Clrs Cp Grn Slvr Rcf Frlz às 0 hrs Tl: Pr Sns Prnguá Curb Jnvll Flrnópls Lgs às 7 hrs Ncnl: Pr H0 Hrzn Ubrlând uub R Vr J Gung Cubá Gvrnr Vlrs (Tófl n) Ps Prcín 7 hrs às Nl: Pr SS Pul Lns rcu Mcó Rc às 530 hrs Cnrl ér: Pr Lvrs SS Lurnç SS Pul às 3 hrs pr Cpns RlbrS Pr às 730 hrs Pnr: Pr Sâ Pul às 722 às 45 às 507 hrs; pr Bl Hrzn Ubrb Ubrlând nápls Gân às 925 hrs; pr Bl Hrzn às 725 às 325 hrs; pr Hl Hrzn Mns Clrs às 955 hrs; pr SSn Pul Hurú CCrubá Cubá às p Grn 507 hrs; pr Sà Pul Curb Flrnópls Pr lgr às ->45 hrs: pr Vór Cnvlrs Slvr rcu Mcó R:lf Frlz Prnb S& Lus Blé às 505 hrs: pr Rcf Dkr Lsb R sbul às 235 hrs Pn rcn lrwàys: Pr Mnvdéu Buns rs às 95 hrs; Blé Pr pr Spln Sn Jun Nv Yrk às 8 às 9 hrs Cruzr Snl: Pár S& Pul à 545 ás 6 às 7 à 6 às 9 às às 3 às 5 às 7 às 20 à 22 hrs: pár Curb Flrnópls às 545 h rs pr Pr lgr às k hrs pr Pr lgr Buns rs s hrs pr Curb: às «hrs; pr rcub: à 730 hr; p r Vór Cnvr lhu Slvr rrlu Mrrl «Rcf: às 05 hrs pr vór lhéus < Slvr Vlshrás Pr Ml hrl sn Ubrlând Mrrlnrw n nl Rn Vr J s 555 hrs P Pr HH-nn rs à M5 nr 8S Pr Mnvdéu Hurns rs 7Wl hnrs nrlh Pr Vór Rvr rcu M r-; Rérlf á 530 hnr lnlff Pr L Gulrul Rbó Hv-n f Dlls Chcg às 8 Mr vrvn pn v - - _- p hh/! NMÍ - l Vlll; P Ml! MH< \\r /- 7-- ( /Hl ll - U M Mv h MHM - JMM VMl - ffm-h VMHN - /n HLM- l (M l > - $4«4«>M -?/ «- «MMM l KMK / ;n MHHl kn fcm rhé5 - MW T -W-UM; ll«mkmmmê lr f í uu TL n«n NK{HHM4L - H nm N ~ / >Mü M N MN ll HV NMfN n - n Nvkfbrò 7630 slè Dèíèrb s v s c Jnr 950 $000 à c Fvélrlr là s Vní 4500 cs Mrc hrlnl FECHMENT Cçõs pr 0 qul CpVnd M 7200 $l>r uubr 7450 Nvrbíò Dzbr Jnr Ô Fvrr Vns 3000 scs Mrc fr EM SNTB SNTS 9 Psç h Esávl; nrr fr: n pss cl Tpó 4 (rlè) Hôé 0450 áhèrr 0500; n pss 8950 Tp 4 (dur) -- H 0000; nrr 0000; p pss 8600 Ebrqu H 5609 scs; nrr 26283; n pss 3208 ds Enrs H scs; nrr 3473; n pss 4627 dls Exsênc H scs; nrr ; n pss ds Sír scs sn 379 pr Eurp; 803 pár Áfrc 3300 pr érc Nr CNTRU <b SNTS 9 br Kch Sbr Dzbr Jnr 92Ô 9200 Mrc M Julh Vns Mrc Cl Cl CNTRT ;C> Ms! br Fch Sbr Dzbr Jnr Mrç M Julh Vns 300 Mrc Fr Fr EM VTR VTÓR 9 Funcnu cl cn p 7 8 Txs n Bnc Brfl: 5 2 Trg Gênrs nfrçõs Dvrss PGMENT )E FRNECEDRES D PREFETUR f «ü rcbr s créds su fvr cprç Srvç Cnrl Dprn Tsur 2 às 5 hrs d 22 FBbr s sguns frs: Brrs & C L G Dur Guv & Cb L lbn Csr Cérc ndúsr S C Cs & C Cs Pug Bfv L C uxlr Vcâ brs C uxlr Engnhr ndúsr Cérc S Cônsrur Mrdnl S Edwrd Lssu Elcr Técnc Eprs Frncrâ Brsl L Eprs B Cnsruçõs L Eprs Cnsrur rn L Escrór Engnhrl Mcr Brcls Fábrc Epóls M M Gs S Frrgsn Kuffnn L Frrgns Prr Srs L Frrns S& Pdr L Fss Frrr & Gs Urbn Ml J Mrn & C L J Prr lvr & L Jrg Mns Crlln Ç Jsé Gssl Ln r C M M Burl & C L M Rch ndúsrs Runs S N Rdrgus 4 c L rln Nvls P Slnh Cruz & C LPplr Ml S Prdus Qu8ês lvr C L Srs Frrr Rprsnçõs Frc L Rprsnçõs Hluzr L Sós lvr & C L Srs Lvrr prrs L Snl S <J nrc&bl Crcl L Sc Frncr Suérlc L Sc prçã Rprsnc6>s Grs Slr L Sc C Sc Brslr lnc L Sc ndusrl- prr En L Sc Óc Engnhr S L sfn!nl & C L Clh rr Brnc W-h Frrr & Lndr cuulrs Hlr Rr S dnsrr prr Curvl d lbr Hs l Lurèl í^0 S - ndúsr ÍSãÃ;«rur Vlh C MáCérc B Brrs Mrr?ru ^íclí ; Brrs Frp-Bns L!?«x Bvngn & C GusfLY «sklncárd0s0 Cs?? C c L rlw Cs s Chvs Frrgns Gs rs C Mh Cr UbU 440 4BUU uu u 36 n 5C fm nh è c 3 - VM ríí?& FSh?g?- nsu Cnlf s gí-w n- w v íd«> p c rpêu«lc;ísu0pnh;rrpruk Tr ércl ndúsr g S - 9SK ZZT rfs p Frrn ôl n-^?lnr< Lvl Fr êu r5l Uhl&l0 C MâMlhl?í n0 Lr «g g )& ^í;: fwsssfí /cê ««? Murlfl ví;í /TlT f ur«r «ulr è C rv WSr\%Jf f - ru«nm s uns Dh r pr í Sl«n-s r ín!l 3 n «V «5 rspnn p ll3ò~5g8víí líbr 948: «U$ «su df ^ d0 r sr frs dspnívl S h v spculv ulvà Z^H cprrs s qu qu u á\ «>; ul Lll^y «3 d prcur r«níw «^í ndênc ^%ffl 5 n pr l Mc psr prdu dp rfs rn^v^ cnnur í «% prçs nrrs; LM <! ss sá l qu í fs ul r$ fr& qu pss <} lárs ns Esspréd Un\ s Prdurs ;S cncns pr - unç ns prç s :; prcur n ««rd Vlk du sv b S\ qus l l«w 934 cxs lc!!(( R Jnr Lfrf pn < h ól Pu-Rs - «fr prçs rcs du nv-s qu L n pss?j P-clnn grns X üf rc Prur - S b nvl l crç lgd qu rc n 0 cru nh n flrvkí r fr pr? r ól rflnvl?j ndênc u bx d Qus n huv frs ól cru f c n H Ess Uns BU n vgós-nqus V l ól llnhç _ cmu s ^ ól ««cnnuu ur fr rllm l prç llnhç llnhç pr sbr uubr uubr suk nv cv uc dólr ulnr pr lbr lb «$ ól cru pr nr n br zbr «n ínãnv -vgõs-nqus -- s fr ulf US$0B60 pr lbr pr sbr $0860 pr 2 $080 pr nvrb L br s prcurs s cnsf n svr ul lvn n s spr grns pds p rgs ól prr u curs ól ungu - U nlnhu fr hvn- rglr vns prç ÜBÍÒHSJ [«br vgós-nqus pn u sbr uubr l Yrk s frs cnnur ss Chgr rgnn u n pss 035 nls í( ungu r pr dí pl pr ssfzr ncns pm Cr crnúb 0 llll squs rbscn s ruu nr fr slun c dspnívs qu cnfru x h uns prçs prcur f pqun nu cnsurs bscns fr rsrvf ssnn Cr nrlcurl s slql rc dspnívs nnl s s frs v pul lv nvs bsclnl prçs svr nr ÜEJMl $077 pôr lbr pnn prdu frc NT ns sr qun «pdlí cnrár s prç nunl s ns rsnh rprsn çós cérc nrn lllll Nv Yrk s ís s l($ rs nr-rcns prls (M sss ccós Dsnvlvn prè çã nrl brslr Cfrs rlvs prr ssr s Exprçõs ç frr gus s cpnns prncps prducã nrl brslr prsn n prr ssr 949 qunvs crscns rlçf s gul pr ns ns nrrs cnfrn ss ndênc scnclnl á há ps n s vs srúrgcs nrss crscn qu s rcs n nl srngr vê rvln clc Brsl ns úls ns n pslçf xprr ç frr gus Dês úl 947 fr brcy0 í6: xr 29-46s nls n vlr rspclvér ^000 cruzrs C ç prculrn v cusn s slgnflccs spcl cnrlbulcí Vl Rn nsu cs rç 505 côpu g bl nns slcçã prdu v nduln Usn u un rfvlá0 <\ «gulns 2«- --L frs; fl540 nls n prr s sr 947; 4645 n 3067 gul prí rn qu slrnfc u crfff 44% rlçf s prrs - ss 947 LMNDS N cn lns prduçll cnsu >MBf rcn lurg W >>rsll««; ps hvn s s n scl nrl cnfrn prr 94 «qu rsul c 949 WW sr cus lvçü 3J lu ss é qu rv «? fr s sguns s 0>nS prduçf: 94S s; r^ «94g _ R9259 nls nls UR E PRT E rlçf nu PJ J s s dn prr^ 949 cr crésc s cr grs ur ^ gul!%f grs pr ^Z Vrrnllln u ll l- rsênc qu su bprdu rfíd :; s nbrs «c -x^ (l J pn s rblhs <bé cfu qnwsm ^( s 3930 qulrr cnr dênc cnfrn «f SSCÇà E uxíls ««DS EMPREGDS Dá CS MSEBCÓBJ R JNBR S^ E n r ln sã cnvs 0 «l pr sblíls ^ «- dlnár qu sr rllds J J d 22 crrnl- ^ Mlrul Cu HsplW Sn C pr MU- xpdln; b) - p ««r snsr lm9 ) llrês ««) F MU gvpk CHEFE VENDS Jrgçã ncnl prcs u ln CHEFE VENDS u «us pruwn n pns u brv prí rnn-wj «pruíz runrçã Crs PW^M«rç sb núr 33 92«K-l-n uí «c UUgÉLBJSH 3u rww- «Cfé N sn pss cnnx n vlu vlu bx nuu nu ndênc ngós xc nó què s rrnkçós nâ lgus fr grns Fr rrr pêls gclás Sr N Bn Cfé Nv Yrlc s cçfls cçr sxfêlr úl créscr vlr s n curs d lvr-s nvãn rglsrn-s é lguns gnhs nrss prncpl pls fclz ns sv fés brslrs ps nfrr u v? qu s sn rc suvs qus ps qur brslrs qur clbns fcr sgs s qu fóssè slsfs s prcurs s rrsn rc r sx-fr Cnr S s s vnr 4 ls s ngêcls nvr-s grl s prçs supuc vns blr nr 4 23 pns Qun D 2 pns Cnr s vns huv u l nr 3 dsps rc N 0 pns nívs s ccós fchr s nl pr pr lbr 0S$2878 vs Srp Sns 4 $030 pr Mllln s 3 cfé clbn f c $03450 pr lbr Duvnr-s sn fl rn S ls Cnr D Cnr Ccu - rc r cpss n sx-fr fchu cu u lu nr pns gnhs líqus pr sn psr u clln dár l qu s bsrvu prncp sn qun Brsl vnu u pqun qun pr br Brsl qu rr psrr qu ru prpss cpr prçs lhrs uxlu grnn- dsp rsurr frz è nvl pucs fr s frs vn Sgun s clcul h bé ul pquns quns ss prdu sbr águ cnh s rcâ Ns póss hv scs qu s p cprr c s 7339 n s épc n pss Durn prí qu ns pr chgr rfrn vs Nv Yrk 5305 scs cs qus Sbr prvnns Bh há scs vns águ Áfrc 5500 Brsl rc fchu c s ccós US$030 « pr ccu Bh pr Áfrc çúcr N rc ss pru- pss sn n s F««vnr-s nu du vnr-s pl ns 0000 nls üs$005db US$005DB Pr Rc Rc çúcv rnsb s pr lbr qu fr r às Yrk rc Nv rfnrss bru flròu-s n s pr uns ls quns s s árs prdurs pns Cub Pôr Rc ê quns prcávs rsrv pr rc ps qu ngrv pruár Hwl p qul çúcr brqu lh rc r sv u v c ls gnrlzs fchu Cub FS undl çúcr c cçs $00430 pr lbr Plvlh -n-ll prcur cnrl!s chsurès cnnuu z ps nfrrs dó prdu bss durn sn pss ps nvrsss cns s scsss n rc dspnívl sn cs US$0070 pr lbr x-c nrss pls ps êchgdls ç suprrs f puc r Nv Yrk Pur Pl durn sn 2700 scs Exr qubrh rc cnnuu s ul vn pr êss prdu sn qu s currs s lr cprr pr nr s squs Huv u fr pr rgnn pr rc r s ccós prncr s ss s unçs Mn Pr êss prdu rc sv rlvn sr c ul cplç& qu nó nccós s nfluncu n n fcs qu s dz Índ sá qu rc pr su prcurn prduçá ól bgs sn qu sónpn â s rsuls s pssbls u pru crcl c vrn s Es- íí ^sws WPê^rrFsM^«3 n? Dlrl<4 < nu T - SS RESENH SEMNL D Hl NRTE-MERCN D crvf cn lns prdus ndúsr nrl básc rgsr-s vlus snsvln s lvs c ndc s s sguns: ç nls n prr ssr n 949; crvf nls rspcvn; cn 5382 nls n prr ssr n 949; lns nls nr unh nls ns ss ss n curs FERR GUS Mrns L Rlvn frr gus s clçhrrn u Pcs S rrs cus cr crésc s Cl 0^ Brl rc- FrcêucMrrk D 2408 nls n prr sr- sr 948 prduçf bxu USÍ f gul pr 949 E fcl- dé Prdus Qu qu n ês rc Usn SLdí^6 cs Lbrór Vrnl C nü rúrglc Vl Rn nrrdsrbur Crls Br? C pu pr vs écncs fbrcçs Quíc Rhrdl Brslr S (- qu són ru r Tlfônc Brslr C Usns N nrl Cupr rsslr llás cns Cnrll Tns qu S L Cr Usn buscn ráp rcuprçf l s Sns Txr ns sr prduzu unh Cnsrur rnr 0Grdy C - L suprr b éd qun nsnl nrrn vrfc 278 n M; /;! n rc gênrs cnsu funcnu n sgun vn: Enr Sl rrz (sc Frnh (sc) çúcr (scs) Flh (scs) Fã (scs) Bnh (cxs) 300 Mng (quls 830 Xrqu (frs) â f MM 9 YRK 9 FECHMENT Prç pr bushll pr nrg: H Sbr Dzbr Cr rn-hôr c CHCG ESTTÍSTC Pn frl : Ph>l df Dlrln rn «rr-mufu rnurn l(f]«m! < J«n«lr ;:> r Fé< 836 lè5 E sbr n c 775 E uubr E zbr680 S80 E rc E N brur Frc c bx dé pns N fchn Frc c bx pns Bcn 623 RRECDÇà Ccu NV ESTTÍSTC Tl Sls Exsênc!!! Cçõs p? 0 nll fbr lng: Srdó (p 3) Srdó (p 4> fbr d: Srõs (p 3) Srõs (p ó U&>Uü lô?! cr (p > ÍBUU ls20u Cr (p S) lbrs nr: Ms (p d) íuu ssu M (p S> U5J0 S2UU Puls lp S) EM 8 PUL S PUL 9 CMPR DUkB Cucf pr qul NTKT «B> (Bs lp Sbr n c n c uubr n c Dzbr nc 2200 Jnr 950 n c 2320 Mrc 950 nc 2450 M 950 nc 9500 Vns 000 Mrc< Cl Es CNTRT«V (B - «n 6HJ M: br Ph Sbr n n c uubr n c nc Dzbr nc nc Jnr 950 n nc Mrç 9Í0 nc nc M 950 nc nc Julh 950 n nc Vns Mn Cl Prl DUpnlvr: Tp 4 r n T f :k Tlnó (l n -nry NT nv «C «h PERNMBUC EM lgdã MVMENT Enr D Sns ECFÉ 9 Prê pr 8 ull: n H Cprr M (bs 5) Srõs (bs 9) Psçã sávl 250 Enrs D «sbr Êxprâ Exsênc 70?Ü Cnsu ll EM NV rkk NV YRK 9 r Tch KnrKns : E uubr Ern zbr E rc E rò lá30 Ern ulh E uubí Md Uplnd c bx Esávl brurà N - 7 á- ll pns N fchn Esávl c bx 4 pnè çúcr Usns Usns 2 Crls - Drr >«sr Ccós pr 0 qnll-s Sns Mscvs Psçã sávl Enr D? sbr Exprçã b0<lu Cnsu lcl 400 nó pr sdò n p lrânc dé 5% p 6 N prç c á s ncluí x ps sbr vns cnsgncã EM NV VRK NV YRK 9 Cnr Sns <D> br M Fh Sbr Dzbr 27(J 2697 Mrc M Julh Vns 7500 scs N brur Frc c bx pns N fchn Frc bx pns NV CNTRT «S br Vh Mr-s Sbr n c 3020 Dzbr g Mrc M Julh Vns scs N brur Frc c bx pns N fchn Frc c bx pns Ulspnv NV YRK 9 CMPRDRES H nrr Tp R n 4 Tp R n T Sns n T Sns n T Sns n T Sns n 4 3/325 3/325 Sns: srn l Tl Ss Exsênc cd pr 60 nll: Brnc crsl Crsl rl Mscvnh Mscvs BM PERNMBUC RECFE 9 Ccós pr 60 qul & vs Vh lbrs dólr ps rg Cpr lbrs dólr ps r; ( 29 GST 3 SETEMBRn CMB ^^^$r^;-s^ MVMENT Enrs D Cps! Trç-fr 20 á Sbr -k 8 D L / CSME S MMU Pr rruhunl fl í-# hl - \n lld-k - -n - h síí nm M«f u n ru nnlên «FBRC VNN BV fm K( - f«í

17 g5g Qun Págn! DÚRÓ NÒTfCUê D U ; ( Éggfc CPCBN à rufl Br Rbr 788 c vl C u ( pl ról bnhr cznh qur prg c Prç r vl Trr cu MLTN H à v Nl 26 nl 0 Tl: à U d 4 à 8 híàs rlllh Hns Envlhcs pls rnsôrns u Glândul Msrs /rr l c ~ «ísés níscns fdà íd Es návl fórul f-nl qu / b üu s _? hns cç nvlhcr rnsrn prsácb p n css rbldí àg ê ònhàédà íb < íf dlí glndl prsíç Ur n Rgn Rgp é us cun prgss n un nr pr lhsé hns Sff rnsrns prós í qu drn ns scrv cun- -flsbff «l-vnr- u- u vhsdtd«jl-vnr- ff n P-- -; X u nnn «S : rdônc ns M ríhus brnquç n r n > <- -- rsl B-;\níu ns prns pr :(v( bl pss- S ncnrr ènçí - MMurW-- c Mu< du qu díss ls crd qu LM H d r(-: r}nl ^S0 Mlw rrôn u scun- 7íl(óènl l què qus!j«lírrn pr brgr pàén plrvíns crúrg Ruls Ráps «n prí «rç u nv fs én ér spcl- «rs rnsrn pròsács u rnsèrn :lí lr prô cnrls ràpn n-nb s us bns rsul c: ácábr c sus rnsrns f-ls «nrè-s u ns s vns dèvlvn-lh vgr k vl Grns Rsul R«Jn ê bn rsuls s n cn s rbls qu frc sb nss grn psv qu cbrá c sus sfrns unn su vgr fn què V sn us ns è v Sb ss grn pç Rgn qulqur frnf h s vrfqu pr própr p ránsrr-s ur h Nss grn prg P _ Ml> ndc n Hgn rn prss urèrs s pr fíg E PRSÃ VENTRE [LULS D BB MSS s vrgns rs qun fl r vôs nrs? rs cbç r pr s vzs sã vs u uncnn prlh dgsv é cnsqün Prsã Vnr s Píluls bb Mss sã ndcs n rn Práã Vnr sus nfsçõs ns ngcls Lcncs pl Sú Públc s Pluls bb Mss sã uss pr lhrs psss Fç rn c us s Píluls bb Mss SML U nv prdu cnr s brnqu sác rsfrs rn W- < xy^m -# ++_ f à$u Wr-rMMM- C«l %n\m+u J\ uu«- rsh^f C2 &^^ Us SML CMPRMDS PLNTS MEDCNS Vn-s ns frács drgrs 0 S GEL ELECTRC ÚLTMS MLS válvuls l válvuls 5 305V-5 válvuls C L 88 válvuls CL C309 9 válvuls CL Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ Cr$ PGUE CM QUSER W BERLENR RU SENDR DNTS 7- HUDGE frtl\s BEST BCYCLE (À MELHR BCCLET NGLES) ucegq) BLETM D DRETR D PESSL D EXERCT PRESENTÇÃ FCS PERMSSÕES RE- QUERMENTS SPCHDS MfRÇTQ SETEMBR ClTl FER 9 04 BLETM NTBN «f U Publc pr v «xcuç guln : PRSENTÇÁ FCS: prsnr - «s Drr pls vs bx sguns fcs : RM RTLHR : MJRES : áv dà Mnss Pv d k Drr Pékkàl ér fldó pr d èk Drr r pr éxclríííl snhr lnlsr èhr h férs nôn Pèrr Llà Mch Qudr Suplrnr ur í fg Mlr) pr r vn s cpl gz dspns srvç MJR : R : _ pu pnh Dur Drr Rcrun pr ér s rnsfr 30 Clrcunsrláó Rrun pr Dlrrl Rrun b ssã pr- pr gc-zàr pr rns ns cpl RM ENGENHR : MJR : ính Slv db Qurl Gnrl T Rgl Mlr pr r 4 rgrssr 7 Rgã Mllr <-r RM NFNTR : CPTÃES: Dr Gs d«rú- J 3 Rgn nfnr pr r vn s pfl c ds dspns srvç érc Lps Txr Dròrü Rscrun pr r s prv rnsfr pr rrv PRMERS TENENTES : Frncsc nôn Brnr Dpós Cn r Mrl Bélc pr r nr gz 2 ss lcnç spc Jc Frr 7 Rgrr- d nfnr pòr r rclhr-s su Un SLGMENT FCL: Dslg ádl s Drr l nn r nfnr Vnlclus Mrns lvr Ml dô FRMÁCS PLNTÃ Esã plnã h s sguns: V R Brnc 3 L Crc 0 L Crc 2 Hd Lb 23-b Hd Lb 350 Esácl S4 7 M è Brrs 63S Ms 47 Cub 67 C 287 Lrnr 23 M brns 24 lxnd 96 Cs Vlh 28 J Bânc 697 Vl Pár 244 Pssg 49- S Cln 3J R Grnz 3)8 M Cnuárl 06 G Sp 23- M Ls 25-b Frncsc Sá 23 J Cslh 5c F vn 32 Vlkc Prâ 66 <l) S Clr 27- Í3 L Gnz 52 S Crsóvã 566 S Crsóvã 233 Gn Sp 42 Prn 59 C Bnf 300 C Bnf 879 S F Xvr 3 S F Xvr 466 V S sbl 4 v 28 S 94 J Fur 08 (2 l) B Msqu 367 B Msqu 766 Rrgln 04 n Nér qub 355 rls Clr 349 Crnr 0 B Ç Rr 370 D Rn 89 (ng 56) F Mlr Gás J Rbr J Bnfác J s Rs 26-b Sus Brrs uubr uubr 944J -29 uubr M 440 u Club 4025 C Rngl 450- Pç«Pérls 26 Mr Psss 86 V Crvlh 398 Mns Fllk 936 M Rngl 98-b M Rngl 528 ç Mch 990- C Mch 566 Slrlcl - 62-b Dvsór 92 J Vcn 73 Márlá Frs 24 N Guv 5 v Dc 52- T Csr 2 v N Yrk 50 C Mrs 580 Brrlrps 64 Elvln 9 Urns 329 Brcls 755 Mnv 330 Rrs 97 L Júnr 2059 B dè Pn 7 lbn Pv 63 BN -v v GÍ Esr P Vlh 86 G Dns 469 Jprüb 88 G dé ndr 8 Eng Npv 4 6 dé Sus 36 ug Vsc B Dngs lbr F Crp PrnpuS Pv SÍ DF CMPS FRERE Dcn Urll Vàq Flu nn 4 rv Vvl ü grv Es Crurg du rns hxl Pr urr Mléss vnér v B Brnc 274 p 7Ò7 4b 6 llàpl à 8 hr v Y CHÁ TENR LEW l qul Téndér Lf qur dzr TôlhTèrrp6rqu é f xclusvn s flh s nrs árvr chá 20 Blhã Cçr pòr ér dè Hpl «S! Exérèl èrsgur sn --- áv n dé - REQUERMENTS SPCHDS nl d 044 fcn psuln Í-R EST DRETR: prudc n rsn p Bnd Mcl Brk cb J f prüsrf 3 dè rgè 50 Blhã Crrs Cb Lvs Esu s MHrh pdn rnsfrènclpr u s Cr- J nè Crg J p > Rglf Mlr : Dfr S rnsfr pr 3 B lhf dè Crrs dè Cb pr ln èrs própr pr {rnéhlnó dè vc cb cánl Crr Cb Frnlsc Nzré 3 srgn 2 BhS Crrs Cb pdn rnsfrênl pr ll< Rgn Cvlr : Dfr S rnsfr pr nrss própr dò 2 BàlhS dè Crrés Crb pr 9 Rgn Cv- lr Rsln Sus Cs cb dé 4 Rgn nfnr pdn rnsfrênl pr uà s Uns Frnr dò Nr ps : Dfr S rnsfr s ónu pr Fzn Ncnl pr l- 3 Blhã Frnr drl s Sns cb l 38 Bálh&ò Cçrs pdln rnsfrênc pr u s Crps l Rgl Mlr: Dfr S rnsfr pr prn-hn lr cb Sú n Blhã Gurs Ânus pr Fzn Rcnl Jsé lvr Txr 3 «rgn C Rgn nfnr pdn rnsfrênc pr u Uns sds n Rglf MH«r: Dfr Bè rnsfr s ônus pr Fzn Nlnl pár Blhã Gurs lbr Slv 2 srgn dé xn 33 fcáàlh&b Cçrs pdn rnsfrênc pr 4 Rgln nfnr u 4 Clrcuns crlç& Rrun : Dfr S rnsfr pr 4 Rgn nfnr dè cr s lrs b d rg 45 L M vn Qudrs Jsí Bncur Clu 3 srgn Cnngn s Drr pdn prssã pár cnrr rlón c á snhr Mr Lurs Sbrr slr brslr rsn á ru Crnl Mnr n< 24 Cchr pr n Es Espr Sn : Cndò cr è n 3 lr b rg 0Í Esu s Mlrs Hlbrn nôn Jsé sl br crnr clss ds Gurnlf Espcl Frnn Nrnh pdn rnsfrênc pr u Un Frnr : nfr pr fl vg Crly Lns l 3? srgn Rgn Sp pdn cnsr c férs prí qu sv bx Hspl Cnrl Exérc: Dfr vrb-s c férs n 948 prí 20 ds 9 28 d zbr qu sv bx CÉREBR CNS; Jfr T FSFTS HRSFRD Cn s fsf nds pènàvu prf funcnn cérbr ss nrvs òssòcs s ss Mgnés Cálc Sód Frr qu cb fdg crbrl sgn nrvs nsón pr ór fl p u hur c srgn Cpnh Qurl nrl Rg Mlr pdn lsflfí «èsplls-clld grf: Dfr S lslfdè spclè-llógrf cr c vs n«3 7-V-84 Rl u-s dlpl nrss dlànè rèl rnl Lurn 3 srgn dè Cpnh qurl Gnrl 3 Rgf Mlr pdn clssfcr é plll-llógrfb : nfr dvrs n cnsn n dpl prsn é psuln Rslu-s dpl nrss dn rcb DÇÃ FCL : Fc d s Drsrl r x lníss snhr Mnsr Gurr r áv Mnss Póv gurn nv Mssf PERMWSEÍ : Cndl pr - Dlr rl : PR P486R-ÍM PRTE DS PE RDS DÉ TUHB QUE V DRET: Ná cpl pf lbr lv Frrr rnsfr pr Grupn Ls Nró Rsn nn r nfnr Jsé Bs Fnsè rnsfr pr Eslà Mllr Rsn FRS : cnc férs rll vs n 949 ó r Dvs Mnss Pév prr próx d S rrn qu ru gz-ls n Es R Grn sul ssn; Gnrl Brg TÁV MN TER «SHE\ Drr Pssl Cnfr rgnél : Crnl flln LPES LVER Chf Gbn Css V -MV Trç-fr 20 TíTY T Sbr ^íí fvl llwwhlühnn Pgn c s lugués Pár cnrbun nsus Cxs E Dl CUl ônbus 4fè à fwr Vns css 00% fnncs cçn pgn pós ènrègá dá chvãs Rsdêncs cní rrn sl s qurs pndêncs s >-> nrês cò rzçõs prr Cr$ snss n rs 0 ls P«n cò s nsprs urs u Cpnh Crc blár Cánn S Ru Sn Lur 68S - - g 0 - Tlfn ~ Ts z^ns fnncns á cncds prv n Cpnh «n- Pqun snl rsrv r nnr CM 30% ENTRD ENTREG MEDT VENMS NÓS EDFÍCS: NRMN v M Sá 35 SNT LUZ v N S Cpcbn 82 BRÊT Ru Dbr 23 CVTS % Ru Méxc 2 Esplênds ls c 70% fnncn n prz 8 ns prns pr cupçã BNC HPTECÁR LR BRSLER S RU D UVDR 90 / NDR uç s udçõs Jubr Crvlh s sguns-frs às 20 hrs n Rád Tup ná prfrênc públc! Gèsíy é ò sbn níás Trd l Brsl E h u rzã pr s É qu Gssy é rês vêzès s cnôc cus n dur s é prfu é f J^^ W-) \ ^Kí_ -- WBus8sSM--\<-y^-:-S<-- 5 -:- J sk JBÊ s< \ MÊÊÈbÊL - ^4 í^^êê^^w ^Ê& M- N SBNETE ^ÀV Prdul $fb«lr4«f««brll n <h MÍ v v d FlzSBNETE CREME NTL ÓLE TLC BR LHNTN M Jlf ^^^^^^^^^ Sld ««! wnf-!; - - u r llll JJ í Dsrburs: Cpnh Crcl Mrí v vl Cru 87 TlfnM 25-76W V/M\\ R JNEÍR -- qu bb GRPETTE rp!

18 crr Sçã Sx Págn DÁR NTÍCS Dr Jsé Crls Guvê Cs Bul X Dnçs crnçf Clnc édc Klrucnrd grf M bsl Ku Méxc 4 8 nr «l 803 Edfc Clvs Tlfn: UTHBLST - TENÇÃ TJT-SCRR D E NTE ns snguç lncls rbcs fcn c&nc cpl Espcl lnrng pnur cplr cânc rçn s cprss RU BRÃ D BM RETR 99 Tlfn: Cnsuls Cr$ 2000 Ppulr Hr rcn: CrS 5000 DR EUDS Dnç nrns Cr várs nflçõs Hrrgs Hrródns Ânus R nsns Cll Esôg Fíg Trn s dôr s prçã ns ur-curs MDURER < Esr Prl 45 \ nr s rçs quns sábs s 30 às 7 hrs Cnlând Ru Evrs dá Vg 6 f nr Tl: Sguns qurs Sxs-frs s 2 s 8 hrs CS PRÓPR %& -_sã«f Vlr s css u s rrns r CrS CrS CrS CrS CrS CrS Vlr s prsçõs nss ns rc- Dps rcbr s chvs br s chvs CrS 5000 Cr$ Crí lhu CrS CrS Ü000 Cr$ f7200 Cr$ CrS Crí CrS Cr$ Cr$ Cr$ CrS S prvn dqur su CS PKrPR c s vrb c qu h pg LUGUEL cs lh qul sn rsrá u P- CTE RECBS Tíuls subscrvr grup cpr-s-â pns c cnds c dr â cnsruçã Cs Própr grn; rsg prr N 24 ss é rsuçã ngrl s prâncs pgs n érn cnr u qulqur épc n cs flcn Cpnh Cnsrur Cs Própr V PRESNTE VRGS ND - GRUPS 307 E 30b (Fsclz pl Gvrn Frl Cr Pn n 62) V ll -_^ y Fbrcn- spclzs óvs fns pr scrór há 37 ns s scck pnn várs ps ss crs rárs sns «durbl grn pr prn nrg nslçã cpl rns rgnzçõs BRSLER r 0 R N E C E 0 0 R í S C 0 L R S Rí 7 d brl 2 5 g [W \ F: (S Ru Evrs Vg 6-7 BkprpR}l Pul) %^l<> Fns: (R) Fbrc: v S Mrn 780 (S Pul) 3n LTTTJ JHglPTTf-l J-T^ f \2fJ ÍV^- Vff -Vr-f Vk ^WvlíV llll Jl LXJfDlM 5Srn % câ slh brlhn/ Rn u cn puc sfrç l Encrr lérc PUL J CHRSTPH C N D UVUUR 98 - RU S JÉ J 80 JNER =^ S -T^Ss^^B^^í WHBÊBBS FT SLNTE BRBNTE Us prv nã sc nã su -- nã x VXndúsr BRSLEfv^ lhr n ndúsr brrch Fll u R JNER: Ru Crn 48 EST É ÂÇ CÜPLÂ r «H «#S /á^tí5 ^^-íísíí^dfé \ TLNTC W^sfíggk MTR L! Pl>l < LMP ^lll^ r lfl [^ ^^^^^^^W - fhfrmf LÜBníFC /íí UE9XÂS E RECLMÇÕES C Esr Frr Cnrl Brsl UT-FLNTE D ESCL PRFSSNL GVER- NDR PRTEL s rrs dns prxs dfc n s nsl Escl Prfssnl Gvrnr Prl slc drr Cnrl Brsl u prvdênc qun bus s rrdçõs fs drn pr u u-fln clc n frn dn dfíc s é f fr srn qu chg rrr s rrs s próxs ps sss rrdçõs sâ fs rs 7 s 0 hrs n drn c pquns nrvls dscs núncs crcs Esss rrdçõs prudc b-sr sssg s rrs quls qu prcur qul lcl pr rpus pnr sr u zn vrn TRÊS CLSSES EM VEZ D CLSSE ÚNC Lnn qu s nsrs Trbunl Suprr Rcurss scnhcrs sfrns pv qu r ns sublrbs h ng n sgurnç pr cnr nsuçf qu cnsr rl clss únc ns rns Cnrl scrv-ns u lr sugrn qu s bv gnrl drr qul frrv é uncn uns s sblcs rês clsss pssgns prr prç Cr? 50; sgun Cr? 070 qu é ul clss únc; rcr Cr? 040 c r ng sgun C ss crscn un- Bzr n Nr s prçs s uss Ts s rcs Ráds Rdls ãâ VST E PRZ PECS E VÁLVULS Clásscs Ppulrs MTERL ELÉTRC MTERL E RD MQUNS FTGRÁFCS FLMES REVLLCES MPLÇÕES Luçs Frrgns luíns Brnqus rgs pr prsns Tu qu su cs prcs Bzr n Nr (WLTER TB RU N NER 839 TEL EDTL SEGUND PKC PR VEND E RREMTÇÃ PEL MR PREÇ DS ; BENS PENHRDS N ÇÃ EXECUTV QUE FRE- RC GULHERME KRUG v cnr RMND P- RES D SLV N FR- M BX DUTR DÉC P BR- GES CSTR JUZ D- RET D PRMER VR -Cl- VEL D DSTRT FERL FZ sbr s qu prsn dl prç vr u l cnncn vr qu pr ês Juz crór crr s r- rgulrs çã xcuv r fs xcuçã snnç qu é xqun FRERC GULHERME KRUG rqur RMND PRES D SLV; n s pd fr xpcdlçãu ds sgun pr ç<! c s frls lgs pr vn hs públc s bns xcu pssu-s ês dl pl r qul prr s udórs rrá públcc prgã vn rrçã qu s r u r lnç frcr n d Zl sbr crrn s 3 hrs n sguã Plác Jusç à u D Mnul núr 293 rr s bns pnhrs xc cnsn lu r qu sé sgu: «LUD DL VLÇÃ Vr C vl _ BENS ENCNTRDS ru Pu 32 cs 2 MBÍL DF SL U sl n cpl n cr scur cps s sguns pçfls: u sn lásc crs sn dus dc brç frrs cur n côr vr; un crs lr c fuás prs vdr; u gr cn dus prs qur gvns: u «huf c dus pr?s Tu b s cnsvçã vls rfr cnun CrS MBÍL QUTR Mbll qur cps s sguns pçs: U c p r csl; u guír-vs c dus prs splh nrn: u rpr c dus prs rês gvs; u pnr c spélh cupr u gv: dus slnhs cbcr Ess óvs sã b s rr cnsrvçã vls cnun CrS U vrl rc «RSTCRT n 0S02 funcnn qu vlás CrS pr prsn vlçã CrS R Jnr 4 gs d< ^49 _ Frncsc scr Nícn Erns Bb Flh E qu qusr rrr cn prç ns Julr n dln hr c lrnl sgns prn fzé-l pr-h rl/n pgn vs n U fllr dôn pr rês d crrn pr rn r rr«n «n- \ x JrWrl fhr< pr r rr«nç cum pr xrçã «n r ul r «UÍC p«r pnnwc> < H rlrln H n r«fn ( kn- rn un r n<> rn \>à<\\npnl> NKdfl B0 lunr «vum l>l< Mn«4 Wn- f Ml M rmur «Mu r lll) ü; HH MlHlH) l> UM </ M M fffw f fímlh!!! lllêfh$mí!«(-kl)! % lí-üm l-lríííj l Msl MlíMw «Ml!CM í í H V Hí fâm JíJ ) ílf -! <l:rl><) f í#f?r ff>fr :ír Mk>J ÁülH uu bln -s s rns Esr s lrçr s s pssgrs scnlõrc vrgnhs prscu clss únc C Prfur Sú Públc 2680 BERS ENTUPDS M- rrs ru Snhá Lns Vscncls p prvdêncs pr sbsrur s blrs ru s qus nups dfcul scn s águs s ísss qu xrvz sôbr rrn rvssn v públc cnsun prg pr sú quns l rs xln bé lcl nsuprávl u chr VLS NFECTS CÚSN- D TMBÉM CNTES - Mrrs ru Jcn p à urs Prfur rn Sú Públc pr lvrá-ls s prgs r r qu sã xpss sclrcn qu nurss cns c qu v crrn ns dus vls qu crr lng ru prncplnl r snhrs crnçs H n ur vl qu cr ru n lur dn prícl n 92 n xs pns u pdr srvn pn pr rvss n ná p pssr crncs snhrs lé ds s vls sã rpls l pdr xln fé nsuprávl lvz v pl qul há psss ns c qus s s css n crr há puc qur óbs C Prsdênc Rpúblc ND BUS DS CR- RS FCS nfr u lr qu n d 7 crrn crc s 430 hrs crr fcl chp brnc n rfgv n rü C cnduzn u snhr C Lgh TTU NCNVENENTE UM CNDUTR Rcl u lr cnr u cndur Lgh n 6462 qul br nà sn srvç s ulzn bné Cpnh vv rcs n xr bnc c s pés snds sóbr s rln cupn lugrs urs pssgrs n crr-rbqu n 436 dn s n bn Lnh 24 n d 7 crr crc s 440 hrs sn cndur srvç chp n 69 qu nà dvru su clg ncnvnlên l u C Dlgc Ecn Ppulr Rsurn Trpcl PREÇ EXRBTNTE Esrnhán qu Rsurn Trpcl s cbrn Cr? 90 pl crp chp nqun qu s urs rsurns brs prç vgrn é Cr 560 p u lr pr bus nçã ur cpn C Plíc ÔG FUTEBL N V PÚBLC Esrrv-ns pdn prvdêncs às urs plcs cnr bus u grup scups qu g fubl n squn s rus Purá rlcué Brz Pn prncpln s sábs ngs fzn grn lgzrr prfrn plvrõs srspn s psss qu rns n lcl Crnçs spcln nns sã s s sgnsk: à ubrculs C Prfur Plíc TERREN BLD REFUG MLFETRES - Mr rs ru D Trs n Engnh Dnr p prvdêncs n sn qu prprár rrn bld xsn n Vl D Trs squn ru Puí s cpl cnsrur ur crcn ár ndí s rún nurss ndvídus qu pnr ns quns s css vznhs qubrn plns prn rubn qu ncnr rfugln-s sgu n c rrn C Dprn s Crrs Tlégrfs 25SS REGSTRD ÉRE CM VLR N CHEGU STN N d 28 ulh dl crrn n sr Vldr Cs Mulr Cps xpdu gênc nn Es R rgsrdn ér n 682 c vlr CrS 20íln0 sn? Cp dns Prs Es Mrnhã n rspcv Cpn sn nfr pr cr 7 sbr Sã Lus Mrnhã qu ss dnhr nã chgr sn crrs qurn ds Esrnhán r rn-s rgsr xpd c pr r vér sclrcn qu gênc xpdr n s d v plr nr ur cpn n sn purr qu crr rlçã à ^frr crrspndênc nfrn n qu gênc á slcu nfrçõs sôbr sn rgsr nã n b qulqur rsps C Prfur E F Cnrl Brsl 2SS09 VENDRES MBULNTES DFCULTM TRNST - Qux-s qu sn lcl vn nnsv psrs v culs râns n pn Cscdur v sn n s dfcul v s rgs snéc qu«vnrs bulns splh nr chã n cnh s qu ps lcl qus spr prsss qun vã r r u s ds sçã pr lcnçr bn C Dprn Mdcn Vrnár 2680 S CÃES LDRM DURNTF NTE Qux-s rrs ru Sn r qu nã p cnclr sn v < nurss cãs l xsns qu l dr durn n sn qu pnf ncn ndc rch cprn d n curv pr sub rr ubrculs Tndn lhõs! E n nn nã vr r Prqu h su édc sb c cnrlá-l curá-l Enrn pr sr cur l v sr scbr pp pr x clínc S vcê vvr é s qurn ns s sr ng pl rrívl lés é b pssívl qu nunc s dqur Ms nr s qunz rn ns ubrculs n lhõs nuln un Prcur nr s sus lng cn c ubrculss Lbr-: ubrculsn è u nç pnns Sus gr n rnu u n pr -- CBELS Trç-fr 20 DR JEL FNTÀ Sbr f 95 TEXElB TBÜMTLCÍ - RTPED _ H() vn Ulògr lfl - 6 v nr _ ^ pru Tlfn 42-09D7 - Hs : :«-4(l _ Hln Bhrf 0l us-frn 4 á«n hnr CCHM B Vn ó préd c rd vrn sl cznh bnhr pr prgs Trrn dr u^ ; « Prá vr drn s 0 n r h l nn 027 Trr c MLTCN Rl)( H v vm n 26 l 70 Tl : s 9 às P flns ; M J «uuuuw^^^ Pnr Brsl S frc ó p(run pr xrr s funçõ s Cssárs dc Vô nfnrhmíl _ ^ VL «Cnsllun sus lnhs nrncns s cndl ^ rf sr brslrs ns slrs c rfp n nclusv r ó prsnçã prsunuldu f =--- Kl l prác língu ngls bé urs ds vln frncês Rspss Dprn PàpS Psl 604-Rú Jnr Sn srf s Cl% çã s rspss rdgs nglês qu frr cu > u fgrf rcn cnd? FCS CLDS REBERTUR D 29 SETEMBR Dárs c rfçõs: pss CrS 009 psss Cr$ 200 c 20% SCNTC é 3 gbbp &R9K9BBÊffBBBBÊXÊBBlBÊBH BRNCS blz ulhr uvnu h pn s sus lns cbls ês s cnü usn drávl ÓLE VEGETL «ELSN nflívl cnr s cbls brncs prpr fzr s cbls vlr su prv cr nh ês sld Ngrs Rln u Csnhs «ELSN grns vngns sôbr s s urs cpbcn- ê 0(7 v nü x s cbls pssr côr qu vr ns brnqucr «ELSN d brlh vgr s cbls ^vl su qu xl ngu csp s prss cur cbl «ELSN nã ng n nch pl Us-s c s próprs ãs Prç: CrS 350( GRC & FLH RL D fvdb 83 3? NDB SL ln pl rbls psl S vcê nr lgu sss sns cnsul dn su édc C vncr V >l nn l - n n numn Hn $fnn 4 ú HflW pwu nnh u n êwh p dn unfn )MH u)(n\ u «ffnn nhhn Hnfnn MHMwV wnn nn nl ) HMM nnuw u HÜ lu r Mfn/uu Pfvl vmw «wwu -wpfu un) & - wê u - 4 -<- n un f)vh M-^ ^ Tff ubrculs Cnhç sus sns (srs c) nçã nls spcln ns crnçs Ev nfcçl Us l psurz u frv Ev quls qu ss scrr s cu Ev cn c s ubrculss Pr-s cnr nfrqucnl Dur sufcn Fç xrcícs r lvr C b Nâ rblh n s dvr xcss Fuç xb édcs ndunu /ííí-x < pulr/ u^-r r Pr su sgurnç vá uc s c sus -flhs bé pr rr u -? s pulõs Prqu vl pn rr u chp s pulõs? ubrculs n nc às vêz nã é vn s R - scbr- 2 ubrculs dgnsc p p curr-s 3 Dscbrr ubrculs r- p grn su sfurnç s s 4 ubrculs scbr l«jj n é dfícl sr cur- w ls p é u dspn-l V Un hp s pun f V bur cu ^ «JuB V(M p cprr Squbb ryu w 9 H Hul^ ^ lg h n ^( ^ ^v ^ é ls M fl

19 X rcr Sçã Sé Págn w TMÓVEL - BCCLET - CMNHÃ 0 rnsfrêncs pr s d ~ MSTS - REGSTRS - CNTRTS PRT Ru^ Sn ppchnte Luz 836 ESP Esôg Fíg -J Erns Crnr nsn Nurçã ^-TfcKNS l(mur círálfu Clnc Médc Unvrs du Brsl dlànlu rn du ül-rs sòuuu «uprç&u - ««culs drré u Drhf s Db Kuls Nvr«Kl làndul w n - nnr lunk P^c urácu nu hsps _!r_ Eurp!_ érc «p/lr lcfr 70 Sls S07S0 «Esp Csl Z p- --: _ T_>l_>l _ 99_ul - llll 2íl 6 hnrs Tlfn Ks: _ 25-0 Cnín Edfíc S Vcr RU SUZ LM 38 )Sr Síndc Cnín Edfíc S VCcnv s Srs Cndôns pr ssblé Grrdnár rlzr-s n próx d 22 às T Bnc Brslr Un0Edfíc Dscns S? Mrç 45 squn ru Buns rs JSTlüsrlN RET ÂNUS DR NTÔN SLGD l<r du Prfs Bnud Crn Khry Prs HEMRRÓDS Su prçã s r «é rpus Cnul drn dus 0 às 2 s 6 às 20 hrs l uvr lf! - S 0? _ Tl 28-88S R SNTÓR SNT TEREZ Pr ns prlh rsprór ln clnc déc crúrgc Cl nnh 6 n cnr c gu própr nslçõs spéclj( _ DKKTK: DK CTV MKQUES LSM _ Trs Esr Ln nh Kl Tlfns: 25-7ff FÉRS! WEEK-END! GZR QUER PSSR UM MRVLHS WEEK-END? LEGREMENTE SUS FÉRS? V HTEL FZEND D GRM l :nfórl áx dsnçã gnífcs psns -r fslvlus rnk pnçã chrrs gs sãu \lbl ur blhr cn rdns lns psss bsqus n rvlhs lg cr brcs lnchs r pns $H u dn Kl pl Esr Kl-Sã Pul Srv pr vár ll d-ônbus Rsrvs nfrçõs: Ku Tôf n 4 2? nr lfns: XX9 Ê^Ê^KwÊÊ lcrs E LTES À BER MR s bl rcn Bí Gunbr cn ln- U rns u-srs águs nscns c Ls frr Cr$ S nr s urs Dss spcs durn nvrn Trr à v R «c 8-8 nr sl 805 T 43-87? r lsn u BRGES u pl Crr pr Cx Psl 4442 MÓVES FNS À MELHR SRTMENT E ENCNTRD N RENSCENÇ CTETE 55 E 57 VES D PRNÁ (lbr Rchr) Cprávs su cbn ús du- vs lnhs pcávs Esqu p- nrg d n R ns póss à JPssndu 53 (Tl ) ru Fr W 55 (Tls ) Fbrcçã própr ê Curb Prçs s cpr VSTEM-NS kfcs Jnr Drórs Móvs Pr scrór Pçs vulss lt< -- wlfc ~ - -ys fy VD BNCÁR f «nsu s Bncárs MVMENT D D 7 SSSTNC MJDC - 8 «s lbrór - 4 xs ds r X nrnçã hsplr 3 nsp- C««8 d sú r MBULTÓR Cnsuls: Clrgrs!! S ~ rlpdl 8 plcácsü srâps 29 - nsçs 4 Curlvs 2 prlhs gssss 2 Mssgns nuls 6 Nícs Dvrss J#_í_sà È í ÍUNÒHÀRíS D BNC HLNDÊS UND Runu-s n Ur d hé nó Sndc s Bínííls nuís grup dè íunclurò Bnc Hlndês Un f qu á Cssã Funcnárs rnsss s cpnnsrs ds rblh rsps grncl cnhc sblcn c rlç& créd rl s nrsss sôbrè rpus snl runr prps drcà Bnc sgun puru à nss rèprf nfò ró c pêls bncrlbs prsns runã qu lbrr fzr u cnr-prps cr s sus drs ncnsávs Bnc Hólãnz Un í u s cprnds n lè 6Ô5 nã prá furr ó cuprn d s B b prvávl qu Bnc srnglr nr «r cr u s sus sèfvrs PRGRM HJE DS BNCÁRS RGENTNS s bncárs rgnns qu ngrr cv Club léc Bnc l Prvínc Buns rs qu chgr n R Jnr v^ prcns Buns rs sâ hsps n Cy Hl nds rcb c n s sunhs f z s sus clgs crcs s clgs rgnns rã nhá h lvr Ur sèrà í$ dus vss nprns pnr às S hrs s prsn Bnc Brsl dr vldl Xvr bru qu lhs rá u udlínc spcl é su gbn n dl- Hl cnrl Bnc Brsl n ru Mrc sgun vs srá Mnsér Fín pssvln ás 630 hrs gurrá chg s bncérs rgnns u clss&ò cps s srs rln Tóhâs Gél rn ndr Rbr Dns zlr dfíc Mnsér Fzn Dps rcpçã pl dr Gulhr Slvr udênc spcl s vsns prcrrrã s prncps pndêncs qul plác 6 síslrá u sssã cn n sl dè prcsès Srá xb u fl sôbrè à usn srúrgc Vl Rn CENí METRPLTN SPRTS BNCÁRS V fcl (cnnuçã) V Dprn Têns Cp ) prv dé gs: prvr 05 sguns gs frrcán-s s réspcívs pns: Cx Ecnc () 3 x 0 Cx Ecnc (B> Cx Ecnôc () 3x0 F Bnc Prfur b) Trnsfrênc g: Trnfêrr pr cu cr pr ps dá úl r urn s sguns Jgs: Bn Brsl () x Cx Ecnôc (B) Bnc Brsl (B) x Sé- U Club c) Trcr r: Mrr d ér c bl Já publc s sgulnü Jbfs: N Flunns P D às 2030 F Bnc Prfur x Bnc Brsl () Rprsnn Cx Ecnôc N Tuc Têns Club D às 530 hrs Sél Club x cálxá Ecnôc () Cx Ecnôc (B) x Bnc Brsl <B> N prr g rprsnn srá Bnc Brsl n sgun Jg rprsnn srá Sél Club V JJprn Têns d M ) Trn níc: Cuncr s u vz què Trn nc srá rélzu n próx qun-fr d às 830 hrs n s Sndc s Bncárs gnln cd s gs srâó s sguns: Jg Bnc Brsl x Bnc Pruguês Brsl Í g Cy Bnk Club x C Lr Brslr 3 g F Bnc Bvls?< Vncr prr g 4 g Vncr sgun Jg x Vncr rcr g CMPETÇÃ SPRTV N B B EM HMENGEM S BNCÁRS RGENTNS N gnás sscçà léc Bnc Brsl srá rlz h c nc às 2 hrs dvrss crrpçs sprvs bsqubl ê- snkr ns s xdrz nr s clubs bncárs hng s clgs rgnns qu sà n R cnv B B drr B B cnv s funcnárs Bnc Brsl cprcr c sus fls à s sscçà pr r brlhnls ss fs cnfrrnlzçf cnnnl bncárs FES > MSC BRSLER N B B E hng s bncárs rgnns qu chgr n s cáp sscçà léc Bnc Brsl v frcr u fs nul VNl Músc Brslr Ess fs rá lnlcd às 22 hrs sèrà rlz n B BB pr prsnçã úscs ppulrs s bncárs prnhs rã ssfh u rr prun prcr àí gnífcs cpsçõs rl Brrs c s s cgrzs nr prècõs ps lé própr ur bé cprcrã Slv Cls é urs nérprs úsc pdpür brslr s sócs B B sus fíls rà llv- ngrss n B BB dn prsnçã crr scl n frw rgulnr EXCURSÃ S PUL sscçà léc Bnc Brsl SS Pul grç& s-- càl qu réun s funcnárs ágénc cpl puls sá rgnzn rcpíá qu v frcr s bncárs rgnns è urugus qu rásè ncnr n R Jnr cnv dà B B Ess rcpçã s vsns Pr pssvln s rá pr csã rgrss é 3 uubr c cu csã s bncárs prnhs prncrà u d SS Pul DSPSÇÃ DS BNCÁRS RGENTNS prsn Bnc Brsl dr vldl Xvr bru clcu à dls psçã sscçà léc Bnc Brsl u grup funcnárs pr cpnhr s bncárs urugus rgnns qu r ns vls vg cnfrrnzçã á cnv B B SCS BNCRS Trnscrr h nvrsár s sguns sócs sscçã léc Bnc Brsl: níbl Rdnh Pnhr dâ Sllv R; Crls Sus Rdrgus Cxs RS; Frnn Cs Sus Rclfè Pè; Jsé Mch Mn pr- 2ívél SP; Lfáéé Vl Cp Gràn MT; Lucn lvs Rs- Récfè P; áv ugus Sus Brsl Juz dé Fr MG; Rul nôn Munz Sns SP; Rn Turén dn Pv R; Run Sus Pns Frlz Crá Cpl ns s u nvrsár nlíc bncár nôn Prr s Sns Flh Bnc Pruguês Brsl BNC LÂMRE S F V N D D flm 9 5 UR0S PR CNT 0E PÓSTS Mvn 3% Cns prs fx l 5% 3 zs 5% Ppulrs 6% b zs 6% vs Prév 5% 2 zs 7% TDS S PERÇÕES BNCRS FUNCN DS 8 ÁS 7 HRS D NTE V PRESNTE VRGS 446 VEND U M 4 RU MR FR ETS 55 cnfr s scs pés ^fq^ -^^^W WZ^LW Mnl pr rgrn lcn prbllé bslu cbnf (Mpcv Curí pr lwh nglr frn Cndá ípc óf ÍEUU qríu Encrr«g-n cnr d lp d nn brlcçfl LUX {J FXllU: PELLECRN & NLN R bll«w l Mlff N«l«VRHD «M TD BRL N B«M«r 0Q uu W - - ;- -^rpy «««-> \ _ _ -_ SM --ç^;?f ÇíJ wj^\ fc Uh f - - DÁR DU NTCS Mçõs dvrss (Cnclus dk 4 pár) vll Ld Tpçrs Sus Blsá S Th Clrlc Cpq Vn Slv k Clà L VU ffc Esblcns Crícs S Vr Néud Wlllrh Xvr C L íítl s qué n cuprr ás rncôs Edl h prz rn ds fc sus x «xpdlén pr lvnn prpç& nô ríns rg V lln ««d Lfcl nàpfrò 47 d nvbr 947 ys S PKTDQHÉS BEU}fc UE TlT!X)S EMPS6 FF- ÍEÉS DF GÍ WUfcíMClDDÉ NCÓN-HDS _fwí;_«<l Pàín<l<> d 949 uhh u cupn Jurs dánucá cô s Scs rnsfrç k Elérll d Frnc Cfàz d Frn cuc uls cs Bls désd 5 unh pr s íuls n- cs 8s cupn rprsn u nv psn dn urs clcul sbr vlr nnzçã x bru 4% cprnn pár s n ur fx u ur cnl- l?n_h_pn Prí gs s pr-r físcs Jurídcs bgs qu slc plcçã rguln 8 fvrr 949 rlv h nnlzcs frl pl gvrn frncs s pfrs hlgs ulç fs pl l 8 brl dê 946 srò nfrs qu vru u ôrdc clbr nr s urs hgs frncss s íuls prsns pr nnzçã nâ vrã nr cüpr dè urs rfrn Junh u H unh nx E cnsqüênc sss pss v rcb crrspnn àòs Jurs s-rs sbr s d vlrs ns vnlhs 5 Junh 949 s bncs ncrrgs pgènn sss upôs sã cnvs rcbé-ls p cn dôg prrs blgs D nn cupn qu srá pg Jnr 950 s prrs blgs plcçã réfuln 8 fvrr Ô4Ô srí duz frc& cupn dè u 5 dr Junh 849 rfrn prí nr 3 l dè 949 s psss físcs u urídcs bgs rsns n Brsl séòss d br rs sclrcn gòr bnfc rguln 8 fèvrèl 949; ss rgs sé hrcr l bx d Bélglc d nu Brã crí R Jnr FÉQfÉXS NTCS Subsu qunn Subsus snécs qunn rduzrã grndéànè nr brv prcur undl pl csc cnchn Enr s s prns subsus cn-sc brn rln pludrln pnqun pquln Eprés Méxc prsn Trun clru qu s ngclçs pr u prés Méxlc cnnurã xprssu cnfnc qu s chgr u cnclusf uun ssfór prés é pr ndúsr xlcàn pról- V s cáusc rc ss prdu ê s ul v úllàrn s xprçõs nrè-rcns ngr l 2034g790 lbrs vls US$7389:J00 Brsl f sgun rálr prr rcbn lbrs lgdã «Jurnl f Crcê su sgun sv sír lgdã pr sçã v- l à prduçf è frs qus sgnfc u clín 26T000 frs cprçã c prllrs sv n Slsl s prçs pr êss prdu durn sn pss svr bsn frcs s bx s vrfcr prncpln rlçã às vrs brslrs: sur p 9 bxr 4 cnv dólr pr lbr Cérc n s sráll Chíêrl nr s Ess Uns usrâll cn sb sul nvs ráps nvs rcns nr-krchós rzó prfèrêncl pr rgs rcns dqul durn gurr unu 00% Lãp nn Fôl lnvn u nv p pl Mnsn Chcl C Chpn Lp Wrks lhr prênc n rflxs C r dfusã luns sln F cr u nv p fbrs vdr pr sln c prprs físcs dllêrcs suprrs qu p sr vnflldc áls u ns prç dòs slns bs dé lgdã u í ryn Nóv n Cr urh nv p n plgn luín pl Mls DMngràK C nc us bí plcçã r lvr nv n prv cs ênuw ô clnzn-áll SSEMBLÉS ÉRR BllZ>-S hf sgun; Drsllr Cubn-rlnà 6 rdnár às hrs à vn Ró Brnc 3 Crns Prdus Qul Frnclr S rdnár s 0 hórs vn Vrzul 57-4 nr Snsn Vsnl Cérc ndusr Frò S Exrrdnrl às 5 hrs à ru Fr Cnc Cs Bncár Cnrl Rlò Jnnr «Exrrdnár à J5 hrs à ru Snr Dns 4 3 r Clôn grlul Sul Brcll K Exrrdnár às 5 h rs à ru dè Mrc 0 Cl Brslr óvs Cnruçhcü Exrrdnár s 5 hófàs ru vscn dè nhú 65 4 nr _B C B ^ hz_ ^S L Nw há vn cpz & úhnf % pnf^ M c uunhx Hú ún PQD CURR-SE EPLEPS? qu é plps? Sps pns qu é l ç qu durn nu é fnff«m rc pbrs grn hl \\á Jâll Césr Nplf ó Byrn slfèr dflsl l bllpsl sè)r lfréu s h í clnl cus énrs lrnp fnln crs Cílln pqué pgulr sbrlr u prpr qu lv M «nl n grn r s cbb Ésl návl réd lcscrl llngur sps nu nrssn llh nul: P curr-n pllpsl? Es lvr n& vn s lrcs grun nrsss Nnhu nfr pllpsl v rr é nllclr u xplr gru dês flh snscnl TlF RMJCTQML HVlSN Dp -207 «B B«n v: Jrsy Cy N ] U S Qln nvlu- rll u hnl? dn nlrl llllí: curr- pllpsl? NME llwr wrvr «l«í lnn CD - > CEEH - FflZENNH TPÚ UÍS! S ld0 VflLE T 0 MUS LNDR PR «SLBHE: CH$ 0000 VEND ÇRSM BRG 22? GRUP 70-CSTEL LTER FERL rrçnlw-n U CRUZERS! JlPv/- M clghx VENTDHS MNHÃ Br >\/ -^ «w^k Trç-fr 20 Sbr 949 Lrnrs - Vns ru Lrnrs n 28$ dfíc Nv úl pnr- n dspnívl dé frn á dpqun cr u sl rd d«nvrn qur qurs s blhlrs cznh qur «W-v prn pòr nr Prç CrS Ngóc dr Prcurr dr Dá vld ru Mch dè sss n p 802 lfn ps s 7 hr; lfn durn d Edfíc MEREDNL SSEMBLÉ BRL EXTRRDNÁR 2 cnvcçf 9 réuhr-sc n& ru prú 98 n dà 26 <J«sbr às 20 hrs f dé lgr dnsr rfrdó Edfíc dnsrr Tr s rsfrs prr sprr dòr grgn u dòr n p cc dn r Ssn ss áxs rcn pls édcs Ssn s prssã sl ò crr slnf cl ss Pl su prs c rvlgrn cb frquz x pèlà grlp lvnn rpn s frcs Prcur su frl Ssln nr s grps sss brnqu _ÜL su u? Br fdg «> rbrl sgn nrvs Nur Fsf Ksky- NEUR FSFT ESKY s prs cpl frfln cérbr^ s nrvs dé rúu ls NEUR FSFT X8KY dítlv-h frçs s pcl r vgr 0 cérbr cl s nrvs Pr su sú pr < xl n v dn FLKíM Cl CrS Slr Cr$ CMPNH PPULR E suvs prsçõs nss Sê nr s fr GRNT: 0 NS fbrc:ctete2w-tels HS-H B E JH6PÕ] Cncurs s Lãs Ss Grs cunc: S nôn Mnh Sns ndúsrs vru spculr sucss Brs] cncurs QUE NME VE TER ;:-Ví NV LÃ QUE SMS V LNÇR? cncurs ss qu ulrpssu xpcv s ps nur crs subu á clssfcçã pr r lfbéc s ss é u rblh qu rqur èpò é cu ss sn purçs fnl só srá pssvl nr lgus sns s LÃS SMS cuncrf pln pl prns pl rd n qu fr nclh pnr sr «Mul cncun p Tô cn)^p^ USUS JV / $} ^ ; y HL ^y-- MÊ ^^^^\W PP^PWW^^^ k^^k \ MNH HTfl ND0TM! GflfU WPSPP

20 !?} r!v!l Trcr Sçã v Págn DUR NTÍCS LÇà JUVEN Cb csp qu s cbls J WíM s$êêêêê^ ^y -^ 5 S&l \ Jè ÈKÊ Sndc s Eprss Trnspr nrsdul Crg R Jnr S: Ru Prr Mrç n 6 - n EBTL SSEMBLÉ GERL EXTRRDNÁR Fc cnvcs s sscs pr ssblé grl xrrdnár rlzr-s n d 22 sbr 949 às 9 20 hrs - 2- cnvcçã rspcvn pr rr: ) Lur dscussã nrr b) Ex suçã cnôc fnncr Sndc rusn rvsã s cnrbuçõs c) Prvsã rçnár 950 d) ssuns grs R Jnr V sbr 949 JÚL CNDL SBRNH? Scrár FT\f_HT_ wfm^wm- TJUC Vn à rn Jsé Hgn 78 ós rsdêncs c sl 2 qurs spns bnhlr cznh qunl prç Cr$ c u pqun nr rsn fnnc 0 ns pl Tbl Prc Trr c MLTN RCH í v Nl Pçnh 26 «l 70 Tl: Ds!) às 2 s 4 ís 8 hrs ^^BBgnB n FERT PRPGND %S 6 Í_$ÍÍÍ!_ dpwr- ^ - ^ í $í ^N^^ &«rw&«ç^_ «Í l^àíhb_ HlHnfflKf ^ BwyK?^^SL_W-^3 H l^mw^f^ «f l^lé ^ lr^<^s^3s_l ^ 5_r^B-^í^S W&BwM 8 l Csü! yr ^Mp s_^ Pl ^Pslâ^ EX-CS CKTES frc KD-VTRL rc STBY uác bls óvs CLNL CHPND- LE RÚSTC c pr pns Cr PRVETEM v Prs Vrgs 877 sbr Pr v Psss Tl: SXwBSSS-_-V_-_S-_W[ WBÊ_WÊÊ-l -^MWHWy _^\/!^ 2 x_-_í--^í /_ EPE Clch? > Cus 30% ns cuep-uu pssu WESM Mlê Pn Ep uí x _ c n s ns undl S_r_ _= udc s cnfr quls bll ps sá pns ns fà EPED-JUNR _<> n _0dõ Plu d- p qul Cbrur d _- l pd - V EPED - LUX Eslfnl d _up_r-r crn nl Cb- ur llnll c 0b--_ 2 \\w_^^^^^^^^^b^^^^^^^^ê ^_H-Swrí ^:^C3^^--v^ --^&:;? -^_ 5BS^-k 3E K_S_B3 <_ ---- vsv : - l_-_-í^_?r^í_!ífck_ ^^^^^Pl^^Él^l^^P^^ ^^^^_^B^^ ^_^^_P^^v 0NC5 B 6 CNTES _ KSL HDÜSTRS RRPH_EL MUSEU SB Ru Chrn Bú 79-7s Sã Pul GENTE N R P SMÕES (u Vlcn d nhú Fn _2 > \-\ // / UTMÔLS0 E TRÁFEG 3_fr 20 sbr PRTMENT JURÍDC Hrárl : s 30 às 230 hrs s s ds ús dvgs : drs Rn áv Br rú ;chf Gbn; Frncsc Mus Prrr Edun l Rg Flh fns Slv Frrf Már Brgs Mcl Hél Pnhr Slv Nlsn Nscn Gus Jsé Rbr Cpll Dv cp rcr s sscs : Grl Ml Brbs à ll Vr; Jís Brr à 2 Vr; Mnul nsl _ 8 Vr; Nlsn Gspr Vll à 0 Vr; Nlsc Frncsc Sns Flh _ Vr; Nlsn Rs Mrls Júl Cxs PRTMENT MÉDC Hrr : dr Brg N s 8 às fl hrs s s ds ús; dr Jrg L dns 2 às 3 hrs s s ds ús; dr Dngs Srvul s 4 às 5 hrns s s dns ús xc ns sábs; dr bls Vr rs 9 às 20 hrs s s ds ús xc s sábs TSLGST Dr líp Gs s srs sscs srà nds dn prsnçã gul pss pl Scrr à ru Méxc n 230 nrr sl 302- às rçs quns sbrs s 7 às 9 hrs PRTMENT NLSES Hrár : dr Slv Rngl s 5 às B hrs s s ds ús PRTMENT NTÁR Hrárl: dr él Pnhllr ll rs 9 às 2 hrs s s ds ús xc s sábs; dr J Mrns s 2 às 5 hrs s s ds ús xc s sábs qu é rs 9 às hrs MBULTÓR Enfrr Sbslfí Frs Slv Hrár : s 2 ás 20 hrns s s ds ús xc s sábs qu é s 2 às 5 hrs EMPRÉSTM NTERN Esá br prés nrn nr s sscs urz pl ssblé Grl Exrrdnár pr cnsruçã nv s Unlà prés srá pl prz 5 ns vncn Jurs 6 (ss) pr cn n qun ín prs é CrS pn nrn ssc prsr nlr prânc prcln u u s vz Pr s cnsgur f l UnS ncss clbrçã prscndlvl prz ssc Sr ss rnr-s-á rl cnsruçã nv s scl qu é vl prênc pr s sns nss scl- Cprç à s scl bnh s s nfrçõs prcss cncrr c vls prcl qu snr q ss f EM VS SSTRE SS- CD N VE FUGR Dv prr crr prsr scrr à vn Ts sb prfn qu nngué - su slhn pr przr s rn cn r râns há spr nuns r fs pr ss nã prcs fugr lé r ul r Cr$ r qu r Códg Nnclnl r Trâns v pr- fug ndc prs lc pr- rrn pnnllrr crllnl lh é plc c un Cul c vlc fl frs Sã vrs rs sscs : rárf p- 9 r rg 9 s Esus : cuncr pssln xc qun prs u cn à Scrnrl u Dlgnçá qulqur ncn pr ns nsgnfcn qu lh nr prç prz 24 hrs s f crrr nr prír scl 72 hrns s fôr fr s prír f nã prr dr uxllln suí PST RESTNTE - Há cs pr s sguns snhrs sscs rss Slv Dlf Mrr- Slv Jsé Frrr Lur svl Rch Pdr Mgul Frrr Flh Srvç Trâns NFRÇÕES REGSTRDS EM EXCESS VELCD Crg S005B7 Ônbus 848 N DMNUR MRCH N CRUZMENT P Crg ESTCNR EM LCL N PER- MTD: p S B _8_Ô _ R_ Dr cáv Bb Flh DVGD Mrc f Tl: (Edfíc Pç) CMPRM-SE RUPS USDS E TUD V_R _ SR BRM TEL: Dr Mnl Cps NTST BS X DTERM C curss spclzçã -lrln Prs l_ndrs Ku Rchul n 405 p 4 Tl: érc Brsílc C Bulhõs DVGDS (( Mun- cívl n crns) v Prsn Vrgs 47 nd 0 2fl 0578 P^_ ^-BBB-T- S^ -HHH Tf í! -T^PNWHMRP /B «c_-_~_r~~ - -!~2Trrr y f SlJlll U lh uu l/ \ MlfÀJ- 6 ê$m_ -- UM/ l ; «Bf- -- :--^^^ ^-!f->-/íás-; / Unã Bnfcn s Chuffurs R Jnr k-cnhcldà Ul Públc pur c n S Expdn s s ds ús s 8 à 20 hrs dlflrl própr: ru Evrs Vl n 30 sbr Tlfns xc s sábs qu é s 8 às 5 brs Exprênc Crg H M G 7 52 R J S P R J S P M G 5390 B 2356 R J N Y E H TT - fcl C D SBEDÊNC SNL: P S Crg Ônbus Bn M G 796 fcl NTERRMPER TRNST! P Crg Bn 907 _ R J 745 PSSR FRENTE UTR: P Ônbus TRFEGR EM LCL PRBD! P C fc) R J 977 NGRR PSSGERS : P PRR FSTD D ME F í P Crg ESTCNR MS N PNT: P nlhus ME F E BN : P 888; 20B P E T C : Crg S P S P 2068 CNTR M : P Crg flrnl DBRR ESQUERD SEM TN- GR PNT CENTRL D CRUZ- MENT : P CNTR M DREÇ! P _ Crg Ônbus fcl FLT EQUPMENT BRG- TÔ R : P Crg FRMR PSSGEM : P N CTR S RNS : P 6B H Crg Ônbus M G EXCESS LTÇà : nbu SUNFlíMZ- : P Crg PLC CULT U NUTLZD P Crg ) Ônbus 8275 BNDND : P US EXCESSV D BUZN: P CBRR MS D TBEL : P CNDUZR PSSGERS N ES- TRB : Crg Ônbus 8399 FLT LUZ : 4847 P Ônbus CNDUZR PSSGERS SEM R- RR BNR D TXMETR : P ESTCNR EM CM D PS- SE : fcll EXCESS FUMÇ : Ônbus DRGR FUMND QUND CN- DÚZ PSSGERS : P DRMR N NTERR D VE- CUL : P N CNDUZR PSSGER STN : Ônbus 8085 VZR (LE N V PÚBLC : Ônbus 8050 FLT LCL : P TRNSFERÍNC N P RESPETR 4343 SNLZÇà N CNSRVR DRET : Crg FZER LTÇà EM LNH N REGSTRD : P LVR VECUL N V P- BLC : P FZER MNBR EM LCL N PERMTD : M G 5390 _ P USR PLQUET VER-MRE- L : P 7063 Dr lvrng Flh CLNC CRNÇS Cns Ku rú Pr lgr 70 sls 84 )l Tl Drn 4 hrs xc s sbs Rsdncs Tlfns: CUTELS Cupr-s pnnn Jus vlr N Sfn «ls n>- prv sr nslds «un s-nu Dns 7 fnn à llll lr lmílllll ( lllllll - Tln u> Ml_V NTSS;-T<0 GRND FRMR FL DUPL : P Crg Ônbus 836 M G 64 fcl FLT MTRCUL: P Crg M G M F ESTCNR EM CM D LNH D BN : P 2394 ESTCNR EM SENTD CN- TRR : P 3864 ESTCNR N PNT P- RD BNS : P 0092 ESTCNR FR D PNT: Ônbus CNDUZR CRG : P DR MRCH RE MS 2( METRS : Crg PRR NS CURVS U CRUZ- MENTS : P S P 6884 RECUSR PSSGERS : P Ônbus FZER US- FRÓS : P CHQUE : P _ Crg Ônbus Bn ! R J 33J fcl B B0690 TRPELMENT-: P Crg R J fcl P M 45 N PRESTR SCRR À VT- M : P ) Crg B Ônbus Bnd l-_ - 89 M 86 N FZER SNL REGULMEN- TR : P B Ônbus 8083 FLT LCENÇ D CRRENTE N: P Blccl S P FLT TENÇà E CUTEL P 4230 Cpr-s u Rups uss Máquns scrvr csur Encr u qu rprsn vlr TELEFNE: ESTÔMG NTESTNS FÍGD DBETE BESD REUMSM Dr Pr Frnc chf srvç clnc édc Hspl Crur Vrlh Brslr Prç Flrn 55 9 nr lfn Rsldínèl: Dr rnl Cvlcn CB-KG - PTKK Snr Dns 32 T: NÇS D D CRÍTC Dsúrb rgâncs «xuh nrvss cllérl Mdcn Vrvnv vlhc Pslc-sálc psu-sâs rs 40 n (97% sg- V Fuch) Dr Mrn Mrs RU D CRM 9 - NDR Bls qul Cr$ 000 B; crslzs qul Gr$ 00 Crl- fls bls - cuc rchs CrS 4ul>: Bnhns cr CrS S rchs fruãb CrS 5000 Ccdus lnndns r b bóbr c lr ssplrh cn l 800; Pslhs êns Bscs d luuh r - -0 «;«r drn u ffhrlc Puls^ & ru Mgul <rlns 5 lfn fc n f vn Prsn Vrgs Excuc& qulqur cn cs nruns nrr L Sbr 38 B LNCRY&LE s 0^ (é 4 süfupr nrz! /\ nrduz nu s nrns pn ub dc nhn BEN7EN pr c ur spr! nhn d BENZEDRN pnr ns cvs nss scngsn s ncss V fc lv fácl prác! Prs fs sú rg spr n bls u ub llll :: Cl -_-_-_--_- - ::N H MR H H- l_lé -_-:^- í H Trç-fr 20 PRCESSS Sb r RPRE TELEFNE: REFR!6EHÂD0_ GENERL Cpr-s k ncx! ELECTRlç Tlfn: 42-UÍ PRMER UTÜfl Prgr s fss s rlz «s sb Cl prcín RCESP SSCÇà BRSLER n VJNTES E REPRESENTNTES C0MERC k D 27 3? FER 800 hrs: Vs à Fábrc Bngu 500 hrs: Vs à Fábrc Glls Sfv P - G f Brzl y%! D 28 4? FER 900 hrs: Vs Clég Flsbr Mu (prpr Frçã s EnJ s n Cérc) 530 hrs: Vs à sscçã Crcl E Jnr 800 hrs: Vs à Cnfrçã s Trblh n Cérc D 29 5? FER 900 hrs: Vs à Fábrc Prfus Cy 500 hrs: Vs à Unã s Vns Crl Brsl 2000 hrs: Runã n Sndc s Epr Vnrs Vns n Cérc D 30 6? FER 900 hrs: Vs à sscçã? Eprgs] Cérc 400 hrs: Vs à C Crvr Brh (fábr_ ru Jsé Hgn 5) D V UTUBR SÁBD Vs às ur 2000 hrs: Jnr Cnfrrnzçã rcsp n- Tuc Têns Club D 2 DMNG Excursã pl Bí Gunbr nv sp n fr s sõs prã sr s d 25 n Ln!:v>_â-_ Trnspr cus crg - crrspndênc ncns E ss nn pn à vl_ pr nó crg u «ncn 6 rcr r cu c fòu rc Frágl E 6 crrpndéncl é c íâ r Urgn Cr qu -u é bé u n vl Envl prn -- VSP u pl /rv ^ - -J SUCURSL D RCLSP Fn: \ \ \ Vsp rvs í- 4M0M 4 ü w Ml

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

R*f^5?J3iPa**ftl-f*f* áiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiim HELSINGSFORS, 18 0 Estado Maior do exercito f ilande annuncia que a cida de d e K ro n s t a dt

R*f^5?J3iPa**ftl-f*f* áiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiim HELSINGSFORS, 18 0 Estado Maior do exercito f ilande annuncia que a cida de d e K ro n s t a dt - - l y -?rr>l > -» Rf^?J3Pfl-ff CRRN Knrç lgrnpll BC C kl K LBR ppl rp r~-fggg^^ NKT C3 -- 3NJT Grrí - DURT FLX 738

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

Conheça o Instituto Bola Pra Frente

Conheça o Instituto Bola Pra Frente p n p p v n l l? B Qu u v p p c u h l b v n Cnhç Inu Bl P Fn O Inu Bl P Fn ncu nh cpã unl fubl, Jgnh, qun l nh 11 n jgv bl n cp váz n f cnuí Inu - Gulup, Zn N R Jn - nugu n n 2000. N buc p u plc cl ju,

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

UUIA-SE umu intuiu purlitfumllla: r, Dr &SKT ''" * * Biioani ivroiu-ehcmidii, iitiru. .. u i.iiiuiii >» ".uniu Heeira nu iiiriiiiiiiilclrn; quem!

UUIA-SE umu intuiu purlitfumllla: r, Dr &SKT '' * * Biioani ivroiu-ehcmidii, iitiru. .. u i.iiiuiii >» .uniu Heeira nu iiiriiiiiiiilclrn; quem! vrád Rdflr«hf«D TMMMD yp«j 11 n BE l«k«f«< DE JNER Tyçr 6 Jnr 1914 nn xxv J TMCCBSE» vs&pssss J JT r < à ru vncmrr» S& l SS CL«Hspí W 1»8

Leia mais

BITTENCOURT. pj M>.ili«".s»*i'-«-iW,*Ki4'''«XW.*'' *m ms^ *mm. ^mt. í.*i :'> ç-k^s t*-s"» #Vi. ; SSffig. :&^j .-_-*." *-*,.--...

BITTENCOURT. pj M>.ili«.s»*i'-«-iW,*Ki4'''«XW.*'' *m ms^ *mm. ^mt. í.*i :'> ç-k^s t*-s» #Vi. ; SSffig. :&^j .-_-*. *-*,.--... B r ll fnpru b hnu ruh VKlff»! «M,, U,gü Drr EDMUND»jE^»»H»»^ BTTENCURT NN V -N 2,777 R DE JNEK - DMNG DE FEVERER DE 009 pj M>l«s»-«-W,K4«XW >«í«m «) 4j «u r, rnrr -r»,n Rçã Ru d uvdr n 47 4 W s^

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673 ML E 9.9.235.582 O V - º37 - BL/MO/JUHO/2013 V E O O HOW-OOM EEL E M E OM.04 07 quím E LO.01 lu MELHO EÇO MEO OVE!!! M u MEO E EEU.02.08 MEE f EE ul l B Ep p qu m: m Vál 01 /m 3013 /julh 2013 LUO ul ELO

Leia mais

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL é d df d pí vl b à ldd fl à dçã à dç f. Ml bé à dçã. N x f q d pó d : d bdd ç. O ú ã dd fl pl d jv dl d p. Já çã q d d d pplçã ql x. Tl ldd x çã d pf d úd d v d p d dd d. p d dd

Leia mais

Gazeta de Coimbra. - 1921, 1º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente:

Gazeta de Coimbra. - 1921, 1º trimestre Publicado por: J. R. A. URL persistente: Gz br - 1921, 1º rr Publcd pr: J R URL prn: URI:hp://bdglbucp/rpublc2/USIB-GH-169/rhl; URI:hp://hdlhndln/103162/22827 ccd : 16-Jun-2016 11:34:14 nvgçã cnul crrgn d íul nrd n Bblc Dg U Dgl, U Pbln U Ipcu,

Leia mais

(A Themistocles Machado)

(A Themistocles Machado) (A Th Mh) BRAZL á 58 Hh Dg Bh fô gv g Bz v F Hh Pg ê h F f 598 A 585 gv L B A< Pb F Bb v v ãó f z v Phyb vz vzg f fz N v x h P Ch S; Aç h b fv T ffê fz á J? 4 REVSTA bb hb g j çõ fz v h b z ç gv g Dg Bh

Leia mais

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA Kll Kll Sá A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

-^ '":""" ''llllllllllllllicc""' Rio de Janeiro, Quarta-feira, 10 de Abril de 1946 ACUSAÇÕES DE ESPIONAGEM CONTRA UM TENENTE DE MARHH ROSSO

-^ ': ''llllllllllllllicc' Rio de Janeiro, Quarta-feira, 10 de Abril de 1946 ACUSAÇÕES DE ESPIONAGEM CONTRA UM TENENTE DE MARHH ROSSO : un r Trg d Cpl d Rpúblc fupn Prvsõs é hrs nh n Ds pprl TEP nsávl TEPERTUR rl F Yvl VENTS Vrávs ÁXS E ÍNS NTE: TEPEBVTURS 7 0 0; Bnsucss 80; pn 700; nn5nfnc 806; ngulnhs 8886; lr 0 r Pnh 88: Pã çúcr 8;

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Manhã tmptm* it» m*' ai *» T>. ntt.vx # ff.-m*ffl

Manhã tmptm* it» m*' ai *» T>. ntt.vx # ff.-m*ffl \\ Crr 8) Mhã p T> vx # -Ml Drr EDMUND BTTENCURT U M EM-M HUlvâ ll UHNH R DE JNER TERÇ-FER 8 DE UTUBR DE 93 NN X-N 5385 ~N C l r íd hv Pr Rpubl C Mg rvr H «l «ps lr bl l «l r dll vrs pls ls Hr l prx brrr

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

DíaríodeÍNotteias. Rio de Janeiro, Sábado, 9 de Outubro de 1943

DíaríodeÍNotteias. Rio de Janeiro, Sábado, 9 de Outubro de 1943 H$f Fund 9 - n XV - N 6 Mun Mr Trg d Cpl d Rpúblc Prprd d S DÁR NTCS Dns prs; M Gs Mrr surr; url SUv scrr DíríÍNs MÁXMS MÍNMS DK NTM J TMPRTURS Mngulnhs 7-9; J B 7B9; Pn -; Pquá 666; n -5 SDr 9-6; Bngú

Leia mais

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada.

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada. 05W APRESENTAÇÃO - CARATERÍSTICAS 04 SA CA/MCA SP/MSP MB/XB MC MD/XD XC Cbu -ã ã áu T hóf u uã g h M 2 gu áx ê u x -15 C A fu, u x u bx (DC-INVERTER -15ºC) Cfguã ub b z u u gé T G F ó uã é ã qu fã bóg

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

Estreita ligação anglo-americana na Coréia Partiu para Londres o chanceler francês com os srs. Dean

Estreita ligação anglo-americana na Coréia Partiu para Londres o chanceler francês com os srs. Dean ?T^^^^w^s^^5^^nÃ^^T^^^íy/^ Fun 93 n XX N 9Q97 Mun Mr Trg Cpl Rpúblc NflÉÉs VEMPÕ Prvsõs é 2 hnrs nhf n Dsrlq Frl Tp B nvr Tprur D SE ME rs Esávl Vn TMrCHTlKS MÁXMS E MÍNMS NTEM Unvrs Rurl 35-9; Bngu 38-8;

Leia mais

ilespanhoes, inqucrhi aqui, ali e acolá, visitou fazendas onde havia trabamiadores seus patrícios, e retirou-s» ATÂOÜES:

ilespanhoes, inqucrhi aqui, ali e acolá, visitou fazendas onde havia trabamiadores seus patrícios, e retirou-s» ATÂOÜES: - -gsrçgg-r-rgrglw unm n T- 5 dr H -KV wlp r lp & l k M QLr l SBHBBB Sll H BsB Er W B wwsfs - s Drr EDMU-D BTTENCUT NN XV K 0576 M DE NE DMÍNGÒ 5 DE FEVEE DE 97 KKBUMNB Enrç lgrphl hb nnunu n prln sss

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

COPENHAGUE, 12 A nota official sobre o plebiscito no Schleswig proclama o seguinte resultado: Dinamarca, 75.023; AUemanha, 25.097.

COPENHAGUE, 12 A nota official sobre o plebiscito no Schleswig proclama o seguinte resultado: Dinamarca, 75.023; AUemanha, 25.097. Dr LEÃ ELL CRREMNH Enrç lgrphl prss ppl HLMBERG BECH 4 C» _ Crr d Mnhã kl 3XTKT ^- xr 7655 yfellx Grn Drr 558 CRd 5608 Cdnsrç 37 Cn»l prss ppl NRDKG & CChrsnR H 4 REDCÇÃ R JNER --EXT-FER 3 FEERER 920 DURTE

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

REDACÇÃO RIO DE JANEIRO -- SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 1918

REDACÇÃO RIO DE JANEIRO -- SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 1918 WWW ^ ^^^^^^ ^lk^^^^ ll^^^^ ^^B^^^ H Wk Wr^Ê^ K^wÇ^P^príííp W ^w WWW 8 ^^^^B^ ^^^^^^^^^^ vk Bl B ^v^^l ^^^^^ Drr LÃ LL lhm ^^^^^^^ ^^^^^ W ^H^^ Prprurl DMUND BTTNCURT Drr s?u UÍUd 00b l uu > 0 r pl NRUâK

Leia mais

H O MOMENTO INTERNACIONAL- Serviços da Associated Press. Havas. Americana e correspondentes especiaes.

H O MOMENTO INTERNACIONAL- Serviços da Associated Press. Havas. Americana e correspondentes especiaes. ^Crr d ppm«^»^w3?g3r^^^ ^sssesssbsssí^^^^s^ & M Drr LEÃ ELLS Enrç lgrph CRREMN prss ppl LMBER BEC 4 C«JTT 3T Gr/í d purte FEL Prprr EDMUND BTTENCURT CnrDrr B CRd 698 Cdnsrç 37 prss ppl NRDSK & CClrsK Sl

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

REDACÇAO BIOJJE JANEIRO -- DOMINGO, 23 DE FEVEREI110 DE 1919, Oerente-V. A. DUARTE FELIX. tinham. .observação. pratica; 'uz. outra.

REDACÇAO BIOJJE JANEIRO -- DOMINGO, 23 DE FEVEREI110 DE 1919, Oerente-V. A. DUARTE FELIX. tinham. .observação. pratica; 'uz. outra. è?????~tfr Tyz Drr LÃ LL Crr d Mnhã CÒRRMH nrç lgrph pr ppl HLMBÍvG BCH f C l «R T r B Drr B CRfl 558 Cdnrçll Cn pru ppl RDK CClrnnRf RDCÇ BJJ JR DMG FR0 99 rn DURT FL Prprr DMUD BTTCURT 70 LLrgr u

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

H%a,'t'tW-ri!rra«%jSTgt^?.^ ' HnldÉi«%afef» S3P^ Rio de Janeiro, Sábado, 21 de Maio de 1949

H%a,'t'tW-ri!rra«%jSTgt^?.^ ' HnldÉi«%afef» S3P^ Rio de Janeiro, Sábado, 21 de Maio de 1949 H%W-rrr%jSTg? Mun Mr Trg d Cpl d Rpúblc >()n Prvsõs 2 hrs nh n Ds- Frl; Tp B c nbulsd; nrlc vlr Tprur lvçã ns D S N frscs -M-HTfRS MÁXMS MÍNMS NTM TJUll Rurl 278-78; Brã d Tqur 27- US6- Mdlr 2(-58; Bngu

Leia mais

i i m. ASSIGNATÜHAS 'FTO>alttM.--lsDaostro. PAOAMENTO ADUMTADO Domingo 6 do Outubro do 1878 evariiu.'

i i m. ASSIGNATÜHAS 'FTO>alttM.--lsDaostro. PAOAMENTO ADUMTADO Domingo 6 do Outubro do 1878 evariiu.' SRPTR FU P UDR R U Jnr «n 7 ZTÀ D NTÍ Nr vuls rs r Trlrr nn H lujjj =«TMMM lh 79 H SBTB SBTBMBR 7 R é J-slr SSGNTÜHS «:/: FT>lM--lsDsr MM M Nr vuls rs PMNT DUMTD nn Trg 8 xp brvs rlóg hnll P gr T n T Fhr

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

»ÍT\, * #.* ** * Jr:> ít - - ' -<^H. «' -_fll. H _^H Bk' .-«"j^ahppahk-^bp^b^ *W?!."5EWT -1* a. ---í!cv-*r.'-*- " Director ÉDltlWDO âmttencoxtb.

»ÍT\, * #.* ** * Jr:> ít - - ' -<^H. «' -_fll. H _^H Bk' .-«j^ahppahk-^bp^b^ *W?!.5EWT -1* a. ---í!cv-*r.'-*-  Director ÉDltlWDO âmttencoxtb. Crr» ê P # Pr: líwfj ^ j s L / f U $ 5í729 prss r» hs rvs ^^ fll : : f :» : r :% 2 r:» rv jv :^#:» H ^H Bk ^T âul^ B ^^^ sr ^H B^^BC^^F ^jzh ^^B ^^B ^h ^B T < ^H L^^^v j^hpphk^bp^b^ W?! 5WT í!cvr ^H ^F

Leia mais

MONTGOMERY CAPTUROU BREMEN I OS FRANCESES OCUPARAM CONSTANCA. ao retiro

MONTGOMERY CAPTUROU BREMEN I OS FRANCESES OCUPARAM CONSTANCA. ao retiro MNTGMRY CPTURU BRMN S FRNCSS CUPRM CNSTNC RUSSS JUHC DS X RCU GíRL DS TRÇS Í ÍMÃS N FRNT Â TÁL llè! M MNJ PL/7/C Drr: j Gr: 0CTV0 LM CSSN RCRD NT SUPRNTNNT LUZ C D CST NTT prs N V R JNR SXT-FR 27 DÈ BRL

Leia mais

MIROPLAST EMPRESA. Trabalhamos sério para ter um cliente satisfeito

MIROPLAST EMPRESA. Trabalhamos sério para ter um cliente satisfeito PL EPE Fundada em 20 de gôsto de 2001, com nove itens de peças automotivas de produção. Dispomos de uma ferramentaria para confeccionar nossos moldes, e máquinas injetoras para fabricação dos produtos,

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

QUINZENA. llorelli) Ella em fe la$ v. n.

QUINZENA. llorelli) Ella em fe la$ v. n. QUNZEN O MMO D E R O SS (VCOTE DE ORELL) ::g P q g E g g F" g Nã \ F f "q " E q "E?" H x g : "S ; g? " S í x& E f$ D g 3 f j U z! F : "P S Mg R :: " E f O NTU R LS MO O E g q E f ã ; q g y g ; q f çã ;

Leia mais

^ nin. Impresso cm papel de HOISTBERG, BECH & C. «BB

^ nin. Impresso cm papel de HOISTBERG, BECH & C. «BB nn Enrç lgrph lupn Enr s vrs ssõs qu Câr ds Dpuds nu pr sudr dvrss ssps qu d rl sud ç rsluçã Cngrss Nnl sbr lls rulr prs ns rs pr h rs nnh r prn u ssã s nrss prsprd d Brsl ds s snds d qu prps pl pud s

Leia mais

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r"-..

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r-.. rk EB 9 HÈ$HHff! ã= GNTUR NN X PR BRL r fc 9 l l W RHfl Kl! w w WBWÈv g?gbp> 2y B #>EULHQPÉ F??r R WElR) fünd / l?ré! rr lbç WBç Tw g?\? PlT % Ü Wf E gl r rór xdd r r d dr rxèuà qd ç gl rrl Gr C d r r

Leia mais

l UUllwlll UC* ifiaiiiiici h - jl.ajirgro da Carioca n. 13 Qerente V. A. DUARTE FELIX, para a Falarão, Centro Ruy Barbosa

l UUllwlll UC* ifiaiiiiici h - jl.ajirgro da Carioca n. 13 Qerente V. A. DUARTE FELIX, para a Falarão, Centro Ruy Barbosa ~~ K fwl% #% #% # -% Jl % í U % DrCC f l UUllwlll UC f h- LÃ LL «llllf fl B l BBll fl fl TJ ffl l# W H TH ü DMUD BTTCURT H Dlr 558 CR 5608 C-lnlrç Cnrl)J«C-Chrsnnl-Rl rprs ppl RDKQ CRRMH nrç lgrph Tnprs

Leia mais

No Senado, quando sc discutia o orçamento do exterior, mais unia vc/. se. enviou ao chofe tio estndo-miilor um requcrlmcnto, podindo a sita reforma.

No Senado, quando sc discutia o orçamento do exterior, mais unia vc/. se. enviou ao chofe tio estndo-miilor um requcrlmcnto, podindo a sita reforma. l w y v Crr d Mh Drr EDMUND BTTENCURT pu l hl lll dl URHH K DE JNER QURTFEU 4 DE UTUBR DE 908 NN VN 2848 EXPEDENTE] lll l lh l DH lujrl ll u u llhl l d sks v j ]v d MC gs guu MíNTUH íl u M Hulr u l l)

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS

ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS D i r e t o r E x e c u t i v o d a T O P L O G P o r R o d o l p h o C a r i b e A r m a z é n s g e r a i s s ã o e s t a b e l e c i m e n t o s

Leia mais

ovo programa de ajuda militar norte-americana

ovo programa de ajuda militar norte-americana - Mun Mr Trgm d Cpl d Rpúblc TEMP Prvlsfls é 3 hr mnh n Dr Frl: Tmp Bm cm nbulsd fr pr vfzcs Tmprur Elvd Vn D N E frscs Fund m 93 n XX N» «9 Prprd d S DÁR NTCS R Dnn prsln; l m Mrr surr; urél SUv scrár?;

Leia mais

O novo presidente dos!sfados Unidos vae dar combate aos "Urusfs"eaô demasiado proteccionism o

O novo presidente dos!sfados Unidos vae dar combate aos Urusfseaô demasiado proteccionism o :lxjjlêeè $ >?% r % X PP S SPPp!$ ;«VV> lr: K > P :íxwêl% ;: \W\ \ H B HS BMV BBB H «G H r < ±% RçãRu r M K DE JNER TERÇFERR DE DEZEMBE DE 9 NTÍ XnN 5055 : js 0 UGMENT DS DEFCTS hs JKUXd íssl Drr MUNB

Leia mais

M cobsíp cofflfflnnista ia ig

M cobsíp cofflfflnnista ia ig y Wgggp)r ~» BBWXJ& Drr LÃ LL XrXT XX Gr DURT FLX W XwBH ÊW h( WUTU MPü % k B y R Drr 8 CRd 08 Cdsr Cr uprssu pp RDKG C Crs K JR XTFR MBR 99 RDCÇÃ Xrg ü Cr u TRCL rvçs d ssd Prss Hvs r rrsps sps s grvs

Leia mais

PROJETO FIC IFES PRONATEC

PROJETO FIC IFES PRONATEC MNT A AÇÃ NTTT FAL PÍT ANT AMP NVA VNA Mg y 799 Lz 29830-000 N Vé 27 3752-4300 PJT F F PNAT NTFAÇÃ - p p N Vé N Vé - 30/06/204 29/0/204 2 - p N Vâ Mq N 02/05/988 PF 23983487-09 AP 9362 q@fb g A Açã Lçã

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

GUIA LIFESP Auxilia você a encontrar mais

GUIA LIFESP Auxilia você a encontrar mais Atuzçã M 2016 GUIA LIFESP Aux vê trr s qu v pr t fí. Assstê Mé 19 Ctr Att 0800 770 3333 http://www.fspsu..br Assstê Mé ANS 33.975-0 P é vu prsr 19 Aprstçã Prz Bfár: Aprsts vê su fí v Gu LIFE SP. Aqu vê

Leia mais

' V'' * JF ' "' * BITTENCOURT. Dlreotor-BDMUNDO. . Redacçâo Rua do Ouvidor n. 117 O FIM DA GREVE

' V'' * JF ' ' * BITTENCOURT. Dlreotor-BDMUNDO. . Redacçâo Rua do Ouvidor n. 117 O FIM DA GREVE SSfRf? MMMHMfrWW f BSBffRí9B58fWpS?íSS? W L _H _ L_ NN N 24 JF rr M DrrBDMUND pr s r r sw F BTTENCURT ípr pp C p p«_ rrg Rçâ R vr 7 R DE JNERQURTFER 5 DE BRL DE 00Ç J )í r r E E íssb q pr s z Jr y frrrs

Leia mais

Soluções E-Procurement

Soluções E-Procurement Soluçõs -Procurm Móulos Vgs Aprsção Dspss Tomé A. Gl Jro/2003 Sumáro: Soluçõs - Procurm 2 Soluçõs - Procurm m xrp 3 Prcps Vgs 4 Solução 5 Móulo vgs 7 Móulo Rlóros Aprsção spss 8 Cls 9 Cocos Ús 10 www.scrgl.com

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Uma grande conquista do operariado inglez

Uma grande conquista do operariado inglez » (»«^flnw^f^ f«! u ^ yr^rr?^^» :»r:7 À 7 ] Crr d nhã? f Drr LEÃ ELL CRREH Fnlrç lgrnph prss ppl HLBERG BECH 4 C kn Hl r 76»» ~ < R DE JER BBD DE EBR DE 99 Grn : DURE FELX Prprr EDUD BECUR rrr 8 CRd 698

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

aõpriétáfi Director LEÃO VELLOSO

aõpriétáfi Director LEÃO VELLOSO EDMUD BECUR J L -bx : g k r/í DURE FELX --!ç$w 7 Cnrl Drr 558 C-R 5698 C-nsrçã- R Chrsn & nl RDK RDK prss ppl Enrç lgràph CEREMH ppl HLMBER BECH & Ç; sklr nprss K 7>990 REDCCÃ K DE JER - BBD 5 DE JER DE

Leia mais

' *^ i,* * scu3 collegas Frederico Villar c Benjamin Goulart, o capitão de corveta José

' *^ i,* * scu3 collegas Frederico Villar c Benjamin Goulart, o capitão de corveta José / Crr d CRRE ff lgrpl prss ppl l BER BEC & C fl R Rç Ru d uvdr 6 R DE ER D 7 DE U DE 95 rn grn pr d d prur sllu nr 65 4 7 8$00 TE (ful runã f rsluçã d sr Pnhr glr sr s Bzrr Dss h sprr qu ss su u rsul lu

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

A C T A N. º I X / 2 0 0 8

A C T A N. º I X / 2 0 0 8 1 A C T A N. º I X / 2 0 0 8 - - - - - - A o s d e z a s s e i s d i a s d o m ê s d e A b r i l d o a n o d e d o i s m i l e o i t o, n e s t a V i l a d e M o n c h i q u e, n o e d i f í c i o d o

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

piãusos à missão pacífica de Trygve Lie 1 Vibrante manifestação de simpatia lhe é tributada à sua chegada à sede das Nações Unidas

piãusos à missão pacífica de Trygve Lie 1 Vibrante manifestação de simpatia lhe é tributada à sua chegada à sede das Nações Unidas u MHHHH vfj^-m ^ w w-w-»-»^^ Mun Mr Trg d Cpl d Rpúblc p - Prvsõs é hrs nh n DU- TE;-rl T-p - B nvr pl nh T- ns - Blvl! Vns - D N E r «T K MÁXMS E MÍNMS DF- NTEM! rkl-_ Rurl 395 Sn Cruz 38-06; Uv»rsld8

Leia mais

tora do mé a policia fii ws mnum iiiiio agitações

tora do mé a policia fii ws mnum iiiiio agitações --- -- - --- u Hh 0 (H núrç lgrph CRRH g prss ppl HLBRG BCH C - slklr0 > n XX X n DUR FLX WWWÊÊHÊ-WÊ Drr RYUD L )y>yy- ----- 28 Hl í-x F B&sBw Bwff àbêb B í B H k lh f B H HH H v w h fb -f f W& ÍH Hf HPbH

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM 4 5 6 7 8 9 0 QUIPNOS ONROLOS 5 LINS RSRIOS OU LINS ONLOS LIN RSRIOS IR INRLIÇÃO UOÇÃO NSS LR ULILINS O I 8 0/0/5 URÇÃO LRÇÃO OS UNIUS, RPOSIIONNO O POLI LRÇÂO N LIS RIIS LOUV 7 7 0/0/5 LRO O LYOU, SUSIUIO

Leia mais

0 PATRÃO DE JECA TATU

0 PATRÃO DE JECA TATU CRRMH nrç lgrphl rss ppl l HMBB BCH & C klr R» ^rr rr xr ) rr^r Crr d Mnhã f M Drr LÃ LL f» w / : «f» Prprr DMUD BTTCURT % dtkíó 8 CRd «98 CdnUrçl CW prss pspl RDKQ & CChrlslnnlR RDCÇ r Grn DURT FLX rgr

Leia mais

O CASO DE FIUME. Fiume. da e. tem. Italia. sr. dindo a dissolução da E' provável que seja approvada Giimara

O CASO DE FIUME. Fiume. da e. tem. Italia. sr. dindo a dissolução da E' provável que seja approvada Giimara n[»»y«-»v)l«w - ;» W Prprr EDUND0 BENCUR Drr LEÃ VELL Jnrç grpn CRREMNH r prss ppl HLMBERG BECH C kl K Drr 5 CRd s C llnurç J Cnl w prns ppl NRDKG C«Çhrllllnl KVÒ- V 5 K DE JNER -- QUN-FER DE UUBR DE Grn

Leia mais

-.. - ;. -- -..-; - -.-" ' r -.-..,-. _ -.-.-.-..« -,--,, : -.., ,,-;..-..- -.-. ii;_: m».;:.j -.J,".-.-- -,;-,,.,-.- ; .- -..-', 1"'...

-.. - ;. -- -..-; - -.- ' r -.-..,-. _ -.-.-.-..« -,--,, : -.., ,,-;..-..- -.-. ii;_: m».;:.j -.J,.-.-- -,;-,,.,-.- ; .- -..-', 1'... u ^«Vv7 ãmn r «Crr sípr ns :j: ::> \r?:~:: : ^ MKYl 3 MXWM \ NN XN 5005 : : :j J / : j íj! > í : 2 ^H k ^^B \rn W ^H HB Drr EDMUND BTTENCURT p«««p! NUX ~> T>K R DE JNER SEGUNDEER 4 DE UTUBR DE 92 nzs Bss

Leia mais

7.135 1 otjvmítoiestroem as cujas _mmt~~~j. y;m. do patrono e da figura nobre da paraninfo, como. Clube. âfcao Aero

7.135 1 otjvmítoiestroem as cujas _mmt~~~j. y;m. do patrono e da figura nobre da paraninfo, como. Clube. âfcao Aero => N XXV R JNER SÁBD^DÉ SETEMBR 942 ^S N 735 Tvísr s cus T~~~ M STLNGRD F 50 qu cnr Dusslrf \~ BERLM RECNHECE 0 VGR DS CNTRÂ-ÀT0UES RUSSS 600 võs çã ~ pl Gbbls HSS Dfss pds pr nrnspnívs brrgns fg ds s

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

reconhecerá DEPOIS DO ACCORDO -o - que uma 1'omo a regência de Quarnaro considera as :- resoluções tomadas em Rapallo :ÍNÂCCEITAVEIS E ILLEGAES estar

reconhecerá DEPOIS DO ACCORDO -o - que uma 1'omo a regência de Quarnaro considera as :- resoluções tomadas em Rapallo :ÍNÂCCEITAVEIS E ILLEGAES estar fh Prprr DMUND BTTNCURT ã 8 rç lgrâph CRKMNH r prss ppl HLMBRG BCH C» Sklu R T 79 Gr DURT FL»sgr NM Drr 558 CR 5698 Csrçã 7 Crl rsò ppl NRDSKG C» Chrls R r» R D JNR TRÇFR 6 D NMBR D 9» RDCÇS Lrg l» Crl

Leia mais