EI 00 D COMERCIO. 8 d# Dwitihto d 1960 M chegou sem oficialismo. se destinava. na chamada. a bordo. "Curtiss Comander"

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "EI 00 D COMERCIO. 8 d# Dwitihto d 1960 M chegou sem oficialismo. se destinava. na chamada. a bordo. "Curtiss Comander""

Transcrição

1 HMR VULS DÇ D HJK CR$ PGNS JRNL 00 D CMRC h mm d cm«lr d 904 rwm MMT 0 KPMVDB HUH ómá m DHS «D» BMDM Mnus» quntclr» 8 d# Dwtht d 960 M 749 v XT N TUMULT Nà DXU VNDR0 FLR T?Z»? TRBUNL FSTJ 0 D D JUSTÇ ghm Gvrnr Glbrt Mstrnh chgu sm clsm Cntu mrns lguns uxlrs d dmnstrçã ncntávs mrgss rlh d Rl s stnv Mnus stác gurdvm n rrt Mstru s tsçã rtrnr su st Scrtár ducçã Ch cl src n chmd rt srnç Gbnt cmnhrm S xc Ntcár n útm ágn Crg z ssgrs br rlh Curtss Cmnr wbn vmbhp BHB W HH: : : 3 M :?:HB m g J J:;::r::: :&&&:::::&x;hb 20cl33llH: $ m$& MBgMBBMMP!!Px:: B[» y;: Um Curts Cmnr Rl rvs rcnt d Sã Pul R cm stn Mnus qun s ncntr v num x 80 qulcn trs dstnt Cchmb r u cmltmnt cntáct cm stçã dl cm nh cru crc ds 4 hrs ntm nss rrtgm m cm rcuru s gnts d Rl m Mnus tn s msms tnnt clr rl rrd rnv xu cmuncrs cm tçã s nã tnhm m rs lmnts qunt cs D cnrmd cm s lmnts clhs xtr cs d r ublcms cm vds rsrvs C C mnr cnduz grn qun td crg r rç Mnus bm cm 0 s sgs lém d trulçã 4 hmns Dvrss hótss sã lvn RT F SPRNÇ rt D Curts Cmn r sb s céus Brsl Cntrl é cnhcd cm srnç dds s grns dstncs vncr vn sbr rgã sbt tds qunt stnd Nss rrtgm r Curts Ccnnr Prá mncu é s rmrs h tr sv rt u sr rs d nt ntm n n lgum brgn rrt Pnt Pld à um us rç m ln rcur mrs nrms slv Brsl m cnsquên rst stnq c d0 vrá tr s vr rlh rx PPK Ctln c t n n d sub l um Curts Cmnr d rór Rl rnv d rzã sln d FB bm cm um c u nlmnt rá tr t um stn ms trá rvs stvm qus gc cm scrcc r sgurm cm stn à rgã rlh s sus trulnts s Cchmb cm b sgrs crgs tv lclzr rlh src d Dd mu tm ntrrtn t D C nã utrzu s vôs rzã rrs l qul sòmnt mdrugd h vrã ls võs sgur n su mssã0 busc sl vmnt MMBBBhP : y«h HH V HHMHM \ y gn Ctln d FB rx 2C Pntn Pld s ntm rnt r clgm rgã Cchmb r Mmm buscs sl vmnt mu tm tmbém n st llhn :#v: 4 hmwwbm wx<<srttwc K v : _ um ++r223m&z t~ Bt»S«#MBy MlHPRMR:»v»K!lMdl «( cs» ZS4MrBHr 38?: trxmnt Dvrá rlzr h vô Nã sguu ntm d M mznns clsscus m 5 v 5 cmnh nd d stçã ssgrs r rt ds Pnt Pld gvrnr GM clru ís rdtr gu stv stst m rbrçr s mgs r rtrnr à trr cm cncênc vr cumr Prcurr lugr n cncurs r d Cst PC: dr Jsé Crr Curtss st é um s rlhs Cm nr (t src) d Rl rvs st ít nhd nt m n rrt Pnt Pld rlh vrá rlzr buscs n d h V mculd Cncçã Cmmr n d h gr Ctólc» Gcm d Cncçã mculd Mr st mstér Mr r Bt:P W v sbr td Hstór d Humnd cm um mns rcrs qul B nhm 3PF : ; < \ #::< < H V& SB: V Jr? m /? Cm ntrrnc ntr s 42 cânddt Pnt Fculttv ã n mcts bncárs y V ss:?vrnr Glbrt Mstrh_ tmu ss m crátr c tv n R Jnr _ n crg Prcurr nsttut sntr Pnsõs s Cmrcrs lt n Dlgc Mnus dr Jsé Crs Crr d Cst ntm rtrnu st Ct vn l d Rl rvs «Sur í dr Jsé Crls Crr d Cst rstu cncurs d títuls nl utrqu csslícns m qunt mscr ts t ís lugr curs» qul l rmr vz nã ns Pr rtcrm currs ntrns PC : : P V# mk nâg tmbém utrs bchrés nv Prcurr PC mç cnctu ns nsss ms scs urídcs Jà xrcu mrtnts unçõs n mzns nclusv udcnt n dmnstrçã Justç Pl su cnqust brlhnt dr Jsé Crls Crr d H: Pnt Fculttv gvrnr d Ft tn«l«m vst r d«h crtu nt F»Ultt d msm rm rctu Prt Wltr Ry l BRSLJ 7 (UP) Srá LBRT QURZ culttív mn ns nt rnc Hrst lh r cr0 cm < t y n» rrtçõs stdul r nt d Rúblc l s n Trtn n Gu nbr s rã culttv SBbm <K; nnt st)u3 Nã un rtçõs cn»rá Fót s sublcc Vst à Chn MSCU 7 (UP) un cd vz ms ntdmnt mstér Mn Sn F cntrr vz ms nrsníb /um» u»m«!é m 854 cl u [clm» rt s) «mínw h d mculd Cncçã d Vrgm s clmnt cntrr Mr r sr sclhd Dus r sr qul B Érwnttun9l sn ds luts lvrs JRNL «r<ulrn st tn s Juz Prmtr Cst vm sn grnmnt sus lncntvs mgs ls cumrmnt ls rds dvgclns t mzns Câmr rcr rv lmn ns BRSÍL 7 <M Cr m sã Cnsttuçã Ju;ç Cm Frl h» r unnmd vt? rcr utr D»?íí Frl lnun ns (PTB mzns) vrávl rt Q utrz í»r xcutv brr um crédt scl 4 ühõh W nulbõs 600 ml 928 cruzrs Pr crr? cm rus grr nts sls rçí n Cní8n!s ns rrmns S55 r tun d Vlrzçã cnômc d mn Cm rvrã st rt» cu rcc~ ü rtsn r tr : n/nns b : r\ <l Cmssã Junt:» J \crá sr sld (l Vlrzçã d mzn s v t s u stã njnt ludcã m vrtu d lt numrár»«lòmrl» mnh ndústrs HT: Hl KT r snts d burcrc nstlçã: Gunbr Lcrd r á strã rz nuncu R 7 (UP) Gvrn ndutr lu \V 3 qu c; rz u turnw» n r Lrd t ncu td» nunc v t < ;vr:r é s» scs ndustr nstl xctv c H< í u lh m tu rtnt qulr qusr r ; n<utr rugurld rrm? g cnnd n c»dd«y m grt u bn ctr rvsã PDt Cr g L(vr c«tst nt ssblt &&&& B w ;F J» d q< Vc Prsnt _v Jã Gulrt vst» t nbm (hn Vrm«lb 8 qu c» n xtrmd mrgulh ns águs brumss s vst» lnà«s«lur mmnts ncs d crçã cnsttu l ~ vt C Vc Pr»l«SnU t clrçã su V»gm sln rmss Dus t à humru gr «ã z qulr n ss nsss rmrs s u r sbr tn rr smgr cbç stucs d srrt utr xlrmd s ns mrs ncrcv; rct Q cnvc< rs tmtí um hs rsrut vr smnt rvst ls NÇÕFS UNDS 7 (UP) um mgm u r _ smblq Cnslh Sgur nç grnds Snl d Mulhrvncrdrgã d U r vrs ds Nçõs Und» cnvc d r studr xgênc s u sl t/»_ cuuu clçd lu _ vtc c rnl Mbutu s nc n u N rcurs st rábl übrq ns vnurs hvr s Lumumb s cnclu ns mstérs xrmr Sã Jã gr trvés s tms P rc»««y n Guubr rs» snvnt trn tn s s bucutc ós hu Çá mdd vs ncrmnt RKVSà GRR grr cnd»c _ S PVUL 7 (M» P c crducr u G\?m nuncrdcm sbr» rr r c< n»u d ngg u <k rvsã nn nmn ««v rt luç< _«Js n u gvn stck < qul xutm b«c l «sc» lhx ssmbm Uçslv Bs r! <P lu<» rcbs d M st l «ttã» s tm rsgr n clrrm rmr ;[ humn M:cnv dgms c m» dícl lmn m v;; v Vl é rcmnt r r uscm qu m mrcm tí r:r»s d J r su l d srt c cr Çã r» t«nr q grnmnt ;»s l m n st té n tí B : xmn ttt xn srnd<k cm substtutv d vó<j grr r«t Sr rr mígr t <; uçm ts d<mb y0 <MKls úm K BRK FLGRNTS D PRTUGL PV MZNNS gntr Tn rgrssr h m cmnh mnh st d Gunbr r cnvv mnh ml gur rtrnr xtrnr ublcmnt mu trn grcmnt às mnstçs cn nh sldrd cm hstlr v ss mgs m dstnguu gnr mnh trr xtnsv s s s mrvs sscs Chk Club? bm :m à clhr Drtr tlétc Brs Club 0 ctvnt smt u cnddt ls rvs l mrc m N rtund grç sclmnt gn tlz cvlhrsm d mrns mznns P s rrêncs lsngrs ts à mnh ss t ctn msm tm l cbrtur rnlstc Bls tm rt cm cnt u crtm brlhnt mã Snhr Jsus rtcu rm su vtór sôbr Stns n rm cm»r Muncl m sm nnhum nstnt bx su srvdãnm msm nt th R mmnt sr cncbd n útr su m c c m «ssur»» Pr Ê3t é mtér q«cm lgr ubl clbr Prld Snt gt nst d r hnr Mn l4 tuí «gcunnt btv únc ms s mrcr cm nã smrc lt cnct m é t lá r drã mnh trr rmsur d mulhr ml mznns r mnh mt~ ur grtdã rmul vts Bs Fsts r rd n crrr nv n Mnus 8 zmbr d 960 s rxm ) VNJ NBR JCB Mss mzns 960 N stçã d Pnt Pld C4 un númr mgs u xürs sr d ncrtt su r grn su mbr chgd stvm rsnts Cmnt DKW Vns um nv cm ns 5 ml qu;rtr rd s Vr trtr à ru Ru Brxw 58 0 glór d Sntíssm Trnd

2 Mnus qunt r 8 dc Dzmbr JRNL D CMÉRC tqühd r QUl J 30PTJ) ClRCW rsc&scp» Wt rnlw VUVDD D! MM» lb \ PMnBDM rtkkbl 8KT bkhd udq& DmnrráÇâ rbbtr BM Tvmx rtcu tss CWx» rç Tlgrálc (C M C L SMSTR Cr# c 4000 NUMR TRZD Cr 000 g UHtDTtnU 8SQVT0X«W P «rrns! w FNU U M8 UU cw uul Km Mt L álsr ísm r«nxss 4_MT MT u sgur scl qun cs crcunstncs rduzm s sus scdárs u tm s ncssd bsus Scl tmbém bnct s vúvs s óãcs s vlhs s nrms Ccnrss Ncnl rvu m s ntã á l::rcu ss vzs ultm mn d dt 958 L) rvê três ts PrcrrP:; Sur Scl sgur :? <? cntdcr qu r s vlhs vuvs s ís r s nírms s ssstênc Públc s Nsnííu íígtãtcá s vlhs ud; s_ cgs ím» rblüç v : nts: rgrms Wcà à nânc srvçs ;b rur; líur ssstênc s crnçs nvlds nzcmó? srvcs m rl tm su crg rr?rns sgur r lrcs Ts s utrs rgrms s vlhs /uvs ís s drgs ts \cvt sts cm crc &:ud nrr Sm Sgur Scl é ::nnc3c ls cc ntcucõès s trblhrs ssmtccs :bm ctrvrbutn s sss trblh nt r rí crrm s bncr d L = Cs trblhrs cm snc ns bb ns ~s d dà vlr d sntr s n máv mnsl sus slárs Ãtrítv ms 4 < rnlhõès nrtmrcns zm s vntgns d rcntr LÁTX V(S0 SRNGLSTS CMRCNTS CMPNH NCNL D v BRRCHS sr s sus rncrs hbtus s srng cmrcnts lh rm dr crsrnc c tru cmrh l srngur sm nstnç cór s mlhrs rçs mrc ; rds? Prvn nd s ntrsss qu mhntè cstcu mníc tmbrs s c mnts clsccã sã ts à vst mtm: :;rs Dsgm rut Lrchzcã ntrgr cm sss nc látx Bx mzns?; R t n mntém nvgçã mnsl é g srr: : t rcbmnt Pr mrs nrmçõs CMPNH Pstl 83 drg r~s Gulhrm Mrr srnór d um 26 Cx Zczú &09 [VV tn DlRF CPS V7/»<nMtR0 P h ssbltu DSCULP cumul rdçã d r ltr dv scull róí d Mchél trvés st lut l Mcrcl ms strl Mrgn t cnm trncs strvn sr!ut cm su mr Bll Mrshll l rmnnc cm l su lh Mk Cm u cs rbblds êxt s dvs mbs rcurm stblcr um slucà mgvl r cs nts stã s lv d s trbuns mrcns ln <t t qu Mk r ct l rn tudán<í r BÈíSSs Um s ss : c n n F: nc clr nu s c (du n r c8ãc d; é ít r: «lrcç q:: tn mw r V rr ncnl r J Jm : ]JSUZ CRUZ!! C D CGRRS SUZ CRUZ trs ntm n crttnh Ny Hm tnn su ) Rdtr Plnt Mrgn lly Mrchll nn ntcr»nt gm u lh íc r ) rs mut CURTS Mk Mrh«ll stv ctm mã» r Sunst < «r n Su«Mt Bcul H Hllv\vd nts «llc vls uls n «Hll«u<d Hík» Shl rmnlrtttw %u trz Mlchl vsnç l»d 0 rud lh «u d cr cn 0 r/ Blly P róm drtl r nt«nndl su dvç <» cmbtrá qulr tnttv ls Mrgn mr gud«l vá l r (D\S VSÀ s um t cr rt 00 Frn» NV D MRT TVXSCHFF) nrcd n;» cjucs lmncs àt B Trvn» mstrs scãtr vv n Méxc trct sr nrtmccrn3 dc n «r?nnt scrv cm âlm Pn hvjl n r ~unt un tís&m r drm cmrví tu J< hn Hu:t n < m #47; tru utr rmnc Trvtn Trsl d Sr< Mdr» Gg Trsgk q» ; u hst rn H; cbv tnbm <hr t cc tn ms n < ::und n rm unçã D t< cl?nc < bm tm xctã d bm; brtc B B nm qnc cs \l n (tjs < lmã) Ht Buchhlz sr cnvc?nt num b vrsâ0 r«nvnc«~ r cm sr Jl át: qus nstrs ts ts s vn n N v d Mrtt ncgr <l Htns Prk ud T! s scr n cnstrur u t r? nznng sd dlud l hstrçâu d( nl nr c lm ls c clnt c;ã d Vz um MVMNT HSPTS SNT CS DK Um x Jr Klk Snm tdr srdl DS MRCRD Mvmnt d 6 Btèlh Ttl: Pnsnsts: 34 h mns 4 «mulhrs Lts grtuts: 2 hmns 2 mu lhrs Drtr mês Sr Msés srl Crnl RUBtM CRUZ VSC n»s Ctl v < cr»íí Rubm Cruz vsc ch ckls stdtlcmttg <l Ps D 0 TBCÍ/P HMFM /cy Cmnh d Glór CRUZ SUZ st cmnh é cór rs é utr strnhs rsrs nêl lrscm Flhs crqsts nbrs rvrcm D cnt» mrt smtm lur Mnutn çã d QtV Rgã Mltr çu smbr m Pt r Nst cmnh ncntrs Pl qul Qu cruzm TJst r qu tsur tnts lms strmcm; tnts lms scm dvn rmnt srvur qu ssm mdcn scm trêmuls snhn clst lím cmnh s srs vrgrs vm d rr Lnsnguntdcs d trmnd gurr mbbds Rct D snstr v r\\ Crts Bclhu Tm sbrs d bl u cm mud lus Cl num nl rígu mut bm Pnh num ccrl 5 uc : rm clhrs zt ur um cl unt um dr 0 trr màlh m lt ss r nr s l crscnt 2 vs ntr» bclhu r x cznhr bm c:é n grss Junt ztns cds Fc s crts sôs c m vs m zt nt M nvmnt m m rnr rôs rnh rsc Fr mc gnd Scl BDS D PRT D CSMNT clndc# scl st cd ssnl hcm scl lèv s Bds Prt Csmnt snhr Mrdth ndr Thury su dqnssm cnsrt snhr Pcslmyr hury {sss bstnts rlcnds nst ctl Durnt sss vnt cnc ns sgrd unãsb rtçã CLUN Su thu ul nh«lntrr<n\)c»««r&ãml r h L 8 n dcrms nlhâ«m bl lul c < tul:! Trts d cmnh «Su Tlã Vl M Mdh c nqn d nst luu P rtnr dr (m d snts» uuts mt< «ndc tc Dus s rcts dts l snt scrmnt mtrmôn dstnt csl tm tnsmlt s sus rs lhs xmls vr tus mr bnd s qus rã srvr cm nrm durnt tòd xstênc Crcs l crnh su ml dstncã sus mgs snhr Mrdth snhr Flmyr n R Jnr n rsntmnt s n ; cntrm strã rcbn nc d h s ms ustrs mrcds hmngns r t grn cntc mnt Pr trnr ms sgnlctv st dt rlzrsc á h tmbém n Cl Clég Mltr n l cd bts d rmr ntnh csl Smn lh d snhr Mr Thury M?squ?r Gms ctã Lcrdr Msr Gms Nt nvrsárs P;ut r lz d «rnru Bz SUv Ln rc llt uncnár TTsutur d Sc; tr ( cnm FnnÇs c scs «nr L Vmzllà ru Slv Lm d!í dt á Lmnhã <mcn s;tçã nl trr3c<rt cs «nv H r u ) U l n_ úwt lh; l?l;/r»blh Mr;: q»c é < nlt v 3 us mntssms trts ; 7:;bcth Mr é ólu v r< zb curn t JgÍNtn l Muscl nuc d ;c n Crn< t m rmhmntl &r; s u? r m3h s s cus rí ( : r s rtyubl cn gnííctv á m: x?cus s cr tm t< 0 cr tt n«t»v cntmtnt su v st lã mrhà g mgumhs twrí s c t lh bnt nçs «rd cs m S rsdênc lu Sí nã 0#lvr 3 Trncrr n n Pl «Cnstlltn» d Pn:r Brl chg às tltt ms nr d tdc ntm zmbr 960 nvrsár d t?c tnlrnh M rl n Hl» nd d Pnsnsts ntrs: Flc Nscmnt Snts; Cunh qvsrut grnd Wldr Lm Sm; l l}? Ct smt ls nr Crr; lzbth Bl dstngu qunt r trã; mnd Mrr Pnt Vím su tmvyt Frncsc d Slv; Mr Dr Mrl r S us nccr Suz; SÍDS: Jc»»m 3 r» ü )rntcs qum Tms d Cst lnl dtnc à t 7 Dz«mbr cl cn rs gld s nvsrt h crnst scl Lttl Bx gur rc t r «c d nzrcn n é bstnt m ls sur ucts n us n BS FBSTÁS JC tlctu3 «# nt dc l«tnvrsrnt sá hcmcrsd r JRNL D CMRC rcbu n d rntm d< cs Sd míntrs d C sgunts crtõ? b:s t zctrs n Bt Cul ts rzvsrnnt gr TT h lbn cms: SvÇ d? 0 ml clndár Rurl r mzns Su Hr l cm gnlcty r l«v rmãs d» nsttut nvrsár ntlc» Sr Bnmn nstnt d qu Vlnt Mr Vr Rm09 áj uncnár d rms J S Dvulgçã Culturl mrm d P!?u;t st n s mg scs rtnc r st mtv «cr Hv <u mnstçõs lr rt «u» mg m «w rcsnc á n 342 ru s n lj Nscmnts: cld rr n;ltr í 0 : cn)l r tc«b< «us r clgs Cmucns M rds sd<««gurnçâ B ndtc Gnçlv3 ru xm íll F4r<4 Mnu3 r Blntn S<mz» Ml d )<u à luz 5 MLDS PR um rbust bvsml VCÊ {nnn qu» ds (lcltç D cbrá nm rgrm Tntg rtur«nt«nt H M wv cm0 <»nd< bl ct Frmturs Dnt bchr %0 cln güã è F culd tn D»êtd d Unvr d B! rr P«á z < vm thur Qu r/ F tr «n << sr rthur Vlc:n< l cnclu n 5 g r cm rv ln Sbr Tlã M Mlhà cu dé _ tu «J sr Scrtr F nnçs dr crw M m (qu nüc n mg rnt vsmh nh zr du turr ; ntgmnt nã J < rtt cm ll n: CMRCR lbrt BPN P t rr M \m! ç; mut TKM kssckc MZNNS GZTRS t Bt D 8 X lh»0 m hmngm crnst Lttl Bx ;gm c cm X)TTC CLNC Mcyr w DNTLGC G Rss Próts m Rsn lástc Clnc r dult Fn 2 5;! ;PTcJ H Cmr Mut! r 7 J Stmbr 00 W 4 s rts CcrMl t Cnsultm sm (mrmss s vntgns lr<m íhmstls Sl Du Mtdtü) 0«é«m 9? «6 M S46 Bbr Dms! Tótls s vc/s qu» rtcr lgum mtmd«nr u rxrv zánc cmr ms bbr mut vnh mtt cr\ h u utr qulr lxb<l lcólc r u utr srrn stômg «nã tr ntstns cnvém mnt tmr à nt òr rmr dus u t!s clhrs t qun chá) VntrLlvr m m c u «stómg cstum tr ndgcvs rturbçõs Qum rmntçõs tóxcs < ntstns nã < trt stá rn c srr nçs ms sss Mxtn grvs r t s nctds mvtlm sngu tm t rgnsm cusn grn ml s nrvs c rudcn lg bv crçã rns tc s unçõs Pr vtr sss srmnts tnh u stômg mt»v tn smr bm lms bm tncs usn<l<< V«trLlr» VntrLlvr «ls Vntrllvr rméd cnnç m trtr n«ã vntr sus cnsqüêncs lt «l tt gst mr bô mu hált vntdr xgrd «l l»l»rr águ vômt cusd«ts mntcõs l ks«tstnl rdu/d»l n«lgstà rrts tóxc» ntr s ntstns gss dòrs «hs n stômg dórs cóurs nhmc mr«l;«rtnç» «l r«sdu<»< útrs lh VtrcLvr nã ê urgnt VntrLlvr è um vgnzr ds cmds musculr ntstns stômg xrc um cà mut slutr sótr mucs ««s unçõs c Pr st rsà VntrLlvr lz smr mut bm Us VntrLlvr Nã sm nunc: VntrLlvr nã è urgnt cr t

3 Mnus qunt lr 8 Dzmbr 960 JRNL D CMÉRC mcc u \ DtT d M crít V kí&s VS MHDTS l RGHT CURTS Bs S vstu C DS DÁRS SSCDS) cmnh s ( nnl Mnus há «ns s ds cnm Drtr Grl DSP (CPYRGHT \ Scrtr tn Byg drtr c nt d nt msm nt st turá cncu um Prd érs Fnnçs d 9 s sgunts rgulmnts ás uncnár : ctzçã :l:r Mnbr S vstun u n Mnu cm slnt» mnhã c rmnts ls gr;: Chrsl Brt Wldz K mut lng rrr t Rtd Lhã d Cunh qu n Mg» =ub\c t Çõs Fscs Prssrs Suz Mnzs ntôn F r cnc n s 3 Jr mndt urt» tnlc_ ««L :Mv «m crü cxtcíú» U ín&tt tm tr sr MnM Gn Sul s vl n n Cns r rsrtt urn S» t rç r :Jg d t sus rb«3 t Rt Dstrts Lábr Prss rr rú ;<b»ícj Dt v sr ;:r»ru rt < Rt < < mhl q «g survsr grl vnd lltn l nr d McrlU BrMl S \ (_t cm r nts 9 ò» C»;t«tu;Ç lrnt Dstrts Tr Rmun < v vc lr cs ncr gm dnv tc tá s ;; V v! J t ( é c rn b d ; qu rdutr t md grcm < gíhtlt d d LC c l Mglhãs HU t0 crr d Cncçã Furt \ F s tu vr :! m ln;r gr s djcrc :vnl Pr «Kl lá ml q::: rs lhs Ryvc \ t sms bõ gm t rgstr rq v ; 0tnt ;«t G U nndtt ; tt lu»tr vsumt chgu sr Umü Gng t! 5 c [rl scl Clí Mr strs U Scrt) ss dt8 cuts 4» t n c ; Vsí c qu rç vr u Cruz Prr rn F : tnc Sú n d n Há tm ns uc r<tsr Mí Urç Mrs Jândrâ rs lnc tm sgunt mvmnt: 0 S m!r í z r nmtul u ) c v cn u P vz l!0 rsí Hél Nznl Brrt Sbr cnsults n Drtm&ntQ s t dvgud rtussnt \ndr Rms Trz tdul l Crnç; 72 xms stu ««b «sj\nt cunr u n cll cnc ínt «ícs m? F l! u» cm r; Trí sch Lbrtór: 55 vcnçõs trr br\v dc m m Jm Rbl «rs» às t n rttl d rc uh Jsus C Sd; PL nl t Prur tíc 2 chr R? X d<»s v t s t r 3U tt»» s ulngt»»: P ;r»: «c cíc» luvr C nc TSURR: \ é c ns m «v! mst x M ncurú Prdl Vsã Ld Sgurá h cjn stn dtu ródc d Cngr MÜS/CS D: FíLMÉ nnt Já hct ts cstl vn ncrr n lúv n T \srcl J; Dusr n Snt ntyn d0 cá r v s cu: mulctc às vzs t # cncd r «nn V: r Mnss Jsé Mgnn: ér um crvn d SS t<íuzm!l cm t mlhp cmnh tl mm N d?ã rt s» <Tt<r l ( xcss Slvn Mur tgrd l ür Jsé m n rtícçã t J» l chl«hél lv~u : rs tí tn :n rr;\ncsc0 \ntn d Slv lt C zns Plhn l ntst t:ò«pr unt«3 J líll r n mts0 <» t gur»; r Mrsc lzrá t ; uhj cu mcrcl c m SQÜW FRRR )z nrm Sm; < D Tc r/r s t t r á rt c r Svt Mr F d Slv Mrbu ; s Snts s du curs ç(» Tc scnt s cnvbtd n ;; ntls tl cscrlz_d crr tá rr um ntn gut rccrrmtn d : tv Xrttüc Chn c s <v ÀdVgK Mts s Snt ; & C d <!t <! v rd n d:l rvrn Dlgd tscl Tsu h Frnnc c Pv Flh Gld Mrs rc Mcl Gr;; r Nc nl n Br Vn }<ck :sc m! c d n< uuuçãu Cnchnrã tu? ct r muscl < tu Utt cw t nh c íltwy!t rrl v; Cm mu n {Jcrrtt»nl< s nl lr mu»» rs r;3 7Wç Trrrtó r L x Ct Pdr S Suz!c! Uuth C Brgs Ftm Gu mítrs slct crrcc ssst! nr t v udd qt í rcm í m tv? lln!t J<% mu mt á Sím d dmnstr c J!c unc : m d Scr< Crrtn M n / Tr rã» SU Hr~ mrãs d rkt Mut v z 3 M 3 ) hb M» «nucí ttl rddns : c;u ntc :ôns: nt«3 l í h < ltr ;; Üz m rlâl «l tnvn V ~ )! nt!: c v dn ns!m mnhã às 9 hr st r í Cmnh» V Fltr í «ü! «n;}s u ( Tr < S Drs swl rlzds s sgunts rv; Mr : )! c r»scntçã dt \n n< T C r» r rc; m u 4 írrnt nc P»\rr 0 l Plú t C» CÍXH üér Vt íc!ctrn«lw4 rucrl JJS Wldd P«s rcs n Fculd C r Gus Chvs Mr r c n lnt<ã r clc cn»«jjuclc»r y u«cr:; tt rr Gcltü»cn nc s nmc: cnm df rr Dn;/ Gnçlvs cu < míl Mdur d J l ç cr s C nt hr zrn um n< nc ;c r 20 n P nt Mr Ps Vr M dc st r n«ár U Fnônc Grl c n Lrr Vcncl [\ Br l <rl c cnlt u /v n4 qr SRVÇ D RSLTRP Mut u n Lmtr t s Csr Dlmá d n» ; nlh»3 MPRGDS t P DS FBRVRS t t q cl r ( mr»«:; 30 n «mun lvr md s 3 u wl Trutnnt : vçlvs S» Rmun d ] m n rd s cm xtmçã M SRVÇS PÚBLCS \ 3 hr: SM BRÒNQTC BRNWTS CRÔNCS nl ntc < qu tr d r mnhã X ü Slv V (k rtfzm 30NQUCTS tc : d Rúb«Dlgc ( l Rgã \r; r rlz xm Máxm c Vucmrt c; r r Grl ÉÜ rl Crvlh Rt \ lnt G t dtl cncrrênc cmlt r l r M lld Mur» 0 P \ cqum Nbuc Fr: 7 l Qu lt n t ícrm í nvb r Cur«d? Bchn t Rmun Tvr P rt D rm d St Dlq nl ccnv uccs s vã Üc n r chr3 cnstrutrsvdmnt rcu < y ud t Drt nv» FuntÍKçã Vmzôn Jã rnts rn u Gulhrm Mrr 240 (lts) Fn: 5 24 c s é Um tn? bt íu í (rr TNTF H vu n uunu QULQUR l ;t Z «V»» rsts 7 «r! 00 rd d ru ndrd Cmssã scl brs n 9 ( 3) v : Frc Mnus lqudrá su débts ccmr c:s té d 5 Dzmbr S60 nã s rsnícbln ls d cm mncrc msm rtr utrs;m rvs qu s cnts vrã sr cm snhds ds rsctv; rqusçõs (l MR LUCRC FRRR LPS T c:c urrmxr ) P nul v csr CKUKQ (HKL KUM\T0L0(! V) l Tn L m ttulr d clnc Pr Clrurq d Urvr :: Bh clstkárr Hstl ncut nr d Hstl Crcs d Urvr : Sã Pul ( rsul ór: Ru Hq Mr+s (dí Sntcm ( rml cjc s 730 vct s sáb» t ~» C c»cr : l F vz 37) ntru r GL: D GR: RQ: D UNV: c : Bn: L: Smb: C:»n clçã nzvn tm T D r<lm Yn: Mstr: tnh subd hnr t cn \ t Dt: st : u s ncntrrm t ::»m l mm trm S Mss: < ncçã rlzcrs 0 d y ru rnt sáb às 20 hrs m Tml d Gr: 5 ; L: Smb: U) NK GR s à ru Brnnr Rms u 3 Scrt d us Gr: n L Smb: Crcl cçü mznt s st ds l mês Dzmbr dc 960 K: \ TK ;CF S LZR Scr Cnstruçõs S ltrfrr rm M: T ;! M! D» Í :T 83 Cx Pst t MS F Mr C l Db r 33 í ScCÇr:0 D F?SRGNS cnstrus c; J : tnt; n V cs tl lóru SCçã RU TDURT S D» LUÇS H 2Ü < l) íu ; ; nts rn rvçò ; c r t nrtrs 2 tcs lcdc? t: Lrstus B;b ôs rr V ÜTRCC V LJR ) TM\0 9 s utmóvs :cc «! ts n : s c c;;t: ms : 0 VLQR JUST D MRGBGR r0 DÍK RC JXXll «t/ u Brn ícu :! : ;c : PFLQ JUS VLR lnnd c«n ; n cd 3 d«l lhnüçà ru Mrr» vmnt n hcn 9 s 2 hr (0)) ds cntr d rsnt dt 5 d Dlgc t ntt PMs Fcrrrár cm Srvçs Públcs» Rgnl tshtul mr CT TCTm MTNGR Cht l) l)r _ cr» Rmul «wn~nt«««< <rnr«u lubl l nrrv Nrt rt Hwttl FMtrn LltxMnt «u» cts TrlRrm H Hn r trnrclá r 0 nvttkl: CRURG 6RL VS URNKS H <llnttn Bct» «T r s:t Vk T» U4M T l «UrnlRNCl: Plrt t JS u»? y J Áy7 sv7«fsts!!! r nmm tk vv J $ Us \ v t % C/$ rj» x 70 0 vy Jc : H tv <b! V V v\t ;\\ «n tv V Jk lk V í Ê» c J c% CMPR GR GURDRMS MT RGRMS 0 WTL Vs V GNC BNJMM LVS LTD LT vnd cur Rbr 549 Fm 2M2

4 QCT UUL UT D BTLH FVRT FRNG D HJ «mtrzd qu trá Srá rlz h tr snscnl rnt ducns l ut srt clcrá m çã n ncntr trn utbl rmv l Sbrn» lg ms lmnts stã cumrn m dus chvs stá ut srt ducr d 3 str m çã h à tru n grm stág rgulmntr Pr nns l Trn «Jã Hvlmg» rvtn r( «mtrss» suburbns «drã ublc qc sn utbl dn snc crtm ns UT FVRT grêm s rssns c vlnt é rnc vrt btlh h n nss «Tn» rá nclus glr dvrgr Tdv cm m utbl nã hà lógc trns dlcl qulr m tn rgnstc ncnt lg ms 0 grm d Lnh Crculr stgms m ç xml tm t ns ntrrs ut ls srt clcrá m Ç n ncntr h lmnt; s ncntrm m su»!; lrs cumrn stág rg: rkcl stád Mlhr lmntr Frç máxm rn ssun bm cn)l!tnt Tn» Prnt rtr Vsc: xcursã mérc ur s cruzmltns ncrã s rtds ntrncns R 7 (M) m Buns rs u Mntv Num UV lh cuu trs uncnrs várs ds sm scns b sm dnhr <t!í ínms tlgrms tc Drtmnt Técnc u V; c d Gn r ntrméd su ch dgr Frt rsntu rsnt llh Btst rtr sr; curr cr tm s n truõs vcrsnt Jc Futbl l qu rnrl m grms strngrs Umrrds PM d JGURB ò bs crn lr xtrrdnár lnt d nss r curtv m«dcm«n uxlr grn cérv ck n» mnstçõs ntrns xtrn» Um rdut LBRTÓR LCR 0 CCU XVR rnt rmr smstr d n róxm s druzmltns ncrã s rtds ntrncns m Buns rs u Mntvdéu (só s d 9 róxm mês é s sbrá n rcs mnt) 0 áhr rln gn sus cmrmss stt 28 msm ms PTS MÉRCS rr ch DT Vsc c Gm ssm trmn crtm vrá tr m ntv s gs ds quts d xcursã l»s mércs cm mrsár Svr Mrsc Srã rlz s n mnm z n m< 0 z gs m vnt q t ds (t ms»rr) Pr xcursã nã hcrà rtm R tn:n rum lgçã n stvr Buns rs u ü tvdéu «RS P X) URP Ns mss mrc trl < club rtcrá Sã Pul» sn cüs J guns grs r slt grslr dsutrá s Tçs 0Hggns «svl Cruz N d 2 m? ttulrs mbrcrã r Su?c n ncrã cutr tmrd Mlhrs srt»cr0«ul04«m CL srã sclhs l Ts s crnsts Mnus ls à ntd rnchrã H m su runã rnr scçã s Crnsts Lcutrs srtvs üd mzns vrá sclhr s mlhrs srt mz nns 960 Ts s crnsts d Mnus ls á CL nchrã um stnár r <u s stn ntr s < mnts mlhr l stcrm n srt bré S MLHRS CL nclhr cs m lhrs cr cm rlçã bx: Trn r Snts N cm Usn Lbr Snts Futbl Club trnrá á tr h rtr ds 6 hrs sn ncssár cmrcmnt s tlts: Ny Msss Snts Sld Gurgl ry Glbrt Clrn Sb Lulú Cvc Ml Zé Mr scrn Gsnê r r Prtnh ntr C ch ts s lnts r tncnts qudr uvnl bm ssm dls s m nr s côrs snts ts nss dvsã n crtm 96 muns su rs ctvs mtrl lmnts srtst r mlhr lcutr csrtv mlhr crnst srtv mlhr cmntrst srtv mlhr drtr club mznns ]960 mlhr s stcrm n srt br mlhc r lícuc J utbl h rund um stnár s stn ntr s mlhr gr utbl ;v!h?wnu < vml uçm mngs n nd d RD BR FLGRNTS D PRTUGL CLSS D 942 ST CNVCD PR 0 SRVÇ MLTR Kvt cmlcçõs N& g trn rtãr rsnt PR (Pnt Run&) <u rgsu l tr CR uuntí» lstmnt Mltr» ntr 20 d«stmbr 0 Dzmbr Dsnhs CLPR Cnstru Su Cs Técncs Préts côr cm Nrms Técnc» Brslr» s xgêncs d Prtur 8crtrt d mrtítncl Sú Dsnhst l 8 BTLH Ru ml Mrr 236 TcND DPQS D CPS HLÍGR FCS PRÊCS PR: MDCS 9 Cír técrc b ;ut m 0 <? Vc mlhr íj bstbl 2 rrlhr V cn_ d? vlbl mscul 3 mlhr tét«c d vlbl tmn 4 mlhr técnc X Futbl Sã 5 mlhr sd r J Futbl Nvds R Slú r Mds CVm stn R dc MÉr» vnu snhr Krrl Mnnç! sur < rrtü d <us H ds rc tmnt nugut á ru Ru Brbs cm trv rrr r rmr: s m: s n s =l«ntlns vznhm tm é d cnhc r hlc mdcrn tut ; mnt trcl tm t r «r rtunc < uhlc n ccntvn suí rrtár buscr n nts r<lucí s mc!h s rtgs r ns s :d» dvdd cmtçã Jgs d Chv V mnhã nqunt s d mrcs r Snscnl Trn FuV stc Srá rlz h l mnhã ã tr rtr ò l Sbrn Futbl C Trn srá dvd!) í srã rlzs Chv dus Chv3 tu u«/ cs Là sm «rg z: : n» íb Mrn CHV () Mnhã nu 830 s l g Vzuv gst 2 g nz Uns 30 g Bnr Bt;g Trz Junhc» 4 g Ptr X X CHV Tr l J tr B n»c J B ÇdL ut 4 Ju Lnlà ânt J rn X Jü< H M 6 g Mn òrtu us 7 Vn \ Vn rr d< < í 8? Vn X Vncr 4 Unã 5 B Prndu X 9 J nrl X Vncr 6 w Vcmr d! < 0 J3 X Vncr < X Vncd r 7 g Vnck»r X V»tCr d «< «Vn 8 g cvncr <! VKcdJr Q U X X Vncr Vc ~ 0 g Vncr d Chv ««c Vncr 8 v B Humbrt: mnh l stã vz n Vsc chgrá í RU 7 Ml S ír l nã srt unr < m u cnvc r í mt dí rult s»s cntund r ut <x m gbr nqubt? ttul qun t: ud n:» ttul í d;<c u Pálvt rcbn íx rr! trmc ; bstnt : uh < ts n c S«Hu ntc <uc rcccrtm t <ntrt t l \:tsc d m «Crstóvã té <n tnts ns utbl n u Um cr nt ss rt r r;rsn» mut r;tr; mm r vu \lrí«! g rd «\ t t: m r <l cm <s l N BM CMNH Pr s chr n cnt Hu b n u! trr t m culí g:n : Qun ur»u ss d n» ns t bm l dwt s J rrr stu n<?n)! u lhr smr gr r s dssrm tm crtz stá num < uh w n vrd!c u grs d mnh Sã lnu»; í / w 4 rts NTL r7v S Ráds BC mnss Rrgrr CÔNSUL 05 és mn~s rrgrr CLYMX 3 õ és mnss PDU Clchõs PD Jhí mnss MS nun l Wllt Lqüdcrs BC Hltrls 85ü00 mcns: mns s Mquns lvr ru Prm mns s Rch Cnunts Wllt ncrrs 0000 mns:s mnss Srvçs ntr Gín mnss Máq l scrvr Rntngtn mnsh S MNTR & C LTD Fcgôs CSMPLT Ráds PHLC0 Ds mnss mnss Ru Quntn Bcúv 83 9 Fns:

5 : Mnus qulntlr 8 Dzmbr dc 960 r m l cr : t 3UÜT P UH w ss cmrcár cm mrc mys ntc s mlhrs vículs utltárs Brsl tmbém cus sld t rv»t Pssvlmnt srá dd rsã rvntv Ncnrs rú Pt uu n< «l l <nt S(;l _ rs< nc <l : r! (WMJW(&( (U7 P/C/wt/P nu Álvr Céz C ; s nnur<;õs ds t< t nhs»:us l S í: l Pl :x Mlt r N» r_ ;»ntl (( NV RVST 0:t msm»msá t <?6 uc ;< s!r cmn Jnt d P #: MlJr nv rvst r hc Sssn cm r Rr cs Pnhr M r u lt s sr í lntc tr lmnt rtncnt bl» Ksrsx l\ \TM\ crrçã U tmwhs ssóní stv n cl c rtcu d ( N FKM \ Cm!( tn tém dc)«r s < tnrc <;ssn qu( ntcu t< < s ld;»s mu urr ts su r :» v! nl cms cn sn rn r su mr m c css cm rlzu crçã ntr s_ zn )unt:d ns th «t é sgund tcs P<Sl\ KL PRSà PRVNTV Flnd» cm Dcldn «(Sgurnç dss ns ; l utrr ss:l_ tm vst dsnrcur l» lc tícm ts sr dd r rvntv Nc»nr!cs cm?c«íí»s : ís sd sn Sbr sus mbrs m n < ssssn < nt cm U mc clr DR FRNCSC RMCY Crurgã Dntst Frm l FrnldHdr Frmcl ntlt Crrt Rls X Dltrml Sgdr létrc r sngu llr Blstr létrc Hrnqunnt dmtm ltrvrtr mlhs Crurg ncuxllr Trtmnt clnc d nrl d lrrét Méts scls trtrmt d n nrvs crdícs Mrn cmlt lbrtór rt«w m çrl» wdhd tx)nsult<»h: dllrl Trtrn l l 4 0 VÍCUL D PR BRSL: PR JTD N BRSL CNSTRUÍD N Scrtr grcultr ndustr c Cmcrc Drtmnt d< Trrs Clnzrã Uvsâ0 lnçã l Trrs DTL D cnrmd cm r tg 65 d L n 89 3 zmbr 9S9 lcslm<t hblt rvmnt sgn rqu nnt dc Hmuntl Mu Sbrnh» Jsé M Flh brslr Css grcultrs r m dr mrcr um lt tr Mtmtã rs nmn n trblhm m grcultu r stu n Mrgm tr d rná Mmrí n Munc d0 Cr m ;n rxmdmrnt 0 mtr rnt r d ts un? s lmt» l rnt cm vnrurm srd rná Mm rí: l ll cm cm lt trrrs nmn Cn cçã Jsé Frncsc M trrs l l bx cm thur Vlcác0 Mrs; l un cm t< rrs vluts lt r rd< tá stn à nstn rrl Tn rcr md cã m: cçã lt r r ç cnt ts ; r rss n rm d L vcnt n d 22 7!mhr crrnt n às 8 hrs dr nc s trb!h cm l vrã l cmrcr dts n trsss r ns d rt r qu«nã s lgu ínrânc rrá ést ublc n cnns cl n trn mr crculçã t cd x n sé l Prtur Muncl Mnus n Prtr d D vsã lnçã Trrs! std Mnus 9 nvmbr 9G0 FR VCSC VLL D CUT C R Crt 53 D l Rgã BRSL PR S CNDÇÕS D BRSL! _mmm mrkr ll! Trçã ns 4 rds: vnc brr rã n dur trblh cm Mmms m Trçã dntr slgávl Ágl n trág dícl d cd Grn ccd dc crg Chss cm 5 trvsss surrrç m Mtr 6 clndrs 90 H P ms mtr WMys mut cnômc & Frs sgurs Cbn c n sç lg 3 ncmrvl n cd n cm rcss r sss Jc! MSS D 7 D D UL SMTH D FRT Mnul Jí d Frt (ss) rln lbrt Cvs Slv rtnt Drc Smth d Frt lllhs) Mr Lúc Slv Dn Bsts Sln Mntr d Frt (nrs) lv Cvlcnt (gnr) nts (9) rsrnt3s usnts cnstrns cm rundmnt rd rrrávl á su çusrd nscívl JUL SMTH D FRT cnvdm sus rnts mgs r ssstrm mss qu m surág d su lm mndm clbrr às 7 hrs d 9» sxttuc crrnt n Ctdrl Mtrltn rgn Dus l su trn scns crcn s gu cmrcrm êss cd_crstã m PCKUP JP ágl cm um crr vlnt crn um Mss 7 lls Ncírcrs dc lmd Cnhç n su CNCSSNÁR WLLYS 0 lt ndc dc ncnlzçã Pcku üc é mlhr cmlt ssstênc técnc grnt Um rdut d VV LL Y S V R L N D D BRSL S brcnt s v/s d mh J~c W ys c 4? Rcr SÀ BRNRD D CMP t 5 D DL Á Vldn Rmn lmd (ss) xnr F<r lm (lhs) Vcnc Ncgrcrs lmd (ml Slm Slum rmã Mr Mdln Grcyn ntn sss Pul Mr Jsús M<gnd Mné (rmãs) cnvdm s rnts mgs dqul gu m vd s chmu LS NGRtRÓS D L MD r ssstrm mss 7 d gu m suá su lm mndm clbrr n Mtn N S d Cncçã ás 630 hrs d 9 crrnt ntcdmnt grcm à ts guls gu c&mr3ccrm ss t d crstã Mss 7 D Hs Ngrcrs dc SUN GRÊM CULTURL RCRTV bn Rmn rl cnvdm s «rnts DR VUNQ PRR mgs dl gu m vd s chmu LS Scrtr ducrã Cultur Cnvcçã d ssmblé Grl NFGRRS D LMD r ssstrm mv Cnvc s sscs Grêm Culturl Rcrtv m ln gz susdrtsscr LHS UVDS NRZ GRGNT clbrr n Mtrz / Nss Snhr d Cncçã TRTMNTS PRÇÕS s 7 d m surág su lm mnds DTL SN Dc rm xm Sr Scrtár st dc l um runã n d 0260 (sb) s <l) r uu cuuuu V t V ~ duccã Cultur cntc s ntrsss s l;r& m su sé scl st ru d nstlc 2 Cnsults ds 9 s d 3 ás 7 hr» às 7 hrs d 9 crrnt ntcdmnt grcm á ts guls «ucç cultur cnuuc uv» / s$ r CNSULTR: v 7 S«t»mbr 43 «H n P ncnír brt nst Scrtr rtr l r Dr lbrr ssunt ntrss d ntd cmrcrm ss t d crstã Tln 237 lmbr róxm l rz 30 ds cncurs BRSCH PPNZLR y]s r rnchmnt ítv crs vgs Prsnt d ssmbl Gsrl MSS D D Qã L nsn durn st Ctl ltds m Gru RCSDNC Ru Lnr Mlchr númr 724 )r Jã Hcnrqucs s Snts llln: 758 Ps rr0lrs scls slds Brnds Hnrs s Snts; Lurvl ss Prã cncrrr s vgs cm mncnds _s crtssôrs L n ntrr ttulrs crs dr <l su ss MK r Mntl Qurz PwérQ «V: Dls F rr«r lhs: vl ss lh; dgrd ss llhs; lmr ss Nls ss lhs; lhs; st s rgusts xgs l rnchm Drágrc únc rtg 4 d L 90 4 Frrr c lh t Jt»r D «MUT TXÇ0! b nh <0 rnslbt Mnsut lns ss lh; Lc ss lh; Nmv Frrr uncr d rm «mbr 956 st é cntém n mínm cm s lh; Lurs =s lhs; N ss; GuUhr UJ nss ccr&nhr0 d3 rcn S C: ltd[ r«br Qurz m ss lh (usnts: lsm s lhs ns xrcíc n ntrr st blh nb ssl nnk (Rm<rd) Rnr <rrr s cnddts vm nxr nsr C (F nts); Rul s Snts S vlh (usnt); s d bchrln sr vm cã s gunts cumnts: _ su t ss ãt «nt Fnk s lhs nrs qnrs nts bsnts rmã dl n Ct l Drgr ) Crtdã tm srvç l Dvs rrn l m vd s chmu Jà HNRQUS DS M cnr r cu slnd TS cnstrns ccm rrrvw dmnstrçã d Scrtr ducç Cultur rundmnt QUç s rlzrá h t 3 n Csmnts VND NST SMN: b) tst médc rm r mdc d lcu rd cbm ssr cnvdm s rnts \snhn ct Frns? vu 6900 mgs ur ss=rm mss 7 d mn m Uvll s ncntrm; c) Crtdã u dlm m gu s vn s m ntm l Cnstlltln 3000 dm clbrr n gr S Sbstã às 6 30 hrs d 0 crrnt (sáb) Ds á c < Hls Pnr h<c_ n xtrt Hác Pm s rvçã ns curss nrml dqgc; d< cd <n <0 rc< rn 5900 PPm Pcncln qubb cnddt ó hblt ícr brg nts sm s grcs ts gu cmrcrm mr ss ntrr m xrcíc submtrs ns ltr cs ntgrnts Nrt n st < Sã Pul 5400 turm c sú l Junt cl d Scrtr Sú h rcb & 0 ccr d» nsrtl t d crstã nlc mtmnl tcíd0 cus Cntc scnrnh Mr ly ML P ( mlhr xr r crnç) 650 ssstênc 2400 MSS D 2 NVRSR0 Scl _ l Cg N» Snhr Suz mznn untnr PRM utrs sclrcmnts srã ds 0sDn Cm lm 0 lgr nsttut ts Cmrcrlh s«nhc» Cbr/) Frn Mmrs vn cmlts ( ms rátc) 4800 Thmz Déc Mtt dc r l ch Gbnt ttulr st Pst ns s vm mz n?ns ds PPL YS (lnç Muts utlds) 3900 l 4 lc bdll Sr (ss) Jsé Jrg» Rn úts m hrár nrml _ F<Trr< Rtnr lh< c c Su lc ã d Dvsã dmnstrçã d Scrtr hduc csl T zqu»l ntôn U xm xs snh r M XRP CMBR (tlm t) 2400 r (usnt) Vnd Thmz (lhs) Mnl C Cultur m Mnus 22 nvmbr b<j Rnr uxlr» SNPP r 0vr u Suz 4200 Mtt Sr ( usnt)) bgcrl Turn m TLC JHNSN lt tnt MR )L FRNNDS LNCR tr d srn Rmund Frrr Rnr! Pr tã tcmr r lmnt < n rsnt) rnts mgs <nhr r T rtl bnc Tbl bí zld lé Trc (usnt DSTRBUÇà D BRNDS rmãs cnvdm sus D «% ü Wlnlíí úbl3 Jstq»? vst: ò sus gntrs Dr DRSN NDRD D MNZS Scrt rn < nl sd KÍ cv Prçs scs (rns Dscnts r nd cnstrns cm ru gl gu èrrm cm lcmnt dl m vd s Mnus Um sd cur m nt nv é rmã d Dr n THMZ DC MTT D SQUR r st ducçã Cultur s suc rlíçõs d? ntr lvr S uzb l Rvnrs rccnrá sus mz r«nts rm mss 2 nvrsár mndm clbrr l trn scns su lm n gr) S mgs n rs< c Hu drgr nk s Rméds à 6 hrs d 9 crrnt 6 ísán 0 n Blm rtcbrá h cunh Dr Grg Vvnà lu vt! 5T» tí Ru Mrqu& d Snt Crus Dc á nhrs qrcm ts «J dln»»cc lkln uty 8<J ( l d lq) st át rcrm d crstã VLTRS lmd

6 Mnus quulu «8 D «sulr< / JRNL D CMÍHC SXT PGN tph 5 n rílz33 cm 2 P:RN6 GURN 8 _ Ns mlwrs Cnm d Cd VND Tcnlcr H t) t t Dsrbu n Brsl l Quntr scl Um ds Mlhrs Prduçó Nv Cnm lmã m Mrvlhs nmnt UCB R Jnr JNMSCP SM MRtNUmtJDK SSZksZ Mtnl à # cnx6 Q í nrs ntrd LV N NC _ RMY SCrltNFTDR Grt lgr? Scund RMY SCHNmF d 4 C mrs BRNRDN m Dslumbrnt D Ntávl ngr uvr uml Ârncd D C 5DF!PNH PRD t! m t l su njr rr F Tn Cm d sl í trs rmn c <t lc cm s: L VLTR r Vcks) srnc «ur 3r Mn gn tlnnc Ht Vr;l: rssu Mrsc Frcmk 7:r : L:rc u c0r t v: ntus smr t sí ruc su ícs slumrnt h ~ sdnhcl c ncus n lntl Vltr Fru : : 3K C S un tr r vh c Um Lucur Grnds cm Surrss lngulvs s rmzéns CLMB «r r n c Ltd Vs rsntm %» st FM DF N s írn nvcs Crcò 5 NT cmnt C«: s C 9 hs Uc< nt mrór Mtnl às cu éc n ur Ms ncntr hs 6 b LVN NCNT Schnr nynld ucw s sssõs um Lünm XT : s wó nturn «tsròrt» 4 Vr7l t n 34 MNH LVN 30 HMNS NCNT M v 5 UM MULHR N VND mtt q 9 hs ST»Té Mtrnl t 9 hrs CVRRT 5 S5&TS T ntrd 3000 st Crnç» 50t CV/ DB um lm < VltrDsny Vsl à 245 Vsr 7s 60 LVN NCNT LVN nnc5 té 2 ns 00 VgSwTS hrs NCNT LVN NCNT br Sssã mmut ««u»» m técnc _ 500 ntrd S000 st Cr SsscáT2hõrsntrd 3000 studnt 500 Um rduçã rc uu dstrbuíd P lms S VNCDS r~m FtrVl Chòcrèòu Frnc n tr! nch ncmnt vs? dl um gr;ãq ssslu s tócul d n h [ ncnt br sss& cmlmnt rutuu mm lrnrôn té 4 s MNH N GURN Vsr ás 2 45 hrs ntrd 3000 Kst cr»n çs té 0 ncr 500 Vsrl ÍU LVN NCNT 30 HMNS UM MULHR 65 hrs Crnçs té 2 n3 500 ntrds 3000 LVN NCNT Um cmlmnt Ncn» studnt St M h Z M B Hxclusvs Nss Dslumbrrã íl(! Bcht c t ) c ()r};nl:d Ts Sc««r» rtgs c Vnd Pl Vntgm! Prçs Cmr»s DRDRlNH JRTS N JMC t RDD Vstvscn Vst Áustr Shrt L %tl\nh n» CN» J s vs NT sr 0 00 VLTR CRDFRNH : VLTR PRDD 3óm: nt mcró Hc cr s 6 hs ctç :c x: í r Fts nts Jn lt Sn N ít c F!4NSGlR D M? S Prncnl Prêm (sm zr) Dr c w n Lvs ss rcrk: J:í Lrd «~ n u trágc rnssn? um c r» m rcr?:! ccmnh r =: vuv :: um crmmcs /r/s J : cumrmnt cs c:: us u Dr?r ccn qu v ct s NUM C0JUNT3 CHPLT HS 3 SCÇS TDS BNFC mun tnh um rc3 t vrds rv QU :::n : rr ::nrt! L~ r t? c t snvnnr: c ccvdgc : s ms crd ls brcnts cm d v r m: CM0MB0 Tu cvlhr d; rcsr Íct á r: rus SÃRÜSSV unt nédt VR RPS0M MHt Cmss Bluzõs «r ln rçs «cr Sccã Bl Sx: s mtzs cm drngns èm Vsít BluzPs mr Srtmnt r mr Cmls Clçs & «~ s Zt L :«rd t»t» _ < L ÍÍ % S Sds «d»» 0 múr c nunt nvds: xclusvs uvds ls tds s ds Bby ms rcnts lnçrs d md Dcl tc Rus r mnn n:n n Brns Lm Clss cv sr BNCS VLCPDFS BlClCLhl \S c crnçí s y t _ «d» ccc PPULR Fg sm umç rd cnl nbs sus ms vrs cnunts d tcs cm: Pltlhs Mrns mrcns Pl ns l/s slml» c n vr» mntõs rtlhs Rs Lnçós Cbrtrs tc nlmllucs) uc cnv SCCà D MÇD dqur ns rncs brcs mntms s mlhrs rçs Brns Grsss Zrs vntns Chts lrtí:! nss rgus lntcrr x»t n? m rcr cm s vn brt nmvt s Vntsns FW N Rnvn ssu stblcmnt cm JSST»»»»««S trm tms dqurt ÍXNS v : numrs rguz rcnhcmnt n:t grçs qtr VbU crtrs cd vz ms bm srvr RMZÉNS «Stmbr CLMB Ltd Ru Mrchl Cr h rs nt L «:c M SÔN 35 CX cnl T JC9 D VCTR SU cs C MMÍD dv s l:: TCS VCTR MuL UGUST Múscs y t Q T 4rr ltwxt Vsr às 245 hs ntrds crnçs 5 00 wr \ bn\ut n»luu L VCTR VCTR Vésr! s 6 hr studnt» <0 Drc7 lt CSF ntrd Jíud _ ôuqns ç<snc ssc ò72q s zu ns hs ntrd LV 000 NCNT studnt 500 Frnc Flms ísnt um ílms slcn trnç MRS D CLGS Cm Chrstn Crr gns Lurnt Mr HW rnáud utrs Vnh rr mcns c r cn s 20 grts ms íntms s<=krs ímnns M tmm rt nst ílm dvrt c nr?nd cnhcr su rór rmtt lh ss nmrd hstór d? um vm cnnd l mdcn slv slmr wr «KT cmlmnt Ncnl VS mrór té 4 n cnttêãtr yung Mtnl Km 9 hr br Vrsürl Vr 2 z VSPL Bs 6 br ntrd 2000 S TRS VGBUNDS wrtr um cmlmnt n«ctừu 3/«ntrd 2000 nrbr X0MC0 studnt 000 MRVLHS MSCRD 7 Cítul S TRS VGBUNDS hts studnt 000 ntrds 3000 stu 500 BJNTS D Ç sss& cmlmnt ncnl Ssst às 20 hs nud 3000 studnt lbc Ds lms CW txdg lm m tcnclr Wlr Dsny ntntsscrnãs mstrs VS mrór té 4 ns_ MJÍNH N tprn 86»6s âs 6 20 hrs Rntrd ltudnt 5 0 S VNCDS br scnrtl ~ cmlmnt Ncnl VS L mrór té )4 ns VLTR Ttd MTNL ás 9 Ls NTRD Cr 00 br Nu«/ uu Mh VNC SMPR Vcscrl CN QJlQKM u à h nt S às 3 hrs GLR HllK KM» brr d Krt» Clusnb Pctur3 ulhs vssrl às Fntrd 2C C st 0/ ) ccnl mcxs r mntm SGN D ZRR MJ JNGRNT MRVLHS MSCRD vm rtur Crv Tcn tn r : rs (Jtrm Jcksn Pttcn t MUND MRR M NT»Js ; c V x Vésr! à» 7 «dsld MM) rctn lrs Lucs s=<lt«sngu Lstudnt 000 LuS Ss mn ssssnts snu m mr rn PngsC MRS D CLGS Um lrn rrtgm sul s lm Jrn cm ruytíu uu u LH TSUR «mnrnrr n l vs Smnt nt mrn té 4 ns VLT D HMLM MRCG 2 Ctul MNH N VTR Sssã cssã ás 20 hrs br VS Mtnl às 9 ntrd 2000 HQMQJS UM MULHR Mcu cmnt ncuu rrr té 4 ns hrs L ntrd 500 LM D BNDRNTS st 000 Um Jrnl cm rrtgm sul s Vcnrl v sr?! vs Vsrl 6 3/«ntrd 2000 Q m RRQZ SNGRNT JUZ DRG CMD Mk unrrt U n» hs Nt 20 hs 30 HMNS UM MULHR br sà cmlmnt ncnl vs Smnt nt mrór té MNH N DL studnt 000 ntrd hc«fntrnrh?n 00 FHldr» MUND MRR M NT % lulr í H cupln Wàtíu vn MMND tllww t! J4 ns Q00 «zn hmcg SNGRN TS SGRD D LH P TSUR Décm Trcr Lsd br? sssã c mtmntu «luuh : n unrn» w ncnh Dr Sssã SGRí D s 20 hrs Utt gr«kl mrnrt l«m BT NCT7T (vnr dult»crnçfígstrn Dnçn C NutrlCÉ Frz Dbt ntstns ÜÈlSí xnw» W Dnçs Sxul c t Dnçs Vnér Krzn Dnçs r _ l» 9 s 2 rwkqttt TRT Ru Mrnd»ã 66 \ hnr RSDÊNC: Fnd S Rsumn ds 5 7 hrs NFPMCS RCDS: «<«B rs _P2 \ 495 _ «t«rl vnd Kdur R» MNtJS MBNl r lnrt» NT ás 20 VlCTòk:V VCTÒW r\ ttcdu/vd nq ttt)r (J Í LlnLyrt (v T :: 30 x 4 í t mrór t n«tll «crj 2 4 hr; ntr» 3 rwm <tt 0 ns ÜW) VCTR SRGL ur 2w hs ntrds 900 VCTR CRRÊ D CRRS DL : VÍCTÒP Ô Smnt n:á urru VCTR lxm 4 n< mcnvhã n Cn DDí «Ssu s Us lántrd 30h ts CRRDS K! CRRS D STV vlc SPTL : MJL SNGU MR NVc VS rnròcr rt 4 TTR DMNG ò RD BB tm stlç rrm tnntu Um crçã MZNS lê HR V0V0 MHC0 rntcã RZ num ntrcn ds Lts 9 gur Urd MRy ST/v Kuv BNZHt Trr7íKH 3P: V3ÍNnSWs!0ssSõès m!rtm Tn«GVhh rnttd S 5 00 c J HJ n Cn n Cm Sr (Srt ) Mll Rl Vln m L VLTR

7 5 Mnus quntu r 8 Dzmbr 960 UUU ClCW SÉTM F G Vns lcv urgnt r mtv vgm um lv cm s ckunts çs: gurd ru 3 rts: ntr bnt: rur ccn r nx; cn l cm tl msnh cbcr um ltrn \r Tu Ur chnch r ns Cr$ yr trtr n v Mr 80 cs 3 Vl Gbrl Knun CSNHR Ncsst Cnzhr CPR sc Cr ntnd í 0 Pg s bm rn Trtr n 7 Stmbr 925 CZNHR CPR cs s à ru Frrr P n 350 P s bm LXR D MDR SGRD lá mt 0C «ns qn vm n» rumtsm «lls brts rt vn rméd d trr Ns Frmács lnhs Drrrs \ncr cstur BRDR crrnt S»nhs m muts crs lástcs nh Ms sum r nç< clçs stmds cts c Crtís Dc Mllus n tzn Brds m Mu rsur? Btõs mrns!rs d Md tm grn srtmnt CS MRTNS <! Rb 400 MVS vnd CM Vn n tr m cmlt ttst cnsrvçã Yèr trtr M 0 PR MTV D VGM gumts lugcrs um b cs mrd cm s r vrnts lugr tm sudávl à ru Rms Fr rr 925 Vns tmbém rt s mvs Trtr n msm cnrç qu:r_hr vs á BZR SPRT stá srn brns r PP NL Fç su sclh cm clm t rçs ms bxs à m ( trl cmltmnt cn ntr c óst gl crs vm r Tlíunkn lqud r Wlt Vr n v um Nbuc Br Snt ntôn lt Nzré SBTNS D ( ] m LGDÃ :k tn nnls còrs drngns s ítmds t mrr nrmv ; Cnurts( Cur vnlt Bss Flrs r Vsts( rs Glõs Grgs Ln nds bmncs côrs clr Pnts Flmn muts nvds m n r snhrs rcb s s võs \ MRTNS vnd Rbr0 400 VNDS n cs PRÇ STDS D FBRC CRR USTN 70 HRF0RD Pr mtv vgm vns um m rt sn qul ccm um ótm rád Vr trtr n tu Slv Rms 679 CNSLH RP TM QUM QUR S 0 MS SB50 P G MPRGD Prcss um r srvçs méstcs Pgs bm Trtr r Cmndr lxndr mrm J MPRGD Prcss um r csl Pgs bm xcrs ss rsnsbld ns brgçõs durm 0 4 cnl nv st u R F rr 492 cm tít tl trtr á vn qm Nbuc 65 ul d tr v Cír/ Futbl Club v \)7 < NVCÇÃ SM5K \ KKÒF GRL u íl cm rr t 2( s sttn \?òr cru bdên rt 23 cmbn rágr únc dê~tc tul V c cn v t: 5 dò cr : \cnblé Grl às hrs cm su sé s ru Sldnh Mrnh úmr Dzmbr )H PlN RMS CLH Prsnt Fn: 2836 L mrg Ru Mrclc Ds cn \ Tuc Fvls lum J 0 lstcs Rls r vü s Ms T r Vl Ftmu YLTRl FRD RU LNRD MLCHR N 703 xcuts cnsrts grs m cmnhõs ntrn vís ônbus ckus tc sb drçã /rípsíc;:! dlm r curs sclsnçã rls dlr lmnt n FRD MTR D BRSL S S Pul ÔNBUS FRG VÈls u:n mrc Frg cm s nus nvs m r 3n c cnsrvc Fclt»?»! r t mnt V n v tc:r n rç s Rmds 2b n Vr(: 3urvtrlt KHL 3 Q3R0 T 7 SRTMWt K» Ç «(ttrljvj wrím»»»t» rdôs tlhs rvrtqk rnunsr»? Brtnw»# Pr Svsn r rtxlr Klr tr» lcts» rrls dt n«nrt l )m rlg lltm lt rlv «b Mulldd» t<wll4«m PBHS SNHlNNS SNHRS PR S FSTS D HTL H0 H0 0 Lndksms Tllur ss bluss r snhrs nqus srsy bluss dc ábrc Ldy m sd ln mng curt m mng mng trs qur t; bluss r mcnhs 6 2 ns m slns d lnds crs clçs cmrds r mcnhs snhrns m gbrá:n trcl crts sutns mrc mzòn luvs nyln Scls últm lvr r snhrs s lc mnns ms nylcn r crs srtds mlh rsy snhr smbrnhs r tds s d Ts sss rtgs sã lt quld rsç bcrüssrs sã rórs r s sts ntl n rcv rcs l CS JR HDD v St Stmbr 85 PRSNT D NTÀL FRT D RMZÉM LVRD Ru Mrnd Lã 98 Mnus Fã sul cmltmnt nv kl 4500 zt ur lvr snhl ztns vrs kl 0000 Sbã nt brrs 600 grms 5600 çúcr trtur 2500 SRRR Cmlt rgnzçã CLM Cm S R0V0 DPST <» BTlds «lk bs õs Ks RN «Hm dt Srrrl St d V S Pcrnmnc» qtr rclw Cmlhs Sucur D VNDS Frzs Pqná Vgs PRÍB trc m ns rmrs ds zm Mvmnt ds gus VNDS Té br cm stn M mus UM cs ru Luís ntní 762 tld lvnr n LUR SDR trc s gu3 u Dt Kl N m tctr Nvs d Cstr gr subrm nt ntm R u cm dvrss cmrtmntr r ntm 2 cntímtrs UGUST MNTNGR Pr gn quntl róxm ct d guc: sbr nlv! m rnt Urburu 6 m ntm r sul s R gr NS Prtu Só mr stv ntm m 2C lhs r Frl Mndh Mrcnã vrá crr Prç csã NC TRMBTS chgr nss rt n d mr trcs m Mnus 6 dg cnrrnt rtrnrá d VNDS Um ótm nt mrç Dlc r um mtr um mcc0 rr dvrss mls r cmnhã Frd r vr trtr à ru zbl n 320 cnt cm PLNT0 FRM ru Lm Bcuí HJ N S D Cl S rcd à ru Cm lxndr Bnr MNHÃ Brnc) mrm Frmcc Mlhr n ru s Brés n 2552 K Tcs ntrg rmm «P mr<r SRR/R CLÜRN «ltud n btórr lôru v íu mtr d strd <J 8& Rmun n «rgm rué < mm nm Mtlm rhl SRRR T mnmmtt? w Ql RMNT!ü\íUs num nr du n Kur bússl tu tt üzcl um cnsult mn \rbl srás gu Pr um rç cstrl vrá v rdr trun uurá r tu cm nh t rslvn utrs Ws rtrcwc Pss rblms Prsntt Ru )r Mrr 6 PXUND» Futur LC PSSV PRR C0L0N 0VK MCHD Fn 420 Mrs CDR tds s dmnsõs LUR r cnstruçõs m grl NMUY JCRND GUN0 rtgs r cnstruçõs cmnt st rmnnt SCRTÓR: tábs rns mncs rzs vgs tc QRT S rç 9 Nvmbr 20 Tl: 26=84 Mcrvnnh rmnttr R PRRt str t C VNDS ttd Trtr n ru sbl 35 Psçà s nvs s SNPP S 8 HRS D D 7 DF DtZMBR D 960 URUGU N Ccn lv rng nvgn l c; t lrnl 20 mlhs r Brr lt NTRÓ Nvgn ul rná d v 52 mlhs r Mnus LPLD PRS c cm Pt Vlh tr CMPNS Bc cr CUB Mçã ns VNDDR S WHT MRTNS st trc cm N msm Nvs L Brslr R :r J rmrs s < zm br R Tcntns srá Snts m rnc dc à zmbr rum0 n?» r<í» Mná zrrá R ru Lb dlmd 25 s dmtr rr ssu qudr uncnársurr VNDDR cm rátc strvc d çrçrunn cnhcmnts rnvl Grs rrrns m grl s ntrsss vrã s rsnt 30 írár nrc cm s ds 330 s vc rmr mlhr t4hn 730 hrs é cnòrt r cmr gr m luu MNBRs xsçã Rvnr clchã mls CTY smr Rrsntçõs Ctytx utrz ns: Ru Ru Brbs v: 56 Cmérc ST SM PRSNT D NTL MCPCS írcc ntrmnt gráts r su lh ts s írguzs um máqun Bby cmrrm vst um máqun cstur LNM durnt Dzmbr Cmr um l«v dus MCPÇS mês Ru Gulhrm Mrr Fn: R Jqutnhnl ctá sn sr m nss v t nn d 2 crrnt vl vn sul n d 26 tvs d Hth ntrs: Vms cn: Vnms 4 Vglnt l 275< LNH D BTH NV VMS HUBRT VNMS DNS Vm Vnms Vglnt Vnm8 m rtn»4r TH TR JTUBSB CMPtRV LMT» rrr«d4cl«ud r çmlqvr 6 d< SKV vlrpl dcub 5 nr quts Nw Yrv Nw Yry qut3 CHGD rhh D TkP BT/) stn 8 H <C7nrbM FRTl UL ÍVFRP KHtTUGL H\ KR 7 nr LVKRrL UHHt DM MWD r d<» zmbr 8 d n 4 zmbr 4 zmbr 24 < zmbr 27 d» 5»rtnUc«H 0 tmümr «r ttkz ntr 7 nr DTrtHÇU N lmd nls: BTH (BRSL) Rndcrcç: Prí«cklWJ 5 UMTD 5 dc Nvsbr dc quts Lm d mrc d mérc Lt Vnms quts Jnr sr Vntts Dn; r ur 7 Jnr Vms r mrc 8 zmbr Vglnt r mérc 27 zmbr Vnms r mérc 7 dc Jnr Prá 2 SR nc r Mr 8 à 20 hrs Ntró r Mué 4 às 20 hrs Lb Dlmd r Mr 3 às 20 hrs Su 26 ás 20 hrs r Purú N/v:s dt J L0H4 Lnch Mns C Grl m \ gm R Purús cr té Prr ssu m Lábrc n dí» l dôt Lnch Gumr Rgrs sn Bòc cr ch gu nss rt hrs d 6 s Mtr Cu Sír r R Purús c cr té Pr 0 d 0 às 0 hrs» uá Vr Cm» tn R Juruá té rurn é ssu n Fznd xun n d 7 às 7 hrs Mt? Mcu m Cruzr Sul Chgu n d bxrá runé v uá cn r vr n < 0 st Vr Jururí m vçm Q R Juruá té Fz Juru su m 0 d Trg mtr gur B Mtr t rtnnun r d< sr vmgm Mr té Prt Vlh chgu n d Mvmnts s l;tl n l nvs s SNPP Jsé mtr Chbby & C cm vgm Juruá CHGR: t Cruzr Sul u Suc Bclm P m rá 24 mês Lb DWÍnd BcLm Crur ss n d 2 d» Bnc Ultrmrn Trg Lrtncht \ lnch mcrlcn 5 u r Purú«cr té R Brnc n d 3 às 20 hrs d tnch Cblbblv & C s ur r n Juruá té Bó Fé 2 s 20 hrs VNDMS Brslr Mdnt 0 c m ctr t tt_rty«t s ns d v Jqum Nbu rds r crnl ds rsts vr sr rmh r rrtár Sc Srh Gumrs H Sucs Ru Crn Mrtns n 9 m Lsb 5 Prtugl c có Bnc Ultrmrn Brsr S CMPNH Lnn: NCNL C CSTR utrqu Frl Sr T Nv sr nst : r Su : _r R : mrc / Nw Yry quts Nw Yry Nw Yry LNH: NVC: sr : n«str S: n r:;; xm r ur: v rrts nzmcx r 0 Snts lc Snts R críc 8 d NYGÇ :r lgr MR N } crrnt ôs» ròrús B lm«} N G:xc Plt» Prt Mnus Snts :íính :r curs cur mr n P Ms nlrrnccs cm cs g=rts: JG rú <5 SÜrtóc Lt ndr tln 2~4 0YD P4TRMN Hu Mrchl D S6 BRSLR GNC M?lHS MNUS ru (rm r» ts m rt» < r#<m R PQU stá sn sr ns rmrs d«d«dum br xln m: Sntrém Óbs P ««<««cctlr 4 Rtmn T Prt lr ct ctr Prntns Óbs Sntrém B»l«Rrtl Srá m rnc Sê TNTTNS m: Slvr Blm Sntrém tctr Rtrnn r P 3lér: Rc R J xmbr StM n Óbs R Jnr úm tctr Prntns Óbs Sntrém Blm Frtlz Rc Snts MU Srá n rnc rmbr Rk) scln m: Vtr Slvr Rc J 9 r lr Sntrém Óbs Prntns c_ltí nr r Snts sclr m: tcwtr Óbs Sntrém Blm Frtlz Rc Frtlx Rc R Jnr wn»ts 4 «ru k rmrb r(«()»lí» l»w t«u «««««lu» V tul 8t»Ww H J J \» MtdM <» dthl gm»««lthm«<«rtu«du Utr%l cr»«tlrtrv m twn d l»r SRVÇ D HVGÇ0 DMNSTRÇÃ D MZÔN D PRT D PR LNH D PURUS NV SPUC Dl sr c Flén n d 24 ctrtsr r c n : Furs 0 d 25 s 20 hrs Rc crg s LgrLNH NV D MDR NC Sru rr Frt \ h n ; 3 r í;tdb ccm & csscnrs UNH L JS Tr t Mcn? n Jn 4 cr cv b crg íst rss«rj<»» «rmuqt àm Rt 099: nrtl sr rr mmm tmm Stlrltwn» %nm (trrn wb»r»f «nm Mtt «ul )B < rrm k md Tyrlr ( MM» Hrár UW» D M JURHã R Nv MZNS B:n n d P c cnynt t t crrnt òs rnt òs vgm r n Juru 4» Fz Ttru» w c: ndsnsávl dtmr rt rt R< b crg m css xmu rsqts runé Cm r Sul Fr T nv; _ nc} ltnt nçõs cm s ts hü/vut VÍDRPRFSFNJ» LVRD u Gvührmg Mrr 94 tn: lv 3 2ü

8 CHGU HJ FLR MPRNS MSTRNH Gvrnr rtrnu Tumult n Cmr nã rmtu dl Mnus sm vs sm su tã sr dscurs rtcl Frm tus cmnhnts rsn Mnczs «tclsm vgm r rnlsts Lndr rnuncss FdêTnã vrá ms Brsl ntny ndré Lmng V0URV V4N0R0 CRRR bchrln» Turm curn4 «BRDR érrànlntr rnnr Cnstllutn d P k 5 0 SSUNT D 9 Hl _ Rr< H nxcut\ chg ns Brsl rgr Scrttm st Ctl g\ rn rsn Mnss R 7 (UP) Chgu Hrc Lr rtrá mu R Brnc s rv númr Gvrnr r Glbrt Mstrnh cnrmrtsc ssm n&s r ducçã Cultur ch scrtór cmrcl nt h cm stn zs sgun nrmu Prc Gunbr crn sctr «<ur rrtgm dvulg! Gbnt rnlít rnlst Lnrdr nn C hc Brsl cm Cub nrmu Rm Ds ssnr um t dl cd sã vls m 50 mlhõs cm mnts ssstênc nvs nvst runã nt«m JUU0 st\ m Fl Cstr trt mgrçã cm u vs ssstr nvs mr Muncl cr<trzdl l m n0sá dçã ntr rlctvmnt à chgd Ch Gbnt nss m ndré LmnS su cl rtru róst d< vutr tál snhr Lr sgurá zrs s ultms hr ntm s gus cmçvm n st cçul Trá Um nvrsõs vnhm zrsc cnu rgmu ustmnt Bruxls n rcntrà Brsl n csmnt bxr rém rdurv cun< u \» s írnnr turm bchrln» r bém trbuçã ntrr m v trbun lgslt tmr urs nv nundçã cntct cm s rgnsms d < vrcü r c xcutv mznns sr d ncrtz qu STSFVW Ut rmd l Fculd P r s blgs vnd Sã Gnçl Brsl u xtrr strn cd Qu guídvm s crct MSTRNH rt Gás Prmr ròrs ls cs qunt vgm Fln ràdmt ns cubn chgr Gás n dxn TRMB DG grvr s sss rg&s ts s Crrr r ruízs Su xclênc n r s rrtgm rm z BL HRZNT 7 (UP DCRT DVULGD tds cnômcs rltvs? clrçs txn t c rmrs 5 crrnt m» Um vlnt trmb R 7 (M) Jà dvul uunw c ccb» \ u Cb t s cncntrsvm rsnts l gvrnr V VJR Ur Vl m\z~ lk» lvrs 2 Dár cl crt nvstmnt r sud mtv r ntr utrgs utrds lén Glbrt Mstrnh dztls R 7 (UP) ChnnclcH&gu cu ntm sbr c d g n um rntmss: nqu \u um cmssã C r \rtd stnd : n r dc rtrnr s«dtz5ís& SCrtàr [stsçt m ds u t dl Sú dr Nlsn VsCnrv su \ m n ls: sr Luz Cst Ch usênc durnt qul tr?u ssgur Jân tblhs rsd Gtnt Cvl m xrc d sú tnu ssunts Rbrt Jnsn r ír ( ãnt c; ut Jsé Mns dr ntrss st Su Brnr Cbrl dx Kngc xclênc cns nã q»lz v Cst Ch Plc s cncr ntrvst s su mzns rm m mbnt \ t\ u n v;z u dl rnlsts tnn s n ssssrs Técncs Gvêrn d rs lv ds Nvs 3 rrrrnt lrá Clctvmn ~xxzg?? Vír Câmr; sr: Jsé Rbr t s rns Srs drtr B c Cní <l xcutv r Wn Nbr rgrss znns nn nd mgvss gcí rnr cmnhnts cnrmçã vrá rssumr M ü V» M Gvêm h u mnhã Í c»f rl srsrtsss Pís 2) h Sul utr sr Bírmn Lns slctrl c tn0 Mss mzns 960 vrá m vã Ldc r tm SSSÃ l SUSPtNS NUS Slv cm Cnsultr Jurdu culc H n Pltm d Scrtr grcultur Wn Nbr ncntr tr < t mm wmm rv r unmd Mss mzn 960 rgr t 3) c s:/ mbl» Lcgsltv h R l vã L n r < n Órgã s DHS RÁDS SSCDS St Ctrn» ér m cmnh V stst <r lctn Cr mnt us Sãn Mmugust Césr su sr Gumr t u gntr cnsttucnl vsb n0» Nbr Jcb lgs rcn «8 Dzmbr 960 Mnus dscrmnçã r» quntr Q6 r vnd ngrsss rsrv mêsss Ultm rtund úblc su r tms n Cd mlhr mr s Mumc Mss mzn n :< rvlhs d scd rv tu ntm s sus sdhn Sml Sm Mm ugust Sôn Mm ugust Pltm stã vnd ) Rrmnt Rnt Su UVW Flctuns ssm hbtu rr v»lctn n n Cs R c z Pnt s <cu ntrmdns r ntrmdárs su ns rá M <n < s Qlác d Md xb Czr dul ms hudd Czr rm lrntmnt? v su trr n P h qudnn qunts à vrm á Mnus rã h à nt n rcbrm h ss tnsr m snt mncr ustr qul luds rã s «vü&tãz nã lh sr ssívl rsn ér brns bulss Pltm n culc çã d nss cltl m duüct rcn m cmtcy «««v DK»«rnsíís su sdd sl cl( n xrã suds l sçã um stácul mtvlhs surr ntm N culc scd J durjrn 0 r W» nss grtd mgníc nsurávl?tcul rt r»rvm«sn»t r VND D NGRSSS d l tln 276J cr _ rrcnrm 0 D FRNT & D PRFL n» Cxn nulmnt cntc CMT CN NLNTF c nss ublc ntm n su s ngrsss r sw crnst WttBX» ntc UblcB m Bc? M»» CRCUL WTW stré nls s lc sdd h à nmt n nl stblc mnt cr» st tt tr l Sécí Plcc c Md» cstum tn t vhm d rt nm : rrmnt n smr ums g cnt0 mrs t ut r sr ST CTD rgnmr (xst ms ntus rm Çòí díc «ld M< <Plcl trvm r dr um cunh d q s0ubcms gênc d lnç cm Frnc Cvlcnt Nstlé rc Sbs0 rns x:ms ttrnt às cmmrçõs Md» tmbcr r Trnu ns tr ur s t nsc r h «trtr MRT D N X r l ::ncs trs rgs vgrccrds 20 hr mnt Jsu= Hc r í s clmnt cd ctçã nv BRBS sur rdut sr Rnt Suz rvcn Scrtr grcultur Jr; ln xml Plác d M)d z um txbç cu 3 dc cmrcn qul st ;t_ sr t srt d Fctrcc ds s Pl m;trrá à cd mz «Hmm R< bt Crns sgund {s m Mnus t ntôn Frnns Brbs ncr c: su:l chcrrnh qu rlt Nscu nstntn nt lc ntm rsu c c SJ sr Lcrs u /CSKT nt ~ cnst crd cm c sd lumnçã érc tu tsscn rqr um ds cssórs» rc rnmntçã ulh <CUnh Ptr Jà stá sn vnd n ct mérc Mnus nv s rdtrs uncts Crcc» lívlc às crnç bbd gl<jírw smd t ltur ctí nttul r( <Unl vt rít nt rlçõs ruccs Uu rnt rr stbkc sh sm uxl» nmmnt cm s r dvrs5 <5»ut&s Cr ( rcss s rcsss guímí gutm «Nscu» trdcnl rdut JRNL D CMRC ntr s cus rnn Mn (q ws S TTUDS FRTS MPRSSNM _ %_ JntM nmdç técncs Fs Sh Vl r<?sslr qu brcdò l Cmnh N «GLR J G» tr d Vscncls u Dzm um ds mxms snhr Nnsny Rmun Snts nclul trçõs ístã grmcs quc gr m nv trnuc rtr sgund l t!yrv trs Nrnh ««lt BnmSn v mstrrã td ru hh ntnsrn r r sr dsslv sgun ns nrrnu s cnsttur msm um ls d? só c cu n Uld lcnd«um nv mn ( P N»n tnmnt m u Mnul nuncçã srá nc mnstrçã ublc gídc s ttus rts s DSCURS RBRT Js; un d lumnçã n nc ôfs sm rcss n l cs tnh Plntã» sr mrssã gr Cmcu rbà JNSN? ~~ 0 brrcmnt d2 vrcr vn r tnt mntr um cs m cssu mndt tlvz l tnh c_ ò cu ncrç bm rtd blcã n 4C sr Rbrt Jnsn tlht n xtdã dl sm ns nv ômul nstntân lr JG» tt dà r vnd dur Rbr « » Ü «««S S U cb» rsumr su RGRSS SFM SXTFR «Nscu lém sr ms st Pr Judcár rc m Vtmns Bl uturmnt m dvrss Dcrr u cln lnt lmnt mut ms ssr d cd nts T mu!! { :? V nlt ndr : : ncl D um nt nrg vtld Junt lt ss nctv é stn / «%tu b_ssst t» ncns «rr SMSÍSSTÃ STSFTS lítc d lustc h nv < Nscu» s smnhu vr cnhcmnt s Sú;ls s rs Dz»nd xr l tdnh sm rcsr snt às ns dc íl» Jân n PrsWnÇ nã í)ltrá cm Su m Dntr s nm ntd cmcvtvuj» Gúb:rt rnclmnt Dt dcd m scl à nbr nsttuçã s mnr ácl cm s v nv «Nscu Fr nzl r ddts à sucssã gvrnr l sr rthur Vrgíl nd mut m y Mnstér Públc ÍKMNSTRÇ rrr Mr Ftru lvr 6 zns# n Câmr FrL um mmt ntm m nss rdçã dssluçã nstntân m ns rsnt v Btr mtv s mgs sr Justn vnc 3 Rêlzrg á s 930 hm» v v ms «T\rs c uu sr Mnul nuncçã r águ gld M r cucns sru rd PRJT ü MDRS ststs dnt d _ dcc! rsctv h n Pccü d Justç l Surtn dhumd=dc rnt scrtór lcl d trnxnt n 2 qur(d r tn ssumr crg ut rl um sss sn t Sr;á vrã cn rccr s Nstlé cmnh um NV MBLGM l drt um Uvc r N rmr»t d P r JulklíUk) hmncá utr ds ír Kst dvg qu uncnárs dul rgnzçã z um stá gr <n nv mbl rstntu um Tmbém nv?ncu nzl ò sr ã< Md sulnt sr rthur Vrgíl vw trt ~ m Jí«< tr rsc cs m<d ccl mmr nst m ücvl br«d0 vlnstn Publc L ccmdídtfbrk rt Mrdd cã RRZ nrnstrçá cm é :»crm rrr nv «Nscu» rç gm ckln sr dqur s c«sub»unctd ustctv yhrv D DSCSCR Kíd l n h nstl Frm cl» smb 8r 42 cruzrs urc Tu F Frrr 8 cttb l tuvà Íntcr PuDlt L<nc Sl?c Suz N tund sbrí lt vm cmnhd ns rsnt u sr Nr Mnss nd _ zblcmnt nvs nvs «crrrj ndustrl H uc s sr:v um lt Lt cnn 8»t3cd Um vrlt r» lr ml s urcnn s ctv rntn um tcrc JSn m xrcc rsnt s «Mç» qv m»ulh rv cvs müurs Cm rd rlãc cn Trbunl Jstc rcébmc «rt «sgunds qurts cnunt é vnd cnlh»crí cm hc úblcs mc stá rcr mgrrè _ çòs «vgcrrá kg! rtr sgrtc à Jut =<r tcncs cnvt slm r hs às 2» hrs RD «nvlt um utlssm mt m n rgã ntl utr r scscr rr ut bm rv C 96 n bs nr rrbs stn m íunnnrnt ns nrrtn udcár t rnv»d dds cm mncnd TTR LT D CLN guul rrur ütln dà drt Prt Ônbus mü cruzr» t rnt um brn à ss q sltr um nbu3 \ d< n nt dc t rt :m SSS0RK n LVR CM BRNC cmrr Trts um lvr Mrs nt 59 ns rr trcr JrtVn Dsl Bngu: sb\ rsrtc ru Humd tc» Sb s ínt bm nrmd rr 28 tv u br=ç mrrs Gvrnmntl mdhc L stcnc númr ssssrs G5 r n«nu cntusõc t n sé l Club vd n sssá d 5 ccrtõcb Tnnt N Dz vns nss scd dsutrã ctr Dr Frnc Sá v vrã srvr r rvtr s Q Tsurd cntl STUDRT um d stuc utr lítcs: »»: Mss Bngu mntr n P c Slv 2 nms cm crc sss du«n lhs uvs Ntr QtrgwU uns sdcrt ru l cmnh Jrnlst rã s srs Álvr M Lns CwT d Mgníc st rlzr3:à nss Ctl cxclusvrknn rxlrr xms Trtmnts v rçõs ulh 95 qun<w bnnc cm s qu wc Nu0t stv ntm m nss nlrmnt mr rtnc sr um um tmmy<sr n«rrícã sl»; r íjõ t éls m vst à nss rdçã tnn lçã VM r Óculs msn n é dr tstn «wrà t d Mrnh n Studr VNU <l l Club qun slhd Ms Bmíu 3 lvcns slrã Uln NSULWR USTMU l rd á nctdmdt0 nv tn lw vn substtur n U mls cntccn cm Kum Unr HuHm U Vtm nzl Grc dvl \ vm nírmrmns sr Wlsn \~ rsn Fn lt4» < n d lgânc srt Mr rcnt ltl; rgrssr dc um mssã n rc tul drtr Drtmnt c Prvnc Scl stá ms rrums 5 rcbs m M dm «t munc0 u Crc lt Slmõs ís?: MM» MZNS Puruuú T cm stn Sul ntm r tuzz s Lh Prnt vm mltr é mznn gw r um slumbrnt rd r st untmnt n Scc< r ncnr ntôn Vt s lh Crls gnrl <»hrm smt tmjl/ l Club rn gur 0 ns «cl Studr Flh vn rgrs PRR D SLV VM W Grc T «DUlé Hngu d< cur d r cnt cm um ós nçrmns círculs sr»sdst» Mnus s rv nçrm ns ns v«rr rnt n cntrá cm rzl trgulh rtg dvl cumrr su mssã ut Prr d Slv chgm m ds sgunts Jvns: rtcrã surcllr drt c;n n rntr bstcn s cm ntnçã m wmu rmncr rs clss s stvrs stá r cu s n msm cntngnts xrct qur rlmnt m unçã s cntcmnt tu vs n Rt ntn M xtrí nl c» tls m Tbtng u St vsnhm S ssm r chgr CbHs d M Flcnc Sbl Nvs t rnrcl Lns Qumus írs Mrtns ln Mrtn Mr Gl Blnc Mrln M stn h sétm nvrsár rzn Mr Hln K Suz 20 ng mstc ch Ll Prr r 5 s q?s slrã ~r:nt um cmssã ulg: sclzd c m nt Fr Jgé l3 nrn ts sn q mu«dnt nss scd qus sstm rdíz d utlzçã cnc tr< tng g r crt trvés sus [gurs ms rrsnttvs n ã ntbrç dgt dt íz rlmbrr s luts rm trvds s nsss hmns rsà rsnt àl rntcmnt scl stv lcnçssm êss drt ntg Ü Pscl Vn lutu r s rd grd n v CMSSÃ JULGDR rcmnt rtcnsm qus sm rnnt ublc Cmssã Julgr qu? ntrá «Msz B«ngu dt h é summnt ntr s stvrs ml luts rm trdvjs nx «msz n«ngu \ t c«n : mtíc s lus lrm rvu» r< t r»t< sumrmçn s hrc n íl tmhns uks&m Cu stvrs 60 srá ntgrd r gmgrt r brs clss s ts ssm xrcr u s nsss stv«r 3 r s r rír Htl drt Cntr! chr P lcnçssm ss rc cm xr» nss mdsts d Fbrc stvrs Mnus r sus tvds 7 n c Bngu chgrã ámrhã ssnlr trnscurs «ét Tl sstm t srcmnt Cntrl l rtc d! m nvrsár d utlzçã snhr ntgl Pscl Vun hã 8 ns drg S cm s nsurgu 0 tnh: <Td P0r 8 nsm qus smr rnrt dã Svrn B«r 22 ns r sstm rdz n <s sr Í _ Ul vç stv m nss dct s stvrs Mnus n vm snvlvn tvds rm snvlv ntgl Pscl Vn c s r r n r»! Dttrlsmnt à» 2J k J t»cu lr rtrcv d r m S rsnt n» Bl» Bré» J rdz vm sn rl Um brlhnt dmnstrçã ds n snt mlntr 500 cruzrs tntn dc rgm Q HMun grsmnt bsrv sb mrcd sbrtu mü cm t crru ss» s rrlh cm um c r rg! luss grtls é rm ds ss nturz s tm rdz h vtm u nlrs ct cm ur n ltrhuu quttv!s Mncs Pr ls«ccmnt sb mnt $BU GST/ yblhs n r MRus# dt h z rlmbrr d»»»0 c rór cm srvç r r Frr d tr< Untc sumr rr VlP SPCL MNUS R Dltl D2MM0 60 (DswH) ««tl Cmuncnwt «w rmm nlzr mm ygtm trs 4» Mmms r t R t«m chrtt cmj H $ PtU» SyMMtr (4) «M»g d «tl( 420 ktm RSRVS: R TnMré 64 Ft: m «lm rtr% 04 Fwt»» JJJ

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

tr EU H."i Ed <Ft En ,-t;dt.'j oa 5 F.> ?-.ES >.= ii EN -</9Fl _FU ca pla a- c)-e a-t- .Pi ce* ir. F. FT* te l^' ooo\ Q.a tr o^q Et C) slb Ca rr vti

tr EU H.i Ed <Ft En ,-t;dt.'j oa 5 F.> ?-.ES >.= ii EN -</9Fl _FU ca pla a- c)-e a-t- .Pi ce* ir. F. FT* te l^' ooo\ Q.a tr o^q Et C) slb Ca rr vti ?/ :; : 5 G VJ. iiu'. \..c G 3.;i.. f) \J + '= il 'i rl c pl _ ii >.= h:,;.'j e < n."i r r. 1! ' nr 9 ^^, r.!. l k J J l = r*r ( r f = 9 >,i r!.?. b r r &'= b 9 c l f l^' T*.i ir.. Gr

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 2 PUSERRUSLIITIN EM 35 MM

Leia mais

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres cár rª r yrs, Qrtr, lé tífc-místc êcs clgs 11º 1 r fs Vz 15 X X X X X X X 9405 2 r s más 16 X X X X X X X 11481 3 r chz rt 16 X X X X X X X 11596 4 árbr f mrl rrã 15 X X X X X X X 11597 5 c f ckhm rrs

Leia mais

SALMO 103/104-ENVIAI O VOSSO ESPÍRITO - BANDA

SALMO 103/104-ENVIAI O VOSSO ESPÍRITO - BANDA SLMO 10/10-NVII O VOSSO SPÍRITO - N 1º Slm d Vigíli Pscl ssin Mirls Vic n vi i vs s's pí ri t S nhr d 1. 7 2. Tr r t d f c r n vi n vi vi 1.n 8 di z ó nh'l m S nhr ó mu 10 us mu S nhr c m sis gr n d m

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS STD D ÁS Pág 1 6 DNSTRTV D NTUDD RU D RNT D D DD D P D 1 R UTRS TPS STDU FDR UNP UTRS i m f t NTS u imt S p m m é f i t t 1 YSN HRS RZND RS S 3 11 17 09/07/2012 17 7 0 3 0 0 0 0 0 0 11 11 8 0 0 0 31 1496,00

Leia mais

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS N SS STD D ÁS Pági 1 6 P V DPRTNT D RURSS HUNS DNSTRTV D NTUDD RU D RNT D SS D DD D P D 1 SS NTS FRDS N 1º Smt 2016 VNTNT FTUD TÉ 14/12/2016 VS: 7 NTUDD: 3 RNT: 4 T P R UTRS TPS STDU FDR UNP UTRS u ç m

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

TABELA DE COMPARAÇÃO DE CLASSES

TABELA DE COMPARAÇÃO DE CLASSES TABELA DE COMARAÇÃO DE CLASSES METAL DURO SEM COBERTURA M M10 U10E UTi20T U2 UX30 UTi20T A30 UX30 UMN WA10B A EX45 F S 890 IC07 M40 UM40 EX45 HTi05T H1 H2 N HTi10 UTi20T E G10E EH20 TH03 S05F T S15F W10

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

E[IE 3EE A. =á* g (ñ 6 B. =?ryeéeih:h = TTrgtBgt gflg. i=ñe. tf;e w. =Ei. +q?17=qz qq51. 5Éñ El. I m I(, óg ú. i ::::::: :3:: rj\ 8ü Ec' E E E Et

E[IE 3EE A. =á* g (ñ 6 B. =?ryeéeih:h = TTrgtBgt gflg. i=ñe. tf;e w. =Ei. +q?17=qz qq51. 5Éñ El. I m I(, óg ú. i ::::::: :3:: rj\ 8ü Ec' E E E Et l < g > * 66 rd(, dz \"- (). ()^ d>? Pr] ( s i i,z l, l) lli^ 3U i u)* lt!ñ (3'3 6il;í ()C35 n.p; l' u: ::t 13 (:UP ^e l 5 ' v, s r\ t; w q T -{ r{..* " rá h." ( (r) [{ t, q m (,... < t C.). u r+ u-r!!.

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

DEMANDA DO CONSELHO DE CLASSE 1º SEMESTRE INTEGRADO

DEMANDA DO CONSELHO DE CLASSE 1º SEMESTRE INTEGRADO TÉR D DUCÇÃ CRTR D DUCÇÃ ÉD TCLÓGC TTUT FDRL D DUCÇÃ, CÊC TCLG -. CPU Ã GRL D CCHR DPRTT D DVLVT DUCCL - DD CRDÇÃ D GTÃ DUCCL UT DDTC- PDGÓGC - CGDP =====================================================================================================================---

Leia mais

MEDIDAS PRODUTO MONTADO: ALTURA: 2455MM LARGURA: 2660MM PROFUNDIDADE: 555MM

MEDIDAS PRODUTO MONTADO: ALTURA: 2455MM LARGURA: 2660MM PROFUNDIDADE: 555MM CÓG RUT SUM MTGM UT. VLUMS RU HV 0T SL GL 09 LBRÇÃ WR MTS esenhista de rodutos RVÇÃ T LBRÇÃ: T RVSÃ: MGUL GUZZ Coordenador de epartamento Técnico /0/07 /0/07 bs:erramentas necessárias para montagem, não

Leia mais

Manual Exportação SAFT-PT. Gestão Administrativa 3

Manual Exportação SAFT-PT. Gestão Administrativa 3 Manual Exportação SAFT-PT Gestão Administrativa 3 21 de Novembro de 2012 Introdução Este manual tem como principal objetivo ajudar o utilizador configurar o sistema para uma exportação correta do SAFT-PT.

Leia mais

Brincando com o CRUZADINHA LABIRINTO 7 ERROS JOGO DAS SOMBRAS CAÇA-PALAVRAS E MUITO MAIS! ENCARTE COM JOGO DA MEMÓRIA. Ano 8 - nº 8 - Dezembro / 2010

Brincando com o CRUZADINHA LABIRINTO 7 ERROS JOGO DAS SOMBRAS CAÇA-PALAVRAS E MUITO MAIS! ENCARTE COM JOGO DA MEMÓRIA. Ano 8 - nº 8 - Dezembro / 2010 Um publicçã d Cntruind um vid mlhr www.mbigucci.cm.br Brincnd cm n - nº - Dzmbr / 2010 tividd infnti pr prndr, brincr divrtir! NCRT COM JOGO D MMÓRI CRUZDINH LBIRINTO 7 RROS JOGO DS SOMBRS CÇ-PLVRS MUITO

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

CATALAGO DE TOUROS - LEILÃO GRUPO TERRA GRANDE - DIA 11/06/ :00 HRS MAGNOS LEILÕES - XINGUARA- PA - TRANSMISSÃO CANAL DO BOI

CATALAGO DE TOUROS - LEILÃO GRUPO TERRA GRANDE - DIA 11/06/ :00 HRS MAGNOS LEILÕES - XINGUARA- PA - TRANSMISSÃO CANAL DO BOI CLG D US - LLÃ GUP GND - D /6/27-2: HS MGNS LLÕS - XNGU- P - NSMSSÃ CNL D 27 ND G88 MCUN D SL GNDH P D N 5/9/22 2 4 7 2, 3,3 7,59 2,92,5 2,64,26,5-34,63,4,3 3 -,4 D S Q U S ND V5769 UUS D MN MS D S.JS

Leia mais

Informática BASES DE DADOS. 4.1 Noções de Bases de Dados. Conceitos fundamentais do Modelo Relacional

Informática BASES DE DADOS. 4.1 Noções de Bases de Dados. Conceitos fundamentais do Modelo Relacional BASES E AOS @2007 v 1 41 çõ d B d d C b duó dl Rll C ud d dl Rll Rçõ d gdd dlg d h d B d d Rl @2007 v 2 O qu é u B d d? u gé, qulqu ju d dd é u B d d (B): u gd d d hd; u l d C/V; u lv; d ul; dd gudd ud

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

CLIMATIZAÇÃO. Tabelas e Gráficos

CLIMATIZAÇÃO. Tabelas e Gráficos Ec d Engnhr Dprn d Engnhr Mcânc Enrg Fud LIMAIZAÇÃO Gráfc Mrd Ingrd Engnhr Mcânc Enrg An 2 Ar Nun 1 Undd d dd USS (Undd d Engnhr) SI (S Inrncn) prn 1 f = 12 n 1 = 100 c 1yd=5f 1k=1000 1 = 5280 f 1 c =

Leia mais

# D - D - D - - -

# D - D - D - - - 1 [ \ 2 3 4 5 Tl Como um Fcho 6 7 8 # Willim W Phlps (Ltr) nónimo / Erik Sti (Músic) rrnj por J shly Hll, 2007 9 10 11 12 [ \ [ \ # (Sopr) # (lto) # # Q Q [ \ # # # # # # # # # # # # 13 14 15 16# 17 18

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR EIO DE DETERINANTES Dtrmt um mtrz su orm Sj mtrz: O trmt st mtrz é: Emlo: Vmos suor o sstm us quçõs om us óts y: y y Est sstm quçõs o sr srto orm mtrl: y Est qução r três mtrzs:.

Leia mais

I n f o r m á t i c a. Informática. D e p. G. Licenciatura em: Gestão de Empresas. Docentes: António Carvalho Rui Pedro Duarte

I n f o r m á t i c a. Informática. D e p. G. Licenciatura em: Gestão de Empresas. Docentes: António Carvalho Rui Pedro Duarte Lu : d E : Aó Cvlh Ru Pd u @2007 v 1 v d u Objv Pg Rg d Avlç Bblg @2007 v 2 @2007 v 3 Objv Cld çõ b b ç, u v ul, d ulzç vluv duz çõ b d d ud u d lh d ç vlv dd d xlç d d d x lh d lul P lu ulzç d u xd d,

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atlizd : 31012018 O q é O tn pr rcçã é rvi q prit gnd d tn di hr prvint finid. C t rvi ciddã é tndid n di hr q i q à dipnibilid, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit nlin pr tlfn.

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

!" # $$ " " '# " *+,!$%!-"( "%&'%"($ )%" !" #$% " &"% '(%&!" ) '%" *+( $&"% +"", -$. &) $% /.")" /

! # $$   '#  *+,!$%!-( %&'%($ )% ! #$%  &% '(%&! ) '% *+( $&% +, -$. &) $% /.) / !" # $$ "!" #$% " &"% '(%&!" ) '%" *+( $&"% +"", -$. &) $% /.")" #%"0&"#"1$!"%"2&% 3 "%&'%"($ )%" " '# " *+,!$%!-"( /4 56673 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para

Leia mais

Os Milagres do Evangelho

Os Milagres do Evangelho Ct Epít Jã Btt O Mlg Evglh Mê Epít - 2016 24 jlh Cl C. Ct www.ccct.c A fé O bt, tz, ã é lt g - ql q c ç - ó ã vít, O bt é ó. S pçã ó é jg ló. É pívl clv tt,, q ç fz pt ctt v; p cá-l c pf." pg.99 O Méc

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

œ. bœ j œ œ œ œ œ œ œ œ nœ J œ œ bb œ Ó œ œ # œ œ œ œ œó œ œ œ

œ. bœ j œ œ œ œ œ œ œ œ nœ J œ œ bb œ Ó œ œ # œ œ œ œ œó œ œ œ Ai rls im vers Ai rls im Pul im rr Pul im Mder A 7 4 (9) G 7 4 (9) Gm(m7) 1 Ps - s - rim qu Ps - s - rim qu Lit - tle ird Lit - tle ird # P sr, sr, et - et - ter fly ter fly Pr- _ Pr- _ If If ti - r ti

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra

ba l h e m. sab e r se h a. foy, ti m Soa. s re. e m. h oss. e a. a d. tra 96 R: VS A ( ) () b C O M b q fy q S y q P v C ç z q ff q q 24 V C ç B z q q q q q í q ã f O q M ã b ::; q z R q ã q y b q fz q P R v f F N S P z (P b M 30 q G Sz çõ Pá v v Ab qq ff ã v Cô q f z z A B

Leia mais

Z 1--, co 0 0-1, TTOZ aeclul000g. pewtucins XiTnpoadseu. p_.,-,-. P c-t- o,<?--, o- o _, z. o () ,-I 4

Z 1--, co 0 0-1, TTOZ aeclul000g. pewtucins XiTnpoadseu. p_.,-,-. P c-t- o,<?--, o- o _, z. o () ,-I 4 (-r- 1-- any -f- ct- () 1-, I-- I-' e-t (1) (1) 1)1 1 17 1_ '4:,',-1 (-) e-i-- ci,---, t ' (1) cm ml, al' 1 i--=, I'd - c-r- C' ' I-1 1-- - H -, rj) I-1 1 1' `-< )-I a u) ) CM s(ci `-C NISIYIDN it 1-ci

Leia mais

Aula 1. Apontamentos Teórico-Práticos de Algoritmia Avançada LEI/ISEP Métodos de Pesquisa Carlos Ramos

Aula 1. Apontamentos Teórico-Práticos de Algoritmia Avançada LEI/ISEP Métodos de Pesquisa Carlos Ramos Méts Psqus u 1 1 Prr Pru qu stá rt ét Prr Pru é ttr vçr st r st té qu s tr suçã É u ét qu s s çõs ts r rçã rrt, s sr qu s rçã t r squ O ét Prr Pru rst vt tr us rqusts trs ór O ét é té qu r rs qu t várs

Leia mais

N 5. JUVENTUDE em / in FORMAÇÃO. Pra você aprofundar no tema: REALIZAÇÃO: Livro: POESIA: MúSICA

N 5. JUVENTUDE em / in FORMAÇÃO. Pra você aprofundar no tema: REALIZAÇÃO: Livro: POESIA: MúSICA N 5 JUVENTUDE / FORMAÇÃO Lttu Mg Féz Cutu u t tóg L O qu é utu u At At P ê fu t: St bu: www.f..b www.utu.g.b www.fut.g.b www.ttuttt.g.b (k Cutu) www.bh.g.b (k Fuçõ; Fuçã Mu Cutu) www.utu.g.g.b www.u..b

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

E L O OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS

E L O OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS TD D Á Pági 1 12 P V DPRTNT D RUR HUN DNTRTV D NTUDD RU D RNT D D NT D P D 3 NT FRD N 1º 2016 VNTNT FTUD TÉ 14/12/2016 V: 814 NTUDD: RNT: N T P UTR TP DD R TDU FDR UNP UTR ç f NT i p f 1 FRNND JR FRRR

Leia mais

7 * ": ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P " 7 "! M * : : # M

7 * : ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P  7 ! M * : : # M 7 ": ) : : I 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O P " 7 "! M : : # M # Q 7 97 8 ! # # I ) H3"K # : R : : 9 M ) # 9# Q ; : 9 : IM Q ; 9M O H8 7B3B K : 9 ) 4 4; 9 < : ) 9 # : M :!# ; : N : " 3 S T! S U # I T S # H3"K

Leia mais

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE TRICLR JG jogo! IMGNS D TDS S TIMS D SÃ PUL VL. SÃ PUL FUTBL CLUB SÃ PUL FUTBL CLUB proução michael 0-serra UM RSGT D QUS 0 NS D HISTÓRI SÃ-PULIN TRVÉS D FTS DS MIS D 5.600 JGS D CLUB TÇ MINISTR DS RL.

Leia mais

j œ œ œ. bœ j œ œ œ œ nœ J œ œ bb œ j œ œ œ œ œó œ œ œ

j œ œ œ. bœ j œ œ œ œ nœ J œ œ bb œ j œ œ œ œ œó œ œ œ Ai rls im vers Ai rls im Pul im rr Pul im Mder A 7 4 (9) G 7 4 (9) Gm(m7) 1 Ps - s - rim qu Ps - s - rim qu Lit - tle ird Lit - tle ird # P sr, sr, et - et - ter fly ter fly Pr- _ Pr- _ If If ti - r ti

Leia mais

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS

E L O G I OUTROS TEMPOS ESTADUAL FEDERAL MUNICIPAL OUTROS STD D ÁS Pág 1 30 DNSTRTV D NTUDD RU D RNT D D NT D P D 1 R UTRS TPS STDU FDR UNP UTRS i m f t NTS u imt S p m m é f i t t 1 NVD VS PRR P 4 0 13 01/12/2012 24 4 26 26 0 11 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 1500,00

Leia mais

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS FUDAÇÃ GETUL VARGA Ecl ntrricn d Adinitrçã úblic EA Rltóri d Atividd - Vl V 1 9 7 7-1 9 8 2 Dcnt dinívl n Biblitc Digitl d FGV: htt://biblitcdigitl.fgv.br 1977 hj 1 c j i í c á j -j Td f lí í G "! Í E

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

Igreja em Oração Semanário litúrgico-catequético. 1º Domingo da Quaresma Ano B

Igreja em Oração Semanário litúrgico-catequético. 1º Domingo da Quaresma Ano B Igrja m Oraçã Smanári litúrgiccatquétic Cants para a Clbraçã 1º Dming da Quarsma An B CD Campanha da ratrnidad 2018 18 d vrir d 2018 q = 48 Quand mu srv chamar Abrtura (1º 2º Dmings) Ltra: Sl 90,1516 [antífna]/missal

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre

Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre cl Báic cári ilip Lcr 2º icl - cr Li 39/202 cl irr() r cl Báic cári ilip Lcr, Lib li bl bri çlv LÇÃ U 5º - r i lic ri ix 9 X X X X X X X X X X X X X X 23042 2 chk 9 X X X X X X X X X X X X X X 23043 3

Leia mais

O que esperar de 2014?

O que esperar de 2014? A VI Eã º15 J / Fv 2014 U blã EUb Abtl S.A. O q 2014? Nvt é Ntl v v hg. É h fz l v. Alg lv q f áv f xtí g x ág 4 5 t ã. Mtã Pvtv vt tã lt. Pág. 3 Ch Etã Q Bgá CTL Pág. 6 Plv t T vã Et ã Fz E tá hg à ã

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE

SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE RICLR JG jg! IMGNS D DS S IMS D SÃ PUL VL. 5 SÃ PUL FUBL CLUB SÃ PUL FUBL CLUB pruçã mchal 20-srra UM RSG D QUS 0 NS D HISÓRI SÃ-PULIN RVÉS D FS DS MIS D 5.600 JGS D CLUB CM PÃ! D Í P M I L CLR RI sá u

Leia mais

tese. meus tese. estudo. o trabalho na com exames e seu trabalho na sua privada (Med

tese. meus tese. estudo. o trabalho na com exames e seu trabalho na sua privada (Med 1999 E Algr, 1999 m ts. sua na mus m trabalh na ts. stud. privada (Md su trabalh na cm xams AG v c m nrt u s ts. dst stud. as filhs pl m a a vi s XV 1 3 4-2 2 18 18 18 19 da tiróid........ 1-3- 5- vi

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

bl O\ o G o b< oppbo I do cto>- pc+> c x g o P. P P o F S G t r O P ' O P l t C t > B o t ' l o i d P g F l P P c f F E ", e, o B o ' r F o 0 P. t r P

bl O\ o G o b< oppbo I do cto>- pc+> c x g o P. P P o F S G t r O P ' O P l t C t > B o t ' l o i d P g F l P P c f F E , e, o B o ' r F o 0 P. t r P bl O\ o G o b< oppbo I do cto>- pc+> c x g o P. P P o F S G t r O P ' O P l t C t > B o t ' l o i d P g F l P P c f F E ", e, o B o ' r F o 0 P. t r P. p o 5 ' - r P r d b F F l < O c+ c+ Gr p,..t'd C

Leia mais

InBook. book. The. The inspiration by EGGER. n 01

InBook. book. The. The inspiration by EGGER. n 01 IBk Th Th p by EGGER bk 01 1 2 Th IBk by EGGER Bm-vd pm úm d IBk d Egg Dd mp, ddm- mph-v, vê, pf d çã, uv px vd d dg O mud ub fvlh d gd, d xpõ, d l: um lv d dg p db Avé d pm dçã, vhm p bv, mgulhm vgm,

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Atum grelhado com cogumelos e legumes

Atum grelhado com cogumelos e legumes Atm ghdo om ogmos gms Qm dss dt s s ht? Ess smn nts do nv sov mn m oo Ms nm o sso om m! Ontm no jnt mos m doso tm, om ogmos s stdos, svdos om nos snf ogânos! É s sms! E fo m dí! Ingdnts: Atm fso ( 2 osts

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

Perfis de modulação upstream para placas de linhas de cabo

Perfis de modulação upstream para placas de linhas de cabo d dulç u l d lh d b Íd Iduç é-u Ru lzd vçõ Iê lu u d l d dulç l d l d dulç (u) ódg DOI.-d ( d IO w d) ódg DOI.-d ( ) lu Adddu d l d dulç l d lh d lgd ( ) l d lh d M l d lh M Aêd A álul d h d l u - D Aêd

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Ó P P. ss rt çã r s t à rs r ç s rt s 1 ê s Pr r Pós r çã ís r t çã tí t st r t

Ó P P. ss rt çã r s t à rs r ç s rt s 1 ê s Pr r Pós r çã ís r t çã tí t st r t P Ó P P ss rt çã r s t à rs r ç s rt s 1 ê s Pr r Pós r çã ís r t çã tí t st r t Ficha catalográfica preparada pela Biblioteca Central da Universidade Federal de Viçosa - Câmpus Viçosa T M672s 2017 Miranda,

Leia mais

Algumas considerações iniciais:

Algumas considerações iniciais: Progrm d álulo d otmzção do n d ntrd íd do oltor olr trvé d orrlçõ r rd d rg m lnh lzd. lgum ondrçõ n: Condçõ d orção do fludo: t modlção não v lvr m ont vrçõ d tmrtur ud lo trto l borção do lor rovnnt

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

MARANATA, O SENHOR JESUS VEM! PARTITURAS. Coletânea de Hinos Crianças, Intermediários e Adolescentes 2016

MARANATA, O SENHOR JESUS VEM! PARTITURAS. Coletânea de Hinos Crianças, Intermediários e Adolescentes 2016 MRNT, O SNHOR JSUS VM! PRTITURS! tân Hins rinçs, Intrmdiáris dscnts 2016 ÍNI Igr qu r é vitris 030 Jsus iri uvr 061 minh m spr 162 minh cs firm stá 111 Rb vi rm 154 gurdnd rintçã d Svdr 135 Âncr sgur 144

Leia mais