ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "ffimtfelni Propriedade da S. A. DIAKIO DE NüliU/ii O. R Dantas, presidente; M. Ooniet.limeira, _- previsões ate 2 Horas de amanhã, no Dls-"

Transcrição

1 ~w ^,_, r - - l:n dc Mr Trgm d ln Cptl d Rpúblc ffmtfln?undd m An XX N 7957 Prprd d S A DAK DE NülU/ R Dnts, prsnt; M nt lmr, _- prvsõs t 2 Hrs mnhã, n Dls- tsurr; Aurél Slv, scrtár, TEM» rt Krdc:,,l - m nstávl cm chuvs, mlbfm d prd Tmprtur Em lgr ASSNA T URAS: lc\çã Vnts D S nn E, frscs An CrS 00,00; Smstrt, CrS -J0U; frlm CrS 2 mu lt Vl UAS MÁXMAS K MÍNMAS DE NTEM ldd llurul, 2-20u; Snt Cruz,- 2-lb; Rj SPul: W Frnll - 8 Bnt, 220-3» T, V-lSl -T Tqur 22-S-: Mélr, : Pnh, n Bngu 254-S8; Jrdm Btânc 2G2-82; ^^JJw,,^í^ ^^ n,,,--bít/ ED, DE HJE, S SEÇÕES, 4 PAGS CrT 0 í- dc Açúcr, ;, Prç Qunz, Cnsttuçã, Tl: (R ntrn) -lr nc ds bts R Jnr, Sxt-fr, d utubr crs 948 Brlm Crã s Estds Unds prsdênc d Cnslh Sgurnç Argntn pl rdíz m rm lfbétc Bstm 7 vts pr qu nt tríplc sj cnsrd bjt lbrçã - Nã cb vt nst fs ds trblhs y\rts 30 (Pr Lus Nvn, P d Assctd Prss) A lgçã ds Estds Unds cnflrmu qu crá prsdênc d Cnslh r Sgurnç Argntdr, durnt s bts sbr rs Brlm nc sss bts, á stá mrcd pr s três hrs d trr Ul hrs d mnhã, n R Jnr, dc sgund-fr, 4 utubr) Entrrá m dscussã nss hr «nt tríplc m qu s ptnls cnts cusm Rúss str s trnnd un mçu pz, cm mnutnçã d bqul tl Brlm A prsdênc d Cnslh cbrá sr Wrrn Austln, dns Eslds Unds, ms um prt-vz utrzd d lgçã nrt m rcn clru qu ss lgd prmnnt, gr n xrcíc r prsdênc, lg ps dr p brts s trblhs gurdr pns frmld nclusã, n rm d D, d qustã Brlm Um vz prnchd ss frmld Wrrn Austln xrá prsdênc, qu ntã cbrá í Argntn, pl rdíz cm rm lfbétc ss s drá smpr qu ss ssunt stvr cm dscussã, ms lgd nrtmrcn xrcrá mndt dc ÜEAFt ív4 NU N grvur cm, Und, n plác Uhllt, m Prs, prc lgd dr, Estds Unds, sr Gcrg Mrshll, scrtár dc Estud nrt-mrcn, uvnd tntmnt dscurs prfrd prln rf\ Andr Vshnsky, vcc-mnstr rf Extrr p lgd c Unã Suóllcv A rçã d rprsntnt russ tv grn rprcussã, á sbr msm, qu sr,lhn, Fnstr pulls, r f lgrã stdunns, tm pntmnts m td tnçã L_l_ (Ft N 8) prsnt, qu lh cb m td mês dc utubr, qund s bts grrm m trn qulqur utr qustã Pr qu nt trplc sl cnsrd cm ncluíd n rm d D st é, bjt lbrçã bstm st vts ds mmbrs d Cnslh vt nãn s plc ssu fus Fnts sgurs dzm qu lugr ds Estds Unds srá cupd pr Mrshll psslmnt, u pl lgd substtut Wrrn Austln, sr Phlp Jssup Cnm ft, sr Wrrn Austn, á s ch mul ssbrbd ncumbêncs, n Cmtê Plítc d Assmblé, c lgçã nrt-mrln nã sj sbrcrrgá-l nd ms cm (r nfrntr ns bts n Clslh lgd prmnnt d Argntln n Cnslh é sr Jsé Arc, ms é pssívl qn lugr ss nçã sj cupd, frá sss bts, pl própr chnrlcr Brmúgll Vlt-s cnsrr prblm d nrg tômc Qurm s russs pns nfundr trrr Cmnt gnrl Lucus Cly s sfrçs ds cçs svétcs, prtnnd mbrçr s vôs ds trnsprts qu lvm bstcmnts pr Brlm 30 (U P) gvrndr mltr ds Estds FRANKFRT, Unds nn Almnh, gnrl J^ucls ) Cly, clru qu s russs «stã pns qurnd ns tmrzr» Ess clrçã f ft qund gvrndr nrt-mrcn cmnt v s sfrçs ds cçs svétcs pr mbrçr s vôs «ls trnsprts qu lvm bstcmnts pr Jrlm «Ms, prcsrã snvlvr mrs sfrçs, lém sss mnbrs, pr qu bndnms pl tmr nss mpnh m bstcr Brlm pl r» Cly vltu smntr s rumrs qu s utrds nrt-mrcns s prpõm dr sclt dc cçs s prêlhs dc trnsprt lds Dss qu s mnstrs-prsnts ds zns n/tc-mrcns c brtâncs s quxrm dc qu cupçã ld stá custnd mut ã, Almnh, ms nã uu mprtânc ssunt s mnstrs-prsnts lgm qu stã pgnd ms d qu dspõ Cnvnçã H, qu rg s cupçõs mltrs c prtstrm ntr pgmnt ds spss ds cmpmnts dc psss slcds «fst f nm cs rndçã ncndcnl c prtnt nã tm plcçã Cnvnçã dc H» dss Cly «Qunt ns slcds, s próprs lmãs têm rspnsbld dss, ps rrstrm ds sus píss ss mlhõs qunhnts ml psss» s Estds Unds, dss gnrl, gstm tnt cntvs pr cd vnt pgs pls lmãs Dscussã sbr ssunt n Cmtê Plítc d Assmblé Grl ds Nçõs Unds - Afrm Wrrn Austn qu md suplntu sprnç 30 (D Luls Nvln, d PARS, A P) mprtnt Cmtê Pltc d Assmblé Grl ds Nçõs Unds ncu s dscussõs sbr prblm d nrg tômc, nqunt Cnslh Sgurnç s prpr pr fzr fc su mr tst, cusçã ds ptêncs cnts qu Unã Svétc slá mçnd pz mundl, cm blqu Brlm gnrl A G McNughtn, d Cndá, ncu btlh cntl n Cmtê Plítc pr pntr rspnsávl pl frcss d Cmssã dc Enrg Atômc cm lmnr prblm, ps qus três ns dscussõs, Cmtê tm dnt s três rltórs d Cmssã dc Enrg Atômc, rgstrnd su frcss m cnsgur um crd lgd cnns prsntu um rsluçã n qul p tôds s nçõs qu cumprm sus rspnsblds pr cm cmund mundl, ctnd um cntrl fcz d nrg tômc SLDADS RUSSS PENETRAM N SETR NRTE-AMERCAN Dscbrts pls lmãs dqul zn, rgm bl, frnd várs psss Prcdmnt ncrrt um sldd svétc u cus ncnt B >ERLM, 30 (Dc Wltr Runtll, crrspnnt d U P plc mltr nrtmrcn nfrmu qu três sldds russs pntrrm n str nrt-mrcn r Brllm, hj, frrm pn mns um cvl lmã, num brv trt qu ntã s stb- Sérs mçs gvrn rjnr Quull Enfrnt pssbld nvs grvs ntrnquld plítc, qu s prvt D Gull prmr Lut pr mpr su prgrm rcuprçã d md 30 (Pr Jsph Grgg, ÍjAES, crrspnnt d Untd Prss) gnrl Chrls dc Gull prpru nv tqu cntr débl gvrn d cl- Sã, qu s ncntr srmnt rçd pr nvs dfculdls n frnt trblhst cntcmnt mr mprtônc, n Frnç, cssd pls grvs ntrnqüld plítc, sán: ) D Gull cnvcu s jrnlsts pr um ntrvst c- ltv, m qu nvmnt plp,-, qu s pnh fm n tul gvrn jm cnvct lçõs grs, qu spr lvm n pr; r 2) Duznts cnqünt ml mnrs d Frnç prvrm pr mr smgdr, urn clrçã grv, pr sgund-fr, fm brgr gvrn suspnr dspns pr cnm tl prárs n ndústr mnr ncnlzd 3 s trblhdrs ns srvçs ltrcd gás m Prs rlzrã um grv qutr hrs, mnhã, pl mtthf, prvnd cptl trncs luz qucmnt sfnd gvrn An pdrs nuncrm qu cmçrã vnr pã sm crt0h rcnmnt, prtu- mnhã A mç mr lr gvrn Hnr Qucll, fl lut pr mpr su prgrm rcuprçã, vsnd slv md, é grv ds mnrs qu nã ctm s mssõs pr rduzr m z pt cnt númr t-bstr N lbdrs nst vt- ELETS 0 BRASL E A VENEZUELA l-tashngtn, 30 (UP) W táv Prnguá, d Br- «l, Crls A Dscl, d Vnzu, frm lts drrjrs <J Fund Mntár ntrndnl, hj, pr prvçã unm d Junt d Gvrndrs r> Fund, cvmpstn -7 nçõs A junt, qu stá clbrnd nst cptl su lrcr sssã nul, prsntu cndldtur únc lôms ds ltln-mcrcns r crd rm n- nmçõs prsntds pl Cmtê, dn Klçüs, () Brsl ctv rprsn ld n lu pl r Krnnclfc Alv d Síms Flh, <» Hl láv Pnrungn, nv drtr mlhs- Dr, u:m s ( < h ):, táv Prnguá Crls Dscl rprsnt rã s píss ltn-mrcns n Fund Mntár ntrncnl Gns lltha ls P -l ÍH!f DANÇ DKCKlDrrKKAl Wí MNAS (líhassa, hcml lu l/ur M vl,n slr, xrcu s funçõs suplnt durnt n pssd Dscl d Vnzul, subsltu sr Rdrgucz Gmz, d Méxc, qn s rtru Prnguá, f ltr nr 4880 vts pr, rprsntr Hnllv, Brsl, Chl, Rpúblc Dmncn, Hndurs, Ncrágu, Prgu, Pru Urugu Dsll f lt pr 480 vts rprsntrá Clômb, Cst Rc, Cub, Slvdr, Cutmlu, Mcxcd Pnmá Vcnzul Ambs u ntln-mrlcn fgurm ntr u nv drtrs lts plu gvrndrs pru un príd pul ns pnrll lu m prmr dc nvmbr próxm ( lrlh, vprcul/rá,,l nl llllclcc llllll plll-cl ;ll llll lcgltllll clll clllmlllll llllll, ln mlll crtcm lu» un,,\ ju d nrcnrch lu Knrn Mlnlíl l llcnl lll p m lt l llcllllll nn HHM»!<, m t í t << t f n >n t<,,,-, pluu, m n >,,,,,,, l,, qnl r- pl,,,, >l, l< - mh,l,,,,,,,, -,,,l,,,, n lllu mn - f n >lmn» lln m,,,,, n m m n çã rlzd ntr s mnrs f prvd grv, pr tmp nfnd s trblhdrs ns t-mprêss ncnlzds ltrc- d gás, tmbém ncrã um grv cm prtst cntr rduçã tl pssl K ptcr um prlzçã r qutr hrs qu, s nã frçr gvrn mudr r ttu, mç tmbém trnr-s grv pr tmp nfnd lcu ncnt, qu crru crc r qutr qurtrõs d str svétc, ntr d str nrt-mrcn, é prmr t dc vlênc ssnld n cd m qu frm utlzds rms fg, ns últms três smns À plc lmã d zn nfrm qu huv um «cnsrávl cnfusã» n lcl d ft prxmdmnt uns t qulómtrs nrt d ródrm Tmpclhf próxm d xtrmd sul d zn ds Estds Unds clru crdtr qu várs lmãs hvm sd frds trnsprlds pr s hspts ds crcns Em sgud trt, frm nvds pr lcl ptrulhs d plc mltr ds Estds Unrs A plc lmã dz qu trt f stblccd pr um ts rs sldds svétcs, s qus pntrrm n str nrt-mrcn m mtcclts A plc mltr nrt-mrcn vu-s brgd rfugr-s qund s russs brrm fg cnlr um pqun grup tl cvs lmãs Hrt f ncd n prcs mmnl m qu chgvm s ptrulhs nrt-mrcns u- rs russs, qu srm um bsqu próxm, durnt nrnl, rtrcrm pnr ARMAMENTS EM LNDRES, CRSE EM PARS PARS (Pl Bnnt d Punr! s vnts qu sprm dn ngltrr truzm um Frnc frtmnt cncntrr n prcur dc um rméd sus dnçs scs, u c surd (/»» rufr dc tmbrs Ms ânm ds plítcs frncss dvcrg- tnt d dc sus clgs brtâncs qu n cs pss qus sprcbd, já qu n ppulcâ puc ft prduz Sà us dscurss nu Câmr ds Cmuns, sâ s lusõs vlds ds gnrs (qu, prtnd dôls, lg prd véu), sâ ms mlhõs c mlhõs lbrs cm crédts nultrs, c, nfm, un crtj r, pulvrs ts, ds qus s jrns ultmmnt vém flnd Alguns sss ts crcm dr cnfrmçã ssm, prlsrã d tnstrurã r nvs mrcnts, prncpl ju r rnd dns nglss, pur dr prrd às hflnvts, r s rumrs >m u<>v mpréstm lnd f ffsr h>s Estds Unds utrs, prém, tntstn mrrn rrfutávl prrsnntídudrs rspn- St s Rcrlm, pn tds ns fts, rmln lu st nln pnnln nr-lgcn Mâ ctms um nttvn Munh, rum ns Estudm ttttltdrhs nã ndnl plvrs, rspnm us lullsllns trnlllhlh rm nssnn rm ts,ds, n gus ntrnttn upvuçâ dr st tt nttt blhr r, m nn,-n mm ln f-t-,tt, pru s fôrcuü rmndun, ttntm n ftu t trncu, (m dt mlh h/ tu nus mvr nlm lllfm,l,,, um, nl,, lllul lu - un nu, hl lltllh llllllll,» ll,lll l,,, sultln M l,,nl n / Hll l htnt u> ttum Muntun du - ndt, du m,,,,, hn,,,/, lum n l,l l/l l,,,, LUZ DE VASCNCELS glulrr prcm cm lg dc nv n cnár plítc mltr urpu s utrs gvrns ncnts srã, sgurmnt, nfluncds, mt prss cusrm glp s s prblms m qu s btm, n frnt scl ntrn, nã fssm tãn lcds, E nglulrr st vz, um nglutrr cnduzd pls sclsts, n prmr rngr chpéu tl chuv dc Chutnbrln Tlvz stj msm um ds bjtvs: clrr u crçã l unu pscs dn gurr num Eurp nd fruu Enqunt lunn Mrshll dá njçã cnômc num rs brçs, mltrzçâ um Estd n nm plc usv pstl, njt xtr tf s bélcs nn utr brç lcnnl Ms ss nã xplc, pr s só, ctçã tã vluntár um ntclstn cujs cnsqüêncs s lhs sttfrrâ n própr crn, m mr scut qu durnt gurr l llllr, ncll pnr ndc st cmçr, st é, m í V-\n, \-s V-,V)s qu nã chgrm n sr utlzds, Supms prcbr ns cmnntârn c-ssnrntc mrgs d nprnm v-c cmr-td- l- MC-tllnm ln l-f ncsn lln n- nt - l lll -t/sl-ulu nl fuh rum n qu lu r- A l;-muru, t- mtm, pttsnn Pun nr/n c u-lutn, pur rlllmlm - ml-p,ml, n/, unu /Vl ll llllllllllllltl f nn,tlll n ml n knu / u/t / (,/,,,lllt l kpcllh M ftu m nm nl,, lnll Mfhllll /l llll tmpttut > í UHptll ttu, llllll,,,,,/m,, í pllllll lm, f l p, llllll n lllll llllll lllll t,ll llll Ah UU llllll lll up, llll» lllll lllll/ll,,,l,,t l,,l,ln, tnh>tè d lll,ll lllll llll è ( zn svétc sm fzr us sus rms ncnt f prvcd qund s lmãs, ndgnds, chmrm plíc ps qu um rs russs pntru n cs d snhr E Lcrh, n dstrl rsncl, cntr vnt d msm Runu-s um grup psss m trn d rsdênc russ ntru mçá-ls cm fusl qu trz, nqunt rtrcd pr um bsqu próxm, r qul hvm sld utrs sldds russs A chgrm dus p- Nvs cmprs prduts brslrs WASHNGTN 30 (A P) A Admnstrçã d Rcuprçã Ecnômc (E C A) prvu h ultmçã nvs cmprs tl prduts brslrs As utrzçõs r hj cmprnm, n prt qu s rfr Brsl, qusçã rlc cm ml dólrs r ól mmnn!)ós 80( dólrs m curs r gd vnrn üsss prduts sã stnds í Bzôn lmã Rstblcmnt cnplt rlçõs ntr Espnh s EE UU MADRD 30 (A P) sndr Chn Gurncy, prsnt d Cmssã rs Frçs Armds, pltu rstblcmnt rlçõs cmplts ntr Espnh s ms grns ptncs, nclusv ns Estds Unds Ess clrçã f ft s jrnlsts, ps d um hr cnvrsçã qu sndr mntv cm Frnc, n Plác El Prd Gurny utrs plítcs nrt-mrcns, chgrm qurt-flr, prcnts Prs, n últm tp d xcursã qu stâ rlznd pl Eurp trulhs nrt-mrcns, qu hvm sd chmds pl plc lmã, russ rfrd bru fg cm su rm Um lmã cu frd c utrs spctdrs s lctrm sl u prcurrm scnr-s d mlhr mnr sr Wrrn Austn, lgd ds Estds Unds, pnd rltór d mr d Cmlssã, qu f rjtd pls russs, dss qu Unã Svétc blquu um vrdr cntrl tômc, rcusnd-s scrfcr qulqur prt su sbrn fm ú prmtr nspçã ntrncnl cntrl ds fnts dc nrg tômc Acrscntu Austn qu md suplntu sprnç, prqu Unã Svétc nsstu m clcr su sbrn cm d sgurnç d tds s pvs McNughtn Austn frm s ds úncs rdrs h Qund mbs trmnrm, dr Jsé Arc, lgd d Argntn, Mddr pr Brlm cns Sugstã prsntd pl mnstr d Extrr d Brsl (U P) PARS, mnstr d Extrr d Brsl, nr Rul Frnns, sugru sluçã d crs d Brlm pr um mddr nutr sr nmd pls Qutr Grns, Em ntrvst xclusv cncdd à «Untd Prss», chnclr btslr clru nã sr «mut tr nd prn s rcrrr à mdçã fm slucnr cnflt plnr strd pr sluçã ds Trtd Pz» pdu qu fss submtd vlf n prpst cnns r Andr Vfshnsky, lgd d Unã Svétc, lgnd qu nã hv nnhum txt russ dspnívl, dss qu prcsv tmp pr studr rsluçã gnrl McNughtn clru qu, s qu Assmblé Grl cru Cmssã Enrg Atômc, m prncíps 9, pr d bmb tômc í nfntmnt umntd scbrts nvs fnts tl mfrs prms Acrscntu qu NU stá gr dnt r prblm r ldr cm ms cpzs strur tul cvlzçã> A msm tmp, plu pr qu sj dtd prpst Brnrd Bruch, rs Estds Unds, qu f prvd pl mr r Cmssã tl Enrg Atômc, junh 94 vtd pl Unã Svétc Afrmu lgd cnns qu cntr-prpst svétc prvê pns um cntrl, unltrl qu «prbçã d bmb tômc v sr prt um pln grl, cmpnhd pl nspçã ntrncnl» sr Wrrn Aus lgd ds Estds Unds su pís stá dsp, qu submtr-s cntrl ntrncnl à nspçã, prqu «s nrtmrcns qurm pz pr mund, pr s próprs pr sus flhs» A rsluçã cnns p à Assmblé qu rcnhç qu rltór d mr «cnsttu bs ncssár pr stblcmnt r um fcz sstm cntrl ntrncnl t nrg tômc» A prvçã d prpst n Ctfúté Plítc sgnfcr su áwttpvâ m plnr, um, vêztjsjjc tds s nçõs mcmbrípíístã rprsntds n Cmtê Cclnds URSS Cmnfrm Rsluçã tmd pl Prlmnt ugslv, sb strnds clmçã, m fs d mrchl Tt su gvrn B fsrrcu psslmnt 2 (ELGRAD, 30 (D sgd C- rulhrs, d A P) Prlmnt ugslv, sb strnds clmçã, prvu um r-, sluçã n qul cnn Unã Svétc Cmnfrm pr lrm ncd unu cmpnh r clúns cntr ugsláv A rsluçã f rdgd n msm tm sf usd pr Tt pl Cmtê Cntrl r Pr d Cmunst ugslv, qund Cmlnfrm s cusu rlc s strm Crs plítc n svnd r lnh r mrxsmlnnlsm A ltur d rsluçã f nlrrmpd várs vzs pls pluss Smpr qu s fts ds gurrlhrs ugslvs s bjctvs r rgm r Tlt frm mncnds, s putds s lvntnvm pludm Tt cmprcu sssã fnl fcu pé várs vzs ; fm rcb s clmçõs A Unã Svétc f mncn- rcbu pé s vçs Bzn Dlgds d Prtd Dmcrt Crstã s rcusm pr sus próprs mnstrs d Cnslh Ecnômc F RANKFURT, Almnh,,0 (U rrmplmcnt d mr crs plítc já vrfcd n Bzôn, prqunt s lgds d Prtd Dmcrnt-Crstã (gvc nmntl) s rcusrm pr sus próprs mnstrs d Cnslh Ecnômc d Bzôn qu s run qu mnhã pnr btr umnt dc prçs Cnslh ncntr-s nt ltrntv <lr pr s mnstrs lts pl Mntçmrv n chf d Estd-Mr cnjunt Srá nmd cmndnt suprm ds frçs mltrs ds 5 : <A m - T- L()N)K> ds s Jrns hj nnllclnn, cm nrm slqu, qu nrcclnl dc cmp vscnrc l Mnlgnry Kulf) u <> wnru suprm úun fnçus lllnrc ru cnc plôm um ncdclnlh l Kunp: lul- clll, ll/hh,l, llclulcn, llulllldll ( lvllllllk, num» m m mcl n, Hcplllllln NHflN llllllcl/l» llllllll «!lll l llllll HC llllllll MllÇfl ull lul MMllKlly cn n P MH,\lpllh«llllll nundu hk ru l» f, ln dn Al P l mnllll lll d l» l» l l H, m,pl n l»b l,n xl ru l»<w ptêncs cnts d Eurp r, cm chf rs unds nvs cnjuntb mrchl r Fórç Knl Aérn Hrllnlc, lnrl Tcllr, cm chf dns frçs lléns rns cnc pulss lcnlc urpu, d Dly Mll dz qu n vscn MulHlc v v l rc nurlr cm hrflvn nu su cnu l clrfn d Kslmlu M/lm lm pcnl Mllfll t m nmh MM pósln lh UlllMl H llll lll l(l»ll l\t -<n ln n pul»!» lul nm l, llllll PC l ClÓC pm «nl n Hwm s,,,l mn t qu Mml nn hn nm n M lllllp ml r ll fll \>l Mlllllllfllll- mr r Cnslh dc 0- psss, u cnl-ã submtr-s pdld r pv c rjtr umnt r prçs rcmndd gvrn pl s sll-mcrts d l squrd trã p ds sndcts cmrcs ds mcrtcrstãs rprsntds n Cnslh qund rcmndçã sóbr lt ds prçs lór pst m vtçã st prá rsultr num rrt bslut d putld gvrnmntl, qu tm pns ss vts r mnr n Cnslh Espr-s qu rrt ss rcmndçã sj sgud um vt cnfnç, qu prá sgnfcr fm rn gvrn crlstfl-dmcrt n Bzónl, sgund ndcrm funcnárs lmãs Nã stá mnnt gurr st, Lus, n m Hrctárl d Mrnh, Kunnth tyl, lcclmu ntm n nltn, ql /UMT hã Nln llllllclllc, préll nlvllll Uc 0 lh cnn hcm ltpúllcm pu Hns pnlnrftn lvr n nund «lllll M lllllllllll d r rt mnl várs vzs cm lnd nstgd tqu d Cmlnfrm cntr Tt, qu, sgund s ugslvs, rsultu n cmpnh clúns cntr nssn prtd, nsss lrs, nss ps nss pv, Bltm d Cmnfrm BUCAREST 30 f\ P) Bltlm d Cmnfrm dz qu mrchl Tlt lnçu um cmpnh trrr cntr s smptznt d Cmnfrm rlg Slvk Nkc clr qu s vrfcrm cm Blgrd prsã várs smptznts d Cmnfrm rvl rlmlssã sprcmnt r Vult Dmucc, vc-prsnt d Rpúblc d Mntcngr c mnstr d Cmérc Abstcmnts, Nlt Pvlc, mnstr r Educçã, tl Blz Brvlnlc, mnstr d ndústr Em utr rtg Hllry Mn, mmbr d Cmtê Cntrl d Prtd Cmunsl Plnês, dz qu lut cntr s cmpnss rcs n Plôn v sr ntnsfcd Mn nst m su rtg cmpr ds sfrs rs cmpnss bm prç mpsçã tl psds mpsts s kulks (cmpnss rcs kulks Mn cus s s prm àquls mdds strm tntnd srgnzr vd rurl d ps ê??«s ;: Pr brbs ms 7 mcs, ms bm fts CBEME DB BAHDÊAR í:v >: UAMS Cnltm stüítnl AMHNA VV-u,,: :-;/ v St --f--n<4 BANC M0SC0S0 CASTR RJA )À ALFÂNDEG %

2 Prmr Sçã - Sgund Págn Tí_ íf V^ur-! «& : UÍÃR DE NTÍCAS Sxt-fr, X tí Gutnnr 9-48,_> cntc nst mund, s- und Ct d pv, c qu ms nós pr ns cngrtulr >m ávòrn Trt-s d t 4UC mnd dqurr, n /rng, rfnrs pr ndusullzçá d ptról brslr, sb cntrl d Estd Um bl írt crt Péssm d, nc ntm, pr s truts ntrncns, qu ndm dc lh grss ns nsss rsrvs d chmd -ur ngr B trst tmbém pr vrd fun ntrmdr c ngclst, mt cnts sôfrgs nscávs qu vnrm crp lm s ntrsss strngrs Plms gvrn pêsms mr Vlntlm Buçs, pr p E qu mr tmp, pêsms PETRÓLE JEL SLVERA xm- Buçs ns pup stnnd s rfrds s sus cngênrs smlrs j ms, t d prsnt d Rpúblc, t crjs, nã x ncrrr um rprvçã s métds plcs qu prtnm, td cust, s dscut n ru prblm d ptról Tmbém, gnrl Dutr, à smlhnç ds rdrs ds cmícs d ptról, cb dn sc fnr vlntmnt cntr s truts c mnpóls n- trnclns, cntr ls dtnd mdds s ms svrs Qu v fzr plc cm prsnt d Rpúblc? Mndrá mjr Gudc um brgd su crprçã, rmd bmbs mtrlhdrs, crcr plác J Ctt cr rj cm cm t Excutv? E prcs, um vz pr lõds, cbr cm frmçã vln tnncs qu cmpnh pl ncnlzçã d p- U-ólc brslr é pns ms um mvmnt cmunst, pr qul frm tríds ngênus ncnts úts, pr usr língugm ds ntgrlsts A Nt Afrmr tl é ndssr um tôrpc njúr pv brslt Ps qu é pv dn d mvmnt, su vrdr nsprdr s sus sldds Clr qu há cmunsts nt d cmpnh Ms qu s p fzr? Nnguém tm drt nm drt nm ms mpdr qu s cmunst:» prt:!- pm d lut m prl d ptról ncnl Estã ls ntr d cmpnh cm stã, gulm-:nt, lmnts ds ms dvrss crrnts prtdárs, s _>btus ultrpssd pssdsm u sndt Nru :té prgrssst c rcd sclsm d putd Jã Mngblr Smnt má fé, prfdmnt rntd, pur cnfundr mvmnt pl ncnlzçã d ptról cm um nv tátc 0- munsln, dvrsnst sbln Nós sbms qu s qu ssm pnsm, nã fzm p cnt própr: pr trás cd vllénc prtcd cntr pn qu fn su própr ptról, s scn um nfnd ntrêsss vs ngs munds ) f xtmnt cntr ts ntrêsss qu mlhr s drgu dccrt nt-ntm d gnrl Dutr Em péssms cndçõs c hgn Vstmr Htl únc stblcmnt utud, ntm, pr flt ss, nqunt s ms frm ncntrds m rgulrs cndçõs u frm ntmds, pns, cumprr pquns xgêncs vr- x- Gu- En- Nã p sr umntd prç ds srv ts rfrgrnts - Klrm Ltd ru Cngrtulçõs pl qusçã ds rfnrs ptról - Fxd, m Cr$ 7,20 qul d frnh trg rgntn pur m Lr b,uj, mr cn Vã sr tblds s fruts strngrs n runã ntm d C C P Assunts btds d- Fgurd Runu-s, ntm, Cmssã Cntr Prçs A sr ncd sslã, frm prvds um vt d cnsrtulós cnm prsnt d Rpúblc pl qusçã ds rfnrs ptról, um vt pluss jnlnlstrçf d sr Mrvn n pst d Trblh CNGELADS US PREÇS A sgur, f fclzd prt ds lrvts rfrgrnts m vrtu d Btlc qu prtr hj sr «lvd CrS,0 pr prç ds srvts tp mssunl pn prç d Cr$ 200 mrln, vu bts vnd bl Cc-Cl sr Zfrlb Cntruccl dss qu êss rclrlgcrsntc nã é brt, ps lm nvnt pr cnt águ, utr mmbr d CCT frmu qu, nstlnd-s n Brsl cm um cptl cm ml dólrs, mprs, ds ns ps, nvlv lucrs prcávs pr ds Unds Fnlmnt, fcu d cngclmnl ds prçs ds srvt, rfrgrnts, qu nã prã umntds F, ssm, nfrd tul tbl d pã, d créscm r Cr 0,0 pr ntrg dmcl d und cm grms rduçã Cr$ 0,20 pr CrS (,0 d ct pr ntrg d pã duznts clnqun- grvns Nd f rslvd, prém, prqu huv um pdd vst FRUTAS ESTRANGERAS F, ps, btd, um prjt d prtr tblnd s fruts prcclíncn strngr Pl prjt, tblmnt fc crg ds cmssõs lcs, fx-nd-s mrgm dc trnt pr cnt stnd cbrr ds s spss nclusv lucr (n cmérc mprtdr, tcdst vrjst Huv tmhém un pdd dc vst pr st mtér Esl- rslv- r Amrc- Aumnt máxm 35% sbr s slárs té CrS 0,00 prcr d prcurdr d Justç d Trblh sbr mlhr ds rndy ds cmrcárs um prtnsã d Srvlcrn _ n, qu, lgnd prjuíz n vnd gurná, águs tôncs águs mnrs, qur umnt dc prç pr ês prduts l srvds EQUPARAÇÃ DE PREÇS Tl frd um pdd d Cmpnh Crvjr Brhm, n sntd d quprçã ds prçs vnd lguns r sus prduts h tbl d Cmpnh Antártc, lgnd um dlírnç ds cruzrs m dúz TABELAMENT DA FARNHA DE TRG Aprvu tblmnt d frnh trg cm sc qul Pr n frnh rgntn fmrn, f fxd - prç Cr? 7,20, pr mrcn, Cr$,00 Ft prsntd m prcr rrrcnt«s prçs d frl, frllnb rjw prcr prpf rduçã r Crí 2, r prç n sc r quls d frnh rgntn-, umnt d Çrlf, 5,00 n sc d tõ quls rmld trg, qu sj ft n rvsã sstm r dstrbuçã s crd rt Ft nd sugrd suprssã, n sr Drvl Lcrd, prcurdr d justç d Trblh, frá ntrg, h, d su prcr scrtr d Trbunl Suprr r Trblh sbr umnt rs cmrcárs prcr slá bsd n ndc r umnt d cust du vd, MB pr cá, sgund Srvç l Esttístc d Prvrfnc d Trblh, qul ncntru, m númr, rdnds umnt d 20 r«r Sgund cl rçõs r sr Drvl Lcrd à mprns, pr s cálculs r índc nã frm lvds m cnt s luvs umnts r lugués, pgs pr fr, um vz qu fclmnt stã cnglds s lugus Tmbém nã f lvd cm cnt umnt rs pssgns ds ônbus, ps só trnsprt cm bn trm, qu nã sfru mjrçã, é qu Srvç l Esttístc r Mnstér d Trblh ncluu»nsüu cálculs Dclru nd sr Durvl Lrcrd qu tmu pr bs ndvídu méd, rmmn mn ds nmrcns qul, n su pnã é qu prcb Cr 000,00 Cr? 0,00 pr més, chnd rzávl pr êsss umnt r 2( <_-, r crd cm sttístc d Mnstér d Trblh AUMENT PRPST Em su prcr, prcurdr d Asscçã ds Antgs Aluns d Extrnt S, Jsé CCKTAL J)E CNFRATERNZAÇÃ CNVTE A AflftrçA gurd cmpnrccmcnt ds Antgs Aluns suns xms ímllns, n Ccktnll dc Cnfrtrnzd «fra rltnr n d 2 d utubr (sábd), fts «hrs, ns slós d límpc Club, ru Alvr Alvm, 27 ü ndr Justç d Trblh, prpõ sgunt thcl umnts: Slárs lé CrS 000, umnt d 5; CrS 00 CrS umnt 30 T; CrS 00,00 CrS 0,00, umnt r 20 rr; CrS,0) CrS 2000,00, umnt c 5 Çó; CrS 2000,00 CrS 20,00 umnt r»; cm r CrS 20,00, umnt 5 % Qunt ás frms (p ngcm cm gênrs rtgs tblds, ctu rduçã lrmlnd pl Trbunl Rgnl r Trblh, cm um lgr mdfcçã, sl é, sss frms vm lr pl mns r ds prduts f vnd sujts h tbl d CCP As qu nã tngrm ss prcnlgm vrã pgr s slárs n bs d tbl cmum Qunt ã dl r pngmnl rs nvs slárs, cncrd cm fxd pl Trbunl Rgnl d Trblh, prqu cs é r umnt slárs nã dc rstruturçã r prrã vd ACETA, ANDA, SUGESTÕES Ns sus clrçõs, rsslv, prém, sr Drvl Lcrd qu, s durnt julgmnt btvr dds qu lvm rcnsrr êss pnt vs, u frm prsntds nvs lmnts r cnvcçã, nã trá dúvd, m cjtá-ls, snd su sj fvrcr ms pssívl cmrclár SRTE D RELATR E REVSU Entrgu prcr r prcurdr, hj msm prsnt d T S T mndrá srtr rltr rvsr pr Julgmnt fntv d dssld FASANEG NESTES ÚLTMS DAS VENDEU NS CLÁSSCS 2 cm /2 mlhõs cm 4 mlhõs 2009 cm /2 mlhõs 02 cm 2 mlhõs 29 cm /2 mlhõs AMANHÃ VENDERA NS CLÁSSCS PEDDS D NTERR R FASANELL CAXA 243H AVENDA, 0-47 R Só dnç ncurávl justfc nulçã dc csmnt Um snhr prpôs çã dc nulfn t\ csmnt, lgnd fju nn cntrr mtrmôn cm réu, prntmnt frt sd, ptv lns dc susptr sr f prtdr r mlsl crv, l mnt trnsfsslvcl, j pr cntág» Sntncnd, juz rnu lífl, d Trcr Vr Fmíl, julgu çã mprcnt, sb fundmnt qu rfrd dnç prfcltmnt curávcl, tnn sh n spct clnc cm blógc, snd pns r rltv grvd, c, dôss md, nâ pnd dr mtvs h nulçã d csmnl, ps, slntu mgs- rd, nã cnsttu um mpclh frml á vr cm cmum» s «cmnds» nspcnrm s scgunts stblcmnts cmrcs, cnfrm nt d Srvç nfrmçã Sntár d Prftur: Cfé c Br Bcm-Bm Frm Blmn Pnt d Slv, ru Brã d gu tm (í-a Kncnttd m ru rs cndçõs r hgn lcmndrh blmnl pr cumprr pquns gêns,,, Btqum - Frm Antôn Tstf Mrtlns ru Brã d gutcm, r bulrs cndçõs hgn rcmndd vrblmnt pr rumprlr pqunns xgêncs Qutnd - Frm Frnnd v ru Brã gutcm cnlrdn m rgulrs cndçõs l - Rlcnc ntmd vrblmnt cumprlt píutns crgêm-lns Armzém Brtr Btst d Cruz & ( Brã dc guntml, Stl Encntrd m rulrs cndçõs lgcn drvrld vrblmnt ru c mprl pquns xgêncs B Btqum Dv - Frm -rnrsrn Alxndr, ru Brã dc gulml SS ntmd cumprr várs x- ltcv Lustân -- Frm Prr d Slv & Gnçlvs, ru Brã d gutcm, 0 ntmd cumprlt vrs xgêncs Lcltcrl Snt Hln - Frm sc Almd, ru Brã gutcm 20 ntmd cumprr várs xl gélds Pdr Frm A lvr & Andr Ld, ru Brã gulml 20-A ntmd cumprr vns xgêncs Cs Muá - Frm Alvs rmã l r, ru Muá U0-A Autud pnr fl crtr sú Pdr rs Fmíls Snt T rznh Frm Albn Pnhr, ru Muá líí) Encntrd cm ms cndçõs hgn Armzém Sã Jqum Frm ls Alvs r Cruz ru Almrnt Alxnrrln 2_\ ntmd prsnt crttr (c strc Encntrd cm rgulrs cndçõs hgn Pdr Flumnns - Frm Álvr Frrr Cst, ru Muá, 2< Autur pnr fl (l crtr dc sú unfrm prprd ntmd cumprr várs xgêncs Cfé c Br Snt Trs Frm Frrr Crds & Fcrrrn ru Muá 03 Búns cndçõs dc hgn Cs lvn Frm Sbstã Sus Brbs, ru Almrnt Alc-n rrln Encntrd cm bs rnn- (lçõs r hgn Qutnd Bl Aurr -- Frm Albn Gnçlvs, ru Almrnt Alxnrrln, 2 Encntrd m bs cndçõs d hgn Qutnd Sã lrg Frm Nvl Csrd <t C Ld, vnd Almrnt Alxndrn 0( Encntrd m bs cndçõs hgn Cfé Br Sucn Frm August Artur & Mgus vnd Almrnt Alxndrn SS-B Rgulrs cndçõs r hgn Qutnd Armzém Snt Trs Frm Flcmn & hrhm Cbm, ru Almrnt Alxndrn 88-C Encn- rd m rgulrs cndçõs hgn l Vst Mr - Frm Plr Mtbn Dublr, ru Cândd Mnrs 20: Encntrd cm péssms cn- (lçõs dc hgn Autud pr flt ss crtr sú Btqum Frm A Pdr & C, ru Lns Vscncls 2<0 nlmr cumprr várs xgêncs Armzém Frm Hpóll & Frrlr, ru Lns r Vscncls 25 Encntrd cm rgulrs cndçõs rr hgn Btqum Br Frm Mnul Jqum Lt, ru Lns r Vscnrls, 257 ntmd cumprr várs xgêncs Btqum - Frm T lvr & Nvs, ru Lns r Vscncls, 0 Encntrd m rgulrs cndçõs d hgn Advrtd vrblmnt pr cumprr pquns xgêncs Armzém Frm Amr Pçnh Crvlh, ru Vll Tvrs, 32, sgund lj Encntrd m rgulrs cndçõs hgn c ntmd cumprr pquns xgêncs Btqum Frm lsé Mrqus, ru Hcrmcngnrd, 4 Encntrd cm rgulrs cndçõs d hgn Advrtr vrblmnt Qutnd - Frm Grgórl Smõs Tg, ru llrmcngrd 533 Encn- rd cm rgulrs cndçõs hlgn ntmd vrblmnt cumprr pquns xgêncs Btqum Frm Lusd, ru l-rmcngrd, S ntmd cumprr várs xgêncs ns Ld xtrn d Mrcd Muncpl Em rgulrs cndçõs hgn Advrtd vrblmnt p cumprmnt pquns xgêncs Rsturnt «Sn Trs-, st -ír xtrn (l Mrcd Muncpl, t,- 25 Encntrd m rcgults cn- (õs ngn Advrtd vrbl mnt pr cumprmnt r pquns í xgêncls Btqum, d frm Jqum Mnd - Sgund, r Mnul 74, Encntrdcm rgulrs cndçõs dc ngn Rsturnt, d frm Smp, Mr Uns & Snts Trv Cst Vls, 2 cumprnd xgêncs tls ntrr mnt Em ícgulrs cndçõs -c ll gknc Armzém scs v mlhds J«lrmn F A Mns í C, Trv C, t Vls, 2 Encntrd m rgul ru- cndçõs hgn c cumprnd xgêncs brts ntrrmnt t Club, (br rsturnt), Av Pstur s/n Encntrd m bs dçõs hgn Pr Mrnd, d frm Alns Bsp Av Pslu, 52 Em rcgults cnd çõs hgn Advcrlés vrb? pr cumprmnt dc xgêncs Rsturnt «Csblnc», d frm; burl Almd (lm Pç Mrch-r Tlúr Encntrd m rgul cs cn dçõs d hgn Cs Lgun, íclé c br) d frm Cfé Br Lgun Ltd v Ps tu, 49 Encntrd m rcgults cn- lçõs hgn Cn ft l «Urr, d frm Mrr & rmí r Mrchl Gntuár lt Em rg cndçõs r hgn Advrtêncs,s pr cumprmnt d pquns nds Cfé br lt, d frm Armnr- ( Rch r Mrchl Cntuár U ntmd cumprmnt dc várs xlííí nls, Fclds s qu vjm frqüntmnt SkA í,\<) KX( :ll NA, ADTA- DA rel»m»tb >A C KNTKA D BRASL Cnsrnd cnvnênc grl r fcltr trnsprt r nssgrs qu vjm frqüntmnt ntr u l Jnr c trmnds cddã d- ntrr, drtr d Cntrl lrsll bxu prtr, rslvnd d tf_t m crátr xcpcn, n prt d d d utubr dc zm br d crrnt n s sgunts m dds- ) Emlb blht ps sgm spcl» clss s prçs dc CrS 000 smpls, CrS d vlt, cm rns rápds c ntuqs, ntr D Pdr ns cst- çõs Juz Fr Três Ps Príb dn Sul ns ds sntds: 2 > Emtr u rrmbr êss blht m 3 Prr, smnt n d prtr r trm sclhd pl ps sglr; Prmtr qusçál lt u rsrv d lg nu mrd, u prtdr ss lll-ctc n ts d d r prtd d nm sc bd pl pssgr s qu pgu dfrnç ntr prç rõss blht spcl r blht cmum Várs scls Dnnm y í» cffss Mtrpltn & Estudnts-, x_: x,> à ícã d Ms n cn- Frmulm rstrçõs t - ~b -h\hn Nts dstrjbuds uc ds trbm Est mdrugd rcbms ds rprsntns d- Escls bx ssnds sgunt nl: ;0s bx unuus rprsntnts r scls r nsn suprr d Ulstlt Frl junt V Cngrss Mtrpltn rs Estudnts, m «ttu fccs d ms d rcfd Cngrss, u vnt prcld n drçã, u flt drçã, ds tr- rctcrrnmcntc mnstrd, cuns bts d Cnsttuçã Dstrl Fdrrl sclr ls ônbus f pr?:í lgc PR TEU UMA PA3CAUERA SS- TErAU ín-ufuauavfnte D3 E3U-B CMPANHERS DE VAGEM Cnsttuunvrststudnts r um utr, num dsr crncs m r mlhrs - mcs Esss ctnd lvnmnt ts lmrt, NTÍCAS DS ESTADS Srgp VA SER NCADAS AS BRAS D CAS DE PRÓPRA ARACAJU, H (Asprssl As br- d cs d cd Própr, ms mprtnt h mrgm d Sã Frncsc, prã ncds mdtmnt, sgund clrçõs d ngnhr Ml Ml qul ssnu cntrt cm gvrn frl Cércr d ) hrs, pru n prt- d lgc d dstrt, óubus , d lnh 33, Mér- Prt Cpcbn snd lcllnd prsnç d cmssár dc srvç pr prsnc um prvdênc lvtrd pls pssgrs r rfrd vcul A snhr Dulrc Rmlh Nv, funcnár d Estrd Frr Cntrl d Brsl, rsnt n ru Rpúblc d Pru 3ll, du pr flt dc su bls n stv su nrtr cln ntd c mprtânc cnt cnqünt cruzrs Du lrm ssgurnd qu n ntrr 0 pnbus crrgv n rfrd bls Atngds pl suspt, r, pssgrs rslvrm slctr prsnç (l um tur m él s- KUu crr íc n lgc, n tds, un pr un srm rvstds tmbém ntrr r ônbus, qu f rlmnt lt, n prsnç r cmssár Ml Mrs, pln hs mnu Estudnts cm:, Dbt s um mnd cã qu vsv lmn um prtc rputr mrl pnr um crrnt tprcst tv d mvmnt rn: qu prmt scl rprsntrm ; rhulçf rgrclst trc vts crts, crnd um nlu nt ncmptívl cm (lçõs ds ntds clgs vnrs, vêm cnsttund um ps nn qu dz rspt nnpçã trblh durnt Cngrss, ms lm-,vlmnt vv- tunt, n qu dz rspt ãs vtçõs, mr prt rs, vzs cntrrnd s lgítms ntrs- ss ds studnts Nss csã, qund dvrss clr,--,,u -sdu-: s b ssunt, ssnlnd ncssd d! prvçã mnd lmnnr prx ; lã ncv qunt tnttór s sntmnts qu nmm s unvrstárs huv um glp d trç vsnd mpdr qu us bts trnscrrssm lvrmclc qu fssm -ucsslvmtt r vlds tds s ncnvnnts c mls qu dccrm lr s studnts d mnutnçã d tul stuçã Já h- v sd mnstrd prsnç dc um sss «suplnts» qu nm squr stu- dnt r Já s hv lmbrd qu! várs scls frm vtms ssq j surpnçã rprsntçõs A ss -! tur mnfstu-s prpóst dc cr- lr s bts, cm um mçã r- ; m ntmpstv Nã s rlv r mçã smlhnt à prsntr rurnn-! l dscussã dn Códg r ftln, um nl-prt purl qu nã fnsrs nu rprsnt um tlud fntv cr fc ds sucssvs rbtrrds r ms dn Cngrss, cujs prpósts r vncr cust qu custr gr s v ncm m crtc rrtrtávl s s;,- ntá ns crscntm qu, ssumnd rspnsbld ss lbrçã, sub mtrã cntud, ns órgãs qu s c lc,-:m su pnt r vst, pülnr ssm, rtfcçã ndspnsávl í nssômu dc npndênc qu nãn tl s prssõs ltvs, prlctj bndn cmp d lul, dnt, slld, prtcpr r um frç A ttu ds bx-ssnds nã vs psss nm nbc fnlds pl tfcàs, ms ó prcs qu sjm slvs ns prncíps dc lvr mrld! vm rnt ns studnts ôsts r clmm ttu ssumd Kscl Ncnnl r Bls Art»; Rcrd Wrnck d Agur Jsé Slv r rávl Frnnd Pmpln Rn t Rms Sry Csmr ds Sntns; Fculd Dt d R ln r- Evnrr Snln Mrtns, Alsu Mt l Albuqurqu M- Cs n Slv Chcr Fhrt, Rbrt Lr llh- Tctldd Ncnl Fllsr;,l s Rbmr Mchd Jsc Usbm Mns Mrr; Escl Ncnl r -n- -m-r; Jm Kltln, Bnt Kllc r- Fculd Ncnl dntlg: lukrcz cxcl lsuí- AtTnsc Junut; Fculd Ncnl Cênc» Ec- nnms; Tdr lls, Anlónj Cláu-! rl Mllhu dc Um Sus, Dl n, Adlf Nuns r Gspr, Sul KlU Chuk, Wlpnc llv Um; : Fculd Ncnl Drt: Cls Mrs, Hldn Brrs Hln Murr Smul Cutnh Frnnd Pdrr; Fculd Ncnl r Arquttur! Adlf ltubn Mrcs c Vtr Ncl Sldnh Mrnh» D CNGRESS nlr ms rs dvgds d Ms d Cngrss Em prtst cntr vtçã d mnçã d rm, d mnfstçã r srspt pnã qu rprsntm, s rprsntnts bx ssnds Rslvrm rtrr-s d V Cngrss HTA DA MCSA A ms r V Cngrss Mctrpllm ds Estudnts, m fc d rtrd r sl r cncbvc máxm s studn ts d Dstrt Frl, d lgums bn rds, lmnt qu xltçã dc n ms tnh chgd n st pnt c ltnbr qu nd ms fz qu rsptr s csõs d mr lcnçds n ncntru t- rs nrms rgmnts, rnõrs rr blxn- ts qu m lgums sssõs ntrrs ttv n 33 Nd f ncntrd fcnd ssm cusçã d psssc- Mtrpltn ds Estudnts Dsjm r sm ft s sgntárs stcr qu ss gst Armmnts m Lndrs, crs m Prs (Cnclusã pr t Jí págn) Churchll Ernst Bh Cs Cnlvcrs plxrl -- d frm Abnnnl Frncsc & C, r 0 n 0 ld sq r Mrcd Muncpl Encnl rr m rgulrs cndçõs dc hgn Advrtêncs vrbs pr rumplmcnt pquns xgêncs Rrsllvcs, Abldur d ru n 78/80, ld squrd d Mrcd Muncpl Encntrd m rgulrs ( ndçõs r hgn Advrtd vrb- mnt pr cumprmnt pquns xgêncs Abtcdur Ml Brsl Prç Cnlrl r Mrcd Muncpl 33/J- Encntrd m rgulrs cndçõs d llírcnp Advrtd vrb mnl pnr (umprmnl pquns xgêncs Cs Slvdr Nsl, rmzém, r frml ã vd m cmum» wêêvr^bn,7v \r~ ^ H_ M9, M J M F ^ v^p^ 5^ m ím ^ k n l^^n BdB E A REAf/ACA DA PRÓXMA EXPSÇÃ NACNAL DE PECUÁRA SALVADR,,í) (D N) Dscrsnd, nlm, n ncrrmnt d A Expsçãn-Fr r Cprtv nsllul Pcuár, gvrndr táv Mngblr, clru tr sugrd 0 gvrn frl qu próxm vpscã rèllzr-s n Bh m!m0 sj xtnsv ds s Eslds d Cnán m hmngm qurl cr- tcnárl d cd, Ess lhrí-ân dn gvrndr f rcbd cm pluss prlngds nlm msm, lgums hrs ps, rcb sr táv M-,ngblr, sgunt tlgrm d mnstr d Agrcultur: Submt n sr prsnt d Rpúblc su ugslã n sntd dc rlzr-s próxm xpsçã ncnl d pcuár, cm prt cmmrtv d ccntãr d Bh, ôl prnt crdlmnt m utrzu tmr tôds s prvdêncs ncssárs pr qu ssm sj Crds sudçõs Dnl rr Crvlh NV CALÇAMENT SALVADR, 0 ÍD Nl Acb sr ntrgu trânst nlrtnnl clçr d nv trdcnl Lnrr r Cncçã, prn mr fcld n tráfg ntr cd lt bnrrn cmrcl, cd bx Esl rtr r grn mprlncl, s su cnstruçã sm-sculnr qu nã v tps u qusqur brs cnstruçã VA SER PAVMENTADA A AS- FALT A ESTRADA AMARAL- NA-TAPAN-PTANGA SALVADR 30 (D N) A S crtr Vlçã brs Públ-s xmn, n mmnl, ns prpsts prsntds, m númr dus, prn pvmntçã sflt, cm bs r pdr brtd, d strd r Amrln - tpn-pltng m xtnsã suprr 8 qulômtrs, um cust r mlhõs cruzrs, cntnd Estd btr cprçã, pr s rnfrldns brs, d Mnstér d Arnáutc, vs- 0 qu nv strd é d máxm ntrss pr nss bs ér A strd Amrlln-tpnn-ptng, p- rl mrítm, cnsttu já um grur mlhrmnt, snd s-u nv-vmnl dár nlnslsslm, vullndn í dmngs frds, qund ppul - cã rldn flu àqul lgrdur m pqu-nqts xcursõs grrbllsslms Espírt Smt MECANZAÇÃ DA LAVURA VTÓRA 0 (Asprssl -_- Eslá s- - gurdd rnlr d brvs ds n>- cptl um rprsntnt d mnr lnt frm mprldr ds mtrl,-grlcl, fm r frncr mrcd lcl trtrs utrs mplmnt, p mcnzçã d lvur r Esprl-J Snt, tulzd Tlcvn Nã bstrm sts lnhs pr numrr s sntms tl tnsã sc cm Frnc Pms rsum-ls m ds xmpls: n ctçã mdf d grv grl vnt qutr hrs pr cnc sl m hós r trblhdrs ns drsfls mnfstçõs ds ntr/x FFl FTP, nj lrs prclmm, lt bn sm, s rndnt-snculsl rrt Fnrgn n rmunsl André Tllt, qur t chmn d Rsstênc v str ms dn qu nunc, ucôsu nst munt, qu st runã (um runã publc rlzd 0 d - sl, s lhs lr lllll btlhã l plc cm cpct nç) mrc cmr um nv tp d nss Rsstênc rrmumnl d ngltrr mrch 0 sntd drt d nfrnqcmnt ds -tssvs gvrns frncss Êl fcult um p mrl c mtrl, êl ndc un cnmnh pr futur rfrênc, um cmnh qu, m Fnç, t pr trlhr-s, sô um gvrn frt, l- tttrl, stá rnl cndçõs rr, s trvr rt sgur Dnuncnd há ds (pr qu un há mns tmp?, rncnrgn qun rprsnt prn rár cmpvh plítc d gnrl P Gull, qu s prv str snd fnncrn, tl ft, à cust d Estd, cm n su gsln, s sus crrs s sus plcmnts, mnstr sóclst tuls Mch prc tr lvd s mãs cm, utrr, Plts,, Cmpnh pr rcrutr ml hmns LNDRES, 30 (U P) A Grá- Brtnh ncu, h, um cmpnh pr rcrutr 000 hmns pr Exérct Trrtrl - Gurd Ncnl - fm nã sr clhd dcsprvnld m qulqur gurr futur mrchl cmp sr Brnrd L Mntgmry clru s jrnlsts qu nã pd rptrs flt prprçã Num trcr gurr mundl nã trms tmp pr rspr- Vcês vrã qu num nutr gurr s pvs ds ngõs -(-lmnt d nss nçã, submtds um dur pnn Acrscntu M trp v str srvç mltr fs cvl A cmpnh vs rcrutr 4000 hmns pr smn, n nvés d méd 0 ft tulmnt fvrcrm grup qu ntm - -- fstu Nst prmr nt xplcçã pnã publc, Ms pl sncr vmntmnt pnr sprt unlvr strl ds clgs qu sc fstrm, 0 sntd dc qu rgrssm s t Cngrss pr mr ngrnclmcnt r própr cls R r Jnr, l dc utubr dc 04 _,! _ Hll Rch, prsnt,l-ntry qu prprd pnr Cu Mdun m pr ds frçs lgs BATAVA 30 (D Arnltl T-ckmnn, crrspnnt d Un-- td Prss) As trçs rpúblc- ns ndnéss nuncrm,v- tur d cd d Mdun, cntr d lvnt cmunst A prd ss cd cnsttu ms ru glp sfrd té gnr pls frçs cmunsts -m su rblã cntr gvrn A qu r Mdun s vrfcu ps r um sér vtórs rpubllc-ns ns crcns d cd DR SBRNE RAS X Tmgrufls Kxms m rsl lc rrí n 7v nd sls H 7» Cldn Smpr ut mdc ds àn hrs Tl» : ll ft G-KM 37 -m NVA AMPLAÇÃ NA REDE TELEFÔNCA D Rll nugurds ms 400 lnhs n stçã 49 Prná HRÁR ÚNC PARA AS REPARTÇÕES PUBLCAS CURTBA,,0 (A N) Em fcí d prcr mtd pl Cmssã r Srvç Públr Estdul, gvrndr d Estr bxu, nlm, um crt, stblcnd n hrár únc ds ^ ãs K hrs ns rprllõs públcs R G d Sul USNA ELÉTRCA 5E EMER- GGNCA PRT ALEGRE, n (Asprssl prft s cptl ncmnhu» Lgsltv um prjl r l dspnd sbr cssã pr prl rn munlcpv ldd r um trrn d su prprldd, n vnd Frrps pr nl nr nstlr usn d mrgênc qu rfrçrá lnr vvs hnslcclml l luz fõn- d Pnttn Algr Grup ft n stçã «40», vnd-s, cntr, rr Pnhr Gus sr, P T Cstnhr, lds pls chfs stcds d Cmpnh nu Dnd cumprmnt trm rvsã r trfs ssnd cm n Prftur r Dstrt Frl n» gãst úllm, Cmpnl Tlfônc Brslr cncluu, ntm, un nv mplçã nn su r rsln (-pt, lgnl mns lllül nvs lnhs nn /nnn «n stçã «l!t», qu srv s subúrbs Assm, (c córln cm rfrd lar, pl qul Cmpnh n cmprmtu nstlr ÜHÜ nv» llnl- lé ll llllll, cm Julh < gúhl lllns frn ngnln dus (Ms chçóch, ls «ll» <> ullln, cm rprlll ncl pr umu lnhs, lã nlcrm cnl- llllll llb h lm sd crscds ns stçõs «2,», «J7» «2-8», <l md (p, cm s Kll lnhs ntm nugurds, tn- ns um ttl KlR nvs lnhs nstlds m mss, slud prvsts pr próxm n n nu gur çã r dus nvs slçõch, s «ÍÍ» «8» m- [lllnçã l stçã «2», num ltl l 2,000 nvs lnhs A lngrça r nlm n s- çãu, s tuh à ru Hrl;s Mntr n, n stçã ( Engnh l Dntr, stv prsnt lr, lul/ frc lulclr (lucls, drtr d Dpt, Cn smrtcs l Prftur, rprcsulud g-nnl M-h l Mullll, prfll l Dslrll clrnl, Após crmôn nugurl S S, m cmpnh «sr Vdr tull Cstnhn, Supcrn- (nrt (rl r Cmpnh Tlfònc trsllcr, várs clf (lstcrns r msm cnpl, prcrru (pls s pndêncs r stçã, snr-lh mlslrlnprcss nfrms sbr s srvlçns tlfôncs l xcutd», nã só pl sr Cstnhr, cm pr várs ngnhrs léccs, Trmnr vst, rcllru-sc dr, Pnhr (lucls, n m ( ltnd lé pr llll slçft pl Sprlnl mt (rl llll Cmp nh ms psss pr!» -Í Jv -V- <! J -, J-->dv~- -,-) { - >!!?»l r th J t-7pt~v r : -^r Hj às 24, EX-PAMWft- T -K0LT0 YER - L0UBHHR BTENCUBT l E GUtMARÍUCS WtjU E

3 ÍP?VT :? :t Sn» Prmr Sçã Trcr Págn 0 Mtutn Mr Tr^m d Dstrt Frl % %,»3w &È SBXtk-ffrà, utubr 948 Bf9 lvêrn brslr mprtnt csã pr xplrçã d nss «>, ã ÜM GUARDÀ-MARNHA ESPANHL RUBEM BRAGA ESCREV n sprnç ü qu gum ltr d R crt st crônc ntrgu, n ru, lgum sss gurds-mrnh spnhós d Jun Sbstn Elcn qu r ns vstm Ants ms nd qur prsnt êss mç spnhl mus sncrs vts qu èl t dvrt n R A cd, v vr, é cnfus dfícl, ms bnt E gnt é l Qur nd lh dzr qu tds s pvs d mund um ds qu tm cm ms crtz smpt ds brslrs é, nnguém dscut, spnhl Fms tds qu crds n dmrçã à Espnh pls sus gêns sus snts, pl su músc su trgéd, pl fbr sus hnu-ns pl grç sus mulhrs Vcó sntrá ss Sntrá qu n prcr cm su bl unfrm pss qu nfrm utr c spnhl drá ss plvr cm ft dmrçã E pssvl, ntrtnt, qu vcê uç lgum plvr sgrdávl lgums hstórs strnhs Pr xmpl: s studnts brslrs stã lut prqu vcê ns vst D lut, cm s ss vst íõss lgum cs trst, cm s vcê fss um crmgs nós tds tvéssms vrgnh pl ft nss gvrn rcbr vcê cm Xsts c trtr vcê cm um bm mg Vcê chrá ss lnxplcv mnstrus Frá um xm cnscênc drá: qu db! Afnl su um rpz lmp cnt ná tnh nd, nunc ílz nd cnt sss mcs d Brsl Pr qu mnh vst lhs prc rplnt? Qu crm prtqu? Nnhum, rpz Nã é cntr vcê qu êsss mçs d Brsl stã E cntr ull qu vcê rprsnt s sus lhs: frç d Estd frnqulst Pç um xplcçã su cmndnt u su mbxdr, uvrá cm crtz: st é um cmpnh ds cmunsts, sld d Rúss, cntr glrs rgm d gnrl Frnc E uvrá, cm crtz, nd, qu n strngr n Brsl nclusv s& publcds h rvs mntrs cntr Espnh, é ft um cmpnh nfm clúns cntr rgm uvnd st vcê fcrá stsft chrá nturl Ms uç ums css s cmunsts frmm, n ml ds studnts crcs, um pqunn mnr A cus mdt dêss prtst cntr su vst íl prsã, m Vg, um studnt um mrítm brslrs Ms há mtvs ms sérs pr qu nã pns s studnts cm grn mr d ppulçã pnsnt tst bmn rgm Frnc ss cmç pl ft tr sd ès-s rgm»nsturd grçs á jud Htlt Mussln ds cvlhrs qu fzrm mut cs f, rm qu fzr td mund, nclusv brslrs Qunhnts mçs brslrs stã, p cus sss ds pdrnhs d rgm frnqustu, ntrrds ím um plnur crcd lvs, jun um pqun cd tln Erm mçs c br,s cm vcê - stã lá nqunt vcê st qu v nd s blzs d R lhnd sss mulhrs tâ bls qu pssm ntr mr mntnh - mulhrs qu prm sr ls N msmssm d m qu vcês smbrcm n R stá ns jrns um tlgrm Prs dznd qu vnt lgds à Assmblé Grl d NU rslvrm tlgrfr gnrl Frnc pdnd clmênc pr st spnhós cnnds à mrt gnrl Frnc, pr subr gvrn pr s mntr n gvrn, já mtu tnts spnhós cntnu mtnd! Tud»» qu Espnh tm ms nbr ms lt n: cultur ns rts stá hj n xíl Pr qu? Qu rgm é êss qu nã p tlrr ntlgênc cultur tm s lmntr, pr vvr, ds cdávrs sus vítms? Vcê é nd mult mç Uvz nm tnh uvd flr um spnhl chmd Fcrlc Grc Lrc NS r nd, r um pt Tcv gutrr fz vrss F fuzld Pr qu? Pr qu, pr qu hj rm n Espnh, é prcs qu mlhrs mlhrs d spnhós pdrçm n cárcr? Vcê íl ducd chnd ss td nturl u, pl mns, ncssár Ms tlvz nã sj ssm Tlvz pv spnhl pss vvr, cm qulqur utr, m lbrd cd um cm su pnã pv rslvnd, lvrmnt, sn md, qum mrc gvrnr Vcê srá, ntr pucs mss, um fcl Sã s fcs ds clsss rmds qu sustntm Frnc Sã ls qu mntêm êss rgm qu nvrgnh mlhõs spnhós cnfrng, n Brsl n mund ntr, mlhõs crturs humns qu stmm dmrm Espnh Vcê sus clgs vcês é qu rslvrã s pv d Espnh mcc u nã mrc s lvr Pns nss rp,- Dvrt-s n R ms n vlt, num mmnt flg brd, pns nss, crdt qu êss lut ds studnts, st crônc um jrnlst scnhcd, nd dss é vrsã à Espnh E mr pls lts vlrs humns Espnh qu um gnrl mdícr sngunár ng vlt Dvrt-s c pns nss ps p s S tvr cursd cnhcr nss Escl Nvl, nã dg nnhum fcl brslr, ps strá cmtnd um gff A Escl xst, ms stá vz Nss Mrnh é tã grn, tã frt, tã ch fcs qu gvrn rslvu fchr Escl pr lgum tmp Cnt ss hstór n Espnh, mult brgd NCAD 0 DEBATE SBRE A NVA LE DE MPRENSA Sustnt sr Plín Brrt crátr mcrátc d nv sttut Exm d prblm mgrtór ntrn D d Ptról ntm, n Câmr ds Dputds Aplus prsnt d? Rpúblc pr su cjsã sbr ptról PEDE A ASSEMBLÉA HLU- MNENSE QUE SEJA DEST- NADA UMA REFNARA A ESTAD D R DErfATE SBRE UMA DENUNCA A MESA Em su sssã ntm Assmblé Lgsltv Uu Estd d R pludu ícsã d prsnt d Rpúblc trmnr nstlçã rflnrls ptról n lrrtór ncnl, tnd prvd rqurmnt d sr svld rnsc, pdnd fss nvd chf d gvrn d Unã tlgrm cngrtulçõs A êss rqurmnt sr Vscncls Trrs prsntu dtv, sugrnd qu prsnt d Rpúblc stnss trrtór flumnns um ds rfnrs srm dqurds ACUSAÇà À MESA A Assmblé Flumnns ssstu um vv bt m tórn d núnc frmuld pl sr Tnór Cvlcnt cntr Cmssã Excutv d cs, cusnd- d prátc ngulrds Dps hvrm ntrvnd dvrss putds, frmnd um ld s unsts, d utr, s pssds- s ptbsts, prvu-s, cm p ds dus últms bncds, um mçã p sldrd s mmbrs d tul d ntrr Cmssã Excutv d Assmblé, prsddss pls srs Prr Rbl c Bzrr Mnss, rspctvmnt Em mnsgm drgd Cngrss Ncnl, prsnt d Rpúblc pr jpõ ltrçã d próxm! rçmnt, fm prmtr utlzçã ds nsss slds d cmr3 xtrr n qusçã dusj rfnrs n mplçã utr, bm cm pr cmpr lcmtvs nvs ptrlrs Grntrá Bnc d Brsl prçõs crédt ns Estds Unds pr qusçã un trcr rfnr, cuj cntrt cmpr já f ssnd As mdds sugrds pl gnrl Eurc Dutr qudr mnstrtv ds lt- rçõs prjt rçmntár prpsts pl chf d Gvrn»r Plín Brrt bru s -, bts, n sssã ntm d Câ- f mr ds Dputds, sbr futur l mprns, prcnd pr- Jt vnd d Cmssã Mst Llg Cmplmntr, su nutr, r m dlscusss ncl nclmnt, frmu qu pr- Jt crrspn prftmnt csplrlt d Cnsttuçã, pr ssgurr s grnts cnsttucns rgulr prftmnt publcçã ds jrns, sm qulqur nlcrvn- ((S ds utrds pnl lcd r prjt stv n fculd cnfrd Pr Públlc d prnr dçõs Ess fculd f mn d prqu, n vrd dss é ncssár ss prvdênc m lguns css, cm n rspt cr à mrld públc N ntnt, mtr f tã lm prvst rguld qu stã fstds qusqur pssblds bus pr prt ds utrds Frm stblcds rgrs rgrss qu tm sr bcds nqul hpóts Prssgund, xmnu lgsl- Cf rspt xstnt m píss rgm ttltár c rgm mcrátc Ctu, cm xmpl, Rúss, n lbrd lmprns bslutmnt nã xst, lmbrnd um cnct já xpcndld pr Stln sgund n qul lbrd publlcçí é um qumr» m jtt^hj35pj t RASCACE MAS CENTRC E A CUDAD rec UNFtM MA T0 S APARTAMENTS DE H EN MNEDA ARGENTNA 8 DÁRS PR PERSNA $ 9 TUCUMAN 53 5 Qunt s píss mcrátcs, nvcu, prncplmnt, cs d Frnc, n lbrd chgu, lgums vzs, gnrr m - brtlngm Apntu várs lnclnts pr lustrr ts qu nunc p hvr lbrd bslut Msm ns pss tlmcrátlcs nã s pr jms cncrdr cm prpgnd pr subvrrã d rgm, nm pr nctmnt à gurr Fnlmnt, cupu«# r júr mprns, mbr cnfssnd qu é prtdár d punçã pcunár, cnm n ngltrr, nr xst hj um tp mprns rspnsávl, cm m pucs pss d mund Flu, nd, sr Pdr Pmr, sbr mtér, crtcnd pjt, cuj dscussã prssgurá n sssã hj MGRAÇà NTERNA putd Plín Cvlcnt cupu-s d mgrçã ntrn, tnd-s dmrdmnt n náls d mgrçã pr Sã Pul Aflrmu qu msm nã s frmu spntnmnt, m funçã d «fóc pl», cnsttuíd pl crçã snvlvmnt um prs cnm grár bsd n mncultur cfcr Prtcmnt lé 94 nã rcbnd Estd snã 2544 trblhdrcs ncns nã cnsttuu Sã Pnul um m prs trçã mgrtór pr s nsss ptrlcls Prfrm Amzôn D nã prcurrm Sã Pul ms 95 trblhdrs ncns, nqunt qu, num príd bm ms curt, crc 5825 nrstns sé ncmnhrm pr vl mzônc D 827, 900, huv dvrss príd cc, cnsquntmnt numrss fbcs xpulsã d nrstn d rglã ntl, sm qu élc prcurss ns rgõs d sul, mbr nã íltss trblh ns fznds pulsts Nss príd, r mgrçã strngr í lrgmnt fmntd, cntrbund cm sm rlmnt sptculr 9252 trblhdrs A su cnclusã í sgunt : mgrçã ntrn pr Sã Pul nã 8«frmu spntnmnt, cupçã grícl nã xrcu nflunc trtv n sprt d trblhdr ncnl Cru-s snvlvu-s nb stmul d lcmnt qund, ps d prmr gurr mundl, scssrm-s s xcnts mgráfcs strngrs pr mgrçã A mgrçã pr Sâ Pul, t- 937 nclusv, p sr rsumd ns sgunts dds : strnglrs ncns Pssnd nlsr Rlguns dds sttístcs, mnstru rdr qu, ps Mns Grs, é Bh Estd qu mr cntngnt mgrtór frc Sã Pul D , crc % d ppulçã cntr-sul bn mgru pr Sã Pul Alguns muncíps bns, nquél príd, prsntrm spnts Índc mgrçã N muncp Gurlnmbl crc 4, d ppulçã mgru, n Cculé 53;;, n Urndl 43 ró n Jcrc 32 % Dscrvu rdr dssé qu cnsttu cmnhd d nrstn m drçã Sâ Pul, sm rcurss, mltrplh n fmnt, cnnd ttu lhmnt dn pr públc Dss qu Rvêrn ná ntrvém, nm pr mprmr rsst mvmnt mgrtór um rntçã rcnl, plnllcnd- sgund nss» ms vts ntrsss cnômlc mgráfcs, nm, pln mns, prn, tnur ns nírlmnls JCKEY CLUB BRASLER drtr d Jcky Club Brlr» cnt, pl ntcár du jn, num lnrn<;f ftn pln vrdr PAES LEME nn CAmr Muncpl» m, \n crrnt ngund h junl drtr K líd (n tmps pr ntrpt ptnnnu, lrum tn d ntj rná vm dftfllurr p >m,n MÍrttuttívt í> «fftlfmu n! ndlscrtvs prqu pss mgrnt nss su trst dlrs dssé slcd Prssgund, cnslhu ncssd sssltlr mgrnt ns pnts cncntrçã, cnstrund-s um hspdrl m Crlnt, pnt ntrncmnt ds rms Mnts Clrs Plrpr, rsttuçã mdt d Hspdr mlgrnts Sâ Pul, tulmnt cupd pl Mnstér d Arnáutc Em sgud, nlsu rndmnt cnômc d trblh d nrstn n lvur pulst, slntnd qu nã è êl lmnt ncpz pr xcuçã srvçs grícls m Sá Pul, ms um sjustd cupdnl, ps hbtud à tvd pstrl mnfst gnrânc rspt r prcsss trblh utlzds n lvur cfr Apsr dss, vu rdr grns vntgns n prcss d mgrçã ntrn pr Sã Pul Ecnômcmnt, prqu prtcmnt 30 pr cá s ncssds mã br rurl sã suprds pl trblhdr ncnl Dms, mgrnt ncnl nâ v sr ncrd pnc cm und cnômc; é, tmbém, xclnt ftr mscgnçã Fnlznd, trtu d prblm d fxçã d nrstn n rgã rgm, sm mnr dúvd um ds nsss ms sérs prblms cnômlcs mgráfcs, pr cuj sluçãc nã tm sd cnstnt nm crnd tvd d pr públlc Dps crtcr várs lnttlvs fcs nns sntd, cnclulu: Enqunt ná s umntr prduçã n nrst u rcnllznd-s grcultur, qu xg cnqust várs árs smárds pr frç d rrgçã çudgn, u crnd-s um grn prqu ndustrl, trvés d prvtmnt nclculávl ptncl hldrlétrc gnrllznd-sc pr td rgã br ncd m Pdr pr ss grn pnr d ndústr nrstn qu f Dlmlr Guv nã ns ludms, nà hvrá fôrç humn qu pss tr vgrs mrch ds trblhdrs nrstns cm stn às lvurs pulsts ANDA A TRSA D ESTUDANTE EM DUARTE sr Frts Cvlcnt, n xpdnt, lu tlgrms (l «tntnlctuls Jrnlsts lgns prtsstnd cntr prsã, ftud m Vg, pr utrds spnhls, d studnt Em Durt DATA D PETRÓLE sr Jã Btlh prsntu ps prjt l crnd ms um frd, d 29 stmbr 949 Cm mtv pntu ft, nss d, sr cmmrd prmr nvrsár d rsluçã d prslnt d Rpúblc m dqurr rfnrs ptról pr Brsl HMENAGEM A SANTS DUMNT N xpdnt, f ld um fc d mnstr d Arnáutc nírmnd qu, pr prménc tmp, nà pô runr lmnts pr xpsçã m hmngm à mmór Snts Dumnl, cnfrm dlspunh prjt prsntd há ds mss pl sr DlJClécl Durt RDEM D DA N rm d d írm prcds f prjts sgunt» N 077, 947, dnd nv ldçâ s rtgs 22, r crl-ll nn 703, 0 nvmbr r 944 rfrmnd L r Aclnts l Trblh trmnnd nutrs prvdêncs; n 42, r 948, mdfcnd prágrf f, r rlg l r nglmnl ntrn (D Mun), prlmplrn tj k fjnlsn ru Justç, flllnn fnl prvd Dr J Cruz Gumrãs lvlln -- Nbp/ írntn - un Mc-lc» n - 4 l «; X l V 7ÍH Dnçs d pl llll», tun m»», nl,n», «m ntm»,,,,» mm»» llhl»,!, n-malllt Dr Akhíh du Cunlm llllu»») hh t,ntlhl t A> <llllha, lt -4 tlt, lt 4/ Trnsmtu, ntm, crg, x-ttulr d Trblh sr Mrvn Fgurd trnsmtu tm, fclmnt, pst d Trblh sr Jã tvln Lm Prr, sgnd pl prsnt d-rpúblc pr rspnr -l xpdnt dqul Mnstér A<» t stvrm prsnts tds ís dtrs prtmnts srvçd Mnstér, numrss utrs fun cárs d cs prsnts n tudcs sndcs A trnsmtr crg, sr Mrvn Fgurd grcu funcnlsm- c prsnts ds sndcts, clb rtã prstd à su gstã, nlt cd, prncplmnt, trblh snvlvd n trrn d rm scl, n stblcmnt d qulíbr, tu hrmrn d mútu cmprnsã nr- mprgds mprgdrs Dps flu sr ã tvnn Lml Prr, pr nltcr luçã (t x-ttulr d Trblh Mnsgm d chf d Gvrn Cngrss Ncnl prsnt d Rpúblc nvu mnsgm Cngrss Ncnl, hcypnhd ntprjt (l l, qu cr um crg r drtr d Clôn Agrcl d Dstrt Frl, d Mnstér d Justç mprtnt csã put mncpçâ d vd cnômc brslr, cb sr tmd pl prsnt d Rpúblc, rslvr s xc, bjtvnd sluçã mdt d prblm bstcmnt cmbustívl nss ps, fssm s slds cumulds d nss cmérc xtrlr utlzds n cmpr dus rfnrs ptról n qusã qupmnt stnd à mplçã d rfnr d Bh, qu stá snd cnstruíd pl Cnslh Ncnl d Ptról Assm, ntm, chf d gvrn ssnu mnsgm drgd Cngrss Ncnl, n qul prpõ ltrçõs, sm umnt sps, ã prpst rçmntr, pr 949, fm prmtr utlzçã dquls slds xtrns Sgund nfrmu um prt-vz d gvrn, Bnc d Brsl grntrá prçõs- crédt ns Estds Unds d Amérc d Nrt pr qusçã, nqul pís, d um trcr rfnr, cuj cntrt cmpr f sslnd As três rfnrs, qu s lclzrã m Sã Pul, nn R Jnr n Prá; trã cpcld suprr tul cnsum d pís As rfnrs Sã Pul d R srã xplrds pr frms ntgrtlmnt brslrs, qu frm slcnds m cncrruc públc, há três ns, stnnd s msms prt ds sus lucrs bruts pr prgrm psquss ptról A d R srá xplrd pl S A Rfnr d Dstrt Frl n Sã Pul pl S A Rfnr Explrçã Ptról Unã A trcr rfnr, mr, srá prprd d gvrn pr êl xplrd drtmnt/ FRTA PETRLÍFERA Dcdu, gulmnt, prslnt d Rpúblc qu, nd pr cnt ds nsss slds n xtrlr, fss dq-ulrd um frt ptrllr qu, dcnd s nvls ptrlrs, srm cnstruds m stlrs d gvrn, trnsprtrá td ptról qu ncsstms A rfrd frt ptrlr srá prd pl Estd, LEDUT And pr cnt ds rcurss, m mds ncnvrsvs, srá dqulrld qupmnt stnd à cnstruçã d ldut Snts-Sâ Pul, sr xplrd pl Estíd Frr Snts-Jundl, prprd d Unlá A fm hbltr Tsur rmblsr Bnc d Brsl, pl utlzçã sss slds xtrns, prsnt d Rpúblc ssnu, ntm, mnsgm Cngrss, slctnd dspêndl d prmr qut, pr tl ím NTEGRALMENTE NACNAL Cm sss prvdêncs d gvêrn fnlzu qul nfrmnt fcm ssgurds ns nstlçõs c pss ntgrlmnt ncnl, ds lmnts básc? cnsttutvs ds dus ms mprtnts fss d cnm d ptról qu tulmnt, ms nrm ps: ndústr d rfnçã trnsprt dqul prdut 90 LCMTVAS And cm rsrvs cumulds n Frnç, trmnu gnrl Eurc (Jsp Dutr fssm l dqurds 90 lcmtvs TE DA REPÚBLCA A CN- GRESS NACNAL prsnt d Rpublc, gnrl Eurc Gspr Dulr, drlgu Cngrss Ncnl mnsgm rfrnt â qusçã d rfnrs ptról, lcmtvs utrs ms trnsprt d prdut, m qu clr: prpst rçmntár prn próxm xrcíc fnncr cntém n Anx n 23 s dtçõs qu, n frm d squm fnncclr d Pln Slt, vrã cnsttur, pr 99, s Rcurss rcmntárs próprs d ctd Pln N sntd mlhrr nss blnç pgmnts rslvr prblms cnômcs ms prmnts, trmn qu fssm fts studs crcunstncds crc s dr nc, s já crts rlzçõs cntds ns prgrms dqul Pln s rsultds clhds nsss studs n prt rltv prblm d ptról, sã tmnh sgnfcçã qu justfcm pquns ltrçõs m trmnds rubrcs, d dscrmnçã cntld n rfrd prpst rçmntr sm qulqur umnt sps As ltrçõs rcmndvls sã s qu cnstm dn Qudr nx Cnsr-s ndlspnsávls n pln utlzçã pl Tsur Ncnl ds mds cmpnsds qu dspõ Brsl m várs pss d Eurp Esss cmbs prã sr mprgds n bjtv mdt: qusçã mtrl pr cnstruçã r um rfnr ptról, cm crcklng, lnd prd prduçã 400 brrs dárs stqu pr 45 ds: mplçã d rfnr nmnrd pgmnt ds prjls d msm pr prduçã lubrfcnts pgmnt rs prjls fsclzçã; b) qusçã lcmtvs ptrlrs cm um cpcd ttl tnlds Além d mprtçã sss qupmnls, vrã sr cnstruíds, m stlrs ncns, ss ptrlrs pr s srvçs cbgm Cumpr rssltr, cnfrm s vê n qudr nx, qu ttl cruzrs ,00 ds spss jurs mpréstms prvsts n rubrc Dtçõs rhrss nã ms s justfc, vlsl qu fr clculd m vrtu prçõs qu vrm sr ftuds cm 98 As rduçõs sr sugrds ns rubrcs rltvs ás cnstruçõs rmlçõs lnhs férrs prã sr cmpnsds mdnt prçõs cr- dt prvsts n própr Pln Nsss cndçõs lnh hnr slctr rl vsss xclêncs qu s dgnm prmvr s trnspsçõs rçmntárs, sm qulqur umnt sps, côrd cm squm prsntd n qrdr nx R r Jnr 30 stmbr 9-8 N R Até á hr s ncrrr xpdnt d Câmr ds Dputds, ntm, nã hv sd _ ntrgu mnsgm cm, UADR RESUM RELATV AR ALTEKACES NA DSCRMNAÇÃ! DAS DTAÇÕES RESERVADAS AU PLAN SALTE E D U V EN- VERBA 3 SERVÇS CAKÜS Sícr Trusurtc Estrds r Frr Cnsgnçã l - Dvrss 0H Auxl, cntrbuçõs subvnçõs 0 Auxíls! Mlhrmnts Estrds ulárqulcs Estrds Fr Cntrl ru Brsl, ) Rmlçã Sm Pul Lnh d Cntr: Pss l Pr fjfl VERBA - BRAS, EQUPAMENTS E AQUSÇà DE MÓVES Cmgnvã V Dt<:òcs Dvrss 2 brs 0 Cnstruçõs / N ( h VERBA - BRAS EQUPAMENTS E AQUSÇà DE MÓVES Scír Trnsprt Cnsgnçã r lcmtlvs, ptrlrs, prjts mtrl pr rfnrs ptról mdn- Ç E S ) :- R Ngr Gnçlvs: Pss Pr Bnt») ldut S;,nts Jundl: Suprmr lõ Jurs mrtzçã du mpréstm pr brs, cqupmnls c qulsl»ã0 móvs ) Jurs mpcslms stnds cust c trblhs prgrmds n Pnu SALTE: Suprmr Ttl ds rduçõs í C ! US K S l prrã rm Bnc l Brsl qu fc gvrn utrzd ngcr Ttl dns nclusõs 000C; 00000C N Snd, rprsntnts tds s prtds tcm prft d Dstrt Fr Svrmnt crtcd gnrl Mns Mrs pls mutlçõs qu vm fznd n ptrmôn rtístc hstórc d cd Crédts brts Mnstér d Trblh s trblhs ntm n Mnr 0s mltrs nã vm tm pzt m mnfstçõs públcs EXGE MNSTR DA GUERRA QUE S SES CAMARAÍAS NA SE ENVLVAM CLETVAMENTE EM ASSUNTS lue ESCAPAM A ALÇADA DA tessa, E Vt A DAREM A MPRESSà DE MANFESTAÇà DE CLASSE mnstr dn Gurr, srnrnl Cnrbrt Prr d Cst, nrçuu s chfs rprtçõs, cmndnts Zns ttlltrcs n tpõs c scrtár rrl d Mnstér d Gurr scgllnt nt crculr qu tnnn n 57: «Ant s mnfstçõs cltvs fcs d Exérct sftbr «qustã d» ptról», qu cntrrm us trmnçõs d tjrulmcnl Dscplnr d Exérct m su n 02 dn rt 3, rcmnd fstmnt dns mltrs mnfstçõs publc» cm ls qu nvlvm Exérct m qustõs qu s nlt -lclnnm, drtmnt, m sus tvds prfssns stá rrstnd pr um (rrm ssás prgs Nft tnln ntnçã crcr lbrd çã pnsmnl mus cmrds Hm cnhcd é mu md gr clrs têm sd s mnhs prcçõs sbr prátc ds dés mcrátcs - qu fç qustã xgr é qu mus cmpnhrs nl s nvlvm, cltv publcmnt, dnd ssm mprssã mnfstçã d clss, m prtculrds qu nã sã sus trbuçõs prcpus qu, mut mns, lvm cnsg pr trrn strnh crncl d nsttuçã qu prtncms, mxmé qund ssunt m fc stá submtd stud lt csã d Pr Lgsltv» A hr d xpdnt sssã ntm n Snd, prsdd pl sr Nru Rms, f dcd xclusvn-nt crtcs s mutlçõs qu prft vm fnnds ns mnumnts hstórcs, prçs vnds st cptl prmr rnr f sr Hmltn Ngur ( Uç, nclmnt, s rfru um dlrl um vsprtn crc sbr mdfcçã qu gnrl Mns Mrs prtn fzr ns rcs d Aqucdul d Crc Acrscntu qu ss vlnch mlçõs d ptrmón rtístc d R lnr é um crm, ps é struçã um trblh, rlzd sl» pln prév, pr um ngnhr qu xu su nm fntvmnt lsd prgrss d cd Prr Psss prtxt cntnuu qu s vl prf l pr pr s árvrs d pr d Flmng nã é dmssvl um vz qu tráfg nf mlhrrá, prqunt lrgmnt é pns un trch cntnund msm prblm d pr d Btfg m dnt Pssu rprsntnt crc n crtcr mudnç d chfrz d prç Qunz Nvmbr pr lrg d Mchd r, ss mnu mnl s tm rzã sr, d pnl vst hstórc, nqul lcl, prqunt srv, ntgmnt, pr bstcr águ s mbrcçõs qu prtvm n Jnr N ntnt, mudnç stá snd ft c md rbtrár Alé sr Már Rms qu slá smpr prnt fnr prft m prt lmntu qu gnrl Mns Mrs vnh scrícndu s árvrs d cd c prtnd nutlzr s rcs Prcm ( U hnrd prft p rflllr mlh vltr trás ss dé ( U mns prc um clm d mgg muncpl» VAGKS PAtA ÍENRAS sr Hmltn Ngur prvlu prtund pnrn mnnlfstr su pln / cmpnh nllnlvn un vsprtn lcl, sugrnd qu «k KlnxlíK (l frr Cntrl d Brsl r lnplllnn lnlnn crrs prlvmk pr nnhum»»» snllln», nn«mm dr mnln ntnd mvmnt CNTRA AS MDTLAC0K3 KJKt D P K D f) r, V (l Aqull, llll! l PK) rn, Hunr, lmbm fnl f» rlbunn p m lmünl dm lln;nn qu n llffll» Mn («/rln n Mllmónl M» - lll(llm lu Hlhllln V- (lltl, D llrln, l»llnlu l Mlll «tf Al < llttr qu M llll u»»»»h utlnl d»cn d n»» mmurn»(»» r (» llll»»»,»/n»,ul»l, ên ldllf ;<,> d»»,v n-,fmnn d» UT, nn Ud, lllnl lll»!!» H, UUf l-ltlm» ulltlrtl Uullll «nnl- u um nmlma AlH HtHÍH, t ll!»»»l!/l ll»»h<» )»»< qu l»» (««l» lhm dl l,»»nt» k p»v»» 4,»» lt vê-l tntr cntr s mnumnts d rt ( hstór d Brsl sr v Aqun frmu m sgud, qu sss mutlçõs rnds pl prft sã lgs, ps há ls qu rgulm ltrçõs m mnumnts c m css msss, Cngrss cb cdr RDEM D DA Pssnd h rm d d, f rjtd prjt qu cnc snçã drlts mprtçã ms txs dunrs pr mtrl stnd á C Luz Frç Snt Cruz Em dscussã únc, í prvd prjt qu cr n Qudr Suplmntr d Mnstér d Gurr crg sld prfssr ctcdrátlc pr nêlc sr r ntgrd sr lsé Mts Vscncls A rqurmnt d sr, Evndr Vn, vltu ás cmssõs prjt qu scnl drts mprtçã 5UU0ÜÜ scs jut, mprtds pl frm Bsl A Bc Frm prvds nd ds prjls utrznd Excutv brr, n Mnstér d Trblh, s crédts spcs Cr$ 30U0Ü0U,ÜÜ pr tnr ás spss mnutnçá hspdds, crg d Dprtmnt Ncnl mgrçã Cr,$ 35734,70 pr tnr ás spss crrnts sprprçã pr utld públc Em sgud, l sssã ncrrd CMSSà DE CNSTTUÇà E JUSTÇA Sl prsdênc d sr Vlmr Pdrs, runu-s nlm Cmssã Cnsttuçã Justç ncnd s trblhs u sr Artur Snls pp»»s á Cmssã qu dstrbuçã ds vls psts pl prft bcss crtér d rttvd mnr prmtr qu cd um (ls mmbrs d Cmssã cubss xm dns rfrds vls, sugrnd nlnd fóssc dtd prcss d rm lfbétc pr qul dstrbucán s Lúc Crr dscrdnd d prpst du sr Artur Snnts pn- (cn qu dstrbuçã ds prcsss é rglmcntlmcnl prrrgtv d prslnt (lu Cmssã A vtçã dfl pnpkln f dd pr sugstã d prclntc qu prvncu fss prcrnnd lvntmnt prn n rmd dltlrlblçn Nn rm dn dln f lllu prc dn m Allll»» Vlváqu «br vl lt -2 pst pl nr, prft nn pnj»» n 7,»ln Cm»» Vcnlch, qun trmn n rnfrnc ln ííícnln Técnc l AuMtrcl Knlnl Cr») DhUw, nll Mlllnndn í Srnnlu lm d» Kl»» A»»>lt>U(, pr l<c»l lfl (»(»l lll» Klc/n Ul- Mn, rnllllln»w lllllnl M«Jrlfín l» HllHln Wl A rnlmá» pvnu» unnmd h mt r r Krclr l Mhuhm lu pnr t/l!l f» plkjll» l l c ll( l»lll/ll M «lnllll rn» Mlltllu l M» <,l -rwln rp<nl l» >»» >» w«í- l» llíl<,» d» «lu vcn J mnu n»»«n»»l»»,»»l» \mlrn, nll» nb lím» HM A lll»/»»» «p-u pqu crépr unnmd prcr And msm rltr lu prcr fvrávl sbr prjt qu br Cngrss Ncnl Câmr ds Dputds crédt suplmntr CrS,300 snd msm prvd pl Cmssã sr August Mr nulu rcr fvrávl sbr prjt br Mnstér d Vçã dt spcl CrÇ «000 CX), (0 stnd s spss d cnstruçã dus rdvs ntr Alrnd Gunhr c Trsópls trch qu lg Nlró-Frburg rspclvmnt, ssnnd sr Frrr Sus cm rstrçõs qunt à mnd rfrd prjt And msm rltr dá prcr fvrávl prjt qu cnc btmnt trnsprt ns x-cmbtnts u sus pnnts mnrs, frcnd mnd dlvn Em dscussã, prsntu sr, Artur Snts mnd rt d rfrd prjt, xrlund prt rfrnt às mpróss trnsprt subvncnd c s prtncnts às utrqus u pr ls subvncnds prcr dn sr rltr c prvd cm mnd d (mssã prjt qu prv flnltlvmnt vldçã ds curss rlzds pls luns ds Escls Supcrrs nã rcnhcds, dtd pl sr August Mr f prvd qunt h su cnsttucnldu sr Alls Crvlh lu (Cnclu n fl» págn) DR ABREU FALH B URVES, UtULlljn,«:, U Dr Css Ngur As» nml Ncnl (l Mdlrlm DKNCAK DA HK E STUS A»Kl»léln, llll Kd «nclv D» Tl 2-22! à» hr» w nm Ml frtfr ESCVRS Tk

4 JSjS \ DÁR Prmr Sçã Qurt Págn ENSN PRMÁR RURAL y# DRETR : ít R DANTAS PARA T ü S s vnhs Fmnsm Um cntr três VNDS cnvlhccmnt d vnh rprsnt f ms lcd dc su fbrctã, durnt qul s scnvlvm sn fnm sus qulds rgnárs : cps, lugr dc culless v, cudds spcs, tc nvlhcmnt cnsttu um fnótnn cmplx, m qu ntrvém rçõs b-qumcs ml fnds té gr cuj ft prncpl tnsslc m fzr sprcr hr yóst áspr ds vnhs rcnts, pr ngndrr nvs r buêuts rms qu frmm qut d vnh E3lu,$ rçõs pm sr ucclrds mdnt sstms prprds, prtculrmnt ds pr m d çã xdunlc, rs nfr-vcrmlls, cm f\n$tru rcntmnt um prcs nvntd n Frnç jd usá m várs utrs pss S -kl -n~ -, -4 ífft hj CnstU FEMNSM um vrdr xrct quntd mulhrs qu ns Eslds Unds s dcm à mdcn, químc, à nvstgçã d ç, «l ptról, nsn mtrntlcs, utrs lrfrs cntfcndustrs A xpnsã máxm d sx frágl nqul ps ncntr-s n cmp d psqus lndustrl, d btânc, dn stts<ü, d psclg ds fnnçs físcs fmnns Há qunhnts u sj 4 % r ttl xstnt ns Estds Unds, cm mulhrsstrônms, u sj, 7 pjr cnt TRÊS Crvlr-TM CNTRA ~ srt, qu f médc prrtllt Nplcã, lmntv, num trcul dc mgs, mrt prmtttr dc su clg, dr Bckr Nã pums slvá-l d t psr nã ns fstrtns su, lt, Hllé, Prtl u Ah! prlu Scgés, qu scutv jíç pr, fzr Vbrc cntr três t ntrssd n pst d Trblh PSD pulst SÀ PAUL, 30 (Asprss) Ntlc-s qu PSD Sft Pul slá k mpnhd cm cnsgur r prs- nt Eurc Dutr pst r Trnblh, vg rm sld d sr Mrvn Egurcd Afrm-s tmbém Í ^u várs putds d PSD lcllc <,[ rrm fzr sntr prsnt dn Rpúblc qu prcrm un gst,,í u n sntd r prstgr «cçfh : julst r Purtlr 4v JUSTÇA MLTAR ;; [ V F«MM> ESPECAL NA PDK HKSTAfltAR FLAGRANTES DA PLCA <! CVL,,, Hél d Slv Cst, x-sldd «: Arnáutc, prs pr lrmlnç dl 2 Audtr r Mnstér r Acrnáutc, cb mptrr -thbsrpus» cm su própr fvr sb íuntmnt r qu luslç Mltr _ 4 ncmptnt pr prcss-l julv fá-l, pr ss qu jursdçã dqult juz nã nvlv d justç r Jnum pr «rsturr» flgrnts lvrds pl Plc Cvl; ms, qu x SK ::V--: é nul, b nltln, prcss judcl Mltr bsd n prsã flgrnt «SpSSS Ptllnl Pcl prátc crms nü Wjgh stkíj prvsts n lgslçã mltr, vst J sr Pssvl prcssá-l, mltr íís mnt, bsnd-s prcss rm l(c, 0 xclusvmnt prvsts n justlxê v-v pnl c«jmum «hbs-crpus»»«tmu númr 2420 f llslrl^vpj fcud- mnstr lmrnt Álvr r, Vscncls : CAMNHà CHCU-SE CM íwí AVà Vm sr nuncd pl prnn ;; lr Slv Brbs Smp, m xr;;-! tcl n < Audtr r Arnáutc, :, Brz Jsé Prr, d Bs Aér ;;, Sr Cruz, qu, ncntrnd-s n srvç tntlnl móvl n pltfrm _--j dft stcnmnt võs r 2? Es,; $ turác Cç, bndnu su ps;, t pru-s um ut-cmlnhfí ; 4 rfrd Bs, sm vd nulr$ Cft, clcnd- m mvlmcnl c nf» d chr-sc írm vlnt cm Um vã, rsultnd vrs n vã :, - n ut-cmlnhã udtr dr Eugên Crvlh d ^ ; Nscmnt rcbu núnc rl<j, «lsnu d 7 r crrnt, hs 3 hní:!, yüm rs, pr nlr r nstruçã nnlnl ;;; PAUL W M «MABEAS-CRPCS» DE SA Jtfc Mrn d 2» Btlhã En fgxí ftnhrl Sã Pul, cb r mp; ; ívj- tr Suprr Trbunl Mltr, um «rtm hbcs-crpus», sb funr>: «, dmnt hvr sd lglmnt cnsrd nsubmss A mdr ntr? fs Js! stá cm prsnt d Trbu:; n pr dstrbuçã ; ATNÇA DE rlmlldade 2;_, Cnslh Justç d l AurlÜ r Rgnl julgu xtnt punmld d cvl Lul Crr Frtr Lm, pl su flcmnt TRSA PREVENTVA?s: Em su últm sssft, Cnslh Justç d» Audtr Rgnl dcrtu prsã prvntv d rb Jsé Tvrs Ml Flh, cusd n crlm hmcíd n pss d sgnt Dmngs Vls Pclcs c r lsós crprs n d cvl Hrác V Pcltj; rslvu mntr n prsã prvnllv d sldd Sbstã Muríc cu-r ds crms r rsstênc mblgucz cm srvç DK TRABALHS EJCERRAMKNT Encnnd, nlm, Cnslh d ; Justç dn n Audtr Rgnl» us trblhs, cngrtulrm-s rm nnn Juz Adlbrt núnc, prmtr Amdr csnlrs d Amrl dvgd Cr» Alxndrn, pln mn lr cm smpnhu t, m mlmn Agrndcrcu, m nm «ls mmbrs rt«nwlr, u prsnt, clun L n- CAmr, /«rlllnl, ld m l, mnm, dn Aultn bm rmullsd â qu» chgu, - - Pgmnt n Tsur «rssm-íf ljr st (Uu n«ttulds mu r d Arlulturs; «nurnt»,! d (9, t «/, f fsmll t(sp- s»f) tl/u  % DE» «m rlrlru» V» M «,» t)w Mut s dssmnm, m td pís, mdnt crds ntr Mnstér d Educçã Sú Públc s gvrns stdus, scls prmárs chmds rurs prqu lclzds m dstrts qu nã s ds ss muncps E um rl drt bnfc qu Unã stá prstnd ntrr, n rgm cprv s qu çã ntrdmnstr nss cm m utrs fgur, ntrss grl prblms cmum s três nívs d pr públc, ms fcund qud, dds s nsss pculrds ggráfcs c scs cm pln utlzçã ds vrtulds d sstm mcrátc Cntrbu muncíp cm trrn, Unã cm préd Estd cm dcnt, surgnd, ssm, m vultd nvs undncrscnt númr, s sclrs Cb nsstr, prém, ns fts qu ss spéc nstruçã cntnu prsntr x ds qus m vrtu nsn lcnçr su xprsss fnld pr cumprr, pns, pur smpls çã lfbtznt Cm já stá prvd, scls ss nturz puc cntrbum pr lvçã d nívl vd lcl s trnm um ds fthá mut rs êxd rurl qu ls s rclm smpnh ppl ms xtns ducprfund, u sj çã pr prmnênc tr- cmp s stblcmnts qu Mnstr d Educçã stá plntnd n ntrr sã um prt ss br, sã su rvéstmnt mtrl, prém nsé n qu nls s frc tdn, srurlznt, vst cm grlmnt dmnstrd pr nscds crds prfssrs u urbns pr cntrs ns sm prpr sts tríds, ncssár pr m tãpuc dspsts ntgrr-s nl prblm d frmçã d nã s tm rurl prfssrd cncdd tnçã ncssár Síds ds msms cmds scm frmds prgrcs lgrmnt dêntcs, u ms dptds, s ds prcssrs sns cpts qu srvm s muncps, s rgnts clsss d ntrr nã stã m cndçõs dr rurcl s nsnmnts prátcs grs qu êl ncsst mut ms d qu ds símbls um utlzrá, ps fbt qu puc stá utr grn msrã d nsr sstm duccrl nã ms trá ms nm stímuls pr ss Smnt cdd vcçã mdfc ss rgr sldr, sbrpnd-s lm d fznclltrs r ã mstr rl Esss css vcçã, rrs A CRÉDT PÁTRA DA ACMA blh n ntrr, vlrzçã d hd hmm pl prátc nvs gn pl brtur n tvd à su hrznts Rfrlnd-ns, nqul, fs crrêncs «ln pruçn Mrchl Flrn í nt fcl, qu trbuu ns cmunsts s rspnsblds d prtur bcl l rm, xtrnms nss pnt vst nu sntd qu s trn mpssívl vtr qu d mvmnt quls lmnts prtcpm pnã frmd m trn dn prblm d ptróms l, s qu s clqum ntr d l cntums, prllmnt, ncssd qu s prcvlm cntr s mnbrs nvlvnts ds crrlgnárs d sr Crls Prsts s qu brçm b fé ts, dn ncnlzçã ntxplrçã ss rquz, prqu, m grl d vrd, stl tnd lds qu ms pnsm n Rúss d qu n Brsl, vlnd, pr ls, «slgn» «ptról é nss» pns cm um bnr d hstld, s Mstds Unds su ntrss rl nã stá m qu ptról sj nss, ms, sm, m qu pnsms qu s rrbtá-l ns qurm nrt-mrcns m nss fcss prps qu pnsmnt, mnc cuddsmnt mnsnr-d, f, ntrtnt, rvld sm subtrfúgs, às clrs, n rcnl Cngrss ntérmrcn d Ptról, rund m Tnmpc, Méxc, pr nctv d sr D fl, Tnn brru Tldn, lír squrdst pr prpst d prsnt d msm Cngrss, sr Kuláll bnn/, qu é scrtár grl d Sndct ds Trblhdrs d ndústr Ptrllfn n Méxc, f dtd pr qul ssmsbléln, rgm cmunst, un rsluçã gund qunl s píss d Amérc Ltn nã vrm frncr ptról «ns lstds ruíds n ã ngltrr», m cs «nv gurr» pr qu tmbém nã á Rúss? D crd, cm ss rsluçã, ptról d Amérc Ltn só s stnr n snvlvmnt dn ndústr d ms cntnnt, nã fts nvs gurrs»; pns d xprtçã prbçã prvlcr Dr-sc-l té qu qunnt àquls dus nnçãsl nv gurr» s trvrá ntr s ds píss snxónts, ns qus ptról vrá sr rcusd cm um spéc dc snçã, pr prturbrm pnx unvrsl Mns «nv gurr», sb-s, só prá sr cm Rúss, n ntnt, prlblçí pr rmsss d ptról nã nbrng trr Stln Enfm, ptról, qu é cntnntl, m cs gurr srá cntnntl d Rúss Tl stn cmunsts d «nss» ptról, sgund pr nturz, xplcm s êxts ntslds, pr vzs, vs ds clubs grícls, mxtrtrblh dld currculr m qu s mprgm luns lgums cntns scls grups sclrs hrt, um cultv pqun cpz nflur, tmbém, sbr s tvds s ps, fundnnd crn lmnts lgçã ntr ls srvç frl fmnt à grcultur Prcs Mnstér d Educçã prfundr lcnc d st rlznd, stá cbr qu é, mprmr-lh crátr ncssár mprscndívl s ntrurl rêsss d vc d ps, crçã mpnhnd-sc pl scl«s nrms rurs, m lcldds d ntrr, ns cyh s rpzs mçs d própr rpr nsnr gã s prprm l msm, m curss qu uxfxçã d hmm lm m lh vlrzm vd p hgn pl cnhcmnt mlhrs métds trbh rrmd ds curss rápds spclzçã, m ds u três mss, cb studs lvrscs c ncrctrstcs, rã prprcn à scl prmr n ntrr s mstrs qu l ncsst Afm s nã prr td bm qu p rsultr c tul cmpnh dfusã d nsn lmntr n pís, cb ã Unã cnsrr tntmnt prblm, ns crds qu stá frmnd cm s Estds s Tud ss nnguém gnr nã tm nlnc prátc, prqunt, s prnpgnndrs sss dés stã mut lng pssur frç pr ftvá-ls Sã smpls fnfrrnndns Cntud, psód srv pr dcumntr nd ms E SEMENTES lvds Dus núncs mut sérs frm à trbun dn Câmr, cm sntms «l «lsstfnln qu sfr, nst mmnt, n prduçã msllrn rltvmnt n slcmnt, A prmr, pr prt d Bn d Ursll, d crédt d tvldn rurl pr utrs strs d vd brsl llr Assm é qu s mpréstms prdutrs rurs pquns, méds grns, c rm, ns trvés ds sgunts cfrs: n últms uns, qünqüên ÜH-02, frm tndds 880 prlutrcs; m )3, 700; cm ),?Xr,l; m 05, 20(4; m 9(, 778; m 07, 58! Km fc sss lgrsms, num prduçã s ps cuj Bnc d n fnnc qus qu ntrmnt Brsl, ps r bncr dc nctv prvd cm sprr rstrng-s n crédt cmrcl, qu pssms rslvr s prblms prduçã cd vz ms ngustnts? )r-s-n: pr qu Cngrss, mprssnd qu st cm st stnçã, nã prprcn ps lgslçã qu prmt snvlvmnt d crédt rurl? Prln fzfí-ln, ms, c prcs dzr qu, ls hã, ftuss, é crt, ms ft ltur ds ncss«dns mdts Qu dntm, prém, s rnlucl fnncr d gvrn é st? A nutr núnc rfr-s n trg Um grlcultr mrcn, cnm vcçã pnr, xu sus fzrs nn grn Rpúblc d nrt vl pr Brsl plntr trg Cmpru trrns n ntrr gn Apnrllu-s d mqulnsm ncssár, prpru sl,, n hr plntr, rcrru às utrds públcs n s( nltr, pls prcsss nrms, prnç scs smnts, f qu huv? Mnstér d Agrcultur, nn csã, nã dspunh dn sêmnt! Brnsll st vvnd, lu zt uns, n prlgs fs ds «slgns» mgógcs, lmntds prncplmnt pl gvrn N épc d gurr, huv ds fmss: «clhr nss brrch é cnduzr Brsl à vtór», f clhr brrch sgnfcv, cm nd sgnfc, mrrr mnlã r n bndn dns srngs sm stímuls rr «Rum n cmp»! qu? snvlvr prduçã, cm qu? nã, pr cnhcr s «funlçõs» drgds té há puc pl sr Jã Abrt Agr, d md: «ptról é nss», Qum dss cntrr? Mus, um mdd prlmnr, cuj ftvçã nd v pnr várs sluçõs, prclm mnstr d Fznd: r, «n prblm d ptról stá rslvd» pv já stá cnsd lvnds grts mgógcs! nsnrd d clcm Mscu ttu sss «ncnlsts» qu, cm sus próprs pátrs Pr flt vb frm suspnss s lçõs n Puí Altrds s sttuts d PR d PL Grtfcçã lstmnt A sssã ntm n TSE Sb prsl«lín rn sr lfytt dc Anrrdn, runu-s ntm n Trbunl Suprr Eltrl Dntr s lbrçõs tmrs stvm prvçã ds rfrms «ls sttuts d Prtd Rpuhllcn r Prtd Lbrtdr A< ltrçõs [cls nã fndm s dspsltvs lgs, rzã pl < l frm unnmmnt cts, «l crd rm s prcrs d Prcurdr Grl vt d mnstr Rbr «Cs TSK nf tmu cnhcmnt r rprsntçã trnsmtd pl prsnt d Assmblé Estdul rn Pnrn, frmuld pl Cftmr Muncp l Curllbn, pdnd um fórmul p qu prft dqul cptl frnç vrbs fm «l qu pss fun«nnr sun scrtr nssunt s«vp às trbuçõs r luslç Elclrl d csã qu tnnd pl ds juzs ltrs, stnu pnr tr nn príd r ntns nlstmnl nqul rlrunscrlçã pnrcr é sgunt: <0 rcurs ntrpst pl dr Prcurdr líglnnl tm ntr prdônc, cm s vò «rs rnzs dr fls, -l, A l mnd grtfcr s Juzs scrvãs durnt n fs ms tntns d lstmnt, usd pl Trbunnl Rgnl A csã rcrrldn, pnrm f prfrd vntmnt nntr l, ps, n st fl m «tns ms ntns d lstmnt», F ncmnhd Trbunl líglunl l Mns Grs pdd r p(mt, pl trnsprt «l urns, ll pln Lpldn Rllwy Nã lgru prvmnt rcurs d nn r Plul cnlr nnulç d 4 sçã d!5< zn, m Glbnés, p tr srvd n ms rcptr um fnrnnr rcmssvl nd-nntum AS ELEÇÕES SUPLEMENTARES N PAUÍ C prsln d Trbunl lgnl d ul cmuncu TSK tr susrndd rlzçã rs lçõs supmntrs m Gudlup Bcrlngs, p flt bslut dc rcurss Acrs((rtu, nd, tr-s ntndd cm gvrndr r Estd «juc lmbm ««clru n llt r vrb pnr tn«lr n pdd, sr Só Flh fr rsnnr rltr ru prcss RECURS H MNSTftR PUBLC prcurdr grl dn tcplhllcs sr uls (ínlltt u prcr, ntm, n rmrs dn rprsnlnnt rn mnstér publc nn Esprt Snntn ntcrpu s trblhs rlzds ntm pls cmssõs Fnnçs brs Públcs d Câmr ds Dputds «l ntnu crrspnr tl fsn n )lcr, chgnd-s \trm cnsrr «m r lstmnt ntns un príd r qutr mss m qu nã huv lstmnt lkn, rbrtur prqunt su nd nã f«un utrzd pr st Suprr Egrég Trbunl Acrsc «íu própr Trbunl Rgnl, cm nssnnln vt vncd r ls M, nntrs hv fxnr rzvlmnt, príd r julh zmbr d crrntn n, cm crrspnnd í rd fns Dlnnt d xpst, pnrs pl prvmnt d rcurs- AUMENT D MPST DE CNSUM Sxt-fr, utubr 98 NTÍCAS NTAS PLÍTCAS As fnnçs Pln d Unã SALTE N runã dc nntm d bnclt, unst dn Scnndn t- t Câmr ds d Dputds, rprsntnt Prt, sr Agstnh Mntr, prssguu r su stud rltvmnt t br rcmnttrtt, cnclund rss prmr prtr tln su xpscãn pnr um fnnn-n tmstcu, qunl ã crtz d suprávt pun urtmcnt d pràxnn nnn Dmnstru qu, já nn cu rnrrntc, psr dc tõtlnx ts flhs /<«lv cuhíü pntr n pssd runn c cncrnnts m» mu funcnmnt tln prlh untcuddr urrcdcd ultrnpussn u clmlu ;mr SMM /,, qunt st, s lvur cm cnt prpst d Cmssã Fnnçs d Câmr, suprávt c U í)í//n, 7Ü7 mlhõs dt cruzrs, sprzudus us frçõs, f bs fór prpst d gvrn, mr nd suprávt Cnclund ssu prt d sru trhn//, prsntu dus sugstõs à pr cnã d prtd: nâ umntr mpôsfft lgum, sj cnsum, dc tf u rnd; rcmndr gvrn rmlrã d prcss nrrcdurã, bslt, fcnt ch u flhs, n q tr, srvr dmnsfrtv, npruvt pntd s vrfcu msm m nclusã d vrb dctnd Pln SAtTE, u srj d blhã 0!) mlhõs cruzrs, pr qu nà rst nnhum t d Lgsltv, ps rfrd Pln nd nã f f-studd, Tnd sr Agstnh Mntr chmd utn<:â d prtd pr ss pnt, qu cnsr g;v, sr Prd Klly pnru qu Pln- SAfJTE p sr dvdd cm dus prts: umn, qu dz rspt às vcbs, snd ss d cmptênc d Cngrss; utr, d lçd d Excutv, n qul Cngrss nã v ntrvr, ps crrsd gvrn, ppn cmprmsssnss nd ntrvnçã ssunt mpdr ut qu gvrn mdfqu u rvgu trmnçõs, qu prátc vnh cnslhr Dms, cpítu sbr Ptról dfss Pln cb fr, d prt d prsnt d Rpúblc, nctv d mnsgm Cngrss, ntcd pls jrns,mrm, qul c sbrmd trnqülzdrá pr pnã públc, qunt s rums d gvârn, m rlçã rss qtrstã, rt 5 d Cnsttuçã A nutr prt d rsludn d sr AtjsUnh Mntr é cfrnlc à rgulmn tçã d rt 5 prágrf \,> d Cnsttuçã, pr n qu xst, m prç prjt d sr Almr Blr, Achnd-sc, ptm, êst usnt, pr nfrm, ssunt fcu pr sr btd n runã dc sgundfr Entrtnt, tr, Al S)npn qus, prlmnrmnt, fzr lgums cnsrçõs sbr cnvnênc tlc nã sr umntd mpst lgum, crd, lás, cm pnsmnt d, mr d bncd rprsntnt Prnmbuc c cntrár umnt, nd msm qu s vrfqu sr ss ncssár, vst cm pís nâ suprt ms umnt», tnd su cpcd trbutár cm tud qunl sr líct dmtr» Estds Unds cnsgurm su rquz fbuls, dss, lvnd sus ttxcõs márm cnc u ss pr cnt A Eurpu chgu 2Cp, ps d últm, gurr, tds sbm n cs m qu vlh cntnnt s bt Nã hâ pís jí mund qu tnh prsprd Brsl,á cm luxçõs lvds, tngu 0 u Wr ns sus txçôs, pr ss, A um ds píss ms msrrávs qu tms cnhcmnt r cncrt ds nçõs Já s dss, qu fsc n lrsl nd cm s blss chs pdrs pr trr m, qum prcur trblhr Aprsntu dvrss xmpls dn cmprssã sfxnt d cnm ncnl pl prlh fscl prjt Blr, sntnd ms rtgs ndspsts cnsum pns v à hbtçã, vstuár, lmntçã trtmnt médc ds psss rstrt cpcd cnômc, ns trms d mncnd rt 5 d Cnsttuçã, grv utrs rtgs cm nvs mpsts pnsmnt d UDN é cntr qulqur umnt dc mpôsts, ctnd n prjt Blr ns ms fnlds bnéfcs crátr scl D nv, Puí scrtár grl d UDN, sr Mntr Cstr, qu f um spéc cânsul junt A bncd d Puí, vltu às cnfrêncs m s rprsntnts ss Estd Mtv: nvs gfcõs Cngrgm, sus sfrçs, punss mncrxj Mntr Cstr, n sntd hrmnzr plítc d Pu, cm n uxl un fnncr Unã Tsur d Estd stá xust funcnlsm nã rcb vncmnts s junh s putds à Assmblé stdul tmbém nã rcbm subsíds gvrndr nã pb dnhr, sj ttul rnd, subsíd u grtfcçã K nã há dnhr pur cs lgum A gtçã plítc gnr m cnflts sts, às vzs, rcnultum mrts, Ms cus d crs d Pu é um sô: msér, Sm uxl fnncr d Unã, ss nflz Estd nd ncntrrá mn tln pz Assm, pnsm td» t» qu s dcm à trf dfl tntr rslvr s sus css plítcs prft lír d gvrn Snd ssstu ntm tqu d lír d gvrn nqul Cs, sr v Aqun, prft d Dstrt Frl, ps hvr fld snudr Hmltn Ngur cntr tntd qu gvrndr d cd prptr mnumnt hstórc d Avrns tl Snt Trcst, ssunt umn nt ntm, nst sçã Prvu lr d gvrn,/u ntntd, frnd nss trdçã, è t cntr l stá sujt n pnld», qu fórum numrds Sbnd-s qu lír d gvrn \ã p, bslutmnt, sr td cm lvn, dd» su qulíbr rsptbld, nd qu cnvrsu prvmnt cm prsnt d Rpúblc sbr qu dzr n Snd, tstã ntm f td pls qu ã msm ssstrm, cm um blht, zul nrçd prft sr Rbr Guçulvrs f nm pu ms xplct Nã s rfru tht càr lgum; dss qu qul rrtt um pntpé E chu qu Snd pd fzé-l, ps msm cb prvr nmçã dcsk utrd, bm cm jnlgnr sus vl» à» prnpsrfrs tlu Câmr Muncpl Ms um sssã rlzu, ntm, n tã ns mdfcçõs n ncssárs Cmssã Fnnçs rçtmcnl, l d mpst cnsum Cncluu durnt «tu! sr Almr llr, frmnd ( ut ns ss rv st nã ppst d prjt qu mdfc s vr dscutr umnt r ml d mpst d cnsum, tv pr- púsl Umd dc lvntr um lujtf r A sgur, sr Blr Almr rm, prn mstrr ncssl ld sugru «íu ns trblhs dqul msu dscussã vtçã Slntu, nnl m dnt pssssm s snd, qu nã snd pnvds qu- ccls, fm r qu cmssã puns ltrçõs nts r rçnmnl, nã «lss xnlmnr cm bslut frnnvgrrá n prxmu n lumnt quz prblm dc lbrçã d prvst rçmnt, nãn tnd sd ct, pem rspst n rprsnlnnt bl- rén u sun sr Sus prpst, nu n sr Susn Cst xplcu qu Cst prntfcu-s tdv, cnvsprznd s stblcds ur plns un sssãn scrt nutr Ltrtur nfnt-juvnl pr pcl Cmssã Fnnçs, m Al- prtund, lnd n sr Alm 3nTv níc, ntm, un Câmr ds mr Blr hv prsnt-l um llr pnrd nã s pssívl cnn prjt <m plnãtn sbr nssunl, lnur-sc lbrnd n rçmnt rn Dputds, dscussã d prjt, rmtv pln qul n«íl rgn técnl- mnr pln qul s \««n fznd gund lbrd d< mprns, um -nb n stv ngurdnb n «n Pl s Tld Pst mm r- Us ls nplmru furs d Cnsttunmn vnd ntã sr Mrd nlnrns ns mnds sugrds pr- çã, ssunt nturz pl (tc Lfr nn nvés prsntr nutr Jt rfrnt n crçã «rmnzéns sr Eurc Sr», prsnt du p psçã ncôrcn d ssunt, Cn»sâ dr Educd p Cultur, rmfrmu- lnsprls frgrífcs n ps nr mnds u mm un susl- «Frlnsn S A-, prcr du r- mn tt tnçl d rdr, qu n, lllv Vltnd n fnlr -r, Aln- llnr qu f prvd, rjln s PHnh» Brrt, pr um d» pnnnr MnlTlrn nfrmu nchr< pr- nldlns mnds tn», ntr s mr twud, d ;«Jt m «luslãn nn «mssã CnsNVA RLEANS,,U) (A P) prns, nn mmnt, n r ltrtur Klmlmnlc f prvd lltulcã luslç, ldn n,r, Sus um nlnt-jt ml, Cm 7!) ns (l d, flcu nals Cnstrn cn- ncntrd nn dznd qu nd tnh prcr du sr Cust frmd qu l n Mllctnr nprtn n rspt R,, nlr nu prjétl qu nllrn lm h nt nqul, vtmd pr m unu Kcgunr vu «n nsmn, n s «u drs «ns funcnárs «ln scrt rln «n pnmlu n sr lnj Hnrrln qu cnn un clps curdlc, cnhcd fm dc Mn h< ptípíjmtír lmp h,lus!«:n «n Dstrt F- ptun nqudrd n dspst nu n m Frnnd Nlng mlcnln n Trbunl pntr l«alfrd Clll ltr ln nl Hv, rfrnt tll rl lfccsülrnl «l«> umn rvsã gnl, n/ unu, ) nnl rns ln» cstum», m qu,«vrfqu >«n d CMSSà HE BÍAK P0UUCAH Rcltrgutu n n Eu rln Rls qu n flcll» M lllllll, f/««- U nn unln rvnl, cf, nutru n /),,,, lm, nftnst, mrl, lllnln-n un spln d, ;,rnrl pln Cnlnãn brs Pucns, lulr U tn ltrtur, ndgnd»»l Mlllãn Vrl, pclln prl ctv unu nund nss sntd, lrírc dn pnlrln, «m,, n, f^f\ Cnnrltu nrtdnr, llluln, ll «A «rn p c, lrmllcnl «ln lrphlln lcun, k n lllllrln tllsrnd qu nm,,,,,,,,,,,,,,, tll crnsl «Ktllf Mnn, lrnt nn mnd, s, pr/,,,, qu n llrtcl lu lll, n,, n r, l llll ll «H ÍK SH H»),S Mnllc/ l,,lu n pnjl c, qu J-llll -«ml ml,, mpr»»» u mltnn/l,, phn n mlll vlm/n,,,,,, lnlnln, n dcups,,, rlllv, n df um rttut «m l\/«>«> rmn UnçAr> llllrn nlrlnn «Tnl/llm ;, n, fn n tmprrtn, lllllllllll» rl/ln, n,,! n,,, P ln lllllllll lllv f f ll< t» A spllllrln HTlu «lln/, rk»ll,m, uh «m- ClHn lurld ncórd lr, M lunjrt k t Pfc< ó llfllll lllllllll!,, «l (llll C, plítc n R Grnd j,,, wllr,,,nc,,l,,,n, mlm qu n Hl,,,,, nlnl «b««h- jí, Nmnl,, «Hll, d Nrt»l ln p-lllrnnl l l»lx/u«;, á mw «l-, «n nnl Jf-lAntm Cum Hk-,,n bm,,,,, Mlntrln, n lnl«,l«aíun rnlr/>«uu A-n-ul, : : tn» m,!«y n«r,n p/m < nlrmc <!<«Cntluf K\t um» m ] Mrru Alfrd Gll Elvçã dc txs mpsts cm Sã Pul N Plác d Ctt, A STANDARD TMU A FENSVA Rfl Crrê lvr E3tã zngds cm «slgn já gr dtd pl nv: «Ms u«r qu ptról é nss» stã zngds? S nlnguím prtn tmr nss ptról, vácu, n cnstruíd «slgn», cbrá rdculmnt lnndrnt» Dzm qu cmpnh um fôs d ptról é cntr s EsPr tds Unds qu Qum sj cncssõs n Brsl è ss -íu é Stndrd ll Qu mnpól tm rl cmum cm mcrc nrt-mrcgrn n? Ess mnpól vnclü s d jnuh lmãs ptnt rtfcl Ess mnpól «cusu rm du bcr á prsnt Rsvlt, quu prb /«írd «Sss mgsln s tlns npól f dsslvd pl Suprm Crt, cm 9, pr -«t prjudcl s ntrsss d pv, s rrgnzu, ps, burlnd l «,ã d Justç G«mnpól f cusd, m 943, pl m sblc, ntã mbxdr um crtár dc Estd, prnt cmtê dc sndrs mrcns, hvr cmtd ts l trçã cntr pátr prsnt ss cmtê r ntã sndr Pr Trumn qu, prguntms cnsrr cm nós, vms ttu hstld s Estds Unds um mvmnt ncnl brslr qu vs mpdr ns, stblcmnt, nst um rgnzçã cnsrd pr trdr à pátr judcl sus prncps prprtárs r Ns prcsss mvds cntr Stndrd ll, ttul d dcnvnd êst, n frm lgl: «PV ds ESTADS UNDS CNTRA A STANDARD L CMPANY» Pr qu ê, ntã, qu s brslclrs nã pm tmr prcuçõs qunt à nfltrçã um lmnt tã nss prgs m xstênc plítc nómc? srá qu ur cru rupçã, smpr hstrcmnt usd pr ss trust ntrndnl, já mnclu ptrtsm c ntrncu s crçõs ms lm nsc mprns? ptuss lnrls mntgm pr s trnsgr nu pr gvrn vcnl Ps mnpóls st: n s mprss ln«lrb s rqu vã mntr s rfn! Qum sã rnjrm dnhr s fgurs rprsnttvs sss cmpnhs? Nã ns vnhm lg dzr qu gnrl Dutr é um hmm dc Ms Nunc ngms ss bm su xclênc tm sd ngndó pls sus uxllrs nuucrts scndzd ssn luss, cm s t hrnç Mcd-Cntnhu d fnncmnt And utmtrzs trns ds l puuc s u um «tuncssàu tnt ns, qus um sécul, um cmpnh strngr, huv prtsts, c put ls flrm n Câmr, ms ü-vêrnü nã s mxu Qum rr«)ju ngóc, rrnju vd l unbém E pr ss qu mpugn nus E p qu d códg ptról j um~ trtrcd Sb ég ds, cnd,çõ8 jurídcs, p lqudr Brsl Rmpnd fg grss cllglbr, cmu qum prmtu nhr btlh vrtgnsmnt, msm jrnl d dr Pul Bl«A qustã d tncurt trvj: ms mprtnt ptról pr sr dscutd d lt cusqulns, sbã, xõs pls mltlngu :r vrbrrg m bt v sr trvd t Prtécncs scds ns lmnt, nm sm mçs cntfcs, nsnuçõs» mstrss Qur dzr: pv p lg s putds, s gvrndrs, prsnt d Rpublc, ms nã tm drt sr scl ncld c pnr sóbr um ssunt u n«npcnvlv futur d su cênc cnômc d su sb pv rn pr plítc cu; prnum cnddt vtr grm fss ncnlzçã d s íêz ssm F qu ptról um rvluçã cnômc Méxlc Ms p u nã tm drlt mbcl, crtn, ncpz mnfstr s putds sndrs, qu êl msm sóbr pnã su lgu, mnr xplrr rmlhr quzs fundmnts su trss m mcrc r! Frsc qu só dr Pul Btnrurt c utrs dutrs pm pnr E nd s fl m mçus nss mstrs» d nsnuçõs prl, qund s lcds rpzs d gnrl Lm Câmr cspncm pv tntm ntmlfzrm brutlmnt, cm dá-l n prç Flrn n pr d Russll Um grn jrnl, bnr vnt, tds s fgs css, rpntnmnt ntussmd, scrv: «códg d ptról nã é fvr s ntrgr ól ds nss jzds s plvs mmrcns nglprlsts mrcns» Nã? Nã è msm? Ps uçm ms dnt msm jrnl, cm rbnh ttu fr d csc: «Apns cr s cndçõs jurídcs pr qu xprçã ptrlífr, tmr ncrmnt cmrcl n Brsl nã s fç us-drá, s cprchs E, pr fm, st mrvlh burcrt cqulqur smnt tlc tlc, slã qu sr cn- s nã vss n v: t Qu grcnh! Afnl ts, prjt cr cndçõs qu grtsc m tud é qu nm dt cn- mnus nss trrtór p cmp prmtrã gvrn cmptçã cssõs ntr trusts ã nstndrd à Shll, mbs justds n sslt trncnls pr pss t nsmbs justds n ss rquzs: ól mnrl» ptról br subrn qu cnsttu vnt Lnd ss, sntms su prmr lmnt r lut d«crcr cbcnh d udrã: ms gvrn nã drá,tr d rtg Qu mr ns cncsõs E s r, -trgun- glcl dçur Nã sb», pr Íms nós, nã strms dnt cs, mms ngênu, qu d rrmdávl? Há mnstrs hj nã xst ms cmptçã Estd qu sã sócs ds ntr s truslcs ptról? Ná cmpnhs subsdárs d Stn- sb qu prtlh já f ft drd E nd gr, lcnç mgvlmnt qu n s ntrêsss s chcm, pln Mrfuncn c? Nãu shll sb cm f qu s nglss psrm s mrcns s jzds Bhrln? Qul é cm prsnt d Rpúblc sncnu pnh ngls, hlns u l d Cngrss Ncnl, qu cncd frncs qt s mt, hj, cnuxl spcl nsttut Hstórc crrr cm s mrcns, snd é Ggráfc Snt Ctrn, pr mnstr d Dfs sr Frrsrlzçã d Cngrss Cmmrtv -ç- tl, x-prsnt Dlun, Rd d Bcntnár d Clnzçã & C, fnncdrs d ptról rlnn n Aráb? L sncnd pl prsnt d Rpúblc Rlmnt, ssut f cludn n R Grn d Nrt «c- cd, gr, num mult pln tlgrm: gunt A Stndrd tmu Fc cntrdtórs vrsõs tm sd curs E cm s rfnrs, dvulgds mprns rspt stuçã fnsv bc pl plítc Kstd, v sclrcr prs- nlã, lrms águ Ms nã mprt Tnh sr ds mgs crrlgnárs, stuçã xt é sgunt: msm Ccnvdd sndr ssm Cntnurms Jã Câmr cmprc lmç qu lutr A lul pl vrd vl stvrm tmbém sndr tds s scrfícs prsnts Mrz Grgn Avln Dlnrl cnlndmn Auscultd pssbld vsnd pcfcçã Kstd, fz Aquls rprsntnts Prtd Scl Dmcrátc, pd Dnrl Mrz, sts clrcs prmr mu prtd pls rspnsblds smpnh vd Esld jms pr furtr-s prcr qulqur fórmul bjtvss nbrs nnsss cntrrlulls trnqüld ns; sgund pnt prtd só pr sr srmmnt spírts, trf cfírs b nturlmnt gvrnlsls plítc rspt drts pl prátc lbrds qusqur cddãs; trcr lnd prtd sndr CAmr nccb-lh, uvds Uv ntndmnt, sugrr fórmul sus crrlgnárs, cncrt qu lvríms s Prtds frmm psçs Clgds s qus, pls sus órgãs drgnts, tã sô A Sçã Vstrs d Drtr d pr íls, cmpt cdr tnd m Mtrl d Arnáutc, m cumprvlsl crtmnt ntrsss grs Es- mnt hh trmnçõs lgs, v prtd; qurt: qunt mm, ndv- cr hs vstrs ds võs tursdulmnl, nã cnsntr s flss m s Arclubs dfunçã públc, rtr prtncnts mu nm qulqur ss mprtnt rprtçã, brlps nunc dmtr um lçã pr gr d r Rmund Vscncls mm íl bns cnchvs qulqur ntu- Ablm, cb prvr s dts flrz, lt smpr fr vnt gn- xds s vstrs ds võs rs mus crrlgnárs mgs T- tursm pr rgstrds ns Arclubs, cm ds sts pnls vstn mrcrm nt- s ns Estds Sâ Pul, nrt grl clhd prsn«s, cmuncnd d Prná sul d Mt Grss sqdr CAmr, rgrss Estd pós vstrs srã fts ns próprs ntndmnt sus crrlgnárs, n- Esss ss, ns cmnhr cr frmulnd bss p- 5, vstrssgunts dts: utubr, d cm ítú, Brgnç, Mgl cflcã plítc Est l, trvds n- Mrm, Pnhl, Sã Jã d B Vsl,-mnl frçs :llc,«stucnst Jundl Cmpns; d, Sr p slcnslv Dss nndmcnt «l J, r-sr d cm r, nu u vr, <- cb, Ttul, tptnng, Cpã Bnlt, Avré, Prccb, Cs Brnc, nln-cmnt puld (l Klh qu, cnn su prtd, clru-m nã rn- S& Jsé d R Prd Mcc; d 7, Crqulr Césr, Plrjú, Snl Cruz ç-lr qulqur nlnd nnt rsultss n cnddtur ú CAmr gvr- d R Prd, Sã Pdr, Ds Crrn Estd, sj rs Kun trnsmtd gs, Jú Rbrã Prt; d 8, urlnhs, Rlbrl Clr, Jcrzlnh, rprsntnts Prtd Scl DmcráCtplândl, Btts, tc Pst mnt ís< ncntr, - Brlrl,,lrjul, Frnc, ftuvrv rlandl; d 9, nrl Mrz tm td utrs ntndcbnrá, Crnéll Prcóp, Lns, Prmnts rcpsnlcã PS,rj, sm nvl\r, cm r pculr lxrdlvl ltur mssã Bbdur límp; d 0, mrl sus ttus, qnnur cmpr- Assz, Lndrn, Scrtnópls, Pnápmlss Prtd só -, ssumd lr- ls Bnrrts; d, Prguçu, R\és lvr prnuncm sus órgãs nhrl, Prsnt Prunt, Brlgut «rgnls, prtund chgr nss Hrrls; du 2, Lucéll, Tuptt, QulnPmpél, Arçtub, Plstn, mãs nun :nl, crln sndr l tn, CAmr A m -nl pssl sss Tnbl Mnt Aprzívl; «l, Mcnvrss, ]«tílgnu cmpnhr rlll, Andrdlnn, Vlpruls, Mrndns lm r n< rlld r«-ulrd td s pls, Gurçl Sã Jsé d R Prsu» lírms, lcnd (wlnrr, mbr ; d lá, Mnrlll, Três Lgs, Cm(lrfllnm, ícsncmévlu vrtu p Grn Sã Jsé d R Prl; rcnhcd - rt fjl,n, ds pr- d S Grç, Clnduv Jchô; d ll, Hurú Ctnduvu; d 7, Hnutú, uncmrn n pssl, ln vsd cl Nv Hrznt, lláplls P blllng; d rnr smpr n «nrsss rlru n-s, «nll m,- H, Prnrs, Sã Mnul, Btuctü, n Prtd, A;;«lm,ní«< crr-ll- Mnt Alt p Jnbllcll; «ln 9, Ar«nn» l-c mã «lu «nds «prcl rq, Rbrã Bnt, Su Crls cdr fúr-,u, rs fór n- Prt Frrr; dln JU Plrssunun uv cnlnlul, ç-ln ffí, cm ( lr,««lm Ann ns: dln, tl Clr, clul nlc prtk, trt, l,vl r(l»ncl, d V, m Lmr, «?«m, nun j,»(, mpr, lbrd, NA CMSSà le HHMÇKS flél rn n mu rmll-cft, líllm «n Rgulmnt «l crd vrgínclm» <vnur«lnls rtl-m rmç rcns d» FAB frm «, llh k,, m nu, Prtd»(- rlpnhdu d funcat «l mmbrt «lnnf pv l«nnl «mmmlnl nu CumlA «l Prmçô» mnjm nl UM llr/l» khh ««,nmlllldll> RHlrt fírvatl Dumun «l Lm Um» cbm, mt, rt» Grn «rcun «l Klln S Emp «- lrlsln j Ml Aln» J», Ausuul rt r Amml «l h-tu Míl Ar- NTÍCAS DA Tm nv drtr Dvsã Trrs Clnzçã d Mnstér d Agrcultur prsnt d Rpúblc ssnu ;( crts, n pst d Agrcultur, lncnd xnrçã, d crg m cm,sã, drtr, pdrã d Dn - dc Trrs Clnzçã, lqulm [tch Mrs, nmnd ;-n n msm crg, grônm r mcu N, Adrlã Cmnh Agrícl, clss Flh Ats d prsnt d Rpúblc DECRETS ASSUNAUS vas PASAS UA JUSll«wA, X) YUABALHU, U EXTEUK E DA FAZUNDA Rpúblc ssn prsnt du s sgunts crts Nu ps d Justç Prmuvcnd clss à d pr muclcnt, clss, fcl dmnstrtv luprt Snló brt du ntgüd, d Prmvnd, pnr clss clss u fcl ndunstrtlv Nrvl dc Unu Frrr rdl«lntrnmnt, Nmnd, grufst, clss L, Jjé Vlsqu, - 9H fcür ll c, cm substtut, públc, pdrã,, Crnd Mx (Jrucnluum clss csrluáll, Apsntnd E, Lgá Lã Drumndc, s guuds cvs, clsss, Agstnh Jqum dc Mrnd Lm Rubm Mélr Pv d sclucncnd xnrçã, rár, clss G Mr Jsé Nlclu, clcn dc uxlr dc scrtór, c X, Jsé Bt Lt 34-! Rvgnd crt trmnrm 224H, qu xpulsã d trrtór ncnl du «,pnhl Angcl Murtnz Cruz d russ Ctrn Lndsbcrg Expulsnd d trrtór ncnl russ Andrj Gl Cncnd nturlzçã : Gnl Jcubs, Hrbrt Jcb, Julus Burnslln, Rutb Brnstcn, Adlt Hrmunn, Grlru Jul Allrt, Erlls Mr Dspkr, Gcrtrd Msclcls, Hnrqu Schultz, Kurt Rchrd Skl, Lupd Gldschmdt, Mrtb Elsbth Sclmhusn, Mrt Scbwn Nlclu Sclur Pul Hnrch Krdrcl Grcb nuturs d Almnh; Adrn Mngncll Edurd Rbbs, g lluslns Lnrd Scllln, n Glucl, «Bcl Slvdr Rslt, nturs tál; Antôn Jsé ds Snls, UuJsé d AsLndr mngus Frrr cnçã Ars Lur lvr, nuev Sngr Prtugl; turs Nnlr Ldlslu Numnn nturs RsEcwlj AndrzJ d Hungr; ckn, Erzy Dgnszjn c Uvc luln Plôn; d nturs ruszkn, d EsBls«tus Frnns, nturl pnh; Mlss Stdrt lull, nulu Sr Csll, rlnd; rl d nturl d Prgu Nmnd, Trblh l N pst rquvst, lss E, ntrnmnt, Evlln Gus dc Aruj Dsgnnd n Cnslh d Dlgd dc Trblh Mrítm : n prt d Fz dn guçu, Drccu Lps, rprsntnt ds mprgdrs, l- lèn Schmmclpfng, rprsntnt dns mprgds; n prt Prnguá, Eló Prr Mrcns, rprsntnt Alulsl Pnh, c ds mprgdrs, su suplnt; límp Brc Tcl ln, rprsntnt ds mprgds, su Mnul Nrnvllus dc Mnss, Frsuplnt; n prt dc Crumbá, Lup, rprsntnt dns nnd Mrtns mprgds, Lníd Ps dc Amd«suplnt;, n prt rm su Lnhrs, Jm rprflrnópls, Jl sntnt ds mprgdrs, Crds, su suplnt, c Turb Custdl Frs, rprsntnt ds cmprgds, Jsé Cbrl, su suplnt Apsntnd Jsé Murtnh Sbrnh, nsptr sgurs, clss L N pst l«kvlrlr Cnfrnd rm Ncnl d Cruzr d s n,cmsul, nssgunts grus, brs d cmtv d prsnt d l públc rntl d Urugu, qu ttv m vst fcl Brsn f bx mncndus : Grá-Cruz : í Dnl Cstlns, mnstr ds srs Rlçõs Extrrs; Mnul Rdrgus Crr, mnstr ds brs Públcs; Glrpn E Ecchr, mbxdr xtrrdnár nn plcnlptnclárl Brsl; Grn fcl : s srs Frncsc Gmrr, mnstr d Alt Córlc Justç, c sndrs Rbrt Bn Alf Brum Cmnddr : s srs Vcnt Bsglt, prsnt d Bnc Sgurs d Estd; Jun ( «rsdênc Schsurcht, scrtár d d Rpúblc; Crls A Msns, prmr scrtár d mbxd n Brsl; Cvlr, sr Eugè!! Prz Grgrs, dd à mbxd n Brsl Nt pst l Fznd ücsgnnd mmbrs d Cmssã ncumbd d stud ds ncssds ds rcurss d Brsl, cnjuntmnt cm cmssã sgnd pl gvrn mrcn, pr msm fm Gdfrd Mrs Mcuss Hnrqu (pr Alvs Sus ngnhrs Jrg Ll Burlmqul Ernn Btncurt Ctrm AERNÁUTCA Vstrs ns võs tursm pr tncnts s rclubs Srã ncds ns Estds SS Pul, Prná Mt Grss Nvs mmbrs d Cmssã Prmçõs Atrrssgm frçd um vã mrcn n Bh rlból, sgnds pr subslltul-lj mjr brgr Appl Nt brlgrs d r Antôn Gus Mun v Brgs EM MEMÓRA DS FCAS QUE FALECERAM EM ANGRA DS RES Em ntnçã às lms ds l»s lnnts vdrs Crls Lurnç Flu c Sus, rz Mrs Pup, l«tnnt mcânc vl5 Altn Cng d Slv, 2» tnnt mcânc «l rád Aquls Luz lvr 2» tnnt Bmb R C Atlb Bcck, 3» srgnt t lt Enl Pul Krcnr 3 srgnt t m Albrlqu Sump Mrtns, f clbrd, ntm, n grj Snl Cruz ds Mltrs, mss d sétm d flcmnt ds msms, m Angr ds Rs Cmprctm ôss l fé crstã, m nstr Armnd Trmpwsky, mjr brgr Ajlmr Msrnhs, brgr Ds d Cst utrs lt Aér ptnts d Frç Brslr, lém psss ds fmíls clgs ds xtnts PUSU NA PRAA AVà AMERCAN vã mrcn tp B-7, qund vjv, nt-ntm, Blém pru st pltnl tv ncssd lzr um trrssgm frçd Dvr prlh pssr pr Brrrs hs 4 hrus, ms nã fíz, surgnd nspnulmnt, nss msm d s 23 hs n pr «c Cnvr, n Bhl, n trrssu And nã s purrm s cuss ss trrssgm frcd, plt nd sfru PARA A SLENDADE DE HJE N S E Pr ns slnd qu srã rlrds hj ns Estblcmnt» Mnlll, cmmrtvs d trnscurs d 28 > nnlvcrárl d crçã d Srvç d«ntcndcnclh d Exévll,, unfrm t s-nln pl Estd Mr pr psl r Arnáutc plulmnl «uvd -u llncl,nfrmk D DA unfrm «n dl «l hj fxd pln Rld Mlt d Arnáutc t, (r-quh

5 ^M$t-wr!~ fyí-^- s:-?--:^ Í Prmr Sçã Qunt Págn DÁR DE NTírAS Sxt-fr, utubr 948 NTÍCAS DA PLÍCA MLTAR fjhamknt DS KErnMADS Sr ftud n crprçã ; pnrhj l d 7 dn crrnt tr l nntn ds vncmnts ds pr-, rfrmds ds pnsõs ns ds fcs c prçs, rlhrrs,lv,0 m, ms, =,r:untc frm: DA l (SEXTA-FERA^ Dns S s h- GUCHÊ N«_ srgnts; - (rchê N - Dns 8 às h-,,, s sldds ds ltrs A J (m< s Jsé): CHÊ N -- ül Dns 8 «^s hn - ns múscs CLCHÊ Ní - Ds 2 hs hr- nns cbs: (Jl CHÊ N? _ Ds 2 âs S h- hs sldds (Jsí r» ncl tjv> Z DA 4 (SEGUNDA-FERA) Dí - hs G llrs ~ hrrs /Hs HA 5 (TERCA-FERA dr Dr Frnnd Lnhrs uvd H Méxc, 9R Nr7, (rrnt Rt _ tl : CNSULTAS CR$ 30,00 LHS UVDS NARZ GARGANTA DK FRTUNAT Cnsults rm hr mrrd Cr 70,00, llí 22-l RrA HA CARCA, 4 rt» 3 A» 8 hr» Drmnt Dr-: 2 às hrs d prçs: r DA Ds 2 cu drs s hrrs (QUNTA-FERA) l( lr s pr- APRESENTAÇÃ UE FCAS Ap-sntrm-s n Estd Mr dn crprçã, s sgunts fcs: prmr tnnt Lus Crvlh Rbr, pr tr ntrd cm Kftz n férs: cptã Jrg lvr, pr t cnttd m gz férs; tnnt-crnl Allndr Alvr ís Prr, pr cnclusã lcnç: prmr tnnt d Plc AUll«d Estd d Esprt Snt, Sl>tâ Rllr Crvlh, pr (r vnd st cptl m bjt c st vç: c prmr tnnt Vltr Mzn Fr z, pr lr pssd srvr dd» l Et>ã nfntr KfcQUERMENTS >KSr ACHADS Ns rqurmnts bx ncnclnds, frm xrds s scgulnls spchs: d Cmpnh Frr Cnl Crl - cn, pdnd pr qu sj crtfcd j qu cnstr nst Plc Mltr, rsp«t r x-prç Pdr -«Cst Frrr «Ccrtlfqu-sc» d llvln Mrls d Slv vuv d cb squdr Aclln Mrls d Slv, pdnd crtdã l tns qu numr «Frnçm-s- -h:-; cps utêntcs, crd cm nfrmçã d Cntdrl»; d trcr srgnt lsé Plnhlr Gms Mnzs, pdnd cnclmnt crrtvs «Dfrd m fc d nfrmçã prstd pl cmndnt d Btlhã;, d prmr tnnt smr Hv:r; Almd, pdnd crtdã l tns qu numr ««Crtfqu-s» HTEL-RESTAURANTE MARQUÊS DE ABRÁNTES (CHURRASCARA) RUA MARQUÊS DE ABRÁNTES, N 2 FLAMENG TEL: SERVÇS UtU XGÊN E CAKBlUÈNU fchar!a Tnds, plcçõs subulns máscrs rnsls, ncbullsçõs dt pnlcllln, stptmlcln tc DR CÍCER DE FARA CASTR AV R BRANC, 257 S Rsdênc: MALAS Fbrcm-s, <:>usrt<m-s rfrmm-»» qulqur tp nclusv cps, m du mcíl Máxn» prfçã FABKCA ABSLUTA TEL Ru Sndr mpu, 29 M ^^ mm St mr m J3Ê WÍfê::^^BB^^^mB P«&:<&?!Bfflll &%% /&#?/«fms <&#»:$tf\vstyt «0/ynS dd S? t/y,ns rc fl f ffld5 t&l CrWcf> f frqüênc su W L0L_ WS SnW» dltfft& Wccrrr sdutr qu tm grd ms Lmp ms Rn ms J5 NTÍCAS D EXÉRCT frgm qu vl m (V Rnlflln d lllrrtrln d Pssl d Kxérclt, h S pádn d çà) Srá sln lnçmnt d pdr fundmntl hj: d cpl d Clég Mltr Cmprcrã prsnt d Jtpúblc crl rcbsp 28 nvrsár d Srvç ntndênc Nvs sprnts d Rsrv Pss mrítm Rnch d trp Curs sbr Plítc ntrncnl Acumulçã vncmnts A udênc pr cvs Estág Esc- Rlz-s, hj, ás 8 hrs, cm prsnç d prsnt d Rpúblc c lts utrds cvs t mlltr, crmôn d lnçmnt d pdr fundmntl d Cpl d Clég Mltr d ll Jnr, cuj nctv s v um grup snhrs nss scd, tnd á frnt sr» Andln T Prr d Cst, sps d mnstr d ucrr, gnrl Cnrbrt Prr d Cst Anls, hvrá mss cmpl rzd pl crl d Jm Câmr, qu srá ssstd pls crps dcnt t dscnt d Estblcmnt í cnvdds As crmôns d fc rlgs scrà xplcds mcrfn, pr um scrdt Durnt «t cntrã s luns d Clég, sb drçã d prf Ernnl «nd Bsts, tcrá músc d Plc Mltr d Dstrt Prl Pr s 7,30 hrs, stá prvst hstmnt d Bnr, sm d Hn Ncnl, cntd pls luns 28 ANVERSÁR D SERVÇ DE NTENDÊNCA Em cmmrçã 28 nvrsár Fundçã du Srvç ntn Estbélc c d Exérct, Cmrcl ü un nl ntndénc, sdd ns Estblcmnts Mrchl Mllt á ru Dr Grum nltr, 8, fz nugurr hj sér mlhrmnts cm su s, cm sjm Lbrtór An- Uss, fcns Prduçã m sr, Alft, s nvs nstlçõs d G- Subdlrtrl Mtrl Slã nrl Sus Dc bust st lustr suds mltr Ests nugurçõs qu stã prvsts pr s 4 hrs, cntr cm prsnç d prsnt d Rpúblc ms - s utrds cvs mltrs, mmbrs d Pr Lgsltv d Crp Dplmátc, Jrnlsts utrs cnvdds As 2 hrs, nd nsj d dt, grl Jsé Scrccl Prtl dlrtr grl ntndênc frcrá mnstr d Gurr, gnrs utrs lts utrds cnvdds um mç Pl mnhã, ás 9 hrs, srá clbrd mss cmpl cm sssténc ds fcs, funcnárs cvs mltrs, prárs sus fmlls A nt, cm ncrrmnt ds fstvd!, hvrá um shw cm lmnts d Crp Bl d Ttr Muncpl d Ttr Unvrstár, dcd s funcnárs prárs d Estblcmnt sus fmíls Drfrm : 3, pr mltrs, cvs, trj pss snhrs, lllt cmplt, cm chpéu NVS ASPRANTES D C P R D R DE JANER Rllzr-s-á, mnh, às 0 hrs, n Qurtl d C P R d R Jnr, slnd d rclrçá ms un turm splrnts fcl d Rsrv 048 Pr crmôn frm cnvdds s sprnts, luns fmlls s luns d n d rm nfntr qu pssm prtlcpr d slnd vm cmprcr ás t hrs PASSE MARÍTM Cm hmngm 28 nvrsár d crçã d Srvç ntndénc d Exérct, qu trnscrr hj, tnnt-crnl Rmund d Slv Brrs, chf d srvç Trnsprts d Exérct, prprcnrá lts utrds mltrs um pss mrítm pl Gunbr, m lnchs spcs d Mnstér d Gurr mbrqu vrflr-s-á n Cs Phrux, ks 7,30 hrs UNFRME D DA Pr d 2 d crrnt, 8 G M, sgnu 3 unfrm US D JAQUETA DE LA mnstr m vs r ntm, trnu xtnsv k 9> Rgá Mltr, dspst n «vs 444, 30 m r 945, qu prmt us d Jqutá lá tp fcl, pls flcs rs 3»- 5» Rgõs Mlltrs AUTNMA ADMNS- TRATVA A Fábrc d Estré, gund vls mnstrl ntm, pssu ttr utnm dmnstrtv RANCH DA TRPA Hvnd dúvds qunt à rspnsblld d xm rtgs lmntçá rgm nml stnds cnsum r rnch d trp, mnstr m vs ntm, clru : vm sr bsrvds s dspsçõs cnstnts ds númrs 2 í d nx d 2» prt d Rgulmnt pr Srvç Rmnt Vtrnár; b qu s trbuçõs d fcl vtrnár nã mpm qu médc d und prcd às vrfcçõs prvsts m n 3 d rt 80 d R S G, rsptds s prcrs técncs d vtrnár ns css d xclusv cmptênc st; cl qu, qund und ná dspusr vtrlnárs nã fôr pssvl sgnçã m Rgstrd n Junt Cmrcl Sã Pul, sb n 5 (Autrzd fsclzd s^^^^ pl Gvrn Frl U 475, 23-à 7) MATRZ: RUA Dt SAU BENT, TELE-NE: AGÊNCAS h, SUCURSAS KM TD BRASL KNL) tdlmladuka TEL, CAXA HSAL, 377 SA PAUL Rsultd d srt rlzd pl Ltr Frl, m 29 Stmbr 948 PLAN B PLAN C ^ 4778 cm Cr$ 80000, cm Cr$ >0 -~ 047 cm Cr$ 8000, cm Cr$ 8305 cm 0$ 8000, cm Cr$ cm Cr$ 4000, cm Cr$ (578 nvrtd m qulqur rm rnf,) («nhz Drtr lrlnt«? Cntn 78 cm Cr$ 40000, , , ,00 00,00 ) l)r rlnd nlun - lscl d (xurrm Frl próxm srt srá rlzd m 3 utubr 948 Sucursl n R Jnr: Ru d uvdr, sl 3 Tlfn: A pgr su mnsld, xj sl qutçã d mês crrnt A us prtdrs ds títuls prmds pm»»t» cnvdd» cmprc rcbrm s sus prêms m nss sdt pr Srgnts ds Arms um utr und d gurnçã, xm crn vr c utrs prduts rgm nml srá prcdl pl médc; d - qu, cm cs dúvd, quuud huvr tssu pssbld, m funç d tmp c ds ms ncssárs, s rcrr xm lbrtór nts d rcus flnltlv d rtls xmnd AS DESPEDDAS U SR MRVAN DE FGÜEED sr Mrvn Fgurd xmnstr d Trblh, stv, ntm, ã tr, n Mnstér d Gurr cm vfst crts rspctv tltulr Nã ss ncntrnd prsnt mnstr Cnrbrt Prr d Cst íl vstnt rcbd pl crnl Jsí Dudt Fbrc, chf d Gbnt, cm qum plstru crdlmnt c trnsmtu s mtvs su prsnç n gbnt mnlstcrll CURS SBRE PLÍTCA NTER- NACNAL Cmuncm-ns : Trá lugr scnnd-cr, d 4 d crrnt, us B hrs d mnhã, n s d Ssc d Cmnd Estd-Mr d Acrnáutlc, (ru Prr d Slv, 2, décm sétm cnfrênc ss curs, sbr tm : mprns c plítc pr, prfrd pl Cír Dntn Jbm, prfssr d Curs Jrnlsm d Fculd Ncnl Flsf A ss cnfrênc sslstrâ fcs Estd Mr ds Frçs Trr, Mr Ar lts utrds cvs d ps, já ntrrmnt cnvdds pl cmnd r Escl ATS D CHEFE D D G A Pl gnrl Nwtn Cvlcnt, chf d D G A, frm frds s rqurmnts Vlmr d Cst Slxs, Slv Almd, Adlf R Rllsbn, Dv Scks Mnul Crls Nt Sut, Durvl d SUv Cst, Tógns Dlvl Prr Lm, Gldn Tvrs Sus, Hrms Mnul d Pxã, Frncsc Rsn d Slv, Admr Sbstã Stumpf, Antôn Svrn Lcrd, Flrsl Crvlh, Antôn Frnns hcd Ds lvr, Hmr lvr Cst, Crls Mcr d Cncçã, Hltn Lt Prr, Jã Mglhãs Mchd, Mmdc Lus d Slvr, Lucn Jqum d Cst, Anurlln Slvr, Jsé ubrt [ lvr, Cslmlr Mgjsk, Edgr Prr, Admr Glvln, Sbstã Prlr Sus, Jã Vcnt Gms, Frncsc Asss Mur; nfrds 0 Cls Expdt Ngur, Antônl Mrn Jrônlm Alvs Frnç; rquvds s Alrlr Almd Vdgl, Jâ Alvs Rdr- Rus lnd Cplnl d SntK MNUMENT AS KRS >A V 5 n l mnstr dn Gurr u nlm, S hrs, udênc spcl f Cmlss5 rln Mnumnt s Hprs r FEB UTR FARKCKR SrtBRK ACVMrA- ÇA ArnWAM mnstr prvu, nlm «gunl prcr d prfssr dr Mdurr Pnh, cnsultr jurídc r su sblnclc sôbrc cumulçã: Prcr númr 77 Estud-s n prsnt prcss, stuçã d crn d rsrv Jsé P Brgs, qu cumulv s prvnts prfssr gmtr nlítc, cálcul ntgrl dfrncl, n mgstér mütl, cm s prsnt d Cnslhj N(nl Águs c Enrg Elétrc 2 - Vrfc-s pl nstruçã r prc qu crnl P Brgs rcbc cmu prfssr, s vncmnts l Cr; fj0(l(kl, ms um gr l fc cã ts mgstér, n vlr (l CrS 23,00,, cm prsnt d Cnslh, grtfcçã mnsl r (r$ íulk,0( Esclrc, nd, qu sr nmd pr rfrd Cnslh, crnl P Brgs stv dd, s- uhçí cm (p nd s ncntr Sôb ssunt, mtu Scrtr ( d Mnstér d Gurr, nfrnfct fls cn qul rncrrt st Cnsultr - -- s rnnrcls mtds sbr stuçã ds nnmrn:, pr mgstér mltr prftrrntc s cdunm cm s cndurõs rsl Cnsultr, m prcs ntrrs 5 Anl xpôst r nr fc lm 5 r ludd nfrmçã, stms m qu cs r l nf cnsttu numulç prbd > CUB MLTAR m Club Mllr slctm-ns: N próxm dmng! rs 7 ás 9 lms, Dprtmnt Rcrtv t Clu rlzrá mnls um lrr dnçtnl cm xbçã «shw» Rsrv r mss n sl 705 N próxm d 0 dmng, s nó(: r club xcursnrã Tr- Mprls n s hspdrã n Várw Plc lm tscrvn r lugr n sl 705 ds f s S hrs N d «d crrnl, srá rlz ás 20 hrs, um rnl «BR» cm dstrbuçã vlss prêms As dnçs s prlngrã té ft-: 2 hrs CNFKREXCARAM CM MNSTR ( mnstr Cnrbrt Prr d Cs- rcbu m cnfrênc s gnrs Jus Agstnh rs Snts, Amrcnn Frr lurz Távr AUDÊNCAS PARA CVS mnstr, ds lõ As 7 hrs, drá hj udêncs pr cvs, m crác públc JSTAfl DK FC AS TES A FCA DA V ASP RAN- RESERVA Pr trm sd cnvcds pl cnmrcnt r» Rgã Mllr pr slg nstruçã, frm clssflcd, pr êss fm, ns unds bx, s sgunts fcs sprnlc- fcl d rsrv: ARMA DÜ NANTARA: Rgmnt Smp scgur tnnl Nrd Nscmnt sprnt Smâ Jsé Gbrl: BtlhÊ r nfntr Blndd: D Arm r nfntr: sgunds tnn ts Abíl Prr Brrs, Cláud Slvclr Clh Hél Jsé hrnns Rdrgus, Clnznt Chvs, Gluru- Rchn Mnt Vnnu; sprnts Antôn Frrr, Már Amzns Flh «Muríc Znuln: hl Médcs; cptãs Cr l Mrtns Slvs c vnn Mlrml Azvd Mul; sgund ckt Jv«Mr Ds Rsn AMA DE CAVALARA: lglmcnl Frul Cvlr (RAN: spr Álvr tngcl dn Slv, AlMA DE ARTLHARA: lglmcn l Flrn l (-l)n: h l \, llll (r Al llllllll lll : Hrgund lnnl Js Muríc (lncnl; tu HmM: c Clvln lnnl Már Mnln M l«v)>nl lll llglncnl <> Ulnns: l ü Arm r Artlhr: prmrs cnnls Drlvl Frrs Hmm Gr- gj Lulz; hl Dntst, sgunds -! nps Drln Lms Furtd, A, mum Frrr «c Sus rbus tsn ; r? Zcrs Prr Bl: n ntn j nts, sprnts Murl r Mcr- l $ ( Mltn Jqum rt Mts Vl- ; grn- Cbrt (lv B «f: sgund! n: ( médc Frncsc Mrqus c;«ns Clmn Flh Btlhã l Gur d-; sgunds tnnts ntsts l- ) mn Anésl d Cst, Jã splnnl Cru, Frm r Brr Pcrlrl l CMlhs, Jm Brns Vncslu l,;s Pcduzz ( Rgmnt r nfmfrl: sgund tnnl ntst lgldln Vul 2u Grup Artlhr l Csl médcs sgunds nnts Nlsn Vn Crr Lus clp «l lhr Nvs: ln ntsts - sgun ds tnnts Edgr Squr Sss rlrd Arúj d Cunh Crls Ftnclru Amr u Brnrd Nuzmn > Grup Artlhr d Cst: n tsls sgunds tnnts Just SluMã lnscn Frrr Frncsc d? Pun Sus Lus Antôn Aruúj Cp lh Sv Grup r Artllhrn l Cust Mtrzd: ntst - sgun «ltl l( scr Frrr Vnlrl l C G (Drgõs r npndênc vcvrrárlu sgund tnnt rmns Alu Prr r Slv» Cmpnhh ú rtndênc d» D t: ntnnts sprnts Antôn d Slv Prn-s Jm Gll Crvlh Em cnsqüênc, s fcs splr ls cm clssfcds vr p: cntnr-s ãs rspctvs Undn llcl r prmr xpdnt d ; l c utubr próxm -\ durçã r stg é JH (ls p s fcs, cm xcçã rs sgunc tnnts médcs Frncsc Mr- «uc Gós Clmu Flh (V Cbrl «nlst Zcrs Prr Bl«(U l< t qu é dêntc rs s prrlc! (três mss TMADA DE CNT\S Em vs r nlm n mnstr clru m dtmnt vs (K3, : r gst úllm qu s xgêncs rs prágrfs S!) c :l()\ trnscrts n msm ívs, srã prnchds, n cs prvsl n prãgrf únc d rt 24 R 3: l) ns d prágrf Hv,vst d utrd rrndr u suprr rspnsávl), pl fscl dmnstrtv r Q G d rspctv Rgã Mlllr, u pl própr gnt drtr d Q G, qund rspnsávl pl dntmnt tvr prcdênc sôbrc fscl dmnstrtv; h s ds prágrfs n c» (crtfcd prstçã srvç u rcbmnt mtrl clrçã qu mtrl prmnnt f nclutlu cm crg), pr sub-tnnt u p srgntn qu xrç funçõs trbuíds sub-tnnt, h flt st ASSUMU CMAND DA 3» D ( Sgund cmuncçã rcchh pln mnstr, ssumu cmnd d 3 Dvsã Cvlr gurnlçã Rgé, Rn Grn r Sul, g-prl Jsé Crls Sn \scncl«s pr qul fr há puc nmd l rvstu-s r slnd, lndn cmprcd msm s ls utrds lcs, bm cm rprsntnts d gvrndr dn Estd d cmndnt r Rgã Mlltr NA DRETRA DE BRAS E FRTFCACES F slgd d D F E, pr tr sd nmd pr srvr n Cmssã Espcl brs n, mjr Antôn Blu F sgnd mjr Rm;- r Krchhfcr Cbrl pr um rprsnlçã Ntc prcnt Mt Grss, nfrm hvr cptã tvn Mss ssumd chf ntln d Srvç brs d 9» Rglã Mltr, m vrtu r usênc, pr mlv srvç, dn tcprntc-rnrnl Antôn Albrt lvr Alu nl s REQUERMENTS DESPACHADS Pl mlnslr frm dfrds s rqurmnts r Ângl d Crm Mgus August Césr Brt Prr, Aírtn Jsé Prr Bsts, Mclrs Crr Cnrls Mrs Clh, nã Brbs r Pul Pcssô Mns, Jsé Edurd Hnrqu Mrcs Jã Rgnlr, Dglrt Rdrgus r Slv, Jã d Rch Slgd Prgrn Mrtns Quluz Ernst Crlhrg rlnd Expsl Frnns, Frnnd ( Slvr Slv Júnr; nfrd r lél Bnnt Fcó ESCLA DE SARGENTS DAS ARMAS Chmd cnddts pr s xms s rlzrm m «d crrnt: EXAME MÉDC Turm Bj -- Cvs: Jrg Ml Srs Fmln r Slv Brbs, Jsé Prs, Rnld lvr Nr Csshn Rbr Durnd, Ângl Antônl Brgs, Sbstã Prr, Edkn«x Trrs Gnzg Pdr Cvlcnt dn A Chvs Pul Trrs Mltn Pssnh Frclx, Flp Lus Brgs d Fnsc Nwtn Brl «l Jsus, DJlrln Dutr Crnr, Emr Pmp dá Slv Jrg Jusln, Mtus Su- «c d Cncçã Jcfrsn Brrt r Jsus, Jur d lvr Pndlf, lrrr Muríc r Slv, Jsé Glsn lvr, rlnd Frr Rsnr, Jsé v Ngur Jsé Trrs Rdrgus, Tupn r Câmr Pss Mcr Munz ds Snts, Almr Lm Rubm Jsé Frnns EXAME FÍSC Turm <N -- Sldds: Edvnlr Prr l lvr Cvlcnt Rômul Drl Frg Cust Antôn Frm Frnns smr Frnc Rch Gulhrm Rbr r Fnsc, Juvéncl Ptríc r Slv, uln Gnçlvs Rubns Albrtn, Antôn Cmps Dln Rubns Arrud Sbrnh Rbrt Pv r Mrs, Wlsn Prr Brun, Expcdl Mcd Pnh, Augusllnh Kschdsk Jã Sá c Slv, Gclsn Lnps Mrtns Slv Alvs Srs, Jsé Frnnd Cvlcnt r Albuqurqu, Artur d Slv lsts Jsé Eglr M Mdrug, Jrg Frlr Crnr Juvn Urbvtz Brulc «rnclsc rns Snts, Altn Gms d Slv Pnul Frt Pdr Frlr, Drr Gnçlvs, Jsé Qulnlã Brnsu svld Almd Cruz Jrg P ds Snts Grld Pv Arnts, Antón Gms Frrr Flh smr d Crm Crvlh Luís Gnçlvs Frrr Ml c Rdlf Mchd Lm s cnddts chmds pr xm médc vrã str n stçã d Vl Mltr, ãs 7 nrs rn d - utubr próxm, ndc ncntr rã un srgnt d Escl ncrrgd s cnduzr P,\ v M s cnddts vrã cvh sgunt mtrl: cct-tlnllr dcumnt r ntfcçã -- s cnddts chmds mrn xm físc vrã sln r Esrl r Srgnt» d Arms, ãs 7 hrs, d d rr utubr próxm s cundlftutnt rcvrrftn lc\m «rgulnr mtrl: llçãn rr gnástc r ícuk n ntfcrã - (S Hllllnln: qu )0 l llll qur mtlw xrm df sr ucrn (( nrlul u r, ppfln «El slu lutnd pl rssurgmnt mrl, prqunt st lut é lgum rs r ms lvd x- umn crgm qu vl ms r qu r0f\ lnnrr-sr rnntr um psqudr d brnhnrdrrns nmrrs nsslm clru, n Cnfcrônr d RssuErlmnl Mrl, m Cux F«nz Tunhns, nntn nvldnr lmã Est rnfrònr, cm qu s cntu um cnçã, m ngu lmã, sbr Almnh, ps r utr suíç, cmpstr nruguês xcutd pr um cr frncs, trnu-s um cntcmnt grn rprcussã mrl, mbr r puc mprtânc plítc tul Ms, qum sb tlvz s smnt dsprsds ssm nss lnd stçã suç lcncm um d npuénc mr r qu s ruídss dscurss r grn cnfrênc qu gr st rlz á mrgm d Sn SPECTATH Dr Nl Cstr <)( LSTA Av tl tncn :M ã, ul õ07 Tlfn: 42 87H Drmnt, nu 4 rs TELEFNE Tur 23-3!) 5 u ns vst frms mr przr m lh lu- /r cnhcr Trtrug Elétrc KMNGT K 7 Stmbr, 75 LHS RRTADS? : / r /\v -v \X~# ALDA GARRD «W S^ f- C sn Dd&çs n Hvl HJE, às Hrs ÚLTMS DAS DE uun mulhr 99 mpncí c Gvult Brr Trd Mgul Snts AMANHÃ: Vsprl, às G Hrs DA 8 MARQUESA DE CAMPS NTÁVEL CRAÇÃ DE ALDA E DLRES MENDES NGUERA A cmprr lumín xj mlhr Exj ms durávl EXJA 0 ms rgnl ílclrst d Brsl - HJE tcds s sgunds c sí>x«,s-fjrs n Rád Club d) Brs 80 Ks AS 2 HRAS FERTA BE Mk CHALERA NAUGURADA A GRANJA 00 SAPS N KM 4) Su prduçã stnr-s-á bstcmnt ds Rsturnts Ppulrs n Dstrt Frl Fruts, vrdurs, vs, vs, suíns, tc Clôn Férs pr s srvdrs dqul nsttuçã íííí wmmmmwmmmm:m::mm:m--mm- &m&kí-y - : ^mm^: -^ V>^í:0-y\V:^yMm:^íy:í:^ -:f-: í-$l:-:::- --y:-----y->y-^ ::y::-:->y^^!w&$m!ff&zèw$mr%í- í í? SS?: Wy:: SKílííí lmy:y ÍS-íSKíSísSí^ A rllzçs <l um plllcn nl!- mntr brslr, «u tnd âs xgêncs ds clsss trblhdrs studnts, ssntd cm bss ncns, qu qur dz, brnínd nã pns s grns clds ms lmbm s cntrs d ntrlr d ps ppulçã ms ns cnsttu mr bjtv d Srvç d Almntçã d Prvdôncl Scl (SATS), nsttuçã tjn trvss nst mmnt fs ms prvts su xstênc prqu ssnld pr um sér mprndmnts n rld nccssãrs à fcênc xpnsã ds sus srvçs Tm sd btd, snb dvrss spcts, prblm d sub-nutrl- Cã d brslr, nu mlhr d std fm crônc n qu ôl tm vvd té gr Hvms cncrdr, prém, qu ssunt nã s rsum pns num trf ductv u dvulgçã, pr m d qul sjm s msss trblhdrs rntds sóbr qu v cmr, nm tã pucn rstrngr sus fts ã nstlçã rsturnts ppulrs scls mls Ants cm tud ss, u prllmnt ss mpõ-s xlstnc fnts prduçã, rgnzds m mls rcns, cpzs tnr âs xgêncs d sum cn- prblm grícl S clcrms qustã nsts trms, vms cnvr qu prblcm d lmntçã ppulr stá ntmmnt lgd um nutr: prblm grícl, u gr-pstrll Em rsum: -- é um qustã prduçã bstcmnt, spclmnt ns grns cds Exmlnnd-s cm xmpl lustrtv, cs d Dstrt Frl s cnclusõs ns pntm, sm dúvd lgum, n fcênc crscnt d suprmnt rlfmndn pls sus ncssds cnsum Prtnd dêss pnt, nã p dlfl rll ncntr c-us dd ml nu «J flt um pndçft suf cnt Ns pl ds m p stu n«, csc flc cslnclnnl stu cân ( U» u v «dn prl numll d cnsum, rm t^d lnh lupmn- yx:: : : : - -!AHyyyS :íí K-S! -y-^-:,:::-::< y: S-- yw^b- : -ÍW^Wu^Í-W^Í : ; :rí^w:«tífíã:; d s pssblds d bstcmnt crr, nlã, nvtávl m ts crcunstâncs: - lt ds prçs ds utlds Dstrt Frl tm su prblcm prtculr mbrçd nd pl usênc d qu s cnvnclnu chmr Crcul Vr, tud qunt cnsm, m mtér gênrs lmntícs, vm nngs dstâncs, é trnsprtd cm mnss dfculds, qu mprt cm ftr ncrmntò Smm-s ss s fcêncs té mmnt xstnts rm- /ngm, rduznd s stqus, trms um ppulçã d qus três mlhõs hbtnts â mrcê d crênc ds lmnts ms nccssãrs prblm ncrd pl S A P S Dps tr xmnd ssunln m tds s sus spcts, ssstds pls téncls d nsttuçã, mjr Umbrt Prgrn, drtr dn SAPS trçu cm csã s dlrtrlzcs su nv plítc lmntçá ppulr, pr ss cnslrnd nã pns um rgã, ms td ps E pln bstcmnt é sm dúvd, pnt lt d su squm çã snvlvmnt d msm vrá bcr s sgulnts dés cpts: ) tnr âs slctçõs d Srvç Ncnl Almntçã m funçã d snvlvmnt sstmátc ( lh prscrv Pln Expnsã; h) pl dlrln ãs árs prduçã ds dvrss vvcs mr cnsum: ) cnsrçã ds vs scmnl ds dfrnts zns pr- (llrs Cm xcuçã «n prgrm r çd bs sts lmnts, v n SAPS tngr um nvl nu lnmln nul sufcênc nn sup nnl sus ncssds rs ;êns lmntícs pnrn s sn (;nn f m rtll : «íph m mm )sfl ln Fdcl, un dl/n nmnlc ftn lndlds mlhu r> pcnunn, qutl fnn umn llnpnlnra nu lrllln, prp-d clrntlflcmpnl r : yymt y- :í4sf:? pr prçs nfrrs própr cust bnw ds tps dqul pln, n ucnu npu «nt, utvuu ut sr nd urtlunlnnt u nuugurçu n ullmu dumut-u du pnlr ürnj uu SAlb, stuu n km lí, d l - S lulu, pruxnu Cntr Ncnl Ensn u ts- plzs («lnnncus Cm ss (Jrn- j strá ssgurd cnsum dus c:; lu rn ls du SAPS nu Dslrl Frl, m mtér vrdurs, fruts, vs, vs suíns Ü uvlúr v gulmnt psslblltr u ursun ntnsv vs uvs nus crdáps ds trblhdrs plnu grl trçd v té á crçã gd ltr, stnd bstcmnt tds s rsturun ts ppulrs dqul utrqu n Dstrt Frl utr tp sr cnqustd, dz rspt á nstlçã n Grnj um Clôn férs pr s fun- cnãrs d SAPS ps clm é prpc s cndçõs sã fvrávls tã prtun c smpátc mprcndmcnl té prqu, cm justfcá-l, xstm s fclds crds pln Rsturnt d SAPS já cm funcnmnt n Unlvrsl- C- dd Rurl Tud ss frá lônl Férs xtrmmnt mdávl ptrsc, cnfrtávl Vl pn cntur qu n Grnj nugurd n km 47, SAPS stá plntnd 7000 bnnrs 0U ctus «!>0 mmrs 200 mngurs 200 btclrs, 000 pés bcx, í hctrs pm bóbr, vrdurs, 2 btt dc, mlnc mlh cn pr fbrcçã mld, 200 quls nhmc Nd mns (0(X) pnts stã snd crds, ss cfr srá crscld m ms 2000 brvmnt A pclg lm cpcd pnrn 00 prcs Tud ss crrspn un trblh ntnsv mss pn>-\ snvlvd pln tul dml- Dstnçã d SAPS Além,s, «t km Al SAPS ntln pssu < bn m l-utl c r-gln ( lnr«l«; mtm» ss fnrmn mlhrnd r nnplnd - pnrf ln«ntp prprdn nn» nplhídrp,

6 P-mr Sçã Sxt Págn DÁR DE Tír AS s css dlrss d cd, ltrs, qu m qusrm lvr Pfslm^t ^^J^^scT tnrc-ns ndcds, prã trzê-ls «<ff,, -, cbld, pl grênc st jrnl, rs 9 A 8 hr, nnm nlãrl DE NTCAS, rs mprtâncs rcbds, c ft m TZl-nTãsDírls%sC!Jnlr 8 Hrs, qund prã V,r nss rdçã» ltrs qu sjrm ssst-l CAS 04 ndscutvlmnt urgnt um rvsã rgrs nss crür bí ss bsurr rvltnt!,r A lst t numrr sr nfnt Anul gr é êssb cs lc hj Trt-s dc um trblhdr d nscmnt d c/é sub tf m r Zlzdvr prls, prgrssv Ess hmm, flzmnt,n u U s Mus, cm prá mntr-s c s,: cmpnhr, qu n pn cn ms ujull-l cm fz, um v qu tm ^«M»-» ^ nstnt, ns mnrs css, cm u pnsã, qu rcb, r rspctv cx? Nã lh rnn ms qu duznts c nlcnt cruzrs Nl chg ss Lm pru prt ms mst um s pss, qu frá pr subsstênc mbs, dnt su mulhr csl j ds, stá mrnd num csbr dn ru > n nr Slusc, númr ml qunhnts cnqnsnt três, n stçã r Ms-,,l r pssnd sérs ncssds Nãn chg n dnhr nm p cmr um únc vz pr d /íss pbr hnmm nn ntnt, td, lmpn lng tmpn cm qu trblhu l rmcmr rn cnf_ cnntrbuu, brgtrmnt, pr nsttut ü prvdênc, qu m m rl, gr _ Entrg dntvs Cnfrm fcr nsscnftul, rlzms, nt-ntm, cnlrcr - lnlvs ns css ns : S T, , :-,{) n&l r,9t f J 7sr, _ S7l R7!l S nsn Sf ,,038 _ CrS 08,00 s ms css chmds qu nã cmpr- rm vrã fnzí-l n próxm qurtn-flrn, ntr R 8 hrns Dntvs m nss pr S;ld m nnísn pr, ts css qu fcrm pr pgr cnfrm n dscrmnçã ft n dçã r qurtfr Cr 39S tcrhnms ms: Km luvr Sã rrc C L -- cs r, CrS :>í,nn P Jã cns 040 CrS 588,00 Dn Alclcs pl 3 nvrsár (lc mrlc l su mn css Cr? 20,00 pnr cr, n l nl <l CrS 40,0) Em luvr, N S rns Grçs Snl Antôn - K C, M - rs,039 CrS 00,00 Anônm cns 040 CrS r Anônm cns 039 CrS 5fln Km ntnçã à lm dc C - cns 082 CrS 30,00 Anônm - css CrS 5 prn cd, n llnl dc Cr? 000 Hcrclll, pr lm Emlll cs 334 CrS 20(0, cs 577 CrS 0, n ttl dc CrS 35,00 H Hrmnt rs 040 CrS 0 Slár Fmíl cs 44 CrS 300,00 A P cnsn 040 CrS 5900, css 03, 037, 038, CrS 20,00 pr cd, n ttl dc CrS 200,00 Em luvr Snt Trsnh cs 040 CrS nnn Anônm rs 082 CrS C-000 Pl trnqüld ds spírts dc C T,, M F V, E F T n F T frc H, F T cs 982 CrS 900 Um vt N S d Aprcd rs 04( CrS 2000 Mr Cél cns PS2 Cr 00,00 CrS 848,00 CrS 48,00 Ntícs d Exérct (Cnclusã d 5» págn) tr ns lcs, ds hrs cm rcncnds, srã cnsrds rprvds RECNHECMENT DE DÍVDAS sub-dlrtr d Funds ü Excrct ncmnhu, ntm: ) scrtár grl d Vlnslr (l Gurr, pr ft d rcnhcmnt dvd, n lrrn <l llgcd cnstnt d vs n _W-, , s sgunts prcsss: Estrd Frr Srcln, pgmntss dc: CrS 300,70 (pg 74: 47), CrS 38,30 (pg 342 K,: Sã Pnul Rllwy Jmpny pgmnts : CrS 42,)0 (pg 405 4l, CrS 04,20 (pg 23848; Llyd Brslr, pgmnt dc: CrS 9S540 pg : Estrd (l Frr Snts n luní ct, pgmnt : CrS t,b0 tpg ); Estrd dc Frr Nrst d Brsl, pgmnts d:: CrS s7ss,8tl (pg 257!47 CrS (pg 4-04SJ; C Pulst dc Estrds dc Frr, pgmnt : CrS <VH- 3 4; Tl? Lpldn Rllwy Cmrny, pgmnt : CrS 5,~ pg 270 4S; Vçã Férr d R Grn d Sul pgmnt dc: CrS 4,00 pr-, 2735;45; R Vçã Prná-Snnl rn, pgmcnl : CrS 703 2(;47; C Vl d R Dc S pgmnt dc: CrS 9300 pg 7 fll!,, Már Avln d Rch, rnumrárn drst, pgmcnl CrS 000 (pg 5Í34S tds pl Tsur Ncnl Grld Ds Mcd, cptã, pgmnt : CrS pg ); Ar llugn Brígd Crr, mjr, pgmnt : CrS,00 (Pg : nnhs pl Dlgc Fscl d Tcsur Ncnl, lln Esld ru Crá,ldâ tlzzcl, pgmcnl : CrS 5,00 pl Dlgc sc d Tsur Ncnl, nn Esld d K Grn d Sul, lu drtr dc nlndònc d Exrct, pr ft rcnlcmcn- dc dvd, n frm d lgçã cnstnt d prágrf 2 J rtg 3, d crt-l n 239, 932, sgunt prcss: Rmund Nnt dns Snts, rsrv/;! pgmcnl : Crõ 73( pl Cx Ecnms d Gurr pg 470:48) CASA D SARGENT D BRASL prsnt d Cs d ürgnt d Brsl cmunc dstnt qudr scl qu, lnd sd -(ncluíd rmlçã d s st nsttuçã, srã rncds s sus stvds mnhã, ds 22 ns 3 hrs d mdrugd sgunt s cnvts srã dstrbuíds n s scl, cm ntcdênc, dármnt, prtr ds 7 hrs s sscds trã ngrss mdnl prsntçã d rcb 9 Só trn ngrss s fmíls sscds cnvdds Trj: cvl pss cmplt; mlllrs brnc u gbrdn D ntmã grm cmprcmnf ds sscds xms fmls VÁRAS CRRÊNCAS Hmcíd Dsstrs Atrplmnt Asslts Sucíd tnttvs Prsõs Gnânc Rubs furts Lut crprl lglstrrm-s, ntm, nst cptl, ntr nutrs, s sgunts crrêncs: blc n trvss Agr Flh, f n- brt Crr ds Snts, dc 28 ns, mnrd n» u bn Lus Gnzg, -s, Hmcíd Mnul Mrqus lntu, 3 ns, sd, mrdr, n trvss 5 Mrç, 39, mutunsl d vçã Srm, qu srv C- pg A, 948] : n Muncíp umnnsu Ns, lrmunü, h ds, su survç m um unbus d ícrd cmps, rumu pr rsdênc m nutr, dlrlglt pl su clg Ar August ; lvr, 2 ânus, mrd, n tr- vus írspuls, LU Durnt vgm Mnul ntu <u Ar prcd ml cm us pucs pssgrs <p vcul cnduz, xndu, tmbém tnr n snl pr crr pr Nu tn d mn, Mnul rprvu s ttus j Ar, snd pr C mltrtd N d sgunt íl prsntd dmnstr- çín npt-s um mnucs prt : cntr grssr ustnclus mt- rst snd st dvrtd Prcl ssm uncrrdu cs, ms tl uãu ntcu, ps Al hmm ü mus nstnls msvu lmnr u su clg Dmngn Ultm, lul Ar sprr Mnul n pnt ds ônbus, rmd tç yundn slc l chgu c cscu d vl- uu pr gurdr Hr d prtd l brutlmnt grddn cum um sc, cr lu slu Ar glpu rs vê- zs, cum lç cm ju stv rm- ; d A vtm pucs nstnts Lv vd crmns prcuru fugr, nãn cnsgund, prqu dus lsmunhs d lt, nvstgdr Ngur sldd Drc prnrm m ílgrnl, nd mpunhnd rm hnmcd N lgc m l A utud rclhd u xdrz, snd lç prndd U crp dc Mnul lul rmvd pr ncrtér dqul Muncíp flumnns trnd n Hsptl Prnt Scrr, prsntnd qumdurs pl crp Prsã Crmlt dc Ml, 22 nns, sm rsdênc, fu prs u prsntd < pulc d 2 dstrt, pr tr sd pntd cm ldr pr Wlsn Mndnnc, rsnl n ru Nscmnt Slv, 77, prtmnt Eftuu prlsã< vlgllnl nturn 27S Pl vljrlluníu nlml n ük: fu pésn n ndvídu Sbstã límp lvr, 22 ânus qu nl-nlm, ns pnxmddus dn Mnhn Fumnnn, n ru Sdu Clul sslluu nprln lv lúln d Slv, qum rubu cm cruzrs ssltnt f utud n lgr d \Y> dslrln mpnhu-s m lul crprl cm fscl 04, táv Prr Vtl, rsnt n ru Cst Frrr, 22, pr qustõs srvç Ambs frm utuds n lgc du 9- dstrt Agrssõs Vulnur l«abru, 2 ns fun- cnnn públc, rsnt n ru A-! mur 57 cs lll f grdd nvlh, n lmplt drt, n strd Brz Pn, 23 pr um scnhcd, qu fugu A vün l scrrd nn Hsptl Gtúl Vrgs, tnd plíc d 2 dstrt rgstrd ft Gnânc Pnr rrnfs rntru lt rrmmuu ppulr, furm lds ntm: Amu dns tn-- tus, mprgd dn çugu bm ltt, nu tu lrã d Bm Klr, ü(j> m flgrnt mjrçã dc prc qund vnd crn Sgund pr pn mul: -nsè Mrs VH d çugu Sn Cruz n ru AqU dbn, m lrnt 279 qund cnduz crt quntd crn sm ss, sm prsntr rspctv nt n trg; Mrn Vunz Agur, mpr- gd d çuugu, á ru r Ksn,, m flgrnt, pnr mjrçã prç, qund vnd crn sgund pr prmr Antôn Jqum Lm, mprgd d ltr Prmrs, n prç unls, 43, prs pr sngçã lt s frguss s nfrtrs stân snd prcssds Nã s trtv trvntr lgnt cn- Pl juz du Vr d Fznd Publc, dr Jã lsé Qurz r cdd mndd sgurnç lqurkl pl sr Artur Fn, cntr t d lgd md Gnçlvs : xcutd pn prsnt d tlmmprcgdn pc Club» prjülnd- dc frqüntr > s ss grêm, d qul c rqu rnt sóc prprtár A nfrmçã d utrd pulc u dp qu s trtv dc um «cntl«vcnt lgnts nãn tm fundmnt, dc vz qu ms próprs uts du pr ss stv prvd (p qurlnlc xrc prfssã lct Dsstrs N\ vnd Ulr, Mur, um Ônbus d llnb!j, clucuu-s cum ulumuv prlculr 23-, lcndu ns vículs vldus sm qu huvss vítm n sstr s mtrsts, Jus Frnns lms lr Albrt Dnrbug, lrm lds pl plíc dn 4 dstlll Ant tsn, 3 ânus csd, rsnl n ru Rpúblc d ru, l vl um sstr, n vnd Vncslu Brz, m frnt u nsttut Nur Slflls, crrd nlr ònbus n 84S, d Vçã Rlâmpg, ltçã n sfrnd m cnsqüênc cntusõs scrçõs gnrlzds F scrrd n Hsptl Mgul Cut, rtrnd-s Tmu cnhcmnt d crrênc plíc d 3- dstrt Atrplmnt ( utmóvl prtculr n 3008 dlrígd pl su prprtár, sr Frdnnd Sclycr, trplu n ru Snt Clr, snhr Aln Frnns d Slv, vúv, 83 ns, rsnt n ru Eucls d Rch, 70, qu sfru frtur mbs s prns mt slã mdr scrru su vtm lvnd- pr Hsptl Mgul Cul, n l fcu ntrnd pr lmnt r- Asslt 3 wsm mm Q2BW^ BÉP EP V \7- \ %; \, í^^&^ 2 FU HRÁR: 32Q 54Q; 8 Q2Q HS PLRA NUNES PAE VERA CELESTN ff Chácrs CALFÓRNA CAMP GRANDE - (Dstrt Frl) PTRESCAS ESTANDARDZADAS TREM ELÉTRC ASFALT MES-FS ARBRZAÇÃ ÁGUA ENCANADA LUZ TELEFNE FERTLDADE CLMA AMEN LARANJERAS NVAS Apns 35 chácrs CALFÓRNA, pr srm vndds d d 0 d 30 utubr, prç xcpcnl Cr$ 00,00, À VSTA Trtr ds 9 às 2 hrs, cm sr Nlsc Avnd R Brnc, 7 3 ndr Sl 309 Tl: XTA Encmn s Jn um «CALFÓRNA» pr su fm smn N Jlhcrln Tup, n prç 5 Nncmbr,, fu prs ndvídu lsé Hnrqu d Slv, qund, rmd fc, xg crt qunt d prprllár d stblcmnt Antôn Almd, A:! ns, mrdr n ru Bnt Crds «ü ssltnt f lvd pr n lgc d 7 dstrt, cm fc, qu trr sb blcã d cs sr svld Mrr, stblcd n vnd Nl Pnh, ÜS-B, cmuncu plc d 5- dstrt qu um ds vtrns d su stblcmnt fr rrmpd c dl rubds 0 rlógs puls, n vlr 4 ml cruzrs Sucíd tnttvs N ru d Algr, m Sã Crstóvã, Esmrld tl, 40 ns, côr prt c pbrmnt trjd, tntu sudr-s ngrnd um tóxc Em std ssprd!, f ntrnd n Hsptl Prnt Scrr, n v flcr ms tr crp f rmvd pr ncrtér d nsllul Médc Lgl N mprns Ncnl, stud n vnd Rdrgus Alvs, J, tntu sucdr-s, ngrnd vlnt tóxc, Rnt Amr, csd, 35 ns, funnrl dqul rprtçã, mrdr n ru Tdr Dmngus, 43, n Ennld A vtm rcbu s prmrs srrs n srvç módc d mprns Ncnl, snd, ms tr, rmvd pr Hsptl Prnt Scrr, n fcu m rpus Nvll Ds, J ns, mprgd rsnt n ru Bulhõs Crvlh, 77, prtmnt 703, tntu sucdr-s, ngrnd um tóxc Scrrd n Hspt Mgul Cut, f pst fr prg Mr d Pcnhj csd, dméstc, L ns, rsrrt n ru tpru, 73, tntu sucdr-s m pln v pú- Rubs íurts A Dlgd tmls rlslllrçs quxu-s cmrcnt lsé Rbr Júnr, mrdr n ru Sndr Furtdu, S2 prtmnt 74, qu rcb Vlfrd Cvlcnt, rsnt t ru nn Crds, 3, um chqu sm funds n mprtânc,00(0 cruzfrnt à vnd d utmóvl n JõlTS r, cm s n prç d Bnr, rflnt h vnd d utmóvl n 2538 Lut crprl N run (nrn squn d ru Sndr Pmpu cndutr d Llght Nr- A AB xrcíc d prfssã Rcbms: «A Asscçã Brslr mprns, n csã m qu um rdt ftgráfc é nd crcd «xrccl d prfssã, rtr su n»- põst (l lzr cum qu sc un ltcds pjs utrds grnfls ttvs trblh s prfssns mprns A A B frmul su nsstnt vt pr qu s rpórtrs mrmnt ps ftógrfs lvs prfrds d ts bstáculs st- m futur cbrt ss prclçs, sprnd, pr,nl, s ncssárs prvdêncs, ds prs públcs;» JtcâwHãcòt Cm Dprtmnt d Crrs Tlégrfs 279-A NA CHEGU A DESTN A QUANTA ENVADA A DENTE N d 2 (l gst, sb rgstr n? 09!), f nvd mprtncl Cr? 35,00 Tnã Flrénc, dnlc ntrnd n Sntór Snl Cruz, m Cmps d Jrdã, Estd Sã Pul Nã hvnd, prém, chgd rfrd mprtânc, nu s stnv á cmpr urgnl rmds f ft rclmçã st r ( crrnt té hj, nãn tv sluçã Cm s v, rnln-s um cs cncrt, qu xg prvdêncs urgnts Cm Prftur C Crrís, Frç Luz 279-B ABREM E NA FECHAM BURACS E VALAS Quxm-s mrdrs ds rus S Lus Gnzg, Bl, Avnd Suburbn utrs, qu, pr rpsçã trlhs, cxs tlfôncs, tc, frm pr qul zn brts burcs vls, qu ps nã frm fchds rprd clçmnt, fcnd s rus m péssms cndçõs Cm Dprtmnt f Águs Esgts 279-C SEM ÁGUA S vmrad- RES DA PARTE ALTA DA RUA SA LUS GNZAGA Há ds qu slá fltnd águ nn prt lt d ru Sã Lus Gnzg, m Sã Crstóvã, csnnd mbrçs td rm s mrrdrs PSclrcm qu slctrm prvdêncs, nutlmnl, n 5 Dstrl, n run Fgur t, Ml c nd qu, cpcnds nt ttu ds rspctvs funcnárs, rslvrm lg fr prft, gurdnd prvdêncs qu s lvr d stuçã fltv m qu s ncnrm, prvds d bstcmnt dágu durnt várs ds Cm Mnstér d Kdurçã Srvç Ncnl d Mlár 2,->0S EXGÊNCAS, PERSEGUÇÕES E DÁRAS ÍNFMAS N DSTRT Em lng cr qu r- DK HG JSÉ SPKTELL ^^ D HSPTAL rjlnt SCKK M BPB MWMUT-- 3 Crurg - í S dr Dnts - 3 Su 95 Tls: Kcs: P^^^tBHHHHBBHHfl^ ~~ ^^^ -- ^^^^^^ ^H Bk^f JM^Mfí ^^^H SU Cnsrts, rfrgrdrs, K BÍBxhÍ ^k, >4l^lll Bh Atnd lllp?l m m TF H U^ JBÍBBK KlA ctt, 2» 2-»-:u>8 f vâ ^m B> & m S ás á wb^ffw «^Éu ^fft ffl» 7 A F Jn Bl ^ nn» jggggg t-ww ^HHj^b; ~A» ^ TA^ ^ík 7fdmní,\ m lt\ m fíh ft 4nrtnrfcA lrffrnt wfbgssss^^sm ~ mwwut:, AMANHÃ, SÁBAD MATNÉE ÀS HRAS cbms, ds trblhdrs d 4 Dlstrt d Mlár, m Prt Cxs, há qu-ís cusçõs, m trn d chf d 4 Dlslrlt qu mrcm tnçã d utrd suprr Sã sts, s pnts d rclmçã: chf trt s prárs cm rncr, pgnd-lhs dár nsgnfcnt CrS 3-,00, msm qund s ncntrm fstds d s, m cmpnh tzçã, brgds spss xtrrdnárs; s mprgds dmtds gr prcbm msm dár ds qu lêm ds nns tl srvç; chf utlz trblhdrs m srvçs prtculrs dc su ntrss; scrtár d chf prsgu ntrg s trblhdrs stá clssfcr cm gurd-chf, Junçã qu nã c cmptívl cm sx; prprtár um pqun frmác d lcld, sps d scrtár, qu nã xrc su tvd n rprtçã, f dmtd cm dár dc Cr$ 3,00; durnt s rblhs tzçã, pssnd s trblhdrs ds c smns usnts sus css, prcrrnd zns nóspts, pssnd fm nfrntnd prgs, f-lhs prmtd pgmnt xtrrdlnãr, qu, ntrtnt, nã s vrlfcu, chf cud, cm mut ntrêss, r mblzr s d Dstrt, ms nã s ntrss pl stuçã ds trblhdrs; pgmnt só é ft m mds cd mês ps r xpdnt, brgnd s trblhdrs prmncr n rfrd pst té hs 22 hrs, crrnd qu s mprgds qu rsm cm lclds dstnts, mpssbltds r rgrssr ãs sus css, prntm ns bncs ds stçfs Prt Cxs Vscn ltbrí; mçs dspns, ns msms cndçõs m qu frm dlspnsds trblhdrs Jpulb xds bndn Pr fm, pdm qu, prxmnd-s épc r srvç tzçã, xgnd scrfícs tõr rm, lhs sj bnd pgmnl xtrrdnár Sbr qux n A prpóst d rclmçã n 34988, publcd nst sçã n d 2 d crrnt, rcbms d chf d Tráfg Tlgráfc d Drtr Rgnl ds Crrs Tlégrfs, crt» qu publcms sgur : Tmnd cnhcmnt d rclmçã n 24989, cnstnt d vss cnctud jrnl 2 d mês m curs, cumpr-m nfrmr-vs qu st chf, m prcss sb n , puru s rcspnsbllds d crrd cm tlgrm n , dc Sá Crstóvã DF p Tnguá RJ, snd s srvdrs culpds punds n frm d lglslçã m vgr Agrcnd cprçã qu ss órgã d mprns vm mprstnd Dprtmnt Subscrv-m, ptríc Arqums ds Snts Lurlvl chf d Tráfg Tlgráfc, drtr Rgnl d D Frl Em trn d qux n 202 ESCLARECMENTS PRESTADS E,A LGHT Cm rfrênc à qux n 202 publcd nst sçã, n d 5 d crrnt, rcbms d Dprtmnt d Publcd d Llght crt qu publcms sgur: «A prpóst d rclmçã n 202, publcd n dçã 5 d flucnl d <-Dár r Ntcs», Dprtmnt r Elctrlccrc st Cmpnh p-ns nfrmr-lh sgunt: < N d 0 l cntc, rspctv Dstrt rchu dus rclmçõs pr ru nd, um n n 4, ãs l(,05 hs utr d n 3, ãs 9,0 hs A d n 3 f tndd ãs 230 hs n 4-nlc nã f ncntrd, d tr ssumd dupllct dc rclmçã, cm é fácl ntcr nvstgnd us d l clmçã n 202, vrfcms trtr-sc d préd n P-plc, cm (!j qul slá scrt n 4 tlntn s-^und cnsumdr, númr fc- d cs r 35, ms snhr lgnd lr pssd pru n 4, scrvu cm cm slá ctd ó»t; númr Acrsc qu, dc nt, é dlfl sr lclzd dt n rscrlln tn, dd n xstênc -l rvrd Qunt l fnltn lu/ rmu cnsumdr rr subutlluld, u n fumwl m qudrl, n msm, flcmdn cm luz Sm utr msunl gdcccndn-llr n tnçã qur n,,s pul lhprnm «ulmcvm-n» Anv A,);, Lurr Júnr - Hücn dc NlclA, Sxt-fr, utubr 9^ N Snd, rprsntnts tds s prtds,b lü (Cnclusã d 3» pgn) f prcr lvurvl prjt qu dspõ sóbr qusçã ucrprçã nvs mrcnts n frt mprss lglmnt rgnzds t qu stjkn funcnnd n brsl prcr f prvd unnmmnt Frm, nd, prvds s prjts qur cncm snçã drt mprtçã ms txs dunrs pr mtrl stnd ás rlgss Flhs ls-s, cu stn à Cmpnh Murlnl dc Nvgçã Cstr rgm dc snçã fscl dc qu gz Ln Brslr, mbs rltds lu sr Als Crvlh sr ltclvnu Lns lu prcrs fvrávs s prjts qu mntêm csã d Trbunl Cnts ncglru d -CglEtr d scrtur dc sprprçã trrn stud m «Prqu Òllndv n Crá; qu cnc pnsã spcl ã sr Dntd dc Frnç Lns, vl?v d gurd cvl Svrn Prr Lns vtm dc cnt m srvç; qu cnc snçã dc drts dc mprtçã pr mtrl mprtd pl gvrn dc Prnmbuc; u cnsr dc utld publc Cs Nss Snhr d Pz n K dc lnr, qu cnc uxl ã rlzçã d V Cngrss Ndnl Tubrculs; ju cr rm d Mért Médc íst ul- Um rgnár d Snd, vnd sr uvd Cmssã dc Educçã, Cultur A Cmssã prvu s prcrs d rltr F ld c prvd prcr fvtvcl d sr Flnt Müllcr sóbr prjt qu dspõ sóbr snçã dc drts txs mtrl nsptmr prn nsttut dc Rntgnlg sr Vlmr Pcdrs )»U prcrs fvrávs s prjts qu cnc uxl CrS ,00 um nsttut Ggráfc Hstórc d Amzns; qu utrz brtur Mnstér d Agrcultur d crédt spcl dc CrS J pr pgmnt tl mttrl dqurd ã Untd Stts Cmcrcl Cmpny; qu utrz ltrlur Mnstér d Kducçã J crédt spcl CrS J790,00 pr- tnr pgmnt dc mgstr; qu dspõ sóbr prstçã dc grnts rs pls nstlluçõs qu mncn: êst últm rund d Snd A Cmssã prv s rfrds prcrs sr Artur Snts u prcr sóbt- fc S;0 d Câmr ds Vrdrs r Dstrt Frl submtnd ã cnsrçã d Snd r númr 902, d prft d Dstrt Frl, qu vlv utgf d crt lgsltv muncp númr 2 pr s fns d dspôst) n últm prl r prágrf 5v d rtg 4, d L rgânc, plrtd qu prsnt dqul Cs Lgsltv fss cntfcd st Fqur Crstfl Vn-s fqur grn qunldd tlhrs, junts tm sprds, csã: Rsár, 45, sub MEAS NYLN 5 A CASA HERMAN stá, vnnd s Ms Ncln 5, s Cr 25,00, m crs d md Ru Sntn n 237 Tl: DACTLÓGRAFA Act óps máquns Chmr vn, tl: DR MAUR FERRAZ HSPTAL MNCRV FLH CRlZ VERMELHA BRASLERA CRURGA GERAL Trtmnt ds dnçs ds NTFSTNS E D RET VARZÉS E HEMRRUAS SEM PERAÇÃ KLA SEN «ANTAS, 20 (ED GALE- N) 3? AND SALAS TEL: Empréstm d Estd d R Jnr ELETRFCAÇÃ N Cr$ ,00 3» SERE BANC D CMERC, S A, vs qu, vdmnt utrzd, rsgtrá m sus gchcs, prtr? utubr vndur, 8 «cupn» rltv jurs sbr Empréstm cm R Jnr, 20 stmbr 948 (ERVAS SEABRA Prsnt pn nuncmcnl And s, lll Snts lu prcrs fvrávl prjt qu utrz brtur, Mnstér d Agrcultur d crédl, pcl pr pgmnt t-> rtl, tlrn mgstér prfss cld étc Cslu Mr 3zn < A Cmssã prvu rfrd Prcr sr Lúc Crr u prcrs fvrávs s prjts qu,l r > rtfc rtg 2 d l Jl)j,,), J jnr 94S, qu dspõ( sbr frm pgmnt ds j bts cvs c cmrcs rdrs» rcrdrs gd bvn _ t q rtfc l númr 2 j d- zmbr dc 947 (rçmnt G r d Rpúblc pr xrcd fl nncr r 947 Ambs s pr crs frm prvds pl Cm» sã _ - _ _ ^ Cã ívs Slct-ns Srvç dc Dvul^çü d Scrtr Grl dc Agrcultur: cã rmvd n d 28 slmhr d ru Brã Jgurl, 203, rvlu std pstv rv rj Dprtmnt dc Vtrnár cnslh tds s psss pr él mrrtd u qu stvrm m cntct pr currm nsttut Pstur, í ntg ru rs Mrrcs,, pr rtmnt urgnt STRSPTMCltt Ru ) Dlfn Tl ;8-0!l; J^CDÍTRB fl U\n S ÊVPETTE EFCtfCR f WQMn Lá Mm WM \ wv uhfflvírl CMBNAÇÕES CNTEMPLADAS ^ l:7 SRF S Q Q Y Y V RYK DGJ Mrvlhs xcursã A URUGUAY ARGEN- TNA rlzr-s m 28 utubr 5 nvmbr TE- LUXUS TRAN- SATANTC S/S TÁLA r 2700 tnlds, cm r cndcnd, mpls slõs, pscns r lvr cbrts, cm cnfrtávs cmrts dc l clss cm pssd dmrvl VAGEM FACULTATVA AS LAGS ANDNS E CHLE MAGNÍFCS PASSES E EXCURSÕES EM MNTEV- DÊU E BUENS ARES HTÉS )E CATEGRA Aprvt st xcpcnl prtund, slctnd nfrmçõs n AGÊNCA CRUZ DE VAGENS E TURSM Crsóstm Cruz & C Ltd R «E JANER Av R Brnc, 37 - l ndr Tl : SA PAUL Av prng, 88 - Tl: Ru Muá, Tl: próxm sr t srá rlzd n d 30 utubr, às 2 hrs s prtdrs ds títu ls m vgr qu c-t vrm um ds cm nçõs cntmplds, rcbrã md Umcnt cptl rntd SEDE SCA RU A AlUHUA «US QUUNDA (tdlll Jnlup) «0 Dl AHER0 l l l P Lltu Avss fúnbrs JÚL MAR ASP tpctrnlh Frnns Asp tf nhr, flhs, nrs r «rnrí cnvdm n ms uss» J fnnlln mg», pr ssstrm j mss qu frã clbrr mnhí, th j, ns 0 hrs, n ltr mr rs vt-, n Un Cnlár Antclpdmrnt HK-cm tds m cmprtrrrm ss t rlgã Crln Dutr Crvlh t Rdrg Dutr Cnlh, snhr flh, Aílrd Prs Cstr snhr» flh; Grg Luz Crvlh snhr Edwrd Crvlh, snsblzds, grc m tds qu mnfstrm su pnr pr csã d flcmnt su qurd mã, sgr vó, CAR- LN A DUTRA B CARVALH, cnvdm pr ssstrm n mus 7? d qu frã clbrr pr scns su bníssm m, sábd d 2 utubr,, 0 hrs, n grj Nss $ nhr d Crm, (ru - Mrç) Pdr Lnl Frnc, S J MSSA J)E 30 DA ta Pntfíc Unvrsd Ctólc d t Jnr cnvd su crp dcnt dscnt, s prnts mgs < su suds Rtr Mgnífc, PADRE LKNKL FRANCA, S J, pr ssstrm ft mss 30 d, qu m sufrág l» lm srft clbrd mnh, sábd 2 t crrnt, fts 0,30 huw n ltr-mr d Mtrz St Trsnh, ft vnd Lur Sdrr, H JAQUM MAGALHÃES DA SLVA (MSSA DK l AN) Vuv Al Rmr d Hllvn Mnl MlgnlAr» d t, slw mlhd» sbrnhs, cnvrm n ndus prnl» p mlrs pnrn sslstlrn; n mml qu nuduu clbrr nu ll mr ru grj rn sft Prnclsc fl sábd, du 2 d ml- B n» 0 hrns, m nlra rn lnn lu nu lunllltll sps, rnl» nhl t MAQ M,M Al A Lll A;s l»a hlva Alrlplu [,í t«rrcm td qu cmprcrm n»»n t fé rrlun» BftU

7 mlnd Frr M, Lucl Struss, Emll Dns Pvã Júnr, Alcré S Ptl Rms, vlr M Frs Prr Mur, Nlsn Frts Crr, Rubm Frrr Fr, Edgr Rbr Unsts, Lldl L Crvlh Prr, llnd Srs Tclm Hlbrnd Srs Jsé Jqum Trnd Flh, rc Gumrãs Lb, svld Vn, Gsn Nvs, Hrtlls Prr d Cst Gmz Bltzr Txr lcllln d Slv Prr Nr hâ qu»!cl,--^^- r-fvltt- -,-, prmm Rcu Qf; _,, DENTSl» Pr Dbbm c us % RUA SANTA ll/a «85, S «lutrl rltr^f SHSv b^msm»wvcí -ül m/wf-wv wt 54 <j f tp^_ CAPTAL CRJ C REALZAD CR$ Í B mrtzçã rlr d m 80 Stmbr ]t FNV V KB 5, BGM 3 NSM B UAK 4, QZM 7 MCU Tlg próxm srf ^ísrm F< %> sr Dncp Slvdr - Bh H Av R Brnc, 20-0 Pçd Rpublc, 4-4 W vg publcd ntcs DA MARNHA -» fcs d Crp Fuzlrs Nvs vã stgr ns Estds Unds Ajud cust Dsgnçã d subltrns Cnvcçã rsrvsts Ats d mnstr Mvmntçã nvs Sgurm, nlm, v ér, pr s Estds Unds, s cptãs crm ônlds Tls Rbr, Albrt dnrçl Sls cptã-lnnt N Susn p Slv, tds»l Crp Fuzlr»- Nvs s rfrds fcs v fzr st- trnmnt m bss ust»-fcs ín Untd Stts Mrln Crps, studs cm várs Estds d trrtór mrcn AJUDA DE CUST drtr grl d Fznd cmun-n utrds nvs qu,» ARru», Eruncpô,»l Cptn (ls Prts»» Estd d Amzns Trrtór d Acr, slá nqudrd n ltr d t s 72 d Códg Vncmnts c Vntgns ds Mltrs d Armd DESSTÊNCA E TRANSFE RENCA DE CURS F ct sstênc trnsfrd pur n 949, mtrícul d cn pll frgt Pul Mrtns Mr lu Curs Fundmntl d Escl -J llurr Nvl, cnfrm spch, mnstr, dd cm cntnuçã n rrrmnl d fcl rfrd CNVCAÇà DE RESER- VSTAS mnslr m vs ntm rslvu nulr s ls cnvcçã ls t,«vsts Mnul Sus Rdrgus Slvnn lsp ds Snls Antôn lrd s cs d Slv DESGNAÇà DE SU- BAÉTERNS Frm prvds s ssts s^nçõs ds ssunls prmrs tcncul: Anuld prcss d Shnd Rmm Entru m julgmnt, ntm, n Suprm Trbunl Frl, plçã c»lmn Mlnru Nnkznc utrs pnêss mmbrs d rgnzçã s(::c Shlnd Rmm, (p pssuí um rrp vluntárs sucds, dmnd Tkn-T, stnd lmn fcus ptrícs qu crdtssm n rrl ( npã Trbunl nã ncntru rzs qur blssm s fundmnts dn Justç Sã Pul, dnd prvmnt á prã pns qunt mnr Klkt Tzully, cntr ns vts ds mlnurn» Mrrs Brrt, lhnmnn Gumrãs, rflèl Andr Edgr Cst, pnr fm l nulr n prcss vst nf hnvr sfln fnd n msm, n n (ucrll plcl, curdr Csmnts, Pssprts tcelsr», rlldfts, tlnrlclrns, Pctlcõv nllllnn-s, Nntrllzncôs, Tcunu Ar, Prflturn, l Trnlnr, Squr, l vnd Mrchl llrlx» 3, lulnr Tl: 2:-M8lll Al-nl rlndnn d»»rlnm»-nl P flíh flsthr pbítínt LnDfl RTZ STflR PRmR-HASCTE Ur :! r r r jtwr í^;^kàm b Lucn Glnr Vscncls, pr xrcr s funçõs ncrrgd (n Cmp ngrn Srvç Trnsprt d Bs Nvl Rcf; Ju lcln d Cst Mrqus, pr ncrrgd d dvsã nstruçã d V,-- cl lmrn:-» Btst dns Nv» tvl m Slv Mrs, nr; cncrrgd d dvsã sclr d Fsc» lmrnt Btst dns Nvs Mr»l- Almd Tls, pr cnrc» s Mmcõs chf clnc dn H N S Arvld Rbr Vdl pr s ruu << nssslcntc Clnc (n N N cumulvmcnl cm s cnc dn ds srvçs sú dn B«c N Ntl Lus Crls Bltnzr d Slvr Ct pr ncrrgd l dvsã K d Bs Nvl d Rcf LCENÇA PARA TRATAM EN- Mrtns: 23 Frnklln Wshngtn Almd Nt Sgund Turm D V2 Cndldts: - Hél Frncsc Crvlh T DE SAÜDE J4 mnstrcm prtr ntm cncu 30 ds lcnç cnt 0 ldlr Vgcl; 22 - Jsé Nrd Fr- d Slv; llrvl Vn Cunh: lnnl Jsé Vrl Brr, pr rrmnt su sú, pnd n/; wrtl; 5 Lus Antôn ds Snls nns Lm: H - Lcón Mntr Wlln lh cnvr Brnt Trcr Turm D - Cndl- ALTERAÇà DE FS- (lts: V2 - Mnul nác dn Slv: NMA Mtus Nl Ntrbcrl; 23 - N rqufmnl cm qu sub fcl Nlltn Gumrãs Alvs; 5 rlnd Jí-â Pòrl slctu n dlrlr d Vss utrzçã pur usr bg, f, Antuns: 7 Vtr Lmbrd Crvlh d Cruz: lll) Ru Cstr xrd sgunt spch: Cnc-d testkfthkaca N QADt l>e dntlfnnd-s nvmcnl FlftS D TKSUR CMSSà DA CAMPANHA Estvrm runds ntm, nn s ANT-TUBERCULSA d Grêm Flrln Pxt, us fés Tsur dn Prftur d Dstrt, cntr-nlmlrnl mdc Nlsn fm nprcnr mmrl qu css prtn nvr prft, slcl- Brrs Vscncls drctr-grl lu Sú Nvl, clr qu s fc! tnd um pdrã únc, cm pssbllddcs xtnçã ds crgs xstnts sub-fclls, srgnts prçs, bm cm s srvdrs cvs du Mnstér n <ln Mrnh, qu pr mtvs nspç(»s sú, bns, ngjmtns, Alm d xpsçã»lc mtvs sra Qudr Suplmntr <l Ajudnts Fés rngnjnmcnls, lcnçs, l < U vrm ft rntgcnltgrís snã qu ns funcnárs d qudr suplc- ncmnhd um nt-pnjt l cm snts ds msms n prsnt cns, mntr, srá fcultd trnsfrênc s qu prz nã ul r pss! pr nv crrr pdrã únc ds ssgurd drt bêns s stblcmnts, qu pls ludds mtvs, fzrm rnlgnflgr- N (AllNKTK fs, vrã nvr um cóp ds luds ds msms ã Cmssã d Cm- prflln rcbu, ntm, m su gblnct srs: gnrs Slvdr Césr bnn lnt Flcncr d Cunh; Vpnh Anll-Tubcrculs cnlm Buçs; Hnrqu E Mldgln ATS D MNSTR Vnlc S Wbltnkcr, Arnld Tschudy mnstr ssnu s sgunts ts: m spch scrtár grl Fnnçs sgnnd cptã crvt lst Lus Ps Lm, pr xrcr s funcõs ncrrgd d Escl Ar!- ATS )0 PBKFKT fcs cplã-tnnt Flrln Pxt Fr Lm, pr xrcr s fun- Trnsfrnd pnrn crg srvnl, s trblhdrs Álvr lvr Blg: çõs mdt dn CT trnnd sm ft prtr numr 29, junh d crr nl n, qu sgnu n cnptâ-tcnnl llnry Rrlsh Lns Burrs, p:»r» xrcr s funçõs mdt d Cl Blg MVMENTAÇà DE NAVS Sgund cmuncçã rcbd rn K M A, chgu Csblnc, nvt-scl lmrnt Sldnh Flrnópls rbcdr Júl V rnh +++!HHM MPRESSNANTE PRDUÇà DRAMÁTCA DE HAL WALLS JlffltllM u CADM ( Dsrt Fury) MPRÓPR Pftl^ CRENÇAS ME <lanqf EJA ESC/^LD/SMT: mmtmm-wãmw M VpcM l,<wss ALLEN DÁR DE NTÍCAS Sxt-fr, utubr 942 NTÍCAS DA PREFETURA Prvs prátc-rl d cncurs vr crg vtrnár Rstruturçã d qudr fés d Tsur A rnd ntm Ats spchs d prft Ats spchs ns Scrtrs: Admnstrcã, Fnnçs, Sú Assstênc, d ntrr c Sgurnç, Educçã Cultur n Mntp ds Emprgds M nscps As prvs prálr-rl d Cncurs Vtrnárs, srã rlzds s 8 brs, nn Hsptl Vtrnár, ns ds bx dscrmnds s cnddts vçr/ cmprcr quz mnuts nts dn hr m cd munds ds rspctvs crtõs ntlfcçü A turm scld pr d ndl, suplmntrá s fltss pr vntur xstnts Prmr turm - D Cndl- lts: 9 Al Crr Crvlh; 8 Alclr Pul: Jl Dltn Frnns Clrln: 2 Edcvld Nscmnl: S -- Frncsc Alus Fntnl Arúj: ll - Frncsc Bltrã Antôn Lurnd Lã DKSPACHS Vcnt Pnh Pss Ar d Slv Brbs, Scd Ncnl Agrcultur-- nfrd; Smul Gulrr Frnns Slf - - Sj trnsfrd; Est Crvlh Gurr Durvl - Alnds; Unã Bnfcnt d Gurd Clvl Pl snçã Scrtr (rul tl Admnstrçã Al d scrtár crn Frm sgnds Altnr Mrs d Slv Crr pr Scrtr Educçã; rvln r Cruz Cbrl pr Scrtr r ntrr; Dlzll Gnçlvs Mlgl Jsé Cstr Slv Gudznl pr Scrtr Educçã; Scbstã Antôn Gnçlvs pnr Scrtrln Vçã brs DEPARTAMENT )0 PKSSA Dspchs ( dlrlr Vlntm Js^ r Slv Wlsn Durt Mcrln d Slv Clzns, Mr August Rs Cunh, Áur Cstr Dmngus, Bnt Crls Frts nfrd; rn Cmbr Sus Mr Eugnln Rch, Jsé Alvs Asss, Bnjnmn Lucs r Sus Edsn Slvr Nplã Frrr, Crspnnn Mrtns Vldã, Jsé Gnçlvs d Slv Mr d Pnh, Már Lps lll Cbrl Mntr Dfrd; Pdr Vcnt Frrr Dv rn Cunh Mnul Srs r Slv, Bngn Mntr Mur Flh Alvn Alvs Um, Gnslã Mclrn Asss Fgurd Nã pm s rlndlds; rcm Suzrt dn Mur, Vnldcmnr Mrqus Lm, Er- UR VELH ltn tc cmprms pl just vlr l, (nclv» Ds 8, 8» nd sl 303 Tl : BMBAS ELÉTRCAS A VSTA t A r-kaz Fbr Tl Ru Pdr Alvs, 5 Nur f-lt f- ny - c,plcrar-:,umm PARAMÔUNT,»wfP^^l^>EÈSÉS JT ^WfffywfWfffT UM FUME DA Está sm nrg? Pru vgr 7 Tnh cudd, mg, nâ A MÚt^ ESTRELAS ^r^r í SSEffllllfSSH cu Rcupr nrg Tm Nur fsft Qly Nur flt l-sly, tônc frllflcnt pr xlnd, cú lôbr ld fgnum d grdàvl -br rultd rpd Cmc tmá-l hl mm Nã hátônc cm frr Scrtr Grl l Fnnçs Dspchu (l srrrtlrl jrcrl Anln lvr l Slv Ctn Glrd Ntn Frmn Rsllu-s; Hlnc Jnsn Mts Mntnh n spch rcrrd Scrtr Grl tl Sú Assstênc At d srllrl grl - Frm slgnds Elpldl Rdrgus Gnçlvs pr Dprtmnt Hgn; Frncsc d Cncçã pr H Escl Enfrmrs Rqul Hddk Lb, Mnul Nvs Pnt, Mnnu Mrcs (n C vlh Jsé Fr d Slv Blchr Rbr Mnlr Andrnd Lt Mrr pnr Dprtmnt r Assstênc Hsptlr Scrtr Grl t lnlrr Sgurnç At d scrtr g-rnl Frm rslgnds Mzrt d Cst Pnt prn Dprtmnt Ggrfl Esttístc; Arnmnslr Gnçlvs Prtugl pnr Plc Vglânc: Jvln Frncsc Ds p Dprtmnt Fsclzçã»»; Jrg ds Snls Tld, Dv Slvnrr Vltr Almd, André Bnts- Pul Clmnt, Jã Btst Vnnn, Antôn Jcnt Jrg Elh Pssnnh Sus prn u Plc Vglãncl; Dvlll Rlzz pr Dprtmnt l Ggrf Esttístc; Pdr Pnt Crvlh pnr Srvç r Expdnt, Scrtr Grl tl Educçã Cultur Al d scrtr- Krrl Fórum slgnds svld d Slv Prr,,nsé rs Snts Armnd Shnplc p Dprtmnt Educçã Prmr- Brául Crr r Cst pr nstllut r Psqus;» Educcns-, Jãc Jsé Nvs Júnr pnrn Dprtmnt Sú Esclr PK-AtTAMHNT l>k EDUCAÇà PRMARA Als»<» drtr Frm rsgnnrs: Mr Hln Ds Mrpurg pr scnln Bzrr Mnss; dll rslcs r? Sn v Cstr pr Str Educçã Prvnccnl, sm prjuíz d sus funçõs n turm; Mnrl Llg d Cul Vl pr scl, Cmps Sls DEPARTAMENT )E EDUCAÇà TÈNC-RSSNAL Ats d drtr Frm sgnds: Albrt Vllrln Mntr Jms pr» Escl Técnc Vscn Muá Hrè Crds Cstr pr scl Vscn Clru Um runã d Cmssã Funcnárs Apsntds Jublds Muncps Rcbms sgunt cmuncçã: «Runlr-sc-á hj snt-flr, dl» utubr, n s d Scd Bnfcnl ds Emprgds Muncps, 227-A, Avnd Mrchl Flrln,» ndr, Cmssã Funcnárs Apsntds lubllds lt pl Assmblé r Clss pr trtr r rlustmnt vncmnts sss du» clsss ntvs muncps mmrl prjt l rgnzds pl Cmssã, frm rmtds sr gnrl Ângl Mns Mrs, n sábd últm, vnd tr chgd ás mãs s xc, n ru rsdênc, n d 2( d crrnt Trlnd-s mdlrs nst, clss psntds jublds spr mrç su sprçã bnpláct r snhr prft, smlhnç d qu s xc prcu cm rlçã s médcs» Mntp ds mprgds Muncps SERVÇ )E PAGAMENT Srã pgs hj, s pnsõs cujs númrs nscrçã trmnm m 7 S,«! Al HS )0 DRETR Prcsss: 33Ü0Ü 48 Amél Crlln Mrs -- Dfrd, côrd cm l cm s nfrmçõs; tõss^s nsttut Apsntdr Pnsõs (ls Emprgds cm trnsprts Crgs Dfrd, crd cm l ns trms rs nfrmçõs; 7(l0;4S - Mltn Rdrgus Alvs Qur cmprcr Srvç Médc Scl, st Mntp; Clcn» Cstr Rs Dfrd, m fc rns nfrmçõs; lüüssls J ds Snts Frrr Dfrd, m fc ds nfrmçõs; 52tll7 Anlôn Vlnç Ml Dfrd, cm fc dns nfrmçõs; (»,J7J H Juvnl Brnrs <l Slv Dfrd, m fc rs nfrmçõs; 754H Bncrl Crvlh ds Snts - - Qur cmprcr Srvç Médc Scl, déslc Mntp; Hnrqu Frrr Pnt Qur cmprcr Srvç Médc Scl, désl Mntp; 7US 4S - Pscl Rss! Qur cmprcr Srvç Médc Scl, rôstc Mntp; 70;48 Vnrl Pul Cnvs Cmprç Srvç Médc Scl; Hrms Sá Prfr - Dfrd r crd cm nmd; lõlü8;48 Jã Prr Clt - Dfrd: Cx Scrrs ds prárs rs prárs Munclps Pgu-s qunt CrS,433,00 ml qutrcnts trnt c cnc cruzrs); K8;rJí4K Cncpcn Prt Rcblln - Dfrd; J(7S S Frncsc Mntr Lsb - Qur cmprcr mu Gbnt prcurdr r rqurnt; Õ9748 Enz Brlld M - Dfrd; 7j;l 4S Cx r Apsntdr Pnsõs l Srvçs Públcs d Dstrt Frl Pgu-s qunt r CrS :u»7,43,0( (trznts sssnt st ml qutrcnts trz cruzrs ; 7948 Asscçã ds Funcnrs Públcs Cvs - Pgu-s qunt Cr 00,00 < ml sssnt um cruzrs; 7Uü4S Cntr Bncfcnt Fr Frrr Psss Pgu-s n qunt»!» CrS 8:0 (ml ltcnts c tul cnc crr/-s» nsttut l»m prfssrs Públcs Prtculrds Pngu-s qunt CrS 000,00 slscnls cnc cru- /us; 7ST-S Asscçã Jllll- lnrln Fum-l ds Vglnts dn Plllr lu Dstrt Vlrrnl Pugnn» quhlln»l CrS lllu7llkl (znv nl duznts» hcll cruzr»); 7 JU H nlf ln» pr r» n Muncpnl, P::»»» n» ll ClS 28,00 fvlnt s ml - nls zt cruzrs» ; 798 4h - Asscçã Bnfcnt r Dtrmmn»»» Hl cpl Assstênc Púllc gu- s qunt CrS 273,00 (dz ml stcnts qunz cruzrs); 7,8H 4M Cx Bnfcnt rs Fscs r Prftur d Dstrt Frl Pgu-s qunt CrS 33,00 (três ml sscnts c cnqünt c um cruzrs : Asscçã ds nsptrs Esclrs d Dstrt Frl Pgus qunt CrS 430,00 (qulrcnts cnqünt cruzrs): Cx Bnfcnt Auxlr ds Emprgds Muncps Pgu-s quntln CrS 293,30 (ds ml nvcnts c j trz cruzrs c cnqünt cntvs; 79-4S Asscçã rs Prfssrs r Curs Scundár d Prftur d Dstrt Frl Pgu-s qunt d CrS S00C (ml lcnts c sssnt cruzrs); 7!)(» 4«Cntr Bnfcnt Cnslhr Antôn Prd Pgu-s qunt CrS 4000 (sscnts c qurnt cruzrs); Cntr Bnfcnt r Ensn Tccnc Scundár Pgu-s qunt SrS 48,0 (ml cnt qurnt c t cruzrs); Cx Ecnôrpc Frl r Kl r Jnr Pgu-s qunt d CrS 8S02) llnt um ml lcnts c z cruzrs vnlc cntvs»; Cx Apsntdr Pnsõs ds Frrvárls rn Cnlrl r Brsl P gu-s qunt CrS 23,0 vnt três cruzrs sssnt cntvs»; 84 4S - rl Squr - Dfrd, m fc ds nfrmçõs ;Mt:sT\ s Prpsts n-trlrulls: Slsr» lllll ; : KHíll 499; SUU 3029; 890 c ;l:2l : 890» 273; ; ; ; 89 c 423; 8)3 498(; ; ; ; ; ; ; ; 8939 c 2933; 8943 c 2303 Emrgêncs Nlvdn: mtrlcu- 837 Trtmnt sú: US ]->) S ( Cmprçm 4 DF Prpsts mtrículs: c 33; 923!) 258!); ; 927 c 270; 927 2; 928 c 452; 9287 c 7444; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 934 c 433; ; 9370 c 22429; : ; ; Prpsts cnclds Prpsts mtrículs: ; : ; ; S25 3; ; ; ; 8492 c 859; ; ! Rs X - Rdgrf - Rdscp DR ATTL CNTE ^^íts?? «-«A» Prnt Scrr d 23» Enf d» 4nl C» - Tl íí-200- TERRENS EM SENADR CAMÂRÁ Lts rsncs cmrcs trvssds pln fms strd Rt-Sã Pul Prprd d C mblár Bngú A nrlr CrJ lüuuu cm 20 % ntrd rstnt m ds ns Lugr sudávl m frnc vlrzçã, n C stá cnstrund 200 css Vr drmnt cm J MENDES frnt r stçã, CBRANÇAS Amgávs u judcs qulqur nturz, nã só n Dstrt Frl cm, lmbm, cm qulqur Estd d Frçã Adnt s dnhr, s ncssár - DE MARÇ, 39-5 ndr - Sl 2 Fn: 432 Ds 5 s 8 hrs PRUDÊNCA CÀPTÁtlZAÇ Amrtzçã Stmbr 948 N Srt Amrtzçã rlzd n s d Cmpnh, cm ssstênc d Fcl Frl prcs-nç prtdrs tl títuls d públc (vm s sgunts CMr-:<: S SRTEADAS: «PLA,»C MGGj -MS G G F V K E Ej p fí~ ~zs~cí~~dbhj~~p t D PLAN B D T? 2 N 4 YX 39 ZF P 33 ZV % \ ZY 34 JÜ~JTÕL~3TÕK33 ZN~23TXS2 BK 3 VNTÉM VNTÉM GANH Um Artg d D ns lnhs l nv md (pmjfm AGRA MAS CMPRDA SMENTE HJE E AMANHà Est é um Artg d D qu stv fltnd pr cmpltr s sus nvs tlltts: cmbnçã lngr: gr ms cmprd ns lnhs d nv md, prsntd, cm fn rnd, lcd brdd n bust bnh Bc c Pt, ns tmnhs 40 52, m côrcs frms ndnthrn: slmn, rs, brnc, prt zul Prç nrm Cr$ 0 PREÇ CM ARTG D DA: m 49, AHG 0A CAR-CA tsq, G DAS w, : TsjwnrnflGsr^ nsprp? - 9, í jr 4 U V _ - mm4mnm»jmmmw»twmwt»mt<tlklk^^ lü^tvxt^wjímbze&uyw»-, / umn /nm JA stá à vnd númr utubr d mgzln d lr dn muh«(u>m u u cm- ^ plt rprtk«m «br Glmur «fptfmlld clçã nlm Edlth Hd, ntávl rfftrllm dn Prnmunt, nnlndm spcl xclusvmnt prn W - % VDA DMESTCA nrmíístra Prê m td Brsl Cr$ 0,00 7s r rrrwr T7T Tmt rrjcwrswwrrní-r; rr +4m4«% «jkmmmu

8 Prmr n_ DÁR DE NTÍCAS Sxt-lb, utubr J jjff tã tv rgnv ~ ~~~~ = ~~ /, s/<»/,,z//z//////?mí^^^^ _mmm~m^mm~mm~mmm^mmm~mm^ m~mm~~mm~m A stré d tlvsã Cub fnlmnt à Rár Ncnl í pnmlcs d tlvsã n Brsl, cm trnsmssã /t publcmnt, cm cncurs um frnu cunrr- c ft sprtu nrm ntrss;, ru cnch-sr, trânst lcu ntrrmpd, qus qubrm vtrn, nr s xb nvd Nã fltu l, pr dr»» r plrs n xprênc, prsnç rn Rád Ptrulh, êss nch ppã ds crcs Nn m dc cnts, prém, tud rsultu mgnífc A stré fc- A crr, r mlhr (rt crts f- rnrm tds rn qu vms tr, rl- mnt, tlvsã n Brsl A Mrnlc gr p vr cm sus prlhs mns prfçds, cm s últms nvd» n ssunt Nã dnt F Ncnl qum drsvndu sgrd n cd mrvlhs Só ns rst, prtnt, prpnmrmns pr rcb c usá-l m lrg scl, nós, s uvnts ssstnts, nqunt às stçõs trnsmssrs cumpr r rrgnznd su cst, fm pô-l cm cndçõs dc sc tmbém vst, pl públc Nã há dúvd qu cms gr v sr ms sér Mnt lusã f sr sft c mut ídl crá n strcsm, mldçnd s nvçõs d êpnn Pcênc! muntlu mrch tms r mrchr m êl E s prjudcds, pr ms qu èlrs sjm, srã puquíssms cm rlçã us bnfcds, qu td êss pv qu - lr um ttr à su mã, pr vr, uvr qulqur hr, cômdmnt sntd m su h-clng, mtd m pjm -ln?- h V sr, prncplmnt, ttr rs pbrs, ds qu nã têm ms rlc pgr s ttrs r cd, rã sc cntntr, flcíssms, cm ns sptculs grtuts, trzds pls rs, vnd n étr, rtr surprnnt d nn ds mrs crçõs d gênn humn nd PRGRAMA ntcrmrzz, d ládl Mnstér d Educçã, pr- ntr hj, às 20 hrs, dscs dn cntr Krstn Flgstd, PAttA MNTAGEM r nvs nprlhmnts, P R n -5 - Rár Rqut Pnl -- su r nr ntm, qunt-fr, s 2 hrs, pgfn vltr trnsmtr smnt sgund-fr, hs 8 hr- A tau d Mnstér tlu Educçã  c Sú trnsmtrá hj, às 7H hrs, drtmnt d udtór d M- Hstr d Educçã Snólc, ~ nt ( 3 turn d (urs ntrprlçã Muscl, -urjr l prlèssôr Mdln Tglfrr E fjíttr/íd s sus trnsmssõs, um cn- ^rt- snfônc, cm Brvçócs, nstn- d llthvrn Sntn! m H mnr (Crl) Mzrt um «qucn srnt Rclmnnff cncrt» m Sl mnr l JVEM pnst Glr Mr, qu, JTS rm pns 2 ns ( lrnr, J mrc lsnjrs rfrêncs r crítcs muscs r Nv Vrk pr su usprlcr prsntçã n Cnrtgc Hll cm slst r um rqustr frmd pr mmbrs d Nnc\ trá su rgrj - utubr, nr, ráds-cncòrts dm;r;urs r nds Muscs N prgrm nds Muslps n 47, qu srá rrdd dmr, 3, rs 0 r lt hrs, pls mssrs Tmô Ncnl, Glrtrln Mr ntrprtr s cul;ts r Bvr-Btsnl - Crl: Qu Euvur ds Pnt vnc mrlnfnnt,: Bch Tc Fuç rn Rs mr; Mzrt -- Snt cm Dó mr, k,, MTUSTAS prfssns mdrs têm n prgrm Rus, Eu- rds Vículs, um fnt nfrmçõs sbr tds ssunts tnn- (cs tráfr : D :!; sábd, às H hnrs, n nd ds 3(0 qullccls, Rád Gunbr, AP R D - 8 Emssr Cntnntl trnsmtrá, hj, prtr rs 230 hrs, drtmnt r qudr df Tjur Têns Club, n plvr Ml Júnr cmntárs dc Sldnh Mrnh c Jã Cntuár, ncntr rn bsqutbl ntr s qups r Flumnnsc c d Btfg # A Asscçã lrslllr d Rád-Amdrs (A 5 A), ntd fundd há ms d ds ns, stnd mprstr á cus d rád mdr brslr, mlhr ds sus sfrçs, mrcr su sgund nvrsár dc xstênc, nuguru ntm, slnmnt, su trnsmssr prvsór, cm ndctv d chmd, P V - A U C, lnd cm dvs sgunt : ssm tnds Cmnhrms An t nugurl cmprcrm várs rád-mdrfrs, llsnr d plvrs s rys HW, K,! A P A C, frá publc pr d Rn Ncnl dc Rádn-Adnrs, tds s sábds, às lltll) hnrs, n su Bltm nfnrntv CMUNCAM-NS : Assrçã Brslr r Rár tm przr r cmuncr à dlçn clss rdlst qu srá prsntd hj m plnár r Cmssã Mst Ls Cnmplmtr?, ntr-prlt d cnrç brs- çlr rád-trnsmssõs PRGRAMAS PARA HJE MNSTÉR DA EDUCAÇà (T!t A -!) 7 hrs D rr Hj há muts ns - Musc, pns ml- Bc 70 U fácl prnr frn- Cés S - Músc, pns musc 830 Rádl-jrn SM Músc tds cs tmps lf:;n Est mund mrvlhs Musc pr lmç Ntclns cmutárs ntérprts muscs 3 Fç r su lv llln prís 7 D r Hj há muts ns, N Urn d Alrmn Curs r nlcrprctçí Mucl dn prfssr Mdln Tngllrrr 0 Musc pnr Jntr 30 - ntcrmz T- Dr Astr J Crvlh CLNCA lttl, DH>m:s d fjjtf Rs ls llgínn, -::; nt 2 Cns Lru <l < nrt n 5 - snl t;- ESTJ KERN Vn-s snh, rjju cl «ul, ( lrh npurclh, junts U sprds, csã, ; ru d Rsár, lf, sb lh c Gvrndr VENDKM-SK trrns css cbds cnstrur, m cuntrn í ótmu trrn, pr ntrg mdt, cm jrdm, vrnd, un 2 sls, 2, qurts ms pndêncs, cm ntrd ncl <l lt) ml cruzrs c 25 ml cruzrs rstnt ln prz, mlhr mprf-g cptl, vlrzçã crt, m vrtu d lgçã d Cntnnt pl pnt nugurtr-s té fm d h; lnfrn-cs cm Kmà lvr Av K lrn- C, 3, t:> ndr, sl 2 Tl: d2-:s2 mnd rhlmrrá 2045 Suplmn- 0 muscl 2 Lndrs nfrm 25 ntrhd 230 Cncrt Snfônc - crvçõs Prgrm: Bthvn Snfn n 9 m Ré mnr tcrll Mzrt Um puc srnt Rchmnlnff Cncrt n - m Sl mnr 2330 Encrrmnt EMSSRA CNTNENTAL (P lt ) - Kl hrs - Prgrm Vcnt Cslln Esprts Gglln Nt - Cn-Ttr m Rvst 20 ]-,-- Brrcst 2 Prlmnt r rç Esprts Ggln Nt Bsqutbl Flumnns x Btfg 23 Rsum Esprtv d D 2 20 Tns Blus 2- Encrr mnt RÁD GUANABARA P R C - 8 hrs - - Avç Mr Crnt scl R30 Mvlln 9 A Mrch ds Esprts A Vd Cmç às t 2025 Pnt dc Prd - Má smpr um MAS num hstór 2 - Cmntár r D -- Rrlnc C - fl 235 Vgm Vlt 23 Bx 23 Bt d mcl-nlt br Encrrmnt RAD CANADA (C 5 C - Mntrl) 27 hrs -- nc d trnsmlss5: Ntcár Ncnl r Cndá ntrncnl Prspctvs Clnscs Um puc d hstór d Cndá rs vlhs tmps 245 Crônc r D: um cmntár plrs(n sbr css fts r Cndá 2 Tópcs Cnnss: As tlvrs r d 22 lrns Encrrmnt ltuts tradcastng CRPRATN U - Lndrs)!) hrs Sumár rs prgrms nglês pl Rár 05 Ntlár 030 -«Músc Bld 20 Plstr Músc rs Grnn Cds -- sgw Ednburg» prt ll Lvrs Autrs, r Jqum Frrr; 2 Curn n Grã-Brtnh, r Jsé Vg RADlGRâFA DENTÃEâ A CR$ 000 DR M KRNANEZ FEREZ CrurKlfl-ntstn - Av Rn Brnc, 83-8? - Suh 80 - lãrmmt (íh 8 íls 20 hs Tl: 22-ÍHB TÃTfTTrÃü tõ õ vt~ ZENTH MTRLA PHLC DELC Pr Frd, Mrcury, Chryslr, lrsmhl, Hudsn, Drg, lutlck, D Sl, Plymuth, Sturhkr Chvrlt, ntc, Frzr, Ksr Pckrd pr crfs urpus, cm Ctrn, Rnult, Austn, Vlv Stndrd, Ft, l Grn stck ntns Fzms clcçã nn msm hr Avnd Atulf Pv, USU-A Tlfn: tu -, _mm, Hff] ^Mffl / ^^\_W AMRTZAÇà DE Stmbn 948 N srt rlzd m 30 Sctcmbr, frm srtds s sgunts 4 cmbnçõs: Z C X DF D Z MXL WQ M l T C K E Y Z Z X M H Avnd Er m Brngn, 2-8-nndnr A mlca < DMPANA <Jt» --U A ÜMBM- Mrn-,AlMN lttnbú 0/ ) tuckí NU AM nj mlvd Gl Russll v su cmç n cnm um grup r clgs d unvrsd nr studv, m Snt Mnlc, qund plcncjv trmnr s studs sgur crrr cmrc Ds utrs, studnts, crt vz, pdnd trnsprt num strr, frm cnduzds pr um drtr qu ls dssrm hvr m su grup um pqun ms bnt d qu qulqur utr strl xstnt drtr sudu um scbrdr r tlnts vrfcr pnã ds rpzs, rsultd f Mss Russll sr cntrtd pr um flm Vncu! Su ms rcnt trblh é nj Mlvd pr Rpublc ld dc Jhn Wync str prdutr d flm, tnd nd m su lnc s fgurs dr Brucc Cbt, Hrry Cry, rn Rh utrs, prtr r sgund-fr, ns cnms n, Amrr pnm Exrct su mmór LETR: Rspnd, mntlmnt, às prgunts bx,, m sgud, cnfrnt s sus rspsts cm s nsss, qu srã publcds mnhã : 797 Qul é mcrób d fbr tlfó? 7D77 Dn vm plvr stntrã, sgnfcnd nrt 7078 Qund SlpS rrtu Aníbl? 7979 Cm s chmv mulhr Sócrts 79S0 Pnr qu utr nm é cnhcd clr (pssrnh) AS CNC PERGUNTAS DE NTEM E AS RESPECTVAS RESPSTAS «7 Dc qu cr é mr? Dc plumgm ngr bc mrl t 70T! A qu fml prtncm s várs gênrs dc lrnj? A fml rs Rutárcs 0í; Qul é utr d pm snfônc Nt n Mntnh Clv? Mst Mussrcsky fms cmpstr russ r s XX, utr tmbém d ópr Brs Gdnnv 707 Qu qur dzr bnõxl? Dsprzívl, mut huml, qu sp submt srvlmch à punçã VtT Qum scbru lh Frnnd Nrnh? cmrcnt prtuguês Prnã r Nrnh, qu lh u nm r Sã Jã (3 c l f dntár Btty Hultn vv m tcnclr fms Prl Wht S^^^^^S^ _Sí_íííí^ff^_âfí^^HÍ ^^^^^ ^^^^^_W ] _W ^éhh^hp^ ^-W vfô_\_\_\\ ^^ SwÍÍÈÍ WSmBF wjf^$ WÊÊ%ÊM M El ^^f&8!m ^^^P^T^Í _!! s^ BETTY lüttn nfrnt um sír prrr/s Vvnd, v ln, vd dr Prur Whl n flm m tnhüclr dn Pnrnmunl, Mnh, vd vírus mrs pld r «lur ncndr», d dr Btty Huttn, stv pnt cnvrtr-sc cm rt str fn r r durnt s flmgns dc um ds rns r «Mnh Vr Mus Amrs», rmnc m tcnclr bsd n vdrt Prl Wht fms stré d cnm mud qu srá xbd quntfr próxm ns cnms Pluz, P rslnsc, Aslór lnd, Klr, llz Prmr Msct Kslv snd flmr um cn qu rprduz um ds rrscds psód ds flmns m sérs, cm qu Prl tmv prt; um chm d pclríl, vvd pr um máqun pr- <U7tr r, nvlvnd Btty lult- rs lbrds, qu f vtd grcs prnt uxl ds sus cmp- A Unã nnzrá fm d vítm d sstr n Cntrl juz r Sgund Vr d Fznd Prtbl, rr Rmund Mcd, lulgu prcnt çã mvd pr lm Crln Tls Rgr sus flhs cntr,- Unã, m vrtu d cnt qu vtmu su mrd p, rnnmd- nnzá-ls: > cm mprtànr r Cr^ 25nn,m r funrs lut; b) cm um mnsl d CrS, 33,30, rrrspnrnl 2/l ds slrs d vtm; jurs mr cntds d rt r ctçã ncl; > r hnrárs dvgd n b- r 2f> pnr cnt sabr ttl r nruzncãn Fundmntnd su sntnç, rss-l tu juz qu sstrs cm sts _ rptm, sm qu Admnstrçã dn nss frrv lm um prvdcncl-l pr mr sgurnç ds pssytr qu prcurm sus trns cm m trnsprt Lmbru, m sgud, mdd rcntmnt tmd, pns, n- stçã D Pdr : clcçã d grs r prtçã lng (s plt frms, r md mpdr qu pssgr tm trm m mvmnt Ess prvnc, prém xl-;c5u f tmd ps r sstr bjít st çã nhrs flmgm And ssm, dur ncndr» vu qumrm- >0 lgums mchs r su cblr Em Mnh Vd Mus Amòrss n Btty rprduz m crs s ms rrjds cns qu rím flmds p Prl, fgurm nd lhn Lund, Wllm Dcmrst c Blly Dc Wlf prmr flm brtnc sr xbd n Cré Ants rgrssr su ps, Sm Chl Hng, tsurr r lgçã crcn á XV lmpíd, dquru um cóp d llm clrd Cstltn Knght sóbr s jgs lmpcs flm srá cmntd m crdn v dr prmr flm brtnc sr xbd n Cré Jn DAr ngrd Brgmn, strl Jn d Lrcn, prduçã d RK Rád- Srr v rlzr un xcursã pl cmrc d Lrrnc, n Frnç, pr vstr s lugrs qu s trnrm fmss pl Dnzl dc rlns Mchl Smn Jny Hlt m Trágc JANY HLT, strl Trdr/c ncênc A Frnç Flms d Brsl nunc utr crçã d tr lguém vrá st nt, Mchl Smn, gr cm Jny Hlt, Jn Dbucurt «Grgs Brht n llm Trágc ncênc (Wn Cupnbl) Mchl Smn ncrn qu um médc um pqun cddã cuj prstg v cnd puc puc vd s sus rrs c scuds cm prfssnl Almnt cnvcçã qu é um sr xcpcnl stnd % stcr-s sbr tds s ms, prém stn nã lh hv dd su prtund Um nv dfrnt Mcky Rny m Punhs ur Um nv Mcky s qu ã rcnt utrs vlrs, ns drá flm drgd pr Ry Rwnd pr Mtr-Gldwyn-Myr Punhs r ur Ktlllcr CcCy), qu ns 3 cns Mtr-Gldwyn-Mnycr vã dr sgur E ld Brn Dnlvy c Ann Blyth qu Mcky Rncy ns prc n tgur dc McCy, qu d srgt sb s pncrs d ppulrd trst ppulrd qu qus lh rrun lm Mcky Rny Já ns prcu drmátc, Já ns mstru sus pssblds rtst sér, ms nunc cm brlh nm cm ntnsd qu xtrc-z m Punhs ur trn cnflt s 3 cns Mtr stã cm Etcrn Cnflt m crtz Qu strls, tm ss llm, cm qu Mtr-Pss, lás, stá cmmrnd su 2 nvrsár? Ests strls, tds r rnm Ln Turnr, Spncr Trcy c Zkhry Sctt A drçã Etm Cnflt, cuj rmnc é dc Snclr Lwls, é vd Grg Sdny Avs s brslrs dupl ncnld MPSSBLTAD NSS CVER- N DE EXERCKR PRTEÇà )- PLMATCA QUAND S MESMS SE ACHAM N PAS DE RMEM DE SEUS PAS Cmunc-ns tmrt : «D crd cm lgslçã m vgdr n Plôn qu dt cm crtér fundmntl d ncnld js-sngt, sã cnsrds cddãs plnss s flhs r ps plnss nscds cm ps strngr Nsss cndçõs, s cddãs brsllrs, nscds n Brsl ps plnss, sã cnsrds, nqul ps, cddãs plnss A lvr qu prc cnhcmnl ds ntrssds, Mnstér ds Rlçõs Extrrs sj sclrcr qu, sgund dspsçõs vgnts n Plôn, s cddãs plnss qu tnhm ngrssd nqul ps só prã sr d msm cm --ss xcpclns c juz d Gvrn plnés Estã, ssm, ncluíds css rstrçã lgl s brslrs qu tnhm tmbém ncnld plns s ntrssds fcm nd vsds qu, cnfrmd cm prcts ntrncns sfln ssunt, gvêrn brslr nã stá hbltd xrcr prtçã dplmátc m prvt ncns brslrs qu sjm msm lmp ncns utrs Estds, ntr êlcs Plôn, qund s drm sb jursdçã ds msms Estds» Em Crtz GRANDE FANTASMA KÍ^3S3S&5«S5SSw&3ES; : : : á «s f B gbgg g - -4 f ^P^ ;> ^Ê mt- ítm m ÜSÜ ü HÉ Mudu nm ru Fnt d Sud AGRA, É RUA GENERAL ALC SUT Em crt ssnd pl prft, f mudd nmnçã d ru Fnt d Sud, qu nc n ru Jrdm Blntc trmn n vnd Spltc Pss, pr ru Gnrl Alc Sut Püvpn rt - Prcp Frrr stá prsntnd grn fntsms, pç d utv rs rgntns, drgr pr um nsr-r tln smpnhd pr um lnc dc brslrs A pç grr plnmnt: c r um sátr, r umj frs vtrn tr tm n- mrgm pr um tuçã grdv mut bm cdjuvd pr sus cmpnhrs, ntr ls Blmrn Almd, Alm Flr, Crls Duvl, Rdlf Arn, Su Crvlh»- nt Rstr Hj, «grn fntsr :, rá ã cn m dus sssõs (Í c 2J hrs «N A /, A t ft» A prt cnzrés cntnu n crtz d ttr Crls Gms ^ próxm d 8 d utubr, strr rvst Sc qul qu gnt snt», Luís Gulhrd, Albrt Brbs c Jsé Glhrd Drvnt, sg r nfrm mprs, s pçs prmncrã n crtz pr crt spç tmp, fm r srm prsnl urs s sptáculs prgrmds ntr d prz qu dspõ Hj, «Nzré» rá cm dus sssõs, ft» 20 Z2 hrus «M V E R K S» Dulcn stá rprsntnd «Mulhrc-( cm grd d plté D su qup trzs, prtcpm lgums ds mlhrs qu ttr pssu m nsss ds A pç f bm rcbd pl crítc, vd í su rglnlldnd-, só tm ppés fmnns rprsntçã H, «Mulhrs» rá à cn, fts 2 hrs «S HMENS» Hj ft nt, n ttr Glór, %trá rprsntd, nvmnt, pçt «Cs hmns», Lus Durux, trduzd pr R Mglhftcs Prtcpm dc sptácul Nctc Brun, Zlmbnskl dln, Lus Dlfn, rlnd Guy Rs Sndrn Frnnd V lr A drçã mntgm cb hmrs», é Zmblnsld s rrnjs pr(-(gátcs Lucln Trg tplncul hj, srá fts hrs «UMA MULHER CMPLCADA» Hj, «Um mulhr cmplcd» ra n~v m dus sssõs, às nrs mnhã, m trôs sssõs, snd cm vsprl lgnt, ás t hrs «TREM )A CENTRAL» «Trm d Cntrl) srá \d >,,, j m mtné prçs rduzds hrs rgnl dc Frr lünn cmpltrá nn d ü su cntnár rprsntçõs «A NCNVENÊNCA HE SH ESPSA» Vltu ft cn d Ttrnh nl r Lm cméd qu Slvr s p, scrvu ntrprt ld Amé Lur Surz Flávl (lr Ess cmd c um nvlvnd ds css Brv subrá ft cn «Nts r trnuvl», r Gyccb Grrn, cr trduçã dln «MSS BRASL X» Trmnd pnld r um mn qu lh f mpst pl,-n; prtr, tr Grn ll fz hnjj d su «rntré» nu lnc tt nh Tr, prsntnd-s m runtr númrs spclmnt scrts pnr êl, ntr s (ps sc stc nnn rb-tur r dutr «Gtul» Assm, prtr r hj, :m\,-,,, vst «Mss Brsl-lS-v srá pr --n -,,, cur tds s sus qudrs, ps lém ds qu stã snd vvds > m v Flh, Túl Bfltt, mn Djc, Vlr Amr utrs rtsts,,;, qutr utrs qu stvm,tpr r rn ppulr tr «clrcd» «SNATA EM QUATR llatm, Cnsttuu um cntccnnt, lré r cméd (ntn R nt cm qutr mãs;, trduzd p> sr lt Mglhãs Júnr, cuj cn c cntu m rprcmnt r _ g Nvrr Pul Grctrt qu, n ld d cnsgrd rtst tál Fu-- t Mr Dl Cst, frm plu- (Cnclu nn l pár d 2 Nrçflnt ÓPTCA MDERW ^fíü^ftv ft ) nuf^j\ Artlwf Jcnth Rdrqu Mtntt 7 DE SETEMBR, A\ MWMTMt: RUA MÉXC 08 ( «DE JANER VSTE GUflS LNDAS NTBL JÁLNÊAR LHA DE ; TACURUSSA,2 HRAS TEL; 2257( FRURAMAS PARA HJE TEATRS -CARLS GMES Nzré, hs hrs FENX - U2-Õ-J03 Snt Qutr Mãs, ás 2 hrs GNÁSTC S00 Srt nós Três, s 2 hrs -GLÓRA s Hmns fts 2 lrs -Jà CAETAN - 4H-84T7 MUNCPAL As 2 hrs, Ls Chvlllr, num sptácul dns RECRE Trm d Cntrl, fts, lmrs REGNA Mulhrs fts 2 hrs -RVAL Um Mulhr Cmplcd, fts, hrs -SERRADR Grn Fntsm, fts, 2( c 22 hrs T E A T R N- NTM !) R, El c ulr, ás hrs T E A T R N JARDEL - (CPACABANA Mss Brsl, 48, fts t 22 hrs CNEMA S NELÁNDA CAPTÓL Sssõs Psstmp MPÉR - C2-fC4S Vd Crls Grrl METR Etrn Cnflt DEN PALÁC :8 Nnh r Abutrs PATE - 22-S795 Mnslur Vncnt, Cplã (s Glrs PLAZA Flh r Pccrr REX Pxlr SA CARLS s Três Dbs VTÓRA Encntr n nvrn C K N T R, -CENTENÁR , Sgrd Prfn CNEAC- RANN Sssfts Psstmp CLNAL Sn Quntn -D PEDR - 4:-5 Cnçã nsqucívl ELDRAD Rrdçõs FLRAN Encntr n nvrn -GUARAN - (2- Qu Cu Cnn -DEAL fxts dc Amr -ÍRS Crp Alm LAPA Chsp dc Fr MEM DE SA K ns Ans Pssrm METRÓPLE Crcú dr f MDERN Pcrr r Tuns LÍMPA , /(nã Ggnt PARSENSE Flh r Pdr PPULAR PRMR Flh d Pdr REPUBLCA Kln«- Kun;; R BRANC - 43-!) Cruz um Pcd -SA JSÉ » Mld d Nt, A lt lt ) N ALFA J-HJ_, Nu Lmr ru n - AMftRCA Encntr n nvurn AMERCAN Débl c Crn Débl é Plln»,u» knlch u rcnch -cu m m clllllllqcll Mn n nccdálln nllcclccl nn flm tnm k h ntl l\» pm_j nu» n c\ lul r J(> ptlltw ll l llllll llllll lllllllll Cllll Ul llllll» m c,um f ll, lllll, lllllllll m n nm H» AP Crn ASTóRA Flln d Pdr AVENDA - -S-:l(7 BANDERA Prfssôr s Dvrt BENT RBER RM - BAM - BUM lm m Suplíc BRA/ DE PNA Luz dns mus lhs CARCA Nnh r Abutr,, CATUMB Csblnc -CHAVE DE UR - Estrl r Snt Fé -CAVALCANT CNEMNHA - (LEME) Exclusvmnt pr crnçs Flms Eductvs Dsnhs Cméds -CNEMNHA JARDEL - (Pst 4) Drmnt, Ssss nfnts CNEMNHA GÁVEA Fls Crcs CLSEU mr r Encmnd -CRUZER EDSN Êxts (c Amr ESTAG DE SA FLRESTA ss dn Brsl FLUMNENSE Um Tgr Dmsçd GRAtAU Fln r Sl GUANABARA Prfssr sc Dvrt HADDCK LB Sn Quntn PANEMA RAA Clht Slvgm JVAL Tm qu sr Vcê MADURERA Tsur r Trzn MARACANà Snfn d Pssd -MASCTE Flh d Pcdr- MEER Sntnç METR - CPACABANA Etrn Cnflt METR - TJUCA Etrn Cnnflln MDEL Su únc Sr M D E R N (BANGU) Vúv Cr MNTE CASTEL Nnh Abutrs NATAL Tsur Trzn -LNDA d Pdr RENTE mãvl PALÁC VTÓRA - Bndlrs PARAÍS ds Ftls PARA PDS ss d Brnsl PENHA - :,-2l Tnrn Cntr Mund PEDADE :2 c A PllAA Kncnnt n nvrn, PLTEAMA G tllc llrvy QUNTN 29-M-,!:n Tr-t l \ll\rtlh ms ;:-lm, Lu/ m n-, d tka,,(37 tlnl n Mn tlalnl d M h Lu HAÍ 47 llll llu n nln, AN 0, dt ««l un c Tll ll / -lí W A tlb lu lm l l, Avnturs Chc Vrmund Fc d DÁR DE NTCAS su jrnl Pr Lytnn Yung, ífff\jum Í^BÍR Jv Pct Prkr ( Q Prms tud nss j _^ «, / ^jfç S vft nft tvss \ TRJH»^-\ Cm v Bnt \7 tmhín Tvms p-,/p - / ( chfcfrm V d té s pântns, J nrüla crrcmnt vcê «un lut cm grup h?r> Lmbr-s qu nunc^ \ Tlffsu > s -çrrs n _ njtr trux r^ Rttlr / - ^\_>«2 Pquns Trgéds Cnjug» Pr Jmmy Murphy 0, LMP -~ Enqunt vré stvr n ru qurd prcur sbr qus sã s cnvdds qu ns drã prsnts qund r fcsl r nss nvrsar csmnt $< ::: -^ <-rpr- J S- ^^ lctl SynlcJlf, nc r~ A vm qul mluc Vu sbr qus sft s nvds rspt d csmnt brncr ds ds fkl 3èy \- ^3r~^^ ^v d v Sp:-:::M^ lmmy ^ VX MURPHV Jâ mndu s cnvts pr su csmnt r brncr - ] And nã Gspr, ms, ch qu nã c prcs dzr qu sprms prsnts dquls qu lá cmprc rm Ach mlhr M Nâ vnu m prcupr cmçrw crnl, pss ljs cmprr ú,_ mrcns stã Kr su M -brts té r prsnt «t^íx tr 2 > Ms^nhcr Ppy DAll DE NTCAS um rnt prn lts tõdns s clsss sc» Pr E C S«r _ ~7Z( K VSttVnUST?í0CZ] Estu ^^ STPr ^ L l ^ T^ r j / QUERE \f QUERÉ- )l ds rclmçõs ^J^% ^P-^^ 7 T~~Zj mnnl htn- \\ ms /( ms r~^tpsmk^ví Ht^lS^^S^r^ / H!tt ^C D utdmn,ss v : Crn - SAtlll - 3-HW ns \(«, Tu TDS H HANTK (,0( XV Nlnllll ( Mlvnd, Ahj rmh, TRNDADE 4 3H3N, SANTA CECÍLA - :ll HJl TMCA, «ANCHETA K»» lul Cnl nu C,,, l MANTA EWNA 3,,ll, cln VHhm Vuk-, VA/ llllln (Ml M M llv MA CHllVA : lb, ),; :ll!,lu c nf ve» l Hum nl ttau l,ll/ lnltn m n nllh, tcln \ l,a lnallll lt» l hlak Kl flt A Clll lu fu lu lrn Mm M l à n,,ll A H» mu dn laâab V n (Ul (m M / ( u lu Vu,, A )) rnvhhn,\ lllll! TAMA Sul d ln u lahm t (lulu c ( lln / V A t V lt Í H ACHM A l A (N, AllA H, H l> ), N T K U á ÉDEN Tn r AH Af - Nlnh r Alu H, MTlllA, C,, Su,, PAAC) (, m rr l,>,!, HWN - nul, n MKn Un HASCn,,,,,-r Un ulnlu HlV nl Át/t,l )l t l n /Lldl/A D Cun nnl, At_ c/n l Mnl:( í, / )- T tt rs H ), D (Al V, ( Nnl,,,l t t h M llllll Mm H bnl, laa\a ll- r lllll ll,ll K-UM ((/ A >ll lllll dl un \ Ml dn l nl 4 lu UA LM A < llla

9 TELEFNES MAS ÚTES Prnnt Scrr Pst Cntrl Mv 23-nJ, M Cut ; GVrgs ; C Ch-, - M Hrms 0f; R Fr - C grn nf; Pdr - 8 Cru» 27 Cmssã C Prç»: Cmnds Sntárs: 42-2BM Crp l Bmbrs: Pst Cntrl _ Est Mrítm; Aqu tm rltr rlçã d» tlfn V ms utp, nur lvrrã ds dfculds ms urrcnts : Quxs Rclmçõs d DAR DE NTÍCAS: R 9 Plc Cvl : Rád Ptrulh ; Dl Ecn Pp: DlcRch dn d : Hj, Cstums Dr D Gnçlvs Tl: Rprtgm Plc d DAR DE NTÍCAS: R 5 Mmú SEGUNDA SECA HNGls Sxt-fr, utubr 948 Prvcu chuvs rtfcs há 9 ns nfrmm rl Arrqur dz um spch d sprss - qu Câmr Muncpl dqul cd prvu um rqurmnt n;t -ntd qu s prs públcs rcnhçm -prrjdrl d rps ft d prcss chuvs rtfcs d prf Frrrrc r Mrc ( rqurmnt frs qu prf Frrc Mrc f?us prmrs xprêncs m 939, n Fznd d Slt Crn, rptnd-s m 94, qund tcu drtmnt m vã ns nuvns, prvcnd chuvs rtfcs SNEGAÇà DE CMENT PARA FRÇAR A ALTA D PREÇ Dnúnc prsntd, n Câmr Muncpl, pl vrdr Gm Flh Vultss crédts cncdds pr dvrss ncjv5 _ Prjt nulnd mjrçã ds trfs tlômcrs Bnfíc pr s srvdrs mundps Sbr s státus Cxs Bnjmm Crstnt s trblhs ntm n Lgsltv d cd A ssstu l ulct ru fu ncr cm dscussã tlt cltln rclnln lu At l tu Krtlcs frlcru-ln sôl-rc,-t,tl-u t pdd l luntlumnl tk» t Uc» lüls --p--cul n,,,c,-tullc p lpcr cpl ux, nct ft» dthts p:r«prnunc mm prbl rgr Al pvv prm» mnt sr clvtlmu pr t cnfrênc n slã nbr Sguu-s plvr sr Cmu «lhn tn, lutlnl á flt tl cmnt nu mrnd, nuncu tu Cnmcnh ftu-tlntl cmnt Muá pssu gltqu ru pr ulul, sutgndu-, l» rm tt ím tl prtvr l d «rc r>t l»u tun sc stít «ênln trh >t cnqünt cruzrrl Ap lcn sr ln lv, pm lj s nclrcõs r rtlr cslr tndn m á hv s;: ucuptl r ; gu lnrt nss sntd ncmnhd um pdd r nfrmçõs hs ulrus cmptnts, n lttr nnhum rspst Cnclund, sr Gm Flh pr- tntu um rqurmnt, slctnd u nmsn r um nmssn r três vrdns pr prcr vrguçõs n Cmpnh Ncnl Cmnt Prtlnr CRTCAS A PREFET Flu, tlps, sr Frt Anul qu pssu crtcr prft pr lr prmtr cnstruçft r frns tl pdr rn css r hbtçfn cl tlv, nfrngnd ssm s tlspsüv s t Códg hrs L r Slénc Dfnnd chf r Excut v prlu rdr sr Álvr Ps qu prcuru justfcr n mdd A sítur n sr Ar Brrs usu t plvr pr nuncr qu rt prft ntrgu n tycr» r Ttr Mtnlc p, sm cncrrênc públc, um prtculr, pr xplrçã r um «lt» j lux sr Gustv Mrtns, tfcntlcr, um prtnsã d Frçft0 Atlc tlsm slctu prft, pr ntrméd rn CAmr, qu n cmp tl Sà Crstóvã s cdd pr prvs tprtvs sb ptrcín dqul pntrr TARFAS TELEFÔNCAS sr Tt lvt ncmnhu à Ms Um prjl tlt» l trnnd nul > Etcnrr clbrd nlr Prftur < Cmpnh Tlfônc Brslr, umntnd s trfs tlfôncs prtr gst st n msm vrdr rquru nfrmçõs u Excutv sbr ns rzõs qu tnnnínrm fchmnt t rsturnt ppulr d SAPS, qu funcnv n ndr térr d Ttr Muncpl sr Lt r Cstr prsntu um ndcçã pdnd uxl l Clj Bn pr Frçã Brslr Prfssrs r Educçã Fsc, pr prmvr Cngrss Ncnl Erucçfl Flsln, sb ptnn d Prftur, rlzr-s nst cptl, ntr 2 S r mês rlc tlsmbrn próxm GRATFCAÇà A SERVDRES And sr Lt r Cstr «cupuj A trbun pr fzr fs rns funcnárs qu trblhm m srvtçs hsptlrs dnçs cntgs u nfct-cntglss, ns lbrtórls R X ns trblhs Autóps rdr, n fnl, prsntu um prjl cncnd ns funcnárs dquls srvçs KttfcçS r trnt pnr cnt síhr s «us vncmnts sr f Mchd tmbém prntu um prjt sustnd ttls s flscnts m flh ds srvcnluars h mês r zmbr Aus qu nãn t- \rm scnt, srá cnccrr rtrtmcnln r ml cruzrs c ns qu tvrm scnt nfrr qul qunt srá bnd dfrnç RDEM D DA Cntnuu n sgund prl ds r hlhs, vtçã m sgund tlscuslâ d prjt quc utrz hrtur crédt Cr? ,00 pn íltnr dvrss spss cm mlhrmnls c brs r muncpld D dscussã ts vrbs cnstnts d vults crédt, frm prvd:- ns ssmntps: lrf> 825,00 pr rl- Chuvr Elétrc TERM Smpls, prtc, cnômc, gíntd Tp lh mágc nstl-s m su rsdênc «cm sps nm cmprmss Pdd pl tl: Mun cumnts áls t préd t Trl- unl Frl Rcurss; CrS -)000,0), tnnd dvrss mlhrmnts n Estçã tl Cmp Grut; )0000,00 pr brs n Estc n Mc Bnt; Cr? pr fspss cm rcfurmns jrtlnmnln n prç» lft Eshcrrd, cm t nmp Grn fnlmnt,rs 00000,00 pr cnstruçã r Cáls n pr d bx urth Alntl plnár prvu s sgunts rtgs cnstnts r prjt: «Ar 2- - crdt quc s rfr rtg srá cmpnsd cm cnclmcnl r mprtânc tl CrS 00(, t tllnçft) t00 t Vrl 7(0 c Cr? ;k) t dtçã,!<ltl), nã mprgd n smstr r crrnt cxcrclc r Vrb 704 Art - Est l ntrrá m vgr n dt tl su publcçã, rvgds s dspsçõs m cnt rntn > BENAMN E CAXAS Justfcnd su vt cntrár á cncssã tl crédt pr rmçã ds státus tl Bnjmn Cnstnt c t Duqu tl Cxs, mtér rjtd, sr llgl Mr Lss Bsts, ntr utrs cnsrçõs, clru sgunt: «Qund tul prft, nstgd pr nsnuçõs tl nutrm, prtnu trnsfrr d lcl mnumnt rgt nu mrchl Bttncurt, sr mnstr r Gurr bstu qu êss t fss /A, nl sr rzávl qu s rmvss qul státu prqu l fr rgr cnsumd, lgnd, cum just rn própr lcl cm qu brv mnstr t Gurr tl Prunt tl Mrs scrfcr vr m fs r prncp t utrd, ncnrntl n pss tln prsnl t Hpúhlc Tã just qunt ss é rzã m qu s scudm quls qu cnnm rmçã t mvmnt Rcnjmn Cnstnt, lvnd n própr lcl m qun f prclmd Rpúblc Dms, qu bsurd é éss r s rmvr r prç r Rpúblc mnnumcnl Aqul qu f cnsrd, pl prmr Cnsttunt, funddr d (Cnclu n» ptk) Crçã um crtr crédt mblár n pâüc D Em ndmnt rfrm d Plíc PASSARà PARA D F S P AS PLCAS D CAS D PRT E MUNCPAL f Um frm, ntc ms prtun utfc, chf Plc nvr n mnstr dn Justç, hd tmps, cmpnhd d rspctv prjt dn l, pln dp r fórum dn /lfprlmnt Frl Sgurnç Públc, lnbrndn pnr um r?nmssã, técncs, prsdd pl sr Césr Grcz, sr Adrld Mcsqutt, ps rumnnr prjt,, ntplnlf, crd cnm sugstõs d utndds n ttsunttt, cb cnv-tn n prsnt dn Rpúblc, fm sr rmtd n Prlm)t pr cmptnt dscussã ptvrã N rfsçãn mtvs quc cmpnh plvn rfrm d D F S P, n ttutnr r ptslrt tn Justç, ctnd, lds, sugstã dn gnrl F,m Câmr, sugr bsrçã ds plcs dn Cu tln Pnrtt r> Muncpl, ns qus pssr, ssm, pr r ncr s ndms d rprtrã frl d v Rlçã, A Plc Muncpl pssr nr n F S P lvnd tndn n sn crv pssl mtrl, ssm cr,- m tx s/tc l qu rgul snmnutnçã, dp cfrdn cm n dr-- rrrtn-lr muncpl n> 4790, 93- Pr cmpnhr n ndmnt d prjt m Lgsltv, bm ssm pr prstr nfrmçõs rspt tln rfrm, supru n mnstr dn lsly t nmpr-r dn um rnrns-»ün ntgrd pnr um rprsntnt d rnlrn nutr d Mnstér dn lnslrn n trcr, fnlmnt, dn Prftur dn Dstrt Frl rprsntnt dn Tt F S V, nn qu s snh, sr n sr, Césr Crcp, prncpl utr- d prnjpfn p, cnhcd técnc m nsstntns pcs Mç Bnt gr é Pdr Mgul drtr t Cntrl r Brsl nssnnu prtr murtnrn nm r stçã Mç Bnt» pr Pdr Mgul» Fnncrá cnstruçã móvs urbns, pl prz 3 5 ns, jurs %, sgund prjt prsntd à Câmr ds Dputds sr Hlvéc Cncllt Rdrgus psnlu á Ms t Câmr ds Dltds sgunt prjt l: Art gvrn frl crrá l Bnc d Brsl rn Brsl S A um Crtr tl Crédt nnllrjc quc trnsgrá cnm phlc mdnt mpréstms cnm çrntn hptcár sbr móvs urbns pl prz 3 5 ns jurs 7% u n Prágrf únc -- Pr nlcrmcrft tl sus rprsntnts gvôrnj frl prvncrá sbr s ncsárs ltrçõs ds Esttuts d S A Bnc r Brsl Al 2 -- A Crtr tl Crdt m MlAr ncrá s sus tlvldtlt tlstl prmulgçã t prsnt l ns cds dt» R lnr c Sã > Pul, stnnd, pstrrmnt sus prçõs us cpts utrs F-stlns cds ms r» 000 hbtnts Art 3v -»- Pr s cnstruçõs m f r prnttcçã prã sr cncdds mpréstms cnm grnt t sgund hptc té J0 p S?; r vlçõs r prmr hptc n-m css r 00 õ()%, rspctvnct l, ts mpréstms já cncdcs pr utrs nsttuçõs Art 4 gvrn frl prvcrá crédts nn vlr r CrS (H,«l llrznls mlhõs nzrs) cmn prmr qunt ncrtár ás prçõs r Crtr Í2 Crédt mblár Al 5c gvrn frl lmnrá trnsfrênc r Cx Ecnômc c utrqus pr Bnc d Brsl S A r ngnhrs, \nl!drs ms funcn rns spttllzrns m prçõs crérl mblár Ar H Esl l ntrrá cm vgr n dt r su publcçã, rvgds s dspsçõs m cntrrt JUSTFCAÇà Três sã s bjtvs prncps d pr nt l: S 0 ESTAD DEVE EXPLRAR 0 PETRÓLE Cnclusõs d rcnt cngrss d Cntr Estuds Dfs d Ptról Frm s sgunts s rsluçõs nn Cngrss d Dstrt Frl, m fs d ptról, ncrrd ntntm : s Cngrss t»» Dstrt Frl m Dfs d Ptról rslvu prpr,t Cnvnçã Ncnl : Sjm cnsrrds prncíps hás-s t cmpnh s lss cnstm ts r tmár prsntd pl Cntr Ncnl, cnm s mnrs prvds cm plnár \ A TESES FUNDAMENTAS - s CED sã cnlrárs á prtcpçã tl qusqur strngrs n xplrçã l psqus, lvr, rflnçã, trnsprt dstrbuçã) r ptról brslr ss nãn sgnfc tp s C E D P s pnhm mpréstms xtrns, rsr qu dl nãf rsultm qusqur utrs cndçõs lém d smpls pgmnt ds jurs rs mrtzçõs s CEDP sã fvrávs á xplrçã r ptról brslr sb fôrm r mnpól rn Estd tnclusv rfnçã ptról mprtd s (JEDP tém, n mmnt, cm bjtv cntrl r tl cmpnh rrt r nt-prjt ntrgust r Esttut rln Ptról, m dscussã nn Cngrss Ncnl B» DESENVLVMENT DAS TEES FUNDAMENTAS ptról tm hnj m d ppl csv n cnm n tfs mlr ds nçõs A náls d xprênc tl utrs pss d nss própr xprênc, cnn DECLARAÇà ntl s xtrvd cnhcmnt frrvár n? 5, crrspnnt Bu spch 230 sc» cfé, ftud pr mm m ttlms-cdade <N0B), rnnslgnnds mm msm, fc Hllllc nu JA írnm tnmntlu» l»«vds prvdêncs, fm qu fllt rnnhrlmnn sj fntvmnt ínt-clnd rnslrnd sm vlr, JtHé Mns Sm7t, BTEVE HABEAS-CRPUS 0 PLÍ- CA ESPECAL HMCDA Um flh d prmtr cncrru pr qu s smbrgdrs cncssm mdd Cm prv d mrt d vítm pns s vlu um rcrt jrnl F Julgd, n sssã, ntm, n Trcr Câmr Crmnl, sb prsdênc r smbrgdr Tsrn Espn, «hbs-crpus» mptrr pl dvgd Cls Nscmnt m fvr d sldd d Plc rspl lus Hmr Rdrgus, qu mtu trs rvólvr ít sr, An Kmfl, zltlr r grj Sã Frncsc Xnvr crm crru n d 2l d mês pssd, á prt d rfrd grj, crc ds 3 hrs Advrtd pr slr cnvrsnd cm um jvm, cuj nm nã f rvld, plcl fêz três dsprs, tngnd zlndr m rgã mrtl Ds pós, ; vlm flcu nu Hsptl d Prnt Scrr Prs m flgrnt cm ulr um crm lsã crprl grv, cm prg tl vr, prtnt, nfnçávrl, f cusd ntrgu s sus suprrs, fcnd td n qurtl d Plc Mlr prcss já s ncntrv n 3» Vr Crmnl, m mãs r prmtr Amr Lnhrs, pnr n frcmnt d núnc, qund crru mrt d vtm Bsnd-s n ntc r ts jrns, prmtr cnsru crm cm hmcíd dls,, tlss frm, pnu pl rmss ds uts pr Trbunl d lú, cmptnt pr Julgr s crms cntr vd «hbs-cpts» íl ntã mpll Trbunl Justç, sb l- CNE TEATR REX RQUESTRA SNFÔNCA BRASLERA fnnê>t Dcnl Dmng --» utlr» -- llnlu A» 0 trh lu ulí - tcgcnl; Kjrm» HKKNKAJl GRANDE FESTVAL TSCHAKWSKY rhm,k,\ma Hnm «lllhu larlr lnlmlt K «ll»- Qllfll»! Nft/n hu Nlfnl létln lllllu, A nln, m cl lu fm < rllm» Hlff)ff r (,00 lmm Cr,00 /» lrl»» gçã r qu, tnr prtmtr prz mprrrgávl tl cnc ds pr frcr núnc cntr ns éus préss, hv prlsd prcss, mprssnd cm ntc qu vtm flcr Após um sér dlgêncs, f pdd «hbscrpus» fnl julgd ntm nclmnt, smbrgdr Eurc Pxã, rllr, xps cs ns sus clgs, c, sgur, tlu plvr n dvgd Cls Nscmnt, quc sustntu rlmnt nrd, dzntl trtr-s mprtnt quêstã drt Slntu qu, pls prvs té qul mnmnln chgds cnhcmnt r Trbunl, nã hv ntc tl qu vlm flcr, ná sr um rcrt jnr- nl, trzd s uts pl prmtr Amr Lnhrs A smpls ntc nã utrzv prmtr prlsr prcss, ps, crd cnm l, msm nuncd cm ulr tl smps crm tl lsã crprl, ms tr, cm prv d xm cd- vérc r vítm, pr cusd pssr rspnr pl lt hmcd» smbrgdr Eurc Pxã, prfrnd su vt, clru qu, m fc r prv rund n pdd,hbs-crpus»,, fcr vncd slr pcnt sfrnd cnstrngmcnl lgnl, ps ná fr rsptd prz pr frcmnt d ttmu, nã pnd prmtr luvr-s n ntc ru rns Jrns pru sclhr s cmnhs sgul Cn- tn êsl pnl tl vst, vtu, sgulr, smbrgdr Espn Flh, tp fêz lngs cnsrçõs sbr ts m dscussã, lnnnl pnr - lgnl lhck-crpus» Eslblm«(, nssm, mptl, r» quês- fl fcu pun l cdr pl m tln prck l, lmrg(l TuMnu KnpnnlH, fnnrlnlu u hn» lh-pu»,»tlk»ul Tmuu Ktqlnnlf frnl qu qul rn»n»/ nédt, pu, u - su t um ptlull tpl pln lll >lénlf< l l/ nvhul»»! nn lntllfll ru ln ptk At-ln, ul lhlu lullm» cm lll», H l ll» Vl» llllll M lllll, lllflllllll, m cmh lm»» m l l /nl, ltll»ll lhlu ulu Ul n H Mttl lf/f>ltlf, dtjfllff f lm pfl lu»fl» Urr «fn» lf vlthn, L :»j»> v- -»» 4,,,,»j»f»»«j,jn»» frf - mn t r -~ ntrg r nsss rquzs plrlfrs, sb fôrm cncssõs, cpts strngrs, st é, us grns mnpóls ptrlífrs strngrs 2 A xplrçã r nss ptról pr mprss strngrs, nnhum bnfc trr h cnm ncnl ; grvr, n cntrár, nsss cn-,/cõs t rçft sm-lní, l- sr,t s mnpóls s lgrssm dmín nss ndústr plrl fr, prcurrm ftlmnt ntrfrr nr ms m nss plítc ntrn, vsnr suprmr s lbrds tlcmcrátcs, fm tl mntrm sus prvlégs, mprjnr nss mncpçã cnômc, punt, plítc A ndústr d ptról é csnclmnt mnplst Psqus, lvr rfnçã sã s prls tl um td cuj sprçã nã s dmt m vrtu mtvs técncs, cnômcs plítcs, cuj dmín ssgur pur cnômc c pr plítc Ná é dmssívl cnfrr trcrs prtculrmnt cstrngrns xrcíc tl um tlvrrt quc s cnftntl cnm própr sbrn ncnl Só Estr lm qulds pr xplrr nrlstr d ptról, m nm n ntrss ds ms lts s um pv E, prtnt vr mprtv urgnt d Estr prvtmnt mdt ntnsv nsss rcurss ptrlífrs ptncs A xplrçã d ptról pl Estd vrá sr fll pur mt um rgnzçã utárquc, «ls mnls rs grns mprss prvds pr fsclzr pl pnã públc A trnsfrmçã cm l d nt-prjt Esttut rn Ptról sr cnsumçã um crm mnstrus cntr Pátr rprsntr vrdr trçã s suprms ntrsss d pv brslr nt-prnjl Esttut d Ptról f rgnzd pr tnr nã s ntrsss ncns, ms ás xgêncs rs grnrs mnpóls pctrlfrns strngrs, prtculrmnmnt r rttsl nrt-mrcn chfd pt Stndrd U qu tv ntrfrênc drt m su lbrçá Apsr d rdçã cps prntmnt ncnlst sus prmrs rtgs, ds prtnss rstrçfts s cpts strngrs n lndústr d rfnçã d trnsprt, prvçã d Esttut r Ptról scnlfcr ntrg pr smpls r nsss Jzds ptrlífrs s mnnpóls strngrs, cm cndçõs lnfrrs, sb várs spcts, ás xlstnts n própr Vnzul V rgumnt qu ndmlssá ds mnpóls strngrs n xplrçã nss ptról é um mprtv d sgurnç t hmsfér cntl ná pss r mr clnntrcm An cntrár, n xplrçã ds rcurss rs nçõs sm íntrfrécln tlêsss mnpóls c mlhr unrnntl pnrn n sgurnnrn ncnl pnrn mnutnçã d pn» unvrsl, - - Nft é v-tltl, lnlt, ss fxplm,n luuln cln vltt t Mll»ln,ft l Mutft n ;,Mt t l; trt», sfm [fl n mpllnl \)\h trunlpd srtnfplrnn fpn p \nn mtht)\h ftt llll (hpd- d Mt ll ( t( mf-f r»- rpm ftu,, t f r l t m lll llllll»l l» n-ll ll» llm» tnu n pm l l,ftu l» lllflnpnl,» rt-! um M«l l>» llf qulpltllnllllf llm «fu fdll l lu» l»lm, «nlf fttu mlul llu» lll lllvm» ptlm- lllt Kll n «(«fu flu- >:»» lll ulu» f l ttl U l m»» l) fcltr crédt prprl- U-ns urbns, qu n mmnt rvn ncntrr ns mrs rfcult;t,s m prçõs bncárs tlvl < rstrçã crédt vnt m lnf! s strs d tvd qur s cmér u grcultur -! fclt l nslrulns, nrptrtlrcs c prprtárs prnl cçã l préds quc cnm pqun fnncmnt prã vr juth, sluçã rn grnr prblm r nn tl hbtçã nus nsss cntrs urbns m rtluçã tl jurs cnsgur fcld tl crédts m utr s rms t tvd ícárl qu ttrã ncssd t rduzr lmbm sm, Jurs m vst ds vntgns frcds pl Crtr mblár Crtr mblár rm su snvlvmnt prá futurmnt s lnsfrmr cm Bnc Hptcr- n qul vrá prcurr lntl nnv rduçã r jurs pr bnfc nss ndústr, cnmérr grculturt Grv ns ndústrs tcds d Bh PARALSADAS VAtlAS FABRCAS FM SALVADR SAVAR, 3 (C)N) Ampls n mvmnt grvst rrmpd lu (Uns uns ndústrs l tcds st - ttnl Cêrt- l ml l qunhnts «prârns, snh lg çft tl umnt slárs, ms qr (ld ndlr, thdfcphtt pns rlntgfl cnntst,,á hndnrm s srvçs ns nlhlrlmt fbrs lsl cd, nrr- (nd sérs >rrj /«s n cnm ncnl A grv lv nc cm prlsã ttl dus trblhs n l-ál>rcn Sá Br/ m Pltfrm slnnd-st m sgud, pl» áhrl Sã Jã vnt-l já tng fllnt lnr- Kunssú, n dus sçõs pns s u- cntru m funcnmnt n mnnc dn prr Tr prlsçã ds srvçs ns ndustrs fçã tcclgn f rkn/ul um «<mssã (ntr <lrv», sh prsdênc d vrdr cmunst lursvnldn Vn, un, st n nd hrt mnt, ns murlnnds fábrcs cm utrs, ns fnd s prárs hndnnr s trhlhs A Dlgc d Trblh p n Sndct ds Trblhdrs ns ndístrns ln p Tclgm, stã t-mnd tds s prvdêncs nn sntd blr st mvmnt «rvst çvêrn d Kstd, pnr su vê/, dtu dvrss prvdêncs vsnd, gul mnt, ncntrr um mdd cpz snluclnr «pr», sprnr-s ntm m brvs ds vnllnr tud nrmnl A fm mlhr tnr às ncssds ds cnsumdrs ncrênc n justfctv cm qu CCPL suspn, busv rbtrrmnt, s ssnturs s próprs clnts Embr Cpr v Cntrl rns Prdutrs r Ll nã sj tpntln- p tl qulqur rprtçã públc, gnt su dmnstrçã sbrnmnt, sí-m vr d prstr s ts fcõs qum qur qu sj, qund prc rbtrár busvmnt, cm é cs t suspnsã tl ssn urs, prjurcnr gr, públc, nã pm s utrds fcr ndfrnts qu vm cntcnd, r num zn r nutr, prlvnnd-s s ssnnts dqul órgã r rcbmnt t prdut, m cs utrr, bstcmnt tl ll A ppulçã nunc sfru ntrvs; r furt brl nts t prcmnt tl-t CE, substtur pl tul Cprlv Dl té gr, s cnsumdrs frm brgds, mpulsôrmnl, svr-sc d CE, u t CCPE, qu mnplzu lt, llnr-lhc s prus s rgrs st duru td tmp d gvrn dscrcnár v s prlngnd té s tmps tus Agr, qu u bstcmnt stá flh, rtluzln srgnzd, pr fõrç t tuçã d Cprtv, nã tnrn s ntrssds pr qum plr, sf bndnds á própr srt pl msm rgnzçã qu s nrnnt sslmuts, mpulsôrmnl, tlxnd-ns á mrcê ts dfculds qu nd crrm pr ôr dqul ntrmssã n mrcd r lt Cumpr nd slntr qu, n mmnt m qu lnl s fl n Cmpnh l Crnç Prtçã á Mtrnd, s utrds qu dã p êss mvmnt sfrm, nclmnt, s fts tlsss rstrçõs mpsts pl Cprtv qu lnl dfcultm X qusçã tl ll utr spct nstlrl- pl ncrênc tl rgumnts qu ncrr, cm justfctv r bus, é lgçã tl qu suspnsã rs ssnturs m zns ntrs, cm gr cntc cm d Cntr, é t quc mdd vs tnr mlhr às ncssd» ds cnsumdrs, qund, n rld, sã ls próprs, ns tngds pl ds prvnc Pr dfcçã ds Clsss chmds prstr Srvç Mltr A Drtr tl Rcrutmnt nfrmn: Qu s nspçõs sú srã rlzds nlr - tl ulubr 5 tl zmbr ns Esltls d R Grn t Sul, Prná Snt Ctrn; ntr l- nvmbr 5 r jnr ns Esltls t Bh, Srgp, Altls, Prnmbuc, Crá, R (rnr t Nrt, Mrnhã, Puí, Prá, Amzns Trrtórs Frs d Ampá Acr; nlr :! tln zmbr 5 t fvrr n Dstrt Frl, Estds t R, Esprt Snt, Sã Pul, Mns Grs, Gás M Grss; yu, ntr ds przs cm, s cmndnt Rgõs Mltrs fxrã s dts pr nc sss nspcõs N s cnt tmp srvç stdul muncpl rcsrakkrmkvrns nu > s r sô- HKK A AHTACA PARA S KFETS )0 AltTK 2 AT UAS DSPSÇÕES CNSTTlfl- NAS TKANSTttlAH F ncmnhd n DASP, pr xntn pll-l, UT pmcssn tlllll t Cnslh Frl Cnmérclt EMrl slu lgn tmp pr lll t stbld n nutrs vntgns lfurnts d rtg t du At rs l»»- pklçfs sus Trns!ós pnnd sbr mlár, n )AS lltklnll CKcllll llll lluk dl» lllllésh gl AhM, pur xmpl, xu bm ptnt qu s lnl» css r \» l -ln cslllllllllllclflu tl ll ffllh qul ll»pu»s, tlnvau s culn rns fl Vlhtll lflh»plm» flh» lfl/dlllll tlllwk ft pp,-, pult, pnrn lnlll8flf,au lu Aln tln»» h,í» < fhlnf,-, hln u, m un nt funvau l s - lllltláll l» mv lll «ll, lll íí n pl-, npltll clp» ru t,m;»lflttt uu fllh pll ll HflVfl, lfll fl» ll H ll»llllll l l l f lu l» ffftt lu fkmlu prln tdknlw» ff ltrs utrds qu nlnrm pnr bm ntrvr n ssunt, m fvr d ppulçã, trnscrvms, sgur, um rs crts crculrs nvds s nlgs ssnnts Es crt: hjlvntl rstruturçã r nsss srvçs r ntrg tlnmcll, fm mlhr tnr s ncssds dns cnsumdrs, sms frcds suspnrr s ssn ur tl ll n slr r su rsdênc, Nsls cndçõs nã prms rnvr su ssntur n vncmnt Pr su gvrn nfrmms qu prd t ssntur nã mplc n mpssbld tl v s btr prdut um vz qu msm prá, sr dqurd ns llrs lcs crrs-tnqus qu prcrrm st?n Agrcnd prfrênc qu ns lm dspnsd prsntms nsss rsptss cumprmnts (Assnlur lgívl) Chf Srvç r Pst Pl prmr vz n Gunbr Gnrl Blck QUASE TCENTS DESLCADS DE GUERRA N TRANSPRTE NRTE-AMERCAN N mnhã r ntm funtlu n Gunbr, prcnt d põrl Brmènhvn, n Almnh, trnsprt nrt-mrcn Gnrl W M Blck, trznd 7tíf slcds gurr, rs qus J plnss, 32 russs, llt ugslvs, M ustrícs, 0 lmãs, -7 utrs ncnlds s rfrds slcds frm smblds n lh ts Flrs, nr gurdrã cnvnnt stn A cmndnt r nv f nuncd, m vgm, pr dvrss pssgrs, cntr s qus sr Mhl rgslv, cmndnt d nv cm spã russ n x-fcl svétc lurj Glwchw, gnt t NKWD, qul, á chgd t nv, f nlrgu ás utrds r Sgurnç Pnllc Scl Flnd ã rprtgm, sr Drjnslv dss nã crdtr qu Rúss pssu sgrd d bmb tômc v A TRAGÉDA D HMEM P FÁB DÕRA (Espcl pun DAR B NTCAS V PRT VELH Stmbr Nvmnt sbrv ms lt Jmr m vã d FAB cmnd t cptã Jsé Gms j Arúj, ssstd pl tnnt crnl Amrnt tnnt Crvlh, srgnts Hél Slv, Lurncl Mntr mcânc rlnd Jdé Lps, cm bsrvdrs, cptã Gérsn Gms rl lvr, prmr tnnt \ ll, rpórtr Crls Durt, -fá d Nt», t R crnst r DAR DE NTCAS bjtv l lclzr ptrulh tl t hmns xr nqulfl -zn pl cptã Gérsn, pós su rsrrssn tl sus cmpnrs Prt Vlh, ptrulh ncrrgr btr nlcmn» rs pnts rtlcds pls Bí»c-Prt, pssívl scnrj t tnnt Frnnd Nd ncntrms, ps cnc hrs r vô, ná sr lguns tprls r lt r, rçds ds srngurs ns sus «clcçõs» fumç, ts buõs ntl fumm brrch Nnhurr snl tl mlc, c ptrulh prcurd, há várs ds sprvd rl gênrs lmntícs, nãn ndcu n s chv, tlvz vd ás chuvs sprádcs qu umcrm lnh mplm cmbslã, ps s fgurs, qu sã u~ úncs ms sns pr n vã, tm pc sr fts rnpd- mnt, tn prmr ruíd ds m-, trs, ftpm qu prlh ntn-t nv rum nn mr vr ntfcçã u lgçã st prdd D rgrss Pôr, Vlh, ncntrms s mrcns qu hvm chgd Blm, r/, nl utgr, smntd, um luzl, trpulçã À nt, rlzrm n prmr runã cm gvrndr Arúj Lm, cptã Gérsn, cptã Alns, tnnt Vll, cm prsnç d tnnt crnl Anbl Brrt, sgnd suprntnnt r nv xpdçã s mrcns, cujs cmpnnts rgstrrms n próxm crônc, prtnm fnr m z ds lclzçã d ^mlc n v s chr tnnt Frnnd Srã fts ntnss xtnss psquss, ntrnd lg m çã n hlcóptr, rprt Prt Vlh stv mpnnt cm chgd t vãs, ncluíds qutr rs brgrs Fntnl Nt ds Rs, qu pssrm rn vgm nstruçã s mmbrs d xpdçã d cptã Gérsn qu s ncntrm qu cuj ncntr fms cln cmnhã n Jmnr m Sãn Ppd»-, 9 qulômtrs tl Prt Vlh, vrm m mut bns cndçõs físcs, rgstrnd-s, sguntl médc d xpdçã, dr Jã Frnns Sus, pns um cs mlár, r d própr cptã Gérsn, qu nãn s submtm fts prscrçõs prflãtcs dtds pl rfrd fculttv Sbr lclzçã dt» tnnt Frnnd, rcbu cpã Gérsn cr qn trnscrvms: f n sr rmã d tnnt Frnnd tl lvr Przd s Dps qu l ns jrns dqu (Sã Pul) qu tmbém sgund xpdçã nã btv rsultd qu t» snhr r fzr um nv tnttv pnr lclzr su rmã, mnd-lh sbç tl um mp n qul stá ssnld lugr n pssvlmnt s nch su rmã, sgund s mus nstrumnts, sr pssvlmnt duvdr; n ntnt, nã cust vrgu-; s nã stvrm crts s mnhs ndcçõs, puc u nnhum prjuíz lh pm cusr Tv nsj l trmnr lcl d sstr d «Lt n?at-, d tar Frnc», 270 mlhs mrítms nglss st Frt Etnn um puc n sul d ntrsçã dn mrdn,!0v W prll 20 N, cnfrmd pstrrmnt pls psquss Bsd nst ft m utrs ms snt-m cm drt vr lh trnsmtr sts ndcçõs fç m nm Dus sm ntrsss mtrs Só lh pç n bséqu cmuncr-m rsultd d sus vrguçõs nss sntd Antcsmnl Crls Rmsthlr, rdstsst Sã Pul, vnd Lus Antôn, 239» mssvst prtn, Sgund s sus «nstrumnts» qu tnnt Frnnd v stnr n mérln r Jcl-Prná, ntr s flunts grpé ds Cgns r Brnc, zn ltrl nlt dstnt dn sprcu rfrd fcl, nlém btd vssd pls srngurs N r Jcl-Prná xstm smnt dus trbus índs, Arrs Crpuns, bô índl cssvs, tulmnt lds n flunt Cpvrí, cm ns qus Srvç Prtçã s índs mntém lgum cntt N lt Jcl-Prná ncursnm ás vzs s Pcs-Nvs, qu s prxmm ds cbcrs Cns sã índs rrds grssvns, m cnstnt lut cm ns srngurs prcnts Gujrá- Mrm, qu trblhm nn r Pcs-Nvs ns sus flunts, ííst n mtrm dvrss srngurs vm tmbém tr ft lgum prsnr Nã s pd scrr qu s próprs Pcs-Nvs tvssm rptd tnnt Frnnd, scnd Cns, ps qul f- c sprcu n més julh, mês própr d sus lngs cmn h ds v n tórs Acrdtms, ntrtnt, qu hm- lnd, t «cpuntn», ds Bnr-Nêgr, u d G-Prnâ, ncluíd Cns, sprd Há númrs mlcs trln nds ns cbcrs sss rs ds Cm mprg d hlcóptr ts võs d FAB dí mrcns, stms n lmr d fntv sclrcmnt d sn sclnl cs u tnnt stá num mlc u pru-s n mt mrru nnçã, prqu hpóts crm é mn; ctávl plns crcunstâncs brnc, tnnt Frns bcs d Jmrl -nn qus um bc -scnhcds dssmus númrs flunts Esprds, hjç, tr, s ds brslrs qu hvm sd prss pl plíc frnqust Grns mnfstçõs prprm s studnts crcs pr rcpcnr su clg Em Durt Cnvt d Cntr Acdêmc Cândd lvr Pl vã trnnst-nntncnll r Pnr, prcnt r Lsb, rvrã chgr, hj, crc dns 3 hrns, á s- nçã hrrs r Cnlbuç, sturnnt Em Durt mrítm Jsé Quntn dns Snts, qu frm mprlds vnjr, r rgrss Brsll, pl plíc spnhl, qund- nv Sntrém, qu s cnduz, prtu Vg, n Espnh fnt íl mplmnt dvulgnd rprcutu sngrndvclmnt n pnã públc, prtculrmnt ntr ns studnts, - rds pl Cnlr Acdêmc Cãndd lvr, dn Fculd Ncnl r Drt, s qus prmvrm mdds nçá drt n sntd srm lbrtds quls ds ptrícs rns más dn plc plítc Frnc Em fnc dn ttu d gvrn spnnhl, qu nndn prtnu submtr s ds brslrs á snçã sus trbuns ct xcçã, prtstu tmrtl, cnslrnrn-n çã rbtrr Msm ssm studnt mrítm brslrs prmncrm qus um smn ns cárcrs spnhós, CNVTE A PV N ntut tl prmvr tun mnlfstçf r clnfurnv unvrstár Em Durt, Cntr Acdêmc Cântld lvr, m um sus ssmblcls grns prvu umn prpst cm fm r sr-lh prprcnr rccpçft fstv Pr nss ntrméd, cnvd pv n clbrnr nss hmcnrcm s studnts unvrstárs, scund purms, cmprcrã cm mss rprt Snnts Dttmnt AltTKAM ) SKA LSBA, 0 (U, P) Em vã r Pnr sgurm pr R Jnr studnt c jrnlst Em Durt mrítm Jsé Quntn ds Snts, qu frm rcntmnt ncrrrnrs n Espnh pr dstrbuírm prnpqntl nt-frnqust pr, lh m qu vjm s rns brslrs pstrtu tlst cptl às 5 hrs (hr ll, vnd chgr n rprt d Glã, n R, às hrs r mnh cutls Cmprm-s pgnd just v< lur, N lt Smnt pssl )0 prvm suu dnd Ru Sndr Dnts, 07 Tl 4^ FFRR MQftPl 3 8 S ty-^s CUFTTE fmrt, RBERT flmmngs DN \\K< Ml kmmíj HAZEL BKCNKS Mu flm& /t»f>t r-,h m tnn n A /,, st lr»p \ ty ] mmmê MMH ^üat», >,» fwmnmí,^»:^- PAWV H^ffMSg m /llu plnn nn /f m tmdr m sbb Cs,<j#, r s n dm (^«mu, w th r fnfus mm nums > K^?, nl > um mm \ n>nut,jh 4 (ntfós n/m nn w//y munuttf w mu v/nvw

10 r M M $ Scund Sçã Sgund Págn DÁR NTCAS ílu S Usí^SJ LSM0 E TRÁFEG Unã Bnfcnt ds Chuffurs d R Jnr Rcnhcd d Edfíc própr: 42-59) xct Utld Publc pr d 53S, m Evrlst d Vjr n 30, sbrd Expdnt tds s «lns ls, <l« h HálmdH, qu «ln 8 ís 5 hrs DE «^PJfMB W«M««WMB^^ 2-U-D3 lfn: lll hrns, l- ~ -flrn, utubr DEPARTAMENT JtJRUJlC Hrár: «s 30 ns 230 hrs, tds s «ls «fls Dvm cmprcr s Bulnts sscds: Anfmn «n Assm- Cã Lps í Vr Lus Unçlvs Júnr í Vr DEPAKTAftlEM- MKHC Hrár dr Brg Nm, ds 8 s 9 hrs ds s «ls utls; dr Jrftc Um ds 2 s 3 hrs, tds s ds úts; dr Dmngs Scrvul, ds 4 s 5 hnrs, ds s ds utls «xct ns sábds; dr Abls Vr, dns 3 ns 20 lms, tds s ds utls xctn nns snhudns DEPARTAMENT HE ANALSES Hrár : dr Slv Rngl, ds 5 ns hrs, tnds R ds úts DEPARTAMENT DENTÁR Hnrár : ds 2 n 5 lms, tds s ds úts, xct nns sábds, qu è ds D s hrs AMBULATÓR Enfrmr Sbstf Frts dn Sllvn tnrár : ds 9 s 2 hrs n ds 5 ns 20 hrs, tds s ds utls, xct ns nbds qu > ds 9 s 2 hrs RE, SAll E MATRCULA - Dcvnd sr prcdd rvsã m- trcul scl, Drtr «lst Unã vlrn spclmnt ns sscds qu ( : ntrm m trs n pnrmnt mnslds qu sjm pgr íus cntrbuçõs trsds, pr cmprcrm, cnm urgênc, nst Scr- -trn prsnt vs tm ftnll- dr r vtr surprss pnr prt r uusscr trsd qu fòr slgd r- flntvmnt nn rvsã mtrcul, p tnlt r pgmnt, «l ncòrd cm s Esttuts scs AS ASSCAS REMDS Est Unã, prmd pl stuçã cr- rnt d sprprçã dc sun sr l, vê-s n cntngênc «rs srs sscds cnlls rr cm lvd prpóst Mrr ms pnr rrmçft um fund spcl cm qu pss» fzr fc n cnstruçã su nv sd m trrn stud n Rchul n 373 vuít > c cm fm mng, Nun Alvrs Prr, Frncsc Mrtns Abru, Sncs Rsn Cusln, Dns Cruz, Albrt ds Síms, Antôn Lns, Dnl Rbr, Dmr Pnt Cstr, Pdr Mntr Alvs, rlnu Mrs Frrr, Antôn Mrnd lvr, Edsn Gms, Bnjmm Rs dus Snts, Jsé Alvs Alxndr, Jsé Hnrt lvr, Cld Frrr du Slv, Fulgênc Mngnlhãs Ngrrs, Lus Mssl Tórrs, Ernst Pdr Almd, Antónl Mrlns Pxt, Frncsc lun- «Sus, Vnlz Uulé, Armnd ds Snts, Abíl Evnglst, Antôn Frncsc Júnr, Rmlf Fnsc Prcrn, Dls Síms Rdrgus, Alsttclcs dc vclrn Mrtns, Mcr Lps l Rch, Álvr Clh Mur Flh, Antôn Rdrgus Cbd, August Prr d Cst, svld d Sllvn, Cândd Srs d Cst, Jrg Sus Júnr, Lus Quntn «ts Snts, André Crnr Lã, Hél Rss Nuns, Arlnd Eusébl, Jrg Mr- Uns, Jnrbs lvr, Brg, Rnld Almd Tnc, Nslr Vtrln Brbs, Estfnl Mlchlszyn, Jsé Prr d Sllvn, Anés Frrr dn Sllvn Snts Flh, Ar Sã Clr Bsts, Álvr Gnzlz Mrtns BSERVAÇÃ : A ít á chmdn mprtrá n pgmnt d tx nv nscrçã Runã nul ds ntgs luns d Clég Slsn Snt Rs Jícíüznr-sc-A n próxm dmng, trdcnl runã fstv ds cx-luns Slslns d Clég Snt Hsn «l Ntró, cuj prgrm dms lx: As 0 hrs Mss fstv pls x-luns sus xns fmíls As l hrs Sln ssmblé 0 slã d ttr As V2 hrs Alm«U0 cntrtcrnzça frcd pl Clég, As ]! rs Prt sprtv vst Clígl sus pndêncs FACULDADE NACNAL DE MEDCNA RESLUÇÃ D DRETÓR ACADÊMC NFRAÇÕES EM REGSTRADAS -» - 948, EXCESS DE VELCDADE : ESTACNAR MTTD : P 473 EM LCAL NA PER ã Snd br n vtr ncrgs nrss pr su ptrmôn, Ccnslh Dlbrtv rslvu cr í un «pnt suplmntr dc Cr$,00! mnss, qu srá pg, fnculttvn- í t, plns sscds rmds Assm, cs- ; t Drtr vm plnr prn cn- - curs ndspnsávl ds srs sscds - rmds qu nd nã fturm ss pncnmntn, crts qu strã ss md cncrrnd pnr ngruncl- mnt «sclc^ cm pur bm-, str cltv í : Assmblé (lrnl Extrrllnílrl m Cntnuçã - Kstí cnvcds ns s- nhrs ssurlns «lts d Unã HnfcL «ns ( lu! ms dn l lnr «s ívuhm -m Assmblé (J- rl Extrnrllnárl nun cunlmch) n prrtxlm sxt-ru, d ltubr, ãs JH hnrs, nsl sélc scl rm dn D -- Artg (7 «ls Ksttuts ntrsss trs Prsnç; 00 rcn usscnls «puls DRETRA -- Run-s, lj, n ssá rdnár, ãs JU rs, nlu s clnl, stnd cnvcds s snhrs «lrtnrs: Albrt Frrr ds Snts - Prcshlnt; Antôn d Cst Mrr Vlc-Prnnt; Jã Alvs Lm l Scrtr; Ernst Frrr Ltã 2 Scrtr; Mnul Crr Pnt Sls Tsurr; Antôn Gnrcln Fnnts 20 Tsurr; AHtônl Prr d Slv PrcurUut rl; um Brdnz Bclltcàrl scr Anlcrt d Cst Arquvst CMSSÃ DK SNDCÂNCA Est cnvcds pru u runã rdnár, hj, As 20 hrs, nst s scl, s snhrs ru cm brs d cmlssã- ts Mnul «l Mglhãs, Lub Prr Cnrds, Mnul Uuspr, sc Pv ds Snts svnll Ngur Clh CAMHllATS A srítts Dvm trprscr \ Sccrlr, fm rgulrlznrn su; prpsts, ts sguuts cnddts u sócs: Alf rlu d Almr Muh, Anlônl Jrbusu Armnd Alvs, Auuustlnl Durt l-! lh Bndt Jcnt Mcd, Dhly Mrs Srs, Dmngs Mnss, Gulhrm Alvs lúnr, llrclltnu Al- Vs Crr, suln Jsé d lvr, Jí Antôn U«Sus Sú, Já Btst d Slv, Jqum Álvr d Slv, Jqum lsó Cst, Jqum Tmót,? Astrg, Lus Jsé Ngulr, Luí Rbr, lus Rdrgus Rtrrt, Mnul August dn Slv rç, Mnul tfl dns Snts, Mnul Rsn ds Snls Júnr, Már Frrr «\ln, Mst Ermd, llvlr Ah^s Rlhrs, svld Dnts Frrr, CVnld Mtnr Muls, táv Mur Csl, llnlnndn Nnt lvr, rbérg Crsnr Sã Pul Vltr /l- Hudrf Afns PSTA HWTANTE Há crts pní s sgunts snhrs sscds: Arsts Slvn, Dlfm Mrn d Sll- V&, Hnrqu Sup Pnt, Pdr Mgul F rr Flh, Quntn Srtà d Cs Rbrt d lvr Srvt- d Trânst EXAMK 0 MTltLSTAS : CHAMADA PARA AMANHA, AS 345 H!AS : Alcr Muríc, Tlcn Mr ;tt, lch Máxm Pllrs, SJUsls Pv, Mur Mlr «l lvrr,,tã d Cruz Scc Júnr, Antn «Slv «(lvr, Hlf Eml 3lí nlnlr Vltr Rch, Vltr Lwn, írncld Slln, Gluspp Dl Nctr, Erc Crr d Slv, Ald lls4f :49s:í - t:)3-0c ( SB » H fü - lt J J ( ll J <: D ! K :; U DESBEDÊNCA A H J ( 2H Mu M G clftll S P M U2 3Ü :,l)23ll :)82U ,t H l S H Mn SNAL lntkrmpbr TRANST: (8!» ME F K HNDE C CNTRA MA P B !(>3 - lt J k CNTRA MA DE DREÇÃ: S P R J C D H ( P R,! P Cmmru Escl Pul Frntn su trgésm nvrsár Nn d 28 d mês rcém-lnd, trnscrru, sb fstvs cmmrçõs, trlréssn nvrsár d Fsrl Pul Frntn N sssã lusv ft dt c qu tv lugr n s d ducndár fts 0 hrs, usrm fssr Alc Sn n Dlrc L dcnt dscnt, nrclnrs, l«m d plvr pr- Mdurlr lu- Snus, pls crps rspctvmnt As vltr mmnr d suds prft cnrlc ptrn r srl, fzrm um rápd stud hstórc dn msm A t cmprcrm s utrldrs muncps Drtór cs luns d Mdcn m dlrm ntrr Acdêmc cmunc: Fculd Ncnl tlc ssmblé Url d«snum grv smbólc bjtvs d Educçã Rurl Sír rlzd hj, «l ln, fts 5,W hrs nn nsttut Educçã, ru Mrlz Brrs, 273, nuncd c) lrnc d prfssr Amrnl Kntu sbr «bjtvs sncns dn scl n zn rurl», A «nfr srá cmpnhd «t p «,õtt flms cnfrncst prfssr d Unvrsd Ctólc «j Br«sll n cdr ds «Escs Típcs -- rs» d Estd d -í-, srus çn drg té hj A crn» r t S studss d ssm-) ( ABANDNAD R,T P EXCESS DF FUMAVA 2530 S P 24! S P ( c ônbus Rgstr dplms Drtr d Ensn Suprr clf ru rgstr dns dplms r: (n- «ld nlrn Amdr Gllccl, Pu ln Mlr, Alcs Frrr Lm, là Prr Asss, Snldnnl Cvlcntl Lcrd, Kmund «lsé Bstl, Vr Mrr Cmnh, Jqum Fr Prr, Ru Álvr Prr lptc, Trcznl Mnrnn dc lvr, llr ln,v»u, Luz Pn Tvrs Mntr, ldr lüdrt dn Sllvn, Mr Crr Lms» lsé Alcântr Pp, Álvr llnncl A dc lvr Sus Au Frrr Lã, Alhn M, Ps Gms, Mr sbl 5tlrrl Lm,,l«Rms T- ;:: Bnt Mrr ltn, Nltn Crn C nç vs, S vr n lqum Krusc (nclvs, Mrcl zqnl Crls PlT, Vlr Sn Jun, /ll- «ln Pv Mrs, Jsc Tclrc Ps-, (Vl Srs dc lhr, rfu Mrr Brndã, Flzlr dc Brrs, Altn Sclrr, Arc Brnrs Slulr, (lunbr Wurlh Mrb Srhndrr Snts, Brnrd Kcr, lur Tvrs Cld, Grmn ls Clh crlr» Lt, Cs Bttncurt, Mcd, Rbrt Rnld Durt Mc Crrll, Grld Césr dc Arúj, Smul Adtn, An Rtbcr lus AnWn d Slvr Frnc, Mr Jsé Anunrlncã randré, Gulhrm Cst Ngrfts c Crls Antll Pnt Alvs Asscçã Crstã Mçs Fculd Ncnl Flsf DRET«)R ACADÊMC CURS PRÉ-VESTBULAR As uls d Curs Pré-Vstbulr trs nc hj d l r utubr, fts 7 hrs Cntnum brts s nsrcôs pr st curs CURS DE PEDAGGA D A rnv pl ft, há ds, luns dc Pdgg ds dvrss P ruldrs Flsf n std qu cmprçm As runõs, r lvdns ft, pr dscussã us rn rnçs técncs ducçf n Mnstér Educçã Km luní; nrncssfd unlm, lslvrn s -lu ns r Pdgg d Fculd Nrrn;l «l Flsf lvr <?fln um sér «l pvdéncs pr grnth r sus drts dqurds p l < n stã snd burlds Em s rtmn ssunt «p ntrss ;«lndns quls qu stã cursnd Pd ;«gr u (p n cursm, UA nss n pítlcpca, nsss runõs dn usn, «l tds s luns «l pdgg «s vrs Fculds «l Flsu f Assm, fcm cnvdds sss clfíts pr cmprcrm runã l hj às 7,lll hrs n slã nbr dn Fud Pr mrs csclnrcclnnts vm s nlrssds prcurr n «««ncí Antôn Crls, «A: 8 lms «l!m hrs cm snl d prtst «n- r s rbtrrds plcs prntrds n d J últm n prç Mrcchnl Flrn F Rmcnlc prvd «u s rnvss un tlgrm à Câmr Frl m p u prjt d dl^n rprsntnt d Dstrt Fr, Rnrl Km-ls Kmrd sôhr \- tncã r Plíc Cspcll c um utr tlgrm prsnt d Rpúbllc prtstnd cntr s ctds nrbtrrds ss: Rulcns Hrblrt Brbs Prsnt d D A «l hj: Club dc Cnvrsçã Knlã d Cmsjã - Runã Culturl dc vs- Atvds As T:t Cstlhn As S - - jís Scs As 9 prnnt Klub Aul r Frncês pl mclncl ln gufn Em fvr d Cmpnh Ncnl d Crnç MAS UMA CNKKRfíNCA D PRFFSSR MRA V LPEZ Cm s vrs udtór :sn hrs, ud cspcíd dn ód cm frms, prssgur hj d f A S F ãs h scrítí cutrcncs pn rlv ns ss SU Mn y Lps:-, nm «s ms pscntvncs ntrvm rlznd cm grn bnfc d (mph Nncnl «n Crnç As rfrds cm fcncs lstã snd ptrcnds pl Fundçã lctúl Vrgs, p ss mnr clbr pr mr xl dqul czndn útl ptrótc s ntrssds prã dqurr sus ngrsss n própr lcl d cnfrénc Fculd Cêncs Médcs Cmuncm-ns: «D A d Fculd Cèncs Médcs cnvc pr hj As - hrs, ms un ssmblé grl xtrrdnár pr lbrr sôbr prtndd umnt nuíd drs () Drtór ncrc prsnç dp tds s luns CLÉG PEDR (Extrnt) AVS A - ju v4mc lln hr fxd l vs s ntrssds pl0\ s srl ;s ds xms pl d Arlg ), lrã níc, hj, d utubr, ãs S hrns ru ds rfrds xms stá, prtr d Clég FRMAR PLA DUPLA : P 770:! - 82!) 8:t2l :l - lítl HU (84( - Bm- - «58 - :: - nu u:tn - 8L«;: RECUSAR PASSAGERS : - n:\j US EXCESSV DA BUZNA : U77U4 DVERSAS NFRAÇÕES: -- P GELADERAS íltr» bmbs létrcs <«mflllím nsss pr-s, pur «- S/Crtw (rrn tds lt Jqum Êhlhnrs >:-H Tl: Dr Nl Vnturn QfBNCAR DK UVDS, NARZ, ;- UAKAMA K LHS pnltn» 4 fts hnrs gm- Bs, qttnrtns «xth-frs Avnl- «St Kl«Urn, 277 (Edlfcl Sf tbrj Fn: 22 KWH «s 2ll-rl7l lex Pcúls Auxíls Mútus ds Asspds d Unã Bnfcnt ds Chuffurs íjc d R Jnr!; ASSHMHÍ4A UKRAL KXTRAÜDNAA \± Cnvd s slnu lsmcld «nlls d Cm Pclln «Au\llls Múm Úp» Afírds «n l,0 Hllcl ds Clutls d R l«lun pnrn s nmrtn m Annmlln lrrnl UMrnrllnrl, n pnxlm «l lv tpllrí tíf utubr, ms l, lm l!l 0 m, cm nm n mcnl t KvurlMlr du V n : - 7,7-44rllll ! - 4:4( ( l:! - 8lf(S - 74( :2:5 - M Cl : UDC H m ( (00 - ( « (258 8) ( ( Í 405( (( ( - 800( M Cl ) P, 38( Í7D , ( íl » ( Ü (957 Asscçã ds Antgs Estudnts ns Estds Unds Prssgum m xl s plstrs sóbr ssunts ncns «p AssclcRu ds Áulcs Estudnts ns Estnds Unds Vm rlznd ns qurts-l rs n s d nsttut Ur sl-estds tln ds Ess sér plstrs «p stã r crg d M Cntlnu, límp Fnsc, Mnul Frrr, svld Cst, Guslv Lss utrs, cnt- CNFERÊNCAS DR T BR SEKEL - Amnhã,,30 hrs, n Brsíl Lg M, s«)l lm: Tés mss m s Índs d TrrllSrl dc (lmpu,! cnfrcncsth tlr m sprnt KMKNHKR) LUZ HLDKhSUANDU HRTA BARBSA Hj, às 7,tn hrns, n Aullórl Hllrth lá Av Grç Arnh nv SJ - 5- ndr), sbr u lm: TcrnlRl Mudnçs «l std físc: fusã sldfccã - - vnpnr/cà bulçã - - sublmc tmprtur crtc lqucfc dns «ss - hpótss n rs- Prvlênc ls sbr frmçã prfssr mnstr r Educçã Sú hmlgu prcr 33SH8, -d Cnslh Ncnl Educçã, cuj cnclusã f sgunt: Rspnnd um pdd ntrmçõs msm funcnár trnsmt clrçã d drtr d Fculd d= Flsf, Cêncs Ltrs, nvcnr rt 9, prágrf l, r Dcrt n 25 2 jnr 942 qu ssm dspõ: «As luns mtrculds n Curs Ltrs Angl-Grmãnrns srá prmtd spclzçã m um ds crs qu cnsttum grup Língu Ltrtur ngls Almã, fcnd prém brgds stud ds rms crs báscs Lngun Ltn Fllg Língu Prtugus Tl s dspstv fr s trms d Dcrtl n 90, 939, sbr s qus nà prrã prvlcr F,m ts mndçfs, Cmssã é prcr «p srt prá sr rfrd rgstr rqurd mdnt prstçã d xm Língu Ltrtur Almà» Escl Ncnl Engnhr AVS AS ALUNS )0 õ? AN - Ur luns d 5 n cnstnts r r- nçã bnx, vrã prcurr prf Antôn Mnntfusc Asss n hr, l nul dn Cr «l Arquttur lun «rcrulrlsr s sus stucõs «pnt ; Cr «!«Cnstruçft Cvl SA ôls; Alfrd Amírc lvr Rx, Luz Krgnr K Lms,n U Mur Dttln Sírgl Dnnd Cnçnlvs, Pul Prr Fn- n c Hrnslnu rtnlrg, CHAMADS A SKCA D EXPE- Dl FNK Kslã clnmds, cm ur- KPnr, H s sça, s luns lm Murs \crn, Nltt Shslãn Mdn- Ks, Már ( A Alngn Híl Esl ül Plnlr!C,>! l-í: MENT S NDKFEK DS Tvrm sus r> clnlus nfrds pul fl pgmnt dns txs s sullltcs luns d, ;u: Antôn C ls d Knsc Psss, rs Uláv«: l Slv, Jsc Etg, lus Hnnsl fjí, lsó Mchd Lcrd, lsé Mtr dc Snus Nt, Jus Svrn Lps (fjuc/ Flh Ln Kt;, FREyCRNClA AS TRABALHS PRÁTCS F SABATNAS - A Srrtr vs s luns st Escl t u nft f rvrrd prn xrc c l lus rt, : d L V 7 dc! 2- ül Assun snd, -s tbnlhns prfttl«s c s snbnlnns, «p \ ftpèn ds dvrss ;: xcçã du \nnu ríl /t sã brg nrs,, prslr \ms pncf U lvn lvllyl 2, ds épc, s «p tv-í ü-dc dns rfrd,s trlnlhs S PARA LVHK-DCÊN- ldraclf A - prsn- ~t julpdr dn nnurs t As h bm-s, hvrá Cmssõn pr n quslct -nmprcmnt tds s sns mmbrs tmbém d cnddt nscrt SKCA n EXPEDENTE Dvm npnn r :, sçã d Expdnt r;;ul;n/! m sus mtrículs nrrcntr nnn, umn vz «p tvrm grtud nfrds, d Mlu d Alnc u-gn Rlnnd Clllnr Prr «Cut Pfl Dprtmnt Estudntl d UDN Dprtmnt Estudntl d UDN «p, n su 2 Cnvnçã Ncnl, dtu fclmnt ts ncnllst pr n xplrçã «l ptról brsllcír,,0 pd, nst mmnt, xr dc mnstrr su snustcã nt «st ptrótc «prsnt d tpúblc, utrznd cmpr dv rfnrs n Frnç Est srá sm dúvd, prmr pss pr mncpçã cnômc d Brsl f Cüvcdíj pr lj às LT nrs, n s dn UDN, á run Méxc 3, -lv ndr, un runã xtrnrdnár d Drtr d Dprtmnt Estudntl Ncnl dn U D N Cmprcrá st runã dr Arnn Ml, rprsntnt Algs n Drtór Ncnl d Prtd rcntmnt sclhd pr qul rgã pr smpnhr s tuncõs lmnt lgçã ntr drçã ncnl r Prtd Dprtmnt Estudntl <lc Sn lsl l llrl crs u; (lccnlc só,k )S luns lblhns rm ft CW CA DE t«> d d vs qu hj, nv runr» d Asscçã ds Prfssrs Curs Scundár d Prftur d Dstrt Frl MANFESTAD SEU RECNHEC- MENT PELA APRESENTAÇÃ D REQUERMENT QUE REGULA CNCURS DE TÍTULS Rgzjnd-s pl rrprmnt n 375, rfrnt cncurs títuls prvst trmnd pl crtl n 9 í)0!> 94 há ds submtd á prnçà d Câmr Mu nlcp, Asscçã ds Prfssrs Curs Sundír; d Prftur d Dstrt Frl mnfstu su rcnhcmnt pl prtund dn mdd pltd m fc drgds vrdr Jn Luís Crvlh prft, s scrtárs prl r Admnstrçã Educçã Cultur Sxt-fr, H utubrò f 948 Só Estd v xplrr ptról Hstórc d Acm Ncnl Mdcn A AULA DE HJE N CURS DE HSTÓRA DA MEDCNA Rlz-s, hj n Curs d Hstr, r Mdcn r Unvrsd d Brsl, qu vm snd rgd, cm s ntrrs, pl rr vln r Vscncls, sb s uspícs d Cátdr d prf Rch Vz nul rt prfssr As Cstr, qu dscrrrá sóbr Hstr d Arrmn Nrlnl r Mdcn, cn ds nsttuçõs cntfcs d pns Pr st ul, qu trá lugr às 7,0 hrs, n slã nbr d Pllclnc Grl rn R r» Jnr, chm-s cnvdds lém ds luns d -Curs, s nss& ms médc culturs (Cnclusã d» píknn) nlcs strngrs pm lvm sr cntrtds, té qu, su ld, s frmm s técncs ncns 3 Brsl dspõ rcurss fnncrs pr xplrr rápd fcntmnt su ptról Nnhm ds grns mprss ptrlfrs nprcuu Jms, n pcsps c ptról, vrbs nus suprrs n lu (ltçã rçmntár d Cnslh Ncnl d Ptról s lucrs d ndustr rfnçã scráu ms «u sufcnts pnr custr s psquss, cptl ncssár pr mntr s rfnrs stn nss l- «c, é u rgumnt d flt dc rcurss s trn nsubsstnt m fc d vl nss Uvérn mprstnp d LGHT n lnç ntrncnl, m lc d cptul PLAN SALTE rfrnt ptról V Cnslh Ncnl d Ptrlc ustu mnus pr scbrr Jzds ptról cmrclmnt xplrávs d qu s grns mnpóls m várs utrs píss, c fé-l cm tmp mnr As rsrvs Já cnbcrs cmpnsm frtmnt s qunts spndds, s studs prspcçã Jà rlzds m utrs rglôs d pís sà ltmnt prmssts E urgnt qu Cnslh Ncnl d Ptról nc ndustrl!- zcã d ptról, Já scbrt, cnstru rfnrs pr ttld nss cnsum, lm dqurr nvs tnqus A tul dlrçà d Cnslh Ncnl Ptról stá mbuíd sprt ntrgust, cm cnfrmm dcumnts nxs nt-prjt, r Esttut d Ptról vrs clrçôs públcs ss rprsnt um sér prg pr fs nss ptról cntr mbçà ds trust:, strngrs mnstr qu ss dmnstrçã nà st ltur rlzr trf pr qul f> sgnd 2 drgr-s Pr Lgsltv d Rpúblc n sntd qu sj mcl tmnt rquvd nt-prjt d Esttut d Ptról, pr nslrr qu su trnsfrmçã m l sr cnsumçã um crm mnnstrus cntr Pátr rprsntr vrdr trçã s suprms íntrésss d pv brslr; yl mnfstr xm, sr prslnt d Rpúblc ncssd, lmprls r substtuçã r tul prsnt d Cnslh Ncnl d Ptrrl rs ms cnslhrs dêss órgã, pr prsnlds rlspss cpzs r slvgurdr s ntrésss ncns, pnd m xcuçã prgrm fndd pl Cntr Ncnl Estuds Dfs d Ptról; t prpr s prs r Rpúbllc sj xtnsv sgnçã ds mnstrs Estd cnrlçfl lmpst pl c-l n 5R 7 Julh r 8, p nmçã ds mmbrs dn Cnslh Ncnl d Ptról, qu sgunt : Nà tr n mmnt d rstgnnçã, nm tr trt ns 5 ns prcnts, ntrsss drts u ndrts m mprss prtculrs, qu s rrlqum u tnhm dcd à psqus lvr, ndustrlzçã u cmrc r Ptról sus sub-prduts m cnsqüênc, mdt substtuçá ds tus mnstrs, cuj nmçã hj sd ft m scrd cm st cndçã; unn n scus pdl s luns Armnr Pnlhn, ( l-«nm C f Cst «- Slvn Slv Vnltr r pl d nturz j clr: clr flud ÍhLsíc cllrcl - - cm mvmnt mlculr Kp Pllf, Arst rtllcs, Rgér Bcn, tn, üumfrl, Dv cmu c l cur, Nwnu rn cn Sntár, pr ur n d f s ln l nbllcu Ksl ds tnds, - ndr Engnhr (ru sóbr Edund H Wg- 70 bns u rcclnd nstltc llrslà ru Méxc, Ü PRF AMARAL FNTURA N nsttut d Klu«),í(>, à ru Mrü c lnrrus, l!7l hj, às 5,0 brs, sóbr tm; bjclvus sk-í;ís d slbn n, zn rurl A cnfrônc srá cmpnhd flms SR AGSTNH PKRKRA DK SUSA - N (lln : às L hrns nu Cnlr Ksplrln Bzrr Mnss Mn ltd, 7 sóbr lm: d dc Alln Krcs Abtmnt pr s studnts Sb gstf ntrr, Cfé Lnmns, sl nn prç Duqu Cxs, cncdu s studnts qu l fzm sus rítõf btmnt l 0 pr cnt sbr hs l s ps s Lulus s nvs prprtárs d Lms suspnrm, prém, n rhcrdu cnssn («un é nturl, lnl mdr sgrdu s unvrst/trs nblués d stblc mnt Ntnd, prtnt, n usênc ds studnts rslvrm s nvs prprllrls rstblcr u nlgn nrnn, «p vm cnsnd snlsfnç un bllludns DR f ( MRKRA CfMARAKS N d! ás L hrs, nu rn Kspfrt Slurlun, sóbr lm: Alln Knrlcr Sll MP0 MKNDKS - N d às 7J brs, n Cnlr D Vtl prc» dc Nvmbr, KM, nd sóbr tm: -«póstl Sã nu SR, RAUL VANAHDEN SHAW N d 5, ás Uu hrs, nu Fculd Cêncs ltcs Ecnômcs pr<,u 5 \v Nvmbr, llll sbr lm : ; drts humns NU Clst r; cm ltsl rçã r cnfrênc xbçã flms sóbr Cnslh dus Nçõs Undns Asscçõs cutu-j rs SCEDADK BRASLERA DE ÍASTRKNTKRLGA N sr d Sndct rs Mcrlcs, t, vnd < burrbll n 7, rlzs bj ns,s ;, brs, sssã mnsl ss Scd, «nn sul «ln d d: Mnul F (r, (uss clíncs d pr- )0 (ÜKPslv ; Lln «l Ml Slvn,s Vlr d psltrn n rlmcnln ds lcçs «l;:;vs ; Lb lavln,d, rss- «n ntrr d crcnmn d rc- ( rt-smnrc : Auíust Pulln Klll, (rrnclc d púndc-: Ar Cstr, Snrlrm dluslvh nllmlcn d nm ln Frts, Cns- «lr n nvgnvã crõprncs rçós nc, n B 3(, kll ( ):M lll) DA; All :n (rnqmtl uhhc, «puls lln L,! «slmbu l : m,n AlllUtT lltllllla lll HASTtH k pm f : > (KSKNCA «- >j-- Sbã Pdr NRUEGA mlhr spnúc qu LAVA LMPA l LUSTRA SR às d sll, S l c, n L V hrns, n br lm : Alln Knl NVAS -- Dnnt, Lík Esplrln d Ur- 44 nvrs- Entrd frn- PR sds - l dn Cnlr snb WLADMlt llnjr, ns í\ Kln ç, ps ALVES DK lms n Mnssóbr lm : dns rtmu,m A lm lln mm HDKK ( dn l lll ll,n,l «llllll N rus Mu ll, ls KltíJnlutl n - -n TK ) tu lnó br llllm- tã Bnfcnt ds Chuffurs d R Jnr n Dl ÍM «n r ffwn Mm lv llll llll lll \ {,,, lt m l,,-míj- ;! 9» fr Hm<, kl»» J»,,$ - Pn pm dc, n» í t n í,,n, p, S d l L, ^««lll n,, lllll,,,( l;, Jn n,,n umh mm «Alnnlt, p««lm h í l hf D l «l,lll KMXAlUllHAMA um n, un rl \ r», m mn» h u m,nn pp-t M,, d Mnu,, Mnun m Amm nm,,,,,»n é pm «,,,!,,,,,, l >,,,», > «t, f S$\mt n,ln /,(«,, «nts ê>n l, t,t»>n flwuth êt/m,,-», tn»» \ ^^fâb srm falçm UUpr» nn CP»^-»«í- «> l/l,hl>, ft/ ;» H,,,/ f)t íh ê tln àhl/j fyj êtltut, tmhêm < H»», t mu» nm WWÔU s, m< m UM 0 0-mm-r PR-, A AlDKN CAVACAN lllll l lllllll, Cr,,,n n :,,n um, l fu,,,n Lun n b «l, s A ll ml n,, A l,,, -» l lt»»)l ft ln Mn l,, l, ««llll Hll lll»mh M t mhhm (lmulht t n l lll/l,,,, l-l llu pn lu, lll, luí n p, n n,, n m Un n,, «n r nm l nm,,,m hl í f fx # j, m u vh < ll ll llllll l )), «llllllll U nr,,!» ft»«j# «f >«f, l«,», f,r,h$,, M (RlíM DK (TlA E DKA- LSM - Ksn ngrmcnn rlx sálnln l lt n mns nn dc s runõs culurnls sr C- CnrcUSD prnuncu ntrssnt plslr sbr n vd br HbAcn, nltrnndn cm dscs dns prncps cmpsc«s r lmsn sc Km sgud sr RKlnlr Snsn Atur rssrtu sbr prjt m trânst n (Anuír ds Dputds, «p prtn suprmr s xms vstbulrs ís Ksnílns Suprrs A ncrrr ssn sr prsnt, Kdlbrt Pss cnvcu próxlmn r-nn pnrn ns 20 nrs d d t «ln crrnt SCKDADK DK KSTPDS Mf MCS D R DK JANKK fn s«bj ís 2 bts rm sun s à ru lucldl Ln, L7 «Mlr <m n suut rm d d: Aputçõ» «srtcul pl dr Nv Mntclru STANDARD PNC DR Kmn snd nn,, s prcprlvs pnrn sr lltn, runn l nn,;,, H rprdufl pln uu t-rnvnca dn mn l (l- nrnu rtrn nman ll/ll «lll l :,rl,mn m vh prc-n n, slm jc p, M lr-k-lt-, Ul lsnn pn «lllll HlMl ll pllpln M/ r nm,,, pl nc ll llll, MU ll, l lljn lllr llcmll lt ÍÍ3 plllll llllllll llllll lll llll llll Mu «n í, )»» M» n tl m,,, j t-pf Hn AlH-M»«/» n, llduh M( f «pr n n,l lll ««l llllll l, lln ltk l l, U, nt lf! íj «H «/ un nn p n nn Al n l l l Mlll fn Mm, ll u «nn ln JNHH K BRDADS S ml»m pmn» lm»»,, ml, lu», \êmm> rm nuln Sí>-,h Um tht tf» H»H>)m, l, mn //, UlB, Hy H, - («Vl (Cnclusã dn pígnn) rgm rpublcn, pr substtu-l p- n CnnstAvl d mpér? A lcnll/c rn státu Cxs n prç d Rpúblc é tã mprprl qunt s n d mgm Bur num tmp crstã Lgcmnt, prç d Rcphllr s cmprt státus cm mmór hmns c fts rpublcns Ms - gln é clsn r smns nn t4r lguns «l nsss hmns públcs Cnsr rmçã d stálu Bnjmm Cnstnt tm um mnstrnçã srspt,s rdçs A vrd hstórc Nâ stnhrf qu mnhã, s prtnd tmbém rtrr d Almnqu d Gurr nm dqul qu prmr Cnsttunt rcnhcu, pr vt unânm, cm snd «bnmért P m «funddr r Rpúblc Br- Slclr K tuns frm s cnsttunts cp ssnrm ndlcçfln prpnd sn hmcnjím? Frm quls qu ns prmrs ns vgênc d rgm ms mlhr srvrm Entr s sgnntars d prpnslçft s ncntr, m prlm lugr Flrn Pxt,, m scund, Qunl n Rcuv, scqulnd-s ps ns ssnturs vults «rn Lur Src Custd r «Ml, Cmps Sls Jqum Murtlnh, Sr/l Crrl, Dnsln dc (rjr, Brbs Llm, muts ul rs cmnt pr frçr 5) ncrcr ncssd dssu luçà d sub-cmssã brsln:, crrgd ds ssunts rfrnts ;, ptról junt à Mssã Abbm; ) prqu tds s cmpnnts,,- rfrr sub-cmssá sã ntrlmnt fvrávs ntrg nsss,, pzs ptrlífrs s trusts strrr- grs; b) pr ntnr qu Brsl n tm trtr cm mlsnn Abbns =,, br xplrçã sus rcurss turns; (l lzr sntr Pr Excutv ncssd rápd cnclusã ns ngcçõs pr qusçã d grnç rfnr Ptról frcd (;;0 Uvrn Frncês cuj xplrçã 0> vrá sr rlzd pl Estd,-, crd cm prgrm fndd pl Cntr Ncnl Estuds üls r Ptról; 7) xgr ds Prs Públcs mdl ftv punçã ds rspns, vs pl tntd d nt 23 stmbr d& prç Mrchl F0 rn; 8) drgr-s Cngrss Ncnl n sntd d urgnt prvçã prjt L d putd Eurls Fgurd, xtngund Plc Espcl; 9) drgr xm sr mbxdr mrcn sgunt tlgrm Exm sr Embxdr ds UU Cngrss d Dstrt Fr! m Dfs d Ptról, hj rund n su sssã ncrrmnt n-, U N, E, sb prsdênc n0 gnrl Hrt Brbs, prvu p,-r clmçã, fss nvd v xc sgunt tlgrm : pv crc, cm :ã trn pv brslr, lmnt ms vv, smpt dmrçã pl grn gnrs pv nrt-mrcn, ms, tl cm s cmptrts v xc tmbém pv brslr» cs d sbrn su pís s ds ntrsss cnômcs ncn:s Pr ss, mnfst v xc, su prfund prnsã sbr s bjtvs d Mssã Abbnk qu r s ncntr nn Brsl cm clrd prpóst n^ nvstr cpts prvds nt->nncns n xplrçã pr xprtçã mtérs prms fundmnt? d nss ps cm ptról s mnrs mngnês, frr utr? Cmprn v xc, qu s nçór- clns sft xtmnt s qu \- prtm mtérn prm, mprtnd prduts mnnufttrrs v xn crtmnt, nã sjr vr su grn pátr num tl stuçã Tmbém nós ná pms frm lgum cncrdr m qu s rdu? Brsl às cndçõs prmnts n humlhnts ps clnl Slct pr ss v xc mnfstr gvrn ds EE UU êst vmnt prtst d pv brslr FARMÁCAS DE PLANTÃ Está plntã, hj, s sgnlntf: DF: -Sus Brrs lsô Lvrmnt C0 A Brgm lõ- Nb Frts lüs - A Cvl 2(nn Rchul A Crr T,2 M Snpucl 2S5 - C Ml 3!>(í Amérc 3 - B B Rtr M V Rn Brnc 3 - C Myrlnk 37- S Jsé 2 - C Sus 235 Est D Pdr -2 Fvrr 0n L d Crc 0 - D Rmn 20 L dn Crc 2 - P Jnuár! 2v DF: - Pu 24!) lvs prn «nuncr prmr d<- qu flpr vículns d t- P, Frntn 4S Bsp 39 B Hlpólt 92 tprú 75 SKSSA NTCRNA A nltv d d dn sssã nturn cnstu dns sgunts mt ns: Cntnuçã d trcr «MscussS rn prjt «p rvrsn n ncdênc d mpst sóbr sulrgnçn u prmutn bns nlnávs u grvds: prmr dscussã «l prjt qu cl n tx ncnsnl r stcnmnt dc CrS 0 p cd vcul m rrulà u nutr dc ^ul mp Und pr cd pr M tlfônc; prmr dscussã d prjt «p rstblc sl ns nmsn rnms t CrS lrcns, clubs drmán-s pr nutrs Cnrms sptáculs; trcr d<> qu nstllu cntrbuçã «l mlhr; sgund, \n (p lt cbrnç d mpst xbçã; sgund tu\ qu pr» n cnst) vículs n v públc; prmr ««p cl Dprtmnl «l Cslrnns r Rdgm «D t\ ; prmr, rn qu nsttu mpst sóbr publcd rmunrd m Jrnls rvsts rddfusã; prmr d qu ltr ;! utmóvs; ; u numc nçn çà mcânc HMENAtlKM A SECRKTAU funcnlsm d Câmr Muncp ncrprd, stv ntm n g- [ blnt dn vrdr Jsé Junqur, prlmlrn srtrln llm tstmunhr! n su stsfçã pln rtrn dqul J rprsntnt fs tvds n Câmr Muncpl A Cmssã d Cmpnh d Ptró l ds funcn ls d Câmr, pr ntrméd r sr táv Knnr, frcu-lh um rtístc ^crhll» Em sgur, nrnjnr mnstrçã r júbl sus uxlrs, vrdr J- sé Junqur clru rp jms bnnl dnrà çpw pst n btlh r ptró- l qu s s^nt rgulhs d rnnrlr : rçã qu tchu cnm stlhç r grnr, fnlznd pr rntur su cnfnç n mncpçã cnômc d Brsl Cnstruçã um vdut m Clh Nt N rn 20 rt utubr, s lõ hrs, nn Avnd Mrchl Câmr, 3 - j P,- ndr, sl 002, srã chds prpsts pr cnstruçã r um vdut n vnd ds Bnrs, só- br, Estrd Frr R Dur, m Clh Nt, nclusv brs cmplmntrcs Tds s cspcfrçós nfrmçõs sbr bjt st cncrrcncl srã prstds n ccl clmn 0 4 2S0 S b 2 - Hd Lb Hd Lb : DF: Ctt Glór P Amérc nrnrs 4 DF: Crls Gós íumltá Pssgm Vl Pátr M lnd S Clmnt P Lã M Cntur 0 5 DF: Sus Lm 20 Av Cnp S3 Av Cp 074 T, Ml 25 Prud Mrs Duvlvr 8-- S Cmps 240 DF: S Jnuár S L Gnz S B Mnt S Crstóvã Prtn DF: S Pn Av Tjuc P Squr -8» DF: Av 2S St Av 28 St, D Zulmr Msqut Lm Nuns DF- B A P R-b Av Sub 825) 24 M 5-24 M 02? 0 DF: Av Sub Av Sub 0 44Í Aut Club 402c Pç Pérls 2Í Mr Psss»: V Crvlh Mns Flx Mns Flx Srcl M Rngl J Vcnt Dvsór 9 Mr Frts 2 Pç Quntn» DF: S A Crls SS Pç Nçõs 9 C Mrs 5 Brrrs; Ur ns Urns thr P Prgrss Estr P Vlh Av A Nv, Pç Nçõs 2 DF: C Bníc 3 d F: St Cruz Fc Rl Estr Nzré Sntíssm 3 B Sus ; 4 DF: B Dmngs lõ DF: A Albrt F Crds 0 DF: P lr P Frr 3:-, 4 2-ft 7:, S 4P lllt A-, KMUATSM K racas srutcas lxr Ngur Mdcçã uxlr n trtmnt d lflu PENSÃ MARGARDA S qur mr bm, prcur Pnsã Mrjrrld, ms frt -rnln Rfçõs vulss: Cr? 8,00 Tmbém vnms tlõs 0 2( rfçõs, A rnfl Cr$ 7,S0 Actms mpnsnllstns cm jrrn scnt Ru d Mrnd n 2 (Junt dfíc d Bftls) Tqugrf Estn-Dctlógrf (rntçã d Prf Pul Gnçlvs) Srã ncds nns próxms «ls dêst» utubr ívs turms tqugrf pr ncnts (8 hrs), turm ESTEN-DACTLÓGRAF ( mss) rs 4 às 40 hrs, às sgunds, qurts sxts-frs DSC- PLNAS- Prtuguês, Tqugrf, Prtc Escrtór Dctllgrf (Máquns nvs), nf mtrículs n Ru Álvr Alvm, 27 - ndsr - Sl?0 tcnlândl) Ksms cnptflüznçíí sn Fundd m 937 Sd Scl 87 Ru d uvdr, 87 - R d Jnr CAPTAL: CrS Z - RMLZRD0: Crt ,00 RESERVAS EM 30 9/48 - MAS DE ,00 RESULTAD D SRTE D MftS DE SETEMBR HV CXS PY Y0 FZF EVD XTÜ AMP» «nrlnn,>-f lru-v «últm dlü úlll»)«ct/ m», «m d ^n Arní d» tmrrtqv r, CmUrrln, A/, \>, Brnc, 90 «4hr» ln n, r% 7 hrí, btjndn /ll, «l/ (/dl j«-, rné mn tàklhfí, 0»0l«mr^ tl/,< 7 MffM, <<>, U mv WQUÜÍ-» m fhh K ««(» MAS DE CR$ ,00 SBstóSí3

11 3 Sgund Sçã Trcr Págn 0 Mtutn Mr Trgm Dstrt Frl Sxt-fr, utubr 948 ^^//^V^r^^l^!^^W SAS Pfr CÍÀ nt mèêsmmêêês d sbr s vstrsts d Muncpl l/l já tms flndn várs vôzcs, snhr sprtgd nnstnd stuçã ds vstrsts d Muncpl, sss 7>brs muurrs / l trblhm há mutíssms ns, lgums s [ntur, à d ttr, sm (,(, r grnt prsnt u, futur, ms tnrs prcbnd, cm drsts, dmnut qunt 4 njustç uc vnhm sv vtms, sprtu, fnl, nmprtl dè lguns lmnts, qu cmçrm trblhr m su fvr nn Cnsc// Muncpl, cuj cmssã cmptnt, uvd sbr prnjl qu vs lu fítcá-lts, pnu fvrvlmnt Lvd cs prft, su, ttu f qul qu nã p- lr xr t, sr, st é, prntfcu-s nvr um mnsgm s vrdrs lvtrnd sj ft um qudr m qu pssm sr quls mprgds clssfcds cm funcnárs ftvs d Prltur qu lhs trrá s vntgns crrnts n stuçã Kst smnt sprr tr Cvr Muncpl cd à just rshnl dr, gnrl Mns tl Mrs prv prjt m prç \ã s supr, lás, qu tnhm s rprsntnts d Ds- -Ví Frl utr ttu, tá clr t stuçã ds vstrsts grn ttr d cd just cus, qu pltm, ps, tã lngs ns srvçs nsufcntmnt rcmpnsds As dfculds prsnts têm trmnd grdtv umnt r slárs tds s clsss, tmps m tmps xgnd nvs vntgns rpzs fzr fc crscmnt nntrrupt dn cust,-l vd Els, untrclnl, n vstrsts d Muncpl, têm-s vst lljdns qusqur mlhrs, cntnund rcbr pns s mnqwtdx vnt cruzrs ns ds m qu trblhm Fr dss, nd Mm, nm n dnç, m n nvls, nm n, vlhc, pr qul tüdrs cmnhm cmpltmnt smprds Trt-s prtnt, um qustã justç Nã pm s vrdrs, n mmnt rm qu cgtm tl mplr s sus subsds, sprzr s ntrôsss pbrs funcnárs muncps, há nttmp squcds n su msrávl pdrã vd DR Cnsrvtór Brslr Músc A\ CA0 DK ALUNS DA KlllKS- Brl» NAUS KAKHSA HA SVA, nng fs 5 hrs, n pnst s; Brbs d Slv rcnllünrn n,- rln Cnsrvtór Brslr [ Hp, í vnd Grç Arnl, 5 ntur umn udçã (c sus Muj v prsntnd um pryrm cn;-, [! númrs, snd tftd mr prt dcd ls utrs -slcrns «unm ns dus prts f,-, prgrm, s sgunts luns: C7j,- Cst (mps, Astut St l(«- rn lcns Pnt Hrrs, Jun Pl Snts, lr Cul d Slv, Mr Mrtns Txr, Ardél (ms! ),;: n Cnd Crlln, líjn jl? Sldnh d Cm Andr, Ml: Snts Lus Crls Trdlr f,r Nr Cst Cm]s, Klslt Vdr, Mrl lcllcn Mllllns, Tm Gnçlvs M Krcln Hrrs B Gumrãs, Nuz Frnns, lámr Crr Nuz Psss, And Cunh d Slv lé Agur Ls Chvllls HJE, AS 2 HKAS, N MUNCPAL Hj, «s 2 hrs, ms um spufcul blds srfl prsntd n Tmprd fcl d Prftur, cm j trcr rct -Lns Chvllls» prgrm hj, stá slm cnsttud: DANZAS N? 9 Grnds; Mlgucfn Albnz; Sucrmnt Turln; Asturs Albnz; Pucrt U Tlrr (Blr d sécul XV Albnz; Cncón ct Chnlts Grc Lrc; Scnllmlnl lnfrt; Vv Nvrr Lrgl l _ DANZAS FANTÁSTCAS --- ) Exltclrtn; b) rg -- [urn; Gu- Jlr Angl Bnrrs; l Hvlts (Estmps Mdrlcns líltu) Chp; Vlt nfnt; Slçã d bld tel smbrr três pcs»: ) Jup; b) Dnz Crrgdnr; Dnz Mlncr; lj Dnz Mlnr; Dnz Fnl Amnhã, fts 7 rs, «Ls Chvnlll»r drã su sptácul spdr, cm um nv prgrm rqustr Snfônc Brslr fss cnjunt nunc um cncôrt lmng próxm, n Ttr Rx, fts 0 hrs, cm um prgrm dc-, Tschn Kuwslty Curs Mdln Tglfrr A próxm ul d Curs nltu nftsnttçf muscl, crg d pnsn Mdln Tglfrr, rlzr-s sgund-fr, d 4, fts 70 h- Tfí, n udtór d Mnstér d Edu- ««mcü Sú Publcrms prgrm m tmp tmurrtun Dsctc d AB (LÍRC) FAUST pr m 5 ts, Crls Gund (Atnnd pdds) LBRET Brblr & Crr Elnc d Mtrpltn pr Hu- JW Nv Yrk Cmntárs d mstr Burl Mrx Entrd trnc Sguu pr Mntv Krstn Flgstd Sguu, ntm, pr Mntv, pl clpr r Pn Amrcn Wrld Arys, cntr Krstn Flgstr, qu» ürb r s prsntr púll d R nr, trvés udçã n Ttr Muncpl, cm rqustr Sn- Tônc Brslr Sábd, rtst strlrá n SDRE n cptl urufu, prtnd, ps pr Buns Ars, fm d s fzr uvr n Ttr Cln, r < sb drçã mstr Rbrt Knsky DENÇAS Scd Artístc ntrncnl ANATLE KTAN, HJE, NA E N MUSCA Pnst Antul Kt Cnfrm vm snd nurícd, cncrt d pnst russ Antl Kltm rlzr-s-á hj, n slã Lpld Mlguz, d Kscl Ncnl Músc, às 7 hrs k d sf)nt prrfím:» PAKTE - - Prlúd Fug d» udçã n Hrsl Rnch Gdk; Fnts cm Fá Mnr Mzrt; Snt p n m lá mnr Schubrt 2» PARTE - - Funrl Llszt: stud, Vrgll Thmsn! 2 prlúds r Grshwn; Dns Hróc Jsé Sur; Nturn 2 Chpn; Mzurkns 2 Kstuds p UJ Schrzv m s mnr Chpn Vl Lbs sprd, mnhã, n R A brd um qudrmtr DC 4 d Pn Amrcn Wrld Arwys, stá snd sprd, mnhã, prcnt Nv Yrk cmpstr brslr Htr Vl Lbs músc ptríc, qu é dutr «hnrs-us» pl nvr- sdr Clúmhn, rgrss ps ps d s lr submtd, cm xl um ntrvnçã crúrgc n Mmrll Hnsptl Nv Yrk -slr á stré su ópr lgr Yrnlcu», n /cglld Thtrc, d lndwy A lustr rtst, stá snt prprd crnhs rcpçã Rctl luns N próxm dmng, hs hrs, prfssr Zlld Psss Pr frá prsntr públc, vnt sus luns pn, n udtór d Assccá Brslr mprns Prgrm pr hj, ds 3 às 5 hr»; S PRÓXMS CNCERTS UTUHR nj Antl Kltln B N Músc, ás 7 hrs DumK», 3 S B Ttr Rx, ns 0 hrs Dmng, 8 Rcrçã Ppulr rfã Crls Gms T Muncpl, As 0 hrs DmnR, 3 Aluns d prf Nr Brbs d Slv Cns Brns Musc, às f hrs DmR, t Aluns d prf Zlld Psss Prl AB, às hrs Trç-fr, 5 Cncrt d E N Músc Vlnst scr Brgrth As 730 hrs Qunt-fr, 7 Cncrt snfônc d E N Músc, ãs 730 hrs Sxt-fr, 8 Cncôrt d E N Músc Vlnst Llg Aurr As 730 hrs PULMNARES TUBERCULSE PNEUMTÓRAX RAS X DR EUCLYDES CARVALH AV R BRANC, S - SALA TELS : P A S E Hsptl És Srvdrs d Estd PRVA DE HABLTAÇÃ PARA AMANUENSE D HSE Fç públc, prn cnhcmnt rs ntrssnrs, qu n prv d Dctlgrf srá dnnlfcd n dn A utubr próxm, às 8 hrs m, nst Hsptl s cnddts trã vst ds prvs, lg ft sgur, mdnt ntfcçã, Atnvmu dn Sll» Frnç lhnt MtJbMlUt» ACUSAÇÃ NJUSTA Qund, há ds, /fms rfrénc, qu, um nt t Prftur, cntnd cusçõs Frm,,< qul r trbuíd rspnnsuuld prdçõs Vrfcds n lh dn Brncnô, lmtnw ns / - zr, à mrgm tlns trms tlu m-:-sm nnt, ns cmntrs mns qu l sugr, Vlu-ns Ass rgstr przr d vst dr um cmssã dr dstnts lmnts d ntg c prmgs ntlr cnm cuj mnçã cnntnumns, tmsmnt, nãn cncrdr, mn dn cujns Uns rlzçõs fcms pnssu nd u m cnhcmnt qur ns fltv, E Frmg, w cntstávlmnt, um nstturã Hl, mnx d à cust lsm Pmpnd-vc vm bl br dr ducrã t ;?/- vntu, rmfc-s pl Brsl m- trrnt strtnd s lçs dn frtrv\ddfí ntr ns mçs dp td n rcnts dn nss pís Pr -u, pnssú um rgnltçfl mpl mnucs, rntrn r qul prnmnv, cm uxl d b vnt às prs públcs, xcursõs d m\r lcnc, ruclv cínc uvms rlt lgums sss vgns, vrdrmnt, ncntdrs c prvtss Vrfcms tmbém cnmn é ntns crrspndênc trcd cm sscds pnts lw/nqms F, lms, ntr utrs rcuncntns ntrssnts, lém,lr,s fstntutns d grmçã, ncrrds cm um sr mgnífcs wmsp- lhs mrs, s nstruçõs bxds pr crursãn à lh dn Brnmv D tulr, qunntn rms r mrm-s cnnvrrãn nns /rnt rr qur ns fnncss strgs rn ntg prnprd d sr Gunl nã frm r nãn pdm tr sr/, csndns pls tnrnts Frmg A lnd nu, nts, urnr lmd lh pstd sgund ms nrrrm s nsss mávs vstnts, sm cnnscrvrãn, prtcmnt hndnnd! lr, l lás, pssns pstrnhs à crvn dr -A Frmg, prcnd lhs qur,, css,, Prnrn s -: clnstnmnt A un r Prftur m-nns crts -- fn njust r lvn E r r m snrrrn r rrlr,r psr qur cmssã tln Frmg lstmv Qunt ns, s nã ns /</ /v;r utrd, pr dr um cnnslhn s drgnts um nsttuír,,,,ur já r-, pnr s msm, stnd cnscllur, drm,,s qu nã lzssn rs A fnrmgn r um crmpln,c rrfnc Pns trlhm pcrnrn, qur é, rst, cs dp qu ms s prcs, hnj, pr rvr, NASCMENTS MARA DA GRAÇA Está umntr r dn sr Almr lsc Alvs Pn, funcnár muncpl, r sr Ttn Ncnlu Pn cnm n,scmnt r mnn Mr d Grç CSME DAMA - Ach-s m rsts lr r csl Cls-Ddr Clh rn Mt cn nscmnt d mnn (fm Umã MARA CECÍLA Está nrqucd lr dn sr Bvcntur Rbr d Cunh d sr ts Amrm r Cunh, cnm nscmnt dn mnn -Mr Ccíl BATZADS MAPA CRSTNA N mtrz N S d Glúr rlzu-s tzr d mnn Mr Crstn, flh r sr Cls Lus Rbr Pnt dn sr Nl Prnhs Rbr Pnl, Frm pdrnhs ndustrl Hnul Ln r Cst c su sps ANVEKHAKVS Fzm nns hj: Almrnt Jl Rgls Ettncurt Dr Nwtn Ps Brrt Sr trc Gnçlvs, nss cmpnhlr r trblh Sr Pnul r Fgurd p Susn Sr Audr Bsts nhr r rdçã Sr Luís Slzn Sr Arít Clh ndustrl Már Clh - Sr Mr CtRônl thr, sdn prts d sr scr Sus Rbr Mnn Vrgín, rlln r sr Sbstã Ptríc Mdurlr sr Ccrgln Mtn Mdurlr Mnn Lucnn Mr, flh sr Amu Prt r Slvr sr Alzr Cpr d Slvr CASAMENTS nss rmpsps r SR EDSN BRAUL SRA ALDA SUSA Rlzr-sc-á, mnhã, nlc mtrmnl d srt Ur Snus, flh r csl sr nác Ctn Snus sr Mr Rns Sus, cm sr Êrrlsn Brâul, tlgrflst r Exérct, flh r cnsl sr Emllln Rrául sr,ú- U Tls Bráulln, n grj r Sã Frncsc Xvr, fts 7«0 hrs BDAS DB UR CASAL ALFRED CUNHA CAM- TS Fstjm, hj, ns sus l- TEATR (Cnclus d 8 págn) dds pl públc (p nchu ttr Fnx pr ssstr st nv prduçã Sndrn Drmnt, ãs 2 hrs Sábds dmngs, vsprs às hrs «S NS TRfS» «Só nós trds!» r Srny Hwnrd trduçã Rmund Mglhãs lúnl strá n crtz d Gnástc pns pr ms dus smns, ps «s Artsts Unds» ncrrm su tmprd ísl més c sjm rmntr nd «Ellzhlh ngltrr» pr lng xcursã qu vã mprnr prtr nvmbr Snd ssm, pucs ds rstm públrt pr ssstr sptácul n qunl pmrlt Mrnu, rdjuvd pnr Fl( r> My, luc Cmps Dnrl Rs c Mrgrd Ru,rlz um xclnt trblh n ntrprtçã d -Sr Phclps» Hj sptácul fts 2 hrs mnhã, vsprl fts G hrs Várs Ntícs TEMPRADA DRAMÁTCA N 0) CAETAN Cumprnd su cntrt cm Prftur Chlnc du Grc v prsntr n prmr pln/cn uttbr, sm nmprrn lnlrn drmtr n lftn Cclnn A prmr p ç^ st tnpnrl srn Kvull c Rcf» rdc lnulx, drm» fund xlltc c fllmófc, du mlnrl Alcu Mu lh ((«g AM, H VHAA l lllll íul/çft uc íí rm lr«v m dn k n K^ncr, vlulnra n um tm nln «c nn! m, t tnu «r l«l» { Ak»r<U pr ípcn um, ( n nt mn!!4<, l«ul n«, ««p/» >» > l mnn dlnt,k, mn nlln l«l l»/«umlllm < mu MUtí fffftt rttluutt ílfttffcll-llílfc»»ll«l» dn«;l, l»f < lu :> :!::: :Zy :í:^v:::-:::/: -y y - ^^P^^^^^^^^ : - _ ENLACE SlTA NEVSA CAUDS-TENENTE JSÉ LUÍS RCHA CSTA - ttluu-s, n d 25, às hrs, n grj N «S d Cndcldr, ntct mtrmnl d srt Nuus Crds, flh d sr Slvn Snts Crl B d sr Rqul Alvs Crds, cm tnnt Jsé js Rch Cst, flh d sr Arlnd Cst sr Hld Rch Cst - N clchê, s nvs, cm sus ps rmãs, n srtst d grj cs ur sr Allrd Cunh Cn ps luncnn d Prttur, n sr Ltr Srs Cunh Cmpt s llhs d csl, sr Adrlr (unh Cmps, sr Mtl Cunh Cmps Frcrl, dr Mlnn cunh Cmps sr Allrd Cunh Cmps l sr Crmn Slv Cunh Cmps Brunc cptã Lur cunh Cnmpr-, mndm rzr mss m çn rt í;:n; s!! n grj S Jsc KECEPÇES EMBAXADR DE PRTUGAL - Sn próxm dn, fts 730 hrs, nn Gnllnt Prtuguês Ltur, mbxdr Prtugl n sr dp BJnch lrcrá um rcpçã cmmrtlvn dn Fst Ncnl Prtguésn nuenagens 3R MANUEL RAD Rlzus ntm, nn tmrt um hmngm sr Mnul Prd, x-prsnt d Pr tulmnt ntr cs un stá fznd umn vgm ppls prncps píss d mund c-m crátr cultur] A hmngm cnstu um lmç, prtcpnd d msmn mbxdr lllllrnd Acl, mnstr ntrn r Extrr: sndr Ml Vn, prsnt d Cngrss Ncnl: sndr Vtrrn Frr: sr Prr Lu chf dn Cs Cvl dn Prrsclcncn d Rpúblc: mnstr Eurlc Sus L chf d crmnl dn tmrt várs dplmts pssus grds EXUllfSES LLYD BASLKR ESPRTE CLUBE - Llyd Brslr Esprt Club, grmçã sprtv rcrtv ds funcnárs d Llyd Prsllr, frá rlzr nn dn : u- Uhrn próxm ; brd dn vpr Mn«;uc um pss mrítm < > nv, srá ds Dcs d Llyd Brslr àr, lt) hrs ;, \ V í; CEL CARLS BERENHAUSERJ0- NR Vju ntm, pl Cnstltn d Pnr d Brsl, rum Rct, dl s trnsprtnd vl r Sã Frncsc, crnl Crls Brnhusr r, drtr cmrcl rn Cmpnh Hdrlétrc d Sã Frncsc DR THEDRE MEYKK Rtrnu nlm Buns Ars, pln»clppr- r Pn Amrcn Wrlrl Arvvys, dr Thtlr Myr btânc rgntn (u, m mssã lcl dn Unvrsd Tucumán ncl vstr Equdr Clômb, Vnzu- c n Brsl, ntrss d Cngrss Sulmrcn Btânc, rlzr-s n cd Tucumán SR BKKNARD S REDMNT -- Prtu, nntm prn Buns Ars, num»clppr d Pn Amrcn Wrld Arvvys, jrnlst nrt-mrcn Brnrd S Rcdmnt, crrspnnt dn rvst Untd Stts Nws í- Wrld Rprt c u já stv vrs vzs n nss pnls SR ARMAND DE AGUAR Sguu, ntm, pr Sã Pul, p vã d Pnr d Brsl, jrnlst prtuguês Armnd Agur, utr r lvr Prtuguss n Brnsl», qul stá clhnd dds pnr MDAS Pr Vr Wnstn l?% sffl ft8 M^Bv r,\l;\ A T M Hl l-md v-,,, ;>,,,jud,, «/ - r, k, r n,d,, n,,««(, dt h n tr ) nnnft: t pnnftf mtrm lq «n ntuu llllll A,,,,,,-,,,,,,, ut,, nn, ntuu ru, fu,,,, n,m plrt líífyl ttíf tttfft» su lvr Pl mund qu s prtuguss crrm- k DRS CÂNDD LB E MLTN PEXT MAA Cm stn à cptl d Pru, n vã cm lfds d Jrky (lu Brslr, sgum, mnhã As S hrs, v slnnlr s drs Cândd Lb Mltn Pxt M cmpnhds sus spss Pssgrs mbrcds n R m nvõs d «Cruzr dn Sul» pr Prt Algr: Ccíl Klslt Alnrls Srmnt, Már Mcl Cst, lsn Mur Cst ss Clh M, ( r Cp M, Jã Ducju, Sbstã Prll Cln Rbr Prll, ó Ccln Prll, Slstá Prll A s p c t s ESQUNA Qund dé nvz rd lr, mpssívl: squn Mu mpnssfr/ t? sj l sgur dnt Em stmbr cm jbtcbs m l- r Fm Fm stmbr prd guns frncs nn csn Mnt Cr- Em stmbr prssnt qu dn trts mss v nscr Tud fcu lng r gr sn tnh drt dr chqr rt Cstl p vltr pnm, h í! úmrs ns plcs ds ítutmóuvs Qun,n vm mtcclt, um btrunn ruv nm prt nônm p sublmr AVís squns, clrd ds sns trílgn Mdtçã: Um hmm ln gurd) ; «,, m m prr nu sgur n t-ruutnrrdc vulgr Sp rm surgr tm vrrmrlln nu vr, prc qu r n lrstm nhrr rmnlms Nn Cs-,-ln, csplcl nvrávl ds fls rr clc c ut,móvs prds Sn vss, ss, qur dr Rltsscuf lrr- U,,; máqun snhrrptnntln drtn,ln hnrn As rus, mrsmn rplts, frm- (-, l qur cntc um drsnstr Só s squns stã m vbr -,; prmnnt, mn,;ns, crms Nn nund ntr, s squns sã dfrrnts Emplgnts r m stmbrn stv n Áfrc Qum lgum vz cnru, mpssívl nãn crdt msnl Vu pr pnm, SMBRA A mnn stv n clcr Tnh ns mãs três hls r,- vlts m ppl sd Mnn, m dá um bl? N& Qunts ns_\c» tm, mnn? Ná s! Ah E tu ndnd Fqu m dúvd Aqul fqtcn mnstr v cntr ms ml nns, vvds nn prátc r ml u ntã scnhc qu fss um só mnut vd, bstnt pr prnr ncssd um gsl bm Mnn vlh, u mnn qu nãn \sl, vcê nvnnu dçur d mnhã n ru llllllhte S, qurs, mnr, tcnh Ms pr qut Nãn s- xplcçõs bs qu- nun nm Mr? m/rmnln prsgu s mulhrs pr nm» Mr, c ls sãn tnts tã fclcm- ncntrr Nd mnr nútl nplrr mnh qur As mns «ll smpr trfs, num só: Mr qu m, Mr qu sfr, Mr qu prrdf MAG íttz Dt d 3 Vr Órfãs Sucssõs Crtór d 29 fíc EDTAL H cunçl rm pr70 <l <0 ds s srs ANNA CAS, «SÍ GN- CALVES ANTÔN GNÇALVES CANSAD, EMA LUCAS fncal- VKS CRDER, rsd rm Mnsl Crr, MARA LUCAS RAMS, csd m Jqum Rms, lsft M4RA GNÇALVES, hrrs d nàd ANTÔN GNÇALVES CAN- SAD qum mnls ntrssr pss: ( Dutr Xnncrntcs JS Clm Agur,,lul7 Dlrcltn dn 3 Vr rffls Sucssõs, nstn rldndp d R lnr: PAZ SABER ns snhrs Ann Lucs, ls Gnçlvs, Antôn Gmv Antftnln Gnçlvs Cnsd, Emíl Lucs Gnçlvs Crr, -sd cm Mnl Crr, Mr Lnrns Rms, cumul < «lnqllm tnns, Fm Mr Gnçlvs, hrrs d fnd Antôn Gnçlvs Cnsd» qum nmls ntrssr pss, qu» st» J/ f prsntd ( crr s trmts lgs nvntár dn rfrd fnd Assm, flm ctds chmds s rfrds hrrs rtms ntrssds pru dl/rm sbr ctd nvntár, n pr7» lnm mncnd, v/, un s lrlrs cm slü rsm fr r<> ps, «m Cvlhr du Bnlxn, rtugnl, cm uxrca (c «ls Mr Gcnlvs, ( «rs cm llübn, rrlml, f/nl»- s rprslnr nn dll nvtírl nt tlnl prtllln Trbunl s»- ll/nd rt rm D Mnul,» nst«cllnlc fclnn llíln «lns-,tlcn llrtrlnt, d»» rt» hr», xln 0» sllml» lljl Mcllcnl, d,, t rt» lur» K, pnrn qlf> clkll nll lll0 d«>» lllllllllln» hnllr» llr»»l n»»rn s»«c» dl»«k trtr, ( «j srft pllrnlh l r» r tllv l«> nn lumr nlll fln nnlmr, Dul- ll»»llln n»ln «d d U l«nlr,» t!l Mlnln lr MMM lu llnll \lrlrn lfn P»crl>»l, n rn XMrnlr» níln n nn Annlr sld nn frn l r llrunhn rnlrrllnlm mnnsífll l mt» MM, Ktrrltnnt Unlrl Vllrf» < «rnrlf Júnr, t lvr Zntt Alfrd Zntt; pr Buns Ars: Jsó Burqu Mcd, Rrwln srl Ernst Frc t Mrgnrth, An Mr Slng Czrsk Mnc Czrsk, Msés Antôn Agurr Rubk Jun Pdrls Gll, Emll Slg Cssls, Ldrl Cbrn Rcrd Jcl Estrnzuls, Jun Albrt Cnpurr Fnsc Dr Crvlh, táv Lus Brrngur Césr; mrn Blém: «Mr Estrl d Slv Vls- Bns Mr Gssy Mltã dn Sls Jnr Mltã r Slvn Angln Bls Humbrt lv scr Ngur Brrn, Clc Rsn Brr, Mrth Mr Rsn Brr SSAS Ccchrm-s, hj, s scnunts: lá Mrs Mrtns 0 hrs grj r S Frncsc Pnnl Tt lns Brbs Amrm 030 hrs, lgrn d Cruz ds íflllrs An d Céu Nuns 0 hrsgrj d SS Scrmnt Antfnn Frncsrn rvl Frrr lt) rs gr N S d Crm Mjnr Mnul Hnrqus Pnts 0 hrs grj r S Jrg Trs Mrndln Arúj 930 hrs grj N S d Cnrçã Bftn Mrt nán Evnüclst Prr lvr S hrs Cnlár?Jsr r rrurd Bsts 930 hrs grj r SS Scrmnt Mnul Ngur Pnt rs grj d Mstr S Bnt M D S T A Fz qulqur ml pr qulqur fgurn Lut m Í4 hrs Bm gst pr- ;t cbmnt Tl: c HJE Às hs ] MLN TíTífl rr (f CTrnhnnt ~ MA AACSA E H- VKUTHSSMA CMÉDA KM 3 ATS vnvv èramad qu é crrt Pr Elnr Ams NA FAÇA ST! s hnmcns cstumm dzr qu s mulhrs nãn cmprnm tpr pnt è mprópr fr>r mqullg m públc Pr su vz, ls nã vm st/ucrc qu ê ml flr, lmpr u plr s unhs à ms trblh, u nqunt s spr sr srvd n rsturnt, num trnsprt cltv, tc Drs Mur Frrz Luz Prs Ll Jsé H Mrr d Fnsc Prtcpm n sus mgs clnts n mudnç su ngltr pr ru Sndr Duts, 20 (Kfllfcl (nln) 3 ndr Sls Tl: M-22M, JN A R / D E ERR TRA CHER DE SUA GELADERA ssfrmc su Rád E PAGUE CM QUSER FAÇA D SEU RAD DE MESA UM MDERN RÀD-VTRLA W BERLAENDER Ru Sndr Dnts n 7 - A Tlfn 429 B En (rnt Tbulr d <r «H u «Sr Hr «f»m V Bn Ctn Grn tmprd ttr drmátc ncnl m hmngm prft Ângl Mns Mrs pr prsntçã ALCEU MARNH REG, utr-rvlçã Tmprd rt, sb s uspícs Mnl Bnr, Pmpu Suz, August Frrc Schmdt, Glbrt Fryr Nlsn Rdrgus Um nv rgnl brslr mplgnt frç drmâtc plítc! REVLTA EM RECFE Um br prft cntúd cnstruçã ttrl! Emprs drçã grl CHANCA DE GARCA ESTRÉA SEXTA-FERA 5 DE UTUBR camffltpgutzjl Pg REVSTAS PEHETAS CXA>RTUCUEZA PZ REV ÇLVA Nflznnt n Q/tr {<f lrtçõntcld Ftí CARVALH m^2ldq0 ^jauwt trs x: ^ r/nh J$fí$(v Cr/sfllvS- Surfc Clbrt /yrcfcbrtsss Dmngs fflrçus ffltgu/rrj Mn rltt Jâ P frluqut RfHl -Vt^KG/frKkrtHtK Mstr B/Wsb/rKDS ctvndcfs kjá$2z2ít$ vt«chlnskdhes AMANHÃ, SÁBAD MATNÉE ÀS HRAS CpRÍBB0nnfl rslü0cfl ^^ ^^ujlfl» ffn juul-j ^BWB UT9797 J DA 2:30-3-7:3-l0HJ JE nm ^:20-5-7:S-«t ^ M lll U j fll) M (lljlllr- ldlm, (J l, P l( ( UHtl > U, 0-0 Tm CAttTlMàfRlANf»-»»> t \ l :;!, },

12 Kl rv w m m Sgund Sçã Qurt Pgn DÁR DE NTÍCAS Sxt-fr, utubr 9-8 CMERC Mrcd Cmbl nlm, ns CrS Tn-H 872 líth 4ÍTUS U W U» Bnc rtn Brsl fsnu, sgunts Uxhs cmbs: V K N D A S Lbr & vst Dólr tísu Frnc suu» Frnc Frnc lg P-és urugu fôs blvn Cr üu Crft dnmrqus Ps rgntn Cr tchc CMPRAS CrS 4br, vst DólM 8 38 Frnc UU8M Frnc nlg 0493 Frnn tulc 4^5y Cr tcrm» 037 Crfl dnmrqus 38U Escurtr, 0 744J Ps rgntn Ps urugu Cr su 52 TR FN Bnc d Brsl cmpru, nlm, grm rt num tn n s «l 000 pr )00, m brr, u mdd, prç CrS 20,878 MfcllAS CAMBAS Em 29 d crrnt rgstrrm-s, Câmr Sndcl, s sgunts méds cmbs: CrS 7S n SMR U Í74 ARRECADAÇÃ tndnh Frl» : «CR$ A Hccbcdr d Dst Frl rduu, ntntm ,20 A Alfâng d H n nr rrcdu, ntntm jlnd Muncpl: A Tcíctur urrcdu, n t - n- ntm 3598Z00 84,90 Lndrs Nv Yrk Prs Prtugl,, Supc Argntn Suéc Bélgc t frnc) T EslvAqu Urugu Espnh 709 Câmbs Estrngrs NVA VRK, :tn A vst MgrAft-) snhrp Abrt Fch, -ndrs p/ mstrdm p/g 37 TS 3773 Mntrl p S Lsh - p/esc 4 (M 4 04 Brn - p/f Bélgc - p/f Prs - p F Ars p/p ( Mdrd - p/f Hlf 9 Brn «Cl - p/f :40 Mntvdéu pp Estclm p/kr 27 S R Jnf BUENS ARES 0 A vst, RAhrr: Lndrs z vnd, Lndrs, t t/cmpr N Yrk 00 t/vnd N Yrk m S t/cmp MNTEVDÉU, 30 A vlít vfthr-r»: Ahrt Fch S7S Ahrt F»»ch n c n c Lndrs, / vnd Lndrs t/cmp N Yrk 00$ t/v,>n d P Í N \rk 00 S t/rmp P 2300:) 23 r LNDRES 30 A vst, Bftbrí-: Nv Yrk -- $ Brn F Lsb ílsc Cpnhgu Kr Mdrd P Mntvdéu P Prs - Bruxls FB 29 m 25 C C Brhm, Cf» % 0 C D Snts CrS 200, 7% V Judcs útlc : Apls D Ems, pt ) rtlrnlnr : 2 Açõs d C Lps Sá nd Fums Cr? U00 CLTMAS FERTAS Cr$ 5%, Nm Emssõs, Nm 92,00 Cul prt,00 hõtl 30,00 700,00 Unf Dv rm lm lm cul d Prt, 5 ljusl 5% llngcs : Tsur, 030, 7% Tsur, 939, 7% Tsur, 93Ü, 7c,b Tsur, L92, 7 7t rruvrs,,b Gurr, CrS 00, Gurr, Crs 200, Gurr, l 0,, Gurr CrS 000, Gurr, CrS 00 Apólcs Estdus Mns lyc Nm rm c 77 Mn Grs lm -- lm --2» m 3 Sn Pul, lm Lnf E K, ll Knd t, d CrS 0, ÍC sér, sr, sr 8% pt 5% 8?, 8, Kl - 900,00 9UU 80,00 840U0 34,00 70,00 ;3tí,uu 0, ,00 35,00 9-, Prl Ntró, S% hsp «snt - Cr& 0,?í Prt B Hrznt Knd K G Sul, S% pnmuuu, õ- rl pupuls 7% E d Prná Prf Cmps, 83 Ap Muncps ; 20 prt Emp 93, t% Emp 97 % Emp 94, prt Dcrt í4» % tmp 90, % 920, 324, , pt 7?» % Abrt ) $ Amstrdm Cndá Estclm Gênv - Prg h t Jnr sl K Fl CrS -P S («(0 998 Fch nj \75 K7U 4032ã (2 n, B-?Sss Vlrs VENDAS REALZADAS d Sul D Ems Nm m prt m Rêlustmnt m CrS 0 lrgt : S Ts 930 CrS 0, 42 Gurr CrS 00, 48 m CrS 000!S m, CrS 00, 4 m Estdus (Apls) : 5 Mns T, prt 0 Mns 7%, pt 00 m 7 Mns» sér 45 m, 2«sér 20 m 3» sér 7 Rd K R G 27 Unf Sâ uln M rn Dlst Frl 74 Emp 94, 00 Dc Dc 2097 Bnc» : 00 B vst, CrS 0, Bnd Brslr rd CrS 20( MA lúvm Prl Cmpnhs : Brslr En Elétrlc r CrS F L r Prná CrS Prf Mt Snt Rs -- CrS Sd B Mnr CrS 200,00 prt Urhénlrs: 200 Bc Lr Brslr CrS sr» pt CrS 700,00 (( 052,00 980( , ,00 30,0( 40 42,U 2, , ,00 5,00 0,00 400,00 5,00 45,00 90, , (X) 380,00 202,00 DR SPNSA RTHER Dnçs sxus urnds nvgm ndcplc d vglul Próstt R, SENADR JAN- TAS 4S-B Tl: 22-33B7 D às 7 hrs Dr Durt Nuns Dnçs ds rgs gnt» urflárs m mbs s sxs H Btrrlds sus cmpllcvas Ds 8 às R hrs Sndr Dnts, 85 sb Tl: 2-«8f5 Emp Dr Dr Dr c\4m>h f,t lttlch : Cmérc Nm m - - prt Prl r u Frl Brsl Prtuguês Nm ulum, pnrt Mrcntl BnMst Ncuul d Cmérc Prduçã nd Brslr K l-rr : S lnn, Prf m - - rd í lust, h Fr j ulmc, nt (Jup Tprlrttft : Arrrc Fbrl m >-lhut Prt nu Mnr Nv AttMc Fbrc «l Flló Prg ndustrl untc nduslll Brsl ndustrl 4 nn» d Sguru sul Amrc Vd l llllllllul Sul Am Trrstr Algs Flumnns Vrjst ntp DfvTHUN: Sd Ncnl Blgn Mnr, prt U Snts, prt lm Nm Butá Ucs d Bh, pt Sul Mnr Eltrcd Prf Brás En Elétrc Mésll - Prf Crv Brhm, rd lm - Prf Pnr Hltugz Htés Rgnt «vlu prt nrf Sn l l t Ks, Prf Sut ltsn Fõçu Lü Nrt Flumnns Slv A tuskcl 0 Ncnl Brslr Ms Frr Mllávl Frr Mlftvl Frr rslru Frc Lu d lníná nd Mrcntl Art Frr Frts Surs, rd lmêlrcf : Bnc Lr Brslllru Crv lhm Ncnl Kstmp Htls Plc Htl (Qutndnh ; Antártc Pulst Dcs r Snts L HlKtcArts : Bc r Prftur d Dstrt Frl Bnc d Brsl 98,0( 0,00 440,nl) 30,00 52 huj 87000, ,00 S ,00 90,00 0,00 45,00 235,00 Vr% 90,00 85,00 tí 48,00 25,00 20,00 95,00 830,00 975,00 820,00,00 32,00 330,00 bbüü 340,00 480,00 30,00 30,00 0,uu 2,00 3UU 92,00 8,00 870,UU 49,00,00 35, ,00 05,00 0,00 0 l-u 3, ,00 380,00 75,0( , ,00 7((0 38 UU ,0) VJKJ 390,00 40,00 3, 82,00 42UÚ0 45,00 0(000( 920,(( ( UU 00(0( 4 M 390( 800( 7(0 38,00 348,00 78,00 95, ,00 3,0) 9,00 00, 30,00 90,00 230,00 30,00 700,00,00 0,)0 35,U 380,00 78,00 5,00 35,00 90,00 95,00 95,00,00 298,0 293,00 PR DUÇÃ E FNANÇAS 400,00 3,00 930,00 00(,(0 230,00 90,00 80,00 Pr um plítc fnncr Cnfrm cntums m nss cnnnrlu dp ntm, u prcr dó rltr d rçmnt d rct, n Cmssã Fnnçs d Cám ds Dputds, bru s bts cru lònu «u slucu llnnclr d ps Nturlmnt, nâ sr ctd prcá-l pns 0 punl dc vst tnbutárl, cm vm lznd, «t crtu mud,, nl u prlmnt, qu s mstr tã pssurs m ntr lms u ls mpsts, ntr él» cnsum, «íu tnt nfluênc xrc sbr «> cust «vd, Já lvdssm qus nsuprtávl pr gn mr lu nss pn Ms nsprd é, sm dúvd, psçã d Unãu Dmcrátc Nclnl qu nsst n ncssd um stud ms td ds vrdrs cuss ds nsss tus dfculds n dçã mdds qu pssm rmdr stuçã sm nvs scrfícs p s cntrbunts d Tsur, já tft scrchds scrfcds A rgr, qu mprt, nsl mmnt st trf pr-s-n dcr, n prtund, num mpl trblh clbrçã, s dvrss bncds prlmntrs -, é trçr s grns lnhs um plítc fnncr qu prmt rsgr nvs hrznts à çà dmnstrtv d gvrn cntrl, cujs nrgs, trvés prvdêncs scnxs, s sgstm nutlmnt n pln d mprsm d mprvsçã Só ssm príms vtr qu s ntrsss fscs d pr públc, rmrcds um clmrs mdtsm, cntnussm nfluncr tã prncsmnt, cm r nfluncm, vd cnômc d ps ssncl, pr própr sluçã ds dfculds d rár ncnl, é ncntvr prduçã pssblt crçã crculçã ds rquzs Nss sntd é qu s vr rntr nss plítc fnncr, msm à cust d bndn lguns mpsts u d prcupçã luvávl smnt nqunt nãu cntrbu pr tlhr snvlvmnt d ps - vtr s fclts rçmntárs UsmnvJ: llu lll U ll Snts m 2 bntns «lpu 4 MERCADS DVERSS Cfé CTAÇÕES UtlK lü ULLtlS Tp 3,40 lp 3,bü Tlpu 4 54,h0 lpu 7 53U0 Tp 5 54,20 pu 8 52,00 Put Est Mns, cl cmum, vr 5u lm n, «r> 9,uu Est d R Ct cmum, 400 MVMENT ESTATÍSTC tu» Lpldn # 8099 Cnul Cbtgm Rcg Esprt Snt Ttl Ds > d més Un lv julh Embrqus : Amrc r Nrt Ás Amrc d Sul Eurp Ttl Ds r mès Dn julh Exstênc Cl rvrtd Cl spchd 9899 scs CAFÉ < «nçòph pr mbrqus, A TERM pr U quls Vnd «(m utubr 3300 Nvmbr 5380 Dzrnhr 3420 Jnr Fvrr 949 Mrc 949 s/v Vnds 20 scs Mrcd frm ( ELHAMENT ( ntcís pr 0 quls Vnd t mp utubr Nvmbr Dzmbr Jnr Fvrr Mrç 949 s/v 40 Vnds 30 scs Ttl r vnds 000 scs Mrcd sustntd KM SANTS SANTS, 30, Psçã mj - Estávl; ntrr, stávl, nn pssd, stávl Tp 4 mul 90U; n pssd Tp 4 durí 85; nu pssd Embrqus Hj nrr 44053, n dts Entrds Hj, nrr, 39022; n dts Exstênc Hj ntrr, 23882; dts Mds : Am «dn Nrt,, Eurp Cbtgm Ttl EM SANTS SANTS, 30 Cntrt 9U0; ntrr, ; ntrr, scs ; pssd scs ; pssd scs; n pssd utubr Uzmbr Jnr 949 M ç 949 M Julh Stmbr Vnd Mrcd 949 Abrt U , Fch ) Clm Clm Cntrt «C» utubr Dzmbr Jnr Mrç 949 M Julh Stmbr 949 Vnds Mrcd EM VTRA 30 Funcnu frm 7/8 prç quls EM NVA NVA YRK, 30 Entrgs : Dzmbr Mrc 949 M 949 Julh 949 Stmbr 949 N brtur - ctd N fchmnt rd Est Est VTRA ctnd-s tp CrS 47,, pr z VRK Abrt Fch n;c 25 nc n; nc n c n,c n c n,c n;c prllzd nà - Clm nnlt- MVMENT DPRT Nvs Mrmcwl Phlpp R Slmõs Arrnguá K Dur Cmpn Mrmcwv lrês utubr Grx lglbrg l-lp Ann C llqucê Arlnh Cmpr Urugu Argntn Hgh Brg Dl Mr T Vlctry Alrb Srúrgc () D Pdr U Atl Pnl Tscnlll Prcdfncs Vncuvr Gênv Mnus r Ars Vncuv Pnd B Ars á Ars Gênv B Ars N Yrk Lndrs B Ars Nrflk B Ars B Ars Ent Slds Dstn t-rv Cbl Rcf Mrslh Mrslh vlmbs P Alg B Arps P Ag ut A Brn N Yrk B Ars N rl B Ars Rtrrl Lgun Blém tj Gênv 4V í 43- j < Mlll 2937 ;lv3l ( ,00 70,00 000,00 90, ,00 203,0 990,00 75,00,00,00 ^ÊÈ lvntr-ô? Prcs um,, xnt? JTME SAL HEPAtlÇA rápd tmscntfcúz Kl ««tó, Stck Exchng LNDRES, 30 TTtlS BRASLERS PLAN J Frs Fudlng «Mv Fundlng, Cnsrvçã, 90, 4 0 t Emp 9S, 5% u fundlng 93 5%, «B», 40 ns Estdus: jstrltc Frl, 5% (ncnlzd K jnr, 929, % MVMENT AEKE (Hrárs ds võs sr, hj, mnhã ps mnhã) 2 5 n Bh 929 % 0 0 Ttul» dvrss: ll> sàu Pul lmprm nd Prnld C» Prl U4 0 0 Bnnk t Lndn & Sutn Amír Prf 0 0 S Pul Gás Ltd, Prf «lí,z«p W Agnry A Flnnc C Ltd 0 3 «Mm, n -r»«s Ltd rdlnílrl? rn Cl A Wlsn L mprl (hmlrnl ndustrls l,», j,ln lln B? lfl,5 Nm llnyrt Bnk llr» Shr Sun Pnuln n«ll««v«( > ltd Hf 0 0 K Jnr Cty m- C» Ltd 3 H Tlur MHl A Grnrm d! 0 0 TTUL UTRANR n»u J» 77 7 ft Fmp d» (u»rrn BrltA n-ft > V M7-4T 03 0 Hhcll Tr»np Trudln» 3 4 u, nl»n Bírl ll l 3 ft Ryl putrb Plrltum 23, 0 0 ct A, 5 SEXTA: Pnnnlr: Pr Síu Pul, fs 7,22, fts 0,22, ls 307 hrs; Bl Hrznt As 25, As 0,40 c s 2,40 tn-ns; V>n Algr As 807 lrs; ArxA, As H,3() hrs; Ps As 8,35 hrs n AtTl«nn Alrvnv»: Pr Buns Ars, As 8,5 As 8,30 hrs; Nv Yrk, As 9 As 8 hrs Arvls Brsl: Pr Cultl-,,; s s, f un s, Prt Algr s 0!() unu- Sm Pnuln s 530 h rs; Argur As 30 hrs GlA n s 545 hrs Vsn: Pr Sà Pul As 7 As 930 às 045 às 30 h 230 As 4 às 5 às hrs Ntl: Pr» Cmpn Grn As 7 hrs Lh: Pr Ntl s 35 lmrs Sà Pul às 345 hrs Cruzr d Sul: Pr ^à Pul às às 7 às 20 às 22 hrs: Prt às 7 às S, às 9 às às 3 às 5, Algr As às 8 hrs: Buns Ars às 8 hrs: Curtb às 8 às hrs: Arçtub às hrs; Slvdr As 5 fts 20 hrs; Mcpá às 30 hrs Rl: Pr P Algr As 5 hrs; Curtb, às 830 hrs; Snts, às 930 hrs; S Pul As às 430 fts às 8 hrs Brtsh: Pr Sntg às 9 hus Vrlt: Pr Prt Algr às 7 hrs Unvrsl: Pr Sà«> lu rnc às 9 hrs Nh: Pr SS PdU t às 7 hrs Vlhrá»: Pr Culbí às hrs Lp: Pr Sà Pul às í hr» Cmpn Grn às,05 hrs SÁBAD Pnlr: Prt pr Sâ Pul às às 722 s 022 às 5)7 hrs; Bl Hrznt As 25 fts 440 às 2 40 hrs Mnts Clrs fts 70 hrs Rlm às 5 Cubft às 5 hrs Ettmhul fts hrs Pftrtn Algr às 4,52 hurí; hrs P, Amrcn Alrwv»: Pr Buns Ars à«85 ft«8 30 hr«nv Ynrk As 9 fts 8 hr» Artvl» Brull: Pr Curtb ft» 745 hr»; Pftrln Algr ft» l0 hnr» Sftn Pul tu 8 ft» 5,Mu nn r» Bm ft 5 05 hr» V»n Pr Sn Pul, ft» 7 ft» 930 à» 045» 30, ft» 230 ft» M, ft» 5 fs ls Ntl Pr Cmpn Grn às 7 hrs Lh: Pr Slvdr As 5,5 lrs; SS Pul ls 345 hrs Cruzr Sul: Pr! Pul, às 5,30, As, fts 9, às, As 23(, às 3, As 5, fts 7, As 20 fts 22 hrs; Prt Algr, fts hrs; Flrlnrtplls, fts 9 hrs; Curtb, às 9 às 030 hrs; Cubá, às 5,30 lrs; Frtlz, às 20 hrs Slvdr fts 830 hrs Rl: Pr Prt Algr, às 5,; Curtb, às 830 hrs; Snts, às 9,30 hrs; Sà Pul, às, às 430, às às 8 hrs Brtsh: Pr Lndrs, às 545 hrs Vrlg: Pr PArt Algr fts 7 hrs Frlnôpnlls às 730 hrs cm: Pr Buns Ars às 830 hrs Cnlvrsl: Pr Sà Lurncfts 9 hrs Nh: Pr Btm fts 5,40 hrs Frtlz às 40 hrs Vlhrá»: Pr Bl Hrznt às hrs KLM: Pr Amstrdm às 5 hrs DMNG Pnlr: Pr Sft Pul, às 70, às 720 fts 022 fts 7 hrs; Bl Hrznt, às 25 à» 040 às 240 hrs: Ubrb, às 825 hrs: PArt Algr, fts 807 hr» Pn Amrcn Alrwv»: Pr Buns Ars, às 85 ft» 830 hrs; Nv Yrk às 9 às 8 hrs Arvl» Brsl: Pr Curltlb, fts 745 hrs; Pftrt Algr, às 030 hrs; Sà Pul, às 530 hrs; Mm às 5 hrs Argur às 30 hrs Vsp: Pr SS Pul às 75 às 930 às 30 às 5 nrs Ntl: Pr Cmpn Grn à 7 hr» Lh: Pr Cmpn Grn As 85 hr»: tuluth fts 7 hrs SS Pul, ft» 345 hr» CrrMrn d Sul: Pr Sft Pul, ft», 545 ft» R fts 7 ft» 9 ftt ft» 3»» 5 à» 7, ft» 20 ft» 22 hr»; Prt Algr, às 545 fts hr» íclf A»,05 hr» Rl: Pnr PArln Algr A» 5 30 hr» Curtb, fts 830 hr», Sntn» ftf 930 hnr»; Sftn Pnuln, fts ft» 4 3U ft» ft» 8 hr» Brltl»h: Pnr Buns Alr» ft» 9 hr» Vrl»: P PArtn Alcr ft» 7 hr» Fm: Pr Bu», ft» 8,30 hnr» Aç«;ucr,M\ JM ESTATÍSTC ttrts : Mu s Jr «Snt Uc Cmps > Ttl SUKlHS Estqu «nçõs ur UU uulls ; tn crstl _us mr Mscv Msvnh Em SA TAÜL S PAU LU 30 Pr Bl) quls: kms u cj&ctdj lm d Nur) ntu crstl du Esldl n, d Murlj umnus d Nurt jtímmr d NrtJ Mscv EM PERNAMBUC t RNAMBUC, 30 \, l«t Udttdb d 2 «crstl umrr j» Sn us, lll CAMB Tx» l ntm, ã vst, 0 Rnç «l Brsl : Vnd lbr dólr pésn rg Cmpr l l : dólr pésn n rg U LUUU UL l4 m b3 A lblu, óu 4590 UL n/c 3bUL 2D0 surt 000 Smns Msc -us Fsc stávl Entrus lv stmbr Lxpnrlçà Exstênc Cnsum lcl Alg dã ESTATÍSTC MVMENT Entrds: D K Grn d Nrt D Cbl Slds Exstênc Ctçõs pr 0 quls: ltb U0 Nmnl Nmnl Nmnl PAUL Sru upu > Snd Up 4 r nu mtm : Srtõs Up ó) Srtõs Up ) r un mng ; ^ up ó Cr Up 3 t ur curt : Mts ttpub - 5 pulst up 3 Pulst Up 5) EM S S PAUL 30 Cntrt <t&» CMPKAUUKES Nã ct prllzd Bs lp 7 Cntrt (Bs lp 8) utubr 92 92S0 Dzmbr Jnr Mrc M Jun V nds Mrcd Est Est Dspnívl: Tlpu Tp Tp lfdu EM PERNAMBUC PERNAMBUC 30 Mvmnt ntm Prç, pr 0 quls: Cmprdr Hj Ant Mt «bs 5J U 5UUU Srtõs Us 5j 8U0 8UL Psçftf lum Entrds 748 D l stmbr Exprtçã 32 - Exstênc Cnsum EM NVA VRK NVA YRK, 30 Entrg: Abrt 75,448 8,7 3,858 7,074 8,38 :),77S2 ncnl, rslvu dtr várs mdds nss sntd cmçnd pnr fxr s sgunts prçs pr trg «prxm clht: l pss pr u prdutr 730 pr u cmrcntp Qunt pã, cdu, pnr crt «c 5 m prrrgr rgm qu stblcu um subvnçã sttl dc 4000 pss mnss pr brtmnt d prç ss prdut prmr ncssd Es cntrbuçã, tdv, tm crtr prvsór, stnd m studs n Trbunl Espcl sluçã fntv d ssunt ULTM RELATÓR NACNAL DA Sgund rltór l Bnc Ncnl d U BANC SUÉCA d Rksbnk Suéc, crrs- Em ulub 347 Em zmbr 30 Km mrc Em m Em julh Em utubr A M Uplnds Abrtur Estávl, cm 5 pnts Fchmnt Estávl, cm lt bx dc 3 24 pnls Ccu NVA YRK, 30 Fch bx VDA BANCARA Km zmbr Em jnr 949 Em mrc Em m Ém julh 949 Vnds Abrtur Estávl 0 43 pnts Fchmnt Estávl 3 5 pnls Trg CHCAG, 30 FECHAMENT Prêc pr Dushll, p/ ntrg m : Hj Dzmbr Mul Gênrs mrcd r gênrs Ahrt 3380 n,c S0 42 cntrts cm bx Fch cm bx nt cnsum funcnu, vlmnl; ntm, cm sgunt m- Arrz (scs) Açúcr (scs), Frnh «scs) Mlh (scs; Fjã «scs» Bnh (cxs) Xrqu (frds) Mntg (quls) Kntr Slds TK,l,KNBS laka NPUSMAÇABh! VASP «2-007; A- NAR - ttl-nn-, AN-AMKtlAN AUVAV& - Vl-lll»; AB - «Z-33HK; NAH - MM2 ( Hl ZMH llll SUL - :r(,n ;,\ _ 42-3A4; AKRVA (Ul A - - V-C-lM; VAKH - ll-hltl VA- BKAS - SlMflHH; M, M - M BB7ft; llltlll-ll - <lm0tfl; KAMA JMl A - 4/A7; NATA ; AR MtAM - 2AM3; SAfc 22-37fl; l«\ \ f l: \ _ 2MM nfrmçõs Dvrss PETRÓLE NA ARGENTNA N qu cncrn ptról, qu Argntn prduz num prprçã r pr cnt r su cnsum, Drtr Ncnl nvstgçõs, Esttístc Cnss dvulgu s sgunts dds: prduçã ttl m 947 f rl mtrs cúbcs, ds qus crrspnm às prprds d Estd rstnt, 047, fts rs mprss prtculrs s cnc dstrts ptrlfrs d ps cntrbuírm cm s qunttls dnt mncnds, m mtrs cúbcs: Cmdr Rvdáv 20780; Clt llv 253; Plz Huncul, 33427; Slt 270; Mndnz 40 umnt d prduçã m 947 sôhr 94 f 04 mtrs cúbcs gvrn rgntn, pr ntrméd d su órgã cmptnt, stá prrurn, ntnsfcr cmérc cm Vnzul, cm ntnçã rcbr d- mrs quntds ptról, m trc, prncplmnt, crs crns Ad rfrndm d Pr Excutv, ntd utônm < Yrlmlnts Ptrllfrns Fscls» ssnu cntrt cm mprê M W Kllgg C pr cnstruçl dus stlr» ptról: um m Sn Lrnz prvínc Snt Fé utr m Lujn Cuy Mnd- 2 A «pld ds nvs stlds srá 40 mtrs cúbcs dárs TRf E PA gvrn r Rpúblc r Ttgul mpnhnd m snvlvr trtlrultur CMPRA-SE TUD Rup» mrt» nftqulnn» nrv-m rr rntlurn, rftdl», vntllnlnrr, nrrlr tud «m- r rfpnl vlr Al nd«-»f dmcl SR lllls f«tlfn: punnt 3 gst 948, su ncx ur dmnuu lu num ttl crs (CrS ,00) m gst, m cmprçã cm mês prcnt, nqunt qu s xtstêncs dvss strngrs bxrm crc , num ttl crs (CrS (00) A crculçã flducár umntu , num ttl crs «CrS ) rsrv pr mssã nts dmnuu d msm mprtânc, num lt crs lcr$ ASSEMBLÉAS GERAS Rlzm-s hj s sgunts : C Sgur» Alnç Brslr Extrrdnár, fts 4 hrs, ru Vscn nhúm n 34, sxt ndr, s 3 Vlçà Aér snt» Dumnt S A Extrrdnár, fts hrs, vnd Frnkln Rsvlt n 37,» ndr PRTUNDADES CMERCAS Srvç ntrcâmb d Lg d Cmérc d R Jnr lv cnhcmnt ds ntrssds s sgunts prtunds cmrcs : Snts & C, frm cmrcl stblcd m Mnus Amzns, cm ngócs rprsntçõs cnt própr, stá ntrssr m fprsntr bs frms ns rms tcds, frrgns stvs, ctnd qulqur prpst pr stud Tssllstmp tln rart d tál, sj mprtr mrs d Brsl Stn Trdng Cc, Nv Yrk sj xprt pr Brsl : frnh trg Mlhls Equpmnt nc Nv Ynrk, sj rprsntnts nn Brsl pr vnd Equpmnt psrn pr cnstruçõs trrs Rprsntcns mprtcón-exprtcón, r Prgu, sj rcbr rprsntçõs frms brslrs mr Prvst & Fls, d Bélgc, sj rlcnr-s cm frms brsllrs xprtdrs r fs r lgdã Pr mrs tlhs, s ntrssds vrã drgr-s drtmnt Srvç ntrcâmb d Lg d Cmérc, ft vnd Rln Brnc, 38, ll pvmnt DSTRBUÇÃ DE CARNE AS AÇUGUERS s frgrífcs mtdurs utrlzds pl Prftur d Dstrt Frl, dstrbuírm s çugus, n d 29 d crrnt qullgrms crn hvn qullgrms r crns dvrss Asscçã Auxíls Mútus ds Emprgds d Snt Cs d Msrcórd d R Jnr EDTAL Em num dn Drlnrln, cnvd u sscds Clnllnr ln» vntur dn» Snt», Cstlln Mntr, Esprntn Tux, Albn Mhdn dp Arúj, Rhrtt- Mchd rcln, dr Pdr nacln Py Júnr, Atnlhn Nuns Brltn, Grld Vllnr, dr «lnrllln Mr Txr, «r rlnn Rrlntnqul,,ln- <A dns Snt» Flh t Antôn Vn nrn nu prnr l 0 (r) ds, n ««ntr d «ll d prsnt dtl, mpnrr>n A snl»; du AncncA, ft ru Sntn Lu/n, n 200, fm r- KlnrÍ7nrpm su sllan prnt Tsurr Rln, 30 dn stmbr dn 48 ATALBA FERRERA G- MKS, prmr scrtár Bnc d Mtrópl d R Jnr S A x CNVCAÇÃ ASSEMBLÉA GERAL EXTRARDNÁRA Cnvdm- r clnltn n runrm m Amblél Grl xtrrdnár, n próxm d 7 utubr, às 7 hrs, n s d Estblcmnt n ru Buns Ars, S), nst cd, fm lbrrm sbr u tnrzçft pr umnt CA- PTAL R Jnr, 38 stmbr 948 FRANKXm STANZNT! MADRUGA Suprntnnt nsttut ds Bncárs MVMENT T l>a 20 DF! SETEMBR le 08 ASSrSTBNCfA MÉDCA: Stnt nv prmrs cnsults Trnt «sl xms lbrtór Trnt xms «l r X St ntrnçõs hsptlrs Trz tr mn ts spclzds Qutrz nspçõs l sú A M B V L A T ú URLGA: Hs cnsults Vlnt um curtvs Dus nrscpl s CRURGA RTPEDA: Ss cnsults Dz curtvs Um c«príllm gssnd FSTRRAPA K NRCKS: Qufnln qutr plcçõs PRCESSS l)kslahaüb PEL HEE AD BKMKFC KNK: UMDADE CNCEDDS: -- rnu Lucs lh Jsé Estd «p Frts PRRRGADS: - Edt Crr d Cst BENEFC MATERNDADE: CNCEDDS: >- Prmr prt: Nlsn Frrr Rnt Prmr prld: Nl Brgmn Brn Smul Mrls Ttl: Luís Tvrs Gumrãs Slv Brnz Sbrnh NDEFERDS: Vldnr d Cst Lm Már d Rch Crvlh Ntícs Dvrss SCEDADE MÉDCA D NST- TUT DS BANCÁRS Run-s mnhã, fts hrs, m su sr ft Avnr 3 M, n» 23 4 ndr r Edfíc Drk, Scdr Mdc d nsttut ds Bncárs, sb prsdênc d dr Cst Cut, cm sgunt rm d d: Qust várn smulnd tumr dn r<h Dr Alkndr Srs; bl Brnqulctss Css clncs Dr El Bl Almd A drtr «scd ncrc prsnç tds s clgs pr mr brlh d runã A FESTA DA A A BANC PRTUGUÊS D BRASL A A A Bnc Prtuguês d Brsl lvrá ft, mnh, n s c Cty Bnk Club ft Avnd R Brnc, n, 85 8v ndr, um grn fst nclund-s n prgrm dnçs»fu\ frt dstrbuçã r rfrgrnts, lém srt ds mms ntr s snhrs snhrlts prsnts Nst fst, dcd Cty Bnk Club qu mu gntlmnt cu sus mpls slfs tmrã prt fgurs mbs s grmçõs,, tm su níc mrcd pr s 7 hrs, prlngndn-s té ãs 2 A dlrplrl d A A Bnc Prtuguês r Brsl cmunc qu trl, pr ctd fstvd, srá 3 pss CENTR METRPLTAN DE DESPRTS BANCÁRS NTA FCAL Nv 29, DE 948 Rsluçõs d drtr m sssã rllzd n d 27 d crrnt; Aprvr t d sssã ntrr DEPARTAMENT DE FUTE- BL APRVAÇÃ DE JGS: Aprvr s sgunts jgs rlzds n d 25 d crrnt: A F Bnnn Bnnvst X A A Rnm Dtnmr, A A Andr, 4 x A R F Bnc Hptcár, 3 A A fínnm Crédt Rl, 0 x A A Bnc d Brsl, 4 Mrcr pr pnsxm sábd, d 2 r utubr, próxm futur, s sgulnts jgs, cnfrm tbl já publcd: C A Lr Brslr x A A Bnc Crédtn Rl Cmp rn Ancht E C Rprsntnt, d A A Bunc Mnr d Prduçã A A Bnc d Brsl x A A,,,«dr Cmp d A A Prtg?^,-, Rprsntnt, d A A Bn-ó Dlrnr A R F Bnc Hptcár x A A Bnc Mnr d Prducá Cmp sr sgnd Rprsntnt, r C A Lr Brslr A A Cx Ecnômc x A F Pn c Bvst - Cmp d Smp C Rprsntnt, d A R f Bnc Hptcár A A Bnc Dlmr x A F S,-, cn ndustrl Brslr Cmp d Btrg F R Rprsntnt, d A A Bnc d Brsl MULTA: MultrJ m CrS f)(l (cnqünt cruzrs) A F Bv ndustrl Brslr, c<^d -nm rtg 80 d Crtrg Pnlds (flt rprsntnt) NSCRÇÃ: Cncr nscnçs nst Dprtmnt mdr Durvl Durt Crnr, d A A Bnc Mnr Prduçã PENALDADE: Em vrtu,-br s mdrs Lnds Ngur lvr Dnl Vnus Snt;-, r C A Lr Brslr, cnfrm f cu purd, rspnsbld d grssã ft juz svld Rx pr csã d jg C A Lr Brslr \ A F Bnc ndustr Brslr, rslvu drtr st Cntr plcr s ds mdrs cm rfrds pn suspnsã pr 2 mss, cnfrm trmn rtg 59 d Códg J Pnlds SUSPENDER: Pr 2 mss, crd cm rtg 59 d Códg «l Pnlds (grssã juz) mdr rlnd d Slv Rms, d A F Bnc Bvlst DR,JSÉ DE ALBUQUERQUE MEMBR DA SCEDADE DE SEXlA DE PARS Dnçs sxus (( hmm RUA D RSÁR, 98 D An EUCALYPTS Vnm-s muds Crds cndcnds pl ms fcnt sstm técnc Ru d Assmblé, 04 sl Tl: Sndct Ncnl ds Arnuts ASSEMBLÉA GERAL EXTRARDNÁRA Srá rlzd n d 4 utubr (sgund-fr) às 5 hrns n Slftu Nbr d Asscçã Crst Mçs à ru Arúj Prt Algr n 3 2? ndr, pr trtr d sgunt rm d d:? Ltur dscussã dn t d ssmblé ntrr 2,«? Cntnuçã d dscussã d cntrt cltv dc trblh 39 Lmt hrs vô v Crçft d Cnslh Técnc A A DE CERQtERA LETE Prsnt MAQUNAS DE CSTURA Cmpr máqnlnns pnr Atllr cstur, qulqur mrc m qulqur std, msm bchds mpnhds Ngóc à vst rápd Atnd m qulqur lugnr, msm nns lhs tmbém cmpr un Pln Tl: DR PZZLANTE RNS BEXGA PRÓSTATA VARS BLENRRAGA MPTÊNCA REUMATSM TRATAMENT RÁPD SEM DR APARELHAGEM MDERNA G Ej ASSEMBLÉA 7-2» TEL: 22-S472 D S fts S hrs Prduts KBN PRECSAM-SE REVENDEDRES AM- BULANTES Ótm cmssã Trtr cm Sr Mnl Avnd Snt Cruz n A Mç Bnt THE NATNAL CTY BANK F NEW YRK Tm przr nuncr brtur su fll Prt Algr, R Grn d Sul, n próxm d 4 utubr 948 PRAÇA MNTEVDÉU - CAXA PSTAL 20 PRT ALEGRE 3838 D Djhn Ernst Lbrtór d» nalls» Alí-r :, Asm K Kvrlst «tu trg, H SH Trl : V tl/m Mtrst Unã Cmrc mprtdr S A ASSKMBLfclA GERAL, EXTRARUrNARA Sft cnvdds u nnhr clnlst s runrm m Assmhlél Grl Extrrdnár n próxlm d 7 utubr às 30 hrs, n 2 pvmnt d s sc à ru Muncrv Flh n 35, pr, cnfrmd cm s rtgns RR 04 d rl 2 «27 2R dr srtrmbr dr 940, lbrrm sahr sgunt rm d d: ul Rtlflcçft d umnt lpt Scl, JA ntrrmrntr utrlzdó; b) Rfrm d» Ksttll ts s snhrs cnsts pssuídls dr Acft» prtdr drvra pstr ns cfts n srdr d f-ldnlr n rrfrrlrt d rrunla nntrs nu n t dn ssntur dn rrsprrtlv Lvr dr lrrsrns, u s ncntrr dlspsçã pr!»«fm, prtr «s R hrs, nn Kscrlrn Cntr R lnrlrn, JA d srtrmbr dr rm MrM h Mn ntn r<< M- K W^^^^m^Ê lksw l Cmbnçõs srtds m 30 Stmbr 94S-; JRB XU LFU HLl LTZ XGG DRA KMl ECNMZAR PARA PRSPERAR Ecnmz prspr -tdqurntl títuls d SATURNA CAPTALZAÇÃ SA Um nsttur; mntlrnn srvç dn su cnm nfrmçõs qusçõs ltus n s scl u cm nsptrs, ã Avnd Ersm Brg, 2-2 p vmnt Cx Pstl 423K Tl: Ed Tclcgr GGANTE R Jnr

13 ndtf Sçã Etím DA Qunt Págn DÁR DE NTÍCAS DRETRA SSAL D EXÉRCT Aprsntçã fcs prmssõs r- ^ qúrmnts spchds n lftkla H PESSAL ;A,, :»:l-m <> SETEMBtt DU lü-8 BLETM NTKKN N«22,, rm t xlntls r«- bl r gnrl «Exrct, nh< h>» -rumrnt Grl rt» Artmlpr vld» xcuçã, c,5- lrr S-AVA U FrAS : tvs,, s : st Drtr,,ptc«bx, «gulnts (ls fc» lll- ARTLHARA l ; Akl Prr, d Dlrjl t rr \m:s, pr tr sd»rmnnr ídlcl sl Drtr, CA tnrí p,-: Bur-, -lssklcttfft Muríc Kl- -,-tln dus Arms, pr tr,, ctlnr lll sl unkuul clssfcçã - Alnlzl Clnlln ul-! ntnd Mr d Exrct, MATERNDADE Sà rsfrld pru Qudr Cnrl, clssfcd u Estd Mr d Exérct tr suulr pr stn Edmund Adlf Murgcl, d J Grup buss-, pr tr )- td dspns d srvç ARMA )U CAVALARA : CRNEL : Alxndr Muku Mrs, d Qudr Suplmntr Crn, pr l sd mndd dr Estd Mr d l Rul Mltr, rm d xclntíssm snhr mnstr, CAPTÃES : Rnld Pdr Gulmrãs Frrr, d Cntr Prprcã fcs d Rsrv, pr hvr rgrssd Lndrs, n stv srvç d Dprtmnt Dsprts d Exrct, ntgrnd lgçã límpc í XV lmpíd, Rubm Mur Jrdm, d Escl Educçã Plslc l Exérct, pr tr sd clssfcd ncrrgd l srvç rcrtv, sgrlnm, tr ducçã ílsc d 0 lglf Mltr AKMA DE ENGENAKA : CAPTÃES : Astrlc Bnr Qurz, d Escl Aprfçmnt fcs, pr tr sd trnsfrd d Qudr rdnár pr Qudr Su- LUZ DRETR: DK ATJKE UNS PARTS E JPEKAÇÕKS Amlstíncl n prt ntrnníl pr 7 «llus, cuhív cudds n rcém-nscd pr pdtr Crlp 0,(0 SERVÇ DE URGÊNCA DE PARTS E PERAÇÕES d -, llll Kl NA, 97 (Trnsvrsl Mrz Brrs) Tl: ddrs Vj - W Bty4fUA, mtmmm,mmmmé^ WMHWHM sngu ACETAM-SE DADRES GRATFCADS BANC DE SANGUE R DE JANER Pr Btfg, 244-A Tlfn: 2-8G53 j, -n-v-, ^ríw»^»»»^^^^^^^^^ -Jw^^w^^^^^^^^Sll ^k» - Ws un, pç tuu, (tuuzumjftftt4 uytcn (d, c/ltuuvntnt nv twu r,!l f»m Cnfs RuBn Nltcn» Urn: lílt Twn \mt\ L> w V n, - TUuhhb, SESSà h$ 2 HRAS AMANHÃ, SÁBAD, VESPERAL, ÀS (J HRAS? NESTE MES FRAM M SRTEADAS AS m, SEGUNTES CMBNAÇÕES H E ^s- HBR QST DCF ZR VBX VÜV W FEH»ü««PUC MUT S PRTADRES DE TULS EM VGR CNfEMPtAÜSSÀ CNVDADS A RECEBER REEMBLS GARANTD ; UMAVE TD M plmcntr Grl nmd pr srvr n Escl Aprfçmnt Ullcls Artur Urnhlgh, d 4 Btlh Engnhr, pr tr td prmssã pr gpur trnst nsl cpt SKUUND TENENTE : Antôn Cândd ds Snts, d Drtr Trnsmssõs, pr tr rgrssd Sã Pul, n fr srvç d C C 3 AKMA UE NFANTARA : TENENTE-CRNEL: Cr Alfrl Clh, d 4 Rgmnt n- mr, dd st Drtr d Pss, pr tr sd prmvd pst tul, trnsfrd pr rsrv rmuncrd slgd dd á Drtr d Pssl CAPTà : Jsé Albns, d 33 Utlhá Cçdrs, pr tr sgulr pr Três Lgs PRMERS TENENTES : Grld Gusmã Clh, d 20 Rgmnt ntntrl, pr tr chgd st cptl n gz d lcnç spcl Pdr Gls Tjl, d Cntr Aprllçmnt Espclzçã d Rlng, pr trmnçã trânst s rclhr Cntr Aprfçmnt Espclzçã d RlR Rmund Mns Crnr, d» Clrcunscrlçã Rcrutmnt, pr tr sd trnsfrd d Drtr Rcrutnnt pr l Clrcunscrlcã Rcrutmnt SEGUND TENENTE : Jqum Tg d Fnsc, d 4 Rgmnt nfntr, pr trmn lcnç «tr qu s rclhr DSPENSA DE SERVÇ : Cncd 5 ds dspns d srvç, cntr 2 r utubr próxm, cptã d rm Cvlr Lnl Mrtns Srr, d - Rgmnt Cvlr REQUERMENT DESPACHAD : PR ESTA DRETRA : N rqurmnt m qu tnntcrnl El Sus Mrs p suspnsã d scnt d mprtânc r CrS 538,7), m fvr su sps d Alzr Prr Mrs, l dd sgunt spch : Dfrd, m fc d tstd óbt ADÇà DE FCAL : Fc dd k st Drtr, pr fns prcpçã vncmnts, cptã d rm nfntr Nwtn r Slv Mnul Cmp, judnt tl rns d xrlntíssm snhr gnrl lmpl Flcnlérl d Cunh PERMSSÕES : Cncdds pr st Drtr : FCA, : PARA R A S PAUL : Dntr d dspns d srvç qu lh l cncdd, tnnt-crnl nfntr Aml-nr Sldd ds Snts, ndd st Drtr ADÇà DE FCA, : Cnfrm utrzçã d xclntíssm snhr mnstr, fc dd, cm s ftv ffc-ss, l Rgmnt Cvlr Mcnzd, té uncjusãu d Curs Rgnl r Aprfçmnt Srgêns Blndd, d qul é drtr, qu funcn u rfrd Und, tnnt-crnl d rm Cvlr Lé Nscmnt Assnd : Gnrl Brgd BRASLAN AMERCAN FRERE, Drtr d Pssl Cnfrn : Mjr A FAUSTN DA CSTA, N mpdmnt d Crnl SVALD DE ARAÜJ MTA, Chf d Gbnt RUPAS USADAS Cumprm n dmcl pnu ms junt vlr Tlfn: Cmpnh Amrcn Prcur»tn» rrfft m prtuguph Curts lnlunl d, nlnldml, gru nstruçã, rnnd sjd xprênc p r Cx n 407(, dastc jrnl NERVSS AlKHl, lxaln,»llntllrll»»n xhlh sgtmnt, fult» l mmór nsnl DR J GRABQS Mmbr d «NclLv <>r tlu» Pujrrltlglr Stly nf >»»-ml hss-«drlmctc: Kut Méxl, H, Sf - Sl 5: T rn EATR MUNCPAL Tmprd fcl d Prftur d ) F EMPtlSA N VGGAN CNCKSSNAUA HJE,, ÀS 2 HRAS LS WK-^mmmm -,s,-^&m4mà44tâ^-m»mm \ UMA GRANDE CRAÇà Cnsgrd pl crítc pl públc é qu prsnt MRNEAU S EM D Sdny Hwrd NS TRÊS CHAVALLLS AKZA N» 9 Grnds; MAAGVENA Allnlz; S- CKMNXB Turnn; ASTURAS Albnzj PJKRTA )E TEJRRA Albnlz; CANCX DE CAFÉ DE CHNTAS Cnrcl rcnj SENTMENT lnfnnt; VVA NA VAR- KA lnrrkl; DANZAS FANTÁSTCAS Turnn; GA- KA Anfrl Bnrrls; LA REVTSA Chpl; VV (Vnrlçs) nfnt; SELEÇÕES D BALJET «EL SM- BRER DE TRÍS TCS» M Fl AMANHA, DA 2 AS 7 HRAS DESPEDDA PR- GRAMA CMPLETAMENTE DFERENTE PLTRNAS: Cr$ 70,00 SftL A PARTE BLHETES A VENDA r Trd Rmund Mglhãs Júnr E TDAS AS NTES AS 2 HBAS N W% mèèèèêèêêèèêm M GNÁSTC Amnhã: vsprl às hs M 7M lá5s22ssess2! :; B Grn MVMENT TURFSTA Prêm Amérc d Sul r Múltpl cntnu cm s hnrs fvrt d trdcnl prv As mntrs prvávs ctçõs pr s dus crrds s prnts ntm Grnr Prêm Amérc t Sul é tt prv clássc qu dmng próxm srá dsputr n Hpúrrm d Gáv nu dstânc C 2400 mtrs 2000 míptrs dtcá MLTPLE prc ;» s hnrs r /t-rrn d trdcnl prv, nqunt FDÜCA, S/l- RAVAN TtRLESA DEFANT n lhds cmn dvrsárs, A prv stá sprtnd ntrss ntr s turfsts Sd sts s mntrs prvávs pr s dus próxms crrds n Gáv: m PRGRAMA, MNTARAS PRVÁVES CTAÇÕES PARA AMANHà PRMERA CARRERA AS «UA- TRZE HRAS 000 METRS 00 CRUZERS PSTA DE GRAMA Ks K (ls GRAZELA, D Frrr MANA, L -cllnn -3n 2 CNCURS, F Mdl- 2 2 MUXX G Cst 25 n; M 3 FANPY, J Prllh GAL 7,A, Mrtns EDELFA, S Frrr PCADA, P Frnns 5 MARACAJÜ, N Ml ; s FARRUSCA P Clh 54 4 S DEXADNHA, D Er- 3 GÍRA, nãn crrrá rr CQUETEL, L Lltn 52 7 CUZC, P Clh KELVN, L Clh CLARM, A Prtlh 52 SEGUNDA CARRERA AS QUA- Jn RA S Frrr 54 TRZE HRAS E TRNTA Ml- MRTZ, Cstr 52 NUTS 0 METRS CRUZERS, 200 Ks Cts (AVA DA GÁVEA, Frrr 58 MR 2 2 D0AN P Clh MAVLS, T Rgnl MAJESTADE, R Ltrr 5fí R 5 URUTU, S Frrr, HURN, R Frts 5 22 TERCERA CARRERA AS QUN- ZE HRAS 400 METRS 200 CRUZERS VAC, L Rgnl 2 2 ABDN, A Rbs 3 3 DNAM, X X 4 PEPT, nã rrrá 4 5 LUMEN, Mrcd LÍADA, VUtux Ks Cts » QUARTA CARRERA AS QUNZE HRAS K TRNTA E CNC M- NUTS 400 METKS 2800( CRUZERS - PRUNG,! -2 CAVADR, 3 3 HELADA, 4 PABL, A V Mrls R Ltrr V Lm Allx D 4 5 CERR GRANDE, Frrr GLDEN BY, A Rbs Ks Ct» QUNTA CARRERA AS DEZES- SES HRAS E DEZ MNUTS 000 METRS CRU- ZERS PSTA DE GRAMA m BETTNG - APT,,T Mrtns 2 ACUA MARNHA, Aclr AlMxn 2 3 NDÍGENA, R Ltrr 4 ANTPAS nã crrr lt 5 TESTA DE FERR, A Rbs CARAVANA,» Clh 4 7 SUNSNE, L, Clh K lnce,,l Anú» H Kll N, N M SEXTA CARRERA AR DEZESSES HRAS E QUARENTA E CNC MNUTS 400 METRS 22KK) CRUZERS R l T T N Ks Cts S S 5 Ks Cts CPÓ, L Rr 5 40 HSANA, X FANTA, V Andr (S C 2-3 GRAND LRD, D Frrr LADY REVES, R Slv 80!í CAMACH, P Tvrs 5 80 l CHESTERFELD, Vllr Cunh GREY PETER, X X 52 0 CATTA J, Prtlh, fl RFRTC,,T Arúj FLM, R Frts Fllh 0 BRRACHUD, V Lm AMB, A Rbs 52 0 SltTTMA CARRERA AS DEZESSE- TE HRAS E VNTE MNUTS 300 METRS CRU- ZERS BETTNG ARRZ DCE, N Mt GARBLT, L Rlgn JAEZ, E Ullrt 2 4 MARMTERA, R Ltrr MARSELHA, A Nr HANBAL,, Mrtns 3 7 HPNS, P Clh HNG-KNG, A Rbs ALA, Grç 4-0 CAR, X BEN HUR,, Vdl 2 FNGDA, V r Andr 3 TERNURA, S Frrr Ks Cts Rfl r N d R Crrrs d bttng: - Çwltír Brt Sétm PRGRAMA, MNTARAS PRVÁVES CTAÇÕES PARA DMNG PRMERA CARRERA - AS TREZE HRAS E TRNTA MNUTS 00 METRS CRU- ZERS Ks Ct» PALNA L Rgnl, WMPY P Clh 58 3 LAFAETE 3 Tlnc 5 0 3^} RYAL STATUTE Rné Ltrr ARGELN, X X 5 70 níc d runã mnhã A runlfí d mnhf trá ncd n 4 hftrn, Dr Byrd Lucs Um Clrnrul ncnlkl lmthrlcl Fdlfl-ln Cnlnr-rn» - Hh Snln lrln, n H> - Sk 04 Trl» : (37 ANTGÜDADES mun)»»r rlíln»,,lll «nm, >(!»,mn» AUí, nsrflnn,»,«,> A» rn»»u»,, t- -,,t»,»ul» n»ll»»»», Sl,l-l»l»,, Mu -»», n 73 - Tl tlutltl - MRALUM, P Tvrs 7 LTUS,, Prtlh SEGUNDA CARRERA AS QU \- TRZE HRAS 00 METRS 200 CRUZERS GENPAP, A Allx 2 MANFUL, P Tvrs 2 3 SASSAD P Clh FLEXA, D Frrr 3 4 GRûMGL,,! Grc 5 SANGUENLTH J Tnr 4- GUARARAPE, R Ltrr 7 TAflARA CHC, gmlr Nr Ar- Ks Cts H»T 5 54 r TERCERA CARRERA AS QUA- TRZE HRAS E TRNTA MNU- TS METRS CRUZERS Cts »Vl S QUARTA CARRERA AS QUNZE HRAS TRfM BRC Fl- LH SEGUNDA PRVA ES- PECAL DE LELÃ) 0 METRS CRUZERS rts - EGEU, 0 Ull-n 35-2 MARSHALL, F rlgvn 20-3 MNGUN, L Rgn VENTANA, P Clh 53 FETR, J Mrgd FG BRAV A Alx 5 QUNTA CARRERA AS QUNZE HRAS E TRNTA E CNC M- NUTS METRS 200 CRUZERS K» Cts t--l WNNNG PST, Smfl Frrr 35 2 ASTR, L Rgnl 2 3 PETBRBA, X X 4( 4 STAR, D Frrr 3-5 DEALSTA, A Arúj 30 MUSTAFA, X X 0 BMB, A Rbs f-fl 4-8 URUCANA, r Sus 0 9 MUZUZ, R rt Frts BZAMB, J Prtlh SEXTA CARRERA AS DEZESSES HRAS E DEZ MNUTS 000 METRS 300 CRU- ZERS E T T N VESPA, N Lnhrs RAMA, P Clh JABTCABA, A Rbs 2-4 JEQUTNHNHA, V Andr ALAMANDA, S Frrr ALftA, A Qunl ;>,_7 MTA, J Arúj K VNETA, X 9 JURUUBA, V Lm 4-0 AKAM, ], Rgn RA DA D Frrr 2 SARAVADA,, Clh K» Cts 30 H ? SÉTMA CARRERA AS DEZESSES HRAS 3 QUARENTA E CNC MNUTS GRANDE PRÊM MÍRCA D SUL 240( METRS CRUZERS BETTNG Ks Cts SARAVAN, R Frts FDÜCA, X MÚLTPLE, L Rlgn 5S 20 3 BEL AM, G Cs DEFANT, L Lltn 58 S 5 RUMRS, J Prllh f PELELE, A Arúj TRLESA, F rgyn H BCU Ull VN, nã crrrá, 52 - J^^} s cmprmsss mntrs n7>;r»!íss r mntrs pr s próxm crrds n Gáv, rlunt sr ntrgus té hj, rt, hrs 30 mnuts, n Hpódrm d Gáv A bggm Pln Em su cmpnh n Prt, PALNA trz n cêrvn df três vtórs, sl r- (junds trfx trcrs num ttl qutrz prsntçõs s prnts ntm K mnhã ntm frm sts s prnts ntds nu psr r r r Hpódrm d Gáv: MANA L Lltn 30 mtrs, m 2 3/5 EDELFA S Frrr 00 mtrs, m 37 MARACAJ N Mt 00 mtrs, m 37 2/5 GAVà DA GÁVEA D Frrr 700 mtrs, m 42 4/5 MAVLS L Rlgn 00 mtrs, suv, m 40 MAJESTADE R Ltrr 700 mtrs, m VAC L Rgn 00 mtrs, suv, m 38 ABDN A Rbs 30 mtrs, m 22 DNAM, Vdl 700 mtrs, m 43 3/5 LUMEN J Mrgr 00 mtrs, m 3S LÍADA Ull 400 mtrs, m 23 3/5 TESTA DE FERR A Rbs 00 mtrs, m 37 2/5 LfDCE Arúj 30 mrs, m 23 BRUN N Mt 30 mtrs, m 22 4/5 CHESTERFELD Vllr Cunh mrs, m 43 2/5 JAMB - A Rbs 00 mtrs, m /5 JAEZ J E Ullft 30 mtrs, m 23 MARMTERA R Ltrr 00 mrs m 37 4/5 MARSELHA A Nr 3( mtrf, m HANHA,, Mrtns fn mtrs, m HNf KN0 A Rbs 700 ml nm, m CAM Fm mmnd»«00 ml tru, FNGDA d» Anrtnnl V n m»«m MEXA Ml Vr MANFUL n lí mr» HA rn^r» CA,7 A m»lrô» KAMA tftn% wmpv mr»» d» FrlU» m r»rr»lr «U4v»m - Mrln» - ««n P (««lh» - dn «rn r CMlh - f ,5 3 3R,vr S«í Í w tó V/9 TAVA CARRERA AS DEZESSE- TE HRAS E VNTE MNUTS 800 METRS CRU- ZERS BETTNG CARNAVALESCA, Dmlngs Frrr MBÜ, R r Frls 2-2 CHAMPN, R r Fr- s Flh 3 PULENT Mrtns 3 4 TAUA, Vdl 5 SCARAMUCHE, F rlgyn 4 CPER, Frnns N d R - Sxt Ks Cf» Crrr» d cfnj Sétm tv Turf rgntr, BUENS ARES, 30 (A P) A crrrs máxm rn nrf rgntn, Grnr Prêm Ncnl r 948, srâ dsputr dmng, m Plrm Êss clássc rgntn é rnrrd ns rtllftnc r 2( mrlrns, rm n plím mr 000 prss, prmt rfnçnr um Êxt rxrpprlnnnl Êstp flnn, tl r qulrtnrp fns rnnrnrrpntns ns mlhnrs lfs-vs qu, A tm crrd m ps- s lcs cncrrnt ms crncd é Cruz Mnntllí, qu lcvcrít sr pltr pl lqu K (lcs, ms Pnny Pst», mnnlln pr S D Tnmsn; (Qulzlnll U Lgulsm), Ryl Rn vr» ( P Arllgns sl tmwm rvs s^rns d fvrt Tmbín nãn s rsslmm s pnsshlllds -Cnquírnl»,»l prprd r «lurfmn» brslr Burqu»lc Mcd, qu rvrft sr drgd pnr ( Sur lqu chln Jun Arny vrá, mntr «Klnn^ u «Pnmbu», mbs cnm pssblds mut rltvs ()s rns nscrts, lóm l clnvrnlí nln duvds, sf: «Sbnnnn»,,nnkpn», -Fuburg», «Wst», «Mncsn», «rcmr», «Nlmrtl» «Brr» s cncurss d ACD Cm s rsultd,! crrds rlttt» sálmr rmng últms fcu snr stnt clssfc- Cá dr, cnrrrnls nscrts n nncnrsrm ttbttm,, ptrcnd» pl TAÇA LFRED FRD s»} Mullllh 0 vn Mutnh H5_n! Rmund Chvs 09 8 A Crr jjg jr, táv C Crvlh lll 8: h Grsn Crr n,l_]g Jurcl Arúj, 07 7 A Hnslns 07!l Mnfrd Lbrl 99 r 0 Dnl, Fntur 05 Tfl B Prr 0 2 F Ml ríts Cnln» 3 Hnrqu M 4, L Cs r 5 Pscl L Dvldvh luls Bl 7 M V Júnr 8 Htr tlp lvr lfl Jnf,(H UPS 20 Emnul Slgd 2 NcNlr C Prr llct Bttncurt 23 Armnd Lm - J Ç> Ul l«7 0 y»! / V\ 24 TACA GLB A Crrí r sc Mutnh ; vn MuuLnhn ; Grsn Crr táv ( Crvlh ; Rmund Chvs V A Bsts TòTl L Prr Jurcl Arúj ] Dnl Fntur : - L Cs Prr T 2 - F Mrs Crds : 3 - M Vl Júnr 4 - llr lvr l 5 - Mnfrd Lbrl :l( - Pscl L Dvldvh 7 Hnrqu M Prt 8 - Lus Rl» 9 - Kmnu! RlRl f 20 - Armnd Lm 2 - Jn Lqus 22 - Nslr C Prr 23 - Lfll Bttncurt! TACA LVAL CSTA vn Mullnh 20 snr Mutnh Rmund Chvs 7 Mnfrd Lbrl 99 Jurcl Arúj 95 Grsn Crr 93 táv C Crvlh 97 A Crr 94 Nstr C Prr 97 Lus Bl 95 Htr r Hvlm (W F Mrs Crds 87 Dnl Fntur 92 A Bsts 93 Pscl L Dvldvh 92 Armnd Lm 83 Trtfl B Prr 89 Lfll Bttncurt 7 Hnrqu M Pnrt 97 Emnul Slgd 75 J L Cst Prr 84 M Vl Júnr 83 Jã Lqus 79 TACA NTE vn Mutnh! Rmund Chvs! sc Mutnh! Mnfrd Lbrl X Htr lvr Nstr C Prr l: Lus Bl táv C Crvlh lt A Crr A Bsts Grsn Crr V Pscl L Dvldvh Dnl Fntur F Mrs Crds Jurcl r Arúj Trtfl B Prr M Vl Júnr Hnrqu M Prt Armnd Lm L Cst Prr! lft Lqus ] Emnul Slgd Lft Bttncurt DANEL TACA BLATER Tnbs G Vn GurA Pv Tnrlnr P Azvd 2 43 Pul Gms M AL Cruz Èrtzlmn Bttncurt 2-38 Mclr Agur WR [Cjj rnbn» P Sus 208 H2«luvnl D Pn Gnpn RnMlírM UJ P»ln Hubn»» 203 An»»t> Mn 0- A-r rh» >K» A r rnrvdlhm» v >- A Bllv» V! Albl Sl»» -ly Frunrnn «numr, l«mw Trmrn» mír l7-? Bm»u fí llv«-] Vrthtnt, Pâlurnl»»», YtK-rrj lr,»ft T á Cârvlh l«-j3>,l»r»» m»-» m-w Lul» rtr\fn V r«), 4vun AUlr Hmt Ptnr tj lw Estrnh crn prç EEAV f HEPr M4\R GRL D<b EEUL Sxt-fr, utubr â 948 Pr ERNEST HX r\ MARNHA AMEW CA«A TEM UM PÇCESSÕ EÇPJE - CAL DE rt<=,tar & DCh MAMHElP?», PRTE- &HNC5-S0M- TUA \Al_ fhamac B PÉ PE / ATLETA»v/ v / r/l/^^4\\\ <k_ ^w ns PPULAÇà DA CHNA : Cm trts s sus furrg cvs ntrncns, tm, nundçõs, rtnçs, vc r fumr óp utrs c m ds ncns, ppulçã chns rprsnt \í d ppul,sn r trl mund S ps s vss lvr r trts sss clmlrts durnt um grçã, númr sus hbtnts xcr d tul ppulnçfl d nss plncl! ElSLUX ASPRADRES Encrrs ds últms tps cm tds s pçs, sm us, cm ds ns grnt, pr Cr$ 700,00 cruzrs Esplhdrs cr létrcôs Dmnstrçã sm cmprmss CASA TNC Ru Evrlst d Vg n 73 - Sbrd Tlfn: SABÀ CARRLN Prdut prn lmpz bslutmnt gnl NA CNTÉM AREA, PEDRA MDA CÁUSTCS, Lmp dá brlh sm gul pnls, tlhrs, mts, luçs ldrllhs SUPER CN- CENTRAD, ECNÔMC, NEUTR V SKM CHER Dspns plh ç nft strg s jnftns A vnd ns Ljs Amrcns, Drgã, Cs Mthls, SCAL, l Entrgs, dmcíl: Armzcm Trr Blém, tlfns 2ü-l-l)j L jj-vb ru Prgu n 9 (Mélr), tlfn 29-49»m\\\\\ \\\\W AHAWA Ç«4»5 CAPTAL SUBSCRT: CRS CAPTAL REALZAD: CRJ ,00 RESULTAD B N srt mrtzçã stmbr 948 frm cmbnçõs: SRTtl rlzd n d 30 srtds s sgunts 00W RC UDH TXK EQT LQC PKU KNS Turm s tllulc», m vgr prtdr»» um rts rmhlnsçn^n mprn, nr,r, mlmnt mnrtlírn» pl cptl «rnlrn qu lam drll prrtxlmn mullr tv rnllínl n d 30 r uluhf r 9R A» 2 hrn» nfrnnçp» mhcrl/, d» lut» cm crrtr» nu nu «pd»n»ll Cnlx«l»nl 72 Kn» >l»raflc Clumcnp lv RU Brnc, 3B 2 ml m 300M Wl

14 :,r^^ ^ & SsfgS (SH stò íkeíe!=»sjjfc0(j( MÇ»»WW»»^^ nócu pnt fst d Fsc d«gm dscrdnd d Cmssã ds Três srt g tubr, às 8 hrs n s st Srá ft, hj, jgs d r Frçã rl tds s pr Srã ESCLARECMENTS tu0 squm fcl f prvd srtds s n, cmprnnd # crtér dtd, 2, 3 4 árbtrs prvlcrá D^ cmssã cnsttuíd pls nglss 5 árbtrs br rs rsn Crlln, d FrVng, Gstã Srs d Mur nms, s jgs srm drg slrs Um vz srtds s Flh, d Flumnns, Mx Gms Pv, d Amrc n vrtcl, ssm, rbtr < ds fgurm n rspctv clu- qu cubr n», funcnr CNTRAR VASC ns jgs «lr x Flmng), Sbms qu Vsc d Gm «Bngú x Vsc», «Flmng x dscrdu ss crtér, ms Amérc», «Bnsucss x Mdu rd dntrá su pnt t rr», «Bngú x Flumnns», Vst, um vz qu cmssã <S Crstóvã x Vsc», «Mdu : vlnts qu ncrrgd d ssunt tv m rr x Amérc», «lr x Bn llí cdu nls prs pr gr m bn- cú» «Btfg x Vsc» ssm sucssvmnt qunt st Vc d bm str grl cm s l : rlçã ás rbtrgns cms númrs Tmbm Flumnns, qu dscrdr d d prmnênc,r Jqum Gumrãs n Clêg Árbtrs, tv curvr- nt mr, gr, Vsc trá fzr msm,-fc A NTA FCA A FMF frncu sgun t nt, sclrcnd ssunt:, NV SSTEMA DF SRTE DE ÁRBTRS - Lv c- fhcmnt ds ntrssds qu m vrtu prjt sc- fcã árbtrs pr Dv- 8ã Extr lbrd pl Clég Árbtrs, cuj prsntçã l prcd ct pl crtssã ncrrgd ds rbtrgns, rslv prvr squm «nx êst Bltm, pr sr tl grl mnhã, d» u- Cntrár Btfg \-é trnsfrênc rr Rbrt Brnd, -l-f du Dprtmnt Técnc dn Bl fg d- lru ntm mprns pt s club é cntrr í rnsfrònrla Cmpnt Crc d Alllsmn cm vrtu dn msm tr ld suns dt, ílxds nts r nc d lmpnrd Esclrpcu nd, qn n rnsu d nc srm mntds quls lls, Hlnlgn sstr dn Cmpnt, pnr rn- Srr trnnsfprõnn umn mdul Sntl-sprtvn p prurrlnl ns sus ntrsss dns sus tlrlns Prprm-s s pr cmpnt K tl Jnr, Sxt-fr, umbr^lj9^ ns ^^ ^mõgõlrüjhl^ DA NTE DUlArUW L lu cmprtrá ms cnc prls A ntd bsqut d Ss pljs slã prgrmds p,,, n, m prssgumnt Flumnns u%lr, í!, trvés H três prsntçõs nqunt nlv-ngr slru um r- Tdu nsprd pr Grjü, m su úllm prsntçã Au utrds sclds pr cntrlt sã s sgunts: - A A Anérc x A A Crc ÃrâÕNTÕTÍNÃL DS VLANTES prpcprn d (rrlh Qunt d B Vst mrpr dmng próxm, rlzr, tr, sgund rn fcl, rclc sn rvst snsçã, srá últm c rprsntr, s- Ã LGHT NS ESPRTES Excursnrá Frburç C T npndênc,^,j,waj,v, svld mplzr utr d ms stcd prfrmnc dmng Ern rapr pssgm r n ss vprtgm pl cstnnrl Pr r Flumnns, pums vrfc n grnprl fnrln ntrss qu á stá rr ns trdrs r,-s, n Cmpnt rgnnlzr pl F Tr n Al v rçã Ml m nllnn rtc Alv As 0 hrs r t lmln rtm-s j úllm cnml cstnnd d trclr qsp ds ns nn< nrrn ts n rfrd cmpnt, N l mus prsnç trdrs r qup rm cnt d Flmng,,, cptã Evndrn Gumrãs, svnll í mpllls t íímí- lírl Rnld Vc n rs ds mnsmns rms <l<> Flumnnvr Sun- t vtrn cmpã! nlnulr (rll dc t Fr s trdrs d r bn \ruzl cm lã grnr m- US cmprcrm r Flmng: Armm ntnr -s,,, cnpltãu Fvnnmnr Vr Flh Flumnns: u dr Gumrãs; Gumrãs, lc- «vtrnlssm And Crls nl r nnt Ernn Nvs Fr,, A «prfrmnc» ms ntávl (l 4 f r svlru mclllzlrl, d Flmng, qu, cm 3n lrs pstl cnsgu lvr nrr l 573 pnls s ms trdrs d pstl nà rcrm lnnc r mplll- Slérl, prvnr-s, ssm, um rnhd dsput nn cmpnt st rm bsrvms, tmbm lvds mrrs nlr s trdrs r --ln mbr nã pudéssms rgstrr s pnts htlds Chmms tncf rns vlhs trdrs pur n nv «str» qu vm surgnd, n pss Fr qul, dnd r Grld : pqs pr- õtj mrns psss n dstnc S rn trs, m brv strá m cndçõs r prgr-lhs m sust u, quçá, rrtá-lns F ntd usônc dp Sllvlnn FprPr, trdr r Flmng, smpr n ssídu s trns p d ll-lrlp rs qups r Sã Crstóvã p Bngu MVjp+ÊÉÊÈÈÊÊBÈÊít V WJfM-JÊÊPt!MÉÊBÈ^ ESTREARAM PMENTA E Alguns lu-, tnsts lylnus tjut jnín u f uug A ld srrn Frhurg rc- lgçã dn Club fluu r, Tnls Têns nrcpr npnhr dmng vst dp numrs r- r n;,, Nn scn s,, d qudrl scl r, d l- Pln gnnl gnnl Kím grêm s s cmpnhs cumpnlls sscdrn ntns ntns ntussrn ntussm pl p\- (urs cursã,, suhndn subnd crc ãr dp cm m- nú- rs np l sscds c tls n nstrdrs lllns Us lgllnns srã,ccpcln dns n, Club r Xlôs n Scrlrlv Frburguns utrs r Ks ZMU ns; ncftík t CRH \ Crrllvn r npndênc, qu srá chlnd pl su prsrnt, Jrg l Azvd, um qup r vlbl fmr-nn numrss nnstns, ntr s qus, Hug Vls Uns, R Ngur nsé Mr Prr, Eurc» Brnrán, Fpr Mlns rjnlbus spcs prtrã sàh à tr Ntr A nn srá nfrcdn s vstnls um runã rlnçnt N dumngu pl mnhã, lcgçftn sslslr á mss, spgulnd-s várs ps sls pls pnts ptrscs d rd pscn, jgs, tc A rprsntçã lghln srá hspdd n Htl En grt, cuj rmlnstrçã tud vm fclllnrn pnrn mlhr sucss d vsl rn c T npndênc RAHULF Prprds s mrcns pr chqu cm Bngu Kstftu prnts s cmprmss cnm vrsáu r lcpns r fs-unls ru ném nmrrnns» pn Hngú su rmnhã s prr ru Cmps Sls rlzrm ntm pl mnnh- nm tpnu m cnnjunln, qul fnl rrlgldn pnr Armr Pmnt, mhr Dl Trr, pr nf tr rcbd rmunlcncfn d ctçã dn su pdd rscsã dc cntr, tvss mprccl n slár r Sã Jnuár Nãn s prsnç r Armr Pmnt, ms tmbém r nv lfnsr Hnnull rcplu ntrss pl cxrclrn nhcl ppr pós psnlr- s gnrrs rlzu lgr p lcã, (lclrnl sprr clhr;f r tnlns Qunt nn «m» Rnulf, xu b mprssã, mult mbr nãn puss, nturlmnt, xbr sus Abrrs nscrçõs p nvs cmpnts têns Dmng, n Tjuc, Estã brts lé próxm r 2 s (nsrrtçnps rn Cmpnt ndvdul ís sgunds < trcrs pr rvlhrs p té n d 9 s msms clsss pr «nhnrs Trf nlrn n d 9 dc nutubr próxms ás 4,30 hrs ns qurtrs r Tjuc s jgs dn sgund clss cvlhrs nu msm d «hr ns qudrs ns r trcr mhém r cvlhrs As dl s p ns jugs fmnns srãn prtunmnt nuncds Rslvu nd FMT rbrr s nscrçõs nuplns rn qurt clss cvlhrs m vrur r náu lr sd pssívl r- z-l qnrl prgrmnd pn numrn curu r nscrçõs Kssns nsr-- ç spá cbrns lé próxm r q n sr r F Ml Encrrm s buc s nscrçõs pr n Trn lrnlslu n sbr: lç Antôn l-d» l lv, ds br s ngns l nc nu ASSEMBLÉA trn ds jrnlsts próxm dmng srã rllzrs ns qurrs rn Tjuc, ás 8 hrs Ptnm ms nã pgm A Frçã Pulst Ténls Ms cb cmuncr á CBD qu sun drtr rslvu lmnr Club Pulst Ptnçã, pr flt l pgmcnl mnslds Ccht qur xbr-s n Brsl n tnst frncs Hnry Ccbcl, nvu umn cr á ch cmuncnd un slá prnt n cmplr nu Brsl, rlspulru prms nmlslss, m próxm nn MUSCAL PANS NVS nll) lcrlcu» gl» tt lt l H>v» < Br H un - n» WV, UluCnr, ll»y«l MMntlrr -, h,, h rmt AMnllM rm,,r «; ;, :;:, l; n,;;; í Dr ««- Eurc Cst HKMKMlAS VAS, Lum ), lll - lll l ll» «! «URNARAS llll lllll llllll llll llll flll pnssblrrs rlnnr vz num qup VFNCFRAM S >l TTULARES pmr xrclcln lv durçã rn lm,) rgulmntr lrmlnu fvrávl s ttulrs, pr 3- s lnts frm cnsgnds pr Alrs Rnulf Mxwll, pr us vncdrs p svld pr ns suplnts F sgunt! frmçã dns ds qudrs:! Ttulrs - sn; Jl nnmlrl; Hlln, Splnrnl Césr; Alrtlésl Rnulfn, Mxwll, Nvlrn Esqurdnh, suplnts Vcnt; Cstnhr,lnl\s vn Gmbá Algn; Hnlrn, Mnncn, lcn, Ar svld Nvs prbçõs d CBD Pr nã lrm rmtd s bltns mnstrtvs dc rnd ná trm rclhd ns rspctvs prrntgns, cujs przs j s sgtrm, C B D vm r prbr rlzçã Jgs ntrstdus ns sgulnts cds : Mnus lamznns, Sn Lus Mnrnhá, Tcrsln Cmp Mnr (Pnun Nntnl R Crn d Nrl, Rcf Prn mbucl, Frllz (Crá), Algr (Esprt Sntl, crr R Jnr),,lncrznh, Pltn, Lndrn Crnél Pnrnp (Prná), Flrlnópls c Blumnu Snt Cntrln), Plts Jgunrá R Grn r Sull, Arxn, Gunxupc Psss Pus Algr Muré, Ubn, Cnqust, Clgu7s, tjubá, Juz Fnr Frunl (Mns crl, Anápls npr Gás, Cubá Crumbá Mát Grss) Prrrgd cntrt A (U3ll prrrgu cnnlrnt qu prlssnl Rubns llrrgus frmu C CMnluns Pulst, dn Frrán Pulst r Futbl, pnr ms l ds pnr tr n clrrn prfssnl sr sllmmn l»l Tlmn/l dc luslc nspnll dn ln cul d blf-lll M Pdd pss Sbstã Snts /ÍcíKU ml llll,, Cl/un pnrn H sm «prnt» fnl pr grn cmptçã Entr s mquns crrds, vrms Alf Crs - nd, cmpã hrslr, s ntm s ncntr nst cptl, cmpnhrn su mcânc ]7 Psl srá rcrd trfg r n trrsln ntr ft rns, pn-,mlr s vlnts mprmr vclrlr j s stms fhrrns DF, NSCUCA > KM-KKBAMKNT As 7,30 hrs, n sul r Cmls- lrl : NV«, jútf Sí llllhíntm,,,,,,,,,-,,n d Prgrm d smn H BASQUETE BL CAMPENAT PA CUlAlr: (Prt r clssfcçã) BTAFG X FLUMNENSE RAtAU X MPERAL Qudr rn Tjuc _, AMÉRCA X A CARCA A GRAJAÚ X VASC Qudr dn Rlchul CARCA X FLAMENG TUCA X SAMPA Qudr d Vsc, AMA N ha F U T R B CAMPENAT HE JUVENS F, ASPRANTES VASC X BNSUCESS CRSTÓVÃ X BTAFG BANGU X AMERCA LARA X FLAMENG CAMPENAT CASSSTA Mrcmck x Brnhm Stndrd x Mnh Flumnns Lpldn x Cs Jsé Slv Lndr Mrtns x Frrr Pnt CAMPENAT BANCÁR Lnr Brslr x Crpr Rl Bnc d Brsl x Andr Hlptcár x Mn Prduçã Cx Ecnômc X Bvsl Dlmr x lnd Brslr M N C FUTEBL CAMPENAT UE PRFS- SNAS VASC X BNSUCESS^ s CRSTÓVÃ X BTAFG BANGU X AMERCA CANT D R X FLUMNENSE LARA X FLAMENG fj Sér Ctcsr NRTE Cmp Grn X tl Gunbr x Cnnthns Cruzr x Csms Rpnlngn x Sá lsé Rnst Sf X Unã Prgrss x Dstnt Rnl x rnt Ncnl X Ancht Sér S U L Mst X Nv Amérc Aslr x psçã BP)fc x Smp Trj x Prtugus Dl Cstl < En dc Dntr Rclng x Mvls Mnuftur x Prms CAMPENAT NTFnFNSE FSPtRT SANT X HUMATA Cmp r ru!>r Mrrb CANT D R X BYRN Estád C Mrtns, _ NTFRENSE X FLUMNENSE Cmp d r Vs Sptb VLEBL CAMPENAT DE WVENS F ASPHANTFS FLUMNENSE X VASC FLAMENC X BTAFG A T M t, S M Crcut r Qunt r Bn Vst Pl prt r tr Tç Mntr Rsn Prgnóstcs pr ns jgs bscjuptbl r hj: ru, Antôn Snlnsstn» 4 2R; Flumnns 3B-32; Amérc 3ft-2f; Vsc, 4f-JR; Flmpngn 52-J Tuc 3R-27 nc Ck -- Grjü, 52-30; Btf,,cn 2-22; Amérc 3R-32; Vsc s- Flmng 3S-30; Tjur 4f-2R! sã) Esprtv d Autmóvl Clul d Brsl, srfl ncrrds s nscrçõs pn cmptçã, qu cm s s- Esl tr, s,»nd úllm trn fcl pr Crcut ^-«-«P-, mn prncpl bjtv ngrns pr d r qup bru crcut dc Brcln,-,-,, x Vsc d Gm - Qudr jurhuclu? Jul/cs - Csr Mrl-J 2vÍnJr Slv Mchd; c^nmtrsl L Armnd Clh; pntdr- - Scr l, Rs; lgd - Csl dns ^Chruc - x Flmng Tjuc Sm- Qudr d C R ^- lfl - p uzs - Nrvl Slr N Gn - crnmtrlst Êlcl Al- S ré; mld Snts; puntd - Artur p,,,/ lgd Hcln Qutm», Ng rr Crju x mprl - - RnllE0 Flumnns Qudr d Tnu ;, z?s Aldn Astut c Rgr B Rrd crnmtrlst Arrltn pf, Kl lv); pntdr Rubns -s >j ls: lcgd Am Frnt s VENCD PEL VASC DA GAMA CERTAME DE ESTREANTES RESSURGE PUGLSM AMAD Vsc d Gm vm ms um v r clhr us fruts d» «, n su Dprtmnt dc u- Pugllsm- n cmrnt nn Mtrpltn U trblh r Frrc prfccnl Buss,, msé lvr culmnu \,,nllus d hnrs ttul cmpã r lórs s clsss «-,,,,,-s nl tuçã sbu s \Z s s u subrm fnr cm, pvlhã cruzmltn, nm- nd, s trunf» pl mlhr rlscpln mnstrd m,tc Tmum mrcm lgss -réncs, s rprsntnts c! > TS S\êtsXÍucSÍ ^: r:lbém «,P» lutdrs d Sm c-stnvn A C, rrtuguès, Am-,- Bx l-luh <u mlhr rs nd ná lcnçrm pl rduzd,, lutdrs prsntds, nn snrulr rns lrn dsputds Sn ns sgunts s cmpõs b mrlr r lü^s: KMrnntn: Já» Jsé Mn ; m sc; Hrcl Trrs \scn, g, Frncsc Brg S4 Pn; Alcs Slv W v Msl Nscmnt, vsc m méd; Antln r rnc ÍS4, méd, lvln Munz Vs-!,,,, m psd; Gustv Snts Vsc, psd Nvssms: Vlrmr Snts (M- Uupt, msc; Slvstr vdtvs-,, -l- Antôn Nuns Mdurlr, pn Jsé Frncsc r lvr Amé- - lv; Msl Nscmnt t\s- m,,,, méd; Antln Frnc s<l, méd; tvn Munz tvsc, ml psd; Frncsc Prr (Mrurr, psd Nvs: Jsé Prr (Vsc), msc; Clurcmlr Gnçlvs (Flmng,, ;,,, pnul Nvs Vsc, pn; Sbslã cupr Vsc lv; Ms:p Nscmnt Vscj, m mér; lnnbl Snts Kl), méru; Jsé Bnt Mrn Vsc, m psd; Hubm Césr! Flmng), psd Vtrns: Jsé Prr l Vsc), msc- lrnrr Júl r Slv Vsgl; Mcr Cncçã (SU pn; Jurnrr Ml Nt l Vsc), pvp> Fsmr Gnzg Flmng), mn méd; Né Mrn (Vsc), mérn; Jsé Bnln Mrn (V,s, m psd; Rubm Césr (Flmn- A\TúM(J FERNANDES, rlnt prluguôs qu prtcprá d gl, psd N dsput ds qutr cmpnts Crcut d Qunt sõltdrd dl Cnm rtf mnsl l Esp rlv REUNÃ DE CRNSTAS ESPRTVS Um Nvs vlrs r cnfrnt As luts hj n Estád Mtrpltn Prmvd pl Frçã Mlrn lltn Pugllsm, rllz-s n nt dp hn, n Plác Mtrpltn Fsprls, um ntrssnt sptácul l lm\ dpslcnd-s s ps cmbts pr slçã ds mdrs qu rprsnlrf s crcs nn prrtxlm Cnmpnt Brslr lnx Amdr, sr lsplul m Prt Algr Tmbém três luls fnrflu s cnhcrns pugllsls prfssns Már rtnrbnsn A nmnr VnsvnnrlnF, Arnld Frnnls ls rns Slds Prnh r lu Amftncl, qn ltán, ssm, lm num lunlr l ru prcr s sn numrss nprurs p ms r nnlns rngus nn r usênc rns A,- \t ur uvllhl n«phnm lulls prnl ssuus, uu Ul s un mlhr lrn M c cn lwhlnl n cm ) l lutm,nlm m)» lu, puulll un lun l n/m tlí>, n t»!, n,, r, )nl,l Ç > Mlllll n!! llll bul lma CA r An m S, l, l A, MlCD FV,, clllhllall la!<» M M lll» spct QUNTA CTA: -- MES-MABUS - Fsmr Cnnzg (Flmng > An- n Crr Ml (Vsc PEXTA trra: - MRDS Pu n lvr Sã Crslvfl)) x lnd Cnlllnn Sã Crstóvã) SftTMA CTA: lfvks Arnlr Frnns x Már Brsl DTAVA CTA: - lfvks - Armnr Vscncls \ -lsé ds Snl >» NNA CTA: Csláu P- PUP» (Punnh x lu Amftnc s ss prmrs cmhls urâ m h sslls ls nn s, nm r lscnn; -s (éllm nllv l, s n ss nsslls ls mnuts dc, cw n lum lnl srá dupulr,,, skltk r ls mnll- l Um c nn A D l rml dl bs llc UM lllll Técnc r F M ch, lll Pllfl,l, llllll / nm > T nu Vp Rgnl nlrnncnnl «m A l Prt Algr Al fu gr- Allvr Vlrã Mllln Bnl- f,,, d Arúj, qu cbrm ngrt n DE U-rm d plvr, s clgs Al- r prmr lnfç mnsl prsnç r cnqünt ss- >lzu-sp u prmr lmç Dprtmnt d mprns d AB, pnr sugstã r nnsls lcutrs sprtl- vrs c vs Cmprcrm ágp, sr rls Rch Bsts r lvr, p!- snl d Asscçã dp Crnsts r)s -lvns rn Crá, bm cm ns cldps Frnnd Bruc, Rul Ln- nc Vr, drclr-gcrnl ru DK, sul, clg crns Dncpsn, Fnr- dms, òsl pnr mtv d êxp d Dlgçã Brslr n Cngrss Pn-Ampcnn r Crnsts s rtvs Rfrmu pm nm d DF su prpsll r prssgur gurn \ ltur d rnm r ntd r rlssc cnsldnd cncll btd nn m sprtvs brslr Agrrcc vtrn Dft, fllznd qu p\t su mssã v prstl- K d DF, n crruc sprtv d Amérc, n trblh dns qu n flrm m Í42 cngrtulndn-s ínlmnt, cnm clg Plr rumnd qu vm r su vtrs mssã ns lmpíds cm s clgs Frnnd Bruc, Pul nngrs Altcvf Vlrã Mltn Blívr r Arúj, pls sus ngcrss n DF Fl m ps s clgs Rul Ln- K-,s c Allvr Vlrã sldárs cm Dcr/nu Frrr ms, rfrmm r, sus lbrçõs r sfl flrm n um Fnlml s cnfrs Antôn Cntrts rgstrd» Frnm lglslnds m sml Tlftn pl Vsc - Vnlrln rtlt-ssít nnlctn s nln urg Un r Kl mn Mu cl pcln Hn ( L ( H Õ R S l llllllll» mplllll» M <l lécu, Mnlllft nllllc l nfl» < nm nu n nl nl nn» ln plm, éll lnlllll Hl m»! lu )H lm lml f l nrl \rnl» ul l lun l» lbl / hlll lll l lllh»lll lutjllllm llllll» mu llm m nd l tm,,, ml > lnl» ^ hl ) CurVrn Ts Tm cmuncrm» splcns rrgnzçã r qudr b-uutbl r DK cp hv mptrn cm frt fv» r A A Grlt fcs cnqustu Club, 7; Mdurlr F C C A H R Vs ttul s -, Bm] R dn F\rn«M^, C 3, AUértl Rgrssu árbtr Brrck J, s çt-rrs nvnn pntr nr>f árbr n r J Br, rck Mu -n\ f rb -- rlfpn,s M su mbrqu p Lndrs, ndu r côrrln rm vtndnfn!!! r vds rm p j F tl tttl J ssunt: A» mu lt tréss ncluur qu rd ns tdr rrtnr nl v t Ml Mr C J Brrck mdnlf f! xgêncs qu r ptr m utr ps, tc,»r Bl rck chgu ntm tr S spd nrsntmnt mpssbltr J d! xr su ps vr ntr r ds Cmplt Cnt d R Cnt d R trnu, nfm p; prndu-s pr Jgr cm Flumln s n tr dmng prmmn - s ttulrs vncrm pr Hél (3), Grlrln Edésl s vncdrs Vlmr Ar: lnhn, rs vncds í» s qudrs qu trnrm l; sgunts: TTULARES: Hlm; Brrch nulzlnh; Vlcntln, Erésm «nh, Htr Crng, Crlrm munr Hél RESERVAS: rlr; Frmngrubré Ttplrt, Jsé --t: 7n Vlmr Lgrl Qunt t A rlnhn Trnu Flumnsl Snt Crst ntr S ttulrs Prprnd-s pr nfrtnlr c ntm, rçlr-ns: d R, trnrm dn Flumnns 7 xrcíc f dns m? mfr«j ls, rgslrnd-s vltórlf, A qu! ttulr pl cntgm f- Rdrgus (2), Smós 2, Snt«C) t Mnc A nt ms stcd r trclrs rl prsnç rr t n m-drt tum! s qudrs qu trnrm TTULARES: Zé Pul lvr Hlvl, ndn Ml) ;»09j Snl Crlsln, bsn Mnc lrlnr Rnrrgu rtf,sfr\as: Cstlh pnsl -Ant Cl PM Plnrlrn Hrnlr; Rt, Grnr ml; svlrlnh, Emíl Crr nl Clrmr SANTA TERESNM Agrç s grçs ( cnçds Pásc,! SANTA LUZA E AL TNN MARMg Agrnlpc n ú d Pásc RTncl lcnçl mnh nctnl Cx Scrrs d Emprgds d C Crrugns Ru r SS Flx ü «brd l» rm d sr prlnl vd r nssnl- H U cmprcr smbl^ v rdnár, rnll7r-f cm s n d utubr d rnt n à lf» hrs rrnh: 25 scld rm du d: prrrí»! rtg 52 Scrtár ANTÔN DA CSTA Mf H j Rsultd r Srt Amrt/ç; H / rlzd m 30 Stmbr dr l!mk M H -V(; YR) LP KHr H 0 nróxrru» srt srá rlzd cn H

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE r u/lmft-wv- f--*r*** - ^*^^>*« Wt\* VSJS M(wm,v%-WM»nwvy»~>,, ~^» Wltr Mrr Lps (chf d Krvç médc) J^*^$^V&v^ mnt d* Sd Eclr d PDP)

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental S DRETR M. PUL FLH vnd Gms Frr, 41 Crr mm&w^^ p ^ d Mnhã Funddr EDMUND BTTENCURT HEDTR-CHEFE LUZ LBERT BH R DE JNER, SEXT-FER, 2 DE JUNH DE 1961 Chã f lnd n Frnc: 25 css smm PRS, 1 St mrts 26 frds f rsultd

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

discursos advertiu co- "a Rússia,

discursos advertiu co- a Rússia, S***Tà*T****».**»***^^ N II S PUL Qnt-fclrn, 24 d brl 1947 NU. rshll fffllf Cnsr ttu d svétcs ncmptívl cm s csõs ds três grns Nv runã mnstrs SCU..'3 (U. P.) - s* rcnrltj Estd nrt-nmcrlc rg nr.slnll rspnsblzu

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':""''"~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^ " ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':''~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^  ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B CRTÉR PR REVSÃ DS TBELS DE UTRQU ±ttxx*x*x*xxxxxxxxxx Dn * * * * * * **-X**** >f **#-& * * ** * * * *L* 4ÀÍ^********^***fl..-. Drtr Grl Funddr J. E. DE MCED -cr Drtr Suprntnnt.

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO

MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO * ^.""* Z^ffl- á-k,írunc pmpp ^f^sf!4^- * *-" ", MNCE CHPIN 1» PGIN -;? CHEGM. 2V-FEIR S PRCINHS 3* PGIN MPIMENT CM I UMENT PR FRNC S FUNCINRMS 5» PGIN 1* PGIN Sábd EDIÇÃ DE HJE: 12 PGINS 40 Cntvs 11 DE

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Sr. Mario Tavares. Gás. Para. 48 Horas. em Londres. mar constituindo esta carga o dito presidente em exercicio ao LONDRES, 22 (U.

Sr. Mario Tavares. Gás. Para. 48 Horas. em Londres. mar constituindo esta carga o dito presidente em exercicio ao LONDRES, 22 (U. . r S$>ESClUPAÇÂ@! J9---4 ÁUSTRA &LNEAÇÂ BE PRANEMA Wpf^wnf MM1 *-jí^-w!: *RCLA3AÇÃ DS ELETS N R w

Leia mais

de nuup coinwfl do pacifico

de nuup coinwfl do pacifico .... : m\ Ml B CBás n Grnds Cnvnçã Crc r MNPT H Pcmbu Cnvnçã Ncnl d MNPT SKW UM CONTKCMKNTO GRNDOSO, NFORM O LDER SNDCL PULST NELSON RUSTC MU DE f.000 PESSOS DEVERÃO PRTCPR DOS TR B.OS CRESCE MPETUOSMENTE

Leia mais

Readquire seu aspecto normal a capital colombiana

Readquire seu aspecto normal a capital colombiana ,^,rr_r,^,^^ Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc remp Prvsõs té 2 hrs nh, n Ds- rlt Frl: Tp B c nbulsd T- jr-trn Estávl Vnts D S E, frscs Srvç Mtrlg d Mnstér d rlcultur cníunlc qu trnsssã ds éds tpslrs áxs íns

Leia mais

^áp "M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw.

^áp M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw. à wf-y?^»s^!"^ D«r?SPLT Um prdut ncnl ã cnfnç fesperturs MÁXMS E MÍNMS NTEM Bngí 30,4-8,6; Bns, 30,0-2,0; Cscd, 3,8-20,8; pn?2-248; J Bt, 282-20,0; Mlr, 3,0-20,4; Pnh, 28,8-5n n; P 6,20,6-2,2; S Pn, 20,0-8,0;

Leia mais

m Completada a evacuação do Irã pelos russos O l. ministro persa Ghavan anuncia o cumprimento total do acordo com Moscou

m Completada a evacuação do Irã pelos russos O l. ministro persa Ghavan anuncia o cumprimento total do acordo com Moscou J0RJV1 DE NTCS N 1 S PUL - Qurt-fr, 8 d 1U-Ü NU 21 KÇ, lnrtrç R FCNHl RU FLRENC DR BREU, 104 - S PUL DRETR FERNND RREY HKSN; tk ]0 - Í-ll - :-«Trumn é cusd prtnr mplntr dmín mltr ds Estds Unds m td mrc

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

i ^ffi iiiitiri r^i j_i w r " ^^v Hfl B H k*^ M_M_H -I T S JHW

i ^ffi iiiitiri r^i j_i w r  ^^v Hfl B H k*^ M_M_H -I T S JHW JRNL DE NTICIS N 1 S PUL Dmng, 7 Julh 1940 NUM 71 /*^ H ^ ^VIH_9VIH^ P9_v< ^ MDÇ, IIHINI TIUC I NCINU I ^3 ft I RU FLRENCI DE BREU, 104 - S PUL I DIRETR- FERNND MRREY fürl I I V J [ U j TKLVN Ml I MM -

Leia mais

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados.

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados. wí(-wlí; : ; _J v r»--^: rr»-ítís!là>r N trcr págn: TENTR SR NVEL JU- NR U GLPE DECSV CNTR L CLBRC- NST D PSD LCL FLGRNTES D SSEBLÉ JRNL DE NTCS DrtrSuprntnnt: Dmtr Nm Hddd Drtr-rspnsvl: ndré Crr»Bnl N

Leia mais

CARNE Passou Bem NO CASO DA

CARNE Passou Bem NO CASO DA -- : y Drtr Grl - HRÁC CRVLH JÚNR V \ Drtr Rèdtór-Chf VD N>T N JBÍM - Drtr Suprntnnt - J! B MRTNS GUMRÃES yyyy ;y;í -- ;- - CJ - - v- r?\ r^>- :Çtítí Dár ârcâ -^- - - - ÍÍÍV-XW V 979 - DSTRT FERL 9B0Q

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

'^ "' ííi i^«««----«---- * ; - ^

'^ ' ííi i^«««----«---- * ; - ^ ,.;?- - ^-^^jm-m^^^^....,., ^SMBJÍÍWS*;* **R»U

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P &B*!tlslst»**tíSmmfs. GANHEMS IS GRANDES MASSAS PIRA APEL PR W. PACT DE P A CMENTAHI NACINAL SIH lrffl FSTA Nfl PtnfQANA HÜ FRFNTF nfmflfrítr-1 F IRFPTâfífl NA-W TllftS grns rpnf cmcm gnhr tr «l msmtss

Leia mais

aes Tasso Fragoso enna Barreto

aes Tasso Fragoso enna Barreto }*< ".".f.íjvs "ft^* ^! - * *W^ SP yyp^p- fçfwmrnpm^^ mpjwffízph...,

Leia mais

' "?iimm\ -..' ':-. -'.1, . '.. - . ' -.- reexportarei. Perto da fronteira russa. de fíaskin. «n*.

' ?iimm\ -..' ':-. -'.1, . '.. - . ' -.- reexportarei. Perto da fronteira russa. de fíaskin. «n*. ^f^^m^rnm^mmm^mmwm^^m^m^ «;rvmf: ~ TH O FATO DO DA à «mbr d» mrts Er xpvv d sgrç: ndr trrns fnxsrdr tnts ns cmtér» Chms Gntl Mrqu» Psss c f ntm td pl plc Nd mns 31 vtm á lã cnhcds N su fn «nstr xplrr mrt,

Leia mais

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer NN * **** R JNR SBBD GST 9 ^/Jn-MrM lm m«^l;^^;; ----J- J---»««- --- m MwW»! NUMR V > M ^^-SfLCgÕS^- ^f ^V*^ W RDCÇ FFCNS ^**^^ RU BUNS RS *W^-? ]J^rM!ü!y!^^ RFRM FNNCR D BRSL prnt Prlmnt 0 VÔ US VDRS

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas 3255^ ^--^^»rt>:víw;;íí ~ TP D Frl Ntró tí às 11 hs d- HJE: «chuvs rvnís Tmprtur Em ss --v-; - --- r - Tmprtur máxms mínm- ntm ímmmuwy\m=m-^ J v^ jn ftz ^^r^^ Fund m 1930 n N 5596 Prprd d S nr NTCS 0 U

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto «"» s^ffssb. -T^T.^.tr.v-9-;>-:.T-" r 8. (HVS) - nnunc-s NÁPLES, dcsclumnt n zn dc Pcst, ns prxmds llncll, dc mu srcphg dc grn vlr ; -cllgc. urn funrár r* sculpds vrs fgurs humns dc fn Invr ntr s qus um

Leia mais

CHOCARAM SE EM PLENO VOO

CHOCARAM SE EM PLENO VOO 0 Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TKMl-) Prvsõs tú 2 hrs nnlã., n lstrt Frl Ntró: Tp B nrísct. Tprtur Estávl, Vnt D SE n NE, frscs. TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS NTEM: Unvrsd Rurl, 29,2-5,8; pn, Ü5.S-7.6; U- [4U,

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Relatório do marechal Grazi.ni sobre a guerra na África

Relatório do marechal Grazi.ni sobre a guerra na África ,m?*m ülltóô íbílnl..k.,.,,.n Brs. í-lí^ílmíí. DRTR? JSÉ RCH VZ Rdçã dmnstrçã LFÂNDG, 120 mu\ mmk M BH ^l ^_1 Ml _V ^ *. l _l ^_ ^H ^^k M ^D_BmH ^_ ^ >. H ^^fl ^^L! ^_ H_> v^_l H l! À^ W Âm\ mm*. t ^_l

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

Rep. S. Paulo: IV. Farinello - S. Boi to. 220-3.» T. 3-151 ^< --~ -'v- - ^ iio de Janeiro, Quinta-feira, 14 de Outubro de 1948

Rep. S. Paulo: IV. Farinello - S. Boi to. 220-3.» T. 3-151 ^< --~ -'v- - ^ iio de Janeiro, Quinta-feira, 14 de Outubro de 1948 Mtutn Mr Trgm d Cptl d Rpúblc n TEMP Prvsõs té 2 hrcb mnh, n Dsírt Fr _ Tmp - nstávl sujt chuvs 1,1 tp, E!;,;vl. Vnt» Vrávs, rjds Tmprtur frscs. TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS NTEM nvrslrtr Rurl, 27.2-19.2;

Leia mais

ínauamouse tiã wâtndoâ o serviço clínico do Dr. cm^buco de ' Gouvêâ {

ínauamouse tiã wâtndoâ o serviço clínico do Dr. cm^buco de ' Gouvêâ { lhc Ncn vnd R Brnc DU-TRcm -F**r nn íl HJB R Jnr---Trç-fr, 16 Dzmbr 1913 tt-«s wg.-r;* ÍT.Tl,r.1 Twwt» N. 757 Ü TEMP. - Cé crrgd mut cr, mçnd chuv pr nt. tmprtur máxm í 35, 7 c mnm 3, 9. 5SGNTUR5 Pr nn

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

SECAREM HAVERÁ ÁGUA PARA A CIDADE ll. Presidido Pelo Secretário de Saúde 0 Ito Pico rró-unto Cot a URSS

SECAREM HAVERÁ ÁGUA PARA A CIDADE ll. Presidido Pelo Secretário de Saúde 0 Ito Pico rró-unto Cot a URSS REGULMENTfl 0 DRET DE GREVEbú m m tmtmmmm 11 m m.. mt tm,.u.h.. >,*u..j.».m-> SÓ QUND S tjmduvrk R lk-l\ \*lwttwfct3& ;*#VíBWt3Eff 5fí áefí SECREM HVERÁ ÁGU PR CDDE ll Frnt Unc nt -Slzrst Cncrrrá às Próxms

Leia mais

sjmmmi KBBBay-wsiiaiis»»-».*. -t *n NOTÁVEL DISCURSO DE MOLOTOV, ONTEM, NA O.N.U. URSS APRESENTA sh^sssh UM PROGRAMA DE PAZ

sjmmmi KBBBay-wsiiaiis»»-».*. -t *n NOTÁVEL DISCURSO DE MOLOTOV, ONTEM, NA O.N.U. URSS APRESENTA sh^sssh UM PROGRAMA DE PAZ í -. - -,!t Estruturd ntm Sçã d Dstrt hrl d MNPT SMMsssPWsMssfJWs SUBU FEJÃ MAS 3 CRUZERS,. - çw>»w>«tsw rr"" smmm KBBBy-wss»»-».. -t n Drtr: PEDR MTTA LMA B DE JANER, QWNTA-FERA, 28 DE JUNH DE 055 N.885

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

iss Brasil" hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1

iss Brasil hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1 r^^^^p^r^^^-»^ --mr-r«77rs- Mr?v JW ^»*V::(S^ Í!* -^wl -Vf:?x ***^***v ~* / ít VKé JlTr «- Trç-fr 28 M ÍÍ?2*J Wgg ^33 V b2f>3 y Prv ^v- Pnt duç Grnt} &g?rrt? S$ «6

Leia mais

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente.

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente. ; - : : :-: : : J (^""f r> Drtr Grl BORCO CRVLHO JÚNOR Drtr Rdtr-Chf» t DNTON JOBM Drtr Grnt PULO PNHERO CHGS NO Qü Frã ps {) Gvrnrs Ds Ests Qun ("símt)srr Os Qu Vltm às ntgs Prfssõs s Qu Nã Têm Ms Prfssã

Leia mais

IQRMAI DE NOTICIAS «.«/* i. * in f\ c*..i...l» A.!«M«Sa /ln «MA 1NUM. Io

IQRMAI DE NOTICIAS «.«/* i. * in f\ c*..i...l» A.!«M«Sa /ln «MA 1NUM. Io - 3 QRM DE NTCS ««/* * n f\ c*l»!«m«s /ln «M 1NUM S PUL Sábd 4 d M d 19-10 Está mnnt rrupçã d gurr cvl n Plstn GRVES DESRDENS CRRERM EM JERUSLÉM - DECLRD N SÍR GREVE GERL DE SLDREDDE CR cm Tm-t cd vs ms

Leia mais

M BUBHBKHtagMteBBBg^B^^gfl A DIREÇÃO PASSADA É PENHOR DA AÇÁO FUTURA. PROFISSIONAIS (NA.Su. PAGINA) *mwumwm

M BUBHBKHtagMteBBBg^B^^gfl A DIREÇÃO PASSADA É PENHOR DA AÇÁO FUTURA. PROFISSIONAIS (NA.Su. PAGINA) *mwumwm Sndr Krgnld Cvlcnt: Dv Brsl Esquvr-s! D Cmprmsss Qu Ns rrstm um Cnflt ( 3. fáf EXGE 1 UNH SVETCB RET1RJ) DS 1HPBS NRTE BMERCHS D LÍBN.VT. ENTREGUE À EMBXD DS EE.UU. EM MSCU - TMRÁ GVERN SVÉTC S fí5?$s.

Leia mais

ESBOFETEADO ONTEM 0 MINISTRO GUDIN

ESBOFETEADO ONTEM 0 MINISTRO GUDIN rwrtnwv-r-v t-- «v;v f).7.=».»!«.^wçk-r-s.-j- :.,.- -. r, DECLRÇÃ d um nsuspt stdst, cm Dldr, d qu rtfcçã ds crds d Prs rprsntrl prnunc d 3. gurr mundl, cnsttu un grv dvr «nl ju nnhum pss hnst pd sr ndfrnt.

Leia mais

MONTEVIDÉU - RIO, 13 (Condensado da UPI e do noticiário via Meridional) Embora não houvesse uma revelação oficial, sabese.

MONTEVIDÉU - RIO, 13 (Condensado da UPI e do noticiário via Meridional) Embora não houvesse uma revelação oficial, sabese. 1 Crn 16 Págns UM. 40 R DE S.. DUR DE NTCSNTCS crl.retmes! K C %H>NRÊ RG "D,KS SSCDS" FUNDD L DE MRÇ DE 1925 ( vusn dms N XL PRT LEGRE, QUNTFER, 14 DE JNER DE 1965 N. 264 lms Su» mlktnc 5»87. («nn 48»

Leia mais

I I! licito esperar que o conflito não desencadearia "O

I I! licito esperar que o conflito não desencadearia O í N X mu scçã JRNL R DE JNER QURT-FER, 14 DE UTUBR DE 1931, gjggfà 3RL0THE0 NCNL V. R ÜRWCQ EDÇÃ DE 16 PGNS - rr»r r-»,kc.,.--....- Sã ms trnqulzrs s ultms ntcs sbr stuçã crd pl cnflt sn-jpnês n Mndchur

Leia mais

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do LEI Nº 181/2010 Dispõ sbr Municipl quçã 051/2006 d Li 14, gst 2006, qu trt sbr Cnslh Municipl Alimntçã Esclr CMAE, s dispsiçõs d Li Frl junh 2009 MEC/FNDE/DAE-CD julh 11.947, 38, 2009, 16 Rsluçã dá 16

Leia mais

DaPRODOCÃO SOViLüCfl

DaPRODOCÃO SOViLüCfl ' l \ ^^^^^^^^^^^^^^^^^l^^w1^^'^>^l^^^^^^^ll^,^^^^^^^^^^^^^^^^ HH,.. l lll "WW PM n «M_T 34 V*m E_g«ffl f «"* ~".*t»».

Leia mais

-~" ;-' - musiss. possível o auxilio armado a china nacionalista. Aeheson contrário ao empréstimo governamental à Espanha

-~ ;-' - musiss. possível o auxilio armado a china nacionalista. Aeheson contrário ao empréstimo governamental à Espanha :Vyrr^7P~^.r: 7v rv - ; - - -- : -~ ;- -..rrr-r^-r^-r.rr-tultf^lvlt,. tí : Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc ^t Prvsõs nté 2 lrfls nh, n Dlsull Frl: Tp nstávl c chuvs: nvr. rl Xfnprntu rn E clín cntud. Vnts

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES

De Vinte enove âe Outubro Para Cá./m J. E. DE MACEDO SOARES "vs": \ 1 PSSE D MNSTR DEFES CHEGRM NVS RSES PR NTERN D FZEND _,, >0 JPÃ S JUZES SLÁR MÍNM (PGN 3) (PGNS) (PGNS) (PGN 12) 4 ^^^^^^m^m^mm^ Fundr: J E DE MCED SRES ^^í--^^^ r 1^ J n xx u SBD, u DE rmrlfl

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

Correio da Manha RIO DE JANEIRO,

Correio da Manha RIO DE JANEIRO, ^KítlfprçfW" *M wwfw,?»* PUL j^nrfprt" FLH dv Uw Frr, 8/88 f Rr"nçS0 ílcluus RKDTMlHKrB CS KüÜ v EXERCT "*"T" -w^t^t Crr d Mnh R DE JNER, SEXT-FER, 7 DE SETEMBR DE 943 wr"qmfrv^flfwft:ty*tfff^yw,r- ---

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Preparativos de Grande concentração de

Preparativos de Grande concentração de tímvnív::: f{>";""> T Mtutn Mr Trgm d Cptl d Rpúblc TEMP Prvs«"s té 2 hrs mnh : K Dstrt Frl : Tmp nstávl cm chuvs lhrul ps Tmprtur prncp x sc n s Vnts D Nrst Sucst lgr Tndênc Grl d tmp té dmng: M grdtvmnt

Leia mais

fêê &*. il \iü Êfi in iii'cri'iiiiin ii.vi- i>.-ni.».-» ' -»,,,,,,-.. rolórlo Conlrnl dns Esludon» l Mlcn dian o tio lentio Mu -}.' '.

fêê &*. il \iü Êfi in iii'cri'iiiiin ii.vi- i>.-ni.».-» ' -»,,,,,,-.. rolórlo Conlrnl dns Esludon» l Mlcn dian o tio lentio Mu -}.' '. DEZ ML 6r.VtKSÍÍ _^w»l»»*>»1»,1* **, """ "^ J Du fasáln& n Vsc l; ". r. *, V», " " Mrtm Frncsc lmbm "sátc". tpnltt Assm C( n b prt d plnt vtncsln, tmbém prprd* d Vsc tstll n tmlnnct dt n» pdr "jgr" dmng.

Leia mais

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w ; n Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs

Leia mais

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I

Março 2017 *Consulte-nos condições de pagamento a prestações I L A N E M U SR IN O I R Ó A RO ã i c i F 0 mm sjurss s * r M d 3 é S t Mr 07 *Csult-s cdiõs d pgmt prstõs. 800 83 4 5 I www.dtlxprss.pt ã Prm URBINA PREMIUM PACK DE IMPRESSÃO - 4 Elit HD Putty - 4 Elit

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

'T[ I.1l31 M_1JM. Rio de Janeiro, Quinta-feira, 6 de Março de 1952. ^dliniafimm'^ Ma\\mr^ REUNIDOS. hoje

'T[ I.1l31 M_1JM. Rio de Janeiro, Quinta-feira, 6 de Março de 1952. ^dliniafimm'^ Ma\\mr^ REUNIDOS. hoje -- 4 sgrv 7 ^^^^^^hb^v>r ; E ^-^ -L77 J T[l3 MJM -7 ;EE-; - Fund 9 n XX N 9004 Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc NTUJLb Prprd d UR UE Mrr Gs BL R Dnts prsnt; tsurr; urél Slv scrtár tp Prvsõs té 2 hís nh njms

Leia mais

31 o I >u. ,»,».#fw»fm*/»«,m#wm JWM

31 o I >u. ,»,».#fw»fm*/»«,m#wm JWM . *****#**#**»^*~»«w^*«w«jw###jw>»#jk>^^,»,».#fw»fm*/»«,m#wm JWM 31 >u tt+**f+*+*+. - JcS ; 11 g ç t^/^ 11 m^ 111 è;/^.! 1. -! ^ 1 É? l.r J 1 111 ^^ü s t^ -HfM^l,^. ^H - = llfl^^^.1 Ms^ *5

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

A declaração acrescenta quo a ncão do. lona. "Impedlndo pela força a entrada dc lainenrnvêis perto* uoveruo britânico

A declaração acrescenta quo a ncão do. lona. Impedlndo pela força a entrada dc lainenrnvêis perto* uoveruo britânico JRNAL DE NTCAS AN 1 SA PAUL Dmng» 1» Agst dc 104G NUM 104 SE2 HAVA ADMNSTAÇA K FCNAS: 1\UA FLRENCÕ DR ABREU 104 - SA PAUL DRETRFERNAND MARREY TKFFNFK CM» - S-M33 - MM RlEÉtBM-M-M-M-----M-W-M-B CENTAVS

Leia mais

CONCENTRAÇÃO DO PESSOAL. Comissão de Eeenomi* o A Finan-^s da Câmsta MUHÍ«ÍJ'S1 «i. - -O l<"-< < -»« não sã«tm*s*sms i«ml' >'

CONCENTRAÇÃO DO PESSOAL. Comissão de Eeenomi* o A Finan-^s da Câmsta MUHÍ«ÍJ'S1 «i. - -O l<-< < -»« não sã«tm*s*sms i«ml' >' mm uu n gmr«drl DíÉD RQUM CM PÊNDCE D CMSSà DF. ENERG TÔMC MERCN lm h«rç t» Mprtl brslr u«fé vpr n mã* d» fruddr t\w nò mnpóllw ntuu?* p6l m ívr d (?fftsl du Vcrv 3 Pr qu n s ng lg t umnt d Prftur «ófflle

Leia mais

Reconhecido peia Inglaterra e E * *» i - - 1-1 _. VEM AO BRASIL 0 SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO

Reconhecido peia Inglaterra e E * *» i - - 1-1 _. VEM AO BRASIL 0 SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc Ík( Prvsõs lé 2 hrs nh n Ds Píródcrll Tp nstávl nd sut chuvns rfl crrr d príd Tprtur Esllv nvl Vnt D NE SE írscs! «ÍPEBTÜBS MÁXMS E MÍNMS DB NTEM t V Cruz 2520 BrH d Tqur 244;

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais