Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii""' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Rio de Janeiro, Quarta-feira, ^ ' «iiimiiiiii""' Paralisadas ainda as negociações de armistício na Coréia. Vantagem dos Estados Unidos sobre a Rússia"

Transcrição

1 jnmfp! ^j-^v-^-jj-j -;{; ->W^ rkwj wtf&tfxfttrfv Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TMF PrvsBs t 2 hrs nhã n D trt Frl Tp nstávl sujt chuvs Tprtur stávl Vnt Vrávs frscs TMPRTURS MÁXMS MÍNMS NTM Unvrsd Rurl ; Snt Cruz 3-226; Br& d Tqur ; Mr ; Pnh ; Bngu 330-2; Jrd Btânc 24-20; nn ; PS cucr 3-20 Prç Qulnbz Dí rí d^ntícís lllllrr Cnsttuçã Tl (R ntrn) ^«R Jnr Qurt-fr 2 Dzbr 95 Fund n XX - N 935 Prprd d tt UK UÜ sub R Dnts prsnt; M Gs Mrr tsurr; url Slv scrtár SSNTURS n r$ 2000; Sstr Crí? 000; Tr Cr? 3000 Bp Pul W Frnll t Bnt J T 3 D HJ % SÇÕS 6 PGS Gr$ 0» Trn puls n snvlvnt cnôc Brsl stnr-s-á prgr trblhs pr várs ns nvlvrá spss prxdnt blã dólrs Dêss ttl t srá frncd pl gvrn brslr hõs dólrs pl Bnc Mundl rstnt pr utrs nsttuts crdt pssvlnt Bnc xprtçã prtçã s sts Uns YRK (U P) NV Dz «Jurnl f Crc» qu «snvlvnt cnôc Brsl p rcbr trn puls futur nã ut dstnt grçs pls prsts Bnc Mundl qu qu spr gvrn brslr ttlzrá 300 lhõs dólrs «Fnts fdgns nfr qu funcnárs Bnc str fvrvlnt dspôsts pr c jud snvlvnt brslr lrg scl qu gvrn brslr já prpru trrn p- Mrc cf NV YRK (U P) cf Snts «S» tr fhu ntr 2 pnts lt 2 bx tn s vnds 40 cntrts Snts «U» fchu ntv nnlnt s ltrçã 0 pnts lt N rc pr ntrg dt ts s prçs prncr nltrs c Snts 4 ct 53 cnts dólr lbr-pês s fês clbns 5 cnts SRMMNT r rcbr êsss prsts c prvçã d l trbutár «cn frçd» n ntut blzr s rnds ncssárs pr crrspnr prgr ssstênc xtrn «prgr snvlvnt tl c stá cncb tulnt s stnrá pr várs ns nvlvrá spss prxdnt u blã dólrs Dêss ttl t sr frncd pl gvêrn brslr 300 lhõs pl Bnc Mundl rstnt pr utrs nsttuts crdt pssvlnt Bnc xprtçã prtçã s sts Uns «prgr v cbrr prndnts ts c prduçã nrg ltrc stblcnt xpnsã ds ndústrs báscs lhrnt s s trnsprt slçã s cps spcífcs nvstnt srá rntd prvvlnt n grn dd pl ch Pln Slt pls rcndçõs d Cssã Mst Brsl - sts Uns qu stud tulnt s pssblds cnôcs ps «s rrnjs pr fnnc- MUNDL dtr ps Qutr Grns ncssd d rlzçã u cnfrênc pr trtr d qustã ( F P) s prs nstrs ds «Qutr Grns Ptêncs» cpnnts ds subcssã srnt qu hj trnu sus trblhs dtr rlzçã prncp d u cnfrênc undl pr trtr d qustã srnt ss rsluçã fgur stcdnt n rltór quç subcssã rdgu pr Cssã Plítc d ssbl Grl ds Nçõs Unds Srs scrs PRS (U P) s qutr grns ptêncs «cncrdr pr unnd» nu Spk rnuncu STRSBURG (UP) sclst blg Pul Hnr Spk rnuncu à prsnc d ssbl Cnslh d urp nu snt qu vnt pl und urp stá rrn «u rnúnc crru l u sr dvrgênc «br crçã xrct urpu t sps pls sts Uns pr prvtnt slds lãs n fs d urp Lvr s lnstrs xtrr d Frnç lnh cntl tál Blgc Hlnd Luxburg stv runs sssã scrt nu tnttv rp- rr s dvrgêncs sbr crçã xrct nts qu pln frcss lng lst «srs fundnts srcrs» sbr srnt sbr cntrl d bb tôc s prpusr prssgur n dscussã ssunt n s d rsturd dfcd Cssã Dsrnt s qutr ptêncs frlzr ntg sj tnt rnt qunt cnt gr s ntgs cssõs s rnts Cnvncns d nrg tôc ntrtnt su rltór à Cssã Plítc spcl d ssbl Grl d NU r prt qu stã plrnt psts qunt qu cssã cbnd v dscutr c prssgur c sus trblhs publcçã rltór xu pucs sprnçs qulqur cr básc futur prvsívl nt pl Bnc Mundl ntrr n fs csv há guns ss c vst Wshngtn nstr d Fznd Brsl sr Hrác Lfr ndustrl g lng dt prsnt Vrgs Lfr ndcu qun su vlt Brsl qu funs Bnc Mundl pr sr bts s cbrts pr dnhr ntrnnt lvnt «Ms rcntnt prsnt Bnc sr ugn Blck vstu Brsl prsun-s qu sus cnvrsçõs c drgnts brslrs tnh gr trn prpst prgr snvlvnt pnt vst Bnc qu Brsl t grns ptnclds pr xpnsã p ssur s ncrgs crrnts s psts dólr s sbrcrrgr su cn «l prvd pl Cngrss brslr trn u unt 5 pr cnt n pst sbr rnd três pr cnt sbr lnçnt fscl rdnár sbr s lucrs nã dstrbuís ds prss pr u prí 5 ns - l lv tb crts utrs trbutçõs rcnts gvrn sgun s l ssu brgçã nnzr pst dcnl 5 pr cnt c bônus frs sr ts prtlr 957 vgênc d trbutçã dcnl fc cndcnd à cnclusã s justs c Bnc Mundl pr prst S btnçã sss funs -nã stvr ssnt t julh próx n vgênc d nv trbutçã srá dd» Prlsds nd s ngcçõs rstíc n Cr Vntg s sts Uns sbr Rúss Js s svtcs lcnçrã s rcns n prduçã rs tôcs JUN Prt Rc (V P) - snr crt Brn SN McMhn prsnt d Cssã Mst nrg tôc Cngrss s sts Uns clru qu qu vntg s sts Uns sbr Rúss rs tôcs hj r qu há u n ; McMhn qu s cl qu frs cpnh su sps dss ntrvst qu «Uss js lcnçrá s sts Uns n prduçã rs tôcs s qu ntnhs c t vgr nss prgr xpnsã crscntu qw fr ut stsftórs s prgrsss n prgr ltr tôc nrt-rcn durnt n 95 dzn Fzs s prgrsss 95 qu qulqur prí s ns «_ T s tb xtrrdnár dss nd McMhn prgrss lcnç pl prgr utlzçã d nrg tôc pr fns pcífcs tnt «ndústr c n dcn ls cunsts ntê scr sbr s prbls s prsnrs gurr fsclz çã d lnh suspnsã ds hstlds xpr 27 crrnt prí prvsór rc pr sluçã ds dvrgêncs prvsór pn MUN JM CRÉ 2 Qurt-fr (D rnld Dbbl crrspnnt d Untd Prss) s ngcçõs rstc n Cr cntnuv prlsds sbr s prbls s prsnrs gurr fsclzçã d trgu fltn snt 5 ds pr vncnt côr sbr lnh suspnsã ds hstlds Durnt u brv nt n sssã trç-fr julgu-s pssvl qu bs s prbls pr sr rslvs rpdnt Wy^yyyyyyy;00y-f^T--ír v^yyy^yy ^--y- yyp < ; y--^-----yyyyyy - y-yyy - - y&yy-y-y- y-yyyyy-- yy-y-yy - h PTRULHS N CNL SUZ Ds qu rrpr s chqus ntr s trps nglss qu gurnc Cnl Suz s frçs gípcs» Btlhã Rgnt Rl sld- «Rr/nt Chshr s Fuzlrs Nvs dã lngs hrs gurd ptrulh N grvur slds «splh s pls duns d zn Cnl cnstró u psçã fnsv (Ft BNS) Cçs jt rcns cunsts rnhs cbts Sssnt s sss võs stdunnss nfrnt crc 5 prlhs svtcs s tp pr dus vzs n nrst d Cr Vrtulnt prlsd lut ns strs trr lng td frnt 235 k 2 qurt-fr (Ptr TÓQU Rlschr crrspnnt d Untd Prss) Cçs jt nrt-rcns cbtr c prlhs cunsts d s clss pl prr vz ns últs três ds pryàvlnt rrubr s ls dnlfcr s utrs nqunt lut ns strs trr cntnuv vrtulnt prlsd qurtl gnrl tv xrct nfru qu lng td frnt 235 qulôtrs xtnsã huv pns scru çs puc prtânc Prs pr brgus u csul brslr Trt-s sr Jã Btst Tls Srs Pn xrcíc Sã Frncsc d Clfórn Nã qus pgr 0 cnts u crrd táx 4 FRNCSC Clfórn S (U P) plc st cd nfru qu cônsul ntrn Brsl J& Btst Tls Srs Pn W ;;?< < ;;? -T/-- --ff\0-$->-ww v?;? CííSíVÍ;;» ;- -V ; V } ; ; í l?;í íyyyyyyyyyy - > - y-- >- y- ;; > yy-r/yyyyyyy^yy- < % W y^yyyyyyy^^m! ; v/ ; -- v«vv ;> x ; ; ;; ; ; ; -;- ;; f?; ; -? X4^É^ ^^SbUd-0 WBÈfSL Vl / /> ÍMWf- ««$; / flw»ll«b>j» ^ JW ;«í! ^Ml» - Wf/VÊL- ljtwp ^0f^^ÊÊ^ ^BX^\ ^H t ^^^^í^^^^^êítfí^^p-^fííuêí «j y! f? FftBNTfS CM N u» »»» f «H«0» lll «lt - M-l u «Vf» V«<í«í G>9 á» H <» h»nnl 4» lr»» #pw»!#ft-!# ^» VM # JU(«l»» ntên(h 4» tupâê ft nnr-tft -- pf-tum-ltlêt LPvlH k)k\%h >ttn hrs t stv t durnt qutr h- cusçã str brg rs n f d sn pssd pr u pst d zn Sul pr brgus ps u Dz s íuncnárl? qu ncnt crr n sgu& dplt brslr l chg cçu prtstr xc- ntrd luxus «Plc Htl» n cntr st cd n ntr utrs css Srs Pn prtstu cntr su tnçã tntn f- tp! Su u cvlhr «Nã vu fcr qu ut zr vlr sus unlds dplátcs rs cds un n& stu bêb! J stv ns nunc cntcu u cs c ncnt tv nc qun st!» cônsul ntru n sguã rfr htl sgu prt pr u trst tx qu xg pgnt 0 cnts pr u crrd Srs Pn ná qus dr tnçã rclçã trst qu xgu ntrvnçã grnt djunt s funcnárs Htl qu tntr rslvr qustã Vrlflcu- ntft u cnfusã durnt qul vu pls rs u tnt- 0 fl rrub u vs c ílôrn ss ltur chgu plc Srs Pn fl lv pls plcs sb PLVN VTRS N SSMBLÉ NCNL PR» l (UP) ü «vn n Rnó Plvín ««tunr- lu lnl > lllllllllllllll llllllllll Mt l Tnllllll l lllllll N V lq Mu RJQ dn nfl h;» nrfl nll/m/l/ pnr llllll l ll l lll «\r pln Mlujnfl VlMf ll n/l«lt á» Wll N /V/ llll )0 ll» (llll /nnn» h l» HH vl t»»» N l l/lllll fl» lllllhlll» «l- tl»lf) ftn»»)\tl (n ^lll V\tH tl Ú»H HU» llll - d»!/ k th lh tnl» nh ÊtÊt plc cnsrvu Srs Pn nu ds cls pst sô prtn qu êl síss cpnh utrs funcnrs Cnsul brslr Dspchs jrnlsts s strs cntl cntrl d frnt ndcv qu nsss scruçs s unds cunsts nã pssv 50 hns N str rntl nrst vl d Pnchr únc scruç trvd durnt d fl c u ptrulh vrlh crc 20 hns N rtgurd frçs sul-crns pusr íl â su cpnh nv ds cntr s gurrlhrs cunsts qu prv ns ntnhs Chrl lt cn sul-cín nfru qu 043 gurrlhrs fr rts 2 fr prlslns ntrnts prvtn s bs cndçõs tp s võs ls lvntr vô 62 cc» Jt FTS6 nrt-rcns cbtr cntr crc 5 cçs jt cunsts s ncntrs sbr rgã nrst d Cr QG d 5» Frç r n GVRN CLGD N URUGU MNTV (U F> Prt Ncnlst Hrrr-t sgnu três cânddts qu rprsntrã su prt n gvrn clg qu srá plbsct ng próx trn hrrrst cpst dr Rbrt Brr dr Mrtn R chgyn dr Álvr Vrgs Gllt RPL HUNGR LfGC fru qu ts s cçs d NU rgrssr às sus bss nfóru-s qu fl vst u nv tp cç cunst rtrprpulsãò nd nâ ntfc gulnt nuncu-s qu võs Mustng F-5 ds frcs rs sul-crns struír três pôsts unçõs cunsts rd nuncu pr su vz qu strór -nrt-rl- ndlctf cn struu sgundfr u btr cst cu nst cunc d rr dz nd qu utrs cnc strólrs d NU bbrr nstlçõs lnhs cunsts ns csts nrt-crns nts prí prvsór qu xpr 27 crrnt qun s lgs cunsts cr fnlnt trtr d qustã s prsnrs gurr ndcr su dspsçã chgr u cnclçã rspt rdíz ds frçs lds stbl- únc cnt u rgns pr fsclzr cuprnt rstíc ps ssn cr Rcus-s s vrlhs ntrtnt s lgs vr lhs rtrr su frt cn cllçü rcusr frncr d lgu sbr s prsnrs gurr ns qu cn d NU css prrnt rlzr u trc ttl st ts s prsnrs cuns ts pr s ls pr ts s prsnrs ls pr s vrlhs qu s c unsts prpõ rld t trc 20 l prsnrs c unsts chnss nrt-crns qu s ncntr pr s ls pr u núr scnh cl prsnrs gurr d NU t ns 00 l slds ds frçs d NU sulcrns ncntr-s clssfcs c sprcs çã s cunsts rcusr ctgòrl cnt dzr qul núr prsnrs qu tô su pr s cntcnts ds dus ss ss rlzds trç-fr fzr pssr pr sgun pln vllçã d zn nutr Ksng pr prt u bbrr btr ns prrs hrs dqu l d \ Ur vã t gr n> ntl- fcàjnuplnòstrês b bs u ds qus nâ xpldu trlhu subúrb grícl P>ó x qurtl gnrl rs tc cunst s pr cusr bxs cn d NU dtu qu f ctd u vlçã d zn nutr pr crnl vçã l ndrw Klnny ncrrg ds nvstgçõs pr prt cn d NU clru qu sr prsnt u r ltór cplt qun fss trnds s psquss nv sub-ctê st cr pr dscutr trc prlsnlrs gurr runu-s pl prlr vz às 3 hrs s cunlsts cr às ptçõs ld» dscutr ss qustã qurt pnt tár ps qu s lgs d NU s cusr rptds vzs str rlzn u chntg rcusr frncr ds sbr s prlslnrs ntrtnt c vncu-s qu s cunsts s ppunh rtr ts s ds sôbr ss qustã t cnsgut qu sjv sts dspsts trcr ts s ds sbr lbrtçã s prsnrs gurr dss jr nrl-crn L Sns Ch Prftnt; fç-l nhã s rspnu cntr-llrnt R- Llbby prncpl rprsntnt l n sub-ct Pr prr vs clr nsss prncíps rplcu Sng Ch Êsl prpôs ntã qu fss - brts ts s prsnrs gurr qun fss ssn rstíc Lbby rcusu ps cn d NU prtdár qu trc s rlz à bs u pr u U prsnr gurr l pr utr cunlsl Jrnlsts cunsts nsnur qu núr prsnrs gurr ls p dns vrlhs nfrr 5000 Lbby nsstu qu nts sr çt prncp grl pr trc prsnrs v s rvls s sgunts ds lv) _ Qunts prlsnçlrs tê cd u sus cpnts 2) n s-ncntr êsss cpnts prsnrs 3--) _ g ns ts s prlslnrs C 0 PRÇ D CCU MV YRK (U Pj ccu pr ntrg dt ctu-s hj 6 cruzrs 35 cntvs rrb cn 50 pnts Bh Suprr ctu-s 95 cruzrs 44 cntvs rrb cn 75 pnts QUX D GT À NU cusd Grã-Brtnh grssã «nturz ut prvctv xplsv» Stuçã Suz (U P) - gt PRS prsntu qux ã NU hj cntr ngltrr qu è cusd grssã nluz ult prvctv xplsv pr tr rn qu sus trps n zn Cnl Suz - lss 75 css nu l à rg cnl águ c Suz nst xtrr gípc Mhd Sl Dln pchá Cntr pltc ds ptnds cnts str lnh rntl n ssbl Grl ds Nçõs Unds (U P) - gvrn PRS cunst d lnh rlntl stru ns Nçõs Unds c u cnnçã brt prncp f d pltc ds ptêncs cnts n lnh spclnt pln pr u nqnrt ds nçõs ln lc f cnsttr s ss pssívs lçõs lvrs s cunsts l&s nsstr MRCN nd ncnt qu s nvlvu vã C47 d Frç r s sts Uns brg scr trrtór húngr B N tu cnhcnt UDW (U r) - «v n Hungr prsntu H lllllll H KM- Ulllrtll l n HlMl lltglfl MlHtlHllll M n qm vá (7 lu Wl ; f< u -n l í v/u n nufflú fôbr ürrltórlt hún«h»lu llulrt lím tn llu VU lllllllllll l ) fl llllllu Nllll llllllll lln fjljf l/w-h lll>lll # íím«uw\ln»nl 4 tn» ÍK llfmlttl»! MlêU HtlUu lul t»» l Mt9 U Ml» hrn w t-t pd lbrtçã s vrs huvl-ru 0 l nvtnhr llllllllll v vu d0 MUlfl) Pnl Hlll-ll! 0D llllllll» h K n» tnu lu nn H ln n unu lmu\ l/ hk ll lmn n qu Mlldlul lpll flrlnl llulll MllK-tlllMlíH! l» lll lln/wh l <H QU0 / U» nn flul u nn n nu»ul u t» /J/ h» u l»»rf««u» Ul» HllnllH» llll l»)lll 0 >»lj>» Un»un Mlê pcpól vftu fp prr n huh MMMu lkln-hh rnlh n HDKh nu nl n n / nn nll Hl ll l lll l lnl lllllll N Vlll lnll» Un llllll rlln» lll/lll h l V#M l0 d rlmlln;m nl dn «vlhn tu ruuw nn jlul ftfnl pl l/mu Hlll ll llltnhll lll) lllllll llllll )B nrvt) nu» «wj «nu [lúur D lllll MU llll llhí^lfl Hfll»»»ntw MtUH» \nu d tfpn n sfu» (nn # êk <### wmwmwll llll r n dt çã su pln pr u nqurt rlz strltnt pr lãs sb cntrôl ds qutr ptêncs cupçã c prlúd l lvrs çõs pr unfcr ps dvd prcnt s lãs l rntl tv lugr três ds ps s lãs cnts tr ct brçs brts fórul ds ptêncs cnts pr nspçã pls Nçõs Unds st srl bru bt d n Cssã Plítc spcl c u brv pnt dc r lntn ft s lãs cnts nã tr n xprss sáb últ qul qur clhft b rg nzln t nusssln s-flrc 5 l- hõs juus CU NÁGU SPTFU-S HMLTN HMlH lll P) U hllhvu CtlHlnn dn Mrnh Gurr nrl- rlb ptlfu- puc nlh lllh 0 du llllllllll llllllll llll lll nr lnl H n! hv lu íj nlnl n dsrn qu n h n» v h ln ll phk>l N lll H llllll lllllll lllll n rffflüuf d u crt drgd scrtár grl Trygv L clru qu êss t u tnttv pls nglss vlr sbrn gt c ssur rspnsblds qu sã prrrgtv gvrn gpc Slh Dh pdu L qu lv cs cnhcnt tds s lgçõs d NU Nã sugru nnhu ulr dd cnfrênc prns dss qu nã tncn lvntr quêstã n prnt ssbl Grl n prnt Cnslh Sgurnç Suz ntrdt CR ( F P) bxr brtânc n gt slr Rlph Stvnsn nfru st tr nstr gípc dp ssunts strngrs ntrn brhl Frg Pcl qu su gvrn cdr qu cd Suz stv gr dnt ntrdt às trps brtâncs qu pnd uncnt d plc gípc CFR RCR N PR- GRM FS PRS (UP) nuncu-s fclnt qun gvêrn cdu gstr cfr rcr 955 blhõs frnc» (2720 lhõs dólrs) su prgr fs pr 9 cssã ntrnstrll prsdd pl nstr d Fznd ssunts cnôlcrç Rn Mnyr «pl nlslr rçnt Plrr Crnt ntrgu n prr nlslr Rnnó Plvn sun rcnd- (jõs pnr rçnt próx un qu( phdfà í)7t blhõs frnuc (MK nlllõc rt lmnr»! cu- r rtn nn rrn qu fl ( Hl\ nt - 7B3 llhb rtlr U S Dr GrVf U()N0Á «KvnKH f» Unvlvf M n «Muur Jl MKfll s-^hl -- -» -» u BNC M0SC0S CSTR S C í y

2 í W ^!g^^ s-^ns----- nw&««dár NTÍCS Qurt-fr 3 Dzbr 95 w Prr Scãu Sgund Pgn ==- íl í l> C PRSSGU SM SLUÇà À GRV DS RNUTS RVÁRS BRUXLS zbr cd vv gr funçã Ntl Á lgnd sprt dè S Ncls plpt è tds s vtrns ns qusqus lvnts ns prçs nà lunsãô frc qu à nt fz st cptl s flng qu frncs u fgur l luzs Há u ncrívl nur ts ntlns ns crts ds lvrrs; s vnhs ts sntrrs tds s- «cvs» -lurs «rugs» sts trrs s prt n vtrn frtur ultplcd trvs s «stcks» s rzns ds ljs ds prvsçõs rcnts n dà ru tc qu prênc grd d gnt lcl vrlhd nutrd pr u rzávl «xcss clrs Ms êss chr qu Bruxls chr grdur cn qu ndc qu cd c stá cn spr cn b t ut Ntl ntr utrs prtunds sugstõs qu trz n su nr- FLMNG sc tltnt ágc prprcn Bruxls pssblds gusttvs nvs s rfnds Prqu clr lcl S Ncls crscr;- t rgls strngrs - ís Prtugl pr xpl u trut bx Rn Ms cd; ss s trn n su blâ <l pds clrds trst l rrud psn dulurnnt lhd pr u chuv rl qu pr urch «pqun Prs» qu Bruxls qur sr nã cnsgu rsstr vncr gld lgcl águ clst tds s nhás cd já nhc trnsd êst cnvlscnt sl prncp nvrn qu Jl Slvr s ntrstr ns rsgõs cu chub prc tb pngr u luz fr lqud Dz- qu ss n ntr s n prvr qun chuv s bt sbr s cntrs flrs s tulps rssusctds N ru ts s rpzs n- r 25 ns tê cr dldátc b cprtd r Bun; s çs sã prçõs sds d lhr crn flng; s vlhs str spct qu vã vvr nd ut tp Td ss gnt trnst pr Bruxls ncptd blngü s hns pr spntr fr srv ltrs crvj gld cps qu sã c qu pdçs u ctdrl gótc Cnvrsã Mrc Muncpl Bs Mrcrs Rlz Cssã Prçs Dstrt Frl stus rsj t ssunt stvr runs nt s prdutrs lt qu bstc st cptl n Sn Ncnl lntçã Rgrssu vcprsnt d C C P runlr- nt» VLTU Cà» t> Frt «l DUtrltu Fdtul N nc s trblhs rpísntnt Prltur»r D6n» Turnh prsntu rltór vrbl ftbr stus qu Cssã st ftun f vrfcr pssbld cnvrtr Mr >>>>>f>>áb>b«ã»m>>ãâ»>>ktssssfâ<â<fl!íàtf^s^ ^k ^ÊM^^kW^^ÊS J9tl K-;^M HL-j- -M ^tít^jtu -ü r- -^W- tw &n)à MB tt» ^fl ^K Mt U-l WfkvHu S^H^^BÍ >»átã tfth ^^^^l^^- t^l^lk -^^-^^H Hur ; ^^^L\ LíPbB L fl lk Wr \ DH t j K9 w^^^s Ék ^ >- t 4)M B>ljÉ>ll «tmll c Muncpl Du Mnul n u bls rcrs prsnt d CP DF trnu qu prssíusft ns stus ps ss prvávl cbnün dêss prvávl chgr-s u nv dld tnblnt sgur 0 prsnt d C- NUGURÇà NVS NSTLÇÕS N H S É - Fr nuurs nt ns dvrss clncs Hsptl dós Srvrs st várs srvçs s 60 lts l uá drgr pr frncr dcnts prç custts funcnárs nd durnt ugurí bust prsnt Gtúl Vrgs stn prsnts?t tds s slnds rprsntnt prsnt d R- Públc! Ôsr Sgds Vn nstr Trblh; chf Plc gnrl Cyr Rzn; rprsntnts s nstrs rtdó^ntrs vrrs qu fr rcbs pls srs; tcl Gulbrt prsnt PS H s Slcnt drtr dqul ^ptl^fzr^»g slnd prfssr tcl Gulbrt pl dnstrçã PS vrr-murã Flh pr ult ttulr d pst Trblh sr Sgds Vn N ftgrf c vê-s u flgrnt ds nugurçõs qun flv prs!- nt PS ssã lu fc Slndcnt s Frnts R Jnr sllctn rvgçã tblnt pnr fruts vrdurs lgus lgn qu prç du btut 0tc hv s jur rprsntnt d lvur sr Fláv dc Brt xbn cunts d- Cprtv Cts clru n& prcr lgçã qunt às btts ps s huv crsc nã f n crc grss Dps rslvu Cssã trbur Dprtnt bstcnt d P D F ncubênc fx» prçs áxs prlssvs pr vnd rtgs Ntl ns lrs-llvs rcdnhus clnhõs-fclr utrs vículs - cncls pl P ltur vn DB tzê-l sl sn Rsólvü tb C P D F tnn à slctçã d Cprtv Cntrl Prduts Lt fxr l qul quntd áx ntg qu p sr vndd cd cprr cd vz n pst C C P L Cssã p- prpst rprsntnt d lvur qu s sscr ts s brs prsnts prvu vt cngrtulçõs c sr Htr Grl pl êxt d V xpsçã gr-pcuár Dstrt Frl rgnzd pl Scrtrl grcultur pís dscutu prvu tbl snl pr Mrc Muncpl qutnds frslvrs qlnlfjs-flr rcdlnbps vgr- prtr lng s ltrçõs vrfcds rlrã lhclnt vgnt tngr s sgunts prduts bóbr» cuj qul pssu custr ; chuchu qul ppn qul 400 c 0; lt spcl qul ;» qul ; dc 2» qul RUNà DS PRDUTRS LT Rclzu-sc nt u runã ts s prdutrs lt qu bstc sl cptl Trtu-s bstcnt prdut nsl cpltl fc ds últs prvldêncs tds pl gvrn pl C C P c prcr qu nlnstr d grcultur lbru subtu prsnt d Rpúblc s prdutrs qu rprsntv Mns Grs st R Dstrt F- (Cnclu nn fl págn) Pj«fl \WÁ fffz^ \\\ Ml u dh fnfnnlndr p wdn ld» un >««/ t- d» un -h-nl» lf< \ fít nt-hhnê (Hu d» ur» tud f tll rd» W l-kt ütd» t> >nlm «# f»l Y ^W ^5--t4 \ ^^^^^^^^^^ - / s nrs tlhs prv qu vcê u ulhr lgnt ntrtnt h lguns qu scp ntrnt su bsrvcs ps vcê stá cstud vê-ls drnt N cnlnt lhr u sus gs dz ut bsrv su puls! Nunc s rpru lhn pr l? Nã ch qu u rlóg stá u puc fr dc d? Dc ft st 6 nt prpr pr dqurr ur s rn Vá u rljr c pç s hlsss ls qu UNVRSL cru ppclcnt pr s ulhrs b gst c vcê \j l Cnultc u tcncn r rrhtjnrt r rn lh drá qu rlóg UNVRSL brpr dn ndtutr rrhjcr ltlç u vrdr lgr prcã c xcuçã UNVRSL SSSff PSsí ^Jn MNTU dt <?M( tt thuú cruzrs s prjuízs cuss pl vnt Clculs vnt cnc LU WM ^ ^tr^àw s %>f W Mw ^âw W>>^»^»y ^»» ^ ^^r runs n Mlnstr d rnáutc du- STVRM rnt qus td nt nt s rprsntnts ds prss vçã d cssã grvsts prsnts s nstrs Nr Mur Sgds Vn s prrs nuts hj s rnuts rvárs prsntr s prgurs pr ntrd s ttulrs ds psts d rnâutc Trblh u cntrprpst n snt qu s cpnhs qu cncrdr cncr unt vltn ãs sus prçss rgulrs nqunt s qu s ngss cncr unt tnh cngld prssã unt trfs Qur ss s grvsts prvr qu c unt trfs fclt pl gvrn prã s cpnhs pgr unt N RPRT SNTS DUMNT s Sndcts s rmuts s rvárs cnvcr u ssbl ds dus ntds clsslsts ãs 23 hrs nt n rprt Snts Dunt qul hr s slõs dqul stçã pssgrs cçr chgr s grvsls cuj núr r clcul crc 2500 l rnuts rvárs tds s prss rnvgçã gurdv nssnt csã ds ngcçõs qu prts fchds l> nv ft s sus lírs c s rprsntnts s prgrs sb prsdênc brgr Nr Mur sr Sgds Vn S RSNTS RUNà Ds às últs hrs d tr nt stvr runs sb prsdênc nstr Nr Mur s srs Hnrqu Vldgl Bnt Rbr crnl Mrclll Glbsn Jquês Js Nrnh lf Brt prfssr Lucn Uulbrtu Luls ugust Sldnl Álvr Mullr cndnt Rubns vlr Pul Sp Rubns Brt crnl Frlgh gnn Mct dr rtr rprsntnt ds cpnhs tfl Cruzr Sul Ló r Ncnl Ncnl Trnsprt VSP Pnlr Brsl Vrlg rvls Trnsprt r Ctrnns Svg ss run tb stêvs prsnt nstr Sgds Vn pós crc u hr bts vs rprsntnts s prg- ; rs rtrr-s pr runr-s utr sl n f dscutd rguntçã nstr Nr Mur qu durnt runlft nvcr s dspstvs rtg 2 d lt nur 2 qu rgul rqulslcft rnvs rnuts rvárs qu xr prssã qu n cs nã s chgr u cr sr prcssd ntrvnçã dlrt Mstr dá rnáutc n snt sr rstblc tráfg r t pls N runlft dós rprsntnts s prgrs qu í scrt f slgnd u clssft ncrrgd lvr cnsultr jurídc Mnstêr d rnáutcsr J Lnl pnt vst ds prss qu prvvlnt s luvrá ttulr d pst d rnáutc pr trnr ntrvnçã n pr >c rnuts rvárs TRUX UM DRTR MPRS Crc ds» hrs lvntu v prr vã crcl ps várs ds grv plt pl cndnt Rubns vlr drtr tcnc d VSP prlh qu r u Scnd d rfrd prs vl R spclnt pr cnduzr prfssr Lucn Gulbrt drtr dqul prs qn tu prl n runã s prgrs CMSSà DS «RVSTS prxdnt ás 9b30 chgu gbnt nstr cssá grvsts cnsttuíd cndnt rrud ds Pnl Brsl rád-prr sr Frrr tb d Pnlr prsnt Sndct s rvárs rv! Crvlh d Cruzr Sul dr Rul Pnt dvg Sndct Glbrt Mch vn lklln lzr rgã? cndnt táv Mnnç ss cssã stv runã sb prsdênc crnl Drl Cvlcnt zbuj chf gbnt nstr ln nss csláu t cnhcnt d csã qu gvrn tu c rfrênc prllsçft d vçs crcl 25 MLHÕS S PRJUÍZS Clcul-s qu s prjuízs d-s prss durnt sls ds prllsçã já s lv qunt suprlr 25 lhõs cruzrs s rlógus rcv s 22 hrs pss cntnuv pr sluçã l prbl Qun rprtg tv prtund brdr lguns rprsntnts ds prss prgrs clrr qut sluçã ncntrs gr n pndênc gvrn frl crscntr qu sr prtcávl rcndçã Dprtnt Ncnl Trblh vst s vr ncntr ds cns ds cpnhs nstr d rnáutc qu s chv c cpnh s srs Rbrt lvs scrtár prsnt d Rpúblc nstr Sgds vn crnl vr Drl Cvlcnll zbuj chf gbnt nstr Nr Mur nps tr uvldj cssã grv s sndcts s rnuts s rvárs vntu hpóts d cnvcçã dc cr c crt-tl n 42 utubr 042 ns sus rtgs 2 - qu dz qu trs srvçs uxlrs <ls prss rvárs sr nulslns pl Mnstr dn r- áulc nqunt durr qulu M- tunçã nrl ss ^ld»r trnstór nã ntrvr n - gvrn ndl- lnl ds prss rln flscnl unln ãs prss f rr vtr dllns dlícplnrm nnln rns prgs c s prgrs ST X» rhntk D MNHTK gbnt < nlnlstn dn crnáulln f4> dstrbur nl H lprnm P n»»bu!nl flnt nnrlnnl «Uj «?0\cMrtíBS rvlál v plcn c» fl» pnr nlr r p» pflh- tr twl ww«ju rt» njnbllc ncubu Mlnl» tr-náutlc- rt pnunr unw wluw T - ~««C«n Mnstr Três runõs n d nt ntr grvsts Prsn^^ -Nv d rnáutc - Prvst ntrvnçã gvrn ns cpnhs vç prpst s prdsts rnnrllllórlf W (wnltll HtT «P» l n Mnrtn rt ClM ê» MCW fllnlsr» Nr Mnrn rnvmu»t»lll ; Ml tlmlt rt» nrtlí l» Uf f p«wl ntttnu\ «vwr DVCC Drs Lrt W Nvrr Uns Pdr C Nvrr lns ) HêHfV -- Ml Mlrtll f»lll «< > 00 «- T UM rvrt Snts Dunt Drl Cvlcnt zbuj chf su gbnt n qul prssgulr s cnvrsçõs busc u fórul qu stsfç s prts ltíg tr stvr Nc ttulr d pst d rnáutc qu stv cpnh nstr Trblh s drgnts ds prss vçã crcl f cntnur s bts trn ssunt» LTDS S TRNS D CN TRL D BRSL grv s rnuls rvá rs t rflt nr ntns n vnt d Cntrl Br sll prncplnt n qu dz rspt trnsprt pssgrs pls trns ntrr rnt s qu s stn Bl Hrznt Sãj Pul s qus tê prt c sus ltçõs cplts spt lhs tr s crsc u crr à cps& PRTU UM Và PR US STDS UNDS - RNC DS S SRVÇS PRS- NT- D P nt l-n j u/r-n Wrld rwys rncu s srvçs c s -Clpprs Prsnt tr vês Brsl c prtd u sss grns võs R Jnr pr Nv Yrk Qurnt ss pssgrs tr lugr nss clppr ntr s Dspnívl CX ^^«qus tlgurvn lrnt Álvr lbrt prsnt Cnslh Ncnl Psquss qu drg prgr psquls tôcs Brsl UDÊNC CNCLÇà x-ítcl dssíd nd nstur- pl nstr Trblh trá r» às 9 hrs su prl nfstçã prprnt judcl c udênc prv cncl çs n Trbunl Suprr Trblh ns trs rt 60 d Cnsldc ds Ls Trblh Nss csã prsnt T ST ps uvr bs s pr ts xnr s rspctvs crncs prsntrá u prpst qu julgu cpz cpr s s tntrêsss jg Dss udênc prtcprá pr curr grl d Justç Trb- tr J0 ds prtr d dt qu Trbunl rcbu s uts CNSQÜÊNCS NUMÉRCS D GRV Sgun cálculs sttístcs prxs ds rprtçõs cptnts d Drtr rnáutc-b Llvl vcà crcl v vnt grvst stá xn dc ftur 300 vgns dárs nu xtnsf dc 234V2Í ks durçà 950 hrs N R lnr x dc vjr crc (7 psss cuj bgg tng s 75 lnclds P» utr l quls crg vá-s cuuln 24 2<5 hrs nqunt ss FB v trnsprln 2600 quls dc crrspndênc sgun s nfr s 2 t- nclds t tu pstl stv rtd t nt n R slucs td pr bvr êss ncnvnnt tê s rtr s crts pr frrv < rv Ms cntc qu uts cntrs C dd prlnr TST rlzu nt dus udêncs u pl nh c s rprsntnts pls nã tê llgc& trrstr c ds cpnhs; utr tr c st cptl rvárs rnuts M S PUL UM RPRSN- bs s sssós fr rgrsnt scrts tn s vd S PUL (gênc Ncnl) TNT X) CHF D GVRN ngrss d prns Tdv p Vjn vã d FB qu prc nnhu sluç-s cncr chgu nt S Pul sr l f ncntrd n snt dfcr ru ds css prsnt d Rpúblc f Rbrt lvs scrtár prtculr D cr c l qu rgul Pn n chf gvrn tr dssíd cltv cs ntrr rt ntndnts c s s prcss trá sr rslv n- prsnts Sndcts s r- BNC MUÁ S Crt Ptnt n 254 dc rç 942 v lrnt Brrs 9- - Tl 42-6 (R ntrn) nd Tlgráfc MUBN Cx Pst 937 R JNR ^<j^h» v^ WSSfâtfâÊflk nuts rvárs vsn dr u sluçã à grv pós s cnvrscõs ntr s rprsntnts s trblhrs sr Rbrt lvs f dstrbuí à prns sgunt cunc 0 Sndct s rnuls rvárs S Pul c prsnç s rspctv» prsnts nfr qu cr c slctçã sr scrtár prsnt d Rpúblc f dscut c prv d dc u rnv d VSP R lnr í trnsprtr s lrtrs ds Cpnhs Nvgçã S Pul cssã rspctv Sndct rnuts rvárs pr prtcpr u runã cnvcd pl s Gtúll Vrgs rlzr-s nhã n CpUl Frl c prsnç lnstr Trblh rnuts» GRV M BLÉM BLÉM (sprss) Dv grv d vl-í crcl ctrcn (Cnclu n págn) KflBV S GURD-CHUV^ CM RMÇÃQ- BLNCT M 30 NVMBR 95 TV d crrnt rr> póst n Bnc Brsl S póst (à r d Suprntndênc d Md Crdt) utrs spcs Rlzávl prsts C/Crrnt prsts hptcárs Títuls scnts Crrspnnts n Ps Títuls vlrs blárs pólcs brgçõs Frs nclusv s n vlr nnl pstds n Bnc Brsl S à r d Suprntndênc d Md Crdt blz Móvs utnsíls Mtrl xpdnt nstlçõs RMltut Pnnts psts Juru scnts Dspcs línrnl» Cnt Cnnpnn»nt»> VlrM ur tutí» Vulrs fn ulòdln Tltul rcèlw át cnln nhn utr cnlm tàwãuw B0ÜÜ HDll MUC) H«( N xltrfvl Cptl Fun Fun xgívl PÓSTS PSSV rsrv lgl prvsã à vst curt prz n C/C s Lt C/C Ltd C/C Ppulrs C/C s Jurs C/C vs prz D Dvrss Prz Fx D vs Prv utrs Rspnnnblllds brgçõs dlvrss Crrspnnts n Ps rns pgnt utrs crdts Dvns p- Br S RftsuUs PnntM Cnt» S rsult» Cnt) Cpnsçã Dultnnl vnlt»» í«- nllt f? cultódlu jrr»ltfltí>» tlf ttul» r c- BFnnÇl n<» Pâl U<llH» rnl W»2fl470(l 6603S0 ^j»>bj»>tt»-ujjj-j---)l f>»»w»»---ljjmmlj^^ wf U U r» - Dlr^Pr-ltítnf VuU U r«- Dlrt^upHMlndflt«- rud > llfch-hl UMtá - HtÊU - 0W»M0 <-«r»^ - tttttr rfulr n CRt Mb n«t --+- WBÊÊÊÊ

3 ^ ^ ;»;?T-Tr^ <r l Prr Sçã Trcr Págn Mtutn Mr Trg Dstrt Frl Qurt-fr 2 Dzbr fl 95 SRà BRGDS SS SSC SN SNC PRSTR CNTS Ru Frncsc Srrr R Mglhãs Júnr R Jnr v pgr u vlh dívd u s bnftrs d cdc próx nugurçã d ru Frncsc Srrr ss crc crçã br nsc n spnh rcu u s nts trnsçã n vd d cd qun puc ps 920 rslvu trnsfrr su cn n d squn d vnd R Brnc c St Stbr pr Prç Mrchl Flrn n ntã nd s rgu s rsts s urs ntg cnvnt d jud F êl- ntã pr uts c luc pr qurr slcr vnt cntgráíc d vnd n Hv cnnhs dícrs c Pth Pls Prsns l n pr qul zn d cd s frqüênc s pssblds prnts vnt tã dstnt d Clb d lvr d Pscl! Ms Frncsc Srrr tnh ts ncssár s crrs n- /ds s ndvídus qu nscr pr qubrr rtn nsstu cnstruu vncu Hj stá Cnlând t su splnr c frut ss ts ss prsstênc gnífc l xst c su n u htl nugur pls flhs pós su rt u ttr qu vlh btlhr n su dst xtr qur btzr c n nxprssv «Md» s hj Ttr Srrr f prqu nu vrdr cnsprçã cnduzn tbults prvsds X>s utrs s crítcs ttrs ssltr ttr rrncr l tbult c n «Md» clcr «Ttr Srrr» u ncntrv ntr sss cnsprrs nd lbr ds lágrs cvds qu scrrr s lhs prfuns vlh Srrr qun fs su scrtór n ntg lhbr pr lh cuncr ft ntá-l rsptr h» nss csã F u ds últs grns lgrs u vd qu nã trdr s pgr Fzá-s str pr qu n dc Frncsc Srrr fgurss n brr qu êl tv d fundr nu prt nturz fcl nu trbut d própr cd f pr ss qu prsnt c vrr ndcçã pr qu fss d n Frncsc Srrr à nv ru ntr Glór Brslr cuncn prç Mrchl Flrn c ru Snr Dnts Câr prvu rqurnt prft só fêz u bjçã ru r pqun pr tã grn n Cnvnc- pr qu r únc pssbld qu rstv juntr n Frncsc Srrr à Cnlând pr l crd Mlhr l qu nu grn ru u brr dstnt ss qu cb surgr n Cnlánd ru Frncsc Srrr rlbrn u h qu ut fêz pl cd R Jnr qu rc sbr s nsss hngns Rjtd nsttuçã bn Ntl pr s prgs grl Vtçã nnl pr s prjts l nd qusçã cruzrs nrt-rcns pr Mrnh brslr Subvnçã uxíl stns à Lg Prtçã s «^«J -- prssã ts s trblhs utr Snts Dunt -- s cssõs qu stvr runds nt n Câr Frl lssl l Cnsttuçã Justç r Câr rts Dputs su runã rt nl vltu n nlsr prjt n 3S6 qu nsttu bn r Ntl crátr prnnt pr s prgs grl; rspt r qul rspctv rltr sr Brg Tnc jft s nfstr fvràvclnl Tnr bt vst sr Dlr r ndr prsntu clrcã vt n s snt ds cncluscs rltr s cssã rslvu rjtr prpsçã slgnn sr ntôn Hrácl pr rcdlglr vnc Pl sr Vr Lns f prsntdn lng clrçã rl vt fvrávl prjt nc -B qu stblc nvs nívs slár pr s jrnlsts prfssns Clcn-s psçã cntrár à rltr rprsntnt prnns sustntu rnstllucnlrrt d tfr s qu fílss fts s sgunts ltrçõs n substtutv d Cssã Lgslçã Rc n rtg 6 n p í cnc ns l-s z ns Nn rtg 2f n s 6 cnc nns l-s z ns Rupr-sc s rtgs vt put Vr Uns fl nd publrçã Fr prvs prcrs sr Gdó lh cntr r prjt qu r!--p smc- cptênc pr prcssr Julgr Juzs d Justç Trblh ns crs uns ns rspnsbld; sr Mrry Jnr fvrávl prjt qu dlfc rdçã r rlg > r rcr- n-l n 3077 dc 26 rt fvrr dc 94 stblcn brgtrd rclhnt Bnc Brsl ds cnsgnçõs pgnt; nr N»st Durt cntrár prjt qu«cr clôns frs pr s ndustrds- Fnlnt f cnsr prjtn r rsluçã rc utr c sr rrur Câr qu nd crscntr s u rtg n Rgnt ntrn d Câr fr stblcr «pns prcss vtçã sb- lc u nnl pr s prjts l N quld rltr sr ntôn Blbln trvs lng prcr nfstu-s fvrvlnt s cncluu pr u substtutv ln-s pr nd tr publcçã fc u pd vst sr Nstr Durt CMSSà FNNÇS Pr ss cssã fr prvs prcrs sr Jrg Jbur fvrávl prjt qu cnc u subvn»r nul f Pllcllnc Grl r R dc Jnr «fvrávl prjt qu utrz gvrn brr u crdt spcl dc fl000n pr unt «U prduçã rt vcn B C G;_rl0 gr Ru Rs fvrávl prjt run nsg prsncl qu utrz hrlur dc u crdt cspscll stn d xcuçã brs n rprt lntrnclnl Glã Fnlnt f s u vz n- Us cs d cpr s cruzrs n rc «l Nrl N clr trnsçã qu Fun Nvl stv pt uúlt sssã nturn cssã CMSSà KDUCC ctn u prcr sr Jl CULTUR Rs rjtr u prjt <> lgsltur pssd rfrnt ã brtur u crdt prcr fvrávl prjt nv 70 D sr lávl Lôh f prv pr pgnt rs qu dspns d ncrprçã ltr ctds blnvs vst já xstr utr s luns ds scls nrs rurs prpsçã rund rcnt nsg prsncl c s fnllr rurl qu sgur crrr gstd s c bss s tulzds D sr dl Brrt f prv Rltn n sssã nt êst pr- u substtutv prjt n» 49 Jt qu lv crdt pr s qu cnc subvnçã usll sr Jqu Rs prsntu prcr fvrávl s s Cgs Brsl ã Lg r Prtçã cssã rslvu rjtr su Fnlnt prv» cssã prcr sr Jrg Lcrd fvrávl pnt vst ctr u substll-tv sugr pl sr^ ^r Tx>ps - -gg- prjt n» 259 qu dspsôbr Ç^rrs trblhs rduzln- puc s Wf» yr_ n n»t TÍTntMtV utr Sns Dunt Drrt nt cnc vzs lr d Rcl rcbnt ds r n Câr s Dputs sus cnts Runr-s nt n Lg Crc s dvrtênc sr fns rns sôbr vr rl s rprsntnts sustntr dspstv n hpóts Sn rjtá-l Cncluíd vtçã prjt crn Srvç Scl Rurl Sluçã pr grv s rnuts sttut s ltrs hj l) CS d r prtânc tu Câr s Dputs nt vtr sgund dscussã prjt qu cr Srvç Sc Rurl Pr 23 cntr pns 32 vts prvu nd sr Js Bnfác pln SS SSC SN SNC dspst n rtr prjt qu brg êsss órgãs lbrr nulnt u rçnt grl cuj prvçã cb prsnt d Rpúblc nglbn s prvsõs rct s pllcçõs s sus rcurss rtr Trbunl Cnts nc áx t 3 rç n sgunt s cnts d gstã nul cpnhds sucnt rltór prsnt<- ndcn s bnfícs rlxs VR MRL clh rsult r vtuçã sb pls sr fns rns cngrtulu-s c Cs lbrn vr rl-ssu pls puts pr n cs Sn rjr-tr dspstv Câr nã rcur c nn jrçâ ds çõs prtr DRÇà D SSR utr nd prvd dspõ sôbr Cnslh stdul u Trrtór Frl u Dstrt Frl qu srá cns- ttu u prsnt sclh pl prsnt d Rpúblc u u rprsnt!- l d Scrtr d grcultur u órgã quvlnt u rprsntnt d Frçã ds sscçõs Rurs lt ssbl grl NDUSTRS QU BRNGR prvd nd n 9 qu cntrr tã prfundnt s ntrsss d drçã SS [r ncluíds s sgunts ndústrs n nv srvç çucr t rs xrqus xtrçã fbrs vgts RPTÇà UM CRT D DTDUR 0 PR- JT QU NSTTU 0 JÚR PPULR Svrs crítcs s srs lís Crvlh Hl tn Ngur à prpsçã gvrnntl qu rgul ulcrnt s crs cntr cn ppulr L «rttr «tubrnt» clru snr crc ntrg blutàs víts julgnt s crnss frsu qmtnt bn - Rcr prtçã utóvs - xprtcã Pnh bus crts frs n crc c rgntn Hng rchl Mscrnhs Mrs - Chgu n- drxêcutv ndcn Vrgnud Vnrl pr ust Trbunl Cnts - Dus sssõs rlzu nt Sn x\j «N sssã rdnár nt Sn s srs lls Crvlh Hltn Ngur cbtr prjt gvrnntl qu nsttu lúr sprt pr julgnt s crs cntr cn ppulr rprsntnt bn bru n tr prncplnt sbr nspct jurídc sustntn gulnt qu «rstblcnt dn rg cnsttucnl n sc vrslcu prn s prtcr crc pr l svrtunt rtfcs c s prjt dscussã Trt-s bsrvu dç u tntlv rstblcr u justç clss pr pdrr ctgrs scs srvn n n u l supr d justç pr«? u squnh nspt lntrôss stulr lul dc clsss cnduzlr s hns scrdtr n srnd d justç hun» Dps frsr qu fltu g- stuçã N Rsrvtór Ljs vlu dá u n Rsrvtór Ljs nd ult nfrr rgstr nst s dt n pss qun stuçã tb r crtc Prtnt pr nfrntr tul crs cntnu sn ncssrln nxl cn n cnsu ltrcd CFRS RGSTRDS S 5 HRS NTM Nívl dn R«4»rvBlnrln W209 nwr Rrvrt tul prvtlvrl MM «000( ltrs RMrv nprvllftvpl nn nrsn dntn íl RU» U63Bfl460 ltr» HMHl Dlrlnulc áurfl ns últlu h «sn 000 ltrs Cnsu ns ltrcd! «lr pnr qu n flt crss u j_ r nn cnrunr nuncu Drá rn- UV vêrn squr gnçã pr - «- vr substnclnt s fgurs cl prpc unt snsívl crt fscst nvbr prç 03S dss qu lh fltu t s crg pr nfrntr lguns s íts tã lrnts dn prsnt cnjuntur cnôc brslr c v sr ncrs stblcn r vgr punçã xtnt pr fnts qu rprsnt npól trnst prvlg tflds s frs nf xplrçã d cn ppulr Prssgun clru sr llsl Crvlh qu bst u sps x s dspstvs prjt pr ncntrr zns dc flgus crns qu«- sã splsnt rptçã «slpss ltlrls» qu st n crt dttrl 93 s s crscntr nnhu lnt su cnfgurçã crnl Pssu sr llsl Crvlh à crtc d prt prjt qu ncrr sgun clru u ntnçã crns st trnsfnrr Júr nu trbunl pv qus qu s cs s trbunns ppulrs rg cunst» c u srt jurs s u snrlcl prfrncl sj prfrênc chfs fíl ns «í cs «K c s nã bslss êss trbunl n cs stblc nd nrlcl qu nã prá funcnr c juz dn ru qu êl cprc pss d s tvd prfssnl Sr cs prguntr qu prfrênc ss snã u ntrg bslut ttl fts vts lulpnl s crnss? Dfpls lguns tís prts sr Tv quln sr lls Crvlh crscntu qu júr srt ntr u crp ltrs ftss crp ltrs u lst prvlgd 50 rgnzd sstrlnt! rnvds trvs s júrs nss Nv nrl surdn lír d r sr lls Crvlh prssgu dzn qu nã s p crr u r cbt ft crnld qu ns sj ntr s pstuls crátcs r- R vgnt NrtC0 NJUST K NCV utr spct prjt f prc pl sr Hltn Ngur dntu snr crc su vt cntrr ft prpsçã gvrnntl pnr cnslr-ln nrtcun njustn ncv Tnícu prqu nãn sr punçã vlnt qu h vr< rslvr crss prfunds r rnlc «Nã ê c nsgl qu s b rslvr tl prbl ns s nfrnlnn s qustõs p ns slucnn fl nn nt «> nãn sprn qu vnl lrllunnls xcçã pr punr êsl nu qul cntrr «n qu s spílc n prlcl nãn plr ttubnrsn» nnn ntr\ n prttr «tubnrnl» rrru pnrn cnfrr ê»c pnnn «l Vst n nnrcrr dn lír ptnllu t qu dl/ qu «ttllbsrbw» PMâ nllrunt fnrn quslnucr w N/ln «-Kn «n nçnlnrcmr Uh««-nít nn rtrl ppulr n» npnn» vlnlnr n vrj CM NTKÍ Dnurnrt n-»ldtl dr nl punçã pr 0 clr» rtr» «r Hnlll Ngultn r- nun «cplf rl «n nn >l n Dlllrl rrdr»/»l llc fl- htr pflut lulcnh r-»«fn Kt nlfllnt n«lrt»» nl-l-»»r»»-/ «-«rnfrrd»r» HCn«sr Hltn Ngur tb rcbu lguns prts lr gvrn Cntnun snr crc fru qu prjt ncv purqu nsttu u trbunl dc xcçãn vn strt nfrqucr nutrd judcár stblcr vrdr cnfusã pl ndstlnçã qu fz ntr crs cntrvnçõs 40 MNDS sr ls Crvlh prsntu 4K nds prjt f trná-l s cnsntân c s pstuls rg s xqulvl ntr sprt nss Códg Pnl Pr ss prjt nã f vt qu prá s vrlfcr n sssã nturn cnvcd spclnt pr êss f MPRTÇà UTMÓVS sr lbrt Psquln vltu à cr trbun pr u crt sr Luís Sõs Lps drtr d CXM prpóst sus cnsrçõs sôbr crc prtçã tn nts nfr qu sgun s ds frncs pl Dprtnt dc Crc s sts Uns u gênc tlgráfc Brsl st br st n supru qulqur utr s spnn crc 5!)<444 dólrs qusçã dc crrs durnt s nv prrs ss rêst n lprtr-s cêrc 360)2665 dólrs utóvs Dps várs cnsrçõs sôbr ssunt pssu rr lr crt sr Luís Sõs Lps Sn qu êst clr qu há ult nã lcnc prtçã ut óvs nã sr css xcpclns qu tulnt CXM só cnc lcnç pr utóvl stn us prtculr qunt trzl pr vjnts s cbrtur cbl c dnt crts rqusts Ms dnt sr Sõs Lp fr qu s prçõs pr cpnsçá untu cnsrvlnt c fns n pss prncp; st n sn ns rs rspnsávs pr grn prl dc unt prtçã crrs br s clr cntrár u «?ssns ( crçõs qu cntnu sun gstã pls lncnvlcntcs d( u suspnsã sültn sustnt «ssvst qu ls pssbltr 0 scnt grn qunrlld r prduçã ncnl qu utr fr lrl prc c grvs prjuízs pr s prdutrs ncns ss s prçõs vnculds prsntr rsult» stsftórs prcjudlcs pr buss njustfcávs crln ltur clr ruc lptcf uóvl nã ntlnglu n»»s dspnbld! cb» HRlll DS BNCS Fr pr «ê«-n duznts fun lnrl dn Crtr dc Bxprlcc n prtçã Bnc Br» fnl lld n cxnllrlr u rl pdn n prvçã «l prjt qu stblc hrár únc n tblçnt ln-ln» MKN0BM TnW cnstu du pxpfltn» u Cnvltl d (n d Drpldn» pnr tsn sln u ll/r» nhã pr -nttt lnl (Cnclu n «< pkh bnícnt cf rsns turs TRNSFRÊNC FZND F prvd nd utr nd prtnt subrdlnn à Cssã Vl Sã Frncsc Fznd Ptfcctu ut cnhcd nã pns pln vstdã ds sus trrs c tb pr tr s g l xstnt bjtr u trnsçã ltnt lsv s ntrsss d Unã rlzd pl pssd suprntndênc ds prss ncrprds lr d r í rrt cnc nds u ds qus s prtânt qu s rfr à brgtrd SS SSC SN SNC prstr cnts F prvd dtnt rdçã fnl fcu cnvcd u sssã nturn pr vtçã rstnt d tr PTRÓL Fnlnt chgu nsg- sôbr ptról qu v à publcçã STTUT DS MLTRS nuncu tb M(s qu n sssã qu Câr rlzrá hj lg pós sln srá vt sttut s Mltrs SLUÇà PR GRV DS KNUTS N xpdnt ssuft lnnt f grv s rnuts nclnt sr Prr d Slv pdu trnscrçã ns ns nfst qu s prgrs cntst lgtd d grv í ps sr rln Vr Dnts pdu s prvclônc pr cunts ssns pls grvsts s qus lg pós sr Lb Crnr dv su sldrd Mns cub sr Mglhãs Ml frcr sugsts dds qu n su ntnr prã cnduzr u cnclçã ntr s ltgnts f sugstõs sã sts ) Suspnsã tprár unt trfs fr prtr d 5 crrnt ês pr s cpnhs vçã cvl crcl; 24>) Vlt s rvárs rnuts trblh; 3) unt prtr» jnr s rnuts rvárs n bs 20 5% cruzrs pr rnuts rvárs rspnctvnt vgrn n s dt nvs trfs vsn cnclçã s justs ntrsss ds cpnhs s sus prgs; 4) dspst ns tns ntrrs srá bjt côr xprss fr pl Mnstr Trblh ndústr Crc s Sndcts s rnuts rvárs s prsnts ds prss vçã RVND D CF utr ssunt rdnt dscut f cf (Cnclu n pãkln) Nã prgrá lbrd n un nqunt subsstr nsttuçõs c Prlnt d ngltrr dscurs c qu sr Dnl Crvlh suu nt Sr Hugh 0Nll br d Câr s Cuns bsnt Lrd Cckrn rquês Mrnhã prr lrnt d nss squdr F rcb nt sssã pl Câr s Dputns slr Hugh 0Nll br d Cftr s Cuns n d Cs suu prlntr brtânc put Dnl Crvlh qu prfru sgunt dscurs Snhr prsnt; sr Hugh 0Nlll Câr s Dputs Brsl l sbjs rzõs pr sntrs hnrd c vst u br d Câr s Cuns d ngltrr há tnt tp lg â vd ss nsttuçã crátc qu l rcbu ttul Flhr S ngltrr ncntstávlnt bç sst rprsnltv rn Prlnt nglês tb s ntg blurt d Dcrc n hns llsts cds spr gurd fn t trns lbrd ndvdul Nã hvrá tv pr rccr srt d lbrd n un nqunt subsstr nsttuçõs qu c Prlnt d ngltrr tstunh s rts d crtc psçã gvêrn d rtçã nn turl s prts sgun s pn rs dn pnã públc fc s prgrs prsnts nss vstnt ncrn pr s s dzr b prt ss trdçã prlntr ngls Cnhcu lgr ngltrr d r vtrn s ncnts un lbrd sgurrc d pc ntr á pr r Grn Gurr Sfru s hrrrs d gurr scrfíc ft pr gnhá-l ps pr rstnurr prstg pr Brlânlc Prc qu ngltrr sgtr cálc d rgur Vl pr Sgund Grn Gurr nvs s crus sfrnts stv rsns Rn Un Ts s lbr d drátc rsstênc d ngltr qun sld só nfrntu pr ns Htlr nnts d ntrd s s ts Uns n cnflt P-s plcr s nglss qu Churchll dss sus vrs Nunc ã pucs fzr tnt pl slvçã tnts pvs N ts pr s rcrd qu nss rsstênc tv grn prt Prlnt c su f nblávl n trnstrd d prssã n vtór fnl d Lbrd N Pz surgr prbls tã n gustnls qunt s d gurr Ms Prlnt pl jug nrl s prts busc rslvê-ls c srn str prcrrn stõcnt cnh scrfíc chd p ltc ustrd prtcd pl r su fíl ts s sus súdts Susct drçã grl lncd u pv qu lul ss hròcnl pl sbrvvênc c pl rspt s sus brnzõs hstórcs lás Prlnt rprsnt b pv nglês qu s p dzr qu rlz l hun v rlld tl c lzu Klpllng vrss rts ps frnt ân gul trunf sstr s s xr rrbtr pl prr n xr btr-s pl sgun Qun lgu supõ qu Lã Brtânc pós s luts sngrnts dt xcssv stá xust v tbr c Lã d fábul L Fnln êl surprn un lvntnns clrc sbrb pr rclr rd hrúl qu lh f prscrt há s duznts ns Mr çã t Mrlbrugb sn vfn gur r Sr 0Nlll S sss tvs nâ bst pr qu Câr s Dputs Brsl s snt hnrd c vss vst utrs xst pr- trná-l prtculrnt grdávl ts nós sts lg pl sngu â nss npndênc pl trblh nss prgrss ftvnt ss bsnt lrd Cckrn udz rnhr qu ps btlhr pl npndênc Chl v pljr cnsc n cpnh d npndênc ncnl rcn pls sus fts ttul rquês Mrnhã Êl c Justç t c u n» rós d npndênc Brsl F prr lrnt d nss s qudr l dss ss tb prsnt u prs qu hâ s un scul xplr u ds nsss rcs ns ur dn ntávl xpl crsvrnçn b tcnc sbrtu rgrs bsrvknc ds ls rspt às utrds brslrs n d Câr s Dput» Brsl u vs u s bs-vnds frul vts flz prnênc nss trr qu tnt st s vsss rts psss s vrtus trdcns pv nglês crrs d Cntrl Brsl Runu-s cssã d Lg Crc R Jnr sb prsdênc dr Pul Rdrgus lvs cpst ds frs st prç H Crc ndústr S Fnsc l-d Crc ndústr S Jrg Prr Crc ndústrl S J R Prs Crc ndústr S Cs MyrnK Vg S Dstrbur Pps rts Gràfcs Prlll S ngnhr ndústr Pr Lps Ltd qul stá ncubd n d rfrd ntd cnsgur pdnt s utrds públcs pgnt ds cnts s frncrs prtrs d strd Frr Cntrl Brsl qu s ncntr s rcbr há s ns s rfrs crdts ssunt qu ntrss vvnt crc ndústr t pís f plnt t n rfrd sssã fcn prv qu Lg Crc nvss u tlgr prsnt d Rpúblc pln pr qu nã sj td sluçã dvulgd pls jrns pgnt dquls crdts n prz 24 ss c pquns jurs st fórul trrá grn prjuíz pr s crrs qu srá nd unt s s ss tb xr rcbr s cnts crrt n Plt Lg Crc R Jnr qu sj gulnt pgs s dvds d Cntrl crrnts ds brs frncnts lts tb 95 qu sj dfcd fórul ludd ps l trrá pr crc ndústr nr scrfíc u vz qu crrtrá rduçã du pgnt s crdts s fr» ncrs d strd Frr Cntrl Brsl Dst nr s crrs d Cntrl cnf- n s lt utrd ps qu nã v qurr prjudcr u clss qu s dnt d stuçã qu tulnt s ncntr nunc xu clbrr c Cntrl tnn s pds frncnts trs ncssárs su funcnnt CNS l F í S l C MNTL f-t-lsts bt fdg crbrl csgun tt nrvs untn c prd físc rvgrn t rgns FR- VSFTUS cuntrn fsft» nturs vtn» B-l l nts ndspnsávl» pr rcuprçã ds nrg» n cssr» rgns nu n «d»» d» N frács drgr» <» PlJ Rbls Cx P»t 3 60 R PRFTUR D DSTRT FRL Scrtr Grl Fnnçs Dprtnt d Rnd Lcnçs DTL DRTR D PRTMNT D RND LCNÇS trn públc pr cnhcnt s ntrss qu cntnu cbrnç s psts lcnç pr lclzçã ndústrs prfssõs rltvs xrcc 95 c crsc 0% crrspnnts k ult r durnt ês crrjftt s gus tópôst dcf^n^r lclzçã prã r prcurds à ru» Snt ;Lu^^ 2 s pst- n W fssõs jr^;pr»í- nt Wlsn n 2lÒ- 2^VÍnt>ds^Í2tí^Krsv- pst nã pg t 30 crrnt srá rlcn c Dívd tv rt Dprtnt Cntncs Fscl pr cbrnç gávl durnt s (3) prrs ss xrcíc sgunt Fn êst prz dívd srá rtd pr cbrnç xcutv n fr d l npnntnt prcdnt ndc Dpr» tnt d Rnd Lcnçs prá ntrdtr st» blcnt s rspnsávl nã ftur pgnt pst cr c 2 rt 2 d L n 3 zbr 950 s psts prã sr pgs ndstntnt ns» gunts Dstrts rrcdçã t Ru d Qutnd 29 Prç d Bnr 44 Ru Ctt 92 v 3 M 64-C Ru Snt Luz v Frncsc Bclh 250 v Grç rnh 57 Ru D» d Cruz 9 «Mr» Ru Crvlh Suz 264 «Mdurr» Ru Rchul 27 Prç D Jã sbrrd 50 «Cp Grn» Trvss tlvn 2-B 4 zbr 95 «lr» LCS CRR BRGS Mt 649 Drtr Dprtnt d Rnd Lcnçs SNH MNTG CM SL SM SL QUX PRT «SNH» VRJ TCD PRNT NTRG NV PÓST - RU XVR D SLVR 2- - CPCBN FN GRL DS FRUTS LTR MNR DSTRBUDRS CNFTR TJUC Mrcr prl (Mr) CRVLH MNDNÇ 2 9-) Cpcbn - - ; y

4 -7sv Qurt-fr 2 Dzbr 95 DÁR NTÍCS Prr Sçã Qurt Págn PRBLM D PTRÓL íívjâ^líds trx!r^^\jí4- --j Hp^WF^^? MCRSCÓP Pgnt uxíls NTS PLÍTCS prsnt d Rpúblc utrzu cnsgns uxíls pgnt ds rçnt vgnt fvr s r Hsptl RUL PLL sgunts nsttuçõs prágrf sxt rnnt nsg gvrn prpndu R Dnts r st Mrc «prvtv s Mrc tg qu trn dus pslbrslr pnã Ptról n públc sscçã u lgscpnh sv DNTS s d Vrgs crçã NLSND Gtúl sr brslrs nts xrcíc R s gnts ds Prtçã à nfânc c Mtrnd brlhnt lgst crs t u s ntrsss PDR ntr dvd cõs s prsnt c vrçõs ntr ls Já sclhr NQUNT prsnt Pdr Brnc Crá ; ds funçõs ts s nd s qu «fnnçs qu lh fnncr cpnh prsncl nós qu dscut ssunt xnr prjt bs d Jã Pss br Cnslh d- sl Brn Pstr Sã rprpcêncs ppulrs nd qun vrs c s l dnstrçã gst ntgr Jã Btst svrnt lh prqu Hsptl crtcá-l 00000; ncnlst cncl Cnslh Fls- 40 nstrçã drt plítc qu ds prsss lgts dnt ; brg Snt prfcênc pv cntstàvnt sprt strngrs Mrp sntr u cncssã às prss S S T Q S Pr êl únc rld cl d Scd» Trá sl Sã Vcnt Pul dc ttl- dt fêz pss ns sus cícs nqunt pr ncpcd ns Hspt cntrbur pr sfrç gnh ds cpnhs lng ; l Cnsttuçã u pr Unã cntrl 5% c- b Sã Pul Pul Mr- u ptênc fc s grups qu prsn cnvnnt sluçã ncntrd pl gvrn Sã Vcnt ns; chr flr s prcsnt tx clt spn flts s rrs nfsts qunt à su tl tlctus qu ncl prclhn ; pt n plíct Mns prjt stut ns tr cud n nuncçã d vrd t cnsttucnl s hns su vnt sclnt ss scr rduplcçã à çõs Rct CS Glór d plçã S N trnu c s sus frquzs s sus Mntnr «r t dsfrc qu clbrçã strngr s chf Pr xcutv nã cnsgu tr lt cust sscçã d ssã bên ) sultnt s ntrsss s sus pxõs Mngrtb st d vd Câr s Dputs stru nt ãqu Hsptl prscndívl dnstr- > turs nã xst ín r- t c dnhr trvs d prssã Snt nã pss bstrçõs pr cnôcs qu cpz rsstr s R ; sl lh grups c nã pô Brsl çã rãs blts Dstrt frênc n prjt tu p nst trr n Cru/ ds td çõs ds cntrbu crnst rg funcn s hns dnhr qu qu r fugr sl ; Frl CrÇ ns l Lgsltv^-Nd yísu cpulsórs sbr vnt pr p s s pr ss- dut Mndlcd cprt çõs p ssunt Cunh Crnr d nd r d lír zr n vácu u cns cntr S x-cutv nã tv fôrprvr puts «Dár culs ndrtnt pr nnt ; Scd Jã Pss dscussã SS bü«n brg ds prft só funcnrá l Rurl à Srvç Scl crqu ssstênc s Lád prssã scpr ds prçõs prjt trd Cpgrnns çs pr cs» v cntnur su ná- sírs x -su rçnt pry Lpr cntr subtr s SNC Dfs lvr SSC pr príc s hns rct d strngrs prss dt pr ntcpçã ls ntr crtr p- Cp Grn Mt Grss Pr st nã prssn prsnt d Rpúblc ntrgr su dnstrçã ssã ncntr Cngrss pr c qu qur dzr PlSntn h ; Ruprl trts bjtvd qudr tul d plítc br- cntrl Trbunl Cnts «tvr d Hsd ; Sul lcr prbl sus G svlrzçã ts R r spr c slr c su prgrssv nstd qu nd d utr put Js Bnfác UDN Pul lupt Sã Vcnt vs trs ctn cr rduçã pr qudár Ntcs cdênc sst prgrs) cntu c psçã u lt grup bt qustõs c Mns rntu Fund ; u» Mns; rcbd vtr f cd u Unã lbrçã cptl lngft grçs á rrvcbld sítv Pr ss cã» Gffr Gunl Dstrt F- 32 puts clhr-n pls ntrss publcv n d públc bns nturs s prs qu crctrz Mtrz sntrtnt xr cltv u trunf qu nã prtnc s nstrçã n u c s ; c ntr rl cnfnl 93 s prqu ZMBR 2 «-r prtst ds cnscêncs vl Cruz Dstrt Frl à npndênc qu l nnhu sldnt prt sujtá-l à cnvnênc nss c c s rprsntns nnd pns ts s ; Hsptl d Cruz Vrlh fntrvntr pv grns qusts «v> crr; só nã ndrá b s dnhr c r» frçã cntr st qu nâ nvstnts Ps Já cnl qu s pls cntrs n prncíp d ds- Brslr ; Cs fnncrs utlzs s dsfrc pr nbr ltrl rl n st R cn nã qusr s qu nn n gvrcp Cncçã prjt culd ptrv ftun sc ncntr dnt r Prrrs substtucussã Prlnt v s Crd cnqust j pr _ pr Prnbuc Mt prd «Nzr nntl Cn lífr c dnhr n cs Cfcj crnl Pntlã Pss C vê ltr nútl tnr qunt rrt sr Gustv Cpn n s prnuncr sbr tr ; Scd ssstênc s sbf nu pr tv cnôc rprsnt sts nã chgr tr trzr crnst cxst pr rprs Lázrs Cruzr Sul Trrltó- tr r stá sptfd trá xcl tp ; Cntr cbrr ntgrlzçã cpl ft qu Brsl rlínt lr gvrn p rnt jurídc s dl» _-_-v nds N crrr s - rb cr f brs gbnt p Jsus n Hl cptl sprtulst ncsst rts vrs cptêncs nt Ms Câr ss stá und rg às prvcçõs gvêr- Ntró pt ncl c ntr bts prlntrs n chf pl brã Shlh R st pv qu cpulsórd tcnc strngr pr s pr pln plítc sclóf strngrs? Pl prt d r sntndl-s c p su r p ; sscçã Brslr prvn u dd cuj lcnc n trvs sdssstênc scl prsntn nt pg sustnt s utrqus Bc ds funçõs ds nrrr Hhrtj Frl trnr u grn prdutr Dstrt ssã bênturs t Rád prftnt fchr s br- 3(d stn à cnstruçã rá cprnr pludr lbrr sss crátr rrvgávl gs qu ls snvlv cbustívs líqus gvêrbr cptl ntgrlz c ludds s f- Hsptl Rdlst; Snt Cs dnt fzr-lh ntr chás Puc pnã scnt ds n lvu pstrr cnvrsã ts sb st qu ntnçã rslvr Msrcórd Jcr Sã Pul su t qu ts psntn s çõs rdnárs; p sr Gtúl Vrgs ssnu nt crt ; sl Sã Vcnt Pupúblc n prn crscnt s nuncv-s qu prr t nr c pl cr rc Js prbl R G Sul l R Pr n crg nstr Trbunl Cnts sr d xplrçã ncnlst s d< sr Muríc Crs nv ls çõs qu srã ntrgus nfx pr qu prs rcnls lgslçã ts ; Hsptl Sã Sbsnstr d Justç sr lvntr ld tul gvrnr «Príb vrg xrnsss rcurss nturs Prtul n cd snt prprtár Tbs Mns Grs t vgr S pns buscu tã cnsur à prns nt s f ncnhd Sn nsg òfc u vrdr dtdur curu fnr su prjt ccul xstnt n trrtór d ; sl sbl Dstrt Fnt snr s prbn brt cncssã vg cultr ndcn pr prsncl nt qul s sbt s s ; Snt Cs rl xclusã ínl strutur brpúblc s - rêsss strngrs vrd Msrcórd Sã Pul Sã Pul sr Vrgnud Vnrl utrs prs Dclr-s nfltuncnlsts sr ncnld; pl vult ds sucssft n s gjvrns Brsl Urujtv sntór prbn ; Dspnsár urps Srá cnddt à Cnsttuçã pnnts prcrá pr f lhr gul nv u cssã pr lh ntrtnt crg pçõs qu prã sr tds Brsnulf Rbrã Prt Sã PuVrgnud Vnrl jrnlst sss Chtubrnd c só nã srã s crcl prtnt ntã studr ntrcâb gvrn sr nscd qu z000000; l stá srr prclr qu p sr Js rc ld pr trcrs psss su nã qusr Nã bstnt ntr b s pss s Lázrs c s lg stuss crjs- nns ssstênc trlnhn n prpsçã vç pl cntrl dns su brlhnt ntlgênc Dfs cntr Lpr ; dssss nt prbl s sus Brsl v xplrr su bl cultur lgst PHsptl Sã Brz Pôt Unã Sntrtv ps cr c fcltr vn- t Ctrn ; u prcuru Dvrá chgr nhã R sr Lucs Grcz gvrsnl dr Dnts tbr sçrtg Ntclv-s qu xrct s trcr prvávs jzds ptról prágrf xtrn Cs Msrcórd Sã Pul nr Sã Pul qu lçrá n Plác Ctt c clbrçã d tv ds substtur s nd nhcr cânc scl pr su pv s dnhr c físcs Júrs 4 psss S3 Pul ; Dspns tgs unfrs f fzr Vrgs jntrá c bncd frl pulst st só sb vr-s n câgrntn s tp urps Brsnulf Rbrã P- sr Gtúlcnvds n prncplnt c prg ncntr dcs drt prv cuj últ êss sprcr slhnç ntr s tb pr tn s p ds bstrçõs jurídcs cntr trsts rsult- t Sã Pul ;; S 75% pís dc cptl d tcnc sus frdnts s Plcs MN D U xcd lts pl puts prtcpçã Mxc cd znns ssstênc s Cpcbn Pálc s flgr lltrs s u rcpçã u qu frcd fr lgr srá P cptl scl p Às 7 hrs n s P S Lázrs Dfs cntr Lpr pss b próx qu ; Hsptl Sft Brz Pôr- sr Lucs Grcz qu nss csã drá u ntrvst s drtrs ss drtr Nã u frçã grvnzud stuçã fn t Unã Snt Ctrn cltv à prns r frn Ml Frnc lts pssrã ntgrr (CnnclusR d» 3» pgn) tut sluçã ncnhd truxr rn pr ; Snt Cs Msrcórgrc gvrn rgntn xcutv pr _r Nlsn gn strnhndrtr rcurs u d Prlnt Snt Cruz R Pr ft d«tr d u scl ntrncnl cnár qu su dscurs ntrr Sã Pul ; rfnt st nã vgr dspst n qu pv ntr trplnnqul ps n Rpúbllsóbr tr tvss cusfrncscn d Sgrd Fíl s prlntrs qu s subt pr flr prsl Brsl Dstrt Frl ; du surprs n Hlnd cn sr pr êl rcbs p c Rpúblc d nt cndár unc Wvr lgs fr ntcv s jrns fl cngrsssts qu gurd n vltds s csts pr ; Scd ssstnfrcu pr publcçã ns - _ Cntnun vd qutdn crc hj drátc c s Lázrs Dfs Cntr Lpssr nt pr ss hulhçã s ntndnts já nã ds ns títul cntrbuçã cçr d lut pr su xpdnt sr Gtúl Vrgs ncrrn s lbhõn ssprr R Brnc Trrtór n nfrnl qus u nqurt qu sgun s prss rvárs s s órgãs gvrnn scssz s v- cr Cr$ ; Lg Bnfcn- rtru-s Sã Dspchs xn rcbr s pucrst sbrvvênc nl ts c us grvst» pssívl qu crculr gêncs tlgráfcs Bnc s rscs t ssstênc s Lázrs dc L- ts snrs qu prcurv trnsprts s s rrs st dçã tnh s ncntrd fórul shlndês s prpõ rlzr u cd spl- brs zns ; Lcu nsgurnç trânst Slsn SS Gnçl Cubá Mt luclnr «pss» pr rstblcnt u rcrt «Jrnl Cprsss l grns ndn há Ms cd Grss; scl prár Mrn N nss tráfg r rc» Nv Yrk u bs Rsár Mcó bls ngustnts dfícs l u pquns Tr Plác trn Sbrvlrá lt spclz u lst ; Hsptl Pr%dêncl ntrtnt hj u nft hj cntc ss tvs ílnçã uts ls fcílls Hns prtvs nts squdrlh cç pl nvs c s rspctvs R G Sul Cr cuj prnênc prc rsultr Pss Fun vnt fcu prcrld s rcurss pr tr prt tskr fcs qu td pr Trr dltác ; Scd Gn sdts síd chgd cndugrn Gurr Sgund n u prpóst crts ntds ««lr» públc pr fzr fc rgêncs tã sstnc s Lázrs Dfs Cntr zn cf brslr rvndà sssã ts s S strã prsnts ML fund rprcussã n vd d cltvd t s prrs NSÍGNS XNTRG próx Lpr Gás ; sr strdâ nstrs st vc-prsnt MSCRNHS MRS r há lgus sns surgu n Cãrf» cl grv u drt cnsttucnl nft ns cnsn S Fát Mcó chds utr ; sl Órfãs Mxlrcln às D cr c rsluçã prvd d Rpúblc rprsntnt st ndcçã ó vr ttucnl u prvr RFRM CNSTTUCNL Muncpl ts s HMNS PRMTVS 0 hcâr sncn qu f n- f «l Gvrn prsnl sr Brch d Rch ds ncubds fsclzr s srvçs trns- rn Mns ; rnd pl gôncns d vd ncnl ntr s qus s nclu xrct lts Nnrthl sgun ltrbuns ptnts rvrtr ndv t qu prjt n frntlsplcl Cs Msrcórd Sns trnsprts rs já ncrprs fts cndprssguu sustntn su prts qu fzss -lght clcr ltrlr c n Snt rchl Mtlnh rnáutc brs d í/un cntsts xstu n rgã pst ts ; nsttut Hstórl- k tv n ls sbr rfr cnsttutrzr ts s bns u Ss ndspnsávs prgrss cnfrt rchl Mscrnhs dc fíl rchl Mscrnhs xrct ss n n lnh n «c Ggráfc Uln Grnnrlp ds ppulçõs brslrs ccnl xnu spclnndcçã su stn c s qu ls tr- Sul Mrs hvrá hj às 4h30 n Mrs sscçã s x-cb ; Mtrnd N qurt pr glcl; f cnp prcr cs nnd S d Pp Cxs Sul H Plác Trnts u sssã sln tnts Dstrt Frl r sl t cptul rfrnt à duz à frnt tprãn ut rutnflznt rnuts rvárls tb R ts s nfrrs ns ntrgus M» srã rç d durnt qul uncpl Grn Sul cçã ntnn sr ncssá ; rfu nlquc pstur ncrnt; sqults dêss nts squcr ss crcunstânc s sclrc ntg cndntt d FB ls d gurr r qu s fx u crtr pr s clnts nss rncr sst trnspr- nt N S Nzr D F sgns Frá dscurs sudçã Plác Trnts nts vns públc sft n snt qu s pss h rn lrrn N scndrl ; nslgdspns u R r Crst trt s trnsfrênc luns ts ltrcs sb qu nã scbrts dvrss prt d strã 50 hns d Plc xír- n d Câr put Ru prss bnfcds c u unt trfs Ntró st R 20000) pós uv s Justs prjt u bt- ld utr curs suprr nflcâncl já há ut urp n Plstn h sl s órfãs Dsvls N S ct c grn unfr pr c êl tnr às rvndcçõs su c hng prsnt unfr gl rspst rclçõs êss rspt N cpítul ds nlgbldb Nnrthl cçu spcnslh Mcó hf Gurds c pssnl rltvnt slárs suprr btlhã Plc Mltr c U Câr frá ntrg ds plts clru-s fvrávl rtrd dqul lndlcçft n prt tr ; sscçã nsn Pr- u rcr há crc trnt l ns; cpxrct cr sl rspt fzn rvrtr Mrchl ns cpnh bnrs ínfrrá tg uncrl s crnxlr» crrs v cnsttur u s tl» pr- qull Mcó; ; du- gurr dn Rgnt Nv c nhs u crtã ur c Ms s sf substtuí? trr pl vr- fvr própr qul cncssã s- cndár N S Lurs Fr-s u trn nu sgunt nscrçã «Mrchl Ms5 clr h rn cuj bllnhs rrtnts fbrcnts nurstêncs N Prç bnr fnfrr s justfcd u ttu ncnfrd d ; sscçã d hng stá bn pr nu tlz r crs put btr r- crnhs Mrs crc u frrá Nvbr qutdn yujt já b fr rvlnfuncnárs lsds hvr lus nd Mnutnçã Mtrnd Prprt u trnl qun tçã à nfânc ncl lts pr t ps tllhrl qu drá slv stl Câr s Dputs 2-2-5» n grs u trnstrns frnt slnt s brs pnt cnsrçã pst Ccó R G u s gr pr prvêzcs êst juízs fru hvr flhs rhcp»» ndr s dfculd pssgr sc v prxn Mults nã tv Nrt scl N qu ntrrupçã ds cuncçs rs ss lrnts qunt s prqu S Nzrth Mcó lprx-s grup qtv prtrr ps cujs ntrsss nã pr str pr cnduçã splsnt N S ; rfnt v tul tp cudsw rç pdnts pntn c tp sbr qu qul r su bn B gs n nt dquls scrfcr xplrçã trnçã S prvr prcd CRC lfrs Ptl D std UDN RCPÇà prd xpl ft prfts qu Cr-Mgnn prsstu lhrs prcs tntr n qu p sgnfcr Ptról Ncscl VRDRS ; R Md«v Vl grn d CKGRSSST st pnt vst tn x à rg cupr pst pr lgun ns; f substtuíd ps pl tp prjuíz trnstrn prd u lh Mlgrs JbtS Prn prs st sst nl pl D PRTDU s trâts nrs pr sluçã pndêncs ds nã pr s cânddh nltc prcursr d cnduçã nu cd tã crnt l» cn- buc ; Pst Purcn prtcpçã st prfr cqutl trblhsts s rnuts rvárls cltvrlzu-s nt tr nqunt nstrs pttulrs ncns sn Jçb Snl Ctrn rçs tus trst xtr fcld snr ss p- cultur s Frl Dstrt UDN pl d ds s spátcs nftu! hà dúvd qu c prduçã slrnts prss p flh qu dspênd dnhr t ; Cruzd pl nfânc c Cngrss vlvr 5 nrx qunln n rprsntnts prt r s às pcênc» grds pr u slvgurdá-l ín s trusts p- L Dstrt Frl n Câr Muncpl su dscurs prssgurá p nrg pssl p crrtr à r ; sl culd CnclcS prt tuçã pr qul gvêrnu cncrru xn Jpprt prsnt d npllsts ntrncns TRR DTMC Muríc sr rus Llglt tnr ss stíss UTRS SSUNTS v cbtn xplrçã Dsclv SS Pul pl3 crc prfru u dscurs su ns pcnt clntl? dr-lh rd prt qu às nsplvlndcçã d rlutânc trr dltác u s ; sscçã Snt Luz Sçã sst dc npól sttl v s sudn prltn crátr Fr nurss s brvs plítc d Cpnh S s grvs sã u rçõs b públc trls s prgs n ndúsnã prc Mrll Mrln Mns gulltár prsunsts pls tvds su crátr ntrs dscurss ttul cunct cntngênc xtr ut s ndscutívl ; ntlícrt Mtrnd Jrd c tr srúrgc u qulídsv dê-l cs «g d nç»? prtnt quu cncrrr pr prstg çã s qus stcs prtrn êss crátr qun ls ft srvçs trr frd pls rsts utr pqunn prbl qu brrc dà- Srdó R G Nrt Lgsltv n s sn- pnt pr tuld sst Hnnln du rs flu sr tst Sndct s Cntssncs c ó cs Frrr Sus d xplrçã sb prpnrânc rnt s rrs d zn srvd pls bn ; Hsptl slllclfcs srs rnhs ; CnFrl cprçã c pr st büsts R Jnr crscóplcs; ncntr-s n Clls v-flng Sã puquísss (três u qu- Dstrt pl bncd n Câr Frl pr tculrs s llgçõs c s trusts Slvld u nã nt pr hj u hj Dstrr Mrln N S cã grg Flh sr trnst pl sr Frnn lórn várs rgõs s lttr Unhs pns pr qu sbrcrrgr tnt Flrnópls Snt Ctrn Crí sgnçã dn lír Srs lprlsts pr nhã crs qu surprnu s ppulsr vrrs Sátr pls Frrr cntr prvsn- d Ctt?) r z qunz nuts n «T ; Cntr sprt Jqu rnn rs usd c gnt cnçõs brslrs grvn-lh s sgsts Mrtns Pr ss ch tnçã sr nt prátcs; pl sr bullr d Bn» nd spr u trás Murtlnh Dstrt Frl Már srvr vlr ns prcsss hr prsnt sprr qu xpl fqu vrr Ps L suu - prsnt d Rpúblc pr s Prl rsfrnt ds lgs s utr qu qun s pr u sr ; sscçã Prttr \ l- órl sus Udcr unst Vr- gs cnts ns rtgs 3 lín T Cls Pçnh à Lpldn prgrrs prgs sbrtupr qu Ptró Rllwy fvr d cncs Ml Frnc spr fzr prr tb pcênc C clhlnt s Dsvls l gvrn cu ncntrr futur 2 prágrf prjt l ; scl Ds- glll íã slár-fl; tcl sr dut Lúc Crs lvn- qu cnsttu scd ^tról Brsss há tnts utrs css sts qu pn- pls cnvrsçõs u lngug s clr sus sl N S pr ( tu u brn brgr dur çã sr Pul Srst Fr qn nn- tc llrj S prpn su crrçã S PRMRS crdt-s d sr fclnt cnsrtds s pstv ns pssívl ntrprtçõs u Ptrópls st R Gs rprsnt n rcpçã pln pr nctv gvrnntl pr qu cntr r n lbrçã Sju s prrs pvrs d ; rfnt Rgn Pcls d sr Pr Klly gu uld dss? turpçõs st c uncnt cpr vrbs vts pr NrsSt Lgs Mns ; src tnh s sátcs qu Flr nd pls studnts u- n xplrçã ds nsss rquzs hát nst nt crucl sccã ds Snhrs Crd d nsts sr lcnçr fclnt hsfpl scs ntds Álvr rcn ncns prtlculrs Mcó ; Cs Pbr Dprtnt Trblhst sr l sc; pd nfrçõs r cntl trvs strt «cltvs ndvdus qusqur Srdó Clc R G Nr- xndrln Srs pr f pufrul pl sr Lúc BBhrng n s s cntnnts fr lgçõsnpóls s c t ; sscçã Bnf- t Tnôr Cvlcnt sudn tncurt Mnstr d F ps f qu nf s rsrv nntr n» cnquncn urrnsc urr Crá ulhr unst znd sbr s ssunt pv brslr - clnzpr tn lhs dstânc c cntnuss s qu sò BLTM dár d nv RSLUÇÕS D PRTD cftj c qu v sn pst VST s áquns nt cntr Cp Cznh stá qu rn gt utrs pss MCRT Durnt xpdnt Cs pc u Rtrt ntrr ssgur-s pr pvn brslr u s suprn vlh D pl Scrtr rcbu vst br Rcbs ns bstruíd sst R Grn Sul; sgun í P «ngrssnt» p nstr d grcultur rcbu «N sssã crrnt pssg s vlh d Câr s Ccptlst sst cr nt su gbnt snr Cr scrtár grcultur trsc lás su suprvsnncnl Prvsór Pr- t lppr uns cgnn «P Cd rcnár u fscst ls Lnnbrg puts Vnrll Jr Cnslh Frrr Srrtrl» su r t curs D P Dcrt Brsl gvrn gúch s v sr t Prlnt Brtânc» Sr ncntr n Brsl (tb Bndt Vldrs Clnt Mdr sd_ í v prsnt Vrgs 47- lt vc-prft Prt prsnt d Rpúblc prvu Vjs u pç ss shugh 0Nll qu f sud css d pc) lhrs Srs Flh dlbrt Rbr Cs- 9» ndr sl 90 tr-s ntê bs xpslç tvs qu dàs lgr dcd puc vsprtn çã tr Ds Lns Ru ld írs Mn- tr utrs s sgunts prvncs pl sr Dnl Crvlh crts pr luvr Wstrr Pln SLT rprtns trnt ns bs rsds s cchls s slbrt Ll n Fnts tn rspnd sgud Pr tv rtrn swr) Cd lftr brg s u slctçã DprtnVrgs prstgr «Prssrv d Js Bnfác cd prsnt ndrd sr Pul prsnt r Rpúblc rcbu prrs vn ltr prsnt d Csgrcn slntn s t Ncnl strds Rdg públc ncntr ntr s ps- Frnns scrtár dn grcultur át> Mã} c dcçã fld xnt» qu trt-s lprvlstfrl Prt nt n plác Ctt pr sncnl suns lgçõs c s prbln snt lh sr ntrgu sl cntns cnts scs r st R s nstrs xtrr ttrs cs tçã Brã cpnhr N Cnbrr pssu pch ndustrs brslrs - ds- tçõs qu crrnt «xrs frznt J D Tb f U «nfrênc rcb sr fnsrs rcbu grcultur jrnl ncntrcssã Mnc s Jng íl prsdênc d rr s cs qu chccl fnncr cnsgn pr s brs sr Jã Nvs Ph nv xtrrdnár nstr Trnst sr rlsl Vn drtr nt-stnvsgrl nt-gtulst cpds vntul há lguns substtut su s nst cptl g&r R Prsnt rvárs trv«js Pln SLT; t nt-dutrst publcu u plnlptnclárl d Unã Sul frcn nhr Dstns Glhr côr- DSP; c udênc dvrss cn- nfrçõs cplntrs r Prsnt gst uv-ls ««dspns tnçõs spcs» sugr chf gvrn prvçã n Brsl cbds d bxd Bu c rtg 7 sttut Pr- grsslsts nt stcd sbr nvrnã só pr rcrdr s ds s prgrs pr s brs rvbs s srv c «dcstv nt n plác Ctt ns rs sgun s qus Vtdár sár u s s típcs ts Rs RSnts f dc cnvdr d rs n crrnt xrcíc fnncr tu xtrs» prsnt fld nfstr rslvu çã 2) Cnslh rlgl nã funcnár d Subssstr à nugurçã prduts «st Nv» qu utrzçã Mnstr d Fznd pr públc b pr nfrr-s sbr váuv-ls» Rpúblc d «gst Prsnt sr x prsnt scrtr nfrçõs; d xpsçã rs trblhs r scl sb dutrs «stc» pr prvncr junt Bnc rs ssunts nclusv sbr su p cngrtulçõs pl nd nt ls prtcpr crtr ntd qu ps(cnclusã d 3 pgn) Tcnc Ncnl prf Htr Clf u Gvrn Brsl sj crdtd à cnt «Tsur chf nss vrdrs ppulprsns nt lç pst rchl Mscrnhs n drtr dqul stblcnt su frncd pl Scrtr Ncnl c/pln SLT» prtftn xprssã nsprr s vlqu uvn-s s rs c Prsn vz t Ms u Mrs nsn ndustrl c CrÇ ; utrzçã st s qu u ntr Cznh» «Cp snsb ds tss s pnsnt t rcru c ls DRTS D MULHR dnstrr Grl Pln SLsã prtrs ts s cêss plícts trs luvrs nv td grld pr tu Snts Rs dscutu Pr prcr stu ds cnt pr pr n Bnc Brsl rvr pnnts d prns strnvnturr rb pqun tã cluss d 9» Cnfrênc ntrc ls vgl cívc luçã qu s s dspsçã D N R pr crrspnnt d fcr; rpnt u s ns rcn sbr Cncssã s Drculn «s s prtnts prsnt tànc c ns 027» pr sgênc Ncnl d gên Brsl dss jrnl qu Jnts Cvs á Mulhr» sr Mzrt nstr d Vçã rcbu nt u vz s s nt nt» ps dnstrçã fsclzçã s prbls c rgus sus rlçõs c prsnt d Rpúblc ssnu Lg prsntu u ndcçã p su gbnt pr spch êl fr únc dutrst nã d Pln SLT «nss ppulrs» huv g Mnc prtcpr sgunts crts cncn - drtrs grs s Dprtnts Ndln sj cnsttuíd u cssã bxd brslr crrr nv gvrn N lç nt sr Gtúl cp 2» clss crdld b hur dlh dstnçã st brs qul fcrá ncns strds Frr brs tu su cndçã rpr vrd ru c ts» Vrgs ncntr f c Ll Svr Nzár Hl Prsnt s nu pr ncubld prsntr u prjt plã Cntr s Scs udênc dsn tnt d prr sss utrs s Mcnlcrd Rcnhcnt rc spr squdrã l sbr ssunt pl nv Brsl utóvl Club td rtrl crnr grçã gêncs d çft hu- l utrs psss rcpns nâ c s hur b qu ld brslr t pv XPRTÇà PNH SSSà NTURN nltár prtcd n tr d xclu trt s s Qu sã sss prsnldchgr Sn s nfr N ss& nturn d Câr 94 n pr Rcr s julh lhs prtnts prbls sr Fuln Tl s ss ss prtnts s Cõs nstr Trblh sll0 prsnt d Rpúblc prvu Bnrnts qun slvu vd s bts n& prtr vtnt» ctds pl sr tn Mdcr rlxpsçf tvs c qu dl chf Gvrn qu várs cpnhrs; cncn rcqutu t f cnn cã r núr prjts c Pnh c crc c Uvs nhclnt nu curs dc cêncs JUDCR trr Pln SLT subt u ês prsã pr njú BTLH PTBsrv c tnt fld Prncplnt n» 05 xtrr prncplnt c rnôcs dc Sã Lus ntd pl S- PSP PL PSS DS MUNChíf gvrn prvçf prêl fêz sbl rs à sps n curs prr qu qu /lspõ sbr srvç dt ns gntn sclrc qu nsttut cd Brslr dc ducçã c PS PULSTS PRVDS dá gr pr plcçã sl rçnst Ms squt css qu pv stg Pnh nf t cnhcnt qus blt Ctt pçft clts frs prs Sã Pul prvn RS CNTS DS DRTRS ntrl l5uu(x)00 pr u r cnss sus Fuln sr s sr íntr hnr dn nstr <n qur prvdêncs cu u rl s rvcy grns dscussõs sn ftd T S gulnt Bnc Ncnl Crtl& Hsptl pr cncrss Msu flh d r Bnc nvrsár u Fznd ntd? T! fstju h prsnt dt Cprtv nlnt rjt f r curávls d sscçã Brslr pórtrs ftgráfcs qu Vs u sssã rdnár rlzu Brsl vrtu s rs «Snhr Fuln Tl» c nc u spc flhprsntr chf Gssstênc s Cncrss cntlnuuçv prsnt utr fxn 3 nl Trbunl Suprr ltrl nvs n ílcs utrqu dqul dus fsnl qu r Jng rtrt ntíc ns jrns pr futur nstlt-t Lntrl Câncr vêrn s rvndcçõs d cssn prvds pr unnd s brslr c Tnt bxr pr/nt prcntg s cld xcssvs fgurs u tnt css nst Cptl; qupnts Suprstçõs cnts fts pls srs s êst prí Buns rs c Fsclzçã trs ns rrcdçõs ds utrsj Mçs bê pòrt-lgrns nã há dvórc n Brsl? grlpln V c J sss lbncár stã pr dns dlflculdgr nd Bnc dn Brsl nclusv quls -«Prcss d ntg c tul drtrs d srcs lgrs qu ns hrs qu nã há lglzçã rtdtd à cnt «Tsur Ncnl s c clcr cndçõs Fr prvds s sgunts r lbrd çã Qulcrtrl dqul lt córt rfrnts / Pln SLT» prtânc dd frr sã stdsts unõs nvtávs nvs vgs dtpnsürs nss prdut n r xrc 95) prpsçõs prjt rstblcn c rgntn Qunt crc qur tnt cntr nss nsfcl; t qu rtlnlslrnr grl du struçã d ssnu n crrnts Rpúblc d prpgnd prsnt nnçã rfsr Murrgulr dc r pr crts flrntgrd físc nã v r Pln SLT pnu n Bnc Brxnn s grvs prsnts Ms vs tr suds návl utrs ntrrs crts n pst r Justç nn s fr «u nsttut nâ l su Ncnl n crrr ntuclss pl Prt Scl Prgrssst cntr Sll qunt dc nvcnts l crul d áqun» crllurrl blt ln ntrnnt «Mnh» prvs trs cnqunt tnh rcrnllr Qudr Prnnt há dò Justn csã prsnt du Trbunl srs dlspslcu dn Dlvsfl dc br» psntn Kpcíb jrnl Nnln Ftógrf Ctt cblr nuncs d ducçã; nd Mnstr u Pltb n crg dc prcur- Rgnl dc Sftu Pulu nã dtn Mnstr d tíducnçfl; c l Frts à ut plc grçs MÇS S UV «VRGS luv n l SSSà NTURN ct cruzrs K dlspsm Srvç Nn r db Rpúblc; cutn s p- rcurss cntr rgstr s cânddu r Sn jrnl prjt crn nv rs s hróc lgíts s prfssã Ds çs nns qu fr cnns ugust ts ru Prt Trllllst s várs cín Cànwf lncnls c clnlugrs dc sbrgr dn Trd prr págn plvrs n N snã urn rl ld rscds d ctgr rns r dn nv crgs ltvs ns uncíps Jú dn grts (ttdlll h dspsçã rprsntr Nscnt nu»rs Msnurl pl l»r Gtúll Vrgs cnnn qunt nsg tnnnl Justlçn; nds xpdnt hr nflnvcs trblhnr sslstíncln cã trblhsts gúchs Trbunl -ú tà cpll pr S Jqu dn Br Mnrs n nn Brrlrn slçft dspênd dvss c prsnt d ltrpubllr subtn tjcl qu tbclsc n ndultn Tll Cnlnúv n Trnnl Suprr bbr trlpulunt vã r rluh nus qunz uu ns Cnrr«s ssntur un qu pls su» qulds (uvj dn Sn uclh ft prtçã utóvs r rst lss K>nh u ln c- lllunl MTu prvnt nus s- t ns nsttuts cnunldnd r n snr Vrulnsud Vdtrtlr d just c qul dlnls- hns públcs spr vllux nk (rtull lvs Fnsc k s ncrrn ss n u pluír rvlcu dcs pr cbt â Nfl pdís prvr rn qu rl pr nstr dn Trllunnl d»cnrtçl Grl tuclh pr ns nsplnçfh psrnç» l lul/ rlcll r 4» Vr qu s \nw ns lcnlldns tubrculs lr ltl nnn cntr d nn prr \«h rclxsr Cu npn d ss n cnsclcndn u prlculsltlnl tngr pntr ns pnrlrrlns s grups pullnpulr já d crc lrln >»>»p«r (n s cdlçfl) clvs k cltvd nn Cn r lns rc ldnrl cnfr págn su nru cru cus nsss prfssã rllln slçft rlv ntnt rt Jul/ lr fcs nunc f d rdfn p0v»d0 N U l Mdn d Prvnc s Jrnl nn sfrlncn u sur s rscs UlMl c lnu» t ds crc çã Vr crnl vnh ( UlrN plítcs drá nru/ s dís»» rmurl stqu qu c n- pln n Hlnl n prr rtlrukn rt d grn n«n str dtttl su pl Hrluss B ntr s cxpdlnlc qu lrllr nrnt» «l t rlst0 Çrcllu lnlllul l ppulr u rcl tnçfl splnls lux dn nfl l ngnl lnl r lrcs utóvl d uuskm un JlH nn u n ln ^l» lu Tsu du d Vlçã lumwuu ft prvçã «lu ns THl n nsss nnn lvr >n ckssc un «ds f>r»! llhft 0 ú urlnt VnrgM sbrtu hk rsqu» clrlllsrlt lr s d «supr-lux» (txlul) d«pflrt Muflnh M rw M r «n Mu l pr(hnl«d Rpublc fgur jrnnsvs -> c fu pl wn ld» cpnhrs -«- lfrln - snnnn t- n nu- úllln d n sks u Qudr n Mnn Pl»íllrll «rçã r v r«h v Mcânc scl U vtór d Câr ZMBR j- T Í J7 _ ~77~7íT ~9~7Õ~TT cntcu há 20 ns Plítc d Príb nhã n R sr Lucs Grcz Srã brgs» Nã rcbu s puts grv n vçã PR TDS Pquns prbls bns NTS PRLMNTRS N Câr s Dputs DVRSS NTLG DS RDÍCULS brs rvárs pln SLT sór BRB 0 N M d grcultur N Plác Ctt Rptçã u Dcrts ssns nt pl chf gvrn N M d Vçã pl cçã sl rçntár N Justç ltrl ts prsnt d Rpúblc n pst d Justç í?r Prçõs n Cntrl írcr» hrn<nrt» crrrs» tnt d<- trd («rr _<<);» rt HnMl» snltrálr nírn /ínstrllm -ulnll d ««rd t tf t ns ns srs nfl Gulrt- Mnul Vnns 0 prr tjlll put frl trcu u cr n Cngrss n flnsrnflr ltr nssl nus rlyndlcçô tr» lbrdd grnts prf lslnls dtr qu vlln- vncr pr u cncurs «rnh- Cchll «pulnr U cntrdçõs d gg rnntul tn!>«gul prnl»ln c Mptrj sn nu «cfrst»»» Uv su u! nturn d - PlntR n unn Ks d l MM d ftrh!«í \«l» lltull»» n Mbunl t Btrntlnt pní n%n lr» M-J fu p«( ftn rs» nu llur nlpl Jtnl;s dn - - frl ^W w»>n^- j^ dólrs lstlndu» rsp l«hl!«f (( f f > l llll Plll

5 g^rz&^ Lr»n«-«u Prr Sçã Qunt Págn Qurt-fr 2 Dzbr 95 DÁR NTÍCS 0 PTRÓL N STR MLTR Rfl Crrê lvr c ^ M s clrçõs lplvr ns prsss cnddt «ppulst» ps nnt gnrl Jurz Tápu nctv gr scncr nt vr publcds «& prts d rsstênc ncn «Trbun d prns» fc nl à ntrvnçã çbrcbrt ns s ltrs r trust qu ns pdscussã sbr prbl lrc strnh u crt tnntnt tcnc cnólr&nc pr «ntrgus» c ptról t sr Gtúl Vrgs qun Rgstrs ft prqu s pr s spls trnsgêncs gnts d ««Stndrd» prtjr sr urc Dutr só hv últ n vs bsr-s d psçã cnstnt ntgrl c nstr d Gurr sóbr N gvêrn pss sb nfstçõs plítcs s lchf u lt ptnt ltrs pr pdr qu sts xrct f pssívl dscutr tvss pnã crc nn Club Mltr cnvnênl-prjt gvêrn crn s u ncnvnênc std Cpnh Mst ptrótut Ptról Gurnçõcs l N vrd c pátrntrs s nfstr s ts brvur qu ts qu gnrl Cnrbèrt ntã lh rcnhc gnrl Tánstr d Gurr s cn fxu v vr públc surss pr ss gnrl sóbr prssõs rs prrs stlc Ll n prpgnd lás >st nv dld qu «su cnddtur à prsdênc vlh xplrçã p Club Mltr nfrntu trl ncnl fs ptról brslr sb prtçã npól Nã qurs dscutr qu st c u pnt s pnõs lustr chf hnr prfundnt cltr qu dt ; prtcptl pr snsbld ptróçs cpts strngrs n tc cvs s sus csnvlvnt ss ndústr lgs P-s dzr qu tnfundntl pr fs t pr cnt s fcs qu Brsl Qurs pns rvtr n tul nstr d vndcr s lg pr s Gurr r prtdárs d rqudrs xrct d Mrlsstênc à qulqur prtcnh d rnáutc drt cntr dscutr dvrgr pçã strngr n xplrn x d tr c sçã ptról brslr prlt clbrçã sj qu rst sbr nst l b srvr pátr tur s fts s gzs tcb gvêrn Vrgs ds s lgslçã tntd pl gs prrrgtvs drts qu nrl Dutr nã rcu nssfruts sb gvêrn Dus p s vs rctr qu sjs sbr nhcr qu l f frcd hs npól st r rstnt pl gvêrn sb gvêrn Dutr u cnbt à fsclzçã pútngênc slvçã ncnl blc Qun sntu qu s nqunt sb gvêrn Vrnfstçõs ppulrs r prtvnt cntrárs à Bs s trnsfr nu nstrunt prstávl qu p prtcpçã trust n xsr substtuí pl prtcpplrçã ptról gnrl Dutr nã nsstu s çã trust qu prtns xr vnt sbr rntu n snt d ncnd s u crtv fcl u prtculrs rupçã qu nã prvlcr s s n ntrvnçã sb gnrl Dutr qu st strngr chd sluçã-dutr psr dss f nã utlzu n qustã ptrl gr rprsnt rut cbtd ps s ls rrsstívs sugstã nts rdcs d cpnh ncnlst c s srs rqu cvrd ntrss ncnfssávl nã rsst tur Brnrs Mts Pnt usb Rch Pln CntD qulqur pr qu nh Ltã Crvlh uns psçõs s fn s ásnr dt nã trs crs s sfç nsnctnsgênc n s c rd ds ttus sj n prtculr brslr psnt s cuntd sst pl npól--spõ bt públc sbr t Cpnh Mst sr GMuts sss lnts ntúl Vrgs c s ss clnlsts vtr n sr Ggrnts s pltu c qu s dscutu crtúl Vrgs prqu êst frtcu sttut Ptról r rfrr qu slufãssr urc Dutr çf prbl nã pd já gr s ltrs s tr-s d lnh trçd pl dl qu s cvs cupr êss tudur su lgslçã nd vr vglânc prqu s vgnt qu p ntrvn Frçs rds sã n cnçf trust n xplrçã ct brônz ptác Psptról s nbr nstrunt Hj s fts stã nstçã trl qu Nçã suscn trn qu f xcssv tnt c scrfíc pr fnç pstd pls ncd su sbrn fs nlsts s ntrnsgnts n è> > NTÍCS NTCS D XÉRCT D MRNH 5» págn d 3» sçã) brt hj à vstçã publc cruzr ((Brrs) Cnvt s gnrs fcs gs pr hn- «Vv prtr 4 hrs Prssgu s fstjs d «Sn d Mrnh» g qu Câr Frl prstrá hj rchl Mrnh» Prçõs ntvs Bx nvs N gbnt nstrl trcrá hj às 9 hrs n «pír» Mscrnhs Mrs d Prç Muá cruzr «Brrs» (V Blt d Drtr Pssj xrct Nã hvrá xpdnt n d 3 hng «D Mrnhr» Cncurs n scl Sú Clçã gru s ngnhrs ltrs Prçõs n Rsrv Rsrvsts chs d nss Mrnh Gurr qu lng últ chgu st cptl prcnt Fldlf sb cn cptã d r gurr Rul Rs ss blnv fcrá brt vstcã públc durnt ss sn ntr 4 7 hrs «VV MRNH» Câr Frl prstrá hj às r Xvr; pst gnrl br- gust Srs lvr rprsntnt d D F u grn hng gd s crns d rsrv Hlbrtpós 4h30 à cn n Ttr Muncpl Subu pndênvárs prcrrr rchl Mscrnhs Mrs pl Vr Ml Crls Mn Brrt s l- nt às 2 hrs sptácul «Vsu rvrsft srvç tv Pr Mnclr; pst crnl t- cs dqul stblcnt «lvr v Mrnh» d utr cp ss slnd scrtár grl nnt-crnl d rsrv lf Rll gçõs fzr cnstr nò tã tnnt Lus Flp Mglhãs Mnstr d Gurr cnvd npn- Rtlsbn; pst jr c- prssõs» lts rfrêncs lgss Fábrc tv pl qul gêss sptácul cntu c pr«lnt cnvt spcl s gnrs plt& ntnnt Vítr Fguns; àqul gr Lcrd ld dlr- snc rprsntnt prsnt fcs c gs hng pst cpltft prr tnnt nrl dár su tr Fbrlcçft Mnul d rsrv Ps Cbrl; pósd Rpúblc ts s lnlstrs Unfr t (qurt) í prr tnnt sgun t- nt cngrtulu-s c dlrçft st brs Cngrss NcN HVR/V XPNT D 3 nnt d rsrv Álvr Brrrs Bl- d F nl fcs ds frcs trr r Flgrnt t n lç c qu Jcky Club hngu N M D GURR frt; à grduçft subtnnt CNTR PRPRÇÃ /6 F- c r rspctvs fíls Mrnh n nt qu flv lrnt Gullbl FPlín srgnt rfr CS D RSRV D R Scrtr Grl Mnstr d prr Tr prt Crp dc Bl rúj lcn JNR Gurr r nstr cuttr Muncpl c Tftr Cpl- Pul Rbr ld ucls gnt Jã Dr Nscnt; Fr tb ssns crts nc qu nh «lulnt-flr 3 D cb Jã Vtr Nr Frs s N vs s cnddts à trcul lr Btrz Cnsul Bcrt Rznv s Psss tnnt-crnl pst prvn tfr Sbstã Lus Frnc Mrnhr nã hvrá xpdnt jr rfr Lus Crls Brrlnl n CPR R Jnr p rtur Frrr Jhny Frnkln Dns TRTMNT PR LCNÇS Mnstr n d Gurr Pul; pst jr cpltft nós dvulg n dlçft ntrrstft Gry sus cpnhrs s cntrs UDÊNCS SÚ «B» s CNCURS N SCL S d rsrv Gruchy Clb Sls; ncluís ns Grups Wltr Mtus Mr Gsld Pul Pnt rít Pnlcnç rcbu udênc cl ds nstr 90 Fr cncds vn cndldtb dr t Zlt rsênl; rqustr pósl jr s pltfts d rsrv» Pldn lugr Muríc Pl- cr D XÉRCT Ttr Muncpl bnds pr trtnt súd subfcl puts Ru ld Clóvls Pí Kul Pr Pnt Pxt Álvr úsc rcl Crp Fu- prátc Hrln Prr Nsc- tn; gnrl nác Js Vríss BRTUR NSCRÇÕS Crg Xvr Brt; pst d» dn nt; 90 ds dêntc lcnç cntr-lrnt Bnj Sdr ch-s brts tê 3 jnr cpltft s prrs tnnts d r«jublu DS NGNHRS ML- zllcrs Nvs prrrgçã subfcl ugust 9 s nscrçõs ns cncurss srv Js Frnns Flh rtur ltrs 902 PRMÇÕS NTVS Sus Frts; 30 ds lcnç n pr ngrss ns dvrss curss bt Ulrch svl Nuns; pst s bchrs Mtátc Clên prsnt d Rpúblc ssnu - cptã-tnnt ntst Váltr FrnnFrçã fcs (dcs fr- prr tnnt s sguns tnn xn crts prvn pst pr- s Vscncls 6 ss lcnç cêutlcs ntsts) srgnts sp- ts d rsrv Dngs Pul N«cs Físcs qu clr gru clllsts S S (nfrrs - vs Jvln Frrr s Snts Pn- tnt scl Mltr d Pr Vr- r tnnt n rsrv runrd s cptã-tnnt Jã Lus CsNrz - Grgnt uvs s rç lh sguns tnnts Frncsc sss tr Slv; ss ss lcnç ns nlpulrs frác npulrs tlâ d Pxã Jvln Pnt Su lhs rdlg npulrs Lb- s ntôn Frts Brbs M- jn slnzr qulnqugs n Cstlh Qurn Dnts Mgul Cn- trs d l 23 4 subfcl rtôr Prttlcs) s ntrsss nu Tr d Cunh tvln L- su frtur 9 p s d s Snts Nstr r ds ntôn Crls d Cunh Nt; s s- H Sn Dnts Cn» s qus nd n& Chgs Run Crst s Rs - guns-srgnts Frncsc Slvr prf drgr-s à Scrtr d s- pl Prr Hubrt Brt Bn- crds cntndnt pr flt ln Prr Mnss Slvln Fr- Brbs ntôn Vrl d Cst 2s 4s ts d 5h30 às cl à ru Mncrv Flh n 26 ts llrl Jqu lvs s Snts ntrr c su lgçã nrçs gnhrs Tl rs Js Ctn ts Mrqus Vlr Jã Btst; Sus; trcr-srr drnt 2 às 7 hrs Js Luís Mch Lázr Gnçlvs f rcbr s sclrcnts Mnul Prr Nscnt Pdr rl Wlr ru H Ml 3 à grduçã subfcl prr- crnl M«srgnt Gucrcn ls Gós Mrls Munz ntôn Prxs d tlfn 3-22 u c sldr qu sjr btr 35 Dsbrgr Slv Lur Cln d G Grl rnd ru BX NVS D RMD UNFRM D D píf tlfn Prr Jft Sbstã d Slv tun runlft sr cbnds s Scrtr Grl d Gurr r nstr ssnu vs ndn NCRRMNT CURSS N lnds cu v unfr pr d 3 dr bx srvç nv-tnqu S V S dspõ 2 hrs PRFÇMNT SCL pr d s t rlçõs u cup «Nvs bru» nv-hldrgráfc crrnt CLUB MLTR FCS cr crt nfluênc prá gnhr Crf «Jurun» US CNCRÇÃ SGUR M GRUP UT pr ês u t s pnn d tvd Prcurr Rllzr-s-á n próx d l) DSPNS SGNÇÃ gnrl Já Sgds Vn crôn ncrrnt Curss MÓVS F prpst ct pl sr SYLV à vnd R Brnc 20 5 ndr prsntu à Scrtr Grl d Gur- n scl prfçnt f- Club Mltr u sgur grup pr FCS r dpl d Mdlh Mltr «cs f dr r rlc â s utóvs s sscs dnt F dspns cptã-tnnt Jjrct» Sgund Clss c dt cndnt stblcnt u scnt 35 Çó sbr prê br Ncpucn lvr ds unqul f grc pl Mnstr d crnl lvs Bsts lbru s- lqu Us ntrsss prã btr scl- cõs dt cntrtrplr Dfs Ncnl d Rpúblc Chl gunt prgr h30 às 9h30 n Scrtr Club «Bpnd»; f sgn prrrcnts ns dpls ntrg Dspdd GNRL M FÉRS d rsrv runrd ntôn curss s 9h45 Runlft n sl sgund sxt-fr 7 hrs s tnnt stá nst cptl gz f- cnfrêncs rcpçã ds utrl- h30 u c sr Mur Crvlh lvs lvr pr s funçõs rs rgulntrs gnrl Már ds n gbnt cn D 0 à ru uvr n 6 6v ndr gnt d Cptn s Prts st Puí Trcsn Prdgã subcndnt d 6» Dvsã às llh30 Sssft sln ) br- tlfn 23-20U2 Rs 37 3 CRTR NTD d gurnçâ R Grn Sul NMÇÃ PRTC tur d sssft; b) plvrs ctrnl cndnt; c) ntrg ncntr-s à dlspslçft d srl dêsclçã GRU DS NGssnd prtr nn PráF n Scrtr lvr dpls s fcs strngrs rslnh d CrprcS Prátcs NHRS MLTRS CFN d PMDF fcl s Club u crtr scl R- tlc-uxlllr chul Têns Club chd n slft R Tnr prtcnt prá Rllzr-s-á n próx d às s ntg cd curs; d) ds- ss scd tc Cláud Flrrz pl0 hrs c prsnç prsnt curs rr d tur; ) lt SMN D MRNH s vrs ncrrnt pl M GRUP VD SGUR d Rpúblc crôn d clçà prsnt D llh30 às 3 Cunlc-s s srs sócs qu gru s ngnhrs ltrs qu utrd srá bc sgunt prhj cncluír curs d scl Tcnc hrs Rcpçã lç frc cr c rsluçã d C p- gr às 0 hrs prv r xrct t rvstlr-s-á d s fcs sus fíls Unfr rft nscrvr-s n rfr Sgur ntr qups d Frç cntrtrp CNFRTÁVL HTL CMP s fcs 4 sr (clç cnz Vd s fcs d rnáutc rs Crp Fuzlrs Nvs r slnd túnc brnc) t qu trá u Subrnlsts Prqudlsts s u- «Mns Grs» d Fltlh SubUTRZÇÃ SBR «GRNJS» cunh grn slnd srá s- nt prê ntrtnt s c- rlns Cntr dc nstruçã l nstr d Gurr vs slstl pr lts utrds cvs brtur pgnt qun cln- rnt Wnnklk» dsput d ts ns sus rspctvs funç nt utrz s unds dns- ltrs jrnlsts tç «lrnt tl Mntr ch» s fcs jâ sgurs cuj strtlvs qu pssu u vnh tr FCL DSPSÇÃ 5 hrs sptácul n Hsptl s stá rgulrzd tuçà nd náu «grnjs» trnsfrr sl nstr d Gurr pssu jr vrã c áx urgênc prv- Cntrl d Mrnh c rtsts rspctv ttul blnct pr s ««cns dnstrtvs» c r- 0 Lps Drnls fcl su g- nc rspctv cnsgnçã f rád brslr frç cr c dspst n blnt à dspsçã Dn Mnul vtr cnclnt sus crtls 5h30 jg futbl n stád ltr t» rt 74 Rgulnt Dlz Grns nstr d Dfs N- fcs Sgur Btfg ntr s qups Cvst durnt qur cnl Dprtnt Rcr CNM n 3 prtânc julgd ncssár n» Dstrt Nvl Crtlv prsntrá n 3v ndr hj u p Fuzlrs Nvs dsput d u cnvnnt rsslvd pr s Brsl ndspnsávl prvdênc s gnts 0» NVRSÁR D SCL PR- íl grn trg às 2u hrs tç «lrnt Rul Sn-Tg drtrs n ssgurr s rcurss ÍPRTÓR FRTLZ CLUB MLTR D RSRV D Dnts» Às lflh 30 n Vz Brsl nncrs dspnívs qu prt NFRMÇÕS RSRVS CM XÉRCT plstr cptã-tnnt Murll us x-luns d scl Prprtór ntr fcênc prvr Slv sb ttul «sslstngust crr Frtlz prtnn Pst Cr órgã RPRSNTÇÃ rfr snvlvlnt cndlgnnt pssg su 0» r L srá nstl n s c Scl n Mrnh» s 2 hrs slclzçã FUNCNÁRS nvrsár fundçft cnvd Club Mltr d Rsrv xrct ptácul n Ttr Muncpl stn pssl ltr cvl d Mrnh nstr d Gurr ssnu pr- ts s cpnhrs pr u ru- n vnd Grç rnh 9 4» n- rspctvs fíls tnrln- lclzn «x-fflcl» n nt- nlft às 7 hrs d 4 n Club dr n ng d l( às 0h3U NMÇÕS SUBFCg sb prsdênc jr Sílv rurss d dnstrçã n 4 C R Mltr (rsturnt) v R Brnc 66/74 - Tl «3-909 Bnvlnd Brllng Rdrgus; n Hs- CM MLTR DS GULHS ju ssstênc s pltfts rc Fr ns Subfcáls n CrLps dr Mur Js Hckshr pp Pssl Subltrn d rd pt Mltr r Snt Mr lcndln NGRS u MGUL PRR - Tl 6 Lus Pnl Mrnd Mntngr s prllrs-srgnts Hrácllt CGnçlvs Ds ntst; n Dpr«ls ntrg prcsss prz pr rl Msqut J Brbs Prduçã Tcnc s tnnts tnt l lvr Js ntôn Qurós xrct Hln rrud Câr r lnscrçft pr c nmltr Jft Cnr Nsn Frnc Rbr pró- Frncsc Cntsn Crls fns ds gulhs Ngrs trnrá tcnc lbrtór x d 5 crrnt s ntrssflh íl tnr à CRTS SBR FUNCNÁRS s rcbrã qulqur sclrcnt Btlh prsntçã s fcs R-2 prls próxs ns ncssár qurts ssnu Rpúblc r run& s brs d Cs prsnt d Hr» crts n pst d Gurr vpsn- sus rsdêncs u n Drtr sft stá rcd pr hj d 2 «últ vsprtn «rspst d Mnstr ndr Drg «gunl tn rlvl Gs d Sllv n crg nsn (0» às 7 hrs n s G M R Gurr) ncsn publcd vn jr Slv rúj ps scrturâr; trnn s ft qu lás nã u nd ssr s brs d Cssã N cbênçã DS SPDS d 2 cr- crt qu xnru rfr «Ns cluns ss ppulr vsprtn s& flrá cpltft Trs Cbr guv- crlturár n d 5 às hrs Rllzr-s-á qu «quívcs» prsnt Club put Bnrnt s ns pru nt PRMÇÕS N RSRV n grj s Cpuchnhs à ru Hx-prft Hnrqu Ddsjl Frh cnslhr jr xpnd pl ds Bênçft trdcnl fr Lb ck ntrvst Mns prsnt Cn prsnt d Rpúblc ssnu R0» WW»»? ^t^m d c Gulhr r ^^#7^^ crts n pst d Gurr cnsl- spds s sprnts slh usrã d plvr wrth tn pr t ssunt Pr dus crlngrs ds gulhs Mltr rsrvsts gnrl l s Pr rn prvs pst MSS rfrd ntrvst s ssnt prncplnt d crl dvsã s gnrs brgd d ônl srá prsdd pl flcs srá rzd ss cpl n lgçõs vntnt flss p rsrv lfr Gs Pv Má- J Câr rcbsp R Qurtl CPR n ng d ncnd Pr Brsl u s Cstrns Vgár Jnr «qun prr prtn qu 6 às hrs drtr Rcrut - «257 w qu bnzrá s spds s nvs spl- nt cndnt CPR cup»d%?^ M Wí\ &- J-J Ryl já stv cd qu ár pdr dr d Usrá rnts plvr r >s» cnvd Club Mltr S prsnt Lrg frl Pncln s Snts put prvtd pr plçã ts snt Mrr d Snt t srá prcd ss clbrcnfrênc Clssft x prjt urbnzçã qu prv ds pl jr cplft d c cutlv d Cnfrênc ducçft ár» rfrd d utlzçã ntôn ncluí chf d Cs Mlstrft prsnts Mrl Cívc vrá runr-s n «fl«rntlltr d Prsdênc d Rpúblc «quívc» s dzrs trnscrts às C hrs qul crru d c u- próx sáb d 5 94 cndnt Julh gnrl n crt n s Club n vnd Grç trs gnrs utrds psss ds dm n\d 0 sscs rspctv 4» ndr s rnh 9 prjt urbnzçã c fíls s prntb rprsntn- vrft prsntr «bslutnt pr scrt s suts d prns Snt ntôn «nã brng»c prtn gstõs j f RÁD MU Drtr N R CMNDNT D «V ár cupd» pl dfíc Pr Ryl crt surgu M R Club cnslhrs sscs vlslqu Dps ncênd ss ps jr Gulhr Mns dlrsprprn ncntr-s nst cptl gnrl trã spur n Fvrr 944 tr d Rád Muá n próx sáb d 5 cndnt urbnzçã rl dgr n prjt prtçt runlft srá n 2» nd rfrd ár nclun- ss R M gurnçâ s sts P- às 9 hrs Jl^-n Mnstr Trblh Snt Ctrn rnà nts «qu s prprçs FUNCNMS HSH sgund lrçã cnsst n frçã VST DDS FBRC D VSTS CHMMS SRVÇ U ncênd prd u c dv NDR Prc-Ryl prtárs NTFCÇÃ nsgur nfábrc d drtr Prftur crnl d pr prt fátr ntncnl pr chf Srvç ntfcçã j prtcpr drtr cb vr dr puss trvs qul xrct slct cprclnt J nu prcss snscnlst l-trlbulr» grl Fbrlcçft qu rcbu vl- ds u npsss bx à s s st s ds ltrs ds Rpúblbtr n Justç pr ntrd d rbulc udcs Srvç stu n 5» ndr l qur Chl Blív rgntn cs nzçã nvd bsurd» Ds Mnstr d Gurr j spnh Prgu Pru Urugu Mrcl utr «quívc» brslrs n srã tnds pl srgnt n- «T D TMBR 6 R cpnhs s fcs xgêncs n j tnnt-crnl rld Rs Cstr crrg d Sçã Dss nd vrd sábs s lrguç u_ jr stln Bsts gur qunts-frs D tl nr s nstr flsd d ds d sn sc ns hrs M cpltft sl uds 2 s 6 hrs f trr j fcrn qu prpstur d çã nnzçã pr prt s tvs nvs ftgrfs pr s sus rspcü- j Prc-Ryl nã s clcu ns tv» ncênd vs crtrs ntd sgulu \ fr utrs vnts rrfutávs srgnt Q G Núcl Dvl dt sã Blndd Jsph Wll Sntr; s bsrvçõs trn ncnc rfltr pnsnt sgun srgnt úsc d Bd pnã públc sbr s fnr tlhã Gurds Js Rdrgus trlplc Cvl lu Gbnt Psquss Cntfcs d trcr srgnt cr Sbrnh; u tbr qus cnns trs C Vlr Mrls; trcr Dstrt Frl cujs sp Mn Js d 3» C Dps d nugurçã d s pró- srgnt cusçã qun ssvr qu sscçã Brslr Pr- Trnd; rtífc clss d F d d pr n tnt pr«nã s nqudr cnvnn Bnqut cnfrtr- Rlng Juvnl Js lvr; xpgnd; ncênd) pnzçã n utóvl Club; ds p- trnurár drst d F Rpstur d cntld (s tvs Vlr Mrn d Slv; prpublcd lng lstrs pl rád sbr rcn s prts qu dgn utrd qu d hng Jóqu Club Br- cntnu clss F Q S M G ntôn Ml; rsrvsts d st v s (nqurt) c cpcd qu lh è rcnhd Sn slr s clbrçõs Prpgnd ncrrr-s c s- ugust Rbr Dutll Sls Trd tlvz pss nu srvç nvstgçã ntns stu brlh n Hgh Lf Club gn- rs H Jdlr Srs rln Frncntrr qul cus qu scp s prts n tlnt cd bl Gl l rr Brglr Frncsc Ft Vldl lhs s qu scbrs s tcncs s lnts rlz n sáb cnsttuu u Plr Mrtns J Js d Slv u t\ c» sucss scl rtístc qur pl Jr Txr Crvlh Jã d» prt prduzr strnhz MCvlcnt Flh ugên Brt s clsss tds qur prsnç Brrs ntcn pl nçã bnt já pl ts Frnns r ns hv v- Mr Frrc rnst Ungr B rnntçã x-prft pl já úsc qu dqul Qunt à clrçã Váltr Frrr T rnls lr s prês frtnt dstrbuís ndt qul trss «fss rsrv u lcl qu puss substtur c- z Júnr Jcun Fr Cl clbrçã ft prcs grçs crcl Nlsn Mch rc d ndústr Nã há xg- Vr Brrs n ntrrnt funcnv stblcnt nst p qun x r dzr qu Bl d Frpgn- Gustl Jã d Sllv ntôn Cuqustã» «qu «s css stv d crrspnu su trdçã t Clulr Frncsc dc Sntn ss vg fbuls trn-s pssívl Prftur» nstr qu rcurs s Trbuns ntrpst pl crn c nlu- Már Pxt lvr Lv Vst «cds qu t s snh blz lcgrlu sbjs t drts rvndcn C t sls s crçfcs d Sn Rs Dns Rdrgus fr Vsc rtgã Cs s c chs pssu fgrçs á Pn rcn Wrld rwys su vd Nv Yrk Lndrs Prs d Prpgnd n n dc 95 rzõs sr tgrfls tnh 3x4 frnt s á Pnr Brsl cnjugds Ms pr»> cbrtur ppl Us brlhnt R Nc Lsb Dkr Dírj-s v trgá-ls ntrvst n frulds s lgçõs Rdtr C vê Sr cs cdr ]á prqu prz lt XTNÇÃ U PST Rprr urp u cc pls K vzs sncrd crtr justz MTÉR) CURÇ C p«qu«n cusp dcnl vcê ssts Uns td ss vg NTNDfcNC Nss rspst vs cnfgurr vrd s fts ntrvst qu s prlptcs ntlr b vr chut DltMl l Hl tnd) d vlt c blht vál pr 90 pdrá vr nr R Nv Vr!» -««r MPRSSS fld vlsls HR ll-tnç») lxuln c tds sr pr sugrr duvds qunt TNTR G rj/u>u lupr-juxut Prdnl Prtr n 272 nlul n «Drln ds custrá pns Cr nsss prpósts Justç rld dntrtv» JK d h-x-h cnvlr» ll> lnl<()uu-n;) n 0lcll» 95 R Jnr 30 Nvbr nn nr crdcu «r-rnln- n dhn n pgnt l d Tl MTR HMM l-l lll «Ml M M llll Ru Sã Js 76 Tl DR NL VNTURN UMNT SU RND ü RTSTS CRC Prcs-s lguns pr u fst ntndnts pl tlfn ds 3 às 5 hrs c sr Rbr SUMMRVLL M MGUL PRR nc su tprd Frs c tr rduzds t 3 Dzbr Ót cpznh-sprts cpstrs-grn Pscn XPÜTR NDTRS Prlptcs cs Prc-Ryl w ^jv ldrs <Q_ CSSS ncrr ltrc PL jpjpá \ k/r 50 CS FRNNS lurs % ncrrs s fstjs d «Sn d Prpgnd» c bl gl n Hgh Lf Club [ ^2^ N V\ Pgs trstrlnt Dbnturs UM VGM SNH pns pr f Bnc Hpt- cr Lr Brslr S Ru uvr 90 v Cpcbn 66 brt 930 às 630 hrs -TUD ÉM 0 PGMNTS SM NTRD SM FDR Cnturu ncrr lctrlux- nrft r» dc V» Mqu Kn h<- ntn Btr! «l«- Bl Llquftfftró n 4-4 ftdtr Grup \ - Tw Ru VUul ÍÍM77 Pt»k vm < W/ dl lh-l FTS DURX? CRÕS 7 \qúb u t» tru nts d õêl - CS CRLS WHRS Güftõ0ú4f MvMtllhf02/7 MKMNt PNR ^JTPnrcn rwys ^^ /l/j HU D BRSL PHCUtM UV QÊNC nt lflm U luuh lü vfr >HtHfr U ÍW Hf (ÉÊt^Êâ w»«kp 4 íà^^

6 JsWlyU)ll p!lí!lwjl^ju!nwjjtljt^w; «hj?> usw-suv sy s s lcs nu w» ««ft jrnlst rrs príc qu T ^rdts pls ^utrds ^«J- nqul d lg ps fõrnècts pl qup qu trblhu rslvu WW^S qu ux uxlr nss cnstt pl P«^3S5lSfflnJSK lh rclhr clr pr rclhrlnts lgênc slct s ssvsss - u_---_gí nglgnc u nglgênc ^^^^É^S^ãS cdd u nâ xstênc cnsttr cud cldt ns tr ns s tr x_ ««u trrnvnnnr crn crns ^^^^^^W^^S^^^ ft crns ch pr qul ch; qu s rnç qu stf crs stfds < vrfcr s cs cssár t cssárs cnt d Jus ê SHrrãr ss b - ^^St^? stllt Mns ns Lrnjrs furts? Qu d plíc rubs «gs lh» Nurss css vstds pls Prs pls utrds 5 dstrt plcl cúplcs strs hcíd Vnd crn px gênrs lntícs pr prç suprr d tbl 3- Cvr hcíd crr nt n ru Txr Frts Frg crns É cntr l vcê sb? DS fln sóbr css H qu Srvç Trânst prcs yrúlcur fbcãll«s stuçfl s ônbus qu lnç pl cn scrg u trnd ç ftdu fucr ngr clcn rsc stl s pssgrs st pr nã flr ns cndçõs cnfrt hgn brgtórs s vículs srvnt públc nt pssn sprcupdht pl cd vrfcs qu núr cltvs nsts cndçõs xc lt wnl nrl xmnt tds s grns cpts wut lgun prênó» chg xtr dn tr fls s su» vturt unns d scrn V qut u» trtn vrdr» hlt 0 qt us unl rnlrrluntn nf < lulu tn rtnl»»nlttr rdu d /«ç W / n» prflll HV ^H]» tltrf tuln nn PM U l«m /l-ll ««lll»lll rlnl \nlu»» /lff/ tfj-vlf /! &ú tlhlhu jllh» Hl llllllll n luls nrl» nknw %/ flllh Nwhh t fnhj < /ucm h fnllru»» ü lufn nnl M n Mlll Hkn \nnt ln»f r> n Ultllhl lhlln (MRTS NST MS) Dntvs nss pr Ttl Ttl Jn Nv 445 tur ttv 375 prnu Js d Cruz prprtár çuku d ru ufrásl Crr 30 pr str vnn crn c lrç prçs Pl s tv f prs Js Jqu Frnns 60 ns d rr n trvss Cssn n prprtár çugu stu n ru Hrngl Brrs n 77- N flr-llvr d ru Crls Sfp tur ttv 46 Dr prsã brrqur tuu Js Brbs rr n ru ríll Dr Lurn n 673 Cxs d pr vnr fjã prç c cnfr dscrnçã prtânc rcbd ntrrnt ft n dçã sxt-fr Rcbs s -^ nôn cs && 5Q0Q pr b 47 css lbrtn cd n ttl -- 4síj««-^ _ uí _ Crlt Lázr d Slvcs «J^ hng dt?2-5 J ^ cs _ lc s Snts Cr? 5000 pr Gí H L css 42 -jj [^ _ cd n ttl 47 2?? U ctólc cs^-^^ ^««^ lJ u v»?--» Í30Í; Crç2000 pr cd d n ttl ctóííctw - 06 pr ntl s pbrs cs U Ut cs L R L n hng N S d Cst d Txr lbrt Dr -^Vs-Jrg Cncçã; cs _ ^67 -Cr 2000 pr cd n ttl cs^334 «27 ò 67 sj v Sunt ntôn -- cs 7 9 cs 249 ntnçã à l Zêl css rc Clzns Mgnn ttl n cd 5000 pr f; ZMBR HÍ ZMBR 2 ZMBR 3 L ZMBR 4 ^Ü ZMBR 5 ZMBR 6 ZMBR 7 ZMBR ZMBR 9 ZMBR 0 ZMBR ZMBR 2 ZMBR 3 l fl ZMBR 4 í ZMBR 5 WM ZMBR 6 WM ZMBR 7 ZMBR ZMBR 9 ZMBR 20 ZMBR 2 ZMBR 22 ZMBR 23 ZMBR 24 ZMBR 25 ZMBR 26 ZMBR 27 ZMBR 2 gf ZMBR 29 ZMBR 30 ZMBR 3» «; - --> V HVKK F0R HJ NS SGUNTS LCS Cp rt Sã Crstóvã Sã Crstóvã; ru Dngs Frrr Cpcbn; prç Cnss Pul Frntn n R Cpr; ru Frncsc Vdl Plrs; ru M Lcrd n stác Sá; ru Brã Sã Frncsc Vl sbl; prç R Grn Nrt n ngnh Dntr; prç Prgrss lr; lrg Jcrpguá; Pchnch prç Vlqur Vl Vqur; ru l Bdjós svl Cru/; ru ntôn Vrgs Pd; ru Gurún Vcnt Crvlh; ru Brã crí n Flng BRRCS D S P S s brrcs S P S strã stcnds hj ns sgunts pnts Ru Dngs Frrr c Cpcbn; prç R Grn Nrt n ngnh Dntr prç 5 Nvbr l Mrc Muncpl; prç d Bnr; prç Cnss Pul Frntn n R Cpr; rr Jcrè/nh; ru M Lcrd n stác Sá; lrg s Lõs Hutá; ru BrS cr n Flng; ru Frncsc Vdl Plrs; Cnjunt Rsncl P L n Pnh M Rlzrs hj ntr 4 6 css b-t dscrns Css ns Cr» Css ns Trn3p 000 S « « Í3 S S NS DF RCLUSà Rlíll JULGD NTM Sb prsdênc juz Fuwtln Nscnt runu-s nt Trbunl Júr f Julg n ru Js Crr zv qu ds d S zbr 949 crc hrs n rr d Gu tntucusttr glp fc Frncsc -prd Jsus cusçã stv crg< w tr rnl DUBrtc ç ft pl dvjg Mlchl Stfn Fns 03 bts f ^? Sntnç run n Sl ^èn pn rslvu cnnr ru snj fxd st ns rclusã g ^^ 0000 Cr!; cr? g Cr? ^ -^ í Trnsp Trnsp hrs ntrg ntv» s Css ns Css ns Trnsp Trnsp S Trnsp Cr» ( Cnvrsã 2»»> Prssgu s Prtcr sucíd sft su ^ ntrg ntvs ST N drugd nt vrfcus u cnflt n «Cf Br sprnd ç» stu n ru Sn 3trtrst prfssnl Js Mr vu-s rzõs c n du stbèlcntò JS Prr dc 39 ns Ul) rr n ru Gnzg Bsts u c Vl sbl çu c grrf N btqu s ncntrv Pdr Grl Rs prg u cnhã-fr su ptrã l Chvs cpnh du grçn Js ugusl» Chvs trtr fnr tqunlr dss rgnu-s u cnflt qul várs psss sfrr cntusõs prduzds pr grrfds clrds Dps prdr sftgrfs n Dlgc tblclnt Js Mr fugu R Ppulr P-J cprcu lcl tvu pr lgc dvrss s nvlvl xss flgrnt n cnflt rcbr s curtvs n» grr plhr ssstênc s cntunds plòrrs pv / (Cnclusã d» ncrprl cdr cprcr d rs gbnt nstr d r grcult; vrtu qu flhvd n sluçã cs -SSrf«5ST bstcnt st cptl já stá grnnt ds nrludlc ps r prt «t ^prtvs lt ntrr Pul svn prdut pr S un prç r nqunt trs prdutrs bnnr prduçã FNCRRD SMN NCNL LMNTÇà ncrru-s nt-nt Sn Ncnl lntçã prvd pl SPS RGRSSU VC-PRSNT D CCP FB br u vã d cpt cb rgrssr st c> prcnt Buns rs Bnjn prsnt d CCP f srdqurr crsrs Cbl qu n urugu rgntn pr bstcnt st cptl qu s nfr cpru sr Cbl 200 tnlds prdut n Urugul 000 n rgntn DSTRBUÇà CRN D nt-nt pr nt fr dstrbuí!! cnsu st cpt quls crn vr cfr c s ds sttístcs frncs pl Str Crns fdrvs d CCP s quts r s sgunts Mtur Snt Cruz quls; Mtdqur d Pnh 9533 quls; Frgrlfcs Cs Prt 9964 quls; ntrpst n Nr 27 quls; ntrpst Dn Clr 74 quls (Cnclusft d 2» pgn) ltcnl vjnts stl rts várs hts Bl Ds võs d Pn-rcn nt chgs Blc rgrssr lg sl prt rg cd lu pl ch fxs c dzrs tbl Gtúl grv t crtr bslutnt pcfc rpr prt Vlcns cntnu n d FB nã sn prt ngrss jrnlsts ttl s grvsts Bl Prá 0 rvárs 4 trpulçõs ssbl Lgsltv st prvu rqurnt put scl Brnr nfstn sulnçpl pl grv s grvsts r u prclcfl pv dlzn qu stft à dlspsçft gvêrn pr trblhr t grtutnt frn qu grv cnnur t qu sj tndds s rvlndcçõs CUPD RPRT PtruBLÉM (sprss) lhs d FB cupr rprt Vlcns n s ncntr nz prlhs crcs sn s d Cruzr Sul três d Fn-rcn ss d Pnlr M MNUS MNUS (sprss) Nnhu vã lvntu vô nt rprt Pnt Pld fc grv s rvárs rnuts stuçã stá cusn grvs cprjuízs nã só s pssgrs própr crc vrtu crrspn d flt trnsprt dênc r SLDRD PRT LGR (sprss) s funcnárs d Vrg rr grv s trnsprts rs pns nr u qustã sldrd pr c s utrs clgs nqunt qu s srvçs burcrátcs cntnu funcnn s võs ncntr-s sl pr dd sgurnç ulkl Prqu c lngrdnt ágc slv-x prtg prts vts su cnt vtu crrsã s utupnts Qunk ê flunt brlhnt Tb & vd n côr zul-lvávl ÊM ÜH TM MS fíw Dsgsts pr s lr nv prár D Slvslr Brbs 26 ns rr n brrçã n 65 d trvss Sus Srs n brr Snt Rs póslêr vd ngrn prs vnn plc 2 dstrt rrcu junt -rçs cdávr u blht sucd à su cx-nlv ft príc fz r2 nç» 200 r^^^^w^tltrbb^tsbs ns ncrtr crp vr pr 33 ns-» S ttut Mdc Lgl N ntrr ljnt fun^sfcl «^SsrtB»sL^^5fl^sB clnárs d srçf dc Frncsc Sá Rpntnt xclusv» sucu-s ngrn u tóxc chr rr zv Mnul tr Trnstr n d 0 crrnt pr t > Brsl D n ru Cpvrl 2 S5 Jã D pls trnquts d stçã c C gu d plc 6«sMrtl Pdr 2674 pssgrs tbl CST lrtl «ft C P cdávr f rv pr nun fts lnhs Mdurr Dr utr tur chfd pl t- cròtrl ML Dsts uxlr Trtá Mtur ntôflgrnt v Prsnt Vrg» 435- nd K d Jnr ^^^^^^\^^^^^^^^^^ÉSít% J^^H tv 44 clhu pgr pssgns 920- sr nl Jsus rr n strd vjr grtutnt pr s Três Rs Jcrpguá prgs d frrv ltrs Gg ru d flr-llvr n nunrt Cutnh vnd crn prç Jpr Nss s lcl f prês frnt dut Brcls rr n ru 4 Julh C ^s«&«-!? wfòx «jw xls- qu stv vnn px prç c tbl stã plntã hj s sgunts nd n fr d ru Crls S7 - Cvl Mrc p f prs pl tur V R Brnc 3 - B B Rt 47-b MVáltr sr plcnd cr LLl/rULlX ó brrqur 370 D d Cruz ttlv S F Prlnh 2 Lx sslh xn suprfíc ls lv prnt pr tb pr lvr M ch 99- Rchul ncrrs CSTRN vnd ns bs Crr 622 plcávl ncrrs scvs nclusv pr Lvrd 4 V Jrçã prç gênrs tc lrc Cr? 2000 c jg rst Clr G Cldwll Ts s ts fr utus css r MSBL TNLUX LJS BBDWV 546 J Rs s 2 C Vrlh P TNÇà - Cud c «n crtór d 45 Mrnd 9 lxnd lxs Ns pds pr ntrr ctr rc d ncrr LTRLX LTD VNDS V29 utubr 5 Fr rln tçõs xj rc ltrllx rvd n dsc Ctt 245 -J Rbr 63 - Sbr - Tl R JNR 364 -J Rbr 254-b 4 ns flh Tz -G Gllcr Jrg RfJ TCD - Ru vrst d Vg Pnt Js Frncsc L Júl vt -J Rbr 35-b guç ru 23 n M brnts rr Rs 20 Crnr Vs Prt 4 Mdurr vjn Pndur P Nôbrg 400 n rsd ntrgr s srvçs S Clnt tr Dr u n prt 9 Pc Nçs pntur d br Jã Frncs- n stçs ngnh Dntr»» M Cntuârl 06 ll L Rg 2 ch40 Qulntl c pl prç 6000 cruzrs tu u ndvdu qu l s crán ndr 9 zv frtur Hult 49 rcb sfrn pv cu pntr pr tn Brcls 54 S4- -Jft Lr vt rcbu curtlvb nn sssgnt dnt xu c- tênc -Mntvl 24-n HPS ntrnd M f Vcnt S Mlr pn976 prcr trblh Qun D Frrr 64- L Júnr 630 Nvrr tur stv nd ncplt v P sbl 46 Bnsucss 233- S Cps 9- nt êl prcu nft pr trv D 0 v Cp DUS PRPSTS Urns 997 blhr s pr rclhr s sus v Cp 9- À VND NS BS CSS D RM Urns v Cp prtncs stu drugd qun ntkís FRDS SM GRVD Dlnlfll 36-b Frncsc S ft lt vc slcnd tc dfc pl d Cn Bb» Fd s nsss trbnlls N ru Sft Frncsc Xvr squcrrvns cnstrutr s pôs ss» 0- n H J Crtns Mntngr 29-b d ônbus lt frtfc c vtn D pl dçã Bt-Crtn clrn-lh qu u trnv tr- n 24 d M c çã «cr Vs Plrnjl 66 -v MnB 22B-n prssgul lnd hb ulscusss bn 07J hu-s 3» lnh rnlgu cs 30-b lvnvn nf rrd s nlnlsl0 Durns u blh rstrl n gnblnct (4» lj) lnh Cscdur Fcr frds rn prcn hfnlcrnç ut Cllll 2HH4 ll f Fr Pnc» lnt pr Jft Pntr pu nfurc d xclnt Cnc sgunts psss s s grvd 0 Pn B «cndcn SB t Cbrl pr S pó prdut ns crclárl zçã pulvrsçã ã utlz n cnfcçã 00 l hr ps vltu rn dgr Crs ru»»0llrnt B Mrcll rc 34 rl Prbr runlr b stvss n gá ntrgên uxl c lhm Crv «ucçã V Clh 73 M fchl 0 ns r rvólvr pssu r nsultnr pn- rr prt rmrs 202; Rub lvs M Pllx 7 rlzn lvs 273 trfl Jft Frncsc vltu-lh n«trcr lb ru Gspr BB n Pdr npnr qu«duns JíV fl- chíluh B 77 Rlv VTMNS v d Fntus nndrlruds FÓRMUL H ylrtv Pwwh csln pntr nlvjnu tnlcl- Vlcsntln» cónltmn 0 clnlb hn prpst ns nnfrlr d sslslêcljj lnd 2-2» lfl-l» S Jll Prft Ps n Hsld nntp prtrn- > runu Ml )d Hlll PHH Mèft Tsllnt n n Mr VnrKs «ntuhl su Vtn l»»0 U p/2 rt p dn lnl»! llln llllvllllll frs prjptll»tln«lu h vt 3 Grdur (ntn) ll vhü Bul f scrrd n pfls» qu «M Brru W V Mu r nh Hft un lntl «tu n unn 2R0R «rd wnqusmw lklft blbl nn rn rsrnu-s» ln Prtín t pln nunt h r Vtn (Tln) 3 U r-k- Tqdh T nüíllfhn n-n n trsx s rtsj ulrss vl hltrx nps n 40 < V HVHlll Lct ur»n«n rls «vn» hj- ssssn trs pls csts cnstrutr Js Frncsc L j Júl 54 ns d cs > c rsnt n ru Txr Frts n 534 f nt cvrnt ssssn pl pntr Jã Frncnhc clsfà Slv prtuguês Jã Pntr pr pl vulg ; tvs srvç cn s u n ntrr d rsdênc d vt crns lvju cnstrutr qun êst lh vltv s csts fugn sgud qu f pur pl plc 20? dstrt há tps Js Frncsc qu vr SS Pul cntrt pl fr scr C Vnpr cnstrur u glps ns flclns d fr frnt prd VÍTMSTRFG Cplcçõs trn r u ncã Cnflt u btqu y u nã V^^JZT%^ tt «Dl«W«v««rcs ndcs prã trzê-lps Tntu tr f cnn PR XPLRÇÕS DB «M JVM NUNCDS PLÍC s utrds 2» D P fr prcurds pl sr svl Vl Vr ngnhr chf d Prftur rsnt n ru Snt Clr 46 Cpcbn qu nrru sgunt ft rclpdn s prvdêncs pr êl Vr ds su p rsts Lps 72 ns dvg cs c snhr Zulr Vl Vr rsnt n ru Brt Rbr 23 prtnt 62 há três ss bnnu rsdênc sduz pl jv Jurc L Txr rsnt n v tl&ntc 2D06 nn ndr prtnt cpnh pssn vvr sungnhr qu cntc sclrc 200 pssr-s Jv cnsguu l cruzrs su p lvn- sgud u crtór fzn ncã ssnr u tstnt qu l sr únc bnfcd N prtnt qu rs jv r n gstru dvg c fls ut Já L Txr nt dfíc c csl bnnu crdtn quxs qu su p tnh s t cárcr prv ncu dplc rgstru qux ncã llgêncs pr lclzr uvd n sr tr jv Jurc pr nqurt nstur sftbr cs ~ sr2»-»cr ttd0 ss zulz< MSS l MXU prr utóvl f «Prá Rrlcnd c ltrcín c» N d gst n pss sãô Fzr-n prr f cn «Prá Rc» f ncntr _ cnfr ntcs trtr u crrd s lg s Prcurs ns vstr c trt c s ps rrs rvr ntr vcul Jr r u Brslln d Rch Ml rã dç nlt n ntrr su rlst vt gr f- «grv» n trst nqunt Ruch s qu u trlsvt utóvl n c utuvl dêst bns rrv s ãs d s ps strn-lh t ucls d Rch Ml s c- zn «pnt» d Cruz Vrlh Brslln» plnl tv sn bc sc u nhcl pl vulg «Prá Rc» n prç ncntr s u su cl- sgud crr chv-s frnt prd nã f Mntz tftg Qunt pl qul f Pdllh Jrg Frncsc g T lndlts trst nã n Í03 d ru rc Mns l íz «pnt» c su utó ssssn sclrc N su ps s Snts Várs dlgêncs f- nuè n» rs n ru Mrl fcu b r ftuds pl plc 22 D -vl s sguln- nl «Pulg» clr qu s «frncu-ns 40 Brrs P n snt svndr str sssslnl r ls várs ntrcs _ ps c crr pls subúrbs c vlts qu nvlv rt «Prá Rc» ts chv-s n prç d Bnr utrds s ts s trblhs ds l s prx- pssn d nt pl ru» crr qun su vâ vltn pls rus rsultr c s nvstgrs Rss Hr Js Bnfác N»x l lcl s prts pl- r c> Hnôrl rc Mns n f nb cnvdr líp qu cs vrfcr qu s blss d cl- três utrs clgs pr sr- cntr vcul c trst ç d vt stv rvrs sn- vr tstunhs n lntrrgt rt n su ntrr pós sslt rub qu n clt n pltó hv n du u s utrs d rt d qun ft prtlh rspctvnt s qunts 30 «Prá Rc» Dlrlgr-s ss s «Pulg» stru-s cpcn p» 75 cruzrs N ntrr crr f plcs s trsts pr l- êl snt cuhr prtânc fluí ncntrd u bn prt xd cl Lá stv prs ndvídu c npr lgu s utrs d rt dlnhcl pl vulg «Pulg» Qun«Dc pss ds nfrçõs dd p> flz trst Ds nc ds chgr pnt já «Pulg» plc 5 D P sp llgêncs prssã nnt r tstl nd ss uvr s rv prnr nd nt u hj p qu s trtv u ltrcín qun «Pulg» cnfssv «drugd s s prncps c gr c prsã u ndlv- unhs nslscr n strs su utr cr tv prqu cdu suspt pr utrds 5 tln spr qu fr cnvdd utrs Sus s ngr cnfrr V P v cnfrr-s ss vr- pr fzr prt n sslt qu s ssárl «Pulg» prsã sã cnvnc qu ctr pr str Lg qu tvs cnhcnt d pr à su xcuçã nã sr nntc tnts ns nfrr rs- css fzr lgu tr Qu Sus pt ntrrgn cssár cnvt fr ndvdu qu pns c srvç n lgc d ru Mrz nhc pr Jr sn qu êst cnv Brrs tn rfrd utrd dr tb u utr n Kung qu tvss hv qulqur pn- bns crd sslt pusr-s s três h spr prr crr qu pssss ps sr êst vt xplrrs pv prss flgrnt - sn» fl4 nr ns srvr nlrs trnu sl sc crd 23 «ln cntp nc(s(ltn<s n pumm Knrss sttlstl qu llsr ntr s prpósts»«n«r Xírhulu ntr s bnfcárs sus r êl sft scrrds J 5t D c «n 95 dc fzs prdcnt d Junh «; «su prc-utr cr «Pulg» rcbr duznts cruzrs pl tcpçã n sslt fur Sr- n0 prd vznh D prr funcnár públc Gur R- tr s lráps dus áquns fn strd n vl! p Pnh rr tffr fcs várs bjts últ Sntr 36U quxu-s plc 3«00 cruzrs d Sv dstrt qu ldrõs pnctn- qunt dc 200 cruzrs plclí lá crrg su rsdênc du cr- dstrt rgstru ft «t ur prlh dc rád s nt-tntr u c t tc tu vl 900<> cruzrs 3 ^ s ldrõs ssltr n Furrugd d nt «Br ds s Sãs» stu n strd n n 3300 rrbr grsg c d prt prncpl c pús tnt trblh ltv-s vlunr u cx chruts n lr R5 cruzrs f-rnlv stblclcnl sr Clt Frnclschlnl tu u tx f prsntr quh pllc 7 dstrt Js nlônr dn Rch quxu bc nt às utrds 23 dstrltu plcnl dc qu fr furt n lcl trblh n vnd 23 u utubr 00 ú rlóg vl 30(0 cruzrr - Dss quxs susptr Pdr tl rr n ru s Dlnts 00 dstrt qu plc 3 jru s Tcqus Nscnt -r 6 cs 37 n ru Hck Lb vlndn-w u n «J qu brt gtuns pntrr su rsdênc furtn u nl u r- ló-j u squr qunt 6000 cruzrs dwg\?b ld rr n ru Jg d Bln r stv nt nu fl crn n çugu qu flcn n ru ds ndrndns squn d ru Snhr s Pss trás l u h trt «0 n prsuívs ururv pcnt cntr r çugur U frguês n í tnd fl s vfrnt rnnluu p h frl-í sbrru uálrtè dwgs «- pru h tb xu pròtstr rtwlgcw -lhu pr trás vu qu scnhc crtnt frt sprr sstr d crn «Chgu su vz dw sr tnd n fr ã nn hlsõ; u pr flt d crtr qu0 cntnh M nruzlrw NS tcv dúvd f n dlstrl prsntu q<!«x ndcn cn prvávl utr d tpung» h frl pcnt - sr Dulc d Slv Ngur rr n pr d Bc 272 qu xu-s pld 30? dstrt su quj fr furld u blr cruz3000 n vlr dc prprd rs qu -s dv gurdd n pr s ss ff-d-css crcnts dntu quxs 5 BrS cn tr s nfrd qu brc Ír lv dl p qutr scnhcd;w s utrds d Dlgc Fr nt ssltds «Cs cn Ppulr dlgênc \ Dlv» stud n prç BrS rlzd n nh nt ldrund 4» «Cs Mrt» qr - s css lrss d cd PR RC nglgênc SCURCD 0 SSSSlN» u s Cdd u ft ; - 95 Qurt-fr 3 Dzbr DÁR NTCS Prr Sçã Sxt Págn f^^^^^^^^pjsjsjmsjsjs^m FRMÁCS PLNTà J Cu tr Clsã ônbus c bn s» r tuflís MNnrn PfltQfl «lulu Mft Plntòr v» nn nhl Mlltrl sw rmlrn r rsms«tpunln íí ns pnu í Mrrtrn r \> trsl Tu snnlsflsnís fsln pôl9 fn /J (nrls! MlWJUld \ u lls lu U) llslrll «llu- Nnsp- lud tv fdrw H llllll M h SM MHM JH ll (! ««fs rn Hnllln «VJH n v Ksvsr ll» < s-hll pr ll»hrn U Vs ll»h v ls Hsl n SllSl«M nrn-slnn l»»lh nmlnm l# pflfl lu»h» l W KMH lu n n» s» r#9»w ufmlr t«nl»l l l«ft dn h» H s S-H» nslnl )» n» Hn n» líllr H WH»»Ulllll» W nl/llnlllu \\lln Mflwk rtfl fh»» fu lw ««l» >n») tu Vrnln ly»»»;»»(( n H»Hs tl»»f p» d M/vd^f-fM l tí ll flwl» H h!í flmlútó» wt \\%$Ü yà t #h»w«\tm#»»h»>» > v / n»«m W M<s» ums M#» Ms u\\ nn 694- V»» Vnn» (UT Hnu l «nn 4n (l lnrt-- s > < M0-sJ v V«> llllll >» H lu ll-s h n lul h -t HUllll V )l» ssl» t l» U»j)» t< M»>Hl Ü lvu»»m M cllll M-u lllll»! Ju --? LTR LX CNC BBS FD LT M PÓ NFNTL PR LMNTÇà PRDUT CNNS lln Pl< S0T4 tu pnyd n pmrln wnn lll;nn (( MHNnl lln V«-; MhL H Nhh ln Nv N < Trânst pssgrs n Cntrl Brsl Surn u Mnrl <llv) >n» M ulrn lnl (tult Q HllUlllln rtn prumlm H HHln l llllll l N NM lllllllv lwl HttVljWUl Hnlnf- «- BM»tft^»^ t zyyyyyyyyh <y^&- Vtn C (l tcrhlc) Vrávl 0«M 0004 llll VlUtn» - M l / v «U«n&svsw wv-vn M^^y^s>dsHsMHHsl Mll»s -» )»!» ( «l Kt l- f- DST (M(()Ô»llÍÍT<KNH K CKCKKKNT/(^>CH LTD V vnumhw VR» 44000/2» FN» «S440lj B ^-Jswít h s S S S S s S s Vrrn nnu < -s p2h U S MHllll lll<llllllmlllf> ( tí»ll»vlss H lll ll»lll»> CH M llll» llfl llmlll rlllhlllh/llll l P/lf sr» lnllr l» pfjwlljl wrtm wj«««í! < ll 40 rn 0

7 vryry 7 T«y r^t^^ S^ «^ l Qurt-fr 2 Dzbr 95 DÁR NTÍCS Prr Sçã St Págn NTCS QUS TRÊS BLlS QUNHNTS MLHÕS CRUZRS RRCDÇà MUNCPL xnr chf xpdnt V$ã unt qünqünl cncd DP - N Cncssã slár-fíl Cprç Srvç nfrçõs ts spchs ns Scrtrs Grs dgbnt Dspchs prft Muncps nstrçã» Fnnçs ntrr Sú n Mntp s prgs Nã t cptênc È~yM ÉPÍÜ M 7 M Slct Cnslh Scnl d r nfrgõs gstr qu suspnu dr Frncsc Mntr Cnns s rzns Frgrífcs pgnt nnzçã à fr Tvndbrg Klpp Justç Mltr u trnr sj rtr u- ds n su rgnzçã Dst ví dêncls s nls ncnvnnts c- prcss já gr 4 grns vuncn c bs s hpótss lus três pnss trá nvn ft r rcus-s êst Cn- nurçã srá dstrbuí utr» slh n dtr vrcd dqul nstrs pr rltá-l julgá-l C prncpl cus fgur x» nt l Prs sr Pnt slh Fscl rlt«5rl 3 ss pr qu pss tr prç dqul crprçã Plác V» Príllur rrcu t d Mrln Cplst Lur ntrsss grs Club nt L lvs Luls dds qu s põ cnst- cr ndr 0 crrnt sgun blt ír- lbuqurqu ntôn PRTMNT SCL HMltu vr prs pr r V FUNCNR N PRCSS nccl pl Dprtnt Tísur z Txr Msrlzz Ccíl Frrr rás 2 hrs srá j qurt-fr Mc únc órgã slçã fs «lsd Scrtr Grl Fnnçs rs SUv Jult c llzd u sssf cntgráfc sf sgn pr funcnr rtl rvgtls Slv ld s lvr Sus Judt clss clplln d prtânc CrÇ prcss qu Js d u fl lng trg líct v x qu s dgn nfrr prcurr grl ncnslh crrnt várs psts < > tr- Js Frrr Pnt ntôn nstru- vrrspn prnt d«qu rnstn urgênc Pnts lcd Rch áx c DS PRÁRS UNà buts «-S qu stá prcssn scr Glbsnns Snts Clst ssunt xst» Chubz lvr sôbr MUNCPS d utrs prtr dr Bnt Cst gul prí d0 xrcíc Trrvsss Luclll Cludln GvNV LÍNH tf-s PULS RMZÉNS FRGRÍFCS Rcbs Lln Lt lbuqurqu d» Mr 950 rrcdçã tlng n Dclt-j Crr Rlh nyntfn BTTS S F lácurítíb PGRà unt «Clssf pró udtr d rnáutc rfrd lv hvn u dlín- Frncsc lvr Mrqus pl cn F D drt P Srvrs d VSP s à lgçã rs CrÇ Rcurss pl Cnslh stá funcnn n sl dl Frl c pr s 95 Trbunl r svl Ml ntôn Blr- vd ts cprcr R S Pul Curtb n su prr tur cnfru nt sssõs Suprr Trbunl Mltr n d Cst rtur Brnsu Crqu- ssbl sd clgs 22 crrnt sácürtn ntvlnt tp r L Rch gur ltr Thu- b ás n cnnçã s rzns FrgrlflNVS PRCSSS N STM ; XNRD CHF hrs n s d U Ds tl cuncçã ntr Cptl cs ds prss ncrprds Pturg dç zv ntôn XPNT VÇà c 34 STM - Judcár N Sçã nnzr Ncnl pr Sus Dnz JR Srs M ru fns Cvlcnt n ds trlôn Mvt Frl cd trnl pr - r ntrd nl gru p- prft Jã Crls Vtl x- Frrr sn Rch rg F- f dscutr prvr u 445 l cruzrs s jurs r fr rnns tp vã tr lçã s nrcsss qu sã rêu Rlf Pnt ds llsbrl hnrárs nru pd 20TSnts Grl Cst!» três tbls vncnts qu srá r pl VSP pr êss srvç S pl pr- Sbstã stêvs Crls Slv Pul» Nvs d- crg cssã d«ch» lh Frr Mrln Juln Dvrhl nvd sr prft juntnt Klpp Twdbrg Scnd Slvr d Cst prcnt d udqu cpltu í Srvç xpdnt d S- Cftr L Lcd Crln d«c s rs qu s ch cuz qu lh crrtu c pdr Snt Mr R» vg R Curtb ctr Vlç brs sgnu Fgur Frnç ntôn Js d lhn ssnturs cnt s 5500 scs ás lr Gurr Jr Sul; rlln lvr d urp Crn d nuts Jrg Nscnt Slv 90 s prtds btts puc Fnsc Frncsc bl Plrl lss Pr ssbl srá cnvd n- udtr Gurr d Bh; V» Bttncurt Grl Nv pr s zr d Cst Ml Frncsc Puvô Curtb ctv d qus nf f d trtnt Frrc Trt utrs vrr Schslt nfr Lúc qull utr ônus pr Prftur l nh Prnbuc Lflt bru 3sr cssárl rrcpcnd VSP rs pl f lls r Când Btst d» d prcpçã s vncnts cn- Gulrfs Mnul Crstn Plv TFR D Cncls cprcnt s RUNÕS gvrnr NVS prsnlnt udtr Põrl lgr R Grndr tg tp srvç cns- Ldr M Lus Lv Js Árs ts s clgs crtárs st tn pr3 hrs - Sul; ãs nhf Hl ttuls lgçã sb prs» Lps Js d Fnsc Gulrfs Prsnt d Clssf» NSTTUT DS DVGDS tcp u lç qu lh xtrrdnrnt vrá runr-s dfnc prr rprsntr bgl Srnt lzr lvs Cfl LÇà D NV DRTR SNHST D P D F Trbunl Frl Rcurss pr Muncpld n «X Sn f- rg Vlrgll Vlnt gur f frc su hnc P» PR BÊN c ngnhr rqutt» Mxln Júl Prr Luz Sjulgnt s prcss g N ft crnl Jrg Rcbs Runr-s-á nhã ãs 20h30 r» MS TRÊS PRFSSftRS TSNS rlzr-s Curtb Prnç drtr prçõs «Slct-s cprcnt hj qur Ls ll Fr llrnd su s nsttut rns dvgs D MPST vlr lqurs Rlf Când Cu- ás 3h30 n sguã d Câr d DC súd prf GulbrFrl dc Rcurss Brslrs f rlzr XXD Trbunl UMNT QUNQTJNt Pl tlnh Mr ntnlt Crg Dstrt Frl rs srvrs d P durnnn t pl êxt d vg CNCDD cb sr rcnhc drt sssf rdnár crrnt rl ntôn Srs D F qu xrç funçá D lçã rs t cqutl srv br Cnst d snçã pgnt pustbrtn snhlst ncssd srvç 9pr Scnd bên prft cncu unt qutnd PHFT SPCHS ntr Sã Pul rnd s prfssrs prárscp-n Nv Drtr pr Curtb Clssf b qunl s srvrs fns Nlsn 953 Brgs Lnr Trnsprt Cunh N Suprntndênc Lus d SUv Lúc Mnnç sr rll Lus Vn ctdrl tru Snt Luz Gst nbrun lvr Crls Svr M- utóvs Msbl Cs r Fculd Ncnl Flsf S trntlnl CluSp rtlgs nul Frncsc gr utrz qu tvr s sus vncnts d Mntr d Rch táv H- Brsl vs pl rprtçã cntrl dcnfrd Rs Frnn Gurrr ss Scrtr Grl qul trbut F Crvlh Js Mr Vn Pdr à sgurnç cncdd pcl prr dnstrçã Js Prnbuc Flh Cls nstânc lvs Rul Prr d Fnsc JlSTÇ MLTR Rbr ts crtrl grl Fr Js Bnt Brgs MN TRBUNL Cstr Dlcl rrud Cftr r- sgns ndn Jsus Ml LNVMNT Sr ln Mrlngl Nlsn Slv Js r urlnld d Slv RUDS PRCSS D SúScrtr Vn-s Súuls M Txr pr Mns Tvrs Dlr d Slv CRP BMBRS Qurnt cnc dcs frcêutcs dpls pl Curs spcl Sú Squr vlgnlr Lflt Rdrgus Brrs ; Rund Gnçlvs DprtnMltr Trbunl pstls ds uls Vltu Suprr Pdr Rdrgus Vscncls Dl- Clus lvr pr nt n su ntrd rnáutc c Brslr Srvç nsttut n tn ld ssstênc t Js ssbl Slv Mchd grl Sçã Judcár rus P^ nsttut rcn Crr uvln Pn Frnn MlPRTMNT D PSSL Mrs rln d«í Crp Bbrs run dn n Cp s Luís ntôn Cruz Clprln lcl Rsl Crnr Nplã lugr hj Trá vrfrls Mntlvü Jã Hnrqu d Cst «j sflqu 900 l cruzrs t d«drtr F sgn» fnss crôn d clrçã P Nuns d Slv Ru Truc C ld Dd c lvr Slv Vtr Vlll MrPrprçã Cncurss Cvlcnt pr nv tur sprnts qu cl Slv Jurz Lps Mur Cd Slv Js Mrc Vr Nt nul c su tsurr c ^stã tns ntôn s Snts Rch Fl- lnd rcn Mnss nhnt públc s nrs Htr Sus Clh r Lus Burgcr Srg prfçnt Clr rfl» Srvç dc ugust d scl ízr curss Btlh «s R n l Bllsr h v rs Brg 255 B Mfr Mglhãs Brun H- Flh Rbrt Srs Crg Pn- bslvs pl Cnslh st «Tr rntln Rlzz lvr D-cspchs Cltl Brg vrst náutc durnt n ltv 95 Fláv Brbs Mr- su stuçã d prtv ^pclçf Prr prs- rlnll Slv Stcfn lf Hr- t Rubns Brblrt Trbun s Snts JR Btst P- slnd srá prsdd pl c Sl 70 Mrs Cunh rstrch Munlz «T» nn l Thl Próspr Punnr B- c ntôn Gs Prrn Hrácl N qu f nuld pr qul rrgurlbrt ndr Mch zv rr brn Grlnr Sátr Lus d nt d Rpúblc cntrá Jqu M C «u ncntru u sr dc Mts Blfrt Mntr Sócrts d Cst Ml nt d rnáutc Ch nstr Lulz nfr; N Mntr prsnç Jqu Gs Pnt V- Slv Nt Krlr Jrg Frrc Blns rl Flh sls rnvch Frnlsru Frnns gur -bcrtur utrs nstrs st rprsng Stclls lz Mrtns Gs sss Frts Pul Gs ngus ulrs Lncln Dplátc Crp utr tnts «Mr Chgs ds P«s- cnt Plnl cncurs; nc Ds dr Cls Rbr gur Jã fíls ltrs Slv cvs d utrds Vn CfrlfqtMt Slv scr d sprnts Jf Srs lvr Tb srã clrs ld Brrs L Públn Hrcl Fnsc Frrr lf s; Hld B rnt rqulv-s; s sprnts c cnvds u tr f fcl ntnnt s vnt cnc rt lbuqurqu Pul Frnn Qur rcbr u vnr? Prcur scrtór tcnc spclz Pr s cnvds hvrá Xvr nfr Mr ld gur Rnl Vln MnBslll Cunrs s Grr Pul Sus; frê«tl- Ru spcl qu prtrá d stçã «l Gnçlvs Ds 4 6? ndr sls 602/603 Tl D nul ndrll Run Brbs Frnç Flhn lvr rnl cs Trnr Curs 7 D Pdr ãs hrs c stn Scrtr Grl Crvlh Nt Stnll lfrd Sth às ds 5 s 9 hrs du vndr Pul Crlt J Mltn Tb srã clrs sprnts Cp s fnss pr rgrssr nl Crv Plxnt Js Pntl Fnnçs hs 2 hrs Êss tr r prn ft fcl ntnnt s vnt cnc lu- lvr Rflc ntôn Frncsc Pxt Mr Gs Prr Mr NSTTUT BRSLR ns sgunts stçõs S Frncsc ns qu cncluír rspctv Curs Pcnhá Crvlh; grtlflcçll rt ts scrtár grl DslgTrnr Curs vr r Dntr RNÁUTC gstr prfssr Btn Vnd nn n Brrs rud pr Xvr ng Nv ng Cscdur Mdurr Bnt Rlhlr cbrã dpl prr tnnt CNCSSà STH-FMW Dprlnt- d Rnd Mrcntl nsttut Brslr prsnt xrct prgu spnl s Cr- scl ts Prssórs duplcts vlfs h nf qu prn t vl«r drtr Dprtnt Ps» Dspchs Js Rdrgus bl gun tnnt d rsrv lr Cstr rnáutc stá cnvdn dqu rlz srá d 4 N s» s - Tl 42-00( slár-fíl rsltudrtr s cncu Cnslh s brs Sus Rdrg vlh hng tur 95 thvn Bu d Qutnd 3-3 ndr Sls 0 34 prstrá frtur n scl gunts srvrs Mr Mrtn nu» s; Crls Mgn;» Lns stu dt» b nss d trns spcs pr s póstu s cts Srg Schrbl nsttuçã b c s s s> tr prt n 7» bud Sbstã Ptrcín Dngs cr c crtr Justç fscl cnvds scls qu prtrã d stçã Hnrqu Frrr Ll clgs qu > ssbl pr Grl rdnár sr rl Frrr Nuns lcs s Snts slnt pl drtr DRL prn durnt curs sprcr 2h45 às 2h30 D Pdr ntftn Mlh sr Mnsrs rd hj ãs hrs su sdu cp qu spr clr ntr stçõs s trns NVS MfDCS PR FB à vnd R Brnc n 3 sl 49 Frrr rúj ln Prr nst S G DRL t c nr- prn ns ss bl prtrã dc Cludnr Mntr Mnul Mrns prcdlnt- prpst 3 s cnvds C prsnç rprsntnt NTD PRDD 4 hrs d lf) Sul Gnçlvs Vtrn L Lrnr crrnt rtn st SG u rgrss às 2h30 ngrss s cnvds ns três nstr cl vd Bcrl brprns Mnstr d» N sl Mr Hln Grrs d»> Frts L rlçf nnl d- ts s prcsdnt gdclr Mnul Frrr Mns drtr rnãtulcncntr-s k dspsçã d» lns L Wlsn Ângl S- ss cndçfts dêntcs ndcndn spcs srá sprt Sú d rnáutc s br- lgt n u crtã ntdcnvts grl rspctvs prsnlnçf BSrnt s Mnul d Slvl- s dts d cssçf- d tvd; Unfrs prvsts pr cl- gdclr Crls Rdrgus Clh sub- prtncnt rvlárl lvrá ncdlt Grl d Slv ntnt s» Hrtncl Ml -Crqur rst- rçã brnc r (cvs trj chf r st Mr d rnáutc Plnt Prtl rfr cunt f tflh u Cstlh Brdlt Mch plnl tu-s; Jf d Slv brn- s cls ds ntôn Mlbu d Sl ch n v públc pr u srv! pss);» pr Vbl _túnc -_t _ J-_ J_ -» \ T r J» r -V\Í» t\ rt llrtrt - C fl ^ ugusl Prr ntftn Gs r trlz; Frncsc Sf rquv-s; PRFSSR SUPLTV (Pdrã J ) c clç brt (prn cvs trj v chf gbnt drtr Sú- d rnáutc Bnrâcl Frrr rns Jcb Sltr prv lu; rg c bru Flh nvlr Bsgl chf LMXRF (Pdrã ) rgr nf sn prt brnsnts JsCrr s Snts T-- nzçr RUF utrz; lc Gnçl- sn fr ntrgus nt à tr c) BBLTCÁR (Pdrã ) Wlls JS vs Ml ntnh vl pld Mnul Brbs Brsl crôn d bênçã ds spds n Drtr Sú d rnáutc Srgnt Cs Turs pquns Prprçã ntnsv Js Frncsc Crnr uchs ls nvs sprnts srá rlzd s dpls s dcs frcêulscrtr Grl bn lvr Cludtnnr Luís fl cs qu s trculr n Curs s> CMSSà MST rrmntjnêssès Nss grj 0h30 n nhã ás Nscnt lcs Brcls Trftnl GRS D CLSS Snhr Cr sn unfr pcll Sú rcntnt nsttuí ntrr Sgurnç Slgsrt d Cst Srs Hrtncl pl nstr d rnáutc f t êst brnc pr prvst Mst Pró-ntrêsss G Cssft lvr Rs Bndt Mrqus tulzr nss dcn vts d scrtár grl Cnv 5 dc V RSM BRG 255 SL 70 Grl Gb Pl Ppln ll n frs rgulntrs chíí S NVS SPRNTS VDRS cã plr dds s ncssds rs d Clss rá rlzr Srgnt n s d Cs d JR Prs Gnçlvs Jns R Srvç xpdnt Hsll qudr dcs frcêutcs zbr n Cnh st crôn N npndênc d à Brsl prç drgus d Slv Mr Hln Slt Rch s trculr n Curs spcl pn s fnss prnt s lts ut- qu 79 2? ndr u grn fst n Crs Gus Nlsn Gs Rsrã clrs spl- ns várs spclds rlds ps Fnn u s puts prsnuxlr ntrgrá l D Dspchs br Mnul Susb Flh F qurntn cnc núr t nt-prjt Ld stbll - rnts l flcll vr d tur Mr Txr Mrqus; ltlr Br- d lut Cntr Tubrculs Cur cncluír dpls ns sgunt) dstrbuís s 95 qu jvns Ll d rdg pr st Cssã ltrn fr; Pdr Frts Brbs nrdln Lucn d Slv d lcnç; s fcl qu sf s sgunts spclds clncs dc clrúr» Pr ss slnd f rgnz Vgs gnr Rfl Mch Luís gur trn gc bsttrlc-glnclóglc trrnln- sgunt prgr Sã Dgbrl Lb Vn Ll lcs prv; Gnzg Nscnt lcs Brb nzl Sus Durt fslógc rnglógc ftllóglc M ld Bndt Csr Dltn PRT sptácul pr u gruntftn Lurcnc d SUv Tr- «Trrs r utrz; Cruz Js cncl dc Squr Rubns Fr Mglhãs nutrçã lbrtórln-cllnc nsts p rs ttr c nuds Chgs Js Ml G» nul ntôn d Fnsc n Gcnfrlx rtlógc nur-pslqulátrlc zru Mrcl lvs rs dnç clç& cnt Crc Vsldt Fnsc Brbs Js Jvrftnl s ut; Sndct çlvs Dlz Slv Crg Flh r- cêut ls (sktch) c sgunt dstrbuçã Frcêutcs Crs Prduts sbl rjust Crvlh J7T^-----»--^^_ --- j y\ Sbstã crôn f ncd pl cl d Mr Rsl Váltr Tbs rln rgu- nánl Frrz dld Már Frrr \ Gurr Mnsull Nscnt Frnn- R Jnr ssunt d lç- duvl Lcrd dlbrt Tllr Vlr Bsgl chf nsn Drc Blnt bns Mssls n frl ld- pl lglslçf $ ãj u s dr Mr» Frncsc M~nlw Prr s Snts V- Prnnf ss tur qu prnuncu dr uts utrs; PRT n llr xr M-r Flsclzçf d Srvç s Snts r Lufs d Sllvn Murl Sntn u dscurs sgud flr Slnd ntrg nt-prjt rc» ccl d Mdcn nf cb ps» dlr Cstr fl bru Vscncls Lps Rg Lnnlr Hlsl Mltn C Brrs Már sgun-lnnt dc Frncsc s L stbld u s puslv d GlBxs lfr ntft Js csf; -Btst Rdrgus llt s gur Fláv Pchc sls Frts tn fr rnl Frn ts prsnt ss slnd; dg các (L L dn Jsus svl Qu? s Rs _ ntnh spch; J» Kufnn Crls lbrt Mlchr rl- c Flh grcn dscurs PRT Grn bl n pr u Prnnf Pgu dscurs BSnts Mnul Frncsc d- Chgs Ds Mur JúnrPrrutrz; sprstçã r Msqut gnífc rqustr Nss csã Nuns ln Lus s Snts J& Mclr Txr Mnul Pdr s Rss Crls Sã s sgunts s dcs fr rã prsntds tds s cnddts Pnt Rbrt l» ntnh spch; Mrcs Pr cu rlvl Crr 009 lv su áqun stgárs n Curs spcutcs d Slv Gulhr Srs Lps FrSlv BrnGlsn d Mssr á (Mss stbld) Clh Sus Jrg gurdn nçã dl Sú Grl vs Vldr lvs Vr Pdr Ml- cncl; Bndt Lt Ccsrln df lulsl cstur Crcul rr JR Prr Sntn Br- Mtsl Frnc cncl-s; Lps Llr d Slv ndr Mnfr- n r clcçã Dl Brgs Fgã l- prár Rlng fr; GU Bcclt Rádt Crvlh Snts J Vtr s Slv rn Gurr Pchc Dlll Flnn-s r Puln G- lhr Dcnd s; Cs ds Sttn Cls Mrr Tnsê Lus lhrt Mrls Jsr Crg Frncsc Mns dn Slv Mrllr Rdrgus MkLqüdfcr C Slv d fr; Pz N S d d Slv ntôn sn nsú lvr Hnnrln nfr Crvlh Pnh Fbln Crst M- vlhn Rbr Scbsllf s Snts TT-n-lqu Rr- sn c Crc Klbn S; rlnh vônl ruc Pul M Fr Brg ls B Dvd Mgul Gurt»Frnclscn Júl Scl ; cf Clh Frrr Ptrsn Sldôn Lur Bllvc scr lh Vldr Vr lj- Fnt Mulc fr; Jf ls Rbl srcs Slv Cdítl d Cst cs Fgur Már Plh Mr l nr- Pul Mrtns Slfs nubrsl Vr ld r Frr Hln prv; Jó dur Mnnç Quntnlh Btncurt Fáb Lps Txr Nrl qul dn Slv Frncsc Nl-rlu Jrgs Mch cncl-s; Jull Crnr ntôn Crls M lvs Htr Br- Mch Crls Mrs rnts ln Bsts s Mnul Crr rn dns ut Gs Juncncl-s d Slv Rdrgus Ml Jvllnn gs Júnr Hug Hl C Brrs sc rrud r Qurg ntôn TrrnLsb Mnul Gurãs BCst dlr d Snts lsvn Mnzn Kr!\sr qur Byrd Frrr Scrtr Grl bstã Mrtns d» lvr ntôn sll Dllsn L Cstl Brnc Vcrcnsn cs Dnl Bcht Js tnu» d Slv Ml Jqu Bzrr Crls C Ptt dc rúj r Grn- Sus Vn Vlfr C B Schln ssstênc Sú smrs Grl Grl d Slv j Fláv Mrqus s Snts Hl dlr Flh Gulhr Rsnbllt d» Luís Dss Mr Flh Svrn ts scrtár grl Cls dc bru JS Flp Brck Tlchvsky Mr Rbr Lr d Vlr Vcnt DR Lln Txr Cps T- Mllc lvr vln lvr C lllz Cst pr Dprtnt bls gur Pdr Mns Hgn vr Lus Prr Sus Nlsn SSSTÊNC lvr Álvr Sus Vl PRTMNT HSPTLR Ctut Vr Frn-sc» dns Snts Js ntôn d Slv t Frrr ts drtr - Ds njní ;Rôul lbrtn Frrr ds N- g Vcnt Prr zl lldmvs SbstlR ntuns Mrs d Brndã rbl Dur Lul sn Sus Dlsn Sus FrlzM ts Slsl Clbrlrs Sus TlDlsf Lps Flh cnc Prr s Cps ssu Mrnh pr Mgul d Mt Flh SlR H G Pdr rnst; t s SnSus lvs dgrd Lus s Snts ts Gnçlvs pr Sçf nts Brnd btrrl ftn Frncsc Frrr clbls Mr- vlscnts; lnd Mr Rs J«nstrunts usc nh Quntnlh JR Prrr s Snn- «us pr H G Mncrv Flh vs d«cbnt pcávl dt ts Js Cftnd d Slv Tss Rn rns crçs PRTMPS PBT-» DS FrMNTP Nuns Mltn KHtÜÉ-^B fll Hl b Bl K drgus d Cst C G WNDSN STRDN» ntslv dn MUNCPS ntftn Jrg MPRGDS gs nstrçã» LTRC; pt Cstr Luprc Cvlcnt n nr Fn spclzs prgs SPCHS D DRTR Sus Hl lvs Crvlh Ts ^BH M Ml > 3SBH0»! ^ -T-^HlKvHH M\ rn pur Ms Ls «Df lvr L Vcnt lvs «Ts» <Bfl Vllrlnh flí H w twf^w^^-^m^mê W»»^Mt Vltrnc d Slv lgr s Sn r» _ ts svl Ds dn Cunh Tsltw Scd Bn «cnt s pr Pnh Rbr JR d Slv tyl- gs Muncps «Pgu-s n Cllnr Frrr dn Slv Jsí cr c nfrçã M C M!Lt s Snts ntftn Prr B> ss Brt d Cruz rlln Gs T-b Bt MPRÉSTMS Brsl Rub Pnh Brull d lh nfr Mrr d Slv Pdr hj ds hl5 ás ftu Srá d» lvs d Cst ll d Fnsc ^^ -^í% ÊK ystttf^ttkí^ííémíttj ; r^^9 6 hrs pgnt ds sgunts WÊÉà&jttf- - Bj^l ^sf T Frncls Pss Mcl Clrrunscls prsts prpsts trulnslr d Slv Svrn Rs PRPSTS S 407S ClJk Pul Grlcd J«Vlcnttnl S MxlTn Tuls Txr Bslblnn 0ln« T9B 407B7 d Crr Hug Rlhlr Vr nl» R0 400n S06 Brrs rrud Ldlnn ntftn Cs hrnl NUND CHMD CMUNS PRPST H94 CMPRKCM RBVC NrnMÇfl nn D p MRdKN - MÀTnCÚUSj5P2R B 97R V\Mt) 4H0 J7M0 472 ltlsr Crdw ld unl 7!! ( UHHHfl ««WW pdcurnçftõ W MB Ügl0 Bnjl <t» wv prv p- RflR 44( Plln lg W W-hlnslr dt nrtrsrtw - prnv» MMrN0 - MTCUUS pn «n- lsgs h ê LJS juz pr punr dvgs NTCS P 5 ; r n spch Cnfr publc «Dár d Justç» juz d 6» dvg suspnu Vr Cívl Frncsc Bsts Mntr xrcc su prfssã vrtu d rtnçã pl s s uts u çã spj n qul funcn c ptrn utr Dps hvrs dvulg ntlcl rfrnt ss dd juz dqul Vr Cívl Cnslh Sccnl d r s dvgs r Brsl ns nvu sgunt nt sslnd pl su l scrtár dr Hrbrt Mrnd Jrdã «Tn êst Cnslh Sccnl d r s dvgs Brsl t cnhcnt pls jrns r hj qu juz d 6 Vr Cívl tr suspns xrcíc d prfssã u dvg dd s vrdr lgllssl pr lh flcr cptênc pr slhnt t drgu dtnt prtcr ncn Juz sgunt fc Snhr ulz «Êst Cnslh Sccnl d r s dvgs Brnsll cb sr surprnd c ntc publcr ns jrns sgun qul tr v x suspns xrcíc d prfssã dvg dr Frncsc Bsts Mntr «s2 C pr dc punr dvgs dlsclpünrnt cptênr xprss xclusv st Cnslh qul v sr cunlcds tds s flts prtcds pnr dvgs n xrcíc d prfssã snt sn lct juz ndr rscr xprssõs julgds njurlss fllflllll DURNT 0 MÊS ZMBR FRNSS NTÍCS D PRFTUR RNÁUTC Prfssr SupStv d PDF Hj n Cp s fnss clrçã s nvs sprnts d FB DtVDS l NCBK VLS LGUÉM LH V? STRà BRTS íprftur PRÓXMS CNCURSS NSTTUT MRCN PRPRÇà CNCURSS MQUNS cstur SM NTRD SM FDR D NT CRBbS BRNCS LTRLS JUVNTU lxh&r B ZRSRD S VT-S SB TUG V MM S 30 sq Mrngup Lp - Tl NVRSÁR D C CPN MSS M Çà GRÇS MB! PÓL ÁRTC Grnt ssstênc Prft t R Brnc 57 D TR RVST D SMN 0 N SNT M FÁTM tóp jl -hn vnldr tq S l 0 slv H» «l-n tr JulBr n«lll V Nl «vtflj lll Mfl 0 pnt «s» nrpuu nun» ns n r n» prur»< )»WlM «N Yrn M-!- rnl»n CRC tu pur nr» M t llslll d»u U»» R» (luh» t un» «n w-lln lvtl nuptu l»w HHNH0MN Vs - HlUrT» nm)»k< l- WKflMHflN NüWMH T wwh wwí fwssõg Rwn 00H «ínt-í vn»» n- fbw ut n M l) Msr NU/ PlWJ f^fl! nm^ <!ílf; nww ntn n«vnd -HM t»(»»»í M-M»l»t (lu MM!»» HW-NH Vn n»m4mhm»l - «Ht l f 4»/ 4HÍ «4Í7-4» HW Mr Ml lll lll( 4jB-( U«W«SHlV0 f/ b\>t»» M» < J (MTH «Ml V tí» «< j! í«jh hu êl» «h» nt MM L--S Vr»Ut 409 f«âffp ff RPRTGM CMPLT Prcssã ds Vls us à Vrg Bênçã s nfrs Cunhã sb s znhrs cv d r Hstór Mlgr Fát Dpnt s trô ptr utrí ssunts («nfd»-? GRN DÇà NTL MWtJ; MHNríUJM) 5 R \»\>\»n>\» flvll»tl» wrllv «l»»v»»lv»r#»»l» (U (H>n<!»»»»»/» lrlífurl h»»íl»» «J» lrwwl») Mlu CM»!» t»n>>» «l«tuntmu tntn <» t»n» U llflljl lulllf H» -fffsm FMlJMMí lmtànum» r th» HU «tr í»l»m u»\án»» Vt»» r^m«- r--»» MU!<«#»í»»í( tr t» ê líjwp wt Pwè -» yt llll«vmnut (Swrf»>> ttthh h > > «/» t

8 ^^^ Tpr»»~»> ^_b» n s>mw S _tffflfí^ r ^É>rM ftmm3rjm> >>t>>^^ y «jjc -)_]<>>N>&t&- - Qurt-fr 2 Dzbr 95 DÁR NTCS Prr Sçã tv Págn Hf f nn rtlz pr ffnbch Há s sculs vvu KnlgsThr rnst lnh n brg sus Hffnn dvg pr prfssã scrtr úsc pr vcçã Su tprnt r \ctávl Pd sr s tp lgr spátc u rg sgrdávl Sus hs!rls splhv h r u ntrnh stur fnts rld Hj Hffnn stá squ pr su n f d à últ r ópr Jcqus ffnbch «s cnts Hffnn» st trblh f gr ntrprt n clnc prduçã Tcnclr Pwcll & Prssburgs «s cnts dn Hffnnn» (Tls f Hffnnn) cnlugcõs cn «bllt» qu dstrbuld pl U C B Lnn Flls prsntrá brvnt JsS^ tw^ w ^ V -! - -] ^> ~ VJ TTRS U cnqüntnár ^^^Jk^_/-ív_^_^ BP-P^^^ _B jd hvlps ch tnçã nsss ltrs dt hj rgstr cnqüntnár d prr trnsssã CNFRM trnstlântc rlzd pr Gulhr Mrcn c su tlgrf s f Hv já pss u prí cnc ns s qu gnl nu gnhr tln 96 uxl pr sus rãs rlzr lhs pnt pqun trnsssã sns u dstânc ffuscuncçõs prtd pr td u nv r n hstór ds grn dstânc Rlzds c êxt s prrs xprêncs dstncs rltvnl grns trr trr ntr brcs gurr crc fltv Mrcn ín s cns s cntnnts Pr rlzçã dêss us snh Mrcn brcu nvbr 90 pr rc c s qupnts ncssárs s sus uxlrs Kp Pgt Mnts lrs spcttv dúvds trzs trzds pl rd chgd s sns sprs nvlv s trs ss cn ltnt drátc únc n hstór d cvlzçã qu tv 90 pr plc u rncã d Trr Nv n d 2 zbr s u vtór lcnçu jv vnt pucs ns vtór qu nã uncnt su prqu f prncplnt d cênc 0 d cvlzçã rspt st dt rcbs sr Rnê Cv chf d SPl d Rád Mnstr d ducçã sgunt crt qu trnscrvs zbr 95 Prz sr c przr R Jnr 0 Nvs Hrznts prduz pl luz Rch Tn prgr su dr Mc rúj Jrg Hnks pr sts ssrs dc du» udçã próx d 2 à crçã cnqüntnár Mrtlântc pr trvs rdtlgráfc u snl trnsssã rspt n Dn Ntlcn c tnçã à su crônc publcdsrrpt rfr prgr nvs lh c przr qu cs sr rrd njx 4 fr d 2 às 20 hrs N scur s ftr dps PR-2 dfundr ntr pv cnhcnt cnstrutv s rgr bnftr-s quls qu pl su trblh Nvqs Hrznts su prgrss d Hund brn-lh tncsnt Rnê Cv kchf d S P ) Grts pl bld sr Rnê Cv rst-ns slctr b ft prgr dr Mlc tnçã s nsss ltrs pr scrpt ls c ntrss tnçã rúj Jrg Hnks cuj flló LVRD Blknl 20h3(l 22h20 n CPCBN Ü20 U crv lpl 2h30 20h30 FLLS - 27-S26 Hpócrt 22h30 rglr Cnfusã n bqu J CTN B tè ft últ gt RCRÜ-2_-S6 u qur sssrlc RGN S7 Msscr 2h3U MUNCPL S5 Vv Mrlnh 2 RFÜBLC frut v RVL Nâ n nu pr fvr SRRDR Mrr u gt n Chn 2 TTR BLS s prns d hrr TTRNH JRL Rvst n scur 20hl5 22hl5 Ttrs fchs Crls Gs Gnástc lüh 2 3h40 5h20 7 ShdUrn 20 STR í un 3h40 5h20 7 Sh40 0h20 Tjuc MRC Só rst lbrn- ; ç S 0 3 CRC-2-7 Hns rs MTR-TJUC Ts s& vlnts LND f un ; 2 3h40 5h20 7 Sh40 c lh 20 TJUC-4S-45S scrv d cbç utrs Brrs VND nj vngnç BNR-2S-7575 rft u ulhr >Sr 9S < V^^H>S^ CTUMB u qur ê vnt hl VR FNVN VCU STÁC S-í T «KQRN nu cn FLUMNNS-2K-404 Jhnny llgr!& / -M!l^ B \ flf(»>_b_- GRJU Sgr st- r pccr d Sbr fl qu srá str sgund HDDCK LB f tr próx n crcut c_h P^HBw ;- un - rt-plâc vl rt-fls LNS-L Cuprst MRCN-4S-90 Rsgt nn_h sf&fâêêès^ r BTS PRTN-Rgnrç CPULC - Cf cncrt n PRQUL-Mnslcur Bucr Prduçã d Llpprt fl c PrsBLLK Pst dn- S CRSTÓVÃ nn «tn Fstr Brbr Brttn Jhn r lfnt çs lnd ntrrá crtz n próx sbmbu - rqustr Clu ustn VL-4S-43S íg sngu BT&tyjB _- ^^Í^^SSj^^ -l _ &%> ^l^^^^^> -^» Js Sã ns cns 23 VL SBL ndgund-fr Pr Ts L Brz Pn R CSBLNC Vrds chuv Brnc Flrst 23 Subúrbs d Cntrl 2 Shw HRC BLÇ-S sbr suspt FLR S Shw c Cr LF-Rl brv Pnt (Lrg d blçã) c«ur;uím ábssr sb- BNRNT Mr nv r èl l-scl bsby vgu Flx prc n RsBRNS-Vnlt Pst dnçs 2 sn Brzz «ncntcs trágc» cu pr PÇ DY FG Pncch cntnu sprtr nbcnl BNT RBR-N- MNT CRL qu Lux R prduzu rt GRN-0 gstsã CMP trêss ds crnçs s ngs n Tlr Rgn cujs ltçõs 24h30 Flls frá prsntr 9>2 t CLSU-Só rst lbrnç NGHT ND DY D rqustr s tê sgt grvur c rprduz u flgrnt sgun 0 Brsl DSN Rub ds dllgn» Ty Drsy 24 t c prtcpçã svl Snr (Pncch) c Rcr Brg cs CLH NT-Hrznt chs (Rps) D utr dêst sã s cnárs fgurns própr CNMS RJ-V6nus rn drçã sptácul Hj trá lugr ãs 7h30 n udcnlând JVL-Cr n crc tór d B sssã cn tcptl-22-67s Psstp MDURR rss lgráfc qu snlnt ó dcd pud r Crrs publcçã nhã s xs pr MPÊR spç Pr flt dts «U crv n lpcl» qu s rtlss sócs sus fíls l 2 4h30 7 9h_0 ln MR rávl vgbun rçã Dscs n Vtrn ts Uns stã lvn n Ttr ü cplnt ncnl srá prsnmtr-pss Ts sft ML Pxã l tcpcbn luz Rch t u fl lng trg vlnts f 0 ul ngrss c hábt fr-s-á c Rsgt hnr f un d rvst N-22-50S nhã Prcôpl scçr s nss t Snt prsntçã d crtr scl 7 h40 lh MSCT h20 NÍNf FRNNZ strl 2 3h40 MRN-0 nd-chuv prsntrá u nv lrá rprsntn n Srrr c- «Brnc tú s u» qu srá nc Clg r d Rád Mnst- PKB-7 20 fl s últs Flpns Vs «Mrr u M CSTL-Hns râs nd n Tlr Crls Gs Jflr r d Pdr Blch PLC Sô rst lbrnr d ducçã^ trnstrá nhã udçã prduçã spnhl drgd pr PLÁC VTR-4-97 Fúr «Rt n Chn» c Hltn Rdr nr vnur Mltn Sls h prgr lü ( spnhl uls ç qunt-fr ntôn Rnn N lnc stã Mulln Brrrs gn í un U nv sqüênc prgrs sus PLZ ltrtur <7h 30) tln ( s) - Mulhrs víbrs Dng próx srá crtz «US LH PGU» N SRRDR nd rn Clv Frnn Sh40 lh PR TDS 7 0h20 3h40 2 hrs) úsc (h Hl) crg sb n Mtnl -3 stá snv r Rgn pç «Msscr» N d PLR-Rfls Prcôpl Sxt-fr próx hy Gullr Mrn Js N2() PST CRBR Ru Gnrspctvnt s prfssrs Pul prsntd pl Rád Glb dlà- ncnr U prç pr ccn PD-29-6D32 rá dus pns sns 9 nss s cs pr - Mulhrs víbrs 2 4 tr prsntçã d Lus FlBrrs J B Ml c Sus Mrcl rlnt ds h 30 -d Clvs Ds 7+ sb ntr «Dus pç r Pscòál Crls Mgn «- PTH d cr Jurc Crg pç Krcgr 0 dn 6 t jh rlzr Mrtr cr sgund-fr Plx& l Rlnl Jrd su Rsár ct s uvr pr l já rprsntd nhã srá dfrnt» cnsrts Hj c cntc tds s sgun- à su dspsçã t cst rtístc lh pgu» RX ; nj vngnç QUNTN cust ncbç pl Prsnt túul s 000 vêzcs 2 3h40 5h20 7 h40 lh ds qurts sxts-frs às h dqul ssr RL 20n 30 vt Mrz strá crfn RDN v Brã Sã s sgunts s stçõs nrvl Hns nh d ssr Cntnntl pr prsn Bls srt Ttr n RULN r f nh nhã rc V07 d qu curts ds su 6 S prgrudçã u s tr run trnst pr Brsl 0 trs trrá pç Lcnl Mch F- Nn próx d Ttr qul- VTÓR - 42-)020 Hns rs 2 ulhr sprt n S JRG- stn ss rpt U trs lh <s prns d hrr» n r- p rnç Ml rprsntrá 7t gccls; N próx sgund-fr ds 3n WBC Trsc RRln pc d> Pscl Cnrlns MbrTDS S SNTS )44 Brl gccls; 25 tr» spnh r lnc r Záqul Rád T ln- WRC 30 ã» 4 hrs Rád-Cnlând Cntr scnhc tt gccls 3 trs qul prtcp svl Lóusd n «nhã srá dfrnt» WRUL crá prgr ss pc já t hstór F vst CNTNR-43-S543 strnh pss- TRND-49-3S3S ng ds u> n- WRC D67 gccls Rád Muá Vnd Css Jrg Dórl Js qu frcrá u cplt srvç nutrs crnlndrs p pludd c lhrs gr Crls n sts prgrs frttv cursds sôbr rád rtrnsll Pss- TRPC L-Trcs squtrs Dps surgu CNC - TRNN s cds nglss Hj às 4h ds ds 30 quíccls dár cn ttr tp ss n Fnlând Suc Nrug VZ LB-nj vngnç B tr d» T- nt às 2h S 5 ntr dò D hj l ng lnc há cnc ns Rcntnt T- CLNL f unsubúrbs d Lpldn PR Cl drá n Tlr Jnt fnu- tr Frnpn dp rtsts npnnrnt-30-3 Mulhr rcd vãnt rfs últs rprsntçõs d ts prsntu- nlcnn n Ç- FLRN Rsstênc h- PRS Sngu rt TCD rólc «Rvst n scur» pls> n trç- pcbn Clc PNH-30-2 Ult lgr Cntár fr àqul côc frcrá gr chgu vz dp sr nc- GURN-32-5 Mlgr s sns RMS-3U-SS9 scrv pss MNSTÉR D DUCÇÃ (PR-2) nt uscl râs crhns rvst L-42-2S Cpcbn vrnácul nd p Grns cntrs pss tbrnr- públc RSR-30-S9 Hns rs ^^ 6 0 brtur Musc p- Nur) 230 Prgr sn- nvlsc «Pcnl crc ã» 6 hrs ^ r Rsgt hnr S PDR-Só rst lbrnç Hr d gírs 65 vcê brslr crt U 22 kk p fônc pulr fvrávl2 3h40 5h20 7 h40 lh SNT CFCL Lráplg ntsrstu-s crtc Músc unvrsl nstc 650 Rád-jrnl 7 C trvs d«snt HLN jh 20 nt nv p«r Pdr Blch lgl r 30 Curs dvulfuçrã MSSR CNTNNTL (PRD- - d hj MM S nj vngçã cntfc 2 lh Gvrn» gnç há uts ns 20 Músc pr hrs tulds unds GURBU-Ml LP brsr Rts d Cntnntl 20 lç 3 Rád-jrnl 30 Vl PRSNS í un TMR Suplnt uscl 330 ulhr sprt 40 Rsnh 2 3h40 5h20 7 Sh0 JRDM-Crçâ trn pn vvr 4 Músc vrd sprtv flunns 9 Flgrnts 0h20 un (Prtu rr Nlópls Nts cntárs 430 d cd Mulhrs NLÓPLS s t- turf 920 Blt sprtlv PRSNT gl) 5 Músc ts Sls utbls 20 Fts fc Vrds 630 víbrs 6 MPRL ps PRMR í un Mrch sprt 2040 Bsqu pn 7 Cnc nuts n vd Cxs 730 tbl fc 2 Cntár R BRNC-43-63U Trr vlnt qu pss Músc vrd JSÉ Cptã vnturr CXS-ntr r r» -Rspnd S Rn d lgr 7 Rád-jr- d Pns ltn-rcns n LTR n r NTÔN-Pr SNT Trr 220 Blt sprtv 240 nl Clnústc tlcntc s prgunts bx c Nv guçu c brslr 9 Músc pr Jntr Prlnt grç 22 RprtZn Sul rspsts sus s cnfrnt JPsgns uscds 20 Nvs hrznts 2030 RT-PLC-Mulhrs víbr VRÜ-Lbs Nrt gns d qu srã publcds s nsss tulds unds 230 vns rcltlsts brslrs 2 LnNtró nhã drs nfr 25 ntrlúd ZTC - rss ldts 2 4 «BVNTUR-nbcr ftídc sprts 2330 Bt s 030 ^^- H K- ^^ 230 Cltân uscl Ults prrs s Shng 0 N-Cntrbn S s spults sn n 26 tulds brslrs 2240 Mú- prt STR U d c db CR-Só rst lbrnç ngld hns grns U sc pns úsc MPRL-Ldrõs bcclts RD TM (PRB-7) trr? BTFG - Rsgt hnr 2 N-lns rãs RD RQUT PNT (PRD-5) v-mr d rçã hrs 3h40 (l 7 Sh4U 020r PLC-Vngr ps srvs d 27 Qu r s hrs Suplnt uscl 30 0 Scs 5 - Grn FLRST Prt ds r- R BHNC-Grn ndustrl Jrnl d Prftur 9 Curs sprnç 30 Hr d Súdglb? S J03-Cnhs d tntçã bs frncês 0 Hr Lr 45 Gurr s Muns GUNBR Mrs sn- SNT RS Prgr Hlnd d Prgr 9 vnturs Cptã tls grnts 2 Qu ssssnu HlfrPtrôpls nstruntl 2 Crônc - 95 Jgur trrr s ttvs ns gnrl Nbuc PNM r3 ldts CPTL-N N Nntt d Ccêrt Slnínõc 3 Su- 20 s pbnhs d Fvl Cr nsr? D PDR-Ms frt qu s frt» substtuçã nvl 2030 Nvl 2 Pus LBLN - Só rst lbrnç 2 SPRNT-My sjávl plnt uscl SMRTN SNTS vv trblhr 4 Êst pr dtçã 25 Vlhs t cd Rts bnh r pr 4 -J Qu PTRPLS-nj vngnç Suplnt uhpócrt u s prgr su 5 LM U grt n nt tln Flrnç? ps 245 Cntrs d Brdwy rs pps su vtrs crscl vr 55 Ltur d r- 22 Slã Grná 2230 Cssn 6 0 Sã Mtus d d Câr Dstrt F- d Chcrlnh rr rtístc N pç HMTR-CPCBN-37-99S Ts S MTUS-U bj u scur Qu lhr n Sn R rl 530 Sssã d Câr du un 2 s vlnts nc Dl Wltl gr RD TUP (Tlvslã) Vlt Rnd Dstrt Frl 7 - Músc vcl n xclçã MRMR - nj vngnç 2 nd pl C Bb Frrr SNT CCL-Cl s vtrns 730 Músc slcnd hrs Fls 2025 Ctprl rs!? 7 3h40 0h20 h4u Dh20 n Flls l ncrn ppl Suplnt sprtv ctqu nfr 2030 ds Vl Mrt v-mrl NCNL - 2S-6072 Bnqunh ln Cu Jn Rbsn sps ã 30 - Sls nstrunts 50 GLR-s tns d gns 220 Fl 230 PRGUNTS CNC CSSÓRS S d LÂMPDS v n RJTRS lut cntr vlyn Brnt Bls Vlrs 9 t- N un rs sfl r Brrs 22 PRJ Rsgt hnr DMNG S RSPCTVS ld 20 Rsu ntcár Fl 225 Hstór ttr br Y^r^n VNDS PRZ (Bb) qu lh qur trr 2 3h40 5h20 7 Sh40 lh RSPSTS 2030 VS uscs Prduçã nds Tljrnl d BBC slr ll rdn sducr flh tvds d Prftur B Mn- nrrçã Luls Jtbá PLTM fg snpds s snhrs grnts tlr 2045 Ntcár Mntp Sbrlj Grup 20 vnd rs Brg 255 Sbrlj 2 Qus sã s óxs hlcns qu ns cunqu c gu RD NCNL (rr-) s prgs Muncps Supldrgnn s cnhc»? 2 f RTZ Tl Ü-555- un ncssár ntcdênc s lt águ cu águ 9 hrs Ptlt shw 95 N3h40 5h2(l 7 h4u lüh20 rçõs s rspctlvs prgrs Fsts? CN CTR M CS! lhr! MNH SRÁ DFRNT N HN Só rst lbrnç vl 20 Nvl 2025 Rpótcr xgnd fl í vtr qu públc j MNdHt SPNHS (ftudg Crçn lnc Rgn Ttr pl ss Crnd d vd 2035 Fs l nfr sôbr s fls ÜLCKS RUMTSM d ) Ml n tvs G 2 uvn prn fxy Hns rs xbçã Tl rl 9 22 Qu rlzu u cn Nvl 230 cgnh 0 ds 6 às hrs qu br xprên M S LUtS nj vngnç CRC «PNT DB v Hnr rt _2 nstru xstênc N Ttr lrl pl lnc Cl Pus qu rfrsc rqustr d rtçã vnt n d lúdc c Slv Clds 2230 CrTrr? Fucult uxlr n trtnt d stflu ts n s 2255 Rpórtr ss l CH-T UM GRÇ N T2325 ntrvl uscl 2345 tr Mndnrlrn pl Cpnh ZRts d Pnlr n r 0030 Mu23 Qu f nãr d Cr? Cptn su Cr qul Jrg n d 3 Jnr Brrs Crs ntôn uç Hj RD CLUB (PR-3) BRNC Tl ÉS MU N T ---^-tt-^- Mdtçã Gnt nssn ; trn Cpnh Crls Cs 755 pl Dltl n s BSü3JPS?Jí?5tt ; è pn-rvs; ; 24 Qu NvKhlr- p Jnr nd sprtv 30 Trângul Mgul trn? 200 c l vd l 20 fr pr dvrss s Slçõs 2030 Rds ds st sls trêls Junt d cnstlçã 230 Nvl 2205 Cnvt n n ndrd bt 23 Blr ntr d nt Vnds s ntrds s fr snt st sn c Rd Ncnl MUÁ (FRH-) RD ; M Rs drá pds su úl- bnfcçã Ntl prvt st prtund btr u 25 Qu rundv s xr 2S5 745 Vrds uscs 30 cts sulsts n gurr dc t ul st n sxt-fr luxus pn nã pnn fbulss ntrds Chgr st R rvst 20 Scssã s Uns? s lhrs fbrcnts un prtnts rár gnrl Rbrt dvrds uscs 2 Tur U prgr d d 4 s 4 hrs Fn cud Ku Snr Dnts % ndr (lts bt-pp 230 ssrs ltnwrd L Htl Cntnntl) Grns «stcks» v Júl Furt 244 Grjú STNDRD L C F BRZL rcns Vz d rc 22 Ntcs turf 225 Rsnh sprtv 2230 Blrs c sfl fç Dârn l Ntcs su jrnl dntnü» Pr Jy Murphy Pquns Trgds Cnjug RÁD MYRNK VG (PR-D) Hng Hj Flhnh d Prgr Prrnh 20 SR FLP TG ç vrd 55 Dlck Prny 2020 Pnr crtz dc -- T Vu \\ )\ ch qu st sujt stá GMS nu r st l Nt Lus GnNunc squç c plítc 2030 V cnsrtr / rr N p sr! N s l Dn pnsã spclnt ( zg 2 ( Nã n sr \f qu? stms \ css l 230 udçí Rst Gn B Qu cncdênc! cb l qun cb fcv nl l v zlz 225 Cnvrs fl! / n cs frs \ trnr u srvç ^^Jv J \^_ sr tl lá pr qu J 24 un su cs 0030 Bbu-Bt Prgrçã drugd RD VR CRUZ (PR-Ü) 7 hrs Músc rtl Sudçã nglc 0 Crpú»cul 45 Ntcár sprtv 9 vz s pss língu árb 20 Dus Pátrlns 2030 Mscs 22 Nvl Tng ntr d nt 2255 rçã «Mt Jss Js» g U nv fl Mr Flx Cn n B Últs ds «Mrr u gt n Chn» MS NYLN CR$ 220 Hstór «nhã srá dfrnt» str nhã K Várs Ntícs! f PRGRMS PR HJ CSQUT5 VMTRLS U BUNS RS 99 HH _S_3 xrct t SU MMÓR Bl ^r»» f 0NTDS N R PÒff SUS NGUR LTD í-í 6 / FLMS 6 / Shrts Lng trg CTR LTD CTR &T2»fl Próxs strs GRN HTL Flxr Ngur PNS NVS LMBR /;< ; +W& - f lt» M M LMÃS NGLSS FRNCSS nt! WMúW&M r^ Clrs Brncs Brchs VNDS s ntrd \r~v? l? DÁRS CM RFÇÕS 000 pss 4000 psss RX dfíc nfrçõs rsrvs 5 ndr-sl 50--Tlfn PNS NVS CS NC Rcbu p/ Fsts s fs pns BLUTHNfR RRD-BNTLY prtnt nts c- 5 prr vnh vr s nsss prss cndçõs cts trcs Ru ssbl TRRNS À BR-MR - BÍ GUNBR LTS PRTR CR$ PRZ Nt» nu llu W tln Hh»«Qntbtru _n Unn\ bnunl üví «pn - tlunr»-» n nu luflnl t-r p Hu ltírll»ln <» lrulr» lcl Vtfáãw > djul»rnl pnr h H»> <»r»lfhmnr< rl»h«l<» d nd »n l»/-- V-llH «Ml UMux» rm\ Ml flfrfs h uvnld -Mn tu>>-» t MM- < fml-t 70 M M lllll H thlll) -M-ru-n-- RD GLB (PR-3) hrs v-mrl Thcst rus 5 Hstórs Nnll 30 Dlsc Jcky 46 Nvl D -sprts n r c Luls Mns H2J ntrzz uscnl 20 Scs ln» nntl - Dlrl d Mtrópl 200 TlllU 2030 Nvl 2 cnçn d» Grvçõs 23 Mrnhr Ppsy >< nntn tl Ntc t u t vr lt tfttl» nt t»-» tll» pr t ç# S-ur K t < cntul 240 Qr trl Burlu rvç 22S Cuvpr r n u» lunlllml llll» u-dc ln-lh pglnns V/ D MflllC (Nv» Vrk) 20 ln - lllll» ll» lllln llllll lu p nl»330 -» u -uuu -rlnt l flllcu 3 --» > lttntnu d» lft u» llul-ul lbn ul l r-llrvll» )Hlárl ldllhlll Ulllnu l/lu ru ln 3 6 llllu l» Dlltf wllll HlfHfclNí nnl Lult r J l - nlu» Ut-\>\-nu\!> 3» - M»tn» f> «>>» - d - 9 4» M > > lr-»! «/»M-u f H; Hí lhultll tt» ssslslíg-ss -_ J { J 4-Sfí _ - S\ -V!ç?9 r^0è J$rWr \ -^tj-fnj Wr \ r _^

9 w W^s&^sg^^^ t5»s5 HR?^S -M unt slárs pr s trblhrs d Lght Dírí Ntícs RUNà NTM N PRTMNT NCNL D TRBLH / Nó Dprtnt Ncnl Trblh rlzu-s nt à nt u runã pr btr-s unt Hlárs s trblhrs Grup Llght rprsntnt d Prftur fz «xpsçã ndnt cs n Muncpld rlbrn s pch prsnt d Rpúblc nà scrfcr públc c crscs trfs Rvlu qu pr tndr às rvndcçõs rjústnt <ntr ds bss pltds pl Sndl»t prár sr ncssár l cruzrs jjrtncl 240 lhõs vntu-s ntü unt z bns qu sçã cntvs pr dr u crsc n rct sstnt lhõs cruzrs Fl ntã lvntd prlnr qu s Juntss s trfs nrg bns rprsntnt d Prftur scltcu qu nstr d grcultur Plt s prvncárs bn Ntl Tlgrs prsnt d Rpúblc nstr Trblh drtr DNPS n su xpsçã dz qu qulqur rjustnt trfs só sr cnc d pr tnr xclusvnt s trblhrs nrg ltrc! Dss fr cr-s u dfculd s pssblds pr pssl nrg sã rs qu crrs urbns cu tvd cnslrd fctár Nss prtund s rprsntnts s prárs srs dll Nscnt d G Mnrvln Bzrr Sus pnrr qu nã pr cn; crdr c ss frncçã dc trtnt s tl s cnsuss s sfrçs pr pdr ttus xtrs sus cpnhrs cssr nã pr s rspnsblzr pls cnsqüêncs sr Rqu Vcnt Frrr drtr D N T rcnu qu s rprsntnts d Llght s Sndcts prárs vr prssr ultr s stus sbr tbl unt slárs f s clculr prlnrnt qul ntnt ncssàr pr fzr fc sss spss U vz cncluís sss cálculs s studr sluçã pr s css Qulqur julgnt prtur sr prcpt ná rslvr quêstá Tãlg Lght s Sndcts ult sss -vs Dprtnt Ncnl Trblh rlzrá u nv runã Dss nr n dnstrçã d Lght prtr hj srã rlzds runõs pr lbrçãds t bls slárs Drtr d Unã s Prvncárs Dstrt Frl drglu prsnt d Rpúblc nstr Trblh drlr Dprtnt Ncnl d Prsdênc Scl s sgunts tlgrs prsnt d Rpúblc «Unã s Prvncárs Dstrt Frl pr su drtr xprss v x nfst stsfçã tôcã rl d clss qu rprsnt pl ft just cncssã grtf f n s srvcçã rs P ssgurd pl crt xcutv fc d sguld «trtnt s srvrs s nsttuts Cxs snt-s n vr rcrrr v x su trdcnl sprt justç sj dêntc prvdênc ndct plcr pl xcutv trvs Mnstr Trblh td Prvdênc s s srvrs c Mns TvScl s) rs prsnt» nstr Trblh drtr D N P S «Unã s Prvncárs Dstrt F sntr -rl ntrprtn td clss qu rprsnt cnf ns bns fcls dc vss xn snt trnr clênc rld pd r rsptssr nt frul x prsnt d Rpúblc d cncssã d grtfcçã f n ts s srvrs d Prvdên c Scl» Dstn Rcf N Yrk Gênv B lrcc nbss Vncuvr N rlns Rcf UM D N CS D «CV N «SU UM MULHR D RÇ» DZ RCHL Qun sntu ncssd fxr sus ds u prptur trns fts h rcrru s tjls hrrn c s ldrllhs trnzn pr l d scrt cunfrr pdrs u lâns tl quls fsts qu tb fr pnts tlhs tábus cn ns síbls d scrt hrglífc Ms h fl vlun lá nft s s stsfzn c s prtvs tjls scbru ntã utld d plnt nnd pprs qu sub spgs pr cu clr Nl Pr prstr sclrcnts trn prtds Cssã nqurt nsttuíd pr prtr nstr d Vçã pd Trbunl Cnts pr purr s rrgulrds qu tr s prtcds n tcnt prtds brs xcutds pr DCT xpdu dtl ctçã s cddãs ls Frrr Jã Mntr Svrn Gs L Js nác Cvlcnl Grln Gs Brrt s trôs prrs rsnts nst Cptl s s últs Duqu Cxs n st R dc Jnr llclls ncrts nã sbs pr prstr sclrcnts bjtvn ntucrt rsgurdr s lts ntrêsss d Fznd Ncnl Cssã slctu s qu tvr ntc dtl qu s fç chgr cnhcnt s cddãs ncns cnvt qu lhs stá sn ft Cssã rpun-sc n Bbltc r DCT drnt ds ãs 7 hrs sb prsdênc sr Jqu Vn - ^U^w w^ í-k^- Cç pdn sculps us ltrs pl t trnurà qu vn rrr sl rprtgn ulhr qu hj cnt su vd rpórtr vlhs gs Junts sf ndr pls ss cnlnhós f pn qu u d s sprss l tu utrs rus s n pr ss xr pnsr u ->uhí utr Nã vrd qu s gs qun dvrg prcur xplc s scrs c u grn s cpvnsã? nqunt l rv n Lbln ncntr vn-ns qu n Lvrr Ts líp uu u utr cf; s ps Crls Frs trvs u rqurnt n Câr Muncpl tnçã pr f Trnu rc prz d cncssã F prsnt n sssã nl lrlnn L rgânc DsVárs cssõs dc srvrs rpr Câr Muncpl pl vrr trt Frl sntn crc r 9000 bnfcs HSPTL D RDLST Crls Frs u rqurnt ntê prcur s vrrs dãrnfrçã prft rspt d sfnlnt nt f prv pr- t slctnlhs ráp ndnt rn tuçã ds bbs gsln lcll t l r sr Slvln Nl ut tr f qu pss lr u lds ns psss vs públcs x- rzn brtur r crdt dc - Ntl s frt nls trnqül nprds dnt cncssã pl C hã cruzrs pr judr tr s clsss nã tngds pr qul r Hsptl Rdlst qur rstruturçã ps crt pnh Ncnl Plrúl lgu cnstruçã Juntnt c tr fr v- n 3 97 stã s s rtórprsntnt unst qu s nrtds núrs nds trnn cnógrfs cuj ncrg c crrnt n ts psts bn- gulnt crdts pr urs fns grfs srvçs r vtl ntrss ftrls vr tr rvrt prn ttlzn cffrc 25 lhõs cru- fc fts ndnt d áqun burrámuncpld sgun cláusul cn- zrs Muls ds nds rsultr pru tlc d Prftur trtul d trnsfrçã ntprjts NTCS DVRSS ntr cêrn r S psts dqul - xcutv prjts qu gurdumnt ND - Ms u v d várs sns há n trnsfrsrá put cuj prprd prt cncn vntgns func dn pr Prftur stã d pr- r d prnuncnt d C- prjt r sn subtds h cnsrçã nárs f prsnt nl pl sr d npndênc d Muá prç Prr qu nss plnár pns quls qu hv Álvr lvr d Curv d nrn tc str- rcb prcrs fvrávs d C- prtculr v xn pr trás vrr Mnul cr su sr Crls Frs n qu s nhu ssã Fnnçs Nss cs stã tó h prsnt dt xplrçã cn s nsgns ns tds Blsquz nd cnvlscn n Hstnu sn ft pl Cpnh N- crrnt n pt r Prnt Scrr Prtn qu sj cncd u nl r Ptról s qu pr ss N r D ps rjlnh s brt cncrrênc cnfr- t u rqurnt prfrênc nt Ü pr cnt sbr s rs vncnts s srvrs u pr vtçã u prjt qu cn- pctvs c lcnç r funcnár nlclps qu sj lglnt css rcu tnçã d Cs Nã prvu utr lntvlnt c DR FRNND PULN gstnt sn dscut nã vt pr- s css dquls qu nã sn fjcl n 400 nsttun Cpnh ss tê rspnsblds Crurg Urlg ductv Trnst Tráfg l CUMULÇà PRVNTS CS U bcuk S MUL crátr prnnt sr Lg Lss Bsts drgu u B 20 rjá Ru Cn M TVD S FUNCNrqurnt prft slctn Tl RS QU SRà RSTRUtfg prvncs n snt sr rvg TURDS t x-prft qu príb s Hntprjt qu cpnh n- funcnárs psnts cuulr u sg n 06 rcslruturn várs prvnts nss sus psntcrrrs funcnárs cuj slluçã rs nltrd s 947 J prnc rcbu prcr fvrávl n Cssã r Fnnçs sn rltr sr Cs tr Mnss SNHS T trl ncssár WlRÍ VSTR N R HJ M RMS RJ RLNG xcuçã dc stv nt-nt c nlslr U dc prtr Trblh prcsnl d Sndct ntrrupçã hvrá n r srvçs dus Trblhrs ns ndústrs üráltrc fcs R Jnr sr ntôn n frncnt nrg lgrurs! Brlcp Fgur lvrs qu fz h)c ns sgunts M RMS (dns 4 fts 0 hrs) u rlt ds tvds nn su cnll Rus Curlcurl prár Furts r d c s prbls d clss s Frrr! strd dn ngnh dn Pdr trch dn nvnld Brsl cn tr s psts 44(200-3 c 44202! M RJ (ds fts hrns) Runs Cru/ Jbl tph trnllrn prft sncnu n ll qu lu nrnlluln nnll Cllfl Ulnlò Br utrz brr crdt spcl rls Frrl Cnnlã llvrn Csr (r$ prn nlnr s llvrn lvs Clsplnllnn ncnnncn tllns p pssl dn Scrtr d cnu n Brbs Plnt Gnrl c sssfts Uls H nlnbl Culln r Dstrt Frl Crnl ltft Gu xudnrns c s trblhs xtr l Cstn blru Unrls rlnmcf rçntár lv n Hnór llln cn prpr c srvç xtrr- Rch Frlr Nun ndr Crv tll dnár dn lnnsp Pssl Hk lh Rs K r slrnlns Furft lu Cór dn Scrclnrl rl dn Prsdênc huh rn c Mnsnhr Kx prç Hn vlr N M Trblh CLNC LHS SNT LUZ TRTMNT DS DBNÇM DS LHS Ócul» prct Dlârtrw«ln!< vnd UM! Fcrã s nrg ltrc pr s sssõs xtrrdnárs Tl QUTND LJ Nç-jls prtvs nhs fbrcu-s prr ppl êss ppl cuj crs tul u grn ç à cultur rn Hj s 7 hrs n Dprtnt Ncnl Trblh s rprsntnts Sndct s Cndutrs Vículs Rvárs nxs R r Jnr ns prprtárs prss ônbus runlr-s-ã s rnd pr trtr unt slárs plt pr qul Sndct Tls CT Rnd frl Rcbrl rrc lfâng rrcu u nt nt Rnd uncpl Prftur rrcu nt PNTURS PPL SSM NSCU 0 Cnsr-s s jrnlst qu scrtr lvrs Ltr nvtrd rncs plcs Dr pns cnc hrs Ss lvrs publcs u trgd scndd D Cltl ã d rncst Mr Luz y su hrt U lr flz Pns pr cnqüntnár nd lng Rprtg ND - ÍS prv prjt cncn crdt pr Hsptl Rdlst Mvnt-s s funcnárs bnfcs pl rstruturçã prpst pl xcutv utrs nts d sssã nt Djnhs KNT fllvc- 95 RCHL QURZ SCRTR D NÇ» MBNT NRST- rrgulr stuçã s 0 psts gsln xplrs pl Cpnh Ncnl Ptról à 2 Dzbr d MULHRS CNTM SU VD Ch sr prsnt t pr ft Qurt-fr SC rêcr Srg dj/c Ms-rnd hj s prgrs prgs ônbus NVS SR RRCDÇà S Wws ttlng 2 Brsl 2 P Tscnll 2 n 3 Tjlsdn 2 Vlngr 2 Dl Sud 3 SS Lpl 3 SGUND HSTR MUND M U ndur l hr ;---u KM RKKNC <(l 2 <» 3 l r - R -ík» fl llnntll Mhth Mrcn Mncll Knlrb tn twl l» Frt-ll ÚfM l Jn >> rqu» -rrllul í» ru t cstr tt rd gw -% - ^B l^^s BSS v^ B^^H Bhh^-íÍ lt à squrd cs n r Rchl Qurz n Cv d nç lh Gvrnr À drt scrtr n hrt plntd pr ynw bx n s r Rchl c n Cltl ã d rncst; fnlnt strn à rpórtr u ds sus stnts c s brs Mntr Lbt lh su fug pr (vurnnr nunc s ns vsts Sbís un l utr pls jrns pls gs cuns ncrrgs dr útus ntícs gr r prcs uvr pr sl sr rprtgns u scrtr Qun n Dstrl fr s fl scrtr pns-s Rchl Qurós Lúc Mgul Prr Lúc Bnctt Dh s Qurós utrs us ns nü vê r Sã psss qü s cnfun n nss drçã n ns sc rspt qu lhr? RCHL QURZ Trzís ntr nós tnts prgunts qurís sbr tnts css d vd u d nutr ps dc tã lng spnrçã qu s prc uu ntrvst rcprc N l dc td nss cnvrs huv spr «Vcê s lbr dquêlf- d?» S bs lbrrs b pss nclusv d qu ns cnhcs clbrldnrchl cçn rcbn prê Grç rnh pl su prr vr «QUNZ» Qunts ntrvst» vcê Já u tê hj? Rchl cnf»s qu n cntu pur lgrr rpórtr lt u nr glnt Mnh dst vtr rprduz-l N «CV U NÇ» cs Kchl Qurz n «Cv d nç» lh Gvrnr stá já ultr scrcntd ftgrt ultr íd Nâ prt qu snts s prr nt qul Crá U cló qu dznh crns; u l h lvrs prc s prls r nt qun xu pr trás u jrd ch rss vrlhs prtã zul qu Ruth prgd bru í trnspst Crá u u trch Nrt u Nrst? U cs brnc jnlnhs zus pqunn c r qut s Jnls brts dp pr pr hrt gllcsnhs qu vá sn rhr cnstruíds s pucs ntr stá Rchl trrn prqu crn u fu ss cs ã qu fl prr cs -n urs qun vs pr lh u stv tf cnsd d cd qu n spr cnstuç d utr MULHR D RÇ cs vlh chn-s «Lr Jur»; bx cl trr btd c u tt r tlhs vns l u vlh pç nd flt t nss trch t u frn r brr pr prttrl xplc Rchl r ul rz r srslpn F u cn ftrn nrstn nrn «L Turn» srv rc póst r Rn tnvlh cln vlhs rhl cnstruu su lr nls pnr frnt prrnn nutr n fn nls nrlülcrtl fl brt fsl Hgnr t ncrdn c n p «hnbn ldtrlvbüç l R un rnll lu nn N gsln t hrulh n d gluçftn n r nn n Crá r st qu Já chgu tr u blíss clçã glnhs s c s gr c flt lh pr crçã n fun U jqulr quntl nd psg utrás bnds; Bgu gt r pssívl prvtn sòl< Bgu flh u gt d nchn v dzn lchl nqunt u bsst s gt ntr nós dus êst > Pp Rchl t rzã u ulhr d rc S VNT QUTR RCHL HRS Su d cç às 7 d nhft t 2 hrs l ncrv lç lê jrns nd pl lh ( n ut pr qu) v u cn ( Há três cns gnífcs dz- n su ncntnt pl lh) às vzs ( Mut rrnt) às hjnt v à cd 2 d drugt rs lê d ( L cnvrs u rd) Tr Rchl bst cnc hrs sn c ss fz cu qu l vv s ntnsnt Pr-s ut qu r tp rn dg-lh u V gr t nó» u cr tur ut bnt c cbç sbrnquçd u srrs cnhc n çur Vcê ã? Nã nà cnhcís d Cltl s há nl tnt fcs cunlcnllíld qu gs s lg LVRS RMNCS PLCS MNTR LBT b Cntnus vvn Rchl sus lvrs sus fgurnhs brr prnbucns qu nà prc Mstr Vlnt Sã sdnt ngênus tõsspnt sts stncs U chs pckctstã ts bks Rchl rl nss surprs dz Lu ut rncs plcs Sgun Crls Rlbls r u frncr tnh lvrnhs Vcê sl sss culp s s utrs s srs u gur scn tnh strr rudçã N sl str Mntr Lbt s nfllr ncrnçõs prrss F prsnt dól s r u grn sujt Lbt vcô nã ch? br prr vlu ncntr st dctór Rchl d«qurz vcê J t llllll Gvrnr tnh tb r su cs St ) Hnn lng n fc tn êss pt lgu r l vrn«l ê rfrscd pr brss r ns r Mntr Lbt» Nft ncntr ns stnts^ nnhu rs lvrs scrts pu blls dc Rchl n nlrfl fs r sus cnc rncs «nls u lvr r crôncs? Pnrn qu gunrdnr us llvrns? S qu srvl nft pr u pr rlêlch Qun tnh xplr u lg MlRr- DS NVS LVRS DM PÇ Má scrvn crn Rflhl níll prgulc - - lvr ln ttul Mnrlu Mrlur Pr» ls d njnrcr bü vlu (nln ur runc publlc c flht nu» rt- SSS vst l dss trnu un dálg pr fl «Cngclr» d Vr Cruz Há s ns scrv u Lpà pç ttrl sbr s nã str ss nngu gn qu n f d pç há nz cdávrs Pns qu tnh scrt u trgd cntl u g êl dss clássc t qu trgd qu tr 5 ts; nh pc sô t 4 lg nã trgd qu srá ntã? Dps s qutru ts rr nz psss gn cnc «Rl ult cnt T cdávrs s! Rchl Qurz scrv pr# jrns rvsts rád três crôncs pr sn gnh 4 lf l cruzrs nss MS JRNLST D SCRTR pplrus pprs dv rz cstívl frc quls flhs tds u plícul ult flu qu nft tru sr usd cds sbrpsts cnvnc-ntntr- prnsds pr grvçã ds css qu s hns pnsv snhv sjv s nrcrs pldr «chrts» n fss cnjunt s ltns dc «chrls» Dps pssr sgná-ls pln n «hlbls» nqunt s rns prfr nnçã «vlun» (rftl) d qu r nrls c s fftlls n s pd scrvr r crds L RR d plnt nft tru surgr nnnçft LVR QU Fls ltrtur brslr vê ns pnõs Sb? nã su u lntlctul u scrtr c prbl ntlctul s ntrsss pur Js pr xpl pr tr Prüst u trnr kfkst qu su s jrnlst Qu pr xpl vcê chr nqul ntlctul pu r? nbl Mch Msnvj qu êl nunc tvss scrt nd t s prbls vd «pnsnts çõs u ntlctul pur Crls Drund? Êss u nstr Tu d qu êl scrv b Nã flh nnhu fr lltu nstr rár gr Rchl qu n trvst L su crônc sbr dlclrs lvrs Vcê t r zí Sb? nunc vnd u l n cb Qun cb vlr n pr ã n Ccrá Tnh lá u grn bbl tc vrd qu utrs tps plc nvdu vár? vzs nh cs tds s vzs lá s s us lvrs Mnfst l vz lvr Surrlst só prqu tnh c p vrlh Nãn huv s «trs» xplcr qu lvr nã r plítc PSCNST SMPR C fls rbtrrl nturlnt ds plcs cnvrs cu Gtúl Vr Lbrs lncólcgs nt c crts hns pscnsts t nt vã brn ã pnõs cnvcçõs qunts tê ultnt r c trc hnrr s s prgs psts ns s suc Cntrblnçs lbrn s qu nã c s ntrnsgnts Rchl clr Nunc v n dc prt n lng Gtúl s pôssvl xr cbát-l t ls cus ss Brsl Su pscnst ssl cnfss vcê s átlc pscnst únc psçã qu cnv qu ntr u pdcnh qu nft cntss Rchl pdu s vz qun pr s cc u pss pr sndr l Rctr sr st qul u vgnzlnh L slrt clr qu nf nccltn nndfl C s n gnt puss udr npnln só prqu llnss sun vldn n s u tru? Dx u flnr n u cnnló s qu nu nurn k qu us > nf vnh rílhnr jflb^wl - N r bstnt pr K prcu prgnh curtd crts ns Jvns nvntd pl 3 prl r ucns n scul C n cd Pcrg n sl Mnr ntgüd d Md pssr scrvr ntã sftbr pl crnrs vtls Ms nd nft r bstnt untv ncsslrn hun ctrn/r sus pnsnt dc purgr crbr lu xcss r gns surgu ntã n st Tsl Lun n prvínc dc Hnr nrt «ntft c su rvlhs d 4 cnsgur u pst ft fbrs rr bbu sfts águ scs c llsds ps n sr pssívl scrvr-s Árbs tr cnt rt d qu nnrfçr nstln fábrcs Rgdd Dsc n tp dqul lndár Hru l Rchld clf ds hstrs rvlhnss Dnn pnínsul brc cnduzr sgr n ppl cnt = K nlll próx d Vltl n Ksph un gríp l Juus nstlu prr MNH urpu lr fbrcr B ^ ppl MNH dlllclln lr nfl sn prqu ss jgj w BSj lnlrn ns prtvs fábrcs ru prqu (l trblh cnslsll n r rlturnr trnu» pnrn nnglr-v pnsl qu r~z pr ls nllh» r nd nnlnnrn c llln Nrnls == rn H7 Hnhl lsrl cc tlr» nnllrn qu pn»n grn 2= snrl n sr lrln prln lcn rrrndrln ppl WB crs ll - lllrn nlr V HM Qurn nbr s lnch t Urnsn Mtn fnm prblcf )snt c Bcnl» Nft Bllu slt tl n n -! Qurt-fr Ll P0 0 NMRD D U llllllh

10 Mu\wuttlHr)«>>-yf J~ DÁR NTCS Sgund Sçã Sgund Págn PR CFRR N BN L^ÁL±~^^^^±^-~^ \r^^^\j^wl^w^\^^t^àm^ nd s sluçã cs s ríts R n PLVRS CRUZDS ^B\T^BvBB^«BBl Dzbr 953 Qurt-fr 2 PRBLM N» 65 DUCÇà cülfúsà Mnul gd s Snts MVMNT UNVRSTÁR FCULD NCNL FLSH ZMBR S VLtR /bu V tul) nscds áltôscp s psss nst d sã nturlnt lsnstl gás ftv» tn u rspnshddà ílr d pl vl pl r ds cpccs «u qu sfr s brrcnts lgut Su stn ssu s ss s vzs pór çrctrtcs b puc grdávs Cnv qu rr sus pulsns > ncr v d c ns psblns Grlnt tng dlumt -<üí s vnçds Hrznts lnfdfc-tfls - d prlucn Fê gru Grn srt ncnvnnt pr trt u cn fusã usts jurídcs ssunts r cr Cr c Ípt prss cs; slttc& v s nu prtund qusçur ngócs dnhr Prpsçã ndc lugr L trllrs hrs d nt psscnt u tnt scrlt vl qu surj surprss grdrns vs Sus núrs srt í nchr Murr 3 5 Pr ss s psss d Mulhr grduch cnjunt nã prsnt nfluêncs sfvrds rds u rlóg 2 DRTÓR CDÊMC BLTM GRV - Dlrtór cdêc d Fculd ch tnçã ts s clgs nr uns ts blzrs nsss nr prgs n snt cnsgur sdcnlu d Rpúblc u vl prjt cpz vtr dd 23 5 únc rtrcss tã prjudcl qu s crrtrá nsn d nss ps Nf ps prtr qu cultur ncnl sj scr [çd bnfc ntrsss prtculrsts Cngrss Ncnl run pr dscutr vt prsncl prjt Pdrz «lúhr nqul qu s prjudcr nsss tlgs Frác nu ttu qu lv nss cnct rslvu ctr vt prfrn nlc n su v lugr quls qu s dc snvlvnt d cênc stu prrnt su cnhcnt c prmntn cltvd vl d vt u Cngrss Ncnl u prv qu rzã prvlc qu justç nã è u t grçs trblh prsvrnt sstátc fr d clss unvrstár c fs d cultur ntflnl sus drts Flctn nsss clgs Frác pl vtór qu btvr nst btlh lrts nsss clgs r- frçr nss trblh vrfcn qu c pssívl btr vtór hstn pr ss nã frqujr nã srcr pl cntrár rbrr nss cpnh já gr stuls pl rsult cnsgu pls nsss clgs frcêutcs Chgs nt culnnt nss cpnh cntr prjt 235 pl rlzçâ nsn hund nss Pátr c p s unvrstárs brslrs trvs sus Dlrtórts cdêcs rgnzçõs studnts c UM UN DC sts crts qu cnsgurs vlór nã nss s Brsl ÜtólJüRtl» dl \ vd s nfrrs unt cust Justç lhrs slárs cncdds pl Trblh Sb prsdênc drtr d GLS VR LVS D Dvsã dc rgnzçã ssscsr FCULD NCNL tênc Sndcl sr Rul nt Mntr Júnr rülzu-s DRT Ncnl rr rr fl- n Dprtnt d cssã runã u blh c s bchr ustud qulntr-nlstrll lus d tur ríts s slár Fculnt! 95 d ll Ncnl Nd fcu lbr nt Drl «Un- tn c vst flt ds vrsd c Brllpv ds cnclusõs d Cssã n sl srá Glás nd qu Mrcnt Mrnh sbr <^- «tf Vr lvs sp^^ clh nlr cêr- prfru su lbrçã cssã ntrl&$ - sw-- «c z cn- cs Prlss l p nstrl lbru rcr u nv runã n própr Cssã Mrnh Mrcnt qul s cnvcs s rprsntnts ds prss prtculrs (rrs) nd st sn N Mnstr Trblh \ltr rcunlr-sc n d àslf hrs qun srã crts» tlhs fns d qustã prsnt d Frçã Ncnl s Mríts s\ Blr ld fêz sntr qu su uclss nã ctrá nnhu sn nt ns bss qu v Trb cncdds pl Justç qu lh pr julgà-ls ut - çuc cust vd lgu cnv-ulc Justç Trblh stá rn unt cusl dc vl qun j d ntr 5 20% rld jrçã 4 u vzs supr-r êss nv crrnts dscurs Su íf qu srá prfrblp^jb BB» n slnd GLS VR clçã gru LVS qu s rlzrá n próx d ll Ttr Muncpl ncrr ntrssnn l náls sbr Hstór Drt snvlvn nd c bjtvd u stu trn d funçã juz vs dvg n scd D utr fr Sbrn DrGlás Vr lvs nturl d cl 4 hrs cl scnsíbl quíc br NCRÍVL utr Mr S U spc d d> Slvr Bh n fêz su gnt plc Hngtn Ls ngls cr nívl dágu sã vlt DRTÓR CDÊMC curs scundár frqüntn Gnás PS ^^^B sp lgus crns utrs wm WUr^ spr s prcupu c s «Rsrvtór Ljs D NFculd cllun d C frn fcv d Bh s clgs dcs 950 rlds substncs qu pndênc frncds «Crs d 4 próx ns- cnl Drt tu prt várs cr c nfrçõs grss nts rcntnt prs cs slnd nvrsár fr- vnts culturs trvs bt ss sj (fr prtuguspl Lght qul nv qu nthcsstvn pr s nrs u Cssã Ncnl sssl tur c u churrsc dnçnt às cnfrêncs sóbr prbls jurídcs nt r 392 trs bxu d) Vrbl s cud d» nfrrs Tcnc cb r rcbr çunçã d tn «ds trs 9 hrs prnts vglnt n Churrscr Cpz39209 Grcz sônt- pr d tnçã gvrnr Lucs Ngur V dl dr Mrcl tv u»s Vrtcs hv prtnt u qud 2 br nstlçã d Cssã r FST NTL ncrrn n à pr Vrlh Pul Sãl ld«ís Pnsu pnsu pnsu Rch frd rs cnss sus tvds crrnt n Tl slnd ncrr pr ts nós cntítrs u d pr sstíncl Tcnc n st nvntu u nv tp cn Cssã cns ldds pr u cnt; rnt Brsl-sts Uns v f- só lgr stsfçã Pr ss slcl rfrd nsttut utr fz qu Mntrl vd pr btfs ltrcs rcr s sus sscs fíls ts s nsss clgs hnttud s srs Lã cl Sls Mch n tu stn cp c águ CFRS RGSTRDS Drçã u nv strs u íst Ntl nctv gs qu prcur s clgs ps d Cs Cvl r gvrnr; lg sj lvr Br prsnt NTM g ss qu Jâ s trnu u spátc ss ctds bx f cunríró Pul rúj Crrí gr d«r sgntv rcptr pr stçã prdlt ntrjlç& cr su prtcpçã tp cnflnt; ngnhr K tur d Fculd Ncnl trdçã qu sá_flt nl às 5 hrs rgstrr- t rln nf u rvlh rnsu surprs Pss á lnrl- Drt d Unvrsd Br ; ss lst t c fnld prn- vnlnt r Ljs s n Crls rnl Krug prt trás Rsrvtór n s flr s brnqus ntvs ngrr cpl Prt sl rúj n cl êst jrnlst Mnul Clg hy Burl r39209 gru Srvç NG-S NSPTR FR sgunts cfrs Nv «B? Nv qu brcr s u dnhr pr s crnçs pbrs Cssõs d s nturz s Mnul gd s Snts nss lguns hspts lgr ncu u nusdr grngnuts Lvr sls d cd prfssr Brndã Flh clg nd- CUMPRR UM TRMNÇà trs; rsrv tul prvtávl tnds utlzr s prtunds dl lcl lvs Srvç r Bs prnrcís nttul «Cr- Sl Síbl; xplr NSN SUPRR prfssr D rdçã cpnhr D DVSà ltrs (n s ssstênc tcnc frcds pl prndnt êss qu há cnc ns n ãn T) Pdr» flu n cn- T Cntrçã d prpsçã c n Snt Cs Msrcórd FCULD F CNTF s stt cntn c crdl p s dt 950 rsrv r NU pl rgnzçã vncnnturl r Brnc n R v Clgs srs Mrs Plclluú l st» ncntr hj n P fn rtg VRBLMNT CD fíls sus sócs funcnn n stã dnuçã já ltrs); dfíc rcns n PáHMrf nc Hl Jnr nsttut Srvç Grn Nrt Mnul gd t dár u sld QU PR RLZR nsttut frcrá nss tr sts Prnbuc lgs RH Slínpu Brufllrr durnt s últs 24 hrs trl brã S PRVS Frncsc Un s Sn- s sus vstnts u bnt l- prfssr Gry «J Jnr Snt Ctrn flh sr CQNTFCU ncr Clg Js Crls Pnn Bsts íltt ltrs Sr Vs S ts n d sr Cnstânc s Snls gr tpcnt rnnt c fr- vç FM 2 Rrcbs d Unlf Mtrpltn Cprgln clg prfssr Bl ncrur «tbufft» prts Vn pr R vórs; prsp s studnts u nt clrn ZMBR Cssr fzr prt r- já flcd nrt-rcns s f- scr Snt Mr Srvç pr«drtr d UM turdd 93 ngrssu n Clg Pdr trdcns fssr Cstr rúj n Hsptl Mnrul «Chrsts nrctcrls» tã ss N JSrnll nt n ttu cnts du sr fns -cpltn sn curs Hu rlstcs dns clbrçõs nlns ns crv Flh l frl n Clg nlônl Mr Lsb Hs- Vrzcn nfmlz nsptr gfr Flc n R Jnr Js glüçs T>0 PRBLM N 650 nds Ds c v ltn sttls Uns Fculd dc cn d prç Qun Nsc MCntrl d rnáutc lncr u pl Srvs NTM u csl flz ntr t d n prns qul ntgrn (ssã Ptrcnz lv n cnhcnt r clss (Cnclusã d» pásn) n Cr lh vvn s prbls srvr r cnt nsttut c u rg ç Clnc Mdc u cntlfcnt Várz ntusst sr cn xlnâ s ncn c qu c u-s Pã psss x lncr próx HRZNTS lst ns snhrs st - \K9brlh Clg Tbrçá à ru Prncpl nu prtcr rbtrrds n Fn un s cntclh ú t «sprt Pn s dfrnts Vst gd gá Mnul sg trnsfrá-l Rr ns frtur ns s culturs scs Mônc S pt 203 n rsdênc culd qu pr zr cstft sb su cnstnt c dár t vt vds nclusv plítc rn Fr Scr Mlh Snls tv stsfçã pr t- qu tnh c prc» qu R Lus Lvrr sr Js Pdr s nspçã brslr pr Sr v u - Dr- b qu ntr ls s rsncp trópl nn snrnst n Fst Ntl ns- Snls n prtr d Fculd s qu lh sl crs nsjrá ld nl pru lhr gqu su n vull ut nnl nn hj pns ntcps Muá C prç cnts vts pr qu lcnc lôcts ttul rllzr-s-á n d 9 crtr s css Justnt s ngrnc VRTCS - r Vr Só t s utrds l Mnstr r nuts dlstânàs 730 rnt rç qurnt LUZ MR ívràs Snl cs vtórs justnt qu Rplsr Nn n rslvr Mu ducncs XV s qu sjr cprcr u n- rd - n bl crrr qu tu c Mr Luz Qurz lrvèlht s studnts ps rzã Xnt K frt frncs Dstrs JUt Chá lnlr vlr ntvs dnhr u brns Nã ê pl ft u tr lr ns ptênc ntrtnt pr tvs ã Rchl qu já stá nt Tbg s hlnss g v Má - Pór - l à s Vr nsttut (ru Snr srt sr csã tr st hurcrátlcs flz MS -- Dlsslv-s n Frnç qu vu sr cntr dlvór jrnlstr d ltrtur gur 03 ntcp rcnhcà Fculd sbll s Ntávs» ncrchrdnhs c c xplc Rchl r sssã sln vr runr-s x- cuncd pr scrt nt d Cssã Ptrcnr tb brslr u cnchft fc rgulntr pr Prvn qw rgd rrdnàrcnt d 5 ás 5 hrs l n lh Rchl qur sbr PLNS PR CN Fculd üótüt hj cnvcçã s «sts Grs» Cntr Dsnvlvnt Cultur) pn-!nr srn qu lgus ds prvs qu s rpórtr l Cbt Slzch lã- Nvíss gst qu QUNTNR vncrs pt r s Cncurs str str utáfr prclr ht vêr rlzvárz nã qur nh Gl lücu trvss 2 rá scrv cnt DKTÔR CDÊMC Ltrár ptrcn pr êst Cntr dssr stv vã vê Cpr trblh rcds pr - nlt ssunts s r spt fg usch lngug strã prsnts s brs d C- r» nn drtr nsn Supqu (rdng) VGM D 4v N stã cntrstz trc qu nvl nts s ssã Julgr cpst rnrvds s sgunts clgs cprr rtsnínstrnn n r b vn- stç nflunc ut 4 Mrr Prs Frysslnut hngns prstds s s sj ncns c vs scrtrs l lí Csl rcrn nj n D ds trc cntfcu vrblnt Fcul- crtr qu trn rgnl nstr d nstruçã Públc Dnh Qurz Gnln dr scrtrs qu cplt cn vr Vês c br c vcld s 2 hrs prlrvlnt tn qu pr rlzr s prtrux qul qu utr trblhs Crlstlnsjustnt Rlzr-s-á n próx d 22 às Grclln) Rs qu frã nlrgn vs prç «st nrr lgd tlt 2- cnfr sun nscrçã pgr «Dfs qunt ns Tnt gnt nvlr d nfânc Mr Luz prês s vncrs Nst r 0000 Rqul Jrg Pnl Sutl 4 hrs n udtór d scl Tc s tn» lhcn u Unh pln nsptr n Mns já sssã vrá sr pssr nòvt sr prcds u ts qu Vlr Rbr Mrr Tull Srrn nc Ncnl s u runã d drtr Pr nft nvlhcr Sncpd cpst pls sscs chgn \ Fculd ndgu nss ltrtur ss fruts Rudg Már sscçã luns x-luns Kurn Gudlup nâ dvlr sr pnnt fc U crtj pr hv s c s s scrtr d fcr Rnl rln Ngur prsnt; lhr scls Tcncs rc- s glh F st u< v tr ndnt lgr Mrcs Vnícus Strudrt Mrz Vldr Murn vc-prsnt Nwtn sf nsn Suprr rvgn n spr ss nã gs s u s qu rlzr hj p nã r lhrzlnh runlf 3-2 rclsã u luc Sllclt-s prsnç ts s Pul Txr ds Snts scrtár «su slà cnvcd tdfcçõs s snt flcln sclh scrvr Rspnr-lh qu x-luns D luns scls Prfsn Rgpr tsurr Lun Srn Judt -d ns prprr pr pws ngr ut nr p l s brs d Clssá V- slnls Tcncs ndustrs rt- s s clbrrs Cncurs Ll- nd nf hv chg s qu «Cbnd D Cltllcl srr (l qu já cntfc fr Fculd r vs rg pr grcr drtr znls s sus trg fzn trárl qurts fqu g s spntr qun Rchl -f t pl pr s ntfcr ps qu s- pl dvsã nsn srsuprr s ps s 50 nft tr s rlzd nn s lu pç cunc j ss pr qu prvs MS tblc u ds nrs cncurs qu vlds Pr ngrdr l Ms ss pç nã s ch qu fz ntã? cntr su s s cnvts pr + t = Br l quls Vu sr u vlh nft «grt crnvl studnt»- Vcê Bnt? rc-! fc Mr» v Rslv qu nã hvn ult lnhd ult dgn ftst rgzj pl vtór sbr _!- + -t ss rc ntn) csã vgn su strnh dss qu udr sr dqul fuhuv nã crculr n» st fst s rpssívl lhvr nã há prv rr nqunt cnvrss Rcbs lzr n slã n ru Álvr lv Pqun g6t qulqur Hquâ s studnts h um DRTÚR CDÊMC pssívl prqu Rchl Crrr gu qu bt n prtft Rru 34 7f> ndr n d ds 7 às NT FCL U C C dz css psrr cuncr s nvs lucurs cnt fl c TDS LUNS VS S vlt tnr SS hrs v dz chl vst «nlguns sr Várz qu qu v públc clrr qu rs s luns trculs n crr Prs Cd b rrl! Vj s clgs ru brulh Snhrs-Snhrlts bvr s fundd Un N- rcnl n ltv vrã cprcr s studnts qu qusr dqurr stv n 6 hrs bj s gbnt sçs d N Crc u px frsqulnh qu nr fnr sus ndcfnsás studnts gnt nvlhcr cnvts pds fvr prcur- s ltrs nntrárs s sluçõs d» cnl s phr Sçã xpdnt pr ssn u nstr d ducçã trá pss? dn «n r s prvsór d nss ntd chrdlnhs hj ns tru vnt lvr trcul rqurr x crg drtr nsn Scundár njustfcávs lucs rbtrrds u g pscr qul stá ncubd rprtg ^v trnr Cnln ruà Cr S 2» ndr Ttul sprr Pró-Rsturcã c ds crs rspctv n s lu- prfssr Rbrt cll SR VÁRZ! Rslvs x Vcê v fcr pr clmt fscnçã R cntr 2 nrgr st dgn sl s sr dlrcf sb ntft r l ns qu stvr t hj f ru qu pc vrã N dg qu nft l tr ut cè d nlslrn r chl Qurz rlsdcs ns tld uxld pl clg Jrs rqur tb prstçã ss tnr Dutr gur qu rfr clg ss crg tv qu Dvsã nsn Suprr S sr DN D CS VS Pds s scguqts lutg unds trbuçõs n êl ns qu cprç D f prslslír c sgrçr vr r s duplcd ps px stu»> stá sttuí Chg n d cs ymtt nscrtcbs brts pr» s tur» qu trft Mtrículs vrsltárls llxrs cnslh bs cnfrds fcn tdv c s trtr ssunl su ntrss c lh crã vv n sr cuj nwrlílt d 3 n» sndldl «Jç dc Cndlcs Mc cl s clgs qu - ss trbuçõs s ss lbrr nlônl r Vrls lbrt Tvlr MPRVS RS qu stá tu b dvdn Várz Sls 40) Hrár ds uls 9 s Ltrs sr ntã lábs h 3 rtrts ns spznhr stá cnstntnt Drtr d Unã Ncnl s s- r Brnr Frn Js lbrt - s -»» «tllkrnwntf nsttu «lc Cêncs «rvólvr su sxt-fr s nd n cznh Dvrft cçr pr bls prs ss Qu - 4J-7B tudnts Crc () Chrstõv Guhrn Rchl vs rs pr s» 2» 3 4f ns slvá-l s studnts frã justç tlí-tlm Brnc Í0 9 «s (32 MÍ prsnt d U C Rut Pul Glb y qu Dtlgrf hrt dlrf) Mtátc pl Frgrsss Prtusuês st Fculd pls próprs ãs C» Prt vltr utr d s tr _ js «ltl Júnr prsntí plnt ss tu f plnt cnt tv r ppl Js ugust Lt dc Cstr s pr du pr y rtârl-gcrls- crts psss qu cg lvr hns qu bf«<-g yffíê WMÉfc ^\W SSísS ííss RBW ^HP \ Vlt cr nívl Ljs Qud 2 cntítrs 24 hrs Fculd Ncnl Mdcn nsttut Brsl-sts Uns Crd Cssã ssstênc Tcnc st Sã Pul Cntnu s rbtrrds n Fculd cn d prç 5 Mulhrs cnt su vd t ;4 Fculd Ncnl rquttur Cntr Dsnvlvnt Culturl d FND sscçã luns x-luns scls Tcncs sscçã Mtrpltn s studnts Scundárs ll f l Unã Crc s studnts Crc scl Ncnl ngnhr DCTLÔGRFS B B hí Fculd Ncnl Drt CLÉG VR-CRÜZU ;f tf HDDCK LB TL Trdçã fcênc nd ÍXUtfs DB DMSSà - nscrçõs brts FÉRS CÜ»SÒ DMSSà ÓBTÜlT DURNT S -nbr 5 nídó d» uls - TR MR H«r rng» pr 9 n» «súnts curss DMSSà - GNSL - CLGL TÉCNC CNTBLD uls pl MNH TR NT SL PR ULS dr flnl» ;»fp - Tl««tó-0W»5 Í-97 c ll & RTG 9 B«4NCD PRFTUR CNTDR GURD-LVRS DMSSà NSTTUT SNT RZ nt turs sb rssst uls s ntç ltrt Prf Snt Rz R Rlh rtgã ndrs cprss Fn CURS DMSSà GRTUT GNSL CMRCL DURN 3 NTÜBN MTRÍCULS BRTS XMS M FVRR RUY BR GRNT DUCÇà - DUCNDR grnt-lhs BS S up lfttw p tus luns trculs nchwrt frutúlt curs qu ««tvr s ntus vr flcr p u ps nu lh custv ducndár Ruy Brbs SB NSPÇà PRMNNT RU GG CUTNH 25 - TBL RG D MCHD l-_-- scl Mdcn Crurg XPSÇÕS DRTÓR CDÊMC CNVCÇà clg prsnt D slct ncrcd nt s clgs qu cprç scl n d 3 crrnt fts 4 lrs f ncrprs s drgr à Câr Frl Mtv Prjt HS6 5 qu Frlz scl r Mdcn Crurg XMS FNS s hrárs pr s xs fns sr rllzs nhã ch-s fxs ns qudrs ds srs rspctvs XPUSÚS PRMNNTS Funcn prnntnt s sgunts pscõs Glr Brnurlll n Musu Ncnl Bls rts Lucíl lbuqurqu nt ru Rbr ld n 22 Glr Rbrndt n ru Pss H 70 sbr Musu ntôn Prrrs n ru Trnts n 47 Tfrrf Glr urp n vnd tldntc 702- Glr l> Vnc n r Dngs Frrr t 50- Glr Clvn n ru Snt Luz 790 2» ndr Musu Hstórc d Cd n Prqu d Cd l flrftr Glr Vndô n vnd Cpcbn n 2S2 Musu Hstórc Ncnl n prç Mrchl ncr (próx à stc l Hdrs d Pnr) «st Ncnl nls rts n scl Ncnl Bls rs Glr Lnnbch <f Tnrr n -u- Brt Rbr n 4 Musu s Ttrs dn R Jnr nn slã ssír ntrd pl --nd 3 d Mn Nv Glr rt vnd Nss Snhr Cpcbn núr 29-D Glr D Vlcnu n ru 24 M «39 Mr Glr Cpcbn rl n vnd Nss Snhr Cpcbn n 643 VSTBULRS UKT FLSF (à tr) NCJNHKM (nh) stn s uls rtuguês Lt crg prf Prt Crrr ns Mtntlw sh dlrc pruf Byrd Rntdx 0 S Ru Sft««ls 5u fl nd grup HM Prfssr d Prf s» ur uls ntnsvs KKVSV U PKTUGUÊS MTMÁTC crg s prfssrs Crt Crrr Byrd Htux rspctvnt Hrár fts lllhltü s sgunds qurts c sxts-frs nc d0 curs d 0 stundfr Mnsld Cr» 2000( stã funcnn tb 3 turs pr prt tcnc ss Cncurs sn 3 à t«> c»» pl nhft r sls run frnrs lvrs «rfds tlg P»r prçs ódcs -nst 0 pr t««cncurs lt S fl ndr grup SU RÇÕS PRfSSDSj MNH FLUMNNS S k PRS VRC5 43 \\ tl 2320 R (fl «rnr PRPRÇà NTNSV TDS S MTÉRS Prísôrs snllbtl» Pnts í«- ; l«l» MTRÍCULS BRTS NC D 7 RVR- vnd r brnc th Rrwk _ SSM HLD GLTZ - Crâc t d 3 zbr n ru Vscn Prjd nt 72 pnu) XPSÇà SGCZKY Pntur N sscçã Brslr prns Fculd Flsf Cêncs Ltrs d nsttut ducçã UDF XMS RS D CURS DRTÓR CDÊMC L-FYTT CRTS PRJT N Tn prjt n pr n Cssã Rrcl d Cr n Dsputs cnvds s clgs dh Cssã Grv pr nhã s lü lrs cprcr s scdrs dqul órgã lgsltv Cssã Ncnl Grv ds Fculds Flsf CNVCÇà Cssã Ncnl Grv ds Fculds dt? Flsf tn c vst vtçã^ n Câr s Dputs ds nds Sn n prjctn 23)5 cnvc s cssõs dc grv d Fculd Flsf d Unvrsd Dstrt Frl d Fculd Flsf d Pntfc Unvrsd Ctólc d Fculd Ncnl dc Flsr d Unvrsd Brsl l c t rprsntnt d Fculd Flsf qu s ch nst cptl pr u runã hj às 6 hrs n Fculd Ncnl Flsf à v ntôn Crls 4U 3v ndr () Dv Frrcjr d Fculd Ctólc Flsf Frnn Nvs d Fculd Ncnl Flsf GNSL H \ 7h30 Mtátc Tur 0S Mtátc Tur 20 Lt Tur 206 Mtcálc Tur 200 Lt Tur 22Músc Tur 25 Mtátc Tur 307 Cêncs Tur -02 Mtátc Tur 404 s hrs Prtuguês Tur 203; Frncês Tur 205 Hstór 2 Tur 20 Prtuguês Tur nglís Tur 27 Cêncs Tur 30 Prtuguês Tur 409 Frncês Tur 407 s h30 Prtuguês Tur 03 Ggrf Tur 23 s 9 hrs Cêncs Tur 405 Lt Tur 4 s 9h3() Músc Tur 42 s 0 hrs Hstór Tu 4(6 04 s 0h30 Frncês Tur Hstór Tur 05 nglês Tur 20 Cêncs Tur 304 grf Tur 406 Lt - Tur 0 s 2h30 09 Tur Músc 33Ò s s 4h30 Ggrf Tur 202 Ggrf Tur 303 scl Ncnl Quíc DRTÓR CDÊMC» PRV MCRBLG s prvs xs d cr Mcrblg srft rlzds ns ds 3 4 r crrnt XPSÇà NGS CUZDV SÜRZ - Pntur Sb pfrcfj d bxd d Blív n Musu Ncnl Bls rs tâ d 0 «í rrrnf» scl Ncnl Bls rts XPSÇà D SPS Sbr f; nfnnírg C cnprnl Musu rt lfrfrn «f«? Sl Pul nn sl nx Rsturnt dn studnts n pnt Clvbuç l d 3 JCM PRMR ÉPC SNH TÉCNC nh s 9 hrs luns Dnlsh Lps 0vr Us Hrlngrr Hstrlr Jsí ugust lcântr Gs Mr Lus s Snls Zll Sus Frrr SVMWT FSCL D MPST CNSUM NSTTUT Pss hj nv drtr nsn Scundár %}? /& «jun chgs v nd y u fzs lu su b hu y r v gr rr nós v cntr qu Rchl qun gst lgu nã prt qu rí; dg nr plvr cntr tt pss; wbk^^w^^^-^^^ df Cfrá Ms spç u tvr s cntr rtgs pr prsnts Fç u pqun ífôrç pr subr scd «s rcupr cn cprn drtnt n «PÓST R TGS FNS PR PRSNTS» W^ yj\y[y W ws^&^-^-b»? Rchl qur vr st hstór u d n vd tft brlhnt tft cl Rchl Qurz grn nturl brslr lncst \ $ÉW^^^w^^ W^í^t lâjâu B^B» ^^ -s^ SS^f^ WÊfU À^P^^ y / j\ \\t ) P^T «3 B» Crsts Crâcs prclns prtru fqurs «bt-jurs» «íücs jós rlógs pdrs s-prcss Ru Buns rs 45 sb Tl ^^^^^ ^W WW^^M^x^^W^w ^^^^-^^^f^r^^^^^^^\ B^l\ WW w H^^^^MlH SswíSHwflfl B W^bBb9 B^B NSTTUT RBLL Curs dssã Grtut MNHà TR NT Mtrículs brts Ru S& Frncsc Xvr Tls Lu_»^nMu n ur pnwrrrn íí/èê ~ ;^!t^ctrp? B /f ^Ç» flbhbbn ) V ^^^HrBBJB^^^^ ^^^-^ã^ ^^^ ^^^ \ Wí -^^ MNH VBprttlj às 0 hrs ürs rduzs

11 ; flt»í«<!ç$fís33 ^?rtr!^~c-y<--r«--~t^fr~^kv^ H^PK lsl! -F! VNS^Jí;4J ^ ^^ ^M^^^rStyfwv^tr Sgund Sçã Trcr Págn Mtutn Mr Trg Dstrt Frl Qurt-fr 2 Dzbr 95 XMPL XPRSSV ncrrnt d sr rcts núr qutr qu CM crp bl Ttr Muncpl prsntu há puc trnr s tvds rtístcs d Cs rlcnds às xlbcõs dc 95 gr tu qunt s fç nst snt vsrá cpnh rtíslc n vnur s rcnts sptáculs bls vr nstrr pssblds nrs nã só qunl à prsnç vlrs ndvdus c tb n qu dz rspt cnjunt gulnt rvlr u luvávl dspsçã dc trblh cnstrutv pr prt d tul rspnsávl pl drçã crp bl blrn c crógrf Ttn Lslcv Ps u ds css qu ns s fzr ntr n curs sss prsntçõs f prpr nu prí rltvnt curt s lnts qu ss drgnt tnh à ã pr rlzçã u prgr bstnt xtns S êss prgr «fl bru strs spcl nbrz lttu n rn- rt bllt nã s pô squcr qu stsfs plnnt sb spct cbnt d rltv prfçã c- qu f cupr Cnárs nduntárs ut b cudts ntn sns prvsã n r s css b gst Vv-s tr spr vst c lçã rclhr frc rndnt rtístc dêss s crp bl nqunt stv êl srvç s rspnsávs pl chd tprd Urc ntrncnl st f pns há pucs ss; ut gnt qu vu c cr- rrn s rprsntçõs lírcs gst stbr xu crt- nt cprcr s rcnts sptáculs bllt pr vã crdtr n êxt s ss Vrs s dnt qun dá próx tprd ncnl rt s s cnfr ftvnt s prgnóstcs qu s últs rcts crp dc bl prt frulr st qu tu crr pculrds rgnzçã c drçã nã prprnt dt scssz lnts cpzs dc sprr qu ss cnsttu u- ncrjnt s qu sc dspõ trblhr c sntrêss bngçã qu rt rcl c cndçã ssncl»v rlzçã Cncrt dc s trblhrs FrrN»-FR N SCL N- CN DB MUSC Srvç rlf Rcrçã ssslênç Culturl r ;> Mnstr Trblh rlzr sgund-fr fls 20h 30 n v-cnln Ncnl r Múslc v rctl lnr Rbrt Mlrnc rtst ptríc qv cb ru cnclur u curs dc pcrrcçcntn Prs l pcs r ssu rprtór Rbrt - Mrnd ntrprtr s brs rs cpstrs Mnul r Fnlln ndr Fslcncr S Bch Hydn ls Squr brê Ls Vlr Hnrqu st sptácul dc âs fnl- Ur c sscs rns sgunts slnrlc«t)s «r trblhrs Bncárs Crcrls Ssgurtárs Múscs «prgs Tnss r Dvrsõs < ntrds prá- sr prcurds n< c!s d; rspctvs ntds clss ncçã Muscl CNCURS NFNTL X T>r\H- TMNT BRSLR MÚSC C durcã «lv s ss rllzr-sí- n Dprtnt r Cpbn Cnsrvtór Brslr r Músc u curs r [rs rv> nccv uscl p crnçs qu srãrt Bllnds dnt cncurs rp tsts pr cnddts qu tnh nd cnhcnts uscs curs lrft dlrcf r prfssr rry Mgnn s nscrçõs j cst brts vnd Pr Tunlr 37 r- às 2 rs ns S hrs s pvs srã válzdãs nn prrtnl dln 30 n sr l Cpnc»bn Prn n ncrnt rtn ísrn n str nfntl Cnsrvtór Brslr ó Músc frcr cnc vcs crntultss ss cn- prrs clrs Cnsultór Mdcs LGM-SK VGS pl nnhà > tr vnd Trz df M 3 _? Sls D- FCÒ DRK Vr trtr n lcl ds 6 s hrs Mnul Mrs Vlnst Ncln Mln H N LCU LTRÁR PRTUftÈS Rclz-sc hc s 2 hrs nunc cncrt vlnst Nclln- Mln n Lcu Ltrár Prtügüês prgr sgunt PRMR PRT Cncrt Mllrp Bz- znt Prr udçã ) Mnlgn - P Srzt b) Hbnr P Srzt n l Cprch XX - N P-! gnn; bl Nturn Crrpln-Srznt 4 Mt prptu F Rcs S PRÓXMS CNCRfS ZMBR Hj Vtnlst Ncln Mln Lcu Ltrár Prtuguês às 2 hrs Qunt-fr 3 - Vlnst rnn Pqun pnst Mr ll - B às 7 hrs Qunt-fr 3 Bls Cps bx T Muncpl às 7h Sprn BDÜV 30 Sgund-fr 7 Tnr Rbrt Mrnd N Músc às 20h 30 Qurt-fr» Rctl cnt prv pl ss rt Mtl Blly B às 2 hrs 7á2 LR Hunzr J ur» plgsts Júr qu s t rrss c rncrss sã s qu trutn vã prvr u hng prsnt dqul trbunl prtnn c êss gst prstgr vlh nsttuçã Cstus dzr qtn s ns ct lgu spct d srgnzçã ncnl c sprr u lgr prfçã nst nss bnt? 6 cs Júr S êl fss pcávl sus csõs nã sktr n Brsl B qu Justç (c úscul) qup lh tr prr pdr qn dspõ u prçã nstâncs pr rvr crrgr sntnçs lcrçds vsts bbltcs Ms prc-ns vr prpóst nuncçã u- prgunt qu qu xs drgd crnlsts tunts n Júr srá ndspnsávl prsnç s rus durnt s julgnts nã sr pr ntrrgtór qu s ntc? Fs jur u vz flznt u únc vz s ntã ln uv trnds cusçõs frulds pl prtr tvgs trs qu chcv nss snsbld tnt s qunt s rfr crturs pdds dn rtculr u nssllb prtst cçs pnsr c sr hun u prvdênc lgl qu dsppnsss prsnç s rus s bts br- s cnsrvn nu pndênc próx Trbunl Prqu uts vzs ndvídu cntr qu s ssc ncrpçõès trnds lngug t fnsv ê u sgud bslv Tu qul pssu sr njúr clún njur ç clún prfrs tlnl ssstênc nurs qu rrr rs crs chs pssns qu sã lvrs pr plnár Júr s fts t ínts ns cunts ns jfprrprõs h publcd? qu rhr s b-tud qun l êss ságur srs t pr lv u ulhr? st qu sçã frns Ms qun s tnsnrs Júr vã sc ncntrr nu s r bnqul ntns lvr-lhs nã tnt sl sugstã s nts êsl pl L SGUND PRTR r lgr cprchs Ncln NSCMNTS Mln Rvrt Ncln Mln sr Hquc lvs Pntl c sr Ctrrtô Ncln Mln Mr dc Lurs Crs Pnll Cnçã Mr Ncln prtcp nscnt dc su flh Mln ML Vr (dns prtugus) Nlclln Mln csl Grsn Ngulrã-Hld r 0 Dns ds nds Jn Cst Ngur nunc nscnt Huby su flh LR pn prfssr Álvr P NVRSÁRS lvr Fz ns hj ngnhr Vlr slêvs Mglbã Dr Vlórl Clh Rdrgus Gnrl Pdr url r Gúls Mntr Sr Mnul Sxs Dr Rbrt r Cstr Mnrn Sr lnn Bsts Sr ntnr Frr? Lb Sr Drc Vrgs Sr Frnn Lnrcll lúnr Sr Crnr ls Luís Srl Mr Lus Flrs flh dr Crls Thpsn Flrs Ntc r sr Mr SNs Thpsnn Flrs NVDS sr Mrtlfnu lvs ftlíèr c sr Vnn Frnc Rlhlr prtlclprn nv r s flh Mr Rt c sr Js Crls r Cunh flh sr ls Hnrqus Cunh c sr Mrn Lps d Cunh PRCLMS stl s hbltn pr csr ns várs crcunsrcss st cptl Glbrt Nl Prrn Nr Mrqus Srv; Crll s Snts Pr- NSTTUT S FRNND Ru Mrquês lnd 74 Btfg Tlfn RNTÇà TÉCNC DRT LÚC MGLHÃS MTRÍCULS BRTS PR TDS S CURSS JRDM NFÂNC PRMÁR GNSL NÚMR LMTD VGS RSRVS MTRÍCULS DRMNT 4 ÀS 7 hrs 0 PVLHà UVDR 0 GRN MD MUCS HMNS BRM LN 900 BRM MSCL 000 BRM UNH TRPCL Là 2500 CMBR Là \Ml VNDS - n CRÉDT RPZS BRM MSCL 600 BRM M5CL 7000 BRM LN 00 BRM LN CRS 3700 TRPCL 5500 À VND M TD PRT fz SCD MDS DMSTC rvíülu lu ur vííku k rícn Ut & «SlJ«^w^ -«f PRD D LGDà ntrssnts vsts pr prsnts Lndrs nu sfl ds tcs lgdã (Ft Kystn) tugl c Nl Frnns Rs; rncu Srs Ngur Mr r F Brblh; Gns d Slv twnd Frnns; lr») Mch Tl Mr Vr Mch; Lv (c Crvlh Frnns Nd Cusl; Jrg Strs Mns Lwnd áu lvr Ml; ls lfrn Glvã c Jussr Mr Crs; rln Jf Trbn ( Mnr lvs Prr; lcs Fcllsl Clh Cnldn Brnrdln Mchu; ntônl Crr Pnl Mr Frrr Sus; Mnul s Snts tr Lus d Cncçã; Durvl Js dc lvr u Nus rl; Vtrn Rqu Lg Gnçlvs lrnd d Cst Rdrgus; lulsl Mrr Hsnnb Mr Lúc lfyn Grrl- Ju; svl ndr ülgdc lz Cnrlns Frts; Dvr rnlr Psss Hld lvr; Ulln zv unc Crr r -á; Pul Frrr r Slv c Mr Lus Vr bru; ll Gnçlvs d Ml Nlly Frrr r Sus; rul Frnns tl Mglhãs Cstr dt Cl Dlnlz Cps; lr Mlrnd r lvr llnfn CJhçlvcs r lvr rl Pslg c Mnrln Hln nlns Rlcn; Jr r lvr Psss Lurs r bru; l r Crvlh Dulc s Snts; áltr Mch d Slv Glór prcd Brz; Jf Brrrs Júl d Cnclcn; Fllntn Dvr p Áur lvrz Dnçs Ntrvss rts nurss rntçã nsllófíc dults crnç Pscnáls Pslctrp rlu Snt Luz»»» nd Sl 204 Drnt l «às 2 hrs Tl Rs Dr J bru Pv \^^^^yjt»\ \\\ \r<^^^yj^^^^^t\ \\\ /^hsj&yjk \ / SMPR\f^<X>^\ LT^^r^^ VRl^tNLjv-^^í/) & Clc; Mán Rdrgus Hln Slpru rt Slv; Mrnh Mcl Grnrllf n Mnrl rn Slv; llvlrn Mrnd dn Slv lz Frrr Krnr5; Ru Frrr Xvr Dl Lusts Junqur Drcu r rúj Slv srld Rsn Grc; Js Rs Flng Drlc r lvr Srs; Gbrl lvr lnd stfn; JS Btst Mrs Lurnd d Cunh Mch; Jã Muríc dc Sus c Lurs Durt; Pul Lus Srs Dlv frupl; Dllnr Js Rs r zv dn Sus Snts; Dnl Pnhr Cstr lb Brbs r Mnrnç; Js Sus Lns C Lt L; Rub Crs lvr Dlv Frrr d Slv; Jrg Mrr dc Pv lz Mur Cst; lulsl Frts Gurãs Huld Pul Wlchr CSMNTS SRT VND SUS VR- J SR MRL D CST GUMRÃS Rlzr-s- n próxl d 22 às 7 hrs ntt Ctdrl Mtrpltn nlc trnl r srt Vnd Sus Vrjfu flh sr ntôn Sus Vrjã d sr Lurntn Nuns Sus Vrjã c u sr rlll d Cst Gurãs flh sr url d Cst Gurãs c d sr Zê Cstnhrs Gurãs Srvrã pdrlnhs pr prl nv dr fns Gntl d Slv pr prl d» nv Frnns c snhr Mrs sr sr ugêr- CMMRÇÕS NTSTS!M9 s rntlnrns dc l!)lü rn Fculd Ncnl r ntlg d Unvrsd Brsl rlzrã n próx d S crrnt su Jntr nul r cnfrátrnzcã crn 25 Rnlvrsnrln r frtur s sós prrã sr Tts l rl 2 c s clgs Hr (45-202<) Hnrqu (3S-33SÍ)) Glh (47-7n2õ) DPLMÁTCS SR JHN CPR WLY sr Jhn Cpr Wlly bx s sts tns n Pná prtu R Jnr nt nu clppr <\0 Prsnt» d Pn rcn Wrld rwys c stn Prt f Spln TrlnldU CLÇà GRU SR NTÔN LPS SBRNH Clr gru hj pl Fculd Drt d Unvrsd Flunns c Ntró Jrnlst ntôn Lpn Sbrnh br Ctê prns Mnstr Trblh JNTRS P N CLUB P N Club Brsl cntnun trdçã qu nt há 6 ns rlzrá n nl 23 crrnt n Htl Vgu C Ntl s scrtrs cuj lst nscrçõs s ch n «Jrnl Crc» FSTS LtMPC CLUB lípc Club dn prssgunt prgr fsts crrnt ês frá rlzr su s n próx sxt-fr s 20h30 u- sssã cntgrâflc dcd s sscs psss r su fíl c xlbcã r u fl r lng tr g ngrss fr-s-á c pr sntçã r crtr scl rclb ês VJNTS SR SDR ZNTT Prc nt r Mntvdu n rprsntu Unã Pn-crlcn n Cnfrênc ntcr-rcn dvgs rlzr nvbr últ ncntr-s nst cptl sr sr Znlt dvg ntg funcnár Mnstr r Justç LMRNT ÁLVR LBRT lrnt Álvr lbrt prslnt Cnslh Ncnl r Psqulss «j drlr prgr nrg tôc Brsl prlu pr Nv Yrk nt ru clppr <0 Prsnl d Pn rcn Wrld rwys MSSS Srã clbrds hj s ssulnts Gn gnr d Slv Ml s írô n grj d Snt Cruz n Mltrs Mnrl l Sldnnh Crvlh s 9 hrs n grj dc Sã Frncsc Pul )r Crls Sus Chvs s Sl30 n Ctdrl Mtrpltn Mr ll lbuqurqu «ln s 0 hrs nn grj r S Frncsc r Pul Pul Rbr «l Sus s s f) hrs n Ctdrl Mtrpltn Álvr lv Brrs s hrs n grj d Cnlár Dr ltn Vls s 0h3U grj d Cnlár vnt RÇÕKS PRNSDS MNH FLUMNNS S V PRS VRGS -Mtt Tl B ds Jnr DR SWLD FRG GUMRÃS LVR MHBNTL K(s<J U MKÜKN CHUK Clnc Mdl Mlsts d Nutrlçü lrn strl Dbts Rglts l MthnlUn Bsl - Cnsultór Ru Prgu c «sbr - Mr «9-370 Ul_rlnnt ds tn fts hrs Cns SM DBTS TRTMNT RDCL DR tubm BTTNCURT Ru d Cnsttuçã 5 Sbr Drnt ds 5 às 7 hrs ^t< Snhrs LTUR RÁPD NTRSS PR MULHR Snhrts qudrnh hj Prss trn nsd Só suds vvs; Chgs tr xududç Dn sud qu tvs JS UGUSTU D SLV 2 Cnv sbr Dn Frnç duqus Móntrncy r flh Hnrqu ntã lf Frnç u plntês rg bscur Nscu l n Pnt 53S Hnrlqu nvu- pr Frnç n cuu su ducçã qu f srd ps cr lgtu- slnnt pssn l ssnr Dn (lgtr) Frnç D ts s flhs r r l qu s sc sslhv p qul lh tstunhu spr prdlçã prtculr Csu-s pr dus vzs fcn dc bs vúv r grn nbrz çur Tv spr u vd rrprnsívl vn Purls 69 rr 3 Cursd Ds píss rcns trz já rcnhcr s drts plítcs d ulhr Brsl rgntn Chl Cst Rc Cub qur sts Uns Gutl Pná Rpublc Dncn Slvr Urugu Vnzul qutr pss - Blív Ht Mxc Pru ulhr t«drt sònt prtcpr ds lçõs uncps; utrs qutr Clôb Hndurs Ncrágu Trgu nã pssu l nnhu s chs drts pltlc» st» t grç? PRFSSR Qu r Ctrn d Rúss? LUN (frqüntr ssídu cn) Mrln Dtrlch Ntc s scbr u h qu» sb puc c qun fl ut DN Bs nr» Qun tvr qu fzr lgu v- st cpnh sus flhs prcs vr prr s ls s» tâ cndçõs sr lvs«s rc u cs lh Cnv cnplcr-ll-s c s v cprtr ps nã hà cs pr pr u n cs qu vr s crnçs tu xn brn gvts rrstn crs rrnhn ncr sslh prturbn cnvrs tc Trn-s cs rêstc vrdrs prbls qus nt lrãvs prncplnt qun ã vz rprndê-ls nn d àh grç u fng nã vr qu s pss Cnslh Nã s squç qu nunc prs sr rlzs s nã crs u puc nss r próprl pn l rgulh qut só srv pr ns prjudcr lgânc Pr dr tuçn juvnl às pàlp brs cnv lvá-ls frtuntt t c águ rss- 9 Sj rtst n cznh DCNHS SBRSS grs nzs lds 600 grs r çúcr gs Fç c çúcr u cld pnt» f; ps r junt s nz s gs stur b Lv fg t sltr d pnl Dx sfrr fc blnhs psss çúcr rfn 0 T nt Pr vuunr s crs stf u pltrn qu stj cbt vs sfrgá-l c u scv lhd águ rn «t qtn s dcnu níc n prprçã dus clhr pr U tr rvndns juntr fr u puc r vngr r n lr p clbr nh tc un vst lr uclnt t WrMntd d u u unt Pnnt» Ts cnsr vr c u r svr cuj jug qur s-- CU(lr _ L- RCHFUCULD PR CFRR N BN r tu xg tu d& Sluçõs ds chrdnhs hj FNLN Srvç - Vrg/vrg- Frstl/ prst - Lgr jtmt Clínc nrvss Psctrp Mtrnd Sã Luz DK ÁUR l-ns Dnçs UH UC snhrs BC! prts prcõs Ru hlturn 97 Tl 4-092G R FÁB SDRÊ - Cnsult»»ònt hr rcd Ku Mêxlc» 4 W ndr» (2 Tl 4-93 FRÇ MR Pr tv frç r n 3 C- LTN Mgzn Dgt crrspnnt d zbr sfru u trs «u dstrbuçã ^ v - - \í N d 5 zbr CLTÂN Mgzn Dgst strá à vnd td prt ntr s cpnhs ncns vçã VSP f únc qupr su frt c s prss prlhs SCND - s rnísss võs prduzs pós-gurr Fç gr sus vg c r rpz sgurnç cnfrt ls nvs SCND d VSP R-Sã Pul-Curtb Nv lnh r ultrtt H ^!áí Hp pls D S 5 Ct r 6 S J g &rx í Srá Wy$S Í-!yà _sh^hhr%7 %>T S PUL R Llt Bdrô 9-Tl CURTB R S dl Nvtbt 7 - Tl 5 r Sã Pul S R R Snl Ll JJ5-»B Tls -2-4 Rt» Mxlr0 B TlllDt Ppttínrf NUMR SPCL NTL RPRDUÇà CLRD DB BRS PRMS DU PNTUR (!K «unnln dccrcõ 4í pruntr pr n«vh tlnu MLS FRNCSS MRCNS PR H BLS DB FRMTUH PM D N RPRTGM UHMnV MÔHB RNH DH JMN D PR- MVKlt CNTS RD - CNM - TKTMBNTS BLZ CP B CZNH S (JBM UTUM RTS DB «NTBSSB 0RL u ímwwm t 5 9 7! íl 4 ; M

12 lí - - T»H«-l Sgund Sçã Qurt Págn Ptróps prtnts lug-s gsts dfíc óts prtnts bíls lndnt crs c drt pscn qudrs têns Tlfn nstl Prç pr ês Stuçã prvlgd Cntrt lcçã pl prí u n nfrçõs tlhds pl tlfn SU DNHR P RNR 5% Vn pqun prd n cntr d cd Duqu Cxs dn u rnd nsl Prç à vst ngóc csã Mlhrs tlhs c prprtír n vnd Prsnt Vrgs n 9 3 ndr sl 3 ds 4 às 7 hrs c sr Mglhãs MLÉSTS DS PULMÕS Trtnt spclz d TUBRCULS tds s sus frs DR HRNN NGRà Ru d ssbl 67 Tl D 2 às 6 hrs Ts spr bns ngócs pr lh frcr Clcn â su ntr dspsçã s 20 ns bns srvçs Mrc blár S nr cprss su prt V pd prcurr nsss scrtórs n lh srã dds tds s nfrçõs sbr CMPRS - VNDS HFTCS - DMNSTRÇà PRTMNTS - CSS TRRNS - SÍTS - FZNDS j N rslv tu» ngóc» óv s cnsultr BRRS FLH S CD LTDR (Sucssrs Brrs & Krnchr) VND R BRNC 0Í/ - «ND - S/ fns4ltm-4lst - ND TL BFC CRC! prvt s B FR T S SPCS Dl NSS GRN VND NTL! n (KswSSS fll ll y LgssJ- { VSS 3^ GNRL LCTRC PÉS CRSLY 7/2 Ps KLVNTR PÉS GRNT RL 5NS NTRG MDT N PRC ST PRTUND QU LH FRC 0 PLÁC DS GLRS RU D SSMBLÉ 05 FÚNBRS MR D LUZ VLNT 4> ntôn Pr Vfttnt grc t 0#JJônÍ nyld pr ft lw «V du dc M tlàd íôw <-n -& d wnty /n n t grjft d Hnl /j< ê T«rHwt<4í v Dps ss Trbunl Cnts rspnu à cnsult DUR NTCS Nã prtun ftvçã s udtrs ntrns Crdts pgnts dntnts rgstrs n sssã fnncr nt Trbunl d Cnts rlzu nt s u lng sssã fnncr qu tr prt s nstrs Bt tncurt Sp Rub Rs Vdl d- Fntur Prr L Rgr d» Frts prcurr Álvr Wrnck Nss runã fr julgs núrs crdts dntnts cntrts u cnsult d Cssã Justç d Câr s Dputs sôbr u prjt prsnt nqul Cs Prlnt qu tnh c fnld ftvçã s udtrs qu v xrcn sus funçõs há uts ns crátr ntnsv n Trbunl Cnts Dps t ss fcu nt cld rspnr à cnsults nfrn-s qu prjt qustã nã tnh prtund prqunt lá stv rcd rlzçã u cncurs pr prvnt ftv dquls crgs CRÉDTS Trbunl rnu rgstr d díslrbuçs s sgunts crdts à Dlgc Tsur Ncnl Nv Yrk pr cpr trl spclz stn Mnstr d Mrnh; à D F n zns pr spss pssl Mnstr d Fznd; à D F n st Mrnhã pr pgnt bn flr bnfcrs rsnts n st; D F c Mns Grs pr pgnt bn flr lnfcárs rsnts n st; pr pgnt uxl 57 ntds hsptlrs st; D F n Prá pr pgnt uxl Snt Cs Msrcórd Vnrávl r Trcr Sã Frncsc Bl k Snt Cs Msrcórd Óbs pr spss trl d Prr nsptr Rgnl Srvç Flrstl; à D F n Bh pr brs crg» dstrt Dprtnt Ncnl r Prts Rs Cns; pr spss C usr HTBDURB frnt n lugr S» su ntdur bjrr- pr qu blnç sl-s u tl qun vcê tl rt c u ttprr pulvrz ns chps ntt d» clcft-l u puc FXNT pó lcln (nâ ác) vt rrtçã d» gngvs u hâ Ut Prnr FXNT n» l r Dstrburs pr Brsl Pllrcnt Brl Md» Cx Pstl 0R ÓPTC MRN RTHUR JCNTHD RDRGUS MÉXC 9 C SNSCNL FRT NTL N NV PRÇS XCPCNS LGNT ML rlóg pulsr t c uur k Suíç 5 rub ncr c ur hnt 2 rubs crvjs sbr pltn LND BRCH t f ur k c ÁGUS MUNHh nl p snhrs ur k brlhnts grvs c pltn tr6s rubs Ln Ml rlóg pulsr t ur k Suíç 5 rubs c 2 brlhnts rubs crvjs sóbr pltn Rlóg p hns Sulc nt gntc 5 rubs c pul sr tp Ryl JLHR D0MND0R LTD RU D RSÁR» NDR SL 9 TLFN RMSSS GRTUTS DNHR pssl Mnstr d Fznd; â D F n Príb pr pgnt uxl j Hsptl Pdr Cpnh Grn Hsptl Curcá Fncó s Hspts Rgns Cjzrs Sp; è D F n splrt Snt pr pgnt uxl ntds hs ptlrs DNTMNT Trbunl rnu rgstr s dntnts D crs Ü 00 lchs qul d Rch Mrnd rqutt d Dvsã rçnt -Mnstr d ducçã pr rsturçã nunts n Bh; Rnt Gnçlvs Mrtns drtr d Dvsã Trrs Clnzçã Mnstr d grcultur; Már Pntl drtr Srvç Ncnl Mlár t Drcu Gulhn lvr rqutt Mnstr d ducçã nul Js Prr Flh drtr Srvç Ncnl Tubrculs Ḟl rnd bx dntn t rgstr fvr Gulhr Mrs scrt r d Drtr d Dvsã Mt r! Dprtnt dnstr- Cã Mnstr d Justç pr nã - PR MMS SÀ PUL ks\v-»> BNC FNNC - ~»s/^ ^PRDUÇÃ- S BL HRZNT CPTL (RS PPULR 57 M0VMH»l MllküK u BLHà Dt (KUZUKS ; #%««#ír~# lf u u W «UM lll J» íüjrl tr s rcb rcus rglst dntnt rqulst fvr Lndr Vttrl quíc clss M nsttut Quíc grícl pr str s sujt prstçã cnjls pr dntnt rcb n xrcíc 950 PGMNT Trbunl rnu rgstr s p g nts Crtng Ct Ld; rn Bsll Pps rts Gráfcs; Cpnh Brslr Mtrl l trcô; k Unvrsc Prná; ( Srvç Dnçs Mnts; s Srvç; k Cpnh lczn Cns trutr; k S Gz R Jnr; Cr k Lg Prtçã s Cgs Brsl è Scd brs Scs N S Nzr Prfltur Muncpl Pbl Prl b Fsclz crc çã d Cx Cntnu sprtn ntrss ns círculs crcs publcçã tulzd trvs Dár fcl ds lcnçs xprtçã prtçã cn cdds pl CXM ss publcçã fl sprls qu s ns ds 5 30 cd s stá prtn crc cn trlr s prssõs dds fs sus próprs ntrsss drçã dqul Crtr Bnc Brsl já t rcb rclçõs bsds nss dvulgçã Dár pl fcl qu lvu CXM prstr clrcnts vs tr prvdêncs julgds ncssárs PRTMNT cncluí pr ntrg dt vn-s n tjuc Vn-s un prtnt ót ru próx\ ft Prç Snz Pn sl slt s qurts bnhr0 cplt pndêncs d» rprg ár srvç lcl pr gurdr utóvl Sn funcnár frl grn prt fnncd Trtr l n Slv Tls n - prtnt 0 V- Qurt-fr lg Dzbr 95 ( (( jí/^ -^^JÊÊ Pp Nl Css V^/ /s /Í^ \vw Munz Sb sc/zr V PR ~~^ZzlZ-y>~] pr s ds grn lu- CVLHRS Dstnçã Sbrd lgânc Grn Lj c MUNZ prtçã Crc jl SJ PR SNHRS rçs qu cplt lgânc dã u rqunt prsnld > - _ - j-_ CSS MUNZ hudhp crf M>C H Sã Pul s 90 + Pr nu nfrt; r cndn t Dprt nt L g^q tb n R Sn Dnts sq vrst d Vg BRT TÉ 22 HRS Pltrns rclnvs ^^ - -^pnbllbffl^-^-^^p^b^k\ 3 trsts qu s rvz!-2 í KJ!ÜJffltSSlg^^^SÍy durnt vg!bb^^bf^bp- SHp j íj-wêj R JNR - Sà PUL gr lgs pl XPRSS BRSLR Prçs spcs p rvnrs» rnsss s luxuss GM CCHS Justnt pr n cnsrs s lhrs ônbus un cnstruís pr strds lng prcurs fr lnçs pl xprss Brslr pr trnsprts ntr Sã Pul R lnr Dts crctrístcs xcpcns sss pullns prprcln VGM CNFRTÁVL SGUR n nuntl V Prsnt Dutr M PNS 6 HRS» XPRSS BRSLR VÇà LT0 HRÁRS B40 Vdrs rfrtrs à luz! ^^^S^Í»t HlMl!w fns \\VJM ^^^^M vnd prng Cprtnts spcs ; ^ WMBÜ!^y^ÂfM Ru Snr Qulrc r bgg à prv ;l j 9 H^-^jlBr Prqu D ffcdr n pó ud P ^^^B-WÍbB!!^^ Pssnt tr trsr BBTGSlw-nnll^ ^s/^u ü tír^ t tv-l MM & l#-l#f ^#-00% llllll lu llllll \~~-«^ í W n É tf 0 f íí r ft ^0 ^^^--»^íl^ RSRVS PSSGNS S PUL ft frs pr rfçõs llllvv/ fjlí HU H ^K Cl!!lKl!UHlllBlhklSlVJ r CM MM - HHSMtVH SU PMGM TKKNK D KtflL RDVÁR 434)9 Prç Mufc (stác Rvár) Ws W \ - -f

13 - --- ^rr^r~rí-r--r-~--~^j^^mwxf^ ^-^^^^f^ 7^ ^ p Sgund Sçã ^ ^ > j ^ - > - / Qunt Págn UTMBLSM TRÁF&0\ \ BLTM D DRTR D PSSL D XÉRCT UyUDUMU C KHrCbU] nrpcpnfnp prsntçã p vntçã fcs - Prssõs DFÍC D MNSTÉR D Unã Bnfcnt s Chuffurs dc R Jnr GURR CPTL FRL Rcnhcd utld públc pr crt n d Tc própr - Ru vrst d Vg n 30 sbr - Tlfns xpdnt ts s ds úts ds às 2 hrs xct s sábs qu ds às 5 hs PRTMNT JURÍDC Dv t dr Brg Nt ds às 9 hrs cprcr hj 6 V ss- ts s ds úts; dr Jrg Lc Dlnlsl Mrtns d Vg ds 2 s 3 hrs ts s ds Dprtnt tn s srs ssc- úts; dr Frnn Squr ds 5 s pr qulqur cnsult n xp- às 6 hrs ts s ds úts xcdènt ds llh 30 às 2h 30 ts t s sábs; dr bls Vr ds ds úts SCRTR Pr lglzçã sus pds rgstr ll pds cprcnt s sgunts sscs; r Pnt gstnh Nvs ãnc Frnns lcr Rs ntôn Ps Mglhãs n- /n d Slv Ds rstls d Slv (rns ugust Frrr d Slv Pôrt Brául Mrn d Slv Crls Fgur Durt Crls Jsus Dnl Lps Crr Dpln Rs d Slv Dngs Crs Sus Durt lvs ld ucls Gs Crvlh vl Frrr d Slv ugên Mdln Frn Srtus Flrln Pnt Ls Prncsc lvr (3 ) Ggl Lug Htr Crr lvr Hug s Snts Hubrt Bncl lvr BBLTC Slcts cprcnt c urgnêcl s sscs Éd Jzlr Frts trul n 30 rnn Nscnt Slv trcul n 3492 PRTMNT MDC Hr- /&?/ \ / VS WVwwJ 9 às 20 hrs ts s ds úts xct às sxts-rs s sábs SRVÇ UT SfKK - dspsçã s snhrs sscs qulqut hr d u d nt Tlfns d s PRTMNT NTÁR - Hràr- dr Ll S Mxnuk às s gunds qurts sxts-frs ds l ks hrs dr Mrn Mxnuk ds ll às lf hrs s trçs qunts b ds 9 às 2 nrs PRMNU llb NLSS - Hrár- dr Slv Rngl ds 6 às H hrs ts òs ds úts MBULTÓR nfrr Sbstã Frts d Slv Hrár- ds S às 2 hrs ds 6 às 20 hrs ts s ds úts xct s sábs qu ds 9 s 2 nrs PST RSTNT - Hà crts pr s sgunts snhrs sscs Csn lvs Mrs Crl Mts Ds Frncsc Sus Rch Js Frrr Lur Js Slr rúj Mnul Lps Sndct s Cndutrs utôns Vículs Rvárs R Jnr S própr Ru Sntn n 77 - Uv ndr - llfns s ; à nt S T BLTM NFRMTV RCRR u Dspchnt pr Prftur P T C N s llrúl às 5 hrs Bl n Srvç Trânst t =» Ds às 7 hrs Tlfn 22-4Í27 SHVÇS PRTMNTS - dspsçã s snhrs sscs Dprtnt Mdc - 9 s 0 hrs Prcurr (Fnçs Css blrnts) - dc às 2 hrs Tlfns d «nt - « hrs dnt Dprtnt Jurídc - d 0 às hrs vs s ssc» - Rcnd s nsss sscs n cs hqu rgstrr crr n Dstrl- t cptnt pr lts lgs p Dn Sndct cs trplnt vrà s sscs scrrr lncntnnt n vt nunc bnná-l vsn t cntnu n Sndct fí»p qw sj prvncd fs culp utrs prvncs qu cs xgr Pds s nsss sscs qu cnfr s rspctvs rsdêncs n Scrtr f rcbr n v tp s cuncçõs Sndlct utrssl cuncs qu n lbrçã ú ssbl Grl cncrnnt pgnt ds nslds trs trn prrrgàvlnt 3 zbr crrnt n vtn st fr qu stblc í 2 lín B rt 2«s sttuts SRVÇ TKÂJNST XM MTRSTS Chd pr d 3 crrnt às h «r lph Jsph N-- gl vn Cvlcnt Txr bds Frrr Lt Wll P JS Brbs Sbrnh lcs Munz Mltn Bnfác Prr Crls Brbs d Slv lr Mrtns Rubns Lus Frrr ntôn Clnt Mltn Nvrr Js rúj d Slv svl Luz Jrg Mch Pdr Pul Bnt Run Nnt d Rch VrJã Gunthr Grg Hcnrlch Rsslr S Tnór Cnstntln ltnsky Lus d Slvr Brnrdln Rbr Js Crls Crr Dnts Pdr Mcr gur Váltr Prr Sus Lus Mrn Mch bsn Drund Mrtns Grl zn Cp zv ntôn lvs Cps Mlcs ntôn Grls s h 5 r Pssldôn <«Slv Ru Gbnj- rgr Pnt Clr Wlsn Crr Slu Syd Muns Frncsc Vr Vntur Brnrdn Vlntl Xvr L Rdrgus d Slv dl L Mnul Mns Nt Mnul ntôn Jqu d Cst brós Bsp Fr lsl dc rúj Js Gbrl - ntuns Brrs Js Ds Cr-»lh Váltr Js Ávl Dên Gul- DR PDR LBUQURQU NÇS SXUS URNÁRS Bu dn Rsár» - D M «RLÓGS SPRTDRS Vcn- dvrss rcs flhs rubs nr hns Crf 3(0; «lur» rn crnl r$ U; pulsrs rhpln Cnts sclrs Prkr t N vrj tr rç» spcs rvndnrrs Rgnt Fljó 72- rãs lvr Dlsn Vn píân Prr s Snts ntr lvr Rs Hrbrt Ds d Rs Hl Snts Jà Bnfác Sn Flnt ptác M r Btst ndr Js Rbrt lzr Hrnd rl Flsbrt Pul lcântr Wlsn Mrtns L s 9h 45 Jr Crs Bsts Mnul d Slv Mszk Jnkl Fgl Js Fustln Fláv Tvrs d Slv Rubns d Rch ntôn Nscnt Mch Pul Rbr ssunçã Flh Vált Fnrl Cstr Hrl Js Frnns Júl zv Spgll Jã Slvstr d Slv lr Frrr Suz T Sus rúj Jrct Sls Hltn ntuns Brbs Hl Rdrgus d Slv Sbstã Crt Rs Nlsn Mrr d Cunh Js Bnt Mlqul Lus Frnç Júl Jcnt d Cruz url Sus Mltn Vls L Frnn Frrr ntôn s Snts Flcl r ls rl lsn rúj d Slv Js Vr d Slv Jà Frrr Sls Js Rbl Ãs 4h 45 Prfct Durn Prz Js Lucs d Slv Mnul Brbs Mrnh ls d Slv Mrr Jcr Ds Prr ntôn Dngs Js Nutn Yr Mnul Rdrgus Frrr Sbrnh Mnul Gs Mrtns Lus rúj Frnc ugust lvs d Cst Prcd Mts bru Slv Jqu lvr d Slv Js d Cst Mrtnln Mrtn» s Snts Rn Frnns tcl Js Jã zlr Frr rln Gnçlvs Js ld Flh Nchu Grbu Rubl Slv Váltr Prr d Slv Bndt Prr scr rl Js lvs Bzrr vln lvs Mr Bun Bruzzl Js Ds Frrr Mch Crls Frnns Crvlh flt à chd prtrá n pgnt nv nscrçã KBKVSS ngústs cplxs ptênc frl sxul DR LUZ FRG Pscnlst Trtnt pslctrplcn brtrftplc ltrtrápl Snr Dnts» 4» drnt s U hrs Tl H3-HHW fffp sgtnt nrvs - rã U-XM95 BLTM NTRN N 276 Publc prn vd xcuçã sgunt PRSNTÇà FCS prsntr-s nt st Dlrtrl pls tvs bx s s gunts fcs RM NFNTR Crnl Svrn ntôn d Cunh d 3» C R r trn trânst tr rclhr-s Mjrs rn Prtllh lvr d S G M G pr tr s n djunt d Scrtr Grl Mnstr d Gurr; Prrs tnnts Lônlds Lus Rch Cps 5 G C pr tr s clssfc n 5 G C t ntr trânst sgu stn 0 crrnt; Hubrt Durt Rngl C D pr trn curs clssfcçã l -2 R tr nc nt trânst; Frnn Mrcl Gurãs Gz d F x pr tr cnclu curs clssfc uxlr nstrutr d F Sgun tnnt Hrl Snfr Brrs 3 G C ut pr tr vn st cptl c t ds dspns pr scnt frs ncd crrnt RM NGNHR Crnl lbrt Rbr Slbcrry C R pr trn frs Mjrs lfr Crr L M d 7 R M pr tr vn Rcf gz frs; rn Pnhr Cut d Drtr dè Trnsssõs pr sgur pr R G Su gz frs Prrs tnnts Rbrt Mn Brrt Brrs Flcã d 4 C Trnsssõs pr tr s clssflc n 4» C Trnsssõs n pr tr s clssfc 4» C Trnsssõs tr ntr trânst 7 crrnt; Gbrl Brslr squvl Bsts d 3» C Trnssss pr tr s clssfc n 3 C Trnsssõs c tr ntr trânst 7 crrnt; rtur Frts Trrs Ml d 7» C Trnsssõs pr tr s clssfc ntr trânst 7 crrnt; Hug rl L B pr tr s slg d scl Trnsssõs gurdr rtfcçà clssfcçã; dut Gs Brbs d 7» C Trnsssõs pr tr s clssfc n 7 C Trnsssõs ntr trânst prtr 7 crrnt t prssã pr gzr prt st Rcf RQURMNTS SPCHDS Pr st Drtr Jrg lbuqurqu Brrs tnnt Q d r Cvlr srvn n Culr Cps pdn vrbçã prí qu stgu c sprnt fcl R 2 Dfr Sj vrb ns ssntnts rqurnt pr fns ntvd cr c vls n V-950 pr d«23-x (3 ss d) qu stgu n Rgnt scl Cvlr c sprnt fcl R 2 Ds sór Ltr tnnt Q d r Cvlr srvn n 4 C Lv Mnutnçã pdn vrbçã pr qu stgu c sprnt fc R 2 Dfr Sj vrb ns ssntnts rqurnt pr fns v DR JCQUS HULí RUMTSM CLNC MÉDC l Brrs T S nd PLVLH NTSSÉPTC r GRND t Hr Surs^ SC 0TC NG ÜSÃT LTD SNH TCNGRFS MTRL PR SNH M GRL VNL0 PÇNH 2-SL 09 FN 22^0 DÁR NTCS Qurt-fr 2 Dzbr 95 ntvd cr c vl s n V-950 prí (2 ss 2 ds) qu stgu n Rgnt Cvlr Dvsnár c sprnt fcl R 2 MVMNTÇà FCS Pr st Drtr Sã trnsfrs r x sr nstr d Gurr pr nscssld srvç Qudr Suplntr Grl luns d scl príçnt fcs - pr Qudr Suplntr Prvtv ns pr srvr n C P R Prt lgr s cptãs L Nuns d Slv d r rtlhr T lvr Sntn d r Cvr s qus gurdrã nqul Cntr s vgs uxlrs nstrutrs qu v crrr prncp n vnur - RM NFNTR Trnsfr pr ncssd srvç C R pr scl nstruçã spclzd Dprtnt Mt tnnt Q Mcr Vg Rtfc pr ncssd srvç clssfcçã tnnt Váltr Mstrcls ft B dc -X- 95 n Cpnh Md Mnutnçã c sn d 2 Cpnh Md Mnutnçã Rtfc pr ncssd srvç clssfcçã cptã lr Gnçlvs Cut ft B 9- V-95 st Drtr n Qudr rdnár 9 Rgnt nfntr c sn n Qudr Suplntr Grl n pr srvr n scl nstruçã spclzd uxlr nstrutr Curs Básc Mtrl Blc RM CVLR Trnsfr pr ncssd srvç 40 Rgnt Cvlr pr 20 Rgnt Cvlr Mcnz tnnt rstu Vr dn Slv N pr ncssd srvç pr srvr c judnt rns x sr gnrl Dvsã Crln ndr cptã Sln Rdrgus Ávl qu s ch cursn scl prfçnt fcs RM RTLHR rtfcd pr utrzçã x sr nstr d Gurr pr nccsslddc r srvç trnsfrênc cptã Jã Crls Snts Mr ft B 22-X-95 Qudr rdnár - 3 Rgnt rtllhrl Mntd 75 pr Qudr Suplntr Prvtv nçã pr djunt d D 5 c sn pr Qudr Suplntr Grl n pr srvr c judnt rns x sr gnrl Brgd Flrn L Brynr pst pr r x sr nstr d Gurr às dspsçã Srvç ntndênc d 3 Dvss dc nfntr pr ntrss própr Ü CDVT/% RÇÕS PRNSDS MNH FLUMNNS S ju v prs Vrgs «w»3 Tl R d ndr S MLHRS MRCS MS MLHRS «CS VNDS À VST CRÉDT «rí^ tnnt Q Jsg Frncsc Schwrtzbch 3 R u Rb 73 - RM NGNHR Clssfc pr ncssd srvç n 3 Cpnh Trnsssõs tnnt Mtrdts Cn qu» cncluu curs d scl Mtcnzçã rcntnt Rtfc pr ncssd srvç clssfcçã prr tnnt Hug rl L ft n Qudr rdnár n Btlhã ngnhr pl B -X-95 st Drtr c sn n Qudr Suplntr Prvtv n pr srvr r scl nstruçã spclzd c uxlr nstrutr Dprtnt ngnhr CNTRBUÇà PR MNTP D PST SUPRR Pss cntrbur pr ntp pst gnrl Brgd d» cr c rtg l crt núr crnl lc Btst Cvlcnt pr cntr s 30 ns srvç pr fns ntvd PRMSSà Cnfr cuncçã sr chf gbnt nstr rn n zbr 95 x sr nstr prt d srgnt Dtr Vsc prtncnt 5 Btlhã ngnhr Prt Uunã prtr 20 côrrnt pn s rr n prcurs d vlt t qunz ds rfr srgnt ch-s bx Hsptl Cntrl xrct nã hvn lncvnnc sb pnt vst clínc cnfr cunt prsnt àqul gbnt DSPNS D SRVÇ Cnfr cuncçã sr chf gbnt nstr rns ns X X-95 x sr nstr cncu t ds dspns srvç pr scnt frs s 3 s srgnts ntnr Mrs Club Flh -20 r qu s ch trânst pr su und pr trn curs Cl DR cntr 30-X-95 Váltr Lus Sus 3 Ru Rb r nst cptl trnn frs cntr 6 crrnt SLGMNT FCL Dslg d st Drtr prtr rr 30 r nnvhr flnrn rt qu s prsntu pr cnclusã frs jr d r Cvlr u nstác (l Gnrl Brgd TÁV MNTR CHÊ Drtr Pssl Cnfr c rgnl LUS BTST Crnl Chf Gbnt MS NYLN Cs Zld stá vnn lh 5 25 cruzrs s> lh ü 45 cruzrs Ru Srtn 233 JÓS PDRS RLÓGS NÉS GRU V S p dqurr uu nd xcutr cndçõs s vn tjss cu tng Ru «lun cl vs Ds 4 Sv ndr Tl À Bls Fn Ml» xclusvs Cnsrts luntcçns rtts pr Prsnts BLS f CNTS CPS CRTRS M L BLSS V R V- N S V Cnjunt blss spts ncnds R MGUL CUT» sb Tl nsttut s Bncárs PRTMNT B- NFCS BNFC MTRND Cncds Js Crls sss ls Js R Prt Sã Pul» prt; sr lvr Cps d Brr Mns R Jnr ltnl; Wshngtn Mgul Mrs Cpn Grn Príb» prt; táv Srs Mst Brr Pt R Jnr» prt BNFC NFRMD Cncds Nbr Crs dc t- J» Snt Ctrn; dt spínl s Pnsss tj Snt Ctrn; JS ntôn lvr Mrtns Cp Grn Mt Grss V CRTR M- PKÊSTMS Fr D 45 prpsts dc prstls spls prfzn ttl lqu NTCÁR D PRSDÊNC prsnt PB rcbu nnt udênc s srs Rnt Dlns- Flh Frncsc Tnc s bncárls Crl Lr lbrt Cst Sus rtn Mxs Crr Vdr Fnsc Vnd Grnk rnl Btlh ds Mrcês Ntícs dvrss HRÁR ÜNC PR S BNCÁRS snr Hltn Ngur rquru urgênc pr vtçã prjt qu dscplnrá hrár crr pr s bncárs t ps Sôbr ssunt f nv prsnt Sn Frl 0 sgunt tlgr pr funcnárs Bnc «Brsl «s sgntárs st tlgr ldh> funcnárs Bnr Brsl st cptl cnfnts sclrc prsttv sprt v x p u tnclnpntc vls ntrvnçã v xn p hvr vtçã fvrávl Cngrss Ncnl pr prjt lglzn hrár tul únc pr td grn clss bncár vtn ss vss xclênc c êss su gnrs gst grvs nurss prjuízs t crtnt dvlrs pr nss css nsts ds ts dfícs qu crr pl un ntr Nsss CMPR-S TUD Rups usd» Máquns» th- «rvr «pstur Knprdrrus < tu qu» rprsnt vlr Tlfn lft BNCR Vrnft fz trn vlh nv vruu pl vss Tb cnsrt x rfr rup ct s ft RU D LFÂNG 360 SH PHLC lh prprcn rls d Músc tds s nuncsf rsptss sudçõs grcnts Tbrçá Ngur Rs Jã Frncsc Tnc Jrg Frnns Gs N Lt Brsl Jlrs Gs Mrr svl Snt rln Busll Hll d Cst Sldnh Js d Slv Rs -- Drc lvr dr lvs lvr Hl Bnr Sus Ru S Tncldl Lus Mrr zn Nt» SSCÇà X-NTRNDÓS S- NTÔR CRDS FNTS Trá lugr nh s lsh 3U à Prç Álvr lv 3 5» ndr pt 50 runã d x-cbtnts Sntór Crs Fnts cò sgunt r d rfr s sttuts; b) r-rgnzçâ d sscçã; c) fst rt Ntl s ntrns Sntór Crs Fnts SCS BNCRS Trnscrr hj nvrsár s sguntps sscs d Bnc Br sl Vlr Bllll Crvlh - S Ful; dlbrt Frrr Dnz J Pss; Mnul Vcnt Mrqus Turnh Mdc; l Chvs Prs Crg Sã Pul; táv Srs Mst Brr Prl; Dv Mlhc xtrn; dwlgs ZlclksdU Cubá; ló Slvr d Rs rpg-dr; Rubns Ll Ds Cx; Js Mlrnd rúj Ubrb; sl Srnbrg Júnr Sã Pul; Js Mglhãs Nvrr S J R Pr; l Glllu ntuns Mrr Dccn; Js ntôn Mnnç Flh r- CBÚ; Váltr ns Vcr; rnst Crnr Rbr Nt Mun Nv; rln Vggn Gb Crl Crd Grl-2«; Hl Mrqus Vn Mcr; Slv Plc Pxt R Grn Js lncr lbuqurqu Crt nlvrsrl hj s bncárs ur Txr d Fnsc Flh dur Pnt d Fnsc Nt ssncdns Cty Bnk Club; níbl d Slv Mrls ssc d Bnc Prtuguês Brsl LUGS Máquns scrvr ru Lvrd 0 s 303 Fn RS X RUlltNSTC t RM- TRP PRFUND Prf Mnul bru UR GL RBKU Ku Sndur Dnts 45-B pt» S Tls Fstj Ntl c MSSS Grns Vnhs c/c Prtugl sscçã uxíls Mútus s prgs d Snt Cs d Msrcórd R Jnr n r sr Prsnt cnv s Srs sscs pr ssbl Grl rdnár rlzr-s d 4 crrnt sxt-fr às 7 hrs n s d sscçã pr lçã d Drtr pr trlnl DR FRNCSC DK B- THZR D SLVR lv Scrtár st? Sfr dc nçs ntrns? N prc sprnç su cur Prcur spclst DK JRG JíNR dc d s scçft sprt Jsus Crst Cnsult» às trçs qunt» sáb» ds 0 às 2 d» 4 àn 0 hrs Cnsultór Ru uvr S9 t ndr sl 70B Nft s tn r crrspndênc GLR CNSTRUÇà N ULTM LG Vn s últs prtnts rn(lc/^hprl_l;í qurt bnhr cplt cznh qurt buhdr p prgd Prç prtr 9U l cruzrs c 5095V tr cs p P s Crcárs nfrçõs - Tnl NH r nh 26-2 ndr!» 30 c sr HÉL «NLTN _- ncrrs ltrlux SM NTRD - SM FDR - 2NüS GRNT - KLTBUX pr ^hrm Ru vrst d Vg 73 bbrc -- RÁDS - TNÇà PRÇS TS CRÍVS!!! 7 válvuls curts»n5 trnsfrr -- ^^>!^^ 55T ctí»n? Sc^^Sí^fSSS Ã^c &JfgjjÍK- f Vffly < -%jáhmm^^f ;> - y ^^^^fs^vj^tbss \\\ Ktw c» t\\ f fttf^#_^v FSMTS n$ô M HRSFRD / ^; WWfíÊ v ( ^r ^ ^^píbp Jr\-~ xcss c snt u dgstã dfcl lv rpdnt u s SL UVS PCT ltnt dlfstv «ntác p s tr qulqur hr dl u d nt SL UVS PCT luvf f csrs M VDRS - JL 3 TMNHS N DltSTVÇ LXHTt f ntcd Hfl[KHFí5HMClR ^^^^^^^^»^^ y ^À s ltrls fw/l- C V trnsprt s grns ntrprts d úsc pur su sl st?! PHLC Trpc 3454 lt-flnt 3 plgds vâ!vuls c rndnt Sntnzçã 9 fxs plds Tc uttcnt dscs /3 RPM Ts s lnts trpclzs ru Móvl cbnt sr PHLC ^^Jj^un^fJQuJd^ \ Rvnrs utrls C wh k \-7HT f n;í t \ MrlMfl W - URUUN l; Ml ^fcv> h\ <%- w jy; j - ppgfllp ^^^^^^^gg^^^^^^ f dflw^s Í? HHR^H^h^h «tm BwH 9 PU u MT PlP^K ü» ül H ^^^P%f^fcJ / Bj^Í^wlBÍ5Byíl ÉÉw^^S ^^^MÊfc^^U^^^K^^yX^^^ttx^^^ -^ JM^fchjL -^L»tÍlÊÈ»r^ ls j»p «^_MÍB[T«g^Mffl!lBB 0 CRDT LRX 0 FFJFC S MLHRS VNTGNS P PL u n J>» QU H D M» FN MK MMftN» ( MRM BfPlWf - LFTR V Mn MUMtfJ l»l MlUNK MM% «

14 »-J;%W-lj;tlr llfflrntl/ W í - V WlMHll yjlfy T Sgund Scà Sxt Págn swsmêêm DYLL GURR DDDS (MSS DB 7 D) P H t ^w ü r t M flhs rfts cunhs sbrnh» snsblz» grc t» qn cprcr su scns trn cnvd pr ss > d qu fró clbrr n d 3 às 0 hrs n grj SS Jrg (Prç d Hpúbllc) sq lfâng LXS RDRGUS MURQ (MSS V D) Cs Cl Murã prtr Ltd cnvd pr ssstr à ss V d qu pr l LXS RDRGUS MURÁ flh su chf g sr Clnt Rdrgus Muàs 0 hrã srá clbrd nhã d 3 rs n grj d Snt Cruz s Mltrs pl grcd qu s cnfss s já -2b 422 gt n rç Grs Sust frcn Grl Crdt lulh 9 lv Rx rd Bnc Brsl lxu utubr bgur Kch ÁS zbr 9 gunts txs prr rn Vnds Cuprs Sp Mld 5000 Dstrt Frl 6253 Frux c bx Turqu 3 N brtur Dólr k vst Dscnts Nc 44 Chpr 460 5) pnts N fchnt Lbr Brsl Prtuguês Frux c bx 74 2 pnts Líbn Frnc suíç 2000 Ulub 2245 Brtânc Mlás 7096 Pst 2000 Grl Crdt 927 Sír Frnw trncs Tcs s Cs 66- Trnsjrdn YRK 0320 NV Ps blvn Mtrpltn Fch brt 0G (MSS D) ntrgs scu S Pdr lcântr zbr 20 Sls prun Fbrl rc lbrt Srs Grc ! Frnc blg rç 9 Ct fíl grc s n CBTGM Cr SUc 5000 Crcv 53( Prts Sul fstçõs psr rcbds 26H6S julh 9 Cr dnrquz ndustrl Cnf Cnsu Br 27S2 stbr csã su flcnt Ps rgntn pr Frr N brtur Fr c bx 7S655 Fê urugu Sã Jrôn Mns cnvd sus prnts gs Ttl pnts Flr lt 400 _ rd pr ssstr ss qu pnr pns stávl c fchnt N FN UR 6000 Prf su l nd clbrr n d 6500 bx pnts Bnc Brsl cpru gr Pulst n hrs 3 qunt-fr às 9 ur fn n bs 000/ U00 Sgurs Cs grj Nss Snhr Cr brr u d prc rgs Flunns CHCG cnfssn-s s jn gr70000 Cnfnç QS 276 FCHMNT ts s qu cprcr êss Prvnt nt Hj t rlgã Prc p hushll dvrss Cs S Dzbr \ B Mnr NV YRK (FLCMNT) Mrç 9 Brs n ltrbrt Fch rtst» (tlgráf) c prt Lndrs p/ rnst Pdrr FrnDr Dcs Snts pt 2S/2S /2000 c dc Cstr su sp«s 2500 rc gênrub cnsu N strd p/g sgunt Rnclnd Mrnhã dc Cs 4000 funcnu c nt 4200 Butlá 2630/ / vnt (Prfssftr Muncpl) tr flh Mr ugust NscSd Ncnl p/f Brn (lvr) Sr nt Cstr clr Rub Tvntr Pulst Frc 3293/ / rrz Su fl cunc qu (scsl Luz fíl Frnc Pdrr Blgc p/ 2500 rs 0060 çúcr (scs) Cvbr (V Brt 937/ /962 s s c b prnts rzr ss pr su bfz Fl5 (scs) sl) Prs p/f 250 prfun psr dc cuncr «793 Mlh (scs) ltrcd M S l às flhs 02/0262 nlssl 02/0262 sgr 50 flcnt su 500 Chrqus (frs) prf Mntvdu - p/p 300 Mn grj dc crrnt CRLT Frnh (scs) D t d vó Ls rcns 462/ / L PDRR FRNC CS Bnh (cxs) Msbl B d Cncçã Lsb B/sc Snhr Nss Bclhu (cxs) Dcs d Bh TR cnvd pr spul346/ /34 00 Cbl (cxs) Muncpl 9793 Rsár ru Mrc à «7-7 p Mrt p/l d cpl srá tnt qu Mntrl Mntg (quls) Brs Ms rd XFrncsc B- lr ~ Sfl ctr 257 dspns pgípc 000 ncrcdnt ngl Sudã Crv Brh Prf ^Ó^ 690/700 2 FRTS D BLS vr s 5 hrs d r rd ;>? 9-J6 935 Mdrd - p/p ss Vnd Cp crrnt pr s ncrópl Mrtns Frrr 7300 stcl - P/Kr 935 pt 5% 54b Dlv s Rf xpl PR Jnr - p/ 546 Cut tról «Unã» SSMBLÉS GRS Rjust % Snsn Vscncls BUNS RS 5% Prt du b hj «sgunts Rlz-s Fch Vl R D6c hrt vst sbr hrlgçft» 500 Scd Brslr utrs C9000 Pnu rdrs t/vnd 60UU % 92 ^ ^ Ts pstrs dtrs Músc S B ^ 75U Frc Luz MTs 930 7% 7500 C M) 5 hs C C000 ns Grs Lndrs t/cpr 7% 932 Ts 500 grrs Sus Cruz hs tn 6000 ^ (FLCMNT) ^ Ultrgás 95UU 939 7% Ts ndustrl prtr S 0 ls Rs St Prfuss Nv Xrk t/vnd 000 r 7 % Frrvárs Clcs Vnrs s Unã 0000 Crc 4300 Ppl P/USS Gnrl Frnkln Frrr Brg Mr rúj Br 745 Fáh Gurr R Jnr 20 hs S Frr Brslr 5UUU Nv Yrk t/rpr rúj Brg 200 Fábrc Gurr Mglhãs 4 hs rãs P/US g zv sps flhs Brnrtt Frc Luz PGurr 500 Luslrên S 9000 ncrrs rná fS00 C Gurr Crí 000 óvs RprsntPrr sps (lhs cp Grl rúj Frrr ÍSC hs Rl-grnns S r 5000 Gurr 5 hs S Crh Brslr 0000 çõs «u R Ptról Unã MNTV Brg sps flh cunc flcnt p stdus Fábrc Tcs «Cvllhã» 5 C Fch Sultr brt rlst sftbr 6S5Ü0 «9000 c 77 hrs RÚJ Mns LVR Dh«nturs ã Lndrs t/vnd Dcs «lc Sns 7% qurd nsqucívl sps Mns pt 7% 644 P/t 4000 Brsl 9500 N 5% cnvd sus prnts gs pr Mns BRG t/cpr FRRR Lndrs Lr Brslr Rc sr 630 P/f hj d 2 às 4 hrs 9000 xprtçã cf pl Pôl 2 sr 5b 2» sr su spultnt qu s rlzrá Nv Yrk t/vnd 300 nvbr últ l4000 Jnr fl 700ÜÜ R sr Plc Hts 2300 P/US5 00 Sã Frncsc Xvr 5060 scs scnçu ttl sn frtr d grj Ctr Crv Brh 9% Nv Yrk t/rnpr Grs 5% p ds sttístcs rgnzs gun M hptcárs Lt P/USS ppulr Crc frncs pl Cntr Bnc d Prt t Rc» sr 7500 Cf qu publcs sgur Frl Dst LNDRS Rc 3» sr ü xprtrs qu s quntd 620ÜU brt Fch vlstn sftbr - 2 sr d_> cf xprtr durnt ês -$ » Nv Yrk Sã Pul ncn fr s sgunc Unf % - «0500 Brn ts Unfcds 6% Lb sc LNDRKS 400 Cpnhgu - L Prnbuc (FLCMNT) Scs HKSLKS Kxwrtrs HKSLKS TÍTULS 6500 d 25 6J0 Prf Ntró % f00 Mntv P % Cnvrsã z Prt Cps 6% 7000 Prs 636 & C ll írs Lttr Frrr Brg Sr tl Rs Mrln Mrtns p 93 5% ( Rd R % 500 Bruxls - F 53 S xprtr Jbcur stdus Snt sp strd - G v Tn rnn Prr cunc flcnt nrsn Clyln & C Ltd (nc) % Frl 4600 D SG25 _ % Cndà - 47MK> Ltd & C Frr RÚJ Slvr % LVR Jnr R stcl - K Rd R G Sul % u qurd nsqucívl «gr 6-!); xprt Sâu Pul S % Bh b Prf HrlB Mdrd nh C xp S 67!) Vdgl dvrss Ttuls P M f FRRR BRG «cnvd su» prnts % R Jnr znt 599 Cstr Slv C S prvnts Pul Sã P f 9% 5000 B rs hj d 2 às Prf J Fr 5354 Fgur & C d 4S 9 Bnk f Lnn «u spultnt qu s rlzrá Mntv P pr gs p uncps 5000 Ld & C Lps Pnt 0 5 Ltd Sã Pul Gás d p » Prg Ctr Sã Frnrcn Cff Crprtn hrs sn frtr d grj 5000 Cbls & Wrlss Ltd p 93 6% 5400 slnunn Gpp S xprt Cs rdnárs p 906 6b Pt 5400 Gênv 3937 csc Xvr cn Cnl & Wlsn Lt p 97 «T Ln srl grícl xp S 2 60 ndustrs Lt Cl) p 500 S900 6% pt p Rlwv C UUU Lpldn b 7% Mns r Sus & C ;75 5U0 Kstêv Bftls nt ult ;v- Dc 320 7% Ltd 6% Dc 0 Vllt Cf S ntd «cusu vnds rgülárs Llyds Bnk Ltd 00 Dc % 0375 Djl Bnc S Sã Pul Rlwys CP 04) Ctr-s cndçõs sustntds s Dc 94?% 5 vt C Rnd Hrd 04 3 Prtugl) lngs) 000 ppôllcs d Muncpld s st- Dc 999 7% (Vv Js Gnçlvs 543 Mc Knly S 500 R Flu Mlls & Grduls Mns Sl Pul s d Dc 550 7% C C Ncnl Cp 0 33 r nrls (FLCMNT) Unl prtr s brgçõs cs Bnrc» 375 t STtNRS TÍTULS 295UU Gurr stvr frs c s - ljrcf D Ftlrl ln bru Flhs xprt p 605 vê s c W{% tu Cnsls stávs Tlrs s Ltíc Txr Prtugl Lucl Txr Mr R lnr 7935 S dnt ) Brltftp Gurr R Prdl spult xp C Ngur L gs pr 79 7 «nc Vkf UU Txr cnvd s prnts - Jnr 7400 S Slll Trnsp Trdng N PNN NTM Crc Pnh Gurãs S C VNDS RLZDS 43 ] Shll Trnsp Trdng tnt su qurd ã rã Crc Prt xp 2 0 ll gl Cndln d CR frtr sn pólcs grs Brsl Ltd xprt Cf Brsl rlzr-s hj d 2 à 9 hrs Ryl Dntch Ptrlu 4 D lb pt Mns nd C 7000 Ltd Bcht Brnc xprt c Mcl Gs S C x73500 ru Mrquês Vlnç prt nt p F xprt p S C Snt Dzbr Sã Frncsc Ld xprt Vnds urp S p xprt 6500 lt 22 c stávl N brtur 6099 Rp rn cf funcnu ndn 5 9 pnts N fchnt s- J B lncr C xp S D s pt Cut nt nnl távl c lt 3 2 bx 5995 hrgçôs CTÇÕS lk 0 «CLS 2 pnts 533 & C 7500 nns nnl 6 Tlpn 7 Gurr 300 nnl l DSPNÍVL Slcklr S C xp D 5000 Tp 3;- 200 nnl 7 6 n Tpu Hj 5420 Cf 3700 Tp 4 nhl Tp nnl Snts (l) ; Rbl lvs C xp Tp 5 nnl S PUT st Mns cí c- Tp Sns n Cf u 0r$ 540 tn 030 Tp Snts n 4 Brbs Mrqus nd C cu R Cf (strtnt l) st 4625 S LTS 540 Tp Snts n 2 C ld Pr S Tp Snts n ntrr- 4 xprt 92B7 Tp R r rãs Prr Lpldn C S Rg sp Snt 4000 xprt p xprt C Su Bu Sft Js 50 6-V ndr Cntrl ss rc rgulu nt fr Rdg 4000 Ltd Grup «03 c s ctçõs nltrds 3500 Mlln Brrlnuv «sn ntrds Scu» Ttl 320 SSMBLÉ GRL Rsl C xprt í D Prnbuc 5000 «ês D 33 Luz Frrr S XTRRDNÁR 27R60 D st R 7400 R Mns xp p Ltd D? Julh 33! Su D Mcó» CNVCÇà n pss 3000 Rp Rylr C brqus 30() Sus Dnts Frbs C Sft cnvds s snhrs cl- rc Nrt 247S5 Ttl 300 Brrs Lt C xprt 225 nlsts st Curs pr s run- urp 0503 Slds B6R Gbrl 2775 Pul S 5337 C 0 xstênc r ssbl Grl xtr- rc Sul 2473 S C Cí n 600 Ctcls pr 00 qul Áfrc 230 rdnár su s scl C Brslr Cf + 0 Brnc crstl 93 Tl rrud C xprt 2025 sl ru Sft Js 50 6? ndr 7700 lntr-crlcn Crstl rl 750 xp d20 dc grup 603 nst cd 3749K 7300 Mscvlnh Ttl 725 C Sntst xprt zbr qunt-fr às 7 h- D s 600 Mscv 060 Csr & Flhs rs f lbrr sftbr s D» Jull M PRNMBUC 000 Qurós Frrr S ssunts sgunts RCT 99 n pss C d Jhnsln S Drd 47 cnts Clnçfts pnr 60 quls xstênc») Td 3 Junqur Sllcs C Ltd 500 tr pr su Rltór P- Cf spch 750 pr Usn prr G Fnts & C 9253 rcn/c Fsc»l sgund 650 D bns C Mutzcnbchr Brun rcr Cnslh 530 Crstl 500 Mcl Rbs & C Ltd Cf ntr pr cnhfs frnt Drr julh C s Fnncr C xp b) Dr plns prs drt- Cnsu 050 n/c 500 lcl Trcr srt G Lunrlll S r pr rgulrzr quês- ntrr 492 Mscv n/c H L Dus C xp tft unt cptl c rc cf tr stv 47) Pslcãu stávl & C Lcchl Js nt Mnstr ( Hcnrcju R Mchls 430 xgêncs ntrds prls ná ct n D stbr H Gnçlvs Flhs C Trblh Prftur SNTP M SS Krrcwwrrcl & C 250 xprtçã llçs nv rmrtrl SNTS xstênc Ltd rfsj^prl Hj nt ) ssunts Grs Dspnívl ; rtrttt Frrr S 25 lcl Cnsu (l) 25 Ltd Mcf Rp Kl Jnr 6 rbr Tp 4 (dur) C S Tp 00 Lt Brrrs S l 95 Tp 5 (dur) r rc lgdã r Dvrss Cl Cl Mrc cl c s nrcs Cnsu br JBÍRX» MÀR BTKUX guu nt brqus nltrs Drtr-Prsnt ntrds Fr» ntrds Ttl xstênc D SS Pul Sds 57 D Prnbuc xprtçã cí nuvr «TfKMS» 43 últ sguu s sgunts stns D Cbl brt; Fch Cntrt «B» Dzbr 59 URP Ttl Jnr Frnç 0333H Sld»Mrc 440 tál 350 < xstênc Mnl 9 Fbr 20 (lcft pr 0 qull TrJst nll 9 460nf llp 3 Srdó 2793 lnh lng átflr tp 4 Cr? Suc Vnds tpt H Srtõs 2-j Fllrn d Cptl Prl Hnrn ; tp Mnllí Mrc 077 Dnrc hrt Ffch («ntrt «0» t tlpn 3 nnl; lp S tíclglc 9(S <s«s-t> lr ( ) Crá rrhr 0ü00 rurt Fbr U n Grí-Hlnh 70U n-lr ; n Slç 377( (7 Mts llp Mur>!T (0 n Nrug 5( 900 Pulst tp ft PUL M l lu 062 3H KM Turcpl 07( s( Jull 0 2l))H 5 qull) CNTR «C» (p (lln-llnr 93 0H0 nnhn Nw Sluhr H S7 KK lclndn 2(( 250 VnlH lllll lfch hrt Mn-fÁustr K írtr Mct U SüvD Dílr N SP «NT 226)7!) Ln-n nftn r Mrc cbl Câbs strngrs 765UU S500U stdus pls Mns 7% pt Mns Mns Rc c» U 35 Mns 934» sêrl » sr «sr Prnbuc C/Jurs 2400 fl S Pul 905U 33 Unfrzds M» Frl 5750 pt 29 p H dns Fsts % 4 B Hrznt P lgr Vlb Bncs cls 5 Crd Pssl l30uu Prf Cr 250 Nc Dscnts Cpnhs 60 Pulst B Fr6700 r 200 pt 300 Cnt Vl Prl29000 b 200 Cr 50 Frr Brslr -syuuu 200 Üná C p 23 Mt Sd B Mnr - prt Dhênturs 59 Bc Lr Brslr 900 Cr? S% - ntnt Pchc Grc Ccu t CRLT MÉL PDRR FRNC CSTR lv Frts d Cunh Gnçlvs Gênrs t lvr rúj Frrr Brg xprtçã cf (Cnfrnt Lyd Brslr) Sgn Cndurú d Cst prtcp s sus prnts gs flcnt su sps JQUM LPS D CST crr Bl Prá s cnvd pr ssstr à ss qu srá rzd pl su scns trn n Mtrz Sã Jnuár às 7h30 d 20 crrnt s Mr l lbuqurqu J (MLÓC) Frnçs J lc Slvr lbuqurqu scr Crr lbuqurqu fíl ctv ndr fíl rthur Gs d Slvr fíl Gndur J fíl Sd Jl Js J fíl grc snsblzs ts qu nfstr psr pl flcnt su nsqucívl sps flh rã sbrnh t nr cunhd Mr l lbuqurqu J lvr rüj Frrr Brg Stck xchng Lndrs f «rt» Bls Vlrs rt (MLÓC) cnvd s s prnts gs pr ss T d qu pl rpus trn su l nd clbrr nhã d 2 às 0 hrs n ltr-r d grj Sã Frncsc Pul grcn s já ts qu cprcr êss t sldrd crstã PNN TXR PRTUGL T MRCDS Cf DVRSS JYM VLVR MRTNS (7 D) Drc Sá Mrtns cp Js Sá Mrtns sj> nhr dr Nlsn Ngr snhr cnvd s p rnts gs su sps p sgr pr ss 7 d qu nd clbrr pr su l n próxl d 3 às 7h30 n Sntuár N S d Prvdênc à rtn Ctt 3 T GNRL LT CSTR Gnrl Dãlrn sss (Vuv (JSÉ FRNNS) B W ~4 34- í; Curss spclzs S (G S ) t çúcr ;«NVRSÁR Brthln Luz Mghãs Cstr flhs Cl r Qurz fíl Cl ltr Qurz fíl cnvd sus prnts gs pr ss su qur p sgr pr l vô t qu fz clbrr nhã d 3 às 9 hrs n l qunt-fr tr-ór Mstr S Bnt (ru D Grr) ntcpdnt gr c ts qu cprcr 44l êss t f crstã lgdã CRS CM RTRDS LVRS FUNCN 9 S 6 HRS Psrfl jf;;««pslls llt S 730 HRS n flsllmhh 43 fjují 2ZÜ3B3 «2ZBM0 nn sss) (MSS 30 D) s sus flhs Lus Jã Lur Judth Frrc gs gnrs nr nts cnvd s sus prnts sufrág d d 30 à ss qu ssstr pr l su bníss p sgr vô GNRL DLRMND SSS nd clbrr nhã qunt-fr Prç d 3 às h30 n grj N S Cpcbn Ds já grc s qu cprcr Srzl Crr êss t rlgs fíl Tnnt-Crnl RGMR FLP DS SNTS f grc snsblzd ts qu cnfrtr n lrs trns pr qu pssu cnvd ts s gs crds pr ssstr à ss T d qu frá clbrr n próx sxt-fr d 4 às 9h30 n Cnvnt Snt ntôn n lrg d Crc Mr l lbuqurqu J! (MLÓC) scr Crr lbuqurqu fíl Jrg Suz Mns Rn Js Mrln Frnçsnh cnvd ts s prnts gs pr ss 7 d qu nd clbrr nhã d (MSS DK 7 D) 2 às 0 hrs n grj Sã Frncsc Clnt Rdrgus Murã dr Pul pr l su nsqucívl rã flhs snhr Mll Jã Hnór drnh t MLÓC Júnr ntcp s sus grcnts dr Clnt Rdrgus Murã snhr flhs ntôn Rdrgus Murã snhr flhs dr Glbrt d (MLÓC) Slv snhr Mltn Rdrgus Murã Tcs J Ltd (x-f MÍH 0 NHTK grc s nstrçõs psr rcbds J & rã) sus uxlrs cnk n Unl flh su 4)7 flcnt qur csã Cnwd 23SSH pr vd ts s sus gs pr scunh rã t LXS cnvd sus s 7 d qu srá clbrd nhã MH «VMM d V ss lj qu d 2 às 0 hrs n grj Hã Frncsc (lm prnts gs pr u nu l srí clbrd nhã qunt- Pul sufrág dn l DN pr JMM Nl Mtfltll n grj d Snt MR ML LBUQURQUchf f 4 W fr d hn 0 hrs íínk u su sps ML qurd prz MlllU Cruz s Multr (ru V l Mrç) Ds g Frnçs J (ll» Ds já s cnfss grc! pl jí grc s qu cprcr ss l UM c su prcnt [UH «ul H»! SLS4 rlgs 0 lllll fttflf LXS RDRGUS MUR BNC RL BRSLR S» Jqu Lps d Cst vss Fúnbrs Trg nfrçõs Dvrss M Dzbr S5 Qurt-fr 2 DÁR DB NTCS VTR 0 prc «l «-pnlv «lll rf MKH 0 lnn fn nn tp nnn núu 7 u nrn su Mn ü! ü 3400 llln 063 BSü flr>» Nu prc «clnn n stn n-ll n ulubr JM3 n- «n nmn snlr vnrt h cn- Vnd K» Cl Mf lgnfcá - Tp 4 Cr 402Üjl MHllNfV- KM NV Vlllll n» D c UMu H (lt4) BBB0( NV YUlK NMK RM lurl lrh nl <<» «KJJV M Ml M/rllH ««u rtlmr»» nllllrtl Mn llll M«««fJ Mnlt- llp l»0»uu n/ «(n llt»» r)/p MU Mhu ll»vj nr -tnlm ll B W-- n/c lll ll k f lnvbl nu HW M>nl< M»» rvnllíd ( /lllllh l»«mllmlll Uttít 4 rttf l»4 ft» fllnn-mlh JÍ»l«V»tt l l» tflmm u u tftphçí ll U Hlfl!> 0 KtlfllHV V» Tww»l nv un 7» ll n/» KM NV HllH M W-M»ll Mt) /uv nt\h Ut M -J u fn»!«t í# ly L f» t» U K ú»>w 4ttl «V u UlHllH» Mr l lbuqurqu J T HlM llt9 lhlmh» jmf««l

15 ^np- JsM wttjnfwfjrr Sf-S^s^WWWK-fÇS^^ r vâ Sgund Sçã St Págn DÁR ) NTÍCS Qurt-fr 2 Dzbr 95 PSS TMP /\?) t ss pl lt ct qun drg gu MR- N LND n sgun pár t crrd sáb pss rcu upluss d r s turfsts ps há ut prtc ds cdçõs v rcn cuds spcs dc várs prfssns ncns c strngrs qu slã ts nsss nbrs frudn s lgíts ntrsss s pstrs Sr u cónlrssns s sprásss utr ttu órgã tcnc êl cpt fsclzçã ds crrrs plcnt sôbr s tvdn s prfssns qu pssu gs jgrs n fz psts vultss tôdás s vêzcs qu s pr prtundus c sss qu s párs sã rgnzs c qutr u cnc prhrs sfr u rbt tcnc prgs d» 9 C sss prtunds s prfssns ns fvrcs pl srt sã sduzs pl cnt sr dquls qu s ryttluxçã prgr frj u prtund pr d vsá nstnt prvtr frquz luunu Nã vs qu strr tlhs n cnfgurr lt u nbr b urdd c rsults stsftórs s vrdrs rspnsávs js prc sâ grrs Pg prfssnl ncsst qu pls crcunêtáncs f brg pcr pr suvts un stuçã qu êl ntr d prfssã prcuru blr s cntu btr ncssár chnc qu sbru s utrs cpnhrs prfssã S lhrs qustã sbr pnt vst hun trs d dscrdr pnt vst dquls qu ch qu rgr è u xclnt rd pr rprr stã cpltnt ngns s qu ss pns Lng tngr u qu è just s sprr rgr s unt cnflt dl nsc ds sss cxcrsccncs qu sts cstus rgstrr prdcnt n s prfssnus ns qunh pl srt sã grrs flgrnt lt qus sbrts pu flt nurár sufcnt pr su nutnçã S> pr ss pnt rt vrdr sldrd huuut qu pds tnçã s ntrs turf nts qu utr prfssnl srt dêntc sj gulnt plh nu nfrngênc qu s rflx d flt pr qu vv clss «À Pátr prssr futur pz crc lbrd» U puc sttístc C tllls crrds rlzds n Hpódr dn Gáv fcu sn st t clssfcçã n prsnt Mnstr Când Lb % tprd vc-prsnt Jsky Club Brslr f rr fcl ss ntd turfstu n bunut qu su drtr n SM- Í U MKNH frcu às PRPRTÁRS VTÓMS lts utrds d rd n Stud Sbr 49 Slã ds Kuss «l Hpótlrnw d Gáv xltn vlr ds Ld 4 nsss frcs r ns psss s brvs lrnts rtss cujs Z G P Cstr «3 ns fgur n hstór l nss pátr d<w qu n nt cnd n r dc- Stud L Mch- \ 4 fs d ntgrd ds nsss Sr M Büchr 39 frntrs lustr «sld d l» c êl s s clssfc Jrg Jbur 30 tv frss lt rlvânc ft ss qu cntun lnt Crls R fr 27 «nflznt ç cntr purz d crc prsst nu urp snjrrnt cnvuls- rtur H Lundgrn C G R Fr 2 rd xplrn c dcslld sr dsss pvs pós 0 Stud rc gurr» Ms dnt rsslts qu fl «n d Drtr cujs stns stf cnfs TRTDRS VTR xplr prsnt dr «lã Brgs Flh» str «snbld d hng sncr crdl qu rc nls n ncntrss ntr dus crp-rncfs J Mrg 57 «Zung 5 Jcky Club Brslr brndn Mrnh fn/ súplcs Crr pr qu bnc nssss bn- C Prr 45 r dn Pátrn prssr M ld 44 futur dc pz dc crc lbrd lvn Brsl c 5 Frts 4 tu ts «F u 6 Fjô 35 vrdr nstrçã f qu s v rgstrr c stlsfç Mnstr Rnt - P Schnr 2 llu Gullbl rspnu strn qunt sl lvs s L Fírlr 26 sntnts ptrótcs Jcky G Fjó 24 Club qu «trblh c Mrlnh pl Brsl» 0 Fjô 22 LNCLN (CSMPLT) Prt qutr prts frr cur st nv Trv cbnr Pnr vr c trtr tlfn S PUGS? Srvç cpltss xtnçã ds puku» brt» sc squt» trç» tc Grnt «SKVC HüTN ss flcíncl prvd pr lnírf» tst» pç rçnt n cprss nsult 3000 LHS U VDS NRZ GRGNT 4 RF0RTUNT0-ÁS6H HR MRCD 000 RU D CRC6-4» ND JÓQUS j L Rlgn L Dz C Mrn Cstll Ull D Mrr U Cunh F 9 J rlgyn Msqut 0 J Tnc PRNDZS Prlll j R Mrtns 3 J Grç C Cllr V Mrls P Tvrs Drnls S Mch 0 D P Slv Crs VTR VTR TRRN NDUSTRL - CMPR-S rrcs-s tó lrs qudrs Prfr-s vnnn c lnh frr spclnt ntr Mrít t Pnt Cju Prpsts pr scrt pr dr rsênl Crr vnd Nl Pçnh 3 0 ndr «Sls 0 5 VÓ! MÃ! TDS VM 6 4 FLH! USR FLUX-SDTN Mlk «fl - MjW WFw (HKtl K V Kl H) ulhr «vl» r LV H 0ÔLCS thnm - K«>< ffl v-- pnrn c llllt ls lll«klllh llllf «lll- M H llnll sn- sul»- nlssl fl n-lnl l--n- U HDX-MKMTN n>ln «sn u vnln H/sth á ll»! r-tcllnln l»#»v»»r u»n n -»s- -s KllXNPJlTN u Unn «- Êwwww (&/UJWt }?(M?0 SS) & CLÁSSC JSÉ CLMN V> Prncpl prv d crrd ng n Gáv s prgrs fcs strnts «Lvr crrêncs» Várs nts Ms s prgrs fcr nt nrgnjn fclnt pr ns próxs crrds n Hpódr d Gáv N crrd ng prc c prncpl prv prê clássc Jsô trs Cln nn rfsídctt tl 200( r>») qu fr lsts RGN L GÚCH CR CCRN L GRC PNCHT N crrd ng nlnd prc t sxt prv spcl llã hng n sr J Mc Srs c prsnç dr- t ptrncás dtt grçflr» qu stru n crrnt nn s s prgrs c lts bnlxs slfl rcn stus pr prl s ntnds qu prcur pntr s pssívs gnhrs ntr crtr lógc l slcnr vlrs lhn rtrspct vrcurn já s vê svndr s sgrtt s prfssns qu scn s sus tcds cplts ê pnsnsts pr Sá sts s ns prgrs nt fclnt rgnzs PHGRM > HUN B SBls lí PK S 430 HRS 000 MTRS CR PST GRM QULS SCR 2 NDLNT 23 SBRN MRPUN MNTRRY 6 FRÜN RC 54 GUYNÀZ l PRÔ S 455 HRS - MTRS CR$ SGN 22 FLMBYNT 33 TBRUB 4 FR BRD 4_«HLÒPLS 6 FL 9 PK S 0 HKS MTRS CR BSTUR GN MNTÁR LT LYS BURGS LPN PNQUC 400 QUL QULS GLD MD 4-0 MBKTR H TMP F 2 GRN CHC - 4«PK S 45 HRS MTRS CR$ PHLDR 22 TCNTNS MDRGL 33 MNGUÁRT BNNL 4_^ PRTHNN LGRV qu l 5» PR» S 05 HKS 000 MTRS CR? QULS UCFR í 2 FG BRV XMPL 2 HUNTR PRNC 35 VLUD M 6 SPDRT 47 MHN NCÓGNT 5 PRÔ <»S l<><> RS - 22 fl? MTRS PRÊM «SNTs VLLB» (HNDCP SP- C) CRÍ _J PNTR 22 TRB 3CMPDR í_4 BKLT SNS RUT 45 CRM 6 RGN L GÚCH - PK S 70 HRS MTRS CKS MVL MUCHCH CHNTCLR 24 MNTNHÊS 5 PRS R DLN 7 MRPUN 3_ PRU 9 KRBLT 0 MURL RZ 4-32 STTN 3 THPHL 4 NDLNT 5 GD FRND H h N G? PRK S 740 HKS - MTRS CRS B b TN PT GRS MVLS 24 CRK 5 HUNTR PRNC fhuntr 37 LVR RRZ DC GVÃ D GÁV 49 LP 0 GUNUMB VC lf 400 QULS M Sf 5f TR B U HKM > KUNÀ DK smng PK S 30 HRS 0 MTRS frs QlllUb DN PNCH 55 2 RUN w J MTCHN JRUQU 3_S TRP 50 f GRGUS 54 4_7 MY LRD SNH UR 300 QULS NVR LSS 54-9 PÍK S K0 HRS 40 MTRS (lj-htlnds» jnucls Htunlp s Hlpfsdrnt Hr»»llflr sp nln s> 0 vtórs n p» íulss»nl CR ( B ft l N G QULS CRNHY 5 TRSCN 54 TRP 24 CRMB!W 5 WLCM 5 f MRTY THUNRBLT 5 R Nnl 5 fl MURS 5-! 0 CNTNKS M NVÇ M 2 BNG N dn R Rttnn - - Cnrrlrtts dn hlllw fílnv - Nnn RUPS USDS l rh«r lwl «h-h sss< u- qut»u«ustru Tlfn! Cpr «tul h» uttl 4 --» «- -nl ttálu» n» ««> ««««- 4(- «ll- HS ll MMM t t» í í t 2«PK S 45 HRS 2000 MTKS PRÊM «JS C- MN» CRS CR -2 RGN L GÚCH -3 CCRN L GRC PNCHT QULS 5Ü PK S 0 HRS 400 MTRS CR MRLY -5 GRGN QULS DN SNH 4 CTR -r CHNG B STR PK MTRS S 35 HRS 000 CR$ QUlb í CLS KR SLT 33 HLCLX 5 4 LVR CRT 6 RRSSTÍVL 5 «scl Prár Jrd d nfânc Sxt-fr próx d 4 srã tcstr n«uls d scl Pr- árn Jrd d nfânc qu Jckp Club Brslr nt pnr s-flhs s sus prgs u fst ítín qu ssstln7 s drtrs dqul scd turfst sr/ dstrbuís prês s luns qu s s stcr n prsnt n ltv Glr s vncrs - ; MyMMykyÊMÊÊÊÊÊ ;«à «^? ^BÍK -^tfc BBllk- yénb MB WÊÈÈ ^Êr^^sky^ Tík^^ v%>; ^^ Pgll vcr d prr crrr ng sb drçã b\ rgyn - \vvvw-;«---v;-----v--\-\\---v-;v-;v-/>->->-^--vv^ ; ; ;;?;;v;k;í tt^ ; - ; ;; ; - kívíísvvw$ yyyyy « vfr-t--yv -- -;-- ;yv? v prèlh Sun Vlly Pncht qu nã ncntru dfculds rrlr sus dvrsárs l sgund crrr ng X^Ê$W& SÉl \ JíWSLWSV Wjà^^^^^^^^^^ WÊÊÈÊÈÈí<~ t WÊÊÊÈ S^ í ^ htn surprs ng pss qu trvu rlçõs c vncr nt pl Prtlh s Hu n ttttt fán f uutlü n>ut urunt Mu nw trunf ã êttítf 6< PRÔ S 65 HKS 00 MTRS (Sxt Prv spcl Llã) PRÊM «J K- D MCD SRS» CR$ HDLG 2 SQUV 23 GLNTN CLRrNH 35 LD 6 BBY 47 CRNH LGL - 0? PRÔ S 00 HRS - MTRS CRS NGLND STRWY 2 SQUV 23 PNCD NDRB MÁRC 3_6 M VRR PTLHÍR XX 4-9 TUMUC HUMC 0 MRG «TNCLS 2 DSTNGUÈ QULS QULS 5» 7«PK S 70 HRS 300 MTRS PRÊM «CPTÃ DURD LL MRS» CR$ B B T T N Q QULS DN NDLÉC PLNTR 54 Z luís ÜNÜUKU s LVN 50 WLDRF FRNTL MÍSTC DRLNG 4 TRVD STÔN MUZUZ 0 LURLND CNTRBND 2 LCZB BRCN TN PLTÃ 5 4 JURUJUB 5 ML MR K««PK S 70 HRS 30 MTRS PRÊM «LG; C BRSLR PNT- TLT» CRS 30-(0000 B T N G QULS VCTR CRSS MSS FRNC 2 MRLN 23 MGN HPPY HVN MSTR BB 5 36 L TGR 5 MCNUD 54 SNRN 49 SLTC 54 0 SUZNN FGT - 9? PK S HRS 300 MTRS CR» RTTNG RSTS 2 L SRCC 23 DNG 4 HÉL 35 CNGPÉ G ZNZBR 4 MY PRNC 9 STCH PTH FNR QUL 5f N d R - St Cnrrírns rf bttng tv Nn PR «HNDCP» D D 23 ZMBR s pds chd prn Hndcp spcl rlzr-s n d 23 zbr n dstánc 500 trs prê cruzrs srã rcbs nn Scrtr dn Cssã Crrdns t às 7 hrs qunt-fr 3 <í crrnt s strnts Sã sts ns pnrlhrs strnts ds próxs crrds Hpódr d Gáv MURL Msculn cstnh qmntr ns Dstrt Frl Crrgdt-r Rn Grn But rcán dn Fznd R Grn prprd dn Stud Trz Junh TRTDR - P G Flh THL Fnn cstnh 70- tr ns Urugu Lnngdnl Tsnr prtçã sr svnldn Cs prprd s trs ssunçã TRTDR - J B v MÁRC Fnn cstnh três ns R Grn Sul lctrn bú crçã dn sr Srf Vrgs b prprd dn sr Jã Gutnrãs TRTDR Mrn Snls MRLN Fnn lzã cnc nns Urugu Mscgn Mrd prtçã prprd sr svl Cs TRTDR Jã tns SUZNN fnn cnsínsf jnntr ns Urugu Lnngdnl Sspnh prtnçã sr Js Cstr g prprd s srs Tlnrq L Cunh ntónn Txr TRTDR Luís Trpd HL6PLS Msculn cnsth três nns Sl Pl Sunst n Vnln crçã Hrs Snt nt» prprd dn sr G G Rnch FrUt TRTDR Jrg Mrg FLMBYNT Msculn cstnh três nns Sãn Pul G/ u Turhflln Fícr crrã Hrnt Gunnhnrn prprd»r Már ldn TRTDR Jun Zung FGT Fnn cmfnítfl gunír 0 Urugu Mnllj Tp lprtncãn dn sr Js M Cstrn pr prlcddc dns nr» Hnrqu S t Cunhn ntónn TLrrn TRTDR - Luís Trpd FJíL - Msrulnn tlntá trê» nnn» stn dn Rln fínlnrdnn M(llll C» rlnçãn dn Hnr» Sãn Sfbn- M «prprdn»r Bvnndrn Blv TRTDR D Mntr nt<;>s Cnprn-s» rnlnrln» H-ls» nrls» ln jcln» rln s> ísl» <f n«nsnr ss rln sns n tl» -lllll» nuu nrrl-ssh fslklsllwst-s Mll RU D SHlML73 TL?2«flfl4 NÇS D NFÂNC lll NáltUfl (lll Mfsl«ll v Urí M W H«nnln llrt tnrtul Tll «V-7M ;í-d> N lvr crrêncs Fr sts s últs clrçõs fts n lvr crrêncs nt pl Jcky Club Brslr cn rfrênc ís últs crrds rlzds n Hpódr dn Gáv CRRD SÁBD ltn Pnhr qu cndust MN- GUNH clru qu n prtd fls sgurr lvntr pngul n frnt su plt êst s ssustu rcun vrn pr trás nsprdnt dl nfl tr lrg Js Lurnç Flh clru qu su pupl nfl cnfru s xclnts trblhs ntrrs cln tr ss crr vrtu d prtd fls ps r r óqu s qu brgss NTRMZZ dr tu ns rznts prrs trs ps ê ss qu l crr lhr >«t sgund prtd jóqu fzr ss rlglu- s v pupl já ncntrr-s sgt vrtu c já f dt tr crr s uns qutrcnts trs n prtd fls -Hs Crs qu ntu N- TRMZZ clru qu su cnduz \ sgund prtd su urch vrtu tr s ut rg n pul prr nf cnfr ts clrçõs trnr Js Lurnç Flh «Jbl Tnc qu cnduzu S- RVD clru qu n pul d sgund prtd fcu nu funl fr pls dvrsárs MNGU- NH HRMUN tv pl qul f brg c- suspnr su cnduz trsn-s bstnt ns Crs qu ntu HÊS clru qu n prtd su s nvds ns dus próxs crrds Sã sts s próxs nvths n Gáv; N sbtn srá dsput lndp íc/ 2200 trs c cruzrs tçã st prv l nnçán Sntg Vlllb líííl jjrfr sáb ó stn s jóqus tunts n Hpódr Brslr s s 0 vtórs n cs êsl n N ánngur Jcky Club stnu l prê clássc Js Clu qu ê n sgund prv qunt pár nn-s Js dur Mc Srs - sxltt pvtt spl llã - st pár Cptã dur Ll Mrs tv pár ng Dlgçã Brslr Pnttll cnduz lvu u cc n ptnh squr d gu SULMT Rn Ltrr qu cnduzu M- RCJ clru qu su ntd ns lííls ntírs vnh sgrrn pr fr vrtu nã sr sã u dntr nã tn n ntnt prjudc sus dvrsárs CRRD DMNG Lnf«s Mzrs plt MR- PUN clru qu n pqu prtd su ntd s pru pr trás rzã su trs ftfc /crscc/u ndn qu tr drt brgr fun su ntd st nã snvlvu trpld psr dns sfrçs clrnt Rcnóc Llrr plt L GÚCH nfru qu n ltur s qutrcnts trs s ns PRSPR CCRN fzr u funl gu brgu nfrnt rclhr bruscnt su ntd f vtr u qud Dngs Frrr plt C- CRN nfru- qu vnh ncxtnn lctnt cvl PRSPR g n drt jóqu ld Cstll grtu pr qu plt L GÚCH brss; êst fêz prntnt tn pr ss s prjudc pl nnl PRSPR qu s lnçu vlntnt pr u brch v s juntr n clrnt gu rsultu cptr L GÚCH fnr ntrnt ncrr Lus Dz qu cnduzu LURU N nfru qu n lírr ds qutrcnts trs gu PUN- C crru u puc pr ntr brgn clrnt suspnr u puc su cnduzd Dngs Frrr plt ds L- BÈL cuncu qu ns grs cvl DN PNCH pnm ntr }!/ brgu clrnt suspnr su ntd svl Ullô cnfru pnrt n dntn qu sn cnduzdn DN PNCH f pr ntr lv pl cptr TUN qu trplu pr fr clrnt RÃD-VTRL RÍ C LNG-PL (3 rt<;ò»)!>? us c gnt- rc-cnt prtnctt nz vjyujs vrs nds pck-up utátc 2 dscs vn-s pr prç ut nfrr u «ust Tl S PRPRTÁRS MÓVS Sus prds prtnts u vnds rn puc? Pr tu xst un sluçã ss V S vn ncntrr nss scrtór qu dspõ lnts hábs hnsts pr rslvr qulqur ssunt blár sr c grn vntg pr prprtár Mlhrs sclrcnts ds 4 às 7 hrs c Mglhãs crrtr Sndct s Crrtrs óvs R - nr vnd Prsnt Vrgs 9 3 ndr Sl 3tt Tl ís-áus LHH Snxvs cplts pnr lnh blg c th tçã ncnl lnhs dvrss ínrsrs^qu^tfl prt c 30 pçs c cx FZMS U^QMTRG^ D- MCÍL SM CMPRMSS; VNDS VST K LN Ü PRZ Pç nfrçõs LTHK HBfllN «^ LTD - vnd K Brnc 0-2 ndr - Sls 20 - Tl Rts pr ntrr qulqur rtg pl rbls ^ M TlJtc 4 Trtnt spclz d» nç NRVSS CLNC RPUS Pvlhõs pr bs s sxs c ssstênc dc prnnt Ptt Mrtns Crp Clínc Dr Jã Mrfl Flh Dr Dr rpus DrçS Dr Nlsn ntôn Mtts Mun lbrt Suz Vz «CS PR SCRTÓR Grn Cpnh prcs c urgênc çs 23 ns d sltrs c curs gnsl u quvlnt pr ^uxlrs scrtór dctlógrfs r n ncl s s flgs runrds Rspst própr punh pr MPRÊ- G Cx Pstl 57 cpnhd ftgrf ndcçõs cplts n d rsdênc tlfn MTR P/MÁQUN CSTUR FRT TÔMC P/NTL C/GRNT N Cpr pr êst prç xcpcnl sònt t d 25 rvlhs Mtr rcn PL dptávl qulqur áqun cstur 7 Vlcds! Cplt c frl! CMPR HJ MSM! NTS DB CBR 0 STQU v Frnkln Rsvlt 5 Grup 50 \ -t

16 - ^PMSMM-P-W «^«^WWfflSWS SR5SHS ítçp5!?ftíf?fl^^ ^^í^-- - -s^^- 4 N SRCR 0 M CNDDT ÚNC PRSDÊNC D VSC DBBHBBBBBBBBP Cncrd s ntrs ds dvrss crrnts n rtrd s três ns «Só ps u xplcçã à crônc sprtv» nfr Cr Crn-s n s s rs C K Vsc d G u vnt tnnt à prsntç n Cr r-nh c cnddt únc à f^prsdênc ns ltjõs puru próx -vrr Prgr d sn HJ BSQUTB CMPNT SPRNTS RCHUL X FLUMNNS N qudr c Mcknz à nt SXT-FK BSQUTBL CMPNT SPRNTS GRJU X RCHUL FLUMNNS X GRJU N qudr Mcknz à nt SB FUTBL CMPNT U CD BNGU X FLMNG N Mrcnã à tr NTÇà LMNTÓRS D CMPNT MSCULN N pscn Flunns t tr PL /UTC CMPNTS DS SJ» DVSÕS GUNBR X BTFG N pscn lípc Mursc r tr nss rprtg qu uvs s ntrs ds crnts ncnc Prr Ll Js d Slv Rch usb Quls ss rs cncrdr c rtrd sss ns s qu Cr rnh ct su lçã «PS > UM FL MPRNS» fclnt Cr rnh n t cnhcnt lud vnt «Nã f cnsult rspt» dss-ns uç pns rurs Ds qu s trn rld êss vnt trs studr nts s nd s lts ntrsss Vsc l dss só ctr nh cnddtur ps u( runã c s lnts d crônc sprtv uts s tv qus qun prcur csã dzr qu nã ctr nh cnddtur» frzu Cr Drí^l^ptíct SGUND Qurt-fr SÇà 2 U Dzbr 5 Dsspr Zub Futbl Club! Rcbs sgunt crt «Ms u vz êst club v h pr snç «Dár Ntcs» n f slvgurdr s sus nt-sss 24 t prs pln l uncpl 2S--49 trvs prcss flldu pl Cnslh Ncnl Dsprts n jnr crrnt n qu s ch há ss «fn» n Dpárvc-n; Fnnçs d PDF t cr n csqucnl s s jrns n& ns judr Nó lc n pós sprs prçã sr hs( ruíd nss stá sn ultd cnst ucã u prd rsncl qu tu 20 trs frnt! pdç p sdç lá s v s u prç lrr c prts! () R Ds sprts-» rá s pnts pr trnstênc Dfchnt Mdurrfclzu nã rr «l ntd nr qu club N rltr prcss nfrçã_à W qun l qu hs r j n pr Rgstrn nt pugn- gu s d ntd tl scuu n ntd qu s s g c jg» çã Btfg à vtór M- «cndçã Gnuín Vdnn ch fl? durr nã s stqu à n- r n cs Frçã Mtrpltn d Êsss jgrs luvu Mdurr rputs t Prr pòrqu pr su vz s Futbl stun s ssunt s prtânc u vz Mdurr stã su cndçã ns nfrçõs d Frçã ML cã Prã tr Futbl únc rspnqu já s sb d prcdênc dqu pr dnt nr prtst; sgun prqu nã ôg cssd td ss brulhd Pr sãvl trclr subuhv ss rzã pr snsc- s nã prá vtr D PRCSS d s RLTR pnts nlzr u cntcnt qu ns- brò prr Ms p Btfg lsóbr cr rt S jâ nã huvss btd F n nt tr sclrcr Mdu rcurs rltr Trnjn prcnnt vá lá s c qu fácl qup fr Btfg cntr «Bngu crru 947 cs dèn- rr s ncluu su FMl«ntrpst pl tc qu nvlvu s jgrs vdnt utrz pl su c jg c Mdugr n- vld Mr Bl Hrznt Pdr r s club prcuru julgnt srá nhã rr sr puslv Vl Nv dur tr d l c prá Juz Fr br fôsss nqul csã cntrárs à stuçã ts jgrs gr nã ps tr s ttu ps há st vz jursprudênc frd ltvnt n cs sss s jgrs CND nu cssr «cndçã jg-» Mr Pdr Slv qu nã pur s jgr br huvss str cntr Vsc qu fzr prv prtst s nã lvr vnt prqu sír vncr t jg cn Bngú pr Pr qu srv «J^^^^^^ÍK 4-0 êrr nã hv s Bn < trçã B» qus n órgã tlcrtv f lhs l Dus c fts s css sã ^ ^lu c n «^^SS^^lnt fcêncs cl juzs fcu Sã Crstóvã scnçrá n próbxl rdd nts hv prgr0 td pr cpl-ls gr u jg c Snls F C «lênc ts rgulnts d t«rsã Pul s gr fc êss Dprtnt cru club sntsl lr qu jgr n n dvrtr trnu rr nd g dsput crt pulst trns suc rk Wstn pr sts ntrstdul f d «snfrr crntrg ds prtds dl» L 5 f u ntrprt (!) qun dz qu s yrsê Slvlnh sfl s utrs Jgps pstv rs d «lst» Btfg ds rs juz (b) ntr s crrn cndçõs lgs qu pu cs d prtd PRR CM vnt lvrá rs nlvl-nc;n tcrnmtrst cntr su prpóst dc gnr vldçã fr c u qu nu pru frnrgulntr d plj qu su p t t t Mdurclv crscntn-h bn cnt lgu pr tp prd Trç-fr próx nv runã u pr utr cus qulqur» c Cnslh rbtr pr cdr ssunts «cr» tc Ps b suc st rltvs Trn R-Sã Pul V nfrngn dus vzs ss l prnd ns qu 6 clubs trnnã us squr crntr ccrntrg fz qu nã rã hj c cnjunt Srã ls Flurgulntr jg s tp crscnt prqu nãô clnns Vsc Flng rc u prd» pr tv nutós rrgulrnt prds Bngú Btfg s u» dvrtu «j Pn Ds qu nts Dz Ru cs vr pun-l s «Jrdn d squr Sã vz juz Wstn» r nss svrnt» «vrtn ; vd Crstóvã nã srá cd nnhu td u fcrá JJ ^J» club!» lru prsnl bíl ld club «lv» c lst) S!?5jg S vs S ^SvP S?=S s prtnnts cncurs d squr stã sstn cntrtá-l pr nu nts suls tc ss bst^^ult^ Prgu vrá ntgrr tqu Btfg qu jgrá cntr Flunns Ò pntr ttulr lv <= «; « c pr pdnt u «> - - ngr stá qusl b vrá rtrrt_ tnt glr pr lr cnjunt Dsã fts sítf<<x>tssllngs utr «nchr» dís^ss Mln» Mlchr pl burrds» rstcll vn Cpltt grns s pquns c u sclbr stá «tátcs» utrs s juzs v há s ut s Ns css nfrçã /f^^w Js BRÍGD D tu u puc Ms u stád pr Ntró Brr Mdds gvêrn nqul snt Prí Ptrópls Cps ns s-fns Cpnt Flunns Nts d FFD PR CMÇR UM STÁD Frçã Flunns Dsprts qu hv ncnh DMNG gvrnr rnn rl Plxt slctçõs várs clubs FUTBL pdn pr flctu grcmpnt D CD cu àqul utrd sluçã puflumnns K BTFG N Mrcnã blcd n Dár fcl 7 MDURR X MÉRC crrnt ns sgunts trs fíc Scrtár duc Cnslhr Glvã X VSC BNSUCSS çã Cultur (Fch n ) Txr cl Cstr Prcss qu várs ssclr X CNT D R N ru Brlr çõs sprtvs sugr prvdêncs PL QUÁTC spr nstlçã ds rspctvs 2» St DS CMPNTS s prçs sprts DVSÕS crtr ducçã Cultur FLUMNNS X VSC vrá studr u fr s flc Álvr Chvs pl nh MTNUTC nt cprçã c s ntds CMPNT D CD sprtvs st ssgurnrgt ÚLTM QURT lhs ssstênc tcnc trl N pr d Bnr n lh f prprcnr-lhs rs Gvrnr fclds pr snvlvnt V s sprts Ds lg vrá sr RGT VLT LH RZ Sld pl nh xnd pssbld s cnstrur u stád n zn nrt d cd Ntró cujs clubí Trás strls d ntçã crc nscrts n próx cncurs stã prn sus prçs sprts vrtu vlrzçã crscnt s trrns NTRÓ CMPà VÔL F ncrr Cpnt Flunns Vlbl c vtór Dprtnt Nltrólns sgupr MSM QUDR Flunns pru su prl pl Lg Frburguns DMNG pls r pnt cnsr crl vs qu stã snts sã 00 Rsults fns Scrtr d Frçã Mtr- c 26; Tjuc c 24; Jgn c jgr pâttrclrs c «fr prgr4 trs n csts pr çs c G d Vsc 7; c nt Ntçã puru n FrlCrstóvã Vlnç 0; Sã Gnçl 2 plltn» Jgn ut l cntr cs cntr Sã s vtór; 00 trs n c s Flng Sã Gnçl ; Nlt s núrs próx Cncurs Sã Crstóvã qu pr su prss p-s frr qu qu- burg 2 rlzds srã pt pr çs s vtór s lntórs C fz quátc qul prt vz tuu fr plnnt ls tlts já cts c sã ró 2 Frburg 0 3 x 00 trs três ns Cd<5 n hrs 6 às pscn sáb STRNHZ Ns s s- pnt Msculn stsftór lr d tbl tr- ngtvs u qulqur cs qu úncs s pnt Msculn prsn Flunns qu nsrn crt grl stã strnhu-s F u jrnd dvr- prtlvs flunnss pcu ncrvlnt n tr d^ vlh nst qu Lg Trsrlns slctss ár- ts 43 ftvs rsrvs pl ng pss frnt s «l- s justnt sgund s btr à Frçã Mtrpltn ds Flunns; 35 ftvs 5 rsrvs vs» D»-s ssnlr qu nd crt prtnt nngu u snu Futbl qu lh nvu u fgur pl Btfg; 29 ftvs s rpr sr b pr srt t sspru nôn srvs pl Tjuc; 9 ftvs pl s flhs qu huvr fr pgd bslutnt trclr qu trnr jg Prss tcnc Flu- c prjuíz lguns bns árbl- Gunbr; 7 pl crl; 5 pl tts «Gllã u tnt sfru qusl nã dfcrá qu- trs rvls n X Cpnt Vsc d G; 5 pl Grgtâ; gh» Várs jgrs Flu- nns trclr dr crd pr s jgs rstn- Flunns Futbl qu f«2 pl Flng bx tur nns V z prt d sscçã Flunns N Cpnt Flunns cntc ntr ls stcr- ts tul crt Jgrá cntr c 3 ndrs; Btfg FFD tr ng s rcnhcd lg rbltr pl t qudr prc Pndr qu srã nclusv Btfg dsplcnt Pnhr qu snt qu lhru n fs fnl tn n nts ts s vlr» prr tp rvl flhs t tu t gr STVRM M Çà ncrívs rbtr su prvn clndár pr- tbl pr ltrçõs n RgulNTM Mun; cbç tds s bls c snt pl Cnslh Tcnc nt Cpnt çã s trclrs stvr prvçã prgr C B D s fxu Futbl pr trás nd dsn ut fdsprsv l sts pr- nt Álvr Chvs sus drtrzs pr n prpr d qup brslr s ctr tbó Lft qu tun u rgrs trnnt 953 n runã nt d tlts lbr pl C T s crqus lr Drtr sgunt cln- ; quz fzr fêz u «n- ndvdul rsprtórs xrcs d Flçã lltrfllls d rg á dzr dár prv r -s snsçã qus gd» ns dçõs rc fzr Bngú x Flng prfçr s t Trn Frçã Prns Dsprná áx ttul Cstlh quns d surgn tl gnástc cnqust cpn gl s psss rstrs d próx rdd t- R-Sã Pul tf gl «l Glgh» qu sr r- rs t crc ctj ntr vc- sr qu n ng próx c pr Grldnh Sã Crs- prfundd Prpr d clc b lír trclr trpss n Suspnsã pr n s jg lr qurt strclrs Ts s crqus tvã nd rln cprnst Btfg Prss tnt pr- slçã brslr pr Cp- rs lv Crs Js físcs Flng v rcnn cndçõs óts tã sgun Crlyl c tnt psd5x> ct tnt nt Sulrcn; Tbs bs club Ubrc fnl rturn crt s- r chqu ntussdm spr ntrgn bls s nã cntn Zz Mrr Cpnt bns Mns Grs qu s ntrss stã sprtn grn tá grn prvcn cntund pts nngu pr «-trcrs» cl dvrsárs fnlnt Quncs ntr s Sulrcn L; nscrvr s trnsfrênc n Hj pl ts s sprtsts crcs nrvs fb qu fr s lj c Btfg Trn n- st F C Sã Pul sr- s clubs strá própr jg rlz qu ntã prcl nhã srá Pr Bngú btlh s jgrs qu fr ntrncnl «Tç R» Mrcds» dts cs lr trn cnjunt d s- t cpnt ps sv D runã d Drtr cb- 24 jnr pr s lntógí-vs n t trclr cntr fcr pêst Bngú rrt n btfguns Sus tnçõs stã tds cn- ns rsultr nd s s- rs fns r qu sgns «lvs» cntrds nst jg prss gunts csõs d qup s cpnnts rã Durt» nã qur prr nr lgu«blfrd Trê brslr pr Sulrcn Sb s bngunss qu cncd tlt Mgul P- Vldv Flng spr f u d- ztt C Vl Frl vrsárl prgsss qul- R Grn Sul; tqur stuçã qu stnt n nscrçã n Sulrcn bl s prcuçõs stã sn t- tlts sr dsput «s ds c st spr Buns rs fns brl lnârs» pssr ncólus pl 39 rubr-ngr Subtr à C s sugs VRMLH J RM- ts Cnslh Tcnc Fujulg hj juz Md! NCR M SUS PSTS r Vn runã xtrsrá rdnár Trbunl Jus qudr Bngú ná sfrrá tç d Frçã Mtrpltn dfcçõs st f qu pur Futbl s Ms prqu tcnc l juz sngulr dr Gulhr v-rubr stá stsft c prprpr-s Mdurr pr xurpstr drá su prcr sbr duçâ sus cnds Nft snr à Clôb n rlzrá u prtst Bnsucss órxrá n qudr qu tã b sr t prtds rprsntçã gl justç rslvrá sbtu Vsc há ds Vrlh trclr suburbn sgurá 9 dc sã pln Jl êst últ gr st- jnr strrá 3 L cncn-s c rtlhr Bn- r Sprtng r gú qu nã qur dr vz rgntn lgu nr Bóv cntnurã bs! sus psts n lnh tqu! vc-lr Tnt c cntr-vnt jgr c lgu stqu frnt Vsc rzã pl qul srã nts HJ TR TRN Rsults d rdd ng 9 pl Cpnt Flunns Futbl S GNÇL 3 X FRBURG Rnd MRT X PTRÓPLS 5 Rnd BRR D PRÍ 4 X BRR MNS Rnd Cr? C s rsults c fr Ptróprcls Brr Prí pls b «í Cps cpõs d Trcr Qurt Prr Zns rspctvnt Já n próx ng 6 trã nc s s-ínls Cpnt c prl Ptrópls x Brr Prí lcl sr srt Cd ps fcrá gurdn vncr prtd Frburg x SS Gnçl Rnd ttl d rdd CrÇ Ttl Cpnt CrÇ Ms qudr cntr Btfg Trn NSCRTS CNT SSSNT NUS Cpnt Msculn Srã nts Lft Quncs s trclrs nt ndvdulnt r s núrs próx cncurs quátc N jg Vsc «bl n lhs prz sr t Rfnll n xu bl x Bngu nu tr pr vlvê-l; cvg- =s^»»s rsrr íssjtz g g CLNDÁR FUTBL PR 953 BTLH CSV PR 0 BNGU Sulrcn fvrr Tç R junh jnr s lntórs fns r Cprcrá CBD crt cntnntl tlts Runu-s drtr p vrtr cp trs lvrs prt d Nd Vrlh Jl cntnurã n qudr j Hj trn grã cntr Flng cnjunt s lv-rubrs pr plj sáb M Hl SJ^ Í! -lklllr Már Vn srá julg hj t jgs Mdurr n Clôb «WÈÈÈlk -»^! ]f«? ^Wr^ ^H^S^ Hj trn jg Rchul x Flunns! CtNTllM fst D lnzç - C já tvs prtund l rssltr s lcu cn > jr Ru Pnt Dur t; fl««<»»«t íás-í S ld çüllc xrct s l N g últ ng rlzd Slvstr t clqutrã l- V lur Crc d Sfl ntôn s ^Sllts du tt-bfb c s rs tms prrs lcs s jrnlsts nrl trnscurs d prv ^j^r^s^^ p yw?v J^g^JL X tunm ^r vr M VRTU S TR SGTD LTÇà D TTR MUNCPL tftct l0ut )K N 4 PLTRN 47 CNJUNT N stád Prltár s vclrs strã çá hj á tr nu prvts xrcíc cnjunt prprn-s pr ctj sáb frnt Flng s bngunss nft stft sn«l brgs s cncntrr tlv pl qul t s lbrd çã Ms n prss squc s suns rspnsblds vrs bcn s nstruçõ» nds tcnc nlvl-rubr C st rndnt d qup v untn dc jg pur jóg sp s bngunss nlcnçnr nls u vtór sftbn cntr Flng ttrxtl< >««n l«> PHÇ Cwl P fl - ---yf^y - -; l>k NXMHl KH Dnçs sxus h nt H lllh lll N ll DR bpns U RTlfcR llfmh» «l «rlrtrlu n «n n «-n-p-n du vctlrl!»r sn n hn vnní r>/rm vfx lr«««» «#SMMM-r prr fs trnu c 2 Trnrá lg s prtd Rchul x Flunns ntrr- 7 n rc pr Rchul pd pls chuvs ntnt d prr rdd d prt fnl Cpnt d Trcr Dvsã d Frçã Mtrpltn Bsqutbl N qudr Mcknz n Mr srá jg sgun tp ctêj ps flt Justnt 20 lnuls pr su trln c s sgulnts utrds RCHUL X FLUMNNS NC - 2 hrs JUZS lnclln ntôn Sunls; crnnlrst Mnul Dur; pntr Srjjl R s Cpnts Pl tuátlc dcckul nn Mrnd rns 2 dvsõs prsnt pnrn sul c ng próxs lun «nns plpjns /unm C F cu cp K C>«Flrln Nu «b nn psrl lípc du rlu rtln - Gunbr x Btfg Flu nns x Vsc s pljs sáb ng próxs pls Cpnts Pl quátc DR JS LBUQURQU Vncu Zub F C MRM M KlMDl «S RTSTS UNDS» prsnt MKllSV Cnclu-s prr rdd ds fns Lcl hrár utrds n n p upf dr Mnuulrn ulr» jgrl Gunbr B»<u Murlct nu prr «cpuuln l P lu (»l «llf» llll KlSlMKl nfr) lül tln h <t(< nll d HUg rbtr lrlu -» llílll tll) / (lundu llvlft funnlnrá llnrlqu Cntlc n n Prlólr» qlnlu r ln» Dvln n r J»«n llnwlnnu N uhh n Álvr (vp» Dr <»< rn Brrs «gcrul - - DlBJtl «lt»«ml lllllllll» - Vlll» Hlrllrr M D( M lllll» ll»lllólll Mlll jnftn Mnl»f f V»M dn n lul «S?» u\/t> / Dhl-n Cr» tfvrtlm l» Frdltt Murllu P «Uvl»»u lrup»jhbj nt MMr~ -JM»l»? <»H uh -t!témüwwtttm v- rnn» ««lv ur \n ««u l l ;í í ^«r;;-^-; f^p-g^-r-;- l» lur» < Tp»í ^^tr^^t^^ l >lllílfíí lílll /«s Ms v sr «b ç» grn ár «cl pqun» sbr qu c s fscs clubs wt d F M F? nnr u srv Dprtnt cl Árbtrs rplt dvnt und rplt «^ rlnt trl s tr cw stá c(l«l ÂP V tídl «rugl c png jplng ns ^ JSSSk ünígns qu dfcultr-lh cncrr pr ^S^^^ ln qu s dn s strt s% «?«W r r»r-s Prt s brgrá s rclctrnts rsptr s ls l STCLM FUTBÕl Frçã Suíç s P-) P CUl«\«( TLHTSM Slv c Futbl rund Glurg prss) tlól lrc d d G pr stblcr su clndár prsntónt Club Vsc 9 cdu nvr u cnvt st cd vncu ng ulllu qup brslr pr gr n prv prlln d crrd Suc durnt prvr vn Jrg Slv rprsá Slvstr dsputr cnc «rnths» sn «s sntrá êst st n srn cr stcl Uôs ns prvíncs rd r 3 r zbr S Pus dls prpsts sã l 4 t lü junh 9; C TRSN (sprss) BUNS RS ( F P) st gvrnr prsnç qup futbl Pltns s Frts; lndr sr tud prpsts pr rlzr u sr Jã Mns líp prft vg pr três píss d rc _ Sul S tvr êxt s ng sprtvs rlzu-s cç5s Pltns jgr u s-» cptl ns últ nst r «trs» n Brsl VnS Crrd d Prv Prlnr zul Clôb Slvstr TÊNS MLBURN ustr prv ncd fs 2J hrs ll l lu P) Prc qu Dlck vncd brlhntnt pl llíl Svllt n tnst cpã trn Klslã Srs «u cbru pr Whlrn pru su pstn n 5 sguns nuts curs 2 qup nrt-rcn qu prtcpl clr c sgun 6 dírns r d Tncn Dvs lugr clssfcr-s Jf RdrlrrspcttMnrllns Svllt f vnc nl pt 6 Mrcln gus 6 () Kll pl ustrln Frnk Svãnt d Plr Mllltnr Tcnt nn fnnl r «spls» Trrslncns P C n Vtór rnllsnr Yyng -rn P sprss) BLÉM nu prtd qu duustrál lzn n ng prlnr rtn ru W) nuts nn nul Sf Slvstr prv Dps lssn pnrlldll íl nnunclsu-s vnccl ntltn lnnr dn llstn s lnll nrt-nhs qu H> nuts cbru clhssklcnnrcns qu Jgrã «untr n Suprcurs r 5000 trs C sxln-flrn sáb ng -sc pnrn c S Pul rpr n Snvltl nã cnstn r»» scnlnr st P/ llt J PSS ll (pru) ut B PÜQUSM NV YlK Dps r pr - «pur u U club ntrncnl d» clcn prt pur «Bx nvu u cbsr nu pugl cl( nfrnt t «>j«> n llstn rrnt Qrl Uu cn b ln «p s vngul vncír ps lm «l dlvcn n pcn urpu «ns cl-íllnk unvldnn pn un lun lnpu «>- nululv jfj n un qul tun n llluln undl «lu clgun dudur» u l/ n nu ns nn cubn k«cvlln»u n c n nsllulfl nftn ncn ntunl rttínl ru rãrv nn «nt l c nnlts nnllnn» vllul SVHN0T0N < K ll > srlllu llllfll pnl Nnllunl ll ulllun nr) vcru p) n un »» vl PKM lpm» Hrll» Kld Uns Hun l Ut dnl Klnnlnlf p h!» l Mlll v nn l u ) u rt» / un nplnl fnl rnllllf pun nflfll 0 r«uup«lt V-lty ^nnllrll MH- vjfhum «tn Kuípn dn hhíh \nn\» n «««llfl»!» l ulllt! tl»lt\ «lllnl «(!«f «tu # ru»)!»» unf/ l f«t frmunrlu n flu»lg («wu p»> U - «uuju undl lálutlu ^S ã ts «0«S < vs

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Funcionamento imediato de todas as estr a d as de ferro

Funcionamento imediato de todas as estr a d as de ferro - Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMP Prvsõs t 2 hrs nhã n Dlstrt Frl Ntró: Tp Prturb c -huvns Tprtur E clín Vnts D qudrnt S c rjds frscs TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS UE NTEM: U Rurl 280-214; St Cruz 274-212;

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

41.590 -- Cristiano: 20.086

41.590 -- Cristiano: 20.086 yí[» jírc CRVLH JÜNÒÍR JHtrRdlpr-42héf Í /f:n T W JBJT Drtr Grnt PUL PNHER CHGS // r: íf j_v nn t l- t - -? # -»? _f S Crc -/ U JRNL Ü0 EQP/TdÈQ BRSLÍ rf- ÍV# tffl3jf y 2Hrás- )àããhf:4 H

Leia mais

erra e França nâo querem

erra e França nâo querem - Míúírw Mr Trg d Cptl d RpúbMc nl 2 hrs dc nrnnnln n Dls- -? íucll T _ H Tprtur Estávl r vnt U NE n SE rs t MÍNMS NTEM: frrs MÁXMS E pbt B l4s22j3! Snt Cruz 368-236; jnlv d Rurl 42-20! Mélr 35-238; Pnh

Leia mais

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w ; n Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

CARNE Passou Bem NO CASO DA

CARNE Passou Bem NO CASO DA -- : y Drtr Grl - HRÁC CRVLH JÚNR V \ Drtr Rèdtór-Chf VD N>T N JBÍM - Drtr Suprntnnt - J! B MRTNS GUMRÃES yyyy ;y;í -- ;- - CJ - - v- r?\ r^>- :Çtítí Dár ârcâ -^- - - - ÍÍÍV-XW V 979 - DSTRT FERL 9B0Q

Leia mais

írieste decidirá do êxito ou fracasso da Conferência

írieste decidirá do êxito ou fracasso da Conferência r yyyyyryy Fund 93 n XV 726 Mr Trg d Mtutn Cptl d Rpublc Prprld~~d7T~Ã~ DÁR B NTC^ B Dnts prsnt; M Gucs Mrr t surlr; urél Slv scrtr ^^rj^_tpr\ílsõs té 2 hrs nhg n Dlslrtrl í Tp Nubl Tprtur Esttrt vl Vnts

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Correio da Manha RIO DE JANEIRO,

Correio da Manha RIO DE JANEIRO, ^KítlfprçfW" *M wwfw,?»* PUL j^nrfprt" FLH dv Uw Frr, 8/88 f Rr"nçS0 ílcluus RKDTMlHKrB CS KüÜ v EXERCT "*"T" -w^t^t Crr d Mnh R DE JNER, SEXT-FER, 7 DE SETEMBR DE 943 wr"qmfrv^flfwft:ty*tfff^yw,r- ---

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

0 SENADOR HARDING, CANDIDATO REPUBLICANO, FOI ELEITO PRESIDENT E DOS ESTADOS 0N1D0S í

0 SENADOR HARDING, CANDIDATO REPUBLICANO, FOI ELEITO PRESIDENT E DOS ESTADOS 0N1D0S í TB-fflfW--- - -vtf^rr^- Prprtr Drtr L VLL DMUD BÍTÍGURT Drtr 558 CR 5698 Clnltrl Cntrl prss ppl RDKG & C«- Chrstn R CRRM nr- tlgrph prss ppl LMBKRQ BC & C«tkltn < X g XT 98 Jntt x M RDCÇÃ R D JR QUTT-BR

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

'T[ I.1l31 M_1JM. Rio de Janeiro, Quinta-feira, 6 de Março de 1952. ^dliniafimm'^ Ma\\mr^ REUNIDOS. hoje

'T[ I.1l31 M_1JM. Rio de Janeiro, Quinta-feira, 6 de Março de 1952. ^dliniafimm'^ Ma\\mr^ REUNIDOS. hoje -- 4 sgrv 7 ^^^^^^hb^v>r ; E ^-^ -L77 J T[l3 MJM -7 ;EE-; - Fund 9 n XX N 9004 Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc NTUJLb Prprd d UR UE Mrr Gs BL R Dnts prsnt; tsurr; urél Slv scrtár tp Prvsõs té 2 hís nh njms

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

WÊÊÉÊÊXSBÊÊBÍiisS^ Rio de Janeiro, Sexta-feira, 5 de Setembro de 1952 PROGRAMA DE DEZ PONTOS PARA GANHAR A PAZ

WÊÊÉÊÊXSBÊÊBÍiisS^ Rio de Janeiro, Sexta-feira, 5 de Setembro de 1952 PROGRAMA DE DEZ PONTOS PARA GANHAR A PAZ :r;;?f :í;"?? --^v J--"vy-j- j-t-- 5Ew5Jg»-gF3Kg_J-?j^^ Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TKM0 Prvsõs t J lrs ntã n Dsí trt Frl: Tp nstávl sujt rhuvs trvds Tprtur Entrrá clín Vnt» Mndrã pr qudrnl S c rjds rscs

Leia mais

wiwtiinfiiiinmuiiipi 40 Centavos Fundador: J. B. DE MACEDO SOARES A FRANÇA ETERNA ElIVRE

wiwtiinfiiiinmuiiipi 40 Centavos Fundador: J. B. DE MACEDO SOARES A FRANÇA ETERNA ElIVRE BrSp ft TEMPQ Tp b nbuls; nvlr pl nh Tprtur! ut (r] lgr lv- «f d Vnts frsc pr vès Mx 29 Míns -6 : 0 PGNS Crc//^ 4- wwtnfnup 40 Cntvs Dr Funr: J B DE MCED SRES \ -«# : V - V- - ; JULH í - r-- - 4 SEXT-FER

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

KrfiJliÉBtMBi. ^Ojfa ^">'«i,m,,i"- gp-^/

KrfiJliÉBtMBi. ^Ojfa ^>'«i,m,,i- gp-^/ Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS NTEM : nánú 7 4-6; Bns -6; Dr 7-8; pn «J J Bt 68-; Mngulnhs 8-; Mr K Pnh 74-8; Pqutá 74-; Prç 5 7-5 Snz Pn 8-5; Snt Cruz 8-4 lvntr d c já jrnl nfr

Leia mais

reíori CASS1AN0 RICARDO Oriente: ÁLVARO OAtOAB REDAÇÃO -AV RIO BRANCO

reíori CASS1AN0 RICARDO Oriente: ÁLVARO OAtOAB REDAÇÃO -AV RIO BRANCO - «N1H E M F K l S N Pnu pl cptl prns bxd pulst qu v s Est Un» BELÉM l ( N) - E trtnslt n s Estus Uns pssu pr cmh cptl bxd studnt«sl Pl qu v»l «s Ests Uns s vjnts!r«rcbs nr utrds»tud»nt«tn l-wt nsttut

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Fernandes convidou secretario. para o dr. Macarinos Garçia. expondo em seguida o ob- Jetlvo principal da reunião salientando

Fernandes convidou secretario. para o dr. Macarinos Garçia. expondo em seguida o ob- Jetlvo principal da reunião salientando E»«ÍL0TS FALARA txrvf ls M prft nã p & «WOJ* E AMA.^A MODERA RESSURGR CrcDO FAZER POLÍTCA ESTADO Dár rauna 3& PAGNA Edçã h: 12 PAGNAS 40 Cntvs /sy,»vn\ f ^ RO DE JANEKO V \l ONT. LEGAL./ EFETOS DO RO 5»

Leia mais

Rio de Janeiro, Sexta-feira, 5 de Janeiro de 1940. ff's?í! AÃFA. Jm\ U*ssUi '»»»» ilvemb

Rio de Janeiro, Sexta-feira, 5 de Janeiro de 1940. ff's?í! AÃFA. Jm\ U*ssUi '»»»» ilvemb - ^;>L fv T!MP TFDBRL prvlsí pr g NTHRT -«Ur Tprtur - qúdrnl nrt TnprBtnrs hrrs hnt n D Frl: lh2 2h2 h2 h2 JllH^pH rllh Ml v VL bl^u sl^ K Mx»»» M» - Mlrns» 28 à 8 hw j^l^w/^jkw M /^L^BSSSsP^ V^H^wSwJ

Leia mais

MADRID na espectativa de uma declaração de guerra da Allemanha

MADRID na espectativa de uma declaração de guerra da Allemanha y _ n ««n g r:: J / _^ _? ^s^^^p^ NSÜ VU Jtpww EDÇÃ «WR Vrc Flnn Rdcçâ ffcns Ru d Cnsttuçã l dc Jnr Quntfr 24

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

' w, ;,,, x :-.',) Oswaldo

' w, ;,,, x :-.',) Oswaldo * ^sssxsísf^^ Mnstr JJJJT fçj ln rl(wmüm l * V, VT-r!>>^^5v!í!p!" w, ;,,, x :-,) swl 5 V «,-», ^^«VfVMlx^pw^^B^H»Ky^MPyy»«^,?^lp-«T»W^»w;f/( n_-«v*r F;v *, «Ty-- «T "VI-,T - -, * " : rnh Cnc, yy Ml w Iprtnt

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

15 io de Janeiro, Terça-feira, 18 de Julho de 1944. iiltimns Informações, as fronteiras orientais do INTENSIDADE

15 io de Janeiro, Terça-feira, 18 de Julho de 1944. iiltimns Informações, as fronteiras orientais do INTENSIDADE r!r:.lí.-?.:".-í"t-!t Mr Trg d 0 Mtutn Cptl d Rpúblc.-» prvsõs té hrs nh: N 0 TE.M T ) Tp Bn c nbulsd. n" p r ->p»n - - Estávl. Vnts - SUC3ÍÔ ã >

Leia mais

Máquina de lavar loiça

Máquina de lavar loiça r h l Ts lvr d n u q á l C. lç s t v, s p u s p d u c h l u r. t b n b d Máqun d lvr lç A s fcnt slncs d rcd C pns 39 dba qund stá funcnn. 130 dba trs lvvjlls 85 dba 50 dba 45 dba 39 dba 39 dba NÍVEL SONORO

Leia mais

^í^2''d!!lllim'^^^ r?^j^,«'».». «n..a- J >'

^í^2''d!!lllim'^^^ r?^j^,«'».». «n..a- J >' ^V^BMfrH»^^?^^lk^s^^^^^r - - - > -^x^ --gw Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc (TtEMP - Prvsõs f 2 Hrs nh n Bsu-t Frl Tp - Nubl Tprtur - E nísr_lvçã Vnt» - Dfl «Est rscs Fund 93 n XV NV 765-/? Prprd d S

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

EM GUERRA A ALEMANHA E A IUGOSLÁVIA

EM GUERRA A ALEMANHA E A IUGOSLÁVIA -f:ry-yyy:: ^^^pplff,w ;- t:»,-, TEMP, nu D Frl Ntró, té às 4 h«í HE B Tprtur - E -rlr-ê clvç»» d, Vnts D «nl lst, frscs Tprtur» áx ín nl : rprt Snts Dunt, 26,8 24 - Bngu 29,2 t 3,0 - Cscdur, 39,6 0,7

Leia mais

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente.

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente. ; - : : :-: : : J (^""f r> Drtr Grl BORCO CRVLHO JÚNOR Drtr Rdtr-Chf» t DNTON JOBM Drtr Grnt PULO PNHERO CHGS NO Qü Frã ps {) Gvrnrs Ds Ests Qun ("símt)srr Os Qu Vltm às ntgs Prfssõs s Qu Nã Têm Ms Prfssã

Leia mais

" ' Matem. "premier" a renuncia do

 ' Matem. premier a renuncia do NV VRK, 5 (U. P.) "Tnks" russs, sb cn "tngr rchl Tlbukhn,, frntr d Áustr", çr c u rrdçã suíç, c tn "u crspnnt brtnc Mscu". trnsssã f cptd pl Blu Nt wrk., Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpublc rtêmp Prvsõs té 2

Leia mais

0 Foreign Office esclarece, em nota oficial, os motivos da ocupação do Irã

0 Foreign Office esclarece, em nota oficial, os motivos da ocupação do Irã Hr»fr tnr-r-rr -y!--» r-! : /; - í>v;í HfM lhl rítn CSSN RCRD dtrt: uvr \ln\» RKÜC V Í BRNC 0 fll- njll :!: ÁDMNSTUC R KCNS RU BVnHT D VB M V K í S «N l E SUPERNTENDENTE: LUZ C D CST NETT R DB

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

..,*. ;- ehrqniòa. que se possa comparar aquella feira mundiai e- sempre cambiante; pensamosi vagatüen* em Bizancio, no tempo das primeiras

..,*. ;- ehrqniòa. que se possa comparar aquella feira mundiai e- sempre cambiante; pensamosi vagatüen* em Bizancio, no tempo das primeiras r rlt^mlll ^^ U ; WHÍJ : Drtr EDMTTND BTTE^CTT ptm t uwm tttwtu UJHN RçãRu uvr E DE JNERDMlNGÍ 6 DE UTUBR DE 2 M XN 407 tt v C qu s pss prr qull fr und spr bnt; pnss vgtün Bzn n tp ds prrs Cruzds; sgus

Leia mais

CHOCARAM SE EM PLENO VOO

CHOCARAM SE EM PLENO VOO 0 Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TKMl-) Prvsõs tú 2 hrs nnlã., n lstrt Frl Ntró: Tp B nrísct. Tprtur Estávl, Vnt D SE n NE, frscs. TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS NTEM: Unvrsd Rurl, 29,2-5,8; pn, Ü5.S-7.6; U- [4U,

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Bfufomiiiflefn. Retira-se a Rússia da Organização Mundial de Saúde AJUDARAM A FORJAR DOCUMENTOS CONTRA MINDSZENTY

Bfufomiiiflefn. Retira-se a Rússia da Organização Mundial de Saúde AJUDARAM A FORJAR DOCUMENTOS CONTRA MINDSZENTY TMr Trg d Bfufflfn Mv!PÍtlj Rpúblc rthõrs nnnhft n Dstrt Frl tls«ríj c chuvs Tprtur Estávl f- n»íár Vrávs rjds frscs pr yçntb «MÁXMS E MÍNMS NTEM UPíBTüí?32 4- Snnt Cruz 3-28; Ru SsH» 33 2-2; Mélr 324-2;

Leia mais

Siestas de Madrid Madrio, 10 do junho. Uma d._ particularidades do inundani-mo m.vlrileno 6 asociedadde palcos

Siestas de Madrid Madrio, 10 do junho. Uma d._ particularidades do inundani-mo m.vlrileno 6 asociedadde palcos MNM!U «* nn XVT W^W*«---l-l l>^^w pce 3 n l jr Jnr Dng Stbr 93 " *"- r*- g» N SG -SSHftTUt M dt STU > > Sjrç-TW tlm - n 0 20 PC-MH-T UNT TVPCHPH «un t nn -)TMnn t NUMER VULS 0 R (l fljs nvs rtj ns

Leia mais

Rio de Janeiro, Sábado, 12 de Outubro de 1946 SERIA ADVERTÊNCIA D & VÃO REUNIR-SE OS CHAHCELERES DOS QUATRO GRANDES

Rio de Janeiro, Sábado, 12 de Outubro de 1946 SERIA ADVERTÊNCIA D & VÃO REUNIR-SE OS CHAHCELERES DOS QUATRO GRANDES MP^TW r^!^ttsíw?? ; ; ; ; ; ; $& ; Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc ^ÍpÕ Prvsõs t 2 hrs nnhs n Ds «hís Tp nstávl sut chuvs nn n f pr Nvr Tpr V lhrnj Estvè Vnís Dul st frscs rrmpebturs MÁXMS E MÍNMS NTEM «ú

Leia mais

MÊOÊm^m^^m. *Klllll» Rio de Janeiro, Quinta-feira,

MÊOÊm^m^^m. *Klllll» Rio de Janeiro, Quinta-feira, r WS LW tutn r Trg d Cptl d Rpúblc TEP Prvsõs té 2 hrs d nhã n bstrt Frl: Tp B nvr Tprtur _ E lvçã Vnt» D qudrnt N frsn TEPERTURS ÁXSS ÍNS NTE: lepkktuts ÁXS E ÍNS DK NTE: Unvrsd Rurl 296-lfl; Bngu 306-;

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

a iwima ^^B-':,: : ''.;.: ^'' -,'', '' ' jrelator obsequioso 6 um absur- sete mil contos tlnctos, calculadamente, perversamente. -

a iwima ^^B-':,: : ''.;.: ^'' -,'', '' ' jrelator obsequioso 6 um absur- sete mil contos tlnctos, calculadamente, perversamente. - : : Mã b chfç nn VN 8/3 Rlc 1410928 w C~rà&/~\ W à scçã Tkã 1^ né cuusçk v^t r ««UUB nm n^f^h rwb y»» vj jb DrctrRdctrChf GRPN NZRETH nrctrl nzurr BEL DE LMEDScrtr LBERT NUNES Grnt SYLV LEL D CST PRPREDDE

Leia mais

produzindo informação de qualidade SP-340 Professor morre em acidente de moto AV. NICO LANZI A auxiliar de financeiro Camila Moreira, 23 anos,

produzindo informação de qualidade SP-340 Professor morre em acidente de moto AV. NICO LANZI A auxiliar de financeiro Camila Moreira, 23 anos, Ru Snt Júl, 290 rc@gztgucun.c.br MGI GUÇU N 32 - Nº 4.046 - R$ 1,50 pruzn nfrçã qul Drtr: Jé Rbrt r Júnr QUINT-FEIR, 2 DE JULH DE 2015 SP-340 Prfr rr cnt t ft: fbríc l r prfr rln Luí Grnr, 44 n, rru n

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

Rcentua-se a tensão germano-iugoslava

Rcentua-se a tensão germano-iugoslava Í;:v: TEMP n Frl Ntró té ás 4 hs dc ntü! Nubl sujt chuvs Tprtur Estávl Vnts Dc nrst sust frscs nr vzs Tprturs áxs c íns dc nlc : rprt Snts Dunt 266 234 Bngú 275 222 Cscdurn 28 23 pn 280 224 Jrd Btânc 288

Leia mais

WSsáÊÊmUUm. COM À FRANÇA em alguns pontos, de 20 e 50 quilômetros

WSsáÊÊmUUm. COM À FRANÇA em alguns pontos, de 20 e 50 quilômetros íbèêêw ^w^sft nfvlsfs pnr n B F Ntró ld hs HJE : WSsáÊÊUU TEMP nstávl c chuvs TEMPERTUR Estávl VENTS D Sustc Nrst c rj» frscs Tprtur» áxs íns nt : rprt 5P 88 Bngú 6 7 Bnsucss 6 c 9 Cscdur 9 67 pn Uj -

Leia mais

Já estão fora de Nuremberg es cadáveres dos criminosos nazistas

Já estão fora de Nuremberg es cadáveres dos criminosos nazistas n É_r_Tlrtíl t r?tr ~!^W T ~ ~~~ Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TPMP Prvsõs té 2 hrs nh n Ds Frl: Tp nstávl c chuvs n Tpr» E clín Vnts D qufr _r_nt sul c rjds frscs _MPrnTJS MÁXMS E MÍNMS NTEM: b 422 4;

Leia mais

... ;...,... /^S^ Comandante da Begião Visita Panlinho. w*êã. JLNA CAPITAlJ. cr. 4&,00

... ;...,... /^S^ Comandante da Begião Visita Panlinho. w*êã. JLNA CAPITAlJ. cr. 4&,00 " : " " ; "ffmmm... ;...,.......::y.;:;-...-:.c:;..:: -í^;>. ; Nlpltécnc Aç Fchr: 130 Prfssrs Pdr Dssã Z «n- Qudrlh N Pr Ds 1930 í0 paulo. 20 (TP>. ^Lt^rtdr- ^j d prsnt ftj u-grup d "fp6 "Sww cnn né 5t«P

Leia mais

íléfflfflwlml ; Il ll '.-:-f-l ; ^4 lli tu'c Vi - Rio, Domingo, «de Abri). d«1953 N. 1394 p! V

íléfflfflwlml ; Il ll '.-:-f-l ; ^4 lli tu'c Vi - Rio, Domingo, «de Abri). d«1953 N. 1394 p! V *ÍW**^**-^**^Ar^*^^*-4,#vP*#*^#r*r l.»/y-*r***-r--"í.(.^aí#-^f.*//.í//í.f-*f»-/.r.»,a/í.p*P«*«Tl--rrr##-^*J>*^AfAr/^^fftf-r///>rr*-*ArM

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

se projetaram para Erfurt, ficando atraz delas outros elementos blindados, pelo quc sc considera iminente a ocupação da cidade, definitivamente.

se projetaram para Erfurt, ficando atraz delas outros elementos blindados, pelo quc sc considera iminente a ocupação da cidade, definitivamente. tg Drtr «CSSN RCRD Eprs N V NTE MNTGMERY SFECH TQUE RUM MGBURG E BERLM HNVER BRUNSWCK PR Bdtr-hf RENT LMED Grnt CTÁV UM SUPERNTENNTE LUZ C D CST NETT R JNER QUNT-FER 5 BRL 95 N 20 ESENHWER CELER FENSV

Leia mais

Readquire seu aspecto normal a capital colombiana

Readquire seu aspecto normal a capital colombiana ,^,rr_r,^,^^ Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc remp Prvsõs té 2 hrs nh, n Ds- rlt Frl: Tp B c nbulsd T- jr-trn Estávl Vnts D S E, frscs Srvç Mtrlg d Mnstér d rlcultur cníunlc qu trnsssã ds éds tpslrs áxs íns

Leia mais

ção de uma Conferência Mundial de Des

ção de uma Conferência Mundial de Des «y»_w5«_w^y^^ :: Ml t lntx _ Mjt w~1m»>ttllw õ Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc 7ÜÜT- J Prvsõs té hrs nh n Dín- ) twj t«h nstvl c chuvs: T«-n trlt («?!lv vnt» - D S u E rs»tr - tíllu «D TURS MÁXMS E MÍNMS

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

-~" ;-' - musiss. possível o auxilio armado a china nacionalista. Aeheson contrário ao empréstimo governamental à Espanha

-~ ;-' - musiss. possível o auxilio armado a china nacionalista. Aeheson contrário ao empréstimo governamental à Espanha :Vyrr^7P~^.r: 7v rv - ; - - -- : -~ ;- -..rrr-r^-r^-r.rr-tultf^lvlt,. tí : Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc ^t Prvsõs nté 2 lrfls nh, n Dlsull Frl: Tp nstávl c chuvs: nvr. rl Xfnprntu rn E clín cntud. Vnts

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

araes em que o Thesouro louro

araes em que o Thesouro louro * \n XX R Jnr Trç-ff r 8 Junh " ÍÍ20 sr & ;vv» - > / > t» -u d Scd v>v * Ü l l* l t v JBflRMBEflB^B B3V L:" wb S fbf * ->:--- JCtfff^B r"- ^^B MPPflvZ uny  NTE nunnnu -^ nwnm - "" ""T SSGNTURS n0t f zs

Leia mais

falar-vos hoje, ó suaves d'um poeta que passou dos maravilhosos sonhos primeiros, não fizeram ainda mir- sagrada da illusão que Deus plan-

falar-vos hoje, ó suaves d'um poeta que passou dos maravilhosos sonhos primeiros, não fizeram ainda mir- sagrada da illusão que Deus plan- S\ KNgnturN nn LínK z 3 rs nnuns lnh 2 rs 3 zs 9 nnuns undns ltus nh 4 rs Cunds utrs rtgs ntrt- n dnstrçã DTR RSPNSÁVL Lux rn

Leia mais

TELEPHONE N.# 117. Feira Franca. Já não tenho a Feira Franca. Que era todo o meu affacta. Já não vejo a D. Branca

TELEPHONE N.# 117. Feira Franca. Já não tenho a Feira Franca. Que era todo o meu affacta. Já não vejo a D. Branca «' x««27 nn FUNDDR: DR RRH D 1 B 3 réfl 3 s 9 pg 1 n; crp jr- 1 tud c trssã 6 uls nnns: lnh 2 rt; 1 SUV tft 3 ss pgnt dnt TLHN N 117 crrspnnt Sxt fr 8 julh 1898 nnunc undns lnh 4 rs uncs 1415 utrs rtgs

Leia mais

- Hr. - Ll'* - : -;', Y."..-'..'..-,, * ;,

- Hr. - Ll'* - : -;', Y...-'..'..-,, * ;, -Hr 4 - Ll -: -; Y" - - ; 8 HRS DETRBLH PR STTXS $ÈSÈ -J "«Drtr Grl HRC DÈ CRVLH JÚNR Drtr Suprntnnt J B MRTNS GUMRÃES Drtr Rdtr-Chf»NTNJBM ínv pss Cré CMPMENT VNÇ- D LD SUL DE KE- SNG 31 (írç-fr (Erncft

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':""''"~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^ " ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':''~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^  ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B CRTÉR PR REVSÃ DS TBELS DE UTRQU ±ttxx*x*x*xxxxxxxxxx Dn * * * * * * **-X**** >f **#-& * * ** * * * *L* 4ÀÍ^********^***fl..-. Drtr Grl Funddr J. E. DE MCED -cr Drtr Suprntnnt.

Leia mais

r.-*---;'-. -*.--- rr~7 '"''.'. ' '*"-? '.-,'-v;'.-':; r.*/f' < '. ' &.'; '. a- : '.'-' '.",:"- nos federal te. e ontem, "shòck'*

r.-*---;'-. -*.--- rr~7 '''.'. ' '*-? '.-,'-v;'.-':; r.*/f' < '. ' &.'; '. a- : '.'-' '.,:- nos federal te. e ontem, shòck'* : r; rr~7? v;:; r/f < & ; :: V :: KJt v rfftf/y f/vylãrrt /( DÁR Prr Sç Sgund Págn Trçfr 20 M 94Q NTCS u^ Snts Prtuárs ns Srvçs frl ntrvnçã Dcrtd l Cpr vnd títu ls n Bls Nv Yrk nstr d Fznd tnd vst prcr

Leia mais

maésmasmoa >»HlIlliHiunu***' ' Rio de Janeiro, Sábado, 4 de Outubro de 1952 IMINENTE 0 ROMPIMENTO DE RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS A Sr.

maésmasmoa >»HlIlliHiunu***' ' Rio de Janeiro, Sábado, 4 de Outubro de 1952 IMINENTE 0 ROMPIMENTO DE RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS A Sr. u) -» BWw WS5PS5 W»-«XX^ --w- > ÉsSM Mtutn Mr Trg Cptl d Rpúbl TEMP Prvsõs t 2 hrs nhã n Dstrt Fr: Tp B név s Tprtur Estávl Vnts D SE NE frss TEMPEKTUKS MÁXMS E MÍNMS NTEM: Unvrsd Rurl 27-; Jrd Btân 20-;

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

^áp "M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw.

^áp M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw. à wf-y?^»s^!"^ D«r?SPLT Um prdut ncnl ã cnfnç fesperturs MÁXMS E MÍNMS NTEM Bngí 30,4-8,6; Bns, 30,0-2,0; Cscd, 3,8-20,8; pn?2-248; J Bt, 282-20,0; Mlr, 3,0-20,4; Pnh, 28,8-5n n; P 6,20,6-2,2; S Pn, 20,0-8,0;

Leia mais

OirV.nrt CASSIANO RICARDO Ourente: Al.VARO CALDAS REDAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO E OFICINAS: RUA BVAR18TO DA VEIGA, 11 COSTA N E T T O NUM.

OirV.nrt CASSIANO RICARDO Ourente: Al.VARO CALDAS REDAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO E OFICINAS: RUA BVAR18TO DA VEIGA, 11 COSTA N E T T O NUM. ' '» n. t ^-«-W(B1 rmw _ % f $ E M PRES \jm N0!.->. -~P 'Ht^^^t^jf^W'!'^ hünhã " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D R DE JNER - TERÇ-FER. 2 DE JUNH DE 1042 rv.nrt CSSN RCRD urnt: l.vr CLDS REDÇÃ. DMNSTRÇÃ E

Leia mais

*-..,... 'V4tí.'' ;':.' '"/>,' :'-- "'. ' "t '.* ', '.'. -.'/...-..- - '?>*..' :"ll7"l:

*-..,... 'V4tí.'' ;':.' '/>,' :'-- '. ' t '.* ', '.'. -.'/...-..- - '?>*..' :ll7l: uytpjju l hhh n - v - V4tí ;: /> :-- t -/- --?> :ll7l: - - < -- - - ;!::: v 7-?-

Leia mais

GUIA LIFESP Auxilia você a encontrar mais

GUIA LIFESP Auxilia você a encontrar mais Atuzçã M 2016 GUIA LIFESP Aux vê trr s qu v pr t fí. Assstê Mé 19 Ctr Att 0800 770 3333 http://www.fspsu..br Assstê Mé ANS 33.975-0 P é vu prsr 19 Aprstçã Prz Bfár: Aprsts vê su fí v Gu LIFE SP. Aqu vê

Leia mais

yrnes pedirá em Moscou a convocação da

yrnes pedirá em Moscou a convocação da -y-y r- -----/- Mtutn Mr Trg Cptl Répüblç&g -=S ^^v S- j^f^t r--v J5 B ÉtÜí-^-^t-^t^ ttuld 930 - n XV -N 7098 Prpr S nr DE NTCS t nntn prsnt! M (rn- Mrr turlr; urél Slv scrtr ^ TEMr Prvsõs té 2 hrs nhs

Leia mais

' * .: -. -;, wíí~:--/4w*".i,t;' hontem. palácio tio Cattete, ás 4 Padua Salles e julio Mesquita. Vermelha, alé. rigindó-se

' * .: -. -;, wíí~:--/4w*.i,t;' hontem. palácio tio Cattete, ás 4 Padua Salles e julio Mesquita. Vermelha, alé. rigindó-se :^ ; :- -; SH- ^H ^ ^^^ ^BBB ^h ^B r^k? ^^^ BH - wíí~:--/wt; ^^^^ lr«m ppl d n P PRX C V«EDMUND BEPTE3íC>0&T rj-m«ssbsssj5!5gs!!ssgs!55s5bbsg RdçãRn d uvdr ív: «JW-/r«T«r«: jn r r nqk&jg gttggepjjjbgbsse!

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

sendo que a maior intensif.l VC1S* s habitantes de Dlndenho-,,,, 7. _ ;r:.. * > íen na Lorena fugiram ao passo que os habltan-

sendo que a maior intensif.l VC1S* s habitantes de Dlndenho-,,,, 7. _ ;r:.. * > íen na Lorena fugiram ao passo que os habltan- -V DRETR: JSÉ RCH VZ Rdçã dnstrçã LFÂNDEG, 120 PREÇ 100 Rés]! N X R Jnr, Sábd, 25 M 1940 NÚMER 4.229 «TRT SE D VD U D MRTE!» FL SU MJESTDE Exrct (?) 0 RE! GERGE V NS CMEMR- CES D D 00 MPÉR?.: ffy % Â.

Leia mais