arxiv:physics/ v1 22 Oct 2002

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002"

Transcrição

1 Listening to the coefficient of restitution and the gravitational acceleration of a bouncing ball C. E. Aguiar and F. Laudares Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro Cx.P , Rio de Janeiro, , RJ, Brasil We show that a well known method for measuring the coefficient of restitution of a bouncing ball can also be used to obtain the gravitational acceleration. PACS numbers: Ht, Lc arxiv:physics/ v1 22 Oct 2002 Three contributions to this journal have described how to measure the coefficient of restitution between a ball and a flat surface using the sound made by the collision of the ball with the surface. 1,2,3 The procedure reported in these papers is to drop the ball vertically on a horizontal surface, allow it to bounce several times, while recording the sound produced by the impacts. Analysis of the recording gives the time intervals between successive rebounds, and from these the coefficient of restitution is obtained. The evolution of the techniques described in these papers is a nice example of how the development of microcomputers has changed the science teaching laboratory. In 1977, Bernstein 1 detected the sound with a microphone, amplified and filtered the signal, and fed it to a pen recorder. Smith, Spencer and Jones, 2 in 1981, connected the microphone to a microcomputer via a homemade data collection and interface circuit, and then uploaded the resulting data to a larger computer for analysis and graphical display. In 2001, Stensgaard and Lægsgaard 3 used the microphone input of a PC sound card to make the recording, reducing the experimental equipment to basically a standard microcomputer. To see how the coefficient of restitution ɛ is related to the time between bounces, note that if ɛ is constant (independent of velocity), and air resistance is negligible, the velocity of the ball just after the nth bounce on the fixed surface is given by v n = v 0 ɛ n (1) where v 0 is the velocity just before the first impact. The time-of-flight T n between the nth and (n+1)th collisions is proportional to v n, T n = 2v n g, n = 1, 2,... (2) where g is the gravitational acceleration. Thus T n = T 0 ɛ n, (3) where we have defined T 0 2v 0 /g. Taking the logarithm of both sides of Eq. (3) we obtain log T n = n log ɛ + log T 0, (4) so that the plot of log T n vs n is a straight line of slope log ɛ and intercept log T 0. Thus, as long as it is independent of velocity, the coefficient of restitution can be obtained by fitting the straight-line of Eq. (4) to the timeof-flight data. The purpose of this note is to point out that this straight-line fit can also be used to determine another physical quantity of interest: the gravitational acceleration g. The (rather simple) observation is that, if the ball is released from a known height h, then T 0 = (8h/g) 1/2, and g = 8h T 0 2. (5) Thus, just as the slope parameter of Eq. (4) fixes the coefficient of restitution, the intercept parameter determines the acceleration of gravity (if the easily measured initial height h is known). In order to check how this works in practice, we have dropped a superball from a measured height onto a smooth stone surface and recorded the sound produced by the successive impacts. The recording was made with the microphone and sound card of a PC running Windows, using the sound recorder program that comes with the operating system. The sampling frequency was 22,050 Hz, resulting in a time resolution of 45 µs. The audio file, stored in the binary WAV format, was converted to ASCII text format with the shareware program awave audio. 4 The recorded signal is plotted in Fig. 1, recorded signal time (s) FIG. 1: The sound of a ball bouncing on a horizontal surface. The zero sound level corresponds to 128 in the vertical axis.

2 2 T n (s) n coefficient of restitution time-of-flight (s) FIG. 2: Time-of-flight T n between impacts n and n + 1. The line is the least-squares fit using Eq. (4). FIG. 3: The coefficient of restitution ɛ = T n+1/t n as a function of the time-of-flight T n, for the data of Fig. 2. The dashed line indicates the adjusted value given in Eq. (6). where the pulses corresponding to individual impacts are easily recognized (only the first six collisions are shown). We have used 8-bit resolution in the recording, so that data values can only go from 0 to 255. The no-signal value corresponds to 128. The time intervals T n between collisions n and n + 1 were obtained directly through inspection of the ASCII sound file. They are plotted in Fig. 2 (in logarithmic scale) as a function of n. The least-squares fit of the T n data set to Eq. (4) gives ɛ = ± , T 0 = ± s. (6a) (6b) The best-fit line is also shown in Fig. 2. The ball was released from a height h = 79.4 ± 0.1 cm above the surface. Taking this and the adjusted T 0 into Eq. (5), we obtain for the gravitational acceleration g = 982 ± 3 cm/s 2. For comparison, the value of g in Rio de Janeiro is cm/s 2. The applicability of the method described above depends on ɛ being constant over the range of impact velocities involved in the experiment. That this condition is satisfied in the present case is seen in Fig. 3, where the coefficient of restitution for an impact at velocity v n, ɛ = v n+1 /v n = T n+1 /T n, is plotted as a function of T n (recall that v n T n, see Eq. (2)). The coefficients of restitution for the different impacts are all very close to the least-squares value given in Eq. (6), indicated by the dashed line in Fig. 3. A case in which the coefficient of restitution depends on the velocity is shown in Fig. 4, where we display the times of flight of a superball dropped from h = 27.5 ± 0.1 cm onto a wood surface. A plot of ɛ at each collision, shown in Fig. 5, reveals a clear dependence of the coefficient of restitution on the time-of-flight (or impact velocity). Assuming a linear relation between ɛ and T, as suggested by Fig. 5, we obtain an extension of Eq. (3) ɛ = ɛ 0 (1 + αt ), (7) n 1 n T n = T 0 ɛ 0 (1 + αt i ). (8) i=0 The least-squares fit of Eq. (8) to the data shown in Fig. 4 gives T n (s) ɛ 0 = ± 0.001, α = ± s 1, T 0 = ± s n (9a) (9b) (9c) FIG. 4: Time-of-flight T n between impacts n and n + 1. The curve is the least-squares fit using Eq. (8).

3 3 coefficient of restitution time-of-flight (s) shown in Figs. 4 and 5. The above value for T 0 yields g = 974 ± 5 cm/s 2, again a very reasonable value. Consideration of the velocity dependence of the coefficient of restitution was important in order to get an accurate result; had we assumed a constant ɛ, we would obtain g = 935 ± 10 cm/s 2. To summarize, we have seen that the value of the gravitational acceleration is a useful by-product of experiments devised to hear the coefficient of restitution of a bouncing ball. The measurement of g is particularly simple if the coefficient of restitution is independent of the impact velocity, but more complicated cases can also be handled. FIG. 5: The coefficient of restitution ɛ = T n+1/t n as a function of T n, for the data of Fig. 4. The dashed line is the linear relation of Eq. (7) with the adjusted parameters given in Eq. (9). The curves corresponding to these parameters are also After this work was completed we learned of a recent paper by Cavalcante et al., 5 in which g was measured using the sound of a bouncing ball. The analysis presented in the paper is, however, somewhat different from ours. Another related reference is the article by Guercio and Zanetti 6 in this journal. Electronic address: Electronic address: f 1 A.D. Bernstein, Listening to the coefficient of restitution, Am. J. Phys. 45, (1977). 2 P.A. Smith, C.D. Spencer, and D.E. Jones, Microcomputer listens to the coefficient of restitution, Am. J. Phys. 49, (1981). 3 I. Stensgaard and E. Lægsgaard, Listening to the coefficient of restitution - revisited, Am. J. Phys. 69, (2001). 4 AwaveAudio (audio file format converter), FMJ-Software, 5 M.A. Cavalcante, E. Silva, R. Prado, and R. Haag, O estudo de colisões através do som, Revista Brasileira de Ensino de Física 24, (2002). 6 G. Guercio and V. Zanetti, Determination of gravitational acceleration using a rubber ball, Am. J. Phys. 55, (1987).

4 ½¼ ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒÓ ¾¼¼¾ Ç ØÙÓ ÓÐ Ó ØÖÚ Ó ËÓÑ ÅÖ ÐÑ ÚÐÒØ Ð ËÐÚ ÊÒÐÓ Ó ÈÖÓ ÓȹÈÍ»ËÈ ÈÓÒØ ÍÒÚÖ ØÓÐ ËÓ ÈÙÐÓ ÔÖØÑÒØÓ ÊÙ ÅÖÕÙ ÈÖÒÙ ½½½ È ¼½ ¼¹¼¼¼ ËÓ ÈÙÐÓ ËÈ ÑÖ ÔÙ ÔºÖ ÊÐ À ÁÒ ØØÙØÓ ÍÒÚÖ ÖÐ Ó ÊÓ ÖÒ Ó ËÙÐ Ü ÈÓ ØÐ ½¼½ ½¼½¹¼ ÈÓÖØÓ ÐÖ ÊË ºÙÖ ºÖ ÊÓ Ñ ÖÐ ¾¼¼¾º ØÓ Ñ ¾ ÖÐ ¾¼¼¾º Ç ÜÔÖÑÒØÓ ÔÖÓÔÓ ØÓ Ò Ø ÖØÓ ÔÖÑØ Ó ÔÖÓ ÓÖ ØÐÖ ÙÑ ÑØÓÓÐÓ ÓÑÔÙØÓÒÐ ÔÖ Ó ØÙÓ ÑÓÚÑÒØÓ ÔÖØÙÐÖÑÒØ Ó Ó ÒØ Ö ØØÙÓ Ñ ÓÐ Ó ØÖÚ Ó ÔØÖÓ ÓÒÓÖÓ ÑØÓ ÔÓÖ ÑÔØÓ Ù ÚÓ ÙÑ Ö Ñ ÙÑ ÙÔÖ ÔÐÒº ÇÑØÓÓ Ñ ÙÖÓ ÐÑ ÖÕÙÖÖ ÙÑ ÕÙÔÑÒØÓ Ð Ó ÔÖÓÔ ÕÙ ÔÖ Ó ÓÑÓ ÖÚÐÑ Ó Ó ÓØÓ ÕÙ ÕÙ Ó ÖÐÞ ØÖÚ ÔÐ ÓÑ ÑÖÓÓÑÔÙØÓÖ Ô Ó ÓÑ ØÑÔÓ Ö ÓÐÙÓ Ó ÓÖÑ ¾ ÔÖ ØÜ ÑÓ ØÖÑ Ø ÃÞº ÍØÐÞÑÓ ÙÑ ÓØÛÖ ÒÐ Ó ÔØÖÓ ÓÒÓÖÓ ÕÙ ÔÖ ÒØ Ó ÒÐ Ò ÓÖÑ Ö Ó ÖÕĐÙÒ ÚÖ Ù ØÑÔÓ ÐÚÖÑÒØ ÔÓÒÚÐ Ò ÁÒØÖÒØ ÓÑ ÙÑ ÑÔÐ ÔÓÒÐ ÖÙÖ Ó º Ì ÖØÐ ÔÖ ÒØ Ò ÜÔÖÒ ØØ ÐÐÓÛ ØÖÑÒÒ Ø Ö ØØÙØÓÒ ÓÆÒØ Ò ÓÐÐ ÓÒ Ù Ò ÔØÖÙÑ Ó Ø ÓÙÒ ÑØØ Ý Ù Ú ÑÔØ Ó ÔÖ Ò ÔÐÒ ÙÖº Ì Ø Ö ÕÙÖ ØÖÓÙ È ÓÙÒ Ö ÛØ ØÑ Ó Ö ÓÐÙØÓÒ Ó ÓÖÖ Ó ¾¾ Ò ÑÔÐÒ ÖØ Ó ÙÔ ØÓ ÃÀÞ Ò ØØ ÐÐÓÛ ØÓ ÓØÒ Ö ÙÐØ ÛØ ÓÓ ÔÖ ÓÒ Ø Ò Ò ØÖÓÙ Ø Ö ÙÐØ ÓØÒ Ò Ø ÛÓÖº Ì ÔØÖÙÑ Ó Ø ÓÙÒ ÒÐÝÞ ÛØ ÖÛÖ ÓØÛÖ ØØ ÔÖ ÒØ Ø Ò Ò Ø ÖÔ ÓÖÑ Ó ÖÕÙÒÝ ÚÖ Ù ØÑ Ò ØØ ÑÒÝ Ö ÓÙÖ º Ì ÕÙÔÑÒØ Ù Ò Ø ÜÔÖÑÒØ ÓÙÒ ÐÝ ÛÐÐ Ø ÓØÛÖ ØÓ ÒÐÝÞ Ø ÓÙÒ Òº Á ÅÓÐÓ ÉÙÒÓ ÙÑ Ö ÓÐØ ÙÑ ØÖÑÒ ÐØÙÖ ÓÐ ÓÑ ÙÑ ÙÔÖ ÔÐÒ Ð ÔÓ ÚÐÑÒØ ÚÓÐØÖ ÙÖ Ø ÙÑ ÐØÙÖ ÑÒÓÖ ÕÙ ÒÐ ÒÓÚÑÒØ ÓÐÖ ÓÑ Ó Ô Óº Ø ÑÓÚÑÒØÓ ÔÓ ÖÔØÖ ÐÙÑ ÚÞ Ø ÓÑÓÑÒØÓ Ñ ÕÙ ¹ Ö ÒÓ Ñ ÜÖ Ó ÓÐÓ ÔÖÑÒÖ Ñ ÖÔÓÙ Ó ØÒÓ ÔÖÓ ØÓ ÒÖ ÑÓÚÑÒØÓº ÒÓѹ ÒÑÓ Ó ÒØ Ö ØØÙÓ ÖÐÓ ÒØÖ Ó ÑÓÙÐÓ ÚÐÓ ÒØ ÔÓ ÙÑ ÑÔØÓº ÍÑ ÓÐ Ó Ð Ø ÖØÖÞ ÔÓÖ ½ Ñ ¾ Ñ ½ ¼ ÖÒØÑÒØ ÙÑ ÓÐ Ó ÓÑÔÐØÑÒØ ÒÐ Ø ÔÓ ÙÖ ¼º ÍÑ ÑÓÐÓ ÑÔÐ Ó½ Ñ ÕÙ ¹ ÒØÑÒØ ÔÓ Ö Ù Ó ÔÖ ÖÔÖ ÒØÖ ÓÐ Ó ÒØÖ Ó ÓÖÔÓ Ø Ú ØÓ Ò º ½º Í ÒÓ ÙÖ ½º ÍÑ ÑÓÐÓ ÓÐ Ó ÒØÖ ÙÑ Ñ Ñ ½ ÓÒ ØÒØ Ð Ø ½ ÙÑ Ñ Ñ ¾ ÓÒ ØÒØ Ð Ø ¾º ÚÐÓ ÑØÑÒØ ÒØ Ú ¾µÔÓ Î ¾µ ÓÐ Ó ØÓ ÑÓ ØÖ Ñº Ø ÙÖ ÔÖ ÖÚÖ ÒÓ Ó ÜÔÖÑÒØÓ Ñ Ñ ½ Ñ ¾ ÖÔÖ ÒØÑ ÙÔÖ Ö Ö ÔØÚ¹ ÑÒغ ÚÐÓ Ö ÑØÑÒØ ÒØ Ó

5 ÅÖ ÐÑ ÚÐÒØ Ø Ðº ÑÔØÓ ÔÓÖÚ ¾ ÐÓÓ ÔÓ ÔÖÖ Ó ÓÒØØÓ ÓÑ ÙÔÖ Ö Î ¾ º ÙÑÑÓ ÒÓ ÜÔÖÑÒØÓ ÕÙ Ñ Ñ ½ ÔÓ Ù ÙÑ ÚÐÓÖ ÑÙØÓ ÖÒ ÓÑÔÖ Ñ Ö Ñ ¾ º Í ÒÓ¹ Ð ÓÒ ÖÚÓ Ó ÑÓÑÒØÙÑ ÐÒÖ ÔÓ ÚÐ ÚÖ Ö ÕÙ Ñ Ñ ½ ÔÖÑÒ Ñ ÖÔÓÙ Ó ÔÓ Ó ÓÕÙ ÓÑ Ñ Ñ ¾ ÓÕÙ Ø ÓÖÓ ÓÑ Ó Ò Ó ÓÑÙѺ Æ Ø ÑÓÐÓ ÓÐ Ó ÓÖÑÓ ÕÙ ÙÔÖ»ÓÙ Ö ÓÖ Ñ ÚÖØÙ Ó ÑÔØÓ ÔÓ Ö Ñ Ñ ÒØÒ ÓÔÐÒÓ¹ ÑÓÐ ÓÒ ØÒØ Ð Ø ½ ¾ Ò ÙÔÖ Ò Ö Ö ÔØÚÑÒغ ÙÖÒØ Ó ÑÔØÓ ÜØÑÒØ ÒÓ Ò ØÒØ Ñ ÕÙ ÚÐÓ Ö ØÓÖÒ¹ ÒÙÐ ÑØÖÑÓ ÕÙ ÒÓ ÔÖ ÒÖ Ø Ø ÑÓÑÒØÓ ÙÑ Ó ÔÖÓÜÑÓµ ÐÓÓ ØÓ ÒÖ ÒØ Ü ØÒØ ÒØ ÓÐ Ó Ö ÓÒÚÖØ Ñ ÒÖ ÔÓØÒÐ Ö¹ ÑÞÒ Ò ÑÓÐ º Ë ØÓØÐ ÒÖ Ó ÒÓÚÑÒØ ØÖÒ ÓÖÑ Ñ ÒÖ ÑÓÚÑÒØÓ ½µ ÚÖÑÓ Ö ÖØÓÖÒÖ Ø ÐØÙÖ Ñ ÕÙ Ó ÓÐØ ÑØÒÓ ÙÑ ÑÓÚÑÒØÓ ÙÒÑÒ ÓÒеº Æ ÖÐ ØÓ ÒÓ ÓÓÖÖ ÔÓ ÔÖØ ÓÙ ØÓØÐ ÓÐ Ó ÓÑÔÐØÑÒØ ÒРص Ø ÒÖ ÔÖ¹ º ÇÓ ÒØ Ö ØØÙÓ ØÒØÑÑÒØ Öй ÓÒÓ ÓÑ ÒÖ ÓÒ ÙÑ ÙÖÒØ ÑÖ ÓÖÑÓ ÔÒ ÓÑÒÓ Ó ÚÐÓÖ ½ ¾ ¾ º ÜÔÐÓÖÒÓ Ø ÑÓÐÓ ÓÐ Ó ÓÑ Ñ ØÒÓ Ó ÖÚÑÓ ÕÙ ÕÙÒÓ ÙÑ Ö Óй ÓÑ ÙÑ ÙÔÖ ÑÙØÓ Ö ½ ¾ µ Ô¹ Ò Ö ÓÖÖ ÓÖÑÓ ÙÖÒØ Ó ÑÔØÓº ÚÞ Ø ÓÖÑÓ ÔÓ Ö ÖÖÚÖ Úк Á Ó ÓÓÖÖ ÕÙÒÓ ÙÑ Ö ÓÑ ÖÒ ÒÖ ÒØ ÒÐ ÐÚÓ ÓÐ ÓÑ ÙÑ ÙÔÖ ÙÓ Ó¹ ÒØ ÓÖÑÓ ÐÑÒØ Ô Ó ÖÑ Ð ØÓ ÔÖ Ó ÔÐ ØÓ ½ ÔÓÖ ÜÑÔÐÓ ÖØÓ ØÔÓ ÑÖº Ë Ó ÖÚÖÑÓ ÓÑ ØÒÓ ÒÓØÖÑÓ ÕÙ ÓÐ Ó Ò ÓÒÓ ÖØ Ñ ÔÖÓÙÞÑ Ô¹ ÕÙÒ ÑÖ Ò ÑÖ Ø ÒÖ Ø Ò ÓÖÑÓ ÔÖÓÚÓ ÙÑ ÖÙÓ Ó ÚÐÓÖ ÒÙÑÖÓ Ó Ó ÒØ Ö ØØÙÓº ÑÒ Ó ÙÔÖ Ö ØÑÑ ØÑ Ó Ó ÒØ Ö ØØÙÓ ÔÖØÙÐÖÑÒØ ÙÖÓ Ó ÑÔÙÐ Ó ÓÖ ÓÑÔÖÚÐ ÓÑ Ó ÔÖÓÓ ÚÖÓ Ó ÓØÓ ÒÚÓÐÚÓ ÒÓ Ñ¹ ÔØÓ º ÇÙØÖ ÓÑÔÐÓ ÒÓ ØÙÓ ÒÑ ÓÐ Ó Ö ÒÓ ØÓ ÕÙ ½ ¾ ÒÓ Ó ÓÒ ØÒØ ÙÖÒØ Ó ÓÕÙ ÐÑ ØÓ ÔÓ ÙÑ ÓÑÔÓÖع ÑÒØÓ ÒÓ¹ÐÒÖ ½ ¹¾ º ÈÓÖ Ó ÑÙØÓ ÓÑÔÐÜÓ ÖÚÖ Ó ÔÖÓ Ó ÒÚÓÐÚÓ Ò ÔÖ ÒÖ ÙÖÒØ ÓÐ Ó º Ô Ö ØÓ ¹ ÐÞÑÒØ ¹ ÔÓ¹ ÑÓ ÜØÖÖ ÚÖ ÒÓÖÑÓ ÖÐÚÒØ ÔÖ Ó ØÙÓ ÓÐ Ó ÒØÖ Ö ÙÔÖ ÔÒ Òй ÒÓ Ó ÒÐ ÓÒÓÖÓ ÔÖÓÙÞÓ ÙÖÒØ Ó ÑÔØÓ º ÁÁ ÁÒØÖÓÙÓ ½½ ÆÓ ÔÖÓÔÓ Ø ÙØÐÞ ÖÙÖ Ó ÓÑÔÙØÓÒ ÔÖ ÓÐØ Ó ÕÙ ÔÒ Ó Ù Ó ÒØÖ ÓÒÚÖ¹ ÓÖ ÜØÖÒ ÖÓÖÖÒÓ Ô ÓÑÓ ÔÐ ÓÑ ÕÙ ÒÓÖÑÐÑÒØ ÓÑÔÒ Ó ÑÖÓÓѹ ÔÙØÓÖ ØÙ º ÌÐ ÔÖÓÑÒØÓ ÒÓ ÔÖÑØ ÖÖ ÒÓÚ ÔÖ ÔØÚ ÔÖ Ò ÖÓ ÜÔÖÑÒØÓ Ø ÔÓÖ ÓÑÔÙØÓÖ ÒÓ Ò ÒÓ Ò Ú ØÓ ÕÙ ÔÖÓÑÓÚ Ð ÓÑÓ Ù ØÓ ÞÖÓ ÔÖ ÑÔÐÑÒØÓ ØÑ Ñ¹ Ø Ò ÓÒÑÒØÓ Ñ ÐØÖÓÒ ÔÖ ÓÒ ØÖÙÓ ÒØÖ ÓÒÚÖ ÓÖ ÒÓ Ò ÖÓ ÓÑÒÖ ÒÒÙÑ ÐÒÙÑ ÔÖÓ¹ ÖÑÓ ÔÖ ÒÖ ÙÑ ØÖÐÓ Ò Ø Öº ÌÖÐÓ ÒÓÒ ÖÒØ À ÅÓÒØÖÖÓÝÓ ÙÖ ÔÓÒØÑ ÖÒ ÔÓ Ð Ö¹ ÒÓÚÓ Ò ØÒ Ñ Ñ ÔÖ ÙÑ ÐÓ¹ ÖØÓÖÓ ØÓº ÒØÖ ÒÙÑÖ ÔÓ Ð ÓÔØÑÓ ÔÓÖ Ùع ÐÞÖ ÔÐ ÓÑ ÙÑ È ÔÖ ÓÐØ Ó ÔÓÖ ÚÖ ÖÞÓ µ ÑÔÐ ÒÓ ÕÙÔÑÒØÓ Ò ÖÓ ÔÖ ¹ ÒÚÓÐÚÖ Ó ÜÔÖÑÒØÓ µ ÐØ ÔÖ Ó ÒÓ Ö ÙÐØÓ ÓØÓ ÕÙ Ó Øѹ ÔÓ Ö ÓÐÙÓ Ò ÑÓÖ ÔÐ ÓÑ Ó È ÔÓÑ Ö ØÓ ÔÕÙÒÓ ÕÙÒØÓ ¾ ÔÖ ØÜ ÑÓ ØÖÑ ÃÀÞµº Ü ØÑ ÚÖÓ ÓØÛÖ ÐÚÖ ÔÓÒÚ Ò ÁÒØÖ¹ ÒØ ÕÙ ÔÖÑØÑ Ù Ö ÒØÖ ÙÓ ÔÐ ÓÑ ÔÖ ÑÙÐÖ ØÑÑ ØÖÒ ÓÖÑÖ Ó ÑÖÓÓÑÔÙØÓÖ Ñ Ò ØÖÙÑÒØÓ Ñ ÓÑ ÙÑ ÜÐÒØ ÑÔÒÓº Æ Ø ØÖÐÓ ÙØÐÞÖÑÓ ÔÖ ÓØÒÓ ÒÐ ÔØÖÓ ÓÒÓÖÓ Ó ËÔØÖÓ¹ ÖÑ ÕÙ ÔÖ ÒØ Ó ÒÐ Ò ÓÖÑ Ö Ó ÖÕĐÙÒ ÚÖ Ù ØÑÔÓº ÔÖÓÔÓ Ø ÓÒ Ø Ñ ÓØÖ Ó Ö ØÖÓ Ñ ÙÑ Ö¹ ÕÙÚÓ ÛÚ Ó ÓÑ ÑØÓ ÒÓ ÑÔØÓ Ù ÚÓ ÙÑ Ö ÓÐØ ÙÑ ÐØÙÖ Ñ ÙÑ ÙÔÖ ÔÐÒº ÙÖÒØ Ó ÑÔØÓ Ö ÓÑ ÙÔÖ ÔÓÓ ÙÑ ÓÑ ÖÖÓ ÙÓ Ö ØÖÓ ØÙÓ ØÖÚ ÙÑ ÑÖÓÓÒ ÓÒØÓ ÒØÖ ÔÐ ÓÑ Ó Èº ÔÖØÖ Ó ÒÐ ÓÒÓÖÓ Þ¹ ÙÑ Ö¹ ÔÖÓÙÓ Ö Ó ØÑÔÓ ÓØÓ ÒØÖ ÓÐ Ó Ù ¹ Ú ÓÑ Ó ÚÖ ÒÓÖÑÓ ØÒØÓ ÒÑØ ÕÙÒØÓ ÒÑ ÔÓÑ Ö ÐÑÒØ ÓØ º ½ ÖØÖÞÑÓ ÔÓÖ ÖÑ Ð ØÓ ÙÑ ØÑ ÕÙ ÑØ ÜÔÒ Ó»ÓÑÔÖ Ó ÖÚÖ ÚÐ Ñ ÕÙ Ó ÚÐÓÖ ÓÒ ØÒØ Ð Ø ÔÖÑÒ ÓÒ ØÒØ Ñ ÙÒÓ ÓÖ ÕÙ Ð Ôк Ë ÓÖ ÔÐ ÙÐØÖÔ Ö Ó ÐÑØ ÑØÓ ÜÔÒ Ó»ÓÑÔÖ Ó Ó ØÑ Ô ÔÖ Ó ÖÑ ÔÐ ØÓ Ñ ÕÙ ÒÓ Ñ Ö ÓÒ ØÒØ ÓÖÑÓ ÔÖÓÚÓ ÔÓÖ Ø ÓÖ Ö ÖÖÚÖ Úк

6 ½¾ ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒÓ ¾¼¼¾ ÁÁÁ ØÖÑÒÓ Ó Ó ÒØ Ê ØØÙÓ Ç ØÖÐÓ ÖÒØÑÒØ ÔÙÐÓ ÔÓÖ Áº ËØÒ Ö º Ä Ö ½¼ ÖÚ ØÒ Ñ ÕÙ ÙØÐÞÖÑÓ ÔÖ ÓØÖ ÒÓÖÑÓ ÓÖ Ó Ó ÒØ Ö ØØÙÓ Ò ÒØÖÓ ÒØÖ ÙÑ Ö ÙÑ Ù¹ ÔÖ ÓÖÞÓÒØк Ç ÔÖÒÔÓ Ø ÑØÓÓ ÕÙ ÔÓ Ö ÒÓÒØÖÓ Ñ ØÐ ÒÓ ÖØÓ ÐÒ ÖÒ ØÒ ½½ ÔÙй Ó Ñ ½ ÔÓ ØÙÐÞÓ ÔÓÖ Èº ËÑØ º ËÔÒÖ º º ÂÓÒ ½¾ Ò ¼ ÓÒ Ø ÑÒØ ÒÓ Ö ØÖÓ ØÖÚ ÙÑ ÑÖÓÓÒ Ó ÓÑ ÔÖÓÙÞÓ ÔÐÓ ÑÔØÓ Ù ÚÓ ÙÑ Ö ÓÐØ ÙÑ ÐØÙÖ À ½ ÓÒØÖ ÙÑ ÙÔÖ ÔÐÒ ÓÒÓÖÑ Ò Ó ÕÙÑ ÜÓº computador H 1 H 2 microfone H 3 H 4 Som emitido no impacto Impacto 1 Impacto 2 Impacto 3 Impacto 4 ÙÖ ¾º ÖÑ Ó ÜÔÖÑÒØÓº freqüência tempo ÙÖ º ÊÔÖ ÒØÓ Ú ÙÐ Ó ÒÐ ÓÒÓÖÓ ÓØÓ ØÖÚ Ó ÓØÛÖ ËÔØÖÓÖѺ Ç ÒØÖÚÐÓ ØÑÔÓ ÒØÖ Ó ÑÔØÓ Ù ÚÓ ÔÓÑ Ö ÐÑÒØ ÓØÓ ÖØÑÒØ ÔÐÓ Ó Ö¹ ÚÓÖ ÓÒÓÖÑ Ò º º ÑÔØÓ Ö ÓÒØÖ ÙÔÖ ÓÓÖÖ ÔÖ ÒÖ ÒØ ÖÙÞÒÓ¹ ÐØÙÖ ÑÜÑ ÕÙ Ð ÔÓ ØÒÖ ÒÓ Ù ÖØÓÖÒÓ À Ò ½ À Ò µº ÖÒÞ ÕÙ ØÖÑÒ Ø ÖÓ ÔÖ Ó Ó ÒØ Ö ØØÙÓ ÕÙ ÔÓ Ö ØÖÑÒÓ ØÖÚ ÖÐÓ ÒØÖ ÚÐÓ ÔÓ ÒØ ÓÐ Óº

7 ÅÖ ÐÑ ÚÐÒØ Ø Ðº ½ ÌÓÖÒ¹ ÑÙØÓ ÙØÐ ÒÖÑÓ ÙÑ ØÓÖ ÔÖ ÒÖ ÒØ ÔÓ ÓÐ Ó ÒØÖ Ö Ó Ô Óº µ ½ ¾ Ñ ¾Ú ¾ ¾ ½ ¾ ѾΠ¾ ¾ µ ½ ¾ Ñ ¾Ú ¾ ¾ Ú¾ ¾ Î ¾ ¾ Ú¾ ¾ ½µ ÓÒ Ò ÒÖ ÒØ ÒÐ ÒØ Ó¹ Ð Ó ÒÖ ÒØ ÔÓ ÓÐ Óº ÄÑÖÒÓ¹ ÕÙ Î ¾ Ú ¾ ÒØÓ ØÓÖÒ¹ ½ ¾ µ ¾µ ÆÙÑ ÓÐ Ó ÔÖØÑÒØ Ð Ø ØÑÓ ½ Ñ ¼ ÓÙ ÒÒÙÑ ÒÖ ÒØ Ö ÔÖ¹ ÙÖÒØ ÓÐ Óº Æ Ø ØÙÓ ØÓÖ ÔÓÑÓ ØÖÑÒÖ ÐÑÒØ Ó ÓÑÔÓÖØÑÒØÓ Ö ÕÙ Ø ÓÐÒÓ ÓÑ Ó Ô Óº ÒÓÒØÖÑÓ ÕÙÓ ÕÙ ÖÚÑÓÑÓÚÑÒØÓ Ö ÓÑ ÐÙÑ ÔÓÙ ÑÒÔÙÐÓ ÐÖ Ó Ö ÙÐØÓ ÑÓ ØÖÑ ÕÙ Ö ÔÓ ÓÐ Ó ÚÓÐØÖ Ø Ó ÔÓÒØÓ ÓÒ Ó ÓÐغ Ø Ö ÙÐØÓ Ñ Ö Ú ÙÐÞÓ ÔÓ ÑÔÖ ÓÐ Ó ÒØÖ Ö ÙÔÖ Ö Óѹ ÔÒ ÙÑ ÔÖ ÒÖ ÞÒÓ ÓÑ ÕÙ ÐØÙÖ ÑÜÑ ÐÒ ÔÐ Ö ÔÓ Ó ÑÔØÓ ÑÔÖ ÑÒÓÖ ÕÙ ÐØÙÖ Òк Ð ÒÓØÖ ÕÙ ÕÙÒØÓ ÑÒÓÖ Ó Ó ÒØ Ö ØØÙÓ Ò ÓÐ Ó Ö¹ ÙÔÖ ÑÓÖ ØÜ ÖÙÓ ÒÓ ÒØÖ¹ ÚÐÓ ØÑÔÓ ÒØÖ Ó ÑÔØÓ º Ø ÔÒÒ ÔÓ Ö Ú Ø ÒÓ Ö Ó º ÔÖ Ù ÒØÖÓ ØÒØ Ö ÚÖÓ ÓÐÒÓ ÓÑ ÙÔÖ ÑÖ ÙÑ ÙÔÖ ÔÖº ÙÖ º Ç Ö Ó ÑÓ ØÖ ØÜ ÓÑ ÕÙÐ Ó ÒØÖÚÐÓ ØÑÔÓ ÒØÖ ÓÐ Ó Ù Ú ÑÒÙ ÔÖ Ó ØÔÓ ÒØÖÓ ØÒØ ÒÒÓ ÕÙ ÔÖ ÒØÖÓ ÚÖÓ Ü ÔÖ Ó Ó ÒØ Ö ØØÙÓ ÔÖ ÒØ ÙÑ ÑÓÖ ÚÐÓÖº ÈÖ ÙÑ ÒØÖÓ Ö ß ÙÔÖ ÖÐÓ ÒØÖ Ó ÚÐÓÖ ÓÑÔÓÒÒØ ÚÖØÐ ÚÐÓ ÒØ ÔÓ Ó ÑÔØÓ ÓÖÒ Ó ÚÐÓÖ Ó Ó ÒØ Ö ØØÙÓº ËÙÔÓÒÓ ÕÙ ÖÓ ÔÖ ÒÖ ÒØ ÓÒ ØÒØ ÒÔÒÒÓ Ó ÚÐÓÖ ÚÐÓ ÑÔØÓ Ö Ñ Ñ ¾ ØÖÑÓ ÕÙ Ú Ò ½ Ú Ò µ ÓÒ Ò ÖÔÖ ÒØ Ó Ò ÓÓ Ó ÑÔØÓº ÈÖ Ó ÑÔØÓ ÓÖÑ Ò ÓÚÐÓÖ ÚÐÓ ÔÓ Ö ÓØÓ ÔÐ ÖÐÓ Ú Ò ØÒ ÓÒ Ø ¾ Ò ÓÒØÖÚÐÓ ØÑÔÓ ÒØÖ ÑÔØÓ Ù ÚÓ º ËÙ ØØÙÒÓ Ó ÚÐÓÖ ÓÑÔÓÒÒØ ÚÖØ ÚÐÓ Ò ÕÙÓ ¾ ØÖÑÓ Ø Ò ½ Ø Ò µ ÓÒ Ò ÖÔÖ ÒØ Ó Ò ÓÓ Ó ÑÔØÓº ÈÖÓÔÓÑÓ Ò Ø ÖØÓ ÕÙ Ó Ó ÒØ Ö Ø¹ ØÙÓ ÖÒØÑÒØ Ó ØÖÐÓ ÒØÖÓÖÑÒØ ÔÙÐÓ ½¼ ¹½¾ ÓØÓ ØÖÚ ÒÐÒÓ

8 ½ ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒÓ ¾¼¼¾ ÖØ ÒÓ Ö Ó Ø Ò ½ Ø Ò ÓÑ Ó ÓØÚÓ ¹ ØÖÑÒÖ ÙÑ Ñ ÔÖ Ó Ó ÒØ Ö ØØÙÓ ÚÖÓ ÐÒÑÒØÓ ÓÖÑ ØÙÓ ÖÒØ Ð¹ ØÙÖ ½¼¼ ¼ ¾ ѵ ÔÖ ØÔÓ Ò¹ ØÖÓº Ç Ö Ó ÜÓ ÑÓ ØÖÑ ÐÙÒ Ö ÙÐØÓ Óع Ó ÙÖ º ÁÒØÖÓ ÚÖÓ ÔÖ Ó ÒØ Ö ØØÙÓ ¼ º ÙÖ º ÁÒØÖÓ ÚÖÓ ÑÖ Ó ÒØ Ö ØØÙÓ ¼ º

9 ÅÖ ÐÑ ÚÐÒØ Ø Ðº ½ ÙÖ º ÁÒØÖÓ Ó ÑÖ Ó ÒØ Ö ØØÙÓ ¼ ÁÎ ØÖÑÒÓ ÐØÙÖ ÐÒÑÒØÓ ËÙÔÓÒÓ ÕÙ ÖÓ ÔÖ ÒÖ ÒØ ÓÒ ØÒØ ÔÖ ÙÑ ÒØÖÓ ÔÓÑÓ ØÖ¹ ÑÒÖ ÐØÙÖ ÕÙÐ ÙÑ Ö Ó ÒÓÒ Ñ ÖÐÓ ÙÔÖº ÈÖ ÓÑÔÖÒÖ ÕÙ ÑÒÖ ÔÓÑÓ ØÖ¹ ÑÒÖ ÐØÙÖ ÐÒÑÒØÓ Ö ÓÒ Ö¹ Ø ÒÑ ÓÑÓ Ó ÒØÖÚÐÓ ØÑÔÓ ÔÖ ÙÑ Ó Ñ¹ ÔØÓ Ò ÐÒÑÒØÓ Ñº ÓÑÔÓÒÒØ ÚÖØÐ ÚÐÓ ÙÑ Ö ÕÙ ÐÒ ÐØÙÖ À ¾ º ¾ ÔÐ ÖÐÓ Ø Ò½ À Òн Ø ÒÑ À ÒÐÑ µ Ñ ÔÓÑÓ ÓØÖ ÐÑÒØ ÖÐÓ ÒØÖ ÐØÙÖ Ò ÖÒØ ÐÒÑÒØÓ º Ç Ö Ó ÜÓ ÑÓ ØÖÑ ÐÖÑÒØ ÖÐÓ ÐÒÖ ÙÓ ÚÐÓÖ ÒÐÒÓ ÓÖÒ ÖÞ ÕÙÖ ÖÐÓ ÒØÖ ÐØÙÖ Ò ØÐ Ñ Óº Ú ÔÓ Ø ½½ ¾ µ ÓÒ Ø ½½ ÖÔÖ ÒØÓÓÒØÖÚÐÓ ØÑÔÓ ÒØÖ Ó ÔÖÑÖÓ ÙÒÓ ÑÔØÓ ÔÖ Ó ÐÒÑÒØÓ ½º ÚÐÓ ÓÑ ÕÙÐ Ö ØÒ Ó ÓÐÓ Ú ÒØ Ô ¾ ÒÐ µ ÈÓÖ ÓÙØÖÓ ÐÓ Ó Ó ÒØ Ö ØØÙÓ Ó ÔÓÖ Ú ÔÓ Ú ÒØ µ ÒÖÐÞÒÓ ÔÖ ÕÙÐÕÙÖ ÐÒÑÒØÓ Ñ Ñ¹ ÔØÓ Ò ÐØÙÖ ØÒ ÓÑÔÖ Ó ÐÒÑÒØÓ ½ Ù ÐØÙÖ ÒÐ ÓÒ ØÑÓ Ø Ô Ò½ ÀÒн Ø ÒÑ Ô ÀÒÐÑ µ ÙÖ º ÜÑÓ ÙÑ ÐÒÑÒØÓ ÐØÙÖ ÒÐ ÓÒ¹ ÔÖ Ó ÜÓ Ü À ½¼¼Ñµ ÔÖ Ó ÜÓ Ý Ò ÖÑÓ Ó ÚÐÓÖ Ó ÒØÖÚÐÓ ØÑÔÓ Ó ÑÔØÓ ÓÖÖ ÔÓÒ¹ ÒØ ÐØÙÖ ÕÙ ÓÒ ÖÑÓ ÓÒ º ÔÖØÖ ÒÐÒÓ ÖØ ÓØ Õº µ ØÓÑÒÓ¹ À Òн ½¼¼Ñ ÓØѹ Ó Ö ÙÐØÓ

10 ½ ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒÓ ¾¼¼¾ ØÐ ½ ÌÐ ½ ÁÒÐÒÓ ÖØ ¼ ¼ ¼ ¼ ÐØÙÖ ÓØ Ñ Ñ ¾ ¾ ¼ ¾ Ç ÚÐÓÖ ÜÓ ÔÖ Ø ÐØÙÖ ÓÖÑ ¼ Ñ ¼ Ñ ¼ Ñ ÔÖÓÜÑÑÒØ Ñ Ó ÓÒÓÖÒ ÓÑ Ó ÚÐÓÖ ÓØÓ º Î ØÖÑÒÓ ÐÖÓ ÖÚ Ó ÓÒ ÖÖÑÓ ÓÒ ØÒØ ÖÓ ÔÖ Ò¹ Ö ÒØ Ö ÒÓ ÑÔØÓ Ù ÚÓ ÙÑ Ö ÓÑ ÙÑ ÙÔÖ ØÐÑÓ ÓÒÓ ÓÒØÓÖÒÓ Ò Ö ÔÖ ØÖÑÒÖ ÓÚÐÓÖ ÐÖÓ ÖÚº ÈÖ ÓÑÔÖÒÖ ÕÙ ÑÒÖ ÔÓÑÓ ØÖ¹ ÑÒÖ Ó ÚÐÓÖ ÐÖÓ ÖÚ ÓÒ Ö¹ ÕÙ Ó ÚÐÓÖ ÚÐÓ ÚÖØÐ Ö ÓÐØ Ð¹ ØÙÖ ÒØ ÓÐ Ó ÓÑ ÙÑ ÙÔÖ ÔÐÒ ÔÓÖ Ú ÒØ Ô ¾ ½¼µ ÈÓÖ ÓÙØÖÓ ÐÓ ÓÚÐÓÖ ÓÑÔÓÒÒØ ÚÖØÐ ÚÐÓ ÔÓ ÓÐ Ó ÔÓÖ Ñ ØÑÓ ÕÙ Ú ÔÓ Ø ½ ¾ ¾ ؾ ½ ½½µ ½¾µ ËÙ ØØÙÒÓ¹ Ó ÚÐÓÖ ÔÐ ÖÐÓ ÒØÖ Ó ÒØÖÚÐÓ ØÑÔÓ ÒÓ Ò ÕÙÓ ØÑÓ Ø¾ ¾ Ø ½ ½ µ ËÒÓ ÐØÙÖ ÕÙ Ö ÓÐØ Ø ¾ Ó Ò¹ ØÖÚÐÓ ØÑÔÓ ÓØÓ ÒØÖ Ó ÑÔØÓ ¾º ¾ Ø ½ ÒØÖÚÐÓ ØÑÔÓ ÓØÓ ÒØÖ Ó ÑÔØÓ ¾ ½ º ¾µº Ë ÓÒ ÖÑÓ ÓÒ ØÒØ Ó ÚÐÓÖ Ó Ó ÒØ Ö ØØÙÓ ÖÐÓ Õº ½¾ Ú Ö Ó ÔÖ ÕÙÐÕÙÖ ÒØÖÓ Ó ÕÙ ÔÖÑØ ÓØÖ Ó ÚÐÓÖ ÐÖÓ ÖÚº ÎÖÓ ÐÒÑÒØÓ ÓÖÑ ÖÐÞÓ ÔÖ ØÒØ ÒØÖÓ Ö ÙÔÖ ÓØÒÓ¹ Ó Ö Ó ÖÔÖ¹ ÒØÓ Ò º º ÙÖ º Ö Ó ÑÓ ØÖ ÖÐÓ ÐÒÖ ÓØ ÔÖ ÚÖÓ ÐÒÑÒØÓ ÓÑ ÖÒØ ÔÖ ÙÔÖ Öº Ç ÚÐÓÖ ÒÐÒÓ ÖØ ÓÖÒ ÐÖÓ ÖÚ¹ º Ç ÚÐÓÖ ÓØÓ ÔÖ ÐÖÓ ÖÚ ÓÒ ÖÒÓ¹ ÔÖÓÔÓ ÖÖÓ ØÑØÓ ØØ ØÓ ½ Ó ½¼ µ Ñ» ¾ ÚÐÓÖ Ø ØÒØ Ø ØÓÖÓº ÎÁ ÓÒÐÙ Ó Æ Ø ÖØÓ ÑÓ ØÖÑÓ ÙÑ ÑÓÓ ÜÔÖÑÒØÐ ÔÖ ÓØÖ ÐÙÒ ÔÖÑØÖÓ Ó ÒÚÓÐÚÓ ÒÙÑ ÓÐ Ó ÒØÖ Ö ÙÔÖ ÖÒØ ÑØÖ Ù ¹ ÒÓ Ó ÔØÖÓ ÓÒÓÖÓ ÖÖÓ ÙÖÒØ ÓÐ Óº Ç Ö ÙÐØÓ ÓØÓ ÖÚÐÑ ÕÙ ÔÖ Ó Ó ÜÔÖ¹ ÑÒØÓ ÕÙ ÕÙ Ð ÔÓ Ö ÐÑÒØ ÑÔй ÑÒØÓ ÔÖØÑÒØ Ñ Ù ØÓ Ñ ÕÙÐÕÙÖ ÐÓ¹ ÖØÓÖÓ ØÓ ÕÙ ÔÓ Ù ÙÑ È ÓÑ ÔÐ ÓѺ ÇÚÐÓÖ ÓØÓ ÔÖ ÐÖÓ ÖÚ ÔÖ¹ ÑØ ÙÖÖ ÓÑ ÙÑ ÖÙ ÙÖÒ ÓÒ ÖÚÐ ÔÐÐ Ø ÑØÓÓ ÕÙÓÚÐÓÖ ÔÖÓ Ø ÓÒØÑÔÐÓ ÒÓ ÒØÖÚÐÓ ÓØÓº ÒÚÐ Ø ÑØÓÓ Ø Ó ÖÒØ ÜÔÖÑÒØÐ ÑÒØÖ ÓÒ ØÒØ ÖÓ ÔÖ ÒÖ ÒØ ÒÓ ÑÔØÓ Ù ÚÓ º ¹ Ñ ÓÒ ÐÑÓ ÕÙ ÔÖÓ ÒØÖÓ Ñ ÕÙ ÓÖÑÓ ÒÓ ÑÔØÓ Ó ÓÖØÑÒØ ÚÒ¹ ÔÓÖ ÜÑÔÐÓ ÓÐ Ó ÓÑ ÙÔÖ ÑÖº ÉÙÒØÓ ÑÓÖ Ó ÚÐÓÖ ÔÖ Ó Ó ÒØ Ö Ø¹ ØÙÓ ÑÐÓÖ Ö ÓÒÚÖÒ Ó Ö ÙÐØÓ ÑÒÓÖ ÚÑ Ö Ó ÚÓ ÜÔÖÑÒØ ÓØÓ º Ç ÔÖÓ ÓÖ ÒØÖ Ó ÔÓ Ö ÐÑ ÙÖÖ Ó ÐÙÒÓ ÓÑÔÖÖ Ó Ó ÓØÓ ÒÓ ÜÔÖÑÒØÓ ÓÑ Ó ÔÖÚ ØÓ ØÖÚ ÔÖÓ Ó ÑÓÐÓ Óѹ ÔÙØÓÒÐ ½ ÕÙ ÐÑÒØ Ó ÜÙØÓ ÓÑ Ó ÙÜÐÓ ÓØÛÖ Ô Ó ÔÖ Ø ØÖ ÓÑÓ ÅÓÐÐÙ ÅØÐ ½ ÒØÖ ÓÙØÖÓ º

11 ÅÖ ÐÑ ÚÐÒØ Ø Ðº ½ ÊÖÒ ½ ÊÇËË Êº Ì ÓÙÒ ÓÐк Ѻ º ÈÝ º µ ÅÖ ½ ÔÔº ¾¾¾ ß ¾¾º ¾ ÊÇËË Êº Ì ÓÆÒØ Ó Ö ØØÙØÓÒ ÓÖ ÓÐÐ ÓÒ Ó ÔÔÝ ÐÐ ÙÒÔÔÝ ÐÐ Ò ØÒÒ ÐÐ º Ѻ º ÈÝ º ½¾µ ÆÓÚÑÖ ¾¼¼¼ ÔÔº ½¼¾ ß ½¼ ½º ÃÀÊ º Àº ÇÊÀÅ º º Æ ËÄÅÆ º º Ò ÜÔÖÑÒØÐ ØÙÝ Ó Ø Ð Ø ÖÓÙÒ Ó ÔÖ º ÈÓÛÖ ÌÒÓÐÓÝ ½¾¼ ¾¼¼½ ÔÔº ¾½ ß ¾½º ÍÆ º ÁÒÐ Ø ÓÐÐ ÓÒ Ò Ø ÀÖØÞ ØÓÖÝ Ó ÑÔغ Ѻ º ÈÝ º ½½µ ÇØÓÖ ¾¼¼¼ ÔÔº ¾¼ ß ¾º À ʺ ÍØÐÞÒÓ ÈÐ ËÓÑ Ó ÅÖÓ ÈÒÓ ÄÓÖØÓÖÓ ØÓ ÊÚº Ö º Ò ÒÓ ÎÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒÓ ¾¼¼½ ÔÔ½¹ ½ º ÅÇÆÌÊÊÇË º ÅÆÇ Ïº º ÕÙ Ó Ó ÓÑ ÈÐ ËÓÑ Ó ÓÑÔÙØÓÖº ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÎÓк ¾ ÒÓº ½ ÅÖÓ ¾¼¼½ ÔÔº ¹¾º ØØÔ»»ÛÛÛººÙÖºÖ»ÖÐÓ»Ò ÒÓºØÑÐ Ó Ñ ÖÐ ¾¼¼¾º ÙÐØÑÓ ØØÔ»»ÛÛÛººÙÖ ºÖ»ØÜ» ¼½¼ ÙÐØÑÓ Ó Ñ ÞÑÖÓ ¾¼¼½ ØØÔ»»ÛÛÛºÑÓÒÙÑÒØкÓÑ»Ö ÓÖÒ»ÖѺØÑÐ ÙÐØÑÓ Ó Ñ ÞÑÖÓ ¾¼¼½ ½¼ ËÌËÊ Áº Ò ÄËÊ º Ä ØÒÒ ØÓ Ø ÓÆÒØ Ó Ö ØØÙØÓÒ¹ÖÚ Øº Ѻ º ÈÝ º µ ÅÖ ¾¼¼½ ÔÔº ¼½¹ ¼º ½½ ÊÆËÌÁÆ º º Ä ØÒÒ ØÓ Ø ÓÆÒØ Ó Ö ØØÙØÓÒº Ѻ º ÈÝ º ½µ ÂÒÙÖÝ ½ ÔÔº½¹ º ½¾ ËÅÁÌÀ Ⱥ ËÈÆÊ º º Ò ÂÇÆË º º ÅÖÓÓÑÔÙØÖ Ð ØÒ ØÓ Ø ÓÆÒØ Ó Ö ØØÙØÓÒº Ѻ º ÈÝ º µ ½½ ÔÔº½ ¹ ¼º ½ ÎÁÌ º º ÌÇÇÊÇ Îº ¹ ØÖÐÓ ÙÑØÓ ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ º ½ ØØÔ»» ÛÛÛºÑØÛÓÖ ºÓѺ ÙÐØÑÓ Ó Ñ ÞÑÖÓ ¾¼¼½ ½ ÎÍÇÄÇ Àº  ÙÒÑÒØÓ ÌÓÖ ÖÖÓ ß ØÓÖ Ö ÐÙÖ ÄÌ ¾º Ó ß½º

¾¾½ ÔÖ ÒØ Ó Ó ËÓ ØÛ Ö Ù ÓÒ Ð Î Ø¾½ Å Ò ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ù Ø ÓÒ Ð ËÓ ØÛ Ö Î Ø¾½ Å Ò µ Ï ÐØÓÒ Èº Ë ÐÚ Ð Åº º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Ð ØÓÒ º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ ÁÚÓÑ Ö Ö ØÓ ËÓ Ö Ó Ó º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Û ÐØÓÒÔ ÙÓкÓѺ Ö» Ì»Í È ½¼ ¹ ¼

Leia mais

¾½ Ë ÑÙÐ Ó ÜÔ Ö Ò ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ ÑÓÒ ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ñ ÙÐ Ì ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú ÖØÙ Ð ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒ ØÓÓÐ Ò Ô Ý Ð ØÙÖ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Á ÙÐ Ò Ò Ö ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÒ Ó Ò ÔÐ Úº ÀÙÑ ÖØÓ º º Ö ÒÓ ¾ ¼ ¼¹ ¼½ ˺ º ÑÔÓ ËºÈº

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ÈÖÓ Ù Ó ÐÑ Ø Ó ÙÖØ Å ØÖ Ñ ¹ÊÇÅ Ô Ö Ó Ò ÒÓ ÈÖÓ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ë ÓÖع ÙÖ Ø ÓÒ ÐÑ Ò ¹ÊÇÅ ÓÖ È Ý Ì Ò ÂÙÖ Ò Ö À ÐÐÑ ÒÒ ÊÓ Ð Ò Å ÖÓ Ö Ò ÓÒ Æ Ú ÖÐ Ò Ó ÒØÓÒ Ó Ë Ú Ó ËÙ ÙÑ

Leia mais

À À ÍÑ ÈÖÓØÓÓÐÓ ÊÓØ Ñ ÒØÓ Ô Ö ÁÑÔÐ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ú Ó Ë ÖÚ Ó ÅÙÐØ Ø ÄÙ À ÒÖ Õ٠ź ú Ó Ø ½ ¾ ÄÙ º Ó Ø Ð Ô º Ö Ë Ö ½ Ë Ö º Ð Ô º Ö ÇØØÓ ÖÐÓ Åº º Ù ÖØ ¾ ÓØØÓ Ø ºÙ Ö º Ö ½ ÄÁÈ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ÔÐ ÂÙ Ù

Leia mais

ÓÑÔÖ Ò Ó Ì ÖÑÓ ÒØ Ó ÒÓ ÙÖ Ó Ò ÍÒ Ö Ø Ò Ò ÒØ ÛÓÖ Ò Ò ÓÙÖ µ Å Ö Ë Ð Ø Ëº º È Ò ÖÓ Ä Ø Å Ö ÂÓ º Å ÖÕÙ ÐÑ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ó Ñ Ö ¼¼ ¹ ½ Ó Ñ Ö ÈÓÖØÙ Ð Ê Ó Ñ ½ Å Ó ¾¼¼½º ØÓ Ñ ¼ ÇÙØÙ ÖÓ ¾¼¼½º Æ Ø

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ÅÖÓ ¾¼¼ ËÑÙÐÓ Ò ÐØÖÓÒ ÔÖ Ö Ø ÍÒÑÒ ÓÒ ÑÒ ÓÒ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÐØÖÓÒ Ò ØÝ ÓÖ ÓÒ ÑÒ ÓÒÐ Ò ØÛÓ ÑÒ ÓÒÐ ÖÝ ØÐ ÈÐÒÓ ÐØÓÖÖ ÎÐÑÖ Ð ¾ ÏÐØÖ ÐÙÖ ÞÚÓ ÂÙÒÓÖ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÖ ØÐÓÖ ººÐºÙÒ ÔºÖµ ÔÖØÑÒØÓ ÁÒ

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ØÖ Ø Ô Ö ÍØ Ð Þ Ö Ó ÈÖÓ Ö Ñ ÈÖÓÑ Ø Ù Ò ÐØ Ö Ó ÓÒ Ô Ó Ñ Å Ò Ë ÖÐ Ý Ì Ó Ó Ö ½ È ÙÐÓ Ê Ö Ó Ë ÐÚ ÊÓ ¾ ÍÑ Ð Ò ÓÑ ØØ È Ù Ð Ð Ò Ã ÓÒ Ñ ½ Ó Ö ºÙ Ñ º Ö ¾ ÖÓ ºÙ Ñ º Ö ÙÑ

Leia mais

Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È Ö¹ØÓ¹È Ö ÂÙÐ ÒÓ Ë ÒØÓ Ä ÓÒ Ö Ó ÊÓ Ó ÆÓ Ù Ö È ÙÐÓ Ö Ù Ó Î Ö Ð Ó ÐÑ Ï Ò Ö Å Ö ÂÖº Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÙÐ ÒÓ ÐÖÓ Ó Ô ÙÐÓ Ú Ö Ð Ó Ñ Ö ºÙ Ñ º Ö ½ Ö Ð ¾¼¼¾ È Ð ÚÖ ¹ Ú Ë Ø Ñ

Leia mais

ÒØ Ò Ó ÂÓ ÕÙ Ñ Ò Ö Ø Ú ÍÑ Å ØÓ ÓÐÓ È ÖØ Ó Ô Ö Ó Ó¹ÔÖÓ ØÓ Ë Ø Ñ Ø Ñ Ó Ì Ù Ñ Ø ÓÐ Ò Ò Ö ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù ÓÙØÓÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ýö Ô Ð Þ Ó Ñ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ µ ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó ÓÐ Ò Ò Ö Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ

Leia mais

½ Ë Ø Ñ Ê Ð Î ÖØÙ Ð Ô Ö Ë ÑÙÐ Ó Î Ù Ð Þ Ó Ö ÈÓÒØÙ Ö Ø Ù ÑÔÓ Ð ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ê Ð ØÝ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÈÓ ÒØ Ö Ò Ø Ð ØÖ Ð ÒØ ÓÒ Ó Î Ò ÖÐ Ó Ë ÒØÓ ½ Ë Ð Ò ÊÓ Ö Ù Ó Ë ÒØÓ ¾ ÄÙ Ò Å Ó Ö

Leia mais

ÓÑÔÙØÓ Ö ÍÑ ÈÖÓÔÓ Ø ÈÐÒÓ ÈÓÓ ÄÙÞ ÎÐÓ ÂÓÒ ÓÑ ÁÅÈ ß ÁÒ ØØÙØÓ ÅØÑØ ÈÙÖ ÔÐ ØÖ ÓÒ ØÓÖÒ ½½¼ ÊÓ ÂÒÖÓ Ê ÖÞÐ ¾¾¼¹ ¾¼º ÐÚÐÓÓÒ ÑÔºÖ Ê ÙÑÓ Æ ÖØÓ ÔÖ ÒØÑÓ ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ¹ ÔÐÒ ÓÑÔÙØÓ Ö º ÑØÓÓÐÓ ÙØÐÞ ÙÒÑÒØ Ò

Leia mais

Ú Ð Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö Ø Ö Ø ÒÓ Ê ÓÒ Ñ ÒØÓ È Ð ÚÖ Å ÒÙ Ö Ø ÂÓ ÂÓ Ñ Ö ÇÐ Ú Ö Â Ò ÓÖ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÍÒ Ú Ö ¹ Ö Ð ÑÔ Ò Ö Ò ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ

Leia mais

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ËÓ ØÛ Ö ÇÖ ÒØ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ È Ö ÆÓÚÓ Ë ÖÚ Ó Ì Ð ÓÑÙÒ Ó Ð Ò º Ù Ñ Ö ÒØÓÒ Ó Ìº Å «Â Ñ Äº È Ö Ö ÖÙÒÓ º ÊÙ Ó Å Ö Ð Ö ÖÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Æ ÓÒ Ð Ì ÒÓÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ó ¹ ÁÌÁ È ½ ¾ ¹ ÑÔ Ò ¹ËÈ ½ ¼ ¹ ¼ Ð Ò Ñ «Ñ Ð

Leia mais

0xFFF... sistema operacional. (b)

0xFFF... sistema operacional. (b) Ô ØÙÐÓ Ö ÒÑ ÒØÓ Å Ñ Ö Å Ñ Ö ÙÑ Ö ÙÖ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ö ÙÓ Ñ ÒØ Ö Ò Óº ÒÕÙ ÒØÓ Ô ÖÑ Þ Ò Ñ ÒØÓ Ó ÓÑÔÙØÓÖ Ú Ñ Ö Ò Ó ÓÒØ ÒÙ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ü ¹ Ó Ó ØÛ Ö Ö Ø ÐÚ Þ Ø Ü ÑÓÖ º Ô ÖØ Ó Ø Ñ ÓÔ ÖÓÒ Ð ÕÙ Ö Ò Ñ Ñ Ö Ñ Ö Ò ÓÖ

Leia mais

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2 Ö Ò Ð ØÖ Ù ÓÒ Ú Ð Ñ ÐÙ Ø Ö ÒØ Ð Ö Äº Ó Ë ÒØÓ Ð Èº Ù ÖØ ÂÖº Ð ÒÒ Å Ò Ð Ð Ö ºÙ Ñ º Ö Ð Ò ºÙ ÔÖº Ö Ý ÖÝ ÓкӺ Ô ÔØÓº Ò ÓÑÔÙØ Ó ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ö ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÒº ÍÒ Úº Ö Ð Å Ò Ö ÍÒ Úº Ö Ð Ó È Ö Ò Ó ¹ Ù Ë Ò Å

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÙÐ Ò º Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó Ë Ø Ñ ÇÔ Ö ÓÒ Ð Ö Ö ÓÞÓ ¹ ÍÆÁ ÅÈ Å ÙÖ Ó º Å Ð ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÄÙ º Ò ÙÐ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ Â Ò ÖÓ ¾¼¼¾ ÑÔ Ò ËÈ ¹ Ö Ð ËÙÑ Ö Ó Ä Ø ÙÖ Ä Ø Ì Ð Ú Ú

Leia mais

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Notas de Aula Introdução a Computação Gráfica IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Autores Jonas de Miranda Gomes Luiz Carlos Pacheco Rodrigues Velho Paulo Roma Cavalcanti Intituições IMPA -

Leia mais

Ô Ó ÓÖÑ Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ ÆË Î Ò Ö Ë Ö Ñ ÒØÓ Ò Ñ Ö ÅÓÖ Ö Ù Ó Ä ÑÓ Ì Ø Ø Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Å Ø Ñ Ø ÔÐ ¹ ÁÅ Ô ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ÆÓÖØ ¹ Í ÊÆ ÑÔÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó ¹ Ä Ó ÆÓÚ ¹ ¼

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó Ò Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö ¹ Ö Ò Ð Ò ÓÒ Ò ÖØ Ð ÔÐ ÙÑ Ö ØÙÖ Î ÖØÙ Ð ÙØÓÖ Ê Ö Ó Ô Ø Ò Ó Å ÖØ Ò Ë ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó Ê ÖÓ Ù Û Ò ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó

Leia mais

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR ÍÑ ÒØ ËÆÅÈ Ô Ö Ø Ó ÁÒØÖÙ Ó Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ó ÈÖÓØÓÓÐÓ Ö Å Ò ØØ ½ ÄÙ ÒÓ Ô ÖÝ ¾ Ä Ò Ì ÖÓÙÓ ½ ½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ËÙÐ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÒØÓ ÓÒ ÐÚ ¼¼ ¹ ÖÓÒÓÑ ¹ È ½ ½¹ ¼ ¹ ÈÓÖØÓ Ð Ö Ö Ð ¾ ÍÒ Ú Ö

Leia mais

ÀÙÖ Ø ÀÖ ÔÖ ÐÓÒÑÒØÓ Ø ØÓ ÌÖ Ñ Ë ØÑ ÓÑ ÈÖÓ ÓÖ ÀØÖÓÒÓ ÝÖ ÖÒÓ ËÓÙ ÊÓ ÖØÓ Å ØÖÓ ÙÑØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÓÑÔÙØÓ ÔÐ ÙØÓÑÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ÐÙÑÒÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖº ýö ÓÒÒØÖÓ ÇØÑÞÓ ÁÒØÐÒ ÖØк ÇÖÒØÓÖ ÄÙÞ

Leia mais

Roteador. subrede de comunicação. canal

Roteador. subrede de comunicação. canal Ê Ë ÇÅÈÍÌ ÇÊ Ë ÅÇ ÄÇ ÇËÁ Ð Ö Ö ÓÞÓ Å ÙÖ Ó º Å Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ Ó ÙØÓÑ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¾¼¼¾ ½ ¹¾¼¼¾»»ÍÆÁ ÅÈ Ô ØÙÐÓ ½ ÁÆÌÊÇ Í Ç ½º½ ÓÒ ØÓ Ó Ò Ö ÑÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÑÓ

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ ÁÒÚÒÓ Ó ÓÒØÓ ÉÙÒØÙÑ ÒÖ ÙÒÓ ÈÐÒ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÔÖØÑÒØÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ËÓ ÖÐÓ ½ ¹¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ ÈÙÐÓ ÊÓ Ñ ¾¾ ÆÓÚÑÖÓ ¾¼¼¼º ØÓ Ñ ¾ ÞÑÖÓ ¾¼¼¼º À Ñ ÒÓ Ó ÕÙÒØÙÑ ÔÖÓÚÓÓÙ ÙÑ ÖÚÓÐÙÓ Ò Ò

Leia mais

ÍÑ Ë Ø Ñ ÌÙØÓÖ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ÒÓ ÓÑ Ò Ó Ê È ØÖ Ù Ø ÚÓ Å Ò ÖØ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö ÙÓ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ¹ ÑÔÙ ÁÁ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø º ýö ÓÒ ÒØÖ Ó Ê È ØÖ

Leia mais

½½ ÓÑÓ Æ Ó Ö Ú Ö ËÓ Ö À Ø ÓÖ ¹ ÙÑ Å Ò ØÓ À ØÓÖ Ó Ö Ó ÀÓÛ ÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ ÛÖ Ø ÓÙØ Ø ØÓÖÝ Ó Ô Ý ¹ ØÓÖ Ó Ö Ô Ð Ñ Ò ØÓµ ÖÑ ÖØ Ò ºÙÒ ÑÔº Öº ÖÙÔÓ À Ø ÓÖ Ì ÓÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ê Ó Ó Ñ Ó ÖÓÒÓÐÓ ÁÒ Ø ØÙØÓ Ð Ï Ø Ò ÍÆÁ ÅÈ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα ¾¼½¼ Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα

Leia mais

¾ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼½ Ç Å ØÓ Ó ÒØ Ø Ù ÓÒØÖÓÚ Ö Ì ÑÝØ Ó Ø ÒØ Ø Ò Ø Ö ÓÒØÖÓÚ Ö ÊÓ Ö Ó ÅÓÙÖ ÖÓ Ö Ó Ö Þ ÔÑ ÐºÓѺ Öµ ÂÓ Ó Ø Ø Ö Ò ÐÐ Ò ÐÐ Ù Ö º Öµ ÁÒ Ø ØÙØÓ Í ÊÂ Ê Ó Ñ ¾»¼»¾¼¼¼º Å ÒÙ Ö

Leia mais

Î ÄÁ Ç Ç Ë ÅÈ ÆÀÇ ÆÌ Ë Å Î ÁË ÆÇ Ê Æ Á Å ÆÌÇ Ê Ë Å Ö ÐÓ ÓÒ ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ ÇÇÊ Æ Ç ÇË ÈÊÇ Ê Å Ë È Ë¹ Ê Í Ç Æ ÆÀ ÊÁ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Â Æ ÁÊÇ ÇÅÇ È ÊÌ ÇË Ê ÉÍÁËÁÌÇË Æ ËËýÊÁÇË È Ê Ç

Leia mais

Sistemas de Operação Sockets

Sistemas de Operação Sockets Sistemas de Operação Sockets O que é um socket? Uma interface de comunicação entre processos que podem ou não residir na mesma máquina, mas que não precisam estar relacionados. É usado normalmente para

Leia mais

Determinaçao do Vector Optimo

Determinaçao do Vector Optimo ØÑÓ ÌÖØÓÖ Ó ÈÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÒÑ Ù Ø Ó ËÒÐ Ð ÖÐÓ º ËÐÚ ½ Á Ð ÌÖÒÓ Ó ¾ Ò ËÑÖ ÒÒÓÙ ½ ÔÖØÑÒØÓ ÐØÖÓÒ ÁÒÙ ØÖÐ ÍÒÚÖ Ó ÅÒÓ ÈÓÖØÙÐ ÒºÙÑÒÓºÔØ ¾ ÁÆË»ÁËÌ ÈÓÖØÙÐ Á кÌÖÒÓ ÓÒ ºÔØ ÈÐÔ Ê Ö Ä ÆØÖÐÒ ÒÓÙÒØÐºÖ ÖºÔÐÔ ºÓÑ Ê

Leia mais

Software reliability analysis by considering fault dependency and debugging time lag Autores

Software reliability analysis by considering fault dependency and debugging time lag Autores Campos extraídos diretamente Título Software reliability analysis by considering fault dependency and debugging time lag Autores Huang, Chin-Yu and Lin, Chu-Ti Ano de publicação 2006 Fonte de publicação

Leia mais

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES 28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES TUTORIALS PROCEEDINGS September 30 th October 3 rd, 2013 Recife, Pernambuco, Brazil Promotion Brazilian Computer Society SBC SBC Special Interest Group on Databases

Leia mais

T Ã O B O M Q U A N T O N O V O

T Ã O B O M Q U A N T O N O V O D I S S E R T A Ç Ã O D E M E S T R A D O M A S T E R I N G D I S S E R T A T I O N A V A L I A Ç Ã O D A C O N D I Ç Ã O D E T Ã O B O M Q U A N T O N O V O U M A A P L I C A Ç Ã O E N V O L V E N D O

Leia mais

Guião M. Descrição das actividades

Guião M. Descrição das actividades Proposta de Guião para uma Prova Grupo: Inovação Disciplina: Inglês, Nível de Continuação, 11.º ano Domínio de Referência: O Mundo do trabalho Duração da prova: 15 a 20 minutos 1.º MOMENTO Guião M Intervenientes

Leia mais

Do cadastramento da Instituição de Ensino:

Do cadastramento da Instituição de Ensino: DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E CURSOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR,. NO ÂMBITO DAS PROFISSÕES INSERIDAS NO SISTEMA ONFEA/CREA, PARA CONCESSÃO DE TÍTULOS, ATRIBUIÇÕES

Leia mais

User interface evaluation experiences: A brief comparison between usability and communicability testing

User interface evaluation experiences: A brief comparison between usability and communicability testing User interface evaluation experiences: A brief comparison between usability and communicability testing Kern, Bryan; B.S.; The State University of New York at Oswego kern@oswego.edu Tavares, Tatiana; PhD;

Leia mais

Guião A. Descrição das actividades

Guião A. Descrição das actividades Proposta de Guião para uma Prova Grupo: Ponto de Encontro Disciplina: Inglês, Nível de Continuação, 11.º ano Domínio de Referência: Um Mundo de Muitas Culturas Duração da prova: 15 a 20 minutos 1.º MOMENTO

Leia mais

Welcome to Lesson A of Story Time for Portuguese

Welcome to Lesson A of Story Time for Portuguese Portuguese Lesson A Welcome to Lesson A of Story Time for Portuguese Story Time is a program designed for students who have already taken high school or college courses or students who have completed other

Leia mais

User Guide Manual de Utilizador

User Guide Manual de Utilizador 2400 DPI OPTICAL GAMING MOUSE User Guide Manual de Utilizador 2014 1Life Simplify it All rights reserved. www.1-life.eu 2 2400 DPI OPTICAL GAMING MOUSE ENGLISH USER GUIDE...4 MANUAL DE UTILIZADOR PORTUGUÊS...18

Leia mais

ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html

ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html Acetatos baseados nas aulas do Prof. Fernando Silva ÔÓÒØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ì Ö Ë Ø Ñ ÇÔ Ö Ó ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html ÁÒ ÙØÖ Departamento de Ciência de Computadores

Leia mais

Redação de um artigo científico para revistas indexadas: a visão de uma editora

Redação de um artigo científico para revistas indexadas: a visão de uma editora Redação de um artigo científico para revistas indexadas: a visão de uma editora Palestra Proferida no Depto. Eng. Construção Civil da Escola Politécnica da USP 13 Fev 2006 Christine Claire Gaylarde Por

Leia mais

CARTILHA PARA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CARTILHA PARA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO CARTILHA PARA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL ARP Nº 09/2013 Aos Órgãos da Administração Pública Ref.: 2013. Ata de Registro de Preços conforme preceitua o Decreto Nº 7.892,

Leia mais

BR-EMS MORTALITY AND SUVIVORSHIP LIFE TABLES BRAZILIAN LIFE INSURANCE AND PENSIONS MARKET

BR-EMS MORTALITY AND SUVIVORSHIP LIFE TABLES BRAZILIAN LIFE INSURANCE AND PENSIONS MARKET BR-EMS MORTALITY AND SUVIVORSHIP LIFE TABLES BRAZILIAN LIFE INSURANCE AND PENSIONS MARKET 2015 1 e-mail:mario@labma.ufrj.br Tables BR-EMS, mortality experience of the Brazilian Insurance Market, were constructed,

Leia mais

Strings. COM10615-Tópicos Especiais em Programação I edmar.kampke@ufes.br 2014-II

Strings. COM10615-Tópicos Especiais em Programação I edmar.kampke@ufes.br 2014-II Strings COM10615-Tópicos Especiais em Programação I edmar.kampke@ufes.br Introdução Uma estrutura de dados fundamental Crescente Importância Aplicações: Busca do Google Genoma Humano 2 Caracteres Codificação

Leia mais

BANCADA DE TESTE E INSTRUMENTO VIRTUAL GENÉRICO

BANCADA DE TESTE E INSTRUMENTO VIRTUAL GENÉRICO Anais do XXXIV COBENGE. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo, Setembro de 2006. ISBN 85-7515-371-4 BANCADA DE TESTE E INSTRUMENTO VIRTUAL GENÉRICO Paulo S. C. Molina molina@upf.br Matheus A. C.

Leia mais

Neutron Reference Measurements to Petroleum Industry

Neutron Reference Measurements to Petroleum Industry LABORATÓRIO NACIONAL DE METROLOGIA DAS RADIAÇÕES IONIZANTES IRD- Instituto de Radioproteção e Dosimetria Neutron Reference Measurements to Petroleum Industry Karla C. de Souza Patrão, Evaldo S. da Fonseca,

Leia mais

ESTRUTURA DE CAPITAL: UMA ANÁLISE EM EMPRESAS SEGURADORAS

ESTRUTURA DE CAPITAL: UMA ANÁLISE EM EMPRESAS SEGURADORAS ESTRUTURA DE CAPITAL: UMA ANÁLISE EM EMPRESAS SEGURADORAS THE CAPITAL STRUCTURE: AN ANALYSE ON INSURANCE COMPANIES FREDERIKE MONIKA BUDINER METTE MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS MARTINS PAULA FERNANDA BUTZEN

Leia mais

GUIÃO Domínio de Referência: CIDADANIA E MULTICULTURALISMO

GUIÃO Domínio de Referência: CIDADANIA E MULTICULTURALISMO PROJECTO PROVAS EXPERIMENTAIS DE EXPRESSÃO ORAL DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - 2005-2006 Ensino Secundário - Inglês, 12º ano - Nível de Continuação 1 1º Momento GUIÃO Domínio de Referência: CIDADANIA E MULTICULTURALISMO

Leia mais

Preposições em Inglês: www.napontadalingua.hd1.com.br

Preposições em Inglês: www.napontadalingua.hd1.com.br Preposições na língua inglesa geralmente vem antes de substantivos (algumas vezes também na frente de verbos no gerúndio). Algumas vezes é algo difícil de se entender para os alunos de Inglês pois a tradução

Leia mais

WATER MATTRESS MASSAGE SYSTEM 20439

WATER MATTRESS MASSAGE SYSTEM 20439 Page 1 of 10 WATER MATTRESS MASSAGE SYSTEM 20439 CONTENTS Massage System with Controller Please note: the above image shows a white unit and a blue unit. The white unit is supplied inside the blue unit

Leia mais

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE EDUCAÇÃO JOÃO FÁBIO PORTO. Diálogo e interatividade em videoaulas de matemática

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE EDUCAÇÃO JOÃO FÁBIO PORTO. Diálogo e interatividade em videoaulas de matemática UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FACULDADE DE EDUCAÇÃO JOÃO FÁBIO PORTO Diálogo e interatividade em videoaulas de matemática São Paulo 2010 JOÃO FÁBIO PORTO Diálogo e interatividade em videoaulas de matemática

Leia mais

Automação. Indústria smart. Indústria smart. Lucas Nülle GmbH Página 1/5 www.lucas-nuelle.pt

Automação. Indústria smart. Indústria smart. Lucas Nülle GmbH Página 1/5 www.lucas-nuelle.pt Automação Acquire practical and project-oriented laboratory skills and expertise: Automation trainers, mechatronics trainers, PLC trainers Indústria smart Indústria smart A indústria smart representa,

Leia mais

Serviços: API REST. URL - Recurso

Serviços: API REST. URL - Recurso Serviços: API REST URL - Recurso URLs reflectem recursos Cada entidade principal deve corresponder a um recurso Cada recurso deve ter um único URL Os URLs referem em geral substantivos URLs podem reflectir

Leia mais

GT-Mconf: Sistema de Multiconferência para acesso interoperável web e dispositivos móveis

GT-Mconf: Sistema de Multiconferência para acesso interoperável web e dispositivos móveis Proposta de Serviço Piloto Grupo de Trabalho Segunda Fase GT-Mconf: Sistema de Multiconferência para acesso interoperável web e dispositivos móveis http://www.mconf.org Valter Roesler: roesler@inf.ufrgs.br

Leia mais

APLICATIVO PARA CÁLCULOS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO COM BASE NAS EQUAÇÕES DE KOSTIAKOV E KOSTIAKOV-LEWIS

APLICATIVO PARA CÁLCULOS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO COM BASE NAS EQUAÇÕES DE KOSTIAKOV E KOSTIAKOV-LEWIS APLICATIVO PARA CÁLCULOS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO COM BASE NAS EQUAÇÕES DE KOSTIAKOV E KOSTIAKOV-LEWIS J. V. José 1 ; E. Saretta 2 ; A. P. Camargo 2 ; A. P. A. B. Damasceno 2 ; P. A. A. Marques 3

Leia mais

Mestrado Integrado em Engenharia Química Ano lectivo de 2011/2012, 1 o semestre Exame Normal de Física I 16 de Janeiro de 2012

Mestrado Integrado em Engenharia Química Ano lectivo de 2011/2012, 1 o semestre Exame Normal de Física I 16 de Janeiro de 2012 Mestrado Integrado em Engenharia Química Ano lectivo de 0/0, o semestre Exame Normal de Física I 6 de Janeiro de 0. Considere um objecto que desliza livremente e ao longo de uma linha recta sobre um piso

Leia mais

Prova de Seleção Mestrado LINGUA INGLESA 15/02/2016

Prova de Seleção Mestrado LINGUA INGLESA 15/02/2016 Prova de Seleção Mestrado LINGUA INGLESA 15/02/2016 Instruções aos candidatos: (1) Preencher somente o número de inscrição em todas as folhas. (2) Usar caneta preta ou azul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Leia mais

Muito prazer Curso de português do Brasil para estrangeiros

Muito prazer Curso de português do Brasil para estrangeiros Verbo em AR (trabalhar) 1 Modo: indicativo Voz ativa Simples Active voice Simple 2 Ele trabalha Present He works Pretérito perfeito Ele trabalhou Past He worked Pretérito imperfeito Ele trabalhava Past

Leia mais

Aqui pode escolher o Sistema operativo, e o software. Para falar, faça download do Cliente 2.

Aqui pode escolher o Sistema operativo, e o software. Para falar, faça download do Cliente 2. TeamSpeak PORTUGUES ENGLISH Tutorial de registo num servidor de TeamSpeak Registration tutorial for a TeamSpeak server Feito por [WB ].::B*A*C*O::. membro de [WB ] War*Brothers - Non Dvcor Dvco Made by:

Leia mais

GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS. Ano letivo 2011/2012. Exercício: Sistema de apoio à decisão para eucalipto (Aplicação de Programação Linear)

GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS. Ano letivo 2011/2012. Exercício: Sistema de apoio à decisão para eucalipto (Aplicação de Programação Linear) GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS Ano letivo 2011/2012 Exercício: Sistema de apoio à decisão para eucalipto (Aplicação de Programação Linear) Exercise: Decision support system for eucalyptus (Linear programming

Leia mais

GUIÃO A. Ano: 9º Domínio de Referência: O Mundo do Trabalho. 1º Momento. Intervenientes e Tempos. Descrição das actividades

GUIÃO A. Ano: 9º Domínio de Referência: O Mundo do Trabalho. 1º Momento. Intervenientes e Tempos. Descrição das actividades Ano: 9º Domínio de Referência: O Mundo do Trabalho GUIÃO A 1º Momento Intervenientes e Tempos Descrição das actividades Good morning / afternoon / evening, A and B. For about three minutes, I would like

Leia mais

COMPENSAÇÃO DAS VAZÕES MEDIDAS COM ADCP EM SEÇÕES COM FUNDO MÓVEL

COMPENSAÇÃO DAS VAZÕES MEDIDAS COM ADCP EM SEÇÕES COM FUNDO MÓVEL COMPENSAÇÃO DAS VAZÕES MEDIDAS COM ADCP EM SEÇÕES COM FUNDO MÓVEL Paulo Everardo Gamaro 1 Resumo: As medições de vazão acústicas doppler necessitam de uma referencia para medir o deslocamento do barco,

Leia mais

OPERADOR DE COMPUTADOR. U t i l i z e e s t e e s p a ç o p a r a r a s c u n h o. Concurso Público HEMOPA/PA 2

OPERADOR DE COMPUTADOR. U t i l i z e e s t e e s p a ç o p a r a r a s c u n h o. Concurso Público HEMOPA/PA 2 U t i l i z e e s t e e s p a ç o p a r a r a s c u n h o Concurso Público HEMOPA/PA 2 ÕÖ ###*+,#-.! #"$%!&!'""####! &# " 0+,#!"#-%!!+"#!"!####/$ #!"/#!$"#"3"!" #"$/!0#"1#-!#() ""!"#"#!#!"+4) 51#-###"$"4#!!6-78

Leia mais

ON THE INVERSE PROBLEM IN TRANSPORT THEORY. C. E. Stevwrt, M. N. Ozisik, Y. Ytiwr

ON THE INVERSE PROBLEM IN TRANSPORT THEORY. C. E. Stevwrt, M. N. Ozisik, Y. Ytiwr ON THE INVERSE PROBLEM IN TRANSPORT THEORY C. E. Stevwrt, M. N. Ozisik, Y. Ytiwr PUBLICAÇÃO IEA 479 CEN-AFR 50 MAIO/1977 PUEL. IEA 479 CEN-AFR 50 MAIO/1977 ON THE INVERSE PROBLEM IN TRANSPORT THEORY C.

Leia mais

Métodos Formais em Engenharia de Software. VDMToolTutorial

Métodos Formais em Engenharia de Software. VDMToolTutorial Métodos Formais em Engenharia de Software VDMToolTutorial Ana Paiva apaiva@fe.up.pt www.fe.up.pt/~apaiva Agenda Install Start Create a project Write a specification Add a file to a project Check syntax

Leia mais

AVALIAÇÃO DA EXATIDÃO ALTIMÉTRICA DE DADOS OBTIDOS POR PERFILAMENTO LASER AEROTRANSPORTADO EM ÁREAS DE MINERAÇÃO E RODOVIAS

AVALIAÇÃO DA EXATIDÃO ALTIMÉTRICA DE DADOS OBTIDOS POR PERFILAMENTO LASER AEROTRANSPORTADO EM ÁREAS DE MINERAÇÃO E RODOVIAS AVALIAÇÃO DA EXATIDÃO ALTIMÉTRICA DE DADOS OBTIDOS POR PERFILAMENTO LASER AEROTRANSPORTADO EM ÁREAS DE MINERAÇÃO E RODOVIAS Ronaldo Aparecido de Oliveira, MSc. ENGEFOTO Engenharia e Aerolevantamentos S.A.

Leia mais

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DALILA DE SOUZA SANTOS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DALILA DE SOUZA SANTOS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL DALILA DE SOUZA SANTOS CARACTERIZAÇÃO DO LODO OBTIDO EM MANTA E LEITO DO REATOR

Leia mais

Vitor Rodrigues SEPURA

Vitor Rodrigues SEPURA Vitor Rodrigues SEPURA SEGURANÇA E FIABILIDADE EM TETRA Concebido para utilizadores de Rádios profissionais Segurança prevenindo interceptação Sistema móvel de Rádio Digital Proporcionando voz e dados

Leia mais

EA772 CIRCUITOS LÓGICOS

EA772 CIRCUITOS LÓGICOS EA772 CIRCUITOS LÓGICOS LISTA DE EXERCÍCIOS 1º Semestre, 2015 Minimização de funções, Cicuitos combinacionais e aplicações, Circuitos aritméticos, Codificadores, Multiplexadores. Exercício 1. a) Modifique

Leia mais

Descrição das actividades

Descrição das actividades Proposta de Guião para uma Prova Grupo: Em Acção Disciplina: Inglês, Nível de Continuação, 11.º ano Domínio de Referência: O Mundo do Trabalho Duração da prova: 15 a 20 minutos Guião D 1.º MOMENTO Intervenientes

Leia mais

Geração automática de suíte de teste para GUI a partir de Rede de Petri

Geração automática de suíte de teste para GUI a partir de Rede de Petri Raquel Jauffret Guilhon Geração automática de suíte de teste para GUI a partir de Rede de Petri Dissertação de Mestrado Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo

Leia mais

e-lab: a didactic interactive experiment An approach to the Boyle-Mariotte law

e-lab: a didactic interactive experiment An approach to the Boyle-Mariotte law Sérgio Leal a,b, João Paulo Leal a,c Horácio Fernandes d a Departamento de Química e Bioquímica, FCUL, Lisboa, Portugal b Escola Secundária com 3.º ciclo Padre António Vieira, Lisboa, Portugal c Unidade

Leia mais

Consultoria em Direito do Trabalho

Consultoria em Direito do Trabalho Consultoria em Direito do Trabalho A Consultoria em Direito do Trabalho desenvolvida pelo Escritório Vernalha Guimarães & Pereira Advogados compreende dois serviços distintos: consultoria preventiva (o

Leia mais

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA. A Reputação e a Responsabilidade Social na BP Portugal: A importância da Comunicação. Por. Ana Margarida Nisa Vintém

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA. A Reputação e a Responsabilidade Social na BP Portugal: A importância da Comunicação. Por. Ana Margarida Nisa Vintém UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA A Reputação e a Responsabilidade Social na BP Portugal: A importância da Comunicação Relatório de estágio apresentado à Universidade Católica Portuguesa para obtenção do

Leia mais

Cap17 - Tomada de Decisões Complexas

Cap17 - Tomada de Decisões Complexas Cap17 - Tomada de Decisões Complexas Processos de Decisão de Markov Algoritmo de Iteração de Valor Algoritmo de Iteração de Política Processos de Decisão de Markov Parcialmente Observáveis Teoria de Jogos

Leia mais

LÍNGUA INGLESA CONTEÚDO E HABILIDADES DINÂMICA LOCAL INTERATIVA AULA. Conteúdo: Reading - Typographic Marks

LÍNGUA INGLESA CONTEÚDO E HABILIDADES DINÂMICA LOCAL INTERATIVA AULA. Conteúdo: Reading - Typographic Marks Conteúdo: Reading - Typographic Marks Habilidades: Utilizar as Marcas Tipográficas para facilitar a compreensão e também chamar a atenção do leitor. Typographic Marks O que são marcas tipográficas? As

Leia mais

Modelagem e Simulação de Incêndios. Fire dynamics. Carlos André Vaz Junior

Modelagem e Simulação de Incêndios. Fire dynamics. Carlos André Vaz Junior Modelagem e Simulação de Incêndios Fire dynamics Carlos André Vaz Junior INTRODUÇÃO Fire dynamics is a very quantitative and mathematically complex subject. The term fire dynamics came into common use

Leia mais

Validation of the Paratest as efficient method for parasitological diagnosis

Validation of the Paratest as efficient method for parasitological diagnosis Validation of the Paratest as efficient method for parasitological diagnosis TEODORO B. K.; ROBERTO T. N.; BRASIL D. M. E SOUZA L. B.; SOUZA M. C.; PAULETTO M. C. A. C.; MAMED J. A.; SBRAVATE-MARTINS C.

Leia mais

booths remain open. Typical performance analysis objectives for the toll plaza system address the following issues:

booths remain open. Typical performance analysis objectives for the toll plaza system address the following issues: booths remain open. Typical performance analysis objectives for the toll plaza system address the following issues: What would be the impact of additional traffic on car delays? Would adding Simulação

Leia mais

What is Bullying? Bullying is the intimidation or mistreating of weaker people. This definition includes three important components:1.

What is Bullying? Bullying is the intimidation or mistreating of weaker people. This definition includes three important components:1. weaker people. This definition includes three important components:1. Bullying is aggressive behavior that involves unwanted, negative actions. 2. Bullying involves a pattern of behavior repeated over

Leia mais

DESENVOLVIMENTO E TESTES EXPERIMENTAIS DE UMA TRAÇADO- RA GRÁFICA COMPUTADORIZADA PARA DESENHO SOBRE SUPERFÍ- CIE VERTICAL : NOVOS RESULTADOS

DESENVOLVIMENTO E TESTES EXPERIMENTAIS DE UMA TRAÇADO- RA GRÁFICA COMPUTADORIZADA PARA DESENHO SOBRE SUPERFÍ- CIE VERTICAL : NOVOS RESULTADOS DESENVOLVIMENTO E TESTES EXPERIMENTAIS DE UMA TRAÇADO- RA GRÁFICA COMPUTADORIZADA PARA DESENHO SOBRE SUPERFÍ- CIE VERTICAL : NOVOS RESULTADOS Jorge Luiz Fontanella Universidade Católica de Petrópolis Rua

Leia mais

UNIDADE DE PESQUISA CLÍNICA Centro de Medicina Reprodutiva Dr Carlos Isaia Filho Ltda. SAMPLE SIZE DETERMINATION FOR CLINICAL RESEARCH

UNIDADE DE PESQUISA CLÍNICA Centro de Medicina Reprodutiva Dr Carlos Isaia Filho Ltda. SAMPLE SIZE DETERMINATION FOR CLINICAL RESEARCH SAMPLE SIZE DETERMINATION FOR CLINICAL RESEARCH Duolao Wang; Ameet Bakhai; Angelo Del Buono; Nicola Maffulli Muscle, Tendons and Ligaments Journal, 2013 Santiago A. Tobar L., Dsc. Why to determine the

Leia mais

FEN- 06723 Processamento Digital de Imagens. Projeto 3 Utilizando filtragem rejeita faixa para tirar ruído de imagem

FEN- 06723 Processamento Digital de Imagens. Projeto 3 Utilizando filtragem rejeita faixa para tirar ruído de imagem FEN- 06723 Processamento Digital de Imagens Projeto 3 Utilizando filtragem rejeita faixa para tirar ruído de imagem Marcelo Musci Mestrado Geomática/UERJ-2004 Abstract Frequency space offers some attractive

Leia mais

EPLNA_2012. Ciclo de Garantia da Qualidade Analítica: tendências e etapas fundamentais para a fornecer resultados confiáveis

EPLNA_2012. Ciclo de Garantia da Qualidade Analítica: tendências e etapas fundamentais para a fornecer resultados confiáveis Ciclo de Garantia da Qualidade Analítica: tendências e etapas fundamentais para a fornecer resultados confiáveis Prof. Dr. Igor Renato Bertoni Olivares Top 02 in analytical chemistry Impact Factor - 6,6

Leia mais

As Novas Tecnologias como componente da. Formação, de 1º ciclo, em Serviço Social

As Novas Tecnologias como componente da. Formação, de 1º ciclo, em Serviço Social Instituto Superior Miguel Torga Escola Superior de Altos Estudos Cláudia Sofia da Costa Duarte As Novas Tecnologias como componente da Formação, de 1º ciclo, em Serviço Social Dissertação de Mestrado em

Leia mais

Palavras-chave: Controle Autonômico; Recuperação; Treinamento Esportivo; Esportes Coletivos.

Palavras-chave: Controle Autonômico; Recuperação; Treinamento Esportivo; Esportes Coletivos. RESUMO O futsal é um esporte intermitente com muitas substituições e pausas durante a partida, o que possibilita a recuperação de variáveis fisiológicas durante esses momentos, proporcionando ao jogador,

Leia mais

PERFIL DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CICLO II A RESPEITO DO USO DE RECURSOS DE INFORMÁTICA PELO PROFESSOR PARA AUXÍLIO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO

PERFIL DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CICLO II A RESPEITO DO USO DE RECURSOS DE INFORMÁTICA PELO PROFESSOR PARA AUXÍLIO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - ISSN 1807-1872 P UBLICAÇÃO C IENTÍFICA DA F ACULDADE DE C IÊNCIAS J URÍDICAS E G ERENCIAIS DE G ARÇA/FAEG A NO II, NÚMERO, 03, AGOSTO DE 2005.

Leia mais

Addition of Fields in Line Item Display Report Output for TCode FBL1N/FBL5N

Addition of Fields in Line Item Display Report Output for TCode FBL1N/FBL5N Addition of Fields in Line Item Display Report Output for TCode FBL1N/FBL5N Applies to: Any business user who uses the transactions FBL1N and FBL5N to display line item reports for vendors and customers.

Leia mais

Versão: 1.0. Segue abaixo, os passos para o processo de publicação de artigos que envolvem as etapas de Usuário/Autor. Figura 1 Creating new user.

Versão: 1.0. Segue abaixo, os passos para o processo de publicação de artigos que envolvem as etapas de Usuário/Autor. Figura 1 Creating new user. Órgão: Ministry of Science, Technology and Innovation Documento: Flow and interaction between users of the system for submitting files to the periodicals RJO - Brazilian Journal of Ornithology Responsável:

Leia mais

01-A GRAMMAR / VERB CLASSIFICATION / VERB FORMS

01-A GRAMMAR / VERB CLASSIFICATION / VERB FORMS 01-A GRAMMAR / VERB CLASSIFICATION / VERB FORMS OBS1: Adaptação didática (TRADUÇÃO PARA PORTUGUÊS) realizada pelo Prof. Dr. Alexandre Rosa dos Santos. OBS2: Textos extraídos do site: http://www.englishclub.com

Leia mais

ANÁLISE TRIDIMENSIONAL DA VELOCIDADE E PRESSÃO ESTATÍSCA DO AR EM SILO DE AERAÇÃO USANDO ELEMENTOS FINITOS RESUMO ABSTRACT 1.

ANÁLISE TRIDIMENSIONAL DA VELOCIDADE E PRESSÃO ESTATÍSCA DO AR EM SILO DE AERAÇÃO USANDO ELEMENTOS FINITOS RESUMO ABSTRACT 1. ANÁLISE TRIDIMENSIONAL DA VELOCIDADE E PRESSÃO ESTATÍSCA DO AR EM SILO DE AERAÇÃO USANDO ELEMENTOS FINITOS RESUMO EDUARDO VICENTE DO PRADO 1 DANIEL MARÇAL DE QUEIROZ O método de análise por elementos finitos

Leia mais

SATA 3.5. hd:basic. hdd enclosure caixa externa para disco rígido

SATA 3.5. hd:basic. hdd enclosure caixa externa para disco rígido SATA 3.5 hd:basic hdd enclosure caixa externa para disco rígido hd:basic USER S GUIDE SPECIFICATIONS HDD support: SATA 3.5 Material: Aluminium Input connections: SATA HDD Output connections: USB 2.0

Leia mais

A MÁQUINA ASSÍNCRONA TRIFÁSICA BRUSHLESS EM CASCATA DUPLAMENTE ALIMENTADA. Fredemar Rüncos

A MÁQUINA ASSÍNCRONA TRIFÁSICA BRUSHLESS EM CASCATA DUPLAMENTE ALIMENTADA. Fredemar Rüncos Resumo da Dissertação apresentada à UFSC como parte dos requisitos necessários para obtenção do grau de Mestre em Engenharia Elétrica. A MÁQUINA ASSÍNCRONA TRIFÁSICA BRUSHLESS EM CASCATA DUPLAMENTE ALIMENTADA

Leia mais

Accessing the contents of the Moodle Acessando o conteúdo do Moodle

Accessing the contents of the Moodle Acessando o conteúdo do Moodle Accessing the contents of the Moodle Acessando o conteúdo do Moodle So that all the available files in the Moodle can be opened without problems, we recommend some software that will have to be installed

Leia mais

Stressing with Real Time Load to Installation the Stay Cable in the Brasilia Bridge

Stressing with Real Time Load to Installation the Stay Cable in the Brasilia Bridge Stressing with Real Time Load to Installation the Stay Cable in the Brasilia Bridge Pedro Afonso de Oliveira Almeida Fernando Rebouças Stucchi Professor of Department of Structure and Geotechnical Engineering,

Leia mais

INCLUSÃO DE UMA ALUNA COM AUTISMO PERTENCENTE À COMUNIDADE CIGANA NO ENSINO REGULAR ESTUDO DE CASO NUMA ESCOLA DE VIANA DO CASTELO

INCLUSÃO DE UMA ALUNA COM AUTISMO PERTENCENTE À COMUNIDADE CIGANA NO ENSINO REGULAR ESTUDO DE CASO NUMA ESCOLA DE VIANA DO CASTELO UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS CENTRO REGIONAL DE BRAGA INCLUSÃO DE UMA ALUNA COM AUTISMO PERTENCENTE À COMUNIDADE CIGANA NO ENSINO REGULAR ESTUDO DE CASO NUMA ESCOLA DE

Leia mais

DEMONSTRAÇÃO DO EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE TENSÕES EMPREGANDO O MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS NO PROCESSO DE ENSINO NA ENGENHARIA MECÂNICA

DEMONSTRAÇÃO DO EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE TENSÕES EMPREGANDO O MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS NO PROCESSO DE ENSINO NA ENGENHARIA MECÂNICA DEMONSTRAÇÃO DO EFEITO DA CONCENTRAÇÃO DE TENSÕES EMPREGANDO O MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS NO PROCESSO DE ENSINO NA ENGENHARIA MECÂNICA Daniel Benítez Barrios danielbb@mackenzie.com.br Universidade Presbiteriana

Leia mais

SOMBRA CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃ TÓPICOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

SOMBRA CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃ TÓPICOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃ ÇÃO TÓPICOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS DOS Prof. Giuliano Prado M. Giglio, MSc. profgiuliano@yahoo.com.br http://www.profgiuliano.cjb.net Tópicos

Leia mais

V 2 O 5 /TiO 2, especificamente, o vanádio encontra-se altamente disperso. Os resultados de XPS indicaram a presença de íons V 4+ e V 5+ nos

V 2 O 5 /TiO 2, especificamente, o vanádio encontra-se altamente disperso. Os resultados de XPS indicaram a presença de íons V 4+ e V 5+ nos Resumo Os óxidos mistos V 2 O 5 /SiO 2, V 2 O 5 /TiO 2 e V 2 O 5 /Al 2 O 3 foram sintetizados pelo método sol-gel, bem como seus correspondentes óxidos puros, SiO 2, TiO 2 e Al 2 O 3. Os óxidos mistos

Leia mais