WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR"

Transcrição

1 ÍÑ ÒØ ËÆÅÈ Ô Ö Ø Ó ÁÒØÖÙ Ó Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ó ÈÖÓØÓÓÐÓ Ö Å Ò ØØ ½ ÄÙ ÒÓ Ô ÖÝ ¾ Ä Ò Ì ÖÓÙÓ ½ ½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ËÙÐ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÒØÓ ÓÒ ÐÚ ¼¼ ¹ ÖÓÒÓÑ ¹ È ½ ½¹ ¼ ¹ ÈÓÖØÓ Ð Ö Ö Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ó Î Ð Ó Ê Ó Ó Ë ÒÓ ÒØÖÓ Ò Ü Ø Ì ÒÓÐ Ó Úº ÍÒ ÒÓ ¼ ¹ È º¼¾¾¹¼¼¼ ¹ Ë Ó Ä ÓÔÓÐ Ó Ö Ð Ö ÙÔºÙ Ö º Ö Ô Ó Ð Ü Ø ºÙÒ ÒÓ º Ö Ð Ò Ô ÒØ ºÙ Ö º Ö Ê ÙÑÓ Ø ÖØ Ó ÔÖÓÔ Ó ÙØ Ð Þ Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÓÑÓ ÙÑ Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Óº ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÔÖ ÒØ Ñ ½ ¾ Ó Ö ÙÔÓÖØ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÔÖÓ¹ ØÓÓÐÓ ÐØÓ Ò Ú Ð ÖÚ Ó ÔÐ Ó ØÖ Ú ÙÑ ÓÖ Ñ Ò Ó ÖÚ Ó Ô Ú ÒØ Ö Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ØÖ Ó µ ÒÓ ØÖ Ó Ö º È Ö Ö Ú Ö Ó Ò Ö Ó Ö Ñ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó Ö ÒØ Ö ÙØ Ð Þ ÙÑ Ð Ò Ù Ñ Ñ Ñ ÕÙ Ò Ø Ó º Ç ÖØ Ó Ò ØÖ Ú Ü ÑÔÐÓ ÕÙ Ð Ò Ù Ñ ÕÙ Ô Ö ÑÓ¹ Ð Ñ Ò ØÙÖ Ø ÕÙ ÔÖÓÔ Ó Ð ÙÑ ÜØ Ò Ó Ô Ö Ô ÖÑ Ø Ö Ô Ó ÙÑ Ò ÙÑ ÖÓ Ñ ÓÖ Ò Ö Ó Ð Ó Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÙÖ Ò º Ñ Ù Ó ÖØ Ó Ö Ú ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ ¹ Ú ÖÕÙ Ø ¹ ØÙÖ ÌÖ Ù ÙØ Ð Þ Ó Ô Ö Ø Ø Ö ÒØÖÙ Ó º ÒØ µ ÔØÙÖ Ó ØÖ Ó Ö µ Ó ÖÚ ÓÓÖÖ Ò Ó ØÖ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ó µ ÖÑ Þ Ò Ø Ø Ø Ó Ö Ù ÓÓÖÖ Ò Ñ ÙÑ Ò ÓÖÑ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÅÁ ß Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ µº Ç Ù Ó ËÆÅÈ Ð Ø Ö ÙÔ Ö Ó Ò ÓÖÑ Ó Ö Ð Ø Ú ÓÓÖÖ Ò Ó Ø ÕÙ º ÓÐÙ Ó ÔÖ ÒØ ÓÖ ØÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ó Ü Ó Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ ÙÐ Ñ ÑÓ Ð Ö ÖØÓ Ø ÕÙ Ó ÖØ Ô ÓØ ÕÙ Ò Ó Ù Ó Ñ Ö ÐØ Ú ÐÓ µº ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÔÖÓÔÓ Ø Ù Ó ÌÖ Ö Ø ØÙÖ Ò ÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ý Ø Ñº Ì Ö Ø ØÙÖ ÔÖ ÒØ Ò ½ ¾ ÙÔÔÓÖØ ¹Ð Ý Ö ÔÖÓØÓÓÐ ÖÚ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ñ Ò¹ Ñ ÒØ Ø ÖÓÙ Ò ÔÔÖÓ ÓÒ Ô Ú Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÔÖÓØÓÓÐ ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÖ µ Ò Ø Ò ØÛÓÖ ØÖ Æº ÌÓ Ö Ø Ò Ö Ó ØÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ø Ò ØÛÓÖ Ñ Ò Ö Ù Ø Ø Ñ Ò ¹ Ð Ò Ù º Ý Ù Ò Ü ÑÔÐ Ø Ô Ô Ö ÓÛ Ø Ø Ø Ð Ò Ù Ù Ø Ð ÓÖ ØØ Ò ØÙÖ ÑÓ Ð Ò Ò ÔÖÓÔÓ ÓÑ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ ÐÐÓÛ Ø Ô ¹ Ø ÓÒ Ó Ö ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ó Ö Ð Ø ØÓ ÙÖ ØÝ Ñ Ò Ñ Òغ Æ ÜØ Ø Ô Ô Ö Ö Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓÒ ØÓÖ Ò ÒØ Ý¹ÓÑÔÓÒ ÒØ ÖÓÑ ÌÖ Ö Ø ¹ ØÙÖ Ò Ø Ù ØÓ Ø Ø ÒØÖÙ ÓÒ º Ì ÒØ µ ÔØÙÖ Ò ØÛÓÖ ØÖ Æ µ Ó ÖÚ Ø ÓÙÖÖ Ò Ó Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ ØÖ Ò µ ØÓÖ Ø Ø Ø ÓÙØ Ø Ö ÓÙÖÖ Ò Ò Ñ Ò Ñ ÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÅÁ µº Ì Ù Ó ËÆÅÈ Ð Ø ÕÙ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ ØÓÖ Ò ÒØ ÐÝ Ñ º Ì ÓÐÙØ ÓÒ ÔÖ ÒØ Ö Ø Ö ÔÖÓ Ð Ñ ÖÓÑ ÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ø Ö Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð ÔÓ Ø Ú Ø Ò Ð ØÝ ØÓ ÑÓ Ð ÓÑ ØØ Ò Ô Ø Ö Û Ò Ù Ò Ô Ò ØÛÓÖ µº È Ð ÚÖ ¹ Ú Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÙÖ Ò Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÓÑÔÙØ ¹ ÓÖ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÊÅÇƾº

2 ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó Ç Ö Ñ ÒØÓ Ð Ö Ó Ó Ø Ñ ÓÑÔÙØ Ó ÒØ ÖÓÒ Ø Ó Ø Ñ Ð Ú Ó ÙÑ ÒÓÖÑ Ô Ò Ò Ô Ó ÓÖ Ò Þ Ó Ñ Ö Ð Ó Ó Ó ÖÑ Þ Ò Ó ØÖ Ò Ñ Ø Ó ÔÓÖ Ø Ñ º ÔÖÓØ Ó Ö ÙÖ Ó Ó Ô Ö ÓÑÓ ÙÑ Ò ÙÖ ÒØ º Ç Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÓÒ Ó ÔÓÖ Á Ë ¹ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñµ Ô ÖØ Ô Ñ ÔÖÓØ Ó Ó ØÙ Ö Ñ ÓÑÓ Ô Ö ÓÖ Ó Ò Ó Ø Ú Ñ Ð Ó Ó ØÓ ÕÙ Ó Ø Ú ÒÓÖÑ ÒØÖÓ Ó ÓÒØ ÜØÓ Ó Ø Ñ ÓÑÔÙØ Óº È Ö ÙÔÖ Ö Ñ Ò Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ú Ö ÖÖ Ñ ÒØ ÓÖ Ñ Ð Ò ÒÓ Ñ Ö Ó ÒÓ ÙÐØ ÑÓ ÒÓ º ÅÙ Ø ÖÖ Ñ ÒØ Ó Ö ÙÐØ Ó Ö ØÓ ÖÙÔÓ Ô ÕÙ ÕÙ ÙØ Ð Þ Ñ ÓÖ Ò Ú Ö Ô Ö Ø Ø Ö ÒØÖÙ Ó º ÅÙ ØÓ Á Ë Þ Ñ Ù Ó ÙÑ Ø Ò ÓÒ ÓÑÓ Ò Ð ÔÓÖ Ò ØÙÖ º Ø Ò ÔÖÓÙÖ Ñ Ð ÙÑ ÓÒØ Ò ÓÖÑ Ó Ô Ð ÓÓÖÖ Ò Ö Ø Ö Ø Ø ÕÙ ÔÖ Ú Ñ ÒØ ÓÒ º ¹ ÓÒØ Ó ÔÓ Ñ Ö Ö ØÖÓ Ó Ø Ñ ÓÙ Ó ÓÐ Ø Ó Ö Ø Ñ ÒØ Ö º ÇÙØÖ Ø Ò Ù Ñ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÙ Ò Ó Ò Ð ÔÓÖ ÒÓÑ Ð ÕÙ ÙØ Ð Þ Ñ ØÓ Ó Ø Ø Ø Ó ÕÙ ÔÖÓÙÖ Ñ Ô Ö Ö Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ ÒÓÖÑ Ð Ó Ò Ó Ô Ö Óº Î Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ö Ð Ø Ó Ñ Ö Ð Ó Ó Á Ë Ü Ø ÒØ ØÙ ÐÑ ÒØ Ü Ó Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ ÙÐ Ô Ö ÑÓ Ð Ö Ø ÖÑ Ò Ò ØÙÖ ÖØ Ô ÓØ Ó ÐØÓ ØÖ Ó º ÓÓÖÖ Ò Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ Ð Ó Ò Ø ÚÓ Ø Ð ÓÖÑ ÓÑÓ Ó Á Ë Þ Ñ Ò Ð Ó Ó ÓÖÒ Ñ Ó Ò Ó Ø Óº Ë ÓÙÚ Ö Ð ÙÑ Ö Ø Ö Ø ÒÓ Ó ÕÙ Ò ÕÙ Ø Ú Ñ Ð Ó ÓÙ Ò ÓÑ Ð ÒØ Ó Ð Ò Ó ÙÑ Ð ÖÑ º Ö Ø Ö Ø ÔÖÓÙÖ ÒÓ Ó Ò ØÙÖ Ó Ø ÕÙ º Ñ Ö Ð Ò ØÙÖ Ö ÔÖ ÒØ Ô Ò Ó Ò Ó Ó ÔÖÓ Ó Ø ÕÙ ÓÙ Ô ÖØ Ð Ò Ó ÙÑ ÕĐÙ Ò Ô Ó ÕÙ ÓÑÔ Ó Ó Ø ÕÙ º ÍÑ Ð ÖÑ Ö Ó Ô Ð Ø Ó ÙÑ Ò Ó Ø ÕÙ Ò Ó ÔÓ Ö ÓÒ Ö Ó ÓÑÓ ÙÑ Ø ÕÙ ÓÑÔÐ ØÓ ÑÙ Ø Ú Þ Ò Ñ ÕÙ Ö ÓÑÓ ÙÑ Ø ÕÙ Ñ Ò Ñ ÒØÓº Ë Ó Ø ÕÙ ÔÙ Ö Ö ÑÓ Ð Ó ÓÑÓ ÙÑ ÕĐÙ Ò Ô Ó ÕÙ Ó Ø ÒØ Ö Ö Ð Þ Ö Ô Ö ÓÑÔÖÓÑ Ø Ö ÙÖ Ò ÙÑ Ø Ñ ÓÑÔÙØ Ó ÒØ Ó Ó Ø Ñ Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÓÑ Ñ ÓÖ Ü Ø Ó Ò Ð Þ Ò Ó Ñ ÒÓ Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ Ò Ø ÚÓ º Ç ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ò ÓÒ Ó Ñ Ø ÒØ Ñ Ñ ÒØ Ö Ð ÓÒ Ó ÓÑ Ó Ô ÕÙ ÒÓ ÔÓ Ö Ü¹ ÔÖ Ó Ð Ò Ù Ò ÔÓÒ Ú Ô Ö ÑÓ Ð Ö Ò ØÙÖ Ø ÕÙ º Ñ Ö Ð ÙÑ ¹ Ò ØÙÖ ÔÖ ÓÙÔ ¹ Ñ Ó ÖÚ Ö ÑÔÓ ÙÑ Ô ÓØ º Ó ÖÚ Ó ÑÙ ØÓ Ô ÓØ Ì È ÓÑ Ó ÊËÌ Ð Ó ÙÑ Ü ÑÔÐÓ Ò ØÙÖ Ù ÔÓÖ Ú Ö ÖÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ø Ø Ö ÙÑ Ó Ø ÔÓ ÓÒ Ñ ÔÓÖØ º ÆÓ ÒØ ÒØÓ Ì È ÊËÌ Ò Ó Ö Ó Ô Ò ÔÓÖ ÙÑ Ø Ó ÕÙ Ò Ó ÔÓ Ù Ø ÖÑ Ò Ó ÖÚ Ó ÔÓÒ Ú Ð Ó Ö Ö ÙÑ Ö ÕÙ Ó ÓÒ Ü Ó Ñ ÑÓ Ø ÔÓ Ô ÓØ Ù Ó ÔÓÖ ÙÑ Ø Ó Ô Ö Ö Ò Ö ÙÑ ÓÒ Ü Ó Ñ Ò Ñ ÒØÓº ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ Ò Ó ÓÖÖ Ð ÓÒ Ñ Ô ÓØ Ò Ó ÓÒ Ù Ñ Ø Ò Ù Ö ÒØÖ Ì È ÊËÌ ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ Ñ ÓÒ Ñ ÔÓÖØ Ó ÕÙ Ó Ù Ó Ó ÐÓÒ Ó ÙÑ ÓÒ Ü Ó ÓÒÚ Ò ÓÒ Ð Ö Ò Ó Ð ÖÑ Ñ Ñ Ó Ó Ó º Ç ÖØ Ô ÓØ Ó ÐØÓ ØÖ Ó Ø ÓÑÓ Ó Ö Ó ÔÓÖ Ö ÓÔ Ö Ò Ó ½ Ø ÔÓÖ ÙÒ Ó Ø Ñ Ó ÔÓÒØ Ó ÓÑÓ ÙÑ Ó Ñ ÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö ÒØ Ó Ô Ð Ö Ó ØÙ Ð Á Ë ½¼ º ÌÖ Ø ¹ ÙÑ ÔÖÓ Ð Ñ Ð Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÑÔÖ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÒØÖ Ð Þ Ñ Ú Ö ÓÐÙ Ó µ ÕÙ Ò Ó ÓÒ Ù Ñ Ò Ð Ö Ñ Ø ÑÔÓ Ö Ð ÙÑ ÚÓÐÙÑ Ó Ñ Ò ØÙ º ÍÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ØÖ Ù ÓÙ Ö ÖÕÙ ÔÓ Ñ ÒÙ Ö Ó ÑÔ ØÓ Ó ÙÑ ÒØÓ Ð Ö ÙÖ Ò Ó Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø Ó Á Ë º Æ ÓÒØ ÜØÓ Ó ÖØ Ó ÔÖ ÒØ ÙÑ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÕÙ Þ ÙÑ Ò Ð Ñ Ø Ó Ø Ø ÙÐ Ò Ô Ø ÓÒµ Ó ÓÐ Ø Ó Ö Ø Ñ ÒØ Ö º Æ Ú Ö Ó ÒØ Ô ÖØ ÒØ Ö ÒØ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÔÖÓÔÓ Ø Ñ ½ ¾ ÕÙ Ó Ö ÙÔÓÖØ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÔÖÓØÓÓÐÓ ÐØÓ Ò Ú Ð ÖÚ Ó ÔÐ Ó ØÖ Ú ÙÑ ÓÖ Ñ Ò Ó ÖÚ Ó Ô Ú ÒØ Ö Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ØÖ Ó µ ÒÓ ØÖ Ó Ö º Ñ ÓÖ Ó ÒØ Ø Ñ Ñ ÔÖ Ø ÑÓÒ ØÓÖ Ó ØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÓÑ Ú Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ð ÓÒØ Ð Þ Ó ÑÔ Ò Ó Ô Ò Ò Ö Ó Ð Ó ÙÖ Ò Ø Ó ÒØÖÙ Óµ

3 Ó ÓÖ Ó ÒÓ ÖØ Óº ÍÑ Ô ØÓ ÑÔÓÖØ ÒØ Ó ÒØ ÕÙ Ò ÓÖÑ Ó ÖÑ Þ Ò ÔÓÖ Ð Ó ÔÓÒ Ð Þ Ú ËÆÅÈ ØÖ Ú Ó ØÓ Ö Ò Ú ÅÁ ÊÅÇƾ ½½ º Ó ÑÔÐ ÒØ Ó Ô ÖØ Ö ÙÑ ÜÔ Ò Ó Ó ÒØ Æ Ì¹ËÆÅÈ ½¾ º Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ ÈÖÓØÓÓÐ ÌÖ ËÔ Ø ÓÒ Ä Ò Ù µ Þ Ô ÖØ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ Ó ÔÖÓÔÓ Ø Ô Ö Ô ÖÑ Ø Ö ÕÙ Ö ÒØ Ö ÔÓ Ñ Ò Ö Ó ØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÕÙ Ú Ñ Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó ½ ¾ º ÙÑ Ð Ò Ù Ñ ÓÒ Ô Ö Ö ÐÑ ÒØ Ñ Ð Ô ÐÓ Ö ÒØ Ó Ñ ÑÓ Ø ÑÔÓ ÕÙ Ó Ö Ü Ð Ò ÑÓ Ð Ñº ÍÑ ÓÒØÖ Ù Ó Ð Ò Ù Ñ Ô ÕÙ Ð Ó Ö Ô Ö ÑÓ Ð Ö Ò ØÙÖ Ø ÕÙ Ñ ÕÙ ÔÓ Ú Ð ÓÖÖ Ð Ó Ô ÓØ ÙÑ Ð Ñ Ø Ó ÓÐÙ Ó Ü Ø ÒØ º Ç ÖÚÓÙ¹ ÒØÖ Ø ÒØÓ ÕÙ ÓÖÑ ÓÑÓ Ó ÓÖ Ò ÐÑ ÒØ ÓÒ Ð Ò Ù Ñ Ò Ó Ô ÖÑ Ø Ô Ó ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ò Ø ÚÓ Ò ØÙÖ º È Ö Ö ÓÐÚ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ð ÙÑ ÜØ Ò Ó ÓÖ Ñ ÔÖÓÔÓ Ø º Ç ÖØ Ó Ø ÓÖ Ò Þ Ó Ù ÒØ ÓÖÑ º Æ Ó ¾ Ó Ø Ó Ð ÙÒ ØÖ Ð Ó Ö Ð ÓÒ Ó º Æ Ó ÔÖ ÒØ ÙÑ Ö Ó Ù ÒØ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ º Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ Ð ÙÑ Ò ØÙÖ Ø ÕÙ Ö Ø ÓÑ Ð Ò Ù Ñ ÙÑ ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÒØÖ Ù Ó Ó ÖØ Óµ Ó ÔÖ ÒØ Ò Ó º Æ Ó Ó ÔÖ ÒØ ÜØ Ò Ó ÒÓÖÔÓÖ Ð Ò Ù Ñº ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÓÖ Ò Ó º Æ Ñ Ñ Ó ÙÑ Ò Ð Ó ÒØ ÕÙ ÒØÓ Ó ÑÔ Ò Ó Ð Ð ÔÖ ÒØ º Ó Ò ÖÖ Ó ÖØ Ó ÓÑ Ð ÙÑ ÓÒ Ö Ó Ò Ô Ö Ô Ø Ú ØÖ Ð Ó ÙØÙÖÓ º ¾ ÌÖ Ð Ó Ê Ð ÓÒ Ó Ç ÔÖ Ñ ÖÓ ØÖ Ð Ó Ó Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÚÓÐØ Ó Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÙÖ Ò ÙÖ Ö Ñ ÒÓ Ò Ó Ó ÒÓ ¼º Ñ ½ Ó ÒÚÓÐÚ Ó Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÒÓÑ Ò Ó Á Ë ÓÙ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ ÜÔ ÖØ ËÝ Ø Ñ Ô Ð ËÊÁ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ðº ÒØ Ó ÙÑ Ö ÓÖ Ò ÖÖ Ñ ÒØ Ó ÔÖÓÔÓ Ø Ñ ÓÖ ÓÑ ÒØ Ñ ½ Ø Ò Ó ÖÚ Ó ÙÑ Ú Ö Ö ÔÖÓ Ù Ó ÖÖ Ñ ÒØ ÓÐÙ Ó Ô Ö Ö º ÖÖ Ñ ÒØ ËÒÓÖØ ½¼ Ô Ö ÓÑÓ Ó Ø Ñ Ñ ÙØ Ð Þ Ó ØÙ ÐÑ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÔÓ Ù Ò Ó ÙÑ ÑÔ Ò Ó ÑÙ ØÓ ÓÑ ÙÑ Ð Ò Ù Ñ ÔÖÓ ÙÖ Ð Ü Ú Ð Ô Ö Ö Ó Ø ÕÙ º Ç ÔÖÓ Ó Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ó ËÒÓÖØ ¹ Ò ÔÐ Ó Ö Ö ÐØÖ Ñ Ñ Ô ÓØ Ó ÕÙ ÑÔÓ Ð Ø ÓÖÖ Ð Ó Ú ÒØÓ µ Ñ ÔÖÓÙÖ Ö Ò ØÙÖ Ø ÕÙ ÓÒ Ó º Ñ ÓÖ ÔÓ Ù ÙÑ Ú Ø ÓÐ Ó Ø ÕÙ Ö ØÓ ØÖ Ú Ù Ð Ò Ù Ñ Ó ËÒÓÖØ Ò Ó Þ ÙÑ Ò Ð Ñ Ø Ó Ó Ó ÓÐ Ø Ó Ó ÕÙ Ó ÓÒ Ò Ó Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ Ñ Ü Óº ÍÑ ÖÖ Ñ ÒØ Ñ Ð ÒØ ÒØ Ö ÓÖ Ó ÖÓ ½ ÒÚÓÐÚ Ó Ô ÐÓ Ä ÛÖ Ò Ö Ð Ý Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖݺ ÓÒ ØÙ ÐÑ ÒØ Ú Ñ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Ú Ò¹ ØÓ Ö ÔÓÒ Ú Ð ÔÓÖ Ò Ð Ö ÙÑ ÙÜÓ Ô ÓØ ÔÖ Ú Ñ ÒØ ÐØÖ Ó ÙÑ ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÖ Ö ÔØ Ö ÔÓÒ Ú Ð Ô ÐÓ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ð Ò Ù Ñ Ö Ó ÔÓÐ Ø º Ð Ò Ù Ñ ÓØ Ô Ö Ò Ð Ö Ó Ó ÓÐ Ø Ó Ö ÒØ Ø Ñ ÒØ Ñ Ð ÒØ Ð Ò Ù Ñ º Ð ÙÒ Ø ÕÙ ÓÖ Ñ ÑÓ Ð Ó Ø ØÙÐÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ñ ÑÓ Ð Ñ Ø Ñ ÑÓ Ø ÕÙ Ò Ó ÙÑ Ø Ö ØÖ Ú Ðº ÆÓ Ñ ØÓ ÓÑ Ö Ð Ú Ö Ó Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÙÖ Ö Ñ ÒÓ ÙÐØ ÑÓ ÒÓ º Ç Ê ÐË ÙÖ ½ ÑÙ ØÓ Ù Ó ÒÓ Ñ Ö Ó ÔÓ Ù Ò Ó ÙÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö Ñ Ö ÒØ ÒØ º ÓÑÓ ÔÓÒØÓ ÓÖØ ÔÓ ¹ Ø Ö Ð Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÒØ Ö Ó ÓÑ ÓÙØÖÓ Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ø ÓÑÓ ÙÑ Ö Û Ðк Ç Ø Ñ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó Æ Ê ÔÖ ÒØ ÙÑ Ñ Ò ÑÓ Ñ Ð ÓÖ Ó Ô Ö Ó ÔÖÓ Ó Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÓÖÒ Ò Ó ÙÑ Ð Ò Ù Ñ ÔÖÓ ÙÖ Ð Ø ÒØ ÜØ Ò Ð ÔÖ Ò Þ Ó Æ¹Ó µ Ñ ÓÑÓ ÔÓ Ð Ñ Ö Ó Ö Ù ÒÓÖÑ Ð ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó Ô ÓØ º Ç Ö Ù ÒÓÖÑ Ð Ñ Ó ØÖ Ú ÓÓÖÖ Ò Ö ÕĐÙ ÒØ ÓÙ Ò Ó Ó Ô Ö Ò Ö Ó ÁÈ ÔÓÖØ Ó ÖÚ Ó Ñ ÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓº ÍÑ ÔÓÒØÓ ÓÖØ ÖÖ Ñ ÒØ Ö ÑÓÒØ Ñ ÙÜÓ Ó Ô ÓØ Ö Ñ ÒØ Ó ÙÑ ÙÜÓ

4 Ó Ì Èº Ç ÕÙ Ó ÖÚ Ò Ñ ÓÖ Ô ÖØ ÓÐÙ Ó Ñ Ò ÓÒ Ù Ò ÙÑ ÖÖ Ñ ÒØ ÕÙ ÓÒ Ö ÙÞ Ö Ó Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ Ñ Ò Ö Ø Ú º Ç ÕÙ Ù ÑÓ Ð Ñ Ø ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ Ò ØÙÖ Ð ØÖ Ú Ö Ó ÙÑ ÕĐÙ Ò Ô ÓØ ÒØ Ö Ó µ ÕÙ ÕÙ Ò Ó Ó ÖÚ ÒÓ ØÖ Ó Ö ÙÑ Ò Ó Ö Ð ÕÙ ÙÑ Ø ÕÙ Ø Ñ Ò Ñ ÒØÓ Ö ÙÞ Ò Ó Ó Ö Ñ Ò Ö Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ð ÖÑ Ð Ó µº ÑÔÐ Ò Ö Ó Ø ÕÙ ØÖ Ú ÙÑ Ð Ò Ù Ñ Ð ÔÖ Ò Þ Ó Ø Ñ Ñ ÑÔÓÖØ ÒØ º ÓÐÙ Ó ÙÔÖ Ø Ð Ñ Ñ Ñ Ó Ó Ø Ò º Ð Ñ Ó Ö Ñ ÙÔÓÖØ Ð Ñ Ø Ó Ô Ó Ò ØÙÖ Ó Ö Ñ Ð Ò Ù Ò ÑÙ ØÓ ÜÓ Ò Ú Ð ÕÙ Ó Ö ÒØ ÒÓÖ Ò Ó Ô Ð Ù ÓÑÔÐ Ü µº ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÙÑ ÜØ Ò Ó Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØÖ Ð Þ Ö Ò Ñ ÒØÓ ËÆÅÈ Ô Ö ØÖ Ú ÙÑ ÑÓ ÐÓ Ñ ØÖ Ò Ú ÙÔÓÖØ Ö Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ØÖ Ù Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÐØÓ Ò Ú Ð ÖÚ Ó Ö º ÙÖ ½ ÐÙ ØÖ ÙÑ ÕÙ Ñ ÖÕÙ Ø ØÙÖ º ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒØÖ Ù Ó Ñ Ñ ÔÖ Ò ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÜØ Ò Ú ÓÙ ÔÖÓ Ö Ñ Ú Ô Þ Ö Ö Ò Ñ Ñ ÒØ Ö Ó ØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ô Ó ÈÌËĵ Ô Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ö Ù ÓÓÖÖ Ò Ò Ö º Ø Ø Ø ÓÐ Ø Ó ÖÑ Þ Ò Ñ ÙÑ ÅÁ ÓÒ ØÖÙ Ô ÖØ Ö ÊÅÇƾº ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ö Ð Þ Ô ÐÓ Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó ØÖ Ú ÙÑ Ö Ôغ Ø Ñ ÑÓ Ö ÔØ Þ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó Ó ÖÑ Þ Ò Ó Ò ÅÁ Ô ÐÓ ÒØ Ô Ò Ò Ó ÓÒ Ó Ó ÖÚ Ò Ø Ò Ô Ö ÙÑ Ö ÔØ Ñ ÙÑ ÒØ Óº Ç ÒØ Ó Ö Ò Ø Ó ÓÒ Ó ÖÚ Ó ÑÓÒ ¹ ØÓÖ Ó ÒÓÒØÖ º Ç Ö ÔØ Ô Ö Ó ÔÓÖ ÒØ Ö Ð Þ Ñ ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ Ó Ö Ò Ó Ó ÖÚ Ó ÓÙ Ö ÓÒ ÙÖ Ó Ó Ñ ÑÓº ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÔÖ ÒØ Ò Ñ Ò ÑÓ ÒÓØ Ó ØÖ Ô µ Ô Ö ÕÙ Ó Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÔÓ Ö ÔÓÖØ Ö Ú ÒØÓ Ñ Ò Ø ÚÓ Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓº (VWDomR GH JHUHQFLDPHQWR UHSRVLWyULR 376/-DYD 3HUO 7FO EDQFR GH GDGRV $JHQWH GH PRQLWRUDomR EURZVHU VHUYLGRU ZHE 3+3 VFULSWV 3+3 WUDS QRWLILHU DJHQWH ,% 6FULSW PRQLWRU 376/ VFULSWV 376/ 0,% 5021 DJHQWH 6103 $JHQWH GH DomR 0,% 6FULSW LQWHUSUHWDGRU -DYD 3HUO 7FO VFULSWV -DYD 3HUO 7FO DJHQWH ,% 6FULSW,QWHUSUHWDGRU -DYD 3HUO 7FO VFULSWV -DYD 3HUO 7FO *HUHQWH LQWHUPHGLiULR ÙÖ ½ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÜØÖ ¾ µ ÓÒ ÓÖÑ Ñ Ò ÓÒ Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ó ÔÖÓ Ø ÓÑ Ó Ó Ø ÚÓ Ø Ò Ö Ó Ö Õ¹ Ù ØÓ ÒÓ Ö ÙÒ ÓÒ Ö Ò Ñ ÒØÓ ÈË ÙÐØ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÒØ Ò È Ö ÓÖÑ Ò Ë ÙÖ Øݵº Ó Ó ÖÚ ¹Ð ÓÑ Ó ÓÓ ÚÓÐØ Ó Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÙÖ Ò Ö¹ ÕÙ Ø ØÙÖ Ö Ð ÓÑÓ ÙÑ Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ó Ñ Ö ÕÙ Ó Ó Ó ÓÐ Ø Ó Ö Ø Ñ ÒØ Ö Ñ Ò Ú Ö Ð ÙÑ ÒØ Ò Ó Ü Ù¹ Ø Ó Ò Ø Ó ÑÓÒ ØÓÖ º Ë Ð Ó ÓÖ Ô ÐÓ Ñ ØÓ Ó ÑÔÖ Ó ÔÓ ¹ Ð Ö

5 ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÓÑÓ ÙÑ Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ó Ñ Ò ØÙÖ Ñ ÒÓÑ Ð ÙÑ Ú Þ ÕÙ ÔÓ ÑÔÖ Ö Ò ØÙÖ ÓÒ Ô Ö Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ ÒÚ Ó Ñ ÓÑÓ Ö Ö ØÖ Ó ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ Ñ ØÙ Ó ÒÓÖÑ Ò ÓÑ Ð µº Ç ÔÖ ÓÔÖ Ó Ö ÒØ ÒØ Ö¹ Ñ Ö Ó ÔÓ Ö Ð Þ Ö Ø Ó ÔÓÖ ÒÓÑ Ð ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ Ó Ó ÖÚ Ö ÓÓÖÖ Ò ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ØÖ Ó Ñ ÙÑ ÓÖ Ö Ó Ò Ó Ù Ù Ðº Ç Ô Ó Ü ÙØ Ó Ó ÙÜÓ Ò ÓÖÑ Ó Ô Ö Ü Ù Ó ÙÑ Ø Ö Ö Ò ¹ Ñ ÒØÓ Ð Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ù Ò Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÖ ¾º Ô ÖØ Ö Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ó Ö ÒØ ÔÖ Ò Ö ÙÑ ØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Ò Ó Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ ÙÑ Ø Ö Ö Ò Ñ ÒØÓ ÕÙ Ò Ú Ö ÙÑ Ö Ö ÕÙ Ø ÖÑ Ò ÕÙ ÒØ Ú Þ Ó ØÖ Ó ÔÖ Ö Ó ÖÚ Ó Ñ ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ô Ö ÒØ Ö ÓÓÖÖ Ò ÙÑ ÒØÖÙ Óº Ô Ó Ö Ð Þ Ô Ó Ø Ö Ö Ò ¹ Ñ ÒØÓ Ð ÙÑ Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ó Ñ ÔÖ ÓÜ ÑÓ Ó ÖÚ Ó Ö ÑÓÒ ØÓÖ Óµº Ô ÖØ Ö Ó Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÔÖÓ Ö Ñ ÙÑ ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ô Ö ÕÙ Ô Ó Ö¹ Ú Ö ÓÓÖÖ Ò Ó ØÖ Óº Ð Ñ Ó Ð ÓÒ ÙÐØ Ô Ö Ó Ñ ÒØ Ú ËÆÅȵ ÅÁ ÊÅÇƾ Ø Ò ÓÒ Ó Ö ÙÐØ Ó ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ÖÑ Þ Ò Ó º Ë Ñ ÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ ÓÒ ÙÐØ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÓÓÖÖ Ò ÙÔ Ö Ö ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó Ú ÐÓÖ Ò Ó Ô ÐÓ Ö ÒØ Ò Ô Ó Ø Ö Ö Ò Ñ ÒØÓ Ó Ö ÔØ Ö ÙÑ ÒÓØ Ó Ø Ó ÒØÖ Ð Ö Ò Ñ ÒØÓº ÔÓ Ú Ð Ò Ô Ö Ö ÙÑ Ó Ü Ö ÓÒ ÙÖ Ó Ó Ö Û Ðеº *HUHQWH GH UHGH (VWDomR GH JHUHQFLDPHQWR *HUHQWH LQWHUPHGLiULR $JHQWH GH PRQLWRUDomR 7HPSR 0RGHOD DVVLQDWXUD GR DWDTXH 0RGHOD WDUHID GH JHUHQFLDPHQWR 'HOHJD WDUHID 3URJUDPD DJHQWH 3DFRWHV FDSWXUDGRV 4XDQWDV RFRUUrQFLDV" 7UDoR REVHUYDGR $ODUPH WUDS ,% 5021 ÙÖ ¾ ÐÙÜÓ Ò ÓÖÑ Ó Ô Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ö ÙÑ ÒÓÚ Ò ØÙÖ Ø ÕÙ ÅÓ Ð Ñ Ò ØÙÖ Ø ÕÙ Ù Ò Ó ÈÌËÄ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÓÖÒ ÙÑ Ð Ò Ù Ñ Ö Ø ÜØÙ Ð ÈÌËĵ ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ö Ú Ö ØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ º Ö Ó Ø ØÖ Ú Ø Ó ØÖ Ò Ó º ÍØ Ð Þ Ò Ó Ð Ò¹ Ù Ñ ÈÌËÄ Ô Ö Ö Ú Ö Ò Ö Ó Ø ÕÙ Ó Ø Ñ¹ ÙÑ Ö Ó ÔÖ Ó ÔÖÓ Ó Ø ÕÙ ÔÓÖ ÓÒ ÕĐÙ Ò ÓÒ Ù ¹ Ö Ð Þ Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÓÑ Ñ ÒÓÖ Ò Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ º ÍÑ Ö Ø ÕÙ ÓÒ Ó ½ ½ Ó ÑÓ Ð ÙØ Ð Þ Ò Ó ÒÓØ Ó Ö Ø ÜØÙ Ð Ð Ò Ù Ñ ÈÌËĺ Ù Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ð ÙÒ Ü ÑÔÐÓ º ÓÒ ÓÖÑ ÔÓ Ó ÖÚ Ö Ò ÙÖ ÒÓØ Ó Ö ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Ø Ó ÓÒ ØÖ Ò Ó Ñ Ð Ò Ö ÔÖ ÒØ Ñ Ñ Ò Ò Ó Ð ÒØ Ô Ö Ó ÖÚ ÓÖ Ð Ò ÔÓÒØ Ð Ö ÔÖ ÒØ Ñ Ñ Ò Ò Ó ÖÚ ÓÖ Ô Ö Ó Ð ÒØ º ÑÔÓÖØ ÒØ Ð ÒØ Ö ÕÙ Ó Ø ÖÑÓ Ð ÒØ ÖÚ ÓÖ ÙØ Ð Þ Ó Ø Ñ ÓÑÓ ÙÒ Ó Ô Ò ÒØ Ö Ù Ô ÖØ ÒÚÓÐÚ Ò ÓÑÙÒ Óº

6 Trace Acesso inválido a serviço TCP TCP SYN idle 2 Version: 1.0 Description: Acesso a serviço não disponível. Key: TCP, varredura de portas Port: Owner: Edgar Meneghetti Last Update: Tue, 16 Aug :30:58 GMT TCP RST ÙÖ ÌÖ Ó Ô Ö Ø Ø Ö Ú ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ ÙÖ ÐÙ ØÖ ÙÑ ØÖ Ó ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÑÓÒ ØÓÖ Ö ÓÓÖÖ Ò Ú ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ Ø Ò Ù ÔÓÖ Ø ÒØ Ô Ö ÓÒ Ö ÕÙ Ó Ó ÔÓ Ú ÖÚ Ó Ì È Í È ÔÓÒ Ú Ñ ÙÑ ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ ÐÚÓº Ü Ø Ñ Ú Ö Ø Ò Ô Ö Ö Ð Þ Ö Ú ÖÖ ÙÖ Ò Ó Ñ ÑÔÐ Ó ÒÚ Ó Ô ÓØ Ô Ö ØÓ ÔÓÖØ ÙÑ Ø Óº ÆÓ Ó Ó Ì È Ó ÒÚ Ö ÙÑ Ô ÓØ ÓÑ Ó Ø Ë Æ Ð Ó Ö ÔÓ Ø Ô Ö ÙÑ Ô ÓØ ÓÑ Ó Ø Ë Æ Ã Ð Ó Ó ÕÙ Ð ÔÓÖØ ÔÓ Ù ÙÑ ÖÚ Ó Ó Óº Ó Ò Ó Ò Ò ÙÑ ÖÚ Ó Ò ÔÓÖØ Ö ÔÓ Ø Ö ÙÑ Ô ÓØ Ì È ÓÑ Ó Ø ÊËÌ Ð Óº ÇÙØÖ Ø Ò Ú ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ Ó ÐÑ ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ ØÖ Ú ÈÌËĺ ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ Ø Ò Ò ÕÙ Ð ÒÚ Ó ÙÑ Ô ÓØ Ì È ÓÑ Ó Ø Ë Æ Ã Ð Ó Ô Ö ¹ ÙÑ Ô ÓØ Ö ÔÓ Ø ÓÑ Ó Ø ÊËÌ Ð Ó Ó ÔÓÖØ Ò Ó Ø Ó Ð ÙÑ ÖÚ Óµ ÔÓ Ö Ô ÓÖÑ Ñ Ð Öº Ø Ò Ø Ñ Ñ ÓÒ ÔÓÖ Ñ Ô Ñ ÒØÓ Ö Ú Ö Ó Ú ØÓ ÕÙ Ö ÔÓ Ø Ó Ø Ó ÐÚÓ ÓÖÖ ÔÓÒ Ñ ÔÓÖØ ÕÙ Ò Ó ÔÓ Ù Ñ ÖÚ Ó ÔÓÖ Ù Ó Ñ ÔÓÖØ ÔÓ Ù Ñµº Ç ÖØ Ó Ô Ö ÒÓ Ö Ö Ú ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ Ø ÓÑÓ Ó Ð ÓÖ ØÑÓ ÕÙ Ù Ñ ÙÑ ÕĐÙ Ò Ð Ø ÓÖ ÔÓÖØ ÓÙ ÓÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ö Ò Ó ÔÖÓ Ð Ñ ØÖ Ø Ó ÔÓÒ¹ ØÙ ÐÑ ÒØ Ô Ð ÖÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Óº ÆÓ Ó Ó ØÖ Ó ÑÓ Ð Ó Ñ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ó ÔÐ º ÕĐÙ Ò Ò ÙÑ ÖÓ ÔÓÖØ Ò Ó ÑÔÓÖØ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÓÓÖÖ Ò Ó ØÖ Ó Ñ ÓÑÓ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ÒØÖ ÙÑ ÓÒ Ü Ó ÓÙØÖ º ÙÐØ ÑÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ö Ö Ò Ö Ó Ô ÐÓ Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ó Ò Ö ÕÙ Ó Ó Ð Ñ Ø Ø Ú ÓÓÖÖ Ò ØÖ Ó Ñ ÙÑ Ô Ö Ó Ó Ø ÑÔÓº Ô Ó Ø ÜØÙ Ð Ó ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÖ ÔÓ Ö Ó ÖÚ Ò ÙÖ º Ç ÔÖ Ò Ô ÓÒ ØÖÙØÓÖ Ð Ò Ù Ñ Ó Ö ØÓ Ù Öº Ô Ó ÓÑÔÐ Ø Ð Ò Ù Ñ ÔÓ Ö Ó Ø Ñ ¾ º Ô Ó ÙÑ ØÖ Ó Ò ÓÑ Ô Ð ÚÖ ¹ Ú ÌÖ Ø ÖÑ Ò ÓÑ Ò ÌÖ Ð Ò ½ ¾ µº Ç ÒÓÑ Ó ØÖ Ó Ð Ò ½µ Ù Ó ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ò ÓÖÑ Ó ÓÔ ÓÒ Ð Ò ¾ µº Ñ Ù Ô Ó Ú Ñ ØÖ Ó Å Ë Ø ÓÒ Ð Ò ½ µ ÖÓÙÔ Ë Ø ÓÒ Ò Ó ÙØ Ð Þ ÒÓ Ü ÑÔÐÓµ ËØ Ø Ë Ø ÓÒ Ð Ò ½ ¾ µº Ñ Å Ë Ø ÓÒ Ó Ò Ñ Ò Ò ÕÙ Ù Ö Ó ÚÓÐÙ Ó Ó ØÖ Óº ÉÙ Ò Ó Ù ÓÙ Ñ Ñ Ò Ò Ù Ñ ØÖ Ò Ó ÙÑ Ñ ÑÓ Ø Ó Ô Ö ÓÙØÖÓ ÔÓ Ú Ð ÖÙÔ ¹ Ð ØÓÖÒ Ò Ó Ô Ó Ñ Ð Ö º ÖÙÔ Ñ ÒØÓ Ó Ò Ó Ò Ó ÖÓÙÔ ¹ Ë Ø ÓÒº ÈÓÖ Ñ Ò Ó ËØ Ø Ë Ø ÓÒ Ò Ñ ÕÙ Ò Ø Ó ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ Ó ØÖ Óº ÚÓÐÙ Ó Ñ ÕÙ Ò Ø Ó ÓÓÖÖ ÕÙ Ò Ó ÙÑ Ô ÓØ ÓÑ ÑÔÓ ÒØ Ó Ó Ô Ó Ñ ÙÑ Ð ÒØ ÓÙ ÖÚ Ö Ñ Ó ÖÚ Ó Ò Ö º ÆÓ Ü ÑÔÐÓ ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÖ Ñ ÕÙ Ò Ø Ó ÚÓÐÙ Ó Ø Ó Ð Ô Ö Ó Ø Ó ¾ Ó Ó ÖÚ Ö ÙÑ Ñ Ò Ñ ÓÙ Ô ÓØ µ Ì È¹Ë Æº È Ö ÒØ Ö Ì È¹ Ë Æµ Ñ ØÖ Ò Ó Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ Ó Ö ÙÑ Ñ Ò ÑÓ Ó Ñ ÙÑ Ø Ñ ÔÓ ÓÒ Ð Ô Ö Ø ÖÑ Ò Ö Ó ÑÔÓ ÙÑ Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ Ö Ñ Ò Ð Ó º Ö Ò ÒØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ó Ñ Ö Ø Ö Ò Ö Ó µ Ö ÕÙ Ö ÙØ Ð Þ Ó Ù ÓÖ Ò Ø ÒØ Ô Ö ÒØ Ó ÑÔÓ º Ë Ó Ð

7 ½ ÌÖ Ó ÒÚ Ð Ó ÖÚ Ó Ì È ¾ Î Ö ÓÒ ½º¼ Ö ÔØ ÓÒ Ó ÖÚ Ó Ò Ó ÔÓÒ Ú Ðº Ã Ý Ì È Ú ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ ÈÓÖØ ÇÛÒ Ö Ö Å Ò ØØ Ä Ø ÍÔ Ø ÌÙ ½ Ù ¾¼¼¼ ½ ¼ ÅÌ Å Ë Ø ÓÒ Å Ì È Ë Æ ½¼ Å ÌÝÔ Ð ÒØ ½½ Ø ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø»ÁÈ ½½¼ ½ ½ ÑÔÓ Ë Æ ¹ ½ Ò Ì È ÓÒÒ Ø ½¾ Ò Å ½ Å Ì È ÊËÌ ½ Å ÌÝÔ ÖÚ Ö ½ Ø ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø»ÁÈ ½¼ ½ ½ ÑÔÓ ÊËÌ ½ Ò Å ½ Ò Å Ë Ø ÓÒ ½ ËØ Ø Ë Ø ÓÒ ½ Ò ÐËØ Ø Ð ¾¼ ËØ Ø Ð ¾½ Ì È Ë Æ ÓØÓËØ Ø ¾ ¾¾ Ò ËØ Ø ¾ ËØ Ø ¾ ¾ Ì È ÊËÌ ÓØÓËØ Ø Ð ¾ Ò ËØ Ø ¾ Ò ËØ Ø Ë Ø ÓÒ ¾ Ò ÌÖ ÙÖ Ô Ó Ø ÜØÙ Ð Ó ØÖ Ó Ô Ö Ø Ø Ö Ú ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ Ð ÓÙÒØ Ö Ù Ñ ÔÖÓØÓÓÐÓ Ó Ñ Ö Ø Ö Ø ÓÖ Ñ ØÖ Ø ÙÑ Ñ Ò¹ Ñ ÓÑÓ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÔÖ Ñ Ø Ú Ô Ö ÔÓÖ Ô Ó Ñ Ö ÒÓ ÒØ Ó ÙÑ ÑÔÓ Ò Ó ÓÓÖÖ Ô Ð ÔÓ Ó Ó Ñ ÑÓ Ò Ñ Ò Ñ Ò Ó Ù Ó ÒÓ Ü ÑÔÐÓµº Ø ÓÙÒØ Ö Ù Ñ ÔÖÓØÓÓÐÓ Ò Ö Ó ÒØ Ó ÙÑ ÑÔÓ Ø ÖÑ Ò ÔÓÖ ÙÑ Ó«Ø Ñ Ø Ô ÖØ Ö Ó Ò Ó Ó Ð Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ñ ÕÙ Ø Ó Ø Ó Ò Ó Ó ÑÔÓ Ó Ð Ñ ÔÓ Ó Ò Ð Ó ÑÔÓ ÔÖ Ó Ò Ö Ò Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ø ÕÙ Ó ÑÔÓ ÓÙÔ Ð Ò ½½ ½ µº È Ö ÒØ Ö ÙÑ ÑÔÓ Ð ÓÙÒØ Ö ÔÖ Ó Ò Ö Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ ÒØ ÓÒ Ó ÑÔÓ Ú Ö Ù Ó ÙÑ Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ Ó Ø ÔÓ Ø ÖÒ Ø»ÁÈ»Ì È Ò ÕÙ Ó ÑÔÓ Ú Ö Ù Ó ÒÓ ÑÔÓ Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ì È ÈÓ Ó Ò ÔÓ Ó Ó ÑÔÓ Ò Ñ Ò Ñ ÔÖ Ñ Ö ÔÓ Ó ÒØ ÔÓÖ ¼ ÙÒ ÔÓÖ ½ Ñ ÔÓÖ ÒØ ËØÖ Ò ÓÑÔ Ö Ó ÙÑ Ú Þ ÒØ Ó Ó ÑÔÓ ÒÓ Ô ÓØ Ø ÓÑÔ Ö Ó ÒØÖ Ð ØÖ Ò ÓÑÔ Ö Óº ÚÓÐÙ Ó Ñ ÕÙ Ò Ø Ó ÓÒØ Ö ÕÙ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ô ÓØ ÔØÙÖ Ó ØÖ Ò ÓÑÔ Ö Ó ØÓ Ó Ó ÑÔÓ Ô Ó Ó Ò Ö Ñ ÓÑ Ó Ú ÐÓÖ Ó ÖÚ Ó ÒÓ Ô ÓØ Ö Ó Ö Ú ÓÑ ÒØ Ö Ó Ö Ô ØÓ Ó ÑÔÓº Ò ÓÖÑ Ó Ó ÙÑ ÑÔÓ Ø ÓÙÒØ Ö ÔÓÖ Ù Ú Þ Ó Ù ÒØ

8 Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ ÒØ ÓÒ Ó ÑÔÓ Ú Ö Ù Ó ÒÓ Ü ÑÔÐÓ Ó Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ Ò Ó Ô Ö Ñ Ó Ó ÑÔÓ Ø ÖÒ Ø»ÁÈ Ò Ò Ó ÕÙ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ö ÒÓÒØÖ Ó ÒÓ ÑÔÓ Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÁÈ ÈÓ Ó Ò Ð Ò Ó Ó«Ø Ñ Ø Ô ÖØ Ö Ó Ò Ó Ó Ð Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ñ ÕÙ Ø Ó Ø Ó Ò Ó Ó ÑÔÓ Ó Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ø Ó¼ ÓÑÔÖ Ñ ÒØÓ Ó ÑÔÓ Ò Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ Ø Ó ÑÔÓ ËØÖ Ò ÓÑÔ Ö Ó ØÖ Ò Ù Ò ÓÑÔ Ö Ó ÓÑ Ó ÑÔÓ Ð ÓÒ Ó ÒÓ Ô ÓØ Ö Ó Ö Ú ÓÑ ÒØ Ö Ó Ö Ô ØÓ Ó ÑÔÓº Ó ËØ Ø Ë Ø ÓÒ Ô ÖÑ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ø ÜØÙ Ð Ñ ÕÙ Ò Ø Ó ÕÙ Ö ÔÖ ¹ ÒØ Ó ØÖ Óº Ç Ø Ó Ò Ð ÒØ Ó ÐÓ Ó Ô Ó Ó Ò Ó Ó ËØ Ø Ë Ø ÓÒ Ð Ò ½ µº Ç Ø Ó Ð ¾ Ó Ò Ó Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ò Ð Ò ¾¼ ¾¾ ¾ ¾ º Ô Ó ÙÑ Ø Ó Ö ÙÑ Ð Ø Ö Ó Ú ÒØÓ Ñ Ò Ò ÖÙÔ Ñ ÒØÓ µ ÕÙ ÔÓ Ñ ÔÖÓÚÓ Ö ÙÑ ØÖ Ò Ó Ò Ö Ô Ö ÙÑ Ð Ó ÔÖ ÓÜ ÑÓ Ø Ó Ð Ò ¾½ ¾ µº Ð Ñ ÓÖ Ò Ø ÓÙÒØ Ö Ð ÓÙÒØ Ö Ð Ò Ù Ñ Ò ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ ÓÖ¹ Ñ ÆÓÇ«Ë Ø ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÐÓ Ð Þ Ó ÕĐÙ Ò Ö Ø Ö ØÖ Ò µ Ò Ö Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ô Óº ÖÙÔ Ñ ÒØÓ Ñ Ò Ò Ø Ñ Ñ ÔÓ Ú Ð ØÖ Ú Ð Ö Ó ÖÓÙÔ Ë Ø ÓÒ Ó ÕÙ ÕÙ Ú Ð ÙÑ ÓÔ Ö Ó Ð Ó ÓÙ ÒØÖ Ñ Ò Ò Ô Ò Ó Å Ë Ø ÓÒº ÙÖ ÐÙ ØÖ ÙÑ Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑ ÐÓ ÓÒ Ó Ô ÓØ Ò Ó ÓÒ Ü Ó Ì È Ë Æµ ÖÖ Ó º Ö ÙÖ Ó ÙØ Ð Þ Ó Ô Ö Ò Ò Ö Ð ÙÑ Ø Ñ ÙÖ Ò ÕÙ ÔÖÓÙÖ Ô Ð ÓÓÖÖ Ò Ø ÖÑ Ò Ô Ð ÚÖ ¹ Ú ÒÓ Ô ÝÐÓ Ó Ì È Ñ ÕÙ Ñ Ö Ð Ò Ó Þ Ú Ö Ó ÒÓ Ò º Trace Comportamento anômalo TCP idle TCP SYN && TCP PORTA=23 && TCP * Version: 1.0 Description: Acesso a telnet com payload não vazio. Key: TCP, telnet, anomalia Port: Owner: Edgar Meneghetti Last Update: Tue, 16 Aug :30:58 GMT ÙÖ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑ ÐÓ ÍÑ Ò Ö Ó Ø ÕÙ ÒÓ Ò Ú Ð ÔÐ Ó ÔÓ Ö Ö ØÓ Ô Ð ÙØ Ð Þ Ó Ö ÕĐÙ ÒØ Ó Ó¹ Ñ Ò Ó ÖÔ Ò Ó ÔÓÒ Ú Ð Ñ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÍÒ Üº ÓÑ Ò Ó Ö ØÓÖÒ ÙÑ Ö Ð Ó ÔÖÓ¹ Ó ÖÚ ÓÖ ÕÙ Ø Ñ Ö ÕÙ Ó Ó Ø ÔÓ ÊÈ Ê ÑÓØ ÈÖÓ ÙÖ Ðе ÔÓ Ö ÙÑ Ò ÓÖÑ Ó Ú Ð Ó Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø Ó Ø ÒØ º Ç ÓÑ Ò Ó ¹ ÒÓ ÒÚ Ó ÙÑ Ñ Ò¹ Ñ Ó ÖÚ ÓÖ ÓÒÚ Ö Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÔÖÓ Ö Ñ ÊÈ Ô Ö ÔÓÖØ Ì È»Í È ÔÓÖØÑ Ô¹ Ô Ö ÑÓÒµ ÓÐ Ø Ò Ó ÕÙ ÒÚ Ó ÙÑ ÙÑÔ ØÓ Ó Ó ÖÚ ÓÖ ÊÈ ÔÓÒ Ú Ò Ø Óº ÓÑÓ Ö ÔÓ Ø Ó ÔÓÖØÑ ÔÔ Ö ÒÚ ÙÑ Ñ Ò Ñ ÓÒØ Ò Ó ÙÑ Ö Ð Ó ÖÚ ÓÖ Ö Ô Ø Ú ÔÓÖØ Ò ÙÑ ÖÓ ÔÖÓ Ö Ñ ÊÈ º ÑÓ Ð Ñ Ø ØÖ Ó Ø ÐÙ ØÖ Ò ÙÖ º ÑÔÓÖØ ÒØ Ð ÒØ Ö ÕÙ ØÖ Ó Ö ÔØÙÖ Ö ØÖ Ó Ð Ø ÑÓ Ø Ñ Ñ ÓÙ ÓÓÖÖ Ò Ó Ñ ÑÓ Ò Ð ÓÖÑ Ø ÒÕÙ Ò Ó Ø Ñ ÙÑ Ò Ó ÓÒÐÙ ÚÓº Ç Ø Ñ Æ Ë Æ ØÛÓÖ Ð ËÝ Ø Ñµ Þ Ù Ó ÖÓØ Ò ÕÙ ÒÚÓÐÚ Ñ ÙÑ ÔÖÓ Ó ÒØ Ó Ó Ö ØÓ ÒÓ ØÖ Óº ØÖ Ó ÓÒØÙ Ó Ó Ö Ó ÖÚ Ó ÙÖ ÒØ Ò Ó Ó Ô Ö ÑÓÒØ Ñ Ø Ñ ÖÕÙ ÚÓ ÜØ ÖÒÓ Ò Ó Ñ ÙÖ ÒØ Ó Ô Ö Ó Ó Ñ ÕÙ Ø Ñ ÖÕÙ ÚÓ Ø Ú Ö ÑÓÒØ Óº ÓÖÑ ÓÓÖÖ Ò ØÖ Ó Ñ ÓÖ Ö Ó Ò Ó Ù Ù ÓÙ Ñ Ö Ò ÕÙ ÒØ Ú ÖÖ ÙÖ Ø Ó ÕÙ ÔÓ Ù Ñ ÔÓÖØÑ ÔÔ Ö Ò Ó Ü ÙØ Ó ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓµ ÔÓ Ö ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÑÓ ÙÑ Ò Ø ÚÓ Ø ÕÙ º

9 Trace comando rpcinfo RPC msg type=0 && TCP port dst=111 idle 2 Version: 1.0 Description: Utilização do comando rpcinfo. Key: RPC, rpcinfo Port: Owner: Edgar Meneghetti Last Update: Tue, 16 Aug :30:58 GMT RPC msg type=1 ÙÖ ÌÖ Ó ÓÓÖÖ Ò Ó ÓÑ Ò Ó ÖÔ Ò Ó ÜØ Ò Ó Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ñ ÓÖ Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ Ô ÖÑ Ø ÑÓ Ð Ñ Ú Ö Ó Ò Ö Ó Ø ÕÙ ÒØ ÓÙ¹ Ð ÙÑ Ð Ñ Ø Ó º È Ö Ö ÓÐÚ ¹Ð Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÙÑ ÜØ Ò Ó Ñ Ñ ÒÐÙ Ò Ó ÒÓÚÓ ÓÒ ØÖÙØÓÖ Ð ÙÑ ÙÒ ÓÒ Ð ÙØ Ù Öº ÐØ ÓÔ Ö ÓÖ ÓÑÔ Ö Ó ÙÑ Ð Ñ Ø Ó º ÙÒ ÓÔ Ö Ó ÓÑÔ Ö Ó Ñ Ø Ó Ø Ø Ù Ð º ÓÒØÙ Ó Ô Ö ÑÓ Ð Ö Ð ÙÒ ØÖ Ó Ñ Ô Ð Ó Ð Ó Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔ Ö Ö Ó Ú ÐÓÖ ÒÓÒØÖ Ó Ñ ÑÔÓ ÙÑ Ô ÓØ ÓÑ Ð ÙÒ Ð Ñ Ö º È Ö Ö ÓÐÚ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÓÔ Ö ÓÖ Ñ ÒÓÖ µ Ñ ÒÓÖ ÓÙ Ù Ð µ Ñ ÓÖ µ Ñ ÓÖ ÓÙ Ù Ð µ Ö ÒØ µ ÓÖ Ñ Ö ÒØ Ó Ð Ò Ù Ñº ÉÙ Ò Ó Ò Ò ÙÑ ÓÔ Ö ÓÖ Ò ÓÖÑ Ó Ó Ø Ø Ù Ð Ö Ð Þ Óº ÍÑ Ü ÑÔÐÓ Ù Ó ÓÔ Ö ÓÖ ÔÓ Ö Ó ÖÚ Ó Ò ÑÓ Ð Ñ Ó ØÖ Ó ÕÙ Ö Ú Ó Ó ÖÚ ÓÖ ÀÌÌÈ ÓÑ ÍÊÄ ÐÓÒ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ö Ø Ö Þ ÑÙ ØÓ Ø ÕÙ ÖÚ ÓÖ ÀÌÌȺ ÙÖ ÔÖ ÒØ Ö Ó Ñ ÈÌËÄ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÒØ Ö Ö ÕÙ Ó ÀÌÌÈ Ìµ ÓÑ ÍÊÄ ÐÓÒ º ººº Å Ê ÕÙ Ó ÀÌÌÈ ÓÑ ÍÊÄ ÐÓÒ Å ÌÝÔ Ð ÒØ Ø ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø ½ ½ ¼¼¼¼¼¼¼½½½½½¼½¼¼ ÍÊÄ ÐÓÒ Ô ÓØ Ñ ÓÖ Ó ÕÙ ¼¼ Ø ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø»ÁÈ ½ ½ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼½¼½¼¼¼¼ ÈÓÖØ Ø ÒÓ ¼ Ð ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø»ÁÈ»Ì È ¼ Ì ÇÔ Ö Ó Ì Ò Å ººº ÙÖ Ü ÑÔÐÓ ÙØ Ð Þ Ó ÓÔ Ö ÓÖ Ò Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ Ñ ÒØ Ó Ù Ó Ú Ö Ó ÑÔÓ Ñ ÙÑ Ñ Ò Ñ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÑ ÓÔ Ö Ó Ð Ó º Ñ Ø Ñ¹ Ñ ÙÑ Ñ Ò Ñ Ö Ø Ö Þ ÔÓÖ Ö ÙÑ ÓÒ Ü Ó Ò ÔÓÖØ ¼ Ö Ð Þ Ò Ó ÙÑ ÓÔ Ö Ó Ì ÒÓ ÖÚ ÓÖ ÀÌÌÈ Ò ÕÙ Ð Ó Ø Ñ Ò Ó Ó Ô ÓØ Ñ ÓÖ Ó ÕÙ ¼¼º ÑÔÓÖØ ÒØ ÒÓØ Ö ÕÙ ÍÊÄ ÐÓÒ Ó Ø Ò Ö Ø Ñ ÒØ Ô ÐÓ Ø Ñ Ò Ó Ó Ô ÓØ º ÙÒ ÙÒ ÓÒ Ð Ò Ó ÔÓÒ Ú Ð Ò Ú Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ ÔÓ ¹ Ð ÓÑÔ Ö Ö Ó Ú ÐÓÖ ÙÑ ÑÔÓ ÓÑ Ó ÓÙØÖÓ ÑÔÓ Ô ÖØ Ò ÒØ ÙÑ Ñ ÑÓ Ô ÓØ µº ÓÐÙ Ó ÒÓÒØÖ Ô Ö Ð Ñ Ø Ó Ó Ó Ó Ó ÓÒ ØÓ Ú Ö Ú ÓÑ ÓÔÓ Ð Ñ Ø Ó Ó ØÖ Ó Ñ Ò Ñ ÒØÓ ÓÒ ÓÖÑ ÐÙ ØÖ ÙÖ º ÆÓ Ü ÑÔÐÓ Ú Ö Ú Ð Ø Ò Ó Ù Ô Ö ÓÑÔ Ö Ö Ó Ò Ö Ó ÁÈ ÓÖ Ñ Ø ÒÓ ÙÑ Ô ÓØ Ó Ù º Ó ÖÚ Ó Ñ Ò Ñ Ñ ÙÑ Ñ ÒØÓ Ö Ò ÕÙ ÙÑ Ø Ó Ø Ò Ó Ø ØÖ Ú Ø Ò ÓÒ ÓÑÓ Ä Ò º ÇÙØÖ ÜØ Ò Ó Ø Ö Ð ÓÒ ÓÑ ÔÓ Ð Ù Ö Ö Ø Ö Ð Ñ Ø ÓÖ ¹ Ö ÒØ Ó Ô Ó ÕÙ Ò Ó Ù ÓÖ Ñ Ð ÓÙÒØ Öº Ç Ü ÑÔÐÓ ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÖ ÐÙ ØÖ ÙÑ Ö ÕÙ Ó ÀÌÌÈ ÓÒ Ó Ø ÒØ ÔÖÓÙÖ Ô Ö ÓÑÓ Ö ÙÑ ÒØÓ» Ö Ò ÔÓ Ú ÐÑ ÒØ ÙÑ ÖÚ ÓÖ ÁÁ˵º ÍÑ ÍÊÄ ÓÑÓ ÔÓ Ò Ö ÕÙ Ó Ø ÒØ Ø ÕÙ Ö Ò Ó Ü ÙØ Ö Ð ÙÑ Ö ÔØ ÓÙ Á ÒÓ ÖÚ ÓÖ ÀÌÌÈ Ñ Ó Ø Ö ÙÑ Ð Ø Ñ Ó

10 ººº Å Å Ò Ñ ÓÑ ÁÈ ÓÖ Ñ Ø ÒÓ Ù Å ÌÝÔ Ð ÒØ Ø ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø ¾ Ò Ö Ó ÁÈ ÓÖ Ñ ØÖ Ù Ó Ú Ö Ú Ð Ø ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø ½¾ ¾ ÁÈ Ø ÒÓ Ù Ð Ó Ú ÐÓÖ Ò Å ººº ÙÖ Ü ÑÔÐÓ ÙØ Ð Þ Ó Ú Ö Ú Ò Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ ÖÕÙ ÚÓ Ü Ø ÒØ ÒÓ ÖÚ ÓÖº Ì» Ö ÔØ»ººÒ± ¼Ò± ºº»Û ÒÒØ» Ý Ø Ñ ¾»Ñ º Ü» Ö Ò ÙÖ ÍÑ Ö ÕÙ Ó ÀÌÌÈ Ù Ô Ø Ò Ó ÙÑ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÒØ Ö Ù ¹ ØÖ Ò» Ö Ò ÒÓ ÙÒ Ó ÑÔÓ Ñ Ò Ñ Ú Ö Ö Ð Þ ÓÑÓ ÐÙ ØÖ ÙÖ ½¼º ÓÑÓ ÔÓ Ö Ó ÖÚ Ó ¹ Ó ÖÚ Ö Ó ÓÒØ Ù Ó Ü Ø ÒØ Ô Ó Ó ÔÖ ÒØ ÒÓ ÑÔÓ ½µ ÓÑÔ Ö ¹ÐÓ ØÖ Ò» Ö Ò º Ð ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø»ÁÈ»Ì È ½» Ö Ò Ë ÙÒ Ó ÑÔÓ ÓÑ Ô Ö ÓÖ ¼ ¼ ÙÖ ½¼ ÍØ Ð Þ Ó ÓÙØÖÓ Ô Ö ÓÖ Ð Ñ Ó Ô Ó ÓÑ ÐØ Ö Ó Ò ÒØ Ü Ð Ò Ù Ñ Ð ÙÒ Ö Ø Ö Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ó ¹ Ö Ò Ó ÓÑÓ Ó Ö Ø Ö ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓº Ç ØÖ Ø Ñ ÒØÓ Ô Ö Ó Ó Ù Ù Ð ÓÒ Ù Ó Ö Ø Ö Ò ÓÑÓ ÒÓÖÑ Ð Þ ÓÖ Ó Ö Ø Ö ÕÙ Ú Ö Ñ Ù º ÕÙ Ø Ó Ö ÑÓÒØ Ñ Ô ÓØ Ö Ñ ÒØ Ó ÓÙ Ö ÓÑÔÓ Ó ÙÜÓ Ó Ò Ó ÔÓ Ö ØÖ Ø ÓÖÑ Ö Ø ÓÑ ÓÖ Ñ ÙØ Ð Þ Ò Ð Ò Ù Ñº Ç ØÖ Ø Ñ ÒØÓ ØÙ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÒÓ ÓÒØ ÜØÓ Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ò Ó ÔÓ Ú ÐÑ ÒØ ÐÚÓ ØÙ Ó Ñ Ú Ö Ó ÙØÙÖ Ð Ò Ù Ñº Ç ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø Ó Ù Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ú Ó Ó ÔÓÒØÓ Ñ ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÐÙ Óº Ø Ó Ö Ú ÓÑÓ Ø ÒØ Ö Ó ÒØÖ Ó ÒØ Ó Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ñ ÓÑÓ ÑÓ ØÖ Ø Ð ÓÑÓ Ó ÒØ Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Óº Ç ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÓÒØ Ð Þ Ñ ÓÓÖÖ Ò ØÖ Ó ÒÓ Ñ ÒØÓ ÓÒ Ò¹ ÓÒØÖ Ñº Ë Ó ÒÓÑ Ò Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ú ÔÓÖÕÙ Ó ØÖ Ó Ö Ñ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÔÓ Ñ Ö ÓÒ ÙÖ Ó Ò Ñ Ñ ÒØ Ñ Ò Ö ÓÑÔ Ð Ö ÒØ º Ü Ð Ó Ø ØÖ Ú Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ ÔÖ ÒØ Ò Ó º Æ ÔÖ Ø Ó ÒØ Ö Ð Þ Ñ Ð ØÙÖ ÖÕÙ ÚÓ ÈÌËÄ ÓÖ Ò Þ Ñ Ð ÙÑ ØÖÙØÙÖ Ñ Ñ Ñ ÓÖ Ò Ñ Ó ÔÖÓ Ó ÑÓÒ ØÓÖ Óº Ø ÖÑ Ò Ó ÕÙ ØÖ Ó Ú Ñ Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ñ ÙÑ Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ö Ð Þ Ô ÐÓ Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Óº ÒØ Ö ÓÑÙÒ Ó ÒØÖ Ó Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÅÁ ËÖ ÔØ ½ º ÆÓ Ö ÔØ Ü ÙØ Ó Ô ÐÓ Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ö ØÓ Ñ ½ ¾ ÔÓ Ú Ð Ó ÖÚ Ö ÓÑÓ Ø ÔÖÓ Ö Ñ Ó ÙÑ ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Óº ÍÑ Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ò ÓÖÑ Ó ÒÓ Ö ÔØ Ü ÙØ Ó ÒÓ Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ó Ò Ö Ó ÍÊÄ Ó Ö ÔØ Ô Ó ÈÌËĵ Ö Ü ÙØ Óº Ó Ö Ö Ó Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÓÐ Ø Ó Ü Ù Ó ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó Ö ÔØ Ö ÙÔ Ö Ó Ó Ö ÔÓ Ø ÓÖ Ó Ú ÀÌÌÈ Ü ÙØ Óº

11 º½ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ç ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ò ÔÐ Ø ÓÖÑ Ä ÒÙÜ Ù Ò Ó Ð Ò Ù Ñ Ð ÓØ Ø Ö ÈÇËÁ º ÍÑ Ú Ó Ñ Ø Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ó ÒØ ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ ½½º Ø Ö Ö ÒØ ÈÌËÄ Ö ÔÓÒ Ú Ð Ô Ð ÒØ Ö Ó ÒØÖ ÅÁ ËÖ ÔØ Ñ ÕÙ Ò Ü Ù Ó ÈÌËĺ Ð ØÙ Ð Þ ØÖÙØÙÖ Ù Ô Ð Ñ ÕÙ Ò ÈÌËÄ ÑÔÖ ÕÙ ÙÑ ÒÓÚÓ ØÖ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô Ö Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÓÙ ÙÑ ØÖ Ó Ü Ø ÒØ Ö ÑÓÚ Ó ÔÓÖ Ò Ó Ö Ñ Ò Ö Óµº ÇÙØÖ ØÖ Ø Ö ß Ð Ñ ÕÙ Ò ÈÌËÄ ÊÅÇƾ ß ÓÔ Ö Ñ ÙÒ Ó Ó Ô Ö Ñ ÔÖÓ ÙØÓÖ»ÓÒ ÙÑ ÓÖº ÔÖ Ñ Ö Ö ÔÓÒ Ú Ð ÔÓÖ ÔØÙÖ Ö ØÓ Ó Ó Ô ÓØ Ù Ò Ó Ð ÓØ Ð Ô Ô ÓÒ ¹ÐÓ ÙÑ Ð ÖÙÐ Öº Ñ ÓÖ Ð ÓØ ÙÔÓÖØ Ô Ó ÐØÖÓ ÙØ Ð Þ Ò Ó ÒÓØ Ó È Ö Ð Ý È Ø ÐØ Öµ Ö ÙÖ Ó Ò Ó Ø Ò Ó ÙØ Ð Þ Ó Ô ÐÓ ÒØ º ÙÒ Ø Ö ÔÖÓ Ô ÓØ ÔÖ ÒØ Ò Ð Ñ Ö Ø Ö ¹ÐÓ Ð ÓÑ Ó Ó Ø ÚÓ ÒØ Ö Ó Ñ ÑÓ ÔÓ Ù Ö Ø Ö Ø Ô Ö Ô Ö Ô ÖÑ Ø Ö ÕÙ ÙÑ ÓÙ Ñ ØÖ Ó ÚÓÐÙ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ò Ø Ó º Ó ÖÑ Ø ÚÓ Ó Ô ÓØ Ö Ñ Ö Ó Ô º Ø Ö ÊÅÇƾ ÔÓÖ Ñ Ö Ø Ö Ô ÓØ Ð ÓÖ Ó ÓÑ Ñ Ö Ó Þ Ú ÓÒØ Ð Þ Ó ÒÓ ÒÓ Ó ÑÝËÉĵº Ó ÓÒ ÙÐØ ÔÓÖ ÙÑ ÜØ Ò Ó Ó ÒØ Æ Ì¹ËÆÅÈ ½¾ ÕÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÅÁ ÊÅÇƾ Ø Ò Ø Ð Ù Öµº Agente de Monitoração Máquina de execução PTSL fila de pacotes agente SNMP MIB Script MIB RMON2 kernel Jasmin kernel RMON2 SMX Gerente PTSL banco de dados máquina PTSL thread RMON2 thread fila libpcap ÙÖ ½½ ÒØ ÅÓÒ ØÓÖ Ó Ø Ö Ö ÔÓÒ Ú Ð Ô Ð ÔØÙÖ Ð Ó Ó Ô ÓØ Ò Ö ¹Ó Ñ ÙÑ Ð ÖÙÐ Ö Ò Ü Ò Ó Ô ÓØ Ó ÕÙ Ð Ø Ñ Ó ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ø Ô Ð Ñ ÕÙ Ò Ø Ó º ÒØÖ Ó ÙÜ Ð Ö Ø Ó ÔÓÒØ ÖÓ Ô Ö Ó Ð Ó Ö ÙÑ Ó ÔÖÓØÓÓ¹ ÐÓ Ò Ô ÙÐ Ó ÒÓ Ô ÓØ º ÍÑ Ñ Ö ÕÙ ÓÒØ Ñ ØÓ Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÔÖ ÒØ ÒÓ Ô ÓØ Ø Ñ Ñ Ò Ü Ó Ñ ÑÓº Ó Ò Ö Ð Ø ÖÙÐ Ö Ó Ô ÓØ Ñ ÒØ Ó Ô Ñ Ö ÖØ Ó º ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ ÕÙ Ò Ø Ó Ö Ð Þ ØÖ Ú Ò Ó Ú Ö Ð Ø º Ç ÓÒØ Ù Ó ÙÑ Ø Ð Ø Ø Ð Ø Ó Ù Ö Ó ÙÑ Ó ØÖ Ó Ø ÓÑÓ ÒÓÑ Ó ØÖ Ó Ú Ö Ó ÙØÓÖ ÒØÖ ÓÙØÖÓ Ó Ø Ó Ò Ò Ó ÙÑ Ø Ó Ò Ð ÓÙ Ò Ð ÕÙ Ð ØÖ Ó Ø Ö Ð ¹ ÓÒ Ó Ñ ÓÑÓ Ó Ø ÑÔÓ Ñ Ü ÑÓ Ô ÖÑ Ò Ò Ò Ø Ó Ø Ñ ÓÙص Ö Ð Ó Ñ Ò Ò Ü Ø ÒØ Ñ ØÖ Ó ÔÓÒØ Ò Ó Ó Ø Ó ÓÖ Ñ Ø ÒÓ Ô Ö Ñ Ò Ñ Ø ÔÓ ØÖ Ø ÐÓ Ð Þ Ó Ò ÓÖÑ Ó ÒÓ Ô ÓØ Ô Ö Ñ Ò Ñ Ö Ð Ó Ñ Ö ÔÖÓØÓÓÐÓ ÕÙ ÓÖ Ñ Ò Ó ÒÓ ØÖ Ó º Ø Ð Ø ÓØ Ñ Þ Ó ÔÖÓ Ó Ú ØÓ ÕÙ Ô Ò Ó Ô ÓØ ÕÙ ÓÒØ Ò Ñ ÔÖÓØÓÓÐÓ Ò Ó Ñ Ð ÙÑ ØÖ Ó Ö Ó Ò Ð Ó Ê Ð Ó ØÖ Ó Ñ Ò Ñ ÒØÓ Ô Ö Ô Ö Ø Ó º Å Ò ÓÖÑ Ó Ó Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ÒÓÒØÖ Ñ ½ º

12 º¾ ÁÒ ÓÖÑ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÌÓ Ú Þ ÕÙ ÓÓÖÖ Ò Ó ØÖ Ó Ó ÖÚ ÒØÖ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ô Ö Ø Ó Ò ÓÖÑ Ó Ó ÖÑ Þ Ò Ñ ÙÑ ÅÁ Ñ Ð Ö ÊÅÇƾ ½½ º ÑÔÓÖØ ÒØ Ð ÒØ Ö ÕÙ Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ØÙ ÓÑÓ ÙÑ ÒØ ÊÅÇƾ ÓÒÚ Ò ÓÒ Ð ÖÑ Þ Ò Ò Ó Ò ÅÁ Ó Ú ÐÓÖ Ö Ð Ø ÚÓ Ó Ô ÓØ Ó ÖÚ Ó ÒÓ Ñ ÒØÓ Ö ÕÙ Ø Ñ ÔÖ ÒØ ÒÓ ÖÙÔÓ ÔÖÓØÓ¹ ÓÐ Öº Æ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ØÙ Ð Ü Ø ÙÔÓÖØ Ô Ö Ø ÖÒ Ø ÁÈ Ì È Ð ÙÑ ÔÐ Ó º Æ Ñ ØÓ Ó Ó ÖÙÔÓ ÕÙ ÓÑÔ Ó Ñ ÅÁ ÊÅÇÆ ÊÅÇƾ Ø Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó º ÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ Ó Ó ÒØ ÊÅÇƾ Ø ÓÖØ Ñ ÒØ ÒÓ ØÖ Ð Ó ØÙ Ó ÔÓÖ Ö Ñ ½ ÕÙ ÓÒ Ø ØÙ ¹ ÙÑ ÜØ Ò Ó Ó ÒØ Æ Ì¹ËÆÅÈ ½¾ º ÍÑ Ö Ò ÅÁ Ù ÓÑ Ö Ð Ó ÊÅÇƾ ÕÙ Ó ÖÙÔÓ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ÕÙ Ò Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÕÙ Ó ÒØ Ô Þ ÑÓÒ ØÓÖ Ö Ü Ö ÙÑ ÖÙÔÓ Ð ØÙÖ Ô Ô ÖÑ Ø Ö ÒÐÙ Ó ØÖ Ó ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Óº Ð Ñ Ó Ö ÒÙÐ Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó ØÓÖÒ ¹ Ñ ÓÖº Ó ÒÚ ÖÑ Þ Ò Ö Ø Ø Ø ÐÓ Ó Ö Ó ØÖ Ó Ö Ó ÔÓÖ ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ø Ø Ø Ó Ö ÓÖ Ó ÓÑ ÓÓÖÖ Ò ØÖ Ó Ô Ó º Ø Ð ½ ÑÓ ØÖ ÙÑ Ü ÑÔÐÓ Ö ÙÑ Ó Ó ÖÙÔÓ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ÓÒ Ð Ñ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÒÓÖÑ ÓÖ Ñ ÓÒ Ó Ð ÙÒ ØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÕÙ Ö Ú Ñ Ò Ö Ó Ø ÕÙ º Ì Ð ½ ÖÙÔÓ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ÅÁ ÊÅÇƾ Á ÄÓ ÐÁÒ Ü Ö ¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼¼¹¼ ¹¼¼ ½ Ø Ö¾º Ô ¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼¼¹¼ ¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹½ ¾ Ø Ö¾º ÔºØÔ ¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼¼¹¼ ¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹½ ¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹½ Ø Ö¾º ÔºØÔº ÑØÔ ¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼¼¹¼ ¹¼¼¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼½ Ø Ö¾º ÔºÚ ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ ¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼¼¹¼ ¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹½ ¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼¾ Ø Ö¾º ÔºØÔº Ø ÕÙ ÖÚ ÓÖ ÁÁË ÒÐÙ Ó ØÖ Ó Ò ÖÙÔÓ Ø ÓÖÑ ÙØÓÑ Ø Ô ÐÓ ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ø Ó ÐÓ Ó ÙÑ ÒÓÚÓ ØÖ Ó Ô Ö ÑÓÒ ØÓÖ Óº Ö Ö ÓÖÑ Ó Ó ÇÁ Ç Ø Á ÒØ Öµ Ô Ö Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ ÖÙÔÓ ÕÙ Ò Ó Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ µ Þ Ù Ó ÝØ º Ñ Ö ÐÓ ÒØ Ó ÙØ Ð Þ Ô Ö Ø ÖÒ Ø ÁÈ ÓÙ ÔÖÓØÓÓÐÓ Ñ ÙÔ Ö ÓÖ ÒÙÒ ÙÐØÖ Ô Ó ½ Ø ¾ ÝØ µº Ñ Ó ØÖ Ó Ö Ñ ÒØ ÓÖ ÈÖÓØÓÓÐ ÖÁ µ ÙÔ Ö ÓÖ Ô Ö Ò Ó ÓÐ Ö Ñ ÓÑ Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÒÓÖÑ º Ö Ö ÔÐ Ó ØÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÑÔÓ ØÓ Ô ÖØ Ö ÔÖÓØÓÓÐÓ Ó Ò Ú Ð Ö ØÖ Ò ÔÓÖØ ÓÙ ÔÐ Óº Ç ÖÙÔÓ ÐÅ ØÖ Ü ÅÁ ÊÅÇƾ ÖÑ Þ Ò Ø Ø Ø Ó Ö Ó ØÖ Ó ÕÙ Ò Ó Ó ÖÚ Ó ÒØÖ Ô Ö Ø Ó º Ø Ð ¾ ÐÙ ØÖ Ó ÓÒØ Ù Ó Ø Ð ÐÅ ØÖ ÜË º Ð ÓÒØ Ð Þ ÓÒ ÙÑ ÖÓ Ô ÓØ ÓØ ØÓ ÒØÖ Ô Ö Ñ ÕÙ Ò Ð ÒØ» ÖÚ ÓÖµº Ñ ÒØ Ó Ó ØÓ Ø Ð Ó Ñ ÒØ ÓÖÑ ÕÙ Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ô ÓØ Ò Ó Ö ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ØÖ Ó Ñ Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ô ÓØ Ó ÖÚ Ó ÕÙ ÓÑÔ Ó Ó ØÖ Óº Ñ ÙÑ ØÖ Ó ÓÒ Ü Ø Ñ Ù ØÖ Ò Ó ÓÓÖÖ Ò ÙÑ ØÖ Ó Ö ÓÒØ Ð Þ Ö Ó Ô ÓØ Ô Ö ÕÙ Ð Ô Ö Ø Ó º ÇÒ ÙÑ ÖÓ ÓØ ØÓ Ó Ñ Ñ Ö Ö º º ÑÔ Ò Ó ÓÖ Ñ ÓØ Ñ Ñ ÕÙ Ò Ø Ó µ ÑÓ ØÖÓÙ¹ ÓÒ ÖÓ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ð¹ Ñ ÒØ º Ç Ñ ÒØ Ø Ø Ó ÑÓÒØ Ó ÓÑ ØÖ Ø Ó ÙÑ Ö Ò Ó ØÖ Ó ÙÑ Ö ¹ Ò Ó Ó ØÖ Ó Ø Ö Ö ÓÑ Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Óº Ð ÙÒ Ó Ó Ø Ø Ø Ó Ö ÙÑ Ó ÜÓº Ø Ó ÙØ Ð Þ Ó ÙÑ Ã ÁÁ¹ ¼ ÅÀÞ Å ÝØ Ñ Ñ ÓÖ Ê Åº

13 Ì Ð ¾ ÁÒ ÓÖÑ Ó Ó Ø ÓÑ ÓÒ ÙÐØ Ø Ð ÐÅ ØÖ ÜË ËÓÙÖ Ö Ø Ò Ø ÓÒ Ö ÈÖÓØÓÓÐ È Ø ÇØ Ø ½¾ º½¾¼º½¼º¾¼¼ ½ ¾º½ º½¼ º¾ Ó ÒÚ Ð Ó ÖÚ Ó Ì È ¾ ¼ º¾ ½¾ º½¾¼º½¼º½¼¼ ½ ¾º½ º½¼ º¾ Ó ÒÚ Ð Ó ÖÚ Ó Ì È ¾¼ º¾¼ ½ ¾º½ º½¼ º½ ½ ¾º½ º½¼ º¾ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑ ÐÓ Ì È º ¼ ½ ¾º½ º½¼ º ¾ ½ ¾º½ º½¼ º¾ ÓÑ Ò Ó ÖÔ Ò Ó º ¼¼ Ô Ó ÒØ Ù Ø ÒØ µ Ñ Ø ÖÑÓ Ø Ö Ñ» ÙÒ Ó Ø Ñ ØÓÖÒÓ ¼ Ø Ö Ñ» ÙÒ Ó ÓÑ ÙÑ ØÖ Ó Ò Ó ÑÓÒ ØÓÖ Óº Ò ÙÑ ÖÓ Ó Ó Ø Ó Ô Ð Ö Ó ÕĐÙ Ò Ø Ö Ñ Í È ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒ Ñ ÑÓ Ð Ñ Ø ÒÓ ØÖ Ó ÙÑ ÒØ Ò Ó Ó Ò ÙÑ ÖÓ ØÖ Ó ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ÑÔ Ò Ó Ó ÒØ Ó Ö Ö Óº ÓÑ ØÖ Ó ØÖ Ó Ö Ó Ô ÐÑ ÒØ Ô Ö ØÖ Ó Ô Ó ÒØ Ö ÙÞ Ô Ö ¾¾ Ø Ö Ñ» ÙÒ Ó Ö Ò Ó ØÖ Ó Ò ÓÖ Ñ ½¼Å Ø» Ñ ØÓÖÒÓ ¼¼¼ Ø Ö Ñ» ÙÒ Óµ ÓÑ ØÓ Ó Ó Ø Ö Ñ Þ Ò Ó Ô ÖØ Ó ØÖ Ó Ó ÒØ ÖØ Ô ÓØ Ç ÒØ ÓÐÓ Ó Ñ Ñ ÒØ ÔÖÓ Ù Ó ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ó ½¼ ØÖ Ó Ò Ó ÖØ Ô ÓØ º Ç Ñ ÒØ Ø Ö Ø Ö Þ Ó Ù Öº Ê Ø ÖÒ Ø ½¼Å Ø» Ñ ÙÑ Ñ ÒØÓ ÓÒ Ø Ó ÔÓÖ ÀÍ ½¼ Ø Ó ÖÓ Ò Ó Ø Ñ ÓÔ Ö ÓÒ Ð Å ÖÓ Ó Ø Ï Ò ÓÛ ÓÑ ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÒØÓ ÖÕÙ ÚÓ ÑÔÖ ÓÖ ÌÖ Ó Ñ Ó ½ ¼ Ô ÓØ ÔÓÖ ÙÒ Ó Ñ ÓÖ Ö Ó ÓÑ Ö Ð Ì Ñ Ò Ó Ñ Ó Ô ÓØ Ú Ö Ò Ó ÒØÖ ¾ ÝØ ±µ Ñ ÓÖ Ó ÕÙ ½¼¾ ÝØ ¾½±µ È Ö Ð ÔÖÓØÓÓÐÓ ÔÐ Ó Ú Ö Ò Ó ÒØÖ Ó ÖÚ ÓÖ Ï ½ ±µ Æ Ø ÁÇË ±µ ÓÖÖ Ó Ð ØÖ ÓÒ Ó ¾±µº ÓÑ Ö ÒØ ÔÓÒ Ð Þ Ó Ð Ö ÙÖ Ò Ò Ö ÐÓ Ò Ö Ó Ù Ö ÐØ ÖÒ Ø Ú ÕÙ Ò Ó ÓÑÔÖÓÑ Ø Ñ Ó ÔÖÓ Ó Ø Ó ÒØÖÙ Óº Ð ÙÑ ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÓÒ Ö Í Ó Ø Ó ÓÑ Ñ ÙÑ ÔÖÓ ÓÖ ÓÑÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÙØ Ð Þ Ð Ö Ñ ÒØ Ø Ö Ü Ø Ò Ñ ÙÑ ÔÖÓ ÓÖ Ö Ø ÒØ Ò ØÖ Ù Ó Ó ØÖ Ó Ñ Ñ ÙÑ Ø Ó ÓÑÓ Ó ØÖ Ó Ò Ó ÔÓ Ù Ñ Ð Ó ÒØÖ ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ö ÒØ ØÖ Ó Ñ Ö ÒØ ÒØ Ò Ó Ù Ò Ò ÙÑ Ø ÔÓ ÔÖ Ù ÞÓ Ñ Ó ÒØ ØÙ Ò Ó ÑÓ Ó Ô ÚÓ Ò ÔØÙÖ Ó ÖÚ Ó Ó ØÖ Ó ÙÑ Ö Ñ ÙÒ Ó Ò Ô Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö ÙÒ Ó ÓÙØÖÓ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÐØÖÓ È Ò Ð ÓØ ÔØÙÖ ÐØÖ Ò Ó Ó Ô ÓØ ÕÙ ÓÒØ Ñ Ó Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó ØÖ Ó º ÐØ ÖÒ Ø Ú Ö ÙÞ Ö ÕÙ ÒØ Ô ÓØ Ö Ñ ØÖ Ø Ó Ô Ð ÖÖ Ñ ÒØ Ñ ÓÖ ÐØ Ö Ö Ñ ÒØ ÙÒ ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÒØ ÊÅÇƾ ËÙ Ø ØÙ Ó Ó ÒÓ Ó ÑÝËÉÄ Ù Ó Ô ÐÓ ÒØ ÊÅÇƾµ ÔÓÖ ÙÑ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ñ ÒØ º Ñ ÓÖ ÓÔ Ö Ó Ö Ð Þ ÒÓ ÒÓ Ó Ó ÔÖÓÙÖ ÑÔÐ º Ñ ÓÖ Ð Ò Ù Ñ ËÉÄ ËØÖÙØÙÖ ÉÙ ÖÝ Ä Ò Ù µ Ó Ö Ð Ò Ø Ø ÔÓ ÓÔ Ö Ó Ó Ù Ó ÖÕÙ ÚÓ Ø ÓÑÓ Ó ÓÖÒ Ó Ô Ð Ð ÓØ ÙÒ Ó Å Ö Ñ ÙÑ ÐØ ÖÒ Ø Ú ÓÑ Ñ Ð ÓÖ ÑÔ Ò Óº

14 ÓÒÐÙ Ó Ø ÖØ Ó ÔÖ ÒØÓÙ ÓÑÓ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÔÓ Ö ÙØ Ð Þ ÓÑÓ ÙÑ ÖÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ñ Ö º Ð ÙÒ Ò Ö Ó Ø ÕÙ ÓÖ Ñ Ö ØÓ Ô Ó ¹ Ú Ö Ö Ò ØÙÖ Ð ÓÑ ÕÙ ÑÓ Ð Ñ Ø ÕÙ Ù Ò Ó¹ Ø Ó ØÖ Ò Ó º Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ ÑÓ ØÖ ¹ Ø ÒØ ÕÙ Ô Ö Ô Ó Ò Ö Ó Ø ÕÙ Ø ÒØÓ Ô Ð Ù ÑÔÐ ÕÙ ÒØÓ Ô Ð Ð Ö Ô Þ Ñ Ö Ú Ö ÙÑ ØÖ Óº ÔÖÓÔÓ Ø ÜØ Ò Ó Ð Ò Ù Ñ Ó ÔÖ ÒØ ÓÑ Ó Ó Ø ÚÓ ÙÑ ÒØ Ö Ó ÓÔÓ Ø ÕÙ Ô Ú Ö Ñ ÑÓ Ð Ó º Ç ÔÓ Ö ÜÔÖ Ó ÈÌËÄ ÜØ Ò Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÙÑ ÔÓÒØÓ Ö Ø Óº ÔÓ Ð ÓÖÖ Ð ÓÒ Ö Ô ÓØ Ô ÖØ Ò Ñ Ð ÙÑ Ñ ÑÓ ÙÜÓ ÓÙ Ò Ó Ô ÖÑ Ø Ò¹ Ø Ö ÓÑ Ñ ÒÓÖ Ò ÖÖÓ Ò Ó Ø ÕÙ Ö ÙÞ Ò Ó Ò Ú ÐÑ ÒØ Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ð ÖÑ Ð Ó º Ð Ñ Ó ÒÕÙ ÒØÓ Ó Ô ÖØ ÓÖ Ò Ô ÖÑ Ø Ð ÓÒ Ö Ô ÓØ ÓÑ Ñ Ð ÙÒ ÑÔÓ ÔÖ ¹ Ø ÖÑ Ò Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ø ÒÓ Ñ Ü ÑÓ Ñ ØÖ Ò ¹ ÔÓÖØ ÈÌËÄ Ú Ð Ñ Ó ÔÓ Ð Ø Ö ÕÙ ÐØÖ Ñ Ø ÓÑ Ñ ÕÙ ÕÙ Ö ÑÔÓ ÕÙ ÕÙ Ö ÔÖÓØÓÓÐÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó Ó Ò Ú Ð ÔÐ Óº ÓÑÓ Ò Ð Ò Ù Ñ ÑÔÓ Ð Ö ÓÑÔÓÖ ÙÜÓ Ó º Ñ ÙÑ Ó Ø ÐÒ Ø ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ò Ö Ò Ó Ö ÔÓ Ú Ð Ú Ó ÑÔÓ Ð Ö Ö ØÓ Ó Ó Ó Ò Ô ÙÐ Ó ÒÓ ÔÖÓØÓÓÐÓ Ì È Ô Ö Þ Ö Ò Ð º Ç Ù Ó ÙÑ ÅÁ ÊÅÇƾ Ô Ö ÖÑ Þ Ò Ö Ó ØÖ Ó Ó ÖÚ Ó Ô ÖØ ÙÐ ÖÑ ÒØ Ò¹ Ø Ö ÒØ º Ñ ÓÖ Ø Ò Ó ÔÖ ÒØ ØÓ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÔÓ Ú Ð ÑÓÒØ Ö ÙÑ ÖÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ô Ò ÓÑ Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Óº È Ö Ø Ð Ø Ó¹ Ø Ö Ð ÙÑ Ó ØÛ Ö ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÔÖÓ Ö Ñ Ö ÓÒ ÙÐØ Ö Ó ØÓ ËÆÅȺ Ç ÑÔ Ò Ó Ó ÒØ ÕÙ Ó Ô Ö Ö ÓÑ ÜÓ ØÖ Ó Ñ Ú Ö Ö Ô Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ Ö ÓÔ Ö Ò Ó Ò ÓÖ Ñ Ø ÔÓÖ ÙÒ Óº ÒØÖ Ø ÒØÓ ØÖ Ù Ó ÓÖ Ò ÒØ ÒÓ Ñ ÒØÓ Ö Ñ Ò Ø ÚÓ ÙØ Ð Þ Ó ÔÓÙÓ ØÖ Ó Ñ ÙÑ Ð Ö ÙÞ Ñ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ù Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ð Ð Ö Ó Ö ÒØ ÒØ Ö¹ Ñ Ö Ó µº ÒØ Ö Ó Ó ÒØ ÓÑ Ó Ñ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ø Ñ Ò Ñ ÒØÓº ÔÖ ÓÜ Ñ Ø Ú ÔÖ Ú Ø Ó Ó ØÙ Ó ÙØ Ð Þ Ó Ó Ñ Ò ÑÓ ÐØÖ Ñ Ð ÓØ Ð Ô Ô ÓÑÓ ÓÖÑ Ñ Ð ÓÖ Ö Ó ÑÔ Ò Ó Ð Ñ ÒÚ Ø Ó Ð ÓÖ ØÑÓ Ñ Þ Ô Ö ØÖ Ø Ñ ÒØÓ Ó Ô ÓØ ÔØÙÖ Ó Ö º Ê Ö Ò ½ ËÈ Ê Äº Ⱥ Ä ÁÆÇÌ Äº º ËÌÇÊ À ʺ Ï Æ Ì º Ì ÊÇÍ Ç Äº ʺ ÌÓ¹ Û Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ð Òع Ö Ø ØÙÖ ÓÖ ÒØ ÖÔÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ë ÖÚ Å Ò¹ Ñ Òغ ÈÖÓº Ö Ø Á»Á ÒØ ÖÔÖ Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ë ÖÚ ÓÒ Ö Ò ØÐ ÒØ ÂÙÒ ¾¼¼½º ¾ ËÈ Ê Äº Ⱥ Ä ÁÆÇÌ Äº º ËÌÇÊ À ʺ Ï Æ Ì º Ì ÊÇÍ Ç Äº ʺ ÍÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ô Ö Ö Ò Ñ ÒØÓ ØÖ Ù Ó Ð Ü Ú Ð ÈÖÓØÓÓÐÓ ÐØÓ Æ Ú Ð Ë ÖÚ Ó Ê º Ò Ó Á Ë ÑÔ Ó Ó Ö Ð ÖÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÐÓÖ Ò ÓÔÓÐ Å Ó ¾¼¼½º ËÈ Ê Äº Ⱥ Ä ÁÆÇÌ Äº º ËÌÇÊ À ʺ Ï Æ Ì º Ì ÊÇÍ Ç Äº ʺ ¹ ØÖ ÙØ Å Ò Ñ ÒØ Ó À ¹Ð Ý Ö ÈÖÓØÓÓÐ Ò Æ ØÛÓÖ Ë ÖÚ Ì ÖÓÙ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ð Òع Ö Ø ØÙÖ º ÈÖÓº Á ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò ÓÐÑ Ö Ö Ò ÂÙÐÝ ¾¼¼½º ËÌ ÄÄÁÆ Ë Ïº Æ ØÛÓÖ Ò ÁÒØ ÖÒ ØÛÓÖ Ë ÙÖ Øݺ ÍÔÔ Ö Ë Ð Ê Ú Ö Æ Û Â Ö Ý ÈÖ ÒØ À ÐÐ ½ º

15 ÅÈ ÄÄÇ Êº Ï Ê Êº Ë Ø Ñ Ø Ó ÁÒØÖÙ Óº Å Ò ÙÖ Ó Ó Á Ë ÑÔ Ó Ó Ö Ð ÖÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÐÓÖ Ò ÓÔÓÐ Å Ó ¾¼¼½º ÆÇÊÌÀ ÍÌÌ Ë ÆÇÎ Ã Â Å Ä ÀÄ Æ º Ë ÙÖ Ò ÈÖ Ú Ò Ó Ñ Ê º Ë Ó È ÙÐÓ Ö Ð ØÓÖ Ö Ð Ý ¾¼¼½º Æ ÌÏÇÊà ÄÁ ÀÌ Ê ÇÊ Ê ÁÆ º Æ ØÛÓÖ Ð Ø Ê ÓÖ Ö ÀÓÑ Ô ÔÓÒ Ú Ð Ñ ØØÔ»»ÛÛÛºÒ ÖºÓѺ ÎÁ Æ º ÃÅ ÆÆ ËºÌº à ÅÅ Ê Êº º Ì ËÌ Ì ÌÓÓÐ ËÙ Ø º ÈÖÓº Ó ÁË ¾¼¼¼ À ÐØÓÒ À ËÓÙØ ÖÓÐ Ò Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Á ÈÖ º ÇÆà ÊË º Ì ÖØ Ò Ø Ø ÓÒ Ó ÈÓÖØ Ë ÒÒ Ò ËÝ Ñ Òº Å º ÆÓÚº Ù ½ º ½¼ ÊÇ Ë À ź ËÒÓÖØ ¹ Ä ØÛ Ø ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ ÓÖ Æ ØÛÓÖ ÈÖÓº ÄÁË ³ ÆÓÚº ½ º ½½ Ï Ä ÍËË Ê Ëº Ê ÑÓØ Æ ØÛÓÖ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Î Ö ÓÒ ¾ Ù Ò ËÅÁÚ¾º Ê ÕÙ Ø ÓÖ ÓÑÑ ÒØ ¾¼¾½  ÒÙ ÖÝ ½ º ½¾ À Ê Ã Ê Ïº Ì Æ ÌËÆÅÈ ÈÖÓ Øº ËÓÙÖ ÓÖ ÔÓÒ Ú Ð Ñ ØØÔ»»Ò ع ÒÑÔº ÓÙÖ ÓÖ ºÒ Ø»º ½ È ËÇÆ Î ÖÒº ÖÓ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ø Ò Æ ØÛÓÖ ÁÒØÖÙ Ö Ò Ê Ð Ì Ñ ºÁÒ ÍË ÆÁ Ë ÙÖ ØÝ Ë ÑÔÓ ÙÑ º  ÒÙ ÖÝ ½ Ë Ò ÒØÓÒ Óº ½ º ½ ÁÆÌ ÊÆ Ì Ë ÍÊÁÌ Ë ËÌ ÅË ÁÆ º Ê Ð Ë ÙÖ ÀÓÑ Ô ÔÓÒ Ú Ð Ñ ØØÔ»»ÛÛÛº ºÒ Ø ½ ÄÄÇÎÁÆ ËÌ Î Æ Åº Ë ÙÖ ØÝ ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ì È»ÁÈ ÈÖÓØÓÓÐ ËÙ Ø ÓÑÔÙØ Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ê Ú Û ÎÓк ½ ÆÓº ¾ ÔÔº ¾¹ ÔÖ Ð ½ º ½ ÁÊÏÁÆ Î ÆÇÊÌÀ ÍÌÌ ËØ Ô Ò Ê ÄÈÀ Ðк Æ Ú Ð ËÙÖ Ï Ö Ö ÒØ Öµº Ù Ð Ò Æ ØÛÓÖ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ò Ò ÐÝ Ô Ð ØÝßËØ Ô Ý ËØ Ôº ½ º ÔÓÒ Ú Ð Ñ ØØÔ»»ÛÛÛºÒ ÛºÒ ÚÝºÑ Ð»ÁËË» Á» Ø Ôº ØѺ ½ Ä ÎÁ º Ë À ĐÇÆÏĐ Ä Ê Âº Ò Ø ÓÒ Ó Å Ò Ç Ø ÓÖ Ø Ð Ø ÓÒ Ó Å Ò¹ Ñ ÒØ ËÖ ÔØ º Ê ÕÙ Ø ÓÖ ÓÑÑ ÒØ ½ Ù Ù Ø ¾¼¼½º ½ Å Æ À ÌÌÁ º ËÈ Ê Äº Ⱥ Ì ÊÇÍ Ç Äº ź ʺ ÍÑ ÖÖ Ñ ÒØ ÅÓÒ ¹ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ú Ð ÎÓÐØ Ø Ó ÁÒØÖÙ Óº ÁÒ ÈÖÓº Ó Ø ÎÁÁ ÓÒ Ö Ò Ä Ø ÒÓ Ñ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø Ä Á³¾¼¼½µ Å Ö Î Ò ÞÙ Ð Ë ÔØ Ñ Ö ¾ ¹ Ë ÔØ Ñ Ö ¾ ¾¼¼½º ½ Ê Äº Ì ÊÇÍ Ç Äº ÅÓÒ ØÓÖ Ó ÈÖÓØÓÓÐÓ ÐØÓ Æ Ú Ð ØÖ Ú ÁÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ Ó ÙÑ ÒØ ÊÅÇƾº ÖØ Ó Ñ ØÖ Óº ÈÈ Í Ê Ëº Þ Ñ ÖÓ ¾¼¼½º

¾½ Ë ÑÙÐ Ó ÜÔ Ö Ò ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ ÑÓÒ ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ñ ÙÐ Ì ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú ÖØÙ Ð ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒ ØÓÓÐ Ò Ô Ý Ð ØÙÖ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Á ÙÐ Ò Ò Ö ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÒ Ó Ò ÔÐ Úº ÀÙÑ ÖØÓ º º Ö ÒÓ ¾ ¼ ¼¹ ¼½ ˺ º ÑÔÓ ËºÈº

Leia mais

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2 Ö Ò Ð ØÖ Ù ÓÒ Ú Ð Ñ ÐÙ Ø Ö ÒØ Ð Ö Äº Ó Ë ÒØÓ Ð Èº Ù ÖØ ÂÖº Ð ÒÒ Å Ò Ð Ð Ö ºÙ Ñ º Ö Ð Ò ºÙ ÔÖº Ö Ý ÖÝ ÓкӺ Ô ÔØÓº Ò ÓÑÔÙØ Ó ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ö ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÒº ÍÒ Úº Ö Ð Å Ò Ö ÍÒ Úº Ö Ð Ó È Ö Ò Ó ¹ Ù Ë Ò Å

Leia mais

À À ÍÑ ÈÖÓØÓÓÐÓ ÊÓØ Ñ ÒØÓ Ô Ö ÁÑÔÐ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ú Ó Ë ÖÚ Ó ÅÙÐØ Ø ÄÙ À ÒÖ Õ٠ź ú Ó Ø ½ ¾ ÄÙ º Ó Ø Ð Ô º Ö Ë Ö ½ Ë Ö º Ð Ô º Ö ÇØØÓ ÖÐÓ Åº º Ù ÖØ ¾ ÓØØÓ Ø ºÙ Ö º Ö ½ ÄÁÈ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ÔÐ ÂÙ Ù

Leia mais

Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È Ö¹ØÓ¹È Ö ÂÙÐ ÒÓ Ë ÒØÓ Ä ÓÒ Ö Ó ÊÓ Ó ÆÓ Ù Ö È ÙÐÓ Ö Ù Ó Î Ö Ð Ó ÐÑ Ï Ò Ö Å Ö ÂÖº Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÙÐ ÒÓ ÐÖÓ Ó Ô ÙÐÓ Ú Ö Ð Ó Ñ Ö ºÙ Ñ º Ö ½ Ö Ð ¾¼¼¾ È Ð ÚÖ ¹ Ú Ë Ø Ñ

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ÈÖÓ Ù Ó ÐÑ Ø Ó ÙÖØ Å ØÖ Ñ ¹ÊÇÅ Ô Ö Ó Ò ÒÓ ÈÖÓ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ë ÓÖع ÙÖ Ø ÓÒ ÐÑ Ò ¹ÊÇÅ ÓÖ È Ý Ì Ò ÂÙÖ Ò Ö À ÐÐÑ ÒÒ ÊÓ Ð Ò Å ÖÓ Ö Ò ÓÒ Æ Ú ÖÐ Ò Ó ÒØÓÒ Ó Ë Ú Ó ËÙ ÙÑ

Leia mais

½ Ë Ø Ñ Ê Ð Î ÖØÙ Ð Ô Ö Ë ÑÙÐ Ó Î Ù Ð Þ Ó Ö ÈÓÒØÙ Ö Ø Ù ÑÔÓ Ð ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ê Ð ØÝ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÈÓ ÒØ Ö Ò Ø Ð ØÖ Ð ÒØ ÓÒ Ó Î Ò ÖÐ Ó Ë ÒØÓ ½ Ë Ð Ò ÊÓ Ö Ù Ó Ë ÒØÓ ¾ ÄÙ Ò Å Ó Ö

Leia mais

ÒØ Ò Ó ÂÓ ÕÙ Ñ Ò Ö Ø Ú ÍÑ Å ØÓ ÓÐÓ È ÖØ Ó Ô Ö Ó Ó¹ÔÖÓ ØÓ Ë Ø Ñ Ø Ñ Ó Ì Ù Ñ Ø ÓÐ Ò Ò Ö ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù ÓÙØÓÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ýö Ô Ð Þ Ó Ñ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ µ ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó ÓÐ Ò Ò Ö Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ

Leia mais

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ËÓ ØÛ Ö ÇÖ ÒØ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ È Ö ÆÓÚÓ Ë ÖÚ Ó Ì Ð ÓÑÙÒ Ó Ð Ò º Ù Ñ Ö ÒØÓÒ Ó Ìº Å «Â Ñ Äº È Ö Ö ÖÙÒÓ º ÊÙ Ó Å Ö Ð Ö ÖÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Æ ÓÒ Ð Ì ÒÓÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ó ¹ ÁÌÁ È ½ ¾ ¹ ÑÔ Ò ¹ËÈ ½ ¼ ¹ ¼ Ð Ò Ñ «Ñ Ð

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º Ê Ð Ó ÍÖ ÒØ Ê Ð Ó ÜÔ Ö Ò Ô Ö ØÙ Ð È Ó Ð Ç ÈÓ Ö Ó Ë Ñ ÓÐ ÑÓµ ÊÓ ÖØ Ë ÖÑ Ø ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ö Ð ÓÒºÓÑ ½¼ Ú Ö ÖÓ ¾¼½ ÌÖ Ò Ö Ó ÌÖ Ù Ó ÖÐÓ Ä Ø Ë ÐÚ ÖÐÓ Ñ Ö Ò Ð Ø ÐÚ Ñ ÐºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º Ø Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ö Î Ú ÓÑ Ê Ø Ö ÒÓ Ö Ò È ÙÐ ÓÕÙ ÛÛÛº Ñ ÒØ Ò Ø Ú ºÒ غ Ö Ö Ð ¼½ ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì

Leia mais

¾¾½ ÔÖ ÒØ Ó Ó ËÓ ØÛ Ö Ù ÓÒ Ð Î Ø¾½ Å Ò ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ù Ø ÓÒ Ð ËÓ ØÛ Ö Î Ø¾½ Å Ò µ Ï ÐØÓÒ Èº Ë ÐÚ Ð Åº º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Ð ØÓÒ º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ ÁÚÓÑ Ö Ö ØÓ ËÓ Ö Ó Ó º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Û ÐØÓÒÔ ÙÓкÓѺ Ö» Ì»Í È ½¼ ¹ ¼

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ç ÒÓ ÓÐ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ½ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ¾ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ» º ¾ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºØÖÙØ

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ØÖ Ø Ô Ö ÍØ Ð Þ Ö Ó ÈÖÓ Ö Ñ ÈÖÓÑ Ø Ù Ò ÐØ Ö Ó ÓÒ Ô Ó Ñ Å Ò Ë ÖÐ Ý Ì Ó Ó Ö ½ È ÙÐÓ Ê Ö Ó Ë ÐÚ ÊÓ ¾ ÍÑ Ð Ò ÓÑ ØØ È Ù Ð Ð Ò Ã ÓÒ Ñ ½ Ó Ö ºÙ Ñ º Ö ¾ ÖÓ ºÙ Ñ º Ö ÙÑ

Leia mais

ÓÑÔÖ Ò Ó Ì ÖÑÓ ÒØ Ó ÒÓ ÙÖ Ó Ò ÍÒ Ö Ø Ò Ò ÒØ ÛÓÖ Ò Ò ÓÙÖ µ Å Ö Ë Ð Ø Ëº º È Ò ÖÓ Ä Ø Å Ö ÂÓ º Å ÖÕÙ ÐÑ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ó Ñ Ö ¼¼ ¹ ½ Ó Ñ Ö ÈÓÖØÙ Ð Ê Ó Ñ ½ Å Ó ¾¼¼½º ØÓ Ñ ¼ ÇÙØÙ ÖÓ ¾¼¼½º Æ Ø

Leia mais

Ô Ó ÓÖÑ Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ ÆË Î Ò Ö Ë Ö Ñ ÒØÓ Ò Ñ Ö ÅÓÖ Ö Ù Ó Ä ÑÓ Ì Ø Ø Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Å Ø Ñ Ø ÔÐ ¹ ÁÅ Ô ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ÆÓÖØ ¹ Í ÊÆ ÑÔÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó ¹ Ä Ó ÆÓÚ ¹ ¼

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÙÐ Ò º Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó Ë Ø Ñ ÇÔ Ö ÓÒ Ð Ö Ö ÓÞÓ ¹ ÍÆÁ ÅÈ Å ÙÖ Ó º Å Ð ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÄÙ º Ò ÙÐ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ Â Ò ÖÓ ¾¼¼¾ ÑÔ Ò ËÈ ¹ Ö Ð ËÙÑ Ö Ó Ä Ø ÙÖ Ä Ø Ì Ð Ú Ú

Leia mais

Ú Ð Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö Ø Ö Ø ÒÓ Ê ÓÒ Ñ ÒØÓ È Ð ÚÖ Å ÒÙ Ö Ø ÂÓ ÂÓ Ñ Ö ÇÐ Ú Ö Â Ò ÓÖ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÍÒ Ú Ö ¹ Ö Ð ÑÔ Ò Ö Ò ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ Ï Æ Ê ÅÇÊÇ ÁÇ Á Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÐÓ ÀÓÖ ÞÓÒØ ¼ Ñ ÖÓ ¾¼¼ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê

Leia mais

0xFFF... sistema operacional. (b)

0xFFF... sistema operacional. (b) Ô ØÙÐÓ Ö ÒÑ ÒØÓ Å Ñ Ö Å Ñ Ö ÙÑ Ö ÙÖ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ö ÙÓ Ñ ÒØ Ö Ò Óº ÒÕÙ ÒØÓ Ô ÖÑ Þ Ò Ñ ÒØÓ Ó ÓÑÔÙØÓÖ Ú Ñ Ö Ò Ó ÓÒØ ÒÙ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ü ¹ Ó Ó ØÛ Ö Ö Ø ÐÚ Þ Ø Ü ÑÓÖ º Ô ÖØ Ó Ø Ñ ÓÔ ÖÓÒ Ð ÕÙ Ö Ò Ñ Ñ Ö Ñ Ö Ò ÓÖ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó Ò Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö ¹ Ö Ò Ð Ò ÓÒ Ò ÖØ Ð ÔÐ ÙÑ Ö ØÙÖ Î ÖØÙ Ð ÙØÓÖ Ê Ö Ó Ô Ø Ò Ó Å ÖØ Ò Ë ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó Ê ÖÓ Ù Û Ò ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ ½ ¹ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ÓÑÓ ÈÓÖ ÉÙ È Ö Ö ÌÓÑ Ö Å Ñ ÒØÓ È ÕÙ ØÖ Ó Ó Ö Ú Ø ØÙ Ð Þ ¾¼¼ È Ø Ö Êº Ö Ò Åº º Ú Ó Ò È º º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ ½ Ä ÚÖÓ ÖÓ È ÕÙ

Leia mais

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Notas de Aula Introdução a Computação Gráfica IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Autores Jonas de Miranda Gomes Luiz Carlos Pacheco Rodrigues Velho Paulo Roma Cavalcanti Intituições IMPA -

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ ÈÖ Ø Ø Ù Û Ó Ò ÙÖ Ø Ú Ø Ù Û Ê ¹ Ø Ó ÓÑ Ö Ø Ó È ÖØ Ö Ó Ä ÚÖÓ Ð ØÖ ÓÒ Ó ÇÖ Ò Ð Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ÔÖ Ø» Ù ÈÖ Ø Ó¹ ¹Ê Ø ºÔ µ Ó ¹ Å Ö Ó ¾¼½½ ÛÛÛº ÙÖ Ó Ò ÖºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾

Leia mais

Roteador. subrede de comunicação. canal

Roteador. subrede de comunicação. canal Ê Ë ÇÅÈÍÌ ÇÊ Ë ÅÇ ÄÇ ÇËÁ Ð Ö Ö ÓÞÓ Å ÙÖ Ó º Å Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ Ó ÙØÓÑ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¾¼¼¾ ½ ¹¾¼¼¾»»ÍÆÁ ÅÈ Ô ØÙÐÓ ½ ÁÆÌÊÇ Í Ç ½º½ ÓÒ ØÓ Ó Ò Ö ÑÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÑÓ

Leia mais

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ ÌÎ Ø Ð ÁÒØ Ö Ø Ú Ôð ØÙÐÓ ¾ Ó ô è Ó ÓÒØ ÈÖÓ º Ð Ô À ÒÖ ÕÙ Å Ê æ Ä ÓÖ Ø ðóö Ó ÅÙÐØ Ñð Ò Ñ ô è Ó Ê ÓÑÙÒ ô èó ̻ʠæ ÍÒ È ØÖ ðóôóð ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó Ê ÙÐ Ó Ò Ö ÔÖÓ ÙÞ Ò ÙÒ Ñ ÖÓ Ö Ó Î È Ö ÔÖ Ò Ö Ø Ö Ù Ó Ø Ñ¹ ÔÖ Ñ ÖÓ ÔÖ Ò Ö Ð Ö Å Ð ÂÓÖ Ò ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó Ì Ö Ô ÆÙØÖ ÓÒ Ð Ó ÓÙØÓÖ Å Ü Ö ÓÒ È ÖÓ Å ÖØ Ò Ë Ñ Ó ÔÑ ºØ Ö Ô Ö ÓÒ Ñ ÐºÓÑ Ä Ó ¹ ÈÓÖØÙ Ð Ø Ö Ô Ö ÓÒºÛÓÖ ÔÖ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º

Leia mais

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

Leia mais

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ç Î Ä Ç ÊÁÇ ÇË ËÁÆÇË Á Æ Á Ë Ì Ë Ì ÆÇÄ Á Ë ÍÊËÇ È Ë¹ Ê Í Ç Å ÇÅÈÍÌ Ç ÈÄÁ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓÖ ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò ÔÓÖ Ê Ä ÍÌ ÊÊ Ë Â Å Æ ÖØ Ó Ù Ñ Ø Ú Ð Ó ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ð Ô Ö Ó

Leia mais

metros

metros ½ ½ ýä ÍÄÇ Ç Á ÆÇ Ê ËÁÄ ÓÖ Ñ Ö Ó ÑÓ ÐÓ ÓÒ ÙÐ Ó Ó Ð ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ò Ö ÑÓÚ Ö¹ ÐÙÐ Ö¹ Ö ÔÓÖ Ë Ó º µ Ñ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÑ ÑÓ Ó Ø Ö ØÓÒ Ú Ò ÇÐÐ Ú Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ì Ë Ó º º¾µ Î Ò ÃÐ Ù Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ñ Ó

Leia mais

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ Å Ö ÓÐ Ñ Ö Ó ÐÙÐ Ö Ò Ð Ù ËÓ Ö È Ö Ö ÖØ Ó Ö Ð Þ Ó ÓÖ ÒØ Ó Ó ÔÖÓ ÓÖ Öº Å ÖÓ º Ⱥ Á ÖØ ÔÖ Ò¹ Ø Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Í Ê Ë Ñ ÔÖ Ò Ñ ÒØÓ Ô Ö Ð Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ

Leia mais

ÍÑ Ë Ø Ñ ÌÙØÓÖ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ÒÓ ÓÑ Ò Ó Ê È ØÖ Ù Ø ÚÓ Å Ò ÖØ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö ÙÓ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ¹ ÑÔÙ ÁÁ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø º ýö ÓÒ ÒØÖ Ó Ê È ØÖ

Leia mais

cosx e x x 2 2! x 3 3!

cosx e x x 2 2! x 3 3! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð d cos d sen d d d d e d d sen d d d d cos d d d d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n d d d d d d Å ÖÓ º Ⱥ Ö Ð ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ

Leia mais

½½ ÓÑÓ Æ Ó Ö Ú Ö ËÓ Ö À Ø ÓÖ ¹ ÙÑ Å Ò ØÓ À ØÓÖ Ó Ö Ó ÀÓÛ ÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ ÛÖ Ø ÓÙØ Ø ØÓÖÝ Ó Ô Ý ¹ ØÓÖ Ó Ö Ô Ð Ñ Ò ØÓµ ÖÑ ÖØ Ò ºÙÒ ÑÔº Öº ÖÙÔÓ À Ø ÓÖ Ì ÓÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ê Ó Ó Ñ Ó ÖÓÒÓÐÓ ÁÒ Ø ØÙØÓ Ð Ï Ø Ò ÍÆÁ ÅÈ

Leia mais

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Å Ö ÐÓ Ä Ñ Ä Ð ÖÖ Ö Ê Ì ÊÁ Ç ËÁ ǹÉÍ ÅÁ Æ ÍÄÇË ÈÄ Æ ÌýÊÁ Æ ¼ ÌÊ Î Ë Å È Å ÆÌÇ ËÈ ÌÊÇË ÈÁ Ç ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ ØÖÓÒÓÑ

Leia mais

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2!

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð senh d cos d d d d d d d d d sen e sen d d d d d d d d cos cosh d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n+ d d d d d d Å ÖÓ ÙÖ Ð Ó

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼

Leia mais

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º Ì ÓÖ ÔÖ ÒÞ Ñ ¹ È ÓÐÓ ÔÖ ÒÞ Ñ ÒÓ Ö ÙÑ ÒÓ ÔÖ ÒÞ Ñ Ò Ñ ÒØ Ú Ú Ô ØÓ Ó Ñ Ø ÑØ Ó ÓÑÔÙØÓÒ ÔÖ ÒÞ Ñ ÍÑ Ò ÓÕÙ ÑÙÐØ ÔÐ Ò Ö ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα ¾¼½¼ Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα

Leia mais

Î ÄÁ Ç Ç Ë ÅÈ ÆÀÇ ÆÌ Ë Å Î ÁË ÆÇ Ê Æ Á Å ÆÌÇ Ê Ë Å Ö ÐÓ ÓÒ ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ ÇÇÊ Æ Ç ÇË ÈÊÇ Ê Å Ë È Ë¹ Ê Í Ç Æ ÆÀ ÊÁ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Â Æ ÁÊÇ ÇÅÇ È ÊÌ ÇË Ê ÉÍÁËÁÌÇË Æ ËËýÊÁÇË È Ê Ç

Leia mais

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ ÅÁÆÁËÌ ÊÁÇ Í Ç ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÈÊÇ Ê Å È Ë¹ Ê Í Ç Å Æ ÆÀ ÊÁ Å þæá ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Ì Ô Ö Ó

Leia mais

¾ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼½ Ç Å ØÓ Ó ÒØ Ø Ù ÓÒØÖÓÚ Ö Ì ÑÝØ Ó Ø ÒØ Ø Ò Ø Ö ÓÒØÖÓÚ Ö ÊÓ Ö Ó ÅÓÙÖ ÖÓ Ö Ó Ö Þ ÔÑ ÐºÓѺ Öµ ÂÓ Ó Ø Ø Ö Ò ÐÐ Ò ÐÐ Ù Ö º Öµ ÁÒ Ø ØÙØÓ Í ÊÂ Ê Ó Ñ ¾»¼»¾¼¼¼º Å ÒÙ Ö

Leia mais

Sistemas de Operação Sockets

Sistemas de Operação Sockets Sistemas de Operação Sockets O que é um socket? Uma interface de comunicação entre processos que podem ou não residir na mesma máquina, mas que não precisam estar relacionados. É usado normalmente para

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ÅÖÓ ¾¼¼ ËÑÙÐÓ Ò ÐØÖÓÒ ÔÖ Ö Ø ÍÒÑÒ ÓÒ ÑÒ ÓÒ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÐØÖÓÒ Ò ØÝ ÓÖ ÓÒ ÑÒ ÓÒÐ Ò ØÛÓ ÑÒ ÓÒÐ ÖÝ ØÐ ÈÐÒÓ ÐØÓÖÖ ÎÐÑÖ Ð ¾ ÏÐØÖ ÐÙÖ ÞÚÓ ÂÙÒÓÖ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÖ ØÐÓÖ ººÐºÙÒ ÔºÖµ ÔÖØÑÒØÓ ÁÒ

Leia mais

ÓÑÔÙØÓ Ö ÍÑ ÈÖÓÔÓ Ø ÈÐÒÓ ÈÓÓ ÄÙÞ ÎÐÓ ÂÓÒ ÓÑ ÁÅÈ ß ÁÒ ØØÙØÓ ÅØÑØ ÈÙÖ ÔÐ ØÖ ÓÒ ØÓÖÒ ½½¼ ÊÓ ÂÒÖÓ Ê ÖÞÐ ¾¾¼¹ ¾¼º ÐÚÐÓÓÒ ÑÔºÖ Ê ÙÑÓ Æ ÖØÓ ÔÖ ÒØÑÓ ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ¹ ÔÐÒ ÓÑÔÙØÓ Ö º ÑØÓÓÐÓ ÙØÐÞ ÙÒÑÒØ Ò

Leia mais

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö ¼ È ÁÌÍÄ º Ë ÄÁË ÊÌÊÆ Ñ ÒØ Ñ ÒÖÑ ÒÖ ÑÙÐÖ ÑÒÐ٠ص Ð ÔÖ ÞÖ Á Ø ÒÖÒº ØÙ Ø ÖÖ ÔÖ ÒØÖº ËÒØ¹Ñ Ø Ò ØÒ ÕÙ Ò Ò ÑÔÖÑ Á Ø Ñ ÖÖÚÐ ÔÖ Ö Òº ÔÒ Öº ÔÖ ØÖ Ò Ö º ÑÒ Ñ Ò ÑÒØ Á Ø ÔÒ ÔÖÒÔÐÑÒØ Ñ ØÖÐ ÒØÖÖ ÕÙ ÞÑ ÕÙ ÑÐ Ø µ ÔÖ

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ ÁÒÚÒÓ Ó ÓÒØÓ ÉÙÒØÙÑ ÒÖ ÙÒÓ ÈÐÒ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÔÖØÑÒØÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ËÓ ÖÐÓ ½ ¹¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ ÈÙÐÓ ÊÓ Ñ ¾¾ ÆÓÚÑÖÓ ¾¼¼¼º ØÓ Ñ ¾ ÞÑÖÓ ¾¼¼¼º À Ñ ÒÓ Ó ÕÙÒØÙÑ ÔÖÓÚÓÓÙ ÙÑ ÖÚÓÐÙÓ Ò Ò

Leia mais

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ÔÖØ»ÙÈÖØÓ¹¹ÊØ ºÔµ Ó ¹ ÅÖÓ ¼½½ ÛÛÛºÙÖ ÓÒÖºÓÑ ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ÀÙÖ Ø ÀÖ ÔÖ ÐÓÒÑÒØÓ Ø ØÓ ÌÖ Ñ Ë ØÑ ÓÑ ÈÖÓ ÓÖ ÀØÖÓÒÓ ÝÖ ÖÒÓ ËÓÙ ÊÓ ÖØÓ Å ØÖÓ ÙÑØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÓÑÔÙØÓ ÔÐ ÙØÓÑÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ÐÙÑÒÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖº ýö ÓÒÒØÖÓ ÇØÑÞÓ ÁÒØÐÒ ÖØк ÇÖÒØÓÖ ÄÙÞ

Leia mais

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ºº ÓÑÓ ÜØÖÖ ÙÓ Ù ÒÓ ÙÑ ÐÕÙ ÓÖ º º ¼¼ ºº ÓÑÓ ÓØÖ Ö ÙÐØÓ Ñ ÖÔÓ ÓÑ Ø ¼ º¼ ÆÓØ Ò ÅÜ Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ

Leia mais

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º ¹ Ç ÑÒÓ ÔÖ ÙÑ Ø ÜÓ ÌÓÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ ËÙ ÓÖÙÖ ÓÒ ÖÓÚ ÙÐÖ ÚØ ËÙ ÒÖ ÒÓ ÙÑÒØ º ÍÑ ÇÐ ÒÓ ÇÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½¼ ÍÑ ÓÑ ÓÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼¼ º½½ ÐÓÖ Ó ÔØÙÐÓ

Leia mais

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002 Listening to the coefficient of restitution and the gravitational acceleration of a bouncing ball C. E. Aguiar and F. Laudares Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro Cx.P. 68528, Rio

Leia mais

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø ÍÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÂÓÓ ÖÐÓ ËØÙÐ ÁÒ ØØÙØÓ ÓÑÔÙØÓ ÍÆÁÅÈ ºÈº ½ ÑÔÒ ËÈ ½ ¼ ¹¼ ØÙкÙÒÑÔºÖ Ê ÙÑÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÖÖ ÑÒØ Ó ÕÙ Ó ØÙÑ ¹ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ Ø Ó ÒÕÙÐÓ ÕÙ ÑÓ ÑعØÓÔÓ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º ÎÖ ËÑÔÐ ÓÖ È ÕÙØÖ ÎÓ ¾ ÓÑÓ ÖÓ È ÕÙØÖ ÊÐÑÒØ ÙÒÓÒÑ ÈØÖ ÖÒ ÛÛÛºÝÓÙØÙºÓÑ»ÛØÚϾÎÛ ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ

Leia mais

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES 28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES TUTORIALS PROCEEDINGS September 30 th October 3 rd, 2013 Recife, Pernambuco, Brazil Promotion Brazilian Computer Society SBC SBC Special Interest Group on Databases

Leia mais

Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015

Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015 Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015 Ç Ó Ø ÚÓ Ø Ù ÔÖ Ø Ü Ö Ø Ö Ú ØÓÖ º ½ Í Ó Ú ØÓÖ Ö Ó Ò Ñ ÖÓ Ö Ò Ñ Ó Nesta aula vamos usar

Leia mais

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù ÙÑ ÚÞ ÙÑ ÖÒ ÒÒØ ÙÒØ ÑÖº ÒÒØ ÔÖ¹ Ö ÙÑ Ñ ØÖÒ ÖÑÖ Ø Ù ØÒØ Ñ Ô Öº ÕÙ ÖÒ ÒÒØ Ú ÔÖ ÐÑ ÑÙÖ ¹ Æ ÙØÖ ÙØÖ Ð º Ø Ð ÔÖÒÖ ÚÖ ÕÙ Ø Ù ÒØÖ º Ù ÖÑ ÙØÖ Ð ÖÑ Ú º ÒØÖ ÚÞÒ ÔÖÒÞ ÖÑ Ø ÖÒØ ÙÑ ÙØÖ º ÖÙÜÒÐ Ù ÑÖÚÐ ØÖÒ Ú ÐÒÖÒ ÀÚ

Leia mais

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÈÐÙÚÓ Ö ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº ÎÔÓÖÞÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÅØÖÐ ØÓ Ù ÔÐ ÒØÙÖÓÔØ ½ º½ ÄÚÖÓ ÎÓ ÈÓ ÌÖ ËÙ ¹ Ø ÉÙÖÖ º º º º º ½ º¾ ÔÓ ØÐ ÈÖ ÖÚÓ ÊÙÔÖÓ ËÙ º º º º ¾¼

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ ÅÇÄÇË ÁÆþÅÁÇË ÈÊ ËÊÇ ÊÆÍÄÊ ÀØÓÖ ÖÔ ÅÖÕÙ ÖÒÒ ÖØÓ ÖÐÞ Ó ÓÖÒØÓ Ó ÈÖÓ¹ ÓÖ ÂÖ ÓÒ Âº ÖÒÞÓÒ Ò ÄÚÒ ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÍÊË Ñ ÔÖÒÑÒØÓ ÔÖÐ Ó ÖÕÙ¹ ØÓ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖ Ñ º ÈÓÖØÓ

Leia mais

½½ ËÐÙ ÇÖÒ ½½º½¾º ÒÞ ÒÞØ º º º º º º º ¾ ½½º½¾º À ÀÌ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½½º½¾º ÇÐ ÚØÐ ÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½½º½¾

½½ ËÐÙ ÇÖÒ ½½º½¾º ÒÞ ÒÞØ º º º º º º º ¾ ½½º½¾º À ÀÌ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½½º½¾º ÇÐ ÚØÐ ÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½½º½¾ ¹ ÖÙÔ Ò ÙÑÖ Ñ¹ ½½º½º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÒØÐ Ø ¹ ÚØÒ È Ø ØÚ ÐÑÒØÖ ½½ ËÐÙ ÇÖÒ Ò ÖÚ ÙÐÖ ÚØ ËÙ ÒÖ Ò ÙÑÒØ ½½º½º¾ ÈÒ Ù ÚÞ Ò ÐÑÒØ ÒØÙÖ º º º º ¾½ ½½º½º Ë ÙØÐ Ñ Ö º º º º º º º º º º º

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÈÐÚÖ ¹Ú ØÖÐ ÓÖÑÓ ØÐÖ ÚÓÐÙÓ ØÐÖ Ò ØÒ º Ò ØÒ Ó ØÙÐÑÒØ ÙÑ Ó ÑÔÓ ÑÓÖ ÒÚ ØÓ Ñ ØÖÓÒÓÑ ØÖÓ º Ø Ñ ÔÓÙÓ ØÑÔÓ ØÖ Ò ØÒ ÖÑ Ø ÓÑÓ ÓØÓ ÑØÓ ÚÙÒÓ ÒÙÑ ØÖÖÒÓ ÓÒÓ

Ê ÙÑÓ ÈÐÚÖ ¹Ú ØÖÐ ÓÖÑÓ ØÐÖ ÚÓÐÙÓ ØÐÖ Ò ØÒ º Ò ØÒ Ó ØÙÐÑÒØ ÙÑ Ó ÑÔÓ ÑÓÖ ÒÚ ØÓ Ñ ØÖÓÒÓÑ ØÖÓ º Ø Ñ ÔÓÙÓ ØÑÔÓ ØÖ Ò ØÒ ÖÑ Ø ÓÑÓ ÓØÓ ÑØÓ ÚÙÒÓ ÒÙÑ ØÖÖÒÓ ÓÒÓ ÍÒÚÖ Ö ÁÒØÖÓÖ ÌÖÐÓ ÒÐ ÅÓÒÓÖ Ó ÙÖ Ó ÖÑÓ Ò ÒÓ Ò ØÒ ÒØÖ ØÖÐ ÈÐÒØ ÅÓÒÓÖ ÖÐÞ ÔÓÖ ÄÙ ÖÐÓ ÇÐÚÖ ÖÚÐÖÓ ÐÙÒÓ Ò Ó ½¼¼¼ ÇÖÒØÓÖ ÈÖÓº Öº ÈÙÐÓ ÎÖ ÅÓÒÞ ÓÚÐ ÅÓ ¾¼¼ Ê ÙÑÓ ÈÐÚÖ ¹Ú ØÖÐ ÓÖÑÓ ØÐÖ ÚÓÐÙÓ ØÐÖ Ò ØÒ º Ò ØÒ Ó ØÙÐÑÒØ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÐÑÒØÓ ÒØÙÖÐ Ó Ö ÙÑÒÓ ÚØÖÒ ½ ½º½ ËÙ ÔÖØ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÓÒ ÒÖØÚ ÒعÒØÙÖ º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÐÑÒØÓ ÒØÙÖÐ Ó Ö ÙÑÒÓ ÚØÖÒ ½ ½º½ ËÙ ÔÖØ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÓÒ ÒÖØÚ ÒعÒØÙÖ º º º ØÓ ÐÑÒØÓ ÆØÙÖ Ø ËÙ ÄÓÒÚ ÒÓ ØÒÓ ËÙÑÖÓ ½ ÐÑÒØÓ ÒØÙÖÐ Ó Ö ÙÑÒÓ ÚØÖÒ ½ ½º½ ËÙ ÔÖØ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÓÒ ÒÖØÚ ÒعÒØÙÖ º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) ( " " "! ' " " % # "!

, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) (   ! '   % # ! 5 6 7 8 9 : 0 +, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) ( " " "! ' " " % # "! 5 6 7 8 9 0 +, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) ( " " "! ' " " % # "! [ M [ M R I RC Z O V O Z O N N = F? O r s u v l O g h l i l k m l k jg i hg

Leia mais

ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÆÌÊÇ ËÌÍÄ ÈËÉÍÁËË Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÅÌÇÊÇÄÇÁ ÈÊÇÊÅ È˹ÊÍÇ Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÚÐÓ Ó Ù Ó ÅÓÐÓ Ø ÐÚÓ Ñ ÈÖÓÒ ØÓ ÅÓÐÓ ÔÖ Ó Ò ÌÖÓ

ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÆÌÊÇ ËÌÍÄ ÈËÉÍÁËË Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÅÌÇÊÇÄÇÁ ÈÊÇÊÅ È˹ÊÍÇ Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÚÐÓ Ó Ù Ó ÅÓÐÓ Ø ÐÚÓ Ñ ÈÖÓÒ ØÓ ÅÓÐÓ ÔÖ Ó Ò ÌÖÓ ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÆÌÊÇ ËÌÍÄ ÈËÉÍÁËË Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÅÌÇÊÇÄÇÁ ÈÊÇÊÅ È˹ÊÍÇ Å ËÆËÇÊÁÅÆÌÇ ÊÅÇÌÇ ÚÐÓ Ó Ù Ó ÅÓÐÓ Ø ÐÚÓ Ñ ÈÖÓÒ ØÓ ÅÓÐÓ ÔÖ Ó Ò ÌÖÓÔÓ Ö ÄÁÆÇÄÇ ÅÁÊ ÖÐ Ñ ÈÓÖØÓ ÐÖ ÊË Ó ØÓ ¾¼¼ ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ

Leia mais

Um Agente SNMP para Detecção de Intrusão Baseada na Interação de Protocolos

Um Agente SNMP para Detecção de Intrusão Baseada na Interação de Protocolos Um Agente SNMP para Detecção de Intrusão Baseada na Interação de Protocolos Edgar Meneghetti (UCS) Luciano Paschoal Gaspary (UNISINOS) Liane Tarouco (UFRGS) Roteiro da Apresentação Motivação Sistemas de

Leia mais

ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html

ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html Acetatos baseados nas aulas do Prof. Fernando Silva ÔÓÒØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ì Ö Ë Ø Ñ ÇÔ Ö Ó ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html ÁÒ ÙØÖ Departamento de Ciência de Computadores

Leia mais

Do cadastramento da Instituição de Ensino:

Do cadastramento da Instituição de Ensino: DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E CURSOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR,. NO ÂMBITO DAS PROFISSÕES INSERIDAS NO SISTEMA ONFEA/CREA, PARA CONCESSÃO DE TÍTULOS, ATRIBUIÇÕES

Leia mais

ÙÐØÑÓ ÒÓ Ó Ù Ó ÖÓ Ô ÕÙØÖ ÓÒØÒÙÓÙ ÙÑÒ¹ ÆÓ ÒØÖ ØÓ Ü ØÖ ÓÑÒ ÑÙÐÖ Ó ÑÑÖÓ ØÖ ÖÙÔÓ ÑÒÓÖØÖÓ º Ó Ø ØÓÖÒÒÓ ÚÞ Ñ ÔÖ ÖÓ Ø ÖÓ ÔÖ Ö ÓÐÚÖ Ó ÔÖÓÐÑ ÔÒÒØ Ó º ÖÓ Ø ÓÑÓ

ÙÐØÑÓ ÒÓ Ó Ù Ó ÖÓ Ô ÕÙØÖ ÓÒØÒÙÓÙ ÙÑÒ¹ ÆÓ ÒØÖ ØÓ Ü ØÖ ÓÑÒ ÑÙÐÖ Ó ÑÑÖÓ ØÖ ÖÙÔÓ ÑÒÓÖØÖÓ º Ó Ø ØÓÖÒÒÓ ÚÞ Ñ ÔÖ ÖÓ Ø ÖÓ ÔÖ Ö ÓÐÚÖ Ó ÔÖÓÐÑ ÔÒÒØ Ó º ÖÓ Ø ÓÑÓ Ô ÓØÖÔÙØ ÕÙ Ó ÚÓÖ ØÖÔ Ó ÐÓÓ Å ÑÓ ÚÞ ÖÓÑÒÑ ÙÑ Ú Ø ÙÑ Ô ÕÙØÖ ÔÖ ÑÓ ÑÙØ ÚÞ Ò ÔÖÒ ÕÙ ÖÓ ÖÓ ÐØÖ Ó Ù ÐÒØ ÓÙ Ù¹ÐÓ ÐÖ ÓÑ ÑÓÓ ÓÐÓÖÓ Ú ÐÓÖ º ÔÖÓÖÖ ØÓ ÑÙØÓ ØÖÔÙØ ØÑ Ó ÐÚÓ ÖØÖ ÕÙ ÖÓ Ó Ò Ö ÓÑÓ ÔÖØ Ó ØÖØÑÒØÓ ÔÖÓÐÑ Ô

Leia mais

ËÙÑÖÓ ÈÖØ ÁÁÁ Ì Ó ÇØÑ ÑÓ ÌÖÓ ½

ËÙÑÖÓ ÈÖØ ÁÁÁ Ì Ó ÇØÑ ÑÓ ÌÖÓ ½ ½ ÓÙÑÒØÓ ÙÖÒØ ¾ ʹØÓ Ó ÐÚÖÓ ÓÖÒÐ ½ Ñ Ù ËÒØÓ ÍÑ È ÓÐÓÓ ÒÓ ÑÔÓ ÓÒÒØÖÓ ¹ Ç ÅÐÓÖ ÒØ ÌÖ ÙÖÖ ÅÙÒÐ Ó ÑÔÓ ÜØÖÑÒÓ Ó Ü ØÒÐ ÑÓ ÎØÓÖ ÑÐ ÖÒÐ ÌÖÙÓ ÏÐØÖ Çº ËÐÙÔÔ ÖÐÓ º ÚÐÒ º º º»ÑÒØлÐÓÓØÖÔ»ÑÙ ËÒØÓ¹ ÎØÓÖÖÒкԺ ËÙÑÖÓ

Leia mais

!"!#$ %"&'$ (#!') *!"!#$ %"('$ (#')+,-#$ (,-'.,/%0,).,/%0 ).,/10 %23455623556 7899: 5;665;66 ?9@ABCD@9EF9G3H>BIJK>I9@A@BG4>I9LAB@K@JIM>D899:566566 NBCKOPQCIHBCRSG7HHBCRHBCKOTA>CUGNBCKOTA>CUIHBCR8ACUVW:X6YZ

Leia mais

ÊÆÌÇ ËÊ ÊÇÁÆËÃÁ ÍÅ ËÌÍÇ ÅÌÇÇË ËÈÌÊÁË ÊÁÎÇ ÖØÓ ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÅØÑ Ø ÔÐ ËØÓÖ Ò ÜØ ÍÒÚÖ ÖÐ Ó ÈÖÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖ Ñ ÅØÑ Ø Ôк ÇÖÒ

ÊÆÌÇ ËÊ ÊÇÁÆËÃÁ ÍÅ ËÌÍÇ ÅÌÇÇË ËÈÌÊÁË ÊÁÎÇ ÖØÓ ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÅØÑ Ø ÔÐ ËØÓÖ Ò ÜØ ÍÒÚÖ ÖÐ Ó ÈÖÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖ Ñ ÅØÑ Ø Ôк ÇÖÒ ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÈÊÆý ÊÆÌÇ ËÊ ÊÇÁÆËÃÁ ÍÅ ËÌÍÇ ÅÌÇÇË ËÈÌÊÁË ÊÁÎÇ ÍÊÁÌÁ ¾¼½ ÊÆÌÇ ËÊ ÊÇÁÆËÃÁ ÍÅ ËÌÍÇ ÅÌÇÇË ËÈÌÊÁË ÊÁÎÇ ÖØÓ ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÅØÑ Ø ÔÐ ËØÓÖ Ò ÜØ ÍÒÚÖ ÖÐ Ó ÈÖÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å

Leia mais

Uma Arquitetura para Gerenciamento Distribuído e Flexível de Protocolos de Alto Nível e Serviços de Rede

Uma Arquitetura para Gerenciamento Distribuído e Flexível de Protocolos de Alto Nível e Serviços de Rede Uma Arquitetura para Gerenciamento Distribuído e Flexível de Protocolos de Alto Nível e Serviços de Rede Luciano Paschoal Gaspary Luis Felipe Balbinot Roberto Storch Fabrício Wendt Liane Rockenbach Tarouco

Leia mais

Åaxwell Mariano de Barros

Åaxwell Mariano de Barros Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Å Ö Ò Ó ÒØÖÓ Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÆÓØ ÙÐ ¹ ¼½ ÐÙÐÓ Î ØÓÖ Ð ÓÑ ØÖ Ò Ð Ø Åaxwell Mariano de Barros ËÓ ÄÙ ¹ ÅA ¾¼½½ ËÙÑ Ö Ó 1 Vetores no Espaço 2 1.1 Reta Orientada....................................

Leia mais

Á Ç ó á ç

Á Ç ó á ç Á Ç ó á ç É í é çã ô ã â ã á ç õ é á õ é ê ã ê çã õ ê ú õ ê ó ó ó ó ã é à çã ê é ê í é ã ó ã á ç í á é ã ó é á ó ó á ó á ã ó ã ã çã ó ê ó ê á ô ô ã ã çã ô çã ô í ê ó á ó ê çõ ê é á ê á á ç ó í çã ó ã é

Leia mais

Determinaçao do Vector Optimo

Determinaçao do Vector Optimo ØÑÓ ÌÖØÓÖ Ó ÈÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÒÑ Ù Ø Ó ËÒÐ Ð ÖÐÓ º ËÐÚ ½ Á Ð ÌÖÒÓ Ó ¾ Ò ËÑÖ ÒÒÓÙ ½ ÔÖØÑÒØÓ ÐØÖÓÒ ÁÒÙ ØÖÐ ÍÒÚÖ Ó ÅÒÓ ÈÓÖØÙÐ ÒºÙÑÒÓºÔØ ¾ ÁÆË»ÁËÌ ÈÓÖØÙÐ Á кÌÖÒÓ ÓÒ ºÔØ ÈÐÔ Ê Ö Ä ÆØÖÐÒ ÒÓÙÒØÐºÖ ÖºÔÐÔ ºÓÑ Ê

Leia mais

½ ØÓ ÚÒ ÐÖØÑ ½ Ó ÒØÖÓ ÆÓÒÐ ÁÒÓÖÑÓ ÓÖ Î¹ ÐÖØ ¹ ÆÎÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ò ÕÙ Ó ÙØ ÑÓ Ù Ó ÔÐÓ ÑÖÙÖÓ ÒÓ ØÑÖÓ¹ ËÖ ÚÒ º º º º º

½ ØÓ ÚÒ ÐÖØÑ ½ Ó ÒØÖÓ ÆÓÒÐ ÁÒÓÖÑÓ ÓÖ Î¹ ÐÖØ ¹ ÆÎÁ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ Ò ÕÙ Ó ÙØ ÑÓ Ù Ó ÔÐÓ ÑÖÙÖÓ ÒÓ ØÑÖÓ¹ ËÖ ÚÒ º º º º º ØÓ ÍÒÓ Ò Ò ¼ ØÓÖ ÓÐ ÒØ ÕÙ Ø ÔÖÒ Ú ÓÑ ÚÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÙÖÒ ÐÜÓËÑØÃÐÒ ÖÙ ÑÐÓ Ó ÓÚÖÒÓ Ö ¹ ½¼º¾ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÐÖÓ º¾ ÁÒÒÓ ÐÒ Å ÁÖÐÒ ÅÁµ º

Leia mais

Matemática F2 1 1 e 2

Matemática F2 1 1 e 2 Matemática F2 1 1 e 2 NOME SALA 1 - Seja A o conjunto dos números naturais maiores que 3 e menores que 11 e B o conjunto formado pelos elementos de A que são pares. Represente os conjuntos A e B simbolicamente:

Leia mais

Detecção de Intrusão e Gerenciamento de Redes de Computadores: Uma Integração Possível

Detecção de Intrusão e Gerenciamento de Redes de Computadores: Uma Integração Possível Detecção de Intrusão e Gerenciamento de Redes de Computadores: Uma Integração Possível Luciano Paschoal Gaspary (UNISINOS) Edgar Meneghetti (UFRGS) Fórum Internacional Software Livre 2002 Roteiro da Apresentação!

Leia mais

Um Agente de Software Orientado à Monitoração de Traços de Protocolos

Um Agente de Software Orientado à Monitoração de Traços de Protocolos Um Agente de Software Orientado à Monitoração de Traços de Protocolos Ricardo Nabinger Sanchez Ciência da Computação - bolsista renovado Pibic/CNPq Luciano Paschoal Gaspary Orientador Universidade do Vale

Leia mais

é êíé é çã é ê óééçú ê é çãá çíçã çã ã çã ê ã á íçõíá íí í çã ô ú ç ç çê ú á éé í çõ í ã ã ã ã é ü óéó É ç ã çõ â ã ç áãúé çã ê çõ ô ç ú ú çõ çààá àúç

é êíé é çã é ê óééçú ê é çãá çíçã çã ã çã ê ã á íçõíá íí í çã ô ú ç ç çê ú á éé í çõ í ã ã ã ã é ü óéó É ç ã çõ â ã ç áãúé çã ê çõ ô ç ú ú çõ çààá àúç Ó é ç í ó ó ó çõ ã ê ã á ã ú é á ê ç á çã ê íç éçãé çãé ê éé çúê í çã é êíé é çã é ê óééçú ê é çãá çíçã çã ã çã ê ã á íçõíá íí í çã ô ú ç ç çê ú á éé í çõ í ã ã ã ã é ü óéó É ç ã çõ â ã ç áãúé çã ê çõ

Leia mais

Reasons for the lack of sports performance of Comercial F.C

Reasons for the lack of sports performance of Comercial F.C RAZÕES PARA A FALTA DE RENDIMENTO ESPORTIVO DO COMERCIAL F.C. Reasons for the lack of sports performance of Comercial F.C V W X W Y Z [ \ ] ^ _ ` a _ a ] ` ] b X W Z c \ ] ` _ ` a _ a ] ` ` 5 & ', " d

Leia mais

é é ç í é é é ç ó çõ é ê á çã é çã é á á ã é í á ã ó É ã ê í á á é á ã â é ó é é ã é é é á é ã ó ã á é í á é ê ã

é é ç í é é é ç ó çõ é ê á çã é çã é á á ã é í á ã ó É ã ê í á á é á ã â é ó é é ã é é é á é ã ó ã á é í á é ê ã Ó é é ç ç ã éó éçéá éé çí é éé çóçõé ê á çã é çã é á á ã é í á ã óéãê íáá éáãâé ó é é ã éé éáé ãóã áéí á é ê ã çã é ã é çã ãíçãê éé ô í é çóã á ó ó é çãéã ú ê é á íô á ãé úóé çãçç óçãéééõé ççã çãôáíô éçé

Leia mais

CARTILHA PARA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CARTILHA PARA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO CARTILHA PARA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL ARP Nº 09/2013 Aos Órgãos da Administração Pública Ref.: 2013. Ata de Registro de Preços conforme preceitua o Decreto Nº 7.892,

Leia mais

Um Algoritmo Genético para Projeto de Rede de

Um Algoritmo Genético para Projeto de Rede de ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÇÅÈÍÌ Ç ÍÆÁÎ ÊËÁ ËÌ Í Ä ÅÈÁÆ Ë ÍÑ Ð ÓÖ ØÑÓ Ò Ø Ó Ô Ö ÈÖÓ ØÓ Ê Ì Ð ÓÑÙÒ Ëº Ä ÚÖ Ñ ÒØÓ º κ ÅÓÙÖ º ú Å Ý Þ Û Åº ź À Ö Êº º Å Ö Ò Ì Ò Ð Ê ÔÓÖØ ¹ Á ¹¼ ¹¼¾ ¹ Ê Ð Ø Ö Ó Ì Ò Ó ÆÓÚ Ñ Ö ¹ ¾¼¼ ¹ ÆÓÚ

Leia mais

SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS

SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS ASPECTOS MORFOMÉTRICOS COMO SUBSÍDIO AO ESTUDO DA CONDUTIVIDADE #'(%)!*")+$!"#$!%&!&& HIDRÁULICA E SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS,-./01 :;354A946;69354UA>::

Leia mais

Uma Ferramenta de Monitoração Programável Voltada à Detecção de Intrusão

Uma Ferramenta de Monitoração Programável Voltada à Detecção de Intrusão Uma Ferramenta de Monitoração Programável Voltada à Detecção de Intrusão Edgar Meneghetti, Luciano Gaspary, Liane Tarouco Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Informática Av. Bento Gonçalves,

Leia mais

ETANOL E USO CORPORATIVO DO TERRITÓRIO

ETANOL E USO CORPORATIVO DO TERRITÓRIO a Q Q a I I I I 5 a a ETANO E USO CORPORATIVO DO TERRITÓRIO ethanol and corporative use of territory! " # $ & ' & ( ) & * $! + # $, " & ( ( -. / 0 1 2 3 4 5 6 7 6 8 9 : 6 ; 5 < = < > 4 6 6 8? @ > = 6 =

Leia mais

Temporização (Scheduling) de Processos

Temporização (Scheduling) de Processos Temporização (Scheduling) de Processos Tem por objetivo maximizar o uso da CPU, i.e. ter sempre um processo a executar. Ð ÔÖÓ Ó Ù Ñ ÙÐ Ò Fila de tarefas: processos submetidos para execução, à espera de

Leia mais

M a n h ã... p r e s e n t e! L u g a r... p r e s e n t e! Q u e m... p r e s e n t e! N e n h u m... p r e s e n t e! C u í c a... p r e s e n t e!

M a n h ã... p r e s e n t e! L u g a r... p r e s e n t e! Q u e m... p r e s e n t e! N e n h u m... p r e s e n t e! C u í c a... p r e s e n t e! C a r o l i n a M a n h ã......................................................................... p r e s e n t e! L u g a r.......................................................................... p

Leia mais

Av. Bento Gonçalves, 9500 - Agronomia - CEP 91591-970 - Porto Alegre, Brasil. Av. Unisinos 950 - CEP 93.022-000 - São Leopoldo, Brasil

Av. Bento Gonçalves, 9500 - Agronomia - CEP 91591-970 - Porto Alegre, Brasil. Av. Unisinos 950 - CEP 93.022-000 - São Leopoldo, Brasil Um Agente SNMP para Detecção de Intrusão Baseada na Monitoração de Interações de Protocolos Edgar Meneghetti 1, Luciano Gaspary 2, Liane Tarouco 1 1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto

Leia mais

U N I V E R S I D A D E C A N D I D O M E N D E S P Ó S G R A D U A Ç Ã O L A T O S E N S U I N S T I T U T O A V E Z D O M E S T R E

U N I V E R S I D A D E C A N D I D O M E N D E S P Ó S G R A D U A Ç Ã O L A T O S E N S U I N S T I T U T O A V E Z D O M E S T R E U N I V E R S I D A D E C A N D I D O M E N D E S P Ó S G R A D U A Ç Ã O L A T O S E N S U I N S T I T U T O A V E Z D O M E S T R E E S T U D O D O S P R O B L E M A S D A E C O N O M I A B R A S I L

Leia mais

Matemática F1 2 1 e 2. ) 3x Escreva a matriz A = (a ij. , tal que a ij. = i + j, para i {1, 2, 3}, j {1, 2}

Matemática F1 2 1 e 2. ) 3x Escreva a matriz A = (a ij. , tal que a ij. = i + j, para i {1, 2, 3}, j {1, 2} Matemática F1 2 1 e 2 NOME SALA 1 - Escreva a matriz A = (a ij ) 3x2, tal que a ij = i + j, para i {1, 2, 3}, j {1, 2}. 2-3 - 4-1 Matemática F1 1 e 2 2 5-6 - 7 - Dada a matriz A = (a ij ) 2x2, tal que

Leia mais

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE REDE LOCAL COM SOFTWARE LIVRE

GERENCIAMENTO INTEGRADO DE REDE LOCAL COM SOFTWARE LIVRE Ilha Solteira UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO Câmpus de Ilha Solteira - SP Ápio Carnielo e Silva GERENCIAMENTO INTEGRADO DE REDE LOCAL COM SOFTWARE LIVRE Ilha Solteira 2014 ÁPIO

Leia mais

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques, Covilhã, Portugal João Antunes 1, Nuno Neves 1, Miguel Correia 1, Paulo Veríssimo 1, Rui Neves 2 1 Faculdade de Ciências da Universidade

Leia mais

A C T A N. º I V /

A C T A N. º I V / 1 A C T A N. º I V / 2 0 0 9 - - - - - - A o s d e z a s s e t e d i a s d o m ê s d e F e v e r e i r o d o a n o d e d o i s m i l e n o v e, n e s t a V i l a d e M o n c h i q u e, n o e d i f í c

Leia mais

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ÇÃ ódigo escrição nid. ódigo escrição nid. Ç 1001.01 Ç 13 16 (1/4 5/16) Ç 1001.02 Ç 19 25 (1/2 3/4) Ç 1001.03 Ç 1/2 / Ç 1001.04 Ç Ã 1/2 / Ç Á 1002.01 Á Ç 1002.02 Á Ç 1002.03 Á Ç 1003.01 / Ê Ç 1003.02 /

Leia mais

Componentes de um Sistema de Operação

Componentes de um Sistema de Operação Componentes de um Sistema de Operação Em sistemas modernos é habitual ter-se os seguintes componentes ou módulos: Gestor de processos Gestor da memória principal Gestor da memória secundária Gestor do

Leia mais

4 - Na figura: AB = AC, med (BÂD) = 30º e AE = AD. Calcular o ângulo x.

4 - Na figura: AB = AC, med (BÂD) = 30º e AE = AD. Calcular o ângulo x. Matemática F2 5 2 1 - Calcule β de acordo com os dados da figura. 2 - Na figura seguinte, sendo  = 20º e AB = BC = CD = DE = 7 cm, calcule a medida do segmento CE. 3 - Os ângulos de um triângulo medem

Leia mais