WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR"

Transcrição

1 ÍÑ ÒØ ËÆÅÈ Ô Ö Ø Ó ÁÒØÖÙ Ó Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ó ÈÖÓØÓÓÐÓ Ö Å Ò ØØ ½ ÄÙ ÒÓ Ô ÖÝ ¾ Ä Ò Ì ÖÓÙÓ ½ ½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ËÙÐ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÒØÓ ÓÒ ÐÚ ¼¼ ¹ ÖÓÒÓÑ ¹ È ½ ½¹ ¼ ¹ ÈÓÖØÓ Ð Ö Ö Ð ¾ ÍÒ Ú Ö Ó Î Ð Ó Ê Ó Ó Ë ÒÓ ÒØÖÓ Ò Ü Ø Ì ÒÓÐ Ó Úº ÍÒ ÒÓ ¼ ¹ È º¼¾¾¹¼¼¼ ¹ Ë Ó Ä ÓÔÓÐ Ó Ö Ð Ö ÙÔºÙ Ö º Ö Ô Ó Ð Ü Ø ºÙÒ ÒÓ º Ö Ð Ò Ô ÒØ ºÙ Ö º Ö Ê ÙÑÓ Ø ÖØ Ó ÔÖÓÔ Ó ÙØ Ð Þ Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÓÑÓ ÙÑ Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Óº ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÔÖ ÒØ Ñ ½ ¾ Ó Ö ÙÔÓÖØ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÔÖÓ¹ ØÓÓÐÓ ÐØÓ Ò Ú Ð ÖÚ Ó ÔÐ Ó ØÖ Ú ÙÑ ÓÖ Ñ Ò Ó ÖÚ Ó Ô Ú ÒØ Ö Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ØÖ Ó µ ÒÓ ØÖ Ó Ö º È Ö Ö Ú Ö Ó Ò Ö Ó Ö Ñ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó Ö ÒØ Ö ÙØ Ð Þ ÙÑ Ð Ò Ù Ñ Ñ Ñ ÕÙ Ò Ø Ó º Ç ÖØ Ó Ò ØÖ Ú Ü ÑÔÐÓ ÕÙ Ð Ò Ù Ñ ÕÙ Ô Ö ÑÓ¹ Ð Ñ Ò ØÙÖ Ø ÕÙ ÔÖÓÔ Ó Ð ÙÑ ÜØ Ò Ó Ô Ö Ô ÖÑ Ø Ö Ô Ó ÙÑ Ò ÙÑ ÖÓ Ñ ÓÖ Ò Ö Ó Ð Ó Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÙÖ Ò º Ñ Ù Ó ÖØ Ó Ö Ú ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ ¹ Ú ÖÕÙ Ø ¹ ØÙÖ ÌÖ Ù ÙØ Ð Þ Ó Ô Ö Ø Ø Ö ÒØÖÙ Ó º ÒØ µ ÔØÙÖ Ó ØÖ Ó Ö µ Ó ÖÚ ÓÓÖÖ Ò Ó ØÖ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ó µ ÖÑ Þ Ò Ø Ø Ø Ó Ö Ù ÓÓÖÖ Ò Ñ ÙÑ Ò ÓÖÑ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÅÁ ß Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ µº Ç Ù Ó ËÆÅÈ Ð Ø Ö ÙÔ Ö Ó Ò ÓÖÑ Ó Ö Ð Ø Ú ÓÓÖÖ Ò Ó Ø ÕÙ º ÓÐÙ Ó ÔÖ ÒØ ÓÖ ØÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ó Ü Ó Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ ÙÐ Ñ ÑÓ Ð Ö ÖØÓ Ø ÕÙ Ó ÖØ Ô ÓØ ÕÙ Ò Ó Ù Ó Ñ Ö ÐØ Ú ÐÓ µº ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÔÖÓÔÓ Ø Ù Ó ÌÖ Ö Ø ØÙÖ Ò ÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ý Ø Ñº Ì Ö Ø ØÙÖ ÔÖ ÒØ Ò ½ ¾ ÙÔÔÓÖØ ¹Ð Ý Ö ÔÖÓØÓÓÐ ÖÚ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ñ Ò¹ Ñ ÒØ Ø ÖÓÙ Ò ÔÔÖÓ ÓÒ Ô Ú Ó ÖÚ Ø ÓÒ Ó ÔÖÓØÓÓÐ ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÖ µ Ò Ø Ò ØÛÓÖ ØÖ Æº ÌÓ Ö Ø Ò Ö Ó ØÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ø Ò ØÛÓÖ Ñ Ò Ö Ù Ø Ø Ñ Ò ¹ Ð Ò Ù º Ý Ù Ò Ü ÑÔÐ Ø Ô Ô Ö ÓÛ Ø Ø Ø Ð Ò Ù Ù Ø Ð ÓÖ ØØ Ò ØÙÖ ÑÓ Ð Ò Ò ÔÖÓÔÓ ÓÑ ÜØ Ò ÓÒ ØÓ ÐÐÓÛ Ø Ô ¹ Ø ÓÒ Ó Ö ÒÙÑ Ö Ó Ò Ö Ó Ö Ð Ø ØÓ ÙÖ ØÝ Ñ Ò Ñ Òغ Æ ÜØ Ø Ô Ô Ö Ö Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓÒ ØÓÖ Ò ÒØ Ý¹ÓÑÔÓÒ ÒØ ÖÓÑ ÌÖ Ö Ø ¹ ØÙÖ Ò Ø Ù ØÓ Ø Ø ÒØÖÙ ÓÒ º Ì ÒØ µ ÔØÙÖ Ò ØÛÓÖ ØÖ Æ µ Ó ÖÚ Ø ÓÙÖÖ Ò Ó Ø ÔÖÓ Ö ÑÑ ØÖ Ò µ ØÓÖ Ø Ø Ø ÓÙØ Ø Ö ÓÙÖÖ Ò Ò Ñ Ò Ñ ÒØ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÅÁ µº Ì Ù Ó ËÆÅÈ Ð Ø ÕÙ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ ØÓÖ Ò ÒØ ÐÝ Ñ º Ì ÓÐÙØ ÓÒ ÔÖ ÒØ Ö Ø Ö ÔÖÓ Ð Ñ ÖÓÑ ÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ø Ö Ø ÒÙÑ Ö Ó Ð ÔÓ Ø Ú Ø Ò Ð ØÝ ØÓ ÑÓ Ð ÓÑ ØØ Ò Ô Ø Ö Û Ò Ù Ò Ô Ò ØÛÓÖ µº È Ð ÚÖ ¹ Ú Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÙÖ Ò Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö ÓÑÔÙØ ¹ ÓÖ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÊÅÇƾº

2 ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó Ç Ö Ñ ÒØÓ Ð Ö Ó Ó Ø Ñ ÓÑÔÙØ Ó ÒØ ÖÓÒ Ø Ó Ø Ñ Ð Ú Ó ÙÑ ÒÓÖÑ Ô Ò Ò Ô Ó ÓÖ Ò Þ Ó Ñ Ö Ð Ó Ó Ó ÖÑ Þ Ò Ó ØÖ Ò Ñ Ø Ó ÔÓÖ Ø Ñ º ÔÖÓØ Ó Ö ÙÖ Ó Ó Ô Ö ÓÑÓ ÙÑ Ò ÙÖ ÒØ º Ç Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÓÒ Ó ÔÓÖ Á Ë ¹ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñµ Ô ÖØ Ô Ñ ÔÖÓØ Ó Ó ØÙ Ö Ñ ÓÑÓ Ô Ö ÓÖ Ó Ò Ó Ø Ú Ñ Ð Ó Ó ØÓ ÕÙ Ó Ø Ú ÒÓÖÑ ÒØÖÓ Ó ÓÒØ ÜØÓ Ó Ø Ñ ÓÑÔÙØ Óº È Ö ÙÔÖ Ö Ñ Ò Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ú Ö ÖÖ Ñ ÒØ ÓÖ Ñ Ð Ò ÒÓ Ñ Ö Ó ÒÓ ÙÐØ ÑÓ ÒÓ º ÅÙ Ø ÖÖ Ñ ÒØ Ó Ö ÙÐØ Ó Ö ØÓ ÖÙÔÓ Ô ÕÙ ÕÙ ÙØ Ð Þ Ñ ÓÖ Ò Ú Ö Ô Ö Ø Ø Ö ÒØÖÙ Ó º ÅÙ ØÓ Á Ë Þ Ñ Ù Ó ÙÑ Ø Ò ÓÒ ÓÑÓ Ò Ð ÔÓÖ Ò ØÙÖ º Ø Ò ÔÖÓÙÖ Ñ Ð ÙÑ ÓÒØ Ò ÓÖÑ Ó Ô Ð ÓÓÖÖ Ò Ö Ø Ö Ø Ø ÕÙ ÔÖ Ú Ñ ÒØ ÓÒ º ¹ ÓÒØ Ó ÔÓ Ñ Ö Ö ØÖÓ Ó Ø Ñ ÓÙ Ó ÓÐ Ø Ó Ö Ø Ñ ÒØ Ö º ÇÙØÖ Ø Ò Ù Ñ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÙ Ò Ó Ò Ð ÔÓÖ ÒÓÑ Ð ÕÙ ÙØ Ð Þ Ñ ØÓ Ó Ø Ø Ø Ó ÕÙ ÔÖÓÙÖ Ñ Ô Ö Ö Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ ÒÓÖÑ Ð Ó Ò Ó Ô Ö Óº Î Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ö Ð Ø Ó Ñ Ö Ð Ó Ó Á Ë Ü Ø ÒØ ØÙ ÐÑ ÒØ Ü Ó Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ ÙÐ Ô Ö ÑÓ Ð Ö Ø ÖÑ Ò Ò ØÙÖ ÖØ Ô ÓØ Ó ÐØÓ ØÖ Ó º ÓÓÖÖ Ò Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ Ð Ó Ò Ø ÚÓ Ø Ð ÓÖÑ ÓÑÓ Ó Á Ë Þ Ñ Ò Ð Ó Ó ÓÖÒ Ñ Ó Ò Ó Ø Óº Ë ÓÙÚ Ö Ð ÙÑ Ö Ø Ö Ø ÒÓ Ó ÕÙ Ò ÕÙ Ø Ú Ñ Ð Ó ÓÙ Ò ÓÑ Ð ÒØ Ó Ð Ò Ó ÙÑ Ð ÖÑ º Ö Ø Ö Ø ÔÖÓÙÖ ÒÓ Ó Ò ØÙÖ Ó Ø ÕÙ º Ñ Ö Ð Ò ØÙÖ Ö ÔÖ ÒØ Ô Ò Ó Ò Ó Ó ÔÖÓ Ó Ø ÕÙ ÓÙ Ô ÖØ Ð Ò Ó ÙÑ ÕĐÙ Ò Ô Ó ÕÙ ÓÑÔ Ó Ó Ø ÕÙ º ÍÑ Ð ÖÑ Ö Ó Ô Ð Ø Ó ÙÑ Ò Ó Ø ÕÙ Ò Ó ÔÓ Ö ÓÒ Ö Ó ÓÑÓ ÙÑ Ø ÕÙ ÓÑÔÐ ØÓ ÑÙ Ø Ú Þ Ò Ñ ÕÙ Ö ÓÑÓ ÙÑ Ø ÕÙ Ñ Ò Ñ ÒØÓº Ë Ó Ø ÕÙ ÔÙ Ö Ö ÑÓ Ð Ó ÓÑÓ ÙÑ ÕĐÙ Ò Ô Ó ÕÙ Ó Ø ÒØ Ö Ö Ð Þ Ö Ô Ö ÓÑÔÖÓÑ Ø Ö ÙÖ Ò ÙÑ Ø Ñ ÓÑÔÙØ Ó ÒØ Ó Ó Ø Ñ Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÓÑ Ñ ÓÖ Ü Ø Ó Ò Ð Þ Ò Ó Ñ ÒÓ Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ Ò Ø ÚÓ º Ç ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ò ÓÒ Ó Ñ Ø ÒØ Ñ Ñ ÒØ Ö Ð ÓÒ Ó ÓÑ Ó Ô ÕÙ ÒÓ ÔÓ Ö Ü¹ ÔÖ Ó Ð Ò Ù Ò ÔÓÒ Ú Ô Ö ÑÓ Ð Ö Ò ØÙÖ Ø ÕÙ º Ñ Ö Ð ÙÑ ¹ Ò ØÙÖ ÔÖ ÓÙÔ ¹ Ñ Ó ÖÚ Ö ÑÔÓ ÙÑ Ô ÓØ º Ó ÖÚ Ó ÑÙ ØÓ Ô ÓØ Ì È ÓÑ Ó ÊËÌ Ð Ó ÙÑ Ü ÑÔÐÓ Ò ØÙÖ Ù ÔÓÖ Ú Ö ÖÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ø Ø Ö ÙÑ Ó Ø ÔÓ ÓÒ Ñ ÔÓÖØ º ÆÓ ÒØ ÒØÓ Ì È ÊËÌ Ò Ó Ö Ó Ô Ò ÔÓÖ ÙÑ Ø Ó ÕÙ Ò Ó ÔÓ Ù Ø ÖÑ Ò Ó ÖÚ Ó ÔÓÒ Ú Ð Ó Ö Ö ÙÑ Ö ÕÙ Ó ÓÒ Ü Ó Ñ ÑÓ Ø ÔÓ Ô ÓØ Ù Ó ÔÓÖ ÙÑ Ø Ó Ô Ö Ö Ò Ö ÙÑ ÓÒ Ü Ó Ñ Ò Ñ ÒØÓº ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ Ò Ó ÓÖÖ Ð ÓÒ Ñ Ô ÓØ Ò Ó ÓÒ Ù Ñ Ø Ò Ù Ö ÒØÖ Ì È ÊËÌ ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ Ñ ÓÒ Ñ ÔÓÖØ Ó ÕÙ Ó Ù Ó Ó ÐÓÒ Ó ÙÑ ÓÒ Ü Ó ÓÒÚ Ò ÓÒ Ð Ö Ò Ó Ð ÖÑ Ñ Ñ Ó Ó Ó º Ç ÖØ Ô ÓØ Ó ÐØÓ ØÖ Ó Ø ÓÑÓ Ó Ö Ó ÔÓÖ Ö ÓÔ Ö Ò Ó ½ Ø ÔÓÖ ÙÒ Ó Ø Ñ Ó ÔÓÒØ Ó ÓÑÓ ÙÑ Ó Ñ ÓÖ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ö ÒØ Ó Ô Ð Ö Ó ØÙ Ð Á Ë ½¼ º ÌÖ Ø ¹ ÙÑ ÔÖÓ Ð Ñ Ð Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÑÔÖ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÒØÖ Ð Þ Ñ Ú Ö ÓÐÙ Ó µ ÕÙ Ò Ó ÓÒ Ù Ñ Ò Ð Ö Ñ Ø ÑÔÓ Ö Ð ÙÑ ÚÓÐÙÑ Ó Ñ Ò ØÙ º ÍÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ØÖ Ù ÓÙ Ö ÖÕÙ ÔÓ Ñ ÒÙ Ö Ó ÑÔ ØÓ Ó ÙÑ ÒØÓ Ð Ö ÙÖ Ò Ó Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø Ó Á Ë º Æ ÓÒØ ÜØÓ Ó ÖØ Ó ÔÖ ÒØ ÙÑ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÕÙ Þ ÙÑ Ò Ð Ñ Ø Ó Ø Ø ÙÐ Ò Ô Ø ÓÒµ Ó ÓÐ Ø Ó Ö Ø Ñ ÒØ Ö º Æ Ú Ö Ó ÒØ Ô ÖØ ÒØ Ö ÒØ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÔÖÓÔÓ Ø Ñ ½ ¾ ÕÙ Ó Ö ÙÔÓÖØ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÔÖÓØÓÓÐÓ ÐØÓ Ò Ú Ð ÖÚ Ó ÔÐ Ó ØÖ Ú ÙÑ ÓÖ Ñ Ò Ó ÖÚ Ó Ô Ú ÒØ Ö Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ØÖ Ó µ ÒÓ ØÖ Ó Ö º Ñ ÓÖ Ó ÒØ Ø Ñ Ñ ÔÖ Ø ÑÓÒ ØÓÖ Ó ØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÓÑ Ú Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ð ÓÒØ Ð Þ Ó ÑÔ Ò Ó Ô Ò Ò Ö Ó Ð Ó ÙÖ Ò Ø Ó ÒØÖÙ Óµ

3 Ó ÓÖ Ó ÒÓ ÖØ Óº ÍÑ Ô ØÓ ÑÔÓÖØ ÒØ Ó ÒØ ÕÙ Ò ÓÖÑ Ó ÖÑ Þ Ò ÔÓÖ Ð Ó ÔÓÒ Ð Þ Ú ËÆÅÈ ØÖ Ú Ó ØÓ Ö Ò Ú ÅÁ ÊÅÇƾ ½½ º Ó ÑÔÐ ÒØ Ó Ô ÖØ Ö ÙÑ ÜÔ Ò Ó Ó ÒØ Æ Ì¹ËÆÅÈ ½¾ º Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ ÈÖÓØÓÓÐ ÌÖ ËÔ Ø ÓÒ Ä Ò Ù µ Þ Ô ÖØ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ Ó ÔÖÓÔÓ Ø Ô Ö Ô ÖÑ Ø Ö ÕÙ Ö ÒØ Ö ÔÓ Ñ Ò Ö Ó ØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÕÙ Ú Ñ Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó ½ ¾ º ÙÑ Ð Ò Ù Ñ ÓÒ Ô Ö Ö ÐÑ ÒØ Ñ Ð Ô ÐÓ Ö ÒØ Ó Ñ ÑÓ Ø ÑÔÓ ÕÙ Ó Ö Ü Ð Ò ÑÓ Ð Ñº ÍÑ ÓÒØÖ Ù Ó Ð Ò Ù Ñ Ô ÕÙ Ð Ó Ö Ô Ö ÑÓ Ð Ö Ò ØÙÖ Ø ÕÙ Ñ ÕÙ ÔÓ Ú Ð ÓÖÖ Ð Ó Ô ÓØ ÙÑ Ð Ñ Ø Ó ÓÐÙ Ó Ü Ø ÒØ º Ç ÖÚÓÙ¹ ÒØÖ Ø ÒØÓ ÕÙ ÓÖÑ ÓÑÓ Ó ÓÖ Ò ÐÑ ÒØ ÓÒ Ð Ò Ù Ñ Ò Ó Ô ÖÑ Ø Ô Ó ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ò Ø ÚÓ Ò ØÙÖ º È Ö Ö ÓÐÚ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ð ÙÑ ÜØ Ò Ó ÓÖ Ñ ÔÖÓÔÓ Ø º Ç ÖØ Ó Ø ÓÖ Ò Þ Ó Ù ÒØ ÓÖÑ º Æ Ó ¾ Ó Ø Ó Ð ÙÒ ØÖ Ð Ó Ö Ð ÓÒ Ó º Æ Ó ÔÖ ÒØ ÙÑ Ö Ó Ù ÒØ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ º Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ Ð ÙÑ Ò ØÙÖ Ø ÕÙ Ö Ø ÓÑ Ð Ò Ù Ñ ÙÑ ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÒØÖ Ù Ó Ó ÖØ Óµ Ó ÔÖ ÒØ Ò Ó º Æ Ó Ó ÔÖ ÒØ ÜØ Ò Ó ÒÓÖÔÓÖ Ð Ò Ù Ñº ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÓÖ Ò Ó º Æ Ñ Ñ Ó ÙÑ Ò Ð Ó ÒØ ÕÙ ÒØÓ Ó ÑÔ Ò Ó Ð Ð ÔÖ ÒØ º Ó Ò ÖÖ Ó ÖØ Ó ÓÑ Ð ÙÑ ÓÒ Ö Ó Ò Ô Ö Ô Ø Ú ØÖ Ð Ó ÙØÙÖÓ º ¾ ÌÖ Ð Ó Ê Ð ÓÒ Ó Ç ÔÖ Ñ ÖÓ ØÖ Ð Ó Ó Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÚÓÐØ Ó Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÙÖ Ò ÙÖ Ö Ñ ÒÓ Ò Ó Ó ÒÓ ¼º Ñ ½ Ó ÒÚÓÐÚ Ó Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÒÓÑ Ò Ó Á Ë ÓÙ ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ ÜÔ ÖØ ËÝ Ø Ñ Ô Ð ËÊÁ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ðº ÒØ Ó ÙÑ Ö ÓÖ Ò ÖÖ Ñ ÒØ Ó ÔÖÓÔÓ Ø Ñ ÓÖ ÓÑ ÒØ Ñ ½ Ø Ò Ó ÖÚ Ó ÙÑ Ú Ö Ö ÔÖÓ Ù Ó ÖÖ Ñ ÒØ ÓÐÙ Ó Ô Ö Ö º ÖÖ Ñ ÒØ ËÒÓÖØ ½¼ Ô Ö ÓÑÓ Ó Ø Ñ Ñ ÙØ Ð Þ Ó ØÙ ÐÑ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÔÓ Ù Ò Ó ÙÑ ÑÔ Ò Ó ÑÙ ØÓ ÓÑ ÙÑ Ð Ò Ù Ñ ÔÖÓ ÙÖ Ð Ü Ú Ð Ô Ö Ö Ó Ø ÕÙ º Ç ÔÖÓ Ó Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ó ËÒÓÖØ ¹ Ò ÔÐ Ó Ö Ö ÐØÖ Ñ Ñ Ô ÓØ Ó ÕÙ ÑÔÓ Ð Ø ÓÖÖ Ð Ó Ú ÒØÓ µ Ñ ÔÖÓÙÖ Ö Ò ØÙÖ Ø ÕÙ ÓÒ Ó º Ñ ÓÖ ÔÓ Ù ÙÑ Ú Ø ÓÐ Ó Ø ÕÙ Ö ØÓ ØÖ Ú Ù Ð Ò Ù Ñ Ó ËÒÓÖØ Ò Ó Þ ÙÑ Ò Ð Ñ Ø Ó Ó Ó ÓÐ Ø Ó Ó ÕÙ Ó ÓÒ Ò Ó Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ Ñ Ü Óº ÍÑ ÖÖ Ñ ÒØ Ñ Ð ÒØ ÒØ Ö ÓÖ Ó ÖÓ ½ ÒÚÓÐÚ Ó Ô ÐÓ Ä ÛÖ Ò Ö Ð Ý Æ Ø ÓÒ Ð Ä ÓÖ ØÓÖݺ ÓÒ ØÙ ÐÑ ÒØ Ú Ñ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Ú Ò¹ ØÓ Ö ÔÓÒ Ú Ð ÔÓÖ Ò Ð Ö ÙÑ ÙÜÓ Ô ÓØ ÔÖ Ú Ñ ÒØ ÐØÖ Ó ÙÑ ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÖ Ö ÔØ Ö ÔÓÒ Ú Ð Ô ÐÓ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ð Ò Ù Ñ Ö Ó ÔÓÐ Ø º Ð Ò Ù Ñ ÓØ Ô Ö Ò Ð Ö Ó Ó ÓÐ Ø Ó Ö ÒØ Ø Ñ ÒØ Ñ Ð ÒØ Ð Ò Ù Ñ º Ð ÙÒ Ø ÕÙ ÓÖ Ñ ÑÓ Ð Ó Ø ØÙÐÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ñ ÑÓ Ð Ñ Ø Ñ ÑÓ Ø ÕÙ Ò Ó ÙÑ Ø Ö ØÖ Ú Ðº ÆÓ Ñ ØÓ ÓÑ Ö Ð Ú Ö Ó Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÙÖ Ö Ñ ÒÓ ÙÐØ ÑÓ ÒÓ º Ç Ê ÐË ÙÖ ½ ÑÙ ØÓ Ù Ó ÒÓ Ñ Ö Ó ÔÓ Ù Ò Ó ÙÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö Ñ Ö ÒØ ÒØ º ÓÑÓ ÔÓÒØÓ ÓÖØ ÔÓ ¹ Ø Ö Ð Ñ Ò ØÖ Ó Ó ÒØ Ö Ó ÓÑ ÓÙØÖÓ Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ø ÓÑÓ ÙÑ Ö Û Ðк Ç Ø Ñ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó Æ Ê ÔÖ ÒØ ÙÑ Ñ Ò ÑÓ Ñ Ð ÓÖ Ó Ô Ö Ó ÔÖÓ Ó Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÓÖÒ Ò Ó ÙÑ Ð Ò Ù Ñ ÔÖÓ ÙÖ Ð Ø ÒØ ÜØ Ò Ð ÔÖ Ò Þ Ó Æ¹Ó µ Ñ ÓÑÓ ÔÓ Ð Ñ Ö Ó Ö Ù ÒÓÖÑ Ð ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó Ô ÓØ º Ç Ö Ù ÒÓÖÑ Ð Ñ Ó ØÖ Ú ÓÓÖÖ Ò Ö ÕĐÙ ÒØ ÓÙ Ò Ó Ó Ô Ö Ò Ö Ó ÁÈ ÔÓÖØ Ó ÖÚ Ó Ñ ÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓº ÍÑ ÔÓÒØÓ ÓÖØ ÖÖ Ñ ÒØ Ö ÑÓÒØ Ñ ÙÜÓ Ó Ô ÓØ Ö Ñ ÒØ Ó ÙÑ ÙÜÓ

4 Ó Ì Èº Ç ÕÙ Ó ÖÚ Ò Ñ ÓÖ Ô ÖØ ÓÐÙ Ó Ñ Ò ÓÒ Ù Ò ÙÑ ÖÖ Ñ ÒØ ÕÙ ÓÒ Ö ÙÞ Ö Ó Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ Ñ Ò Ö Ø Ú º Ç ÕÙ Ù ÑÓ Ð Ñ Ø ÕÙ ÙÑ ÓÖÑ Ò ØÙÖ Ð ØÖ Ú Ö Ó ÙÑ ÕĐÙ Ò Ô ÓØ ÒØ Ö Ó µ ÕÙ ÕÙ Ò Ó Ó ÖÚ ÒÓ ØÖ Ó Ö ÙÑ Ò Ó Ö Ð ÕÙ ÙÑ Ø ÕÙ Ø Ñ Ò Ñ ÒØÓ Ö ÙÞ Ò Ó Ó Ö Ñ Ò Ö Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ð ÖÑ Ð Ó µº ÑÔÐ Ò Ö Ó Ø ÕÙ ØÖ Ú ÙÑ Ð Ò Ù Ñ Ð ÔÖ Ò Þ Ó Ø Ñ Ñ ÑÔÓÖØ ÒØ º ÓÐÙ Ó ÙÔÖ Ø Ð Ñ Ñ Ñ Ó Ó Ø Ò º Ð Ñ Ó Ö Ñ ÙÔÓÖØ Ð Ñ Ø Ó Ô Ó Ò ØÙÖ Ó Ö Ñ Ð Ò Ù Ò ÑÙ ØÓ ÜÓ Ò Ú Ð ÕÙ Ó Ö ÒØ ÒÓÖ Ò Ó Ô Ð Ù ÓÑÔÐ Ü µº ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÙÑ ÜØ Ò Ó Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ ÒØÖ Ð Þ Ö Ò Ñ ÒØÓ ËÆÅÈ Ô Ö ØÖ Ú ÙÑ ÑÓ ÐÓ Ñ ØÖ Ò Ú ÙÔÓÖØ Ö Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ØÖ Ù Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÐØÓ Ò Ú Ð ÖÚ Ó Ö º ÙÖ ½ ÐÙ ØÖ ÙÑ ÕÙ Ñ ÖÕÙ Ø ØÙÖ º ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒØÖ Ù Ó Ñ Ñ ÔÖ Ò ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÜØ Ò Ú ÓÙ ÔÖÓ Ö Ñ Ú Ô Þ Ö Ö Ò Ñ Ñ ÒØ Ö Ó ØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ô Ó ÈÌËĵ Ô Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ö Ù ÓÓÖÖ Ò Ò Ö º Ø Ø Ø ÓÐ Ø Ó ÖÑ Þ Ò Ñ ÙÑ ÅÁ ÓÒ ØÖÙ Ô ÖØ Ö ÊÅÇƾº ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ö Ð Þ Ô ÐÓ Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó ØÖ Ú ÙÑ Ö Ôغ Ø Ñ ÑÓ Ö ÔØ Þ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó Ó ÖÑ Þ Ò Ó Ò ÅÁ Ô ÐÓ ÒØ Ô Ò Ò Ó ÓÒ Ó Ó ÖÚ Ò Ø Ò Ô Ö ÙÑ Ö ÔØ Ñ ÙÑ ÒØ Óº Ç ÒØ Ó Ö Ò Ø Ó ÓÒ Ó ÖÚ Ó ÑÓÒ ¹ ØÓÖ Ó ÒÓÒØÖ º Ç Ö ÔØ Ô Ö Ó ÔÓÖ ÒØ Ö Ð Þ Ñ ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ Ó Ö Ò Ó Ó ÖÚ Ó ÓÙ Ö ÓÒ ÙÖ Ó Ó Ñ ÑÓº ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÔÖ ÒØ Ò Ñ Ò ÑÓ ÒÓØ Ó ØÖ Ô µ Ô Ö ÕÙ Ó Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÔÓ Ö ÔÓÖØ Ö Ú ÒØÓ Ñ Ò Ø ÚÓ Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓº (VWDomR GH JHUHQFLDPHQWR UHSRVLWyULR 376/-DYD 3HUO 7FO EDQFR GH GDGRV $JHQWH GH PRQLWRUDomR EURZVHU VHUYLGRU ZHE 3+3 VFULSWV 3+3 WUDS QRWLILHU DJHQWH ,% 6FULSW PRQLWRU 376/ VFULSWV 376/ 0,% 5021 DJHQWH 6103 $JHQWH GH DomR 0,% 6FULSW LQWHUSUHWDGRU -DYD 3HUO 7FO VFULSWV -DYD 3HUO 7FO DJHQWH ,% 6FULSW,QWHUSUHWDGRU -DYD 3HUO 7FO VFULSWV -DYD 3HUO 7FO *HUHQWH LQWHUPHGLiULR ÙÖ ½ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÜØÖ ¾ µ ÓÒ ÓÖÑ Ñ Ò ÓÒ Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ó ÔÖÓ Ø ÓÑ Ó Ó Ø ÚÓ Ø Ò Ö Ó Ö Õ¹ Ù ØÓ ÒÓ Ö ÙÒ ÓÒ Ö Ò Ñ ÒØÓ ÈË ÙÐØ ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÓÙÒØ Ò È Ö ÓÖÑ Ò Ë ÙÖ Øݵº Ó Ó ÖÚ ¹Ð ÓÑ Ó ÓÓ ÚÓÐØ Ó Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÙÖ Ò Ö¹ ÕÙ Ø ØÙÖ Ö Ð ÓÑÓ ÙÑ Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ó Ñ Ö ÕÙ Ó Ó Ó ÓÐ Ø Ó Ö Ø Ñ ÒØ Ö Ñ Ò Ú Ö Ð ÙÑ ÒØ Ò Ó Ü Ù¹ Ø Ó Ò Ø Ó ÑÓÒ ØÓÖ º Ë Ð Ó ÓÖ Ô ÐÓ Ñ ØÓ Ó ÑÔÖ Ó ÔÓ ¹ Ð Ö

5 ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÓÑÓ ÙÑ Ø Ñ Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ó Ñ Ò ØÙÖ Ñ ÒÓÑ Ð ÙÑ Ú Þ ÕÙ ÔÓ ÑÔÖ Ö Ò ØÙÖ ÓÒ Ô Ö Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ ÒÚ Ó Ñ ÓÑÓ Ö Ö ØÖ Ó ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ Ñ ØÙ Ó ÒÓÖÑ Ò ÓÑ Ð µº Ç ÔÖ ÓÔÖ Ó Ö ÒØ ÒØ Ö¹ Ñ Ö Ó ÔÓ Ö Ð Þ Ö Ø Ó ÔÓÖ ÒÓÑ Ð ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ Ó Ó ÖÚ Ö ÓÓÖÖ Ò ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ØÖ Ó Ñ ÙÑ ÓÖ Ö Ó Ò Ó Ù Ù Ðº Ç Ô Ó Ü ÙØ Ó Ó ÙÜÓ Ò ÓÖÑ Ó Ô Ö Ü Ù Ó ÙÑ Ø Ö Ö Ò ¹ Ñ ÒØÓ Ð Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ù Ò Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÖ ¾º Ô ÖØ Ö Ø Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ Ó Ö ÒØ ÔÖ Ò Ö ÙÑ ØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Ò Ó Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ ÙÑ Ø Ö Ö Ò Ñ ÒØÓ ÕÙ Ò Ú Ö ÙÑ Ö Ö ÕÙ Ø ÖÑ Ò ÕÙ ÒØ Ú Þ Ó ØÖ Ó ÔÖ Ö Ó ÖÚ Ó Ñ ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ô Ö ÒØ Ö ÓÓÖÖ Ò ÙÑ ÒØÖÙ Óº Ô Ó Ö Ð Þ Ô Ó Ø Ö Ö Ò ¹ Ñ ÒØÓ Ð ÙÑ Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ó Ñ ÔÖ ÓÜ ÑÓ Ó ÖÚ Ó Ö ÑÓÒ ØÓÖ Óµº Ô ÖØ Ö Ó Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÔÖÓ Ö Ñ ÙÑ ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ô Ö ÕÙ Ô Ó Ö¹ Ú Ö ÓÓÖÖ Ò Ó ØÖ Óº Ð Ñ Ó Ð ÓÒ ÙÐØ Ô Ö Ó Ñ ÒØ Ú ËÆÅȵ ÅÁ ÊÅÇƾ Ø Ò ÓÒ Ó Ö ÙÐØ Ó ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ÖÑ Þ Ò Ó º Ë Ñ ÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ ÓÒ ÙÐØ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÓÓÖÖ Ò ÙÔ Ö Ö ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó Ú ÐÓÖ Ò Ó Ô ÐÓ Ö ÒØ Ò Ô Ó Ø Ö Ö Ò Ñ ÒØÓ Ó Ö ÔØ Ö ÙÑ ÒÓØ Ó Ø Ó ÒØÖ Ð Ö Ò Ñ ÒØÓº ÔÓ Ú Ð Ò Ô Ö Ö ÙÑ Ó Ü Ö ÓÒ ÙÖ Ó Ó Ö Û Ðеº *HUHQWH GH UHGH (VWDomR GH JHUHQFLDPHQWR *HUHQWH LQWHUPHGLiULR $JHQWH GH PRQLWRUDomR 7HPSR 0RGHOD DVVLQDWXUD GR DWDTXH 0RGHOD WDUHID GH JHUHQFLDPHQWR 'HOHJD WDUHID 3URJUDPD DJHQWH 3DFRWHV FDSWXUDGRV 4XDQWDV RFRUUrQFLDV" 7UDoR REVHUYDGR $ODUPH WUDS ,% 5021 ÙÖ ¾ ÐÙÜÓ Ò ÓÖÑ Ó Ô Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ö ÙÑ ÒÓÚ Ò ØÙÖ Ø ÕÙ ÅÓ Ð Ñ Ò ØÙÖ Ø ÕÙ Ù Ò Ó ÈÌËÄ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÓÖÒ ÙÑ Ð Ò Ù Ñ Ö Ø ÜØÙ Ð ÈÌËĵ ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ö Ú Ö ØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ º Ö Ó Ø ØÖ Ú Ø Ó ØÖ Ò Ó º ÍØ Ð Þ Ò Ó Ð Ò¹ Ù Ñ ÈÌËÄ Ô Ö Ö Ú Ö Ò Ö Ó Ø ÕÙ Ó Ø Ñ¹ ÙÑ Ö Ó ÔÖ Ó ÔÖÓ Ó Ø ÕÙ ÔÓÖ ÓÒ ÕĐÙ Ò ÓÒ Ù ¹ Ö Ð Þ Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÓÑ Ñ ÒÓÖ Ò Ð Ó ÔÓ Ø ÚÓ º ÍÑ Ö Ø ÕÙ ÓÒ Ó ½ ½ Ó ÑÓ Ð ÙØ Ð Þ Ò Ó ÒÓØ Ó Ö Ø ÜØÙ Ð Ð Ò Ù Ñ ÈÌËĺ Ù Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ð ÙÒ Ü ÑÔÐÓ º ÓÒ ÓÖÑ ÔÓ Ó ÖÚ Ö Ò ÙÖ ÒÓØ Ó Ö ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Ø Ó ÓÒ ØÖ Ò Ó Ñ Ð Ò Ö ÔÖ ÒØ Ñ Ñ Ò Ò Ó Ð ÒØ Ô Ö Ó ÖÚ ÓÖ Ð Ò ÔÓÒØ Ð Ö ÔÖ ÒØ Ñ Ñ Ò Ò Ó ÖÚ ÓÖ Ô Ö Ó Ð ÒØ º ÑÔÓÖØ ÒØ Ð ÒØ Ö ÕÙ Ó Ø ÖÑÓ Ð ÒØ ÖÚ ÓÖ ÙØ Ð Þ Ó Ø Ñ ÓÑÓ ÙÒ Ó Ô Ò ÒØ Ö Ù Ô ÖØ ÒÚÓÐÚ Ò ÓÑÙÒ Óº

6 Trace Acesso inválido a serviço TCP TCP SYN idle 2 Version: 1.0 Description: Acesso a serviço não disponível. Key: TCP, varredura de portas Port: Owner: Edgar Meneghetti Last Update: Tue, 16 Aug :30:58 GMT TCP RST ÙÖ ÌÖ Ó Ô Ö Ø Ø Ö Ú ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ ÙÖ ÐÙ ØÖ ÙÑ ØÖ Ó ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÑÓÒ ØÓÖ Ö ÓÓÖÖ Ò Ú ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ Ø Ò Ù ÔÓÖ Ø ÒØ Ô Ö ÓÒ Ö ÕÙ Ó Ó ÔÓ Ú ÖÚ Ó Ì È Í È ÔÓÒ Ú Ñ ÙÑ ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ ÐÚÓº Ü Ø Ñ Ú Ö Ø Ò Ô Ö Ö Ð Þ Ö Ú ÖÖ ÙÖ Ò Ó Ñ ÑÔÐ Ó ÒÚ Ó Ô ÓØ Ô Ö ØÓ ÔÓÖØ ÙÑ Ø Óº ÆÓ Ó Ó Ì È Ó ÒÚ Ö ÙÑ Ô ÓØ ÓÑ Ó Ø Ë Æ Ð Ó Ö ÔÓ Ø Ô Ö ÙÑ Ô ÓØ ÓÑ Ó Ø Ë Æ Ã Ð Ó Ó ÕÙ Ð ÔÓÖØ ÔÓ Ù ÙÑ ÖÚ Ó Ó Óº Ó Ò Ó Ò Ò ÙÑ ÖÚ Ó Ò ÔÓÖØ Ö ÔÓ Ø Ö ÙÑ Ô ÓØ Ì È ÓÑ Ó Ø ÊËÌ Ð Óº ÇÙØÖ Ø Ò Ú ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ Ó ÐÑ ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ ØÖ Ú ÈÌËĺ ÈÓÖ Ü ÑÔÐÓ Ø Ò Ò ÕÙ Ð ÒÚ Ó ÙÑ Ô ÓØ Ì È ÓÑ Ó Ø Ë Æ Ã Ð Ó Ô Ö ¹ ÙÑ Ô ÓØ Ö ÔÓ Ø ÓÑ Ó Ø ÊËÌ Ð Ó Ó ÔÓÖØ Ò Ó Ø Ó Ð ÙÑ ÖÚ Óµ ÔÓ Ö Ô ÓÖÑ Ñ Ð Öº Ø Ò Ø Ñ Ñ ÓÒ ÔÓÖ Ñ Ô Ñ ÒØÓ Ö Ú Ö Ó Ú ØÓ ÕÙ Ö ÔÓ Ø Ó Ø Ó ÐÚÓ ÓÖÖ ÔÓÒ Ñ ÔÓÖØ ÕÙ Ò Ó ÔÓ Ù Ñ ÖÚ Ó ÔÓÖ Ù Ó Ñ ÔÓÖØ ÔÓ Ù Ñµº Ç ÖØ Ó Ô Ö ÒÓ Ö Ö Ú ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ Ø ÓÑÓ Ó Ð ÓÖ ØÑÓ ÕÙ Ù Ñ ÙÑ ÕĐÙ Ò Ð Ø ÓÖ ÔÓÖØ ÓÙ ÓÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ö Ò Ó ÔÖÓ Ð Ñ ØÖ Ø Ó ÔÓÒ¹ ØÙ ÐÑ ÒØ Ô Ð ÖÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Óº ÆÓ Ó Ó ØÖ Ó ÑÓ Ð Ó Ñ ÔÖÓ Ð Ñ Ò Ó ÔÐ º ÕĐÙ Ò Ò ÙÑ ÖÓ ÔÓÖØ Ò Ó ÑÔÓÖØ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÓÓÖÖ Ò Ó ØÖ Ó Ñ ÓÑÓ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ ÒØÖ ÙÑ ÓÒ Ü Ó ÓÙØÖ º ÙÐØ ÑÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ú Ö Ö Ò Ö Ó Ô ÐÓ Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ó Ò Ö ÕÙ Ó Ó Ð Ñ Ø Ø Ú ÓÓÖÖ Ò ØÖ Ó Ñ ÙÑ Ô Ö Ó Ó Ø ÑÔÓº Ô Ó Ø ÜØÙ Ð Ó ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÖ ÔÓ Ö Ó ÖÚ Ò ÙÖ º Ç ÔÖ Ò Ô ÓÒ ØÖÙØÓÖ Ð Ò Ù Ñ Ó Ö ØÓ Ù Öº Ô Ó ÓÑÔÐ Ø Ð Ò Ù Ñ ÔÓ Ö Ó Ø Ñ ¾ º Ô Ó ÙÑ ØÖ Ó Ò ÓÑ Ô Ð ÚÖ ¹ Ú ÌÖ Ø ÖÑ Ò ÓÑ Ò ÌÖ Ð Ò ½ ¾ µº Ç ÒÓÑ Ó ØÖ Ó Ð Ò ½µ Ù Ó ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ò ÓÖÑ Ó ÓÔ ÓÒ Ð Ò ¾ µº Ñ Ù Ô Ó Ú Ñ ØÖ Ó Å Ë Ø ÓÒ Ð Ò ½ µ ÖÓÙÔ Ë Ø ÓÒ Ò Ó ÙØ Ð Þ ÒÓ Ü ÑÔÐÓµ ËØ Ø Ë Ø ÓÒ Ð Ò ½ ¾ µº Ñ Å Ë Ø ÓÒ Ó Ò Ñ Ò Ò ÕÙ Ù Ö Ó ÚÓÐÙ Ó Ó ØÖ Óº ÉÙ Ò Ó Ù ÓÙ Ñ Ñ Ò Ò Ù Ñ ØÖ Ò Ó ÙÑ Ñ ÑÓ Ø Ó Ô Ö ÓÙØÖÓ ÔÓ Ú Ð ÖÙÔ ¹ Ð ØÓÖÒ Ò Ó Ô Ó Ñ Ð Ö º ÖÙÔ Ñ ÒØÓ Ó Ò Ó Ò Ó ÖÓÙÔ ¹ Ë Ø ÓÒº ÈÓÖ Ñ Ò Ó ËØ Ø Ë Ø ÓÒ Ò Ñ ÕÙ Ò Ø Ó ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ Ó ØÖ Óº ÚÓÐÙ Ó Ñ ÕÙ Ò Ø Ó ÓÓÖÖ ÕÙ Ò Ó ÙÑ Ô ÓØ ÓÑ ÑÔÓ ÒØ Ó Ó Ô Ó Ñ ÙÑ Ð ÒØ ÓÙ ÖÚ Ö Ñ Ó ÖÚ Ó Ò Ö º ÆÓ Ü ÑÔÐÓ ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÖ Ñ ÕÙ Ò Ø Ó ÚÓÐÙ Ó Ø Ó Ð Ô Ö Ó Ø Ó ¾ Ó Ó ÖÚ Ö ÙÑ Ñ Ò Ñ ÓÙ Ô ÓØ µ Ì È¹Ë Æº È Ö ÒØ Ö Ì È¹ Ë Æµ Ñ ØÖ Ò Ó Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ Ó Ö ÙÑ Ñ Ò ÑÓ Ó Ñ ÙÑ Ø Ñ ÔÓ ÓÒ Ð Ô Ö Ø ÖÑ Ò Ö Ó ÑÔÓ ÙÑ Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ Ö Ñ Ò Ð Ó º Ö Ò ÒØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ó Ñ Ö Ø Ö Ò Ö Ó µ Ö ÕÙ Ö ÙØ Ð Þ Ó Ù ÓÖ Ò Ø ÒØ Ô Ö ÒØ Ó ÑÔÓ º Ë Ó Ð

7 ½ ÌÖ Ó ÒÚ Ð Ó ÖÚ Ó Ì È ¾ Î Ö ÓÒ ½º¼ Ö ÔØ ÓÒ Ó ÖÚ Ó Ò Ó ÔÓÒ Ú Ðº Ã Ý Ì È Ú ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ ÈÓÖØ ÇÛÒ Ö Ö Å Ò ØØ Ä Ø ÍÔ Ø ÌÙ ½ Ù ¾¼¼¼ ½ ¼ ÅÌ Å Ë Ø ÓÒ Å Ì È Ë Æ ½¼ Å ÌÝÔ Ð ÒØ ½½ Ø ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø»ÁÈ ½½¼ ½ ½ ÑÔÓ Ë Æ ¹ ½ Ò Ì È ÓÒÒ Ø ½¾ Ò Å ½ Å Ì È ÊËÌ ½ Å ÌÝÔ ÖÚ Ö ½ Ø ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø»ÁÈ ½¼ ½ ½ ÑÔÓ ÊËÌ ½ Ò Å ½ Ò Å Ë Ø ÓÒ ½ ËØ Ø Ë Ø ÓÒ ½ Ò ÐËØ Ø Ð ¾¼ ËØ Ø Ð ¾½ Ì È Ë Æ ÓØÓËØ Ø ¾ ¾¾ Ò ËØ Ø ¾ ËØ Ø ¾ ¾ Ì È ÊËÌ ÓØÓËØ Ø Ð ¾ Ò ËØ Ø ¾ Ò ËØ Ø Ë Ø ÓÒ ¾ Ò ÌÖ ÙÖ Ô Ó Ø ÜØÙ Ð Ó ØÖ Ó Ô Ö Ø Ø Ö Ú ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ Ð ÓÙÒØ Ö Ù Ñ ÔÖÓØÓÓÐÓ Ó Ñ Ö Ø Ö Ø ÓÖ Ñ ØÖ Ø ÙÑ Ñ Ò¹ Ñ ÓÑÓ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ ÔÖ Ñ Ø Ú Ô Ö ÔÓÖ Ô Ó Ñ Ö ÒÓ ÒØ Ó ÙÑ ÑÔÓ Ò Ó ÓÓÖÖ Ô Ð ÔÓ Ó Ó Ñ ÑÓ Ò Ñ Ò Ñ Ò Ó Ù Ó ÒÓ Ü ÑÔÐÓµº Ø ÓÙÒØ Ö Ù Ñ ÔÖÓØÓÓÐÓ Ò Ö Ó ÒØ Ó ÙÑ ÑÔÓ Ø ÖÑ Ò ÔÓÖ ÙÑ Ó«Ø Ñ Ø Ô ÖØ Ö Ó Ò Ó Ó Ð Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ñ ÕÙ Ø Ó Ø Ó Ò Ó Ó ÑÔÓ Ó Ð Ñ ÔÓ Ó Ò Ð Ó ÑÔÓ ÔÖ Ó Ò Ö Ò Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ø ÕÙ Ó ÑÔÓ ÓÙÔ Ð Ò ½½ ½ µº È Ö ÒØ Ö ÙÑ ÑÔÓ Ð ÓÙÒØ Ö ÔÖ Ó Ò Ö Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ ÒØ ÓÒ Ó ÑÔÓ Ú Ö Ù Ó ÙÑ Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ Ó Ø ÔÓ Ø ÖÒ Ø»ÁÈ»Ì È Ò ÕÙ Ó ÑÔÓ Ú Ö Ù Ó ÒÓ ÑÔÓ Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ì È ÈÓ Ó Ò ÔÓ Ó Ó ÑÔÓ Ò Ñ Ò Ñ ÔÖ Ñ Ö ÔÓ Ó ÒØ ÔÓÖ ¼ ÙÒ ÔÓÖ ½ Ñ ÔÓÖ ÒØ ËØÖ Ò ÓÑÔ Ö Ó ÙÑ Ú Þ ÒØ Ó Ó ÑÔÓ ÒÓ Ô ÓØ Ø ÓÑÔ Ö Ó ÒØÖ Ð ØÖ Ò ÓÑÔ Ö Óº ÚÓÐÙ Ó Ñ ÕÙ Ò Ø Ó ÓÒØ Ö ÕÙ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ô ÓØ ÔØÙÖ Ó ØÖ Ò ÓÑÔ Ö Ó ØÓ Ó Ó ÑÔÓ Ô Ó Ó Ò Ö Ñ ÓÑ Ó Ú ÐÓÖ Ó ÖÚ Ó ÒÓ Ô ÓØ Ö Ó Ö Ú ÓÑ ÒØ Ö Ó Ö Ô ØÓ Ó ÑÔÓº Ò ÓÖÑ Ó Ó ÙÑ ÑÔÓ Ø ÓÙÒØ Ö ÔÓÖ Ù Ú Þ Ó Ù ÒØ

8 Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ ÒØ ÓÒ Ó ÑÔÓ Ú Ö Ù Ó ÒÓ Ü ÑÔÐÓ Ó Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ Ò Ó Ô Ö Ñ Ó Ó ÑÔÓ Ø ÖÒ Ø»ÁÈ Ò Ò Ó ÕÙ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ö ÒÓÒØÖ Ó ÒÓ ÑÔÓ Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÁÈ ÈÓ Ó Ò Ð Ò Ó Ó«Ø Ñ Ø Ô ÖØ Ö Ó Ò Ó Ó Ð Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ñ ÕÙ Ø Ó Ø Ó Ò Ó Ó ÑÔÓ Ó Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ø Ó¼ ÓÑÔÖ Ñ ÒØÓ Ó ÑÔÓ Ò Ó Ø Ñ Ò Ó Ñ Ø Ó ÑÔÓ ËØÖ Ò ÓÑÔ Ö Ó ØÖ Ò Ù Ò ÓÑÔ Ö Ó ÓÑ Ó ÑÔÓ Ð ÓÒ Ó ÒÓ Ô ÓØ Ö Ó Ö Ú ÓÑ ÒØ Ö Ó Ö Ô ØÓ Ó ÑÔÓº Ó ËØ Ø Ë Ø ÓÒ Ô ÖÑ Ø Ô Ö ÓÖÑ Ø ÜØÙ Ð Ñ ÕÙ Ò Ø Ó ÕÙ Ö ÔÖ ¹ ÒØ Ó ØÖ Óº Ç Ø Ó Ò Ð ÒØ Ó ÐÓ Ó Ô Ó Ó Ò Ó Ó ËØ Ø Ë Ø ÓÒ Ð Ò ½ µº Ç Ø Ó Ð ¾ Ó Ò Ó Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ò Ð Ò ¾¼ ¾¾ ¾ ¾ º Ô Ó ÙÑ Ø Ó Ö ÙÑ Ð Ø Ö Ó Ú ÒØÓ Ñ Ò Ò ÖÙÔ Ñ ÒØÓ µ ÕÙ ÔÓ Ñ ÔÖÓÚÓ Ö ÙÑ ØÖ Ò Ó Ò Ö Ô Ö ÙÑ Ð Ó ÔÖ ÓÜ ÑÓ Ø Ó Ð Ò ¾½ ¾ µº Ð Ñ ÓÖ Ò Ø ÓÙÒØ Ö Ð ÓÙÒØ Ö Ð Ò Ù Ñ Ò ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ ÓÖ¹ Ñ ÆÓÇ«Ë Ø ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÐÓ Ð Þ Ó ÕĐÙ Ò Ö Ø Ö ØÖ Ò µ Ò Ö Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ô Óº ÖÙÔ Ñ ÒØÓ Ñ Ò Ò Ø Ñ Ñ ÔÓ Ú Ð ØÖ Ú Ð Ö Ó ÖÓÙÔ Ë Ø ÓÒ Ó ÕÙ ÕÙ Ú Ð ÙÑ ÓÔ Ö Ó Ð Ó ÓÙ ÒØÖ Ñ Ò Ò Ô Ò Ó Å Ë Ø ÓÒº ÙÖ ÐÙ ØÖ ÙÑ Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑ ÐÓ ÓÒ Ó Ô ÓØ Ò Ó ÓÒ Ü Ó Ì È Ë Æµ ÖÖ Ó º Ö ÙÖ Ó ÙØ Ð Þ Ó Ô Ö Ò Ò Ö Ð ÙÑ Ø Ñ ÙÖ Ò ÕÙ ÔÖÓÙÖ Ô Ð ÓÓÖÖ Ò Ø ÖÑ Ò Ô Ð ÚÖ ¹ Ú ÒÓ Ô ÝÐÓ Ó Ì È Ñ ÕÙ Ñ Ö Ð Ò Ó Þ Ú Ö Ó ÒÓ Ò º Trace Comportamento anômalo TCP idle TCP SYN && TCP PORTA=23 && TCP * Version: 1.0 Description: Acesso a telnet com payload não vazio. Key: TCP, telnet, anomalia Port: Owner: Edgar Meneghetti Last Update: Tue, 16 Aug :30:58 GMT ÙÖ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑ ÐÓ ÍÑ Ò Ö Ó Ø ÕÙ ÒÓ Ò Ú Ð ÔÐ Ó ÔÓ Ö Ö ØÓ Ô Ð ÙØ Ð Þ Ó Ö ÕĐÙ ÒØ Ó Ó¹ Ñ Ò Ó ÖÔ Ò Ó ÔÓÒ Ú Ð Ñ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÍÒ Üº ÓÑ Ò Ó Ö ØÓÖÒ ÙÑ Ö Ð Ó ÔÖÓ¹ Ó ÖÚ ÓÖ ÕÙ Ø Ñ Ö ÕÙ Ó Ó Ø ÔÓ ÊÈ Ê ÑÓØ ÈÖÓ ÙÖ Ðе ÔÓ Ö ÙÑ Ò ÓÖÑ Ó Ú Ð Ó Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø Ó Ø ÒØ º Ç ÓÑ Ò Ó ¹ ÒÓ ÒÚ Ó ÙÑ Ñ Ò¹ Ñ Ó ÖÚ ÓÖ ÓÒÚ Ö Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÔÖÓ Ö Ñ ÊÈ Ô Ö ÔÓÖØ Ì È»Í È ÔÓÖØÑ Ô¹ Ô Ö ÑÓÒµ ÓÐ Ø Ò Ó ÕÙ ÒÚ Ó ÙÑ ÙÑÔ ØÓ Ó Ó ÖÚ ÓÖ ÊÈ ÔÓÒ Ú Ò Ø Óº ÓÑÓ Ö ÔÓ Ø Ó ÔÓÖØÑ ÔÔ Ö ÒÚ ÙÑ Ñ Ò Ñ ÓÒØ Ò Ó ÙÑ Ö Ð Ó ÖÚ ÓÖ Ö Ô Ø Ú ÔÓÖØ Ò ÙÑ ÖÓ ÔÖÓ Ö Ñ ÊÈ º ÑÓ Ð Ñ Ø ØÖ Ó Ø ÐÙ ØÖ Ò ÙÖ º ÑÔÓÖØ ÒØ Ð ÒØ Ö ÕÙ ØÖ Ó Ö ÔØÙÖ Ö ØÖ Ó Ð Ø ÑÓ Ø Ñ Ñ ÓÙ ÓÓÖÖ Ò Ó Ñ ÑÓ Ò Ð ÓÖÑ Ø ÒÕÙ Ò Ó Ø Ñ ÙÑ Ò Ó ÓÒÐÙ ÚÓº Ç Ø Ñ Æ Ë Æ ØÛÓÖ Ð ËÝ Ø Ñµ Þ Ù Ó ÖÓØ Ò ÕÙ ÒÚÓÐÚ Ñ ÙÑ ÔÖÓ Ó ÒØ Ó Ó Ö ØÓ ÒÓ ØÖ Óº ØÖ Ó ÓÒØÙ Ó Ó Ö Ó ÖÚ Ó ÙÖ ÒØ Ò Ó Ó Ô Ö ÑÓÒØ Ñ Ø Ñ ÖÕÙ ÚÓ ÜØ ÖÒÓ Ò Ó Ñ ÙÖ ÒØ Ó Ô Ö Ó Ó Ñ ÕÙ Ø Ñ ÖÕÙ ÚÓ Ø Ú Ö ÑÓÒØ Óº ÓÖÑ ÓÓÖÖ Ò ØÖ Ó Ñ ÓÖ Ö Ó Ò Ó Ù Ù ÓÙ Ñ Ö Ò ÕÙ ÒØ Ú ÖÖ ÙÖ Ø Ó ÕÙ ÔÓ Ù Ñ ÔÓÖØÑ ÔÔ Ö Ò Ó Ü ÙØ Ó ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓµ ÔÓ Ö ÒØ ÖÔÖ Ø ÓÑÓ ÙÑ Ò Ø ÚÓ Ø ÕÙ º

9 Trace comando rpcinfo RPC msg type=0 && TCP port dst=111 idle 2 Version: 1.0 Description: Utilização do comando rpcinfo. Key: RPC, rpcinfo Port: Owner: Edgar Meneghetti Last Update: Tue, 16 Aug :30:58 GMT RPC msg type=1 ÙÖ ÌÖ Ó ÓÓÖÖ Ò Ó ÓÑ Ò Ó ÖÔ Ò Ó ÜØ Ò Ó Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ñ ÓÖ Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ Ô ÖÑ Ø ÑÓ Ð Ñ Ú Ö Ó Ò Ö Ó Ø ÕÙ ÒØ ÓÙ¹ Ð ÙÑ Ð Ñ Ø Ó º È Ö Ö ÓÐÚ ¹Ð Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÙÑ ÜØ Ò Ó Ñ Ñ ÒÐÙ Ò Ó ÒÓÚÓ ÓÒ ØÖÙØÓÖ Ð ÙÑ ÙÒ ÓÒ Ð ÙØ Ù Öº ÐØ ÓÔ Ö ÓÖ ÓÑÔ Ö Ó ÙÑ Ð Ñ Ø Ó º ÙÒ ÓÔ Ö Ó ÓÑÔ Ö Ó Ñ Ø Ó Ø Ø Ù Ð º ÓÒØÙ Ó Ô Ö ÑÓ Ð Ö Ð ÙÒ ØÖ Ó Ñ Ô Ð Ó Ð Ó Ø Ó ÒØÖÙ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÑÔ Ö Ö Ó Ú ÐÓÖ ÒÓÒØÖ Ó Ñ ÑÔÓ ÙÑ Ô ÓØ ÓÑ Ð ÙÒ Ð Ñ Ö º È Ö Ö ÓÐÚ Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÓÔ Ö ÓÖ Ñ ÒÓÖ µ Ñ ÒÓÖ ÓÙ Ù Ð µ Ñ ÓÖ µ Ñ ÓÖ ÓÙ Ù Ð µ Ö ÒØ µ ÓÖ Ñ Ö ÒØ Ó Ð Ò Ù Ñº ÉÙ Ò Ó Ò Ò ÙÑ ÓÔ Ö ÓÖ Ò ÓÖÑ Ó Ó Ø Ø Ù Ð Ö Ð Þ Óº ÍÑ Ü ÑÔÐÓ Ù Ó ÓÔ Ö ÓÖ ÔÓ Ö Ó ÖÚ Ó Ò ÑÓ Ð Ñ Ó ØÖ Ó ÕÙ Ö Ú Ó Ó ÖÚ ÓÖ ÀÌÌÈ ÓÑ ÍÊÄ ÐÓÒ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Ö Ø Ö Þ ÑÙ ØÓ Ø ÕÙ ÖÚ ÓÖ ÀÌÌȺ ÙÖ ÔÖ ÒØ Ö Ó Ñ ÈÌËÄ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÒØ Ö Ö ÕÙ Ó ÀÌÌÈ Ìµ ÓÑ ÍÊÄ ÐÓÒ º ººº Å Ê ÕÙ Ó ÀÌÌÈ ÓÑ ÍÊÄ ÐÓÒ Å ÌÝÔ Ð ÒØ Ø ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø ½ ½ ¼¼¼¼¼¼¼½½½½½¼½¼¼ ÍÊÄ ÐÓÒ Ô ÓØ Ñ ÓÖ Ó ÕÙ ¼¼ Ø ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø»ÁÈ ½ ½ ¼¼¼¼¼¼¼¼¼½¼½¼¼¼¼ ÈÓÖØ Ø ÒÓ ¼ Ð ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø»ÁÈ»Ì È ¼ Ì ÇÔ Ö Ó Ì Ò Å ººº ÙÖ Ü ÑÔÐÓ ÙØ Ð Þ Ó ÓÔ Ö ÓÖ Ò Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ Ñ ÒØ Ó Ù Ó Ú Ö Ó ÑÔÓ Ñ ÙÑ Ñ Ò Ñ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÑ ÓÔ Ö Ó Ð Ó º Ñ Ø Ñ¹ Ñ ÙÑ Ñ Ò Ñ Ö Ø Ö Þ ÔÓÖ Ö ÙÑ ÓÒ Ü Ó Ò ÔÓÖØ ¼ Ö Ð Þ Ò Ó ÙÑ ÓÔ Ö Ó Ì ÒÓ ÖÚ ÓÖ ÀÌÌÈ Ò ÕÙ Ð Ó Ø Ñ Ò Ó Ó Ô ÓØ Ñ ÓÖ Ó ÕÙ ¼¼º ÑÔÓÖØ ÒØ ÒÓØ Ö ÕÙ ÍÊÄ ÐÓÒ Ó Ø Ò Ö Ø Ñ ÒØ Ô ÐÓ Ø Ñ Ò Ó Ó Ô ÓØ º ÙÒ ÙÒ ÓÒ Ð Ò Ó ÔÓÒ Ú Ð Ò Ú Ö Ó ÓÖ Ò Ð Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ ÔÓ ¹ Ð ÓÑÔ Ö Ö Ó Ú ÐÓÖ ÙÑ ÑÔÓ ÓÑ Ó ÓÙØÖÓ ÑÔÓ Ô ÖØ Ò ÒØ ÙÑ Ñ ÑÓ Ô ÓØ µº ÓÐÙ Ó ÒÓÒØÖ Ô Ö Ð Ñ Ø Ó Ó Ó Ó Ó ÓÒ ØÓ Ú Ö Ú ÓÑ ÓÔÓ Ð Ñ Ø Ó Ó ØÖ Ó Ñ Ò Ñ ÒØÓ ÓÒ ÓÖÑ ÐÙ ØÖ ÙÖ º ÆÓ Ü ÑÔÐÓ Ú Ö Ú Ð Ø Ò Ó Ù Ô Ö ÓÑÔ Ö Ö Ó Ò Ö Ó ÁÈ ÓÖ Ñ Ø ÒÓ ÙÑ Ô ÓØ Ó Ù º Ó ÖÚ Ó Ñ Ò Ñ Ñ ÙÑ Ñ ÒØÓ Ö Ò ÕÙ ÙÑ Ø Ó Ø Ò Ó Ø ØÖ Ú Ø Ò ÓÒ ÓÑÓ Ä Ò º ÇÙØÖ ÜØ Ò Ó Ø Ö Ð ÓÒ ÓÑ ÔÓ Ð Ù Ö Ö Ø Ö Ð Ñ Ø ÓÖ ¹ Ö ÒØ Ó Ô Ó ÕÙ Ò Ó Ù ÓÖ Ñ Ð ÓÙÒØ Öº Ç Ü ÑÔÐÓ ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÖ ÐÙ ØÖ ÙÑ Ö ÕÙ Ó ÀÌÌÈ ÓÒ Ó Ø ÒØ ÔÖÓÙÖ Ô Ö ÓÑÓ Ö ÙÑ ÒØÓ» Ö Ò ÔÓ Ú ÐÑ ÒØ ÙÑ ÖÚ ÓÖ ÁÁ˵º ÍÑ ÍÊÄ ÓÑÓ ÔÓ Ò Ö ÕÙ Ó Ø ÒØ Ø ÕÙ Ö Ò Ó Ü ÙØ Ö Ð ÙÑ Ö ÔØ ÓÙ Á ÒÓ ÖÚ ÓÖ ÀÌÌÈ Ñ Ó Ø Ö ÙÑ Ð Ø Ñ Ó

10 ººº Å Å Ò Ñ ÓÑ ÁÈ ÓÖ Ñ Ø ÒÓ Ù Å ÌÝÔ Ð ÒØ Ø ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø ¾ Ò Ö Ó ÁÈ ÓÖ Ñ ØÖ Ù Ó Ú Ö Ú Ð Ø ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø ½¾ ¾ ÁÈ Ø ÒÓ Ù Ð Ó Ú ÐÓÖ Ò Å ººº ÙÖ Ü ÑÔÐÓ ÙØ Ð Þ Ó Ú Ö Ú Ò Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ ÖÕÙ ÚÓ Ü Ø ÒØ ÒÓ ÖÚ ÓÖº Ì» Ö ÔØ»ººÒ± ¼Ò± ºº»Û ÒÒØ» Ý Ø Ñ ¾»Ñ º Ü» Ö Ò ÙÖ ÍÑ Ö ÕÙ Ó ÀÌÌÈ Ù Ô Ø Ò Ó ÙÑ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÒØ Ö Ù ¹ ØÖ Ò» Ö Ò ÒÓ ÙÒ Ó ÑÔÓ Ñ Ò Ñ Ú Ö Ö Ð Þ ÓÑÓ ÐÙ ØÖ ÙÖ ½¼º ÓÑÓ ÔÓ Ö Ó ÖÚ Ó ¹ Ó ÖÚ Ö Ó ÓÒØ Ù Ó Ü Ø ÒØ Ô Ó Ó ÔÖ ÒØ ÒÓ ÑÔÓ ½µ ÓÑÔ Ö ¹ÐÓ ØÖ Ò» Ö Ò º Ð ÓÙÒØ Ö Ø ÖÒ Ø»ÁÈ»Ì È ½» Ö Ò Ë ÙÒ Ó ÑÔÓ ÓÑ Ô Ö ÓÖ ¼ ¼ ÙÖ ½¼ ÍØ Ð Þ Ó ÓÙØÖÓ Ô Ö ÓÖ Ð Ñ Ó Ô Ó ÓÑ ÐØ Ö Ó Ò ÒØ Ü Ð Ò Ù Ñ Ð ÙÒ Ö Ø Ö Ô Ö Ñ Ø Ö Ò Ó ¹ Ö Ò Ó ÓÑÓ Ó Ö Ø Ö ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓº Ç ØÖ Ø Ñ ÒØÓ Ô Ö Ó Ó Ù Ù Ð ÓÒ Ù Ó Ö Ø Ö Ò ÓÑÓ ÒÓÖÑ Ð Þ ÓÖ Ó Ö Ø Ö ÕÙ Ú Ö Ñ Ù º ÕÙ Ø Ó Ö ÑÓÒØ Ñ Ô ÓØ Ö Ñ ÒØ Ó ÓÙ Ö ÓÑÔÓ Ó ÙÜÓ Ó Ò Ó ÔÓ Ö ØÖ Ø ÓÖÑ Ö Ø ÓÑ ÓÖ Ñ ÙØ Ð Þ Ò Ð Ò Ù Ñº Ç ØÖ Ø Ñ ÒØÓ ØÙ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÒÓ ÓÒØ ÜØÓ Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ò Ó ÔÓ Ú ÐÑ ÒØ ÐÚÓ ØÙ Ó Ñ Ú Ö Ó ÙØÙÖ Ð Ò Ù Ñº Ç ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø Ó Ù Ó ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ú Ó Ó ÔÓÒØÓ Ñ ÑÔÓÖØ ÒØ ÓÐÙ Óº Ø Ó Ö Ú ÓÑÓ Ø ÒØ Ö Ó ÒØÖ Ó ÒØ Ó Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ñ ÓÑÓ ÑÓ ØÖ Ø Ð ÓÑÓ Ó ÒØ Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Óº Ç ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÓÒØ Ð Þ Ñ ÓÓÖÖ Ò ØÖ Ó ÒÓ Ñ ÒØÓ ÓÒ Ò¹ ÓÒØÖ Ñº Ë Ó ÒÓÑ Ò Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ú ÔÓÖÕÙ Ó ØÖ Ó Ö Ñ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÔÓ Ñ Ö ÓÒ ÙÖ Ó Ò Ñ Ñ ÒØ Ñ Ò Ö ÓÑÔ Ð Ö ÒØ º Ü Ð Ó Ø ØÖ Ú Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ ÔÖ ÒØ Ò Ó º Æ ÔÖ Ø Ó ÒØ Ö Ð Þ Ñ Ð ØÙÖ ÖÕÙ ÚÓ ÈÌËÄ ÓÖ Ò Þ Ñ Ð ÙÑ ØÖÙØÙÖ Ñ Ñ Ñ ÓÖ Ò Ñ Ó ÔÖÓ Ó ÑÓÒ ØÓÖ Óº Ø ÖÑ Ò Ó ÕÙ ØÖ Ó Ú Ñ Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ñ ÙÑ Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ö Ð Þ Ô ÐÓ Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Óº ÒØ Ö ÓÑÙÒ Ó ÒØÖ Ó Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÅÁ ËÖ ÔØ ½ º ÆÓ Ö ÔØ Ü ÙØ Ó Ô ÐÓ Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ö ØÓ Ñ ½ ¾ ÔÓ Ú Ð Ó ÖÚ Ö ÓÑÓ Ø ÔÖÓ Ö Ñ Ó ÙÑ ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Óº ÍÑ Ó Ô Ö Ñ ØÖÓ Ò ÓÖÑ Ó ÒÓ Ö ÔØ Ü ÙØ Ó ÒÓ Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ó Ò Ö Ó ÍÊÄ Ó Ö ÔØ Ô Ó ÈÌËĵ Ö Ü ÙØ Óº Ó Ö Ö Ó Ö ÒØ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÓÐ Ø Ó Ü Ù Ó ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó Ö ÔØ Ö ÙÔ Ö Ó Ó Ö ÔÓ Ø ÓÖ Ó Ú ÀÌÌÈ Ü ÙØ Óº

11 º½ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ç ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ò ÔÐ Ø ÓÖÑ Ä ÒÙÜ Ù Ò Ó Ð Ò Ù Ñ Ð ÓØ Ø Ö ÈÇËÁ º ÍÑ Ú Ó Ñ Ø Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ó ÒØ ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ ½½º Ø Ö Ö ÒØ ÈÌËÄ Ö ÔÓÒ Ú Ð Ô Ð ÒØ Ö Ó ÒØÖ ÅÁ ËÖ ÔØ Ñ ÕÙ Ò Ü Ù Ó ÈÌËĺ Ð ØÙ Ð Þ ØÖÙØÙÖ Ù Ô Ð Ñ ÕÙ Ò ÈÌËÄ ÑÔÖ ÕÙ ÙÑ ÒÓÚÓ ØÖ Ó ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ô Ö Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó ÓÙ ÙÑ ØÖ Ó Ü Ø ÒØ Ö ÑÓÚ Ó ÔÓÖ Ò Ó Ö Ñ Ò Ö Óµº ÇÙØÖ ØÖ Ø Ö ß Ð Ñ ÕÙ Ò ÈÌËÄ ÊÅÇƾ ß ÓÔ Ö Ñ ÙÒ Ó Ó Ô Ö Ñ ÔÖÓ ÙØÓÖ»ÓÒ ÙÑ ÓÖº ÔÖ Ñ Ö Ö ÔÓÒ Ú Ð ÔÓÖ ÔØÙÖ Ö ØÓ Ó Ó Ô ÓØ Ù Ò Ó Ð ÓØ Ð Ô Ô ÓÒ ¹ÐÓ ÙÑ Ð ÖÙÐ Öº Ñ ÓÖ Ð ÓØ ÙÔÓÖØ Ô Ó ÐØÖÓ ÙØ Ð Þ Ò Ó ÒÓØ Ó È Ö Ð Ý È Ø ÐØ Öµ Ö ÙÖ Ó Ò Ó Ø Ò Ó ÙØ Ð Þ Ó Ô ÐÓ ÒØ º ÙÒ Ø Ö ÔÖÓ Ô ÓØ ÔÖ ÒØ Ò Ð Ñ Ö Ø Ö ¹ÐÓ Ð ÓÑ Ó Ó Ø ÚÓ ÒØ Ö Ó Ñ ÑÓ ÔÓ Ù Ö Ø Ö Ø Ô Ö Ô Ö Ô ÖÑ Ø Ö ÕÙ ÙÑ ÓÙ Ñ ØÖ Ó ÚÓÐÙ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ò Ø Ó º Ó ÖÑ Ø ÚÓ Ó Ô ÓØ Ö Ñ Ö Ó Ô º Ø Ö ÊÅÇƾ ÔÓÖ Ñ Ö Ø Ö Ô ÓØ Ð ÓÖ Ó ÓÑ Ñ Ö Ó Þ Ú ÓÒØ Ð Þ Ó ÒÓ ÒÓ Ó ÑÝËÉĵº Ó ÓÒ ÙÐØ ÔÓÖ ÙÑ ÜØ Ò Ó Ó ÒØ Æ Ì¹ËÆÅÈ ½¾ ÕÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÅÁ ÊÅÇƾ Ø Ò Ø Ð Ù Öµº Agente de Monitoração Máquina de execução PTSL fila de pacotes agente SNMP MIB Script MIB RMON2 kernel Jasmin kernel RMON2 SMX Gerente PTSL banco de dados máquina PTSL thread RMON2 thread fila libpcap ÙÖ ½½ ÒØ ÅÓÒ ØÓÖ Ó Ø Ö Ö ÔÓÒ Ú Ð Ô Ð ÔØÙÖ Ð Ó Ó Ô ÓØ Ò Ö ¹Ó Ñ ÙÑ Ð ÖÙÐ Ö Ò Ü Ò Ó Ô ÓØ Ó ÕÙ Ð Ø Ñ Ó ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ø Ô Ð Ñ ÕÙ Ò Ø Ó º ÒØÖ Ó ÙÜ Ð Ö Ø Ó ÔÓÒØ ÖÓ Ô Ö Ó Ð Ó Ö ÙÑ Ó ÔÖÓØÓÓ¹ ÐÓ Ò Ô ÙÐ Ó ÒÓ Ô ÓØ º ÍÑ Ñ Ö ÕÙ ÓÒØ Ñ ØÓ Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÔÖ ÒØ ÒÓ Ô ÓØ Ø Ñ Ñ Ò Ü Ó Ñ ÑÓº Ó Ò Ö Ð Ø ÖÙÐ Ö Ó Ô ÓØ Ñ ÒØ Ó Ô Ñ Ö ÖØ Ó º ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ ÕÙ Ò Ø Ó Ö Ð Þ ØÖ Ú Ò Ó Ú Ö Ð Ø º Ç ÓÒØ Ù Ó ÙÑ Ø Ð Ø Ø Ð Ø Ó Ù Ö Ó ÙÑ Ó ØÖ Ó Ø ÓÑÓ ÒÓÑ Ó ØÖ Ó Ú Ö Ó ÙØÓÖ ÒØÖ ÓÙØÖÓ Ó Ø Ó Ò Ò Ó ÙÑ Ø Ó Ò Ð ÓÙ Ò Ð ÕÙ Ð ØÖ Ó Ø Ö Ð ¹ ÓÒ Ó Ñ ÓÑÓ Ó Ø ÑÔÓ Ñ Ü ÑÓ Ô ÖÑ Ò Ò Ò Ø Ó Ø Ñ ÓÙص Ö Ð Ó Ñ Ò Ò Ü Ø ÒØ Ñ ØÖ Ó ÔÓÒØ Ò Ó Ó Ø Ó ÓÖ Ñ Ø ÒÓ Ô Ö Ñ Ò Ñ Ø ÔÓ ØÖ Ø ÐÓ Ð Þ Ó Ò ÓÖÑ Ó ÒÓ Ô ÓØ Ô Ö Ñ Ò Ñ Ö Ð Ó Ñ Ö ÔÖÓØÓÓÐÓ ÕÙ ÓÖ Ñ Ò Ó ÒÓ ØÖ Ó º Ø Ð Ø ÓØ Ñ Þ Ó ÔÖÓ Ó Ú ØÓ ÕÙ Ô Ò Ó Ô ÓØ ÕÙ ÓÒØ Ò Ñ ÔÖÓØÓÓÐÓ Ò Ó Ñ Ð ÙÑ ØÖ Ó Ö Ó Ò Ð Ó Ê Ð Ó ØÖ Ó Ñ Ò Ñ ÒØÓ Ô Ö Ô Ö Ø Ó º Å Ò ÓÖÑ Ó Ó Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ÒÓÒØÖ Ñ ½ º

12 º¾ ÁÒ ÓÖÑ Ó Ö Ò Ñ ÒØÓ ÌÓ Ú Þ ÕÙ ÓÓÖÖ Ò Ó ØÖ Ó Ó ÖÚ ÒØÖ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ô Ö Ø Ó Ò ÓÖÑ Ó Ó ÖÑ Þ Ò Ñ ÙÑ ÅÁ Ñ Ð Ö ÊÅÇƾ ½½ º ÑÔÓÖØ ÒØ Ð ÒØ Ö ÕÙ Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó ØÙ ÓÑÓ ÙÑ ÒØ ÊÅÇƾ ÓÒÚ Ò ÓÒ Ð ÖÑ Þ Ò Ò Ó Ò ÅÁ Ó Ú ÐÓÖ Ö Ð Ø ÚÓ Ó Ô ÓØ Ó ÖÚ Ó ÒÓ Ñ ÒØÓ Ö ÕÙ Ø Ñ ÔÖ ÒØ ÒÓ ÖÙÔÓ ÔÖÓØÓ¹ ÓÐ Öº Æ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ØÙ Ð Ü Ø ÙÔÓÖØ Ô Ö Ø ÖÒ Ø ÁÈ Ì È Ð ÙÑ ÔÐ Ó º Æ Ñ ØÓ Ó Ó ÖÙÔÓ ÕÙ ÓÑÔ Ó Ñ ÅÁ ÊÅÇÆ ÊÅÇƾ Ø Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó º ÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ Ó Ó ÒØ ÊÅÇƾ Ø ÓÖØ Ñ ÒØ ÒÓ ØÖ Ð Ó ØÙ Ó ÔÓÖ Ö Ñ ½ ÕÙ ÓÒ Ø ØÙ ¹ ÙÑ ÜØ Ò Ó Ó ÒØ Æ Ì¹ËÆÅÈ ½¾ º ÍÑ Ö Ò ÅÁ Ù ÓÑ Ö Ð Ó ÊÅÇƾ ÕÙ Ó ÖÙÔÓ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ÕÙ Ò Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÕÙ Ó ÒØ Ô Þ ÑÓÒ ØÓÖ Ö Ü Ö ÙÑ ÖÙÔÓ Ð ØÙÖ Ô Ô ÖÑ Ø Ö ÒÐÙ Ó ØÖ Ó ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ô ÐÓ ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Óº Ð Ñ Ó Ö ÒÙÐ Ö ÑÓÒ ØÓÖ Ó ØÓÖÒ ¹ Ñ ÓÖº Ó ÒÚ ÖÑ Þ Ò Ö Ø Ø Ø ÐÓ Ó Ö Ó ØÖ Ó Ö Ó ÔÓÖ ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ø Ø Ø Ó Ö ÓÖ Ó ÓÑ ÓÓÖÖ Ò ØÖ Ó Ô Ó º Ø Ð ½ ÑÓ ØÖ ÙÑ Ü ÑÔÐÓ Ö ÙÑ Ó Ó ÖÙÔÓ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ÓÒ Ð Ñ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÒÓÖÑ ÓÖ Ñ ÓÒ Ó Ð ÙÒ ØÖ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÕÙ Ö Ú Ñ Ò Ö Ó Ø ÕÙ º Ì Ð ½ ÖÙÔÓ ÔÖÓØÓÓÐ Ö ÅÁ ÊÅÇƾ Á ÄÓ ÐÁÒ Ü Ö ¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼¼¹¼ ¹¼¼ ½ Ø Ö¾º Ô ¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼¼¹¼ ¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹½ ¾ Ø Ö¾º ÔºØÔ ¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼¼¹¼ ¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹½ ¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹½ Ø Ö¾º ÔºØÔº ÑØÔ ¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼¼¹¼ ¹¼¼¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼½ Ø Ö¾º ÔºÚ ÖÖ ÙÖ ÔÓÖØ ¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼¼¹¼ ¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹¼¼¹½ ¹¼¼¹¼½¹¼¼¹¼¾ Ø Ö¾º ÔºØÔº Ø ÕÙ ÖÚ ÓÖ ÁÁË ÒÐÙ Ó ØÖ Ó Ò ÖÙÔÓ Ø ÓÖÑ ÙØÓÑ Ø Ô ÐÓ ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ø Ó ÐÓ Ó ÙÑ ÒÓÚÓ ØÖ Ó Ô Ö ÑÓÒ ØÓÖ Óº Ö Ö ÓÖÑ Ó Ó ÇÁ Ç Ø Á ÒØ Öµ Ô Ö Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ ÖÙÔÓ ÕÙ Ò Ó Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ µ Þ Ù Ó ÝØ º Ñ Ö ÐÓ ÒØ Ó ÙØ Ð Þ Ô Ö Ø ÖÒ Ø ÁÈ ÓÙ ÔÖÓØÓÓÐÓ Ñ ÙÔ Ö ÓÖ ÒÙÒ ÙÐØÖ Ô Ó ½ Ø ¾ ÝØ µº Ñ Ó ØÖ Ó Ö Ñ ÒØ ÓÖ ÈÖÓØÓÓÐ ÖÁ µ ÙÔ Ö ÓÖ Ô Ö Ò Ó ÓÐ Ö Ñ ÓÑ Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÒÓÖÑ º Ö Ö ÔÐ Ó ØÖ Ó ÕÙ Ñ ÓÑÔÓ ØÓ Ô ÖØ Ö ÔÖÓØÓÓÐÓ Ó Ò Ú Ð Ö ØÖ Ò ÔÓÖØ ÓÙ ÔÐ Óº Ç ÖÙÔÓ ÐÅ ØÖ Ü ÅÁ ÊÅÇƾ ÖÑ Þ Ò Ø Ø Ø Ó Ö Ó ØÖ Ó ÕÙ Ò Ó Ó ÖÚ Ó ÒØÖ Ô Ö Ø Ó º Ø Ð ¾ ÐÙ ØÖ Ó ÓÒØ Ù Ó Ø Ð ÐÅ ØÖ ÜË º Ð ÓÒØ Ð Þ ÓÒ ÙÑ ÖÓ Ô ÓØ ÓØ ØÓ ÒØÖ Ô Ö Ñ ÕÙ Ò Ð ÒØ» ÖÚ ÓÖµº Ñ ÒØ Ó Ó ØÓ Ø Ð Ó Ñ ÒØ ÓÖÑ ÕÙ Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ô ÓØ Ò Ó Ö ÔÖ ÒØ Ó Ò ÙÑ ÖÓ ØÖ Ó Ñ Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ô ÓØ Ó ÖÚ Ó ÕÙ ÓÑÔ Ó Ó ØÖ Óº Ñ ÙÑ ØÖ Ó ÓÒ Ü Ø Ñ Ù ØÖ Ò Ó ÓÓÖÖ Ò ÙÑ ØÖ Ó Ö ÓÒØ Ð Þ Ö Ó Ô ÓØ Ô Ö ÕÙ Ð Ô Ö Ø Ó º ÇÒ ÙÑ ÖÓ ÓØ ØÓ Ó Ñ Ñ Ö Ö º º ÑÔ Ò Ó ÓÖ Ñ ÓØ Ñ Ñ ÕÙ Ò Ø Ó µ ÑÓ ØÖÓÙ¹ ÓÒ ÖÓ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ð¹ Ñ ÒØ º Ç Ñ ÒØ Ø Ø Ó ÑÓÒØ Ó ÓÑ ØÖ Ø Ó ÙÑ Ö Ò Ó ØÖ Ó ÙÑ Ö ¹ Ò Ó Ó ØÖ Ó Ø Ö Ö ÓÑ Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Óº Ð ÙÒ Ó Ó Ø Ø Ø Ó Ö ÙÑ Ó ÜÓº Ø Ó ÙØ Ð Þ Ó ÙÑ Ã ÁÁ¹ ¼ ÅÀÞ Å ÝØ Ñ Ñ ÓÖ Ê Åº

13 Ì Ð ¾ ÁÒ ÓÖÑ Ó Ó Ø ÓÑ ÓÒ ÙÐØ Ø Ð ÐÅ ØÖ ÜË ËÓÙÖ Ö Ø Ò Ø ÓÒ Ö ÈÖÓØÓÓÐ È Ø ÇØ Ø ½¾ º½¾¼º½¼º¾¼¼ ½ ¾º½ º½¼ º¾ Ó ÒÚ Ð Ó ÖÚ Ó Ì È ¾ ¼ º¾ ½¾ º½¾¼º½¼º½¼¼ ½ ¾º½ º½¼ º¾ Ó ÒÚ Ð Ó ÖÚ Ó Ì È ¾¼ º¾¼ ½ ¾º½ º½¼ º½ ½ ¾º½ º½¼ º¾ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑ ÐÓ Ì È º ¼ ½ ¾º½ º½¼ º ¾ ½ ¾º½ º½¼ º¾ ÓÑ Ò Ó ÖÔ Ò Ó º ¼¼ Ô Ó ÒØ Ù Ø ÒØ µ Ñ Ø ÖÑÓ Ø Ö Ñ» ÙÒ Ó Ø Ñ ØÓÖÒÓ ¼ Ø Ö Ñ» ÙÒ Ó ÓÑ ÙÑ ØÖ Ó Ò Ó ÑÓÒ ØÓÖ Óº Ò ÙÑ ÖÓ Ó Ó Ø Ó Ô Ð Ö Ó ÕĐÙ Ò Ø Ö Ñ Í È ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒ Ñ ÑÓ Ð Ñ Ø ÒÓ ØÖ Ó ÙÑ ÒØ Ò Ó Ó Ò ÙÑ ÖÓ ØÖ Ó ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ó ÑÔ Ò Ó Ó ÒØ Ó Ö Ö Óº ÓÑ ØÖ Ó ØÖ Ó Ö Ó Ô ÐÑ ÒØ Ô Ö ØÖ Ó Ô Ó ÒØ Ö ÙÞ Ô Ö ¾¾ Ø Ö Ñ» ÙÒ Ó Ö Ò Ó ØÖ Ó Ò ÓÖ Ñ ½¼Å Ø» Ñ ØÓÖÒÓ ¼¼¼ Ø Ö Ñ» ÙÒ Óµ ÓÑ ØÓ Ó Ó Ø Ö Ñ Þ Ò Ó Ô ÖØ Ó ØÖ Ó Ó ÒØ ÖØ Ô ÓØ Ç ÒØ ÓÐÓ Ó Ñ Ñ ÒØ ÔÖÓ Ù Ó ÑÓÒ ØÓÖ Ò Ó ½¼ ØÖ Ó Ò Ó ÖØ Ô ÓØ º Ç Ñ ÒØ Ø Ö Ø Ö Þ Ó Ù Öº Ê Ø ÖÒ Ø ½¼Å Ø» Ñ ÙÑ Ñ ÒØÓ ÓÒ Ø Ó ÔÓÖ ÀÍ ½¼ Ø Ó ÖÓ Ò Ó Ø Ñ ÓÔ Ö ÓÒ Ð Å ÖÓ Ó Ø Ï Ò ÓÛ ÓÑ ÓÑÔ ÖØ Ð Ñ ÒØÓ ÖÕÙ ÚÓ ÑÔÖ ÓÖ ÌÖ Ó Ñ Ó ½ ¼ Ô ÓØ ÔÓÖ ÙÒ Ó Ñ ÓÖ Ö Ó ÓÑ Ö Ð Ì Ñ Ò Ó Ñ Ó Ô ÓØ Ú Ö Ò Ó ÒØÖ ¾ ÝØ ±µ Ñ ÓÖ Ó ÕÙ ½¼¾ ÝØ ¾½±µ È Ö Ð ÔÖÓØÓÓÐÓ ÔÐ Ó Ú Ö Ò Ó ÒØÖ Ó ÖÚ ÓÖ Ï ½ ±µ Æ Ø ÁÇË ±µ ÓÖÖ Ó Ð ØÖ ÓÒ Ó ¾±µº ÓÑ Ö ÒØ ÔÓÒ Ð Þ Ó Ð Ö ÙÖ Ò Ò Ö ÐÓ Ò Ö Ó Ù Ö ÐØ ÖÒ Ø Ú ÕÙ Ò Ó ÓÑÔÖÓÑ Ø Ñ Ó ÔÖÓ Ó Ø Ó ÒØÖÙ Óº Ð ÙÑ ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÓÒ Ö Í Ó Ø Ó ÓÑ Ñ ÙÑ ÔÖÓ ÓÖ ÓÑÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÙØ Ð Þ Ð Ö Ñ ÒØ Ø Ö Ü Ø Ò Ñ ÙÑ ÔÖÓ ÓÖ Ö Ø ÒØ Ò ØÖ Ù Ó Ó ØÖ Ó Ñ Ñ ÙÑ Ø Ó ÓÑÓ Ó ØÖ Ó Ò Ó ÔÓ Ù Ñ Ð Ó ÒØÖ ÔÖÓ Ö Ñ Ó Ö ÒØ ØÖ Ó Ñ Ö ÒØ ÒØ Ò Ó Ù Ò Ò ÙÑ Ø ÔÓ ÔÖ Ù ÞÓ Ñ Ó ÒØ ØÙ Ò Ó ÑÓ Ó Ô ÚÓ Ò ÔØÙÖ Ó ÖÚ Ó Ó ØÖ Ó ÙÑ Ö Ñ ÙÒ Ó Ò Ô Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö ÙÒ Ó ÓÙØÖÓ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÐØÖÓ È Ò Ð ÓØ ÔØÙÖ ÐØÖ Ò Ó Ó Ô ÓØ ÕÙ ÓÒØ Ñ Ó Ò Ô ÙÐ Ñ ÒØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó ØÖ Ó º ÐØ ÖÒ Ø Ú Ö ÙÞ Ö ÕÙ ÒØ Ô ÓØ Ö Ñ ØÖ Ø Ó Ô Ð ÖÖ Ñ ÒØ Ñ ÓÖ ÐØ Ö Ö Ñ ÒØ ÙÒ ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÒØ ÊÅÇƾ ËÙ Ø ØÙ Ó Ó ÒÓ Ó ÑÝËÉÄ Ù Ó Ô ÐÓ ÒØ ÊÅÇƾµ ÔÓÖ ÙÑ ÐØ ÖÒ Ø Ú Ñ ÒØ º Ñ ÓÖ ÓÔ Ö Ó Ö Ð Þ ÒÓ ÒÓ Ó Ó ÔÖÓÙÖ ÑÔÐ º Ñ ÓÖ Ð Ò Ù Ñ ËÉÄ ËØÖÙØÙÖ ÉÙ ÖÝ Ä Ò Ù µ Ó Ö Ð Ò Ø Ø ÔÓ ÓÔ Ö Ó Ó Ù Ó ÖÕÙ ÚÓ Ø ÓÑÓ Ó ÓÖÒ Ó Ô Ð Ð ÓØ ÙÒ Ó Å Ö Ñ ÙÑ ÐØ ÖÒ Ø Ú ÓÑ Ñ Ð ÓÖ ÑÔ Ò Óº

14 ÓÒÐÙ Ó Ø ÖØ Ó ÔÖ ÒØÓÙ ÓÑÓ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÔÓ Ö ÙØ Ð Þ ÓÑÓ ÙÑ ÖÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ñ Ö º Ð ÙÒ Ò Ö Ó Ø ÕÙ ÓÖ Ñ Ö ØÓ Ô Ó ¹ Ú Ö Ö Ò ØÙÖ Ð ÓÑ ÕÙ ÑÓ Ð Ñ Ø ÕÙ Ù Ò Ó¹ Ø Ó ØÖ Ò Ó º Ð Ò Ù Ñ ÈÌËÄ ÑÓ ØÖ ¹ Ø ÒØ ÕÙ Ô Ö Ô Ó Ò Ö Ó Ø ÕÙ Ø ÒØÓ Ô Ð Ù ÑÔÐ ÕÙ ÒØÓ Ô Ð Ð Ö Ô Þ Ñ Ö Ú Ö ÙÑ ØÖ Óº ÔÖÓÔÓ Ø ÜØ Ò Ó Ð Ò Ù Ñ Ó ÔÖ ÒØ ÓÑ Ó Ó Ø ÚÓ ÙÑ ÒØ Ö Ó ÓÔÓ Ø ÕÙ Ô Ú Ö Ñ ÑÓ Ð Ó º Ç ÔÓ Ö ÜÔÖ Ó ÈÌËÄ ÜØ Ò Ó ÔÖÓÔÓ Ø ÙÑ ÔÓÒØÓ Ö Ø Óº ÔÓ Ð ÓÖÖ Ð ÓÒ Ö Ô ÓØ Ô ÖØ Ò Ñ Ð ÙÑ Ñ ÑÓ ÙÜÓ ÓÙ Ò Ó Ô ÖÑ Ø Ò¹ Ø Ö ÓÑ Ñ ÒÓÖ Ò ÖÖÓ Ò Ó Ø ÕÙ Ö ÙÞ Ò Ó Ò Ú ÐÑ ÒØ Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ð ÖÑ Ð Ó º Ð Ñ Ó ÒÕÙ ÒØÓ Ó Ô ÖØ ÓÖ Ò Ô ÖÑ Ø Ð ÓÒ Ö Ô ÓØ ÓÑ Ñ Ð ÙÒ ÑÔÓ ÔÖ ¹ Ø ÖÑ Ò Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ø ÒÓ Ñ Ü ÑÓ Ñ ØÖ Ò ¹ ÔÓÖØ ÈÌËÄ Ú Ð Ñ Ó ÔÓ Ð Ø Ö ÕÙ ÐØÖ Ñ Ø ÓÑ Ñ ÕÙ ÕÙ Ö ÑÔÓ ÕÙ ÕÙ Ö ÔÖÓØÓÓÐÓ ÒÐÙ Ò Ó Ó Ó Ò Ú Ð ÔÐ Óº ÓÑÓ Ò Ð Ò Ù Ñ ÑÔÓ Ð Ö ÓÑÔÓÖ ÙÜÓ Ó º Ñ ÙÑ Ó Ø ÐÒ Ø ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ ÑÓÒ ØÓÖ Ó Ò Ö Ò Ó Ö ÔÓ Ú Ð Ú Ó ÑÔÓ Ð Ö Ö ØÓ Ó Ó Ó Ò Ô ÙÐ Ó ÒÓ ÔÖÓØÓÓÐÓ Ì È Ô Ö Þ Ö Ò Ð º Ç Ù Ó ÙÑ ÅÁ ÊÅÇƾ Ô Ö ÖÑ Þ Ò Ö Ó ØÖ Ó Ó ÖÚ Ó Ô ÖØ ÙÐ ÖÑ ÒØ Ò¹ Ø Ö ÒØ º Ñ ÓÖ Ø Ò Ó ÔÖ ÒØ ØÓ ÖÕÙ Ø ØÙÖ ÌÖ ÔÓ Ú Ð ÑÓÒØ Ö ÙÑ ÖÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ø Ó ÒØÖÙ Ó Ô Ò ÓÑ Ó ÒØ ÑÓÒ ØÓÖ Óº È Ö Ø Ð Ø Ó¹ Ø Ö Ð ÙÑ Ó ØÛ Ö ÕÙ Ô ÖÑ Ø ÔÖÓ Ö Ñ Ö ÓÒ ÙÐØ Ö Ó ØÓ ËÆÅȺ Ç ÑÔ Ò Ó Ó ÒØ ÕÙ Ó Ô Ö Ö ÓÑ ÜÓ ØÖ Ó Ñ Ú Ö Ö Ô Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ò Ö ¹ ØÖÙØÙÖ Ö ÓÔ Ö Ò Ó Ò ÓÖ Ñ Ø ÔÓÖ ÙÒ Óº ÒØÖ Ø ÒØÓ ØÖ Ù Ó ÓÖ Ò ÒØ ÒÓ Ñ ÒØÓ Ö Ñ Ò Ø ÚÓ ÙØ Ð Þ Ó ÔÓÙÓ ØÖ Ó Ñ ÙÑ Ð Ö ÙÞ Ñ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ñ Ù Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ð Ð Ö Ó Ö ÒØ ÒØ Ö¹ Ñ Ö Ó µº ÒØ Ö Ó Ó ÒØ ÓÑ Ó Ñ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ø Ñ Ò Ñ ÒØÓº ÔÖ ÓÜ Ñ Ø Ú ÔÖ Ú Ø Ó Ó ØÙ Ó ÙØ Ð Þ Ó Ó Ñ Ò ÑÓ ÐØÖ Ñ Ð ÓØ Ð Ô Ô ÓÑÓ ÓÖÑ Ñ Ð ÓÖ Ö Ó ÑÔ Ò Ó Ð Ñ ÒÚ Ø Ó Ð ÓÖ ØÑÓ Ñ Þ Ô Ö ØÖ Ø Ñ ÒØÓ Ó Ô ÓØ ÔØÙÖ Ó Ö º Ê Ö Ò ½ ËÈ Ê Äº Ⱥ Ä ÁÆÇÌ Äº º ËÌÇÊ À ʺ Ï Æ Ì º Ì ÊÇÍ Ç Äº ʺ ÌÓ¹ Û Ö ÈÖÓ Ö ÑÑ Ð Òع Ö Ø ØÙÖ ÓÖ ÒØ ÖÔÖ ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ë ÖÚ Å Ò¹ Ñ Òغ ÈÖÓº Ö Ø Á»Á ÒØ ÖÔÖ Æ ØÛÓÖ Ò ÔÔÐ Ø ÓÒ Ò Ë ÖÚ ÓÒ Ö Ò ØÐ ÒØ ÂÙÒ ¾¼¼½º ¾ ËÈ Ê Äº Ⱥ Ä ÁÆÇÌ Äº º ËÌÇÊ À ʺ Ï Æ Ì º Ì ÊÇÍ Ç Äº ʺ ÍÑ ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ô Ö Ö Ò Ñ ÒØÓ ØÖ Ù Ó Ð Ü Ú Ð ÈÖÓØÓÓÐÓ ÐØÓ Æ Ú Ð Ë ÖÚ Ó Ê º Ò Ó Á Ë ÑÔ Ó Ó Ö Ð ÖÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÐÓÖ Ò ÓÔÓÐ Å Ó ¾¼¼½º ËÈ Ê Äº Ⱥ Ä ÁÆÇÌ Äº º ËÌÇÊ À ʺ Ï Æ Ì º Ì ÊÇÍ Ç Äº ʺ ¹ ØÖ ÙØ Å Ò Ñ ÒØ Ó À ¹Ð Ý Ö ÈÖÓØÓÓÐ Ò Æ ØÛÓÖ Ë ÖÚ Ì ÖÓÙ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ð Òع Ö Ø ØÙÖ º ÈÖÓº Á ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ò ÓÐÑ Ö Ö Ò ÂÙÐÝ ¾¼¼½º ËÌ ÄÄÁÆ Ë Ïº Æ ØÛÓÖ Ò ÁÒØ ÖÒ ØÛÓÖ Ë ÙÖ Øݺ ÍÔÔ Ö Ë Ð Ê Ú Ö Æ Û Â Ö Ý ÈÖ ÒØ À ÐÐ ½ º

15 ÅÈ ÄÄÇ Êº Ï Ê Êº Ë Ø Ñ Ø Ó ÁÒØÖÙ Óº Å Ò ÙÖ Ó Ó Á Ë ÑÔ Ó Ó Ö Ð ÖÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÐÓÖ Ò ÓÔÓÐ Å Ó ¾¼¼½º ÆÇÊÌÀ ÍÌÌ Ë ÆÇÎ Ã Â Å Ä ÀÄ Æ º Ë ÙÖ Ò ÈÖ Ú Ò Ó Ñ Ê º Ë Ó È ÙÐÓ Ö Ð ØÓÖ Ö Ð Ý ¾¼¼½º Æ ÌÏÇÊà ÄÁ ÀÌ Ê ÇÊ Ê ÁÆ º Æ ØÛÓÖ Ð Ø Ê ÓÖ Ö ÀÓÑ Ô ÔÓÒ Ú Ð Ñ ØØÔ»»ÛÛÛºÒ ÖºÓѺ ÎÁ Æ º ÃÅ ÆÆ ËºÌº à ÅÅ Ê Êº º Ì ËÌ Ì ÌÓÓÐ ËÙ Ø º ÈÖÓº Ó ÁË ¾¼¼¼ À ÐØÓÒ À ËÓÙØ ÖÓÐ Ò Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ Á ÈÖ º ÇÆà ÊË º Ì ÖØ Ò Ø Ø ÓÒ Ó ÈÓÖØ Ë ÒÒ Ò ËÝ Ñ Òº Å º ÆÓÚº Ù ½ º ½¼ ÊÇ Ë À ź ËÒÓÖØ ¹ Ä ØÛ Ø ÁÒØÖÙ ÓÒ Ø Ø ÓÒ ÓÖ Æ ØÛÓÖ ÈÖÓº ÄÁË ³ ÆÓÚº ½ º ½½ Ï Ä ÍËË Ê Ëº Ê ÑÓØ Æ ØÛÓÖ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Å Ò Ñ ÒØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Î Ö ÓÒ ¾ Ù Ò ËÅÁÚ¾º Ê ÕÙ Ø ÓÖ ÓÑÑ ÒØ ¾¼¾½  ÒÙ ÖÝ ½ º ½¾ À Ê Ã Ê Ïº Ì Æ ÌËÆÅÈ ÈÖÓ Øº ËÓÙÖ ÓÖ ÔÓÒ Ú Ð Ñ ØØÔ»»Ò ع ÒÑÔº ÓÙÖ ÓÖ ºÒ Ø»º ½ È ËÇÆ Î ÖÒº ÖÓ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ø Ø Ò Æ ØÛÓÖ ÁÒØÖÙ Ö Ò Ê Ð Ì Ñ ºÁÒ ÍË ÆÁ Ë ÙÖ ØÝ Ë ÑÔÓ ÙÑ º  ÒÙ ÖÝ ½ Ë Ò ÒØÓÒ Óº ½ º ½ ÁÆÌ ÊÆ Ì Ë ÍÊÁÌ Ë ËÌ ÅË ÁÆ º Ê Ð Ë ÙÖ ÀÓÑ Ô ÔÓÒ Ú Ð Ñ ØØÔ»»ÛÛÛº ºÒ Ø ½ ÄÄÇÎÁÆ ËÌ Î Æ Åº Ë ÙÖ ØÝ ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø Ì È»ÁÈ ÈÖÓØÓÓÐ ËÙ Ø ÓÑÔÙØ Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ê Ú Û ÎÓк ½ ÆÓº ¾ ÔÔº ¾¹ ÔÖ Ð ½ º ½ ÁÊÏÁÆ Î ÆÇÊÌÀ ÍÌÌ ËØ Ô Ò Ê ÄÈÀ Ðк Æ Ú Ð ËÙÖ Ï Ö Ö ÒØ Öµº Ù Ð Ò Æ ØÛÓÖ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ò Ò ÐÝ Ô Ð ØÝßËØ Ô Ý ËØ Ôº ½ º ÔÓÒ Ú Ð Ñ ØØÔ»»ÛÛÛºÒ ÛºÒ ÚÝºÑ Ð»ÁËË» Á» Ø Ôº ØѺ ½ Ä ÎÁ º Ë À ĐÇÆÏĐ Ä Ê Âº Ò Ø ÓÒ Ó Å Ò Ç Ø ÓÖ Ø Ð Ø ÓÒ Ó Å Ò¹ Ñ ÒØ ËÖ ÔØ º Ê ÕÙ Ø ÓÖ ÓÑÑ ÒØ ½ Ù Ù Ø ¾¼¼½º ½ Å Æ À ÌÌÁ º ËÈ Ê Äº Ⱥ Ì ÊÇÍ Ç Äº ź ʺ ÍÑ ÖÖ Ñ ÒØ ÅÓÒ ¹ ØÓÖ Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ú Ð ÎÓÐØ Ø Ó ÁÒØÖÙ Óº ÁÒ ÈÖÓº Ó Ø ÎÁÁ ÓÒ Ö Ò Ä Ø ÒÓ Ñ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø Ä Á³¾¼¼½µ Å Ö Î Ò ÞÙ Ð Ë ÔØ Ñ Ö ¾ ¹ Ë ÔØ Ñ Ö ¾ ¾¼¼½º ½ Ê Äº Ì ÊÇÍ Ç Äº ÅÓÒ ØÓÖ Ó ÈÖÓØÓÓÐÓ ÐØÓ Æ Ú Ð ØÖ Ú ÁÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ Ó ÙÑ ÒØ ÊÅÇƾº ÖØ Ó Ñ ØÖ Óº ÈÈ Í Ê Ëº Þ Ñ ÖÓ ¾¼¼½º

¾½ Ë ÑÙÐ Ó ÜÔ Ö Ò ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ ÑÓÒ ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ñ ÙÐ Ì ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú ÖØÙ Ð ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒ ØÓÓÐ Ò Ô Ý Ð ØÙÖ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Á ÙÐ Ò Ò Ö ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÒ Ó Ò ÔÐ Úº ÀÙÑ ÖØÓ º º Ö ÒÓ ¾ ¼ ¼¹ ¼½ ˺ º ÑÔÓ ËºÈº

Leia mais

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2 Ö Ò Ð ØÖ Ù ÓÒ Ú Ð Ñ ÐÙ Ø Ö ÒØ Ð Ö Äº Ó Ë ÒØÓ Ð Èº Ù ÖØ ÂÖº Ð ÒÒ Å Ò Ð Ð Ö ºÙ Ñ º Ö Ð Ò ºÙ ÔÖº Ö Ý ÖÝ ÓкӺ Ô ÔØÓº Ò ÓÑÔÙØ Ó ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ö ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÒº ÍÒ Úº Ö Ð Å Ò Ö ÍÒ Úº Ö Ð Ó È Ö Ò Ó ¹ Ù Ë Ò Å

Leia mais

À À ÍÑ ÈÖÓØÓÓÐÓ ÊÓØ Ñ ÒØÓ Ô Ö ÁÑÔÐ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ú Ó Ë ÖÚ Ó ÅÙÐØ Ø ÄÙ À ÒÖ Õ٠ź ú Ó Ø ½ ¾ ÄÙ º Ó Ø Ð Ô º Ö Ë Ö ½ Ë Ö º Ð Ô º Ö ÇØØÓ ÖÐÓ Åº º Ù ÖØ ¾ ÓØØÓ Ø ºÙ Ö º Ö ½ ÄÁÈ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ÔÐ ÂÙ Ù

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ÈÖÓ Ù Ó ÐÑ Ø Ó ÙÖØ Å ØÖ Ñ ¹ÊÇÅ Ô Ö Ó Ò ÒÓ ÈÖÓ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ë ÓÖع ÙÖ Ø ÓÒ ÐÑ Ò ¹ÊÇÅ ÓÖ È Ý Ì Ò ÂÙÖ Ò Ö À ÐÐÑ ÒÒ ÊÓ Ð Ò Å ÖÓ Ö Ò ÓÒ Æ Ú ÖÐ Ò Ó ÒØÓÒ Ó Ë Ú Ó ËÙ ÙÑ

Leia mais

Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È Ö¹ØÓ¹È Ö ÂÙÐ ÒÓ Ë ÒØÓ Ä ÓÒ Ö Ó ÊÓ Ó ÆÓ Ù Ö È ÙÐÓ Ö Ù Ó Î Ö Ð Ó ÐÑ Ï Ò Ö Å Ö ÂÖº Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÙÐ ÒÓ ÐÖÓ Ó Ô ÙÐÓ Ú Ö Ð Ó Ñ Ö ºÙ Ñ º Ö ½ Ö Ð ¾¼¼¾ È Ð ÚÖ ¹ Ú Ë Ø Ñ

Leia mais

½ Ë Ø Ñ Ê Ð Î ÖØÙ Ð Ô Ö Ë ÑÙÐ Ó Î Ù Ð Þ Ó Ö ÈÓÒØÙ Ö Ø Ù ÑÔÓ Ð ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ê Ð ØÝ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÈÓ ÒØ Ö Ò Ø Ð ØÖ Ð ÒØ ÓÒ Ó Î Ò ÖÐ Ó Ë ÒØÓ ½ Ë Ð Ò ÊÓ Ö Ù Ó Ë ÒØÓ ¾ ÄÙ Ò Å Ó Ö

Leia mais

ÒØ Ò Ó ÂÓ ÕÙ Ñ Ò Ö Ø Ú ÍÑ Å ØÓ ÓÐÓ È ÖØ Ó Ô Ö Ó Ó¹ÔÖÓ ØÓ Ë Ø Ñ Ø Ñ Ó Ì Ù Ñ Ø ÓÐ Ò Ò Ö ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù ÓÙØÓÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ýö Ô Ð Þ Ó Ñ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ µ ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó ÓÐ Ò Ò Ö Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ

Leia mais

½ ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÐ ÒÓ Ó Æ Ø ÖØ Ó ØÓÙ Ö Ú Ò Ó ÙÑ ÜÔ Ö Ò Ñ ÒÓ ÒÓ Ò ÒÓ ÔÐ Ò Å Ø Ñ Ø Ù Ò Ó Ú Ö Ó Ñ ØÓ Ó Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó Ó Ò ÒÓ ÔÖ Ò Ðº

½ ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÐ ÒÓ Ó Æ Ø ÖØ Ó ØÓÙ Ö Ú Ò Ó ÙÑ ÜÔ Ö Ò Ñ ÒÓ ÒÓ Ò ÒÓ ÔÐ Ò Å Ø Ñ Ø Ù Ò Ó Ú Ö Ó Ñ ØÓ Ó Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó Ó Ò ÒÓ ÔÖ Ò Ðº Ò Ð Ø ÑÓ ÙÒ ÓÒ Ð ÒÓ Ò ÒÓ Å Ø Ñ Ø ¹ ÍÑ Ñ ØÓ Ó Ô Ö ÓÒØÓÖÒ Ö ÈÖ ÒÓ¹È Ö Ö Ì Ö Ó ËÓ Ö Ð Å Ø Ñ Ø ¾ Ø Ñ ÖÓ ¾¼½ ÔÖ ÔÖ ÒØ ËÓ Ö Ð Å Ø Ñ Ø ÒÓº ¾¼½ º¼¾ ØÓÖ Ì Ö Ó ÈÖ ÒÓ¹È Ö Ö Ø Ö ÓÑ Ñ Öº Ñ ºÓÖ Ê ÙÑÓ ØÓÙ Ö Ú Ò Ó Ò Ø

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º Ê Ð Ó ÍÖ ÒØ Ê Ð Ó ÜÔ Ö Ò Ô Ö ØÙ Ð È Ó Ð Ç ÈÓ Ö Ó Ë Ñ ÓÐ ÑÓµ ÊÓ ÖØ Ë ÖÑ Ø ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ö Ð ÓÒºÓÑ ½¼ Ú Ö ÖÓ ¾¼½ ÌÖ Ò Ö Ó ÌÖ Ù Ó ÖÐÓ Ä Ø Ë ÐÚ ÖÐÓ Ñ Ö Ò Ð Ø ÐÚ Ñ ÐºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú

Leia mais

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ËÓ ØÛ Ö ÇÖ ÒØ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ È Ö ÆÓÚÓ Ë ÖÚ Ó Ì Ð ÓÑÙÒ Ó Ð Ò º Ù Ñ Ö ÒØÓÒ Ó Ìº Å «Â Ñ Äº È Ö Ö ÖÙÒÓ º ÊÙ Ó Å Ö Ð Ö ÖÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Æ ÓÒ Ð Ì ÒÓÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ó ¹ ÁÌÁ È ½ ¾ ¹ ÑÔ Ò ¹ËÈ ½ ¼ ¹ ¼ Ð Ò Ñ «Ñ Ð

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º Ø Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ö Î Ú ÓÑ Ê Ø Ö ÒÓ Ö Ò È ÙÐ ÓÕÙ ÛÛÛº Ñ ÒØ Ò Ø Ú ºÒ غ Ö Ö Ð ¼½ ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó

Leia mais

¾¾½ ÔÖ ÒØ Ó Ó ËÓ ØÛ Ö Ù ÓÒ Ð Î Ø¾½ Å Ò ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ù Ø ÓÒ Ð ËÓ ØÛ Ö Î Ø¾½ Å Ò µ Ï ÐØÓÒ Èº Ë ÐÚ Ð Åº º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Ð ØÓÒ º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ ÁÚÓÑ Ö Ö ØÓ ËÓ Ö Ó Ó º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Û ÐØÓÒÔ ÙÓкÓѺ Ö» Ì»Í È ½¼ ¹ ¼

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½¾½ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð ½¾ ½¾½º½Ç Ç ÒØ ÒÓ ÈÖ Ñ ÖÓ Ë ÙÐÓ ÔÓ Ö ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½¾½º¾Ç ÈÓÚÓ ÂÙ Ù º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½¾½ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð ½¾ ½¾½º½Ç Ç ÒØ ÒÓ ÈÖ Ñ ÖÓ Ë ÙÐÓ ÔÓ Ö ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½¾½º¾Ç ÈÓÚÓ ÂÙ Ù º º º º º º º º º º º Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾½ ¹ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ½ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ¾ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ» º ¾ ÁÒØ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ç ÒÓ ÓÐ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ½ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ¾ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ» º ¾ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºØÖÙØ

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ØÖ Ø Ô Ö ÍØ Ð Þ Ö Ó ÈÖÓ Ö Ñ ÈÖÓÑ Ø Ù Ò ÐØ Ö Ó ÓÒ Ô Ó Ñ Å Ò Ë ÖÐ Ý Ì Ó Ó Ö ½ È ÙÐÓ Ê Ö Ó Ë ÐÚ ÊÓ ¾ ÍÑ Ð Ò ÓÑ ØØ È Ù Ð Ð Ò Ã ÓÒ Ñ ½ Ó Ö ºÙ Ñ º Ö ¾ ÖÓ ºÙ Ñ º Ö ÙÑ

Leia mais

ÓÑÔÖ Ò Ó Ì ÖÑÓ ÒØ Ó ÒÓ ÙÖ Ó Ò ÍÒ Ö Ø Ò Ò ÒØ ÛÓÖ Ò Ò ÓÙÖ µ Å Ö Ë Ð Ø Ëº º È Ò ÖÓ Ä Ø Å Ö ÂÓ º Å ÖÕÙ ÐÑ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ó Ñ Ö ¼¼ ¹ ½ Ó Ñ Ö ÈÓÖØÙ Ð Ê Ó Ñ ½ Å Ó ¾¼¼½º ØÓ Ñ ¼ ÇÙØÙ ÖÓ ¾¼¼½º Æ Ø

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ

ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ Ø Ó ÀÓÖØ Ð Ò Å Ò Æ ØÙÖ Ð Ð ÓÒ Ð Ò Ð Ëº º Ó Ö Ñ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ Ø Ú

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð ¹ ½½º½ ÆÙØÖ ÒØ ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð ¹ ½½º½ ÆÙØÖ ÒØ ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø

Leia mais

È Æ Á Á ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Í È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ½¾ ½ º ¼º¼¼ ½ ¼ ½ º ¼º¼¼ ¼ ½¾¼½ º½ ¼º¼¼ ¾ º ¼º¼½ ½¼½ º ¼º¼½ º ¼º¼½ ¾

È Æ Á Á ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Í È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ½¾ ½ º ¼º¼¼ ½ ¼ ½ º ¼º¼¼ ¼ ½¾¼½ º½ ¼º¼¼ ¾ º ¼º¼½ ½¼½ º ¼º¼½ º ¼º¼½ ¾ È Æ Á  ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Ì È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ¾ º ¼º¼½ ¼ º ¼º¼½ ¾ º ¼º¼½¾ ¾ ¾½¼¾º ¼º¼ ¾ ¾ ½¾º ¼º¼ ½ º ¼º¼¾ ¾¼ º ¼º¼ ½ º ¼º¼ ¾ ½ ¾º¼ ¼º¼ ¾ ½¾ ¼º ¼º½ ¾½ ¼ º ¼º½ º ¼º½¾

Leia mais

Ô Ó ÓÖÑ Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ ÆË Î Ò Ö Ë Ö Ñ ÒØÓ Ò Ñ Ö ÅÓÖ Ö Ù Ó Ä ÑÓ Ì Ø Ø Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Å Ø Ñ Ø ÔÐ ¹ ÁÅ Ô ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ÆÓÖØ ¹ Í ÊÆ ÑÔÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó ¹ Ä Ó ÆÓÚ ¹ ¼

Leia mais

Ú Ð Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö Ø Ö Ø ÒÓ Ê ÓÒ Ñ ÒØÓ È Ð ÚÖ Å ÒÙ Ö Ø ÂÓ ÂÓ Ñ Ö ÇÐ Ú Ö Â Ò ÓÖ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÍÒ Ú Ö ¹ Ö Ð ÑÔ Ò Ö Ò ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø Å Ö Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Æ Ò Ó Ñ ÌÓÜ

ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø Å Ö Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Æ Ò Ó Ñ ÌÓÜ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ½ ¹ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÙÐ Ò º Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó Ë Ø Ñ ÇÔ Ö ÓÒ Ð Ö Ö ÓÞÓ ¹ ÍÆÁ ÅÈ Å ÙÖ Ó º Å Ð ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÄÙ º Ò ÙÐ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ Â Ò ÖÓ ¾¼¼¾ ÑÔ Ò ËÈ ¹ Ö Ð ËÙÑ Ö Ó Ä Ø ÙÖ Ä Ø Ì Ð Ú Ú

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ Ï Æ Ê ÅÇÊÇ ÁÇ Á Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÐÓ ÀÓÖ ÞÓÒØ ¼ Ñ ÖÓ ¾¼¼ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê

Leia mais

0xFFF... sistema operacional. (b)

0xFFF... sistema operacional. (b) Ô ØÙÐÓ Ö ÒÑ ÒØÓ Å Ñ Ö Å Ñ Ö ÙÑ Ö ÙÖ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ö ÙÓ Ñ ÒØ Ö Ò Óº ÒÕÙ ÒØÓ Ô ÖÑ Þ Ò Ñ ÒØÓ Ó ÓÑÔÙØÓÖ Ú Ñ Ö Ò Ó ÓÒØ ÒÙ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ü ¹ Ó Ó ØÛ Ö Ö Ø ÐÚ Þ Ø Ü ÑÓÖ º Ô ÖØ Ó Ø Ñ ÓÔ ÖÓÒ Ð ÕÙ Ö Ò Ñ Ñ Ö Ñ Ö Ò ÓÖ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ ½ ¹ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ÓÑÓ ÈÓÖ ÉÙ È Ö Ö ÌÓÑ Ö Å Ñ ÒØÓ È ÕÙ ØÖ Ó Ó Ö Ú Ø ØÙ Ð Þ ¾¼¼ È Ø Ö Êº Ö Ò Åº º Ú Ó Ò È º º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ ½ Ä ÚÖÓ ÖÓ È ÕÙ

Leia mais

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Notas de Aula Introdução a Computação Gráfica IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Autores Jonas de Miranda Gomes Luiz Carlos Pacheco Rodrigues Velho Paulo Roma Cavalcanti Intituições IMPA -

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó Ò Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö ¹ Ö Ò Ð Ò ÓÒ Ò ÖØ Ð ÔÐ ÙÑ Ö ØÙÖ Î ÖØÙ Ð ÙØÓÖ Ê Ö Ó Ô Ø Ò Ó Å ÖØ Ò Ë ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó Ê ÖÓ Ù Û Ò ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ ÈÖ Ø Ø Ù Û Ó Ò ÙÖ Ø Ú Ø Ù Û Ê ¹ Ø Ó ÓÑ Ö Ø Ó È ÖØ Ö Ó Ä ÚÖÓ Ð ØÖ ÓÒ Ó ÇÖ Ò Ð Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ÔÖ Ø» Ù ÈÖ Ø Ó¹ ¹Ê Ø ºÔ µ Ó ¹ Å Ö Ó ¾¼½½ ÛÛÛº ÙÖ Ó Ò ÖºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾

Leia mais

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ ÌÎ Ø Ð ÁÒØ Ö Ø Ú Ôð ØÙÐÓ ¾ Ó ô è Ó ÓÒØ ÈÖÓ º Ð Ô À ÒÖ ÕÙ Å Ê æ Ä ÓÖ Ø ðóö Ó ÅÙÐØ Ñð Ò Ñ ô è Ó Ê ÓÑÙÒ ô èó ̻ʠæ ÍÒ È ØÖ ðóôóð ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò

Leia mais

f : N R u n (u+v) n = u n +v n (u v) n = u n v n. (uv) n = u n v n = (v n 0 n N). n f(n). n v n

f : N R u n (u+v) n = u n +v n (u v) n = u n v n. (uv) n = u n v n = (v n 0 n N). n f(n). n v n ÔÓÒØ Ñ ÒØÓ ÐÙÐÓ ÁÁ Ô Ö Ó ÙÖ Ó ÓÕÙ Ñ Ò Ò Ö Ó Ñ ÒØ Ò Ò Ö ÓÐ À ÖÑ Ò Ð Ó ÓÖ ÇÐ Ú Ö ÂÙÒ Ó ¾¼½ ÓÒØ Ó ½ ËÙ ÆÙÑ Ö ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

Leia mais

Roteador. subrede de comunicação. canal

Roteador. subrede de comunicação. canal Ê Ë ÇÅÈÍÌ ÇÊ Ë ÅÇ ÄÇ ÇËÁ Ð Ö Ö ÓÞÓ Å ÙÖ Ó º Å Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ Ó ÙØÓÑ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¾¼¼¾ ½ ¹¾¼¼¾»»ÍÆÁ ÅÈ Ô ØÙÐÓ ½ ÁÆÌÊÇ Í Ç ½º½ ÓÒ ØÓ Ó Ò Ö ÑÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÑÓ

Leia mais

Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ð Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å

Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ð Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ä Ç Ë ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ È Ë¹ Ê Í Ç Å ËÁ Å Ì ÊÁ ÇÆ ÆË ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ Å ¾¼½¼ Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó Ê ÙÐ Ó Ò Ö ÔÖÓ ÙÞ Ò ÙÒ Ñ ÖÓ Ö Ó Î È Ö ÔÖ Ò Ö Ø Ö Ù Ó Ø Ñ¹ ÔÖ Ñ ÖÓ ÔÖ Ò Ö Ð Ö Å Ð ÂÓÖ Ò ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó

Leia mais

Elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação da UNESP - Ilha Solteira.

Elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação da UNESP - Ilha Solteira. ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ Ö Ø Ö Þ Ó Ð Ø ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ò ÙÐØÖ ¹ ÓÑ Ö Ò ÙÖ Ë Ö Ó ÄÙ Þ ËÓÙ Æ Þ Ö Ó ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó ÌÓ Ó À ÙØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò¹ Ö ¹ ÍÆ ËÈ ¹ ÑÔÙ ÁÐ ËÓÐØ Ö Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó Ì Ö Ô ÆÙØÖ ÓÒ Ð Ó ÓÙØÓÖ Å Ü Ö ÓÒ È ÖÓ Å ÖØ Ò Ë Ñ Ó ÔÑ ºØ Ö Ô Ö ÓÒ Ñ ÐºÓÑ Ä Ó ¹ ÈÓÖØÙ Ð Ø Ö Ô Ö ÓÒºÛÓÖ ÔÖ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ½º½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ Ò Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ Ç Ò Ó Ú Ò ÓÒØÖ

ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ½º½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ Ò Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ Ç Ò Ó Ú Ò ÓÒØÖ Ê Ó Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Æ Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ Ä Åº Ë Ò ÓÑ Ø Ó Ò Ð Ö Ð Ù ÓÐÐÙ ÊÓ Ö Ó Ä Ñ Ç ÕÙ ÚÓ ÔÖ Ö Ó ÓÚ ÖÒÓ ÓÑ Ø ÃÐ Ù Ö º È Ö ÓÑ Ø Ó ÂÙÐ Ó Ë Ú ÖÓ ÄÙ º ÒØ Ð ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ

Leia mais

d = h 2 +2rh, (x 1 x 2 ) 2 +(y 1 y 2 ) 2 º

d = h 2 +2rh, (x 1 x 2 ) 2 +(y 1 y 2 ) 2 º Ä Ø Ö Ð Ü Ö Ó ÈÖÓ º ÂÓÓ º ÇÐ Ú Ö ½ Ü Ö Ó ÕÙ Ò ½º¼ Ö Ú ÓÑÔ Ð Ü ÙØ Ó ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑ ºº ÒÓØ Ó ÓÑ Ò Ó Ù Ó Ô Ö ÓÑÔ ¹ Ð Ö Ü ÙØ Öº Ñ Ù ÒØÖÓ ÙÞ Ô ÕÙ ÒÓ ÖÖÓ Ñ Ù ÔÖÓ Ö Ñ ÙÑ Ú Þ µ Ú Ñ Ò Ò ÕÙ Ó ÒÓ ÔÖÓ Ó ÓÑÔ Ð Óº ½º½ Ö

Leia mais

Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ñ Å Ó ¾¼½ È ÙÐÓ Ë Ö Ó Ë

Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ñ Å Ó ¾¼½ È ÙÐÓ Ë Ö Ó Ë Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ ÅÓ Ð Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ê ÓÒ Ð Ó ÆÓÖÓ Ø Ó Ø Ó Ó Ê Ó Ö Ò

Leia mais

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ ÙÓÖ Ø Ó Ù Ù Ò

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ ÙÓÖ Ø Ó Ù Ù Ò ÐÙÓÖ Ø Ó Ë Ø Ñ Å ÓÖ Ö Ù ÒØ Ó Ë ÙÐÓ ÖÒÓÐ Ó Îº Ó Ø Å Ð Ò ÆÙØÖ ÓÒ Ð ÔÖ ÒØ Ó ÇÖ Ò Ð ½ ½ ÔÖ ÒØ Ó º º º»Ú Ø Ð» ÙÓÖ» ÙÓÖ¹Ùѹ Ò ÒÓºÔÔØ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ ¾ ½º½ Ù ÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÈÖÓÔÓ Ø Ù Ó ÒØ Ö Ð º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ ¾ ½º½ Ù ÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÈÖÓÔÓ Ø Ù Ó ÒØ Ö Ð º º º Ù Ó ÁÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á ËÖ ÙÖÓ Ò Óµ Ù Ó ËØ Ò Ö ÊÙ ÓÐ ËØ Ò Öµ Å ØÓ Ó ÅÓÒØ ÓÖ Å Ö ÅÓÒØ ÓÖ µ ÓÐ ÈÓÒØ ÂÓ È Óµ Ù Ø ÓÒ ÓÚ Ð ËÙ Ø ÒØ Ð µ ÁÒ Øº º ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ¹ Á ÈÀ Ð ÒÒ ÓÑ Òµ ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ¼ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ½ ¼º½ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼º½º½ ÓÒØÖ Ô º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ¼ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ½ ¼º½ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼º½º½ ÓÒØÖ Ô º º º º º º º º ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ ¼ ¹ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ÓÑÓ ÈÓÖ ÉÙ È Ö Ö ÌÓÑ Ö Å Ñ ÒØÓ È ÕÙ ØÖ Ó Ó Ö Ú Ø ØÙ Ð Þ ¾¼¼ È Ø Ö Êº Ö Ò Åº º Ú Ó Ò È º º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ ½ Ä ÚÖÓ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ º ËÙÑ Ö Ó

Leia mais

¾¼¼ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ÈÖ Ò Ö Ð Ì Ö Ó ¼¹ÈÖ Î ÖÑ Ð Ê Ó Â Ò ÖÓ¹ÊÂ È ¾¾¾ ¼¹¾ ¼ Ø Ü ÑÔÐ Ö ÔÖÓÔÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö ÕÙ ÔÓ Ö ÒÐÙ ¹ÐÓ Ñ Ó ÖÑ Þ

¾¼¼ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ÈÖ Ò Ö Ð Ì Ö Ó ¼¹ÈÖ Î ÖÑ Ð Ê Ó Â Ò ÖÓ¹ÊÂ È ¾¾¾ ¼¹¾ ¼ Ø Ü ÑÔÐ Ö ÔÖÓÔÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö ÕÙ ÔÓ Ö ÒÐÙ ¹ÐÓ Ñ Ó ÖÑ Þ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ½ Ç Ì Æ ÍËÌ ÎÇ ÄÁÅ ÄÇËË ËÁËÌ Å Ê Ç È ÇÌ Ë ÈÌÁ ÇË ÇÅ ÁËÌÊÁ ÍÁ Ë ÇÍ È Ê Ë ËÁÆ ÁË Á ÁÌ ÁË Ê Ì ÁË Æǹ Ê Ì ÁË ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÙÖ Ó Å ØÖ Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö

Leia mais

ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ Ç ÁÆËÌÁÌÍÌÇ Ä ÊÌÇ ÄÍÁ Ç

ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ Ç ÁÆËÌÁÌÍÌÇ Ä ÊÌÇ ÄÍÁ Ç COPPE/UFRJ ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó

Leia mais

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ç Î Ä Ç ÊÁÇ ÇË ËÁÆÇË Á Æ Á Ë Ì Ë Ì ÆÇÄ Á Ë ÍÊËÇ È Ë¹ Ê Í Ç Å ÇÅÈÍÌ Ç ÈÄÁ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓÖ ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò ÔÓÖ Ê Ä ÍÌ ÊÊ Ë Â Å Æ ÖØ Ó Ù Ñ Ø Ú Ð Ó ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ð Ô Ö Ó

Leia mais

P m = a 0 +a 1 x+...+a m x m, y i P m (x i ) 2, ½µ. Ha = b, N min a0,...,a n. i=0

P m = a 0 +a 1 x+...+a m x m, y i P m (x i ) 2, ½µ. Ha = b, N min a0,...,a n. i=0 Å Ò ÑÓ ÕÙ Ö Ó Ö ØÓ ¹ ÖÓØ ÖÓ ÙÐ Ù Ö Ó º Ó Ø ÍÒ Úº ËÓ È ÙÐÓ Å Ý ¾¼½ ØÖ Ø ÊÓØ ÖÓ ÙÐ Ô Ö ÓÖ Ó Ö Ñ Ò ÑÓ ÕÙ Ö Ó Ö ØÓ ÓÒØ ÒÙÓ Ò¹ ÐÙ Ò Ó ÔÓÐ ÒÓÑ Ó ÓÖØÓ ÓÒ º ÈÖ Ñ Ö ÙÐ ¾ ½ Ç ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ö Ò Ó Ò Ó (x i,y i ) Ô Ö

Leia mais

metros

metros ½ ½ ýä ÍÄÇ Ç Á ÆÇ Ê ËÁÄ ÓÖ Ñ Ö Ó ÑÓ ÐÓ ÓÒ ÙÐ Ó Ó Ð ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ò Ö ÑÓÚ Ö¹ ÐÙÐ Ö¹ Ö ÔÓÖ Ë Ó º µ Ñ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÑ ÑÓ Ó Ø Ö ØÓÒ Ú Ò ÇÐÐ Ú Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ì Ë Ó º º¾µ Î Ò ÃÐ Ù Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ñ Ó

Leia mais

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ Å Ö ÓÐ Ñ Ö Ó ÐÙÐ Ö Ò Ð Ù ËÓ Ö È Ö Ö ÖØ Ó Ö Ð Þ Ó ÓÖ ÒØ Ó Ó ÔÖÓ ÓÖ Öº Å ÖÓ º Ⱥ Á ÖØ ÔÖ Ò¹ Ø Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Í Ê Ë Ñ ÔÖ Ò Ñ ÒØÓ Ô Ö Ð Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ

Leia mais

ÍÑ Ë Ø Ñ ÌÙØÓÖ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ÒÓ ÓÑ Ò Ó Ê È ØÖ Ù Ø ÚÓ Å Ò ÖØ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö ÙÓ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ¹ ÑÔÙ ÁÁ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø º ýö ÓÒ ÒØÖ Ó Ê È ØÖ

Leia mais

Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ø ØÙÓ Å ØÖ Ñ ÓÒÓÑ º ÑÔ

Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ø ØÙÓ Å ØÖ Ñ ÓÒÓÑ º ÑÔ Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ËÓ È ÙÓ ¾¼½ Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ

Leia mais

1 x x p1 1 x x p x 1n... x pn. exp β i0 + [P (G k x i )] Y ki. Y ki ln[p (G k x i )]

1 x x p1 1 x x p x 1n... x pn. exp β i0 + [P (G k x i )] Y ki. Y ki ln[p (G k x i )] ÍÑ ÈÙ Ð Ó ËÓ Ö Ð Ö Å Ø Ñ Ø ÔÐ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ðº Ò Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ÈÖ Ò Ô ÔÐ Ø Ñ Ó È ÖÑ ØÖÓ ÒÓ ÅÓ ÐÓ Ê Ö Ó ÄÓ Ø ÉÙ Ö Ø Ó Áº Æ ÊÍËÃÁ¹ ÍÁÅ Ê Ë ½ Å Ì ¹ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ó Å Ø Ñ ¹ Ø ÍÌ ÈÊ ¹ ÍÒ Ú Ö Ì ÒÓÐ Ö Ð Ó È Ö Ò ÊÙ Ë Ø

Leia mais

cosx e x x 2 2! x 3 3!

cosx e x x 2 2! x 3 3! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð d cos d sen d d d d e d d sen d d d d cos d d d d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n d d d d d d Å ÖÓ º Ⱥ Ö Ð ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ

Leia mais

ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ë ÆÌ Ì ÊÁÆ È ÊÌ Å ÆÌÇ ÍÌÇÅ Ç ËÁËÌ Å Ë Å Ö ÐÓ Ì Ü Ö ÈÄÇÊ Æ Ç Ç ÍËÇ ÁËÌÁÆ ÍÁ ÇÊ Ë ÍÌ Å ÌÇË ÁÆÁÌÇË ËÌ Æ Á ÇË Æ Ì ÇÊÁ Ç ÇÆÌÊÇÄ ËÍÈ ÊÎÁË ÊÁÇ ËÁËÌ Å Ë Î ÆÌÇË ÁË Ê ÌÇË ÐÓÖ Ò ÔÓÐ ¾¼½ Å Ö ÐÓ Ì Ü Ö

Leia mais

½½ ÓÑÓ Æ Ó Ö Ú Ö ËÓ Ö À Ø ÓÖ ¹ ÙÑ Å Ò ØÓ À ØÓÖ Ó Ö Ó ÀÓÛ ÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ ÛÖ Ø ÓÙØ Ø ØÓÖÝ Ó Ô Ý ¹ ØÓÖ Ó Ö Ô Ð Ñ Ò ØÓµ ÖÑ ÖØ Ò ºÙÒ ÑÔº Öº ÖÙÔÓ À Ø ÓÖ Ì ÓÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ê Ó Ó Ñ Ó ÖÓÒÓÐÓ ÁÒ Ø ØÙØÓ Ð Ï Ø Ò ÍÆÁ ÅÈ

Leia mais

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Å Ö ÐÓ Ä Ñ Ä Ð ÖÖ Ö Ê Ì ÊÁ Ç ËÁ ǹÉÍ ÅÁ Æ ÍÄÇË ÈÄ Æ ÌýÊÁ Æ ¼ ÌÊ Î Ë Å È Å ÆÌÇ ËÈ ÌÊÇË ÈÁ Ç ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ ØÖÓÒÓÑ

Leia mais

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2!

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð senh d cos d d d d d d d d d sen e sen d d d d d d d d cos cosh d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n+ d d d d d d Å ÖÓ ÙÖ Ð Ó

Leia mais

ÙÖ Ó ýð Ö Ä Ò Ö v u + v v u + v u v u + v u u v u + v u v u + v u u u v u + v u v u + v v u + v Ô Ó ÙØÓÖ Þ Ñ Ú Ò ÚÙÐ Ù ÒÓ Ó ØÖ Ð Ó ÙÖ Ó ýð Ö Ä Ò Ö ÈÖ Ñ Ö Ó Å ÖÓ º Ⱥ Ö Ð È ÁÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖÓ º ÁÅ ¹ Í

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼

Leia mais

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º Ì ÓÖ ÔÖ ÒÞ Ñ ¹ È ÓÐÓ ÔÖ ÒÞ Ñ ÒÓ Ö ÙÑ ÒÓ ÔÖ ÒÞ Ñ Ò Ñ ÒØ Ú Ú Ô ØÓ Ó Ñ Ø ÑØ Ó ÓÑÔÙØÓÒ ÔÖ ÒÞ Ñ ÍÑ Ò ÓÕÙ ÑÙÐØ ÔÐ Ò Ö ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα ¾¼½¼ Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα

Leia mais

Î ÄÁ Ç Ç Ë ÅÈ ÆÀÇ ÆÌ Ë Å Î ÁË ÆÇ Ê Æ Á Å ÆÌÇ Ê Ë Å Ö ÐÓ ÓÒ ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ ÇÇÊ Æ Ç ÇË ÈÊÇ Ê Å Ë È Ë¹ Ê Í Ç Æ ÆÀ ÊÁ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Â Æ ÁÊÇ ÇÅÇ È ÊÌ ÇË Ê ÉÍÁËÁÌÇË Æ ËËýÊÁÇË È Ê Ç

Leia mais

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ ÅÁÆÁËÌ ÊÁÇ Í Ç ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÈÊÇ Ê Å È Ë¹ Ê Í Ç Å Æ ÆÀ ÊÁ Å þæá ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Ì Ô Ö Ó

Leia mais

ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÐÓ ÓÑÓ

ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÐÓ ÓÑÓ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä ÄÇ Ë ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº Å ¾¼½¾ ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ

Leia mais

Formulário. FEP2196 Física para Engenharia II Prova P3 04/12/2008. Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:...

Formulário. FEP2196 Física para Engenharia II Prova P3 04/12/2008. Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:... FEP196 Física para Engenharia II Prova P 04/1/008 Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:... Observações: A prova tem duração de horas. Não é permitido o uso de calculadora. Preencha de forma

Leia mais

¾ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼½ Ç Å ØÓ Ó ÒØ Ø Ù ÓÒØÖÓÚ Ö Ì ÑÝØ Ó Ø ÒØ Ø Ò Ø Ö ÓÒØÖÓÚ Ö ÊÓ Ö Ó ÅÓÙÖ ÖÓ Ö Ó Ö Þ ÔÑ ÐºÓѺ Öµ ÂÓ Ó Ø Ø Ö Ò ÐÐ Ò ÐÐ Ù Ö º Öµ ÁÒ Ø ØÙØÓ Í ÊÂ Ê Ó Ñ ¾»¼»¾¼¼¼º Å ÒÙ Ö

Leia mais

Sistemas de Operação Sockets

Sistemas de Operação Sockets Sistemas de Operação Sockets O que é um socket? Uma interface de comunicação entre processos que podem ou não residir na mesma máquina, mas que não precisam estar relacionados. É usado normalmente para

Leia mais

ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö

ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç È Ê Æý Ë ÌÇÊ Á Æ Á Ë Ì Ë ÈÊÇ Ê Å È Ë¹ Ê Í Ç Å Å Ì ÅýÌÁ ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Ì Ë ÇÍÌÇÊ Ç Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ ÙÖ Ø ÈÊ Ö Ð ¾¼½ ËÁ Í Ä Ë

Leia mais

AB BA ABC CBA A(B + C) B = B =

AB BA ABC CBA A(B + C) B = B = ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó Ä Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø Ü Ö Ó ýð Ö Ä Ò Ö ÂÓÓ Ó Ø Ë Ö Ó Å Ò À Ð Ò ËÓ Ö ½ Å ØÖ Þ ÆÓØ Ó M m n ÒÓØ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ñ ØÖ Þ Ö Ó Ø ÔÓ m nº ÉÙ Ò Ó m = n Ö ¹ Ú ÑÓ M n º ½º½ ýð Ö ÔÖÓ ÙØÓ ØÖ Ò ÔÓ

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ÅÖÓ ¾¼¼ ËÑÙÐÓ Ò ÐØÖÓÒ ÔÖ Ö Ø ÍÒÑÒ ÓÒ ÑÒ ÓÒ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÐØÖÓÒ Ò ØÝ ÓÖ ÓÒ ÑÒ ÓÒÐ Ò ØÛÓ ÑÒ ÓÒÐ ÖÝ ØÐ ÈÐÒÓ ÐØÓÖÖ ÎÐÑÖ Ð ¾ ÏÐØÖ ÐÙÖ ÞÚÓ ÂÙÒÓÖ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÖ ØÐÓÖ ººÐºÙÒ ÔºÖµ ÔÖØÑÒØÓ ÁÒ

Leia mais

ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ËÌÊ Å Å Ì ÅýÌ

ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ËÌÊ Å Å Ì ÅýÌ ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Í ÊÄþÆ Á ÍÄ Å Ì ÅýÌÁ ¾¼½ ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ Å Ë ÄÁÆ Ê Ë ÈÇÊ È ÊÌ Ë ÇÅ Í Ë ÇÆ Ë ÆÇ ÈÄ ÆÇ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÓÒ ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº ÄÙ ÖÒ Ò

ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ Å Ë ÄÁÆ Ê Ë ÈÇÊ È ÊÌ Ë ÇÅ Í Ë ÇÆ Ë ÆÇ ÈÄ ÆÇ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÓÒ ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº ÄÙ ÖÒ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ Å Ë ÄÁÆ Ê Ë ÈÇÊ È ÊÌ Ë ÇÅ Í Ë ÇÆ Ë ÆÇ ÈÄ ÆÇ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÓÒ ÐÚ ÁØ Ù Ú Ö ÖÓ ¾¼½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ

Leia mais

ÓÑÔÙØÓ Ö ÍÑ ÈÖÓÔÓ Ø ÈÐÒÓ ÈÓÓ ÄÙÞ ÎÐÓ ÂÓÒ ÓÑ ÁÅÈ ß ÁÒ ØØÙØÓ ÅØÑØ ÈÙÖ ÔÐ ØÖ ÓÒ ØÓÖÒ ½½¼ ÊÓ ÂÒÖÓ Ê ÖÞÐ ¾¾¼¹ ¾¼º ÐÚÐÓÓÒ ÑÔºÖ Ê ÙÑÓ Æ ÖØÓ ÔÖ ÒØÑÓ ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ¹ ÔÐÒ ÓÑÔÙØÓ Ö º ÑØÓÓÐÓ ÙØÐÞ ÙÒÑÒØ Ò

Leia mais

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö ¼ È ÁÌÍÄ º Ë ÄÁË ÊÌÊÆ Ñ ÒØ Ñ ÒÖÑ ÒÖ ÑÙÐÖ ÑÒÐ٠ص Ð ÔÖ ÞÖ Á Ø ÒÖÒº ØÙ Ø ÖÖ ÔÖ ÒØÖº ËÒØ¹Ñ Ø Ò ØÒ ÕÙ Ò Ò ÑÔÖÑ Á Ø Ñ ÖÖÚÐ ÔÖ Ö Òº ÔÒ Öº ÔÖ ØÖ Ò Ö º ÑÒ Ñ Ò ÑÒØ Á Ø ÔÒ ÔÖÒÔÐÑÒØ Ñ ØÖÐ ÒØÖÖ ÕÙ ÞÑ ÕÙ ÑÐ Ø µ ÔÖ

Leia mais

Processos. Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÈÖÓ Ó é um programa em execução.

Processos. Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÈÖÓ Ó é um programa em execução. Processos Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÔÖÓ Ó ou Ø Ö (processes/tasks/jobs). ÈÖÓ Ó é um programa em execução. A execução de um processo é

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ ÁÒÚÒÓ Ó ÓÒØÓ ÉÙÒØÙÑ ÒÖ ÙÒÓ ÈÐÒ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÔÖØÑÒØÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ËÓ ÖÐÓ ½ ¹¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ ÈÙÐÓ ÊÓ Ñ ¾¾ ÆÓÚÑÖÓ ¾¼¼¼º ØÓ Ñ ¾ ÞÑÖÓ ¾¼¼¼º À Ñ ÒÓ Ó ÕÙÒØÙÑ ÔÖÓÚÓÓÙ ÙÑ ÖÚÓÐÙÓ Ò Ò

Leia mais

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ÔÖØ»ÙÈÖØÓ¹¹ÊØ ºÔµ Ó ¹ ÅÖÓ ¼½½ ÛÛÛºÙÖ ÓÒÖºÓÑ ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ÀÙÖ Ø ÀÖ ÔÖ ÐÓÒÑÒØÓ Ø ØÓ ÌÖ Ñ Ë ØÑ ÓÑ ÈÖÓ ÓÖ ÀØÖÓÒÓ ÝÖ ÖÒÓ ËÓÙ ÊÓ ÖØÓ Å ØÖÓ ÙÑØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÓÑÔÙØÓ ÔÐ ÙØÓÑÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ÐÙÑÒÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖº ýö ÓÒÒØÖÓ ÇØÑÞÓ ÁÒØÐÒ ÖØк ÇÖÒØÓÖ ÄÙÞ

Leia mais

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ºº ÓÑÓ ÜØÖÖ ÙÓ Ù ÒÓ ÙÑ ÐÕÙ ÓÖ º º ¼¼ ºº ÓÑÓ ÓØÖ Ö ÙÐØÓ Ñ ÖÔÓ ÓÑ Ø ¼ º¼ ÆÓØ Ò ÅÜ Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ ¾º½ ÖÑÓ ÏÖÙÖ ÓÖ Ó ÒÖ º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ ¾º½ ÖÑÓ ÏÖÙÖ ÓÖ Ó ÒÖ º º º º º Ù ÈÖÑÖ Ó ÒÖ ÀÔÓÜ Ó ÖØ È Ó ÔÖØÙÐÞ ÈÖӹΠËÓÖ Ó ØÖÐÓ Ó ÈÖÑÓ ÆÓÐ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÑÖÒØ º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÑÖÒØ º º º º º º º º º ÍÆÁÈ ÍÒÚÖ ÀÓÐ Ø Ò ÈÞ ÍÒÚÖ ÀÓÐ Ø ÁÒØÖÒÓÒÐ Ö Ð ÙÒÓ ÈÞ ÁÒÓÖÑÓ ÔÓÒÚÐ ÒÓ Ø ÛÛÛºÙÒÔÞºÓÖºÖ ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ ÕÙ Ð ÓÑ ÑÓÖ ØÒ ÔÓ Ú ÖÑ Ó ÖÚ

Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ ÕÙ Ð ÓÑ ÑÓÖ ØÒ ÔÓ Ú ÖÑ Ó ÖÚ ÈÖÓØÓ È ÕÙ ÅÖÒ ÚÓÒ ËØÒÖ Å ØÖÓ ÖÚØÓ Ó ÑÓÐÓ ÅØÖ ÒÖ ÙÖ ÒÓÑÒÓÐÓº ÈÖÓº Öº ÐÓ ÐÐ ÇÖÒØÓÖ Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ

Leia mais

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002 Listening to the coefficient of restitution and the gravitational acceleration of a bouncing ball C. E. Aguiar and F. Laudares Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro Cx.P. 68528, Rio

Leia mais

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º ¹ Ç ÑÒÓ ÔÖ ÙÑ Ø ÜÓ ÌÓÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ ËÙ ÓÖÙÖ ÓÒ ÖÓÚ ÙÐÖ ÚØ ËÙ ÒÖ ÒÓ ÙÑÒØ º ÍÑ ÇÐ ÒÓ ÇÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½¼ ÍÑ ÓÑ ÓÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼¼ º½½ ÐÓÖ Ó ÔØÙÐÓ

Leia mais

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø ÍÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÂÓÓ ÖÐÓ ËØÙÐ ÁÒ ØØÙØÓ ÓÑÔÙØÓ ÍÆÁÅÈ ºÈº ½ ÑÔÒ ËÈ ½ ¼ ¹¼ ØÙкÙÒÑÔºÖ Ê ÙÑÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÖÖ ÑÒØ Ó ÕÙ Ó ØÙÑ ¹ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ Ø Ó ÒÕÙÐÓ ÕÙ ÑÓ ÑعØÓÔÓ

Leia mais

ÔÖØÙÐ ÒÓ ÒØÖÓ Ó ÚÖ Ó ÔÖÒ¹ ÍÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Þ ÑØÑØ ÓÐÓ º º º ÐÓ Ó ÄÒÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ÔÖØÙÐ ÒÓ ÒØÖÓ Ó ÚÖ Ó ÔÖÒ¹ ÍÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Þ ÑØÑØ ÓÐÓ º º º ÐÓ Ó ÄÒÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹ ÙÓ ÍÖÒØÒ ÓÐ ¹ ÊÐ ¾ ÉÙÐØØÚ ÉÙÒØØØÚ ÓÙÑÒØÓ ÍÖÒØ ½ ÄÚÖÓ ÍÖÒØ ÔÒ ½¼¼ ÓÙÑÒØÓ ¾ ÚÓÐÙÓ ÈÓ ØÖÓÖ ½ ÊÐÓ ÁØÑ ¾º Ú ÊÚÐÓ ÈÖÖÓ º ¾º º Ç ÖÙØÓ ÖÐ ÙÒÚÖ Ð º º º º º º º ¾º º ÓÖÑ ÒØÙÖÞ ØÒÓ Ó Ö ÙÑÒÓ º º ¾º º ÅØÖ ÑÒØ ÔÖØÓ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÁÀȵ ½ ½º½ ÙÖ Ó ÔÖ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÔÓØÒÐ ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ÓÑÒ ÁÀȵ ¾º½ Ç ØÑ ÔÓØÒÐÑÒØ Ù

ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÁÀȵ ½ ½º½ ÙÖ Ó ÔÖ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÔÓØÒÐ ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ÓÑÒ ÁÀȵ ¾º½ Ç ØÑ ÔÓØÒÐÑÒØ Ù ÐÒÒ ÓÑÒ ÁÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÈÖØ Áµ ÌÖÐÒÓ ÓÑ ÖÒ ÔÓÖ Ñ ¼ ÒÓ º ÁÒ ØØÙØÓ ÔÖ Ó ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÈÓØÒÐ ÀÙÑÒÓ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ Ø ÚÑÒØ Ó ÀÙÑÒ ÈÓØÒÐ ÁÀÈ ÌÖÒ ÖÓ ØÖÙÓ Ó ÚÓ Ò ÁÒØÖÒØ ÛÛÛºÝÓÙØÙºÓÑ»ÛØÚÏܼ ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º ÎÖ ËÑÔÐ ÓÖ È ÕÙØÖ ÎÓ ¾ ÓÑÓ ÖÓ È ÕÙØÖ ÊÐÑÒØ ÙÒÓÒÑ ÈØÖ ÖÒ ÛÛÛºÝÓÙØÙºÓÑ»ÛØÚϾÎÛ ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ

Leia mais

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES 28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES TUTORIALS PROCEEDINGS September 30 th October 3 rd, 2013 Recife, Pernambuco, Brazil Promotion Brazilian Computer Society SBC SBC Special Interest Group on Databases

Leia mais

Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015

Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015 Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015 Ç Ó Ø ÚÓ Ø Ù ÔÖ Ø Ü Ö Ø Ö Ú ØÓÖ º ½ Í Ó Ú ØÓÖ Ö Ó Ò Ñ ÖÓ Ö Ò Ñ Ó Nesta aula vamos usar

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÈÖÓ ÅÓÒÓÖ ½ ½º½ ÖÑÒØÓ ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ê ÙÑÓ ¾ ¾º½ ØÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÈÖÓ ÅÓÒÓÖ ½ ½º½ ÖÑÒØÓ ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ê ÙÑÓ ¾ ¾º½ ØÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º Í Ó Ó ÑÒØÓ ÅÌ Ó ÑÒØÓ ÈÓÖØÐÒ ÓÑÓ ÌÑÔÓ ÔÐ Ñ ÒØ ÓÑ ÊÞÓÒ ÁÒÓÑÔÐØ ÃÒÒØ Ó ËÒØÓ ËÒÒ ÇÖÒØÓÖ ÒÖ ÙÙ ØÓ ÖÒÓ ÅÖÕÙ ÅÓÒÓÖ Ó ÙÖ Ó ÔÐÞÓ Ñ ÒÓÓÒØ ÍÒÚÖ ÈÙÐ Ø ÍÆÁȵ ÅÒÙ ¾¼¼ ʹØÓ ÑÓÒÓÖ ÓÖÒÐ ½ ½ ÓÙÑÒØÓ º º º»ÚØлÑÓÖлÔÓÖØÐÒ»Ù

Leia mais

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÈÐÙÚÓ Ö ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº ÎÔÓÖÞÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÅØÖÐ ØÓ Ù ÔÐ ÒØÙÖÓÔØ ½ º½ ÄÚÖÓ ÎÓ ÈÓ ÌÖ ËÙ ¹ Ø ÉÙÖÖ º º º º º ½ º¾ ÔÓ ØÐ ÈÖ ÖÚÓ ÊÙÔÖÓ ËÙ º º º º ¾¼

Leia mais

ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½» Ç ÕÙ ÍÑ ÐÒÙÑ ÔÖÓÖÑÓ Ó ÓÑ ÙÑ Ö ÓÐÓ ÐÓÖØÑÓ ÒÙÑÖÓ ÓÖÒÓ ÚÖ

ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½» Ç ÕÙ ÍÑ ÐÒÙÑ ÔÖÓÖÑÓ Ó ÓÑ ÙÑ Ö ÓÐÓ ÐÓÖØÑÓ ÒÙÑÖÓ ÓÖÒÓ ÚÖ ËÐ ¹ ÁÒØÖÓÙÓ ÖÒÓÒºÙÖºÖ ÈÈÁ¹ÍÊ ÚÖÖÓ ¾¼½½ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½ ½» ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½ ¾» ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ

Leia mais

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù ÙÑ ÚÞ ÙÑ ÖÒ ÒÒØ ÙÒØ ÑÖº ÒÒØ ÔÖ¹ Ö ÙÑ Ñ ØÖÒ ÖÑÖ Ø Ù ØÒØ Ñ Ô Öº ÕÙ ÖÒ ÒÒØ Ú ÔÖ ÐÑ ÑÙÖ ¹ Æ ÙØÖ ÙØÖ Ð º Ø Ð ÔÖÒÖ ÚÖ ÕÙ Ø Ù ÒØÖ º Ù ÖÑ ÙØÖ Ð ÖÑ Ú º ÒØÖ ÚÞÒ ÔÖÒÞ ÖÑ Ø ÖÒØ ÙÑ ÙØÖ º ÖÙÜÒÐ Ù ÑÖÚÐ ØÖÒ Ú ÐÒÖÒ ÀÚ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÁÒØÖÓÙÓ ½ ¾ ÅÒ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÐÑÒØÓ ÚÚÓ ½ ¾º½ ÅÓ ÙÖ¹Ø Ø Ñ ÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÓÒÚÖØ¹Ñ Ñ Ñ ÕÙ Ø

ËÙÑÖÓ ½ ÁÒØÖÓÙÓ ½ ¾ ÅÒ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÐÑÒØÓ ÚÚÓ ½ ¾º½ ÅÓ ÙÖ¹Ø Ø Ñ ÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÓÒÚÖØ¹Ñ Ñ Ñ ÕÙ Ø Ç ÅÐÖ Ó ÐÑÒØÓ ÎÚÓ Öº ÃÖ ØÒ ÆÓÐ ÀÍÅÄÊÆ ÔÖ ÙÑ ÐÑÒØÓ ÙÚÐ ËÙÑÖÓ ½ ÁÒØÖÓÙÓ ½ ¾ ÅÒ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÐÑÒØÓ ÚÚÓ ½ ¾º½ ÅÓ ÙÖ¹Ø Ø Ñ ÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÓÒÚÖØ¹Ñ Ñ Ñ ÕÙ

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ ÅÇÄÇË ÁÆþÅÁÇË ÈÊ ËÊÇ ÊÆÍÄÊ ÀØÓÖ ÖÔ ÅÖÕÙ ÖÒÒ ÖØÓ ÖÐÞ Ó ÓÖÒØÓ Ó ÈÖÓ¹ ÓÖ ÂÖ ÓÒ Âº ÖÒÞÓÒ Ò ÄÚÒ ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÍÊË Ñ ÔÖÒÑÒØÓ ÔÖÐ Ó ÖÕÙ¹ ØÓ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖ Ñ º ÈÓÖØÓ

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÈÐÚÖ ¹Ú ØÖÐ ÓÖÑÓ ØÐÖ ÚÓÐÙÓ ØÐÖ Ò ØÒ º Ò ØÒ Ó ØÙÐÑÒØ ÙÑ Ó ÑÔÓ ÑÓÖ ÒÚ ØÓ Ñ ØÖÓÒÓÑ ØÖÓ º Ø Ñ ÔÓÙÓ ØÑÔÓ ØÖ Ò ØÒ ÖÑ Ø ÓÑÓ ÓØÓ ÑØÓ ÚÙÒÓ ÒÙÑ ØÖÖÒÓ ÓÒÓ

Ê ÙÑÓ ÈÐÚÖ ¹Ú ØÖÐ ÓÖÑÓ ØÐÖ ÚÓÐÙÓ ØÐÖ Ò ØÒ º Ò ØÒ Ó ØÙÐÑÒØ ÙÑ Ó ÑÔÓ ÑÓÖ ÒÚ ØÓ Ñ ØÖÓÒÓÑ ØÖÓ º Ø Ñ ÔÓÙÓ ØÑÔÓ ØÖ Ò ØÒ ÖÑ Ø ÓÑÓ ÓØÓ ÑØÓ ÚÙÒÓ ÒÙÑ ØÖÖÒÓ ÓÒÓ ÍÒÚÖ Ö ÁÒØÖÓÖ ÌÖÐÓ ÒÐ ÅÓÒÓÖ Ó ÙÖ Ó ÖÑÓ Ò ÒÓ Ò ØÒ ÒØÖ ØÖÐ ÈÐÒØ ÅÓÒÓÖ ÖÐÞ ÔÓÖ ÄÙ ÖÐÓ ÇÐÚÖ ÖÚÐÖÓ ÐÙÒÓ Ò Ó ½¼¼¼ ÇÖÒØÓÖ ÈÖÓº Öº ÈÙÐÓ ÎÖ ÅÓÒÞ ÓÚÐ ÅÓ ¾¼¼ Ê ÙÑÓ ÈÐÚÖ ¹Ú ØÖÐ ÓÖÑÓ ØÐÖ ÚÓÐÙÓ ØÐÖ Ò ØÒ º Ò ØÒ Ó ØÙÐÑÒØ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÐÑÒØÓ ÒØÙÖÐ Ó Ö ÙÑÒÓ ÚØÖÒ ½ ½º½ ËÙ ÔÖØ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÓÒ ÒÖØÚ ÒعÒØÙÖ º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÐÑÒØÓ ÒØÙÖÐ Ó Ö ÙÑÒÓ ÚØÖÒ ½ ½º½ ËÙ ÔÖØ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÓÒ ÒÖØÚ ÒعÒØÙÖ º º º ØÓ ÐÑÒØÓ ÆØÙÖ Ø ËÙ ÄÓÒÚ ÒÓ ØÒÓ ËÙÑÖÓ ½ ÐÑÒØÓ ÒØÙÖÐ Ó Ö ÙÑÒÓ ÚØÖÒ ½ ½º½ ËÙ ÔÖØ ÖÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÓÒ ÒÖØÚ ÒعÒØÙÖ º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

½½ ËÐÙ ÇÖÒ ½½º½¾º ÒÞ ÒÞØ º º º º º º º ¾ ½½º½¾º À ÀÌ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½½º½¾º ÇÐ ÚØÐ ÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½½º½¾

½½ ËÐÙ ÇÖÒ ½½º½¾º ÒÞ ÒÞØ º º º º º º º ¾ ½½º½¾º À ÀÌ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½½º½¾º ÇÐ ÚØÐ ÖÑ º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼ ½½º½¾ ¹ ÖÙÔ Ò ÙÑÖ Ñ¹ ½½º½º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÒØÐ Ø ¹ ÚØÒ È Ø ØÚ ÐÑÒØÖ ½½ ËÐÙ ÇÖÒ Ò ÖÚ ÙÐÖ ÚØ ËÙ ÒÖ Ò ÙÑÒØ ½½º½º¾ ÈÒ Ù ÚÞ Ò ÐÑÒØ ÒØÙÖ º º º º ¾½ ½½º½º Ë ÙØÐ Ñ Ö º º º º º º º º º º º

Leia mais