a maior festa popular de portugal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "a maior festa popular de portugal"

Transcrição

1 1 ft ppul ptugl

2 ul pp ft 2 1, t t t u A pl vvl v vv é, p D ã g R p, tv ç c B t ã J D ê h, ut flt O Sã qu cv. Nã cul t l l g, u v u õ Pt l tç ft ét ã. A bçõ t x. g, f t u l P c ã ç t z tt C lc ct xt ut c E t c f -c ã flt ç f lz v õ, c ç p fl õ l xp, c, j, p bçu c t x C ó l c Flc tc t gt P G Nã p u l tcul c c 5 p c 1, b t 0 It 2 t f f l. E bt b tug t P ví u p q, õ t. gé tá J cu pp t u v Ec t uçã t u p, tj bc f íc p t g, u ã B pt J f. S u q S p t h g 1150, v t l c f A g t., t t p ã S Jã c t bg f j g qu u tutá vcçã fu j t c t f t tv XVI, t c écul qu u p, u t t p vl p lé, v p, t pc t l c, c, A c. l p ppu u p u p ã vl, c tj, q h f c z c já pct xbçõ I qu p l XVII ã u c é c p j ct. E ft vt u c lt, já pl ã J t Sã u, p p q, c u x D Cp. fuv c p g p b l t c câ 2 N g u t Bg écul u f XIX, t: Sã A p Sã Jã Jã t Su h t t Sã h p ç Jã cã R P, q Dv t. qu vã ul câ tc v cpl p t t, qu f ul u f cut t é c pc. N t bp lz, qu p c v- pul. v ph E 187 ttu u 5 chg í p ufc c b c 189 f ã f tj 3 t, qu j v qu O pc -lh ú u p u v llh pul vt tt té c z pt. ct cf l cl á t t ft ftj ul j b bc gã c g ct qu l u ttá. Hj p ftj qu, ptu t - c v gu u ulz h t S ã Jã Btt. 3 ft ppul ptugl

3 uu bcíh Sã Jã Bptt: u lh tctt t tg - uu p x Ogzçã: Muu Bch Sã Jã Bptt (A) Pt - clctv tã SALã vl Sã Jã Bg: u htó gáfc Pc: Clh Cultul Uv Mh bbltc públc bg bg pqu O u Sã Jã é Bg Ogzçã: Jl C Mh Ogzçã: Ittut Htó At Ctã t g ct htóc Cvquh Mt - tblh ultt II Ccu Bg à Jl Muu tj Objctv b Sã Jã Hug Dlg Pc: Ittut Pltécc Cáv Av c cv Tj Sj Ogzçã: Gup Flclóc D. Gçl Sp Bc Bguh Dh à p Jé Vg Ogzçã: Gup Flclóc D. Gçl Sp APOIO Pc: uu gu lv Muu g lg. jã ut Ajh Pcã Cct Sj hptl bg Ogzçã: Ct M B pc: jut fgu Ggt Cbçu Sã Jã Bg Pc: Acçã Cultul Atítc I Vlt tu-uu é Sã Bg - At c Tçã Mg Ct Ogzçã: Ittut Htó At Ctã ft íl Cb ut tç Mt Vg pl Núcl Fltélc Bg Ogzçã: Núcl Fltélc Bg ft ppul ptugl

4 Bg à Jl 2ª çã Ccu Ilutçã cvquh Mt Ftgáfc FNAC 24 h ftgf Ft Sã Jã Acçã ccl bg / IPCA Fc / Acçã ft Dc Sj Eclh Dc c à Ft Sã Jã O Mu Sã Jã é Bg Rclh lh h luv à Ft Sã Jã Acçã ccl bg C h / Bg pqu Cct Sã Jã Bg Cptçã pl lh cct Sj Acçã ft / Jut fgu APOIO ft ppul ptugl

5 O Ect Ggt Cbçu Píul Ibéc! pg ft 2015 A pcã j Ptugl: 800 fgut 9, c Btlh Fl Tçõ cul úc: C R Dv C Pt. A Cctçã Tc Bb Ptugl! O Ctj Flclóc cl! O úc Ftvl Cvquh pí! 8 9 ft ppul ptugl

6 17h00 MUSEU DA IMAGEM gt Iuguçã xpçã Ajh Pcã g: 5 u Ctg: 6 18h00 C cv Abtu xpçã Bc Bguh - h à p Mt Vg 12h00 Pç públc 19h30 j uu. g u Rp Ggt Cbçu VERBENA Slá Sj Jt, úc, ç. g 1: jt + C - 22,50 u Ig 2: C - 10 EUROS 15h00 t g 08h30 tu Et gup çã 09h00 c ucpl ct + lu p + jã clh Iuguçã xpçã ftgf Objctv b Sã Jã Bg. Lçt Mt Ftgáfc FNAC / Sã Jã Bg Ftvl Mc Ru Ctl, pç públc v lb 15h00-19h00 Ct Htóc 10h00 pç públc Açã u pl gup ptcpt XXVI Ect Itcl Ggt Cbçu Ct Sã Jã! Pfc Abtu Acçã Cultul Ftv O S Sé A ptcp tá ju Lg Ptugu Ct Cc. SARAU DE CULTURA POPULAR Actuçã gup ptcpt XXVI Ect Itcl Ggt Cbçu 16h00 uu tj 11h00 t cçã fta Acçã Cultul Atítc I Vlt Abtu xpçã Tj Sã Jã Aptçã Mchg gup flclóc. gçl p 11h30 Igj ã jã ut Euct Hg b flc Cõ Acçã Ft S. Jã. N fl á clc u c fl jut but Mt Jé Vg. 16h00 v ctl OUTROS CANTOS gup ptcpt: Gup Ríz; Gup Múc Ppul Uv Mh; Mulh Mh; C Acéc Uv Mh; Alu Cvtó Múc Clut Gulbk O ct tcl pt u lg cultul lv vl blg ctxt cl. É tbé u fó cz tvl, lg- t gõ pí, t, htct, lv tu p pt tucólg c Gçl Sp Mchl Gctt. Dt t ctxt, pcfc ct ht cubtc u ptó cultul xtt c pttv u gã. A quz tíbc vcl t ct tcl ht á pt pt p pjt Out Ct, tvé qul, t Mç Juh 2015, ct gã ctuã u ptácul gl. Nt pc, Vz, Cp Epç ã té-p p vlvt u tblh qu íz tc ct ã cuz c bg cz ctpâ. U vg t f, cuj pcu á úc pcl. Mx-t Bg Abl Dç gzçã: Mucíp Bg Gup ptcpt: ABC Alu Apl ft ppul ptugl

7 09h30 pç públc Expçã utóv tg clác club utóvl tg clác bg 10h30 pç públc Rp Ggt Cbçu 11h00 lg ã jã ut Abtu Ccu Cct 12h00 Câ ucpl Bg Rcpçã gup ptcpt XXVI Ect Ggt Cbçu 14H14 pç ucpl O MAIOR ENCONTRO DE JOÕES DO MUNDO Jã é póp ptt t íc Ct. Jã é tbé c qu tu ctlh Aljubt, gt t. Jã p Pp plc qu uu htó u. Jã f póp clh Ptugl O, p, p Bg t qu lh clb Sã Jã, qu v lz ct Jõ u! T qul qu tv u CC c p Jã tã pt ptcp. Bt cpc 14 Juh, à 14h14, Pç Mucpl Bg. U ctv qu v bt c u! 16H30 CORTEJO DE GIGANTONES E CABEÇUDOS O Ect Itcl Ggt Cbçu é hj u pcp ct ctz ft Sã Jã. Tt- u ctv c 1990 ptt tg ft c, qu ú lgu z gup ggt cbçu ucíp Bg lcl t Ptugl, Eph tbé Fç. O pt lt t ct, qu c p p f ft, é ctj qu tv u Bg t g, t lh p à u. Pgvt t ct t tg gup pcuã t pí, fct qu t v fut ugt gup l t gé ucl lgu cl ucíp. D f tg, pt, lgu tçõ qu fz pt ft Sã Jã p, f cup, t ctj, xbçã Sp, u pt ggt ft tp. Rc- qu Ggt Cbçu, qu já pc tg pcã j ct écul XVII XVIII, vlt pç íu pó ft Nt, v c glg Vg, u gup Ggt y cbzu qu t, à épc, c u ú v pg. Et vçã cbu p gh íz ftj, gup ggt cbçu chg v cpht c pt R Dv ITINERÁRIO Pç Mucpl, u D. F Ct Bã, u D. Dg Su, lg D. Jã Pcul, lg Pç, u Sut, u Jut Cuz, u Cplt, lg S. Fcc, u Ctl, lg Bã S. Mth, pç Rpúblc, v Ctl Pqu pt Cct pl tt ppul Zé A Zé A cu u v títc Ip úc âtc, ppul pcplt úc cuty é tó uct tt t u lt úc fluêc t u pctácul Ptugl u pl cu ptugu t u, tz p u cçõ lg ch t c qu cuzu ft ppul ptugl

8 21h15 tht cc Et Dcutá O Sã Jã é Bg INGRESSOS: 3 EUROS 15h30 BRAGA PARQUE Abtu xpçã O u Sã Jã é Bg Até 28 Juh ORGANIZAÇÃO: CORREIO DO MINHO / BRAGA PARQUE 17h00 lã vl t uv h Abtu xpçã Sã Jã Bg: u htó gáfc - Ctz Até 26 Juh ORGANIZAÇÃO: COlh cultul U.M. 18h00 tu-uu é Abtu xpçã Sã Jã Bg At c Tçã Mg Ct Até 15 Stb ORgzçã: IHAC - ARQUIDIOCESE DE BRAGA 18h30 t tg - uu p x Abtu xpçã Sã Jã Bptt (A) Pt Clctv tã Mh Até 15 Julh ORgzçã: IHAC - ARQUIDIOCESE DE BRAGA 20h30 PvlhãO x 1º T Futl S. Jã Bg Lõ p Av ctl [PALCO) / Tht cc (pç) / Lg bã ã Mth A UM v Sã Jã NOITE ACADÉMICA pl gup cultu Uv Mh cçã céc uv h 09h30-17h30 Ru ctl (clut) +Sú: Rt vu, ptó, cvcul ú tl Acçã céc uv h 11h00 HOPtl bg Abtu xpçã Ggt Cbçu Sã Jã IDA E VOLTA 14h30 ft íl Aptçã l fcl Sã Jã h00 Eclh Dc Sj Ccu cçã ccl bg 20h30 pvlhã x 1º T Futl S. Jã Bg Bu! Bu! Bu! A ft cçu D úbt, lg p u cj lt p u. O v bt t, qu qu p ctág, lu cpúcul ubã. O, luz c pt u cá gzj, cplt pl tl qu ctl tt ft. O g chgu, t cg tçõ ct cçã l : ltíc vã, g ctz pl t vçã ppul. Sá t cá cutá lz p Hqu Rch qu t c t Ft Sã Jã, ptt ctl clbçã cutá c Bg. O cutá ptá, pl p vz, g Ft Sã Jã éc 1930 té 1973, c gtlt pl Aquv Ncl Ig Mvt. Lõ p ft ppul ptugl

9 PARQUE DA PONTE Cct ppul pl Ct D Aqu Fu 1984, Gup Ct D Aqu t vlv u tblh lv pqu vulgçã úc tcl ppul ptugu, c bjctv t vv cultu ucl. Actult é cpt p z lt, qu tpt t t gõ Ptugl, xcut tut c, bl, cvquh, vl bgu, cct, vlã bx, t ut cz tcl, qu cph u cjut vz g qul lóc. 11h30 cpl. Jã pt Aptçã pg cçõ IV Ctá Cpl S. Jã Pt 20h30 PvlhãO x 1º T Futl S. Jã Bg Lõ p 21h00 pç t vg (tu) Ftvl Pjt At Pcuã Tcl - ltó Bg Acçã Pjt t v Ctl Cct ppul pl CABçu - Gup Múc Ppul Ct Acéc Bg O CABçu c vg écul, v- u fct t ug t Ct Acéc Bg, cçã juvl vlt p ctv c Ac Bc. Cpl. jã pt Cct Ct Sã Jã pl Acçã Cultul Ftvl O S Sé N btu cçõ IV Ctá Cpl S. Jã Pt. gzçã: Uã fgu. láz. jã ut ft ppul ptugl

10 18h00 LARGO. jã ut Ccu Cct - vlçã 21h00 pç t vg (tu) Ftvl Pjt At Pcuã Tcl - ltó Bg Acçã Pjt t 21h15 uu tj. gçl p Mó Bg: Mt Jé Vg bg M v ctl Cct pl Nv Ipé A B Nv Ipé ugu 2000 Bg. Atvé u ptó vt ctul, c t tp uc, ppul, pb, bl, gl ppc u pctácul ucl xt qul g çã. Al Etá 1.º M 20.ª Cctçã Mt Bg gzçã: t club bg 09h30 Ctj Iftl O Sã Jã Pqu ITINERÁRIO Pç Mucpl, u Mcó, lg D. Jã Pcul, lg Pç, u Sut, lg Bã S. Mth, pç Rpúblc v Ctl gzçã: ul 20h30 PvlhãO x 1º T Futl S. Jã Bg Lõ p 21h00 pç t vg (tu) Ftvl Pjt At Pcuã Tcl - ltó Bg Acçã Pjt t CORTEJO HISTÓRICO (u Pc Pt) Et ctj pt vc íz ct clbçõ bc h S. Jã Bptt, ptcult ctj qu tc C pc pt, qu cv ftv écul XVI XVII, tbé lgu tçõ pí bc. A c pc pt é g tqu tg cóc ft Sã Jã Bg. Et lt pt- cf qu c pc ftvt vt gl ftj j bc. E tl u lvâc, qu th h cpht c b ucpl. Efctvt, t tçã, ctt ucv ct cá écul XVI p t écul XVII, úc qu ã pt ut t ftv c. E qu ct, fl, t tçã? N p t, qu c vép Sã Jã, gzv- u ctj l pl cvl jutt c R Ip u ç, Muc Pél qu fgu bgtó ftj cz ucpl. Alé t qu, jutv- ctj pt Sé, cl cf S. Tg S. Jã Sut c u u b, jutt c pg, p cvlh. Nt ctj fgu, p pl, b c, qu ctv fíc Pç Cclh, ft Sé, ch Pç Pã. Apó t l í b, ctj gu ftvt pvvlt pl u Sut cp St - p t St Mg (Gulup) ctu pz pc, u j, pc cc p p, ug gut, lv lé pt Guã. N fl, gv pl lug ctu té jut cpl S. Sbtã Cvlh, v u bbt pp pl Muc, gu cóc ct p Cl Ctl Bc, pc à tg cth fut cvl. O gu t c ug 24 juh. Nvt gzv u ctj, c l t. Chg à pt Guã, -- íc à cptçã. Mt cvl gu pt c, qu v pgu pc té,, b pt, t l, pvvlt t z Et. O bjtv cqut t pc. O l tt qu pc tv, qut pt tt qu t gu p pt. Acçõ ptcpt: Equp Epl; I Vlt; Bv B Luz; JvCp; Acçã Pjt At; Bbé; V Rc; Bcktg; C Acéc Uv Mh. ITINERÁRIO Pç Mucpl, u Mcó, lg D. Jã Pcul, lg Pç, u Sut, lg Bã S. Mth, pç Rpúblc v Ctl ft ppul ptugl

11 21h00 P Nctu BTT Acçã Ccltu Mh cçõ: 22h00 pqu pt CANTARES AO DESAFIO p Cl Rb, Aíl Auc, Jg Lu, Nt V, Cláu Mt, Vlt Sã Mth, Jã F Ct Sá. 23h00 tp t v lb A Nv C Pc Pt CAVAQUINHO Sgu Gçl Sp, cvquh é u tut qu tá u g c Bg, lgu écul XVI. O u tã pcul tá pt úc ppul ht, pç bgtó qulqu gup qu pph pt tçõ t gã. E lgu gõ Bl é tbé pl bguh u cht Bg. Et fct tt, ã ó flux gtó qu ptu Mh p t pí c écul XVIII XIX, c tbé lb cf c. Até xt u fçã típc c: Ré-Lá-S-M! A Ft c Bg pt ptu p pv t ptó qu u! 08h30 Tu Et gup çã 09h00 c ucpl Ftvl Mc 10h00-18h00 lg cl t Mc Ct pcl Sã Jã 10h à 12h 15h à 19h v. lb (tht Cc) / Pç. F lg / Lg. pç Vlh FESTIVAL BRAGA CAPITAL DO CAVAQUINHO Dtbuí p tê plc, t Ftvl ú qu qut z gup cvquh lg h pgçã, qul qu é c pát Cvquh. 12h00 pç públc Rp Ggt Cbçu 15h00 v. vt u (Al v) T Mlh S. Jã Bg ft ppul ptugl 15h00-02h00 Av ctl Ftvl Ppul At Mh / C Mh gzçã: 16H00 pç públc Rp Ggt Cbçu 16H00 j v ctl Mx-t Bg Kté gzçã: CÂ ucpl Bg GRup ptcpt: Acçã Kté W 20h30 Pv Tl-Rug gzçã: MINHO AVENTURA 21h00 pç t vg (tu) Ftvl Pjt At Pcuã Tcl - ltó Bg Acçã Pjt t

12 21h15 tht cc E REPENICA... I GALA SANJOANINA g: 5 u Cçã: Jé Hí Mch Clbçã: Acçã C Ift- Juvl Epõ; Acçã Cultul Ftv O S Sé; B Mucl Cb; Cjut Cvquh D. Gçl Sp; Cvtó Clut Gulbk; Gup Cl Algtu; Gup Cl Gulup; Gup Ct Et; Hug T; Ofã Bg; Pjct Cf Pc: Acçã Fíl E pc, pc, pc ct ht júbl ch cul l Sã Jã Pt! N gut ç R Dv ct pt, t p h c Ft t tpt ft l. N ch l ct ptt h Pcu bác. Et tçã ucl, c pcpl t clá bc, v tpt, b ft tl âgul, u pctácul qu vá tbé lçt u álbu xcluv Ft Sã Jã Bg. O pjct ucl ult u clh ét pcp t c à vvêc j bc, tpt b tçã tógf Jé Mch. utó pqu xpçõ ANTÓNIO RAMINHOS APRESENTA: AS MARIAS g: 12 u M16 Nã, t ã é u ólg. Nã, tbé ã é t-up. É pu tp! N póx 20 Juh, PEB cb A M, u pctácul qul hut Ató Rh lv públc u vg pl ppéc qu t p fâc, lcêc, ct pt. Tu t, bvt, f ut pcul - té có - qu hut hbtuu... Epctácul lá vt p CERCI Bg, qu cph gçã fu p cctzçã u Ct Actv Ocupc, qu á p 30 jv ult c fcêc tlctul ultfcêc gã Bg, ctult qulqu tgu h30 tu Et gup çã 10h00 II C Sã Jã Bg MUNICÍPIO DE BRAGA / RUN PORTO 10h00 Pç Rpúblc Rt St Ppul Cctçã 2 cvl Cctçã, t xbçã 2 cvl, v cv. Dfl cv pl c. OGANIZAÇÃO: Bcvl h 12h00 pç públc Rp Ggt Cbçu 14h00-20h00 AVENIDA DA LIBERDADE - TOPO NORTE SOMOS PORTUGAL Tã ct TVI APOIO: 15h00 pç Mucpl I Cpt Ibéc Tl C Bg ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO ccl / ucp bg ft ppul ptugl 15h30 pt SÃO JÃO PARADA FOLCLÓRICA A ã tgáfc f cup u lug pl lv pg ft j. E t t p ut gup flclóc xb ç ct qu clh cpl. A ptâc glhf ft ht puh tbé u t pfut c ctu g. Até, ctu ftu- ftv flclóc, flcl lt pávl ctj g ft. A P Flclóc é u ctv, tuz 2014, qu v u u z gup flclóc tgáfc Mucíp Bg. O bjctv é pçã vulgçã tgf lcl, ptcult tj ctu c Sã Jã. D qulót fl, cph p c lgóc pl B Mucl Cb. ITINERÁRIO Av Vt Nu, lg S. Jã Pt, Av Lb, u R, lg Cl At, u S. Mc v Ctl

13 RUA CARVALHAL RUA SANTO ANDRÉ 14 JUNHO CORTEJO INTERNACIONAL DE GIGANTONES DE CABEÇUDOS 19 JUNHO DESFILE INFANTIL O SÃO JOÃO DA PEQUENADA 19 JUNHO ctj htóc 21 JUNHO GRANDIOSA PARADA FOLCLÓRICA ANTÓNIO MACEDO RUA ANDRADE CORVO BISCAÍNHOS 5 CAMPO DAS CARVALHEIRAS RUA DOS CAPELISTAS RUA D. DIOGO DE SOUSA RUA DO SOUTO RUA ANJO RUA DOS CHÃOS RUA SÃO GONÇALO LARGO SÃO JOÃO DO SOUTO 1 8 RUA S. MARCOS 2 AV. CENTRAL 23 JUNHO CORTEJO DE ABERTURA DAS FESTAS 23 JUNHO CORTEJO DAS RUSGAS 9 24 JUNHO ctj j (ERVAS, PASTORES E REI DAVID] DE MANHã: 1, 2, 3, 4, 5, 6 t: 7, 8, 9 E JUNHO PROCISSÃO DE SÃO JOÃO 10 STAND OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO DE FESTAS Ifçõ v chg ZONA DE RESTAURAÇÃO ZONA DE DIVERSÕES RIO ESTE CAPELA DE SÃO JOÃO ALAMEDA 1º DE MAIO ft ppul ptugl

14 18h00 v ctl FESTIVAL FOLCLÓRICO DO SÃO JOÃO DE BRAGA pl Gup Rgl Dç Ct Mg (Cb); Rch Rgl Gulplh (Vl Nv G); Gup Flclóc Lv Ml (V Ctl) Gup Flclóc D. Gçl Sp (Bg). 21h00 pç t vg (tu) Ftvl Pjt At Pcuã Tcl Eltó Bg Acçã Pjt t v ctl AS BOLTAS DO BIRA g cct pl Og Tcl cv O Og Tcl v pt, cct, u últ álbu A Blt B. O gup, c u 36º vá, cv pxã pl úc tcl ptugu pl tu vulgçã ptó tl tgáfc ptuguê, c pcl tqu p úc p tut tpct ht. A Blt B ppõ u vg pl t ht pttv: V, Mlhã Chul, ptu c cuõ p ut gé c c. O gup fz j vá t cc Gçl Sp, ju t já chc públc, cpltu t tblh c tê t g. A Blt B ct c pç vá cv qu v, f ltuít, cct u puc u ucl t. 15h00 tu I Ect R Mh 21h00 LARGO SÃO Jã ut Ftvl Pjt At Pcuã Tcl Eltó Bg Acçã Pjt t 21h15 pç públc Mutl FESTIVAL POPULAR ARCUM pl gup cultu Acçã Rctv Cultul Uv Mh Pqu Pt Ect tc CONCERTINAS: Gup Cct Bg; Gup Ag Cct (Vl V); Gup Ag Bguh ft ppul ptugl

15 08h30 Tu Et gup çã Dut hã t t, lé cct uc, B Flóc pcã pcp té ct c, xcut, c é tcl, H St Pcu. Tbé Gup Bb, Gup Zé P, Gt, Ggt, Cbçu ut, pcã gul pcp u pç c, ppc u gífc çã típc lg c, c u pc ppul xbçõ. A ut, Tct, Rug Gup Flclóc fã xbçõ vlt pcp Ru, Pç Lg ct c, xtz u lg cv vtt à ç ct Mh. 09h00 CORTEJO DE ABERTURA (u M) A ft Sã Jã pt u pg, p hã 23, ctj u Acçã Ft, qu ú v gup çã bc Pç Mucpl, t fíc l, c pç lv g cv, clátc lt c. Ap ft já t c lgu t, ctc qu btu fcl ftj, t qu ublh u cz ucpl. Et l t, qu t v gc vlz, c- c h Bg Sã Jã, vt tpt p u lg cjut flóc pl Ofã Bg C Acéc Uv Mh. Sgu lg u blã ggt, gâl fgut pqu ftv gj c. 10h00 Pç ucpl ABERTURA OFICIAL DAS FESTAS DE SÃO JOÃO 10h30-12h30 Av ctl Cct úc flóc pl B Mucl Cb B Pft 12h00 câ ucpl bg Ccçõ fucá ucp 12h30 pç públc Rp Ggt Cbçu 15h00-17h00 Av ctl Cct úc flóc pl B Mcl Ftl B Mucl S. P At 16h00 u ctl MOMENTO BOMB ÁSTICO Epctcul u Bb pl pcp té ct htóc EQUIPA ESPIRAL 17h15-19h15 Av ctl Cct úc flóc pl B Mucl Auc B Flóc A 18h00 SINOS: cct pl clhõ St Cuz, Sé Sã Vct 19h00 Pç ucpl Aqu Mt Ftgáfc FNAC / Sã Jã Bg APOIO: ITINERÁRIO Tu, lg Bã S. Mth, u Sut, lg Pç, lg D. Jã Pcul, u Mcó Pç Mucpl 15h00 pç públc Rp Ggt Cbçu ft ppul ptugl

16 30 22h00 CORTEJO DAS RUSGAS 22h00-02h00 v ctl Cct úc flóc pl B Mucl A B Mucl S. P At 02h00 AVENIDA CENTRAL Cct DAVID FONSECA RUSGAS Aqul qu hj ch ctj, vt lb t pl cçã gz ft, f tp ó pt pv bc. A f ã vv f t pl pv, tc u tg ft S. Jã Bg ptcpv ã ó p qu vv c tbé hbtt z u t ucíp. O v gup, chg l, jutv- ct c, íc t, ctj té pqu Pt, p ct ç qut c b lu u Águ Pt. Pcplt cz ul, t gup pc légu qu pv u l c Bg, qu pt à th, tt pó j. A ulh, vg u tj, tz, à cbç, tc qu hv v utt té gut, h, c u cj chpéu, tcv cct, c-c, u tcl bc cvquh. E u ch lg ft, c pl ct luv St Pcu, c qu qu gv tçõ pt lt qut ul bc. Et ctj, tv qulót ft qu lg cçã c c l - v Lb - chgv pqu Pt. Aí, jut à tbu cplh, pt u p lvtv pgl qu hv p à ft chpéu. Tt vv t bt, lz- tult Ctj Rug, qu c pg t S. Jã Bg. Sb qu pg ltv 1942, já gzv u ctj fíc Tu té pqu Pt, p é ct pç b flóc. S t, 1948, ug pl p vz çã u fl ug l, fqut, pt í, ct- pç ch flclóc, u ch l, cph ctj. ITINERÁRIO Cp Ht, u D. Dg Su, lg D. Jã Pcul, lg Pç, u Sut, lg Bã S. Mth, u S. Mc, lg Cl At, u Gçl Sp, Av Lb lg S. Jã Pt 22h00-03h00 pqu pt Cct úc flóc pl B Mcl Ftl B Mucl Auc 00h00 v ctl (tp t) JUNTO AO lb tt fh Blc Ppul APOIO: 01h00 FOGO DA PONTE Epctcul ã ptc lç lt t Pct b t Sã Jã Pt DAVID FONSECA é u cátc vz úc ptugu. Ntul L, u é cávl b qu u vz, gup Slc 4. QUADROS BÍBLICOS U ttv fut Ft Sã Jã Bg ã qu bíblc, xpt g Et. D u l ug ptçã Bpt Ct ut ggtc ppul g Sã Ctóvã. N ft 1881 f ugu xpçã Et, c u ch, g Ct Sã Jã, pt c bt Jã. E 1889 f cct g S. Ctóvã, cuj vçã tá ftt vcul à cpl S. Jã Pt. Ettt, 1882, qu bt f quc c g pótl ut fgut t c bíblc ft ppul ptugl

17 FERIADO MUNICIPAL 08h30 Tu Et gup çã 09h00 Sí CORTEJO SANJOANINO (C Ev, R Dv Pt) ACTUAÇÕES Mhã 09h00 - Lg S. Jã Sut 09h40 - Tu 10h15 - Lg P 11h00 - Pç C Aglg 11h45 - Ac Pt Nv 12h25 - Pç Mucpl (ft à Câ) T 14h30 - Lg Pç 15h15 - Lg Cl At 16h00 - Av. Lb (Gjh) 16h30 - Lg Sã Jã Pt CARRO DAS ERVAS O C Ev é u tçã vl cuj bjctv pfu u c v ch, f pufc lc p pv ctj pcõ. Et ug, c tp, pt u c b. DANÇA DO REI DAVID A ç R Dv é ut tçõ lvt ft Sã Jã Bg. Cttuí p 13 lt, u qu R Dv, qu tc ct. O gup tá v u fl lt c. C fl t u gu, cuj ã é c ç tg c R. A l qu cph ç é cttuí p u pt z cp bá. Sgu Jé G, úc tult utlz é tctt, v- u ut u g gth Cvt Pópul. Qut à ç, ctítc é u p tp plc, qu u p tá lv c jlh b b ct, qut ut upt p ttl cp. Fqutt c ut C Pt, t tbé g qu xb pcõ j pí bc, cut fluêc qu pá t cb Muc, c cuj cfguçã té lhç. Tt-, pvvlt, tçã tg c ftj bc, t t u gul lávl qu qut à úc, qu qut à f. A g ç R Dv, qu já tu íc ft j, ctu té hj p pu. Sã ut vz qu t u g p écul XVI, t p Muc, tçã qu já b qu cu c à clbçõ Cpu Cht. Et tçã chgu, p, ut vá gçõ, f cv p u fíl fgu Pl, qu gulht f tt p p flh. O ptgt ç pt tc fgu bíblc pt qu tu c Pv Du t Gl: R Dv. Dz- Jé G, qu xt u fêc cutl à ç R Dv t 1726, qul f qu t ç v lv cb pl c, gu, ptl pllh ft ppul ptugl

18 09H00-12h00 v ctl 15h30 pç públc Cct úc flóc pl B Mucl Flcã B Mucl Ac Vlvz Rp Ggt Cbçu 16h00 RUA DO CASTELO Dpqu bb 10h00 Lg S. JOÃO DO SOUTO Euct l Nct S. Jã Bptt, pl Ofã Bg qu, t, pc tp p u plc tálc cu u bubuh ultã qu t. M t ptçã é c pl câtc ç pt, pz pg, vt c tj tc vt qu ã ctívl blh t ptçã. O cj c c ft cl pt cplt qu ptl. O j qu vã pc b u uv, qu v ub c cf c pt, cf gult u tqu g gl gh t ut. Out pux p u jut b, tçã cup pclt últ, c Pt v ccul pl u c, 09h00 té 16h00, cjut c C R Dv C Ev, úv bl lgt lg Sã Jã, cv c ó vv Sg Ectu. SÃO JOÃO JOÃO - BRAGA BRAGA SÃO Euct l Nct Sã Jã Bptt 11h00 Pqu S. JOÃO DA PONTE Euct l Nct S. Jã Bptt, p pl Acbp Pz, D. Jg Otg. Açã pl Gup Cl St Aã 12h00 pç públc Rp Ggt Cbçu 15H00-17h00 v ctl Cct úc flóc pl B Mucl Flcã B Mucl Ac Vlvz 35 16h30 LARGO DO PAÇO Cct úc tcl pl Ofã Bg 17h00 gj. jã ut Sí Sã Jã cçã à Sé - cpht pl B Mucl Cb 17h30 LARGO DO PAÇO CARRO DOS PASTORES O C Pt é u tçã c g pvávl écul XVIII, u típc ptçã ttl, pt à fuçã tt. A u péxtêc, é ct Rlçã Ftv Aplu, cut qu cv cttuçã u g pcã h Sã Jã Bptt O v t qu cpõ t pç ttl, pt u c f ctç ttlt c c v fl, f- ct Sã Jã Bptt, t c pl ltug t. Nt plc b, ã pt c bíblc c pct j Zc qu, cjutt c u p Ibl, há ut jv u flh, fct qu tv c vz utópc v à vç. O j ucu Zc ã ctu, fc u u té fl t. O j vlt pc p uc ct Sã Jã 16h30 SÉ pz BATALHA DAS FLORES À pg S. Jã Bptt, Ofã Bg tá H Sã Jã Bg, qut t u ét Btlh Fl. ft ppul ptugl

19 18h00 SOLENÍSSIMA PROCISSÃO DE SÃO JOÃO BAPTISTA Nv ct fgut Nv ct fgut A t ê Juh (St Ató, Sã Luí Gzg, Sã P, Sg Cçã Ju Sã Pul) p c Bg: Sã Gl, N Sh T, N Sh S Sã Jã Acpht pl gí ut cv lg Pêc p Su Ex.ª Rv.ª Acbp Pz, D. Jg Otg Tê B Flóc Atá Sã Jã gu tc C Vg (ACIJE) ITINERÁRIO Sé, u D. P M, v S. Mgul--Aj, u D. Dg Su, lg D. Jã Pcul, lg Pç, u Sut, lg Bã S. Mth, u S. Mc, u D. Af Hqu, u D. F Ct Bã, u D. P M Sé A pcã Sã Jã, gz clt pl póqu Sã Jã Sut, f- t u t fut ft j. Dp bl ptçõ c qu c t pétt gu t écul XVIII, ctú gut ug, c lut bvvt ucv vzt ft j, R Dv pt, qu tê pg t ctj cul. P xpl, 1855, pcã í à 7 h hã pc pl bl pt pl ç R Dv. Rlz p tê cõ t , pétt f ttt btz pcã t ê juh. Ctu, p 1949 pcã tu ftvt tul cfguçã çã. Pgvt f-lh cct tpt g ut t qu Igj c t pí. P, tc t ppul qu, jutt c Sã Jã, f tí ftv átc Ptugl St Ató S. P p c juçã pgv ut vçõ, c é c N Sh S Sg Cçã Ju. N pétt 1951 já tgv tbé S. Luí Gzg, tpt p tut. Atult, pcã tpt v ctu u pt lvt pg 24 juh, t tuz pç pt R Dv c fgut pcã h00 lg pç Mt Mt Ftgáfc FNAC / Sã Jã Bg APOIO: 19h30 Dp Sã Jã Actuçã Acçã Cultul Ftv O S Sé v Sé Pz; Pcu Sã Jã Bptt té à gj Sã Jã Sut, c cpht pl B S. Mgul Cb Rug S. Vct. AVENIDA CENTRAL FESTA DE ENCERRAMENTO Cct MICKAEL CARREIRA G pctácul Pucl MICKAEL CARREIRA ubu plc, pl p vz, A 15 pv ítc l ptácul p Olyp, ctu u ut c p, Ty C, pt u plt lh p. Etv p p p u c tóc, ft ptácul gt, c v, vá c plt u lgã fã. É ctult u ct ppul ttó cl ft ppul ptugl

20 A ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DE S. JOÃO AGRADECE A COLABORAÇÃO E APOIO DE: pc ttuc Ac Allg Agupt Ecut Sé Agupt Ecut Mx Agupt Ecut S. Láz Acpt Bg Acçã Cultul Atítc I Vlt Acçã Cultul Ftv O S Sé Acçã Ccltu Mh Acçã C Ift-Juvl Epõ Acçã Fíl Acçã Pjt At Tçã Acçã Rctv Cultul U. Mh Bcktg B Mucl Cb Bl S Bbltc Públc Bg Bcvl Mh Bb Vlutá Bg Bbé Bg + Cultu Ptó C Bá Vccl Bv B Luz Cb Mtplt Sé Ct D Aqu Ct Rgl Bg Uv Ctólc Ptugu CERCI - Bg C PSP - Bg Cã Attv Igj Tc Cu Juít Aptl Oçã Cf N Sh S Cf S. Jã Pt Cjut Cvquh D. Gçl Sp Cvtó Clut Gulbk C Acéc Uv Mh Cub Autóvl Atg Clác Bg Dç Cuz P Equp Epl Ecl Scuá D. M II Gup Cl Allgtu Gup Cl Gulup Gup Ct Et Gup Flclóc Lçã Gup Flclóc D. Gçl Sp Hug T INATEL I Gulup I St Cuz JvCp Ntuz Cultu Jut Fgu S. Vct Jut Núcl Cp Ncl Ecut Lõ P Lb Stt Fh Lg Ptugu Ct Cc Mt Club Bg Muu D. Dg Su Muu Ig Muu Tj D. Gçl Sp Muu Bch Muu Ngu Slv Muu P XII Núcl Fltélc Bg Ofã Bg Og Tcl Póqu S. Jã Sut Póqu S. Láz Póqu S. P Mx Póqu S. Vct Póqu St Aã Ptt N Sh T Plíc Mucpl Bg Pjct Cf Rgt Cvl.º 6 Rug S. Vct - Gup Etgáfc Bx Mh Sp Bb Bg S Suév SPtíg Tquh Bc Tu Muu Sé Tht Cc Uã Fgu Mx, Sé Cv Uã Fgu S. Láz S. Jã Sut UNISOL Uv Mh V Rc SEGURADORA ALOJAMENTO OFICIAL DESIGN IMPRESSã fft IMPRESSã gtl pt chg fcl ctbl ORNAMENTAÇÕES UNIÃO DE FREGUESIAS DE S. LÁZARO E DE S. JOÃO DO SOUTO ftógf fcl p lgítc ft ppul ptugl

21 b u b ft ppul ptugl u

22 Dcçã Pt: Ru F (CMB) Sctá: F F Tu: Mul Sá F Vgl: Jé Ft Vgl: Rc Slv Abl Gl Pt: Cóg Rbt Mz (Cb) 1.º Sctá: Ru Mqu (ACB) 2.º Sctá: Abl Rch Clh Fcl Pt: Olg P (CMB) Rlt: Alx Pç Vgl: A R Cçã Vlutá: El Ft Equp Lgítc: Má Ml (c.); Ct Gçlv; Fcc Xv St; Mác Cuh Equp Cucçã: Abl Rch (c.); A Dl P; Epfâ Olv; Luc Dut Et Tu: Mc Su Ap Pgçã: Aé Mc; Ató Cqu; Ató Rô; Ató Rgu; Cl Cp; Cl Guã; Dl Rb; D F; Fát P; Jqu Tx; Jg Sá; Jg Su; Jé F; Jé Lp; Jé Rô; Luí Slv; Má Gçlv; M Jé Su; Pul F; Ru P ft ppul ptugl

23 44

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

Universidade. Você na

Universidade. Você na Jl Gâ zb 2015 N. 1 Vcê Uv Alé fl M 50% públc v E Mé c f v cl. Fl cçõ fc p fl é p chg à v. Pc l b q lé f pf v l cíc ccí pp p v. 2 Vcê Uv EXPEDIENTE Jl Vcê Uv Rçã Gclly D Eçã Gclly D Fgf Gclly D T f Gclly

Leia mais

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta ub ub ENQUADRAMENTO GERAL A f é um m u cm múp pu, qu ó é pív pv m m épc fc p um vgm qu pb m u p u u mm m p- pv m qu um cu f fm m cv g. Ex um g v u qu ó xm m m épc. T- pv m v pu f, qu mu v ã já u m m vu

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

GABINETE DO SECRETÁRIO

GABINETE DO SECRETÁRIO GABINT DO SRTÁRIO DITAL Nº 006/20 SLÇÃO INTRNA D DONTS ARA ATUAR NOS ROGRAAS STRUTURANTS DA SRTARIA D DUAÇÃO DO STADO DA BAHIA: NSINO ÉDIO AÇÃO IÊNIA NA SOLA, NA ONDIÇÃO D SURVISORS ONITORS/TUTORS ONLIN.

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA M RJETHRTAEMCAA CM LANTAR E CLHER ALIMENT EM CAA 201 A Rzçã Ch Dvv Hb Ub CDHU I GEA é b REFEITUR A DE Ã AUL VERDE E MEI AMBIENTE FhTé Ebçã Tx Agô Jé Lz Ch T Nh Rh Rvã A M Dg Lz Egá j Nh Rh Rq L R Rf Tv

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

Servidor de e-mail Interno ou na Nuvem?

Servidor de e-mail Interno ou na Nuvem? Svi -il It Nv? 4 CLOUD SOLUTIONS Pgt q t p vi fz p ã p pi. Svi -il It Nv? 4 Pgt q t p vi fz p ã p pi. CLOUD SOLUTIONS Mi. S Epilit Cl. E-il é lg tã pt i i p, tã bái p fit qlq gizçã, q ã é p igi q l fi

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE - QFD UM MODELO CONCEITUAL APLICADO EM TREINAMENTO

DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE - QFD UM MODELO CONCEITUAL APLICADO EM TREINAMENTO G 996 DDBM D FUÇÃ QUDD QFD UM MD U D M M h v, M M h h, hd Jã B, M F gh jbá F / D çã D v. B,.0 hh jbá MG 700000 b: h h f g h f y, w, h k f g, whh h h. h Qy F Dy ( QFD ) hq g b f g h h w. Fy, QFD y hw g

Leia mais

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto Cu A f ê glblz fçã pu u f hv u p. v ég p pl, vé pç fl pu, qul pp vçã uz. O Hj Tp P v é á v v pê âb gh lg pu u fz ppçã qu. P v u f é á lz p u l up à ê, u p p. Só é pívl l lv u v vlv pê ful à gh pu. Qul

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 2- t O i bq Jé Ri Mi 1 Cpítl D pi q gt t, l té q é b lgl. Algé h q ã? Etã p: ã f l, é q vê ii h tt iç vz? E ã vl fl ft ivái, pi iç lá pi q bl b. Até vê, q tbé t q vlt p. T p big, é

Leia mais

Dia Mundial da Criança

Dia Mundial da Criança up u Uã up é um t mmtv lb ulmt up 9 M. t lh flt 9 M 1950 m qu tt fê bt hum vçu m ppt um t up upl. ppt fu h m Dlçã hum é mbã tul Uã up. gup Ggf lbu- m um xpçã luv pát tl m um pv ypp lu 3º l. pv pypp tu

Leia mais

BOLETIM INFORMATIVO JULHO/2015

BOLETIM INFORMATIVO JULHO/2015 BOLETIM INFORMATIVO JULHO/2015 A 9 Eçã 107 DESTAQUES ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA RECEITAS X DESPESAS BENEFÍCIOS, SERVIÇOS E PARCERIAS SEGURO AUTO CONSCIENTE DEPARTAMENTOS APOSENTADOS CULTURAL E RECREATIVO

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

raçae etnia FORMAÇÃO OBSERVATORIO DA JUVENTUDE UFMG Escuro Fudido Pra você aprofundar no tema N 02 POESIA: FilmeS: MUSICA Sites de busca:

raçae etnia FORMAÇÃO OBSERVATORIO DA JUVENTUDE UFMG Escuro Fudido Pra você aprofundar no tema N 02 POESIA: FilmeS: MUSICA Sites de busca: P vcê pfu t POESIA: Ecu Fu Equ u upt fug O lt tp cu fu O víu qu ttu c Rgu cçu g Xgu pp Alé é cl D lt pct Chl S f pt Th fug t (Dchc ut) St buc: Eucf.g.b Dálgctc.g.b Ft3fv Pêc.gv.b/pp www.fp.c www.cfc.g.b

Leia mais

um outro mundo é possível e é pra já sociedade civil rumo à rio+20 GRAP GRUPO DE REFLEXÃO E APOIO AO PROCESSO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL www.grap.org.

um outro mundo é possível e é pra já sociedade civil rumo à rio+20 GRAP GRUPO DE REFLEXÃO E APOIO AO PROCESSO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL www.grap.org. é pív é p já GRAP GRUPO DE REFLEXÃO E APOIO AO PROCESSO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL c cv à +20 wwwgpgb bçã Pj gáfc gçã: Vcê v cé g, f pcfc p cc Mó Ofc I ã-cc Içõ: Vcê ã p z b c f cc P S A f p f ã A íg f, c fçõ

Leia mais

8 Atividades. para a prevenção às violências, criando laços de solidariedade e respeito às diferenças. Mark Rotko

8 Atividades. para a prevenção às violências, criando laços de solidariedade e respeito às diferenças. Mark Rotko 8 Av p pvçã à vlêc, c lç l p à fç. Mk Rk 12 14 O G EDVARD MUNCH Gu Pz CÂNDIDO PORTINARI 13 S SALVADOR DALI 15 Dg EDWARD HOOPER 2 Sú pvçã vlêc SUMÁRIO Iuçã 04 Av 1- Ví u 06 EXPEDIENTE Av 2 É vlêc? 08 Fuçã

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS T K Dí Mz 1 (UFAL) mz.p@hm.m V C B 2 (UFAL) v2@yh.m.b M Lm Qz F 3 (UFAL) 12@hm.m RESUMO N g pm p á bvçõ z m m m pó-fbzçã jv, m m púb. O f vgçã - fmçã p zçã

Leia mais

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h 1/5 FHMNTOS D VIS POV D U D STD DT DI D POV GO Bi ft OPBN, IPNM,, GÁV, JD, HOTO, LTO D BO VIST, SÃO ONDO, OINH, VIDIGL, B D TIJU, IO, GUTIB JOÁ 00h à 16h LGND DO MP MSULINO THO INTDITDO P O TÁFGO GL Á

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

(A Themistocles Machado)

(A Themistocles Machado) (A Th Mh) BRAZL á 58 Hh Dg Bh fô gv g Bz v F Hh Pg ê h F f 598 A 585 gv L B A< Pb F Bb v v ãó f z v Phyb vz vzg f fz N v x h P Ch S; Aç h b fv T ffê fz á J? 4 REVSTA bb hb g j çõ fz v h b z ç gv g Dg Bh

Leia mais

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação!" !" $%& '( ) %) * +, - +./0/1/+10,++$.(2

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DECORRENTE DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA ENVIRONMENTAL CIVIL LIABILITY ARISING FROM PROGRAMMED OBSOLESCENCE

A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DECORRENTE DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA ENVIRONMENTAL CIVIL LIABILITY ARISING FROM PROGRAMMED OBSOLESCENCE A RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL DECORRENTE DA OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA ENVIRONMENTAL CIVIL LIABILITY ARISING FROM PROGRAMMED OBSOLESCENCE Gbll C V* El N Rz** P Fh pó: 12 2017 Fh pó: 6 fb 2017 RESUMEN

Leia mais

"Oswego": Um Surto Epidêmico de Gastroenterite

Oswego: Um Surto Epidêmico de Gastroenterite "Owg": Um Eêmc Excíc E Tçã: A: F: E Av Wm Ogzçã P-Amc ú Uv ã P (Pó-R çã Pó-çã) C D C Pv OWEO : UM URTO EPIDÊMICO DE ATROETERITE * OJETIVO Aó ém xcíc á cz : m m; b m cv êmc; cc cm x q c ív víc mã; m vgçã

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

! "#" $ %&& ' ( )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 " #89 : /&*&

! # $ %&& ' ( )%*)&&&& +,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36  #89 : /&*& ! "#" %&& ' )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) 3 4 5 6 7 36 " #89 : /&*& #" + " ;9" 9 E" " """

Leia mais

GLOSSÁRIO PREV PEPSICO

GLOSSÁRIO PREV PEPSICO GLOSSÁRIO PREV PEPSICO A T A A ABRAPP Aã Aã I Aí I R ANAPAR A A M A A A Lí Aá S C é ç í ê çõ 13ª í ã. Açã B E F Pê P. Cí ê, ã ê. V Cê Aã P ( á). N í, - I R P Fí (IRPF), S R F, à í á, ( 11.053 2004), çã.

Leia mais

GUIA DE EMPREENDEDORISMO NA FLORESTA

GUIA DE EMPREENDEDORISMO NA FLORESTA h Té Ifçã: UIA MPRNORIMO NA LORTA Cçã: b : A v f P vv Pj ub âb Iv Cuá QUAL. Pj -f : Mb P vv: u: & x, L. (Chv) AIACT - Açã vv Ig A Cg Tâg (V R) gu - çã Açõ Ag T (V R) - Açã Pug (V R) ICNB -Pqu N P-ê (PNP)

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673 ML E 9.9.235.582 O V - º37 - BL/MO/JUHO/2013 V E O O HOW-OOM EEL E M E OM.04 07 quím E LO.01 lu MELHO EÇO MEO OVE!!! M u MEO E EEU.02.08 MEE f EE ul l B Ep p qu m: m Vál 01 /m 3013 /julh 2013 LUO ul ELO

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Resumo de Fórmulas Professor Sergio

Resumo de Fórmulas Professor Sergio eu e óul e Seg Mecâc Gez bác eác elce ecl é Δ Δ celeçã ecl é Δ Δ Me e Δ. Δ Gác g Me eee.. Δ Δ gác gác g.. áe ( g ) Me cul e e üêc e eí º l Δ elce gul Δ π π Δ elce le π çã e eul e el π çe Oblíu ee elce

Leia mais

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II Módul S d ç Rd vç d uç S d ç d ESTV @2007 Módul v 1 Rd Svç d Cuç C d d l Cl d d d uç C b d u d Rd Eh W Tlg d à Svç @2007 Módul v 2 C d d l Tl =? U d d l é u d uç uíd vé d lgç d v ud u dv, ldd d ç lh u

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

Off. almanaque 21 ANOS. Sina. Off. almanaque. [circo teatro de rua] 21 ANOS. Sina. [circo teatro de rua]

Off. almanaque 21 ANOS. Sina. Off. almanaque. [circo teatro de rua] 21 ANOS. Sina. [circo teatro de rua] q q Off S Off S 21 ANOS 21 ANOS [ ] [ ] ÍNDICE Içã 3 P 4 Ráv Púb 5 Açã 6 1. A A Cçã 9 2. T R E C-T 17 3. Dg Phç 33 4. C-T R 41 Lh T 51 C Az - R B T R 52 Cçã E Ab Lí Tx Ab Lí L M Rh Rg Ch E A Vv C Eí Sv

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada.

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada. 05W APRESENTAÇÃO - CARATERÍSTICAS 04 SA CA/MCA SP/MSP MB/XB MC MD/XD XC Cbu -ã ã áu T hóf u uã g h M 2 gu áx ê u x -15 C A fu, u x u bx (DC-INVERTER -15ºC) Cfguã ub b z u u gé T G F ó uã é ã qu fã bóg

Leia mais

n o m urd ne Hel e n o mis

n o m urd ne Hel e n o mis Em nosso cotidiano existem infinitas tarefas que uma criança autista não é capaz de realizar sozinha, mas irá torna-se capaz de realizar qualquer atividade, se alguém lhe der instruções, fizer uma demonstração

Leia mais

Município de Gondomar. Resumo. 97.037,18 97.037,18 6737 401 04 99D Outras construções Anfiteatro junto à Igreja de Medas

Município de Gondomar. Resumo. 97.037,18 97.037,18 6737 401 04 99D Outras construções Anfiteatro junto à Igreja de Medas 3196 31 4 4D Equipamentos não integrados nos Deposito de aguas das oliveiras 29-6-2 19.75,81 151,716.257,33 637 41 4 5D Cemitérios (construções, vedações e Cemiterio de Melres - novo 31-12-29 25.887,49

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

A discricionariedade do poder de polícia administrativa e os limites impostos pelo critério da proporcionalidade a partir dos direitos fundamentais

A discricionariedade do poder de polícia administrativa e os limites impostos pelo critério da proporcionalidade a partir dos direitos fundamentais A p pl v l p pl é ppl p f Th y f v pl pw h l p by pply f h fl gh Ml Pl Whlk* P Fh pó: 2 fb 2015 Fh pó: 30 bl 2015 RESUMO 1 O g l p á çã públ x p pl vé é ppl f f. O bjv gl é bl âb plçã p á çã públ l lgl

Leia mais

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA Kll Kll Sá A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO

Leia mais

COORDENADO POR. com que aquela unidade se desenvolve e p o r considerar que ela e s t á,

COORDENADO POR. com que aquela unidade se desenvolve e p o r considerar que ela e s t á, O COOPERATIVISMO É DE INICIATIVA POPULAR EM TUDO. TODO ELE É EDIFICADO PELA ACTIVIDADE DOS CIDADÃOS COOPERATIVISTA REDACÇÃO E A D M I N I S T R A Ç Ã O : R Cz, 1 - Tlf. G3 2G 49 - Lb-3 COORDENADO POR N."

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015 - V - º CCCXXXX GD-F, 25 J 2016 PT º. 019/2016 nocência,21 de janeiro de 2.016. Designa servidor para movimentação do adiantamento/suprimento de fundos T ÂGL GC D T, de nocência - M, no uso de suas atribuições

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

AÇÕES AFIRMATIVAS E INSERÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO MERCADO DE TRABALHO.

AÇÕES AFIRMATIVAS E INSERÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO MERCADO DE TRABALHO. AÇÕES AFIRMATIVAS E INSERÇÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO MERCADO DE TRABALHO. AFFIRMATIVE ACTIONS AND INSERTION OF HANDICAPPED PEOPLE IN THE LABOUR MARKET. E jh 2005 JORGE CAVALCANTI BOUCINHAS

Leia mais

AS MARCAS DO ABUSO SEXUAL

AS MARCAS DO ABUSO SEXUAL ESPECIAL 1 CRREI BRAZILIENSE AS MARCAS D ABUS SEXUAL MANUELA, 35 ANS: ABUSADA NA INFÂNCIA PELS NAMRADS DA MÃE MAIS SILENCIS DS CRIMES ACNTECE DENTR DE CASA, CNDENA AS VÍTIMAS A UMA DR SEM DESCANS, DESTRÓI

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM No u s o d a c o mp e t ê n c i a p r e v i s t a al í n e a v ) d o n. º 1 d o ar t i g o 64º d o De c r e t o -Le i n. º 1

Leia mais

63789:!" #$$!%&'" %%($!)* '+($!%,'$'!)' '';! +! <' = + -.%" '$/0!)" #$!/0!)%&! + 2 4> + ; (! ; ( 8 ; ( ; *(" #+ + ; ('+ +? '

63789:! #$$!%&' %%($!)* '+($!%,'$'!)' '';! +! <' = + -.% '$/0!) #$!/0!)%&! + 2 4> + ; (! ; ( 8 ; ( ; *( #+ + ; ('+ +? ' Página 1 de 31!"#$%&'"!!"( )* +,-./(,0 " #1$,*2 34#5'+ 63789:!" #$$!%&'" %%($!)* '+($!%,'$'!)' '';! +! .12 # '1 + #%

Leia mais

Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas

Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas olégio Liceal de anta aria de Lamas écnico de esign - esign de nteriores e xteriores - 2016/2019 elação de urma urma: 1(10) _16 º H º rocesso 1 BZ H LV 14 X X X X X X X X X X X X 20085 2 L 15 X X X X X

Leia mais

do o de do Dn pr es i lha n har ac ord ad o... E co 1 0 uma

do o de do Dn pr es i lha n har ac ord ad o... E co 1 0 uma P R O P " E ) A D E DO C L U D L I T T E H A R I O S U MMARIO f ; õ E J ; õ E ; I \ ;; z Df < j ç f:t \ :f P ü Bz }? E CLOTIJ DE J x "? ú J f Lf P DI!; V: z z " I O PA F L ARÉNE S Pz: E:\H P HA RRC : A

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

7 * ": ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P " 7 "! M * : : # M

7 * : ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P  7 ! M * : : # M 7 ": ) : : I 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O P " 7 "! M : : # M # Q 7 97 8 ! # # I ) H3"K # : R : : 9 M ) # 9# Q ; : 9 : IM Q ; 9M O H8 7B3B K : 9 ) 4 4; 9 < : ) 9 # : M :!# ; : N : " 3 S T! S U # I T S # H3"K

Leia mais

PARANAENSE DA PRIMEIRA DIVISÃO SÉRIE PRATA PARANAENSE DA SEGUNDA DIVISÃO SÉRIE BRONZE INSCRIÇÕES INSCRIÇÕES ABERTAS ABERTAS DIA 24 DIA 28 ULTIMO DIA

PARANAENSE DA PRIMEIRA DIVISÃO SÉRIE PRATA PARANAENSE DA SEGUNDA DIVISÃO SÉRIE BRONZE INSCRIÇÕES INSCRIÇÕES ABERTAS ABERTAS DIA 24 DIA 28 ULTIMO DIA Federação Paranaense de Futebol de alão ====================================================================================== ua arechal Deodoro, 869-15º ndar - Conjs. 1505/06 - CP.: 80.060-010 Fone/Fax:

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

! " 0 1 * 2 * 3 " " 3 " +

!  0 1 * 2 * 3   3  + ! " # $ # # ! " % & ' " ( " & ) * +", &-. # +&,. # * - & / " " & * &! " 0 1 * 2 * 3 " " 3 " + 4 2 $ 35 6 7 # $% & ' % " " # $ * " 8 " " " #, + 3* $ * & / 3 " " # + 9 +:# * # ; " " $ # # "! " + +' < * 2

Leia mais

TEMA 1 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. Filipa, 12 anos

TEMA 1 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. Filipa, 12 anos 2º/3º ciclo O Ã Ç A T N E M A LIndo d pgunt u u ni u i ct n u Exit co? d d dit, d á l tção, f n ão p t t N n nci li ê f p tnt o p i hábito i g ê t d indic udávl. o ã ç t n d li Filip, 12 no lid 1 EguNntTAÇÃO

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o NPQV Variável Educação Prof. Responsáv v el :: Ra ph aa el BB ii cc uu dd o ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 2º Semestre de 2003 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO As atividades realizadas

Leia mais

Folheto/Encarte/Distribuição

Folheto/Encarte/Distribuição D 2 Dv X*, DT P f q y Hll K P z! 6 Il ç l, l f l lh y4 P Pl l! ç v Il q ã b 6 lh v fl h, lz l l jv x lç, ç v 76 à v: D 2,7 74 à v: lh v : : 85852 ó $ 4,5 vlh : 67 ó: 848 lh v : 2, 24, 46 : 886 ó: 857,65

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

Código G R$ 51,99 ICMS

Código G R$ 51,99 ICMS f O V - º37 - MO/JUHO/JULHO/2013 MEO 2013 Vh v E ( ul) 01 04 m x ul/ Há: 14h à 21h 15 18 m ul/ Há: 13h à 20h QUÍMEO L - Ml Quml - p 0-100 mm; - Lu 0,01 mm; - 0,02mm; - 3 õ: - lg/lg, - mm/plg, - z; - u

Leia mais

Por que escolher a CWC?

Por que escolher a CWC? P q lh CWC? t õ ç t 1. I i l ã à t t N it, l it, l ti á g l f E g i. t lê g I ívl t é á ti, tblh lh it h l. z i lh i iglê 4. V i Ativ Of i vi g tivi lt t i ii t. E tiv t v i ã t it çã tbé t t, xõ til lt

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

Bem-vindo! Depois de percorrer

Bem-vindo! Depois de percorrer B-! D çã O ê B, ê ê á! A, í ó, á,,,, ç. P é, á ê á. N ó á, ê á çã. D-! Tâ T ê. V ó ê. Há? - >>> >>> >>> >>> - >>> ìì - >>> >>> >>> 2 3 + TRÂNSTO DE PALAVRAS Há á õ ê. V. FRASES CÉLEBRES A ã í? Fç ê. O

Leia mais

GUIA DE MONITORAMENTO DE JORNAL

GUIA DE MONITORAMENTO DE JORNAL Puçã Itlgêc Cult Dmétc m Ifmátc (CDINFO) PROJETO GLOBAL DE MONITORAMENTO DE MÍDIA 2008 GUIA DE MONITORAMENTO DE JORNAL Ct - Blg QUEMEL - www.quml.blg.b Puçã Itlgêc Cult Dmétc m Ifmátc (CDINFO) CONTEÚDO

Leia mais

LUDMILA SANTOS DE ANDRADE

LUDMILA SANTOS DE ANDRADE UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO PROGRAMA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM ARQUITETURA E URBANISMO ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: TECNOLOGIA A CONTRIBUIÇÃO DOS SISTEMAS BIM PARA

Leia mais

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima

Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima t í í l B J l 2013 N XL - Nº 182 Gê ít tl Bb L www.tl.g.b blt@tl.g.b Sh! Q q q ç? F (*) Itçã g. 02 Sh! Q q q ç? (tçã) & tl LVRS MPRMTIDS (Rgé lh) tlh, q t tt z ó blçã lv Pl tvã. Nt çã tlh t tv, l tbé t,

Leia mais

RELÉS 24V CA / CC 24 240V CA/CC 3RR21 41-1AA30 3RR21 41-1AW30 3RR21 42-1AA30 3RR21 42-1AW30

RELÉS 24V CA / CC 24 240V CA/CC 3RR21 41-1AA30 3RR21 41-1AW30 3RR21 42-1AA30 3RR21 42-1AW30 Reles de Monitoramento de Corrente SIRIUS Os reles de monitoramento de corrente supervisionam não apenas os motores ou outras cargas, mas adicionam facilidades para o monitoramento da corrente ideal do

Leia mais

APROVADO EM INFARMED

APROVADO EM INFARMED L flh - C flh. P l. - C h ú, l é fê. - E f. Nã á-l : -lh jl q. COMPOSIÇÃO: C é: Czl - 200 Ex q.b.. - 1. Ebl 10, 20, 30 60 KETOMICOL - C Czl FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO: Kl - C 200 zl, çã l bl 20

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

MICRO E PEQUENAS. empresas. para você melhorar a eficiência no uso de água e energia da. sua empresa.

MICRO E PEQUENAS. empresas. para você melhorar a eficiência no uso de água e energia da. sua empresa. GESTÃO AMBIENTAL MICRO E PEQUENAS p p vê lh fiiêi u águ gi u p. At tt: ibit@fij.g.b Gtã Abitl p Mi Pqu Ep. www.fij..b/ gtbitlp Águ gi tã itt li. Tt qu qu flt u, ç flt ut. E i ft uit iúti t i. P t vibili

Leia mais

Índice alfabético. página: 565 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. procura índice imprimir última página vista anterior seguinte

Índice alfabético. página: 565 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z. procura índice imprimir última página vista anterior seguinte Í é á: 565 á é í ú á í é á: 566 A A é, 376 A, 378 379 A á, 146 147 A, 309 310 A á, 305 A ( ), 311 A, 305 308 A á B, 470 A á, 384 385 A,, ç Bç, 338 340 A é, 337 Aé, 333 A, 410 419 A K, 466 A, 123 A, 32

Leia mais

A população e a televisão digital

A população e a televisão digital 1 A ulçã lvã gl Mgf qu luã u bhl Publ Pg UCEUB - C Uvá Bíl. Pf : Jé Sv Flh Bíl/DF, juh 2006. PDF wh ffy P l v www.ffy. 2 FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS FASA CURSO: PUBLICIDADE E PROPAGANDA SUPERVISÃO

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U. A n t o n i o P a i m

O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U. A n t o n i o P a i m 1 O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U S U M Á R I O A n t o n i o P a i m I n t r o d u ç ã o 1. S i s t e m a p ro p o r c i o n a l n a E u r

Leia mais

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O O s depós itos fos s ilíferos, o s s ítios paleontológ icos (paleobiológicos ou fossilíferos) e o s fós s eis q u e a p r e s e n ta m valores científico, educativo o u cultural

Leia mais

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 2013 ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 PS. 75 PS. 74 PS. 76 ES. 78 ES. 79 ES. 40 ES. 41 ES. 44 ES. 42 ES. 43

Leia mais

Tradução. Eduardo Brandão

Tradução. Eduardo Brandão Tuçã Eu Bnã Cpyght 2007 by Étn Mln Gf tulz gun Ac Otgáfc Língu Ptugu 1990, qu ntu m vg n Bl m 2009. Títul gnl: Ht t n Tuçã cnt O z mã : Sg Tlll Rvã: An M Bb An M P Cmpçã: Lln Mtung D Intncn Ctlgçã n Publcçã

Leia mais

Para as instalações de SPDA, vamos dividir em duas fases, o momento de cálculo e a parte do detalhamento que se trata do desenho da instalação.

Para as instalações de SPDA, vamos dividir em duas fases, o momento de cálculo e a parte do detalhamento que se trata do desenho da instalação. 40 SPDA Para as instalações de SPDA, vamos dividir em duas fases, o momento de cálculo e a parte do detalhamento que se trata do desenho da instalação. 40.1 Dimensionamento do SPDA Para a nossa planta

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais