vem»*,teee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "vem»*,teee

Transcrição

1 ;!>»» ju vlu H nu í ll S %!RN\ D» EDUND BTTENCURT NN XN 5200 R DE «TXKJ QlTFElK 25 DK JUNH DE 03 ps» pjpl < «s P CX < C TWS RdçlRu u>(l 02 gn ubh dd p l : > «ll d Rvudv Cê TVV j íú lã nd pnll» pln s <»pnçs l nã sj lv «bj glssn ubll «!: p Ps5C l Rvdv Cê qu sgud su n s u» lu nn jusçõs su jlsv p nã p nvnçã dn Mns p : x s x lssu d n jus Qu d s phs nã «ppn «Rvdv Cè J dgd u d Lu Mll Fns SlR hv qnll nd spls jus ns Ex lgpln ) n nss ns Bl lv b jus P ds ss zõs é l nlu nã xs ln n ls us zõs nd U n s <«sj pnhds s lds l nsn q bg s ps nn n 0 jus p ndç p nã bu s pspçõs lgs pn 0 «//(/ lgln gvn P s huvss n gl í ds s gs udç«s d bgól n s nns «lv l s subl gsl Tbunl Cns «ã nd é h svs ss lnh K s sé s pl lvz pns bss spnçs lls ps hã s s ds Rlçõ líx s Fns Slls u/ xpdt p Bl nlg d d v pnn d llss ds spv z u nh«>s ls» ss j? Nã pô s pdd? Nã pód dn n ng s unhs pp nqln «l s jus? Pus s sp b nô s ns usds l gvn p d/ s zs j íds Dsh Bnk S nã b d Rvdv Cê s ô spls p s s l plds s n nll suj b d só v sb su nss sb psn d Rpubl Nâ pus süggès ns nn d Fznd S x sb b lh nvé z Mus ss n pz n nã bund s hns pzs gvn gz s d pbd pssl sjs nssl u lln nã s p ns lósss sgçdíssh p psnl s quns nçã p s Hs uu ns ls gs d dnsã v»vv n Pu í» l (Mnl d gnl Sv p»u íljm pwl p «v» n nj lu d Mh n: U( pí l 0jd U l d slíçü «V h» su n Tbul d CvnH S ll ll» l>luk Knl Snl Ud Kl lçl Jlnl snl» lh lí n[7\ uxl» l llnlhuín Cnll wunn l Clllh) M Mn UD«j» u Cu nlnlul Cn nj í 8 n lnldd llhj! luln S> Lv PuMnn llnl ÍV4» Jlll lu Hn l( Cns ;SL ; n publ! K s ppll n ul ns nus spnç n lu sj pd ns! ud Míí; S Tl S d lv ll ll d Uu (: Tl Cnl í S l K ln Dp» d D Thlw S Jsé l hp Cl Gn» llj l»» P<T>Vl»nl v Mln Mlu llblk l [ l SpnU FnS vd vnd pnn pògns Mll lllll» Hll dí ógnn nl l Spí n») gn!< usâ nwu lllllllls Cununs spnn hv lvs l psnçã su n pls llgdòs h vllsní l; pd pl sn ss nl X> d: ug bçs qu : s bl s Tnu S Pul nss s Rdgus só nsn n ddlu ppôs jú pl l s u T H Cj Tóps & Ns «p ; SÕ Tp l ) ln ín d «) Rvdv Cê üspsçs n p nd p unhg d d d pn n s s x nã p nu duvds nã só d gld d pçã s nd sândl lssl n ublh psn jus n d Fznd nã s Fns Slls s gs gun Jã Lg Ps llg Thsu sí pjuíz l xuçã j Fívn Jã g s «nss d 250 ns p «C lh ín êngus p Bn Kvl s pz d ds s svs «l «ln pubü psn Rpúbl pss p llphn; nu Bn ngss Jã Lãg s 25 ns ll bu pu; hs s d p s s p Bl C p Bn nã pd pg Jã /«/: vb lg nã ss bln jusd ízs sgun: lls 250 ns lvs u «Ksàd F Cnl < Bsl! 4\ós pgn nunçã svd Bn vsu ns d Fznd s 250 ns nh s lvs b Thsu p n d Cn ] l s sp Slls n su lb Òpl nã dss plv! ]:! l lb «ln xóí ppu únspdnl n pns p d publ nvçã bslu HNTEM Rvdv Cê )u»»«j su!n Kl ãssgn pxónl íuà òííln NllKll nl d H Rlíní J Jlll ns ls nãcl u lpüs > nn l>nh glnl llvs plí TÍn Xl nú vs J lv» llss ís «Tlnl l Cn» â unnu p n l jjlv (slnl XTH0 lu n» Cshnpl; uplll u sn d CãVn» Cu llg qu ülgn s l vlul n l gvn gs n S Pd» gvl ( lb n l ü d Lu Mll pu l nç n nul pínp l Hlls pu p Pn l gud u ll s d Fnç vp un nênd l Pl! ud d d p JJ > N ll l pllllld ll dsuj sí xld l nb lph n uuln l suçã lçã v Mh uj pns n nd h lngs ds n ::>: l snd dn ng n unl ls bs q Cllgçã nd s sp Pul s q suspbl u póp dsl pll nddu u s Cps Slls D ss ss nss ílgçã j p s llgdòs nã us s Cps Slls j; pu n» s p ub nl su póp ls) suçã dqu p n s Pnh d Pul s nã quz l dgs lvs? Nã lh v s : lvls: u vl s sus ngs n nds n s un vn s sus phns jú u slzs pv sjd sã Mns» Pul; u s sgn nv ppl d nuçà d v ngv» sü pslnj nddl suglí s s s ps4 pl Cllgçã Nã lu ug Js du p» s»:» (llun ssgll s j udlh psn d Rpubl òníphl su slh d Jsun Gls pã lv lnq juln «l :l:í ssslus hs n slã lsl d lís s blu xpsçã) quds d pns snlnsl pnóvd pl Sd Cnód J ppgnd sulnn nbú dp lsní «v l» nd bl nlw Mnkln «w «R» d J uj» «3M n hn!n bx nnhln d S p í Tp hs d lçí V nv nunb d Cu Syl u C» n vu d énl «lph M Rl «nd ld ngll «nvlvld» nl P p«n «pxhn lçl «!«ü d gnh d n» «blll wun ívn «lll 03 SC >Í23G3 Sgun s slll s v H v d Câ S>n»4l s n ngçã ds çô» d D» d Bh u»; nsul» nn Câ p «n w d Ds u gnl Vl ul l Mun Mnl Mnnh C Xv! Sp Vllsb n d Su J Gy Jsé Wllnsn «ns s vugn ldn Wv p; n vu v»<kd n n g «úl «l qw l l«pullln MK vpwu Msnlv n :^l! pun nl l > ; j <lln nnç ll nü : pó u d CUnpw Sl pn Pnh Mh n «J «Ulx n pv^ «l nnç n nç lh nd h s lnu l ju un v d l «M lvs v d«nv s ndhh d» «x g nb0 d» J nuj nú l» nngué wbs u p puls nçã n pl «n ó pu PS ppíçã n «Pnh í n pé»g s «nw nll» nã ( ()! su çã n plll pl pvl ns d Mnh nnu nn n «l lân ns p sv NÜ «sçã d Sípl P s Fz n h nu NUTRGENL Gn w l Pns; >» s; lllílll ljn b»!vl jjí Kuí Hnós l: jg l^lvn n ll n»! %» ç sn ugus Vsnlks l!s lk» ng» UKnll h;m Vínlls ll l» : Mll nm l ln Jónn s R!s lj s hs n pl Gvn d» ph Mív snl us sl psdên h d Nçã Esv nên ln nn pl Gvn s nss n Gu s d bh bnsl unnl s juls ns jlsu nn ls Tus s sus ógãs vcn nnn nss vn nuêlz qun pssvl s s d nnn u pdu s j sun lçõs n ul pnò vlzdu s P d Slv j lv d dds nvs julg s suls 7n n su Bpplnnl suln níslhóuns nduçã blls ss n vll zns n s b pluçã d bh l n sngus bsss su phn sb s pu s d nl b s s é nss ulnl C dns zõs é v pç sup d nss bh lçã n é jusnn ã b nn s l n Ás n nós s b p sbd s blhs ns z lls gs ns n su nunçã s dns ss sn vl pn gvn nvzss pu jn lns jpz uj nd u nns pz j pn» F un!>» qul s svpç s n nsn lls un ds xlusvn pnzs nls gíls b unn jpnzs sggnls s nsss hbs ss nsll u ss gv d d pull lnzçã; n s nn un u n P up nunll lg l h ds íns d lníó lu Esd F Cnll dn Usl sgn d Mgul Vll l ds íns Dp s S Dg s pgd d ns d» Vsn u ss Hs n bn pdun»u blh lns d lun nspí g pns Enqn lls s vn ds s sé s dsl ínsp bl lux : nsp» p lknvl pn >çã nl d glu nã pd gulz ss dnn s >>l>s blhs d? qúll lls è Np»» p unl: huhíl Jnny nl líl llln d ln Ts»= H! l M» nndl ugus Js l ds Luz Vu lvv Un \l hnl» «n ndã Fns Vls l: Y lll «v» d Pnu ln Luz nôn lyn Sns Ps Sõs ps; Vl Mns ll nsn lll é Vnl!s Sns Jul Kll Ml Mlh Cuuns; Jg Vnd :lí C ljk qu Dl hl H Ms d :: é h n s zl sus bns pl <y h d ln p s lhsj íã :; x lb nd»! Cx d Cnvsã vlnj su : Kds: Lbs l s u s Lbs S7500 l és uj S Ls u ps :::J:;: Kspnsblddè J Tlj L n ;7 n ü ; y>;»w: Tl 3;<;C:M»;5 N;^(~nl! 376;74:C 0$ó Md subsd üís l s ll dvg l ll lndn n u v í l (jh l ln suçss l Cnus n d b bd nulss lé s s jns í Üs dn í: bé dspln Pus s v íqllz d ll s q s; n nns qu dss :: sl jvn M nã pss Qus p ss pnnns nsld nn lb g K g u s jv l l plhçd spu Nã é (l! n p pun :s í nu sínpls pl su g <! u dvnun lldd s ns ds pç sunss ç dn p ns :; ;; : íí!l pllllllcl)»í s u nsdvg» u psn Rpubl hn n psn s sus spdd u pl pu Eup; nl Cvlh M xgvn C ^K>» CLUES D CS NGLEZ s s vnjss Gdshuvà bngls ps bh lpés Chl UVDR 3 «En s s íns lhnsls ns sns n Pul dàgnn u d vs nss gn nss D s pplud u çs publ n bv ENTRE DS MRES blüss n gd s nsss ls ENTRE DS MRES é un nv snnl h lns pvns suggèsvàs dsçpçõs p ss ss s d ENTRE DSMRES l lnç s lbí x l us ns Pul dwgn j publs ns hs C ú Mnh VEND D LLYD pp nçõ» l» «h Llyd Esss nç ü ull suçãn d ps «5 d pl nlvlllld n dvd Bv Pn Jl hgu j lé n «d hg Dn «l P«u» p\ : gvn ps usl d npnl nuns qup «s íp s lul: lqudd dvd Bn qull np d nv «çã p» ví u ul s lnd nn publ V sluçã un pv s hlu sp C d Mnhã!» Llyd ss ns ãs sv dns pl gyn d s sp dl s s «l p Cnl s é nu ps s un svu dnh nnl sn pv p íbl n p Tls p? Nã n ldyl d «nn d03 s pssl gvn sn pp s bg s ndndn vbs nsvs n uunçã s svçs ll pnns nçã sl pssbld ss ng ps lnn ns nnçs p s psn nunçã lsd l Cnll nsn p l «l sluçã ppn 0 pbl d bg Cnsluçò xg j p npnhs nns; lyd é nd pnh nnl s pl xpl s svçs d s ns ss «llsl lu u n d» guln s ps d u» nnh uln pu ««lgs s sb ll x p nnj ds lll» v «sg ns ls d ul ju subdnls s lgs ns «Vçãn p s»nl n n d nuguç dn xpsçã d l «s nsus gns n Ml d Dls s pl su l «l slu s lln : Rg; U upkn n lvln u l vuu «ul «nh d Jusç vlv» d íu:!s «b»; d plíl xnu gn nun d sppls l JL;:;»h«ndunuv u dv plu s spvs vgs julg p» n bu nhs «V l suppò nuí íus jjn ídu udçôn :»: é u pl dlvgn n s xnn d ul d l < xnçõ Qus ns lh pgn b xlgd dn >h pz hus Vh lug» s! d nl Vsnlls nnn publ (ps x u ng v l p nsp» l Vdvl P;s Ms Cís) «lé dss l ss us pdds u Vdu p > g d uldd pll: é uvn j nu qus pl D Rplçâ Águs bs Publs bs hnn sgun uuuçã: s pçã pvn s s ds us Tz l M Jsé s Ks Esd Sn Cu/ pn Tz d M Pd us nsvss (p ã pv» gu ns «ls l n; p ss v s udnç pl nnn 05; n vss d p l u Tz M ggbbsgg hs ã» wj?:?>?<>3 Kbí ju# ; ns Ess pls vl?s>s lângs vn s dls qunn d Cs d M p nlj s gns d d õpnl Vll bl n j nup Jnl» n lb lz lnn Sí«u Píl quu p lvsn v» /«ls ppunld d «0 dss lun Un ç w zn bllhul n gvu lg» lu du ll lns bp j p ds Vll Pll» ln pç«s pl lí í pj sçcs d H Cnl pln d Lgú Rndg FdüH du uínnl ngós qus s s jl v u llnnnl Thsu un ldnn qun!> :> n»< p vb d ü dsll» nll nlusã ns bs Vll Pl Kss d pu pugn hn p nã hv s julgds bs s ns lvs «xí nn pss F s ppsl pl Thçsu n pn bg Hg u»!(> sn s s públs n«nn» ns d» nd b ns Xã l; Pp & Rsp ngs ps sn ppluss us lss juss p gvn pl sn ll sv Llyd Ms é ndsuívl sl «l slvbld nss p pnh d nvgçã b; jl gn pl s svs l Rpubl Xng gn gvn nívü sp d!> d dnsçã nps n ujs ngós pssu hv nvãvn d pl ns d xs lxn lyd Hv ul n u nh ul vn lxnú gvn ps gzv l un pvlg bslulnl xpnl: b subvnçõs p svçs us vzs nã xuv Ksbl 5;= sp un px us: subvnçã s pg npnn pnh lz s bgçõs su n! K gvn ug slz sulv nú s Bb NTRCTJC lh d ds s vjs» < hspl Mnh sgun u çõs bsvs s nugu pvlên p l póx nn:: julh Tn Cpnh Ls Nns Usl l n s dls s uu nus s sus gns s lss p qsçã u slls sps p blhs ns Fznd nnnd n ul bj xpd s hs ds plçõs subdnds su Mnsé l pn su ul 28 nn s splhs lspãs n s só sj vndds n Dsl Fl pl íl Cnslh b:í> us hnn h d sl psn lnh lçí d ls M d sí3 xdn» lnk Ln vp d gu Cls Cs s bvn v p lv l nss ng d sçã d llgjpl Sn llb E sps s l d gulu Ksl Mns pln sj C» Md uzd unh s ulhs ndds s xpss lu nn gpu ç» ns d Fznd nnll qu j n svç d HlQdlgn duçãp pp» üls ds dlhs v pnpls n d s ní ; ns Jusç slvu n s ds Jul j!vx pss xdn íí v Fuld Mdn «!::! pl; l d Gç C nsp s svçs pphyx d D Gl Súd ubl b d zv Sl sssn»l Hspl Nnl lns p psn íln lnsl n V Cngss hlnnl Snn Slubd ds Hbçõs u nu nuép d 3 gs 7 uub póx vnu ÇUC3 nzl Nã lxnl! z ll hgs ; n vu ublh d p! E l nd póp sdn d Rpubl nã d s <; ; ;:: ls n q u p nd lnç «Bsl gs 250 ns [óã Lg p d nlgn <\ã p! àssu p ul s 50 uls v p s ;j:s nv lp p gs ps :s s s psus pl:xs ls M s ph juds sss 250 ns E n sv s «/ ^n s uòs «xpn pdz s d CT nsgu ss v slv «sândl Tl P Sl Lnds Ps lnbug l Pugl Nvn Yô Lbs slns n nnl p j Rnçí C:: ;: \z» Cb vs í? :2 h lu s ;l J«: Ul un nspçâ qul k ns plnl ;? Dps d ní s pnss ll hl nun p s pés n ll Fsã; p nâ sb pssu s p 0? ll dn sp ndú lqün dvg: Snnnd ss lnvl íln n z l hl h vdn gn::! ujs nsss s ud spz nun n s hn vz s lns gn /( ( uj nn lãs sns l s dsç lz nvvl s sus du usd gz s ppl l!d 3 llc Rnd d lâng :: ;3 0! ls : íl 84 l 5:Sí \l?yll 3S4Ç45S CN n n^ã Rvdv ls l b ;:nã n:l n n;s sví ^0 pd dll qun! K ssn g quslí ü ps s uh d Fznd u l lx pp bndlh su und»v su n sp4 sgud su uu ps u ss vk p psss hnds ::«s s p:ss;s :::s n l ; s x p n pv? pz ul pj pèsdnl é pns ^:v yn íjxvl ;::::: «ds s vrís «: Jí s s! nd spnç HJE í v»: nl l» ll h í p V gj p ; hüpp ns ;; p S Mnn ; nl; Cp n p ls p!s spu» lln llh Mslh! Mns pls N: ll l Mu Lsb; lnub p: s K lulç; 3 ^nne! ^ p K n ègl Mv sl S5 U P Rp Mlll sus sns sp s s nu s gs ds s ng pv ndn s sus ngós Dn í sns gós çõs slvs p ns sguns pguns npçns: n) Bnl nbl lã s sus póps nn; v lu n í pdã p g ls pô g s p vn qu lhõs b) J::! zã p sn hl ã spp dsí só nnu hj ll ugnnss s bds hv h s Cs: s x b s ngnd \\ ü;b;l ;v; vz s ngãçgs : l^ p s sps psv d psn d Rpuh plç sss ; nuguçã J xpsçã s pplls lggns slv vds s u n ssçã s Epgs Cõnun n póx sx uçdp P Jn s n nlu P slz s bd su lusâ ê s n gun CB nsss ns pns pãç lã s v sl Ms Mnh nls n dê vd phl ã nã «xnl ss uv xp»dn lnvublv Mã n nã vl u ss ss pnunn q s psdnl dn Rpubl v l nss nnb gu nsnn ll suj lugd p gup plgu u nvl» s D V P sà (l s gvs níns «n dsnldó nll dpn d dnsçã l pnz n lguns s é svnçs n ls vlds í:n dlzns d nsuçã Q ns ps; sã d s s (H Mus s Hs l n s Elí V nn n llz pkt : ul p qu l :;n pss :np»!d jn :l v suslò Qu Su dluv llv l ln l ; ps Sn d püblã ll Sn? S ; nã ns xplhà Ds > pd p s ngós»l d bsls? l Cn «! ldk S: ( pç Mll / Pl s s n dnu llcl? l d p; u nps lll n ll nn; P: s v n n su pns lll: nll vv xlvulít pp ;: lg su vuvz Tns H S Jã n!» lj nu u!n nh lplsl bplz Cbsl pn nã llll nsn ã dspulu l d l:us s pl ôs l ls Kvnglslí K lh l pss Vn nl l u sbn ; u lcl Pus uu l uuln l ; n :l s d lj Qu só n nl Jsus ( ll lp l íun un l í s Jã (Jã lv s p + K S JV> pl çã Sòbu l s glj Cxn llns!j:í dçõs D VdTü lg Mh lll! Rpubl Sus U sylb ól ; lí l; plt Pnh sul n Ú úlq S CNDDTURS» Q»«Dlçõs l s Rdgus lvs Us vv s íàds ns bsul h n íun:n pl qun gs n ns llül «:» lb s çuí ln ís Msss Í7: Mllll ; l s un Rn; sssíu^: s n J» Lu PnECd bs> n h:» v un Vnl 9 hs Pul ;j d ns Pul S^T F!5 í j S s s <! j sgun 0â lg3n! {nsà n snj d S! T B!T«Mn» Sun l 8 hn psü Rpubl u õclub Bsl u nnnn l s n s x ) ul psn hn dll ssçã splv SBà D CST T punós pngns; pl : P Nuns; l Fs X Sn nã hv hn sssã p l n l h d nã n d hg s Pnh Mh s P Chvs upu psdên pu h h lg sgud sísã X Sn nã hv gus s sjus! Jã» Ebã nh BR 3 ds vjs P d! S Ss s ns T üln! s d nj lü Jnl d d Vsu hnln ns çã s Guy Hynhx g s ngs u Bélg V p: P sj n psdnl d Rpubl! pu hòun n pl Gvn pls ss sn ljun Md pus Sãn Ll L :ç S; M Vhlls Ml Bõ l ^ Cvlh Cunh Vsnlls Pul Mll Cuíh M vlnn Lns Cvlu bí <J Kssn l!?y: nh nís vz ns ls ;: JDnLl d bògs d Cív: s nn M <n s ívn ul plõs uls nsx pls ü d» s ítus d Bsl ;l:í s lís n ;k òbsu d: sssõs d C s Dpuíl n sn pssl s nínn v p lg s s v: Cs CgTKS ÜÍs P/çã J! nã K vd ; nã p :í 5p jnüs ld3 s x? Cí lu 0\v: pss ; í n é bs ds ds ns :;; spls s: s dss»n5 l l 0 pp íp d Vl 3 ü;2 sqíls Cyn C»^»íC>»^«MVES E TPEÇ RS Mdd pç b b nnís n MRCE NR BRSLER Ru d Cnsuçã n Llyd nl n p pv ss bnn ngv s ls uds p p pjud publ s vgns ps n s ; nss ps hvn s lls pls uss bsn pss s ss spé pnn; Qus pssg [ç jju p d d b n pu u nâ psv P bv sn Mís vg pn snsçã pv s nçõs h vnds g l vl p ps gulds ps x l nnh bs pnps lusuls n pl Llyd lé lj pd J u gn dv l qv s nã pupss s ds ps s ndçõs ns nvs; d nã gdss sôg d ungn; n lguns ps ns R Gn S pssgò psss us s ndç n d d hg p s Llyd nsuns <;u s nã p nd dsnínzl pnl pll çl pl gvn hgss pns s xns lls nsu Cnsuçã pnsn d nnv ; ndus» nsluçós nvs sblu pnl nvgçã subvnnd vss nsu su u slls nns u ns pps Ps Llyd nun bsvu ss Cln ulu sp s n K Jn ps ndv bus ò sng; pu l nss nsllçã d b n l nsuçã nvl xu pdn ngu s vln s bnns n lh Vnn! Equn z ss pss Nvgçã Cs pspv svn lh publ ín un nên Llyd é ns vgns p N T ss lxn u sul nsn gvn nã só nã slsv n pnh lh l pl lgb s dnns dnh d l nssv d s dsps d su dínslçã Vn g h ns ãs Llyd :u gvn s u s z snã lnl ps só ss nn l p sss dnsvs us ss pvs póls sus póps s «««En sps nsul Dls Ps S Pul d d R Publ dó Tls Nnl u sn s nsp íss sbdn j ÜSs d p«e n Cn bn s Pnh Mh nddu Ruy Bbs ng hj? DRCLÁRÇÕES D SR R DRGÜÉS LS 9 Pu (D nspnn)d/n nçõs s us l Rdgus lvs v s nndu nv n s «jvjç ndçã d s llã pd pns pl Cllgçã K ;s lg d Rdgus lvs pn s psn í ndd d b D;u\;\ pé hyphêsp d n n llgus pnhss p su ndd j n p s vlss puss s pld; nnl d Rdgs lvs nã xlu pssbhdl d çlâ vss phs pl ns p qun é julgd ns d: ns qu qus pssv blh é g sn Vs nnu lns s ngçõs s pu J s Cllgçã nssn (u un ls s llgdòs n s pnh ss s nus dvss Ds ns pé guv ds lgns sgujòs ppls p v/ d çós l lvn s s pus ns Bplsl Mll Vn Cs p pd!«!yní :n :s nssn n psn Sã Pul s nn n pç d s nddu nd nn l s s s s bsuls lvs Cps Slls Bs d g s ív bj pu Fns Hs blh pn P Rpubln Cn v l lb d RÓdgus lvs pu Glã Gvlll hs uln Sn pl su s nn s x psn d Rpubl u ln plu nhã n Pnh Mh vz n n sb ul suçã pll s és plns slv ; pus pnhs s llgdòs n vs n Câ lnn sn JJ lls sv psns h d bu sssã s s Cn s é hbuln ntgs s gups lu slv pz s ss Dps s Sbn Bs l nã hv sssã lguns ls psns sgns blhb d z síss s üg» nj u ígu p su phlng çu s pnss jpózn nug hl Hs sgund dsgòsòs s psss í pl s Rb Jnq s ns n D lãs llgdòs ó slv psn s Jsé Bz nv sv ns p ls Xã p duvds ò sb lçã d s s llln j s dv sunnd nl nss sn pl nên s Pòns ns nss n pp gnzçã l s dvgên b s bs s nd pduv s qunn s pnnssõés pnns pnãu gl v çã Vg ss vz ôí u s Fns Hs s ;gs! s Cunh Mí? pu Jq Ps nu ònn pu ssglús p subspçã nbçd d sguní : Cngss Nnl p sus psnns llnès P Pplbwü Cnsvdd n nsçã sub pç nívl sldd pl n su h g gnl Jsé Cs Pnh Mh slvu ll bn s l: :í s (S d n d! > n n Pl Mhóè lbd n ««psnç Sgs lgs ssnus spulds s qus n vl d lulj p bç s pçõs s llgdòs ug nèünu( ní sí lguns pus l :! és d subspçã s pgs p s Pnln! S p! vb píu Pnh ss J hl H p ss vb bn n? :u Cnddu uv bbsx gkxdk ng Rlzs hj s 3 hs d l lg $ Fns d Pul gn ò p! d nddàu Ruy Bbs nnunç pj sbb d sn pssd nj ) ;: : ll % % M ^xw!>j;»>/»un»

2 : >;;: ; :> ;;:;: ~ n M Hll Wlln l MMMllll^^^MMÍMM ~ 7 g^bé^ ü w<» ^ :^ ^:«5!«í#»^yy» : ^snw»» CRRE D MNH Q» íí llluó (l U SLDD QU TRRE E Fs Cgs V MT CRTS D EXÍL Mdnunv d un %\ «u d sn u l \Hw u Cê» v xldln TKT D V)U«ü ll» N uu pl pv n Sp s uís ds lyglpnls n l»«l blnl l l!<)% vnd ud nlíks n u»!» pv» <l ll» un Vv Kuy lnu!» Cnl Cnl> KlWn «slv CsKs njl Ubn Cljp4 yç } jn»ô Cp v! w Píulv lln Jn v q ns pl nn VST U SK PNCRE Ts ü d Dul Vlwu d CM url d p lm Ml«B «b s TÁL n nll lud l Cp» u ud n xu n Slv l lxndnw» Ml Vlu unnh bvs Rpubl d í lls és nd ppmld U KK n! U syd buwl nh l ÍC Cvu C«? nó v» d nl Cnldlò g : ljíxü sns n utç blhu dn u» F «C çàdll \Sl uu Cuv Kuuw lçv l n bsn lw d Tnvn Kylu u n KMdl! Cvjlw Pl nôn l» Ds u«ul: jnj s V pu!l hj Câ Cl MlnJJ v C Cvlh Sê nudlgn nj» nd l u ubunòln Pl n u vs l s dnj v lns v d» uj Rul dus nk Us hí» l«lwl u nn dn u dò lmíídl n j us v dn l> dn s psu sv nôn Mõ» Kb Vd M«nl FnlM» H; nn é <! <U< lúl Mvl S ds dyg pusl d^ní u n nbln pvvnd pl Rpuhl ãs s np «lé bnn vv gn Rb Jun «w l s pu Kn d Juu pn d hvlm Pgun l Pul U «Jul ô lbj p l h M» p sv nn» s Álv v Mnlè» Uvp! ó» íb U»sl ^ã nspl d Mn píng! Cln Nlv l : «ls N vl vl Ulbd U qu s «x s pn J vv j l j K ( lu ; s l gns p séjun (p s únn d by pçn ã lí n gn hg jlpldn l u [l Mn uül ính nvu lnlln Mn l v u s n gs w nhllvís çlgdõ Slvn lu Chns u «psn «p lví Qun ídn sgun; sn íòss publd í «; gulh sbnss ã gl d pu ns nll snch lhp>n s nu U slnn llj n sln d s p s sà Ms põju gn p nvls p lv nvs h MnMh lll!n l ppnjln» gvn wãw «ndv ní l hnnj sp v s lj sb ll ) dn n u qun é nv v nlhl Pns Pk Vll sl ljv wu d pu Mnl Cll \ d su pnvl pulb u sus hb h s u ul n «n d su bss lls np lu d d lkà ü pnh póx u l Cl J p s l Ms dl ll d nslg sl pní qu splgus vs > sôã ll >! ny P pgunjíwnl vdu l Cvlh nun; u nm nã plu u x U n uçí d ndwu Ruy «w ull s sv nn u ss llu uj un s pdnl ps ln l M Pn Sl»» k jn p :nn «U p u pssg lg ps un v» lblldd dss qünísss pns d lu X u n u <l ns p > lhã n s ««ss u sã Ps luls d d dspsçã ã ü spld ns u s hl nl d Ugu Pnll qvs gn «gòmnl P p ;; d d? u ns nã x l pn Unhs» u lç} v dss: qn nh v lll n ndby ld nuçõv l éévn v s s bu; lnóls zv nôn Pll l ps dll é íüí dl Cns sns ns Q slll ln ãpns s lj snh p n sg g l T :gu n ly: C» l: Kunü jj Cll lps n sln hb d hn nu B (ls j s n s Hél ns dnlh d s p!<» pn lls u pnh s l lul d P u pnh un u ng j b u pns g d Js ps nkl n sàlí Hl l>l >vss hg d p ll S lh pls ss \«qud Hn Mnl d Slv njl ps pn; sgud p:yuv Hn un l l n nvn u pp lngl T ln lbçã xu d l snhs d n» ds s R hkó dl d ns! d? n N<í» Hh l ss (vnbõ suuüln sld d lg ósd» ll Pll d lgu (g puv «up pdd Ruy lljj<4 plv p íd U un sb ul unu dspunh u ulg ppp0 qu uldã pssvj dss: Flh xvs q lln ulu n vls x p s vn d su üp v :«s «ís: l M>l s lh lb psç p lus l «Vln spbls nb! Tnd «j d«s«py uu Eõéq Vnn Rnü lds «J íh píl M (üs) pu lí ís l s bs nd u uln Ju lé d qnl ls ns /w s/ Qu PJ ps vn sp íll P ss pnsv lp dsnl> > n b sgd í ; lls s lí Sn vnn nh; ns blvnp u u P n» plu nsgu nsu ps nd nl \ ngn np ú p d («ls pu hj p Mns Rulnò M pln lls sbglhs nn s u hl juã nv d» ss ns pll psn ups un nul u u u d ^ Üu ugus ííus u:!»lll F p p jíl l n s s hs ps Pdllj sss ngdd g v ls ús J lls nplü pn Pué V; \ Nv quu uv C;! lguns lds d Gud Rpu bnn qun su s uhn lln llh hu s lnã u b nun l s p dk / d u d lndu d Jpã d n p [(n : ds hs d nuí jun Sv nu J l\ n l;: vn nll : d òlhó {lv) 2\ nbul )v í Chbnnj l du s b Un s v n pên d uun ;n líhà ps d pd gnl» squ sg Dus n s b lv gu zpu PlUó nhã d svd p n n puz pd usll puns n uljul d ndn U psn n v ;> np l é uu: ud ü p sp 6 n l s lv u psl d Rpubl l (/ spn pnh dll nnlhn v pc nd d ndò pu ss spllsl un s s s susss é nnl n? h ls uul s lnl us snhz çjg n ç plsu sb vs spls u CVL3M0 UM MNS nsnp d nss snss K qud põs uhnul lísscub un pn n nón jp n publ pl jnl n s0 b Clj dvg «s lí gn çdu uu pupçâ u lls nnv s b Ms nâ é só ss psguu ís d Cê Cnl Culs hn bà lhló s sã n»v s Pònãé sçã lg psnlll Cn M Hn Mnl Sl» u u g sl u ss! skuuâ lgs Mnus: l l l dj g»v C! s/s : nç ss q s u sp l s psçã puss» v 4 >ÚVÚ dç l)\ lí Tpu vn su sn nu un nnbl Ss slhs dus sudhj n í ng! plsn Shs V < d Mdl gí d Mnh Nã s d sd s jgds udssn snsbu vn nddí ls ll í ps vv s n pssívl ns: ssn us Kp dn jun! Pnbu s znh s é ; Kuy Hls Rn n qu sú l í sé nd Ps 2\ (Hvs) ss sp pdsps us d: M spls s s ó d lç Í pô s Ulssn nn zn d l^s d W: gplu pn h d^us d pns )l d: PSCHL l l v«frmcd dg u sjv vãu p ;hój spn lxò nsl qun s ô lpé s qul sgs : sn sup ç nn su lbnld ns pl d n ns lsp d du suçã C hbu C s ss s lõs s s Ens ds s ss vs l psn «Tvs nã n gn ç : spulçã dll l ldí l» sld bvuç v ú nçã nk/ ls n; í ps Blnps ss s jdns s p nu bv p í; u pb pl p d sís uu pl Vv n sss vjdn Ts ns jns ê plvs çs ls 5 hllâ R D jnl p uguü gvn s dnuí Nss ng é Cs plp s s ss sus s ns;u llbsll Cnl C wv( ps: lg nu:{ n» plsln p vu d d 7 d uul b 24: vl é nd u g s pns nunns J l Cs Djl Mnn Hll n ul bò Splsn júbl Msé ul Pnó 0 p:!? s : ns pu ss» n J;é Rvs gnhn pnss d su ps v g s llsé Cps v C D»! n pân pl bs sn blhã ps n(u? du bl gs s psçnú vlns u \U;dM u bü:; ls 0 xí nn vs d vgns nxvn l Su Públ spnn lnn pl luu v nj lnvs sun ã sb s sgs ll l bllhs xn d Cs J RBõ slv dcnu JLHER CCC LETE un s dpl n p d pssã ã dvs dll s ns pvjd zls d sus dvss d n lp n nã s vjv? sn 3 n suçã nnnl Ó8 uv llqu luguv lçã Xã sss s psn p xnln Chgs lídu su v píssnl Pu! K b u d u un: òblu 75 vüns sn ns d llnl d ngl ãí nôn Cn )2 lplun 29 N u K s ss pn ns su? ysl R!l nln pl b d l d nu n ns s gu dss n s h n s n s s suíd \ln Pèl d Cs «J«Ks d n pns «l l vs sns pls é nã ssnulín Clusí Knsl d Us d Vç slu d> ns s Kugs Ushgs ss s T! u nvhn né lv puz l sn b só nã p nssd Mjs s zd dsussã pç d gn p gs spl s l ppçã s vl Nlê v uh vl X su llg d Cu s nsss! Hspnh ds lçõs s s pvs pts dv su p n u nh u gn lyks gí Rbê Jun P F? nss d PW;? d s ^ ««ss n vn póp u sbld d p: upé s n sn q ns MuV sv n ns b d s lgs us uns lh (\l L Lb :n d ònssã s blhs lés s sld p pn põs qun põ uvu lv psçã d d vlhss nns sn dl n n xpds pl sólddp g lé lívíp Ru Gnd plns d vsçã d svl Hl p n vn h ls xlns hgu s luxusss Cnçõs Slv; d pl Mõn l d d F J l é s s ü n p phs nnsvã drup psp Wnl Clk lwl Cã pçs (Hs) ll Hsnl Cvlss /u nn dsunn Psnwul 04 pgun x ss hb sv d Un PRTS DFFCES sã v gnd s bs squd Hl ll gn pg d :>: Qun us s gu sé nsçõs phlsphs p squd s psn n hu ls ljnlvllns Slã l slvs MLs VT VT s Pdã S : gs TRD é nu n bh Sphd s nluçã n su d» sulun zs Mslh? s klnvuul Cnh ssã TRES d qun nus b Mnl d Slv pblhuu ll ndnu pmll Cvlsl n us SCKulls Cupd us pãs uç s Rl lnç CF nsds s psss n pgn vl nulvlsb 2\ hnn nu sld {ül) (Dl) ns: D M Ls d NCh sã sé dgnsén p íduz d psn nju psnç d sus ldls M Jsé n J^ Dpus d snn s: ds n Cd ClÜ d kl; l l d vnu ns s nunss d nç s s nhõs pnl? 6 sl x ds p b! ppvu Códg Ell p sõs snhs sn l v Mns ú vs xpus vn nd R v ün nã Hs slvs sbl uu? n qu; :d pll ns ls 3 suln U!H Mí plâmíuw ngn s d Lsb U s bv d su súldnld u nl Syhphn d;» v s nddulls s p ll P n vl uns d suíd bn Cpsn Cus ps vs v d (;![!ll :; psã u nl lu V p s lgld l s gs hv ló nss <l pínp j Svn nl Jsé;5j un vs d l s d sjvãnns b Slv dív d R nvn p ss SDPLGS Cunçn uss s p n n pssõs ss gên d (ln un p sgud v spl; Lnds uugs v çjdn ís psn ls gns p sld Ggj nvs d Ts d Rpubl nh d néds n lun sps ng v? v s sun4s7[ Cs Sndd n p sud su hgd; d:»n í psã lvl d s slvnus ss xdns lãvn n psp s un publçã pls pspns n gà npnhl Lu psnç dó l > s nlpl:bs ls nun vss Hj pss shh) dn qul nn lps s nhv p nçã n ds Ns n sld (g p nu ln s s hg pl p d 0 ns Jsss ls un n hn s ns suíds lg us gl Lnds 2 (Hvs) Enll Tpgu sn l un vólv d Pkn pl nslu z ss plís; dnsvs slçõs Csslns ns pn guns lnçs: l b vln jus nh p ss? g g sudçõs d sjvíulãs T^ s hv ns qn us ls íss D C ds pgçãò p su qussls hdds: n s psn Pòné b Slv hgss su l Qu spnd s pllòséphs ss sps sõ p s ò l ll su splu su sns s dj n pu p puull v dn hs sv plí ulv p nv vs ss nsu jn n nuld d lx svn K Fnç d gs MPLC: sl pvs nsu nn JÚLGMÜXT DU : RC; sug n uüs CMPLT Pssnl Jã l é gss hbuln su slss jz nn yp pjl ng 6 b l l 2 junh DS X ULTM v ^ Gul Rbll pss djun p Nã lh nu nd nnsp ésnn) s gus Egnôs nluds l psnn pl d z Slv 0H0 d sn pl nã nu nd nã vu nd Lsb 24 {llvs) Cú Vl Slv Mll du qulçã pl hí vd gnd pl s qulds s hns d s s ps vss sd bj s lh Tbunl nv su plàlng d Cb qn p nun hj dh pl ü d zs s ns vn Sndd j Ml l un pnunu hj nn vsnh» spd p s gs u llns sps ns l Jl 50 n l Dly Ml /làã) slvn ã s u :\ :: d uz dss qus p s d pnn lps puns > su vdh sb s ns L sgun ll sp22 n lhs s súd b b Slv sl ss n nns npl Csll Bhój nvll ns Pps n su d Nl l épvlun bç dd nhss s Fznd d D Gl d d hsp uu puv sus :; (MU nçã s s lvnns d n psn nn sb pu nhnu p ln v ls: s lnuh nsls pns Munpl Jsé Jq L n nus p s p gl:: ns s ds spnçs Rln püdò n pdã bslvn Dulh pbéns pu n vd í glp ns F Lnds 2\ (llvns) p us p pn pupn psss s às ss dés 03 slv n xpsn dns ps ulsb vs PRPÂÇÀ DP UM PR D 30 ds s psss djuns ss sd nnsv nu gn sn sn Pòné pu ps nsó ns sã :: gès d Rpubl hbs s ss = n pònd PCT ljfhpxt: S CR M d Luz d Slv Lg Pgs Fguõs ppç hg Bh Spbd pbéns pd pssu vl nu hd Fly s s ss pls s sp n p u n póp bç XÜS CXnÜS l Cn Nunz ll s p b h Üsíèh l nhã qu õ n sléu s Qus ãn ns spnç: s \ s l s lníüh nglz n z vlsb 2\ {lts) Câ h psn pls s Mgnís <> Cps Sls nqusn pplnss p dspun pã l dós Snls ud pplss g é Psuh s Dpus ppvu hj ps us pu p Guj? s s Qu ppóxns dò nun ; uh \ jus p Nã Pn p hj pln pbj é sp lnp n uhs n j lv âs ns nglds nd lb lls l ds pll :! us >s pzs dl 30 gn ]ã pss p vd íévs 0 lg vj s u ds h? 204 ss z Ru S Sb 204 p us dçõs pn ll ss M «0 u í Màslhz n n suj pnn l n nd pdns vs só sb s En Px d lg ngnnn nn s n lplln; s gu v s SCLST s blhs :6$ò~ ns ^nq n CNGRF3S 00; Mbl ln spv $ó pçs Glls Chd sssên Munpl pínp bg Jó l ííí7 502 :5 Ms d/ nl s sã ; n ép Kgus gns lns s 24 {D) ~ lv n C GunSs í C lujjuyj y s bx bç gn n ãs pnh us ls s hg u qul d gn ps ús spvn pdls Tlpl ul 476 s xn Sls òncngss u phs lns sbd pps: j s é MU FRMCS 300 ML PKN p:ul:ls vs lg upós ndhy nònbülu ^» l gn nú lg(xn n d dll nsudl Ml s vnh Rull d b ú lgu n K h CS ML KRNCS ML sb bs sp> u bíls Dvdn snn pl p 05 C S lds us dhé3)s çã psu s ps smuscl nushn u ps dê sll su g s lns d n Nv FRNCS 20 ML FRNCS ns sudçõs pn íus s b Slv n d Rpubl nu^ <! 3RSLEK0 CUR ívl sdên j blhv u nd ld 5 ML FRNCS ns s s vãn s ãs u u psu Dps s uvs nlz gl blu s d LTER FEDERL su d s ís6t 2\ (D) Rlz z Sub n b d ps s p b v p n nl Fl sluçã lgsl»e sgud nuguçã <! n ( s ll s ílz qu sã éus ns ds ò Vj s\ plnn Gàl nçã du p uz suçã ã uls s psngns qul nl íl gvíss í us ndn x l Mdn Dll Hun d pd Club Usl v «h íud v u sgun u v h qudnn n vnds: p ns Pòné pssu vs s vn llé s h d psn nd d Lbd ns pl? u gn; vg n n vdk: s ds pgs pl pçã pé gs ps v gud sp s uds lh pls qulíb Nzh & Cp S Pul l d ps s Hç vl nu 76 ps zn pdígs bjs sns s sus b nníslndò xlln un dspnss bggns pls gns Mn & Tvs hn ds ss n s n g N lg 0 ls í \ Fns Hs nõs; s lb s s \ lh us ss pssã d s 35 vl d íd Nngué s v Ms súb n Juz F pl gn Lz d[ln nü bs lv u lgn n l sbu u dssn nu K Cnl ^u ns pé ndn Cnzg Bls; ségdò ns vl sn s Í: SS» ) SS sld Gg F Tpgu D s s nvçã vu lg «íuds pl sl s bns gns h s Nzh pls Í4 Pósul sus lçõs nssu l n s nsss ps CSCS DUPLS sçã úz níçõs óphçí vs su uu Cp nd ns p nu vs ngu s nsln: pnd ggg^gssí dqu ppds: vàlusv nl hl Lvllé HvM ul 73 nçõs s nnpls ss gns S Pòné nsg bs vu u é S ulò u nn M! lvs Cê n u ds põus juds; pssu 2 s lç Pul s bll nnns bb pls gns Mn ds n pv d d v s s Dps uu sld sss ngçõs Tn Luz Ms lípls Bã d pn p 8:?; pds <l nllnnò ns; x uns lpé n Tvs Júl nuns bu z spnu llus sn v p qul ::d s n d ul C ã pçã dgd ns Jã Fs n u L l><k! 4: ílss bns ndèn lh snh s hnés Cp qu Juz d Fó s hsp zn ng u s h ps s; sn 32 vnn>:s xpís SlsWnsl ds Fznd sl pçã Bbs p 4500HX>: ds bs (p ppss g pl gn Luz Gnzg B nsg dgd pns n : dguj lvs n n í nns lngn nnnl Cunh Mns vs ds Ms n u pdu 5S ís s; Sã Pul d xlh qun lp vés plpls qu! nss pl nvssd d n nndn nn d llgj lvs v s pus ph d Lh CjU su íus Pnn p 20 pç; séçu <l nçã nuã) gns Mn nn & Tvs nnglz vu nll d sb dò shj Cnn Glã Cvlh! l n nsd d S Lunç lssvçã ugus lbu ln uljl ns; Fnç ngl dz x l Nã hs Dsçdn p sx lb n Sã Pul pls kld 5 ps»; pu «s u g n ssp l dn R Jn ll u Blnu d Slv p xpuls ds ls ndgn gns nuns ll bu Júl & nh un nd pé vçõs p nn é Cvlh l pdu su llg «lâçã j S: uln nsg v n pns sld Gg udvs u g ç ps b Cp sps nu llgçã p vns sb nh sp ssds p s n gn ps s uds ) Puln lv Pn ónnçõs pdçds puls s s dãdls n judüís; pu» sv nspphjéu nvu lg l pd s pnun n lsd Rl Sn Cuz quss pgss d vlzçã vs spn p dnylsps Sj ndvdjs : slég blbò pu lh Cns Pnh 0 lgué p :: dé Ps Us SR LUR MULLER NS p nunçã d pz s p p õç; 33 s <h: phòógpl sgnãlçççà d G Pdn l s ls d p u vngns d l sldd n H Róz pd d sís psguu n sçã ESTDS UNDS S GTTS SLVDRS ndvídu z s h! h js s sn n nnndn d Bgd ls n u Cuzu ú p ): hg sp nçã d; blhs ns : úls sss s xl: s nhs > ln jsüs: q ps Chn uzs lh pss: pssívl :ÍS v nss íuòln vn pnh s s gs Mns lnlçãn ln nll nã ú nd pss nupu sv ã sénn nnu b sl : : dgn lb l Rg d S D gudv u u ns d Vç pvu sn ç ps snl Slv Pss x;g:l éõpnélò vl n l d sçã d p n u Nsn Süv p pn lvs vn d: d d ns çõs ns ndvhs s s Pé ps d g nss pl l s s lu jd l uz; p TC> :35u$>X) uçà ; s nnlds s svçs Téhds ylóspjs Tlvz qu s puss s bs vnds pv s n npl n ls d sb s d :; d lsd F Và pss ls ns ls nj lg Flsuh nvsu ll du ppul çã d u s s CllM l\ l s spudn C:pbné Tlò ^^ ín pç u K DSCS DUPLS CS STNDRD sí n nu u lguns ns ln plcps Sls Quz pns phlsph lsd F V? M u pu sq lg vs p gn s l> s pssu ps çã plgplã wd nhç nu b s s nnònlp glz: s p )s nglz nâ lhs n ss uv ns d Mnh nd hn quã p vípçã h lês és ds s ds un; Ápln p un spjs s ü p su s us d Psul v h n nãò pu í gbn çõs nss s s nüs us; pdlu n Rsgns dl s qul nvnó su sdên çã l d d ps sxdn nsvns pls ln s lj ; g uls sã b gus E M Cy n ps gn é MUSCL nld; u 36 pss: s ss ps p N n sphu xpdn p Dns Sbs s x pdu p su nu 43 s nd; nh xn sn u: s Cps Sls d ã psnl d Rpubl Fn Sn d s d sb s póp é sls u qz gl z p sl pl s x nllg d Fznd gn n n plírtphs jxbhs vsns pçõs pl jnd llll! K s u pvnl pgns pvnns nís hussu l pl nuj Uíló ís pvs F ppvd p ns d V~ nns s d Nã; bus s ngs ul s nuld lh íó lv qudlh nv gns ç d s d Cpnh lllul shlcct dd bus ís buspdd:: s dlsnl nddus 3 dvs F s ps un Qu plís u n p lsds d Lnds 2\ (llvs) pc P u ubuls d MllJlUL Vôn nuguds n l p hj sb nnsn d Rpu SulMn :v uusln íluí ^W pz p hv sn Pòné b hg dus sls jís vj? u l lu z (hl sçã d V n s ds 3ds 7 uuns Cl nsns! pl d ;u pu ud d du l[j só s l qu b Jg pl pl : â p q: Cl s! Cnã RHEUMT5E d vnd SYPHLS s squh n nsp: pcnugll dnnnds F póx p pllls pl 0 l d lsó s l sò h és nl MS us Sls Hòl í Sn U Ç ò hònsè Hs lb ns us us ls p ln (pç Du Cvlj J hbs! Sln n d pslu lh n nd suphj d lís! Js sldds L Pdus L; nüs s gdò blç pv PR u d ubuls n ss d RíUl hnn lphsní ú ( ud lnl ss l d ns ps Klx h Msuç s (wl 22 d Lu pns bs vnds n syò : kgu d gss sll ( s un n u bs ns ls»> v & C sgnçlvs F dlsss s sãl Mll v hn npphp h ngus 0 qu n s dp sís lgs d nvnç ç dg Jg 0 ps gun dsplns: dsh ; u d C 39; ds n s: hl! çã s nduss njsn spluw suspnsã! gvn ê u H Sã n d Rpubl Fnz h çã nj dyksgph z xíl nã só 0; Lunç d Slv Buhs s 2 (n) Lg ps d hgd çã ns Sj ss u pgn l: : «F K ínç su bd ls hl (p s us ó sppvl Pns publ l spné su qnív p: ç lls u d Cnsuçã 6; Ms gs ns p:: s d üsll sb jnl ã sõs gdvl n d psn M Rl L Gnl Cbs nçõs pus hj ns d Vçã nsn s gu s gs d Nv Vl dn : lg ns s pss ã s dspnn s dsus pnun sçã pl gvn ns x us hs b:! d j vn lu hs vblh ns du l: 5 pdn lh psn : su n n )Q: Jã Ms Rs ã s é 0 un; ís Fznd ò d :pn lé ns ll psn :: nldu: p! l qul ;: Fl p Cnã ds s u phn õllèg pl d Lu Mll Ch ns ps s dgu wj C vd nlg d u n b lhõs K» l n L Slv u d Gdã ; é s lsf g sb nâb n VkllòUs n s ls nns lblknçãu nd qun nü nln p n díçs p Bsl s Ess Uns d pddòs sãn s dll l:m Thésn P: & ã u Bã j S nã lb: lh pg sus :u ;K>uvu ^í z s 4? Jsé d Suz sssu pssnn l j x nl p: ; vín b: nd v s Fns n N C ss :: us lçs l ns ns d s ns us ; p ::vü» gd é u :n Hs b d s u M z & Bs n jís ;: : l:;;: \> nl s qu n u bé ss un Qndò l phs d pupdên pz p nlussú ppul snl d s lçvn pv:::; ll HÕd ã psn d JUlMTJD20 dç sn pçã s usvn ns d hds ^:s s ssnu lv p s :íí!í nz jvns pus Ts [WM LÜPLGS P Cs Rpubl nd nã lv s sp s ss Rlçõs Exs Bsl s ls sndd Pu u pl U»sb bíl n s n dd sík h lç n u pssn; ss ps d gss s Pòné; psn ns d Fznd p pl Club C sns pu n Vll:;; lds d plnl n :: ^ lh íén us : s u Bsl h s s x lspn lln : ln Mngn Munps ln xnu sgu ns l pss hbs ln l vs Cüg su í vs s sbns n Uu pgxnu C:\ nnn un bçs b; Sã; s! uns Thsu Nnl é d; p ns nsíj ns pd» x:í s u lãüd gulu Pul; ssã l n kuglh Pl ;:! lxn lu ngu :: unns: s nã pô ns Pull ãll d; nluí 243l59?55 u n s d vv n :; nã é s díl s sí Dèn \ ( lvs) du pz d Rúss pn pjl Cvln Suz lbl» Mnl :::! n l usps dvss psy spl hdíndu b d: u Mu u V u MklébUglupjuízs Sü:$w p n s x spnhu p sn du H: Lb Fs d d vlss S phlng s lu u lh z lólõg 000 pd u v hgu s ; pds p 74}:4J?2S pssn pn Bll < us lgs gns ::snss nvdss h Vgusss u ns Ps d n ln!! bsl í Dí n xí vísíu ú\ :: sl 233 :Õ58$J33 nul Bun vss udu ns ns pss nu lgs s : ãs publ :: s julgds p j xnnh u su u qdlnn b CílZ C Vs P:::s vj ps pulg pl psn» S uspçõj Es sgç Jníèll n u s xusnss sguã Cnslh Munpl! q uz u dã vsd syló Lu p Cl Spngs n éds x l s sn n: b s ãg XV snç l qu pèí & nl Jsux &n ;; j! dpúlndu Sph d Nbg ll qun pt subsuçã Ts Rb B u lsl s nuu pl s; p dus u pân sb í n u d;\ Uu :d çhybn n s spss s : ds bs Mnzs Ju vu n Clds ng ns d lsã nlusã p 4000:0005 psnn vx ís n í u d lp sj y sdên j; snpls g sb nddu Rdgus bl junh S vss s í péds ds us ss ud : gl vl lk v Mslbws M D p lyp Cy lvs dss: nn d us pvns 5 v Tsl í! u:; níd:; ü \»;:! <lv\: sn \ CW nun s 03 us Vlls í bçs ss uu ss Slv p S çunspçã ;s squuís hbs LVssãv ll póx ê qu; E u l! d nss MLÉSTS D PELLE qus sj s snlh un nv psnld : \s üu psç u õvl nh s s q: l vnh ín uí sugu: S!= d H!! :u ds nã é xíl ^n^&d l: b b&çu s u üü> hj R Jn ss DSCS DUPLS?2s s (undíq ud s Rpubl pn lu )?nd í ss >! sssn bl nssn nnun p nã nh ãlp n íl u su ül TELEGRMMS s u nssn NTKCTC u ubuls í ppl s n pu pls nsss >: MUSCL puvl ds lv un s: n d; punçõs çu; pl;:s shu lv» pv s unu à\u bnç sj : JlUUS«Mz gl [s d Mns lvn nddu R«V Bh s!> gls üllüsln p v (ln d Mwl n«8» íln» wl < Sl wüww M<h»> ü JVw l Nv hl : nbn M» Çôp llpq l ( «!» lnl J ã> Cw Bpl Vnl M»» l íl «J M QUE VE PR PRTUGL H QURTEL REGNL D DRY F BR^ BRMENTE SSSSND UM CB D BRG D PLCL D NSTLG S TERRENS DE DEDR sg pb PRÍNCPE DE GLLES PR ns ps ( xpuls TU HNTEM PR dl lí PRTSMUTH ENCNé ngu s uldtr D PRESDENTE s vs D FRNÇ squd Qu nduz s Püué hg bb Spbd QUE DZEM S TELEGRMMS BlER20dSC00 FGURS E FGURÕES U vs n SEGUND MSSÃ FNSEC HERMES d Nl Pl pu Lb Espl RUNERls Esplhs MNSTR D EXTERR D BRSL E SU CMTV PRTRM DE MES PR MH BUNERC lç l Cnus pu Chvux ESCLSPRFSSÍÕNES s Lu Mll dsus nâb n Bsl s Ess Uns MNSTR D FZENDFZUM DERRUBDNH EM LGS lgs ps ssgnds Lvu uu lb bu bç v h DSCüSDPLSS^^S Mvs Tpçs $000 g n d pls^ ^ zí:^ : s péènòs us «! LUGSE PKECSSE VENDESE nã xn s lnhs us ns lh 200 és p s vzs» Chg n R nv üsp d gã l /

3 »«TôEÍUÍ dxtsxntíx Qul» 2 <«lül Í0Í3 ^~}~~^^^^^~^^^^T~^~ UJJ lfl y n s u GMSR l w v GMES PR HMENS CSEMR N8LÍZ 5JL 37!8L;()(> >hh ^««w» «««7í PU HMNS MELTN gll l vlu vl d 7b$ p MwgnHWw» JQJJMM^ g MW) ^ MHí MWlMMT«l» ^ «PR RPZES SBRETUDS 47 nns 9$800 8 l nns SSSs ll< Zj\ í nw n u PR HPZíS PELERWES l3 8 nns l 8 2nãs 9Ssu ULTMS F J U PR VRÍL ESTÁ GRSSN D CM GRNDE NTENSDDE N CPTL D ESTD Huv pçã p v nnvs d Cusuçã D RENTN DERMSE EM BUENS RES DS GRN DES NCÊNDS HVEND ENRMES PREJUÍZS F bslvds 42 psss nnds jg > /» >/ lh N n s ss w \wl lê l ns pl «d/ qu s n s publ ní v 7vl:< <l pplçãn CM) ««dds pplv «;s s lll íc C ã 00 j b «» llu : < :«!í n«pv n vt); «ss n n p Bní KKl» Bln 4 lmvu) C utnl ò sysu w Cwl 5«Kl u Pu gvn «un n pçã n [ ln«qd Dwu)) ds»n uuvlls l \vs nll! ã swk!«un ;v»::n Us» lúr vlhs du u «ll s «ll «lín nu» sjd» qs çs sl Dl é (n) n Ulv Nvu : :y SlS0l h:!: U:l!Í! dn suns ns n ul: ds nçns ó lí hs!«>::: s l u ní nó s l Cpnh nljlu n ss s Sbn PxS lu 0 nns nü «pglll lê s (: ls «n /n>í qn un gup l òs bns upus uunll pçã «pés d n lhõs lbs gvn (uus lyl l ng p l nlé = «julh lh«s : é dzçb u; ls nnud pl)! sbs õ gvn j bu «ls bs nglzs d lbs Blé s (n V u n líup > slsl C lsln pec s!u Mul Bl ílnvn) Tlsnuü bs dn d d l! > n d u nlò l M nl nn «nül l lh ngí du C lnl lld lll :4 ( nu) N pl: lul s ujl pã Mís s js Mnló ( u vu: n «g djls ls s p s ns n lísl nz;ís n éu nlnl l Tunu llé 2 HK) gvn lsíul ppv gul íl sb s nlls s n 4:!s n pnldsní lp slznl n s lnõs dvss uupd» ulõ ík l hspv sv d d l:nnès d Slv >;:! ;Vu 2 (ln) <> d Jsé Cyn Gjã nnul»ll \ svç snu «Jsl llé 2 í!vul P lu Mnus hgu n! Juu d lv u; plu nu vn n zn? lyvlín ; sp s sí«s l Ms s s dsu : s lh lbn b /ujv n ón pnn pls s l Mnl ) n ln n ds : ns nus «lls nnl:)!s ( ph sl:«pns v ns susss nsv Mnús l nnnssusns bns «ss lgs lv pd s sus nzs u ns ss Bé?4 l; \ 9 C è «l «un lu lnn n nnvs nj l sn Índ lsl klp ns s lgs su psnld publ pu nsnl su n slú lg P p nslnvü svs D U GRNDE D SUL JK S PU 0 DR MUNZ RGà SE 6U SSUMR LEGÇà BRSLER N URUGUY d Rd ns lvs pss nvn Guu Buns s \ CWw CuSD pun p : d» ü Jd d: l llu nn «lu s Qul jòlv l Cll ds plup < nlu gn: q «n nl sd!>«l l lm Té s ) «slnl sn lpl lul dl Jnwl / ns qu» ln n n qdn n u» luxn u» pé s» nlun nn s > «nnns bj sl M!; n lhs Vs j /nvü) Kn v >«> sn nn lu n sbln lpç lvll n squn ds us d Cll Cígll nín Cnl sdllln nnl lz : nu : >s pjs ü ul npóns Jòs [l g ;ns ng vdhdv s lnbs jgudu l u»lj«c>!!;u:;3 U \u vnn d:«]sp!dn s jnón s s ul:n uu pd s l sns n ns dns pdus nus puus nín lvnd) pé ul kgn ln Buns s Víd) Dlãs hj vln nênd nu pd «l s nd nl nn ns ls u vd sv n sé pg n lwlu l «l n n: p òbl ng lnl nlb n ulns!;>s lus ns sd pdn q dj p ull nnl l!!ç n huv J ívj : :: p ns bnln s d nlu s ds sus psdns âns sngun sul s lbíns dn pnl lgn «u p ls ühg:s s\l;0 dí u nís dsl p:n; u Syndl d V0 zçú llb: Buns s í/n) psú lnp z lln d Rs bgu ) v Th lys :!; su vng gss n u pll n su n pln Uu dss dséj çlz nuí uüq vô s s n >:«lgnn dun «jl Bws s (n) Rlss lj n ns slõs lj Club svl (l dplln V ns Chl s Cúíg Tn! snl Un gup snhs gnns í snh Culg Tn! n ln hnl bülns n lbnç d su pníln s npll n nqusluu Mul synphu zls s Culg Tnl b d s ns pu ; ní ln n nhã unh d su snh spds Síu/ Pn psnl l Rpubl Buns s /TM) V bslvds ql < dus psss hv s supldds pl pl n Club d lsgl Ungy jgn l uls jgs pòhbls dnh Tdns ss psu ln p p s ê pss ludnd ps l ps :n; Buns s ( ( ln«ít«) l líl Vllü juz l nll pd lh u lngl pl u Jul Edu lsün nsüls x l Buns s íj«««ls n l p lu ullç ln nl n pnnl d Çl Esd nnsl l gu n llb M : lh S /ll/ l» Sguu lj p Mn«vnl n sln d T d Md NW» ll«ul! v usn wn «:» lsl lé P >M l :; s n>; n é Sls d Munu! Dpnnl up d }«ls sl!: ln; u s s / / 2 lv Chg ãlín pqnu K/«M pss Ks «n:suu; níüí l n ls» sl n lsln d <: Ylu (ng»! l Snp Vnn dl lnu! «l lvnlu n b «u nu uu Ss n 2 (lnc pul pnll luí lv nu njn pn hj n lh C«s lds lghu s Uu ln ;> ;!«V(ll Ã^/^àdlíul^ un nlns n!p:s pu Snp Vd çl nl!: znl; pãu lj nnn n jspç v«spml b l uguz «ds n ú nsgn pshlu! quí: ld nblu lugs V :) «Vl!ü: sn «Klsu «[«ln «n ls; n pu Üjú ss lçãp nní» l l ln) lls hn n& pl ) (s V l M l;ll«vn) ) C Vvó pumn hj > sg llg:n Hjn: «s sísds líuhnm Slnn s hnns DS BLKNS CRRE QÜE BULGÁR ESTÁ NEGCND UM ENTENTE C0RDLE CM ÁUSTR F publd n d Sv ln pnsçõs : Tnls nós ls dl u üíln bnsl lls g/ pu znh ls ujus VnJn» lcwlnv M»> nllllu lnll ns>«\ numu Dòsl ípll n ns «z n d> Slw ny du :: lll 8S nbl l U DE SNT CTHRW nèl VMl R Rvn v l lss pn!«d d CNSTRUCÇà D PRJE l ÍS^l^wlSw s d«ln CTD LNH FÉRRE DE FLRN0P0 LS LGES Lnds \ lcs) «V «ll n vu!«: ysn ; «pz! k:s uj luuçã lh slí:v«j V/ \ (Hvs) \ l;s dn l: sv pll) pl vs é usll glnn: sjnplv Sv :n ; v d ud ll:l :é:g: ; nl :: hçâ íl;:>? s sulã l s CVl : >s Cnslu ( //u«í)! n/««l s nllã z!> údvds «jülnãüs»: un! n «sslô d gãvz MldClwllph Lnds J lvs) P T lyph bl lg d ll?:l l nós :)lós ll:;s lquü pl è ç:vkã «l «[ Uu!g : ngn :: Vnn un nn í Áus sb pjò «Kss p íp :n S > gn pn l» sb Hjlyssú (!n:)vl:l>uhls ;?l Wus nljjn lu / ql 7Hlllsl«! «Glb Ü M ní (jllíls > VUÜÍ»»N s nnn d snpçs 7 l J n unkj n;;ul su ss h l l n pg l Q d>>l RWBn0 Tp/ul l n n nslu u güu» Rv ulvd n (Wnn) Tls pn l n «< UH numl ll dl lnu ul Mu gln d: 4 ; p nwlv lul PUR DS UTS N vnd Mndã u l lls dus y ss N vnd MRn lín n(\ls ln lu vlnu» plu u n bll J««nn sds Mul nnld p nl u \ ll Nu ll l «ss í nlnl» l«nl u Mngu pl pu l) l p l s»v d ulnd nsulln l dn Muln «s n u gã pl >qlldl Mlu dll n \wl«> «ps nín l p Lu ««pl dn h dsllu nü jjb ll l gnd vn nl) «l u nns llb «l«> l< l dnh lv ú n Víj lu n lj Qun lvssv n /Md Mg pn «l ) ll nn npl pl u 8 d l lp! lng d luj : ll íínãl lz «sb ln s vll l lps > su sp llusl) su dssã pjçõs lnss /Vd/«(/lí H) Rgss d líup nj sv \ã lgll llsã p Jpn Nv Rs Nvs C lnhs M (/»l«(ll(l Su nhã p n v :vu:u s sss lln C d Llln lg d dqull ésíblénl s vl nôn Mpllèò í:lónl>s ( Hw) Cu qu gnl ssçã l plll ns jns hv 0 s psn d Kpnll l ) l l ü S^ íhdm! H s uns póps C> U ndvídu sund(» p s nls d qu X? n d u n \ )! Jn ld Vu: «lu ll n ls Luv sõln : lunl lng p» nlsus un du du qjn nj b n»! hà; l <: dlíus nu pnh «l Xv un «d s n l íygll qnd u nl nn u ndn n pl un p d hí ds u lnç D vs sssên ll nqunu nblu n qul u n nd sp p pu nl «l v p Sn s gv ) l n s ss lgu vdls pl dl u lnu n l s jw~ T» n«qul 50 H nu vpd l>«<;«nl» d» wl í v unw d ínsll D H íxm «! lnun du l «Jn vxd nls n» n nn glí u n»» sí «lu n) Jl) «««sjsn «l l n «k K«!l«MJvu l gn l Dun lgw svn hql ünll «l \ VM íllkl«l M dl» n nsl n «Lnul pí«u ( suk «u Ul (ubnjw p nlu p«)s nn Kuls :ul ngld «> Kl Knpnn p ««u «lu p» «l U»lJ línl pll «nm» ; MMj d Gu «glí è lu^ qu p vknpl» n»n» n)l p«« x dpu pn) d ndx vl )Mhí» «n ll b qu dvlum qu»l xllnv nl q nh «v? ««nd :u vçss) n»ulul d pjíjà í«ml»w \\ n s nlv» n gll n x l nuvnnl CDsdTvs dns p>^«ísyl s àí nv) ngí/«ul) lgu nglm nl :h!d MlMl ««vns u «í v ls llulll 4HÍM«S llls Ml lul»! lslã d n v n» gld pduu <>» n üul n) lbs :s qnu \:> nsí l l«qu vpkmhu gn bnvíl ns ls«s «l«pgds n! s 5 ôô bãíãyívs d»w!j :n»«s v (v bn Rgs q l nqu suã yll p v n pxl«íu«ílv) d ãpòüs <òu»dõ:[ç pwuv ; ppv òulàí J J «nl lv : j uuj «sp d n ; n gvn ls ; lnss nãò lhs h l:> l n òús Ds p u «j ll ssuj ll Kg : ll! l l ppm : :nndn d guvd nu»! n pss g u nbãj nl ps vnlgj Sw l n nn sub lgv> «n s\; pssã u :n!:l u s ss pwlw ds gud snpp lj H CíV) )ã p «:s ::u lu Uüd Pn lu!/ /«/) lu s lnll lnlu: nhã pu u :>;:! P d ugus Psn ls! (TUu «s hn ns d n nsw sn q : :!«pujuvlç písjuvju llll UbJ!su3 P ; nns vn s lí: :l pu su llph V slvu su»ls\ j ns suí J; luí; nns u u ãns Dps d v us nçs lsl ls su p pss lüss p pç xsn n índns d lu Ks ln:;::l nlí nã u p ll s d! ns p)p::n;s n sjl lnbn n bysu Vs ps í : psnn lnv l ul::h ; ll l) pç s s dvs F PUBLCD DECRET SBRE RRE CDGà D MPST TERRTRL Rlçã sb dds pssã nbn d lnn: n ds usllds ò bkn«s l; jq Hvs) ~ svn lnu s ( Plkls gjvn d lh d Cí n sübsçã s pgdçk qu í :: nnul gvn d Mn; /V// 4 lvs U pll x d n juçj S l :p:;sõs s ns Hlk lé bqulls ll b p ç (!) d nç ssgn ; d \ l; b ls «gvn sv llg à ó l plnlp «l s n > çõ llílg éjlj sujç l í ãu ~:> s sís uxl nu lgl lvs íív pls çs svs ;u; q Dulg ^^ l n s spul n lluç zn àqnsçãò ós ã plds n pln sl sl ónpn üs hslds ò T psç: :ü ó sçã un lnh é ní s pl gs: llónls u (n) n7ddnç Bn pn l ndd DE«EUWJ nsu pl gvn sb n «llé s bmngcu jlyss s nugud lps ls ds Ul^««^ íb psnç dó MLLET & C RE CNEC 5» Xv u d u sssên dpuu u u n M nlu ^:7ís^SK^«CSLVD; S CHKNÇS) ãgsgj^^sns s «Uv Gs C vu «l S Vd 3» Í 2 U Jn ns?uguz lléspul ln lnz lln s P : p í <\ «ns íuõs dplls; ls (í/wí) MH p n U lu Ju ;l l ^ (n ú ) n gku s n ln lg lsl; : d ; p Pl ; (ílll)!!!!!! V bj pvbl gul «dçã p;;:) l P lg \ (n) Dzs pç p Pl dgu ã d Uvdv L 3è nsí nn <l Vnd lg pdl pvns l! n s dds l pss p pl pss! d D Jg sl sb nbn Jísss nvdds s pn nn gulnnò hní xpd pl gvn l sb sl «çã (!ó nbndô; qul xg sj dd pdên s d n;;s ss <! ng Dzs ns n p d ç su ps hv l s ps lg 2 (n) F nv ll Cs d Cçã z Gnzg Gãs «us Wgã p u v p sp! P lg : (n) D «l líygn nã bu hj nwç lg nvs ss lés susp un : nsuçã d qus n Sul Chl s«v 2 l SH2) ln»» sjl ns «Gu Mnh «guj h p sul!) Rpubl «n íwn?? svjs nsuçã s ns snds ; Ss TS P>^líC!:3 T Ç»í ll l j s!hã íkl!) [ í^;!! { nsu <l «n d d ps u q pã us psss gds dnl nnls plsndusíns pl uíulã u l! çpílü Ç) sgnl d : lddu Jp;j lí supuh l n Su! p )Ul ííííuh Cüuvuns úòs ds «l Us :us:: pç psnus gu l pss nns sngs l nn uls uds ls unps s Buns s \ (n) N lsnl s xs d lsl l líq;n) sbld psl svd Hl Unl Buns s J4 (ncu) s ps gnns blvns nhls u sís sb us s q v s sbls n sl ll p/ ònu» su lsss nã hgn lé g n sluçã nv pssn s ss dssdêns Buns s \ (n) Chgu bj sl pl jnls êlè \lqu üí b b ps llls sí d llsn Gns ubs n lng Mnvdé : :é < íw) ls sn óbjlq d lgs ls l b;s 3lnd)s «p d n n ( pns qu «usl ::í\; d dl dn U çãó pull d ld Cj U plçã gnl Dlsnd jn (Hvs) Tn çõs vnds d Jgs dvulgds pl Pl dz gnl Dèsul dgu plnçã s s sl su nul uín suçã s pnns bls d llug B plçã n uvps Dus pl v nknçd s un vz pls s lns u Tpjlân C n lds ;pdu )v n d l çã d s julg s nípsçõ Sv :; : pd ll hv s u nld s Cuj Pls u sngu s sus slds Blg (Hvs) Ps5 psl nslh b lnss: :: nv ns Blg \ (Hvãs) Cns ds b nnds qn gvt sv 5í;\ nln l ;\ í bg s ã sónn ul ; pns n u s dsü Bulg Edís sls ó Chl Lõd Nhll d Kll «J p nós snh l dv su ç nã pus sõs l s xd sb nós plzs xd s glnn ds s nçõs d hup d M ld Nlhçllç Lpd Nòllí é ul ns d T ss lssl jnl lndn Und s s jns d gn d ngl l>sl> Ml Dly M l :«ns pns publçõs n ppx sssn Só s nsp s s pss jns nglzs su nlun sns s s íns d nl n p ss «ll «u d pnã publ s lé ds ns vn Un \ su psçã n unn p pís ònss un sb l pn vsl su vd pn n l n jn l V lsd sud!! SCCC s su íss díns ds sulus sn nnís s pgss zn p b spnh <! su ssã nd Cís xpsn d Rpubl s lss Uns dò üuí psn d ssçã Pn B s (J«ku«) Cnnu sn bj nvns plí xíd d pvín l Sng «l Es s gvn l pss d nl z s svnçs n s pnps hs pls dqull und d çã l pnã n Cngss hgu uz d Snz Pn psn d Rpubl nv nqull pvín j n s pphuddn nslhd ss nvnçã p dvss pus s sd é Cnp Pny ;n«;l Plnv Bpsus nv nn d Hspnh Mdd 2) CUvs) Rél:u: s bj > pl d Gnj nl s bpls nv nn d Hspnhn l bu n Jã Sv d pdnhs Cls d ln sps gn d Rv nvn n Puguày ; ; ;s Ú j ll :! ({nudú) «lnl /l ;j: p : à 2\ \:u:) ls» np ns l: l V lu Vj lí kls M Pllsl nv ps Lnds u d > u;: pssl l uz s llls nn l«\: xl s d l nuuvy úl ll nín d n ;n ; j p jjul vn;:!cu dun nv ds H nndl n lbd ndçã!: s l nv :n: : n lg í su pss Du s:s sns n u uvu d s n lb l suígs; sbs pns puv up s s n l (! nã lh nnvss ll vd sbn:! nvu sbb sus üs lãâs p du! n Pvlãò Mus H::: p s lng M ss nns h s sus ps n;nnvn Nplãó jnls vdò s sus p ^ v nln: nlü ppl uj pç s lvv quns buls vu l ll póp > ; pl pu òss pblçõs ;?) p) n J vv l;lls quds d u) b lns v?; Cusu lh ss ns bgll l vn ; s l nls nls és l sblu íís q s ; ps un sç nã ã j ns s s ps ns pplhs p b plp ppl n l bns v p d ; l vs s ns ps p ppl s p z nsu ns índuõs un d p ó sus ngnhs ps n l s l ls n gj dus sls lsp lh hl un lub dí p dns pçõs pull? ls d hs lgd n v é d n s Ulóus wl p d s xní n s nvs v bus plp ppl Tl é çs ps b lssl snhd ps xuçãò p ld Nbl Nplã jnls n u pvnu b póx dupl pl ns su j n un ld ls 7 nnns; s n ls 50 gn d nn Wzl s s; vd l ns s u nu s nhs spçõs Un n n pn bgu p «l ssã p d ugs dsls s 2 nns u n bugsl Us nns 25 luz pl Câ pussn Qu nns s l n ç ppuzssç ndd líslsg pss lçã sgs ss u pnsun!lns nv p x p kgü sng; l bn jã hsl nh ps sus xpdçõs ls sbu M çs X Lgã sld bs! ss nnv C ssnlhnn nhnul p p Fnç l ls n l Sng gv sl pnd p( su lnh í ln pl u n sp u lh çn l pus spu: l ln ss nn nuzã nz lg sj n ds ndçõs J p l xg p l s Tl svu p su p punu) lçã qn dz hnvs ls vlununl n lgã ésg VNHS URlUN Pç Js s D Mnl Vln «LBERL SCEDÀDÍÍ )l PECÚLS l U MlDS MÚTUS UTKZ PK DECKUT V 064 UÍPSTÚ lll N :sn Í PLNS PPHVÜS PlU GVKKXQ; CRT PTENTE S D psn DR CK LS PEXT FLH D d DR SWL D G CRUZ D gn DR BELS R PENN Plõs 3:$) V 3:^)$) n:))$n SVSTÍM ÕRlClN; DE REMS SES TEMP0UKS p pês snçã d pgn d 20 d 8 d 60 d ) nbuçõs p llnls nsênn pzs d ss n d s s nns ) uuls :n pg qun lgul nu pln us dls gls nnulnl nlns sss ps bã Jus s nln SEM ÜXCEPÇ npnn qu spl p s< Klssãb nv s dunn pns unlsãs nspls n:s «!<pl sé spv Kussã nnu vs s v h d s «u suppjs pls nbuns üs ngs Púl g! s sè nsp Ppnld u vnjs ns d:s«sls pus s 500 sós nsps SCCRHS S NVÁLDS l S VELHS PEÇM PKSPU CTS KV D QUTND NUMER s CX PSTL NUMER S2 TELEPHNE NUMER 60 sg^s Dddn s sugsls nã lsnç lls u lgué p lls Sgun un lgu vs n jnl sng pl ndn npplndu nnd lsus s bübs lzn nã xpldí p n Wndàvl nun ) psl; sgund Rhhb n d d bblòlhn publ: l u Wslbn jkj qu Plny n d é;; qunl XwCss bn nõ d é; sx lslhgs n d gj; lnn s n vdü llllbón Ts ngnhs Ps suígss? Es nã s sb nd ps pód u b s g s lubss s ll n (plls sís u p s pn u p z n pl K nn ds s lòhs hn n sun pgds s s bs pps nspçã: 0:0 p s nüllsl S s sugsls S s sugss vss n Msls l ns dss gvn : d Nv Yb nã s nl n vs! T l unnn ds s sínus sã l; ju>s s dbs u l» En lgunns hã p> M njug «u ns lulu uss ls: s qus Ls s us ã lnzllns nvnv us l!n:l só p n h S ld gvnv quzss uls p suí lnsl uòh : n «lls bslü «ldljs b ; lj s dspuss u n í s ã udbds nzs? l snun nndlb n? Dvlns su u Pübl êí çn v «: % s lnlns plns? Pu só n Cu Plnl u lhã «lunhnns l n«> : gn u s s luu <s j s dííulí!! v «l lul «n d ní gnl s pns ns d LUGSE VKECJSSE VEN J)ESE nã xdul s lnhs slw nsl lh 200 s p s vzs D Cn Cnl /! M S dvgs udn! s p u Rs í ^ < R&Un&R Hups Bns «B»^»» LETE PUR EM P D: pss gs: Cs P M & G Kudn Rs n > d PE lph V;; l lls RUNER Mds (( pvuns ublhs n x llã D ls pí vvnssl b n Rn nssã çn Cu dl s u [Hn l du dgs nl ju\y«nnçõs («RTS vbís p s D M ) Snn lg d C 5 nd K snn s sugsls n Esó s sulvgss nlús Üv pn un «l vndls pv«>u unjn pvçã N dl j «l z n nn sl d> bwun lãllg ub S vdçs dísín ls p x «dn vslgs d sngé l l nn blb x)v«: nu p d nhn p s p 3 sl w kík bnlu un l l n pls «spg l w sujwr& d«mlshl srüns q ;d v ; pjulz>> Fb 2500 ; l s nsnsu» d bnçã nnvs j üí sn d Cusd : PEPTL :n: l sã nã ds zns plís s «ls sphs nlun nü n Tuqu ds s uln n du n sqüên ds ngçõs nbldns s dus nçõs s nl Cnsnnp Lnds Bl ::u n g&s^^ í à RUNER W sub p uóvl v ln vpgllés» u p nênd Tln :4 (Hvs) Cn l Synsun vp Gll <! Cplã Sud q slu p vln nênd n sdj ps s s ss nvs dln p slvs nv (é g nã h us pns sb sns Ps 4 (//n) C d L S nsu nênd vp 6p// & ns v pnp julgv g suu sónêí s âs gís lçs lj ns «ls pssgs dê 3 lss sus n p: n v s: s h pln n nquní nsgnn s lhs dê snò!l5 D Fhlíln Gus Ml snhs s pulõs çã syphls Rs Hdk Lb 55 Tlph 56 Vll Cns d! 3 és 5 ndds 32»»» Mss ^ãm Mnu Cnsvs lnís p su sph d çã vlul nsp píu uv!: s vlnl pssl pnl n su uu M PnkWs ppu n ünl Bw S; ns d bvs xplçõs í plld vl pn Cídé ps nh çul pnnn ln hv s n M Pnlíks ínnu nnv su ínv vn nnu jju lé sbvn dus s : u l nd s :::ulls d v: K s gz pln d í n;3 ;v^ : lunló bulh s un vz su n d í l0 d bugnsl nljnv p dhllwy np5 bnn lgã snh p n p un) : ; ; 0 spnn jl>ç M\ psns vs Sd lgs suígss sgu n n ll s nn uln és nms lh nçõs pp Xã ssn s ss nss n bughs Chns ll Tnl nã Tuz» Lgã sng Cn uln:: nês lss bs ds pdn blçã s pvlégs nds ns gns d gud puln n nbz qul sã xlusvn svns s pss lluds ; ns nnsl dn gu nu vvé s suçüs xsns; (l ú q çã sls bgv p l p sp dçõs x Sn lvl pl gvn Es lçã gnu vãs Pss V pul dl xdu: S pnp d gu s pnu s s pjs l; s s p dçã ç ss x ss pv d pvn s dés nbslu ns «0 03 lv l vs! ns d gu pnãò nsv u: ^s Mlu pód v ulls n Rhsãg 0 pv sldj x póp p 0 5guu nun z ubu n gj ul buguz ns d Gu spn nsv çã sls glp LJ p nl ps d gnl llwç Ç q 0n p dpns ns l jld çã s :lhí ds ppvd u nsbnllbl pnzn s gulns dv su xsl s gns ujs s pn xlusv u pnphnn nbz BÜMTPR30 splu ílíul» gs p nns n3>s>c»«fculdde DE DRET V VERS DE CSTR «nx jsu Unvs Cus n! s nns (s: íés) Esã bs s íuls; Rn Cll: 4 nd s S P nlug Ílnl nqusu nsss p n s h nh d lgdd; u s nã é snã «nhs d ün D 90 5; Fnç! b ngl Kssh n :n ngçõs p : nnulzçã Cgll s qun ngçns nã s nl p us d snnç d ngl d Rúss lb pl ppnân xd 0 ssp pl gbn d Béü; Pn?! H Cpnh ll!ã d nnü Bn lknjã pss un nus pun bv nssã llgdd P ss un ngl pós ps Rúss nnnx l sul d Pés su n d nlun nns pln gl pés qus : llnn Rúss ps d l s \ ppsçã nh l H: l ppxus l llnnl 90 uln Rusíl ng Cnsnnpl nsuçã vs és n p n! d s:nò T sã s s nsss :n jg P lls s pól vl nnl : ds ngçõs qn s ns hnlls qun é Vs p «çã nô s gns pêns n d hís Sd Cnl Nug lzu s 0 nphlh d Sbnn sssã slnn dn ds ; blã ds pnss psdjn gvn lln d En n pl vlnt: Dup ló nnu n s p sn «nugs unü n íí d s pã D l y l «l us nus s Ps«l Cls su vd ns npsíls n n l n n s s pss Ds 87 Sdnd lh ) ds s dlhs ll p d; s g lh ljju uz Lgã Hn Qul nn( Jqú;s Hí P:d p H u n bç <lú ylj q vlh ^b úníu n > ns ps sssb sluç pn Su dh su vlh npní Cò s) //u hudò dm: n bç n bj s sns z uu çãò bs 0!l«hns guljjné slvs vds n dçã nã l ns ns ss b? U lgn d guí ;u s sugsls lnç pól nps d s u gn Unh n;! g: Cs sã üplüps n s jns llãs z spnn s sguns d d lçõs: nu s Pnç un íl d n «ushj bss S Uuvs Ulysss Cs L jun Vdv Ru Rs S3 d PEPT qu M nln /n 7n ;ü S P Lndns nn lí n s hu U d; bns pnk3 q; n ngídn u pnh n nçã ínglz ssgu ::u sylní d nh sulu lyuv «nw 3) q;: gjz d d s x s j pssu vl d ns pu n ü n nndl s p^ s çõs Kí Un Uss llns n l v s «lns p = n «ln sn çã «sík M;p Lnds ld Vln y ;u s nu nh Vh juls sb psunyn : jl LubbpK «p vscu nn Lnds n: :>:: l» íll sôn lhò lb s hns sn :3 nvs d ngl sín znv Cv su p nsgus s» n x dg npln ílsnssn s B» Dnnsl nv nsgus suj s nss Cn nj lnl lg nsv lsh Musun psnl vs pjs sb x d dn shí; us sspps d su pên z nvg s sus nvsgçõs pnpbnnl p sluln s nãs ns p s ss «í» blhs ds vsps ds gs s publu nss bs lll! ) lu u pln z v lb Bn: bbdys l vu d qnl s sblnls bns sã bg? h «s ds nn s)ü pssívl n u ::: N d! n ll sus «:!! ds pd ub «d p Msãj p; Lubbçl qn bpíòn ss gz s s::; (uss; k «lpl psmu :z vvn qu

4 : ^^ljíj \ s9í^ms^ /; jg»w»pw»^ ÍDs n ls l?sj bsj «ís «n \\ \» l»«;3 pm «ln l «npg nn Fl h Wjsl JVn Knnn «ã nlll l MK Usj JWul n l» nw& «ln»l> (HHVM l Tn»>v> Ní wll l lnl!0 jw Dw Dsp lul«!í»n s n Du» n nu pm sus v K wm l lg Tu jw >:«? v u 3 (gn l lnç» K» s lwjl d n!»!»»lí>pl Vsn UsplnuV M ívsj U Dln Gl»ls CpKÍ lvnl llí ;» u «n w nu sã» Hpvnüv ««w: vbj Jv vvnnw Vz n lnn Rs n («nçlv» d Fhn» jp s JÁ/lw Gjlvs Fs lyz WM nvln»u T! h> CUgM Ml Cuós l Uvl» w»«n l «l nn l dn n líw V»lh Cn shjls ^\J^\\:^S7ílT^ <» íí^/xh» «J»»?» > u í?n h <l» Pnb!» QY :? /»»nv:v l«s ^ nl j l HuMl + :\:\ p v«í»> «l ív!l Tu»! «Uuu» sly; «l su xq upb d l T lí^l M lwl» Sl íl»vuwn» llulv jnnl)»»! lllhj» \ U»: l «n («l pd nôn lud «n : unln «plnl» ullll l > «> j >M«l«s s» wbwjuu Mnj Mnnl»l l l nu»l!«!>l Mnln lllls Ml» KpnHj M Xnllu V; VH Nl Mlu» HUn» l» Ml ln l lujnl Md j nn»! M > Cp» nunu \»l«: slv unl n lln p l»n«!!««:««udu lü lnl S v M ív( v» llllínm» n Snn «J vll» >l C Cll Clb Cln»H Spn ll ll Mdu u n > lb Slll Tnlnjl ln «vp lg n u n l nnl Mly n;4l l í p lnlnl» ^nl nn Tvlu un lln C lv lu s pss pjns nss»»? ílllll! unl CjvM íl» n l ) Nl (ç Cn J «C íl nln u M lnl ll<n Cíj luh d lb MlM íl Ju3«vln ll> Cnull N» «Cn» Lb l^ll l!»l» l Cs Clnl» Nn» l C llh nls» wnl» nôn Mu [l (nllj nl; n» Pnll nl lll H Ml lnn d Slv ll l Ml unlu l Cí»[» dwh l»! lls llu Vl ç l Cln «C»l íl Jlj lnud» vuv C»» ãnll ldnlu S nnl «l Nvn lb Juü» í»l»l Cí uvvwn nvh psüns p un punnl w spvdd l lí Bígll nllhnn xúl l! nns hn n sn! sl lh V ã R D \> Vnn Dj d /hl nd»v!n lnj»; s Tw«C Nj : «wí pn u üks Uuj < s Jun RíHíl (n zkxüu d Cy s Vz ww Hj ênnlãló n» M:T» ís l!»tnl <»n:> «Jnn»l» C(»n» sps Pss luj «lu udlln l d l Slv; sps d s lgun l«! Slv sd ngsl d nss pãçn v vnjl lnn K!») K/nnsul dsücn l Jín gn llps C»ls! d; gnn «l ^pllí / dn»hj ds ígs» sy:u;km us d ppgnd pu M n s sus»»npés l ss «ungs SÍBív v<!í p l l\ ln>j»; nwwjò nwlí l lí llss dg CSDTlC «Jl»sÍ!» ppljí Mdn n MyCT > «sn v <lè\çk<> s?< l!»j vs v su «pxvçl v»:k n lgu 5 s só >;s»h pvs «l í ;: nj n V d Kv nnl <l vu») l pns Kníl l: nnns bj : Tln snnl Jlíl l<»jv Ps dj llã :«j»í V5í» Ps snd Cnl Mí Mg»lí Es \«> pls d üv p«? / nus ljv slnj j< Jã<»ps xns Cvll n!wí <l 4 buíhã ín k 2 guk^h) l\;: ns h»; svl Su T/! lvl: ll «lu uz M ín l; nn lj d VTsí Tu (duõ Vns sps l «;!n bí»2ul«ds uln s lígp!!ü ll l(n;» Sblnl l «vll Ml ll Mj» C lnl d Edu Ní Munl Mu uls J H j!5 J «MnnJ» uu n lln nu l»ml lll lk Ml D» ld nôn «dj íl J Upll Cu ly Mnl h d 0» lh R s; s nln d ln Ünslu!: C ld M nh» nü C llyd Clh Jy l Slv lv Dng! l M u J C d lú Uu Nun M lv dl llb n b P nh uél Cv nnl Mn Kns ul Hs 0 llg L l l n u sdên «llnn Mn»l bu sn nn «>» «lck ndn lní nns B»» s l pl nílumj Svl l dll nn! Cnlbl l»l n llvl» n lldj í u ln \«J«l( M d gn u Mqul lv «Cn ünl NV d (V»0í M Pín U!vup!U> U Vn v íüí N \»Mn «U» \pí>!«vn Ujub lu «n ln Uu sul»ííl»^ nldxl \l»;u» «ns^ n»» U Cv lu M»n«ln» ) V Ví vbü unjt Jwí Hujv lduw v\l»n\» \\ CíU» llm wn Vl lí l V h Sl n Tnl nuk Vw «ú Chun Chll Jã TnblJ P Hbvll ll:»ül llnl JBlul lnl npllbn Uln Sh Julj Kk l lu (lull llr RlW Nõ d :Jl>»l!«sl» ClJ ndé Nj»!» d Pv Sl xl \p«nsnnl ulg líun lw «n sul «Mnlvs llun Dds ullm Mnl Jq Mllb» M l lvm Pl!» Úul nn Vv J»!«ld SWn Pnl Vnvl Ul Dngj l» luz Jn»» nw v Ts «Ãu w Jã ll Ms lu lv> Mnl nuw Jsú Knvl Hln Mnl lll «b \p S Cdj [ lpu p l!çnn( ^ v d»: pl Tjn^ pín» Jn Jp;/%;; Muí z l l«<» Pu lb ( bü bn Cnw M «P» d jsn Rw Jó Mwl Mns Mu M líün Wü ugus Cs lín «Mnl Pnh svubu l Jsé Clh l lnn Ts : p llnn Lxín ps nj s g«;n<# «Mdg n» s n» b sus d lg psns Bpss j S Jql lv Unv\\ ln pl nnã u p l l sls Ml u (0! %\v np^ JS (ls V nyn ls v Rúlò sl s nl Jny líú ; j sv l ljvuld d lbu pnl ílh l hjò Ülln l lbuu; : Csns Rlí:s hj l nl «s gsnh F Snb n: snh Gbllldgs Ü vl ls n pl :; )2 hs sn suuld l»! 5s lxnd Rdgus \lã KJ v nn lò lgs sí ludò n < S Clsvã < > hs n sn pdnhs p p d Jsé L S < d U S p pxí nv Mnl P Sú d u:» My; «l s n d 7 n n Esd Mhl Knn sn s Pl d Ml unn d lí ; Cnl Bsl n Fnh Ens lnd <í! nl lh s Enn Pu díuí J n vl v lg n h s! unhí n sdên s pãs v v sn pnynph;!!!: lní Kx Jlís Rl»! d ld su ps d Ggnã Slv; d ld hs d v lg ln lgs sn sluls j Fnn Pn lnl Jn u sps d Tul Rhd d lld; us nvds psns dld s <l?:? vd Dònís lg hj n Plylnã Cl Jn s n s n lzds p! nn pl Fuld Mdn «Suz uj h slh lpu lvns ^j bd» du p» Expsçõs Cn pln n s hnl; n us glls l lsl Blls s xpsçã «l ss gnns pgn zâd pl Cnód sd d«ppgnd slnn s hs d n d jwã us snhs nhj s psss gds > Ens d Eusb nd lpn pl ls d lgs p/ :lhs b nnu nd Kdn l nsh sn d d Cs d Mglhãs $»! Enls X é C spul hn s Jã Ds d Cs! l «l ns d d x n hspl d Bnên guç n é? bnns Xv spuld hnn «ln Ul Bn Cvlh d Mnnç sd l 53 nns lld u Cn «l B 50 d n s d; s 3 hs d >!: Rãlzs hn n n S Jã Bps» 6n d s s lvs d Slv s d ns l l n sl U u Slv Mns 5 ll» vp \\:v nn ll s» nhs: nll» du y Chls nsn ll Cu bn «Cul Jun «lu l :/ WnUn bhuí Cllu b ló p nul Slnn pln ls vç sul snhvs: ugus SJnl^lí snh gn lv [ íl J CdlJ Jsé Gu nl Rlp M líl T luls du S023 Ujlnu Rh J Cv H íübsã P PJ Rl n ^^lql^s Vlun YJ llí» Wsh íl Pl n h??\»n n <; snhs: nn Mns ú Mll «CuU b vl V» F Cps hu Vn u Cul M puís lv lt! s sülts: l Cjhpll» Cl Vããu é S n Pn Ms Js»; Jqsn Eçõ Cnd ln!jãs Pl nò pl»: MMJní: ju:»! l(v(k> Mkv Esl Psl Tlpl Cíunn (nl w pnblls nu l upnlk u» n\ «jj l l n jlllllll l»» u hllj l nn p v pnl lnn» lu 0 ú!»< pnl» nn«l pl u< («l pnm p s ««íl ppp» n 3 «lj «l ín p»«> hpl» n «lll» póps npnllí!«lh l» dm» nçs íl ç b s ívl;«dvs U C pp p n u4 «l vnlu lnp«líml ê« ggs ípln» Gç n»n; íjull» dn» j C lbl l l»plll«sn pl «CH vlj pn»ll» pl hllu p spç dn S nn» vl nnppn» u sl ll «d p ll xl í««b pun pull s ndds plíün n» pls n lvw» lb s dlllds ps lsl nll l pn bjlvn bí pp» nl s p» plçs» Tlgpl» Cnl dn Bsl p n< pnhs h vlívü í» l (jnphj bnll Rln» n d;«du» ^ u nd (0 pvl»ll gplln h d llpllü Gl l«hupls s Nul Cqul d Chl Ms n só nn p d n» lsl qul nu n» l prcí :p! h;;!k gèb gsph pl Chgpl h ll dlnh l spuuã nl sns n pp ndds s nuss ns pls ws nulpns sn nsn sss és n» s nhs bll pss pl hvn níd us pll p» Ull n b C s v s l sblnfl l l nsn uu 0 su gn 0 l!<l Nsss pbéns p;«s Cls lb pl Su íl nlv nôn Pv! :ím Ju Ml MãsíBJss Pn j Fdsçò s ^ d ) d M Msss X gj d lp Ds lbd hnn s hs l ss çã d gçs pl sblllnú pã S Cçlvs Kg nu ngn ns pç Mul s ls vlhs q p ll np lv sudçõs s n ;úí;:uí Õ pã S Gnçlvs dun d bu us j lgns gs Rzus hn gj Sã Fns l Pul lnp ss d: sn d p l d sull dhlls BÜlqu lh d pã hlls Buqu F ín pd s ly pl nn Bçz # Vjns b gy í Kp n vgv ; sus M ukssgs pns d pp Tln M M Quzd h 0 j hs d nhã n ã u>: n s nn lnh; psçã d sus lns Quzd d»?: n ds pl n K C«k Xlhy sçh Mgul Ms d hj s? 7 s d n sj wxnts lyss dhsblnnl Çóç hn Á Egj Chl «nün wsçã ljv nsíã» 4jl» dnnn Tvds Cl Mz nx d S ú ó s 4 hs»l n sd dó Jnl C ónuuj pwbl gh sb h V Juõ u : (» l^nssónll »ní nã hv vdu 3>0üj«5 Cn: s lhs ns pl npnl su s Mnl s Vd! s «Bóhn» C d ngu u Sy lv Pl pjs nsn s nls:: Js lví Jls Jq ^ís Mvl l S Cu; uãs Pd Cvlh Suz d Jq v CuãLs ;; p:m :» Flvs l s snhs: Czuv v l Blní d K íé» dd lí^ Mb FníCÒ Mn Í: pã íz Bbs Slv Snz Dln Fz «Dlph zvdõ è ll Cínnò b nl Íy Js j l Csk Sõs Cuz n R V Jn V Cn V g «sònh Lys W Fç snh X guy gü» j n 0: lll l su snh d Dhng Tx spòh d U C ls <l b s ll sl J =»n vslnjlüní h s Mníl Rh lí:h z pp»!s lu <: s s svs ul vdnó lvs P nôn d Cn Çunãs ll Cósn Cs í Fvíís Tvs «llní s d s T v s s lhs pgssss sb Jü nl!cvs í MTRE»3 Ns nsés pçõs publ: MRD SSSSN ER DESCCUPD E NSULTV FREQÜENTEMENTE SU MULHER lu s nn Rsuss sn R pnsll svnç n ulh lu lvs s Sn: s zns pss p H b n vss uípçã lg hsus ò Uls u«;us Qunn s pssu ns uns d s lbl pl p d ljl nôn M» Qünã l sup lu snp ã nsulv ílv nsnn ull Enn ll Uln d d n s /ll Dlb s dvêns sb l gul d lu pu n sp n su ulh sn sus plvs uvds pls :ú3 lòs d s Pu ps qun j? l xu u qu njug pvs dz Dõlés; zngd ll bv sh un n póp bç Nngué l púz duvd l uçã Ms lç j ds d Álv Vnn sbn qwn ; lu 7 s ss lv su psç p ng sblü ss ud bu hu p nss ll s lvj su ulh dzn s p s ulj Ts lçõs ds p í sn lu nó xdz hss nsu nql!: lgç pss uxd Dl dd pl sssên; d p bl lb j d vólv Sh nl Wssn l ndhv ds n p uu vsnl su «l<l8»l» íunéns N Tus d n Fup pnhd l sus lhs d Cvl lvs z sps nl Pd luz d Kh z x\íêpsnl <l ls l» Gn Sul hí plí lí Vls í F b b s s unhs ds Jsé Ubs Gnçlvs ns d Vçã J; Cypn Nuns V s s3 Rg d lãs Tvs l? Hn Kgé nl Pvs Jún pu Jòã u ; S! ] nls Lps N d lv Vb s s b nlçpnl Jã ll Unh p M pvdêns sã sn sudls j B d v lpu p(! s ;ds uds ns ] «lls gns unps sb àllüu Pn JCv 2 <l n nl Jsé «l ld Cps p s ds np Js l Kõs d hud Chps Dvl s s! bnd vls qu pssuí u sn n su pssn nqul d n Pu lgs pvs sb sb DílVs d ln Pugl d?l «Pl dnsv Munpl; npnh s nés Pd lv Fns Ph ss d nlnnvs s pl nu hn nspçã gn p ll d nss d dvss sbls n s snb : ns vs xplsvs ^ s ss uds ups sv n s nv p n pnh gn gl psnn s nds s s g d slh; nll ll pn p s v sb subsns nnvs xplsvs l svs dêshquó s ns xls v T díd b u nul p s ss ngs dn s svç pl póp õn nn pjud ns sjs sss Kjns ns us pns n sã sgs; s é n Pn d lgjnh «l S Cbsvã n D FJàn Px ujs pns us lsnl l vss p s uçns bsvh» v s és bxs ílgwíjãs bís nlhds gn xs gzl çzn us ulu nl Gn Lòn\unCjns Cu^: íj» P vs pv ::Ü íí^ s <:n jü p d julh n í ssçã s lps n ( ín hng d ní JJé:jü Cns h su lun d n [v M Pd z lspluus n sdên j d Vçã ns Dpls N Tns d Sb bg«h< ín d Eup píbdò d ít;!:n d P^x» ubys vnjní»j l jun S S n»lv? T uv p ü gx) u MJníd ClLs ss línl s n^hn zy p!;! pn: «n nç l í s sn nnl Cv s sps n Eugn Cs Tvl T j nl U»» ns U»u;;í; s ü hw n nlnz d Sn ;L\:::?: J? PVs <;;Í3 luy;n: n : líj l4> svvídd d pdnhs nsní s Ml ««! d» Kv ln! sn nl ÇíU P;; 05?ns qu hvu» unh nl j U d ÍSKS K s^í! çj» l íd n»= > lj?:6 xns xsl lnpl n:u Kd Sín sguu hn p P lg d M Fnns l l ghn ns d \çã s b p us gs n \ qs s ss pus Cn Rbs T: 2 Cvln ds ugus Mnzs Jy Mnnç Eus ds Cvlh Chn B Pul Slv V» nn Mnl Cs d ív h v7» S Cb hg n ds Uun Vv; s snhs: lu vl sbl Fl; l Cl Cn ;!: ndssl WlbKÒ \Vl::s F Fhü U í d l ü vp p;ü TàKs S hn» h Kp snhs: Chvs Pjíís d v; Eb ü Rl jvdl M l h Ug í»l vjk nãnl xgn lunn «l vd s sns: lp ud; nnhí Dkysã llns; íju7 Jã Uxlã h Klàsl n N d ljphh C»»l»í ussp T s phhs çxhhçã uwn J^Gòs ns spvs blhòs» ESMLS ) un s nny: p s nnhs p pçs n s gàs Un íçà qu TC gd pç E hlà dã u ndhyh Cp Gn s» Psn M d J^s v lh «ü \\!d»t n s n:»;s d l «l píus íbsú jhõyj2< d n su >::n snã hò» z sus qúnds bs~ d pç ;SnJ nll Pü núu ussí í hul 4ígs p pç supp j lg sgç D 0 lundu àg: sv nü j dv pl ll n l d s ívz nv dv p»! Cp Cn u BJps CMPNHERS DE QURT QUE BRGM Rul n Suz ç Js M Mns b pnhs d qu n s d s du u Ms ; 3; nã nsgu n nvvên ld s sus gêns P qsü d nd s s íuós v s lu Ms gl u su nnn nsguu Kul pnh nvlh «p: s hv sb v vbn vl glp n lç Jsé Ks vn s bnh sngu bu íç s! sn sps s s s d s u vsd pl «l 3 ds s pnu nyms hn sssên Munpl?<B>» w Eng bs gg ps ^!>>! ld p blh ívãs bs <l pl d u H Msqu n n u üg sss bs pé nôn d l nã gsv u d bu uxt ínímul sõp px p lh z bsvçõs Mvnl h blh pnêsn gnh pít punl çs lg nã lgv nüv í»s dípü SCllàãs u; ònj nôn pó íds sp ns sus bn;(;õ sln u jb jò vndõs LTdíd [ duéí èjpbn» pdõnò su h Vv su snbdlxd íòk l íül í vus v» pú ón!! g^dw p Dps òíl n bç lnl pzs ug Mnl «l Uüd bu s s sssên Mn«p! lhn<kjs ps : n pl 6 lsí sub ó dl nqué»»lll > ~> >U> TT Quz sln» dv plss ll u D Jã <! ld <; un çã n d lhs <u sppõé pnns V dh (] nqus un dv ns sus düs pg nã nò jg n bsu p ld s :lss < un nvll ss n s pl pnu ll g h ãs su gus n xdz 2; ds Pnp d nênd u Glll d Nhy GUERR l«l nml»jí»bl»í«l»kí nl» l J» Mlln FWH d Slj» ll >»l un?&> lunl h» Cnllglu l Jul» «<n» lu plj nlnü Slv Vl ã»ll p»>«; l nvll «n «l > ss llnl / M l Slv W0 lulsu d lllhl u çd» njcj» ls» pí qu s «! u» ul» l»! lí «l n ll D pvlnl»» lç» plu?lj p pl d» pl pv» l!!l d yçj; «v>l>l» VU évnl»» nlí «nlu»; unu d ln p n (U «ul nl ndl «l Jí l»«n d Sl»» Junl l l ííl lu s<í blhã p uu lul p» M ü l dvl ll bx ul vl »«P» sgn Kb v lllbn ll»»l d«> lnl»» n Hlu «bl nl hn d«> Kxul JS ànll Ul» P sld» p nvnl l» lv «7 BWpõ l lh p 3 ln d s n lnnl lulll» plnl N ll»» nnnh du» s ll» l nv «l ll pnlnmu» lx lllnü» ln Jlnvk l«l b Sll lll «u lnll lu ln llu» p nvlnl v N X sü <!> wl? nípçln u julg pp p»«n Pnh) Mllw nl n C ã SJ lud d j ns) d d Mnl unl»» ««Gndln ln»! julg p : sun ls ^ ku n pnnn lnu Dpn Clu» «l» llln:» lbll» Cbl n Cn dò ll lbuü; uu» l nud luplnnl p u «l Wlu p ; gr «dluplç/í MCl vu nsp! Cn ll u h «p l gml Cpu n! ó vvl; spíl pnunup )â Kvngèl d Suü V «] jl»» &upp n p R (íduj: çnns xuí Tl»lj! n l llín p»»l«ln ujll Ml Ubll s unj» nnçluíí d lnç ÍCu «l» llíplnl «Nnnn l Sll» p íll nl»: j^s hn»»< Mnzs C!vl ««n Clln ugu d Mív» Cus d» ll nnllll «l ní«p uu l» nb pnln hj s ljnnn RUlnd Juvnn Js Ml ; üíplj d\> níí l ü u í nndl nluí n y\ «! nvls d P z <v ònpnl ;\ p lv : s nd psn ú nll sbln ; bv qn l»s ís dspns «svç n n d ^ n «l d s sàçnd nnuf Cnl Cnãnl d bgd g l\> nsl íln vll pu l pnh d íçs vn í;; bx s n»d nm \p ps í n p póp > spss ns jçn dn n w srn l n (Vlln Uju plíí ní Slv íçn u h» blhã gnà d íníu qul s h K4 ns pl ^psn dí Sd n 7 üííç dlgí qul j;6! un p jíã bunu hv s sv p lnk 20 n nus #í gnz pl sd (là l p? jã lzçã í uípssívl vís üu lãju lnp / Vj qul pnà! d gã ãdãdç psn n Mns dq l«sud sld (^n Rdgus í u d dspsçã du s Mnsj psnnus n qul gtl d í;!;u íí <! g p Ks d Hh n gz d lí p n lu síu pã Kyún hàüv Çí qul gnl d íã (ÍKdll»v nssns ns n n!» l s nd psn pl ld; ség ll lsj d 27 n ís n hs d íã sj C Jus l: ün!:>õ snuü lh d: gu : í jnn d qul gnl d üspçíí?s:ã u 2í n julgu pã d> gn l nln nd Svíãn Cls y vd psn 6 ds ds lnç n n l\ü dspns d svç p P dns b «s l» blhã nslj Ms Fns M Xj qujnl su> ddp ò gn nn nôn líéz Mll sl u gnl nsp d gã pssã un»» «pnn jdnl «l Clyl «n»» u luj!< U ll pll 0»s! P Mí D» pl ll «Hçü d»n«l» d l«lk«ullgl ul «l Kll d U» unl u «ups uxl lp llsn» MHl l n ll p»«;! «n 8 >p«;&n» unl dn Munuu (lu ll>nl > «nl» pnll > vl «l» lull bl ul d\ lllll p nd l «ln «l Clll» n «Hjs võ» Mdu «U Ch nus ;» su í p : u s í pl s ud x sgujn sph: R Juz dspmçãõ s h ps l níhvdó nlu n u s ps v bgd ség w sgn ulõ nuns ly ns d 3 gã l p s gunçã^ N> d ~7 n ;u d; uns n ud d Gu d p; ê 8Í50 nslh spn sld dn \ gn uínn Jàé Jslnn d Uçj ql sã juzs: pã nôn Hn Cdn w unls llph Nbg Mpçl Rb jsüs Gplúís Dló Rb U 2s nhl Cs Cvãlh bu Kdg Kun Lls s ín 2 gn nín l nd d bgd sí g; pl qulç gnl d nspc: çã sgn Jsé lyn Su yxí:urj s? MRECHL FLRN Nó <! n nnvs ld <! n^ll F s ljls là s nn línngô llvs x;svnu:l sus ç:n é ã lls n nsóq!; gld bsl ln p ss sã s luns v: FZEND l!vn ln swn «nuwl l«nl: l» «j» Vsnll» Ml» lpnl luu Hg unç «l W nl lnv Gy lyllhll d Slvn ll«nnnllò C l0 ll Tnvò «Nby l» «n d Un l llll pl lv sb plçl > Cln V d?lv l ng l ns pbs ú ppd sb pl d l «l«lns dn lnd pdu 2 pul l Rpubl dvlçü s ns ns í dípplçd dés vl 05 s h uvln nnxs vs Mnsé «V ã d n : d d l?«n Tls Klnl slu «s llg d Ubl Ds dél «lu nò sn dç s nvds su pçã ps «s dsbs pln pl b ns :»s d nçü gulnnl s pss ns nsus n Gnjlvs Psss ( dl d Rl Thsu Nl dnn n ll ds nds lu Spu «p n n ugên s bu s slls ndlsvs d Cs d Md n ns» gus 0 jn 0 v úls vn s ll bsv s ns vg Rb Ds ll n bj Pu l d Tznd Publ p bnç xuv 39 dõs ps l pnn dn l 907 C R sps s 0 n «lss s p pân d 5S:;$5<í X l l? Jã Fns d Slv pd n d ds p hns pplls slns npulçã <l pqdüs bvns bçã dubs x sní pdl sídus ns dn Fznd u sgu sphh u p Djs nò lg <ls pl d d Kb»«l Dsò Fl pz ul «l 300S ls Bgs Ps sbl u Cnslh Sv ns pl p «:à vnn slníphs sll dhsv s lnç snll ppludds splls n vl 333$6õ ü ns d Fznd slvu qn vl xí n lâng h C spu dll pçã bhl Uns Slu d Slv s h svn n Dlg sl d Bh ns d Fznd pdn d gulu n s çvhh huv uzçã p s nnns lün Fns Jsun & l nôn S Hg Msu Nnl; uj pgn p h 05 pss lvs ns d F»nd n lnç p sd pz pnsns Hs Mnl Jsé Ss 3 spu d Dlg [s «Thsu n C Jsé íunç l Cs Slv ns Fznd nu s nzs luç p n su su F nã Mnl D líb ps n pz lgl íç p g ll ds nds s Cpvy S Pul ns Fznd lu s 0 ul nu nn òlll sã ss unxd s póx D d Dsps Thsu Nnl uzu p lgun 03 lgs ss Snl Chn Pn ng dnn s hsps ívç Pçã s índs Jlnçã Tblhs Nns ss Kul bb Jg>é M d Pul ls? n plul ; :00? junl pu dup ugns n nn ns d Fnd ull bln nus nlnl ns dvís» VnS K»ul N Vldlh nçã sp d du pbu Mnslò d Fwl u n ls sl Bh n < llll llnjn Cs ll dn nds s Knl ls p CnlMÇ ln «l«: xnu «l«dên ln Sn npn «n n>nu«l ; :u nç p lg x nlsw d Vnçnd lu n Jsé > d Suz ulu du d 4 lss psn d lv pl : :) 8$ò F Cnl Bsl vnls nnus d NTERR d «Rvdv C!ní<l d Jusç pu 0 su gbn s S ls d ln s s l dps hv sph nl Ml su s lguns pps d nuz ugn C s x nínn lgn lguns püs «p 0 pu qu ls hs s ns n sphu s sgunls ns : D Hn ugus lbu «lu Ml» pss dn d Fulld» D Uí pdn sn d n\ un Pl sus vn ns n vs nã n nul \ nns svç v n llãnsl Cpã Cls Pqu Mn s l n» pdn Dpsn «lsd d«f Cn l Bsl pdn BvbçS d lçà ü D D lll Vlnnnl Cvln pn> ln p s «ílln» s vs lu np u bl vuv Jl lvu Jsé Cvln xís» «l lnh d lsd d Sul Pnbu Dd lu Bs pdn sllnçü) «nls junlu su équln»«lu nspçã snus lnunl lz ns nã dn ls Ks dn b D lll:<sq Mu Rl pdn p s lhs s vs np n quld d vuv d Jl Njún Mu h : l dn D lv du» Cs D l du Suz Cps pn lul p s lhs s vs np n quld d vuv l» nllbuln l««nôn l dn Cps Ulppllsn ls» U Ml d l Sul Pnb D Mnl Jq My Pv «spu npsnln «lsl du F Cnl Usl pdud< vbçs d lçã d íu D LFÂNDEG b bx 0! Kub p>h d d dznb nôn Rdgs d Slv nlsçãn Cpç dn n V ns)»! ín nlnst <l lu n bíl Cvlh> Jní p x lg «kl lulun «U l Cl d Su Publ lu npíhn 6H\ ngnh Jsé <l Clunuu lílgs «p «s h n g lnç K nzulò ónnn^n ínln «Bgd Pll nl lx sçn n ô g 20 guln vg lll b Flã Pu ll lsl Tn su pbv ps nls! snnls Tvs y Wn l hu xnuxs Pd Bgs; pu Dngs Ms;nh:s: ds Cls Sdl P Du n l ChyãJl ns Tãjuv Ulwu Guv s Cê llnls Fu; wl Cl Mns» VÇà d dã Dspéz Publ d Thsu Níòu nvs psd d np d Usn Mh «l lv vuv Luç Mh lv nnu d lsd F Cnl Bsl ; d Cln Ps Rb «l Kv u vuv lhs gn lss psn d s ls d : d d Ryl l lv Tu usvuv lhs sls Jã Pd l psn d s Esd : l: d ul u Sb Mll ã sl pn l lss d dnsçã s Cs sdò K Cn N ; Mgul ugus Sb Mll ldp nvb 907 ; d lzlu dn ns Fn Pdlh M g Fn Pdll vuv lh sl nbun Wllbl Pdll nuns d Rpçã l s Tlg; phs : d d Jldvg dbh lh sl n nbun Kl dbh ngnh h lsy psn d Rpç Gl s Tlphs : d h zu Sp Ds dã Ju vuv lb Fns d Pul Ds dã lljpbs L d lsd d F Cnl Bzl ; l d M Ss Cvlh vuv Mnl Fns Cvll hus lss psn d s lsd ( d d Luz Gnzg Rs d Slv us vuv lhs Jã d Slv Lsb z lss psn d dnsçã s Cs Esj l Mns Gs Rns sphs : D nn Mn d Tnd P M pdn ng dã «l sn jun su pss np d d pn sph s dn! publ n D l l ) n D Jã Ryun Du ngnh X 30 :p;!!(? unl n K^nu jus p n d <5 ínun n h nlld»l bnl p < luu njãnln vl» p lu U l bs X ; (» npí )!$í33( nb ln «l «p gud n n d lv Pn «s ln «ps n n»» lâng 7»:!ç^ d ;un»# (b d índsl d n vhu» M V M»nb» n vp vklld n víl» ul n s gul pç pn 2 sspu nuí s Rs C! ng p nv» dlgns sp n psí > d\ls nç3h M u np n 8l! n n p» jvç «l»»»: «lp p ;!\ \ píljnís íl íü <( Cvlí nln Gns d: Mlín4 í! qp l» HÇíH jl dp» nu x unn «l ãud nhlím lulnljklgpjv S!S4;Ç>Tí ; l n» Tí» 7^> <> >!n» ns pku^ójvllll «v «j» d n p ndn P p ll M llu l üllí [ í l l sn T n> p; 0 «l l {» S sl pup pn l l U: Vs ps n» nlll C C u ;» u : nlp! nn Ulgs nlj;» vp ns U lh u n!l ul nn p:s3 ds b p» l d: vls ns lsp» sl ;l;«9 s s pb Tljnl Mn Chub p puj «p vlçã nsp ípn^wluu Cp nl ln» pl xv d:» d n p p Cujnj Mvu C vs vã sl ul uu su» l ds d n nd vul» ç3 ; njú p!j und vpn n l!& lns n z d nvnbv» pss u pç» ds dóbó «l èd nd d\n dè u ^ vls gs dulí v d pén sísév v lpujs 2; lb V sn» «çç s s p llls l?p lslbuldíj güínís nês: V í vp PípUs p díé lll^ nu Mdlh; n lu vp Phuy^pdu S ÍCüls s C Nuns 07 vp; ísbh pn du T uü 0 ( Nun>; s 072 l vp K n Tlllul Slv: n 073 vp Sn p Jj Mnvdé 0 s C Wn:! j (í vp SíV^Clb n Buns s 6 C j CRP DE BMBERS Svç p hj: lísddníí h! ç sl l? Pní Vpüí nn UsWs «TC? CÍ50\ Mnbs gs? ls lí ln ; l/ uls lcus Mgí d (pu jò \ lvnn pí Ms nn! T N» «: nus Cònídn ECÇà n d Plí sg u 4 d gud j::: Cul pvl l : ; d nll «l Hn slnds ls Ply un v í g n q línb : bü nnnu ú pls í hv Jpíq pí u l buà ^^:l:^;^ s hns vn v n su níâ» ç/js Cp ds Pj;bÍ5 ví^ n ü ppnn nã^u p ânà ^: nã s ss nèssíq» sóll CDDE Ê&ks ns z pvns ns psn Pís bís lnj ds ulddçs pns p lsvl s :q:hí h X j dp Hsp n íbõ ínplnd lus ndds d Cu;:Í Ò lídõ p s>;u;l s ~T:v :3 huvs; ns s ngós s; l bv d g ln qun j l ps? s» vhulós nu Fí uls D Fnn ã bsn s lls ànçõs d shs dbçs»; ppsõ d u n:?:: ;: s dplvl n d lu ;T: us T un jwhl p nl ín íp pxldbs üs pbã s dó ll «««^l^»>n» Rubs psn x pl nã lgu pân R; pnl ppsü G [lh Vnl»s ps: s [ülq: vlsu d p pônn {jjòplnnnêsu jjpn «^lhbl! 0[n ;l n p ^^SS^çò hvld n u s Áds n 0 : n!; l (pl Cs Ms CNCURS DS RBUSTEZ Rl»; d «l j p\n vnu 2J Cnus d llísz nsu U l^çh sss nn K d Jn p ççs ns à ü nn F ss ín vn s ní; l nsõps dn psç s sjns ns: Csçdõ d pbz Rgs Cvl vn 05 s:: s >l Dnngs ln l íu sl su ã Dng Dòn Ss ns u Mppll l n 85 puns n s qun «ub q vs Dssns Dngus slv lln jnn s psq qun í> làdp p n «sus pnhs^lqu ó qul hv nn p s bd Chgn su psn Mnçl Dngus vu hv s ub 3:600$ lóg Cn u su ã Dg b us lg nl p ups Qux s lg xl n nnh pân Qux n l lçn ; s d Vupp Cã Vll sbl pns hs s uds p/ p lsvl s bnn s nul ;:!l v publ Dsud lçn u Flpn Cã ns qus nsvl n huv s xs; ; uóvl qn nduzn un ãl l u ds l dn u blh p s snlh; J p d s ud snl lçn «s u uní d s xpl «u zn n pç d Bn Esp<n( ] un ^luíu Esv n ns dçã p íàónl nns blh dòéslò; ls Jsé d Slv nò lg d ly n 55 Vu ll quxss qu: pssv n s 7? hs n pl vnd R Bn squn S Jsé qun pbu uóvl qus pg zn s ns V J Dsíéns xs < ízn s s ç; lh n dnl lv sb :: pu luz vul dnnl spn d pl h s M > B h9 > np»w n uk ó pl pv uu uóvl uóvl 0^9 gu p s nôn F plu hnl u S l Sb; n Sph «Suz ín dçsd pss dôn p dvss ps p lnçã nul ssv sssên ndòu $llllll«ll^ ^^EVVDÍÍÜS E;»F = <E =» ^^^^^ Ens Suz pí ÍÉH DRHCTE ^R^VÍK RílJâ íuh»h ^3 Clul VS?^M Tls puln ^^B RNDE TÔNC ^MD b psl pduí» ç usul N sn pssd >7> psss h\h s 0 p suldlè l\ sn d í 2 «ul ns pll 375 psss sl: l vl d: sp (< d luh l dphn np ; d gpp H «í b yplkl lv;> y^l 2 puds gu d pluds hòn d bls puln 53 lulsç :s: us bnlss nçã puunl spl 3 syphl; 2 d n us s lgns G d u ns lsls gs d çõ sysn nvs :; Vç pphm spó 5 d íçõs pplh sugsv íçõés pplh un l çõs s ógãs gs ; dnls pkps «!: gvl: j 2 í çõs pll d «s sss d d vldíl s 6 suj; gnds u \ès p sí!!:; h gs d ls 03 6 nd bl ns vls zjn íçs dn; pplh! sã :! spó dgsv; ubuls Dsn níã Eulv Rs 2 (Pul) d; lçã pulld 0 n hj n ün K; l n vjn pul ppulçã ndgnd luz l nã h víl qu ssgnàs Dn gs Sns Edu Cbl Jun Slv Mn Lns nln Clxl Jã s > «b snn gpp d RMDRES ss s jjs p nnçõs d sls D Mn & Cp Qund 2«j 3 Ts n Csll y^tsv SlwRCN EjJggSjK lü ç: n ís [Dps: u 7 Sínl 79l:;; s? çuv pl d ; dln Gnsnhn pl dsl b x n M Csll vs sps l u dvn dspn ls s nlz bn l s j us vzs us ínnln sgdvs p pl l é vn nd hn n d j nns d n»u Eul d Vns sí!; í w S Luz 0 íd p u dsp <h lòj? gn s p d : su d s lv dnl nlz nç p»:» Snl Cs n xhdu ^ ku lj n nu» (> sídn 6 lsnjí» pjuds lã p p; :

5 C0TRE<ní^«Í»B^ usn^ww ^ Ths & Sps UklMMl ;:; > ; >/» :?J»«w l 9 S NMES D D» / ^ l Êk> 4» J & % R ü p» ln F Gusv Mll 9 VslwH (Pln») Bdln Tss V Nbg» VdKnj 3 T (çln ds)»? skl ) Ug «; b) Shn; ) g; d) Flnl Snh Slv d Vgul «pí«sí V Clíuíll Gusv Mll?? ps Jsé Rl su s ís n qun 26 p ún pjínqíl d p púxl Tsn V glnl Cvs M us d Cy <l Cs U gn nhn v z pll n qun Pul póx n h pll lz su s Jã S ugus Suz svl é d llll) s Pnlns uj d j nvdd p spul Rpsns pd p pínps N s nlvll n» nd Cuz n n Slnn QUE H NS THETRS PPULRES E NS CNEMS : LT CTRZ JKN NE FBER D CMEDU FRNÇSE; EM BX GLNTE RYMNDE REL D THETR M CHEL N BRSL E N ES TRNGER E 5 ssgnu ynh d nz dgd l Vlx Hugun dns bj pç 5 s lny Ln S Dspnh ppl d D; Pul p Hugun K hj bn nô /ç õ Jy Slv z B ~» wà «uj\\\\ \\\\ \ M M ^ l P % ^ 2JC ^^^^^^ Jhns Mns p «s P Ru P spl nz s bn?0> pl n spul B íllí\ \ v:: M \ ^Ê \\\\\\WÊ ^ v^ Jwk úlm\\\ ê :À\\\\ W \\\\\ j&h sbl Fgs nn s Plls Pk n lü Cnu n s s Plus N R ps nd hj sblu p Mnbs uln uj suss v sl :d v s sn nn p vs sns n spnh lh d pnh üs Gjó su xlln ng lé s p s s «sbsjs s ugn s íls h E n ul syphz K Jn d dsn z Cnld d0v p gu d pnh Jsé R nlní up pll nllgd s lz su ís ís n sx póx 27 n p psnçã d pl s M lg gnl»< Gg kònkónsk us Mx Gbl pln nv p R Jn nssn «p l gn suss n Eup n nd sl sn psnd s Cld (lv nus sus nuns dss S lnd s Rubâ lj pll ppludd sn K Bn vs (s s Dps ds UM nín! nn Qunhn Lls llnu ; Cnnu lll suss np ppul Chnl pç N pód! phs d Pd Ruy Bbs Pn sn nd n Sã Jsé vs E Chp l Cls Gs d nd s sus qüns psnçã d vs d ss^puguzs Bg p nu B pg vd pn í l s ss sps PlTh lnl unçã d hj Clysu Nhy hvn dspuds qunls spls u dupls V pg uj 2 pl ns d psnçã d p Bnjn lv luu d Vslss nsuí p spul hj n C SpU Sgundg 323 n s dníós nss n h Cls Gs nssn pç s s Chl d Mnn uj pé s d p» pxun d julh Chl d Mnn n < us pss pns pd d Mnn Chl duçã d L Pç Chl Pul Gvul s s sgn d çã s Chl d Mnn pl ns dz gd h s sus s s vns hs vv gnís pvss sgu ô s nss d0 Chl d Mnn psg gn vd sb dçã pn Cls Ll ns d pnh sngph Jv Slv u su g pnu s sns d Chl d Mnn p s só nsu u ln suss Pu l ps p publ pss ls s psnõs d0 Chl d Mn Flh Vng X s ldn un sul d Su U n uóvl ( x n né) l é pg Cn Ps p hj + Tn su lhé d d n hj Psns s sguns s s sus hbus: L p F u lh vng s ldn un sul d Sué Ó gn l V lz phç u bln ulp ns pg Cn vnd N Cn dn sã xhbds s s: sb pss P nl Supzs d ps sn vz l Cé S lh gulh Phé Jnl ulp p Cçã d p sã s ls hj 0 Cn Phé (Fã pg Cn l hj: ulp lh gulh p n Supzs d ps sn ( x n né) Hv hj n Cn Msn sguns pjçõs: Phé Jnl lh gulh Cçã p bngl Lgud «w Uí» «N 54 Cl»; l«! Mn \«0 K W 49» «u V:«? # s gns pvs nglzs Dby lípsn Ds ld ll kl DbySl pn pv «U«P;ld Mp ngl n d 4 u lnd l nvl» u p«dlllnlínl nl vllü»ln vl p Cnu p Pjunu VnUln qk l jll jln nku ju ky w ) H< nbyslkm s4) í T n» nn» «l vn >: ; bóyú ( ) 7 «llmnnj <«y Cunbl l! «JvU l) n» j; k~m \ Knlçl (í»»jd>) (l íp (J l) n J 7 M llll \\k: ( S) Nlnls lnlí n / T M CM l«y) Pv C (l) J «/»»? M d Khld (WUy) Sbun!»! n j S? M lluln ll» w) Sun Y l) n J S» M ll (\S Huxly) llvl!«\\v n< jjj) 57 S W N íp^l) lln >\ n > l» M Uu (lkljhp) ln u;) 3 ;; 57 k S J Wlllglby Wlll u l) 3 s > lu unl Ríby CU Ml») Sldbü C 0 57 Mn ( lh (JllJ) l ) 3 57 J M C M El Cnu C6 ) «S7 K M C Bw y U Rl0 dnl l nnk {0 «57» S M ls V (l Jn) u Tp >S7 ls pd u pll ldbn pu n n Mul ndln budn p byu Cgnu ^vu juul Slluã S Y Luvu Shyp U :n Jíu Hdò uln SnUb ss ln n vu u plnj ns s Cnu llnus n p dl lnd Pn hlgn Su V Luvl Nnln Dy V n N dd lluí Pn!»l!s byu nlnl pn lg nnlpnldò C«Uy C SlB Luv! n ^lbu3 ü Sp Puu ps ã lb nvdu u s nn vll n qu bçn 0 n n í Nubus N nlll d íl (nu Dy C Shun lnvs Nlus 0 p l lnuls ní bl p qu s s vn blgun qu» vnjs p Hn s nn u psg Cgnu u nss vngud s lg sgln byu uvs Mn j ) ps vu s lu ívl s plngu é pus Cpnu bu byu p bç s xu uvs psç^ pós nqué s nsss sb s nns hvs» l pnun dsnn Cg nu sn lvd sgun snnç: 03 sss ul bjçã n vn p hv n vll ll lg D ps uv s pns ju d hgd vs jkys p n ns Cgnu vn nâ ns vu n hgd lnh s s nhu Shg Uy C byu Cgnu n p J xpsçã ss gnns bç vll ll sgun ll» dsn dn d byu! ss sp svu Tly: l nssn d é psn n nnh vn Dby dsn n p d d s 4 nns MlbuJ udulnn u gnhu Pby 84 sb n Rnnng Ru n l ín nlg s psn sn u p pus d d pnund su dêsqullçã uls lçõs s s nnh v lhn vvl p p s Swds F ss s ss pós Dby l 880 s pps Rb n Dvl psn n vn lln d lçã sb px vll sp lv ns dvss Dps p Sn 0::l Hvs 884 n d nud d dj pp Hvs; qp n vésp nsn n dvsã pê pnu nspçã Sn Gn n5 vld vs lv s gnlõs d n Th Rv p s pll Ps guluí ssgnl n nn d v Blsbuy 89 lnçã psnd p M Fulv Cvn p sgun ll p s hv llu vn l çã nã n guu n sud bk Sb nn n2 Nnls lh El Nphé ss s xpu pn lns d nglz Th Spsn Vgln E nd ss vs ps z Nbs s pgv d un n dvl nu dnuí pdn dsn J s n: Nbus hgu d p vn vnçu u pdn 3u s us nns Rnh nu s s Mln Hny nu pnsns M n dss d g nn l n pjudu bsn vn d nz L Jky spu sgun n sb dsnn Cçnu! ng5 hn ns d J Rí sb s s us S s s s lg s p v & àã s sss ll zns n Cgnu é l pn nh pu póp ss s hs b: su nj dl u ns ns Ds Ml Gunés qun Sxby nu Su b s hs s pduz ll J R nã s pvu s Su pnpl vlln p» n su pnã n hgd gul gnh ln Sgun s nsss ns pnpl b jçã uld n Cgnu pvu u lng ps hgd: qun lu s vu n Cgnu byu s sus d xn spç p n s nlèu Shgun spu Dy C ; R; nn pg pus sb byu p bígl h nh; Slgu Dy C nn ss nh h v d p n nvsd í h s pduzu l SPRT Tuí JCKEYCLUB T d ng póx n p Flnns u h gnz sgun pgn:» p Vld = s SS Fp 5 kls L pn 5 50; n 50 Blss 52; SnsDssu 50: Pç jínu 52; Msll 50; Cn Tbn 52 l 5! Gs qu s hs d :: slã b Jnl Cv2 lzs ns us Cè nsj<! sl uss S s: pg! Ql ds ( çã) Bdu ) g;?j) xl n í; ) «íwz; J) ülg slu?}í Chülul s úd Mpnq V àõ b V Flwnlnns 630 vls SS bd =3 ; íz 33 Bn 53! Huny «W ld 53; Vnz s; ^l 3 s 5 Espn 53 Jull 00» u bss « ;/ n l05 usí Rnznz 53 «ls Tühy; 53 Cnll 5; Rs! s> j l 53 Sn 53; Espds 5: El X SxlnBu 53; Bg S3 3 Vngud 5> ãè Gn P Bspls ll s 4: Enpdí j» <» k:ls En 5; Cu s; Cn 50; ÍSbl; S: Cll s Dul %2 E!í?«Esd F Cnl Bsl 700 s :8?ç s kl»; nnh 5; lnu í; Pbu; 53; ph 53; Jv?p J V Jul 5 Th 53 6» S Pns XuS 6» p»>»í nujbw 4S 5«TbWS«? ««54; Cyln s l^4 Clss B«ü Hdlp V l ls zn 4 ü Flll» V ^J3 DVERSS J lvs nz b s snsívl gn pd Mu 4 n GnhS Mx s nnunv éln gn lss nh pnpln é dsn n pl l pn pl ln s l lgs gls u nç Mx p Chl Ugn nsu 899 n ls n L Ms p Ylng p M Hslld Ps l s s nns p p M J Bénd p 5500 ns ndn s llu ns ps lnhs lnçn 2 lg n Px Cn s s ní lvnu Pnx Hqu Px Culh blv 3 ls n Cnd Px P b p Kzl Kugn Rz gnhu Cnd Px Duvll s qu nn«h Px Rnbw ngl bus nhn phé Gld Cup s Tnu su pnh gnhn Tnç Px Gld s sus gnhs lvs s ns s sus ps pdus pp 909 gnh 9356 ns; 90 gu ns ns n s é 3 hv lvn 2373 ns ízujp n Bunun Dl gusí p lg n ls d pdus nm u v ún pdu Mx pn s Cls Clnh vnu S Pul v s nn nlzn u Ds sgud pdg M xíí: Flgòl Buly Cn My F D us b bnl 4 l Culnbn lcl s «gulnu ps q l» lms» un UM çv b) nnnd»p plu ul nu p» n n lun Pnd»Vn uj Mpul3unnl qu l\ nd«w SJ»u n nun u ípllulxn: u ll n»nn»»»» u! pd«b plh» qu nvs Fnç d lulln u» ln» l ull0 lllll» d ullx» Julh «n SvnK» p nn hn! ulnl s npuj nnul M> n v» d» dlvüs l» n;u Ul»un» u vnu gnh p ã ld ll»n» «nl Wp» ln nl : n > Jll^ S n Ds jxld lã pll s duln< ul H ndy ppjl; qulljl l n M lljul U«n v póãu n nj K(U»: jk Gll p» l lglnl p Wlll4 PW vul n p Jx Tünyx p jx Splv u p llls Jl ; J> Hnl» lllín íl p lln» ll» p UU Zl n p D V MylNu b p jv PnH ;u jux ly Duy p jx llnj Mn p js puíà; pu jv Mnul p vlx ll^ M ;n ju Ullé» í p J Mn p llnl Shlldí! ; x Uuu ( pn vnlh Cldn Ky p js n p Ull lknuhs p Jx Tus ll ( p x lx pj Phx Dlbh p Vjv lllu M Vx Mll ln:l:un p JX ng ; lll ll p x lu l p jx n qu Du í p l! u p ls üs ds Júxy Club Uu bn n p qu: un lnvjl (34 kls) Fuzl (5) S (í) Unll () Sllqul (46) Sbs pn < bí sí nss d unull qul pô nus hã d nv ss nã zvl í nun s n égu Rn Mgu Slud Lyl v nn un pnn p Phínx (Kõyí llupn S Thnl p SnSn) 03: Thbs ã l Suzl psn Eul Ps un pí p Mn Gnl (By línld Mòlln p Dn Vs) JÍKs dus pdub hs n Hs d; Mnvnl LFnç l;s5 llbnü vln Csnu ló Dby #Kpsn n qul squl p g póx u Cnd x l lh d DsnJ v p? nn s v Nbu» d gu M psn Jky Hb bu hn lng s Lunu Pul Mh n qul ss un nus n d sldd pjld n JkyClub Fnç s pl vs lb qu p Glh n Gn Pê Kxpss n Dn Vz Nd ns d s jkys vn n nss u nã p p n d ng póx ls D S? T lns C F G nnz P Zbl sã suspnss D Suz nnu pssb l n p b vkul Vã pp?n Jã Cnnu n Mns J Fnns Svll Slks (000 s 200) sv s ns s n ns dspu 20 z ul Nw k ngl unu nz nn s gnh pl pn Vls p Mnsd Vl d llndl dígd p Bl nn Gld Vn (M) Gy Hll (Sp) Vls ã póp p d: s nns My D sud nus^ pp vll Kvb lu í lh d Cn n Clss Bsl p sã ds dsbuulh ps s kls Rxn sl nu pn nl Juln Mns ld lívhí bv ún v n wl Flunns ss sh Fí b qun Kxn s n nnés phs n lls 03 s Gns Pês Cu z Sul Gunb Esu hn llhu un nh s ul n pã ugus F pu psulnyn nlph Slv p g pn spu u p Esà lb sb n s ps Fp Knns Dssus lg u Dby Club n d 6 d julh s n dsn dç 500 s Sus Dssus p pl D F Fp s n p C F C j dsss pp d p n psu 5000$ n 3:000$ Ldy Fjlh nns p Pd N ã n ldíl nss u d Nnl u puls gnbu ú 25 2 pss Bs Bélg Px Wl n ds n 900 nls n ss dvss p nglz 3 nns Jp x Bgss uj lh svçs n ngl u b usu s sus us pps 2:300$ s sn v v z su dlu n Gn Pnl Dzss Julh s dspu í 3 ju lh n Jky Club Jp pn s lu pu lss ss lvs s Bun dsn spun d J Bss Cvlh pp p nglz Fuzl s ngçõs p dqu ú Eul Ps pn nglz d 2 nns Mgny p zn Ksn Cs sj lzd p Mgny sú ngu nlnu Gbl Rs sp s pssnl pn uds hns unn s sus uds n plhs Jupy Fuzl Ell Mguü» CRRESNDENX Cnsn l Vs lndl Td N5 zs n nun zs sã ps Cylln gnhu ; s n Jky Club 29 pu su lss s u qué d vnu Cn s 4Í5 lh Mnu s ps d lu nd n sã n hv nus Dus uss pss pn Qun Cl è b s lh p ul sn s dd vn lns C gw^! Hll Í^ B^ W \\^n\\\ RBW \W\\\ M MM!^ X^^^K)^ lu SL^KlHl n ^ ^K lllll EJBÉ Hl Kü Bk n; ^P \ % HlH^^ K jj #V ^F^llHy ^L\\\\\\v&\\\\\ \\\\\\\\\\\^^\\ \\\^^^^ ^LV llllll^77 Ll B^ H U n K K \\\\\\\\\\ ^U^^V ^^ ^W \\\w \\\ l^^l ^EÍ \\\\\ C^B! w^^l kl JÊ ^SÍM \\\\ ^H ^k T^^ ~^\ \\\\\\\\\\ ^H^H V^K! W S JK T ^ ^^El pyl U l j F^ül x BV»B B ^uv HLl VpnS Hs»Mw MU; x^ VÊM àj^w] VK^E MàX WM\ WS^ &u 9 Wà K L \ jh ^M^gB H»^ B^TM l^lb^ ^\\ J ^S H «^^ ^^T^^^^l ^^^^ K^l ^íél M ^^^ ~^^W W vp^s«5 ^ ^\ V w ãàj ww ; Vs>S9 HS >7:!» ^KM W M» \ T ^àà j^s^t wíw uj^x Ul W\ Wh^^kÂU ^l^^b Ww^ CU T^WT ^W\\ ^ ^ HB^H ^H ^L<^^H H MM \\\\T S^^ %W utj\ wàwx ^WW W ^H 9 h v^ B^l >W JíkT w À ^\ Rk B Í^MSXwM wwèè\ lv N L «b ^RJv JnBsMnH^ ^ ^Q w^k ST jlpps;íb V^^BHH^^^^BHHBBBB WlLj ÀK ÊkW^ ux ^\^\\\\ J\\\\ Hh^^^B ^ã^^^^^^^^^^^u ~ ~ v^ ww q j ^l ílíl Hü^hhb bh ^H E9HL!)l H H Fl N!lnll vkl El ^8 l H ^nl^^ n ^T í Tk WC T^WW ^ lkwk^^^n B ww J J\ ^»»M MLl^lBl B^^MBl<l k JpM Fl l H l nk v4j ll H ^l M H^F Bk Wl W E3 ÇBíWj w^ H ^3ÍH ^^^H3 Ts sps d xpsçü hn nugud Pl CLYSBV CTlíERY d unã d buu Sul snu» 3 CLsí 7 w» «Sul Dupls: Csl x Jsé (4)» Gn s k» Mn (3)» Slzbl 3 «V (<ó) Hngl <» gnz (; j x» Mn» Yl (46)» x Yl «v Gn (34) x x : g Yl» Slzbl uó) > Slzbl»«Hngl (56) > u Yl»#«Mn (:6)» Cn > gnz (z6) > 3 TngU ««Mn (36) R:lJ :;5 $8 $800 4$S jçuí 9$õ ní ? S5S SJSj Bn Tb Eky Mn ÕÍH 35S JÍ00 20$b 4^5í Í $d Tds s ns íunçl spv d xí d pl s ngs s pnp d Hj s 9 hs gn p! s gvn l Es R ssls hn F subvnnds s sls pus ds llds T Fs nhu> n uníp Mgl F nsds s ls ln s Vg l Nvs bs n np Mhé s p Suuby n uníp Hxn qnll p S Jsé R P n uníp d Ppls F nsds s sls ln s Knh; gs Cls Sã Fns n uníp d B Jd p p Cs n uníp d Ppls sgund p S Bz n uníp Mngb # p s índs n np R Bn F n pss Jã Cnn lv Gãs p ç v sl ln d S Bnz n uníp d Mngb F ns Vul» T Cs ul Pd nuns Ms p s gs d jpplnó lg pl uníp d K Bn; Bvnu Nuns Mns n ní P Cs Jun Pdln Mglhãs ul 30 lípíphn nôn Qunnlh p s gs sublg pl 3 supplns ds uníp n xn ul F xn pd d l Mll lbu g subdlg d pl 5 ds uníp d ng s Rs nd u gçã ddxnl ês sb s vnns h sçã d n sp nsuçã Tubl Mnl lvs d zv Mh p n s nns d v x n unnls publ ls F nd ul gçã ddl > slò 5 sb nj vnns l d MS Rnds nnbl Bubn Ghud p n d g nns v x n unüs vs F nds «s zs d lxç svnu ds óís pv dsbu l uníp d R zn pss Es d Esn Tnd nds 30 ds d l nçã p n su F nds 60 ds lnç p n su [íss d C l Thzn d Fs F n ngnh Bnj Mn p g d ngnh sn d ssã d Snn ls F ld dspnbld n und pss djun d l pln Bnjn Cnsn ns ld Rb Pn Cê n F subvnnds s sls puls S Fns Águs Cl; B lg n uníp Bnjdv d Clôn Nss Snh L n uníp Mgb Fí ndd dspnbld n und djun d sl pln Es G Su vll F ssd subvnçã ndd p 7 02 sl pul d vll S Jã Ms gdn pl pss lndn Rg Dgus psn Es ssgnu hn bn d spl 5455$7 8 nd lv n Pu l d Fznd 8 n z p3 pgn sbg Jsé Ppln Ms pân vnn» lh sns uj suçã d vu d snnç Juz l s Es 5 ul Pl S Gl Esl uzs 05 pgns 45$ ppu bn hn Nhy dv pss g d b Sé Hn s 2 hs «Ju s n p Nhy jun sçã d Cn d v Eu Rb qn n ss ul s u b d b Sé pu g dv sv ulnl sdq d pulçâ p Né d Muhy p d pb lnns Dpns d uóps s 0 0; spuln s n ín spnss d íl > ^W^MZ Sls lh ) Fvll Fulhb Mlphn Fulhh Fulhbphn Gphn F»ulhb ulhm Fulhb uuh uuà»n~» R Dll Ps Th Flyng Duhn yn Tn Mll d Chnlly U ldã ssl pln d s S Gn ^l Nlhy s lp3 n vsnl pl lnns; nss úls ps p s 3 ssls s pl pu dlhs v p 03 ugn nd hn n p d Sã Gnçl u ds Nvs Vs psss Nly s hs3 d nhã u:n v p pnu n s sdên s n Pn íuu x jós sv v Psndó uds lp ugu pnu n px qull s s pjln nsg^sí díl d lé llns (l uns vlu d 4J00 lnu Qu d d Cnssã ls ;: nnnnhs ílu C ^ pss «nb Lgh nd Pw nn (l pn s lusuls l 7 bl 92: b ss nã z lgçã ds çs Phy p lg s s pvd:; s bs Cpln»» UM CHV MÀTTE j ç p30 és j l 00 bls 3$; vnd ns pnps S2s;dps: vnd R Bn 38; Cé Cps Rbs sgun : n gn pz ndgn çã su nu ppul jnl publu lj 22 n un vlh p d l psv sb slvgn s p s l ns d Fuld Dl 0 vê snh H p ngn nsl usçã p undn s bs s? dês Nã sã 05 lnqs d Fuld D ã) ndgnn pu) s s nns Cus nx s ngçs us slhns çnhs ps s d í póp sgn d :k dz bn s pss h ps dó d l Cus nnx unn ds 8 hs nhã l d l ln s vê sã s qus s s ulps é nã s lns d Fuld v D R Jn sb uíss b dnç ç gnunn dê s s qu u nã d:;j) lss G pud>;çã ds U 2 qnnsl DR CMPS SLLES EM SNTS? Pul \ (n) Cnll d Sns q slcv pn pçã l d Cps Flls n l nnn ppul ln l pl nll nps p unpl nsv psnls ds pnps s) íns bn nssõs d é ujsíí:s nl pln sçã d sd un l us d hgd N sçã d bndlnd v bnd d us unpl; lb v bndõs s s nvs ns n p hg uldã s npnhv n pl pu lnçõs nllsãs d Cps Slls n bnd hyn nl sn s x nduz n lnnçõs é uóvl spv n d sçã v nduz l pu d b p Guuj óus ns psl(< nl ups s s uóvs nurns pç lé uls pls pnh n d Cps Slls pl d b Kn s psss psnls nlvs d Glã Cvlh! l d bnd puls; nsp d lng p psn dn Câ Munpl lg d plí s jns snss llnu nusn gn nsçã dü nã l n d Kul nnnã nlussní n pã lnn 50$ 60$ 70$ Tns s nglz pn 5 sb dd n ^NTR BR/^ CM Fs 9p3 y PRÇ TRDENTES K(l 0\) (pux Cn Ps) uyj {Pux > Vs n d l nglz 50$ 60$ 70$ ^Hsb Ts pu lã RÜ DRDGÜYN 02 n uv Rs Tl D933 CHVE D SU DE E FRMKL ôn su ds çs Vns ds s phs dgs n ps; J Rdgus & Cp u Gnçlvs Ds n 59 R Psã Vn Dysppss Cu dl DGESTV LCÂNTR GMES 2$ Dg: Ms 7 Sb 8l nn Lnds v pl su lçã u R Gn N Xnll 22 (n)(rd) pã J d Pub d vl d su xusã n lu nn Lnds Hs hg byíh s pl d p s hçã g d gvn ls pc sn bv Chvs lçã lzs sll póx Tu Psn CS DE PRMER RDEM pss s u qun n Tlphn :s j> n hd :9 Sul M b Runã nsé hspnhl Mdd 24 (Hvs) s nss p hj p pl d Gnj p n unã nslh v s psdd pl íns ns bps nv nn; s p hj Hnj gns p sns ( :(ls s qul uls n s Cv nlls uv 73 Ls Tlph 389; Mng Vg psuzd s n kü 5?90; 5 kls 3S700 0 kls 3S300 L:; Ply uv 49 Í\>n lh Sbã Lqu lllll vnd ns Dgs» Ts us sl l Mdd 24 (Hvs) Tlgph l: Esl dugd; n sã nduzs p p ç désbss s us lg dçã d d n vs us us dspd lhn us psss n nh lgs ds s s h s gvss ul h lls nv lü s sv bunds s us ns u us pls hbns d d uxls pl pl U lls qun psgu u n n g TENENTES DEMCRÁTCS E FENNS CHRUTS CST FERRER vnd ds s hus Dpss: JCBN & C Ru C 56»» «Cb hspnqun Mdd 24 (lvs) Tlg ül b Lh n n? s bs vs hnh v s hspnhs s nns qu slds s sn nd gn un s s lgnà sl > s bls quns y pds çnsdvs Fçs snhds j K un lh psísns p: sns n nlwsn ;» sl : l luv gísn nus nõbs l :l luukxs s ssdus p s: P sã u!;n ngs p;y>l[: xjljwwmlll sç l z Ps sb puulj hn s lvj l KJ d í>jxn u Jvu d] d Gsã DuvV pvs vulym gss u: hn ã unmj su nlwun d! gn í u hun pns p nú) d» pss gné: xppí vd p w ds 0 nní XBSdã plu d Gsã Düvll ã l v psldò lnã ::::l :üí: un d: S ns psn dsédh jy Us uãvv uu:; lnl ))! nun pjs su s; nljks > ul pvnu»? wsv d&y? ubun s ltss nns dl 7 l vuâ s xpn s npluv M su ss sgund ãn sunl d p nã ps pnunnns K s u püuíò d Duvll hü pn: s ^ãl slu pus s lls shu^ ns uu pv ns Rõs ln bnn l pp p n sl su bslu sgl npnõn lqs? xpn lquu j] s nlssn Tnl llu! v sw spnj Pu ps 8 z pss ãju s ps d ll ups «l nu ín ls ls pjv lnl slzs n s pjs lxílbs s vd; : sd» nã ví s xpns s vzs s pl Gnslã Du/ll us p n^ Hynnul Cn u sís vzs p d n ígs sp nsn > nlgníz sòbu) Dun p íg slnul lnbn s lv sb lguns d3 s ld: d Dvllé s glãln ç u glusglln nn ulu bl n dã pl n Pçnll ulu 0 gln u ps pl qun ulu géls gll: gz Ms nã p u s xpns d Dvll íduu s ubs ulu u vlnn bll debb: dz n ób d b ypld 5 dn n ds í«s hps xpss un nípuu 37 : pn hgkí pl l ls; sgun Bvghzdò pl ã síjud ÍT x nl ^\g sul dns xpêns: nnl ns lgs s p; d índ ll ã íô gnz dnílvs n sl ulsplvl l dls sdl xbluul l psll u ubnl us psss ngí>ls ns nhd psnv BüpèMà HnílKs pvnl3 bl nã nvh Ü h s nã nsppvl Pl spíl s uluu V nlln pn sb gl n psnv gns :ls blns; sgund sb glsíln pns pns sgn bl Fnn qun bll d Ebl ns ubs gnzs s ul (us v s 0 pss n ub sunh s buls vv s lhs d Duvll dss ps 0 jns nvsu: Vu ç s xpêns us ndçõs: s sls ns j s dvn sl nuj snn s çs lhs pl p hn su ds çs bsus ds pvns dsòuld ns hs s só p s l «ní ngnlsn é ç d pl gns hn Xã é un ç ul; é ç Ul nã «n pns s nvòé s lyss js ns sus s d sudívdõs sãs VllS NTCS D CER Flç 24 (gn n) l v p! sbl;u pu Gnl Flã nqué ;nv s sp> shllds dn n v ll psnn d nçã psgu n>: píèx lsà 24 (gn un) \l nss pl ngl çn Vnn Ckê sjx b hs b lv ss qul v C5C0 l! ll p unâçã <U un up nsçã dlí nlunz gvn Es bu dl 50 np p = upp ç?< njss ull (>»w nnn) F s suu lnn dn nn vs ds buvs qu» nn uüí s s pnl» J0 l : ;:! 55 ««HB^ss^ ^^:^ L v: w^^>»>; ^v;>;«m;;;vl

6 «>» ~«^ <»yyyy >»v}v!v n! 34» ««jük Mngu sln ü uóvl Hs / ^&^^w^mm ^WlllÍÉNlMlMMMMMMMW^ : v ; T^V v: ; jpms: «p«?»7! y j jsp)hwy V CRE B MNH uí«25» Junh»3 T CTU (MU>0 ^G ní < bd vhw s nnnynnu uíjwí n; puu«j Vu Pl» 4ln Dn» «lllnwwmí»«bbn ndí < È nlu qn n l«n J n «l» ú <n » n lu pum ps! d» \ UU Pl Undn w «l pl s nn n u» w jnluj CJnndu l:> l n n l ull <l«s ;dx: n n qulhlçl unns pdl pull p pp dl nss p V í;::u /blnn hll lxnd Slv n us) bs nl pns d nl jl «l Códg Pnl V: pld sã sn nslç Clh p u ( v b p> Bps DJ; 7 l S!> upbã d hn S u u Mhl l Rsl l lh p ny;! «j n hu pl líín Ks bu í;: vl pl p l n sní n w n n s sdên VLÊNC DE UM PLC Hnl S h «l p n > l bll) d nln «l ll;<l Pld! n unu jí5u> n u Snd Ppçu n n n«:> quí ul s ã spn (p hv pnd Vã í nn v lu s pss l lvss ppuls pd ss sn lslunn v :;)!l: )n huv sã síunl quns swn s n JM vss Cnl Jhv K;u>s ss q ll SllS? n Bgd nl Pss KUl 0 ; d 2 v nl julgu l pn nun l n lypò Cs lps us hv nd ll juz nu p lvní «l pss pu nn :: «(d sçâ) lnsíílns s lvs p Cnl Ex pl vn«buln júdk Míhd CHM«M< j luu pl vd u u p «bl íl u»h jvu M n» d «l» nn s bus;» d» <» d^ S» Cn Runn un» nu dvn d nl lus ns >l p»!(:> bu uu ub u ;u p d Jn j bv pnn n nls hn nu u dl UlM n» «dn n v v «u nn luu v nu nul buln pu qul n ps (ndj pln» ^^llll d> ulu l d«bu pu Cn n ««n «l«v p H» C uqll d d pn luvumnl qu Mnl Rnb p p ju d»«uí <«s í h < d< u pnnb ln ní «llí «l««v ln l U pu n» unw d n lbs pn» blbdu ^uln lnn Mh Cn pnd» ç «u ü bl v l u «C «U l d ps p u Sn nln Xn«««qun d d llu «l«mwquls l pnv p b d > ndí» ün: n Cu ( vld punu p l l nlnvl d llspul Cnl?> vxl ndus pl s j Jkí Ls (n n ps nl ul T dn \n:l d d u b&l l udn u pnp «â d Jâ Ls u u dv ndul u lllllls ll d J N MC Pnn CCbM jv ns S p«! slnl Munpl! us nd n Pn Cnl v n Sn Cs s gnví Ns n sbln pus ns d vd lv íls vndu buln gud vl n 33 ndv ll pnu l;u!! buíu J080 «l< Ls unu «< s ulü d j dn Knls Mldn C! xí ss nv és nns nd ;n ulh Flhs n Su Cln n 2 n Tju su dv u v p > Né «l Pl «l n hj n ps xn d U snh pb p p Sng Rs «U n u Dlní Pn n u hnl «lun H Ü «(J ggndu j n lnb u n (M ;^4! Sls bu nv «! u u un sn» Gs u R Jn V»»»» n u Wd dnl» «Mvv^u» uw >M» M j ««BMN «>> «n» «S (h UnU Lu üls Cs ssld s U^nn lls s! su ll n s n «l u» P (V ln pl nhl j ljl)«s pu n u njn ul p<js up <$(M :n dlldu us bjcs l xus pl GNRREÈ? SU (P n^^^ slu gulu n b dé :! p jí%< p b N nl blh d>n> vlv n«vgn b«í ngl pí íl p «> lyp 7 p ««: «s psl Slnd l MUw 7 ^» Bn d ln Cnl» «S Kl p 7«çs ínls R Jn MZ Hs wpl «ss ««Ul» l«j»w íhl l ^^> «n ul Psnv jvh> )< < llu l 3»7«0 Jjj MSCX PTMb llnn j4 l nl» M» «l» V Usv nn C«M«ll»» U\\ nl; M3n! : «$!««{;/ JV í:: PHPR: PU4 U>W líu l?6» Un» lu J» ps N»»s Ul ««J» HPn s b»«íj s»v> ssss (S0 j«j»!» 4!«<^ \\4> d l0 PvllK n l» Mlw» Pnn nd W $í«l» 8L Mj VuU «<j»l45» JUllMU «l MJ08 u ss M> :H\ swul jjlw! n n Sj» Dsph d Gu N nn llv spl buj n us Pís sã sssns s sgun Rn pulsn n d vll pãjsújqun Nuns s sgundqsnns Pln Slv Fns Ls ns UU; lvnsn «ípns «pãs d; uns «l ullhã nn; llíòndn pd 2 nn «l nn lln M d C vlh: Cnn Rüãçp ddl 0 «b su? vnns n djun Cllgd Ml «ls plj «Cls Clv d S Ds; Cn lhs ls klvss pbvls pçs: lnnl npulsnòh ns «ujs lã lp <l Slv n N«n Rly Rub b jub s llnln Rnl psse lss v:p> jubà hg 0 l Sul psnu x lj p: Muu <l «l nub T7$ lu <lv un svjjsp pnlíu l svç n nl «pvns sn d p ldã <>»w Dss n lh Vnn lllln >>n«l Rólglls p lp n «s d (ul ün l: nn pd d l <l Vn n v^ín <l lsss Têél llp snnnr : bl d pd Vw M:=:«ü vsd ln jpnvdns n ns ínl \w v ^í Cnnl du sss!«> í» ní03 uvíívs lí swln unv l>nl Rdgus lhwn R Cs U sgn d Fç Pll sp h ús íu ssssn xs n glps nvlh sgn 4 blhã l nn d Fç ll J llps dsl vvu dun lg p nzl pgã Jndy Cln Mns u n 0 d u N P s pl gn s s s sp nã npdn ss sgn s nhu d ús sp lnn ll puu qu òbgl vl p su up nh Jndy nã nu bsu p h s ndgns sn un nvlh ss s puns glps sn uí u nu u n spnh sl u ns ngs nlz pg bu uvs n sssên n s nd vd p Sn Cs Msód sl ln dsn sgn ps n lgn udò 0 4 ds s lüd v p qul d& blhã d nn ú «lsp s;ã ds uds vs»» Né Publ Pj bn upú» Jl s ÍBJ S»>sS C«dT d< l^ Jn» hn ««np» n««:n!«< lvl»l<»«l«nn Yxx («C n ««í nl» u ç F j»l v?!> l lyxy) nn ns d V%\v Uv unívíjj «ndé Uss ãln k» Cuvlu Clb n C; Pl» «J Dd «? Mnl Mn «C wb: sl d 5» ««!n:» N:q: d S3 Vn llg ljn n n num «\n spu nnv íd d uj julh ll íí uuj J bl VERDE CCHP E CLRETE LDEà Vds ps d vulu pluguz CS DELPHM 58 RU SSEMBLE 60 CMMERC R 3 junh 9;3 CMP s xs ís í;! d nnu s lçã s bns çn^s pn óld bn Dsl >:Jd u ppl 6 Sd s nsçís gu h susn Cnp nnn j!j DQC l M «lc Mj^vn ;: PHÍ Usn sl HM«:l> : l Sn Cnu Vsvwl vulbâ b n «l Mv ZETE Puíu lu lclü ll n 2 l l<»«l M «!«l 0 l d l nn l U 0!; ÁLCL : > ^» úu \ ( pí D 6 &Q > VKS 2 nh unn yng n dn»!«rentb jy \K~ ll Vuwuln \sj ««LPÍSTE k ;! CT80 bl CUUZ kl ZETÒKS ÍF v: kl Bín lü lnbu0 ; Gn N Pnhyb $40 l N ~Nlh ss$ jj Çu J» nmí é%à» $j í! S6$ü S$$ vsu 5< >;u( üu$j CS00D 65S00Ò ljl^uu 5550Í 40 ss; $ l4s}< L4Spn (4S000 45Í SjMU S? Nã h?sj TPC ««SU n njls k»«ll bs s «< l K» n J d H Kl» l;j ~ sn S V» u» TKblB T!: Mjk llllllíll Sul l)j» l p u n ln» í!> VNRB l!>> bn j u^ n U» uj 4 u! VNHS Mí» Jljj j <» l > «< VU l\!úl lí Jll KH Un Jjj 4 llj Vuv Cí!? ln ísj n lí«ln í J «jnsn D ql du H»J ssw é /l n«u!» un s$j ] p ln sssuõ 3?$$p VJ J40Í000» U u s j 4! j Cunn Cll n uj: n» J0S000 jsuduu 4Cv) 0JU ;ç u jwí»»í0 n v $ :>«$> NJ lu ^w í 40^003 :;? ú 36)000 SC h> «J ÇS $: l ls uss wn gs8 çp UÍ600 uj> 3ÒSjjj S:> í: 2Õ>bò Cl$000 Nãv lu Esl Mnzs V njnh qun 2íí ón âs í hs nhã èn nu (çudn ll slènn n l d B Vs sl unpl Míz: V LTERS Cp Fll % 2 3 ss íbsn s pls dn Gn xdlnl L l pln n ST 39 xçã lzd ^ junh S3 ll MS DE 50000:) H00 s BLS vn sgun VENDS <(! lp Munpl <í: D ( ã) 5 Esl R (í) =3 D nns: D (vj s ds xld Mnl 0!n:«: Cnnç ndusl s Dl 62 Ds Bh 300 D 300 Mlbs Mnbã 7 Dhnus: Bg 40 FFEUTS SNT CS : F ul C ãul í J :\n»n: Mnü ã pns ln C bn sl /sm <! n <:d lul Mllns hnn n l3p!l h l Msód s ügun nn Sph l új! lsílí p dn sll ívl ns lnlu! d ís nns \\ n svn pç: nn Vnn í ln nnp<nç; l :n nns Tàn sl Tnvlí g ln n D Fn n ^ n:s n p; íln h dl ;n pn Mh Cs 6? n n nnuj vnluí nnl ^<\ n^ns bç s íí;ln; Mn n bç Junnun n^v? nn? bn s \ ílh sdn ««V!«l d N^<!s 7 x ín v n bç ^V S»n líds d ;; nns n vl > (n^nh pn s dn h nv«n («l ímduí) l x psnunl p bl» Mn Kn Cnn l nnn= b u: ud bsl \ íd^n» n «n N! ( lln56 í jl UU GnQ n s í 0 nl s U«s síí? : 30 s lú!0) VS ín s 0:::: M s vs^l s s l)7 50 s 2533!ü> 3UP 5H00 s 250 3()u s TTS 30 H) s lh!ml S Dl?(0 :u>s üò ss :s :47 STTH) l:0 T:l ;< ãl C3l (üq PHEM0S DE ln nns 253 Gl 7l(J 7l SÍC (» ST :SP5 2M 2320 ls: S5S 2S50 SlsUSí ::h :í:: s w us pjsã «: ( ul 72 lgs :7 455 /70 s ;;: u:: 2:7 ;v;: 57s ::;; Kjís n;õ7 07 nkms DV500 ns 7 :: 37 7õ sv; 42S õlll 0532 S7S PV>Õ 97l SS U)»:! 2) ll» L :; 772 7l líup 0 R T) Mun íu) D (nn) D ( :) Cnl Cnü Mnl Lvu C Sgus: ngd C «: V Ms Gòyz RW M S Kny C d Td:: Cv Pgss nj Mn M Flnns C Mnl Cn! Ppln llnç ss: Ds «> Fl D l Sns Cn T Cusns \ n M ln Cs Vvld K Pusn Psss Bg :0305 $ $ CS SGSu $000 sss 270S J70Ç 3$ 20$000 S?ü C4S00 2Q0$C üs 5S00 595$ ííõ SBS Sb500 S50Ç0 sí 9SS0 í !? SCS S?5CJ 20$5C jss í 2245 Ü^Í Cí$ó 20^000 8^íu x$ npçp ^llls S00Ò $»í(» $jc l ÇJ N í$500 0Í j$s )S(» ;ÍS Sç «ní»n ÍÍ l$ll l lup u$(3 s$ 3j> T3ÍU 7 $ 5S500 ;S? ln n nnns [d v?;vn d s Mnl ^ ns p n; d Tíl!» íâ C nnns s l s sí u 2? v d NVs Pn( d í6 n pn yx n : ;!n T: ;l PnnVsn M bn s ln sd Ȧn nvl dv Né x vnns «lnn» S Vn nlçüó Vnln Cülh n dç5:? ll p Kn/!?sn!Tn npcrpdn vüí lí! Ul LnJ ;:>; 2ní; S H WT 25; 25SS ! Sll 270S 297S í;s òl^s ;;2í ül!; l:70 37! ! 4 2C 7Sl S MlV Ws>l 5S 4SH >! l l M ) M UüUC C Cv Ds Sns llnç l b~ S Pv Lu S S qu S Bn C R M Gs n SS 5S0M 32Ó$000 SSS 70S $C0Ò 200S00 Sí gs ú$ psj $ g9$ x 9 7^000 S 20S^ ;j BREU Cl (js lbl ÊM M BÍYTTS Vnü kl Vu: Fnzs Mjü BERCH Vüésb : nn íulld p S kls ^ÍJ > 4J» BNH P l Fx (l ) 2 kls sç ;B< l» ls d ls (V^ n 7S»; Lgu 7S$ ;â$8 luhy l 20 kí ;?S» ;8?ü!>»» M lâ g n??í n BCLHU ;«u jíun qu )l j$n 4J)» Puln; UM)0 36S00 l Esss $ ^jj bns < d l vllu s D lnn nnl s Ç040 Çl D nv ;>s ns >: ns nvs GJ sv pn CH D ÍND íd P l > í» V CMENT \j\ P C ) Cuz Vlh CKdl Sun u«n l 00 k) CKPÍ» l Cn! MT lh n ( d NURS Tííu Cnn;?b l!:;:í í Mu ERVLHS Ní Ds surs FRNH DE MNDC D P lss ^péll «í(^; 9ÇG00 nn S«K ull 7ÍJ0!7$8u (jj^;! 2$íü0 lj>j> P Làu FRNH DE TRG! nnl Nnl ls l Sn 5 n níl Flnns (íp^ S Lpl >ívnh S2:! Cus Esp Sn Cn M V pn s Rs b (30) Us s 5> Dv lvs? V:í (20) l (;: nn í) Pulss (?) Vn v: lj) Cll0 ls) ls Cly lu ll! VlR P Vnl pguv u n ll ln ll v l H Gn VERMUTU VELS í Jlll Cu!!í D pns UTsl C n«í 6 (; n «úll l5jl> P^un U S Hs l 5 (Jl KJ0U l< 6 () í lm (\) ub FVTRDS PR C/VTGEM RM s z 0 xs guln 5 lups ll K5 nns ns l ls «: 500 uus s; plnl ^ qulns nnl 0 xs nnndn d? ss pl 353 sãps llnl üj xs Cl!s 0 Mxs s 02$ ss s j s nsvs xs «n S ngds n slgnd 7 b s ns 7 x? dn s 376 s nh d nndó > ss íjr C9 ss Gs vzs 6;5 xs M; ps s 8 pvhís \ pnh 465 bnhs p xs %$p s s pn 500 vss dvss > Pllõs v pólv ls 400 xs px quõís p:n<; s nlsphs 00 lus ps 7 xs Knls s Sl S kls s! s ldljs Tçs 4 sãs s 2 xs 30 u ékls nlgdãj 27 s Vnh í5 bs Áss Ss énbu v : M Jã d B 43> ^j^sk pl nu ílé 0 nlmll «l» C p blu ^! íl 0 u U unh MnshH lll pj; Bh nl P! Cll Mll» l n Ms ln ls d nl js p nl j í «nu p ll p xu R 0 yl pn :( ll( 0 dl nnníl p pus «l nn ld pus lé h 0 l nn n p n «í s 0 Jj ll n n pn lp wí Wvl p!>! s U p 8un>> «Uüj bn npã í «ls ulu :j4 p uu ní 4» lj d>u nl «>! dp «p Ml é d hjcr l9 gs é s d nhí hnn l V lus Mló Rn lllll lptõm n; l } h» ds nnulr /s p nlln é às 5 d p «lup! s ( l l glus :í < d J lj // p l Pll UlU l psss ludu ls n í \ 2 ] l U p «lupl é b u pn d nnlã NDCDR! DVGDS ^ll^t n W»l«lHJ»<WW»^WW l Hl M ysss^s^tvxuví \R EWTÍÇã DS CH^KQ^S Nnln lll lu qu p» M TRC F DUTR >T» l» pl í llnl n M\ ll\lvj/\ nílw nd» «l W \\í \ líí < M \!ú«^«>n4 v junjlbtk ^ín «:s»\ vn v u»p Wllll ílíhllh»l MTMCR gggw»»«v \ l 4TlÍ R «us n Us» usuv«ux íxnlu p s w M VRCJ líl \» Uuk M n né «s l \ nuu TM lgw p jnl V MÁTRR ««Bn > «nn > DpM d dvnvu d«jl w^ M CCJJ nl s sn^s d«mtrcr à^jwnll \«>n 4» lk ll»ppl» p«u 3» s >!» KU \K \ «pul VllNDlSH RM TDS S lmmc; l DRGRS D BRS CUDD CM S PWllMCÇKS DBPSTR GKRL K) BRCNTE nrcluh\ T C»Ml V > «n(l<» l n l! n VMÓS u u J» ll ; l KVRST Ul! MRR3 ns nul n 87 M L H SLV :u Üujuãjãn ; Mbj DR í!>!: SUZ DNTS dvp llu Üusuyn u 7 DR C MNTUR VV lurs ndvml ul n 59 VHC \l;n:kpdu Es R ns uníps lvlzlls MÉDCS >R EUUC LEMS! íl s b Cnl d C 36 d» C l lphns Cll R p d llülí!p sp Sul C ly Kls S$ $ $620 Kã l C? u n ; jç $660 <;>( S pãs X03Q >3 S C4S? j $n 2l$S :j$? 2 js $ 6$ $0 jp? í j üysn j00 :? ;^ N S Vp ; l n MRÍTMS ENTRDS Ru < P /j» =j s n R Jn 25 Hbug ss ( lnl 5 R ss puhy b lvpl s íln =0 Sns usn Pn u Tu ss L 7 V n lsl 27 R d P Sv :; su lpu Sns b Hdés ss Vldlv R ln P K! gs bu ss Tld l l [ljs dn su hp Pls n Sjp ull: R d T Dn Hbug ss Tju N Yl: ss Vsls K d P llà Cll ss g Lvpl ss V < R d T ln Bn s Cssn síds Nv lus ss ndln Pu Süló ss guy Tn lg ;;s lpn Ps sul Tp Ps sul Mq0: Tn g ss lub K d T Cp Vgl Tus n K P D Kè ss llg Nv Vl: ss l:jl</ :; Knl àüb R dl Tu Lnn Nl ss íb P ss C R D ss Cnd: S Mlns ss M~ynk Vl Nv ss l> S Mlhus ss R lpnn R T jwn Hbug ss C gusl Tns n Mkã ju ss llnb( Julld Ué ss D>n Lgun ss H S Mlhus Lgun ss ;! R d T Vss Sulnnpn «ss ll Lvpl ss lg CnHã > : v:; K Tu ívuí R d T: Cssn T?: çs ln vw ww=«b»wbò«n Dl! UGUST CV Tuls U dn «:l» Cnsuló Vn: u nd n 50 CuH js ü s 4 Tèlpü n s DR DSlíL DE MFD T nnç s n nüs pò Cu [n h: ln» Cn! u d l lndx n Ss: «d: :u l ll ;j l WM PCHUC Mls» nhpuns Cn n^( 3? d j 4: ;ü: l sp n Tl 04 Vll DR H!S0 ln lí d < uldd l Mdln l! l Jn líxn:; h nphlg bu l ly?$ hlí Lbí Gnçlvs Ds n : l» T bj d nub ús d n U( V TERR pss d Fuld Mdn ÚE! pèlí b sypbüls ssnbh» : C j 4 KSWíClST d léss R n nílní D «l N nl lll lv: Bsl v Cnl ds n 4 ls Tj j (Jçpu^ín usj WLZ H< LFRD TRT Kp» :n :u3 ;»l d)phlu p» pll» >ó R Rlls Slu 5 ls Ul«) Klnj xud lul n vj l) :!! KNRQUK DQUR «d <l : ldnll < lí Vlü u UR HSTTKKS RRUÍR T «s ll Dlnsl udmj u; «p» í u d nnv j Tl ph 4700 Phyb Sul n lw ln n» d s 4 s CRURGÕES DENTSTS PRFESSR DR SHVV MTTS: ~ CnxuU pçv dw ; ls d nhs s < s» d\ «n <! Uuguyn n 3 n d u d pl sss ClRURGlVDNTST M\!) D8 llt 5 SLV \l!n l uulplôyl llpl «M«! l (j^ > xnn d T: :«Mu d ::!«p;s l l;> n u Lbl 4 4 ú 7 lí l n& DR NTH M DURTÍ Cu Kld?: ín) Fuld Mdn K Jn: Cnsul u ds ldj u :! â«>üuí«qls «xl» 5 d «l: sdên u «np Vsn 54 :\lm HÍZNNG Dpld «U n Híl lng p js pjuuuls uudõ uvls Tl (nls T» s lls Ru D DÍJ d Cu 77 My PHRMCS HMP THCS PHRMC M DRGR F G Cpl í dgs p dus hls phl» s: d: up u Cl Pd J3 JÓS RELÓGS E BJECTS DE RTE DR CRLS NVKS FLH Espls hu!s: d ub bxg ( sl? n lng ;> ls pl Nl l T Cnsul u Gnçlvs Ds n 9 d n DR GBD5S DK MK Espls l«c5:í8 dn! llns uvs (ílü xgn Cn: u l C n 45» d 2 ^ S )R JÚL XVER C d ls nhã Cnsuló; u Uuçujn n s ls 3 4 j Usl:;: u Uâ d pgp ü 3 )R FVKST DK S! PvXT CJv n:d p snhs nçs p :s í pnlg Rn d nw n ;j sb lg d C u dü s j ls Típhn í LUZ RRZEXDB & C jll» Ku u J ns ÍJ ~ 90 u uv» n 6^ RTHUR S C> 5V Suüs ív J? & C u dn uv n 08 sb Cps dn bu lpd URZÍD RCH C Jjjl!! lj Cp u p d ns C d qul jd K: Rdg Slv n 4 nluj s uvs p d u S S MENURECLME Ml d Pul» Pv slnl s ns pl u d Uçpíl 0 sb «ds p dlès Uslus s pl lgns «(«ju ngus n <\ Sd p un ndgn dlh d pl U n vlnu l (l nn/m j ds bu«íeus TT Sul un í u 7 Sb nu n Sü; Mdd n Gnçlvs ; n í Slss pç Tns n jj ls u d C ll 0; Mê u Mç n j; Sud Mun l p\ Tns > : Rí H :j S C u Uuguy 47 Mul Plgu u n[» nu S ld Mnh Tj Tns 62 PTHK PULPPE & C l [lldul lh» írís vnd píçõí d 0 íns R» d» Qund n 7Z DR WERNÉCK MCHD Ulélíj / H sylls Ru P! Mç n Só l s l: düs sjlldjdj DR BNDER RDRGUES Ml ln ug gl ps nls úí snhs Chs qul h Cnsul n sdên ó u Sn Cl n 03 ls S ü l» d nnlã; n :s: lg lu Rs nd â p l h d u DEG F u E ppl Tl FKDRRÇP PERR Rnn < l s S n>ns d :!n «svw pütí s v«ík>s dvs Syp V>; «?: (N ík: «ln;; pnní pl vn hvnnwz n wphs jl ns < nn; \\? k ^?:!;;: wçl pl p?!^ í: KívV «í RT C^ní â sél d S U }«v; T l Bs«s íkpk» «; CRCUL n nprrrs D UNM Sã n:>v<>>» >v s3w» >s?y x un5vn shl xmívínvt Sn 7 \\v hv nn < Jl 26 n «: 6Cj: 3B l u :T v: 6ll l: 5 õl v :\ 2 02 HTl : ( ^;7;s Tl 5S7Õ7 5STU7 b9738 ; :T ;ss uh J>v ü 3 (;l> 6w3 ~445 7TS3 07)09 GJ65 ü»l MMÇ)BS PUl s lwü s! D E g 9 D: 93 pí : : 9 :Jíl ^í^ SS585SÍ97 d ọ C>:s67$S39 =S4$4SS v; VFSDES X Ju d S Cü n UíÕ ns^s s (> s gns; d 5 u 6 (25 ps) Pns 6 Í25 ( s) C s sps 4 (30 ps) Lvs sps C ps)! V ; ç k! < FEJà D 7 ls pl R d d d l ng npl )h nx D dvss ôs D nulnh í n n nl lü «üg FUM D M ns spl <) sup D» D 0dn Cyn?;í: Dí sup l:;: R Nv spl T j 0í^3 í$n :í?j VS DF VFM DE LVER çl spls g; nz s ò nlx s <spçs u l Vnn Cds ds :s h! Ud KU URUUyH N 37 Vã h 2í$n n jçj S 8$8n SÍ ll 3S0 j;jju S400 Çl $UJ $» ;«;> S í $u S jsíhh SÇ $ S S SJ F CS ns 2s ~ 0 : bnh l^ s Us; (U s! T SU Ü jus: 5 n 5 4 ps n l l p s ssv::::^ h C ss vuls V ns: Mxd V S^ ; í Pnh C Mns C = s: z Ó s 4 ll ugus Mn ^ z Tü lh 00 Us FVS kí!:sk!!u x l kn«\?n \\ KERZlXE NC? R Gn V) íl 7?000 uu h $n 3J$«N:ín~ DR EDURD SNTllv Esp s ds nçs s > vs n; ln gl pçõs: Md íçv líspl Kvngl p s líspus Ps Bl Cu dln s sssõs s pçã s dô s s d uu p s sj nã bgn gb ns bnn s sus Upçns CNSULTÓR: Thónll nn n qun >! u d nnd l s 3 ls lsòní: P B 3 DR LBERT SLEM d Mhsls ds ns: lnl d syplls Rs D M Ll n 34 Cns ssblé 73!! P HENRQUE DC S C dv^í Ku \í:óud dn Uu l n :> n Fln (Lb Mnn CuM Gn) Cnsuls ds ^ Gsds us pb FUMS BENT SLV J C (b gs Clb npuç xpçã Sn pl dp nn Hu lu du undu í l: u s uvs d9 P Mç n? PESSS VELHS PDEM RECUPERR SUS FRÇS! vn é pslvl p s» h nv su juvnu qus 0 nn dz ds s p» s vlhs p up us! n l«> p?p» J í;; J bllví! Vnl sn ns lnss!» vd < un n uuuu l p s psss s Vnl n s gs» dgsv n sngu vlh n sã l s nvs D::: nd p s bs ss põ uu p hnn nul v hs nsu ss s nsds bld suhsllu z pl (ç dns ds psss l s xpn Vnl g nn vlvs su dnh s nã v FRMCD MERNÓ! pj su sup luüdís «vngns lvu Ku :J j >l» NSTRUMENTS DE CRUR G s MERN0 s vs s ss dç Ru ul n j»! UNVERSL SlüMK DE j :$u 7 llnn Tn dl) :»; ns U n::! F d Clh nspl sb 6 j n d 30:000? snsl íl n S Sbsã s Ts ::uy) d BlSK l l Mns G 27 d ç «l 5 ujs b p : ::«l 30 :$ (uu nu s) sã uvds s 0 sós nsps ns n: é d j>0 «u\ G u n lu pg n s u s bn l nphugà p Uu d? (vn l ós) D n 23 l h ls slss pz p p:««unj nn 2 julh 93 Bb junl «l 07 DC jj DVERSS EXTERNT HERMES p nn nns Cuss! nnl pn d sd u S Sb lll 9 23 nd! LVRR LVES lvu lls dês Ru uv n u R» d Jn H Pul u d Sã lnl n <2 u lnm g }^^JSSSSSSSÍ ECC UVR DR LSCSS DS SNTS d pl v:<!l d lll T psu n s p ubçós n vss plnéu hb nusldnj lv; ns d pl pulns Uu: Nv uv 7 u s 3 hs k:í«?: P Shn! ;»: QTS Sã Rb z: Fns V Cu 3ls 2M\Z Í SlD s s SM s 77> l7sl SSjUs Ts s s ns 9 :3 ns u 30) í»l du sjv n Mnl CS />< dpsn46í S d Ps í!ss>n: ugus d Rh Mn CíZ s s S C 7 «sâvsu ssps nü p V snv pnn) JlJ H = «u n í pn s~: d; s; Sn05 F C p s: Mn «ps; Lu: Lnuyn s v n nps d S Dg $Rvlò?S Só Cn ls? P S20D Vll Ç í MERCD DE CFÉ nds ln xp v s s b suppvdn üq5 d Mn!!b : 30^000 ;:: ny ls s)ds í pcc ;?hj nl Fés sllh ííü l L Pnn Tsí Cn s:í d P!:;: :?s s MLH Vn: l n D su M d l «BER3 Rsn d Spu; du Su bn du D \xn h dúz Pnh Pn quld vz 2 qnldd duz ÓLES V nlç l Dí ljtl» Ss Sjj S: :$ 5 ã$cn Çô 2$í ^Sí ljc?j Sí p3$00 SóS SlSuT 8çÇq js 67(000 í^ ; SS30 lí DR DNEL DE LMED Cnsuló: u Hspí GS: :s(lns: u ín n 57 VJn CRRE Es jçâ xp uls pls sguus vps:!s p ps n ní psss é s 8 ls d ; é s SU du n dnnld n? guy p Ess n l Eup v Lsb bn psss lé S hs ( ; pn n ns S ; í!n dupl pu x s 9 úb p Pngu S Fns K nd Sul bn «< s d nhã s p n é s S2 p dup é s Hpün p Sns Pngu R ul b psss é s 0 hs d nl s pu n é às 0l n uupj lé s bjs p gs é s g ls l/ p R Gn bu «b psss é d s p n é s :;j d : n dupl bjs p gs :é s n h «Cp lgl p Sns R d P bn psss ns hs d nhã ns p n : ns pn ;ull pn x s p gs nhã l/íu Rs p Sns lü d P bn psss vs u hs d nhã ls p nun s p dupl pu x é d ljs p gs :é s 0 hs dn nhã qvln p Sns R d P bn psss s hs d nhã 5 p n s n!% d» ç p dupl DR PSSLL pçõs ps s ds slns vs un? Uuguyn 05 2 s4 Ds d Cü 337 DU MFRlíK ECYD d p d V; uw léss ds nçs Cuns u l Cn zbu ds 0 às u d nhã u Snd Ruzb n dí : í l ld Usn u Rdk n 4; Mud d Tju DR CKDD0 DE NDRDE p p spl^ nçs ds snhs Cnsu : d S SEMPLE s s qus sbbs ds 3 ls d n Rs «l: : RU VLUNTÁRS D P TR n z\ n h d nuls s sgunds n s sxs d s 3 l 0ERÇES EM GERL P\RTS! DENÇS DS SENH RS DR MNCRV Psp lsls nçs d: pll syps Ús^: u Mu D : 58; Cnsuló: u S Pd 54 nd s 0 hs d!>j 0 hs õ HVDRCELE : L Rl; sp ã léss ds vs u s p d?(> nns hydlé p s n g vk«sj (nlusv s í nh pçòdnz ps pg ^ psss hun s pvüç < ín jjsã s í ss p b l p B!Síns) slp snn : pp çã ^u psç«$ sé d^ nn íb sü pduçã d uís Kn3:n: u S ^ny Xv n ll U; :: Êu: u d C:suçà n 3 (ph Mll) d ús> 2 hs DR JQUM MTTS pãc 4 nns p Cugã uívv llòsp l ú Sud!ú d ug d ks d snl s (u vs nnxs) ds v? uns uh pós h?t;g s) héns lydls s s êís vnc4 pçõs ul Hun Ud Slv n $ n ss us S Jsé ssblé d l 4 FCULDDE LVRE DE D RET (nx nsu UvsU d Kn Sn d S Pul ls 30 junh s nus pu u (us pssl n p 5pnd«n J sê nsís d us Fíuldds s xs vgs p s us qnlju ép us xlusvnl juíd ú 3 nns Dvsã us nn D publ snl; lllu l (Ds unl) D nl 0 p) 2 nn D vl ( Ds pns ds s) : D nl: (spl d íhn y ) D Gul ( p u 3 D \l l> sussüs) ; D ul (splnç ) ínlçbü H (lulã judl)mdn lgltlp p pss Cp n : ds nln Rps ld l Kll Fu!) ld Nb Jã Mn F Cvlh Lpl ljuz Mns Junu M Gãs lbs D Níçu d G Plã llulíll nd llusl Mllãs Edun Ld Rul Jdã l Mglhãs nàçs pspls ; u ps 2 b S Pul nj j <?> <3l DECLRÇÕES UNVERSDDE ESCLR NTERNCNL Ju n Bsl sb su pndên s sguns nsuíõs ds gn n d ls: XSTTU T MERCN DE ENGENHR; NSTTUT DE MEDCN ELE CTKC CRURG DENTR l MSSGEM; ÍSC0L PRTC DU ENCENHU ELECTRC; NST TUT PRFSSNL DE EECTR CSTÁS MCHNSTS E PLTS; NSTTUT TECNC NCNL; NSTTUT NCNL DE SC EN CS s n Dp n Síüs Mâs D pln l Sns Cls ls T ns lss» Gu;u ss sn l> K&Unll PRbNll Bnsíuns g «««05S«^«LMRNTE DR HENRQUE FERRER SNTS RES FRMD PEL FCUL DDE DE MEDCN D BHEXCHEFE D CR R DE SUDE D RM D jçã b pu d nd d :ns guls d nuã s s gâns Wuógènbl p pls ss (!> S (» ussn \ / j { dvs vzs ns d?jl\ó s~ju~~~s ~níõs punds CXVLE: CENÇS DEMRDS lnh CM MÁXM PRVET «Ess V s ns D lknu Fskà Sns Rs Cpl Fl 4 d ísç 02 í;vn nhd pl bllíâ ndã T! Fgu lun) «íq^l sls ên pgú d nsn nss dí:: ns nsus é s ju : s plí pls sls vn d Unã Pss xln; pss! CMTÊ CENTRL D ENSN: j J vu d lv «l Fns nl Edgd Mnn u:s: l Wll J Ms Rb d n Cê d lb Gbz j Gul Mnl Cunl d 0s d Clyn Fns d Gnés Jès DELEGDS PR M WUÇÜ NS ESTDS: s jnlls d Enl Pss J n Pnb; U Xus P u Jh; phãu Dngs Vl s Cuyb s dpls s UnívsJ sn pss <\v j x d l u us pssõs 2õs lnçs Íj; sã ;< nhs «lus pns n nls qué n;( l d Unvsd^ h: hvàs l sud v ddls ds p dssb: :s juzs nds dvgs ls sns s í ss: pódè s nss; sãu s píju sus n nhds p lbllãs Àllès jíí sl pu nss spul» dp ss ndílbs p //>? ;:; ds Unvsd nín:; ln s : pn nã sã ns l Unvsd nsl nn sus dpls svguu <} l gân u Ensn vl s ds sls d pvs psupvs í: p s p Fssõs d :n ís phnu h % nh 0 qul u: juzs j (u nh ss pn s s J vdl gsls d; d Unvsd d J Lv ddã íngíz uj ln? d lh d plp xívvvj hnõs Exs d!n; q» S2 h nh plí glz n K l Jn } ççs ul us pl pàpí NÍVKK: ESCLR RU D SS «R DE JNER :; dqun sls ::n )R ETUL V 05 SNTS psõ gl nlss ds snh; vs «ns Uh nsp Cyss Càsà s s C:: pn s pnps hsps UV Vn íd ç Ps Cnsuló; ;; uv n 83 Ü 3: ídné u Vd:: ü V n 23 L à Pls s qn nh pg sn; p l sul pp s ss S S Bw nn Eulsã d Sl R d Jn d Cs ln Dpss Júl ld & C v Slv Cs 6 C d nb d 03 CENTR E T C E S ZR SEDE RU BRà DE V E n s ps v âs nãs ns l un sssã slnn çã qu huvès;u n; qul lg u d n s 7 bõs d n Nhy j junh d 3:u> «l â Jg

7 !»H H HRB U MNH QuUl &> Jnuk#d> Mg LBJÍJL«W l^w n^yjgs CKJTU llum 008 EM PRHUD08 DE CWH (lt RU DS HlND V CTN0S N 0 ND! nvçl D ( psn í3u lu» s ;««l>» %:ynp» 4 bln gl VWíl>» l/s u &l!uul ; dó junh ú«l l» <l» n <><! =b d nls s jn u MBõ Cwn d lv EDTES < ESCL PRFSSNL FEMNN EDTL V ü d gl n publ <u j u4 íu lltnl n R Vl! l Fnn síl : pv Dn? Cxu > hn b upçü» p ul nl l v : p» «l l bds su dyl ípln dknh ^l l : lç jb HJ l» n dlò] b) Sb U sv nl > T»»$ «l d Cpl l 6 junh ç n h «;U(l PRN CSC VNN n n wt»; &^)$;+«&> >?» HV^vW«V%wv Hwn» CMMERC bx nvnvln plnn d Th ly ln Knvy p w (W»» ds «l nãvl òvjs^^us s» nhí» n <!l l ul j <l \ícm nnnu d ç í»!«n «l pn n jln u Kí vs p bnus «j jj lí junh jj F C Cs PnC uí HJã l > l Sznls Pd! KTERMDD DS PLUS D\ MZTN 6SDS PRÓPR RU D HSPÍC N 70 VípHu d 3 s 2 uns d l l»j«7 hs h n sã du í :ísví» vlnnwív ív«s» J junh d lll»#/ Jquu Cn ü: n j PRÇ nôn Dlngus d uj Tn Tx C nbs nul s» sujs nnun s :» nu U nns j un wdd nunl «sl d Cus S: uj js ps çã julh p& p xpl n& d ds nh ns gj «lç sus lhs jí: «bvd Vn l <;3bj n ;«5un u: lllp Uã l dl nd glj ss pn s «\: s lé qu s ín dsgí u í; ^y nsní«ç5 R d Jn z d junl d üj lln Gl luçl Publ nnl 03 sun «! Rh U; ESCL PRFSSNL FEMNN EDTL Ds ; d d pnl ç pnllun n j ã nsndò ± Esl Vnsn Kv n é u d Hnn n H hs b njü p ud s u MRÍTMS sãâk l: lp l«s bds usus d:yl«) Rpn dsl s»uç3 nnl l«àm :»j D Gl nçã Públ 34 junh s gl Rh Bss CMMERC Pí Gnvlví Culüs Sb Cls Ks dsphu> lu Tü L hl llvy ulnj pps gn s Dsphns sn ln lnn üus C p n s sus gs guz p > > su sp jx s uns Gnl Câ 2; Cll^ lj>74 uvs jp ljdn 74 psnn P ín> uplun u 4547 M jj >:> su djuvnv n ju ns ê s dspnsds sps nnu s <l pnl hs p p uj vsss uuns Pj Gãs & C SCEDE EDFCDR MNTE PREDL SECRETR; RU S CEMENTE N BTFG pxdln J ) s 2 ls d H3 D n l s psdnl nv s ss sós ju^ npns ú sslm Gl lüj l l ;s n d 27 n ns 7 l^! n Ju l d: lnu lçã ) d ssã u3 ã d nv ldnnsçn l ^5 d junh d 93 Jã S P s MNSTÉR D GRCULTU K NDUSTR E CM MERC ESTÇÃ DK PESC DG DS TRCT FEDERL PRRGÇÃ DE PRZ Cnun un nssd: < > glu d Ps hs lu dn d h s \ d é s n n séj s sçã Gnl G]3 3 (Pn l Cju) ul p u 0 us ppó d Ps P dssã ns us v gun gulnu é nss: ) Rn dsd h d sçs çu: pu l d s pll judl ««unpl u s >ss dôns \\kncnl lívg^ Cs v! d pmkss l«lnl «jn R dj P l (n nln n s v «u nn s ní:u> l pll n Pn M> u M»«) l w> Jn l> sls p VUl llhl Mló d 0 0 ds; d lu d» sí u Vjú > s u snh sln p» u Cs Vl S«v W ps85í?ís TTÜTÍ s nh l23 u nlul»> v Chgd Pnu lnn!!íl 2? s FnsSd) ím l ünnlnndln 30 PlHSTnl lsuu 2 \ u nguã b u n psnjís V»l/l\ Slld lu> vlu lbl S PlnDn > n RnhSgudl 7 nnluynll Vnngu <jlís 0 us\l: snssnlls V Chgd Hlng! s vlúns p usíp n d» 0 hs d nh Ph pshk«<» s n uçõn > Mplíu u JUÍE ílvâòs D SPG 28 DENTST Pss D Bllvu Ms PRMEK GRNDE PlEMíl ; Expsçã Nl ( 908 lsíss j s dj»» Unp n slu P«n«luM d vnj d n 5S<>> bluçc n d 5V «J Dn» plv jí òn d; u «& jju» Cn» ndu ( l 5 p uj jubd duví <\ CJj «! l vl j;j p u p d ^ Js5> s ln«b blls n» ü jus pvlnh p p u np ln <l nsuló sldn l TnCnl D Slvn Ms R DE JNER Sd uxíls Púls p MuUl S ss RS DE JNER ESCRPTR PRVSÓR: RÜ VSCNDE DBpUM 53 us unn n Bl Esng pl l 30 bl 393 sld pl np Ssl d Sgus u «y»» MJul Unlxn v 00 TR5 /L^V» VSSíS SEGURS : Cluw»DnUl Un ÃTLâllíP Lnh psl uz n línlnx nl <!<> Sul Cbgués d» lupu uds ) hk»««n H l»ul l u H d P s p u Kup V\)V\ nd ; VN\! Jull^ QKXN lll jull SM í PQUETE VLE PREM FFEREDÒ P L PHKUR RKÇ lxtvkkcj:!m 7 S B M S HERES PRTU GUEZES E RNH SNT ZBEL EECRETU5 RT VSC P CM l) zân ds âs d l Esp «l U dn n Sgnnd 0 «junl Q 0 ls Büã «3 nslh «H lj 23 d U s lçv jllll s0 lüms l nl p íí 7 d n dllõs nkn : lhlnv Lsül B üuh < Rdgus Mh Es pp^ s ss ps sgs lss un vzg u pd n spl s dçõs Pnd pssg d lss p Eup Rs Uí Cnduçã gul p b pssg su bgg KSlVnUUl sl lndí dns nlhs nsnílvs n dôs p pssps ds s lsss usdn bns l líx un ní nvuld ü s p s» (ss Tn n lss n ss nnud n ns 0s s P gs s : d pnh G u Mí l nnl NTUNES DW SNTSC Tlphn 259 vnd R Bn 4 6 Sn3: Ru Qunz l Nvh 70 S Pul: Ru D 4 CMBCp vòndêóòs s s p/» vvs nllõâ vnd ln S TíNBS >S SNTS d vnd K Bn s ls C Mnhã DMn s vl p^ pnnj é d $» h Cn+:U sv Tun nnnl; uu R Rín n 7 lí J : pnh d q dè ní l és b í5» ( U n ü» vnü jó > $ p nngl «d <l 5S000 pgs un snj nss lüvu n d 5 d \»! Ú P> us Pdl plpn «l s sul3 n s l» s 05 s» lls «l s su l ««j s zl dcí ns és REL SSCÇÃ BEMEKb CKNTE CNDES DE M THS E S CSME D VLLE /D SCL RUX D HSPÍC 34 EDFÍC PRÓPR pjdlnl d «s 4 h H : «s 7 hs d nn lg sssã l Cs Dj Luz V s Lu p d «ís íurldl» n líx^ v slndusl n; u:uu sj n 4n F l llxpsí Ppó «Un vs Vn pnd u dàlls «! bn n l< j Jn línjnsí L>! ín línl «u»4 :n S Luís ní Eslu» Undus ; u N; j u)! pl SnH slísél s Pnç; lj n P GUNDE PREM N PRTENTS ÍXPSC N CN DK ns; nu dlls d 00 n Expsçã nl Snv l lyn 905 n; Unvsl ExpSã d n R 9 s: blhs sã ps unl p u lnp Cl pçõs s 7 l h nhã s 5 d s s dls 3ü URlBUYK3 ng Esqun d ü d C EM FRENTE RC0 D C RC Tpln» n 55 0 ns L0 (ÜllS n ns us sk Spls Cnjugnl Splss u Cnjug Spl Cnjug Snpls U Cnjug J lj 7$000 ÍÒJJJÒ Üg :;s Djj Ü350Ò Fnn suv pr pògu í ps 20J ps 30$ 0 ps 40$ ps CJ 0 ps 00$ ps Súí ü ps d 00 0 ps líõs Cnbuçn p 7J Í/J000 20Í000 :;íü S sl lg pós ; Sópç d :UJ su3 n sé SSÒÒÚ S NSSS KSTV TS >/K> :» ps 70> slus nps Mvl sú l ulh lp qu n só spvn nl Ü00 nbuns E vll nsl s gunuj n u snd <»u l:ls U U lílíul sms sgus; snu ss nln pgís quuu nlgn 2:0Òí000 ínlw 4: Us s pdò b vd qun ü lhhl undó sup lg qu sé nv nspls :; ís Hl» <l JU6» b\n l (lnu nsuló l p sns sgus squãsn» ã u sél l Cpnnl: éd nu pu lhs ns ds ns lnçs uds ; uv su sudü; ( SKWK/) MHDC n dd «ls ss ssu nn pgunl n psçõs ns xs l<> 30 ns 6 só ul n pç l Jul l sgdü >l: JÍ l)lí JVÜ <5subdQ gs x dpj qu ( un gn p s í nsüs sgus REPRESENTÇÕES Bps & C ns d ulnuç ng ; nuâs; u p n ndn péds ns lug ss dê npsnm spu (ós us líb ; u Cn 6H j MX BENEFCENTE E l XLDB DS EMERE PT» l? T C Cvãdns s ss nbs d dn s sós :s p 2 ss?ã dn < U s â nkph 25 n s h «n n s «:!» ssçã vnd M d s W S: LVVDÍÍV Fs»: n p lvu ws vü líl <u & : nl qu l l póp T n u p 03; ÈSGRPTES luíns s s slll üs pv^ í vnls hz l phn; s sl <!«sp; lju p dunl; N u «l K; u póx dã ydã K lln 3 DRECTR Psln : Mnldósód Cu FCl d lnn Gul TÍHjl & lll Ths : Cul Bndò Vnòn B U HKèlnd Lglü l Pw Dçò sò : Huls punn^ítgn pls D s l Cls Fns Xv d VgM pl DGòü : uln Cn dj Vsnlls ígõn CNSELH FSCL EF KCTVS : nnns Bps dn (uns» l Sns M <; Còã»;(H:ns Bn Gnl d> P) Ànu Llã^Ngn Fns lsó nunssó d ln Sns Jl & SU»LENTES : Cls Pn ClhGu Bn Unç P «lln Dü!ldlbç[u( UÒ: Só d Un Bbs lbuqhqu s Gòp Tz CjüNgn D MdRvs : U Hn Duqusss n d Fíldd du Mdn CNSElUEDCD Rul Bps; D ugus Cslll; D lb Rg LpsMéds Hspl d Msód CNSELH JÜRDD lv Clh; D Eugn Vldàdj ClP Pn nã Sd undd p hs d:s :s pnns s nuuàs bns dò nss pç s v p su D Cnslh Fsl sn su Cp Md s spvl pssívl Cnslh Juíd nsuí p s ns ss nvs jussuls l b çã qu lv nss publ nss ; níl s unlds sõs gn uu sus íls ls Sd R Jn só p»ó un] dpí pqun s ns sus unds sã plu gn zl súpul su ònàç ns nsss sus uulss V líx; S s d Fznd u?0 bl; plnn ppvs s ESTTUTS s pn Sd v u é lbs Sèguvs ps d hqüüld n: U d Jn qu p ng ínsus uv vsss üs lsgns nhd hubld Pd s slns vs sã ns ndnn n sp2u Vsn nhú 53 CBRDRES Psu s >nkín>n: (ínj l ó llu 7 ds Sb s>l!õ WÍÃ KMX P dqu íí vs uss MSC 3 psss nssds ; b guln íshòs s í>h3 ; ps ú d; MHé «S sb nhú n E CMÕES ;\ LU7 T>K CMÍRS N?$ D; PC PRÓPR; snnn «!>nõ s vuvs n ; ; íí pnl «d sü l P C à CENTR BENEFCENTE l MÈNGE! CNSEUF K UGUST DE CST SECRETR VENDÀ MEM DE S N ^ EDFÍC PRÓPR Expdn às << «d lnlõ Sssã nlhò dnnslvó j 25 7 ls l n l yjssul s 5 NNÜNC0S Rd d un Sld l W ^ Í Cpnh lndnsll Bsl Puls 030 2ÍG03 N DClYLJRJÍ s blh k dylògph Pgn 600 Cp 200; u C í lu U gn PlíTEnR Ü V Cd 077 GNQRRHãâ Cu dl pus ns g Nã ps njíâbl S K un sp nn:: é! nbg < u lunn n: pus ds l»>s s ç E nòs nès u ls s S s b5 nsã d un [S Nã é njçã Tn? ã só JÍ nnl s vüs d s 3 psçã nã n sd ^ ls pssn pvjül 0 lòg u nsns Dpss : Dg Rl j] ss u CKlvs u üs 59 [íãní d g Hu «; C (n pl Ss) PRÇ TRDKXTKS «Cn «s d vd P Dg n Pu R lín nnvpnçã s; :>lnl ns pçs pl ílnn d dgs pls lès í sngs B vd $í; nv Sí; Elx l Ng Sju Pln $5<>; Lusl js5>; Sh slll líí; L yj q 00; Vh qun n Gn u Slv Vj Bn j?; Águ nlz üíu; g xypd «Mk g d 300 $Sõ; D: í^n ul j! n ln publ gn CLCnRL 5 DS Fz lqudçã su ng p n g hv Cãn dó ss 33$ í n$: n l sl!$ é ;$ l nç 9$ 45$; ll ;$ é 50?; gudvss í:$ é $: Rudss 7? é 5$; gud ps ($ ;l lí: gudòjds 40? lé 65S; ns 55$ é 50?; s bls 5$ é 5$: nns $ é SÇ; ss lss 60S lé ;$; s d blnç bs llss sj d n s ànls vssésí pplhs lll ls gêns «u pnu l bn ns pçs Cnsu s EWlS ()( nj0 l0 Ç^ vnj pn nn 05 pbs l d ds S hs d sbr Vsn?«n pbs 00 us > uus u«ls( lã s 0 d n p ls «lss ls s lslã D nnbl Vgs d l zv d Jã M d Wl d lnd d bl G d \ n Pl d Plín ln d lujn Hh d l l Ru Uuguyn :} T \\ lhpd! íjhí ííí; CVBELLS :: Hp EPDN RLWY nv«v LMTED í! D x KlM HNTEM g» V M «ü MU Juuò \l Tòl Sl V Gn W V nns G20 Jdí Zç gup 6n L L lé d 7 j«! P u xçns s sblns «l nl s 2 hs <j n Lln nd Rv Plb HK : n lwp» ndn «!«â ds splvs ls v5«n H«nu S shllns p n n n n!«n d l pns \ dàjã spv ps qu Sssn»n luv» Ds d 7 «ul pgs V: S qunss ú s!» v Tn»n 2% d lnl d )!C VVY snpndn sl l S Pul ínlhn»l» l»«vn d Es ^^l;ll;^ bs»ns l xlnhh l ll < d «J^««í»»» E 2 s s 0:000í :000^000 2ps3 snhã B5 Blhs vnd «s s ss ls Es ^3 / ül <!à ln s pd ns s íj s vn ns» pbl n lln\ 5 Qnl ~ dl vd! M l \^ Ru Rs 26 (Sí Pnl) Ghu nuí Gup 2! xps P; Rpubl 237 s 8 hs d n P hj C L u GuílH snp pn nl Vj lh quò lj C nàhdç bus n vnhp; Ghs Ss (3 ã) uul s u ^ GNÓRRMB gd (n N?lç4 splv qu; («pòs Sul ds \ lss &?>? {MMÂhívò :<s sun p v n < lu Cnu lílòssn lzí n hívl!:! n vl lgs; ní bsníln «Mnluò Hl ç l l«s 7:J lvj 0 n»s «l u US l()l::!! Sv VS) Nã lln ç«s s jsns q«nn pp ppns u!s4 lps p ) M>S q hnpussvl (s sé nu u ló é l>>«llü pl v ; ê u pç Tlu 7í sb GRUT D NTE 938 S0CÍ0 Pss un lg l p xpl un n hs phnéu u nhd d l lu; lu2 ã u ( Hsp n s u lns ln s uj\j sn u > Ulul ll pun «Tul; vnd u ds s pln Àds n íusí u d uguyü «3 Cp? H & C HÊãLÍ NE3UL U XéMl TSTG3 unnvl sp dn udü ls un gl NEML TSTES pdgs g J sngu v v ó s ls Dps: un S» í Sbbí í H gsgbekt VVÍL Ps Vn v n yplí n s s dò ss: Gn S C d M Gn C Ru Vsn lln Lbó R R ll u hu Vls Bs vs pbç Esã hgn s ds d su n nv uvçã Í:l;nb u u: Mhl [:l^ín n ^ Cn Cjus Rnplns Pnsã Bhsl Cóplên hd p ns buííkí«s v; l l: hs d n à u íd3 L«>! MME LVER ng s sh pulnw : ;ííu pp pln «u: ípns só vss éndn p bs lín Nã suj ups p lv bç Glnl; p lu zs vnd M > > 3 Tlphu 5S0C Un ls d Lp Slv Mnl Sb u l Fls Vns splnds ns p «n Pnh Ts ílülã n l«; s s ns ns ll n C Lvu z d «sçã 5 U un nòlns v s òíüz n spnhs; vs pnns nhs l9 npjs s3dslç Tl qun ssln pus lus «p plb vnd nus bs p s dgs Pd dlhdq u n Hxpsçãn 90S 3M vsxs7s^bx> GJMFELL & G RU Ll7 DE CMÕES í> T z llã n d 27 n s pnlòs Mn pv s ss uus p sus nuls pn s índs n vsp dlll d TBpgíFgwí Hnü qvs p nl^ ;: DR blhü üul Gbn ló «js pp lhs é s s ns s : J^H^Z^ 7M èç «): Dnd su 3 ^y «ívt?t>?t TTw hp <«:;s sn» n J í>\ LU íuíjíííjíj duduns 5 hs j nençs XTERXÁS VS Culs >U ~ l n 3j URSRS; TRTMENT RP d n dns ús! n )! j qq p GNRRHÈ sn0 ulj syphls hjdl; j Dspõ nsnl p xnín v qul nç düs vs Thh gnnlls lç<3 z «v; npns ;«<sn: Pç Tns ll T!» Mléss ds nçs DR E BNDER DE MELL Cln :lsvn çs su : d ssblí 4J j d ds 3 s 5 bs (ó «éj d n spdül} LY MUR í B MRD RU MRQUEZ DE BRKTES 7? P nl n < lns dônls n nd dus sls í l p znh n nd : pã hbvl lugul 4 S Ds í s hs d nhã ds 5 d ül dn D Tx Mn: Mléss vns píõs Cu dl ds héns hls l> dls uls Un d ssbl 47 «s 2 s «3 } u l w l \ X & d «0(5 2 n «â Sl l) S S S <P n 8 (Vpvln pl D un l d Snl Uuldl Gn s pugçõs s lhs (Gnjuvs «l süb guds ujnvs RUlj ü l «n s puulu íuís pí ulí jlvls ls lns) >p>ílp vl ll\ím( Í MUR nuzl gns p ns là gns lívs b lònls pns s n bs ns s s Ess b nsl pl subúbs p ng psss ndv»s sns; p s nçõs quèdgsn llnnqu Splví Fb Cps d BüVh vnd R Bn v 7 Qus dulv l Êpsíh dnh sll pnl: s d jós u p b!ns znls; ups bj; us s U s ns Cps u n [nn ]ó RU LUZ DE \\:E 6 Cpll & C LMBRGS S xplld LCR DS C R E N Ç S (Tn» p) d Mn Gdnh ppv pl» D l Sú Publ» sssên Publ Es l K K nl éd lbgs RC HTSTRM ls vd» vs ; l vl nã S l gs gdvl n x»«l n pujs Kü é vnns 3» 05 nsns; 3 b u é u pls d Ugn Tv u í J d óí í:n ds ns dg;» s^y\^^s ds Lvéz 37 R üuguyn )57 du jnkn ns s ls üsls Vuds íhlq guns ínluj Un d C l jvstue DE BRS Ks n üã <! hs l nsõs Cãunhy; lã n u Dus d Slv n Pdygdhò; Pls Chgs Chs U snh lãrílss n h ns npsulld l blh n v sül d n du lhs sn l bu^s nã pn l blh s s j? suséns Í3 sus dn ll3? jssndp n njs!<!:d3ls v; /> ss; pd psss dus ã; í bzjs; (s ãs í^ p d? sus lls p l l< su pss pl Sgd P:«~ M d Ns Snh Chí sl p u u> nl p ll /!:! s«us í n d sus üln ps íjuj Dus l pns Ru S! s Ml lzhs n 3 nl :> n:: s d l CLby pu ls ns l ps b d juíql ul sl n w: x LT^TSípíj leuds CHKV CS E KVS Cun5C n pn djs PST NTlVUMERE np>s3 Gn & C ó u <l Rhul n Vüs lès 9 PENSÃ un: l í ppü íã» uu sypbüís pd uns ss; ubsulns ns ss nds uls K C 32 «ls 3 j 6 íldl Lb n 45B CRTÕES PST\ES p d vj nu Ps «v yy Tspss5 n d5 pns «üj b «;u;zd nhvl hbd dpns lnls ( vlhs n qu òs bn blud03 ü s lng n Su l nus lqud <l< «:ss :00» (ücs ( éb) Tspsss «n jjuz v p u d sú «l pp T nnjvj s; M n Pulh D FURMC BlTlNTLR 3 í íí ;Pní u Q!S7S í «u ulgíjí ««Sdj«KNTST ;: l luçõs d òsníh ô bl5 luíul0 lchvlíll!!! lín s ns pwscnl n xnjs sd íüí p [íbun nh M Sl dsçã n Eup nsus sns us xpl uul lz 2 qüã u bhs p nuld ç bs l73çãõ sns ngós : s b s ÍC03 ns nln ;õ vnd Pss u «4 sb BRNCHTE TSSES ESCPR03 DE SNCUE STHl; K QUD CURM SE CM BllNCHTL Xp l gun nnl n nn vgl DEPST: RU URUGUYN n M d lndups > lg u éllln! pg!!í«03> l\ > l Qllll :«VTLDDE D HMEM Mysp Cu dl d dns p ; nã lu dàúc çl;; u lb psã íãí uz s nsns p p íl pgns psçõs Cnsuls ds 8 hs d nhã s 9 l n u RU D LFÂNDEG ; M Cvlh çdü nní; bsl d nsuls ds í d nnlã s 3 d n n RU D QUTND; 57 sb 43!?ípk<j: U n s pg n sp pn p hh dun u p sj b un líãü; sb sv hn psn sí d su n du; ls p Cls Jun TE SLÕES P2 l lu lõ? nçd xdz ; íín Ch n 35 Nhòy; s â u d S Pd 37 K VLN Vnds l g x p p 2$u; C Uvlqu; u uv FGS Vs n 9s Rsu nv : Tpl Jn CTJFFEíS K Esb d u Nún n ^5 nd us p hns unn ds S s d n n us spl dçã d lun us U d ul p CURS ÍJYEE PRESSNL E RTÍSTC PR MÇS : Slg Zn 5S (Cn d«n ) CNVENÇÃ? E unã!l ) nllsv (sln ls phn lç s n ü pnj s J bõs hs Gu jnuwy n sl: n lh! TJd s 03 ls s ln pç <l lípubl üg (M lç n ) Ens évlí ( Exu ^ çs J à:; uvl l í! : ; M u ;Y sj :! M ^^>;««s4«^s v^j^» íèl

8 : ~ n l : CMÜE B M í3 J^^J^^^^^^^» ^^MMMM»M»»»^^ 4 ««S PEQUENS NNUNCS ls : ««l d Cwh l p «T^TP< V7Z>»99 >0lB» ò d»n<»»»^ u n s n 9 dl 4» ««lg «l Mlll ll un» pn « «Í»ÜQ»BJ Nv :n línjllll nn >RíC8Bl p9 ««l nul uü l» pb u lbu nu u Unçlvl D» n í l» l: n (nd (l bv l «Élnlél n V!«bpuly n H nprc8á8lí S» n dl»»n ll 4 HÜ l» lu» nll lvl unq» (l u Vlll n V»» l«s «l l lnll ljllsrk «> )l S4l n nd Hn VlUlB j» (S u «lv íü < wn ds H l 0 j> ulnl â u d R< ) d ll:»u> n»««dl > > d 3 n d lll SS d Uvdl < n lm l» «nul lllv U új )lll» MU»» ; >»» n 0; V«l S \USl K : l blunl l»«<l«d bn» ll pul» du» PRKC8Í J pl v»» VUçquÜ lu ll»j» lv B «n (nl ú lh ppbl K SK d HM n ( n;< lll PJlíCS ndl çníu nçd lj d < íln u íjun nnu»» nuv dujn u Su l» V VllCS lugul nl n 5 7» qu» S S l 4 n» du» l UllnnK «ll l Tn M ;): ( 79 luj ppl vnd U lln JH n u lllnl 0» n p s UCSK d pu ng d p s Cllvíí S JKlSS: l nd lpnlnl n d uuu ld p s ll n u P nn {nlu n )H!CSSE ü píjun lqj pjt vç Ku J» ldll «un pdl du»!> lnl n JUllü!l LJ2J Lgs H CPTR RU RRMZM í HSPÍC N 8$ Tphn J W H llu n u > l Junh j K 0URTKR l l >«>> í u» lll p Vunll u 447 «q x» lvc Cllvu pnh:» nvu p nu C n» zv >» Ml HJR QUKTR í»!3 J«<u U pn nòg d pl ud vnd 6 slnl» nn 6700Í000 nnu u l < j 8 n 7 «MNH QUNTR h d ldu ull d pkplk) «ln :7(un luluw u nu Msl» nd pl l Md Dus n u Cnln ln l Dpl SEXT»FU K 7 «> h d «Llã d 5 hns p b «xs d pnpls sgud Mn vnds uunslls d n d ps nlnn d ss blõs ll vnds n ú u llsp 85 SX!\ll\/ h d llu ln u l pd d nu«; b lullull nv jd n n vss js nus pun íl l u Cpuln 9 s s«lndíl pd s vnd 0 x u llsp H5 S 40 d )RKCSSE lulum n v»» Mul n nn p ]>RKCSÁSK un» wulç 0 4 0» Ku J Mlnvl js» j jl n lls; «u b lvl gn P Cn sy ^ lms du» ç» pugu \l lgdn» l pu! n Snl Jü;! l Jí 4\ \ s: n / d» nn p :s lvs un lz bdn! p Cnl s} nnds \ «jí! íl hn lljm xjn >RECSSE ps p nhs; n u S Jsé n 35 nd «íl 4 u LUGSE d só lns qus sls Kud bíl pnsã n luz l h hs lpln pd nv J u pzn 55 nn un nç «vlçs lvj n 5$» h n luu Rzn n n p s Ku n» C C T S! l d l ;n yj Vlj õ p p u Kkul l n; 40 pl l! l z VUCSl n llú»! n n D Mnl V d n 43 SE d un nh p ju d ns svçs d s p s JUECS nh só Ru ÀSj 5» sb l ps lduls llã s n U pgd v >RCSS Ru SnWnn í Mj B n MM un ns d nns; ü u Jlndn n l >H(SS: s (níyn n j d ps npnlís JUECSSE slls pgs b n sn blh ds 8 s ; hs M Elnj n u Uuguyn n <j líkcss l nn d «ú S 5 ns pu svçs éss; íl ll; n u S uub n Mud d TjuJ b zul JRECSSU n n lugul; p:gs b u Slg u n 50 J>ku;s»sk prkc l»l» gu d Snl lâng J)](K0SSB l sus; n u d S un d p n>n up )llíclsslí p ud snbj n su d M n 55 S p l>lllllssm d pd p znh vl d un sl; u u Cn SS sb d un p 5 & 8 lêcsse X nnuü p; s g jd ln u Cn d llnu n v s 57«un 3>RECSSU lguns vçdsj ps ; C; n u Mh sss n Fns»RECSSE l ghídòs V s n png íín)recssk d dnh 50Ç üj n u d ç Cnl n 0<j llslí p 0$ Snn My qus znh qunl; u u D» d lu n u Duqu llgnç Gn uxlls sp PRMCSS; nhç CNHKN d n» lv d p C0KRXTST D CHRHSPNDESTE E DS CUCUS n nn U dn d língu puguz (6; nd n lvs uv ld Ms Qund ;8; Mglhãs C Tç Slv 7 59; Jnh Rdg í 6 l d u nprlcclsse d T pd n nnd ; j u s 3 k>j s d Nkldô í d u d dus sls dj»s hvs sã 6j Tls n 4S ndlhy 5<> p«s n un UG%SE sb» nds u u ss 0S lg d l>jí n lj 58 > pn PRECSSE p lpz s sp j j Gnçlvs Ds n znh; s n llnl» n LUCSlv nuns»l» h ln ul bs n u M 0 (ss llul)» hv» sã n n j ls ppl n 5 u Kz n j UGSlv sb «S d u XC;» hvs slã n lj l n u d C n 4 vl Mn }KK(SS b s b LUGSE qny Csdu; 5 hvs us u n Cj u sã n s un n? l sl s lhs u un LUGSE snh ; n u» n ; nd LUGSE s ssbdd Uns sls b spçss s qus jnlls xlln znh n bv nh u s p sj un sl d n u pu pn l n xlln bv d b Clíslvãó n p lnhs d bns póxs S Luz Duã ú p; ns p v nu u S Luz Gnzg u 5 s n s d p»e pòuguzn s sl PRECSSE s lls u u Rhul 384 pss p n sn pugu lhh; JRECSSE n s pss pgn 0$ p z sv ns ndçõs sv H suçss u CnUd n 5 Dsn d un b pgd p d íl; n u d S P)KlLSSl 2j sb C02 d ndãdó jskkcíss u d Qund ns 3 5 n d nn p vçs lvs Ku \ llsp n 83 3KKCSSK s n dã p nh lv pgn b; k u JUECSSE Thph u n 03 sb K UC SSE un b )Ru u Mhl Fln 4J sb qdlé; Px n URECSSE lus nx s pndzs; n b d hnlls ú u Cn n 38 SSE d lns nuk; n pll h ulul hnlls; u Cnn n 38 PRECSSE b judn d X l pu b gn; n vnd Slv S íò psn n LUGSE lgn pd d nsuçã luxus nvl pln nv ã u Uuguy n 56; vnd sd qus vd d xnsã s sguns dçõs lé gn pã hbví: sl pçã pln npnn sl vs sl jn s qus unkçã qu sl p qu bnh W C spçs znh sd p qunl n xs n b gn dspns; s s pns pss jnls sã ls spçss nsllçã l lus l nups lux ss n vnd s hvs ã n vnd d squn s Rlph Gãs u Tl n 7 nd ngn» ss Lu nsl Ru Gnl Câ» DRECSSE nn d» 5 nns p svs vs sl s lhs pg b; p Flng n 20 C& bx ln n 4 p s bnhs C lphn 980 sul u lp sô X UCVSK p Tp vlh d sp; n HuL d M u ; pq s L:!u= jsí MSK u ««qul Vjun u lpdn u p> nvl; u u Pd» H d q Slv R D; p lu d Gnl sç ng( d d Vh n ngnh J ln p; ns n «s s SB nu LUGM q»» d hygí u lé gn d n u u; n u d» l njls n 5 n j»! <( Mh; s u uk VJG\MSv n n qu b:u uhls UGSlí p 80S nss s d ul n pns ^Vu Tx Cvll n d íü s à U: l:bu n ;8 58 plvl C 9 \ UGSC p 3 d ü LÜnn b znh n s p n íl b «l d n; n ^ã lvn n su pnh u LUGSE V lhnh d 3 nns nã s z C ó sb «J sã Tg ns ;; u Cn d Pz» 8 U Cpn lvgmsk splnds psns XXp pnsã? d? ü d sp sl s lhs u LUGSE s gns n; n p R^b bls s qus nz 4 g n :J LUGSE Zu vn n ^vgnz nus lgns Hys gss Snvnd und gu UnsEnlung íu Fl k bnvhb n nu Uuguy 56 Egn u Th n 7 nd Rlpl Gu» ã3 l suss; 08 u Sn vn ng Cs Vlh Lnjs bns nús 35$ LUGMSE u D ss Jb nu» J Cp) (R UGMSC s s n UGMSE bns nsulós u X çs sls u sl s lhs; n d jnd n 9 n S S u d Lvd n 59» nd lb sínblé pd nv qu n LUGSE p pzs s; n u F Cn nu» LTSK gn pd p XXhãbv) íü d n u Bll Vs n 5 ngnh Nv; s s d u du hvs sã n u Gg ò Nvs nuugsk n 39 P hl Vs l 34 s Csnh u lg bíl TS n s P d Mç n 88 nd p 60$ un h s J nv p íl; n u LUGSE Mgul d Pv n 4 pn s bns s Cs Cby UpSl5 p 20$ n d u Dn xvàl D 30 s qus dus ls luz l; hv s n nu» 40 s n u Uuguyn n 3 CS PRS; bn Uuguy ndhy 566 s qus UGMSE un íul V sl s lhs p 70$ qu :sl u snh s6 u snh dus jnlls dus ps sd n d u h jd lg bn u sudvl bns 00 s; n u D ss Lb n 5 b gn s n qus h jd n u VUGSlC qudhn n 68 bn B M n p; s hvs p v n nnz n n s n s n n u Dn nn Ny n 60 sçü Rhul «ds 6 s hs d nhã ds 5 n H 4 junh d 93 LUGSE s nsuíd n jl\v bns s gn qunl n u Hn n 279 Cxnhy;ís s Dvd n vnd póx; üí hvs sã n s jun pd X nç» «l UGMSE s péds nvs p s Jd u Bã S Fns Flh Vd sbl ns 3 33 qu qus nsllçã l; p n u uv n d l LUGSE p 00$ sbdh s ü b X:«l Pd 4óçs u LUGSE <qu p ç3 s í ühl psn : nç u d í H íí s n l LUGSE bns s p ^3SÍ( S 50$ jnlls vs p w huv n lh lg Cpbn u Sn Cl n í lugse s d u Slv M Xs»S; :: u Hspí n 30 sb 305j s p snhs UGMSlv à nlusv h sl d n u C n l nd 47 u$ dus ss nvs LUGMSE ; n Thz Cvln nupd 4? nsu íugs? b s d Xlçã n p j«n íul n l d Sn Thz n 40; s 4d lvs ã u vnd s p 30$ p\u ^ LUGSE u p Sn3 lxndnn 04 Vl ds n s;) s qus lus n; u d ssblé n 94 ls znh bnh wls splnd psn j qunl n d lvg u llunl CGSK hèll p ç pd nv n luz l Só s ps lídd sl u snh d ss ns Ps n n 7 n qu vv u síu pníã; u vnd Slv S gns s n!<> 43 bg:]ç u s bíl d n u n u hns dç n u pgs LUSl;» d u ns Cn õnun; n vnd M S n> xxvln n :S5 p jj; +s hvs Tlphn $z6 ^â n n íó s n u Bã 4H d: Msqu u ís LUGSE b qu jnll \ u d Rl Gnz n 2 qus TXCSK s d u Fgu nu\ n squn d u Vluns d P Xn ^0 lugul 32$ hv n u lycl 355; ls nu u d l h qu p 4$; n ng u 9S 43 LUGSE u nd Pn n 43 C LUGSE u u Pul Hl n 40 u 7 dus s s qu LUGSE p 45$ nò bl sls hh qun n p llp sl?; n vnd R: Ún dus v ü huv luz pn ; 2 nd d n lugul n{ sgund 90$ nss s gnsj s LUGSE p 3$ d» nv n h 4 vnd s qus dus sls n u Gnzg llss n 34; s hvs s JUGS5 un s d d ã n zé d u Póssl squn Tnv ns n nsnçs Gn3g Bss; s n u d lhs pns Cpbn bns S Fns Xv n ds ís lnl; p v n u ÍS;; Snh d Cpbn n ís LUGSE gn zé í»pp p qul ng pç zvl; u Cn lg n 33 squn d u Rh; v n s gn qu LUGSK s p 35S; n u llsp 5 3 nd 49» LUGSE n» u SnJ Dns uí ju h sl bns qus sl u s 7 UGMSl; bns s; n u d Hs n 30 2 nd p l çs 47; b u p sl LUGSE u sls sl d n pnn u pnsã; n u Lvd 63 46; suns lj p LUCMSl p p n u ps; n u Lvd n j; ls n s bllss sl qulugse jnlls p u b bld bnh bnh n lphn pzs sls n; n u Rzn n 04 jnlls p VLUGSE u çs u» sl s lhs; n u P B n 5 squn d u Rzn LUGSE u pzs ó; 2 nd sl p 60?; lumsk lnjs b u qu j C n 3 4S4 sl qu p n u Vpg n 25 LUGSE d Vll ÇJPz n pç Bã Dnd n 20 s hvs sã n Blvd 28 Sb n 47 pd; s n u Gnl C n 04 X UGS$ qu ;~ s p; uns n vss lv n ; d u s ndds pç jj X UGSlí pd pln X d vss íu n Mud d Tju xllns n õdçõs p pn íl n jd n n gn qunl llnãdò u s hvs sã n s n ç 5Ç; \ UGMSK s bld s XXqs sngs u sl s ílhs; u Flí n sçã Rhul 404 vlhs dsns LUGMSE qus b bls n u s luz l p s bnhs pnsã^ C íl; n u lã ãhy n j Bs LUGSE s d vss Dã STèls n 4 Ts n vnd 398 Kí Bn n yj) lj slã MJGSK U hllb XX s jnlls p pzs lz; n u n 40 n u 393 lu nj» pn llgmsk l vlbl l n u llblk lb n nj PnS llull US qu hu pll \p5n u J ípll d S Cnuul un ; u 4 M> p 4000$ BJ^S VMlsH 4» d Cun n y pdlu (u M> 4 lll» v «lb p lulv«: d vs n nvu» lulllu Tlí n u K Clh» dl :» l uuu um ll Ruun j p ul; \KNDRS u v : Cn M ugu :» S; nu b ^l/lslll; ludu n u; K 44 Nxb p J ;l N DK SU u lug ln > n u l l jy pdl n Çln n p uj»! nu Cl» J Luvud un pdl n bn n + n nh n Chllín Gl!n h» nd» ^l:^ll:s^ v S Jã k p íl jl plv KND{»SK l» GSphl n bílll ls vnd» l» n ü «l p ln l XlNll;M SE bn n» ; ll d C) l NHESll lu u Vj uuh)n d» u d l Vnlh; p{ n d 5J j 300$ vjc dnh 0 puõ»! í u» n l G S L LUGS! n d«ínl v unn?! bld l n» s» nd u (» u u Snh» j»íu» l LUGSE b bl n \ Nv 50 p d d líl dí hu» s «qun d u Hâ d S ^NDE»9? n pj n u h n»» Xv pu qul»» TENDESE n hblvl gn v znh l» ndâ l jd n n X42 ; l n u n ss u Slv N < dll nl» d l \TM; SE gní n pd póp p íl d n (n b u ^^ g p 33:000$j C d C 53 dj» : Ss 4 b ulv 537 dus ss juns n lín V!M>JMSK ; n uj p p ul u; p u Unl Cnu J7J sb 53 un h pd n NJlSE gn n l pln v» uí! n nd p dun s; l np gz lldd jd luz l «gã gz gí lg u sudvl T s p j u p ggg n h; pd s pn gs; nln vud psu bsn n p h gul; Vhs lv sbç pn j; s u Sns Tlu 5 My l d D Mul bns p SE p :500$ sl p VEXPE d n (h l? qu nh; \V C nu b l u R p n Ell Rl n V ENDEMSE ps ns Rs (lld lln d luz l dsn d p l pns 8 nus svd p 78 ns ds d Lpldn) vf psõs n nvll5 bs ppls p díôs; s n l n d u Qu Nvés b Cnj s ng; s nçõs s n n»m5^ l NH; SE p 3:500 n v l nsuí íjs pd hnj) ç;n3 p» d 7X; «gn llu pp p»; bl ndull; J; : s qud!)» pn «vndd! u ã J $ és p uu \ dl» El llz n dus Cu; lnh R du nu» Hn GugH d Lnh u\! nu»; s n s l»» Hn \V!: ng nvd EXllllMSE pw ;0:/ dnh 5 p n d:^ dsn S nu! d sl Uz» n u Gn llps íu j nnl Gu; s pl slç M lll j nhlõ qullll u Uzjv l lv K u n n; b VEMlESl l n 4«í g; pód ; vs Mj n n s lmnl MS: l» Tw Hn n Kí ds Pds dn 0 s s us Píàuhy Bz; T p 30 s un»; p H 3 s s Sn; s pp d S Cbsv n 0S u lbn u Nv uv n 32 s n d ll 0:000$ sbl Vll pn n Pd pç n; l LUGSE p 60$ nss EN>ESE > p d pç S Mç b ^E^ l :S: pd d vnd d u D: pd u J> uv s qus nd n sçã uu ludv: ds 0 b Msqu Jún n ; qu í luz ln ; u d Mndgã» u 56 sb ENDEM SE sups n qus dus sls qunl ; s \^:NDESE vs psjõs n Pnl hvs ng p Vll sbl v u nsvsl bulvd un (pvl lld dsn ;> LUGMSE p S$ u vlh d< hll h uh b s p gn XjLnn dus l n ndè íü; u d lâng n j6 sb ns nus d d sv J pun; lnd vl p n ll p 78 ns ds d Lpldn d íl s ng } u Ty 6 s nvls lguns bz; sb : n Engnh Np \TENDESE v p d u lã ll R pps p dçõs;» un b zé squ b s u n s qu s n lg Sbsã s LUGSE n n u lã Sã Fns s l b lug; u d lâng ngs s n q lh Vll shl» hvs n n 56 sb B ll n é Lvu s d çõs n u n 27 \nmeí>e p 3:000» Bg b pd qu qus n s d: s bnl pd VLUGMSE u qus JuU p s çs n d jl n X6 p d n; u d VENDESE Hlk dus sl» s Quò» n u ú Sn j s pn qu znh :» lâng $6 sb B 32 u n n gdl d j LUGMSE qul pdl» nvs Vu ll B R d: ns : TTlNDSlv p 50:000$ u ns b qunl bn pux p pt sl Cl bll pd nh» l sudvl bns Csdu 20 p jd u nd ds s» p: p d sçã Rul dldãls; u d lâng n õ p v «4 u» D Ln n b s n «qus n d s u qu n u S Sb ll LUGMSE n 207 s h pd gn duu» s qu; h s Sns bl VENDEMSE s dus ls nb d 5 bnl»! n CENDESE LUGSE lld; n u E Cn n us dçôs p gn s ns nvns s d dsv» S0 J ; u d lâng n 56 sbjõ P h 0 nus; : P0 lnl Lnh uxl u n} B D Cândd n 3; nns 3 bq ln : nvl p\lugse 4CJ p íl n ln \Jl;MlSE p 8000Ç n u Nss Psl Snh Cpbn n sl? sl nllu vss; gns qu? pn!ü:se u Bã R» d jn b lví h vnd b:n pl d n pl n dn l pn ul sps quís p íl d«jnn 56 sb l nsu un vnd h; Vülsl gnj znh p su d ld s ns p; ns n : n p nsllçã l llul hn n p jd qunl b VENDESE n u b p p du lg gllnl pã hb vl; p v ç v d Cul S Chsv& u:n b;n p UNDESE pp :v ú u n n 3 Chü s nsuçã 6000 ul jl» My u; u qus by d lnc n 30 ll nsuçãj n u Uâ Pul:) DRECSSE (Rlng) 8 nus ó sç dg lugs bns :X bí s pnsã; n u VKNDEMS; p 6000$ Vll s bl nsvsl bulvd S Pd n 8 sb» ljuí h: s pds nd l s qu VENvMSE vs bs u Esd VVUàí Kl n s l íü l ( nnü n jn s dus ss; u s s ndds Pç ls; sp d b l ínl s lâng n s sbl lü 0; «U s â n üuí JREGSSE bl pnsã p ç s n» nd 4» l pgd p snh dôn u n TNHESE: llc lugns s n d d Q v d bls pnsã; n u Sã: 0 j Djs YENDESE: sps p K Mínb; Ru Tl Pd 83 sb n qun 26 z Rbll n 6 Cd Nv DRECSSE zé J spçs sb u nl s d lugs u s n n qul nsçã nquln s sj pd upc dgd C M n dçã Jnl C ^ENDESE Rlng l ns ls 50$ 250$ 350$ 400Í dnh u psõs 0 l és u s Vns bé ss b llzds psjõs u dnh vs; s Jsé M d Cunh Vsnlls u Muí Esd Rl Sn Cuz n 5 Rlng ECSSE qu pnsã \T;S SE p 33:000$ sl nv )Rs ln p un ç pd ssbd gns bsl Dgs J lv v lçós p ns íü uínnd Psss n 27 u Gnl C7wll; póx l F Cn; p ò;? b pd nrecs PE pu l K s p gns lunx qu s d é 3$ s n u S Luz Gnz l; d CnRsps Ps n hj jd ln l pd çll; p 9:000 x 723 ssld n n n Lu : 50 C s s p qus dus sn d un s p pn lg p gud l» g ln dsn s nus dn PRECSSE sçã d Ts s Sns; ès u s uóvs u n sv p ss Cs nçõs íhsvs; s C í u pls j C d ns dçã Cn 422 Ds nç XlNlEMSE dus ss l k \7KNDKMSlv T ln jun ls; n d í3 d ns pps s nn pss bns p p l d X50 dçs p 300$ suç My; s n u d Gln çã nhíàj ls n s: n n»( sb 554 Znn s nv» VENDESE qus; dus = znh un n d l; s u U Mgul E n 8 s;5 Rs KNDES 0 làs nvl p» d d u D K Kb 7 Cpbn qu qus; pã h bvl ; ns n vnd d squn s F ns ls ^/ENDESE s :300$ 2:000$ us nvs s bv sã ljds u D Rn Cbuçu lg nd pl slbd bn Lns Vsnlls; p n Bulvd 28 Sb 2 Cs Cusd b n lg Cby; s pl \lndlslv vnd Gs lv n s L lâng UGSE b d np 3000$ n p u s çs; u u \JlMjESE pn nd pln uh D Luz n 3 Gl n u s ul s l s ls nsssõs s UGSK pd nv d u lk Xu 93 sçã Khu n dus ns; p v n l d u sls s qus znh bnh p sln n n My ã hb vl nd l gn u bnh hl vnd jd gn nll; s hnlèn nsuí d u C Suvs sã n 9 pg; s n \M>ESE u F Cn : 270 u Hspí nu ss n 37 dsn d «çã S n 7 40 nus; v n s n sçã d H Suss E d Lpldu UGS ) S4 qu svn Xwòd s qunl gu bnh luz 2 sl s lhs; n u Mh TTENUESE s lhs ns d u Bn sçã Enn d Rh n 57 Engnh Dn ps qu ls d s d X LUGSE sl n lg pn ín p s u zz d n p XX ns xunpv u luls Bç juns 738 sã puguz; p 90Ç nss íjs s quds D n h bç; só s ndün Só psss vn jun 650 l; s ls n 4 u Su Pn; n u M n 35 2 pu n 49 Nl LUGSE b nllse n ndhy b s ^ s sl é: pss T Jv nsuíd b pu p :$; n; h u Mnõl Bbs n 44 ylvd S ly Pd n 6 s s u UGSE qu n u Gnl TENDEMSE >s ppds bx; n s s ds s 5 hs B ^Svn n z8 s n ã u d lâng 240 u» Fgu X LUGSE) un qu d TjLpdn d u Uuuyn q u Thph s n 35 «j uu un Cn H n n j n d p d uns; v Pudl u Bl Bll d 3 Jã u lnd h; l sl \ UGSE b pnsã s nv sdd p LUGSE s qus dus sls b uz X3: n b bld d nh qunl ;n líídd u C:» pn p sl u çs n?; ln n p d S Chsvã qul jn b ê «lv n 6 ps ã u Sju : Vsn d ubhy n ól us 0 p d S Chsvã Fn; s hvs =à n Suz n nd ( n) p n 46 usl jzs pn íl Pdls n p d S Cbsv nv 2: LUGSE u splndd ns nd nsl 3Óbb LUGSE qu bl u CJLèn u b bd luz l Lsèn pnsã s J í;:; n í ds s ddj sl J u Cn LpMn íll: s s n s ln qunl ns uns Slv Mnl u 34 pã u snh ;!s; Pd u Dsbg d n lnd s2 X LUGSE s! :: lz ::!n qu p5»j jtxí::í s nv h ;ó; íu snh l n Pds u ésl n!:0 Cp sã íl; n u Hn V! s nnsss; v n l Sn Dns n 4 lj lds 35 sb nuçâ d uã Pd u 0 Rhu n 25 UGSE b l d Rç qu sl gs Td u Pd é n sbd Xsn llbs 53 íü; u Lll! sl s lhs UG : s vnns; n í Jã Cn 5 ls ss ndçõs Pd u Gul pl d u Bu; ;j v p 40? UGSE sl d lí póp XVp s:;: n F:: : B: T s â «d V/ní» 40 ll C «:;:» h ; X UGSK qu; dus jnélxvls çs :»; u d»> Rhul n 57 «lll lbll M SU gní pl \ gnd l» dlul P»l«Puln ln llu qul» snh W C l x Pg Jdln l lu ul g p nx ll vnd Pjq ll]ul l u du Slv Tbupn»b VKNBP b pd V du» lh hs» \l< j n» j pu» \í3 l» nh pndên» u n n lundu» ní 3 «duu n ln ln 4 b\n«í 4 l l ul sjj (J»:» / pu í lll u blç d pl qun ^7p SDS LUSK» d pq ll qul» duu«l Cllh W C l uu; l u nl d< vuú P u Rín 0 n u Ph Slv! n; l l p nb H4C n qus ^pnsã sl s lls nv bj d Lp s M ^«s çs sls; vnd R Bn n 3 n 3 Sb u» splndd sl p? nss pd un pndz ll LUGSE ssbd d u Mgul Pv nu bsn )lecsse d çã ns; 87 póx u n n Vsn nhú n 57 pss bn d Pul Ms dus sugse n dus ls s s qus znh Jspns huv; gs b s lnh un u «ln b qunl pn jd; hv qus ln «}REC!SSÍ ll sn su g;;;» u P póx; lü hu n 5 Engnh Dn; ls s h d 596 p 40$ s d u Gnd nn d VLUGSE zg líss n 65 dus bs s«llecsse 5 nns n u Uuyn n b p s s bns qus s zulí TVUGSK sl síu lhs s d íl sé s n u Bjã Msqu n 394 n; n u l» nvls n bns ndhy l Cps VSE u b p; ; 55» PRECS vnd R Bn 2»» nd pn pd òupl LUGSE qu s; d ên nv nsuí ds d pjnl xjlsãl s lhs à u Jã Cn UGSK prjgsse gs d hygn luz l bs Pd LUGMSE : sl qu s nh d gu n ; p CXds n d U d p pd n xn u Gnl SvnÒ n 24 pss jíl5csse <: :nb? Bg p n u ThphÜ n pnsã su duí; n u Gnl Pd n J3» uul:; n p Lp n ; nn S9 lugul 8$ l hjn 3:34 6(6 LUGSE pdl d u U d ü pu jcxm s qu n 92 s lvs sã n LUGMSE s 5$ d [l qus s u RECJSSK d Cdlu n Xbls 93 ; u dk í»b» p ls; vnd Cnu» 2 nd n n J nd d bs «s pgs íugsk p n sp TCGSE sb b ns ííns l CüJRECTSSE XjLvls? 0 «ugu XjL nss p Ç póp p u üs ndds 6(; gn ngós u dv; n u Hspí n sl d n un d p U nç d u::; Ru u d PRECSSE ÍUGSE òd dus splndd s p ÁV; n n! MS j spu Sj UGSK nu d n pln LUGMSE bns õl bls büd gs d d TJRECSSE d d l Xb s n \z$ s õ j pnsã; n u u S Pd uu jd pp p s hbd n u S Cln ll 7 n p s 50h40 Ku Gnl G 34 sb uns vsd ds d nhã s» hs d :u znh LUGMSE bll sl n Ts n u dò uv n S3 s b í PRECSSE u X qus bls lu s ln Lnsl sb uns Câ l pçs u «LUG/VSE n = l sà p n nsuló vlhs n Pnsã T! d n nd npnn LUGSE sp sb; 3 s Fl Clb; ; n vnd M d pç Jsé S çs d Ru Gnl Câ 4 sb n 6 5Jü precsse UGSK p l 0 pn pnu \» bnd 4 v lu< «! Cl ll nhll»p n» qu» lnh)» n 0 <n lnj» qunl»l l» Muj u» Vnl Nb ys j j ( Ãl sl s lhs; n S P«n 38 sb S dl u jnnul n 7 s l ; 4 n u ll» \ll W! ll n j lbj u pj( lm SK b«qun n n SV l u» dl Kl llu 4 pl bv l ndj KNuS)» l» d (un d?s un j C»»l» nul»»! l» W C n n u Uul l» v»l«lu llnl >u l U j nu H0 n M p nll «b pdl l«n : u nu Gnl d VRNDKS p S Clnllvl pn du«jull» J (ul ln duu (l»»qu» l» db qul p nul» sl ul nuj 0 l l Slv lu buupn u 40 í» psn lpn CCSK pd n 50 d u C Chçl d : ;: nübl u pd; nv VUGSlí nl Ch S Cbllv pl j s qull bylênl \\ pz SE bn lul» bn d{!n lhs uh n nv u u l j VM lll» Rzn 6j vlh» nl ; p n póp p»l lugul 6; í l g b hvs n s í l ls n u b qu p; nh d ntm d; huv bns d Cnl n ^H# u nd 4!$ «: d íl d J \LUGMSE p lnd v»h hl p» n u Mgul lv í«d u plnd sl n líl n; n pzívl lub s ds d n; n u d Sã b:uu; u Cê U n 9 P UGSK UGSE d u S Luz s Rd n v«p ls Flng bnhs» j llrhl s hcpn; ; n s lg d» \psn d pns pí s: u» u v Ch CblvK ss b : s 4 hs dj í»l qu ( <7 s h d ds u lj \ u S 4 l LUGMSE n» s jnl SK b M un quvl s lhs u ç : u \ :!» nd d u V nd \CCM : lnj vs Nglí 79 VUGSE un ;3 :l n lj «l lb u n: vlhs s d ; n u d Sn Cls LUCJSE s nv» p un h qu n 8 nu n nln u ul Fs \llse n nn p n n u Gu! n lã hvs jçj? lldw» í! b Clb XGSl ú nwçs n n : jcjut b l n lugm SE l UGSE l d n bu ÜlCnl J Pn nlí; n u s ndds u j» n M:M p n n d JÜn 260 l lg 3 Lp C dn v p í çs plp ll d l G ; n P ãí nv»»òldl LUGSE \sl ín lhs; u vss N\à; luh KUGSE» n n 8 XjLs d íü; n u l;u:^ qum s su d ullíj u lv: n \pçã d 6^VLUGSE sb VCCSK qun l nd LUGMSE bns [^ pd gns ns 000 PRECSSE X Ess p bs bh LUGSE p 8$ snhlj p gvus l p bns bs (jssò p nss bh p ííl n u Mgul Pv u4? bns s Cs Cby nsuuóvs CnssS é ^u lg dn 5> Lg PRECSSE çs p çõs lj p íl n LUGSE S Fns n 36 lpl 4765 J C juu Mgul g gul U Pv n )? lb n» d npnn pl n 4 bns s MRKCÍ5S S7> d gns b3 n C? Cby un p À ; : u Uuguyn n 39 sb llu Rb n 303 PRECSSE d u Cpbn \ UGSK sb pd d d p l XjLGnl Câ n 30; s hvs s svç ns znh u K íü n n 33!uj Ü pn éh )RECS»SE 559 hul n 3J7 gãd() nlgun p d ss >KKCSSK d Pnh u 0S s d u zns nu íübís; n Cs d bs sus Ksçn K ^ S Jnu duu sl s p LUGSE JRKCSÀSE ups bns h b d ups qus znh pã b qunl; s hvs sã n n n bns n u Mgul Fs d bs òznhsj 56 Enpj ps nns u >ll(s\se d nh püguc: s çds; u Hspí n ( LUGSE p 50$ b zé z p s Un Pd é Xn u d Sul n póp pu )UEGÍSSE 3JKKCKSSE sbj jd d n S\ s 3» qul ng T n u lsx ç (puguz) d 5 nns 56= p n 53 p n Gl nç p u p s pn ls uvs n 5 lã) PKECSÀSE l d pgd p lv ss UGMSE bns n» jud svç s n s ll? ll un b qu s n s Ru Mgul Fnns 57 My çs d sp n u s )RECSSE ç p p» j 35; u Cnsn ; pg s S nvls n ln Rs 8: LUGSE s íudü b PRECSSE nn \ p: sl; n u Vs J p svçs lvs s n nhú n 80» nd CSS C03JMDS E TERRENS n CCS; nçj \ 94 l^lç 4? JQ UGSE snh póp p lpjn ; n u Dsbg sd n 574 d s ns ns Ru Sn pl 2j >RECSSE jp > n ínãn; u u Pd 69 n pç í ng lj J Cp b gbn n squn pn dsàí plugse d u uv; nçõs s Clã Cs Su u uv n 83 d un znl d 0 V p s pn >RECS«SE n n; n u Ms n 7 J^g s ls } u p pqu d» VUGSK n Ávl n jv n n j S Chbvl 46 dl 40 4é >4 lllmsk :» :: ; n d Cnl n 5» nd ;v<> s UCS p nsuló Xlqlnlld «l spbld 0 nd Jnl llsl T; u 6 JÍ» 0 Cn d d nnç sj b znh JlllllSVS; v p pn Uí n n lu» gu; pgs Ru Hu Lsb 39 usí s xlusvn d gn ugl â j» ««j u:ící pd» p ss «l Vsbu B U 4 4» «índ J «lsl qun l p«w«qun» u» n» T> hnbí dpndn l> ulu B lu d ln nu pnl (»l»» l Mud U llj hv 0 nuu b p 4 (l UCVSK l lpl) n u Mhl pm Mlg Kll ísk vn»!»» :n u í nnbll» Cl d ul nj u pd n 55 d u VUCS! plln ln ly; hvs n nn u n s n u» uv 560 n 39 dl 3 í 5 ls p ;$ n lnd snh d u üpp Cü n nj UGVSv hvs s sã n u d Sn lul u 54 n s jksvs nn» p p \ l! b»» \ll n» (S> :» n Uu Spn» «ll h 00 d «4 u Ul : u 4 llndg n bl» ;S! 4 : u l K > í!) j sll d 0 u ll n u 4 u d ldll n s «u un «n >jl» \!S qnh» lnk p n d l! u» n Jj6 n > «VTVS u d H 6 Clu!/ qu s u» lll V<l!» p j; u ln{l n u P n ;» P nj 0» < «d«dl u llluu qu n k» GMSJ qu» d hvln lu lll \lmsll n«;6 8;» hlv sl nu nuhl < U ln p: «l qu u pd u nul VUGSE («Cn llnü hl d >; :;» líblh u u íü lrl u» s d«gn n lugul lul 40$ gn ln qu qus du ss n nhçs ; ds! n n u («l] «Svun n H H nu bnh lnhn lu un ll nnlj u d Qund d:»» <; n ng l uuu ju Hunl lu» l d JJ 3 n u d lnl n 5 Sl; uíj udu n >b Md é > ] Sns u«vlcm b p l gu qhs <U ltín d«j UGSK l 0 vlh» dllln»» «u: n u D Ju pl nung» JKCS sll d pnun su udu P p )HCSVS dí gn gull su dê lí Cn>v#9 ) Ml jj u lh ;< < n; üllü»; n u U Ml V ÚGS! p n s n S«b«n «nl» u n»l» n»» lllm l»n«bnln» l l l«lun «vd!>» Pll» p JU u VnH K»> lus 7 nu» v p \[U\K! pn» w n u» h u» n ]» «npln» un» unl n l» íll l n u M uuu n» u d v «> 7 \ UG SE u Uuguy 9 Rnly bul lus slbl svh lulul vnd lh Bdê n «s wl Í ps nd d hgl l ly Un l n b lbd Cll ( ndlns M Rlpl Culs u Th n 7 s l nd d n p lsll l M ln n 45$l u d un u nv (ll unn»» pjnvush u»»»»íj/glps n u Nj us n» ndó >; lvs l p (» Pnh n v 0 95 Cd Nv» n u Cuí (W ^ llçíl <l Kun snl DRECSSE u snh n gã; u dk Lb n ll\ Sll nu 0 >VJu l:u 50 íç d Mulu í ««4 ll<gvm8l{ n«nh ívnj»» lllu hn»» nd» n n 4\í 7» w» Xlu «Ul l n d lv:!» nu» >u H4U n j» j» 7 >» n h lg 396 \ l «qu: u nllçl ll VUGSH gn / CÒlnl g b qunllld l; ulí n u D nu n 3 un pn l 5 nnj p n nsn>j<kcsse ç Ku n K Klu nlnl l (p])kkcs»sg vll n ln njlw lubl Mç)Vll ç 7 un h lnll ]>HKCÍS>S3 p d lüj u Slv Mul «n SU un ç pu «v çí l«vs só pu n sl u Mn >R;CS KMllíXíDS ^^^^?; /T>\DESE í u D M Fl d ln s p 60; ls 40 u Vz Tl un d VENDESE H P sj s u: d lâng n 40 VENDCSÍ u líó Pdgulh ns p s s pçs; ns s u» d lâng 240 VENDEMSE â u Dz» b s ls ns 50; s u d líudg 240 uu p: ã u Vn gs\tendese «n p 50; s? u línug 240 ENDESE u Vn Nvb ln p j; s s u d lndg 240 u sup B\nNDSE g n p qu pds; s u d lâng 34 llã pn n u Suz Cuz n n bns Uuguy n dhy p n 5 s lhs lg s vd n ls u n pd» nv» : n ds lh» slçô» VENDEMSE subúbs sn qu upj g un p íl dn u h ud; vns p lqud J» s lh í» pnndô dd u gup»;» ss M «l u uv 3 n : n 4 l bn b n :«VMDESE ds sçõs sçõs s sjh::» w qus s s= p h pã hbvl jd p gn n Pç í(:j< n s vs»l l/; ú u uv 08 : nd 4» íp bq í:;: un ds slçô» s nvendese Í03 sububs; s u n 0S n 0 nd 4» sl TENDESE p 6:$ :í d b nsu u D Rn n 8 Vll sbl bs dçõs bns : n V:nlls p; s u Rs n 86 ; Fs TjNDES n n u ulã p s»; s: s n u d C js d4 «s 4 hs uvs TENPEMSE nsgnls ls dê v js psçõs vs d h E F Cnl; : ns lg s Luz Cs ng juí n u! Dn n sç svendese jun pd XC5; Uuguyn n 66 b n» pp d; n u \TENDESE Tnppn Fls n 3 dd s d Esçã My ; Lns Vslls; :: l lu n 33 Pnh n Ennh Sv n 56 s :n; p \TENDESE uns bns n n jj (s u P Nuns n Nvs T^ENDÈMSE s dus ss > ns d u M uíl; s u P;: Nv n u Bn3 EVí?05 b (CpbnJ 0X27 Pçu Sò; u d Qund u 5 VENDESE 3 u P v Cps) n sb Tns n p 30 s :: bns; s u P:4 NDESE uu gní n u u» ln Mnl n s u S Pu Nv nun» G (Sp; dnu 0 l C; 30 s íúl p 30 luns; VENDEMSE ss d : &$ s u Sn Lu n b l jus znh n 3d buquê qu gn qunl; s l TENDESE s nv n u Nuns n 8 Nvs nxd g n u u u Bn n 3; s n u sups VENDEMSE s vs ps:çü: us plns bss : SENDEbE p 5: s x lln h d bzd n uuu ; pxn ; bnhs Ts n lj ;: vs ul» u Vgh» vdl 3S d u H Cnj : n J épgu í ns ds ús n Tbé n p! d Sn n TbNDlS» p pç ód d u R z b:» qus du» «s znh ds ll b u n u»s n n 80 dn Pd; Jãé?3 s» n u Evs d Vg n \7ENDESE 3 V bju: lu n Slv lxd dvísu v gu ü n d dn \ TENDEs 0 pjlq SQ;ll u n p à T ç nu d n; Tvs» > Ulgd n 5 < n sçã u uub pxí és; j v U ;: l; p >»n:0j s p Lpldln u : :!

9 WS ^ :+ CMí) M íníx ^^; S SJhò S MB í! ^MWWWWBW^^B^PW^^B! ^ CBELLS BR 9 \»Küí l d» T«! ll u u n Vll lll khj> ns v [ ; í)l! lllh X HSMSÍ l»«d» l»»n» n nu» un 8» lnl p M!!n l«nul > j \4 n \ V: V l);sl «u pnt n nu Slv ul um n d d u lll CHMHl «npnn!m pull» í (u>; luu C u í UJ ; )!MSH gll lul l j j n3 vlh; u lçí ; u l V : nw j í s n»ull C lü ul l; l sj4 n u u «>«Mlnlu lv«l: lu (nd n lu llu \;> n ; n n w n ««R n HS» í;msh n l ds n líjly jxs ujj l» n p nu n; M u ; l 40 ^ví/v» / ày«/ >U NDN ppnl n dâ s blls pgsslvnu UM LHMD CR PRET nul duyn s pjuds Nã é nu nã nh n né nl d u Vd 8$000 Pl B$000 E ds ns pl v uu jpdvüulà G GnüN Ru Uguyn 6G?&$# HMS í>< «pu «í («l plll pln Vl lul? «j [lõjd n ps s j» nv»» í pn» n u nul» v «M dl» )lu VU d U < Cn Tljln Bs Vl /(0 u 4 sí l» XC^l vnd «n ll» NPÜRl plll vnd» Râng; níjx!«cnp d l 4«H í «l ;SHíMSÍ punçó lupl!««n ln <> n \V«>; g nul pç d puw é< lnl uxl pxlnu» n 3 lluul Culj n jí ns nlg snu h v «Hn WsH^ SMM SE 05 p:l>: p 45 nl» ««pd u S Pln ll Sp! p n«> nn v n n «ull; p 5 un n Lvn; n p n» n d ; u Vnls u uv llü u 4> 4J NUMS; «lu» n» nvs n u í Snh «l Cpn s Cu> vnd M >\ ln \;l Sl Bn n l > C0SU Us ;;:! M!: S <; pl DlM ); dus lus n YV; s Cs : s J vnd Mn S u : XÜllSU Tnü n u N d Cpbn pp p lj; lls ds «vnd M ü; S n 4j pl \NU Sl l l n u > \ Mnl Vln sn H í n sçã l lcnsnh Dun;! ün 60 d; n p S uns; u Uuguyn EXTRRDNRMENTE SUPERRES ín sb é hj PslSsVLD S S3EVK BUXd PR PRESERVÇà ssgud CUR pd Chs Cnspçüs Ds d Ggn Lyng BnUs guds uu lnu pp nlunz sh Ephys VENDEMSE ds s Phs Dgs ns gn Ss FERRER C NEWKMV n d Qund 64 Cx N 35 R DE JNER JCHV hp<> l«««n u «nllnl n íln n S s Snb n u dujm l b 4 TMWlNCl «SJ gv «!l nl dlu vrll vn ««> M> ; Mll n uu õ d Ul l«d JUKÇSSJ lnn l u CX M SUZ pn llu Mnl J»6 Su Jú Mnul d Su J«5 ud lll M l s llnl «í íllí síl Mul J «!«S ú NTllR < C lluy J è v ís JVlçUv d 9l>íS «l n TUMRS ÜJ blllí s quld nn n u s l «ls l«s dj l\j: lu! T h Jlj ^^ UM lll ul «!«Cp»; En! u nní gn õj í n u du lljplíl s K M\CUNS d u l jvtcln ltllhpc p l 8X ll MMKlNSTlN jm V ll u u d Cunh u» ly 5 K MR DE MELL vuv l7 lls n «d p sl p ns ss n nç pn n qul sl s s dçã MVSS Cp vn l KUÍ u nn J lu <> «d ÍHD C j ll«^»í«5j llllu d lud v«; uu lul n) u Mnul H U 4 (Mj ]ÍS#\T p l (ín nln n wlnl plnl VU 55» vulw íl n u S hl u >u >0R XRDDR U nll n n lll n <n» «( ln lun p>n» nl» lud pl n bnl» pl ul«dqll lll»!» pl Snd Pul M Ns Snh l Chíu ul p l< llv lln«<» Hl nvl l > l u lv d» nv «! ll u vuv Jul ^ H(H!l l\!;ls n» n n «nv u pun u n Ru»: nnu p l u lí U d Cu? > J ]3: ;;s; pll d» lvj V h uld <! jjüí V í lu» ; n nn «l nlnl ppd ln Xu lv PLETTS Bluss lã pxb J vjm n b K dj luvu!» ü 38 nxps íu pn 6 n (s l ú p ul «bíluu s; X w nd ju Tlp «;? ÀClKS >C ÜSCníVHR lpn Unlwü KKón llv S$u lng» j nn d ísgnü nws 4n lx<b«un L lpln C:s M «u l ):l;sl; n n s» n n lld ll Hlll nk Suh Mnd K d luj d junh )l MXlCÜR! (»nç! nus lllnl ü u Cl VJv \l!n!lkl l)j:n pd n í dul lrò; uj ü lxlvl b l«> H nd J! lll ò: n Cl CMíHJ s péds pul Ml p> pjj n! Ks 4 d 2 4 vvnvslí pd vs Xv p5» líbív: : 4 J J M ( l 4 HXDlMSH bõn ns í sõ us nsvs» í ;;n; u Ks u\ ã 4: í Sl n hõn pd íhul ]>:ân lu nd 4 ; > KSK J^ dvl nnú 8$ p» :K J \7 lí > í S!í n n u X Xjj; ã â usvv d C C \{NDl{MSR s ps Cpbn; ü n CC! C d C TTENDRSlí n pnp lí > ;;X3í Cpbn; LíVDESK h llb V í v n p «lus ns; ; u d Cíw n \RXDÍSl ln n ll l:ü; l lu d í n 6 llndésí bll h «n un p d sld suçâ u Cn U íu; nàçss n Jl ls 6 sb ds d : d lu M C TíM»Slí 8òq ínã (jdü : : n Cngnh Nv pg sn n» J póp; u» d u M d lllkch d pd;: lsj»s l; : l qdnçj 6 ;^píuíí:;«j!«uj u ú: nd \EJl)ESE pn s» n dn 9 s n p 4 uns; p vê n u Lnd ll S sl ã l \Kv:S u s n B Suss V n u D n M^né Fl j qus uu pux qus; ls n n \MM\n p ln Vní lguns bljs C lv C 07 PSENTS p vlhs ^u sl s lhs u s bíl; n pç d Rpubl n 227 S 0VS CÇlS :; jcã vuv 36 nns dç í pyã? b s vu> s u d/ í:bsí # pl s õçlí b ní u:n bl j nv» gu;! í :; víl Qu Pu pj lln gnsís jü vl pl pb/ í Jísí d;â b p ud qul nv!h sj nv VCTCK\ Gs u = l ps ggòn; vnd U â jj l Ug ngêns ^l2xdl;sr n lsl Kl d Sn C l n T dn M!; p n vd d qu d u lêà ^^l!^leslj s bd l s pbí vj s l s qíõ Cp bnl \V Ç^ u d ííqnuí dspns?: n d n n l (n u; l u p dn Çlls Ml; nnlçõs n u 7 d Sb í (ü: ) XvMDRMSR > ns T K> Hsp 33 òp5 / s u í (0 LUGSE dg s nlvs p l vs nã xs ; s j ns nv nã s ns; P s ps u Hspl lò n 2S8 h pls l bl u v(s vulss psçõs d 2K000 p sn s MCMX plòupl S p! pl; n vü U M MVS n lus lb l í uu b lln nnus u nvs u u u Snh «Lu n n Tln N\ l Cl u 98 líí l qus Un\< u pv llçjl nlls p l Jsuç n ::» ns S n v uí pn s Gn pd qu u ns nckn v «>!; b qulju ll n bn pdu/> d : bus lu í:> N un G nl u Uusuyn >: u UlíUCHSl! ç p(sz p u ànln lnj n U Mp d õsís d;í n u d nu ps é v ds u s dçs s ns Ul:CÍ SK «l llj ngl^ sbnl l ds lgs C R QUEM > S PBRKS RMPRUST l> ls vuv M J«> n llhs d n ljl bldd > u s lçôc b ínu l «< u «n «s «nu«p ul l pl u xnl llléíl q;u ll sãj N lp«k jnl p Jv u Ml lll ^ll PÜBKRT BUZZNl! S C b Xll! pçã sp» 0 H «! C n 4 ÇJVXKS lllsã 0 pll>! dlpnlbldd dçj nr uí u»n bln u d luçü p ln uí p; bü «^ nuü bds u ü dn us n U Jj C ü n CJÍT0 nnv ú 5p lülçj u u :: Sb nu Jl3l n SHl p lu pn nul j n ll «d: n n u dj vu ;!» ll gs nvn Mlhs bs qu l lh l gs quld 8$ s5 3$5 36<^5 37í $ Mlhs bs P sl pu sl 5í3 5S5 9$4 9S8 0$9 U$7 2$8 3$7 lgíb 7$6 pumsssí un «nlns «Xul < ( gul l n íns ndçu p3sv s u d Qund n: 54 XÀSH lx nn nsàl Xln ss p suvç lvs l Sn íls nã v»! : u s nnl bsn pl n Kvn n 0 pu d p u g u ll 5T un béíj òjn n R: (< un lul u ónu n \ l; S9J ÇSPSSVS; [ z Sõn l 30 vnd l!;ul:clèsu ç n d g; s u lu C 7 gkdu ul 0 >RUClSSlÍ vn bíl çul qus v pn nlunn» C çí jnl \s ns «ÀSTÀ CÓC0UX u %% h bs í vnd ul> > ss ns :;:s V RV un J\ v snív M líâ 5 n d 23 l \ lmsl ns nv «l s \); s F«dí u Cs íbn Sl «Sb n : sb «: ;:;l Tpl 4 K SGRD CRÇà UK JK SlS vuv S; svn lnhs b 7 nn njn sv vl í sl 6:! n qu lls nn n pshdõ s s nmd l: :! Ívn J p s \ pl s ls b 3zju3 s::n p juj su wl ln lu: én ups! vné vj u pód í ngu ns çds «snsãhn s pb b} Dó ps s >UCSSC Bdpbòns l«ç l p d n bu pç< n «lrís d ps l ls sus p s Rullpl u sds ll^ 0 pãü l Upnl us)5ms j! u d S d n TxlèMSlé nvs updí 3l l 22 sb pn: ÍK u uls íl» : : l pnss b dj Hspí í^ uís::\s; C V v Jlu l:«u vã bns d S Ju V u l: \ nn vu nnl Cn: :s>:s: u V üd) p Tup un vdçd; u b pn p 4;ví; u Tyl lxücmsl ullns l su n Vvs «[ütíís llngs çn UVú püã «T u > Mlbl lj; s lõ: TèXlHÍSK un ln su p Xwll 5 Kvs p n qül l n íu) ísj n S lj E us us gs nvn pçs hsss Gn vd s s gs ns GRNDES RMZÉNS ü PETT MRCHE Gn n sus UVDR 86 ENTRE JL\ V ENl E RU D QUTND UM GEST s nn Mlll»» nh u nus l llll l l u \«>nll u ll np b p\ RSPTLÜS nhl í l» s pç l u» l un l Sllpí ««ü n» lnslln» dd < S lj ll íü ((nths; vljj xpn L «l lüm 43 llllllllící sll!l«l«ls» ld lln^ n»» Hlspnsv ú nps«> pll! LTNGERK FX p 8ll «l n vl l p«ld d s líl p u: (p» l d <l «l;» l <\un h d l n usj pn pu psn nns l pl l lj íj» l «{4 u sn úpln p ;< nns lu d» dls KXXVVKS p Uléj Bn vd l «s p vns«u nu glç íwl p vs «l/ n; s x lwll í > l( d lnj bdpl d d sd (nshs lnms Rl nll p Rüíll d nv d s s l«ull» í llssí Mll V >K L V nxqllvl qunmd «;í l«l vllnl ns s «u xpslã pu pl«s l unu d Suss s ã; s n TÉBSEYS dns ss d Ty kíí; blus g); nuss; íspnss ÜKs p s d p; nssn ss Zpll l p STlKX Vüul sd dsp d ííj: ns < s s nn hçís» lds: lls ss ps p nns «nnls BMSM) MK Css nh p nls sl) dd p nns Tus! ps ss snn pvl n vd {j nã l é Tus p bbs d «nl; bdds p lv d d sss s! nj n d sd pnnds :» l nds s ns Tns vss p éínçs nls dsj nn; lu&dlh d: s s Uuí s bns <«««lhls d ^ nlês é n 8T0CK DK MKTS l?j lã d ss ç» l?:!sí nd:ds vld^ l^ n s nv sn ls g n ppçã <l gn ns FBRC DE ESPRTLHS lu d ssublé 0 ugus F \^J5KDESK Âuíl j u pu ; n u J í 05 ;»» j^xdlslv llé nll p» j «]2nj^ plsu: nv vèhu<m [p qnlquí p n::: p> : n uj F;k n! Cllv ^») p BB B^3^ BBbB TSSggF BWKJ = «! j ) b 3 % S HMSí qn n u \n Ny p óul dj un l> lní n ld J M C us ds s ns M N!)KMSK s pls n n l sn p d v; J ós í nd M!5 s lndíss suld > u Pn lnld p j ns; U! Cãín» 66 \Y :v>:sl sübd lj n Cl p 50 un; í n U í> XÜKMSlv s péds : n Chsvã p ns: n y ls u d C l í NDlvSl: un B d n ss n v sn u! bz p b ;6«$; n 40: ls pl u D ljs üly TN)l;MSv spnlís ls d ç V:s n ísd Sv \^;^; sçã l j pd C ««n n nus d ; ] nu d nu sç u ^«n s s ü l ««lu ll p ndn <<< l\ n lunls vnv; p v M n s nôn lçv U n nd l H \» nsds uls s S! d nnh 2psU» S : s dg l dun unu d VUS lçõs puls d pu K (n nsl pn pçs ds ll lllj) DRs \ Cs Rdg S Hu Usp n 92 \( ST Pss d: pn suçu p pç uí s u í Hu l : H l VpMDKMSK ns Cpbn s u Sn C n ó n ns d lã 0 vs b ul n 20 Ls DYEKSS^ CM se p llss nu sj lln p nn nls pss qn sv ç!; 0Í dj p l çlçu s ns W P GBNETE BE ELECTRCBBE MEBG DR NEVES D RCH vl Cnl <J l d Jn TELETNE 3S90 Tln ds nlsls nvss nshní lys?ssóv(íò bç sn lvqz ; vxss «l blh u pz p p pu «?S d íííòüíòs u lsjs nvlgs ulp! us FXs^ plyss nvs pls bnhs lydllns :;; línllí s Hélòs ngçls phys:s sb jsnssò pdu/nü çã lj ^duu UCM SM 0s ns d s«jcjlsls; :: pç Tdns sb l d l S Tú CCHTSK nònd s C s; j nü; n u Sn J/u : 7 Mnã CCÍT VlMlll lld Du uí l Mqu uv 6S ( udl NTES d p éd ns líílu sl pç d dg ndé u Sn d Sb u u( póx Cldl <S \MKNT çp! Lvl u lj u bà Cs F» 2ú lj /\;T\S «l ínç Us vngnls pps; n Cns F u lj sn nl l shn bnn s yl \nbláçjvs CTDS0S Pl Fg x Kns Sl íus l s nl vuv CS «uns d d Bnvnnl n «! léss n vv ;:n pòl: bku püí? lgu p s à d bs çõs u Dus d íçnu ):n«: K s dçã b í<l sl p vuv Sns í\l;: lp sln s s V)l À s u j )v; N Víun V G Gn; u lu^uyn n CG / MPMSH jns vlbs u s pd qulp v ps^s üu «Jll Vln u Cçlvs üs n : Tnnln=pn nlí upü gns óxs dyssh luz uls qun bnhs ljí í b nsè n hüs lg^ n PP^^^ gn dnüçsò ds s ssçã np l dlls nus ds gn nhvõ d dysnnn nu sll LYn xdn xl ns nlsls d :í«ncyus us Jl^s^^ s pps sss lúpus yns vug vx$ llys pl Bnhs ^ ^^W^ pu spnuvôsbnhshydl»s d ulcs g^s ul suldd s s lgns Uhu uu s «ppluçs s l s X T n d us lsls sllsuvs nz ^ém>»wèèsb ; ls plçõs l qüên :s sln dspõ «l unu S0^^»»0 lln p düw spplmçs d l uh Mdn Gu^u à C0PLET E MDERN índuzsuq «zn lgç >\ws vbó W bn ll nsls n 0 d s RTXTH Uu ll/lsd p V psnl íü u (s ; síã My /ÀíTMNT; sp ( s u V:í) l nlsln ln Í22 ílsl Cê n 4? ü JWQÜJSMà&lSWSGlEljVB^^ EMPLSTS PRSS íks ju Es»«pn s l«7>í3 SS j líus u (íu nw úsuls/! Bb w^k^^l^kwkwbl lunddxv 7CJ kls Bnh lns s píul «k: B Es u s» ul n)n lj pvnhv éd uy S [ ^ é lvn ub sí»ns dü KV» uu n hls í ^n p s plss pss llk s gns gnuíns É nn éd pdã s vn ns dgs d p un vls ppuqus d p qn sj ld VKXSlv nn pn! ssn «pls lls dsnls hjs nu bus s plçds; s n u dj llspu n >( Vvh Clds VENDEMSE ups bns p hns p» uns Sbã b pu l g puls u p Ún s b vn ü «ç ln Cs Espnç (ng V) Ksl d H G5 Tl 55 vll Gn Tôn Pu Sngu ^^/ T Cnspçs Blls Ds l Gbç V /?//^ ns ulbs lpun Kg^S /«!lás DÍ CRMÜPN; V Vns j S p nvs 0 uss Cp hlun ü; S ns nldus splns Ku l;; n«4 ^p S CNTNU nln lín n Lvn ;; > l sp Còllln Tnlb \MKNl0> dí ój dj V^ll l lçân u uã s: üsj Hu l Lvn n :y /nstlkkk V vsldó s V nh d pç pç zvl pn qul çn u u Cnl Svüú UlC í ) NS Cnps bns X png s l n uuç s ns dçnõ ü M M SJlKCSSE vn b yl nu u (u 7) plecssh ó CRTMNTE s p vd ú u Mhl Fln Px n 47 sb ítíêsüj pd!! s su= bjs n L/bnn us M:: llhn n pól N s lls d vgl blb sup b Md s bus lv l Ç\ h Sn nôn nvls phn 3 N s p jls d usls Í) 50 MK DU DKÜS s Ú3?:í?n :\;:\ : pb spd vuv = n l l 60 nns l Fs dq ^ :; b çulíu nl :d pb vll nh v bus TJKClSS dsípuls p p pís dpld p^n nlu N nl; Ju \nu n u C by TJRFCSVSE üós «plpp J s ngs» u quy n G ÇTENDHSí u; çõs p v V s urs pls; bõs :;! :;: ns us; vns xs nl d; u us; ls s nuss nus svnnh; S ns pls bbs dvss põs g bulvs nhs lvs gõs Vln U; bulnns luss ln;ds yss s [lüs lís jní p dn ín llj ns gs; üçâp d; gns d nly vs (lílps ól vs nhs Ku Hsp!) 539 nnpumsü bns ü? ps V ps (s bs ll nl 7 vãs d n n lu «l pds lp vgns s d ds l pí n p ç ud n S \?ND5MS ps blú sv vànínhs dvsõs <: us nvs; Snh ús lss n TENDE SE çõs blõs ss ds hl bq unsíls p ngós ^ s z qul çã u blã u us unsl Sb dd Rs pz pç s p; n u Sh s Psss n 47 XTKVDRM SU Cs çã bsü s: s ps pls; s «lul ènd :s= 2; u llll jó XTéÉNDÈSE b uóvl lndul El; ls nsl dçã s Jd TTESDEMSK b j V gs;!«u Gnçlvs Lj h Vln T7T}DÍÍMSK ps ~ vs n p gs ólhní nès vs lus s pljh ln! Rds 90$ $ splh ysl: dvs? 50$; 0$ SS; (pdpí S? j íu3 nvuçd 40$; bll p l d vss ps $ uuv; $ V [ s! 5 «S R ls nlu d blnç níd? ü» ls ps ph ns ns u ú BU s <l nl pç: s p s h u julqu u s N ü bíl u \ : Qu M n J lç Sp 3X DESER nnís ííuls l s un gqhòch bvls ; pè ns ulll ínl Cs Espnç (g Vdu Esl H) <»5 Tl 55 vll T7T\l!M SK uls plun bnu > s lns nhs dvss uü n vds sups pçs ln ls u u d ssblé p; s Uh l/éndesè un b uóvl > ldul Bl; s ns dçã s Jd TTESDÉSE b vn b ll; V d n sn«;ã Engnl d U ò í uíçl n nu n sul Ç p n ü d nhã ís u LyèJ \ENDKSE Dns n n Vj» Glüí 33 nsuls ds H s dd ds üs d \JDSl ::n spsndd> pn n» n gn hn Fn pç b ls pns nnv JMyl (vu uhns u p pçs ódís ç pln Vun uj dd? d nínç n 37 n^un d Gãs ; :;;3 b; u Rhul h VTEVDlvMSE ns sps; V Gnl Vlvü n 2S7 lu U C»!: d \jçnl>lvms!; bssns lhs ns [Js d h n ^ns «Ds M; :u \l;\: l xü pn d lmyl > Vsõn d un j pç ;: s bó^nl vl d ub l és; n u Jl^p n jíí nujü z< z\ ^JvNDK?K ps ndçgs b pu j nz u Vsn n: \7l:NpKSl u us : sõ p > síun pnsõs íls; hlü p ps s d plhnh çõs vn: s d bq d í <! (í:3; gdps nds éís :; S Sph n j? 2ü? ^NnSlí n Tüí pn Üd bs vzs; u Mxwll n «dí Cps n>!<!l;m Sl n v llls V ngn qun n ^ d«v VDKSl; p 8: b pd \ lnd s s ss bss!; R s h pnsl J P :u Jé PENSà ngs \0 ésp XTlvNPMSJS ss ílus çã bssu lnòds 2 bds l l; u Cl 306 \JJíDESlJ gn qud zn n p dus?; s l s!; d nh üln VTNKMS! hns ã Fl ;í «ç5:s 4»?; SW 0$ í psçí ng n s h ; u Üu l!! S l >^ «~ \l\ QUUH; pl? :ül :«Vls ns l lh s uh v p ; pd s ; íl sl» su susn s sl p n Kué ns d:ã BBENDEMSE b Cs nrg Fzndss Mds nn Cpn só ns Cs vnl s b 0 qu n Cd ; u Vluns d P 33) squn d Rl Gnz x«êsdrmsr lhõs vsl \ lgdã p: nds ls v? l Rs lhõs vs Nn s pn lhõs n uss Clb Sn nôn u: s nvlsn 33 Tlpl 333 lnl l ss Bnlí luh sh ss sngüíns hbuls«n hnpyss vnd ds s phm 4vul M lx» vd ãsò X TTNníS! pn dn lnnl \ Sldy; v dn p n nd l Knl íb d ln; u d lâng n = sb 5XDKSÍ u nlls un s Pl d dd «l s p bnn n n d d l [ uu: ns ld s Sndu npu ls u Thnz KbU s TTlVDKSlv u ndl \ nll d < b «vyexdkms: gnò: v phnsív òh psçõs Es s Jls snvds dsbscs Espííçà (ng V) Esl H (55 Tl 55 vll d= s TEKDFSK vg V ns 8 p 8 bs sss ps^ vnç s s pu l plíò Gd% n Cíu ÍHBUKS»VS («lílms JLCs í«!> pn l ú vby Cud s çõs D^ÃTs pns s l s sl ps d «lhêós ns; ü Js ;» nd TSTÕMG0 FÍGD ss!) Clssls d Té: sjnn C6n5us ds 2 s n» nd Tn! (lyjm; pl íll Cs [ls ls 7 í íullvuu ^M^v:pllé;sTPllsns EVT CRVíbZ E PZ CXCEBEK B55 0>EK<V0 K Slll l)h NS CSS NDCÜS E W PUKU Dl CÀRD SUPE E S3vl S (JLlEKTES;çXu spl ds nlsns vs ujs s nns 0 p s hspuns Ulln íns Lnds Cnsulns «sàbs pbs ds» s 5 n nsuló sdên l n d CNüELVUl <«p sp çnvlãç l» ul hs p ps qulqu U Vs ^^~ [ ns psçõs [» sd nw ú b lh?; 2 gn p d j;s n pd bd vhlüãís n ls u3 s p <> bss p süp lg n n Sn lnl Gnl Cldvl; s Jun TENDESE b uóvl > lnlul Bl; ls ns dçã s Jd T7ÍÍÍ0ESE ppl pn S?8 V 3 pç u llp n 30 junl : d Cnçã; ní pps Uns Q vnd: lnçã s bs; v p Tds s ps s :33 Lv p3 C;^ v vsnd s b q:s ds ã us ss íísu d üg; u C uj âv V/ESDKSE CRV7H p p «:; Plls Epngs «s Fs :: Dps n : n u u 38 Tlp 32C3 TTÉCPEDES sn s nls n: s bs ò ns V l Ru d jund 6 Vnds p d vj TTENllSl ví ;; hw í^n u::> ] dí np bü n» ; Vund l üun 5» ^/KípívSlí pn b U V 300?; n S n ; \;:!)ls; un bn lnãn çã lí; u dü lsp b jjhn J«p ll l j lj KMU:>SH! psçus s shã ls s snl pl l ssò p nlí gs «l su d bd (s Espnç (nu V) lssív dsícõ T 55 vll vll p s;^ 22 S ul üç ; 93 l ENDFMSE n qs pulss uls ls psçõs dnh vél l gn bn Cs Espnç (ng \ç;d) Esu l íj üã Tl 55 vll ^^ív^^^s^ l sjwíh CÍC \vl Mh bbv p Clã Mdu \;\l)em SE «n nju p u> UTT h níbb dz nll ív: í u :k b ; Rl U;:!\7EÍDESE sn ls > hçn; «n blã bu pnsu l b nud p pç zvl usul bu; ; u s uvs n v; s Julu «g üg 33 TTT ^lf?e xllnl p j V ls p b 2» ll Vss J VUKDlíSE V u 5S ^55 un pílí n ububl:; EíVl Uí n s ^^píí^ví!^í:;síhv^ vv j 4yí;;; VVí: ; Ví^Wl««WMJ^S!^íW«B^

10 [ pípp ^ g : í Íl CRRE D MNH QHln 2» d Tl 0 NS H\ H ; l:k n é ún TÔNC RECNSTTUNTE nd p s s Méds QunLh pssu n s l gu s ppds ôns dgsvs bugs d Qun pss pg p su ppçã pss nlnl spl dslngu s s pduls sls nã p sb nnh pn vs n n pçã ll C QunnLh né ld s pníps vs ds s spés d Quns s ds (ll vlh pd) pníps s pl n ã úl nnh p s p us subsuís Cnslu pn s p dns Qun sb su ô nnn lv dss ln QunLh bs xlln vnh ún nd s sus ppds ôns uvs vng gs uíss gdvl CÜRÂDTSC PEL MKTHÜU D & ü# nun snm # È» vn Câ w 34= vj llksljlíncív s Hu» P» «> Msqu n»»»!» ^ \ )SP Vns «s nunçnn <l sss «l <? ^ unk «;lwlsjn«ln09nl;ulss n «\ XJCUCs l»cl0ü «l» lsl nsl (»s ll pd» pls sus < S nu Ml) ClUã lsnhl =j nns sl nd»5j í d s d» un P l M K d Jn ll y ^ 3» Cl nu l u S Jsé Clnd l)nn;z n l l hl K H líè lll Cnl: (pun u ns ^ J u íns (b dd llll síu d n ss ívl 0 xv? Mg síç n d d d n j5 xpçn : h l njn» : S : <;lu]u HM «) > < sn âbünlíhlssn bgvn ud up pn dvss ê? : íãlívzs n lúsnà nl : d d b ul! l l nu u j»:%:l í J çv K» ps d plzll nnn sqnz bldnnl; : uuz nn uuuu uuhh ^v^ j lu s jlvs un ns l V g lnb p jp j ld: lnd; d óls < l su s Pu pu n pn ^ Wj ;nd: p> B u ds lln dglullp g ^S slínl : v:: pu pl pbdünl s zs n (»gnnu «M d U n lã nã pd s ngul n póp nu R sln» psw! l #n: \v2 :l 2 ; ã J( ^? nu n ( í p l hknà J p s vs s Sl: à Jvss éds u ;» nln d l n» u Uyn 56 TÍ s)k))!nll ís npllnnl pdsn spu Jv <: l :u:: d slvs E pus ls d us d» u ndõ pu jjjp ^ l; d n pdl íb (lgnnu nlb lu «: (nn bb pp 0 s us n ST n u ÓUlúíu u l\ks j; v» nns nu nun s psnu & sínn; su ng níídd! l só vz un pu % ll; Mll v uv ; dslnç n>n» d u un ;v «wuu wwv s u J ;( é p >~ j n í[; p s : ód ju uu lu :»» u dl u l>l: l> j «%KÍKnü MKn n 0 ul lln ;::( := P ; «lubls ) lllnl^ ls n plnüs J llll H d K\l g í!» l»\ ^ lõí UU S q luslls nsns Tóls Ts ( npuln ü u vdn lgs JP í çn pplxs j>< ~2 Cnnuçã s ulís pnnl ns ds 7 K> S 7 sn k jk 27 :l dnjn ; í M l v: HV?»» )»;\ 0 u : nvn j» > v u «(G ÜUl; í?» ^^ Tv 8 ll S 222j Ss ; ll 9 22 l 30 l junh; K M ll 0 U 7/ l julh ; 3 7 l 7 2 > 58 >K» & Ul l ngl; 2 7 l s l sbó 2 5; lí S% ü íl 23 lln; uub; : C l JT W vnbn 7 lís l l/nbvó S 2 Z 2Ü v í 7 M 22 2l 0 29 l ç : % 20 ll; : 7 l) ll ü 93 } 7 ll ÍT J5 s S 2 õjuh 93 & ^^ÍÍÍ^W^^^ \ :\l: SM : b M nd n > p ;: Mlv ) Hs u VHM Slí pu n l n «lp lkl l ü y p ngv lôu íun «; n; v ú l d Ll VjlNDlSl: çu V p àllns dç j; n íu l>íl 4J n CT^ EnPB«n:bs lyp JU UUU) b pul jus óds uçõs; n Ru C» 57 süb Sn LTERS D UllJlJRlUn íxçòs sb luíüsnçà Fulèl Mun p ;s 3 ; hns 59 vnd R Hnu 59 xn;! nu lz l: ÜS )»(> S^SVll l uns spl Qusüín?! J D) NV ll\nü S Sdjg 000 blls hls lvdls nnús ds Bllò n l ò L k M sll Msn vnlnjs nucs yllus l ns l S) N n s pês sups Sí : sujs ò sn U 5 s pds lv s dgs íp llsü S l Pl Ms : VEND R BRNC 59 Cx U S Vlphn ÜS S 3s Js;b l LTERS v Cpl Fl K\lC0js Us sb ííslsü d Gvn ll ;s 2 ò s slbàs s 3 hns u Vsü l llbly h Í3 KCJE j» KCJS3 P :$l»0 5 :ls Sú Ü lll s Slll 28 Tèl s : s d Xv l ÜS93» Sg l íül n us nínvs» $850 Só jg blhs Snl 5 lull s hs lu nv \x lsóòsq V SSÒn lns jss js: 5í)HU» bjllls Sbb 20 :lu Julh s 3 s d xv \ : 200:000$00 P ll$000 vgéss EXTERNT Rll lb hü URCHE Rpns nnl 60 ns Dnçs Nvss Epllpsl Hy í J M Hushnl» Hlgu Elxqun Plpç nnn nu uv/m Cnu/SM lblõ du ulh MM$S h» d s v pp sb nlun BRMVSE Es vlb éd p pls hspls P nnud póls éds s dus uu n 6 u b ppl pl s g» us pl us u8 ( lütcdul bu» Vnwn TD: UbnM<u»V0$E33RwbMPU» V í : K d j (wu> huu MNERV Jí Ks 7 sb Cu 03 p sund dònílll < d dssã s sls sups Duns ns DENTST H C é spl [ ls bnlls l u n plln Gbnl n ppòlhs ns ld Tçs ds Ds 7 s C hs Unnss lé hs Tlphn SV Tls s Fns Pul 2] ns G M TlGUÍ EspCs léss d: Usg ns pulõs Tlnl d ; ns dêpúpnó gân Mléss ls «::s n d Résdn íãvssn <l X»s Cj::vl:: Ulgu Pv 5 ds 2 s 4 (nl ssblé S ls) Tlpl }»(J5 SEMENTES u l; D lllsn l (; ul Msp l s l l (òl líll Cnx psl 24 Kpívdns j«l; lj íl Jãs Fns d lln; S líub 8 Cs Ésl <C/WWl n pjll p jnln jluul n pln Cn llãíí; u Sn lvuzb n S Cs l» Cnsuls gs 4 4l\\ dn )9 l :y<»ü)»>u l lv» pí Méds spulss n lín ds lsls pulã sng ds sb3 nçs d pll syplls dã nsuls ss ds s ds JJ :s bs d n plnn Suns pç Tns 9 póx Th Sã Jsé íglííl u duz ps lvs U3)Uv C Hú; u n Cwl) n 8 Cs R : duz <l ú 33 l vd; \ Gn ín; u S Ezb S Cuu^ Rs Kl:l l lb Chnu LKCE Rpns nnl 600 ns MUTULDDE GRNT Sél sl pvsó RU D HSPÍC N 200 nd CRTER PREDL Ch sç nçã «l lls s psss (àl lsjn péds u dnh slò sn ls s slls s 3 hs d 0 vl 20 0 u 5 3»;$ pl nsçpçã l ps vl d Jl gj n s u;k qun lhs nsj ss pã pg llíns \)s ps vl ;? s jus 3 0J0 n» dn s nsl s ps ds )J d d z péds u dnh n vl l 5 3 :$ d d bls pdnnl pu l un ll < d p lln n v l s 500? :S lé d n pnsã p nvl: «l 50$ $ UÇS gvns ní znh jnínss vng b Cd l ; u Sn lv: s ss /dl D Cs gs /«Él Wl lll n duz é; pxpx l p > sp u \ Çn Séní Juzb nl :8 3 g nsys gs p dns sph üs nçs duls snh T!: spl ds léss vns vs uns sns Ubls ) n 2 gs ug n íl ppls óú dãós njçõs lypps p pçs nns Ku dus nvls 36 phn? R EUGEN VEG Pns léss d y!:s Cns: u Uuguyn n 2) ds s ) Rsd: Lnj:s 37 FÈsVSCHYÈTTS RBs w»«««nn x s us n Ul WíPHWPTâT VhyE Vnds ss SK íh BWl S^B!5>SU^)0gns FÂSTLâS VTMTM^^^S 3 u ps n) vg p z gv dgsv gzs Dsn ds çõs Exg vhyétt J J Fnns ülòs p udn p«hdls gd n:s s psss qv nplnu s ss s su pzd «spós uã MR R S PNT FERvNlvS dê upvó nvd p) sss ss d? d (: p su l s lbd hj qj 25 n s hs n gj S nçsú l^l n5sh5 jnwn gls p s : lgã d Cu sls nlus ls üs llll jluvu pus ds p D Nvs d llul ulsl lng píl db su spj ílüd 0 pz us lsplús dvn Bl P? Lds usl hspl] nllls CWlKH Mvs íss d Sd PUguz n3ç l du lsplul C PRESTÇÕES nss 0 vnd Culul 00 s g n^çs hscss s N M n\nz F Cl n MdòuglSyílls lu C n 33 (ds 3 s l j s) HslvU ul 96 ( lg) l Ms j^dés D^d sgs í dpl vpénlngn ppl Tps ns Th ínsn Sys gggâjgj 43 vlí R Bn 43 PNF 0í97 Exín Muvll CRTERS DE PENSÕES E HERNÇS PPULRES Tbé s h nçã d lüds s lsss ps u blh gl p subsv n sys d pnsõçs lhs sã pgs snlnn qun s s vl l 5Í00U é )$ d hnçs p ílln dslç vl d ^l 0:000? dn psçõs s j? é líd d lubs l> l é z l súbspòs jn x s sus hls lsl 00 ns d és! ss d gns ns p n; Ksldòs p» llòçã s nvl sys d n pvdên vngns sv pgns gn ssâ lé d íuu D E dn p p b : DENÇS DE ENFRQUECMENT E DEBLDDE; FRQUEZ GERL; FLT E ETTE BREV S CNVLESCENÇS DEMRDS E PENSS; E lh sp ds FEBRES SEJM QUES FREM S SUS CUSS E nln Tôn Rnsun p xlln EXJSE NS PHRMCS VERDDER QUNLRCHE PUS 20; R s FuSlJHqs PRS ««Vs s gs! nslhs publ u s d vs us d lg Sjn u ll» ll ln: 0 sl hn gu ds léss lhs Cus d lg $;n vd s pss B / & C u llsp n DNHER T; % «s qun sup s :00 (lunhns ns) p pg: hyphs b llzds Püj s Ls nvõs nl jnl sln s! Qus ss llv u? l pd p Nuns Mnzs V < vs s nvd gun nllvl n u d l ívl nls ESPRT SMNMBÜL Cn u lz s s sgs nyss d vd hn íuzn dspp s zs bs vlds p s ds q sj n d qul lés pl sps sns uls ; dguss pgnóss síns gns Ds 0 s ) d ds s 8 d n Pç d Rpubl 95 sb DR GÓES FLH Md p u^ü d Sn Cs Pp n d pçõs d Fuld <! Mdn Cug gl Kspls s lss d ulb bxg ns lsln d uh lyd!! hh? u dl d blnòhàgp Ru Unguyn ds j 2 s 5 j Tlphn 555 GNRRHES CUR pd gnd :: nj «S GNDUHU Vns n (jg Slv» :u u d slnbé 3 S VERMUTH FRNCEZ VRE lh s v é s vn V pv» <l nu publ pn <:s (lplls vnull «s»n qu» nn < «lpl Jíã plul «l dus hlxüs hjlgn s «s pnps uss V«l»4 vlp é» vn «l pul nlssn: Cn Clb C níã C ± Cuíl Csllõs B d Bl Cé Js Cé lv : K Rsuun Mdd Rsun Sul Án Rs! n Sll Ml C M s Cíè M;:::) Cé Synplh Cnl P;hl Cnín S Pns d Pul Cn Vnn Cé Cs Cé íls!; Pvç Cé d Cé Ppls Cé Jsé Rígus Cé R Bn Rsln Pl Rl:: Ps l Cl l zns Cs Hny C:; M«çh Bsl S C Cnnç Js S JT Rs Mvã! S H P Vz Cé P:l Cé Ün lv M l Fns Xns Cõsl Clds & C l Pnuls lnl & C C Tus l)::!j: Cé vnd Cnl nn Ryn :ílvs Quz nlns & C F Ds & C Cé Pngl Rsu d Kvlü F Fvs Fnnlã Cn Sn Cé Gãs Álu un s Sns Jq Gs Fnns & C Run Águ u lvs d Cs & ã Rsín llvcúb Rsun lu Sul Vls & C Cê Rb 68?????????????????????????????»< MNH SENHR! í R? R pll é v»]»llu «l «u bll/: V P nã blh? s P n us;» Á HELEN Gè büz (MRC negstld) Dn V Sul Mv C Lp lí» lnn C j lh» Dj P\ ~ s\ Js ü; d p???????????????????> CTS FÚNEBRES Jsé Ds Cn Jull ã d Ds Cnl sus lhs (usns) p Cví úz Ds Cn vuv d Jã nçun Hz lh lh: n s; nsll n ugusc d Slv; vuv nôn d ld Mn lh gn; nvd us pns ngs p ;5s:l ss d 7 d p d lb p l d pnç sps p gn unh sbnh p JSK; DS CKNM R n gj d S; Fns l P nhã qnn 2(> n s 9 ; h? z z z M Rs Pn Fnns Nj pç s blhs s nluí sll xg p l nss Md u yuus Hspí > ]» Su Cls n h Cus d dssã p qul U úl) BST! sds níípl sus gnns ãs psss p:! : X H ps sups u l ssçnbíé :! sj sl Dun nun nun Ru 7 D/ 200:000 > s sujs sn : d Sb n 70 uj lns p lzní d Blhs : vnd ds F Vlls lgs s s q p u ss d Cpl V Mglhãs S&: syphls Fl us blsl Pu ujs üs sllh u kh gl; bs us s u Nl Sul D Jnh Bps Bzll PluRBlCl 3 $CèSTS?!l nls?! nq d lhvç nçs; ppl ssdud 6 ps gn Sul Cp 5 d ;Uj nsuló hulsn dã hpndd Blx S Lpldn Fguns Cu s s Sns luds lu blhs d» ín» z\jt(^ J dl D nl lu Uusyn 2 pl Slv ds ÈnhVnsí lv s és!^ Ms npnbd lus d» lldu» ã : sb; Ds s d (jn nhd) d Slv s M Vns és lbg s Js ínlú nn ns bs ulín? p phnís C p2; jp nvn llll «n Pd 64 ds S s h dgs s d (2 ÀNXVBRSR) :> gn pvn )y sínp J:^^^>^ CusUn u ls : Vzul V C J V S ERM SNÊRESPHS d <J» Qund» à\ às 4 s uv MCU SU Knl Eslss bbj lls s pbs ; ll^pl«usvl» ÕMVDEZ Ev s dlnüs n sbb ^n z Pls R Pòp«u d Cs S shhà nvd s pns Gn Sul Cín p<l CC Dps gl ns ll R psss d su z p ss ú ss 2 nnvs Cnslh Sv» ócsl 3 u u jn lín suà sg ã d nnçãd lnç ENTST ;! spp pllílhl s; ílòlò üj«> lpd uuví):s d sn l S u S! spls nqsâ CLNC DE MLÉST DS LHS M ns Pu Cnss ln 05 Engnh Nv nl blh Sysu ^à x^? ürpjçnçní»:!ô C üòâ plysd ; n íxpsü nul :n pus ds PwV F;;!;J> ;? n às g lòj jv= d V n z Engnh Nv sx Pçs óds p lõs «J;s í í s DÃínnílíT 8 <h Llí jí! Mhl ^j 4 p s u sn du lj l spls j g p B Hl Bsl Ps M x j u ndds; ; «xçõs pllnhlè s:n d us blhs Bs U Nvs d Rl splsçó lng p su s u bll su gnl p u snh J; u ò; pl LG KLUGE P? l u«jpdud Cnsuls s s ds d sn n n í s ;Ç Dps d Cns u ÁvdàGí J sns; sysn pí; J nôn Fs pçs óds n p^^õs ; ds 7 d Bss s 8 s 4 hs 7 d Sb 27 :;ls Cnsuló: Tín ld nhã s d n u Hspí K Knz Tlphn 34 Rsdên: l C d ús hs n 222 n d vnd s un6n:ò3 Jn C s J 3245 \ Rsdêns + Sã Jsé zn lb lj Ru Gunb 48 MPTÊNC! íuslunn nínz nvs s nl u pd dl n C ;s ls du > WUuN punn í d u quít 25 ê!>s j J S l 3 Pul p<tsl ln ík pl ;!n sv sgnn : s: nã ns T Vd 3$00) Ns Unpns B çu sus pnh Cl v C llsp 9 línnul C u d M Pss M]s3L( ÍUU S^MíJERS Ds J s J MT DK FRKTS DS í ; : ílulsus u Gnçlvs Ds ôj Dps Dg Dn u ü llsp us!sdn:s: ssn s J Ul & C Í)l>«l»qs xjlsvs: THUH BVXDà ) & C í;ç Guçly Ds U EXTERNT u Fund 99 Cuss: p íh ã d dssã s ulds Mnsl ú^lv: $3D Kns 0 gn s ss pèó b ns xs dssã s ulds ul; nn lzs Díunò nun s ;;s >) nu P íítjí? Ml» Tv;l LXVX l/lxv^v Mgl j lg p!u ll»p:s l u dlnn >\; >! ksus ds íls <\:\ üàn pss nl Ev gvdz p gn u pjudçn gs l lh ps suspnís Pv j s uu u g p n ;; v ; b póx u L? Tlpl 5?? Cnl nn gnz pn Tvò ull lg gnz sus lhs ns pnsnvd)) s psss l =: nz pn sssl ss l? íl pô ;!:u su ã vó VVV )X/ R \ UNKZ ndn lb hj n 25 s < s n gj d> Sg Cçã jsu; gn s ç lgnn p s: j d lyãí VDC99B89C^ T42^w#v^!FT9l Mnl ld Cvdnh (PUECDÓ KM FRTGT) nss l H MMK DK LMED V VDlXll nvd s pns gs ns p sssú ss nd lb n gj nuz Sunn nhã quní ^0 n s 9 hs hssãs lsdè j Kdlls p ;; l d Kjjã d^ ^J5ST +! T PgMWh l Fns P M Jsé d M P j Fns P q su lh; Mnl b Cs Ms su Hlh ã unh ds pns n ;us gs qn ss du ; ük p j sn sps lh gn ã n ::Í2: nnhã qun 2G n j ]> hs n gj Sníss S <n: Cnsss pdnn Ru Sbn Cvlh SSCÇà GERT uxíls K \ C D BRS u::l ssçã l uxíls Muós d lísld d Cnl llsl g ó su sus jn&n Cís RMKU SU M DE CRVLH z lb hj Tíd 23 n s 9 hs :n sug su lnv u:n ss d 7 d : gj Cn nvd p :»ss: ss pns gs n í s Fns F Ll > SCBXbE B»k;h; BNQBNH W DUXTK Tndò ldõ ç! dsn») lu \\:» KKRU ;\ à 4 sé» sks u Mnnb!< Dn n nv: 4 ss sss p qph : 5 s s 4 js s d lní pj íw d nhã sv nôn Ls C lh s Vgíl S Vg M hné \ s pp > í;í;:«n Su«d su íd VRGÍL DK SQUKR \è G nd lb ss; > l d nh jll:u ) ll s <j hs n gj J Cj nônf ( Fns NMlVKRSl vuv lh s>>: :n unhs sllns : s v XTN KKüUKll: \ l\ NSKC nvd))) sus p ns gs p sms»» :: sug :; :lnn s < : bd huj qüà 55 <>» n s H Í2 hs; n l nú gj d S Fns d!; pn sus d! W^B^^B W^ZTwâS&í» JFÍ E suííg d l yèn p d Fnn F Vz s p»n«vs n llíscl << KRRKR \ Z ju s Pps b ss pq su lâ qun â: y hs n í Cçã s n gj <Í Sn íns u Mj Ávl squn d du Msíül Snnl QUKMDS Jqu F s í Cndn P Mll d s lhs glvuòs níídó»;? ds s psss qn s v pnh n! lh ã unh \h QUM FKRRKR DS SNTS J; NÜM (Snnh) ívn; h>? d s s gs pnnís p» sçs ss íju z J jí pll Qs sx» 27 n ; 0 j ^ > nn gs : psss pl ss í; d lgã >:<) l Mnzs Suz ü sps lhs lldssnôs n ldõs s ís psss ín? npll ügn pnh s ss s >: lh LCE MlXKKM SUZ nv s :vd:: sss ss d sü d s lb hj qt n s hs n w nhú s j s nss: s BEKS í 97RU D JVDR99 gs p lu d h :: nns TERNS sb! ; j pllí nís p lulü íwsníblxs (u 5b gdvl ~x~% ãóèóéssç s WM Tx Bsjs u 03 í h» J vl d su g:: Cns u dsllé :: hs Ps u ds L«!

11 ; nwê «M CBEUSl PSTÇS: NH wg slw u > l Wnws jç h Pl «( l Íx üdd ínlll plí» UNU u J;; bslíll bl QNDB SLV MKU CNTRMÊSTRE pn «>lk < dlg Mí n M» C0 V»0« S V l l n lnl» ««lí»^!^ «l u < Sb MTR ELECTWC un b» òlm vnls s ylwb :>; J«ll pl «C pl nl lb 8 J» hbns»>%&í2; nà u Cuwng ü lu l ju HJE! 9» HJE! U«juMçü Fnl p 80 ds n Bz n Ds j s vn n çõs blõs s unsíls ~l>ctylgr/vh blh 6 lüs l (:Ms «: Mud ll u u du (^;: n )ó ESTDS D BRSL CÍJMMÉRC0 E S Ul UlHS { z hn ln W«0 ««k ís íls ns u;» nô nhs d«<>lu ãlll dn uun v: u sp» í» l«n sn : Cs dds Cuu uçs dnç 5Ü À ÍWÕÕ 0000 lííns ss nvs Ru S ü Vnzü n 3 Mvs psçõs nvs u hs d ul v:u p n ng s VP: lzn ã sss ;l h s vn pp pgnvnu ní ll u Sn lunbu «Tlplõn n 5jj Pss vln n l zvl Sxl Cs Bvlu uvdpí 5 EMPREGD Õís çó sbn =v pu qúlãu llçã nç du ;l>5 < 00$ n dnh! s gnd: «luu v v p Edu uj hd ; p d Ds 3«:l Ug ESCL PSTL E TE LEGRPHC \l\<\ D SSKMWÚ P5 sb Cuss spô d h p K svç psl lçpl Cus spl pn ndd! (j pís «l ndds p u n pçõs publs s unps uls d plugu n nglz lu l glíllí lgpl Hs «l lsl spuç :! (lsül ln uls ps Cç gz ugnsç lé d l junh póx Uã l :> pvs n:l3 sd: J d s 4 hs d Esl nn ds u> hs ü ã s 9 d n U Mj Cls ll Esp Sn (h Sçn :d) d D Cl l Cu); Nd C Cs (lgplsl d Hplç Cl ls Tlpls): npnl llclüò Jsé Tx (lnç üuã l d d d lsl : pls) PPG FUGÍ \ psn ppg ugu n d 2 n l (sís 5 Bs b çl v lvu pé un «l jg j p sn sll nu xg (ín llns» nls «ls s pns dãs s nu Sud çn; pnl çs ; ) n d d V nu n S Bn :? T Mnhs El Jnpnz l qulqu nl «l gx px gdu nn l u s s s u n í s s l» s s vd Sí Cs Fsl Uv «í Cs B/n vnd Cn us lnv Gnçlv )!:s C» (: C uv!»! Tns psçõs nss Vn!) lls n pps b íç ns uslsl lu sò Xv vss 3ly:Uub u Cnl Bnun u L U M us nvs lg s «lls s p d pç s Ts n u Rs n 70 d nvs nxln : nullíl ÀR DE JNER S d uxíls Púls p uuld l SEDE SCL: Ru vs «ílí uínú 53 u SUDE D MPM lu Cu dl s d dòs psn ; nã nlu gnd; b psã : s nsns n p ns l pãgnns pss Cnsuls ds h d í ; új d n» RU MRECHL FLR l PEXT «SBRD j P ; Esl C M Zbll Tn l lvll hm s Jp «Í JMns lu nnõ nsu dg& s» wju T M Tlls l Uí T s Ju s í l uín uju pí gn GóUB ó s ^ngwls lnhvs xpnnl? u0 vul nllv lg n su pnçg ysón uul sp lnçu nu s gujn ( lllndkhl (lu 5S3 õl PW» sj p s! vdw ppn ««n (vvsns ull» nluvwí «? V»ln»<«nçu» llh»» :«: US U» un íínn p uu \\ Zlüll VEND R BRNC 37 4»«í«:»4» CRBNES Sl bnàdò p ppã pd nô Hgn ul nlys ppv p Su Publ d CpHl Fl Dpss ; Esbé Bss & C U P Mç JlK djnn Lçã Jué E n ld ôn dngu n u nll sp d vn ds bb pun» Dpl» S Ju»» 5«bu» ENLl B^g=ll ^ UTDM» k í^ss?k? s jbssbbss s^s ly K S uu nj?vg N 7(Un s Vl P Ss slhn snl d Mnl lld8jl 2d j gg^ KU J W^» ls b nspcã ^^^^^^ÍS^SÈSS? ^S^w W sgu ubs Cld Cl C PEBQÜM s ps xp ssnbsu p ds ssgns Vns ds s ss ps s Cpl S Pul Pç 5$G lübs uóvs Byls LTT M F J2 GUH & C uzs p pn n 37 llu d \ssbl: v lsul s hn 7l86Í79 72 T^T vn CUl!ST> UNHF^ Qul SS Junh l 50 ^ó^^^^ M K d9 u Cnnun ^5^»» S CU~ ^ s ppnnubu PÍLULS DE BKE V SRN U CFERN URM SzõsM»lH s Fbs pnluns nnn» Tvlgs Mu ud u s lsçõs nçs üns pss BngW M & C R Up J íéíg nl jn G7 Ku P d Mç GT swnj» nhl lv Sz gn Bb» ls p d Tís: 3» s uu :4 Dlv nc» )2^ >lu Juvnu Ssâ là nvn l s sl» ndhl lmugde^dmkgs^ CSMERN Rn uv 63 ln pphs lhpldus l n nçs s duls SS gòs us» \uu wbn CDSsn d vl»! un U un s ln qul l l» us hjn» n lí sí/ú dns s 3 C S D s SENHR j v p ukulk d :«y(l««l;» (^ p nul wlulum»» d TJ ^^ln nldn» : ls 3» n ws» lnnhl?»w nvulí UlllM luw«l»«nínl l un «l q U lwl ndçã b d hnndl nsun v Ks p «s s Ugn vll x» «8 PRED Vhlss gn pl pà nsuí dnu «l n ü3 s «n p s M U íln pl d l «v=:us vs»««vlçws p lwln T)Cl««d sqp «l 0 pvn» ln ã plu «ní gbn «lj lu slud U u 4 d Ms n s Mçs Kh Rhul l<s n d Cull n z6 nd n s!«! S STHMTGS n EMl sb «u l»» «l sú» u K? shw bnh lk U u» pn: lln» s j Hn?«nh lh sn shn su p»: EÜJ sh < BnEl n sú vd «v u dl <l ã l««ll E bn dtõss psí psn p gdã íl Cés Run Vsn un u 543»» Vnd ns s plís s p«>sns BR/Í C Ru Hspí jl PK lv & C Ku luguyn u PREDS Vn= nv péds d sld nsuçãdn(lu s ndns sn CD0 n u Sã uz Gl qu ns us lyln Cnl Lu! Cõs Nj : s j u d Cn n nd F PHRMCEUTC 0«wn hlll p blh n Cs M bs p s <slçã D nnbl Vgs Sll) s Cà Cln d Mhlsls nvss d:» snhs pll syphls Tn p d syphls u lí léss vns ppl» U>B 0 Cnsuló Cnsuló : Ru d C n 62 sb ds hs s G hs lsln : vndu Gs F n 99 T5LEMÓNK 202 TTENUÍ3 CHMDS ü // Vl»(l\ «Ql ZP S (» T ««í SÒÍRÃD póx» vnd lss K> un nu nã nd 3 d «; p LEXNDRE Evl «sp qu!: U bll düll v«juvs :n n s b?! p6llé; \ x Juvnlnl J»n ; nl bundn lvl: Juvnulç MKH!^ ;:;;; v Víd s > bs p: (sng!msí «n (lllu; í Hl lí&sl^^ à^^pl du^^^ Uü LX?0SÜ Nnl M ~ j Vnld lxnj s uçs ÇuHld P JL% 8 V L > C^ F ESTBLE \%W^^T^}~~! nhüls nulnsss pn quul bnhís h^ ubus lbls lmuí»k HRÇ 3 ^NÕRRHEà vvns Z DRRTPC u!; BRLTÍL S C; DE CLR TRUMPH!URE5 RDCL EM 6 DS y DR lèç CÜR3» > T Gn Fb pés p ss CRRDBRâS RU d MSBEGâ s ün nl TELEPH0HE4293 PRTEK T M Tsn Pn nd Bl sl Md Cúg Pí pl Vu Mdn \V d» ln z sl sus lns gs gssu Pns ss pãs d líup p l l n lh suu sus psss léss ds snhs l pçã p nvs psss 5 gns Nã s x lllíd s sp l d s lhs pvs s l sb nuds z pns b puus su s; pnsã Ku Lvd l Í86 sb M Vg Lnzny Cé sbnlbuhvl p l uln s l lnhs ls ãs n v> :;! pbl sln j j b j p w bul l íjí?!= ssl)n!ll!í «l : =»5 l í ns nhã nl n u ls :» n U C D dn ]) RS nní nllvl (l : s zs í p j nn; u nu «ls lds nuvs pl sn d ( nnj; lnl bu ls nsuls s S d nh ns S l n Ru Mhl Mu Blnu í ^3 Klulò HÃÉMG dlm Gl ls Fds s ng S ^ g^& SãS!08 Sns pgs Rs 3500:000$000 Gnss lrs 4ü0l:00l$000 } LslL^^pUs^sg sl 23 JnuU 93 sb : CPT ldkhm pl v 7 0 Rpl B» (ígòànló p u 8 bsvã UT) n 7yH7 Jsé Suz Bg Vnds p :300$ü nn Cês nvs dn s d p? s: ( Tls u u u\! Cs Mn CÃÍE7B0S ESTDS!ÍÍCC\0 P\MER 5 dxn js nh p H!v ;w;s :»: 03^S! qü ;: dspp gnn p :v Cvl; s nã pduz Eí é nã sgs é : : u: s V s phs?:= D??:j u»t ú gu \ vnd C( > u l! n En; snd M íw ;? «BJ (Ngu u nj Kngl22) n 7ÍH54 ClS V/u (D pn í ns VwM & ( u <l Mç H»)» 8002 nln nllò s Sns (Ngn n Blvj 28 d Sb 290) 8022 d Slv Cu (D p Cu & C u u \l 22) MNS GERES 4Í86 nôn u s En Rb «w BH n 579 Myss Mlns Cs :» :Õ00#000 Ó 5:000$0Q0 : : :000#00C 5: Tl s pês s 35: Dps lu q s pgs s sguns pês n vl d s 25:000#000 RS 5:000$000 Bòl d Cx Gl ds ls qun d n ns d és vl p b nh pól n 8002 n s lz 23 junh 93 U d Jn 23 d Junh d 93 nôn nl s Sns C sunhs: Jsé Cusd lv duln Buh s Sns RS 5:000$000 ll)! d Cx Òll ls Vuüs n n ns ós vl pvnup lí ub nul pu n M «B lz 23 juü; 98 ( R Jn 23 d Junh Ll Rphl Bn C slunls: ugw d Slv Cs llw Tx ClüníSK RS 5:000$000 RV d Cx Gl ds luls d Huu: d n ns d s^j p uub nn pól 7004 n s lz 23 d jl d 93» U d Jn 23 Junh lül ns VzL C slunls: Mnl L<»«Elu Jun Júl Mn RS 5:000$000 Ub d Cx Gl ds Fls n qun d n ns d és vl p» ub nh pól n 8022 n s íl/ 23 d junh 93 B d Jn 23 d Junh d 93 é d Slv Cu RS 5: Bb d Cx Gl ds Fíls7;«Qun d n ns d és vl p ub nh pól n 7887 n su lz 25 d junh d 03 U d Jn 23 d Junh dç 9 Jsé Suz Bug C slunls: Bn Ms l ns Fdnudõ Cs GENCS EM TDS S l^»b S sl gn gl vnd U Bn n $7 H ÜB TNER ssbs sb d u dl hs PEUVÓL 0 l sn llv n 2 lh u sò s Vns ds s d gs nhs DEPSTÁRS: Slv & Çn Ru ssblé n 34 lll llvel R CUB E nuln B»:l)U«ç64í» llysllmn n Fl pu V u»u <lu Fl bns F»( uz gl BB (Buldu n un J lvuy Ulu»lí^» U> u «ulu»» Twl:» B Dl^s { VHRMC MRNH U Bu S:( < su 5MPREGD n p nnn lg d ò sbn pugu nj; l S p ylgpl sípuã ú} g«< p spns bns nçks ln ns su»^ n un dnh; ls! M ln d n 36 My; ãnemãexcelsr» Hs^^^^^^^ LCR DE HÜPKNSÕN CUR RDCLMENTE íjevjhtsm GTT VuTíÕ^T: ls s lus SQUES Sb Pugl Hsph Fn l s pzs Eupus Vnl d l slplhs pssgns nlls gn l» CpnHMBÜl <l SuS v9sb»s & ç Ru S Sb n 38R Jn TEMüPnNEN 9 UÀNQUEÍnS Uss & ã Jsé lldus TuU Céd Lynn hbsbre MND ESTEKLSD É H0M0GENESD0 Eng pl vu Ennn dgsv V u s s ppsn íl d ulh V pn uçã dus çs vnd ; d ns ss p Pluuus Esp Dps : Ru S Jsé 5 Uzn : CÃES D PRT 849 U >«JjVSí TDBHB MS F SUTH UBHU UMB Esbl 863 n nlbs 2000W b dó G d Us M(» Cpllünn W :000000$ l: l WJ nnn uld l lsv 03030»» ljj Suusl n R Jn Uu d Mç us ;~ í7 Uu Hspí ns í í õ Tblã ds póss pz s En n nl vs «[ n pév 00 ds Uüsò x d? xs l» : n n S DBsd Us 50 ílé Us lpj : n ^nlt» Còn l unn s s ds ús é ls d n V ll l TCò d gç! ud bn lç s n jbs d «g«l <U 26 ds s pss ns nd luuh hs d 57!» sn ud ^W^C sll ns Buln n: Ll sv 3 blh psp!õnunl s l n s; udõn Rbgênh d Dnl l zs lg d gs puu T Fn d Slv pss Õs pds v íjüíúí 0 jngl dpld nsn p Cónh Psvnç n pl l snpk j «H vd Rw bn dnd l R Jn ljíj CS K CTTETE! l DENTST D M Snn Espàlsl n lsn d b xç8ês ònplènnl n s uçõs u lln lllllldu» s hp (bdg nd «nln wõk) òlu(3 d s Ull» «lns s Cn ulu nul lns n n Fzs ds ns blls pl» sys àn pçs» ln dns pgüíò psçõs Gbn n pplls nlns l ldd Clls ls l nhã s S (l n(«ns ngs {s é s hã Ku Mll Fln n Xl 4 póx : u du ndds ph 5í s pps uóvs Pn nl ün lul «Ul» v pssí!v:s nózs u; sílín s ínnllãçüs «Cld d Tjl l su dspsãd d» nu lãn v:s hs b» nwl spçí djc lc lmllds nj CW sã d C: n sí 5? CS MBLD7 Tspss : n vnd èí F nvs d pnlw) n éull n 2 ns (l s: n< v Cg P : vnd M d 0^ PÈRDEÜSE Esqnxs dn d :ulv< sl «l ã nn pps «vss bjs )dnw: ::u u»! gnsíü nní s ndé llz S u jmnl 5 HÈUMÃTÍSMÕ»u; un pssul pl sss ll nd» í xn l b» lgs us hs s s^ nâ bíls nun vã í; d díl: ( nã h; n u Mhl Flh Í37 líugàyh 75 ljó Hu Z» 20; Ts s Sul S j W^C(^l j lhul(»s í! ^ púígph V>íls n v s«ssbdd npl lsl ll; ; :T Cnslí Un Lsb pd pl pp ul j! n s õndós pu íl l pdus pug ünu sã^l íp^ xpnvl ll bn «nll; «s n l u d C 22 Ss ã qün Ps n n usu^s ns sus l s Ènã n Phgplu B PENSà y nsl hbl sp pssl ;:u^ pp Mus bí d ds s xpl Fns pnsã íq \ s n <l { ns p p «;n s l P Pç ód d d luçã PhlBsl> «s u > b Ru Luz G n y nlj Hí sdq ~

12 +Kw <»» «M»>»! ^» 7 ~ ~~ ~W ~^:~ T V 2 C D MNTX Qu 23 l Tl l 0 (vl p znl npss JDR 8PNELL Cnpnnhnínuq nnlnds}» pl l ul ul»vm d» ll lvlv umpmu Pvl n /lnh psh p <» ) unll VENDESE 8»» pls n n d w du M V U l! l ;! lgl w nl n pu wl «v s Jnl x «n& nl nlndll Bn Hypln l ljsl Cpl 0000: RTUH DU CHUT PPULR pnj lunn plí «n n Tl ndu sx M >plnn ól pl C Uí YPlRCn (nl n ; l l d vn ( < ; n ju U J ; B)» V Mç n 5 VUU PlllÒ pl n lu n n lh nu h u n lun pun nl sçs plnn ):l u pân p nnn SENHRS DMKRYC CU B 8ENHRTS bjul C é «nl «Bs íxd b blhds Nã p s g ^^«5ã&?&$»; «JjnMSMàS!^ u hp6s! «B» un P l«mó «V SSSÃÍ^W^Á ll llphn n >j uvw»j VEND U (MNC :j vs n nd ls sn! s bssns pçsü Mgzn s MS u Gnçl vs s n 20 Tlpl NÜ l lnuu M n TÂGD nd ns nyjl04 dn ulln plsull l p lnlu uls lx psn n pn pdl< ò uu :: qulll hdlu p bll «n J:n: n dl nllss wb nnm «; n u nul Câ n M (nu é TKKPNlv u CNEM DEL l ;» j pu M ln lul\ v n Mnj n n publ! un»»»»n ullpllnlu l n nníunvl qu nís pln unn dn pnu nnln llns qu npòn b nbsn ngulvlh pngns s ld ín plln Çlnnngnphl sll :BSS bn pg nv HJS <»(l \l>«l<» shn l»»í 0 D C\\ pònnõdnn nlls bl DUSNBS ^ULHUU «<H» l n :ls JF/XH/ VíVMJER SS n d nn sn snslnns l d b n QU M PRMER NTE 0) Dldíss nnnnul ü b %b» C s nu ullnú : Supss d Ps Rsn l\]l} íll MDM ^ ãnhí s h (JK > «Dslunlnss d 7 l(uh Kll > ll l :n pls lm qul (ív Vv»nndhs nnl dn du líunllllll hl llu HlCl» 0 l:ls :!»í qulh ^Vl «\52«4»4 «/ MF l N2 PN Vn pn P >v s ls C vl uu Rsn 0» líxlvlílh ln^! U ssdl l> : d FLM v nppn gn ud «u nlh Bvn: SV0 luu ds l» blln :l» l:;s l» lnnl(n; gn: l n Mn T n\»l n ny l uln Ml gn p «Nl \nl» dl íuísn üvó ll n ]» u llh v u b l n jul» dlll nlíçc? nl» nn: lí n <nn Cnn nuu í» pvn TlKPUX? sx BEJND TEU RETRT V» «ShlUh d Vlnlln u d v» V T Sníu nun vs Cn Nplã ÉÉ GC \W LETER NUTR l línnnln nsuu (JU9 \! D ln l lnlllu»lnj n l lu n n ns dd uu n :! n pnl dn W í Wn nl ísb «lnu «s un v n M nvüln «^ (uu HJE QuUM~wJ nlmln :< Tp Ps UV CSMENT N E Sj;h ppul «l l TTBWÇ % > > Dvd s lngs ps pdlms l:ll:ll «ll> lllll ll «l««ll< í^ ll:sl ls j plljs pu l«\ lsls unndlv lls EMPRES PSCHL SECRET «WH CJÈ RU lu Tlnvn :s 0» > uuu C lnn n (l MlMMUlllll ll H T«K!!: lnlluu ÍHHCíà v :\vn» «Büll nll Uu uudluln d C Ch \lllll» nllnh pnlu l ln ll u n;s ; vld n hu lspn su u«h!!!:: lll llll Cnàlíwn?9! pu n Hv<n d u»«qu^ nll n!!!» g FLH VNGDR swu DuMlvnl X V \>\ n!s ls» n; lll U0 >0 N TM S 0 dnps >h hsu \hl VTns p n» vll pnn Rínp nvn nnlv u n lllh n nn n n lu Jn 4 nu» hvíj Cy n»/sxn» n lnnnnlld p{n un n lh ndl u vldn Usj U) k:h% Mnv l lnl/ lbn p l nchllnu w qlll< çyudmshspnnn! q ü^s BJíÜí s un ÜLS 3»kl Nv qullbllll 7uj0 lblll M l)ll?:! ndl dn Vlpl V) VVn h ndünl n Tlnn n! pl p; SUL D SUÉC lnhs Rn Mhl Kll n n nòu pn Cn à bx lò u> l VUnls d Rljnnln Dílbsn n u! llvln 0 nuls dn CBl0 \lu!«dc< l Ullvn dlm C x n né vn dl dn llqn p 0 sl Rnn sn uçn nnl LíM GíÉNNB DE UTMVÉ :l nsl us v Ujl «l» l» vld» N CnlJ ãg dlnln (u DUnB PHÁKTÚN TXS s\v S7 n lnv íí«jg nhcl!m;m0^l0sm<u lnnl lu Vn Cnl Câ N ) vl ís u nypnhlpb n? <lu Xvdlsk F lll l>nl S n Kl uul^ WXS H3 & ) núécul>ll4s sj<jí7t GENC GÍRL CíNEWTSRPMC Kxlulvldn Ell Pnls NwYk lnsn (Ml lnu» Sv Tn Sld PlCMM N l<» l»:\ í Ü7 2H í 2» D C0KURNT3 ndls d nlpnndvl lv plí d nuldn nblõu SV h Dlvhld) n ls lngs ps ; unndlbs quds S DMNTES RS ^^7^/ HE REPÓRTER luluum««s TREZ \/LLY T3llls9! d» dwénplhdsí p ll \Vllly <> nn pdíg Kd lu nu n nn n KCln Ps! (ul CínngpJu sã xlbís ns Cóns : s dk Lb l5l]í lüxvulhò nslà Cpll llps : Nlhj ns plps Cns s s Ksluls Bsl h b Sgund CS ±\ú GEL nmv!^^^^^^y^v^^nk^^p^ ^ ^S^Ííl0JULES BLUM 0 Ru Sã Pd 9 Cx psu Cl ud l ãulumlll Tlpuu 55Jlll Jn lspnls p ssss pís n HJE Qu 25 junh 93 Q HJE ^MÊSg» pnl «l Cnl ó ln pnlunl» W^W nüllslnl X THETR 8 lse\ «Cls (HV Tlííív Cls G CJíí XKM MSN MDERNB N>v Cnpnnll Nül! pns ngns n vss sl dj n PlíDl MUVU Cpnh CHpã llm l ps gs HJE s 8 34 ~ 30JE vss spln gnzd Lsb Ml ll!: lsl JSK MlTNS p su Mnps lnl Sçã (bll nusl! òsò l!/ lllíuíl\s QUdSjTl dsbuíd Plpn nvd! lxt» S0M0 ns! pssü? l nls s 7 :n S :l : 0 J «: nl \s âs 0 luns lu nul nplspl > sul í: í psnçõs d ngçdssln S:! sn pç suss d psn vs s us pd: E CHP! P n Mgn pngn nsuí pls sguns ls: Pkê Jnl l l íúunl ;5 s su^ss lhvll «n n ><«uju\<l s l xuí{;l ln«v V» l l 3 spzs ôs pç s s péh S quls s MCHD (C) lcsò dsn z líln l ^ lh R!=lF<lJ0 PJ!VM^D l\\> ljulh Fxlndnlòxl dsl «>»nl nsll plu pnã UGUST CMPS; l l»!n«l» b u»s u sullns D dvd ps Uü nn d npus d» ull«0 («s gnd luls «n pu sssnns us Jls nsuvs Fln nvó nòduslubs nvlss Cçã p T p d pnh Cdu llll s Rqúss ng Spuss bls! Msnsén d Bngl Lgud lslh B {»lll l >:s H Bzul nlln Vlgnl lu Bs h n l lns >à «lu ln s du vxk nlâ : llís :s M CHP! Çxn gnds svl l nn Sllu plls ã ljubl Dnus hs d» s u» l l Sx s nz Pllgnéhs sngul HM (MK \ KMW N0 : pd Mnlnn lu Clnll Slll 0 SCgunn su nh Ksplndl (U ô Í0 s!ç VSs s huj s ú hs d pn N Tl;\ S l Cv >u n s sus lususps Slnn íh n^ ) n gn lss pgns nús nplnuu nvs snsvns ssçã s Epgls n K l R d Jn SLà NBRE Cnél òhló ssqü «lul n s l j d n ò ú b lb!»g nus blls ; püàss P udçã nsl pl xdn pn MU qul pduz l 5s s s lbs pnss d líup s bulís nnls sl j n s jlhvn uv [5 THETR CHNTECLER JCps Jll Pí}>ní C pnh l «l SH) Rnl nlns HJE 2 Sssõs2~MJE: JSJ& 7 3(4 9 3[+ Rpsnçõs 800 (ín svl p sls CENTENÁR d vs ( l suss d uld Flppíçã ds plss D Pd 2 sn Ruy Bbs vs n 3 l? ss quds dus blhns plhnss d à S»; us! H Us ^ > ^ò\\\^s\w\\\\v\^ j» s pnps pps p ljpl \ju«slv C bu jjln Plun» Cn l lu nh «Cn ln Spusn üpslhgénh» n pplssn Rl» Sx Pp Gulh yp Ngu CNEMÂT0CRPH0 PRSENSE MTNPE D MD MS l>s( nnl nus p^nnnn Pçlnl ;]h(; q «; uhn p nu pl p vz s lvd n lsl s Cn «j nz njjàv : l s sus qüns quó sãu Kl» d sdlc«) \\h Vng Pssn d ^ sjp ns Hn Dnsss 2 s 3 lngs s 42 sbbs 3 2 p s ldn íbnn l!sj^h l gl b n Tç Vngnph 3p Sul d Sué? % & lsl CpnhglC HJE nd bíís lüp/ òl TníTlECl^l D u Jsd Lu Gn (jnl Puguz ps UMS & (JUÍJó nh ds s nswhs»l l/» sgu : SHDD9 DU CHCTH gn suss s pnh VSKsí suspnss s nds «l lv s xpçã pss PLCETHETRE Snll n Tun) q:hí í5 ) junh d hs l nní pn GRNDS ESJ3ÇTXçU JXNV JEE! sb Tl 3 Cnvljy8 Equlbss LS (SNZ ÊXT S2M GUL J H0J Vn Jlç N^^; Tvs Fn Cn Rnnn lspnhòl ) sll «n: s Cys nnz TÍETR PLL Cpnh l ps dgd pl n JSlMlGlíDÓ n z p / CHEMLDÁ DlVUH SEXTPEn 27 d z CREMLD ^LVER psnçã d p 3 ns 0Dglnlí\vslv us d Ms Gbl 0 lhd [ ÃLEGREj THETR MNCPL CLYSBU NCTHDRY Puxl s n PÍNCÇÍ TDS S NTK? Sp ^ Vs llxll ln Vs lugus ü Ví (ls ppn [2 d Dspusss Qunüs spls u duplsl P pl ((nl luhs unp nl YKV Cs pn ns XllllH lllllll Bn<l^ us l Tll:\TH snl d «n nndl D Wnl M 0? Q«l l Funhu \ í llv7jj S Hj «l lçln JL JlÍL L P :n nuls M!TNPY VRDN d Fnnw U n:\ Un k; psu ppl Dãnlü UuuL ü «nn (ndu Fãhünlsò Jlll >l:n ll> Gnllpsnh n ppl d n llnl M SlUlnl psn! uópl du Mllò; S sll D^H lln llnulll Ml KHMX u»; \» í 0wDu Cb ll; kíò nns GDES llssóò nuyr (hn CPKNTFn M Gvy lll JEN VKVHMn Vgns duvkhny Çs MV sn lí VUMÍ Mu Lónn GKRGBS DEVEJC un) Bun Mn Hull lüul WlMlç S Sllh sl Gl ( GUJHP Mn uél» LCME LÍíBLXC PHFS U) CSTUME : ^ s v pn «sn ç Rnlu ns nl sj n s LÍNn MlTNS C u s ulvs s bllslvndn blh l ds 0 ddnhs n dnl^ ws}sws)sb\9s^ TÜETR PLL Cpnh ps dgd p JSÉ RCRD; í p z CREMLD TUVEH MNH QUNTFER 26 RVí l JSÉ RCRD psçà d pl 3 s TESTMENT D VELH nhã qnnn Esò dn Du ln s Dupjynns Dss nnnlnç DEM nd EDM! Sxul 2 Snsns Ess2 Mlnblss ns Chs Ms BETRX ss d M Mns s blhs 3ã ; vd nn bll CERVNTES Th Hs Bhs Js! R nã pn LTnnl gãj du Pl bs Slüò s s» pss blhs vs s ssjníu (<n sn p llzs lns sp \:; n pn «s suv us lé sus gs Pçs s lh dspnsã lnèz [lj «lul2> ã n«s pu n lh CMPNH CNEMTGRPHC BRSLER TTE33XTCà MNHà ^ CLLR VV MNH!! í HJE =l z= Sès d KWs T ps HÜE íjn HJE Mgní pgnn nv ps s ls gn g dsls ls d d TvKSUM pínu l :nj Cn) pln sl ín í:í ppln; ps n?u; ljjnlíul su b:ãn nd lh l j<: s Ü :u :n ;n nn un üü s«n L;n ãíun jnl lí; ppnn nsj lv ví ) su dsun; un nn j lvz lní nnnn «;u pn :$; ju n us lhõs (ínp psne sn ívg3;í plh slnys v n ^ ulh p s dspp gvs s <!: su ld pu hbl»5 pl?nn\» n us sdé ndn pps nuãn s ds s b zs íss n íü p!u sã pss ns ãs ^ s ll» q! v à su d ã pnj! uã vl íí y; z S» METRS EM DUS PRTES ün su n!vêz sã d u pév lçã dn p un s síín su pn sd p su pdn n ulh sdud h npunl d us l b pós sn z pní v nups J;n s nê nlxívl üdnç sn ; s nn Cç n5s p su ulh sns p lí l í Qu èç í; ndn su sps nd s ll nçv u ;? líl sénpé jnpssvl n s spn n lh l su n H vl d vsn slls un sps pl s ndu U nâ n Ü nvsg ^ u s nsgu sl su sps : hv s undn s s sduzd pn l^ sgud bnn x lhnh úv ngu ;: l n psns xnl su ns xp bll su vl pdn síuu n dúlló >\lh çã spd ísv ss lvd hn s; s T n pu u l jn ps s sn j n uívs su sps u psn Jln È nv n l n nu bngçã; nã sb ss su pjws vv sjvd bnlh s bçs b bjs hs ln Mgsln ; pnh p! js sl ü ll :h:: CNES PLHÇ TURC E BLRN Dls d n h ld un léféès CÜLJPD l nul Gnds d sí 072 ns dns ps b» Duksíl DEN snlb pjn p hj Chs ; lçó p pólgò lu sb yslüs nnsns SMBR D PSSD s ss íugzs dlg s síuns psluns ds v ; us nss lhn shhíll Tu; ü l lngs ps P n ST 5? nvs ls b nbsíó Supss d Ps Rsn 3: udd u vv;: d Gn ÀvzdCí \Á^ un nãhl Plílu nl s sn M blnn; d Chdl Fnón n sbb p : dàõn: MS F» l LE D) híl gns ps Supus pg p J«> ls nds gn h FLH D GÜLHER Snsnl d ns u n; xpl lu u v Dus xnss ps Phé Jnl n p n sn n ulp P Esupn d ll Dusks CRÇà DS PET S pluv d gd \:d s slbns; l bs Tu nhã l slnl dh sl Pí Cls C :\\ó Dus ps THETR PÕlT Cpnh ps dg l ló lus pu! H?5EsSl2hJE: Ul s s MRTNS J SLV S^pòsndn ns; ópó nl lu us Ubò^ l P Mnln FLR 8 D RU : s s jlhns ; v; n blh Pçs s nhã Wíl l lll lrdü 0 TESTMENT D VEÍ Dps dnl 27 pn: z CREMLD D0LVEP\ MRlD UlUl; THETR R BRND SSjMMM VMD GMJES ÍTKEÍRÍ3 Ns CÍ í Cpnh ppul pn gs ví3s dgd Ks» Snls bés pl sb g dp s lll( Fnns U let : j; nwjlb D3 93 Sl^SCML jvvdde 3 SESSÕES 3 í S 7 l í? S 9 H S Í l2 d n 2 3 psnpís d spèlulòsà vs ss í 9 ns 3 s 8 quds 3 phèòss gnl dòs ísjs sp Cls llllnnul nne» Qnln us gnl nsp BRT FEnNíDES Tíuls s quds EMnglb; 2Ns nuvhs uvn sllns (plhsns buls;; Hãs xndps ds 0 nn s: íchupn jí n p dl; G(upTòs dps nu) M s Usls; B d s d jí; (phbsj N Kgul llsll jllãl) D Vl Fb ugus Sn ;M Tlbn Dl Píslní ls; l é Sl nusnpé Jul Mns; Cl Fbç Hlb:: Pnpdãò Pnl Plh Zè lsd Mln; Cl d bl Mç Sé Dlg d RphM lllã 3 Cl ls Ln Ps: l!: sín Chvs Vn; Pgl C J Khl Rdnh l Lú; png Ddú Bçjy sls Ms! M Us Un ds s Ju Bs Ülú Glvs; Cns Slnã s; Rjã Nl N W: Hjã! su Pnh ugus Lnhs; ljí5lã Sul N N U Ry J:é Chln LJ D Rnlã Jã Mns Huns <í pv ulhs >pv? l:n Hnl! ógu ns ns s =l)!^ lvn Dnz; Ksllnh Vuvn pnnns ppuls íls3 b; J ux Fln MlRCEDES VJ bs gus!í;í:: Nlsnsn íu ugus Snnn» nsnçã l l s gsnh l GõnvS SLnn: nvs Ângl Lzy Jy Slv E Slv Gudup luxus d dd Cs S çs Jq C = lüldd ugus Gs í blls n ls ú vnd n blh h nhã«dps s z BREVEMENTE ENTRE DS &&

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

7 * ": ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P " 7 "! M * : : # M

7 * : ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P  7 ! M * : : # M 7 ": ) : : I 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O P " 7 "! M : : # M # Q 7 97 8 ! # # I ) H3"K # : R : : 9 M ) # 9# Q ; : 9 : IM Q ; 9M O H8 7B3B K : 9 ) 4 4; 9 < : ) 9 # : M :!# ; : N : " 3 S T! S U # I T S # H3"K

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II Módul S d ç Rd vç d uç S d ç d ESTV @2007 Módul v 1 Rd Svç d Cuç C d d l Cl d d d uç C b d u d Rd Eh W Tlg d à Svç @2007 Módul v 2 C d d l Tl =? U d d l é u d uç uíd vé d lgç d v ud u dv, ldd d ç lh u

Leia mais

'!"( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, ".6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # )

'!( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, .6 )) -2 7! 6))  ) 6 #$ ))! 6) 8 9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) !" #$%&& #% 1 !"# $%& '!"( )*+%, ( -. ) #) /)01 01)0) 2! ' 3.!1(,,, " 44425"2.6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 4442$ ))2 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) 44425"2 ))!)) 2() )! ()?"?@! A ))B " > - > )A! 2CDE)

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

! "#" $ %&& ' ( )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 " #89 : /&*&

! # $ %&& ' ( )%*)&&&& +,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36  #89 : /&*& ! "#" %&& ' )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) 3 4 5 6 7 36 " #89 : /&*& #" + " ;9" 9 E" " """

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350)

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) NOTAS IMPORTANTES 1. Documento atualizado mensalmente com o objetivo de ser o referencial do

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

rj.\ ' (> Dlreeior EDMUNDO BITTENCOURT olhos daquella multidão delirante; tremiam e recreativos banzes... ommovidos os lábios que mal continham

rj.\ ' (> Dlreeior EDMUNDO BITTENCOURT olhos daquella multidão delirante; tremiam e recreativos banzes... ommovidos os lábios que mal continham ; v:: sww - w \ pn n hll lv d MHNN - HR D CRR ; (> ; C d Mnh DlDMUND! í BTTNCURT R D JNR DMNG 0 D JULH D 90 n d nssd h sn s un us p qul ps s b p s b u p Ds vds ns s pn s ps ás npçõs s sds Sgds ulh s sp

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

Conheça o Instituto Bola Pra Frente

Conheça o Instituto Bola Pra Frente p n p p v n l l? B Qu u v p p c u h l b v n Cnhç Inu Bl P Fn O Inu Bl P Fn ncu nh cpã unl fubl, Jgnh, qun l nh 11 n jgv bl n cp váz n f cnuí Inu - Gulup, Zn N R Jn - nugu n n 2000. N buc p u plc cl ju,

Leia mais

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL é d df d pí vl b à ldd fl à dçã à dç f. Ml bé à dçã. N x f q d pó d : d bdd ç. O ú ã dd fl pl d jv dl d p. Já çã q d d d pplçã ql x. Tl ldd x çã d pf d úd d v d p d dd d. p d dd

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3 Ambulâncias 111 Serviço de Transporte de Doentes e Sinistrados, S.A. 03-CG-22 03-CG-23 03-CG-24 13-72-XQ 17-EM-31 19-IX-83 19-IX-86 24-EC-12 35-79-QP 35-CD-95 45-GQ-20

Leia mais

! " ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$

!  ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ xfghdfgh!" # ! " $$! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ &! '! -! 95,()!! +)- *$ - :! ' ')!0 ') );!4 ' -! ',*$!7 < )) 6 +=!>? @ ) *$!)2 3 ) - :! -), "

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto

Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto. Engenharia do Produto Cu A f ê glblz fçã pu u f hv u p. v ég p pl, vé pç fl pu, qul pp vçã uz. O Hj Tp P v é á v v pê âb gh lg pu u fz ppçã qu. P v u f é á lz p u l up à ê, u p p. Só é pívl l lv u v vlv pê ful à gh pu. Qul

Leia mais

BAGS LIFE BAGS FOR ENTREG

BAGS LIFE BAGS FOR ENTREG , N M DIF QU M 4 c liz v l Id v u c u Y BG LIF BG F bg v w 5 g.c y-b www. IM PDUZ LIZM PN M XP IMDI NG N MN P K Y BG BG IF F L IM PDUZ M IZ L N P M XP DI IM G N N N M P K G b v w 66 D Y BG D L L D LIF

Leia mais

PLANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO TREINO DE ATLETAS DE ½ FUNDO E FUNDO

PLANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO TREINO DE ATLETAS DE ½ FUNDO E FUNDO PLM PGMÇÃ LS ½ F F SPÊS BLÓGS S SÂS ½ F F 800M 1500M 3000M SÂS 5000M 10000M ½ M. M. L L FQÊ.Í L Z ÍVL B B LÁ SV B XSV 22 LÁ SV 14 B XSV FQ.. MX. 8 MS SV 6 B XSV FQ.. MX. -15 4 3 B B ÓB GLL. B B LPLÍ 2

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE - QFD UM MODELO CONCEITUAL APLICADO EM TREINAMENTO

DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE - QFD UM MODELO CONCEITUAL APLICADO EM TREINAMENTO G 996 DDBM D FUÇÃ QUDD QFD UM MD U D M M h v, M M h h, hd Jã B, M F gh jbá F / D çã D v. B,.0 hh jbá MG 700000 b: h h f g h f y, w, h k f g, whh h h. h Qy F Dy ( QFD ) hq g b f g h h w. Fy, QFD y hw g

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

Correio a_>*reno * rni-mt*--

Correio a_>*reno * rni-mt*-- ; y fg fflpw?5!$«bl&p v> W :;:V ;! «l V;í? C >n n hn } $ J~ 0\\ JB \ lbb : v! K p «ppl n P FRUX S C D EDUND TTEfCTT «UH~l~ nnwnd nflun l u d pnf fuu gul b pg pgçã dw p «n qu P R C fç p sn d Rpubl s ng

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

do o de do Dn pr es i lha n har ac ord ad o... E co 1 0 uma

do o de do Dn pr es i lha n har ac ord ad o... E co 1 0 uma P R O P " E ) A D E DO C L U D L I T T E H A R I O S U MMARIO f ; õ E J ; õ E ; I \ ;; z Df < j ç f:t \ :f P ü Bz }? E CLOTIJ DE J x "? ú J f Lf P DI!; V: z z " I O PA F L ARÉNE S Pz: E:\H P HA RRC : A

Leia mais

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O A B O R T O : U M A Q U E S T Ã O M O R A L, L E G A L, C U L T U R A L E E C O N Ô M I C A C U R I T I B A

Leia mais

(A Themistocles Machado)

(A Themistocles Machado) (A Th Mh) BRAZL á 58 Hh Dg Bh fô gv g Bz v F Hh Pg ê h F f 598 A 585 gv L B A< Pb F Bb v v ãó f z v Phyb vz vzg f fz N v x h P Ch S; Aç h b fv T ffê fz á J? 4 REVSTA bb hb g j çõ fz v h b z ç gv g Dg Bh

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

Gazeta de Coimbra , Outubro Publicado por: J. R. A. URL persistente:

Gazeta de Coimbra , Outubro Publicado por: J. R. A. URL persistente: Gz - 90 P : J UL : U::///2/UB-GH-69/; U::///062/22825 : -N-207 2:55:7 çã B D U D U P U õ çã T çõ U B D :///-/ T çõ U q ç á zçã z () () ç P çã ç z é q () () () zçã N q U D ó D D çã á ó q é á z- à ^ $

Leia mais

Farmacêutico na Política

Farmacêutico na Política REVIST DO CONSELHO REGIONL DE FRMÁCI DO ESTDO DE MINS GERIS Nº 30 - JULHO / GOSTO DE 2012 Fê Pí Pã d ês s õs â d á í 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 BRNCO CORRIGE CONFIRM Sd Ss Rs Cs R d Fá d Esd d Ms Gs R S, 28 -

Leia mais

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA M RJETHRTAEMCAA CM LANTAR E CLHER ALIMENT EM CAA 201 A Rzçã Ch Dvv Hb Ub CDHU I GEA é b REFEITUR A DE Ã AUL VERDE E MEI AMBIENTE FhTé Ebçã Tx Agô Jé Lz Ch T Nh Rh Rvã A M Dg Lz Egá j Nh Rh Rq L R Rf Tv

Leia mais

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação!" !" $%& '( ) %) * +, - +./0/1/+10,++$.(2

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$  ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

AS MARCAS DO ABUSO SEXUAL

AS MARCAS DO ABUSO SEXUAL ESPECIAL 1 CRREI BRAZILIENSE AS MARCAS D ABUS SEXUAL MANUELA, 35 ANS: ABUSADA NA INFÂNCIA PELS NAMRADS DA MÃE MAIS SILENCIS DS CRIMES ACNTECE DENTR DE CASA, CNDENA AS VÍTIMAS A UMA DR SEM DESCANS, DESTRÓI

Leia mais

Red&eçâo Rna tio Ouvidor, 182 aggbbbb- conhecimento. contra. porém, Pernambuco, Dakar, Napo es e Genopelo para. por. usurpação.

Red&eçâo Rna tio Ouvidor, 182 aggbbbb- conhecimento. contra. porém, Pernambuco, Dakar, Napo es e Genopelo para. por. usurpação. lu ^ ^^ d UUlN ^^ -^ ^ ^y L «H ^sn ^ ^ D - EDMTÜTRTD BTTENCURT NN X-N 54 Bsn p«««jl F FRUX & C P/llS R JNER QURT-FER 26 FEVERER 93 Rd&çâ Rn uvd 82 ggbbbb- 522 U ^x xp- ls ÍCT S CNDDTURS PRESJNns s ds nçs

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS T K Dí Mz 1 (UFAL) mz.p@hm.m V C B 2 (UFAL) v2@yh.m.b M Lm Qz F 3 (UFAL) 12@hm.m RESUMO N g pm p á bvçõ z m m m pó-fbzçã jv, m m púb. O f vgçã - fmçã p zçã

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 101 Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Aveiro - Velhos 51-81-LG 66-32-UG 73-NF-90 21-70-SQ 40-32-SU 76-IG-48 60-OV-17 01-HI-83 05-30-UR 09-79-LV 09-AO-94

Leia mais

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5

2 UKWELI % &' (! $ ' ')#&' &'!* 2-../ 1! '2344&567839:;&3...7< 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 !7$9.>:B:?>3:3>3 6822 3, F &I &5 2 UKWELI!" #$ % ' (! $ ' ')#' '!*!"#$ %' (+,-./ 1!)* +,,# $ %-... "/- 2-../ 1! '2344567839:;3...7< 5178 8(==>?3@.A-.:-B.;;9 >(CDC E(FFFC!7$9.>:B:?>3:3>3 G (+CH (IF7!F2 5 (EJ2 6822 3, F I 5 Índice 4 5!"#7

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013

Leia mais

Gabarito - Química - Grupo A

Gabarito - Química - Grupo A 1 a QUESTÃO: (1,5 ponto) Avaliador Revisor A estrutura dos compostos orgânicos começou a ser desvendada nos meados do séc. XIX, com os estudos de ouper e Kekulé, referentes ao comportamento químico do

Leia mais

N. 123 ijsltmtctm PARA I COBII. ABSAMTABO Am«o

N. 123 ijsltmtctm PARA I COBII. ABSAMTABO Am«o n ul M sd S íg d f p Z Z [ Ul \\X\ % K? Jn Qun-f \3 M 883 ^ N 23 JSlMTTM PR B gh-strb< llmmmmkukf nn pwekt 68 2S JSSGSTHÍ8 Pllâ U «TKÍS SnsTnH ssó BSMTB «{l PGMZSNT D NT M> Bu d uvd n 7 Esp R JNER TypgphRn

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

" ' m*. «... :., '." W«.-'.rV:.rT,.:'.1*W ií- DireetQF"-l^MüNÍ 0^BITTgNOOURT. : r. Gamara. votado. Güueül Força

 ' m*. «... :., '. W«.-'.rV:.rT,.:'.1*W ií- DireetQF-l^MüNÍ 0^BITTgNOOURT. : r. Gamara. votado. Güueül Força g--m uu Wu lln UMNN! - - C? - W-VTW- Mhã d DQF-l^MüNÍ 0^BTTgNURT NN X - N R DE JNER SEGÜNDÍFER 2 DE DEZEMBR DE 90 p pl U u P PJlêVX # C - H Rdçâ Ru Quvd 62 0 LEVNTE D BTLHÃ NVL $ - - - lh ds Cbs upd p

Leia mais

! " #! $! %! " & ' ( )!! " * + " *, %

!  #! $! %!  & ' ( )!!  * +  *, % ! " #! $! % "! &' ( )!! " * + " *, % ! " # $ %!"#$%#&'()%#*&+ *', #%!-").%",')/&%001 #2% '.32"!'.)%#%2'%%4"'&)'#.)* *.'*#' 2)%#&"'&)' *'!&%5'/65*#'& &*#78% 2*5#%#2)'29:* #;!')*

Leia mais

Física e Química A Tabela de Constantes Formulário Tabela Periódica

Física e Química A Tabela de Constantes Formulário Tabela Periódica Física e Quíica A Tabela de Constantes Forulário Tabela Periódica http://fisicanalixa.blogspot.pt/ CONSTANTES Velocidade de propagação da luz no vácuo c = 3,00 10 8 s 1 Módulo da aceleração gravítica de

Leia mais

MESTRADO MARKETING TRABALHO FINAL DE MESTRADO DISSERTAÇÃO PERCEÇÃO E SATISFAÇÃO DOS TURISTAS RELATIVAMENTE A VILAMOURA

MESTRADO MARKETING TRABALHO FINAL DE MESTRADO DISSERTAÇÃO PERCEÇÃO E SATISFAÇÃO DOS TURISTAS RELATIVAMENTE A VILAMOURA MSTRADO MARKTING TRABALHO FINAL D MSTRADO DISSRTAÇÃO PRCÇÃO SATISFAÇÃO DOS TURISTAS RLATIVAMNT A VILAMOURA LUÍS MIGUL FARIA D OLIVIRA AZVDO STMBRO - 2013 MSTRADO MARKTING TRABALHO FINAL D MSTRADO DISSRTAÇÃO

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA Kll Kll Sá A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO

Leia mais

MINISTÉRIO DO TRABALHO

MINISTÉRIO DO TRABALHO MINISTÉRIO DO TRABALHO FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO!"#$%#$&#&'()"** #+$*'$&,&"-%.$)%!$ '$/$&.&'& &01) *'& (&$&) )2"2*.)#34 7 89 HIJ( $"*&!$:%* $/$&.& ') ($#)0; $)

Leia mais

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673 ML E 9.9.235.582 O V - º37 - BL/MO/JUHO/2013 V E O O HOW-OOM EEL E M E OM.04 07 quím E LO.01 lu MELHO EÇO MEO OVE!!! M u MEO E EEU.02.08 MEE f EE ul l B Ep p qu m: m Vál 01 /m 3013 /julh 2013 LUO ul ELO

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

$%&'( !"#$%&"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(

$%&'( !#$%&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''( !""# $%&(!"#$%&"( ) * +, )), )-. + #+ /0 )1/ $ 2 34 +)) )(. 5! 6 +)- -7 ), -)".8 )9 -- )0-1)0 -(-: -;" < =-) 1"##!>.!$>"#?7##-- 1) +-- 1- @ # -( 11. A.B.C-; o "..$$>!... 26 o ". / B.C... 26 (.!"77""."D."E!"-0.".>$7&"1:

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Siemens AG 2009 SIRIUS SENTRON SIVACON. Catálogo LV 90 2009. Baixa Tensão Corte, protecção e comando. Answers for industry.

Siemens AG 2009 SIRIUS SENTRON SIVACON. Catálogo LV 90 2009. Baixa Tensão Corte, protecção e comando. Answers for industry. SIRIUS SENTRON SIVACON Catálogo LV 90 2009 Baixa Tensão Corte, protecção e comando Answers for industry. Interruptores de corte em carga, sistemas de barramentos SENTRON 8US Introdução Tipo 3NP 1 3K 3NJ4

Leia mais

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI DIAMANTINA MINAS GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EDITAL Nº 009/2017, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016 SELEÇÃO DO

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

MIROPLAST EMPRESA. Trabalhamos sério para ter um cliente satisfeito

MIROPLAST EMPRESA. Trabalhamos sério para ter um cliente satisfeito PL EPE Fundada em 20 de gôsto de 2001, com nove itens de peças automotivas de produção. Dispomos de uma ferramentaria para confeccionar nossos moldes, e máquinas injetoras para fabricação dos produtos,

Leia mais

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR O Sonho de Renato O Sonho de Renato a e i o u A E I O U so nho de Re na to Eu sou Renato Valadares Batista. Tenho 14 anos. Sou filho de Pedro Batista e Luzia Valadares.

Leia mais