0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje"

Transcrição

1 " s,i "JTÁRQUCS, fl h MRÍTMS, FERRVÁRS EXCLUÍDS PR VRM M SLÁR-MNM DórCr$18,30PrLight CRMNS CNCESSÃ D StTMC NSCÁVEL EMPRÊ- S MERCN SERVU DE PRETEXT UM EXPR- TÇ DE LUCRS, DE 26 MLHÕES titul d rmss d dividnds, SUM scnb, d rmitir à Llght nvi, r xtrlr, d 20 milhõs d dólrs, cmbi d 18 cruzirs 30 cntvs dólr. Só nsx rçã Llght btém nm lucr strnômlc, is tx d cruzcirs r dólrs n é cncdid m nnhum hlóts. rç J 18.3 cruzirs dólr ó, r ssim dlsr, tóric. té mm m rçõs d gvrn, é cbrd um igl d st cruzlrs r dólr, qu 4 mis bix. cncssã d dólr 18 cruzirs 30 cntvs Llght cnstitui um scnndn-, vrddir crim cntr cnmi ncinl. D ss dsss dólrs btids m nss is num trnsçã d i r filh. PRTESTM CNTR S PRSÕES Llght drá, qund qulsr, vnd-ls qui msm, l cmbi livr, 53 cruzlrs, qu rrsntr* um sgund mrmld, dntr d msm ngóci, Êss scândl nft cnstitui. ns, mis um iv dn rgim d rivilégis d qu gzm n Brsil s mróss mrilists. H n cs, lm d clássic fnómn d dmlnç cxlrç d is ls grnds cmnhis strngclrs, um sct dc ngcit sml-dcll. N trá hvid crruç ndividul, lm d crruç clssic c flclnl? Qum dri rdnr rçã nrs mrl? 0 snscinl cnfrnt é ssunt d td cidd Urugui x ngltrr Áustri x Suíç gm h tnçõs cntinum cni.iiiiui.. i>rq Stnc, S nd csfii tnd disutd u C d Minut. Nst smn «nncinl itunt má-.vim., é i1iil.-nti-miiiíi >")> Brsil v». Minri, "mtch" qu stá tti.riifi cm s nrvu d tds s brsilirs. Sh-r u hrslllrni fuíiirrs smnt vitri intrss. Nd dintrá nm mt ntr ns dun fms slçõs,.s il crrr hurd ncssidd dc um rrrgçã u ntã um nr mbt. "mtch" d mnhd mrcrá um cnfrnt stculr ntr dus scls difrnts. sul-mricn urdl. Cbrá s brsilirs missã d dfndr /tcnl sul-mricn, qu, cm difinl lscl-sc mis m dtrmin- u iiircnç d Ziii. ds lmnts d u n cnunt. s lniiitmr», cm um futcbl qu tm muit nl cm (nls. Jm d ufrn /rm. Tud fit m func/ d tf d. Há nrnds s- (rs ti qui. fils, rüm, trblhm mis r cnunt d qu iuditifdulmcnl. RDD H. l C d Mund, trms t ls Uruul vs. /nltrr iístrl vs. Suiç. mnhã, ldm d snscinl Brsil vs. Htmrl, ftirã tusldvi t lmnh. rwmm P J?P: m\ KÍmWÊÈt&$*imm\ tk-i: -WÊHBÊüfiSÊmM \WL WêT wê%-&\mmbí - DD! Em Tôilu» Fnn> ; t», n Gutml, Fgm s Mrcnris #*l!t!ml, " 88 (FP) lt Cmnd ds mnt qu cidd d Chiquliiiiiln tnh cld m dr ds frçi d gnrl Cnstlll rms. Pnr utr nd, sgund m nllliiin* nticis chgds k citl giintxmnlt, s (r- Cs d nvsü sln m fu«r» m td f rnt d cmbt FRCSS DS MERCENÁRS MfiXC. 25 (.F.P.) Frcssu *> «fnsiv» d crnl Cstlll rms n dirçã d cidd d Qutml. V Ulu u qu rsslt ds ntici* chgds, n trnscurs d últim* hrs, d qurtl-gnrl d i>vnl (CNCLU N 8.» PG.) ENTUSÁSTC MNFESTÇÃ DE SLDREDDE GUTEML Um cmissã d mulhrs stv ntm cm nss rdçã rtstnd cntr risã d sr. Lúci Prsts Brndõ, funcinári d BGE, d sus clgs Jim Cscu Rdlf Pint Brbs, rqu discutim rsit d invsã d Gutml, cndnnd grssã cmtid ls Estds Unids cntr qun is cntr-mricn. Lvds r um trulh d fuzilirs nvis, s sus fmílis, s sus clgs dc rrtiçã u migs té gr nnhum ntici tém su rsit. DRETR: PEDR MTT LM PfflS PPll N V R. SÁBD, 20 DE JUNH DE 1951 íí.» Fl 111 s tstmunhs d cusçã Dôs viúv d Nstr Mrir ncidnt Crls d Cit Crvlh, d Tribunl d Júri, JUiZ rssguiu ntm sumári d :ul ds bárbrs mtdrs d Nstr Mrir, uvind té lts hrs, d nit s tstmunhs ntnlt Mrir, viu- - d vitim, dr. Jrg Glv, Médic d Hsitl Migul Cut, vrdr Lvl Nvs, Jrnlists Edr.ir".-Mri c Mári Grófló, ii mtrist Hcrmngll Vizu dlli d Cst, Máxim Cllxt, Álvr Prl-.r Rutn Crls Cutinh, qu s ncntrvm n xdrz d Z«Distrit, r csiã d truldámntii d rórtr Mrir. udiênci d ntm fi ntilhdà d ncidnts rvcds l dfs ds bárbrs mtdrs d Mrir qu cuiminrm finlmnt cm um tnttiv d grssã rtid d dvgd Hiltn Sls, d dfs d gurd Pixt, cntr su clg Cls Nslmnt, d cuscs. s dis dvgds, tdvi, nts qu udssm trcr srs, frm rtds l Juiz Cst Crvlh qu rrndu mbs. K bnc ds réus sntrm-s s cusds Pul Pixt Cic d Mul), Cltt Quitt, Jsé Gnçlvs d livir, cmtssári Gilbrt lvs Squir, Pul zrd Jsé "squz Prrir. SSSSNT DE MRER viúv ntnlt Mrir,?m su dimnt, dclru qu su mrid lh firmr str tmrs d um crssã n 2.< Distrit Plicil, rtid u rquittd l dlgd Bsts Ribir. Diss viúv tr rzõs r crdlfr n ntrfrênci d dlgd n grssã, um vz qu Mrir lh dissr: Qund èl (Bsts Ribir) tivr um rtunidd (CNCLU N 5.«PG.) frss mncn rr Frçr Rtificçã d CE.D. frncss ds itlins ls utrs mmbrs d Cmunidd Eiri. qu dsrin: rcbr lgums xliccõs. RECUS P GVERN FNCÊS PRS, 25 (FP) D- Rcus d Frnç à cnvcçã ds signtáris d trtd d Pris clr.s ns círculs frncss utrizds qu é «rmtur» cnfrênci ds «Sis» rst l sr. Pul Hnri Sk. crcscnt-s 25 (FP) - PRS, qusiã d Exércit Euru, surg nvmnt n rimir ln ds rcuçõs intrncinis. ós um ntrvist ds três mfnistrs ds Rlçõs Extrirs d Bnlux. m Luxmburg, sr. Pul "Hnri Sk, d Bélgic, nviu um cnvit às sis têncis signtáris d Trtd d Pris, r um cnfrênci róxim n Citi blg. Ess cnvit ignificri, n rlidd, um vrddir cnvcçã ds PERSNLDDES DE VÁRS TENDÊNCS PLÍTCS E HMENS D PV MNFESTM CLRS P BRV PÍS, VÍTiM DE CRMNS GRESSÃ DS ESTDS UNDS MENSGEM PRVD PR CLMÇÃ-PLVRS D EMBXDR LUZ RRL UTRS RDRES qu sr. Pirr Mnds Frnc, rsidnt d Cnslh, s sntiri muit fliz m cnfrncir cm sr- Sk, cs st viss Pris. F RDEM DS MERCNS WSHNGTN. (FP) dstin d trtd sbr Cmundil Euréi d Dfs 8Wá um ds rinciis rblms urus xminds durnt s cnvrsçõs ng-n-r % -ns qu s inicim h nst Citl. sicãn d gvrn ds Estdn TTnds, sftind nnl- (CNCLU N 5. PG.) P Prt Sbr í f Rgistr ds Prtids Dd grnd intrss dsrtd l ini- $ citiv d dutd Cutinh Cvlcnti d 64 utrs rlmntrs, ublicms n 3.» ágin dst diçã íntgr d rt d li qu dis- õ sbr rgistr ds rtids lítics, bm cm ustificçã rsntd. %T««S«S8S viúv d rórtr Mrir qund dunh ntm- n crtóri d Tribunl djúri. US Mãs d fv MPL NTERESSE DESPERT PPULR rt n 4.583, h tiuc rsntd à Câmr Fdrl im btiv d dfndr rincíi -nstitucinl d lurlidd rtidári i d livr ssciçã ds ciddãs d icõrd cm s sus cnvicçõs lítics. Mnsgns bix-ssinds d i rfrid rt stã snd ndrçds Prlmnt. E rtm ds mis divrss strs d iniã cmds sciis. Câmr Municil d Ubrlândi vtu, r unnimidd, mçã à Câmr Fdrl, mstrnd ncssidd d rvçã imdit d rt E ú s 65 dutds qu subscrvrm, filids tds s rtids lítics rrsntds n Câmr, hmns d tôds s tndêncis, vidncim qu s mdids li litds ntr s quis s inclui lglídd d Prtid Cmunist cnstirum um rclm ds mis mls strs d iniã úblic ncinl. N ustificçã d rt, dclrm sus signtáris: «S tds s crrnts lítics dbtrm, livrmnt, i Prlmnt u n» Prç Public, s /GRNDS dmnstrçã d i à Gutml *" d ruls s imrilists mricns tv lugr ntm, à nit, n uditóri d B, surltd d ntusiástic ssistênci. ir: ~~,,. Primir rdr, sr. Jã slnidd fi rsidid qu Mnngbcir dnunciu l sr. Jã Mngbir, vnd-s n ms gvrn mricn, r grdir Gutml, utill- mbixdr gutmltc, sr. Jrg Luiz rril, dutd Rbrt Mrn, Jrnlist Rfl Crri d livir, s vrdrs lnriiiiif. Mirnd Mglhãs Júnir, sr. Cnsul Távr, gnrl Vicnt Pul d Vscncls c sr. Xvir d rú, rsidnt d dirtóri cric d P.L. z-s d dis gvrns dittrlis d méric Cntrl. sr. Mglhãs Júnir, sguir, diss trtr-s d um gurr tíic d cnqulst, ds mricns cntr Gutml. MENSGEM ssmbléi rvu r clmçã sguint (CNCLU N 5.» PG.) mw6 mm»mísmjsêkk PWr J w»%wêêwèêèèêêêêmmw mml. $m,-:m :M Divrss rsnlidds rticirm d t úblic ntm rlizd m slidridd à Gutml. lt vêm-s Embixdr d Gutml, sr. Jrg Luis rril, sr. Jã Mngbir, dutd Brn d Silvir, dutd Rbrt Mrn gnrl Vicnt Pul d Vscncls. Em bix, rt d numrs ssistênci qu surltu uditóri d B. Dz Milhõs Pr Drrtr s Entrguists El gr s Ptrits Srá ficilmnt lnçd, n di (. d ulh, grnd cmnh Gndidfs cbs litris grntirã êxit d "rrncd d di rimir" D 1.» d ulh srá ficilmnt lnçd «Cmnh ds 10 Milhõs d Cruzirs r Elgr s Ptrits Drrtr s Entrguists». s sts, cndidts cbslitris stã m frnc tividd r snscinl lnçmnt criçã d sts d rrcdçã ns mrss birrs d Distrit Fdrl. Cmrndnd qu s cntribuiçõs ulrs srã Cnquíst ds Librdds rblms ncinis, strá snd frflcid nss rgim dmcrátic, d msm frm qu srá êl mind s frm mntids n ilglidd crrnts d idéis qu rfltm grnds strs d ulçã brsilirs. rt dstc-s, ssim, cm um instrumnt vlis n lut d nss v r mntr s tuis frnquis cnstitucinis mlir sutis cnquists dmcrátics, cntinuniiit glds r um gvrn qu. r srvir s ms d imrilism n>-tmricn, mrch brtmnt i liquidçã ds dirits ds ciddãs. É vidnt á gr r tds s dmcrts trits qu discriminçã cntr s dirits lgítims d um dtrmind str d iniã úblic c smr níci ds vnturs librticids. sfrç ds tuis gvrnnts d sus trõs nrt-mricns r fstr s cmunists d vid lític ncinl mscr, n vrdd, tôrv btiv d*subugr td nss v, liquidr s rsts d librdd sbrni n.iul u ind nsrvft, Nst mmnt msm ssistims â mnstrus grssã d imrilism nrt-mricn cntr Gutml,! cu gvrn, rqu usu rsistir às imsiçõs d Unitd Fruit, é rtuld d «cmunist», cm rtulds d «cmunists» u «simtiznts» sã tds s trits dmcrts qu nã dsm srvir d lcis s mnlists nrt-mricns. É d vr qu discriminçã inicid cntr Prtid Cmunist cntr s cmunists, m nss ís, tndrá s dsnvlvr tingir utrs rtids utrs grus d ciddãs, s nã rgirms tds gr, unids mis tntnsmnt, r rstblcrms n ís vignci ds grntis cnstitucinis. Um ml mvimnt ulr - rvçã d rt cntr c rtig 32 d rt d li litrl qu vis cssr s trits dirit cnstitucinl d s lgrm trá, nst mmnt, um imrtânci dclsiv n lut d nss v r rcnquistr mlir ** librdd* dmráttsii. VRGS EXCLU S UTÁRQUCS D SLÁR-MÍNM Qus tds s frrviáris mrítims d ís ntr s trblhdrs tingids l nicitiv ds mulhrs Mmril - Mnstr Pl Cnglmnt ntm, n.b.., REUNU-SE às 17 hrs, m ml ssmbléi, Cmlssfi Fmlnlnn d Cmbt à Crsti d Vid, qunnd frm xminds s numrss rblcmus qu ftm s dns d cs. Rslvu ssmbléi qu n róxim di 13 d Julh frã rlizr um cncntrcil-mnstr Pm frnt Plácl d Ctt, fim d sr ntrgu um mmril cm mis d cm mil ssinturs dind mdit cnglmnt d rçs ds gênrs d rimir ncssidd, CUTCS CFP Nss rtunidd, divrss mulhrs fizrm critics CFP crnl Héli Brg qu fg smr um ntndlmnt cm s dns d cs, cm d rlizçã d últim Ms-Rdnd Cntr Crsti, r qul sr. Héli Brg fi cnvidd n cmrcu. T SiR-MNM nv gl d gvrn NV gl cb d licr Sr. Gtúli Vrgs cntr, slári-mínim, dtrminr ntm s dirignts ds utrquis qu nã liqum, msm cm cs d cn» firniçã l Surm Tribunl Fdrl, Li d Slári»- Minim s srvidrs utárquics, cu númr ultrss m td Brsil cs ds Entr sts stá ncluíds qus tds s frrviáris mrítims d ís. Dtrminu rsidnt d Rúblic qu s s sláris nminis ds u> cmutd slári bn d mrgênci cnquis- sr s msms. tárquics, qu cntinurã * td l funcinlism m Prssã dzmbr d Em utrás lvrs, «umntrá» dtrminçõs d sr. Gtúli Sgund urms, str Vrgs frm fits trvét d ministr d Viçã, m um runiã scrt, n qul tmrm rt s dlrtrs ds rinciis utrquis d is. Cnst qu crnl Gshy Prir Chgs, dministrdr d Estrd d Frr Lyildin, fi dvrtid r á hvr rrd um tbl d rustmnt, tndnd àsrivindicçõs ds frrvi ris. Enqunt iss, Sindict ds Frrviáris rcbi tlgrms d sscids d Mcé, Prt Nv Pstrólis, nuncind su flcis5 d ctr qulqur dcisã d sindict n sntid d cnquistr slári-mlnlm. Gl su Cnfrm dissms í m, s utárquics trãc ns incrrrã d bn qu á gnhm slári, qu só umntrá s dscnts. Entrtnt, há utrquis cm SPS, nstitut d Rssgurs d Brsil, nstitut Brsilir Dcidirm ind qu cmrcr d Cfé róxim cmíci d muits utrs, qu di 6 d Julh ró-llcçs d nm squr bn d slárl-mlnlm, rfirmnd su mrgênci vinhm dcisã d lutrm mbr gnd, dcisivs r lgr quêls qu nã cntm cm s turm cntrá cm rti- licçã d msm. incrrr slári d sus rrncd, n di l.f. Cd mbr cm s sus mrids l qu rtnt nd irã «cixinhs» d Light u d ciçã d um cndidt srvidrs. N SPS. SLDREDDE GUr Stndrd il, nm cm s dvrá mntr st litrl smr r d mr- TEML xml, nd s sláris mmts sincurs d gvêrn d Vrgs, s litch d.rrcdçã. tulmnt vrim ntr 700 N fim d ssmbléi, s dlvrss mulhrs flrm m 900 cruzirs, sts dvm á cmçr r- ã Gutml, snd is li vigr i rs ds cndidts ulrs rvd dscnt-limntçã. á s ntcirm lnçmnt d cmnh (CNCLU N 5.» PG.) r unnimidd um mçã d s trblhdrs ficrã m slidridd à Gutml. (CNCLU N 5.» r PG.) grntir su êxit. «RRNCD D D 1.».-. Milhrs d cbs litris btrã Distrit Fdrl d nrt sul, n di 1> d ulh. D rt m rt, d fábric m fábric, lvrã v s trblhdrs sclrcimnts sbr vid cndidtur ds trits. Em td cidd crá l ds cmissõs d cndidturs n sntid d qu td v cntribu finncirmnt r drrtr s ntrguists. ulçã d Distrit Fdrl, cmrndnd ncssidd d lgr r Câmr d Vrdrs, Câmr Fdrl r Snd, vrddirs trits qu nâ s submtm à xlrçã d Light lutm cntr dminçã ds mnólis mricns, drá td su i, cm smnr du, à Cmnh ds 10 Milhõs. QUE NTNGUfiM FQUE SEM «CHEQUE» Cntns d cbs litris stã munids d <chqu> d Cmnh, fi rcl- Quinhnts fvlds surltrm s dus glris d s qu tds cnduzm cnsig «chqu» r, dsd vtçã, Câmr m urgênci, Municil Pdim r rt 1.S06, Uniã, qm rmit mçd dsrriçã d um ds d Mrrtd m mss. ós cinc hrs tsvim á, nicir grnd rrncd. N róxim dming, rrrgd urgênci rvd. sssã fã Ms, m virtud miri, dumxilzt vrdr %,*3mE Slmã Filh d lidr vrit só Jnirnr «JTw/t,f?*õnkt d ãm trç-fir. mnhã, nuncirms s vrdrmgkhzésu nts d cncntrçã d qul mrr vrdr Elisu lvs RÍK d livir WSSStSbíf UmtTumwtcf <Mid«br rtir» m «timvu d ds qu lnçu mã lídr d rfit, sálmãlüz. HHFRflCfln NCRREÍS

2 swswmmswswsmmswswms Págiim 2 (.Sm-iuiiiiiH «u vufti rmryhflildòf ili» ftólfl, Sr- C.»} Filh cç um i.iiiniii if iii-uiiii.,1.1-*. lltlcm iiii.-.íi-mis dsd ríd çlnlfll. Kl»» ii niiiiiivllhii d mm nirrliiç: i.,-iii.,i.i..ii..iiiui diisii-nliluçi riiid n)r i-iiiiiiill»iii-fti rínilr/i crl/m ri»iilillinii dsi-nlri i/hi.sii; Mnilci Nv rmilrll/çi ilml usl dsfnilili/iiçftim.,»? uniu mii-lnlngln- íun.. qu nilviv. vllui nm rlnilili-iniii iiiiniiinimcnii- iiniiiiimls l»»vlt-i>. Gtf filh iilrr n i1-inii.i.-iiiuniiil u iiiu.il. Ns n-iilidiiili-, wiliii Hriifil < um nliiinçiiíi il lônl». Pmi» v/. ds Kslds Unldiií. (ililllll) (](i tirhftri N iiii-sin Jrnl, sr, sóri Hihn nllii iihsui su rtig: «rl* Mliiri-s d nsili.-n Mllllnr, i», suliiwiiitii, i»»»itvçm di- iilliln ids Fôn,-*.* muniu» iimiiiiii lrlhul- çfti 1111 > in-iihiiíiiii li rvi- r iiiii s rlincnni cm slsirmii di- ilrllm Kiuiilitts ilu Cniisllltilçn nvrilnrnm mis ullllium ns l rm dn nrhllrl, rm niiills i-iisiis, iln vili-ni-iii Hsiin < mnls hárliiirn i-ntrn tis iiii lhs i-ik-iii nn rvui.-íi11 llll -si.i;i. lm i-kc-ltiiwninl r sr. Jrhn: st trnnsfnn- (,-,"i H dnrtumnts ds fórçiis iirniiidns m bnds d CKinnctnlrs ni-liil» cincid crri n su dsnrinnliziic.hi, «ni iiinlin!i crscnt dns missõs mllllrs lnqucs snbr s m- mrids d nss Kxércil,.Mrinh rnuilcn, (Vrimônis Difícil, hin? N müiii ücirl*. nm r, Hinnn Tvrs dr S, miiíiid nncnl d U»- iiliin, diz ru dfndr ngr-w i.iii.ii un sn d iliii-ui-inln: «finl d cis, tntimns iiiiii _gli0 flrlln-, llnllcil Frull, ulv»» rlmç d shrnls, sin lim difícis d cmrm dr», Unlns! Cm s ml nlunsin qum é nr.i/ dr cmrndr fnômns tfin vidnts? rvlhir dmr «})ich» tpulr./ infrm.qu n PSD PTB d Estd dn Ri, r ti r n m bir i ri lsl* (drnri rn cndidtur d sr. Mlgul Cul Kllh. «Ms cnlnt.i inii limnr i-slit snd fll initlrfinnf. N é <mu niiiiuni lidr ssisln, rm r d s srr, mns cm hnqulr li Jêg Bimitiii, qu s Hrsutii fi Kstdn d sr. Fífucl Crri d tiu crdncid l x-gvrndi- U Sâ Pul...» livir, m váris rtigs n «Diári il Nllls» vm Ngócis ntr cvlhlrs, dcsmnscnriítl cm um bm dcumritárl n ngrcssfid d imrilism nrt-nmòrlcn n Glllitmtllu. Nr d nn- D ditril dc ntm d «Cnstituiçã» tm. rrclni <0 Jrnl.-, sbr slárimínim; «lii.stl.rn ns i-iishm iii s Csluds iiiilns niim-u ryurtn irriniõniiis cm inli-r- qustã d dutrin t- nfl íllsiuiiis m lc dc um Vir uns mil rs iss, n lini s dri srr qu um dr griilir si-us ncgõris. mmbr (l Surm Tri- Mcnclnins, ni-nns, dis miti Fdrl, rim muil xmls ru nã cnsr inr sôbr iniisliliii-iiiniiliiid du um t (l r- litr: m ).. rcsidi-nl llrilinu miilllln ii Sími siilulu d Ki-iiblir», di-ivss d mitir um rcr ri- lliiniiiiit i) sr. Siinuiii- Wlls ru substituir «Gyér» gisiuntt- urídic, sm n Militnr ds Cslils l"nlds», qui! dsd llllff vinh ré.ss qu nã s dc vr mínim iv dc utr int- «nd in ili-ni > nns fiiiiinçns, rsitd Cnstituiçã.-. (lnilniiins, \Vclls iiisln* «rsit» à Cnstituiçã r Cht s hmns lu iiinii ditdur sli luli nrlcmnrictii n-ii qu finncim su rd d l iii snd n t-cnlc dsss rnis missrs: sfmrni ds trblhd- vnturs civillzdrs». E Summr Wlls ind rs. Pár ls nã xist r rsntd cm hnzinh». mgin-s Dulls... t ds frnquis Cnstituiçã qund s tr- dmcráti- Br)U»-5 3U iií l\\\ Bisfl-sii cm b ãq CLSSFCDS D ESTD D R Htdll r. Jsé gunui Rmir Jr. MEDCN Y. (U{(il UKl, Eicllmntr: Di.iiçi rtiti riniií»»,i liucucm ilt lib», J<«rlr, lllll iilin, (iurg.inu (i-nli crrcfici il ivmliu- J111 li UUi CXS Cnmltórlu; v. 1lluln ( *,]<«, 18T: Rlü.-inl.i: lln» H.illtnrl lim Pr. lcblds d rú Rõmq linln tltllin - r.n», d«.»t>rtôrl PETRnrtl.S 0*ng.: Ku VTnshlDicnn l.uli, it Fnr.: 6MD R».:». l. Hr.rclr.n Mclhc, 38 Pni un Dr. Wldmui- Frrlr üln clgi MTRB *. inui-ui rli iií», ns S.t ndr - Sl :10 li., ám. il. di ls à t hur. lriirgi-dntist Dr. ristu Uurly Crtnt Dntdurs td srviç dntári FKritPLS Bu Wshingtn Luii Sbrd ncluvlflt V.. DUS SN 108 Cntmtr, l.ln PJ5TK0FLS Tricl» àlmlr mii mdid t. - Nilliin Cullnh, itl Suliril 8l» * u S _ Ptróiiull» iflil» 4 i Jsé flxtu Mlti dvgd u: Cinl Cilmlutt Ulf»n imimilf tlti i* >>ri.». mtcjl Trblliltt EMi-ilrl.i: Prt lliiti l Cxl, 1 Sl. Kuuric ml M iminênci d fchr SSCÇÃ DE PR-.TKÇ À NKÀNÇr!,(;>P.S,. i.s (.trrs- riflúnt). -rr s3lc5 d* Sítuçã à infânci dsk crãô" ~rtâ" n iminênci- -r ds fçir-.-.s. igás". rts rltâ, d.uxíli. i. mr.iusndi gmünt d subvnçõs às ntidds fllritiróics, fit d ntsiir: ii.itál rii cmí-iinli- -i-lritnil dn imnistr >Í$(.?-.:G0fi0:.ifillió:.: - s frcdnrs siiíndrm ntrg d gênrs àíui ssciçã qu briç çèntnt d crinçs, Dds 1 rçds idiiiiiiiir iiiiismliitii llllr.-l. ll«1 --li.i.il" H l!llll-tl»l.l ln....lllllll il llul.llll.- llll Ni,,- n 1lMli-llillll lihi.l. ititi.i i.i ihiiiiii.i» > lllll ii.llll.l,\ l.illlilll.ll.l *r ii im iliiiiiii H (.iii-i in illlll li ilin», i-i.i HiiRiiln,».lllllll»ll lllllll lllll i\ rlll llll.l iíun il» liiiiii» inlllitiir», iiki- ilniiii-l.-.. mui l.llllll llll lul Hlilll-Hll.1 r CiilHiiilii.i >iiiiili»ini-iiii-. Mnsgns r»lfni imii.iiii.1» ilu.mui il 1-iiii.iiii.i, himii!» liiilriiii-ii ilii m.iii.i 1lHiml. M"1» ilihiilh.i rihlill»liiii- riin nii- H» hiiii» «iirl» Miil» iiii.h i.i i ulillliiill Siwlt*. Mlll, Nu i.»i,i D (... itllt lllll lll> iili li ilrilii il Mimcilll iii.i..»»h» ttfltlf».* li-lni il MiMtiíÚ»" Vi ii iiimiiinr ih-lii,iuln. M».i.i ilu il Wll Slil, /iiim iiün v<*t mi»»»:. ---;» niiiiiii.1 Ulin» i.-ni.ii.i mi fii.-iliimi-iiin il 1-i.lililliiilK llll iili"iiil.l.i. i.i-iii iiiiililiri- liru-mii il «ii-rliunkii flii iiiilm-, lin» i.iim-iiii- inr n...i.iii- luliiiüiii in» Ciirílit mli ruiii.iiiili. i.iiiimct cs ds dirits du cid. drinl. \. Qum dvi ndmiiiistrr * _l Num tóic, écfrn il y Mállhã» uln dns divids dn gvôrn ur cm ns nsli- g Uits, i-iiniliii.ul: «Qum iiiliiiliiistrn nml i» sm iifii.-iiif ils iimriiils- B ss iissumiils dv, n m % ns, cnli s Hiiiõs d ill n-çà. Nfm é iidllilssivl qu ns hislltiltns iitlliiini iiiii- 0 c xi-liisiviiiiiiil il - _! ds l gvôrn, dvdr ; rls; Els ilvcrlnin, d im MPRENS PPtn.K ffl-(h04 #«ÍWtiíM%«_it(#lty \4ÍMmí)iMNl»si s s Tlégrfs Trnsmitir l Slidridd à Gutml Unm cmlssll d mi riltih d Sllrôí Sfi (ínçnl stv m nssu Sucursl, fim d lnr sn rtst nlr titud d suhsrvièni s ntrsss ds grssrs inqus, tmd inl rsnsri lil Sçã d (nlf/in d Plvrs d Srviç d Tlgrms il gcnci Urri ds Crris d Nitrói. RECUSU TELEGRM Ess funcinári, instríd nturlmnt l dlgd rginl, ngus ssr mn tclcgrum d ruls à grssir ntrvnçã d Drlmnt dc Estd nrl-mricn cntr sbrni d Gutml. ESPNGEM 1)0 FU N DMNSTRÇÃ PÚÍUC funcinári-licil xigiu ds u tri ts umn dclrçã d rsid"nci r dcumnt d idnlldd fim d ntr s rsctivs númrs n mrgm d tlcgrm. cmissã rliu xigênci, rtstnd cntr mis st tnld à Cnstituiçã. CMSSÃ DRGE- SE NCRPRD À EMH1XD GUTE- MLTEC Dcidiu cmissã di- "mnhã, às 10 hrs, m Nitrói Runiã ntrsindicl m, Pf s d Sln-Minim há muit, str m mãs ds qu di» ft i-iil ritmm s Ú ( sfnrcnni l slirvlvi-ni d rgnizçã rvidcft- ú -f-y. ri». Fltu dizr qu grssi ds cntribuiçõs rá s nstituts si ds sláris É *» «rt i * nu ds nib lhdrs. Rcin d Dinmrc N sd d Sindict ds ráris Nvis çã cmum ncinl ds sindicts s dirignts sindicis trblhdrs fluminnss vã runir-s mnhã, às 10 hrs, Num rrtgm sbr Ú n is, i.tribun lgntin r dtr di, mrns r i d cs 0, mdids cntr dcisã d Surm Tribunl F drl, qu dtrminu susnsã d slári-minim d Bhi: «H ntms mis ú m td ís. um, (dn d ògò), gruduii d: luininilii tégis, scr rsidnt ri Cmissã Ú ntrsindicl, sr. lmir Ris licçã ds lbcls lárl d Sgurniiçn dn Bhi, g Ncl()i cnv-(m.;l tll(s s tr. d slàris-mitiims ri ir Êl su li, -0 gvrndr blhdrs r imr- d 3 dc ulh róxim, dt cm qu lind rz dc Kégis Pchc, sã s rs tnt runiã, qu lr lugr nnsávis r umn dns miiiiirs rgtiiiwçiís d gtin dcrt d gvrn; sssnt dis dixd l dn is...» - Pl cnglmnt Nâ só iss. Lurind Rí- d rçs. gis é um ds cndidts d d um l ri lsd gvrn d Bhi. E ind: um ris cmõs ri nticmunism, mmbr ficint d Cruzd ri Pn Bt. Fbricnts d Dilms d n sri d Sindict ds 0 ráris.nvis. ÇÃ CMUM NCNL 0 Cmissã ntrsindicl rtnd lnçr lvr d 0 (irrim l dcrtçã d 0. ssmbléis rmnnts cm tds s sindicts fhimlnnss l çã criiitm ncinl ris sindicts. s hss ri çã cmum sán s.sguints: Dntists Dscbrt rndid grnd quntidd dt clichês, cóis ftstátics, tc. Rmificçõs té ls Estds? Envlvids funcináris d Ministéri d Educçã d Srviç Ncinl d Fisclizçã d M dicin rcimnt d grnd númr dc dilms d dntists, uhíhimn-fc, vinh rfirmr umu (iminci á fit l Fdrçã Ncinl d dnllgi il qu grnd númr dls rm flss. Hvi, rtnt, -ssibilidd d xistênci dr uni uiuiilrilh smlhnt à d CEXM. " E, d ííit, qüint»-fci. iil tini, fi nntrdii li ltislitut Técnic Cmrcil, silu n L-clifiuiu Sã Hr. lll. ndr, ciuc é dirigid l sr,.túli Brbs, cis unntidn d imrsss, cis ttstátics. riginis, rimbns n clichês dstinds à "fnbriãcâó" s dilms. QUDRLH mditmnt, fi dsnbrl rlmnt xistênci d lim quudi-ilhii cm flcôs inclusiv m lsuns listds. lém d difíci Sã Br, hvi tmbém mtriis d "fbricçã" d cíilms n Ru Álvr lvim. 21. sls nd lvii-mnzs; n rdçã d " Dmcrt", á vnid Mrchl Flrin, fi: n Trvss d Rsári, fl. nd s ncntrv Wldir Gtrbnizds N% Dsstrs Dis imrssinnts dsstrs, cm mrts frids Cns hrrívis Um cmint d Light, um ltçã um cminhã frm s vículs Dis imrssinnts dsstrg mbs rvcnd mstr d srviç, ficrm s utrs, mtrist (. incêndis crrrm 110 di rs/i s frrs rtrcids d ntm, ds quis sivm sus rrit.s frm s lrnnd cd v-/, mis bixs mrts frids. rimir vrificu-s m Mdurir. lé dsrcrm r smr, cmint-scri<i d T.irht, ch , númr d rdm 2.131, dirigid l mtrist ld Mirls, brnc, brsilir, cd, cndiuind ir.str d srviç Slvdr R. ilt- livir dis i-li-lricists diit iilúni».lsc Cindr. hvi siil" d lu.-li. df Luz <* Ffu d.icdurn cnrrui iih*l vlnidiúl l Ru Cnsg» limit Cinlv, fim d lnilr 11 riv did dn ciisr- m instlçõs lél rics. crt ltur, tntr ssr íi frnt d um ciiiiniiãn. qu crri n msm sntid. rntu vinlnlmnl, ind imbr n mi fi. rnd quntidd d tr?.s!in drrn-u-s n*]* clçd m. lncndind.s nvlvnd cmlnt. CKNS 10RRVKS Pulrs rximrm-s, d r.cl disst» rsti-- n? rimirs scrr.is;.ms qus qtt? nd t-itd--ím fi- zftr. ns «-rits s_!- dqt lncinnts d ind àvfim d intrir às fiíml. qu i snd cnsumid l* chms. Km dd mmnt, tdvi, dis ds ssnirs.- s ltrlitns. (-nsguirtitii scár sírm cnrrndii ru-i fr. trn?frmdscm dus! tchs scnrl li»rn lcnçds ls ulrs nvh-idç m ns mlhds. Fr»-m s únics qu s«slvrm. dvgd Hitr Rch F.rià CUSS CÍVES, CMERCS. - DRET DE FMÍL E NVENTÁRS Ru d uvidr. 169-S/917 Ttl EM CMP GBS-DB ssund dsslv vrfi-, cu-s m Tm riid. cminhã ch 8-8(1-35, qund crri l listrd Álvr d iulrihl, clinus vilntmnt c ni ltçã, chi.i ri-17-ri(l, d linli (iiiiiiiu firnil-llhíi», liindl.indn-s n-bns cusinndu mrl d dis ssgirs, qu ficrm rsós s Prrs rtrcids, ÍTRS s frids slvs r Vidlccl Vscncls, qu divi.i-l uni cminhã n?--ivn n lrl. n csiã d dsst»"?. s ns siniint.s; ntnnir, Dis. 2P ns.!. n-dr. rslrlnt " Hu rin Tncnmnt. 122: lir Wàhdrly, 27 ns. gurdmtmi.inl. rsidnt n F,strnd dn W-iii-:- i n: Nii ir dê livcirrt. (" nn-. iiini-;v.nrl municil, rs-víérité n Ru Cbnçu. 21: Blsflrü d ns;. Silv Rch. 22 slti- T. rfsst municinl rçsids>nt n Ru Cbnu, 21: Hsitc- d livir. 4S sms. Cfriri. Ru tiust d? Vscncls 45: Nwtcm Ribiri, 10 tis, iinci-.íi-iii, Y..<- rd il.-i lh, 7R: nirl rsidnt (.igli lí ns. cmrciáriq, n Estrd d lh. SS, CNTR FLT DE LUZ PETRÓPLS, 25 (D crrsndnt) Mrdrs d Rus Rch Crds, Mchdd sis Mnsniór Bclr rclmm cn- r á fit ds lu" ns rí-.rids ru= burcs :<i.;- lnts ns clçds. (u. cm s trvs, s5 vrddlrs riudilhus. Eugêni.Mnzs, filh d"r. lv, qu vir dis nls iir tã Pul, li ind á susit d mi dr, Hu Pinhir, técnic ci ducçã médic, st nvlvid n qudrilh, ns su scritóri luncin instmnt n Trvssu d Ksári, 9 ȮUTR MEMBR Um utiu su.siiu d nrtncr u nucirillm é sr, Luércl ilrtnci d Lcrd Pntd, m cui scritóri, situd n vnid Prsidnl Vrcs, -Mã, 12. uclr, sl -.201, tmbém fi ncn- rd mtril ci "fbriccã" ds dilms, Ests dscbrts, n ntnt, sã ns s rimirs, is, há muits utrs sss mmbrs d qüádrilh, ciuc ind nã frm cnhcéids. st rsit, s.srs. Mri llclin, d ss. fiçã llrsilir d cliitluui..liiàu llu ilu;. Snts, it Sindict ds dnllfiistiis, t-ni dlrcis ã im-. iirns, infrmrm un fun liuiiái-iiis çló Srviç Ncinl d Fisclizçã d Mdicin m clid cm funcináris d Divisã d Cmunicçõs d Ministéri d Educçã iá flsificrm váris dilms ri frmcêutics dntists, rvitnd-s ri incêndi m uni rins rquivs dss ministéri há il ns liás. ftsí é mis uni slh d Gvrn dc Vrcs. Uniã ds ráris Municiis Pdm-nns ublicr: Prsdnl d Uniã ds riifis Munlcinnis cnvid tds.s srvirfrs municinis : cniditrccrm á silémblél Grl, nu srá rli/.d m su stí á Ku fns Cvlcnti n* 134; n róxim di 2 d itilh, sxt fir, às lli,:iil liurs. srá discutid rvd mmril sr ntrsnè Exm. St-, Prfit d DislTi- Fdrl, slicitnd nmnl vncimnts, n bsd lbls nrvd nbcn-?r=3 ds Srvidrs Públics rlizd ns dis d mi. nsd. Prsidnt mn mmm mmmmnwm i * 4 Wr r tu M làm im Tirm ru** FL l.der 0PERR Flnd nnim àf M-. PRENS PPULR, rsidnt dn Sindict ds ráris Nvis, sr. lrinu Jsé dc Suz, dclru: Nã cusumuit stirrs s ráris dcisã d Surm Tribunl Fdrl. C) gvrn c s mrgdrs há muit ttnhni irmnri brlninl éss gl. rz d H dis dixd l sr. Vrgs r tftmlhh brt r tôds s hins. Ms ns mãds ds irlillhulrs stá dfs d slári-minim. lul im- Cnclm ds à clit nérgic. Vi rslvr ui-rári.lsé (n«t. 2.1 n», sltir, rsidnt nu Vil R- Nftrl.y, m Citxls. nit.inhi-s ntm n Husii1nl íltnlln Vrgás d nn»* crts rfunds, rduzid* r nvlh, n rstu n csçn. sr intrld sbr.isrssr, rsmlimi: «Niucuni tm nd lum st, r.u vu rslvr ncuityn sinliiliu». Ml rlglr ncrrd à Emlit.ixudu d Gutml, fim d fzr ntrg d riginl d tlgrm, d viv vz xrssr mbixdr gunlmltc rrcslrilu slidurlrdd ds ritlilhudrs d r brsilir «v ««gvrn d Gulml, (Dn Siimirfll) Mçã d Dirtóri d Prtid Scilist SLDREDDE À GUTEML N runid d Dirtóri Municil dc Nitrói, dn Prtid.Scilist Brsilir, lnári rvu mfi d slidridd à hróic Rúblic H fiuiml. luvdldn nr mrcnrls srviç d imrilism nrtmricn. mm PPULR Dirtr i i-n.n iti um Wí.miii tt.:i mm VEND Vlll.i, Nhmr» il.,li.,,,,,. i, Nlimr lridu lrdu... t.flu «MNTUM» «U ( * f * ( l.nii ( mt lllllll.m» CTCHUM «im. MMM.lt. 111,111 " «! 111,11 MM».M HHHM. RM PUU Mu» dn r.nii.lin, _ * ti. BlillH KM MttKi «U» Vl.cii..* lliil, - ubr - «l ll Kdt druliillrilu, ÍU6TV LCH,» -. - Hln -nilr» «>«_._, JRND D LVR FLUMNENSE sçà íliiminns d»- miç Butilir d!,». critrs rlizr n sgun. d quinzn d ulh róvl» m um.(rnd ri Livr Fluminns, qu cnsistir m mstrs úblics dc li vriis tl utrs nts u rdicds n Estd ri Ri, Fi, utrssim, rvd iii-liclc firil d filids à BDE, s nms. Dirtóri Municil n in úi)cç r:tl ntm n truáris d livrs srã riimicimnt rgnizds, m ssciçã Brsilir rir mrs, cm snlldurlrindc v gvrn d Gutml. vitrins di» css cmri-lls ri cntr ri Nitrói (D Siuiirsnl) qu quirm clbrr cm llkwnrtr s scritrs. Prtstm Dint d Embixdr nqu Mmril ds ráris nvis cntr grssã nrt-mricn à Gutml NTERÓ mbixdr mricn n Ri d Jnir fi nvid sguint mmril rtstnd cntr grssã d Gutml r mrcnáris srviç d imrilism inqu: Exm. sr. mbixdr ds Estds Unids méric blhdrs mrítims, ns di ti d Jnir D. F ririmns indinbs v. xci. Nós. liix ssinds, tr- r rtstr insólit RSGM S FXS CF FR, 2ò tü crrsndnt s mrdrs dst municíi vèin-rsgnd istèmticmntc s fixs d rgnd d cndidt d mrl ngá. titud d ulçã é um vfx d indignçã d v cntr ns ncgcits dc ligui Cut Filh dc rcri rm mrl. ministr, qu é dutd lit ls vts d litrd dst municíi, só tm (lssrvld 0 v fluininns, di s rrsális ds ulrs cntr su r g nd d mãgóglc. Qus um mcêntli Tud cmçu in qud rt um blã shi tt ri um srr (n Prfitur, situri n Ru Viscnd Dun., l.ed vcrlficu-s um rincii ri ncêndi, qu triu rsnc.-i ri si-mlc númr ri nu lrs. Frm chmds s bmbirs, ms qund lá chcrm Unh cssd rlc..fnc fr gd óls ul*rrs vici d crg. mmsmmmmsmumèmmmmmms REV3T ME.MSL Dí CULTUR PU "C Dirtr i DÓGENES RRUD SUMÁR NSS 1-l.tTlt Mlllllfcilu B m-iliri! ii.i ü«mi 0.0. d 1». 0. U. tist-iii-siis clc.utiriils ii..iiiiiiiiuiliis m iissmhll» ri lllrs r- V. U. MLTV li/.iuliis m mrc dslit mui m N. S. KHtt(HllV Msuilll N.. BLNN sbri» d 1itldu miinislnl t l liii -- V. STT3N Dí niiindii*! iln» iilnliisis G. LEKS.NDRV nhullcân d si cnntrdtçàn ntr ndd r im n J.fí.S.S. n» mlii» ri surr ditrnc ssncil ntr ns msmn», sguntl J. V, Stálin, KlBr.lTKrN Sôbr s lis mui» srin d dsnvlvimnt ri rduçã F, VSSl UJV rrllllifi silist mlid, GtBKlEV Qu 6 furint u nfimlc-sll V, PLTKVSrU S. TTRENR Exilíncls d P.C.U.S..srlit;i\ i* u fiiulfuc (uk (tidnih imnndistuii. VKHMSTltV Junh d Prç: Cr: 3,00 srssã u vérn mrfcn. nu v. xci. rnrsnt n Brsil. Drn ru xcutu cntr livr itiv nçã gutmltc. Cmrndms u rssã à Gutml rrsnt tmbém um mç à sbrni à indndênci ds nvs ltin-mricns, rincilmnt à d Brsil Exiims u gvrn u v. xci. rrsnt rsit librdd ut cytrmincò ds nvs, f- 7.ndn cssr infm grssãn n utcml." mmril trz ssinturs d mis dc um cntn d trblhdrs. Nâ Hvi mbulânci..nlópls, 25 (D crrsndnt) Um séri d cidnts vrificrm-s, nst municíi n di d ntm, tnd, ntãb s ttd cns dslix d municilidd l ssistênci à ulçã. Nã hvi um mbulânci squr r tndr s chmds. rfit hvi clcd um utmóvl r fzr às vzs d mbulânci, ms uc dis vltu lvnd crr..,: s vitims rm lvds m ut-ltçôs r hsiti d Nv guçu. cr d mnr dilsn, trld mrt n vnid Gctúll Mur, fi rmvid r um cmint rticulr, is Prfitur nm d um cminhã disunh r fzr rmçã. PstsEitris ds mólújíspculdms (D Estd d Ri) MT5U01: Ru Dr, urlln Ll, "J8 Ku Brã d mzn», XS: v. Rlu-Pctrólls, li>s2-.» nrt, 1/4 i Ru Uruguln, qudr 14 Ru d Chumb, 16 S, UNL: CENTRL MRÍTMS (Edifíci CH1M) LV BLC VL SRPU Ru Krni.-ls Prtcll, MRÍTM» Ru 1? d Mi ntlc d ri, i/b. BRR VERM LH Ru Mins ris, 91 BRSLND MRÍTMS CENTRL Ru Mi Grss, 1SS Ru Bnlmlm Cnstnt, 23J CJ.VU-S: Ru B.-fli. d mzns, 3«tl 38 Ru Dr. Mtts, Ru Tixir Dis, 246 Run Sturnin Brç MKK1T: vnid Lnuc, 1,213 Ru Frncisc Durt, 311 Ru Déll Gurná. 31 Ru Sndr Mri,,15 Ru Vicnt Pdr, 32 Ru Ermnd Durã, 149 _ Ru Vrir Tls, 194 ituu Viiru Vicnt Ml.-UUS: Ru Jullu U bru, Ü89 tuu Btmumln d frlt, _5 _ vnid Ctullu Mur, 249 Ru mzns, s/n. v, Unl, 615 Ru Mnl Durt, 620 NV GUÇU: Ru távi Trruln, 14, sl - _, JKK. M.NS: Ru SS Sbstiã, 1 Ru «D - Vil Mur HKH DU PLUJ Ru livir Btlh, 248 Run Gvrndr Prtl, ElHPUS! vnid 15 d Nvmbr, 7B9. MUS: Ru Ptrólis, 188 _ V n nhmlrlm TPÍUJN Ru Cnrul sóri NV ri(uu) [lt d Cnslhir Pultn, Ru 43 «ã Pul, lt 75- CENTR. CJU tjurus USN DS MNERS VL HUSL1 GSTNH PRT JBSTC D KDKN VL TRDENTES VL RSL1 KSTf D ÉDEN VLT LND LND MESQUT MESUT MESQUT REDND «NT LBX FRGS CENTRL 1 Slidãrlz-s MDlíiSuli 0 gnrl rtur Crnúb, m nm d ntidd, dirig um mnsgm Prsidnt Jcb rbnz "s mis sgrds rincíis dmcrátics d rsit à utdtrminçã dr vs frm vilds" gnrl rtur Crnúb, rsidnt d ssciçã Brsilir ds Dfs ds Dirits d Hmm, nviu r nm d ntidd qu rsid. u mnsgm d slidridd uv d Gutml d rtst cntr tntd su sbrni cmtid ls imrilists, mnsngin, tliriíd rsidnt d.-.i Gutml, é sgüuilé: «Exm..Sr. Prsidnt Jcb rbnz- Cidd d Gutml..-, Clrss Sudçõs: N instnt m qu v d Gutml, unid m trn d su gvrn dmcrátic, sfr crimins grs sà strngir dsncdd ls inimigs d sus cnquists ntiimrilists, s cnsciêncis dmcrátics dmcrátics rgrssists ds ciddãs d td mund vltm-s m sinl d slidridd r dign Rúblic gutmltc. msm tm, xrssm su crtz d qu v gutmltc rsrvrá su sbrni cm xulsã d invsr. v brsilir, qu lut r tingir s msms bl tivós d librdd drbrci "á lcnçds l Çutmi. vm dmnstrnd-su ruls ás-ignóbis rvc yôs sscds cntr is d quixi. vpriss, dint d inminávl rssã ds inirósss imfírlllsts cwlitr -i sbrni d-uv d Gutml, tm-s mnifstd imit dmcrci rsit k sbrni uds flsmnt ds ncõ«lr- ls inimigs d Gutml dòufrm SmÍí1 C m tul «Ssslb-fSd tvdw&ft lcuid.fll-r:mrcnáris, ms -ls nuls Kvrmuils dn» rrd cír tlds Unids sivmnt, r sts. id. ÔstVnvz dmnstrd Fic mis d um mnlists qu s. intráí ds trusts intrncinis"nàs~s d mnstruss dtèms crims, fim d stísf_s«r «i.c w _c d dmíni fzr rvlcr Bus s mis gfâg?sistst8 sgrds rincíis d ísit? ucs à ds ffltrii- vs frm vilds cm rvssà xrdd. tóbr ttstsò lmind -*&»s?i 8 *g*. m! SStrf 5 d mis viv slidridd 1 ÍS d Dfs ssctçã ds Dirits Vrll» d Hmm, nti&d d rsidir lul * _?Vhní qu tud írâ, m d nss lâ_&*égss qu s grntid á Gutml d utdtrminçã, rsit " g dr ngulr d sééur ç_ tw "ç_?.) _&,drs l_*3,?f m vièàmsfás. àrtur Cruttub», Príiidèntt».

3 i».«li»»»i«,i<i«wvvv>vw««vv»i.»,» «,w,»»vylwwwi Cfé Entr d Git gst cm w nlnvrn ns tmn vlc-rsliliils, Em ni sn uis lluslind sr. Culé Filh CHclincn us mlhrs iinniim d l\éliil, filliiml» Escl Surir il lhir r» sbr n vlllçil llllcii d Brsil. Ns llslnilus nids. ss iiiilni siimllllldn, qu 6 vlcnirsliliil N xii, diz rtltluin ifktlnun sbr tt nibi (liliui. Nmiii rnlnmln qu um ritri iiiiin hábil qun D ittr d Tnsslgny, Nvrr Lly rtrc ms trs c* tinlnllsins, ilnfii.ln s slrs mis viilimrávnis, nfl sqiiirnd, vidntmnt, rci-incmliiç lllts minutis d tiimiiilitiils d ltã, n sn lid ilu fiiiiiiçfm ( rsnsin. Plfò ss, s lillcs strtgists nciilnluis drã sir» rcurr Cllnts. Cfé us um lu* vrlsd cmllvcl rm su nv cndiçã d griuidn, vz r utr brlgil mtr- < m csc sts d vrniz crlndlsslnis. tm mi cnfrênci d Cnfrt fi sbr fiiiiclnniiiiit ds nstituiçõs hllcs ii tir n is. Qu há d mnis ntávl nss funcinmnt? cufrimis!» rclm: mnis ntávl cm td ssn ngrungm du rclrlu é «sfrç d ndlnçã d mi-iiiiism nstitucinl ns culiridds ggráfics. li, xcinuilgd d.ec, ss sfrç é stisftóri, «dsd qu s cnsidr ns nd sitiv d l»sn ds clsss dirignts, mi" dix vr muits rrs c flhs cm mmi ld ngtiv». sik*lls iln ml-,. E qu ss sfrç? Sgund Prcbrm n ssncln dn clsu? s lds hiins mu. sr. tislliirliis s lds tnniis iiiisníiimn rrs flhs. Rm frnt ft fòcln Surlnr ti nrr. nu vst h-hrii dn VlccPrsiléiml il Hurtbtln. n mnl» rist «Clss «.», cbci d Hti, ms cnnfiéiicl nnw* Mgu, liiilvl, Vutfi \m sgund c icágun iiinlhniii mssívl, gr rl m sirçõs ds ll* ls f) iissliliulns ti v, Dis qu ssu d cfé qun n médln ã m mntig. Su Rxclfincl, Jft sm nnnnsshlnilns smr cm ttslrnxns, nnhlilrrs ncrrd n lit vitnllnl. luns gru 10 dn Escl Surir d Gurr miirinurm, m dsbf, cnl-y ss uiclr nu min ár d «H/i vulgridds. RrtlròUnl, Cfé. frvnd d cntil* slsm, mi slá sbnd il nd ntr d irll. Prg métds d ç.l mis rálds mis ficints. rfiuiilnd-s. rvl su gnll rfrênci l ridz, in fc du mrsidd, nl ficiênci, m fc d ilflciênci. E nxugr surtr il tsl, lrmlnn rnnlmnndn ii urgênci d rvluçã. nllmrntn gnrl Zcnó* bl ssiistn-sn, lrcnd-s n cdir. Sins rvluçã h-, rgd, dis «l trnnsfrid r rsrv, l x-dmgg Cfé, fi um «rvluçã d mntlidd-*. tlrd nr mnsnhr rnul (ninr, bnçd r D. Jim Câmr rmitid ls sncdrs d SérvVti Scrt dn Exércit. PUL MTT LM MPRENS PPULR Págin 3 ÍNTEGR D PRJET DE LE QUE DSPÕE SBRE REGSTR DS PRTDS PLÍTCS htdu mrtânci d qu ««? rvst grnd ntrss dsrtd l rt n.» >t.5s;t d 11154, ublicm-l qblx, n íntgr, bm cm su ustlflçfíi. «PRNT N, Dlstiõ Sbr Rgistr d Prtid» Plítics. Cngrss Ncinl dcitit: Àrt. 1." Pdrft rqurr rgistr lòltrl, ns têrms d lgislçã m vigr, ds s rtids lítics qu, m sus rrrnrrlns u sttuts, s mnifstm d crd cm n frm rubllcn fdrtiv d gvrn, rt, 2," Cm cndiçã d rgistr dvrá u rtid r sns órgãs dirignt», rclmr su rsit s dirits fundmntis d hmm ssgurds nn Cnsitulçn d lltmllcfl su rcnhclmnt d qu niurnllild d rtids n dn ssêncl d rgim tlmcrutl* c. S 1.» rtid cu rgls-, tr h sid cncld nu frm d t.(. d rt. V, dn Cnstituiçã Fdrl -» dr btr nv rgistr, bstnd r ss qu rquir Tribunl Surir Vncrm s Médics Btlh Ds Qüinqüênis SEND Prssguiu ntm, vtçã ds mnds rt qu dá drã c» i tds.s rfissinis d nívl surlr cunts. crgs r s quis sn xigid rsctiv dilm. iincll mnd vtd fi n qu diz rsit ns qüinqüênis, tnd sid ritd submnd surssiv, qu ngv é.ss dirit s rfrids srvidrs. Fi, rtnt dcidid fvr ds médics chmd «btlh ds qülquônls». sr. Hmiltn Nguir flu sbr slári-minim. Embr mnil.sliul-.s fvrávl, fz dclrçõs tíictnfntc rvcdrs m trn ft ssunt fr dl- s srs. Mrcnds Filh Ezquis d Rch discrrrmsóbi cntnári d Crri Pulistn., nqunt n lnári, sndrs snlnts cbcvm. Fi lid um mnsgm d rsidnt d Rúblic submtnd rciçã d* Snd indicçã d snhr ntôni Brchd d Rch r Ministr d Tribunl d Cnts d Uniã. Prvcçõs d Esiã Pdilh Visnd Um Ex-Cmndnt d -EB Enqunt mr st lutv cntr s nzists n táli, s dts d Plini s ntrgvm, n Brsil, tividds d singm, clbrnd cm s submrins d Í\x 0 rst d Plini Tmbl flu ficilmnt m nm d UDN Dimnt d sr. Flrs d Cunh Cnvidd r dul dirtr d "Diárf d Ntícis" CÂMR FEDERL Flnd m nm d Uniã D- i mcrâtic Ncinl, intgrlist Rimund Pdilh cuu tribun r tcr inúris c clúnis cntr s cmunists cm nss átri, rlxt d nmçã** d crnl Hcnri- iu Crdir st, r cmndr 14;«Rgimnt d* iiilnlri, sdid m Rcif. Usnd um írslgi, d siã d Kix, diznd tlr m.-nm d UDN, rliu rngs d su chf Plini íunibl, tcnd ind rsnlidd d crnl st, iwiiutdu fdrl, hrói d FEB qu, ns cms d bwli d Eur, cmbtu fscism, nqunt Pdilh çus cúmlics fzim quint-culunism n rtgurd livm s submrins d Eix siçã d nvis brsilirs. ELG D CRNEL EST Usmuscrn insólit u.wvucucci uu uutu tsc.íu, u.i nwki nic nã s-,. utí u dsit ódi,u.,iu crnl ucst cntr.l~u;> àúüèis qu drrtrm, uit c iviusslini, du-.«uu.lurés u Cunh du cuiãiõ rt: "i)vu dizr qu crnl u,. iui sulnt ci Dutd cmunist n Cnstituint. niiu tv csiã d dcirár u nã r cmunist ir incluíd n ch d i.ctí* cm x-cmbtnt ü ii?b. citnd Prgrm Mínim u s rlmnlrs cmunists dfndim nqul éc. E um crucl uu scndu s sclõs militrs l su cnit irrrnsívl: srviu n Eur n ultim gurr sb cmnü d gnrl Zcnbi d Cst." EM DEFES D CRNEL MUR ECUNH " crnl st, rssguiu sr. Pirs d Cunh, nunc s dclru cmunist, nã cri u s r tátic, rqu é um hmm qu tm lt indndênci d sirit, dc grnd crgm ssi mrl. Êssc é um ds cusds. utr, scund li ns irnis. é crnl Mur Cunh. E um tríci mu, ülh dc um ntig r- 1ssr d Clégi Militr d Prt lgr. Fi rsguid r minh cus, stv rs n Frtlz dc Snt Cruz nutrs risõs cm JU37. Er citã hi crnl, tnd fit curs d Esld-Mir. Dsmscrd n su bt rvcçã intgrlist ccr.iu ind lgums lvrs dixu tribun. nts, rém, rsntu uni rqurimnt cnvcnd ministr d Gurr r istr infrmçõs sbr ssunt. rqurimnt qu lvu um únic ssintur, d róri siã. PEL DS BNCÁRS dutd Rbrt Mrn lu um crt qu rcbu d Sindict ds Emrgds m Estblcimnts Bncáris slicitnd tnçã ds dutds r s rts n. 96(i d 1949, qu trt d-li rgânic d Prvidênci Scil, d n , d qu trt d bn d Fmíli d J954 qu disõ sbr bn ssl Prtri ds Bncs Estblcimnts Bncáris. Slintu qu é ust rclmçã dquls bncáris, is Câmr s rd m discussõs sm nnhum imrláncin cm css lítics, squcnd s rts d rl intrss d v. qu ssm drmir intrminávis ns ns gvts ds cmissõs. Finliznd, fêz su l ds bncáris. EM DEFES D SR. HETR BELTRÃ sri Muríci Jrt rtstu cntr um ntici inuris, ublicd n» rnl "Ultim Hr", rsit d utd Hitr Bltrã. qu# s ncntr nfrm. r st mtiv, nã ôd sslmcntc rsndr sus dtrtrs. CNVDD PR DUEL SR. JÃ DNTS N finl d sssã sr. limr Blir tíiu cdlju vr r um Hunicc urgnt lu um tlgrm dirigid l sr. Lnl Brizzl, scrtári dc Vicã d Ri Grnd d Sul sr. Jã Dnts, dirtr d "Diári d Nticis*. Diznd-s in-.urid r um infrmçã rnlist Vils Bs ublicd nuèlc rnl, sr. Lnl Brizzl. dis d. cm trms grssivs rndr irnlist c dirtr d rnl, cnvidu sr. Jxã Dnts r um dul*» cm lcl sr sclhid, rntiíicnd-s té msm»vir Ri r êssc fim... PR0TEST CNTR grssã à Gutml 0 rfit rcus-s ssistir film sbr s flctrus d sr. Mrir Pribiçã stúid nustiç cntr mgistéri rticulr vrdr Elisu lvs cuu tribunn sssã d ntm r rsti- CÂMR D DSTRT slidridd á Gutml, úivdid*)nr mrcnáris d - Unitd Fruit», rffstr cntr titud d rrsntnt brsilir n Cnslh d Sgurnç d NU, ttnis,!nuf nquèl rgnism0 Lntr H «- «Slintu s váris rtès- Élltrl, nn frm d li, mllhfziul «ciúllç d rt. 2." dn rsnt li, ( 3. N cns d cncln* mnt d rglgtr dc rtid cm fundmnt nn tirnunif únic, d nrl, 118, d ("- (lig Elltrnl, drá rclslr sr rnvnd, dsd qu n dlrç nnclnnl ( nrlldn m nusn rcqulrn,.liintnndn ns siih cntnd ) iiskiniilius dc litrs, ns trms d s 2." d ml. 133 dn Códig Elltrnl, ri. )." Rvgnm-s ns dissiçõs m cntrnri. Snln dns Sssõs, m H d# Jiinli d Cutlnh i;i ir.iiiii Cnms \trgl -- Flnvl Csirll Nstr Dunrt.lnqulm vic-iis Mrir dn Rçhn ( Flrs dn Cunh Wnltr ltll - Viir Lins Cutdus Mirnd lindll Mrgulhfl -» Cnsth lh Cbrl Mntir d Cstr - - Jrbns Mriuih blrd Mt Jã gri in Brlgld Tinc -- Nlsn Crnir Cls P- (,nhn rtiz Mntir Mndnç Drg Mndn* ç Júnir Èuzóbl Rch Pit) Cut Mri Pi* mérl --. liiiguirn Ll Crls Vldrs Snl Brnnd Lid Uftvilh limr Blir Rrt Mrn Lucili Mdirs nísi Mrir Mnnhüs Brrt Dllcrmnd Cruz Drn Silvir Pnts Viir Jsc Flury Lúci Bittncurt Pul Lur íris Minhrg Cunh Bun Emíli Crls Js Fnts Rmr Rnirl Mzzilli Chgs Rdrigus lbrt Bttin Edtird Ctlã -- Nlsn mgn Tnóri Cvlcnti lfrd Dulib Hcrácli Rc Frt Mrir rtur u- «dr Bnmin Frh Frrir Mrtins* Viir d Mll Eilg d Cms Lim Figuird Brrs d Crvlh - Rui dc lmid Frt guir gri Fri Mcnti di Picclii. JUSTFCÇÃ E rcis rfrçr dmcrci c dmcrci signific livr cmtiçã d tds s idéis, d tds s rtids d tds s crrnts dc nsmnt, sd qu frm rubllcán fdrtiv d gvèrn s rsrvd firmd rsit s dirits fundmntis d hmm, ntr s quis d livr tivi- * ** i lític, cm rtids divrss; dsd qu s firm um cmrmiss sln d ctmnt sss dlrtrl* z mlnlmns, (lv sn rgls* lid qulqur rtid, msm qiinnd hnn tid su rgistr cncld ns tr* ms d ü Kl d nrl. Ml d» tmstltuiçfi Fdrl, Dlr-sc-n qu tl li vlrln bnficir Prtid Cmunlsl d Brsil. rt, qu mri é n df»n d rincii dmcrátic dn lurlidd ds unids lltlcs qu qudri mutild s um dufl udicil, r mis rsitávl qu s, udss ftr frn d li, nrn td smr, nft ns umn grmiçã rtidári, mns nsmnt lític filsófic r l rrsntd, qu cnstitulrin dis c ncnstitucinl discriminçã dlógic. crsccnts, dc rst, qut smnt ns íss nstltucinlmnt fscists s Pr* tids Cmunists nã tm vid lgl. N róri niórlc d Nrt, qu cmnd um lut sm qurtl cntr cmunism, dntr c tr dc sus frntirs, Prtid Cmunist xist lglmnt, tcn. d sid rlids l 1rlmnt tds s tnttivs qu s fizrm n sntid d sr msm st fr d li. S tds s crrnts litics dbtrm, livrmnt, n Prlmnt u n rç úblic, s rblms ncinis, strá snd frtlcid nss rgim dmcràtic d msm frm qu srá él mind s frm mntids n ilglidd crrnts ci idéis qu rfltm grnds strs d ulçã brsilcír. Ess sirit btlv d Prt qu st insir ns mlhrs xmls histórics lítics d nsss dis rticds n méric d Nrt, n ngltrr, Frnç, táli m tds s dmcrcis mdrns. Pr utr ld dv sr ssgurd s rtids qu tivrm sus rgistrs cnclds r flt d rrsm tnl m qulqur ds css d Cngrss, dirit d rstblcr tl rgistr, m crátr dfinitiv, dsd qu rvm militrm sb su lgnd litrs. Pdrá crrr nã tr rtid lcnçd lgr nnhum rrsntnt Prlmnt, ms nm r iss dv dsrcr, s rv rrsntr nsmnt d litrs. Sl ds Sssõs, m 18 d unh d Cutinh Cvbntb. Cnhç sus Cndidts Jsé Lllis d Cst JSÉ LELLS D CST um nm qu di l imi ics c ds trblhdrs Pstsiitris DSTRT FEDERL Cntr PST CENTRL v. Trz d Mi, », sls 190Í-/4 -- FUNC10NES MUNCPS - v. Prsidnt Vrgs, 4lü-0.«ndr, sl 601., CENTR Ru Viscnd d Ri Brnc, f-sbrd. CENTR - v. Riu Brnc, 116,9.<* ndr, Gru 901, sl 4. CENTR Ru Viscnd ri Ri Brnc, 20-sbrd. SÚDtí Ru Silvln Mntngr, 98. ESTC DE.S - v. Mm d S, 203-sbrd ESTC DE S - Ru» Fri Cnc, 40_ SNT CRST - lu Snlc Crist, 2.. CTUMB -- Ru Jsé d lncr, 01, sl VL SBEL Ru Prir Nuns, tl.: Zn Suí Ru Vluntáris d Pátri, 354. BTFG Zn d Cntrl d Brsil CMP GRNDE - Ru Sã Jclnth. 16! (VU Nv). ENGENH NV - Ru ri Fbln, 25. PEDDE Ru Clnmundu d Ml, M>9. RCRD DE LBUQUERQUE - Ru Tqurssu, CSCDUR - :Ru--.Silv Gms, 21. gf ctí Jquim nâcisl. RCRD DE LBUQUERQUE - Ru Bbr"- SniCRlSTvCô- - Ru Sã Cristóvã, 270. lnfiu Ru Stíl-méric, squin c Bbrlb, squin cm Estrd d Rtir. Zn d Lldin -18 i 1KÜ DE LUCS (Fvl) -Qudr «C VTR: GERL - Ru tw, ilícln.slc&sy - vnid dns Dmcrátics, PENH i Fvl 1 -~ Ru Sl n.v " i:m"-s..(kãvclii) Ru ri» \\ \\)v>s* Jiu Gr-srt Frrir s ÚÉNH - Hu lltf n. 7. PENH (Fvl) - P.ii Nv, 7. ni àtit Ru Párfcnncni..... n,,. CTRCCLR D PENH,- /.. Lb Júnir, 1.96, CRDVL - Ru BrS d Mlgç, Frts, -"". icm fi-ciil Blnári). uxilir Ri D0urc Vlcnt PLRES Ru Dlm Dutr, 39. PVfN Estrd d Pvun, 435.,,..,., MR D GRÇ - Ru Viscnd d.-mbu, VCENTE DE CRVLH Estrd frnt à Stndrd Elctric.,.,,. VRXlk Ru K. 24 (Cnunt 00 l..p.m.) HNÓR GUP.n. -- fim P f ièr*4\m S*ní nfr.lt "Crvlh,.sí lnrrn. l)lidr» S" lhs L«* D Vt.RNDi.ilt nin d Prtir, Vs lvntds n is cntr invsã lmbru dvii.-tcnci fit Pl su clg d bncd, vrdr iislid Sldnh, rltivmnt à umèçi- d intrvn- (,ã nqul ís cntr-míicn. Cncluind, frisu qu invsã d Gutml sik. nificu tmbém um tntd tds s íss ltin-mlicucrs. PÍTEST vrdr Mglhãs,lúnir rtstu cntr dtrminçã vignt n Cmr qu i-ibc ntrd ns gl/is d qum nã stá rtclrmnéá trd.. rtst fi Wt m vlrtud dn rsnç ns glris d fvlds d Mrr d Uniã. sr. Álvr Dis trtu d rblm d fisrnlt. 7ncã d lit n Distrit Fdr!. PRTELÇÃ vrdr Bdirrd dt?< vlh, m fnr ds rtids rtlçõs dn rfit m ssistir film sôhr ns flntrus d sr. Grld Mrir. d Cmissã dns fv vls, nviu n0 sr. Dulcidi Crds s-riilnt tlgrm: «Cntinu gunrdnd d Vss Exclênci r- Umidd d mccr di hr r rtr film mslind rédis dn cimnt find cnstruíds Pm Jcrzinh l sr. Grld Mrir». Justificnd rqurimnt qu rsntu, vrdr Ligi Lss Bsts dck.vu qu r fit d inust li, mgistéri rimári trá d trblhr n quint-fir, di J d ulh róxim r. qu di 2!) d unh srá frid sclr. Prssguiu, diznd qu nã dv Sr squcid qu s rfssrs rimáris trblhrm vluntrimnt ns quints-firs d Junh ns dmis dis muits hrs lém d0 nrml, r nsi ds fsts unins. vrdr Cut d Suz rsntu um indicçã r vigrr n rgulmnt d Cs m vigr sguint rdçã n «.tíg 231: rt. 231 s vncimnts ds funcináris d Scrtri d Câmr d Distrit Fdrl srã s msms ds crgçs iguis u quivlnts ds scrtris ds css lgisltivs fdris, mdint s stils ncssáris ns rsctivs títuls. s dstc ns luts ds mtl&j crics. Nscid cm Mins Gris, á s 1 ns d idd lvrv trr cm cln, unt cm sfí fmíli. Trnsfrind-s r tcrun, n Es%d d Ri, tmu cntt cm s rimirs luts d cmnss lidrds l linç Nciiwl Librtdr. Prticiu d ssmbléis d cmnss cmçu mrndr td sntid d lut qu s dsnvlvi. Em 1936, Jsó Mllis trnsfriu-s r Distrit Fdrl. Trblhu m divrss css d cmárci. finlmnt, ingrssu, n indústri mtlúrgic. Cm mtlúrgic, cnquistu tmbém cnfinç d sus cfèinhirs dirigind inúmrs mvimnts rivindictóris ns mrss nd trblhv. Em 1948 dirigiu, n Fundiçã Luri- 11 W ni um 9rv d rtst : f:* :! cntr dscnt d mf & í st Sindicl. Lllis tm ;\-:. - rrsntd s trblh-!,$> *; ; ; drs mtlúrgics cm di-..ii»; ;. í-w «vrss cngrsss cnfrêncis. Em 1950 rrsntu.s trblhdrs d Distrit Fdrl n V Cngrss ds Trblhdrs d, Bhi. Smr à. frnt ds luts d su crrçã, é rlfr d Cmissã d. Slári d su. sindict. s trblhdrs mtlúrgics sbm rfitmnt qu Lllis mis clcu, sus intrsss ssis cim, ds intrsss d crrçã. Su dndd sírit d cmbt scrifin smr st m dfs ds rivindicçõs ráris lh vlu, mrcid cnfinç ds mtlúrgics crics N Câmr Fdrl, Lllis srá um fil rt-vz d mis d 30 mil mtlúrgics. Dfndrá s rivindicçõs scifics ds mtlúrgics ds msss trblhdrs Jrnd d sis hrs d trblh, ftiv librdd sindicl, cntrl ds nstituts d rvidênci ls trblhdrs, sã lgums qustõs ls quis s btrá Jsé Lllis d Cst. *HBüfi*{r.< % i Mm wm$ v\ / \ / íi Yi V/. i )s m13 -*í> HtTLEH FRRESTL: nrl rç qu ns suru. (Cinirc (it.- Kukrlnlkil, dc «Pruvdni N lucur ss g* Prgunts èm&ssmb B n SBRE 0 CRÁTER D TUL ÍÜGME PERGUNT Qul crátr d lui rgim? uç flr r m rgim citlist, r m rgim fcudl-burgucs Ṁrclll l"rruz (Bnsiicss D. Fdrl) tespst - rgim lític c scil 6 dtrmind ls intrsss ds cisss dminnts. dutrin mrxit-lninistn ns nsin qu Estd é rgniçã Plític d clss cnòmicmnt gvrnnt, cm btiv d rtgr rc. girr cnômic xistnt smgr rsistênci ds dmis clsss. Estd c rsultd invitávl d lut d clsss* d imssibilidd d rncilir s intrsss ds xürdrs c ds xlrds. Di ncssidd d um instrumnt d ciçã srviç ds clsss xlrdrs. Quis sã s clsss xildrs qu tuln-wit dminm m nss ís, qul rgim sttl d qu 4ris s srvnl nr xrç* sus dmíni dfndr sus intrésss? tul rgim imrnnt n Brsil é clrmnt dfinid l Prg».*m dn VCr,. N itm 2 d Prgnrn stá dit: > \ cns dít., nni;in d_ triçã ncinl stá n róri rgim d lti fundiris c grnds cillists ligds imrilism mricn qu Gvrn d Vrgs rrsnt. Nã é ssívl librtr Brsil d ug imrllist sm liquidr êst" rgim*». ( grif é nss. íd.). T Prgfím dix bm cir qu s intrsss ds tuis clsss dminnts cincidm sri ntrlçm cm s intrss"? d imrilism mc*icn num sistm únic d rssã sliçã d ncss v. Dvid su intrss m ufrir lucrs fbulss num nv gurr cm.\ilrçã scrvizcã d v brsilir, s ltifundiáris grnds citlists súbmtm-s ns imriüstás mricns P trnsfrninm m li vntd ds trusts iruiquês. lém diss_ cm su n-d ( scnl d v, buscm i ns dólrs c ns EXPLSÃ EM "BRÇ FRTE" F rmtid à Justiç s uts d inquérit instu*.d r urr s rsnsbilidds l dsstr crrid há lgum tm. n;l lh d Brç Frt n0 qul rdrm vid váris sldds d fg. Sã ntds, cm rinciis rsnsávis, cmr, cint Mnl Luiz lvs, d Sã Gnçl, qu sri rctdr ds mrcdris dsvids d dósit d lh; s cnirs Euclids Srs d Cst Rmir líms, qu trim funcind cm trnsrtdrs, finlmnt, vigi scr Diógns Vls, qu rmiti rátic ds dsvis. N ntrss d Pz Sgurnç Ds Pvs dis, sssã xtrrdinári d Cnslh Mundil d lz, runid m Brlim, trminu s sus trblhs. sssã dtu imrtnts rsuiucõs cncrnnts s rblms tuis d Pz d sgurnç ds vs: um rsluçã sbr rm tômic, um rsluçã sbr sgurnç uniu rcmndçã d cmissã culturl, lists dcumnts xrimm s intrsss vitis d hunidd, vntd dcidid xigênci d milhõs dc sss d tds s íss d mund. s rsluçõs d sssã d Cnslh Mundil ncntrrm clrs i ntr s grnds cmuds d iniã úblic mundil. s frçs d z cmrndm qu su lri rincil é fzr frcssr us lns ds círculs grssivs d luiur l diminuiçã d tcnsii ntrncinl, d cntribuir ur crçã cific ntr s n- VS. i Di* u di crsc lut ds vs l rm/, n. flicidd ds hmns, r livrr humnidd d gurr tônüc. s intrsss vitis d huiumdd xigm, d ft, sluçã d rblm d ntrdiçã ds rms tômics. Em nm ds vs, Cnslh Mundil d Pz xigiu, cm mdid d xtrm urgênci, cnclusã d um crd intrncinl cmrndnd cmrmiss d susndr s xriêncis sôbr s bmbs tômic bmbs d hidrgêni, nã mis utilizr sss rms, Cnslh Mundil d Pz fz uni l tds s rgnisms lítics, sindicis, rligiss <? culturis, tis hmns mulhrs d tds s íss, ds s rsnlidds ntrssds n /,, rcuri, "» bs d um ln ncinl t* intrncinl, mi il ciuisguii um uiiil ntr s gvrns, ns sguints bss: luti illcá. nb um strit cntrl intrndnl rfitmnt rlizávl, d fbricrã, d frmçã d stqus d utilizçã d tds s rms d dstruiçã mciç. rsluçã d Cnslh Mundil d Pz rltiv â sgurnç xrim inquitud ds vs dint ds mçs d intrvnçã militr ds Estds Unids d méric n g-urr d nd-chin. s vs sntm qu s» círculs grssivs ds Estds Unids umntrm su rssã sbr s gvrns ds iss d Eur cidntl, visnd btr rlizçã d Cmunidd Euréi d Dfsn qu srá dstind õ rrniinnt d lmnh cidntl crirá n cntr d Eur nv fc d grssã. Esss msms círculs tntm urn lític d cnstituiçã d blcs militrs n sl, m btiv d ntrvr lut d librtçã ds vs d sl d murrr n gurr utrs íss. s vs nã dm s rsignr cm tis ins çõs ds frçs grssivs, rigss r cus d z trvm cntr cis um lut dcisiv. Cnslh Slundil d Pz ndicu, muit ustmnt, qu, mlgrd difrnç d rgims clitics sciis, tds s vs têm intrsss c muns. Esss ntrsss cmuns nã srã rsrvds, sgurnç d cd um indndênci ds vs nã drã sr ssgurds l chntgm tômic divisã d mund m blcs militrs. s intrsss d z xigm nã smnt siçã d grus militrs d uni uís utr, nins h criçã d um sistm d sgurnç cltiv n Eur n Ási, qu unirá ns sfrçs d tds ns iss quisqur,,,,,. s,ím) Slllls difrnçs d rgims sciis u lítics. urusiçá sviéti- (EDTRL D «PRVD») c d uni crd d td Eur sbr sgurnç cltiv srv d bs. s ntrvnçõs à sssã xtrrdinári d Cnslh Mundil d Pz ni-0iüftrr*m qu * Srnd«J cmds d iniã ublic im idéi d sgurnç cltiv. s nvs vêm n rt sviétic d um crd d td Eur sbr sgurnç cltiv s grntis ftivs d z d sgurnç ds nçõs, ls lutm l rlizçã dsss grntis. s rsluçõs d sssã xtrrdinári indicm igulmnt ncssidd d mliçã d cnslidçã ds lçs culturis ntr s vs qu sbm qu cultur srv ã cus d mizd d z ntr s hmns. v sviétic rv iiiiâninicniciitc s rslitçcs d sssã xtrrdinári d Cnslh Mundi! d Pz lutrá firmmnt r su rliz- Çã. humnidd rgrssist vê cnhc i imrtnt dsmnhd l Uniã Sviétic, Rúblic Pulr d Chin s íss d. dmcrci ulr n rduçã d tnsã intrncinl. lític cífic d nss is ncntr i cnfinç d tds s vs dsss d z. s rsluçõs dtds l sssã xtrrdinári d Cnslh Mundil d Pz, qu xrimm s sirçõs ds vs d tds s íss d sl vgurdr d cnslidr cus d z,, ncn triu c, mis frt, ns crçõs d milhõs d sss. Ests rsluçõs sã um nv ss mrtnt n dsnvlvimnt dn mvimnt d mss ds rtidáris d z, drs mvimnt d nss éc. h.iu-ts mricns ur dfndr sus rivilégis mdir rgrss d Ursil. «rrstr Brsil 1 gurr, vnd-l s mcrjlists mricns fim ds nsrv* ltifúndi s BbrvvuncJns fudis scruvists n gricultur is btiv d td P0- litic d Gvrn d Vrgs-, diz Prgrm, Qulqur qu s su fiin, máquin d Estd v ssncilmnt um nstrumnt d ditdur ds clãsss dminnts, Pr xml, nv li litrl cm su rtig."2. n qul s r- cur **.!vr s cmunists d * dirit d srm vtds - v, é um t clr stnsiv d ditdur ds ltifundiárls grnd? cni. tiillsts ligds mrilism mricn. Só d sr vtd qum tivr tstd d idlgi frncid - líci rtnd imr Gvrn, fiss mnóli lític sb cntrl licil dmnstr qu nã ss d um frsn r*ctn«iguldd d dirits rnt li. qu nã há librdd nm dmcrci. E ft ntóri m s nrids d li u num u rinutr Dnt sã d int-rss d clss nrri, ds cmncss. ssm mss té ns drmind ns uvts ds cmissõs rlmntrs. Ms und s trt d lç fvurvcl s intrsss ds ltifundiáris. ds grnds c.iul.im.;, B UC SCUS lhs iniuiiuuslus mricns, s ciss uiiuciuini u uuu vuur. Áiiuruiciiiiiiü nu um iuugit-ssu, u UuíUCs, u um iusicítu, s luticut, bü crit.u.i u uvtíriiü, uuicmuintiic nu umcrciu c livr dniuc. íu.is n 1ülidct iss scnc uunus iuiii ncbrir u ssncil: s intrsss ds lmuiícuris c grnds c- Dulisuis su su gurdds urigis cntr us imivsscs s ráris, ds cum- (uuss, ci niuiri smguui;i d nv. us intrsss ds clsss dminnts, s lutundiris c grnds citlists, imurimm su mrc rgim cm vigr, sumtm is s btivs gurrirs ciuiiizdrcs d imrilism mncu. Xóci lític ímrn xtrn d Vrgs cniirm, Embr gznd uu indndênci lrnil, brs um is sbrn sómnt nu rênci. M rlidd, Brsil é um ís smiciml sb mç d sr trnsirmd num clm cmlt brl dvid u ntrlçmnt us intrésss cis ltifundiáris grnds citlists cm s d imrilism mricn, tiund s diz ci rgim é um rgim smiclnil stá s dfinind rcismnt st situçã. Cm iss nã s cntrdiz ms. cntrri, s rfirm crátr d rgim ltifundiáris grnds citlists ligds imrilism mricn. Um ds cuss dss fusã stá n "md crscnt qu tm d v", n lut ds clsss dminnts r cnsrvr "s sbrvivêncis fudis scrvists n gricultur". rlidd bitiv ns clc dint ds sbrvivncis fudis c scrvists n cm. Esss sbrvivêncis cxistm cm frms citlists d cnmi mis dsnvlvids ns cidds. Existm s ltifundiáris.iá xist um burgusi n Brsil. bbms u. dds s cndiçõs d is smiclml m u s ncntr Brsil, ss burgusi s cmd m dus rts. Um. iiíh burgusi u lig su stin imrilism mricn él é submiss utr, burgusi ncinl, intrssd n xtinçã cis sbrvivêncis fudis u imdm livr dsnvlvimnt ds frcs rdutivs sfixid l dminçã mricn. Bst rcrdr ist r s rcnhcr qu cxistm n Brsil s frms d xlrçã fudis, qu lutm r sbrvivi msm à cust indnciênci ncinl, s frms d xlrçã burguss, cillists. yundu s diz qu rgim m vigr smifudul u qu é iudl-burguès stá s dfmind rcismnt st stiucã. Cm ist nã i ng crctrizçã d rgim cm um rgim d ltifundiáris grnds citlists ligds imrilism mricn.. mrg dsss frmulcs nã dv lvr cufu. ss nã d sr ciifidrd rrd, s tivrms smr m vist u su cntúd díinicã rcis * cintific dcv l Prgrm d P.C.B. "Rgim d ltifundiáris grnds citlists ligds imrilism nurlv-umcricn". Trnscrit d "Vz *- rri"). / i

4 Pániim 1 MPRENS PPULR T** f., r---"in 11» wátãsis / ""** -*---;-y K\êt% litrs É ssim Qu Viücm s Escrv*ni d lim Jrdim Um l"-il("l, ii(ii Mi i.i lhkllllli Nn Vil ilu lluiiiiuui, di> tutu d llnm Jiuillni. Eítttd d Jtl(i d Junlr, «r. Nil Mónrdi dn d um fxn. d, niid trblhm nz imllliih miiiii 6 inim um tíic xml d ilgt* mn 8mlfudul <ii nindu imrn n ntrli- d riu l, llú lgum tm, 61 ninndii iiiu um ds BU * vrndr», dministrdr N* guiv, flücrs um ntrr m un-n rt d uniu lntçfl, Nfi iic fcrcci-u, rém, qtliilqur rtcilò cntr s iccr ii rçulfd í qu ci ficu strrd Pnr um dmihnmi-ntn. Mri-cu, Plvcn viúv it fllhr. miilr v. llin ds fiinls cm 13 nnr, nustil fi h ustiç; Mrn» fn cnndnndn n nrnr n fmfltn d mrt n mrlíinriu d r,n mil ònízfci d ndcnr/ncfi*". ns, st fi lifi um nn ntrrts c ntf- h *\tnrnú nü llif- du um ttfi, frn s v6, Mc ficu nn ivuis cmltn munldndn, tl iustiçri, nr sim vz, s Pí0licii (. dl.nli ii ris.-i flcr r(>m Citv, liv* nrn vi- cm in finr. K, r* m yiií s nndct-íii <.yin>r..f c-itr.-i clsn. tntilll- ffrtuzlu rnubu fiili (.i viúvn, n vm dc 13 uns, ind r diiis mrr n- Nlt. rôl, Hurint nlcinr tm, il nã du ns cr.>-ns!lnr Hnni Jrdim, ms fz nlrrun.*-. dins 1 l k Frblm n. 459 (Pr médis) i -2 b i HRZNTS VERTCS Nvgr. Dirit, crt. i Lb, Trr rrtd rórin r cultur- Ct-ócã. Pix. ruc sss, SLUÇà TH) PR- BLEM V.158 HRZNTS 1 Mls; (> Cd; 8 Rim; 9 F; 11 Ln; 12 d; 14 Mlt. VKRTCS 2 C; 3 Lr; 4 Edil; 5 Smd; 7 ífm; 10 d; 13 l. n*- l*i (irccú, snd intrclnr!. l vltlvn, nu qiinrin sbr tnfnnnnçõns sbr fi- hn sbr n indcnh.iç.n*"/. nnis. stv ssnd frn. Mivn;. ntfi, ngrcdiii n hrc iiiillir, ii ficu d cin.-. Qunnn mitln. H riv vl tnl ustlç. ntimu ntuirá cm* nrcr DlU-ltn Plicil, nd ilu flniu «dtid» r 21 hr», find i quuli fi iruiidiiiln mbr. Cntinuu in" muii iintn tints, Tud M níl Htiirln cmlcl :,.- M"i.ii:i nfi ftiw iiliidii «rcnhcid» l gvôrn. Prtnt, cm rsultud d um cnchv su «"in mrl Pixt, ê\ rcubu lni(ii"tfinln d 1!>0 mil ruslrs, nnn» rqu dixu mr rt; «iiiih trnih strd d frr, P Ml f Cmnss mi lig Dm Jrdim Nvfi Friburg, Ms. lin\tn muits lvrdrs cm bnfitri» «*" n. qu flcnrnm rdids Prqu i trilhs Pusrm sôbr ls, J-vdurm tud. tinlni nfi lln-n gu cit nnhtim ind mndu t. du él» i rim, cm t f.i-h.-m tlmls nimlt, É st um xmln d qu iu-iiiiri- cnstuiitmnt > l intrir d nnim ftr, in* ut dist. fimiin msm i -. * kuih n lmbrr qu Prgrm d0 PCB, m su nt 37, diz: «nfinrnfld tdii s trrs d lufun- (li."ii"i(m ntrg dsss tr* rs, grtuitmnt, s cmncr «cm ttnr u ssui, drs d uc trr c tds qu nls quirm tr* blhr, ur;i qu rri** ntr s». Brz d Pin, Subúrbi d Lix D litr Edilbrt d Su* s lvs: Cm cm tnts utrs lu* (,iirs d Distrit Fdrl, Hi-nz d Pin stá sn trns* frmnd m um subúrbi d lix. Em qulqur d sus lclidds, vó-s smr msm qudr: mnts d suirs, clçds imunds, rçs bndnds, tc. Prç nhnng, nd fic si* tüd um club rcrtiv qu tm cncçõs r* cists tm r trn sr. Lvy Nvs r, nts d crnvl, muit bnit, Tinh muits uclits, qu ssibilitv s mrdrs lcis dscnsrm m sus smbrs, ns trds n* slrds, Ms, sr. ntó* ni Srs, dirtr d Cun* try Club Brz d Pin, cn* sguiu qu muits sss rsidnts nvissm um íibnlxnssind Prfitur slicitnd rtird ds u* cllts n cnstruçã, m su tirnr, d um rdim, róri d crinçs brincrm. rimir rt dist fi fit (rqu tud qu s d dstruir Prfltu* r fz 1(>k), ms s*un* dn rdim ind cst r fzr. ssim bundnd, n rç fi tmd * l mtgl, qu, h, ultr* ss ltur d um h* mm íi trnsfrmd m dósit dc lix. Mns, ist tud 6 rfit* mnt cmrnsívl, ds* d qu s sib qu tms n Prfitur sr. Dulcidi d Esirit Snt Light Cr* ds, ist õ, hmm shu* mnt srviç d lv inqu-cndnsc qu, r st, «ns tm tm» d lhr s rblms d v. v -f* m/u B ik B * - 1 b/9d r?es iv?*/ lc "MPECHMENT D litr 8, Prli rwhmns rlsmçft cntr nbut, m crts Jrnis, d mrg <1 lvrs strn* glrs, rincilmnt nglss. Prfitmnt ust rlmnçfln, m sus linhs gris. Mns litr rfr* s scilmnt n lvr «mchmnt», qu, snd ncmrnsívl r mults sss, rvc um sôrl d cnfiisfls. Crt, «mnlimnt» é um xrssn uc u* lr, mbr cntid nn Cr* t d 1M6. Dd drcnh* cimnt grl d Cnstitui* ç, did d «mnchmnt» rcn-mnt subm* tid Cmr, srviu, ó vr* dd, r vulgrizr r/cbul, qu rtnc tr* mlnlgln cnstltticlnnlist. vcábul strngir dv sr xlicd, ms nfi rudid, is n h cm nss língu trduç x* t rcis r l. Qur dizr «dnúnci» c n msm tm «Julgmnt». N c* s m xm signific d* núncln Julgmnt r grv crim cntr n nçfi c fi nss sntid qu C* mnr discutiu rcntmnt did d «mnrhmnt» m rlnç sr. Gtúli Vr* gs. Trt-s dc dl siçã cnstltulnl cid d ngltrr ds Estds Unids. N ngltrr «mch* mnt» 6 h bslt, ms ns Estds Unids, n. Nn ngltrr Cmr ds Cmuns dnunci Cm* r ds Lrds ulg. Ns Es* tds Unids Cmr ds Rrsntnts dnunci Snd Julg. Cnstituiçã brsilir sfr grnd influênci d mricn r iss tms m nss is «imch* mnt». Prnunci: mithmnt, ncntund-m n sgund illb. S 6 vrdd qu usms ss lvrn strngir, tmbém crt qu s nglss ( cnsquntmnt h mricns) ndtnrnmu d frnncfis s frncss, r su vz d ltim, CM NS RUfM S MNÉRS, D litr Gnésl Srs, d Cms, Estd d Hl: É um crim qu rvlt qulqur um rub d nss mungnnf-s lu lnn< quês. Els mtm mft cm tud qu 6 nss, cm s ist qui fss simls clãnin nrtcnmrlcnn. N fz mult tm, stiv m Vitóri, nd vrifiqui cm r fit iubuiqu du nss nrl mnnnzitlc nr s Estds Unids, Er lvd dn Estnçfi dc Pdr Nlsc r dósit d trôs m trôs vgõs. gr, qund r stiv dc nv, vlum d mbrqu umntu muit. Em vz dn trôs, s it vngfls sur* ltds d minéri. dó* sit st surltd. á* ti d stç st chi d vgõs currgds,. KV- itr H L.# li **. \SSBáá ms«s5s>»*m imdlrd n fiimim rmni «u* Un TiiWuli «Ut-muim-li-ii», ii> film ii ii»... iii-m-ni-iiiii-m-» uhmii llll lniii, /,. t;,. mu liiil.i «iliiu iii,< llliiiiiilu nu llin uni», iliiiiuim.li, um iin, «nu. i-hiiilii iiim,ii.,, iiuhiiii»,,. ii- uiiilili-iiliiciiii. iiiiiii*,, u. ru i-iii.-iiiu uu,. luiiniii m,i in,,,,* tmiimnlilr mim iiiiiii.ii-u, rnn«ii T.l *".* "",,,-*-n*»i xccçftu ilu iirórlu tllhs, nuiuriiliiii.nl,, rui u lluiuii U lilluliml (n-, «ikkint iin.1,11111, mui i.*,i,i iul*iii.l.iuiii,iluilii»,,b crltit, iiuri.i ii liuirlu ilu mu urini-... i/tuihiii qun fin imilit nn illli-ri-iuln\ii,i iiiiiiii * Uu. iiiiiiiii,.*,. iiii,.i>rii,ui M,, hctititur, ric, sclftvl i-,» Ví»», illl.,um* <i -lui*.; iiriilili-mi. illhlllln*nk iiiiiu\,.iiii*iii. i.iin,, unilgu*,, nn. ir num lui,, dn i-iirlmu ti u umiinlru cum u iiiniin* l, l i.ut íliu vlllimu il «u iihciiu, i i mui Cl» Mi>liinu DurU llllruiilll., iii,i, i *,i,..,,.. i;.i..i ni*.., il -iiii iiiiiii u iiii* ii,,,, -,-,11*,,., ixiuu*lu iiiiinilii mib Uu uurrlilu, Ciilurlnii t m -rkiiiilii.-n\..iiiiii, m um crlnm.. tllmlu nu* r ii Mliflrlii. lu (irlmil Nlilluilfr, uiiudrii-ii ruiiiri.ii iiln u miti nncnl. Mim, u uun 6 i nu rínci, ilurii imru. mili, Ciitiirlmi.iiiuiilii,ml., url m um rulnlrn um iimltii fil hnncnlii. film & il umn lrriiliirl(lu(ln nrlvl. *Vii iiriiiilrii mlmlii, nh t hiuii* iii umu tr nu ilihiuiriiliiiln nu Huhhii, «,iiftu rlns tntjph «nm tintu» ln 1uliliiilii qu lv ninqulludur ilu nllrur imh quixu mili nurli il cnilii!>iiiiui;iii, r* iiliuiiiluiitn liiirliim «i»iub lilgud» Frgmnts D Clulóid * Entr s últims rliz- 1 çõs d lng mtrgm n Rúblic Pulr d Pl* Plstri cm um mlc, ni, s dstcrm ml* gulmnt rvltd cm mnt n mund.u. Cinc sslt s nsss minéris, d Hu 3rsk> «Juqu m du lgums nfr* P vntud d Cliin». Sucss ú igul cnquistrm s d* mçõs imrtnts. S nâ cbrms cm ss rub, cumntris «rtéri Lst* m brv nd mis tr* i st», «Vrsóvi» «Mn* ms. Prtnt, é tm d zwszi. Cntud, Hlly* tmrms siçã m dfs d nsss riquss min- xibiçã dsts mgnífic.; wd, trvés d um li* ú tic mnlist, imd ris. Vms ns unir..... x-... f, brs cinmtgráfics n ulsr d nss is tds Brsil cntcu cm s ldrõs nqus qu ns «Ultim Et», d Wnd sugm. 0.nUubvv.sk, tulmnt á sucd cm bigrfi d Cliin, rlizd r lk- Ú sndr Frd. /.y.fbs-} sfwêk fsmw f*-***** Ky. wb&x*****1 J-M HiBCT3il*Mt?!Wt k>míij» *«<í»v *í HE V c-v *$ Cm crrr d tm, v cric cmrndu qu CFP fi mis um tird dmgógic d "i ds br.i". Em v d rslvr rblm d crsti, cm s runh, l ncrcu tud, bnficind cm nunc s tubrõs. clichê cim, mstr um flgrnt d um fil r cmr d gênrs cm um brrc d FP, cm Rms, n Ru Fclisbrt Frir. Snhrs qu, d tnt srr, sntrm-s n chã, nqunt utrs discutm indignds lm qu stã rdnd li. Qund nss crrsndnt Edilbrt d Suz lvs crgunlu-lhcs qu chvm d CFP, tds rsndrm "nã qu s d srr utr cis d um gvrn d um rfit tã imulrs". EM S BENEFÍC CNCERSS Ns dis d ró* xim mês d ulh, Ttr Rurl d Estudnt rliz* rá, n Club ds lids, m Cm Grnd, D. F., dis stáculs cm bnfíci d sil ds Cncrss ndignts d cnclusã d nv hsitl. Curs d nfrmçõs Gé) Prmvid nl Cnslh Ncinl dc Ggrfi, cm crçã d Fculdd Ncinl d Filsfi, instlrs-á 1. fi iulh róxim Curs d nfrmçõs Ggráfics, dstinri s rfssrs d Ggrfi d nsin scundári. curs u s rintrá r um rgrm idêntic ds ns ntrirs. cnsírá d 60 uls crg d scilists ns divrss ssunts srm fclizds, inclusiv (,ó;:r[s d C.N.G. ln d uls srm ministrds, cnstitui-s d sguint: mm i it it Mim um nsmmmmmm Pnsã d Pi mlhr nsã d C* qcbnq. ssi; 9 vsit. Ru Rnltr d (Jrvh, 74 Nã Jgu Ni Jgu fr su s* t vlh. Cnsrts g* rntids ft Rnu Sã l/in rcuç, 110. Sl ntir u mis sls, cm r ídi grnti. Tul fn: NTERÓ Cmsr ) Ggrfi Físic: Hclêv. lmnts d mêtòrl* «i climtlgi: suls, vgtcã rfssrs ntni Tixir Gurr. Crls ugust Figuird Mnl-cir, Lisi M. C. Brnrds Wltr lbrt Egls; b) Ggrfi Humn: gricultur, xtrtivism ns sus bss ggráfics, ggrfi ds indústris rfssr Elis d Curvlh: c) Ggrfi Rginl: nifssròs Jrg Zrur Ny Struch; d) Mtdlgi d Ciênci Ggráfic; rfssr Jsé Vríssim ó Cst Prir: ) Elmnts d Crtríi Trblhs Prátics: rfssr Hldi Xvir Lnz Césr. s uls srã rlizds d 9 às 12 hrs ns dis qu rtunmnt srã dsignds. s inscriçõs chm-s brts n Divisã Culturl d C. B. G.. à vnid Clgrs. Íi-B. ríiàrimnt. xct s sábds, nt-r 11,30 18 hrs, té róxim di 30. Curs d Lbrtóri n SMDU Cntr d Estuds d SMDU frá rlizr n mês d ulh róxim, rtir d di l.ç, um curs d lbrtóri. Cnstrá d crc d 20 uls, tórics è rátics, ministrds diárimnt ds 16 às 18 hrs, xct s sábds. s inscriçns r médics cdêtnics stã brts ds 12 às 16 hrs d crrnt, té róxim di 30, n Lbrtóri d SMDU, n Ru d Mts, 9(5. JNGD Vnd rtigs d cmisri brdds d Crá Suiisi d Estçã Pdr li l 13 5 Mvimnt d ud à mrns Pulr CNVCÇà Dirtri d M...P. cnvc tds s udists d mrns Pulr, r um runiã, trç-fir, di 29, às 18,30 hrs, m su sd, à Ru Gustv d Lcrd, 19. Em. virtud d imrtânci dst runiã, d-s cmrcimnt d tds s udists. ) ntnr Viir ministr Tãhcrdò Nvs ssinu rtri dsignnd s srs. nr Butlr Mcil, cnsultr urídic d Ministéri tíu Justiç; Edgr Pint Estrl, dirtr Srviç d Trânsit; rinu Mndnc, rrsntnt d Miriistéríò d Trblh; Fábi Nlsn d Sn, rrsntnt d Ministéri d Justiç; mir Héli Mirnd Qursm, d gbint d chf Plíci; Muríci Dnts, rrcsnlntf d CFP. Jsé Mnl Tixir, rsidnt d Sinict ds Cndutrs d Vículs Rdviáris d Ri d Jnir, r, m cmissã, sb rsidênci d rimir, rcdrm stud d rvisã ds trifs tximétrics dst Citl, cm cnfrmidd cm rtig 46 d Rgulmnt nrvtf nl dcrt n d Sb-s qu Sindict ds Cndutrs d Vículs utônms, r intrmédi d PDRà "J" PR CNTÍNUS E SERVENTES Tribunl Fdrl d Rcurss cnfirmu sntnç d uiz d Dirit d 2. Vr d Fznd Públic, cncdnd drã s cntíntís srvnts d Divisã d Pssl d Ministéri d Educçã, sm distinçã nnhum. gmnt ds difrnçs d vncimnts, qu s trnrm dímds srá fit à cnt d dtçã rçmntári róri. ministr ntôni Blbin dtrminu à Chfi d Pssl qu cumr dcisã udiciári. CHDS E PERDDS Encntr-s m nss rdçã um cdrnt d Cix Ecnômic Fdrl rtncnt lg Rtt d Silv, qu fi ncntrd n ru r um litr. CRS su rsidnt, lém d rcvisã ds ldfs txiinótrc.s dirá cmissã r rnuncir-s sbr fliu d sgurnç d trblh dqf mtrists à nit. ssim rfissinis d vlnt r tndm rmissã r r cus d ssgirs susit: dirã tmbém qu lh: s fcultd dirit dç xibir c-tk- d idnti dd d frguês, fim d rvnirm-s d sslts. Cncrt d Pinist Hmr Mglhãs N di 6 d ulh róxi. m. inist Hmr Mglhãs,* dsdind-s d úblic cric, is stá d vigm mrcd r *Eum, drá um rcitl, às 21 hrs, n Ttr0 Municil. rnd sr-.-á invrtid n cmnh finncir fgni*- zd ls studnts d Fcuidd Ncinl d Dirit qu, brvmnt, cmã: nhnd 0 rfssr scr Stvnsn, irã tmbém à Eur, cm intgrnts d Embixd Jsé Mri lkimin, r studr 0 sistm nintnciári uru. s ingrsss chm-s à vnd ns bilhtds d Municil. PGMENT DE VENCMENTS N ERNÁUTC gmnt d vncimn* ts, rvnts luguéis rltivs mês d unh, fi inicid n di 24 últim, n rnáutic, d crd cm sguint rgrm: Di 24 intivs nsinists; rquisiçõs ficiis; Di 25 rçs nsinists; Di 1-7 ssl d tiv: rquisiçõs ficiis; Di 2, rçs ivis; Di 10, luguéis mnutnçã d fmíli. N di imdit srã rclhids s vncimnts, rvnts, mnutnçã d fmíli luguéis, nã rclmds. Rtificçã rnlist yltn Quhv tilin rcuru nss rdçã r rtificr um in frmçã qu ublicms n diçã dc 25 d unh d crrnt, num rrtgm sb títul «umnt nu f* rinh d trig r rdm ds nrt-mricns». Nn rfrid ntíci dizims qu rç d ã, m Prt lgr, rvd - CFP, nã cnstv d rdm d di, ms qu rnlist yltn Quintilin fr rtdr d dtrinlnçã qu fêz cm qu rsidênci d utrqui ds rçs mndss imditmnt rrr rtri sr distribuíd s rnis. ntíci ssim rdigid básv-s num cnfusã d rórtr qu lbru mtéri. uvind d rnlist yltn Quiritilin infrmçã d qu cói d rtri á rvd sò íi distribuíd à imrns nlul di r su insistônci, rórtr ntndu m s intrfrênci d Tism fss n sntid lcr d rvçã d u* nnt d ã n rdm d li d lnári dc CFP. lírãsll HJE CDDE. PRÇ D CRUZ VER- MELH Ru Crls Sn.**" i. ZN NRTE ENGENH VELH Ru Cms Sls; RCH Ru d Rch; MRCNà Ru Snt Lnis; BRZ DE PN vnid ntnr Nvrr; RMS Ru Prir Lndim; PEDDE Ru Blmir; VGÁR GE-. RL Ru lvrng Pixt; ENGENH D RNH - Prç buná: ENCNTD Ru Cruz Suz; R CMPRD -- Ru Cms d Pz. ZN SUL LRNJERS Jl ds Lrnirs; CPC- BN Ru Lld Miguz; LG Ru Fnt d Sudd; BTFG Ru Guilhrmin Guinl. LHS GVERNDR d Glã. EXPSÇà DE PECUÁR " * tprtms nss nfncis-, é titul d um film lnês ductiv, d curt mtrgm, d W. Pilk,. 1! %! 1 cn.sngnid rblm d íquitism, n su trtmn* t c rvnçã.! BtflSfMt LUDBRD s. c. tu* «, dn rm, lmliiimvnlii rtii» lilliuimn«ylslvilmni i.n.. u.,i,,» s» vlid dvliliininl SmuU» ut HUnd mliulu <» fllmn, vulvlmni rluiirri nllu. dl ilud ln lnmii "èvls. nin «dlnmrquê. du du -iiiiiil.i.,\ nlnrnuliucu urrrirlu.»i»»ii (lu há illliikui. u nlrriliitii,, dnur. drm- 3élU qun in, uu rubliniu mululi uu rufiiiidiiiiiiil iitiiillhiiiliii, nu iiluu lltrrárl» li-in uu iiiiii" liiiurlmiu iiiii-il.iilnii dill«um*>«llni runii-iiu. qu rilm, dm mnir, 1,1,li, iitriiliiiu r.ni.wni.ln ntrrlncn mil rnrtu d DurlN Uiirnni (Clurlnu), Liuuilln Q» irliniln NUlndm, (irimiim Vullil, ( lllilu Nuli.rl. Uun.i,lln,ul; dlrltldu ur 1, /ur Cil. ur Srulr 1lluiK-nnmn, m «urmniiivitii nn llvnll, KDK,, l. uiiili. um uliuuxl, qu n vm u» d» imuiu», cum u fci-iiüiiul l.uuru llldlin uiml ilu uiiiliiliii liifvllc. film rl nntiimíi tuili, uqulln cum qun ilnmu» nfrmdii rm ini niiliiir iiiih ii.i iiiih < iimlliuiitt», dml rnfu. intii ul ii miéuiiii iiiiii frqurnl rliuré», dn rlmlrii iiiu.iiii ilu é«tlmi>ii cutm» iiii-lru liulrii, rl* n dn uriiil-linniliiiu> idl» n m-gundu imlitii. 1iimu vurlimliliulu, iinilfiinmiih n lnc d film d rnui-ililii rnnc d tnlirt íc vikiiii, qm* m fruiu-u drrudtiitl ind n Frnc fnl diidii riiiiui diniircldn. lnd «ri-nhiiicltiniu», nrliinln. PJERRE CRESSY E HELENE RE1UY num cn d /il* m d Frrucci Cri " Squ d Rm", qu rviv stculrmnt éc ds Médicis, qu srá brvmnt $ lnçd n Ri. í mlmmlm i\\\w\ r in tr s-. > V 1. ( k i-iiiilr liiic r tiit* li runilrun 1-" i li u ilclvli u td- (li Nnciiml. históri gr Kiinliiiu muis sbr, á iiuu illrtçü ilu cmlssuru du Pru ç.mii ti tmu um mdiri du crnnd rvit ur rádi. Vum st mrvilh. l rliid cònicntr*s n Ncinl ingrss di- CS BRNDà FLH l.riiii.l.mi Filh niv Tui. l-,ir qu ss.- Vms à históri. J dissms uniu vz qu Sr. Vitr Cbt ná iiilniiii qu ninguém dix Ncinl ur ir r Tui. Klc cnsidr ss um trlçfi. Ciss nxlicávis nr mgntrdilist. cntcu sttti i mnt <iic Brnndflò Filh dixu u Ncinl nã tntd ur um ruiisl d Tui, ms rqu mi i-iini-nrilnii m cntinur trulmlliiind num lngiir, nd tu» sutr d râillii-tnlni um nriiliih /z n ili sf/., sgund rc/réncub simtis. lrniiiifiit Filh dixu Nuciiinii), cum cr ciiriíni. Sm rst rcnt il nlngut. ns cnfind n su vlr. lstllvll clr qu dis d 13 ns d Ncinl «Vrlin 1-hrc» nã dri nsr qu sri brigd gir cm giu...s, s cutcinicnlii*. virm, us (.nlinhs*, frmrms únic titud dign n cus nrn n rsclsil d cntrt,.mis nd. Fi qu lirmlàii Filh fz. Qund diriciu-s u Sr. Vitr Cst lu cm nm d mizd qu s lvil r qu dirtr d Ncinl lh cncdss rscisã. rblm CWEMÂS CNELÀND CPTÓL - Sssõs Ptissu-tm, MHEK - Hmm du Trn Brnc. METK Pixã Tmstus. DEN Cusunvu t- PLÁC Mnt Sgrd, 1-Tni*; üs Ciruts. PLZ -.Mistcii d Cs Giucl. K1VL1 Ludibrid, V1TH1 -- s Crrutus, CKNTK CENTL.s.uvi liunumii ds PitiJUlÜS. C1NEC TH1NN Sssõs Psstm. PLRN Júli Césr. DEL rquíd. i \ 1 Pri FRTLEZ, 25 (finci Ncinl) Rlizr-sá mnhã, sábd nst Citl inugurçã d X Exsiçã Crns d Pcuári. Srã cnfrids s nimis clssificds vliss rêmis. á-ssssssi "s FEST N HGLFB H à nit, m «rnd fst ciir n Higli-Lif Club, srâ crd ri d rádi d 195*1, Jã Dlus. Huvril mults brincdirs cm s c- lmnts d scrlt cm Mrln Brndã Filh cm V.ctt Mcd. rnd srá rvrtid m fvr d sscid Brsilir d Húdl. U1S -- Dillliir Sngi-chi. LP Cnflit -Sntlmntul. MEM UL S- lnmni d Di. MliltCS Í2-7Ü7!). LÍMP Blz Uu Uib. PHESUENTE s Crruts. H BRNC - Bints Clds. nqul mmnt nã r finncir. Er um qustã d lncmutlbiilild d rtist cm ui gruinh qu h uns dmin rádl-tcir d Xclnul. Nãn hvri rmédi. cis r ncnt rim vl... Vitr tst nss mmnt fi cmrcnslv. uviu td históri c tndu d Brndã. Dizm did tó qu tv um dsãlmlu tlvz, mcind, dclru qu Ncinl cbr d rdr su mlhr rllstu.,. E.- rílt;!s 1" fill "- clr um cis llrund Filh nã siu d Ncinl tmnd rivlidd d ninguém. Nqul missr. rlilliurm s sguints cômics humrists: Msiiiiltlnliu. ürnd tl, Wltr dviln,.ur llrgs, Cstr llrhsu, Jsé Vscncls, n* r utrs, (.iitrciind cm tds sss cr- (zs rlmnt nrtlst d vlr, tniniiiin smr lv su lugr. Nã ri ssim tmr cmlirã. nilcrmms scrvr lundus luds sfibr ú sl histri, ms vms rr r qui. llrndã Filh scr um grnd rtist m qulqur rfix. Ncinl tm um grnd cnst á qilrií surir su dsflqu humrístic cm % utrs udlós d ntrss. g l-.st t históri, unicmnt cntd qui rqu fi rmtid s litrs. Urns ms Vã Rlr" Miltn d Mrs Emry "s Urns Vã Rlr" ssind r Pul rlnd, d nquls nts dcs rá- Brsil brir bmbln- Pul Grncind, J. Ruy ids dsliznd lbrt l cr ds crists m mvimn- Cunh, é nã é msm tm um rvist t d grç muit viv. Pr cm s utrs qu frquntmnt rlm ls lcs záris d qu Brsil tm fim lmbrrm-s s mr- crics. txt s bm qu su músic vms m nã ttlmnt nv nã qudrs cm "Ciss d s fl d ciss riginis Bhi", "Sinfni d Brsil", rsnt mtivs d intrêss ns ssgns d críti- Sã sts mtivs d int- tc. c lític. rvist gnh rêss. Há utrs: Mr Rúbi Msquitinli, r xm- r èss ld tulidd, vms dizr, sctdr "rtici" i. El "dn bl", êl mis d stcul. Sus rçõs sã sm- hmm d cidd xlr- suir-ngrçd vivnd r sublinhds cm mir d té fim: rim br. clr nsts mmnts. ntms rsnç d ris é frnc, brt, Blk, smr intrssnt; gsts. qu s vidnci Ttó, num qudr mldrmátic ii 1900 ; Gsti- d md clr ; qu nsts csiõs há mir tmsfr nh; Bdú, rtind rquivlhs ids; rn nd D- d grd d qu nquls m qu ntr mlíci smbrd l rngrfi. ci Crumbá. rvil Tri Chstrs; Vnân- N qu s nwírs m grl nã rstm tnçã é zs. Há tlõs d gnt s Cnáris nm smr fli- qu s qudrs vivs d critic s qudrs chmds tê-ls vist. Hnriqu Dlf lmntr durnt 100 ns ingênus smr rrncm n crgrfi siu-s cntnt. rqustr bm clc- s luss m,is ntmiástic, qu vidntmnt d- d, Gurd-ru cuidd, HM.ir.i qu ltéi s rfr. Em rsum: "s ms sm lux. nt.r Urns nt qu dvms ssinlr m "s Vã Rlr" vl ls qudrs d crític Urns Vã Rlr" é lític, l rsnç d músic nss músic brsiliru, l rsnç d crts intérrts nã rsnç d smbs qunts, rduts vlnd nturis d r muits trr. qudrs Snt-s r muits cnáris. RD-BSCUT 2. N Pwdlcfi d mr. $ FLREST E Ú Niv Vltu. g PNEM m- lttcôvl. «LEBLN ími- B cávl. g LEME i Crru- f ts. METR Plxí Tmstus. % PRJ- Rinh Virgm. Ú MRMR Grit d Gurr, % PX s "rruts. i PLTEM Bnd? (ls Rngds. Ú RN rquld*. # RX s Círru- ts. % RL Sssõs P»s- É stm. g S. LUÍS rqui- É d. g TJUC S. JSá Lnclrs d Mrt. ZN SUL LVRD RT-PLC10 Flllius d Ninguém. ZTE Prdiçã d mr. BTUÜ Grlt d Gurr. CPCBN mr d Plhç. CRUS - CPCB- MERC» Cr* ruts. CRC rquid. MDRD Grit d Gurr. METR Plxfi Tmstus. UTRS BRRS VEND Rinh Virgm. BNDER Snhrit ncênci. CTUMB - Vn* d r Mrt. ESTC DE S Cmss d Vd. GRJU- N Snd d Crim. MRCNà Vlcird vntur. NTL ímicívl. REL TRNDDE Dul RdnçS. VEL Vlt Prís. VL SBEL Bnd d Rngds. SNT LCE Nód nfmnt. CENTRL BLÇà - rquid. LF Trzn n Ccdr. BENT RBER Dgrdçã Humn. BELMÀR fcvlgd és PlxBs. EDSN vnturir d Misslssll. MPERTR Lbrds n Céu. RJ Estrd ds Hmns Rm Lt. JVL s Hmns Prfrm s Lurs. MDURER E Dst Qu Eu Gst. MDRD mr d Plhç. MRJÁ Só s C- i vrds -s Rndm. MÊER Vingnç ; ds Elfnts. MDEL Prlslnl- i rs n Mngóli. MDERN s Três Rcruts. MC BNT mlcávl. MNTE CSTEL Nód nfmnt. PEDDE Dn C* mil. PR TDS S Crruts. QUNTN slnlrns l. «Prln Mngói&KBB-tt**!-!**i*«W-tM-i-rf>-*r-r *_.*.**.>..«.Sl-*-- - ví--it*, *.-3MK.Í l?»yil-**4-?*i6*l.-. l

5 2G-G-1054 ÍMPRENS PPTJT.n Pgln H Grnd Mnifstçã Pulr Chu En - Li, n índi Mis Dis Psts Tmds Pl Exércit Pulr Cmbts tmbém n Cmbdg Rvist inqu rcniz mrg d bmb tômic HV?!._í5-iFf,) "" Friun tm-wl» dis sts l n íir«m.-ppul*"r?, "««« «Un>M 84 hr». rimir tqu fi dirigid cntru nt dt. unl 15?.."ni.K YnJ.un,, «!«»" quilômtrs n nnlít d Hlhng. Knclrc cmnd qu cmbt c. Rinu «nlgiinu-s rds «un hmns cm mtril» U Rmind tqu fi rcll/iul cntru nt d Dn L, lbin qullmutnm nrt d Nlnh Hluli, snd ml vilnt qu rimir. N trnrcurn d cnquist d t fi drtrurt um nl nn ri Dy. tividd d Exrci t Pulr, cncntrum igulmnt cntr strd d frr Hnl- Hlhng, nd sltu um trm, nqunnt r tmd um st d gurd» d itrds. Httv i. gnms rds. sslnlu-s ílnlmnt umn tnttiv d nfiltr- Çi d Exércit Pulr n bs ér d DBn «uns dz quilômtrs sul d Hlhng. PERÇÕES N CMBDGE PNM PENH, 25 (.F.P.) ntnsificms s cmbts n Cmbdg, rllmnt às tnttivs d ntrçã d Exércit Pulr ns rglcs mis vds mlhr dfndids. mrtnts frcs tilnrrs cncntrrm n ric rvínci d Kmngchnn tds s sus rcurss cntr grnd st d Dmbr, drsmnt frtificd. st tm sid tcd di nit durnt um smn ntm fi mntid cmbt, durnt váris hrs. Ns dmis strs rmnc clm situçã; nclusiv n ix rdviri Slgn-Pnm Pnh, nd fi rinicid circulç civil. Cntinu m Discussã Prblm l.c"lrô,c *> rmistíci GENEBR, 25 (.F.P.) >~ 18. sssã rstrit sóbr nd-chin, rsidid l sr. Linl Lmb, mbixdr d Grã-Brtnh n Suiç, fi cnsgrd à qustã d cntrl. sr. Jn Chuvl, qu dirir. rrsntçã ínincs, firmu qu xcussft d crd dn rmistlcl cbi às dus cmisss, qu.idriin (;ir isld u cnuntmnt; Dis du ritrvèíiçfl d sr. Chuvl Kuzntzv, qu usv d lvr l rlmir vz n Cnfrênci d Gnbr, dclru qu rst frncs d últim sxt-fir visnd cstitulr um Cmissã scil ncrrgd d studr qustã d cntrl r rmtur, m su iniã, r rcis cntinur discussã m nívl d chfs d dlgçã, crcds d sus técnics. Kuzntzv diu dis sr. Chuvl qu lh trnsmitiss r scrit s trms d dclrçã qu cbv d fzr. firmr ntrirmnt qu nã r rcis qu huvss subrdinçs d Cmissã Mist à Cmissã Nutr ri Cntrôl. Éti sguid, íi susns sssã. CM. URD CS P- PST FRNCES Km.lidds mis trd s trblhs, Li K Kng. vicministr d Extrir chinês, frisu qu s divrss tss rm suficintmnt smllints crc d cntrl r qu s técnics udssm ôr mãs à br, d crd cm rst frncs d 16 d unh últim, visnd cnstituir um Cmissã scil. crc d rximçã ds tss m qustã, Li K Kng frisu, rincilmnt, qustã d strutur ds Cmissõs- Fêz, m sguid, lgi d sirit d cnilíç-i du ministr Mltv, qu dmitir qu crts qustõs íssm bt d um vt mritári n si d Cmissã Nutr d Cntrl. Finlmnt, dclr,* s d crd cm sugstã ds Cinc (índi, Pquistã, ndunési, Tchcslváqui Plôni) u ds três (Plni u Tchcslváqui, ndi, ndnési u qulqur utr tênci siátic). Li K Kng fi únic rdr tmr lvr, ôs susnsã d sssã. róxim sssã rstrit s rlizrá n róxim trç-fir. PRMER REUNÃ MLTR SBRE LS GENEBR, 25 (FP) Em sssã scrt, runius ntm, l rimir vz, cmissã militr sôbr Ls. runiã s ftuu n Pláci ds Nçõs cmrcnd s msms técnics frncss d Vit-Nm Píwlr qu rticirm d runiã d cmissã militr r Vit-Nm. Nã fi fit nnhum dclrçã. SEGUU PR GENEBR VENTNE, 25 (FP) ministr d Dfs d Ls, Sr. Ku Vr Vng. rtiu h d mnhã cm dstin Gnbr, r vi ér, chfind um dlgçã d três técnics militrs. NV DELU, 25 (FP) - dlgçã chins ds dtsscls mmbrs chfid r hu En Ll, rlmclrmlrtlstr mlnl.lr d Extrir du Chin, fi lv d ntusiástic rccikd chnr h, às 7 hrs 15 minut», n rdrtrm d Pim. Um muitld/l d i mns 5,000 ii. qu s cmrimim n rôdrm rcbu dlgçã chins s grits d "ndin» chinsvs «d irmãs" "Viv hu En Lull". Chu En Li, «rriditt, fi umrimn.cl. dscr d vilt, l rimir-ministr Jwhrll Nhru, l mbixdr d Mn m Nv Dlhi r numrss rtnlldds indins. Dis d ssr m rvist um dstcmnt indin d uvir s hins ncinis ds dis iss, hu En Li fi rsntd s chfs ds mlssfis dilmátics crditds nst citl, bm cm s mmbrs d WHl hlns. E SE DZ ÜM DPLMT s dilmts nrt-mrlns d Nv Dlhi nã citrm cnvit fit t nicids s cnvrsçõs cm Nhru cm vic-rsidnt d índi mizd ds dis vs é um grnti r mnutnçã d z > rsldnl d RúbUc ndin r r- _.._....,.-.,,,.,,,., K. J-lffl* ) fj* qçq qu drá mnhã m hmngm ministr chinês. Hr. rg lln, mblxdr ds Estuds Unids, stá rsntmnt vm Cuchmlr, mus ncrrgd d ngócis s utrs dilmts nrtmricns nd cmrsrd rccwd. PRMERS CNVESÇÔES NV DELH, 25 (FP) ~ hu En Li, rimir-ministr ministr ds Ngócis Estrngirs d Rúblic Pulr Chins, qu chgu h d mnh sln citl, fés ns rimirs visits rtclm. ni- Mlmnt Sr. Nhru, cm qum cn vrsu durnt mcui hr rximdmnt, dis Dr. Rndhkrlsnnn, vic-rsidnt d Rúblic. cnvrsçã cm vic-rsidnt d Rúblic, filósf um ds rsnlidds lítics mis m vidênci d índi, sgund» circuls bmn infrmd» fi lém d» /imit» d um visit rtclr, Sgund Ssss circul», Dr, Rudhnkrlsnn tri mnifstd su ti..)r/cii.r ds d índi d vr» rincii» nuncids n râmbul d rcnt trtd siiiii-iiidiiiiin sàbr Tibói nã-ynmãti, rsit mútu d sbrni, n ingrênci n» ssunt» intrn», ucils slnmnt ls utrs nnçr»,, r nutr nd, tri sulinlud nvl tutu ndiu, quu nrtnc "Cmmnwltli, d dsmnhr fvr du s n mund mílr, MM-.m-it /" " infliiênclu qu d tr sbr 11 Grü-Brtitnhu. Dis dss ntrvist Chu En Lul vlsltu ficilmnt rsidnt d Rúblic, Sr, Rcndr Prsmt, d qum 6 hsd. Essu visit lmhôm duru ml hr,» dis stdist» mrgrm língu ingls cm su cnvrsçã. GRNT D PZ NV DELU, 25 lfp) "Sint-m hnrd hti- r tr rtunidd d i-tsi/r st grnd vltinh d fíhlmi, iimi dnd cnvit d rimir.nl.i.*.ti Nhru", dclru n chgr n ródrmu d Pulm, hu En Li, rimir-ministr d Chin Pulr. crscntu Chu En Lul: "Trg gvêrn n v d intll sudçã d<> gvrn d v Chinss, qu itfin grnd mimrtúnmn à multudc d gvrn d v inulnns. w uiiiinul d nvcnts uiiiiii., * dn chinss d ndins nslilitm ftr ru u mnulcim.ãu d ;«i. nn Ási nn mund, Qu wn st mizd s ásnvlvr di di, qu ixissu unidd d tds s iiv» d sl trnr-s smr mis strit, qu ss nm mundil st trnr cd v mu sólid". hu En Li fê m nind»...-../ dclrçã, qu m sguid fi trduzid r hindu r inglês. MPL-SE 0 MVMENT NTERNC DE SLDREDDE GTEML Rsluçã d Câmr Snd rgntins m fvr d rsit à sbrni d cssçã d lut Rlizd um cmíci-mnstr m Sntig, nd flu Nrud Mnifstçã ntimricn m Buns irs Hstd bndir d Gutml n Cidd Univrsitári d Méxic BUENS RES, 25 (.F.P.) Câmr ds Dutds rvu tm, um rsluçã cnvldnd s rlmntrs d méric Ltin mrndrm um çã slidári fvr d rstblcclmnt d z n Gutml, nqunt Snd vtv um dclrçã fvr d rsit à sbrni gutmltc d cssçã d lut. Pr utr ld divrss rgnizçõs ráris studntis mnifstrm su simti l cus d gvrn lgl d Gutml. Cnfdrçã Grl Univrsitári dcidiu ntdmnt susndr «8 uls d tds s Fculdds, mnhã, cm rv d slidridd àqul cus. Fdrçã mricn ds Estudnts, qu rún studnts ltin-mricns, ublicu, d su ld, um cmunicd m qu xlt br d mvimnt rvlucinári gutmltc ssinl qu êss mvimnt stá utnticmnt rrsntd l tul gvrn». s rnis cntinum slintnd ncssidd d livr dtrminçã ds vs d nã-intrvnçã strngir ns ssunts intrns ds Estds. CMÍC MNSTR X CHLE SNTG, 25 (.F.P.) tndnd à cnvcçã ds rgnizçõs «ssciçã d., migs d Gutml:> Cntrl ünic ds Trblhd, s d Chil, iguns milhrs d mnifstnts cngrgrm-s ntm ntr s hrs m qutr lugrs d rifri d Sntig, cnvrgind s crts r Prç Vicun Mcknn lmd Brnrd 0Hlggins, rincil rtéri d Sntig, runind-s dint d sd d «Flng Ncinl», rgnizçã cristã scil. Prticirm d «mting» nti-mricn rrsntnts ds Prtids Rdicl, Scilist Pulr (x- bnist), Scilist, Frnt d Pv, Flng, sbrlil 0 CNSELH DE...lifll Dl rrsntnt d Brsil fz g ds inqus Mnbrs r xitr discussã d grssã dsncdd ls Estds Unids cntr Gutml NÇÕES UNDS, N.Y. 25 (FP) Cnslh d Sgurnç runiu-s às 15 lirs 10 minuts, r discutir cs d Gutml. rsidnt d Cnslh d Sgurnç, sr. Hnry Cbt Ldg, dlgd ds Estds Unids, rcdu à litur ds divrss dcumnts " u lh virm às mãs dsd sssã d 20 d unh. dlgd d Brsil, Sr. Hug Guthir, ôs-s, d inici, à rvçã d rdm d di d sssã, qu cntém ns um crt d dlgd d Gutml, dind Cnslh qu fç bsrvr rsluçã rvd 20 d unh. SERVE PLN MERCN «rgnizçã ds Estdg mricns, dclru dlgd d Brsil dcidiu nírn nvir lcl um Cmissã d nquérit, rzã çl qul 9 titud mis rtávl sri srr rltôri dss Cmissã.-. Pr ss, Sr- Guthir firm qu Brsil vtrá cntr rvçã d rdm d di. Ò dlgd d Uniã Sviêtic, sr. Tsrkin, d qu rrsntnt d Gutm- s cnvidd tmr lugr h ms d Cnslh, fim d qu ss rsndr à intn/nçã d dlgd d Brçil. rsidnt d Cnslh, sr. Ldg, rcus-s, rém, cnvidr dlgd d Gutm.. dcisã d sr. Ldg é cntstd l dlgd sviéti id l dlgd d Frnç, Hnri Hnt. Pst m vtçã divrgênci, Cnslh rcuss cnvidr Gutml, ss ltur ds dbts, r 10 vts cntr um, d Uniã Sviétic. GUTEML CETU NÇÕES UNDS. Nv Yrk. 25 (FP) Gutml citu qu tttr. Cmissã d nquérit, chstituid l Cmissã d Pz d rgnizçã Rginl ds Estds mricns (E) s dirig à Gutml, c-m cndiçã d qu su missã nã rtub m nd çã d Cnslh d Sgurnç. Em utrs têvmçs, Gutml nã s rá, h à trd, n Cnslh d Sgurnç, qu missã d inquérit d E fç um rltóri Cnslh, um vz trmind su missã, cm cndiçã d qu Cnslh d Sgurnç tm, rtir d gr, mdids r intrruçã d ud qu Nicrágu Undurs rstm às fci-çs invsrs. Gutml dclru, cn*, mnsgns rtids " rsidnt d Cnslh d Sgurnç. qu rsluçã dtd dming últim l Cnslh d Sgurnç, cnvidnd s Estds mmbrs d NU s bstrm d qulqur çã qu lvss um drrmmnt d sngu, nã ffir rsitd. Prqu ss rsluçã tri sid vild é qu Qxuxtml multilicu sus dids d nv runiã d Cnslh d S-vnç... dsd trç-fir ssd. rsidnt d msm sr- Çhnt Ldg, mricn, só s rslvti cnvrnr CnsMli qund Brsil Clômh dirm um runiã, nr tmr m cnsidrçã dcisã d rçnnizqãn ds Estds mricns d nvir um Cmissã d Tnquérit à Gulrl, à Hndurs ã Nicrágu. MNBR NQUE D lcr brsilir, clmbin nrt-mricn rcurr-s-á, s_ rtmr rst qu fi drrtd n últim runiã d Cnslh d Sgurnç. MNTER DECSÃ D ld gutmltc, insistir-s-á m qu Cnslh nã s sr hi sm tr tmd s mdids qu s trnrm ncssáris nl ft d qu tds s Estds mmbrs d NU nã trim rsitd l à nã-intrvncã ns ssunts d Gutml, qu lhs fi fit dming últim ci Cnslh d Sgurnç. DD DSCUSSÃ NÇÕES UNDS (Nv rqu). 25 (.F.P.) quix d Gutml fi did l Cnslh d Sgurnç. MPRENS BRTÂNC CNDEN GRESSÃ LNDRES, 25 (.F.P.) s dis rinciis smnris lítics dst Citl, "Ecnmist" "Nw Sttsmn nd Ntin" cncrdm h.i m dclrr qu gvérn gutmltc tm dirit n su cs qu Cnslh d Sgurnç nã d dclinr ds sus rsnsbilidds rsit d ssunt "Ecnmist" dclr n-.dmnt: "S situçã é cnfus, um cis l mns dv sr dlrsmnt clr m Wshingtn: numrss ltin-mricns, siátics msm urus cnsitfcrm Drtmnt d Estd cm fidur d crnl Cstill rms qu, rc u gnh crnl, rvvlmnt irá s milnd dscnfinç ds quns íss m fc ds Estds Unids". Em sguid, rfrind-s à «cumlicidd d gvrn d Hndurs», crscnt smnári: «nstlnd brtmnt um bs militr m Hndurs crnl Cstill rms rmitiu qu gvrn gutmltc fundmntss su l às Nçõs Unids cm sólids válids rgumnts- rsnt risc d sr frt tntçã d vitr ss rsnsbllidd intrncinl. Ms dvr é clr é ncssári cncdr à Gutml um nv udiênci». Cnclui smnári dclrnd qu sri dsfrid um «gl muit grv» cntr strutur d rsnsbilidd intrncinl r mnutnçã d z s s mmbrs cidntis d Cnslh d Sgurnç vissm frcssr qunt êss nt. ssinl smnári «Nw Sttmn», d su ld: Estms m rsnç, n Gutml, d um cs vidnt d grssã, ist é, d róri situçã r qu fi crid NU». Rcrd smnári qu «brigçã sln d NU d rsistir à grssã cnstituiu ustificçã d gurr d Créi rincil ml d rgnd dilmátic ngl-mricn dsd 19á5.> tud, d Prtid Cmunist, qu multidã clmu qund lcutr dsignu n numrçã ds rgnlzçõs rrsntds. Puc dis ds 19 hrs, crc d três mil sss gritnd «slgns» m fvr d Gutml, uvirm lvr d divrss rdrs, tis cm t Pbl Nrud, rsidnt d CUTCH, Cltàri Blst, rsidnt d Frnt d Pv vic-rsidnt d Snd, sr. Slvdr llnd. REFRÇD GVERN RBENZ BGTÁ. 25 (.F.P.) Um missr nmnh uvid m Bgtá, fznd um rsnh ds cntimnts n Gutml infrrnu qu " çã militr dslc-s gr r cm urmnt dilmátic" sstnlu u " gvrn Jcb rbnz mnifstmnt viu rfrçd su siçã". _ s bsrvdrs Q.lmátics m Bgtá, ntrtnt, cnsidrm, à luz d Rslucã d Cnslh d Sgurnc. qu rdnu "cssr fg" vigm d Cmissã intrmricn d Pz lcl ds cntcimnts vigm dmitid rvimnt l gvrn rbnz qu "cs gutmltc rincii ntrr num ríd d sclrcimnts". Nã hvrá nv Créi n mric Cntrl firmu à nit d ntm cmntrist rdifônic d missr "Univrs", d Bgt. qul infrmu qu Rúblic d Slvdr rincii bsrvr "nutrlidd", sguind "\-mln V Méxic Cst Ric. N.-0-iVTERVEíVC.Í BGTÁ. 25 (.F.P.) Rádi Slvdrnh, rvlu ntm à nit qu líci d sgurnç d ís ribiu trminntmnt td ngóci d rms, nqunt fin s sts dunirs n frntir cm Gutml squism stritmnt s vículs d td séci. ministr ds Rlçõs Extrirs d Slvdr, sr. Rbrt Cns, dirigiu um nt ministr ds Rlçõs Extrirs d Gutm-, sr. Guillrm Trill. n qul rtici m nm d gvrn d Slvdr s rósits d sr fil à lític d nã-intrvncã. HNDURS GRESSR BGTÁ. 25 (.F.P.) Pr cmntrist d litic intrncinl d vsnrtin "El Esctdr", d Bg.á, "snd Hndurs ís grssr, drm gutmltc s rduzirá às sus iusts rrçõs cm fchmnt d frntir. Entã s insurgnts nã cntrã cm bss strngirs nr invdir róri sl átri". (MNFESTÇÃ NT- MERCN BUENS RES. 25 (FP) Em Rs.Vi, dscnhcids dnificrm xsiçã d cinm nrt-mricn, rgnizd l Srviç Culturl cl Embixd ds Estds Unids n rgntin. Grrfs d ich frm ntdmnt lnçds cntr difici d Bls d Cmérci, nd s rliz xsiçã. HSTED BNDER D GUTEML MÉXC, 25 (FP) «Estã nvmnt nrmlizds s srviçs stis ntr Méxic Gutm-», nunciu ntm à nit dirçã ds Cci»-ins. Tlégrfs Tlfns d Méxic. bndir d Gutml fi hstd n Cidd Univrsitári d Méxic m t d simti slidridd cm gvrn d rsidnt rbnz. s studnts, m cmnh fvr d rrim rbnz, cnvidrm cônsul gutmltc n Méxic r ssfstlr um cmíci n Cidd Univrsitári. N trnscurs d mnifstçã s studnts mxicns dirm cônsul qu hstàss bndir d su ís. s studnts rgnizrm m váris lugrs dst Citl divrss quns-cmíris fvr dn Gutml. MNTFFflTÇX EM RM RM. 25 (FP) «Cmitê tlin Pl Pz», dcidiu rgnizr m Rm. m um dt ind nã sclhid, um grnd mnifstçã m fvr d v gutmltc, «qu cmbt r su indndênci su librdd, cntr grssã d qu é vítim». mnifstçã dvrá rlizr-s m um fctr d Citi. Embr s ignr, m- mmnt, s ns utridds á rcbrm qulqur did nss sntid, rc uc rvávl qu ls utrizm tl mnifstçã. MENSGEM *> URSS MSCU. 25 (1*P) Em rsst à rgunt qu lh dirigir gvrn gutmltc, Vitçhslv Mltv, Ministr d Extrir d Uniã Sviétic, dirigiu àqul n sguint mnsgm: «gvrn dn Uniã Sviétic tm um grnd sim- Pti l v d Gutml qu lut l su librdd indndênci. gvrn sviétic ti. bui mir imrtânci vss did du instruçõs su rrsntnt n NU r tmr tôds s mdids ncssáris n intuit d licr dcisã d Cnslh d Sgwnnç cm dt d 20 d unh». MUK SEGUU PR MSCU LNDRES, 25 (FP) sr. Jcb Mlik, mbixdr d URSS m Lndrs, dixu citl britânic cm dstin Mscu. mbixdr hvi ssistid dbt d lític strngir qu s rlizu n Cmr ds Cmuns, indic-s d fnt nã ficil qu rtiu r Mscu m cônsults. Prssgu Grv n Prt g rtuáris ntrm hi n trcir di d su grv rcil. Nnhum nrvidênci tmu ind gvrn n sntid d rssr lbrç d "qudr m crrir" d crrçã, rs n DSP há mis d um mês, cm rcr dsfvrávl. sr. Pul Frrz, rsidnt d Sindict ds rmrs, nviu um fíci Gtuit_ m u d intrvncã d gvrn n grv ds rtuáris. Sgund cnsguims urr, sr. Duu d ssis, rsidnt d uniã ds Prtuáris, iá stá snd rssind l gvêrn r ôr trm à grv, msm sm tndimnt ds rivindicçõs ds nrtuns, cm á cnsguiu fzr um csiõs ntrirs. ESENH0WER REPREENDEU CHURCHLL WSHNGTN. 25 (FP) Sub-s m fnt bm infrmd qu h d mnhã, ist é, nts msm d cmçr stud ds grnds qustõs qu dvm sr bit d cnfrênci cm Churchill. rsidnt Eisnhwr brdu qustã d Gutml. Slintu qunt r ns r s Estds Unids cnsttr qu dlgd rmnnt d ngltrr ssumir sôbr ss qustã um siçã dsfvrávl à ts ds Estds Unids. crdit-s.u rimir ministr d Grã-Brtnh sr. Édn ntrrm m ligcã cm s rrsntnts britânics ns Nçõs Unids fim d lhs dr instru- Cs r titud dtr n runiã d Cnslh d Sgurnç sôbr cs gutmltc. Nã Jgu Fr N» Jgu fr su s t vlh. Cnsrts grntlds Ru SE Lu rnc, Sl ntir n mis sls, cm rldz grrnti. Tlfn: NTERÓ. méé nyw*íwíffi----_--l--í Hbh_----wí---, ** *<_. t gutmltc, qu rr.mncu fil n gvrn dn crnl rbnz. lí.st xércit rliz tulmnt ruçbs d limz nu rt d tinttôrl d Gunlcnilu vm qu ulnd rm cluiu.-. d mrcnáris, lng du frntlr d lluudiirus. Encntrsn gr.stgnud fs ds cmbts n Gutml rc róxim cçsbnçf ds hstilidds, nqunt s rlizm cm numrss tilis ntln-nnirlcnti 1 nmmfustnçòs dt -diiiutl.gvrn guiitiimltcc, c..- qunt frm crids «cmités» d dfs d gvôrn d crnl rlicnz qund trm vtds ur divrss sscniblélns nrlmcuturcs, ntdmnt l Cmr l Snd d rgntin, mçõs d slidridd éss gvrn. gvrn gutmltc mncin s sds rds sfrids ul dvrsári ssinl tqus érs cntr Guln Ciiicmiiiiul. BMBS NCENDRS GENEBR. 25.F.P.) Um cmunicd ri rrsntçã gutmltc unt Drtmnt Euru ds Nçõs Unids nunci qu «s vrificu um slvgm bmbrdi d ulçã i- vil d Chiquimul, ntm. Bmbs d trinitritlun frm lnçds sôbr st lclidd, bm cm sôbr s d Guln Zc». «s frçs d invsã vinds d Hndurs têm à dissiçã d sus viõs irts ródrms situds n rgiã frntiriç, rticulrmnt s d Snt Rs Cán, lém ds ródrms ficiis s d Unitd Fruit Cmny», róssgu cmunicd. «utrs viõs têm su bs n Nicrágu, nd s srvm d ródrms militrs civis». Dis d nuncir qu, sgund s infrmçõs qu rcbu, citl sri iv, sxt, sábd dming, d um bmbrdi mciç, cmunicd cnclui*. «Em virtud d rcus ds Estds Unids m vndr, há ns, à Gutml, rlhs d viçã mdrns, s xércits gvrnmntis nã têm s frçs érs ncssáris r rlir s tqus ds squdrilhs d cç bmbrdi srviç ds trs mrcnáris d invsã. gvrn d Gutml dlrig-s v suiç sus gvrnnts dindlhs qu rrvm sss mnbrs criminss btnhm, d Cnslh d Sgurnç um intrvnçã unt s grssrs d Gutml, fim d dtr íusã d sngu». CLM BSLUT BGTÁ, 25 (.F.P.) invsã d Gutml rc frcssd, sgund td3 s infrmçõs rcbids l rdi. Prvlc n Cst Ric imrssã d qu «invsã ftud - s frçs d crnl Crls Cstills rms dci cn- Fgm s... stdrvlmnt r flt d i ulr», cm diz missr «Vz Victr». Pr utr ld, infrmçõs rvnints d cidd d Gutml rcbids m Sn Slvdr scircm qu rin clm bstut n citl gutmltc, dminnd xércit mlmnt.situçã, cm clbrçã d ulçã clvil, sm qu rsnt mnr sinl d nrmlidd». cbtlhá d Gutm-» rc circunscrvr-s gr çõs srádics, n zn frntiriç cm hndurs, liás dificultds l mu tm rinnt l flt d linhs d cmunicçã. STUÇÃ EM HNDURS S JSÉ D GUTE- ML, 25 (.F.P.) Nticis chgds st citl, rcdnts d Tguigi, infrmm qu m Hndurs rin inquitçã l vird qu tmu sitttçã militr n Gutm-. Rdi Diíusr «Vz Victr» infrmu qu gvêrn hndurnh, mstrs rcud ls mniístçõs rgistrds ntm à trd m Tgucigl, ls univrsitáris hndurnhs, cntr intrvnçã n Gutml. Durnt s mnifstçõs frm mrts qutr studnts. msm tm, um cmntrist rdifônic cst-riqunh rguntu s nã é Hndurs qu s vé gr brçs cm séris rblms intrns, qul dri sr dstin d su gvrn. MTRM DUS CRNÇS MÉXC, 25 t.k.p.) sr. Rbtr lvrdò 1ttnts, mbixdr d Gutml n Méxic, nunciu, n dcurs d um ntrvist à imrns, hvr rcbid instruçõs r dir gvrn d Méxic qu us d sus bns íicis r qu css grssã d qu é vitim Gutml. Prcisu qu, n mmnt m qu ministr ds Rlçõs Extrirs ci Gutml, sr. Guillrm Trill, lh cmunicv tis instruçõs, citl dgutml r nvmnt bmbrdd. ndit, rincilmnt qu, às 14 hrs lcis, um bmb cirá sôbr igr ds lrcés, tznd numrss frids mtnd dus crinçs. Pr utr ld, mbixdr dclr qu utrs viõs háviiwn tcd um trm ntr çtc citl qu h vi dz frids m cnsqüênci. Entusiástic.., mnsgm rst l rnlist Rfl Crri d livir: «v brsilir runid m mmrávl ssmbléi cnvcd l Prtid Scilist Brsilir d Exin. Sr. Embixdr d Gutml qu ü-l-ksmit rsidnt Jcb rbnz s rtsts vmnts d slidridd n lut cntr invsã d su nbr ís, cu cus 6 cmum tds s vs mricns n dfs d su indndênci cnômic sbrni litic». UTRS RDRES rvd mnsgm, flu sr. Brn d Silvir, crctriznd t d gurr ds mricns cnt umn lut qu ft *. sgurnç d tds s iss d cntinnt, mrcnd r iss, ruls unnim ds vs mçds l is ds frusts.. sr. Mrn studu l d Unitd Fruit nss scndls xml d intrvncã. C m [i n r ti influênci d Unitd i-riiit, nu Gutml, u áél dsincnhd l Light m nss ís. FL EÚMBÀXDÒR runiã fi ncrrd cm discurs d sr. Jrg Luiz rril, mbixdr d Gutml Diss ilustrdilmt qu su gvrn su v sirã vitriss nss lut, rqu vidntmnt cntm cm slidridd d tds s vs d tds s gvrns dmcrátics. Prv d slidridd ds vs à mitml r róri runiã durnt 11 qul s dirigi s brsilirs. PRVCDR rvndr trtsquist Mári Pdrs tntu m* nr brilh d runiã r mi d um discurs divisinist. Durnt td tm d su rng, qu fi lng, rcbu rts d rtst d ssistênci qu, m váris rtunidds, chgu viá-l. Flm s Tstmunhs... m írá um ftst. Diss igulmnt qu Mrir s rfrir cm indignçã & ss d cmissári Gilbrt lvs, qu, tnd cnnclmnt d ugrssfi nicid r «Clcc d Mul* Xku.u.ndud, ind stnsivmnt truciddr. dimnt d dn ntnit Mrir s rlngu r qus 4 hrs durnt lgums vzs uiz Cst Crvlh fi brigd ndfrir rgunts ds dvgds Vrgs Exclui... trmnd situçã, cmltmnt inczs d nfrntr ltíssim cust d vid. Rçã s ntidds rgniztlvs d utárquics cm U.N.S.P., s Sindicts mrítims frrviris, s ssciçõs d rvidnciárls, tc, nhds d surrs l gl d gvrn.4 stã tmnd rvidêncis m Prssã ricn... nm s bsrydrs dilmátics, m qus grnds linhs, é sguint: dministrçã mricn cntinu ç nsr srr» qu trtd dv sr ridmnt rtificd ls «vtrdtáris» Frnç táli. Dntr s «shiçss» citms ns mis grlmnt bm infrmds: ) ssibilidd d umntr s ftivs d lici lmã d frntirs; b) d dmitir lmnh n Pct tlântic;, c) d crds biltris cncluíds ntr s EE, UU. lmãnh cidntl fim d rmitir um rrmmn. nrcy rssiv. «Jêss is. n sntid d rli-l. Unlfi Ncinl ds Srvidrs Públlcs utárquics rcirá grv rblm num grnd ssmblcl n róxim di 30 s Sindicts Mrítims Frrvláris cnvcrã tmbém ssmbléis nr s rimirs dis d róxim smn. EM S PUL S PUL, 24 (Pl tlfun) Está tmnd lntn- «idd nst Cltul cmnh l llcçfi mdit d slári-minim cnglmnt ds rçs, m rsst gl d Surm Tribunl. H, s 15 hrs, n sd d Sindict ds Bncáris vã s runir s Sindicts d Citl d intrir m cnunt cm s fdrçõs. Srá rltd ás rgnizçõs sindicis d gru surir Pct d çã Cmum Ri-SS Pul, d qul srã cnvidds rticir bm cm d cmíci d cncntrçã rmvids n Ri -_ ií-ic»?.s.fi Prô-lcç d ds. P?_çsnlm C Dn«*<m-«*nt d lici r cnsidrá-ls r vctlvs. TVí?Í1,, U MUS-R CUSR S PLCS Dnd lg ós sr. Lvl Nvs, rsidnt du Cflmr.. yr.1.r(s cnfirmu tr uvid Nstr Mrir, m su lit d dr, cusr s liciis d dlgci d Ccbn, çltnd-s nminlmnt. Fltid vrdr, Mrir tilbiilu su grssã um rrtgm qu fizr sôbr ssssint d frncs Rnê bb. sguir, Juiz Crvuw C?-St, - lntulrl«médic Jrg Glvfi qu tndu Mrir m su rsidênci nt. d rmvê-l r H.M.C médic cnfirmu su dimm rstd n nquérit t cii diss dmis qu ssistir Nstr Mrir flr «??LVÔÍ0S snbr vmlflllc tntd d qu fi vitim. ié mmnt m qu ncrrvm,? -, n?ss trblhs, uiz d 1» Vr Criminl róssgui nquiriçã ds dmis tstmunhs d cusçã. NV MNBR DÓS PLCS,inC"stvu ntm, n Crtóri cm 1.» Vr qu us dvgds?.? Jf<,.V,s Pll-ifíH-i nvlvids dirtmnt n ssssint d Nstr Mrir rim isntr um mtrist nhnd cs m Ccbn lh dr trf d s brnn1nr "? lu,z Cst Crvlh?n- íl.cl"rnr 4UL cnduzir Jrnlist ssssind ci dl- Sci r su rsidênci, t?2 nfist\rdlri mf -1"-»*" «m, x01;lr s nvlvr m um brig. Cm iss, rtndm s dvgds tninr? situçã ds sncd, -.?_r.0.rm,v"sc igulmnt q_ Sr tl mtrist.cixinh. ÍSrâS?inCl_, h*j,vln tribuíd m «rêmi» d 20 mil cruülttis, Dz Milhõs Pr... grmr «rrncd d di 1.». GltNDE CNCURS Cmissã Cntrl d Cmnh ds 10 Milhõs, lnçd r Cltildb Prsts m mmrávl t rlizd n B, stblcu um intrssnt cncurs cm frt distribuiçã d rêmis nr s cbs litris sts. Fi instituíd um ylis rêmi nr «Cmã d rrncd» d di 1.» Tds dvm rgrmr sus visits òs birrs, rts (!_ fábrics c tc. s 23 hr* d di _,.?, srá nuncid u vncdr d «rrncd».

6 ;. Págin MPRENS PPULR Lt-ftWffi-ttiW l U ST DF à slidridd à Gutml [t t*-*v**vv*-wwm*l*mmlw**«v» -**J** %-V**.*»**-*** imv*****w(**#»*v****.rf>- Mnifst s Trblhdrs Crics dmis rgnizçõs d Trubnlhdrs. Cmnhirs: *> Pdm-ni i(1>ll-gnr: Fdrl dlrlgv-s nn trblhdrs, às trblhd- rluustun mricns, mnh drá sr nss «* Trblhdrs, nus Sindicts, Fdrçü rm< «> Sindicts Fdrçflt, ru rstrms* ís u utr is rmii,, hiltt slidridd s trblhdrs PV d, Gutml, nvlmlmllm mnsgns, tlgrms, 9U*,m "(«J MtnMêlq, runiõs, l., s su Cntrl Sindicl: Unlti Grl ds Trblh- tntd slidridd s nsss irmfis gutdrs d Gutml; ««msm tm rmvnd,"«/ "» xrssms nss slidridd r intrts úblics ntrns d slidridd rtèl* " /w Rúblic irmã d Gutml fi nvdid r,! tywísw *«Kubllv rmã m nsm nd m tds n ts qu frm cnvcd» r W*, X," 6P"rf?* HMmH m Pinir» d sli- mrcnáris rmds ls mnólis nrt-umrlcns.. v d Gutml, untmnt cm su ilmlilnd. mlirniiciiud.,* gvírn rsist ss nminávl grssã, r ist utr» rgnizçõs triótics -% imutrs.,. Viv * trblhdrs nv d Gutml! msm, mrc nss dmirçã, nss i Cmnhirs:,*,,,, mlutur(cdud intrncinl ds triitmllmnss ud m tud quil qu stivr «11 nss.. cus d Gutml é nss cus. Tds drs! ntik sfrnms Jug d mrilism mricn lcnc. qitv Fr s mrcnáris mricns, d sr. sgrd., ,..,... i MlMt» nsss iss nsss vs. H d Gutml! Uniã Sindicl ds Trblhdrs d Distrit* Gutml qu sfr grssü brt ds im >..Ellsòu vch dc livir Prsidnt» FEST DS MRCENERS N 60*. D DE GREVE s. di, d grv ds mrcnirs fi cmmrd fstivmnt n sindict du crnrçã, nd s runirm iims cntns d grvists. Um, níimr mir d mrcnirs ilrtwir, h, ds cmmrçõs d sgund més d grv. Nã Pg Lóid Et s Mrítims s trblh*drs rclmm rvidêncis ds sindicts Lms Bst dsrsit rtri 64 %Pl. d crrnt n, bixd.l Ministéri d Trblh, Lóid tri qu gr t* ns sguints cláusuls d cntrt d trblhgje.* cidnt; ditç* 19." ~- disnibilidd r- s mrítims dc tds s ctgris stã dnuncind s sus Sindicts rcus c/) Dirtri d Ltd Brsilir m gr t (limntçã m dinhir) qu têm dirit. lmirnt Lms Bst munrd féris su t* 20. rst, cmndnt mrgum trr. Str, Cm stã xçã ns d féris, trnsfrind.s mrítims m u*i disòhibilidli nnhum, utr cs d rmunrlsf Lóid csiã d um nvi r utr, gnd ;i i. ngnd, ssim, Nst últim mês lm linvid um créscim d rcl- gmnt dqul rgli. CRÉSCM DK inçõs s skdicts cm RECLMÇÕES vist d qu ilrniiliii s circulr 64, d mi nsus qu sc idntificm cm MESM QUEM $ NU PUC PDE BTER ÜM B DENTDUR s cláusuls ",., i;.*, i<i.* 20. MNBR DE LEMS BST Um ds mnbrs d i* mirnt Lms Bst r nã gr t fi mnndr CTimndntc Str rrr um xsiçã d mtiv.-isbr cirulr, xó* siçãif/qu fi cntrári à su licçã. s mrítims vã rcrrr. c.xfgifü cumrimnt d iinri. rgiimn* m qu lmirnt nã lm drs r ltrr u dixr d cumrir um r* lri d.ministéri d Trblb. Fvrit. J>t*í,M"** m MtéMcsi insllgçá rfltmu. xc»,..,,. s grvists cmmrm h términ d sgund mês d rlisçã ntnss.rcrtivs r cncntrçã d 2.-íir, n TRT (Xs inrccticirn vã rnlizur h, durnt ld di, um grnd fst nn Sindict, cm cnincmnruçfui dn (i*_di tl su grv. Nss msm di, n rl dn niunhã, ultimrã s rc>nr!ivns r nccntrnçnn mnstr qu trá lunr nn 2n. fir, às 14 hrs, cm frnt TRT. * PRTESTS N SSEMBLÉ Runids m cncrrid ss* á r intuit ci sr. Vrgs s d ssmbléi rmnn* brir cm r mnhrs l, s rvists dlibrrm trnis cntr n slári*.untr sus rtsts s d mínim. ids ns trblhdrs, c* ir mnbr trnl fi* in trn/és d Surm Trlbiinl Fdrl, susndnd licçã d slári-mínim. rvrm ntã cnvi d 2 tlgrms. *()rimlr, n STF, rtstnd cntr su dcisã; sgund, sr, Vrgs, rsnshlllxnd- l susnsã il slri-mlriln, r hvr cncdid um rz d 60 (Uns, sm cnglr s rçs, r qu s trõs mn* brssm umntssm à vntd rç ds utillldnds. vrdr ntnr Mrquês. rsntr sts rsts, lmbru qu% dus lis hvim sid ssinds n msm tm: qu civv (-slári-mínim qu umntv s cntribuiçõs r s instirtits; nqunt rimir só ntrri m vigr 60 dis dis,.< gund, qu vm xtrquir ; mis ind clss rári, i ssu vigri lrr n di d su ublicft Rss fl cmrv cblmnt qu JSÉ GMES LFTE RU BK.N-t KHÍCK, 38-1" nd. - sl 1 TEL DE BEL HRZNTE Chgu dc Bl Hriznt, trznd rdilt (T sli* dàrlcddc ds sindicts, mi* nlrs, mrcnirs Misés, nvid ls grvists àqu- cidd. Misés histriu r sus cmnhirs clrs rcçã qu lv n cidd minir féz n* trg ds cntribuiçõs li rcbids. Dstcm-s ntr PUU SEU CLRNH? ficin d cnsrts fui. Drk. sl 932. Cmis sb mdid Dr. Pul Dnçs rçõs dns lh* - CÔNSUL TÓR: R» S r Nvmbr. 134 Tlfn 6937 VlTEKÒl Ch Unidd N Frr:.Crri! Cric ísssgi Em rf,d P,b,sc,t0 Prmvid i*mprens PPULR, ficu cmrf**»»»» tuginür-çâ nã rvjeni uw». N»» rrnqu» rvd mu dnts grnd ulridd d lírd Snts, "Vtri lídr d r ch sm grv d rimir dir rçmnt r L Ç f_ T. -, Rch», xcutd m três visits ns. Lbrtóri >5nt 1 rz r<v 0 n Ch Unidd rqu é id rt dtd d mquinftriu ls ssl scilicd cm i><) cmunists" fir m um cqndutr ts d rcisã. Em siwslis, dntdurs m um di «ns. Cnsrts m S rfflnuts Fcilidd il áivmntó. CLNC DENT/tfJl ÜÜ Hi. S)(i«««n Elldi B Mrt, l«ndr (Próxim S«S Prç d Bndir). Dirimnt ds S à 10 hr*. MECÂNC DE MÁQUN DE STÜRÃ"" Cnsrt, cmr vnd máquins d cstur usds. Rfrm m Grl. Vnd-s máquins nvs rstçã. Tl.: 49-8S10 Álbèvt Crm 0 Nv Rgulmnt ds nstituts (13) riiirni n S rrnitin S;síSsZ*3«-S:SÊ Ártic HS Tri) " - ir ils... r"ll" -,* <> sulrlii il,* insitilii i*iin-<*sniiiiili.rfi n Bii,i. ntx"»»- VííyK m,;*- :inrágrf " illnrnçfln sú uilrú sr ullril ih» i,:ru mtu "u "»">«- «" """"" Pur&ifrlu.:!».\» li, d ilòlrç, rintrr «rbrá sluri d liistitiitu ínscrlçu. l* d*- Ãrllgii iiilsmir uu miirtftiiis rrcdçã dvids rnculniniíinu.ms nstlt.iiüs d= s?",. cunlrluulb*.-. il.s, n l,.,,dn " m,* r,x- d iu.il, i..,- "" ivii-lliulvrt, viiiiiii.,» «isiníni-i,,zs"vt muns chut i.iu<! -i"..m í\h i*niirôsits, li* i»ltii«lríi fiinrãii iiinlc iirilli:,* íilii*n, niril.ui iniisicniii-iii-s il i*nliliir ns...nlilhiii,,,,.. d..-, rsrüll i ns sunnitliis, ilsi-iiiiliiilii-iis mnil d nun rmiinrcà mmiühlii cnnli Cm m-mii iátnr d fiithâ niihlii. nòiunhlri»«mrs» rlt d.ct d rvidênci» r-ind d ublic ftund «u rclhimnt dirtmnt è cnt Brsil n, lrm qu fôr stblcid m instrui-õ» l Drtmnt xndld» ","-t*11*.ncinl d Prvidênci Scil: n n... m,c,"n" nrflr, dvrá t mrê itui rci-ulhr, n»- un stivr vlunulnd», rinliili, é.ill,.,!., d ll(.mr!iô Zm ú.. "*., il.íí! ru.í;"" "" 0*t,rín """ ""w». rfíld V -- tis riiiliimiiíus ii t rfrm imcru s lii.,»r il rlitdiii lii r nlrlntlv H,1,1 il.-miir- mr, lé úlllniu ngu nif : i i-i,. i,n..ii -íhiiih i.rrsi.inir rniimrih-ãii i,i,ii,i, i,u m ii tivr iiiu iilliiilii m.i ilf ir*-*i iiltiu i.i : \ u iiiiililiiiilvàu d.,. livglirdin i» niriinliiiiiiilvs N Uu urlliiii.í* dfti-rt ii-, i,l l.i.l.i nr iuiii.iiii,,,» rnnsiiilii-1,.1 iii-i:,in.,,i,-,, i,cii,ii,, lirõriii liiti*- iiiuhiu,, im* «-.livi-ruiu lillilui, u ii/.,i rcfcrldu nu lucuii l\ ; (CNTÍNU) Tmbém ntr Ts trblhdrs d Cmnhi Frr-Crril Cric (Snt Trs), é ch d Grld Srs fvrit r s liçõs qu s vrilicrã n di l(i dc ulh vindur. Em ráid ibiscit fit l rrtgm, ntm àsflg hrs, m frnt às ficins d Snt Trs, ficu mlmnt cmrvd rfrênci l Ch d Unidd, num rrçã d 6 r. «1 Ci.Utí iiuuuut! rt Mni-ci luti bfll udlll ititüri ti U lüiu UU uuiü id/.tj. Udl*ití U liiiüitlui- U illl.1 CHU V tll (1 Ki,;..tílJlUS, Uuiütiiit Ud sitlt ucl M-Ju-v tt**rf.-.;t" uw L, iüi.ií. 4- mm b «wiiciui u.-. ui-ividri UU UbCJ iiumct. U culumuiiultu buiu;. ti lluüu Utu-u íuí lu lidü i.uüi.3 Ciuru u i,unulii;i,m tuíuit:- tiã. Jliill LULtui Ub i.i-.--du Cuíllti*iciá Uiv-U-U Sfi u cuhíiunucir mis ciucliccl tu inirru i-rrii v-iicu. rur is n lrums cluviã cm vu* n Uiiiyii Umuut. itivnu Sitii- ü r üirtri u bilicliui. u cíiutr.v2 rlnd vti u cuu ncucu nr J;-c Ls Vrs ssim s xrssu: cu m lui dlrln l/. bini r ns miuc sr rliv. Nã ó ti íiisiri òuiniã niiiuir n, qu dclru: Vu vtr n ch Unidd, rru sus cmnnts sã mis lums qu dirtri tul. lm lss. i Ch Unidd id ls cmunists, qu é um crnti r tds nós. Ninuuéni mlhr qu "s ciiiiinisis slcin cium é cz, d lulr d mnir liriii qris cntr Lifíht. UTRS PNÕES Cndutr 29: qui m Snt Trs tí. i,..,uà.hj ÍJluUlJtH.i limiui.ii i_. LUill Llldü Llt UtiuiUU J-yui.Cü, Uri muc k0.i. Ccxíi! U CuiillJililtíii U k-ttn ti. iuni ti uu uuuiid ui_.. Uut llluu UCltd Cu- Uu-ibixfiiiu.> liüiiâur ic vuiúi- UttCtí L-iiiU U i.utli*uc*jii*clu1j Jiiiul-u utí Utü UtúiVlU PUl n. tcid U Ulll LUÜ- uui.u.1 *ui<i Cctud Uuiiu. c. u (iuru-.it.uci cii i. lvui.nci i_uuijd uib xui.cu: u qulqur írm. rcni, qulqur u s*-.i u cuuu vunci.u, imuurtni qu stms tus um- (Js m trn ci buiuici, r cunquisir nsss uuims luiiiiüicucs. iuus utrs trnviáris miiusirm s m lvr d Cu iid.srs, unir sus iniõs dstcms d muuiiii 10: U ináimu0 llrd Viir ds nts um urim ui m nt irs. liviu-s éumuinl c rimir linh m nss r- \ mrc r iss sr lil r dirtri d Sindict. tl UM CNDDT Jrg Cvds, qu ld d llrd üms Mr d Sus lidru grév dç Snt Trs, é cndiqát l Chu d Jsé Ls Vrs. Flnd rsit ds liçõs sindicis iirmu: sr d cncrrr m utr ch, nã dscnslh ninguém vtr m l- Gráfic UNà Ltd. s ii it v i ç uiunc km k l. ENCJJSKiNÇ!PUTÇ TDBK(ili.\S ; ) 1 BU &\.f. JUSE -VMK. M» (VUm Hàn Lui») )r.. Cms iclíljkgln ÜF.NTS1 l l,t KKLBV ftòtulükim mrresss u lux CXS BS. UU KJ ii...liiiuii.. nulilimiu», i.i.. iii,.ii-.»u i..n< dii.tin.ii... t.\ rm.n-, UllicU c iii-ii,i.c» ii l.. - luídlll-.s ii\.ii.> t ínul.ih iituiiiiii i:i.in nmi.rlmi («ritutlilu, mui miüid. i.in.in» Uiiiimiluiilii: tu, Crm,» -»», _ Ki UH,, li-ivim, iiiiiiiiu. * bilii», ii itn» >. Mnul, 3í, Siilii-nüu) i, n-kund», qurt» ixt>-(lri. ll»cn: 4J-DU. frd Snts. lém d sus qulidds. í-ints ind iiiu tm stbilidd n Limht, cm lnh u. t d sr dmitid qulqur mmiíl. Cs sci lit fiqu durnt dis ns n rii.vri Sindict. Snts srá mrí;iiq stávl difícilmnt n Uíi drá clmili-l. Pr nós. rtnt, qu dsms tr ss cmsnhir smr m nsss luts, só vntgns rrá sun liçã cr dirtri d Sindict. E crscntu ind: fundmntl, rém, é qu tds s cndidts cis flus chs mis influnts fçm su rgnd á b; dc um rcírãm n ns liçã s unm r cumri-l. qn-sur qu sm s vncdrs. HHqWHMMMMNl gmmf!tc)m Cmissáris Mrítims Kntf.n cnvcdni ln Rin. d» niniuiliã. di i!r, às 1.1 h* diluiu ids n» üóclns nrn n r,m,,s,,,i ***«?H**1h Prcvi* Ucmblôln q,wí rlflllm. P;"" f &Jffi"gÍJÍ Trnbiilhntlrcs m Lvndris bm ii rvli iiiçinnlái,i, H hrs, rvlrls * niiiviiiriuri sin M-mln d imumum itui-, nim cmivciiil-i nrn uniu iiiihciii*,ií,,..,.,,. blélfl grl xl.iirdinnrii.. * l,wfi * "),B,lv" ",(l" dln lifi. h 7.M hrns. nu f.r- vlnicnii» «xlr-sindicnl r* dn d ilndltiit, mvid nr ntuiu ncldt t.v di.ii, nmnnhn, nn tr* liiilliniiiii"-. m xtrnçím dn niiirmru, bnlcri» cdrl* rn.s, runlr-* m nwm. Extrçã d.mármrs iléiii giiil r duruhr > nrvi.i. q rçmnt nr liiãã. runlfi cüiii mrc* du nrn lis :n i,.i,,i. Dissídis m ut n TST Estil m ut r Jul* gmnt n dln 28 d cr* rnt, nn Tribunl.Surir d Trblh, s dissídis c* ltivs r umnt d s;iliirii; nsturds h" "» guints sindicts: ds Em* rgds cm Emrss d Eliçõs Sigiir.s Privds Cit li/çã d Distrit Fcdciul du.s scuritáris dc Mini tirnis ds Trblhdrs nus indústris d Lticínis P-iidutti Drivds d ifur c dc Tircfnç.lu Mgm du Cfé dc Hu Pul. ls s qu frm fits * 1,,,,,,, lu Sindict ds Bncáris Pw í"*1 Publicd n mrns Slndlcm cis Trnh». trblhdrs d..lrnnl ti bdis ns ndústris dc Chéus, Gurci-Cliuv.is, ci, t Pv*. utrs ni idds íi* iz 8nbcr fu0 rci,li/íllil liçõs n di 22 d ulh róxim, - cim d rmtr sus cnn* 1 Pr nvçá d hs mu dirtri, Cnslh Fiscl ui, i > 111** 11 i *»iiii> iiiii* rrsntçã n i. it i t i i -. -,i irihulçôs s grvists, n* i V1"" Fd «<lu Vstuári. Está brt té ir l»» " Sindicts ds m,ss crrcn, $ l)ln/0 )ni nscriçã d chs., Músics, Jrnlists, Têxtis, ú Htlirs ns Fdrçõs i Enscdrs d Cfé ds Cmrciáris d Mbl* ú Sindict ds Crrgd Ws Enscdrs d ás i:i iiiiis. tul dirtri cmunic Cfé c (iii g Distrit Fdrl. munir s us ind sscids s srcids n Sindict d? Tlílrs cn*,u n lirõ r,*, n rn- Viòll mil cruzirs r - vçâ qu, n di.iü d d dircuvi stã mr- crrnt, hvrá um Fund dc Grv Sindic*,*;,,f,*S nr róxim dln J nssmbliu r discussã d l rvisã rçnintf.vi d n dis Bncáris, dis mil g d crrnt. lit trá inicruzirs.,*i0 às 8 hrs ncrrnnd.s vindur. Uniã Ds ráris Municiis "Cmunicms Pdm-ns úblicnr: u undr sò(*,il u r..m. nrmvu um ln tl rrlmcntcs d nvs sócis, ns siilnls bss: n) Srã nstituíds cinc iã) rêmis n vlr ttl ci CrS n.. (cinc mil cruzirs); b) Só Ddrá cncrrr s srtis sscid u musr Ués (3) sócis mnscullns ntã, dis (2) sócis fminins: i sscid õrnnt scr-lh-á frncid um crtã numrd, rrrsnnricnc rs flunvs sscind? u dus (2> nvs ss-itlf. Ess cncurs iivr*inn-? n rli.i S ri nini flndnrá m.t rir» íuíh H cnn*r**>> nnn, cnfín m mi *f>rtví*ã?nr srtd**- s rêmis. n sd dn tl.m. iifrfm, rr-fl-mdgf*-" Hn ".0"f. sncitíi cmrci--nf fn ri*i*!dii* h**t*cn<í «ôf.í-í fi-» TTiTin níirr trmnr ri -i r*"t»*nínc /» >;*r»it-- Ír<í>»*"- i-.f-rn-inní. nfl 1 P*: lí! hrs, nxcln n= <*nhn,is rsidnt." icrc-s Knmlilrii-KllrllDt, CK. (ílstkd, ntrrrvr-nt* nr» qilcnn çrnnilt*««<»rviru nrircrrint-r»* rnmn rrhnmin rnldn r rrntujn Prrcn» milrn* Tl *S!B?(! UUHiMlTUll). - (luiiidvstids il Drts, rmtscir, ntiifiru, c mu d csul» msinbn d cbcir, cdl* chs stiifuds. Prcn il ctisifm Cr-í - nn.n TrntHr nu Un l.lclnl Cnrdnsii, tíl, n rl d Írrl-H PNTURS PSTL Pmium-s KCluilirs dnmicllí, l r f. s môdlcns. rrblh rftlil c Burnntidii, Kctlv r <> "f. 1r-lrn l tnl/imí» liã-] 0S. 9 PRECS-SE xiiii liu csturir d<* vnmisiif*. i» iiintics. rini-sr lim rrciirnr Sr í ífis r tu l*r nciiíc CnH. S: - thz 1)15 l*n. i*rcls-s d um snhr idfiníi r-fi cuidr d mn símihr; ss d rsit, rrtnr Ru d» méric, HS nu á Vil Prtuári, Blur Prnmliucu, t. 65 Pí,*;is bm. PR (JR$ 10,00 PENS P 8 ti -im unúnri d "n/i/rm nr 2 cnti mtrs i vz, SNDCT DS PERÁRS NVS CNVTE [Vm< llnsm grtn Klitlsfiicn ili* cnvidr s Srs. tissnlnus is*.iiitns,t$ fiimlllns tnmlllns i tst cmmrtiv d 1 nlvcruârl dn mmrávl urv d ir. d Juntiu, rlizr-s m miss sd scil, u itl Jt; dn crrnt, cm n sruintõ s iri linins rgrmi lstr sflbr ns luls ncrrls n is: 1 - lnugurncrn d lncii dc brnz m ili/rcs rfrnts l nn nnlvcr.sftrl tln Brv d rtrts dc mmbr.: d! dlicliln; :t Ás 17 hrs 1 Kssfi rlnmt(»srn.flcu; s 20 hrs csmnt n rç ri Jã -u Milu \.vm : fgs Junins, blõs, li 5 5 Bil ís 22 hrs, tncismnt, \ Jl1.11) MÒTT \ Scrtári. Sindict ds Trblhdrs ns ndústris d Trig, Milh, Mndic, Msss limntícis Biscits d Ri d Jnir Cnvcçã Tl" rsnt cnvc tds s trblhdrs s*vins nu n n. n runir-s m nsscmbldin grul c\tnirdlnrln rmnnt, ; ri ir d h, 2!í dc Jlinhü, lé qu sm licds slári- i minlinii. cnglmnt d rçs, xllnc& d ilscnl-iitlliuili* c 11 rus smnl. Ri, 2*1 dc unh d ÍDÍM. \V.\.DMi:<>.riZ SLV Prsidnt. 1 S TRBLHDRES RECEBERM cm. indignçã ntici d susnsã d. li d slári-mínim. Dint d gl, nã cruzrã s brçs. clrm, su unidd rgnhm lut. r. xigir licçã d li mínim d slári rtir d r, dr ilh d crrnt..v clichê, flgrnt.d runiã intrsindicl rlizd n sindict ds têxtis, nd ficu usntd rrçã dc váris mnifstçõs d rtst cntr susnsã d li sncind 1." d Mi. rlir n clifct sms viids dns 7,30 às R.30 hrs. lid scrvidã. i cr. cidntd r su n «Flh Cric» gvrn: á fi b- Uni vis c-hft, crru 12 d ru r ssd, n sçã d brs * rrisnclnt). d «Flh Cric», uni cidnt dlrávl dc qu f( fi vítim udnt d imrssr d máquin intmr tmtic, Dnis Mglhãs d Silv. SNDCT NÉDT... Cm nã tm hvid srviç (Escrv litr r mvimntr Sriã d Nscimnt). s únic qutr utmátics BB, Sindict chf d ds ficins Brsil tlvz d mund dsignu Dénis ár mrgr n máquin Urâni, qu tm qutr rsidnts è Sindict d ficiis mnul. r, é sbid d Náutic qu tulmnt d nm tds Mrinh s Mrcnt. udnts d utmátic s cnhcm u.qutr ssrm ls,.,,,, rsidnts. sã:,, lfrd Cldir máquins mnuis. Dnis, m vist d cnhcr si- l!)c."!r/ (M intrvntr); Jsé Munll Nuns d nçã «qul ficin nd tds s mtivs sã "" (>\\> J Diirci 1trnilh Mnt2 rvitds r dsdir s mrgds, viu-s Ermli linlnt n (fx-p-vidnt); flnri (rsi cntingênci d citr trblh. "iml lit P r Si" ms lum mssd). Esclrcnd mlhr: tul intrvntr (U- rsultd dss rssã trnl, qu chfi cultiv limnt;, fi Dnis icr s dds d m rss ií imrnsds iiá i.i.i«iiíii:>. qubrnd ás flngs d iiniihir indicdr ficnd, rcilmnt, inutilizd. «Flh Cr,(:n>*- lv gr indnizçã cbrir s gsts cm trtmnt d rári. (Um Gráfic) Prsguiçõs n Mrqus Sriv N Gráfic Mrquês S* riv, cli/, um tl dri* n, sbrinh d.iiiã, ns fn/. iussm r trrívis dis sluns, li dmitid iiuiin n sçã fl cuni ò.ííí;»íi nliiru ik* trblh. Diári niniilè iiiii-i àlrilns um.s miisitrs, È um dc*- ltòr. Tuilò (u cuntc èl«vi cntr s trõs r ízr médi. lé s rnis sã rsgds r qu.-- trblhdrs nã lim. bbdur í* instld num nu dn fss <- i (.nn.syuini,. lumin nn i ii qu nnn s inni hli -i.. m, um inniu,.1,,.,,i us,-,i, - durs qu ii-im,-, miúiii i uu fôrt. St* Víimiis nv,*iiiii, tms il«rrnr c di; rsm, rqu! tirr r rvs é rcis - kr), lun rimári d «Escl d Plègm, qund, tm lgum ssunt ri clss r rslvr, fic tnt, ssustd v, sun sbr </u lzr, imditmnt crr cônsul lr cx-uiicrinlni: (Mürítl.) lun scundári, m sguid ntr m.nln dimnts cm cx-rcsidtit (Urcy) «í cis Pclcgs». finl fz qu ns utrs dtrminrm. «sinh n grgnt» é rsidnt lit ms nã mssd: Emíli Bnfnt Dnri, dtrminçã r d Ministéri d Trblh. ssim ficu sclrcid cs d únic Sinicl cm qutr rsidnts, cm grnd:- rüizõs luir clss tí i,cis d t\àut.iéu r: cul xclusiv d Ministéri,, Trlmllt clss, idüvi, sii n cnlu t /insliiiih lii. Emili linlnt muriu, qum ur mul, rzã l uiml cirã nr trr tds s intnt lns. SERPà D NSCMENT

7 (MPREN8 PPULR Psin 7 Urugui x ngltrr Áustri x Suíç, h, l C d Mund,nm,,V -. usmm lr móis iiih ruuiquflmui mui.-smii-i r st crônic diári, rcurnd fuçlr um uc C dn. Mund. n M msm i: nn cnsciênci n iri, rvlnd n nsidd cm qu ids gurdms i,! l ri mnh, ntr Rrnsil Hungri, D fl, \ à ( niint d mmnt, srvind dc cmntd té i > r qum nunc sn ntrssu mult r futbl,! ; r qu nul iss? Simlsmnt dvid lriuinstrit-lit í d.sr st rdll limintóri, ilrncl" d C n,ul diu* iiciii*. k is drrtd nm clssificçã lr, -! n ii finl funil ds lss. g, dsd qu BÒmntc smnt sii sil cntds s < qutr rimirs sts, rtnnln ns clccc-s rtir r <t tluilttlill c. uiuiui liiic ÍUVUlilll, l-, urus.» K lmliém nu > r r mns, cm tnts c t dsti crts «rfrmncs» cumrids r sus fmss -ss.., ll.i qutr uns st invict tim mglr, cm ri mtrts trint vitóris m su crv, lgums vult, rt grnd! rvlr tul unç d futbl húngr- ; tuinilift. u qudr rintd r Gyul Mndl trá um (!nrtrn bstnt rigs. Tnt mis sinhs scrn : i trf tl vncr, qund s tnt r ft d. Prn 1uskiis str qus imssibilitd d tur, : vitim rtn ntrd dsll d um gdr lmã, n ; ítltlm g ds mgirs. K Pusks, nr muits, 6.. mi Um. dirçã técnic d. «nz» húngr, td vi. nã ic-i l msm crtilh, dsd qu cnsidr ; qu flt il Pusks ftrá m ns d/, r cnt rndimnt d trt qudr. Pr cbrir ml! cnht, 1 Hldcgkutl srá dslcd, rmncnd Pits n cmnd d fnsiv, nd á s tm rvld ; l su rfit ntndimnt cm s sus dmis cm- J nhirs. > Mns, s húngrs, dst iit, trã um -ss dur d rr». Brsil rá cm disst dr tud l ; vitóri, qu trá um significçã qu srá.li dsncssá-.í rssltr- Tmbém Rdrigus nã drá tur. <, ntttd, iss nã ft cm nd ânim d rzid, r iss qu s sr, mnh, um xibiçã d gl, ris uils d Xzé Mrir, fim ri qu sms vr cnquistd um vitóri ltissnnt, mis sciculr. ) tlvz, d nss futbl Bur, Bltzr Ping stã snd bsrvds r Zzé Mrir Dquinh, índi Humbrt d sbrvis ntm (i rlizd rnt, sm qulqur cnclusã rátic índi (2), Humbrt Murinh (2), s gldrs utrs rmnrs UENNE, SS (Escil r MPRENS P- PUL!) Est nuinhã, n cnch d nstitut Fdrl d Esrts, m Mutilln, s brsilirs rlixrm sr itrntn ur btlh dc dming, cntr Hungri, trin r gurdd cm mis viv curisidd, dsd qu s váris dúvids d trindr Zzê Mrir drim sr dissids n trnscurs ri nsi. TRliS DÚVDS r.nlicliiiil, nlmltt dnt. quliilui, índi <- lliimhnrln frit nã fi ssívl umn ilclhi.1* sbr n quuilr qu lcrá frnt ns mnglrs, n mui» snscinl rli n i uni Cnu iln Mund. Zét féí xurlônlss cnm li- Frnc Pi/íftif.i Urugui c Áustri Sã s Fvrits PRÉM, NGLESES E SUÍÇS ESTà BEM PREPRDS BERN, 25 (. P.) Entr C d Mund u rdd (i s inici h c trmin mnhã, ds qlmrts d finl, num fs dcisiv r s cntndrs, qu s vncrm strã utmticmnt clssificds r às smifinis, nqunt s qu rdrm nãn trã utr rcurs d qu rrumr us mls... URUGU x NGLTERR Urugui ngltrr dis- (lutrã um ct intrssntissini, Embr s..cn:- õs d mund» c.im s fvrits d s srr um surrs d tim inglês, á (i ist c um g d fut- SlJy WrlM, médi d Snglish Ttm bi. N ntnt,» qui rintl r* «im firmmnt disst * ní0 m» dixr surrndr cntinur cminhnd «m ss* *rur» i br-cint mundil ÁUSTR X SülÇK MDURER Sb-s qu Mdúrir dvrá rlizài* dis Jgs (un Buns irs, duóis d su xcursã l Eur, S CESTÓV Dis d um fri d Jgs uivlcts, tim cdt rdu nvncibilidd r iü ik. d ftírslh, qu u.li!»íêü r ó!**íf. Si* Cri.*, ôvfi. sguir r trtl», dg ud irá r srl. FLUMNENSE Fluirá itns*.* Vsc dvrã r- i «tr «ntw tistrics «mçs *»*«c rn*.«quilibrd d q* utr d h. s ustrícs gr um WÍm futbl str ltnd t««mnt««- bm m dlsis ní ficm nt*r*s» stti bm crdncld nm sucss, á qu drrtrm s iwiüns r dus vis nst P*. sr diss, *» «tfhc ind éild r s ustríc?. cnsidrnd qu s msms gm um mlhr futbl. DETLHES DS JGS URUGUx NGLTERR Lcl Bsiléi. Juiz Eric Slcinr (uç tríc. E(uics rvávis: 1NGL- TERR: Mrricck; Rtnnlfrth Byrn; McGvi-y. lilly Wriglit Dicklnsn; Muiln. Brndls, Tylr, Wllshw c Finny. URUGU: Mãsli; Sntmii Mrtincz; n/lrd, bduli Vrl c Cruz: bbndic, mbris, Migucz, Schifiiin c Brgs. SUÇ x ÁUSTR Lcl Lusmi. Juiz Edwàrd FülUcss (sccês) Equis rvávis: US S TR1 Schmièd; HrUi ē ( Brshndt; rcwirk, Hl Kcllr: Rlic Krnr, Wgnr. Stsl, Prbst ltrd Krnr. SUÇ Piirlir; Çquct Nury; krnr, Kggimn Cnsbli; nlnn, Vlntlicn. Hugui, Bnllnmn Ftiu. ws VTÓR D URSS N TRNE DE XDREZ Drrtd qui mricn r BWGU Jgr* ql- llir um «clássic, n di dirigid r Tlm,»»* J, 6 d ulh, n fst srtiv d Trsólis. nhã, m Cchlr d tmirim. Zizinh dvrá tur um tm, qund nts srá hmngd ls dsrtists lcis. PRTUGUES Pr tugus drrâ rfrçr su lnti cm dis gdrs rguis té grs nã ss cnhcids us nms ds dis gurnis; 4 NV YRK, 25 (.F.P.) Trminu ntm, Trni Nrt-mricn-Svictic ri Xdrz 1 cm qui d U.R.S.S. r 20 nts cntr 12. i Dis nrt-mricns, Mns Pvéy Dnld Ú Byrn, gnhrm dus dns qutr rtids trmi- 1 nds ntm à trd. niss fifim Gllr gnhu trcir. ciirt rtid ntr Rbrt Byrn Í lxndr Ktv trminu mtd. 0 V?. it íí mmmmssmmsmmmssmmmsmsm- nn lim d cim, tntnd frmçã d um qui mnls drs qu mlhr sn dt t, mnir rtn tur d lnzt mngir. Cm s tcnts húmiiirs sit muit ráids, dtds d tintiis dscncrlnts, 7,/.é Mrir slii vnd s rrum umn frmçã cr dn cntr qui d lis- /lk. N cllly drst mllllft, i(illc ftiv cn tu, durnt um (m, cm cncurs < «-iirulrk mnls lv» d qu ns qu lém ntuiiiln, uu s: Dcquliilm, índi Humbrt. Cnnluili), nln sn rt clhr lim mrssã dllniliv ilu lénicn nólir %i> linvni milis* tltulcócs, rdltnd<8 qu ns dis (lu rvisã médic, sr rcdid, mimnlift, surgirá Hclçfi d qudr, VNTGKM DS TlTl)t,UK Km dus tuus fui dlvldld n cltiv, N rimir ríd, nó«trint cinc minuts d mnvimhfnçfi, Dnd d Próri Pusks BERN, 25 P) Fi Cm mis viv lgri qu n dlgçã húngr rcbu n mil (l dd l rir..n- Hislmi Kris, d qu Frnc 1uskás. tingid rsitdmnt n trnzl squrd, durnt ng cm n lmnh, á stv cm cndiçõs d rticir d róxim cmi «.miss rtn Hungri, qim srá n trd d ESTRÉS N dming, rntr Brsil. ráid rcurçã d ntvl mi squrd du srnçs tds d qu uds* s intrvir nss mrtnt rnt (i, rticmnt, dcldlrá srt d um ris i* ss ciirrrcnts à C d Mund. 1uskás fi cnsidu-d*nt. Sgund trindr Gyul Mtidi, dsd qu * gdr ssim n ds, n. frcntrá Brsil! MÉRC Est trd, n Pcmbu, cntr Prtugus s stréis d Prgui, Jã Crls Nstr Dtlhs S PUL, 25 (FP) mbs.s clubs qu s dfrntrã n trd d mnhã. n Pcmbu, vã cm cm idêntic btiv, u s: rbilitçã ds P(trtir)iini h stri rá «méçic últims insucsss. mrlc Prtugus d Dsrts lutrã l vitóri, fim d mlhrr, tmbém, d clcçã, n disut d Trni Ri-Sã Pul, qu gr ting su fs íinl. Pr iss msm, sr-s um b l, ntr sss dis clubs. S DKT.KS Nstr,.lã Crls Prgui, l rimir vz Btfg x Sã Pul, u Mrcnã Rrcm Gilsn Grsn, nqunt stréi Qurntinh, n qudr lvi-ngr Tud r um rbilitçã s rmnrs d lut dst trd, nst Citl Btfg Sã Pul sã i ris», n ntul crtm, nã t s ncrrgds, st trd, frm dc mld iitusinsm r, iruilii l iitrári. d diiv sqüênci Trni «Rbrt Gms Pdrs», Su (*qui vni du frcs lutnd, n Kslátll d Murcng, s xibiçõs d «Gll(? :i trcid lvi-ngr nlunçôòh, dixnd dsntn- m MÉRC Sguiu, ntm, r Sà Pul, qui d méric, nd nfrntrá, h, Prtugus. VSC D GM lim cruziltin grá n ;«.rç.i fir róxim, cntr Tun F. C, n cidd d msni nm. N di sguint Vsc rcgr;53rá «Biu BNSUCESS ucntr d Bnsücèss m rguri, frnt Fluminns lcl, srá rlizd mnhã. * LR lri grá mnhã: cntr Snt Fé, d Bgtá. qudr ibrirl» frmrá cm Cls, svld c Jrg; lv, Mrmci iiiiniiis; Mrn, Wnsliililiiii, Mxwll, Gring c Mári. FLMENG Jgr, trç-fir, Flmng m Cchir d tmirim. BTFG trcid btfsuns gurd ncis ô t> dst Urd, is nd mns d dus trçõs rsntrá Blfg: rrcimnt d Gilsn stréi d Qurntinh. grl. Est trd, cntud c"m s ltrçõs rvists, csèru-s. (i (i lim d «s- rln sblilivi dsnvlv cm cnii(» um dsmüiili mis d ;((íitd rn: su trrtdiãó. C clhnd, dstrt, um rsultd qu inbilit íntc s lhs ri su úblic, Qunt Sã Pul, stá cm um qui vm qu tm sbid cc-rrr m cmis, di s bns rsultds á inçds, Srá um ár dur r- Btfg. S QUDRS N Btfg hvrá divrss nvidds: ()s i-cirns d Gilsn Grsn; xríênci crn Eulu n zgr stréi ds Qurntinh. rvlçã bin, n tqu rvávl usênci d Viniius, brignd Gntil Cids lu in-,-, r mã d Nivld, n bxtrm cnht. ssim, qudr frmri cm: Gilsn: Grsn Bulu: Árâti, Bnb Juvnl; Grrinch; Qurntinh, Din, Crlyl Ni vld. qudr smuün dvrá cntr cm ns msms lmnts ds sus últims itr*"s, u s: Py; ClíH D Snrdi; Pé d Vls. Vitr Turcã; Hrld, Màrucci, Rdrir- Pin Cnhtir. chqu rinsil tm su inici: fixd r às 15,1.8 hrs n rlirr.inr vrms m i;ã s uvnis d mclcá d SS Cristóvà. n trni intrstdul intgrrã qui d méric, snd mtiv dc trçã. s dus quis dvrã isr cnch-ssim cnstituirls: PRTUGUES Lindlf; Nn Vltr; Hrmlni, Clvis Ci; Did, Rnt, i svldinh, ÍEdmur rt- g- MERC Vltr; Jl Nstr; Rubns, gnl vn; Prgui, lrcn, Simõs,.lã Crls Frrir..,XM! É rcglstrntisn ml dc dis tnts, tnd Mniirlnlui mr- (inl s nts ds ftivs. lliiinlirl niliii glrm r s sulnts, N Ki-f-umln tm, ciiin iliiisçã dn 40 niliiiiis, nr nlcniiili d liliii iiiic u- - -í. niii nn ini:«r iln lllttrl) im iliuliiics siilnlrm ni rsrvs, r 3 3. * ililic «Mllls (llllilis rnm ssim nrcuiunls: TTU-RB8 Clifçs 1liilicini Niltn Snts; 1luliiui Sunliis, Kruilinliili «tucr ilii(iiiiilui»: Jttliitlin, Didi. it,iii/íii *ili. (luiiiii.ii (lliiiiilirtn) lllllllillu. UBãKRVf- rstilh; Mur llid; Pnullnli, l.ll n lliiiíulm (tillirl; Wilsn.Mnrlru, llumlicrt (llng), tlllcs VK.UD B liiiliu /.!. lilliir), BDRQUES ns dnli Jngdnr ««tivrm usnt* dn trinn - dn iiuiliiiii du lui; R<Hlri- «us, iii iimlliiim rnm i" clis.min, i.( fur ili* i ::ii«. çns imi u lur n dming i* Vlud, qu st sn i-ii* xuilii d durc mim dns rn», mbn» ssm li mui ds d dr. ns lirrt. DEQUNH livs frm cnm Dnlm Snts c Brndãsinh, linh intrmdiári d Brsil, r cmbt cm Hungri. ntm, "ivt" d Flmng rvzu cm Bur, n s módi cnht d slçã ftiv. Sbrá, Prblm d Vsc - ZlZTÁtSZ r g frnt Plmirs, tui d Vsc d Gm. Qutr um mrcrm sfitulrs, sbr s sulnts, snd utrs ds tnts: Vvá (2), dmir lvinh, r s vncdrs ld, r s vncids. sciçãr d qudr, dndnd ind d tst qu rsndrá Sbrá,H mnhã d g, dvrá crrsndr Brbs; Dri Blini; Mirim, Lrt Hrld; Friç, dmir, Vvá, lvinh Héli. * %S»«M««Prig i.i-i ini St«d * ** v fl ip& Mk á"ú nrinilqtp iililiid *.*. DSPST RPZD RUBR-NEGR UM GRNDE TRUNF S EUPES ÀS 12,15 HRS, Ò NÍC D CÔNTEN D LTRRE, N RBTRGEM rtid dst nit, n Mrcnã, ntr Fimng Crintins, cm utrs circunstâncis, sri d fzr mis* d qu tm fit... - Prtnt, fznd um blnç cis dis qudrs vrific-s fvritism rin "n?." dn Prqu Sã.nrc. mi d- gurdd cm intns xcttiv c. lvri r «clss d Drbg» um grnd ssistênci. Dst fit, rém, rli ntr, rubr-ngrós c lvi-ngrs vrá triunfr, Tdvi, nã nã dsrt muit intrss, nã sr l invn- srá cm duc sfrç n nri cibilidd d Crintins, qu stá cm ri sus hmns qu g. Crintins nssrá nr mis ss bstácul. Tds cnhcm fibr, flm d r MS, E FLM? Enqunt Crintins s stnd n lidrnç invict. nzid rubrngr. u n5 rsnt nss trni cm s dix intimidr. E n Fimn. frid cm su bri, su qui qus cmlt, Flmng cm um qudr btnd triunís sguids frmd ri sulnts nã - lutrá cm um lcnn. tntndn rbilitçã. :.. ; ;:;.;!. âví >!:<s;# :;; *v:: - ííí :íí::: **? ;:; S EQUPES tim d Flmng ind nã stá ficilmnt scl- tnits, Pvã ilurinh, cruqus d Flmng cvii K ssívl qu Srvili Hcnilz vnhm fzr sii rrcimnt, Sndn ssim Flmng frmrá m Grci: Tiã Pvã; Srvili (Tmirs), Jdir JR, 0 ÚNC PRBLEM S PUL. 25 (.P.) N mnhã d dming, Pimirs dfndrá su xclnt clcçã n Trni "Rbrt Gms Pdrs", dnd cmbt Vsc d Gm, n Estádi d Pcmbu. ns um rblm cnt dirçã técnic s-, mrldin, r sclcã ri qudr. E êl dstcd vnt Jir, u c-stá cm distnsã musculr, dvnd sr substituíd r távi.s sim, tim "riquit" nfrntrâ Vsc cm s- Kiiint. cnstituiçã: Cvni; Mniil Gçã: Vldmr; tüih Dcm; Ni. Mcir, iitúnh. távi E7.0. Wy t CSMENTS RE.PPTGENS TRTS CM GERL JPECML flrifln0 229 TCL-13-K0 Jrg: Jl. Duc. Muríci, Eyrisl Zgl, Crintins dvrá clcr m cm s sguints vlrs: Gilmr: Hmr s lv! dri; Gin R* hrt; Cláudi. Luizlnhó, Pu*. Crbn Simã. N rbitrgm funcinrá sr. Rimmr Ltrr, sct hid d cmum, crd. CUSSFCDS : VUS Ltlbs fdriru d Brit rrfm tln» dvõuittlh m.. 78% lvnr lvlm, t\ i.t ndr ru Kl 1KLEfNK: - ÍÜ-UM Dr. Slivs, Plmir rnld Kl tninr, 106 U.»nd»r "-«i Sl l.fttl «2-1138, Dr. B. Clhlrs Bnfim CUSS TUBLHSTS Bns Sâ Jtt, 6t Gru l.ltí Fn: «-ÍM1 Dr. Pdr Ml Filh t. Bl Ursnc, 108 Sl» 1.1*2 TB.KFNE: «-9101 Dr. Dmííri tlmn. K*.8..Jíii6. 7B.-., nmlnr Fnò!. ÍS.itüS - Êsnlnídi,i«Càltl»... Dr. Luiz.Wruck d Cstr. vnid lil Urnct «77,* ndsi m VS Fns: «-S0J8 Í2-R8«4i Dr. Miltn d Mrs Emiy v. Ersm lirug, SU S»l» 70S Cliihdn dó Csll Diàrlnninttr lln» 15,80 n 17,» Tlfn: 4Í-718» MÉDCS Dr. lc.l Cutinh Trc, qlntt c lidni di 14.S0 i«18 hr» - B lrr lrlm, Si - l S02 Fnni 51-S31S Dr- ntôni.lustin Prsts dc Mnss C.fNK Ü.KK 4t,ntü» Nllii.-iunh S!, _.-> indi - -iiilh 8(12 - crcnt, iud» í liiiilu df 1% à» 14 tinri Lilir fsuclids i-uulr ("bllru - (.*, í-d.lu, Móvis lvrr n» d. - K»crllrln Siilãn d Vnd» n Um, * uluiu, S, *ftt*,; J3.J1ÍP

8 i ;,y.!< *<?*»* Cm smr sucd às vésrs d liçõs... Sbm s Mrrs s Cndidts d sflt 1 nts rfit rdnv c crnl Mlquidcs xcutv ds, dstruind s brrcs sncnd s mrdrs; gr, á cust d um trblh lnt d rgnizçã, lvd cb rincilmnt ls vrdrs ntnr Mrqus, Hnriqu Mirnd ristids Sldnh, s fvlds cmçm s rgnizr cm trn d Uniã ds Trblhdrs Fvlds, s dsumns dss nã chgm sr cnsumds. rsnç d mss ns rus s três vzs qu s lvntm nrgicmnt n Câmr Municil á grntm lgums vitóris «s fvlds, cus dirits só srã vrddirmnt rsitds il rrçã qu s tinirm. umnt criminlidd n rís gtiilinò rss Sã s Crims ÉPlíti DERLD PDLH, ESPNCDR DE MULHERES S "RZZS" NS FVELS S..M., ESCL DE CRMNSS "TUTÜC" RELEMBRND CS D MLNDR - (Trcir d um séri d r rtgns ntrvists).4 lici ê grnd rsnsávl l umnt i criminlidd. Vm cs dss licil trbiliári, qu s chm Drld Pudilh. cmissári Pdilh, rsntd cm rrssr d mrtríci, é ns um sncdr d mu- Uirs inflizs. Rslvr-s rblm d nrêvici r intrmédi d Pdilh é cis qu só d cntcr n gvrn d Vrgs. líci, qu mltrt mulhrs vítims d um rgim, é msm qu há uc tm ssssinu rnlist Nstr Mrir. CS DS FVELS imrns rcinári cstum rsntr s fvls FVRT CHP UNDDE Em lbiscit qu rlizu ntm m Snt Trz, ntr grnd númr d trblhdrs d Frr Crril Cric, rrtgm d MPRENS PPULR cnsttu. frnc fvritism d Ch d Unidd r s liçõs n Sindict d Crris, cm s d vr n rrtgm qu ublicms n sxt ágin dst diçã. N clichê vms lguns trnviáris qund trnsmitim su iniã à rrtgm crics cm ntrs d t-.ims. gtins mlndrgns. Tds, sbm, rm, qu s mrdrs dns fvls sã sss cts, qu vivm d su trblh. Hbitm cs mrrs rqu, cm diz mrchinh crnvlsc, nã tém cs r mrr. Msm ns fvls, rém, sã rsguids. s rnis d im!"véns ulr têm rdstrd s rzins imrsslnnts d líci municil cntr s brrcs d cidd. Nss missã dstc-s fmigrd mnstr swld Mlchids. qu è mndrt cis tqus às fvls. Embr ulçã ds fvls s cífic, há às rzs ciddãs, qu nã s cnfrmm cm tnts nrbitrridds. Prdnd rzã. rcurm nrir <"«- su róri cnt. E é ssim qu surg muit crim. SM utr scl U crim qu gvrn Vrgs frc v s turists é ím. s Svviç d ssistênci s Mnrs, mis cnhcid r s btivs dst rgnizçã frm intirmnt dsvirtuds. H ssistênci s mnrs signific scl d crims, sncmnt d mnrs rátic d hmssxuálism. SM n h m di um ds grnds cuss d umnt d criminlidd. TM EXEMPL TÍPC N ftubúrbi d Bnt Ribir vrificu-s há tms um ft. qu rbustc firmtiv d qu lici cntribu r ss vlnc imrssinnt d crims. Hvi nqul subúrbi um mlndr cnhcid ln icunh d «Tutuc». rsntd l líci cm um rigs ssssin, mis tntu cntr qulqur mrdr d lclidd. Su nimsldd r cntr lici. «Tutú» r cçd r tds s lds, Escndnd-s qui, scndnd-s li, smr cciisgui um it d burlr vigilânci licil. Um di fi l>-:gd dfndr-s d um tqu d um tir». licil fi mns ligir cbu bld. ndignd cm sucdid, lici tv um idéi gnil. Mndu qu nm srgnt d Plíci Militr fss â cs d0 mlndr. Nã ncntrnd srgnt sncu cmnhir d.<tntuc». mulhr, m std intrssnt, fi brbrmn. t svicld. Pr cus diss crinç nscu mrt. Tutúc» sub d ft «rmtu qu mtri scgnt. E num nit, ri nt d T?«nt Ribir ncntrrni-s mlndr licl. Qund stt» fêz mncã d uxr su rm, iá utr hvi dscrrgd um;-s três bls. si-niit" mrru «Tutuc» stá rs. i iii i ü im iiiiiiii wiiniiiiiim im in im iiiii m ii iiiiiii 1111 it iiiwii trl d rtir d Jcky lvs d Silv, 11 tnrbrt ns, csml, rsidnt n 1iint 1 d Pint, sm númr, r- H tclr il Jóqui Club, trvss vriirsnint u Ru Jriulm Btlh, qtiuntlii, clicgr m frnt n.!)", fi u clhid r um ônibus d C- % nrt, ficnd cm bniu, cruft ni cstls frturds; Fi intrnd cm std grvíssim g ns Hsitl Migul Cut. mtrist cnsguiu fugir. 1 Friu dn d bil "% Embr snú d mnr dg d. ntôni r mtid v- lnt. Durnt um fstlnh d Sáü Jã, n cs d Sr" Frn- cisc Vscncls Dis, slti-! r, 27 ns, à Ru lvs, 5S, «í m Milurclru, bbricu lgu- m cis s ôs dsfir id s mund. Quri brigr fôscm qum fss. brrcid, í»> tr t-t-i ü.u mnr -"-.n brulhnt ui uiilvlllu qu VUt % s rtiiss, is s dmis qu H rim cntinur brincnd. Fi bstnt. ntôni scu d um fc friu vntr d Frncisc, qu, r ss, tv d sr ntrnd n Hsitl Crls Chgs. lvd r dscnhcids f. Er md d mnhã, qunn frrir Jrg d Quirz, sltir, 24 ns, rsidnt n Ru Silv. SG, m Pidd, sl- tu d um bnd n Ru M- ncl Vltrir.. Ml s s és n chã, d um utmóvl, qu s chv rd ns rxlmi- dds. sírm váris disrs. cuv.- lh ttr.girm s crr.ns. Esvlnd-s m sngu, Jrg?í fi mdirr-s Pst d síá sístr.cí d Méir. ui- rr.vcl cnsguiu íugír, sm s: idr.t!í!cd. ffssübübt Nã fi Lili Mrln Mrln, qu ni é Llll Mrln, tuinii dns trizs, mus bilrin ilu «mit» «Três 1!», brigm híi dis cm mási Hug d Vscncls, trmltmml ssim rmnc qu tinh m ci. sudd, qu ssu sntir, rém, fi ml» frt iu su iniã, ssim. f:l tntu rcnciliçã, nã snd cit. Dssrd, Llll (rnu vnn bm m frnt su rsidênci, n Ru Mlnistr Vivirs d Cstr, â2, rtmnt t. Cnduzid m tm Hsitl Migul Cut, fi st tr d rig. Qus Linchd Mtrist cs d mtrist Sbstiã Pinhir Nvg, n Ru ; cáci, 838, r cnhcid m td rdndz. Qusi dirimnt i lá s vrificvm brigs, hvi grits d scrr «ncdris. D tnt cntcr ist á s trnr cis crriquir á ná! chmv mis tncá ds vizinhs. Ms. ind s cmntv qu Sbstiã rinhir Nvg nã tinh nnhum mr s filhs. : té msm tntr, crt vz, busr d su róri filh. s grits chrs d mnr Jig, 13 ns, filh d Scbstlã, qu rm uvids ntm, trminrm chmnd tnçã : ds mrdrs d ru, tã ngustlsb rlngds rm. i Kcslvrm, ntã, tlfnr r s rnis chmr lguns sldds d Plici Militr. Er rcis s cbr d vz cm quil. E, qund ulrs, sldds rórtrs, chgrm à i cs d Sbstiã, su filh Jrg stv mrrd crrnt, brigd ficr cm cbç r bix nhv brutl-! mnt. mditmnt fi libcrtil su i cnduzid r 1 Pst Plicil d Csm, nd á s ncntrv grnd númr d sss dissts llnchi-, qu nã cntcu, rqu s sldds nã dixrm. Rub ml sucdid Já hvim rubd» dts nnts. váris bts d rcsdnci d crnl médic d Exércit dlf Sdró d Cstr, n v. Pustcur, 303, sm qu nd lhs cntcss. Vltrm, ntã, tntr nv rub. Ms, n tntrm nhr um st d cur frm rcbid l dn d cs qu, xim nxílici d sldds d Plíci Mliitr, cnsguiu rndr mdu Cnári d Brit Krbrt Vôs. MS S HBTNTES DS MRRS Jà SBEM EM QUEM VTR: NS CNDDTS PPU- LRES QUE ESTà SEU LD 0 N TD - DFERENÇ ENTRE UM CNDDT QUE TUD PRMETE E ND CUMPRE E QUELES QUE SEMPRE SE CHM JUNT S FVELDS Nunc vi (nt gnt d sflt subir mrr cm gr. Ests frm s rimirs lvrs qu nss rrtgvm uviu n.mrr d Brl. Qu gnt é ss? rguntms. Sã s cndidts. E cm rmtm! N Mrr d Cntngi, cnnm cm um bic. N Mrr ds Mccs, um nr* m dr mç dsncr sbr dzns d brrcs. Pis cndidt rmtu rmvr dr. Cntnt qu s lit. bic ns rc, dr cntinu, mçdr, n lt d mrr. i cndldts sbm, ml dlsfrçnd dsrz qu têm r quil tud, dsfim rsârl ds rmsss litris. s uvids d gnt ds mrrs stã chis dsss v07.s mcis, érfids qu tud rmtm nd cumrm. cridd d um vrdr vrdr Cut d Sus, r xml, tud rmtu s (vlds d Mrr d Dndê. Ms n cs rcnt d Mrr d Tlmbnu, vrdr Cut ficu ld fis cruéis dmlidrs ci brrcs. E fôz um gl dmgógic. vr um ds snhr sm brrc, dstruíd ls mãs d Znóbi, rslvu xrcr su cridd. rrnu um brrc r vitim. Bndit cridd d vrdr Cut. Primir, iu dstruiçã ds brrcs, dis du um brrc um vitim, st trá qu lh grdcr gnrsidd. E ssim é vrdr Cut, crids rnt dfndr s dmliçõs, s dss, xulsã dc hmns, mulhrs crinçs d sus lrs humilds, fim d licr su cridd. Nr ds fvls chf d lici municii, sr. Mlqulds, gnhu um lid ns mrrs: Nr ds fvls. Grçs Nr, fmílis intirs sá sts rlnt, hbitnts ds fvls sã sncds cm cntcu fvld d Mrr d Brl, rgu d Silv. N Câmr Municil, Nr tm s sus dfnsrs fiis: sr. Cut, *sr. Trt. Jà Luiz d Crvlh, Gnçlvs Lim, Ctrim Nt. Enriqucu à cust d Jcrèzinh históri d cndidt vrdr l P.T.B., sr. Grld Mrir, é um citul d vrgnhs cmnh litrl dsss cndidts d sflt qu qurm vt ds mrrs. Sb rtçã d Lutr Vrgs Dulcidi Crds, rclmu-s cndidt ds fvls. E cm rttr ds mrrs, cm dirtr d Sr- PUCS ESPERNÇS D Slvr "Pirinus" vlh nvi d Lóid submrgiu qus cmltmnt Scrrid l Gunbr Er vlh um ds chs s sltu Há ucs srnçs d cs d máquins, íi invdid r grnd quntidd slvmnt d nvi «Pirinus», d Lid Brsilir. d águ. té gr, unic scrr qu lh fi rs- qu s ch qus nufrgd sudst ds brlhs 430 milhs nrt nbr», qu, rcbr td rtiu d nvi»gu- d Ri d Jnir. Cm um did d SÜS, imditmnt grnd rmb à ltur d tndu, stnd, gr, mnhd m rtirr águ W r mi d bmbs. N nú tnt, á snt flt d g r qu á fi slin, mtiv 0 nvid m su ud um 0 utr nvi, rbcdr «Trvã». 0 S té mnhã, 0 dming, «Pirinus* ind 0 nã stivr nufrgd cm- 0 ltmnt, srá finlmnt 0 slv. N NUFRÁG ( Bnd x cminhã mnr r «Pirinus» vinh d P lhéus, cm dstin rimir vítim st cminhã ch tiô.,., Citl, trznd crc d Em crri, cm mrch-ré, l v. lstr cm s cm- g _.,,,.., nhirs d trblh, Slvdr 2-Ü tnlds d crg Vicnt Crvlh, qund m f g- sbl d sntid cntrári surgiu bnd 2.516, «Mdurlr-Pnhu», % nvimirmnt rcbid n- Crvlh, 23 ns, r- i rl. su did d SS fi dnt n v. Prumbi, 275, m Hllólis, rvlu cnduzid l mtrnlr Jsé qu h- iinw«<inusni rcm t vi Frrir d Mris. Rsultd: rticd um crim n Es- i l nvi «Lid S Dmintd d ni, trmnd chqu lguns h i dis trás. % ussglrs mndds r Hsgr», qu imditmnt r- rrndid, rém, mçu... n írrirlrins qum dnunciss qu él cn- trnsmitiu «Kngus iti Gtúli "" Vrgs. Sã ls: tr, cm mnr.p.r., g lvs», qul dirigiu-s l- M ltlr"rsidnt n itr dê xl Sií,?1!»" «,ns,d, UíhTuniffi d sltss umà triulçã d brc sinistr- Sft S!Ç8S2ÍSl?. x ~ risd, íi grrd r u- g _.r, 1 g ".?cl d nufrági.» i. t Lá. \.\ uu.w (iimuu, ixúõ. flc3tí3. *-* ~ -,tb> Frncisc Pul d Silv, ns, rsidnt n Estrd V r í msm, s. P. E. ná % chgnd, rcbu td chmss cnt d Crvlh, 421 sldd d Plici g *-í_ t-» -!».,,.,» c\w,*t* Militr Hnriqu Cristin d triulçã d brc Sinistr- Silvir r grnti-l cntr %.-, cuí0 m-dnt n c. um ssívl grssã. CU3 ctn,i-unr s dis, cntã, frm m busc d Sl- itã lfrd Prilstn. vdr, qu. n ntnt, cns- % guiu fstá-ls fugir. 0 Mrt l crr bnd Km um sntid vinh um utm vl n utr vinh um bnd d linh 14. Ms, ssim msm lmir Vl, csd, (53 ns. mmbr d Câmr d Cmérci Britânic, quis trvssr vnid X. S. dc Cchn. Qund nsu m vltr.iii r trd. Fi nh d vilntmnt l utmvi tird d ncntr bnd, flcnd mmnts dis. Prdu 26 mu s cruzirs CUS D NUFRÁG u,..» vrddir cus d tu rsslüíàsf TS-m? f nufrági é qu.pirinus» rr rãfsiõnrnrstérif- si 1 é um nvi ds mis vlhs znd, 5nd,h nu lnd!vid,u u? qu nã dvri cntinur XmTniflS: nvgnd. Cnstruíd m dnd Lnçu % m ds 26 mil É 1910, m Blfst, n nglctuülrs qu rcbr d firm g trr tm nrtntri "U nni m qu trblh, livir & i-rr lm P,rtm> úi ns irmã d us, qund, cm s s histri d sml d u- á b, tm rgulmntr d vir, cmrcid, csd, 27 viri, ns, rsidnt H nm nívir, H n n Uu rçá, um nxl vm P" 724 nã fi cit óls - ns 20 ns. Dss md, tvõs... 0 qund viv, um ds té n cs 0 chs d csc dsrndu- 0 s, cusnd nrm rmgb. d gurd Clmmnt um ldrã «r- % vis tnt d Lid cm d rn um nl dis um g Cstir grd c, ssim, cnsguiu n- «-siir s ncntrm m ntrr n cs d0 gurd-civii 0 std smlhnt u mis n lbrt Frrir V- grv qu «Pirinus», nã rlnnxit nfírt 1 nd d dmirr, rtnt, ncssári quix fi dd 0 qu vnhm igulmnt 5ií cm*2 nnum? Fv?s 5" nufrgr. Ms, rvidênci fi tmd. %?,,...,J gvrn. Tr su vz, «urd susit i dü sr- Gôtuli Vrgs rfqu «íjnd», lmnt cnh- ú r cmrr nvis d cid lcl, gur- s ldrã. áf r m v2 < rrlhr Li òárinh* liàjt [ liás, muits utrs nviç ds Fvls, vi dstrutnd brrcs cnstruir)» d dlílcls dc cimnt rmd, rclhnd rins. sr. Edgrd Crvlh tm rvs ftgráfics, té um film, qu cntm cm sr. Mrir nriqucu à cust ds fvlds d Jcrzlnh. ssim, cm su vlhcri, Ávids d gnhr umn cdir n Câmr r mntr su ngóci, rgnlzr mlhr s ílctruns, s cndidts dsfilm clnl- cmnt ls mrrs. Ms s fvlds stã Já cmrndnd lingugm, s mnbrs, triçã qu s stm n cr ns gsts ds cndidts d sflt. s cndidts d sflt s cndidts d v Tmbém stá cmrndnd difrnç qu há ntr sss cndidts guls qu rvrm sr migs d v: Hnriqu Mlrnd, ristids Sldnh, ntnr Mrqus. s mrdrs d ntig 1 Mrr Turnn, h d Librdd, ná squcm qu Hnriqu Mirnd, dsd dzmbr d 1947, stv à frnt d lut l dsrriçã d mrr. Qund s fvlds ntrrm m chqu cm lici, Mirnd clcu-s unt ds fvlds. Dis mrdrs, um dls chmv-s Kgéri, cirm vitims ds b- s liciis. Cntr vrdr Mirnd, lici chgr msm rrr um cild. s fvlds vncrm. grilir fi xuls. Pr su firm siçã, m dfs ds fvlds, vrdr Mirnd fi dmitid d Escl d Escillsts d rnáutic. Grçs à su ud, r uniá ds fvlds, frm cnquistds: um mbultóris um scl d lf- ULTHtô fútíw» Flcu, ntm, n HPS, cmrciári Juué ds Snts Rivrtô, brnc.brsilir, 33 ns, rsidnt n Ru d Livrmnt, 134. m cnsquònci d frtur d cràn rduziri r trlmnt, qund tntv trvrsr Pi Rivdávi Crri. xx Jsé Gnçlvs Cms, brsilir, brnc. 3S n?, sltir, chcáriç, rsidnt n Estrd d Bicuá. 20fi. fi trld n lt (Tá B" Vist_ r um gi d Exércit, sfrnd frtur d cx dirit cntusõs gn-lizds. Fi intrnd i HPS- xx Mnl Frnnds, rrguês, 70 ns. rsidnt. h Ru Hdck Lb fi trl-id tv i-»-âni frturd, und tntv trvssr àqul ru. m frnt n númr 104. Fi intrnd m std d <rchqu\ n HPS. grssã Mr Luiz ndrd Sr Fi distribuíd Juiz d 25 Vr Criminl inqurit insturd r urr grssã sfrid l mr d Fxórcit Luiz Gnzg d ndrd Scv r rt d cmissári d líci Grsn Frg. Cm s sb. gnrl ncr tntu ncrrr cns cm um simls *dntstcã» licil. mr Srn. n ntnt, xigiu cnsguiu brtur d nquérit, is, cm lgu, é su intrss d cmbtr s rbitwidd? mn. tr rsih utridd d Exércit. Ncinl. Crim d Cstiçl ssssint d dvgd Wilsn d ssis" Prir fi rcnstituíd n mdrugd d ntm t su utr, Luiz Edurd Sut. Cm ds vzs ntrirs, dlgd Gilbrt Lcrd mdiu rsnc d Jrnlists unt ssssin grãfln, crcnd - d.numrs gru d liciis, rincilmnt r vitr ttgrtls. Cntud, sub-s qu divrss incidnts ntllhrm rccnstltuicã d crim, um vz qu vm cccl qu ssssinu dvgd Wilsn d ssis ós um nitd mórbid n. rtmnt d vitim, m Btfg, rcúsòu-s s dixr ttgrír ls rits c msm.i tsr cstiçl qu utilizu cm rm. Nâ bstnt, s üciis citrm qu imst qu lhs fi l ssssin ssin éfêtun- 12 J$ ********* iiii xc ilm btlstçfl r Mrr d Librdd. s mrdrs d Fvl ds Mrés, n Híic, S Clmnt, Pnsmnd, cnhcm s tividds d vrdr Mirnd. st nft subiu mrr r nhr vts sim i"i.i uvir s fvlds, sr su mig cmnhlr d tds s hrs. Km Psmd, vrdr Mirnd clbru nftlgvclmcntc r nscimnt d um ssciçã qu gr tm qutr mil mmbrs vm nfrntnd Cúri d Nr ds Fvls, cu ss qur um ár dqul mrr rtxt d cnstruir um hsitl. s fvlds têm sus cndidts lidr d bncd cmunlst n Câmr Municil, ristids Sldnh, rvlus ncnsávl dfnsr d ulçã fvld. Fi vz qu nft cssu d dnuncir s crims rticds cntr s hbitnts ds mrrs. Fi v/. qu s rguu cntr Nr ds Fvls qund dstruli fvl d Hiic. Estv smr rsnt s sfr1 mnts d v, n rslstôn. ci s dss, r dnuii cind n Câmr crul dd triçã, r nfrti tnd Nr ds Fvlm Grçs à çã d.s vrd rs cmunists, s fvl ds cnsgum gr fircr mlhr rsistênci íi lici qund trz rdm d ds dn dmliçã Há mis unidd, há m!f cmrnsft d lut, mu cnsciênci d qu frç il v ttà m cu utilu. Cm Sldnh, Mirnd ntnr, mbr mbr, s fvlds d Snt Mri t d Timbi cnsguirm mdir s dss dsuni ns. ldnh é utr d rt qu cncd dt çõs rçmntáris, n vlr d 150 milhõs d cru zlrs, r srm licd! m bnfici ds fvlds li tl rvd sni nd. Ms Prfit s rcus xcutá-l. Mbllí zm-sc s vlds ur qu s cumrid li, brignd Prfit. li cr vrb qur tm dirit: s hbitnt» rik fvls d Ri d Jnir. QUEREM UMENT S JRNLERS Tmbém rcisms nr. dizm s d;òíiibuidrs 30 r cnt r tds s vsrtins um tbl scil r s mtutins Cd xmlr d dming s qusf um quil Mvimntm-s s vnddrs distribuidrs tk rnis n sntid d cnsguir um cmissã mir r srviç qu xcutm. Rliznd uni trblh rlngd ml rmunrd, tis vnddrs d urnis têm l dcisivs n divulgçã d imrns scrit. UM EXEMPLR PES UM QUL Um únic distribuidr é chf d um btlhã d irnlirs. E rcis muit Snt trblhnd, nã rdr um minut. c dinincs distribuiçã é um vrvdlr scrifíci. miiu. ds rnis têm ms d cinc sulmnts muits chm sr us um ti. rfissinl, cr s dslcr d cntr té Cirrn Grnd, nü nd lvr mis rl 20 N-mnircs d -d rnl. Ms ss nã é. vidntmnt, rblm rmcil. Trblhm cm stivdrs n fnl. tém mns cv 40 cntvs m cd irni vndid, snd bricds ind trzr d t-lt Srnd ri"? d nclh. 30% PR S VESPERTNS Flnd à nss?nrfm. distribuidr Rivr slrcn luns nts -.s rivi-idicnçõ.- d crrçã. Diss: Tms muit trblh snh?ms nurf ntic. Ws tmbém rnsms cmr, vstir clcr cm nlqur nss. cmissfí u rcbms é dsvritin. ~ Nà PRECEU 0 HMEM D SRTE GRNDE té ntm indn nã hvi rcid hmm qu tiru rêmi dá Ltri d Sã Jã0 n vlr 20 mi- hõs d cruzirs. Trt-s d sr. Durvl Quintilin, vsidçnt m Sã Pul qu tvá dirit nd mns d 3 milhõs ds 20. bilht Prmid fi vndid l Cs Fsnl d Sã Pul. litms um umnt \xh 30% r tds s vsbrkns. ss ussibilitn m lhr rmunrçã Drá tds Qunt ss mtutins, c missã stá studnd Pis cd c2.»ü trá d hvr ur..;- sluçã difrnt. did Julgmnt d Gd Fi mis um vz d. sntnç dfinitiv ;", Jl Gd Frnnds- iji- d. n 23 Vr-Criminl. "íí.: tnttiv ê rt grisã. uiz Ml Mchiíu dschnd, dtrminu rquivmnt ds áuts-rl tivs 3 fts qu s tc-ri: ssd fm Xnc Jnr ntndnd qu. nss rticulr, nd ficu urd cntr cusd. CNTR VEND DE FGS i>.-. vn Crds, iscrtár: d ntrir Sgurn. ç d Prfitur, stá Drrnd um xdint* «Prfit, sugrind nvi d«mnsgm ã Câmr Municil n sntid d sr- ri bid vnd d fgs n Distrit Fdrl, rtir d róxim n. liás, á sã snd ngds numfvss dids d licnç d stblcimnt d brrcs, snd qu s ucs n- funcinmnt sã dvid trm imtrd mndt d sgurri ç. :. EXPRESSV SLDREDDE CNDDT DS RDVÁRS mm& - Rdviáris d Emrs d Trnsrts*Brs-Lisb, ssmnd um list d slidridd à cndidtur d lhn Sntn, drm iníci ntm à cmunh "Um di d slári r cndidt ds rdviáris". Mil qulrints nvnt cruzirs fi u imrtânci rrcdd nst rimir list, n qul ssinrm s sguints trblhdrs: dschnt svld Frrir Gms, cbrddói Jã lbrt d Silv, cbrdr svld Chvs Brrt s mtrists Etvld Ls Vin, Nildn Vin Fr rir, Mnl Snsã d Cruz, Jã Prir Bsts Fi lh, Mnl Lin Frnnds, Chrisntin dá Silv --dr- Un Silv d livir Rymund Viir Pint D&àt ntm, utrs lists stã crrnd ns dmis m-urd"! ráuiáris, msm êxit, qu âmnstr.":-,: rstígi d cnàiüt ulr Òthn Scliàncinzr sr cmnhirs d crrçã.

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do LEI Nº 181/2010 Dispõ sbr Municipl quçã 051/2006 d Li 14, gst 2006, qu trt sbr Cnslh Municipl Alimntçã Esclr CMAE, s dispsiçõs d Li Frl junh 2009 MEC/FNDE/DAE-CD julh 11.947, 38, 2009, 16 Rsluçã dá 16

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O A B O R T O : U M A Q U E S T Ã O M O R A L, L E G A L, C U L T U R A L E E C O N Ô M I C A C U R I T I B A

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

CAPÍTULO 9 COORDENADAS POLARES

CAPÍTULO 9 COORDENADAS POLARES Luiz Frncisco d Cruz Drtmnto d Mtmátic Uns/Buru CAPÍTULO 9 COORDENADAS POLARES O lno, tmbém chmdo d R, ond R RR {(,)/, R}, ou sj, o roduto crtsino d R or R, é o conjunto d todos os rs ordndos (,), R El

Leia mais

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002.

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002. PREFEITURA i1 UN ICLPL I)I (;ARRI Prç Mrchl Dodoro d Fonsc s/ny Cntro. CEP: 49.830-0()0 CGC 13 112669/0001-17 * Tlfon (0'x79)354 1240 1 E-Mil: LEI n 45712002 D 29 d bril d 2002. Autoriz o Podr Excutivo

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

Missa Ave Maris Stella

Missa Ave Maris Stella Missa Av Maris Stlla Para coro a calla a quatro vozs SATB Notas sobr a comosição A rsnt comosição constituis a artir d um ordinário da missa m latim ara coro a quatro vozs a calla, sm divisi Sorano, Alto,

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O O s depós itos fos s ilíferos, o s s ítios paleontológ icos (paleobiológicos ou fossilíferos) e o s fós s eis q u e a p r e s e n ta m valores científico, educativo o u cultural

Leia mais

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o PORTARIA Nº 1 6 4 -D G P, D E 4 D E NOV E M B RO D E 2 0 1 1. Alte ra a d is trib u iç ã o d e e fe tiv o d e m ilita re s te m p o rá rio s, p a ra o a n o d e 2 0 1 1. O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM 4 5 6 7 8 9 0 QUIPNOS ONROLOS 5 LINS RSRIOS OU LINS ONLOS LIN RSRIOS IR INRLIÇÃO UOÇÃO NSS LR ULILINS O I 8 0/0/5 URÇÃO LRÇÃO OS UNIUS, RPOSIIONNO O POLI LRÇÂO N LIS RIIS LOUV 7 7 0/0/5 LRO O LYOU, SUSIUIO

Leia mais

A N E X O P L A N O M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O 2 0 1 5 2024

A N E X O P L A N O M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O 2 0 1 5 2024 E S T A D O D E S A N T A C A T A R I N A P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M A J O R V I E I R A S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O, C U L T U R A E D E S P O R T O C N

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

INFORMATIVO 02 / 2009 LEI COMPLEMENTAR 128/08 - SIMPLES NACIONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CERTOS PRESTADORES DE SERVIÇO

INFORMATIVO 02 / 2009 LEI COMPLEMENTAR 128/08 - SIMPLES NACIONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CERTOS PRESTADORES DE SERVIÇO 2inf08 HMF (23.01.29) INFORMATIVO 02 / 29 LEI COMPLEMENTAR 128/08 - SIMPLES NACIONAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CERTOS PRESTADORES DE SERVIÇO Em 22.12.28 foi publicd Li Complmntr 128. El ltrou

Leia mais

soluções sustentáveis soluções sustentáveis

soluções sustentáveis soluções sustentáveis soluções sustentáveis 1 1 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 2 2 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 3 3 APRES ENTAÇÃO A KEYAS S OCIADOS a tu a d e s d e 1

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

C R IS E E C O N Ô M IC A E G A R A N T IA DE EM PR EG O

C R IS E E C O N Ô M IC A E G A R A N T IA DE EM PR EG O C R IS E E C O N Ô M IC A E G A R A N T IA DE EM PR EG O J o s é A ju r ic a b a d a C o s t a e S ilv a ( * ) I. C R I S E E C O N Ô M I C A S e g u n d o o s e c o n o m is t a s, c a ra c t e riz a

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

' ".,',r. ~... * : ;,',,->...-.;.;."-"-..:--.-..,.._. -_ -.. -SgfiPií-5r>N*S W'-4J?' Lola, na 2.' página, dcclnraçõeii do vlco-prcsldento da índia

' .,',r. ~... * : ;,',,->...-.;.;.--..:--.-..,.._. -_ -.. -SgfiPií-5r>N*S W'-4J?' Lola, na 2.' página, dcclnraçõeii do vlco-prcsldento da índia - -" W-4J? ".,,r. ~... * :;,,,->...-.;.;."-"-..:--.-..,.._. -_ -.. -SgfiPií-5r>N*S â Trn-s Ncssári ngrss d Chin n NU - wmmmm%wêêhmknmmm%mm\m mmm wii»»w>wwiiiiiw»wwryw^w«im^ Ll, n 2. págin, dcclnrçõii d

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV s GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO ADVOGADO EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA i VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV -4 ' c ri r O -4 ' -4 t-3 PROCESSO N 1003345-80.2002.8.26.0100

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

CONTRA. mediante acordo pré- vio com eles. Mas os magna- TESTOS de toda diários do tipo do grileiro Lunardelli. Desesperados com o golpe

CONTRA. mediante acordo pré- vio com eles. Mas os magna- TESTOS de toda diários do tipo do grileiro Lunardelli. Desesperados com o golpe .( ' Ksíâ íiciíiuciit ciifirmil vigm il gngstr spiã nzi-mricn ffiilwnl Millr Brsil. cixir-vijiit il Trm» dvrá i» gr n próxim dming, pr xigir d Vrgs ntrg dc nsss riquzs nturis d sng d jvcntudc brsilir pr

Leia mais

José Maurício Nunes Garcia ( )

José Maurício Nunes Garcia ( ) José Maurício Nunes Garcia (1767-1830) ântico de Zacarias PM 0 Edição: Antonio amos coro, órgão (choir, organ) 12. Antonio amos licenciado ara Musica Brasilis, Rio de Janeiro, 2017 ântico de Zacarias Benedictus

Leia mais

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C Quesã Pedr iru mens de um cenen de fs d fes em cmemrçã seu niversári e quer clcá-ls ds num álbum de 0 págins. Em cd págin desse álbum cbem, n máxim, 0 fs. Inicilmene, Pedr enu clcr 6 fs em cd págin. A

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial.

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial. 6. Função Eponncil É todo função qu pod sr scrit n form: f: R R + = Em qu é um númro rl tl qu 0

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UZIEL, Ann Pul. Rio Homossxulid Jniro: Grmond, ção. 2007. Fbino Gontijo Doutor m Antropologi m pl Scincs Écol s Socils Huts Frnç. Étus Profssor Adjunto Bolsist Antropologi Produtivid d m Univrsid Psquis

Leia mais

1º de Maio de luta. Convite à categoria. Torneio de futebol-relâmpago. Capacitação profissional

1º de Maio de luta. Convite à categoria. Torneio de futebol-relâmpago. Capacitação profissional ANO XXIII Nº 1115 28 DE ABRIL A 3 DE MAIO DE 2015 www.sintufrj.rg.br sintufrj@sintufrj.rg.br 1º d Mi d lut At cnjunt ds cntris sindicis ds mvimnts sciis srá n Lp N sxt-fir, 1º d Mi Di d Trblhdr, Sintufrj

Leia mais

Por que escolher a CWC?

Por que escolher a CWC? P q lh CWC? t õ ç t 1. I i l ã à t t N it, l it, l ti á g l f E g i. t lê g I ívl t é á ti, tblh lh it h l. z i lh i iglê 4. V i Ativ Of i vi g tivi lt t i ii t. E tiv t v i ã t it çã tbé t t, xõ til lt

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

E HORA DE LANÇARO CANDIDATO POPULAR Intensa Repercussão da Entrevista do Secretário Geral do PCB

E HORA DE LANÇARO CANDIDATO POPULAR Intensa Repercussão da Entrevista do Secretário Geral do PCB i m i Mi T**?*! Assin Al Vin 0 Mstr Elczr Crvlh cnfi 3 m^m^êm^f- - 1 : j,. *& v^v^-..*.-.:-. ;:.;-. - «lvm» s»»trnii f»(»rft»»tuii»ht«duiiu.d». r. 4* 4^^^^^^Ê^ cnnd r td» 1»»

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética,

CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética, Dz Dlgds Brsilirs Prsnts à Sssã d Cnslh Mundil Pi Dêscc Hj Plnári d Câmr Prjt Ds Srvidrs ilt Nív Univrsitári s Trblhdrs Prtstm Cntr Prisã cf Bnit Frchn _bmí Hmí W«!_ mwiwh m\ _WfÍK_Wm_ \_W ^ t****' *-

Leia mais

VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA) 1.0 INTRODUÇÃO

VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA) 1.0 INTRODUÇÃO GGH/008 6 de Outubr de 00 Cmpins - Sã Pul - Brsil GRUPO I GRUPO DE ESTUDO DE GERAÇÃO HIDRÁULICA - GGH VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA)

Leia mais

BAGS LIFE BAGS FOR ENTREG

BAGS LIFE BAGS FOR ENTREG , N M DIF QU M 4 c liz v l Id v u c u Y BG LIF BG F bg v w 5 g.c y-b www. IM PDUZ LIZM PN M XP IMDI NG N MN P K Y BG BG IF F L IM PDUZ M IZ L N P M XP DI IM G N N N M P K G b v w 66 D Y BG D L L D LIF

Leia mais

1) Determine o domínio das funções abaixo e represente-o graficamente: 1 1

1) Determine o domínio das funções abaixo e represente-o graficamente: 1 1 ) Dtrmin dmíni das funçõs abai rprsnt- graficamnt: z + z 4.ln( ) z ln z z arccs( ) f) z g) z ln + h) z ( ) ) Dtrmin dmíni, trac as curvas d nívl sbc gráfic das funçõs: f (, ) 9 + 4 f (, ) 6 f (, ) 6 f

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

Programa Copa do Mundo 2014

Programa Copa do Mundo 2014 Programa Copa do Mundo 2014 Programa Copa do Mundo 2014 Gerente do Programa: Mario Queiroz Guimarães Neto Rede do Programa: Rede de Cidades Objetivo do Programa: Organizar com excelência os eventos FIFA

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h 1/5 FHMNTOS D VIS POV D U D STD DT DI D POV GO Bi ft OPBN, IPNM,, GÁV, JD, HOTO, LTO D BO VIST, SÃO ONDO, OINH, VIDIGL, B D TIJU, IO, GUTIB JOÁ 00h à 16h LGND DO MP MSULINO THO INTDITDO P O TÁFGO GL Á

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL 3 4 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM SOPOR 30.400.83.7 XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM MUTIR 30.400.84. IRM INTRLIÇÃO UTOMÇÃO XX -SL 3 0// INTIIÇÃO OS SNSORS UMI PRSSÃO /03/4

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

IN S A In s titu t N a tio n a l

IN S A In s titu t N a tio n a l IN S A : U m a re d e d e 5 e s c o la s s u p e rio re s d e e n g e n h a ria O INS A de Rennes existe desde 1966 R ouen O INS A de Rouen existe desde 1985 O INS A de S trasbourg existe desde 2003 R

Leia mais

EMBÜRGIIM NO RIO SUCO MIL VOLUMES E MATERIAL BÉLICO

EMBÜRGIIM NO RIO SUCO MIL VOLUMES E MATERIAL BÉLICO -»~", *,iwivsw*w*iwwpi% ---Tfi-ftVç--. /-*< >!1 Cntr rtig 32 Câmr Municipl Gurrps WWMiMfNMM Dirtr: PEDR MTT LM N V -vv R DE JNER, QUNT-FER, 15 DE JULH DE 1954 * & N» 1.2*50 BnHtiJBw. BfJ,-** \J FT Vpy

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

(Às Co missões de Re la ções Exteriores e Defesa Na ci o nal e Comissão Diretora.)

(Às Co missões de Re la ções Exteriores e Defesa Na ci o nal e Comissão Diretora.) 32988 Quarta-feira 22 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Ou tu bro de 2003 Art. 3º O Gru po Parlamentar reger-se-á pelo seu regulamento in ter no ou, na falta deste, pela decisão da ma i o ria absoluta de seus mem

Leia mais

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013

TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013 TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2012/2013 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: CE000313/2013 DATA DE REGISTRO NO MTE: 07/03/2013 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR011016/2013 NÚMERO DO PROCESSO: 46205.003892/2013-28

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

.', HGFEDCBA. M e u s c o m p a n h e iro s e m in h a s c o m p a n h e ira s. M e u s a m ig o s e m in h a s a m ig a s.

.', HGFEDCBA. M e u s c o m p a n h e iro s e m in h a s c o m p a n h e ira s. M e u s a m ig o s e m in h a s a m ig a s. . ---,,,",jihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba ".',.;. " f.,..~~' D is c u r s o p r e f e it o M a r c e lo D é d a S O L E N I D A D E D E L A N Ç A M E N T O D A S P U B L I C A Ç Õ E S D O P L A N

Leia mais

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10 QUESTÃO 1 VESTIBULAR FGV 2010 JUNHO/2010 RESOLUÇÃO DAS 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA DA PROVA DA TARDE - MÓDULO DISCURSIVO São curiosos os números. Às vezes é mis útil rredondá-los do que trblhr com seu vlor

Leia mais

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO

MONITORAMENTO DE INFORMAÇÃO Consórcio muda d ndrço Corrio Lagano - 20/01/2016 5 - Colunista - Olivt Salmória Mídia Imprssa Co m d n 1 Içara prd vantagm comptitiva 9/01) Diário d Notícias/Criciúma - 20/01/2016 7 - Gral Mídia Imprssa

Leia mais

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M N Ú C L E O D E C O M P R A S E L I C I T A Ç Ã O A U T O R I Z A Ç Ã O P A R A R E A L I Z A Ç Ã O D E C E R T A M E L I C I T A T Ó R I O M O D A L I D A D E P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 027/ 2

Leia mais

ANO X V 111 RIO DE JANEIRO Diretor: HORACIO DE CARVALHO JÚNIOR PRAÇA TIRÂDENTES N. TI N.» B.8M.; .. SO 3. Até cessar a os

ANO X V 111 RIO DE JANEIRO Diretor: HORACIO DE CARVALHO JÚNIOR PRAÇA TIRÂDENTES N. TI N.» B.8M.; .. SO 3. Até cessar a os EDÇÃ DE HJE: 12 PGNS 40 Cntvs pmn.dswtj. «Funddr t J. S. DE MCED SRES Quint-fir 16 DE GST DE 19 45 N X V 111 R DE JNER Dirtr: HRC DE CRVLH JÚNR PRÇ TRÂDENTES N. T N.» B.8M.; TENÇÃ! J. E. DE MCED SRES Em

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

Lista de Exercícios 4 Cálculo I

Lista de Exercícios 4 Cálculo I Lista d Ercícis 4 Cálcul I Ercíci 5 página : Dtrmin as assínttas vrticais hrizntais (s istirm) intrprt s rsultads ncntrads rlacinand-s cm cmprtamnt da funçã: + a) f ( ) = Ants d cmçar a calcular s its

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais