Correio da Manhã lamirn»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Correio da Manhã lamirn»"

Transcrição

1 <#M Crr d Mnhã lrn» MMBBflBB»«ln rufl dê VRNN Drr -- EDMUND BTTENCURT r Mf -Wl ) NN X-N 5222 R DE JNER-DMNG, 8 DE M DE 93 j-bb- w R-çf Ru uvr, 62 0 prç ü rn vr vr srá su lur, prqu rr quuldul pr& vnr Mdds qu é ns- sr pr bnf pv Tóps & Ns 0 Tp Mulpl-s s qux nr 09 çurrs qu -»ã vnn rn 900 xx rés pr kl, pzr qu bll u S Dg ífx-ul s prçs 5S f rós s rlns sã, prnpln, s suburbns, s qus s quxn l qu s fss d Pr fur nã s òpp qull xg Ts quns sã rlndò nr rs d rn, ê rzã Ms _ b:n sbr qu, br nh rzã qun s qux d xgên s çugurs, nã è qun s s íss d rfur Xã l l nnh qu spul prçs pr vnd qu» ur rrs, lí n d lbrd òr, s gênrs xp-ls á vnd ê prç qu rn lhs qur dr un rgulr r nrrên nr vnrs, ss nrrên qu sá bnf publ Sn rn rr qulqur ur, sá suj ás ndçõs nnrçò lvr qu xs, üln, rlçã ss ln spls r qu ps f f nr s çugurs prf unpl, vru rlçõs ppulrs s rllss lrr qu pr vnr rn r ugn 200 rés dl, sbr s prçs nrps Sã Dg Mus çugurs ê pr ss r, sss sã vnn prsnn rn 800 rés pr kl urs, fzn dsnçã lsss, vn- 700, 800, 900 ró», nfr quld qu lhs é xgd Es prss, lás, nã é nv n rçã nss òr N Kurp rn é rlhd pr grs, sr qu s nsrs slh qull qu lhs nvé pgn>-ná pl prç d rspdv blã D rs, ss prss é rnl rrz,, íj-,- jã, frnh, blhá, nrs urs lns, ê lçõs dvrss hrn s lss? qu prn, sn u vèr-s á vd rrz rs qur prçs dvrss, frnh s Nã hvn l qu brgu vnr rn pr prç rn, nã p s fss d Prfur prr vlêns, xgn ss nr l qu vs lnr, n qusã prsn, é: prr, qu s çugurs qu só ê prç pr d gr rns, nã pr ôr f Prfur; sguvl, qu Prfur uã nh nd prur hgr pr n un sluçã, sbln ndçõs sps pr nssã lnçs pr vnd d rn B nhs qu prbl nãp é sluçã fál n pn sn d ssgnlurá prf M pssvl hgr-s spls r, qu n, pu brgr, s rsuls prás sávs, durrs, bs prfn g! qu prf uã pô fzr pr s só, fç- bn <l Cngrss u fgs Munpl, l suíín rgulr vz s ssp qu _ r nrss pr pv Nã h duvd qn é dgn u n lbrd òr Ms ds s Übrds ê ls Tbé nduçã pssgrs rn rrs, rrugns uóvs é rn òr; s, pl, qu su rg fslzçã s vhül?, sbl prçs pr s srvçs qu lls xu, 0 qu ss rsp s fz n R Jnr é s qu s fz ds s grns ds nun, n l b pl Ps òr d rn é b jrr- p-crlc-, í hlr pr» lnjf, -lu, -rn lpnur» >v lll_!_»l l rlh» (u l Cír huv» lu n l l u M S_ Pul Vn wvf ír N - «_l pss lu -u r - bn J- sv nubl sj» u nr \Vn0 rurvl», f nnld- nxln» l vpr» vluu» rr Cp, n,", luuu u Usbu» r» «r ndubvln ndvídu l pr»»uí»llr r, Cp Slrs; n l nl qu, u vnh v pnl ur nn r, S bn "~"-rn», u n rnr»! Bqun Mnzs, qu nudl ãrll llr, r, Rpubl êvrdá plnhlrl fl qu» lj<l, r çd s» ns ds d»krçs qu nhr ll pl ns n H»_ d vd nnl Hsl-r, prn, s»» nddur nfs nã é sín nu vr pr» drln, ur prvsã prs, fr d rld rgn, fuur d nss rr rslln d r nsunl, ndln ulrjd n nnl çd pl vlêns dn srí C brslrs pr», rs ps pr b HNTEM NTRR lnl-r <! sphu ü drlur nr» CU glnr Tlrír N--n-l f urz fl- «lvss -gnn» n r «v--nl n»lu nrlnr fll» vnn» dv» funnrs p-l-l-, "«lv 0 Mnsér l FrnJ sr Dlll l Vz Plh» u b x»r nspu d!n-í_ su pl nsr grulur v sn qn sgur n v-jr "Jp r", p Pr r_r 96 ukr»-, pr Prnguá pr Plrnpll 3, qu s v llsr n»«lôns -Knrs [XTRKlR r Pln, n sr d» Rlç6 K-rlr» d frn, pqn lu u C:» lnrpdçss sl qusu) blk_» jrns fj nr synll prxnu vg Jr^ Brl, Tlrgrs pr K rflrrn nvu vírs ln] n Cyrn K lluns rs Câr s D- [lus nu sus sssõs prnns F SnlR Ln!» n lus P!- f nn qurn nns «príss s lnns b s ndvídus qu pr, E«ns «0 nbr <- «nr ur Sdré qu, nvd pr plí d»u» rr pr lhrr nddur r, Cp» S ls prsf!- p Pr, ngu-l nnnn n, lrl qu, nd s qu hj fr SÓ bnn n lu, n xr,, l br prp r Pnr Mb Puss urs plís su n lud pr s3 pdrã nrrupívl hnsd vs, nü rn» r-slrr s br d nl bx,» rpugnns nd,õ» qu s ê vrf ns rr, nd pur s hnnru públs bru fll-n, é d v l slr rs rr CLMDDE Esvr n gbn l nsr nrr: snrs rnls Prll, \" rn Mnr Ryu, Mlrulj puus Evrs rl, Cunl Vsnlls, M rr» Gurãs, llz Cvln; Mrln Brr Dngs Ms-nlús; dr» lll«r Tvr sr Cnr, lr l Mh, rrr «l nl, Zí n Pr J»5Ó Mr T xr Cusd Mrns,-»!»! C-l Suz :B lrn Crvl Muy gnrl Cbnsn Cruz Cx Cnvrsã vn f sgun : Enrds, lbrs í, (rnçs 80 rs,_ l rés ur, 60$ Sds, llr-s _jls, lns 5-0 rs -», llrõ j5 uuru nnl 2 $» l>lr : ur ps 74- Ç Rspnsbld Tl- «ur : n»-357 r n 85:- 9339:?7_6?^ Tll 39J-4-):;Sj?3S Kssr : N» rulçã 393 SS:S?$ Md subsdr _ 9!3$3_5 Tl, j 393-l S_?J5 Cb Sbr Lndrs 6 7M 5 <>l<-l " Prs $59- í» " " lllrrg, v $730 57» " ál $593 " Prugl $30- " Nv Yrk 3_ " Lbr srln -l» 5$»,-5 ur nnl, vls pr $ $687 nnr 6!k> f» 5 J2 Cx ulr -,- â j 3-s 6 5U- prsn d Rpubl, ss- Rnu, hn» várs rs! prçõs, nçõs rçs n Crp Dplá _ Esss rs, pré, nã fr ds plá n n srnr Exrr nlnn U prns Supr Trbunl nd s 4s vls hhs-rpus qu nru s lgís nslhrs nunps rnl, n Puhy E sp-ns qu pbr unpld s s pbrs lss d l- rçs nss pr n p prs á lnçã d ns s l rprçã judr Ms ss é, sl- durn u p Pl ns qun gvrnr dqull Hsl nã hr «l b vs r s lbrçüs d jusç E ô qu s sun f v- qu sr Mgul Ks nu ; frr fg sur ds su» funçüs s nslhrs nnrnn-, lls prurr prr»s n jusç frl Es u-lhs gnh us, su sã fnl gvrn Puíy pru br Dsb u, pré; ps us prss d ppsã, jun Trbunl prsn d Rpubl, sr Mgl grpllü bs susn l nsubssn sss prss 9 jrnlh fzr ffur lgld Cnslh s S brg, Supr rbu r l dvg s pns, dr slpl Rzn, pçã, n qul rqur qu ss r sl prsn d Rpubl nrvnçã frl, ns rs rg 6, n 4 d Cnsllçãò 24 fvrr, f qu sj pr "rl" qu gvrn pubyns já grnr sr prlúzn s vs ffs ss dspns nhrs, prqu vn s vz sér qu v rsvln rgnzçã pll s pz prsn d Rpubl f ln prur n plá gvrn, pls srs snrs Vrn Mnr, vun l Mrl, Gbrl Slg Frns Prll» pus Jqus urqs, Lun Prr, Mrlln Hrr, Ru Lps, Mr Vsnlls, Slls Flh, r n! Erns Lyr Squr, drr s Crrs, lr Vr "pln, drlr s Tlgrpls, rnl hlls Prnrs» dr Mnl Lb SEM K rl» «!?» <U r r»»!» -v-n s rurss 0 "-«-«-» s>:r_ s p-lf Bb NTRCTC lkr d; jj-» u <rf;,> Rnd d lfâng E ur r4_:g?$679 E ppl ü 4:_$3 - rrlul 7 rrn s6s-:9sfs--,9 E guul prí 9 5 :5?$-- Dlfrnç r ru ;9 Nã s pó fürnr qu sr Crçã Síllr nh prg l p qu lh f sgn pr "nhr lngüç" n Câr s Dpus nrr, s r prv- b, já qun s rfru pss srvç d Cnrl Brsl, jã qun lbru á Câr nssd l s dssnr pr pz nsn prfssnl E vrd qu sr Crçã dés srvgáns sbr rs d vd rgunçã! jg Ms ss nd prjud su vr ss urs qu nrss grn n snvlvn pz nsn prf_»snl é lls brdn ssp, jusn rçã us sls gênr d suprfí pz, lgu s x, nr urs ss, qu nã é bsn nsnr pv lr srvr, s lb sl- prllín prduzr, fzn- pssr pl ffn Nã b ngr nr prn ss rgnçã Pn,"» f qu ã prn prbl surgss á prçã d Câr, ns n rs, qu só s g plg, só plg Nã sn, pré, sr Sklr Lg qu s ss s nrlz, vl nv rg nsn prfssnl qu gvrn sá pn pr rsns flhs lnbl-ss, qu prsn d Rpubl rnsu dr Brbs Gnçlvs, nsr d Vçã, fíus lgrn, fln- pr su nnvrsr nl ndllrur Cps Slls n nl s rss pls jg, ps gs drr Mns nrr sr Pnhr Mh Ess f upr-sâ s, qun, n runã C, s ful n n x-prsm d Rpubl l ds, nn» d f, ffrv C)rr,»_ qu 0 sr Cps Slls v nrrr n =n rpuls f nr «r Vnhr, prqu nã r n-s q psulny?:, r»l f d Nçã, pr qu snr hf r-grnns nnuss dnísrr p_, s r sbr s r?psblh s funçõs Elqun f, ss rp, phrs»l própr sr Cps Slls, qun nrrg Sã Pu, pr jrnls, v frnquz dzr q s sn vlh gs pr s grns nrgs pr, n qu su gvrn v-s sr xr pr urs Cn, ps, q, gr, hd Cllgçã s rslv dr su nsns un l nddur? C s xpl qu, n híl- hns qu fz, pr sys, p n-pnlrs, br fsj r rg sr Pnhr? Nã, nâ pó sr Cllgçã surgn ps gr snsnl Mns, l rrs nss: rru rã rgun 050 pvlhã gurr pr subsur qu rrr n prç ng; rru sub-dvdr su frç prlnr pr qur rs df-ns, n rnçã l s qus qu prnv r rér l d su p, qurn rslvr ll só, _ prbl grl d nurz ds nddurs prsrs; rru fnln qun, l dvrsár lu nâ nnur s llgs, rlhn-s sjv ngnu r d nurld réhãl Hrs n qusã, lgr ndnl rpr fg xr qu pnh p br dss d sr d d pj ír; Jví Vr--» f sprn j --s-lv 4 nvsgç qu v rj?-j<:- qu 0 «-n»=-?»- lrn rr_j»), s-í:-v2»->_: nrn p«l»- B)j_ r_r _j BRHM ds rvjs ^^> nsr d F:í--íu ^r^ K hn n Mnl n- Tvrs pr lsrsr -Cr -» rnds frs -n S lk:»\ Es íf Curn -B9H u UlM :!? r-k «-----»->» -^J» nf!u p»>r -,-ís - y----) »- BU s--» pr-f-f-r»u ;»--»_T»rh B-, -Jf S CTMS,-, 0» - Esá qus dd nddur sr Cps Sls sr Nl Pçánlí, rrpnd, pr pl- F n pr -sí»l -^duvr d rõs-á»_«rbe -»s prünn d _»:r_-»; d -r d frr Jr Th-Tí-jr» Crls M-dr- -r:-»: C»>r;{- GLáL DNTS BRRST3 REP2LLE-»^^-^ ffls puls nnu rb MBUS DE HN p_--r-» n prsçs b;-t-»r lnj» s^l RED STR CJPXV, _u>-n S CST --= ; VUTf TJ»-» r nu f» TV-h F «pprvd r nr, -«r--;-:»s :üz5 rs qu è» pr í -nãs- ss rbrs d lfâng Crbá n rrn "- r- Frquz, n s MUTRGEXL G-^r--» UTRS NFRMÇÕES rnnü s llgs n Cnr Mnr lgr qu s Píj^ -r_nun- qu 03 hfs p-,":,"rs Es pv ndrç 0 sr Cps Sl, fr --nv sv n nv rr r-rg n Câr, ps F ur-- Drfgw rs] í»ã Pul fr s s_rp5-_s qu s r-r r»rísr;--- ã llr frjl Xr:r:»- rqúl Es_ pr "pè ss nrrçã pss ffr» -»_? s-: nsl ps» r -íí nrçã dquu l2_- DRS MUR BRSL PE E FLH Espl-s nlss s lhs C_sur: Lr^ d Cr n 8, ds n s 4 bs drn Pl rnn_: d F-sd f f-p_»: r p;fn::»_»_ rur- :ã pr f_"»--:-n_,r r Ríj-í-k- á Sd rnv _ P»»---"^:» " Cr", r -é- níí ;::! ó-vn s lgslrs pô r-, _ j,, sâ Érr03 p?r rgr fln ss dzr,, jusfávs Ms nhn lngüç, pul nr v b dé; gr é vl- ngrln ff HJE Mí J lí < srvç n Rr-rl;> Cnrl í lg uxlr, Sã Lvr brr-: 3 - vj pr Publs : U h ;r us «Bul Mnu-rl, " Uvrfl" Nüráshj Tr:uu-- Ll Supr 0-_--l brdl prfssnl Mnfs <l pr-l5 " Grn d uzn Frun, n sr nã dzs»-!;üv pr r ã n Thr Mn--íp-l "T, Mr Cvl" Thnr pll " -nl J,u--! burg/! r á n Tlr Ur K U sr " Mnn Chl" Tlnj S J» " pr H" Cn-h_ K Brn " pn r" Tlr f» P»» Tl-s ppulrs Prqu Uluuuns " Kll NUr" Pyhn " b y 6" Cu-Tlr Cbulr Crs, Rs S C" Tlr Crs Cs "Er»_ pr u nu" Pl-Thr K-spl grnds Pvlb-ò lrvnl u rn spul fé-r; lyl Tlr " ll d B_?,l u fdlgs 0Qpírãrrós Cnníbgráph Prsns pnns fs Cn vnd lrln prgr Ċn Pbá ppr,^^;ls fs, Cn n líüs fls Cn ll Prògrnn gníf Cn Pr - rsf rgr- Cr Spnll Vun-çã vrd NS é pssvl sprr nd qu prs l sr Bsr Tvr snlrã é pl nss srgnzr pl; á su sl d rprçã J ru s nváls xrá ull ã srgl, qu só u sfrç prá sr rnsuí dr publ s s sr Blsr Cg pl lr d prns, rslvu ll rnsfrr sr ugus Mns, " suppln lg 5 dsr pr ur, n nã fss nhs s sus prsss nqusrs rr bll ds ulhrs svds, ps nd spnnl-s bruln Ms, pnsl n s, hf hu qu sr, Mns r dgn d su prçã, v dh sá dsps nl- lg fív 25 dsr S n rçã d d h-hrl u» gus nsguu rnr-s ã rsnèn lbr, qu nã surá qun svr á s lg lgrqu, n lh srá s fál dr lrgs su nsln rblár shn? sr nsr d Jusç nã v nsnr nss nçã Ms prqu «lgçã fní xsn nr sr Tvr sr Mns nã v sbrlvr á rld srvç publ E rds plá, flv-s hn qu sá ssnd^ nòçã dr Ln Crrê pr rg drr d prns Nnl Rspnu-ns sr nn Srr Pullr, xpln prdên d grfçã pr 9 s, rbd s frs d E F Cnrl Brsl Ess gr nfrs qu llud nn rbu s 37 ns, pr prr Mnsér d Fznd, dd 3 rç rrn nn nd s: s s fz pln lhrns d lg Rdrg Frs p pr ll qun 50 ns, qu gnrl Bn Rbr rus pgr, prqu nn qu ss srvç p s ngnhrs d Prfur Nã ns pr b xpl sr nn Pullr rzã pr qu rbu qull qun Mnsér d Fznd, p r q xul pln d gíl Rdrg Frs é qu fíl Exr pó sr nvlv ns ngós rprçõs ã dffrns? f l (f, >r< òr ; nr rss hy rr spl, qu ss nô n d pplss bs v-s luçã nvéhn jusl, qu nã prjudn q vv rlhr vnr b?, grn s nsrs nr s pssívs xplrçõs Só nã, só ps s r rslv lgln s ssp prã sr lvns qux-s nlr s fss qu nã uprru sus vrs, qu s çugurs prv ru?» qu, q u üs rbün pfç l l rn á spls xplrçã s àrls vrd sv -Uçs, qu su nrss, nã dz, vnr br, ps, fjuu s br fòr rn çã d nddur Cps Slls, qu S fírr r s»l, fn, pr pnhrss llgs, r f, já s h u prvs, nã só pr us d állsã S Pu lrs, ngd pl sr Fns Hrs, b pls nbrs sr Sbu Brrs qu, bnn lgr v-présdén, nv d ss qusã lu vrdrn nrs, nã s pjn rprsnr ppl nv Juds nr, NT- sá, pr, njurd, l sluçã, grv rs plí prvd pl vn nsubrdnçã qu s nfsu nr ds flrs Pr Rpublrn Cnsrvr, nd us pprhnsüs u sérs pz, vln nrss nss s ds nddurs K nã sá, pr rã ul spls: prqu qusã ulnn s hr nã é, pr á prr vs, d prsdên, s d v-prsj-n d Rpubl Nã s prs u ln pr prbr ss vrd, qu pó sr slrd pus plvrs: sr Cps Slls nã pns s psunys sr P-nr Mh, h plh, s nrg s vn, qu 5 s v srvr p-,r nnur nd pr lg p -gvrnr snzl qu s fz b fr; é bé vludnãr " nn?, qn só nrrá pr C dqu z rnz?, qu sá n hyphs, pu prvávl, hgr qus 3 n nns d, nsgurá nlur su pr gvrnnl Nsss ndçõs, rbr s s- s Brsl n yr-rn q prsn d Rpubl ssg, hn, r qu nnu dr Mr Mrr Slv, fíl gbn d prsdên d Rpubl Vj só prs sr Mrr d Rh, qull Crá, qu f vsr rhl v rpã s phrs: " Vê su pvrnr nã s ngn s, rg gr é pã!" sr Mrr d Rh su nurln, rhl sv x Nã r b xr ll Ps qu s u f splsn br s nh pu rns f v zr, prnrn d á pr flr l- gr, rhl sá s l rb s u b Er pl ns ss qu ndv hn dzr, pl vnd, pullb Mnl Rs: Ch plá, lá ppru, nurln rs qn huvss pã b pr ll Ms nã huv Huv só srrss, blds, rds prínhs ã Dn s nl qu rhl sá s s l: sá l dsps nvrsr, n qu nu hn hr b llg Dnvs Crqur, qu pru jr hj C Já s vê qu qu huv sr Mrr d Rh f spls qusã á sr Vl lá syph rns vrá: vz pá rhl rz lh d«rá, rrdnhs á pr:_-_z u bs s n hl nnsr d Vçã nu Jsé Brg lv pr xrr, nrnn, rg fsl dsr d nspór Grl Nvgçã r nss óp n-hn, rlv s sfrçs qu nd sn prgs pl dv rjnsrlv pr prrgçã nrs nr d Wsrn, u nnpçã, pl gvrn, s bs subrrns ss pnh, uvs hn sr dr Brbs Gulvs, ulr d ps d Vçã Dlru-ns s x qu, rrduvlnf, pl lvr nrrên srvç -lgrph subrn, sprn qu pçã l dd pss rzr, rduçã ds xs, vns bnfs vngns pr publ Flgs rgsrr s lrçõs nsr, uj ndu nss s só pô rr syph s ppluss d pnã CLUES D CS NGLEZ s s rnjss Grs-h_3 b! -_ C3?» brrh hpés C- UVDR 3 C prsn d Rpubl svr hn» nftn, 03 nsrs d G-, Mrnh nrr, rnrl Bn Rbr, prí Dsr Frl Ns ép rnsõs - Trds :n qu u s srf prv s nrsss, nd n-sn- s s nnfssávs, é spr gr rgrr nrnsgên Pr s hr prpl, nsr d Fznd xu r nhnl rurs nrps pl "Tí Prá Elr Rlwys nd Lglhg Cpny, Ld", d sã d lfâng Prá, sujn pgn ds xs vds rl qu rrrn prnu sphr bn, pgn x 8 " d vlr TT-u»sr hf br l;- rs Grs, qu pru hn pr s Ess Uns, nduzn dr -ur Müllr, rru d Cx Cnvrsã, _ 000 lbrs, quvlns S:$ ns nvrsívs, prân ss snd rrr ás spss d gurnçã dqull vs gurr pl nxprên s prrs d Cllgçã, uj fgur s nsnun prs, pzr nn Exr, pr ds rd,s lrs, snh q sã s nr-rlps s prs Ess nsuffn n pr qn sá gr snd dsr nvsldur sr Glyrl hf d blh, qul, _nr,l pns hnrr n rrr ds rs, nu, pl, durndn nbrr, pz gu;r rsuls rs sgurs ns rlhds d plg Esss rrs nã v, pré, nduzr s llgs rr áx, pr nr s prs, d çã d nddur Cps Slls Tl nddur prs sr bd s s s, prqu é vlh rép qu pz já v nfld nhr vz Enrgr Brsl sr Cps Slls nã srá sn dl- sr Tnhr, uj rdlz udlh nâ qur snã qu s llqur n prs sss dlhõs s pl frrug s ps, s nd rsl- ás unhs s srs rns qu fzr ss lbrs ds pdrs, d Srbn, subrn á prns ns 0:- rs, qu rnr ss vlh pprn ngênu spr p d ldrr s ldrõs l dss, 05 llgs já rpllr Vlr rás é prurr gnn rr s qulfv-s, q rnr nd s fr pr fsnçã sr- Pnhr sbr 03 grups rphs, nss, yllns qu s põ plí brslr; 6 r Cllgçã pl b snr r-grnus, pr q ll rur ngul Ms nã é só rér prdár n qu fs prbbld d nddur sr Cps S"s: Nçã nr, s p, rpll- b sr Cps Süs pru gvrn shns prsguçã â lvur Crr, pr préss fs s lvrrs, qurkx u, ns, ss gvrn vnu dvd, pr rs qunhns ns, sr Ms Ll, g prg sr Pnhr Mh, rsn rsn r, pus zs ns, r-s ffr r l, n s sn S fss h sr rã lnss sprnçs rhvr ss quns ngràs s prss, F r-á?";_;_:r n Es» -zns 3 ps s d-r_&2--_ è s s frs d s frr d Bn»»l Brsl, Mu-ã fr úlru :«=--> -ü-_ X-J---v- SUPLEMENT LTERÁR Cçrs srm r r:_ publr ás sg-r-s-:?_$ r " pgn Hjv f_n E:_r,_::3 Crr d SlSã C n nhn s»_s s~::-ríã sprr g-sí áss «r? prs qu s s C-ásâ - pur- d nss lg-, r-h_s s srup» _s_"_ s "s publs -rn-r-?, r sr, pr pr;-:çs-> :r»_hs nílfs, lííeq-^ uss sís fsjs ns ds rsss líc-rs N supp-rrí rs-e-ã -:_--r_- rã prd_---s -_--- r_:r-_, frds p!?s Es _- b -S í Ruy Brbs Cü -í-ó E-Jyâs d Cunh, _ds -d_> sss lsres Fns, Jsé Bn-fã Mff-Jrrn, Jsé nr, Jss CKâ_â Hr L Rrl RB_jrâ_ r- M:rs Fr jsrrn s nrs qu s srrrn nssd s- <j_;r psf vlr rás, n 0 nrr-» d sj ír Pnhrj Mh, qun l-ç á prç rí»-r, sr Cps Slls ppsrfr jusfçõs s u r nnss qu é íór duvd é qu Mr s ddx Cllgçã pr kr nddur Cps Slls, qu «qtúvl Jzr pssr-s nvn sr pnhrs S r_ul n-s fr, pzr»-^s r:»s sfã rsjç fvr sr Cps Sl- rs ps, n bnd, xs l- -r-"_s qu f»r lg p -_-»?-»:r slhn nddur, rsp p-çõs ds pr íãô su gvrçx Ms suçã Es pr l fôr é rgnl, qu n pr- :::s q nd sj Pdr, Snfò u Mrnh Sr puls -ndçã ssnl ss bs Es R, gsnn rháue- p sr Rul Frnns, T:rr"_ sr Nl Pçnh, qu --rrr prr s psçõs, sá, snã su r, pl ns pr grr grup, j ndd sr Pnhr Mh Rís-rn, ps, Prnbu Bh, d n- fld Cllgçã sr Dns Brr, qu nru -ss -plhd :~n pu s í r-d qu s urs, lg-rphu pr 3qu làín-s, s vz, -nrr slln- :s pr_:s pls Qur ss dzr j r bnd, fr s srçõs -ns, sá fr Tl B, rspn sr Mr Hrs, r d bnd, ã nvn jsn sr Dns Brr D rs, u sã duvds Mns, R_ Jnr S Pul, _r»-r frnn, pr sus J- l P R C, vrã íngr ln-ns vlrss _ pl v»_ «rg qu rz ss ndçã sshn, S Tul já s dz qu nã p_- - spprr sr Cps Ss s srs Prun Mrs, E ndr, lph Gr C:n-:n; Es R, sr Mr_r Lrd, qu nd hn Pngs & Rsngs C»- í s- Q:r-? VÍz+~~»:r : r-rrr V { Tr k T pn rdu-» _ s -r-r-s _s_-_-_-: _rs_-_ nsr d Vçã nu pr rg hsurr d dnsrçã s Crrs Es Esprí Sn, nôn Lns Suz M dvsã qu v rprsnr Brsl ns fss d npndên rgnn n d «5 rrn, pôs ds unds Brrs, Tupy 7j- _»», v r nss pr h_ - r sr Cps Slls r h 0» Sp Sd-r --> _rr-» Td E nu dós _"-_---- E ÍC»_--2"-2 "-? " ít_-:m «_, - 2 pr-: nã» _---s: -»-» _»~ R Js~-~^ s zlzz zzrzz E s pr SK-; = -_= -=! _n vsl Sk- r pssãsk s - 0 C%Í$T çr &s -_-ü-«t7-y -í-rr» "-r 5 rrf sps nns yn0 qu s v prn n pl-, n b s x s spnh, jun hf d nçã, prl nbên q Hw nfu» sr Jn» Brndã, prsn ls Mns hf d nçã f nrgu pr qull pu jc!s un qn lh nvu sr Bun Brndã, r sp-n á ul ssv 3 x C prsn d Rp-bü b nfrnòu ln, u pl gvrn, snr Pnhr Mh Ss xs gurdr pl? gll íbr ssp qu r;ru CELEBRE CNFE- RENC QUE TERMNU ÁS 2 HRS D MDRUGD S Pul, C 93 (D nss rrspnn) Nã sbs s slrá já rslv, pr nlçã u qulqur ur fr, pbl ds ânddurs, qun s r hgr nhn s lrs hr qu srvs, b rrn s: f d prsnçã d nddur sr Lur Mullr, pr r s s grups lu C nã vs nr s, n nr v hr gurd ns sçã qus rn nfrv, ls ur r ssp hj é qu vrs sbr pnh, qus prnn guns pls pulss, nlügn sr Pnhr Mh, pr pçã d nddur Cps Slls ln qu, publ rs, já s nfssu s nç; sr Cps Slls s ó prjud sus rnqulls hrs sn F q s u -ln pbr sds sv ás rns s pls d hrs d drugd Qu qur ll? U s spls: n su nnun, frn s sjs sr Pnhr C nfrs lgrph, ns pus prlvrs qu r lgrph lnrd s, nã s lru frn pp- pr, svr r» s pl puls, pr sl- nfçrnw s srs Brnrdn "s rrds rrs; M- Cps, Rubã Junr, Pdu Slv- r pnhrá s srs F - Slls, Rbr Junqur»r_n»-p"n sr nôn Crls n srçã d bnd, xn T-spôr pn ds dçõs 3 sr Crls Tr- urs Búj frnrá pqun nngn pr P R C, qu su- -r b Prnbu, p-r rrd psçã sr Dns Br- D: nr qu çã sr Cps Slls pr s pnhrss sã hs rss plhrs n d hn pr s llgs ã d-s uds prup- <n v nd s frnr _ C-~-r, prurbn su funr, : sr Er Clh, qu n h rã- pdu x snd pr sr Cps Slls, fl br - P R C-, nã p, - sr à nh níss qu su ssã írr " brn pr qudr-õ rn" Nã - lu nd: rrn nrr sr Cps Slls, rdzd pl lu frnn hsl á Cllgçã, nd p rhl Hrs, n! - n_s dsprss s gvrn ürs lgs Crá, runs s Bh Prnbu; s ss _ surs h: d; ndfírns pp pr rrrvr pss lnç Vr EL», n M- -\-~zz-: J_^ > qu pss runr s suffrngs j»_s pr-:lçõs S Pul _ Mns, vr-ds d rnçã plí srns gvrns p-nçã s Cllgs, _-3- frá grnn prjudd, s qu s nhç qus s -xnjtcs ss nn sr Ph-br Mh, çã xl??r Cps Sslls s pps lns, hj pr- -rs sds Bnhrã, =5 s sr» Frns Slls, Junqur nôn Crls, Nl Pçành Q2-rr f-» çr Sl-s -5 -n s --»_: T-K- p ír r _- nsr d Mrnh -nd-, s d pr ng nh nrg rr, qu s pô ^ _r n Brbs G- «nr pp!_s_" lvr n n l _s, f dç rr su íf- lvrrs pr r, lqudçã gávl ss prgr ll grn fn rquz nnl rn dffulds s lvrrs Ms nã fz ss qu fz f rrnl-s, -rs, s pulss rgnr h pp lur Ess h, qu,!í s, rdu-u pz & sér p ggr- T-ç s s pss, é, ps, prg u r»_ qu s pns - rã rpllr s llgs, «p-!l--4 pv, r qu j s srvr, n n sbr su brqu r Sã Pul 4 dd} r x & - j Eã- -r _C -rfj -r f :--> «çr _--_-rr» E --r í_~r_--_ Csrr -_-- í -3- Z --J V<» rí r! :r» Dí - SS-- -r rrr3rr : -:S V s» -:>:- r-s-^-r r5 _»r l r _r_-n» -_ -» K E:»fs ssâsxsb r?«5_ R! Frnnd-? qu quvl d-r _s _ã_çõ_s prnns Mns R Jnr Enrrgr- ss d bl s srs _r-:r:3 Crls Rul Frnns, -_, nfrír sr lvr Blh urs, sr Frns Slls Junqur, vz zz sr _v Pçánlí sá Cps qn rã prvu ndr, p:r n g, sbr s sr Pnhr T- b Ess, ps, n snçã pl- -ã pr s brlhd, pr sbr ç;---rr_ ãs sr s llgs -nfrqur-s -T--Í-0, s n -dçõs; _ s ;" ::=-_ grr lná nrãl, s hã nr ls, Hruln Frs Cps Slls Q s flv r sr Trln Frs, gnr gnrl Frns Glyr qu s nvésu rg "lr" d nddãr Cps Slls, sgul-s lh sr Pdu Slls bs s srv lqüên nvnn bs qur qn xprsn rspnss "s", pnhn gnrl gúh su plvr, qu r CRUZ qu lh prsnv s s prgs s s psss nv Clvár E sr Cps Slls v julgr-síl sr pr Chrs Ms lé ás 2 hrs d drugd sr Cps Slls nã sv nd rslv ír uddür Tdv, pr nr srvç, s Hruln Frs f á rçãn "Còr S Pul", qull nád hr d n", qu r qus d sgun, rdgl n qu dv prbl s u ns rslv Ns bsrs dz, r fl, qn nã n sn, gnrl Pnhr Mh ndr, p ã s qur pu flrs d nr, r ràn g Cps Slls, f é qu sr Brnln d Cps su ss nfrên d»» ps pr d lnh nddur Cps Slls, s _ll vss sr lnçd pl P R C sr Rdrgus lvs, qu h un nã sph pps, fr prévn nfr u R : nã qur qu pqün u-, prsn Sã Pul r r spnd: qu 05 snhrs rslvrrrl sá b f Prss ln, r prs, u:- u Esrv-s ss s?, sá vs, pr qu sj fln rlds s ngçõs pulss^ rsp ds nddurs S s já í bnd, pdr l, prsnçã sr Lur Mullèí n lhr pr s qu ss lbrr, qun pvj vê u plnqu C rp -n _gnã qu nspr u rvr su nd K C_-rr prsn d Rpubl suv -rn-, dns 3 ás 6 hrs d r- 5, prlngd nfrên, dr S-V-^ Brrs, prsn d C- r_r õs Dpus ~~ nrrnd lkr - S Pul, 7 (rn) S güu dz, s jrns nã pr r fln sã d ; ssã drr pr dqu, prsn p dr Cps S ls; n runã n-hn fu lbr qu pr brçr --- nddur s nss», p s Ess Mns ü hrnzn s lns ks-r d»us, 9 Pul, " (D nss rr spnns) Chf prn Pr Rpüblán lru q nã è fundn s ns _pw blds várs jrns dqu nh rsp d nddur dr» Cps Slls Dss nã sr vrd duç d-rgn- Pr &_--

2 ~vr--»"- í:r- í Snu nl lv, lwnl, n prân Dp» d khur d, nã vum q sjss fzr us d plvr, pssu- & r Ul Es nsv rblhs ssõs Lvnd sssf, çr fxrs rrrs, prssã grl r sr nídldurá sr Cps Slls l rslvd, rvn-s, pns, brçs pps pl gnrl Dns S DMNGS l-lr rrr lr sudls p pu ) nç, rhur lbuqurqu,»ws " Pl h >j nn, j lrfm MlnU», pl ««nr» br»» hrl, «nd s-pr vnrs, lruv r d grn vr dl vlllç, N Cr» Dpus, n Sn, n prn, n» rn» pp rs, -,v llrs s gurr l l,r MvUu» sgl vn nu rh runpll Hns d«pr, n f xv nlblr frlnfun d rj---- -, hn, n rvv ru u nwlrjwçln dr» n p«lls, nvnd» qu ul qu!::!:! n rl, Jé pr qu b lnrí, qun vr r bnr» u bn» prs, f»nn qu» fss s su» prdên» plln, K0 rrlè» s prs nsl luln v ulp» r» plvr» nsprd» sus J un í-l, qu nl nl r n prhrn xpn x d rávl pnh, M» nvsd -g qu nü fsk rrpllldl, luv ld qu n0 fs^ prsnl «rllsd, Pr f, u» s n pu hgv dhss» p s lhrrj, f pr nr hyns rph qu nslhr Jã lfr ub s sdus pç prl lvn á uguur pur supr r r lr r d nfrh nsn! n hv» srvs n p/ pr supr sv, R,-, nf á srnu prnz rgn pér, pur usên lu p Su lr n? rru sun snçü d l, l qu su n, rn s lbnçl vnr syl>l d sprnç s srvzs s s supnds nsrçõs rrksj r n pn nr, s lgrs grdã d rç rd, bnçã: lá blsbl Hnss, sgrr pr U nnn pu rr, quns -f» qu s xrv prlss fdl,l r nã ffrunr s lüírs pssívs d;v :;!s sgnár d l 3, r qu lh plls ur prsnv; n su bn0, ps d rrub llr lruslír! lsr d» qu 3 U0 CTY nln n «lçrrn, l --r- rrlgl ur qur frr l rlb», Churu lr Hvíf,» «- 0 nss «rvç lplnl n lhr», J s n sn» ln» llbr, l d» qu», pdrur lvun, fjlu vlr gn prll l Lgh Qun n nunlçj rrd, fs (s sprpns», q 0» d nsj uvr nvrs l» vr», ns plvrs d p»- qnr-n ln urgên flr C ppll, vrdr ppllll r, n n3 b» rhgulrdd - dárs n rfr srv ç, surg» uh, qu s prjudlnl srlrns s Mg d Trphnl s qu, l r xs, nã dsrbu pnh u nv ls, prqu ul d sbr Dl pr, qun» sslgns nvs è lvv N n, s qulr, gr, sbr s u já rrrr px npprlh,» á própr pnh, prqu vll ls pus «rvç» ns prs 0 u r!n;3 lns d Tlplu, p?, jusíss, nvé qu s ls» nã s prç s rlórs sus sds, Mvs, Tps Crs U MBLBM Expru lnl ndr Frns ugus rl, lnllr d Lgçã Prugl S Jsé 72 Tlp 3600 \Êww»rMw^^ qu vgjpgj jnun NW#wh«grv lr:sp llnl», s sus nnls rlldòpl f <l sr grv sr r- rs lss r nã r rund d ípè, nã s sn dr p Krupp, s fbr ls-ndlí nã rs unçõs lrn un ípnulj qulqur ur nçã qu u Grluh, qul uã ngu ubrr, usufru qulls rdçfls rspl- Mr d ssv, s llgl qu s Qur ss dzr qu Mn, Rh bll nns ndl sus nus r rn p Ks k> j br rrvss un grn rs rl, rs: brgr gvrn frnês rvd xss s snn- nrr u ngr l n Já gss, hngçâ, sprnd s v spru qu s xplçã J n pls bns rrns, l- r fór, 7 (D rrspn n) gárglds Mus «s-s u ss sã ds Thurfrrs dr Slls vds, çã Krupp sv nvlvd n sândl Dsrã h u á llsrj pu Lbkuh, n s dsnd nslhn ò pv pr 0 C-s NÍÍVRG3 rp- qu qu só ns rs lguns rf- urs, dss s: r Crr d Mnlã s rdn nlgn Dpsxplrs, dsprss, qus qu fy ME prqu d d suldb nrr, nrssn rzr ú luz> s nu;: Grn d Cp ss jrnl é u prur dspusprnd > pd pl su slçã s frnrs d Mrnh prs ls prçs, hgd ns ds qu vã rrn grrs nsr d Fznd, pr nub> Kxrl, vprs Crr Gnhr, gnhr u, r ln, pprvu? nvs s- dnhr pr gsr u pr ffrrj rp nss pv Sã s grnsó nv vrds, prv s "r<l rs qu nspr s d Cpnh Sgurs sr dvrsár snr Pnhr hãr, é supr l uss^ s fbrs pn(mh,, nrn, nfss n«q-s Flnns, s ns - KnC s duvd d grn r- ínpnh rs jrns "rrnj xs qu sr vn fvrávl dhj- grvss lllãj: fbr p, sn-lh xpdd rsp- gênr hn DKngr é S, s v r u ; snr gúh, qu é nr, hns, s prs, s f- rs» B» nsávl rnj dnhr " lv s- qu sr Síllúbr -Slubr é Psl ür publu Pr r d vrd, lr qu ll rr Vgu r Crnj dpunr ngu fl s nslh n r f Psl qu "Gulhr, T l-lb^---" vrf nsn xsr fr \r, n s plvrs synhh rg nul rrn pnü fvr hf " F lüs qu rnn \ Drr Gbn M- z qudr n qu vvs l C; é nr psss «rps n llnh, n grv r- pruru unhr d nhn u Fznd, usr d dduds, prnns á p su,0 l- Ky, f rr llnh, nss rg lg fsl dç sp wn, ndgnds s s s nn ósplr nd s prp s qu n rs Unvrs nssã, flr Nnl, sã hns hfs llgs, q b rbnr nqull pz up á nv l lr r ss ns Turb Pul, sr ls S 0 Hrs llj pl rhl rprjs frs s fbrns rs grs Gurr, sub-drr d Rçbur sândl frdávl, ss lurs própr prln Dsr Frl, fn r- sã n -n Dps hrs d n, nns l-crupp, grnds Qun á s Krupp, prss prz C ds pr ssr rá-ns, n vnd, lguns fbr nhõs, qu durn lr pnn prv qu ll né xr dqull rg f rpudn Brl un gn n Brnd, pus S Pul, plsrr Pr xrr nrnn rg pr b nr d;- uj ssã nss rrpr lguns llgs urs bn sub-drr d R^-luMr, f sn prr nvlvd ns- prgs hnllr, n Msgn, pl rspv drr, s sn gur, sá çàds n Mnsér usr d Gurr r srpurró Frns Tul s sândl prpós ds lrçõs fs, ís s: d Mrnh, rbr, pr nrsór sbr ndçã Cnns Slls, s fbr nhüs Krupp éd sss rs, n»«>?» rnhu-s u rd qu bnd - vs h lguns nns s pr rs srs uj nrssrns, Ds ; v á s Krupp Trv-s qur ld su frguz, puls nã huvss rb phs s s rgs pr rnnçã hr qu s pêns gurrrs sgrs nsruçã, qur xáqullá hr nnh nunçã, -sv sn fs sls, n Cs Hnrqu B- pprhnr qu rsul prus qu nfrn lgr d gnsl púss-s 25 nu» d rllr qur, prnpln, s prçs qu pnr bs Uruguyn, Cp 3 & x rn nnrçã d Kr-nl l fz qu pssr sudr ns rnh s urs ss rlv s d lhs r nds Brnd rb lí nã pumss s jnrrns s frn, dssr s jrns sr Mnl Lvrr, p- prbl r nç s y rs nr prns quns s f pr nl su dvg dr Mrl- vrsrs Qns SÒ huv rçs, pulss n lg rsp, nhõs fs s llã ulz ss, s prnps pósl» d blçã nh Gr? pruru hn dr ns, prgn pr Ks -r l un glp udz d przí Hjr r ln dè fnsyj-nn, su pr já srr pr -ss rgõs Rvdv Crr, nsr h sr Pnhr Mh nssd Dh, pr pnr rr, f pdr frç pr grnnnr pr nduzr prs sunlh Tvs, nã, nfrçã d n s nã vl, s qu nd v- :r dr sss d pêns squ julg ü sssr prrs u sublrns rr lvz prssã ds vnd dd sr Dns Brr s v squr bs- rr s sês rshs, plr - rís lrs, slhn s nplzr srvç íòr l fss ç rprr fundçõs, qu sus grndss pl Fbr n rn vr s pl, l qu s nrs, ã ss x:s h nns lêbrd flss sr Lvrr nã nsguu, p- prduzr, nfn, d l; l qu põ rrr bs énhuss sr Cps Slls, ss é u pu nss pr- ré flr ulr d ps n- pr su us, s nhõs nrrgs Frnç, pr rr n llnh sv, ps sbr d l- n fg r, splhr grr fór s x nr, pr s hr nsphr fvrávl hs dsns, l lr qu grjj u sr Dns, rur pl ul rnhn du ll- su gbn vns s nvs rns D su vsssng Krpp s pru s lé qn d sppr grn- ppsçãj sss fs nslnl, fn ld frnr nhn su n ss ndd sprv, Q s n hj sldrlv r d Gurr, qu pru llnh lguns s nqurónrvn çn pr sr rprsnçã dá vn rd qu vd urs rs s hl, só Ulrn; & C n pus pzs qu nã íbr vr, qu-prvu" xdã d s qurçrs sr Pnhr M- brgv? nhõs Ru S Sbr 0 uquãnú b dzr" Esrvn nrólgã dõ s ép, ul é b lfírn,58:"h; U NSS lhr nnll usr só h Sll grnds l sr lph Cr, pu - lplr pruguz J^é nôn Fr- Chl ndluz R ndrds n 23, qu r nd h pu uus qu- nh é; n s n ns, rbnu r s Qun Clds, rr Vnná, prr Jsí ps, nrpll, srnhu lb S/p- s quòj(d gn! lhs, n qu sl nsr d Vçã sgnu, gurr f n-prussn, lgr, lbrn qu ss p- ur dr "^ dj p sr bsrv ;,«^-^: hnl prr lud d vl dl-r d Mgul su ffl gbn Fus Crd sr un j pl, ps nrssníss, qu prssn n yç nrsr sr ílbs s rgrs dvrs fr- vlh, pr rprsnl- n gurnç qu nã^ ífpsjcbslíjrsn nsér 6 bnd u vr, rsp urpls Bu" u spr un, ll nsgur sr n s- rçã s pprls lnvnídòr»s! Frnç?;d# rp"ubl L-b ur d l uj srvç v sr hj n, n u r Er frçã s -P^ prán rprçã fznd ds- Rprçã Tlgrphs; rlhrs! Grl s lbr quspru" Egrj Esss v nr qu s r néj r un -plnls nl l- rubn ápll ds s rpr ô nr d h d- n sussvn^ ns, k;» pr - Susp pr su dçã prr fs rfüzs qu pd s durn r p r dsprs lr, s ns sã nfuss, suçã nn spr ffns lnr- qunur n" rp- uí rrzr pzs rs, us ;nn,«u ls J U(?n rgnnl nr qun dlu r-u qu nr rs grçõs jrud-s hr pbpr qs, f, pr, nvd jurr srsps sfrgss un lh s rlldò- nã hvrá Prugl n só Ms lu qu s nhn- vr b lln á r ns- Srr, ndçõs S njs sr, q prfss nl 45 47, ru Luz Cõs Cs rs fr fbrds u- n s- <-rnf pr, vs f:r qu " xprnnád rlgã hü, psól rku pé, lv, nllr vg, s ãs Gnhr Fundd 867 uns s prpóss nrgr gr sgr n gvrn prlnrn - Frn : (K-psã us urs brlh pr - vulss, Frrr V uv lr Ungn çs lrs: v pr qus s nns qu v bslu nfnç n su uv: r jurn bru fnl: lçz, nvqu lgrphn ljl pl rnsfr snprnsruu v-n nênd svv- s ós, qu lh dr íl Ku ssgn, u ssgn, s gvrnrs prvn - rçã, dv-lhb ôrs qu n vrr ás s funnrs sb ujjúrsflr, ns, sr lg s Knál prs lçv nfnç,; ss d èlj nã F lvz qu unds Equn 03 sbrs ss própr dçã s nnr ssgnlur fu dd pr uqu çbrsíãs, lróls u prsns, s ígrnn d gn rnnl fgv, qun s - s pus, 0 n r sã lrçã,d Mn árs drgns ss, sgrrá, n» vr n, sn pr pulss,- á ul Tr rs vrs s rpr s sns ls ds rísss hns nd lu nhíís: rulr: gj srvv un pu lr fg grlr l hr, prv s prf d çã jrn ":P-s rçã Hrll Vs Brljn sspl vlr s nrsss qu sã frlír rrr Vnná, un plldèz - ns qu s fru, prgv rlülr nd gurr, gr rund, pl rj-lànnl u sbl, pl prdvr, rul, frn bnhd gvrn qu, nr pu p, z lvpl pr b,s_ s^s,-,u: jg : sr rsur df snsr, rlbrs Pr qu ng,-n"gvrí lí sjsfrns; s nã fss sur glldz spr: qu v sr l, pl ns ll ulr, sr nsruí u spí Rpubl; çãd Eu ssgn, u ssgn, Ms, nã prhnss pr qu gqu sr Díuls Brr; su vr, díír -rr qull nv r gurr,,l; vrnsj rnh pls pnnã ssgnv bndd, sçür, su Enrn, é hj, nd s fz lls f br ^ bqlk s, pár qu pz rn n nss r f, f pbr nguls nn s=s ns, sr vrgnhs r d Frnç, uj hnr hçs b pár; pr qu sj ls hns nd ssgnr sgun) n d, d ju Ps su s:q, gjrfj&s pr03 rgs públs, pr susnr ululs íís funn s,! rg, sub -, rn pss pu nvn-, qu gvrn sj sbl ss r np luz, s pbrs prárs, s" rlhrs frnzs, Sl fdn N r qu f nrgu hn, suspòusãb r xr, -Brrs, rhl Frnç, fbrds grn; bfcj su su nfr, ê nr s sr Sbn pl Frrr Vnná pssu n s Hrs, :, ";Rg-s qu b- rbr s l^» d sgr, xprnds r sr Bf Brndã prrr -, - nánhqf, nu lvn- xps ás lsls ngss qu s, nv b «sugí s nfqu ds s grprpll ssr-s pr qu sj jguvs fbrs, fzn d grss ns s nã pu Tnh fbr r\- pr dzr- nínrh d,;s hrslãs nss prvn qu d ul rs çqlá, pr- r-s--, é- d slh pr ns brí s n ds prsnruv: sv Durn Prúss, s prussns qunz n s su p prsn íõrã s- pr -S gvrn prn x?r»í3b Qu s l òsrs", nprlhdõfs líá," Qun vlu srvç r d Rpubl lsávl- Nnl ns írrzs prns ás ulgs lvr J prfn Cs, qu j ffns dr rrn; S n -s, á r S lqubr, nr n rss n qu s h, v ns prurr N ngá rlzu-s hn á n róm prln, rs r, hgêns ds pós urs ndçõs uns lhrr ns ssr, dzn rlflrnph qu nã lé jrns, l, nfrên pl sul- plvrs! ;us ffns, f vr qu ls s rgns nfnr fránz Só nsên lh fr nflxívl" S- : prân quá! -rr dss grn sds nã rsppnj llãs pus vds s l-jés Prr Mll, vr D nuv lh prsnr r s rnsfr srvurs ds D qu fu rslv, só ps (lr s grls s frnzs gjv nhn <l rsluçã gvrn purr qu dr lvr Blh s vlh ssnl rn, br n s s hnls srvrs n nçã ~P Vs Prs! urs : ns lrr frnn nrr á n- LJyánglls, n s nz, v, r- prn-lh Ngur; Cur flnwçí ur rs! nfst pnsçã, lábs, srrs pnd pls dçã sr Cps Slls Jur gurdr fzr gurdr n brs J qu plvrs; s sllds ssàs pz rbd su r nsunl d ínrlá, bfrnb: vr, Chn v sr nd pv rvssr - Prôn h Prúss N Drr N rsdên dò sr Frns Sl- ln r rnn? dórw lrz qull r " nvdr grn, pl, f Thsòur Nnl br ún ls ruvr-s hn, á r, u: Frrr Vnná, d vz s lv sn sr, lvn ns lgb; ss < gvrn nnl rnç prsnd nsrupr prps s pls s us -lgs s pvs, v sr br rp : çã un df sn á D- rs ls Lrn rs sss S :í, ps Eu ssgn u ssgn lhõs frns nnzçã gáf u gnrn Pr Fsl lg rpry\lgr dss s llqus pls, ; Ps pr nfss, pss ge s lhs nuns, vess prps é ngnhr Vrl sgurr ss prns qu Còllgps udr, s pr r; vr lhrs lhs rpus lgrs s- R brfs, qu s prpõ nsrur nlrs, grrsn dá r rsps qu sprv -bl çã grd prqu rfr df, r s Krpp nã s lru nslçw sprhnz; drgr dr Rdrgus lvs, ín lr s pgns ssl s gvrns qu bsrv s Prs, qufr uv Drr èròl pl sr pn n rul vlln prj lbr rslvr ul s pl, ss vrdrs prníps lbrd u dnhr, nur pré, u br sbr s, n- Prôn,- 0 prz s n- gnhn qu vn <l qu nsên, rsp? rnçs s sândl rsulu bçã :$ ls33 ns pl prç hv rnn s fll r x-prn ps nd ysqul rsluçã gvrn Cpul ndçõs su s s ãrdò S rslv, s prqu Sã grd--lnf; prssn Trrá-n d sl s r ssgn- dl nrrên publ pr Krupp hnz n s Vríf-s qu Pul nnh unçã pru f r prssnu nglrr, ^ ns dr fjull llã qu dvrss òbrg-r gvrn jrns pr ulr u íél hv s rbd, frd Vl, d rv u ffrn dr-lh ndhdás rl Fdur l rnl vllr pruguz, n nu npprss fz prln é r-rr, pr qu Q --í prsn r sssr s U nfrçã rr ff lj?, ns f-brs, n grj lprns fránz n? l qu pz, slhn nbl prsçõs, nrgs ds; Mnsér d Gurr Frnç u- fíõè s, qu ns hg ás ãs á ul- d? ( l D Crls l, pr n lrg d CRC 0 ss nv su rllr n hr, fflrn-ns qu, ssnd X rrr publ, nã, ngr; D Luz, prs - «ry^^fmb- prprnh usu rlzr lgrv Krupp s qu prr pls llgs nddur sr dr prfíd sã pgns sr Xn ndr, drlr n Ts ns prduz f- óu b prsn, d: llnh Rdrgus lvs, nã s julg ll--- b fr bl f l Cnv C r snds,2, çnó vsn s frs bndns, qu ur, pprvçã nsr d Fzl llhn nã qur xr-s sup dr pnsr á çã òrlzr r luvrs Lng d pár d sbl rá rdr Jã Gs lnu, rlçã sr Cp? n rnsúd _ su gnçã prps- f p plnr pl su rvl, qn snhs- - fund -ís ngs, lhs ffrbll Hr, hsurr d s r r:;n!, rnv nvj ròèü su vlsss p Slls, s u xprss n qul d - SSS ;u flh, b rprçã, (,-j Tu ss, s lhs sr ffns fbrçõs nhõs-, sr Pnhr M rsps dd hrn, n-s Rql R bll Hr, -pr xrr > C, v sls F pu sr sngulrn fl, rg durn rn su h nã prá rrnr-lh rçã lvnu sndhj drgrn, rln grn,- ndr knh, q ffv, pd ffò pl llrsl n rspv Câr, xlb -l-ln grn, -sngulrss slyp Crvlh, qu nru R 3 ü\ JpSl ^ su fds, só- -! n Clnbrd, qu, n phrs r publd pl jrnl ss zs (l lnç gz rçè prpós: lr v ndr Vr Tss, s jrns pnv pr, V-nvèrls, qu r r- uq n nrg sln fsb sp grís spé prduçã ulr qu fór "JVHR" ó Tls hndd pr ss jrnl, pl q Prugl r <n= pll Buddh d lgd, lnrú u-lnv s- rnv- gn Prs qu À= Tb u n nrg duqu Brs, n n sr- rssn fzss publr n Pgdr n snf rvrcs!» llrn ny pr d Vn ({Áusr su õr Eugên SLVER qu gvrn frnz duplv xl n rlz, d rbu rqusçã ínn sn s lbrgu grn Rgr, Dps jnr; fs su-?- Mnsér d grulur, nsr D-lg; urzu Fznd d pn nnru n s prfsl Mns pprlur d Flh d Rgn ns qu s rnr nq nr prínp, qu b ás llrs f rs,vrs pss- splndd vz, nr jun- Ubrb, Brbn S Jã > de s, s, hs d plrs, Ry, pr qu ss rprçõs pss vnns nss Frnç, á nh Pár, p«s nn--r p nsrdq pssl bu qu nv =: -d Fznd Ml Vlòu-s vu qu s ;grs r- çã Lvrs, sls Ubrb ds r pl rs r, (p Crçã lns BrbSJ prnns rnnã rr vu n è\ Jã dfl-ry Ps b, nslg prínp r Clnbrd rí bju rgn frnz \ Qu vlh prn- Brs, urr sbl, rpór ns rps, up jhuss rd;á-;, pss» FLLECEÜ EM PETRPUS, UM VELH FUN» D DPLMC frprtuguez PRESTÇÕES U grn sândl llã - su ndusrs - rds prgs pr vnd nhõs - gvrn d Chn» rlgã hrsà Dspnn "supps" grn "sds" TPEÇRS, sí s 6 rs d nh wn, n -s dr su rsdên Vrpnü, fllu ndr Frns ugus rln, qu durn r 35 nns xru uuçõs lnllr srr d lgçã Prugl ndr rll nv ; nns d sunbu s Vn d rr-lrs srgs pr llrsl 35 s d, pr srvç d rspv lgçã nu lv pr hfs s s nsrs qu rprsnr f p/: n Tvr, Ngur Srs, n Pç dr«m Prj\ s s Sns, n Th Rbr, nôn Gs, gcd Cunh, nrl Prnüb Mr l Lpr n Slr rpubl ps prld Prugl; nd srvu sb s rns s srs nôn Luu Gs Brnrdn Mh Pssuí nj d r d Rs, qu h f pssln f rd pl prr Brsl durn rpçã bl 0 plá prl ndr rll nh d lgçã fun rhv nu pr ll fr rgnz prll, qu lh pru sr, dnrn u p, gu, vrdr nr s nsrs pruguzs, qun lls pr qu vnh nv Prld- rpubl su pr, ndr rl, qu uã r, qu nun pr sr rpu bln, f lv vrs nvs nã fs, pr qu lh fss xrr rg qu lln Sub nns lurn zns dss brã R Brn, qu fz nã vlr su nr nflun, usn gvrn d nv rpubl ggrvr hnr vlh srvr su pár ndr rl sv j h bsns zs fs srvç d lgçã, pl su prár s su lr b, npz b sr ur s snã Mrru phr=?, x vls rãs, bssuçã prár n ss, ds qus r un pr Dx u suds, pl xr ffbüd su r funrl ndr rl rlz-s hj, ás 0 hrs d nhã Cíé Glb" JlpSp DNHER sb J s u- j h l " lll; - Mvs Tpçrs ULTSyâ Sbs, pr psss rd, r s rb s p lgrá B-lf Gnnl qu gnrl Dns Brr, gvrnr! Prnnf, slu hn línç Cn» grss dqull Es, vn brr âdn sn S J- ur ll W á d nuí"m^é}â ll pnlfn nddur P- r, s pr n» ndlduf ll» ín rln p-d pr kflru >l R ngn pls llgs, Dv k «rduf s lfv rpud bí u lrçã Hnprn plmr, Sn n nd kf, n ngu publd pfr <l«, qun»«llíífl ll"» sv pruu«dr, C l Pn ld, snr dul fr, v-prj Edp, Crls jp-s, br d rnnl dr-r, Csr Mn» < Frnn Prss Grn lx- qu wljm (rr nd ns «unu fflln nnh» v», sn? ínfrn hvds prlí ";í$!?shkh, - fflpr ÍÉllâíâàÍÉÍÍrJlláÍís vs -â ptsfçõs JLndráyj&\ M,rÈS NTRGTC $QD, grrf, d prl S JSÉ 7â:^ ;:Tlp 3600 Ul» <T> ~~~ ~~ PERER DR NNBT Vs urnrs D vl dá Eurp rbru nsulór Ru Cr, 40 3 hrs F0RCD PESTN MD MD NS CNGRB88M f)! g Ms nu p í«, PU0 R MNfí CM MM! ll R NFMVH, UH TUS S TC R MS BRUR F (,\, N Rl DS URC & C -üllll BNTB DS ÇNHRCDS NBRL CÂMR N 4 jj NSUCCESS F UM TRFCNC \0 SUPKBM TRBUNL UM ÍHKST )5 CMPETÊNC BNT" UM Pr U \<\ julsr USND DE UM furv plçl rpr nh lnn- Uu< SJnr, ns rç NME CNHECD nu nn J C k KuBl rnvu-ü hnn TENT PRTCR supr lrll, 0 b, rn vlh nub pnl, UM FURT, Jurlprun frd»! SEND, PRÉM, -n n pq òr Jull br ír à qull qn dl àn Mn PRES EM FL Jul frl pr prjsr jul Kjr 0 flj qu fgur GRNTE pr pnh u "KÇ U, p;>r s Rru- d, n "rup" lgn! rpzs, rju nò rgr d d s nnn s vl pl, pr quf rub Sã pr «s lunhs "çs bns" rndçll qu nulz pr pl qulqur j lgn qu, á rd rpzs, ll pn Mu f pl pr nsgur xrín ss ss, pzr d prsguçã, l prlfr, frnn qun qun n n nrssn l pu! ds, "ç bn", lludn l é grn Cfé vnd, á ru Pss, nsguu dsprr 683? sn, pr snfnçs gnls pl, prs s r vrfd susp sbr ll r gr ur ldrã lgn frn nv n á hrn pl Tr-s ndvídu spr, n Álvr Bps, u nhldn n pl pls nsns flrus prds, qul, usn n nss llg prns Álvr Cps, rrnj lgs "vçõs" í-ln-n, Bps snns rrun fnnçs, pnsu lvr ff pbn, qu, f, lgrn x!!>:l ldrã nsguu, nã sbs qu fr, lgs fdurs prsss -d phr Ml, á ru Snr Ppu ss f, pnsu pr pór pr un ssl á prprd lh qubrr, lvz, f v npçõs s,, Bps rápds pr lnpr, sguu ru íór sprn r pus nus p sufín pr "fzr vnd", frqunr s ns, sr f "ç bn" n nnru pbr db qu sn v su spruz, spn lls prqu nnn qun fl u sbjg d àpjz Ess djun Bps f pr ll lhd: Ch-s rníl Cusd lvr, nbrdç rsn ns p C dzís, r>ps pss s prsssnhu-s á vn pds ndns ás drgrs, pds qu, s r, runs, dr s vld, s b qu vnds bn "ç prr sprz bn" í r á drgr Brgnç Cd & C, á ru Hsp Supr Trbunl Frl nfru ln, unnn, snnç dr Prs lbuqurqu, julgn prn çã prps pr Jqu zv Dgus urs, pdn qu fss jnr Lgh nd Th R brdç rnru fr prpwr C dnrád pgr 050 r pd, qu nsv sus ás ns pls Jns uss x sbns- Rur nn _ prprds gríls? Dslls, vnh -ruçã d rprs Rbrã ds n grrfs srvç ss nr pr $500 Lgs; rl hgn á drgr pres sã Supr prnl-s sn d pd, s á bd qusã pluds prgs dqull rs Cnh: S Jã Mrs ss à phr Ml, pr r pn f s sph nu qulqur lg, pr-, s sngulr n fur 0 f rpud s rs Us só prr,, pnsn, í furl r, rr-s brlç pnhu qn hqnr "- srv prd-r "ç bnn, frnh Urí bn s" lbr dur" ô" sn nrgpln Ún sbrs Ún pr- ru pl qul l "ç" d u f rbu brulh, >» s nòlí n érbr dí) n» "Shrlk" sr fr R í prís s ldrõs" Rl- prvs ss, rslun, ss n suçã v- rfn pr un, ss pssn qu prgrs sblr; Ms qu nun d d drgr lludd, slu d s vrjd pr sss l- un gurd vl qu s hv ns lrs, nã s pn dzr qu prxds Crr Grl, pr sus rs nh s lv- prsã s s ndvídus, llgánd íí hg rblç d ç- sr s ss ldrõs gurd nu prpn d slçã árh ns rubs sã sn nfs s qull"ç bn", dn-lh vz rus prçs, jrdns vnds, n r prsã sd s nnr lrnn Es quz fugr srvnd-s frnn n h pr sçã uóvl qu pssv n hundn s jrns, br ssdd s, ll nv nã lgru ndã nnns prgss x ldrã pr á lg pr vdus db r dsr n u fu se pl? l ss é pn lr nfssã l d pr lllr rs; s sus gns hsór,-n bv, lg lbrd pr rã dsns b s d?s ns vrfr su nulpbld n fs, pr?s, lls rr ss Bps suppbs lvssbr, zbn u s r Cps í rlh l xdrz, nd ln rub snsnl n íísnf p qu" r -nr s p nrssn f r«"ll nsur prss v Ms s grrs d-pl SÍsr pln vnd R Ern á pr n Prsns, n S J B rún, drn, u gn 03, 8552 s blhs ns Dl í v sr J Frrr 7440 prs, rspvn, lvs, rurgã-ns; 50:000 3:000$ f, spr us ldrã srvu- Lr Frl, xrhd hn, pl, s, pr xuçã SJ nun, 7 írr vnds nsã nvlh, nsrn qu, l- pls gns srs Nzrl & C sssbrdn, ru frn s blss d lç dqulávérs lnávl qu l vámrò; nsgun rubr qunsã rlgds rs zns pl sr 5003 ns vlrs- d- vv líygn, grv prjuíz (l vrss quns n!s rs, U rs pns h ívn vrd sr Frrr sssr ur- sssã nngrpò,, snn-s pr rs n-rns, ujs águs sgnds s fôr, ssu dé, pnr lss, djupsçã, ns r n 5 dsr pll, n rllu fs l TÍ-:,5 l ns, r-s vv squ f gr pl nd á ldá- s ás nuvns H qu d nbsqülãó ss, n b rh rgnl s prr nnrnvln " R prís íns nn Frnn, sd s ldrõs" Sã Frns Xvr lú qs Mngur h v qu sá pí MUT: é gudãd ríàsndçís " rfrds s?rrs ds vznhnçs rl nn Lòpklãs d Fns, s u ;n vã r qu drgu dr Jsun nd hn, rr l rs rncrs, srr d prsdên d Rpubl, sòlu-lh qu s- çs; ns fbr, v á ss nfss s rprsnns d águ sgnd, qu l nnu, llprns jun plá g- Vz jr dvrn Ej f, s u dvrd: vrn qu nnh ur v nã sr d nfrd, qu pânns várs brrs, Sã f prvu- - Frns lgr, n ns s pnnhr dr, Lur Mllèr n su nürs v pr nr s uvs vg s Ess Uns nrb pr dsírí-, prfz ss lrçã, pr qu; vnlur d rs d f vrb nã s dê urs s nrs Sr- Publqu sã sn brds rn pr Ms Su Publ h qu s d su xus qull ssã squs sã nn l!n, pr s»» ss f nud nã prv Glr Vs v n-s s hns hnss BNNSE E S"r vsnj pls psss qu vr l òblàr su s r lux Ru d Qund 99- Esu Fj s srs NzrV & Cp, gns grs d Lr Frl, pgrn hrfò s srs F Gnrãs & rnã, blh: n" pr õ 20:$ n xrçã d 5 rrn S Pul 7 (rn) Munpld lrrá fr d 24 rrn srá nugurd su pdr nu Fjó -,urr -:-?,( Elúr Msrç, ur Àsln u Brnh shü, Hj, ás 3 hrs d r, á ru Gnrl Câr n 335hvrá -runã dvrss grphs pr rr-s d -fundçã- s synd Pr s -rupã-sãp nvds á-gràpq3èní grv ^s»-«7,5-r~r- prs srngrr Dsl qu rnrn, pré, ll rprçl judr pr ju línçn Glvã, ss qu lr nl ln pr nd nnds plôns b _ línn qull jus qu v [r lur prjír sus Hçõs urnns psss, qu p sr u -ur nrssns ur h^, qulqur, s qu u rbunl lã prns ff nrvr rh s Julgns ugn ír s s nr pr» sss l nlhs, N h duvd qu ll jul n nnsávl dr nn pln qu v sr ll, spr qu prs lnlá rprsnn 0 L;sl,, nãs snd vr qu nã 6 jus qu s x sg prs p, rplnl-m srn rudçã, v- lur-f vr r 0 vs nrrs, fz s urs juzs qu su í qu, fnl, sã é unnn pls sus llgs, nu nd ln, s fs qu v sf julgs f pr ur sssã, s nã huvr nv prfxd pr uv lçõs urn vrd é qu ss prs br, prhnn qull jr su l nsér, suprr!d qu lh nfr s gsrs srngrs us rbüns ur» pus Já é lp» «)!nr d Ngur Cur -rí y^hül» "Chárs Quls" Rbs 5 ds Chárs Qnlás, Ulss publçã puls C s s, prsn ur v h rq5 sbr 0 s _ nrssns ss qu dzn rsp ás ss d lvur pã r gurr rfr ugus Csr d Slv f sgn pr fzr pr s nslhs gurr nvsgçã durn rsr rrn Prçõs nçõs ns Tlgrnpls Tr prrs l ln, drr s Tlgrphs, fr prnvs: lgráphs 2 lss 05 d u3: Jã Msqu Pdr gus d Slv l, pr ngud, Ln Jsé Txr N, pr rn; llgrphss 3 lss, s rfs 4 Nlsn Crrê «Slv, vn Prr M Jã Gr Rs gn Gs d Cs; spórs 3" lssj s 4 Bnjn Mglhãs, lvr, luln d Cs l-rr< gn Òrz Rg llrrs; nsprs 4 lss, s gurdás-f <l Sérg Luz Sur^ Hnrqu <l G llps, rhur us Qunnlhq Prí Esvs sss; á gurds-f lss, s d«2 Esnslá d Vg rnlls, Plnn Sr d -Cnçã, Jqu Jrg Pnhr Jsé Luz Txrã, nn ly lvr, Jsé Clh d Slv Fràns Vr Cvln; 3" srpurró prn Js4 Lrd lbuqurqu; prn, uxlr sr Gs Ms Pr ís b ln f» r ns: 03 grnsprs 3 lss, nnsrs Pdr Frnhlá Dns Pul Buí; nsprs 4 lss,? 3 Nlá Crqur ssã, Clh, Jqu s Sns Blh, sr Vrl Jul L Cr, vn Rs, Crls Gs njs Sípãp Clh s qun; 2" lss: s gurds-f Prs Vg Mll, Jã Frrr, Lps, lã Ds, DrlPrr d Sv, Luln Mèsr Rbr rgã, Vrn Mrs MThr nl Prr Crnh, Cr Bsp, Gusv BTí Nrs Mbs, Jqu nd» dr Espínl, Jã Frrr ílvl, Qurnn Rbr d Slv, Eusbò Cr Drr Luz Gu» d Slv U nênd Prpls Çnunà-ns nss rrsp»» n: PrpHs, 77 Vln nênd $ruu hn, ás n hrs d n, s prds d ru Trz M, n sv sbl sr Sbn Rbr nênd, qu f sul, vr s vz nsrr nssd d rçã Crp «í Bbrs qu -í u^ f v qu fg s prpgss s prds vz» nhs rfr ngn fu nr» s, rnçyl pr vrguçõs; ppru, nd nd s rédà síílr Jsé Mr-» ln v E Bh, 7 (D nss rrsp n) Ebru pr h b> dq Vnl pnh sus íül5,- snr frl dr Jsé Mlqò Suz, hj s h Názrh su brqu g f u nrr U prár p á prr ndr Trr~Rdrgus Brbs, 33 nns dã, slr, prg d Cpnh Gz rsn á ru s ndrds n 47, qun, hn-, rp sd, s? upv srs su prfssã^ l,prd d ru Çr Bf, nu prr qulíbr r Tnr, n qu, pru bç,, rbn nd srçõs n n\í> dr fr nusã n hrx Dps d pl sssn, fr rlu-s á su rs n pl 7 dsr u «nhn d? n»

3 -- - CBS0 D MNH ~ Dênff, lê l M 9!\ JDRE Tôn fn -npür pr s ln- -S dn «wp qéd s nbll - E ds w fnr» QUESTà DS CRNES VERDES Nvs uunçõs -, ln Hn nlj nr Durfvl í - rlrà d«- lu n pl, lvl rqur llus p»»í, lurlõ pl sr Mnl Lvrr, blvr u ju/ n(!í lsíl ps u»> ul: r qu! lh pr dr nr ó--ímr puwlá s n n<íç-, nl fr í dn Kul rnu < U pl jul frl d " vr, dr kb Mrlns, (lxn suln lfr pü l < u unrs rhn, g r n s sn» jj_f lv, ln rqurr nsn jv- s rlu-s Mnl Slv Tlãx Clul Kípull l Mll, r réd pr lr nssgurl P"-u njr pwn r qn ("»à lnçs, USs dr; l lvr nrrln s r»lv,» HíÇC» pr prv ss \<«llgl, < ] f r ns jld j <" l» áçã pr pn Mv já fr dd Ln u nu 0 QUE VE FR PRTUGL FUNERL D -RCEBS- DE BRG Ll-b, 7 (Dr) N lunrl -l- rblpò Br», <" lv xpónfllúln- lnprn, r pr s bsps V zu, Cvr, Pr Cbr s srs N ér ru, n s vrus (u, bpy r, D nôn Brr Tu rl fl su prl s á n-g dò frr» n rj v-s rpríên «l ds ls us -ruul uu-- d UM "DETECTVr NQLBZ N M nn» u-, u -l Lvrr, ll-lll,, Ml" u j ppulrs "DMSTR", 7 (Dr) Pls»u ul nu C j H- nsr d dv fr r pl Ju fr Mll, pr grnr ll --pd V l sppr nãn» nd «- ( ds ánçns láns n ju; f< VNS n --;, jh» d ü ;»- qull íuír fr, v» ds pls l - vr llclrt-káfx rç Tr- Ur Ml Vr, J U rwv llr nur -»» u«- pr f pr rll ;,_>;; jl CV Cl Lsb, 7 (Dr) u ruz r "dsr" nru pr dqu n pr kul V SM-SCÚPÇ PR UM ~ll-sntl -V l-rncks NV D l D MNEL Lsb, 7 (Espl dr) nl subsrpç ns ls rd p prsnr pnnz Võr, nr nss su sn ) Mnl»; MRSKnçòES )0 G- \ lln DE BRG V M- PRENS Lsb, ;»"»-nl dn»!»» -- s pu, vulrr n» r nvsjí-çíu sbr s prrgnõs gvrn Drg nr prns ll, -» ««- n, llsllr 9 d(> d d d rrrud» -u-unrr _- là v»r»:r >l nnr-v- r- C l»--»:- Kuy ll-l_r r «lrrn!> Chl» Cvl llrílçr rnv hsr nu dfí ;,», ru l lfnl;:»- )-, Klrnl, - r nnl, rl/ul ás _ nrs l l n»sf sl Flrã pu dus rrs: dr Pn dn l-n, Clul Cvl lr_ rls L pl Cóí Cnrl Cnlsl HJE,; _! _ ;8 ;,,- lll» L -n- Uns - U Vll -,,-/l MC FRELD PUR D DES- PPJWUM p \ Cnlr [rfr, Ms lr«"ld, íuj "lv" psn -» «ln -»-»;jr sbr ápprln r flh d«brnr Slpn, fln l dsbru prdr fugv, pnrun nã r rr U rsn -ü s uppul, Prurás ppulr w su rd prvsór» Jun á R pr: d Pl, jusn, un l» :-v pr sr: llp prp Esá rurslv Eu nã dss p s lqudv, nu» f un hru E -s»n _ué M Erld ns rbu, E nh pr d M rlu ns rsul ds su dlgn nn Spn Pugls n5 f v >l r, l n ds bru pr Enr Rs, pssg lss Pr v,-n, SspJnnê pru n rínn pssu, ns brr, lr línr Gr, rn u nnr n Hl Lps, Enr Rs, Gr nã spru, n prnd, prqu v prlr frá -» ln pn rà-», Pru hn pr s Ess-Uns dr Lur Müllr 0 MÁ HÁLT CNEMS NS:,r,! lr, r rll - r l/ u prsj f, u nulr nrs n bll s s!! pd! :;;;-:;_»; üü l j \n-, 2j_:?9 lllul CC u >» l- ; Ln lllrs L;5 \<- Pr v-) p» ll", qu snn prprd uçs, sn lvur s nl - prfr N - P 3 usr P-r- blr s f -, d" rüb _"»us Cr s srs r rs (rrln s,/;/ ),,-s lxrrs l 5-7-»HN" T - - f Cu qu l nr b!, üln, rurss pr vl-, nluu M L r-») ll_:ru ( uu r» lfr Gs v, jl; -nlr Sp lr qu Hnrqu - u rfrd r Mn"v, Pngls ng p Mnr lr0 M G hn H ud nd lhr snur pr s bl03 l! hls s prríás -n- gl rsl» Mn :n Sn -s p- sh-s, uz ln r»m! <»! vlh qusã S Jã Mrs lg, qu - ípl- V-d hn, ssí pr Trbunl fr!» vul l «l fs qusã, nl bd ns Jr? Sb s qu Jqu z r Dng- ur-, prprrs ;»r» S Jã Mr, çã n jz f- Vr dá Tl K J :»y lglu nd Pwr nu_ã nv,; s ps prju- ;ul\í(,t_ú lís brs águs çu nullq prpnrrn ; llrl pr h nr Trnn- npny, l rls» lán ;n-- q í pláçã - ll s ;r«r> = r»_ dsúd r, f lbuqurqu, (lgò ç Àppll --, ÜC 5 C U! f, s prr! prv,» dr ju frl d,-» prn, s- sã vr, u r- u un spu n u hf ndrd p! l fr ; l pun -l pl, nã ín j p, MDS " L s sus nvds gnrs un»! nh prpç qu gs n ãlén d, d s " ;;-_ s»l í- ní nur spvã j -_-_,_,jr; pru lnn -ls n vpr ssé,; Srnb lvr, VJbuln, rul, r-ln á ru Lvrn : -, dz qu Spn Pugl-_ sr-s spr rpr, s 0= pnhrs nhã drs s íu sbr í s _\ã s ní-õu vl Uu sé pr ss vlu sr ldrã C Frr uu s nl» s rn J» d Cunl n-k-r lí rnp,» prullv pr-, pl vvn- "-unus rs urs n srv ns vü fuur, uj rrr -brpnl;ns lrbl, - Mnfnní nsân d; lrrs MS lnç, pr- Supr í- d f Úl U5-- nss "ll", nrs fr bn gsr ]; l-uünéõ", s sã nhds "lírnd n", d v srvn su l rgs prr quld Tn vg hrrívl uxr-s ns s pssgrs l,\y lss ú Cp n pss lr;-) qu vr br, d» xõs é R nd r lí» s rs frqüns, nã kv nr lygn b\ -Vlén ss, rn juns lús-c ullrs, qu prlíu vrfr- F _s ns <!(»»l;l3 SCCls lr;l»l prs rsnr B» fr víns d pu lnçã 5 npul qu prn Cp Vr r 300 pssgrs rr lss -fjsrs rlrçã, rs qu ls s-s nã»íí_ s rprdúz (\buss "huffurs" Sã Pul,S" Pul, ; (rn)---cní s buss s huffnrs pr -íss vld; n-lnn, l ru Trpl, uóvl - rnç l 7 nns; hj, 4, 5 hrs d nhã, n pl lr (zr; -níã sr, uóvl 5» d rg lnz, ns vld, rplu próx ã srg, prr l qu»s sus prprárs H r l-j d slhr pr ns frnrs, qulls ss nn, Prs, sã ns nhds fnds rrs s 0- ls s "h"" lçárs d vêflãdéf d Rã) pr qu " L J-nné é, üln, sín r nsçã s ds nfçõs R Jnr qu lhr srn l rgs pr snlvs, qur pr slrs u nns K pus ds í sg yr_!: sjrn vss "l- -rs" (ls d s Dríl) qu " L Rné" hv pr; sí grn prur brgu s sus prprárs nã só á prçã nv blíss srn dqulls vsls bé lnd rquíss llççã "rbs" pr lr pr bl Es nnd, qu b hgr d Kurp, já s nnr xpsçã ns -vrns d" L Rné", á ru Gnçlvs s, 6, n p sr vs prd, lsás pln "ssn llrl sã é prp pr qu s nsss lgns pr dqur s _;r_ns nvds dqull prn s nã r- suj prr pr prç lé v- r, ns ãs vnrs rrbçã, sb prx sr nrbn qull qu l p sr»lqur pr p dnhr rz sr b lgn pr ^ Knrãn- dr Hug Brg, nã lg uxlr, nvu -rns r pr su rsdên ru Bín n 9,»» r- hr, nv ss <lu nh spln pr f rurr s ss u nf_ nr J n r-jnl dqull ur, nr rgulrn é ln Tn suds d vd vgun ldrã, rfr nr nsguu l rubr rn rup, rl rrn ur h_ du s l brlhns, dr» Hug Brg pruru pl, q prsnu qux CSr nr )- --^-SffffL/^ W _\\z3k w R í WWj - - l w_p! JW Hl ^ ww nm _B ]_ KC < S l»j T ^S BÍ HÉ PNK fr" PP S -_ ^ b -^ ^ê \ _T ^M \»fx-- J ^W l _-_l---f-_ > -bp- M r >^------E] JWwWM- M-UK_è L, " -_r_"3b R ^ T\, f \_\ " V >»»^ l! EL- ~_W l ^ --B F_---^^^^»_---í - \ \ W _\ M\ ^M n _H ff_r_fl r áu_f_tss\ B9L _P -_ hü^ã _ B P áh l á! _P^ WÂXX T -_\\\Wr\ W,\\Vk ~ J_\ T _ % \\ê \ _} _K_"l_y V_ B ^S W ^ \\\»fywrs:! J^H ^í«cr ^-^H _HÍ_k! ^ l P_Ü B ^_l ^^ r l l«^^^^ll ---»»»»_ y^-z^-h pw! -Ljg-! ^- ^"^-»?^!!-l MLãM\\\jM s P^ L_»--» " f MT^â M»»»» MP9M lswpmu M- ^ J^^ P_P r^^b ^ M^^^^ \WB»^! ^»^M B!^:í,^^ r^-^í»f»^h B^-^W V - ^ 9_f -^ 9^ K Íl TL_ Jls _\ 7ZSàM ZS Z_ K& Í _?C^/-P r^^^ r M Jí - K^hé^M \W%\ _ B h P^Q H^w» -J-- -B pqg B^^^^S-B-! "hj _n ---_É í K dbn^_s ^ l LJH-í lí l^%- S_f_F É X W r^^ê»» Tf- í:^\\ --^L^-^----»^": "^í<:_ph pv_hí! ^_H ^^: é ^ ^H rjl F-N-K : JL _M RlPf! U- RF~ ~; WÊÈ P»-H Jv» \» g^_!ssr»^^- Bs -»jf Wk\\ ^^^MwM B :J M w- -_-J Ml B P ^MW -jâ/p^_^_w^_w\w» \ \\ ÂM~ _^^ W^ T ^^\\\ H ^~^ l _B_ Ml K- H_l Hfl B -H \ _\ ^^^^l ír_^ ^! ^ ^ ^!HF^ 3(!ll^ B! k4^:^^ K^-_H [ S M \\ \\ _-_L-H Mu, T W Wêê, Mfl - PQ!C_MííÍ Xp»\\W\\ l f _----íl! ÉM HFÍ á á l H _p ;- l PÜ -ül bf "-:- :- -^ÉHB!^»S_r L í F^^ 9 n _f»4m L^V r MÍ lll P^!! -H lll _- ^ L \\ -BM! -H-P íl Eb Hh WL\ ls _l_p_-----_^s L r9 -_r»_-l B Hll h^»% »!lsbwv-w»»wbwbwppp lk rnnn,» frnl, r««n»ju f"» gv WU0 runuhu» n,,,,,,,,n»n ubü d» ldrl(4d r-uul, gnu jh» u hjíhq, lr rnr» l-, urs Jrn (<»n lf- frn -» dr, l»ur Mullr, rrjfvnu «rsnd p»>"»lj»ju«u -/»» <»»» NrM djx d purn u:_ unuu n-ulul FCULDDE LVRE DE MEDCN (llph) F brss nrlpçfn s f-u» <3b dssl rrn, pçn funlnr urln > rur»üs d» l» - u PRSà BRD U n, n -»»»;» l ll!»mj»-», ls:,,, br l p ( ",V,», nr hl,»l ll «ss pr, prnu, u ^ òl5 qu snbvv prprdu» sbrçl ls, rl»l-dpl llw ^jf pr lurplr, r,»»»/ l>: sr vnr ü Cupll- llnç Hlnr V C, - b u Chpsnlã SRr» wló ps vl pr Vn ll, un fu "dspsçã d» j l; uxlr, JÓS prsçõs sn "$, lrn srs; n-s só» J r Srs S KHl, rn ^ \nd, S» frn lr^ d Sé EST PRVD js nsr pls srlís, qu lrl,»l un dn p vr > r, dr brlh ur s dr;:«vn-s n Cs Cr»»»»»»» C0SCDPNC MU P fr -h nnn- gun r Pr su Uvló, Ds prárs spds pr us lbrs ubírçã l prvd \ Jqu CVnrn, pruguü,;_ brí»»j "r» 4 nn k, rsn f n Fr Cn n 67, nôn R»- hr pl unld, r u? S Jã n 7, n Nhry f»>r vlúns ndên pr» U d á n_ pss, nrr Jqu nôn <n «n lh Vnn, n r prr», pr busr frrnnls -, vur pã l d Sulânnn, nru ll pnbr n Cn P0803» n lbuíã sín qu s dgj prnr v >pu-sn qu» snrlr, vlfu sr, lg ps, df s:;»prn 7 lbr» pr_v-r_ un ruj, qu» xr 0 rrs Ml xpld s, u xpld pldn, fr J,» nôn dspnss nprg» prân ds lbrs snds sus rns Quxss d sr l á suj- «, yrn lnn, ns rçã, «f-r u nnn nss fls upusã, qu lhs snu prd gnh p, lludn un n» n» lvd T Qun V Ex W rslvr fzr sgur d vdn, v prurr d qu«flrç grán» n s) sn fuur, pr ds s vsss»uuf«s -r, nnh s rs qu h» Hu Chíl 7, Pç prsps FLLECMENT N HSPTL N " nrrr d Sn Cs, fllrn hn<_ nr d -d-, íl pr uóvl n ru d Sá rus Xvr, f pr nós níl su dávr f rv pr Nrér d Pl, fíú ü sr» ps Gr R-Gínns Nr Fr prpss pr ss snhrs dínífòs: Rul Sn Clds, l- L;n_ Cuds Frns Sr_ Flgur, pl sr Wnrly; Mr Rngl, pl srn Thu Crqur jr CVnçl Rg Mnr pl dr r- Dns; Rlr-» n l _ junh prx, 0 sulã nbr d s50í_»; s l-npr_!_5 n nr, á vnd R lrn, sl prsdên snr Frrr Chvs, ls gl-rfjà Fr M_!>l «ll nsã J sgun: dsurs f p- rr ffl, pu Ely Sur plsr wljr " Mulhr Mrn", pl «nhr d Vrgín Qursn, s-kn-s ps un nr, n (\u vrã r pr s -r-, ws Fln ruj, r Brr Luz nlü» snhrs (julnr, y lrhn-u, VÁRS SPECTS D PRTD D DR» LUR MULLER, PR S ES DS UNDS sí qü ârnhgh, nf su pu ns d su prd S x sn^u-s bs ssf pr qu sv prpr pssn nv, ds s _T ^Vl F^-»»»V L T^^ ^W _ "! r? ^ C b«"í%_^3 3 -^^ V-" ^ÊÊ^ST r:^rwwm\ ^_Wj-,»v-<»-+ - B dhví L ;<: M_M B ^VS -L -"_v_^n_ll^ H r^--~^^ V^vl 3 K- - K--^"-^>J B>^^ f_7^^ r M_W VW\&\ jb W ^ ^T B - v _! >_ <_f J_f- Eí M _^S B ^SK»W^» T_V_K WT ^^^-wktrl v- _\ - f-_--l^ l: "T--ll TT^ n&_w\ 3r_-F^ K éà JP _W_h^^^%^: jy^ -^^ ^^ ^H_^^^S---J _ L \\\\ W \\\\ \_W M S W ^Êf" ^^ ^^S \\\ \wê^_^4\\ M BU B fl 8fj-E B-g -s^j BSf ""^ ^B»f_H»v S SRS DDM D VRQ B CRESCENTN DE CRVH, PRT D _J ílàsbszqà ÜNTXJB V_CGKRS WSP08 B PSSE PESSE BXTM K CR J0 DE M8_EC_0B Krçu hn, br Mns Grs, qu v nduzr rpubl nr-rn, dr Lr Müllr, nsr ds Rlçõs Esçrr vg ulr brslr v, hn -dsss, srr s ; lçs -nz nr s dus rçublrs, N vrá sr lng r sr Lur Müllr nss vg, s p bsnl«pr vsr gv, uj nv, f pr nrd sr«dwn Mrgn, gvrn nr-rn rbrá sr Lur Müllr nr fss, pr ds s ds d grn nçã qu s v prrrr E, ps, fál vlr qun ss frn s Es Uns sgnfv p BrsL S PREPRTVS PR EMBRQUE nsr Exrr v, s pl nhã, ry prprvs pr brqu s hrs p d r, frr plá d bxd nrrn, rzn dl pr lry sr Edwn Mrgn, s srs Brrs Mrr, jnrdulr _ dpl, Pul Fns, ífl d gbn nsr Exrr Junn s^ srr, sr Lnl Ryr, sr E_wn Mrgn pnhrá sr Lur Müllr «é Prnbu, n rgrssrá R Lg qn hgu s plá Exrr bxr rn, f rgnz prsl pr nbrq nsr brslr, sgun nwl: rr Es nnsr - Exrr, pnh hf d s lr prsn_ d Rpubl dr, lrrs Mrr, Dps ss sgur 03 rrs bxr rn, dr Rgs lvr, sub-srr Es nsr ds Rlçãs Exrrs nrn, n usên dr Lur Müdlr, dr lbr pn Mrr; dr llü Lb, srr _ns!r Exrr; ndr Frr ffns Crvlh, drlr grl d srl r; dr Pul Fns, ns-l grl, s drs Lfyíí Crvlh, lvs d Fns, Hrd Rbr nôn d Slv Cln, s gbns nsr sub-srr Es, E urs uóvs ps s funnrs Mnsr ds Rlçõs Exlrr ND QUE HUVE X T- MRTY pl Exr»_r prr, pu ns ds 3 lrs d r, s s brs rp dplá srngr s rp dplá brslr Ess fr s sr» Lrn Frrr» lvr L, Gs Frrr, sr Tííé é s srárs lgç srs Jã Fus gur, Lngrubr Krp bllr líçss h rbu dr Lur Müllr n nfsçã s prárs rss prsn s _»_d_ brnu nsr dr Lur Müllr rspnu, lrn «nr-s xr sns- «juz qull «nsrã hns rblh», frn»nr Ü3 Eílfíj ffír:_3 _ x, bll l flrs nlur» CNCRRÊNC CÃES Grnd: f fílun ás Phrux, qu çu r up pr nr u--dã s 2 hrs d Bnds us n blhã Exr rlçr brlbns d spdd Pls s s zs, pu3 snrs, snv grups, nvrsn Fízn rd «nr Phr Mh, fru-s p-n junn é prlnrs su grup Sd, lsss, prns p nrrr xrrdnrn slnnd brqu, sprn qu hgss s rrug nsr Exrr CHEGD D MNSTR 3 hrs 40 us d r «u nrd n prç 5 Nv 3 sus ss vl lr, s nsrs R-dv Crrê lrn Blfr Vr df Es-Mr rd, lrn Cvln Lns «r srvd ç lpgn, prsn d Rpubl drgu plvrs spdd dr Lur Müllr, sjn-lh flz vg x pr l ssã qu s h nb nsr ds Rlçõs Exrrs «su d plvr, rspnn á su- -çã prsn d Rpubl S x dss, rs, qu gr, prfundn pnhr, s plvrs ãrll Hrs, qu s sn flz pr ssgurr 4 grn nçã rn snrd s rdns snns r- (lkl qu un s s pzs Dlru s qu nvdr s s sfrçs pr b spnh d u-d hnrs ssã 4s psss q já ln -M«_--_s fzn pr d - <v nnsfl pnl b Bb ^«M wê _» BB DR REGS DE LVER _ SUB-SECRETR0 DS RELÇÕES EXTERRES» EMBXDR MER- CN E DR LUR MULLER br rr qu nduz dr Lur Müllr, sn -b lçõs pls d nldã S x, qu vnh rrug plá C, pnh dr Brrs Mrr ndn Jrg d Fns, hí d s lr prsn d Rpublk su n pv, n rnv grn ápvln pr prudên d pl D uldã rrpr, nã, vvs dr Lur Müllr, íu ur prsn d Rpubl S x f nduz é á lnh qu lvu br Mns írs, ns brçs s gurds vs, qu prg s npnr3s d ss ppulr, ns pr nplr hnllr brslr E, s, bru dr Lur Müllr s pr spdr-s q qur qu fss, nr ppluss vçõs pv, qu hv fuur pru d Rpubl BRD D "MNS GERES" U vz br, Lur MüHr várs rp dpl-- srngr, q fr spdr-s s x, pr nã r pd fzr 0 ás Pírux T«í_h prr br r!~s í Rjubl, p rbu brs s x, su flh Lur Mülr Junr UTRVS -NTS N plá gvrn sv hn, pl nhã, dr Lur Müllr, nsr ds Rlçõs nrrs, qu f spdr-s hf d nçã, n ns nfrnâ s x prsnul u subsu, nrn, <lr, Rgs lvr dr Lur Müllr, rrr-_?, f pnh u prã prnpl pl pl srr d prsdên, dr, jsun Crs, drs Mr Pnníél llru-ã Mr Mrr d Slv, ffs gbn, brs d s lr d prsdên Dspdr-s hnnv prsn»l Rpubl pã frg lvr Sp pjà <! Exr nôn Jsé d Fs íu sgur dr Lur Müllr, pr s Ess Un: lrn Lns Cvrr!, hf EsMr d rd, npuh sn judn rn-, vn rnl Y_!! Lns, vsu hn urç Mns írfs, ns d prd, pssn pr ss sã rspv sr grl nsr _g lf: vsus pndêns Esvr prsns brqu lànéllér brsl-r nrss nssus, nr s qus ss s suguns: d Fsãlxgã Pr K Jnr, ps s srs Tl Lsb, ngnhr-lf; lyp sss Lus Blh, hfs <l sç; lfr C Nnyr, Cul L, rns Clds, lph " Mg >hãs, Dvd Cps Jr, Pul Flh s srs lxndr Lbr,, nun», Cn Brndã, nôn P rr, Plín Mur phlpl S!» v, Jã M, Jsé Crls, Fus Mr qus, rhur S-l, rhur Fgur, Jsé Mrns, Jsé Mnunr, Rugu Cnp_nr, ubldn Flb,), lur Sá, nn lll nd, Dvd d M urs;, _ Cnr s Vrn! l» ráguáv» ps s srs pãs Jsé d Cs Sbrnh Pdr Jsí d Cs Pv jr Frn Ul- vr Mns;,_ s dês Hlár Grj, v Crvlh, Jsé Lps, Pul Dnn Lps, Mrp» Qur/ Lps nôn Mrs rnnl rnsl Mrl; d Ksrd Frr Frr Cnrl Brsl, ps s srs dr lu d Cs, dr Mgn Crvlh, <lr Hr Lyr, dr Murí Rdrgus, ln Lrd, ffns Cbrl, lbr SMs swl Pupr, rn Dns, Frns Furl nôn Vlld Rprçã Grl s Tlgrphs, ps s srs drs snsl PpV, drr «rl; lbr Cu Frnns, sub-drr d CnUblld; Rul Slv, sub-drr!:: pdn; rrud Blrã, Vllnv Mh, hf dsr nrl; fr Mll, hf dn srvç snphr Brsl; PrlélS, sr \rll, Edgrd Txr, Kdur rnj, hf d Cnrl s!f_r>!s; Bnur Cr, Sõs vs, ln Csr, Lulv Rh, lynp Sns, vln Vr, P Fnur, Plr Mllrs Jã S v; d drr d Cx Bnfn s Fprgs d Srr hsl d Vçã s brs Pub ís ps s rs r f--dr Rbr d Cs, prsn; lfr urél Fgur, srr, yr b- lur, hsur; Club l_n_n_n, ps s =rs: Pul Frnn, Jã xr Srs, J S Cslr Brbs, Rlpl Brnrll; _é gsnh s R», Cln Gs, CnrJ Nnyr, Crvlh Brgs Junr, Flrs Mrnd, Mnl ugus Txr sór ld Dr Frnl-ln Gus M snhrs r»nçs, pu-, õrsò sypbl» R» Hk Lb Í5 Tlph: 4SÍ Vll Cn» U j ; ndrád, 52 JSPEN CLMB Lqu pr lpr dr 0 lç ln, brn, kh prd, grs, Un prpr qu nã suj rup -ul ds s ss é Clç urs Dpsár: J Cnár, ru Snr Euz n 54 Tlphn n 85 _>«Cndur nvl \ sr Mnl Rdrgus Sns l u hn, ás 8 l d nã, n lrg Pç, bn ü lss Engnh Dnr, qu dl pr qull hr Pr sã lh r brd pssg, sr Mnl u n»; du-r pr l rés; r, ndur v-u-ll_ l d nkl nrn vd Rln nr ss ndulód grssrn rruu-lh, dzéndl qu s pssgrs " lss nã, ê dr rlçõs Ess n- dur n 55 Rnhdl- á Lgh 3:000( Pr hn vnd n SNH DE UR Sbb 00:000^000 vnd R Br n S8 Mnl Vsn & bur Frlz Vrlés, 7 (-ínwá Durn rsr rr fvrr brl s nn, flkrn nsl nnl 40 psss, sn»,f nrs uv u " n pr» z zs «lsü «uí w é hrl 93 flx, 6-35 p-s», ds qus 539 nrs nn» Gós Vfuss^ JV-fp SUZ Cr/n: lrrls, ls ur, árs, urns s próprs Cysls Mss - U Cnsrvs lnrl_s J Cpnh Bld, 7 (rn) dr J J Sár, gvrnr Ell fí r ür ur Müllr, nsr Rlçõs Exrrs, bnqu plá J lnçãò, Cnnrl frá rpçã ffrn grn ds n S,ç ò sl-, r n Mudnç rg S Pul, 7 (rn) sr Fln Els Nsn, qu f n hf sçã d ífn» g Sns, xu hj Dlg» Fsl s pll, spdrf» s s prgs d rsrn sg, Dr Fusn Rbr Sgu hrpu d Fuld d Mdn Vnn, Trn sprl léss rdís phnnrs vnd M Sá ug RTGS DB VGEM^n 0 SELLM MERCN &» _«g br vn u s urvs jj BEHEDGTUE grn l», quur írn; su df- ü í l Gr r ns wr n Dru» lluns rs, 7 Çhnr T»l nprus sl pl pr lj, dr ur pr s lss Uns, sn ns, n su r, unnn lfr llusr dpl çr sgnfçã d su s qúll pr Cnnn l Dár, r s»_ n, dz qu lng ns usr n l, rrdnn h u- pns, vg dr ur Müllr nrz d- ; _ sps_u;:jv) n Müllr, s jr-! 3 CT xl- _ rbrlh-ju vr, ds dés d; rrd _u hj u_í : n ls rprssã bnd-, s n Nr Prls, 7 (rn) ^ Psss hgds rrr l»» g frnn çã nérg! l gvrn n rprssã bnlls, dzn sr s snõs nv r-n lps <l ngrs, pv n s vjr sr s j nr r, qulqur hr, j sírs pls qus nã s pd rr, sr u-r punn VElTlTÍ_}36 rvjs -"rsd Túh ««fv-s - SÍ

4 f, 6 - rrr- rrrrrtwrrrnwmr- Sr Crn: J CRRE D MNE Dng 8 Mü 03 " pwppp» " " qu sá s nn s su llgs qu prr Cx» Rgsrrs «NTNL» n z brl p fuí Vj nur uu lg nh -»j" NMES VMld h Rlbr lurd» f S»r» nul rpu url sò rl ) rsu rm Nll r»lr C nun!í ld Junr Jlh & nr Vlnr) HM» Vll» l» f C Mnul llrrn llnlh» llru Cnunh V, Urndã Buulrl & lruü nôn Vr Crr Crl» Ml» Crrê & C _ Jlnslr ul G Cr Crvlh à Dndl nl CrxnK _ Jk Csu 4 J CrplU lílüslâ l Gn Cru» nn B d Cunh V Txr d Cunh C Jqu Jsé D» )!,r Jul DunUKu UnnbU» PrlM Eugn f flh l:r Crnr M D; Fónb }ã Kíkus l-rn Jsus (r Gs & lvr» Cnll» Sn» k» llr Frnns Ll Juz G ll C - llps» lp» Cprv F -ux llrl Mh Jl & Mrhl rhã D! Mufl Cfrl Mlf M-rnl rh C Mllu» f Fslrvn Jã n l Crg Mnl J Xvr (r Mrnd K Mrr C Jã Nvnu lvr - Cn» nsl rgnn ff>" Mr-n 4 C S Psss» C, Mr d PrdH nun fr "hí ffns PçrH Tr 4 ld W l»l CDDES 6, Tn K Jnr (-Huw» b lul«8 ul Mrb 6 Pul K lr Jnr NprunK» - S Pul S Jã del Ry Mn d Jun-r llu S Pul Ru dn Jnrr Ku l>- Jnrr H ds jnrr R Jnr S Pul K d Jnr K l Jnr K Jnr R dr Jnr K Jnr S Pul S Pul l-nçn Cld» Mns S Jã dfl Ry Mn dr Jnr l dr Jurr R jnr S Pul Nl l G Mr Myr R Jnrr Kn Jnr v Jnr Snlnj S Pul Kn Jnr P Jnrr S-nlns S Pul Kn Jnr Rsn Fs R _ Nhry Ks Rbrã Pr S Pul Un) Hrzn Mns S Pul Durs S Pul B Pul P Jnr S Pul Rf R Jnr S Pul S Pul K lr Jnr S Pul Srns S Pul S Pul Uí Jnr S ü:-> de Ry Mn» Bll Hrzn Mns NMES M Wbêr» C Vrsffl d Csu R ln P Kll Mnl Snò dl SUv Rl«Prrlr» S & C M N Sá Nr» Sá rul d lun dv» Sn Srp Sr nn Cnlv Slv» 4 C nn M» SlU J»é Vsq» J VlK J Vlll Flh Cíur Vlrllwld Nu 4 lã NM P zv Íu zv Crnr Clh n Enynll Crrê Mí, Rupp 4 Mln» Pnrphr ík s Sns Mnl Tlls Fl-l» ndr Wldr Slnnnwsly Wrsí Dur 4 Brs nn Gnhvd Crls lph Lnr J Mrlrll 4 C ffns Pnl Slu, nru» J Frus zv Uvlqu 4 C Vr Mull Eugên NKr lfr -ps Pn Mnl Rh Prl Rn & Frrr Sbá 4 Ná Sll J Sns C nôn ls-n nn lrnl Khnr & C nhl P Rbll Fr Shnd Sns Sr Txr Jné R nn» rs Ml D» Mlln Sul Nvs Jã Gs rnlls lfr E dr Muur Gus k lvs Crvlh Cps u C Mnr Mgul uz dr Sdz Fl SnnR Srns lul lvs ruj Gnçlvs» Ngur T Espínl & C CDDES S, Pn, Nlrh; Es d» R Jnlr S b Tul» S Pul R Jnr pn K J-nrl Pul S Pul R Jnr R Jnr R jnr R jnr Crulr S Fll Curlyln Pnn - S J del Ky Mn R Jnr U l jnr K jnr K Jnr R Jnr K Jnr K jnr -lsl Mns Cyhá Ml Grssl K>ór Sn Juír Fr Mn Tulé S Pul Mns S J de Ry Mns 5 J l Bn S Pul S Crls S Pul S Pul K>sn S Pul Srb S Pul Ín S Pul EMldò S Pul Krrls S Pul -Nln S Pul S Pul Curlyb Trn Cnrlvh Prná H Ngr Prnl Curlyb Prná Cryl Trn Sn» Sns Sns Prh» Sns R Tnr S Pul S l del Ry S Pul Prb Rn Jnr Cryb R Jnr Mn Ms ur lhã Cxs Rgsrrs «N TT NL» sã vx us 4000 lls n Brsl h qn nz duhr pr urs n^us, pô nzr duí r pr V S Enr s us nhs é lsss Rgsrrs «NTNL», hsh l prpr pr wss ng Cr n-ns pl rr sgun upn, pr sbr prç ndçõs pgn xjjpxr  ] ""gspr Cr qu J, %, d ^\rr 25, R Jnr S prss pr, qur ndr- álgs prçs ds Cxs Rgsrrs &ÃTS$L, M Ru M Cd Es R ng fwjuujf Sprs Turf JCKKY-Cll b P, hj, lf qu vrn sd rlz prn-r ds sus sns fss urfss lí n splnd prgr, f/ pr d runã < wj 2" xlsã «Kurs nns,- pr qul -nrv-r nd n rn dblí prdul Pr ss fs, qu pp sr spln rs, íã srí s nsss plps: zn Sn» D--S0S Sr rnus Kl Nru rgj» Lurnjnl Turq Phru Vrd Blvr Jpn Hbrí Cudór Bsun Cp lsr Wrhr Cylln Lw Sbrb Krs Evhél -v ^y~ -?r~ rt^rrvr v- "v" f"r-w yvyys vvy^ w v f w ~r SETlClJlNlüãS vnd, pr dn Rüüs 5í 8 j 2 hrs d nhã Sr dr "rírr;" nb fb " Cr B Nry 5 Bu» Hnds Gyrn T rn jg á hj, ás 8 hrs d nlã un "ub" "f-báu" n- r r n K Club, n Qun d B Vs HCr D TEMPRD DF "FT-BLL" Dzís nã h u p í "fh! " sr u prsn prd n n ulnn nss,-jkr v, «b, vz nn qu plgn "spr- bvss é qu "rrd" - nrss nhsás Dz s, nã u u p, pj-n df 03 ns < nr s prv? pn pr í u gr nl ü ínhs r;ã ss pnsr s «l v l vz s srn qun lh nsí vd --puv s HS frs lj já nâí pã ds u 3 dê uròr qu lur u n b s,í fl níu pssp brgór gr, "spr" pl ppuçã nr ns «s ds nngué "qu s hn n" s,? prnr s ; pl -nln d<- un dgsã d ffl?r-s "ppr< Ms, qu s qur, qu sj s é vr "spv? shl, lp rrs grvs nns sgrdávs í- > qur dg rsp s rbfs ds r ds u sr ds rs r u s Ín;nls s "f-bllrs" p, K qulqur rl3 ss, vr nínffrêu "-pn" n su n 9f " T V ~"f V V T líxr ònrlòs S-007 BL WÊM Ü9 E Jü^ 0síhs"l03 frv Bfg P (n!) "vrsus" R Crk í hl ssüí ér b\ C "vrsus" S ClrsTí Club pn "f-bll" R d; Jnr nsuí pl Lg Mrpíí Sprs ls n h n gnl suss v r hj fs s fus gnus ds Ds prv? qn bí r pr s r ngvln s qu s rvs áx, prân s s qu râ lgr ns ps Hfg r, ss rspvn R Crçlí S Chrsv K <l "í)!" -" Club, n Sd glr^ rhy, qu rá ígr, n " üld" d ru Gnrl Svrn, v lvr ás rhíbnds s " fld" "rprs d nhn Bíg Flng Dvs nlur qu ss s drá vru d "qup" K Crk, r 0 su u-l "h" P>ssndl! j,:-í p, sl Pyssndu pã 0 n já ví sbr Flnns qus vu-s p su dvrsár rhy, vn ndõ pns pr 2 gls Ds v-s qu R Cnk nsu s brç <> Lòfg l\ Club, uj n" é ur s lhrs s prd nd n rç-fr ul Hfg sru u \ vlr n "h nr Flng uj qup" ngnfn r nd u v qu s sssss lhr s nnrs é uã rlzs ns nn Srá ps "rl" dgn sss n sl nrs hj 0 wfld" d ru Gnrl Svrn Pr _ ur l dds üs ndçõs "r:ís" s "s" r S ChrsT, srá jg nr ss s lubs gnf nnr s "s" Bfg K Crfk ss sl süu; JJfg Álvr Plln Dur Fn Rln Juá Vlç blr Fbn Lur jl Crk: Nr rs llsbpnhrry Ruhr VnÜl M Grgr Brvrn Du fld Bvn Crrík rrr Wlsn jg s prrs "s" çrá fls 3 hrs 45 nus, áuu í-ffr" sr F Frs F F C; prnpn s sguns "s" s p hrs p r srvn l ju L-rru C l F CTTETE VÇRSÚS PULSTN GRUND D CRC P CLUB GVNDK " rv - RRUN r - njrsrv lub SPRT CLUB MERCN D:s 6>-nvvlV - "l-h^ h-ís r nv pr pr; ptá Grs á f;3:x zr srhr lrs -rn Ms, xn n pr qn lní nss u nrss ps 03 nnruh, gfs quçá prsns-lhss, ;,-v l prprçã já "»» pru^su s v snrss n fl n ;r n s pr pr rrldã lls lhr s ;up, nçã pr " f-hv rr s r, unpndn-ns ns u- lrr qu "sp- v nqrsn ps, s- ju^n» rnln «nr s s b<qu s rs prfrnín " ju^ ps qu nrrs lsn u,: nss p; d, òuslln s jvns nsss "flds" l "f-bll" qu bsnbn rr ss rs õffnsvs, lã próprs < Uíquns plv prã r é n nã s pólè P,ré- ér fz-s nssár hvr l spr, nu lrân b n õ -n Míçá l rs rs X- s, lhr nh -gur ffnd rs rss vn d su-sã n p, dr qux n z dr " :"" S s prr ss, qu p s pr x h f-bll-\ nnl ur nsuss pd GUERR h Ks Mr Exr unu ndn d sl ls Mr Kxr, lr s n nnu pr srvr n s sl, 2" nn nnn Jsé Luz Frr Frs Dprn d dnsrçã xnu hp Ks Mr "", ls frs rgs < pr rn nu ífl Cn F, hl Eíll Mr Exr, p sus judns rns xu hpn ás hrs su gbn, ín! r ãssír brqu nsr Exrr l^r subsur plã Jsé nn d Fns, n rp bbrs, srá sgn pã Fl Prs Rbr prsnr-s hnqr Dçpr n d gurr s sguns óffs: Crnl ugus M Slssn, r ngnhr, pr r s h á s pl; jr Frnn Suz Ml, Q S d r rllr, pr r sgur pr Hrbn f ssr rg l sub-drr Cllg Mlr dqull d; pãs nn jsó d Fns, d r ngnhr, pr r sgur ssã pr s Ess Uns d r, nôn nnl Crvlh Cs, 9" blhã çrs, pr r runrs su blhã vrnár url n N"ns Frnr, pr lr s slg C(g, MÜr, f sgur pr n rgã pr n f sgn; " nn Grnçn sór, pr hvr nlu lnç uj gz r dv pr u rn su; 2 s nns Lpídü lln;q Brun, dá nn l vlr, pr r vn Mns Grs, n s hv gz lnç pr rínü su sprn ffl Frns Pul Lnhrs, pr r ur rul ud Esl Mlr Cngn qu s h Mrr d Cnçã, hg 0 rrn d 5n lgã f nluí n 9 rgã pr nvín srvç lvl G, vrã sr nspns su J nn rgn n fur Jã Flrní d Cs, qu s h rn n Hspl Cnrl Exr rquru lnç pr rrs s su fl nn hrrr Grn sór, srr syl! nváls d, pr nlusã lnç Fr nsplns ns pl rnl í" rgn vllr Gs pàrn Crnr Lã, jr rlhur Lud M, pãs nôn Mrr Mglhãs lr, fu n ndn nngn qu pnh ssã ubd d rçã s nr Brsl Rpubl d-^ Vnzul Fllu n d r rrn ns pl 2 nn d r- nfnr Crls d Cs Fnhr sprn ffl Rbr lxn dr Hsh v lnç n rrn un, pr rulr-sh n Esl Mlr, s huvr vg ssfs s xgêns rgl n rs Tv prssã pr rr-s n rns ns pl, pr v> d- wnr ; pss, " nn rgn vllr Jqu-Uvs Prr Rh - F rnsfr dd 3 Çqgn nfnr, pr 20; grup rllr nnh, 20 srgn» gr Pul Ds, prg n prn d gurr» Dxu rg judn Tr Nnl r nn 55 çrs Jã Pul Mrnd Nuns prsnu-s qurl gnrl d 9 r;ã pr r vn d n rgã lr, prssã nslr d gurr, plã Máxn Brr, 4 rgn nfnr lsrvr-s pr nurs r rlzr-s pl sd r; úç Prppls s sguns óffs: pã Vn Frnçlln l buqurqu, nn Zku Pnh Brsl s?plrns ffl Gnrh Jrg Pnhr Gulhr Prns Pl qurl gnrl d 9» rgã nspçã f nd nlur ffv n qurl gnrl brgd slrgá " srgn nuns Jí qn lvr, qu s hv grg F sgn pr fzr pr d S r srvç suprr d á gurnçã pã g? çrs un Slf Guvê Sbrnh Srv pr hj: - Suprr d pã Jqu SplnnÒ Mrs Fn, à rg n nfnr brgd srég dá ffl pár srvç d, rgã, s gurds pr Mnsér d Gurr Hspl Cn- r), prulhs, srvç xrrdnrl uxlr ffl d srgn Ju- H SÜvá ^ brgd x dá gurd Pl C, ffl pr srvvç rnd s prulhs pr s sçõs Mdurír D Clr Unfr 30 Esã sn hs prr qurl gnrl d g rgã s $nns F Su 20 nn H: jín d Cs Rbr FSCLZÇà l VEHCULS E JUSTÇ LCL qu pns l g uxlr n l <\\\<» >rínj xrr, w-r, lvrn n n lfsrô, nüpwn l«rl ü lu -ll:!" - uwu rr u n plr: (lull l pl V» -, unu n^-» llr qu u pl n u--p-un pl ll/rur b fn n llr -nvv h n «l- «un uxlr, qu nh, n 0, lbr su ú rllh, un phh l ff» rquu nf çfl» pr» pdw l hbu-r fvr vr ndur d uóvl! lín, ur, r!" lbrd prfbull rnu» pl pr h» luffurs nflzn, pr qu pl v» fr s» flnlu 0 ónns sr» Tnh q; í lgslçõs sbr > sp s s prs uls < pr ll» s vé qu rs; v r rr, qu é g -n pur s urds sl ul 0 R v fzr prg» xp S 0 luffr r v fr h unds, ql rfsl rr Qul qur ur prfssnl, d, nghllr, dvg rssr sus dpls pr xrr s su vruíssõs Qun qulqur llnfrng l f prv xr d prfíssí huffur nã sl prá rblhr várs u nvs,, qun frr u r R n d n, pu s prrá qu pl ll vj nn nu-r u, prqu n s hr pós fug, ll pssrá pr ur rr nngué prá sbr s h rns u nfrr Nun só d luf fur, qu nn prns rr, rá rul quns rrs ll qr u q dl fzr rrrá á rvl Cr ppllçã nsr pl npn pr punr s huffrs, nnh rs q vr su rr sbrç, pós l, s xrá prnr f- rn b sns d jusç ll; u Cngrss q h rslvr j grvíss prbl pl, n ruzr s brçs? E" frçd fr nr, nps sn vu ffr dr Rü/ Tvr V ssr fsslnçá; pr qu s srs lffurs nvws ns ssrs nn rpln, n, fzn quhçnr pl xsrá pr r>s qu l s lbrr, dgnns yr é á rgsrr s sus l-nçs ssssn u, ldrã, qu prdr r hábl vr prj gur uóvl, prá snár-s rás g r prurr su v, dsfrç luuffur, rpll- u l- lps spprr un vrgnsá fld, s nr qu n fug prá lvr s lguns nus rjã Ljrná-ns dr Pul rs- ; n qull nr ppld lsnd grnr nndnln s luffurs, nh r l prfund ndgnçã ÜB ", Pr n vnd n SSH DE UR Sbb 00:000$000 vnd R Brn 53 Vlu Vsnn & C PD pkus rnnd- ÇSs unns d dgn fuld d Unvrs, EMLSà DE SCTT 6 hj s pr r séul, lhr rd qu s nh pr br d lss bld, n, sss, nspçs, nfrqun, Elld S 4 réd qu rnç nnr rpusrnn, v g qu "l nh prg nnh ln Eà lí nu/f rul, pr qu n nrd xlln rn n lnç J rfr Eh Fzn us p n fl, qul pl u-l pr u p, 6 pr spç d z uhuu- pln rsbld Ê d, u b gs, fln lrd pls n, próprs rjrç nwn-ru Cn í fud, gsr u r Tnh prgd, ns ss s rphnl, rh, n bld grl, brul" Dr HUMN d BVST- MN TE, R Jnr Y[r% Suz Junr -; blhã l-mnhr b sr qu sá fdd X çlrs d lr Lndòlph C rsn prd nã vrs nfr- z" r-s, "n í", n«s juz, n rj nn prsn frá sn é qu ps r (f "r---l" ;- "fõ!_hll" l>- íl h uhuss M Pl uu LYSEV NCTHERY n íj C Rsul fhn: Eprs Vd funçjb dü Clr g$n ssfw Cpvr sís" 2 Gns ;$3 $S)0 Cvr 4SS00, r, hà) 2$ 4SS00 Cfr SSfn ríbân (dupls) 9$> \%S C-T-- (C) ;$f>u V á ç$6 Ts,- (5) 3-$4<"> sus M$S Mrn Cl3) :$ r \ nl Qí Cürz (^) j$530 S Mn sj5 Csrr C3) $S) 5 V-l 8$S V rrj (:) SS70) Crrn CS000 V Rr C56) sssd Kru 2J$ Mrn í^) \ 43$200» Vrsr S5? psn (:) 27S200 j Yr &5ó l u (55) 2j$íu -4 Yr gusín (34) 74 $000 Tds pl Spr s ngs l d r pr pn >: gnh pr Vrl \j nu? p»- -5X7 pns ls funçã xrí Vslnò frs prnp «s--4 B»-^>»» Dn ps glés, nv sfr R Grnns, rbu gru srén RST Ru S jjgãíjuv&níl f MTCH HN- Sbr n 77 nn grg á r v lr rhur Jsé rérnàns fr pl rspv Jun Md Suprr Su julgs: prsr nvn ds, 2 qunz, v Fs-n, 4 prp pr srvç ü" nurvl, npz pr srvç lr Tvr prssã s 3 nn TrSsã rríp Fr Flh pháru nr», rgã Mr r Ml, pr s vr á s pl n prá rr-s qlnz d;; qull prnr pnr s qunz ds n d:-; l Frlz n já s h Fr rnsfrs n 7 grup pr rgn rllr sprn ffl Ü ugus brí Vr, d X l rgã pr pnh rgnl r n sld lbr Slls Mnrryõs; dd blhã prvsór çrs: pr nvnn srvç, 40 blhã çrs pr á X rgã 2n, srgn lbr Pn pr Esl Mlr s slds Cnu lbuqurqu; Mn vs Ml, lê írgs, Mun/ sr rln rl, JÒã Rdrgus Vnná Luí Frnç lvr (j ), qu vr d 5 rgã pnhn ugn hg 0 rrn bv qunz ds dspns srvç 2 nn Mnl Gulhr ld, rnsfr 5;" blh çrs pr 7 pnh sl d qu lj s prsnu F fr ns dl rqurrnn qu ns pd $ blhã rllr, d rgn rllr nd lbr Prr L rl rfg su ngjn pr rp qu s ddu nã pr qu prn sprn íl Jqu Vr-dãy" n rgnn Buns rs, 7 {rn) lôn rglz f urzd brr s sus ss sbln; n-rs ndusrs bnárs, ns ds 2) rrn h "Vr-dy", 3 junh próx, nnvrsr nl r Jrg V d nglrr 80M3f^»»" - - juz s Ps dá Fznd M- np! ónnnu, nln d \6 s sguns rfrrs: Mnl Vr, Mnzs & C, í$ d (n ng); C ll) Gs Ngur; -200$; - Când Cláud d Slv, Mhnl brunls Bèríárdí P;n! Mh, 200$ d n Slvrd Txr Cnr, 00S (brs ;n lnç) ; Fl ugus ld S C rnsn v C Cs Sv Mnl Dur Crvlh, 500$ zú (ngr ps d hr); lw Luz Txr, 00$ (pss vs) ; Brlls & rã,? (l í gu) ; nôn Frrr, 00$ (rgr s lnç); Jsé Jqu Rdrgus d Cs, 50$ (lx n ru) lsjn, rsps vs qu - Míísr d grulur nnlár rqurn d Cpnlà Brs-Mr Lns, pdu snçã l drs pr brs snds á ndusr hns nsr d Fznd lru qu lludd npuh nã gz jnf sl, s s d rdnç;" d x qu r vgn l rçnr d r, vn prprár drgr-s á lfnng s pl, n fr ds dspsçõs vgr TPl-lTlvS! )03 l? U SLS PEUlEfâí CVKClS PE CüC EM DVEUSS T \ \ V- N0S E QUl- DES \ rns, rpnsrus s 09 rlks r pr rnlnhr sl h ul b bru; n n- dl Qund ü8 30 (squn bs à Cr) rlur Luá, rr sr ^7 M ÊÊÊví%VÊSkWÊr Drr Srvç Prçã s índs Llzçã Trblhálfrès Npns rlu nsüu Msr ügrph Brsl-r R Jnr sgun f fl: " M grç v x n s nsu, s ds dlhs rvs qn pnhr rulr 3 ss rprçã, ^ rrn - r3çã qu Ws dlrs xpr é s s qu hnr s prrs lã flz lbrnç, synhgzándb s p pr jusç s nsss glrss npsss qu su xrrdnár!rvn gjr srvçs ur-sss, só u nrs r pss r pr rd v x, sr drr,- nhs sudçõs rspss " srr prpu, Mnx lss EXJ SEMPRE QUE S FRSCS TENHM EST MRC Cl F prs qun prurv furr dr gz gsnh Phn, ln, lbru-s hn, á hr, xprnr su hbld lrp ss, pé n pé, pnru ll n rrr d s n 73 d ru Sn Luz, brn prnhl d x qu sv dr gz, çu prçã Ms ( ã nflz qu n sã qu srvç s hv qus rn, nru s rrs rfr prd, prnn gslnh Cnduz pr lg 6 dsr f rnf n xdrz, ps u flgrn ÉEMVDHG$ jp p j Erns Suz flllb BRNCHTE ^SfjsXBs] Tubruls pulnr ^ÍKé RND TÔNC ^r^ «r pp r prduz frç usulr us brns Qurs Crvj SSSMZ Tlph () " CS NPPN prf, nsg Cnsl Munpl, slu rçã réds xrrdnárs ns prân l 363:4-7?<>6, pr rrr dvrss pgns, s rd supplnr jjj, pr rfrç d vrb <lr prgrph 48, r 46 rçn vlgnl, Jk TM MB! BFJFElL 07-Hu uvldr-09 rn vnd llu róul 20 \ ns prç du luí"! u ur THETRS & C W Hvnfl \ PRMERS Cbrrs Q vn s br 6 F br Cnfnç Brsl Prç~ ln s 87, RU D CRC, 87»qfyp ^_ _ prf nu C ds lç n fôr d l, pr rí-n vl su, ás prfssrs djw s Dln-d Pul Mrnh Prr L Luy Brbs Gulhn lg Crvlh d Slv 53-2r3 Q-ç&lvs 33s,s 55 Exlusv «l rgs jápzs Espld kjís pr prsns Spr nvds «Enrd frn ^ Sã s y j> ôvsmfrc ÊMÊMík "GES Cpr n Fbr Cnfnç Brsl VENDS VREJ 87, RU D CRC 87 sn-<»-qbb-^q U rpz qn prr br xlln psçã;» n Cs Dnçã! Mrr n s s d rvss Cr n 20 Frns Gr fu hn srn prssn, nnrn ur blu rrb, n grdv s sus nnás: 20í? ns vrdrs Dsnfu qu su vznh Jsé Srs, pln prvr d vd, flr dçsàbròhr, ps n pns :7_ nns xsên, s rnsfrnár su Cx Enô, s, s r sr, s prsss s jurs lgs, pn nn prg própr pl pl dsr rru prss, u s prsã qu uhár s lphòns d Lgh, nu pl ng, xrvsn s sus rgurs çssn srvç u p rlçã pz-s á prur jvn rrhr Cnsguu nurl-, s, pl bbr,, s vz n r/-) vrls fu srlz prqu Jsé Srs ngu, pr pll, hvr s pss l dnlr \: n urd sub qu us já r dvrs furs: prr 25$, ur 30$, un rr 50$, nd qur 70J000 S ss nnu rpzl, brvs ds rá pr llnh unhr ds pr <x,! CFRES "BERT" Sã 0 n-r E?urnç nr fj rub CMS "BERT" n^s sólds, hygnu nfrvj ZCCN 4P0 LHE", pç s s, rvn Turgunff pç hn rprsnd n Munllpl lrvfu nü h ul áüs, pur srí, n yr r Nvll s brlhs rss qu pnh v rblh sdn vs pplnl, pr qu su rsp s pss lud f-n nrs qu lgr ubr d nvd Trn-s pç vlh, qu h pr dzr, r já f nnrs vzs d E s Pl lh, lr rvn Trguníf, ur d vs sj flrnnr, í dr fl, çs rápd n, s s drs fl s lj fór d K l u, 0 su lvr Vnn drlqu, nlysn s rblhs lrs 9 93, rprsns r Prs, llnry Blu nsv ss vrd E xplv nã qu s dffumdu d fl, s ãs ndgns sprzívs, s ps s flhs rvs, s spss rrnlvs, s nfrúns lr, r ss s psvn dên U pr un, s lls hv d lgr d snnl, L Flbf Frrs, u á pnur ss L Gu V, Sln, Lssuí dr Brnsn, l Crs lurg-, Lpôlr ysn E rln Eqnr s pçs sss gênrs r rprsnds ás nns s drs fl rrsv á sn, pns ss urs, s -- só lh-s nsguss fzr suss n Duqusnl S Fl, rn N r Vgr, n Lu Npy Ls Pls E ss prnã l ns rs urs pr s qus rn f b pu ávl; usrurn sprz s sus brs Pã lh prn á gr ss pçs, l rblh, fr prísnn, s l hrl fus, ngn ás vzs s ls bsur Já nã sá, ps, ndlçõs ssfzr nd s sprs Munpl, qu, ss hr, sã rflx x s sprs s grns lhrs Trs Dê-lh un pç Rrnsn lls ppldrã nlhuss Dê-lh pç Ju rd, lls brã pls s, s frz snrss F qu s u h pus ds, qun Nvll rprsnu n Lyr Ppá lbnnrl, f qu hn s u n Munpl, n rprsnrçã d pç rvn Turgunff C Ppí Lbnnrâ, Pã lh é dr fl Ms s dffrnçs qu h nr s dus pçs sã nrs K br Jn rd vul s nns s prrs; n Trgurfí s fs s dálgs nlrs Dh, é lr, s nsss prfrns plprr, qr pzr vlh, uvs spr przr, prnpln qun nrprd pr rs d r Nvll rprsnçã, ln, Pã lh nlu, pré, nvd Nvll, fzr, n Lyr, ppl Vsll Tv hn vz Zn Nd s nurl, prn, qu s sprs qu nh uv prr, sjss uvr sgun, sr nfrnl-s n s ppl Sbr ss pn, nã rs duvd, l Turgff splsn rvlhs ppl Vsll é yp drávl, qu só s grns rs p spnhr glhrd Kvll ru ll áx prl; Zn u-lh vd, l ps fr s, prnn pr pl lçã publ qu nh Munpl ppludn Nvll, n nss pnã qu s sprs Lyr nã pplãud prprn pç Turgurff, s nrprçã grn r ln D s, uvr Zr-, lls ppludrn n Munpl rs nã ur E ss pr- (p, s nurs Nvll u Zn, nngué lrr Pã lh pç, d l, rs-s n ppl Vsll Vsll é dr Fór ll, u s é sundár pg, prqu nr s ppl lg rl qu v nrprçã Zn, rs sprv un, f xrrdnr M ns rups vlh Vsll, návl r fz gsrln sn d bbr, 00 f prr, xn prbr qu sudr prfundn ppl, xrrzn- s s spls lhs E nã f só nd sgun fíru-lu nsj rus rvlãçã su ln Jgn rr brlh grn sn nr Vsll lg, Zn f nlurld nxdvl Rvln, s qurr, sgr qu, hv ns nns, vrn gurdv, grn rs f b nrpr fl nvn Turgunfí ppl Vsll nã pd, ps, r nnr q lhr spnhss Zn sv splsn drvl Nã qurn ss sdzr vlr rs, hs, nrn, qu spnh Zn rsulu rnsfrçã dr rgéd E prv è fál Esrá pns snr sn fnl, nrn dfd, sr prr qu VslH rrss sn F, n s n ns qu fz Zn, pr dr s sprg prssã spul d r p pplx, qu ll fz prdgs Ms nã r ss d pç Ell nh qu br lbr phrs "Tb qull bj r pr ",, nr snsv grl quns nh br TnrBuénfí, lu xnn nvr, r Cr (í lg V rn u prl,» s rs» n sr njun grrl spul bu, pr sr» -uluu prssã nrdvé qu x snpr br Türguunff, n llrn d U q / D nl lf, n qul u pr«zn publ npplnudu-, nppu- lu gunlnn sbrb rblh d n Crsn u xu, í, Munpl, squ já d n qu lv vlh Vsll, sll uvu " Cn Luxburg", P Lbr, n pll pnh Js rl u lnl, lr r l nsllr, prr " ul uxnlu" qu, uus vz (ul ull ppludld, us 0b n rnn r» l, duz!u M, nb dr nll j d- lllvlj "BHG PR UM CNUD" Pr lslul l spç, lxr» dr runnnul nnl,» "prnrr" ds rvll, qu hn f fvl ú írr n lur Crls G, ln p^r, qu u-gm d vln l Suz Crls Ll é b gru ru d lulu, nh u sbrgrs l-u rl CMPNH TUSCHER Esá rd pr próx d 26, sr ss pnh lã prs, qu rá upr hr Lyr ln s pnh põ-s rn rss, rn rss blrns rhsr ó ps vn n príssrs C sgun, rprór d pnh Tsçhr :, "Q qur frsqh", L Fl; " ng ds ulhrs", Eyslèrj " vls sn", shr; " ulhr írn", J Glbr; " r ds nns", Jb; "Vlh Vnn", J Lunr; " flh us", Jrn; " plrn n 0", El Gz; " Club zul", Kpllr; " gn vgbun", Shg; " l", " nn ds vls", -\ Lhr; " prnz s Dllrs", "P,"",Mnbrs ln", "Cn Luxburgò-, "Bg lrã" "ívrd" Vrs ns, nns srngrs THETR MUNCPL T:n "s n", 5«2 rs, srá lv í rbl Munpl, pl pnl Erl Zn dr qur s l P Pn L, r vr r-llcr-thetlle rjs, " n«" flr srh bxhíb^ un prfr nn vr, nun "r"» RYL TlErfl ^rpul d» í qu rbll n lr Cs; dur lvrá srw " ll d U» ll" nh dr LÍK:nry TETR ClNTlCLER fj, pl Ígé?n prr vz,- r lvd rvs "Crs, Rs & C,, fr suss, R BRNC " Pnr " s hrz sprs du l D r,srá nd pr u p é r\u "Cá á" rsusj vnh rn rr í sus ugufâj lé(rsrlçõs d prr vz, qu f á sn TETR RECRE En vs d nnl suss u x lbr p^ç " Mnn Chl", nínu fzr prs nã pô bslun r rl- sn nd n5 srá, prn, n!ã prr rprsnçã ds pçs " G Lsb " Cr ulhr hns" prs prpr fs srnd» p fn jr > -ní rprsíçõ Ml nnár) d fs p " Mnn Chl" rlytuem Esá nnd pr bj pr r rprsnçã dr n s " Cb n 6" sré s r vr Cs Plyl hj frá ã unh _ TETR S JSÉ - nv rvs ú vrdr pr d hr» pr s srvd p^r rss rpuçã f hr S J^ qu s spr hé á unh, srí bj d pn prnpl d fílun p pulr qu v pls ns urs ss dvrsõs CNEM PRSENSE Rç d rs U pç rnl l lnh pr nv prpu; CNEM PTE - s burs vl, br <l snnn " Mrrá" rl- \llp Rlh CNEM VEND hnr d d Gn Jrnl Cprh dfl sn Bíbé rprsn pr n CNEM üen usn nd s pássrs líu blhs lírlldnlí "bxur", CNEM PRS R ds rls» U r-l rr vnurs vg d-í Cí prá lí nh pr nv prpu CNEM DEL s rvs l dus blhs prh sn fb rpr^ pr n CNEM MS0N MDERNE vd br Ü/Cd Vll l?hu hnr d d r fu, nnn PRQUE FLUMNENSE llr d r Jã Js huv òuf» nhã: Tub Mr QrànpfBS rlss Vn-s, " pr-s,nn-sn h ps vnl- d u-!qur pçn n-nn n Brpnín rrprn^s nppnr- hus nr prf-çl r-vdu n ru s ndrndhs n" 0 ru fn lurg Cp Cs Mr Vr»ó Tnh rvã: s s nôs nã suj s pnlls Dps : Rn / Sbr, 79 R>" Vnr?l7k,4V M0RER LíFj k V { Hfy gnrl prf nu publr prulgçã prsn Cnslh Munpl nbn fj zs lnç, s s Vnns, ngnhr nun hy Rngl CFÉ CRUZER s pur sbrs Ru Mr h! Flrn, 4 K ís "% > VNH D R GRNDE CLMV U CXS 25 grrín fn, 0í00Q - 2 grrfs, brn» JSSí nrgus l DEVQLVKND VSLHME PWÇ MF-PlpNrS=;, ^7 - Tlpln 093 Ku Dr Mnl Yrn, 93 lngh ú Dnír -

5 r--tt-r n S RTNERS Jrs ldrõs rgnns brs prgs qudrlh, pr n JJ/ U Jlhp rubd r RBE KS HNHX Vng, 8 J WâT MS J_\\\\ "í";l-^m P ÍT- ffy_-?b - b_» T r JT"X _r_w % _ /_5«U_T "y-s wj j^k"^ M _-á^,_--h B-l "-»H M \ \\w» - > j_í- r ^B R_r - : ^^ - ^B S r R_\T BlV?V! T ^v»<m- fll (_^v_ S» «JHn-fJ--è~MMf: M ~^~H 0 s» v BB _fs Bl l M!_^!! /!f_ í p»d /,4 -K»--!-!!?"V W! íj^-»pí^ -^ % W:\ w B«\^»_ÍÍ R ^ b SCES Ds ns Fu nn hj d Mrl» Crs - n-uln V-H, Mblfh» 4 ju! Kfv«h l» ár T» pll Crdh l_ln d buvlr», lu lunlnrí» d» n-prlm»«l l»» Cnr, l» «l»ll ««!--",», çí U (~l>llld U --u n lunrlnuru- pulll vl»lj (rllln rbu r «u rnlnl grn nr s nn _ un nn»5 «nu npsnllrl d nl-íl qu ll (r lvr ph» l"-»!\<: ll n nnlrrrl nlnll ll, Jny Ün», Ulln lll,} lu»r Unln Un u_lll u Fr nnnn» l»j fl l dn d lfâng p lllu llrn, VS ffr j l nl -p, rnhrlu Mr lv-, r r M--l ll prg Cllg Mlr lr nuv», -su jnwrn nu Ul, sr» nn prnd l") r d Svrln Jpprl» pp sr Cr» S-lw Jpp,, nl uu nrs Pnu ln nnlvrnrl ^dr J_é UrbR Gnlv rlnlr u \u brn Publ S x fu -un_--- su g- "Snr llpp Shll, pul J qu rrs rrlr, Cn /l j-- «un, JKá Vrpul, nôn V U Slv lvr nôn Ngur ( nr-rr Mrqu d Kln, dr,ul Külr, dr Lun Lb hplçr, jrr GlV-l, rnl lsrll l»u Squr, dr Frns U Cl r nr, rn Huu Klrd lrrs, lfr Tvrs d Slv Ur l-lu M-», vn ugu Hgçr, Kn-S Crs Clr, gnl nlls SU» lrlls Pnr, rnl Cs, Crls Cnln s, M nl n SyS» / Sp Hrrs Junr, Mnl C-s Junr, blvlr Sp, dr lbr llllllnl, l-nn Cnn, rrs Plnl, ugus Jlrgs Lã, rlr l Nb U ruj, Jsí U Slls» vn, nôn urçç - H-,; fü lrr " pl jjs- u lun vl pl» plud fj É É íí Trnnnn ln» vn d Dvn l,«rl Sn,»p pll» MrKM pnlp n d j 9,» prpr-0 pj; ^rj"l f-»u qu bj ní nlul T «<!» l»! prsçl lbr, "» r>l D n K-lnr 0 Sn Ull»ll CUlll" rl rj plj :ulr J»»J C l rur M3,"0, jjlll nunrímlu, q ul lllrlnl ld pl ^ urn, pl» >«u v ínrs,»> dulnj «nlly Clu lr«n-lr ll» d Cu-, ldl U J Crvr - l «r,l Mll, M Jlvr»»:! U( lr, írlu bvlr llfm v»r 0 qu ruxnl uln» THUR FBB, JUN SMTH E JSÉ» SRES R pnh nr «f pl r- rjn rgr, prsnrnvs r ^» -!r> -_ r_v r r»- snvlvn nr V rcs, rf-ns vl qu nh JBnns rs, xplsn-s sn frrhr, v Krr nçã ds nsss urds, 0 sn «vrr qu f prgs gn sl k R pl rün, pr dff pssl, n pó nr sr vglân brl dh us llls lr, rlòs ur p ns pr s -us prçs l pus ds f Crp Sprnç Publ nfr d xs ln qudrlh 3drs, hrgnlns s gns fr ss pr v 5lr s yps susps s ps n síl f qu s nsguu prnr rs lls U pus ds s ndvdus, rh», luuu,ru uvkb$ junr, Crls U»u>l l Csr Jnlr, lllln Vnnlls, rnl \ r_ll Gs N, J M Culr, Txr d C«Slnllr Vjns Pr lll-r-, -ílf- d BM, pr lj; v» ã fnlln u»-,>;;"0» M rvlsr U "J u uu Unuu > Pl r nr -Vínr l-n > n, nôn Prr üjn, Hndl - S C»r_ Mn)l J,-» r ll-r C- Crqur Jnul Sn^ rn í Pl r pull lfír ln^»»: Plyrl, nôn,l,u»,»çálv \r»-l Ml»! rul, llnj- - l r-l lr, JnUl PnCCí Mll Pl r n-!nr prr hn 5»: Mn-»-l JKUll» P-ln, llnlu Sr Vrr, C»!" U U rr V:»-»l C» ruu Ml-ãs C»- ls \-:--j LÍ3 rln lr pnl-» pã- rn n- s»-s,vy M-, llrnrdn Clh (r»u dr plll Pnl R», r, Jí ; v,- lv, unl Ju l U, J Slrs ll Tsn pl Chr R Grn Sul rr, lgr, (rkn) l qur,, fll, hlr, Dn Pn, \\u pl un frun S rns Ds «lpls f prsn Sn M sn, 0 qul f l r dvdd pr GrRrl u, Jn~ ln r ls Mul»»p> dr, Mr Urr> br Jn/ sn, lvru 050 rvs s«ps \ íu!» l,l s,, fr!}» nvçã, nllll Crr»-r» Cnul Crr Cn, rã sbrnh d -sr, rípllvn, nsuír dvjns pr pll r nulldl rfr nu) prvr u flsd Sgun rs l_}í, ír_ s us nluss ju d r Chr, qu snnç n n Hlár Jul lyn nns prr - s pls nn npll pr Supl Trbunl Jusç,» nfru pns, snnç nr, já prs h nms _ ss, p», bl (rjn nrrã p--? d frun L HENMüS- GNÇLVES DS, 6 n jlír d ru uvr pdr jós slhr Equn xnv s s rs, ur vnçu n pr bhs n vlr üj Vrf rub, hrs ps, n d s f á pl u qux lg " dsr"0;glu: fl x, prnn 05 ndvdus n rhur bb Jun -nh qu fr rnhs s ldrõs Sã rgnns bs qu hgs h pu Kvrn hspds n rn d Msrórd n S n hll "ll-brsl", á ru Gnrl Pdr, n s duí prgs rsurns Jv pr lls nnru pl lgs jós dnhr C»r, úpl l- qudrlh bu f prs Jsé Srs Vl ds Crnçs CS ESPECL DE RTGS S PR CRENÇS MDCDDE NS PREÇS «Ü BS XUVES Esqun d ru dó Rsár Clu» Prls d Cus», Slv, Mnl Crr, _ fnf (> Cunl Ml» Jr Dll vll- lls: lhlln vr Ppln, Jr, Lpl çn W»ç<, dr lbr, Cu Prnr» Ku» Slv» njr lfrj llrnu Mll, Edur lrnj lvr, dr llln Pss,» ln»> C-slr Kns yrs, dr Gbrl Vll Nv Mãl, dr-» Lndr Cs, Cs Cu, Jsé Klr Mur, lv Sjlns Crn, Urll Clls; Prnnlò V!l, lul Mns, Prr, Hlbruul Crvll,» X l Vllln, Jul Mur, dr Luz d Fns, lvs, ãrll Jrry lrd, nrll - M Suz _ur, drr ulls llrrs, Fr-nls lllru, uz ndr Sbrnh, l Sld, Jsé Sby, Frns lllrn, nôn Când llrfs, Hlr Tlls, l--s Cs, Frns d Slvr lb, J Kdrbls Sldnh", Pn Qurz, ln u, Fns, Cusv lbn s, Js Frnns L, J"s yrs Su-, Wllr Kbr, Vnl Qulrn d Hn», Lpl bu, -rrr vnn Fl, Frrr Vnn N, M H?, Nlsn Mdr, S-lu-ln lvs Clh Fz nns hj v judn u gn rr grl, Ufí snlrr El llnru Slv _ z nns hj gnl snln Frlul Mnzs Mrn", nu r ss usps dl v rbr buus lçòs» «br d vpr ulus» "Cp \r rhg uín -! Kurp rr-: r \:_, Jlr llnn, Js Mr» luí, lnsr l» 3, Crlln Mr Sr, Lndr PM Crls ugu n, "fnl Vé, -" K Jul Vl Mr, V ->r- K - <^ -" " lbl [«br nôn Nlv 0, 0 / (-_r ju{, ll!;é G(,> j, JCJJ_ Jj Slv í s rlçõs nglu-lluíís vg s sbrns nglzs Brl làrs, 7 (llvs) jrnl Th Tlgrph, nnn p"- >n d s sbrns nglzs Jkrln, p sssr sn l flh prr Gullrn, prr Vlr lu/, pnp Erns Cunlrlnd, dz s «spr-rr <u _s; vg pnh r á rvld xsn r Jnglrr» llfnnl,» s qu, nrn, l dçãò ls rlçõs ngl-llãs íí-:: Trpl-Knl CÇ TLN Rl-y-UC X CY- Csn03 Cpr-r n rsl" fr Tlr -lnng snltl Vr d Glr és, flh jr Fu- Ín Ls, ;us Vruss T-s nrl snf-» <ln sr râ Wnk d Cunh, funnr rr grl, sl Kn rl Cnfrêns ESPECLST fn v ÍC»0 _í ü 3659, Dr Brg, -, J lr (rhllós Urí r_l,l- Sbrus prs l rs, frrs 3-4--S» -y$ 38-» CS FXS flü UlUCUVN H5 Es gun Tluphl u -»- Cb nr s rps l- Ds s rbls árbs R, 7 (Hãvs) Tlgrs ffs Líus nnun (u,s ps üls upr Mrn, lld é-s d Cyrn Pr ss rprç/, gnrl Tssn nnrr 0 d 3 rrn _vn_ur (jr dvsã :;u xr, ndn 0 d sguu-» dus lunns, qú, pós lgs hrs urh, nnrr r rsns árbs rbls, dsprsn-s nsgun ss lvr -nh -ur-íã plnjd pl nrl hf X b rv, 03 rbls v hns rs s fr- s lns nd _ífr_ - -w_» " -- R-U s, ln, n l-rl vr l JUrl3 ru, «nfrên l sr rgnzd pr grup <! lns lnj»!_vr d-nl d- v Pnr C ndr, j lrnnr bll d-srçã br Cnsu ç&", í u plul p- sl «udrí qu nh sl Expsçõs ds-ussã "llrul" n nglrr 7 (Hvs) Lndrs, prp- «l s bs qu s prlr vlur nvn qusã llnul, Ts d; qu rpçã l pnh nss sn n _ rgã Ulsír, nsur prg nlulvl p vn nrn Rn Un ss rsp, óünh Rlíjs, rlnd, qu pu Cr, dsurs prnun n- nll d, lru qu js r prss br pl ll-rul hrl! vpr r-l<»l "líólé prr lnn pr Sul s rr: d Mr Ch n, Wlnrísl- Kbl lfr Mulr, Wll Unlh, Sllv», d, ur S C-lã f llls M l s»,-r Pnh d ulnn- Slv, Pdr M f» Clvã fnl; -rv-l Crv h, n h r Frr-, Cls Mrnhã s--h-- r, rnl -Mur C Slv, d Pu lu Mll blr C Crvlh, Tr_ju \l S- Jã Prs, nn lb llr fnl, Kldl C Crvlh (_ nhr Mrs fòrwuz; llu^ 0lvr» pã Gusv M ) Mll, d - C C, Muríy -"vy, }f4 --r -»h dr Tl CVllg Juu_ C_»<, Cyrlll Cu, brd vpr nnl "l-s-" prr ln pr Sul -s rs,, Mu-,, Hrrs, Jã Suz lã \ Suz Junr, Kdã Pjp C rlr, r_ Tlfl, Dvd Kh, d Crl M Pr d l l-» LVl M l--, Wrrl, uz lllburg; Mnl fn, d rl Prr, d, Klvlr Vr Mnl llnlr rnl Crvlh, nnlu n, lry llâ snhr n:n Ms snhr, frrr L, P Vl; -nõj fns Mn lrrrí,;lln rííju Plrs, Ãnhr MynzJ,^ Js $^ áv, Jy Sv, Hnrqu Gr, Vr l-_, J Wlrud n snhr, K r-ss spl nr Cví S Sbr, jun r dr lr>:s Pul Rdrgus-lvs, pr»u dd Ks- nl» S Pul, l»rl hã r,_- >nl líf v, js url C!í:u hn nr "P \ r jr Bvn lvs Prr^ prr n-rn n rr r CSTUMES TLLEURS lllnsníll prp ás sus Rxw f-js, ín f lus8 80hlru!- U Urul Mónl qu ub rbr nv srn ss llllurs pun lr lnls nnns, üpru» l-urls plu s ndlsl Mll Pjx Nl splln, qu 6 xròrünòrò gsl vrdud", ps u 00 l, l- dlvs, s s us rns, sdu, rú, urç sld brl» lls» nnrd» çsü :)S ü Vrn l»r- 603 ;»0$ lô l^üü Rbs pr Thr S-rdrs blnzs nnun snhr v prr s vsr JllíNM-l-! h-pjrr-: Sv, N Tl Flr Glb ln 03 srs: U D-j, C:»-! =é l Sv, r ríl nôn Zfrn lns, D\d Sffu ry, rnl nôn Bud, Prnl Pul l-g r C Brndü, -Vr Tlrr Mnnç, Ju-= Mrn n zèvl llrd V Mll, Jã d LVl, js-clvd dr luund- Urs-s, Vrü Juí Crrê, Fll9 Bll Tbr n 49S8, dvg ) 6?» " = Cnrl, C-««_B-««V áhd n Tlph< TDS CNTEM SRE Qu un ps s nlvnns nglzs _ n L- PTÁTÂUÀ LM)N Trns sb n d»_!, vns quld : 5S000 ssò UHUCUHYfdl-, 3S Enr Usp lfâng Tlln; 5MS " > USff DR CRTX D SlV - M-»:3 pulrs Cr-», n» Uruu_,u,,5 ds j _s,, ás rçs,,un- U sb, Rs ru ^4 M, 5: Vsr n d lfr nglz 50$, 00$ 0 70$ T^ML sub - Ts l pun lã RU URUGUYN 03 nr Quyüòr Usuu Tl 3» <» CDDE Quxs qu ns fz, lrvns qu ns p lísrv-s ";r-rrs R Cpr "Sr rdnr E n ls Crr,»nr qu :n su drr -b-rn n Frnn, Nv s sr jf pr l v, l n ü-j pr qu é f l rbur_ du rrspndên plôs sfs, qus ^ nppnrh pl nhã, gun vê s durn d rrju nã fun lls s _ 3 dsrbuõs? K Cuslr s f - fquu, pl qu pds hs ík- d^ drr Crrs, qul, pr s, l_r_ ssr -:- ss ;:!r!?)" Pl-nds lguns nrlrs d n-j Mgul rv lvuü Tlrz), qu ls nçã -s url- J;; dsr pr s s, d ru J Cnórd n, 74, qu nfn s rrs dqull N rfr-l í s, -òs, pss-s sns l-âü du plí, r\ün;\,\tun-s\v,n Cnínu rn suss ^ xpççã s Í3 rss brífírs íngên Jvr C-lg vld, ll J; Ul_s rs Ġrnn nrds, fr j nds s nquâíçõs -:, n 53l Enr -^ã ( rçs s blhs d rspvs prrá Ulnr Lrs, Dsnh (n) P Cçnú, N -!- Crls swd fr qulrd»â V díí-vr, Còrõ gn uu ^àrè, U ypçf SujUndu d Cyprsfs s rrn nnu b::, d_ ás 5 hrs d ur «, Msss - ln rl nsí ns -j Sn Rn pr l n v-n d, Mnl Bâps d Çunl, rbsp snhr d d Brg, JM ds ílspnhs l;ss ss f ndd «dzr pr u:u grup uprgs 0 nr:< s pl ílls d d d!r_ N grj d Cn:3, n Knrnh Unru, -- u nhô - hrs, rr!-:; ín d, pr luí ú 3p!âén Jé Mrr d Cs Tupnbá? Rlgss qu ru, nfrr qur lsnn Psrv lr _rf :n nu! Pr, 6$ Dpsárs, Jb C; r J Crn 56 X pl s rns d prr!_ - j Dps, s á n Snnn n_ 77, rò Ju-jr hj, dvrss wrvíçs rlgus f:n bdn s dvns prs s ísrpur3 Sgrds s 0 hrs d nhã drsí-4 ç su nl, uj ssp vrsrá -br "Knnr Jsé õ sú] r ãs", sgun nrráçü l!»! lvr Gns s» p --- U xur ê: qu hnn sr, r b frá", s r rá rç 0 ul dvn nus rs njunj órgã, prgn Kvngl, :r lrwn, qu flrá sbr s rvlh nd < ;!_ lrs_ <l n, P Srn frá nf h "s Vs qu U-:s p l) fynrí fíí~l ds _; s, ns s gún ps : Cürsv, psr «br Fllíu ln d _,uz V:r_! Suz Cunh, vuv sr, Js l-rn- Cunh, _r r Jé Klr Sns, sru d g Mnrl Du Mnl funrl rllzs ; á hr d r, sn rj fu-br d ru Slv Pn, 30 C hng? lu srr g Mnrh òüsvr fh hj su sã»» Dlrs glp ub pssr rnl Frns FrdJnn C, nspr psí-n \ lr fb «dlbr C<>:( ç qu pl sus bys jrd r ç»n:_!;ü füd» Fl hnn spul-r hj, Ãs 4 hrs d r, n ér S Jã Bxs, d Klnr Crrê Ms Tlnpsí^ (spü r Gulhr Thz Thnprón ln s srs r rhur Tlh ps ngnhr d K C, Brsl, Crls Thpsu, funnr d s s rd, U frr sr d r_ Jsq_ Myr 5-» F spul hn, -nrr n- prr ér S Vrn:v X vlrr r lvgydl Gulhd, nurl rj pl, 7? nns d, vuv, n lgr su nrrn) 4s S hrs h ur Híds su d _ n, 38 d ru Sáb /_-::h U flí r _»pr_ r» J- prç <»? Vd dê FUDDl! MVHE DK SCENCS JUUÜCS K SCCS lc un íffud hn pls bhrl» r, Fuldví f -ü s nbd drgr s rblhs rlvs lçü! pãrnyph; rr, ssgs, s K>è-s s sguns brs: Mn í Slvsr, prsn; Dnlón ísus v-prsn; J Mns d H l, srr! llgru Trrs, 20 srr, próx runã rzr--- n d j, rç-fr, ás 2 lurs d r b;; "UVl-XTUDl S:? d Pár -pr:n;, fgur Brn nuv ru- prvr ; ll fu lv-r bnr Hsd u fn sn r CR M- ld l» vn v_! n Ursl Ebr ru, rgu í ; í;»:_ ns ls ggn Trblh pr rgul pé r! qír luz»! Vrd r l-r»s lbr ; Só s ls qu ns lbrd jsvgn ds s v uuvn El;õs»;u- D Prussn _) - Brl, 7 (llvs) Upçr hnín r-, lçõs pr Cur ü--: d Dl Prussn _-- n x -gg TENENTES, DEMCRÁTCS E FENNS CHRUTS CST FERRER vnd :r,»d;s - hrurns Dpsárs: JCBN & C l"ã pu unns pr Gr s Cs drs 7 (Hvs) Ns N-vnurl, n "ÍÍÍS- w!vss_r-s^ SS", s bl) l Suíílk, pr un vg n Câr lus Cns, Víru :ll uns l<j-r, qú rr í;_ sr Xhlls, lbrl C,~ sr rnr, ps unnss gnh s urr nqull Câr»C»»_» Mng Vrg, psurz!-, s n, ll, 3$_); 5 s!_700, 0 kls á 3$;»:, Lr Plyr uvr, 4) vs ss prudâdds pls frgs GENC FÒnSKCÉbÒH FÍlNÍl CD -SCHMClín nd dá -;_ pl pr n -ínã íórngulrs nss - u _rr,s, pr qu pgss pnl Grn xçâ rn CMPLET brn-s pns frnld prg 3ExEL s urvs, 3 Fu nss s rs qn vs ;^ Nsss ps quã vãs03 q: ãu JC s nnhs 5 ls uu,; vu Ü íuur b l â K?ss p- ns lgr, g-r:rs lütr _í>r;, vru sbr ; Nós, s fl -Í brslrs, Pl u llvã hrrr Hjvr lb ul prgçã -vnsll, ns g n-- grjs» :r:_;- - ru Crln Mál, s _, Mdurr; n nfrávl pl! ru Kngnh Dnr; n lrg l Cby; lr--rjj Frv r»:-í» lr _ Hnn, l rj Cll- ; ürn-brsllr, q : ur u:n" uírnj n r- Crlf) Jun r n» Lrnjrs; Nh ry, _ ru Vsn l lbrsly n 55!-::! -Jr \V C Knznjr sbr ónéhós pr jf sr rslv pl hnd N -_ d lh Gvrnr bé h- - ul prgçã lívnglhò hrár b-^l í ns rguln! prr rjl nrd é frn VT2 próx runã d C-Trn^ü líãps Hrslr, qu fnk-- n -!ul d Dh n pr\í,rj ní junh LídÜ» Grl ds Sds Snhrs rluü n prgr s?gn r; Trry, dj M M», M ln - r Jkfn, nn Thn», K-ld: Rlwr, n- Jy líbl vllr, f: ^K?, -árh Vr:3? Mry M, -dd-r N ng pp fr hpfzd pl rfr, r r^j Nhry 3 sgun sr-: dd l,_ B h Drunnd, rs-n él Cuínhó T»>-nn M Slv r >» <_u- -_ U«rrn n rs grá Grn vr- srn, pr óds, n J_!lr_ Mss & C Trç Trds u 46, ng 34 S nls réds N ur d syplus, léss l pl, llsu syplll, u rs, hgs, nurz l sngu, n; l ff nssbrs dk-k, ul sbr l dn llnã, nsgr j pr llírs urs -rsl Tub 30 pluls 5S00, p rr s 09 rós, Dpsrs: Slv & Grn; ru d ssbld l 3» Cs llubr, Sbr n 6 C:r-s pr;í_, bslu pl nv sysüj qulqur rblh nár f- sj: p- \, hp, r ur, Brílg- Wrk, L-luç ur, l, qu nh qulqur_ f rul- ; u sh s xrõs (s r) s prçõs rr;!- Z25 J ur durçã sã bé grás s rblhs ns nj nsulór N rn só sã r":»~»5 ps nluís, n áx, prfçã G ns dr Brg, 2" ndr "Jrnl Brsl", á_ vnd R Brn n 0, r d n Tlpln, 3 05 N B Só é prd nrd ás ps nn rájãd, L é f rg nsns PR vss \íú b n r f u áu íj-nj, l, «pn» -»»üdçp qu p ír vl >% ull- u - juí--n udlvl- --ls l n ;«lv j»- nll q-?, fr» d- r ns purlv», f<r:^ J: fr lu» dnlrr, julfun Hs su nl rj ur ãr «:s fr lj q nd rl n rd nn ln rld nnunn J ;n, r, uv fr ur v uu ur 0 DÜ-URT" lrr rn d\ dn l- ju r Kurp l f vlü ur nç SVlMUMll- CS, M05STS DK PM CHS UUM<\TSM0, MrlRHZS D SNCUR, KC N Kurp s lhrs éds rplfs ê r n h; n Áfr su éxrç-íl é grn, l \ pr^s;:j índí vduãl f p s ndvdus já r-, u :; u vnd é òf, nd nã n d vr sr p rrá qu s d nru/ n nnun, - )ít rszs Qurf pr lí ur d áx nfnç n Qurs u ny qu : rl é sér r r pu d: á rld Y,/-:,y n nnçs rnr s nlrj p-ssv lhr s pl--3 pur vu pr ur f yphls ds nçs snus; Ú s prs Úlv un Qu nngué duv Fç xp-ír-u dü r> u jusç Pr s r"- nh:r vrd snrd d qu qu ffr7s br ]»--ns r u j ubs Qun prr dffrnç nâ u Ens-vl, br sgun s llrs ã já b rnnfs V r5 ó nç fju v sppár n; ç b ^lr qu rn sn l? ; prpr dsrbu grun nns dus u:x s d í r nu r, pr ssr v pl xprên Í d ffrnç ljn nü áhçrv 05 rus rvlhu- lhs u lnrp K fró ps vrs- ssu b rsul é qu çás f^r prpgnd lás n: jus, p- rnr bnüéd M spld àvrutlcá : s qurs dpürv d spl, qu vs br pp, qu v vds s prurbçõs ní!çó^> C5_:_ nsns, lã vul,r urs rns ; s qurs prv qu vs SUHST- TU ÇM _ VNTGEM "Ü-" ds ss :j;-js írçõs rurs ; qurs, f u:n purív0( qu ^ pu dspn_ d, v lp purfqu sngu pr pl, : DEPMTÕL! T, qv nó3 r d vsr ur vsí b-sr nã- vs prds ss n hrvss pr nhr l ns d jrr- ss nã qu pd3 u grs qu ndqus lg ur rn qu nbçls ò u réd qu vs u ur? Nd s prís, n fíjs T s purv nd vng, lé nã ír d ;- píl, pr q j-rs?r vjr, n : purgv, n s p b rgulr [nlsn-, Prí; ps, s s u rs rns xprn DEPURT- s nfõs sj qu nurz fr, vã spprn lbus vs, pr nn Hvl-S- u frl qul- Hr d un n rqus r--r rr prn; ns d Tubs 5$ pló Crr 400 r? Dpsárs SlV & GRND, ru d Vns- M n 34, LllBER ru s d«sbr 6 Prsã Vnr Dysppss Cur n-l DGESTV LCNTl GMES 2$ Dr- Br: Ms 7 Sbr, 8 «< s qu br n Bh pr s pl Bh, ; (rn) br vpr rd, fífrn pr «ss pll dr lph Dlvl, rnl Pvs Jnr, nnndr ugsl Frrr pu n Mnz, fu brqu nrrdss, prn dr _J _T Sbr, ls urds Es- " Rl d sn Durn prsn s-uu, RKN-MMÍ- prprnrá ds ssílrs unxlln slíl sé srlrn pur nvrn, ps v vnr grn rlulr lrs ss lullurs U5í, 70,?D lé L Rné ULTMS NTCS -_ - -- s_\ê CÒMMERC Kl» S d rl»j CMUU, s!_ " l-m,,,, rl» n-,,, lll» l n-j,,, Prugl, ÜV4 Yl,, Vnnul»,, í lr, MuM», Sbr nx l n í ", jí 594 7J3 55» 57--» 0»7»"J H Í5M» f557» }ÇJ,»J«7 J-l- nu J -T» : ] 7l» Jí), J»s«l ) :4<,l$ríJ n?l»04 Cnflurn Urnl n xs»(fl -l»h lí 6533J,, lfbl " dr» Uu n nr-jlr) nr»r flr"», njs rndò n bn» n lúsljíl, nr ur ppl 6, ( jl-j vmn u rgulr» 9 fbu vl luv s_lnr nls n- pu» _» n lj ldn,»;»-r: _ull $ pr dld KCKURDUl D5 MNS rr& J d 7 ílfsj D? --»>J» :-«J jí<"0 lu rs! pr nn»> nu ls-l»,3í_sj$09j Sld pl qu spn nsul p ppulr Vn Jrr, x-pr J Kr, fu ln, Dl-! n vsr zn us vls, f r ru Tbs Brr, n snu squn xr nfçr-s pr lf hrznl, «p lb drs pr rl Ms, rpn, pll qu l fz rnd r qus d n -- qu nã s julg, :n ér -du-ç-, ns nvrnn rrssvl, pprxuu-s Vn Mrr f lg ás fls -- Vs, vê sá srl 70- n, vá s br snã s uã b b, hnl Vn Mrr, «u nrr xplvüs, s sld pl nã ll u p, prqu, sn r, nru splrl- nsuln-, l ur psn qu l sáv Vn Mrr, nã «prn-j r_r, br rzã, pr nã fr pr pr, vu s rlã r- --r-ns su qu nr slvg vlên pll S VGRSTS DEZ CNTS DE G- ZET VELH PU 500Í000 LEÜES Vu rr ngênu f sl- br Hn, pln nhã, qunl rvésfv ru Uhguyn lu Sls uníp ngnu flnns,l brur d Expsçã nrnnl vçã Tur, 7 - (llvs) Rlzus bj, ns d, brur d xpsã nrnnl vçã, uj rn í prsdd p_ duqu Gênv pl prnz sssr prnp Fl, sub-srr s Ngs_ JCsrn ír-, dvrss urds vs -rs, us urs psss Knr s rjrs q s fzr uvr, s-s sr Mn prnp l Sl; qu rhr, Jrlnr, uuls pplu303 udór nd nnvrsr r ffns X ín_>írf 7- (Hvs-) r ffns, ònnrn su rnyr_ r nl, ssgnu rs nduln ss ndvdus rs r urs pns grvs nnvrsr su js f slnnn ísj ds s prvns rpçã dd plá v, s nn, n nrrên susd un prulr nrss, vs pl rss ln nnz fn pl brlh d \gn sbrn Prs, fr sss dus rzõs, í su js» u fld, Flr-, durn rpçã, s ssõs d Câr Sn DS BLKNS Trs, 7 (Hvs) s jrns, grl, lg s lrçõs fs ln n Câr s Dpuls pl nsr l Esrngrs, sr,hn, rsps á nrpllçã pu Chrls Gurnr sbr p d Frnç n qusã s Blkns s nns qu ll s prn Eüdps, 7 (Hvs) - "Psr Llyd" n qu s rd s lrs prn^ lnr dn r s rsrv-s, xpun-s s Bsn llrsgvn, qu nnurã nd s srvç v Sn nôn Tdu, nnru, pr l sus ps 500$ d lglssr, s gups bs, bn» rjs physn n s prnl bnhrn Drgr-s s s pr rr, rplh s busns russ s uóvs vn gru sbb r J rnd nvrs, nfssr uv, gnln n, dífuld qu lls luv Pu ls fbrl d pl, d Rpubl dz lls, pr ssfzr pd, bsqusn, rbr ds ãs znr nrr grd qun z ns rés, snd sr nrgu á rçã ü r jrnl qu fv n ru pr lá, pr lá d vnd Pd, nã, uv qu s nnhss, s drgss, u s nb s d nrg dnhr dn nssã ód, u ód, prqu dnhr nâ lhs prn, dnhr lh, r uvl, h, uv ssu un3 rs r vlz, nnd n vd d grn d, hbu ls fs xprn n nhr s hns Tv pn dqulls s njnus, brçs l, nn s ss ã sns prân,, ssn d nssã, ííru-s pr fzr nrg d _;:d "qu" Ms s s nfssr prsr lg dnhr pr spss úds nnvnn sr brr l, n ru, u vnd, pr rr uns n» ls l r-s, brulh vls Dps, s ldrõs, vrg s ldrõs qu s h ssusr qunld pr d d Pd snfr nú brulh rrs- sr l suss uv srru qull nnr z ü sduzu J l Enrgu 500$ n d lglssu nvrsívl s s rpzs, pr s spss úds, ndn-hs nfr nll, qu nrgr fln nlrulh dnhrs á l rçã s s, u grs, pudur surs lds, puzr:-s 0 frs, dus hrs ps, uv rru á lg 3 dsr, r - n nn fur qu fór v, nrgn nssr llbrn brulh gz vlhs qu fzr z ns ul-dr pll, pls nfrçõs npls d vl n, nã susp lg s urs MKNE ll lr 4 :fs-?6;«ln: p- :»>-}J 4 Tull --:;;»! D 7 5<-J»;~-J3 l-n çn-l pr u S-f!SS»f? Dffrn ; nur 9J - :» BLS vn l sgun; VSNDS pl: Grs (sl) 7 ge- D (500$), 9 uí D (_$l, 9, -0n» l-bnp lunl, - 970$ D (90)), j j7>?_ Cp, Munpl 900)^0 jí» D, J50U D nn),, jj$ sj U (4 "!"), j Djín Lvur, 6j~l«íV/ü: S, Mnr,, fjn» D, 00 7$00 Cnfnç ndusr!, 50 j Ds d Bh, ;, - í) Ds u, 50 j">j lr Nã-s, _u 4_,?500 D<rnurs Edfr, 35 _J; rferts Hs: Grs (5 _), 9S8Í000 RJ^ Hnp 90J,, :»$n> :J5j>u») D (909) 974Í000 70$(l»l D (92) 9Ü_,$u vrss»""» D n) 96000» D Mn 9rT jn» Ks lsp- Sn ÍSbSu UsÇ» D (V-) 8»$)0 WSí D (-T) 5$ 05;» D (0:) _M$»,V06) 20Í000 -J$ r» D (nn) _$>> j_$ D (909) 8750-»_s$5»> Dl ( -) 35$ zj» T--j: llnç «70S $» BÒfg - --0$U»v> M-M» Cnfnç zí n Pérpòlán _55$ _4$u_ Mágíns - z$ 96$n B ndusrl s»9 Dvrss: B ndusrl -6$-0- Ds -j f7s$> S7550"» T Clnzü 850» SSn Nné 5 $00» Ss T Crrug _$» 8z$> P ndusr z$u D-s d Bh í» Sgurs: Cnfnç 80J000 Vrjss 94^000 lísj» rssflnfs-j 93"?00» ngrd -M-00 Díunr/-: Ds Sn J-í sj» M Munpl _-$ z$«uz Sn _ 9-Í000 9H$» Snl Rsl z_$ llfg _ 9CÍ000 9ZÍ0» n» - Crl % 3$ Cunr - íí Lv f Cnu-r - 6T000 6$s» Brsl J0U- Mçrul í%\ s rd s frr M Sã Jrnyn Cy ss s» K!ul Mnr »-- CRNES VERDES K ur Sn Cru frn» bls lnlr: 74 rzs, 40 vls, 73 rnrs, 38 s lhrs!; Dl r>vrll Fulh» Mlrphn Fulhbr Flhbrphn GrnTphn Kulhbf ullj» \ulh»b» -» n r_»5_»» l, U n» _>»»_-, GRÁTS -ní grç uírn, Gugrçss lnrnnl Muul d Gud Bruxls 7 (llvs) Tlgrph d Gul, -nun rs l nugí s rblhs ;Cn grss lurnunl Muuld, 0 qul s fzr rprsnr s-js l s nlbs uulss Ns fr sã prnpln rprsns Brás", Chl ss xuv Cngrss drgu nsg 73 prsd-n d Rpubl Brslr, nuu-hl Hrus d Fns r- GRVTS Frsnh Bll srn Gnçlvs Ds, 64 DENTST Edur ds Fff r U, 7! Snv Lr, E\u s s rblhs rlvs su prfssã, pls prsss lun prfç9, bslun sr r n bdu3 l, 063,»» > U b xpl BlírÍ rs, 7 r--u Rnunu nd pu pl pròvr Enr R?, sr lbr Mn- Csrg-», pr prnr synd srds frr rgu- pl sr Prvl Frquhr Esluçã s gvrns ln usr Vnn, 7 (lss) Ch gvrns d Áusr, d ál, rslvr nvr nvs gurr pr Durzz, vs gnrr qus sj s nçõs gnrl ur Ussd-Phá, qu h pu s prlu r d lbân Enrg rns plnpníu spnhl prsn d publ Prugl Lsl, 7 (f/f,ç) prsnl rrg rbu hj udên, pr nrg rns, nv rnsr d lspnh ns pl Fr rs dsurss rdlssns Es nnvrsr ffns X Mdrd, 7 (Hvs) -Esv nrrdss rpçã hvd hj plá pr hnrr nnvrs nl r ffns X Enr s nrss psss prsns nv-s s s nsrs, rprshns d Cur Sn, dpls uuls brs d s l rsr hspnhl 233 prs rju rjs: 0 [4 rzs, nr prs nç f f pr s sg-un» rhns: lursh & C» rzs, rnr» 7 prs; Jsé Ph gur, 7S rs, H vlls 30 prs; C Kspnl Mll, 69 rz _7 prs,) Edgrd zv - C-, 50 rzs; lç-j jndr V Sbrnh, C rzs v-l lls; nds V Gulr, í rzs»l _ vlls 80 prs; rnb - b S rzs; Jsé Ü Ds, rz; lvr, rãs _: C, 4 rzs, 3 vls, rnrs 3 prs; Jru b l, 6 rzs; Mns -,;» rzs Sns Kns S C, rnr, 57 prs, Luz Círuyrn», 40 r- nrs,,,-- Vgrr n nrps _» ug s guns pr-çs: Bvn 5S" = «Crnr Í400 60» Trç 400 Vll r W»0 < "í 00 MERCDTdE CFÉ s vnds sx-fr, pr xprçã, fr vlds u> ^- -Hn r bru ç s-p prn rjulr vnd,, n ngós, vgru bs 9800 Sr00, pr lyp 7 Pr rrb \ xprçã prur í sss, nré s vnrs susnr prç dé 9800, pr yp 7, Pr rrb,, -nrrn 2227 ss pl Lp»- dn; Tyj 6 $ n -:» 9800»)u_ _n Vlrzçã fé nnn! v- 38 R Vdur ruj C lrzn ng j, ru Munpl, CÁPSULS»rl pr rrs, rlh r r plnhs Cs Dlpb Prçs rz Julgn s pls u "npl" Évr Lsb, 7 (Hvs) Cnn rn julgn 05 ndvídus pls u pl Évr Hj puzr vrs sunhs, usçã, ujs lrçõs u pró jr Mnz nr Cb Grn nênd Budpés Bvdpsl, 7 (Hvs) Cun!- Prsburg: "Dlru-s bj nu nênd vlnssn, qu já sruu nr ;s3 ss n nr rl lsã brg, n:-_un snsr, r dç l psss s prjuízs sá!»_» ur p- fru," Cuçã gvrn frnz ur Cnsnnpl, 7 (Hvs) gvrn rbu rnnçã frnç nsn n prj u- En drs rfs lfngárs s qu Turqu ss ds s rlçõ-s d hnêllr íruz sbr s qusõs pnns Prj sbr lsn lr Trnç Prs, 7 (llvs) nsr d Gurr, sr Enn, subu hj â prçã nslh nsrs, r-r u Elysu, prj qu s dã vrs prvns sbr lsrn lr s sl s rds nssárs pr ugrnr ns flrs s slds qu b p r uubr, s qu nnurã srvç v pr frç d nv l Ess prj v sr prsn ú Câr u próx sgund-fr ENTRDS PR CBTGEM B 7 gurn 7 pps, áll 00 pp ns, lgdã 50 frs U,-rrs vzs?, bnns, hs F ju 50 frs íléhs rr Grrfs vzs 23 xs vs - xs Pnrs rr, plvl,«ss, px slur 96 vl Sl kls ssçr Prnbu, «-; Vpr Sâllll Sn 675»" Kl Crdvls S9 C»n d prnz Võr Luz Brl, 7 [llvs) Cçr hj n r s fss sn d prnz Võr Luz, s qus durrã sn sn sá r pr 9 d :_ rr 8 8 s J MRÍTMS ENTRDS Prs sul, lpu Lvrpl ss, Cur Hburg ss, Vhíí Hrbrè\ F ss, Srll Kln, _, Hburg ss, lgr Prs sul, ng Prs dü sul, Surn Brn ss, Cp Bluõ Prs sul, Brbrn, R d Pr, Curí Brn ss,!/-6r_ s, lub Brdés ss, L Gsgn R d Pr, L Brgn, R d Pr, l Gsgr Lvrpl ss, Ldus R d Tr, Cp Bln,; Nv Yrk ss, Vrd, Lvrpl ss, rpsf R d Pr, Brn Sns, Sn P R d Pr, J-ní> R d Pr, Brgné Rf ss, lp Prs nr, Bè, PrQJ n, Lf,, jr WV-

6 RMS» MNTM Dnfrgê, 8 > Mk dé flf l«ll M 0 0 Unu, C Urn, íun» 5wfl K, Hnrú ç, L ns-, ç, Cp f» -Hburg PrunR r, F Hrn Nr» Y«rh,C»r X KU f Nl, Vrl Pnl l Cnfrr Cllàn «» f, rjl «r, ub ( MJ ur Gênv «,, «F j j 3 s j 94 s CM K d (ruu N Yrk Pu» J ul, Kl u, r k, íjd»í)# /nu/ u, Hyrn,, pur rng DR DNEL DE LMED Cnsulór: ru Hspí n 68; rsdên: ru -rn n S7, nrn CRRE, Hsr rpnlü»p«ur, pl ln» vprs: Hj: Srgp, pr Vr prs lr, rbn urrsss lé s 8 hrs nhã, rs pr nrr n s f 3 nln nr dul-- é s V bjj pr rgsrr é í 0 d r hj nh: llnpnn, pr Vr Rf, r ul prsss é s 8 hrs d nnbã rs pr nrr é ís 8 ll, rfn pr dupl é ás 9 hjus pr rgsrr é 4s 6 d r r hlrí LTERS C:«^» Frl 5(: nf 0 """ "")» d 6- lmn pln n 885-, "8- xrçfdf rpn 93, r-llznd 0 7 dn nl 93 -KMs k 20:<x»5w lsnnn Bnn 8:üf>»<W) (8552 2:«!psnn 74:0 :00-j»: w:n, :0)05000 «,7 p E\s nn üsní 30 7f0 R RS0 PRÊMS UR S7Í7 l-r «55 5C57 5SKS Cff 76X5 8l!> 854 0X,j 506 5!H4 768 M7 MlMKS D- nsm S TJ l%2 4K6 4V5H 47í5 r; 576 r nsü WK 7^ «2 878 Ü52!),::l»62 0S"0 7H : ív ls 63 V7r2 W 59S : ü Ts ns úrs lrnínus n lsü l fsl n gnvr, Mnfl C6sM drr7prsn lbr Srv d á, drr-sssr ugus d Rh Mnr Gll, srr^ srvã Frn Cnur SECC LVRE "GRNT D MZÔN" MS UMV\ ÀPÚCE n: PLÀD 5 :q$õ Rl Dprn? Ess Sgurs Mu Sul d Sd"nun d [s Snbr Vdn su Surzn" pr nréd " Sã Pul, qn- sl 0 Es (5 lnsnn) n ns rés pól n nln d vlr nnl 02S6 nfl > d Sd Snlr nh vd pr r s nsn npld nu sr rlz 30 r 93 Pl prsn (lu quçã rs S drs prvnns fl r s nh pól nplhd, n <[u <l n sr dz rsp n bnfí qu ll b :u dnhr, vn nd rbr d d Sd; pól sldd s gul prân, 5:S, qu l ssã pr fzr fé psb prsn rln n rpln pur ü sú ff Sã nl 6 93 JfSTNÒ DE rdrs Ln C s-n-ls: Crls Sbsã Lls Mgul lp- h: (Frs rnhds :n bllfâ) DS ESTDS DMl-íTMÍNT D SUL R Hrn vrs R Jn r SUPFEM E LE RGNC LBERDDE PR FSSNL s plvrs hnn qu ds sn d lvr nn nsr dr Pdr Lss fr pns pr s s rnsrlps d l -: bgx f usfr su v rlr nr nbsurd lbrd prfssnl, qu fu nrn pr spr, b xs6í nr ^s rfs rvs bnbrr, nllps pr CSpns nnrs sls prulrs Prn, nã huv snçã juríd rlçã á -K k, qu fu s nln ff juríd " UNVERSL" SKRE DE lrsò 0" PECÚL DE uüs Tn fll nss ns Fusnn Fl^ Cãpòs, nsrpõ sb n j 44 n sér :$n, snsr ntídp lí Dsph, ns E, n l 6 fvrr í);,í : és bnfárs srá pg pul nírl :«$"p? ns rss) sân nvds s s s s rsrpns ns sr d; rrn 5 fvrr nn, ndr pnr n <é!v u s bnqu s l ; nrbuçã pr flln ;í (s l rés) D r rg J3 lr b, s?-js, prz pr pnnn prnn junh jj Brbn, 3 03 Drr MENU-RECLME Pl? " Pv Sd " sé ns n pl, â ru Hsp n 03, sbr, fz dsr bur pr dvrss Rsurns s rnhràfs\ qu pl lgns --s nn sév d Sd pr n ndfn; dur-ll-u drl á rpçã vné sl s nu-rls já fr dsrrsurns : bs p ls sguns Sul r, à 7 Sbr nr $f>: Mdrd ru Gnçlvs?:s n f0; Sss, prç Trns n 4 ; Brsl, ru d Cr n 0; Mrê> ru " Mr n ; Sd Munhn, prç Trns n ; Rs Búss vf C ru UruRyn n 47 lnh Elgn, ru Uruguyn nu r Sp l Mní Prç ffr r s 6j CBÉl fl Nvpç Mn N "Crr <h MV ln, jípróõu wb ul "M un sn<ll uwvrru-l", ár d«u rru^, ) nü pà dulxr ds vrr «urln nnly», nfl l r\n n» lru pn--^ ujrur, uld-u Nl r -pmnl u r, rtr»», /f/vn Psrn Ml Kvrn > nl r n Nv rln»,,-f 6 brl, p, p, Pr vru quü «r wunl pr Lvrpl «, r n l- nr Cpnh Uvnpul, Pr Nnl NvK- Cnlr, pnr n drrln, rsnuky, vç rápd prun- r llrrn (>> Kl» Hburg ««, Nv,, KJr nrr Sul ( Nr d Kpubl, lrrpl r rç, Dn ws r l u n n uhh «-M-»,vn lrus r,, dn l nr Ru l Tr, Vurnu Pr nrr rf, ><7J8 jnr ds - qu, r-r d Pru, l:uun r :- < (-;,, lu n>m:> lr- Sulhpln VSS CNTRT RlD N 4, Srv,, l-, ^,- r J-- d s n 354, dr 4 jnrr ds -, n u pprvdl k- Cngrw vrudr nrnd prund pl (rn Flnnnç dn áudn n run d Vçã br, Publn "Crr d Mnhã" l l nfrnfr, u pr r b \<,f nuny, p u nvjs, nu l ds srv nvrd» sbl prls l fundnds, n MCÇ& u PulllçS» pd! "Jrnl Cr", n vl upn rr ff blr publ dnnllr d brsss rus nundun pl pnhs prss nvgbs nns, pnsn lvz ju sss nhrns n b puss ur nflur pns rslu gvrn, rl:: qull nr, ujs prvns ffls ffzs publ, rl, r, prulrn, uufrur brv Dr s "Crr d Mnhã", nnyn rfr já dssr n 6u r;ír d,v rn-n, ( U urzçã lgslv qu s bsu r nsr d VCã pr rdgr r r s rçn 92, s uld, 0 r dspsçã ár 5J n X s-n s bss, V, V V, V V X: s é qu ngn rçã nujrpl, grl f ás prss f sr l «nlnd p, supprlln s ç ndspnsávs nu l srvç su nsqün subvnçã, qu s h ns bss,, sguns, nã pd sr nsr ngn, sn s xprssã gnuu vrdulr pnsn Cngrss, nlun dh qu gvrn xlrbu qu nr é (lgl, pr sr nrr s lrs xvs d ld l Enrn, nfrn "Crr d Mnhã", nsdsn, nã nfrnu qu, nd n fj, prsnd pl rspávl pllu Cnssã Fnnçs Sn, é ss nbd: "r Cnn vgr s dspsvs n X bss r " r 52 d l n 54, 4 jnr dç 9" (V Dár ff,n zbr - pgs 529) F v nlun ss nd, rg uhn d urçã rnsrp rrd n ugrph ( l j738 qu nspn ; Rrl Nvgçã, qu rgnzu nj lhuls pr lbrçã dõ nr rr qu Drr rl Vçã Mnsér d Vj qu dfu, q- sr sr d Vçã, qu pprvu, nã vr duvd lg n rfã lss -n urpl n;url pnrunn sffrrqu ndfçã fgl, pr urd pn> l-55 dfçã f, vn, pr xpnân sbrn srn d Câr s srs Dpus ff drg sr nsr d Fznd s n nrfrên n gvrn, vn xpdçã nsqün nurl, Dr nr 278 n rrn -n nsên qu frv n-l prfundn lgl, d^n - hnr sr nsr d Vçã, urlnén prsnr fs ss MNFEST DE, s lquvns dss nldndr, s, sr Trbunl ds CBUl rruz rgsr u nr, pur qnsl u ur v qu lh prss :nl; s lrí,nfl, pré, vlrn su uxl, pr l-: ls \pdd pr urds pns fn, sslr, rluun nsf ngn, vsu xps, sá bln xpl v pr qu n s r urzn lbrçã nr -sgu l brl fn, 6 r 8 ppáru rrgnd ld Crr d Mj7â s rfr b lllns ngl qu s u u publçã rí-r kgl ur, sn publprz 0 Hns n vz 5; rnn rsp ps ífrnr qu ys prjns láusuls rgnzs pl rprçã -pn, nspr Grl NvgçS, ssgns pr sr, nsr, prz slv unl r, uíus qu n nv publçã du láusul XXV Já rnrrgd f pdd pl drr prsn d Cpnh Nnl Nvgçã Csr Rfrn- á urzçã lgslv rlv s nr, dz Crr, qu ll é nsrusd, qu "nã hv nsllrçfss nnh spé qu n jusfss, s qur pls frs Thsur é, lrgn, nrdulrln, subl 0)<r Urslr, qu ns u hrs ns us pz E prr lgr, nvé sbr qu, urzçã dd 92, durn n -ss nn, nã f ulzd pl gvrn, nã bsn sr ll nr jusç, v f sr burò pssur qus ds s nçss Llyd; nnun, pré, ss ul prs vr quxs prsn l} nrs nsn;s uxls ln Hrsl ln rns gvrn, pn nã sr n--s suffldls, sgun sís nfrs, s subvnrbs nd s 92 9,, ns prns ns 2000 nsr, lé d dé 6C fqsq r já pssu pr sss nns pr pgn rfzr su fr nsff n-n- nã pr s rnl ç r r s nrsss d nçã dr prrn subvnçã fx rnd pn sn ps ífrnn rlz srl ç nvg,ã á Cpnh Nnl Nvgçã Csr, sb rz qu sss srvçs ynunrã sr fs C rd rgu nrdn s nlnn! pr nr qupr(mspubl s vã ulzr S E prfrvl nrsss llsnr é d jusç ull punár qu Nçã v nr á Cpnh Nnl Nv--çã Csr, qu v á çã udvdul s sus prprrns á nllr nérg dnsrçã n, nsçg nsrur frn rn pr srvç lg pr us qu ll s ulz, s subvnçã lg gvrn qu d ln v n s rls r slll s pssgrs, u prfrn s vã ulzn s sus nfrávs sss vprs rzã ss prfrn rs, ss)n prnpln, n nhn nrvl qus rz nu ss u- ll punár v sr ffz hnsn prg u jn dn frl d pnh, vprs xprssn nsruís pr srvçò nvgçã rápd prs, qu v sr xu, s s nnuvn ns blçõs nr s xrs sul nr d lípubl, pr pnr s "u <lw rr fl rn nr Mnás Rf, n v vl ss lnh nvgçã Nã s r, ps, bnf shhs, dz "Crr", n )ã pu lvn nssd sr ss prd! ü n rru publ, lás nã gd GRTDà bx ssrn prn su sgr vr, vê su n n su fl grr snd s qu s dgnr ã rnhsn srrl- pr sã nnd u su ng á ru Jrd Hn n 526, n vru qul fu rduz su fl á vrdr pbrz, ps nd fu grvèínhé fr, qun nrár slvr lg Sn spls rblhr, r lns pr plvrs s xprssvns nfsr su grdã: nrn s já ssgur qu ã gnrsn prv pl ssã rgnzr spul, su bnf n Cr r, lh frá grv n su rçã çã ã nbr spnnn spnhd, nsr qu nr d ss, nd l hns qu nã sã nd ffrns á sér hn, nd xs r próx, ng ln d lrsuln U Jnr 7 93 Ju d Chuz Fun r, íju GRNT D MZÔN MS UM PMCE CMTEMPLD 5 :$ llns sr Drrs d Sd "Grn d zôn" Tn rb hj, pr nréd d Suursl Curyb, prn 5 S pól slprân, sb n dd gul 2399 rrspòn4é pr n ul sr nh qu rlz, à nh pól, rld sbr nh vd pr ss Sd, Vnh nr s grr-vs prsz qu ffu r ss pgn, fzr pnns s vngns qu ffr s plns ss Sd, p-;, lé s bnfs rfrs nnurá nd n vr ul sgur qu pssu, «rssv-s ns uj pól nrrá srs, pn sr npld s vzs Rnvn s us grns fr- vv ss,, r,!r, p,vn SMÍnT Curylv, 5 93 Dprun ls Ess Sul vnd l Brn K Jnr VÜ3 GST n "TRNQULLDDE" SCEDDE MUTU DE PECUU E GRNT D CPTL S S Pul PGMENTQ DE MS UM PECUL DE RS 3:$ Rb s bnfárs: NÓS, bx ssgns, lrs r rb d "TRNQULDDE", Sd Muu lj rul Grn Cpl, - sé S Tul, qun U,l:$ (rn ns rés), prân púl nsuí nss fvr pl pól r 683, " [n Mx-Dl" d s S d, pr vru fllnn uuls pssur d sn pól, sr dr nôn Crvl Plhn, pl qu ds á Sd " TR NQULL D D E " pln grl quçã nn pul fázn-lh nrs d rspv pl ss lqudd Pr sr vrd, f pss prsn, qu v pr nós ss^ns!-prn s sunhs gnrl lr lfr Când Mrs Rg rnl dr Jsé Bvlqu; qu b ssgn K Jnr 2 9,3 Pr prurçã, dr lfr Thó Trrs C prurr dd Luz Qudrs Pllnu Flh, Mr d Glr Qudrs Plhn Fáb Qudrs Plhn, pr s, dcul Plhn Brrs n quld ã r n sus íus nrs npubrs, Sdny Jsé, Mr Dsy C lsnhs : Gnrl dr Mfr- Când Mrs Rr rnl Jsé Bvlq (Esã rnhds ds s frs) CRT DE GRDECMENT s srs drrs d "TRNQMLUDDE" Sd Mun Pul Grn Cpl Tn rb ns d, hr 3 brgçã fzr n lnh rn nr Pr lgr Rf 4" brgçã nsrur s ss nvs us pprxdn n s nçn ns rés pr fç-nus rns, frgrífs nsn funnnun, lgrph s f br vld nün 3 Vls hrárs 5 brgçã llór d su frl, sl é, 4 nvs, ppr;hs grpl su f, pss prpr C ugnnr nlg vkl sus nvs, l qu s ndçõs nvgbld s uã nrrs d brr K Grn Sul pr, 7 Fzr rduçã sus blls pssgns ns sus rfs ds rgs, xllllé pnr s gênrs prduçã ll, vn nd sss r duçõs sr plds á prprçã ds flds d nvgçã ns ns nrlrs d brr U Grn Sul, l sss nrgs, qn rprsn grns üj dspnd pl Cpnh sá suj u ls S sns, pl supprssã d vg ds lnhs nvgçã nã subvnnds á prd d subvnçã s 50 "\" pl sup prssã d vg d lnh subvnnd Pr q s lbrr nhr s nã pus vgns qu LVyd x <l rlzr, nã bsn brgçã v prss su nr, ds hlçõ pssgrs rgs sus nvs fs U Grn nnvnn nr nã r s sus xllns rgurs snã é Nl, nã bsn sr ss brgs pl nr, frçn ss nv blçã rgs qu vê Pr lgr p- prs nn í Nl: pr q s lbrr nr ônus qu rr pr rnd n Thsòur Nnn snçã drs qu z Llyd Cpnh Cr,Nvgã, l rz pr s pssglrs rpulçã sus nvs fl pprls grph s f, s s ss ul Cpnh n r pr dus d prr; pr q nã squr r qu us s pssgrs á própr rg pqun vld r nunrò s vprs sss pnhs nã srá nn rdr u s nsrusd n sndj subvnlnr, ns ndçõs qu bs- xnòr Cpnh Nnl Nvéãõ Csr, qu v s duvd, dàr nrn nrâb prs nr 6ul d Rpubl Lwrn E ún s qu &l- prurr ds xs srs dd Crnl? Plhn Brrs, Luz M d Glr Qudrs Plhn Fáb Qudrs Plhn, qun rn ns rés (3:$b) prân sgur vd "Mx-Dl", qu su fvr f fíl pl dr nôn C-: lh Plhn, grç-vs fln qu luvs lqud > rspv pól nçã qu spr f dspnsd u Suurs s pl Su, s s ssp, srvt 0, dr br Dr lfr Thé Trrs R Jnr, 2 d <)U Pç prsp n Suursl R u Jnr, á vnd R Ern 40 grn d Suursl Dr blr Frnns CB G nrrudns BJjZ- üü P ü ü _>H _% STSí ff 8 " grns vngns á su nrs frgus pr ns» gy ssnlãçã Grnnl pr àjrr-r^ «íí8fhld2cr hrh" à z?-: HBssí fwsjs^udmle FT F008 Cr-s PSlü Tr, FUnnnds d brg sk fznds, ds rrnh jjv-- --,s! SsllrfÜflJínóPí _ FRMÍCD PSCHL f 2jsrgd«ãnujK p53; % p^r snhrs, pr prç 3 nun dss MÚ-H, MCÍQ D LVUR \ <upr r quulf s prs frd fu l pn í íxprupás fs pnr òrn -sr nnsr d grulur, ns;í lu frn pl s Mnsr Cr fs nã b rgns Esrpr Ku Hsp n 75 squn d ru s urvs NVERN & H^^^^ f ÍS0GUJRs^\ ò\ Rs>f nr» CQUELUCHE nl-, 0 H( S r íbl rl", srxrnu <» lrn»l < dlnmís ln(«np»hl«v ">n u n fr gs, r \uv ll sã» f-n) "«u-^^ u n s p u Luòj>u d Vur s \ur DKPálTHlS EM TÜJUS US EüT,VU-lM & Fü-: 3;ULÍ4G Expsçã js fns-bjs -rí [[d pf3 3rj2S g q]b jj2 jjb ns rís Prs js guls ns prç - 98 UVDR ú su vlr SE sl hr sr S ^, ns Erns, pr p ç3s ss xsnp ns uhn- s nvds Lll p s x, lrs pr nã julgr s n-l qu pòl rlr «nnrr llru l» ln punl dll ujr» ln b» prnl d nl nhunu dw u vd r un-urvl, S n lv prgd nnrn ur nr, n bnl r frru, frn bln xrl (rlfl» u ud ll pr»pr»l d d blb, «, Vln qu fd pr pr nh xrlv, d fl fr d brlh, bn» ppn dr frr,» l lurn llnn udvl nnlun f d«blh, n l, r rll M br fr Ml durnn r p d lflvn Vnl purf nrqu nnfu ln rxlls drlv «frl rgl d p, pr pdr xrr d» u funçü ur rbb qu nur nd Cwr Pn rn nlg Expdn nfr çõrs,» d d 6 r, n lrnr ru Lul dr Cs n 4, nbrn C DE UXÍLS SKCCX, MÚTUS yf%b nnun rl, snj xprssã d vrd ÍMÜ! Cnfrn!!! s prçs srnjn s s s fs pr s nfyrs, snhrs rqçs nfs s HUlll", -r,-«j Dl»» lnr SS, Trnd, r,, ln» wn» wr«, pur duur» s vnum, l dlrrs du n wvfl rnur ldr Cunh, p frá nur lud prur dn u v rju-nr» 7 hn d, d uj ldnh, luvr 34 fllrlsn Uvln HnprM Sn, frvj r» rj lsr n d 8, ll 4 lr d nlr, «rí l l prnd lguns vlllj f^ vl, pr rll ru» (r v, n, pr r rl dv ívl, vwu rn, un bnd n l Urrl Pll, \\ n dd pl rls ríj r, r n«n<nrnl Cunl Mr fn, ul dlk unndn dj Ur nd llll,-, d, nns nnãm fd v «r4 u nm dn r Hflrn»,» n rls üfrr lnurr, «f rbr rpw pnr rlf, dnlví pr Cnln r d hrs dn n«í rdnl rp, ns qn» «-râ rwr lvr ur, «k, nvs r» ps n nâ glrn pjv{ n Luph-l Sn, ndds vr dr n dn urp- n qun srã rv d» r bnf ul nn Dvn rg dnsr n s rãs (ls vu» pu f n,- nvrr prndu» l» s rrb prnn pr r hrlhnmnf) d fss n luvr u Dvn rf gr dwd- já n qur «dnru uv prr nvr prnds Srr d rnd, 93 srr Dg T SSCÇà BENEFCENTE DS EMPREGDS D CMPGNE DU PRT D R DE JNER -"j - wvj / SCR\D Fundd 5 nvbr 907, sé n d R Jnr Hrpr, ru Hsp n 70 ndr s sus prçõs sã nnrs, s, ns, ssgurrs prds s s vulss sã :$ :)$ s s óffs sã 5 :$, ssjrnrs pr 5 nns, pgvs dnhr 0 pr un s n ns rés, s nnus pssur ul, 25 :$ prprr n uls ssgurrs 5 :$ d nsrpçã é f pr s vulss pr rs sérs () sns, (B) nsns (C) ns d d nsrpçü s s srs prnns rã (jn pnr j pgn nsln qnó js, é plr 0 prss 4(S, nsrps 9:3, s pr s sós"nrprrs" ul U PUBLC EM GERL nsrpçã s n, rus s sós vnd ru-s rrs nrs $, fundrs S d d nrd 3 znür pgn s qus jnr é z rrn, n dr rqurr nrnn NSCRPÇà SEM JÓ é ndd hj é 30 junh próx, ul brndr s lsss prárs é prnhn 4)6 vgs, sn 84 nrs 3 fundrs; é, ps, prlr s lsss pbrs qu pds r nçã pr hnfs lbr"ssrr-m Grl", r;ã d n Hzdá 0 rrn, junn nsl ndd s s rs sss rz, " jnr g l fn ss sns pgn s nzs rz é z junl, pgn, s d n, b qn s fr vnnh já vn, rrupã pgn, srá rd n upn, r blã qu nd b prnss SECÇà CCUMULDR PREDL pr ss 5 :$ :$ S/üL uk nsrpçã CsuTjSj pl" ls, ss, lu U: E RESP: LJ: CP NDEPENDÊNC R: DF CSCDUR s r:, sss: lçsf grs, pr nu Vn: p p: Ur: á Qud: hs rs: 7 5 _ 9j lã Tlph d Slv, sr: n: rs pr sçã l ss s" Cnvçã Tl r sr prsn, nvd S srs brs Cnslh Dfll>rv s s-ã h s runr ssssã rdnár, r r 42 () s slus, n d 20 rrn ás s brs d lr, n srp r ás n, s á nu Dz r d: Elçã d Cssã Cns d Urr pr l, 7 gj Js Jqun ClS " srr-r EGREJ DE S Jà BPT& T D LG Sgund nfrên nh ssnár Mgul Mrns, bj ás 8 hrs d n Thu: " Éspr" BEN: LJ: CP: LUZ DU CMÕES Sgund-fr, 9 rrn, sss: rl pr nv dn: Dpr: Sb: ss: Sr:, 4 j 93 Frnkln, sr RMNDDE D SNTÍSSM SCRMENT D CN DELR HSPTL DS LÁZRS Fs d Sníss Trnd dnsrçã s Hspl Lázrs frá lbrr su pl, ng 8 rrn, ás hrs fs d Sníss Trn d, ss slnn srã Evnglh, pl llusr r r sr R pdr dr ér Nü rhsr, nfd á pn drçã prfssr Jã Ryun Rdrgus, xurá sgun prgr: uvrur nuld "Tnphl", sr Hrn; Mss, sr Brn, nnd "Espr Sn"; Grdul, sr Cs Pr r; Cr", "Snus" "gnu D", sr Thu; "v Mr", prgr, sr Luzz; ffrr, d srn Mr N Trnd ss slnn hvrá rdnl prssã Sã Lázr, qu prrrrá hspl, uj rj nss przd rã Eslr frá á dsrbuçã ds pã Lh s nfrs Es slnnd srá hnrdj n prsnç x srprs n d Rpubl ls urls pz D r lll sr prvr» nv s nsss rãs ssbr ss s Srr Hspl 5 93 srr, Jà SRV DE NDRDE jó pr quls qu ê rrns é 50$ rn 50$ pr s qu nã pss qulqur rrn própr pr dfçã ss, pgn_ns srá 5S000: s, brgçã fzr sgur pr ul 5 :J, u dus uls pr s lní-, qulqur ss, f un nr, h é nd dr rqurr s Pç, ps, rgulns prsns, vn 03 Esus sr nrgus é 3 nvbr 9 vs s»r npprvçã (jvrn SECC DE EMPRÉSTMS Es nsuçã rgnzu s-^ rr préss fnçs ss lrs nrs bnf" s s sus sss qu ssgurr 5Su u (runl pl gvrn lll-l) :$ VS Sã nvds s s ;ss n vr á s só nssur gu rprsnã, hj é 30 junl, j s ul, sn sl us d;_5s; s qu fr xríds "" jl nul!! 3 zbr pgrã 0 rã rrnçã dç 6 zs ns sus Pr s nfrrgls ss çõs drj-s á s sl Qun-fr, 22 rrn l?n 7 93 Dlrr Lr f 8 Pul Exrçõs b-sns nhã nhã VLE PREM f S S us urs rgs prçs xpns S n n s rl! lullllll Frçll â Junh VM flmrm QUE BRRKCB RMNDDE D DVN Kâ PRT0 SNT D EST SU VD FR CU C DE S U 8UDB FUNDD BM S4 V nbl nrj nu «Grnu f h P0 Bspr s> phnd "U rn ín # SS, Trnd qu llfn d nfrul U pulr dunlld, f nsnd Ru nrí» n9l n»jll-«r^u-ll» d jr npr dus 0 r «nnjn,- n^, pl d rí lrlu ;lr DS frjljvllllfj Pr ul snn f<«b l> T )!-, rçl n du n n á rnuln nllllm ull, un r d r ()nnns ús ) w^ l>à ur u uv» lb rbj ds s s DECLRÇÕES l ss,)0 du llgdu d- llhnp ljnpul ) - js - hrn s-n d CJHSTM Curn ns PES-VS >T S E 30 DS UPS HUHN Mdbrulüllll-s lll-l9 n sn «nsl nu pr s rlnr, - n -n v nlrn n fjn n-m, prnn sn KnR-N - lp-rvgr rbll (l ín pnr s pu b- -, ur n LU-\ SS-Pnd->r s rll, rl un lü -n-lnn-rsvvvll -l-u-u 3 r v D--n s -vrs su ns br llmíhkmum rhã-s l n snn PÜSTHN C-nr lmnmlp l-n) plljll p lüdls prsí nflnzs, nnslpnçô y- \ ^ bllrál, ns0 fln Y $& C^V vnr, nl-sls r ü«r--ü-íru), «hr-yfy^ nçús grlpp g nsn Cl N PÓHU-M N HrVl-;MSSNUM 3 U TH MNTH M--Pnr \^_~~" r, ndnr --^ x -l- s v-nw-s dns n d urr s -urnç «, R^ -u-r fs-õs svplüls - -à l - u KSS-NC \ MVTU vn\ p H!-:--u)< CUf--d -nll" Slllpll C junn nr dòr d llln õn ll (; r f-rrf # ^ ^ w B s w nnu n r s susss grnds srn rgs ^^^ llíríflcísüsb s&^l HnsnDvnsBMBMMM - H v^ _JM ;?,,,,, jsnsr Ru d Cr, 4 líl \ s«& h M: s p, vrrss _u?í\ S f fw í 5^ :>3íã yus &_> r-çà Sánlnlnl d lüd- v M, ^ 3 QTHTTD^Q B_TJllVJS:Sf 33 ^/^JM U! srgrn bluss, k], brrs, s wè lqudçã lgdã, (ã sd, "(«%& _J lí lfh E PHEEC FMíEPTr S^< f5 M k ^ ^- W ^ n l, prqun nü r rvlç n pr qul, lás, nd n pr nrrr Cnpuul Cnnrrrl NvgçR, n só pr nl pssur nvs prprs pun n -rv,- qu r, prqu s p xlusvn dn rnspr du rgs, nb prqu, vru hnnpll qu gz pr rnspr l, rz s sus vnrs brrs n vg vl n rnd, prn, grnd nü prsn, ss, uxls punrs dn Nçíl pru pnsr fl rg, uxl qu ln-- p; s f qu Csr v r qun lvr sus vprs l M, > slnr l sgun l^r nvé "Crr d qu n n rg Mnhã", ns " publ, nuuypublçõs pr n çf d" "Jrnl Cnr" uj nfrn du ur sr pr " Crr, nd s dz sbr s ônus qu nr Clr v s rrr qu, nr urs, s 09 sguns:, Prd snçã drs pr s rgs gênrs suns pl psl br s pssgrs pr us rprçã s sus nuvs, snçã ss qu pl nr ul r ndd í 9Í j, hrgçfl fzr, wbvnçã lg, lnh subsdr sul, nr k Jnr Pr lgr, sls pls prs s Ess-, s S Pul Prná Sn C- 0 SUPREM S LE RQNC LBERDDE PRP8 SNL nrr Códg Gln ln, prlnípsl, «//<fm»/ífrlurl s è qu prgrrnu n nsuí "r pr frrlçã d nnru qufr$, p frã plnl n xrí prflr sl Dl qu dp»nppr««líf»-(f,» luçã, ípprçu r, nr frçã hblçã d, phrns prnflsífl l, dujílu, dvuudu g g^jbr ulu- sn pl L Urgnl, fílllíxd s nls qu srv Mrwu, jpnvld su nsruç", U, n ln u su pruru, vru dns d JJJ 8,059, qu prr dpr s hdás u prrs qu d sl juíj-íf lvrn slhr, prhn-s qu s sls prulrs ns lí nssd quprr u nul,"dn u prrns»s ds sls Unã, f qu sus uls nln s vlr ffl, qu s ds ds sls d Unã Hs, nã s sn íílln, prr nnsulnn rnr l Vru u frçã pên prfssnl, xgên dpl, s já dsss, nl nnr sfv n Cnsuçã d Rpubl, xnn gr lhr n l rgn, vn09 qu sl subsuu nnrr Códg Ensn, pré qu nã sbl nssd dpl pr prfssã ul L rgân,,n«ngr, prn, prnp d Lhrd Prfssnl já sbld n C(n-ãn d Rpubl Nss ndçls nã ó ls vgns qu Supr Trbunl pr r-s srlu pr uã rnhr dr lhrd prfssnl s prv prv prspfv pên Trbunl f bsr-s ls sruglrns Ms nã hv dss nssl, prqu ssã prs publs nã é só prvnr, s é, gr nfrd s ls ; s b n prvnr, sl, gr r dr nurl, run d ndên pv n b sns, 0 nu flr gvrn b s nrsss própr publ xgên ü dpl hbl,-á, pr pr, s prs públs, quvl á ndên nurl qu 3 sbr, pr prévs nfrçõs u rs prsnçã, s l u qul ndvídu q ns prgrs dr rblh uj xuçã rrs rs, sá ns ndçõs xuul ssfrn s nsss sjs E dr lg, nurl, l nrs dnhr qu s us nlrg x, f nã lrs ps drl rlçã Ms, s qu nã pó hvr r qun nã h jflzã;, s qu nã pó hvr "fflsçã, nnh sys sn prquê nfllvl, s s rblh n, s lls, pr d dld,,-p ndvdus qu s pr,! lóg qu s prs públs p vr ssfzr-s s prvs sgun nndn grup qul prfssnl s prí rsrngr n su rblh E é ss qu sr d sn prfssã vn sr nsu, s :uls psss pr s ns prvs prspvs pên Ns duvd sbr vrd qu sá f fr pl dpl, s prs públs nã é qu xgr qu nsu prv pr s sys u prgr nsus qu nã s sã óffs, qu uã s sã srvn Nr; ps Esn nã ln rlgã b nã pô r sn su Ns s, s prs públs só é l xgr qu dpl sj nfr pr sls dus psss dôns já xr n s prfssã, ss sr vn ss pdrnhs u nrdulrs ndd qul prsn ^b rspnsbld s sus n dpl l vlr pr grup dós prfssns qu p, pzr nã vr r pr Esl; ps s pr su funnls, v prfrr s qu sru pprvs rls sps nurs Próx Mr ds Flrs FTRKCD0 PE PERSEVBRNÇ NTERNCNL vnd R Brn 7 s lrs Crr Ç^r- Blhs á vnd ds s ss lrs Es» Mnhã Dsn sl vl pr» 3 snn- é d Prsyjunh, á Cpunh vnd nrnnl, r-nç Rn Rrn n 7, R Junr pnh d qun n / rus, rbrf " rn dn Un- Grup En, j- r\? prr nsl<nh<» 5$00 psâs nrr srs nss r5 d lzvs n d z; U E nus Prdl prn srs sn qr s rlz s s shhs sr spl s vlr d?z ns d rs T-H-E R DE T/\ NER CTY MPRVEMÈNTS C, LMTED s rprsnns d Cpnh prvn s rrs p qu, n fr s nrs nsurs vgns, nngué, s-ã Cpnh, dr nsrur qusqur brs sgdd-ns u xrrdnárs sbr«sus -n,-]ns, lrr u nslrur s xsns, sb pn dr vul r lçã ds srn brs s ffs, ub nlrr s psss prnr gu qusqur brs ss nurz v dgr-ss srpr á ru d«sn Luz n 69, u ás r---sj hns, n pr d Sáudsl, B-lfr; ru Mll Suz r 57, S Chrsvã; ru rs Lrn n us, Cd Nv; ru d lgr n 2 Cju; srpr á ru Jsé Bnfá n 28 Ts s Sns; ru Brlls, squn d ru Mrnh, Cp-bn, n s:ã rbs p-fíl pr brs E vru nsruçõs d Rprçã Fslzçã -n- 9 s Cpnh, pd- pr srvç sg préds nvs rnsruçõs, v sr pln lvrã, jpnh dupl, pprvds pl Pr?? RMNDDE D SNTÍSSM D FRESCRMENT GUEZ DE S JSÉ" Dsrbuçã ds sls Tn fzr-s 8 junh próx, dsrbuçã nl z sls, z l rés d vuvs pbrs, rsns ns frguz Sã Jsé, prn ás vrbs sãnnrás s fns bfrs r«vdnò pdr Jã Prnp d Nvd Slv- Edur Thu Clwl, nv s" prnns rqusr n shrs - grj grj, s rqurns j>--r l f s qus,f;ur, vrã sr rf-0 n s, pnn nds, é d; 2S rrn, nlusv Srr d rnd;, 7 < 93 srr â ^ lír%«ndn ll qu s prn llrr s rspv» pnrlhssbr srrnjs bsruçõs, v publ drçr-s á Rpr, ã Fsl Gvrn jun» Cpnh, ã vd G Frsâ80, 4

7 CQUryl Dl MXTTV DnfRr 8 Mul lll" Kuwnr Jr««K" V»+ J- ~ nrff, flfflrrüív MNKCHC D MNEL U nnl» sr l < f, n gu ln, lllí r d Ulr S Cunb, fru r, ) Klblr Sn»,» «r-n-r d Hlrru, ^nrrn fu rdfl l, prk nllnn lw ujv 0 frrr, l\> ld J«4 rl, UG DECLRÇà hr q <lh\ d» «n fln, H"> ínlgnr nôn nlv, nfru b» pd» X, F, C llrl, llrn, u «wl d «)»» nnh Prrr Cr, DJ CX UXLDR EMPREGDS D3 CPTZS D LFÂNDEG D R DE JNER D r r prn, nv UJn r, l <Ur«, dur u rllkl ll " U vrr pr-rnu df h rlu 4, d nfrl r, s, qu rrl-4 n d 8 rnr, ug 4 S br d rd, Mrlu PU M u R, brdu, n ulv d»w>u<j Nun, rllul Brullrlr, rdl gnln pr u llrrn f d-r pprv rnl qu hn rv pl uu r<r r f rd, nfr g;j d lbléu lrl, R» Jnrlrí l< ln d 0J l rrrr, T ph Pdrg Vr EDTÀES BENEFCENTE SSCÇà MEMÓR D FFNS MNSTÉR D\ RCULTUR NDUSTR K CM HENRQUES E SERP MERC PNT ESCL SUPERR DK GRSrr, ru d Pssg 3 E MEDCN CULTUR Expdn ds 4 ur VETERNÁR Cnr s qu EDTL rurl fnnu n ru, n srs sn nnrrã CNCURS PK CDER drrs drn, r DK ZLG GERL K, l lvs Txr, SYSTEMTC D r sr dr drrr, fç n d publ, pl prsn, qu n PREM GRTUT E«8 (K), «r d, un rllnrrh l, pn pr prv prcrrl d Mnhã llrçã dds (rl) nurd -upn ss ss s rgs prsnlns nó ds 2 d s pr prvn zctfll ; lrr-«-rnn<!«llr-! ln subsu d r vn nu-nn vnd Brn lõf grl sysl, 7, snrílp rs Krnn prr qull r bln pr! u Prrdll CUJ :, às 0 hnns d h, s npróx surlòu d2 Junh rrns qu já fzr s prvs próx fuur pr srp srs drs Mhs Gnçlvs lvr Rx, CnJ Frn Mll Lã JuDS nr, Gusv Edur Hssln, BENEFCENTE UNà BRS nfy- Rdrgus Prr rperárs DS PUBLCS n zv Sdr Ess prv rlzr-s sjrtnd r sr pr«nr, nv s rs flfs qus, prr á s- d-fr ás 0 hrs d nh, n lblí Rrl, rlrr-s 9 r- nphhèr Musu Nnl rn, n Pn Cj, ás 4 hrs R Fín Suprr grulj lr r d: lur p- ur Mdn Vrnár 6 r nss «nís, dsu 03 ífns Cps, Js nw- sus, " srr, srvn srr ru J:é Frnns, Prfssr Dr Slvn Ms PRMER GRNDE PREM N Expsçã Nnl 908 Erçíld «n», dír S$)-> Up ns Dndurs vul, rd n, 5J" hurçsrs dn n», s ;f)0 Dns plv, 5J00 Crs ur, >$ jj Cnrs r ndurs, fs 5 hr», pr s qubrds fuss qu sj, fn v» frnds p-r ul p, r nrr 0^00» s ln rblhs «lnr»s «Juss prvn, pr prgs» npr lr s, n nsulór rurg-n VSS MRTM03 CPBNEDÍ Tnn-rnl Dr Slvn Mls CEM Ml B 2> r^"jrvé^mànêrdè^nruírét«quf «òdõs s"sbb,v s,, dps ln Prll prls s srs sns, èbr DU nr 0 J3: llnu» ns 03«3^860--JílU~lW~ B35-l, ll-l^ 83M-85W-930-:»;U3 H37-3 «W-347l-4:l»--l37-Víf)-l-46«SWfl-íTG -N sr 7 f plul llus n 08 próx sr r»llsr-kásbhj, nl M x d«pssur»" Prdl» Lur pr d srçs líxp»!lrv-drnr, n» n C nsm-ndnslhl -l g: nurrn 903 n Dnr -rí, Kxpslü Prprór d Unvnl Nr-nrn; pr dlhs pr brn n Exrrdr Expsçã Unvrsl nrnnl j S Luz, ns Ess Uns d urrk Nr; 05, pl PKr ssçã Frn j jlr srnô PREM) Prr GRNDE N PRTENTS EXPSÇà NCNL DE ír; dlhs rrnrnl ur, n Expsl Snf: Hyrr j n Unvrsl Expsçã Tur R g s sus rblhs ss prfs grns pr u p Cnnsulns rçõs, ds 7 hrs d nlã ás 5 d r, s s ds, á FRENTE frg RC Tlphn n 555 MVES nn Crrlh Vn f P/Srf rtems CURU L CLCHR PRÇ NZE DE JUNH E 8 junh l5qq$ L BRETGNE, Í l U ll V V ü Rqh d frun kí 3 Cl Mrn 375 Pvf U 67J Prí S Cnrnlr Grn Vrns Esrl Dsn f63 S4 S7-S3--Í Jrdn ZpulóBl, grup R, PRTECTR CSMENTS! lrgü, slu-lír pr- vslnl pl» Cv:\r» HlHsí-, -vlíís lrvlddò n vl > n rlgs, nã rlíà (llnlr lnuln l-(- Tràlõçs lí, ds 0 s - lírs d fr CS X) lm^-nkíínlnv j VS Nã s Ululn»s (rs gns qu nnund prprr pps S-] hrs, pr 0$ 20$, qu é npbülvl Cs sér qu r rér plvr ; é pnuld u prç Trns 75 subr GRUT DÃÍÍTÉ Md Curr (CBCL TYPU) Tr nlrss urs nysrs; nfr-s n ru Uruguyn n 2, hrvnr Td 6237 Vr prlh Vn-s prulr vr rn ss uò uu pun pnrlh lss jg rrs pls; pr vr rlr á ru Prr Nuns, 6 ndrhy PBRE CEG Cnpíl ndusrl Brslr 28S 7-B-93 l»^:3í Suburbn F, q ; frun s rápd nus urns íír uís vuugs 0 publ Run uvlr, r, Qund v (Cunl uvr) FLL N S66 grn DENTST VCTUY! n Cps pr bíls!!;» F--õ n ru d Cr jg p;s 63, llq!- n 59-30:000$00 Eprr-s sbr hyphç, nã : Urndís: r-s Gnhu Cbr Pr fj Vá unr-s pnr lu; Cpg f l, n rr S vòè ;;sl d fru Tr M d lh hl Mlu (Brã)! j!! j U snhrí ls Jçn ^ nns pssbld rbhr l& d ;^;n du^s prv sn fls, bruósá nü pdíh rblr# s?\x r s w ssnãrs ás ss d-sí flhj psn urs ns<us v, pr ss pdr s pãbds rss, á> jt bnfzj», ps ãs íí, pr r dr -< fübs pr T:: ú? s;:? prus p, Sgrd P2Íx5 r Mr d; N!- Snhr Jsu> Chrísr, nr sl pr sn íur pr lhvr 05 sí-s sffríhí sus flhs,?\ ]n Dus údus drá rpns Ru Srnh v: ú M znhs n 54 níg -5 prxr s, wn Cby pru ;s r_ s ríjçâ pr-- rbr ú (nlgur sl ér nsg d Slv Crnr Ru uvr, n 54 l rn Chár Flrs FERRGENS pffná «l srrlhr Pls Chgs Chrs Rlógs bls, l pr rr BRNCS h-s un spr Fxpsç5 u Prç d Rpubl 237, ás 8 hrs d n ESTRD DUQUE PHN nsnhr NDRDE, DE ss pr su r Bun lbrr4 l, n pl syl sbl, Ss 9 hrs 35" \f TGLD, nd ns ysrs ulls pssur grn pr sns uls, d prsn, pss prdz fuur l-nz qulqur rblh pr b sr, sj:, sns lfs, rnlçk-s brçs nrs, Vn-s splnds rrns, pr ; n ru Gnrl Câr n 369, s f, n Pnl Tr-s í- pvn rr TUKPHXE 424 bsã, n lgr, s ngs f- MCHN PUR CRTR TECDS TSSES u S Jsé SENHR Brnh sh, Cquluh, Ruqn-lá, Esrrs sngu,, urn-s JsS Frrr Crnr flhs, Hnrqu! L d Slv, flhs flhs, gnrs nrs, Crnr ugsl _ Trsã Jnn, Frrr Crnr, flhs fps Mr3 nrs, Jsé lhs gnrs P; L flhs, pl Frn b snhr, ur pnhr ls s qu s dgnr nnlr s rss rs su nrã, flh, squ vl sps, ã, unhd, nr, sbrnh pr g DETTE D SLV CRNER, sssr á nv nvd pr ss sé ds, qu srá rzd nhã, sgund-fr, 9 rrn, ás <} hrs, n grj S Frns Pul, nfssn-s s já s 92 vz snn grs Lpl Eugên N El N, Mr Rdrgus, Brnr Grvs, Jã Frns lp Rdrgus, prfundn pnhrs, gr ds ás psss gs, prns llgs, qu pnhr s rss rs su lr «ps, gnr unh LEPLD EUEN NETT, nvd pr sssr á s 7 d, qu sr lbrd, nhã, rg rrn, s 9 hrs, n lr-ór, d grj Sn nu s Pbrs, nfssn-s sn grs pr s rlgã rd Slvr Pn Bun Mr Luz Pn Bun, sus flhnhs, rãs s d fl prnr + psss r, SLVDR FMENT BUEN, nd lbrr ss sé d, n grj S Frns Pu), n d rrn, âs 9 hrs, pr uj nvd ds s psss su z D nã nfss-s prfundn grs Brã S Mrlln f Slvn Gr Mur sx z, qu nd rzr sps lrd pr l su SLVN GRC DE MUR, nhã, sgund-fr, 0 rrn, 4s 9 hrs, n rz Sn R; s já r 557 Dsbr rvlhs Lr srvr zs C 5 ds us M-sl ns sbr ns psss grs, nprfssr rshns, fgds, fls rpplur Ern d Slv, ubrulss nlhrn - pruguz dpld, nsn pr pnbvhnn nrvuls h fál spls Tlphn 34 \ns plrs 0 ps, SR, Ru Rsár n 70, ndr 2695 ru d lfâng, dsrbu-s grun frn sr S STMTCS xrp n-sl uruú, ru;r, h qurn nns prpr pl phru RJlpn Thphl; 0 Crá, h-s á vnd ns pl nn drs:r Slv ruj & C, á ru " Mr ns 9 WRHU Crór á vnd Pr v n pr Pz prr vn-s rór n nr vlí, rnn d 350$ nss, pr d pl Mns, hr pr srd frnfrçõs sr Mnl Gldn Vr, á ru Prhyb, Bll Hrzn Esbln fbrl Csr, bul Lns, Ulysss + (usns), rln lvr, f Prr Álvr d Sl- L l, sps, ps, sgr gs nds CESE VER LNS LPES, fll rrn, gr psss qu pnhrs ds s prsr hngns r pnhr sus rss rs í ér S Jã Bps, «splníô s funnrs <Í Crr Grl d 7 sçã, nvd s sus gs pr ss qu, pr su hrs, l, nd rzr ás 9 nhã, sgund-fr, 9 _ rrufrns, n grj S Pu n lr-ór Mjr Hnr Frnns Rfr sfs HNRT FERNNDES MR pln, pgns prcrsus duj S hrs - r C"- UM (f-l Cxs, n MrJul El p/dv^ysrí" sçúfs rzr, nhã, sgundnbã, ús 9 4 ní, n =: r; n f- u nh), su Chrsí v, bl Vlhs, ns hãrãsfs,?ó Vr rrn, ás 9 b hrrs, s nngué pr 5Í, grr s, RÜ LFÂNDEG, D 375 lsfn- n Ur-ór <! èurêj d Vnxz s Mffínás d r n b-^-u Dus «s sls qu rbr, pr nd d dàírs; 63 ru d Cr&, ; lrs E ; sürs n,-:;j;- M Crvlh fhn, ínp Tng-s blls M Ps ng blls SV prpr ps vg uj» U pl-^u nífnsv9, n rups n p lvr bç; n ru Sh, ndr, lr rvss uvr n h, s" jfj CLUBS DE JÓS Jlbl rlj-l J Srs Flh urzs pr Cr Pn n 3( D r r 03 ns STJ, 2727 (::2 prês rs d L r Frl xrhd n rç» flr, qun-fr bl «bbl, fr rzds s zns S4Í( Kuns: ) lub Jls r rl» 3 srs sns Trç Qun- sb» bd» fr fr l-cub n Í7, ( S », ,,,», 73 Í » , ,, b) lub d nés d ur r brl» lhns dl>l sr s srbbs:-3- Club, u ; V Club, n ; 5- Club, n ) lub d rl«flns dn ur d l r Supr) dr sr us bubbns - Clnb, n n d Jnr, 7 93 fsl ndr gvrn Br Txr flu s r-s sós, drds 5 próx lrg Sl Frns Pul Tl n s gns n nrr Gbn Prf Bçú Pr ul Gspr N Zs url Dngus d Grç f s gunls d spr lex brd UREL DMNGUES BRXCHTL Sffr V Ex r lés pr BB BB D GRÇ nd rzr un ph3r pl xrp prpr ulr vss sx? ss sé d pl sns lh - F Gs Bnur, á ru UnQr pdr-nõ lhs rn su l, nhã, g^^r ur n r gráqn0 gyn rn, ás hrs, grj S FrnMRGRD N VZ EXLT Prn Csr rs Lps, s Pul Cx Crr n nn V- Lns Lps, Trsy- Gsr Vr Lns Lps Mnl Frs Prsn flr % nã sbn n s, j gr qull qu b hr vl -l-r s nnuu hr F s C 09, Rsln M Lng Brbs, flh gnr, Gulhrn M d Cunh Fgur, flh gnr, ugus Mrzshn flh, dr Luz Mrzshn rãs, unhs sbrnhs prn BRà DE S MRCELLN, fll Juz Fór, nvd s prns gs pr sssr á ss sé d, qu frã rzr, nhã, sgund-fr, 9 Lus Vrd P \ rrn, s 9 \z hrs, n rz d Glr np sus grns 93 RU DN PLYXENÁ 9 BTFG s psss qu prr s rlgã Prs frç ul pr xl Jqu lvs Mury lvr, su snhr flhs, unn sus prns gs qu fz lbrr ss; p pr su sus sgr vô, GSPR UGUST NSCENTEè ZESE, nhã, sgund-fr, 9, nnr Fn Srs Mu- rrn, rgs d su psnvd s sus prns sn, ás 9 hrs, n rz S gs pr sssr á ss Chrsvã 34&3 Cp;3 dr Brnrdn Vr sl df, Vn-S pln nü Vn-s L, su snhr fhs, dr Bv, s 05 prns, pnçrnj rrn, fn; vpr lvtldde DÒ HMEM nd Vr L (usn), r, bn!:s srd frr sr vd á ü u pr (usn); Mysr Cur rdl s dr L nr Vr bundân g : r-s pürín r, própr pur fbr ss dns pr r; nã nlj 3 nvd sus prns gs pr Pdr Jnuár 80, nhú, u rup fjn; r s n ru d d grnd; ur b prlrã d qu, pr sssr á ss J sé Qund n8g r frquz l ns-ns -: pr rrsírn H su sus pr sgr vô, á-- s lh MERS s H «Nd lr (çrl M nrr llgu K" M,>! d nfuu ds pruprf vru^ vn d p- dr _nt w ll rrlrr, luíl d lurr r rrl-^ 4 ÍM, u M qn fl pr u«d» fu«phnnprpl<> f fllr,;rv3l, d»u:çl dl rndf nn» rnnljr T dnhr u h gn ulrs rupr» l Kn lrl Nry ^nds r jj xs rvb ss n nrx Spr r rsuu j)q vndl drsj h lz nn5 Cnr f s nã h sunus) Un ul> r sznh h rsul; n <lu d, s 6) qun r>l us r plrr d s pss, n-r» r (nb pr hypnzr u >g!zr urr»â n u í\ d»u, «u» n! f/ííf pr qulqur í PREÇ DE CD UM jjfuu) s pds fr r sr fnv s prnlfl r íí psl ç n vlr rgsrd LWUENU & C ru d sblé n 45 H 09 NER D-s gf u g /n pnhr á s qu pnhr nrr d ku qur sps, p gr JSÉ" MTEUS RSUBNÒ, nvdxn 4 psss su z pr sssr 4 ss sé d, qu sr rzd, nhã 9, s 9 hrs, n grj S Frns Pul nhã, sé d flldelmr n d grn ffn pr nrs rlgs ds s qulds urs s CCUMULD0RF3 MENTÃES KU- D Mr Dlpón Dq-Esrd ndr Cs Espl DÀ BLS \ B&L RSLQJRU F Krussnn À vnd d pr Jsé Mlhus Rsn z, pruguz, nglr l, s ndds xs ns s Prçs lr d ndsss rr, Clr n 2, pn ds qur d r "CBELLS Dá vd Tndr lp xj pnr,,ê ffrç nv n»f)íu9 qu Ynâí S U< lll lp-» u «rrdl Prul lr lg qu p-pl l-u vlr r v,»pnh n qu lu prl Curr v r l U, Jg, r^u, uu lg ll? hsrur l^uu lr(u-,> Krnrrr lg j,-: nh rubü? lnçr b prg j ng? Fr nrnl vnjs? «vgrr r-ln? gr v» rf dvnhr nn d l> rhír jvrnr >! hn; j? prfl f Esá prv pr lngs nns xprn qu VCTRV é n lçã 0 un nu, s sr TNTUR, ór rls nfr-s ll n Cfé Lrs s hll^ grslhs vr, rz d sçã pr» u snh nurl prv Nã u nr pr us-s qulqur pur l^-, ü, Us brllnn; runpl pr rs próprs ãs, 5:n r snlul-03 Prç 3Í000; vn-s nhr pll Su prç é 5Í ns prfrls Tlzn Hrnny, Cç vn-s ns prnps prfrs, Nuns Nv, Cs psl d ru QuDps á ru s urvs n 4J, Cü- E LUCS, prç flxn, d n 5343, Tlplu lh Bss & C 3 nd N d Uruguyn n 3 sbrprópr, r- Snr lnh 5), squn d ru d Cr, nír- lrg d Cr, nçru Pul) (S n dídurs dus hrs, pr s rru qubrds qu sj, fn Vn-s? n 34 d n 0 N sçã sprvn l- nrs grnds p0r «lu p r ípòs sbr r: ds - 0S d nr Cll-s!;n- Fvrr Trl-s r Kvll b ís sn hps :n 24 hrs rsí Cs Hu 7 Sl br, jj ííàn-s pgnls prsn-õs Ds 7 l)«á d nhã á? : d nj rsn uní d^s Er03 frs publ pr fzr r sírr qulqur prr, fz rnl n vd q: svr rzd fz prsj ír qulqur Vn-s vd á lrd- snf)rgd fz pss qu pz qulqur &s á!thn«--í - s? üê;n l ln-bu qu ív é prprár sr n r b rs; nsul, ^S, ds ás rrr-s pr Kurp Tru- 0 d n, n ng ru Frs, -p lg s -n d r;; Brã Sã j n ru Cl 25?lx -- R P P Ru Rsár, 26 V-f ul GNHR DNHER" Pdr Sõs Crv Cpã Crv Crls Ydl lvr Frs (r: Cs Sndrd ^93; V fr,l Frns d Cnçü Brrs, g ljd Dpôs:?,nh Rs C bs lhs, n, s rurs, p J «Ph C sl, ds s b^s ls, qu Mrl C h Dus, s rpnsrá, pó sr nrgu llusr rçã s jrnl À Crd N844 lí// ^sss Nur TRRE EFFEL «7 RU D UVDR,,«rgs pr lu d hn-s M nn) TERNS d lbrrs», r qur, jpnl pl, ru, r pr lu Luz Vrgín Suz Cunh BNL LMENT PREFERD PR S vuv, flhs s vr s, nvd pr sssr j s,0 d su r, pm prn» TENENTE MNR PRTUGL SYl) LBT, qu r lr nh, süuvl-lr, 9 0 rrn s 9 hrs, uj J Sl l-vns J Pul sn s Fun Crv flhs, Frns SnSçs Crv s-nlr, sbl Crrnhs Mglhãs, Mrlnn Prs s Sns, sus flhs, nrs r ns, ud rz-r ss l lrgs0 d Srn, s 9 hrs, n grj Sn Lru n, Rrj «l Sníss grnpn s Mlrs; nhã, sgd-fr, 9 rn-, sgs su suqu ns s prns s 9 U hrs, pr l ;s!r,m ss n pd s r, p, sbrnh, gnr, unl PEDR SMÕES CW, pr s ( nvd sus prns gs s xln, grn s já s rd rlgã 94 (CNVTE) Cunh Rb-r s Sns, sr Cunh, Mr Cunh Jsí Rbr s Sns, unn s s sus prrnlv PHRMCEUTC s gs flln su ã Frns Grr Mlhus, sr, s nvd pr p l,ux Mlhus Grr, Mgdlnhr nrr qu srá hj n Mlhus Grr, Pur Mhr d Ur, d ru Dr \lv Pn ér hus Grr, Frns Mn 39, Vll sbl, pr S Jã Bps Cprn un ul- hus Grr, ur Mhus Grr, (usns), vn d fnd, pu-s f- Hr Mhus Grr, vr nã lvr rs Jsí Mhus Grr sps gr- VEND R BRNC 59 r : 7/Í Prr nn Hnr Pr^ ugl Syã Lb (PR) lyp Dníj dã Sv Cunh flh», lfr Cunh, snhr flhs, HrS Mur Rbr, su snhr flh, Clrnr Cunh, nvd sus p rns nns r sssr nlsf «d <u, pnr l «n pr7 pr, sr ô DK FERNND MRNHENSE D CUNH, fll ) P, fur rrrr nh, sdf-r, 9 rrn, 9 hrs, n -rn^r d rçrj d Cnlár Ds j gr -s s psss qu prr ã ps - l»(h v;,hr v Mrhl lyp d Slvr nns, n ss prulrs, urs prár lrns érs rs sndr nfrçõs lxndrn sr S, á ru 22, ps ds 2 hrns d rd unhs, «lr nhu ) ngv, nnun4 s pn «prsdj» dn ll/4l,-,,\n lrus, s» «ln d pnr l lu nmvl rj, unh, MKT CRVLH nlíív^0 PEX00, srr lbrd -l, ««dvflr, 9 rrn, l hr n ürrj S Ul, «ll «r Cnfr sunns-))pr ^rl» j Jrg Fgur nvs uss, nrr-s, Sul rr nr Brux Unh ül fránz s, rr-s nèr-s»» du l rr P U gf ^j 0? j pr s,) S 7J; çs s pr, n ru,l("nhs lu Kurp «nllnn pr bgds u- 20$; 25$ p Qur M, ns Cl- s pds s S$; H d lr! pr 30$; $ 2$; rn $; Pv 2$; 2$s h 9 ; lfds CTlM-: 20 BUETÀGNB: s» pr snprrs 3$; ss pr znh, s fr - junh BUlÜlCl sã suj» r, r ln; ps; rss PQUETE l rn sã» sn «l5 \ j ds s qulds s nduçõs grás pr srd frr pm T0D, nd ns ysrs usn, pssur grns pds v sr drg- nh bns; nã xs pr pr sns uls, dz s lhsurr Sr nu pr sr s rgs vnds^ ns s n slrà rrn, U s fbrs n s, bx d d prdz fuur Espr U R d Príò n d Brls prsn, pss rã su prprár Tr-s Fz qulqur rblh pr b s- Plá Mrqus, á s U s d r pur Unkr, LUbu, Llyô- (v Usbl pps sn, á ru Snr r, sj: vns dfífs, Eurh n 52, prç nz«junh, wrnrrnlçõs brçs rçã snár "Cnr Cswns, ; n ru Gnrl Câr nrl" Cx rr -S r 369, pvn érr Vuv Vdl lvr, dr Tlphn 288 TELEPHNE, 424 F^ur Vdl lvr, su Crõs vs W DRJNEK sps flhs Jsí Cusd Crõs vs, n 2$, b su Frnns Nsn, Prç d pssg rr lss pr Enrp Rs llü$;uk», DESCBERT ÚTL prsus só n Cs Hlbrnd, ru jr Puln Gnçlflhs, sps bgg 2500 sn nr Crr n ur Slv r n-vnr Rdrg Ps 9, pl Cndul gràí pr lr pssgr nfrávs n- spkylr vs lvr Frs sn sps, 3 ds, s dòr Lbrlrn Jsí nôn lvr ls jnu síl ll ds lhrs s 9, Rhul r, ru phr lux bns lsss, n s Mvs prsçõs Frs, su flh gnr, Thz dhs rr pnspn-òr ds s Grn & C Dps Bès Vlls só ss -,nrnnç lvr Frs, ngl Mrnd nuínr vuln çãbvns pur dn fr Tn 2 lss íh rns nrdlrl h rs Frs su flh, Mr d Clr pnlmerty Frs sus flhs, gr psuz Vlhn, Fbr n S6 M G gs qu rs s Pr nrrns rl-s rrr d pnh, lug-s ss própr pr nc á ru Cldwll n 63 Nã nfun- nhr s psss srprnrss rs H Jílr: dr, é 63 Ks s nã flsl r sps, g pr fl, prp, sgr, vô, rã, n sçã Mry, dsn nntunes D88NTS&Ç spr pru vrd l-pã rv CR unh jnr, rnus, nfrçõs sr Bvss, sl 6 sl ls, 4 Brn, R: vnd LVER FRETlyl 259 rs, ss vs vulss, pr LS VDL DE ps, bqu frn s sts, nvd s s sus pçã E F Lpldn Srns: Ru Qunz Nvbr, 70 prçs óds Tlphn 468 pr- rns gs pr sssr 4 nusx 4 CnrL S Pul: Ru Drs, 4 s sr d (p nd lbrr, PRFESSR»pz» rhtj]-cpr vnlv ns <l l n rrn, rç-fr, s uls prprórs 9 \zd hrs, n lr-ór d grj --n lnãvs -nlu-fs -vnul K Brn 4 U->U ç dpl, bsn Pnl TMls lk>h SNTS & pr nsn, lõn nns Ns Cysn dá uls frn- S Frns vl 25!?, -írís, só "? US 0 s rdíls, pg ps s pps prps FrpVrn-s 3 hrss s bps jslf urgrd; ru-s á ru Crl -40 5, sr Slv sr Mll Crvlh Pxd Dr Frnn Mrnhns d r Rdrgus d Cs Cunl gnrd vss 6n$; 70$; 80$; ; 40$ 6)$; Rnl-luç, 40$; 45$ 5"$! 53$ 6 70$; ss b3- D NV PLN 3 rr 30$; 35$ 40$; gurd prs -n5; 30$; 40$; 50$ 6$; D C ss láss 6<-S; 65$; 70$; 80$; 9"$, 0$; írs -$: 30$; 40$; lll- ín$ Sú$; s ds 50$; S jnfí000 blhs?->» J«rS, dvds C «S dc-j^s; 65$ 70$; rs p" 3$; 4$; 6$ 7$; (luz 80$;,r, jnr us bl usrí 80$; $ Blh nr lll! C Sll J8n$; bk nll í$; vn30$; 50$; í$; :s$ 240$; l"$; pr pr"53,r s!r 3$; 4$; 5$; JUJ Dú-s vnjs sl Vr Es pqu prprn s srs pssgrs rr lss vg u rápd, rn spl bs ndçõs f»«ípl«jn«é Pn dr Fgur, snhr íllh, lnhrl CUn Jld, Uuly» Frr d Slv snhr, Dnr P" n Fgur snbr, Hl Mn, snhr fll», dr Frní Mll Ménnç» snh r, dr Frns Crrê l Junr snhr drls prn», hnr rívklr s n nnbs dr su dl/ flh, rã, nv, unh, sbrnh, pr llh JRB Dlí P0UBRFD, hn, fll, pr pnhr s sus rss rs é ér nruly, hj, ás hj d nhü ínr srá d n 0, ní) d ru Vsn hrhy (ZZNH) swl Rdrgus d Cs, Mnl Rdrgus d Cs, rs flh, nn Cs flh, Ss lg Rdrgus d Cs, s s flhs, pnhrs gr psss qu s nfrr n su p, vd pl flln su spr lbr p, flh rnj, unh, DRC RDRGUES D CUST, nv s n-dvd pr ssr ss 30 d qu, pl d-sv--n su l nd lbrr fü, sgund-fr 9 rrn, ás 8 j hrs, n rz 5 EZEB, RU SENDR, Sdnr Snnn, pl qu s nfss prr brz ss nnrnf rhòuí «ul s árs gulns: «Cs vnh pr ss 30; EXrô» sb n$l!5çy-> Frl K%" 40$; 45$ 5 í 55$» J«nlh, pr ss, 40$; 45$; 5 >; Nlunrlpl s 3 H2 h>rns d prd", 4 lí) yéld U Hrn, 53 55$: 605 7"5;, vnh, Pr l íu prn r slr, 2<$; 3nJl 35$ 4"$ 45? -rrbl hf fl slr, 35$; 30$; nll pr nl n» fuss x-- NTÔN LYMP D Sl40$; 45$ 5"$; lvr» npzs, U ss, sysl fr /r VER çõ pl 50$; 55$ 60$; ll d urn» splrs -J; 0$; :n$; 30$; 4"$ 50$; nh, sgund-fr, 9 rrnj Esqun ru d Cr EM Pr Vfl Puhu Frnn nn L llrrl» d Sv» Ul rnl flh» nvd «( pnll «s p dí su U nu sllrr 4 lu pr lu s- sus -spj- qu, n FERNND NTÔN UBlT;,B lbrr hj, und frs 9 ln ln-lr, l dl» u >-u íl«lnrn, n -nrj dv>,s, Frnl» l» uu, hr», pr -nj ul» r prudr, rnfrss Kr<, u,),,,4 Mrr :!) flhs, Vrglln Tup Lu- ujd Cp» TuplnW fnpll, Svl S-nnj fl, ffns J») Rbr lulu (usnrs) Ju> Pí dn Slv! ídvu plulx, u l: - ;f-n- qu vlr rp - pulr ílll nrd», v»» ur «- prn p-, «fru vò, pl lnn JúSl, MRBR D CST TUPNM U, s -vd v-ll pll llr u <], r luffrsl l >u l, ánjnn rr nhã H j hrs, n grrl d Cnlfl, ru -Rrnh Vnr, pl «ullr J Vnl su snhr rã, nvd «-s prn psss su / pr sssr á js qu- nd lhrr pr l su 5 NN CRRLH VCENTE, nhã, sgund-fr, 9 rrn 4s 9,bpr n»grj» N S, d Cnçã - R Mnrr s já ur Pl Fuld!«!»; vl su vg Kur,, Dspõ rs lhrs nsrn» rzs dínl P nluslv s qu prl vr nrr vòu SrnlU Su bxg" pr rn grn ds bs ds vus urnrs (urhr bxg, prós, rs, ) bs us sxs Cur «rrlu hydrl», s prçl rn s r; u ru S Jsé 2, d ás 4 hrs 3 RU URUGUYN 3 n^ n,«quln Nbrz VnKnl», n-nhr lr flh nn Rublh Vnll Mnnl FrdUr» sl ds rüsds pr Pg, Pg, Klls NrrR» VKKrlH, n nl s ls pl qun ll» Slv» Pj d J-n flhs, nrn dd h - fjunl Prdl, é -, -- \ rl lr rrdlr, lunr, r n un, «-u«mw«r>> """" Dlplln Mrr l snhr fçuj,!» b prsndll, n " b luhdn, prqu» fn l D, Tnr Flrs, srnr flhs, l d z: V h-r d-s prês díubn» n lnuí ffn lnurl ncc», snhr, J- lbrr ul s s l n(l» flhs, ínrrn rnh» s D/ Ull, s l sõrírld Vàrlür 3 p<-vs p:» dunr pnhr l rs; nlr pnlls Pr-llns ^vnlr ul u Prdlns, rj fnnbr n lrl J, 5- Frr ú á""«"rá"lüs híhs nu n póls Mr ív, rl, unhd MPrdl»», í» Cupn» xgn Pr%r»r»»nç«,, r u ló" ó!l\ MKM DE VSCNCEUS urh»ns dlflrlbun nnrs ss qu ns prn lóln Rfl, nvd ns s p» Cupn» Prdl s çus przs ruuzs Pj, jun» Cu- rns ps»! dr unl nns,l0"í»!\í r:n ss?" d, n" pr su sr d Cs u s PnKDln - nrvnrllsm,-\ ngrjpys fr-n lbrr gr/ d Cánn pslrls ndrgrl Hvn Dãrwl Vlr, r-ír, 20 rrn, s ;,n,,:n,,,,,, nrhvp ulrí fl- n srlprl nss s g l hrs, pl <p -)J J s qu nfs snrn grlldõl u,, x-r rsnuln, nus vlnn qun Bsr«r»-n nd lusr pf d dr d -á nsr»-?5 PS Í-"!"; us,íc" Sfn d Rn H Prd Dlr 0 CnrgS-Dnls» NVGT 0Ê4 M Cns l rós ÂfülCE PU VS URNRS UTER Cpâ-l Jsé Mrr d Cs Tupunbá,:sr«w«MS FUNEBí P UKlVUlUW >THn\(]0,\U«-8nrU HÍC r-lu llnhl pl l;r; l--rl -nnu nd u ruu-n, n-çuplll Pürí Cupn» rdn r-dl - pl V-llw»,, -C R upufl Pr/>l9s,l Hrl8 su rs pnr ll }_«D» C P Jdn Uúrl Cnd CupM Prdl, l» N4 C, U«Mn PrrUnpH-pnrllpln dums HUlM qu «PRnr ld Bl)l>n<l sn ull/l n nd/ nr «u prll pr Vrgíl Ps Crvdlu» RrUl nín durur&u 0 p nn-n (l, jdr lll, hlvr u Hf n-" l ln ujr l Grvnlh rrl d su d^ ÍMrn nr, n «uíp ul lõrl n du vlr h», sr nurlln lnd VnHu>, uj pru rn«u l-rn nrll» nlr» flhs (nnlu), Dpl (Pulul lrulu» n RrdUMqu rlln Nbru» Vsnll», «u furu pr» srf ru» pr %pr-«un» dlrl nhr ílh», llr Mnl J»d rrdl, V Uuu Prdlu» D, Mr él VsnM ML MS lls rgã HRB f4v/x^^^ Gulhr Clhrs d Grç D PSENTD (CNTDR BNC Ü BRSL) Dr Gulhr Chrs d Gr FH rãs, vuv Vl lvr, ílls núr, nd lbrr ss 3" d, pr l su qur p, rã GULHERME CLHERS D GRn Ç nnbã, 9 rrn, ás hrs, d r N S Rsár (lrg Sé) 3575 çã ls physl llv ás dô rs rs N B Pr nã hvr xprçs n nfusõs, nã s publ s» s, n s svnd sgrs Mlhrs urs ssbrss pn dnd flus psss d ppsçã ds ãs,, MUTS CSMENTS RELZDS, rnlçõs, bnçã ru prgs, ndçõs ngr rzs vd, VERDDERS MLGRES NFRMÇÕES PESSES PR CRER: MENN REYNLD, 5 ns, n d nn Frns, rs«á ru Cps d Pz 53, R CCEG, fu up< pr, urdd MENN ELVR 6 nns, rsn ; ru Frnns Gurã n 8, PRLYTC, h-í prfüu n sã, s s vns MENN JSÉ, 3 nns, r«sn á ru D Plyxn n 4, ES- TN D DEFETUS, r lgn, h-s rdln ur E MUTS E MUTS 0UTR09 ss, nã só urs lgrss, brçs vd, r pl ULTM PRDÍG DS SCEM CS CCULTS ^TC wjvr vsss dffuljs, Qurs br qu sjsf rá sr VGRS, PTENTE, vsss n gs d, r spr dnhr? "MN Pd CCUMULÜR ECHU" Prç,! 3$ Cnsul, ss; ás sgunds, qur» s sxs-frs, ds 8 d nhã, ás 6 d r, rçs, quns sbbí us, ds 7 ás 9 d n DPTK P DE CCUT, un fr ndn, rs vu gns n s lfís, brnd 4 gn rsv dssp rszs, Já l ln Clhrs lds,, P, sí Mrnd, flhs, gnrs nr, P rrspuu, drgr rs Frns Crvlh Ps n- J Lã Lnr Crvlh Clhrs Mrnd nnur dr, snbr, fls gnr sbrnhs, bsé Mrns d Slv, snb ff, dr Frns nn _ nr, ld, snhr, Hhs sps, flhs, nls, ps, rhãs, CRVls prs LENR MRND) L CLHERS DE nvd sus prrns n psss u z pr sssr á ss -l nd lbrr, ngsn d, qu nühã, sgund-fr, íç> rrn qur pr bnh Pss qu s rr vn hü splnd qur g;2 jr bnh, nkl frnn gru» qund gu qus frvn-, Esl qur, qu pn3 s s J us uj r "Hrbry n 6", usu n Lsh, á ru ás 9 hrs, u sr-» d» s Bpju d ssblé, 93 70Ü000, v-s Nhrz p Í, ss 0,0 Éu d CUU, - J W

8 , - f ~,,,,, --,--» íjy JE:?f> V: l -<»" CWUT D MNH -lr 8«l 2ln 98 lr_,,» -Twí---»,», ís -w5~ ~JB5 V--l ^^,- v b d^j^4> ^ «^^^ ^ L-^ «^ ^ ^ y á; \J ^ dljnd W#r%3?&W «! LX_TJC--S3ffl» TT_E_Nr3_BSBl _P3fU3_XS2_-S_B & xln r» -»», \x»u_ "Ürr «f, :U_uuJr_H,» W rls, pr r--» vrsp w J«_ L Ó K 8 MMZRM r rsrur, ru U SMCU N 85 Trlrplu/ l rls d Knu g 4 l«93: MNH, BBUND-PRJR, 9, 4 l l» d lunl Llã nulí plu -ürdul, v ld -l-, b nv», u Í-rr pn, ry>u», us,,, r, ru Dr sldr» ll 08 70, prn» v uu M0 d lud d Mr d«)s»s frrr QURT-llR, 4 hr d r, ll dr b uóvl ubl- plun, un «ru ru, ru Hpl H_ QURT "U, 2 4 lnr- d rj-, Llll dr rs vllm Jln» su nnn, 4 ru llpl nu» r H5, nnn 0 -pl J Vs» nlrm l S l"rnr QUMT-lll,, 4 hrs d r lfl unf prdu, dlfl r grn rrn, á ru llplrú 3, nxn á ru du ÍJ rll U Cpr) UNT-bKK, 2-, 4 hnr d lr prn lsò UulUh Hl» 3» úr bls, b p» n, prn ufr prv fg, < u nrnn hl, C 76, r-nn 0 splu d fnd d unr Munbun QUNT FUU, --, ás - hr» Líl- d- b prd», nsruç rn, l ru Vn Qur Mn» (fn squn ru >ã J) UUNT-FRR, 22, 5 hr» l r L gníf prd, f hl,, ru Suz lrrs 83 (línnh Nv) SKXT-blUK, 23, 4 br dr llá - gnfcd prd, ru lr Cn»f ( r vnd Sr-vdur l Sá) SlXT-FU, j s 5 hrs d rl- Llã rs vs, pn, ryss, uus,,, á ru l "Mrz - (Dfg) SUCUND-FEU, 26, á hr dn r - d ll prd, á ru Crs Jnr 360 (Lrnjrs), prnn á ss fllnl RynM S Frrr, S5GUXD PRR, 26, 5 lrs < lr Llã ágnf nnvèls, ryss, ll»,, -, nn Nrjr Frrr 47 (C), prnn spl fn ul Drndã Sá»l nlrd d, nn Gulhrn Sá "^llpkeíjds \ TSK»»»»-» lg pr Xl uf h d õs -; q «n r drj--" - "! Cnnndr U- _lrl» J, lln»bl lu l-l--s-: n ngnd-r nsr»r ír r rlmll» pr rlr» rul l--í Cn , ll!c-sl lvr ngnnn- XXlr; n r Srb l f nôw-- -0_!l ^ \ LUC Sl - pqun nn-», XV- vnd: n l 7!» rjrá [", lfc-s; un» uç r ln -- u X : -u, ru rlslsj lub» nunr < J-9: LUC-SÍ n»» ç prí-,» pr X"»: l, pr nfrçõs n ru Murqupry n u Cnw UG-SE nh pr qulqur Jísrvç, nà znhr vr; q prfr línj_s á ru gulrü Ml,í S Clr svã 34ÜU U",-S n ç h» h pu Xl«r Prugl, p-r pr, n s rr un-r; n ru Tplul n [J5> sulrí, PRECS-SE b ffl lnnlr; n ru Sn_nn <j )RECS-SE nn prgd pr, u srvç s sl; n ru lll lluqurqu 4 sbr JRECS-SE!" ll pr - X hn f n plós: rvss Sn K u 40 b pàlhádr pr :; r-s n ru S Ghrsòv n 505 JRECS SE lu - pár rl»,llr pr l; r- >l,rs\s- nn brn,!, s n («r nu s, ru 3 Ú-lr n S (Cnl) _»RECS»V-SE L» rnlrs r- pnüs; u ru Mu-lul Cll u 80,! MlrS-SE nlr n ru JL -Tlrz Gurãs» lllg >KEGS-S- prgd pr s pqn íl, pr lvr zulu ; Trvbs d Üz n -" Í)RÇS llr-s plr nuç fr; Kuh Hnrqu Vlldrs l "l>krs-sl-" un nn r pr X srvçs lvs n ru Prr Nuns 75 l Cps, T>-fEÇ S-SE príd, pr X lvr pssr frr,»j srv d Kí!s j$-; n ru Unfuy n -3J próx ru Cn H f -UrS SE pqun n!_ n- J,)s pr s-rvçs srpr, p rr fór qurn,; r-s n ru C n -)» sb JRÉCS-SE <l b X rn _n4n n ru S 6 sbr r J>RECS-SE «l n r; n nn En- l ("nnr-s n j Cnby }>U- S SK unr nprgnl, pr l -rv n - S Frns, 7) Nhròy, 5>UCl"»-SE n rd p l»l u srvçn és, pr pun fl rn qu dê bs rírns l su ndu, n ru sss Crn : 35 Pd "PU-CS-SE : prgd l- J_, l, qu sb nhr qu nã s pr úr vjr Pru/ 7 Mrç n s l Vl sbl DRECfS-SE b snlr n ru Gyz n ;)<> Esçã d Pd T>\ECSÀ-SE vrrs lg X pr; fbr llruls; u ru lrã pgp 6 >RECS-SE snlr u, pn pr s ns é r lgr só; rr ru Rhul u zsb ÍílllSSE srvu qu sj n n rvl, \ un nh r _ ;- õ nns Kúlu u Jí^h >lrlss n ru Snr Ppu, u dçôs un qur sl p r psss fnl sr; r n rçã J D Slv úu?, frec S-SE prgd, p- X g s l; n u Su nn n, 6 Jlvr U Ml JRECS-SE un znhr qu sj n ssur s fíl, ru lfâng n 250, " ndr n s r JÍ-VS-SE judn ínl á ru Vsn nhú n, (6 " ndr - (T)RECS»\-SE K á : X nns, pr srvçs rnsns, ns znhr, pr s pqun fl rn -5$; n ru Tuy, n, ps (S Chrsv) MRECS-SE u b znhr n X ru Tvrs Gurr n 85 S Clrsvr )KE(S-SE pquns pr lusr- r :: ru Cs»:y rr>rkgsà-se rr s j n vnd M Sá n 6j JRECS-SE dljpuls pnur, X snh ; ru d B Vs -jf Frònh PRECS-SE»l u-n znllr rvl; n ru Crn n í> rzé _J RECTSSE rd d r J nfnç ú nh ln, qu r rup sl qu dur n lugu\ n~ ru Bn lsh n 39 Í)RECÍS-SE lvr gòrnlsr ru 24 M- n j5á«j<bcbf n -v- rnfgf l -4H r lr» n 4K UU flurrlul l-j»»! UU PK-rS-SK blh lr r-r hr u 4 ll-- d Sv - >»4S4U lll, l llll PlUCSVRB b ;l»!lr, jr r-m lu-, ull u _rn_l_, u rul v d!- r «ru du llpu,,, -,» Vvn Clll» )RECSSC r»/ullj pr»»«vu» lv ru n» un u>l ()! -» - n»,,, 84, fbrl, V vlu Cld» "~>ÍlSS n pdrr,, n pr l < nnçl d nu Pul Mu» )f ílecs-sh» jn» unu pr u r d» rnç»u> n,»; 4 ru S uu Cn- n 400, Vdrrll, Jj J>lElS-SE rd r dn pqun ffllã u u Su >R:SSE nprrjd pr»rvl,, lv», n u S l-unr, n - n, lll_ >ÍECSSK un rlnl 4» 6 nh, p»rrv<;s vvs, n ru S CrUv n«jj» ( 9,) VU«Prnn (_)U5CS-SE un «rvrnl plnu 5 u 8 nn» n ru Snr Kul, 5» lrn, r)recssb prgd pr rrr u ru dr, Jsé l-»_ n (D, ffnè) u 45 Mud, pücls-se «l Dgnl brlr k- (lnç u u Uruguyn u«ru ruruu J>íEÇSSK nns jínhr, n;ud«", npírs urs l u ru Hpíí n j-j, )RECS-SE luírr» n u Lvrd 05 M rrr, Í)REC_-\-SE»l nsnrr qu r pr ÍgrÍn( fíl, Ku dr? Cuu -MS M- Í)RECS-SE rd pr njudr l rvíj p rr n -, á ru llll S J u, ft- n 3 )(ECS-SE ur pqun pr lps spr rs Ru Prr Mrç 23,»j!, d ís l r» 5>UECSSE znhr p judn znhr, l pnsã, á ru qudu 88 >ECS-SE znhr pr judn znhr pufl p- rr 0 luyul lu qudu 8- znhr qu rvl qu dê hfrçõs su ndu, u ru ds Lrnjrs n 5Í» PRECS-SE l b fárr l fnu Lr j RFC pr >RECS SE _n vnr udu-r r h - ã; nfrr-s à ru Snr Euz,» n Í)RECSSE un slrl f s prns, pr pquns srvçs, n ru ) nn Gurãs ;;, n sçã Rh >UKCS-SE un prgd pr l srvç r ^ un -l (n flhs, n ru du Sn n 46»-RE-S-SE l pss pr òr s pr-», pnr vnr ú ss; á ru l Qlu n 33 sbr, n unrá q rr lkcs-se s qu 5 sj sr rnhs, n ru fr n 39 (" nndr? TJUECS-SE l rpz r 8 n- L ns, nr srvn gbn nr K prf vl prugz Elspí, 84, u Cphn n 64 Í Í-( SS E urn h znhr, n ru Cun Uf n suj ; pç-s l, RECS-SE un rprg un» ss, dd srá bn rd n s pul (l, pr srvç Hn Lsb n 65 R RC S-SE l b lvr un b grá n ru Ulhul n,8 T_)Ull fs-sk rd prügu- X z pr nr rnr s, á ru [Vr Nuns n r- ÕECS-SE l ínhr n X u brã Srr n 39 (lü Cprl) RECSÁ-SE n b pr í pr dè rsurn à ru R hl 38 RKCrS-JSE u nh pr í srvç l un sl, _ ru Srs Cbrl 26 Lrnjrs MíKCSS prgr ylgràl ph q rblhu unu s- -ã n Crá Ku Fr Cn 2 sbr, u á ru J?ê s Rs 4J- Kngnh Dnr "Ç MCS-S rd pr L sl qu dur n lugul Ru llsp n 293, lj XjRCCSSE nh pr ldr C rnç n ru dr, Ml 27, funs RECS-SE un rd l l- d- pr znhr lvr pr x «l ; ru ssunpçã n (\, Bfg, flufll _»$? > U ECS-SE snhr d pr srvçs lvs, pss -sr s vzs fór d d Ru Jã Crs n 29 Uu Pr Kru/ Í">RKCrS-SÊ b -Hr, á n Mjn Cònsn»;, Í5RECS-SE pqun é 5 nns u ru Mh sss, 27 C precsse n jíll l- L huír, á ru Crln Mh u- n Mdur ÍCEGS-SE bs urr-? rs lrs ds "Ds El r;nls", 9 lr S Frns Pílul RECS-SE l rblhrs C pr fbrçã sbns prfrs r r à ru Lvrn 09 REÇJS-SE rd prn nl" srvç s pqun fnl; ru lzr Urudá n ;í luecsm-se prr!-, pr» l zèr ss p-!, n Fbr Srs Ppl Prgrss, u ru S Jsé n 50; prr-s r pr ÍJllClS SK pqun pr s- vç» í-s, n ru d Qund n 5, sbr í MC S-SK r» pr z BL nhr lvr, p r-í psss u r vss Chr sn n, õ Myr >BECS-SE znhr rvl, á ru D bn n 9;, B- )RECS»SE bs judns rpl, á ru uvr -r- _)RECÍSÃSE lvr ngr u ru dr Jsé lyín n 245 JRECTS-SE bn znhr, n ru S, Lpl u j, uòr», Cd Nv RECS-SE -nrrr-s qn rl lnll ã, ppl, ú ru d Cnsuçâ :: 38 lecs-se»l rd pr l- vr ngnr u ru Snr Lub u 30, lj )>RÉÇSSE òd pr nqs srvçs pqun fl: prfr-s ôr Ku Snhr Psí n, ndr, >UKCS SE un prgd pr srvçs lvs rr^;r rnç n ru Snr Jsé Bnfá : - Ts s Sns PRECSÁ-SE rpz pr pr, n s fnl, n ru dr Cps Sls n 94 Í_)RECS-SE b znhr qu dur n lugul, ú ru Gnèrã! "r n ;-, EÇS_\-SE prgd pr: Í srvçs és", Ru Crs M -üh 2, s n 0 RECS-SE - nn»- brl r ;» srvçs lvs; r! ü: n lu üd-f- :n nn _! f ; h n s J hr -úlu C >ECS-Ül llrs pr lrr (n; n l-br Ss lrrçn lr Pr TílrsVSK d,ur» "íní»fír"» -»»,_ n,-- j-, ru l»» - - ) : s; pn --> _ -» w^un u f!- lv, qu M rrlr >l»> u C-lulCU» -» ru M rrhl l-:,» l, n, n Í>ll-» >, rp sln> prlr l grr» pr»»(,» l brr d Mll M, run»», Kj,» rlr» pfív un CnRllMl >REíS SE d, rprrfu p»» lnlr lvr; pg>h - ru l» p,: luul, j»ul» T>REC!S SE bns rr n-lns ns "Us ll ", 9, Lrg S Frns >RBCSVSR,,;: ;»_, pr p «rvlç, f-», u ru d nr j ÍRTS SE n lln lnl» pr Unu» lr; u u lp n Vsã Nvrr PRJCSSK du bn» ll-l» l ll», pr nlrr pr l - nll- nr ln lr; luíurçf ru ll/n n _? >K;CS,\SK unu pqun j j uu», pr lrv-ju lv,?h l fn-, u r Mrr, Vll nu PRECS-SE prgjó pr lnr du, vrr» s rrvç X :u» J llul s, (- du» n llnl rns) RECS-SE rl \ - n» pr íl; r ru ul Grnz, 76 Ufg, ÍXRECS-SE un»lurlr p-u lí, hn n ru Sn»!r Eu- lu n j llrdu RllS-SE rlul lrn, pr nr, rs dr S Cx pl n l;," RECS-SE l ln- rnhs pr ru Cn Br l»5 DRECS-SE nn 5 ní ns pr s; n nu L7pn 74 V, bl prkcs-se rd (2 rd pr j srvçs; rn»$u, n ru Ulpln 78, s X, Ug puecíssk h znhr n X ru rhís Crr y_ Myr pó rr u nâ u lugul {)RECS:SE un lvr jn r n ru rhís Cnrr n, - Myr pó rr u n& n lu» Bul; precs-jse rd prfp z, qu?b znhr rvl "«n lvr, u ru Eshr n 73 S Chrsr, y)uegsse h ffl L rn r nr, n ru r n > Tx n luhul (Jré) Bn Csdur Í>RECS>SE nn pr srvç lvs; r-s r vnd (- Frr n rn HECTS-S- prd pr lvr, pssr frr s srvçs, r sl u u Kl Grnx n l llllll,,-! RECS-SE rd pr srvç sl s flhs; ru l S Chrsv, u 6, ús XXX DB ECS-SE d~ un rrunnlr í qur ndu fnçd n rn Vsn Mrngup 5 Hl s Ess RECS-SE rpnr pr K sslh, á ru Brullò Crr 5) luhul, r d lnh unür sçã [frd Sá DREGS-SE n lnllr Í vnd Hnrqu Vlldrs n jnn d rn d HlUÇüu) \l n-»«u 4 í lun «nfu <u l< l--, duh fuã -» w - -- (rl»! «u-hl, n s» \l > ur HBÉwJ -n <> kb pnj n U < d, M ss Cw >j luqvsk Qn, r -«d» (-l» wru, <»u «,6»J n (»«llldlll, 9, l JUr! -»f prr nw d r llã»»»l«(rfp n, í, r <u» >l> n» qun», rnlu, _uv lunh r lu, Un-r, l-««uv-r, d dl ««nlr,l_;» rlív,- u çs, >l -r ru }v l V»» »;» n»l Uu ru ru»<»»!»»» l>u» n, \UG,\_SR ru d, (f<»f, rrn» l nv, ^n, -;- ;r M JJ V UG-SR prvll n «vn-u l>> llrn, p:>\nu <l» -»!»: j, qun llrl», -n u vn qur quuu qu, r, ppl p lul pnl, Tru- n rmru»l» Mn-r <l S uj (ru rllr Jr Mu), dl, j \,,MSl" bn» -»-J,» d», -r u - -;,lj, p»-»>>, r ud pr n! l» frr ru VKnJ U llr J7 rl 3j \l,l",\s; d r llrnu n jj»- Cpbn, fr f rnrnu, nu,h; lv - n lj rl-, nu ínçjv h<«n 9, l-<j U-SB { d r U Mn nu -CXr 03, r» qur), du» sí Brn qunl, lur l; lv B nu r j» n -l d d«l lu üs<j jà _ UGSK n n r J > M -Tr n, Vll,-l J> > p u, grns, uu sl lrn-, u lrí, l C5, n\ l qur rrnç», u r 0 J d LM -SE u-n frn,»r- Xvvfn nh; n nu Jé U<j;f_u n «48, T»» Snu» UGM-S"»» d ru Jrg Ku X-d^ ns 67 S_ r_ qur- -» vl-l»»- ànlr, bnhr, pn u, nnl» nh $\ gz, lnh çlríd ííund»»;- rn pr frr ngrr vnlrs, Tr-s ru Vísju df lun n 40 prç rr J Junh, J» 5 l-- ús 7 d n 54$3 lug-síc s qu «rv pr qu?- qur ns-, b pn; prj nfrç3í n ru Kín n ;, -" sr Sr, 3S- UGSK ln» rs qu-- ZX, dus sls, nh, spçs, f» \\\n «z r luh pr 5»-5 d rç Mrhl ln x squ-n d ruj Cururu n p; pr vr^s nfrçõs n í s, S ChrsvÜ, bns S Jnuár \ LUG-SR -- ís qur-, XX:n3 6-! zfh n b «u n; n ru l- S Jã n r, bns ã p:;3 lnh d gr; u- nu s \ LUü-SK prd d ru Vn "() {_ S: nr n,j, n Mud d Tju, n du sln qurú qur, píns znh b qunl s uvs hf n rr d ru Pn C»u5 r-s n ru LUhul ur 5^,3r,_ LUCVSE urn spçs sl lv -Ck-r l s ílh- nu çs r ; u pr L:lng u 4 " ndr 347»» \ UG-SK pr pqun fr XJ; n ru l!r~ò 94 d LUG_SE qur -l u f\; n ru HJluk -b n :- UG-Sl; pn, -^rn péfã, ÜTXnç sér, s f U frn- --: n ru Culhr Slg Znh nr 4 Tju 34f,9 \,UG">-SE bn» Js ç X_Ü- u «rsp; ru d:rs r n -7 sbr 3u pecs-se J gnr pr ír nlçun» srv- -us lv», pnr- S Tlrz, r s n vnd R Uu n lí ", ndr -RECS-SE»n psr 3- pr rblhs nrs; n ru Gnrl Câr, n, ^^ \ ÍUG-Síí - ds s (s- j y^fnndd-s, u r u; p rn Burqu n -?, Ln; ru-s n -í- ugul JS»S»»C Jj DRECS<V-SE rd pr rl_ v;s lvs ns znhr pr f fíl ps psss, - ru» \"ry ln n 76 C DRECS-SE rpr r X r n: vnd Cnrl lgrph ", ndr pr U2 Í)l:SS Ff- á ru -lurqu MU n 37 Cl PRECS-SE l snhr nl d pruguz s prnsss pr r u s vuv j ns nn _ 5 nnns prqu ll rblh pl ff, q svr ns ndçõs srv pr J L í rá S, Ghrsòv n 245 s s RECS-SE s rpnrs n l rvss Tu Club 4 Lrgu M rnã; -DRECS-SE prgd pr \ znhr lguns srvç» s, n d l -rj u ;»u r-s n ru Usp n j lj PRECÍS-SE un b, nlr pr s fíl; vnd M í u 00 sbr j_>reçs-se l ffl brbr! pr ffv; á Esrd d "-n, s lln Suss E - U R í5_s»-»»7-- -_Ã-, -, =_j j»u:-_-->-í- CBS, C03ÍDS É TEEENS n s nv, p hvs Lr 0 j- Vl 34: \ LUC-SE pnr 00$ "-fl s;» u Lrã J Cgp b V#UG-SK, pr fnl, p l u - CXv d ru Glü n b, Chby; vês n s ru, n d ru M ul Ângl, rzé, lugul 8ü$ \ LTM-SE un sl qur rn ~V, urjd; n ru Gnrl Câr nu,ís prç 4$j 3499v \ l"c-sk s fíl s _V-Lbd, snhrs sérs lug-< un qur b l, pr 23S; n ru Klu n 2S6 V LUGM-SK Jfj d3 bl CÍL rs, s jrd, n ----" u L, Gusv Sp n S6, ) rs r V UG-Sl" s rs qurxdus sl-, n frguz rjá, p 0$ lugul, bns srd d rr pr; r_s u pr Pqun uu u 5- S LUG-SÍ sl bld, rfxsãds l frn rpzs; n ru -lyr Mrns 56 C 4 LUG_SK pr-!;, à ru V f-nd X Sn Cruz n 78 pr íü, bns s; U-s ã u Vn Qur M n 6 \ LUG-SU ü nhíl, fl! rx rn; n ru Gusv Sp 203, L, pô s: vs á h r, n, 349? LUG-SE b rrn rd srvn pr psp u ur f; n ru Hl Lb n 378, V LUGM-SE bs qurs fls, r l-pzs ns u ss s flhs; ru Hzn n 33, \ TSK pr 00$ z ndr d ru r-ks Sá n 70, nrd - npnn, lu; élêír; -s n ndr LUG-SK s 40$ qurs bl "s pr slr; : vnd Cnrl 5, ndr K LUG«SE r>»-r prç rzávl, st f- - b J pr,»r5; n n d Cnrl n r: 20 ndr, LUGM-SE un sl qun r!^ ^-pnn, hr»- ; :-> luz r bn? Cr-rC-d- ã pr; pr ír vr " rr : íbr Myrnk n j-, sçã C: 0S2, +rtj «r Brn 3;J V UGSE qur -»=! f» /--l» u ç slr; n ru Pr! rr-3 s_, -br, ng- -n 35- LUGV-SE -lnl n sl5 qur- C; znh águ pr 3$, nrd pl srd Nó- <l Pvun n, r, sçã Trr Nv, <;> d Cuul ÜGSE sl sun flhs s l!d pul prnn prdu! ru C;Íá Rzn n 79 lgu v d çõs nrn rd»-- n, xík-s ír-;, lusul C:$; r-^ n s 3ÍH3 luc-sl gnf s ll J Cl-nsrur f n n rs rs, dus sls /"-:, d-spns, bl luz lí, nrd l, íugul 22u$; rv? d^ luz : _, nr s Ur rss Lb d L- (K ypr) bns ds 00 ré-> UCSK gnf s, l "jlhfr, í>r fíl rn, n ru zns u 5, S Jnuár; s h vs u s n 22, fru $ 4 d ru S--l-»:», UG-S s V\ v nvn LUG-SE ;-- f l, C_b s, frn, ç u s l; n ru Lvrl n 3: \ LUG-SK ^ d ru Gnrsl S_ r-vrn n 66-, nrn nv plén bld, qur r_ur dus l znh, bh- r -u"-- u - lr,, r vr rr u s, -d n f- \ll(»\s» n» í»j >»» pí h»» d ru l ul4>» n " \l,l(,»v>sh «, r} «l«l r»l ru» llrr íj lfm-sk»»»lnl4««f,4 n lr >J<v d ) «<ll S - - U«l- n 8»»í nu> lnr», },}} 4 UCMS, f ru!- -»» «é \ -» Un nr,4 rpr»»n«kí) r _u: M nu r Wp, llj V \ < >: r» qun», «r p, (44 d, f runl ru r ll» n,,,»»!,l \LLÜMSK nuns «jj n» r» l)r S4 Círr n «\,r,\s qu»r> u» U, u full n uu d U n :> _JS V T SE l - frç n r bnh r lru» l»l»-;ln», u l u ru lllur lvrn n r, llr, p jj$» VT-S «5» fnnl l««nhh» _»l «llruj n» ru V»- n nhú n H, ndr \LUGSE nlr rrr, du!» qur, du» u ulnl _rul nl l ur, -udn nu!»; n ru» nü n us >»»rí»l, fquln nn l, r»;_ 0!»l "u fr UpU JS5S V,»»,»-",«-4> u- b lul u Mdu nuv) d ru Uld-4» n, -, 3)4 J«r < : un» ulll n!!!»»»»; \l,l,(,,\m-s!»»» n,» d»_u j» Vll Vuul, uã d flj ln ll u un nr» unu (ln; uul Mu» M-S! b qur, rp, u lr») u u du ÍUrnJ n d \l,ugvsí b frnl»n r d, nrd nlrp n fun uu bl,» lnr,, n», CU -n d, rrpu», u ru C -,-» - UUUSK uuu r»», U u- _TJ Nr n, U du<, r» qunn»,, b qull Clv» n v» d d uu, rum» ru»- ChLlvl n ; \ll S! br d ru D Mr l,snl», ;, n;» bv,\ u nund u l nn< n vnl R Un u -,,-!, n r, rnvu Tl» J73J CMSH hn»«qur», dr vlljf r-ílvr»; u ru Hk lub n j VR /Vlnl» LUC-SÍ» íll " b ádj, -nles fér» -lbl bl, (r n ru Rhul "»r LUC-SE j>«d ru rn»r -kt- r, nh u nn - rr Njnrb, fr l lugul J}$ VLUC-SK p nrrlr pr dvs lusul J»! n ru L»/ l LUC-SK -r» n 3, brj, pr nu d lr!/\n 55; rlr Cnln, lr d» - V n VLUC,\,SE r-nfl «nd Kfípr; n r d nfbl «r «" K LUC-SK b qu-" pr nç Xj-l nrí; LUC-SK hr d d l_f _ uu,r S_ld lflr n -S, d» _» l4,! LUCSK» d ru J Crlr lr, ; hv n 0 j, ru lj d rn jj _ UCM-S bn» qur,, d -f\ní!!_ u! -lv, nu rn; n rvss Sn u S, s r UGMSK l «upír nur - Frnç, lu du Uu lr, p- - «^ n/r, LUC-SÍ r u f l, fn fh, ur u j «, qunl znh; n u Cr d»» Mrnh u ló, bn rl n nn» V,-» \,>, b» UlM nu CM fnl, hk-k u > ll»! n ru Chív Cwl^b, ClRMC» LUC S!:-» n dl ru S n jn, _\rul du l,,, qur-, rlnh lhnl rrn»; lr»l» n ju»j Pd, --- LUC-SU pr»ll dl n Vkpbí _ \ l,,-!» n,,,» u- n 8, V TSK Un l b l n ru Snr Pn n l lug-se nulrí pr d, sl spr -!:!, jnll» pnr, l d sbr, n-nllfl lr, n ru d Cr n 6, ndr; Un-s Frnl Urr, n s ru nr, ds ás, UCS! pr 5J, un l n, pn Mr NV) bvxq du Mu n j9 \ LUGSU funl, un nplndl l frn p»w l du» d», é nu n bç» l ln-, v, frv p sl u >l,»l< n 4 vnd (nr Prlr u j Vl í(-, uuu l»,,»,»,»,r,n ^,_, n ru luvdu,,, LUSU n,» d lu _y_, nrç, n _-",«,^ "_-_!_! % S "«K P-"»-» d» ÜM"7S7 -r r,,,,,_n,,,,l ;,,_, {, h qun,,» í» \n\ <j, f «- l b» llu»,-j»,,, #w»j 4 u» prl «UííVSK b»-urn»», Unv «,u< lnl, CM j,,sj»l, nj d ru» dd» Cn- "»\ llrls-;,, ru sfn jt, vul» du»»,»lul< qul, u nn _" x""n,r,j-m n Jl J!»J UM p,r u»» d r»»,» «vr», Knrnh Nuv, Ju»»,, q,0», lu rllr», qu») u» pru bv n «nf- LUC-Sl! n ru ll_p n 7- á\r ujjr, un qur, uj- Cnn» CM f nl 3447 \ LUG-SK l» l pr 63$ qur, pr 45$ r -n (l; n ru l Cl u " ndr 44 \ VM-S pn b ls fr /"V jnr-, í3, qur Cpxl nh r «rn flh»! n ru Cn n r-r 2b, líí S vud s? nr, n sbr d ru Mn l- j,\ LUC-SK u vn-s un, pr n f: rlj- n s, s-hrl, _\n,,h íã d Pd, bn -" -» nf; vr n ru d-- Ufg n 99 LUG-SK,!» nü " nlr» rsàr n ru r Mr-, n E -TV prd n s» d ru uvr, hr, d» s ás 3, r Sfr M n Jlhrr Hv 35»S LUC-SK q-r»» -» pqu- \ LUG-SK pr "$ qurr» ll xxn f l n sl s flh», nü luz lr, rí s- f» - u- urs nquln-, -u dr ã, -s03 n 6» Myr n ru Lud Lí d: n ru lr Cn n 357 LUG-SK ur pr b qur frnl, rj: r: fl«, u pr r^-s «llrn»; LLCl _T\n rvss Còr n 6, pr J prç Qunz Nvbr \ LUG-SK s r qur >r f -Tn l ru Cs fp n Pd çã d» -> LUG-SK í-lnjn n ru Sâ n ru vsn un nu pdr n r»; r rr n n»n: J- 330] r: n S0 d, - á» 4 hrs d lr _ LUG-SK s d r Dr g lrrí_r5 n, d»«s qur, dus -- ;:>_ Cíính, D:-_r UGSK, r splnd rrn, n pr J fg, f ás l r-mr, u própr pr f brí, rns u grg; --s n - pr xllçní rl_sn,_,_,,, Cú: ld _ ruru n r» rn, pr r^z:-»; «"Ü: L -\-;_dj d r u r 40 - rj, V-SE :u s -l, h l frn, rs& -êr rsp, Prç, ^5$; n ru Dupr n í, Mngu, j Plyb UG-SK pr d, u Sr nuu\;-r ; Pr frs rf prjr rr grn fíl, ugu) 6f$ LUGSK pr shr d vn XXd Psss n 90; pr ws-l n - srpr LUGSK u d ru Cslh ^ LUGSK»:::n sr-pr -Tru Thz Clh n 35,!;_»j _-"_, ;, ;n--, lpn, lvr, nn»l-, s qur lrn n d _,;,J_r, «j-,, Vl" Vrr J: nrd, -z lr, ; s ruj, n nsu hvs n n ; pr rr n ru «l -~,,- S Frns Xvr n 340, n d j \ LCC SK un l ry ,- \ LUC-SU r d rvss S lyá TXCuãSs n 4 (-Myr); s hvs >â 3 qund d rvss R Grn l X r, n d ru Uud Lg Tr-» n ru d lfâng 9, lj; -TSç qu rblh fór; r ru d Qund- u 50 \ luf S; h» ; pr v 4- rr n ru Puhy Vll Th rr,\ UG-SK prl s-=r»! d ru L pd n Ug n js n r» r_r- \ LUG-SE s d rvs Slv,_,,, s_5, _, ; prs hbvl _-_Gur_ n, Myr > dll-s - Cr_J unl ur, n ès _nd d rvss K Crn Glr r-s n u S Chr_vü Nr, n Luld Lg Tr»-:- n ru d lfâng u 9, lj l(\-?; pr $, un - dus n?l, s qurs ^; nl grn nl, á ru Cs Mns 90; - nvs sã r ru rns n 30 s- - Us; pr rr n ru S Pd~ n ;^, flr 3S V Ll/G-SE xlln s d ru r!wí5c d- b é n q, Vll lã- l, rs bns qurs; hv n r zh d squn, $s-- \ LUG-SE bll s d r- -""-vss Sã Slvr n 57 qus n squn d ru Hk Lb 27-X, rs n rpr 3--S LUG Sr s n sbr «CXlj, íh rs qurs us sls, znh gru r;rç bj v s, lj qurj qu, qr,- r sls grn qunl ç luz :n d, dups jun u sprd, srv pu ídu f u pnsã, f-? C;rr: d l u pr; n ru Cnrl Cáldwl) ;- 393 \ TSK pr 27? rs d ru d- rüls- d n C dus sls, d >- urs, znh, bnhr_ nqu pr r, \V C, águ, qunl ns funs < rrç r frn; pr v r rr n " :::"0 Mr n ;ó, shrdõ, nrd l ru -vr n 45 \ LUG-SE prã uls /\lí, qunl íjz; n ru Frnn Gurãs LUGM-SK b» ;l sll frn <Ç3Lf pnsã, fíl, n pnsã llâ C, 3? 39 V LUG-SK p shr p 5-H rn, á ru Gnrg -s n 42, pr Sí n-s; r-í n S Frns Xvr n 3- s hvs sã n ru Pssl n ó&, nn, ndrhy 3-Sdí \ LUG-SK ;»r S$ grn s: ÍÜkdus jnlls, s ç u sér, u í f l rsp v nd s Frr n j; }r-s \ lugvn-s qurs bls u nã, " pr psss ns,? : jrd jnlls "-!;"s s lurs; n u rss h n -4 V UG-SK s d n Mnl Ur ~l]s n, 29, Myr; hvs?!ã n í Cònsáí Txr u 22 Tr-s n u!-n:l u S6 JJTr \ LUGM-SE - "VS r Ppu n :^ ís, u s nrí, írnz drs u " 4 - ; --5C :0 \ LUGM-S3 dus ás3 bds -nsrulr, qurs dus sá;= òính pndên ps d r ln, ll uçã lr; n ru Vnn Drnònd n, ndrhy Gru; h-» brl _;»3 \ LUG-SE pr qur, s "_L f::;-: n ru d lfâng nu r 30 sbr LUG-SK uu b qur çs -Crnr pr s bünls r; u ru Mh sss u, 27 Cl 3 \ LUG-SE pr 330$ grn sbr «T-d ru Cn Bf r 240, ns Fbr, qur sls, ; qurs, bnhrs, qunl urs pndêns V LUGM-SE n rh frn U TÜ-qur rç03 slrs u qu rblh fór; n ru Rhul \ LUG-SE,? u s nr, h _CLprd squn, p?:s p fnl rzé própr pr qulqur n-, u j rçõs dss s u p- n ru Mn n 6;_ sçã Sp; nfr-s n n 75- sr Brnrdn, d x hr -n n, 3608 LUGÀ-SE pr -- - l s: ~n rncxun Wrná Nfglhâs n 37, h-í- VjU sbl- Çàgnh Nv Lus Vsnlls 3:24 LUGSE b -T_LJ::, vn sl - n Cs Tr: rrn r z qn í npn águ, 3--J4 \ LUG-SK u qur l- r_s dds sl psss s sr r ru Mn?r 25, prõs»: á ru dj Rhul Trí- r lj UC sr n, pru»- -l l» ru K LUG-SK sl u rjd, u d pnd n, f ru D Luz n 6 33: CSS VSS EM CPPC- BN -frçõr n pdrr L: r Slvr C»rr_ n 50, L lphn, 25, Sul LÜGM-SE bn s ç ÃTL rs fnd; n ru Cs sís n 6, p-x ã ru d l-h-v V LUG-SK spçs qur C\ s d pndêns, s sêr ; nfr-s, pr fvr u r Cn n 5<; LUG-SE prl nv d ru D C \ n S próx ru d K-r l :-:: u ;ru3, luz lr -rs u 0 f rs n u R r n -5 5",- j LUG,-\-SK pr pqun f r, -ènõ, pqun sbr, á pr!íü;(,»g bs ndáçõs Tr-sé 0 78 pô -r vs qulqu hr - \ LUG_SE b qur s! í f pruguz, u sín p:?ãl> u ru Mr n 35, 20 \ UGMSK bn? s b r» j;j JTXs, vnd lr-mr, pr çslrs; n p; ds S:ds u 7 - Bfg; UGMS-: s -s nvs ru M ílvvrr us 99 ; Trr n ru r Cn n 56,\ LUG-SE b psn, n vnd -fx~ Drn u ss, ndr, sjd pr s, s fíl d rn, 3-7 \ LUGM-SE ss nvs dus sl rs qurs, znh, nqu, bnhr pqun qunl, jrd luz lr 90$ Vll Sárl; ru Ur Frrr Pnn 24 ndrhy \ LUGM-SE rdõs çs - ^Vr; n ru Mrqu: d brn; "- --- nur-, 353 LUGM-SE blls psns, lnd r-lrí- õblj, n bnhrs s plhddòs, luz lr lphn pr --s s flhs vlrs r, n Prs óds nfr-s n r vssã Crls Sá n C (prn gn d ndr Prn) LUG-SE s nsruç -í~jl rn, s á ru Pnhr Gurãs n 2g, Bfg, bn n squn d ru Rl Grnz; s hvs sã n s jun, n 27 r-s n ru Bn Lsb n 29 qulqur hr llnçã gz á luz lr Prç 50$» LUG-SK < n X d ru n» _T Dbr n 56, p lugul n: 5$, rs qurs, dus sls znh, bnhr grn qunl Tr- n s ru n ---! 3ç3 \ LUG-SE hl nv pr ng-, "_L s pr fnl lugul br, snhs pr jnll, ju$ u ru S Jé 2, sçã n_ h, h pn pr ng \ LUGSK 2 ndr d ru d Pr nh C- >;; nfr-s n ndr r-, n ru llsp u 33 \ LUG-SK qur luz lr!»f\-\ bnhr j-, v n f,» ul lp, u l blll, r, u» nu -l qu rblh fr; n ru -" Cn -93 fru qu- nv \ UGS- s ssbrdd, u- X-klnd u lr, bd d» un- -(ru- h pu pô sr v- ds 8 Í$ : hr d nh, n nu Pss D rs n 4,; q sjr dlrj-s k ru S Pdr u C, Nun» Sn 0» JJJl LUG-SE pr -, sn -Tlu-n sl qur, s gbns Hu lp nn; n ru fl d lí - - n, 0 vgnh Dnr 344 LUC-S! b shr, n ru d XS lr n ;S lurul nl, $ VLUCSÍ l frn, b n blld prí r v v» p F- <_; u vnd v Uu u 7, 2 n d^r 34; \ UG-SM u-n b rl frn, l! -"Vãn nhld, bnhs qun frs, vlh rf u sl s flhs; vnd M Sá, -br \ LUC-SE sl rn, pr "Ãd s d ru Csslu 42 rr /CSR níl pr un u \,» pr, u r n r Mfl Tr» l ;, írn ru UGS l» r l \j,»»r 50» «$; u ru rr--n ^-vr n, s>j, :}, \ LUCsSl nr 6J», > -un sl kr r» jnv»r, Jrd J0 nlu nlp n ln;, _f l -u>>, qurn u lll Nuv n 3 Sp UG-Sl b nl, n, Vu, nlr du rl) n uj llurqu 43, 4 UGSl! s r qur» -» du U»; u ru V Tul nr, lnjn Nv lllm S- 30», J5Í ss» nns l» jnl», n ^0 l»; n ru d Mlurd n s- \ rugm-su,, pr-í-, f-r ÍH-CC-»!»-!-:, pnu nu» l -nj l- Cu n r w, UT S; jr,- d r-,;» í!,,ll: n 00, Myr, lsrul -0$; r» n uj du l v n S r rl-s" pr 6$ dn fr xl, w snh íó pr d, u rs psss, n vnd d ru Snr Euzb n (86; nfr-s n s ru D l- n ;, r frn "ã, (z _«,_; l gunl pruu prã lblvl, UU»-- s fíl, s-nh «Vr u rsp, qur b ; n ru Csslu n 4, sbr CUGS" pr S-»$ - nv d ";u Lz Urbs n 3, Vll sbl, rs qurs, dus -_» s pu ur--; s hvs sã n nu/ d qu n, r u ru Cr nr s, sb- J45!C-S -- d ru Dr ãüd CLní n 55- jrpguá, rs qurs, dus --;-, znh, rsrvd nqu, u rrn us rvr fruífrs, _> hvs u s u nu nr _ LUC SK h? ssbrdd ÁWn dus sls rs qurs, gz, u águ, qunl grn b prã, pn d - l nv, 0$ ru Ch by n :, dus lnhs bn- nfr n plr u n rzé 225 d ru prl, sr, Fns,-427 LUC-S s f l, ç _f\dn çjííér gníf qur, ru Hnrqu Vlldrs n 2S, sbr, nnuçã d ru d lã 343 \ LTJf VM-SE xllns qurs l- ^"Ãrjdu--, lí ls luz lr- pnsã, u s bl Só psss rn, N Pnsã Gfín, j ru s nváls j3 349 LUG-SE splndd sl, bl CVdu, n vnd Cnrl n 77 l;r, fznd squn ru Chl Tr -s n n ndr s prd V-S" qur í"\ru Hspí n ; frn; u LUG-Sl pnr 360$ prd d -C_k S Cln n 7, Ufg, pr x á pr, n lj j slllçãb nr çugu rd, sbr pr rd Só s lug -l prd l!?:á p nurás pó?r vs já Trr V<; á ru?rí Cn n, --ó -r LUC-S! - d ru l n S TPr Frs; hv sá n vznh n 6, nfrçõs u ru Usp n- 5 \ LUG-SE pár f prd d rn X Mdr Dus n 5, Myr; h v sá n s n 9 3 \ LU-SH, = fh, qur rvj fn, pr dus vlhrs"; u ru Pnhr n J7 C LUGM-SÍ bs sls j frn b:- jtl-qurs, pnsã; n ru Bn Lsb 78 LUCM-SK qur s-, n ru ÍXD, Slnrvín n 30, próx ls Sá 3^8 LUG-SE s" ndr d ru d Qu- CXnd 28, p: 20$; r-s n lj 89 \ LUGM-SK qur sl frn HLn dr á s d; n ru \-~- n hé n 3 V! sbl Ã~LÜC-S "sl írul, nl - <T3»Mpnn í fíl, _ ;- nr u sl r- nò; n ru C n 2% 2 ndr "-59 LUGSlC pr 60$ s nfr- _Lvl, própr pr sl rngmrr ;- r Hl nrn, nl n ru \qudu 092, bns Slvsr Lgõnh"; r-s n ru Snr Dns n Sl LUG-SK Cphn, ésplútndá v vnd própr pr f rgu- l rn prç ód; n ru Gnrl Gs Crnr n 38; s hv? sã ns pns bns Lpn p"dàr ds Fnls \ LUGM-SE xlnj l^ qurs jt_l çs slrs u s; n ru llll dr S ]» n 369 LUGM-SE sl frn -"-Lqurs bl 3, luz lr, prçs u óds ls vlhrs; n Pnsã Flr Clb, prç Jsé nr n, C» lphn, 980, Sul LUG-SK s fíl, á ru d CLvrd: n 63, érr spçs qur, çs òr 2749 LUG-SE sb nr, 20 ndr CX prd h 52 d ru uv r Tr-s n Jlhr Bv 4 \ LUG-SE b s pr srp Xr; n ru Gnrl Cur n jj s l fnl j, \ LUG-SE - dus sl, Tü!ã qurs, znh nqu, águ; ru d RpubU; rfr-s n rr: :r 75, sçã") Dr Frnn 3?Qf ru \SK r-^í- n, brr «qur, gz, hnhr, nr d rd-r vr rj; n ru d D _: 5; Glr «;_- urvs n 69 LUG-SE ágnf prd nv Xsâbrd d ru l Fgur n 69 Rhub, p sllçn lr, dvd dus grns sls rs gnífs qurs, vrnd, jrd, bnhr,, pó sr vs drn Ss 0 ás 4 hrs f n ru d Crj n 53, sbr, d 4 hr sr pã Rubsn Vll LUG-SE b qur s d "Xín!, rpz òr u snhr qu sj sr Ru Trrs l r n 98 Vl sbl, \ LUGÀ-SE pr zr$ prd nv d- -TÜ-ru Gnçlvs n 42, Cby, u qur qurs du ss ds ; dds psr fíl rn Tr-s n ru d Cr 53, s df -»- s p:ns 343 LUGSE pr 3S s d ru Cn CÃ-sün r Crrê Vll ^h; nfr-< pr fvr; n ru Trrs H u 346 rn 3? LUGM-SE á pqun f;-! -rl! rn, rs psn» ;n -çã nr s,»:r^ d ^ s á ru s LU-s xlln sl, -^^ un pqun gbn pr srpr u lr, n gnf nsllçã lr, á ru d Cr n 4, sbr Prç u rduz; vr rr dr C Pn, ps hr d r LUG-SE s f rsp jc-vl, b>-_ sl frn, pr un sl, pnsã, á ru d Lp nr LUC-SE s d ru Mrz nu -Cr -é pr rlr n ru Mgul Frnns n s LUG-SE s d ru Mrn» Lg T_:\ ; rs hvs C5!" u ru M jul Frnns n s K LUG-Sl b qur snhr TX rsp; u ru Rhul n 267, sbr, --- f LUGM-SÍ un s, qur íxbíà, hr sér u s é flhs; n vnd M Sá nr S7> shr LUG-Sl sl frn T\ qurs, u s pnsã, n ru d Cnsuç n 3- -" ndr -» d fíl rsp Tb s já prnsã» s x\ LUGS sbr d, vnd Mí Tk- Sá 23, nn qurs, du- s grn znh, b spns, bu bnhr qun!; r-s n s \ LUG-SK pr 35$ qur rjn r, npnn, snhr u s nhr rsp, qu rblh íór s fnl; n ru Chv Pr n 70 Nâ pó znhr UG-S EC h rj qur -ÍX f-n, s fnl; n ru S Cln 6 Ufg, LUG-Sl nè d: á ru ^XShdór Fur n 4, vnd djs njs, l s flhs, prç f$ \ LUGMSE, s d u ss CX r, bns nfrávs s b bdòs; u u Rzn nr g 3408 LUG-SR sã, npnn _f;; sl s-flhs; n ru d Ms rd n 45 \ LUG-SE pr pr n- í^g lp, frn á sçã Csdur, funs pr rd; r-s n ru Engnh d Dnr n 26 LUG-SE lj prd d r S- ZXnr Dns n 3-í» pr ng, pòs u ffn; r-s n u ndr LUG-SK pn C-ã, snhr rl; n ru Uurqu n 43, 4 L LUG-SK sl frn, rü r33 Ku Slvr Mrns n 56 Cllf- 333 LUG-SK b prd nr TY rrn qur qurs, du sls, znh, jrd rrn ns fun dn» n ru Cnslhr Prnguá n r» Vll zbl; rs n s ru n r LUG-SE pr,-0$ s nv <Jj ru Csr lvs n _j, Mj-r r» nfr rn; hv»- n nr» Tr-s vnd R lí» 4 336; LUG-SK grn -í», ds s dds, u br s-ú, ur sl qu -sj vvr d- pnh Ku - Pr- rs n: 4SS R Çpr 33-- LUGSK pr òs u _;$ n r^_df"s rpr,rs p qur, s fíl b; n ru Jqu Myr uu_ -nr ;; r_ nus d sçã ÊUGÁMS ur: --T:»», lr- Brã d- ípgp : d -s -_ (ü, UlSK»í"d ssbrdd dn r fnç, pn frr,, nv; n ru H V su l 5, l;snh Nvu; vr r- n s, \ LUG-SE s l ru Lpl n nwr 5L, pur uju rly UG-Sl p d d l-l nu jcãur _õ, çã du lllnl, lugul»:$; r-s n ru Hspí n ó), br LUG-SK, p-n-â b qur r-bí, lnd vs pr r, - s f-l ; nj ru ugus Svr n 38» L! lrrm-sll» l» J f d ru -l: Prpls h 97, uí 0» njs p ínl ; ru- n s LUM-SK sl qur; u -j -ÍJ-Cn5llr Zhls 3 UG-S í lnd sl rs s -CXdás frn pr nr, pn_ 5, s flí; n p d Lp "4 3-J C-S qur, r-! u ^"íüíj, znh l^r pr lvr pu rup, nã urs nqulns» prç >$; n ru Uruguyn n 6 z dr \ LUGSK sl u ru dn ílu-p;- " n 4, pr sl u srpr, u prgs nll LUG-SK s fr n:, rvl fíl, sl s flhs uu ;s n; n ru Pr Cn n f, br j^- LU(,_,SK un? ssbrd d, frá qurs, dus ls, ln br" vs pr d d, nh fs-f nô, p, qunl, bnhrü lnj -r l-v_n, llnlh lu» r, á ru Nbu Frs 20, r-s sr Lú, nd-- üã hvs, prç d, prd nv LUG-SK pr 8»j$ nss, «l-l s fl!, rl,- <:_ J u Cby n 4, dus sls nl, jrln qunl, ul LUG-SE, nr, u vn? -"-r 8:00$»rd nv, lll» gz á ru Duqu K-rl n -, j nus d sçã dn M-vr, lr» qurs, djs ls s pndêns, jln _ Brn qunl; r-s òn» prprár u s pr, ds ás 0 hrs d nhã, ds 6 á-> y brs d n LUGM-SE duz? ss, «u Tps CXPdrs n 30, Myr; r-s Pn, Rsár n,,;, sbr, LUG-SJ pr dós bnhs ds r, Clun bíl, lp spçs frn, pss sér; prí russll S0, 3-9 LUGSK b prd, p í": ns pr fl rzé, própr pr qulqur ng, n já --rçõs s 0$ unsíls pr ss lhs, í rur Mns n 67^ slçs gp; -s n s ru n 75, sr f rnrdr, é á hr d r, LUGSK b nsruí spçs Tp nuv, á ru Sn C!r4 nur 00, ln ndr érr z" ndrs, ln rrç rrn l; ;" hvs sã, pr fvr, n pdr Sn C, á ru Nss Snhr Cpbn u {G> r-s n vnd K brn n 7, LUGSK fíl du rn, fnv íplndd, n ur -, rs ss - pnns, pr- òngn d ru Uruguáy 94; r-, ru Sns L n 3 S Clrís,ã s hvs sã nã squn UGMSK b sl qur-, juns u sprd nlj n u Vlunár» l Pr n 278 sbr LUG-SK prd d ru / fr n ín 8, 0 Myr l d l T, dçõs pr f n, -pn lr l; 6n nrs qudrs, d plnd < rvs ^fruífrs pr ds sçõs Myr Ts s Sns Chvs l nó nunr ;_ "JlECS-SE ün " ndr n -- nr rl, qu nh 3 qurs 2 _?ls prvd s pndêns, ufr-s ns rã sr Jrd, n blã Pl-KC-S-SE n s 4- síríçã nv, pr d d, fnl prfrd á rn Slv Mnl, Gs Krír u Rl, pr sl (l», np xn lugul :$ 250$, xr r ns rçã :Í s M C 3RKÇÍS-SE prr prd ò rn é 7:000$ nus subúrbs próx Esçã, prírn-s d ln- Rnh Nuv pr bx, r-s Dr, ru Nún n 2G (Esrpr), "DRECS-SE rzé J- spçs, sbr, ru nrl s d lug-s u s nr, fzn-s qulqur rnsçã nquln, s sj prd upcr drgd C M n rçã "Jrnl Còr" T_>RECS-SE Ur n d f nrd npnn b lu/, ru Vlunárs l Pár u ur ds prnps lfír, luudl n suprr s$ó u- Crs ü R, ns Rçã ÍÍRECS-SE p_r fnl pr nr ns lçõ-3 C; prus, rus rnsvrss,, qu lnh pl ns qurs bn Crs pr, ru Nv uvlr h 9 KECS-SE lugr u f? òrbl nr ngr lj Cnfçõ- rrnh dr u vrn pr L» pus snhr, nr-usr u h ld Crs P ns jòr T>KKT;_SE prr s níí JL u dsn d d, prç é & ns, pgr ;j^sr>j n(!--s u «qu s bnr n grn u rn s, prç C^ r- P n» üp 7 dr S:f- ní_r n x--

9 ,U lj"!»! r^ r r-~r ^"WRl HJ UM f W M Vd HJ CRRE P MNH Dng, Bfl«MnlnflpfH3 ww» vh^ xl n í f> f 5 s l ^ S ^ llu \J y Ü U4 ül \J M lá VU }-"í>»,íj«mm«b!w»«j-x» CMí p 5W f á hu Cl n prr br l ln unvrsl qu Brsl prpu ã òplh qun rrspn ú su psçã n<» un ds lrs n, Bbl nrnnl brs Célbrs 6 ffróõd jbl ulh, pr ur prs, pr prç rduzí ns ÍQQ qu prç nrl, prsçõs nss són 20$ Nd ó drr, sn ã xrrdurs s flds ffrdus ns prrs, qu nèrs lls s nh prss dqurr xplrs dçã ld nrdur ps á vnd prç rduz ã vnjss ndçôs dd qu vnd prsògu Bbl s rn lhr nhd, ugn nr nnds rbds s s ds ns srprs l Jnr, S Pul Sn--, ^ pprxr-s rpdn d qu dçã ld nrdur s sgrá, s brs prs, spr nvs pn u-rr llrsl, ã n pr ns vs rr l nrss nã só s Drsürs nu, nã v é lj nn s dg ll lã prdrv- np qu s lh rgu n Bbl nrnnl brs Clbrs un prdu d vd hn qu rss pln çã p - br d) grn srpr, ã frs drávl gr qun nsu u hj l ns Us grns sábs sã xds, sn lj v-^ sbr <l ln: s Hr, Eshylò, Sóphls, Vrgíl, nã l prgrsss qu s nvlhç, Só srpr, nr s s flhs fvrs d nurz; prduz brs íuslruvs; s só s grns srprs prd: sã sss s qu fgur n Bbl " lhr nr nívl lv d r srvr, dss un grn sáb nglz, é h ds nhlgs", u lçõs ds brs qu nsgur prnr pòr-s n lul pl xsên, nsrn ss s qulds qu prsr- v squn nòê srpr" s nylpds f rzds pssds lguns nns ps < s publ; s s rblhs s grns srs ns n Bbl nrnnl srã ã frss vlss qun lls s lr s ns s us lrs, sã lj d, fr spr, s s s gs, s qu shr d pnn ls sus urs Bbl né nsn nrss Bbl nrnnl né s brs prs s s ps, qu nnr grçõs, qu prprnr przr nsnn lhõs psss p nã prá dní!-s, n pssívl sgr s sus lsurs Prur-s przr-? Nll s nnrrá, sj lr grv rflxv, u lgr pr!; sj s sus gss nsns u vlúvs Pr---- lur nnu? Bbl nsnn nrss S lr prhs, su nçã s snrá prs; s nun dns f d á lur, s br lh frá dqrr ss gs, grçs s drávs rvòs qu nrr, S, pnr ur l, prn nhns, h sá sbr prfund s séuls urb p;! ulur b x ll vd s qn ll rrrr bus uxl yn lurs pr s s gss T:-s prdlçõs pl rn pl n? s sl -s gênr qu sá, qund suífn pr nrr urs n vd nr E ps qu s grd? qu sã s s nsprds psçõs pés ls s ps nrss-vs hsr? Tdqs s grns hsrrs vs rl s prnps nns qu nfluír ns sns d hnd u rh d vlzçã r-vs sbru r, ns, plulspl, sn? qu sã s prrs rís, nsíss, plülsphs snss í U-rs ânus s vgns vnurs nrssnísss lns s vs pr Ch sbr vss nçã hr, r, rrspndên ps- r\- > lr, lu lr-vs lguns Pzs s rprsns lnll Prugl Frnç llnl ll nglrr Rúss Sn Nrug Uruguy Dnr Cll urnguny llld Áusr Cub Pru Méx Vnzul Hspul Nr-rr ráb Clôb rgnn B-lL Bbylu JBhín Hungr índ s yr Cln Jpã Gré l g& \ -" «r ffvv f555bb«555b 555 wwsss\\g_ Bp hp ^!MWSW^rÍ\Wr%_^TS^?Srr~- ÃT!"fr "!!, l PkSKSpH sn nã pr fn vn ug 00$000( nss prvss prlnr s - ls nrnní f já sgd pl grn prur, urs ls s brã b pu p Jr ss us psss qu nã nuundr Ün rã sprr pls sus lvrs, s qu s rr u prã lgr s r pr pr br xplr d dçã lrdur prç rdu/ E prs nã squr qu pur grnr bnçã l xplr pl ul prç rduz só 6 nssár nvr 20$ nnd Gplr-sò-á pr ps pr pquns prsçõs nss, prr ds qus só s pg ÜÜ ds ps s lr rb llçã pl s 24 vls lgs ds Mérs Rns Pss Enss Hnrn Blgnpkl Cns Crs Cr Sn Hsr Knrl Lnds lunrs Flk-Lr Hrs vnurs Drs lí Pl n r Pllòspl Syrs Vgns r Fábuls Mysfn Chrns lynns Myhlg Thlg Sgs lgrs Ggrph Srõs Mxuus ls s s n vr s prlrs d Bbl nnnn rpínuj ds d < l-s suns, -s n)- dlu, dvsj, bnqurs, jr- slss, rns, plru--v «l-ns, -rr-- pbl, nprvd,n U nr«, füsulrs, rrn-s, - prs, l pluns, jpl-s óffs xr l rl, ndusrs,, Pr f: <l spç, ds su ur pns s nu-s j>runssu nr: C ffns Cl- Dr Jqu X Curàs Nl Cnr-rn C Gs lr- )r ugus Drbs, Cn Jãn Bllr í))r Crls lurr Sdl Sr l :ur Prs llp- Ur Kbâò Mr Dr Clr llsn Mll Dr uíís <sld Dr vld Crr líbé-r Dr Crls Dv M-r C rhur Gurãs Crnl vs u/! Flh V-lúru jsé C lr/ Dr Sls Gurr Dr Jqu Lsb Tnn-rnl nôn Slv Dr Thlr Gs, Kr ér Pr Dr sr R Tllns Dr Mnr V nn D s Tbrç Dr qrl Ul Mrnd Dr J M Mrr Gurãs Dr Cvrsl d Vg Dr Ps Urríò ^r Publ Mrrg < urr gn l Gurãs Cnslhr Când lvr Dr Mnl C Lb d (lnh Dr Jqu Mru- Jrd Dr sr d M M D:, by Prr Sr Js D ry Cng ndré rvr C ugus J rrr r Sr Mrls ls ls Wunh Luz Gnzg Cr- SK) )- Rdul 7) unu Brí Dr Srp P5 Crnl Jqu P T Qurí Sr ffns Cur Rl Sr Dngs Slv Dr Jul Cr Mglhãs, Dr Trns Mrr 3>r J Lss íl>r Lu ndr Sbrnh Dr Lfy C R Prrá Dr 0vr Jszs Dr bí Sp^ Dr Jul Mnr! Cpã rv l Mnr Dr rrn-qu R C d Ch Dr Álvr Rs Sr lxndr J Brl--n L Sr Rí-ü) Suz Mh! Sr Frr brlr, l uls, dvrds, u du- f^^m^&s? W«\lM#^WÍÃ^ rs? T n r-}, ZZT^-s-Z-&^fH-Á /w-/r^yít-l-^h^r/^ V^W// Mè S^V\> %;& k\ -HWv^J vsrfí\z6 >à ul, lhr Çp^S/^fy^ l&xé^ V%Uv4j í f ^l^;^---^ s ü; k s-ü, l: n ss u s Uv;-^V /W^4#^\R^^;Í^^^^^ ;/>/ ffí JJ<;^v!J4<rX)/}Cy;^ \ U^ _«\ M %h uf J& \Ps\\ X:/--4^\^ v^íkt^^^^^lvv^v^v^ ç V rbllô lssl rs slrng rs r nnr n f^^jkt^ W? í ^)/VÁ\ ^ ss_ ^-^^^^ y^^^ 4, :^^,H-& :V-7, R J^l^v^^^^^^-f ^:^-?f?----? -v^íí> j^ ^ ^í^í^^ ^-s brs pr, s- /[W?^ lnds pls prrs ru- //l/ -V ;>y\:ftõ^-^m 00_ M^ y/wk W\ //& JH4S -W^^^^ÍSff^\^ó^\\ ds rs s dfrns / &&$!?/ «M f f Wf^WW Í M/KLW ^v W W^\ %Wl M Jík X5^! \ xllnln rduzds p- g / f/,/ ^/J èf P"WK4 ^M^: W^MlW Í WÊ^ ^^%f llwk^ V WÈÊÊÊhWsk \ NàV -^^SSl VJ fál -ldr qn^- K^^^^^Pl^lW ^ su, p rblh, s br frdávl Só rf sléã plçã upu nns brrs lrárs ò un Pr slhr sgur nhn s brs s prns prçvs ún lrur é nssár prr nhr fun d, ps fír nr lur judd u sns r rudçã Nnh pss, pr xpns qu fss s sus s <l nllgn rudçã, pr pnsr squr rlzr, durn un vd nr só ss nsgrd, pln spns gnu sb qu- f nsruíd Bbl nrnnl F^ flrlssr pl slçã nu ffvn s s nrssns prduçõs lrárs Brsl, Prugl, llnl, Frnç, nglrr, llspnh Sul-r hsplh-, ál, Rúss, Nrug, Sué, Dnr, Áusr, Ess Uns, Gré R ng, ng Egvpl, Bbylu, ud, Tds s brs srngrs fr rduzds pruguz pr pns lngüss lrs; sã prsnds n dspsçã lrnlg rrlnd, sb fôr s grdvl nrssn Ds nr lr nsnn su dspsçã n su própr lngu n ds rçõs sprus s s pvs n s s ps, nsgávl fn «nrnn nsruã, frd ds lurs s rhèn» ls qu s n u^s brs prduzds ^ sssn séul é hj ff WÊf ^^kípw /^Mw Bf wí "" -, :»«::- v-k v > MBn pgn s s sg fnf rlsrá n s& s n B Jnr, S- PsE Sns ( fg&ssq&s» sçã srd frs bss dss) s 24 frss Mhl nrn, l pn pg^ s su psç B«díz p^^ss prsçõs sseíss, - 26T â l ss sí» xpsçs: - S f Hfl Çlf 3 lp s f F 3 J 5/w lrç, En frníf Cs n s ^Çl?l3 WM ú ú üu lj líu, hu - udulu Crr Gr rn 82- À Jlr Luz Lns Vslls Cpã ph Luz Crvlh Sr Gsprn Dr J V Pr Junr Dr Frns L llss Qlr nôn Hnrqu Vrnlu J)r nôn Lps d --! Jlr lfr > Uussll Snr lfr l-]là Dr v Mánsbr Dr Tl-r Pr), Dr Js Vls Cslr Dr ldur Th Shy_ lrn Jqu C Mury S(:,l -ups Dr Jã Glã Crvlhl {rl dr sl d Rh Dr usus Mnr Dr Hr bru Sdré Dr -Muz Sdré J)r Lpl T L -Flh Dr H- Urndã ])r J l lrdã Flh Prfssr -lbr Npun Dr J-é Prr Frs Sr nôn Vn-lvrvn Dr, s-lps Jnbr, Dr, Gulhr ffns rlh Sr vl Rs Juõr r Luz S S Hnrqu T r vln ndr Mjr Jqu Cnr lur Gbrl Rz Cv Dr Frns Trrs Dr Hnrqu S ndr Dr Wlfr lvr Dr Pul Mll Dr v Kllv Vl-hnr Jsé Crls Pnnr Dr svjh- Puysssur Dr N dr lsurpr rgã r Puln d SV Dr rn Mur Có Dr lsl lvr Dr Dnys Crqur Mjr Crls ugus Pfurdõ Sr ffns V rã lnh Mll, _ Dr Jsé ugus Frs Dv lyrp Sã lbuqurqu Dr Cnd \\ lvr Rs Dr Crls S-ur Fíll bllz rl (Sr lbr írv Sr ry Mnr Dr Mnl C n Mnç Sr, Mx Fluss Dr s Vrul Dr )ã Txr L Nrr / 34 bllz ér! ls vls édgn prân d br: p n nsgur u s l grã fr -pss nrbuçã s s rurss s prfçs qu ãrr ndusr ns pssun pr nfçã lvrs ss ds s nçõs sãòlrrl rprsnds n Bbllè us pnqrrr pr su fur rl, ps qu s drs prurr ns lhrs lís s s prfs ndçõs pr d nlr pr d ln, pr d pr u Kurp r ppl, n x ds 5)4 gnífs grvurs f f 5>ròpsrhuní pr s br, slh ps nysds sublds prvs vrs srs prssã s nsgru n nus ud, ps s xlln ppl prg <k- yps sps, rblh xr sjr s s nã prss u r sr s llus!rçõs, pgn nr, nr 5M, dsss, prsss ppl ssn pls prsss- nus prfçs, prbn grn vrd ssp ns nrs- «n glr qudrs sh <() qu sns návs rns, d hsr dr, pnádàí pls rs rss, ; s prnps nns dfís un Cnsgus s lhrs yp» pssívs, pp! s qu urs srd prssã s lhr n spzs, s drs nsrr u vr nr ás nrnçõs Turbyn, prr rs n spld, dspul spur s rs srs ngs, snhu xprssn pr Cíll,kd s l, ds nrnçõs Sã qur s yps u- Ürnçã: prl lsíy Rxbrfl, 3] rrqu rrqu nr Sd / / Crr nvr s Cjn pr flh srpv nrnnl Clxu»l Crr 7 Jnulr Dsjrn nhr s prnr sbru Bbll ul brs Clurs, uj dçã nrdur gr ítr, qur lndr- su flh srplv Prfusã u upçâ_ Enrç - n

10 ^sàv%y!-- n-wp&sf,,;l,:!»: TlírFr TU MNH T)nlng, P^TnllS «wnwmw,wh \ ynwwwwu^mwnw»»! «#»««(»«#««j k&n&jf-->-- ^^\^T"Knr-#fè" HVnMMl^VM W-fí-J Hj^^w&wvHwvr FFL S RNS ÂflâS MS PB9B3 gfllsísâs \rnukxsk -" Yff^:&-- &;$ 4," «V-; ESTE LVR?,-> E r GRÁTS», u,j REMfÊ ^l 00$ fí) 7:00$ :j$ nn»n" E rrllr» nu pul U TJ» nbllfl l nflun pnr» prvr b «ur -p"?»» «lí ""L âu ulhr, nlln lunu p-"»»?n,n, ô du nnrrã < n lr ur W»ll«yJ n»»nnnw npn nl r:00"^»^» í,,8,, npll-? pr pr B-r l- C lvr rv-lurâ pl lur prln pr x srdn pn" rlphur n ds u psm, PlèàRUlr ; n-lsv ls nl» nrrnç!, fn, snfl, npl», u s psn» xpll_-«nu nvlns, lvr "P HYPN-MGNETC Ts hvln pl rr, l, pd-l Dr WMly Vn/nl 52, Uuus r lí$ 9:000$ 3030$ p;$ j:$ fç ndçõs n«upnn : jlgj CUPN íll Sr Dr Wlly: Buns yrs Vnrr W ; "-:$ Ku rnlr- Grà lvr nul l YlN-M \GNET" N líu nr y r r ~T " "» Lj?sr Esu ;S:u$ j :$ :$ 5:00^$ ruknl»l- M - K s rs bx; \ h Mnã á ru Ksr u lrn n 6 sbr u ru Suz Vll rbl) 47, d n n squn lrrn u juujj Cps), M (l ) n \\ rs l frn, pr ru 30 rs p^r u ru, prpr pr r dn s n Rr^, brrí pr xíss ln qur un b lrrn n çs 5:u$ (rn,myr 7 rs p^r J7 l rs (u, Md n rrn 5:000$ l r í xbb, VhNUlC-S Eu lu^-s pr pr ç, vnd n, prd 3, s p ng su lhs, s grn rr 8»X& ; juns ã prfrd pr bnhs d ru d Egrjnh Cpbn q qu dfr pr lül -rlln bnhs nr pr 5 nns; rl-s n, n ru Lns Vsnllu n 0 vnd unu \r l-\l>r SK 4:-üü$ pr V» llr pu, ss, nnmrü r r 5-0? Rrnsr-s; nd 0 sb uu á u í-:,, l-yn n 47 u (Vll sbl), S rs qudrs, rrn ã ru Sflr 85 rs frn pr 45 rs funí \ Fí, H rrn á 6:305 sçã Rbl, 2 rs frn pr 70 rs nr, g (uuls r prã frr, dn s funs pr Txr, ps ru Ln ul 05 bus U Csdur pr rr rn Prun l rn S rn» Dr Bl? r Mrs (pn) rs n pr 50 nr» funs ur rrn n Fbr ds Cb :$ s r 0 rs pur ru! nn-us pr ur r r 9 rs n rrn 35 :$ á^ ru frn pr 23 fnns, Murnl ^Sn Dr Jqu Thfs); 500$ r rrn á ru BrÜ 73 rs R Ulr, frn p)r 300 rs funs; rs MurS ú ru u 6 br, n Rsár, run Su Frn n 47 d Vll hbl r: rzé pr n v, ru Gnçlvs r-s \KN!>í\-SK lés; (C-du ), d«7 Mrr - Q (ÍJ! U rrxd-k-sk : p-rd nv wr 5:000?, h, V rs «[u s dus fs <Íí pns Rrl <junl rbr r n, ll u - u, nrd!»;l ru Uruguy Tj), -s n ru Cun rgüll 6, n Vln ur rrn & frn ur \T;Xl)KSí? Rd ú frr, -lp pln <l r r ffrí, n ru Csr lvs 94, nus d l;sç5 J Ts s Snw líuls J bn; r-s s n, n \rende-se pr 53 ns, V r pl n Cp l Sã Chrsvã, us bns s; pr s nfrçõs, sl M, á n Rsár n 75, sbr, ds 2 ás 4 d r â ru Mlíus; pn-l \7vND;-SJ n Myr,,l rs frn pr 7 fuí-, dn s funs pr ru r fnl, ng urgn C u n Su 35, n r s; rá-f M-yr; ll lu M ^^ )\)!- SK pr : :$ prd V ds- us rnsvfífls u ru Sã Mlnr Clígí l-vísn Xávfr, lr lrí Mnã, sgun d- 6 lrs ú u, ::;;j spbll, frn rs pr 40 rs funs nn nr rn, nv fu rn, grdl pnüu frv n frn, jrd rnuhã, rs jnlls frnl, snd ; ru grdl l frr, rul lul, grn vrnd, n ;:s, d w - sls,, qurs rn j grn pqun, znl, zulj, bnhr, nqu W C< qnlj rvrs pln fruffrs r pr -rrr sá ur s us Us; r-s Muã á u Hsrí n 0 sbr, nu ã rn Suz Frn u, 47 d (Vll lsb-) j! -\/T,NDE-Sl! s rvnnn n\ slruxl, n r S- Chrná nn r r j, íl, rnn -%$ nss, sá d fznd Munpl Frl, M rn upl p prprl ^::, v d vnd d rá " n, prç :000$; -- u ru Snl r n 94, rz pr :$ prd nrs \rxdlvsè v, df- rrn r ); rs dus ss, s qurs, pr ó/lnb s ssór?, h ru Murí Ku Kn: XXXV, Vll lsbl s hv3 s " n s r n XXX, fín; n» r Gnrl Cnr r 37, lj b «r p "!"»-?»» MLÉSTS NERVSS Nu-slèrá, rs f bç, hysr, nhíl, Vnuy dç frçs pr x rbllu u d;»rr,pruçõés ngós u sg-òss ss urds g-rn xl n s UVMS Ü0 CL!-:Xí0,\0 í: ESTÁTC s SMS HYDn-ELBCTRCS MsH pl^ nrn nffnsvs, prdu sbr sys nrvs ü yà flz durur, rsíln n l, ínnu b sr Gbn Klndvl Mdu Ur l\v-«l -lu 90 vll» Cnrul, lll U;s 9 dl nh s l r lll» lur, \!"N ll5sr n s s b-05 pds > d ru Vuluulrá d Frí, :r l ln jrd, dn rn sòs; rs qudrs, prrç su F Mrs^ Rsár \THMK-S!- pr juòf, du sl prl rs fpjr?, dus sls, n r b rrn, è ssbrd; d^sn rs nus d sçã Ts s Sns, -s prpss rzví; r -s Cr, ru F-d Cn nn;: V PJ-M Slí n ns, s bns \>r Mnè! Vrn ds d rn 7 409, Fnn; p-r :;r n -ul ln >, ru ) Myr \JFS UKM-SK: j-s rrn n rn < ã Srsqul, n^v d r Urulny, 9XJ4 rrn, n ru Vsn ru Kl Grnz; Slv, próx á ru,l, > ípíç n ç ), sbr phgrph) 3540 r-u d p- q lnçr CunLuluru í prd T :?v n ^ n bns á :n s qurá_ dus sls, znl, v prç «y-n d j vr :» í-d j rrn \7KN DFSK, y -s S \7ENDE-SE pr 20 ns, T prd nv, n Chf D vsã Slg, qus n f; p s nfrçõs, sl M ã ru Ksr n, 75, sbr ds 2 ás 4 d r 4-3 \NDK-Sl? rnn -uprlr s dus sl?, rs b znh, r qurs, qunl, rgulr jrd, ülud luz lvr-, s Csdur pl, prç ^:500$; vr rr u ru Cr, hr Myrrk n j-, õçâ Rvh, ;n ;,:sr :Brn, 339 s xllvs ls \?-:X:M-íl rrn, n ru D l, jní n, «>, H M, Myr; pr rr n n s r-^ :, ns, r pjr Vlqur ffr Vr-ND-SU nv, ;l splndd prd, n llís, v? drv! sálr, d r: z J T,! 6S, V-n gnl Nv, pô s vs nuá^qúr hr prssã s srs nqul ::j^; r-?» ru n, n Gnrl Cnbrr r S Clrlvâ V7ENDE-SE pr 20 ns, prd rv, n ru Gnrl Crnr pn; pr s nfrçõs, sl M, á ru Rsár n 75, sbr, ds 2 ás qur ls,l hs d n, Usd Vlh d Pvun Jun 4 d r ^T^;^)l,«^l: n s r-s :: r Pdrguh nnnru J5, \,: ulu Dnr "V^líNpE-SE ur pr rrn r Sn Thr, nrú J u l < \r KN DKM-SK b s Cs- r p «rr df;; r- -r r > dur, pr 3 ns, ín; prís r b" MuUrs M,uz Uwr 4," dus Rls ru rrn rbrls rzé «lu?: uu, < 8 ns " Gspr, Tr Nv, b?, d»-nds grn- \7"ENDK-SE npr lrrn u ru rrn sun íbís Trs Síz Cru2,;, bn» -!]> n nr Kn^b Nv J r r- Ungy á pr; rn r:-n?, Mrs, Ksr n 4» rr JJl s prs dn prg ns : Brnhs, Tsss rbls Cquluh^ sh, Hpyss, Frquzs pulnr, é Vu-s ds 3 j:u;$ jj:j 5:000$ j:3$ 6:500$ pr 34000? Blll pr,! j> ns rnuvsí M^KND--SE r/» llrrs n 5 rs - rn pr rrs ll luldns 2 sls, llrls s pndêns; rlr - Mur á lu K-!, f sbr pu á ru Su;»»d VV sbl), Krr «plrs dru,nr» ^X-D^^ES 33 LEJMS Pfr» S J Bps lí Gnrl Píylp, ü J&í^íâs R^lph H G r 7 Síbr 7 CGs lubr prnl r,v, n<r><«> U <\4V, n <:""> l6;b9 s u v, - j:ü$ 5:000$ 6:000$ 8:000$ 6:000$ 3:500$ 0:000$ 6:000$ j:y$ ü:$ 2:500$ 5:000$ 2:j$ 9:000? VrWCÍsM <«l lu, CUR TSRE bj»y M pfímldllm \ w «n > u» dv Kvuru d, «;:- uf u rnu u, nu, V nu fr» 4», r u Ml dl - (Dfjl «ds rll lr»»r--j> ru S u U0, 3 n» dl p u u,, lu», uw u ku ll^ll#l, l pl nv, n^n, \ <»4 ljü l > ru U), p-^unu Uüulfvrd h J - ru 0 dr hbü, d«!--" r y - 0 nlfu nd)»,»"d«- udj U rvr fu»» un, nugulflv d n r unlr d n, M,» ífflç jkr ü u«lundu, «ü v»u# CCRíÍHKJÇÔnÍ ^nn;ç5 d u b p Jíu lkj» npr u,,u!,»;,,-, Cl-l-l) j r;l, f u, nuu N4 ü ndçfl UH lljl Sá rdl, líí <>uu nnv, uw rdríy,!-» frn rn, ; vn «lu p, lu, n (l llr, à ru lvb lnxvrwí á,w Hjã l llrl «l Sv) b jídy ru VínJ d ;u Snu Cru, rn»vr»l l» ll, n nu : ír ; nu funs í-ív, un fíbrd, vu u\-j Wv (llj), u», l - r í lun, ««luvl uu Klfí uu» prd r h, á r v«vr (U,3f f> b ) lç» un pr h ru Dr, V d: fr-s, rnüvr«l á ru Muh CH, bns u ^, J un Mrn l ru prd (llulg), nu, d: n pur (J 9 fun», un pln â ru ÜCJCbrKdór s r ds Cll»), d, s J-; rn p, < und 4 d s S V çu préds rxns hllurf Drnnd Vlll bl), n hns d», nlíu,,j lllv:-l :S Sbr (,\l l-n-), s ngó, 4 pr nlr, sn pr pr ns ur prã í r, qn dá í: d vnd «8, n d u pjulü qunl, rnn 34»$r»» prd n rs Myr, j n- íl-n pr y s nl- pw bâbvél un b prd n frn á ; Myr, n 20 nh ;nu ngus!» un p d: : frn, -l s br, >n -ã hjll, ru fgur, n»v -ul r u-l), j M llí n b«n dçõ - prd á ru Vsn llkr >ry (próx á, r> u Xvr-, n bns urm-,f un ] d px á írç Ub-)# rã lrud vv bs n>lçus duá prd- á l; l Rr, nvs, fhí í ru, n«(rn,» zulj ur, s s, fn pr ;j funs prd í ru Jky Clb!! N- > -çã Sã Frjní - n rjí ns f nl pr «funs, bs n - ; -» «> Hru prd ç5s, ng, Ms > C;, prd n s frn pr òj s, funs pn d n ru Sn (Mrl- r), -- s rn pr jj n^ funs un p- l á r d Fznd d l (-- l)r rrnllh), r s rã hbvl, frn pr 5Ü un <! fun-, rs prus á ru lfr[ C Dr Frnn) 6 s frn pr 4J s í funs prd à ru Brnz (J_: s dj frn lépgu), p: S8 nh funí, prd á ru <\> Engnh (l Pdr (Ususí), r j s fn pr 70 funs prvd á ru Mur s d frn n», d), pr 55 s funs, prd n Üè d Bu-h, <l s frn pr 6 u; funs ru ínr b p ü Ts 05 Snj), (ls s fr; pr 60 funs n prd n Es Myr, frn pr 35 s 5 rs funs u prd n nr ds rrn, n l«s líí d Tr (Cp Grn-, n 300 pr -n dvrss ds á ru Tbr d Slv, px Prç Jlár&b Drnd (Vll sbl), u: frn pr í s funs rnn 350$ nss, n prd n ru l>r Pss (\M, 3 s, frn l) Cl^), pr jj us, funs, p dí á ru Dur Txr Dr Frnn), 0 us (K frn pr 50 s funs, brrã í rv un uí jrnl w UC#& vnd M S, 0 pr 20 ns, prd nv, u ru VHdrs, pn; pr s nfrçõs, sl M, á ru Rsr n 75, sbr, ds 2 ás 4 d r, u hll b frgus, \rsnde-su pr ás sbrqu, pn u uu, é p-:r! dvnd, qurs pr fl; rr r Ts Mr :"Ulvr ru 3 z 44-46, Mr Nuv, u:u rrn n rn C- rx 0X55 próx lrg \rkndf-se n r-s ru Cpr; Qund -b, Trs l:rr 5, rrn :X;, 3 nu\rí;xdk-slc s d lís Ts s Sn?; r-s u ru d Qund 5, 5!b Trn, un b prd, prã \^KNDíjSlS bbàvj nrd l, á rn V-r Nuns, n dus sls, rs qus, nqu rgu Cznl lrn, bnhr,!r qunl; Mrn, r-s Vl-r Ksr u, sbr, lphu Còj s bns préds, T ú# 03 Sns, j qurs, dus v \MvM:MS!C nls, r5 b du jrd; Vllr Mrns, ru K^ru n u, s br» préds nvd n ru Pdr M slrl r-:=:ü ssbd-l, :n\f-lxrs-se rd 0 l, n ru Murr: flr èr Vllr &;$, ru Ksr n l, &br "\,TlyNJ:-3C ííj uu: -u RT hul Jás pvhrs, ;Jj 5 -;, 4 qurs s pn s, dn b rnd; «r rr Vllr Mr;::;; Rsár lò, sbrd TEKDE-SE pr 25 ns, prd, n ru Cn Ef; pr s nfr;ò s ól M, á ru R ;r n 75, Sbr, ds 2 ás 4 d r "ÇTEND-E-SR rn b rrn u V rn pr 44 -l fun», nu T r d SLrv; -ls 23 rn Lu Brb 5$$ S) l»: -J 4:$ 43:00$ 40;p \fende-se pr 24 ns? prd n n D, Mrn, ;r; ns funs rn 280Í000; pr s nfrçõs, sl M, á,u Rsár n 75, s br, ds 2 ás 4 d r j) prd n ru CÜv lrl, rn 0$ pr ç 4:40)^: p \^KNP;-SC rlr n u lll dá Slv n ns Dr Frnn HnJ pl n --; ^j^l:x^s5 çã S Fru" Xvr, prx s bns Cdr, pr fl h rn-l, r n qrjs, dus s;!«qur bnh, p /nh, Kllnín, b ul, s jrdns, jul s s, Üluun l luz l uí; prç 27:000$, rn 300$; r; r á ru llás d Slv n, J9 Ur lrn lu) %rendem-se ls rrn > 6 rs frn - j funu, n ru r, gu gz, pr prç ; pr vér rnr n ru Gs Srp n 67, Pd, rn» (pq), :» \7lrX)K-S5 :; r-<r Murnl n V l) íj S J> n n u J Hspí 4 rs d ll, Vv n C l l u? \r;nl)-s; S 7, prnh ú lrg ; r< l ru l Cn n C l 56 ú rrn 60l jun b, línfí, ^JR^DRSK pn própr Tr- fbr, pr 36 r» vr «r nd, rn Kngn Nv nu rn-r j Sp, 645 \f;nm\sk xlln hár, l s pr grn fíl, dj rr S -Mv à rn llll dç Sãj 4 Kf n Snr Jã; rr vnd dn njs, ds ( hr d nhã nu n 0 dn 3 rs d r - d?, pr s rsndk-sb n sububs V 6:u$, prfrnlrp>s J Kslrd sé d) l -rr nfrçs pr ru Dr, Mn Vrín n, s,»f»hò Dnr s lnd, 50 s pr ru rrn ^^^ ll^^l 200 nl r, ru uj b s vn ls, srh «quns pr nvr rr á jx g;:pr Us, n sçs n 25, rz ru bn;n rrn n Quínr Nvbr, Mdurlr, :; \> u ^^l!^ljksk prrç ód; pr rr n ru Ulí d \rendem-s3 ls rrns dr S-v n í:9, Ur Frnn > 0X50 6$, &j$ 00$, "!, \,rhnjh-sk b rrn n sçs dnhr, 50$, prsçõs s 20 V Kngnh Dnr, x50 nulsn prr pr prsçã, n-, pr ç ód; pr rnr n ru Üls J Slv u -q, Dr Frnn, 7$ 25$ Ess rrns ds- d d Mxbb :- TjrNnvU-PK suprrs ls -ruj 8 ns n Klns, frn \ sçs nus ndr :n xsn rs, 500; rs :j u nus, nsruçã lvr; gu R Dur E Mxbb: l!l s d Slv n 2g, Dr Frnn, p-!: n!d-:r P^^v^DESE x n j8 dus sl» s rçurs, rnl,, dsn s bns d pus Frr=s, rs nus; rn 9^ nss Prç 6:000$; r-s n ru lls L Slv n 29, Úr Frnn V,r HNfJvSC un prd á ru nj n nu r r 34, dus sls, s qurs znh,, dsn s bns ds Águs Fr s, ss nus, ru $ nss Prç 7:000$; rs n ru HHs d Slv n ^9, Dr Frnn ltpíndem:s3 s ;r l? n sç" X Pd, sn lug s, d n,r 3 bns rs nus, r ss nus, rrn d x, rn 35?; rn-s n ru Fá- d Slv n ç Dr Frnn pr 40:000$ xln \rkndk-sk s ng jun á u H b, lur d ld, ú pdr l ú grns qurs jnlls, 6 rs frn, pó dvdr-s 2, jrd n frn un!:nr 5? rs pr ) lrg, nfr-s uü ru lrã pgíp -8;, ld TjH;\nT\-Slí pí rrr^ nx, n ru Uruguy, jun n 38; r s gn r sçã Rhul, ds 4 âs 6 d r TrKND-K-SE r,r 4:000$ prl n f d > ru d lgr; ndçõs hygnf n«; rn Hsp n 96,, sbr, Cn L,òúzd (phòsrph) TT5XDH-SE pr :8:w$ prd nx r rn X83, u próx á ru S Frns Xvr, ru Hsp 96, sbr, Cn Luzd, s 0X ? 0X50 250$, 300$, $, suçã ps prs, 5:000$ ::$ 25:000$, dnhr, gu nnd R D0ur, nsçã lvr U grn s 0 lqurs, s u ns, grn s rd, s ng, prã 20 nns, bn vs, rrd d d Mxbb 20 nus, prç «;:$ Ts s rrns ss sã lvrs sbrçs; pr vêr rr Crrê Ds, Mxbb, n rzé Cnrl, s ngs frs, ds 6 d nhã ás 5 d r ás rçs, qurs sxs-frs, ás 6 d r Pr s nfrçõs n ru Sã Jsé n 82, sbr, lphn n 6243, Cnrl; ás sgunds, quns sbbs, ds 3 á s6 d r, srpr dr sr Frs, ndr d ruj, sr Gurr nr qurs, 2 sls, znh, ur n frn, 4 \rènde-sk d Esçã Rs; nfr-s nus n u Dr Mgul Frrr n 8 2X rrn gnf ru Vsn\7rENDf!-SJ5 4$, prp pr dfír; sbl, 7 ; prç Sn prx r- á ru Bulvrd 8 Sbr n 35S "VENDEM-SE suprrs ls V rrns pqun dsn d sçã ndr ruj, 80$ 00$, dnhr u prsçõs 0Ç000 nss; rns subúrbs d Cnrl, pssgns 300 rés, gu R dur sçã llnd luz lr; nfr-s n rzé frnr á sçã yenpkm-se >r r:$ prd n T Brã Cgíp próx \ prç B -ã Drnd; 0X50 rrn í ru Dr èrr Psss, jun n 8, Cp-bn; n ru üspíó 96, sbr, C, Lòuzd HENDE-SE pr 4 ns y rrn n ru ruj L, 24X44, próx á ru Brã J Msqu; pr s nfr ;õs sl M, á ru Rsár n sbr, ds 2 ás 4 r 75,, rkndlm-sc s nvs, préds V vrnd l, sã lugs ffr sudávl, n ru S Jã^ Chby; rr prprár ru Flríl S Frns Flh 353, Vll s u:u s (l l; v znh rrn rs \7"vNl>lí-Slí j frn 50 funs, n ru Txr vr kb K, H ussn; pr rr r s, s us ds qlqu hr un prlõ j ru l Vr,z, dnn du? slásl \KN]) -S: s rudá, b qurs, sr, znh j níl; vr rr Vllr Mrns, Rí ru, sbr 60:00 J JSJ b prd, á ru r ^]r^^j)l-;-sk ííyr T hs Crr, nr s Snuus, èjídõ qur qurs, dus s znh l l<:, bnhr, jrd qunl; r-s Vllr MrÜs, U, sbr, lphn 6050, b rn, fju- fz n^^k2spssl2 rnsvrsl á u pr duxs rn-, fzr D Rr, dn Brã pnr b vll; "- Vr Mrns u, sbr, lphn r Rk> :000$ \^KXDÍSE pr 5:000$ n F-í hr, d rbrzd vr3 fruífrs, á ru Vrgü Vdl 3S Tnqu, Jrépguá T7KNDKM-SS ls rrns prsçõs r subúrbs d Lnh uxl Esçã ndr ruj; rr Vv íp n:, n í::: jr ^ENDE-SE pr 5:500$ rr n ru Pnhr Gurãs, squn d rvss Frnns: pr s nfrçõs, sl M á ru Rsár n 75, sbr ds 2 ás 4 d r jr-lvde-se - rrn r r^= V nh n nr, qu rn 40$ n: ss, gu npd x rrn X ~, fr? pr us, n us rvrs fruífrs; r,-: u ru 9 l uubr 3, Báuás ~xry"-~~7-~~ "XfT^vM^K J!? > prps s sr df:s, dnd SXú f 6X30 u> n ru Frnns, n í dã ru Prpí, pr í ns r ír-à n s rn 23, TTKX^lvSE P^r 4:000$ n prd 57 d rr Myr; r-s pr Y líu n 0 -u n Bnfá 248, prf ;:, : )sé T : - ds Sns v7;nf>k-sk prd ã ru s Kí \ Mb [,,- r:5$: lr,-;-s j Cr Çvs r8 n d Frrr ív, f s 9, Css Jur TTFNDK-Sl; --r d; n,-;- " T r, -,> nr d grnd rrn rbrz, pr fbr rn $$; pr 40:000$ 0 T--» n prprár, ru D- Frrr Psj ss, srjy, p--j«lrrhs; r-s r /:Í2 ^7lC^-pK^^?K Hsp 44 pr-ds C, ru ãss lfs (rrvbndíím-sk ns, prsçõs vs; fz-s nsrçs prrdgs rnãruçõs, n ç -d, E, F Cnrl; r s^ n s lgr, x 5 /u v-, s ngs qur-flrs n: lrrn «lrj Xí4 funs n :u nv Jã VEKDEM-Sf-; Ud F-:çã Rdrgus 3 nus r; ràs n snu ru Jã Tx^r s ngs = r-írn rv TpNDE-S? un V bl, dus bs ss, s qurs, znl lrn, l, jrdn frnl b rrn lyr sudávl lnd vs, ds- qur nus d füçã l Rs, rvsrã ruj n,4 lgr já srv pl lrd; r-s n s Prç rzávl TENDE-S E s l rs, rrn própr, s spé, b pr lrnjs urs rvrs fruífrs, pr» Sf, z nus ndr ruj, rns subúrbs d Cnrl pssgns 300 rés rfr-s n r frnr á sçã "V l-s d 5 sfçs KNJHU-SE \ rns; á rn Cr! Bv Tlls 30 ndrhy; rs n sn, \^NUKSK pr :300$ ur b rrn, V á ru Puhy, qun d ur rhrz, íx;; /r rqr s pr ugl; r-s á ru r lus Crr 63 - Myçr j, sçã CTRNÜKSK Cpr-; prd- é \ j-:õ$, lrrn, ns subúrb x ng J ^r;lrr N"y pár bx; «líb, á ru Xun Nã n ufj (srpr) s dí n rdr 30G5 í( s ls supsròrj ^T"h^PKM-ÍK rrns, rs V_ru D nn Nry n, 9, S Frns Xvr N ín h-s frn pr $y^ dr funs ur^ : frn ; r :y funs; r s n; pprrl 26, Á -u Jã Kdrjus [)r\;j ;» n:«r "Tl-:XL -:H R:"pfs rrns F ru Dr Prr Lnd, d;?ní ur nu d C-çí, vs prsls< prps dr:r; r- ;?s : Cnj r,j ll, s ::js snfs frdã3, dí 7 í <h nhã, r n d; -: ís s 730 J nhã u lp ds 6 rs d r, ru Qu" Nvbr n 45 R pu: púd? ;r \% n çugu á Urns, V NDEM-SE, r->s su XnSs rrn rvr:fd, h dn fruís, jj b gu, br; s dí nrdár; :rr r òn, á ru 5 Lpl n 228 s dus?-!? ír, rrn \r3>íde-se s fj-r 3X90?:}$: f rgn; r-s pr-ç ru C^b;:;u, squn d C2slsl: fírrü z: z_ ds Ds 35:000$ u-f - MM PRSà VENTRE >«\DU Uru«wlff, sjj d (u l rnld nplurn n- v- \/KXB-SE pr!06(hj nn; lu-n prlí, guln, rnn 560$; pr s á r N-«S-l- -! Cpn, nfrçõs, sl M, á f d sbr; r-s»"n l M:\ rn Rsár n 75, sbr, ds Mun, j n 47, rn:-> 2 ás 4 d r» prd^ rè-4lní> p»j)l»ulr» ^ü, n» lnfí, -n Bf»»!» "ln «!«) Mr:--:- Cl l-» 0 n l J -ndj nu f N^u Endrl M SK n prprd, p í#níd u lrí; nnnçfs r n r- p prç Ur, Cps d ll«40, Ku Cnh J nu <>, n ru \rund5-sk p b, r- n ru llddk S Crl n 5 l Vf prsu dn l;j rrn-, lh n» <\ nrdár!, Nã frn», pr«í \r5sl) Ç>l Clby,,->-(", -)) pr r --v; rs n pr -línl l-r u r Clp d l 4, ;sr- ^^l;^-lll^sk jx--, rv á ru Gnçlvs S, Murr, C-,-lu, J> 7 n l u pf l n rrn ás 9 d n lu ^7l^ví)H^^ X ru l Sn UXVJ rr s- M -- VKNDESE pr 45 ns, rs Mun;, ur 47 rnjll pr 6:000$ 3 í=, 3 qurs, z sls pr u\7kndcm-se r <ü nv un r lh frn z, s rs pr bn Vl hrl â p;, nfrn-s uí ru Upg ^87 b rrn, pr;: ^TK^l)vS^ sr d fd, pr lr d Vbr, X;8 funs; r-s V!lr M ;:-; Rsár s, sbr, llpl n -050 «l prd ssbrd, n líndc SE p- 24 n», pr prd nv, n Trvss; l-r Rzn, rnn ís$ Mnfrçõs, sl nls, Hf; pr s nfr s <<sr n, 7, sbr, à ru n nç3s, sl M,, ru ds 2 ás 4 d ur du Rsár n 7S, sbr, ls -\;:S!): M-: b 4 lu r ph 4 ru» Sv! b rrn, prp» sr df, ru Srzd«l Crrê \JTÍÍND5-SK Cpbn, n 2X47 - funs; r Ksr, sòb s( Vllr Mrns, phn C050, un ln «sl prd n\tín,í;?h v, ú ru D M l Cps, -s spr, dr sls, rs sp vss qurs, rsrvd hygn, znl rãdòs; spr, - srvd pãr Vllr M:ns, Ksr 20, sbr vdr 4f bj í- w ( pr^nljd ll S, pr rll>ll nslr v )ln>l»«, n!»n>«nss-m» pnnlk ãjp, l- VU-lí; \^;\l,m du l $ hur d D U j br u ru d (u,l, nu % -- llfflpr <l#, \,, n 4» <0?} rr 40 ru r, pl l» u»l > Hrd r M- ln «rl, r rídu rj-m,,l»> /lnn«, l fr-) n Knãnul, - lnj n u Tvrr llj»:n, u TrKn l vnd Vh S, l " -", -)) >, flr -nní, r; M0 njr 0 n» pr 0, l xlg, lll» j Ul,( SM fj» V<l Tnn ru lrã MKHlU, nl-- j, n» n»jn nfruh pu, pã»», r u Vlf j S, (;; pu» «j Trn r ll, ll R-l, ln- Trn nul, l : l v p } (nh N\, í 0 nfül pur Pll pu J l ;-», rn í:uj -» lf,- p», T-n rv Tl Sn,, Jl á u ll l ln-, r l ru ;,üf u nrí pr b, Vr r C- vlul Prd à u fl, jur, r ^uln j n, Nbu r, p«lnü lrrr, - Pn»: PrJ n Hlár, luvf, C ll u» \nnj l Slv, lpl r«rrn, : - _< luhu, H" rnn, 70:000) «pb & «ll-l C, Í^llr : rlulr rrn Pdl rn d l,»-,n n s;;s> l, v< r Yn! l: ll nlrcl C, lphn íjf nr 5-?5 Cuúr \CND Sl pr 20 nu \rende-se pr 35 nns, rs V préds nvs, b rs, qu rn 500$ nss, jun rrn qu 40 rs frn ru squn; bn á pr; r-s sr Mrs Junr, ru Rs n 6 l M (K- Dr Prnn); prd u Ks Snfí, 20, sbr, n d vnd r - < ú frn pr - s funs, j:$ prd sh" ru d ívrnn, próx á ru Su, jnllá ú prl, bx 2 prf, sn nrdá pr sbrd u!- pr nív; r-s Mur, ru Us- 6, sbr, u á ru Frn 47 d Suz (Vll sbl Drnl, quluh,»"h, - rí «nruln», rbruls, hpym, Tw d&s nhuru T":S l:m-8, «n ru í, J íl» r»l fl» ^f prsã vnlr Nvrrnj ds s prs rp Nã lh sp un órgã u S, Ch jí»!,» plur puf S» Cv-wnl, n\ r lnn l v nlu, njrnl?-\ «n prjsl J nu)-, 0 (-!, dr l f"m!l9, ffvnlu j«l, ru» Uru pv / "J"< u» Vh««J R ln, l»» > {rnj pjl 00 K),, p-rd ru Sn flff, n juh» j Çr, «dn un ánã 5 prd0 vf ;-<n,- -,,,»K)M, prdl VíHn n», rnrnl k âs r Mn/ J hrns rr--l frln r- d lld«>->, lk«jhl pj n r J l-r,,» S T^n Xvr, grn prd, nv, grh - rn, Tu > Sn ulrf nlr l rrr, ru ruj Cndl, prd n fn r! rrn, r rnuru! lj lí b, prd» nr, k Cujlv j-uud- pl Dr J C yr & C, wll, Mv K U Sp lr) j p-l «frn, rnn nl ::), n J <l K línr prd vlr r,lf n r r-) > U n-l X75 UU, ru TlNl)l-:-S!í pr»: prrjl; n, TTRVDEM SK pr f-» dl hlvl,d nr Tldjr T nk-í, -W ^un, K<(rd«(? Knn, n dum ««, íjuüí, <,%> prd nv, 6 q&f, r Cru K -n; r» rr lnn u n G fm,, df n nr v rusjuu Cr u 66, ndr, W n l,4»u"d<> rrn, r-> l Krnd Xvr, próx V,-:!» M- Hp- l l«rr-n lr s brrí, u sprs! rf><«{ pr :v$ n prfd \lkm>:sí prd nr 7 qur, VKNUKSS u )\ rvrí-j Rrlr n ^S, n«: l n, 4 r lurrm, du» l, ru ruj Gndl, Krr Lpldn, pr ss$ Mjrr; r jun prd nv C" r/ llh, Kj C 66, ndr, ^rpu lbr lugu \> nr, - l frrn«n, nru 45? nns»-^, r \revdkm-sl! 50X40; r rrf " - 5» l-s prnp -uu J llff, u<; Kjnj»! F,udn,:ul pr pr 35:000$ jjrn p-rd- ru Cn VrE\DK-SB d, ru Cn lpddn (Sã pr ;:$nu /-(v!j S Chrfvl) Cbrllvò) < -«nu Cr n 66, urn prd Rrn lr- ndr, rsrpr n ln d lrn» á r rn h ru S lfrn- Xvr \rkndkm-sb Vr, «UvS Rín; j» M (S ClrxuvS), 6:800$ n prd nv, S rf Xvr jj, r s u pr p dí nv, 6 qur, \TTNK-SH k ru url (l Mvjrrr); r - llrby s Pluls Dr yr rz prp lllv Prduz vuçõs nurs Vndds h 60 nns,, :, ru J Kd:p» pr-ll -u d> Rn, n nv, nr rl d" Jrépgu grn rrn, 25:000$ prd nv < bns, á ru l sur íj:$, prd pvlu», u llfnnr d S jj:$ pl r qur» nu lru C pln 8:000$ s fr^ snh, rnn ::$ Vll [«b í:$ v S p--l hár, ru J»é ln í (5, l T > Sní) 4:5,0$»:» prd 4 qur», j ls, x frn á s Myr n b p-l ü ru Duu J M:;00$ Cvs (Vll jbl) 4:000$ uu prd 4 qurs, w ls, á ru Thpsn -Prs :Ò$ u prd rn nr rrrnü, ru Cr (5 d Pd) :000$ prd nv, á ru TbuP5n Plr :$ bh prdlb f qu s r ls,, 4 rn Jullh (j á su Myr) prl j qurs, 2 s!, 9:000$, ru GuírS dó (K Rh) n prd nv, ru,:ns :$ Vs n<l! n prd á ru Prr F7:000$»uv;J» (C R ds Pd j:s$ prll nv, í ru» Prr Fgur; (E R d l drs) lé í!->é, urs drs prç", ll/dls dffrns, uí prs dnhr sb byph ju rr- óds; r s à ru Cr 66 3 ndr, srípl n 0:00 JlJ & ru n M ns C ns 3 jj, r» ^^K^;^KMSK? d «çã d Pd, du»ls, qurs, dnh, junl, grn ÍMns lrd; r n r n, rus, j prprár, n s dln nídrls 9, lj, r d«cr- \7--KXJS-SR X év & C, pr 6:000$, 6 préds fíls dj rn, nv?, psr grns, fr hbs; sbl, n Víll í CENDE-SE pr ns, prd nv, nr rrn, n Myr; p s nfrçõs, sl M, á ru Rsár n 75, sbr, ds 2 ás 4 d r "\TKXDKM SK prprds àbbò r- ll ru d!í:«lí n, d s 5 Fgur & C: G:$ Grup :s prds bs nsrur,^ u ru J Xrs Snhr J Cpbn íí:u$ -Grup s préds n s ru, lbr lrns 5:000$ Trrn á ru Prsb Wrnçk, 5j J r Crnl CUu, f u 2$ Trrn rn Jqu Murnl, :u^ n!r J" - vnd- lân, T rn 50:000$ pr B pn á ru Vsn Sn Prd :6:?$ Cru;:, Engnh Sn- Prd á ru d Cpll, u P4:uJ d, -":::> Prd nur á ru D: Mgul 5:500? Frnns, Hõs Prd á ru Fur Mnn3:000$ ç 66, Pd í;ql$ Trrn n Bfg, pr d ru lurny S:$ Pr á ru Sá, nr 39, Ksív;3 Pd P-dís ün s r Gü; 5:000$ M, r Myr Prds,í n ru d Esçü, <í ;:u$ n s$ í) Clr, rn pbn Fgur & C, Vnrs 55;s 0:003$ \7"ENpE-SE pr 80:000$ b prl á ru Vlunárs d Pár, írvs frn pr j rs fus, 0 prd ê r nr rrn, vrnd d x:\ d s lu;: lr, r qurs, sl dç v s, sl jnr, r>\, znh W C un grn bnhr, W C pr rs s pndêns; rs lurã á ru l R=r n C sbr; u ru Suz Frn 47 d, (Vll sbl) < ENDKM SE pr 46 ns, s prds n n Urug-3y, prx á ru C^-n Bí; pr: s nfrçõs, sl M á ru Rsár 75, sbr, ds 22 ás 4 d r TfTEXDK-SE -r l"~ <l rrn nxs ru Hnr, prç :: j$, hu s k ^:: nfrí n XX&s C:U-l" -4Í Myr, l «7»-yÊNÍM-S» «< Ü lgs ENTREG MMEMT Só nã bíl s qunj nã qu\ 0 Esbln qu prr ÍnÍCÍr"l vnd Mvs Prsçõs, hnr ds nvdr ds s psss qu prs nblr su s, fzr vs su rzr, nü nnr» rã ^snlh srén vs pr sls VÍSÍ«s, jnr rórs, s s ss-, s s s luxuss, b rn sr d! ps, phs, srvçs pr lv-, r, nfnd H0VÍS vulss pr ds j s pndêns grn snrd ds nsss rnsçõs, prg çü qu ns s dspnsd pls nsss gs s),!! Cpluls Ess n s nsss blárs C d»! gurhr s sus ss, gr hs nfr, l J s frs ds nsss rnsçõs ugn qu l l f nss slb-lnl C s nsss pquns lurs sf vnjsn rpnss pls grns vnds qunn uln fzs, ps prç UÍC0 3 ÜXpr 3ds Tnds, sj dnhr u prsãçõsò Pr dd s nsss gs s Ess, r> lls grus nss lg llslr pr :$, s nv, sbl, rn grn; Vll ^;TXPESE vr rr 4 ru d Cr l q, lj TTENDE-SE "- ru Mnl lvs (X vr) ; s frn > rrn > pr,í fun?, prrç :$, pr9, zv d Cr n ru prr, TrKNDKM-SE l»r lílb l j»; -l fl T )> Rn, bn J Ms V» nlls pr; r-s á ru ^ulpu «:n» snxl grj r s n Pd, V d, n ru lupu rnr bdrs J M) -rn, rs br nsrur, ngu W ^^^NDESB C,! ré«rf pr, n f b rrn pr s bns; nfr- nws r-bj dds l l^u«f, :! n; grn p» - uvr» s--» s, pr fvr, k u Cngnb Dn- r Frnns ru r~ >U r 6 j4j M, ubr ds Cr u 9 á ru Pná, ru d C"M 9, pr 40:000$ prrdr pr f Krndu, 7 qurs, sls, qunl jrdj 40:000$ b u [rl spln^d v pr r prsl lr^ò J 0r; 20!ó$ ynf prd n ru Mur, prx rr Grç- srp TENDE-SE prd n 400, d Fgur Mll; r-s á j X^ENDE-SE pr 50:000$ pl Rsár n 48, B- nd nã hb, n ru Unguy, prx Cn ll Bf; u Rsár n 48, s préds nrí ru Bulh n 9, lbr TTSNpSMSÈ, ru d Cr n, X lj zv & C, bns ls úr rr n & :j-,$; 2 :$; 2 :su$; ns rcbuçu, D Rn ur?; õs nnnds préds rrns, p vnd, préss sb hypòls vs N R E fvr qu n5 ns prplj ngí qu nã nh prfn ls ndr, u ^Rlng? unu s 6:000$ í» SK pr nu Jn n 2S uu Rsrd 4 VENDHM :r- snhs, nn 280$, r n- \^;N[);-SK nlnurl n-m Rrlnj Sq \ s rrns, p (V U Lsl^l): { ru Cr 66, ndr, srp- ç6r«nu vs; r J Krd S» u Cru s j^é Mr d C-n^ r u, VsnÍ n», r d Cr \(n:,\dese pr 4:00^$ ur rrn â nw Thr d Slv, 8X25; prp dfr á ru d du; us TTKNDE-Sí splnd rrn, ê V ru^ Crnl Pdr lvs n 95 nl j ;\f, ng u Pá Knn; n» u :v>- U S Prns Pul [s 30 Pdr lunxrl, n á ru d f, Cw \ríxde-se pr 2:000$, un rrn 4 ru Br Cffp; 22X50^ nvl V-KVn-M-SE T pr 20:000$, 66, pr 4$ n prd «:n pquns ss, ud«nv pr^^7"^;^>^;msk x:u á ) Myr, rnn 7>>% U-s á ru Cr u 6b, ndr, s rlpr n, á n <U Cr n 9, l\fkxl>e-sk j zv C, pr 6:000$, l rrn, n ru Trf Msqu, dn sõxf s; pr 4:000$ l n ru PkH, dn n jun $ =0X75 s frn pr 8:000$; l-rn p rn p dfr, r Vsn Sn sbl, jun ru Mns Tvrs, dn 2X42 s; pr 50:000$ un 0br(> ár rrn prínpu dfr, u Tlu n Hrs, nu5òx00 nw,; -:»$ üü b l rrn n ru Vãlldrsj Cpbn, 20X30, é squn d ru l-íh; 3:000$ nr ur rrn u n Culbr rrz 60X [/4 S Chrsvã n S! nur «d unuld \rkxpm qur, un - nb;!> rr: rn 0X4, lrgr J funs > \T; s Rs, K <b Frr pm n, rvs B \\% pr 6:$, \rende-se pr 45 ns, prd n frn 4snhs ns funs, rnn 6$ pr z, n Cd Nv; pr s nfrçõs, sl M, á ru Ksr n 75, sbr, ds 2 ás 4 d r á ru d Cr \rendt->e pr 50:000$ prd hy lj pr ng, u C Cr pr 6:000$ prd ru ^Tl;^^>l^Slv k rxns Chrsv); r s (S ru Cnuü 6, w ndr, CKrp n Jfrns jflhr 4 Ul,Ru ds ^írsbnls^, lll (Enr urvs Uruguyn) pr :500? rrn \rlv»nlh;-sk X50», ; VHSrj çs Rs; nfrçõs, pr fvr, «r Óul C::r n - ru n 2C0 -TNDMSJ -s sulurb, Vn prt d ups pr ng, pr 5:000$; J-s íír; rnl-s ru» {rrl Câr 349, sbr -\7ENDEM-SE p9 rrns Rs (lld llnd- luz lr, dsn d pl pns 8 nus srvd pr 70 rns dárs d Lpldn) vs prsçõs, n r nvlls, rbrzs prps pr dfçõs; r-s n ll, n f d ru Qur Nvbr, Cnj, s ngs frs nfrçõs á s ru n 45 TTKNDÉM-SC s prrdu n subúrbs, ujn pr nçg uíj pur Prç :òbu$; í;sffrí; fíl r-«ru Gnrl Câr n 349» s br "VTENMvSK ru gníf pr 30:000$ prd, á r S Çhl; r-s d Cr n 53, «r Vll u:n prd b n VFJNpE-SJS rúr, pr un phrn, s pr f l, vs r l"í nü :u xsr s ng, b njf ínl, grns zns, rn sj; lrs Trr Nv Tbô; lugul j$, dn rnrí, s luv; r-s n prprár, á ru Gnrl Cu r 340 sbr dv-s3 rr-ns p5- Brrr \r-;vdm?; ã rvss ds; r-s Frr í; çã fun?, Lpl- Jn "VrKÍTíE-SH rrn, ^nf pr» pr pr rn<l vnd, prtlllf & ru Jkjr-Club, pw prç vlj â ru ú Cr n 53, d 4 l r s n pís Bbru, >rrds -rr» )-n lvcntkm-sk á ru rzví; K; pr prçf» d Cr u 53 d : n 4 brs, % rp& Kub^ "- ENDEM-SE suprrs rrnjl á vs prsçõs, n Pnh, (przívl lld dsn pns 20 nus d d srvd pr 78 rns dárs d Lpldn), s nvls, lguns rbrzs prps pr dfçõs; rs n lgr, Sbsã, s ngs frs nfr-s ll n fé Lvur, rás d Cl çã pr :$ p- hár j 4000 n"s pdrs, f n j^/^k^desk r dus rurs, n s «n:, sud r Tdns 05 Ss, r nu J _ çs; r-s Cr>-lbs, ru Sns s Psss n 72, sbr VMNDlM-SH s prds, ç f ríllí d T ru, f s Mr( jp-jr, dus suls wnhn, s nu d s Rs; :-E k rvss Ur^lr çí n ^8, ;í Rs, K F rr» f 9ííÒ Prg pbldn Dk -r:-5«\7>;ndk-se ds vnds, S Cbrílv, sbl Bfg; j^:q :$ " hypphá z «nn R» flpí n 96, sbr (p^^-plj Un fuzd s bns ljs» ^/r^^)km52 uí, «rpr»; Urrn préds psbrç-lb, yl s lvr própr, ru, «n gr rbrrír, s b» pl J»l«y-Cluk Cslur» «s ^55 d Qun d B Vs C«p S ChrnvS, n ul rnh», h jnr, rs ur», bulr W C «rnr «rr, ru Cpll^ pqun n; -:«üü n 376, ng S vu Gnzg \7ENDE-SE pr 35:000$, gn f prd hár á ru Mglhãs Csr n 79, ng 46; sá br pr sr xn ás n hrs S Chrlrl; CLNC BE MLÉSTS DS LHS r r Brsl Pw-Pr Mur Brsl FlH Gnsnls s s ds d srrn n lrg S Gr b 8, ás 4 hrs - Tlpn 45 REííS3CÍG3 Gunbr, 48 Ru Psss Mnl, 23 (U

11 W$$WM- $ ---:,- ::,- è% lrrt > MNHà lulng, 9flfMfsfflM3 «^---r- ^^ ^-- ("-r-) r< f\%y r ~h &_ n USE: Prçs pns: n^l^ Vnuu---» «fm - _» Br rs ru d lln u?»» - l l»»»u qu" lv» ln- S:?,_, dl 8 Cl»l»luv»u p» 8, Cllluvíu, luuj rrun» r nu l!_-, ln /ldr, H,_"" lj "» r - rllü» "lhj " w" SrfK:^ d _ ru» L dl lr «l»u» uln-l nu» uníp 4 ru U»rl>s»f nr dr llub "_«"_ rdl u» UÍMf» r», lllf»,-,_,,j»l ul»_»!, pvn», l "»> rd, 4 u l»-, p?» " --" U" rnlr, U»»l-n->-; lvl 4 ru» üulrl pn d- u» UJ-r- -» TuT fn_- n» rpln, - fsendem-sb s Rruf- V prd jrd lr, próxs á ru Cn nl u d Qund n C3, fs 4 dn r; C>rn-, 4 u Fl q«un» d u» _» j llud» u W <_, xlln >nnül!-bh,»»wf 7 --, rn lxl, rj «jnn l -J»» S^T-íf - ";"; ur» rvr» (ru l-,»»«ln, nu d Qund n «-sr " ~~u»» - V» _ ludèl,» plnl --r» BX-s r-dp, prl p»l l,»>r >»>: UM uv: $ «du VENDEMSB bn» -T-ns K-» (lld dsn pr u nus d Pr ru Esrd Prr Lpldn srvd pr 78 rns dárs, llurnd lu lr), n vs _ pruí n lguns l s nls urs nvls, s prp» rbr dl«_8s, sn slbun» rbrzs s rrns ü sus lnr bllmí, sudávl grn fuur, xlln pr bnhs próx, pssn águ n (rn Jun 0 ll s s lvnn pr- - vll r 80 ss Tr, n ll prlngn d ru Jã Rr- Cnj, s ngs frs ns l us r ldunr nfrçõs n pll Sn nôn, n rfrd ru J Rnrb \nndf-s; urn rvr íruí rnr -", rt hwjr, h-»pn» P»rur-; P vr»» ur d BMr JM0 rnlfí Kl \rnh-m-s; lns ls rrr»- n--n- dpr s_sr!ul»rr p- >!jí pr vr 4 ru lw /l; jí- Vr p ldí líl r rn lrrr YNlí-S,, pldn, n- ru V:n):í» p -"""} < f^xjís r» ; 9 J " ns-, b CS lvu frnl rrn prpw rnn M f" «; r-u «Vlrfrl Slv, u d»:ull n» lr_r ^rl;^ll:-l: rrn ux,, r hln Nun»»l U > r; rr, ru lr, ln llrr» n - CLu Nv \nn~-sl pr jní prl nv, nr rrrn, pr nrd»»l rn, n -l_»l d» lju; r - luprllr,»»» «Ur d n d br lpl"srpl) ;- - rr u,;: d, pl n ru l l»»- 9» lpl» rnl) Cn l»»ur» 3)7 XTKNDE-S n l rn ru Vnl V U l M prç ílw» Jrpg- r-s á ru Ur f-- ""ENDE-SE pr 20:000$, f znd l r-ã, sçã í pr, n Es R; r-su 2 ás 4, n ru d Qund n 63 "-"KNH-Kl nv, ln rrn, djpl l ul»» rnr» -:»í»lu-» pl l" llr r _)-n»r» p pr pqun fnl l rn nl_ lr n: s us prlns, jnl bn» p qun prlj» dnj- 4 ru» /--fr n n 3, Mj-r, bul-» l Jé Un ^rl-n^!:-sl: S ru Rhul» - bd nsrur, -n «- nuru», p íl» bnu» qun n" rrn rvnr fruífrs, 6X50; r», á u l»r n? r -u nrã lr vnj ^T^!),:-S^:»brJl p d» nr, r-ll r-,» - l 0X0 í rn» R Cpr Prç l-$; r""» «Culâs ru Uu sr n -^ TNDÍ"SK pr 7:">" n pp-,n n, nj ru lu u U» su ur n nu Snr Kurb ç»»" ^; u llpl n g» wrsü, pllgrph) Cu- lu/d ENDE-SE bn rrn á n Dr Prr Psss Cp- n, 0X50; r-s n ru dn Qud 63, lr, ds - âs n- \rl-:\ l"-sk p- 7:00} prr xlln nl,-nrl ll, s p» -> slnh rlu u- nr» s prç, pr llqu lr u próx Jnl /lsu-, ru ll»p- 96, br (pl»_rpb>) <d V l-j»rnd;m-s s-p-r» rrn3 n H- % s, v prçj, lguns l_-, ur» pn», rb-lj _ r «u n frn» ru; próx p pr bnh» Trí-», n- ll rln-nn d ru Rr, n Cnj s ng» rl» nu ls uls >r -Murl Tb n pll n nn á rfrd ru Rr, bü un pln ndl- ll T/ND-l-S; prp lí r rrn ír, 75n? Pr r Nuns C! r - 4 ru lr Mqu n 376 ndrly \7ENDE-SE rrns ls s-» :300$ 2:000$, rus nvs, : íj fs, qu brv srã lds á n ") Rn Cbuçu gr rnd pl su subrd bn Lns Vsn- -lls; pr rr n Bulvrd 28 Sbr n í C_ Cusl VPN>ESH»k l» -l», -nl, dlf bl : r» qur» Xfü, n vrs fn b prl p (ul, l n rrn qu - lfrs, p 6:_u$; udç-s - funs,---nl nl n gnl rrn lr X, d-ul b rnd p» x á _5!,"u vlsnll l\, Uç bns; nfr-s á ru Nún!- rru n sr Rnl (P prd :u!-í_), 3jí ^r :N>K-S-: l lrrn ru Mn r Vnrn sqpln ru > ll n s Engnb»l lu-n nrs w ír-n 3 r» W "u:d: r8 ru UfURuyã pr n u» un grn, du ns ns ju r» sru»- suprrs lrrs -p s pr r:, ^ ns psgn n \7-:s-:-r": \ fznd í r? "funr s (r _ p grdur rm b,--: lns l» us pulrôs h, prl:ld--^r pr unu» s rs gru lrs -ul» rrns (rs), dsln ur U pl Cnrl 0 klnu rs, pu s u ns, «d Sznl Sõ l «lnl r r_uur s d, rd nhs: s suj Tr- s srs Culhl Sr lídr-uj Rznd K d--> R d :< ü/, rvnde-sk s â ru Vn -- V ru M n 7 s p-s s s znh, çã U h: r«s prpn-í, í_ ru Sl»_( 2 n s sçã, nü s l lndn nèrl rn; js pr 20:000$, grnd»: > ll nr jrd, nn frguz Engnh Vlh; r» _ ds 2 ás 4 n ru d Qur, d 6,, lr V CNní-SK: prd á ru J «lnu -Tl v á ru Uruguyn: prd á ru l Julãnl prd á ru Pul M S p us ns lrnj rs 5 prd u lfu0 _ p s 0 Hüdul b 3 prçlíuí á ru Gu ü Uüf _: prdus u Us _: prul --s á ru, Bsp, prí à ru Unkr (Tju) pr á ru r_ M prd á u Mr K_ p nl u á ru V;,r Mlrçlls prl á n Drhs d Slv prd á ru líuln (Myr) pl» ã ru S (rns Xvr, prd n KhgíU íív j rrn á Mqll (XlS) ru» ru Ü-^ pr l á n l Yxx p l 40 qurs, Prpls u» pd» - rrns n-,u, Pr: M s ; ru l Rsár u 4, sl " ndr Cruz M Cru, d 3 ás 4 dn» 338 ÍJTÍCNU 5M-SK l-s s rrns drul d rs frnr pr -f urn funs, á u Englsq Dnr Jun â pdr, u sçã usnu n; r-s á ru Urufyrj»» 3379 KNHKM--- n- ls rrns, pn- xs á sçl d Rs, subúrb, srn»r 78 rns dárs, d E, Pr pldlná» nus lr frs "r -s prlõ--s; p r- r ds ums ru d Cn rl r»» " ndr; ngs fr-, ru n- - -ã<> lr, «r lnl nnulm-sk rrn» n sçã K- «rn-s nsruj5s préds, 2:500$ pr ; r-s ru Mv -ln n j J> Gv nh Trr, f -í d> us dònrõs \7ENDE-SE pr 22:3, pr- d s pvns, n lr pn d ru Rhul; r-s d3 ás 4 Qund, 63 ndíse b f-:--l l rçã \ lg fé b - ngnh r; r nfrçõs á ru Thphlln - : n 74 ds á_ ds ás 5 l Y rnl--se n nfrávl pr- d p íl rn, n -j çrn? qurs, sl vss, sl l- jnr b lvr b vrnd u l, pn ól, spns; s Wr-lps grn znh, p águ nun", p nsllnç5 lr, rrn pr jrd qunl, b íllnbr prã hbvl; pr vr r á ru rn u 5 Chby, Myr " lndrs un rrn n rs frn pr 50 dr funs, un -:lf n ru í J n 6, Clby, Myr; r-s n pr Tn nu- -r 3 J d ll \rendèm-se splnd» lls n n- ns, n lrd d l-nvu, rjá; nr sçã U d0 r Cll íò, 5 nus dsns d ul sçã 4 d qu s prn n Mr ü-> u- u Ü-j dur prn ; 2 r? n funs vrávs;^ pr vr r s, nn Gnçlvs P- r n Fznd l H Vs, nòs ls s, é â> 8 - hrs d unlã p s 5 lrs d r ;» dng- fs durn d ^-_lv^)f»-sl Rrn n vá, líqud s gà Sú \7Tn" \ l»! vnd, pl S Lln;sv«â, rnl j:u$ nnus; lf u ) ;n»:s-: r 4:000$ sn rn, á ru Sá V fng,n 56 llr, \rendem-se s prds, jun > s u sprs, pr 27:000$; n ru 2 M; r-s ds 2 ás 4, n ru d Qund n 63, lr "\v KNÍ>líSl!» j:5üò$ prd vlh grnd; rrn 3X50, n Myu Ál_- 50 n llr jr- -SÍ grn rrn nu My pr r n rr-»:; sá vr slç dá rnd U- 40$ nss pr n, us; ò n, sr V n, á ru T nu» :,:: n 37 fun, nulqu "ErjE-SE rrn, 0X50, lg n ç d vnd V- :r Su, pn; ru d Qund n 63, ds 2 á_ 4, lr KNJ-SÍ b s, rrn \ pln r, rv fruí f-_,r l nxr; s ; qurs dus "-, b -s-lhs; 7Ínl nd; rrn J rs p á n CCugnh Nv; vr r lvd Sn -Mr, çâ nh, runhs ns, nr sã l"2 pr: préds hyp g-s Lps Rd gus, ru^ Tr;\)~--í > -Xl " T vndk-sl un prd á ru Tx-r d 7 zv, 0 dus slns " qu - bu qu nl s, bn C dur á pr, pr rr á ru b lspnhrs n,ís 3J35 -s í uu gu r, u s dus -vls, z bundn, n rjçu n?, dus nrs 0$ nss, u ud^- T»r,\u-:MSE > un r:- nh, ", d lí llj p n< p, rlj ;_-$ nà - n n r - lfr s-ulr ds s bdd s,! ; -ã upln l\ - sbrçds, rrn jjxó, d rvr, fruífrs (l) Lnd!»n Jãü-s urs slü^n n v ld Cnrl n j, qulqur hr n; prç u é 5:s$u, Cu-n u s ^ y CN- SH p- 0:000$ b prd, % rrs qurs, dus sls u s (lp-nns, suprr rrn dr ::X:~ á ru Cu-r Mglh-s C rn 55, r-s 37, sçã í h;! ò g rn M-Sl l rrn á r_r Jsb^íãr l «s Mn, n - lngnl Dnr, n s frn,9 rs fuuf; r á ru U rguyun 6 ^r:n)l-sk pr 4:r»»$ un (rrp»l Hy préds, nsuçâb spl r,-> rf 5X $ í ru Vn Qur d M us; ;; r-s áru ^ j-n~hr; C-r n 57, srçã K - hu 38 "C-TESDE-SE n h» > u» Pr v; h u»l Ul Pr próx á Ul»l bns Myrr du- "ül--, rs QUr 3 sl snh vrnd, -çu rín bn rrn, p- prç rr-; r-s à ru Jsé ã l 9, Csh SD-l,-» _: À&ÂSÂLH qu "Águ ur", 69 uvr, vn s br qu urs ss Css zr nglz, frr sd s Mnux zr nglz, l 93 s, _, Mnux nbrz sd, prs s Mnux drp s, rs d s Mnux zr nglz, nns nlj-8 s -ííh pll, brn, nz rrn s lls pll lnr s Bluss lh, prs s Bluss lh brns rs s Bluss lh pr nhs C l-rs nlh snhrs uns Cál lh pr snhrs Mlls rp sné, snhr Css lü, snhrs nns Mnés lá pr snhrs Ss vllu, pr rnh, snhr 50í5 30S 6S00) 90S 255 5S 5S 20 S ? 5 $000 7 $ $000 6 $ Ss vllu, pr nhs 25S 000 Ss surj pr nhs 30 $000 Ss srj, snhr s 25$000 Bluss vllu fns s 5S 000 Pls lh prs, snhr s 20 Pls lh prs, snhr Plrs lh, brns, nhs Plrs zr pr nns Sbrus zr pr nns Ms pr snhrs rgs lh pr rns ll f pl Gíls n Dr «Glnrd» s s s, lgns hygus, pn sr us só Cül u só u Rud pls rs üàbldás éds Exlusv d «ÁGU DE UR», Rsn-nssãs» Enxvs pls Frlds bsrvns právs, u prs, hvffns, spld d «ÁGU DE UR» BPTÍSÍTS-Enxvs pls # s s spls s r sk rgs d «ÁGU DE UR» é s pl bé s vnjs prçs GÜà DE ÜÜR0-Í69 rr w~<m«-^ \r KNHCM-í-; s pprln- bx; nfrn -r rl-é ru í lf n, :<}, ds í 5 hrs ~- F :u rl S C: rds ru Vn gs, s rn:, pn " d» ru llr (ú, fã r-l-r»: -,,,,;,, SnS H, ru D Mrn, ük3lí 20 s3; rnd, 22 ns, Vyndã GUMl Svrn, pr d rú d l,-sgn "rlí, r; Ur M gul Frrr, x Rj s, sã nv, rnürns rds r-- Vín :í\:f sbl, u: gru^ s ns Prd ru Cns hlr Mglhãs, n" r lnl hár; vv Préd, n Vsn Fgur, nr d l Prd, â ru -s llr -r d rr Gnrl P ydr í d á ru B Jrd, pr pqün^ fü E-rd, á r Tl-vn-, Sn Tl rl nr rrn rrrn ru T rbs, 20 p- j pr Vndérf Fgur & C, lpn» " 55-5 L_# \J\ rb s>_hb: M () H E L N rs yls KUMBER nuns s Sns & C Bu Ríppjí Sv (nns ds us) «2 VRNUKM-SK l""" :,",;í_» íí «M, «-«rpm» n l CTJn>RMÍ8 íw «rr_-_ r C-n 6 - -Ur HK»-"-» _ V:n:s ç«u»»»»» «hpp» """ Jun í ruf»! fílm <- """> " " «nl, nr^rl» n pr» prd lrrn» dl dnhr "»ypl, nudr U-r, d n» 4 ru d Qund D 63» só ngós ls HNDKS pr sn:n r»"^, P 0 nu»,» «N p l n Vdl«VòM "-qu_ n T4L"lü»í Jll» rru nu J,»»X nu) r ru l Cr u 66 «Jr,»»-n LTERS U Cpl l V_NDKS pr 40:000» «, r l pn»» prfdl npvln», n ru»b l,» nr, l- -nr» n unu d» prn l»» ru» J U_:_(_; r-s n» Cr 66 ndr Mr p -MnS b llu \rvsn-s p nuv, qur «nn» n >» Jd,, u p, - Mvr; ru Cn 66 " nd, ulpr n ^"l:n)ksk p!;>»j n l r rl n» nxl, j»> «T«nd» lünlí (C ^_b:n); r» ru Cr n 66 n!»-»chl>r n VKNDJSH p 5:000$ ur prllu nr rn u 44X60 n», à Vrr M rll» (8 lll-lul); r-v» Cíu»» u S, " dr #rpí n TrUNDE-SB pr f:# T prd, í n ruj ru Cr Q, r n r$ prn Cndr) r-ndr, --»: r p TTEN-DEM-SR pr 55:000»» pr-d V nv» u Gusv Sp l): r--s - ru Cr n 66, ndr srpr n \nxd"-s< "r jj prd, á ru ü:n Vsnlls; n- ru Cr u 66 r, -pr p rn "$ pw u» rpfu-ís; C 3000$ un prd QUC d rnr, r s üs n rd- T lj V CvnM-Sl, _ d Cr n zv C, pr j, dus s» n» pvns, lugd ur prs uru-, n rv l Curgn) ^7:^^K?F pr-l n ru D nn Msrhls - rr lvr n du» sls, lus r-r- nn rrç prã; f nus n Gnr C n -58,»r Mrn» Prr, ds 0 á_ hrj^ pnr fnl», n rnr Brn r r, própr pr vnd u fl»r-, n ru Jky Clul» nr 233 n r, n,(»»»\ll\-l» V-VrM» df TW0, l rende-se b rrn 22 rs frn pr 66 funs ã ru Duqu Cxs, pg á squn Bulvrd, pr- (j 24-S; pr rr n lulvrd 28 Sbr n, rrnh, Vll sbl Fxrô» dlr» R>)» n-nl--- u üvrn Frl n s s nu hrs r-"»»l l lu Ubrly n -lü nhã nhã NVl PLN»l-5-2:0S00 n $000 ls U S rés Qnrr-flr, 2 rrn S000 Pr vs rs d» 800 rs SBBD, Q-J: s 3 hrs r Nv l-n 00:S pr lsím» H l Ur H Grn lxlru-lnur Lr S Jà EM 3 SRTES : - :< jnuhn,» 3 lrs lllm Ml 200 ML FRNCS 2-2 " JunllDí U hurus [[EM Ml 300 ML FRNCS 3- n 24 Junh, \ hr l-uem Ml 500 ML FRNCS Tl 3 prnlw u»»» M MLHÃ0J2 FRNCS -rrs ns ünktes-ns, $ 00 qnrlns, (SU" < qulr(_-nu» $ «N: prnfn dus blhs sl nluí sll xg pnr l N s prus suprlr n 200S»MW sül Mjus n Clu _ / Lllll-s í vund ds s ss d p Fürul 03 Kss Nr Sul s "dl»>!» > hlll l nfrr l-v sr unpnb n» ln ú»t»» pr n rr u-rn»- {d>n n» jnlr» ffruu» : \:»/rl» J C u <ln> flvllr n»l Cxn 87 lnrj -lrgh- -, "VK» «4 f;>> : brr l - > < \%W Tlrrru»> u V un, nu r B u n j» CSMCNT-, prn»r»n» ru u(«l«, l ll rln», ul n; ru nvnru l nr -r ], CZNH (-M-jwWb l>«r í;!íj «l Ml- 4J7 «l--»- ru /ln K-MMrr, -l n ul nl brn n jh-lk j»nl p;u > d : f r; r l» ;ln-l ;-!»» r - - rrlll-»r ;: -» rr_- u drll n -lll Ulhrll nubfn u çff < r "l" -,» s- -fç-h (HVfU ;:,_»- L\ r rr--» f-í s CnC) V nfr_n_l r»ru r,r nn _ u l» Crl» 5], >»»- d»» )» Tlrp 5l J í_ln3tcç_h8 V_llr rmpr V fju-r» Vv» dl nur, r nr nr r "- d l^f4m);r»» u fr > fg u unln (r rgulr Crs Mr<!rs ru Gflnl (»k Íu n 43 -MPRMSB (rslln» r í-nrns» -/(J-f, burb Nkhr/ r G r n nn <»»»:»- Vll,\ n CH Nr rsmknts nurulçu r» V! pj-: nvé udn á u llllhlr-, _ u»!_ ll»lrl n x4; HMrr - n» <-»«d n n >5» n-lr ur» pny kn U -:ín fur n llrnfl -» :) «n; ur - drrrl f U lunn r kr <L pr «í- ^MrRSE ur pr vrh nè^ -r júu rugu, vrln- jí rlgl n u bs- n lr-ç Tlrn n 6 «vl; ^^!^n!^sf, f" s--j nr prl nv n l!f-sí ülunn r» í ru Duq Fsrl» n _4, s nus d sçã l My-r; rn» jrd, nd qunl l-s» ndçí lr fíl rn; rjlv prprár, nn s [>r«l d» 8-s urs d nl- ds 6 ás 9 d nl \TENDEM-SE ss, n Myr uuu; dã l nl; r»;,-» - sr Dur, ru Prr Mrç n ;," ndr, ds n 4», junl u spr» pr prç rzávl XrVNÜGrSE f Muá; prd rfr, r, lnd vsr n r-f- á u Eu n n 7 Ms \rexde-se rrn ru l:r» Nuns, n s frn pr rs lu:-» r-s s ru n -l, l Cps, Nvs DVERSS C-MPRMs» rr-n r u «r -!r- qulqur lr, í»? b<, n ujn!hr Wul"; ru Trrlv D» n j? MMM Sl vln-m pd» /rrnõ l lçh«j -u fç? ônfu--ss, nr, pnurs, ; n nu d Cr S3, lbrd», d é 4 hrj, p Uln Tlpln, H-5 pnzs NHÍRNFS n» n«n» v^nn pul»»-» pèrvj frg b r L S->- rlf Dfrí Mu- /lmtlmntk D-lr q>u- - V jí - ) - rbls pl (xul qu á vs s r vlr, uj rn d!: \-V-> n u lj j DNÍER D-s sb hyph»!» prd rrn, jur» u (\ s pss v qlr nsrur dá-w dnhr pr nrçs hs r ú rrn KrprlUlS nbr nvnr-» pr xnçl us fru Ds furs dr pllj s nrs u usfruà Trr n sr Frrr, ru l uvr n 68 sbr MR NZR-TH, rss, p» ju pl l -nu» p» nu n h pulblmd rllr r d- pbr, é _ p rlr» U» s rçã DNHER bypl nwv» jurs ls, prs rnds ;» rrn», prurç» nurl»-»_ xn» ndr, - ru Uuur N n 2!, Sp fn UC-Sf pr ss lhs, p^r XXsr s; pr> d n»j d rú»l vffrjlhh Cpbn; r-^ n, n ru L^ns \3un!s nn r 0 39 S BNS CRÇÕES U snhr»ur d vs, 67 nn d, p b_-> ás ls rss pu su sub_ír: "Crr d Mnhã" rb qulqur sl pr vlh n, UG M-SE Vnd»» 300 XX^bnhs r s"; n ru Pdr 40 4? pr u:$ "»>,»,, lrã Ulá, prx ;õyr Brn n 90 u Udvl),-! Lb; ur pr rn, ru S u- Cn; sr Chvs, á ru Cr n 7, sb ; s, Mns, pr 6:u$, b- r»- d n Cnrl 2»; l-s _ vnd U lj _47 \RENDEM-SE ls rrn» - -é» r udr prr,l"»», nu lnl uxlr, íçá n r ruj; r-s: Uh _rn \rd \/-EXPE;SE du sls s rs qu u, : pn llvl á ru V Nvbr, pn; pr: 5 nü, dl qur qurls, dus M- s p-ã hbvl, nu llunnçã r, á ru D Mrnn; pr -; n, rr qur ç3 nvs n: s qírs, sl znh qun l, n çã Rs, rn 280$, pr 22 ns; rl-s r Urnrdn, á ru r Cr n 57, sbr, d» á 4- nnl (yr 0$ p"dí nd ru Sn ru uvr 08, -5 pr un sl s qurs, \7"ENDE-SE pr 8 ns sl- " prd d ru zns n 36, S Jnuár, prd s r r sls, s qurs, nn pux l, lrn, bnhr pqun qur, jrd; ds 6 hrs d nhã n; rs n s r s?_ - ;ç\ u ^Sj_íw $_ --MC y ã T7-NDEM-SE í ss junl u spr- \ ds, un rrn; qu pr un ru s 44 pr ur; u sçã Rs; nfr-s n u Dr Mgul Frrr n S ", V CX DR SGURUS MÚTUS u-zd íunulur w Hpubl pl Dr--060 n 42 p- g s grn Fülz-â ntlsur Füíí-í S n 3 f: EU DRElTà, [ú\ú] CÉ Psl 04 - Tsphns 3042 C EV S NS l-td!! gn grl-ru D CB, 3 - Bbr ~ "lünde SK pss gs " xlln rrn 2X50, ru Jqu Murnh; -r-s, d»: ás 4, n ru d Qund _ G3 \ ren DE SE un fznd lq- V rs dz rfns 00 bçs g l rç, rn--n05 funn, p fé, rr gurn; pá b-ns, fn - í-? n- dsn R du r_> r r-s»: Gu;, -ã-à, ru Rs n n 37 7 ENDE-SE V hí- r-», bd d :nmrur, du s-- 5 qu s b rrn rr ds»brçd n hí -u-lb rnj íc-rd r, n Pn d- lubrj, bqu, Juf Pn»_ \"7"-EN0ESE ur hl prp -- n -"jáj pl- nfurr-f n nd<"ír {rn sçã, n u u í _:_ç rrn GNTN-NTL 6 unn sndd!) uxíls úus qu, rgnzd bss snlds, pr sbrn s hr nbãs plns sgurs, yrs ddulls púls ppuss- prz Tx, dn s ndçõs vngns sguns: CS GERL C un jó , qu pó sr» pg prsçõs ssrs u r3srs, s dr : U púl _0003_0_, pg s vz; u: U pnsã fx õ0s000, pr z, du rn 20 nns; u nd: U púl lqud lõ:000$000 s n pnsã fx -~>$U pr z, durn 20 nns (fór xl) Qu pr fllí só, 5$000 s spu J :000jí_00, pn bé sr pg prsçõs ssrs u rsrs, dr : U puh : G0:000$n, pg s vz, u: U pnsã fx 500J pr z, durnn 20 ánnós; u nd; Un púl lqud 30:000í000 s pnsã fx 250$000 pur nz, durn 20 nns (fr x) Qu pr fãln só Pí 00NTNK:\"Í\L "nd prsn, n su prgr ngulvl, s s sguns vngns: Rssã 000 sós bs s xs sn bòn)ps sír; Prês dnhr, dn srs nruás pprvs pl Gvrn Frl; snçã -qulqr pgn, n s vldr-s só, uj sgur nnu n: lé urns rgls qu, n- S, lhr srã xplds s rsss, qn bé prã nnr-s, rspmn,? r-n;» d Sd Fz préss s sus sgur- (l-s br, f!_ gs, s fs pu us: v" ru C n r-, pdr l nn n -75 frn pr 05 s funs, n ru Frrr ndr n S, ng Mná n 4 n Myr; nr hl r, qu rn, s, 8$ rç rf 8:000$; pr r r ru S u- Cnz;» n -5 ^ENDE-SE ágnf rr- " n pr 7:5005, prp pr dfçã, 2X4; ru Vsn s "sbl, próx á prç 7 Mrç; r-s n bulvrd 28 Sbr n 355 l UG-SE, s é, -»n_» Cruz, rprju ll ur qulqur - drlrs, uplgs rs fr-rj, Dps 0 R- : Plr r, ru r n, 38 T-ph 65, D UZ E CSTR Trr_n d ubruls pulnr ur f»- fffz rr«u rd Cur rll d phls léss pll, pr M-rn lrrsrs Cü-ílns ds 3 á 4 Un V:» n U lrn _: Tjllllll; s ns CnHVÇS- /urnn" rpulnn rr Muljr ( llul un us nl uçõüs T\lNHER: 3:0:000%»:»f, sb h> pl jurs r nn, n vn r jur íjlícs; ru ls p- slru r r(l> C n Lúzd,j6b r_»»r -npr_-: s-lr n»- J-^prfsnr-s Pr S-s, ru Tü-pl n n 7, ds 3 á ; T^MrMl-S r,5,- n_-3ll»! -Jv rl>!l»f l l r h»u n -37, j ru S :r Mnr Pn? vuv R Frrr d r> 3-79 nns, pbr n, sffrn s s n- urs sí frnls nn (fu pr d, p rl pl r dr Dus, pd n s rçõs bfzjs qu s:, d nh pxã s pbr vlh, pr r s su prn bl Es rçã prs-s d d rbr qulqur < FUCM-S nvs rn, s xxphr5r; n prç Trns nu rr 7, sbr, l hr Sã Jsé _f»42 CP!! D PUBLC U s -CXnhr vuv, bbr, 5ff:?: h lngs nns rrsrs lés qu pssbl» fzr rs rblh), pr ss p s rçõ r»fzj!n sí Dus lvrá n s juü bnfí á su^pln Crs ns rçã nr, L íucámse bls pr ns; n ru XXTvrs Bss n NDS pr nr, rl xd^prdí, qu nh bsn, s brs s prs fôr; r-s L-ps Uõdrgús, k ru l^p n xz S ls rss plnr bl pr nunçã us flhnls, vuv r, pr sr n n rurss Vp LUG-SK dg, dá-s pnsã; n ru l«ws nváls n _^ UCM-SK rns sbrs, frrd nvs rç ls sd; n Csn Kb r, á ru S Sbr 09, sbr, s rud Tlphn, - \7~í:n"d:-:-sr V s prd rrn- N \ urgên, 0 sguln- 6:,»jõó$ - rrn, ru M Ms rn hs; Ts s Sns; 7:500$, grn rrn, n Knn, 55X50 ru Glhrn; :500$ s lrrn ru C n "- ^nín; :-;$, br à rrn, ru Tn Frnç n 0 Ts s Sns; j:;$, brrã rrn, ru Gíhrn, n Ün; 4:000$, brrã rrn 3ãX f ru Dr Lu Slv, Dnr; s prds nvs n lnn, 6:500$ d E phnh; rr Ml ru Dr Cuz Slv 33,! Dnr \^>ENpE-SE - qu bn s s nsrur, n qur dus s», rrr znh, nrd, j dí qn:l dn 5 pr 20 J funs, n rvss ruj, l 60 sçã ls; prr vr rlr n s Prç 4: » í \7:ENDE-SE u s ls rrn, j T á ru Tvrs, pg n 3, G$ n nus dsn d çã! Enn, é pn l n jí gu gz ní ru: r-<_ n ru Crln Mh n 5, Mdurr ""ENDE-SE pr 6:000$, s- } f s Jrépguá; nfr-s á ru Rsár n 48, \ Blh n_nüe-se rrn d u Mrj ug:u, jun n 27 líüyá, r~- ULS lçõs príulrs pru glz, ír,n-z ní;--, pr prçs ds (b rlz) írr,r-s V r Csr lldgr Shnnn Uu Usp r 92, vlh Fln, < XJLurvl, pbr»^;n sfrn lés nuxíl pr E, 76 n-!-, p pl r d Dus, sl j lh fln vs, p s bns rçõs un sl pr l sus pr;:s Ks rçã pr- rd rbr nuqur l rxtrrnt GDLH G ru Sfj Sbr Funn»» ur-s pr!:_«á d» Es, ls Spnrrs, s üsrl» rp lk--n nn lvn (nj n, nn q ls rs lun lnguãs: írnz, :frz pruguz è lylprpb, ur-, 6 u ; lllllbj N J ul» nrn Prr ( Rrá), nu s b brü r hr só í lns _(,_ j-cví- Ul CMVMH «rítlj! JLl é, s rõ-j bnss, p? d dr Fns Ts s Sns vv- n xr nbrr, nã n rursj vvn snh pé qu; sbu v ul p«, pdás fíls s rçfrs bnss qu, lh pr s -fl» g rrd J flh», qu vv -ur rln < d^ bx huv, nu pç S-S pbrs rngs pr llv r drs nbr ã u sffr rrunv p s qu s pç írn sl r s nflz g, qur Uns rnsr jdr lbll ll-htk, pl» - q nnrr > d-u _ n, f---r fv- nrgr n», rçã, qu srá grf T-NCEZ Ur snhr!!_ nsn-«xs d ul u prlulrh; n nv-_nkl K lrn n 3 " ndr llm Un u/, ül- u nn», Mrl _ rvss n- M n -9 «b u p pl Ssd Mr Pxã Nss Snhr Jsus Chrs,; sl pr su susn, qur D rpnsrá W TVRCS nvd sr n íí r C;-s Mlr p;r, n pr-» rs ds, rrr s bj- qu xu n?! d ru S Jnuár n 264 üln nnun rs k s n H5J NTKS prr réd ns- ll-, sb prç d drgr ndré, ru S Sbr, próx á Clhdrl :NÇà pn, rds pquns ^ÍVnrs, pr u$, nrs grs hrsss! Chs n prç Trnu-< 83 Cfé Curny VUV BEMVND, -»- fllhs sn grns WTTfuds pr nl-s, s bns rçõs bl pr d nunçã ss nf- Ur CRTMNTE D Mr K V/pHr rn lrsl Prçul, nsgrd pls xs, fl s s pr, n -- prurd p- s sus ssbrss sbrs nlhs -- rhêrás" ás xs fíls nrr fór d d nsul pr r s prsnç un nsr gênr, s d -írd; ru Mgul d»2 Frs u 2 sbr /SMPRÀ, v-nd h-/píhs pr- Óds -rn? prulrs Sn d rpz, L-; ssbl 5 ndr, ds 0 s 4 s & ru 5 - Frns -X»-; Xvr 357, gn Grl» ULYSSES DE MENDNÇ l-s nd lguns bns gns rrrs, fnç u, p»g-t4- -lhs s -s r n»unr-s nnlsbõs B_ XTKNDEM-SE 23 V 6 ls rrn-» pr 6 ns: rs -q-n xrllns pr nn; p- vr ru Frns n 36 V-s pl Esrd R-_ ru Frrr x, Engnh Dnr T^END-vSE b prd pr-- V P Fnns pr prçu rzyè-; r»< r í Rúbs, r d C n, s, K-rj-, d 4 wru TCMFK-SE é 22 ns "" s, qu sj prf sr D Bfg é á sçã Rhul Crs nfrçõs á pr Grg n 45, ng, J Frnç CMPRM-SR hps BnnlK_», usd l---ç b Ru Lr; n 4 r -p CS T GNTlll-!, C, Hnry rn J, s!srs V-nlf-s ul d 748, s s 3605 CN-TB" í C, Hnry, Euájrf; l-ru-s s s r- ü T vccn-se Máh, rws> \ LJFrnz Ggrpl, :u Gunbr 69 Prf lhr r r u lun -n T ÇNTER S C lnry _ rr!, sussõrês P-ru_s ul n 05:9 dusl 33U /_EUÍCE-SE [>_5>l V^ urs sss rr r; n: ru llsp n 24 /"NSUTTR n vrrd»,!_- n \J2 ndr "J lírs-l" Tr: rn - /""S n -nr d d u S,- - V/dçôés p-s-s lugr n p-r ux sl s, é 20$ Prpss á ru lrã S P-jç- n 8 sr R-pb_l /CRTS fnç D-s b-» \"-g,n prprárs; Tníd Cws Fr Q «S, 339= _CF"ET»EÇE-S" Un pnr frrdnl V/f>r sr s pl; q prrnl nn»n» pr sl íüu r»» J M " FFERECKW-SK " V/ç bx us Mr rh Flrn n k\ \TECNTES Prã r u-- ^r fbuls, s prgr píl Cr _- á x Crr 677, rlm-ld, M Junr Cur > Prdln 5 l plçã n, r lã flr-» brns Vn-s qulqur phr drgr n rp r grl L C Nvs Nhry % FFFRECESE rn»-í:h pr srf pr 0 -s rí, r bsã pr l srvr á nln, dá fnç su ndu; n lrj S Frns ul n 36, sbr, lfr ; 0ERECESK nn 5-nlur, vuv s >/rá pr ln phn, gòvêrnh u nfrr, fíf Tr» s u rvss Hr» j n Cuín n 6, s n 2 Glr 3334 l Sf ur, pr» ; n-, Mdr nh; r, nr) PREl S-SE l» l-rn, u» l sb dd pr h-r; : ru S Çhnnsvr n 90 -»-! 3- "}")-R!-;-?E ul n»77~l d» X s -prfs, b pnhr -lbí ndr, s ru S-- Sbr n 27 _MN pss qu s rr s - Í pírl, rn b púu «-f y Blké n -7» pr prç u r,»>- d üí rj pr n } Vlrl H, S!»-_s -3«:

12 ,=»#»-flejí,^ í^9~«f"fr#j^fl! "f»«->-w-f3sctg^-«^p^ - r:- - :-»"» - f CMlf T5K MNH "Dng, 8 M 03 T H WKCK-8K )l«ln» d«fr««p»- ln, - ; «r l ClM D u d» Cll», lu 4 H_9> PDlQKRM-8K»» rhfí <«u» ","> uluhü jul «u -lh 4 hffruf, prnnl CRpnl Ur- «lllu PCHM UM (CllU flu v l»r l nufr urlfll- MMu»bí nu " grnlj PÂN03 Cr-M b ur» Ju un, PHP-W M Çírl» KM»lrfl, ll-js M M M ljlíí5s)ü!«n - «-- J, <puln> pl ll uu--r, rf )-u-r w n llr prvín ru :-u -!, p llu u Vln l un n, 49, lkul,»:0 lru, rn sl p r, ru Mll lll "!»->) D, s)j,,57 )K>K-K! >n hnffr qu ndulu H", ds brr & ru Cr 5<, HrKÍlC Xvr, fnr l rr Tl õ nnfsüx üvíw xd", 4 ru V»n Tnll nr h, T,«0 Sn", (jur pr fqurlnll ll lr nu u, n ll 4 Tu u jí J u ns q lífrã p», l), frr«, l, p r ur rdln r lu/ll Drplln n Rns plurluj, u r, j», Tílplln, J5- JllXS-S! <l Jlnlpul l plnlr, ünl,, l u u H \ l- 3C sçfru lfwnl )RKCS-Slv rxlr, SbS Mg >, pr Í;«jj «fflôfl rn f5 lu -l)r» ldun Dgrl Ms, VlíNl>:s3 fcnn F«p«- runv»"- Tr»h»HH-» slu unh bn rr«)k>«7» nr v é prprár r nu- Hü Khuuí U H, «5 VKNÍjKS, prprlhl n4 ru Munll l U, MU p4 - frn n4" 40 d< (rn n l, u»»u nrl, (k prl» n»«r», l««cu lm, lwn J bnd 0 nuuu) l u u PrânJ jj VUNUH-SR uj vll funl, nu, 7 (ulu, l k njn-» ljr su -Jr n ru írudur J- Bnfá»j (Td» u S4HQ) VKNDÍ SU un wfql- n ls «r llnrj ul);9<l d-" sj^u W"«, b "- ruzl, url (uu (nlln w llvl 4 ru d j, rn,<nn VlíN; lllí rr 5 rlú l rr - «çr us u 4<<> n J f-j«j»,» «fuul Dnr JJ, l Uu, ])RUCSSK ll", JJlCSS unjrr «dr rplí<»ns u ãhsí ll 4 < líp vn lr hr ( %; [n -S llr un <nlr-r J Tuljfpüí" r-í n prrçü Cu gr--j; d :r «run Pll u d nváls, < sl), qur l<j pfs só ílqulrr ) CS-SV Mn u qnlrr r-r Í: M- l lr nlg, pur l u, j-4 Rrv, : Jul nváls s, jun á nrj du Sl nu l)jlrl uklll», ll llvr-, r l" ru llflc, lr \rknd?hl! pr 4"í»"» rsll J4 rn lr S", -- nn -"ln; J Uugnl Jnlr K Dnlr \jr,np-sl, u ^ lr nhrl, l rld br, Vvln \J TTKNDK-Sl grn r, ulu- J nrulr, n r á üçj J Pd, lln -50$ prç^m ruu; pr rr n ru ll d ílv nu r J) Ur rnnln, VKND,SK pvr í; ur K^b Mág pr r n-lrnn lud-, p r: ESTÇà DE NVERN Jk9 RTJ T>0 TTTTTDR, 86 U PETT MRCHE PTçs Cs Ekrlgrs ln s - K»"gl, VrNDKM-S;»rn,-3f», MCr, pdr, jur ulrufí dvs, á ru lfj» Jy, rlr n, -s d nsu \r-nd-:-su d V lr, prl lã dí pglp prulr un vr l- vr ur H l! -:(l-:r: - (rt, prlí bjuln, p!-! J ul,vl, lllll >->< fíh, r-u r n 50 lns fn/, n/\ pn, p vwll lnlur, pj)rrvur s r rlv, vdr ll, llá - :> l u d - >ÍECS-Sll 5 á 0 luds u- unrms, qudrd pk us), lu u/ <-uuj lu l " Ursl JÍ fs n V 3 s- Uru l l_ un, UK!, ;u ru S dr s";- ÍíRrBlll \ dr -n b l, b sbl ll u- l - V!- jlíwkl! Slv pl«rn u- <:-ll»"" rlrer á ru lru (uy d «4-> l lu 34 T>llllll5S; -r l)pn nrs, r JTbf wb p-nn Ku lr > 4 r lpá (S? PKNS V fnü s-rr l,,-; òndj (ü) v l- rl Sv ) S^:)p-> Ku n, V: UDlU-KS : j> l rn u n5sl,, d Cpl rl J-SS rnn rl-gd dn - rr sá pll sj llóçü, u qu r píl u-l nru çc róruçôs lr3, srp d s?, srs s nrrg ú íuur ul prprds prr brnç!j d» "::;! ndnl pnxnrçs ún prprr, ffrl ríns s- puíí fr n à sj ndu; q prísr ír Ò lv-r d- "lrl-r -:» H íyr ^l rçã, $ u"3 ) V C QÜJM br un lvr pnnn; qr rfr<r Js Mrns C Cru/ (lls ÃvnM sss,- RÕTKlTÕ BUZZNK & C4 b-» lfí «> prlçs rprlü Rnã Cr? X-DÍM-S-: - \ ur n 0»03 vú, un n 7 $ d «ulnh fjz, p- vs" r CJ fh - K prç r rvl, U nlív d d pprlírí n- ^ upr, Ku U:l: 4, Csdur \MM) 5; b br, pus r s s n ru u l 4, bn -l rrl Prnu \r\!!m Sí- d- fl qu» rr: b u ll n - sí nl p;ll nh», í-:! urs, nsn j snphá r rs brç, í»»j purl l llí 6$ ll ul", -vl nnün, pr flrs rjsl nn rs surs jp "0 ^u -; nj d»; sl n ífls «r,); ur ílyl íín s; h pl gurd pr vdrs grvs rr; f:;rr ru fr sur, fplh, pr-ls glr pr ps, BÇ; rs- 333 du pç fr f nnnnd, újru j;uí, u S J?--, Myr, \H-:NDvM-S5, fül qu r- rr: Hl n p nrr sw» pd dupl, spll lué grvís ur, 00$; n sr nud:: grvurs ur, 50$; zlnl l/r p urnòr ír prvurs \ 5$ s j pçj Juns s«; ln gurdpr, grvr- ur vdrs grv; 00$ lás, j bs, ),;$; s dus p;;ç junn9, 30$; r hn ;>: sur Síugr q%; - l ú b!n>; ssn slà su íjs ;í, n ru Nv l S luz íll:--l) T7?lKKMSl! lups dl n-nln", T!su!-) l $ 4$ Cs Exl«r Ku< Lg 4 Lp \fknl)l;-sl3 rr, í ld u lv, phn r rn Q - l^-s s&ur rspj?-?;jr 0: bíl á ru Mrqu J-; brn n j, sulrj SKNHl l -ã lb! ll d: fn duçã üíííd, sj rrnjr llçã nsulór d 0: ^ g bí nlr, l Q rr drj rs pr rçã ílu, - rnmrj T p vr rr r 36Ü k ru d» Kfáluu T-lvVnKMSM, n rsj Kpí-, < hllísíns «l! 3 "Surldrs W" MTís?quç", d psr P Junr rbxdr-sk lí bufr nll, nr n nv; r P Gus n Mud d Tju 34S VKNDEM-SK vs n rç grn», % dúz; r Gnrl Câr nu x:: 40 \TMNDl?)í bn d fbd) prf C, ur r ; r:: Mnll llrn P Sj b- 3JU Pr snfjrs Pls sr, ds s rs, prçs xssvn brs :300 :500 3:800 6:800 2:000 22:000 27:000 3:000 lh 2:800-6:800-7:800 27:000-27:500-37:000 43:000 ]j}s pll :900! 6:7- G:9-7:4-5:8 6:8-2l:4-26:8-27:5~36: - 37:5 39: 52:5 JJrfígfrj Mnux lh 39: 49: Fns nux sr 39: 4: 44: - 49:- 54:- 59: - 65: - 72: 85: Rs nux s 93: Mnux vllu frrs sd 59: - 65: - 85: 87: Bluss lh 4:3-9:8 - ll:5-2:8-3:8-6:8 Pr rjçs Cpnhs lh l:8-2:2-2:4, Cpnhs lh rné 5:5-9:8-0:2 Grrs s, us, sps grn vrd rgs lã prçs u brs $s pll :900! Pls srkn pr ds s ds 9:5-20:5-2:5-22:5, Mnux srkn pr çs 42: 46: r^»b Rs ls ss vss vllu frrs sd qu s vn pr su vlr sj : : - 38: - 45: 53: s prçs Dr; r 2500 SKNR, vuv, sj : pqu:- fun lrr-^ n rn p ír s surs d s n d s, sn rd pss d fíl, n p;pn rn, u rup: ll; pr rr rn n í S jí n ^, s nã pr rr vrbl r<; pr srp, ds u hrs ás 5 d Ur s-3 Çr pr :);l!r: lug-u un " nfr; n ru d Cl u 3% ndr V;CUM ;!: bsul j, rlógs, n ÜuçT D n 37, Jllur Vln \,l-nd -M-F-: nárs blgs, prq ód n ru Vsn un n j VKNDM-áK s -n 400 r r, xs pr gu, fgõç nòs >- rvã nr-s; n fbr d n Mr l"r» n S, u- Çã ú nn \J_N)KM SR bnóuls \ nnl^, ujs vdrs sã rju (0 llvrss - :ujs vdrs s^ Us ü s n ru d slílí -,0 r lé ss rgs, h u vrd xpsçã ns rzéns P Mrh qu u é vnd prçs fxs s pr VSTEM Ru uvr 86 Í7NPKST5 wn h pn frnz j:n íuvj r :-^7 VUn lzun "ftkkdlí-sl? p"w) Plyl, ^rn br V s-, n r Vs; un uu rnr SPSS-SU lrl funn CU) n l:r l, l)-;í )0l ú rn fuur, ü nru pr ";í:íí» r j>ubl üs qurs; pr rr n r M nd, á ru Snhr Psss nr ;, çufju 3^-5 TM J n ; rv \7KNpUM-SS nuvs nvs C sj nnrr [, r bíl Crs s TTM \J! f l,n; l lus TS y^> d ; ll rnrr s ; r rups spl3 u ru J lzén flj nnrr p q pnsã, rsp Cr çrpòrl s jrnl U nl ns M > nhr sér prds, p,) n qur l npn, :n\-\ sá : s, 40$; Málósl, llídlòk b Cu r s jrnl, pr ld, \7 KNDKPSM >:U:C3 pns ; lllb brn í v 4l)-; V l l< ur, npn s3 hu j busu u \rbnuk-s-: u 3 r nll: lm l?sr;\d-sl r \ n- ur-, r, -,): r-s, V n v»;,) bs, lhr s lbr u- üvv, Prs, nv?; - l - n, lud nv, l í!;! lxrl prf; d -, prf^ pr 4S$ó uu pr prçs óds, s \u Pu üu bj rdd nns, J Gurãs, u R urdòs r-s nvs p--»r uss pç- b Vn;s; gürd-vsís, 4S_ 60$ ;,$ 30$; gurd-àss; ;$, 80$ jf: lvr!), 50$ í>,>, nj $, s, Mr u, 70$, g$ 00$; d» Rsr, J$, 4$ 60$; d!s pr slr, 0$ 30$- llõs rí, vgl, fj, 30$ 4UÍ: ds p bnbqu, 4 j S$, gurds-prs, ú \$ :>Í S$ $; ss láss, 40$, 60$ 05$; s bíls sul-rn?, ;, j$, í^, 7, s rxs prnns s r ng Prçs bríss ós, Nã qur prr s vsr? Cínç, ru Hspí n 233 ) Tvrs & C; r-s hs p! lpl 4003 vn prsçs 50 s fr!)j4< \fl\ndlysk ppl pn pçç r u Hspí 90 jun ru d Cnçã b pps íns qu Vn :: rlçã s s brs vr pr rçr n ^ ruj Js s prs sã fr;-; vs nd v pr s v vn br \J V SUV SK Cry qús nv s rspvs prns lnd n 2 u 4 ns pr vr rr u ru lln n 45 K, Dnr Juqu V \rkndl-sl (lír, npí- r-s slõ» pdr, l jls,»sshs brlüj lhs, prsn; s pr qulqur ndusr, gnj rrí gu ls-, pqun r pj: rblhrs, s l" nrdá J srru, s pur vnd, bns pr, lgr subrrj pr sçã d r,p!díu pr ds r u ^, 2 nus d r Cnrl Nhry; >r r á u d SnTnn n 7-, bns d Nvs 3-J3 lndlm-sc vs, gálnbs frss pur rç pr rprdnçs n «- ur Bss Cur, 55 pr -Vçr, Águs V"rrs V :urr Vd, Sngr, 2 gv- :60; n ru S- VU b s, Háí, pn sr lrns ll Gnrl dr y-kn-; X bs Kl 7" ; VJ;NPT!-SlÇ r - rés r; u ru S ^dunbr Slv rzé ss lvr sbrç, Esrd s (Pd) ^j^kndvs]5 ílrr? çã buqus ur? qulds, brds n rlv, nsn-s pr 25$, vn-s pls, v rs, rp-lçrüs, 5$ pr Prç U- Cxs n ndr, ns-dl-sk lrn- d vjn, bl nv, vnn 50Í dárs, pr -u nã pr ír s; rlr á ru Sír Puípu n?-3 Jn- Slllusõs fgurs", "Tr- Spr fn", pll, VENDÜM-SE, n V, /-Mh, dsss ràíís ^ P Cs, nl bjs ns f!dj" \rssdlvm-s? n s V Mh, ) \ us3 hrss "Vv u -nr" \rv;)!-s-: V bll uní > pls nv; Gnrl Cnbrr \:j:\;:\?: r n :u Chrsvã; sr nr í?s pçqu rs, n ç, prç br; v! Cnbrr nuu \/!VWl-Sl nspf lrr V rn ú quáír rs brrb, p-í-!: us, vll rrs;; r rr u ru G::rl Cnbrr r 5;» \rnl)l-:sv-!3 n3r!í!vu sur, X v brsíln; Cnnu üdr Crs n (;, Pr Frs Plvrs l : "h rd r", "n- sgr- nr" \rk>dkm-se gllns gd suprr-s 30 3:, l rés du- u u Suln llrrs n jí, Esçã Sp, vlullu Ml vs jl pr ;: rl d prç, rrs pr h sçã grás lpln n 6 Vll XTKNÓKM-SK bns n:r)s fll-s V fr» vr ru 3 M 46 ngnh d; l)r, VKXDKS; uóvl F, pu us; lr vr n Grs Cn Ul á u Mrquz brns ^^^CN;MS, pr-s blõs, srvnnhs, dv;;"»" s v-, n Snhr!>) P \7KNUlMSU vgn s s n nbs dr >S S brrs ^b rçs, n- -:-á, 8 f, br, sluq prb ; ; «í-í s! ru l ns prs, vnzns, lh, prs, fd nv vl, lh jls, u sd, vdrs dvrss zn pr lrbs, Mull fís pr q lqur prç pr lgr: ru Sn, n frn l Cldwl; r s s V ^JCNUlvSl, pr spr lgr, p: prç ú_ 650$, n< ngnh S, r frç s vll«, pr p pr nsáll; vr rr sr Frg; ru l v, fl- 3 ;\n:n!hm-sl: ds s ss ds u ns qur lnds vlss Hs Xss llurs, /ngr, JínT bs, Zllnh \rcnl);slv un b pn J rl ur l!:d, prf, pr, 85; s pns nv?, 4 bs Plyl (, G v-u, lrs u pr pr^ ód Pn J ur rdd s ufnç, h 37 -ns, Gurãs, s brr, u Ku-lr n 4-3 ft5ndk-sl5 un Burnçã u r"«òssã- V s, pr d-s nns, r br s; vr á ru Hhul n, 36 \7TENDE SE b pn V ur Plyl, h nsrv! ru ú lüs;í: n :, í u! prç bll- r TTENUl-Blv l b lrpn, bns T dfs Cálbí Jã Crs n õ; T l-rns ^ TENDEM Cl»:j ü ÍM-SS unvrr0 prb", s u us, ps gurd ss, gurd-vüldu, l, r s ú br ü:- rs, pur 5S--Í 4 ru ps J rn», su:: ã bruz, pr -v!, u " v, ru Pqu n j\ Uun \rlh, Cbr- (vãú \r!n )>-S-: v)0:r)-l,s ílpuls, rç pqun çhrr-íls flpú prs, rç Luu, r r^ :::: Clr 05, \fende-se, uv bju fé n n uã p" sr ú fs ng: pr r ng, úwjrn d, uís us, ds 7 lr- d :: á3 0 d n, n ru Cnrl Pdr «33, SJLK0J50 TT-ENDEM-Slí n» prb pr V-slr, sr r ll ü vgl; d dr frr pr rnç, lhã; fgã çzz, ;j bs frn; d U áll; 2 bs; ; vrs; sçl lrõ; : lusr - luz-s -lrç; pprlhõ p sssns Vn-s jun, u sprdnn?, á ru Frnns Guuuâõ j, UU^ ^TEKDEM-SE un sd n ;<: V p-: "; r-s ru N Duvklr 30 K\>rSK, fl qu rr b bíl fun ss hnb,! J, dus rs, ss lss pr bbls, ; í; u S J>- n, S2 -- M-ju" "TENDK-SE ur pn Plyl, qus n V v; lur-s á u C «98 ps \T KNÜvSr síd gur V s jur, ps gun-prs, vdrs lvrs; ér, n nr «ur splh bsué; s lás, gurd-d 2 rs, u nll, br d fbr ulr, pr 450$; uu Vn Qur M u, 306» s bíl, sçã Snp, líx)!: >C b gurjv--s, d:, d! í r, sr C$; párd-prs, nll, 5-$; s rl, rs bs, 50$; ln ólé, í ; vs n ru Vjn Qur M:u n ju6, sçã u Sp ^TENDE-SE u dl-s só pr lr, S- Suss; nfr s n ru d Msrrd 6, srp-r Lusr d ngs V Mh-ul s ss dr C- ::>"!;% vb yü r S; TENDUV-SH n V nus^ás ; rpu, M Vvr prurul, gsuu 72NlE-íE l" í^-r jr yf w nj u J Bvúís +S T \Ss, ^T!N!Ír; l< vrd Águ, qu dá brlh Ó3 rdur-s; á ru S! ò ru Lrg, 44; u Frns Xvr 4?r«-ÇTCTRN MR, vuv, pl V n :j, r 80 nn? d df [nd sl s b^s :^s pl r Pxã «Nu$ Snlòr Jsus Crs >> Káá rçã prs-s rbr fu :;_: «_- :<:k pbr ::á busr "TBSDEM-SK, brssnòs n ss V p Dnhr, v» íbõ ps, ru rhl Flrn n j í/5; fbr, ru ü br n Cs ffns Rg, Fznds, Mds rrnl Cpr bó ns Cs qu vn s br 20 v qu n Cd ; ru Vlunárs d Pr, 339, squn d Rl Grnz Grn Lbrór Phr HnKBph FUNDD S EM -Sl LMED CRDS&C DSTÍNGUDS CM GRNDE PREMU, MR RECMPENS ÇXFEUHM KM HüMKül-TllK líxpsçq NCNL ÜK )»u8 Frndus Exr prnps sblns éds phrnuul» d Cpl s Ess MEDCMENTS HMFPTHCS QUK CURM: LMFDN Cur gnrrh lrn, rn sus nsqüên» CRDSN (ur sss, brnhs, rs n p, ss Us CPDUU3 CRR Cur léss rçã hòrrhóls fuls, GYPSUM BRSLENSE Fl n^ã n/ rnç SEZKN Cur fbr nrn (szõs u ls), RSLN Cur prvln ss quluh CMSLlN Cur ubruls pulnr prr sun grss SNGKYPFE -- br nflunz ur nsp;õs lbr, ss rs n rp CRC MERCN Ksnlrs» vuçõs b s nns nsqüên purgns SN SYFÍLS Cur syplls, ljnphs, rlls sjrplnll, lsís d pll ur bllu, ESSÊNC BENEDCTN -- (d nl«) Cur durs ns uvs 5 nus DURTN "Tôn rnsu!nl" urn nrsnl, nun, rgll!:3, dyspps s 03 n pprlhõ dgsv SNSTM Cur sh hrdár dqurd VTNUM Rsbl pên vrl rns dus sss SNFLRES Cur : urrlí (õrs brns;, rrsd pr rrhnhb d vgn DLRFF uxl pr" b s üs urns s sypns ds prurnà BÁLSM DE RNC -- Cur ;)lp-f, nlsss, rlrs unh? nrvds - "Tôn rprr" Cur n, ll usu, sppl, plln, ígrí, rbsu, frquz òrgíá Espf pr bnr urr nflun, n3lp;ü3, sss quluh, lbr C ds s léss prvuu rsfru LBÍHG V nfr nllr pr lpr s ns U b ss dns, nlsv pr Crr, 5?«,, dns íú nslhs ps éds lòpls, pnhs s usr lv nss r rgsrd! U nj rn ál Cud r çús Exu-s s ---s nls Hrh» nurs, glóbuls, píluls lls PKE,S ESVSS,, RU MRECHL FLR - R DE JNER BlMTQM HÒWEPW RU K-CH FFlXC, E UE FÍGD DE BCLHU LUM STVUM PRÓXM vnd r-><; prnpí RG DE SNT RTj\ drgrs plrs dn Cpl nrrír,uí " l,m>l " " " " 5N»!\ 3 «WJ» <->_ l»/ ú Cnsuls grás pr s lílu r l J r>n$tduls nlr» Trn plnl J nwllm v> nrr-n, vu urlnr», ínní, ubfnuls"l n ) «r» «lfurj - Ku Js n j j6, l- lu l; í J unl» d h, 8 d Pr JlW frrr lrr,qünl, víp, ndur hp, plvlf ròíl, ; n, h-, u ngs l rudí U- nçlv D» n,?8, nr dü l, pr^» ds Dlí Murí KnKz d prr prrr, ípll n nljl» vnrs dn vn urnr, ur»r! d»ynllls pnr prss»pl nlr, V-r lb püã "b Kx--nj pfrsrí, llnhy, Hn, Kllír ln r-plr Vnn, DudlPCl, l (U--j d rd), llrl; s 3 ás ", r rrl Cnr n, Ks ru Crvlh Mnr n un l üsrlnç Hnll S sr -l0 l- NTÔN USN, nípcl rgll n-ln pprl pl Cn-lh Spfrld ínlru j -nl Mn» U - _-,, FRCS!! nrslns, llf, s nn l«ulrs dr Wllnnn, flnrls urs rnpldnrán Vldr3$,\u lsp-jl n 9, drgr phnnls, Tsr rbls, bruubp», frqu pulnr, ur s rdlnul pl prs ôn pprll rsprór URPÍ PRM- G (Pull) Cur qulnu ss v ubrul, lfls rrnls urn lhr» Wdrr drgr Ph, ru s ndrds, n 95 Cqulush ETERNT MNERV- Ku Rsár 7Í br Cur- SM prár, lr, nrrl dssã í sls suprrs Durns nurns UC u T,uf u KfHU UQ P» r r lnnr unl ;f prr x, Sr, í)r J«é (nf» Su, ul Srr J< nllu rfr Kl n> lé «6 uh flllu f» rlpurnjs pr pl hdn, nnr ul rll prlu vrd» lnruçí»»ln» qul nn nrrl, ll,nl dv nlr, lísâ lb dp prgrn u< U xplr, s; pl r,-<f 5j vnd n «-n» «:! LVRR lv-s Ull sl» n, R r S l, UUR C, Hrl llrlníf CRVLH CST> Lv -lí, Mn Ü UTH S-rl - K F C, Ur, :-l( Dull lllrrf rln, lg»; n u Snr RuJhl n, 60 Tr n EM FRENV JRDM 9$500 ln pprlhõ pru lu fé, < p», uf s fn pluur; n grl br r d j Snr Ellb ó Pu Junl EM FRENTE JRDM 25$000 23$000 HTEL VCTR Ru Cll í"í, pr fíls vülrf DNMKR Kprs-5 sub hypls pr(í nvnr», lrs ód?, Jrg Sr,, ru uvr n S, fl 5, Vnh Vr Gã?f^J[?J Dur ;, fn Js, } $n, u rnr, lr 5Ç000, vru (rn $6, luu íln, nhr, lr íjn, urlnl uv, f50 junqun Üã Rlú), l)r $;, z l $, $ $En, frl d Clfórn, prg, ds p l $s ps-j)0)3 fn $u gl gb, Ul, pg Sã Pul, í, ju n í, gbd» l í )Jj $, gd lf $ íjjs Plyr 3$300, ng Plyr k 3$6 grn srlns ú rn s, nl, lnl r, pr prçs rlvn br ls! nrg s á l Ku Esp Sn 43 pên Eju;õ9 prnurs, frquz sxul, n- Crnn rp, puprn frçs, urs rápd rdln pl prs ôn usulr VNH DE CC D PlSPTD; Csslllós Vn-s á ru ndrds n 95 Drgr Ph Exn Murll Crs dssã prá qulqur sl Durn nurn Ru 7 <f Sbr n 70, ndr CLRN, rnrd» pr r»- ur bll su ór rgnl pr u snh rç, $; pl rr, s n$ Dps grl, ru 2 Sbr n 37 R Kulz»u» plçõs Cur rdl Dr J5 bru Ru Hsp 5 Ds 3 ís 4 hrs Gnrrhés EXTERNT CUNH Fund g Curí: prár, $ uü, uhuíb sds- Fuld» Mnsld»: jn$ 2nsír grn, ussò jlrrg b ns ss dssã Fulds ul; n rlí/düs, D- Urn nurn ds ís 9 ru Hrp n 4> <TW~%\ÍB0 ndr) DlM» rfrlrn Espn n l T M3- Cx psl lí 244 l ln pplh pr "ull n 7 pçs, prln lgl; pnll fn rn CLRK, f^ u grn w r d n Snr -uzb n C0 Prç lunh EM FRENTE JRDM 55$000 U fn pprr pr jnr, ; pç» r pnur, ur: lhr n lín pr «p, dúz 4300, n [r brlr d ru Snr lur "l0 JJ;,,-Ç?= v^ lunh EM FRENTE JRDM "n0 ppsr C/ lhb Jf "l":«"-r ífuuu js/:, prs grn Pr dúz lísn; n grn brr d ru Snr líuzb n 60 Prç «Junh, pr lrj EM FRENTE JRDM CTRT Cur d r pr prss prr sgur, qulqur qu sj d n pl Dr Nvs d Rh, uls lng prl su spüddn, n pz ns lspls BrlVnn, Prs Lndrs d dvrss hspl s d, vnd U Brn, n 90, ds 9 ás» hrs Hnrárs rs DR ED MERELLES nç» d» rnç» VS UR- NRS TRTMENT RÁPD D C- NRRHF srn-n d urhr^ yphls, bydrl, Rx r- n ds vs urnr» pl rf«-í S^-,-;? Cr0: n- 33 d» 3-6Í Mdk Lb 458, ~ 4 Pnhr Gurãs F$& nslnv prnns uçüs ESCUBTU- RÇà MERCNTL Cpr U h vnd ns lvrrs n d Cr n 7 GUTRR DR PRT Pl Crr, s Í500 Pds ur, ru S Pdr u R, DENTST rn r C Fgur, spls xrçõs - plnf s dôr urs rblh» grns; sys prfç, pr-, çs óds, prsçõs; ds 7 d nhã ls 9 d n, ru Msp^ n, 23, n d vnd PETEK^f^;; lns» pr s l)=): d ):,r» r nlu u ln-r^eu s-lrpn^, v npçã nds j pvn nu s uu d ru Lrg nb r, sbr, pr á ru ú ç, n 06 (sbr), próx á ru Lrg; pl fn (z vr;- s pls úls fgurns; ss Unl :$ lá j$, ld v!;? 5urs 9 30$ (sys lf) nux jj ru d Cr n n sbr CSTURS Cnpllln v sp qud s blls, lé lrnul-s vgrss, bundns ss Dpóss: Drn-r Rdrgus Ku Gnçlvs D» n 59; Phr rus, prç Trns 9 0 lbrór U Urv & C, ru s nváls, jj6 r, vdr 3$ rend^ís X v,l\ ú vrrgs r JÍCEUl çrn "Crvd pnr l ulír ; xrn- l d U ürò n 40 bfu Ürll íngl u Prr í Mr^ 0 drgr Kí-bl & lss f rjnde-se urg-, pr V qulqur prç GBNETE DENTÁR s r, l r ínsáll n llr ll R; rr sr Brç-n -dr d "Jrnl Brsl" _á vnd R Brn, u, d n \h;xuí-5 SK un llçã "Cr nuí, prr nr- f Tlk n lyj, Clr 5 \7,KXDl-:l-S uu:-, d-nl; n Mdrlhn, l P 4$ ru Mrnn n ; brs u nrsnp, d r:r-: nv; u Vsn u-,-f, sbr Õ4" ^j^j^nd^^^s!í p í <\\::: vy\ pprlhõ ""^!" " \ FN );M-í)v vs Uê n Hsp 98, n: rt-s rçõs rl q í; g 200 \7\HMslC ur uóvl Dèlh X Bnz, p sã; ru» Qund 5, sjíjj, Trns, ás b^ f Dã qur s fr ur-3 ppl zw D QUE TrKXDK-SE spll p ü Y rrá u l;:; " u nvl lü- 3~ u \rnl)llsl un np r < r, ^ s vlls; ru nn S un lfrní pl úz jn s, fbrçã ndr Mr-?; nbíã ú qur: n r, l, gurdrd-?s, jsyh, pr 460Ç; \-- rn sy, fb - ns suf su, :n pnurs l, nv ps,!,--5; ;n sn ú x"5 p uís, 3^^: ng f pn, nplln nv jn ;-;r z3 J us rár, d rl;ndjv! -, r>r ; Tu --,! lü, u r pí pr 500$, h qu -VrNDUM-S: n V s í:u l" à nrsç ru Gúrl S; nr- C í bh s SU un bn pn, prf supr lg:; r 3? by \7TKXV5-SS r á ru s ndrd: ú Mnrvn u 63 Grznd; : j3 ud \TKSDK-SS un vlll unn, r > d-, s du jj- r á ru Snfnn d: r n 50^ f u Js Bnfá, sçs JJ4- ; phu ; 4075; lun ru u nu vn Nry - - s Sn 0:;f---!! -dj Ujvu-» C lfh Í5J VlU S-;í NUrS- nsruã í>r;: jn gurd-lvrs, í pl: - d r ld Mrqus, ru d Qu j3, "ú C&ls" lns Bl NSTK èr > PRS rrndõr Es lysnr Fr CnrsLCNDRES 308 FUMDRES, ílu Zg-Bôg d s Thrs Vnd pr : S BELUNGSWT MEVrWrSPdrí J?s FRNCSC C0BBE4 f C", 7-, 7í, nu d sbl, Rl--Jn (óus s bs ss ^TTSNDí-SK un V byl -J p- V ès r rr ngs, í ru Cnslhr C: rr n j, l r ns ur :900$; rs b:nç, xrã pnurs l, s us du b nrr, "\ ryss, Uu -n-õ b ; d s pln ul, pr 4::$ Ng urgn; u ds Plrs n 0 Tànb lug s bldá j-jr 30?- U-ENDEM-SB rs blhrs un- slòs hl fé, n Cur- : Sn Cru: Mv u^nçs; r s á ru Cr n 35, Jrg Bd VrT;NDE-SK un pnsã b- lkzd, V pn Lnr\ pr d vnd, :: n:s n >í pnsnss; rr uu?r f ->, ru " Hsp 286, " ::Jr, s d, ru, nf urgn ltn)lsc rln!lgrp! y N S, jusí ív; rr»rg, ; snjjr u " lír-ü", à v;íd K Büu:, póíã du u \ T ívn K S ; ur b pn pj r?»$; > :: í u Mr :rs 4 TTKNDKSK prf ^r pr n Vhl; vr nr n 2» ndr "J Urnsl" á vnd l Brn u 0, ps d \rkkdíímsí vs rprdulrs T,<- V ghrh brn 5 dúz; "Jy" lss Cur", ru Dr M Lrd n 70, Ís Sáj u Mr?, ru uvr 63 Exl vz Cur sss [33 73 BTTENCURT URUGUYN N lll» u \TKXDM Sl n b;; :è b s, nsn lrá-4 brç, 6 ds pqurbb!\js, n u Flrn 38 lj u s \ENDE-SE grphn V- r V r, 3 dss, u s nv; ru-s srmrr, n Lun ur, ru uvr n \7ENDE SE urgên, pr ^ prç vnjs s rn qus 0000 rs qudrs b llz; rr sr Brg, n 2 ndr "Jrnl Brsl", á vnd R Brn, 0, d n DENTST- ^Mrr Snn spls léss rçõs pln fr r d rn ríbll, Sys rn Prçs ^óds prsnçcp d 8 ás 8 d n, ru Mrhl Flrn 46, prx á ru ndrds DR MB GUR - Elr- léss : Esôg, rns pulõs- Trn d, nns puprn rgân Mlus drs snhrs, ln d Rsn, rvss Trrs, 7 Cjnsulr Hdrg Slv 5 ds 2 4 (nr ssblé S Jsé) Tlph 4265 PâPTPTPâ vrdr nllj, C plj-r r léss íuhürs, v grvz pr prss grn s gul Cnsulór á ru Cru 03 Tlphn n 402 Tr-s s 0 ds, rblh prfl, n pgrpí Cr Txr Bss, ru d ssblé n Rrs DNHER Epròs-s prsçõs nss sb lu^ul s, b s fz lyphs R Cnrn ) rmíhn? Frr n^ Mídb-rT-g Vns urnrs Syphls llu d Cr n 33 (ds 3 s hrs) Rsdên rlr 96, (Bfg) D! Cnsuls grás T7KXDÍÍ-S; uns plín nv, n sr- V rs pr u:r u s ns; nfrçõs á ru R;r nj, rór, n Crvlh 3 ftlxdkm-sl llõs T 4$; ru u spw sl n, JÜ6 r ^ÇTKXDKM-Sl; s p" slr, n$ V u$, õ ^h; á ru lsp Vp-ND-M-S)-: llsès rn rfr- V - pr prçs uds; r-j U- \J"ryDEU-SH hr=ln u- \ v d rfd dus lds vrn 3 s, :: frgns nklds, pr srurl l çdu = ; rj Gnçlvs Ds r ;j, pr ds prrs -splss léss s ls, 0 MM», (ÍRlM \H/; nfrds ds snhrs, uçs pll syplls, vnrs ds vs gns urnrs h d ulhr Ts s ds dns 2 ás ds 3 s hrs d r u Lvrd n 00 Dr Jnh Bps s Sns S7 yrssb? ds?:lrs, ur s rs fbrss, hnh s d; hnrrhjs urns, s psç pplx nvn ds prvnr vr sjr npçã Cõusur, ru j Qund n 46, ás 4 rs s sbb grás pbrs )R MÂSSN D FNSEC vl l su vg Eurp: Cns, ru d,sbl n 47, ds 4 ás 6 hrs Rs, ru ds Lrnjrs r 354, [R phgníttgf^ Prs léss snhr»^ " Cns: r UruHáyn j, ds Í3 4 Rsd,: Lrnjrs 3,-^ Psss, 94, sbr líxrèpcs rln s dór Fxn qulqur rblh grnn d prçl, bllz, slz r rrçs d-us pugut u p-slvõ» DENTST Hr Crrfj sp, ls rblhs ur n prlln Gbnu n pprlhs rns ldl rs ds Dns T ús G hrs ngs h 3 hrs Tlphn 3440 s Frns (l Pul, 2 ng G ZUMBDS DE UVDS Trn pl Dr Nvs d Rh, xl sgur, s zbs s uvs,pl ssg vbrór, pls rruls nnus pls rrns l frqüên s zbs dn lg n prr ppjçãò b spprn pln Gnsnls ás 4; vnd R Brn 00 Cs kw, lrs rllllls pru hpé?, pqus rs rsnhs, s l rís ; pls plln pru prr unh, s üí; gçõs pr nvs, ds buqu3, s d- S ; ruzs, pls, su3 õ-s pr r- Ru s nvls n, jun grj Sn nôn Tlphn Cnrl 07 Crn frn, du u, frz rnr s sprs Msr ps- \RENDEM-SE dvrss v? ls, r-,n "" r,lrr- Tr J ds u- - svs»: gr; u à lür lsls Cnsuls, jí-j ds 9 3 3, 4» «lu» Vsn Sguhy ns, DR UBLS V Gâ2E^ rnçs, SYrlMS (pplçã s n jçãj s dôr C--G 94), vs urírs l bs s Exôs (ur d gnp" hé) Uydrl (ur f- pr çã), sq_r r, lúbr;cf nj Cnsulór: rud T-^s d í > br!,!ãs 3 ^ 5- Tll; ãj R" S D Ef» n! K Cprhl» DR HETR CRRLH- Cln 4, lés«nrvss; ypblíí»- Cns vnd!--ss, 0 D s 3 T» rp- ;; lrj, vnd Rs Brü«Sll s-

13 j MUCUSM Ünu dpwlrr» Dr» Ffl-uj êj M ^M _Í - ^g n f le- PL Y:_J áw-mmmmmmm^ Cur rdl GMR3H CHT KNKMV- vn n- prlnulp Pb- r»l«s Urrl DEPST : CS ST NDRD 93 uv -L 95 - R - " -Í ( / >{ """ ", _ sf-fbgfr-9j-j >sn T2_--, l-/ - n r \) T:-\: uuprurn ss U CDsllH 3 sn vr grn vrd «ndèlu- pr- ^s s lrs - -d» 50 n» ur s Grn íí b-u s, l»r;:») pl l^ rn-//" puur «ln; rbn-s fp-vnd-s fr»q! ru»! Cr--» ^S, sbudp -Ku Jr SM UL-XN-T--: 3JS (ívns rr-r-s uu prsz, bslu,-- nn sr -p»j nv sys V-rr, qulur rblh nr : pív, hupj r l ur, Brl Wuk luí ur,, sí nu lhu- líu-lq d-fu»v,ul-" nu s s»-;ü!» <» r), s prçõs nrüçs dr un durãu «5 bé rãll» s rblhs ns n nsulór rn só sã pçs ps dj: nllós rx prfçã C "J- Dnls, Dr Brj, 4" ndr, l Brsl", vrrd R Brn, d -dn Tlph "5)- _; [j Só prnl nrd psss nn rjuls sw" CRRE D MNH - Blng, 8 J M J »f_!_,bsbff Clubs Rrs C»y[ _üw«glr rís Pruguz 05 - vnd R Brn -05 K U JNKU Sr ffu 7 03 Nr pr B-l -ru n nuí B-p- nss nr rhur Clh, fsl U g vrn M C Frrr, drr lu Bn Grân d r Sul CplHl S l_ll-"e3» ( d CS FLL N R DE JNER : 2, 7 D CNDELÁR, 2 bn bn s sguns jurs Dpóss n rrn, Dpóss 30 ds Dpóss 68 ds Dpóss 90 ds leffl n rrn ld é 59 ns rés -;:»»» ne_8_rb_g«m_rbg v^jg> ^?T»5 ^rg""5^-y---^^ Fs??^5í;2^M_!»^ CS LNDRN Brrs & Sns pr-pn s -us frgúzé-, gs [u çurn su lfr p :-d: K ln n 42 squn d ru Thpll UlPÍ "rp- sss - rbr drn d líurp grnd vf srn dé-sr ppns Bn Hyphçró <l Brsl Cpl 6;ÜÕ:0p5Ò00 CRTER DU CREDT PPULK Çprr,;» bnrs, p-rjõs U- _ç_ ( rnr índu-r x èqrn, préss í-l» pnhrs :CRTER HYPTHECR ÍDr-s n u-6 R «nvè r 3çu 3 0 r 803) íuí V Mírç h ^ U P ::,- ns -»rrlun(-»s ípçl jlí è^-»-»» BSÍ g " "í - us :->-r h -í v 0 H lí-_» íb SS J <T~Í, W ^"W^-v» ««>F»«3 f \ us, fz \n_ vsu,;r!u) «r-vs un -r-n-r-r sn %" prãçús Nà sõífnís sln F?4í-_»W f u -"- L _B ur-võs pu- s brrhl n vd J- n sffrns rz ns-q rrívl l nrs dr X»: su vg _ Kurp, pó sr r nsul n su 4llVÍHUUJjl» " r «l-r r"rí"0- d< h, "j gbn, ru» l Cnr l 4-, " È íènh Nv pr bx, próx nndr; ds ás-" dn nhã í ár W s r rl-s Ub, rú 4 d r pr rrspdün M» T - J n J- l _í; Nll l-" (5--pl-l 3!"J j Gs bld Bfg lug-s bu unr pnr nn» n r -Jn s bld nfr (?!_ nn,pr sl n» flhs,n n-í pn plnê nv: írn»lr ru, u lís qurs, dus slslpr vr d d :n rlnl Exg-ô b f r, ru ds Plrs n nul lnd- d- hluny-, Nâ S xg luvs Prç juí Cnr rs d vd rnu Drgr» Prfr R lrn, npulçã rrs, nddá ns pr;s pl srjn drgs prdus nns r srngrs Br, vdr <6u J~y $ó»: Elxr Ngu-r í-ü P-l,- $50; lugl 2Í500; í^bãò rsln, SS; r yyá - u; V nh - qun ru Grn uu Slv ruj, grrf, L$; Águ ngl- $n; Águ xy- Unád Mrk, (jurrf 00,0 S; D ú _$S, u K-rrl bnf publ, grn bn ns prçs Cusu s grás ns pbrs d, ds S hrs d uubã ás 0 d nl pr éds spls, ds s léss: D-, nnbl Vrgs, dr lfr -v-, dr Jã M dr Wlr»l ld, dr b! C dr Vur Pl, dr Plnü l, lr lnjn "Blh dr J rl Ru Urlgvn nç GNGRRETÉ" Clrn u ru, é urd pus ds s njçã, á QPVfX; rédlò ff ds ks léss d b\s Vn-s á ru s ndrds S5 Prç jí (lrní Drgr Srv) PB QUE N HVES HE GZR D JESM VlPn~)DE QUE S UTRS HMENS? Pós sr pr:-r_ g_n- <! d: b su, n, sr r u nsnsívl -n-rg ss-ul: Kss nn qu vss urs sxul \-«lnl dl d u «n já Ínu; s vó ppru <;- xplqu" Ps n d<-s_>r-s ss s, ur-vs E lã -rnn nsrvr su sxul bu grjí Crqur sxul rnsfrn h íí; :TÍ! ulhr bl- nrvs, rnn üs srçs, N nr spr prgrssv d«_ sbrs qu v nrqur \ sn d, ns nsss ds pln pssívl nã rgsrr x nnsávl qu ffr h dr Zlè, pr ur d MP- TENC VRL, sgn n-rvs NEURSTHEN d TR» M DS RGS SEXUES N-»f, \S duvdr sr purl f ds nns dr urs, s é, s rsuls rus qu su n pr;:uz s? ds flh xplv qu s nv Krs frn?r q sur né s 03 slrn» nssárs dr -í-f, vl su vg Kurp pr- sr ns-!: n su g-vn á rn d Cr n -,»_--~: ds 9 s d rrhà s j l r, ; _v- rr_>u ^^^ yfpf,"3 \^sf^mrmjlm P /70[^xrf f~? _ r>,]\ C íkryj> Dr_ffGdnh " spllní rnnl! Vsnhrn» U n«u-u, p rjv n s sn u-u rnuk» urnn s_»;u du ll», fvr «llnlà lus uj qu unsn ubhlu ndu:u»»_ lu unu lnu Cnrn nrrrlr, _-H»l -nlhs, -Krèqu/u <lr» írq gr «d us ll rsul su f/n ujr-dvl lísgrvml d_ MUUUL Er Mn Crl--l " vnd s íòj»rl_b phrnl Dup-ílu : Rr _fn CW»ll <> Uu ru llusp 9 SBJP_w5ÍB-E3^ uür uy_úuul! M Snu ;Lrn;<n; dá áx dsrá z srd, n lng prl n Eurp, prfuns nhns sns uls, xul u lr fz qusur nblhs pr rn ulld b-sr; rlrã sns, ngós f-ss b s us s nlnçõk <-T; Psss 44 sbr; U DE MVES nuç-» dvsõs pur s- r> 75 K l uíuí, Tnlphn G075 Css próprs pr Vn-s dus, xlln l, n ru Pdr Jnuár ns 44 nhú; r-s n _ ru n " Tu s ss vnr Mlss -j snrs ds %u»> urnrs Hérns Hj-rls nr ns rl >r JnhuMs f_f^^^^^^----^^^^^^ Crrj ã íílv lu Hb nl d Su Cn u nns pr D-põ srç url ònplé d; rurg lçõs nr ns d Cpl hnr Cnsulór: Rdrg Slv n P ;, r s ssí sséhlí > S B fw-,j^- rrrt--rtwm-mbc_n-mwmlbw0t_ju-h GNRRHÉÀS Àudhs u hrns, sã urds rdlní-n s njçã, sn Bínd; dçnn purnl çgl; á vnd ru ls s phr n ps ru Uugàyàn Cps, ír S Cvp -5- TR,SPS,S-SE Tr-spsí-s nr pr s nns spçs rzé sbr, prd n-,, 6 ru d s-»r»bé pr d vnd Cnrl Pr r:r s nfrçõs, n ruà --í-y 4 lj hpés K f k,--«3-^--^-««-^-^^ fmünpn f? llrrupn-f! SMí-l y8snlluuuül s H» %% NFLÍVEL R CUB S njn rlpnçs lylrlmn /-n«_n Fulln l p HíM! Frnuz <l [ll flr» brnnu Fr-q fírxl íj!-rrr vtnu Q~ lí-jí- r n lu»rn \r U u-br f frdu» rg(-fí& PRMC MUSU l(-» S»l» u - U "B_3-_2" r-^s/â! s_2ss" Mvs prs çõs dnhr N fbr ps Crvlh f Flh, á ru Vsn un n 4, nnr-s lns rórsurs vs sly rn, prs sr) ppr l-rx Cp Snn Tlphn n 64S S _â^^»í- v9í^-_í _? Sf? -; vêêêwê,,»---;-»< { DVGD Dr r-jr F"d3, n s Qu»» 3 5 MDS M d-áò b df rèébr unds ndfls lls «bül, urs rx 8«"-npr -llur- xulul pr rss 23 í-sbé, _ d Hr Esqun --ff» l Cr- >»-l»l«->» S"- BEC NST TU NTE SYSTE sss NERVS Plspl-Elysr Cl pur _ f^-l- v Vrl, «- PR3 rmurufl xsx$w&gí í W ÜJáÚM nh lu urr rn Mrns dá nsuls ds 3 ás u, nu rvn S Jrg Ru d L"-!_-n, -l Tl C-37 N BH Grn suss ds Pluls Dnszz! Sr lru-z - C R Jr rnbín í vês qu r p us -snrrls",?s Pluls Uru-z, s qu lls ê us b ur rdh, prn, flul--; pr ã úl dn; Jqurí/á, rç q^ Crnl Lnl Murqu^ M^glks, vnd ds s dfôgífl phrs, nus psr s Hruz- & C, ru dó Husp w» CPCBN lug-s s ru H S Cpáãbn n 669, qur qurs ln rrn, lugul br Chvs 0 n 662; rrvs n Thsur N- -l dr Nylr Junr 4! UllMl Frquz ghllj rnríf nrvs, çurn-s rl;l»:» LÒ s (»ís Hsursrus < Dr llnul Dpsüá : Plnrnln S us, d;- Uns J: C prç Prns Drnrln -õ» drfjus, Gnçlvs Us lruds Sã 59 -X~WMMMM-s--S---W>-B-»^ URGENTE Vn s pr pr^ u vnjs n ár qus pp rs qu- s rrn s síu- ) :: p ll Vn-s bé n GBNETE DENTÁR, prr r írò nsl > n lhr ll U Trr sr lrg, n _" ndr, " r:s:l" á v, R lrn n, n fl hll k _í; B-? 3-3 B» &, - SUDE D HMEM Mysr Cur rdl s d -lrs pr r: nã nflu grnd: ur rb prsã frqu_ s nsns pr rrs nr f pgns prrç <õs Cnsuls ds 8 hrs d á ás 9 ds n, n U MRECHL FLRN PEXT 4, SBRD J Prr nd s pns» g s -- M», u" "- _» u «ppuru wnl v» lur u_jg b«r lum «v r p p-n Uruí 4» «Ml 9» VUr H>)rH> urpll MU UÍ W 0 r ríruãmns»» buuw; j, nç pn" «l-fln», 0)»}>»vr» r w»»l, -lww w- »»-»»»-»-" j Ç0<rl<» n» Blnlrl vuílh» ívnju luu ru» d BllCBSW T«nl«bn Cl-ru C ll r» u -pr rrí» TUlflCl»l Trlul Cl«r ln pr llpr pu- u»» Ml»»!»-»»lu---- -MHC-M h»»»!-- uvrjgu», -, n -r M -rll bj, nur» lml, Vr»> M-l-ln Md- Hn» v pl»ll>rvr v»r» PrPMçS ídh, <_b l unl vr pr rbunkl»l «ínnç» lul -»ud_» lud» s plr- -- S Pr rvlr»l nlu»» lj ud- BXUR qu nur unh BNDKRBC UUr uru: fuu L V HU, u, rn l-»(, fs EMBRGUEZ Tr» hlud qu j p»- l n s v, ( -np-» -rd wí «_S»líClrlC CNTR UMDRQUBZ, prpr- n pl plruu Ju»- Lun» Ds vnd u ru Es dr Sá n, 66 CS ÍKTE (CUM LUZ Kl-L-nüCVJ nrllhd» fdl/ d /lí"-cm f skcl v u du JSUR,, Uu Prr Mr Lu Crr,! _l Cj- Cn sr dsp-ç «l J u_!u, ldus»> d» us, l 9 g -» d lubl l 4 5 >»r dl! "- H - S -írr dl Cs Vr, h-s Us- J,s;ü», d u nr, «u ír, qu sã lsõ: d vr-, nju»l uu [fbdur lulru ff U d ufr xs x j pj, prí dpl dv- lí, ujf ss<u pô-l prdur j L, l-r»- n/«r> ppl "«(f!) /_u-, - ;,_ U p;,!» J luu! l» fr» v- g ruu % Hu% pur n-:r n-, lt- s lunu- s luüus sã»»-jj» ;»-n, pr rusus» nír» u nuu, fn ; W» l :»»» rpuvl líl luul rlr- n d rs-un-ds ;JL_ Ub l\ 3ss! vr xr su g, fríu rd sp, sn n- -ü un l\lr d lss ;uv sr qun plr un-çí pr s» du fr qu vr lug-, f- /»-), ps dé -> pr j-uh rbll d» hvs _- d-sulu - " 5 s ssgón pr s-sr, 0 s unj TSSE Qulqur qu sj su _l_- fu jrr, sh quluh, nfuuí-, ss s íss, uí <l»» f-írnss dp^fb rsprr ur-f XRRK l PHEU ílíínrp E MRJB DS; vnd n ru Es Sá n 66 TTENÇà Vnh vr, rb drn r Vn-s grrf $600 qu r 00 lrs, sll, S^íu d 85 lrs, sll 74000» D" vrg Dur; grrf, /00 dt,, lly,»8$,» Vn-s n! ríu-r l G S Mh, á ru s rrvrs h 47, squ:» J ru r»; j [,-, R Jnr Tlphn G, :-l Crl gc fl Vzplr Lnzny Crínnr»ubu!_vn rp!u-;;- b, d rs ê Kl- nhr d» n5-5, nl r»- pv- pblb "»»»": «nn- lh b» 4 p»,» 3 Uu nn» ns sn- uls, p-;:; xx d «vr»-- ndul_ s d nsnu» _ ds d? h-»-; d nhü s g d n ru G-nr»! P-dr n-n S Dp 6f - n rll pl Csdlr, Cs Pr pr- Bnr FERDS Cur-s ru n, pr s s qu sj, Ungu Ds Vn-s á u Eslu S_ 66, ru» ll»p n <» u- r-l» n 05 PÍTEK ürf M P«í3 ljn frd "rl Es -»l M--) Crr, 0 pl- uld Mdn R d- jnr, fz slr ás sus lnls gs, qu ràréss»l Prs ulfs pãs d H-r;», pr n lnh óndélhr suu sus prsss d» léss ds snhrs, npã -ü, pr nvs prsss sã prns Nã s x :- udr, s»; í u sr l _- rís prvs sã s- r s, Ur prs rb (rnufnrs «s r pnsã, Ru Lvrd u»s6 sbr ls"-3 CLLS Ds n rd» s nfllyl pnr rl r s lls - pus ds su Fplçãb rã us dur -l n phr Ds á ru Fü- :ò S n <( lsu n ru s ndrds 03 Prí- Mn; Brrs lfn Br dá nsuls r prurnls á prçs óds, nn hs qulqur hr, ru Lvrd -7» GGN0RRHÊ Cur-s rdln nj- ç Sív Ds Dps, ru Esl < Sá n, (»l ru Hspí, ndrds n 03 PRED Vn-s grn prd pl, nsruí nr <l r-;n qu rr 22 rs <! frn pr fs rs funl,» pnl, qu é s pvns, vss ó-,,-õs lr f rnn, n ndr suprr, sn pvn érr un prã rr pln írn, gbn lüh Esá su n ru j M, nr s sçõs Rh Rhul Trru d Cnlár <-s 36 " ulr, sr, Fr r núnfl sffrlr ss snpnd urr-s s qu: s rsblu, prs-s pr v f, nfrr réd qu ur frquz, s drs p, s nçs s nsns Cr sü pr rspn ns -d-ã, s ns S H 343 B prg pr snhrs Prçs-s lgs snhrs r duçã, prr rrrs C-n-nh Sgurs, pn ufrr plns rsulls Ru d Cr u r 3 Ulyss Ní-nnç RHEUMTSM _r_-! u lrn, syphls d" s léss prvnns purz; l sá_g«, ur-s ELXR DE PTJRTV DS; vn-s u ru: Es l S n 66, ds s phr n--s 42l> l " """ NSGRNDES (np s SuzCrvll) Cnnu vnd írfs nyru sj:?000 brrs ru psl, pp, âll, ds s qulds f, çr 2$500 3nglns lá r lrglr, ds s rs, r srkn ds s rs prçs rduzs Grn vrd flnlls, r, prr rn vr-íd lhs lã, s nn : bluss, ss, plrns hlés, pr snhrs nns, pls prçs s brs r Grn srnl nux drp, s v u, pr prçs brsss Sbrus ásr nglz rg nvd, 25$, 29$, 252$ 35JC303 Ds flnlls ubí-f, l prussn Grn vrd ss, plrns nux srkn, pr nns, prçs brsss- "brn rl/ Ehrps gz sd, uj prç rrn é 8í, pr 2$ W Ê» Qu: pr prur spr hr s lhrs rgs ps nrs pr» çs Esá, ps- n nrss q pr, xnr ns zl u qu d s prçs s rgs ns grns B ^~ ~^\ BBBE -k-»^-^js!^-_!_s~ Tn sfír durn us -rs!»:: )r-l- nss sx, gr Tdílurnf urd, \z prv--s^ publ- pur qu ds s qu FJÍr pss urr-s PüÇín ufnuçõs qü dr grlun, Mrgrd K Cx Crr n S3 RMZÉM lug--s ru Prns Eugên, 04 u, "rsl-_ pr grul - s u fbr Ríh Vr-gs --(lír n Clrurslã Cln ln, Mnsls nrvss, d» sul»)rs, l syphls Trn pr d sj-plllsj u b--ls rrlsns vnrs ppl U 9 uu Cnsulór Cnsulór: Uu d Cr n 62, ds! hrn ís 0 hrs sbr Rsh-n : vnd Gs írr n 93 TELEÍHNE 203 TTEND-Jl CHf-DS U grnd- rrn, pln, prp xr dfr 2 frn pr 58 d» fun-s, ur, ru l- d Tr-s - ru Lvrd n 3, lj, sr Cns S JérépãgTá Cnpr-ss s- nss lld, qu sj próx s bns qu nh s u ns 00 rs írn pr 50 fun» Cr xpv, nnn pr;, r rrn brfr-»hss,, M G, ns rhf PHPMC Prs-s Lrg n 73 pr, n: Fbr s Pr pqun fbr Mns prs-s pss hbld pr nsnr rblhr hn» G-Rllburn nfr-s n ru Prr Mrç 4 LFTR Trspss-s b nd b frsr-zd, pn lrl u fuur nfrçõs sr lbr, d Cr, 30, lj lç P-MZEM lug-s splnd rzé n 2 prd á ru S Chrslvá n 523, srvn pr qulqur r ng s hvs sã n sbr r-s n ru Cnsulór n 4 ;->, SPSS-SE U ss lhs 7 nns nr, ppn pu lugul, s pss b rd pr fnl, squn dus rus; nfr-s 03 srs GurSs r & C á ru d ssblé n 47 "VTEEN" Prs ôn nrvn ff: guròs r rn ds s sís sys nrvs, ss pl rs dn é grn vlr n rn ds lés-, srnr, spps gsrlg, fl pp- -:, ds ás lss nsn Vn-s -ds ás Pl-Tn--s "rrs Vdr 4$ > prç Tr- -s n 9 Dsss) ndrds nr _«nsu llã pr ur ds léss dus prns pu r, pr nvu h ;p nu rn» ulnsn prrr d pr, lplfnss, vrz», pllbs, g; rh-ülnú, slns u nhúçô ds puíns (nljuí nr rnn s n- (rrupv n rblh jul-h-", Prspòs ndrs l v s Mu pr; rln- usul ífruls llurus l nsul: - us 5 Hrs u sulu p lss lrns xrns : -» ls us 5 Hv Bnu-qu Mh Drug-ny n 5 _ nd r ([» Lrg du Crl ) "N lpln C7(»3 ll r dr Hnrqu Mh R Eífrn h 7 nns «J-pr n prn squrd, qu f rd pr urs éds s rsul, n nr n su rn spl, fqu lgs durs ur Durn rn nã n prvu rblhr R, 93 Su r", br Mnul nôn Rdrgus, u S Luz n _ Nhry, brl rqr3 ll rr, dr Hnrqu Mll Ru Ur rn n, " ndr, R Jnr Eu, sífrn há 3 nns fr:!:, nflç-l n rnz-jl pé ísqur, q qus nã pd ndr rblhr, sn r pr dvrss éds, n hspl, n u l prv, vr lhrr qus ::prsbíl ndr, já nã n sprnç fr b, rslv nrr su rn sp Dps lgs ldurs, d r r 3 rs, purgçã nflçã Hj, j su ur rb- hn DURNTE TRTMENT, CM LLV QUE TVE, J L TRBLHR Pr s, vnh H dr s ru» grns^ sjn qu, su rn spl, v s ur u-í urs sffrrs prn3 Su frrnd Ru S Lpl n 63 Cr0, br" -- Pls VEÉLUDN TELEPHNE 4-24 Exlln prpr r suv grdávl, rl vlr pr f- Nrlrld«VCTR -ruul lu» Mrgur PECÚLS 5 [BNÀ8 Prlr, Ur Ubnlll» r v--,-,, dr u d lullqs -uôs v " - - r 4 BC--;-» r spprcflf nhs, rvs, pnns, spnhs, srds ds ás rupçõs rs ll rnn-s z prvl, súbsíu dó rrz ò grns vngns Vn-s rds ás prfrs Dpóss: ndrds 83 Phr Drgr ru Uruguyn 40 Vdr 3? nèl nnl NEML FRTES, unnrd spf d páçã ds s gr; XEML FRTES é prdgs grr sngu, frç ( vgr r s ôns ps»- : ru S Sbr, f R lu,,\l K» Sül lll =3, VEND K BRN r ndr Pnsã flr Dspõ nfrvs psns pr fíls vlhrs rn Dár 5$ P$ Rfçõ3 S000 Cnj Yrh, $s fr vrd : lm - ÜHJ- :0:U)Sl» 2 > :»: _>3 9 50S :_ UU ÍJSQU lnuh 3 r n «uw llwf r-su - - J n, _ g 5í B- ls r S 20) U lüw» D 300 : ljuh) llnjl» ÍS009 G 3>0 Jf M :w» Cn s, pk\ n_lnn(% lurl pr») u s HS000 V-00 -"íj _: --- _- _ Tnln nn «rrlr-, PKrJS n:\">s,»» kvusü TXU, VCTn n» nrr-l p lp s HXH K T pu n Thsuur -" flsllfd pl nsprl SKr Sh plnns sà) pprvs pk Gvrn Fürl PEÇM PSPBÇTS " fs-lü- VEÜD R BRHC9 5 >E J-NEK -^s_m > ^^\_-L ^ Tás s nsss prprs LEVM MKC TSSES E BRNGHÍTES ur-s -rurp prl lss ng lrs J Mru, pr h» r ds s _fç_-_ n órgãs rsprórs d grgn,»- sj sss, brnhs rrs 4 hrus, shs, rs p, «uf» fã, ílu rynçl, s s dsn» d» drs T_>»n, zv M nln d 8» jur, Prr Prugl, l>ü»<;s du sg lxr U -ps é Hr ôn pr frfr s rg-dgsvs flr s dgsõs» s s lr-» sôg fí_> J llsp n 22 Mlss J pll Tnur sls, rl supn brn, dôpurv vgl sngu lhr purfr sngu pr f ur rdl ls rsrplul ds vs léss prvnns lls u# r: rupçõs) brbulhs, s, pngns, dnrhrs, rj-sípls rhnr» ns syph ls ds s lss pw vr su rg u purz «-_ gu GNRRBCÉS ngs rps flrs brns, rs, ur-s rdln r> ls s r n rlhn pl» p-f ll-vv Vuh ôn nurv D l» r» prprs r lhr lj nll qu lsn l» d, n hsps r ss su, prg rsul spns, ns psss b» n; s, rbs, fls frs, ú rnçs «pr lh flr nçã» ás s pr lr-5 frfr l Esss dns sãu pprv pr x Jun Hygn Publ, Vn-s n llrlr plr» R Crvlh -rrr Ru Usp, 4 ~-s Mus s rnr rs, vgrss brlhns píí qu í usr "Águ Sulfd Mr-lh-s L Nrnh E «brn dvs rujs!h3; ur d sr purgçõ s lhs, r sp, urã, blls, s dór vrl- Rs; fnn, è grn rsurr d vs, un pr n Expsçã Nnl 08 Qulqur rrrã ns hs ppr pplçã gí Vn-s ns prínps Drgrs Phrns GENTES d) Cj <u X) d) n d \\ w_- \r--,r,-rn-"-^^-~^^-^,0"»"í ^U ""- ffn Plsss Fzs ügrns üs s us â M ííç;v - Flsss 6 sysrs Mrn C0- "3 n «##!S ][!S!: ^-«-:-l<; 2,--Jí»-", Z &síl Mvs ã prsçõs pv pr,-03 s pr _»nd-»5_ "- u vnjs-s; sé n- (--n<v rs 5j f y:-^:::::^\r^í$^

14 SP 4ãh ln^àwl-fjf-^w fl %> «;" WHlMUlqÃ^!^)»»»<,,<- -» «,; ^ <^^(-^-»l^w jyã#w»r JTHY PRD Pr nlsr;l U 3 sbr 90, f p n» plrs lrlhn ExrSrnlr _ «r«w»-unu KVwr-u JB Nllwrn 0 RE DS REMÉDS BRSLERS bpsírís gr RUJ FRETS C-RU s urvs n Ms S fr n 00 FRC n un MU níprçs, l qur lrdr nn-n CDll rífrr hrulll Kllnu, «wn» uluf-r n u- r, USó, pu qu v frvr nurrll, «p l ndr pln v/, Clluuunr, ru u ÒlUCfulá rr rd «br rv- «çrs, lu -í- ulun» hrrv, dr qu Vfl ír pl gru qun- nl prvír» lg llr[ f Nnh rçnls p6l» ínlr n» bn hn ul u sôg, lg nllnns n,» n» fn rgulrd r ss s u- s d --rn Píluls ndígns d TYY dr MNTE DN qu srv pr» nbnr n prl vnr, lnrrlmh, ngsü rbrl, fbrs bllss, ngrsln dn lg, í»!u,ppl,nlr3 dòr luy C rnllrr) s!nr3ndn3 d snhrs ê u rpuç llrnl» S PÜLS : TYUY Dll MNTE CDN h-ss vnd ns plrs drgrs Dps BRjlQMÇ CP CMp Ru Hspí, 3 Rw 62 rncenez DB UR nr pnr r pn», ru Cr 2, b flslsls Gvrn rl <3uls hpés lüüs, Cps d brrh nglz», lf"cns gusrd-hs n slf < ur, pr l prsçõs sns d 3$, srvls pr zn RíSUl sr hn; lubs,», C,, K, r, «" r «;\ ;-:J À\ \_\ b Ír \~, > - ^B w\ n^_\ UT^~:;w ^àí DEZEN js rhur ruj Clh rs gvrn s lgns durávs Pr bnrh uu pr sknur PRESTÇÕES DE 2$00Q -s nnds b dd M GUMRÃES & C 6, R Luz Cõs, 6 U 3 5, Ru d Cnçã,, 3 5, _,, DE VS! l Prqn n r- Gghln ã sbfn rd pr s lsls pplh rsprór? vnd n CS FfK RU D UVDR TS Cl n ps á Hu Gnrl Câr n 39 Cd vdr $500 Pl Crr 5 S00 TELEPHNE 784 " _T~\ VS URNRS JBJ ^w^w K HVDRflFS Dr CrUnnu Flh, n lvr l Fulláln,!«\lpl-rn s- ÍSH-!lS?,!,s, " ««uwíè nsllçs ls prprlds, r Kurpí d p" dò sdclld s nçs «rhr rr5?;«"ícu,0,,r0í,;,u,í"- """C èsphlss^ SÍub: n6, Uríll,sPÍ " Cysspl hlsr Cnsuls!),?? ífxspísí?0? -f,,b,ü,?íàs 2,r3 l ^ú n Sllvíl Dl-nT \TTu"^ $ n-,t «pln 5,730, (lr rd), fhn nn R-7«fl õ,) S n ull,^uv!vh",,,r!u l!<"">v!,s n 6, ns sbr d spld Tl- JÓS E RELÓGS PRESTÇÕES DK 5$ E 2$ SEMNES 36 PRÇ TRDENTES 36 KUs l»kfl>l -MNTES Kvlh,,?,príu!r nvnhn ü,0 n,!n, sr p slhr dvrss Usnpl: s nu nnl pr ÜCJ: n n br]línès- u- SSí pr bhs brlhns, pé huv dn,r pr snhr nr?0m- u s pr; prhnvjòr 5S00»pn«Lul d Slv Pn Jsé Pn <l SdCpullnl s prçã, s dôr, s pl NV FUND FRÁNCEZ DE, CLVERE Pn, právl s Ml» "vfu ^lv-^h;l-:;!«rf} 5M-M-u0uunnl KslíK^s ^l^sls!, l,u ^«"^«únsâ yl «^un,lh,u,vdíc(ís0 ^nvódj drn pr nnu SssfÊ^ «^K^r BrU : M0MR DRHZ?"sSX uvr Flh llusr, nslh, nfrd srulls pr rrspnl ^rnffbsb^ãsssbsbs^hbbbsbí Exfs Dpurv Snn \FM,V5 MÍS ENEnGC DEFUí TV D SNGUE Vnç-s ds s phr ««"«J^ \w_\ V^ G3!H)r-Pbnk» ^B^_ Suursl llrs! BB ELXR E NGUER rsuxzr? UNC QUE CUR SYPHLS pr quluh, brnls hrns, ubruls pulnr, íss íls, 3, PRMER DR MRÇ, 3 un Tôn qu fz nsr blls suhr sp Mu ud s lçs flsllçs: H prpr d Gú 0 sgru fní LEXNDRE pr ss nsr prs sr ull só -r" frv r-í - í ss sòns ^ nsnr - n lh Evll pru pngr durss rs ns juvnu -usp qnd bll pn, s rll là-lhs qu pr h vlgr nd rjuvnsç n n l- r Grún k-^j u-uu í ju- K un ôn qu, nã n nr pr, fz - lg Grún vn-s ns prnps sr3 s brns vl qu s prnplun ns üprns:s3 prfr prfr n «r bl- prv nã Nuns s ul Lr d s n 25; Csüzln, VvTn vud R Brn r 3- V--í r-h qu l r pll Juvn s lhrs luvrs ds psss udss n nsrvçà bll grn ns çrnd nr ss Bss, r s urvs n l: u Cs llrnnv, ru Gnnònlvs Dlq n?-«- Cs Nlv, ru ludng Slv -36: "ru pssuís ns n rndnr Juvnu rn Cs- ürrf Grn np lhr s uyn n 06; Cs Cr ru uvmr Tlr - pr 38nvlvr rsn bll, rnn-"bundn n 83; Cs Grn P -rn sp 6 d nrs ss d lvl: - Mrç n ; Cs rs Sbrnh C, ru Hsp n ll-"rn«jíl, ru sng-3 uvr n Jv^nn Ml Pr vnd qur ds Prç 3J vnd ds s grss, ns rs bs pwvrs" drgrs H S Pul, Hrul prf- C pprvd pl df- "jk â,ru ntís n B ú ruj n - grl 0 Su Publ»S«prd dlh u] uur n Ksps í VM, du võs Ps Jsvn»» ê_\k» PETRL DE NGC 8 íss ln lld, spnnn ns «sürv: és qu nl f s < xrp PFlTTT DK NGGQ PJÍLTHNSl-; lhn spr s lhrs rsuls qu s jwss br n un xlln prpr: l ss rbl nd nã nh prpr lg qu ll pss vnjr Pr sr vrd, ss prsn lrçã b s qu síír ( Tqurbó; uníp D Pdrl, 7 907, Jsé Crls nôn Svr Ebl prlr? ln xplórn, <l çã l prp nérg ns sss, rsns, qulub,ílun2s,btnhs,, l-s á vnd ds s plrs drgr Tr ud pdr spr vrdr PH- TRL DE NGC PELTE-NSR HJE E SEMPRE ^ hn pr Ç^BELL Bj^RB^ TKf T Tnrl» 4?» - f xrrdnr «ur r pudul l prn v rvlhs <! - br, XKPK DR - TR B JTV n lv rr nnlrl l ku< nur írlr, prqu u» vr l-nn dnrn prv nn r nn» Br p qudn pr llun flurn- U urv«k d-puu- p-, í,r;«í,),,-,,;,v->-/; w :,,f,,, prníss ur íã u ld rrr» s,:; k, l qu prv M v» Cl, un rn,»», ntsnl, b plvr hur " jurn, «í,r Mun pr,vs) CJ ll u)lu n nh rl v/ Mlrfflllud <f un ldr-,»<n,, XlPK,\n, n, pr vó prpr 6 U dvrbn rfr RRNB MNZNÍ nr " l!u uò d r», j" J lk WS 83«Ru Uruguyn-83 TJULDPUXE :-l&?r /sá&à /á&2v\ fíwí_% x^^grsl / :/Í8fflB : : \ Plf l :f\wl/f H WWjNnwJ NVES PR NVS \ -V nls nl^», V s >- un nlh n-- lllull l-lnl lk-h rlu Ts snur flxl vrn- xv prps pr dus s pr-jj ò S$ prn nfréln l pnh nlnln prlu u drgd pl hlá pn dls d-s pll Srnl -pl-l «l r > brü pár j smr», slu ní splx u u» r nfçã ; «l llur-r" (Srn hfu l rls pr «n»»«{»- T l» > prr,"!- llldln, ulujr/: gnlò-s, r-ndn, lnr Drddu-, lu Csl )r:> lnln) V krllunl) n lrlu V d n-<;»<- -J$;(>0 ;n T ln n s «-ll^n srs, n < n pdr ""^^HBsSíSMEJ&^^S^^^ ^^^^TgMf ltr^ plá ds J/vs RU URUGU7N N 83 Jrd & B, "- f-s>vwf>^v ^TFVVS lllp V Ex quzr r s rup» lvds, S Drqndís < lsnluds, s sn-u-l-h prg s«- «sbã b«qulqur jsu prn ls prn su nsrvvã n l;unn - f-nd, qur lvl-s prpr xvgfnl «u ETLN FBRC : - Cãs Pr 845 TE,Er»QSE 44S 55 /), _ s \\\\ ~~ T lu _-+ % ^ l-_ W««H BR5 7 fff ^SZ^ ã\ f WWW V Lçã ôn su-h í Èfl^^ ffâülw f H ln- Un fl- - P K C^ Y^WWHM gg lllh s grns nr B h- V r<áü W \ ;» qud s blls B - ^B Wp^Mh^ ^W 7 vnd d ns T--f-l:,,^! H < ^^^^^^^»-^ 3 H PMfrís Dps C- lllllvl pr CX-?S ^^P>^^^^^ ^> ÕB rl C«4 Vnll ;,,^,,-, _ M_ g" "^ ^^^[ ^^ ã Ru r, 47 lllglllp Csp s fll n hbb E lhr Mn pr blrr «s és Dps: "C G-\xv,%xy URVES X 36 J SNTS & CMP Clubs uóvs Byls 3M ^ Dl: Tn d ssblé n 43 GUH «f C Hsul sr hnr Fsl Gvrn rhur ruj Clh Sr ás G hrs Gflrn M F gur &0N0 Cur rdl sl ds, pr uvs ngs u rbls qu sj ^ NJECÇÃ E S CÁPSULS CTRNS DK ur Cnh d bxg n us GMES ys, blnrrhngs gud», ur-s» rdl» Lr lfrâ Cps D 3MX3DSXZS MES Tnd ds s bs plrs drgrs n ps grl, pshrl Nss Snhr uxlr Prç d njçü, frs""," SfS Dúz S«000 Prç ds ápsuls Crns frs 6M rjfl Lr lrí Cps, fr6 6W0Ç Cju Cl DD CU S luh ÔL8 GHSSKBS) 23 RU D LFÂNDEG 23 Esqun d vnd Psss LT NVDDE Djpnr--rs rns rd pr ds, Usprrj nnrns spl T)sj)rln,lr3 rn, rp!; ü, 8$ Bsjx-rvlr rn dn lrss r-s hrs, DsprlJrs dn ís, s lr s pã, Dsprrs lprn, -Klngs pr pr lglr, sp -rs )= rr, Rlf uu, Plg rrb Wsnníír, rnrrns lu, grnd», Uõ pr l-rnh, nqubrávs, CBrf-s rls pdí gír è R» Brs, s ESUCjR 2$ hr; ls qur H hr, SÍ000 Jí 7P$ íí s 35? sj V00^000 5Í00!) j) Dr lvr Bss prr prlr K» plsu ls «ls uhrus, nrvss,?^s5í<ís?í?8 í«««?^?,;z E FZ CNCEBEU «EM PEU4 CSS KDCDS ND E N SUDE lucejudl- 3 SEM VEl S dll CLENTES, d hrrhrs Cnr r- rrlns, suspnsõs Tr- ",J"n,rs «- Shuí «^ TTln ás sus publ lns qu s uu pr ru d CNDELM V «««n n hs qulqur U r pr prs r^^xl,n03 b pnss- W-S2& - RHEUMTSM PEUVL pprv pl Drr f Su Publ DVS: -- CURR E NÃ LLÜDR «,0í!,!n;^]sn,0 run0 syphl Tr»-PTT-r/\T EU VL VJJ ;^ ü,s s rdl)ss "03 hj nh prgs pn xr-ílnl- N Rhsn rulr gu hrr TnTTrnT - "0",,,, ulr frn PEUVL-- lt-;?;jrpr;,;í-! fr"«vk "l rulçõs fur nílná, urn rdlntb rnrvllh r n rljs ü N usulr /\ x/\ R,lfll»««ffl Gs é u,) rn 0FEUY0L - jg^^íff6 ^":d0» lnn-) pls srvs urnrs l0s;lr!pp:,rln df)rdr ds N rhrls TnrrTT ngnlvl sbrn síl s rulçõs sspp «lrnp ^C,í!,? fln,9mfd0 prp" í\»t(»/\ d s rgns -f! PEUVL - _r_t^^^ Pr nn l- Vn-s r ds s Drgr Plrs Dpsárs - SLV & Ru d GRMD ssblé -M" 34 Flrs Brns»> T\n «- _ (LRUCRRUES) ur -r rudíu llsn, 9-R-Rbrn - PE D s: Ru,,nn n NVCTS KFFCZ E GRDÁVEL TuNuu v spn qud s h!l05 Prí ns xpsçõs nrnns, lrusl!s, 90, Tur lu, 9 ns prfrs _0 n rrlnls rnrlnls ns póss vnúl ll Bru 69, ru VKndq Uuu 35-Krç «l Junh E Nhry: Ku Vsn K Hrn ll-ubír & rfu MXR0S! E,u Bll Hrzn, Cludln Mrns»

15 WÊÊl\%W^^k íjl J»)!_ "-»fw,_, -_-- --,- «--,,-» w wyy RBÊ B MNU Dljg 8 M 03? L MELHR PR LMPR! METES ê wss bll l- Rus H rgs l nvrn bbís 33rs rzns y u yy Equsss pls sr s brds 8S500 Lns pls prs brds rquísss, Ü5&, SS000 20S00 r nvd pls â syl nglsz 20S 25S000 Pls sr pur lãf syl ngls- 30S s s lns nss p«r prsn sdã 7S9 Í3S0Õ 25S srkn ôrs( lnds 30 lrgur, r SSS íqssu llã rgs lh Cápnh lã, pnr rnçs $ GrS Síçã pls hluxs nsh, Tíj/ls d prsn Esçã, q vnns pr prçs ds ss wprrs W SMS FvÚS; S PQFHBTRS D CS D CT vs V Eu, qu nã fç sus prs s npròp ns g?nds rzéns pp \ ssrrí á rld s nsss prçs Enxys pls pr nvs, 80$, 00$ 20S000 Rs; Ysdnhs s pr rnçs, pr s s prçs s pnfls rzéns á L^ãSã ÚSL %&- lül Psss, 80 (HTR-LVRS lll gurd- vrs ln nhuíí grs sbr fr dspn ú lgs hrs pr d srp! rç s üuur; rs r^r s; rçã M C Cnurs s Crrs nlys gr&lul; prn-sé, nus, qudr :<ÍkÍ,\ Ds R, Mh-, Pplr Vlls Bs: ru 7- Sbr n 07 Mvs prsçõs MTHE3LVTC U ln d "Esl Plyçhn- " fír prr xplr á l"; u su s, ruú- Brã Prpls n s< fvuçõs sr E J Psss UM BLL Evír Pnlrá" p- s bns rçõs un Udb,/põrsê hr n s xr pnúr Ks rçã -prss rbr qulqur prân pár s "Css lléurs" N" s Lã prjè&-s h- Enrgã-s pr r prsçã, «n fr n u Gnrl Cjldwl nú, r 65 Tí-lvphné ;Ò20 Chp3, ps C bl lf, s6 p$r ss \Tfw_,^&v^ > n y PSSE-MRÍTMlr s dâ Snrr 0, ÕÕpãjÉÕ, 8 Prd ás 3 hrs d r TNERÁR: HTEL CM CN CENT PEÇS Vlu nnlln ) ú Dr run l»b [» ««-p pr gn n nlr <!n ldd «lnll xllu, s Hpíí u (»!, - dl - nl rpll, K L n Qrlprl u jrnl ~ HMEPTHÃ" Clh Brbs & C- \yf\ \_ ) DEPSTÁRS: NTUNES DS SNTS & CMP Hull Rdrr Slv, 2? xh x ^\ d»» QUTND 06 BURVES 38 «u j-x&uò luys ptslyõs, nrí «r fr, pn "! j sjl dnhr : vs (rndd djn lrç (ulr C VfM Dpr fbr, á ru Snr Üuzl» =; Prç Junl Tlr )l 5--J-- s ls rss Mr Eugn, vuv, s DllÚ _ J -> f» jus rç lr frrs n bulu, (UC lh vnh nrr s ss sír n Ks, rs rl,-s prs s lhr <u lh fòr sn SEGEDÍ Pr l ffn nlrrr prx -ls pll, prls- dr, pr xs rrs, ru d Cnsuçã 36 Mléss ds rnçáh DR lí BNDER Dlí MELL GHn xlusvn dn rnçs Cuu lr: rj d ssblé, 3 ndr, ds 3 ás J hr (Só -ndr ns d su spld) U prnup fznd r u przívl, pr sçã srd frr, n gnl nn br n, ujs u nsls (váflu lln, bqu, hls, rd lydrul frrj, nh lnj, nd vl z z ns rés T lg K-, bl n_ s rd ;rr, rrç s ú; z= Vén-s ; fznd s dls hvçrl s pr $ S pr s prnnk quzr s rrrns, pô prr Sgud ( 70 lqurs), u pr (:$, nlunj hns jr fé un hn vpr qu s n, brr-r á xss 5:000$ nfrçõs pr spl fvr, rn r, 74, ffns s srs Kl Psss & C R Jnr UTMÓVEL Vnl-s bl phn; s" "Ddly" (S4 vlds, b nsrv; prç 6:000$; pr vr rr á ru Snr líuzb 330, é ás n lnrs d nlã Csurrs Tállürs Prs-s prfs rpnlu-rs : srs r^ bns ffs íllur ; C;< Rurr, nn uvr 72 üly w HJE Dng -Ílbll2 D V Ex» spòrrò l-udüs US ; Yr Vrgr llí Slzs gl "s l[2 NTE DS HJE pl Cn s! 6 C Cpvír Sul Hçl d us d Frç Mlr! (áárs pru s xs" fíls ; - Fruã! RE nblr PEUVóL Tnulrl np^f nr rlv l, pl b prn d u llr pr \w r pr pl dòr Dpurh snsu d» prr r, p dv upprlnl (rnup d dúr n > rm pr rul»» dn rlsl d nyphs qu fr rurd pr puvl, p«fr fbrn U qu já punl lubrr 0(0», v n dr qu lfr 0 pn rí jj rrr r Jffrd> ru» rr,, l-j r s dr-«<u sn snlr» rsüu r fnl us fpuvl nvnr-jé r n líírln, n d, prl, n rl, n s r, l rhunufn),» qu, s d rjuln nu» pl puvl -f vnd ru d prl Dfpslns: Slv S Grn, l d jsullí n 34 PRVLÉGS Llr & G Ss Juls G-ud, Llr Cp, -j Rrh 56 Rh dr Jnr Enrrrg-s lnr p dr v;l n Hrsl s prs J r- <:sr pr, fbr, «nunr füs rms r UrHj, Lyu PrpsrrhuQ Curs nurn Mnslds }-,% Un 7 Sbr q, br Ds C l, ás» d n UKX!_~SJ^Sl^^ PTEK-PHlLlPPUu C nrljr rlóg un~ prrçõss js sn] ugnl r Un jjnnps n llrsl nr GÍML \nn\u RKLJÍÍS Run d Qluud, 7» BggKgswHg -Tnrswr GRGE lug-s Tn, pl lrl, n rr?rn ú d, írn J5 utln Trs n ru Gnçlvs Dfsj d 4 u ll--r --lll") MLGRES D B- ZR CLSS Spr nvds, s prs ôrs lss lvrds, hrdd) sd, nfs 2n rs dá vs S500: ss brns/ zphr pr l ^$500, gz nfsd ds s rs Su; grló rx, llás ds rs»sü, lhõs rn 0 p, :n- s s nhs, lhõs rn p grn srén s pr vss, lu; hgr nvs bns qus r luí lnd bllr 9Í500, s bns grns pquns qu r Ss pn 200 lsu qu ú rrnh fznds nnr n lzr Clss, á ru Hk Lb n 4, frn grj lrg Ks Sá bõs vídrll s jnh; á ru Hk ív-b 4, frn grj lrg Ks Sá llzr Clss DVGD CUR D TUBERCULSE U Ur, Jn-), MlM, lr Jr B, l), pflllu Js nllll»! U -l- prr»-l< lmjsrjr 9 ur d< -ubul rr «n brpul,» uu- r»;ííçr du {4l>fl l nll lü»nf --gl lrnlíí, j», prvs pr^s «várs» rqr u, n!? frjn p sr;r «!- n u (»( r unu nu ; - «r vlu supl «n, d <U dr J Dr ln»rn, nlljl n "- nnl sul llk-rpr-l, r prln pr nrs ur s lrkl «0 rrnunn lrr lpul dnl nu, juí d»- du rnlw rrrlr ur snór, 0 -lur- lu!r»u pl, p lhr gru > ürus, lglr «>r prnrl ls 0, ru Mrhl -lrn fl n 4, (sul) «ukím ê, é&? P F 4 b «Pr Eud-fr V pul Mr LEÍL " TB" PENHÕnSS" E 20 M L GÒNTER & C, lçhry & rn suuvssrs jç\s runl)\d,\ KM S-J Ru Luz ú Cõs - 47 h h-n un ur)m pllplbrr u -»suur ís ^u:s :»l:h é á vwpfl ls d fum S0? VDK" CUR CEKT E TDS F» M- lksts D PELLE C us, "URCNL", sjnjn ffz u r,u;n s zs,?::s dríbrs, pugns, surs ps xl, nhs vrnlhns rs, rf, í prs nsp qu só vdr, lul xprn grns lhrs, (unl ã fqu b Prg z(uu Vn-s ds s plrs írurs, M ps, á ru s n- rds 85, phr drgr Srv ( rg Cp) pr Trns,n 9 «5Í»«%%\9Jl%^ >! M Jl-<> F, DrjjC-ns Rbr, nrr-s uss vs, nnrs rhs Ru d Qund, 36 T s06-4) C:,- Cn 0n-llr 8 %\\, BnMnvn ssdnqednsgg Fy,T»?w rz7??,szr-xb _!B^^ ^J - Crv W 8 4> 4 T-CMNà Vènfs d fd r Dénlds, qus nvs; rl, pr ps pr nr;;s rápds Trr ns ás r n Lr lll á ru Gnçlvs Ds - Tr Mnhs Elr Jpnz ur qulqur -lnh, grx, p x grdur n- «, s s s "H,lã - pr, s l-r zs ô -s: vdr S300 Cs Psl, uvlr 4, : Cs Bn«n, vndu Cnrl, r, Lu Hnnnv, Gnçlvs THETR -MUNC3PL Tprd flnlnl l llu^ TRVTRlL-Sçl Òònãhlh pr- «í-, Vl lh,» fslzçã <l Pr-flu- l>srll^frll u - ÜríllllC Cnpnh Dfl láíjnj nn rs EllMlüTE ZGN s2 h>rp, dspudss qnlnl ::du[l: S pn-;, n pr 09 nl-s - íné S 2 HRS n! ún ru-su-á plrs s ru dr 4 s, dè \ GlCMÇlfn ^^^~^~"^~^^~"Trr7; n bb b w u lu w v Crru ÜRHTl ZllÓM ; Uslá, Sr ÍÍEÜ CHSTW s huír sd já vnd n bllérn Thr MunplPrçs pnr n- : Krzs rs, 60S00 ; s 2-j lys-u ; Plrns, 4; Ulòs,, 3, SS"0); urs (ls CSU ; Glrs, LSU):l ^- " V S-rlr, 9 \ l»: 3- rôr ssgnàr "4W V3S3KTÜ :: TD 2 Nã s llud! Prnrnfl uun Cprr ln üprn lub» Hrlnu Mll, l rknnh, n rü <( prrmnj Cnlrr, nu ruh 0 quulqr «w» UlllU hõ»«hhu)r«v s-m-n lumm - Urlóãn»: Sll J-fn xrluuumlrnuè lr«unur 0V7 pruuf Clubs jós 6 srs rpçõs -^ull Uí xluvõü» pur lls durn sn lud k, : SS0UKD l-kuc TEKÇ-PBK QUUT-FEK, :n: 7» QUNT-FUK 727 J7 SKXT-KKll, 7 7 KÍÍU s :vjs H Jnnr, 7 93 fsl grrn -Mjr Cyrlll Brlhn -s ngns ns Esus ^^^ Cprv WWÍ Chrnr JBkrbs, & Mll 54, RÜ D HSPÍC, 54= â ndusr ú r» 3PRTEJ hés lum, U MS TrulC» C D ClUTl, ll-l Mr r ),uy>, nj fdf» <pu«! df qur nrp% (»nruu0 >l>l,d vú4»l r l) rprl3ln, pr lr- rrndn -?< ll-pw v»jnr dr l-ls, f nb-r p nu já»» u- vjumnn nnhçnk) r fruv d l sndd pll, Hldu (r» Kfu vs!,u jrf,, lf-j d«rfs>«,!ã< du >«í-, «l l- n Brfl rüss -n llr r-ur n» prus n ur Tn nd jlnn qur gn p> quns vzs nuur frnrldfnn su Q pr uur du r rs, Hudur,» nu prn -r nvnd) -Knl-lu d ír )«wv prlnu u >>",, lvr, lu/ nlu» çlrçn (plll-fll, HXl-fl l )! > srnu l s nhrnú rrh Jnlnx, rluln, Brnunlns, nln lnvr, n-n» nsurs, nrs, budultu, vflüh, byluuulrnsd sr p u pdn puru Kuuíu prpru< N n-í l brl - uru» u- lnnl sb dd,gurl-lvs, béugl,!juur punl, uvs, r rrb prp pr pr ng ( nr rrndn bíls, lu ) prds, lugl nsl l ls lndl, Trd u «u plns, TELEfHVE N T,50 MfrNTE N 7 í?-lsm MÜPECS ESCL NRML Q prnr dpl nrls, rulr-s qun nj, n " nn dn Curs Nrl lusul Plyg Hrn Só l lgrs 0 urs nun vnd H Uru 90 PPEL pr brulh, r, rls, bbns s-d, rds, brb s rgs nrnns, nns srrrrs; rb-s pds nrr d pl, pl lpln 4-4!3- ru Hsp 4, nr Uruguyn ndrds GUL CMPR-SE U END-SE U fznd F lqurs, pu s 0 ns, bs várzs pr rs, lg l, bs psgns rrds u s rçã, b gud, b s rd, nh -) pndêns, dsn d Ssçl,u l r n áx f> klrs Q vr ns ndçõs qur d rgr-s Mnl r Crvlh pr r, pr gn Snã d Clx, E \ C l, E l DEUS! rth^t «Fà-s Sd-> sl s fz, n l! B^TTCl _Uü jòl! è s srv s s phgrplps í! brr, pré, ó su nsnsn, quu sl-v n ru d Gnr RTST LETERRE DSSS: EsâS ll - r h pus, ( pr S SÚ Lsl pr prvr su suprbrd sbr vlhr Pdr Krn Ds, 6 qusã spcs r vsr su xpsçã ns r ur pr vrfr su l nr s ss prçs rls qu nh n ru d Cr h 20 ns áx rs dôn é s lrn, prprár, Prç Tlrln í, j6, ds - à 6 d r u uu hl, á ru Cuy Sp u 0, L, ds y s u d ulú, Tlsur Nnl Rprçs Pss ln- hbld, n ^-S» prul, n nb rqurr ju rr ns rprçõs,) f prn frl rjn lll;j,)í pr rrbínl pusr l «nps vs n» ls, frnn dnhr ussf; lfr)r- Vvn Clds, rn Hspí n S, sbr PlTííMl Vn «hn pllgrphj 34X30, pbjév Krus/s n, u 40X50 l-> pr l^nu n Pl-, n Ü -rul- n C " PERDÇà (BREVEMENTE) Vls pr pn u rn pr npçü usl Nvd Í Suss Css pr ng f nf lugn-s dus ss n ru Snr Euzb n 64 Cõ, l d sbr, próxs ü prç d Rpubl ps rs,í<> rs fun próprs pr qulqur ng, nd r u grg s hvs sã» ph pgd, Tru n ru d» Qund 78, (bqu), Cllgf Rpr Muu-s d n Esbr,3, pr ru Cplã Slã, nhd p S u/: Gnzg n ;?5 Pr rus qulqur ép nu CRNGL Jã Pll Rdrrrs, vn préds qu n d CrnRl, á ru Pdr Când; Mrhl D 5 Nvbr, pr 4q;$ò Rn 60$pn nss Vn s lznd Mnè-Cf, n Dsr d Tbs N pll vnj urus préds, 5; qurs, znh s nfr, á n Rhul n» 36,65 pr r6;$, Uul ;S$ nss U d sbr 6 qurs á n Tvrs llsj, prxr Cnl 7S, H,r Cf RnJ 8$ nss Un hár n nfr grn lrn» pr 3 :$ u ru Urã lpgp us Trr prprr á ru Urã pgp u -5», Cpl Frl Crvã és "Ds Cl", é rvs» spl pr znh, própr pr s» fl, fál nr grn durçã Un:s gns Krns l C, ru Prr Mrç 9, sbr; lphn n S3 - Dps, 45-Rs 7 Swbr 45 n vnd Mng (Cás Tr) Knrg-s l- (P,nn>> (Enr Mr ds Flrs ru Uruguyn) nds n srpr), -rs7rctjjj«w ))«j rí-^vw-,"v^wí"»!ys^:-: gg-gjggggggggg!?? l--hj^"s Pfggg Fnrâ^gyBS3 _; límlmls- JUVENL MíllU HJE - Dng S - HJE CllnujfJ dò ns suss d hvnrl npnh s)l) drã "nr EDURD PERER P-grn n n-ln :<JJórKnlsçu prs srpr b us, nn hllz K lh ús 7 hrs Fs nvs, d -l -qnd bllz, r s quã:, dèsá-s TÉlHQ D W WBMWÁá í n _wwm lll SíbàwKlBMx&SR & wsw ps~ 2L_J ^LC3-0 JD^^S-J^JE^ l xxx frn -rnd s:] PÜUSSC D PT >,-fl THETR CH-^TEGLE Ep-òs Jnló, -Phgn & C Cpnh Brhrlãn --, Mn-sr Rul Mrns HJE - 3 sssõs, ás 7 8 4,0 j 20 - HJE Ssss s sssl ; Ensh3Sí35ss3! -TMvs rprshfjjs d- rylâí l g spul, 3 s, 7 qudrs 2 phss Crs, Rs Dspnhd pls rss : lyp Vgnlr», Sll-lr, Cllr Plôn, Cnlll» Hsnlr Cnnlru n», d pnh Ds-nunl sfn-s-n [lpjl)ss r BR,V\:,V Prs llussll, Klng Bfg, Expòsçl Nnl, frlzs s Jã, Lg Sn Cruz, nsnd Jurjub, S S l-rns, pr rhy B Vg, ZNGRS V Vnnlá, Nhíy, Pns d rçí d r6, lhs Mguô, Cnjú, Cnçà Cxbá, Crvlh, Flrs (Hspdr grns), Sn Cruz, Vnná; lnxuls (Esò Nvl) r rsnnl Mrnh, vln pn M TDS S s NTES prd Subl phs s pnh fsrnlí, lníl s Hvrá f-x-rlcx» lr-j 2Ç í::v [lssg»j -,n u!«ujwjh SSSSLÍSSSSS^S!SSSS^Ê MffMR xk 9SMWÈnKGU_TKx^^ TKETR R BRBB B-,,_ z V0KD QllMlS PRKHR,XS rí 3 Cpnh ppulr prs, nãgàs rvss drgd pl r uuu»" Sns rl-sr sb rgên sr Sr Frnns S-ZTE5 3 SS^í^l DÊ 93 JE5C J33 3 sssõs 3 s 7 l, 4s ) 2 hrs n 43-, 45 rprsnçõs d rvs P C-d Jluzs us Br rnnnks s,s lluru rvsd, ll lrrn»s--sên» UGUST SNTS s blhs h-s vnd n blhr lhr, d dn, rçs Lgrs dsns, ís; Nrs, S30; - lss Süü ; Urs, Sõ» j?^- E ns rnh ds rvss brslrs C E L-8jur;-J?, lí C - w-w fnv -»w frss urs lflüfbl k pnrrlé! jsfffl l! L;;Y2psr P MHnnM^s ~~rz _ pprv n Sú Publ %\ fs^fl&l-^^ rhs Brsl nunr-j pdç qu ll (n s drgs,, lrá rnsnr unlã, ls prn l lyp Ngur : j~ T^& õ& k:j&tjàl SEXT-FÉÍR \ ":,<> -! - Úurlé d J»s6 Ely &x f^ íè^í í DMNG, 8 rrn, p ff^ n x ^ PQMNQQ Grn spsíçsn ns lglíís ulhu, ffrus p- S y d np-lr lv Áusr Vgns vll pl pr» -u\," lnpnzé LÜLU GKNDH KlDDB GRNDS FESTVL ( bnf) n pnn Pss Hsór (ds 3 s í hrs d r) 200 prsngns, lrunus, nyullrbs- rrs vlls 2 BNDS DE MÜS PHNTSDS Pss rhsn 6,s{ruvá TRJE DE PRZER Ts JRDM ZLÓGC PRKÇS: dnlls ó 2dã [$(H)0; fl n 2$000; rnçs, fl nns 5Ó0 rés Cs hv é d, -frá rnsfr pr» próx ng --; --: -; F BUjjnss ns d nrd prnn Dlòrõáb dr:",vrlul lçf rl vd rn 2 pr- l!) rs Chuv ur Cuuv dr, suss, 2 prs 50 rs S pul, - pd grl, un rpr-n) dr l 5 lí-s FLH D fsr Prbs õtttê s 3 3\\> Bnd us Tr lv lnl, nnhü Td dá" Bslh VBLDHM CLUB l& 2?TJ( 3SC,<l?: L 93 Crrds prs Bárrqülãls p rn d s Cn r lvr (g?ls) G fls dárs grn suóss, sn s prgrú rnvs 3 vzs pr s ssbrs ul nvd rn PE8C MRVLHS xíís urs dvrsõs Br, Ksssíj fírs, $ S9JRPREZS - SUSPREZ9 " Tds s ns dus ús 2 hrs El 33" l3? R: js X3 J~ HP T J_ T- - VEK l \ lí «Í3K N, B Drr rsrv drl vdr nrd q julgr nvnn Frprd EdurVrn Hu Vsndó «l un 443 Cpnl Drá Ppulr SCEDDE NNYÍ JE " Dng, M gr u Kpuls pls Vrdr hr fs-hr r drá rüphà Esé úq jfp^ ssííp ÁLVR GST rprsníí spuls dfnu grn ng s, rgnl Mssn, rduçã puguz wm! _v$à S ffl ll"- "4 <» -sl \ 8 ííl Dsrburã Mlvn, lvp Mnn; Suph Mrh, pplnnf Pn; Prnz Grnòy, rv» Mggull: Jun Dulrg, Dr Sòrs ; Mr ublr, lur (Jrzn; lrn Ml, Grn lvs; núlú-g, óndn Sz; uz Dbu-g, rgínç; rn, Álvr p-s; Mgul Drvn, Hnrqu Mh, -r Dnyl, Txr l; nubn, gurd hv, J v Crvlh; Muj; bllã, Kjsj Míhn, hnls, J Slv: uvnl, Gurãs-, Cr Hl, lvs ; ur r, Urrs; fíll Slv, rd s, slds, rnhrs, pv, n Uxélln npn Nrsu prsr Gurd rup d s F brn rçs bl r d rs,, Cs Cblllrs -lngl ss3 Snr! pns xlusynn pr su p, nlnn s xgêns ur, pl l srúgnpl Urrs T-çs pplurs :í - P-;s : Lgrs dslns, 33000; rs, 2$00); nrds, 5000 s S n5 l n s :í <! ll Uvuu : grnds dr gr-n ng» lh pr«s blhs h-s á vnd n hr, ds 0 hr» d nlf n n fhln-flr,!, "" Bnf dur ur» un-ljus Slb Luurl» Suz, u dr BU»K ldlçâ S üw^ K > SSSS WB ~ 3" rzz^s&^^y^^tvx rhet Cbunh prs drgd pl lr <»<»-«lí<j, U U6? pnr; r, CUCSljl K v su RS" -» Ds 3puls HJE s 2 hrss dã r ás 3 $$2 d nü 2 3 rppssíísçõss d óprà 3 ss F lkr r n - - p" r T"! gr Mrrn""^" BMB^ > np U ullllu lullulülllku ^r ppl ngl, f rgd pl rz CK33ULD DK LVKR N rprsráf5q ):ní J UCd, LMMU /, rn drn Nrnh urs, rss d pnh 30 CÚSTS Drâ nsl d -\ss s PCHEC: Cn vs fjrnn l suss qu bv n pr l MR»:-: 7NG-ÍD -pr ur us pò- (ls; srá návl p rprsnd us v^, nhã, 9 rrn - ^nr sür : lbr r, ny ppr ds Clbr CUC SPBTSL^ Cph Fudsr Nnbnl d Cpl Fr llvrl! S Chrsvfp l)- prprsrl» flns Splll Hj D0 ^Pu Hj G-unds runç& vrd r-õs nvds Tr Slns, rubus qulu brss nss Suss! Th Crus rgnns: xnrb s prdsus lrçâ!! s Gr-/-ns, çnls blrns lsphíâ Nvll-!! snm) nçhs f» s üuss d n Trnrá 2- prl prgr» n- dr Esnrávn llnrlyr xrhl rn ál s-v luür pr llénjln --lvr drr rsrv dr r prgr, s frç r Esã nss rvs C«RÉST D VD B pr jchuffeuh D VSCNDESS, d Ujun d0ív:r S

16 T? rr"»" ^Pü / jm^f» Tf-^W^ lílfrfrt^ r_»»?»-, -; - -»; CRRE D MNH Dng, 8 Mkl êè 93 _~»9»~! KM CS Clubs Pns Rr r r-ns pr# n u-nv» n CUD M-9 pru r Cun - prs N S» "STNDRD CLUBS DC CHRQNETRS RTL -- r n!»»~" CLUU -79 prs T 3 CLUll J - «3 prl N U-» CM K-S8 prul N M ClUU - 54 pr«3 N M CUl M -«prs N 33 CUU N-5 pr- N U CLUB -M pr- N 3 CLUll P-3pr5 N 3S DMTQT? ÍVV Áíhpns Rlnur -ln npr- ÍM ÍVJU p-ul) uss ul llll Vs Cs Sndrd CNEM DEL í-lllll -í pr N 3 CLUll -ü pr N :_ CUl S -KS prl S3 Cllll T -33 pr, N TÍ CLUll u-_ pr N u CLUll V 5 pr N 38 0 W pr- N 3S CJH X - Kf-r N 38 CUU Y - 6 r N M CUU / - prn N 3 RU D UVDR 93 E 95-W >E JXEn LTJ- _j MH_BMBMMWBMWMWW MWWP> CLUD L-!0 rrr N 33 UUD M-5 prí» Cl-nN-"Crs CLUB 0- prs 3 N 3 N 33 Hg-r, T»---"-rM MW " " WJT-" " llhc-40 prn N CLM )- r N 38 Clubs Bylss "Sp" CLUB -75 pn»í 333 CLUll <- ) nrh N rs CLUU l-«j-rs N 333 CUT PTKNTl N nl pr lul du lurn d Cpl Frnl «l hj fu l 03» :nví Dh ulln n NrlpvN r-p-n n-rul- s 0HSU» srn sã fvkh pl" lr «Cpl Fu-- nul>budu_ K, 7 DE MV >C 0J - í Clubs Mrn-s Snh lubs Espngrds "Sndrd" T» -:!,,l»» >»k llr lur n-nv»» n »»» < >, ru,,_»] RTTER -»» r rl»w»» Qru l Up, Unv TUllM l-lsj- ls!r -T- n "NT 3VV Hnn ns vuf-fl ln Pln l«prr qullrlllnu lvl--v, (Hu, l u hnínn nurl pr» M lnhn quu»jnu, -nu»»» Urx Flful fòvrn nn xku nn ndrb 7r r"t+rvn\vm, RYL SMTH STNDRD STK,,, D-,» D Rss nl nrüós Kf nl» pr Kln -B rlllls-» l\ ( l- nb su nsrrnnn n nn n:n pnr-r rlj Cnynç-Rn vlslír») Cs Snd ul MUSCS PR PN E PNST RMX Pç álgs C Du» Ju rnrlnrn «í rplmlu THETR RECRE Fprs Thrl Dlrçn Mn J»h6 l»»ur»lr» "fz T»phn 037 p»,h»?"uru«l»ruüu/»uu üül pu " nóuvl urz lll lu-uru s u luu l nr lxudr n-fd Bulvrd 88d Sbr-Vll Ubl "KM (f- Tf TC" rh --õg-rnn nv ps «!» 3 JXVWXl llu (l u-l ss ln» nurn_çu HJE grnd Cpnh prs, njb 2 ESPECTCULS, 2 HJE Mágs Hvlss sl) dr r r Mrns Vg hh - n»;»!" --_- E^«5" _ _ rn d drnl", l s fr TT V V^S»l_=n- T^?3 «EB» Pf-ér " U,n«l/s, rp pr Mr" wfl k D JJ «T3? ítí _JJ-- DulR -UJ SREE UT9 B_"-í»M J3 Jírl, ":," MU "--- ll ":" Us Pl 3 rnpsç à pr nlí ^ g%#_g ^ l 2:^J 3 pns ás 2 hrs prn nçfl l-lrll rr sb lff_r: rnsu u ç r Rlrls hl vrllr nflulu un rnu fnnln, rp n s gnrun, s ónn qnrr nrss» n l-, j Rprsnçõs ás Frn Llr CNDE DE s qu nü n- rbllr-s nr s rlqflub prns, qu ll s»») nrrs própr "n url Bffl-s> vl, pl rus uu-s pur spr su bj:n, prur u usnlu lnllv j- _ve sr sr_rk LUXEMBURG»M\ s sus ls S CRVS DSTKH-UÇ ns-l Dllí,»- Pnrn drrnn sl d D prv l Ml-»; ull»ls Vn, n- fbr Cl NUS, hl» (?rpllr; ãl- Kkòín, l«--h kç prpés ns» unn»u íl-» C-l r; Crl, C n Krus, purlun -hj /ln lll, rpr u»lr»:-j<r»j K :dr -, Cn-l: l l«nllr_, Mrn» Vl l çl plül nlrn qn nrr us dlvrfs dds d u»l»:u hn s lrd r U Prrp- llnl, nrrl Ulud, fruns nun r s rs bsáuls Tu prur vnr pur d usd, subr- Cnnun (u_;- pln r, suss» «-r-»! Un hln-, Ds M--usí-lllf, Jã^ yrsj ws:»l lâ" Rxl Pnp, P»- _ xgl-s quf ls ns ns s rs, frls nlhrs lçnrs d pl; Eprs rslynn dr pr s r - vllr, Tl lvr; BnlBr, l» >»:l; Grn»!n Hl, J R-h; S- (D xr n né : --- "»! n T,\ T T T -- línndr dr dl p?! l- fbr rn \MngrBh, rprsnç ds p;s <0 (àln»! Llb, 0 r d u- lx Prr; Cr, J Slv: Sr, ul nr»j //j J\Jj[-0 sn ppl prnpl nrprn pl lbr r Mr Uulf, hrr l»»l» Prçs l lmll Crs, s$l,\u!_: u nr suss p MENN D CHQLTB rs dns 3?; Us dy Csl, 2$:,(»!)»r, $» Q--lrr_ MNH Brn nr pr 3 ^ ul- ;!^l( l Rn rr R»_ u:n só prgrn (llns grl rg 200 rus 5 prs -nsuul s»> sgur: (-ul-l N llsh r Juu uulkr hu- j s C0s llrsllrs -jul GónçJ: p zj}kv ns, rlul pruguz Dr Cps Mnr - Grl Rdrgus Ü -ül-y- _ prs d 3 s:u pll l ~~ -:~^â-k : v/w C Prg-- n 5, pr 9, 20 2 rrn : Crrd-DrulC õnpráh d Vd ru!, dvdd 2 lògs prs 300 qudrs, [lu psyhlg ulhr Ülr s ulrs drás Nvd bslu GnngnphK! Hddá pl lurd fbr -ELJ Prs; nlrprud pls lhrs rlss dns pls Prsnss, lílljss-ns rzs (lu)l«spl ííí""tt7 "w 3 "Mf SL\Í~^rffí"~)fH \ í"" Grnds çã drá Dvdd b 2 prls 57 qudr U ÍMÁX \T_Uíl4&_Sr\}f-J ldl pl qurl fubr «SVM» Trn á/^ "ü -_f" -D íl yw^s r STyPTT5 /"" Esprls sn ô, spnhd pl lhr ô d Ü _ír\üu UÁrn W^W,_KU - luld, srvç d prvln fbr»»_clr- Pr Bllss nrssn fl nár «Elnr-Clrls» 8 «ELXR JRNL T 7" Rvs nlbnòs Munds ns prf s jrns Gn_"rph- JPuV vnds, lçã nrs drg-r-s, JU-F5ÍS BH-UV uegâ GERL ClNEMàTGEPHluâ l-" l l - «BLUMÍ»- Tlfílln W& - R Jnr RBNNE lcr»dl«f: f Frhçí,; DNS CMTESSE jsç^ó_%-«tr! j n3pè»_s \lflr2sx": ;-:R-fíj: -C f MMr^^ \W\\\W )$? VMM» _\ í& -B?-;=";í-;: r~~mm»\j^» M~ D» Vulnr,,»_!4 l!»» K udr»! u rhrrrlln» n»!, u -v» plí» pu» nu ul lu-- 0 rccl,l0» U u»"» ÍU l lln- rr :,_- «-lllu» l(» nu llr lln r rnrrrr r»l«prn» nrw nr-» Nuí--u Tn uulc ü «j» ru»» unj í n» ) KlMllh Du», hl flflnlbrll ll, Tu» «prr-ul rurr U nu-!»»-- nu lu lll-l, U-»! n» f - r l rl H{(, )4 Ku fyl <- l WulvrlunpM lkl-rrr ll>«flf->» pwu lvr v!:->lr- n l-ju rl, Mlg pr un,»u»l - r rn rn-»-»» rr»l é flu»,tcnnt_jm«-u-r»n»»»-urj»rlwl-»r»»,-^»»r -»-»»_»_ lh üxp!llvuj Pr prps dlrlj- 9 Cs "Sín Hl Jnnlr; 7 d»- llll PLCB THETRS %^ ó Dhíí, S «Ru «n l)3 luu- S vá «s s - 3» _> ã» Grnds Mé Fíl- (rüu Vrly Sjv! HJJd! \S l nr»»n \ ( lnrus l» -l p«0 GHÀNUSÒ SJCCESS l"x! SM-! P L ELPMNT lr Clnnl Grn nvd T-s Pl Th l!» Vr pr rr lh w! N qul :! pr s s rss d lln rp s» un-s: T 4 Gldns Jugng ps Brx Crvnls! lüsrll hspnhul Plrngnd U usíjs; L ELEPHHT - Gòhn) \r pnr» «r Brx Crvn Th 4 G-ldís Th Dnnésl Fánny Gudy KxB-]^_n, Th 2 Nsj MuSrlM, -V CUlVSl Hnls ínlrn-drl LR-S llull--_~l Blrns hspnhl d d», r» nh ryunl-r, 9 d n (rns sré s CKnn ysí llp Jnlll(--! Hrr:sus Duu ln dnss,j j^w-j-íjlv srs-s rusíruv _P«rj,S JÍ CSTÜMB Mn $_v_^ C N EV _ DE_N SEMPRE MTD,, NUNC LCNÇD", ÜM ESPECTCUL MRVLHS!,, Cpnllr CnTn{;r l: rr,- fllr xlbíl ln^ ll _l «subr prss rj- r, «lz slnplsnn»: Prq rnlrs ^?,y^s_ Vn vr br Pr! </^^^^\^^ W Rprsníd pl s ldn rz <l Prs: R03JJE «Cd Frunçls nã p sò" pr qn, ó Vj, já vss sí «l prr 600 rs qudrs - 3 ís E rs nurs "PTHCLR" EÍX^FE^EjS- pspl Espuls pz sssõs, prçs EQ CNEM THETB S JSÉ W Cp-hln Nnl prs, Mágs Rvs3 Drr sn EDH CUV» Mslr drr d Ürhsr Jò-ó N rn h ", DTNVK, s í _! d r?s 7, ás 8 :?[l ás 0 2 d n Subrá á sn llrln rvs pç ds fnls lrí s rgus ó spr bs s ps Tpr Mus Hs lldlsslu ussu s «s gurds gurs vs r flrs rs á plê p Grç s prug-pll l "Muníu l ds sr l; Vd Trblhs; Kluubrussln; nã d (rb, _BL! 3E_Cn_FL RR ulã ds ás ns: SSS, 3 N THETB CU-S GMES Cj-"-p-lTÍív C-ls Ll ^3p8r^ÍSS spln rgnzd Lsb pr s Eprs Drl usl l sr Luz l-lgurs <_:\r MTNK, S 2 \l D TRDE,\S «J S HRS D NTE Eprsnr-s-á ngrçdlssln rvs Qu lud us qudr d nrlvsr \ Bls ur Snrs gurd-rup luxusísss DE VB DE 3B3 N THETB S PEDR PMPS _l3lx_3_3 PPULB DESCÇà GEl-T EX Sz p_r- nzr s rs <l Crs TUD Kl TDS BRNCM» TUD DNS Lg qu s rs bnds us çr snrlr prgr ssbrs s Tngs, Mxxs, Vlss Plkns pssl vrá rxn d qu pnhr ns psss rpshrns ss q»_8 vlh brnz S Frns nnunr vs Sbsl-npls qu bu l 7, drá nrd n S dr ru bnd usl -VULN RUGrE n ppulr; nh Crn DU-TE MEU CRÇÃ" "hü-nls, s s bll nçã, drá nrd s grups x Tls! Slí b, lx h 6 qu r hr, lls dz; h 6 qu pssl s brr állus, pr rbr s pângs ju v dr n lr Exrrdnár suss d Cnpnhl d grn ís ; b ó qu sá db! _-Y\NR nhã ds s ns! (lsr! FERVER Brg pr Cnu EVH; S Pdr, nd s br ú vn»l rp EVHE RYL THETR u\s»vrü Cpnl Urnnf râ d rz lr lír lmunln s Suh HJE!8» 93TÒJB f!- rpr_8uç lu subl»lrj 5 s, rgnl ru_z l!_ry í TMD D B2TM4 u FDLGS E PERÁRS Pr:: l Rrnd l V-U s >r3 T pr n pnh Snrs prpr us, gurd-rup d óp n-n su íj r Uuvl PU ÇS Crs dlsns S500; JÍC lsss, - llssb, S0"0 ; grl, 500 rs rnul sp-ul luvrá bn pr ds s lus _ H l- pu V» SS ~~"r!trr w j_ n J,E PVLHà NTERNCNL MTNÉE FMLR _VsT _T[7 d r S0REE PR FM~ÍÃ_ Ds 7 ás 9 hrs d n GRNDE ESPEGTCUL DE CFÉ ÇNGERT Qu & l n Cbs B-» nglz Lu Rn -BS: -NTGlEZ CMBTES ENT " Grén dns -J^Wlnr - M Xd Ds n : C s sguns nrs : s Hnrs Lu lvr : U-NÍ CnEXEN nr EMLE VERVET Dsp: EKTZ MLLER nr E l l RUGGEKr» Jà BLD ur GVNN RGlVKH l \,» ^T^xyíL%\^-SK^ Eprs Cn rrr & Cp 50 PrçTrns 50 HJE - T0 D DKSTB PRGRMM - HJE ynl ç (lruná Rç rss í s Cl qudrs Prllgl rrjd npçf d f_lrls fbr Nrlsl; nr ls- l-, vsl n (rç rrssívl d pxã unr» ulhr npnlrl l; s funsur nsqüêns í splsn árrbr U V SELL RR ulllsslr d brs K_-!SJ -é 3E s---_- n, vnurs vg dr Gpr <_<» lll Cl E nh pr nv prpu "Jr" -V VN T x nlw suss w-by Mlnár ^^^>«"»"s C Ô r-,!-»! n, TruVl rn Grgs ln 2 s ^rg rrl j qudrs CUn Ur -l Pírs, %v^í-r_v»» K-_--_^^ T r^ í V f C Gnpnl dó :- Ç,Tp_r^,n" çrs rlts«ll SÈG "B - FER D CRRENTE l pü-s l : 30 r-lssj, 3 Efsàs Prçs ssgnur pr spíãul : Frlzs 40S Crs 25$, Fullís C-s 3S Vrnds 6$ CBüíjrp Prsns ULTM xh-çã s ^rd pg;rnu uj HH Qln dr n, T"S d HJE Rç F rhsr»!ír» -CH\Y; pp»»rsss lu Zlw El rl<r Hr- l, drr PUl - drlr rlsslr, Crls lpll; $9 splul 3 s _, 2 drr üs rls,»l:r»> -slln-r; Wll lu, - nrs pll» Kls vu Vln, brpsl KEPl-RT-» qur rslnh, Fl; ng dns ÜHln-r», líyslr V Mls» l Cusn, shr; nlln-r lr, 5 Glfr; n r l ls Mnlnns, u: Vlh Vnn, S ÍUnr: llll Elnsl, l Jrn; pnlrón n S, l_nl õ; rlb nl, Kpllrj gn y»_»bl, d Sng», Ml»; nn»> Vlls,! hr; Pín/ s Dlln-s C lnn prgrr : BCCfCl, Nubrns dó un, Cu l ÜvMuhur^ Cgn B lvnrll U pç H^rsl N n Jrnl Brzl- s br pgávl d d un ássguur pr\ 6 rs qurd spr ppludld fbr Nrdlsl 6 pçs grn suss E nh pr l^v Fl d nurl d Nrülsk SUCCEÍ-S SUCCESS! jjb-u_---j CMPâNH CNEMTGRPHC BRSLER DEN rl, qun nslns v spr sr xprssã d vr- d Cpnh Cnngrphl Brslr prsn publ, ns sus rs lgns ss dvrs rs, Phé, vnd n, l nfr, d sgurnç lux u qun s prn, u qun s r- Prgr pr lj : s, bll vls s d n un ngrphl, ln n- E lgr rlç l!h,3» nsn su rl dúz lnhs, qu n vng sr gnll d drá U«vrdr Pr ss s sus ss gs prfrn fvr publ Pó HJE F>"rMÉ P ss lllnzs, xü nv rph ngrpb HJE ^J^^^^^^: prsns spl rl pnrn dr sl d prv fbr Cn?, H, ujs prduçõs s4 grln prds : J-^-----""-^^ s (s ns l Fs, pr «J pql ffl plf fj_l 9 %»_/ JL Jí»^s à-lf V^ f rs «30 prgrxr vd br "0 ggn Mrr" Fl nlr qu n"03 snud vd pln r, ss grn rnslân Fl PTHF LEND D YLLE FRÉRES D RHEN Ms_ fnás, h blls psíànfés uçõs Esr rblh d rkn Snndn, dçã ECLR Prs r» fxxlrrljlx Js f ô rgüálvl fbrn GUMNT Sgündãfrà prn-"» pç drá pròv fbrn Gns, R HMEM MYÍTEK0S 278 qudrs, dus xnss prs nhã Ms gss fn drá d vd rl, fbrn brs (Sr UR, ps plçrn rz CLE TRLRNl DV D-EJ HSÍH, Ü rs,t qudrs, dus prs \\ nd; s pássrs Fl nsruuív Phòlr ^ss bsls Dr pró d fbr rln Tl Vlgrph BERTHÕLDNHT^SÜR Cô Gírí, Prs; ssp pll ssp pll ^ (_f F çl pll u rn, rn nrr s dvrss dlds d udá hn s frjnrs fruns nun r n s rs bsáuls Tu prur vnr pr usd, "" n subrfúg r Ds vz r nu fl-lg qu 6 v ds sus grrs uns, Sl-GUNDV-FÉlR - Ds fls prps p r prs:, s n" è un "v» spr, sgz vln, s burs r vr, prnlssus: h rüun lu vnn s sus guls sdds, frun d ngênu nn prv» sá, pré, us ds v7s, u Fl ;r;- Gn l ds áus sns^ juss, quuns lndrns s pérsvánv r u n vld h- j,w <sl» lã" lír rnç hdlâ sà surprlnds: nrgus á jusç s """ "-- rlbunfl Prlps òrunns, nnds 2 _[ Cns l QrY!,_\ drá pl frn: Mn Hbnn, r pç - rl Cnüssu fvjju- Prgrn pr hju l hnr gul Pung-n dr r, ÍTS rs dus prs Gn GUMNT JRNL N- 2 s b nfr s jrn ng-- hs Cprh sn Cd drá Cns Bb rprsn pr ns Sn ô pl nn blr El-Fl N próx sín BRNC nr pr -3B-EggES-H----B-_B^^ pl p

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

COPENHAGUE, 12 A nota official sobre o plebiscito no Schleswig proclama o seguinte resultado: Dinamarca, 75.023; AUemanha, 25.097.

COPENHAGUE, 12 A nota official sobre o plebiscito no Schleswig proclama o seguinte resultado: Dinamarca, 75.023; AUemanha, 25.097. Dr LEÃ ELL CRREMNH Enrç lgrphl prss ppl HLMBERG BECH 4 C» _ Crr d Mnhã kl 3XTKT ^- xr 7655 yfellx Grn Drr 558 CRd 5608 Cdnsrç 37 Cn»l prss ppl NRDKG & CChrsnR H 4 REDCÇÃ R JNER --EXT-FER 3 FEERER 920 DURTE

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

R*f^5?J3iPa**ftl-f*f* áiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiim HELSINGSFORS, 18 0 Estado Maior do exercito f ilande annuncia que a cida de d e K ro n s t a dt

R*f^5?J3iPa**ftl-f*f* áiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiim HELSINGSFORS, 18 0 Estado Maior do exercito f ilande annuncia que a cida de d e K ro n s t a dt - - l y -?rr>l > -» Rf^?J3Pfl-ff CRRN Knrç lgrnpll BC C kl K LBR ppl rp r~-fggg^^ NKT C3 -- 3NJT Grrí - DURT FLX 738

Leia mais

(A Themistocles Machado)

(A Themistocles Machado) (A Th Mh) BRAZL á 58 Hh Dg Bh fô gv g Bz v F Hh Pg ê h F f 598 A 585 gv L B A< Pb F Bb v v ãó f z v Phyb vz vzg f fz N v x h P Ch S; Aç h b fv T ffê fz á J? 4 REVSTA bb hb g j çõ fz v h b z ç gv g Dg Bh

Leia mais

Manhã tmptm* it» m*' ai *» T>. ntt.vx # ff.-m*ffl

Manhã tmptm* it» m*' ai *» T>. ntt.vx # ff.-m*ffl \\ Crr 8) Mhã p T> vx # -Ml Drr EDMUND BTTENCURT U M EM-M HUlvâ ll UHNH R DE JNER TERÇ-FER 8 DE UTUBR DE 93 NN X-N 5385 ~N C l r íd hv Pr Rpubl C Mg rvr H «l «ps lr bl l «l r dll vrs pls ls Hr l prx brrr

Leia mais

^ nin. Impresso cm papel de HOISTBERG, BECH & C. «BB

^ nin. Impresso cm papel de HOISTBERG, BECH & C. «BB nn Enrç lgrph lupn Enr s vrs ssõs qu Câr ds Dpuds nu pr sudr dvrss ssps qu d rl sud ç rsluçã Cngrss Nnl sbr lls rulr prs ns rs pr h rs nnh r prn u ssã s nrss prsprd d Brsl ds s snds d qu prps pl pud s

Leia mais

ilespanhoes, inqucrhi aqui, ali e acolá, visitou fazendas onde havia trabamiadores seus patrícios, e retirou-s» ATÂOÜES:

ilespanhoes, inqucrhi aqui, ali e acolá, visitou fazendas onde havia trabamiadores seus patrícios, e retirou-s» ATÂOÜES: - -gsrçgg-r-rgrglw unm n T- 5 dr H -KV wlp r lp & l k M QLr l SBHBBB Sll H BsB Er W B wwsfs - s Drr EDMU-D BTTENCUT NN XV K 0576 M DE NE DMÍNGÒ 5 DE FEVEE DE 97 KKBUMNB Enrç lgrphl hb nnunu n prln sss

Leia mais

REDACÇÃO RIO DE JANEIRO -- SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 1918

REDACÇÃO RIO DE JANEIRO -- SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 1918 WWW ^ ^^^^^^ ^lk^^^^ ll^^^^ ^^B^^^ H Wk Wr^Ê^ K^wÇ^P^príííp W ^w WWW 8 ^^^^B^ ^^^^^^^^^^ vk Bl B ^v^^l ^^^^^ Drr LÃ LL lhm ^^^^^^^ ^^^^^ W ^H^^ Prprurl DMUND BTTNCURT Drr s?u UÍUd 00b l uu > 0 r pl NRUâK

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

-.. - ;. -- -..-; - -.-" ' r -.-..,-. _ -.-.-.-..« -,--,, : -.., ,,-;..-..- -.-. ii;_: m».;:.j -.J,".-.-- -,;-,,.,-.- ; .- -..-', 1"'...

-.. - ;. -- -..-; - -.- ' r -.-..,-. _ -.-.-.-..« -,--,, : -.., ,,-;..-..- -.-. ii;_: m».;:.j -.J,.-.-- -,;-,,.,-.- ; .- -..-', 1'... u ^«Vv7 ãmn r «Crr sípr ns :j: ::> \r?:~:: : ^ MKYl 3 MXWM \ NN XN 5005 : : :j J / : j íj! > í : 2 ^H k ^^B \rn W ^H HB Drr EDMUND BTTENCURT p«««p! NUX ~> T>K R DE JNER SEGUNDEER 4 DE UTUBR DE 92 nzs Bss

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

H O MOMENTO INTERNACIONAL- Serviços da Associated Press. Havas. Americana e correspondentes especiaes.

H O MOMENTO INTERNACIONAL- Serviços da Associated Press. Havas. Americana e correspondentes especiaes. ^Crr d ppm«^»^w3?g3r^^^ ^sssesssbsssí^^^^s^ & M Drr LEÃ ELLS Enrç lgrph CRREMN prss ppl LMBER BEC 4 C«JTT 3T Gr/í d purte FEL Prprr EDMUND BTTENCURT CnrDrr B CRd 698 Cdnsrç 37 prss ppl NRDSK & CClrsK Sl

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

»ÍT\, * #.* ** * Jr:> ít - - ' -<^H. «' -_fll. H _^H Bk' .-«"j^ahppahk-^bp^b^ *W?!."5EWT -1* a. ---í!cv-*r.'-*- " Director ÉDltlWDO âmttencoxtb.

»ÍT\, * #.* ** * Jr:> ít - - ' -<^H. «' -_fll. H _^H Bk' .-«j^ahppahk-^bp^b^ *W?!.5EWT -1* a. ---í!cv-*r.'-*-  Director ÉDltlWDO âmttencoxtb. Crr» ê P # Pr: líwfj ^ j s L / f U $ 5í729 prss r» hs rvs ^^ fll : : f :» : r :% 2 r:» rv jv :^#:» H ^H Bk ^T âul^ B ^^^ sr ^H B^^BC^^F ^jzh ^^B ^^B ^h ^B T < ^H L^^^v j^hpphk^bp^b^ W?! 5WT í!cvr ^H ^F

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

BITTENCOURT. pj M>.ili«".s»*i'-«-iW,*Ki4'''«XW.*'' *m ms^ *mm. ^mt. í.*i :'> ç-k^s t*-s"» #Vi. ; SSffig. :&^j .-_-*." *-*,.--...

BITTENCOURT. pj M>.ili«.s»*i'-«-iW,*Ki4'''«XW.*'' *m ms^ *mm. ^mt. í.*i :'> ç-k^s t*-s» #Vi. ; SSffig. :&^j .-_-*. *-*,.--... B r ll fnpru b hnu ruh VKlff»! «M,, U,gü Drr EDMUND»jE^»»H»»^ BTTENCURT NN V -N 2,777 R DE JNEK - DMNG DE FEVERER DE 009 pj M>l«s»-«-W,K4«XW >«í«m «) 4j «u r, rnrr -r»,n Rçã Ru d uvdr n 47 4 W s^

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

' *^ i,* * scu3 collegas Frederico Villar c Benjamin Goulart, o capitão de corveta José

' *^ i,* * scu3 collegas Frederico Villar c Benjamin Goulart, o capitão de corveta José / Crr d CRRE ff lgrpl prss ppl l BER BEC & C fl R Rç Ru d uvdr 6 R DE ER D 7 DE U DE 95 rn grn pr d d prur sllu nr 65 4 7 8$00 TE (ful runã f rsluçã d sr Pnhr glr sr s Bzrr Dss h sprr qu ss su u rsul lu

Leia mais

QUINZENA. llorelli) Ella em fe la$ v. n.

QUINZENA. llorelli) Ella em fe la$ v. n. QUNZEN O MMO D E R O SS (VCOTE DE ORELL) ::g P q g E g g F" g Nã \ F f "q " E q "E?" H x g : "S ; g? " S í x& E f$ D g 3 f j U z! F : "P S Mg R :: " E f O NTU R LS MO O E g q E f ã ; q g y g ; q f çã ;

Leia mais

' V'' * JF ' "' * BITTENCOURT. Dlreotor-BDMUNDO. . Redacçâo Rua do Ouvidor n. 117 O FIM DA GREVE

' V'' * JF ' ' * BITTENCOURT. Dlreotor-BDMUNDO. . Redacçâo Rua do Ouvidor n. 117 O FIM DA GREVE SSfRf? MMMHMfrWW f BSBffRí9B58fWpS?íSS? W L _H _ L_ NN N 24 JF rr M DrrBDMUND pr s r r sw F BTTENCURT ípr pp C p p«_ rrg Rçâ R vr 7 R DE JNERQURTFER 5 DE BRL DE 00Ç J )í r r E E íssb q pr s z Jr y frrrs

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

M cobsíp cofflfflnnista ia ig

M cobsíp cofflfflnnista ia ig y Wgggp)r ~» BBWXJ& Drr LÃ LL XrXT XX Gr DURT FLX W XwBH ÊW h( WUTU MPü % k B y R Drr 8 CRd 08 Cdsr Cr uprssu pp RDKG C Crs K JR XTFR MBR 99 RDCÇÃ Xrg ü Cr u TRCL rvçs d ssd Prss Hvs r rrsps sps s grvs

Leia mais

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL

A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: TRADUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA Kll Kll Sá A OLIMPÍADA BRASILEIRA DE FÍSICA EM GOIÁS ENQUANTO FERRAMENTA PARA A ALFABETIZAÇÃO

Leia mais

No Senado, quando sc discutia o orçamento do exterior, mais unia vc/. se. enviou ao chofe tio estndo-miilor um requcrlmcnto, podindo a sita reforma.

No Senado, quando sc discutia o orçamento do exterior, mais unia vc/. se. enviou ao chofe tio estndo-miilor um requcrlmcnto, podindo a sita reforma. l w y v Crr d Mh Drr EDMUND BTTENCURT pu l hl lll dl URHH K DE JNER QURTFEU 4 DE UTUBR DE 908 NN VN 2848 EXPEDENTE] lll l lh l DH lujrl ll u u llhl l d sks v j ]v d MC gs guu MíNTUH íl u M Hulr u l l)

Leia mais

r Os films a exhibir confirmarão o conceito já firmado ; 0 HOMEM DA MEIA NOITE 18 Series JAMES CORBETT O Jogo Temerário 18 Char,es Heu*ííí.

r Os films a exhibir confirmarão o conceito já firmado ; 0 HOMEM DA MEIA NOITE 18 Series JAMES CORBETT O Jogo Temerário 18 Char,es Heu*ííí. ??77gg!ggMMM!ggBggBMMM lllllllllllllflllllllllllllllllllll Ml DGE ZE; BRGD PLCL Z JDRE; EPERMEE rvç pr h: Mgs uprr d pã slp Dv ur vss frqu Mr C J? dyspp Md d ( hrs) dr!l sôg Brrs 80 kls Md d ( hrs) dr

Leia mais

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r"-..

g _^^?g^bp5^^^^jt>;^. ^^^^^^^.'2^^^^^j^ i^^y^. i ^^ ~Mp#->E;JULHQ'PÉ ^at^f?«^^^^^?r-.. rk EB 9 HÈ$HHff! ã= GNTUR NN X PR BRL r fc 9 l l W RHfl Kl! w w WBWÈv g?gbp> 2y B #>EULHQPÉ F??r R WElR) fünd / l?ré! rr lbç WBç Tw g?\? PlT % Ü Wf E gl r rór xdd r r d dr rxèuà qd ç gl rrl Gr C d r r

Leia mais

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL é d df d pí vl b à ldd fl à dçã à dç f. Ml bé à dçã. N x f q d pó d : d bdd ç. O ú ã dd fl pl d jv dl d p. Já çã q d d d pplçã ql x. Tl ldd x çã d pf d úd d v d p d dd d. p d dd

Leia mais

.obrado-òfflcinas, ASSIGNATURAS yumbro AVULSO ÍOO HiJls. Brasil-Portugal

.obrado-òfflcinas, ASSIGNATURAS yumbro AVULSO ÍOO HiJls. Brasil-Portugal 3 _lf lt #k T»r fr > 9 B HC l j u u j_ JB SS0NTUHS ~ vj KQçJj/ R_>r» «J n ~» Pr 2 xs 05000 Rdçãp Lrg d Cr 4 Tr 9 zs brdòfflns «24000 Ru d Cr 29 35 SSGNTURS yumbr VULS Í HJls TELEPHNES: REDCÇÒ knl S23 T7CL

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

MONTGOMERY CAPTUROU BREMEN I OS FRANCESES OCUPARAM CONSTANCA. ao retiro

MONTGOMERY CAPTUROU BREMEN I OS FRANCESES OCUPARAM CONSTANCA. ao retiro MNTGMRY CPTURU BRMN S FRNCSS CUPRM CNSTNC RUSSS JUHC DS X RCU GíRL DS TRÇS Í ÍMÃS N FRNT Â TÁL llè! M MNJ PL/7/C Drr: j Gr: 0CTV0 LM CSSN RCRD NT SUPRNTNNT LUZ C D CST NTT prs N V R JNR SXT-FR 27 DÈ BRL

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

UUIA-SE umu intuiu purlitfumllla: r, Dr &SKT ''" * * Biioani ivroiu-ehcmidii, iitiru. .. u i.iiiuiii >» ".uniu Heeira nu iiiriiiiiiiilclrn; quem!

UUIA-SE umu intuiu purlitfumllla: r, Dr &SKT '' * * Biioani ivroiu-ehcmidii, iitiru. .. u i.iiiuiii >» .uniu Heeira nu iiiriiiiiiiilclrn; quem! vrád Rdflr«hf«D TMMMD yp«j 11 n BE l«k«f«< DE JNER Tyçr 6 Jnr 1914 nn xxv J TMCCBSE» vs&pssss J JT r < à ru vncmrr» S& l SS CL«Hspí W 1»8

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

rj.\ ' (> Dlreeior EDMUNDO BITTENCOURT olhos daquella multidão delirante; tremiam e recreativos banzes... ommovidos os lábios que mal continham

rj.\ ' (> Dlreeior EDMUNDO BITTENCOURT olhos daquella multidão delirante; tremiam e recreativos banzes... ommovidos os lábios que mal continham ; v:: sww - w \ pn n hll lv d MHNN - HR D CRR ; (> ; C d Mnh DlDMUND! í BTTNCURT R D JNR DMNG 0 D JULH D 90 n d nssd h sn s un us p qul ps s b p s b u p Ds vds ns s pn s ps ás npçõs s sds Sgds ulh s sp

Leia mais

REDACÇAO BIOJJE JANEIRO -- DOMINGO, 23 DE FEVEREI110 DE 1919, Oerente-V. A. DUARTE FELIX. tinham. .observação. pratica; 'uz. outra.

REDACÇAO BIOJJE JANEIRO -- DOMINGO, 23 DE FEVEREI110 DE 1919, Oerente-V. A. DUARTE FELIX. tinham. .observação. pratica; 'uz. outra. è?????~tfr Tyz Drr LÃ LL Crr d Mnhã CÒRRMH nrç lgrph pr ppl HLMBÍvG BCH f C l «R T r B Drr B CRfl 558 Cdnrçll Cn pru ppl RDK CClrnnRf RDCÇ BJJ JR DMG FR0 99 rn DURT FL Prprr DMUD BTTCURT 70 LLrgr u

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

,- fe* "i. Concessão escandalosa

,- fe* i. Concessão escandalosa rppfw% ~ W~ ~W> WÊKb - f Y - - Y ;> K - hw» f-k- «V BL-KRC KCK- C - l- «n Drr «DUND BTTNCURT prss rn n N WH&

Leia mais

... i rf.-."'^yptimí' ^#í-.--.- o»r, Paulo dc Froniin o olficlo que

... i rf.-.'^yptimí' ^#í-.--.- o»r, Paulo dc Froniin o olficlo que -# à_ Crr, _&h %... r.-.^yptmí ^#í-.--.- Q Mnhã... nvh rl... VUNK. Drr - EUMUND BTTENCURT mxnrm n m\ 4 P. rmux â C. PRS M X-N. 5.57 R DE JNER SEXT-FER, 4 DE MRÇ DE 93 Rdwjâlu d uvdr, KV2 Ml nsprd, prsn

Leia mais

» « O Brasil e a imprensa íngleza. ve.pera* de uma qu«\ta cai.. ******* f t«irará :< > 51,-,!- *»raviíiimoj tjvejulío., e. coiiclne n»*;!

» « O Brasil e a imprensa íngleza. ve.pera* de uma qu«\ta cai.. ******* f t«irará :< > 51,-,!- *»raviíiimoj tjvejulío., e. coiiclne n»*;! r v--»«- d Mnhã TfrhÀ»»!n rl/u < M!X\7: RU BB9 Dr «EDMUND BTTENCURT -r-f- - í «f «; r rw-w»< r - r-í?/? yqrdskc & - «rwfw NN Xlll-N õõll B DE lntlu) QrXT-KKTU 00 DK )K l- Rdçl R uvr (2 TELEPHNES D CRRE

Leia mais

ASSIGNATURAS ASSIGNATURAS. 5285 e or.iciat-gerencia,

ASSIGNATURAS ASSIGNATURAS. 5285 e or.iciat-gerencia, l fvt sçrò TrC249> Jnr? Sx«flr22 Nvbr MÍ9?é BES r HMHM f KÜTE S MERCDS GML ÍCÈ y T «l s u» SSGNTURS SSGNTURS K f\» «u nr VMK VT7S RflS NUM MHfll ~~~ ~ 4 ( s ~ R Lrg Cr 4 sbrd ffns ru d Cr 29 3 TELEPHNES

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

i i m. ASSIGNATÜHAS 'FTO>alttM.--lsDaostro. PAOAMENTO ADUMTADO Domingo 6 do Outubro do 1878 evariiu.'

i i m. ASSIGNATÜHAS 'FTO>alttM.--lsDaostro. PAOAMENTO ADUMTADO Domingo 6 do Outubro do 1878 evariiu.' SRPTR FU P UDR R U Jnr «n 7 ZTÀ D NTÍ Nr vuls rs r Trlrr nn H lujjj =«TMMM lh 79 H SBTB SBTBMBR 7 R é J-slr SSGNTÜHS «:/: FT>lM--lsDsr MM M Nr vuls rs PMNT DUMTD nn Trg 8 xp brvs rlóg hnll P gr T n T Fhr

Leia mais

'-'' ';: '' '[ ':'' " 7'1- "-"." $? 0 ' ff*t . %' l_^k/ ! [ mím^\m PASSO DO 1IUEJ0. pensa o ministro do Trnbalho empregar o

'-'' ';: '' '[ ':''  7'1- -. $? 0 ' ff*t . %' l_^k/ ! [ mím^\m PASSO DO 1IUEJ0. pensa o ministro do Trnbalho empregar o : Crr -;: [ : 7- - $? 0 fft % lk/! [ mím\m -«wmv mrrfí m p! LMBFRG HCHS C - Sflm Drr - DMUND BTTNCURT Trprü m n d «TTTW5 S C KnK-TCBí-r

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

^^mmmí^immammmmísmmsfmwbla' A Russia dos "Soviets" A RECONSTRUCÇÃO DA MARINHA MERCANTE GERMÂNICA. Londres, 19. dentes de

^^mmmí^immammmmísmmsfmwbla' A Russia dos Soviets A RECONSTRUCÇÃO DA MARINHA MERCANTE GERMÂNICA. Londres, 19. dentes de r 5? --y JL LL CRRMH nrç lgrph prs r ppl HLMBRQ XTT BCH C«- kln R -C --C ~ M Grn DURT FLX - sfwbl Crr Drf - JrWf ~ r T- Mnhã Prprr DMUD BTTCURT l Drr 558 CRd 5698 Cdnsrç 7 Cn R- prss ppl RDK C Chrsn JJMMMMM

Leia mais

DíaríodeÍNotteias. Rio de Janeiro, Sábado, 9 de Outubro de 1943

DíaríodeÍNotteias. Rio de Janeiro, Sábado, 9 de Outubro de 1943 H$f Fund 9 - n XV - N 6 Mun Mr Trg d Cpl d Rpúblc Prprd d S DÁR NTCS Dns prs; M Gs Mrr surr; url SUv scrr DíríÍNs MÁXMS MÍNMS DK NTM J TMPRTURS Mngulnhs 7-9; J B 7B9; Pn -; Pquá 666; n -5 SDr 9-6; Bngú

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

IM NUMERO AVULSO 100 R3.

IM NUMERO AVULSO 100 R3. R D JNR Sgu-fr brl 84 PBPRBQ D ÚW CDÜD ífvfl l ~ XDCÇ 5TJ- PZ flh r rg r rulçã r Sul SSX^JTTTRSk CPTL B- STDS KST 65 US» M NUMR VULS R psl s ãs blr Suz Ul lçã s pssgrs pr s lffluu- rr Jsó Mxò Glvã lfrs

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

ladado do morro da a camar m &** Das 20'ás 31 horas Costa Rodrigues, Almeida e José Euzebio. Das -i ás 22 horas Abdias Neves, Pires Ferreira c

ladado do morro da a camar m &** Das 20'ás 31 horas Costa Rodrigues, Almeida e José Euzebio. Das -i ás 22 horas Abdias Neves, Pires Ferreira c Crr r «m HDKG C «CUrM Drr -«EDMUÉD TTENCUT NN XV K 6043 l-th: CHNEMNH NE D ETEM 95 m M MllE KT C kl Kdçâ u uvr 62 T - TGÉD D HTEL D ETNGE v-v dm!«-r p r 0 rp rl phr Hlh Ê K ld mrr d hm Prgu quér pll u

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

-^ '":""" ''llllllllllllllicc""' Rio de Janeiro, Quarta-feira, 10 de Abril de 1946 ACUSAÇÕES DE ESPIONAGEM CONTRA UM TENENTE DE MARHH ROSSO

-^ ': ''llllllllllllllicc' Rio de Janeiro, Quarta-feira, 10 de Abril de 1946 ACUSAÇÕES DE ESPIONAGEM CONTRA UM TENENTE DE MARHH ROSSO : un r Trg d Cpl d Rpúblc fupn Prvsõs é hrs nh n Ds pprl TEP nsávl TEPERTUR rl F Yvl VENTS Vrávs ÁXS E ÍNS NTE: TEPEBVTURS 7 0 0; Bnsucss 80; pn 700; nn5nfnc 806; ngulnhs 8886; lr 0 r Pnh 88: Pã çúcr 8;

Leia mais

dos efeitos da desvalorszacão

dos efeitos da desvalorszacão : hp! n Mun Mr rrg n Fun 930 n XX > N ^r>;> Prupdí SS ÍHCJ >- NUTlWS Cp Rpublc l> K Uns psn; M lu Mrr surr; nrél Slv scrár n Prcvlíc! fllí lrs dc nnl n Ds- - Er w nclüs nvcfjc V rh - E SSKT f «8: -:v0

Leia mais

r^v.tm.^t^s, j,^,. y_-í-.._v--.-;ja *,.- jrsípj; .-,- '"! ' **"*,.,." " *' ill n w :«í<

r^v.tm.^t^s, j,^,. y_-í-.._v--.-;ja *,.- jrsípj; .-,- '! ' ***,.,.  *' ill n w :«í< rvs yív rsíp JJL líbhbhb B Drr LL H Lû kk CRKNH rç lgpl BCH C líôl H HLBRG ppl ff» Nr C K rr â wç :: Bf K J ll w : flll Prprr DUND BNCUR 988 RNDf BLH N CR NGLPRUGUZ RNH NL RC PRUGUZ CNNU NRR U NUPRÁL

Leia mais

pareceu o eeral a ancicdade pelo restabelecimento da lei do Paraná. todas as influencias reacs, preexistentes á

pareceu o eeral a ancicdade pelo restabelecimento da lei do Paraná. todas as influencias reacs, preexistentes á 7 ^v**»» z?2fk?vt-mí ttwr! gggg Bft&xttB PRPREDDE DE Uílíl SCEDDE ÜHNYW VTTT l HEDCÇ «5 rtxj u uvdr 55 R DE JNER Sxt-fr 4 d Dzbr 89 ^ PZ é flh r tr r rulçã r d Sul rssgntu-r CPTL S ESTD» S» ESTRNE 45$

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

Correio MffUl. «a P-Pel ifl Cllí NORDSKOG SC

Correio MffUl. «a P-Pel ifl Cllí NORDSKOG SC ^^/[g^t^ WgBÊ Crr Ul «PPl l Cll RDK C T wl l Hh rw%w BllBllÍ ^B^^Bs prs ppl HBR BCH C kl «R >r5?«~^rrt ~~ Trlrh 89000 0 K0T! pw d âr d d srpçã s lgl suds sr qul qu pr spr l sr Phr h prs phrs s s rrr s

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

0 PATRÃO DE JECA TATU

0 PATRÃO DE JECA TATU CRRMH nrç lgrphl rss ppl l HMBB BCH & C klr R» ^rr rr xr ) rr^r Crr d Mnhã f M Drr LÃ LL f» w / : «f» Prprr DMUD BTTCURT % dtkíó 8 CRd «98 CdnUrçl CW prss pspl RDKQ & CChrlslnnlR RDCÇ r Grn DURT FLX rgr

Leia mais

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada.

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada. 05W APRESENTAÇÃO - CARATERÍSTICAS 04 SA CA/MCA SP/MSP MB/XB MC MD/XD XC Cbu -ã ã áu T hóf u uã g h M 2 gu áx ê u x -15 C A fu, u x u bx (DC-INVERTER -15ºC) Cfguã ub b z u u gé T G F ó uã é ã qu fã bóg

Leia mais

l UUllwlll UC* ifiaiiiiici h - jl.ajirgro da Carioca n. 13 Qerente V. A. DUARTE FELIX, para a Falarão, Centro Ruy Barbosa

l UUllwlll UC* ifiaiiiiici h - jl.ajirgro da Carioca n. 13 Qerente V. A. DUARTE FELIX, para a Falarão, Centro Ruy Barbosa ~~ K fwl% #% #% # -% Jl % í U % DrCC f l UUllwlll UC f h- LÃ LL «llllf fl B l BBll fl fl TJ ffl l# W H TH ü DMUD BTTCURT H Dlr 558 CR 5608 C-lnlrç Cnrl)J«C-Chrsnnl-Rl rprs ppl RDKQ CRRMH nrç lgrph Tnprs

Leia mais

".' " ".' :.'.'- -?f--. "''.*" ji. vr' .*.' í-:'-t. .bar**1-'1' ". - \J3f. Goistís ":.;'. \ "Araguaya". tuguezía, a bordo do.

.'  .' :.'.'- -?f--. ''.* ji. vr' .*.' í-:'-t. .bar**1-'1' . - \J3f. Goistís :.;'. \ Araguaya. tuguezía, a bordo do. PS85RSK8 í f NN X N 339 r Crr d Mnhã vr rum uumfu rr NNN :?f ( r Drr DMÜrN 4 rtncu JRT ^ \_ í: rnò «s> n «w/f Fr ««««^w R D JlíR^ DQ^DíG B D UTUBR D 90 ::: Ru uv d r 62 Rçâ ~^{ M > lgr pus frn nvny D RD

Leia mais

ti ia' Aierica I Sul

ti ia' Aierica I Sul T-fr Drr LEÃ ELL Erç lgrph CRREMNH prss ppl HLMBERG BECH & C» - kl < R -v»»(- - ; -; -» - Prprr EDMUND BTTENCURT HJ- J^rkssíC zk: «s: xr 7957 Gr - «4 DURTE FELX B DE JNER EGUND-FER 3 DE DEZEMBR DE 920

Leia mais

jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia

jfí mensagem presidencial e M intervenção na J}ahia - rr Ç^^^í^TJ^rí-Jí^íÇ? -rí ^s«- - -JX^Jü--/ ^ Drr Là LL í Crr -y-r--~-^ --/---7 kww^j à ^WÊÊ ãt r h JXrJXT XX 3Nr^ Ü Gr DURT FLX ^w^^^^^^^^t^^^^^ ^P 773Ê NT í d) (D r - < RUCÇà Lrg d Cr x 3 NTRNCNL rvçs

Leia mais

reconhecerá DEPOIS DO ACCORDO -o - que uma 1'omo a regência de Quarnaro considera as :- resoluções tomadas em Rapallo :ÍNÂCCEITAVEIS E ILLEGAES estar

reconhecerá DEPOIS DO ACCORDO -o - que uma 1'omo a regência de Quarnaro considera as :- resoluções tomadas em Rapallo :ÍNÂCCEITAVEIS E ILLEGAES estar fh Prprr DMUND BTTNCURT ã 8 rç lgrâph CRKMNH r prss ppl HLMBRG BCH C» Sklu R T 79 Gr DURT FL»sgr NM Drr 558 CR 5698 Csrçã 7 Crl rsò ppl NRDSKG C» Chrls R r» R D JNR TRÇFR 6 D NMBR D 9» RDCÇS Lrg l» Crl

Leia mais

"J_ """.,*~j ."TJF* ' "-." . _. Trágico. "raid" aéreo SIMMS MIRANTE AMERICANO SENADO. general. uma. encontrado. phrase. Paris, ^ _.

J_ .,*~j .TJF* ' -. . _. Trágico. raid aéreo SIMMS MIRANTE AMERICANO SENADO. general. uma. encontrado. phrase. Paris, ^ _. T V «ltt Drr L VLL : V : ;;:< «TJF J ~ rr urç lgrph QRRNH prss ppl HLBRQ BKH kl u Nrr xx xr Grn V ÚÜRT FLX 0 NT = R D JNR TRÇFR D RÇ D 0 RDÇÃ l r? d r n NTRNNL rvçs d ssd Prss Hvs rn rrspnns sps sçã n

Leia mais

A ÉPOCA'*wriTtT*^'5^W^F,*,'r*W!*?!'

A ÉPOCA'*wriTtT*^'5^W^F,*,'r*W!*?!' *rr!s~ HMfh DMNSTRÇÃ E FFÍÍNS RU D RSÁR N 139 flphn d rdçã *5úfl Jf Jlphn d dmnsrçã 4307 Jf Cnrç Jlgrfhí >JJ p* **n> m* m**** r**j*f pmj snmsv***^kvwv ~jm>w*w nvm^yrmrrmr^r^r WÊÊm~ ÉPC*wrTT*^5^W^F*r*W!*?!

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO NESS LRC MULTILINHAS C/ IHM 4 5 6 7 8 9 0 QUIPNOS ONROLOS 5 LINS RSRIOS OU LINS ONLOS LIN RSRIOS IR INRLIÇÃO UOÇÃO NSS LR ULILINS O I 8 0/0/5 URÇÃO LRÇÃO OS UNIUS, RPOSIIONNO O POLI LRÇÂO N LIS RIIS LOUV 7 7 0/0/5 LRO O LYOU, SUSIUIO

Leia mais

j-jj.jç,..-^-,. ^_i BITTENCOURT 99 volumes de mercadorias abandonadas... Para amostra do zelo e do cuidado com que se faz a administração nó

j-jj.jç,..-^-,. ^_i BITTENCOURT 99 volumes de mercadorias abandonadas... Para amostra do zelo e do cuidado com que se faz a administração nó T!rr3P3r y; JTr ywbwbp: T:: ftslp r ÍÍÍ? Crr d hã Ü Âf CHHU Chrl pãppí Cís!fP ç 7 : J BTTENCURT Drr > prss ppl õé TTTBÍRT! BEC C = ll Tè JBWf? NN XííÔgDC CRRENH JJ3é?éç lgrph: ssã d ssã ssã Bd s ã é v

Leia mais

Director-EDMUNDO BITTENCOURT. HMMMldi tigo chamado sonho,., esto castigo. pelo. seu

Director-EDMUNDO BITTENCOURT. HMMMldi tigo chamado sonho,., esto castigo. pelo. seu l **^-********M &$&&&& jf - «_ô í >*^rj«4(s fj*fíwfb - 1-C11 y--!-_---*/_fjflp * Drr-EDMUND BTTENCURT 111N 75 SSGNTUHS 01000 Sls 181000 Nr rz 100 rl R JNER--TERÇ-FER 7 JULH 190 5- çãr Mrr Csr 11117 HMMMld

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

"s-^-' ri -'. ""''.ít^tr"" "DE VARSOVIA

s-^-' ri -'. ''.ít^tr DE VARSOVIA s^ r ít^tr Crr d Mhã Drr LÃ LL CRRMNH fl r lgrph pr ppl HLMBRG BCH C kl K ssh? ÁTN g f KT 830 R D NR TRÇFR Grrí» DURT FLX 0 (vr) blglvs rh s sgs d glrr fvr d pz 0 sr Kff dz q v rss dspõ ls pr r sçã Cr

Leia mais

PROJETO FIC IFES PRONATEC

PROJETO FIC IFES PRONATEC MNT A AÇÃ NTTT FAL PÍT ANT AMP NVA VNA Mg y 799 Lz 29830-000 N Vé 27 3752-4300 PJT F F PNAT NTFAÇÃ - p p N Vé N Vé - 30/06/204 29/0/204 2 - p N Vâ Mq N 02/05/988 PF 23983487-09 AP 9362 q@fb g A Açã Lçã

Leia mais

ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS

ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS ARMAZÉNS GERAIS ASPECTOS LEGAIS, VANTAGENS E SERVIÇOS D i r e t o r E x e c u t i v o d a T O P L O G P o r R o d o l p h o C a r i b e A r m a z é n s g e r a i s s ã o e s t a b e l e c i m e n t o s

Leia mais

0 SENADOR HARDING, CANDIDATO REPUBLICANO, FOI ELEITO PRESIDENT E DOS ESTADOS 0N1D0S í

0 SENADOR HARDING, CANDIDATO REPUBLICANO, FOI ELEITO PRESIDENT E DOS ESTADOS 0N1D0S í TB-fflfW--- - -vtf^rr^- Prprtr Drtr L VLL DMUD BÍTÍGURT Drtr 558 CR 5698 Clnltrl Cntrl prss ppl RDKG & C«- Chrstn R CRRM nr- tlgrph prss ppl LMBKRQ BC & C«tkltn < X g XT 98 Jntt x M RDCÇÃ R D JR QUTT-BR

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

O novo presidente dos!sfados Unidos vae dar combate aos "Urusfs"eaô demasiado proteccionism o

O novo presidente dos!sfados Unidos vae dar combate aos Urusfseaô demasiado proteccionism o :lxjjlêeè $ >?% r % X PP S SPPp!$ ;«VV> lr: K > P :íxwêl% ;: \W\ \ H B HS BMV BBB H «G H r < ±% RçãRu r M K DE JNER TERÇFERR DE DEZEMBE DE 9 NTÍ XnN 5055 : js 0 UGMENT DS DEFCTS hs JKUXd íssl Drr MUNB

Leia mais

aõpriétáfi Director LEÃO VELLOSO

aõpriétáfi Director LEÃO VELLOSO EDMUD BECUR J L -bx : g k r/í DURE FELX --!ç$w 7 Cnrl Drr 558 C-R 5698 C-nsrçã- R Chrsn & nl RDK RDK prss ppl Enrç lgràph CEREMH ppl HLMBER BECH & Ç; sklr nprss K 7>990 REDCCÃ K DE JER - BBD 5 DE JER DE

Leia mais

AS TROPAS FRANGEZAS RECONQUISTARAM GRIVESNES

AS TROPAS FRANGEZAS RECONQUISTARAM GRIVESNES rr d h ç «wr^wp ^^ll^^^^ ] ^ Drr LEÃ VELL00 CRRB» krrç lgrph LBERG BKC C«kl R ppl pr XTXT CyPT 0««V DÜXTB FELX 707 [ «; ; & Drr 70 CRd >98 C C( 7 C Chrlll R pr ppl RD8K C REDCÇÃ Lrsr «LEL rl K ER EGUDFER

Leia mais

amigo o,ocio do escriptorio Uo vicepreiidente ds

amigo o,ocio do escriptorio Uo vicepreiidente ds Dlrúr EDUND WENCQUR râs «n d N W3 4 f LnBRQ ECK C Rnfkl v Rdnlrhf DR ZEVED RL wn R xrr 3svx xr 6>033 rnl V DURE FELK rhvfwkrnf

Leia mais

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673 ML E 9.9.235.582 O V - º37 - BL/MO/JUHO/2013 V E O O HOW-OOM EEL E M E OM.04 07 quím E LO.01 lu MELHO EÇO MEO OVE!!! M u MEO E EEU.02.08 MEE f EE ul l B Ep p qu m: m Vál 01 /m 3013 /julh 2013 LUO ul ELO

Leia mais

r Stockolmo e Rio dinios e outras. Os resultados têm sido proveitosos, magníficos, porque o processo adoptado é pratico

r Stockolmo e Rio dinios e outras. Os resultados têm sido proveitosos, magníficos, porque o processo adoptado é pratico prss «BU W rprq ppd HBER BEH» KTXV r kl R T 6 rgr d grl huss qu rd d Brsl gurr prvu r s vrdrs pssr lgus prrs Pr s rphs pr q s vbul ss lrs uurr durs pr ds s prgd rõs d d sr sprz pl dgd l s ddãs Esqs Brsl

Leia mais

será soffreram '' '..',_ SIM

será soffreram '' '..',_ SIM X\ X ppl HLMBUG BCH 6 C prr PUL BTTNCURT subsu MR RDRGU Prprd DMUTND BTTNCURT C Ld prss NN XX N V D JNR XTFR 5 D FVRR D 2 grvç lgrph d ssd Prss g Hvs rrsps sps rvlurs xs 0 CFÉ B srr sr ssggsgggb r X /\

Leia mais

-* -* *«- * - * mmr>-i*-~~ - TWggK^*W% Estrados de ferro e

-* -* *«- * - * mmr>-i*-~~ - TWggK^*W% Estrados de ferro e «r>~~ TWggK^W% Drr Edu Bur pr wll> «< N WLMMB f 0 r>l ímlr :k «Bll R Crr dâ Ml lírlf Dr /v rl Klr llrgrphl llmnr rlllll H««l CHíllul

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

da Manhã, »iy»<rtr)»^'jw ii 6it«*;ww>i''~-A^'W :e-».-i..; *.: :*!.?» '?. ' í''tí*?-_i''-r*'' DE 1918 RIO DE JANEIRO -- QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

da Manhã, »iy»<rtr)»^'jw ii 6it«*;ww>i''~-A^'W :e-».-i..; *.: :*!.?» '?. ' í''tí*?-_i''-r*'' DE 1918 RIO DE JANEIRO -- QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO r - ^nll^^ «-^wwl» ^^^^p^ ^^^^^^^ÊÊM^Ê^w- Drr LÃ LL» #^ M#^MM#% lulvlv ^^W -CRRMH ^ÜPrP nrç lgrph ppl H0LMBR3 WCH C kl «Rl n»bhh-»?héwpmhhb»h^^ U-rp -Kr MÍ \/»y»~-^w -»-?»? íí?--r 20 ürn- -

Leia mais