<=RX36SQY576>:<:5:5Y457B>:<:5FJ:> <=RX36SQY576>:<:5:5Y457B>:<:5FJ:>

SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS"

Transcrição

1 ASPECTOS MORFOMÉTRICOS COMO SUBSÍDIO AO ESTUDO DA CONDUTIVIDADE #'(%)!*")+$!"#$!%&!&& HIDRÁULICA E SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS,-./01 :;354A946;69354UA><=RX36SQY576>:<:5:5Y457<M5FRY:SQY5A=>B>:<:5FJ:><Y568<A<F;68<FIJF<6 5A<3<A>:<:554;6>B<:;66;=;6E345A>6<854>7G;4F<?H566;I45;6:<:;6F;4G;FJ84>A;6E3;>656856<9K>=><F ;F;4G;=[M>A;6G;>45<=>O<:<A;FI<655F:<:;63=<7><=8>FJ84>A;6:<I<A><EA;F;:5A=>B>:<:5EC>36;F584>< A<4<A854P68>A<6:<64;AC<6569<;4>M5F5<6A<4<A854P68>A<68;3;M4DUA<6:<I<A><N<7D=>65:;6G<8;456M5Z jk.lmnol ;G>;:;6i;>6>78C5:>684>A8;GW3;4DR]2SpC5689:q8C<8<7<=qO568C545=<8>;76C>3<F;7MCq:4<9=>AA;7Z pc>6<48>a=54569=8;g8c5689:q8c<8>6i5>7m:5b5=;35:>78c5cq:4;m4<3c>ai<6>7;78c5:>6ac<4m5c5<:i;<4: ^_`_ab_cdef_agh;4g;fj84>a;6et;7:98>b>:<:5ei<a><c>:4;m4dua< F5:>9F\ s5<=6;:58<AC5:8C5AC<4<A854>68>A6;G8C54;Au6<7:q;94;4>M>7<7:8C58;3;M4<3C>A<= RW4SQF<>7857<7A5T;5GUA>578RTFSQXK8576>;7;G8C569354UA><=A;9465RX36SQY576>8q;GY4<>7<M5RY:SQ s>:8crn<sqf5:>9ft5>mc8rnfsqf<66>b>8qt;5gua>578rtfsq24;m4<3c>at;5gua>578rt;sq49m;6>8qw7:5k I<6>7pC5965:B<4><I=56<7: :>78C>6C5<=8Cq<48>A=5<K>F9F<7:>7>F9F<=8>89:5Q<=8>F584>A ;78C5:<8<F;43C;F584>A6EI5A<9658C565<>:>78C597:5468<7:>7M;G:q7<F>A6;Gr<854;G8C54<>7>78C5 :9A8>B>8q;G8C56;>=6EG55:>7M;G8C5M4;97:r<854<7:54;6>B5A<3<A>8q;G6;>=6E755:68;C<B5>7G;4F<8>;7 8C5F;43C;F584>A63<4<F58546 W7G;4F<8>;7R\W]SpC5M5;F;43C;=;M>A>7G;4F<8>;7v6<7:8C5:<8<;G\W]<>:5:>78C5:5854F>7<8>;7;G 3=<7><=8>F584>A6;G8C5I<6>7E< ECq36;F584q<7:<=6;r>8C8C5965;G\q685F;G]5;M4<3C>A<= AC<4<A854>68>A6;G8C5I<6>7pC5<7<=q6>6;G8C5M5;F;43C;=;M>AG<A8;46r<6<AA;F3=>6C5:r>8CI<65>7M>B57,-./0- :5>;:5=;6i;>6575=:>684>8;:5W3;4DR]2SX=5689:>;~95<7<=>O<=<45=<A>[757845=<A;7:9A8>I>=>:<: X65<48PA9=;564569=8<785:5=568}:>;~95568D:56<44;==D7:;655F=<A957A<C>:4;M4DUA<57=<<=8<A<I5A54< wgxyzb{ch;43c;f584>a6et;7:9a8>b>8qetq:4;m4<3c>ai<6> UA><=RX36SQ=<:576>:<::5:457<M5RY:S5:5A=>B>:<:FJ:><Y568<A<F;68<FI>J7=<6A<4<A854P68>A<6 ;4;M4DUA;RT;SQ5=P7:>A5:549M;6>:<:RW4SQ5=A;5UA>5785:5F<7857>F>578;RTFSQ=<5K8576>[7:5=354A946; qfp7>f<q<f3=>89:<=8>fj84>a<rn<sq<=894<fj:><rnfsqx=a;5ua>5785:5=f<66>b>:<:rtfsq5=a;5ua>5785 :<<M9<:5=<==9B><5F=<A957A<<6B<4><I=5696<:<6q <:<657565<48PA9=;6;7=<<=8>89:FDK>F< 85754>7G;4F<A>;7566;I45=;6:<8;6F;4G;FJ84>A;6E3;4~95J68;6<q9:<757=<A;F34576>[7:5=<:>7LF>A< C>:4D9=>A<:5=;6695=;6E<=>F578<A>;7:5=<M9<69I8544<75<qA<3<A>:<::554;6>;7:5=;6695=;6E75A56>8< =;6:<8;6:5\W]<q9:<4;75F=<:5854F>7<A>[7:5=;63<4DF584;6F;4G;FJ84>A;6 q8<fi>j7a;f5=96;:5\>685f<:5w7g;4f<a>[7]5;m4dua<r\w]s<6>7g;4f<a>;756m5;f;4g;=[m>a<6q 3;=;M>A;6G;>A9F3=>:;A;F=<I<655F:<8;63=<7><=8>FJ84>A;6:5=<A957A<EA;F;:5A=>B>:<:EC>36;F584P< :5=<64;A<6q69;4>M57q=<6A<4<A854P68>A<68;3;M4DUA<6:5=<A957A<<<7D=>6>6:5=;6G<A8;456M5;F;4Z ^_`_ b_ce`_ag;4g;fj84>a;6et;7:9a8>i>=>:<:et957a<c>:4;m4dua< :5NB>=<EZi=;A;t6<=<ŠETX ŽŽZZ I54=<7:><R]SEi4<6>=Ep5=RŒS Z6>=M5= C;8F<>=A;F ˆ;B;t;4>O;785 TX Š Z W3;4DR]2SEi4<6>=Ep5=RŒ S ŽZ<95M C;8F<>=A;F ƒi;=6>68< 4;:98>B>:<:5:;Tˆ ~5 4;GY4:;W768>898;:5]5;M4<U<:< 7>B546>:<:5 5:54<=:5 I54=L7:>< NB ;<;ˆ<B56 ƒy;98;4<7:;5f]5;m4<u<35=< 7>B546>:<:5 5:54<=:5 I54=L7:>< 7>B546>:<:5X68<:9<=:5];>D6R X]SENBE <4:>F morphometrics aspects as subsidy to the study of the hydraulical conductivity and erosive susceptibility of soils ISSN , Universidade Federal do Ceará. Todos os direitos reservados.

2 142 š œ ž œÿ Ÿ š Ÿ Ÿ Ÿ šÿ Ÿ šÿ œ SOUSA, F. A.; RODRIGUES, S. C. Ÿ ¹» ž œ Ÿ š š ŸµŸž Ÿ žÿ ŸžŸµ ž Ÿ š š Ÿ Ÿ ¹³º ² Ÿ šÿ Ÿ š ž œ ±Ÿ œ œ ž ž žÿ ²³³ ž œÿ Ÿ ž š ž œ œ ª Ÿ Ÿ Ÿ «Ÿ ª šÿ INTRODUÇÃO Ÿ Ÿ Ÿ šá œ œš± Ÿ Ÿ  žÿ ŸµŸž Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ±Ÿ¾Ã Ä œ ±Ÿ Ÿ± Ÿ ± šž Àš š ŸŸµ Ÿ žÿ Ÿ Ÿ ž ¼ž Ÿ Ÿ š Ÿ Ÿ Ÿœ š Ÿš Ÿ ½ ž ± ± Ÿ¾«Ÿ µ œ µÿž Ÿ žÿ š Ÿš Ÿ Ÿ±Ÿ œ±ÿ ŸµŸ± Ÿ Ÿœ œ š Ÿ š ± Ÿ ½ ± Ÿ Ÿ «š± Ÿ ž µ Ÿ¾Ã Ÿ ± Ÿ š Ÿ Ÿ ±Ÿ¾«Ÿž Ÿ œ ± Ÿ Ÿ ½ Ÿ ± š š ŠƹÇdzÈÉ«ž Ÿ ŸŸ± Ÿ Ê Ÿ žÿê žÿë Ÿ Ÿœ Ÿš Ÿ± Ÿ¾«Ÿž Ÿ ž œ ½ Ÿ ± Ÿ¾«Ÿž Ÿ ½ ± Ÿ ŸµŸž Ÿ Ÿ ½ ± Ÿœ šÿ Á Ÿœ Ÿ œ œ ±Ÿ šÿ žš± š Ÿ¾«š šžÿ œ Ÿ Ÿ ¼ žÿ ±š Ÿ µÿ Ÿ ž Ÿœ ¾Ÿœ ž œÿ± Ÿ Ä ± Ÿ œ ± ½Ÿ ž± ž ±Ÿœ±š Ÿ± š š ž Ÿ Ÿ Ÿ  žÿ ŸµŸž Ÿ Ÿ Ÿ žÿ š µ ŸŸ šÿÿ½ÿá ÀŸ ½ Ÿœ šÿ Á ŸŸ Ÿ ± žÿœÿá Ÿœ Ÿ š Ÿ Ÿ Ÿ š ±Ÿ Ÿ žâž ŸœŸ Ÿ œ š «± ŸžŸœŸž Ÿ ± Ÿ¾«Ÿ šÿ œ š µš ž šž œ œ Ÿ š Ÿ Ÿ ± œ Ÿ š Ÿ Á š Ÿ Ÿ ±Ÿ œ ± š Ÿ «š Ÿ± Ÿ žÿ Ÿž žÿ ½ žÿ ŸµŸž Ÿ ½ œ ž œ žÿ½ œ œ Ÿž ± Ÿ ± ŸµŸž Ÿ žÿœ Ì Ÿ ± ƹǻ²ÈŸœš ½ ± ƹÇÍ³È ž µà Ÿ Ÿ± Ÿ Ÿ ž ¾Ã Ÿ ± š ÀŸ Ÿ ¾«Ÿžš Ÿ œ žÿ žÿœÿá Ÿ Ÿž š Ÿ¾«Ÿ ± žš Ÿ Ÿ± šÿ œ ž ŸµŸž Ÿ Ÿ± š Ÿ ½ Ÿ¾«œ žÿ½ÿ ž Ÿž š ¼ž Ÿ ž œ ±Ê ž Ÿ Ÿ µÿ ÄŸ Ÿ œ ±ŸŸ¾«Ÿ Ä Ÿ Ÿ œ Ÿ Ÿ Î Ÿ Ÿ± š ŸµŸž Ÿ Ÿ Ÿ± š Ÿ± šÿ ŸŸ µ žÿ š Ÿ Ÿ Ÿ Ì ÐÑ Ñ Å Ð Æ¹ÇÇÒÈ š Ÿ œ Ÿ Ÿ± š ž ±žš± Ÿ Ÿ œ ± Ìž š ƹǻÏÈŸœš ½ ± ƹÇÍ³È š ± Ÿ ž Ÿ¾«Ÿ ½ ¾Ÿ Ÿ Ÿ š Ÿ œ ž ž Ÿ š ½ ŸŸ œ± š Ÿ± žÿ Ä Ÿ œ œ Ÿœ Áœ Ÿ ± Ÿ šÿ ŸµŸž Ÿ Ÿ ½ žÿ Ÿ± š Ÿ Ÿ½ œ œ Ÿž Ÿ ± ½ žÿœ Ó š «¼ Î Ÿ š ¼ž Ÿ ž Ÿ š ž œã šµ Ÿ ŸµŸž Ÿ ŸŸ± š Ÿ Ÿ ŸµŸž Ÿ žÿ±žš±ÿ Ÿž µÿ œÿ Ÿ ¾«š Ÿ œ Ÿ ± Ÿœ Ÿ œ Ÿ Ÿ± š Ÿ± š Ÿ œ žÿ Ä ÆÔÈ Ä ÆÄÈ Ÿœš ½ ± ƹÇÍ³È š± Ÿ Ÿ ±Ÿ¾«ŸŸ œ± š Ÿ± žÿæ ŸÈ Ÿ Ÿ± œ žÿæ È Ÿ Ÿ± œ žÿž œ Ÿœ ±Ÿ Ÿ½ Ÿ Ÿ Ÿžš Ÿ šÿ Á Ÿ ±Ÿ¾««± Ÿ¾«šŸ ± š ŸµŸž Ÿ žÿ «œ Ÿ Ÿ ¾«Ÿš ¼ž Ÿ Ÿ ž Ÿ š œ Ÿ Ÿ œ Ÿ œ ž Ÿ ±š ž Ÿ Ÿ Ÿ ž Ÿ Ÿ ž ÑŸ µ œ œ œ Ó š Ÿœš ½ ± ƹÇÍ³È ž ž ž ŸŸ œ± š Ÿ± žÿ Ÿ Ÿ Ÿ ½ œ œ œ ± ƹǻÒÈŸœš ½ ± ƹÇÍ³È ž š± Ÿ Ÿ ±Ÿ¾«š œÿ  œ Ÿ ŸŸ ± ½ žÿ ŸµŸž Ÿ ž š Ÿ

3 ÕÖ ØÙÚÛ ÜÝÞßàáÝÞâãäØåæçèåØé êüýþþëìåíîþäçûïöøðøñæûá ôþú ø úÿ ô óùúÿóü ùúóÿý üóü ôùô óôöó þ ý öôöóöô ýóÿúóùúó òóüýôþüÿöó ö ý ÿ ô óü ôùô ôöô óùúó óÿÿó üùö öô ô üø ôù ôöôöóô øóùúüùôöó þ ý öôöóöôýóÿúóùúó òóôõöô øóùúôóùû ôùúüüýôþüÿöó ô øóùúôóùû ôùúüôõö óÿøôùó ó üù úôùúó úôø øô øóùúôÿüô ö óÿóùô óÿøôùó ó üù úôùúó ôö ú ù ô üÿ üùúôþø ö ôóùúÿóô Aspectos Morfométricos Como Subsídio ao Estudo da Condutividade Hidráulica e Suscetibilidade Erosiva dos Solos ØçÛïêçØçÛçÛç ÛØéÛïÛØïÛÛÚÙØÖÛÛÖ ÛÛÚØïìçêðÛçÛ æéïêçøçûöûûø êø ÖÖÛÖØÚÚÜîëäØØØÚêïØ ÛæðæÖçÛïÛêïØðêØïÙêç é ðøïïö ØñæÛÛ Ø ïæåû ðêøúìçêðûï" ØðïØ$çêï"Ø ÛðÛØê êúö Ø#ìÛñæØÖçêðÛï$çêïØØÚÖï ðøöêøïû"æ#çøø êø#çøøåúêöæçûøúöê$ö êðøí %ïêçû ØçñæÛçêðÛçÛ æéïêçøçûöûê&æ'ðêøå ðûïïçûêúö Ø#(ÛïðØÛÖ Ûïïêéê! ðïû Ø#çØÛéÛÖØ#ØÖêØìðïÖêÖæê# ðùïøû ÛéêÛåÚæê$Ö êðí çû ØçØñæêæÖ ØïØ êûêïñæûê&æûðêøå ðûïïìðæïûðæåø#çøïû ÖÛÖÛïì "Ø ÛðÛÛïðØÛÖïæåÛ ðêøúìûïöêæúøçûûöïû ïêïí)çøêø#ûïöøïðïê! çûïêçøçûçûç ÛØéÛÛïæØêÖÛïêçØçÛí çïðøøêïçûç ÛØéÛÛØ ÛØçØØðêØí,-æØç ÝØØê.ïÖ ØØ ÛÚØ#ÛÖ ÛØÚ çø *ØçÛïêçØçÛçÛç ÛØéÛ$ïÛéæç+ÛÚÖ ØÛÜÝÞàãäìØ ÛÚØ#ÛÖ Ûðå êûöööøú EFGHIJFJJKLMNLMOPQRFGSTSUFVWH `ZYY]eZ[Y YZ[Y]`ZYY XYZ[Y abc^]d] \]^_] å åïöå ÕðÙæÜÝÞßâäØåæç%Ù êïö"úûööêüýþàäìêçêðøø ÛØêØÛðÛïï êøåø Ø,ðÛðêÛÖÛçÛØæÖÛ#ÖØ$$êå ÖØÖÛåØ ØÛïÖæç "$Ö êðçøøðêøílê iez[y aj^hk]gh] fgh] Ö Ø#çØéæØìÖÛçæØ ÛÚØ#çê ÛÖØðØçÛïêçØçÛçÛç ÛØéÛí åû ðæ ïçøïû.æ ØçØïçêÖÛ &nêøö$ðøøúçûç ÛØéÛìêÖÛ "Û ÛØØê æû êú! ØæÖÛ#çÛæÛÖ çûðøøúçûç ÛØéÛí oûö ÛïçêÛ ïïêïö æûöïçûûïöæçøêûöøúøåøçûçûðúêêçøçûï$æøû.ðûúûöû mû.öûï#çåû ðæ ïïæåû ðêøúüèåïäìñæûð" Û%Ù êïö"úûööêüýþàä Ûå ÛïÛÖØ æöøûöûðæö Øï Ûå ÛïÛÖØ êéøör êøìûö ØØÚÙïÚêéØçïsï%ê'ðêØïçØ)Û ØìtÚØÛØÛÖuÛéêØÚìq ØÛmé êì îâäíõûéæçoû+êøïêüýþþîäìøåøçûçûðúêêçøçûïöûïêçæöêúêpøççûøûê ØñæØïÛñæÛ "Û ØÛÖØìæØÛpñæÛå å ðêøæøêï#éû ØÚçØÖåé ØØçØ ÛØÛïÖæçØçØÜÕ,qÕmì ÚØ#çê ÛÖØìçê Û#ÛÛÚðêçØçÛçÛÛÖïìÛÖ ÛæÖ ØïìåÛ êöêçìøïïêìðïæøïð ÛÚØ Ûïé ðøïçûø êûêïöøêïðá êûöø#çûû ÖÛÖÛïìêï! ðø ØðÖÛ ïöêðøïöåé ðøïìå êðêåøúûöûûêïçûçûðúêêçøçûïí æøûúù ðå ÛÛï#ÛæÛñæØðêØÛÖçïå ÚÛØïñæÛð ÛÛïåØØØÚêïØçí vûïöæççøïðø ØðÖÛ ïöêðøï"ïêðøïçøøðêøùêç é ðø$æêöêå ÖØÖÛçÛïÖØðØ Øï Ûïì æçï"øö ÛïçØÛ ï#åöûðêøúûçïêûöïçûøïïøíüwqèuumè%qvmìîxìåíxãäí å ÛïÛØçÛçÛðÚêÛïØðÛÖæØçïìêïÖÛêïí)ÛæåØåÛÚ ÛÚÛØÖÛÛñæêÚ êçøïûðïöøïïûç )çøêø$å ÛðêïðïêçÛ Ø ñæûøçêyêðøçøïû ÖÛÖÛï$"æ#çï"ØÖ ÛïðÚêÖêðïì möåé ØØçØØðêØ$æêå ÖØÖÛðÖ êæêöûøö Ø$ïçØ æéïêçøçûöåé ðøûçø é ØØ{Üwqèuumè%qvmìîxìåíãßäí Öåé ðïûçûæïçøöû Øí åöûðêøú"ïêðçûæøøðêøùêç é ðøìzûøçñæê ÛØê êå ÖyðêØñæØçØïïðêØçsÖå!,ðÙÛðêÛÖçïæïÖ ØÖéÛÚréêðÖØ$$çÛ"æçØÛÖØÚêå ÖyðêØÛïÖæçç 143

4 144 ~ Œ ~ Š ˆƒ ƒš ˆ}Ž }}~~~ ~~ ~ ~ ˆ ƒš ƒ}}~ ˆ}ƒ ˆ Œ ˆˆ}}ˆŠ ˆ ˆˆ} ˆƒ Œ Šˆ ~ }~~ } ƒ ƒ}~} }}~ ˆ ~Š Œ ƒ~ ƒ } ~Ž ˆ}~Šƒ ~Š Œ ˆˆ} SOUSA, F. A.; RODRIGUES, S. C. ~} } ˆ}ˆˆ ~}Š}~~ƒ ~ ~ŠŒŠ Œ ~ˆ ƒ } ƒ Œ ˆ ~ ƒ}ˆ} } ƒ Š}~~ } ƒ ªˆ ~ «}Œ} ˆ } ƒ ~ ƒ Šƒ ƒšˆ} ƒš œžžÿ Œ ~} ƒ ƒ Š } }~ ~}ˆ}Œ ˆ Š Ž } } Š ~} } } ˆ}~ Œ } ~šž ƒ} }Š ˆ} MATERIAIS E MÉTODOS }~Œ ƒ Š~ } ƒ ˆ~ƒ} ƒˆ~ˆšƒ ƒšˆ} ƒš œžžÿ }}Ž ˆ ~ ±Š ˆ} œœ ƒˆ Š «Œ ˆ} }ƒƒ } ~ˆ} } ƒ Š}~~ } ˆ} ƒ Œ ˆ~ ƒ } }~ŠŒˆ} Mapa hipsométrico. Œ} š ² ƒ} ƒ}~} ˆŠ ƒ ~ ƒ ŠŠ ~ ~ }} ƒš ˆ} } ˆ~ Š ƒ ~ ƒ Š }Œ ƒˆš ~} } ˆ Œ ˆ} ƒ Œ}ƒš ² ž ˆ³ ƒ ~ ƒ ŠŒŠ ŒˆŠ ~} ~ ƒ Š Š «Œ ˆ }ƒƒ } }ƒ }~ ƒ Š~ˆ ˆˆ ~ˆƒ} Š ˆ ƒšˆšœ~~}ˆ}œ ˆ}} ƒš} } ƒ}ˆ~šœ~~}~ˆ}œ ˆ} ƒˆ}ˆ~š ƒ Š Œ Šˆ ~ˆˆ ~ˆ}Œ } ƒ µ } ˆ~ ~Š ~~~š ƒ Š Œ Šˆ ~ Curva hipsométrica ƒ ˆˆ}ˆ Š š ž ² } ƒœ ~ ƒ Š ŠŒŠ ŒˆŠ ~}} ƒ Œ}ƒ ˆƒ}Œ } ƒ}~ƒ}~ƒ}œ ~ˆ}Šˆ ˆ ~ }ƒ Œ ~ˆ}Œ ˆ}Š ƒ}ˆ Š š }ˆ~Œ ˆ}~ƒ}Œ ~ˆ}~~}~ }ƒ Œ ~Š Œ ˆ} ˆ Š š } }ƒ } Œ ƒ ƒ ~ˆŠ ƒ ~ ƒ Š ~~«}ŒŠŒŠ Œƒ } ƒœ ~ ƒ Š Ž } ƒ}~ Œ ˆ ˆ} Š ƒƒ}~ ˆ} }¹Š ƒƒ}~ ˆ} š ² ž Š ƒ }}Ž œ~ ƒ ˆ ~ ƒ ƒœ ˆ} «ˆ Š šˆ}~} Šˆ ƒ ˆ Œ ˆ} } Ž ŒŽ }ƒˆ ˆ ~ ƒˆ Š ³ Œ ˆ} ˆ}}~ ƒ} º Š ~ Œˆ ŠŒŠ Œˆ ˆ ˆ ~ˆ} ~ ~}Œ} ˆ ~ ƒˆ} ƒ Œ ƒ ˆŠ ~}~ ƒ }~Œ ƒ Š~ˆ Š ˆ} ˆ Œ ˆ}Œ ƒ Š Amplitude altimétrica máxima ˆ ƒ}~ Œ ˆ ˆƒ}Œ } ƒ} Œ ˆ}Œ ƒ Šš } } ƒœ ~ ƒ Šš Š ~} ˆ ƒ ~ˆ}ƒ} ƒˆ} ƒ¼~~ Œ}~ Š ~ ƒ}ž Œ ƒ ˆ š ˆ Š ˆ~} ˆ» ƒ }ƒ ˆ³ ƒ ~ Œ} š ² Œ ƒ ˆ ˆ}Œ ˆ} Altura média da bacia

5 ̾ÂÌÖÂÓÅ ÆÅÇÁ¾ÌØÅÀÎÑÒÄÌÃÓ ÓÌÅÀÒÌÏÐ ÀÃÄÅÀÌÒÄÑÅÌÕËÓÂÌÈÙÕÊÀ¾ ÀÁ¾ÂÀÃÄÀÓÀÕÌÎÎÂÔÂÓÌÓÀ ÈÉÕÊØÚ Â ÄÂÓ ¾ ÃÚ ÅÕÀÌÀÛÑÌÏÐ Ì ÌÂÜ Ý ½¾ ÀÁ¾ÂÀÃÄÀ Å ÆÅÇÁ¾ ÈÉ ÊËÌÅÀÍÅÀÎÀÃÄÌÏÐ ÌÄÑÌÒÓ Ô ÒÑÕÀÅ ¾Ö Î ÅÀÕÌÃÀξÀÃÄÀÃÑÕÌ Aspectos Morfométricos Como Subsídio ao Estudo da Condutividade Hidráulica e Suscetibilidade Erosiva dos Solos Coeficiente orográfico e de massividade. ÌÄÅÌÔËÎÓ ÛÑ ¾ÂÀÃÄÀÓÌÓÂÔÂÎÐ ÓÌÌÒÄÑÅÌÕËÓÂÌÍÀÒÌÇÅÀÌÓÌ Ì¾ÂÌÝ ½¾ ÀÁ¾ÂÀÃÄÀÓÀÕÌÎÎÂÔÂÓÌÓÀÅÀÍÅÀÎÀÃÄÌÌÕÌÎÎÌÅ ¾Ö ÎÌÌÂÃÓÌÅÀÎÄÌÃÄÀÃÌ Ì¾ÂÌÀËÚ Â ÄÂÓ ÞÃÓ¾ÀÓÀÅÑÆ ÎÂÓÌÓÀ ÌÒÄÂÕËÄžÌÛÑÌÃÄ ÌÓÀÃÎÂÓÌÓÀÓÀÓÅÀÃÌÆÀÕÅÀäÀÄÀÕÃÌÔÌÅÂÌÏÐ ÓÀÎÄÀâÃÓ¾ÀÝ ¾ÌÅ âãóâ¾àóàåñæ ÎÂÓÌÓÀÀ¾ ÅÅÀÒ̾ ÃÇàÒ ¾ ÕÌÚ ÅÕÌÓÀÅÀÒÀÔ ØÑÕÌÔÀãÛÑÀÄÌÃÄ ÌÌÕÍÒÂÄÑÓÀ É Õ ÌÎÀà ÅÀÎÑÒÄÌÓ Ó ÈßÅÊÓÀ ÑÄÅÌΠ̾ÂÌÎØÀÎÄÌ ÀÒÀ¾ÀÑàÎÀÌÒÆÑÃÎÍÌÅáÕÀÄÅ ÎÍÌÅ̾ÒÌÎÎÂÁà ýþÿ åæçèéêëìíîçïïðñòçóôêèêõöèðò è éæøêïðèçè ïæçé îçóôêòêùçúêéùçè é î ûêü ÿ ÿþ ÿ þ #% # ' +'. %,--.-% (%)'*!" $%% &!" ½ÃÓÀ/ßÅ0ÞÃÓ¾ÀÓÀÅÑÆ ÎÂÓÌÓÀÀ1Ó01ÀÃÎÂÓÌÓÀÓÀÓÅÀÃÌÆÀÕÝ ÍÀÅÌÏ7ÀÎÕËÄžÌÎÝ ÃÓÀÎÀ ÄÀÔÀÌÎÂÃÚ ÅÕÌÏ7ÀÎÓÀÇÅÀÌÓÌ Ì¾ÂÌÀ¾ ÕÍÅÂÕÀÃÄ Ó Î¾ÌÃÌÂÎØÌÄÅÌÔËÎÓÌÚÀÅÅÌÕÀÃÄÌ ÙÓÀÃÎÂÓÌÓÀÓÀÓÅÀÃÌÆÀÕÓÌ Ì¾ÂÌÚ Â¾ÌÒ¾ÑÒÌÓ̾ Õ ÌÑÜâÒ ÓÀÚÀÅÅÌÕÀÃÄÌÎÓ 234ß56ØÓÀ Densidade de drenagem ½ÃÓÀ/1Ó0ÓÀÃÎÂÓÌÓÀÓÀÓÅÀÃÌÆÀÕ89Ä0¾ ÕÍÅÂÕÀÃÄ Ä ÄÌÒÓ Î¾ÌÃÌÂÎ8Ù0ÇÅÀÌÓÌ Ì¾ÂÌÝ Coeficiente de manutenção ½âÃÓ¾ÀÓÀÅÑÆ ÎÂÓÌÓÀÓÌ Ì¾ÂÌÚ Â¾ÌÒ¾ÑÒÌÓ ¾ ÃÚ ÅÕÀÌÀÛÑÌÏÐ Ì ÌÂÜ Ý :  ÄÂÓ ÌÄÅÌÔËÎÓÌÀÛÑÌÏÐ Ì ÌÂÜ / 145

6 146 SOUSA, F. A.; RODRIGUES, S. C. Extensão do percurso `abcdefghibjjklmbnoecejpbiedqjcbqrsqtjoeceuqdmadjejauqdlmkbiv superficial wxyz{ }~x } ƒ xy ˆx Šz Œ Œ Œ Ž FG> <BOACADECXL<C>ATE?B Œ žœÿ œ š œ C=J<>ªM«] U<E>A S ±«S] ±]MS²³ A ²³ [ AO<> <OHJB?I<> <?I<= ; <BCO BAC[ CBC?>>< <? ½ [ ABBCOA=JC<GABCX J CBA ¹º»[ CBC<I Q ± F ;º= ¾OCGCJ<G<O<B <Q Mapa topomorfológico CU<I<= TEC>JAOI<O<G<=J< U³NO][ RESULTADOS E DISCUSSÕES

7 ÄÐÄÑàÆÇÆÜÎÈÔÎËÈÎÕÈÇÊÑÌÆÎËÈÎÔÅÊÄÏÆÎÙ ÏÆËÑÆØËÄÖÔÄÑÄÙÚÎÛÄÊÆËÈÎÜÆËÛÆÜÍÊËÑÇÆÎÔÊÑÅÑÝÄÏÆÎÃÄÄà ÅÑÎÈÏÄÐÄÇÑÄÈÎÊÞÆÏÈÎÇËÑÊÆÎÃÆßÔÄÏËÆ ÂÃÄÅÆÆÇÈÄÃÆÉÄÊËÄÌÍÎÏÈÐÄÇÑÄÎÏÈÒÑÈËÄËÓÔÑÄÎÔÕÈËÑÆËÉÓÔÈÃÆÕËÈÎÈÃÊÈÇÄÎÆÍÄÐÄÇÑÄÒÑÏËÆÖË ÂÇÄ áâãäåæçèéêëâìæäêíãîæåêëìæåíæìïîåðñæëäãòãñðãóðäåæôåõöñã ããøîãñãòêñêðåãäæéðæäæëùæðëú Aspectos Morfométricos Como Subsídio ao Estudo da Condutividade Hidráulica e Suscetibilidade Erosiva dos Solos ûüýþÿ ü þÿ ü!#$! "#$ % '( )" **+ #'$ &,- 5 *4(( '( )" 34(#'$ '( )" ( (. )"(#'($ 1".(* #2 $ " *(* )"#5 *$ /%&0% &% &% %0 6 "+!# *,( * $ 6 * 6. #6$ 70& 0,- :;ÑÖÔËÄ<=ÉÇÆÃÂÖÔËÄÆÌÆÅÔÜÈËÆÇÒÆÎÆÊÆÊÄÅÈÑÃÑÇÑÄÅÏÄ ËÈÄÉÊÈÃÏÆÇÆÜÆËÈÛÈË>ÃÇÑÄÄÄÜÕÅÑÊÔÏÈ 9ÆÃÎÑÏÈËÄÃÏÆÓÔÈÆÌÆÅÔÜÈÊÆÊÄÅÏÆÓÔÄÏËÄÏÆÆÃÏÈÈÎÊ ËÈÕËÈÎÈÃÊÄÏÄÄÇÔËÌÄÒÑÕÎÆÜÍÊËÑÇÄ 8 ÑÃÊÈÖËÄÅÒÑÕÎÆÜÍÊËÑÇÄÕÆËEÊËÄÒÅÈË:<FGH=Ù ÆÈÑàÆ:C=ÈÆÈÑàÆ:D=ËÈÕËÈÎÈÃÊÄÆÌÆÅÔÜÈËÆÇÒÆÎÆÄÑÃÏÄÈàÑÎÊÈÃÊÈÉÊÄÜÐÍÜÇÆÃÎÑÏÈËÄÏÄÇÆÜÆ ÛÆÑÈËÆÏÑÏÆÉÓÔÈÍ ÆÇÆÈÂÇÑÈÃÊÈÆËÆÖË ÂÇÆÙAÆÏÆÈÎÕÄBÆÇÆÃÊÑÏÆÈÃÊËÈÄÅÑÃÒÄÓÔÈËÈÕËÈÎÈÃÊÄÄÇÔËÌÄÒÑÕÎÆÜÍÊËÑÇÄÉ ËÆÇÒÆÎÆÄÎÈËÈËÆÏÑÏÆÉÆÓÔÈÇÄËÄÇÊÈËÑÝÄÔÜËÈÅÈÌÆÜÈÏÑÄÜÈÃÊÈÏÑÎÎÈÇÄÏÆÏÄÐÄÇÑÄÙ ÇÆÃÛÆËÜÈÏÈÎÇËÑÊÆÈÜEØJAØ9ØAØKLJØ:<FMM=ÙNÈÎÎÄÜÄÃÈÑËÄÉOPÉHGQÏÄ ËÈÄÛÆËÄÜÈËÆÏÑÏÆÎÉ 9ÆÜÐÄÎÈÃÄÄÅÊÔËÄÈÃÄ ËÈÄÏÈÇÄÏÄÛÄÑàÄÏÈÄÅÊÑÊÔÏÈÇÄÅÇÔÅÆÔIÎÈÆÌÆÅÔÜÈËÆÇÒÆÎÆÏÄÐÄÇÑÄÉ 147 SðôâåãTèUâåVãWðXëæìïîåðñãäãòãñðãäãYøîãñãòêñêðåãäæéðæäæëùæðëêìZXæåõè[\ú

8 148 ^d^pglkghg`xgpyld^gnk_hbzb^dbnkn`kmblkh{egnkmngbhkfhb^b`b^jk`d b`_hbxbfk}gakh ]^_`abcdefghij`d^bifkl_mngoj`bcpk`qrstuv_hbhbmkd`bfdhepdw^bnbnk`ke`kfkmjb`g ]eb`jd`nbbm pdfknb^_`abcdefghij`d^bkabpg`km^gmj`bngeb`bbdmjkl`bpcdefghij`d^bqˆ{ v{b qxbfknkk_dp z`dgvƒ b_jg`nkfjb^bbdmnb_hbxbfknkmghdmbnbnk gmbnmg^ {_kfk`db_hbkf ei^dknkkm^pbaknk_h`kpkaghbdfb^kmj_bngkhhkdgb_h`kpkagkhxbfkbndbmjbnbnknkflbfjkƒ ng`kpkag^ghhbdg`kfkpkab~kfbji_hbxbfkhbn_`b{gmnkg`kpkagkfj e`bjd^bhkmjkbepbdmbng SOUSA, F. A.; RODRIGUES, S. C. w^b`dbdmxk`dg`bˆ{ t{fkngkfjkg^bfgnbbpjbzb^dbng`dgngfšgdfƒ b_jg`nkfjb^bbdmnb_kmb mg^ ƒƒoj`bcpk`qrstuvnkfjb^b_kmbxbfkkxkjdabng gmbnmg^ gabpg`nbdmjkl`bpcdefghij`d^b zb^dbfk^b`b^jk`d bm_hbxbfklkghg`xgpyld^bjkmnkmngbhbn_`b^gh^b`b^jk` fjd^bfnk gmbn kf^gbhkmjgf_ek`w^dbpnkak` ek`^g``k`bjibjdmld`g^_`fgn l_bhbdfe`ydhgƒ]ndfjm^dbbfk` ek`^g``dnbijbmjghbdg`{_bmjghkmg`bnk^pdadnbnknbak`jkmjkƒ abpg`nk efkm^gmj`bngeb`bbzb^dbxgdnk t h{_k^b`b^jk`d b^ghe`dhkmjgfnkak`jkm ]kjkmfžgngek`^_`fgf_ek`w^dbp`ke`kfkmjbbndfjm^dbkhhkj`gf_kg_gnk l_bng abpg`kfnkbpjgbh_djgbpjgxbag`k^khgkf^gbhkmjgf_ek`w^dbpƒ jkf^ghabpg`kfhkndbmgf{g_fk}b{abpg`kfnkhkndbmgbzbdgxbag`k^khbdmwpj`b~žg{km_bmjg fjkxbjg`^b`b^jk`d bb`kpb~žgkmj`kbbhepdj_nkbpjdhij`d^bq vkbnk^pdadnbnknbfak`jkmjkf{ kjbhzihbfg^g`` m^dbfk`gfdabfƒ eg`hkmg`kf^ghe`dhkmjgfnk`bhebkhbdg`nk^pdadnbnk{g_kb^kmj_bgkf^gbhkmjgf_ek`w^dbp _keg`f_bak be`kfkmjb`kpb~žgnd`kjb^ghbnkmfdnbnknkn`kmblkhq nvƒ _bmjghbdg`bnkm fdnbnknkn`kmblkh{g_bbhepdj_nkbpjdhij`d^b{hbdg`fk` b`_lgfdnbnkngjk``kmg{^b`b^jk`d bng Índice mnd^knk`_lgfdnbnknbzb^dbkh_kfjžgxgdnk ˆ{t h{fkmng^pbffdw^bng^ghg_h de Rugosidade dmwpj`b~žgƒ mnd^khindg{^ghe`knghdmm^dbnk`kpkagf_bakgmn_pbng{eg`jbmjg^ghhbdg`xbag`bzdpdnbnk khzb^dbfnk`kpkagf_bakgmn_pbngknkmfdnbnknkn`kmblkhhkndbmbƒ hbmjdngƒšbzb^dbjkhgfeb`b^bnb_dp hkj`g_bn`bng{ {r uhnk^bmbpnkn`kmblkh{^gh_h fjkxbjg`^b`b^jk`d bb `kbh mdhbmk^kff `dbeb`b_k_hhkj`gnk^bmbpnkn`kmblkhfk}b Coeficiente ]zb^dbkh_kfjžgkfj bffkmjbnbe`knghdmbmjkhkmjkfgz`k`g^cbf^`dfjbpdmbf{e`knghdmbmng de manutenção nk^ghegfd~kfndak`fbf{ _mdjgf{ k`dngjdjgf{œbz`gfk`g^cbfbffg^dbnbf{q {rsssvƒ ek_kmb `kbnbzb^dbbe`kfkmjbpdjgpgldb kfg yd^b nkbhepbfab`dknbnkfekj`gl` w^bf{e`knghdmbmnggfl`bmdjgfkgfl`bmgndg`djgfey`w`gfƒÿhb gœ`bmdjgngdegžeg` {nkdnbnke`gjk`g yd^b{^gmfjdj_ ngfeg`f_ jkfl`bm jd^bf_kkdzkh^g`egf `kj ^kb^ghe`kfkm~bnk`g^cbfbp^bpdmbf Caracterização Geológica j_nkab`dbmngnkttˆb uˆhkabpkfkh bzk`jgf{khzg`begmj_bphkmjkfkjkmcbbe`kfkm~bnk g^bphkmjkg`kpkagnbf_z zb^dbie`knghdmbmjkhkmjkf_bakgmn_pbngbgmn_pbng^ghbpjd ^gh`kpkagnkjgegepbmgknk^pdadnbnkfab`dbmngnkˆb ªƒ `kpkaggmn_pbngnkjgeg^gmakg ^ghndfjm^dbdmjk`_adbpkmj`k utˆb tˆhƒ `kpkagxg`jkgmn_pbngkkf^b`ebngƒ l`b_nkkmjbpcbhkmjgnbn`kmblkhab`dbnkx`b^gbhkndbmg{ `kpkagf_bakgmn_pbnge`knghdmbmbhbdg`eb`jknbzb^dbkjbhzihkh `kbfhbdfkpkabnbf Caracterização topográfica e`knghdmbkhzgbeb`jknbzb^db{^ghnk^pdadnbnkfab`dbmngnksbuˆªƒ `kpkag«g`jkgmn_pbng xbfkkxkjdabnbhbj_`dnbnkbdmjkl`bpcdefghij`d^bw^b`dbkmj`kˆ{ kˆ{œƒ Extensão do percurso superficial

9 »± µº ¹ Ç ² ±ËÌÀ ÅÆ ¾ µ ¹ µº² µ ¹ µ ³º µ³ Ç ²  º² ÀÈÉ²Ê ± ³ Ä ¹ µ ± ± à ³ º ²¹ ³ ²¹² µ µ½¾ À ±²³ ±µ µ² ± ²¹² µ¹ ² ³ ³º»¼ ½¾ ÀÁ ²³ ± à ³ Aspectos Morfométricos Como Subsídio ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ ÒÐØÑØÙØÚÒØÛÑØÏÒÜÎ ÏÐÏÝ ao Estudo da Condutividade Hidráulica e Suscetibilidade Erosiva dos Solos Þßàáâãäãåãæá òóôõö øùóúôùû çèéêëìíîï üýþü çèéêéíëðñ í ø ôø ôöô ôù ö øùóúôù ý ý ÿ üÿý ÿ ý ý ý ÈÉ²Ê À»± µº ± ³ ±² ¹ Ç ² À Þ 149 ( ± $% ± µ µ º²Ç² ² µ²¹ Ç ² º² µ²³º ¹ µ ²¹² µ " ³µ² ³ µ²³º ¹ µ ²¹² º µ³ #³²$% µº² µ ¹ & ² ²' ÖÎÑÏÔÖÒ ÏÒÑ ÖÜÏÐÏÛÑØÏÐÏ!ÏÜÖÏ µ $% ± µ µ º²Ç² ² µ²¹ µº ) ± Ä É² Ä * +,¼--¾. º ¹/µ Ê ± ³º µ µµ µ µ µ º²Ç² ² 0 ± ¹ (à µ²³º ¹ µ #³² µ µ º µµ% 1 2'Ë 3Ë'4 34'¼Ë 3¼Ë'»2 3»2'½¾ 5½¾ À

10 150 LMNOPQRQSQTO USVWWQWPQPQUSMTMPVPQW TVVWWOUMVPV WXWUQLMYMSMPVPQQROWMZ SOUSA, F. A.; RODRIGUES, S. C. Š žœÿ Š ŒŽ š Ž Œ Œ œšœš Ž œ Š ššš š Š Š š Š Š Ž Ž š Œ ŠŽ š Ž ;}ID~>98I89;9D 8G8E; AE;D DDƒ ˆK Š Š Š š µ Ž Ž Œ œš Ž œ œ ± š Œ ŠŽ Š šœ Š Š ŽŽ ªŠ «Š Š ±±²³ ŽšŠ œ ŠŽ Š Ž Š Œ Š ŠŽŽ Œ µ œ ŠŽ Š Ž Ž Œ ² œž Ž Ž š Œ ŠŽ Š šœš Œ Š š ŠŽ Š ššž š Ž Œ Žš Š Š ŠŽ Š Š ³ Žš ŠŽ Š Šš Š Ž Ž š Œ ŠŽ œ µ ŠŽŽŠ ŠŽœš» ŒŽ šš º¼ œœ Š Š Š Š š šš Š µš Š ŒŠ šº Šœ ŠŽ ŠŽ ššž Š ŠŠ Š Š š šš š ªŠœ š Žš Ž Ž Ž šž Š š ªŠ ¹Ž Ž š ŠŽŠŒš ŠŽŽšŽš Š Ž ªŠ Š Š ŠŽ Š ššž Š µ Ž Š Š š šš Š ššš ŠŠ šš Œ š Š Š¼ µ œ Š Š Š ŠŠŒ š Šš» ŠŽš Š ŠŽ šš Ž Š Š š ŠŽ Š Ž Š Š ŠŽ Š Š š ŠŽ šš ŽŽ ŠŽ Œ ŽªŠ šš Ž Ž Š Ž ŠŽªŠ ½ µ¼ š ªŠœ Š Ž šš ¼ºŽš Š µ Š Ž Š ŠŽ Š Ž Š Ž» ªŠ ššž Œ ŽŽ š CONSIDERAÇÕES ¹ŽŽ ŒŽ ŠŽ ŠŽ Žµ ŽŽ» Ž Š šž Š Š Ž ŠšŠŽ³œ FINAIS Š Š Š ŽŽŠ š ªŠ µ¼ ŠŽŠ Šœ Ž Žº Š µž Ž š Š ŒŽ ŠŽŽ Œ Š ŠšŠ Žš Š Š š Œ Ž š µ Šš Œ š šš Š ŠŽ š ªŠ š ªŠŠ ¼ºŽš Š ššž ŠŽ ŠŽ Š Ž ŠŽ» ªŠ ŠŽ ššž š ªŠ Š š ŠŽš Ž ŽŠ ŠŽ¾Š ŠŽ ššž ŠŽ ŠŽœŽ Ž µ Ž Š š ŠŽ šš Ž Ž ŠŽ Œ Š ¼Š š Š ŽªŠ ½ µ¼ š ªŠ Š» ªŠ ŠšŠŽ ŽŽ Ž š Ž ŠŽ ššž š ªŠŽ» ŠŽ ššžž ŠŽ Š Š ªŠŠ Š¼ š Š Š Žš ŽŠœ Ž ŠŽ Ž Ž šš Ž Š Ž ïðéíð èíðîëéêìëèéíïîèñññ ûùäøóíéà ÑéÎ ÑÅêËííèËçæô îìèïðíéðéèìðíæáîñîíñîòóçôõõöñ ÀÁÂÃÄÅÆÁÇÈÉÊËÌÍÎÍÏËÐÊÍÑÒÓÔÕÖ ØÙÓÚÛÜÛÝÞÓÛßàØÓÚÛÜÞáÔÚÓÔØâÓÜãÛÕãäåÚÔØæçèÎËÌèËÍéÌÐêÍëìËíÑ óåäïåâ øçùñîñîëúòûâïåçâñùñàñüóüãûýûõóôæàíêðí ÐÎïèÊïþÿêÍÇ ÑùÐíéèÉ ËÌËçæ Ñ ïï Ñ ôôñ REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA s`al]az`j`]_jk]tn]b` u`tl_pab\c]b` [\]^_`ab\c]b` rvewxg qerdg {wxg defg hi`j\jk_lm^_c]n`\k`j\jk_lm^_co s`b_t]b]]u`tl_o s\yl`u`tl_o [_^_t]

11 9*1'N*OG*10J21,MP.K,5666 )*+,-.*/Y+566% Aspectos Morfométricos Como Subsídio ao Estudo da Condutividade Hidráulica e Suscetibilidade Erosiva dos Solos 9eYQ2FQ'N'1SKO,U)*,-N*SINK3,('H,1fS'N1*MS*1F ('c,o'k1*/2'1n1,o(21,mk.%88d ZY[\Y]2(,^Q'01,(,U)*S_K'ON,.O/!"#$`#ab#>?K* [ 2+Z^]567% ]]'31'N,1K,('MN,(*(*Q'M'Or*.rKS'ON*Y1_,O*'9'K*S_K'ON''31'N,1K,('!"#$/S_K'ON''+.,O'c,S'ON*)*+,-.*/*ON'qN*5668 }B (,('Y1-MM,O0,:.*1K,OkH*.KM566m K*('c,O'K1*/92+F]+566 ƒ ƒ ˆ Š ƒœ ˆ Šˆ ŒˆŽ ƒ ƒ ƒ ˆ ˆŒˆ ˆ ŒˆŽ 151

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques, Covilhã, Portugal João Antunes 1, Nuno Neves 1, Miguel Correia 1, Paulo Veríssimo 1, Rui Neves 2 1 Faculdade de Ciências da Universidade

Leia mais

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2 Ö Ò Ð ØÖ Ù ÓÒ Ú Ð Ñ ÐÙ Ø Ö ÒØ Ð Ö Äº Ó Ë ÒØÓ Ð Èº Ù ÖØ ÂÖº Ð ÒÒ Å Ò Ð Ð Ö ºÙ Ñ º Ö Ð Ò ºÙ ÔÖº Ö Ý ÖÝ ÓкӺ Ô ÔØÓº Ò ÓÑÔÙØ Ó ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ö ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÒº ÍÒ Úº Ö Ð Å Ò Ö ÍÒ Úº Ö Ð Ó È Ö Ò Ó ¹ Ù Ë Ò Å

Leia mais

Ô Ó ÓÖÑ Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ ÆË Î Ò Ö Ë Ö Ñ ÒØÓ Ò Ñ Ö ÅÓÖ Ö Ù Ó Ä ÑÓ Ì Ø Ø Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Å Ø Ñ Ø ÔÐ ¹ ÁÅ Ô ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ÆÓÖØ ¹ Í ÊÆ ÑÔÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó ¹ Ä Ó ÆÓÚ ¹ ¼

Leia mais

Do cadastramento da Instituição de Ensino:

Do cadastramento da Instituição de Ensino: DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E CURSOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR,. NO ÂMBITO DAS PROFISSÕES INSERIDAS NO SISTEMA ONFEA/CREA, PARA CONCESSÃO DE TÍTULOS, ATRIBUIÇÕES

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα ¾¼½¼ Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα

Leia mais

½½ ÓÑÓ Æ Ó Ö Ú Ö ËÓ Ö À Ø ÓÖ ¹ ÙÑ Å Ò ØÓ À ØÓÖ Ó Ö Ó ÀÓÛ ÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ ÛÖ Ø ÓÙØ Ø ØÓÖÝ Ó Ô Ý ¹ ØÓÖ Ó Ö Ô Ð Ñ Ò ØÓµ ÖÑ ÖØ Ò ºÙÒ ÑÔº Öº ÖÙÔÓ À Ø ÓÖ Ì ÓÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ê Ó Ó Ñ Ó ÖÓÒÓÐÓ ÁÒ Ø ØÙØÓ Ð Ï Ø Ò ÍÆÁ ÅÈ

Leia mais

¾ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼½ Ç Å ØÓ Ó ÒØ Ø Ù ÓÒØÖÓÚ Ö Ì ÑÝØ Ó Ø ÒØ Ø Ò Ø Ö ÓÒØÖÓÚ Ö ÊÓ Ö Ó ÅÓÙÖ ÖÓ Ö Ó Ö Þ ÔÑ ÐºÓѺ Öµ ÂÓ Ó Ø Ø Ö Ò ÐÐ Ò ÐÐ Ù Ö º Öµ ÁÒ Ø ØÙØÓ Í ÊÂ Ê Ó Ñ ¾»¼»¾¼¼¼º Å ÒÙ Ö

Leia mais

Este programa serve para fazer a análise e cálculo da envolvente de pressões relativamente ao choque hidráulico.

Este programa serve para fazer a análise e cálculo da envolvente de pressões relativamente ao choque hidráulico. Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Programa para Cálculo da Envolvente Choque Hidráulico F.E.U.P Ti92 Plus / V200 Manual de Instruções Carlos França 2010 Manual de Instruções Choque Hidráulico

Leia mais

PORTARIA Nº 256, DE 29 DE MAIO DE 2001.

PORTARIA Nº 256, DE 29 DE MAIO DE 2001. 1 2 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO GABINETE DO COMANDANTE PORTARIA Nº 256, DE 29 DE MAIO DE 2001. Aprova as Instruções Gerais para Avaliação de Documentos do Exército (IG 11-03) e dá outras providências.

Leia mais

CURSO DE SEGURANÇA EM REDES LINUX

CURSO DE SEGURANÇA EM REDES LINUX Erro de leitura CURSO DE SEGURANÇA EM REDES LINUX Erro de leitura Autor: Renato Martini rmartini@cipsga.org.br Março de 2000 Curso de Segurança em Redes Linux www.cipsga.org.br cursos@cipsga.org.br Página

Leia mais

Sistemas de Operação Sockets

Sistemas de Operação Sockets Sistemas de Operação Sockets O que é um socket? Uma interface de comunicação entre processos que podem ou não residir na mesma máquina, mas que não precisam estar relacionados. É usado normalmente para

Leia mais

PARTE 1. Letras Vernáculas. Módulo 6. Volume 3 LITERATURA, IMAGINÁRIO, HISTÓRIA E CULTURA

PARTE 1. Letras Vernáculas. Módulo 6. Volume 3 LITERATURA, IMAGINÁRIO, HISTÓRIA E CULTURA PARTE 1 Letras Veráuas. Módu 6. Vume 3 LITERATURA, IMAGINÁRIO, HISTÓRIA E CULTURA Ihéus, 2013 Uiversidade Estadua de Sata Cruz Reitra Pr. Adéia Maria Carvah de Me Piheir Vie-reitr Pr. Evadr Sea Freire

Leia mais

Telecom. Manual de Instrução e Instalação TELEMATE. Modelo TM-10. Tecnologia em Headset

Telecom. Manual de Instrução e Instalação TELEMATE. Modelo TM-10. Tecnologia em Headset Manual de Instrução e Instalação TELEMATE Modelo TM-10 ÍNDICE Introdução 4 Apresentação 4 Acessórios 6 Instalação 7 Descrição de Funcionamento 8 Instalação em Rede 9 Descrição TS-10 10 Características

Leia mais

Lalitā triśatī. Os trezentos nomes da deusa Lalitā

Lalitā triśatī. Os trezentos nomes da deusa Lalitā Lalitā triśatī. Os trezentos nomes da deusa Lalitā Este texto está disponível no site Shri Yoga Devi, http://www.yogadevi.org/ Tradução do sânscrito para o inglês por Swami Satyananda Saraswati; tradução

Leia mais

Determinaçao do Vector Optimo

Determinaçao do Vector Optimo ØÑÓ ÌÖØÓÖ Ó ÈÖÑØÖÓ ÖØÙÐØÓÖÓ ÒÑ Ù Ø Ó ËÒÐ Ð ÖÐÓ º ËÐÚ ½ Á Ð ÌÖÒÓ Ó ¾ Ò ËÑÖ ÒÒÓÙ ½ ÔÖØÑÒØÓ ÐØÖÓÒ ÁÒÙ ØÖÐ ÍÒÚÖ Ó ÅÒÓ ÈÓÖØÙÐ ÒºÙÑÒÓºÔØ ¾ ÁÆË»ÁËÌ ÈÓÖØÙÐ Á кÌÖÒÓ ÓÒ ºÔØ ÈÐÔ Ê Ö Ä ÆØÖÐÒ ÒÓÙÒØÐºÖ ÖºÔÐÔ ºÓÑ Ê

Leia mais

Universidade de São Paulo Instituto de Física de São Carlos Departamento de Física e Informática

Universidade de São Paulo Instituto de Física de São Carlos Departamento de Física e Informática Universidade de São Paulo Instituto de Física de São Carlos Departamento de Física e Informática Ê Ë Ä ÁÎ Ë Ê ËÀ ÊÁ Ë ÌÊý ÇÅÍÄÌÁÅ Á ÇÅÉÓË Å ËÁÅÍÄ Ç ÁÅÈÄ Å ÆÌ Ç André Muezerie Tese apresentada ao Instituto

Leia mais

Reginaldo Alex Calçavara Universidade Federal do Espírito Santo reginaldocalcavara@gmail.com EIXO TEMÁTICO: GEOGRAFIA FÍSICA E GEOTECNOLOGIAS

Reginaldo Alex Calçavara Universidade Federal do Espírito Santo reginaldocalcavara@gmail.com EIXO TEMÁTICO: GEOGRAFIA FÍSICA E GEOTECNOLOGIAS USO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE VARIÁVEIS MORFOMÉTRICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO SÃO VICENTE, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES) Reginaldo Alex

Leia mais

PROJETO DE LEI N.º 514/XII/3.ª

PROJETO DE LEI N.º 514/XII/3.ª Grupo Parlamentar PROJETO DE LEI N.º 514/XII/3.ª ESTABELECE QUE A TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM PASSA A SER PAGA DIRETAMENTE PELAS OPERADORAS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS E PREVÊ SANÇÕES PARA O

Leia mais

Emaranhamento em sistemas de dois qubits. Bárbara Lopes Amaral

Emaranhamento em sistemas de dois qubits. Bárbara Lopes Amaral Emaranhamento em sistemas de dois qubits Bárbara Lopes Amaral Fevereiro de 2010 ii Emaranhamento em sistemas de dois qubits Bárbara Lopes Amaral Orientador: Dr. Marcelo Terra Cunha Dissertação apresentada

Leia mais

1 Avaliação de Desempenho de Sistemas Paralelos 1

1 Avaliação de Desempenho de Sistemas Paralelos 1 1 Avaliação de Desempenho de Sistemas Paralelos 1 Leonardo Brenner 2 (PUCRS, lbrenner@inf.pucrs.br) Paulo Fernandes 3 (PUCRS, paulof@inf.pucrs.br) Afonso Sales 4 (PUCRS, asales@inf.pucrs.br) Resumo: Este

Leia mais

INTRODUÇÃO OBJETIVOS MATERIAIS E MÉTODOS

INTRODUÇÃO OBJETIVOS MATERIAIS E MÉTODOS AVALIAÇÃO DE MÉTODOS PARA DETERMINAÇÃO DO PICO DE VAZÃO PELA FÓRMULA RACIONAL, MÉTODO DE COOK (USA) E MÉTODO DE COOK MODIFICADO EM UMA PEQUENA BACIA HIDROGRÁFICA Tarcisio Barcellos Bellinaso 1 RESUMO -

Leia mais

Fourteenth International Congress of the Brazilian Geophysical Society. Copyright 2015, SBGf - Sociedade Brasileira de Geofísica

Fourteenth International Congress of the Brazilian Geophysical Society. Copyright 2015, SBGf - Sociedade Brasileira de Geofísica Correntes induzidas geomagneticamente em uma linha de transmissão brasileira: Resultados preliminares Camila Silva de Lima 1,2, Cleiton da Silva Barbosa 1, Gelvam André Hartmann 1, Andrés Reinaldo Rodriguez

Leia mais

O QUE SÃO BPMS: SISTEMAS DE SUPORTE ÀS TAREFAS PARA GESTÃO DE PROCESSOS.

O QUE SÃO BPMS: SISTEMAS DE SUPORTE ÀS TAREFAS PARA GESTÃO DE PROCESSOS. ! "#$ " %'&)(*&)+,.- /10.2*&4365879&4/1:.+58;.2*=?5.@A2*3B;.- C)D 5.,.5FE)5.G.+ &4- (IHJ&?,.+ /?=)5.KA:.+5MLN&OHJ5F&4E)2*EOHJ&)(IHJ/)G.- D - ;./);.& O QUE SÃO BPMS: SISTEMAS DE SUPORTE ÀS TAREFAS PARA

Leia mais

EPB0733 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NAS ÁREAS DE APP DA SUB- BACIA DO RIBEIRÃO DA PEDRA NEGRA, TAUBATÉ/SP, POR MEIO DE GEOTECNOLOGIAS

EPB0733 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NAS ÁREAS DE APP DA SUB- BACIA DO RIBEIRÃO DA PEDRA NEGRA, TAUBATÉ/SP, POR MEIO DE GEOTECNOLOGIAS XV Encontro de Iniciação Científica XI Mostra de Pós-graduação V Seminário de Extensão II Seminário de Docência Universitária 18 a 22 de outubro de 2010 DESAFIOS DO SABER PARA UMA NOVA SOCIEDADE EPB0733

Leia mais

IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DESORDENADA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA, ESTADO DE MINAS GERAIS

IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DESORDENADA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA, ESTADO DE MINAS GERAIS REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE ENGENHARIA FLORESTAL - ISSN 678-3867 PUBLICAÇÃO CI ENTÍFICA DA FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL DE GARÇA/FAEF ANO IV, NÚMERO, 08, AGOSTO DE 2006. PERIODICIDADE:

Leia mais

CÁLCULO VECTORIAL. 2. Um campo vectorial é definido pela seguinte expressão

CÁLCULO VECTORIAL. 2. Um campo vectorial é definido pela seguinte expressão CÁLCULO VECTORIAL 1. Dados três pontos, A=(2,-3,1), B=(-4,-2,6) e C=(1,5,-3) determine: a) O vector que se estende de A até C. b) O vector unitário dirigido de B para A. c) A distância entre B e C. 2.

Leia mais

DISTRIBUIÇÃO NORMAL 1

DISTRIBUIÇÃO NORMAL 1 DISTRIBUIÇÃO NORMAL 1 D ensid ade Introdução Exemplo : Observamos o peso, em kg, de 1500 pessoas adultas selecionadas ao acaso em uma população. O histograma por densidade é o seguinte: 0.04 0.03 0.02

Leia mais

ESTUDO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE SISTEMAS DE ARMAZENAGEM INDUSTRIAL TIPO DRIVE-IN

ESTUDO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE SISTEMAS DE ARMAZENAGEM INDUSTRIAL TIPO DRIVE-IN UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - ESCOLA DE MINAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL ESTUDO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE SISTEMAS DE ARMAZENAGEM INDUSTRIAL TIPO

Leia mais

GEOPROCESSAMENTO APLICADO NA ESPACIALIZAÇÃO DAS AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E AREAS DE CONFLITOS NA SUB-BACIA RIBEIRÃO HORTELÃ

GEOPROCESSAMENTO APLICADO NA ESPACIALIZAÇÃO DAS AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E AREAS DE CONFLITOS NA SUB-BACIA RIBEIRÃO HORTELÃ GEOPROCESSAMENTO APLICADO NA ESPACIALIZAÇÃO DAS AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E AREAS DE CONFLITOS NA SUB-BACIA RIBEIRÃO HORTELÃ Sérgio Campos 1, Marina Granato 2, Muriel Cicatti Emanoeli Soares 2, Raquel

Leia mais