<=RX36SQY576>:<:5:5Y457B>:<:5FJ:> <=RX36SQY576>:<:5:5Y457B>:<:5FJ:>

SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS"

Transcrição

1 ASPECTOS MORFOMÉTRICOS COMO SUBSÍDIO AO ESTUDO DA CONDUTIVIDADE #'(%)!*")+$!"#$!%&!&& HIDRÁULICA E SUSCETIBILIDADE EROSIVA DOS SOLOS,-./01 :;354A946;69354UA><=RX36SQY576>:<:5:5Y457<M5FRY:SQY5A=>B>:<:5FJ:><Y568<A<F;68<FIJF<6 5A<3<A>:<:554;6>B<:;66;=;6E345A>6<854>7G;4F<?H566;I45;6:<:;6F;4G;FJ84>A;6E3;>656856<9K>=><F ;F;4G;=[M>A;6G;>45<=>O<:<A;FI<655F:<:;63=<7><=8>FJ84>A;6:<I<A><EA;F;:5A=>B>:<:5EC>36;F584>< A<4<A854P68>A<6:<64;AC<6569<;4>M5F5<6A<4<A854P68>A<68;3;M4DUA<6:<I<A><N<7D=>65:;6G<8;456M5Z jk.lmnol ;G>;:;6i;>6>78C5:>684>A8;GW3;4DR]2SpC5689:q8C<8<7<=qO568C545=<8>;76C>3<F;7MCq:4<9=>AA;7Z pc>6<48>a=54569=8;g8c5689:q8c<8>6i5>7m:5b5=;35:>78c5cq:4;m4<3c>ai<6>7;78c5:>6ac<4m5c5<:i;<4: ^_`_ab_cdef_agh;4g;fj84>a;6et;7:98>b>:<:5ei<a><c>:4;m4dua< F5:>9F\ s5<=6;:58<AC5:8C5AC<4<A854>68>A6;G8C54;Au6<7:q;94;4>M>7<7:8C58;3;M4<3C>A<= RW4SQF<>7857<7A5T;5GUA>578RTFSQXK8576>;7;G8C569354UA><=A;9465RX36SQY576>8q;GY4<>7<M5RY:SQ s>:8crn<sqf5:>9ft5>mc8rnfsqf<66>b>8qt;5gua>578rtfsq24;m4<3c>at;5gua>578rt;sq49m;6>8qw7:5k I<6>7pC5965:B<4><I=56<7: :>78C>6C5<=8Cq<48>A=5<K>F9F<7:>7>F9F<=8>89:5Q<=8>F584>A ;78C5:<8<F;43C;F584>A6EI5A<9658C565<>:>78C597:5468<7:>7M;G:q7<F>A6;Gr<854;G8C54<>7>78C5 :9A8>B>8q;G8C56;>=6EG55:>7M;G8C5M4;97:r<854<7:54;6>B5A<3<A>8q;G6;>=6E755:68;C<B5>7G;4F<8>;7 8C5F;43C;F584>A63<4<F58546 W7G;4F<8>;7R\W]SpC5M5;F;43C;=;M>A>7G;4F<8>;7v6<7:8C5:<8<;G\W]<>:5:>78C5:5854F>7<8>;7;G 3=<7><=8>F584>A6;G8C5I<6>7E< ECq36;F584q<7:<=6;r>8C8C5965;G\q685F;G]5;M4<3C>A<= AC<4<A854>68>A6;G8C5I<6>7pC5<7<=q6>6;G8C5M5;F;43C;=;M>AG<A8;46r<6<AA;F3=>6C5:r>8CI<65>7M>B57,-./0- :5>;:5=;6i;>6575=:>684>8;:5W3;4DR]2SX=5689:>;~95<7<=>O<=<45=<A>[757845=<A;7:9A8>I>=>:<: X65<48PA9=;564569=8<785:5=568}:>;~95568D:56<44;==D7:;655F=<A957A<C>:4;M4DUA<57=<<=8<A<I5A54< wgxyzb{ch;43c;f584>a6et;7:9a8>b>8qetq:4;m4<3c>ai<6> UA><=RX36SQ=<:576>:<::5:457<M5RY:S5:5A=>B>:<:FJ:><Y568<A<F;68<FI>J7=<6A<4<A854P68>A<6 ;4;M4DUA;RT;SQ5=P7:>A5:549M;6>:<:RW4SQ5=A;5UA>5785:5F<7857>F>578;RTFSQ=<5K8576>[7:5=354A946; qfp7>f<q<f3=>89:<=8>fj84>a<rn<sq<=894<fj:><rnfsqx=a;5ua>5785:5=f<66>b>:<:rtfsq5=a;5ua>5785 :<<M9<:5=<==9B><5F=<A957A<<6B<4><I=5696<:<6q <:<657565<48PA9=;6;7=<<=8>89:FDK>F< 85754>7G;4F<A>;7566;I45=;6:<8;6F;4G;FJ84>A;6E3;4~95J68;6<q9:<757=<A;F34576>[7:5=<:>7LF>A< C>:4D9=>A<:5=;6695=;6E<=>F578<A>;7:5=<M9<69I8544<75<qA<3<A>:<::554;6>;7:5=;6695=;6E75A56>8< =;6:<8;6:5\W]<q9:<4;75F=<:5854F>7<A>[7:5=;63<4DF584;6F;4G;FJ84>A;6 q8<fi>j7a;f5=96;:5\>685f<:5w7g;4f<a>[7]5;m4dua<r\w]s<6>7g;4f<a>;756m5;f;4g;=[m>a<6q 3;=;M>A;6G;>A9F3=>:;A;F=<I<655F:<8;63=<7><=8>FJ84>A;6:5=<A957A<EA;F;:5A=>B>:<:EC>36;F584P< :5=<64;A<6q69;4>M57q=<6A<4<A854P68>A<68;3;M4DUA<6:5=<A957A<<<7D=>6>6:5=;6G<A8;456M5;F;4Z ^_`_ b_ce`_ag;4g;fj84>a;6et;7:9a8>i>=>:<:et957a<c>:4;m4dua< :5NB>=<EZi=;A;t6<=<ŠETX ŽŽZZ I54=<7:><R]SEi4<6>=Ep5=RŒS Z6>=M5= C;8F<>=A;F ˆ;B;t;4>O;785 TX Š Z W3;4DR]2SEi4<6>=Ep5=RŒ S ŽZ<95M C;8F<>=A;F ƒi;=6>68< 4;:98>B>:<:5:;Tˆ ~5 4;GY4:;W768>898;:5]5;M4<U<:< 7>B546>:<:5 5:54<=:5 I54=L7:>< NB ;<;ˆ<B56 ƒy;98;4<7:;5f]5;m4<u<35=< 7>B546>:<:5 5:54<=:5 I54=L7:>< 7>B546>:<:5X68<:9<=:5];>D6R X]SENBE <4:>F morphometrics aspects as subsidy to the study of the hydraulical conductivity and erosive susceptibility of soils ISSN , Universidade Federal do Ceará. Todos os direitos reservados.

2 142 š œ ž œÿ Ÿ š Ÿ Ÿ Ÿ šÿ Ÿ šÿ œ SOUSA, F. A.; RODRIGUES, S. C. Ÿ ¹» ž œ Ÿ š š ŸµŸž Ÿ žÿ ŸžŸµ ž Ÿ š š Ÿ Ÿ ¹³º ² Ÿ šÿ Ÿ š ž œ ±Ÿ œ œ ž ž žÿ ²³³ ž œÿ Ÿ ž š ž œ œ ª Ÿ Ÿ Ÿ «Ÿ ª šÿ INTRODUÇÃO Ÿ Ÿ Ÿ šá œ œš± Ÿ Ÿ  žÿ ŸµŸž Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ±Ÿ¾Ã Ä œ ±Ÿ Ÿ± Ÿ ± šž Àš š ŸŸµ Ÿ žÿ Ÿ Ÿ ž ¼ž Ÿ Ÿ š Ÿ Ÿ Ÿœ š Ÿš Ÿ ½ ž ± ± Ÿ¾«Ÿ µ œ µÿž Ÿ žÿ š Ÿš Ÿ Ÿ±Ÿ œ±ÿ ŸµŸ± Ÿ Ÿœ œ š Ÿ š ± Ÿ ½ ± Ÿ Ÿ «š± Ÿ ž µ Ÿ¾Ã Ÿ ± Ÿ š Ÿ Ÿ ±Ÿ¾«Ÿž Ÿ œ ± Ÿ Ÿ ½ Ÿ ± š š ŠƹÇdzÈÉ«ž Ÿ ŸŸ± Ÿ Ê Ÿ žÿê žÿë Ÿ Ÿœ Ÿš Ÿ± Ÿ¾«Ÿž Ÿ ž œ ½ Ÿ ± Ÿ¾«Ÿž Ÿ ½ ± Ÿ ŸµŸž Ÿ Ÿ ½ ± Ÿœ šÿ Á Ÿœ Ÿ œ œ ±Ÿ šÿ žš± š Ÿ¾«š šžÿ œ Ÿ Ÿ ¼ žÿ ±š Ÿ µÿ Ÿ ž Ÿœ ¾Ÿœ ž œÿ± Ÿ Ä ± Ÿ œ ± ½Ÿ ž± ž ±Ÿœ±š Ÿ± š š ž Ÿ Ÿ Ÿ  žÿ ŸµŸž Ÿ Ÿ Ÿ žÿ š µ ŸŸ šÿÿ½ÿá ÀŸ ½ Ÿœ šÿ Á ŸŸ Ÿ ± žÿœÿá Ÿœ Ÿ š Ÿ Ÿ Ÿ š ±Ÿ Ÿ žâž ŸœŸ Ÿ œ š «± ŸžŸœŸž Ÿ ± Ÿ¾«Ÿ šÿ œ š µš ž šž œ œ Ÿ š Ÿ Ÿ ± œ Ÿ š Ÿ Á š Ÿ Ÿ ±Ÿ œ ± š Ÿ «š Ÿ± Ÿ žÿ Ÿž žÿ ½ žÿ ŸµŸž Ÿ ½ œ ž œ žÿ½ œ œ Ÿž ± Ÿ ± ŸµŸž Ÿ žÿœ Ì Ÿ ± ƹǻ²ÈŸœš ½ ± ƹÇÍ³È ž µà Ÿ Ÿ± Ÿ Ÿ ž ¾Ã Ÿ ± š ÀŸ Ÿ ¾«Ÿžš Ÿ œ žÿ žÿœÿá Ÿ Ÿž š Ÿ¾«Ÿ ± žš Ÿ Ÿ± šÿ œ ž ŸµŸž Ÿ Ÿ± š Ÿ ½ Ÿ¾«œ žÿ½ÿ ž Ÿž š ¼ž Ÿ ž œ ±Ê ž Ÿ Ÿ µÿ ÄŸ Ÿ œ ±ŸŸ¾«Ÿ Ä Ÿ Ÿ œ Ÿ Ÿ Î Ÿ Ÿ± š ŸµŸž Ÿ Ÿ Ÿ± š Ÿ± šÿ ŸŸ µ žÿ š Ÿ Ÿ Ÿ Ì ÐÑ Ñ Å Ð Æ¹ÇÇÒÈ š Ÿ œ Ÿ Ÿ± š ž ±žš± Ÿ Ÿ œ ± Ìž š ƹǻÏÈŸœš ½ ± ƹÇÍ³È š ± Ÿ ž Ÿ¾«Ÿ ½ ¾Ÿ Ÿ Ÿ š Ÿ œ ž ž Ÿ š ½ ŸŸ œ± š Ÿ± žÿ Ä Ÿ œ œ Ÿœ Áœ Ÿ ± Ÿ šÿ ŸµŸž Ÿ Ÿ ½ žÿ Ÿ± š Ÿ Ÿ½ œ œ Ÿž Ÿ ± ½ žÿœ Ó š «¼ Î Ÿ š ¼ž Ÿ ž Ÿ š ž œã šµ Ÿ ŸµŸž Ÿ ŸŸ± š Ÿ Ÿ ŸµŸž Ÿ žÿ±žš±ÿ Ÿž µÿ œÿ Ÿ ¾«š Ÿ œ Ÿ ± Ÿœ Ÿ œ Ÿ Ÿ± š Ÿ± š Ÿ œ žÿ Ä ÆÔÈ Ä ÆÄÈ Ÿœš ½ ± ƹÇÍ³È š± Ÿ Ÿ ±Ÿ¾«ŸŸ œ± š Ÿ± žÿæ ŸÈ Ÿ Ÿ± œ žÿæ È Ÿ Ÿ± œ žÿž œ Ÿœ ±Ÿ Ÿ½ Ÿ Ÿ Ÿžš Ÿ šÿ Á Ÿ ±Ÿ¾««± Ÿ¾«šŸ ± š ŸµŸž Ÿ žÿ «œ Ÿ Ÿ ¾«Ÿš ¼ž Ÿ Ÿ ž Ÿ š œ Ÿ Ÿ œ Ÿ œ ž Ÿ ±š ž Ÿ Ÿ Ÿ ž Ÿ Ÿ ž ÑŸ µ œ œ œ Ó š Ÿœš ½ ± ƹÇÍ³È ž ž ž ŸŸ œ± š Ÿ± žÿ Ÿ Ÿ Ÿ ½ œ œ œ ± ƹǻÒÈŸœš ½ ± ƹÇÍ³È ž š± Ÿ Ÿ ±Ÿ¾«š œÿ  œ Ÿ ŸŸ ± ½ žÿ ŸµŸž Ÿ ž š Ÿ

3 ÕÖ ØÙÚÛ ÜÝÞßàáÝÞâãäØåæçèåØé êüýþþëìåíîþäçûïöøðøñæûá ôþú ø úÿ ô óùúÿóü ùúóÿý üóü ôùô óôöó þ ý öôöóöô ýóÿúóùúó òóüýôþüÿöó ö ý ÿ ô óü ôùô ôöô óùúó óÿÿó üùö öô ô üø ôù ôöôöóô øóùúüùôöó þ ý öôöóöôýóÿúóùúó òóôõöô øóùúôóùû ôùúüüýôþüÿöó ô øóùúôóùû ôùúüôõö óÿøôùó ó üù úôùúó úôø øô øóùúôÿüô ö óÿóùô óÿøôùó ó üù úôùúó ôö ú ù ô üÿ üùúôþø ö ôóùúÿóô Aspectos Morfométricos Como Subsídio ao Estudo da Condutividade Hidráulica e Suscetibilidade Erosiva dos Solos ØçÛïêçØçÛçÛç ÛØéÛïÛØïÛÛÚÙØÖÛÛÖ ÛÛÚØïìçêðÛçÛ æéïêçøçûöûûø êø ÖÖÛÖØÚÚÜîëäØØØÚêïØ ÛæðæÖçÛïÛêïØðêØïÙêç é ðøïïö ØñæÛÛ Ø ïæåû ðêøúìçêðûï" ØðïØ$çêï"Ø ÛðÛØê êúö Ø#ìÛñæØÖçêðÛï$çêïØØÚÖï ðøöêøïû"æ#çøø êø#çøøåúêöæçûøúöê$ö êðøí %ïêçû ØçñæÛçêðÛçÛ æéïêçøçûöûê&æ'ðêøå ðûïïçûêúö Ø#(ÛïðØÛÖ Ûïïêéê! ðïû Ø#çØÛéÛÖØ#ØÖêØìðïÖêÖæê# ðùïøû ÛéêÛåÚæê$Ö êðí çû ØçØñæêæÖ ØïØ êûêïñæûê&æûðêøå ðûïïìðæïûðæåø#çøïû ÖÛÖÛïì "Ø ÛðÛÛïðØÛÖïæåÛ ðêøúìûïöêæúøçûûöïû ïêïí)çøêø#ûïöøïðïê! çûïêçøçûçûç ÛØéÛÛïæØêÖÛïêçØçÛí çïðøøêïçûç ÛØéÛÛØ ÛØçØØðêØí,-æØç ÝØØê.ïÖ ØØ ÛÚØ#ÛÖ ÛØÚ çø *ØçÛïêçØçÛçÛç ÛØéÛ$ïÛéæç+ÛÚÖ ØÛÜÝÞàãäìØ ÛÚØ#ÛÖ Ûðå êûöööøú EFGHIJFJJKLMNLMOPQRFGSTSUFVWH `ZYY]eZ[Y YZ[Y]`ZYY XYZ[Y abc^]d] \]^_] å åïöå ÕðÙæÜÝÞßâäØåæç%Ù êïö"úûööêüýþàäìêçêðøø ÛØêØÛðÛïï êøåø Ø,ðÛðêÛÖÛçÛØæÖÛ#ÖØ$$êå ÖØÖÛåØ ØÛïÖæç "$Ö êðçøøðêøílê iez[y aj^hk]gh] fgh] Ö Ø#çØéæØìÖÛçæØ ÛÚØ#çê ÛÖØðØçÛïêçØçÛçÛç ÛØéÛí åû ðæ ïçøïû.æ ØçØïçêÖÛ &nêøö$ðøøúçûç ÛØéÛìêÖÛ "Û ÛØØê æû êú! ØæÖÛ#çÛæÛÖ çûðøøúçûç ÛØéÛí oûö ÛïçêÛ ïïêïö æûöïçûûïöæçøêûöøúøåøçûçûðúêêçøçûï$æøû.ðûúûöû mû.öûï#çåû ðæ ïïæåû ðêøúüèåïäìñæûð" Û%Ù êïö"úûööêüýþàä Ûå ÛïÛÖØ æöøûöûðæö Øï Ûå ÛïÛÖØ êéøör êøìûö ØØÚÙïÚêéØçïsï%ê'ðêØïçØ)Û ØìtÚØÛØÛÖuÛéêØÚìq ØÛmé êì îâäíõûéæçoû+êøïêüýþþîäìøåøçûçûðúêêçøçûïöûïêçæöêúêpøççûøûê ØñæØïÛñæÛ "Û ØÛÖØìæØÛpñæÛå å ðêøæøêï#éû ØÚçØÖåé ØØçØ ÛØÛïÖæçØçØÜÕ,qÕmì ÚØ#çê ÛÖØìçê Û#ÛÛÚðêçØçÛçÛÛÖïìÛÖ ÛæÖ ØïìåÛ êöêçìøïïêìðïæøïð ÛÚØ Ûïé ðøïçûø êûêïöøêïðá êûöø#çûû ÖÛÖÛïìêï! ðø ØðÖÛ ïöêðøïöåé ðøïìå êðêåøúûöûûêïçûçûðúêêçøçûïí æøûúù ðå ÛÛï#ÛæÛñæØðêØÛÖçïå ÚÛØïñæÛð ÛÛïåØØØÚêïØçí vûïöæççøïðø ØðÖÛ ïöêðøï"ïêðøïçøøðêøùêç é ðø$æêöêå ÖØÖÛçÛïÖØðØ Øï Ûïì æçï"øö ÛïçØÛ ï#åöûðêøúûçïêûöïçûøïïøíüwqèuumè%qvmìîxìåíxãäí å ÛïÛØçÛçÛðÚêÛïØðÛÖæØçïìêïÖÛêïí)ÛæåØåÛÚ ÛÚÛØÖÛÛñæêÚ êçøïûðïöøïïûç )çøêø$å ÛðêïðïêçÛ Ø ñæûøçêyêðøçøïû ÖÛÖÛï$"æ#çï"ØÖ ÛïðÚêÖêðïì möåé ØØçØØðêØ$æêå ÖØÖÛðÖ êæêöûøö Ø$ïçØ æéïêçøçûöåé ðøûçø é ØØ{Üwqèuumè%qvmìîxìåíãßäí Öåé ðïûçûæïçøöû Øí åöûðêøú"ïêðçûæøøðêøùêç é ðøìzûøçñæê ÛØê êå ÖyðêØñæØçØïïðêØçsÖå!,ðÙÛðêÛÖçïæïÖ ØÖéÛÚréêðÖØ$$çÛ"æçØÛÖØÚêå ÖyðêØÛïÖæçç 143

4 144 ~ Œ ~ Š ˆƒ ƒš ˆ}Ž }}~~~ ~~ ~ ~ ˆ ƒš ƒ}}~ ˆ}ƒ ˆ Œ ˆˆ}}ˆŠ ˆ ˆˆ} ˆƒ Œ Šˆ ~ }~~ } ƒ ƒ}~} }}~ ˆ ~Š Œ ƒ~ ƒ } ~Ž ˆ}~Šƒ ~Š Œ ˆˆ} SOUSA, F. A.; RODRIGUES, S. C. ~} } ˆ}ˆˆ ~}Š}~~ƒ ~ ~ŠŒŠ Œ ~ˆ ƒ } ƒ Œ ˆ ~ ƒ}ˆ} } ƒ Š}~~ } ƒ ªˆ ~ «}Œ} ˆ } ƒ ~ ƒ Šƒ ƒšˆ} ƒš œžžÿ Œ ~} ƒ ƒ Š } }~ ~}ˆ}Œ ˆ Š Ž } } Š ~} } } ˆ}~ Œ } ~šž ƒ} }Š ˆ} MATERIAIS E MÉTODOS }~Œ ƒ Š~ } ƒ ˆ~ƒ} ƒˆ~ˆšƒ ƒšˆ} ƒš œžžÿ }}Ž ˆ ~ ±Š ˆ} œœ ƒˆ Š «Œ ˆ} }ƒƒ } ~ˆ} } ƒ Š}~~ } ˆ} ƒ Œ ˆ~ ƒ } }~ŠŒˆ} Mapa hipsométrico. Œ} š ² ƒ} ƒ}~} ˆŠ ƒ ~ ƒ ŠŠ ~ ~ }} ƒš ˆ} } ˆ~ Š ƒ ~ ƒ Š }Œ ƒˆš ~} } ˆ Œ ˆ} ƒ Œ}ƒš ² ž ˆ³ ƒ ~ ƒ ŠŒŠ ŒˆŠ ~} ~ ƒ Š Š «Œ ˆ }ƒƒ } }ƒ }~ ƒ Š~ˆ ˆˆ ~ˆƒ} Š ˆ ƒšˆšœ~~}ˆ}œ ˆ}} ƒš} } ƒ}ˆ~šœ~~}~ˆ}œ ˆ} ƒˆ}ˆ~š ƒ Š Œ Šˆ ~ˆˆ ~ˆ}Œ } ƒ µ } ˆ~ ~Š ~~~š ƒ Š Œ Šˆ ~ Curva hipsométrica ƒ ˆˆ}ˆ Š š ž ² } ƒœ ~ ƒ Š ŠŒŠ ŒˆŠ ~}} ƒ Œ}ƒ ˆƒ}Œ } ƒ}~ƒ}~ƒ}œ ~ˆ}Šˆ ˆ ~ }ƒ Œ ~ˆ}Œ ˆ}Š ƒ}ˆ Š š }ˆ~Œ ˆ}~ƒ}Œ ~ˆ}~~}~ }ƒ Œ ~Š Œ ˆ} ˆ Š š } }ƒ } Œ ƒ ƒ ~ˆŠ ƒ ~ ƒ Š ~~«}ŒŠŒŠ Œƒ } ƒœ ~ ƒ Š Ž } ƒ}~ Œ ˆ ˆ} Š ƒƒ}~ ˆ} }¹Š ƒƒ}~ ˆ} š ² ž Š ƒ }}Ž œ~ ƒ ˆ ~ ƒ ƒœ ˆ} «ˆ Š šˆ}~} Šˆ ƒ ˆ Œ ˆ} } Ž ŒŽ }ƒˆ ˆ ~ ƒˆ Š ³ Œ ˆ} ˆ}}~ ƒ} º Š ~ Œˆ ŠŒŠ Œˆ ˆ ˆ ~ˆ} ~ ~}Œ} ˆ ~ ƒˆ} ƒ Œ ƒ ˆŠ ~}~ ƒ }~Œ ƒ Š~ˆ Š ˆ} ˆ Œ ˆ}Œ ƒ Š Amplitude altimétrica máxima ˆ ƒ}~ Œ ˆ ˆƒ}Œ } ƒ} Œ ˆ}Œ ƒ Šš } } ƒœ ~ ƒ Šš Š ~} ˆ ƒ ~ˆ}ƒ} ƒˆ} ƒ¼~~ Œ}~ Š ~ ƒ}ž Œ ƒ ˆ š ˆ Š ˆ~} ˆ» ƒ }ƒ ˆ³ ƒ ~ Œ} š ² Œ ƒ ˆ ˆ}Œ ˆ} Altura média da bacia

5 ̾ÂÌÖÂÓÅ ÆÅÇÁ¾ÌØÅÀÎÑÒÄÌÃÓ ÓÌÅÀÒÌÏÐ ÀÃÄÅÀÌÒÄÑÅÌÕËÓÂÌÈÙÕÊÀ¾ ÀÁ¾ÂÀÃÄÀÓÀÕÌÎÎÂÔÂÓÌÓÀ ÈÉÕÊØÚ Â ÄÂÓ ¾ ÃÚ ÅÕÀÌÀÛÑÌÏÐ Ì ÌÂÜ Ý ½¾ ÀÁ¾ÂÀÃÄÀ Å ÆÅÇÁ¾ ÈÉ ÊËÌÅÀÍÅÀÎÀÃÄÌÏÐ ÌÄÑÌÒÓ Ô ÒÑÕÀÅ ¾Ö Î ÅÀÕÌÃÀξÀÃÄÀÃÑÕÌ Aspectos Morfométricos Como Subsídio ao Estudo da Condutividade Hidráulica e Suscetibilidade Erosiva dos Solos Coeficiente orográfico e de massividade. ÌÄÅÌÔËÎÓ ÛÑ ¾ÂÀÃÄÀÓÌÓÂÔÂÎÐ ÓÌÌÒÄÑÅÌÕËÓÂÌÍÀÒÌÇÅÀÌÓÌ Ì¾ÂÌÝ ½¾ ÀÁ¾ÂÀÃÄÀÓÀÕÌÎÎÂÔÂÓÌÓÀÅÀÍÅÀÎÀÃÄÌÌÕÌÎÎÌÅ ¾Ö ÎÌÌÂÃÓÌÅÀÎÄÌÃÄÀÃÌ Ì¾ÂÌÀËÚ Â ÄÂÓ ÞÃÓ¾ÀÓÀÅÑÆ ÎÂÓÌÓÀ ÌÒÄÂÕËÄžÌÛÑÌÃÄ ÌÓÀÃÎÂÓÌÓÀÓÀÓÅÀÃÌÆÀÕÅÀäÀÄÀÕÃÌÔÌÅÂÌÏÐ ÓÀÎÄÀâÃÓ¾ÀÝ ¾ÌÅ âãóâ¾àóàåñæ ÎÂÓÌÓÀÀ¾ ÅÅÀÒ̾ ÃÇàÒ ¾ ÕÌÚ ÅÕÌÓÀÅÀÒÀÔ ØÑÕÌÔÀãÛÑÀÄÌÃÄ ÌÌÕÍÒÂÄÑÓÀ É Õ ÌÎÀà ÅÀÎÑÒÄÌÓ Ó ÈßÅÊÓÀ ÑÄÅÌΠ̾ÂÌÎØÀÎÄÌ ÀÒÀ¾ÀÑàÎÀÌÒÆÑÃÎÍÌÅáÕÀÄÅ ÎÍÌÅ̾ÒÌÎÎÂÁà ýþÿ åæçèéêëìíîçïïðñòçóôêèêõöèðò è éæøêïðèçè ïæçé îçóôêòêùçúêéùçè é î ûêü ÿ ÿþ ÿ þ #% # ' +'. %,--.-% (%)'*!" $%% &!" ½ÃÓÀ/ßÅ0ÞÃÓ¾ÀÓÀÅÑÆ ÎÂÓÌÓÀÀ1Ó01ÀÃÎÂÓÌÓÀÓÀÓÅÀÃÌÆÀÕÝ ÍÀÅÌÏ7ÀÎÕËÄžÌÎÝ ÃÓÀÎÀ ÄÀÔÀÌÎÂÃÚ ÅÕÌÏ7ÀÎÓÀÇÅÀÌÓÌ Ì¾ÂÌÀ¾ ÕÍÅÂÕÀÃÄ Ó Î¾ÌÃÌÂÎØÌÄÅÌÔËÎÓÌÚÀÅÅÌÕÀÃÄÌ ÙÓÀÃÎÂÓÌÓÀÓÀÓÅÀÃÌÆÀÕÓÌ Ì¾ÂÌÚ Â¾ÌÒ¾ÑÒÌÓ̾ Õ ÌÑÜâÒ ÓÀÚÀÅÅÌÕÀÃÄÌÎÓ 234ß56ØÓÀ Densidade de drenagem ½ÃÓÀ/1Ó0ÓÀÃÎÂÓÌÓÀÓÀÓÅÀÃÌÆÀÕ89Ä0¾ ÕÍÅÂÕÀÃÄ Ä ÄÌÒÓ Î¾ÌÃÌÂÎ8Ù0ÇÅÀÌÓÌ Ì¾ÂÌÝ Coeficiente de manutenção ½âÃÓ¾ÀÓÀÅÑÆ ÎÂÓÌÓÀÓÌ Ì¾ÂÌÚ Â¾ÌÒ¾ÑÒÌÓ ¾ ÃÚ ÅÕÀÌÀÛÑÌÏÐ Ì ÌÂÜ Ý :  ÄÂÓ ÌÄÅÌÔËÎÓÌÀÛÑÌÏÐ Ì ÌÂÜ / 145

6 146 SOUSA, F. A.; RODRIGUES, S. C. Extensão do percurso `abcdefghibjjklmbnoecejpbiedqjcbqrsqtjoeceuqdmadjejauqdlmkbiv superficial wxyz{ }~x } ƒ xy ˆx Šz Œ Œ Œ Ž FG> <BOACADECXL<C>ATE?B Œ žœÿ œ š œ C=J<>ªM«] U<E>A S ±«S] ±]MS²³ A ²³ [ AO<> <OHJB?I<> <?I<= ; <BCO BAC[ CBC?>>< <? ½ [ ABBCOA=JC<GABCX J CBA ¹º»[ CBC<I Q ± F ;º= ¾OCGCJ<G<O<B <Q Mapa topomorfológico CU<I<= TEC>JAOI<O<G<=J< U³NO][ RESULTADOS E DISCUSSÕES

7 ÄÐÄÑàÆÇÆÜÎÈÔÎËÈÎÕÈÇÊÑÌÆÎËÈÎÔÅÊÄÏÆÎÙ ÏÆËÑÆØËÄÖÔÄÑÄÙÚÎÛÄÊÆËÈÎÜÆËÛÆÜÍÊËÑÇÆÎÔÊÑÅÑÝÄÏÆÎÃÄÄà ÅÑÎÈÏÄÐÄÇÑÄÈÎÊÞÆÏÈÎÇËÑÊÆÎÃÆßÔÄÏËÆ ÂÃÄÅÆÆÇÈÄÃÆÉÄÊËÄÌÍÎÏÈÐÄÇÑÄÎÏÈÒÑÈËÄËÓÔÑÄÎÔÕÈËÑÆËÉÓÔÈÃÆÕËÈÎÈÃÊÈÇÄÎÆÍÄÐÄÇÑÄÒÑÏËÆÖË ÂÇÄ áâãäåæçèéêëâìæäêíãîæåêëìæåíæìïîåðñæëäãòãñðãóðäåæôåõöñã ããøîãñãòêñêðåãäæéðæäæëùæðëú Aspectos Morfométricos Como Subsídio ao Estudo da Condutividade Hidráulica e Suscetibilidade Erosiva dos Solos ûüýþÿ ü þÿ ü!#$! "#$ % '( )" **+ #'$ &,- 5 *4(( '( )" 34(#'$ '( )" ( (. )"(#'($ 1".(* #2 $ " *(* )"#5 *$ /%&0% &% &% %0 6 "+!# *,( * $ 6 * 6. #6$ 70& 0,- :;ÑÖÔËÄ<=ÉÇÆÃÂÖÔËÄÆÌÆÅÔÜÈËÆÇÒÆÎÆÊÆÊÄÅÈÑÃÑÇÑÄÅÏÄ ËÈÄÉÊÈÃÏÆÇÆÜÆËÈÛÈË>ÃÇÑÄÄÄÜÕÅÑÊÔÏÈ 9ÆÃÎÑÏÈËÄÃÏÆÓÔÈÆÌÆÅÔÜÈÊÆÊÄÅÏÆÓÔÄÏËÄÏÆÆÃÏÈÈÎÊ ËÈÕËÈÎÈÃÊÄÏÄÄÇÔËÌÄÒÑÕÎÆÜÍÊËÑÇÄ 8 ÑÃÊÈÖËÄÅÒÑÕÎÆÜÍÊËÑÇÄÕÆËEÊËÄÒÅÈË:<FGH=Ù ÆÈÑàÆ:C=ÈÆÈÑàÆ:D=ËÈÕËÈÎÈÃÊÄÆÌÆÅÔÜÈËÆÇÒÆÎÆÄÑÃÏÄÈàÑÎÊÈÃÊÈÉÊÄÜÐÍÜÇÆÃÎÑÏÈËÄÏÄÇÆÜÆ ÛÆÑÈËÆÏÑÏÆÉÓÔÈÍ ÆÇÆÈÂÇÑÈÃÊÈÆËÆÖË ÂÇÆÙAÆÏÆÈÎÕÄBÆÇÆÃÊÑÏÆÈÃÊËÈÄÅÑÃÒÄÓÔÈËÈÕËÈÎÈÃÊÄÄÇÔËÌÄÒÑÕÎÆÜÍÊËÑÇÄÉ ËÆÇÒÆÎÆÄÎÈËÈËÆÏÑÏÆÉÆÓÔÈÇÄËÄÇÊÈËÑÝÄÔÜËÈÅÈÌÆÜÈÏÑÄÜÈÃÊÈÏÑÎÎÈÇÄÏÆÏÄÐÄÇÑÄÙ ÇÆÃÛÆËÜÈÏÈÎÇËÑÊÆÈÜEØJAØ9ØAØKLJØ:<FMM=ÙNÈÎÎÄÜÄÃÈÑËÄÉOPÉHGQÏÄ ËÈÄÛÆËÄÜÈËÆÏÑÏÆÎÉ 9ÆÜÐÄÎÈÃÄÄÅÊÔËÄÈÃÄ ËÈÄÏÈÇÄÏÄÛÄÑàÄÏÈÄÅÊÑÊÔÏÈÇÄÅÇÔÅÆÔIÎÈÆÌÆÅÔÜÈËÆÇÒÆÎÆÏÄÐÄÇÑÄÉ 147 SðôâåãTèUâåVãWðXëæìïîåðñãäãòãñðãäãYøîãñãòêñêðåãäæéðæäæëùæðëêìZXæåõè[\ú

8 148 ^d^pglkghg`xgpyld^gnk_hbzb^dbnkn`kmblkh{egnkmngbhkfhb^b`b^jk`d b`_hbxbfk}gakh ]^_`abcdefghij`d^bifkl_mngoj`bcpk`qrstuv_hbhbmkd`bfdhepdw^bnbnk`ke`kfkmjb`g ]eb`jd`nbbm pdfknb^_`abcdefghij`d^bkabpg`km^gmj`bngeb`bbdmjkl`bpcdefghij`d^bqˆ{ v{b qxbfknkk_dp z`dgvƒ b_jg`nkfjb^bbdmnb_hbxbfknkmghdmbnbnk gmbnmg^ {_kfk`db_hbkf ei^dknkkm^pbaknk_h`kpkaghbdfb^kmj_bngkhhkdgb_h`kpkagkhxbfkbndbmjbnbnknkflbfjkƒ ng`kpkag^ghhbdg`kfkpkab~kfbji_hbxbfkhbn_`b{gmnkg`kpkagkfj e`bjd^bhkmjkbepbdmbng SOUSA, F. A.; RODRIGUES, S. C. w^b`dbdmxk`dg`bˆ{ t{fkngkfjkg^bfgnbbpjbzb^dbng`dgngfšgdfƒ b_jg`nkfjb^bbdmnb_kmb mg^ ƒƒoj`bcpk`qrstuvnkfjb^b_kmbxbfkkxkjdabng gmbnmg^ gabpg`nbdmjkl`bpcdefghij`d^b zb^dbfk^b`b^jk`d bm_hbxbfklkghg`xgpyld^bjkmnkmngbhbn_`b^gh^b`b^jk` fjd^bfnk gmbn kf^gbhkmjgf_ek`w^dbpnkak` ek`^g``k`bjibjdmld`g^_`fgn l_bhbdfe`ydhgƒ]ndfjm^dbbfk` ek`^g``dnbijbmjghbdg`{_bmjghkmg`bnk^pdadnbnknbak`jkmjkƒ abpg`nk efkm^gmj`bngeb`bbzb^dbxgdnk t h{_k^b`b^jk`d b^ghe`dhkmjgfnkak`jkm ]kjkmfžgngek`^_`fgf_ek`w^dbp`ke`kfkmjbbndfjm^dbkhhkj`gf_kg_gnk l_bng abpg`kfnkbpjgbh_djgbpjgxbag`k^khgkf^gbhkmjgf_ek`w^dbpƒ jkf^ghabpg`kfhkndbmgf{g_fk}b{abpg`kfnkhkndbmgbzbdgxbag`k^khbdmwpj`b~žg{km_bmjg fjkxbjg`^b`b^jk`d bb`kpb~žgkmj`kbbhepdj_nkbpjdhij`d^bq vkbnk^pdadnbnknbfak`jkmjkf{ kjbhzihbfg^g`` m^dbfk`gfdabfƒ eg`hkmg`kf^ghe`dhkmjgfnk`bhebkhbdg`nk^pdadnbnk{g_kb^kmj_bgkf^gbhkmjgf_ek`w^dbp _keg`f_bak be`kfkmjb`kpb~žgnd`kjb^ghbnkmfdnbnknkn`kmblkhq nvƒ _bmjghbdg`bnkm fdnbnknkn`kmblkh{g_bbhepdj_nkbpjdhij`d^b{hbdg`fk` b`_lgfdnbnkngjk``kmg{^b`b^jk`d bng Índice mnd^knk`_lgfdnbnknbzb^dbkh_kfjžgxgdnk ˆ{t h{fkmng^pbffdw^bng^ghg_h de Rugosidade dmwpj`b~žgƒ mnd^khindg{^ghe`knghdmm^dbnk`kpkagf_bakgmn_pbng{eg`jbmjg^ghhbdg`xbag`bzdpdnbnk khzb^dbfnk`kpkagf_bakgmn_pbngknkmfdnbnknkn`kmblkhhkndbmbƒ hbmjdngƒšbzb^dbjkhgfeb`b^bnb_dp hkj`g_bn`bng{ {r uhnk^bmbpnkn`kmblkh{^gh_h fjkxbjg`^b`b^jk`d bb `kbh mdhbmk^kff `dbeb`b_k_hhkj`gnk^bmbpnkn`kmblkhfk}b Coeficiente ]zb^dbkh_kfjžgkfj bffkmjbnbe`knghdmbmjkhkmjkfgz`k`g^cbf^`dfjbpdmbf{e`knghdmbmng de manutenção nk^ghegfd~kfndak`fbf{ _mdjgf{ k`dngjdjgf{œbz`gfk`g^cbfbffg^dbnbf{q {rsssvƒ ek_kmb `kbnbzb^dbbe`kfkmjbpdjgpgldb kfg yd^b nkbhepbfab`dknbnkfekj`gl` w^bf{e`knghdmbmnggfl`bmdjgfkgfl`bmgndg`djgfey`w`gfƒÿhb gœ`bmdjgngdegžeg` {nkdnbnke`gjk`g yd^b{^gmfjdj_ ngfeg`f_ jkfl`bm jd^bf_kkdzkh^g`egf `kj ^kb^ghe`kfkm~bnk`g^cbfbp^bpdmbf Caracterização Geológica j_nkab`dbmngnkttˆb uˆhkabpkfkh bzk`jgf{khzg`begmj_bphkmjkfkjkmcbbe`kfkm~bnk g^bphkmjkg`kpkagnbf_z zb^dbie`knghdmbmjkhkmjkf_bakgmn_pbngbgmn_pbng^ghbpjd ^gh`kpkagnkjgegepbmgknk^pdadnbnkfab`dbmngnkˆb ªƒ `kpkaggmn_pbngnkjgeg^gmakg ^ghndfjm^dbdmjk`_adbpkmj`k utˆb tˆhƒ `kpkagxg`jkgmn_pbngkkf^b`ebngƒ l`b_nkkmjbpcbhkmjgnbn`kmblkhab`dbnkx`b^gbhkndbmg{ `kpkagf_bakgmn_pbnge`knghdmbmbhbdg`eb`jknbzb^dbkjbhzihkh `kbfhbdfkpkabnbf Caracterização topográfica e`knghdmbkhzgbeb`jknbzb^db{^ghnk^pdadnbnkfab`dbmngnksbuˆªƒ `kpkag«g`jkgmn_pbng xbfkkxkjdabnbhbj_`dnbnkbdmjkl`bpcdefghij`d^bw^b`dbkmj`kˆ{ kˆ{œƒ Extensão do percurso superficial

9 »± µº ¹ Ç ² ±ËÌÀ ÅÆ ¾ µ ¹ µº² µ ¹ µ ³º µ³ Ç ²  º² ÀÈÉ²Ê ± ³ Ä ¹ µ ± ± à ³ º ²¹ ³ ²¹² µ µ½¾ À ±²³ ±µ µ² ± ²¹² µ¹ ² ³ ³º»¼ ½¾ ÀÁ ²³ ± à ³ Aspectos Morfométricos Como Subsídio ÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ ÒÐØÑØÙØÚÒØÛÑØÏÒÜÎ ÏÐÏÝ ao Estudo da Condutividade Hidráulica e Suscetibilidade Erosiva dos Solos Þßàáâãäãåãæá òóôõö øùóúôùû çèéêëìíîï üýþü çèéêéíëðñ í ø ôø ôöô ôù ö øùóúôù ý ý ÿ üÿý ÿ ý ý ý ÈÉ²Ê À»± µº ± ³ ±² ¹ Ç ² À Þ 149 ( ± $% ± µ µ º²Ç² ² µ²¹ Ç ² º² µ²³º ¹ µ ²¹² µ " ³µ² ³ µ²³º ¹ µ ²¹² º µ³ #³²$% µº² µ ¹ & ² ²' ÖÎÑÏÔÖÒ ÏÒÑ ÖÜÏÐÏÛÑØÏÐÏ!ÏÜÖÏ µ $% ± µ µ º²Ç² ² µ²¹ µº ) ± Ä É² Ä * +,¼--¾. º ¹/µ Ê ± ³º µ µµ µ µ µ º²Ç² ² 0 ± ¹ (à µ²³º ¹ µ #³² µ µ º µµ% 1 2'Ë 3Ë'4 34'¼Ë 3¼Ë'»2 3»2'½¾ 5½¾ À

10 150 LMNOPQRQSQTO USVWWQWPQPQUSMTMPVPQW TVVWWOUMVPV WXWUQLMYMSMPVPQQROWMZ SOUSA, F. A.; RODRIGUES, S. C. Š žœÿ Š ŒŽ š Ž Œ Œ œšœš Ž œ Š ššš š Š Š š Š Š Ž Ž š Œ ŠŽ š Ž ;}ID~>98I89;9D 8G8E; AE;D DDƒ ˆK Š Š Š š µ Ž Ž Œ œš Ž œ œ ± š Œ ŠŽ Š šœ Š Š ŽŽ ªŠ «Š Š ±±²³ ŽšŠ œ ŠŽ Š Ž Š Œ Š ŠŽŽ Œ µ œ ŠŽ Š Ž Ž Œ ² œž Ž Ž š Œ ŠŽ Š šœš Œ Š š ŠŽ Š ššž š Ž Œ Žš Š Š ŠŽ Š Š ³ Žš ŠŽ Š Šš Š Ž Ž š Œ ŠŽ œ µ ŠŽŽŠ ŠŽœš» ŒŽ šš º¼ œœ Š Š Š Š š šš Š µš Š ŒŠ šº Šœ ŠŽ ŠŽ ššž Š ŠŠ Š Š š šš š ªŠœ š Žš Ž Ž Ž šž Š š ªŠ ¹Ž Ž š ŠŽŠŒš ŠŽŽšŽš Š Ž ªŠ Š Š ŠŽ Š ššž Š µ Ž Š Š š šš Š ššš ŠŠ šš Œ š Š Š¼ µ œ Š Š Š ŠŠŒ š Šš» ŠŽš Š ŠŽ šš Ž Š Š š ŠŽ Š Ž Š Š ŠŽ Š Š š ŠŽ šš ŽŽ ŠŽ Œ ŽªŠ šš Ž Ž Š Ž ŠŽªŠ ½ µ¼ š ªŠœ Š Ž šš ¼ºŽš Š µ Š Ž Š ŠŽ Š Ž Š Ž» ªŠ ššž Œ ŽŽ š CONSIDERAÇÕES ¹ŽŽ ŒŽ ŠŽ ŠŽ Žµ ŽŽ» Ž Š šž Š Š Ž ŠšŠŽ³œ FINAIS Š Š Š ŽŽŠ š ªŠ µ¼ ŠŽŠ Šœ Ž Žº Š µž Ž š Š ŒŽ ŠŽŽ Œ Š ŠšŠ Žš Š Š š Œ Ž š µ Šš Œ š šš Š ŠŽ š ªŠ š ªŠŠ ¼ºŽš Š ššž ŠŽ ŠŽ Š Ž ŠŽ» ªŠ ŠŽ ššž š ªŠ Š š ŠŽš Ž ŽŠ ŠŽ¾Š ŠŽ ššž ŠŽ ŠŽœŽ Ž µ Ž Š š ŠŽ šš Ž Ž ŠŽ Œ Š ¼Š š Š ŽªŠ ½ µ¼ š ªŠ Š» ªŠ ŠšŠŽ ŽŽ Ž š Ž ŠŽ ššž š ªŠŽ» ŠŽ ššžž ŠŽ Š Š ªŠŠ Š¼ š Š Š Žš ŽŠœ Ž ŠŽ Ž Ž šš Ž Š Ž ïðéíð èíðîëéêìëèéíïîèñññ ûùäøóíéà ÑéÎ ÑÅêËííèËçæô îìèïðíéðéèìðíæáîñîíñîòóçôõõöñ ÀÁÂÃÄÅÆÁÇÈÉÊËÌÍÎÍÏËÐÊÍÑÒÓÔÕÖ ØÙÓÚÛÜÛÝÞÓÛßàØÓÚÛÜÞáÔÚÓÔØâÓÜãÛÕãäåÚÔØæçèÎËÌèËÍéÌÐêÍëìËíÑ óåäïåâ øçùñîñîëúòûâïåçâñùñàñüóüãûýûõóôæàíêðí ÐÎïèÊïþÿêÍÇ ÑùÐíéèÉ ËÌËçæ Ñ ïï Ñ ôôñ REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA s`al]az`j`]_jk]tn]b` u`tl_pab\c]b` [\]^_`ab\c]b` rvewxg qerdg {wxg defg hi`j\jk_lm^_c]n`\k`j\jk_lm^_co s`b_t]b]]u`tl_o s\yl`u`tl_o [_^_t]

11 9*1'N*OG*10J21,MP.K,5666 )*+,-.*/Y+566% Aspectos Morfométricos Como Subsídio ao Estudo da Condutividade Hidráulica e Suscetibilidade Erosiva dos Solos 9eYQ2FQ'N'1SKO,U)*,-N*SINK3,('H,1fS'N1*MS*1F ('c,o'k1*/2'1n1,o(21,mk.%88d ZY[\Y]2(,^Q'01,(,U)*S_K'ON,.O/!"#$`#ab#>?K* [ 2+Z^]567% ]]'31'N,1K,('MN,(*(*Q'M'Or*.rKS'ON*Y1_,O*'9'K*S_K'ON''31'N,1K,('!"#$/S_K'ON''+.,O'c,S'ON*)*+,-.*/*ON'qN*5668 }B (,('Y1-MM,O0,:.*1K,OkH*.KM566m K*('c,O'K1*/92+F]+566 ƒ ƒ ˆ Š ƒœ ˆ Šˆ ŒˆŽ ƒ ƒ ƒ ˆ ˆŒˆ ˆ ŒˆŽ 151

!"!#$ %"&'$ (#!') *!"!#$ %"('$ (#')+,-#$ (,-'.,/%0,).,/%0 ).,/10 %23455623556 7899: 5;665;66 ?9@ABCD@9EF9G3H>BIJK>I9@A@BG4>I9LAB@K@JIM>D899:566566 NBCKOPQCIHBCRSG7HHBCRHBCKOTA>CUGNBCKOTA>CUIHBCR8ACUVW:X6YZ

Leia mais

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques

Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques Diagnóstico de Vulnerabilidades através da Injecção de Ataques, Covilhã, Portugal João Antunes 1, Nuno Neves 1, Miguel Correia 1, Paulo Veríssimo 1, Rui Neves 2 1 Faculdade de Ciências da Universidade

Leia mais

&'()* +,- 0 +12 3145'(!"#$%./!"#$% $/"!"#$% 671 844?4) 6@( 9#!:;#!"#$% ;A;#!"#$% BCDEFG H IJKLMINOJ J MPQRMSJ TUVJR WUQRNSJKNUV M XJINJVYZNIJ OUX [NXQYRNUX OM \NOU] ^J MKQUKQJ_ UWMXUR OJ

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ÈÖÓ Ù Ó ÐÑ Ø Ó ÙÖØ Å ØÖ Ñ ¹ÊÇÅ Ô Ö Ó Ò ÒÓ ÈÖÓ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ë ÓÖع ÙÖ Ø ÓÒ ÐÑ Ò ¹ÊÇÅ ÓÖ È Ý Ì Ò ÂÙÖ Ò Ö À ÐÐÑ ÒÒ ÊÓ Ð Ò Å ÖÓ Ö Ò ÓÒ Æ Ú ÖÐ Ò Ó ÒØÓÒ Ó Ë Ú Ó ËÙ ÙÑ

Leia mais

Comprar ecológico! Contratos públicos ecológicos na Europa. Resumo

Comprar ecológico! Contratos públicos ecológicos na Europa. Resumo Comprar ecológico! Contratos públicos ecológicos na Europa Resumo K W h h ^ W h d t h 'WW E š ŽÀ h ddde W D dddd ² d del W/ h K K W K W K d W Z / Z W dd K d D h d & ddl š Œ À dddd dddd de dddd de d : h

Leia mais

!!" #"!" #"!" #" $ $ % $ & #'"(" ) * ) + ), - "."/." 0 123 245 637 859 428:1;23 245 639 859 48:< => 459 => 8?=@6A=:?=@6A:?=@BA6CDE FGG DHIIJ E FGG 1HIIJ K GGG L MNONPQ ROSTQ UPNTVMW NONPQ ROUTQ UPTVX YZPQ

Leia mais

!"#!$% %" & ' ( )*+,)-. / 0123144 56789 :;667

Leia mais

A "(* 3-2 )8 =T31 L3UL V W QPFRSPJGOJR MNO;FPFF; ( @ $ - *% DEFGHIGFFJF ) 1"$ - / ( %$ ) K) ) @ $ - " L" $ ) =% $ "& 5" $ >?($ $ / - @- / A ) B / $*& (4$ $ "($ 0, 7, 1& '/ $" < < % $ 0 C4% ( % $ 7 ( %

Leia mais

!"# $ &%'&(*) +*-,. /-0 12 3547698;:=@:BADC9E.F:BG#H C0IJ608;:K< LM:=NAPORQSEUTV69:K

Leia mais

À À ÍÑ ÈÖÓØÓÓÐÓ ÊÓØ Ñ ÒØÓ Ô Ö ÁÑÔÐ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ú Ó Ë ÖÚ Ó ÅÙÐØ Ø ÄÙ À ÒÖ Õ٠ź ú Ó Ø ½ ¾ ÄÙ º Ó Ø Ð Ô º Ö Ë Ö ½ Ë Ö º Ð Ô º Ö ÇØØÓ ÖÐÓ Åº º Ù ÖØ ¾ ÓØØÓ Ø ºÙ Ö º Ö ½ ÄÁÈ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ÔÐ ÂÙ Ù

Leia mais

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2 Ö Ò Ð ØÖ Ù ÓÒ Ú Ð Ñ ÐÙ Ø Ö ÒØ Ð Ö Äº Ó Ë ÒØÓ Ð Èº Ù ÖØ ÂÖº Ð ÒÒ Å Ò Ð Ð Ö ºÙ Ñ º Ö Ð Ò ºÙ ÔÖº Ö Ý ÖÝ ÓкӺ Ô ÔØÓº Ò ÓÑÔÙØ Ó ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ö ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÒº ÍÒ Úº Ö Ð Å Ò Ö ÍÒ Úº Ö Ð Ó È Ö Ò Ó ¹ Ù Ë Ò Å

Leia mais

OPERADOR DE COMPUTADOR. U t i l i z e e s t e e s p a ç o p a r a r a s c u n h o. Concurso Público HEMOPA/PA 2

OPERADOR DE COMPUTADOR. U t i l i z e e s t e e s p a ç o p a r a r a s c u n h o. Concurso Público HEMOPA/PA 2 U t i l i z e e s t e e s p a ç o p a r a r a s c u n h o Concurso Público HEMOPA/PA 2 ÕÖ ###*+,#-.! #"$%!&!'""####! &# " 0+,#!"#-%!!+"#!"!####/$ #!"/#!$"#"3"!" #"$/!0#"1#-!#() ""!"#"#!#!"+4) 51#-###"$"4#!!6-78

Leia mais

¾½ Ë ÑÙÐ Ó ÜÔ Ö Ò ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ ÑÓÒ ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ñ ÙÐ Ì ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú ÖØÙ Ð ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒ ØÓÓÐ Ò Ô Ý Ð ØÙÖ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Á ÙÐ Ò Ò Ö ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÒ Ó Ò ÔÐ Úº ÀÙÑ ÖØÓ º º Ö ÒÓ ¾ ¼ ¼¹ ¼½ ˺ º ÑÔÓ ËºÈº

Leia mais

¾¾½ ÔÖ ÒØ Ó Ó ËÓ ØÛ Ö Ù ÓÒ Ð Î Ø¾½ Å Ò ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ù Ø ÓÒ Ð ËÓ ØÛ Ö Î Ø¾½ Å Ò µ Ï ÐØÓÒ Èº Ë ÐÚ Ð Åº º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Ð ØÓÒ º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ ÁÚÓÑ Ö Ö ØÓ ËÓ Ö Ó Ó º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Û ÐØÓÒÔ ÙÓкÓѺ Ö» Ì»Í È ½¼ ¹ ¼

Leia mais

ÒØ Ò Ó ÂÓ ÕÙ Ñ Ò Ö Ø Ú ÍÑ Å ØÓ ÓÐÓ È ÖØ Ó Ô Ö Ó Ó¹ÔÖÓ ØÓ Ë Ø Ñ Ø Ñ Ó Ì Ù Ñ Ø ÓÐ Ò Ò Ö ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù ÓÙØÓÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ýö Ô Ð Þ Ó Ñ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ µ ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó ÓÐ Ò Ò Ö Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ

Leia mais

Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È Ö¹ØÓ¹È Ö ÂÙÐ ÒÓ Ë ÒØÓ Ä ÓÒ Ö Ó ÊÓ Ó ÆÓ Ù Ö È ÙÐÓ Ö Ù Ó Î Ö Ð Ó ÐÑ Ï Ò Ö Å Ö ÂÖº Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÙÐ ÒÓ ÐÖÓ Ó Ô ÙÐÓ Ú Ö Ð Ó Ñ Ö ºÙ Ñ º Ö ½ Ö Ð ¾¼¼¾ È Ð ÚÖ ¹ Ú Ë Ø Ñ

Leia mais

Do cadastramento da Instituição de Ensino:

Do cadastramento da Instituição de Ensino: DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CADASTRAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E CURSOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR,. NO ÂMBITO DAS PROFISSÕES INSERIDAS NO SISTEMA ONFEA/CREA, PARA CONCESSÃO DE TÍTULOS, ATRIBUIÇÕES

Leia mais

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Notas de Aula Introdução a Computação Gráfica IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Autores Jonas de Miranda Gomes Luiz Carlos Pacheco Rodrigues Velho Paulo Roma Cavalcanti Intituições IMPA -

Leia mais

!" # $ %& ' & " ( $ ) * & +,,-

! # $ %& ' &  ( $ ) * & +,,- !"#$%& ' & "($)*&+,,- #. ( &$/01$ 2 313(&3 (&$/4&%5&/ / & 1 135& 6/1!"3$%& (7!"%1 1 3$%& /$1(&$%& "($))./&$ 8&+,,- ! "#$ ##%&!"!#$!% & " '" () $&$$' "%" ' "&(") * ) &$/9 (!) $!* "%!) +", $!!!"+!$(!($!-.#""+#"

Leia mais

½ Ë Ø Ñ Ê Ð Î ÖØÙ Ð Ô Ö Ë ÑÙÐ Ó Î Ù Ð Þ Ó Ö ÈÓÒØÙ Ö Ø Ù ÑÔÓ Ð ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ê Ð ØÝ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÈÓ ÒØ Ö Ò Ø Ð ØÖ Ð ÒØ ÓÒ Ó Î Ò ÖÐ Ó Ë ÒØÓ ½ Ë Ð Ò ÊÓ Ö Ù Ó Ë ÒØÓ ¾ ÄÙ Ò Å Ó Ö

Leia mais

Manual de Instruções. Intercomunicador Profissional EXP-98in

Manual de Instruções. Intercomunicador Profissional EXP-98in ! #"$ %& Manual de Instruções Intercomunicador Profissional EXP-98in ')(+*-,/.103246587+0+9;:2?;2@A:/BC7/.19D@E,+FAG+2>H#IJK0/, LNM+O3PRQ SRTEU>V>W3XZY/X\[^]3Q U#_>`bacVdE`Q efuhgi]>aj[kmlonpazqnx+rso

Leia mais

M a n h ã... p r e s e n t e! L u g a r... p r e s e n t e! Q u e m... p r e s e n t e! N e n h u m... p r e s e n t e! C u í c a... p r e s e n t e!

M a n h ã... p r e s e n t e! L u g a r... p r e s e n t e! Q u e m... p r e s e n t e! N e n h u m... p r e s e n t e! C u í c a... p r e s e n t e! C a r o l i n a M a n h ã......................................................................... p r e s e n t e! L u g a r.......................................................................... p

Leia mais

ÓÑÔÖ Ò Ó Ì ÖÑÓ ÒØ Ó ÒÓ ÙÖ Ó Ò ÍÒ Ö Ø Ò Ò ÒØ ÛÓÖ Ò Ò ÓÙÖ µ Å Ö Ë Ð Ø Ëº º È Ò ÖÓ Ä Ø Å Ö ÂÓ º Å ÖÕÙ ÐÑ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ó Ñ Ö ¼¼ ¹ ½ Ó Ñ Ö ÈÓÖØÙ Ð Ê Ó Ñ ½ Å Ó ¾¼¼½º ØÓ Ñ ¼ ÇÙØÙ ÖÓ ¾¼¼½º Æ Ø

Leia mais

35()(,785$081,&,3$/'(6 2)5$1&,6&2'268/

35()(,785$081,&,3$/'(6 2)5$1&,6&2'268/ 35()(,785$081,&,3$/'(6 2)5$1&,6&2'268/ Estado de Santa Catarina $'0,1,675$d 2 5 ( ) ( ', 7 $ / ' ( & 2 1 & 8 5 6 2 3 Ò % /, & 2 1 ž,16758d (6 Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 40

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ØÖ Ø Ô Ö ÍØ Ð Þ Ö Ó ÈÖÓ Ö Ñ ÈÖÓÑ Ø Ù Ò ÐØ Ö Ó ÓÒ Ô Ó Ñ Å Ò Ë ÖÐ Ý Ì Ó Ó Ö ½ È ÙÐÓ Ê Ö Ó Ë ÐÚ ÊÓ ¾ ÍÑ Ð Ò ÓÑ ØØ È Ù Ð Ð Ò Ã ÓÒ Ñ ½ Ó Ö ºÙ Ñ º Ö ¾ ÖÓ ºÙ Ñ º Ö ÙÑ

Leia mais

Sistemas de Operação Sockets

Sistemas de Operação Sockets Sistemas de Operação Sockets O que é um socket? Uma interface de comunicação entre processos que podem ou não residir na mesma máquina, mas que não precisam estar relacionados. É usado normalmente para

Leia mais

" # $! % & %' "! () * + %!! -!', ". /!, DEFWKTNXYIZME[QI\XEYXP]I^DQEMNIE_UHQVQTNEXNQYI DEFGEHIJKLMENIOIEMPPQRDQEMNIERSEMTQUMVNM 0123452167839:41;6?146@A326B2:C DEFfQNgEQIfMEEQRDQEMNIEhijVQjIROiUQjI

Leia mais

Pesquisa Nacional em Gerenciamento de Processos de Negócio - 2013

Pesquisa Nacional em Gerenciamento de Processos de Negócio - 2013 Pesquisa Nacional em Gerenciamento de Processos de Negócio - 2013 O status e a evolução do Gerenciamento de Processos de Negócio nas organizações brasileiras. ! " #$& '( ( ') * ) +,! " ) * - + (.+ ( &

Leia mais

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ËÓ ØÛ Ö ÇÖ ÒØ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ È Ö ÆÓÚÓ Ë ÖÚ Ó Ì Ð ÓÑÙÒ Ó Ð Ò º Ù Ñ Ö ÒØÓÒ Ó Ìº Å «Â Ñ Äº È Ö Ö ÖÙÒÓ º ÊÙ Ó Å Ö Ð Ö ÖÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Æ ÓÒ Ð Ì ÒÓÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ó ¹ ÁÌÁ È ½ ¾ ¹ ÑÔ Ò ¹ËÈ ½ ¼ ¹ ¼ Ð Ò Ñ «Ñ Ð

Leia mais

FINANÇAS TÓXICAS E CRISES FINANCEIRAS

FINANÇAS TÓXICAS E CRISES FINANCEIRAS FINANÇAS TÓXICAS E CRISES FINANCEIRAS FINANÇAS TÓXICAS E CRISES FINANCEIRAS DERIVADOS E PRODUTOS ESTRUTURADOS DE CRÉDITO CDS Credit Default Swaps CDOs Collateralized Debt Obligations e Outros Produtos

Leia mais

Exercícios de Matemática Determinantes - 2

Exercícios de Matemática Determinantes - 2 Exercícios de Matemática Determinantes - 2 1. (Ufpr 95) Considere a matriz A = [a Œ], de ordem 4x4, cujos elementos são mostrado a seguir. a Œ= ý1, se i j ÿ0, se i = j É correto afirmar que: 01) Na matriz

Leia mais

¹º»¼ ¾ ÀÁÂÀÃÄûŻÁ ÆÇÆÈÉÉÇÉÊÆËÌ Í ¾ ÀÎÏ»ÃÐÃÀÅÃϼ ÑÒÎÄÁÏÏÎ ÓÔÕÒ»ÍÇÇÆÇÖÇËÍÉƼÉÇÆ ¼Ì¼Æ˼ÇÇÇȼ ¹ÅÏÎ ÃØÙÒÁÏÏÎÚ ÀÎÒÂÅÍÏÁ Ø»ÎÄ ØÁÂÀÎ ÂÛÎ ÄÎÂÀÒÎÜŻμ

¹º»¼ ¾ ÀÁÂÀÃÄûŻÁ ÆÇÆÈÉÉÇÉÊÆËÌ Í ¾ ÀÎÏ»ÃÐÃÀÅÃϼ ÑÒÎÄÁÏÏÎ ÓÔÕÒ»ÍÇÇÆÇÖÇËÍÉƼÉÇÆ ¼Ì¼Æ˼ÇÇÇȼ ¹ÅÏÎ ÃØÙÒÁÏÏÎÚ ÀÎÒÂÅÍÏÁ Ø»ÎÄ ØÁÂÀÎ ÂÛÎ ÄÎÂÀÒÎÜŻμ KM QCCM j KEMcb ]_Y_ƒUX] X_]` a ]ƒ k KQ OHGHTEQj JFJFHTQ QKQFKH OFGH Q Q QTEQj JFJFHTQ QKQFKH OFGH Q Q ˆEHLMj QC ˆQ Q HRˆQ JFLH NMH HLJMRHLM HŠj LWeW bw cw W ]aœ_^œx_]az Ž _ƒj fcwž LWeW bf Odg f ]kœ_^œx_]az

Leia mais

Ô Ó ÓÖÑ Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ ÆË Î Ò Ö Ë Ö Ñ ÒØÓ Ò Ñ Ö ÅÓÖ Ö Ù Ó Ä ÑÓ Ì Ø Ø Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Å Ø Ñ Ø ÔÐ ¹ ÁÅ Ô ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ÆÓÖØ ¹ Í ÊÆ ÑÔÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó ¹ Ä Ó ÆÓÚ ¹ ¼

Leia mais

J O S É R E N A T O C A S A G R A N D E - G OVERNADOR

J O S É R E N A T O C A S A G R A N D E - G OVERNADOR ª«+ +,-./012,-./01E š šœ žÿž œ `a^&^ a'` ^^ ^ e_'!`b"'`a' a '^ e`_ah ^ ' jklmno 3454678779:43;57?347>;??@A;6?B?48C?A?B4?D3;6?5;54=6;?B?!"#$ %&' (#)* J O S É R E N A T O C A S A G R A N D E

Leia mais

INDAGAR PARA CONSTRUIR POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA

INDAGAR PARA CONSTRUIR POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA INDAGAR PARA CONSTRUIR POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA Silvia Gattai Luiz Roberto Alves INDAGAR PARA CONSTRUIR POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA ENQUIRE BUILDING PUBLIC MANAGEMENT POLICIES # $ $! $ % % % $ % & '

Leia mais

1/8. Crise de Energia Racionamento Meta de Consumo Direito de Uso de Meta

1/8. Crise de Energia Racionamento Meta de Consumo Direito de Uso de Meta ! " # $! #%! &'(' & )*,+ -.(/!021 3 4 1 5 /!6!473 4 5 8(1 *!9)0#7 : ; :=?@ A B,C B,C O R S??> T > UT H?O V ; T A?; W,M X Y Z Y [ \ Y ]E^N_,Y [ ` a` ] b cd

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 3ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA. Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone:

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 3ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA. Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIÃO 3ª VARA DO TRABALHO DE GOIÂNIA Rua T 29, 1403, Setor Bueno, GOIANIA - GO - CEP: 74215-901 - Telefone: P R O C E S S O : 0 0 1 0 1 6 1-4 9. 2 0 1 4. 5. 1 8. 0 0

Leia mais

[A mãe ou a burra] Classificação: Anedotas. Classificação: Paulo Correia (CEAO/ Universidade do Algarve) em Junho de 2007.

[A mãe ou a burra] Classificação: Anedotas. Classificação: Paulo Correia (CEAO/ Universidade do Algarve) em Junho de 2007. Šƒ ƒ Ž ƒž ƒ ƒ ƒ [A mãe ou a burra] Classificação: Anedotas. Classificação: Paulo Correia (CEAO/ Universidade do Algarve) em Junho de 2007. Assunto: Perante a necessidade alimentar, uma família os seus

Leia mais

Ú Ð Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö Ø Ö Ø ÒÓ Ê ÓÒ Ñ ÒØÓ È Ð ÚÖ Å ÒÙ Ö Ø ÂÓ ÂÓ Ñ Ö ÇÐ Ú Ö Â Ò ÓÖ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÍÒ Ú Ö ¹ Ö Ð ÑÔ Ò Ö Ò ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ

Leia mais

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP M EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP Processo nº 8767-65486 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA,

Leia mais

Roteador. subrede de comunicação. canal

Roteador. subrede de comunicação. canal Ê Ë ÇÅÈÍÌ ÇÊ Ë ÅÇ ÄÇ ÇËÁ Ð Ö Ö ÓÞÓ Å ÙÖ Ó º Å Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ Ó ÙØÓÑ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¾¼¼¾ ½ ¹¾¼¼¾»»ÍÆÁ ÅÈ Ô ØÙÐÓ ½ ÁÆÌÊÇ Í Ç ½º½ ÓÒ ØÓ Ó Ò Ö ÑÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÑÓ

Leia mais

Superior Tribunal de Justiça

Superior Tribunal de Justiça RECURSO ESPECIAL Nº 1.510.697- SP(2011/0229492-2) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : RICARDO MALUF ADVOGADOS : PAULO ROBERTO XAVIER RICARDO MALUF(EM CAUSA PRÓPRIA) RECORRIDO : UNIMED

Leia mais

é é ç í é é é ç ó çõ é ê á çã é çã é á á ã é í á ã ó É ã ê í á á é á ã â é ó é é ã é é é á é ã ó ã á é í á é ê ã

é é ç í é é é ç ó çõ é ê á çã é çã é á á ã é í á ã ó É ã ê í á á é á ã â é ó é é ã é é é á é ã ó ã á é í á é ê ã Ó é é ç ç ã éó éçéá éé çí é éé çóçõé ê á çã é çã é á á ã é í á ã óéãê íáá éáãâé ó é é ã éé éáé ãóã áéí á é ê ã çã é ã é çã ãíçãê éé ô í é çóã á ó ó é çãéã ú ê é á íô á ãé úóé çãçç óçãéééõé ççã çãôáíô éçé

Leia mais

a O '! " # $ % &('! )* +!, &- $+,/. )102 &3)!&4+5 )602 798;:;?@AB8%=*CEDGFH?IJC:K?MLNPO QR DS8 TVU 8XWYO Q"Z 8 U R 8\[]:_D U DI R 8\` U CD QZ 8 Ucbed 8;: Z?gf >_DI8`9h U?>_@if >kj D8;I8%A

Leia mais

ÚÛÜÝÞßàáßáàÝâãäåæãçãÚÛãÝÞâÞè 3/.Ã526.QRS»¼½¾ ÀÁ½Â¼½ gcd ] defg^d g id opqrps\y ~ Y pqpqrpå[ ÆpsY -./010 1060 m/5çv5lt0 WXYZ[\Y 2.Q254Ä. Ç3l opqrps\y 4.204T1015 ]^_`a]b]cdefg^g ^g`g^dg id pzp qs ZYWXYZ[\Y

Leia mais

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR ÍÑ ÒØ ËÆÅÈ Ô Ö Ø Ó ÁÒØÖÙ Ó Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ó ÈÖÓØÓÓÐÓ Ö Å Ò ØØ ½ ÄÙ ÒÓ Ô ÖÝ ¾ Ä Ò Ì ÖÓÙÓ ½ ½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ËÙÐ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÒØÓ ÓÒ ÐÚ ¼¼ ¹ ÖÓÒÓÑ ¹ È ½ ½¹ ¼ ¹ ÈÓÖØÓ Ð Ö Ö Ð ¾ ÍÒ Ú Ö

Leia mais

Telecom. Manual de Instrução e Instalação TELEMATE. Modelo TM-10. Tecnologia em Headset

Telecom. Manual de Instrução e Instalação TELEMATE. Modelo TM-10. Tecnologia em Headset Manual de Instrução e Instalação TELEMATE Modelo TM-10 ÍNDICE Introdução 4 Apresentação 4 Acessórios 6 Instalação 7 Descrição de Funcionamento 8 Instalação em Rede 9 Descrição TS-10 10 Características

Leia mais

CARTILHA PARA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CARTILHA PARA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO CARTILHA PARA ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL ARP Nº 09/2013 Aos Órgãos da Administração Pública Ref.: 2013. Ata de Registro de Preços conforme preceitua o Decreto Nº 7.892,

Leia mais

SOMBRA CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃ TÓPICOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

SOMBRA CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃ TÓPICOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃ ÇÃO TÓPICOS EM SISTEMAS DISTRIBUÍDOS DOS Prof. Giuliano Prado M. Giglio, MSc. profgiuliano@yahoo.com.br http://www.profgiuliano.cjb.net Tópicos

Leia mais

0xFFF... sistema operacional. (b)

0xFFF... sistema operacional. (b) Ô ØÙÐÓ Ö ÒÑ ÒØÓ Å Ñ Ö Å Ñ Ö ÙÑ Ö ÙÖ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ö ÙÓ Ñ ÒØ Ö Ò Óº ÒÕÙ ÒØÓ Ô ÖÑ Þ Ò Ñ ÒØÓ Ó ÓÑÔÙØÓÖ Ú Ñ Ö Ò Ó ÓÒØ ÒÙ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ü ¹ Ó Ó ØÛ Ö Ö Ø ÐÚ Þ Ø Ü ÑÓÖ º Ô ÖØ Ó Ø Ñ ÓÔ ÖÓÒ Ð ÕÙ Ö Ò Ñ Ñ Ö Ñ Ö Ò ÓÖ

Leia mais

ÍÑ Ë Ø Ñ ÌÙØÓÖ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ÒÓ ÓÑ Ò Ó Ê È ØÖ Ù Ø ÚÓ Å Ò ÖØ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö ÙÓ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ¹ ÑÔÙ ÁÁ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø º ýö ÓÒ ÒØÖ Ó Ê È ØÖ

Leia mais

Camila Hermida. Victor Pelaez A INDÚSTRIA DE AGROTÓXICOS NO BRASIL. Palavras-chave AGROCHEMICAL INDUSTRY IN BRAZIL

Camila Hermida. Victor Pelaez A INDÚSTRIA DE AGROTÓXICOS NO BRASIL. Palavras-chave AGROCHEMICAL INDUSTRY IN BRAZIL Camila Hermida Victor Pelaez A INDÚSTRIA DE AGROTÓXICOS NO BRASIL! " # " $ %! & & " ' ( % & ) & % * Palaras-chae AGROCHEMICAL INDUSTRY IN BRAZIL +! & & ) & % ', ) + ) % - ) ) & & % ). ) $ % % % $ - ) %

Leia mais

'!"( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, ".6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # )

'!( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, .6 )) -2 7! 6))  ) 6 #$ ))! 6) 8 9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) !" #$%&& #% 1 !"# $%& '!"( )*+%, ( -. ) #) /)01 01)0) 2! ' 3.!1(,,, " 44425"2.6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 4442$ ))2 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) 44425"2 ))!)) 2() )! ()?"?@! A ))B " > - > )A! 2CDE)

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó Ò Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö ¹ Ö Ò Ð Ò ÓÒ Ò ÖØ Ð ÔÐ ÙÑ Ö ØÙÖ Î ÖØÙ Ð ÙØÓÖ Ê Ö Ó Ô Ø Ò Ó Å ÖØ Ò Ë ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó Ê ÖÓ Ù Û Ò ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó

Leia mais

E AMBIENTAL DA BACIA DO RIO TURVO SUJO, VIÇOSA, MG

E AMBIENTAL DA BACIA DO RIO TURVO SUJO, VIÇOSA, MG SEMINÁRIO - ENG 797 CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA, HIDROLÓGICA E AMBIENTAL DA BACIA DO RIO TURVO SUJO, VIÇOSA, MG EQUIPE Prof. Gilberto C. Sediyama - Orientador Prof. Vicente Paulo Soares - Conselheiro Prof.

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα ¾¼½¼ Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα

Leia mais

PREFEITURA MU ICIPAL DE PALMAS SECRETARIA MU ICIPAL DE GOVER O

PREFEITURA MU ICIPAL DE PALMAS SECRETARIA MU ICIPAL DE GOVER O LEI COMPLEMENTAR Nº 273, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2012. Altera o art. 59 da Lei nº 386, de 17 de fevereiro de 1993, e dá outras providências. O PREFEITO DE PALMAS Faço saber que a Câmara Municipal de Palmas

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÙÐ Ò º Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó Ë Ø Ñ ÇÔ Ö ÓÒ Ð Ö Ö ÓÞÓ ¹ ÍÆÁ ÅÈ Å ÙÖ Ó º Å Ð ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÄÙ º Ò ÙÐ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ Â Ò ÖÓ ¾¼¼¾ ÑÔ Ò ËÈ ¹ Ö Ð ËÙÑ Ö Ó Ä Ø ÙÖ Ä Ø Ì Ð Ú Ú

Leia mais

PORTARIA Nº 256, DE 29 DE MAIO DE 2001.

PORTARIA Nº 256, DE 29 DE MAIO DE 2001. 1 2 MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO GABINETE DO COMANDANTE PORTARIA Nº 256, DE 29 DE MAIO DE 2001. Aprova as Instruções Gerais para Avaliação de Documentos do Exército (IG 11-03) e dá outras providências.

Leia mais

1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.

1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. ,,/,67$'(6(59,d26 $1(;$ /(,1'( &209,*Ç1&,$$3$57,5'2(;(5&Ë&,2 '( ±6HUYLoRVGHLQIRUPiWLFDHFRQJrQHUHV 1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. 1.02 Programação. 1.03 - Processamento de dados e congêneres.

Leia mais

Etiqueta de Identificação Plug USB

Etiqueta de Identificação Plug USB 1 123 4 5 - Fone de Cabeça - Adaptador USB para Fone Cabeça 67 3 8 5 "#%$ &' &() * & +),-. / 0 Tiara Apoio Lateral Espuma Lateral Suporte Tiara! Espuma Articulador da Tiara Suporte Cápsula Articulador

Leia mais

DIÁRIO O FICIAL DO MU N ICÍPIO

DIÁRIO O FICIAL DO MU N ICÍPIO DIÁRIO O FICIAL DO MU N ICÍPIO EXPEDIENTE DIÁRIO O FICIAL DO MU N ICÍPIO 25,*(0 9$/25 '/,%(5 308ñÃ33,Ã'(1*8( 308ñÃ&7$Ã9,1&Ã6$8'(06)16 308ñÃ352*5$0$Ã'($*(17( &2081,7,$5,2Ã'(6$8'( 308ñÃ&7$Ã9,1&Ã6$8'(Ã$&

Leia mais

TRABALHO INFORMAL: NOVO PARADIGMA PARA UMA SOCIEDADE QUE TRABALHA

TRABALHO INFORMAL: NOVO PARADIGMA PARA UMA SOCIEDADE QUE TRABALHA UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO EMPRESARIAL SORAIA REGINA SARTOR TRABALHO INFORMAL: NOVO PARADIGMA PARA UMA SOCIEDADE QUE TRABALHA CRICIÚMA,

Leia mais

Este programa serve para fazer a análise e cálculo da envolvente de pressões relativamente ao choque hidráulico.

Este programa serve para fazer a análise e cálculo da envolvente de pressões relativamente ao choque hidráulico. Aplicação para Cálculo do Choque Hidráulico - HUA Programa para Cálculo da Envolvente Choque Hidráulico F.E.U.P Ti92 Plus / V200 Manual de Instruções Carlos França 2010 Manual de Instruções Choque Hidráulico

Leia mais

Aplicação da ISO/IEC TR 15504 na Melhoria do Processo de Desenvolvimento de Software de uma Pequena Empresa

Aplicação da ISO/IEC TR 15504 na Melhoria do Processo de Desenvolvimento de Software de uma Pequena Empresa Aplicação da ISO/IEC TR 15504 na Melhoria do Processo de Desenvolvimento de Software de uma Pequena Empresa Odair J. da Silva(1), Carlos A. Borges(1), Clenio F. Salviano(2), Adalberto N. Crespo(2) e Ana

Leia mais

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o NPQV Variável Educação Prof. Responsáv v el :: Ra ph aa el BB ii cc uu dd o ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 2º Semestre de 2003 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO As atividades realizadas

Leia mais

¾ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼½ Ç Å ØÓ Ó ÒØ Ø Ù ÓÒØÖÓÚ Ö Ì ÑÝØ Ó Ø ÒØ Ø Ò Ø Ö ÓÒØÖÓÚ Ö ÊÓ Ö Ó ÅÓÙÖ ÖÓ Ö Ó Ö Þ ÔÑ ÐºÓѺ Öµ ÂÓ Ó Ø Ø Ö Ò ÐÐ Ò ÐÐ Ù Ö º Öµ ÁÒ Ø ØÙØÓ Í ÊÂ Ê Ó Ñ ¾»¼»¾¼¼¼º Å ÒÙ Ö

Leia mais

Ficha Formativa de Matemática 7º Ano Tema 5 Figuras Geométricas

Ficha Formativa de Matemática 7º Ano Tema 5 Figuras Geométricas 1. Observa as linhas seguintes. 1.1. Identifica: a) as linhas poligonais; b) as linhas poligonais simples; c) as linhas poligonais fechadas. 1.2. Das linhas poligonais, identifica as que definem: a) polígonos

Leia mais

Como inserir um símbolo?

Como inserir um símbolo? ! Símbolos OS SÍMBOLOS, ou Dingbats em inglês, são Fontes não constituídas por letras do alfabeto latino. Elas são colecções de desenhos gráficos que incluem setas, círculos, quadrados, sinais, ornamentos,

Leia mais

$7(1d 2. 5 ( ) ( ', 7 $ / ' ( & 2 1 & 8 5 6 2 3 Ò % /, & 2 1 ž

$7(1d 2. 5 ( ) ( ', 7 $ / ' ( & 2 1 & 8 5 6 2 3 Ò % /, & 2 1 ž 5 ( ) ( ', 7 $ / ' ( & 2 1 & 8 5 6 2 3 Ò % /, & 2 1 ž $7(1d 2 Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 30 (trinta) questões que compõem a prova escrita objetiva numeradas seqüencialmente

Leia mais

&' ( ')* + !,)-!,. *#)*!( 3,$#4 /! !!! "# $% &' ( ') * "#!+ * "#*,$,,- "#./$ 0 "#"$%1$2 " "#34,(, "0 "#$%$%( 3 "#+ $ 30 "#0+((

&' ( ')* + !,)-!,. *#)*!( 3,$#4 /! !!! # $% &' ( ') * #!+ * #*,$,,- #./$ 0 #$%1$2  #34,(, 0 #$%$%( 3 #+ $ 30 #0+(( ! "#$# 1 % &' ( ')* +!,)-!,. *#)*!( /,$0)-!1 (,2)-!!! 3,$#4 /! "# $% &' ( ') * "#!+ * "#*,$,,- "#./$ 0 "#"$%1$2 " "#34,(, "0 "#$%$%( 3 "#+ $ 30 "#0+(( 2 "2 5 $5(') 5 (5$'(') (+$') 6.$') 78 6$7$% 55 55$

Leia mais

Exercícios de Matemática Geometria Analítica Pontos e Plano Cartesiano

Exercícios de Matemática Geometria Analítica Pontos e Plano Cartesiano Exercícios de Matemática Geometria Analítica Pontos e Plano Cartesiano 1. (Fuvest) Sejam A=(1, 2) e B=(3, 2) dois pontos do plano cartesiano. Nesse plano, o segmento AC é obtido do segmento AB por uma

Leia mais

G T G 2015-06. Plano Complexo. Construção do Plano Complexo no Sketchpad. ferramentas e exemplos. plano_complexo.gsp

G T G 2015-06. Plano Complexo. Construção do Plano Complexo no Sketchpad. ferramentas e exemplos. plano_complexo.gsp Construção do no Sketchpad 1 Construção do no Sketchpad Capítulo 3 Conjunto de problemas, demonstrações de resultados elementares e importantes da geometria do plano e construção de curvas especiais 2

Leia mais

Juliana Aurea Uber, Leonardo José Cordeiro Santos. Introdução

Juliana Aurea Uber, Leonardo José Cordeiro Santos. Introdução ANÁLISE COMPARATIVA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS SAGRADO E MARUMBI: PRINCIPAIS CONDICIONANTES FÍSICOS PREDOMINANTES NA OCORRÊNCIA DE MOVIMENTOS DE MASSA¹ Universidade Federal do Paraná (UFPR) Juliana

Leia mais

PROJETO DE LEI N.º 514/XII/3.ª

PROJETO DE LEI N.º 514/XII/3.ª Grupo Parlamentar PROJETO DE LEI N.º 514/XII/3.ª ESTABELECE QUE A TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM PASSA A SER PAGA DIRETAMENTE PELAS OPERADORAS DE COMUNICAÇÕES ELETRÓNICAS E PREVÊ SANÇÕES PARA O

Leia mais

$7(1d 2. 5 ( ) ( ', 7 $ / ' ( & 2 1 & 8 5 6 2 3 Ò % /, & 2 1 ž

$7(1d 2. 5 ( ) ( ', 7 $ / ' ( & 2 1 & 8 5 6 2 3 Ò % /, & 2 1 ž 5 ( ) ( ', 7 $ / ' ( & 2 1 & 8 5 6 2 3 Ò % /, & 2 1 ž $7(1d 2 Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 30 (trinta) questões que compõem a prova escrita objetiva numeradas seqüencialmente

Leia mais

Î ÄÁ Ç Ç Ë ÅÈ ÆÀÇ ÆÌ Ë Å Î ÁË ÆÇ Ê Æ Á Å ÆÌÇ Ê Ë Å Ö ÐÓ ÓÒ ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ ÇÇÊ Æ Ç ÇË ÈÊÇ Ê Å Ë È Ë¹ Ê Í Ç Æ ÆÀ ÊÁ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Â Æ ÁÊÇ ÇÅÇ È ÊÌ ÇË Ê ÉÍÁËÁÌÇË Æ ËËýÊÁÇË È Ê Ç

Leia mais

Gabinete de Empresa de Évora PROGRAMA FINICIA. Potenciar Talentos. Não dispensa a consulta da regulamentação específica.

Gabinete de Empresa de Évora PROGRAMA FINICIA. Potenciar Talentos. Não dispensa a consulta da regulamentação específica. Gabinete de Empresa de Évora PROGRAMA FINICIA Potenciar Talentos Não dispensa a consulta da regulamentação específica Objectivos Princípios de implementação Utilizar instrumentos públicos para alavancar

Leia mais

!! " #$%&'()#(*+,&-.)&--$ - /$+$01/ 2+2 0(3+&02)$'(441/ #$%&

!!  #$%&'()#(*+,&-.)&--$ - /$+$01/ 2+2 0(3+&02)$'(441/ #$%& !! " #$%&'()#(*+,&-.)&--$-/$+$01/2+20(3+&02)$'(441/#$%& 5 6789:;?9:9@@6 A5 9BC9?9DC9:79G9C;769=HI9=9>?9 J5 6?6?6>C;7:9K:7; L5 7;E9:;76G9C;769=HI9=9>?9 M5 79:976B;G

Leia mais

Bacia Hidrográfica 1. GENERALIDADES

Bacia Hidrográfica 1. GENERALIDADES Capítulo 1. GENERIDDES O ciclo hidrológico, se considerado de maneira global, pode ser visto como um sistema hidrológico fechado, uma vez que a quantidade total da água existente em nosso planeta é constante.

Leia mais

Manual de Identidade Visual

Manual de Identidade Visual Manual de Identidade Visual ÍNDICE APRESENTAÇÃO OBJETIVO DO MANUAL 1ASSINATURA ESCALA DE CORES TIPOGRAFIA DE APOIO 2APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PEÇAS GRAFICAS 2.1 Arejamento/Proteção 2.2 Redução

Leia mais

Eduardo. Matemática Sistemas Lineares

Eduardo. Matemática Sistemas Lineares Matemática Sistemas Lineares Eduardo Sistema de Equações Lineares Definição: Um sistema de equações lineares consiste num conjunto de m equações lineares onde m 1. Solução do Sistema Par ordenado - S =

Leia mais

$7(1d 2. 5 ( ) ( ', 7 $ / ' ( & 2 1 & 8 5 6 2 3 Ò % /, & 2 1 ž

$7(1d 2. 5 ( ) ( ', 7 $ / ' ( & 2 1 & 8 5 6 2 3 Ò % /, & 2 1 ž 5 ( ) ( ', 7 $ / ' ( & 2 1 & 8 5 6 2 3 Ò % /, & 2 1 ž $7(1d 2 Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 30 (trinta) questões que compõem a prova escrita objetiva numeradas seqüencialmente

Leia mais

CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DA BACIA DO RIO DO PEIXE EMPREGANDO SIG (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS)

CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DA BACIA DO RIO DO PEIXE EMPREGANDO SIG (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS) Belo Horizonte/MG 24 a 27/11/2014 CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DA BACIA DO RIO DO PEIXE EMPREGANDO SIG (SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS) Fernando Angelo Couto Cardoso (*), Deborah Luiza Poletto de Paula,

Leia mais

Soluções abreviadas de alguns exercícios

Soluções abreviadas de alguns exercícios Tópicos de cálculo para funções de várias variáveis Soluções abreviadas de alguns exercícios Instituto Superior de Agronomia - 2 - Capítulo Tópicos de cálculo diferencial. Domínio, curva de nível e gráfico.

Leia mais

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. Proposta de Lei n.º 313/XII. Exposição de Motivos

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS. Proposta de Lei n.º 313/XII. Exposição de Motivos Proposta de Lei n.º 313/XII Exposição de Motivos O XIX Governo Constitucional implementou, ao longo da presente legislatura, importantes e significativas reformas no setor da administração local, em que

Leia mais

Algumas Equivalencias do Axioma da Escolha

Algumas Equivalencias do Axioma da Escolha Algumas Equivalencias do Axioma da Escolha Elen Deise Assis Barbosa Orientador: Prof. Ms. Luís Roque Rodrigues de Jesus Universidade do Estado da Bahia UNEB 27 de outubro de 2009 1 / 14 Índice Postulados

Leia mais

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE CASCAVEL - PARANÁ ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM CASCAVEL: UMA HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE CASCAVEL - PARANÁ ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM CASCAVEL: UMA HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ UNIOESTE CASCAVEL - PARANÁ ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM CASCAVEL: UMA HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO Margarete Aparecida Nath CASCAVEL 2004 2 MARGARETE APARECIDA

Leia mais

Quadro 4.3 - Relação de chuvas de diferentes durações. Valor Médio Obtido pelo DNOS. 5 min / 30 min 0,34 1 h / 24 h 0,42

Quadro 4.3 - Relação de chuvas de diferentes durações. Valor Médio Obtido pelo DNOS. 5 min / 30 min 0,34 1 h / 24 h 0,42 Determinação da Intensidade de Chuva Para obtenção das intensidades de chuvas de curta duração, em função de diversos tempos de recorrência, aplicaram-se procedimentos a seguir descritos: Primeiramente

Leia mais

! "#" $ %&& ' ( )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 " #89 : /&*&

! # $ %&& ' ( )%*)&&&& +,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36  #89 : /&*& ! "#" %&& ' )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) 3 4 5 6 7 36 " #89 : /&*& #" + " ;9" 9 E" " """

Leia mais

1ª PERGUNTA: Na sua opinião, como deve ser a formação do trabalhador para o atual mercado de trabalho?

1ª PERGUNTA: Na sua opinião, como deve ser a formação do trabalhador para o atual mercado de trabalho? ANÁLISE DE CONTEÚDO ALUNOS 681 1ª PERGUNTA: Na sua opinião, como deve ser a formação do trabalhador para o atual mercado de trabalho? ANEXO 4 - ANÁLISE DE CONTEÚDO ALUNOS SUJEITO UNIDADE DE CONTEXTO UNIDADE

Leia mais

$7(1d 2. 5 ( ) ( ', 7 $ / ' ( & 2 1 & 8 5 6 2 3 Ò % /, & 2 1 ž

$7(1d 2. 5 ( ) ( ', 7 $ / ' ( & 2 1 & 8 5 6 2 3 Ò % /, & 2 1 ž 5 ( ) ( ', 7 $ / ' ( & 2 1 & 8 5 6 2 3 Ò % /, & 2 1 ž $7(1d 2 Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 30 (trinta) questões que compõem a prova escrita objetiva numeradas seqüencialmente

Leia mais

TERMOS DE REFERÊNCIA 001

TERMOS DE REFERÊNCIA 001 TERMOS DE REFERÊNCIA 001 CONSULTORIA TÉCNICA PARA PREPARAR INFORMAÇÕES PARA SUBISIDIAR O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS COM O ODM #7 1. Objetivo Contratação

Leia mais

CAPÍTULO 3. BACIA HIDROGRÁFICA

CAPÍTULO 3. BACIA HIDROGRÁFICA CAPÍTULO 3. BACIA HIDROGRÁFICA 3.1. Introdução O Ciclo Hidrológico, como descrito anteriormente, tem um aspecto geral e pode ser visto como um sistema hidrológico fechado, já que a quantidade de água disponível

Leia mais