MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "MPIMENTO COM I AUMENTO PARA FRANCO"

Transcrição

1 * ^.""* Z^ffl- á-k,írunc pmpp ^f^sf!4^- * *-" ", MNCE CHPIN 1» PGIN -;? CHEGM. 2V-FEIR S PRCINHS 3* PGIN MPIMENT CM I UMENT PR FRNC S FUNCINRMS 5» PGIN 1* PGIN Sábd EDIÇà DE HJE: 12 PGINS 40 Cntvs 11 DE GST DE 1945 Funddr : X E. DE MCED SRES N X V III RI DE JNEIR Drtr: HRCI DE CRVLH JÚNIR PRÇ TIRDENTES N..7 N LTIMTUM RU /«W Ruptur ds píss mrcns cm gvrn d Frnc Já str snd rlzd um mvmnt d cnsult ntr s chnclrs NV YRK, 10 U. P.) Cntnu d pé pssbldd d ruptur cltv ds pss mrcns cm gvrn spnhl d gnrl Frnc, mbr s nfrmçõs prcdnts d várs pss ltn-mrcns dgm qu s rspctv/s chnclrs nü rcbrm nd nnhum cmuncçã rspt. Exgd rndçã ncndcnl WSHINGTN, 11 U.P.) Sgund crd nt fcl ds Estds Unds m râpst pdd d pz d.lpã xs rndçã ncndcnl dqul ps. nt nrt-mn cn f submtd stnd ds gvrns d ngltrr, Rúss Chn. WSHINGTN. 11 U.P.l Urgn s E:tds Unds já rdgrm rspst pdd jpnês d rndçã cndcnl. cntud d nt nrt-mncn cnsttu nd um sgrd, ms, nfrm-s qu msm dz: "s lds nã Jpã stblcs cndçõs d rndçâ, cbnd ss ps nã s lds cüâ-ls." Irm Um dspch prcdnt d Mntvdéu dz qu, sgund dclrçõs fts "U. P." pls círculs bm nfrmds, "já stá snd rlzd um mvmnt d cnsult ntr s chnclrs mrcns". Pr utr ld nfrmçõs prcdnts d Sntg d Chl dclrm qu h várs ds s mmbrs squrdsts d Cngrè"s ds prtds plls. spclmnt Cmunst. têm xprssd dsj m fvr d0 rmpmnt cm Frnc. Tdv, Chnclr Chln nã tm cnhcmnt d ntc prcdnt d Mntvdéu, sgund qul -tá mnnt rlzçã d cnsults pr çã hmsfrc. Espr-? u ss qustã sj prsntd n próxm smn. qund mnstr d Extrr, sr. Frnndz y Prnndz nfrmrá Snd sbr Cnfrênc d Sã Frncsc rcrdnd-s p qu dlgrã chln prstu á prcrmüt mxdn pr *lr Espnh ds. Nçõs Unds. Fnlmnt, ntcs chgds I d Bgtá Crcs dzm qu j s chnclrs dsss 2 pss dclrrm nã tr rcbd I nnhum cnvt pr cnsults. s nfrmçõs d Crcs j crscntm qu, s Vn- I zul rcbr qulqur prpôs- I t n-s sntd,.prntnrr-s- 1 á fvr d ruptur cm rgmé d: Frnc. IKCKè.?$»& >$ N 5r?$HHr ^<v?-_t_»^ t HskhHk^ Blffff^B-ttBf BMkS^v.&x^^KÍ BbB KWÊÊSMmMMmmmmmmLríí^^.- kjítsívíípí6í«. _I-----«I ----_bsrh3»!í«_hp í-sk*. smmsmís^xàl^smmbl^smmy-^y-k.--.v^smmmmmmmmbísk BRIND CMINH PR RENDI Ç, s mrcns ncrm sslt trrtór d Jpã prprmnt dt pr m ds prt-võsx d trcr squdr d lmrnt Hlsy. í vm cá ft d um dsts tqus. s bmbrdrs ds prt-võs ndrm pr cm dst cdd. El s clm, u mlhr, chmv-s: Kushr. Está ttlmnt nvlt pls chms d dstruçã. Dí á bmb tômc f um p ss. D bmb tômc á dclrçã d gurr d Rúss,-utr pss. utr pss f rndçã. Ft ME. DC.) UILR CUPD PELS RUSSS VNÇ DE 180 QUILÔMETRS PEL INTERIR D MNDCHU- RI EXTREMMENTE, DÉBIL RESISTÊNCI JPNES 2 MILHÕES DE CMBTENTES LNDRES, 11 U. P.) Infrm-s qu s russs já vnçrm crc d 180 qul- 24 HRS DEPIS J. E. DE MCED SRES Há ms d ds ns qu sx. Gtúl Vrgs nã crt um bl, frç é cnvr, qu sr. gnrl Gspr Dutr tm buld n rz ds dsvnturs d dtdr. ssm hmm qu stá às prts d sucssã, cs qu nd nã cnsguu cmprndr hv d rjublr prfundmnf vnd nt-ntm pls csts su mplcávl lgz. D tt, qunt-fr f d mmrávl n plác Gunbr. Há mut tmp nã s v tnt lgr ns fmíls prvd plítc d sr. Gtúl Vrgs. E scrtr d plác nã s rvu d um vnqnçznh d "vlh" rduznd dus lnhs ntc d su dsmdd: sr. prs- " dnt d Rnúblc rcbu ntm n plác d Cff sr. gnrl Eurc Gspr Dutr" vár d "Jrnl d Cmérc"). N msm dçã ds nsss vnrnds cnfrds, ncntrms utr mnfstçã d lív, qu trux à dtdur rtrd d sr. gnrl Gspr Dutr. Cm é bm cnhcd, sr. Gtúl Vrgs dtst ntcr>~ã d ntícs sbr ts tíuds d gvrn. N su jrz fm d pnt d dxr d fzr rsivf dsd u scv "fur" jrnlístc. flcd D.I.P. t»h n cnt d um vrddr scrléq qulqur sfrç pr dscbrr um ntnçã d dtdr. publcdd smnr rtrdv-s sbr s fts n gvrn d sr. Gtúl Vrgs. Ps bm. nt-ntm dtdr stv xubrnt qus êl msm "furr" td mprns, dvulgnd um prpóst qu futurmnt trá xcuçã. Sm. Srá xcutd "sm" sr. gnrl Gspr Dutr. "cndcll fcl" nã gnhrá lvíçrs. Nã prtcprá d grtdã ds csss rmds d funcnlsm cvl. sr. Gtúl Vrgs stv msm à spr d su rtrd d gvrn pr nuncr dstrbuçã d fvrs bnfícs, tnt qu nã s cntv n prmr dspch d nv mnstr d Gurr cmuncnd-lh gu nmrá um cmssã pr studr fórmul d umnt grl d vncmnts. "cnddt fcl", xclud d bnmrênc, cntsmnt xcluíd, nã pdrá lgr n su prpgnd ss t d bngndd d qu nã prtlhu. ttud nvrs sr um pgun cntrbuçã d sr. Gtúl Vrgs à ppulrdd d "cnddt fcl". gu cmuncu ny mnstr d Gurr pdr tr nuncd ntg mnstr, crnd sus dz ns d srvç n pst, mprsínd-ih n drrdr nstnt bnds clbrçã num t d bnfíc grl. Ms sr. Gtúl Vrgs é gíst nvjs. Qur tud pr s, nd ms, prtnd punr hmm qu cuu à prt d ru, n sprnç d pstr-s à prt d ntrd. sr. Gtúl Vrqs nã prd ds ns d bls rrds. Pr tud ss, prvnms crdsmnt s trblhs, nutcõs vxms qu lçpã d nlbldd r rndr sr. gnrl Gsr Dutr. cnfnt cnddt fcl nã ns qus uvr, nm s prcfu. Mns d 24 hrs drjs d s rclhr à cs, s sus "ltrs", dbx d grnds lgrs d grqlhds hmércs, prprm-lh dupl ttl rscsã: n plítc, d su fls cnddtur; n mltr, d td su br d rnvçã rrgnzçã d Exércf, su DfróMc sfrç n prprçã d Crp Expdcnár, ufrdd mrl qu gnhu pr su crprçã lvndó- pr hnstmnf s trçs dmcrátcs gu rcngusfrm cm lbrdd d mprns, drt d pv brslr d lvrmnt sclhr ns urns s sus gvrnnts. Rst gr sbr té qu pnt Exércf s dsdz prnt nçã s cmd prnt s msm cm bndn d su ntg chf. mtrs pl Mndchurl dn- \ tr, cnqustnd vtl cntr d cmuncçõs d Hlr. vnç svétc n Mndchuku é rrsstívl. rsstnc jpns é xtrmmnt débl s russs rlzm mpls mvmnts nvlvnts pr crr cpturr s xércts jpnss. DIS MILHÕES DE CMBTENTES LNDRES. 10 U. P.) S frçs d Exérct Vrmlh vnçrm rpdmnt cnc mlhs m pl ntrr d rgã cdntl d Mndchuku, dmnnd mprtnt cntr frrvár d H lr, sgund nuncu cmu ncd svétc, n nt d hj. utr, clun russ d Exérct Svétc d Extrm rnt nvstu cntr qul trrtr cupd pls npôncs. cmuncd fcl russ, rrdd pl mssr d Mscu, fz lusã um cntnu svr lut, qu cnsttu um ndc d qu n- 1 tc d pdd npnc d rn-! dçã nd nã chgu àqul rmt rgã d nrt d Ás, nd s ncntrm ds mlhõs, d cmbtnts, prnts pr s! mpnhrm n qu tlvz v- nh sr ultm ggntsc cnflt d gurr. VNÇ RUSS EM ZBIKLIE MQSU. 10 U. P.) cmuncd svétc nunc qu s trps russs vnçrm té cnt stnt qulmtrs m Z?.tkl. VRIS ESTÇÕES PTU- RDS EM SKV-ZHEDE MSCU, 10 U. P.) cmuncd svétc rvl qu s trps russs m skv-zhd cpturrm s stçõs d Sshsns, Khbl, Slnkh, Mtks, Kub. CUPD TUNGNING E LPEI MSCU. 10 U. P.1 Tungnng, cdutrd pls trps russs, fc stud I sssnt qulcmtrs nrst I d Vldvstk duznts I st qulmtrs lst d Snldng, utd lcldd tm- bm çpírd pls frçs svls. stá stud sbr frntr mudchu, cnt cncnt qulmrts sudst d Kh.rsk. Cnclu n 2.» pg.) Estr Hrht dspst ctr s cndçõs lds 0 MINISTR D GUERR Ê CNTRRI Á RENDIÇà S "QUTR GRNDES" CN SIDERM PEDID DE TÓQUI gvrn jpnês ntnd qu ss dclrçã nã cn- NV YRK, 11 Sábd U. P.) rd fl Mscu cb d xgr rndçã ncndcnl d Jpã, dznd: "Nã pd hvr plvrs ms clrs. Qurms & rndçã Incndcnl d Jpã". Evdntmnt, s russs nã qurm ctr cntnuçã d Hrht n trn d P* msm mssr dclru: " URSS tncln lmn? vrsã sátc d htlrsm smgr grssã jpns, cnfrm s fz n Eurp". CRID CMITÊ DE tm xgênc qu pss mpl» PZ CHUNG KING, 10 U. P.) cr m prjuíz d prrrgtlv d mprdr Hrcht cm URGENTE Crculs chnss gvrnnt sbrn d J bm nfrmds rvlrm qu pã. Hrht cru um "Cmtê d Pz", ntgrd pr 21 mmbrs, ntr s qus fgurm s príncps Chchbu Tkmtsu, s?m cm s x-prmrs mnstrs Kny, Tj, Hrmun Hrt s tus prmr mnstr s ttulvçs d Gurr, d Mrnh ds Rlçõs Extrrs. Ess Ccmté runu-s n mnhã d sxt-fr hr d Tóqu, dcdnd pr mr frcr rndçã. ESTV DISPST CEITR LNDRES, 10 U. P.) rd mss d Tóqu trnsmltlu um dspch d gnc cfcl "T;s", qu dz sr sgunt txt d dclrçã ft pl mnstr d xtrr jpnês mbxdr russ m Tóqu: " gcvrn jpnês stá dspst ctr s cndçõs cntds n dclrçã d 26 d julh dòt n, qul f tmbm subscrt pl gvrn svétc. Vd cru. Musc mrtlzu. Cnm ppulrzu. Rmnc gurdrá. Vd, musc rmnc d Frdrc Chpn. UÊÈÊáÊÊÊSsmmm {mmmmímsmmmmt^ssm^sw^^êsm^mmmmmmm^^ím wêmlm wsrm m\wmí mêêê^mm mèè I jh, ^Êf! 3P fzzzz.z lltpbm Mm z^ vãèbêiêêèèêéêm -» * "!!!.. -» vd ntr mr, Musc Lut pl Lbrdd d Pátr. fbr d mr, fbr d rt, fbr d lut, fbr d dnç d mrt. clm d fbr dst rmnc qu n cnm mplgu multdõs. gr, n su rgnl. Publcd m cpítuls pl DÍfíí C- RICÁ, nts msm d su dçã m vlum ns Estds Unds. NITE SNHMS d Wllrd Wnr NITE SNHMS D GUERR CHUNG-KING, 10 U. P.J URGENTE Crcus bm nfrmds sbr s qustõs jpnss cptrm um lrr- s mrs d Chpn Grg Snd. Chpn, mnt. Chpn, rvluj cnr. Chpn, rtst. Grg Snd, mulhr gu scndlzu sécul XIX. Grg Snd, mrs. Grg Snd, dtdr sntmntl. fflèj rmnc rgnl, d nd flm f xtríd. Srá publcd m ctuls "Rmnc pl d Smn" d DÍfíí CRIC, prtr d mnhã. nm " -«-r->tjbm. "J ssm, gvrn Jpnês s= lct um Infrmçã dfnuv sbr st prt d qus tã". msm dspch d gn= c "Tss" dz ms qu m» nstr Tg dntu tr sd ntrgu dêntc. dclrçã s gvrns ds Estds Unl= ds. Grã-Brtnh chn, pr ntrméd d Suéc. CNTRRI MINISTR Cnclu n 2 pg.) HIRHIT SGRDE S PRERRGTIVS D IMPERDR WSHINGTN. 10 U. P.1) s prrrgtvs d Hrht, qu Jpã dsj cns^rvr, cnsttum um msct ds drts dvrs d mnrc cnsttucnl n sntd cdntl d lg ms, Intrmnt jpnês. Sgund Cnsttuçã Jpns d 1889, Hrht f nvstd d suprm cmnd d xnrt d mrnh. E l qum põ m vgr s ls prvds nl Dt pr su prmulgçã xcuçã xrc pdr lgsktlv» cm cnsntmnt d Dt. gbnt é rsunsvl nt mpprdr durnt gurr s rnuncs u dsgnçõs frm nvrvlmnt prcdds nr cnsults ntr s ts funcnárs d gvrn mprdr. Est é cnsdrd n Jpã cm spéc d dvndd qu stá cm d tds s pxõs humns su pss é "sgrd nvlávl". Cntud, l nã é funcn-, r clsástc cm Pp. pv jpnês é nsnd drá-l prnd qü mprdr gvrn prqu é dscndnt d Dus d Sl. té s cmunsts jpnss pdrm s rgnzr tnd mprdr cm chsf. Em Ptsdm, s cndçõs d ultmtum ld rfrrm-s á lmnçã d utrdd nflunc ds qu "ngnrm pv jpnês, nduznd- ncr um p» n d cnqust d mund". Tlvz s npôncs dgm qu Hrht nã s ngnu, ps stá cm d td pltç. Tlvz s ds rcnhçm cm- sbrn n sntd sprtul, qu é um ds spcts m qu l é vst pls cddãs jpnss. GRVES DISTÚRBIS EM BUENS IRES plc prbu mnfstçã d pv Dssl vd cmc Dclrçõs d Svdr Lms BUENS IRES. 10 U. P.) Vrfcrm-s st trd, nc ru Flrd, nvs dstúrb: qund plc tntu mp dr um mnfstçã rgnzd pr fstjr rndçã d Jpã. Frts cntngnts plc. dstcds ns prncps zn; d cdd, spclmnt nqu- I m, mpdrm qu s studnts, dps d ntr hrs, rlzssm mnfstçõs qu rsultu m cnfusã * crrr s. Cntud, muts mnfstrts prssgurm drgrm-s pr Prç Sn Mrtn. pssr m frnt Club Nvl, s mnfstnts cmçrm vr ssvr cntr s plcs, xgnd surtrd. N Prç Sn Mrtn s mtfstnts, runds pé d Mnumnt d Sn Mrtn, nrm hns ptrótcs dps l trm gurdd um mnut slnc. Um rdr mprvsd xl- u vtr ds dmcrcs, vssnlànd ncssdd d \rgntln rtrnr á nrml-!d nsttucnl mdnt. lçõs lvrs. s mnfstnts, m sgu-, pssrm pl Prç r- ^trm s "Sm grts: I Sm!" Esss grts frm nvmn rptds qund s mn- sstnts pssrm m frnt Crcul Mltr. Fnlmnt, s mnfstnts s rtrrm pcfcmnt. "S PUL " VIV DEMCRCI 1" BUENS IRES, 10 D rmnd Csn, crrspndnt d U P.) frt d rndçã d Jpã pdrá tr um rprcussã n rgntn mut mr qu- s ntrrs cntcmnts munds, dsd lbrtçã d Prs, m gst d n pssd, qu mtvu s prmrs grts d "Vv Dmcrc" ns rus dst cptl. Est é pnã d mr ds bsrvpdnrs plítcs, Cnclu n 2." pg.) 53 Cmpnh Ncnl d Sgurs d Vd Sucursl n R d Jnr : V. RI BRNC, DIRETRES Dr. Jsé Mr WhtkT Dr Ersm Txr d ssumpçs Dr. S. C. d Mcd Srs íl z : z à

2 *\-! r S; í EXEMPL D DENTR D U. D. N. Prmr nvrsár d fchmnt d S pl plc 0 mlhr mprg grmçõs qu pm UDN D Prtd grár Ncnl 0 Cmc d mnhã Ntcs ds Estds GREMIÇÕES PLÍTICS, nss pdd, ms lguns d QUE PIM U.D.N.: S- I sus dsmbrgdrs rrstcdd ds mgs d mr rm dgnmnt s prgs qu c Scdd mgs Smp Crr Lgã Cvc vs á frmçã d drt n- dvnhm d sus vts fvr- 5 d Julh Prtd Lbrtdr Crc gd pl vlênc. Esqurd Drncrtc Unã Sclst d nsss sócs frm rbtr- N dcrrr d várs rmnt lvds s cárcr!, Ppulr Cmtê Unvrsltr Pró-Edurd Gms Prtd Trblhst Unvrsltr Cmtê ds Jrnlsts Pró-Edurd Gms Prtd Ppulr d Brsl Cmtê Fmnn Dmcrátc. DEFRNTE D BI D»- frnt ds trs psts ltrs nstlds dmcrátcmnt, um ld d utr á ntrd d BI, qus n m d ru, d brgdr d gnrl, ds cmunsts um funcnár publc, ntrnd mlncólcmnt pr rprtçã, pru cmntu, pntnd pr pst d PSD: Dscbr mprg dl- D ft. Dnt d ms d Prtd Cmunst, chfd pr d. Eugn Álvr Mryr smpr hv um juntmnt d "btnd gnt pp": s rpznhs d "lnh just" qu sbrvm d cfé vrmlhnh grupvm-s m trn d dclmdr cmntvm s últms "dsvs d lnh". N ms d UDN hv smpr lguém s Inscrvnd. N ms d PSD, prém, nunc hv nd. Ist é, hv mcnh funcnr ncrrgd d ms. Bntnh. tp qu s css chmds "d ds ml rs gstm pr trr frgus. Ms cntc qu l frgus nã prc. mcnh punh mã n qux fcv d ntr dqul jt. chrm qu um mcnh r puc: pusrm dus. F um t d humndd: ssm um dstr utr pss-s d. N pst d Brgdr md d lstmnt d! dár f d 70 lg.d nc. Fcu cns-.ud drtór stdul du. D. N. n Bh, cm mmbrs d ntg Prtd Scl Dmcrátc d Estd d Cncntrçã utnnmst d Bh*- Ist qur dzr qu unã ds frçs ldrds pl crnl Jurc Mglhãs cm s qu sgum sr. táv Mngbr dqur umá cnsstênc rgnc. runã qu, s crcunstncs mpusrm s trnsírm rlmnt m unã. Dps d lng nt slncs qu Estd Nv mpôs ps, qund s bru um brcl nst scurdã, tds s frçs dmcrátcs s sntrm nturlmnt tríds rcprôcnnt pls xgêncs d lut cmum d bjtv gulmnt cmum. Pssd, prm, st prmr fs d dfnçã d ttuds á cmps d um ld d rsturçâ dmcrátc, d utr s d prmnênc dttrl cmçrm surgr s ntgnsms ntrns dntr d cd cmp, ntgnsms qu tm ms lgtm ds rgns n dvrsdd ã pnts d vst n pln tórc n pssd d chqus, trts, cmpnhs rdrss ntr cd um ds grups qu s clhm gr pltc?; m dzmbr, culmnrm sss prsguçõs cm dtnçã d númrs smptznts, sócs drgnts d nss scdd. Nqul mmnt, ms d qu nunc, prc ngr, hrznt. N ntnt, pl prmr vz, d» ps d 9 ns, f plc brgd tndr clm d pnã publc, rlchnd s prsõs ftuds. Mdfcd pnrm pltc ncnl, pl vtr d d pnã publc, m cnsmgnífc clsã nsrrcln qunc-d mmrávl ntrvst cncdd pl sr. Jsé mérc d lmd, m íyrr0 ultm, um mtutn dst cptl, vltu nss scdd âs sus tvdds, nts msm d n srm dvlvds s chvs d su séd.. Smpr ld d pv sus rvndcçõs, clcm^ ns fvr d cnddtur Edurd Gms, pr l btlhnd, n crtz d qu é «cmnh qu lvrá & nss Ptr á lbrt. ds frçs qu prmm rntgrçã d pv n gvrn d s msm. Cmbtnd fscsm, ds d qu f cnsttuíd, nã pdr nss Scdd ludlr-st cm- rcu tátc ds stdnvsts nt prssã d pnã ppulr.- Nm msm prud-nlstl pltc cncdd m brl próxm pssd mdfcu nss pnã. Scdd mgs d mérc cntnurá su lut té vtr fnl sbr fscsm s fscsts. Nss próxm grnd bt lh srá trvd n prç publc. cm "Cmc ds 4 Lbrdds" Pró-Edurd Gms". Srã ntã nvmnt pr clmds s nlnávs drts d hmm r frmd& s 4 lbrdds báscs d scdd mdrn: d pnsmnt, d cult, d nã _ Çcr md d plc scrt d nã pssr fm. Fl su pssd d lu* ts, Scdd mgs d. mérc prmncrá smpr 0 ld d pv, cntr dsptsm trn,.) GENERL MNUEL RBE- L". R d Jnr, 10 d gst d CMÍCI DE BRBCEN E* pssvl qu -sr. Jurc Mglhãs nã pss cmprcr cmc d dmng m Brbcn. Prqu há ds ds s ncntr cmd, d grp crnl Jurc tv su vgm prbd pr su rmã mdc, sr. Elzr Mglhãs. Dst frm, * dscurs qu sr. Jurc Mglhãs dv prnuncr m Brbcn srá ld pr su sbrnh Tmz. flh d sr. Elzr Mglhãs. sb msm smbr pr frç Cmuncm-ns d Prtd ds crcunstncs. grár Ncnl: D çrd cm s Esttuts d Pr- Ist, s é vld n cmp ncnl, ms nd srá 110 ds td grár Ncnl, pl rtg 5 ds Dspsçõs Trns- Estds. s ntgnsms stdus sã sbdmnt s ms trls "nqunt nã s rgnzrm tds s drtórs sérs rrdutívs. Est cndçã lv nd ms vlrz sntd dst unã qu r Excutv d Sã Pul, xcutvs stdus, Drt- gr s stblc sbr bss xrcrá s pdrs trbuíds rgâncs n pltc bhn. drtór cntrl". usênc d prsnlsm, Drtór Cntrl é órgã suprrdd dlógc lgnd d Prtd grár Ncnl s hmns qu s prblms stdus sprrm n pssd cnvnçã ncnl, órgã d- cmptnt pr cnvcr lbr t v suprm, qum cm Sá0 T^r^tZfm&d pt sclh d cnddt d VZ^ZXfStT á -^ Prtd * á dnt prsdnt d Rpusr táv Mngbr ds blc. t _ ldrs ds dus crrnts qu Ess Drtór Cntrl, prsdd pl sr. Mr Rlm T- cd um dls chfv. E tmbém um grnd xmpl. ls, nd nã cnvcu cnvnçã ncnl, rzã pl PRCLMÇ D SClE- DDE MIGS D MERI- qul nã é vrddr ntc vculd rltv qul- C SSINLND PS- SGEM D 1» NIVERSÁRI D SEU FECHMENT PE- L PLICI Brslrs l N dt d hj, h um n, nsss prts frm crrds pl plc pltc, n vsp- I qur cmprmss d Prtd grár Ncnl nss sntd ḊS ESTDS Rsum ds tlgrms ds crrspndnts d Prss Prg) DE g Pt drtór pur d dí*êm qu dvrm sr llst ^ v D. N._ 0ntm m- mpssds m nss drtr dr svld rnh mlr Rbrt Crnr d Mnfssr Vldmr Frrr srs. pssnd, fcu ssm cnsttud: Cmssã Excutv prdnç, snd ntã ntrdtd, durnt 24 hrs, dqut Flh, Jsé tlb L- Mr Bsts Cruz, Júl Msflc m qu stá nstld nl rrbs Mrtns, scrtr sr... bru Sdré, nss sd. cuj sl prmncu durnt várs mss m prfssr Luz ntôn Gm pdr d plc. Slv, srs. Luz Pz Sbrnh, svld rnh dmtu-s d crg d mnstr ds Rlçõs Extrrs. Crnr ü Mndnç bndnu _ rnds lugr d drtr d Bnc d Brsl. mbs s dfnm, cm _ Scdd mgs d mérc, gnts prsstm n rr cntr um rgm cujs dlrldsprzr s drts fundmnts d cddã, ntr s qus lvr sscçã. Cmprcms prnt çs Trbuns d Nss Pátr, pljtnd rcnhcmnt d nc s drt xstênc lgl gvrn rgumntu "mtvs crr s d rdm publc", pr qu nss mndd d sgurnç n& lss» cncdd. Crt d plsé d D-trlt* Vál r*us<-* ntôn Frrr d Cstlh Flh,. Prr Lm, mdu Mnds, Pul Ngur Flh, Frncsc Glcr d Frts Ru Nzré. Dprtmnt Fmínm sr. Crlt Prr d Qurz. Cmssã d Funds sr. Suz Nschs, prfssr Ttn,Mntr d Brrs sr. rlnd Cmrg PícItgc. Flnd durnt runã prfssr Vldmr Frrr dclru qu U. D. N. prpugn pr um "Dmcrc pltc cnômc, pr qu tds sjm gus cnômcmnt, fm d qu tnhm gus drts plítcs". crscntu prfssr Vldmr Frrr, qu "Unã Dmcrtc Ncnl um prtd d tuldd qu ná dsç- M C«-3U -I MtíM 9 R d Jnr, Sábd, 1! d gst d 1945 I IIL. -IIIWII III lllll-hipp-l ----_»*-»»--»-»»--- rr- _P*_W_-^^_H 5-B^ -»*^^>_^_»^_?^J_B-- -W r_>/y^_«m r_t_t *_B3r sr4. _»fn»lrt^ ^ ^<?_íí- ^ y k S ^ _ -» ^$5%?^S ÉÊJf rzã prqu n qurms "QUEREMS" Grvs dstúrbs m Buns rs Cnclus& d» 1.» PW-) qus cnsdrm mut sgnlfctvs s chqus hvds ntm á nt cm plc, n ru Crrnts, prqu sã s prmrs xmpls dds pl ntrmnt pcfc trnqul pv prtnh "pnd prv lvntmnt d std d st"., _ utr ft sgnfctv d n, qu tmbém s dstc, qu hró ds mnfstçõs ppulrs, qu mr ds jrns prsntm hj, é nd.ms nd mns d qu usulmnt crcunspct xchnclr Svdr Lms, qul nã s dxu ntmdr pls plcs rmds d pstl -qu fzrm trs dsprs pr r. ns prxmdds d "Crcul d rms", justmnt qund Svdr Lms guns mgs drgm-s pr bsrvr mnfstçã. PLVRS DE SVEDR LMS sr. Svdr Lms dclnu d fzr mrs cmntrs sbr ncdnt durnt ntrvst qu cncdu á Untd Prss, tnd fld sbr dcsã jpns, qul ntrprtu cm fm vrtul d "qu gurr trrá, ntr s sus númrs vntgns. d prlzr prcss d brbár qu s *tndnd pr tds s prts". Cnsuru ft d nst gurr tr sd squcd Cnvnçã d H pl humnzçã d ht ssm cm trtmnt s prsnrs d plítcs dqurds n cmp ntrncnl m bnfc d humndd". sr. Jã Smp, flnd tmbém n csã, frmu qu s Prtds Rpublcns stã ms frms d qu nunc ld d U. D. N. prfssr Gm Slv lu mnfst udnst pv d Sã Pul, n qul sã xpôsts s bjtvs mdts d Prtd. Hj, sr lnçd fclmnt nst cptl, cmpnh d "Qurms Gtul". "qurmsm" d S5 Pul,& pbsu dus Réds prvsrs, um n ru JBê Bnfác, 110, utr n Cnslhr Nvs, 875,. cmpnh d "Qurms Gtúl" nst cdd st snd rntd pl snhr Mr Prt rgs. DE 3. LUIZ D MRNHÃ Drtór Cntrl qu pugnr& pl vtr d cnddt dmcrtc, já lt, fcu ssm rgnzd: Ln Mchd, prsdnt; Mnl TvrGs Nvs, prmr vc-prsdnt; Mnl-P cfc d lvr; sgund vcprsdnt; Slvdr Brbs, prmr scrtr; Trvsss Furtd, sgund scrtr; Trqut Mchrd, prmr tsurr; Hld Cust Brnc, sgund tsurfflr; JBé Crvlh, rdr; lmr Mrqus, Jsé lvs Jffrsn Cunh. Círculs dgns d crédts dst cptl nfrmm qu sr. Ln Mchd srá cnddt, pls frçs pscnsts, gvrn d Estd, cntnd cm p d crrnt Mglhãs dr lmd. s msms círculs dntm qu crrnt Ln Mchd srá rgstd cm nm d Prtd Rpublcn crrnt Mglhãs lmd cm dnmnçft d Un» Dmcrátc. DE BCJXJ Trbunl d Sgurnç Ncnl, sgund lnfrmm us utrdds lcs dtrmnu fss nsturd nquért cntr «r..tsí Dnts Fnts,.ut d dlrt d Própr, nst Estd. prcss _ qu*sts sr hsd n nrt..28 d dcrt-ll n. 4S68 d» 1 d* utubr dl rtm» 4 ds tr qusls mg-.rd s Bknlfstd «ntrs rgms lsstlt«_ s 18 UTt_hr U IM». J gurr rspt ás ppulçõs cvs, crscntnd qu " trmnçã d gurr mrc ur/v d trnscndntl n hstr d mund". Sj ps bm vnd pz dsjd."" " utrs cmntárs fts p- Is fgurs plítcs d mmnt, cm drgnt sclst Jun nr-0slr, têm ms u mns msm tm, mhr Slr tnh crscntd: " mltrsm jpnês cu sb pdr d bmb tmlc. hrkr d Jpã cmçu cm tqu.prl Brbr. Flctm-ns pr trm s trns s trçõs rcbd jut mrcd cstg". CMEÇ DE UM NV ER s drgnts rdcs, cm x-mnstr d Intrr, sr. Msc, x-dputd smrtn, dclrrm " qu nv r, qu gr cmç, rprcutrá - prfundmnt ns pss dmcrátcs submtds gvrns dttrs". Msc crscntu qu " mund rtrnrá gr á tã lmjd nrmldd". gvrn nã xtrrzu nnhum rçã sbr ssunt, prém, qund f dvulgd ntc d Tóqu frcnd rndçã, f dcrtd frd ncnl 0 d d mnhã. DEMNSTRÇÕES DE JÚBIL s ntcs prcdnts d ntrr nuncm dmnstr- Dupl sucíd plc d 28 dstrt plcl, rgstu ntm ur cub d dupl lunld. ft crru n lucl dnmnud mrr d Su.Ts. d Pdrs. l fórum ncntrds. mrtub, pur hvrm ngrd um frt tóxc, s crps d Vldmr Vdrs d Slv, brslr, d 20 ns, sltr, prár, rsdnt & ru Pnhrâ, 29*, cm Clég, d um mulhr d cr brnc, cm 20 uns, prsumv_s, trjnd ur vstd* d vlud prt. N& f ncntrd m pdr ds msms nnhum dpclr;5 qu pudss dnntfcr mrt. s crps frm rmvds pr Insttut MdcLgcm gu d dstrt nd crru ft. \ çõs d júbl m tds s -, dds. Nst cptl, nd ntc d rndçã d Brlm nã pud sr fstjd prqu. plc nã prmtu, pv su ás rus ssm qu s srns d "L jrnl Prns" cmçrm funcnr lg du 8S dçõs xtrs d vsprtn "Crtc" cmçrm sr dstrbuíds cm s nfrmçõs cmplts d Untd Prss. s "plcrds" ds jrns frm, durnt td d, nd ms s runrm gnt. prxmdmnt ás 17 hrs plc mntd rfrçu vglânc ds prncps rtrs, m vrtud d pssbldd d nvs dmnstrçõs pls rus. "Br Bstn", stud n ru Flrd, f prmr lugr nd pv cmçu f-stjr " fm d gurr ds trns". DIRS ULTIMTUM RUSS rtlcâ d Tóqu, sgund CRIC JPÃ n, ns lhs d Pcfc, ns ÍÍES. f" nd" ãfd^jpã., Mndchur. C.ré Sk Un írv ípn nulc^cntnum lu- I ^^^^^^5". BIG-*u_k. br u Utndd s- NV YRK, 10 D -Brr- ^^ Q pdd d.rulsn Slsbury, crrspndnt ^lpnc0. Rcrd-s qu rrnlt.prl d Untd Prss) s Qu-, vg j_s mnusrn mpusrm cm tr Grnds" cntnum cns drnd pdd d pz frmld pl Jpã, n qul s lmnçã d tul gvrn» um"ds cndçõs d rndçã dstc qu n dvm sr ftds s ntr-ss qu s r- npnc. nd sgund üsrvdrs bm nfrmds sbr pltc jpn" ss llcnm Imprdr. s "Qutr Grnds" prcsm rsívr, nts d tud, s m- mltrs t pdrá sr rslvd cm "hrkr" m msc ds mm- rs- nutnçá d "sbrn d B-- brs d gvrn rht" é cmptívl nã pnsvs pl gurr. pu cm s trms d rndçã m- Pl ft d trm cnduzd cndcnl d Ptsdm su pís mn pst m prg dlc& d su "m-- cntrl ld d JPâN^L mmnt m u s prdr dvn" nã rst s ss drgnts, cnfrm c- Unds cnsdrm s jpnss hn^& áqs jp0nss. m cndlçxs C cupr;t]^, ^cul&r.s c0m qu fcltgr n scdd dmcrátc ds nçõs lvrs. nt,mn r cnsdrvlmnt trf ds lds. Cs Brnc, m Whngtn, ndcu u gurr cntnur, m trr mr «r, té qu fss fclmnt ct pdd d rndçã. Lndrs tmbém nuncu qu hv sd dd rdm pr qu "ps cntnuss trblhnd cm d cstum, qu, m utrs plvrs, quvl dclrr qu nçã n& dv rduzr su -fc d gurr _..., Nã bstnt sss dclrçõs ntc d rndçã Jpã du rgm númrs mnfstçõs ppulrs d rgzlj. tnt ns Estds Unds cm n wstltrr. Tmbm n frnt d btlh s sldds clbrrm cntcmnt, dstcnd s nss sntd lgr cnsdrávl ds cmbtnts lds d - knw. Rgstu-s tmbém r sfthm h tmc nrm cntntmnt m Cbngkmg cmuncd jpnês m f:ud m dus trnsmssõs md-tlgrfcs d Tóqu, drgds um s Estds Unds utr 6 Eurp. dstnd s Estds Unds f «ftud m prmr lugr, snd sgud pl drgd ft Eurp. mbs s trnsmssõs frm ntrrmpds nts d trmnd ltur d mrtsgm jpns, ms prt trnsmtd f sufcnt pr frncr nrt prncpl d txt dclrçã d gvrn. npnc. qustã d prmnênc d Hrht, sgund prc, srn d dfícl sluçã.. N mprdr ó cnsdrd n Jpã cm un Dus cm.d tds s css humns, Dvd ss s ntndds m ssunts jpnss pnsm nu pdtd d pz nã pdr dxr d tr sd ft, cm f, pl mprdr, fstd -ds ts d gvrn d cmrlh mltr. Embr prç dfcl á prmr vst,. mprdr pdrá mntr su psçã d "sbrn" pís sb rígd cntrl ds lds vncdrs, Sugru-s nss sntd qu s rcnhç su "sbrn" kmnt n trrn sprtul, dxnd s prblms mtrs m mãs ds lds. N ntnt, s cndçõs lds pr cnvrsã d Jpã m um pís dmcrátc cntrrm rlgã sntnst, dtd pr qu- tds s jpnss d qul Hrht é smbl vv. Ess ft, und ft d "I CHEGM NSS PÍS S INDUST TRIIS WILLIM SIMS E JRGE C. REBZ fm d studr s nrms pssbldds d mrcd brslr n pós gurr, chgrm ntm R, pl vã ntrncnl, s ndustrs nrtmrcns Wllm L. Sms II Jrg C. Rbz, rspctvmnt vc-prsdnt drtr grnt d Clgt Plm lv Pt C. Ltd., fbrcnts ds unvrslmnt cnhcds prduts Clgt Plmlv. N rprt Snts Dumnt frm s vjnts rcbds pr númrs psss, ntr s qus s srs. Rchrd Pnn, grnt grl d Clgt Plmlv n Brsl; Jsé Slvdr Grcz, grnt "èrl d vnds; gnr Mr quês d zvd, grnt n R d Jnr;F. Bun d Mrs,.chf d prpg nd d Cmpnh; vn Rynld,d Smth Kln & Frnch; Eugên Lunrth, d rtr d Emprs d Prpgnd Stndrd Ltd. ; rprsntnts d mprns lts funcnárs d Clgt Plnlv d R d Sã Pul. sr. Jrg C. Rbz, vlh mg d Brsl qu ns tm vstd rgulrmnt, cmpnh dst vz vc-prs dnt d Clgt Plmlv n su prmr vgm nss pís. ~» r». Sm «Rbz pó xmn rm * cndçõs d mrcd d R, Bgnlr pr» Sã Pul, nd tm éd fábrc s scrtórs cntrs d ClgêM P.-l_M_ÍTt Fwtt Cf. Ltd. d Br sl. HILR CUPD PELS RUSSS ncluss d» 1.* P*g-) 1 NV INVESTID N RE- 11 D HI MUR LNDRES. 10 U. P.) nv nvstd ds frçs svtâè n Extrm rnt, n rgã d r mur. t lvd ft duznts nvnt mlhs nrt. grnd cntr ndustrl d Hrbn, pr m d cnc cluns tcnts, prtnculs q Exrct Vrmlh d Extrm rnt. s cntngn ts svétcs vn.n lng ds rs ds lnhs férrs, ntrnnd-s pl Mndíluku. Dus utrs cluns svétcs tcrm t st, nqunt qu ms dus cluns nvstm cnlr ns psçõs nmgs, pl lst,. prpóst, cmuncd» svétc nfrmv qu "*-» ttl d trz cntrs nmgs hvm sd cupds c sslt pls frçs russs. Dslrmt-s cm nrm vlcdd, s frçs svtcs qu prvvlmnt nclum tnks, já slrm crc c vnt sl ml mlhs qutrds d slnt d nrst d Mndchuku, p qusqur fnldds prtc». s tnks svétcs rm tmpnndnds èm su çã p- I rápd frz cvlr ds ngs. 130 Mlhs n ntrr d mndchür cptur d Htr v stur frçs d Exrct Vrmlh cnt trnt mltus n ntrr d Mndcht, lng d rml mrldnl d ggntsc lnh lm trnslbrn. Pr utr ld, tud lv crr qu Hrfn tnh sd prntmnt, prncpl bjtv d fulnnnnl nvstd svétc qu f ncd pns qurnt t hrs. sul d Hllr s trps russs s lnçrm -ntr» clns mntnhs d Hsugn, stuánd-s num pnt qu dst pns trznts c stnt mlhs, d Hnrbn, pl nrst. Entr quls dt pnts ncntrv-s pns Um stçã frrvár c«mprtânc, l I.ungkln, tmbém chmd. Thtrr. cd d Hsngn bstu tmprrmnt s vnçs d dus cluns qu mrchvm trvés ds árs ds lgs Dl Hur. nrt d Mndchuku, lut s trvu n r d Blgvslv.cnsk, m cmunu ntr rg m qu s prcss fnsv cdntl rntl. ld d gun, prncpl pnt trrvr, lg dps d frn tr, shr lnh - rml d Trnsbnn f cupd p-.is trps russs.. N str, ds prçõs rcjft84s. yjm, trps svétcs vnçrm dzt dzsss mlhs, tmnd vrs lds chnss studs shr frrv rntl d Chn, n lusv Tunkgng, qu dst. Cnt vnt mlhs d Ktbrsk, n drçã sudrt. cnsttu um mprtnt junçã frrvr ds lnhs prcdnts d Hrbn Vldvstk. 0 TEMP Tmp Bm. Tmprtur Estávl. Vnts D sust nrdst frscs pr v67.s. Máxm: 2f.4. Mnm: 15,0. Cmpnh ds Cruzs" "T s Estv, nt«m, rund n 3 ndr d dfíc d ssc;- "-. rs Emprgds d Cmrc, sb prfdnc d sr. Jrnm Msqu,t, Cmssã Ptrnclndrn du Cumpnh F--rnr dns "Três Cms", prmvd pls bnmérts Insttu.flss d cdul "S.. S." Srvçs d brs Scus) "Pr- Mtr", m bnfc d ppul _S pbr d Dstrt Fdrl. Durnt,n:,f:<,,-., slvs dms d nssn Scdd qu:-. nrdsnnt, tmrm n n"u crg 11 dsncumbnc d grnd rn-ndn, prsntrm s rltórs ds trblhs j4 rrnd», mnfstunds tds ls stsfí-ts pl nn sprt d cprçã qu ss mvmnt flntrópc vm ncntr», -U t tds s «Uss scs.

3 DIÁRI CRIC R d Jnr, Sábd, 11 d gst d 1945 DESEMBRCRÃ S PRCINHS N DI bstácul nsn prfssnl s xgêncs stblcds p* Escl Técnc Ncnl s prndzs nã prcbm rd- _? Brsl prcs d 88 scls pr f rmçã d prárs spclzds crs d mã d br n.ndustr stá rcmndnd prvdncs s ms rdcs pr frmçã m mss d prárs spclzds. Entrtnt, própr Escl Técnc Ncnl, dstnd ss fm, dfcult nsn prfssnl, xgnd "xms vstbulrs" pr s sus dscplns ms lmntrs. Vjms. pr xmpl, s prvs d Ingrss s curss ndustrs: VESTIBULR DE LÍNGU cm um rstrçã prnstl ngrss ns msms. P mns m rlçã ls, qu sã s ms mprtnts pr frmçã ds prárs ncssrs nss dsnvlvmnt ndustrl, lun dv rcbr nã pns nstruçã spclzd ms prpr lfbtzçã dfcílm d cnsgur pls clsss ppulrs. EXPERIÊNCIS DESPRE- ZDS PÁTRI: Nã fcm, " prém, smntt prv scrt cnstr d nsss xgêncs dscbds d d-scrçã d um grvur srtd n mmnt d xm. rss ds msss d prndzs cultur s ftrs d dsnt- s grvurs nr srt pdr rprsntr psgns, c- Dsprznd xmpl d òu- pl Escl Técnc Nc.n. ns, cntcmnts, cnvnd trs stblcmnts d nsn qu ntr ^s sjm ncluíds prfssnl, nd sã prprvrs rfrnfs vults cnds vntgns mtrs psóds d hstr d Br s luns, drçã d E.T.N. sl ssunt d ggrf d ng-s trnsgr ss rbpt. própr DSP. rl- Brsl, d md qu prmtm s cnddts rv^r cnhcmnts dsss dscplns". VESTIBULR DE RITME- TIC " prv scrt vrsrá sbr vnt cnc qustõs. s qustõs prpsts vsrã vdncr ns cnddts qusçã ds nçõs báscs «lmntrs sbr sgunt mtér: -sstm d numrçã dcml; prçõs fundmnís; d vsbldd; númrs prms; máxm dvsr cr mum; mínm múltpl cmum; frçõs rdnárs dcms; sstm métrc dcml". Exgr tl sm d cnhcmnts ds qu s ntrssm pr-ss spéc d curss vl znd l um rprágm, publcd m sprt d su "Rvst d Srvç Publc" n VII Vl. IV - N. 3 Dzmbr d 1944), strnhu rgm dtd d flt d stmul pl rmunrçã. Es qu dz ludd publcçã rprduznd lncs d pls- j tr ntr rpórtr sr. Rubns ssunçã, scrtr d I Escl: 1 Tmbém Lcu d Bh j chgu vndr ms d 300 cnts nus. Dspunh d bl fundçã s trblhs dst rm mut prcds pr td gnt. Qu bm s s fzss tmbm qu msm... Prc-m qu nã n DISTINGUIDS PEL GENERL IR Ekr s fcs d 1. Grup d Cç crmn d ntm n Cmp ds fnss Rvrncds s vdrs mrts m cmbt Rcpçã ás fmls ds cndcrds ftfb ^- -,^^_^^H SM_T^ F^ -yp? 5>í*s>v.- / -.-. ;.!. :^>jx : v. x- í\.- ^ísssibbff^^^^^^yy.ybêê^m ^Hfl lh^rll Ét_M3? S^ H_ -T gn. Bkr cndcrnd 1 Grup Tv lugr, n mnhã d ntm. n Escl d rnáutc d Cmp ds fnss. crmn d cndcrçã ds f- -cs d Prmr Grup d Cy, Intgrnt d Frç Exndcnr Brslr, qú w» btrmcm ndscutívl brh ns céus d Itál. D prgrm lbrd pr rcpçã d gnrl Ir Ekr. cnstu, lém d rvst í. Crp d Cdts d r, vst d.. stád gnás. Em sgud hstmnt ds bndrs brslr m-. cn. csã m qu bnd d E cl xcutu hn ds dus nçõs, rlzu-s crmn d cndcrçã ds fcs d I Grup d C Ṗrsdd pl mjr brgdr rmnd Trcmpwsky. qu, n mpdmnt d mnstr Slgd Flh, rprsntu ttulr d rnáutc, jnrl Ir Ekr ncu cndcrçã ds sgunts fls: Lgã d Mért Gru d cmnd brgdr Ivn Crpnlr Frrr. Lgã d Mért Gru d fcl crnl Dulcd d sprt Snt Crds; crnl Crls Brsl, tnnt crnl Jsé Vcnt Fr Lm, nnt crnl Nr d Mur; nnt crnl Luz Rfl d Dllvr Smp. Ctçã "Dstngulshd _lyng Crss" Tnnt críl Nr Mur; cptã Rbrt P.s Rmcs. prmrs :nnt Nwtn Mr Fgu- :d; Luz Flp Prdgã, M- 4*rB 4 Fnsc*. Ru Brbum ds cmpnnts d d Cç s Mrr Lm Álvr Eustrg d lvr Slv; sgunds tnnts, lbrt0 Mrtns Trrs; Mrcs Edurd Crr Mglhãs; Hél Kllr, rmnd d Suz Clh. Pdr dlm Mnd-, Rnt Gulrt Prr, Jsé Mr S Vscncls, Frnnd Ccrr Rch.prnt vdr Dgmr Mnzs. ESTREL DE BRNZE pssbldd d stblcr-s ss rgm d cnm ns Escls Técncs fdrs. Rc-s qu pss dsvrtur um puc fnldd dsss stblcmnts. qu é nsnr nã xplrr ndustrlmnt sus tvdds. Qu pn! Ms nã h ms d prprcnr-s s luns rcbmnt d qulqur rmunrçã, mbr dmnut, fm d cnsgur-s mr ssdudd ás tfs? Ms, nã h bslutmnt flt d ssdudd. Ess flt é mnm qu, nsígnfcnt msm.. qu cnst, n Cntrl d Brsl hv um dár pr s luns ds sus scls prfssns. S nã m ngn, s d I sr gnhvm Cnclu n 4> pg.) LUTRÃ PEL LIBERDDE DE EN- SIN S ESTUDNTES SECUNDÁRIS Srá 1. d stmbr nstlçã d Cngrss Sssõs prprtórs n UNE Em sssã gtd, s studnts scundárs, m mss, stvrm runds.ntm, á nt, n.d d Unã Nclnl ds Estudnts, dscutnd, ultmnd s qltms dtrmlnçõs pr rlzçã d um Cngrss, qu srá nstld n d I d stmbr prxm ḞLM S LIDEREâ Prcurms, uvr cs prncps ldrs dst mvmnt, qu ssm flrm: "s studnts scundárs qurm rrgnzr cs. xtrmnr cm fscsm rntnt ns cus métds d nsn" frm Cláud d ndrd, d Clég Brslr S. Crstóvã. "Nós,/studnts scundrs, qurms fclzçã d nss clss, xgnd pr lss, xtnçã d Juvntud Brslr crd m bs? fscsts". dz táv d lvr Srs. M.. B. E. " studnt scundár qur rspndr, n su Cngrss, d md cmnt. qu l nunc prtncu á Juvntud Brslr", dz Bndt Vlfrd, d Clég Rbl. "òs studnts scundrs qurm m su I Cngrss, rvndcr tds cs dl- rts, qu Mnstér d Educçã lhs rrbtu" frm Ivn lbrt lvs C~rré, Clég Frdrc Rbr. "s studnts scundárs prtndm, cm su I Cngrss, lnçr um prtst lqunt cnr s prcsss ttltrs, usds pl mnstr d Educçã, pr nvnnr mdd ds çlgs", cnluu Jqum lvs Crds. Clég ngl- mrcn. CNCLMÇÃ ssmblé dscutu prvu sgunt cnclmçã: "Estudnt scundár! Dsd h7 ns qu, n Smn d Pátr, dsprdçs tu nrg mç dsflnd cntnd sb jug fscst. Fz gr tu prtst prmvnd um Cngr _ Dmccrtc n Smn d Ncn-.dd". PRÓXIM SESSÃ Fcu tmbém dlbrd qu trç-fr próxm d 14. ás 20 hrs, srá rlzd ms um sssã prprtór, n sd d U. N. E., pr qul sã cnvdds tds cs gn.ns- d cptl. Entrrá hj Rubn Tptrf 0 "Pdr 11" chgrá dmng á nt, só trcnd n mnhã sgunt "Pdr II". nv d Llyd Brslr qu trnsprt crc d 900 prcnhs, ntrrá n Gunbr, dmng, d 12, á nt, trcnd cs ás 7 h-. s d mnhã d d 13. Hj, ás 14 hrs dvrá trcr "Rubn Tptn", trnsprt nrtmrcn, qu trz grnd cp d mtrl d gurr d FEB, nclusv rmmnt prndd nmg. nd nã h nstruçõs sbr dsmbrqu ds u chgrã "Pdr pl II". Ml cbrd trnsmssã CBE ESTD NDE FIC SEDE D Sü-IüD- DE NÔNIM D.UEIT IMPST * Estd d Prnmbuc ftuu cbrnç lgl; d mpst d trnsmssã, "cu- s mrts", d çõs ttuls d scdds nônms dxds pl cng Bngn L- r pr sr. lfrd Bsts Tgr, prq, tnd scdd sd m lgs, á ntrvítr dst Estd cmpt cbrr, cc m cbru, dps d pg lglmnt Prnmbuc. ntrssd pdu rsttuçã á ntrvn tr prnmbucn qu lh! ndfru prtnsã, dnd mrgm rcurs pr chfp. d Gvrn. uvd, C. E. N E. du prcr fvrvl rcrrnt, qu tv gnh d cus, dvnd rcrbr rsttuçã qu tm dl- rlt. Sm sluçã prblm grícl rst é psgm... 0 cs d mnstr d bstcmnt d Frnç Ár cultvd utrs númrs sgnfctvs Sms um pv rlmnt pbr S Snt- Hlr vltss Brsl Escl, hgn mquns humbt bsts I Nã s pd fzr um s- árs cultvds cm utrs tud sér sbr nss pr-, prduts grícls, cm l<.duçã grícl n sntd d j dã. rrz, v, ccu, cnmlhrr s nsss Índcs d, d-çucr, füã, mndc, tc. pdrã d vd sm rlzr tvrm um umnt ns.gnfnts um trblh prprtv,.prcdd d um nls Vms ssm qu num gru- cnt. ds nsss vrdcrs pssbldds ncssdds. p d 21 prduts grícls, guns dls cnsttund cultur trdcnl, smnt 7 tvrm su ár umntd Tms dt smpr cm mlhr cnscênc qu d mnr nxprssv num Brsl é um nçã pbr. prd d 5 ns. E s vr- Nst fhmtv ná v n-, f jcrms 0s númrs glbs ntvm ntnçã dstrudr. I cl. ár tt cupvd n pís Mut pl cnt-r: nss pdrms cnsttr um st ntrss é qu ps dx bnd-_ lmntávl. Num qun ss ml. cm prqu-m- un 1939 à 1943) s lg-..*. -_.,.»_ "_«*_. *_ «r_ f_f F 1> ufnsm, bndn frs f t s tr d crp lm á sluçã ds sus prblms. Nã é pssvl rptçã d cs sgunt: v qu mnst d bstcmnt d Frnç nã ncntru qu cmprr nst pís d 8 m- I lhõs d qulômtrs qudrds. s númrs d prduçã prsntds á cmtv frnr cs frm tã nxprssvs qu dsnmrm. Hvms d cnvr qu pr nós st cnsttu um flh lmntávl. Vlh, Mund, num hr d ngust, prcur Nv Mund, pr l ch d pssbldds prpgnd, só ncntr mut srrs, mut crdldd, sbrtud, mut psgm. qul qu lrd. Bscnfl dz " mund é Lndrs Tnnt-crnl Nr Mur, Prs. rst é psgm"). cpltã-mdc Thms Grbwcl; I tnnt Jsé Crls cnsttr. E frs d lrd mnstr d Frnç v Mrnd Crr; 2 tnntmcânc, Jm Flrs Prr, tm ms*d um sécul... Nã s pd rlmnt dxr d crtcr sss spcts 2 tnnt-vádr Lucl purmnt vrglns d nss vd Chvs I srgnt-vdr, m Mltn Mrr d Pv. pln sécul XX. Vr.fcms n rldd bnd- MEDLH D R s sprnts vdr Jrg Ml vvnd num rgm d cn ds cmps ppulçã Pncnhs Frnnd d Brrs Mrgd. t prcntgm d prvnm d subsstênc. Enqutt- REVERENCIDS 03 tmnt trrtrl è ns EE. MRTS EM CM- UU. d 15,97, n rgntn d BTE 7,8, n Brsl é d 1,4. D- Trmnd crmn ds mrnd-s nsss númrs cndcrçõs s fcs, qulqur studs fcr ssmbrd cm ndc bx gnrl Ir Ekr prstu sgnfctv tcnt hmngm s mrts d I Grup d u sj gru d cupçã d nss trblh n cmp, Cç, tmbds n cumpr- cnômc d trr. E s su- mnt d dvr. Gst qü mult snsblzu s prsnts, hmngm, m su snglz, f ds ms xprssvs. RECEPÇÃ S FMÍLIS DS CNDECRDS. Fnlznd prgrm, tv lugr rcpçã d cmndnt d Escl ás fml» ds fcs cndcrds. Sb prsdênc d gnrl Ir Ekr d mjr-brgdlr rmnd Trmpwsky, í srvd um *cc_-tl" s prsnts. brms qu ss índc vm bxnd ns últms ns, ms fcrms surprndds. Pr xmpl: ár cultvd cm bcx r d hctrs bxu m 1943 pr 9 ml; cm lff r d 26 ml bxu pr 21 ml; cm bnn r d 84 ml bxu pr 80; cm cfé r d 3 mlhõs d hctrs «dcrscu pr 2 mlhõs; fjã brslr cupv um ár d um mlhã gr cup um ár d 900 ml; ár d mlh r d I bxu pr, _ n_lh s rsms rfrnts á cupçã cnômc d trr nã rgstrm umnt. qudr sgunt mstr bm st: N várs pss, ncsstms d bts d st légu"-... Nã é pssvl qu prmr rgã cnômc, cm 46,16% d xtnsã trrtrl m rlçã Brsl, prsnt pns 1,76% d ár cultvd; qu sgund cm 10,99% d x nsã trrtrl prsnt 16% d ár cultvd qu qunt rgít. cm 25% d xtnsã trrtrl mstr pns, 2,45% d ár cul vd. E-ss númrs rvlm stgnçã n prcss d pvvtmnt d nsss trrs. Exprmm nd ms ncssdd d um pn qu ntgr pís num rtm d prduçã cpz d lvntr nss pdrã d vd, umntnd cnsquntmn ns " cn- sum "pr cpt" cm m- Ár r_ cultvd Püçã _àq d rd d trnsprts. Hc rs) dvms squcr nun qu nss trrn d prblm grícl prcsms d mdds mpls ftvs. Tms ls m várs Estds brslrs qr dtm d sécul pssd Nã s rlz dl d fxçã d hmm prqu nã s crm núcls d cvlzçã n "hntrlnd" I cpzs d dr Ess fnômn rvl qu trblhdr cnfrt cnxplrçã nárquc mp-1 dznt cm nturz num rc ~prt d ltfúnd n. hmm tr d trr nd dmnnd, nã pdm tud qu pd dr dp cntrbur d md nnhum _, ndn c n nmdspr nss nrqucmnt. I m. s ã prcur d utrs rquz d nnhum pís p-j trrs vrgns. Ess plgm d sr cnstruíd cm sub- d hmm brslr ns sus stmçã d prblm grc- rlçõs cm trr é um I. E é pr cus dss sub- cnsqüênc justmn d sstmçã qu trtms s ns- qucmnt m qu vv nss lvurs cm s nsss trr brslr, sm scls, vós qulqur vjnt s sm hgn sm ms d trngr qu pntr nt- trnsprt, sm nd. S Srr d Brsl ncntrrá cs nt Hlr vltss Brsl métds qu Snt-Hlr r- d cr. qu s sus bsrvgstu ns sus mgnífcs l- Çõs srm dêntcs ás d sévrs d vgm. flt d m- culó pssd. El ncntrr cnzçã d lvur dfc- suv, rsã, s msms nc d nsn grícl dz prcsss mpírcs d cultur, ptrn s pns m td ps, msm hmm ml vstd, ml nstlds), blss d c- m&l lmntd nlfbt, rs qu srvm pns pr Hnrl Kstr rfrnd-s spculçã d prçs tud trblh grícl n Brsl sfrm rrsstívl cmplx t n sécul XIX) dz qu s ntrvr nss prgrss ns- grcultrs cntnuvm cm s str mprtnt d c- m-m sstm ds sus ps. nm.! E r cm mut rzã qu M _fcí^s%_sr! ^-ís^tsàbí. trr c0m trflc «<* **" PbíS^l SndSÒS,Çc m3 VS. plt ds sus prblms báscs. vluçã qu pís rgstu, bndnnd mn- smpr prsnt: stms m Um vrdd dvms tr cultur dvrsfcnd cnnquntmnt su prduçã bslutmnt justfcávl mds d sécul XX nã é grícl, qu nã s trnu prmumnt ds nsss ncssd tcds n sécul X_C. Trn- nss sstm cnômc nnl, stbllzu-s, psr d prsnt s msms rrs cr ds ntrns ds nsss cm s ncssár um trblh Intns, um br sncr p- prmsss xtrns. E nã ê Just cntnurms mrcnd trtlc d rcuprçã cnmc ds trrs brslrs pss n msm trrn qud, cm sptnhs d Pqu. pr qu sjms rlmnt n Plgr, pr trr trs vllzds, culturl cnômc _«lymc_. m rlçã_, mnt flnd. RESLUÇÕES PR 0 LISTMENT DE NTURLIZDS s strngrs nã pdm vtr Qulfcçã "x-ffc" íár ds cpts ns Estds mnstr Jsé Lnhrs, d crd cm dcsõs tmds pl Trbunl Suprr Eltrl. bxu cutrs Rsluçõs sbr lstmnt qu. m rsum, sã s sgunts: LISTMENT DE ES- TRNGEIRS E NTU- RLIZDS s strngrs, msm prtdrs d títuls ltrs xpdds n vgênc ds ls n.rcrs nã sã lhtvs. s brslrs nturlzds, prtdrs u nã d ttuls ltrs, dvrã xbr, pr s llrtrm, crt d nturlzçã u ttul dclrtr d cddn brslr, n frm d dcrt-l n. 389, d 25 d brl d prv d ncnldd dvrá sr ft Juntmnt cm rqurmnt d nscrçã. Ns css d nscrçõs, m "c.x- vrtud d qulfcçã ffcl" ttul dclrtr. dvrá sr prsntd té xpdçã ttul ltrl, slv s lstd fr srvdr publc, cs m qu stá dspnsd d prv d cddãn, tndnd dspst ns ^ rtgs d dcrt-.cs n d 8 d brl d QULIFICÇÃ "EX-F- FICI" FR DS CPITIS DS ESTDS "x-ffc" fr ds cpts ds Es- qulfcçã ds srá prcssd pl juz; ltrl rspctv. Prcdd qulfcçã ultmds tds s dlgncs u uts d "x-ffc" qulfc-n srr rmtds, mdtmnt, á Scrtr d Trbunl Rgnl cmptnt Instruçõs rt. 13), Fts s rgsts ncssrs. Scrtr pr~nt& cs uts 0 prsdnt d Trbunl Rgnl, qu frá dls» trbu"ã um rltr. prcdr rvsã d prcss d qulfcçã "cx-ffd" Trbunl Rgnl rdnrá rquvmnt, s tvrm sd bsrvds td= s dspsçõs m vgr u dtrmnrá xclusã, d-d qu vrfqu crrênc d lgum ds cláusuls d cnclmnt. ^^^^^. LIVRS MERICNS EM EXPSIÇÃ Inugurn-s ntm, ás 17 hrs, n sbr-lj d sscçã ds Emprgds n Cmrc, xpsçã ds lvrs nrt-mrcns. crmn f prsdd pl mbxdr dlf Brl Júnr, tnd dd culturl Wllm Rx Crwfrd prnuncd um cnfrnc sbr lvr mrcn, ncl d um sér d plstrs sbr tm. xpsçã mprssnu grdvlmnt pl su prft rgnzçã, pdnd-s prcr nã só vrdd ds ssunts cm prgrss d ndustr gráfc nrt-mrcn. publc pdrá vstá-l ds 10 ás hrs, drmnt. Esgtd ltçã d Ht nlndtnb Drçã d Htl Qutndnh cmuníc s sus prsds mgs qu só pdrá ctr hspds prtr d próxm sgund-fr, m vrtud d ltçã d htl str ntrmnt sgtd. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^^«^^flffljq^ 5_BSft ^^

4 r Crc S.. DIÁRI CRIC Drtr: Hrcl d Crvlh J nr, prsdnt; Dntn Jbm, scrtr; J B ulnr&s. grnt PRÇ TIRDENTES. 77 Tlfns: Drçt _.!..1)23 S2-1786; Scrtr: ; Rdçã: ; Grnr.: ; Publ cdd: ; fcns: NU Ml. 1.0 VULS- rj 0.40; r$ 0.G0. ssnturs: nul, s dmngs, Cr$ 0,50. Pr vir, r$ 00,00; smstrl, Cr$ 50,00. í SllPIlRRIS: Sl Pul, run Xvr d Tldn, 84. I nd. tl.: B; Bl Hrznt, ru d Bl, 910, tl.: Curtb ru Zmnh Lm, 220, E vv p ds pbrs! Cx d psntdr Pnsõs ds Srvç Públcs d Estd dc R nfrmu-ns un. cntrbunt nã tnd, m bslut, s fnldds pr qu f crd. ssl-tnc scl d ç- BLETIM L0 DI PR J QUE PRENDER? QUIM DE SLES. Estd é, ntr tds s nsttuçõs cncbds crds pl cérbr humn, ms sujt prcncts qu. x"só"xlst n ppl. El n&; cm dvd vn. chmr. ssst s qu s Invldm, muts dls pl mns, d uxl s qu dcm, j prftmnt ncrnts uns N XVIII 11 VIII 1945 N * #--_) ^#»_L^#<»»»#^^^^^f<s»->#-r»*. nss pnã Dmggs vulgrs ESTÃ snd nuncds mprtnts mdds d gvrn, n sntd d mlhrr stuçã ds srvdrs públcs. Tds s xtrnumrrls d Prftur srã ftvds, mdnt um prfuntr prv d hbltçã, d crd cm dcrt d rjustmnt ds qudrs vncmnts d pss d muncíp, qu v trzr utrs vntgns pr s dms srvdrs. Pr utr ld, Gvrn Fdrl cgt d umntr rmunrçã ds funcnárs d Unã, dps ds Insstnts pls qu lhs drgrm Imprns s rgnzçõs rprsnttvs d clss- Está sltnd & vst ntut mrmnt ltrl ds mdds ctds, s bm qu ls m s msms s justlfqum, dnt d spnts cust d vd d crátr d vrddr nqüdd qu rvstm crts stuçõs n funcrlsm, ps sstm d ds pss dus mdds é únc cs vrddrmnt pdrnzd pl DSP. Mut mbr nã crdtms qu DSP vnh suprlmr ts stuçõs ps h smpr um prt fls ns sus ls rgulmnts pr nd scp fvrtsm nã vms prqu nã ns rgzjrms cm tds s mdds qu vnhm mnrr srt ds srvdrs d Estd. Pr ss msm, jms cssms d clmr cntr dscs cm qu Unã vnh ncrnd prblm d um justmnt grl d vncmnts á cnjuntur crd cm trmnd nflçã ds prçs. usênc d qulqur prvdnc nss sntd r tnt ms bsurd qunt gvrn dcd umntr pr dcrt s slárs d ndustr d cmrc. S ss pltc rrjd s fundv n nrmldd d stuçã, qu rvl um umnt sm prcdnts n cust d vd, nã vms pr qu Estd s rcusv cncdr sus srvdrs qu dv s mprgds d mprss prtculrs, n su vlh cstum d fzr brrtds cm chpéu lh. vrdd, prém, é qu gvrn sô s lmbru d rslvt-r prblm qund vu qu ná hv utr rméd snã cmnhr pr s lçõs. própr sr. Smõs Lps, qu s dclrv nã h mult cntr umnt dznd qu nâ rm s vncmnts qu dvm subr, ms s prçs qu dvm bxr tmbm çr pssu mnfstr-s smpátc á mlhr qu h tnt s rclm. Pr utr ld, bm sbms qu s Ilusórs umnts d funcnárs mprgds sã pur xpdnt dmgógc d qu stá lnçnd mã gvrn, um vz qu nã s nlcm s mdds cnômcs ncssárs cmbtr nflçã. E pr mstrr té qu pnt v flt d crtér sr.dd ds nsss drgnts nss prtculr, bst ctr um dclrçã ft ntm pl prsdnt d DSP um rprtr d " Glb": "Est mdd trá crtmnt d sr Studd d md qu pv nã sj scrfcd cm crçã d nvs mpsts pr tndr àqul prvdnc". r ss, ms s gvrn nã crr nvs mpsts, ntã cm qn dnhr v nfrntr nv umnt? D nd rrncrá l, num rçmnt dfctár, vrb rnurd pr ss nrm lvçã d dsps? Está clr qu d nvs trtbuts, s qus vã grvr nd ms vd cr cm qu brcjms. Qu Imprt, prém, s nsss gvrnnts s stuçá s trnrá pr tnd? Su prgrm é ludr pv, ngnr s funcnárs públcs, mstfcr prrd s mprgds m grl cm um nv drrm d ppl pntd, fm d qu tds s curvm rvrnts nt "p ds pbrs", ns vésprs d plt d 2 d dzmbr. S s mnbrs "qurcmlsts" vngrm, ppulrdd d dtdr, rfrncd pls flss umnts, srá ml cmnh ndd pr nugurçã d um nv "curt prd". Sc s pns d gtulsm frcssrm, ntã um prtun dfnçã fvr d gnrl Dutr lvr cnddt stnsv cntngnt dss ppulrdd, num tnttv d slvr s dds, já qu s trm d s nés. Tud Iss, cnvnhms, é mut ngênu mut vulgr. funcnlsm publc sb mlhr qu nnguém qu dv umnt d vncmnts clmr d Imprns lvr, qul vm tcnd rjmnt gvrn num d sus pnts ms vulnrávs: dscs pl trgéd ds srvdrs d Estd brçs cm ncrívl cust d vd. s crtcs ds jrns sm-s gr prxmçã ds lçõs, m cujs vésprs s nsss drgnts cudm d prcr smpátcs. Ná spr, ps, dtdur qu grtdã d funcnlsm s cnvrt n crmnt d um rgm ds, crctrzd pl dsptc trtmnt qu du sus srvdrs, sbrtud s ms mdsts, sujts á férul humlhnt dsumn d DSP. N tmp m qu prcurv mtr s fscsts, sr. Utúl Vrgs gstv d tcr s "dmggs vulgrs", qu l ftv vtr ms prfund ds dsprzs. Hj, dnt dc crts xpdnts grssrs usds pls nsss gvrnnts pr ngnr s msss, é qu pdríms ph~ cr-lhs, cm justç, frrt dss qulfctv prbrs. n - nã cncd s _.mpr_tms qu s sus dms cngênrs fcultm s sus sscds. Um xmpl: sr. Jsé Bbr, rsdnt m Engnhc, mprgd d Cmpnh Br- I slr d Águs Esgts, d Ntró, cntrbuu muts ns pr Cx. Um d dsgrç f su ncntr. dcu grvmnt, mpssbltd d trblhr. N fss bnmrnc d Cmpnh nã str ms vv, ps m nd f uxld pl lnsttuçã.. Ess é, pns, um ds mut css dlrs, vrfcávs qulqur hr. lás, n mr nd dss. dcntd gnrsdd d Es.d Nv pr cm s pbrs.s vrfc nsss mmnts cm fts cncrts. E vv "P <33 pbrs!" «V * Um mdd.. ":,.-. d T. S. E. SUPERIR Trbunl Eltrl trvés d plvr d su prsdnt ds dms mmbrs, tm dclrd qu plt prsdncl s rlzrá, d qulqur mnr, 2 d dzmbr. Pr rs. um sér d prvdncs têm sd tmds, n0 sntd d fcltr s trblhs ltrs. -Pr -s msm, cusu cstrnhz, rsluçã d nt-ntm dqul grég rgã, dtrmnnd qu,s rqurmnts d lstmnts dvm sr ntrgus psslmnt pl cnddt ltr. Mtvcu ss dlbrçã um rcurs ntrp-t pl Trbunl Rcrnl d R Grnd d Ru f. nd n,fm nuld rsluçã d Trbunl Rgrnl d Dstrt Fdrl, qu prmtír ntrg ds pps pr qulqur pss. Pr mns luvávs qu ps-.m sr. ntuts u dtrmnrm *s prvdênc, d T, S. E. é d vr s suns cnsqüêncs. cngstnm nt d fntr^dns n* "guchts" s fl-, qn ftlmnt s frmrã. Mut gnt dxrá d s lstr ps mtd, gr tmd, brgrá nrd d t_-m_> um tm pnpncõs durnt d. T. S. E., crtmnt, mdtrá, mlhr sbr mtr. rtfcnd prvdpnm bsurd nd mns pr lstmnt tul. * «* Lá cá... dts nr prt. Um lsss prcn-.ts é pr-..ç7r»\ qu dá nsn prmr, julgnd ms mprtnt qu s- «undrl, qund ^t é, pr tds s títuls, mut ms t--.ll vntjs s ntrsss d hmm d qu qul. nstruçã prmr dv sr, n mlhr hpóts, um prprçã, sl d spr d nsn scundár. Clr qu nm tds s mnns ds scls publcs s mstrrã pts prssgur ns studs, r mut lém d.curs pr*- lmnr; prém numrss ná d rvlr ndscutívl tndnc pr curs0 d humnldds, st ó. pr qusçã! dqul cbdl d cultur qu rmr pr nfrntr vd m sus dvrss ns ms dfícs prfssõs lbrs, D mu tmp d mnn d scl publc, qunts cmpnhrs cnhc, n mu v lh Srr, dtds d xtrrdnr ntlgênc, d vvcdd mntl rlmnt fnmnl qu cbrm judnd s ps vndr rpdurs crn sc, tucnh lmb curtd d prc, qund su vcçã vrddr lhs ndcv utr dstn? 1 s ps nã frm culpds, prqu s ms d frtun nã lhs prmt dr s flhs snã nstruçã rudmntr grtut ds scls stdus munclpls. E tdv dvr d Estd é fcultr nsn scrndrl qunts s prpnhm dqurr prvlg d bs humndds. Est é dl tds s nt; ms sã ls sfxds pls mus xmpls ds mrcdrs d n">ln sbrtud n vtms d dslnt dnt d pltc d v--vm d0 mns-. tr d Educçã, hmm n-- lgnt cult, ms frc d vntd, d sluçõs cntrdltrs,d ttuds tltubnts. mr prt ds luns d stblcmnts d nsn scundr nã pd rcr cm s dspss, cm cnstnt cmpr d lvrs ddátcs d prç xrbtnt, qu sã nulmnt substtuíds pr prtgr um utr u um lvrr. nvés: gvrn dvr mhtr numrss clégs lcéus grtuts u qus grtu- CRTS UM FC m NTÍCI? Num- trr m Qü.tí..s julgm jrnlsts, s um pqun sçã pr dscutr tás s âàs s ssunts d jrnllsm, _, pr Jqum Mnl. çõs dmcrátcs. N Brsl ts hls rsrvr lugrs n gvrn nrrgu s Estds; d crts studnts, pl su Muncps ncumbênc d Intlgênc plcçã. pudsnsn prmár. Qunt curs d humndds, fundu um stblcmnt, um únc, chmd mdl, d crd cm qul hã d dptr s sus prgrms nsn s lcus prtculrs, ntrgus qus tds drçõs ndns qu s trnsfrmm m ns.rumnts purmnt d cmrc, sm mnr cnsdrçã pl n"n çm máxm xclusv prcupçã d ufrr lucrs, ms lucrs c só lucrs. Há xnçõs nss prtc pcmns d scrlég. Há drtrs d clégs qu xrcm mnstér d nsn, scund^l cm u ms lt sprt d bngçã dsprndmnsm n& só prndr d grç, cm tr pgs pl Estd tds s sus dspss d vstur lmntçã. Sr dnhsr ms bm mprgd ds rçmnt fdrs, stdus muncps. Prc té qu stu scrvr pr s hbtnts d fgnstâ. N Brsl rgr é fchr scls, st tm sd pltc. d sr. Bndt Vldrs m Mns. Qu dnt prndr lr scrvr. s s nlfbts pdm prftmnt sr tud.nst p?, dsd lnsp?tr d qurrã té chf d gvrn ds mrs ms rcs Estds d Fdrçã? pnã ds ltrs.^.j.j.^._.<r^.^._>^.^j.<-^_>-«-_> < «- < -^»»»-^-*--^-*,---^--^-> * ** * -*~ s crts pr st sçã stã sujts cndnsçã mrt d [cfé NENHUM ntrss tms d dfndr mnultur. Ms cnst d nss prgrm d trblh, n trrn cnômc, dfs, ds culturs trdcns. sss msms culturs qu ssgurrm durnt mut tmp um crt stbldd n nss sstm cnmc-fnnncr. Um d. prblms qul n& dvms fcr ndfrnts é- ss d cfé. Nss prdut s bsu nss grndz, nl s ssntu nss prósrírídd ntrn, nl s frtl^u nss prjçã ntrncnl. SrVms, prém, ns ultms tr «s, um vrddr clmdd n pltc ncnl d cffé. Grtm s lvr- Vms rjr Brsl Crt d plçã «J Dstrt Fdrl, á smlhnç d nss Itmrt, m ntém um gvnd rspt chmd "sprt d cs". Ess splrt é um spéc d tbu, ntcávl mdfcvl. Nm smpr, prém, "sprt d cs" cnsgu vncr çã d tmp. Nst mmnt d prfunds m dfcçõs, s dés nvs rgm cntr s vlhrs, pr ms vnrnds qu ls sjm. Um ds trdçõs d Crt d plçã, mntd té hj, r julgmnt scrt. s ms ds vzs, sm ncssldd lgum. gr, sprt mdrn rgu cntr "splrt d cs". Nã hvrá dutr lvr Slzr vstu su rgm cm msm dsfrc d nz-í». csm: gurr cmun.m. dtu msm prxt d Htlr Mussln pr submtr Nçã á trn sflxnt d su vntd, E chgu msm sr ms rlst qu r, ps lmnh Itál mntnhm rlçõs cm á U.R.S.S. mrch ds cntclmnts, ntrtnt, mdfcu mut dutr Slzr. dspt d su tms, m mltrtr dmcrc, trvés d mprns drgd d Lsb, dutr Slzr stá fruxnd s crds. t Um tlgrm d Lsb, Já publcd n mprns, pl prmr vz prcrm rtrts d mrchl Jsph Stln ns prmrs pgns ds Jrns prtuguss. s ms utrzds julgm qu ft prnunc vntul rstblcmnt ds rlçõs d Prtugl cm Rúss. utr Slzr vnçu um bcd, cm vêm s ltrs. lrms ss tlgrm, rcrdm-ns d qu pr qu hv msm cs. nss DIP prb, tsnnntmnt, fg d sr. Stln ns Jrns brslrs. dqul qu trnsgrdss rdm d órgã fscst d Gvrn. Dps smpr "dps", ps l ncrr mut cs d dstn cprchs brrm-s s prtrs. E té DIP chgu clcr um grnd rtrt d chf d Gvrn d U.R.S.S., n Ttr Munctp, ld d utr mut nss cnhcd, pr csã d um cmc. sr. ntôn Frr. drtr d DIP d Prtugl, stv pr qu prndu s métds d nss Estd Nv. *. * * s ncênds.l.\j-jjb PFuRJáS Um ltr scrv-ns sbr ssunt. Cmnt um tópc d um ds nfrss jrns dz qu s tcds ppulrs "fzm prt d jg d qurmsm, ssm cm gsln, fcnd mbs m prmr pln d qu cnvncnrm chmr mrcd ngr". Nrr mssvst; "Nu zn flumnns d Prb d Sul, Trs Rs Spuc, vrfcrm-s css vrddrmnt nédts, tnt nssm qu, m Prb, tcd só é frncd cmrcnts qu fzr prt d "Qurms". D vz m qund há um dmnstrçã d frç mndnd dstrbur á pbrz lguns mtrs ds dts tcds, rrncds s fbrcnts pr ss mblzm-s tds s lmnts d prftur lcl qu, fznd bstrçã d prft lcl, põ-s su ntr dspr. Em Trs Rs só rcb tcd ppulr um fbrcnt d bls d çúcr, chf d "qurmsm lcl" m fns rns um cddã stblcd m zn ltfundr Qu nã põ vnd prdut qu rcb d Crdnçã". L. B.. EM BEL H- RIZNTE b srs. Sbstã Dnbrt Prm J. lvr Bl, m crt st jrnl, dscrvm s srvçs d L. B.. m Mns Grs. Dzm qu, m Bl Hrznt, mntm ms d 150 tubrculss, ns mlhrs sntórs. Tds têm cnfrt, rméds, mdc, tc. í fcm 3 dclrçõs ds mssvsts: LIX N CIDDE D um ltr ssídu: " clt c lx n R stá dsprcnd. gr é d ru I d Mrç, m pln cntr d cdd, qu ns chg cmuncçã: há um smn nã s rclh lx dss ru". D ESTD D RI sr. tlb Crsp d üvr rfr-s ás brs qu tul gvrn flumnns dz tr rím^. ^ strds d rdgm nd xst n sl flumnns nã srm s dus ms úts mbs fts pls x-gvrndrs Rul Vg r Prrrs, snd qu prmr prcdu cnstruçã d qu d Ntró v té Frburg sgund qu rcbu nm d rfrd xprsdnt, strd "Rul Vg". qu prtnd d Crdr, d Cntgl, v trmnr m Sã Fdls. mssvst trmn cm sts plvrs: "gr vrdd é sgulnt: suds ntrvntr r Prrrs, cm um rçmnt d mn d qurnt ml cnts, lvu grnds mlhrmnts tds s muncps flumnnss; Grup Esclrs mgnífcs strds d rdgm, águ sgts, grnd Pnt "r Prrrs" m Itcár cm cmplmnt dxu E-td sm dvds um sld d prt d cnts. Dps d mrt, su dgn rmã, dsmbrgdr td Prrrs, f crtrt d pz, nd dclru qu su lustr rmã nã tnh bns d frtun dclrr". Nv psss mrrrm crbnzds dntr d ônbus S. PUL, 10 Prss Prg) N vznh cdd d Cmpns, rgstu-s um dlrs cdnt cm um ônbus qu rcb gsln, qund um pssgr d cltv, ndvrtldmnt, rscu um fósfr próxm cmbustívl, prduznd um xplsã, cnsquntmnt, grnds chms, qu nvlvrm vcul, Impdmnt d sd mdt ds pssgrs qu s ncntrvm n ntrr d crr. Em cnsqüênc nv psss mrrrm crbnzds vrs utrs sfrrm qumdurs d nturz grv, BSTÁCUL ENSI- N PRFISSINL S.-UB..- d 3* pg.) 1 cruzr pr d. s d 2 ds, s d 3 trs s d 4 qutr. h, ss ná s,.." E rpórtr d DSP rmt plstr. "Prcbms qu sr, Rubns d ssunçã nã stv gstnd mult d nss ndlscrçã. Tmbm nã nsstms". Dzms nós, gr, qu sr. ssunçã nã cmprndu é qu stmul trn-s ncssr nã á ssdudd ds qu já stã cursnd Escl. ms ngrss m mss n msm. NECESSIDDE E RELIDDE Nss msm numr, "Rvst" d DSP clcul qu S. Pul prcsrá d nvs rtífcs pr n Brsl d 15 ml. Pr tndr ss flt d mã d br, qu cd vz s frá mr cm dsnvlvmnt d ndustrlzçã, prsnt-s sgunt qudr rl d rlzçõs n trrn d nsn prfssnl n n pssd: 13 _cls Técncs, cm luns. 10 Escls Industrs, cm luns. 22 Escls Fdrs- 32 Escls Equprds. 11 Rcnhcds. E Esc Técnc Ncnl, mr d tds, pdrã, nst n d 1945 stá nsnnd pr frmr 274 csturrs, mdsts, flrsts chplrs... Crt, st sr ntrssnt cm prncp d cnvrs s Brsl stvss mpnhd m rrbtr d Prs Nv Yrk s ssus ctrs d ldrnç ns mds... Ngd prvmnt rcurs d Prcurdr Grl d Dstrt Fdrl rsluçã tmd pl Trbunl Rgnl Eltrl s lsts d qulfcçã d IPC n Puí drs, grtm s xprtdrs ms Julgmnt scrt, tud gvrn s mntém Indfrnt. Nâ é pr cs j cs f rslvd n sssã d nt-ntm, d 2.» Cqu, nrsntnd m 1939 um mr Crlmnl. Qund pr- " sdnt Qllvtr. Sbrnh r*» cultvd d crc d,,11v,,,.,,,,,. tàsm d hct^s r =^ ^ ^ mlm u g.vlh.,.>.. ^ ^ ^r f f d &c0rú cm s prxs, dsmbrcr.:wrí n v-^rn" Mr Nlsn Hungr pdu pgvrn d Puí «b mut bm qu, m um plt lvr hnst, srá frgrsmnt drrtd. Pr ss, ntrvntr s sus utrdds s dsmndm m vlêncs cntr s dvrsárs, nã scpnd, Sb prsdênc d dsmbnrgdr frn Cst, runu-s ntm Trbunl Rgnl Eltrl. Entr s rsluçõs tmds, fgurm prvçã d ndcçã ds nms ds juzs prprdrs ns lcldds d mpá, Fz d Igussu Trncá; ngd prvmnt rcurs ntrpst pl Prcurdr Grl d Dstrt Fdrl, d dcsã d juz Cunh Vscncls qu dspchnd lstmnt cntúd s ums ds lstds cx-fc, qu cmpõm Mnstér Publc lcl, dxu d qulfcr mr dc sus nmbrs sb lgçã d qu sus nms cnstm d lst nvd pl rdm ds d- Nvs ncênds s rprduzm nvs dsgrçs sã smmsm, s juzs Íntgrs qu ds. Fmíls sm tt, mcfé cup gv s dcréscm vlnt num qünqüên rflt bndn j ">-\ u s cnl. p1-"!! umnt su prduçã, mlh- r sus ptçòs s?"* tpn» cn-.".nm mlhr mrcd ns gt^ds UPds. dfs clp-^ prdut básc... çcónnm hrn^lr s. rpc E ^crdtms qu un nv rntçã p:s mprmr drtrzs ms sgurs pr u ffé brslr nã dsp*rç tã trgcmnt» m stá cntcnd. çõs, ssstu sus btrs cntr "srt d cs", plvr s rgumnts dsr mgstrd tvrm um grnd ft. E d hj pr dnt tds s julgmnts d Crt srã públcs. Há, m utrs órgãs d dmnstçã fdrl, muts prxs bslts qu dvm sr blds dfntvmnt. Prcsms rjr Brsl. nã qurm mnchr tg cm um submssã trv s cprchs d fscsm ndígn. s ltrs lmbrm-s, cttmnt, ds ncênds qu d_strurm cntns d lrs pbrs cfrm lgums vds. gvrn t?v prss cm curr s sus dvrsárs cm utrs dsss ncênds. Tl, prém, f clmr qu s lvn u u Trbunl <c Sgurnç nã pud.dxr d pntr s vrddrs culpds: s utrdds qu hvm ft nquért. gr, nst f? d lut p- Utc. vltm s cèvs d Trsn * s tngr d vrmlh. vgds; nã srá mtv d dvluçã d ttul pl rgnzdr d lst, ft d str nm d ltr scrt pl rtgrf smplfcd u pl tmlgc; é lct lstnd cx-fcl rquru drtmnt juz prcssnt rtfcçã d qusqur ds rqusts ndspnsávs su qulfcçã u prnchmnt d mssã, dvnd nstrur cm prv hábl qund s trtr d ncnldd u dd. IRREGULRIDDES NS LISTS DE QULIFICÇÃ EX-FÍCI D I.. P. C. Kf>rl fm. ntut d gvrn puns stá clr: cusr psçã. Num ds últms ncênds, um dntst qu xrc crg d prsdnt d Cnslh mn. tíàtvò d Estd, mprvsu um cmc, pr. cusr s srs. Mts límp, I Esmrgd d Frts utrs mmbrs d U.D.N. cn r dntsc. Ilumnd pl clrã rubr ds fgurs, dntst vcfrv, lu- I cnd. Ms, pv qu sb cm qum vv, cbu dnd um dsfch dgn á cn d trgéd; vu strpltsmnt fgs rdr. N Scrtr d Trbunl Rgnl Eltrl ftbms sgunt cmuncçã: "Cm rfrnc á ntc publcd m um vsprtn crc d qu Trbunl Rgnl Eltrl d Dstrt Fdrl durnt su sssã d 8 d crrnt, fz rfrnds ás rrgulrdds cntds ns lsts d qulfcçã "cx-fc" rgnzds pl Insttut d psntdr Pnsõs ds Cmrcrs, sclrc Scrtr d msm Trbunl qu huv quvc n ntc, s, qu, durnt sssã juz Emnnul Sdré, tm p d sus clgs, lmntu md pcl qul Instüut ds Indus-* trrs rgnzu sus rlçõs, rssltnd trblh nvd pl Insttut ds Çmrcrls qu prsntu, h prz d prrrgçã» um srvç prft". Cmpnnts d F.E.B. qu s chm m Prs Mnstér ds Rlçõs Extrrs rcbu cmuncçã d Embxd d Brsl m Prs, fm d sr trnsmtd s» rspctvs fmíls, d qu s chm cm súd nqul cpt, s sgunts cmpnnts d FEB: tnnt Vcnt Mzzl, pr Lúc Mzzl, ru Durt Lpld, 9, Sã Pul; tnnt Ll Vl pr Mr Jsé Ll, ru Brã d R Brnc, 1341, Lp, Prná; tnnt lmp Flh, pr Jã lmp lvr, ru Snt ntôn. 651, Ntl. R Grnd d Nrt; tnnt Frnnd Frt, pr Mrphls Frt, ru Frncsc Murtr, 5. pt. 27, R; tnnt Wdh Cury, pr Lucy Cury, ru Dr. Clstn, 183. Ntró; tnnt Clmnt Slv, pr Luc Slv, ru Crngl, 62 Bl Hrznt, tnnt ruj Guds, pr Slt, ru Vscnd d Prjá, 486, R; Cb Jrg Brz. pr Jcsé Brz, ru Prná, 206; urnhs, S. Pul; sldd Itmr Ctn, pr n Ctrn Cruz Crr. Vl Rnscnç, Bl Hrznt. Cndcrds lts ptnts d Exrct mrcn Rllu-s, n» trd d htím, n Pnl d Ctu;, crmn d» ntrg T cndücrm;f!5 d rdm d Márt rnáutc ns g nr Jr C, Ekr,, Jhn K. Cnfln Bnjmm W, Chdlw crnl rl Nlsn. t, quê í prsdd pl «r. tul Vrg», cmprcrm ltns ptnts du rnáutc t, ns snhrs Ir. Ekr, Slgd Vlh Lz Smp. Trmlnnd slndd, chf du Gvrn, qu s nfhuv hdnd Blns svs. dlf Btrl Slgd Flh, drgu brvs plvrs d snudçü s grcds, xltndu-lhs c ppvcfn qu hvm prstd n Brsl, tnd gnrl Knltr, :n nm d sus cmpnhrs, grdcd n hnrs dutçsó, cntund su grnldlln ppls cnnhnsns hmng«ns qu lh ct.l snd prstds m nss ps, d nd lvrá ms vv mprsslí d crscnt prgrss qus vm tngnd m td» str»* d. tu t.dd». Bm, ugur stms mtds num úrrüb-tl. Qu é ntc? prgunt vcê. Prcur m vã um dfnçã ntrmnt stsftór M cmptnt jrnlst mlcur rvrd) Dutr d Mnzs c cpz d ncntr-l. E ms fácl dzr qu ntc é tud qul.-uc um lmm cm fr pr ntcs cnsdr ntc st tz lmbrr splndd dfnçã qu Már d ndrd du d cnt, qund lh prguntrm qus s mlhrs cnts brslrs. "Cnt é tud qul qu ltr chm cnt", f ms u mns qu dss.ss grnd scrtr. Ntc srá tud qul qu ltr sntn ncssdd d lr. E sbr st, s,"_urms" Gtúl nã dr nts um glp, hvms d cnvrsr clmmnt, dqu tmps. Pr nqunt bst qu vcê tnh m vst qu, nã pdnd um jrnl publcr tds s ntcs, dv slh-ls dscrd cm publc qu l s dstn, cm quntdd quldd d psss qum ntrssrá cd dtrmnd ntc, ssm pr dnt. Cm prtc vcê vrá qu é mut ms frl dfnr qu uft è ntc d qu sl.r xtmnt qu tm vlr cm ntc, pr utrs nlvrs, n su mr s ntcs só pdm sr rcnhcds qund cmprds um cm s utrs, E qu lhcfcrç "rt- E qu lh frç "rtmtc ds ntcs", curs tnttv d frg Bnstnn "Edfng th Dnys Nws) pr dfnr qu é ntc. El dv nt zr qu nã vl nd cm ntc: "Um hmm cmum mns um vd cmum, gul Zr. Um hmm cmum ms um vntur xtrrdnár, gul Ntc. Um mrd cmum ms un sps cmum, gul Zr. Um mrd ms trs spss, gul Ntc. Um cx d bnc mh um sps ms st flhs, Igul Zr Um cnx d bnc mns Cr$ ,00, gul Ntc. Um crst ms um prs* dnt d bnc, mns Cr$ ,00, gul Ntlt. E ssm pr dnt, té qu cncluí: Um hmm cmum ms um vd cmum d 79 n», gul Zr. Um hmm cmum ms um vd cmum d 100 ns, gul Ntc, E nst ncntrrá v mntr pr mut rflxã. Ms d rpnt l d vrfcr qu um vd ntrmnt cmum d um fml pd sr ntclá s vcê trnsfrm-l num rprtgm sbr s dsvnturs d vd d um fnl cmum: flt dc fjã, crst d nsn, d rup, d cs... Ms nã f mt, pr nqunt. Snã m vz dc jrnllsm v"é strá nrqucnd pns n fun ds ltrts frcssds. ntm, n Justç fm dc trtr d cs crd cm dcsã d Trbunl Suprr Eltrl, mndnd qu s rqurmnts d lstmnt sjm ntrgus psslmnl pls rqurnts s crtórs s srs. Mzrt Lg Brbs Um Sbrnh stvrm, ntm, m dmrd cnfrênc cm mn.tr d Justç.» -».» hmngm d Rtry Chb mbxdr d Frnç RtVy Club d R d Jnr hmngu, ntm, m su lmç hbdmdár Rpublc Frncs, n pss d gnrl Frnçs d str, mbxdr d pís mg, n Brsl. pós s uvr Mrslhs, r.rn prfssr Lnd Rbr fz sudçã d Scdd lustr dplmt, tnd hmngd, sgur, prfrd um plstr, n qul ulscu stuçã cnmc d Frnç nuncu próxm vnd R d um Exp:çã spclmnt dstnd mstrr s brslrs, m rcnhcmnt á su sldndd, cm subsstrm cs sfrmnts, gên crdr ddcçã trblh dg frncss. Rcusu-s pgr vncmns d cnvcçã Estd d Mns Grs ngu-s pgr vncttns tl Grld J:.é d Cst, qu, cnvnd pr srvç l-, v d Exrct, ptr ptls vk-tts t su cr. cvl. Dsd m d 1043 tv ntòré nscló suspns ss pgmnt. Rcrrnd pr nstr sup.nuv., lv l d cus ssgurd pr dccsã unnm du Cm ssãn. Estuds Ngócs I. tdus, I prvd pl chf d Guvr- n.

5 DIÁRI CRIC R d Jnr, Sábd, 11 d gst d 194S ^rã nnnlds s srwrs lc VÁRIS FTS PLICIIS GRESSÕES prsntnd hmtm n ^ qurr. frmnts cntuss, prduzds pr fc, n rlh squrd ns mãs, c^rnrcu ntm á dgc d 16." Dstrt Plcl dms-s ctt Mlvn Slv, mrdr á ru Srfm d lvr n. 20, cs 11, qu s quxu cmssár d srvç hv. sd brutlmnt grdd pl ndvídu ugu"t d Pul, rsdnt n cs n. 10, dqul, v1. T? dps chgu qul dgc cusd qu. dn- d xpnsã ód d qu stv pssdd, prd" cm- j pnsur, pó nvctvr u- I trdd cm nlvrs d. bx clã, trmnu mçnd quxr. t"rb:-rt ndvídu f utud m flgrnt, pr dsct á utrdd. funcnr d Estrd F:rr Cntrl d Br"l, Cr;~ F-ívrá Gdó, csd cm 26 ns d dd mrdr á s rd d Engnh n. 101, m Bngú. qund, n mdru gph d rtf-m rgrssv sznh d trblh, f ssltd n prtã d su rsdênc p- "m ndvídu qu nvrgv frd d crtr d Dpr trnt ds Crrs Tlgrf.fs, qu tntu vlnt I. Indgrpd cm rsrtnc qu vtm rsntu ds-ntí»"d cm s sus rpt^cs grts d scrr. ss.ltp.t scu d um fc <.rdu-, nrdnz^rl^ Y* frrp ns cntuss nó brç rt. Clrc, dps d scrrd n Bnt] Crls Chgs, cmprcu â dlgc d 27. Dtrt Plcl, nd cmunlcu f«>t.n p cmssár lv, l d srvç. RTKtTNr JSf FERREI- R, brslr, c-d, cm 39 n», lvrdr, mrdr n 3- trd d Srrç, sm numr, quxu-s cmssár d pc.-vnr, trt Plcl, d hvr sd -_, j rlc-tgfnj d 26 DS" j Dr. Nwtn Mctt Médc GINECLGI - PER. CES - PRTS Cnsultór : V. RI BRNC, 108 s/502 TEL Ed. Mrtnr. 2-.., 4s., 6s. 9 ás 12 grdd scs pnt-pê!> pls lvrdrs Frrcsc Cr- >-l d-. Snts, brslr prt, cm 18 ns Sbstã Edurd Brbs, rsdnt á strd d Mngrtb, sm numr. ISUR PEREIR D CS- T, brslrc sv-r, cm 25 ns d Idd, mrdr ru Vscnd Duprt n. 16, n-1 t Scrr tm. á trd, f grdd nvlh, m frnt á su rsrv^r-. p ndvídu lu Frrr, brslr, sltr, cm 28 n, sm prfssã mrdr ru pnt d zvd n. 16. grssr vdu-s tnd vtm.,- sfrrá frmn ncs n brç0 squrd sd rclhd nr um mbulânc d Pst Cntrl d sslstnc. qu fr slctd nls guprdscv" hs F dd cênc d crrnc cmssár d srvç r. ""-gc d 13. Dstrt Plcl. ds Rbr, mrdr & ru Gnrl Rc n. 243, f ulhd pr um bnd, llnhu "gur Fbrc", d numr nâ dntfcd, n squn dqul ru cm d Bm Pstr. vtm, qu sfru smgmnt d pé squrd f r.- clhd pr um mbulânc * nrnd n Hsptl d Prn- TENTTIV DE SU1- CIDI Pr mfjvs qu nã qus rvlr tntu ntm cntr xstênc, trnd-s d 1 ndr d dfc n. 334 d ru Vluntárs d Pátr, nd rsd n prtmnt 201, dmstç Hld d Slvr, brn, cm 30 ns. trslucd f rclhd pr um mbulânc ntrnd m std grv n Hspt Mgul Cut. ; ft f lvd cnhcmnt d cmssár d srvç n dlgc d 3 Dstrt Plcl. VNDERI^I D CST, QUED brmr, mdr á ru F- Qusnd vjv ntm m p Nn n. 29, mtsxu-s urm brc d Ntró pr s crrksr d srvç n l t c.tl, sr. Jsé d Slv Nvs, prtuguês, csd, trc d 23." rv.st.ht Ptj d u qupnd trnsv pl cm 66 ns d dr.d rsdnt á ru Gustv Crnm m T, fr n rdh<. «mc.vd nr Jsé d» t.l, rs!dnt n préd n. 160 d rfrd tru-s cu mr. n. 203 prtmnt 801, ds- ru. sr. J~é f rtrd cnduzd- Pt Cntrl d ssstnc, pr prsntr sc- TRPTüt.-S ut n drgd pt rçõs gnrlzds. sr. ntôn Jqum Ds d cmssár d 7 Dstrt! Slv, qund trfgv ntm [ Plcl, Jv cênc d ft nl ru Rdrg Slv trp- lu dmsc Mr Brrt cm 3< p-nc sltr rcdnt á ru Snhr ds psss n vtm qu sfru frlmnt crt.ts n r>rn psurd scrçõs, f rclhd p um mbulânc scrrd n P=t Cntrl d s"l.tncl. mrst f dtd utud m flgrnt nq dlgc d 7. Dstrt Plcl. MF.NT?, RUTE, brslr, prt, cm 7 ns d dd, flh, d Dlmr lvs Pqu n. r0dnt á ru Gnrl Sl vg n. 380, qund s ncntrv n cru.mnt ds m cm d Fr Smp, f trpld pl ut np vtm f scrn n Hsptl Crls Chgs, rtl rnd-" m sgud.. cmssár d srvç n dlgc d 25. D_tr" Plcl rgstu ft. RETNt.tj. d 12 ns dd, flh d Gntl Frnn- ENCNTRD MRT N PEDESTL d mnumnt Bnjmn Cnstnt Escrçõs qu rvlm strngulmnt Fr vst mmnts nts plstrnd cm utr ndvídu N f dntfcd üm vglnt muncpl qu dv srvç, n mdrugd d ntm, n prç d Rpublc, ncntru junt pdstl d mnumnt Bnjmn Cns tnt. m frnt Mnstér d Gurr, cdávr d um hmm, d cr brnc, prntnd 30 ns d dd, trjnd clç scur, plt cn- 2. pns, d ms. Msm pn"nd trtr-s d um mrt súbt, ps nã h v nd junt cdávr m ns sus prxmdds qu pudss lvntr susüt d sucd, vglnt, mdtmnt cmuncu ft cmssr d crvç n dlg c d 10.» Ds rt Plcl.. PERÍCI N LCL qul utrdd ncntnn t drgu-s lcl. bsrvnd qu mrt prsntv lgrs scrçõs n pscç, d ld squrd, susptnd d nã s trtr d um sm- ps cs d mrt súbt, s lctu cmprmnt ds prts d Gbnt d Psquss Cntfcs. Exmnd mtculsmnt cdávr, prt Gusmã, ncntru utrs scrçõs, chgnd msm nã cnr bsurd hpóts d hvr sd mrt strnguld, vst prsntr vstígs cnst- tds m psss mrts pr sfx. NEM UM DCUMENT ns d cdávr sr rmvd pr ncrtér d Ins ttut Mdc Lgl, fm d sr submtd á utóps, cmssr nssu rv"t ns blss, tnd ncntrd pns ds lnçs, um cx d rsfrs «um cédul d um cruzr. 1. I Nã f ncntrd nnnum dcumnt qu fcltss dntfcçã d mrt. Frm ncds dlgncs fm d lucdr dvdmnt cs, d vz qu. cnfrm dclrçõs prstds pstrrmnt n dlgc dqul Dstrt, pr d. Pjg Lchtnrztn, mrdr _ vnd Gms Frr h. 89, mrt fr vst pr l, pl mdrugd, plstwnd cm utr ndvídu próxm mnumnt nd ír ncntrd. Dps d grp... Rfrc cnsstênc d rgnsm^ vtnd rcíd TME E DÊ SEÍJ EMULSÃ DESCTT RIC EM VITMINS, CÁLCI E FÓSFR MENR LISI, pr t. cm 9 ns, qund tmv ntm trzr bnd, n ru Lpld, u sl. vtm f rclhd pr um mbunc pr Hsptl d Prnt Scrr. FURTS E RUBS cmssár d Srvç n dlgc d 11» Dstrt Plcl, quxu-s ntm csturr "t Mglhãs d Suz, mrdr á ru nslh r Zcrs n. 71, d qu, durnt mdrugd, s ldrõs pntrrm cm su rrdnc crrgrm três crts d sd um cstum d lgdã, ncbd. quxs stmu su prjuz m 800 cruzrs. ML SÚBIT?MRCD PR SEGUND-FEIR UDIÊNCI N CÀTETE 0 sr. Luz Smõs Lps stá fvr d umnt Nnhum nv mpst dvrá sr crd Dvrá, sr rcbd, n prxm sgund-fr, pl chf d- Gvrn, m.sá d funcnrs públcs, qu vm ldsrnd s trblhs n sntd d cngrgr clss m trn ds sus justs rvmdcçós. sr. Gtul Vrgs, srá ncrgu, n dt ctd, mmrl cntnd s sprçòs mdt ds srvdrs publcs cvs mltrs, cmprndnd umnt grl ds vncmnts, slárs prvncs dé psntdrs -pnsõs, m bss cndznts cm lvçã cust d vd, bm ssm ftvçã d pssl xtrnumrru utárquc. SR. SIMÕES LPES DIZ QJE UMENT VIR nd ntm, ssdd pls jrnlsts, qu vstvm Expsçã d Sstm d MrU, gn_d pl D.. S. P., sr. Luz Smõs Lps, prsdnt dss nsttuçã, rspndnd s prgunts qu lh frm fts sbr umnt dò funcnlsm dclru qu, u chf Gvrn já s dcdu fvrvlmnt á mdd qu umnt vrá. dntu nd qu pr studr qu_- tã, v sr nmd um cmssã, cujs trblhs trã trsd Pulst Rápd s pssgrs d rápd pulst prfx RP-4 tvrm um surprs dsgrdvl. Mrcd chgd dqul trm, m D. Pdr II pr ás 7,15 hrs, rápd pul t só chgu ás 8 15 hrs, st é cm um trt d um hr 30 mnuts. DR. JSÉ1 DE LBU- QUERQUE Mmbr ftv d Scdd d Sxg d P-s D0F"»s SE-njIR n "-.MEM EU D RSKI, 172 D 1 ás 7. sldd xpdcnár. V-, «_»««*%*«tr Gms d Slv, sltr,! UM BILE DE dnt, á ru Gnzg Bsts n. j CNFRTERNIZÇÃ 163, qund, s cntrv n-, tm n pnt d ônbus d j smblznd lt sprltu Lrg d Lp, f cmtd ; d cmrdgm xstnt nd- nm ml súbt. tr s três Escls, s cdts gurd cvl n qu d FXérct Mrnh rs ncntrv ns prxmclds, slctu um mbulânc náutc rl/-ã h. ás 23 qu cnduzu mltr pr hrs n Club Mltr, um Pst Cntrl ó^ ssstênc. grnd bl d cnfrtrnzçã. MRDID PR CÃ s sprnts d Esc Nv, tulmnt m frs, d- gurd cvl n , pr- j sntu rt:-. cmssár d 15 Dstrt Plcl, mnr Bnr Pmntl. cm 14 ns flh d Dvd Pmntl, rsdnt á, ru d ndrí n. 163 cs 8, qu fr mrdd pr um cã,-m frnt préd n. 40 dá ru Prá. QUE DESCUID! s utrdds d 4 Dstrt Plcl, cmuncu ntm sr. Crstn Ptrc quç, há ds, qund prprv su mudnç d prtmnt n d dflc n. 300 d Pr ã Fmng. pr Htl ds Estrngrs, ná tulmnt rsd, pr uns pns vlhs n lx, dscudu-s rrmssu tmbém n cltr um nvlp cntnd 28 ml cruzrs. Smnt ds ds dps, f qu du pl su lmntvl prjudcl ngn. Cm há smpr rméd pr tud, cnfrm sbãr ppulr, cmssr gr, prmtu fzr tud qu fss psvl, pr qu quxs rcuprss tntdr mprtânc, qu, sm duvd, prprcnr um grnd lv ás prturs â qulqur lxr, u mlhr, d qulqur mrtl, nt crs qu trvssms. vrã prcurr s Ingrss" n, br Nv Mund u n Tjuc Têns Club. trj é brnc pr s mltrs rgr pr? cvs, "Summr snd prmtd Jckt". M6D.lty.S? GURD MVEIS CPCBN dr. x-ux. d Lndr Mrtns PUBLICÇÕES "LTERS" mm d "ltrs", cnhcd rvst mnr, d mês d gst st mgnífc. nrsnt brlhnt lbrçã d grlm Grc, dlmr Tvrs, Cláud d Suz. Bsts Prtl. Fdsn Pnhr; Mr Unh^-"», Edmund Cst, scr Mnds, Rdlf Vlbn. lg Cruz utrs. Dsnhs d Rdlf M"r lbrt Lm. Cmmrnd cm st numr 6 nvrsár d "lt,r"" s mgs dmrdrs d Mrnd Cstr lh ^rcrâ um lmç, hj. n Rsturnt d Fr Prm- nnt d mstrs, ás 13 hrs VI SER PRCESSD 0 DELEGD DULCIDI GNÇLVES Cndnds cmssár gurds-cvís prcss sbr grssã sprnts d Mrnh N 1* udtr d Mrnh, nrnt rspctv Cnslh d Justç, prsdd pl cptâ d frgt mdc dr. Rdrg d Vg brl, rlzu-s ntm julgmnt d cmssár Mr Chcbn «s Nul ntrdt prbtr rqurd cntr Grnd rnt 3» Câmr d Trbunl d plçã cnfrmu, pr unnlmdd. sntnç d Juz d* 1* Vr Cvl, &.. Vcnt d Fr Clh, qu julgu nul, pr lgtmdd d prt. * ntrdt prbtr rqurd c_ntrt, *, <_-r d_ C*gurds cvs Vldmr Durt d lvr Ernst Vr Snts Jsé Dmngus ds Nvs, tds d Plíc Cvl dst cptl, cusds d, qund m srvç, trm grdd fscmnt ds sprnts d Mrnh. dfs stvj crg <Jcs dvgds Ev-dr Lns Slv Rmr Nt cusçá d prmtr dr. táv Murgl d Rsnd. s dbts írs dj«~-_- ds. Huv réplc «tréplc. Smbr xustvs c_ sus rgu- Bêns s, dfs nã cnsguu cnvncr rfrd Cnslh d Justp d ncênc d mus - cnsttunts, rsultnds ss-_- s mscs cndní ds > pf_._ w^v,~.,j[_, _r _ nc mdtmnt, d md prmtr um rápd sluçã prblm. N SERÃ CRIDS N"". IMPSTS frmu tmbém sr. Smõs Lps, qu, nvs mpôsts nã srã dcrtds pr vrn sncnu qu s cncd umnt qustã, funcnlsm publc. ;-,, srá publcd n Tl mdd vr nrr pv tcl" d Unã TENDIDS S PRETENSÕES D FUN- CINLISM MUNICIPL SSIND 0 DECRET-LEI REJUSTND S QUDRS D PREFEITUR Estv snd sprd, cm mcr nsdd, dcrt d rju-tmnt ds qudrs d Prftur qu sgund fr nuncd, bnfcár td fumnl-m rtíun.cpul. D ft, chf d G- dcrt m qul, pr sr xtn- "Dár prmrjá bstnt sbrcrrgd d mnt..,, txs ns su.s cnms. I Ess dcrt, nc!nlnntc, LIBERDS S BENS DS RESIDENTES N BRSIL INSTRUÇÕES RESPEIT BIXDS PEL MINISTR D FZEND sr. Suz Cst, mntr d Fznd, bxu ntm nstruc-rs rgulrznd lbrçã ds h r>s ds s"d.s tln.s r~dut n Brsl. mnstr cnsdru, ntr utrs, snts d qusqur x 1 s, s prçõs ftuds pr psss fcs tlns dps d 12 d julh d crrnt n. Fst d Glr s rsftulc>s ds dpósts rclhds Fvd d Indn^ã só srs frítl.s m dnhr unt ás frcõ s d 100 cru7rs. S huvr ttmls rclhds, sts srê. dv^ds rcnd rã dvlurã srá ft m "br!gcõ s d C.Jprr". dvnd ns rsn^ctví)s rnnlsõs ^rm cnfccln*s m três vs. spr-: dw»!!1» nr grnns d vl-1 rs rstltulr, cm s sgun- t,, ndcçõs: Nm d p"s Drmnt stã snd rlzds msss nvns,. pl fsc tln; numr d crtclr mdl 19; dscrmncng Mcd, n,.., çã0 ds vlrs ttl d dtrdcnl <rr. d Ns^ Srhv d p_lt_ m dnh;r rsr.tu.r m "brgçõs d Gurr" Glr d utr, qu s pr- _, "nt m clnr sdrd, frçã írcmnt lumnd, trts s nts. ] d cm cruzrs, r cs d mnhã, hvrá, cm d cst"m, dus msss ás 10 ás I hvr ncssdd d r"ttur! m dnhr. 11 hrs. N sgund mss!! gnc Espcl d Df- rrã ntrgus s nvs Irrn^s s dplms s dstntí- I truçã julgmnt ds pd- s Ecnômc cmpstrá nsj vs. ds, pdnd dspnsr s cr- N d 13. srá rzd mss I tdõs qu sjm suprds pr ás 9 hrs, á n^t, srá ncrrd rvnr. dcumnt hábl, su cr.r. N d 14, hvrá mss ás 9 hrs. n, ás hrs. cmçrã s xrcds l Prfssrs pr s Ldnh, trmnnd cm curss técncfs bsncã d Sntíssm Scrmntó; ULS 30 CRUZEIRS, N d 15, hvrá mss C PDEND-SE PRVEíTK FUNCINÁRIS PÚBLICS 7, 8 9,30 hrs. s 11 hrs, Pntfc, pl bíp d. Pctr chf d Gvrn ssnu Mss, ttulr d Hbrn..;. dcrt-l dspnd cbr pós Evngl, subrá n. íuncõnmn. xtrrdnár púlpt cng Jsé M. Ms* d nsn ndustrl, pl qul Tpjós. N cr tcrá rqusr d mstr R. Gll. dsss curss xtrrdnárs fcm utrzds. drtrs Ás hrs, srá,.m pr- cntrtr prfsscrts ncns ctsã, mgm d Nss S- u strngrs, u dsgnr I nhr d Glrl d utr. funcnárs u, nd, dmtr j rclhr prcssã, frá xtrnumrrs pr sss I srmã fr Sbstã Hsslj mn. m sgud, srá cnt- funçõss. s funcnárs qu d "T-Dum frm dsgnd! pr prlssrs Ludmus". N dr d grj tcrã dlvrs bnds mltrs. Tm- prcr srvç, ns sus r- pdrã dxr d cm-.., prtçõs, ms fcm n brt-. bsm funcnrã s trlcn_5 g-ã d mmstrr 18 hrs d brrqunhs d prnds _ u] smnlmnt, s:m dr-1 pln-nclnd funcnr t.s.lrl0s d pr0fssr. durnt nvnr, té ás -J slr-hr ds prfssrs srá d Cr$ SC-.U. té lmt d hrs, n d 15, té ás 2 hrs. - dc hrs pr smn, Mnstn d Educçã súd bxrá nstruçõs sbr rgnzçã cs cur"c_, pr cujs ELETRIFICÇÃ D dspss s bru crd;t spcl d 200 ml LE0P0LDIN cruzrs. TD LINF DÓS SU- BURBS. TE TETRP- LIS, BENEHCID Srá ltrfcd lnh d Lnldr Rlwy qu lg Brã d Múá Ptrcpls dclru ntm sr. 3. F. Nl nr csã d vst qu z mnstr d Vçã. s brs já "tã m vs ü sr ncds drtr grnt d Lpldln, qu cup crg dntc n Cmpnh Cntrr, tv csã d trtr cm mnsr sbr nugurçã d srvç d lnchs pr trutprt d pssgrs n Unh R-Ntr d rstblcmnt ds trns nturns pr Pnt Nv Crngl, n Estd d_ Mns. Já s pd tígrfr pr Líb drtr grl d Dprímnt ds Crrs Tlgrfs. drgu s chfs d srvç dqul rprtçã, sgunt crculr: r "bsrvds s rstrçõs m vgr qunt & rdçã ndrç, txt ssntur, pdm sr cts, prtr d prsnt dt. m qulqur v d ncmnhmnt, s tlgtms prtculrs dstnds á Lb. N lngugm clr ss dmtds s dms prtuguês, spnhl, frncês, nglês tln. té sgund dlbrçã nâ sã cts tlgrms cmrcs ms pns s qu trtm d vrfcçã d ts u d pdds d nfrmçõs. Em qulqur hpóts stã sss tlgrms sujts á dmr s6 srã dmtds * rsc d xpdídr". ncrmnd, tndnd s bs ntcndnts ntrrs. ultm dqul réu» í - sl vd. Cnslh yslvu nd, mndr xtrr pçs d pr css fm d srm nvds prmtr pr sr tmbém rcssd dlgd ás!>üclft Dulcdtó _ns -Jw*s. *JM> stblc um prmçã qu«s qu cn grl pr funcnlsm, ps, qurqr d sus clsss pssm tr utmtcmnt, um umnt d cm cruzrs m sus vncmnts. I:s mut mbr dcrt nã tnh, pr bjtv xclusv, umnt d vn mnts d funcnlsm. Sun rzã prncpl é ft d r nt l dtrmnr qu s funcnárs d Prcfcltu» r nã tnhm vncmnts suprrs s ds srvdrs dn Unã.. pssl srá clssfcd, pr -s l, d cnfrmdd cm stuçã ds funcnárs 1 d junh, fts tds prmçõs ns vgs vrfcds 1 d m. s crrrs frm mplds, cnsdrnd-s s xtrnumrrs cm s ftvs frsm pr ft d vgs. Td qunlqur xtrnumrnr pdr psrr pr qudr d srvdrrs ftvs, mdnt um pqun prv. s funcnrs qu. ntrrmnt rçjustmnt tnhm c-s â crrr dmnstrtv trnm tr rs drt ssgurd. dcrt fxu s crrrs, d mdd grntr um prmçã, n máxm m um prd d cnc ns, hvnd,, n mmnt, pr tds quls qu nã tnhm. qulqur pssbldd d css pl cngstnmnt ds crrr?. prtundd pr um prmçã mdt. N l frm crds, nd, s crrrs spclzds, ts cm d gnt scl, s: stnt «c, nfrmr hsptlr, nfrmr sntrst, tcn d dmnstrçã, m rgnzçã m pssl, tc. I. Rltvmnt, á crrr d cfcl dmnstrtv, cuj numr d vgr,, r d 630\, n qudr, pssu tr vg.,, xstnd n Prftur, tulmnt, 1739 fcs dmnstrtvs. s prmçõs qu s ncntrvm trcds srã fts nts ds clssfcçõs. ;, Vrfc-s, rlmnt, - umnt d vncmnts m vrs clscs, cm d drtr d scl, qu ps j prcbr cruzrs d drtr d clég,. qü pssu Cr$ 2.G00.0. Pnr um qustã d tmp ncs- r á sss mdfcçõs, s vntgns ssgurds nss dcrt só pdrã sr pgs, pl Prftur, n mês próxm. lm ds bnfícs ssgurr.ds pl d rt ~m quêstã, stms nfrmds qu prft Hnrqu Ddswcrtl dtrmnu prvdncs pr std d mdds qu frçm ms gnrlzds vntgns tds s clsss d srvdrs d Prftur..., m m. ^ssmm^ «_ _

6 . I! PÍNT Frncsc Frncsc Gunrt nã cnfundr cm nss lbrt Gugs~ nrd) é c- tlã cm! ^ l _ ^í^^;;-^^ ^ P c s s. Ms, cntnu pn- - U5í ^ í*x tnd á F_. íí^^ mnr ds _IÍfp^ lp m p rssnísts. Já P _ÍP^ ^_I xpôs qu, há várs ns, n Musu Ncnl) d 1 H Bls rts, nd stá brt, nst prmr qunzn d gst, su sgund xpsçã, cmpst d ms d trnt trblhs.» várs ds qus d ssunts brslrs. Há lgums psgns fts n Bh, n R m Ptrpls. pntr é mut puc spnhl. lás, Brcln sfr nflunc d pntur frncs, nã só pl prxmdd ggráfc cm pl smltud d gsts, hvnd ntr s sus pntrs s qu prfrm Luvr Musu d Prd. Espnh só prc futvmnt ns qudrs d Gunrt, m três u qutr trblhs sbr dnss ppulrs num crrd d turs. Ms. ss Já é um Espnh cngrfc ndt. vrddr Espnh ds turrs ds tps rprsnttvs d su grnd pv cntnu sr fpmb mm " Gunrt ntôn Bnt rvld mund pl rt trn d Gy, cujs qu. rs cd d ms s mpõm á dmrçã d mund. mstr ds "m- Js" lg pntur ntg cntmprân, snd um mr ncnfundívl n hstór ds rts plástcs. Em vz d sgur trdçã spnhl, qu s p n trndd Grc-Vlsqu^- Gy, muts pntrs ctlõs vltm-s pr Frnç. lás, Brcln smpr s nsurgu cntr Mdr. pntur d Gunrt rflt bm ss dlvrc. Nd há qu mrç rgst cm rfrnc á su técnc qu rpt ds mstrs frncss, nm smpr cm bm gst qu é um crctrístc ds msms. N "Lrg d Plurnh", d Bh, chã d ru prc um vrddr lmçl. Dá mprssã dum cdd qu tvss mrgd d um nchnt, fcnd s rus ntrnstávs. spátul ás vzs fz dsss surprss dsgrdávs. Gunrt rfr-s d frm dsdnhs á pntur d Pcss, cujs qudrs, pr l, nã pssm d "tntrís". Ps m rt sã sss "lucurs" u sss lbrdds qu cntm, cnfrm ns têm mstrd tds s grnds pntrs, dsd s mstrs d Rnscnç té s cubsts. CINEMS mmmm^mm RECNHECER "ESTRELS Vcê, qu ê um ds muts ltrs ntrssds m tmr prt n psstmp "Jg d dvnhçã", d qul há tnt vms flnd, tms przr d nfrmr qu mnhã, fnlmnt, srá d tã sprd. v Sm, mnhã, trá csã d cmptr cm s mmbrs d su própr fml, cm s sus mgs, sbr lgums ds ms fmss, fgurs cnmtgráfcs ntrncns. Ex s prmnurb d "jg". Publcrms s-ss dtlhs prprtórs m nss dçã d mnhã 6 m *ngd durnt trnt ds dfrnts. Tds s ds publcrms fíg d um prsnldd cnmtgráfc um lst d nms. Su únc trblh srá cbrr nm crrspndnt á fgur. rspst crrt pr cd jg srá dvulgd n d sgunt. Tm prt n brncdr vrá qu. é um jg ntrssntssm ss d rcnhcr strls"... TERCEIR NIVERSÁRI U VITRI JuVlsmnt Vtr, «1- m d ru Sndr Dnts, cmpltrá dmng próxm su trcr nvrsár. Três ns tnunts m qu dsflrm pl tl s mís bls ms mplgnts sptculs d Stm rt. E é nd cm mns stsfçã qu drç5 dqul qurd cnm pôd nuncr n qu s n- t t c: um prgrmçã smrd nunc nfrr ás qu p-ssrm. s psss qu prsntrm n prtr prgrm nugurl, trs ngrss frnc dmn-" próxm n Vtór. R d Jnr, Sábd, 11 d gst d 194. í _3; E_!> í y% ^ -.y^sêmsê^sm^y^^.-l. VJf_ :.-. J^y>^j á^kv>->.v- **....- ftfl^bbf^ff^**tg^"^j^^^ E^M ^K.... * ^- J- :^^^B^l^S_?^^jft"""^^^-T_^^.-^"". jí~. _^,-;-^-^ rw r^^?_n_nt flt ;::: - _ _.- - Nst flgrnt trd, n Embxd d Frnç v ms R Crl d Rumn, r cmpnh d p t ugust Frdrc Sch mdt snhr d rmncst Jsé Lns d Rg. "Smbr") Ft Cncrts LRISSE STUKRT, sprn, n 25» Sbtn Muscl, n udtr d Cnsrvtór Ncnl d Cnt rfnc. í vnd Pstur, 350. hj, ás 12 hrs. SCIEDDE D QURTET, 4 cncrt mnsl, 13 d crrnt, ás 21 hrs, n. B. I. RNLD ESTRL, pnst, 18 d crrnt, üs 21 hrs, n. SS. MUSICL PR-JUVENTU DE 19 d crrnt, ás 16 hrs, n E. N. ds Musc m*m» Runõs CDEMI NCINL DE FRMÁCI Runr-s-á sgun-,,m,. 1U,,,,,.,,,,«.._ d- r, ás 21 hrs, n sd d "ENCNTR NS CÉUS" Td mágc ncumnt du- Slgu Brslr, m sssã sln >_ _: J «_ r.r.«, _ tu _ í J m juvntud rbust, ch d s cmmrtv d pssgm d su nhs ds, rflt-s ns mcnnts cns d tv nvrsár pr dr pss "Encntr ns nv drtr lt pr bn Céus", plícul d 20th. Cntury Px qu Plác v strur mut brv. ; Vvnd s prmrs pps ss grnd ppé sntmntl slnt-s um grup d jvns trs, xcpcns m fsc tlnt. qu mprstm s sus dsmpnhs pujnç vbrçã qu sô mdd pd frcr. FICÇÃ QUE SE PRXIM * RELIDDE... "Trzn nd th mzn),,s cqpu> $9 s mzns" Trzn: nttul st nv prduçã d Sl Lssr pr RK Rd, cm Jhnny Wssmullr, Brnd Jyc, "Cht" "By" Jhnny Shffld nd sssnt mznb, qu strá prtr dê sxt-fr ns cnms Plz, stór, lnd, Rtz D Str. EM CRT-.S. NS METRS TIJU- E CPCBN Em crtz ns Mtrs Tjuc Cpcbn stá «Prdds num Hrém" sfusnt frç cm bbtt & Cstll, nd Mrlyn Mxwll Jmmy Drsy cm su rqustr. "30 SEGUND0.8 SBRE TÓQUI" Lg pás s xbçõs d " Flcd-. vm DpB". flm d Ln Turnr r m crtz, Mtr Pss frá prsntçã, mut sp: I, "30. d K-r ds Sbr Tóqu", rlzçs d Mrvn L Ry, cm Vn Jhnsn, Rbrt Wltr, Phyll Thxtr Spncõr Trcy ns prncps pps. Intns rmnc d umr, rbt à prmr vst pss prcr pns um prduçã épc m trn d rrnnd ggntsc dub hmns c- Cnfrêncs SR. NIL SILV mnhã ás hurs, n sd d rfnt Suburbn Trs Crstn, HE, "" ru Lps d Cruz 445, PRF. HRLD VLDÂ N próxm qunt fr, 16, ás 16.30, hrs, r Insttut d rdm ds dvgds, sb ttul "R Brnc, dvgd d Brsl. MENU LMÇ Mynns d Mls "B-NV" N RE- PUBLIC TETR Está cnfrmd ã ntc d mbrqu, m Lsb, n "Sr- I p Pnt", ds várs rtsts prtuguss qu vêm pr Cmpnh Lus-Brslr qu dvrá strr n próxm d 11, n Ttr Rpublc. _ Cm s sb, prsntçã dss lnc é cm rvst d cstums prtuguss B Nv", d mdu d Vl, tnd cm strl fdst ml Rdrgus. ttr d vnd Gms Frr v sr rmdld dcrd pr Clmb Suz Expsçõs NZERES, LEVIN n Slã LubscH-Hrth, á ru d uvdr. GUINRT, n Musu Ncnl d Bls rts. FRNCE DUPTY, n Insttut d rqutts d Brsl.,. FRNCISC ZEVED LEÃ. n Plc Htl.. L MRY, PUL GGÁ- RINS SVLD TEIXEIR, n À. B. I. D Pr Snfng cnrí, * _ durds.» _ * Bttnhs frts. t* *_ «K BBrngls rchds. * _. Sld d btrrb. Tçs crcs 1) r 5ft *k 1) TÇS CRTS: Srvt d pstch. Pr m d. um srng d rnmntçã drr- _._ndds pr Dltt, 30 Sgunds sbr "Tóqu" fcrá, ntr s sucsss mr* d Mt-tr Gldwvn Myr ns últms tmps. TZ D DI * CINELNDI S. JSÉ Dsd nrtsts" qu Sssõs á prtj d mtd), - CPITÓLI Psstmp) «Inquln «CPCBN d Brulh» Grnd "Brsl" "Nt Prr- d N- w1!,t,in _ Hró d Mn t.l- " Incênd d Empr Stl ^."«^,.. Buldng.;,.,.. <=. _ ^TílRI «Trunf Sbr " Tc BmUJl l Mc Cr B6tty ^^^t^^ ^ - «^sd ES^cm LnPtt qu PrtstMETR0 ^ÀN_«_ "P" CPCBN 0*l)EN " Cs d Md" dds num Hrm" cm Budd bbtt Lu Cstll. " Cltr". Hrár: _ 7 9.?0 hrs. PIRJ* " Esp d rgl** PLÁCI "s Chvs d Rn" cm GrBgry Pck. "Hrznts R.TZ "Um Llrl n Cruz" Brn PTHE cnm Ry Mllnd.. _ cs" " MstET d Fml Br- RI N "Srnt Bêm. "Prcssnd Dds" cum lsn Jhnsn. «Tunf Sbr» gxi PLZ Jl J_c 0._ 0 tíutty D." cuu m BIRRS REX "s nbbtrdrs" cn Hddv Lmrr Pul Hnr.d. SX LUIZ r "Prcssnd Dlds" cum lsn Jhnsn. "Prcssnd u VITRI ds" cm lsn 8 Jhnsn". CRIC "Prcssnd üds" cum lsn Jhnsn. CENTR CINE TRINN " Tmud d B^lm» - "Pn rrs MERIC «Cptã Bld". m,r.s" - "Cdd d Futur. METR TIJUC "Prdds num Hrm" cm Budd bbt Lu VIL ISBEL " Qudrlh d Htlr". PL " Cnd d Mnt Crst". MRCNÃ "Quj Suç". FLUMINENSE "Suz" "r g Muscl". " CTüMBI Prfrd" "Shr". GURNI "Rnh Crstn" "bcx zul". RI BRNC "Sub Dus Bndrs" "Qu Lurs". CENTRL) TDS R SNTS " Lpã Brnc" "Pcrd d Cw- By". MSCTE "Cs-m pr Engnn" p " Mstér d Mrt". METER "Insuspts" "Plht d Vd.". LF "llnnd" "Bndlr d Mstér". CLISEU "s Murlh, d Jrc" "Pânc n Brmân". PR TDR "Ds Cntr Mrndn" "nr V.cú Mr"m". BET.T FLR "Ds n Õéu". - «üm Rtrt d QUTNTIN " Qudrlh d CLNIL Custll... ; j Htlr". M Dh PEDR - "N Nt d Psnd" LIND "Trunf Sbr \ PIEDDE "E s Chuvs Ch- "Vqur Intrépd. - d ELDRD " Dr" cm Jl Mcr Btty grm". Rnh " MDERN "Dus Grts c STR "Trunf Sbr I um Mruj". Cü^RÍNC - " Bm Ps- Dr".cm Jl Mcr Btty MDEL "Bufl Bll". MDUREIR "Snt". Fld. t0_del " Pnt d Wtrrl0líí_ HDflK LB «Cs! pr LEPLDIN) " Prg d Múm" Ensn" "tcr". «Mnplznd nvr1* BNDEIR "Trdçã rts SNT HELEN «Endrç LP "L.ly»_ Tms" c tc" "Sntnç qu Mnt. Dscnhcd". «Crm d Fntsm". MEM DE S - "D EDISN "Du. s Grts um RSÁRI "Mr. Wnfcl v Td Crçã" Pérl Ngr. - "E- Dfcl Sé, RMS "Shr". "W pr ã Gurr". " PRÍS "Dstryr". - " METRÓPLE Bmb" Flz"..,, _ "Vcê PRISIENSE j f á GUNBR "Mssã m RIENTE "Lncrs d índ". Bh" cnm Pt Dnld u- Mscu".. Mrnd, Dsnh clrd d S CP IST VÃ " Mns PENH "Sb Dus Bndv prnk.stn- "l. d Blz" rs". Wp.ln"IÍ- SNT CECÍLI "s Murlhs d Jrc". "Vvè.mB "Qur putrs Vz", Vcê Mrn 6 PLIT M "Duvd". "Trí- JVIL " Bm Pstr. sm L". PRIMR "Csul. pr En TIJUC "D Td Crç_" «Pérl Ngr".. ILH D GTrErr.FDB. " r." Mstér d Mrt. K REPUBLIC * VEL "Tundrn* "mge t, ITMR "s Tgrs Vd-. /Gycí«b" «"Drgã Ngr". *tí & Mrt".. "tcnr"., - 1 DI m pr cm, dsnhnd um flr, 1 crm d Chntlly é nft cm psss qu tnhm std d mlh m rhum. íf» *T* Jtí JNTR:. M, CnBmé gltns d tmts. 2.) %. «_ Crm d lfc.! «r*» Bfs Rssn. _ ív» ík Pru rchd cm nzs pnnss, S- _ ác Gltn d crjs u tngrnb. 2) CNSME Í)E TMTES: Pnh d mulh durnt uns 18 mnuts, um flh d gltn vrmlh cnc brnc, m qutr chcrs d águ. Dsslv êm s.gud m ss hcrns d cld frvr. Cznh n fg té fcr tud bm czd. Pss n pnr fn, junt gltn d!3 cálcs d Mdr, tmpr cm sl lv fg pr lguns mnuts. Dspj m vslh cht lv6 pr gslr. N hr d srvr mstur lgrmnt cm ò grf cluqu m chcrs próprs cm um glnh d sls crsp. V sk DCES D BHI: CUSUS DB TPIC: Rl um cc grnd, spr mtd tr lt d utr mtd cu 2 chcrs d águ qunt, dxnd rsrvd nm phr d lt grss, s8m águ. Pnh côc_ qu huv sprd, num tjl, junt um ptd d sl, um chcr rs d çúcr, hrv dc, lt d cc rld, l 2 pct d tpc 250 grb). Mstur bm, c qu dx- mbbr n mnm pr 2 hrs. Dspj r-m prt sm qubrr pss pr cm lt grss rsrvd pr dr brlh. Tmprd lrc "TUNNHUSER. hj. fs 21 hrs. m 1 rct ppulr nturn. "BRBETR DE SEVTLH" mnhã, m 1» vspvl d ssntur. > «I» Hmngm Gnrl Dmír g-_rl Dutr f fr- Mnds Cmpnh trblhrá m dus sssõs, ás hrs. Pntnd DIÁRI CRIC ccktt Jcnt d Thrms wprtr Crdns v h puc d Buns rs. Cm S^ 9_&_ S_H5*^4S 3SS E ntã l nã vu snã «chrm t hrt». u vu snã ncntdr cnvrs d snhr Ld umz, mt S fsspssvl rprduzr num qudr, pr xmpl, _*_ d snhr Jrg Gunl. ss rf mgnífc, d.snhr d mnstr Kumln Jt crnhs d snhrt 2_.r_ Eln Nbr tud. qu fz d snhrt Prl Lu- Ssl prsnldd ch d ncnt, s fss pssívl ^? _? f mm únc fgur tríms mulhr cmpl- * d srrshtrl nm"d xprssã sub-ntndd, ns gs^"cfs qu cnsguss flr d tds sss ncntsvsn msm t_np Ess dé v, n. cckt*:ft p««!fl Wr Snll. u lém d pntr tm I su qu p «c Fé pn 5_ nã m lmbr d lgums ds sus css b níe dst*qund snhr Luz d Mrgn Snll, ss_ grneddsôrqucu3 fm d mzn *«g «^ mstrr sus flms clrds d Cb Fl, b, uur Prt Dmlnün, ntã nós ns cnvncms d, qu, ss ff? _ -s? -sss ss _s_n?s, hâ_ ís t?*» "^,« pucs. Qu dg pntr rgntn Hctr Crdns. SCIIS \ cçã Ptgur frá, rlzr, n sd d Sndct Médc, um fst dnsnt. NIVERSÁRIS Durnt bl, srã dstrbüds, sb srt, vlss brnds.. _ It Club d R d Jnr prprcnrá s sus Fzm ns hj: MENTIR TETRL SENHRES:. zês Mt, \ cls. ds trblhdrs d n.s cnfrd drtr d "Vngurd"; ttr v sr tndd pl gvrn ns sus prtnsõs. Frdrc Sussknd; bré pss Césr Cutnh; Lur Frcssrd d Su- Wndr Pbt; tnnt VCÊ SBI qu tr rstds Pn é z; vvuuc- f,^,*,^ rntr mnr nscd, m Slvstr crnl D^lm^Rbr Cntr Frrz? Mcr Mnkn. CISS QUE INC- MENIN: Brun Jsé, flh d sr. Brun Mnzs. MDM ld Grrd nuncr SENHRS: Mr Edurd Ds; Slv Brrs. R- su urtcr. FILME DE HJE qu Tpjz Gnçlvs; CrsQn Mrstn Jn Luz d PTHE "s mstérs d fml Brvck" tl d Slv Crd. Mrs. SENHRINH Trzính CRTZ D DI d Cncçã Grld. MUNICIPL "Tnnhusr" pr, ás 21 hrs. d csl Mrn Txr-M- MENINS: Mrn, flh GINÁSTIC - "Sm rum", r Grtruds Txr; Gld cméd, ás hrs. Snts, flh d sr. tcl SERRDR "Clég ntrn", cméd, á_ Mrgrd Snts Rdrgus Snts Rdrgus d sr. hrs. Mr Rt, flh d sr. lbrt Prr d sr. Frnnd PHENIX -~ "Prs pr mr", cméd, âs hrs. Rdrgus Prr. Mnn Edmé, flh d GLRI "Pn, Lbnrd". cméd, ás 16, 20: 22 qurqu d sr. Jurcí d sr. ntôn Srs d lbu- -hrs , - - lvr lbuqurqu. I RIVL "Su Exclênc", Fzrm ns ntm: Sr. Hug Rbl. Snhrnh Lurds Lf- cméd, ás hrs. JÃ CETN "Btuqu n bc", rvst,.ás 16, hrs. RECREI - "Bnd d l t", rvst, ás hrs. CMENTÁRI D NITE Qul fndd qu xst ntr Vltr Pnt jcml I.gutm? ndgu T"z Pxt d Pul rlnd. E cnhcd " turfmn" rspndu: mbs, têm srt cm s rgntns.. RINH DS ÁGUS DE CLÔNI. vnd m td Brsl Dár strlógc Hj, 11 Bm d pr trtr d ssunts jurídcs fnncrs 6 pr nctr vgns. Ct.TEI.R.- HJE. LEITR: Scum s pssbldds flzs u pã, d hj, ccjm hrs nums prmssrs pr s mtnru nns< d m usur d. mês n ds prdssbx. PR S NSCIDS ENTRE 22 DE DEZEMBR R 20 DE JNEIR: Dfculdds fnncrs, nrvssm cntrnndds cm utr sx. 9, 13 17; 62, hs. ns.) ENTRE 21 DE JNEIR" E 18 DE FEVEREIR: Dspsçã pcmns; é prcs nã s ntrgr vdd ê á snsuldd. 11, 12 21; 38, hs. ns.) ENTRE 19 DE FEVEREIR E c!d. ntm, pls sus ntgs 20 DE MRÇ: psçã bstculs; mprópr pr mudnçs gbnt, um lmç n sd d Flumnns F. p nctr ngócs nvs. 4, 18 Club. x Cmprcrm - --«- ---", ms,,. í- 20; 41, 05. hs. ns.) fcs d m, lém d x-tuvrd ps- Blvn_ n d mrc, DE t d Gu.rr su snhr, tds s sus uxlrs mdts. cmpnhds d sus spss. Em nm ds prsnts flu cl. Bn Mchd, grdcnd pós hmngd. SBNETE Vl Qunt Ps GRNDE BM E BRT vnd m td Brsl BRIL: D duvds pr nctr vgns pr ncr nggcs rrscds. 15, 17 19; 33, hs. ns.). ENTRE 21 DE BRIL E 20 DE MI: Pssbldds flzs. 10, 14 20;, 68 d 74. hs. ENTRE 21 DE MI E 20 DE JUNH: Dsgsts, rmpmnts d mzdcs nstsfçã. 11, * 38, hs. ns.) ENTRE 21 DE JUNH E 22 DE JULH: D sm grnds cn- tcmnts. 2, 4 hs. ô ns.) I. ENTRE 23 DE 20, JULH S 28 t. DIPLMÁTICS Br- J Dxu ntm, sl, vjnd brd d0 "clppr" d Pnr, cm dstn Qut v Buns rs LIm. sr. J.. Vcnt Trujl- I, qu vnh xrcnd crg d mbxdr dqu»l Rpnblr d Pcfc, n R d Jnr. dplmt sguu cmpnh r d su frh. snhrnh Mr Luz, pr tm- n-s d crnf d mnstr d Extrrr " fv"".dr. NIVDS BDS Ps-.su ntm rlvnsrl d C3c:!.rnntn f?r. MrcH Tnrr"T.>, rns Gnflrnfs d sr T-.lí Gnnrnnís. Pstlnd dr>tn. &"*$.} *r"t nm rcpçã, m su r"!íd"t. á.<. ««""ns d sus rlçõs d gw^f. d. sscds, mnhã, ás 20 hòrs, ms um jntr-ün-nt. CCKTILS drtr d Club ds dvgds, Inugurnd s nvs nstlçõs ü su sd, ru Buns rs n. 70, 6 ndr, frcrá, n próxm d 14, ás 17 hrs, um ccktl su qudr scl. CMEMRÇÕES Cs d Estudnt d Br<= sl, cmmrnd 16 n_ vrsr d su fundçã, nugurrá, dps d mnhã,, á* 13 hrs, dfíc d su sé= d própr. ESCL NCINL DE BE* LS RTES Pr cmm» rr 129 nvrsár d fun» dçã d nsn rtístc n Brsl, Cngrgçã d Escl Ncnl d Bls rts rlzráhj. ás 15 hrs, um ssã sln n slã d hnr ds v- prfssrs..- - Srà rdrs d crflh. s prfssrs Ildfns Mscrnhs Flx Rbr. VIJNTES Vju ntm, pr Sã Pú- I, "clppr" pl d Pnlr sr. Hrschél Brlkll, chf d Dvsã d Cprçã Intlctúl pr mérc Ltn. Pl vã d lnh gúch d Pnr d Brsl rtmu, ntm, st cptl, sr. svld rnh. x-chnclr fr Prt lgr tm d sstr csmnt d su flh, rlzd n cptl sulrgrndns. Rgrssu, ntm, L Pz, v Crumbá pl vã d lnh trnscntnntl, d Pnr d Brsl, sr. Gbrl Sruc, chf d Dprtmnt Cnsulr d Mnstér ds Rlçõs Extrrs d Blív C~ntrtrm. csmnt: snhrnh Mr Fl^sbl d Slv flh d sr. P^ul Ctnnn d Rlv d sr. Rs n Slv sr. lfrd Dvd. FLECIMENT CSMENTS crru, n trd d ntm, n Hsptl ds Srvdrs Muncps, nd stv rclh- Rlz-!- h nlc mtrmnll d snhrnh Vr d m trtmnt, flc- Sldd p?nhr flh d sr. ncpl mnt d lustr prfs~r mu- nt"" lvs Pnhr, cm sr. Mr d Crm sr Rmn Lrt. j Vdgl Smpy, sps d t cvl trá! nstr m<.v á<* «10 u nss clg d mprns, sr. hrs, n 11" Crcmsr-ã, f ntôn Pdr d Smpy _«snd nrnnfs sr. Rdr m d tnnt vdr, Jã MM».b snhr pr nrt Luz Vdgl. d nv sr. Nlsn NMmnt P.ntrs snb ntrr d ndts snh» r srá rlzd pr hj. ENTERRS I prt d nnv. N crmn, rpfí!c. ás 17 hrns n Bs l d Pntq Trzp^ á ru Frm spultds ntm: Mrz Brrs, sríí pvnríf,*: d nv; sr. n- Sã Jã Btst, sr. Lur s 16 hrs n cmlr d tn»r>rrv su *w. sr. Chnlchr Lnc Mrtns. ntn^ Prrv. d nv, ó sr. ntôn lvs Pnhr N cmtér d Sã Frnx Xvr ás sps. 17 hrs, sr. Rul Mchd Frgs «l N próxm d 18, t_ ss- DE ST: Pssbldds d l rlzçõs, bônfcs up d nutr sx. 9, 11 19; 36, hs. ns.) ENTRE 24 DE HT E _ DE SETEMBR: Dsgsts í dsntlncs cm mgs u prnts. 1, 2 3; 10, hs. Mndnç MISSS Srã clbrds hj: s 7,1b hr, n grj d Snt Inác d sr. ml Nm Mchd Brg. -- N grj d Snt ntn, n Lrg d Crc, s 9 hrs, d Prc Ds ms. s 9 hrs, n ltr d N. Enhcr n Cnvnt d Snt ntôn, d sr. lv Nbrg d _s Fhsc. N grj d S J.ê ás 11 hrs, d sr. Htr Etrnrds d Suz.. N grj d S"0 Frnrsc d Pul, ás U hrns d sr. Rut Frrr. Mdccs dntsts pr rmd ê ns.) ENTRE 23 DB SETEMBR E -.9 DE UTUBR: spcts cntrárs dspsçã grssv. 7, 16 19; 25, 34 P-7. hs. ns.) ENTRE 23 L)E UTURH l 22 chm-s brts n Drtr d Ensn Nvl n 5 p- DE NVEMBR: Prts ds-. sbrs prfunds rssntmnts cum mjís prnts. 16, 17 ô 18; 26, hs. ns.) ENTRE 23 DE NVEMUR E 21 DE DEZEMBR: crrnt, á Pv hldds, ncntrs gr.dvs sts- 1 d u ubr; rurgõs dnt "- s. r^nrü-... < -w vmnt d d.c d Mn tér d Mrnh s sgunts cncurss: médcs d 1 d fçãò ntm. 9, t3 15; 63, d cst gst 1<_ d UtUb, 87. hs. 8 ns.) â tud d crrnt n

7 pt --^HBSBI ; _._,. :_,. --. «. DIÁRI CRIC R d Jnr, Sábd, 11 d gst d 1945 Cnddts Curs ds Escls Mltrs Pr btr-s mtr. ul ns Bstls Prprtórs d Exrct "ã é prcs sr flh, prnt u cnhcd d mltr. Bst qu ò cnddt stj hlltu fzr cncurs mdnt prnchmnt ds sgunts rqusts: ") sr brslr nt sltr; b) tr dd mnm dè 15 ns cmplts u u máxm: d 18 ns, pr 1» n; d 19 ns. pr 2" un; d 20 ns, pr 3 n, rfrds Lss lmts d 1" d mrç d 1946; c) tr cnsntmnt d p u tutr pr vrfcr prç n Exrct; d) pssur ntcdnts prdcds psss qu rcmndm ngrss n E.l; ) prsntr: cr.f d d prvçã ns uxnms d lcnç d curs gnásl-, crtfcd d prvçã ns xms d I n d curs cntfr u cl.sc; s s dstnr 2 n crtfcd d prvçã ns xms d 2 n cntfc u clssv, u curs s:undr fundmntl pl. rgm, n- M~"<S-5> T-9.30 M ---SR MEI-NITS. «~ Cí*H/ GRNDIS PILM y D CELEBRE NVBUrf.J.CRNIN ^, 1 MsâíLdr»mn!l cnfr mnstr d Trblh, d crd cm prcr d um d sus ssstnts técncs, mntv mult plcd Slnr d rrum, sr. Jqum d Slv, pr nã pssur lvrs d crd cm lgslçã m vgr, pls qus s pss vrgur pgmnt ds.rdnds sus mprgds pr ft d cntrbuçõs Insttut d psntdr Pnsõs.ds Industrrs. Prrrgçã d hrár d Trblh mnstr d Trblh prvu prcr d drtr tíurl d Dprtmnt N" nl d Trblh, qu cnécd á. S. Industr Têxtl Cmpnh Hrng - d Blumnu, Snt Ctrn, prrrgçã d hrár d trblh d sus prárs. trr d L n 4.244, d 9 d brl d 19-Í2, s pr 3 n". r~ * Chv* d "Th«UrÓIThKngdn>- M I l BÉNl ^L\ «*^ «n \_" t "^ -^**^_3í^^ Hfcb-^^^ 1 RMS X DMICILI DR. MREN Eãt. REX -7. nd. Tls. r ^7^" f ^^tâá:1^ ^^f^^êí I Cnvrsnd cm D. Gbn Inh d Mrs W^_l^^l^R^^^_^Í^^^ ü ^^r^.m^^mmmmmmmmwêmwmmm ãlr ^$7$ty&fyêíP^!.í 3t<,. :P?I B.káv.. ;;;. ;^_jfr^e^ ^L* * -n jjüfxr Ü_Í»*: ^m\ á_p8_el":"^^ ^--IíCTBH ^^ H_k -l^.plflp Ü»** \.. áv^e-*- */»*_. -J H S_3_r^l ^9 K9 KN-HW _^_9v-^h3 -_9_3_R ^-.w58 5 r $s?"- F_B98_53N s!ê_4 M _DRH_y K:::^^«_H. _r : _. > *> ^NJs. ^_n K L** <>%ÊÈ- -..,-:.: J B BM f&stãw&z :-:# :.S3&?<.. <:>< H!*_n99_B!_fn_! -»<: ^HPísb^sé? $>$. «&Mg B 3^ - PÜ w:íwêbmr -> * -WK-^Sry---" * w - " mêêm<: "Lgusm é srn cm águ d um pç...", dz D. Gbn Rdrguz, uvd, pr, DIÁRI C- RIC, pr D. Inh d Mrs "D. Gbn, hj dé D. Fust, ntã, qu tl? Gnhnd su "prêmznh" Brrl pr crr grnd su lng, lbrs ucdntd crrr d trtdr d cvls, nã é? Pd "ustd" cntr-m lg sbr cmç dss crrr/ "Sm. Pr snhr c só cm snhr u cnvrs cnt. "Pr ls trs, n" "Qunt hnr! nuchs grcs, D. Gbn. Vms vr, ntã: qund ntru vt pr turf? "Cmc n dd d 10 ns cm mprgd n Stud Rcurd, n Urugu, dps s 12 fu pr Stud Chru d prprdd d Jun Pdr Rmrz. s 13 ns crr, "pr mu pç", nã gstv d sr jóqu, qur sr cuddr, r snh durd qu u tnh. Em 1897 "Nã snhr, M pdr, D. Fust Rdrguz r chèf d um mnh d vnt um grnd gurrr, n tmp m qu s grrv sl cm mã. D tds s flhs qu tv, érms 13 rmãs, únc qu du pár st fc fu u, "n prqp m guütv" fzr mut frç... "E D. Fust nã s pôs qu vcê ntrss pr turf? "bslutmnt nâ. E u srv tmbém m dus rvluçõs n mnh trr: m 1897 m qund sms pls cmps d btlh cmr bs lhs. Eu r d Prtd Clrd. FILN "ES UN VIDR" "Cnt-m gr lgum cs sbr Fln D. Gbn. "Flu é um :rck bslut! S crrss dqu 15 ds, msm lvnd 62 quls gnhr fácl d tds ls fu pr Bunj^-rs, smpr n.-0 trj qu mprgr-r. cm cvlrçtclps d 1899 tnt... um... El r mut nplz" tnt qund v ms ngr- pss 2." grnt d D dr Snchz trtdr d - rrck ràng; m 1901 D. du 38 quls n, mnh mã. Pr ss Lgusm chu- Inác Crr, prprtár v "grdt" tv té um puc d md... El nu prsdnt d Jóqu Club r "scu-m" pgntn d lá trã chvm qu cvl ddu-m mtrcul d trtdr. vj crrr um < rrr npr cudr ds cvls d D.! ts ms u ng0 q\í\z, u tnh Jun Mlss ssm cnt- crtz qu mu cvl s- nu mnh vd, cm cuddr, té hj. Em 1917 fu pr Prt lgr lvnd 17 cvls pr vndr, dps vlt pr Mntvdéu nd m f bus r p sr. Ft Frnnds pr sr trtdr n Prttr d turf, d Prt lgr. Em 1921 vm pr R cm ós cvls d sr. ntuns Mcl Cnd Dnl, Cstr lvs, Elétrc) dps sgu trtnd, pr uns pr utrs lvls runs brs té ncntrr um Fln qu m lvu á glr d gnhr um "Grnd Prêm Brsl"! "Ms fr cltr Fln. vcê cm crtz tv utrs crcks? "Sm. Tv Cnjurd, Hln, Brunrb. E drs ncns, Luvn. Ktt muts utrs bns. Gnh mut crrd cm mus cvls, mut! dss D. Gbn ntussmd. "Vu lh mstrr um cxà" dss l, su pr vltr ds mnuts dps trznd um bnt mdlh d ur crvjd d brlhnts: "Gnh st pr tr vncd um cncurs d qum tvss ms vtrs cm mns cvls nscrts. E fu "jò" "vjt" qu stur cvls, n pnã d vrs "tcn:s", qum, çnsguu gnhr?s mdlh... D. FUST GUERREIR "D. Gbn, qum r D. Fust su pdr d qum ustd nsstrs bblms tnt. Er tmbém "hmbr d crdrs? " 2 FEI RH I cl+rri. 2-M Q y prr hr prtun pr prsntr-s n cmp d grnd btlh vncr. Cm vrm, u stv cm rzã. Ess "vjt" mstru s "mgs" dl qu nd sb prprr cvls pr gnhr ^sm... Fln é um cvl mut- dlcd pr crrr, só jóqu qu v m cm é qu s pd dr cnt qu,"és un vdr". E: só um jóqu cm Lgusm, srn cm gud pç, cnsgu trzr Fln. té dsc vncdr. Nunc v um cvl cm tnt súd, tn t dspsçã dps d crrd. Cm pdr, s lh drm- S!nt. nã pdr cmpnh- I n su vgm Prt, ms n su vlt pr S. Pul fcr cm l d nv. "E pr n, ms um "prmsnh" Brsl cm l, D. Gbn? "Pd sr, pd sr... "E cm ssó dnhr td qu Fln lh. du, qu" vucê prtnd fzr? "Cmprr um rncht" pr mrr rst d vd m mnh cnpnhr, cncuu D. Gbnq hj d D. Fust.. Wmf- IÍ 0 cmrcnt mlrn nunc mut pr vndr mut ; Bj-U IjVmU l fl " _ 4 ~ 6 ~ 8 C 1Q l>s \ 3 B33SnBBBBH í_ísí^_p fn: Juls Lvy prsnt WILLIM BElBIX «SS MWRIJ - ^- 9_-v ^Wm*> mw&ê&úm t -. -^,- lül_fv " á_w-l *P^ IàWmmmW- _- ^^ flh*l N \lj L fl \l ff I flvvh^ «* IWFSb 4f*s*ft#^í «f ftjg TK ;. 7 ^^_^ ^^» ^^^^^^^^^^mm_ r mmjmmm~ y^m T,T. j B B P m -w 3. j Bmvm*r ] 1» ;-#«/.DI :.0Íy1lWÍ»-*.*-»-«>* BB0MPSÍ6U0, PfRlS?^ p Z3S_2_3ü LIND CM NUNC. 71 FELICIDDE TIT GU1ZR TR- CRÁ RTE PEL PLÍTIC? 0 qu ns rvl um curs crrspnduc d Méxc ^mffrçmym+n* \%\}^t^tfm»jmmbk*^^^>-* "** *j^ VEM DEPIS tvvjjtl..hu[;í.1 JMES CPÃIG+JWN UDIK QUEM Nà TEM Cà CÇ 0M GT. Ist é, cm cchmb. cs é;qu crs d cgrrs qu ssl s Estds Un ds,.dfèhí. d f lt d mã d br csnd pl gurr nd ds nrms quntdds d prduts, qu «ã nvds cm prrdd pr s trps m tds s frnts d btlh d mund. s mulhrs rrnjrm um síucã pr prblm: drrm cchmb msculn Pusrm-lh, pbr-ü, um nt bm fmnn: st cp d crcht u trct ft mã qu, 9 tm Jn Gbl xb n clchê cm. Ft. ÀME. D> l ÍSKP-". 10 ícrrsnnd^rh d«. D V L^ Rl-ttrPl "Pmnr ds* \ cdd w.vd d nr^r nr. fvtur cv>r. d^^^ds Il8.c,0",,! rm» dn,frh<d-n m^f^ "^t rt^flr. ln--nr" tr pd p1 ds mln-p* f-ívul^n^^pr d nss mur>c<t ttrd""b «m td m""- d p.trv*s fl» wqvy^éb^crdtn^f f>rn TTU^Wò" *C".- cnfn pn^ HCmírt Pm "BStrn" H >f" <V=0 fqm l, tr). r>rr<n<v!+n fl«. "TífS«1» HHí»n.-fl *T>3r. ftq,"prthfn. s«>rd Ií«w..111.,nr""».»st,",0 d"s ft~«c+x<! fp>tt)t. s <. vf,"> rtjhíçà rlí..fót.t>tíí<j p m» órt-w"»- t. vfnr^k-b+vt» c!n*-f-tt sp.vrr p",<v> lmbrd pr su^s cmptrts. Dr. Fmvd F. Smõs D HSÍPTTT. D SERVI- DR D PREFEITUR Clnc Grl V. ürnrs p.t r-pn0-l C?Wwl 310 Tl Ds 17 ás 19 0Cptul»". MKH.VN.MXWU. JIMMY D0RSEY S.Í < /S\ HJE \ I Q ^f^sfr.g&hhltmfnt RtM0.tt_D.-SH IMPtCVtl-í PRJEÇà P.M.nfrPtTRNW ls»tffj*;,- mm^m^^ /v Ây Brrs* È\v >w^wl HK-U=í3.;,5íSSS:SS,í5 _t úu_. -ímm, ljujj ^:--gg^ggt^r---^v-g fl t> Pt Pmpt. t.muq-m» hqj; )*.-6 PRIBIDWSlíMEHSf UMPRÍS rcminlh - f VSNTRQPFL/STf n*^ 1 H0» l0 HC"S r ^^^XánÊm 1 I F^ bwmcv """" / trdujpd pr ^9 RMNCE DÁ SEMN RECEIT D CRIME CPITUL 6 HISTRI DE GRDN ENSIN DETETIVE UM BEIJ QUE N FI FILMD Lvr cmg st grrf, dss.hyns cm vz snstrè, sgurnd pstl utmtc pntd pr Pt. nts xmnr su cntud. prdutr, rdnd ms, pdru-s d grrf. Pt vnçu ntã pr l vbru-lh n rst um vlnt sc. Hyns, rgnd rápdmnt, mpurru Pt pr trás, d ncntr um cdr. Cd n chã, tntv m vã dsvnclhr-s d dvrsr qu prcurv dmná-l. Cm pstl ncstd m lln Brn Qu hv n hstr d, Est v sr ultm pr- Grdn? t d drm. Mrk. Hynq, srrnd, sntu-s Hyns Pt vltrm-s num cdr ndcnd utr pr scd smbr Cm Pt: surprs, vrm Dlny d r- Snt-s vlvr prt-s bm m punh, cmnhnd durnt lguns nstnts. Vu pr ls. trás vnh Shrry cntr cm tud s pssu. cmprhd pr plcs. Qund Sus vsts clrs cntrstvm cm s ds pd Brdly um hstr pr flm, l du-m gurs. d Grdn. Hv nl,, Hyns, pvrd, lncu-s,. dé d ntrduzr ntrpcn- I m drçã s dgrus d tn ts n ps sm d cnhcmn- Qn àf lá cmçu trr t ds utrdds. Nã s! cgmnt. Cm p grup s cm ss crru Grdn. splhr, sus bls nâ - Dcd mdtmnt prv- cnçrm nnguém, pt, num tár sugstã, n num flm, slt flm- tru-s crmms d mnr mut ms lu-! r!?s-,dst vz su pul crtv. Rhz_ $, qu l t- n flhu. nh mgnd gnh um _. * frtun. Ms Grdn r bs-i 0h Vcê flc m ms su trst", Hyns tnh m-1 tnt sprt dscbru tud. > bnt m tr d nt, dss blzd. Tmu nt^s p su ".Lvr Pt. num ntrvl d rqus- S fzr um mvmnt,. Vrmlh" d qul, ms tr-1 trmt- mdtmnt. d cnsgu pdrr-m, rt- Shrry srru rdnt: Está bm, gnhu dst rnd dl3 pgn dsjd Vcê nturlmnt ^tft vz, dss Pt, ms qu cntm! c^cndr, èn sgud, n cjrsp m sbr cm dscnss grrf d tã mpr- j qurt dè Shrry;. qu dscn- fms d Hyns tnt? Hyns, rsmungnd, gurdu vdr n bls. Lvntnd-s, smpr crr pstl pntd m drçã Pt, murmuru: fv d mm- Èr frm d Sm dnvd rspndu Pt mdrntá-l. nlçnd mç m sus rçs mrss, p.. vcê Dlny dxrm u u srvss Qu.fé? vcê cm pgn rrncd? d sc pr l. Hyns bru.; grr d Rlmnt, lguém tml dntr dl; rtru um flh qu dsphbr ss ptl. vms dr d ppl; J Qnd trblhv nr Hv- Vqcê ntlgnt dv- rs,.l hstr d Grdn. Lynt-s, um vlt. P ssm qu vcê mtu nhrá fc)mnt. Já dvr Ms trd qund s vrf- Grdn Brdly, nã é? j tr dstruíd st prv ms cu u su scrt rã sr Sm, rspndu brnd qus cnsrvá-là m mu p- flmd nrrr>bd qu Hyprt, cm vcê, tmbém ls dr, dss ntrgnd Pt ns p-ty d vvr s nrqusrm.s mtr, nd nã pgn rrncd d cdrn, ds d sus flms, dscnfu rm chmds. Nl. stv scrt nm d d prdutr Qund vrfqu Empurrnd-, Hyns f-; Mrk Hyr.<ís, puc bx, qu tud qu s pssv p-t.9.- z- cmnhr pl scd sj, s plvrs: "Shrry G d crd cm rct d cur d dfíc. Pt snt Brdly sbm?. Grdn, rslvms dxr qu um chr cr d umdd. Qund Bndly cmçu vcê ssrvss d rm^dü^ mrá Tv snsçã d qu mut prcurr um p d hs- Hyns. Tnd- ltrd sprt hv águ cnd sbr tr, vrfqu qu dvr U- b nu vcê pr bs^nfé smná-l. Shrry f mnh s- prt dscnfv d.p»ud. lâmns qu nã h nnguém, crtr sb tmbém lgum ^«s suspts m rl» dss Hyns, pdrá grtr cs: srá à próxm vtm çã Vvn? qunt qusr. Est tnqu é dps d vcê. I.nm, nurr m d^culmr. nss pqun cn, lugr Pt pulu d cdr ms \ ms n h~tr dp Ópí-dn h- nd flmms s cns qu s pssm n mr. Gstr d xprmntá-l? Qu prtnd fzr? Vcê dss qu tud r smpls. S nã tvss sd lvd pr Shrry, tr gd mut mlhr. Encntrnd hstr scrt pr trd Grdn, ms cd u ms prcbr rlçã dl cmg. Tnt, ps, vtr ss. Hyns cm pstl fê-l r-, cur. j Sb ò qu fr cm v- cê? Vu clcá-l á br dst tnqu, trr dxr qu su crp fund. tr nã srá uvd dqu. Durnt mss nã flmrms cns mrtlms nnguém ncntrrá cd vr. Nqul um vs nstnt, Tnh um rf mhr, dss nlçnd Ph rrv bjnd dmrd^mntu n» qunt gr-n n",>;> s pr^, t ^ n mã cíduvrm v um prgm rpfpr^t? strl qu n vrdd nn s vrf4*... Pt crcu rst d m~ p d jntr. FIM)

8 HH NTICIS DCS ESTDS BEST DESPRECEU, H0M1SIN- D-SE N BSQUE Prstg jrnlístc d ntrvntr Estvrm runds, m rctçã d Trç, s Jcntnhs Cnfrênc d um nd vstd crátr FREQÜÊNCI ESCLR "Flh DESLIGU-SE d Prtd d Nrt" ntc grár Ncnl, m Prccb, sr. Brul Brbs qu s uls d Instruçã Mrl Crp d Súd d rmd, str Cvc I d Educ.^ã, cntr lmrnt, cptã d Frrz. Mctv: 0 n\ C Smõs, um ds "lcdrs" rspctvmnt d 2" mr gurr, míc, dr. lcs d 3" Crls sér, d d Escl Nrml. Vvrs Cst Lm,.Vxrnm d s prtd mprcu rlzr pst d cptã d mr pr s dns d fznd flt ds publcm gurr, cptã d frgt, prfssrs. um grnd nunc. mdc, dnt, dr. Nlsn d Brrs nd ntc qu N "SEÇà fltrm, sm mtv justfcd, 70 luns, publc rl- "Ns- LIVRE" d j Vscncls, pt d cp- Jrnl" d C.pv, tã d frgt, cptã d Sã Pul, çã d? luns fltss. publcu-s um rtg m crvt, mdc, c.r. Crls u gust d Brt Slv Flh. s nsss clgs, d R, dus cluns dfndnd d nç"... drtm: "mds pltc d sr. Frnnd Cst, frmnd qu I, pr ntgüdd, pst SSISTÊNCI SCIL! d cptã d crvt, cpprcss s rrrtu qu burcrn R ntrvntr! tã tnnt, mdc, dr. tv Mrtns Grc. tcmnt 7 mss. pulst,.. ; dsfrut -; d um -" " * - grn- prr Mr Jsé X-J "Ç Prstg, ntr s jrnhsvr, qu trblhv num f- Frm xnrds s cptãs d frgt mérc Jcquês Yfhscrnhs Slvr brc d Mcchr, f, fnl, DE RIBEIRà PRET chmd pr rcbr pnsã. Drm-lh 68 cruzrs. Srvç d Trnst ct crvt Htr lmd d jrnl " Cdd" dvrt lv d ruj c,ptã pr tmr cudd prqu ns pr- Sá, ds cmndnt d "R N ntnt, n crtã qu lh ntrgrm C. C xmduls «l Crvnhs d SUl" "Murc um j gggj?0 "R Brnc"., rhmnd bm mlír -) rgstrm 11 cruzrs. cn._t.vs, d pn- utr, chcnd jnrdnr qus sbrru m trplr pr substtu-ls, s sã mnsl. Um cptãs mnt d frgt Jrg d d pdrs á mrgm Slv Lt Slvn Ptng Mr Jsé rclmu é s d lmd cptãc d crv^ Hél Grnr Smp. Irdustrrs d Prnmbuc vã cnsultr R. N msm dcrt frm nmrd, vc -lmrnt Mr Enqunt rs, Mr Jsé pdr mdtr n fcênc d prlh d ssstênc scl mntd pl Estd Nv. N Cs mrl, n Pru d - trd. BIXRM S PREÇS ds gênrs m Cmpns, s cbls stã CrS 4,50, d 1.*. bnn nnc Cr? I,C0, s glnhs spc!s 13 s rcgulr- 11 cruzrs. rrz d 1.» 1,80. Fjã huv í>m rlx?_». um ds.tr j 2. Cudm s C.mpnnscs d bnds. s ds rbqus s! d cnrtru.ã d rprt chcrm, hvnd númrs f- Cmrcl d Vrcps. rds. N prç Indpnd, un. N PNT D PRI, utmóvl, drgd m pr um,,,. Snts» Est. d Sã Pul. ffrísfx0^ CS,5 è-q»rtdd um bgndtsbtr Sdr ^»WJ Métrm* CHRQTJE MID E S I P,d? JU_ltC,..J-gn_t p.r. vr "HMENS DE SI" - ms, D. multdã tv d br lnd, ns vm rclmçã m rtrd, prqu bl br chrqu qu stá snd dsprnd chr qu bl"s têm qund pdrcm l vndd. frmm nu mrm é, mld qu tm prvcd lnu- chr v lng. E qund spr nrst mrs css d ntxcçã l-. mntr, qu, lm d tud, stá snd vndd 13 crurs qul. Pr utr ld, blc "Hmns d S" stá ultmnd s prprtvs d fundçã. V prmvr um fst dsprtv rgnzrá um rtrt, st é pr próxm d 7 d stmbr. s fstvdds trã lugr n lrg d Bnsucssó. CNTR PREFEIT PRCPI " Vz d D", d Prb, dz qu pv d.^m/pr Grnd stá "V mnd" cntr prft Prcp. Infrm u lx s cumul ns rus d cdd, nclusv r vnd Prsdnt Vrgs. Enqunt, pqun ndustrl Grld Durt ssssnu, m Bm Jrdm, ó tdgrfst Tmz Crr Lm. UM BURC N MEI D PNTE Infrmm d Esplrt Snt qu pnt "F- _*nt.-_ Ávds" stá sburcd. Dus lgs d cmnt S sltrm um crnç l s prdu, mrrnd fgd. Rclmm, nd, s cpchbs cntr s lxrs qu s -f-clr.m. Só rtrm lx. d cznh. GRIPE EM NITERÓI Ntc-s qu n cdd vznh, tmbm, há um pdm d grp. Lá, cm qu, s utrdds sntrs ngm grvd-d d stuçã. ESTIVERM REUNIDS S JCINTINHS Pr rctçã d trç stvrm runds, qunt-fr, n Cnl d N. S. d Fátm, s Jcntnhs d N. S. Fátm. Iss crru m Ptrpls Pu pr Bm Jsus d Itpn, ntlctul Jndr d Mrs qu prnuncu um cnfrênc sb ttul "Est Brsl vrd-ur". Pr nâ ír trás, nd Gucuru Umburé, m trjs típcs! tí tp, tmbm, prnuncu um cnfrênc. Ess nd, sgund dnt flh, tm prcrrd Brsl flu sbr qu bsrvu nss sus xcursõs. dár nã ntc s, n ínl d cnfrênc, huv pss^ grdds. PV DE SERTÃZI- Í.H, Sã Pul, prpr grndsâs mnfstçõs s sus cntrrâns qu srvm n FEB stã d rgrss s lrs. frcr-lhs-ã mdlhs cuj sgnfcçã nd fc _> dvr _ qulqur utr cndcrçã. UM UTMÓVEL pssu ps- I rgã d Cctu, Prná. Ist nã tr mprtnc s nã fss«st prmr vx qu s c:tunss vêm ps: r um utmóvl pr quls bnds. S SLDDS D PLI- CI d Prná frm umníds m Cr$ mnss. Prftur d ntnn gstu m um mês Cr$ 30,00 d tlgrms. Pvvlrní sr. Mss cumprmntrá pl cnm cm um tlôgrm d Cr$ 30,00. CR* DE PDRES bxtr d R Cr, dsfu Jsé Est, d R Prt, Sã" Pul, pr um lut. vncdr jèèrá cnsdrd cmp*s ds ds Rs. UM BEST d 1,50 ds*- prc-cu d Fznd Nv Jv m Prccb, Sã Pul sâ hnmsu n bsqus Brã d Srr Ngr, d* í vst pl últm vs. Dpc... nã sub vltr pr cs, * s dns d fznd publcrm um «rnd* sun.. Um Bm Cnslh s psss Mçs n Idss qu sfrm d snsçü d trn CNS4Ç mrlmnt prvcd nr EXCESS d TRBLH mntl. Prd d Mmór. Irr UbHdsd sm lust cus, ãn FEQTJEZ ncntrm rápd lv usrud NUTRF0S FN rdrs TÔNIC sm lc qu NUTRE. ESTIMUL, VI GRIZ. D SÚDE BEM ESTR NS DRGRIS _- PlflZH HSTRR URDR RITI STRR ^BI/ Sbrb rôlízàç jnmfgráfc d, S>h&tn, çèn luc.d- Hllyuu^// t d Jnr, Sábd, 11 d gst d 1945 díri CRIC ts d chf d Gvrn Substtuçã d cmndnt Cncdnd "Mdlh Prmçõs, xnrçõs, trnsí rnds, tc. PRMÇÕES. EXNER- ÇÕES E NMEÇÕES N MRINH chf d Gvrn ssnu dcrts prmvnd, n Hckshr, pr vc-prsdnt d Cnrssã Cntrl d Rqusnõs cptã d crvt Nl dr Fgurd Cst, pr cmndr cntr-trpdr "Mrnhã". j 1* * * DECRET 3 >: > «PST D GUERR chf d Gvrn ssnu,! ntm, 03 sgunts dcrts n Pst d Gurr:! Nmnd crnl Flx d smbum. Brlhnt, scrtr d Cmssã Mltr Mst Brsl-Estds Undcs. Nmnd pr ncssdd d srvç, chf d Srvç d Mtrl Bélc d 1" Rgã Mltr crnl svn Frrr lvs. Exnrnd gnrl d Dvsã Nwtn d ndrs C-! vlcnt, d crndnt d 1" ; Grup d Rgõs Mltrs. I Jsé Vrssm d Qudr Suplmnbr Grl pr Suplmntr Prvtv, tnnt crnl Rnulf d lvr Prds d Qudr rdnár pr c. Estd M^.r d tv crnl Jã Vldtr d mrm Ml mjr Hug d Mts Mur d Qudr rdnár pr Suplmntr Gr. PRMVEND. pst d gnrl d Dlvsã, pr dcrt d ntm. f prmvd gnrl d Brgd Slvdr Césr bn. GRDUDS ESPECIIS D RDEM D MÉRIT chf d Gvrn nmu pr Qudr rdnár d Crp d Grduds Espcs d rdm d Mért Mltr, cm gru d."cvlr" mjr Hrcld J. Russ n gru d. "fcl" crnl Jhn E. Srng, d Exrct ds EE. UU. CNCEDEND "MEDLH DE GUERR" s sgunts fcs f cncdd pr t d chf d Gvrn "Mdlh, d Gurr": gnrs d dvsã Pdr urél d Gós Mntr, Crstvã d Cstr Brcs, Est.vm Ltã d Crvlh, Nwtn d ndrd Cvlcnt, I Jã Btst Mscrhhr.s d Mrs, Htr ugust Brgs, Vlntím Bnc d Slv, Rmund Smp, Mr r Prs, Mr Jsé Pnt Guds Álvr Fúz d Cstr cs gnrs d brgd Eucld-s Znb d Cst, svld Crdr d Frs. Gustv Crdr d Frs, Frncsc G:l Cstl Brnc, Drmv! Pxt, nr Txr ds Snts Cnrcbcrt Prr d Cst, Frncsc d Pul Cdd, r.^l Mnds ds Mrs, lxndr Zcrs d ssunçã, Hnrqu Btst Duffs Txr Ltt. Trstã d lncr rrp, Jó Scrcl Prtl, Jcã frs d Suz Frrr Emíl Frnnds d Trnsfrnd, pr ncssd- Suz Dc. Ns dvrss psts chf d d srvç, crnl Jsé d Gvrn ssnu cs ssund-è Lm Câmr, d Qudr ts dcrts: rdncr pr Suplmntr! N PST D JUSTIÇ Grl, crnl Dms Squ-1 Dmtnd Crls Pnt Cr Mnzs, mjr Nlsn! lh, d scrturr. clss E. Bttncurt d lvr d Qu- dr Suplmntr. Grl pr rdnár mjr fns Emíl Srmnt d Qu. dr rdnár pr Suplmntr! Prvtv. I Trnfrnd, pr ncssdd d svç, crnl Inác t&sfl _.H_ GRET MMENTÍ JELMcCRE BEHY FIELD Hrry Cry Wllm Dmrst 3Btç«. PRESTN STURGCS *Kwrw6nCé<í,6,6_J.-«.pr.mM_ü-_ Nmnd, ntrnmnt, cm subsftut, crvnt jurmntd, d Justç d D. Fdrl. ntôn Wlsn d Mts Brndã, Dnt lghr Br, L d Gós Vndrl, Luz d Mndnç -Mchd Mntr, Mnul Gnçlvs * * * UM FILME DnPÃRÃMflgrr ^Q^^^^^J res $Sg?WÍ**ãR ÍKÍÍí. HHHH ÜÉllfM _áp MW3 ESSE! =s d Gurr" Bsts, Mr Slxs d Mt Flh, Mur Ds Mrtns, Rnt Tnln, Slng Mcd Pmntl, Vldmr Cludn d Pv Zrlbl Gulhn. N PST D EDUCÇà Rmvnd "x-ffcl", n ntrss d dmnstrçã, técnc d ducçã, clss I, Mr Jsé Crds Crt Imprll d Dvsã d Ensn Industrl d Dprtmnt Ncnl d Educçã pr Dvsã d Ensn Scundár. N PST D FZEND Prmvnd s scrvãs F"x Prr d ruj Flh, d clss C pr E Frtrn Bh, d clss B pr C s gntds fscs d Im pst d cnsum Jsé Mr d Mnzs, d clss I pr J Mnul Crn Flh, d clss H pr I. Nmnd Hél Gnçlvs d 01vr, ntrnmnt, cm substtut., tsurr, pdrã H, Elszr ds Snts. Jrg Pnt d Suz, Jsé Pupr Sr, ntôn Txr d Slv, ntôn Ds Lt, Álvr Ps Grrd, Cludnr Bvntur ds Snts, Dmngs Mrqus Grl. Em" Gnçlvs Fgurs, Grmn d Mur Rlm, Hnrqu F_«rrr c Slv, Jrg d Mglhãs Mrr Muríc Rms d Slvr, Mcr ntuns Crqu- r, Vlfrd Rms, Vltr Crl ds Snts, cntdrs, clss H ntôn ugust Evlm Prr, rnld RIclp.. tr Mrtns. Chvs, lzt Rgud d Suz, rtur Rch d Slv, Clvs Jvn Rbr, Dmngs Mrqus Grl, En Snts. Hrmngld Jsé d Crm, Humbrt Vlnt, l3r Cutnh, Jm Jsé ds Snts, Jã Btst Jrdm, Lurds Lurnç Prrnl, Lgl Jsfn Mrrn, Nstr d Cstr Rn. Nwtn Gl vã d Álnr, Nn d ruj Cst Lns; Rt d Cáss Prs, Rdlf Frnnd Pnt d Luz. Sbástã Gms Clh Flh, Sbstã Nclt Rsfv, Ulsss Cláud Ln^t,.Vltr Ctund Gndm, Vnd Gumrãrs Zmr Lm, gurd-lvrs, clss E. psntnd C"mnt Mr» qu~s Mctrã, cltr, clss E Pdr ugust d Mrslc Mt, fcl dmnstrtv, clss 23. psntnd n ntrss d srvç publc Mr I.ò^s d Fnsc, gnt fscl d mpst d cnsum. lvs Mcr, d clss K pr L, Crls Mrr d Slv, Rgér Gnçlvs d Mt, Rbrt Gms Tré Flh, Tmstcls d Sls Cst, Vldmr d Slv mrl Mr Srd dbrrs Flcã, d clss J pr K Brtlmu Trcrl, Cludnr Pnt d sss, Vldmr Mdl Lps d Cst, táv ntôn d S^v Mr Sr d Mt, d clss I pr J dlbrt Dmscn Dlvrg Rul d ruj Mntr, Nlsn ds Snts Mtrzz. lc d Crvlh R-b?- l Mnds mdu d lvr Sucupr, d clss H pr I, pr mrcmnt; Frnã d rgã Ml, Crls ntn d Trndd M-l, Jsé Pnt Cv"cnt, tl, d Ml Chrff Hrld lvs d Grç, d clss J pr K, Bndt d Qurz, Rmund Brul Blttr Pnh, Júl Snchz Prz, lbrt Sttmn, lfrd Pnt d Cstr Djlm Fttrmnn, d clss I pr J, Mr d Cncçã Cst Suz, Frn Prb. dmr d lbuqurqu Xvr. d^. Prr Dnt. táv Gumrãs, Jsé lls. d clss H pr I, pr ntgüdd. DVCCI TR- BLHÍST NPLE FNYT Kx-Prslãnt«d Jnt Crm mmbmmmmêrm»mmmum^.? Mâ0 M &mp pdêmc c vlt H JE trímwftwt âsm^úqth tds s swç pps w VENSCIHl REVIST DE RY BRRS Í..KW»». m-bbc HJE Véspr!ás 16 hrs HJE B SESSÕES S 19.4S K ÍÍ.4S 30Rg MNH _ VESPEBL S IS HRS SESSÕES " NITE S SS QUINT-FEIR GRNDIS ffs_5t_à RTÍSTIC BS SMEfS SESSÕES ERCILI CST LHETES " VENB! Prduçã. Cmrc Fnnçs CMBI mrcd d cmb bru ntm, m cndçõs» svs Bnc d Brsl vnd u lbr Cr$.8,90 1/16 cll CrS t.â. cmprv Cr$ 77,77 15/16 Cr$ U rsclvumnt ssm fchu nltrd. Bnc d Bsl ttxuu ntm pr s sus cbnçs d utrs bncs cts rmsss pr mprtçã s sgunts txs: vst: Lr Dólr Cr suc Frnc suíç 4.65 Pá chln Ps lvn 0, Ps rnntn Ps urugu 11, Escud.... 0,79 5J16 MERCD LIVKE Bnc d Brsl pr cmpr s ltrs d crtur fxu s sgunts txs: vst: Líb Uulr Escud H6 Ps rgntn 4, Ps urugu Frnc su.c 4.4b 3 4 Cr suc H 8 Ps chln MERCJJ FICIL Lbr...;, II 2 Dólr 16,50 Frnc suç.. 3, Cr suc P-s urugu 916 0, Escud 0 67 l 8 CMBI LIVRE ESPECIL Vnd: Cr$ Lbr 78, Dólr ,00 Cmpr: Cr$ Lbr , Dólr UR FIN Bnc dc Brsl, cmpru hj, grm d ur rn, n bs d pr prç d CrS 22,70 vnd d Cr$ pr grm. BLS DE VLRES Rgulu mrcd d Ttulc<", ntm, m stuçã mut ^m^d 03 ngócs l*, - ds ft tvrm dsnvlvmnt prcávl. s pc-ls d dvd publc rmntvs prttr rgu"rm frcs cssívs, mntnd-s m b psçã cs brg cs d Gurr, qü frm mut nrg^ds. s pólcs muncps sfd?!.-, srtvs rgulrm m psçã stávl, nã s çõs d brcs cmnhs d*- prtnd grnd ntrss, fcr d, prm, frm tud cm s vê m sgud: VENDS R.ET1ZDS NTEM _4p7.ps Grs: Unã: Unf.. 91 T-"»-_ 1 Idm CrS.PC0.. 1 Idm CrS dm 4 D. Ems. Nm D. Èns, pt... 10"0 "dm Cut 11 Rjust 29 Td-m Cút BRIGÇÕES: 50 Ts Í9_/ Gu**r Cr$ Idf 57 Idm Cr$ Idm dm Cr$ F.cm 32 Idm 31. Idm Cr$ KN Idm 6-. Idm Cr$ Idm ESTDUIS: pólcs: 100 E. Snt pt. 8% 52 Mns 7% pt Mns 1» sér Idm,,. 149 Idm 2» sér.. 53 Idm 3* sér Idm Prnmbuc.. 4 Idf.....,. 2 R CT$ 500 8% Pt 150 Rd. E. R.. 30 S. Pul Idm 90 Idm 45 Idm Unf 201 Idm MUNICIPIS: 161 Emp. 197 pt Dc Emp , 920, 470, 180, 200, 935, 815, 770, , : 1010, 72,5 72, 145, : 144, 363, 365, I 366, 741, I 742, 3705, 3710, 502, 960, 181, 181,5 174, 179, 179,5 67, I 67,5 500, 616, 224,! 227, 225, 1150, 1155, 196, 201, 177. MUNICIPIS DS ESTDS: 60 B. Hrznt.. BNCS: çõs: 11 Bvst d Cr$ Brsl Cr$ 200. CMPNHIS: 300 F. L. d Mns Grs prt. Cr$ St. Rs Cr$ B. Mnr pt. d CrS Sd. Ncnl dc Cr$ Sul Mnr d Eltrcdd Prf. Cr$ 200 DEBENTURES: 35 Bc. L. Brslr Cr$ 200 8% C. Dcs d Bh 2 sér d Frs % C. Dcs d Snts d 7% d CrS , 2900, 650, 255, 280, 435, , 225, , CFÉ mrc d cfé dlspnvl funcnu ntm, frm cusu lt ns sus ctçõs. tp 7, f cld prç d Cr$ pr 10 quls. n tábu vndrm s srcs. Fchu frm. CTÇÕES PR 10 QUILS: Cr$ Tt Tp Tp Tp 3*5 30 Tp Tp PUT: Estd d Mns: Mnsl) Cr$ Cfé cmum 2 50 Cfé fn 4.10 E. d R Smnl-. Cr$ Cfé cmum 3.00 MVIMENT ESTTÍSTIC En^r^-s scs, snd pl Lpdn, pl Cntrl, 600 pl Rguldr Flumnns R 60 pl R-Tuldr Esprt Snt. Embrqus scs, pr mrc d Sul. fé rvrtd Etqu scs. ÇÚCR E;s mrcd funcnu nd frm. s ntrgs vrfcds fr.m nmdíssms s ctçõs fcrm nltrds. MVIMENT ESTTÍSTIC Entrds Sds Estqu sc-s. LGDà mrcd d lgdã n. rm rgulu ntm, st.vl, cm s prçs nltrds ntrgs mns tvs., MVIMENT ESTTÍSTIC Entrds Sds 292. Es.qx frds. GÊNERS Funcnu ntm, mrc ã nrs d cnsum, cm sgunt mvmnt; Entr Sds Fjã Frnh rrz MHh çúcr Bnh Chrqu Btts Mntg Cbls > «%.-<»_ Inugurd mmu < mnt Pdr Ernst crmn d nugurçã d mnumnt Pdr Emst, ntm, n cmtér d S. Jã B* tst, f um ds ms tcnts, rlzds nsss ultms tmps. Cmprcrm msm númrs psss d dstqu "n nss mund pltc scl. sr. Hrbrfc Mss, prsdnt d cmssã prmtr, um prfru rçã, nd pós rssltr lmpnnt fgur d mg numr 1 d cdd, tv prtundd d dzr ntr utrs css qu "s.b.l. é hj um nsttuçã sm rvl ntr s sus cngênrs d numd, pd-s dzr qu su grndz tul ssntu sbr sl qu Pdr Ernst lh du qu í mrc Incl d cnsldçã d su nrgrss". U C*N3 MIS HRRIPILNTES JMIS f JPNESES VIVS CRREND íl.,, N EFíDlpÓS \;\ U ^;jí:g -1 0 Gà. Mc rthur cm s S Url._. wí..,, üfr»í d«/ ^ â^_^^^^>í^^^:,^ ) Trmnd ncênd â «ckícc»í««ít dó muníll m bn.br. sbn 50 Emp* ttú Buüdny yz T?z r. mrts ttrs: trd. V 4 vtr d JVtíT^ Brtânc! Clmnt ttl. ^JCurchll n. Cnfrênc SfSà ::V:. <Sxèlu8vdd_s) - fu":::v-v?.$íç/.:. JE NS SESSÕES PSSTEMt*ã!, 00 CPITtlÔ t W^

9 [ , _.- -» 17" DIÁRI * * CRIC R d Jnr, Sábd, 11 d gst d 1945 *"** ** ** **- * "J -W***-*-» """**. s wmw s^^._*s_«^-^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^- ^^^^^^^_^S_^ ^_S^^_^B_»S**Í^»_^T^^0^*^W*pS»_0 *f^ " S m)#., _ «"k-w^bi.^-!*^ -m* f * * *.«*. VS j jh.j»h*»*_**. n-_»- f^*_bwssj»^ ^^^ ^^^ ^ Chgrm s í/tctlrs d Sul-mrc» d. Bsktu,,,,.,,.-. rm^._;^ _^..." : "...*...-:":;"- ^ L7LL7L. LLL LL-^:?.-;L;L:;-;L-;: " :-.LLL:L; L7L:L:;L:LL:L;l;L;:LL.L;LL7:-í;-L!7::L-í;;;77;LLLLLL^g "- * *#r ". "-- ^? " - - " - -..;. ", ^^m l_lj_. :-." r. -. _ ,.»»-_.- m - m ui _v" cmpã, *n cdr d sul-mrcn Ds ds chqus frcs d mnhã ^WcÓX. Bnsucss Flmng frã ms mprtót^*^^ d trd E Bngu nã tm mut "chnc" frnt Flumnns Btfg r.zu ntm [ cnfnç n sucss dss á trd su ultm trn grnd jrnd d mnhã pr chqu d mnhã s utrs jgs d rdd cntr Vsc d Gm. E sã mdícrs nã ns pdrã prmtr qulqur spéc nã h ngr qu ss chqu é ms snscnl dsts ultms tmps, ps qu vms rrdd qu xst ntr s d surprs, ps qu sup- vr s ds ldrs -d tbl fvrts é tã grnd, qu nã m um snscnl cnfrnt sms udcss p pnt d ss chg pr qu tnhms duvdrms d pssbldd d Bnsucss vtrr sbr rubr-ngr u d Bngú cnsgur lg sbr Flumnns. Bnsucss dvrá pssvlmnt rlzr, ds pljs 0 cmrcnt mdrn nunc mut ch, cntr cmpã d - ms frcs d d m su cndd, chqu ms ntrssnt. E ss prqu grêm pr vndr mut lpldnns vm s rvlnd ms cpz d qu prcs sã rlmnt frqussms. club d Estrd d Nrt já fz um dvrtênc própr Flumnns nã fss nflcdd d um Jgdr su, crdtms qu qu- I plj m qu um sust f prgd Flumnns, rsultd ná tvss sd tã stsítr grêm d Álvr Chvs... Bngú já nã stá prprd pr "rcpcnr" su pnnt d mnhã, pr ss msm, tms qu frmr sr- lut ntr bngunss trclrs ms frc põsslvl, pl dsprdd d frçs. Qum n nunc s scnd "^ Frvnt Dngl, rbtr d F.M.F., sgurá mnhã, pr Bl Brznt, pr drgr jg ntr mrc tlétc Mnr. Rcbds fstvmnt pl pv dsprtsts pssgm pl vnd s h-mngzns n rprt Snts Dnmnt Rgzj pl cnqust ttul máxm cdd rcbu ntm fs- rc ndn, lmbrnç d «vãmnt s cmpõs sulmrcns d Bsktbll- Nus á nss rprtgm d s- Gu.qul, crck mnr dsmrss dsprtsts cmprcrm rprt Snts sl "Cp mrc". Chc, tsfçã m trzr pr Br- Dumnt fm d dmnstrr Dud, Tvr, dl, mm, Vncus, Ru, Pchc, lfrd, su júbl ntussm pl mgnífc ft d rpzd Cls, dssrm d rgzj m ptríc. vã qu trtx.. cnqustr ttul d cmpõs d Cntnnt. vt- m su bj Dlgçã Brslr trru ás hrs, rn C^ Myr, qu vm d ml hr prtnt nts d cnqustr pl sgund vz tmp dtrr-:.d. Nã bstnt st ntcdênc, grnn, m plstr cm nss ttul d cmpã sul-mcrlcd r numr d psss rprtgm cntuu qu cntr rgntn Jgms qu cupvm rprt, dstcnd-s fgurs d rl dstqu ds nsss ms dsnd s prthhs s dvrs- nss mr crtd, cnsttuprtvs, bm cm numrss rs ms dfícs. Cls ns rprsntnts d clubs flds. s crcks cmpõs fd prtd d qul síms v- cnt s lncs fns d grnrm rcbds crnhsmnt trss, dnd-ns nsj d pr tds, vdnc nd-s qultr d snscnl s-. stsfçã ds nsss rprsntánts tstrm ptculr ft ds brslrs. rcnhcmnt ds dsprtsts brslrs. N zfm d dsmbrqu, nss rprtgm tv nsj d uvr várs "scrtchmn", tds snd crds m lgr rgnzçã d. cmpnt, ssm cm gntlz d pv qutrn, smpr prnt hmngr ddcr td tnçã brsllr. Tds, xclntmnt dspsts, mstrm-s grdávl- mnt mprssnds cm vgm nctd, prsntnd-s qup cmplt stntnd bm spct fsc. Flutã Mcd cnsttuu um ds fgurs cntrs d tnçã d publc, snd pqun pr s brçs qu rcbl. Sgurnd um nrm s jgs d mnh m Bl Hrznt mrc x tlétc mr prl d d BEL BRIZNTE, 10 sr prss) Três jgs srã rlzds dmng próxm m ns cptl m prssgumnt Cmpnt Mnr d Futbl. prncpl ncntr é qul qu rún s qups d mérc x tlétc, cnsdrd cm prl numr 1 d cdd. ntrss m trn dst mbt é d grnd snsçã, hvnd msm numrss psts prêms srm frcds s jgdrs. Em tds s cmds scs. MEZZE VIRÁ MESM PR BTFG "cch" Srá d lv-ngr d ttvk cnfrm um ntc d DIÁRI CRIC Há tmps, DIÁRI CRI- C tv prtundd d frmr, qu Btfg, pr tr rcbd frcmnt d Gnnh pr trzr pr Brsl qul fms jgdr, qu s trnu trndr d futbl, n Itál, durnt std ds brslrs d FEB, cm s jgs d futbl d Qunt Exérct d Mdtrrân, dsjv cntrtr Mzz, cuj cncurs vls ás cnqusts ds trunfs d qup qu tã crnhs ddcdmnt trnu m cnjunt, f dcsv. Nss ntc nunc f dsmntd pl cntrr, Luz rnh dmr Bbn tvrm té prtundd d s rfrrm á msm cm crt, m ntrvst cncdd. Dssms d qu sr pr Btfg vnd dss prcs lmnt, qund um just clmçã s dss, qunt su sstm d trnmnt. gr, rgrssnd d Itál, nd f cmbtr brbár nzl-fsclst, d Nvk, qul tlt sptculr, mstr d crbcs, qu tds s C~ns lgnts d pís cnhcm cm su cmpnhr d dupl Vlc-Jy, tv pr-umdd d flr s nsss cl- Nã h prblms ns ds qudrs pr chqu d mnhã ndn rvl qu Vsc jgrá cmplt frt Grsn tlvz jgu, ms Lrnjr stá prprd pr ntrr m çã.. E nturl qu tds s t<çõs s vltm pr grnd chqu d mnhã, ntr Btfg Vsc qu s "fns slvl-ngrs vscns n dxm d prcurr n rdçã d su jrnl prdlt nfrmçõs qunt tm qu s sus clubs prtndm clcr n grmd mnhã. ntm, tvms d tndr númrs tlfnms d "fns" d Vsc d Btfg. Uns prguntvm : Tm jgrá? utrs ntrrgvm:,.» r_-.-3-». ~ Exb-s hj m Mns s flumnnss BEL HRIZNTE, 10 sprss) Está snd gurdd cm vv ntrss nt cptl, n prpld xcursã qu slcnd d bl cst d cptl flumnns frá Estd d Mns, pr nfrntr s qudrs d Cruzr d mrc. "fv" d Ntró é cnsdrd m nss trr cm um ds mlhrs ms pdrss, cntnd m sus flrs cm ótms ncstdrs. chgd d slcnd flumnns stá snd gurdd qu hj, nd frã tmbém su stré cntr Cruzr ns qudrs d Pssndu. sgund trá lugr sgund-fr cntr mrc n msm lcl. E* ntrssnt frsr qu mrc 6 cmpã d Estd, snd su qudr um ds mlhrs d cdd. Grsn qubru prn? _ ss prqu nvntrm um frtur mlndrs n grnd zgur lv-ngr...) E dmr, pr qu stá usnt? Dzm qu é grp. DIÁRI CRIC, qu nírm ss drntnh... Clcm-ns m cmp. Prcurms sbr ds nvdds tnt n Vsc cm n Btfg. E tvms prtundd d sbr qu nã hv nnhum nvdd ns ds clubs. Vsc, pr xmpl, jgrá cmplt. Pl mns t mprssã qu ndn Vr ns du dzr "stv qu um tnt qumd" cm s jrnlsts qu nfrmvm s css "sm vr qu m S. Jnur"... Em Btfg pns Grsn nã trnu. Ms pr mdd d prcuçã d qu utr mdd d mr cudd. E qu c :tá, rlmnt, um puc mchucd dvr dscnsr, cnslh d dr. Mr Jrg. Qunt Tlm, rspst stá n su mgnífc prsntçã ft n trn d ntntm. F l um ds ms mprssnnts fgurs d grmd, fznd crdtr qu V "c dfclmnt pdrá tr um lmnt Pr lh cntrlr s çõ. Dss frm, tm s fns vngrs vscns grt ntc d qu s clubs d su crçã turã mnhã cm plts, pns tnd Btfg pssbldd d nclur Lrnjr n pst d Grsn, cs st nã prsnt mlhrs, té mnhã cd. gs d " Glb" cnfrmr "fur" snscnl d DI- RI CRIC. Nã há dscutr. Gmnh, rlmnt cnvdu Mz z l vrá d qulqur mnr. E pss frmr, dss nd Jy, qu s trt d um lmnt d rcurss xtrrdnrs, cm prprdr, ps qu cnhc tud qu há d ms prft, n rt d prprr um tlt, um bm jgdr d futbl. Cm s v, Btfg stá m vésprs, cnfrm tvms prtundd d nuncr, d cnqustr um "cch" grnd dí m dnt nã ms cmnhrá n rtr d ncrtz, ms sm num trlh crrt just. Jí* Chc ^ PREPRDS S DVERSÁRIS s tnçõs d td cldd s cntrlzm n chqu snscnl d mnhã, á í ftur n cnch d Sã Jnur ntr Vsc x Btfg. E é just qu ssm sj. Rlmnt, crtm crc pd sfrr, mnh, um trnsfrmçã grnd.- cnfrm rsultd d lut cm. qur ds tltlcns qur ds mrcns, ntussm s cmntárs sã s ms dvrss. Tds têm cnfnç ds; sus dfnsrs, dí vnd vlu-; m ssmbrs ds psts. É lás mut dfícl pntr-s um fvr0. qund mbs ncntrm-s m prft frm.! Pr. msm publc nã gurd su cnvcçã d qu gnhrá qul qu tvr ms chnc. Nd ntrtnt s sb cm rfrnc juz d pugn, crdtnd-s. dvl qu srá l crc, pssvlmnt Frávnt Dngl, cnfrm slctçã d ntdd mnr á su c rmã crc. prtd srá rlzd n cmp d tlétc. Cruzr jgrá dmng m Ubrb cntr Ubrb, Est srá um prtd d grnd rspnsbldd pr vc-ldr, um vz qu v nfrntr dvrsár m su própr cs. squdrã d Ubrb já btv lguns sucsss n nc d cmpnt pssvlmnt tud frá pr drrtr su vlrs cntndr. Em ultm pln vm prtd ntr Vl Nv Sdrür» gl, cm um ds ms frcs d rdd. MSSENET FICU EM H. PUL Mssnt, qu fz prt d Dlgçã Brslr d Bskt, fcu m Sã Pul, nd rsd. N CHEGRM S CHE- FES D EMBIXD Smnt hj dvrá chgr > *" r j 5 tf_--:l^^---^ - R. Rs Crnr, chf d D^gçn.. Schèrmnn tcl Brg nd cntnum m Buns rs, n. dvrã prmncr té prxm d 15. CRTEJ D crd cm tds s prsvsõs, cnsttuu um bl sptcul crtj m hmngm s cmpõs cntnnts. Numrss crrs dsflrm pl vnd R Brnc, tnd pv prtundd d vr quls qu tã bm subrm rprsntr bskt brslr m Guqul. s prmrs crrs lvrm s jgdrs cmpõs, sgunds drgnt2s d C. B. d Bskt, F.M.B., rprsntçõs ds clubs mrc, Flmng, Tjuc, Smp, Grjú, tltc, límpc, Crc, lds, Rchul, sscçã Brslr d Imprns, um cmnhã cm luns luns d E. N. d Educçã Físc m sgud utrs numrss utmvs. F ft td vlt d vnd R Brnc tnd crtj s dsft m frnt Ttr Muncpl. - f^>. b\-^m BB S8 tbhes. B_J k«i 9_h_^ *^:- *j~^ti_j T ^ l_l r ^ 3-^-^. - 6 ^_T_-W_^*^$ Jf^Jg_J^^tf 3B_KS_-^ g^^j-^3b PÃ_SÍ?_*^ Plutã crrg "cp", vncd s qutrns DID SLUÇÃ D CS BTFG X FLMENG REUNW-SÈ, NTEM, DIRETRI D C. B. D, drtr d C. B. D., vz, d ctgr d prfssnl pr d mdr d» j- prtd gnh pl Unã Cm- qu dsmrcu pnts d um rund ntm, prsnts s sr. Rvdv Crr Ms gdr Sbstã Vlntm Nt, d Lg mpst, pr s h) lnçr m t um vt p lgr F. C..; m Luz Glltt Mnl Furtd d lvr Jã Clh trtr d ntdd nã prtcnt, d futbl prfssnl; t d Cnslr Ncnl d d grdcmnt prsdn- Brnc tmu, ntr utrs, s sgunts rsluçõs:,. hvrá um rgst spcl pr css dêntcs, fm d pl frm fcnt cm tm Dsprts, sr. Jã Lr Flh, ) dsgnr srs. Clh Brnc pr dr prcr n vtr burl d L d Trnsfrncptçõs ntrncns; s cnduzd durnt s cm- prcss d jg Btfg x Flmng, d cmpnt d ) cssr trnsfrnc ) lnçr m t um vt 1944, dvnd prcr sr julgd n próxm runã, 17 lcds Frl, pr Fdgrl, sr. Irnu Chvs, pl cncdd jgdr urugu j d luvr suprntndnt- d crrnt; rçã R Grndns d Futbl; m vrtud d flt d trtlv dd Cmpnt c & fcnt rgnzçã dmnls- b) dsgnr. sr. Luz Glltt pr dr prcr n pgmnt d tx d trnsfrnd m vrtud dss j- Sul-mrcn d Rm.; rgnzçã d Cnfdrçã prcss d trnsfrnc d dntr Jlm Fl d Lm, gdr rtrnr á.cçã Urugugdr Jrg Lg Vrl, nã j) cnsdrr lvr J- d Fdrçã Prns pr mrc F. C, dst cptl; f) dvlvr Rgulmnt snd rcnhcd xgênc c) dsgnr sr. Mnl Grl d Fdrçã Mtrpltn d Futbl, pr qu s Sã Pul; rfrd jgdr d luvs ft pl Iprng, d Furtd d lvr pr dr prcr n prcss d prfssnl Jã Mnl Rch pl Cnslh Técnc d Pu- Chl. fçm s ltrçõs prpsts prtnd trnsfrr-s pr Brrds, -qul. vnculd tbl, prvds pl drtr; E. C. Bgé, frmu cntrt cm Gurn F. C; clubs g) dr prvmnt r-, Pdd trnsfrnc sss d Fdrçã R Grndns; Pnt Grss, cntr dcsã! d Grldn curs d Lg d Futbl d j d) cncdr, m crátr d Cnslh Suprr d F- spcl, rmçã, pl sgund drçã Prnns d Futbl, tcnt Grldn. x-dfnsr d Btfg mrc, j vm d ngrssr n S.^-Crstvã. su trnsfrnc f DIS MIRES pdd ntm spr-s qu pss jgr mnhã cntr Cnt d R. Cr rnh dmr Bbn drm ssstnd pssl s prfssns d sus rspctvs clubs Entr utrs css pd-s dr té. qu surjm qutr ldrs crtm. Bst qu nr ss cntç V^c Btfg mptrm... E qu nã vnh ds subúrbs d Cntrl Lpldn um surnrs dsgrdávl... TEPRDS, MBS, PR UM CHQUE SENSCINL Estã s trnnd já um trdçã blz snsçã qu ns frcm s ncntrs ntr s ds vlhs rvs. Btfg Vsc vêm rlznd há tmps, Já, s prls ms b nt.. qu têm srvd té pr cnsl s fns, qu pssm n td sm cnsgurm vr um chqu dgn ds qu sbm prcr um bm bm dsput "mtch" d futbl. Dss frm, é lógc qu tds cncntrm sus lhrs s su. tnçõs pr lut d DE Trns <J cnjunt u msm mnhã n stád d Sã Jnur. HVERÁ EXIT. INTEGRL, Pr grntrm, cm ntcdnc, um.éxlt ntgrl, qur écnlc qur dscplnr, pr s cntnur, tr s chqus Bt-fR x Vsc cm s ms bnts d mtrópl, s drgnts ds ds club, tmrm s prvdncs ncssárs. Vsc nã s lmtu s MNHÃ ndvdul. Cr rnh runu s jgdrs, vrs vzs,, fl durnt j,,pcl,,-,,.,-,., smn, Fdrçã pr dutn-, Rgrnd.s d Désnrts sprts frná-ls dr mrl sufcnt, "nn. fc j u á C.B.D. rclmnd &? fm d qu s pyr s cntr sntm ft ds mdrs pds pr um Jsé mbnt Crls d r.z, rtn ntr cnfnç. Crr Bzrr, Eucldrs N lvr Btfg prgrm n&ò Mnul dã strm f tund dfrntmnt sgu. m Sã Pul sm ncssár prsdnt dmr Bbln. trnsfrnc dqul m fc d usênc d ntdd. Luz rnh, dst cdd- pssu á dspnsr mr tmp d su tnçã s prfssns d su clvb, prpr d mbs s qudrs f, p">, ms prcs pssívl é pr ss mtv qu s spr qu ncntr d Sã Jnuár sj ds ms snscns dsts últms tmps. - " - *. - m. n..,. Grv dnunc Jgrá m Bl Hr znt S. Crstóvã S. Crstóvã v xbr-s. m Bl Hrznt, n çòírt mês. Dus prtds s-ã rlzds pl qudr "lv", ns ds 26 28, cntr mrc tlétc Mnr.

10 lü L u JtL-w./, òubü, 11 d gst d lí)4í> 1...* l í, rdwy é nss í/rt n ultm pr/ d sbtn d hj m 1 PREÔ METI- S s 13,50 HRS Cr$ 1CU0G.00. nms, mntrls pbus T 1 PREDR L. Clh CYCüREM. Mcd 8 LMN. L. Rgn 4 CRIDDE S. T. Câmr CERRIT 60 J. H» I 6 MRCUJÁ Brbs t 7 NIN... ".. Rbs - EGI... E. Cutnh 58 tusçós ntrls " 10) L. Clh 1.2 L. 78"4 5 suv, Esprd ES U. 8). Slv 1.0 GL. 62"1 5 nclt, r Prc P Vt U. 8) S. Cmr» 1.2 GL. 74" Fr, Escr 1 % ) L. Rgn 1 4 P. 94"3 5 BrB, Bré V1V ) L. Rgn 1.2 GL*. 77"4 5 nn, Fá 2V U. 7) E. Cutnh 1 2 L. 79"2 5 nn, Ld 1%-F " 12) L. Rgn 1.2 L. 79"1 5 Crrt, Ev -l ). Srr.2 L. 78"4 5 suv. Esprd E ). Sjrr 1.4 P. 04"P 5 BrS, Bré V-% U. 13) S. Câmr 1.4 L. G2"2 5 Cntr, Fulmnr P U. 10) S. Câmr 1.2 L. 78"4 5 suv, EsprdÉ G 7). Cutnh 1.5 P. 98" Psss, Cnslh " 12) E. Slv 1.2 L. 79" H5 lmr. Ev C-l " 13). Mcc-d 1.4 P. 94"3 5 Brf, Bré V-% " 12) R. Slv 1.2 l. 79"4 5 Drr, nct U. 7) S. Btst 1.2 L.?7"4 6 Escr, Luf P " 8). JJrus 1.2 L. 78" Luf, Rfl lv-v " 10) P. Smõs 1.5 GL. 94" Drn, Vtru " 11). C. RUs 1.4 L. 91"4 5 BrS Fulmnr "-,13). C. Rbs 1.7 L. 92"2 5 Cntr, Fulmnr P » 10) E. Culh 1.2 L. 78"4 ", suv, Esprd E " 13) E. Cutnh 1.4 L 92"2 5 Cntr, Fulmnr P " 14) E. Cutnh 1.4 P. 94" Drdnlus. Flá IV " 9). C. Rbs 1.4 M. 91" Eunf, Drl PREÔ METRS S 14,20 HRív 0r$ ,00. nlml, mntrls pbs 1 1 DIMNT H. Surs 2 2 ITER,. Ullô 3 KELVIN.. Brbs 4 JURUI..... Rchl 5 GUERRILHEIR D. Frrr 6 FLI J. Msqut 5G 50 tuçõs.^rlrcn " 8) l. Srs 1.5 GL. 93"3 5 Mm, Ixtr F ? " 12) H. Srs 1.2 P. 78"3 5 Rub, Expnt 1-% lü ü-45 11" 15) íl. Srs 1.4 L. 90"2 5 Trnl, Expnt 1-P " 17) J. Cn s 1.0 GL 60" Expnt, Ruf ," 14) J. Culs l.g P. 105"! 5 Mtclmbó. ExpntB " 15) D. Frrr 14 L. 90"2l5 Trnl, Expnt PP b" 17). Hrbs 1 0 GL. 60" Expnt, Itr " 0) J. Msqut 14 GL. 85"2 5 Infn, Klvn " 5) 51. Slv 1.2 L. 77" Fndng, Hyprbl- VI " 17). Rchl 1,0 GL. 60" Expnt, Itr ) Jã Snts 1.2 E. 77"1 5 Suprs, Expnt 2V " 14) Jfl Snts 1.2 P. 78" S. Lps, Frsu " 8) J. rúj 1.5 GL. 93"3 5 Mm, Dmnt P2 30-G 45 10" 14) C. Pr. 1.6 P. 105"1 5 Mtclmbó, Expnt " 14) J. Ml 1.2 U. 78" S. Lps, Frsu U. G) II. Ss 1.4 GL. 85"2 3 Infnt, Klvn " 15) S. Câmr 1.4 L.,9)"2 5 Trnl, Expnt %-% " 7) D. Frrr 1.6 GL. 99"1 5 Tupy, P. d Cmp V-4 3 PJtE METRS S 14,50 HRS Cr$ nms, mntrls pss 1 1 SSSID». Ullô MNTE RL 55 R. Frts 3 BSTRD Rs 8 I 4 REUNID J. Msqut < 5 CERR LT 55,, Frnrds 6 C PUN 55 Mfí. crr tuçõs ntrrs » 10). Ullô 1.2 L. 77" Enés, El- 4-2P-G ). U:ô 12 P. 76"4 5 Glycnn, nusku % V 17-G ). U.lô 1.2 GL. 73"4 5 Thln, Glycn » 12) R. Frts 1.5 GL. 92"1 5 urr, CTr lt » 7). Frnnds 1.5 GM. 93"3 5 R. Kss, Iry II " 9). Slv 1.2 GL. 73"4 5 Thln, Sss-d ).1. Msqut 1.2 L. 77" Enés, El " 5) R. Frts 1.2 P. 79"1 2 Gdr, Gmb 2% " 4) R. Frts 1.2 GM. 74"1 5 crp, 0. Clr PS t ) S. Câmr 1.4 L. 91"3 4 Irty II, Grvur " 12). Frnnds 1.5 GL. 92"1 5 Gurr, M. Cr ? 6). Frnnds 1.4. GL. 87" rçgy, Clssl ). Frnnds 1.2 U. 77" Estrl, Gg " 12) G. Cst 1.5 GL 92"1I5 Gurr. M. Cr " 10) L. Ms/.rs 1.2 L. 77", Enés. El " 7). r.-u.j 1.0 GL. 62"2 5 Itupv, Lvsnndr V-2 4 PREÔ METR S S 15,25 HR S Cr$ ,00. nms, mntrls pss 1 GRN DUQUE... 6G R. Frts 2 SLTREL Suz 3 NMUN... J. rúj 4 HMN......, 66.). M 6 EL BLER D. Frrr 6 DIBR.... Mcd 7 MSTR W. Lm 3 VIZ., N. Lnhrs 9 VÊG... Prr 10 MNUMR*.... rúj MNTRIS rçunã PRVÁVEIS 1 prô mtrs s hrs r? ,00. Ks. 4 nnéu,. Rs 55 2 Gmb,. Frnnds I P. rrnchdr,. Brbs 55 4 Gunéu. Rrs Cndá II, S. Btst 55 6 Infrmdr, D. Frrr Itn II, R. Frts prô mtrs s hrs: Cr ,00. Ks 1 Mssrn, H. Srs.. 2 Rbust,. V. Lm Drl, R. Frts Tmu, E. Cutnh Dscrnt, P. Vz.... S I 6 Cru, L. Rgn 7 Drdnls, 3. Msqut. 8 I 8 Bmnts,.. Rbs. g prô mtrs *s hrs.... Cr? ,00. 1 Glscl,. UM» «. 2 Prqut, 3. rúj K«. 60 tuçõs ntrrs " 10). Brbs 1 4 L> 90" Gcl, Encntrd 3-y " 10). Brbs l.f GL. 101"2 5 Kng, các ^0 % ) J. Msqut 1.4 L. 91"4 5 I I -nbrd, Fum 2 %C " 11) I. Suz 1.2 L. 79" Frx, Nmu ) I. R,.uz l.f L. 99"" 5. Edr. các " 13) I. Suz 1.2 E. 78"3 5 Dmru*. Cruzdr " 11) J. rúj 1.2 L. 79" Frx, Pmpn " 131 R. Frts 1.2 E. 78":!I5 Dmru Cruzdr f-45 3" 9) R. Frts 1.5 P. 99"2 5 Mrt, Dmru Vs " 8),1. Mn 1.G GL. 90" Rd-. các " f),t. Mv 1.5 P. 100"3I5 MBtng,.Tnn G2 30f-4f; 7" 11). Cst 1.2 P. 79"4 5 các, SrgS " 11) F. FYnts 1.2 L. 70" Frx. Nmun 2-1 P 7-<5 7" 8). RTrbsTl.f GL. 99"2 5 Ed» c»-!,, R45 6" 9) P. Vz 1.5 T. 99"2:5 Mrt, Dmru 0-% 4-8 4R 5" dl). Brt 1.2 L. 79" FrMx. Nmnn " 8). Burhn-n l.f L. ^lrr F.lr các " 0). Mncd 1.8 GM. 114"2 5 Exgnt, Rll 1-3 á-r.sh 4» 11) W, Lmn 1.2 r,. 79" F!x Nnmnn 2-1 n.5-^5 f" 13) L. Lghtn 1.2 P. 77" Dntár. Mrt " 8) L. LnfjVn 1.2 L. 74"l 5 El Blr, Ngrt V4 V 1-7--<5 8" f>.) K. Rpv 1.2 p, 78"sl5 nnrmrn. Cruzdr "? 1". 8) M..r/nWs 1.4 P. 9?"l5 Mf>t"g Rn»" f-45 IT. 8) R. Slv 1.2 L. 77"3 5 Isé, Evhé 1% pn-7^5 3" 8).T. -nu 1.6 L. 90"2l.5 Edr~cflcln ^5 n. 9) Mnnfn 1.0 L. C0M S Tnmb F.cu»n 1*<4 9-R.45 f» 9) B. Btst 1.6 P. 105"2 5 Mln, El Blr P-l 15 7-"; V. d"). -n ;n, r. 7q-.5 nrnru, C-n^^->» <*f.>:f<<! 7). n^-b- 1.2 P. 77" E->:»-»-:n H^ ) E. Slv 1.4 ÁM. 91"2 5 lbrd, Nmun! % d mnhã 3 lvupls, J.. Msqut - I 4 Bvst, II. Surs.. 5 Trbá, I. Suz.. Mutum,. Srr 7 Escud, L. Lghtn.. I I 8 Dntár,. Mcd prô mtrs s hrs Jr j Ks., 1--1 Expdctus,. Ull.. 2 Ryl Mstr, H. Srs. 3 R. Lví,. Rs.,. 4 Dng, L. Rgn... 3 I 5 Crchá, P. Vz Tcndr, D. Frrr - I 7 G. Khn,. Brt prô Clássc "Rfl d Brrs" 1.6C mtrs s hrs Cr$ , Rustcn,. Gutrrz 2 G. Ldy,. Brbs. 3 Vntd, E. Slv... 4 Fvnh, L. Lghtn. " Fnstrr, 3. Mrtn». 8 Nutr,. Ull... 1 " Hld, D. Frrr... 6" pnr mtrs s 16 n hrs: Cr$ ,00 "Bttng". / 1 Ml, D., Frrr.. 1 I 2 Flgl,. Frnnds 3 Fl dr, R. Frts Swt Lps,. rúj 5 Fgut, L. Rgn.. 6 Hn,. Ullô 7 Estrlr,. Rchl.. 8 Tup, P. Vz.. Ks. 7" prô mtrs s hrs Cr? ,00 "Bttng". 1 1 Mchul,. Rs... 2 Mtódc, J. rúj... 2 I 3 Muluy,. Frnnds 4 Crrux,. Mcd Chps,. rúj 6 M, R. Frts. s 7 Mmré,. Cutnh.. Ks. r Ks. 8 prô mtrs 57 s hrs 53 0r$ ,00 "Bttng". Ks Drk Prln, D. Frrr Mrnch, Á. Gutsrrg. 88 sr U 8 Zgl.. Brt SI «I 4 rgntn, L. Rgn llb,. Ullô 88 Ul 1 6 Bnrn, J. Ms Prs?guud cm su tmprd fcl dst n, Jccky Club Brslr rlzrá, st trd, m,? um ds sus hbtus sbtns. prgrm pr ss vsprl stá bm rgnzd. H um lmntór pr nv grçã, n qul plr prddr Rund nfrntrá cnc utrs ptrs, já gnhdrs tds. grnd ntrss d runã ntrtnt, rsd ns trs ultms prv ss prqu ls rã dcdr um "fcd" d Bttng Dupl. prv qu ncrrrá vsprl, mrcrá ncntr d nv nms d qulqur nclnldd. ntr s qus Brdwy, Grl Fyl, qu prmtm um prl bnt. s nsss p~r,cõs sbr s r nrvs d hj sã s sgunts: 1.» CRREIR Cll nms d pucs rcurss tmrã prt nst prv. nn. cujs últms dsmpnhs têm sd ntr dvrsrs ms frts é nss prfd, ps flh d Grngz crr bm n grm n qulômtr. Prdr. um cvl mut ltr. é ò su ms- sér nmfí. Clmn Crrt sã s zrs ms vávs. 5 PREÔ METR S S 16,00 HRS Cr$ ,00. "Bttng nms, mntrls ps 1 VTUTIN. Rchl " PRÁ W. Lm 1 I 2 CNCURS 66 E. Cutnh!3 SNS 66. Prr < 4 FNL. Cutnh < 5 BERLIND.; J. M 2 t 6 MRCIN.... Cunh 7 RUF Rbs 8 RISD D. Frrr 9 EL GY 66 N. Lnhrs 8 t 10 FNFÜL 84. Rs t11 UHUCüNG 60 h. Bntz Bttng 12 EUXENIT Smpls J. rúj 7 Ruf 2 G»n Gr 13 BGDD 5 Brdwy J. Mrtns t 8,14 MÉLI 2. CRREIR E. P. Cutnh Entr I+pr, Pnm«nt Klvn dvrá sr dcdd s- P. V < 15 PENED... gur tf nrv. < prm- cb d scundr Expnt, cm b çã * EL REY f^l. Srr DVmnt. pr su vz m su vlhm cmprmss, brpu Mprrí pmnrp^nr-^ fund pr drrtá-l pr um nms, mntrls pss fcnh. Qunt n Klvn flh d Nn crr bm nn ^, dvnr"0 pnr E!3 mplhrr su J. Msqut 1 5N M1CHEL 48 ul^m npffrrrnc. I rr^m cm ndnd 6 2 GRN GLER qu srá ns- prfrd. P. Smõs 3» CRREIR ntr RpTldn dpxu ctlr m"ssã strr m nsss pstq,?, Efbnr lrpv ml. flh d p^nhpíh rbftu m "rt lugr, grr^.rs pntrlr». Spu nrnt, nnt-fplr Km d ms. f ntávl ppr -^s mtvs lgm-l "cfp fvrt. Rcn^rpm.5. prím, qu Mnt Cn* S^^nd ss tsmb-un sérs cnddts trunf.. mbs f<"m tud cm mut d^pmbrç ultmmnt. Rpurd - S^-^d - Mnt Cr é nss frmul. 4.» CRREIR égu Nmun tm td b? tuçõs ultmmnt, n pst d r, nd crr cm ms dsmbrç. nd h um mn fllh d Dnbgh só prdu pr Prx. E l, ps, nss fvrf. ~~v Grn Duqu, qu v rnrcr dps d qus um n d u-uc rá nfrntr dvrsds bm ms cmrds d qu quls qu vnh nfrnfnd. Pd fltr-lh um crrd prdr pr Nmun qu tá ms ^uprrd. Srv, prém pr dupl. mstr é um bm trtus. Bttng Dupl 2 ^n Gr 5 Chr 5 _ Brdwy 3 Grí 7 Ruf 11 Urucung 5.» CRREIR T Dzsst nms ncns d qutr ns nd sm vtr n ps ntrvrã nst ; prv. Ruf. cu.t ultm dsmp- I nh. stnd Expnt It, ; f ctávl, prc gr : frç d crrr. Em prvsã nrml flh I d Rvmund dv vncr, mj br Urucung sj um frt pstr. Ess flh d Blfrt vm d trs sgunds lugrs ns: turm cm ncntr smpr um dvrsár pr gnhr dl. s- hj srá Ruf. Sns é trcr plcé qu s mpõ. 6 CRREIR J Nv nms strngrs prlrã n pnúltm prv. Tds sã mdícrs cm m trr d cg qum tm um lh é r. Grnd Gr prc mlhrznh. Dms l nss vt, mbr sm grnd cnvcçã, ps Chr Pndur pdm substtu-l n mrcdr. Em um ultm náls Grn Glr-Chr-Pndur cnsttu nss chp. I 7" CRREIR Ds nv cncrrnts k " /fv)n,p,r?ímflps U5 L- 95,;,l5 "tódc, Prpó <Á t " m w rrj?m?"2 QÂ- 128"3!5 Vpr " Nutr 3-8 7) W Llm" «P. 118"3 5 Mm, Tnr V-S 29 7-;r> ?<. m?nrf"í"10 ««L. 97" Drlc Prnc. Hld 2-3 Í,,I f 1 f L. 101"I5 " /rm Fndnc. n0) - Xngu ru.,,, P. 95"l 5.Tqumá, Rmmbr P L %\. H- 7f" l"tp\\-2*h- M«í BfEm 2-1,4 5 5 R!)* ?fQl M í-?.p- hnrã- 9) N. Lnhrs Mlódc P4 1.5 L. 97" Mrjá, rmns %0 tf lff 95 fl- S 5 Í8 T* "1",L,; Mtód, Prpó %-l ). Gufrrêz 1.2 P. 76"4 5 P. Dn Hchz 2-H VRIS NÃ PDEM TUR mn pulstn dquru s s jóqus Júl Cnls nms Frsu Cuscus. Emd Cstll stã mpdds mbs vã» ps, d ntrvr pssr n sbtn tur n Hpdrm d Cdd dst trd pr s ncntrrm suspnss pl Cmssã UM VISIT DE LEGUIS- Jrdm d Crrds. M "RGNIZÇÃ TECNl V TUR EM C-EDITRIL S. PUL D EQÜIN- Pr ntrméd d ntrnur Rmn Rjs, um turl- pós lmç qu s r- CULTUR" lzu n. B. I., jóqu Innc Lgurm, cnpànád d sr. luz 1nls ~ d "rgnzçã jrnlsts, vstu sd Técnc Ed- ul- tuçõs ntrlrí ). Rchl 1.6 L. 106" Dplmd, Urucung 1-% " 13). Rchl 10 GL. G0"2 5 Mngh, Ilrj 3-% " 20) E. Slv, 1.0 GL. 60"1 5 Fb, Pzt P-l % U. 5) P. Smõs 1.2,L. 77"4I5 Hypérb, Suprs " 7) S. Cmr 1.0 GL. 60"3 5 Furrst, Ngr 2-V ) G. Mrg.d 1.2 U. 77"4 5 Frstr, Ngr V " 15) L. Mszrs 1.6 l. 106" Dplmd, Urucung 1-V ) 0. PüTlr 1.4 P. 02"4 5 Dntr, Scrp V ) L. Rfc n 1.5 P.. 99"1 5 Puzt, Dntr ) N. Lnhrs 1.6 L. 106" Dplmd, Urucung 1-V ) N. Lnhrs 1.2 GM. 75"4 5 Mnful, Hrj P-E P0.-G ) C. Prr 1.4 P. 92"<: 55 Dntr, S rp Vl ) E. Cutnh-l.G L. 106" Dplmd. Urucung l-% ). rúj 1.0 GL. 60"2 5 Mngh, Hrj ",11) W. Lm 1.4 L. 92".3 5 Infnt, Urucung : 13) D. Fr. 1.5 GL. 97"2 5 D. Pd. II, Jttndr 1% 2,7-l-45 6" 12) P. Smõs 1.2 P Mtrc, Fuá % G 8) D. Fflrrr 1.2 P. 79"4 5 Smbr, Dsqutd U. 15) C. Brt 1.6 L. 100" Dpmd, Urucung 1 V ) C. Brt 1.0 GL. G0"2 5 Mngh, Hr-j 3 V ). C.utnh 1.2 GM. 75"4 5 Mnful, Hrj %-E MlHI l»-l-.11 I I!! II!..!..! II ^ " 17). 0. Rbs 1.0 JL. 00" Expnt. Itr ) L. Rgn 1.2 L. 76"3 5 Fvnhn, Prbéns ) L.- Rgn 1.5 L. 98"1 5 Str Blu, Fnl 3-P j ) S. Câmr 1.2 U. 78"1 5 Ivhy, B. Brnc H ) D. Frrr 1.4 P. 98"? 5 Fl, lctrz ). Brbs 1.0 GL. 60"2 5 Mngh, Hrj 8 V, " 11) J. rúj 1 4 GL. 92"3 5 l V«tS, Urucung " 17). Brbs 1.2 GM. 75"4 5 Mnful, Hrj %-B " 15),T. Msqut 1 6 L. 106" Dplmd. Urucung l-m, ) L. Rgn 1.0 GL. 60"2 5 Mngh, Hrj 8% " 17) J. Prtlh 1.2 GM. 75"4 5 Mnful, Hrj %-B " 15) L. Bntz 1.6 L, 70G" Dplmd, Fuá 1-H " 11) L. Bntz 1 4 L. 92"3 5 Infnt, Dt I " 8) L. Bntz 1.5 L. 100"1 5 Ftr, Dctl V-5 I! mm n » 12) J. M 1.0 QL. 60" 2 5 Ngr, Fçnh 2-P í! " 15) J. rnjn 1.6 L. 106" npmd, Urucung 1-% ). Frnnds 1 5 P. 99"1 5 Pnzt. Cncurs ). Frnnds 1.0 GL. 61" Frf, Fnful C » 13) M. Tvrs 1.0 GL. 60"2 5 MnnRh. Hrj P-V4 1GG ) E. P. Cutnh 1.0 GL. 60"1 5 Fb, Pz P-H ) I. Suz 1.0 GM. 61" Frf, Fnfu P ) G. Cst 1.4 L. 92" lmbry, Fuá ) J. M 1.2 P. 78"3 5 Flrn, Cjub ) G. Cst 1 4 L. 91"3 5 Btn, lctrz ) M. Tvrs 1.6 L. 106" Dplmd, Urucung 1-% ). Srr 1.4 L. 92"? 5 Infnt, Urucung U. 8). Srr 1.5 P. 100"1 5 Ftr, Urucung V-B 6 PREÔ METR S S 16,35 HRS Cr$ ,00. "Bttng". 3 CBESTR I. uj 4 SFNTUNG E. Crds 5 CHR... K. Frts d 6 PNH... Rs 7 PNDUR.. Prr 9 MILMRES L. Rgun V * t PLNET 88 M. Tvrs tuçõs ntrrs » 7) J. Msqut 1.2 L. 70"3 5 Cn Jug, Pnc 1-H " 8) J. M 1.4 L. 89" Mlódc, M mrs ) E. Cuutnh 1.4 P. 92"4 5 Spn, Mrp » 8) E. Grc 1.4 L. 80" Mtódc, Mlmrs ). Mcd 1.5 GL. Ü0"4 5 M Vgurz 8-2% ) S. B:tstl.8 P. 116" Fstjnt, M V U. 8). rnuj 1.4 L. 89" Mtódc, Mlmrs " 5). rúj 1.4 P. 91" Brtn, rmns ) W. Lm l.ü P. 104"1 5 Mutmutlc, Ltnt " 10) U. Cst l. L. 97"1 5 Srdul. Mss Bll 1 Vt " 10) J. Zung 1.5 M. 95"4I5 Plnt, Rlâmpg % " 6) J. Zung 1.4 L. 89" N dl, Lmnt V ) R. Frts 1.8 L. 117" rmns. Pdur " 8) R.Frts F"1.5 P. 97"2 5 Trvã, Mrulumu V4C ) R. Frts 1.5 GL. 90"4 5 M"l, Ygurz 8-2% ). Culnh 1.2 L. 76" Ltnt, Lyd " 11) L. Rgn 1.2 P. 77"2 5 Lrón BfEm P ) L. Rgn 1.6 P. 103" B. l-vy, Lrón ) R. Frts 1.2 L. 76" Lt-t, Lyd ) P. Smõs 1.8 L. U7"l 55 rmns, Buccrt ). Rchl 1.2 M. 77"2 5 Lnn, BfEm P-V4! P ). Mcd 1.5 M. 97"1 5 Tum Tm, Mrjá S-^ ). Mcd 1.4 P. 91" Crydn, G. Gr 0-3? ). Mcd 1.5 M. 95"1 5 M, Grn Glr ) L. Rgn 1.2 L. 70". Ltnt, Lyd ) L. Rgn 1.4.L. 89" Mtódc, Mrpá U. 4) L. Rgn 1.8 GM. 112" Sun d r, Fnstrr 2-S 7 PKE MEIK QS - S 17,10 HRS % Cr$ ,00. "Bttng» nms, mnt s pss 1 FYL 50. Rs 2 TIMB 65. Cunh 3 GRIL 52. Ullô 4 REMEMBER 52. Brt 5 BRDWY 62 > P. Vz 8 I 6 REZNG Cutnh 7 TM TM rúj 4 8 LTENTE.. 52 L. Bntz C LFIDR 82 S Btst Um prv, trs nms mrcm sr d tcds: Brdwy Grl Fyl. tds s tr? ótms prfrmrs n r- Entr ls dvrá sr dcdd cntnd... grd-ns ms Brdwy qu cb d scundr Gln. Grl, prém, nã dv fcr fr d cgtçõs, ps pód cnfrmr su ultm vtr qu f sbr Tuln. Qunt Fyl, flh d Hlll é um ótm plcé. Prgnóstcs d tuçõs ntlrs 4-b-45 5" 17). Frnnds 1.5 L. 95"3 5 Mtódc, Prpó» ). Rs 1.5 P. 97" Rlp.-n, Bttn » ü). Rus 1.6 GL. 99"4 5 Em, Em 2-V4 2.í J4ü U. 8). Rs 1.4 GL. 85"2 5 Lrón, Brtn GL- <J8"2!5 J"n0^4Ü0!0LR^F.rÍts Cmã. Prsuntus " 2 tf 8) R. Frts 1.0 L. 101"2 5 Fgr-su, Cur5áu 2 Và í Híf "}" ;t6) üllôu l-4 L- 89,,II5 Tuln, Chlqu Q45 U. 10) S. Câmr 1.6 GL. 98"1 5 Crydn, Hld 1-3 " nrz"/ L- 110" rõru \ÍV P- B-rÍtu 0" Brdwy 2% 9fl5 2», «ZBrt0 143?15 WVr, ^«""" M LP 10) S, Câmr 1.5 U. 95"1 5 Tquêmá, Mmré P-% ^ /pp-,tz M?k- n" Gn MBt 2-% 1 9) P. Vz 1.6 P. 103" Lrón, Pnch 3-4 DIÁRI CRICCÜ nn Prdr Crrt Itr Dmnt Klvn Rund Sssd Mnt Cr Nmun Grn Duqu mstr Ruf Urucung Sns Grn Gr Chr Pndur Brdwy Grl Fyl tr.l d Eqün ultur" TE- QUI), á ru Evrst d V.g, 41, 9 ndr, qu, sb cm ptr- d mnnt crdr trc dr. p-. J. Pxt d Cstr drçã ds nsfs cgs Frnnd d Pul Fnséc scr d Crvlh n- Crá, brvmnt, dus cçs publ- d rl vlr srs j-dcrs pr s cm cjm: lbls s Brslrs ds Lnhs Cnclu n 11.* Pgn}*

11 ís-l R v tí V ôátà u6 4D UM rc d 0 VSC PREST SIGNIFICTIV H- "DIÁRI CRIC" Club d Rgts Vsc d Gum prmv n d 26 d ssust, ás 9 hrs, n pscn brt d pr d Snt ) Luz, um cmptçã ntrn d ntçã m hmngm á mprns pr mtv ds cmmrçõs d 47 nvrsár d fundçã d Club. prgrm stá ssm rgnw.d: 1» Prv Hmngm Crr d Nt" trs Infnts Nd vr; 2» Prv Hmngm Vsc "Brnsll-Prtugl" 100 mtrs D prgrm sprtv d Juvns Nd d pt; Vsc cmmrtv d su 47 3 Prv Hmngm nvrsár cnst pr hj s " Glb" 100 mtrs sgunts tvdds: sprnts Nd Lvr; PUTEBL Vsc d Gm * Prv Hmngm x Btfg, n Estád. 2* D- j P-750 " Nt" 100 mtrs vsã ás 13,45. Prfssns ás dults Nd Lvr; 15,15. 5" Prv Hmngm TLETISM II mptçã d Qulqur clss. PV "Dár d Nt" 50 mtrs Infnts - Nd d pt; :.! Crrd d Cmpnt d Crrds d Fund " Prv Hmngm m.) "Jrnl ds Esprts" 100 TÊNIS Trn "P cm mtrs Juvns Nd d Flh". Vs csts. d Gm x Flumnns, ng qudrs d Vsc 7" Prv Hmngm " Rdcl" 100 mtrs. d Gm, Cmpnt d 3» sprnts Nd d pt; j 8* Prv Hmngm clss. Tjuc x Vsc d Gm, ns qudrs d Tjuc T. "Flh Crc" 100 mtrs _ dults Nd d pl-, C. Cmpnt d 6 clss, t; I CICLISM Prv R- 9" prv Hmngm Ptrplls-R, d Fdrçã " Ntc" 50 mtrs Mtrpltn d Cclsm, rgnzd, pl Vsc d Gm. Infnts Nd d Csts; 10 Prv Hmngm Trmnçã n Estád cm 5 "Jrnl d Brsl 100 mtrs Juvns Nd l- vlts n pst. vr; 11* Prv Hmngm DIÁRI CRIC -í- 100 mtrs sprnts Nd d csts; 12* Prv Hmngm "Crr d Mnhã" 100 mtrs dults Nd d csts; 13" Prv Hmngm "Dár d Ntcs" 3 x 100 mtrs dults Trs nds; 14 Prv Hmngm "Esprt Ilustrd" 50 mtrs Mnns Nd d pt. s m- prgrm dsprtv d LIVRRI FRNCISC 1VES Fundd m 18 Lvrrs Edtrs R. uvdr, 166 El d Jnr DISPUT-SE MNHÃ PRV RI- PETRPLIS - RI CICLISTS EM ÇÃ 0 PERCURS D PRV HR D SID Rlz-s mnhã 2 prv llstc R-Ptrpls-R, srtm ptrcnd pl F. M. C. prmvd pl CR, Vsc d,gm. Est mprtnt crrd fc trá su pnt d prtd chgd n Estád d Sã Jnuár, cncdnd chgd cm hr d rlzçã d Jg Vsc x Btfg. RRRI E PERCURS 3* Ctgr Sd ás 11,10 té Km. 22 vlt. Chgd ás 13 hrs. 2«Ctgr Síd s 11 hrs, té Rz d Srr vlt. Chgd ás 14 hrs ntrvl d 1" pr 2 tmp d prlmnr d futbl). I Ctgr Sd ás 10,40 té Qutndnh vlt. Chgd ás 15 hrs ntrvl d prlmnr pr jg prncp Vsc x Btfg). s crrdrs qu nã lnçrm hrár prvst frã chgd m frnt prtã cntrl d Estád. «BELjJZS BRSI- LEIRS" Um álbum cm nü rtístcs. Tmnh 29 :: 39 mb. prsntçs prmrs. Cr? 65,00. Mnd buscr su xmplr. LIVRRI LIVEIR. Ru Vscnd d Mrngup, 42-1» ndr, Intrr Rmbls Pstl. Tm snt d culp Rvgd Trbunl d Pns, d F. M.F., m su runã d ntm, rslvu rvvr prcs- _ qu punu prfssnl Tm cm mult d CrS 100,00. rvsã f pdd pl cnslhr Egs Mndnç msm prssguu té rg dscplnr d ntdd fcl dcsã qu punu qul jgdr julgr snt d culp ppulr Tm. s ds dlgds cnsttrm gst nt-sprtv dqul prfssnl ms rb tr nd vu su súmul nã rgstu s crrêncs. Pr cnc vts cntr um ppulr Tm f prdd. VRIS Ryl Mstr Rbs) 600 ^Cncluã ã 9. Pgn) Fmnns d Pur Sngu Inglès" um álbum mrf ntuc- d cvl, cm s cmptnts grvurs lucdtvs, n crs nturs, tds spctcds pr númrs, cm s rspctvs lgnds. fms prfssnl tv nsj d vr s qudrs,grfcs cmplts rfrnts ss ultm br, bm cm s vlss trblhs sbr s lnhgns d pur sngu nglès,d crd cm clssucçã d Bruc Lw, «mnnd, nclusv, Um pdgr" cmplt d cvl l*»" ln, qu lcnç tá prmr ms rmt scndnt d gnhdr d "Grnd Prêm Rrsl" d 1945, snd ótmmnt mprssnd. UM FRFIT Scrtr d Cmssã d Crrds d Jcky Club Brslr, té á hr d ncrrmnt d su xpdnt d ntm, hv rcbd dclrçã d frft pr sbtn dst trd d cvl C- Pun. _."-».» GERLD VI TUR N RGENTIN té fr d mês mbrcrá pur rgntn jóqu Grld Cst. crrt fr ptríc ctu cnvt ft pl tns frn pltn pr lur lgum tmp r Plcrm Sn Izdr. Grld Cst prtnd pssr nclmnt ds mss n cpt] rgntn, c cs tnh sucss, l fcrá rdcd. Sc ss d dr turf crc prdrá un xclnt crrt prfssnl. S TUBLHÒS DE NTEM N HIPDRM BHSI- LEIK N pst d r d Hpdrm Bslcr xrctrms n mnhã d ntm s sgunt nms: mtrs m 37"; Mluy Mcd) 600 mm 51". trs, m 37"; Nutr J. Mrtns) 800 mtrs, m 49" Brn M) 800 ntrs Mnré smny) GU mtrs, m 36"; Drl Rcdudn) 700 mtrs, m 45"; Tcndr D. Frrr) ntrs, cm 22" 3 5; Mchul. Rs) 600 mtrs, m 37"; Mutum Srr) 360 mtrs, m 24", pl crc xtrn; Bvst Hv Srs) 600 mtrs, m 37"; R Lvr. Rs) 600 mtrs m 37"; Tupy üutrrz) fl mtrs m 37"; rrnchdr Brbs) 600 mtrs, n 38"; Hld D. Frrr) 600 mtrs, cm 36"2/5; Fgut J. Mrtns), Escud Lghtn) mtrs, m 43", vncnd Escud; Frstrrrã 3. Mrtns) Fvnh Lghtn) 700 mtrs, m 42" 2/5, gnhnd Fvnh. _,, Ngrmn Ld), Trbá I. Sus) 800 mtrs, m 50". Vncu Trbá. Itn II R. Frts), Gg Gstll) 360 mtrs, cm 23" 3/5. Gg gnhu bm. HR D PRIMEIR CU- : RFIR prmr prv d sbtn dst trd, n Hpdrm Brslr, srá crrd ás 13,50 hrs. S REVISTS ESPEGILI- ZDS Estã crculnnd hj s s rvsts spclzds d "Clndár Turfst BrsMl- "JcUy r" Club Ilustrd" t "B Lvr". Grts pls x_mplr«rcbds.... f Hrb à bmb tômc UJÊ f\ á% _s* 1 Nã s squç HJE: PGMENTS N TESUR N lj;u<lr d Tuur N- «nul srã pgs hj n sguuts lhs: Dvrss pnsõs dn Mrnhn, ; Mntp dn rnáutc, 7.401; Mntp d Justç, ; Pns. lmélltcàs, N VREFE1TÜR SrS pgs, hj, n ÍIE, us sgunt»» prpubls: P Ü02 83H ?.6»8 83H ?.717 8= , PÍ FEIRS LIVRES Prç d Bndr Ru ds Lrnjrs Ru Lcn d. Prç Ntr6 Prç ds rcs vnld ntnr Nvrr Ru Lpld Mguz 6 m Prr Lndm. FRMÁCIS DE PLNTÃ L. d Crc Vs. R Brnc 31 Vs, flrssnung 3 v. Slvdr d S4 77 rstrs Lb 220 Cmps d V»z 206 Hddck Lb 850 Srp Frrs» 8-0 Mts 101-tí Mrl Brrs 465 Pr d Flumng 118- Lrnjrs 458 Lp 18 Ldr d Snd 5 j Ctt 87 v. tulf -d Pv n. Pldru 1 Jrdm Btânc 588- Pr d Btfç 490 Vl. Pátr 851 Humt 63- Mr. Cntur 106 Vs. Prjá 623 Squr Cmns 8?. v. N. S. Cpcbn 200 v. tlântc 874 Júl dô Cstlh» 15-0 Mntngr 129-B v. Prncs tsbl 00 S. Crstóvã 1021-B 43 - Sft Luz Gnzg 51 Fgur d Ml 335 Cn. GurjSn 1, Urugu 317- Dsmbrgdr Jzdr 21 v. 28 d Stmbr 439 Tndr d Slv 849 Vs. bté 34 Brf d Móuqut rqus Crdr 310 Ds d Cruz 476 qudbn 150 sss Crnr 65- v. Suburbn 5825 Brnrdn d Cmps 128 Jsí. ds Rs 6 v. Jã Rb» r 5 rqus Crdr 628- Cc.bmbl 857- Engnh d» Dntr 8- Brã Bm Rlr 1- n Nêr v. utmóvl Club Estr. Mr. Rngl 178 t Suburbn Estr Brr Vrnmlh 524 Cptã Cul Mnzs 28 Estr. Mf Rngl 918-B Estr. Mb. Flx 405 Cnslhr Glv 6 Jã Vcnt " d Mn 17. Frnnds -Mrnh 1-8- mérc Rch 418 Pchc d» Rch 106 Lrg Pvun 45- Slv Vl 826-B Pç. Quntn Bcúv 16 Mr Frts 24 Crln Mchd 1480 v, Dmcrátcs 521 v. Tl xr d Cstr 121 Crds d» Mrs 514 Jf Rg 161 Mjr Cm-d 287 V. nlnr Nnvrr 530 LymVlnn Rg 880 Es r. Brz d Pn d brl 5 Estr. N- v. Grmr Dnts 12 v. Cns.. Vscncls 45 lbn Pv 195 v. St. Cru/, brl 5 Estr. Nvnré 38 Estr. R d Pu 30 Frrr Brgs 22 Estr. d Mntr 4 Flp Crds 27 Lps Mur 06. DNTN J0BIM Rul Lndm Muríc Cunh G. R. Mll Mtts DVGDS RU RÚJ PRT LEGRE, -3.» NDR Tlfn : RECPITULND GUERR ENTRE 0 J- PÃ E S ESTDS UNIDS DESDE 0 SEU INICI TÉ Á TUL RENDIÇÃ NV YRK, 10 Pr Mrtn T krs, crrspndnt d "U. P.") s J»nss frcrm rndçã n ds dps d trm tcd Prl Hrbr, 7 d dzmbr 1941, qu s sguu um sér d crss dplmátcs ntr Jpã s Estds Unds, nqul n. Em cntrst cm rltv flt d prprçã mtr dqul épc-, s frçs nrtmrcns nvstrm mplcvlmnt sbr s lhs mtrpltns d Jpã, dps d tr vrd mré d gurr, m 1943 qund s jpnss cmçrm bndnr vrs psçõs n Pcfc, m fc d crscnt pdr ld. ntnsfcçã d fnsv ld ns últms dz mss ncntru su pnt culmnnt n mprg, pls mrcns, ds bmbs tômcs cntr bjtvs mltrs d Jpã. Huv tmbém cnjcturs n sntd d qu s frçs ds Estds Unds trm nvdd Jpã té s fns d s rlçõs dplmátcs n- Ir s Estds Und5 Jpã cmçrm prr durnt n d 1941, nqunt Já ns mds d nvmbr prc nvtávl gurr. s jpnss pnsrm gnhr tmp nvnd Sbur Kurusu cm nvd spcl Wshngtn, fm d justr 5 dvrgêncs ntr s mltrsts d Jpã flcld prsdnt Rsvlt, qu f um ds ms frms dvrsrs d grssã npônc n Extrm rnt. Kurusu mbxdr Nmur vstrm Crdll Hull, ntã scrtr d Estd, n ftídc 7 d dzmbr, tm d dscutr trc d nts dplmátcs cntr s dus nçõs. vst cmçu ás 14,20 hrs nts d trmnr võs. Jpnss bmbrdrm Prl Hrbr, dstrund frt nrt-mrcn lnçnd s Estds Unds â gurr. msm tmp, s jpnss tmbém bmbrdrm s Flpns. Gum, Sngpur Hngkng, tnd nvdd Tlând Ml. MENSGEM DE RSE- VELT HIRHIT Rsvlt, puc nts d tqu nlpnlc, hv nvd um.mnsgm Hrht, pdnd qu gurr fss vtd, tqu Prl Hrbr f psd pr s Estds Unds, um vz qu dz nvs d gurr, nclusv cnc curçds fcrm fr d çã. mr ds vs d Exrct d Mrnh l, ssm cm ns Flpns, f tmbém dstruíd. Trps jpnss dsmbrcrm n cst nrst dc Luçn, ns Flpns, ds ds ms trd. N msm dt, s Jpnss bmbrdrm Sngpur tntrm ntrr cm Hng Kcng. Cssu rsstênc n Tlând. s Jpnss rlzrm nrms vnçs ns prmrs ds d gurr. s nglss prdrm s curçds "Prnc f Wls", d 35 ml tnlds, "Rpuls", d 32 ml tnlds, cm rsultd d um tqu pr võs trpdrs, 10 d dzmbr, qund um frç nv nvgv pr pnínsul d Ml, prcurnd lvr prssã npônc sbr Sngpur. s Jpnss brrm um fnsv grl cntr Hng Kng cncntrrm frçs n Ind-Chn pr Invsã d NTEM, N EXTERIR Cndnsçã d srvç tlgrfc d "Untd Prss") REPERCUTE N BLS RENDIÇÃ NIPÔNIC N- V YRK. 10 s çõs n Bls d Ttuls cusrm tndnc rgulr pr bx -Lén NÃ MNCH tng mlhr fbê. Brnc prdut qu supr qu mlhr tng; m LUR UR, UR EM FG. VERMELH - FÔ- G, CJÜ - FRTE, PRÍT. PRET - ZULD, nd m tds s crs nturs - d mud. À vnd ns Drgrs, Frn cs c Prfumrs. E um prdul d MÉRIC Tl Esprd hj dntr Vlu E* sprd hj, nst cptl, dntr srgpn Vlu. cuj pss Flnmng vm d btr d Iprng, d Bh. dps d brtur mut frm, m cnsqüênc d pdd d rndçã d gvrn jpnês. s prduts tmbém dclnrm. CNFERÊNCI DE DELE- GDS CMERCIIS N IN- GLTERR LNDRES, 10 Crc d cnt trnt dlgds cmrcs d vnt st pss rlzrã, pl prmr vz dps qu rrmpu gurr, um cnfrênc qu srá lvd ft pl Câmr d Cmrc Intrncnl. s runr n d dzssts d gst. UM VT DE CNFINÇ VNCKER BRUXELS, 10 Snd blg cncdu um vt d cnfnç sr. Vnckr pr sssnt st vts cntr cncnt ds. Um sndr s bstv d vtur SLDDS NRTE-ME- RICNS REGRESSM PÁTRI LNDRES, 10 QÜnzp ml sldd5 ds Estds Unds mbrcrã "Qun pl Mry". m Suthmptn, n fm.dst smn.. fm d mprndrm vgm pr mérc n d dzsst d gst. CNFERÊNCIS DE PBL NERUD N URUGUI MNTEVIDÉU, 10 pt chln Pbl Nrud, rcmchgd d Brsl, f cnvdd pl Cmssã d Educçã d Snd urugu fzr um sér d cnfrêncs n Unvrsdds, Brmân. Trps jpnss dsmbrcrm m Bcrnc, nu d 17 d dzmbr. Pucs ds dps, s jpnss dsmbrcrm n lh d VVk nd mns d qutr0cnts sldds nrt-mrcns rsstrm durnt qutrz ds. CUPÇÃ DE M- NILH nmg cupu M nlh 2 d jnr d Esgtds, s dfnsrs mrcns flplns s rndrm m Btn, 9 d brl. Ns mdçõs d Crrgdr, rsstênc s prlngu té 6 d m, prmtnd qu Mc- rthur s sus judnts cscpssm pr ustrál, nd stblcrm plns pr rcptur bm sucdd cs Flpns lnçmnt d Invsã ds Ilhs mtrpütns jpnss. Ns mds d Jnr s jpnss cnqustrm nv Estds d Ml cpturrm lh d Trkn, cm sus rcs jzds ptrlífrs, lrg d Brn. Sldds jpnss tlnd?s nvdrm Brmân. Vlnts btlhs s dsnrlrm n Nv Brtnh Nv Guné. stuçã fcu ms smbr qund s jpnss cuprm Cclbs td lh d Brn. s nlss prdrm btlh d Ml 31 d jnr, pós ds d luts, m prçõs ns slvs, s rtrrm pr lh d Sngpur, qu cu 15 d fvrr. Tud r vtr pr Jpã, té qu um frç nvl nrt-mrcn tcu ss bss érs nvs Jpnss ns lhs Mrshll Glbrt. Frm fundds dzsss nvs jpnss. Ms 15 d fvrlr, nmg Invdu Sumtr. Frçs nvs nrt-mrcns hlndss, tntnd dfndr Jv frm vrtulmnt lmnds. s jpnss bmbrdrm Drwn, ustrál, pl pnmr vz. ns mds d fvrcr, nqund prssgu su vnç n Brmân, cpfurnd Rngn msm tmp tcnd Cylã. frt d gurr npônc lncursnu cntr glf d Bngl, mçnd Cylã u cst d índ. RESISTÊNCI EM NQ-. V GUINE rsstênc m Nv Guné f trmnd. qu Mc rthur ssumu cmnd. drrt d nmg n bí d Mln s vlnts btlhs qu s sgurm ssnrm fm ds prçõs d cnqust d Jpã. Um frç d nvsã jpns f drrtd n mr Crl, 9 d m, n prmr grnd vtr nvl d Mrnh ds Estds Unds. s jpnss sntrm pl prünlr vz gurr m su trrtór mtrpltn, qund võs d bmbrd B-25 lnçrm um punhd d bmbs sbr Tóqu, Ykhm, Ngy Kcb, 10 d m. nmg rru sgund grnd drrt nvl d gurr qund ms d st blnvs frm fundds pls mrcns n btlh Mdwy, 6 d junh. Ensnd um rprsál, s Jpnss bmbrdrm Dutch Hrbr, n lsk, n d 3 d junh, dsmbrcrm ns luts, 12 sgunt. DESEMBRQUE EM GU- DLCNL s mrcns dsmbrcrr cm Gudlcnl, ns Slmã, n prmr smn d gst, nd t mss nts hvm chgd s jpnss. Sgurm-s mss d luts frrnhs, tnt m trr cm n mr, 14 d dzmbr d 1942, qund s jpnss frm xpulss d Bun, stvm snhrs d td Brmân, Tlând, Ind-Chn, Ml, Jv, Brn, Flpns, Cbs numrss utrs lhs Nsss lhs frm stblcds nstlçõs pr s võs d bmbrd d lng r d çã. s mrcns nvdrm s lhs Mrshll, 31 d jnr d 1944, dps s lnçrm sbr Kwjln Enlwtk, gr bss mprtnts. Prssgurm s btlhs num mpln frnt. 14 d junh, frçs cmblnds ds Estds Unds prrm dsmbrqus m Slpn, ns Mrns, pns mlhs d Tóqu. squdr npônc prcuru dr jud á gurnçã jpns, ms su vntur custulh prd d qutrz nvs fundds 140 võs dstruds pls frçs nrt-mrcns., Cnc smns ms tm, s mrcns dsmbrcrm rcpturrm Gum, lh qu ms trd s trnu Qurtl Gnrl d Nmtz, pr s prçõs cntr s lhs mtrpltns d Jpã, ssm cm Frms. Mc rthur dsmbrcu trps m Lyt, n d 20 d utubr, n prmr nvsã pr lbrtr s Flpns dps d ds mss d lut hv sd cmpltd cmpnh, nqunt s mtfcns já prvm cntr utrs lhs. Cncnt t vss d gurr jpnsc frm fundds u dnfcds m btlhs qu s trvrm l. Mnlh cu 4 d fyrr d Dps ds sucsss ns Fllpns, s frçs nrt-mrcns cmçrm s cncntrr m trn d Jpã, hvnd prçõs nntrrupts sncrnzds pr stblcmnt d blqu r-nvl ds lhs mtrpltns. CPTUR DE KINW prmr trrtór jpnês prprmnt dt sr cpturd f knw, nd us frçs ds Estds Unds cmpltrm cupçã n d 21 d junh, dps d tnt ds ds d lut. võs nrt-mrcns, ntrmnts, lnçrm mlhrs d tnlds d bmbs x- plstvs ncndrls sbr Tqu, snk, Kb utrs grnds cntrs ndustrs d Jpã. s prçõs mltrs n, cntnnt sátc fkrr-r. prlzds pr lng tmp. Em 1944, lrd Muntbttn ssumu cmnd d sulr:> d Ás, nqunt gnrl Stlwlt cmçu su fnsv pl sul, trvés d Brmân, pr- rbrr um rt trrstr pr - Chn. s ngtss cmçrm nvr nvs d gurr pr cn Indc. s jpnss, cntud, fnvdrm índ, m mrç, ms frm rplds m Khm Imphl. nmg lnçu tmbém um tqu dstnd dvdr l Chn m dus prts frçr Chn pdr pz. N ultm utn, s Jpnss ntrduzrm um cunh trvés d Chn Cntrl lgrm Sngpur Shngt pr v trrstr. Dps, mré vru nqul ttr., s trpr chnss «pturrm Lssu, qu é trmn d vlh strd d Brmân, 8 d mrç d 1945, n d sgunt s nglss ntrrkm FRFRF F R RF R F rm m Mndly, n Blrmn d Nrt. s jpnss frm xpulss d índ pr Brmân d Brmân pr Chn Tlând nqunt cptur d Rngn, 3 dc m, mrcu fm d gurr n Brmân lbrtd. Mc rthur nvdu Brn, n d prmr d m. BMBRDEIS QUSE DIÁRIS pln pdr ds lds, lbrtd d Eurp nvd pr Pcfc, dps d rndlçã d lmnh, s rfltu cm bmbrds qus dárs pls Supr-Frtlzs ds Estds Unds, cm bss ns Mrns Iw Jlm, ds prlhs ds prt võs d squdr. Undds nvs ds Estds Unds cmçrm lhçr tqus m frç cntr s lhs mtrpltns d Jpã, m mrç pssd, spclmnt 20 d mrç, qund squdrlhs d prt võs n» cntrrm s rmnscnts d squdr npônc m águs d Jpã dstruírm u dnfcrm 30 blnvs tmbém 475 võs. Dsd ntã, cmçu sfrç pr cncntrr grnds frçs nvs. Incrm-s s bmbrds ds Ryukyu. Sgurm-s ss vrs crss gvrnmnts n Jpã. Em m, 05 jpnss drm nc s tqus sucds cnt- s nvs nrt-mrcns. s npõs tntrm tmbém, sm êxt, mndr bmbs blõs cntr s csts cdçnts d Méxc,.Estds Unds Cndá. võs nvs tcrm psdnmnt ndustr jpns frç ér nmg fz pns lgrs sfrçs pr dfndèr s cncntrçõs ndustrs. Em junh, s Estds Unds tnhm cnc frçs érs sprds, prnd cntr lhs mtrpltns d Jpã, fr s sslts nvs, pnt culmnnt d fnsv ér s rgstu 6 d gst, qund Supr-Frtlzs lnnçrm prmr bòmb tômc sbr Hrshm, bltrnnd ms d 60 pr cnt dqul cdd d hbtnts. s prcupçõs jpnss B multplcrm ds ds dps, qund Rúss dclru gurr cmpltnd crc d Mkd. FR MÊLITR SESSÃ DE NTEM N S.T.M. Suprm Trbunl Mltr, n sssã d ntm, rfrmu sntnç cndntr d nstânc nfrr pr bslvr Luz Mrtgng, d I B. C. C; cnfrmu cndnçã d Jã Prr d Suz, d 5 B. I.. Cst; du prvmnt, m prt, á plçã d Jrg Btst ds Snts, d 2 R.I., pr cndná-l á pn d 12 mss d prsã, x-v d rt. 298 d Códg Pnl; cnvrtu m dlgnc prcss d Frncsc Rdrgus Brbs Sbrnh. s trblhs frm prsdds pl mnstr Slv Ju- Nv drtr d S. ds mgs d Pdr Ernst Scdd d mgs d Dr. Pdr Ernst m ssm- blé ntm rlzd, lgu drtr pr bên Ȧ NV DIRETRI ELEIT nv drtr lt á sgunt: rstds Mrn d frmmnt m su pdr, lncluslv Nv Guné. prf. Jrnm Mnt-: zvd rlt); vc-prsdnt: Chn s chv ntrmnt sld. prsdnt: dr. Ncnr Qu-1 r Flh rlt); 2. vc-i s lds ncrm n d rz d Nscmnt nv); s-, 1943 cm vsts mvmnts crtrf grl: prf..lsé VI-í d pnç, dstnds fzr cnt d Suz rlt); l. \ scrtr: nmg rcur. I dr. Edurd Br-: Frm lnçds nvs fn- tltt, Jms rlt); 2. s-1 j svs n índ Brmân I crtr: d. Ilnd Mntr nt-.j «-SnèrTcns cmçlrmtt- <n v>; tsurr: dr rf d lmpz ds lut- j d Slv M Flh nns, lmnnd s gurncõs! v>- -, _,,! npncs m tu Ksk, d I»>r Cnslh Fscl -» nr. muts sldds nmgs j fugrm. Enqunt nvs d gurr nrt-mrcns prvm n ár ds Slmã, fltlhs d submrns s ncntrvm trfds, pls mds d vrã, já hvm fundd um trç d td nvgçã npnc. INVSÃ D NV GUINE HLNDES Em mrç, Mc rthur nvdu Nv Guné Hlnds, slnd cnt cncnt ml jpnss. Frm fts prprtvs pr ntrd ns Flpns, rbux d zvd Srs rc- lt), dr. Muríc d Lcr- d nv): gnr Cbrr! Cst r suplnt ntrr-! mnt»; suplnts: Ldgrd I Lg Sã rlt); mc I d ymr nv) lzr j Jsé ngn nv). I Pr Cnslh Cnsultv r crd cm 25 mmbrs,} frm lts 13 nss sssã, qu cã s sgunts: <r. svld rnh; dr. Slv M Frrr; dr. Mr Mntr Mchd: Jqum Gm; dr. Htr d Nbrg BT.rã; j prf. rr. Mutu Brts d rúj; mc d Nlmr; I dr. Tt Ltv d Sntn;! prfssr J,qun Dltr; dr. Frnnd d Vlhn Mchd; Bcwjmn Slv: dr dsd Mrt. Nmtz cpturu Plu. bs d suprmnts pr tqu rquplg fllpn. s frçs nrt-mrcns lnvdrm s lhs Glbrl 20 I Luz Sxs; Vldmr d Ld nvmbr. 1 m_ Mntr. nr scrtr.-.ds pl dr. Plín Mts d Mglhãs. FURTS DE RDS DE U- TMVEL prmtr d 2 udtr d Exrct dnuncu Grld d lvr, d Btlhã Vlgrã Cbrt, cm ncurs n rt. 198, 5 d C.P.M., cm utr d furt d rds d utmóvl, prtncnt rfrd Btlhã, bjts sss vlds m Cr$ 1.500,00 qu frm prndds n rsdnc d Jsn Rt d lvr. Ess dnunc stá cnclus rspctv udtr pr rcbmnt. RQUIVMENT DE INQUÉRIT udtr d 3 udtr d Exc ct mndu rquvr 1. P. M. nsturd pxá purr rspnsávl pl xtrv d um ucumnt cm vlr dcrd d Cr 358,00, nvd p 5 G.. Drs 8 G. M.. C, pr hvr qum s pss trbur tl dsv, tuunu, ssm, prmçã d rprsntnt d M.P. junt ü Juíz. MNTEPI MILITR 2 udtr d Exrct rmtu ã Drtr d Dsps Publc s prcsss d mntp ás sgu.nts pnsnsts. Grcnün Rbn Srmnt, vuv d crnl Hlrnd Srmnt; Kut u lbuqurqu Slvr, vuv d I tn. mr Flcíssm cm Sívcúr; Est.L......j d Funds d I Rgã Mltr prcss d un lzr u lbuqurqu Bl C_ d lbuqurqu Bl Vndrl, llns ü gnrl dqum.c. lbuqurqu "á Pgdü Cntr d í_lb prcss d nd Vmur ntôn Vntur, rnus d sldd Jsün Vntur. CSfR0-INTflN).IS BÍSPEPSIftS - HPERÀCIDEZ MGNESI S3S V

12 _l»l_,< J1_UI W B_cff t f m. n EDIÇÃ DE HJE 12 PÁGINS vrc NÚMER VULS 40 Cntvs N XVIII RI DE JNEIR SÁBD, 11 DE GST DE 1945 N FUNDDS MIS DE 90 NVIS JPNESE Sldds nrt-mrcns m Prs cmmrm rndçã PRIS, 10 U. P.) s sldds nrt-mrcns Incrm um clbrçã nã-frml d pdd d pz d Jpã. lguns grups d s)- dds nt-mrcns frm nd ms umntds pr lguns mrnhrs frncss, qu ncrm um prd mprvsd pls "bculvrds" dst cptl, cntnd crrgnd grnds dstcs lurvs pdd d rndtã d Jpã.... PLVRS D PRESI- DENTE D URUGUT MNTEVIDEU. 10 U. P.> prsdnt mzg. qu, cm númrs cutrs prsnldds urugus, tlfnu ppr scrtór d "U. P." fm d btr cnfrmçã ds ntcs d rndçã ds jncnss, dclru " qu mund Intr dvrá xprmntr um snsçã d lv, prqunt s " sgnfc fm dn mr drrmmnt d sngu jms sfrd pl humnddcm qu ps r.tut trf d rcnstruçã m- CM REPERCUTIU N MUND NTI- CI D CPITUL- ÇÃ NIPNIC trl mrl qu srá mpl dfcl". Dps d tcr lgs s pss vncdrs pls scrlcs prvçõ. qu sfrrm pr lcnçr vtr, crscntu prsdnt mzg qu. mclu v n Urugu, sss prvçõs nd prsstrã "snts qu gurr trmncu n pr lgum tmp ps sntd d drrmmnt d sngu, prám cntnum sus ft- mls cnômcs c mrs", mnhtr ds Rlçõs Extrrs, sr. Srrt fz dclrçõs m trn d rndçã jpns, qu sã crds cm pnsmnt d prsdm "rd mzg, tnd dt u br pr mund um r dfcl, cmplx, cnl Ist é gurr cvl Cm lgrms ns lhs, dpõ gnrl Eml d Lrmurr 0 julgmnt d Ptn Es s ultms fts d V rr Lv su mulhr, qu cnfss tr 37 ns d dd. Ft chgd ntm, srvç CME - D. C.) PRIS, 10 D Jsph Grgg Jr., crrspndnt d Untd frss Um gnrl d 69 ns d Idd, cg, cusu snsçã, hj, n trbunl qu julg mrchl Prtn, dclrr qu p prcss frâ d Ptn um mártr, quu prvcu grt» d "gurr cvl" p prt ds jurds. prstr dclrçs cm tumunh d dfs, grrl lnl d Lrmurr, x-drtr d Escl Mltr d Frunç; dss, nr gcmnt, cm lgrms ns lhs qu, "s Trbunl cntnu cm smulcr d Justç, cndnnd st grnd hm_. dgrdçu» snltr, Ptn trnrs-ft nln mr 6 s frncss sntrms qu Cs Frnç fms s úncs rrstds lmn". T d<>s s prsnts pludrm gsurl, xc- ~ N ádm rtg dst sér qu cnsttu sbç ã um lvr qu nã chgu cnclur Mu:shn scrv n prsã qu rclhr gvrn Bãgh pós su qud. Cnt nd s p"s mãts â su drrubd cmpnh nt-fscsl qu mdtmnt cbru ps. Estrvs td su ód. sbr R, qum culp, ms d qu s sus próprs rrs â trçã d Gtnd Cnslh Fscst,, su qud. It stá br d rndçã s xrcts lds. Dwc, cm smpr, s trt n trcr pss, nst sér d rs scrts d própr punh, qu VIÁRI CRI- C stá publcnd smultnmnt cm lguns ds ms mprtnt jrns d mund). Bm mds d gst d 1943 Vctr Emmnul d Sb j s snt ntrnqul qunt su futur. Tnh dncdd um vnlnch, vr qu d cmçv tmr vlcd.-d, pnsu qu pd dt- I. Ms r dmsd trd. R prc lmntr sus çõs pr dsrtr-s -d Prtd Fscst, n qul hv ncntrd tnts dfnsrs d- trn. Tdv, ft r qu s cr.?s stvm n ms. Msm «ju Bdgl qusss, m prblms nvs tã trnscndnts cm s qu s tv «rslvr pr cnqustr vtr sbr s trçs d ml", cnclund pr mnfstr su sprnç d qu s nçõs vtrss ncntrm um frmul "stblç qu pz, sgurnç bm-str sprçã-máxm d tds s hmns". MEDIDS PLICIIS P- R EVITR DISTÚRBIS NV YRK, 10 U. P.) Frm rvlds s dsp-çs plcs rlcnds á clbrçã d vtr sbr Jpã qu ntrrã m vgr lg qu fôr nuncd fclmnt fm d gurr. s utrdds plcs drm nstruçõs sus três ml gnts qu tnhm "prudnc. crtz sntd cmum". n mnutnçã, d rdm, durnt clbrçã, pr vtr Incdnts, frmnts u prjuzs. <BLITZ» DB PPET.JS_.HS EM "PI-DILLY STBEFT LNDRES, 10 Ú. P.), PI cdlly Strt : dtu hj, pl pr mr vz, & técnc "bltz" d c ppznhs lnçds ds jnls pr cmmrr - ntc d rndçfl d JpB. Cm ft, mrds d pqunns p lçps. d Pp81 d crts, d tlhs-ppl pr mlls tud ms qu pd sr russd. rm lnçds ds jnls ds rsdncs ds scrtórs. Em.bx, ru mstrv-s cht d txs cmnhfs cm trps. In rlusv fcs, qu cunvm cnm bn"drs fmíls. Nã bstnt, cmuncd f c d Dwnng Strt n. 10 c_- tuu xtrm.cudd m.qn ns ntcns stvm snd trtd? nnr crculs gvrnmnts, bsürvu dclrçã npnc é cndcnd á prsrvçã d tuçã pssl d Imprdr. Cntud, sss rsslvs nf cnsgurm rrfcr ntussm cnm qu pv s lnçu cmmrçã d snscnl pdd d rndçã d Jpã. HSTED _?*meib EM Dt_tr,_T LNDRES. 10 TT.V.) Im prns sscd nunc nu n s crltr d cmssár cndns m Dubln hstu bndr ncnl tnd um funcnár ft sgunt nhsfrvclt*. "Rcbmns n tlc fcl d qn t.ut>rn stv trmnd, prtnt, hstms nss bndr*. MNIFE0" "IflEí. TVt BEGSIJ EM BMBIM Cntnu blqu ér ds águs sátcs <$> võs nrt-mrcns brtâncs bmbrdm zn d Tóqu 3. frt d. lmrnt Hlsy gurd s cntcmnts prnt pr cupr s lhs npncs MNILH, 11 sábd) TJ. P.) -- nuncu-s fclmnt qu blqu ér ds águs sátcs cntnu qu ms d 90 nvs jpnss frm fundds u vrds durnt s prçõs d ntm, dsd Jpã té s índs rnts Hlndss- Ess cmuncd f xpdd ás 14,30 hr d gurr d Pcfc), nã spcfcnd s s çõs cntnurm dps fl prmr trnsmssã d rd d Tóqu frcnd rn- lçã. ". - " cmuncd dz nd qu s bmbrdrs cçs ds frçs érs d Extrm-rnt tcrm, ntm, s lhs Kyushu, Hnshu Shkku. FRT D LMIRNTE d rd d Tqúl. lmrn- HLSE. EM FRENTE CST JPNuS GUM. 11 rtd) D Wllm Tyr. Crrspndnt d lltd Prss) vrã l.d ssstu nvs glps cntr Jpã pu s hrs nts d rd d Tóqu tr nuncd d.j d -«nlçâ cndcnl d Impér d Sl Nscnt. 1.5C0 võs nrt-mrcns brtâncs, cm bss cm prt-võs, bnmbrclrm nt rl l lm zn d Tóqu durnt td l d ntn m p d fnsv svt n Mnd hur. 3. Frut d lmrnt l y èncõnlryu _ cm frnt â crt jupns n lrd d cntcn. JUHIL EM KINW s sldds mrnhrs "rcbrm nrt-mrcns cm dmnstrçõs d júbl ns ntcs, d Tdu u rm knwn ntu.nsm nã tv lmts. Tdv, r prt huv ndícs d lgum qu s hstldds srm rl.zds m vrtud d nun. Us crrspndnts d cucrr runrm-: cm fcldd nvl, nts «M upunct, pr fstjr "fm d gurr". N ntnt, tds, «gurdm dtlhs ms m-, ps pr s cntfcrm d sltun fcl. crrspndnt d Untd Prs Hhrd Jhnftn nfrrmu d nv nptnn d 3.» Frt qu, cnc hrs nts d nunc d mssr d Tóqu, vçã ld hv ftud cntínus tqus qu s xtndr.m d Tóqu nt strc d Thugru. S FRCS DF- CUPÇÃ E bm pst.vl qu mrnt Hlsy sj prlmr cmndnt ld drgr s frcs d cupçã, cs Jpã cptul. s 19 hrs tl ntm, r- t Nmtz nunu qu durnt prmr prçã nr frm dstruds 257 vtj. Jpnss n prt nrt d» l: Hnshu. Prsum-s qu 3 Frtn d lmrnt Hlsy, mr frt nvl jms rund, cntnu m frnt Jp. gurdnd s cntcmnts tlvz, prut pr cupt s lhs jpnss. TQUES ILH DE HNSHU GUM, 11 sábd Untd Prss.) Urgnt -Cntn!» cntns d prlhs ngl nrl-nrcns ds prtvõs d 3.* Frt d lmrnt Hlsy tcrm hj p- I sguud d cns utv. bjtvs mltrs jpnss n zn stntrnl d lh d Hnshu, ntr Ykhm Umnt. s prt-võs nrt-mrlcm.s brtâncs nã ncutrrm psçã cr jpns. Pl mns 109 võs jpnss frm dstruds u vrds m trr.. cmuncd nvd pl lmrnt Hlsy Q. G. d lmrnt Nmtz nã rclrc s cs prlhs ngl-nl-nrcns hvm t-d q Jpã dps qu s nunccu fclmnt ns pss lds frcmnt npnc d rndçã. Rcbd pl Pp Bsp d Nnkng 0 Snt Pdr stv m udênc cm prld chnês qund rcbu ntc d rn= dç d Jpã CIDDE D VTICN, 10. U. p.) Pp rcbu s ntcs d qu Jpã dsjv rndçü &B dz..rs 8 vnt mnuts d trd G. M. T.) d hj, x tmnt pucs mnuts dps dr tr mnfstd su cmsrçã pls sfrmnts dns dvstds ppulçõs chnss prts tr m nfstd sprnçs d qu gurr trm r mut brvmnt. Snt Pdr mdtmnt mnfstu su prfund Rt<-fnçíl dnt d pdd d rndçs d Jpã. bm cm frvrs sprnnç d qu s próxms ntcmnts prnucm drnvnlvmpnts nnd ms uspcss pnr um dfntv stblcmnt d pz mundnl. Pn ncntrv-s dscutnd ns sfrmnts d Chn n*s m»ns d nvsr jpnês, num udíc t s juzs s jurds, tnd um "st dls grtd: & gurr Clvl". BMBIM. 10 V. P.. dgns d crédt nuncm qu pr Intrsss n Ind-hn frncs PRIS, I fu. P.l Pnts ds prncplmnt, m sus grnd r ds nsss rms n gu-rr pl sbrvvênc d l- juz Mnglbu rgstblcu ntc d pdd d rndçã d" vlmnt gvrn frncs sltctr prtcpçã d Fr"c: ;" gnrl D Gull j chmu» mrc. é um dstç. qu», m sgud, n ft d u rdm P.rttn, cm rst p Id, ínpãn f snl pr nm sér d prxmu s*d Lrmurr, qu utn sb sus rdns m Vrdun d tm""«tnd. um tmtdtt d I* nns um hr m nts d mntr cptulçs d Jpft.»!»fclnl d Lbrtçã qu dclr; smpt pl mért rl ds pr^fntçfs * rcçns. psr ngcçõs dr tnds rgul mnçã pr ttud d Cmtê d mprns r.b cm f frd qutr vzs, dzsmt dlns nvdm s htés cfés mprtntíssm nfrmçã sllctçbs d Frnç srs bsc gurr Jpã, nn msm d m "Pl pnmlr vz dsj " r. jrnlsts grcds. cntnnd chs d júbl, msm qu st lnçu su trçr nt Qur dxr^ scld. qu n tm qu uvm ns ntcs qn nu cntr bs nrt-mrcn sub qu gíhrl vnh qu. Ist prnm trnnds publcs trvés d Pêrl Hrbr. f ft sm mu cnhcmnt dns ntn-flntés nstndns pn Dprtds d Suéc s crculs frncss xprss u cnsntmnt*. Untd Prss. Ns ftcmpnmntn rm nd sprnç d qu s Prvmnt, gnrl Gcrg Ctrux, Smbxdr frncs n Runcu-s * mltrs nul mrcns, prm- trps frncss trd purmss-r vcl té nltn hr d pr sl, dclru, nr mn dn um crt ld n Trbunl, qu gvrtnlh"ds m trn d Rpt>pnT,<1 n!t. ntnrdnd ntcs ms d- s dplmts nzsts prtcpr ds xtnsvs prçfís d lmps qu srü lv- 0 cmrcnt mdrn nunc mut n d Vch hv rjtd um frcmnt ft pl Jpã pr umn Htl", s sldds b^tnc"! cr- nctv nnnn. N "CrpPns ds ft, fm d nutrüzr Estclm, 10 U. P.) gvrn nuncu fclmnt dzns d mlhrs d cntngnts lnç, dfnsv prqu ss prvnr crm pnst, b-l^d- * qu rslvu dprtr tds s dplmts fcs lmãs npncs. dsprss pr várs trrtr d Ás, ds Juds rl- I pr vndr mut "nt^vn.íj à um tr "" Pcutr hns ds Nçõs Un qu s ncntrm n pís. prmr nv cnduznd sss cr ptênc". ds. dprtds pr lmnh prtrá n próxm d 18. ClthlS. RTI DE MUSSLINI pd lmnr s Prtds qu Icvrm pdr qu tnhm ns sus mãs. Ncsstv dls, pr lvr v?nt grnd fçnh mltr d Cptulçã..., dcumnt rl d 16 d gst n qul s dz qu R _ssr Bdgl qu sfrsss dpurçã d Prtd Fscst) cnsttuu um nútl sfrç pr dspjr-s Vctr d rspnsbldd dxr prt brt pr bndnr su psçã, s dsjss. Cb prguntr s Vctr d Sb sntu prxmr-s d psss ts cm Dlmr Tgltt drgnt cmunst, ms trd, mmbr d gvrn tln). Er um trst lusá supr qu - gvrn pdr cntr mss, qu pdr dtr mré crscnt... Ess dcumnt cnsttu prmr pdd ás uxl d c.nstc d Sb. D spõt purmnt fsc, pnsã nã crrtv Mucsln mut?s pns. s fcs qu cmndvm gurd trtrm smpr Mussln cm dfrnc. Tud ss prvcu duvds n nm d Mussln, qu cmçu prguntr-s s sss fvrs nã s prcm - c»nc»sõs qu s fzm s qu stã n mnênc ds nírntr s vrdugs. s bltns d gurr mstrvm qu ss cntnuv pns m nm. I d stmbr, Pp prnuncu um lcuç& qu Mussln uvu cuddsmnt. Su tm pcfc trnv vdnt qu r prt d prpr sprtul.pr p- 1 tulçã, qul jà tnh sd! " \ prvd bsp Pul Tu Phn Pn, bsp d Nnkng dsd dzmbr d Snt Pdr ncr» rr su udênc cr bsp d» Nnkn mnfstu s mrs d?- sjs d flcdd bm str pr, Chng-K-Shk pr pv dn Chn, prdznd um rápd fr d gurr. Pucs mnuts dps Snt Pdr rcb s ntcs d pdd d rndçã d JpS. nuncr é umntr I s ngócs bmb tômc Dã d Cntrbury Um crt ndrçd pl rcbsp d "Dly Sktch" I.0Nm.T-S. 10 U. P.) d-!- cbrt d bmb tômc uí pu snt nnhum prblm é c nv. mns cntu prcmnçn d rsluç d untg pruvpmn, bsrv, rcbsp d Cnntprhury, num crt ndrçd n "Dnly Skftch". prpóst, dcs d C^ntnrbu ry scrv tpxtunhnnts: " v- h prblm é sgunt: srá hmm sufcntmnt bm pr cntrlr nv nrg?" rcbsp dz nd str cn tnt pr tr dscb&vt sbr vnd qund s n-çfls stvm j trrvlmnt cnsdns ppi guvr qund s Nçfls tnds tntvm slvgurdr pz futur." Frnç qur prtcpr ds Kgr cçcs d rndçã DE GULLE SLICITR INCLUSÃ DE SEU GVERN NS CNVERSÇÕES cmnh d rndçã 0 r, cul pd numr um Um psód d Rcmbl ns scrps ds pnncs prsguçã s fscsts Nnhum hmm n Itál pdr trr prmr pdr sbr Duc Cpyrght 1945-Intrntnl Nws Ssrvc, xclusvdd d DIÁRI C- RIC n Dstrt Fdrl Estd d R, rprduçã ttl u prcl rgrsmnt prbd. dcdd qu s r pr lr d um mmnt pr utr. s css cntnuvm cm d cstum n htl-prsã ds pnms n Mnt Grn Sss). Mussln smnt s lgums hrs cmç d trd. Nft pd fstr-s ms d 10 mtrs dfc, smpr cmpnhd d fcs d plc. Um mnhã mntrm - s mtrlhdrs prt d ntrd prncpl. lguns ds dps, cmçrm sr fts mnbrs ns lturs vznhs. lhd d pnt d vst rtístc, Grn Sss cnsttu um sptácul fscnnt; E* dfcl squcr qu ss grnd mntnh s lv qus três ml mtrs n dfn r d Itál Cntrl. Su cm rch nu, justmnt bx dl, lhnd pr sulst, há srp?.s ds pr s dsprts d nvrn. Em cmçs d stmbr, rttnhs d vlh pstvm ns ldrs v-s rcrtrm-s n cu zul s slhuts ds pstrs, m sus cvls. Prcm cvlrs ds tmps Ids. Um d; um pstr prxmut d Mussln r lh dss num sussurr: "Exclênc, s lmãs stã ás prts d Rm. gvrn nã trdrá fugr, s qu já nã fz... Nós, s hmns d mp, nd sms fscsts. Tds nós. E s nsss cntrárs fzrm mut puc ns nsss lds, ps pns fchrm s scrtrs d Prtd. Su nm, prm, Duc, stá m td"s s bcs... Dlssrm qu Vrs Exclênc tnh fugd pr Espnh, qu tnhm mrt VFs Exclnc. qu mrt d Vss Exclênc fr ft cm um bsturí d crurgã, m Rm, qu tnhm fuzld n frt d Bcc utrs css... Qund s lmãs subrm nd stá Vss Exclênc, vrã busc-l. Eu stu dscnd cm s crdrs vlhs. Cntr nd Vss Exclnc stá". Itrrmpu-s d rpnt pstr. Vnh chgnd plc... E l, dznd, nd ms bxnh: "Lá vm ls..." dsprcu. N fnl d mês d gst, lçrm bndrs, durnt três smns, cm s s trtss d um clbrçã. Prc qu clbrvm um vtr nrm. Puc dps, s bndrs frm rtrds, vrfcnd-s ntã grnds rnfpst^õs. Erm m hnr d "rcn-.qust d lbrdd". Fz pnsr m lg pr dstrr pv dós ssunts ms mprtnts., Rcrru s á dfusã d scndl-. Qulfcrm-s tds s fscsts d ldrõs d prvtdrs... p r n - mnt, nã xst um só fscst hnrd. ttl d qu s fsc"ts s tnhm pdrd r clculd m 120 blhõs d lrs... E dz-s qu m rcuprçã dss ttl. Estd pdr cnclr su "défct". s fscsts frm cu"ds d trm nchd sus dgs sus prõs cm s vvrs ms rcs... dscurs d Churchll 22 d stmbr dmnrtr qu já s tnh crdd durnt mês d gst, m Lsb, rndçã ncndcnl, fznd prt d msm ntrg d Mussln s ld». txt d dscurs d Churchll rfr-s ntnsmnt xtnsmnt s cuddss prprtvs fts pr Bdgl cm fm d vtr qu Duc*» fugss.. dclrçã d Churchll dmnstr qu Bdgl ctu s mdds ms rgrs pr dsrrnjr td qulqur tnttv d rsgt d Mussln. Tnd rslvd nrg d Mussln á Grã-Brtnh, r ncssár brrm-s s cmprts d rmns d scndls pr dstrr publc tln. Exst um vlh rfrã qu dz qu "trnd-s bstnt ld lgum dr..." Sm duvd, r cs. Grnd pr; ds ld dru, nã bstnt ft d ná hvr um só hmm n Itál qu pudss trr prmr pdr cntr Mussln. cmpnh btv êx cmpt. Em fns d gst, járs ntv n r cptulçã. grnd crm qu s séculs fu ur sscrã hnr tln stv prsts s rlzr. Um ds ndícs ms crts dss trçã "tv n nsstnc d Bdglj rltvmnt rgrss ds undds Itlns ds psts vnçds Cnfrd Mdlh d Gurr s nsss cr rspndnts chf d Gvrn ssnu dcrt cncdnd "Mdlh d Gurr" "s crrs» pndnts d gurr Rubm Brg d DIÁRI CRIC. Rul Brndã d "Crr d Mnhã", Egd Squff d " Glcb", Jl Slvr, d» "Dárs sscds", Hnry Bgly, d "ssctd Prs". Hnry Buckly. d "gnc llutrs", ln Fschr cs Frnk Mr 11. d Escrtór d Crdndr ds Ngcs Intr-mrlcns, Brrt Lt Flh, ds "Dárs s.:cndns", Frncs Hllwll, d "IJ B. C". Frnnd Stmt, d DIP, Slv Bttn-urt d "Crr d Mnhã" Trc Smp Mtk, tmbém d> DIP. dstnçã cnfrd, sbr rprsu Lr um ut d n..r. justç, cm rcnncnn d mprtânc d ppl d mprns d rd u vl- d pís. f crt qu Bdgl tv mprtnnc d tl» grfr Htlr: "Fuhrr " Cnslh d Mnstrs, qu u prsd, prstu hj jurmnt R. D crd cm txt d mnh prbclmcã pv ln, qu f cmu» ncd fclmnt su mbxdr, cntnu gurr, n sprt d ns" lnç. C. frm ss dclrçã rglh qu dspns fvrávl c lhd gnrl Mrrs, qu mnd ss Q G. cm um mssã spcl. prvt dsr prtundd, Fuhrr, pr lh drgr mnh, sudçõss ms ftuss,.) Bdcgll." lmnh stv cd vz ms sgur ds dcnsts m tnçôs d Bdgl. Prqu chgvm Brlm mutâ mnsgns pdnd qu s rtrssm s trps tlns d d frn- Frnç, d Crác t russ." Lr mnhã _cim-pr_ mr rtg d Mussln. ò^l mlhã DE CRUZEIRS n ESQUIN d SRTE

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental

BITTENCOURT. EUA querem Rep. Dominicana reintegrada no bloco continental S DRETR M. PUL FLH vnd Gms Frr, 41 Crr mm&w^^ p ^ d Mnhã Funddr EDMUND BTTENCURT HEDTR-CHEFE LUZ LBERT BH R DE JNER, SEXT-FER, 2 DE JUNH DE 1961 Chã f lnd n Frnc: 25 css smm PRS, 1 St mrts 26 frds f rsultd

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

A Revolta de Niterói Foi Contra os Ladrões do Povo

A Revolta de Niterói Foi Contra os Ladrões do Povo , :;,4-Hí,^7-:í".::v,., 1 Smn d 30/5 5 d junh d 1959 ^ UM JRNL QUE VLE PR UM LIVR -fc Drtr: SWLD ST 4 n IV < - Númr 161 N 3 Págn S LITERTS E 0 NCINLISM rtg d. GNUN D FHSC í PV PSSU FENSIV CNTR S EXPLRDRES

Leia mais

% EDIÇÃO DOMINICAL 2 SEÇÕES #18 PÁGINAS 40 Centavos i oi ^x\ ~ ~

% EDIÇÃO DOMINICAL 2 SEÇÕES #18 PÁGINAS 40 Centavos i oi ^x\ ~ ~ -7,-t-7Tf*,: S^^S^W^T;*^?^??^^ MÁXMA - * A ntlgênc é, vrnz qu rc- % br s sntlmt t -ms nã s r.cn.c. Glàtnyó Lc Bln : % St.... *: % EDÇÃO DOMNCAL 2 SEÇÕES #18 PÁGNAS 4 Cntvs ^x\ wk j $Èk v Funddr: J. E.

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

discursos advertiu co- "a Rússia,

discursos advertiu co- a Rússia, S***Tà*T****».**»***^^ N II S PUL Qnt-fclrn, 24 d brl 1947 NU. rshll fffllf Cnsr ttu d svétcs ncmptívl cm s csõs ds três grns Nv runã mnstrs SCU..'3 (U. P.) - s* rcnrltj Estd nrt-nmcrlc rg nr.slnll rspnsblzu

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':""''"~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^ " ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B

(Conclui na 8». página) ix y'l.^^^^m Kj':''~'~':':tB^H*^P. V^'> J^BBP^^^^^^r^Mffir^  ^^1 Bfi J: HS*vTv.-v:-*:^Bl^B CRTÉR PR REVSÃ DS TBELS DE UTRQU ±ttxx*x*x*xxxxxxxxxx Dn * * * * * * **-X**** >f **#-& * * ** * * * *L* 4ÀÍ^********^***fl..-. Drtr Grl Funddr J. E. DE MCED -cr Drtr Suprntnnt.

Leia mais

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes"

Oirífori CASS1AN0 RICARDO Oerente: ÁLVARO CALDAS. de Menexes -. rmmã rífr CSS1N0 RCRD rnt: ÁLVR CLDS EMPRES REDÇÃ, DMNSTRÇÃ B FCNS: RU EVRST D VE, 18 " NTE" SUPERNTENDENTE: LUZ C. D CST. NE TT N R DB JNER QURT-FER, 10 DB JUNH DB 1948 NUM. 280 NSTLR-SE- N PRÓXM D

Leia mais

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE

MPOSIOS MIN6IND0 RS CLASSES OHSi.RVAD.RflS 0M6IKAM 11 CRISE r u/lmft-wv- f--*r*** - ^*^^>*« Wt\* VSJS M(wm,v%-WM»nwvy»~>,, ~^» Wltr Mrr Lps (chf d Krvç médc) J^*^$^V&v^ mnt d* Sd Eclr d PDP)

Leia mais

l-ii^i-^ip^i^siflsp B BEOIDAMEN- A CISTA - FALA-NOS, Iniciou-se ontem, com a , mais uma manobra melhor-aco ida no seio

l-ii^i-^ip^i^siflsp B BEOIDAMEN- A CISTA - FALA-NOS, Iniciou-se ontem, com a , mais uma manobra melhor-aco ida no seio 1 l) l - flfcjfr^g^jfl]jje»^ ^StS l-^-^p^i^siflsp B BEIDMEN- CNLUI BELI RTIFICÇÃ CIST - FL-NS, D INFME RESPEIT, CEL SLVDR CRREI DE S E 1_SNEVJ 5 -P WBW_B^B^y,-?T^x-^

Leia mais

INDUSTRIAIS CARIOCAS CONDENAM A TENTATIVA DT MAJORAR IMPOSTOS

INDUSTRIAIS CARIOCAS CONDENAM A TENTATIVA DT MAJORAR IMPOSTOS . : " ;. Uttftf-"*-»** t*-**-***^^^^^*****-^**^-*-* * - mm^jm%ss»0s}»pt»»t»p»m»^^ QWS PARAQUESÍAS CHEGAM A» PARA GARnHTfl A HWtttB UL \ Cm Luz Acs Nã Vu s Fçõs D Assssn Ms Vu Trn Mrrn cmt-arl Mnul Mrc-!np

Leia mais

Rommel se debate, vendo estreitar-se seu último reduto

Rommel se debate, vendo estreitar-se seu último reduto ) UTll* M PUL FLH l-ln.n (tln.- v. Uuch Vulr, 8/83 Crr d Mnhã 2. ÍTECÇ ~. xun nrír.ntd M L KS* dmlnltrv& v. m- rulr, m h: RRTllll l lll- ~~ ****? " S""""- r~ "" - ^ - -- CST ULÜ R DE JNER, QUNT-FER, 22

Leia mais

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente.

DILATADOS MAIS PRAZOS DEAPURAÇAO INGRID EM PARIS. DESTRUÍDA i UMA DIVISÃO COMUNISTA ' HHL^ *^8 Pli Msi HHH. correspondente. ; - : : :-: : : J (^""f r> Drtr Grl BORCO CRVLHO JÚNOR Drtr Rdtr-Chf» t DNTON JOBM Drtr Grnt PULO PNHERO CHGS NO Qü Frã ps {) Gvrnrs Ds Ests Qun ("símt)srr Os Qu Vltm às ntgs Prfssõs s Qu Nã Têm Ms Prfssã

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

_._^ l» ^j_^_i-m_a-mm_d-«_m_-t^_é ;_^a»»>4w*t>mmmmbmm**i*ommqimi>m*ommmttm++m»4>* , _ ju ii_mn--'r rnnnniini in *'""*...

_._^ l» ^j_^_i-m_a-mm_d-«_m_-t^_é ;_^a»»>4w*t>mmmmbmm**i*ommqimi>m*ommmttm++m»4>* , _ ju ii_mn--'r rnnnniini in *'*... ,..cy~ : :: : ; Pr prpst d prsdnt Hrbrt Hvr, Asscçã ds Bnqurs d Nv Yc um rsluçã n sntd d s crr um nsttut fm cptl d qunhnts mlhõs C dstnd dstrbur mpréstms s stblcmnts fnncrs _s. ~~ WKlfft». ffl * H _._^

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

i***" I^m^ ^^^^. ^^ ^^ '^^ ^^ ^^^^^ ^^^^^S ms> m^m m^ê ^mmw^' am mr '^^^ I- ^L fl H I. IH [., '^H "í^^h *"^H*\^^V' "^^ <ujfl ^H ^^b ^^b I»H

i*** I^m^ ^^^^. ^^ ^^ '^^ ^^ ^^^^^ ^^^^^S ms> m^m m^ê ^mmw^' am mr '^^^ I- ^L fl H I. IH [., '^H í^^h *^H*\^^V' ^^ <ujfl ^H ^^b ^^b I»H vjr h ff*,, ^^rt í,: * ***" W^ : **«??*;?«* jgtmê g ncnllsm mcrc sclsm ^ ^ ^^B ^^^^ mmmmm mm mw ^^^mm ^^Mk ^^M fl Ml M,, l^^r> ^hj ^^^^^^^^^^ ^^^^_ ^^^^_^^^^^^^^^^^^_

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

aes Tasso Fragoso enna Barreto

aes Tasso Fragoso enna Barreto }*< ".".f.íjvs "ft^* ^! - * *W^ SP yyp^p- fçfwmrnpm^^ mpjwffízph...,

Leia mais

^áp "M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw.

^áp M^ Fundado em. ASSINATURAS - Ano, 1SS; Sem., 40!*; Trlm,, 20ti Mèl, 7» (*a**w***\waj*****-*j^^!^s ^^j<^t^\:%:. * mpr*%m,...wiw. à wf-y?^»s^!"^ D«r?SPLT Um prdut ncnl ã cnfnç fesperturs MÁXMS E MÍNMS NTEM Bngí 30,4-8,6; Bns, 30,0-2,0; Cscd, 3,8-20,8; pn?2-248; J Bt, 282-20,0; Mlr, 3,0-20,4; Pnh, 28,8-5n n; P 6,20,6-2,2; S Pn, 20,0-8,0;

Leia mais

Diretor \ CASS1ANO RICARDO Oeranta: ÁLVARO CALDAS REDAÇÃO - AV RIO BRANCO 108 Boore-loja ADMINISTRAÇÃO ToFIClNAS; RUA EVARISTO DA VEIUA, lt NUM.

Diretor \ CASS1ANO RICARDO Oeranta: ÁLVARO CALDAS REDAÇÃO - AV RIO BRANCO 108 Boore-loja ADMINISTRAÇÃO ToFIClNAS; RUA EVARISTO DA VEIUA, lt NUM. HfB MH Drtr \ CSS1N RICRD rnt: ÁLVR CLDS REDÇÃ - V RI BRNC 108 Br-lj DMINISTRÇÃ TFIClNS; RU EVRIST D VEIU lt E M lj K E S NÍtÈ! SUPERINTENDENTE: LUIZ C D CST NETI N I RI DE JNEIR - SÁBD 22 DE NVEMBR DE

Leia mais

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto

0 seguro da gloria. mm} : mwêmèèjm. Na Chefatura de Policia A posse do capitão João Alberto «"» s^ffssb. -T^T.^.tr.v-9-;>-:.T-" r 8. (HVS) - nnunc-s NÁPLES, dcsclumnt n zn dc Pcst, ns prxmds llncll, dc mu srcphg dc grn vlr ; -cllgc. urn funrár r* sculpds vrs fgurs humns dc fn Invr ntr s qus um

Leia mais

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P &B*!tlslst»**tíSmmfs. GANHEMS IS GRANDES MASSAS PIRA APEL PR W. PACT DE P A CMENTAHI NACINAL SIH lrffl FSTA Nfl PtnfQANA HÜ FRFNTF nfmflfrítr-1 F IRFPTâfífl NA-W TllftS grns rpnf cmcm gnhr tr «l msmtss

Leia mais

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados.

do iesto da China revista esses admiráveis ameções e discutiram os meios melhorar e ampliar ns relações entre''os dois Estados. wí(-wlí; : ; _J v r»--^: rr»-ítís!là>r N trcr págn: TENTR SR NVEL JU- NR U GLPE DECSV CNTR L CLBRC- NST D PSD LCL FLGRNTES D SSEBLÉ JRNL DE NTCS DrtrSuprntnnt: Dmtr Nm Hddd Drtr-rspnsvl: ndré Crr»Bnl N

Leia mais

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w

valanche de votos sepulta as aspirações comunistas w ; n Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMP Prvsõs té 2 hrs

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

0 CLAMOR POPULAR IEVI60M

0 CLAMOR POPULAR IEVI60M 1 Hnr Trdçã d Lut (S Mulhr Brslr, Encrr-s, Hj, Cnfrênc d Trblhrs HR RpHk Pt rl* ^^^É^M^^^r ::: f mmm l m^klmêm k8b9 W f ;Jp*HÍP #^^HB^^HK: v J l 4mP*.M^ BV K^VmÍ l^lfl * m%\ W ^^^L». Jk MW&

Leia mais

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer

,,.» ««' - -- - i mi M ow W i»! *W^'- ella preenchendo realmente o seu papel? Por que motivo se abandonou uma pratica sade sir Otto Niemeyer NN * **** R JNR SBBD GST 9 ^/Jn-MrM lm m«^l;^^;; ----J- J---»««- --- m MwW»! NUMR V > M ^^-SfLCgÕS^- ^f ^V*^ W RDCÇ FFCNS ^**^^ RU BUNS RS *W^-? ]J^rM!ü!y!^^ RFRM FNNCR D BRSL prnt Prlmnt 0 VÔ US VDRS

Leia mais

MONTEVIDÉU - RIO, 13 (Condensado da UPI e do noticiário via Meridional) Embora não houvesse uma revelação oficial, sabese.

MONTEVIDÉU - RIO, 13 (Condensado da UPI e do noticiário via Meridional) Embora não houvesse uma revelação oficial, sabese. 1 Crn 16 Págns UM. 40 R DE S.. DUR DE NTCSNTCS crl.retmes! K C %H>NRÊ RG "D,KS SSCDS" FUNDD L DE MRÇ DE 1925 ( vusn dms N XL PRT LEGRE, QUNTFER, 14 DE JNER DE 1965 N. 264 lms Su» mlktnc 5»87. («nn 48»

Leia mais

DaPRODOCÃO SOViLüCfl

DaPRODOCÃO SOViLüCfl ' l \ ^^^^^^^^^^^^^^^^^l^^w1^^'^>^l^^^^^^^ll^,^^^^^^^^^^^^^^^^ HH,.. l lll "WW PM n «M_T 34 V*m E_g«ffl f «"* ~".*t»».

Leia mais

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas

ED. DE HOJE, 2 SECCoES, 13 TAGINAS - ^no 23 de «_.,_ /-...- *;«11. encontram, em um dos pontos, a 23 quftfmetros apenas 3255^ ^--^^»rt>:víw;;íí ~ TP D Frl Ntró tí às 11 hs d- HJE: «chuvs rvnís Tmprtur Em ss --v-; - --- r - Tmprtur máxms mínm- ntm ímmmuwy\m=m-^ J v^ jn ftz ^^r^^ Fund m 1930 n N 5596 Prprd d S nr NTCS 0 U

Leia mais

fêê &*. il \iü Êfi in iii'cri'iiiiin ii.vi- i>.-ni.».-» ' -»,,,,,,-.. rolórlo Conlrnl dns Esludon» l Mlcn dian o tio lentio Mu -}.' '.

fêê &*. il \iü Êfi in iii'cri'iiiiin ii.vi- i>.-ni.».-» ' -»,,,,,,-.. rolórlo Conlrnl dns Esludon» l Mlcn dian o tio lentio Mu -}.' '. DEZ ML 6r.VtKSÍÍ _^w»l»»*>»1»,1* **, """ "^ J Du fasáln& n Vsc l; ". r. *, V», " " Mrtm Frncsc lmbm "sátc". tpnltt Assm C( n b prt d plnt vtncsln, tmbém prprd* d Vsc tstll n tmlnnct dt n» pdr "jgr" dmng.

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

-~" ;-' - musiss. possível o auxilio armado a china nacionalista. Aeheson contrário ao empréstimo governamental à Espanha

-~ ;-' - musiss. possível o auxilio armado a china nacionalista. Aeheson contrário ao empréstimo governamental à Espanha :Vyrr^7P~^.r: 7v rv - ; - - -- : -~ ;- -..rrr-r^-r^-r.rr-tultf^lvlt,. tí : Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc ^t Prvsõs nté 2 lrfls nh, n Dlsull Frl: Tp nstávl c chuvs: nvr. rl Xfnprntu rn E clín cntud. Vnts

Leia mais

Readquire seu aspecto normal a capital colombiana

Readquire seu aspecto normal a capital colombiana ,^,rr_r,^,^^ Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc remp Prvsõs té 2 hrs nh, n Ds- rlt Frl: Tp B c nbulsd T- jr-trn Estávl Vnts D S E, frscs Srvç Mtrlg d Mnstér d rlcultur cníunlc qu trnsssã ds éds tpslrs áxs íns

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Correio da Manha RIO DE JANEIRO,

Correio da Manha RIO DE JANEIRO, ^KítlfprçfW" *M wwfw,?»* PUL j^nrfprt" FLH dv Uw Frr, 8/88 f Rr"nçS0 ílcluus RKDTMlHKrB CS KüÜ v EXERCT "*"T" -w^t^t Crr d Mnh R DE JNER, SEXT-FER, 7 DE SETEMBR DE 943 wr"qmfrv^flfwft:ty*tfff^yw,r- ---

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

A GUERRA CIVIL NA ITÁLIA

A GUERRA CIVIL NA ITÁLIA BBLOTEC NCÍON; v.bí Brnc D.Fdrl #/

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

i^5^^«^^rl^^i7^ TTT MPTI maiores

i^5^^«^^rl^^i7^ TTT MPTI maiores ff *»*&$*** f»?5fff 1 «f» «-# s mmm%^ -mztwm? - --^ -.t: - -. svztgsmm zm-^twmm, Dntr d pucs hrs nã hvrá ms stqus d cíé ns trr çõs R Ntró % sj - * «««««tt «m m «««*«««.««Pdrs cup p lrlécnnt I dmcrc brslr

Leia mais

15 io de Janeiro, Terça-feira, 18 de Julho de 1944. iiltimns Informações, as fronteiras orientais do INTENSIDADE

15 io de Janeiro, Terça-feira, 18 de Julho de 1944. iiltimns Informações, as fronteiras orientais do INTENSIDADE r!r:.lí.-?.:".-í"t-!t Mr Trg d 0 Mtutn Cptl d Rpúblc.-» prvsõs té hrs nh: N 0 TE.M T ) Tp Bn c nbulsd. n" p r ->p»n - - Estávl. Vnts - SUC3ÍÔ ã >

Leia mais

CARNE Passou Bem NO CASO DA

CARNE Passou Bem NO CASO DA -- : y Drtr Grl - HRÁC CRVLH JÚNR V \ Drtr Rèdtór-Chf VD N>T N JBÍM - Drtr Suprntnnt - J! B MRTNS GUMRÃES yyyy ;y;í -- ;- - CJ - - v- r?\ r^>- :Çtítí Dár ârcâ -^- - - - ÍÍÍV-XW V 979 - DSTRT FERL 9B0Q

Leia mais

Preparativos de Grande concentração de

Preparativos de Grande concentração de tímvnív::: f{>";""> T Mtutn Mr Trgm d Cptl d Rpúblc TEMP Prvs«"s té 2 hrs mnh : K Dstrt Frl : Tmp nstávl cm chuvs lhrul ps Tmprtur prncp x sc n s Vnts D Nrst Sucst lgr Tndênc Grl d tmp té dmng: M grdtvmnt

Leia mais

KrfiJliÉBtMBi. ^Ojfa ^">'«i,m,,i"- gp-^/

KrfiJliÉBtMBi. ^Ojfa ^>'«i,m,,i- gp-^/ Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS NTEM : nánú 7 4-6; Bns -6; Dr 7-8; pn «J J Bt 68-; Mngulnhs 8-; Mr K Pnh 74-8; Pqutá 74-; Prç 5 7-5 Snz Pn 8-5; Snt Cruz 8-4 lvntr d c já jrnl nfr

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

in "" ' MEDIDAS PARA A UNIFICAÇÃO DA CHINA At exigências apresentadas pelo Comitê Central do Partido Comunista * Tífeproma* na 2.

in  ' MEDIDAS PARA A UNIFICAÇÃO DA CHINA At exigências apresentadas pelo Comitê Central do Partido Comunista * Tífeproma* na 2. ÉRíllJ. íj. -S m Um 0 D "MSSUR" CHEGU &. n "" óp JSLMRÜNTE HBLSEY V Hrm 8tU WRWL. TB18UN SptíUÍS Wf WCMV l V HPt PTU?Us nvnptçôf» t d&t» s, PBCM5 NCNS QUE S W r rt WSVW. / bíj Crls Pr UNDDE tp fftfcy ^^^X^m^^^^^^L^-^-^

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

M BUBHBKHtagMteBBBg^B^^gfl A DIREÇÃO PASSADA É PENHOR DA AÇÁO FUTURA. PROFISSIONAIS (NA.Su. PAGINA) *mwumwm

M BUBHBKHtagMteBBBg^B^^gfl A DIREÇÃO PASSADA É PENHOR DA AÇÁO FUTURA. PROFISSIONAIS (NA.Su. PAGINA) *mwumwm Sndr Krgnld Cvlcnt: Dv Brsl Esquvr-s! D Cmprmsss Qu Ns rrstm um Cnflt ( 3. fáf EXGE 1 UNH SVETCB RET1RJ) DS 1HPBS NRTE BMERCHS D LÍBN.VT. ENTREGUE À EMBXD DS EE.UU. EM MSCU - TMRÁ GVERN SVÉTC S fí5?$s.

Leia mais

ínauamouse tiã wâtndoâ o serviço clínico do Dr. cm^buco de ' Gouvêâ {

ínauamouse tiã wâtndoâ o serviço clínico do Dr. cm^buco de ' Gouvêâ { lhc Ncn vnd R Brnc DU-TRcm -F**r nn íl HJB R Jnr---Trç-fr, 16 Dzmbr 1913 tt-«s wg.-r;* ÍT.Tl,r.1 Twwt» N. 757 Ü TEMP. - Cé crrgd mut cr, mçnd chuv pr nt. tmprtur máxm í 35, 7 c mnm 3, 9. 5SGNTUR5 Pr nn

Leia mais

.:':.jf ^^^v^'-\í!-'.'-^^h ÀLWJNS NÃO. Da PARAGUAI

.:':.jf ^^^v^'-\í!-'.'-^^h ÀLWJNS NÃO. Da PARAGUAI »- > * ** MMPMM JORNAL DO BRASL TEMPO nubl pssn nstávl TEMPERATURA ntrrá m lgr clín VENTOS nrt r- COS MÁXMA 6 MÍNMA 97 R Trç-fr 7 brl 96 An LXX N 88 mínm - «- R Jnr Tèrç-lrv nt--u-»» Brsl prpõ prscrçã

Leia mais

reíori CASS1AN0 RICARDO Oriente: ÁLVARO OAtOAB REDAÇÃO -AV RIO BRANCO

reíori CASS1AN0 RICARDO Oriente: ÁLVARO OAtOAB REDAÇÃO -AV RIO BRANCO - «N1H E M F K l S N Pnu pl cptl prns bxd pulst qu v s Est Un» BELÉM l ( N) - E trtnslt n s Estus Uns pssu pr cmh cptl bxd studnt«sl Pl qu v»l «s Ests Uns s vjnts!r«rcbs nr utrds»tud»nt«tn l-wt nsttut

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18

Escrito por Sônia Oliveira Qua, 19 de Janeiro de :03 - Última atualização Dom, 25 de Dezembro de :18 Brilid O fntástic reveilln Cpcbn Escrit pr Sôni Oliveir Qu, 19 Jneir 2011 22:03 - Últim tulizçã Dm, 25 Dezembr 2011 08:18 Ess mensgem reveilln me fi envid pr pess só vi vez e já vi fzer is ns, jur se encntrr

Leia mais

Funcionamento imediato de todas as estr a d as de ferro

Funcionamento imediato de todas as estr a d as de ferro - Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMP Prvsõs t 2 hrs nhã n Dlstrt Frl Ntró: Tp Prturb c -huvns Tprtur E clín Vnts D qudrnt S c rjds frscs TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS UE NTEM: U Rurl 280-214; St Cruz 274-212;

Leia mais

se projetaram para Erfurt, ficando atraz delas outros elementos blindados, pelo quc sc considera iminente a ocupação da cidade, definitivamente.

se projetaram para Erfurt, ficando atraz delas outros elementos blindados, pelo quc sc considera iminente a ocupação da cidade, definitivamente. tg Drtr «CSSN RCRD Eprs N V NTE MNTGMERY SFECH TQUE RUM MGBURG E BERLM HNVER BRUNSWCK PR Bdtr-hf RENT LMED Grnt CTÁV UM SUPERNTENNTE LUZ C D CST NETT R JNER QUNT-FER 5 BRL 95 N 20 ESENHWER CELER FENSV

Leia mais

SABBADO, 14 DE FEVEREIRO DE 1.93v. X^l^^Xj^ _j/^üa. NOVA YORK, 13 (U. P.) Os caesta NOTICIAS) 5 de março próximo, em Miami. dia. dr.

SABBADO, 14 DE FEVEREIRO DE 1.93v. X^l^^Xj^ _j/^üa. NOVA YORK, 13 (U. P.) Os caesta NOTICIAS) 5 de março próximo, em Miami. dia. dr. Jfc. y..n U R ««.-«râffl^^ SBBD 4 FEVERER.93v _. JNER «gggw^hf^^- %MMjMMMMMMWm REDCÇÃ E FFCNS _r sl vst pr sr tt Nmyr Plvrs s jrnlsts n Htl Glr mm^zswwzv >lv. y- : X^l^^Xj^ _j/^ü ZMll-:.í-:-.ü ZyZylüZnnyZLyW

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

írieste decidirá do êxito ou fracasso da Conferência

írieste decidirá do êxito ou fracasso da Conferência r yyyyyryy Fund 93 n XV 726 Mr Trg d Mtutn Cptl d Rpublc Prprld~~d7T~Ã~ DÁR B NTC^ B Dnts prsnt; M Gucs Mrr t surlr; urél Slv scrtr ^^rj^_tpr\ílsõs té 2 hrs nhg n Dlslrtrl í Tp Nubl Tprtur Esttrt vl Vnts

Leia mais

0 Foreign Office esclarece, em nota oficial, os motivos da ocupação do Irã

0 Foreign Office esclarece, em nota oficial, os motivos da ocupação do Irã Hr»fr tnr-r-rr -y!--» r-! : /; - í>v;í HfM lhl rítn CSSN RCRD dtrt: uvr \ln\» RKÜC V Í BRNC 0 fll- njll :!: ÁDMNSTUC R KCNS RU BVnHT D VB M V K í S «N l E SUPERNTENDENTE: LUZ C D CST NETT R DB

Leia mais

NAZISTAS Devido a escassez de viveres os motins estalam. a cada momento Londres, 24 (Reuters), do Robert Petty) Ao mesmo tompo

NAZISTAS Devido a escassez de viveres os motins estalam. a cada momento Londres, 24 (Reuters), do Robert Petty) Ao mesmo tompo l,!í!!*mt! B,,,;, r d Mnh RKTm m PDL ntn Rduçã lluluu rv tuut;» rü, 8/8S uw frí CS S GUERRLHERS UGSLVS ESTÃ EMPREGND "TNKS" Em Lubln huv ntns lut m s máquns lmãs 24 (Rutrs) Lndrs, ugsly-llvr ràdl-mlr mun

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

^í^2''d!!lllim'^^^ r?^j^,«'».». «n..a- J >'

^í^2''d!!lllim'^^^ r?^j^,«'».». «n..a- J >' ^V^BMfrH»^^?^^lk^s^^^^^r - - - > -^x^ --gw Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc (TtEMP - Prvsõs f 2 Hrs nh n Bsu-t Frl Tp - Nubl Tprtur - E nísr_lvçã Vnt» - Dfl «Est rscs Fund 93 n XV NV 765-/? Prprd d S

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

CHOCARAM SE EM PLENO VOO

CHOCARAM SE EM PLENO VOO 0 Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TKMl-) Prvsõs tú 2 hrs nnlã., n lstrt Frl Ntró: Tp B nrísct. Tprtur Estávl, Vnt D SE n NE, frscs. TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS NTEM: Unvrsd Rurl, 29,2-5,8; pn, Ü5.S-7.6; U- [4U,

Leia mais

^^ - - ^H. satélites que se encontram por Irás du cortina dc ferro. Era de boa vontade Walton explica qne o mundo oficialmente entrará na "era

^^ - - ^H. satélites que se encontram por Irás du cortina dc ferro. Era de boa vontade Walton explica qne o mundo oficialmente entrará na era ! fèsbzê EWÊ mm" V >T ; V f"""v / :% BBLTEC NCNL vr Brn DFrl Pssrm pns 32 llts Esl rnáut S ESTDS UNDS PRCURM SLVf S UMENTS N UGHT Enrru s sus trb? (ls mssã ntrmu m Drtr: ^ ERNN RES nstrl Grnt: Smnt n ÁLVR

Leia mais

41.590 -- Cristiano: 20.086

41.590 -- Cristiano: 20.086 yí[» jírc CRVLH JÜNÒÍR JHtrRdlpr-42héf Í /f:n T W JBJT Drtr Grnt PUL PNHER CHGS // r: íf j_v nn t l- t - -? # -»? _f S Crc -/ U JRNL Ü0 EQP/TdÈQ BRSLÍ rf- ÍV# tffl3jf y 2Hrás- )àããhf:4 H

Leia mais

MADRID na espectativa de uma declaração de guerra da Allemanha

MADRID na espectativa de uma declaração de guerra da Allemanha y _ n ««n g r:: J / _^ _? ^s^^^p^ NSÜ VU Jtpww EDÇÃ «WR Vrc Flnn Rdcçâ ffcns Ru d Cnsttuçã l dc Jnr Quntfr 24

Leia mais

iss Brasil" hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1

iss Brasil hospede querida dos Estados Unidos Já foi constituído o iurv de Galveston 'Ha»1 r^^^^p^r^^^-»^ --mr-r«77rs- Mr?v JW ^»*V::(S^ Í!* -^wl -Vf:?x ***^***v ~* / ít VKé JlTr «- Trç-fr 28 M ÍÍ?2*J Wgg ^33 V b2f>3 y Prv ^v- Pnt duç Grnt} &g?rrt? S$ «6

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

i ^ffi iiiitiri r^i j_i w r " ^^v Hfl B H k*^ M_M_H -I T S JHW

i ^ffi iiiitiri r^i j_i w r  ^^v Hfl B H k*^ M_M_H -I T S JHW JRNL DE NTICIS N 1 S PUL Dmng, 7 Julh 1940 NUM 71 /*^ H ^ ^VIH_9VIH^ P9_v< ^ MDÇ, IIHINI TIUC I NCINU I ^3 ft I RU FLRENCI DE BREU, 104 - S PUL I DIRETR- FERNND MRREY fürl I I V J [ U j TKLVN Ml I MM -

Leia mais

Rio de Janeiro, Sexta-feira, 5 de Janeiro de 1940. ff's?í! AÃFA. Jm\ U*ssUi '»»»» ilvemb

Rio de Janeiro, Sexta-feira, 5 de Janeiro de 1940. ff's?í! AÃFA. Jm\ U*ssUi '»»»» ilvemb - ^;>L fv T!MP TFDBRL prvlsí pr g NTHRT -«Ur Tprtur - qúdrnl nrt TnprBtnrs hrrs hnt n D Frl: lh2 2h2 h2 h2 JllH^pH rllh Ml v VL bl^u sl^ K Mx»»» M» - Mlrns» 28 à 8 hw j^l^w/^jkw M /^L^BSSSsP^ V^H^wSwJ

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

' w, ;,,, x :-.',) Oswaldo

' w, ;,,, x :-.',) Oswaldo * ^sssxsísf^^ Mnstr JJJJT fçj ln rl(wmüm l * V, VT-r!>>^^5v!í!p!" w, ;,,, x :-,) swl 5 V «,-», ^^«VfVMlx^pw^^B^H»Ky^MPyy»«^,?^lp-«T»W^»w;f/( n_-«v*r F;v *, «Ty-- «T "VI-,T - -, * " : rnh Cnc, yy Ml w Iprtnt

Leia mais

erra e França nâo querem

erra e França nâo querem - Míúírw Mr Trg d Cptl d RpúbMc nl 2 hrs dc nrnnnln n Dls- -? íucll T _ H Tprtur Estávl r vnt U NE n SE rs t MÍNMS NTEM: frrs MÁXMS E pbt B l4s22j3! Snt Cruz 368-236; jnlv d Rurl 42-20! Mélr 35-238; Pnh

Leia mais

# Annü. SEGUNDA-frEIRA, _...-.. X^,^X^-

# Annü. SEGUNDA-frEIRA, _...-.. X^,^X^- - t*jtt-r ;^;*Jg«(-^m- SCM^r---:-, wu,mmuú;-r*mm -^"^Ty^y^^ f,, JUuü"! tèêêêêê vfvmggs-rf"" ^:w- %»«7"- m,, -«-»^-»»í»«^b,í; «rm - " Ss-V--*--»»- " *" * *-\ ", v - " VNT ^f,,, # nnü "" K "*" < - * "

Leia mais

wiwtiinfiiiinmuiiipi 40 Centavos Fundador: J. B. DE MACEDO SOARES A FRANÇA ETERNA ElIVRE

wiwtiinfiiiinmuiiipi 40 Centavos Fundador: J. B. DE MACEDO SOARES A FRANÇA ETERNA ElIVRE BrSp ft TEMPQ Tp b nbuls; nvlr pl nh Tprtur! ut (r] lgr lv- «f d Vnts frsc pr vès Mx 29 Míns -6 : 0 PGNS Crc//^ 4- wwtnfnup 40 Cntvs Dr Funr: J B DE MCED SRES \ -«# : V - V- - ; JULH í - r-- - 4 SEXT-FER

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

IQRMAI DE NOTICIAS «.«/* i. * in f\ c*..i...l» A.!«M«Sa /ln «MA 1NUM. Io

IQRMAI DE NOTICIAS «.«/* i. * in f\ c*..i...l» A.!«M«Sa /ln «MA 1NUM. Io - 3 QRM DE NTCS ««/* * n f\ c*l»!«m«s /ln «M 1NUM S PUL Sábd 4 d M d 19-10 Está mnnt rrupçã d gurr cvl n Plstn GRVES DESRDENS CRRERM EM JERUSLÉM - DECLRD N SÍR GREVE GERL DE SLDREDDE CR cm Tm-t cd vs ms

Leia mais

íléfflfflwlml ; Il ll '.-:-f-l ; ^4 lli tu'c Vi - Rio, Domingo, «de Abri). d«1953 N. 1394 p! V

íléfflfflwlml ; Il ll '.-:-f-l ; ^4 lli tu'c Vi - Rio, Domingo, «de Abri). d«1953 N. 1394 p! V *ÍW**^**-^**^Ar^*^^*-4,#vP*#*^#r*r l.»/y-*r***-r--"í.(.^aí#-^f.*//.í//í.f-*f»-/.r.»,a/í.p*P«*«Tl--rrr##-^*J>*^AfAr/^^fftf-r///>rr*-*ArM

Leia mais

Cai Uirector : J. E. DE MACEDO SOARES

Cai Uirector : J. E. DE MACEDO SOARES H fò: > f - #l fr ÍjC^T tt-» w7 :: ( É :/ ; c? p #í cgí fblvgul tò ^ jkwplcttncnl vvm m tí l^d sdp d^nífcs^çcvc í mr _ _ _L --- -nnmmnurnm»»»»«»»b

Leia mais