Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download ""

Transcrição

1 Ô Ó ÓÖÑ Ð ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ ÆË Î Ò Ö Ë Ö Ñ ÒØÓ Ò Ñ Ö ÅÓÖ Ö Ù Ó Ä ÑÓ Ì Ø Ø Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Å Ø Ñ Ø ÔÐ ¹ ÁÅ Ô ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ÆÓÖØ ¹ Í ÊÆ ÑÔÙ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó ¹ Ä Ó ÆÓÚ ¹ ¼ ¾¹ ¼ Æ Ø Ð ¹ ÊÆ Ú Ò Ö Ò Ñ Ö Ù Ó Ø Ñ ÔºÙ ÖÒº Ö Ê ÙÑÓ Ô Ó ÙÑ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ñ ÑÔÓÖØ ÒØ ÒØ ÖÒ Ø ¹ ÆË Ó¹ Ñ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñµ ¹ ÔÖ ÒØ Ð ÕÙ ÔÓ Ð Ø Ñ Ö Ð Þ Ó Ø ÕÙ Ò ÔÐ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÑ Ò Ø Ô Óº ÍÑ Ø ÕÙ ÕÙ ÔÓ Ö ÔÐ Ó Ó ÆË Ð Ó ÁÈ Ò Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÓÑ Ò Ó Ó ÆË ËÈÇÇ ÁÆ º Æ Ô Ó Ó ÆË ÒÓ Ü Ø Ò Ò ÙÑ ÔÖ ¹ÓÒ Ó Ò Ô Ö ÔÖÓÚ Ö ÙÖ Ò ÓÒØÖ Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ º Æ Ø ØÖ Ð Ó ÙØ ¹ Ð Þ ÑÓ Ð Ò Ù Ñ Ô Ö Ô Ö ÓÖÑ ÐÑ ÒØ Ô ÖØ Ê ½¼ Æ˵º ÓÑ Ò Ø Ô Ó ÑÓ ØÖ ÑÓ ÕÙ Ó ÆË ÔÖ ÒØ Ð Ô ÑÓ ÙÑ ÓÐÙÓ ÕÙ ÔÖÓÔ Ñ ÙÖ Ò Ô Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÒÓÒØÖ Ó Ò Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ Æ˺ ÓÑÓ ØÙ Ó Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ ÑÓ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ó ÑÓ ÐÓ ÔÖÓ Ø Ó ÒÓ Ò º¾º Ö Ð Þ ÑÓ Ú Ö Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ ÓÒØÖ Ó Ò º¾º ÓÑ Ó Ñ Ò ¹ ÑÓ ÙÖ Ò ÓÒØÖ Ó Ò º¾º º½º Ñ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò º Ç Ö ÙÐØ Ó Ó Ø Ó Ø Ø Ñ Ó ÙÑ ÒØÓ Ö Ø Ò Ø ÕÙ ÆË ËÔÓÓ Ò ÜØ Ò Ó ÔÖÓÔÓ Ø º È Ð ÚÖ ¹ Ú Ô Ó ÓÖÑ Ð ÎÙÐÒ Ö Ð Ó ÆË ÆË ËÈÇÇ ÁÆ Å Ò ÑÓ ÙÖ Ò Ô Ö Ó ÆË ØÖ Ø Ì Ô Ø ÓÒ Ó ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ ÔÖÓØÓÓÐ Ó Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ¹ ÆË ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñµ ¹ Ø ÔÖ ÒØ Û Ø Ø ÐÐÓÛ Ø ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ØØ Ò Ø ÔÔÐ Ø ÓÒ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ô Ø ÓÒº Ò ØØ Ø Ø Ò ÔÔÐ ØÓ Ø ÆË Ø Ð Ø ÓÒ Ó ÁÈ Ò Ø ÓÑ Ò Ò Ñ Ö ÓÐÙØ ÓÒ ÑÓÖ ÒÓÛÒ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ º ÁÒ ÆË Ô Ø ÓÒ Ó ÒÓØ Ü Ø ÔÖ ÓÒ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÖÓÚ ÙÖ ØÝ Ò Ø ÆË ËÈÇÇ ÁÆ ØØ º ÁÒ Ø ÛÓÖ Û Ù Ø Ð Ò Ù ØÓ Ô Ý Ô ÖØ Ó Ê ½¼ ÓÖÑ ÐÐÝ Æ˵º Ï Ø Ò Ø Ô Ø ÓÒ Û ÔÖÓÚ Ø Ø ÆË ÔÓ Û Ò Ô ÓÒ ÓÐÙØ ÓÒ Ø Ø ÔÖÓÔÓ ÙÖ ØÝ ÔÖÓ ÙÖ ÓÖ Ø ÔÖÓ Ð Ñ ÓÙÒ Ò Ø ÆË Ò Ñ Ö ÓÐÙØ ÓÒº ØÙ Ý Û ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÙÖ ØÝ Ô Ø Ó Ø ÑÓ Ð ÔÖÓ Ø Ò Ø Ò º¾º Ò Ô Ö ÓÖÑ Ú Ö Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÆË ËÈÇÇ ÁÆ ØØ Ò Ø Ø Ò º¾º Û Ø Ø ÙÖ ØÝ Ô Ø Ò Ò Ø Ø ÓÖ Ò Ð Ò º¾º Ò º½º º à ÝÛÓÖ ÓÖÑ Ð ËÔ Ø ÓÒ ÆË ÚÙÐÒ Ö Ð ØÝ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ ÙÖ ØÝ Ñ ¹ Ò Ñ ØÓ Ø ÆË ½ ÁÒØÖÓ ÙÓ Ç Ë Ø Ñ ÆÓÑ ÓÑ Ò Ó Æ˵ Ö ÔÓÒ Ú Ð ÔÓÖ ØÖ ÙÞ Ö ÒÓÑ ÓÑ Ò Ó Ü Ø ÒØ Ô Ö Ò Ö Ó ÁÈ Ø Ò Ò Ó Ö ÕÙ Ð ÒØ ÆË Ö ÓÐÚ Ö µ ¾ º Ç ÆË

2 Ö Ò ÙÑ Ó ØÖ Ù Ò Ó ÙÔÓÖØ ÙÑ Ú Ö ÔÐ Ø ÓÑÓ ÖÚ ÓÖ ÓÖÖ Ó Ð ØÖÒ Ó ÖÚ ÓÖ Ï ÛÛÛµ ÐÓ Ò Ö ÑÓØÓ ÖÐÓ Ò ÓÙ Ø ÐÒ Øµ ØÔ ÓÙØÖÓ º Ò Ð Ò Ó Ô Ó Ê ½¼ ¾ ÕÙ Ò Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÆË ÒØ ÑÓ Ð ÕÙ ÔÓ Ñ ÓÑÔÖÓÑ Ø Ö ÙÖ Ò ÔÐ ÕÙ Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÑ Ò Ê ½¼ º Ì Ð Ô Ó ÒÓ ÔÖ ÒØ ÓÐÙ Þ Ô Ö ÔÖ Ú ÒÓ Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ º Í Ò Ó Ð Ò Ù Ñ ÑÓ Ð ÑÓ Ô ÖØ Ô Ó Ê ½¼ Ô Ö ÓÑÔÖÓ¹ Ú Ö Ð º Ñ Ù Ô ÑÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÑÓ ÙÑ ÜØ Ò Ó Ó ÆË ÕÙ Ò Ñ ÙÖ Ò Ô Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÒÓÒØÖ Ó Ò Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ º Ô Ö Ð Þ ÓÖ Ñ Ú Ö ÓÑ ÖÖ Ñ ÒØ Ø Ð Ö º Ç ÆË ËÈÇÇ ÁÆ ÙÑ Ø Ò Ø ÕÙ ÕÙ ÜÔÐÓÖ Ð ÔÖ Ó Ó Á ÙØ Ð Þ Ó Ò Ö ÒØ Ö ÕÙ Ó ÖÚ ÓÖ Æ˺ À ØÓÖ Ñ ÒØ Ø Ø Ò Ø ÕÙ Ó ÒØÖÓ ÙÞ ÔÓÖ ½ ÕÙ Ö Ð ØÓÙ ÔÓ Ð ÔÖ Ó Á Ò Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ò Ñ Ö ÓÒ Õ Ò ÕÙ ÔÓ Ñ Ö ÜÔÐÓÖ Ô ÖØ Ö ÓÒÖ Ø Þ Ó Ø Ø ÕÙ º ÍØ Ð Þ ÑÓ ÔÐ Ó Ò ÒÓ ØÙ Ó Ó ÔÓÖ Ö Ñ ÙØ Ð Þ Ò ÁÒØ ÖÒ Ø Ô Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Æ˺ Î Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÙÖ Ò Ö Ð ÓÒ Ó Ø ÔÐ Ó Ó ÙØ Ó Ñ ¾¼ ¾½ ¾¾ º Ø ÕÙ Ø Ò ÖÓ ÔÓ Ñ Ö ÔÐ Ó Ô ÖØ Ö Ñ ÕÙ Ò ÕÙ Ø Ñ ÒÓ Ñ ÑÓ Ñ ÒØÓ Ö ÕÙ Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ú Ø Ñ ÓÙ ÔÓ Ö ÔÐ Ó Ô ÖØ Ö Ñ ÕÙ Ò Ö Ö ÒØ Ö ÕÙ ÒÓÒØÖ Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ú Ø Ñ º ÒÓÑ Ò ÑÓ Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ó Ø ÕÙ ÐÓ Ð Ó ÙÒ Ó Ø ÕÙ Ö ÑÓØÓº ÓÑÓ ØÙ Ó Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ ÑÓ Ó ÑÓ ÐÓ ÔÖÓ Ø Ó ÒØÖÓ Ó Ó ÔÐ ¹ Ó Ò º¾º ½ º È Ö Ø Ø Ö Ò ÓÐÙ ÙÖ Ò ÔÖÓ Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ ÑÓ ÙÑ ÔÐ Ó ÕÙ ÔÐ Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ ÐÓ ÐÑ ÒØ Ö ¹ ÑÓØ Ñ ÒØ º Ê Ð Þ ÑÓ Ú Ö Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó Ø ÕÙ ÓÒØÖ Ó Ò ÓÑ Ñ Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò º Æ Ù Ó º¾ ÔÖ ÒØ ÑÓ Ó Ö ÙÐØ Ó Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ º ÍØ Ð Þ ÑÓ Ó Ò Ø ÓÖ º¾º ÓÑÓ ØÙ Ó Ó ÔÓÖ Ö Ú Ö Ó ÓÖÖ ÒØ Ö ÓÑ Ò Ô ÐÓ ÁË Ò Ò Ð Ø ØÖ Ð Ó Ó Ò Ø ÓÖ º Ö ÙÑ ÔÖÓ ØÓ Ñ ØÙ Ó Ø Ø ØÙ ÐÑ ÒØ Ó Ò Ø Ø ÓÖ Ú Ö Ó Ö ÓÑ Ò Ô ÐÓ ÁË ÔÓÖ Ñ Ó Ò º¾º Ó Ñ ÙØ Ð Þ Ó Ò ÁÒØ ÖÒ Øº Ç Ò ÓÑ Ó Ô Ø ÓÖÖ Ó ÓÒØÖ Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ ÔÓ Ö ÒÓÒ¹ ØÖ Ó ÒÓ Ò Ö Ó ØØÔ»»ÛÛÛºÒ Ø ÐÒ Øº Ö» Ú Ò Ö» Ò» ÒØ ¹ ÔÓÓ Ò º ØÑÐ º Ç Ø ÜØÓ ÕÙ Ù Ø Ñ ØÖÙØÙÖ Óº Ó ¾ ÔÖ ÒØ Ö Ú Ñ ÒØ ØÖÙØÙÖ Ó ÙÒ ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÖÚ Ó ÒÓÑ ÔÐ Ó Ð Ó ÁÈ Ñ ÖÚ ÓÖ ÆË Ü ÑÔÐ Ð ÙÑ ÓÒ Õ Ò Ø Ð Óº Ó Ö Ú Ô Ó ÓÖÑ Ð Ó ÆË ÓÑÔ Ò ÙÑ Ö Ô Ö Ó ØÖÙØÙÖ Ô º Ó ÔÖ ÒØ ÜØ Ò ÙÖ Ò Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ Æ˺ Æ Ø Ó ÔÖ ÒØ ÑÓ ÔÖ Ñ Ö Ñ ÒØ ÙÑ Ô Ó ØÖ Ø Ù Ù ÓÙØÖ ÙÑ ÔÖ Ñ Ö ÕÙ ÔÓ Ö ÓÒ Ö ÙÑ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ñ ÕÙ Ò ØÖ Ø Ò Ð ÙÑ ÙÒ Ô Ó ÕÙ ÑÓ Ð Ð Ó Ñ ÔÖ Ü ÑÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Óº Ó ÓÒØ Ñ Ó Ø Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó Ö ÙÐØ Ó Ó Ñ Ò ÑÓ Ò Ö Ó ÒÓ Ò º¾º º Ó ÔÖ ÒØ Ó ØÖ Ð Ó ÓÖÖ Ð ØÓ º Ó ÓÒØ Ñ ÓÒÐÙ ØÖ Ð Óº

3 ¾ ¾º½ Ë Ø Ñ ÆÓÑ ÓÑ Ò Ó ¹ ÆË ÙÒ ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÆË Ç ÆË Ö Ò ÙÑ Ó Ö ÖÕÙ ØÖ Ù Ò Ü ÔÓÖ ÒÓÑ º ÍÑ ÒÓÑ ÓÑ Ò Ó ÓÙ ÙÑ ÞÓÒ ÔÓÖ Ü ÑÔÐÓ Ò Ø ÐÒ Øº Öµ ÔÓ Ù ÙÑ ØÖÙØÙÖ ÕÙ Ö Ø Ù ÓÐÓ Ó ÒØÖÓ Ö ÖÕÙ ÒÓÑ ¾ º È Ö ÕÙ Ó ÔÖÓ Ó Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÙÑ Ø Ö Ö Ô Ó ÖÚ ÓÖ ÆË ÖÑ Þ Ò Ñ Ó Ö ÙÐØ Ó Ö ÕÙ Ö ÓÐÚ Ñ º Ö ÔÓ Ø Ö ÔÓÖ ÙÑ ÖÚ ÓÖ ÖÑ Þ Ò Ñ ÔÓÖ ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó Ø ÑÔÓ Ô Ò Ò Ó Ó Ø ÑÔÓ Ú ØÖ Ù Ó Ñ Ò Ñ Ø Ñ ¹ØÓ¹Ð Ú ¹ÌÌĵº ÉÙ Ò Ó Ø ÖÑ Ò Ú Ð Ó ÒÓÑ Ö ÑÓÚ Ó Ó º Ó Ó Ñ ÑÓ ÒÓÑ ÓÑ Ò Ó ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ù Ú Þ ÙÑ ÖÚ ÓÖ ÆË Ø ÔÓ Ö Ö ÔÓÒ Ö Ñ Ø Ñ ÒØ ÙÒ Ö ÕÙ Ó ÙÑ Ú Þ ÕÙ ÔÓ Ù Ò ÓÖÑ Ó ÖÑ Þ Ò º ¾º¾ ËÈÇÇ ÁÆ ÁÈ Ñ Ë ÖÚ ÓÖ ÆË Ð Ó ÁÈ Ò Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÓÑ Ò Ó ¹ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ ¹ ÓÓÖÖ ÕÙ Ò Ó ÒÚ ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ð ÙÑ Ö ÕÙ Ó Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ Ô Ö ÙÑ ÖÚ ÓÖ Æ˺ Ó Ñ Ù Ó Ó Ø ÕÙ Þ ÓÑ ÕÙ Ó ÖÚ ÓÖ ÖÑ Þ Ò Ñ ÙÑ Ò Ö Ó ÁÈ Ð Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ÒÓÑ ÓÑ Ò Ó º ÉÙ Ò Ó ÙÑ ÖÚ ÓÖ ÆË Þ ÙÑ Ô Ö ÙÒØ ÓÙØÖÓ ÖÚ ÓÖ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ó Ó Ò Ö Ó ÁÈ ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ÒÓÑ ÓÑ Ò Ó Ð Ù Ö Ò Ó ÙÑ Ö ÔÓ Ø º Ó Ö ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ð Ú Ö Ø ÖÑ Ò Ò ÓÖÑ ØÓ ÓÖÖ Ø Ñ Ó ÔÓ Ø ÚÓ ÖÑ Þ Ò Ö ÔÓ Ø Ñ Ù º ÍÑ Ò ÓÖÑ Ú Ö Ò Ú Ð Ó Ö ÔÓ Ø Ó ÑÔÓ Á ÒØ ÓÖµ Ó Ð Ó Ó Ô ÓØ Æ˺ Å Ô Ñ ÒØ Ò Ü Ò ÙØ ÒØ Ó Ò Ò Ê ½¼ µ ÕÙ Ö ÔÓ Ø ÆË Ú ÓÒØ Ö Ó Ñ ÑÓ Ú ÐÓÖ Ó Á ÒÚ Ó Ò Ö ÕÙ Óº ÇÙØÖÓ Ø Ð ÙÖ Ò Ò Ö Ó Ô Ö ÙØ ÒØ Ö ÙÑ Ö ÔÓ Ø ÆË Ñ Ö Ø Ö Ó ÔÐ Ó ÕÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÔÖÓØÓÓÐÓº Ü Ø Ñ ÔÐ ÓÑÓ Ó ÆË Ë ÊÎ Ê Å ÖÓ Ó Ø ½ ÕÙ ÙØ Ð Þ Ñ Ó Á Ô Ö Ú Ö Ö ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ú Ð ÓÒ ÓÖÑ Ü Ó Ô Ð Ô Óº Ü Ø Ñ ÓÙØÖ ÔÐ ÓÑÓ Ó Ò Ö Ð Ý ÁÒØ ÖÒ Ø Æ Ñ ÓÑ Òµ ½ ÕÙ ÒÓ ÒØÙ ØÓ ÙÑ ÒØ Ö ÙÖ Ò Ú Ð Ñ ÓÙØÖ Ò ÓÖÑ ÁÈ ÈÓÖØ Í Èµ Ö ÔÓ Ø Ö Ð Ñ Ó Á º ÔÐ ÕÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ ÙÒ ÓÒ Ð Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÆË Ü ÙØ Ò Ó Ô Ò Ú Ö Ü Ò Ô Ó Ê ½¼ Ó ÚÙÐÒ Ö Ú Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ ÙÑ Ú Þ ÕÙ Ó Ò Ó Ø Ø ÙØ ÒØ Ö ÔÓ Ø ¹ Ò Ú Ö Ó Ó ÒØ ÓÖ ÒÙÑ Ö Ó Á µ ½ Ø º ÇÙ Ô Ö Ö ÔÓ Ø Ö Ú Ö Ü Ø Ö ÙÑ Ö ÕÙ Ó ÓÑ Ó Ñ ÑÓ Á º Ø ÓÖÑ Ô Ö ÑÓ ÕÙ Ö ÕÙ Ó Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÚ Ø Ö Ó ÙÑ ÒØ ÓÖ ÕÙ ÔÓ Ú Ö Ö ½ Ø º Ì ÓÖ Ñ ÒØ ÙÑ Ø ÕÙ ÓÖ ÖÙØ ÔÓ Ö ÔÐ Ó ÒÚ Ò Ó Ô ÓØ Ö ÔÓ Ø Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÓÑ Ö ÒØ Á º Æ Ô ÓÖ Ô Ø ÔÖÓ Ð Ù Ó Ö ½» Ü Ò Ñ ÖÓ Ø ÒØ Ø Ú º ¾º ÓÒ Õ Ò Ó Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ ÉÙ Ò Ó Ó Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ ÓÓÖÖ ÓÑ Ü ØÓ Ó Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ô Ö¹ Ñ Ò ÔÓÐÙ Ó ÔÓÖ ÙÑ Ø ÑÔÓ ÖÑ Þ Ò Ò Ó ÙÑ Ò ÓÖÑ Ó ÒÓÖÖ Ø Ó Ö Ó ÒÓÑ

4 ÓÑ Ò Ó ÙØ Ð Þ Ó ÒÓ Ø ÕÙ º Î Ö ÓÒ Õ Ò ÔÓ ÖÓ Ö ÜÔÐÓÖ Ô ÖØ Ö ÔÐ Ó Ø Ø ÕÙ º Ð ÙÑ Ð Ó ½ µè Ö ÓÒ Ö Ó ÓÒØ Ó ÙÑ Ò ÓÖÑ Ó Ö ÕÙ Ø Ò ÖØÙÖ ÙÑ Ô Ò Û º ¾ µ Ö Ð Ö Ñ Ò ÑÓ ÕÙ ÙØ Ð Þ Ñ Ó ÒÓÑ Ó Ó Ø Ô Ö Ú Ö Ö ÙØ ÒØ ÒØÖ Ð º µ Ø Ö ÔÐ ¹Ñ Ð Û ÖÐÓ Ò Ø ÐÒ Ø ØÔ ºººµ ÕÙ Ò Ø Ñ Ó ÖÚ Ó ÆË Ô Ö ØÖ ÙÓ ÒÓÑ º Ô Ó Ó ÆË Ê ½¼ µ Ô Ó Ê ½¼ Ó ÆË ÑÔÐ Ø Ñ ÒØ Ò Ô Ø ÕÙ ÔÖ Ñ Ö Ö ÔÓ Ø Ö ÙÑ ÓÒ ÙÐØ Ú Ö Ö º Ó Ö ÒØ Ö ÔÓ Ø ÓÖÖ Ø ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ð ÕÙ ÓÒØ Ò Ò ÓÖÑ Ó ÙØ ÒØ Ô Ö Ó ÒØ ÓÖ Ö ÕÙ Óµ Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ö ÖÑ Þ Ò ¹Ð Ñ º Ö ÔÓ Ø Ù ÒØ ÖÓ ÒÓÖ º ÓÒ Õ ÒØ Ñ ÒØ Ø Ò ÓÖÑ Ó Ð Ö ÔÖÓÔ Ô Ö ÓÙØÖÓ Ð ÒØ ÆË ÕÙ Ö ÕÙ Ø Ö Ñ Ö ÓÐÙÓ Ó Ñ ÑÓ ÒÓÑ ÓÑ Ò Óº È Ö ÑÓ ØÖ Ö ÓÖÑ ÐÑ ÒØ ÚÙÐÒ Ö Ð Ô Ó Ó ÆË Ö Ø Ò Ê ½¼ Þ ÑÓ ÙÑ Ô Ó ÓÖÑ Ð Ô ÖØ ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ó ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ö ÔÓ Ø Ö Ð Þ Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÓÖº Í ÑÓ ÒÓØ Ó Ô Ö Ö Ú Ö Ó Ö ÒØ Ø Ó Ñ ÕÙ Ó ÆË ÔÓ ÒÓÒØÖ Ö ÒÓ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ö ÔÓ Ø Ö º È Ö ÓÒ ÒØÖ Ö ÒÓ Ò Ð Ò ÔÓ Ð Ø ÕÙ ÔÓÖ ËÈÇÇ ÁÆ ØÖ ÑÓ Ó ÓÖÑ ØÓ Ñ Ò Ò Ø Ð Ô Ö Ú Ù Ð Þ Ö Ñ ÐÑ ÒØ Ó Ó Ö Ð Ú ÒØ º ÒÓØ Ó ÙÒ Ñ ÒØ Ò Ø ÓÖ ÓÒ ÙÒØÓ ÙØ Ð Þ Ò Ó Ó Ô ÖØ ÒÓ¹ Ø Ù ÔÖ ÓÖ Ò ØÖ Ø Å Ò ÆÓØ Ø ÓÒ ÅƵ ÕÙ ÒØÖÓ ÙÞ ØÖÙØÙÖ Ó Ô Ó Ñ Ñ ÕÙ Ò Ø Ó Ñ ÕÙ Ò ØÖ Ø Ô ÖÑ Ø Ó Ù Ó ÒÓØ ÓÑ Ø ÐÓ ÑÔ Ö Ø ÚÓ ÓÑÓ ØÖ Ù º Ð ÙÒ Ð Ñ ÒØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ô Ö ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Ñ ÙÐÓ Ô Óµ Ñ Ó Ö ØÓ Ù Ö Ô ÖØ Ö ÔÖ ÔÖ Ô Ó Æ˺ Ç Ð Ñ ÒØÓ ÓÑÙÒ Ð Ò Ù Ñ Ó Ñ Ö Ð Ø ÒØ ÑÔÐ ÓÔ Ö Ó Ö ÓÒ ÙÒØÓ Ö Ð ÙÒ µ ÙÑ Ó ÓÑÓ ÓÒ Ó Ô ÐÓ Ð ØÓÖº ÔÖ ÒØ ÑÓ ÔÖ Ñ Ö Ñ ÒØ Ô Ó ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ô Ó Ó ÆË Ö Ø Ò Ê ½¼ º Ç Ò Ó Ñ ÕÙ Ò ÒØ Ó ÓÑ Ð Ù ÙÐ Å ÀÁÆ Ò ÕÙ Ð Ú Ö Ô Ó Ó ÒÓÑ Ñ ÕÙ Ò ÒÓ Ó Æ˵ Ó ÒÓÑ Ó Ô ÖÑ ØÖÓ Ö Ó Ô ÖØ Ö Ó ÕÙ Ö ÓÒ ØÖÙ Ô Óº Æ Ñ ÕÙ Ò ÆË Ø ÑÓ Æ Å ÓÒ ÙÒØÓ ÒÓÑ Ú Ð Ó ÁÈ ÓÒ ÙÒØÓ ÒØ ÓÖ ÁÈ Ú Ð Ó ÇÆÌ ÆÌ ÓÙØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ö Ó ÓÒØ Ó ÙÑ Ö ÔÓ Ø ÓÙ ÙÑ Ô Ö ÙÒØ ÕÙ ÒÓ Ó Ö Ð Ú ÒØ Ô Ö Ó ÖÚ Ó Ó ËÈÇÇ ÁÆ º Å ÀÁÆ ÆË Æ Å ÁÈ ÇÆÌ Æ̵ È Ö ÒØ Ö ÔÖ Ò ÙÑ Ò ÓÖÑ Ó Ð ÑÓ Ð ÑÓ ÓÑÓ ÙÑ Ö Ò Ø Ð Ø Ò Ñ ØÖÙ µ ØÓ Ó Ú Ö Ö ÒÓÑ Ó Ö Ô Ø ÚÓ Ò Ö Ó ÁÈ ØÓ Ó ÓÑ Ò Ó Ü Ø ÒØ Ò ÁÒØ ÖÒ Øº Ë Ò Ó Ñ Ñ ÙÑ ØÙ Ó ÒÓÖÑ Ð Ó ØÓ Ó ÖÚ ÓÖ ÆË ÁÒØ ÖÒ Ø Ú ÖÓ Ô Ð Ö Ô ÖØ Ø Ð ÓÙ Ù Ò Ó Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ø ÓÖ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ð Ò Ù Ñ µ Ø Ö ÓÒØ Ó

5 Ò Ð º Ë ÔÓÖ Ð ÙÑ ÑÓØ ÚÓ Ó Ð ÙÑ ÖÚ ÓÖ ÓÒØ Ú Ö ÙÑ Ò ÓÖÑ Ó ÕÙ ÒÓ Ô ÖØ Ò Ø Ø Ð ÒØ ¹ ÕÙ Ø Ø ÖÑ Þ Ò Ò Ó ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ð º Ø Ð Ø Ò Ñ ØÖÙ Ô Ò ÙÑ ÑÓ ÐÓ Ö ÔÖ ÒØ Ò Ó Ú Ö Ö Ó ÒØÖ Ó Ô Ö ÆÇÅ ¹ÁÈ ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ó Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ º Ð Ù ÙÐ ÁÆ ÄÍ Ë Ô ÖÑ Ø ÕÙ Ñ ÕÙ Ò ÆË ÒÐÙ Ô Ó Ó Ø Ò Ó Ñ Ó Ø Ò Ñ ØÖÙ º ÁÆ ÄÍ Ë ÌÅ ÌÊÍ Æ Å ÁÈ ÇÆÌ Æ̵ Æ Ð Ù ÙÐ Î ÊÁ Ä Ë ÁÆÎ ÊÁ ÆÌ Ó Ð Ö Ú Ö Ú ÕÙ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó ÑÓ ÐÓ ÓÑ Ù Ø ÔÓ ÕÙ ÕÙ Ö Ö ØÖ ÓÒ º Ð Ö Ó Ó Ø ÔÓ Ú Ö Ú ÒÓ ÒÚ Ö ÒØ ÑÔÖ Ò ØÖ Ú ÙÑ ÔÖ Ó Ö Ø Ö Þ Ò Ó Ó Ø ¹ Ó Ú Ð Ó Ó Ø Ñ º Ð Ö ÑÓ ÜÓ Ù Ú Ö Ú Ô Ö Ö ÔÖ ÒØ Ö Ó Ø Ó Ó ÆË Ø ÕÙ ÖÝ Ø Ò Ñ º Ø ÕÙ ÖÝ ÖÑ Þ Ò ØÓ Ö ÕÙ Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÚ Ô ÐÓ ÆË Ò Ô Ò ÒØ Ø Ò Ñ Ñ ÓÐ Þ Ó Ó ÆË ÖÑ Þ Ò Ò Ó Ö ÓÐÙ ÒÓÑ ØÙ º ÆÓ ÒÚ Ö ÒØ Ò ÑÓ ÕÙ ÒØ ÓÖ Ø ¹ Ó Ó Ó ÓÒØ Ó ÙÑ Ö ÕÙ Ó Ñ Ø ÕÙ Öݵ Ó Ó ÆË Ø Ò Ñ µ Ñ Ô ÒÓÑ Ñ Ò ÓÖÑ Ó Ð Ø ÑÔÖ Ú Ö Ú Ö ÖÓ ÔÓ ÙÑ Ù ÓÒ ÙÒØÓ Ó ÓÒ ÙÒØÓ ÕÙ ÓÒØ Ñ ØÓ ÔÓ Ú Ó ÆÇÅ»Áȵ Ú Ö Ö Ø Ò Ñ ØÖÙ µº Ð Ù ÙÐ ÇÆËÌ ÆÌË ÈÊÇÈ ÊÌÁ Ë Ð Ö Ñ Ò Ñ ÒØ ÓÖ Ô Ö Ñ Ð ÓÖ Ñ ÒØ Ò Ð Ô Ó Ò Ð Þ Ó Ø ÓÑ Ø Ð Ó ÆË Ú Þ º ÇÆËÌ ÆÌË Ñ Ü Á É ÈÊÇÈ ÊÌÁ Ë Ñ Ü Î ÊÁ Ä Ë Ø ÕÙ ÖÝ Ø Ò Ñ Á É ½ººÑ Ü ÁÆÎ ÊÁ ÆÌ Ø ÕÙ ÖÝ ¾ Á É ÇÆÌ ÆÌ Ø Ò Ñ ¾ Æ Å ÁÈ ÇÆÌ Æ̵ Ø Ò Ñ Ø Ò Ñ ØÖÙ ÁÆÁÌÁ ÄÁË ÌÁÇÆ Ø ÕÙ ÖÝ Ø Ò Ñ Æ Ð Ù ÙÐ ÇÈ Ê ÌÁÇÆË Ú Ñ Ö Ô ÓÔ Ö ÕÙ ÖÓ Ñ Ò ÔÙÐ Ö Ú Ö Ú ÕÙ Ò Ñ Ó Ø Ó Ñ ÕÙ Ò º ÌÓ ÓÔ Ö Ò Ú Ñ ÔÖ Ö¹ Ú Ö Ú Ð Ó ÔÖ Ó Ò Ó ÒÓ ÒÚ Ö ÒØ ÓÙ Ð Ú Ö Ó Ø Ñ Ø Ó µ Ú Ð Ó µ Ø Ó µ Ú Ð Ó µ Ó Ù ÔÖ ¹ÓÒ ÔÐ Ó Ð Ù ÙÐ ÈÊ µ Ñ Ö Ô Ø º Ö ÔÓÒ Ð Ó Ù Ù Ö Ó ÓÔ Ö Ó Ö ÒØ Ö ÕÙ Ù ÔÖ ¹ ÓÒ Ó Ú Ð ÒØ Ü ÙØ ¹Ð º ÒÓ ÔÖ Ñ Ö ÓÔ Ö Ó ÓÔ Ö Ó Ô Ö Ö Ö Ö ÕÙ Ó Ò Ö Ø ÕÙ Öݵ ÓÑÔÓ Ø ÔÓÖ ØÖ ÔÖ Ò Ô Ö Ö ÙÑ ÒØ ÓÖ Ô ÖØ Ò ÒØ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Á Ú Ð Ó ÕÙ ÒÓ Ó ØÖ Ù Ó Ò Ò ÙÑ ÓÙØÖ Ö ÕÙ Ó Ô Ò ÒØ ÒÚ Ö ÒÓÚ Ö ÕÙ Ó ÒÐÙ ¹Ð ÒÓ ÓÒ ÙÒØÓ Ö ÕÙ Ô Ò ÒØ º ÇÈ Ê ÌÁÇÆË Ò ÕÙ ÖÝ Ò Ö Ø ÕÙ ÖÝ ÓÒØ Òص ÈÊ ÓÒØ ÒØ ¾ ÇÆÌ ÆÌ ÌÀ Æ

6 Õ ÏÀ Ê Õ ¾ Á É Õ ¾ ÓÑ Ø ÕÙ Öݵ ÌÀ Æ Ò ÕÙ ÖÝ Õ ÓÒØ Òص Ø ÕÙ ÖÝ Õµ ÓÒØ ÒØ ÓÔ Ö Ó Ô Ö Ö Ö Ö ÔÓ Ø Ö Ú Ö ÔÐݵ Ú Ö Ü Ø ÙÑ Ö ÕÙ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ö ÔÓ Ø Ö Ñ ÑÓ ÒØ ÓÖµ Ó ÖÑ Ø ÚÓ Ö ÑÓÚ Ó Ö ØÖÓ Ø Ð Ö ÕÙ Ô Ò ÒØ Ö ØÖ Ò Ó Ö ÔÓ Ø Ö ÒÓ º Ó ÓÒØÖ Ö Ó ÒØ ÓÖ ÒÚ Ð Óµ Ö ÔÓ Ø ÒÓÖ º Ö Ú Ö ÔÐÝ Õ Ò Ñ Ô ÓÒØ Òص ÈÊ Õ¾ Á É Ò Ñ ¾ Æ Å Ô ¾ ÁÈ ÓÒØ ÒØ ¾ ÇÆÌ ÆÌ Õ ¾ ÓÑ Ø ÕÙ Öݵ µ Ò Ñ Ô ÓÒØ Òص ¾ Ø Ò Ñ ØÖÙ ÌÀ Æ Á Õ ¾ ÓÑ Ø ÕÙ Öݵ Ò Ñ ¾ ÓÑ Ø Ò Ñ µ ÌÀ Æ Ø ÕÙ ÖÝ ß ÕÐ Ø ÕÙ ÖÝ Ø Ò Ñ Ò Ñ µ Ô ÓÒØ Òص ÑÔÓÖØ ÒØ Ó ÖÚ Ö ÕÙ ÔÖ ¹ÓÒ Ó Ö Ú Ö ÔÐÝ ÓÒØ Ñ Ð Ñ Ò¹ ÓÖÑ Ø Ô Ñ Ó Ô ÖÑ ØÖÓ ÓÔ Ö Ó Õ ¾ Á É Ò Ñ ¾ Æ Å Ô ¾ ÁÈ ÓÒØ ÒØ ¾ ÇÆÌ ÆÌ ÙÑ ÓÒ Ó ÕÙ Ü ÕÙ Ö ÔÓ Ø Ö Ú Ö¹ Ö Ò Ñ Ô ÓÒØ Òص ¾ Ø Ò Ñ ØÖÙ º ÓÒ Ó Ò Ð Ô Ö Ó ÓÑ ÙÒ ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÖÚ ÓÖ ÓÑÓ ÜÔÐ Ó Ò ÔÖ ÒØ Ó Ò ÓÖÑ Ð Ó ÆË Ñ Ô Ò ÑÔÐ Ø Ò Ô Ó Ê ½¼ º Æ Ô Ó ÓÖÑ Ð ÓÑÓ Ó Ö Ó ÜÔÐ Ø ¹Ð ÓÙ ÒÓ ÔÓ Ö ÑÓ ÔÖÓÚ Ö ÕÙ Ü ÙÓ Ö Ú Ö ÔÐÝ ÔÖ ÖÚ Ó ÒÚ Ö ÒØ Ó Ø Ñ º ÙÑ Ú ÒØ Ò Ñ Ø ÖÑÓ Ð Ö Þ Ô Ó ÓÖÑ Ð Ñ Ö Ð Ó Ò ÓÖÑ Ðº Ø Ò Ò Ó Ó ÆË Ô Ö ÔÖ Ú ÒÓ Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ Ñ ÙÑ Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ú Ø Ñ ÒÓÖÑ ÐÑ ÒØ Ö Ö Ø ÒØÓ Ö ÔÓ Ø Ð ÒÚ Ô ÐÓ Ø ÒØ ÕÙ ÒØÓ Ö ÔÓ Ø Ú Ö Ö ÒÚ Ô ÐÓ ÖÚ ÓÖ ÆË Ú Ö ÖÓº È Ö ÑÓ Ð ÖÑÓ ÙÑ ÓÐÙÓ ÑÓ¹ÒÓ Ò Ö¹ Ñ Ó ÕÙ Ñ Ò Ò ÙÑ ÓÙØÖ ÖÙÒ ØÒ ÒÓ Ö Ñ ÙÑ Ø ÒØ Ø Ú Ø ÕÙ ÙÑ ÖÚ ÓÖ ÆË Ö Ö ÑÙÐØ Ò Ñ ÒØ Ù Ö ÔÓ Ø ÓÑ Ó Ñ ÑÓ ÒØ ÓÖ Ô Ö Ó Ñ ÑÓ ÒÓÑ ÓÑ Ò Ó ÔÖ ÒØ Ò Ó Ö ÓÐÙ ÒÓÑ Ö ÒØ º È Ö Ö Ú Ö Ô ÕÙ ÑÓ Ð Ñ Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ ÆË ÓÖÑ Ñ ÙÖ Ô ÑÓ ØÖ Ñ ÕÙ Ò Ö ÒØ º ÔÖ Ñ Ö Ô Ó Ñ ¹ ØÖ Ø ØÖ Ø Ö ÔÓ Ø Ö ÓÑÓ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ö ÔÓ Ø ØÖ Ò Ó ÓÖ Ñ ÕÙ Ø Ø ÑÔÓÖ ÒÓ Ö Ñ ÒØÓ Ñ Ñ º ÙÒ Ô Ó Ö Ú ÙØ Ð Þ Ó ÙÑ Ø Ð ÙÜ Ð Ö ÕÙ ÖÑ Þ Ò Ö ÔÓ Ø Ö ÔÓÖ ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ò Ø ÒØ Ø Ú ÒØ Ö ÙÑ Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ¹ ÁÆ º Ô Ø Ô Ö Ó Ó Ö ÔÓ Ø Ó ØÖ Ò Ö Ô Ö Ó Ó Æ˺ Â Ø Ö Ö

7 Ô Ó ÑÓ Ð ÖÑ Þ Ò Ö ÔÓ Ø Ö Ô Ö Ð Ð Ñ ÒØ ÒÓ Ò Ø Ð ÙÜ Ð Öº Ë ÙÖ ÒØ ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ ÒÓ Ö Ò Ò ÙÑ ÓÙØÖ Ö ¹ ÔÓ Ø ÕÙ ÒØ ÕÙ ÙÑ Ø ÒØ Ø Ú Ø ÕÙ Ö ÔÓ Ø Ñ ÕÙ ØÓ Ö ÑÓÚ Ø Ð ÙÜ Ð Öº Ô ÔÖ ÒØ ÜÓ Ù Ñ Ô ÖØ Ô Ó ÓÖ Ò Ð ÔÓÖ Ñ ÒÓÖÔÓÖ Ò Ó ÜØ Ò Ô Ö Ø Ó Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ º º½ Ô Ó ÙÑ ÜØ Ò Ó Ó ÆË ÓÒØÖ Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ Ø Ô Ó ÑÓ Ð ÙÑ Ñ ÕÙ Ò ÓÒ ÓÔ Ö Ó ØÖ Ø Ñ ÒØÓ Ö ÔÓ Ø Ö ÓÑÓ Ô ÖÑ ØÖÓ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÙÑ Ñ ÑÓ ÒÓÑ ÓÑ Ò Óº Ö ÔÓ Ø Ö ÔÓ Ù ÙÑ Ò Ö Ó ÁÈ ÕÙ Ú Ð ÒØ Ó ÒÓÑ ÓÑ Ò Ó Ö ÓÐÚ Óº Ê ÔÓ Ø ÒØ Ó ØÖ Ø ÓÑÓ ÙÑ Ò Ö ÔÓ Ø ÑÓ Ð Ñ Ñ ÙÑ ÓÒ ÙÒØÓº Ç ÒÚ Ö ÒØ Ú Ö Ú Ò Ò Ø Ô Ó Ó Ù Ó Ô Ó ÓÖ Ò Ð Ó ÆË Ó µº Ò ÐØ Ö Ó Þ Ö Ô ØÓ ÓÔ Ö Ó Ö Ñ ÒØÓ» ØÖ Ø Ñ ÒØÓ Ö ÔÓ Ø ÑÓ ØÖ ÜÓº Ê ÐØ ÑÓ ÕÙ Ò ÒÓÚ Ô Ó ÔÖ ÑÓ Ñ Ò ÓÖÑ Ó Ö Ó ÓÒØ Ó Ö ÔÓ Ø Ô Ö ÔÓ ÖÑÓ Ø Ò¹ Ù Ö Ö ÔÓ Ø ÙÔÐ ÙÒ ÓÒ Ñ ÒØÓ ÒÓÖÑ Ðµ Ö ÔÓ Ø Ö ÒØ Ø ÕÙ µº Ø Ó Ò ÒÓ ÓÒ ÙÒØÓ Ê ÈÄÁ ˺ ÁÆÁÌÁÇÆË Ê ÈÄÁ Ë Á É Æ Å ÁÈ ÇÆÌ Æ̵µ ÓÔ Ö Ó Ö Ú Ö ÔÐÝ ÒØÓ ÑÓ Ñ Ò Ö Ó Ü Ø ÙÑ Ö ÕÙ ¹ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ö ÔÓ Ø Ö Ñ ÑÓ Á µ Ú Ö Ö Ð Ó ØÓ Ù Ô Ò Ò Ó Ö ÑÓÚ Ó Ó Ö ØÖÓ Ñ ÕÙ Ø Ó Ø Ð Ö ÕÙ Ô Ò ÒØ Ò Ó ÔÓ Ø Ö ÓÖÑ ÒØ ÓÒ Ó Ö ÔÓ Ø Ö ÒÓ º Ó ÓÒØÖ Ö Ó ÙÑ Ø ÕÙ ÒØ Óº ÓÑÓ Ò Ô Ó ÔÖ ÒØ Ó ÒØ ÓÖ ÒÓ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÑ Ö ÕÙ Ó Ô Ò ÒØ Ö ÔÓ Ø Ö ÒÓÖ º Ö Ô Ö Ú Ö ÔÐÝ Õ ÓÒ µ ÈÊ ÓÒ ¾ Ê ÈÄÁ Ë ÓÑ ÓÒ ß ÕÐ Õ ¾ ÓÑ Ø ÕÙ Öݵ Ö ÓÒ µ ½ µ ÓÒ Õµ ¾ Ø Ò Ñ ØÖÙ ÌÀ Æ Á Õ ¾ ÓÑ Ø ÕÙ Öݵµ ÌÀ Æ Á Ö ÓÒ µ ½ ÌÀ Æ Á ÓÑ Ö Ò ÓÒ µµ ÓÑ Ø Ò Ñ ÌÀ Æ Ö Ô Ô ÓÙÒ Ø Ò Ñ Ø Ò Ñ Ö Ò ÓÒ Ø ÕÙ ÖÝ ß ÕÐ Ø ÕÙ ÖÝ ÄË Ö Ô ØØ Ø Ø ÓÖ Ó ÓÑ ÑÓ Ð Ñ Ô Ò Ò Ö Ó ÕÙ Ö ÔÓ Ø Ú Ö Ö Ö Ô Ö ÕÙ Ó Ø ÕÙ ÔÓ Ö Ø Ø Óº Ç ÒÚ Ö ÒØ ÕÙ Ö ÒØ Ú Ö Ó Ó ÆË ÔÓ Ö ÒÓ ÒØ ÒØÓ Ö ÕÙ Ö Ó Ò ÔÖ Ø Ó Ñ ÓÒ Ö Ð Ñ Ø

8 Ø ÑÔÓ ÒÓ Ö Ñ ÒØÓ Ö ÔÓ Ø º Ë ÙÔÙ ÖÑÓ ÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ò Ò ØÓ Ô Ö ÓÐ Ø Ö ÔÓ Ø Ô Ö ÙÑ ÓÒ ÙÐØ ÔÓ ÑÓ Ö ÒØ Ö ÕÙ Ñ Ó Ø ÕÙ Ö Ö ÑÓ Ø ÒØÓ Ö ÔÓ Ø Ð ÒÚ Ô ÐÓ Ø ÒØ ÕÙ ÒØÓ Ö ÔÓ Ø Ú Ö Ö ÒÚ Ô ÐÓ ÖÚ ÓÖ ÆË Ú Ö ÖÓº ÈÓÖ Ñ ÓÒ Ö ÖÑÓ Ô Ò ÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ ÔÖ ¹ Ò Ó Ò ØÓµ ÔÓ Ú Ð ÕÙ Ö ÔÓ Ø Ú Ö Ö Ù Ø Ö Ñ º ÔÓ ÑÓ ÒØ Ö ÑÔÓÖØÒ Ò Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ó ÕÙ Ð Ð Ö ÑÓ ÒØ º º¾ Ê Ò Ñ ÒØÓ Ô Ó Ê Ò Ò Ó Ô Ó ÒØ Ö ÓÖ ÔÖ ÒØ ÑÓ ÙÑ ÑÓ ÐÓ Ñ ÔÖ Ü ÑÓ ÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ Óº Æ Ø Ô Ó ÙØ Ð Þ ÑÓ ÙÑ Ø Ð Ø ÑÔÓÖ Ö Ø Ò Ñ Ò Ø µ Ô Ö ÖÑ Þ Ò Ö ÙÖ ÒØ ÙÑ Ø ÑÔÓ Ò ØÓ Ö ÔÓ Ø Ö º Ø Ø Ð Ø ÑÔÓÖ Ö ÔÓ Ö Ú Ø ÓÑÓ ÙÑ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö ¹ ÔÓ Ø ÔÖ ÒØ Ó Ò Ô Ó ÒØ Ö ÓÖº Ë Ô ÙÑ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ó ÆË Ø Ú Ö Ö Ó Ô Ò ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ú Ð Á Ú Ð Óµ ÖØ ¹ ÔÓ Ð ÙÑ Ø ÒØ Ø Ú Ø ÕÙ º Ö ÔÓ Ø Ö ÒØÓ ÑÓÚ Ô Ö Ø Ò Ñ Ó Æ˵º Ç ÒÚ Ö ÒØ Ò Ó Ò Ø Ô Ó ÔÓ Ö ÕÙ Ö Ó Ò Ñ Ñ ÖÙÒ ØÒ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ô Ó ÒØ Ö ÓÖ ÓÙ ÒÓ Ó Ö ÔÓ Ø ÓÖÖ Ø Ö Ô Ó Ô Ö Ó Ó ÕÙ Ö ÒØ Ò Ô Ö ÕÙ Ð Ö ÕÙ Óº Ö Ò Ñ Ö Ð Ó Ô ¹ Ó ÓÖ Ò Ð ÕÙ ÙÑ ÙÒ Ö ÔÓ Ø Ö ÒØ ÔÖ Ñ Ö ÒØÖÓ Ô Ö Ó Ó ÕÙ Ö ÒØ Ò Ø Ú Ó ÔÖÓ Ó Ø Ó Ó Ø ÕÙ Ñ ÕÙ Ó ÔÓÐÙ Ó ÓÑ ÙÑ Ò ÓÖÑ Ó Ð º È Ö ÒÓÚ Ô Ó Ð Ö ÑÓ Ø Ð ÙÜ Ð Ö Ø Ò Ñ Ò Ø ÓÑ Ó Ö ÑÓ Ó Ù ÒØ ÔÖ Ó ÒÓ ÒÚ Ö ÒØ Ø Ò Ñ Ò Ø ¾ Æ Å ÁÈ ÇÆÌ Æ̵ ÒÓÚ ÓÔ Ö Ó Ô Ö Ö Ö Ö ÔÓ Ø ÓÙ Ò Ù ÒØ ÓÖÑ Ö Ô Ö Ú Ö ÔÐÝ Õ Ò Ñ Ô ÓÒØ Òص ÈÊ Õ ¾ Á É Ò Ñ ¾ Æ Å Ô ¾ ÁÈ ÓÒØ ÒØ ¾ ÇÆÌ ÆÌ ÌÀ Æ Á Õ ¾ ÓÑ Ø ÕÙ Öݵ ÌÀ Æ Á Ò Ñ ¾ ÓÑ Ø Ò Ñ Ò Ø µ ÌÀ Æ Ö Ô Ô ÓÙÒ Ø Ò Ñ Ò Ø Ò Ñ µ Ô ÓÒØ Òص ÄËÁ Ò Ñ Ô ÓÒØ Òص ¾ Ø Ò Ñ Ò Ø ÌÀ Æ Ö Ô ÒØ Ð Ò Û Ö ÄË Ö Ô Ø Ø Ø Ø Ò Ñ Ò Ø ßÒ Ñ Ð Ø Ò Ñ Ò Ø ÌÓ Ö ÔÓ Ø ÖÑ Þ Ò Ñ Ø Ò Ñ Ò Ø ÕÙ ÒÓ ÓÖÖ ÔÓÒ ÙÑ Ø ÕÙ Ø Ø Ó Ú Ö Ö ÑÓÚ Ô Ö Ø Ò Ñ º ÜÓ ÑÓ ØÖ ÓÔ Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ô Ö Ö Ò Ö ØÖ Ò Ö Ò Ò ÓÖÑ Ö ÑÓÚ Ö Ø ÕÙ ÖÝ Ö ÕÙ Ó ÕÙ Ú¹ Ð ÒØ º Ô Ò Ô ÖØ Ö Ø ÑÓÑ ÒØÓ ÒÓÚ Ö ÔÓ Ø ÓÒ ÙÐØ Ñ ÕÙ ØÓ ÖÓ

9 ÒÓÖ º Ø Ð ÙÔ Ø Õ Ò Ñ µ ÈÊ Ò Ñ ¾ ÓÑ Ø Ò Ñ Ò Ø µ Ò Ñ ¾ ÓÑ Ø Ò Ñ µ Õ ¾ ÓÑ Ø ÕÙ Öݵ Ò Ñ Ø Ò Ñ Ò Ø Ò Ñ µ ¾ Ø Ò Ñ ØÖÙ ÌÀ Æ Ø Ò Ñ Ò Ø ßÒ Ñ Ð Ø Ò Ñ Ò Ø Ø Ò Ñ Ò Ñ µ Ø Ò Ñ Ò Ø Ò Ñ µð Ø ÕÙ ÖÝ ß ÕÐ Ø ÕÙ ÖÝ º Ò Ó ÜØ Ò ÙÖ Ò ÓÑ Ñ Ð ÓÖ ÑÔ Ò Ó Ø Ô Ó ÙØ Ð Þ Ô ÖØ Ö Ø Ö Ø Ô Ó ÓÖ Ò Ð ÖÑ Þ Ò Ò Ó Ö ÔÓ Ø Ö Ö ØÓ ÒÓ ÔÓ Ò Ó ÒÚ ¹Ð Ô Ö Ð ÒØ Æ˵ Ô ÖØ Ö¹ Ø Ö Ø Ò Ò Ô Ó ÒØ Ö ÓÖ ÙØ Ð Þ ÙÑ Ø Ð ÙÜ Ð Ö Ô Ö Ú Ö Ö Ö ÔÓ Ø Ö Ö Ø Ö Þ ÙÑ Ø ÒØ Ø Ú Ø ÕÙ µº ÓÑÓ Ò Ô Ó ÓÖ Ò Ð ÔÖ Ñ Ö Ö ÔÓ Ø Ö ÓÖ Ð Ó ÒÚ Ö ÒØ Ú Ö Ó ÆË ÕÙ Ö Óº ÈÓÖ Ñ Ó ÓÒØÖ Ö Ó Ô Ó ÓÖ Ò Ð Ø ÕÙ Ö ÔÓ Ø Ú Ö Ö Ù Ñ ÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ø ÖÑ Ò Óµ Ô Ö ÕÙ Ó Ø ÕÙ Ø Ø Óº Ø ÓÖÑ Ñ ÑÓ Ó ÒÚ Ö ÒØ ÒÓ Ò Ó ÔÖ ÖÚ Ó ÙÖ ÒØ Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ ÒØÖ Ó Ö Ñ ÒØÓ Ö ÔÓ Ø Ð Ö ÔÓ Ø Ú Ö Ö Ô Ø Ó Ó Ø ÕÙ ÒÚ Ð Ó Ó Ð ÖØ Ò Ö Ó ÔÓ Ñ Ö Ö Ó º ÓÔ Ö Ó Ö Ö Ö ÔÓ Ø Ö Ú Ö ÔÐݵ Ò ÑÓ Ð Ñ Ú Ö ÕÙ ÒÓ Ü Ø Ò Ò ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ó Ñ ÑÓ ÒÓÑ ÖÑ Þ Ò Ò Ø Ð Ø Ò Ñ Ø Ò Ñ Ò Ø º Ö ÔÓ Ø Ö Ò Ó ÖÑ Þ Ò Ñ Ñ º Ó ÓÒØÖ Ö Ó Ö ÔÓ Ø ÒØ Ö ÒØ Ö ÓÖÑ ÒØ Ð Ô Ò ÒÓÖ º Ç Ø ÕÙ Ø Ø Ó ÕÙ Ò Ó ÒØ ÙÑ Ö ÔÓ Ø ÒØ Ö ÓÖ Ö ÒØ Ò Ó ØÖ Ø º ÓÑÓ Ñ ØÓ Ô ¹ ÔÖ ÒØ ØÓ Ó ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ô Ò ØÙ Ó Ó Ü Ø ÙÑ Ö ÕÙ Ó Ô Ò ÒØ ÓÑ Ó Ñ ÑÓ ÒØ ÓÖº Ö Ú Ö ÔÐÝ Õ Ò Ñ Ô ÓÒØ Òص ÈÊ Õ ¾ Á É Ò Ñ ¾ Æ Å Ô ¾ ÁÈ ÓÒØ ÒØ ¾ ÇÆÌ ÆÌ Õ ¾ ÓÑ Ø ÕÙ Öݵ µ Ò Ñ Ô ÓÒØ Òص ¾ Ø Ò Ñ ØÖÙ ÌÀ Æ Á Õ ¾ ÓÑ Ø ÕÙ Öݵ ÌÀ Æ Á Ò Ñ ¾ ÓÑ Ø Ò Ñ Ò Ø µ ÌÀ Æ Á Ò Ñ ¾ ÓÑ Ø Ò Ñ µ ÌÀ Æ Ö Ô Ô ÓÙÒ Ø Ò Ñ Ò Ñ µ Ô ÓÒØ ÒØµÐ Ø Ò Ñ Ò Ø Ò Ñ µ Ô ÓÒØ Òص ÄËÁ Ò Ñ Ô ÓÒØ Òص ¾ Ø Ò Ñ Ò Ø ÌÀ Æ Ö Ô ÒÓØ Ò Ø ÄË Ö Ô Ø Ø Ø Ø Ò Ñ Ò Ø ßÒ Ñ Ð Ø Ò Ñ Ò Ø

10 ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ê ÙÐØ Ó Ó Ñ Ò ÑÓ ¹ ÓÑÓ ØÙ Ó Ó ÒÓ ÑÓ ÒÓ ÑÓ ÐÓ ÓÖÑ Ð Ö ØÓ Ò Ó º º ÁÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ ÑÓ Ó ÑÓ ÐÓ ÔÖÓ Ø Ó Ò Ö ÑÓ ÙÑ ØÖ Ó Ó ÕÙ Ö Ú ÜØ Ò ÙÖ Ò Ò Ò Ø ÑÓ ÐÓ ÒØÖÓ ÔÐ Ó Ò º¾º ÐÓ Ó Ñ Ù Ö ¹ ÓÑÔ Ð ÑÓ Ø ÔÐ Ó ÓÑ Ú ÐØ Ö Ö Ð Þ ÑÓ Ð ÙÒ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ô Ö Ú Ð Ö Ò Ó Ñ Ò ÑÓ ÙÖ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó º Ð Ñ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö ÓÐÙ ÒÚÓÐÚ ÑÓ ÙÑ ÔÐ Ó ÕÙ ÑÔÐ ¹ Ñ ÒØ Ø ÕÙ ÐÓ Ð Ö ÑÓØÓ Ò ÔÐ Ò º¾º º½º º Ô ÖØ Ö Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ö Ð Þ Ó Ú Ð ÑÓ ÓÑÔ Ö ÑÓ ÔÖÓ Ð Ù Ó Ó Ø ÕÙ Ó Ò º¾º ÓÑ Ó Ñ Ò ÑÓ Ñ Ó Ñ Ò ÑÓ ÓÑÔÖÓÚ Ò Ó Ñ Ò¹ ÜØ Ò ÙÖ Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ º Æ Ù Ó º½ Ö Ú ÑÓ Ö Ú Ñ ÒØ Ô ÖØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÑÓ ÐÓ ÙÖ Ò ÙØ Ð Þ Ó ÓÑÓ ØÙ Ó Ó Ò Ù Ó º¾ ÔÖ ÒØ ÑÓ Ó Ø Ø Ø Ó Ó Ö ÙÐØ Ó Ó Ñ Ò ÑÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó º Å ÓÖ Ø Ð Ó Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó Ñ Ò ÑÓ Ñ¹ ÔÐ Ñ ÒØ Ó ÔÓ Ñ Ö ÒÓÒØÖ Ó Ñ º º½ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÜØ Ò ÙÖ Ò ÓÖ Ó ÓÑ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ó Ò ÑÓ Ð Ñ ÔÖ ÒØ Ò Ó º Ö ¹ Ð Þ ÑÓ ÙÑ Ò Ð Ñ Ø Ð ØÓ Ö ÔÓ Ø Ö º È Ö Ö Ð Þ ÖÑÓ Ò Ð Ò Ö Ö ÒØ ÑÓ ÓÙØÖ ÙÒ ÓÒ Ð Ó ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ó Ò Ö Ò Ó Ð ÙÑ Ø Ð Ö Ð Þ Ò Ó Ð ÙÑ Ñ ÓÒ Ø Ò Ô Ö ÑÙÐ Ö Ó ÑÓ ÐÓ ÔÖÓ Ø Óº ÑÓ Ð Ñ Ò Ô Ö ÒØ Ö ÙÑ Ø ÒØ Ø Ú Ø ÕÙ Ò Ö Ó Ñ ÒØ Ö ÙÑ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ó ÕÙ Ú Ð ÒØ Ö ÔÓ Ø Ö ÔÓÖ ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓº È Ö Ø ÒØÓ Ö ÑÓ ÙÑ Ø Ð Ø Ö Õ٠ص ÓÑ Ø ÔÖÓÔ ØÓ ÕÙ ÖÑ Þ Ò ÙÖ ÒØ ÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ ÙÑ ÒØ Ó ØÓ Ö ÕÙ ÒÚ º Ø Ð Ø Ö ÔßÐ ÖÑ Þ Ò Ø ÑÔÓÖ Ö Ñ ÒØ Ò ÓÖÑ ØÓ Ö ÔÓ Ø Ö º Ø Ø Ð Ø Ö ÔÖ ÒØ Ò Ó Ø Ò Ñ Ò Ø µ Ò Ò ÑÓ Ð Ñº ÒØ ÓÒ Ö ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ö Ñ Ø Ö ÔßÐ Ú Ö Ó Ü Ø Ò Ø Ø Ð ÙÑ Ö ØÖÓ ÓÒØ Ò Ó Ñ Ñ Ò ÓÖÑ ÙØ ÒØ Á ÆÓÑ º º º µ Ö ÔÓ Ø Ö º Ó ÒÓÒØÖ Ó ÙÑ Ö ØÖÓ ÖÑ Þ Ò Ó Ñ Ø Ö ÔßÐ ÓÒØ Ò Ó Ñ Ñ Ò ÓÖÑ ÙØ ÒØ Ö ÔÓ Ø Ö ÒØ ÔÖ Ò Ù Ö ÔÓ Ø Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ Ô Ö Ó Ñ ÑÓ ÓÑ Ò Ó ÓÒØ Ò Ó Ñ Ñ Ò ÓÖÑ ÙØ ÒØ º ÒØ Ø ÖÙÒ ØÒ ÖÓ Ò Ð Ò ÓÖÑ ÒÚ ÓÑÓ Ö ÓÐÙÓ Ó ÒÓÑ ÓÑ Ò Ó Ö Ò Ù Ö ÔÓ Ø ÒØ º Ë Ø Ò ÓÖÑ ÓÖ Ñ Ö ÒØ Ö ØÖ ÙÑ Ø ÒØ Ø Ú Ø ÕÙ Ú Ó Ó ØÓ Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ø Ö Ö Ó Ù Ö ÔÓ Ø ÓÒØ Ò Ó Ñ Ñ Ò ÓÖÑ ÙØ ÒØ Ô Ö ÓÑ Ö ÔÓ Ø Ö ÓÐÙÓ Ó ÒÓÑ Ö ÒØ º Æ Ø ÒØ Ø Ú Ø Ø Ö ÐÓÕÙ Ö Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ Ö ÔÓ Ø Ö ¹ ÖÑ Þ Ò Ñ Ø Ö ÔßÐ ÔÓÖ ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓº Ë Ö ÒØ ÙÑ Ø ÒØ Ø Ú Ø ÕÙ Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö ÒÚ Ö ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ú Ø Ñ ÓÒØ Ò Ó Ò ÓÖÑ ÙØ ÒØ Ô Ö ÔÓÖ Ø ÖÚ ¹ ÓÖ ÓÙ ÓÑ ÒØ ÕÙ Ò Ó Ó Ø ÒØ ÓÒ Ù Ö Ü ØÓ Ò ÔÐ Ó Ó Ø ÕÙ ÕÙ Ó

11 Ð ÖØ ÖÓ Ö Ó º Ø ÓÖÑ Ø ÑÓ Ú Ø Ò Ó ÕÙ ÖÙÒ ØÒ ÒÓ Ô Ö ÒÓ ÙÒ ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÆË Ö Ñ Ð ÖÑ Ð Ó º Ô Ö Ö ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ø Ö ÖÑ Þ Ò Ñ Ø Ö ÔßÐ Ó ÒÓ Ü Ø Ò Ò ÙÑ ÓÙØÖ Ö ÔÓ Ø Ñ Ð Ö ÙØ Ð Þ Ò Ó Ó Ñ ÑÓ Á µ ÖÑ Þ Ò Ò Ø Ø Ð º Ø Ö ÔÓ Ø Ô ÖÑ Ò Ó Ò Ð ÙÖ ÒØ ÙÑ Ø ÑÔÓ ÕÙ Ú Ö ÒØÖ ¼¼¼ Ñ º Ë ÙÖ ÒØ Ø ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ ÒÓ Ö Ò Ò ÙÑ ÓÙØÖ Ö ÔÓ Ø ÓÑ Ñ Ñ Ò¹ ÓÖÑ ÙØ ÒØ Ô Ö Ö Ø Ö Þ Ò Ó ÙÑ Ø ÒØ Ø Ú Ø ÕÙ Ó Ö ØÖÓ Ñ ÕÙ ØÓ Ö Ö ÑÓÚ Ó Ø Ö Ôß Ð Ø Ö ÕÙ Øßк Ç Ø ÑÔÓ Ø Ñ Ó Ô Ö Ò Ð Ö ÔÓ Ø ÆË Ó Ò Ø Ø Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÆË ÑÓ ØÖ Ô ÐÓ ÅÁÌ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÐÓ ÃÓÖ Ú Ò ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ë Ò Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ã ÁË̵ ½ º Ø Ø Ø ÔÖ ÒØ Ñ ½ ÑÓ ØÖ Ñ ÕÙ Ó Ø ÑÔÓ Ñ ¹ Ó Ô Ö Ö ÓÐÙÓ ÙÑ ÒÓÑ Ñ Ò Ó Ñ ÙÞ¹ ÕÙ Ó Ø ÑÔÓ ¼¼¼ Ñ µ Ø ÔÙÐ Ó Ô Ö Ò Ð ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ø Ó ÙÑ Ø ÕÙ Ù ÒØ º Ø Ó Ó Ø ÕÙ ØÓÖÒÓÙ¹ ÔÓ Ú Ð ÔÓÖÕÙ Ö ÕÙ Ó ÕÙ Ú Ð ÒØ Ö ÔÓ Ø Ö ÒÓ Ó Ö ÑÓÚ Ø Ð Ö ÕÙ ÒÚ ÕÙ Ò Ó ÔÖ Ñ Ö Ö ÔÓ Ø Ó Ö º Ì Ð ÓÔ Ö Ó Ö ÔÖ ÒØ ÒÓ ÑÓ ÐÓ Ô ÐÓ Ñ ØÓ Ó Ø Ð ÙÔ Ø Õ Ò Ñ µ Ö Ð Þ ØÖ Ú ÙÑ ÙÒÓ Ñ Ð Ò Ø Ð ÙÜ Á ÆÓÑ µº Ô ÒØ ÙÑ Ø ÒØ Ø Ú Ø ÕÙ Ó Ö Ó Ó Ð ÖØ Ò Ö Ó º¾ Ö Ú Ö ÒÓ ÐÓ Ó Ø Ð Ó ÓÒØ Ó ÒÚ Ö ¹Ñ Ð Ô Ö Ó Ñ Ò ØÖ ÓÖ Ö Ê ÑÓÚ Ö Ó Ó ÖÚ ÓÖ ÆË ÓÑ ÒØ Ó Ö ØÖÓ ÕÙ ÓÒØ Ò Ó ÒÓÑ ÙØ Ð Þ Ó Ô Ö ÔÐ Ö Ó Ø ÕÙ º Ê ÙÐØ Ó Ó Ñ Ò ÑÓ ÍØ Ð Þ Ò Ó Ó Ò º¾º ÓÑ ÒÓÚ ÙÒ ÓÒ Ð ÙÖ Ò Ó Ø Ú ÑÓ ½¼¼± Ù Ó Ò Ø Ó Ø ÕÙ ÐÓ º ÆÓ ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ö Ð Þ Ó ÔÐ ÑÓ Ø ÕÙ ÓÒØÖ ÓÑ Ò Ó Ö ÒØ º ÍÑ ÓÑÔ Ö Ó Ò Ó Ø ÕÙ ÐÓ Ð ÒÓ Ò º¾º ÓÑ ÜØ Ò ÙÖ Ò ÓÙØÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÆË Ó ÑÓ ØÖ Ò Ø Ð ½º Ì ÒØ Ø Ú ÁÆ º¾º ÁÆ º¾º ÁÆ º½º Ø ÕÙ ÑÓ Ó ÓÖ Ò Ð ÓÖ Ò Ð ËÙ Ó ¼± ½¼¼± ½¼¼± Ì Ð ½ Ê ÙÐØ Ó Ò Ó Ø ÕÙ ÐÓ Ð Ç Ö ÙÐØ Ó Ó Ñ Ò ÑÓ Ô Ö Ó Ø ÕÙ Ö ÑÓØÓ Ó ÑÓ ØÖ Ó Ò Ø Ð ¾º Ø Ð ¾ ÑÓ ØÖ Ó Ö ÙÐØ Ó Ø ÒØ Ø Ú Ø ÕÙ Ó Ò º¾º ÑÓ Ó Ó Ò º¾º º½º ÓÖ Ò Ðº Æ ÔÐ ÑÓ Ø ÕÙ Ö ÑÓØÓ Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ó Ð ÓÖ Ø Ö Ó Æ Ø ÐÆ Ø Ü ÙØ Ò Ó Ò º¾º º½º ÙÖ ÒØ ÙÑ Ô Ö Ó Ó ¼ ÓÖ º Ç Ò ÓÑ Ó Ñ Ò ÑÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÔÖ ÒØÓÙ ÓÒ Ö ÙÐØ Ó Ò Ø Ó Ó Ø ÕÙ º Ç Ò º½º Ô Ñ Ò ÑÓ ÕÙ ÙÐØ Ñ ÔÐ Ó Ó Ø ÕÙ ÔÓ Ø Ò Ó ÒÚ Ó ØÖ ÓÙ Ñ Ö ÕÙ Ô Ö Ö ÓÐÙÓ Ó Ñ ÑÓ ÒÓÑ ÓÑ Ò Ó ÓÖÖ Ò Ó Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÔÖ ÒØ Ó ÔÓÖ Ù ÒØ ÓÖ Ò º¾º µº

12 ÁÆ ÆÙÑ ÖÓ ÉÌ º ËÙ Ó È Ö ÒØÙ Ð Ì ÒØ Ø Ú ËÙ Ó º¾º ÅÓ Ó ½ ¾ ¼ ¼½ ± º¾º ÇÖ Ò Ð ½ ½ ½ ¾ ± º½º ÇÖ Ò Ð ¾ ¾ ¼ ¾ ¼± Ì Ð ¾ Ê ÙÐØ Ó Ó Ñ Ò ÑÓ ÓÒØÖ Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ Ö ÑÓØÓ Ç Ø ÕÙ Ó Ò ÓÑ ÒÓÚ ÙÒ ÓÒ Ð ÒÓ Ö Ø Ø Ó Ó ÒÓ Ñ Ö Ù Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ö ÓÐÙÓ Ó Ñ ÑÓ ÒÓÑ ÓÑ Ò Ó ÓÒØ Ò Ó Ñ Ñ Ò ÓÖÑ Ú Ð Ô Ö Ô ÐÓ ÖÚ ÓÖ ÆË Ú Ø Ñ ÓÑ Ö ÓÐÙ ÒÓÑ Ö ÒØ º ÓÑÓ Ó ÆË ÙØ Ð Þ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Í È Ô Ö ÒÚ Ö Ù Ö ÕÙ ÒÓ Ø ÑÓ ÖØ Þ ÕÙ Ö ÕÙ Ó Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÚ Ô ÐÓ ÖÚ ÓÖ ÆË Ú Ø Ñ Ú Ö Ó Ù Ø ÒÓ Ñ ÑÓ ÕÙ Ù Ó Ø ÒÓ ÒÓ Ø Ñ ÖØ Þ ÕÙ Ö ÔÓ Ø ÒÚ Ô ÐÓ ÖÚ ÓÖ ÆË ÕÙ Ø ÓÒ Ó Ö ØÓÖÒ Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ú Ø Ñ º Ç Í È ÙÑ ÔÖÓØÓÓÐÓ Ñ ØÖ Ò ÔÓÖØ ÒÓ ÓÒ Ú Ð ÕÙ ÒÓ Ó Ö Ñ Ò ÑÓ Ö ÙÔ Ö Ó Ó Ø Ö Ñ Ô Ö Ó º Æ Ø ÒØ Ø Ú Ñ Ò Þ Ö Ô Ö Ô ÓØ Í È Ó Ò Þ ÙÑ ÓÒØÖÓÐ Ö ¹ Ñ ÒØÓ Ö ÔÓ Ø º Ë Ò Ò ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ô Ö ÙÑ Ö ÕÙ Ó ÓÖ Ö ÒÙÑ ÒØ ÖÚ ÐÓ ÙÒ Ó Ð Ö ØÖ Ò Ñ Ø ÙÑ Ö ÕÙ Ó ÙØ Ð Þ Ò Ó Ó Ñ ÑÓ Á º Æ Ø ÒØ Ø Ú ØÓÖÒ Ö Ñ Ð Ø Ó Ó Ø ÕÙ Ó Ø ÒØ ÔÓ Ø ÒØ Ö ÔÐ Ö Ó Ø ÕÙ Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ú Ø Ñ Ó Ñ ÑÓ Ø ÑÔÓ ÔÐ Ö ÙÑ Ø ÕÙ ÓÓ Ò ½ Ó ÙÔÓ ØÓ ÖÚ ÓÖ ÆË ÕÙ Ö ÕÙ Ø ÓÒ Óº Ç Ø ÒØ ÔÓ Ø ÒØ Ö ÑÓ Ð Þ Ö Ó ÆË Ú Ö ÖÓ Þ Ò Ó ÓÑ ÕÙ Ð ÒÓ ÒÚ ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ô Ö Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ú Ø Ñ Ñ¹ ÔÓ Ð Ø Ò Ó ÒØ Ó Ó Ø ÕÙ ÔÓ ÒÓ Ö Ö ÙÑ ÙÒ Ö ÔÓ Ø º Ö Ò ÙÐ Ó Ø ÒØ Ö ÕÙ Ð Ó ÖÚ ÓÖ ÆË ÕÙ Ð Ú Ö ÔÐ Ö Ó Ø ÕÙ ÓÓ Ò º ÓÑÓ Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ö ÓÐÚ Ñ ÒÓÑ ÓÖÑ ÒØ Ö Ø Ú Ó Ø ¹ ÒØ ÒÓ Ô Ö ÕÙ Ð ÖÚ ÓÖ Ó ÆË Ú Ø Ñ ÒÚ ÓÙ ÙÑ Ö ÕÙ Óº Ç Ø ÒØ ÔÓ Ø ÒØ Ö ÔÐ Ö ÙÑ ÓÓ Ò ØÖ Ù Ó Ö ÓÒ Ó Ú Ö Ó ÖÚ ÓÖ ÆË ÕÙ ÔÖÓÚ Ú Ð¹ Ñ ÒØ Ö Ö Ñ ÙÑ Ö ÕÙ Ó Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÚ Ô ÐÓ ÖÚ ÓÖ ÆË Ú Ø Ñ º Ç Ö Ò ÔÖÓ Ð Ñ Ø ØÖ Ø ÕÙ ÒØÖ Ø ÔÖÓÚ Ú ÖÚ ÓÖ ÕÙ Ö Ö Ñ ÙÑ Ö ÕÙ Ó ØÓ Ó ÊÇÇÌ¹Ë ÊÎ ÊË ÒÓ ÒØ ÒØÓ ÑÓ Ð Þ Ö Ø ÖÚ ÓÖ Ñ Ö Ö Ð ÖØ Ô Ö ÔÐ Ö ÙÑ Ø ÕÙ Ò ÔÖ Ø ÕÙ ÑÔÓ Ú Ðº Ð Ñ ÕÙ Ó Ø ÒØ Ø Ö ÕÙ ÔÐ Ö ÙÑ Ø ÕÙ ÓÓ Ò ÒÓÚ Ø ÒØ Ø Ú Ø ÕÙ º º½ ÌÖ Ð Ó ÓÖÖ Ð ØÓ ÆË ÏÖ ÔÔ Ö Ç ÔÖÓ ØÓ ÔÖ ÒØ Ó Ñ ½ Ö Ð Ø Ð ÓÖ Ó ÙÑ Ø Ñ ÒÓÑ ÓÒ Ó ÓÑÓ ÆË ÏÖ ÔÔ Öº Ç ÆË ÏÖ ÔÔ Ö ÙÑ ÔÐ Ó ÑÓ Ð Ô ÓÖÑ ÐÑ ÒØ Ñ Î Å ÕÙ Ó ÒÓÖÔÓÖ Ó Ó Ó Ò ÓÑ Ó Ø ÚÓ Ü Ñ Ò Ö Ñ Ò Ò ÆË ½ ÐÓÓ Ò ÒÙÒ Óµ ¹ Ø Ø ÕÙ ÓÒ Ø Ñ ÒØ ÒÓ ÒÚ Ó ÙÑ Ö Ò Ò Ñ ÖÓ Ñ Ò Ò Ô Ö ÙÑ Ø ÖÑ Ò Ó ÖÚ ÓÖ ÓÑ Ò Ö Ó ÁÈ ÓÖ Ñ ÓÖ Ó ÓÑ ÒØÙ ØÓ Þ Ö ÓÑ ÕÙ Ð Ö ÔÓ Ñ Ò Ò Ñ Ò Ñ ÒØÓ ÕÙ ÐÓØ º

13 ÕÙ ØÓ Ò Ó ÒÚ Ö º Ø ÔÐ Ó ÓÒ Ø Ñ Ù Ô ÖØ ÔÖ Ò Ô ÏÖ ÔÔ Ö¹Õ Ô Ö ÔÖÓ Ö Ö ÕÙ ÏÖ ÔÔ Ö¹Ö Ô Ö ÔÖÓ Ö Ö ÔÓ Ø º ÓÑÓ ØÙ Ó Ó Ø ÔÖÓ ØÓ ÙØ Ð ÞÓÙ Ó Ò º º ÕÙ ÔÓ Ù ÙÑ Ð ÓÖ ØÑÓ Ö Ó Á Õ Ò Ðº Æ Ø ÒØ Ø Ú ÔÖ Ú Ò Ö Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ Ó ÆË ÏÖ ÔÔ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ ÙÑ Ö Ó Ð Ø Ö Ó Á Ö Ñ ÒÚ Ó Ò Ö ÕÙ Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ º Ø ÓÖÑ Ó ÆË ÏÖ ÔÔ Ö ÒÓ Ð Ú Ñ ÓÒØ ÔÓ Ð Ø ÕÙ ÐÓ ÕÙ ÔØÙÖ Ñ Ó Á ÓÖÖ ÒØ ÙØ Ð Þ Ó Ô ÐÓ ÖÚ ÓÖ ÆË ÒÓ ÓÒ Ö Ü Ø Ò Ø Ò Ø ÕÙ Ô ÕÙ Ö Ð Þ Ñ ÔÖ Ó Á Ð Ø Ö Ó º Ð Ñ ØÖ Ø Ð ØÓÖ Ó Á Ö Ò ÒØ Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ ÒÓ Ò Ø ÓÖ º¾º º ÒÓ Ò Ó Ò Ö Ó ÙØ Ð Þ Ö Ó ÆË ÏÖ ÔÔ Öº ÆÓ ØÖ Ð Ó Ö Ð Þ Ó Ñ ÓÖ Ñ Ø Ð ÙÑ Ø Ò ÕÙ ÓÑÔÖÓÚ Ñ ÔÐ Ó Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ Ñ ØÓ Ú Ö Ü Ø ÒØ Ó Ò Ò Ô Ò ÒØ Ó Ø ÔÓ Ð ÓÖ ØÑÓ Ö Ó Á ÕÙ Ø Ò Ó ÙØ Ð Þ Ó Õ Ò Ð ÓÙ Ð Ø Ö Óµº Æ ÑÓ Ð Ñ Ó Ø Ñ Ó ÙØ Ð Þ Ó Ó ÓÒ ØÓ ÖÚ ÓÖ ÙØÓÖ Ø Ö Ó Ó Ö ÙÑ ÞÓÒ Ò ÕÙ Ð Þ¹ Ò Ö Ó Ö Ö ÙÑ Ñ ÙÐÓ ÙØ Ë ÖÚ Ö ÕÙ Ñ Ô ÙÑ ÞÓÒ Ô Ö ÙÑ Ð Ø ÖÚ ÓÖ ÙØÓÖ Ø Ö Ó º Ø Ñ ÙÐÓ Ö ØÓÖÒ Ú Ö ÖÓ ÓÑ ÒØ ØÓ Ó Ö ØÖÓ Ö ÓÙÖ Ö ÓÖ ÒØÖ Ô ÖØ Ò Ñ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö ØÖÓ ÙØÓÖ º Ô Ó Ñ Î Å ÕÙ Ö Ú Ø Ñ ÙÐÓ Ó Ø Ñ ÑÓ ØÖ ÜÓº ÙØ Ë ÖÚ Ö ÓÒ Ë ÖÚ Ö¹ Ø ÙØ Ò Û Ö Á Ü Êʹ Ø ¾ ÓÑ µ º ÙØ Ò Û Ö µ Ð Ø Þ ¾ ÓÒ Ô ¾ ÈÖÓ ¾ ÓÑ ÓÒ Ø Ô ¾ ÙØ Ë ÖÚ Ö Þµ Ò Î Û Ôµ µ ÙØ ÓÖ Ø Ø Ú Êʹ Ø ÓÓÐ Ò ÖÖ ¾ Êʹ Ø º ÙØ ÓÖ Ø Ø Ú ÖÖ µ ÖÖ ¾ ÖÖ º ÖÖ ¾ ÙØ Ò Û Ö Ò Ñ ÖÖµ ØÝÔ ÖÖµ Ð ÖÖµµµ Ç ÒÚ Ö ÒØ Ò Ó Ñ ÙÑ Ñ ÕÙ Ò Ø Ñ ÕÙ Ö ÓÖÑ Ó ÔÓÖ ÙÑ ÔÖ Ó ÕÙ Ú Ö ÖÓ ÙÖ ÒØ Ü ÙÓ Ó Ø Ñ ÑÓ Ð Ó ÔÓÖ Ñ Ô Ó Ò Ô Ö Ó ÆË ÏÖ ÔÔ Ö ÒÓ Ö ÒØ ÒØ Ö Ó ÒÚ Ö ÒØ ÔÓÖÕÙ Ð Ô ÖÑ Ø ÕÙ ÖÚ ÓÖ ÆË Ø Ñ Ö ÔÓ Ø Ð ÖÚ ÓÖ ÕÙ ÒÓ Ø Ñ ÙØÓÖ Ó Ó ÓÑ Ò Ó ÕÙ Ø ÓÒ Óº ÓÒ ÓÖÑ ÑÓ ØÖ Ó Ò Ô Ó Ó Ñ ÙÐÓ ÙØ Ë ÖÚ Ö Ó Ø Ñ ÒÓ ÓÒ Ù ÒØ Ö ÙÑ ÖÚ ÓÖ Ö ÐÑ ÒØ ÙØÓÖ Ø Ö Ó Ó Ö ÙÑ ÞÓÒ º Ð Ñ Ô Ó ÒÓ ÔÖ ÖÚ Ö Ó ÒÚ Ö ÒØ Ð ÒÓ Ò Ò Ò ÙÑ ÓÐÙÓ Þ Ô Ö Ø Ó ÔÖ Ú ÒÓ Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ º Ç ÒÚ Ö ÒØ Ò Ó Ô Ö Ø Ô Ó ÑÓ ØÖ Ó ÜÓº Ø Ø ÆË Ó ÔÖÓØ Ø ÆË Ë ÖÚ Ö¹ Ø ººº ÒÚ Ñ ¹ ÆË ÔÖÓØ Ø Æ˵ ¾ ÔÖÓØ Ø ÆË º ÙØ ÓÖ Ø Ø Ú ÖÒ Î Û µµ Ò ÒØ Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ Ò ÑÓ Ò Ô Ó ÙÑ ÒÚ Ö ÒØ ÕÙ Ö Ú ÙÑ ÔÖ Ó ÕÙ ÔÓ Ð Ø Ø Ó ÔÖ Ò ÙÑ Ö ÔÓ Ø Ð º

14 ÁÆÎ ÊÁ ÆÌ Ø ÕÙ ÖÝ ¾ Á É ÇÆÌ ÆÌ Ø Ò Ñ ¾ Æ Å ÁÈ ÇÆÌ Æ̵ Ø Ò Ñ Ø Ò Ñ ØÖÙ Ø Ò Ñ Ò Ø ¾ Æ Å ÁÈ ÇÆÌ Æ̵ Ó ÓÒØÖ Ö Ó Ó ÆË ÏÖ ÔÔ Ö ÔÖÓÔÓÑÓ ÙÑ ÓÐÙÓ ÓÒØÖ Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ ÕÙ ÒÓ ÒÓ Ø ÔÓ Ð ÓÖ ØÑÓ ÙØ Ð Þ Ó ÔÓÖ ÙÑ Ø ÖÑ Ò ÔÐ Ó ÕÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Æ˺ ÓÐÙÓ ÑÓ Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ ÔÖ ¹ ÒØ ÓÒ Ö ÙÐØ Ó Ò Ø Ó ÔÖ Ú ÒÓ Ø ÕÙ Ð Ñ ÕÙ ØÖ Ø ÙØ Ð Þ ÔÓ Ö ÒÓÖÔÓÖ Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÔÐ Ó ÕÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Æ˺ º¾ ÆËË ÍÑ ÓÐÙÓ ÕÙ Ø Ò Ó ÔÖÓ Ø Ô ÐÓ Á Ì ¾ ½ ½¼ Ò ÒÓ Ø Ò Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ù Ó ÆËË º ÆËË Ó ÒÓÑ Ó ÜØ Ò ÙÖ Ò ÕÙ ØÓ Ò Ó ÔÖÓÔÓ Ø Ô Ö Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÆË Ò Ô Ð Ê ¾ º ØÙ ÐÑ ÒØ Ü Ø Ñ Ð ÙÒ ÖÙÔÓ Ô ÕÙ Ö Ð Þ Ò Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÓÑ ÒÓÚ Ö Ø Ö Ø Ó Ö Ô ÐÓ ÆËË º Ð ÙÒ ÖÙÔÓ ÕÙ ØÓ ØÙ Ò Ó Ò ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ú Ð Ò Ó Ò ØÖ Ò Ö Ø Ò Ê ¾ Ó ½¾ ½ º Ø Ð ÓÑÓ ÙØ Ð Þ Ö Ó ÆËË ÓÑ Ó Ò ÔÓ Ñ Ö ÒÓÒØÖ Ó Ñ ½½ ½ º Ê ¾ Ø Ð Ó Ø Ð ÐØ Ö ÔÖÓÔÓ Ø Ô Ö ÑÔÐ ÒØ Ó ÙÑ ÆË ÙÖÓº Ö Ø Ö Ø ÔÖ Ò Ô Ð Ø ÒÓÚÓ ÑÓ ÐÓ Ó ÆË ÔÖÓÚ Ö ÙØ ÒØ Ó ÓÖ Ñ Ó Ó ÞÓÒ Ú Ö Ö ÒØ Ö Ø Ó Ù Ò Ó Ö ÔØÓ Ö Ú Ô Ð º Ð ÙÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ü Ø ÒØ Ò ÙØ Ð Þ Ó Ó ÆËË ÔÖ ÒØ Ó ÔÓÖ ½½ Ó È Ö ÓÖÑ Ò ÒØ ØÖÙØÙÖ ØÙ Ð Þ Ó Ú Ô Ð Ç ÔÖÓ Ð Ñ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó ÆËË ØÓ Ó Ó Ó Ø ÑÔÓ Ù Ó ÈÍ Ñ Ñ Ö Ô Ö Ú Ð Ö Ò ØÙÖ Ø º Ë ÙÒ Ó Ø Ø Ø Ö Ð Þ ÔÓÖ ½½ Ó Ù ØÓ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ö Ð Ö Ó Ô Ð ÒÖ ÔØ Ó» Ö ÔØ Ó Ô ÓØ ÆË ¹ Ô Ò Ó Ð ÓÖ ØÑÓ ÙØ Ð Þ Óº ÓÑ Ë ¹ ½¾ ÔÓ Ú Ð Ò Ö ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ ½ ÓÑ Ò Ó»Ë ÙÒ Ó Ñ ÙÑ È ¼¼ Å Þ ÓÑ Ö Ë ÙØ Ð Þ Ò Ó Ó ÊË ¹½¼¾ Ø ÑÓ ÙÑ Ø Ü ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ ½ ÓÑ Ò Ó» ÙÒ Ó ÓÑ Ó Ë ¹ Ø ÑÓ Ñ Ñ ¾ ÓÑ Ò Ó» ÙÒ Ó º ÇÙØÖÓ ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ó Ñ ½½ Ò ÙÑ ØÖÙØÙÖ ØÖ Ù Ó Ú Ô Ð º ÍÑ Ó ÑÓØ ÚÓ Ô Ö Ü Ø Ò Ø Ð ØÖÙØÙÖ Ò Ñ ÒØ Ö ÒØ Ö ÙØ ÒØ Ú ÖÑ Þ Ò ÒÓ Ó ÖÚ ÓÖ Æ˺ Ç Ð ÓÖ Ø Ö Ó ÆÄÒ Ø Ø ØÙ ÐÑ ÒØ Ü ÙØ Ò Ó ÙÑ Ö ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÙØ Ð Þ Ò Ó Ó ÆËË Ó Ö ÙÐØ Ó Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÔÓ Ñ Ö ÒÓÒØÖ Ó Ñ ½ º ÓÑÓ ÔÓ ÑÓ Ô Ö Ö Ó ÆËË Ô ÙÑ Ö Ö ÙÖ Ó Ô Ö ÔÖÓÚ Ö Ù¹ Ö Ò Ò ÓÑÙÒ Ó ÒØÖ ÖÚ ÓÖ Æ˺ ÈÓÖ Ñ Ø Ö ÙÖ Ó Ò ÒÓ ØÓ Ò Ó ÙØ Ð Þ Ó Ô Ð ÓÑÙÒ ÁÒØ ÖÒ Ø Ú Ó Ð ÙÑ Ð Ñ Ø ÓÑ ÒØ ÒØ Ö ÓÖ¹ Ñ ÒØ º Ç Ù ØÓ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ú Ö ÙÑ Ó Ñ ÓÖ Ó Ø ÙÐÓ Ô Ö ÑÔÐ ÒØ Ó Ó ÆËË º È Ö Ø ÖÑÓ Ó Ù ØÓ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ ÙÑ ÖÚ ÓÖ ÆË ÑÙ ØÓ ¾ Á Ì ¹ÁÒØ ÖÒ Ø Ò Ò Ö Ò Ì ÓÖ

15 ÓÐ Ø Ó ÔÓ ÑÓ Ð Ú Ö Ñ ÓÒØ Ñ Ö ÕÙ Ö ÔÓÖ ÙÑ ÖÚ ÓÖ Ô Ö¹ Ø Ò ÒØ Ó ÊÇÇÌ¹Ë ÊÎ Ê˺ ÖÚ ÓÖ Ö Ñ Ñ ¾ ¾ Ñ Ð Ö ÕÙ ÔÓÖ Ñ ØÓÖÒÓ ½º ¼¼º¼¼¼ ÔÓÖ Ñ ÒÙØÓ ½ º Ë ØÓ Ø Ö ÕÙ Ù Ö Ô ¹ Ø Ú Ö ÔÓ Ø Ó Ñ Ö ÔØÓ Ö Ó Ø ÑÔÓ ÔÖÓ Ñ ÒØÓ Ö ÓÒ Ö Ú ÐÑ ÒØ ÙÑ ÒØ Ó Ó ÕÙ ØÓÖÒ ÑÔÖ Ø Ú Ð Ó Ù Ó Ó Æ˺ Ø ÓÖÑ Ô Ö ÑÓ ÕÙ Ó ÆËË ÙÑ ÓÐÙÓ ÕÙ Ø Ò ÔÐ Ò ¹ Ñ ÒØÓ Ø Ø ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÕÙ ÒÓ ÙØÙÖÓ ÔÓ Ö Ö ÙØ Ð Þ Óº ÆÓ ÒØ ÒØÓ Ð ÒÓ ÙÑ ÓÔÓ ÕÙ ÔÓ Ö ÓØ Ô Ö Ö Ñ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÙÖ Ò ØÙ ÐÑ ÒØ ÒÓÒØÖ Ó Ò ÓÑÙÒ Ó ÒØÖ ÖÚ ÓÖ Æ˺ ÓÒÐÙ Ó Æ Ø ÖØ Ó ÔÖ ÒØ ÑÓ Ð ÙÖ Ò Ò Ô Ó Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ ÆË ØÖ Ò¹ Ö Ø Ò Ê ½¼ º Ø Ð Ô ÖÑ Ø Ñ ÕÙ Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ Ø Ñ ÔÐ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÓÑ Ò Ø Ô Óº È Ö ÓÖÖ Ö Ó ÔÖÓ Ð Ñ ÔÖ Ò¹ Ø Ó Ò Ô Ó ÓÖ Ò Ð ÑÓ Ð ÑÓ Ô ÑÓ ÓÖÑ ÐÑ ÒØ Ñ ÜØ Ò ÙÖ Ò ÕÙ ÔÓ Ñ Ö ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ Ó Æ˺ Ô ÖØ Ö Ô ÑÓ Ð ÓÒ Ø Ø ÑÓ ÕÙ ÔÓ Ú Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ Ö Ö ÓÐÙÓ ÒÓÑ ÒÓ ÆË ÓÖÑ Ñ ÙÖ Þ Ò Ó ÓÑ ÕÙ ÔÐ ÕÙ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ñ Ø ÔÖÓØÓÓÐÓ ÔÓ Ñ Ù Ù ÖÙ Ö Ó ÑÓ ÐÓ ÙÖ Ò ÔÖÓÔÓ ØÓº ÓÐÙÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ ÒÓ ØÙ Ó Ó Ó ÒÓÖÔÓÖ Ó Ó ÔÐ Ó Ò º¾º º Ñ ÓÖ ÙÐ ÒÓÖÔÓÖ Ö ÓÐÙ ÔÖÓ Ø Ó Ó Ó Ò Ó Ò Ö Ð Þ Ö ÙÑ ØÙ Ó Ó Ó Ø ÔÐ Óº Ç Ò º¾º ÔÓ Ù ÔÖÓܹ Ñ Ñ ÒØ ¼¼¼ Ð Ò Ó ØÓØ ÐÑ ÒØ ØÖÙØÙÖ ÓÑ ÑÙ Ø Ò ØÖÙ ÓÑÔÐ Ü ÕÙ ÙÐØ Ñ ÒØ ÖÔÖ Ø Ó Ð ÙÑ Ø Ó ÓØÓ Ò Ð Þ Ó Ó ÑÔÓ ØÖÙØÙÖ ÙØ Ð Þ Ò Ó Ö ØÑ Ø ÔÓÒØ ÖÓ ÐÓ Ñ ÒØÓ ÝØ ÒØÖ ÓÙØÖÓ º ÓÖ Ó ÓÑ Ó Ö ÙÐØ Ó ÑÓ ØÖ Ó Ò Ø Ð ½ ¾ Ó Ø Ú ÑÓ Ü Ð ÒØ Ö ÙÐØ Ó Ò Ø Ó Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ ÐÓ Ð Ö ÑÓØÓº Ô ÖØ Ö Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ö Ð Þ Ó ÓÑÔÖÓÚ ÑÓ ÕÙ Ü Ø Ñ Ð Ò ÔÐ ØÙ Ó ÆË ÕÙ Ô ÖÑ Ø Ñ ÕÙ Ø ÕÙ Ø Ò ÖÓ Ñ ÔÐ Ó Ò Ú Ö ØÙ ÓÑ ÐØÓ Ô Ö ÒØÙ Ð Ù Óº Ç ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ ÓÖ Ñ Ö Ð Þ Ó ÓÑ Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ó Ä ¹ ÓÖ Ø Ö Ó Æ Ø ÐÆ Ø ÓÑ Ó ÖÚ ÓÖ ÆË Ó Ð ÓÖ Ø Ö Ó Ô ¹ Ö Ù Ó Ó ÁÅ Ô Í Êƺ ÍØ Ð Þ Ò Ó Ð Ò Ù Ñ Ô ÑÓ Ó Ñ Ò ÑÓ ÔÖÓÔÓ ØÓ ÜÔÐÓÖ Ò Ó Ö Ø Ö Ø ÔÖ Ò Ô Ø Ð Ò Ù Ñ ÕÙ Ó Ú Ö Ó Ø ÔÓ Ö Ð Þ Ó ÔÖÓÚ ÕÙ Ú Ð Ñ ÓÒ Ø Ò Ó ÔÖ Ó Ö ØÓ ÒÓ ÒÚ Ö ÒØ Ö ÔÖ ÒØ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ó ÑÓ ÐÓ ÔÖÓÔÓ ØÓº Ê Ö Ò ½ À ÍÆ ËØ Ú Ò Ä ÎÁÌÌ Ã ÖРƺ ÓÖÑ Ð¹ËÔ Ø ÓÒ ÔÔÖÓ ÓÖ ÈÖÓØ Ø Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñº Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑÔÙØ Ó ¹ ÍÒ Ú Ö Ð ÖÒ º ÛÛÛº ºÙ Ú º Ù ¾¼¼¼¹¼ º ¾ ÅÇ Ã È ÌÊÁË Èº ÓÑ Ò Æ Ñ ¹ ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò ËÔ Ø ÓÒ º ËÌ ½ Ê ½¼ º ÆÓÚ Ñ Ö ½ º ÍÊÄ ØÔ»» ØÔº º Ù» Ò¹ÒÓØ»Ö ½¼ ºØÜص

16 ÎÁ ÇÏÁ Ò º ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ Æ˵ Ë ÙÖ Øݺ ½ ÍÊÄ ØØÔ»»ÓÑÔ ½¼½º ÒØ ÓÞÓºÒ Ø»Ô Ô Ö» Ò» Ò º ØÑеº ÈÇÌÌ Ê Ò Ò ËÁÆ Ä ÁÊ Â Ò Ò ÌÁÄÄ Ú º Ò ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ØÓ ÓÖÑ Ð ËÔ Ø ÓÒ Ò º ÈÖ ÒØ À ÐÐ Ë ÓÒ Ø ÓÒ ½ ÊÁ Ä Â Ò¹Ê ÝÑÓÒ Ò Ð Ø ÓÑ ÌÖ Ò ÔÓÖغ Ì ÄÁ Ê º Ã Ä ÆÇ Ì Ð Ò Ù Ò Å Ø Ó º Ù ØÓ ÈÖ Ø Ð ÓÖÑ Ð Ú ÐÓÔÑ Òغ ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ Ò ½ º ËÈÁÎ Å º Ì ÆÓØ Ø ÓÒ Ê Ö Ò Å Ò٠к ¾Ò Ø ÓÒº ÈÖ ÒØ À ÐÐ ½ ¾º Ë Ê Å ÆÌÇ Î Ò Ö ÌÁËÌ Ì Ä ÅÇË Ù Ó ÅÇÆÌ ÁÊÇ Ð Ù Óº ÍÑ ¹ ØÖ Ø ÓÒØÖ Ø ÕÙ ÆË ËÈÇÇ ÁÆ º Ë ÑÔ Ó Ë ÙÖ Ò Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø º ÁÌ ¹ ÁÒ Ø ØÙØÓ Ì ÒÓÐÓ Ó ÖÓÒ ÙØ º ËÓ ÂÓ Ó ÑÔÓ ¹ ËÈ ¾ ¾ ÇÙØÙ ÖÓ ¾¼¼½º ËÇ Ê Ë ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó º Ä ÅÇË Ù Óº ÇÄ À Ê Ë Ö Óº Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ Ä Æ Å Æ Ï Æ Ö Ìź Ê Ó Â Ò ÖÓ ÑÔÙ ½ º ½¼ À ʺ Á Ì ÆËË Ï º ÆË Ë ÙÖ ØÝ Ò µº ÖØ Öº Á Ì ½ º ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº Ø ºÒÖ ºÖ ØÓÒºÚ ºÙ»ÔÖÓ Ò»» ÖØ Ö» Ò ¹ ÖØ Öº ØÑеº ½½ Æ Å ÌÀ Ú º Ë ÙÖ Ò Ø Æ˺ ÈÖÓº Ò ÍË ÆÁ º ÆÓÚ Ñ Ö ¾¼¼¼º ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛºÙ Ò ÜºÓÖ»ÔÙ Ð Ø ÓÒ»ÐÓ Ò»¾¼¼¼¹½½» Ò Üº ØÑеº ½¾ ÆË Ìº ÏÓÖ ÖÓÙÔ Á Ì ÆË ÜØ Ò ÓÒ ÏÓÖ ÖÓÙÔº ½ º ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº Ø ºÓÖ» ØÑк ÖØ Ö» Ò Üع ÖØ Öº ØÑеº ½ ÆËÇȺ ÏÓÖ ÖÓÙÔ Á Ì ÓÑ Ò Æ Ñ Ë ÖÚ Ö ÇÔ Ö Ø ÓÒ º ½ º ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº Ø ºÓÖ» ØÑк ÖØ Ö» Ò ÓÔ¹ ÖØ Öº ØÑеº ½ ÆÄÒ Ø Ä º ÆË Ê ÓÙÖ º Ñ Ø Ö Ñ ¼½ Ò ¾¼¼¼º ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛºÒÐÒ ØÐ ºÒл Ò µº ½ ÁË ¹ÊÓÓع ÖÚ Öº ÁÒØ ÖÒ Ø ËÓ ØÛ Ö ÓÒ ÓÖØ ÙÒ ÁË µº ½ º ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº ºÓÖ» ÖÚ»Ô٠л ¹ÖÓÓع ÖÚ Öº ØÑеº ½ ÅÁ ÊÇËÇ Ì ÆË Ë ÊÎ Ê ¹ È ÖØ Ó Ë ÖÚ È ØØÔ»»ÛÛÛºÑ ÖÓ Ó ØºÓÑ»ÒØ ÖÚ Ö»ÒØ» ÓÛÒÐÓ»Ö ÓÑÑ Ò»ËÈ» ÐÐËÈ º Ôº ½ º ½ ÓÒ ÓÖØ ÙÒ ÁË µº ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº ºÓÖ» Ò»µº ½ ÂÍÆ Â Ý ÓÒ Ò ËÁÌ Ñ Ð Ò Ä ÃÊÁËÀÆ Æ À Ö Ò ÅÇÊÊÁË ÊÓ Öغ ÆË È Ö ÓÖ¹ Ñ Ò Ò Ø Ø Ú Ò Ó Ò º ÅÁÌ Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò º ÈÖÓº Ò Å ËÁ ÇÅÅ ÁÆÌ ÊÆ Ì Å ËÍÊ Å ÆÌ ÏÇÊÃËÀÇȺ ¾¼¼½º ½ ÎÁ Á È Ùк ÆË Ò ÁÆ Ë ÙÖ ØÝ Á Ù º ÈÖÓº Ç Ø Ø ÍÆÁ Ë ÙÖ ØÝ ËÝÑÔÓ ÙÑ ÂÙÒ ¹ ½ ÔÔº¾¼ ¹¾½ º ¾¼ ˺ ź ÄÄÇÎÁƺ Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÓÖ ËÝ Ø Ñ Ö ¹ Ò º ÈÖÓº Ç Ø Ø ÍÆÁ Ë ÙÖ ØÝ ËÝÑÔÓ ÙÑ ÂÙÒ ¹ ½ ÔÔº½ ¹¾¼ º ¾½ ÊÌ ÓÓÖ Ò Ø ÓÒ ÒØ Öº ÌÓÔ ÅÙÐØ ÔÐ ÎÙÐÒ Ö Ð Ø Ò ÁÆ º Ú ÓÖÝ ¹ ¹¼ ÔÖ Ð ½ º ¾¾ ÊÌ ÓÓÖ Ò Ø ÓÒ ÒØ Öº ÌÓÔ ÅÙÐØ ÔÐ ÎÙÐÒ Ö Ð Ø Ò ÁÆ º Ú ÓÖÝ ¹¾¼¼½¹¼½ Â Ò ÖÓ ¾¼¼½º ÍÊÄ ØØÔ»»ÛÛÛº ÖغÓÖ» Ú ÓÖ» ¹¾¼¼½¹¼¾º ØÑеº

À À ÍÑ ÈÖÓØÓÓÐÓ ÊÓØ Ñ ÒØÓ Ô Ö ÁÑÔÐ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ú Ó Ë ÖÚ Ó ÅÙÐØ Ø ÄÙ À ÒÖ Õ٠ź ú Ó Ø ½ ¾ ÄÙ º Ó Ø Ð Ô º Ö Ë Ö ½ Ë Ö º Ð Ô º Ö ÇØØÓ ÖÐÓ Åº º Ù ÖØ ¾ ÓØØÓ Ø ºÙ Ö º Ö ½ ÄÁÈ ¹ ÍÒ Ú Ö Ø È ÖÖ Ø Å Ö ÙÖ ÔÐ ÂÙ Ù

Leia mais

¾½ Ë ÑÙÐ Ó ÜÔ Ö Ò ÓÑÓ ÖÖ Ñ ÒØ ÑÓÒ ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ñ ÙÐ Ì ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ú ÖØÙ Ð ÑÓÒ ØÖ Ø ÓÒ ØÓÓÐ Ò Ô Ý Ð ØÙÖ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Á ÙÐ Ò Ò Ö ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÒ Ó Ò ÔÐ Úº ÀÙÑ ÖØÓ º º Ö ÒÓ ¾ ¼ ¼¹ ¼½ ˺ º ÑÔÓ ËºÈº

Leia mais

½ ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÐ ÒÓ Ó Æ Ø ÖØ Ó ØÓÙ Ö Ú Ò Ó ÙÑ ÜÔ Ö Ò Ñ ÒÓ ÒÓ Ò ÒÓ ÔÐ Ò Å Ø Ñ Ø Ù Ò Ó Ú Ö Ó Ñ ØÓ Ó Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó Ó Ò ÒÓ ÔÖ Ò Ðº

½ ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÔÐ ÒÓ Ó Æ Ø ÖØ Ó ØÓÙ Ö Ú Ò Ó ÙÑ ÜÔ Ö Ò Ñ ÒÓ ÒÓ Ò ÒÓ ÔÐ Ò Å Ø Ñ Ø Ù Ò Ó Ú Ö Ó Ñ ØÓ Ó Ø ÒÓÐÓ Ò ÓÖÑ Ó ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ò Ó Ó Ò ÒÓ ÔÖ Ò Ðº Ò Ð Ø ÑÓ ÙÒ ÓÒ Ð ÒÓ Ò ÒÓ Å Ø Ñ Ø ¹ ÍÑ Ñ ØÓ Ó Ô Ö ÓÒØÓÖÒ Ö ÈÖ ÒÓ¹È Ö Ö Ì Ö Ó ËÓ Ö Ð Å Ø Ñ Ø ¾ Ø Ñ ÖÓ ¾¼½ ÔÖ ÔÖ ÒØ ËÓ Ö Ð Å Ø Ñ Ø ÒÓº ¾¼½ º¼¾ ØÓÖ Ì Ö Ó ÈÖ ÒÓ¹È Ö Ö Ø Ö ÓÑ Ñ Öº Ñ ºÓÖ Ê ÙÑÓ ØÓÙ Ö Ú Ò Ó Ò Ø

Leia mais

Ö Ø Ö Þ Ó Ö Ö È Ö¹ØÓ¹È Ö ÂÙÐ ÒÓ Ë ÒØÓ Ä ÓÒ Ö Ó ÊÓ Ó ÆÓ Ù Ö È ÙÐÓ Ö Ù Ó Î Ö Ð Ó ÐÑ Ï Ò Ö Å Ö ÂÖº Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÙÐ ÒÓ ÐÖÓ Ó Ô ÙÐÓ Ú Ö Ð Ó Ñ Ö ºÙ Ñ º Ö ½ Ö Ð ¾¼¼¾ È Ð ÚÖ ¹ Ú Ë Ø Ñ

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ÈÖÓ Ù Ó ÐÑ Ø Ó ÙÖØ Å ØÖ Ñ ¹ÊÇÅ Ô Ö Ó Ò ÒÓ ÈÖÓ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ë ÓÖع ÙÖ Ø ÓÒ ÐÑ Ò ¹ÊÇÅ ÓÖ È Ý Ì Ò ÂÙÖ Ò Ö À ÐÐÑ ÒÒ ÊÓ Ð Ò Å ÖÓ Ö Ò ÓÒ Æ Ú ÖÐ Ò Ó ÒØÓÒ Ó Ë Ú Ó ËÙ ÙÑ

Leia mais

ÒØ Ò Ó ÂÓ ÕÙ Ñ Ò Ö Ø Ú ÍÑ Å ØÓ ÓÐÓ È ÖØ Ó Ô Ö Ó Ó¹ÔÖÓ ØÓ Ë Ø Ñ Ø Ñ Ó Ì Ù Ñ Ø ÓÐ Ò Ò Ö ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù ÓÙØÓÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ýö Ô Ð Þ Ó Ñ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ ÓÖ µ ÍÒ Ú Ö Ó Å Ò Ó ÓÐ Ò Ò Ö Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÁÒ

Leia mais

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2

Gerente GC GC. Cluster N. Cluster 1. Cluster 2 Ö Ò Ð ØÖ Ù ÓÒ Ú Ð Ñ ÐÙ Ø Ö ÒØ Ð Ö Äº Ó Ë ÒØÓ Ð Èº Ù ÖØ ÂÖº Ð ÒÒ Å Ò Ð Ð Ö ºÙ Ñ º Ö Ð Ò ºÙ ÔÖº Ö Ý ÖÝ ÓкӺ Ô ÔØÓº Ò ÓÑÔÙØ Ó ÔØÓº ÁÒ ÓÖÑ Ø Ý Ö ËÓÐÙØ ÓÒ ÁÒº ÍÒ Úº Ö Ð Å Ò Ö ÍÒ Úº Ö Ð Ó È Ö Ò Ó ¹ Ù Ë Ò Å

Leia mais

½ Ë Ø Ñ Ê Ð Î ÖØÙ Ð Ô Ö Ë ÑÙÐ Ó Î Ù Ð Þ Ó Ö ÈÓÒØÙ Ö Ø Ù ÑÔÓ Ð ØÖ Ó Î ÖØÙ Ð Ê Ð ØÝ ËÝ Ø Ñ ÓÖ Ë ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ö Ø ÈÓ ÒØ Ö Ò Ø Ð ØÖ Ð ÒØ ÓÒ Ó Î Ò ÖÐ Ó Ë ÒØÓ ½ Ë Ð Ò ÊÓ Ö Ù Ó Ë ÒØÓ ¾ ÄÙ Ò Å Ó Ö

Leia mais

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES

INTERFACE CONTRATO IIOP ORB CORBA IIOP FRAMEWORK DE COMPONENTES ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ËÓ ØÛ Ö ÇÖ ÒØ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ È Ö ÆÓÚÓ Ë ÖÚ Ó Ì Ð ÓÑÙÒ Ó Ð Ò º Ù Ñ Ö ÒØÓÒ Ó Ìº Å «Â Ñ Äº È Ö Ö ÖÙÒÓ º ÊÙ Ó Å Ö Ð Ö ÖÑ Ò ÁÒ Ø ØÙØÓ Æ ÓÒ Ð Ì ÒÓÐÓ ÁÒ ÓÖÑ Ó ¹ ÁÌÁ È ½ ¾ ¹ ÑÔ Ò ¹ËÈ ½ ¼ ¹ ¼ Ð Ò Ñ «Ñ Ð

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð ¹ ½½º½ ÆÙØÖ ÒØ ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð ¹ ½½º½ ÆÙØÖ ÒØ ÒÓ Ð Ñ ÒØÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ò ÈÖ Ú Ò Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ½½ ¹ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø Ñ Ò Å Ò Ö ÐØ ÉÙ Ð Ù ÒØ Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð ÍÖ ÙÐ Ö ² Ù Ò ½ Ó ¹ ÆÓÚ Ñ ÖÓ ¾¼½¼ ËÙÑ Ö Ó ½½ ÓÑÓ ÈÖ Ú Ò Ö ÙÖ Ö Ó Ò Ö Ê Ö Æ Ó ¹ Ç Ø Ö Î Ø

Leia mais

½ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼¾ ØÖ Ø Ô Ö ÍØ Ð Þ Ö Ó ÈÖÓ Ö Ñ ÈÖÓÑ Ø Ù Ò ÐØ Ö Ó ÓÒ Ô Ó Ñ Å Ò Ë ÖÐ Ý Ì Ó Ó Ö ½ È ÙÐÓ Ê Ö Ó Ë ÐÚ ÊÓ ¾ ÍÑ Ð Ò ÓÑ ØØ È Ù Ð Ð Ò Ã ÓÒ Ñ ½ Ó Ö ºÙ Ñ º Ö ¾ ÖÓ ºÙ Ñ º Ö ÙÑ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾

ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ½¼½ º½ ÊÙ Ò Å Ð ÓÖ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼½ º¾ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ¹ Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì ÓÖ ÓÖ ÙÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ Ë Ù ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó Ç Ñ Ò Ó Ô Ö ÙÑ Ø ÜÓ Ì

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ó Ò Ó Ø ÚÓÐÙ Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÑÔÓÖØ Ò Ó ÙÐØÓ Ö Ð Ó Ó º º º º Ê Ð Ó ÍÖ ÒØ Ê Ð Ó ÜÔ Ö Ò Ô Ö ØÙ Ð È Ó Ð Ç ÈÓ Ö Ó Ë Ñ ÓÐ ÑÓµ ÊÓ ÖØ Ë ÖÑ Ø ÛÛÛºÙÖ ÒØ Ö Ð ÓÒºÓÑ ½¼ Ú Ö ÖÓ ¾¼½ ÌÖ Ò Ö Ó ÌÖ Ù Ó ÖÐÓ Ä Ø Ë ÐÚ ÖÐÓ Ñ Ö Ò Ð Ø ÐÚ Ñ ÐºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒ Ó ½ ¾ È Ð ØÖ ¾ ¾º½ ÈÓÖÕÙ Ö Ú

Leia mais

Ú Ð Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ö Ø Ö Ø ÒÓ Ê ÓÒ Ñ ÒØÓ È Ð ÚÖ Å ÒÙ Ö Ø ÂÓ ÂÓ Ñ Ö ÇÐ Ú Ö Â Ò ÓÖ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÍÒ Ú Ö ¹ Ö Ð ÑÔ Ò Ö Ò ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó ÓÑ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º Ø Ó ÙÒ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ö Î Ú ÓÑ Ê Ø Ö ÒÓ Ö Ò È ÙÐ ÓÕÙ ÛÛÛº Ñ ÒØ Ò Ø Ú ºÒ غ Ö Ö Ð ¼½ ËÙÑ Ö Ó ½ Ì Ò ÙÐ Ò Ö Ú Ú ½ ½º½ ÖÑ Ò Ó Ñ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ Ù Ó

Leia mais

¾¾½ ÔÖ ÒØ Ó Ó ËÓ ØÛ Ö Ù ÓÒ Ð Î Ø¾½ Å Ò ÈÖ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø Ù Ø ÓÒ Ð ËÓ ØÛ Ö Î Ø¾½ Å Ò µ Ï ÐØÓÒ Èº Ë ÐÚ Ð Åº º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Ð ØÓÒ º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ ÁÚÓÑ Ö Ö ØÓ ËÓ Ö Ó Ó º Ⱥ ˺ Ë ÐÚ Û ÐØÓÒÔ ÙÓкÓѺ Ö» Ì»Í È ½¼ ¹ ¼

Leia mais

ÓÑÔÖ Ò Ó Ì ÖÑÓ ÒØ Ó ÒÓ ÙÖ Ó Ò ÍÒ Ö Ø Ò Ò ÒØ ÛÓÖ Ò Ò ÓÙÖ µ Å Ö Ë Ð Ø Ëº º È Ò ÖÓ Ä Ø Å Ö ÂÓ º Å ÖÕÙ ÐÑ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ò Ì ÒÓÐÓ ÍÒ Ú Ö Ó Ñ Ö ¼¼ ¹ ½ Ó Ñ Ö ÈÓÖØÙ Ð Ê Ó Ñ ½ Å Ó ¾¼¼½º ØÓ Ñ ¼ ÇÙØÙ ÖÓ ¾¼¼½º Æ Ø

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½¾½ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð ½¾ ½¾½º½Ç Ç ÒØ ÒÓ ÈÖ Ñ ÖÓ Ë ÙÐÓ ÔÓ Ö ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½¾½º¾Ç ÈÓÚÓ ÂÙ Ù º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ½¾½ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð ½¾ ½¾½º½Ç Ç ÒØ ÒÓ ÈÖ Ñ ÖÓ Ë ÙÐÓ ÔÓ Ö ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ½¾½º¾Ç ÈÓÚÓ ÂÙ Ù º º º º º º º º º º º Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾½ ¹ ÔÓ ÙØÓ¹ÇÙØÓÖ Å Ð Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ½ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ¾ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ» º ¾ ÁÒØ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ

ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ Ø Ó ÀÓÖØ Ð Ò Å Ò Æ ØÙÖ Ð Ð ÓÒ Ð Ò Ð Ëº º Ó Ö Ñ ËÙÑ Ö Ó ½ ÓÑ Ö ÖÒ Ò Ó Ò ØÙÖ Ð Ô Ö Ó ÓÖÔÓ ÙÑ ÒÓ ½ ½º½ Ç Ô Ð Ö ÙÑ ÒÓ Ö Ø ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ ÖÒ Ò Ó ÒÙØÖ Ø Ú

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø Å Ö Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Æ Ò Ó Ñ ÌÓÜ

ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø Å Ö Ø Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º¾ Æ Ò Ó Ñ ÌÓÜ Ê ÚÓÐÙ Ó ÒØ ÒÚ Ð Ñ ÒØÓ ½ ¹ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ÍÑ ÈÖÓ Ö Ñ Ê Ð Ê ÙÚ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ø Ó Ò Ö ÓÚ ÙÐ Ö ÙÑ ÒØ ËÙ Ò Ö ÒÓ Å Ð ÓÖ ËÙ Ô Å ÒØ Ð Ì ÑÓØ Ý Âº ËÑ Ø Åº º ËÙÑ Ö Ó ½ Ç Ò Ñ Ó È Ü ÈÓÖ ÓÒ Ð Ò ÓÙ ½ º½ ÊÓÐ Ø

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó Ò Ð ÖÕÙ Ø ØÙÖ Ö ¹ Ö Ò Ð Ò ÓÒ Ò ÖØ Ð ÔÐ ÙÑ Ö ØÙÖ Î ÖØÙ Ð ÙØÓÖ Ê Ö Ó Ô Ø Ò Ó Å ÖØ Ò Ë ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó Ê ÖÓ Ù Û Ò ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó

Leia mais

f : N R u n (u+v) n = u n +v n (u v) n = u n v n. (uv) n = u n v n = (v n 0 n N). n f(n). n v n

f : N R u n (u+v) n = u n +v n (u v) n = u n v n. (uv) n = u n v n = (v n 0 n N). n f(n). n v n ÔÓÒØ Ñ ÒØÓ ÐÙÐÓ ÁÁ Ô Ö Ó ÙÖ Ó ÓÕÙ Ñ Ò Ò Ö Ó Ñ ÒØ Ò Ò Ö ÓÐ À ÖÑ Ò Ð Ó ÓÖ ÇÐ Ú Ö ÂÙÒ Ó ¾¼½ ÓÒØ Ó ½ ËÙ ÆÙÑ Ö ½ ½º½ ÁÒØÖÓ ÙÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÙÐ Ò º Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÁÒØÖÓ ÙÓ Ó Ë Ø Ñ ÇÔ Ö ÓÒ Ð Ö Ö ÓÞÓ ¹ ÍÆÁ ÅÈ Å ÙÖ Ó º Å Ð ¹ ÍÆÁ ÅÈ ÄÙ º Ò ÙÐ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ Â Ò ÖÓ ¾¼¼¾ ÑÔ Ò ËÈ ¹ Ö Ð ËÙÑ Ö Ó Ä Ø ÙÖ Ä Ø Ì Ð Ú Ú

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º

ËÙÑ Ö Ó ½¾ Ç ÒÓ ÓÐ Ò ½ ½ ½¾ º½Ç ÑÓ Ë ÜØÓ ÒÓ ½¼ º ºµ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½¾ º¾Ç ÑÓ Ë Ø ÑÓ ÒÓ ½½ º ºµ º º º Ç Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½¾ ¹ Ç ÒÓ ÓÐ Ò Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ó ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Î Ó Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ½ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ¾ ½ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ» º ¾ ÁÒØ ÖÒ Ø ØØÔ»»ÛÛÛºØÖÙØ

Leia mais

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada

Notas de Aula. Introdução a Computação Gráfica. IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Notas de Aula Introdução a Computação Gráfica IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada Autores Jonas de Miranda Gomes Luiz Carlos Pacheco Rodrigues Velho Paulo Roma Cavalcanti Intituições IMPA -

Leia mais

È Æ Á Á ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Í È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ½¾ ½ º ¼º¼¼ ½ ¼ ½ º ¼º¼¼ ¼ ½¾¼½ º½ ¼º¼¼ ¾ º ¼º¼½ ½¼½ º ¼º¼½ º ¼º¼½ ¾

È Æ Á Á ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Í È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ½¾ ½ º ¼º¼¼ ½ ¼ ½ º ¼º¼¼ ¼ ½¾¼½ º½ ¼º¼¼ ¾ º ¼º¼½ ½¼½ º ¼º¼½ º ¼º¼½ ¾ È Æ Á  ÓÑÙÒ Ó ÈÎÅ ÓÑ Ì È Ò Ñ ÕÙ Ò Á Å Æ ÙÑ ÖÓ Ê Ê Ï ÁÆ ÝØ Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë Ë Ý» Ë ½ ¾ º ¼º¼½ ¼ º ¼º¼½ ¾ º ¼º¼½¾ ¾ ¾½¼¾º ¼º¼ ¾ ¾ ½¾º ¼º¼ ½ º ¼º¼¾ ¾¼ º ¼º¼ ½ º ¼º¼ ¾ ½ ¾º¼ ¼º¼ ¾ ½¾ ¼º ¼º½ ¾½ ¼ º ¼º½ º ¼º½¾

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ¾ ÈÖ Ø Ø Ù Û ½½ ¾º½ Ç ÕÙ Ô Ñ ÒØÓ Ó ÔÖÓØÓÓÐÓ Ù Û º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ ¾º¾ Ø Ù Û ØÖ Ò Ó ½ µ º º º º º º º º º Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ¾ ¹ ÈÖ Ø Ø Ù Û Ó Ò ÙÖ Ø Ú Ø Ù Û Ê ¹ Ø Ó ÓÑ Ö Ø Ó È ÖØ Ö Ó Ä ÚÖÓ Ð ØÖ ÓÒ Ó ÇÖ Ò Ð Ù ÈÖ Ø Ó ÙÖ Æ ØÙÖ Ð Ó Ò Ö ÔÖ Ø» Ù ÈÖ Ø Ó¹ ¹Ê Ø ºÔ µ Ó ¹ Å Ö Ó ¾¼½½ ÛÛÛº ÙÖ Ó Ò ÖºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ¾

Leia mais

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR

WUDS QRWLILHU VFULSWV. *HUHQWH LQWHUPHGLiULR ÍÑ ÒØ ËÆÅÈ Ô Ö Ø Ó ÁÒØÖÙ Ó Ò ÅÓÒ ØÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ó ÈÖÓØÓÓÐÓ Ö Å Ò ØØ ½ ÄÙ ÒÓ Ô ÖÝ ¾ Ä Ò Ì ÖÓÙÓ ½ ½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Ö Ò Ó ËÙÐ ÁÒ Ø ØÙØÓ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÒØÓ ÓÒ ÐÚ ¼¼ ¹ ÖÓÒÓÑ ¹ È ½ ½¹ ¼ ¹ ÈÓÖØÓ Ð Ö Ö Ð ¾ ÍÒ Ú Ö

Leia mais

0xFFF... sistema operacional. (b)

0xFFF... sistema operacional. (b) Ô ØÙÐÓ Ö ÒÑ ÒØÓ Å Ñ Ö Å Ñ Ö ÙÑ Ö ÙÖ Ó ÑÔÓÖØ ÒØ ÕÙ Ú Ö ÙÓ Ñ ÒØ Ö Ò Óº ÒÕÙ ÒØÓ Ô ÖÑ Þ Ò Ñ ÒØÓ Ó ÓÑÔÙØÓÖ Ú Ñ Ö Ò Ó ÓÒØ ÒÙ Ñ ÒØ ÓÑÔÐ Ü ¹ Ó Ó ØÛ Ö Ö Ø ÐÚ Þ Ø Ü ÑÓÖ º Ô ÖØ Ó Ø Ñ ÓÔ ÖÓÒ Ð ÕÙ Ö Ò Ñ Ñ Ö Ñ Ö Ò ÓÖ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÖØ Ó ÔÖ Ï Æ Ê ÅÇÊÇ ÁÇ Á Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê ÇÊ ÆÁ Ç Ê Ë Ë ÆËÇÊ Ë Ë Å ÁÇ ÇÅ ËÇÊÎ ÇÍÊÇ Å Î Ä ÇÆÌÊÇÄ ÆËÁ ÐÓ ÀÓÖ ÞÓÒØ ¼ Ñ ÖÓ ¾¼¼ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Å Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØÓ Ò Ü Ø ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò ÓÑÔÙØ Ó Å ÌÇ ÇË ÁÆÌ Ê ÇË È Ê

Leia mais

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ

ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò ð Ù Ó Úð Ó Ó Á Ç Ó ÓÖ ÓÒØ ØÖ Ò ÓÖÑ Ó Ò Ð Ò ÐÓ Ó ÔØ Ó Ñ Ö µ Ñ Ò Ð Ø Ð ÑÓ Ó Õ ÌÎ Ø Ð ÁÒØ Ö Ø Ú Ôð ØÙÐÓ ¾ Ó ô è Ó ÓÒØ ÈÖÓ º Ð Ô À ÒÖ ÕÙ Å Ê æ Ä ÓÖ Ø ðóö Ó ÅÙÐØ Ñð Ò Ñ ô è Ó Ê ÓÑÙÒ ô èó ̻ʠæ ÍÒ È ØÖ ðóôóð ÁÒØÖÓ Ùô è Ó Á ÒØ Ö Ñ ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ó Ò Ú Ñ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÙÑ ÓÒØ Á È Ö ÌÎ Ø Ð Ò

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö

ËÙÑ Ö Ó ½ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ½ ½º½ ÍÒ ÔÓÙÓ Ñ ÒÙØÓ ÕÙ ÔÓ Ñ ØÓÖÒ Ö ÙÑ Ú ÒØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º¾ Ê Þ Ó Ô Ö Ü Ö ØÓÑ Ö ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ ½ ¹ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ¹ ÅÙ ØÓ Å Ð ÓÑ Ö Ó ÕÙ È Ö Ö ÓÑÓ ÈÓÖ ÉÙ È Ö Ö ÌÓÑ Ö Å Ñ ÒØÓ È ÕÙ ØÖ Ó Ó Ö Ú Ø ØÙ Ð Þ ¾¼¼ È Ø Ö Êº Ö Ò Åº º Ú Ó Ò È º º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ ½ Ä ÚÖÓ ÖÓ È ÕÙ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ½º½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ Ò Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ Ç Ò Ó Ú Ò ÓÒØÖ

ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ½º½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ Ò Ð Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º½ Ç Ò Ó Ú Ò ÓÒØÖ Ê Ó Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Æ Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ Ä Åº Ë Ò ÓÑ Ø Ó Ò Ð Ö Ð Ù ÓÐÐÙ ÊÓ Ö Ó Ä Ñ Ç ÕÙ ÚÓ ÔÖ Ö Ó ÓÚ ÖÒÓ ÓÑ Ø ÃÐ Ù Ö º È Ö ÓÑ Ø Ó ÂÙÐ Ó Ë Ú ÖÓ ÄÙ º ÒØ Ð ËÙÑ Ö Ó ½ Î Ò ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ Ò Ñ ØÙ Ó ÕÙ Ö ÐÙÞ ÓÙÖÓ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ ¾ ½º½ Ù ÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÈÖÓÔÓ Ø Ù Ó ÒØ Ö Ð º º º

ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ ¾ ½º½ Ù ÓÒ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÈÖÓÔÓ Ø Ù Ó ÒØ Ö Ð º º º Ù Ó ÁÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á ËÖ ÙÖÓ Ò Óµ Ù Ó ËØ Ò Ö ÊÙ ÓÐ ËØ Ò Öµ Å ØÓ Ó ÅÓÒØ ÓÖ Å Ö ÅÓÒØ ÓÖ µ ÓÐ ÈÓÒØ ÂÓ È Óµ Ù Ø ÓÒ ÓÚ Ð ËÙ Ø ÒØ Ð µ ÁÒ Øº º ÈÓØ Ò Ð ÀÙÑ ÒÓ ¹ Á ÈÀ Ð ÒÒ ÓÑ Òµ ËÙÑ Ö Ó ½ Ù Ó ÒØ Ö Ð ÍÖ ÒØ ¹ Á µ

Leia mais

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA FACULDADE DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA OCA-MAC: PROTOCOLO DE CONTROLE DE ACESSO AO MEIO COM AGREGAÇÃO OPORTUNISTA DE CANAL LARISSA MARINHO EGLEM DE OLIVEIRA

Leia mais

Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ð Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å

Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ð Ó ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ä Ç Ë ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ È Ë¹ Ê Í Ç Å ËÁ Å Ì ÊÁ ÇÆ ÆË ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø Ö Ó ÓÒØ Ò Ó ÓÖÑ Ù Ò ÒÓ È Ø º Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ Å ¾¼½¼ Ê Ð ÊÓ Ë ÐÚ ÅÓ Ó Ö ÓÒ ÒØ Ñ ÐÑ Ö Ø Ð ÕÙ Ó ÓÐ Ø

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó Ê ÙÐ Ó Ò Ö ÔÖÓ ÙÞ Ò ÙÒ Ñ ÖÓ Ö Ó Î È Ö ÔÖ Ò Ö Ø Ö Ù Ó Ø Ñ¹ ÔÖ Ñ ÖÓ ÔÖ Ò Ö Ð Ö Å Ð ÂÓÖ Ò ÍÒ Ú Ö Ú ÖÓ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö Å Ò ¾¼½ Ì Ó Ð Ô È Ö Ö Ó Ò Ó

Leia mais

ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ Ç ÁÆËÌÁÌÍÌÇ Ä ÊÌÇ ÄÍÁ Ç

ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ Ç ÁÆËÌÁÌÍÌÇ Ä ÊÌÇ ÄÍÁ Ç COPPE/UFRJ ÈÄÁ Ë Å Ç Á Á Ç ËÁÆ ÁË Ç Ë Å ÆÌÇ ÈÊÇ ÁÅ Ç È Ê Ë ÅÍÄÌÁ Ë Ä Ë Ç Á Á Ç ÁËÌÊÁ Í Ä ÌÊÇ Ê ÁÇ Ê Å Ø Ø Ä Ñ Ð Ó Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÇÈÈ ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó

Leia mais

Roteador. subrede de comunicação. canal

Roteador. subrede de comunicação. canal Ê Ë ÇÅÈÍÌ ÇÊ Ë ÅÇ ÄÇ ÇËÁ Ð Ö Ö ÓÞÓ Å ÙÖ Ó º Å Ð Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ò Ö ÓÑÔÙØ Ó ÙØÓÑ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð ÙÐ Ò Ò Ö Ð ØÖ ÓÑÔÙØ Ó ÍÒ Ú Ö Ø Ù Ð ÑÔ Ò ¾¼¼¾ ½ ¹¾¼¼¾»»ÍÆÁ ÅÈ Ô ØÙÐÓ ½ ÁÆÌÊÇ Í Ç ½º½ ÓÒ ØÓ Ó Ò Ö ÑÓ Ê ÓÑÔÙØ ÓÖ ÓÑÓ

Leia mais

Elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação da UNESP - Ilha Solteira.

Elaborada pela Seção Técnica de Aquisição e Tratamento da Informação Serviço Técnico de Biblioteca e Documentação da UNESP - Ilha Solteira. ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ Ö Ø Ö Þ Ó Ð Ø ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ò ÙÐØÖ ¹ ÓÑ Ö Ò ÙÖ Ë Ö Ó ÄÙ Þ ËÓÙ Æ Þ Ö Ó ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº Ê Ö Ó ÌÓ Ó À ÙØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ ÙÐ Ò Ò¹ Ö ¹ ÍÆ ËÈ ¹ ÑÔÙ ÁÐ ËÓÐØ Ö Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å

Leia mais

d = h 2 +2rh, (x 1 x 2 ) 2 +(y 1 y 2 ) 2 º

d = h 2 +2rh, (x 1 x 2 ) 2 +(y 1 y 2 ) 2 º Ä Ø Ö Ð Ü Ö Ó ÈÖÓ º ÂÓÓ º ÇÐ Ú Ö ½ Ü Ö Ó ÕÙ Ò ½º¼ Ö Ú ÓÑÔ Ð Ü ÙØ Ó ÔÖÓ Ö Ñ ÓÑ ºº ÒÓØ Ó ÓÑ Ò Ó Ù Ó Ô Ö ÓÑÔ ¹ Ð Ö Ü ÙØ Öº Ñ Ù ÒØÖÓ ÙÞ Ô ÕÙ ÒÓ ÖÖÓ Ñ Ù ÔÖÓ Ö Ñ ÙÑ Ú Þ µ Ú Ñ Ò Ò ÕÙ Ó ÒÓ ÔÖÓ Ó ÓÑÔ Ð Óº ½º½ Ö

Leia mais

P m = a 0 +a 1 x+...+a m x m, y i P m (x i ) 2, ½µ. Ha = b, N min a0,...,a n. i=0

P m = a 0 +a 1 x+...+a m x m, y i P m (x i ) 2, ½µ. Ha = b, N min a0,...,a n. i=0 Å Ò ÑÓ ÕÙ Ö Ó Ö ØÓ ¹ ÖÓØ ÖÓ ÙÐ Ù Ö Ó º Ó Ø ÍÒ Úº ËÓ È ÙÐÓ Å Ý ¾¼½ ØÖ Ø ÊÓØ ÖÓ ÙÐ Ô Ö ÓÖ Ó Ö Ñ Ò ÑÓ ÕÙ Ö Ó Ö ØÓ ÓÒØ ÒÙÓ Ò¹ ÐÙ Ò Ó ÔÓÐ ÒÓÑ Ó ÓÖØÓ ÓÒ º ÈÖ Ñ Ö ÙÐ ¾ ½ Ç ÔÖÓ Ð Ñ ÓÒ Ö Ò Ó Ò Ó (x i,y i ) Ô Ö

Leia mais

ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ë ÆÌ Ì ÊÁÆ È ÊÌ Å ÆÌÇ ÍÌÇÅ Ç ËÁËÌ Å Ë Å Ö ÐÓ Ì Ü Ö ÈÄÇÊ Æ Ç Ç ÍËÇ ÁËÌÁÆ ÍÁ ÇÊ Ë ÍÌ Å ÌÇË ÁÆÁÌÇË ËÌ Æ Á ÇË Æ Ì ÇÊÁ Ç ÇÆÌÊÇÄ ËÍÈ ÊÎÁË ÊÁÇ ËÁËÌ Å Ë Î ÆÌÇË ÁË Ê ÌÇË ÐÓÖ Ò ÔÓÐ ¾¼½ Å Ö ÐÓ Ì Ü Ö

Leia mais

cosx e x x 2 2! x 3 3!

cosx e x x 2 2! x 3 3! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð d cos d sen d d d d e d d sen d d d d cos d d d d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n d d d d d d Å ÖÓ º Ⱥ Ö Ð ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ

Leia mais

ÍÑ Ë Ø Ñ ÌÙØÓÖ ÅÙÐØ ¹ ÒØ ÒÓ ÓÑ Ò Ó Ê È ØÖ Ù Ø ÚÓ Å Ò ÖØ Ó Ù Ñ Ø ÓÓÖ Ò Ó Ó ÙÖ Ó È ¹ Ö ÙÓ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ¹ ÑÔÙ ÁÁ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ò Ö Ó Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ö Ù Å ØÖ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø º ýö ÓÒ ÒØÖ Ó Ê È ØÖ

Leia mais

metros

metros ½ ½ ýä ÍÄÇ Ç Á ÆÇ Ê ËÁÄ ÓÖ Ñ Ö Ó ÑÓ ÐÓ ÓÒ ÙÐ Ó Ó Ð ÙØ Ð Þ Ò Ó Ø Ò Ö ÑÓÚ Ö¹ ÐÙÐ Ö¹ Ö ÔÓÖ Ë Ó º µ Ñ ÓÒ ÙÒØÓ ÓÑ ÑÓ Ó Ø Ö ØÓÒ Ú Ò ÇÐÐ Ú Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ì Ë Ó º º¾µ Î Ò ÃÐ Ù Ö ½ µ ÒÓ Ó Ó ÐÙÐÓ ÔÓÖ Ñ Ó

Leia mais

1 x x p1 1 x x p x 1n... x pn. exp β i0 + [P (G k x i )] Y ki. Y ki ln[p (G k x i )]

1 x x p1 1 x x p x 1n... x pn. exp β i0 + [P (G k x i )] Y ki. Y ki ln[p (G k x i )] ÍÑ ÈÙ Ð Ó ËÓ Ö Ð Ö Å Ø Ñ Ø ÔÐ ÓÑÔÙØ ÓÒ Ðº Ò Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ ÈÖ Ò Ô ÔÐ Ø Ñ Ó È ÖÑ ØÖÓ ÒÓ ÅÓ ÐÓ Ê Ö Ó ÄÓ Ø ÉÙ Ö Ø Ó Áº Æ ÊÍËÃÁ¹ ÍÁÅ Ê Ë ½ Å Ì ¹ Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ñ Ó Å Ø Ñ ¹ Ø ÍÌ ÈÊ ¹ ÍÒ Ú Ö Ì ÒÓÐ Ö Ð Ó È Ö Ò ÊÙ Ë Ø

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÒØÓÜ Ó Ì Ö Ô ÆÙØÖ ÓÒ Ð Ó ÓÙØÓÖ Å Ü Ö ÓÒ È ÖÓ Å ÖØ Ò Ë Ñ Ó ÔÑ ºØ Ö Ô Ö ÓÒ Ñ ÐºÓÑ Ä Ó ¹ ÈÓÖØÙ Ð Ø Ö Ô Ö ÓÒºÛÓÖ ÔÖ ºÓÑ ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ½ ¾ Ì Ö Ô Ö ÓÒ ÒÙØÖ Ó ÒØÓÜ Ó ¾ ¾º½ ÆÙØÖ Ó Ø Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º

Leia mais

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ

¾ ÁÈ Ì ÄÇ Ç Æ ÈÍ ÄÁ Ç Â Ñ Ò Ê Ð ÙØ ÖÖ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓ¹ Ö ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò» ÔÓÖ Ê Ð ÙØ ÖÖ Â Ñ Òº ËÓ Ä ÓÔÓÐ Ó Ò Ü Ø Ì ÒÓÐÓ ÍÆÁËÁÆÇ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ç Î Ä Ç ÊÁÇ ÇË ËÁÆÇË Á Æ Á Ë Ì Ë Ì ÆÇÄ Á Ë ÍÊËÇ È Ë¹ Ê Í Ç Å ÇÅÈÍÌ Ç ÈÄÁ ÍØ Ð Þ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó ÓÖ Ò Ç Ø ÒÓ Ö ØÓÖ ÄÓ Ô Ö Ó Ê ØÖÓ ÁÑ Ò ÔÓÖ Ê Ä ÍÌ ÊÊ Ë Â Å Æ ÖØ Ó Ù Ñ Ø Ú Ð Ó ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ð Ô Ö Ó

Leia mais

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2!

senhx cosx e x coshx x 3 3! x 2 2! ÙÖ Ó ÐÙÐÓ ÍÑ Î Ö Ú Ð senh d cos d d d d d d d d d sen e sen d d d d d d d d cos cosh d d d d d d d d d d!!! 3 3! n n! d d d d d d d d d d d d d d d d d log!!! 3 3! 4 ( ) n n! n+ d d d d d d Å ÖÓ ÙÖ Ð Ó

Leia mais

¾¼¼ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ÈÖ Ò Ö Ð Ì Ö Ó ¼¹ÈÖ Î ÖÑ Ð Ê Ó Â Ò ÖÓ¹ÊÂ È ¾¾¾ ¼¹¾ ¼ Ø Ü ÑÔÐ Ö ÔÖÓÔÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö ÕÙ ÔÓ Ö ÒÐÙ ¹ÐÓ Ñ Ó ÖÑ Þ

¾¼¼ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ÈÖ Ò Ö Ð Ì Ö Ó ¼¹ÈÖ Î ÖÑ Ð Ê Ó Â Ò ÖÓ¹ÊÂ È ¾¾¾ ¼¹¾ ¼ Ø Ü ÑÔÐ Ö ÔÖÓÔÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö ÕÙ ÔÓ Ö ÒÐÙ ¹ÐÓ Ñ Ó ÖÑ Þ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ÅÁÄÁÌ Ê Æ ÆÀ ÊÁ ½ Ç Ì Æ ÍËÌ ÎÇ ÄÁÅ ÄÇËË ËÁËÌ Å Ê Ç È ÇÌ Ë ÈÌÁ ÇË ÇÅ ÁËÌÊÁ ÍÁ Ë ÇÍ È Ê Ë ËÁÆ ÁË Á ÁÌ ÁË Ê Ì ÁË Æǹ Ê Ì ÁË ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÙÖ Ó Å ØÖ Ó Ñ Ò Ò Ö Ð ØÖ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Å Ð Ø Ö Ò Ò Ö

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ¼ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ½ ¼º½ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼º½º½ ÓÒØÖ Ô º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ¼ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ½ ¼º½ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¼º½º½ ÓÒØÖ Ô º º º º º º º º ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ ¼ ¹ ÈÖ Ð Ñ Ò Ö ÓÑÓ ÈÓÖ ÉÙ È Ö Ö ÌÓÑ Ö Å Ñ ÒØÓ È ÕÙ ØÖ Ó Ó Ö Ú Ø ØÙ Ð Þ ¾¼¼ È Ø Ö Êº Ö Ò Åº º Ú Ó Ò È º º Î Ø Ð ÚÖÓ Ñ Ò Ð ¹ÔÓÖØÙ Ù ½ ½ Ä ÚÖÓ ÖÓ È ÕÙ ØÖ ÔÓ Ö Ó ÈÖÓ Ð Ñ º ËÙÑ Ö Ó

Leia mais

Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ñ Å Ó ¾¼½ È ÙÐÓ Ë Ö Ó Ë

Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ñ Å Ó ¾¼½ È ÙÐÓ Ë Ö Ó Ë Å ÌÇ Ç ÈÊÇ ÍÊ Å Ê Å ÄÀÇÊ Ç ÍÅ ÈÊÇÈÇËÌ È Ê ËÌÁÅ Ç ÇË È ÊþÅ ÌÊÇË Ç ÅÇ ÄÇ Ê ÃÀÅ ÌÇÎ ÎÊÍ ÀÍÄ º ÓÐ Ú Ö ÖÒ Ò Ë ÐÚ ÖØ Ó Å ØÖ Ó Ù Ñ Ø Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ ÅÓ Ð Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ê ÓÒ Ð Ó ÆÓÖÓ Ø Ó Ø Ó Ó Ê Ó Ö Ò

Leia mais

Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ø ØÙÓ Å ØÖ Ñ ÓÒÓÑ º ÑÔ

Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ø ØÙÓ Å ØÖ Ñ ÓÒÓÑ º ÑÔ Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ËÓ È ÙÓ ¾¼½ Ò Ö ÓÒ À ÒÖ ÕÙ È Ú Ì Ü Ö ÇØ Ñ Þ Ó Ú Ò Ñ ØÓ Ö Ó Ñ ØÖ Ø ÓÒ ¹ ÓÖØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÓÒÓ¹ Ñ ËÓ È ÙÓ ÙÒ Ó Ø Ó Î Ö¹ ÓÑÓ Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ

Leia mais

ÙÖ Ó ýð Ö Ä Ò Ö v u + v v u + v u v u + v u u v u + v u v u + v u u u v u + v u v u + v v u + v Ô Ó ÙØÓÖ Þ Ñ Ú Ò ÚÙÐ Ù ÒÓ Ó ØÖ Ð Ó ÙÖ Ó ýð Ö Ä Ò Ö ÈÖ Ñ Ö Ó Å ÖÓ º Ⱥ Ö Ð È ÁÒ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ ÈÖÓ º ÁÅ ¹ Í

Leia mais

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º

ü ÁÖÓÒ Ñ Ò Ñ ÕÙ Ö Ô ÐÓ Ò ÒØ ÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ó Ö Ò Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÑÓÑ ÒØÓ Ñ Ò Ú º Ó Å Ö ÐÓ Ñ Ù Ñ Ó ÔÓ Óº Ö Ó Ù ØÓ Ó Ó Ô Ð ÒÓ ÓÒ ¹ÐÓ º ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ Å Ö ÓÐ Ñ Ö Ó ÐÙÐ Ö Ò Ð Ù ËÓ Ö È Ö Ö ÖØ Ó Ö Ð Þ Ó ÓÖ ÒØ Ó Ó ÔÖÓ ÓÖ Öº Å ÖÓ º Ⱥ Á ÖØ ÔÖ Ò¹ Ø Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ Í Ê Ë Ñ ÔÖ Ò Ñ ÒØÓ Ô Ö Ð Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ ÙÓÖ Ø Ó Ù Ù Ò

ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º¾ ÙÓÖ Ø Ó Ù Ù Ò ÐÙÓÖ Ø Ó Ë Ø Ñ Å ÓÖ Ö Ù ÒØ Ó Ë ÙÐÓ ÖÒÓÐ Ó Îº Ó Ø Å Ð Ò ÆÙØÖ ÓÒ Ð ÔÖ ÒØ Ó ÇÖ Ò Ð ½ ½ ÔÖ ÒØ Ó º º º»Ú Ø Ð» ÙÓÖ» ÙÓÖ¹Ùѹ Ò ÒÓºÔÔØ º ËÙÑ Ö Ó ½ ÁÒØÖÓ Ù Ó ÓÐÙ Ó Ö Ñ ÒØÓ ¾ ½º½ ÀÓÑ Ò Ò º º º º º º º º º º º º

Leia mais

Î ÄÁ Ç Ç Ë ÅÈ ÆÀÇ ÆÌ Ë Å Î ÁË ÆÇ Ê Æ Á Å ÆÌÇ Ê Ë Å Ö ÐÓ ÓÒ ÐÚ ÊÙ Ò Ø Ò Ì Ë ËÍ Å ÌÁ Ç ÇÊÈÇ Ç ÆÌ ÇÇÊ Æ Ç ÇË ÈÊÇ Ê Å Ë È Ë¹ Ê Í Ç Æ ÆÀ ÊÁ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Â Æ ÁÊÇ ÇÅÇ È ÊÌ ÇË Ê ÉÍÁËÁÌÇË Æ ËËýÊÁÇË È Ê Ç

Leia mais

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight

Retirado de PhD Comi s (www.phd omi s. om ). I wil l b e hasing a starlight Until the end of my life Muse Starlight ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Å Ö ÐÓ Ä Ñ Ä Ð ÖÖ Ö Ê Ì ÊÁ Ç ËÁ ǹÉÍ ÅÁ Æ ÍÄÇË ÈÄ Æ ÌýÊÁ Æ ¼ ÌÊ Î Ë Å È Å ÆÌÇ ËÈ ÌÊÇË ÈÁ Ç ÖØ Ó Å ØÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ ØÖÓÒÓÑ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð Ó Ê Ó Â Ò ÖÓ ÒØÖÓ Ò Å Ø Ñ Ø Æ ØÙÖ Þ Ç ÖÚ Ø Ö Ó Ó Î ÐÓÒ Ó Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα ¾¼½¼ Ä Ø ÙØÖ ÖÖ Ö Ê Ä Ç Á ¹ ÌÁÎÁ Å ËÌÊ Ä Ë ÌÁÈÇ ËÇÄ Ê È ÊÌÁÊ ÄÁÆÀ Àα

Leia mais

½½ ÓÑÓ Æ Ó Ö Ú Ö ËÓ Ö À Ø ÓÖ ¹ ÙÑ Å Ò ØÓ À ØÓÖ Ó Ö Ó ÀÓÛ ÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ ÛÖ Ø ÓÙØ Ø ØÓÖÝ Ó Ô Ý ¹ ØÓÖ Ó Ö Ô Ð Ñ Ò ØÓµ ÖÑ ÖØ Ò ºÙÒ ÑÔº Öº ÖÙÔÓ À Ø ÓÖ Ì ÓÖ Ò Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Ê Ó Ó Ñ Ó ÖÓÒÓÐÓ ÁÒ Ø ØÙØÓ Ð Ï Ø Ò ÍÆÁ ÅÈ

Leia mais

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ

ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Å ØÖ Ñ Ò Ò Ö Å Ò Ì Ù Ñ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó ÒØ ÅÁÆÁËÌ ÊÁÇ Í Ç ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç ÊÁÇ Ê Æ Ç ËÍÄ ÈÊÇ Ê Å È Ë¹ Ê Í Ç Å Æ ÆÀ ÊÁ Å þæá ÇÌÁÅÁ Ç ÌÇÈÇÄ Á Å ÆÁËÅÇË Ä Î ÁË ÇÅ ÇÆÌÊÇÄ Ì ÆËÇ Åý ÁÅ ÇÆËÁ Ê Æ Ç ÆÇ ÄÁÆ ÊÁ Ë ÇÅ ÌÊÁ Å Ì ÊÁ Ä ÔÓÖ Ò Ð Å Ð Ö Ø Ä ÓÒ Ì Ô Ö Ó

Leia mais

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼ º½ ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Àʵ ÁÒØ ÖÒ ÓÒ Ð º º º º º º º ½¼ º¾ Ö Ø ÓÖ Ó ÀÊ Ñ Ú Ö Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º È ÕÙ ØÖ Å Ø Ö Ð Ø µ ÙÑ ÁÒ Ù ØÖ ÅÓÖØ Å ÒØ Ðµ ¹ ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ËÙÔÐ Ñ ÒØÓ Ó ÓÙÑ ÒØ Ö Ó ÔÖ ÒØ Ó Ô Ð ÓÑ Ó Ó Ó Ô Ö Ó Ö ØÓ ÀÙÑ ÒÓ Ø Þ Ò ÓÑÑ ÓÒ ÓÒ ÀÙÑ Ò Ê Ø µ ÀÊ ÛÛÛº ÖºÓÖ ËÙÑ Ö Ó ÁÒ ÓÖÑ Ó Ô Ö ÓÒØ ØÓ ½¼

Leia mais

Formulário. FEP2196 Física para Engenharia II Prova P3 04/12/2008. Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:...

Formulário. FEP2196 Física para Engenharia II Prova P3 04/12/2008. Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:... FEP196 Física para Engenharia II Prova P 04/1/008 Nome:... N o USP:... Assinatura:... Turma/Professor:... Observações: A prova tem duração de horas. Não é permitido o uso de calculadora. Preencha de forma

Leia mais

ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÐÓ ÓÑÓ

ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÐÓ ÓÑÓ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä ÄÇ Ë ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ Ô ØÖÓ Ô ÓÑÔÓ ØÓ ÓÖ Ò Ó ÓÑ ØÖ Ò Ö Ò Ö ÒØÖ ÑÓÐ ÙÐ Öº Å ¾¼½¾ ÅÇÆÁ ÄÄ Æ ÈÁÊ Ë ÅÇÆÌ ÁÊÇ ØÓ Ø ÖÑ Ó ÔÓÐ Ö ÓÐÚ ÒØ Ó Ö ÔÖÓÔÖ

Leia mais

¾ Ê Ú Ø Ö Ð Ö Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ¾ ÂÙÒ Ó ¾¼¼½ Ç Å ØÓ Ó ÒØ Ø Ù ÓÒØÖÓÚ Ö Ì ÑÝØ Ó Ø ÒØ Ø Ò Ø Ö ÓÒØÖÓÚ Ö ÊÓ Ö Ó ÅÓÙÖ ÖÓ Ö Ó Ö Þ ÔÑ ÐºÓѺ Öµ ÂÓ Ó Ø Ø Ö Ò ÐÐ Ò ÐÐ Ù Ö º Öµ ÁÒ Ø ØÙØÓ Í ÊÂ Ê Ó Ñ ¾»¼»¾¼¼¼º Å ÒÙ Ö

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾ ÒÓº ÅÖÓ ¾¼¼ ËÑÙÐÓ Ò ÐØÖÓÒ ÔÖ Ö Ø ÍÒÑÒ ÓÒ ÑÒ ÓÒ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÐØÖÓÒ Ò ØÝ ÓÖ ÓÒ ÑÒ ÓÒÐ Ò ØÛÓ ÑÒ ÓÒÐ ÖÝ ØÐ ÈÐÒÓ ÐØÓÖÖ ÎÐÑÖ Ð ¾ ÏÐØÖ ÐÙÖ ÞÚÓ ÂÙÒÓÖ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÖ ØÐÓÖ ººÐºÙÒ ÔºÖµ ÔÖØÑÒØÓ ÁÒ

Leia mais

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º

ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½º½ Ã Ò Ï ÐÖ Ö Ó Ö Ù Ø Ú Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÞÓ º º º º º Ì ÓÖ ÔÖ ÒÞ Ñ ¹ È ÓÐÓ ÔÖ ÒÞ Ñ ÒÓ Ö ÙÑ ÒÓ ÔÖ ÒÞ Ñ Ò Ñ ÒØ Ú Ú Ô ØÓ Ó Ñ Ø ÑØ Ó ÓÑÔÙØÓÒ ÔÖ ÒÞ Ñ ÍÑ Ò ÓÕÙ ÑÙÐØ ÔÐ Ò Ö ËÙÑÖ Ó È ÓÐÓ º½ Ä ÚÖÓ È ÓÐÓ ÁÒØÖ Ð º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

AB BA ABC CBA A(B + C) B = B =

AB BA ABC CBA A(B + C) B = B = ÁÒ Ø ØÙØÓ ÍÒ Ú Ö Ø Ö Ó Ä Ó Ô ÖØ Ñ ÒØÓ Å Ø Ñ Ø Ü Ö Ó ýð Ö Ä Ò Ö ÂÓÓ Ó Ø Ë Ö Ó Å Ò À Ð Ò ËÓ Ö ½ Å ØÖ Þ ÆÓØ Ó M m n ÒÓØ Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ñ ØÖ Þ Ö Ó Ø ÔÓ m nº ÉÙ Ò Ó m = n Ö ¹ Ú ÑÓ M n º ½º½ ýð Ö ÔÖÓ ÙØÓ ØÖ Ò ÔÓ

Leia mais

Sistemas de Operação Sockets

Sistemas de Operação Sockets Sistemas de Operação Sockets O que é um socket? Uma interface de comunicação entre processos que podem ou não residir na mesma máquina, mas que não precisam estar relacionados. É usado normalmente para

Leia mais

ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö

ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ Ì ÓÙØÓÖ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Ç È Ê Æý Ë ÌÇÊ Á Æ Á Ë Ì Ë ÈÊÇ Ê Å È Ë¹ Ê Í Ç Å Å Ì ÅýÌÁ ËÁ Í Ä Ë ÌÁÅ Ë ÆÌÊÇÈÁ ÅÇË Ê Å Î ÊÁ Ë ÊÁ Å ÆÆÁ Æ Ë ÌÊ Ë ÇÆÌÊÁ ÍÁ Ë Å ÆýÄÁË ÇÅ ÌÊÁ Ì Ë ÇÍÌÇÊ Ç Å ÖÓ Ì Ü Ö ÐÚ ÙÖ Ø ÈÊ Ö Ð ¾¼½ ËÁ Í Ä Ë

Leia mais

ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ËÌÊ Å Å Ì ÅýÌ

ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ Ó Ø ØÙÐÓ Å ËÌÊ Å Å Ì ÅýÌ ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÍÆÁÎ ÊËÁ Ê Ä Í ÊÄþÆ Á ÍÄ Å Ì ÅýÌÁ ¾¼½ ÊÍÆÇ Æ Ê ËÇÍ ÙÖÚ Ð ÔØ Æ Ñ ÖÓ ÓÒ ÖÙ ÒØ ÖØ Ó ÔÖ ÒØ Ó ÈÖÓ Ö Ñ È ¹ Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø ÍÒ Ú Ö Ö Ð Í ÖÐÒ ÓÑÓ Ô ÖØ Ó Ö ÕÙ ØÓ Ô Ö Ó Ø ÒÓ

Leia mais

ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ Å Ë ÄÁÆ Ê Ë ÈÇÊ È ÊÌ Ë ÇÅ Í Ë ÇÆ Ë ÆÇ ÈÄ ÆÇ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÓÒ ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº ÄÙ ÖÒ Ò

ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ Å Ë ÄÁÆ Ê Ë ÈÇÊ È ÊÌ Ë ÇÅ Í Ë ÇÆ Ë ÆÇ ÈÄ ÆÇ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÓÒ ÐÚ ÇÖ ÒØ ÓÖ ÈÖÓ º Öº ÄÙ ÖÒ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ Å Ë ÄÁÆ Ê Ë ÈÇÊ È ÊÌ Ë ÇÅ Í Ë ÇÆ Ë ÆÇ ÈÄ ÆÇ ÄÙ Þ ÖÒ Ò Ó ÓÒ ÐÚ ÁØ Ù Ú Ö ÖÓ ¾¼½ ÍÒ Ú Ö Ö Ð ÁØ Ù ÈÖÓ Ö Ñ È Ö Ù Ó Ñ Å Ø Ñ Ø Á ÄÇË ÄÁÅÁÌ Ë Å ËÁËÌ

Leia mais

ÓÑÔÙØÓ Ö ÍÑ ÈÖÓÔÓ Ø ÈÐÒÓ ÈÓÓ ÄÙÞ ÎÐÓ ÂÓÒ ÓÑ ÁÅÈ ß ÁÒ ØØÙØÓ ÅØÑØ ÈÙÖ ÔÐ ØÖ ÓÒ ØÓÖÒ ½½¼ ÊÓ ÂÒÖÓ Ê ÖÞÐ ¾¾¼¹ ¾¼º ÐÚÐÓÓÒ ÑÔºÖ Ê ÙÑÓ Æ ÖØÓ ÔÖ ÒØÑÓ ÙÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ¹ ÔÐÒ ÓÑÔÙØÓ Ö º ÑØÓÓÐÓ ÙØÐÞ ÙÒÑÒØ Ò

Leia mais

ÊÚ Ø Ö ÐÖ Ò ÒÓ ÚÓк ¾¾ ÒÓº ÞÑÖÓ ¾¼¼¼ ¾ ÁÒÚÒÓ Ó ÓÒØÓ ÉÙÒØÙÑ ÒÖ ÙÒÓ ÈÐÒ ÆÐ ÓÒ ËØÙÖØ ÔÖØÑÒØÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ËÓ ÖÐÓ ½ ¹¼ ËÓ ÖÐÓ ËÓ ÈÙÐÓ ÊÓ Ñ ¾¾ ÆÓÚÑÖÓ ¾¼¼¼º ØÓ Ñ ¾ ÞÑÖÓ ¾¼¼¼º À Ñ ÒÓ Ó ÕÙÒØÙÑ ÔÖÓÚÓÓÙ ÙÑ ÖÚÓÐÙÓ Ò Ò

Leia mais

ÀÙÖ Ø ÀÖ ÔÖ ÐÓÒÑÒØÓ Ø ØÓ ÌÖ Ñ Ë ØÑ ÓÑ ÈÖÓ ÓÖ ÀØÖÓÒÓ ÝÖ ÖÒÓ ËÓÙ ÊÓ ÖØÓ Å ØÖÓ ÙÑØ Ó ÈÖÓÖÑ È ¹ÖÙÓ Ñ ÓÑÔÙØÓ ÔÐ ÙØÓÑÓ ÍÒÚÖ ÖÐ ÐÙÑÒÒ ÓÑÓ ÖÕÙ ØÓ ÔÖÐ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖº ýö ÓÒÒØÖÓ ÇØÑÞÓ ÁÒØÐÒ ÖØк ÇÖÒØÓÖ ÄÙÞ

Leia mais

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö

ÒÖÑ ØÑ ÔØ Ö ¹ Ñ Ò ¹ ÒØ ÚÚ ÕÙ ÚÖ ÑÒÖ º Ì ÕÙÐÕÙÖ Ö ÕÙ Ð ÒØÑ Ô ÔÖØ Ò Ö ÑÒº ÑÒ ÖÑ Ö ÑÒØ Ö ÑÒÖ ÞÖ Ñ ÕÙ ÑÒØ ÒÐØ ÑÔÖØ ÒÐØ ØÖÔ ÒØ ÔÖÐÐ ÑØ ÔÖÔÖ ÔÒ ¹ ÖÒº È ÚÖ Ö ¼ È ÁÌÍÄ º Ë ÄÁË ÊÌÊÆ Ñ ÒØ Ñ ÒÖÑ ÒÖ ÑÙÐÖ ÑÒÐ٠ص Ð ÔÖ ÞÖ Á Ø ÒÖÒº ØÙ Ø ÖÖ ÔÖ ÒØÖº ËÒØ¹Ñ Ø Ò ØÒ ÕÙ Ò Ò ÑÔÖÑ Á Ø Ñ ÖÖÚÐ ÔÖ Ö Òº ÔÒ Öº ÔÖ ØÖ Ò Ö º ÑÒ Ñ Ò ÑÒØ Á Ø ÔÒ ÔÖÒÔÐÑÒØ Ñ ØÖÐ ÒØÖÖ ÕÙ ÞÑ ÕÙ ÑÐ Ø µ ÔÖ

Leia mais

Processos. Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÈÖÓ Ó é um programa em execução.

Processos. Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÈÖÓ Ó é um programa em execução. Processos Um SO executa uma multiplicidade de programas, em batch ou time-sharing, que se designam por: ÔÖÓ Ó ou Ø Ö (processes/tasks/jobs). ÈÖÓ Ó é um programa em execução. A execução de um processo é

Leia mais

ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½» Ç ÕÙ ÍÑ ÐÒÙÑ ÔÖÓÖÑÓ Ó ÓÑ ÙÑ Ö ÓÐÓ ÐÓÖØÑÓ ÒÙÑÖÓ ÓÖÒÓ ÚÖ

ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½» Ç ÕÙ ÍÑ ÐÒÙÑ ÔÖÓÖÑÓ Ó ÓÑ ÙÑ Ö ÓÐÓ ÐÓÖØÑÓ ÒÙÑÖÓ ÓÖÒÓ ÚÖ ËÐ ¹ ÁÒØÖÓÙÓ ÖÒÓÒºÙÖºÖ ÈÈÁ¹ÍÊ ÚÖÖÓ ¾¼½½ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½ ½» ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ Ó ËÐ ÄÓ Ì Ø Ö Ó ÖÚÒÓ ÙÒ Ç ÁÅ ÖÒÓ ÖÙÞ ÈÈÁµ ËÐ ¾¼½½ ¾» ËØÓÒ ËÙÑÑÖÝ ½ ¾ ÁÒØÖÓÙÓ ÓÑÒÓ ÐÑÒØÓ Ó ÅØÖÞ ÙÒ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÑÒ Ô º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ÔÖØ»ÙÈÖØÓ¹¹ÊØ ºÔµ Ó ¹ ÅÖÓ ¼½½ ÛÛÛºÙÖ ÓÒÖºÓÑ ËÙÑÖÓ ÊØ ÆÓØ Ò º½ ÊØ Ø ÙÛ º º º º º º º º º º º º º º

Leia mais

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó

ܹÑÓÖÒÓ Ó ÐÚÖÓ ÐÜ ÓÖ ËÑÓÓØ ¹ ÄÒ ÔÖ Îµ º º º º º º º º º º º Ä ºº ËÓÔ ÖÚÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº È Ø ÐÓ ÒÓ ÓÑ ÑÓÐÓ ØÓÑØ Ö Ó ºº ËØÖÓÒÓ«Ó Ù ÈÖØÓ ÙÖ ÆØÙÖÐ Ó ÒÖ ºº ÓÑÓ ÜØÖÖ ÙÓ Ù ÒÓ ÙÑ ÐÕÙ ÓÖ º º ¼¼ ºº ÓÑÓ ÓØÖ Ö ÙÐØÓ Ñ ÖÔÓ ÓÑ Ø ¼ º¼ ÆÓØ Ò ÅÜ Ö ÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¹ ÊØ ÆÓØ Ò Ó Ò ÙÖØÚ Ø ÙÛ Ê¹ØÓ ÓÑ ÖØÓ ÈÖØÖ Ó ÄÚÖÓ ÐØÖÓÒÓ ÇÖÒÐ

Leia mais

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES

28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES 28 TH BRAZILIAN SYMPOSIUM ON DATABASES TUTORIALS PROCEEDINGS September 30 th October 3 rd, 2013 Recife, Pernambuco, Brazil Promotion Brazilian Computer Society SBC SBC Special Interest Group on Databases

Leia mais

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002

arxiv:physics/0210092 v1 22 Oct 2002 Listening to the coefficient of restitution and the gravitational acceleration of a bouncing ball C. E. Aguiar and F. Laudares Instituto de Física, Universidade Federal do Rio de Janeiro Cx.P. 68528, Rio

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÑÖÒØ º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ÍÑ ÒÓÒØÖÓ ÑÖÒØ º º º º º º º º º ÍÆÁÈ ÍÒÚÖ ÀÓÐ Ø Ò ÈÞ ÍÒÚÖ ÀÓÐ Ø ÁÒØÖÒÓÒÐ Ö Ð ÙÒÓ ÈÞ ÁÒÓÖÑÓ ÔÓÒÚÐ ÒÓ Ø ÛÛÛºÙÒÔÞºÓÖºÖ ËÙÑÖÓ ½ ËÓÖ ÍÆÁÈ ½ ¾ ÓÑÓ ØÙÓ ÓÑÓÙ ¾ ¾º½ Ò Ó ÔÐ ÔÞ ÔÐ ÔÐÒ ÓÒ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ ¾º½ ÖÑÓ ÏÖÙÖ ÓÖ Ó ÒÖ º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ ¾º½ ÖÑÓ ÏÖÙÖ ÓÖ Ó ÒÖ º º º º º Ù ÈÖÑÖ Ó ÒÖ ÀÔÓÜ Ó ÖØ È Ó ÔÖØÙÐÞ ÈÖӹΠËÓÖ Ó ØÖÐÓ Ó ÈÖÑÓ ÆÓÐ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ËÙÑÖÓ ½ ÓÙØÓÖ ÇØØÓ ÀÒÖ ÏÖÙÖ ½ ½º½ ØÓ ÈÖÚÒÓ ÙÖ Ó ÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÐÑÒØÓ Þ ÔÓÜ ÒÖ

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ ÕÙ Ð ÓÑ ÑÓÖ ØÒ ÔÓ Ú ÖÑ Ó ÖÚ

Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ ÕÙ Ð ÓÑ ÑÓÖ ØÒ ÔÓ Ú ÖÑ Ó ÖÚ ÈÖÓØÓ È ÕÙ ÅÖÒ ÚÓÒ ËØÒÖ Å ØÖÓ ÖÚØÓ Ó ÑÓÐÓ ÅØÖ ÒÖ ÙÖ ÒÓÑÒÓÐÓº ÈÖÓº Öº ÐÓ ÐÐ ÇÖÒØÓÖ Ê ÙÑÓ ÊÐØÚ ÖÐ ØÑ ÑÓ ØÖÓ ØÓÖ Ñ ÕÙ ÔÖ ÖÓ Ó ÒÑÒÓ ÖÚØÓÒ Ñ Ð ØÖÓ º Ð ÔÐ ÓÑ Ù Ó ÒÙÑ Ú Ø Ð ØÙ ÖÓ ØÖÐ ÓÐ Ñ ØÒ ØÔ Ó ØÑ ÓÐÖ Ø Ó ÑÓÐÓ

Leia mais

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º

Ê ÙÑÓ ÅØÖ ÖÒÙÐÖ ÕÙÒÓ ÙÑØÓ ÚÖ ÔÖ ÒØÑ Ó ÒÑÒÓ ÓÑÔØÓ ÐÒØ ÙÖÒØ Ó ÕÙÐ Ó ÚÓÐÙÑ ÐÚÖ ÔÓÒÚÐ Ó ÖÓ ÑÒÙ Ù ÑÓÐ ÞÖÓº Æ Ø ØÙÓ ÔÖ¹ Ó ÒÑÒÓ Ò Ó ÕÙ ÓÒÖÑÓ Ñ ÚÖ ÑÙÐ ÒÙÑÖ º ÍÆÁÎÊËÁ ÊÄ Ç ÊÁÇ ÊÆ Ç ËÍÄ ÁÆËÌÁÌÍÌÇ ËÁ ÅÇÄÇË ÁÆþÅÁÇË ÈÊ ËÊÇ ÊÆÍÄÊ ÀØÓÖ ÖÔ ÅÖÕÙ ÖÒÒ ÖØÓ ÖÐÞ Ó ÓÖÒØÓ Ó ÈÖÓ¹ ÓÖ ÂÖ ÓÒ Âº ÖÒÞÓÒ Ò ÄÚÒ ÔÖ ÒØ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÍÊË Ñ ÔÖÒÑÒØÓ ÔÖÐ Ó ÖÕÙ¹ ØÓ ÔÖ ÓØÒÓ Ó ØØÙÐÓ Å ØÖ Ñ º ÈÓÖØÓ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÁÀȵ ½ ½º½ ÙÖ Ó ÔÖ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÔÓØÒÐ ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ÓÑÒ ÁÀȵ ¾º½ Ç ØÑ ÔÓØÒÐÑÒØ Ù

ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÁÀȵ ½ ½º½ ÙÖ Ó ÔÖ ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÔÓØÒÐ ÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ÓÑÒ ÁÀȵ ¾º½ Ç ØÑ ÔÓØÒÐÑÒØ Ù ÐÒÒ ÓÑÒ ÁÒØÖÓÙÓ Ó ÁÒ ØØÙØÓ ÈÖØ Áµ ÌÖÐÒÓ ÓÑ ÖÒ ÔÓÖ Ñ ¼ ÒÓ º ÁÒ ØØÙØÓ ÔÖ Ó ÒÚÓÐÚÑÒØÓ Ó ÈÓØÒÐ ÀÙÑÒÓ ÁÒ ØØÙØ ÓÖ Ø ÚÑÒØ Ó ÀÙÑÒ ÈÓØÒÐ ÁÀÈ ÌÖÒ ÖÓ ØÖÙÓ Ó ÚÓ Ò ÁÒØÖÒØ ÛÛÛºÝÓÙØÙºÓÑ»ÛØÚÏܼ ËÙÑÖÓ ½ ÐÒÒ ÓÑÒ ÒØÖÓÙÓ

Leia mais

Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015

Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015 Computação para Informática - Prof. Adriano Joaquim de Oliveira Cruz Terceira Aula Prática - 04 de dezembro de 2015 Ç Ó Ø ÚÓ Ø Ù ÔÖ Ø Ü Ö Ø Ö Ú ØÓÖ º ½ Í Ó Ú ØÓÖ Ö Ó Ò Ñ ÖÓ Ö Ò Ñ Ó Nesta aula vamos usar

Leia mais

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º

Ø ÈÓÙÓ ÓÖÙÖÓ ½ ËÙÑÖÓ º½ ÊÙÒ ÅÐÓÖ ÅÙØÓ ÅÐÓÖ º º º º º º º º º º º º ½ º¾ ÎØÖÒ ÑÓ ÇÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¼ º ÙÓ ÓÑ Ó ÄØÒÓ º º º º º ¹ Ç ÑÒÓ ÔÖ ÙÑ Ø ÜÓ ÌÓÖ ÕÙ ÈÖÓÑÓÚ ËÙ ÓÖÙÖ ÓÒ ÖÓÚ ÙÐÖ ÚØ ËÙ ÒÖ ÒÓ ÙÑÒØ º ÍÑ ÇÐ ÒÓ ÇÐÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º½¼ ÍÑ ÓÑ ÓÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¼¼ º½½ ÐÓÖ Ó ÔØÙÐÓ

Leia mais

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø

¾ ÉÙÐ Ó ÓØÚÓ ÑØÖ Æ ÖÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ØÐ ÓÑÓ ÓÒ Ø ÚÑÓ ÕÙ Ð Ú ØÖØÖ ÐÓÖØÑÓ ÑÓÐÓ ÓÑÔÙØÓ ÐÒÙÒ ÓÖÑ º Ø ÙÒØÓ ÖÖÑ Ó ÕÙ ØÓÖÑÒØ Ó ØÙÑ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ç ÓØÚÓ Ø ÍÑ ÔÖÓÔÓ Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ ÔÖ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÂÓÓ ÖÐÓ ËØÙÐ ÁÒ ØØÙØÓ ÓÑÔÙØÓ ÍÆÁÅÈ ºÈº ½ ÑÔÒ ËÈ ½ ¼ ¹¼ ØÙкÙÒÑÔºÖ Ê ÙÑÓ ÑØÖ ÓÑÔÙØÓ ÐÓÖØÑÓ ÖÖ ÑÒØ Ó ÕÙ Ó ØÙÑ ¹ ÑÖ ØÓÖ ÓÑÔÙØÓº Ø ÔÐÒÓ ÔÓÓ Ø Ó ÒÕÙÐÓ ÕÙ ÑÓ ÑعØÓÔÓ

Leia mais

ÔÖØÙÐ ÒÓ ÒØÖÓ Ó ÚÖ Ó ÔÖÒ¹ ÍÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Þ ÑØÑØ ÓÐÓ º º º ÐÓ Ó ÄÒÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ÔÖØÙÐ ÒÓ ÒØÖÓ Ó ÚÖ Ó ÔÖÒ¹ ÍÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Þ ÑØÑØ ÓÐÓ º º º ÐÓ Ó ÄÒÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¹ ÙÓ ÍÖÒØÒ ÓÐ ¹ ÊÐ ¾ ÉÙÐØØÚ ÉÙÒØØØÚ ÓÙÑÒØÓ ÍÖÒØ ½ ÄÚÖÓ ÍÖÒØ ÔÒ ½¼¼ ÓÙÑÒØÓ ¾ ÚÓÐÙÓ ÈÓ ØÖÓÖ ½ ÊÐÓ ÁØÑ ¾º Ú ÊÚÐÓ ÈÖÖÓ º ¾º º Ç ÖÙØÓ ÖÐ ÙÒÚÖ Ð º º º º º º º ¾º º ÓÖÑ ÒØÙÖÞ ØÒÓ Ó Ö ÙÑÒÓ º º ¾º º ÅØÖ ÑÒØ ÔÖØÓ

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÈÖÓ ÅÓÒÓÖ ½ ½º½ ÖÑÒØÓ ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ê ÙÑÓ ¾ ¾º½ ØÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ ÈÖÓ ÅÓÒÓÖ ½ ½º½ ÖÑÒØÓ ØÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ Ê ÙÑÓ ¾ ¾º½ ØÖØ º º º º º º º º º º º º º º º º Í Ó Ó ÑÒØÓ ÅÌ Ó ÑÒØÓ ÈÓÖØÐÒ ÓÑÓ ÌÑÔÓ ÔÐ Ñ ÒØ ÓÑ ÊÞÓÒ ÁÒÓÑÔÐØ ÃÒÒØ Ó ËÒØÓ ËÒÒ ÇÖÒØÓÖ ÒÖ ÙÙ ØÓ ÖÒÓ ÅÖÕÙ ÅÓÒÓÖ Ó ÙÖ Ó ÔÐÞÓ Ñ ÒÓÓÒØ ÍÒÚÖ ÈÙÐ Ø ÍÆÁȵ ÅÒÙ ¾¼¼ ʹØÓ ÑÓÒÓÖ ÓÖÒÐ ½ ½ ÓÙÑÒØÓ º º º»ÚØлÑÓÖлÔÓÖØÐÒ»Ù

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º

ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ ÓÐ º º º º º º º º º º º ÎÖ ËÑÔÐ ÓÖ È ÕÙØÖ ÎÓ ¾ ÓÑÓ ÖÓ È ÕÙØÖ ÊÐÑÒØ ÙÒÓÒÑ ÈØÖ ÖÒ ÛÛÛºÝÓÙØÙºÓÑ»ÛØÚϾÎÛ ËÙÑÖÓ ½ Ê ÙÑÓ ½ ¾ ÌÖÙÓ Ó ÚÓ ¾ ¾º½ ÄÓÙÐÓ ÖÓÒØ ÒÓ ÖÖÓ ÙÑÒÓ ÖÐÓ Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º¾ ËÙ ØÒ Ô ÓØÚ ÔÖÙÑ ÙÒÓ

Leia mais

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Ù ØÚÓ Ò Ø ØÓØÐÑÒØ ÐÐÒ¹ ÖÔÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÞÒØ ËÙÑÖÓ ½ ØÖÒ Ù ÐÑÒØÓ ÙÖØÚ ½ ½º½ ÓÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÈÐÙÚÓ Ö ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº ÎÔÓÖÞÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ÅØÖÐ ØÓ Ù ÔÐ ÒØÙÖÓÔØ ½ º½ ÄÚÖÓ ÎÓ ÈÓ ÌÖ ËÙ ¹ Ø ÉÙÖÖ º º º º º ½ º¾ ÔÓ ØÐ ÈÖ ÖÚÓ ÊÙÔÖÓ ËÙ º º º º ¾¼

Leia mais

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù

Ð Ú ¾ ÈÖÑÙÐ Ú ÚØ º º º º º º º º º º º º º º ¾º½ ÔÖÑØ Ú ÒÖ ÑÙÒ ÒÚ Ç Ð ÕÙ Ö ØÙ ØÑÔ ØÙ Ú ÚÑ ÒØÖ¹Ø ØÖ Ò Ú ÕÙÑ ÖØ ÖÑ Ö ÙÑÒ ÔÞ Ñ ÔÖÔÖ ÒØÖ ÙØÖ Ö ÔÖ Ô Úк Ù ÙÑ ÚÞ ÙÑ ÖÒ ÒÒØ ÙÒØ ÑÖº ÒÒØ ÔÖ¹ Ö ÙÑ Ñ ØÖÒ ÖÑÖ Ø Ù ØÒØ Ñ Ô Öº ÕÙ ÖÒ ÒÒØ Ú ÔÖ ÐÑ ÑÙÖ ¹ Æ ÙØÖ ÙØÖ Ð º Ø Ð ÔÖÒÖ ÚÖ ÕÙ Ø Ù ÒØÖ º Ù ÖÑ ÙØÖ Ð ÖÑ Ú º ÒØÖ ÚÞÒ ÔÖÒÞ ÖÑ Ø ÖÒØ ÙÑ ÙØÖ º ÖÙÜÒÐ Ù ÑÖÚÐ ØÖÒ Ú ÐÒÖÒ ÀÚ

Leia mais

½ ÎÒ Ó ÀÈÎ ÒÑ ØÙÓ ÕÙ ÖÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ÒÓ ÚÒ ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ ÐÙ ØÒÓ ÊÓÖÓ ÄÑ º º º º º º º º º º ÓÐÐÙ ÐÙÑ ØÖØ Ò ÔÖÚÒÓ Ó ÒÖ ÌÑÓ ÓÐÓ ÙØÖÒÓ º º º º º º º º º º º º

½ ÎÒ Ó ÀÈÎ ÒÑ ØÙÓ ÕÙ ÖÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ÒÓ ÚÒ ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ ÐÙ ØÒÓ ÊÓÖÓ ÄÑ º º º º º º º º º º ÓÐÐÙ ÐÙÑ ØÖØ Ò ÔÖÚÒÓ Ó ÒÖ ÌÑÓ ÓÐÓ ÙØÖÒÓ º º º º º º º º º º º º ź ËÒ ÓÑ ØÓ Ä Ö ÐÙ ÓÐÐÙ ÊÓÖÓ ÄÑ ÒÐ º ÈÖ ÓÑ ØÓ ÃÐÙÖ ËÚÖÓ ÄÙ º ÒØÐ ÂÙÐÓ Ê Ó ÎÒ ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ÆÑ ØÙÓ ÕÙ ÖÐÙÞ ÓÙÖÓ ÕÙ ÚÓ ÔÖ Ö Ó ÓÚÖÒÓ ÓÑØ ½ ÎÒ Ó ÀÈÎ ÒÑ ØÙÓ ÕÙ ÖÐÙÞ ÓÙÖÓ ½ ÒÓ ÚÒ ÓÒØÖ Ó ÀÈÎ ¹ ÐÙ ØÒÓ ÊÓÖÓ ÄÑ º º

Leia mais

, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) ( " " "! ' " " % # "!

, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) (   ! '   % # ! 5 6 7 8 9 : 0 +, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) ( " " "! ' " " % # "! 5 6 7 8 9 0 +, 0-0 / 2 0 /.+ -,+ *+ % ) ( " " "! ' " " % # "! [ M [ M R I RC Z O V O Z O N N = F? O r s u v l O g h l i l k m l k jg i hg

Leia mais

ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html

ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html Acetatos baseados nas aulas do Prof. Fernando Silva ÔÓÒØ Ñ ÒØÓ ÙÐ Ì Ö Ë Ø Ñ ÇÔ Ö Ó ines@dcc.fc.up.pt (sala 1.31) http://www.dcc.fc.up.pt/ ines/aulas/0809/so/so.html ÁÒ ÙØÖ Departamento de Ciência de Computadores

Leia mais

ËÙÑÖÓ ½ ÁÒØÖÓÙÓ ½ ¾ ÅÒ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÐÑÒØÓ ÚÚÓ ½ ¾º½ ÅÓ ÙÖ¹Ø Ø Ñ ÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÓÒÚÖØ¹Ñ Ñ Ñ ÕÙ Ø

ËÙÑÖÓ ½ ÁÒØÖÓÙÓ ½ ¾ ÅÒ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÐÑÒØÓ ÚÚÓ ½ ¾º½ ÅÓ ÙÖ¹Ø Ø Ñ ÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÓÒÚÖØ¹Ñ Ñ Ñ ÕÙ Ø Ç ÅÐÖ Ó ÐÑÒØÓ ÎÚÓ Öº ÃÖ ØÒ ÆÓÐ ÀÍÅÄÊÆ ÔÖ ÙÑ ÐÑÒØÓ ÙÚÐ ËÙÑÖÓ ½ ÁÒØÖÓÙÓ ½ ¾ ÅÒ ÜÔÖÒ ÓÑ Ó ÐÑÒØÓ ÚÚÓ ½ ¾º½ ÅÓ ÙÖ¹Ø Ø Ñ ÑÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º¾ ÓÒÚÖØ¹Ñ Ñ Ñ ÕÙ

Leia mais