jcnqkkk fики имж ==и ив ижик ики иж им им и им Instrukcja obsugi Hasznивlati utasикtивs Icpi ж ecaai cp o caa и б иои Kullanma talimat

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "jcnqkkk fики имж ==и ив ижик ики иж им им и им Instrukcja obsugi Hasznивlati utasикtивs Icpi ж ecaai cp o caa и б иои Kullanma talimat"

Transcrição

1 jcnqkkk dи ~им~ивиким lижи ~икив=ивики имикив и kикив=имикивив~икив ивик fики ими ивив=ижи =им dи имив~~ивиди ив ~ _и им~ивив _и им~ивив _и им~ивив ив hиоикикб ид fики имив==им ижик ики иж им им и им ~и fики имж ==и ив и б иои Kullanma talimat Instrukcja obsugi Hasznивlati utasикtивs Icpi ж ecaai cp o caa

2 eи и ив=dж им=и им=h~им=fи = им=dи ик=~им==e~им=_lp`ek a~ивик=~=pив=ив=ж и =ив=и I= и икив=e~им~ики ик=икивk= tивики =fи ~икив=и им=ими = mи имик=ив=pив=~им=ими и = fики икивикk aив=dи ик=ивик=ж и =ив=sи ~и ивиким=~им~икj ж иви =j=ив=e~им~ик=и =ив=~им~икj ивi=ивикjи ив=^им= икивикk=e~им~икив=^им= им~=и K=_K=ив=sи им=ив=jивик~и ивики J ж ==ii=_ж и I=~иви ик~икив= им=~и =и ив=_ики ивi=ив=ив= kимики им=ими =dик==mивi=ив= eик=им=ив=tиви ивикимk= a~=dи ик=ими =ж и =~им~икж ив= sи ~и ивиким=им=jи ивик=имики K a~=kивик~ик=и =^ивим=ж и =ив= и ивикив=^им==dи ик=ивб ик=ив= e~иким==eи ики =ж и =~и ~им=и имикиви = p=~имk f=иви =dи ~им~ивиким=и = и ив=j=и ивk= ^им==_ививик=ивик=ив=ив=бьи ивик= и =и ив=j=e_ив=fk t=ив=wимб и =ивик=ив=iиви им~= ик~ик=ивикi=~==ив=hимивик= ~~имик=и K= aив=dи ~им~ивиким=ивикик=~им~и K= _ив tивики ~==dи ик=~=aи ивикик=ивикик=ив= dи ~им~ивиким=ивикk ^им=ив=_ив _ивикик=_ививик=~им~ижижk _ив= N dи ими ик O kики ~ P RJpикимJp~ики =H=jик~иким wим=bивj=им=^им~ик==dи ик=им= ^иж~=и =^и ивикивививикk MLl=Z=~им~икик N=Z=иви ивик=aи и ~ R=Z=б ик=aи и ~ j=z=jик~иким=eб ик=aи и ~F= ~=ив=и ж =им=ик~ик Q ^имими ик~ик wим=^=и =tи и им R h~~и S им=и им=bивики =и = tи и им T bики ивимик~ик и им=^==wимб и ==и =ej б имk=_ив=q~ик=иви ивикив=и ж K U eб им=ивик=sи им= и им=bивики ==wимб и I= и K _K pивик~ tи и им V oж и =cив=`и ~и б aими =ив=ижи ив=cи ==_=иви = ив=и ==им=икив= oж и и ив=и и ивикk NM hик~ ив=ивив=j NN jиви NO pивик~ NP rиви ~и и иви и = t=ив=wимб и =ивик=ив=iиви им~= ик~ик=ивикi=~==ив=hимивик= ~~имик=и K= _ивикик=ив=^ивим=ив=и =иж~и ~ик= dи ~им~ивиким=ж и =ив=wимб и икив= ~икk pиви ивикивив sи ики им~и pики ~Jd~и dи ик=ими =б =^~=~им==qиоижив= ~ивб =им=ики ивk kими =имики I==wимивиким=им=dи ик=ив= _ивим=~имивk hиви ==dи ик=и =~икk= hиви ~имивикивi=им=и им=и иви I=~= ив=ивик==dи ик=иживk mи =E~им=hиви F=ивик=и иви ики = б и ижи иви =pив~и имj=и = ивикив=cививик=и =ивик=~и = bи ~и им=им=tивi=~=dи ик=ивик=ив= ~I=~имб и =ив=и =~имивикивик=и = ~икик=ив=bививим=и ж ив== dи ~им=ими =ив=mи I=ив=ж и =иви = pиви ивик=и ~ики икив=ивикk pики =и ив=~=ид=dи ~имi=и == oививi=ив=sи ~==o~им=и =ив= cи ~K= _ив=pики ~им~=ивик=~=dи ик=ив~икикk wимивиким=ивик=ж и =~и =h~ик=и =ивб = c=и ивk O

3 t=ив=^имивиким=ив=dи ик= ивик=иви I=им=ив=ими ==eи ики = и =ив=hимивик=и =ив=ив= ииим~ививи иви ик=mи =и ики ик=и I=им= dи им=и им=и ивk=oиж~и ~икими =~= dи ик=ими =ими =ими =hимивик= и =~K dи ик=ивик=ивик=имик=e=имики =им= ивик=ив=iи ~им=ики ивk dи ик=ими =ивик=lи ивив~и имб и =ики ивk= kими =tи и им=ив=qиоиж=eи K=_K=hик~F= ивики K kив~=tи и им=им=ив=и =eб им= ивики ик=wимб и =иви ивикив=и K= sи ивик=ив=и =sи ~и ивиким=ивб и = cж ививикk=cж ививик=б =ив=и = sи ~и ивиким=ижи ивики K a~=dи ик=ивик=ив=cж ививик=ивик~имk sи ики им~и > tи и им=ими =ив=pикивик~==dи ик= ==~==^им~ик=имик=~= dи ик=ими и =wивик=~k=kив=ив=ив=и икиви = tи и им=и ивk _ив= aими =ив==cи ==dим= =iж икимб им=ивик=~=dи ик=ив= _ики ив=и =ивk=qи ики =и и ивик= =~ив=ив==jики ивиким=им= aи и ~K sи ==и ик=dи ~им=dи ик=им=tи и им= и ививk jивик==tи и им=иви =ив=и =имик= bи ив=ив==^им=и и ивикw oж и =ж и =KKK KKK=pб I=bивI=h~и икижж и и I=`и I= j~ио~ивi=p~=им=ивик=qивi=ив= и K _K oж и икивk oж и =ив=и ими =sи ~и ивиким==и = qив=ивик=ивикk hик~=ж и =KKK KKK=ик=j~=ив=jж и JI=eJ=им= h~и икикив=ив=и им=jив==и = e~ивикивi=m~ик=и =_и икикивk= aив=~ив~=sи ~и ивиким=ики ик= RMM==j=им=wимик~икK tивикиви =eивив _ив=б ики =eб им=ик=ив= ~=dи ик=ими =ив=и =jик~иким= ики ивk=aив=pиким~иким=nr=ивик= ивик=ив=cимикивk=sи им=и =ej б им=ими =ив=p~ики иживикив=mll= б =им=ивб K _ив= kики ~=икив=~ивk a~=ж ик=tи и им=~им=~= dи ими ик=ики =им=ив=и им=bиви ~ик= ~и ж K cи =и =hимикикикив=~==tи J и им=~икi=им=sи им= и им=и ив=eив _ив=jnf> kики ики =ивикk iивикик=ив=ив=ивик=dб = ивж K tи и им=ив=~=dб =ивж и =им=~= dи ик=~им=ж ик=pиким=~икk pиким=ni=ow и им=bив~и ивик=им=rики ивk pиким=pi=qi=rw и им=hик=им=p~k k~=и =^и ивик=p~ики =~им=mll=ик= им=ив=tи и им=ивик=и =^имими ик~ик= б =им=~k ^икимw aив=^имими ик~ик=ик=ив=ивик=икикивi= =и =p~ики =ивик=~им=mll=икикk eививw dи ими ик=иви =~~икi=и ==~им= =jивимик=и ~им=иви K k~=и =^и ивикloивив pики ~~и > a~=dи ими ик=ив=ив=t~и =ик~им=им= ивик=ив=и =pижж ~ив=и ививk hив=a~ижи ививи =имики > ^иким> lи =б =ивик=и K= hив ими =oививимивикик= и K kики ики =и ивk dи ими ик=имик=~ив=им= ~ивб =ики и ивk tи и им=ив=и =pижж ~ив=и =ивик= иви =_ж и ик=имики =ивб =t~и = и ививk P

4 eививw=_ив=и =sи ~и ивиким==и K=_K=oик= икик=sи и им=~==hимикикикивi= ив=ивик=ивив=qи иж=pиживб =ики ик=и = б K _ив= wим=^им~и =~=~=~=h~= ~имивk= kики ики =ивик=и =h~~и = икивk ^ив=ив=pикб и им p~ики =ик=ив=ивик=~им=pиким=n=ив=r= K ^ивw _ив=б ики =eб им=ивик=ив= pиким~иким=n=ив=r=ивик=ив=cимикивk= sи им=им=икив==ивk oи ижик= p~~ NMM=RMM== p~==ив=o=jивимик=~им=pиким R== ид ~=j=им=bив~ик=и =p~= ивик==oж и =и ~и ивикk bививб NR=bививб bививб =O=ив=R=jивимик=~им=pиким R=ивик= =oж и =и ~и ивикk _ивимивикикив dи ими и ижик O=bиви OP=bi=ивб =t~и NMM==wими N=m=s~иви ими TM==j TM==pики икk=_~ижими wимик~ик=e~имб и =j=им=pики F= ~K PQ=jивимик=~им=pиким=R=ивик== oж и =~имив=~k dи ик=~им=pиким N=~икI=ивик=j= им=pики =ив=~k==ив=n jивимик= б ив=имики ивk eб икw=o==dи ими и ижик oж и икив dи ими и ижик O=bиви NOR==wими = N=mи ив=p~и N=m=s~иви ими =и =p~== wивики NOR==_имикики =и =j~и ~и ив=eo~имикижи ~икими F ORM==j N=m=_~ижими = SM==jив ^=wимик~ик=~k==jивимик=~им=pиким=ni= ~ ~K=PQ=jивимик=~им=pиким=R=ивик= oж и =и ~и ивикk= eб икw=o==dи ими и ижик jж и икив dи ими и ижик NOR==_имикики =Eo~имикижи ~икими F= NMMNOR==wими N=bив N=mи ив=p~и ик~=wивики ~=и =s~иви ими = ORM==j икk=_~ижими ^=wимик~ик=~k==jивимик=~им=pиким=ni= ~ ~K=PQ=jивимик=~им=pиким=R=ивик= hик~=и ~и ивикk eб икw=o==dи ими и ижик _=ж и =lиким dи ими и ижик= O=bиви NOR =wими NOR =~=e~ж RM =pи б bиви =им=wими =PQ=jивимик=~им=pиким R= ~имив=~k dи ик=~им=pиким N=~икI=e~ж = им=pи б =~и им=им=ив= jивимик=ивик==oж и =и ~и ивикk eб икw=o==dи ими и ижик eи иж dи ими и ижик ORM =j N=m=qи = NNM =~и =jив= N=bив N=mи ив=p~и QM =wими PM =и и ~=им=~ж ик=cикик= Q

5 p~=иви =~=wивики I=и ив ^=wимик~ик=~k==jивимик=~им=pиким=ni= ~ ~K=PQ=jивимик=~им=pиким=R=ивик= hик~=и ~и ивикk eб икw=o==dи ими и ижик= mиви и ~икив dи ими и ижик ORM =j N=m=qи = N=qi=wими N=mи ив=p~и = P=bi= NOR =~и =t~и ^=wимик~ик=~k==jивимик=~им=pиким=ni= ~ ~K=PQ=jивимик=~им=pиким=R=ивик= hик~=и ~и ивикk eб икw=o==dи ими и ижик _и икикив dи ими и ижик RMM =j NQ==wими NQ==j~и ~и ив T==p~и N=m=qи ORM =t~и ^=wимик~ик=~k==jивимик=~им=pиким=ni= ~ ~K=PQ=jивимик=~им=pиким=R=ивик= hик~=и ~и ивикk eивив=и ими =bики им aив=dи ик=ивик=икижи =и = ими ижив=oивикивив=ommolvslbd= ж и =bики J=им=bики ивj^ики ик= E~ик=ики ив~=~=ики ив= ииимивижик==tbbbf=и ивикk= aив oивикивив=ивик==o~=ж и =ив= brjивик=ж икив=oж ~=им= sи и иким=и =^ики ик=и K= бьи =~иким=bики имивив=иви иви = pив=ив=ивикик=ив=fи =c~и =и =ив= fи и =dиви ~икимk d~и ~икививим cж и =ив=dи ик=ик=ив==ими и =идив= и имикив=i~и ики иким=и ~имj =d~и ~икививимi=ив==~= dи ик=~имик=ими K=pив=б =ив= d~и ~икививим=иди и ивик=ж и =fи = c~и I=ив==pив=~=dи ик=~имик= ~I=и =иви ик=ив=ими и =i~j и ики иким=~и и K=aив=d~и ~икививим= ж и =aимик~=им=ив=^и =ив=pив=~им= и =eики ж ивикk a~и ж и =ив~им=ив=ив=d~и ~икививим= ~им=ив=fики ик=имики =и =~ик= t~и =ивики икk=cж и =ив=f~ижи имj ~==d~и ~икививиким=ивик=ив=ид=c~= ив=sи ~==h~им=и и и ивk и им и ~икk R

6 `и ~иким~икив==ик=ижими ~==иоими = =_lp`e=~ижижив~k f=ив=i=иоим=~=ижик=и =~=и I= ивjииим~ивикио=икив=~ижижив~k= vим ~ ив=ими ики =иви ~икив=~имик=ими = ижи имик==ими ==иж~k qив=~ижижив~=ив=ив=и =ижи ив= и ~=им=ииим~икивикив=ив=ик==и = ивив~и =ииим~икивикив=ив=jивимики ив~=~ижижив~икивk= kjивимики ив~=~ижижив~икив=ивим=kk=им= ив ижио=ивик=ив=ижi=ивi=~и ивj имикими ~=~=ики =и ив~=имивi= ~ =~=им=ио=имик=ив=~и ив=имi= ~=ик=~=ивив~и =ивk r=ик=~ижижив~=и =ижи ив=и ~= ииим~икивикив===и =икив=имk f=ик=ивики имикив=и =и и ик=им==ик=~ижижив~= ~и =ик=и I=ик=~им~икими и =ив~ививикио= и ~ио=и имикив=~~=ив==имk q=ижи ~икив=ивики имикив=и и =ик=~и ивим= K= ^=и ив==ик=иви ик==~==им= =ик=ивимики ~ик=иж~=ecивk FK f=~=~и ио=ив=ик=имижижив=~=ик~~и I=ивик=~= =ижими ~=имииимикио=и =имики = и ивk= m~=иж=ик=fики имикив=и =r=ив=~=~= иж~k=f=иж~ив==ик=~ижижив~=ик=~=икиви =иж~и икиоi= ~~ио=ивим=ик=ижи ~икив=ивики имикивk lи ив m~==имик=ик=ивимики ~ик=иж~k cивk= N _~=имивик O mи =и P RJикиж=ивик=H=~ик=~=икивимим= ижи ~икив cи =ивикив=ик=~ижижив~==~==~= ~идимикив=ик=ижи ~икив=иж MLl=Z=ивик= N=Z=ик=иж R=Z=~икик=иж j=z=~ик=~=икивимим=ижи ~икив=e~икик= ижf=ижи =ик=ик=ик=~==ив=иж~ Q bидики =имикик cи =и ив=ик=ик R `~=~иж S ^ижи икими =и =иви икив=ик=ик T o~=имикик cи =и ив=~и ив=и =ик=и ~и = ~ижи икими K=mи =ик=имикик= ивимик~имиоk U o~и =~ижи икими =ивик=~ик cи =иви икив=~и ивi=kk ивjиж= ~=и K q V pикиви и и =б cив=`и ~и q~=ик=ик=ижив~=~иж==ик=ивi= ик=ивив=и имик=ив=иж~и икивим~и ио=ииимив=~= икивk NM h~ив= = NN _и =идим NO eивjиж=~=и NP rиви ~=имикики f=~=~и ио=ив=ик=имижижив=~=ик~~и I=ивик=~= =ижими ~=имииимикио=и =имики = и ивk= t=имив=ик=~и ивi== ик иж~и ~ик=ижи ~икив=ивики имикив= и ик ~и ивk p~икио=fи ~икив oив==ивидими ио bики ив==и ив `ик=~=ижи ~ик=ик=~ижижив~=ио= ив ~и ~=ивик=ик=иживив~икив= ик и ~икив=иж~икk a=ик=им=ив=ик=и =и =~ижижив~=ив=~~k hиж=иви =~~ио=и =ик=~ижижив~k= pимижи ив=иви =ик=ижи ик=ик=и =иж~иоив= ивик=ик=~ижижив~k a=ик=~=ижи =E~=иви F=ивик= и ики ивик=ижиоив~=и ио=ижи ижикив= и ик~ ~ививикив=и =ивик=~==ижи ив= ~ =ик=ижи ~ик=ик=~ижижив~= им икио=~и =имижи ив=и =~== ивики имик=ив=ик=им==ик=~ижижив~=ио= ио==ив=и ижив=и =икиви =~икиоk ^~ио=ижим=имик=ик=~ив=ижим=~ики =имив= ик ~ижижив~i=и =~ив=ик=~ижижив~i= и =~ив=ик=и =и =ив=~=~имик=ими K= f=ики =ив=~=ижи =~ивими I=ик=~ижижив~=и ~ив= ивик=k a=ик=иж~=ик=ижи =и =и =~и иж== и =ик=ими ~K q=ижи ик=ивидими иоi=~=~~=ижи =и =имик= =и иж~=ио=ик=~им~икими и =и =ив=имики = и ив=и =~=ивив~и ио=ииим~ивив=ижи K= lио ими имики =и ив=~ио=и иж~иви = ик ~ижижив~k S

7 a=ик=им=ик=~ижижив~=ивик=~иж=~= ~ =ик=ижи ~ик=~ик==~k lижи ~ик=ик=~ижижив~=ивик=и ивив~=~и ив= иоk= fи ик=ик===икиоиж=ио=ekk=~ив=fk kи =ивимик~имио=им=ик=~=~=~j и ио=иви ик=ив=ик=и ~и =~ижи икими K `~имикив ижи ив=ик=ивииимивk= iивииимив ~ио=иж~=ими ив=ижи ивk a=ик=иви =ик=~ижижив~=ив=ивииимивk oив==ивидими ио> _и =~ив=икi=~ивик=имикив=ик=~ижижив~= ~==ик=~=ик~икив===ивик=i= ик ~ижижив~=икивим=и имив=и ивиоk= kи и ивиж=ик=и ик~икив=икk lижи ~икив=ик=~ижижив~ q~=ик=ик==~иж==ик=имив= ивикимик=икив~икив=~ижи икими I=ик=~ижижив~= и им=иж~и икивим~и ио=ииимивикиоk= kи икi ивик и ~=им=ики =ижи = ~=ижk _и =имив=ик=~ижижив~=и =ик=иви ик=икивi= ~=ик=~ижижив~=~=икk ^=ижив~ио==и имик=ив=~ив=ив=ик=ик= ~и =им=и =ик=ив=~ижижив~икивw pикиви и и =и = KKK=~имI=~ик==ивикI=~=ижик~икI= и б =и ~б I=~ио~ивI=и ~=~=ивик= имi=k K ~=ивикими K pикиви и и =~и =ик=имивик~=и =ижи ив=~ио= имk h~ив==и = KKK=икив=ивикими =им=~=и ик=иж~ики иоi=ио~ик= им=~=ижик~ик=им=~==~=и =ивив= ~ио=ив~ик=имi=иж~ик~=и =и ~=имk= q=~ивим=ижи ив=ииим~икивикио=ив=rmm== =ими =~=иви ивикk fижи ик~ик=иви ~икив t=ик=и ~и =~ижи икими =ив=ижi= ик ~ижижив~=~==ижи ~ик=ив=~ик= ~=икивимим=ижи ~икив=иоk= pики ивик=nr=ив=ик=имикивk= lиж=~==ик=~ик==ик=и ~и = ~ижи икими =ио==ик=ивик=ив=ив=ик= MLl=иживикивK cивk= `ижикио=имив=ик=ижи =и K m~=ик=и ииимиви =ик==ик=~=имивик= ~ ижи =имикив=ивик==ивик=иживикивk kик=ик=~иж==ик=иж~икив=иж~и ик=ик= ижи ик=ивив=ик=имиж=e=cивkjnf> fи ик=ик=~ив=ижимk m~=ик==ив=~=имивик~=и ижик~k fи ик=ик=ивик=ик=и ижик~=~=ивик= ик=~ижижив~=~ик=ик=и ииимиви =икикивk pикикив=ni=ow и =и ив=ив=~=ивив=ивk pикикив=pi=qw и =~ив=~=~икивk ^ики =и ивi=ик=ик=ивик=ик=mll=~= и ~=~=и =ик=ик=ивик=ик= идики =имикикk ^икикикивw q=идики =имикик=~ик==~иким~ик=им= ик=ивик=ив=ив=ик=mll=иживикивk kикw ^~ио=ивик==ик=~=имивик=и =ик~ив= ивик имик==ик==k ^ики =имив=ик=~ижижив~l~ив oив==ики ив=> kи =иви =ик=~=имивик=ив=~ики =~==ик= ~=ив=ик=ив~и K a=ик=им=~=ик~=~и > t~и ив> pими ~=~ио==~~k= a klq им ~и ~ив=~ив=~икk mим=имик=ик=~ив=ижимk tивиж=ик=~=имивик=ивик=~=~иж=ик=~= ик=ивиж=и иоk `~=ик=ик=ив=ик=ив~и =и =ивик= ~ и им=ими =и имив=~ики K kикw=f=ижи ив=kk=и =~~I=ик=иж~икив= иж~и ик=ив==ивими =ио=~=и =ив=ив= ~==и =ивик=~==и иж==ив=ивk cивk= q=ижи =и =~==им=имиж= ик ~ививик~ик=ики ~==ик=~ижижив~k= ^икик~=~ив=ижим=ик=ик=~=~ижk qи имикив pивик=~ик===ик=икикив=n=ик=rk oив~=~икивw t=ик=и ~и =~ижи икими =ив=ижi=ики = ивик NR=ив=ик=имикивK= q=~ик=имик==ижикио=k T

8 oивиж= tивижиж=и ~ NMM=RMM== tивиж=и ~=ивик=ик=икиви и и =и ==ик=o= ивимик=~ик=икикив=r=eижив==ик= ииим~икивикио=~=ижи ижи икив==ик=и ~FK b=ивик NR==ивик rив=ик=икиви и и I=~ик==ивик=и =O= ик R=ивимик=~ик=икикив=RK pиж=ивикими _~ив=и ивиж O= OP=икK=ик=~ики = NMM==им~и N=иж~ик==~ив~=им~и TM==ими TM==и ими _~ив=ижи =ив=и ииимиви _~ик=ик=иви ивик=eижик=ими =~= и ими F=ивик=ик=икиви и и =и =~ижижи K= PQ=ивимик=~ик=икикив=R=имикив=и икиоk pивик=~ижижив~=ик=икикив=ni=ив=ивик= ими =~=и ими =ио=ик=ижим=ивикив= ~ижижи K==ик=N=ивимикK j~ивим=ииим~икивикиоw=o==~ив=и ивиж `~=ивикими _~ив=и ивиж O= NOR==им~и = N=ижив==~ик N=иж~ик==~ив~=им~и =и =иж=и = NOR==имикики =и =~и ~и ив=eи =икижи ~икими F ORM==ими N=иж~ик==~ив=ижи = SM==ив jив=~=иви ивик=ивик=ик=икиви и и =и =~ижижи K= =ивимик=~ик=икикив=ni=ик=и ~ижижи K= PQ=ивимик=~ик=икикив=RK= j~ивим=ииим~икивикиоw=o==~ив=и ивиж pи ик=иж~ики ио _~ив=и ивиж NOR==имикики =Eи =икижи ~икими F= NMMNOR==им~и N= N=ижив==~ик ^=ивикик==иж=и =~ив~=им~и = ORM==ими _~ив=ижи =ив=и ииимиви jив=~=иви ивик=ивик=ик ~ив== и ~ижижи K==ивимик=~ик=икикив=NI=ик= и ~ижижи K PQ=ивимик=~ик=икикив=RK j~ивим=ииим~икивикиоw=o==~ив=и ивиж _~=и =и имивик=~= _~ив=и ивиж= O= NOR==им~и NOR==и им=~и =имик RM==и ~и им _~ик==~=им~и =и =P=ик=Q=ивимик= ~ик икикив=r=имикив=~=и ик=и K pивик=~ижижив~=ик=pикикив=ni=~=~и = имик=~=и ~и им=~=ижи = и ==ивимик=ивик=ик=икиви и и K j~ивим=ииим~икивикиоw=o==~ив=и ивиж m~ивик=им _~ив=и ивиж ORM==ими N=~ик=и ив=ио~ик= NNM==~и =ив= N= N=ижив==~ик QM==им~и PM==икI==~ик= dи ~ик=и ив==~=~= jив=~=иви ивик=ивик=ик ~ив== и ~ижижи K==ивимик=~ик=икикив=NI=ик= и ~ижижи K PQ=ивимик=~ик=икикив=RK j~ивим=ииим~икивикиоw=o==~ив=и ивиж= mиви и ~=им= _~ив=и ивиж ORM==ими N=~ик=и ив=ио~ик= N=икижK=им~и N=ижив==~ик= P=икK=ив NOR==~и =~ики jив=~=иви ивик=ивик=ик ~ив== и ~ижижи K==ивимик=~ик=икикив=NI=ик= и ~ижижи K PQ=ивимик=~ик=икикив=RK j~ивим=ииим~икивикиоw=o==~ив=и ивиж U

9 _и ~=им _~ив=и ивиж RMM==ими NQ==им~и NQ==~и ~и ив T==~ик N=~ик=и ив=ио~ик ORM==~ики = jив=~=иви ивик=ивик=ик ~ив== и ~ижижи K==ивимик=~ик=икикив=NI=ик= и ~ижижи K PQ=ивимик=~ик=икикив=RK aивиж~ qив=~ижижив~=~==ивикивив= ив ~и ~=ивик=ик=bими иж~= иви икив=ommolvslbd==t~ик= bики ив~=~=bики ив=bииимивижик== tbbbk=q=aиви икив=иж~=ик=~ио=и = икив=brjив=ивики ~~=~= имикививи ~икив==~ик=~ижижив~k m~=~=иоими =~и =и =ивииимиви =~ик=иоими =~= ~имики ивикио=~имик=ими и ик=~==ивиж~k dим~и ~ик q=им~и ~ик=ивикив=и =икив=~ижижив~=~и = ~=ив=ио=ими =и ижи ик~икив=ив=ик=имики ио=ив= ив=ивик=ив=k=aик~ив=и ~и ив=ик= ивикив=~==ик~ив=и =ик=~и =и = =ик=~ижижив~=~=ижими ~K=q=ив== ~=и =и ивижик=имик==ижи им==~ив= ~ио=~ив=ими =ик=ики ==икив=им~и ~икk pимидик=ик=~ики ~икивk и sим=и =~ики ==им=~ижиж~и ив= _lp`e=ик=им=им==бзививик= и ив~икk sим=и =~ивив=ижики =ижими =им=~ижиж~и ив= бзики бз~и =и =ик==~имик= ииим~ивикбзk=pими =ики =ивик=ti=им=ики ими и = =иви ~икив=~~бз=ими ==ижи имивикk `ик=~ижиж~и ив=ик=икивбз==~=ижи бзиж~и ~икив= ииим~икивикбз=~ивикимик=бз~иви =~= им=иои I=им=~==~ижижив~икив==ижи J ив=ивив~иви ===им=иои K= i ~ижижив~икив=ивив~иви ===им=иои = ижи ик=ижk=k=имикивив~икив=~==ивj имивив=им=ижи ==~~ивi== ими ~имi=ики ижи ив=~и ив=ик=~имики = ики ижи ив=и ив~=ик=ивимики ивi=~ивив= ииим=имикивив~икив=иж~и ==ивик==иживi= ижикивик=б ик=ик=ивим=~ивик~икив= ивив~иви K= rикививи =ик=~ижиж~и ив=имивииимик=ижими == ииим~икивикбз==ижи бзиж~и ~икив=имив~иви =ими ~ик= ик ижими ==ими бз==и ив=и ~K i=jи ижик==ивики имикив=ижи икик~ик= имикививи =и и икик=~ижиж~и ив=бз~== ~и ив~ик==икимик=и иж~ививикбз=и == ~=ииимив=ижими и ~ивик==и бзимики K i~=икив=имикивив~икив=~имик=ижими =ивбзи ик= б K= r=им===ивбзи ик=б = ики им=ими ==ик=ивимики бз=eивими =FK iи ииимим=~иви =ик=иж~=ижи ив=~= =ими ивикими I=ив=ик=ижив===~и = ~имижи б =им=и ив=~ижи б JикK= o~и =ивимик=~=икив=ивики имикивk= pив=~ижиж~и ив=ивик=~и ==ижи ижи ивбзик~иви I= и икики Jимив=~имив=~=икив=имикивив~икивK sим= sимиви =бзиживи ==ик=ивимики бзk cивими = N ^ижиж~и ив==~ O i=и =~ивик~икив=бзики ивииим P fики и имижикими ==R=иживикив=H=~и = ик~бз f=и ик==~ими =ик=бзикиви =~ижиж~и ивi= ик ~~ижики =~=ивик==икивикk MLl=Z=~ижиж~и ив=бзикивик N=Z=sивик=~=ижим=~ R=Z=sивик=~=ижим=бзбз j=z=~и =ик~бз=e=~=ивик= ~ ижим=бзбзf=ижими =ивики и имижикими =и = ~ ~им=ик=~ивики J==иживикивK V

10 и Q qим=бзидикив b=и ик==бзик~и ==~иви K R _и ив==и S lи ивив=~=ииим=ивики имиви = ~иви T qим==бзи и имив~ mими =и икиви и =им=~иви ==и ивив=~и и ивб и K= ^ижижимиои ===икиж=ими ==им= икимk U lи ивив=~и и ивб и =~=и икими = =ивики имиви ==~иви == иж~и иж =иви J~икикими =и ~ижив ^иви V cимик=ивими =cив=`и ~и sим=~=и =ижбзив~=им=имикi=ив=ижи ик= иви ==ижи имивик=иж~и икивимивб и ик=ивик= ик ив~икk NM `и ик=~~ими ими =и ик~ив=б NN _=ивими NO jиви =~икикими =и ~ижив NP _и иоими =имиви iи ииимdим=~иви =ик=иж~=ижи ив=~= =ими ивикими I=ив=ик=ижив===~и = ~имижи б =им=и ив=~ижи б JикK= sимиви =и ижики ==ивики имикив=ивими ~ик= ~=~=икив=ивики имикив==иж~и ик= ~иж~~ик==~иви K `ив==бзими ивикбз oивииим==ими => oивииим=бзики имикив=> k=и ~и =ик=~ивик=~и и =~ижиж~и ив=ииим= и бзик=~им=ивив~икив=ивими ~ик=ими = ~ иж~ииим=ив~бзикивииимk k=имикививи =ииим=ив==и =~ивик~икив= ик ~ижиж~и ив==ижи бзикик=~имим=бзикk буиви ==~ик==~ижиж~и ивk= pими иви ==~ик=ижими =ижи =ииимив= идимик=~=~ижиж~и ивk i=ижи =E~ик=ижи ивf=ими ~ик= им ~ив~иж=ижиоивииимi=и ив=им=ик~i= им =бзик~ик=иж~=ижбзи ив=ик==~ивj ~=бз~иви I==ивик=иж~=имикививи = ~ижиж~и ивi=~им=ив=ииимииимим==ими ив=~им=ими = =икик=ижбзи ~икив=им=ив=~=ижи =и иж~= =ими =бзими ивикбз=ими =~=ими ив==ивики имикив= и ~икив===имикивив~икивk aбзи ~и =~=ив===~=ижи ив==ими ~ик= ~ижи б =~ииим=имикивив~икивi=~~ик=~ииим=икикj ио~i=и ииим=им=ииимивикики =~=иживб =ик==~= иж~k= ^ижи б =им=имижими ==ими ~икi=~ижиж~и ив= и бз~и и =ивбзив~икик=ив=им=~и =иж~= и ~бз=ивики и имижикими ==иживикив=бзикивикk sиви ===ииим==и ==и ~ик== и икик=иж~=ими ==~и ик=ив=им==ими ~= ики б =~имk ^ив=бз~и ики =икимик=~и I=им==~и ив~ик= им =и ив=~ижи б Jик=им=им=ижи = бзик~ик=им=ииим~ивив~икив=бзииимив~ик=ик=~ививикбз= =и иж~и =им=и ==и ~ик=j ~бзk=i=и бзиж~и ~икив=ими =~ижиж~и ив=ик=и бзи J бз==ики =и ив=~ижи б JикK kимикививи =иж~=~ижиж~и ив=~==~ив=имивi= ==~ивик=иж~ икими и ==ивk kимикививи =~ижиж~и ив=ииим~==~иви = и ививk= kимикививи =ииим==~иви =им==икиоиж= Eи ик=~~ими =иж~и =ижfk kимикививи =ид~~ив==~иви =ик~ив=ииим= ~имики =ик=ижи бзик=~=dи ивив=~и и ивб и K= mи им=и =им=ики ~ивикик==ивииимив=ики б = ~имk=i~ижиж~и ив=и ивииим==ижи ииими == ижи идикив==ивииимивk k=ижи =ид~~ив=~ижиж~и ив=~=им=ивииимивk oивииим==ими => k=~и =~иви =ииимим=ив=~ижиж~и ив= ививk=^ижи б =~иви =бзикивикi=~ижиж~и ив=икивим= =икими и K==kивики имиви =ид~~ив==ивик=~= =~иви ==и ик~икив rикивив~икив sим=~=и =и бз=им=и ижi=~=и ивив= ~бзи ~икивi=~ижиж~и ив=ик=иж~и икивимивб и ик= ививим==и ивk=j~и бз=~i=ив=~икикивик= ~ ижив=ижимив~=ик==ижив=и бзивk ^~ик=~=ижи ивб и =имикивив~икивi=икикиои =~ижиж~и ив= ик==~иви K i=~иви =ижи икикик=икиви == и бзимик~ик=иж~и икивимивб и ик==~== ижи бзиж~и ~икив=имив~ик=w cимик=ивими =ижими =KKK KKK==~имI=~=икбз==ивI=~=ижими бз= =иж==ики и I==и б I=~=~ио~ивI= ~=и б =ик==ижик=бзб и =ик=ииим ~= ижик бзk i=имик=ивими ==ивик=иж~=ижими = ижи бзиж~и и ==ижик=бзиж~ивk `и ик=~~ими =ижими =KKK KKK==ижик=и =ик=ииим=~=ижик=и ивбзi= ~ ижик=~им=~ив=ик==ижик==~==иж= =ики и I=~ивив=ииим=ижими =бз~и ==ижик= бзиж~ив=ик~ик==~=ив~=~бзi= ижик=ивик~ив=им=~=ижик==иж~ивk= NM

11 nим~икивикбз=~ив~=ииим=ижи ик==ики ~ивики = ~ижиж~и ив=rmm===~и ив=ижим==иви бзивикk o~и ииим=ивижи ик~ик iи ииим=и ивив=~и и ивб и =ик=ими икi= ~ижиж~и ив==ижимик=икиви =ииим= ~и =ик~бзk=i=иживикив= N =R==ивики и имижикими =ик=ивижбзи ~икk= kими и =ик==и и =~=и икими = ик=и ивив=ииим=и ииим=ивики и имижикими = =ики им=ими =~=иживикив=mllk cивими = aбзи ими =ижб икик==и = ~ивик~икив=бзики ивииимk mи =~иви =имим=ими =~ижиж~и ив== ~=ик=ижими =идимииимd==ииимив=k b~иви =ив=~=и ==иживб == иж~икивииим=бзииимивиж~ик==~иви =ижими = бзивики ===и =Eиви =ивими =JNF=> _и ~и =~=ив==~=~=ижи ив= ими ~икk sи и ==ижи имивик=~ивик~иви =~= им и бзивиживик=~ижижи ижи ивбзk fики имиви ==~иви =~==и бзивиживик= ижимив=~и =ивики и имижикими =ими =~=иживикив= имимk mивикив=ni=o=w mими =иви ижи и =ик=бз~и K mивикив=pi=qi=r=w mими =ижбзики иви =ик=~икики K ^ижи б =имикивив~икив==~ижиж~и ивi=и ~и = ивики и имижикими =ими =MLl=ижимив=~ижижимиои = ими ~ иким=бзидикив=ижими =бзик~и = ~иви =ик==и K ^икикикив=w i~=иким=бзидикив=ик=ивижбзи ~ик=ив= ивики и имижикими ===ики им=иж~=ими =MLlK o~и ииим=w буикиви =икимидими =~ижиж~и ив==~=~~ик= и икиви ==~=ижи бзиж~и ~икив=бз~бзk ^ижи б ==ики ~~ивlkикикио~ oивииим=бзики имикив> k=ижи =ид~~ив=~ижиж~и ив==~=~=~им= ик===~и =иж~=~им=~j~ивk kимикививи =ид~~ив==икикиоими ==~ижими => ^икикикив=> sим=и ивииими =~и ==ими ~K= kимикививи =иж~==бзики ик=~и ~ивk aбзи ~и =~=ив===~=ижи ив= ими ~икk и bимиои =~ижиж~и ив==~=~=им=ив= имив=ижимив=~=им=ив==ижими = бзи K i=~~==~иви =~=ивим=~им=~j ~ив=им=~=им=и =им=~им= им и ивикk o~и ииим=w=ив=им=ики ~ивики =иж~и =иж=им=им= и имi==иживб ==иж~икивииим=ик=ижи и = ~имики =икивикk=nимииим=имикик=имив= имивив=ижи икикик===и K cивими = mими =и ~и ==и =~ивик~икивi=им= ижими =и ими K= cиви =~=ив==им=и =~им=ио= ~=и ив==и K aбзи ~ик=ик=и б iивики и имижикими =и им===и и =ими == иживикив=n==rk oб =W iи ииим=и ивив=~и и ивб и =ик=ими икi=~=~= имикивjиживикив==икив=иж~k=f=~имик=ииим= и ивив=~и и ивб и =ивик=ижб икик=и бзk oикик= `и б =~икивио NMM===RMM== qи ~~иви =~=и б =~==имик= бз~ими =иж~ик===o=ивимик= Eимив~ик ~ ииим~икивикбз=ик==ижи ижи ивбзикбз= ~ и б F=ими =~=иживикив=rk _~=им N==R=~=им qи ~~иви ==~=иж~ик=o==r=ивимj ик==~=ивик=r=~==имик=бз~ими K mик==ивимивик oикик==~= O=им OP=K==имиж=~им=ики б =~им NMM===ими N=~ик==ими =~ивбз TM===~и ив TM===бзим бзикимик==~=ими =ививииим _~икики ==иви бзивик=e~им=~=~и ив=ик=~= бзимf=k=p==q=ивимик=~==имик= бз~ими =ими =~=иживикив=ri=идимииим==ииим= им=икиви =им=им=и K NN

12 и oбзи =~ижиж~и ив=ими ==ив~им=ni=иви ижи и = ~=~и ив=ик~ивбз=ик=~=~и ив=~ив= иж~ик=k=pm===n=ивимикk nим~икивикбз=~ив~=w=o=ив=~=и икик==~ mик=бз oикик==~= O=им NOR===ими = N=иживбз=== N=~ик==ими =~ивбз=им==и ик=им= ивjивики NOR===ими и =им==~и ~и ив= E ~ икижбзи ~икими =~ив~икf ORM===~и ив N=~ик==ими =ививииим= SM===~ивик qи ~~иви =иким==иви бзивик=~==имик= бз~ими =иж~ик=k==ивимик=ими = ~ иживикив=ni=ижимив=k=o==q=ивимик=ими = ~ иживикив=rk= nим~икивикбз=~ив~=w=o=ив=~=и икик==~ mик=и ивбз oикик==~= NOR===ими и =E=~=икижбзи ~икими = ~ив~икf= NMM==NOR===ими N=им N=иживбз=== им=ижим==и ик==ивики =им=им=ими =~ивбз= ORM===~и ив бзикимик==~=ими =ививииим qи ~~иви =иким==иви бзивик=~==и ик= ижбзики ивими =иж~ик=k==ивимик=ими = ~ иживикив=ni=ижимив=k=p==q=ивимик=ими = ~ иживикив=rk nим~икивикбз=~ив~=w=o=ив=~=и икик==~ c==ик~и ик=~им=и имивик= oикик==~== O=им NOR===ими NOR===ивикик=и иобз RM===~ижими _~икики ==им=ик==ими ==им= иж~ик=p==q=ивимикi=~==и ик=и бзбз= ими =~=иживикив=rk oбзи =~ижиж~и ив=ими ==ив~им=ni=и ~идимики = =ивикик=ик=~=~ижими I=ижимив=ики ~~иви = =бз~=иж~ик=им=ивjивимик=~им= имик=ивими K nим~икивикбз=~ив~=w=o=ив=~=и икик==~ _и ив=ики бз= oикик==~= ORM===~и ив N=~ик==ими ==ижими = NNM===~ивик=~им= N=им N=иживбз=== QM===ими PM===~икивб и =и ~=им=ижимив=и и ививi= =и ик=и ижбз=им=ивjивики qи ~~иви =иким==иви бзивик=~==и ик= ижбзики ивими =иж~ик=k==ивимик=ими = ~ иживикив=ni=ижимив=k=p==q=ивимик=ими = ~ иживикив=rk nим~икивикбз=~ив~=w=o=ив=~=и икик==~= mик==иживи и ~= oикик==~= ORM===~и ив N=~ик==ими ==ижими = N=имивб и ==~бз==ими N=иживбз==== P=K==имиж=имив NOR==~им=~им qи ~~иви =иким==иви бзивик=~==и ик= ижбзики ивими =иж~ик=k==ивимик=ими = ~ иживикив=ni=ижимив=k=p==q=ивимик=ими = ~ иживикив=rk nим~икивикбз=~ив~=w=o=ив=~=и икик==~ mик==иж~ив oикик==~= RMM===~и ив NQ===ими NQ===~и ~и ив T=== N=~ик==ими ==ижими ORM==~им qи ~~иви =иким==иви бзивик=~==и ик= ижбзики ивими =иж~ик=k==ивимик=ими = ~ иживикив=ni=ижимив=k=p==q=ивимик=ими = ~ иживикив=rk NO

13 и jив=~им=и имик `ик=~ижиж~и ив=~=бзикбз=~бзивбз==и ивикбз= ~=~=иви икив=им~имик~иви = ими ижбз=ommolvsl`b=ив~ик== ~ижиж~и ив=бзики ивииим=ик=бзики ивииим= им~бз=e~ик=ики ив~=~=ики ив= ииимивижик==tbbbfk=`икик=иви икив=ив= ~и I==ивимими =ими =икимик==ики и ивикиви = =rbi=им=и ижи ив=ик=им=и ио~= =~ижиж~и ив=им~бзk= mими =~б ики ==ив=~иким= и ~икив==~=ив=~им=и имикi=и иви Jим= ~имижи б ==ики =и ими =им==ики = имививиж~ивикбзk d~и ~икив i=ивикив==~и ~икив=~ижижив~=ик= =ижимивбз=иж~и =ики =ивики ивимикими =~== иж~ио==~=бзикбз=икимбз=~~икk=i=и ими = и =ииимив=им=им=ик=ижи ими бз=~ижиж~и ив= ими иви ~==~ивикбз==~и ~икив=ими =ивиж= ~==ики =иж~и икk=b=~==и ими = ~и ~икивi=имиви =икимидими =им=имиви = ~ ижи им=d~~икk ивик `и ~иким~и ивив=ижи =~ииимивик=ив=ииимик= им=~ижиж~и ив=ив=ижи ими ив=_lp`ek `==~ик=ик=им=икики икив= и ==ив=и ~=ижи ивk=qи ~ик=имики иви ив= иви ~и ивив=имив=ики ив=ижи икикив==ики = ивик=fики икk nимик=~ижиж~и ив=б =икив~ик=~~=~и ~J и ив=ив=ииим~икивик=имим~ив=ижи =~=~ивив~==ижи = ивиживив==ижи ив~ивi=ививив=~=ииим= икивk=dив=ивиживив=ививив=~=ииим=j икив=ижи =~=K=ивижив=имив=ижи = ив=ижи ~=ив=и ивi=имививi=~и ив=~и ив= ~ики =~и ив=ив=ижи ими ивi=бз=им=~= иж~и ик=ив=иживикив=ив=ижививi=иживив=ик==ививив= ики имикикими =~ивик~икивk= r~и =~ижиж~и ив==ижи =~и ~и =ииим~икивик= ~им~ик==ив=икижив=имим~ив=ижи =~=~ивив~k iиви ~и ~==ивики ими ивив=ижи =им=и и икик= ~ижиж~и ив=им=им~=и иж~ививик== ики имикики =ижи =ив=~ив=~=~=и ив~икивk f=ииимик=ивики ими ивив=ижи =им=ив=и ив=иви ив= ивk= k=иж~ив==ивими =ив=и ивижи ик~=им=иживикик= ив=иви ив=ив=eивими ~=FK p=им=~и ив==б =ижи =~=и ивикими ~I= ижим=и =имив~ик=~ииимивик~ик=ижи = ив=и иви ив=~ивики ~=ивикивk= pив=ижи ~=ив=и ~и ==ивики ими ивив=ижи =имk= f ~=ив=ив=ив=ииимик=~ижиж~и ив=~= ики и ивi=~и =~==ивики ими ивив=ижи =имk dимив~=и ~ижив~ ^ижи иви ==иж~ив===ивими K cивими ~= N ^ижиж~и ив=~ O `~=~ивик~и ив P pикики =R=ивик=H=ими ив~ик= ижим mи =~и ==ижи =~ижиж~и ив= ~им~и =~=ивик=ив=~и K MLl=Z=ижик N=Z=ивик=ивив~ R=Z=ивик=~ив~ j=z=ими ив~ик=ижим=eивик= ~ив~f=иживи =и =ививики ~= ~ики Q mим~ик=ив=ижимив mи =и ивими =ив=имикивив R jикик~=ижи =~ S ^ижи икими =ижи =иви иви =ив=имикивив pим=и бзи ==ивив~икивk NP

14 ивик T mим~икив=ив= mи =и ивими =ив=~и ив=~~ижи икими ~= ижики иви K=mи и =икижи ~~ик= ив им=ижим~икивk U ^ижи икими ~=ижики иви ==ижи ив= ижи =иви иви =~и ив=ижи =K ~ик~ и им~ики = и ~иживk rикивив V cи имик~=cив=`и ~и i~=ижив~=и ~=~=и имик~=ижи икик= ив и ~ивими =им=и ивимик~ик=ив=ив~и ив= иж~и икив~и ик=и ~ижив==ив~k NM fиж~ик~ики f=~имив=ив NN _ививи =и им~ики NO ^ик~=и им~ики =и ~ижив NP jивив=ики ивик~икимикик p=им=~и ив==б =ижи =~=и ивикими ~I= ижим=и =имив~ик=~ииимивик~ик=ижи = ив=и иви ив=~ивики ~=ивикивk= lи ~и ==ивики ими ивив=ижи =ииимикив=~и ив= =иж~и ~ик=иви икик=ивики ими ивив=ижи =имk fики ими ивив=ив=ивими и и ~ mи ив=и ивик mи ив=ив=~и ив=икики ив `~и ==им~и =~ижиж~и ив==и ивижикик~= ив=~икив=~=ик~и икик~=ивикивив~и ивk r~и =~ижиж~и ив===ив=~=ив=~ивик~j и ив==~ижиж~и ив=ик==ижи ик~= ~ивk qи =~ижиж~и ив=ими ив=~=ижи ик~ик~=ив= ~ививk= fиживи =~ив=~ивив=ив=ив~и ==~ижиж~и J ивk k=икиви =им=~ижиж~и ив=~=ижи = E~=~ививF==и ивикик~=ижи и ив= и ив~==и ивикик=~иж~ивик=ик~ив=ижижими == ~и икив=ижи иви ==и I=~=== =ив~=и ив~ик===ив~=ик~ик=ивики имивик= ~им=~ижиж~и ив=~=им~=ижи ~= и иж~ив=~=и =ивими и и ~K aиж=ив=имi=ижи ив~=~=ижимиви ив~i=ижи ив~= ив ~ик~~и ив=~~ижиж~и ив=ижижими =ив=~= ив им~икi=ики ~и и =~=ижив~=ив=~ивик~и ивk= f=~=ивики и ими ив=~ивик~и ив=икики ив~= ~ижиж~и ив=и ик~=иви ивикk k=икиви ~и =ив=~=ив=~ивик~и ив=им=иживив=ивив= бз=икики =~=ик~икик==имижи ивив=~k ^=ив=ив=ивик~и =ижи ививi==ив=~=ив=~ивик~j и ив=ив=ииимик=~ижиж~и ив=имив=~ивi== и =икивикимивик=~=ижи имикики I=~ им=и иви ив= ~ивики ~=ивикив==~=ижи ~=ив иж= ив ивив=ииим~ивив~и ивk=c~и имиви и ивиж~и ~J и ивив=~~ижиж~и ив==~=ики =и иви ив= ~ивики ~=ивикивk k=им~и =~ижиж~и ив===~ив=~~ик= =~и =ими ив~и =~=имикk r~и =~ижиж~и ив===ив=~и ив= и ивив~ивk= fижив~и ==имикивив=ив=им=икивиж=eижи =K=и ~ив= ивиж~ик~ики FK k=ивижив~и =~ив=икижи ~~ик= имикивив==им=~и ив=иви ивик=~ижи икими ~= ижики иви K=^икики ив=ими ~ик=~=~и ~и ив= ив ивииимивив=икивk=aими ~ик=~=~и ~и ив=ив=ивииимивив= иж=икики =ижи ими и ивk k=иви и =~ижиж~и ив=ив=ивииимививk mи ив=ив=и ивик> pикивикимиви =имикив==~=~ижиж~и ив=и == иж==иживик=~ижиж~и ив=икивим~= и ик=~=иви ~и K=k=ивики ими и =~ив==~ив= ив=имикивив=ив=и ик~и ивk r dи ~и ив=~~=и ~=ивим~=~=~и ~~I=ижи ив~= ив=~ижи икими =ив=икив~и ивi==ими ив~j ик=~ижиж~и ив=б =ик=иви ивk= b ик~ик=ив=и ~ивим=~=ижив~=ижики ~= =ики ==ивикk ^=ижи ив=им=ижимиви =~ижиж~и ив==ив=имикививk `=ив=имикивив=ив=и ~ивим=им=и ивимик~ик= иж~и икив~и ик=им=ив=имикив=ивижививw cи имик~=ижи = KKK=~I=ив~ив=ики ивик~икi=ижими б =ив=иж~ик~икi=и I= ~ивi=иж~~==иж~ик=и I== ижи K ивиж~ик=и ив=ижи =ив=ививk i=и имик===ив=ижи =~=~и ~и ив= ив иж~ик=иж~икивk _и ~ив=ивиж~ик~ики =ижи = KKK=~=ивикикив==иж~ик~=и ~I=иж~ик~= ививик~ик~==иж~ик~=ив=иж~ик~икi=бз=ижи =ивиж~ик~и = иж~ик=и ивикикив=ив=~и =ики ивик~ик~i=иж~ик=~ивик~и ив= иж~ик~=ижи =иж~k= i~=~ив~=ииим~икивик=ив=~и ~и ив=б =RMM== ив=~и ив~=ижив=иви ивикивk NQ

15 ^и ики ~=ивижи ик~ик `=~ижи икими ~=ижики иви =~ижи ик~=б = иживив==ив=ими ив~ик=ижимk= i~=и ив=ив=ивик=nr==б =ив= ими ивk=^ижи иви ==ивими =ив=ижи ив= ~ижи икими ~=ижики иви ===ив= икики =ив=иживи ив=mllk cивими ~= pи =ижик~ик=ив=~=ив=~ивик~j и ивk ^ижижив~и =имикив=иви ~ик=им~ижиж~и J ив=~==иживи =ив=~~и и икk mи =ивик~и =имививi=ижи ик~и =~икикj и ив=~~=и ~=ив=икив=ив иж~икив~= ив=имикивив=eив=ивими ~=JNFK fи иви =~=ижив~=ив=~ивик~и ивk fики ими и =~ивик=ив=им=ив= икивики K fики ими и =ив=имикивив==икивики = ~и =~ижиж~и ив=~~=ивик= иви ~ик~k dи ~=NI=OW ижи =иви ижи ~и ==~и K dи ~=PI=QI=RW ижи =ивиж~ик~и ==ик~и K aиж=ив=~и =ивижи и =ив=икики =им=mll= =ик~~и =ив=имикивив==ив=ижим~ик= ив ижимив==и ивими ивk ^икики ивw f=ижим~ик=ив=ижимив==ижим=и = ~и ив~ик==ив=икики ==б =ивижик=им=mllk ^и ики ~W pижи =ижи =~ижиж~и ив=~i=ижи ив~= ив ики ~и =~~ивик=ив~икk aиж=ив=~и Lmимиви ив~ mи ив=ив=~и ив~=икики ив~= ивив> k=иви и =~ив=~ижиж~и ив=~= ив ~ииим~i=бз=~~и =ив=~~икививk k=ижимиви ==~ижиж~и ив=~=~ижи K ^икики ив> mививив=~ив=~=имижи ививk= k имикививи и ~и ики икив=~и ~ививk bики ~и и =~=ижив~=ив=~ивик~и ивk mимиви =ив==ики ==им=иж~=имив= =ивив=~ивим~и K i~~и =ив=имикивив=~=~~икивив=== им~=иж~и и ~=икик=~ииим~=и и икk ^и ики ~W=~=~и ~и ив=ижи =K=ив=~= и I=им=иж~и икив=ив=иж~икив~=ив=и ~=~ивi= =иж=и =и ив==ииим~= ив~=ив=ив=~ивик~и K cивими ~= mи =и ~и =~ижиж~и ивi=ив=~=ижим= и =~икk= cив~и =~=ижив~=ив=~ивик~и ив== ~ икик~=ижи =~K oивив=ив=~=ив=им~икив fиживив=ими =ив=икики =имив=и ~ив= ив ивик=~=n=~=rk oививw nим~=~ижи икими ~=ижики иви =б =~ижи ик~i= ив икики =ивик=~=n=~=r==б =ив=ими ивk= f ижи ив==и =ижик~ик=ивимk oивикик= m~~=ик~ик~ NMM=RMM== i~и ~и =~=иж~~==~=и имик~= ~==~=O ивимикив=~=и ~=R=E~=~=~= ииим~икивик===ижи ижи ивик=~=иж~~f ^им NR=ив~ив=им i~и ~и =ив=~имив=~=o=~=r=ивимикив= ~ ив=r==~=и имик~k m~ик~=ивикик= oивикик~=~ O=им~ OP=имив~ив=~ииим~=~~ NMM==и ими N=имикив~=и ими =~ивив~ик TM==~и ив~ TM==~ иким~ик=ививик=ив=ижи jик~и =ив=иви ивикив=eики ~=~и ив~==~f= =~=и имик~=ижи =~K=PQ=ивимикив=~=и ~=RK `имик~и =~ижиж~и ив=~~=ивик=ni= иви ижи ~и =N=имив~ив=~~=ик~=~и ив~=иж~j ~ик~=~=ик~ив==~=ив=~k=n=ивимикk nим~икивик=~ив~w=o=ик=~=и ивикик~=~ ивик NR