' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "' ' ' ; '' .. '.. ' ;:;_.' . '... ^- ;..'.. ; - . ' *._'.., ; '.;. v;, : I /&*% «^ ^ JÊMMW «MTVWW mmmw"

Transcrição

1 . : ;-, :. ;..,...-^-»-- nm > BBLTEC NCNL v.fti Brn D. Frl1 G. 7/45 H. -/ >» ; ;._ /.v r /,..... ^- ;...; - ;.._.., ;.;. v;,.... ;:;_. _,- ;... ^ ;_ _,.;. - :.,iv:-:-. : -\... : : =.,,,^Ji irtwiliüi i fbtmmmmmmmmmmmmmmmwi m ^mmmí MM PLUSS PRESDENTE VRGS PEL REDUÇà DS LUGUES DS MÓVES DS NSTTUTS (TEXT N 7.- PGN) ir N mmmmm -. RQC C «v CNTR S EXPLRDRES D PV SETE PERGSS NDVÍDUS FUGRM D PRESD linluriró 0 fi brt nts d hr Vint hmns slts n f grg d Dtnçã - rrmbrm tã gnhrm mtrz qu nã cnsguirm scpulir Mcir Quirz Russinh qu cnsguiu impdir vsã s trz utrs prss (Cnclui n 8. págin) Flipt srá julg pl Tribunl Ppulr Luiz Flip lbuqurqu Júnir. ntm, pl mnhã, vrificu- «nv fug prsidi pistrit Frl. DsW-lt, ti, s vdis ind-nã s ncntrvm sb rspnsbilid d dirçã stblcimnt, um vz qu fugirm intrir um tlnturir, nts msm srm ntrgus à dminlstrçã dqul cs crrcinl. DSPLCÊNC D MTRST Puc nts ds 9 hrs, ch- Fi distribuí, ntm, n Crrgrl d Justiç drá ntrd, hj, n 11.» Vr Criminl, prcss nstur n Dlgci Ecnmi Ppulr cstr J_uiz Flip. cus íi nqudr n Li númr 1.521, rtig 2., prágrf 9., qu submtrá julgmnt prnt Júri Ppulr, um vz qu s crims prvistqs nss. rtig sâ cmptênci mncin Júri. s trtr lits cntr bls pv. :l_-3 H fàsiètfwimmm ^K ^sf^b5 W_s_rJ_ iji»-1^ SP? Vicnt í/tí Suz, Grn thl Ji. Pchc Mirnd, is s fugitivs - : /&% «^^ JÊMMW «MTVWW mmmw ÜMH. DRETR: PLÍN SUEN CtKNTE: LRC LSB N X R DE JNER, Sáb, 6 stmbr BTES 1952 NUM GLPE DE MRTE NS Dlgci Cstums Divrsõs stá brign night-clubs s prpritáris s ssinr um clrçã stpfúrdi - Um crl 1924 é rtir d plíci - tr clrçã d s blts d cid stã s ndispôs cm s mçds. prpritáris»» Qurm trnsfrm lgums ls, é um vrdd.1- s m pnts insnss runiã, sm qul sprit r bsur. E qurm qu s ns ssinm, mis, qu é rzã vrdir qu s d su xistênci. Evintmnt, nã s qu li nã s ncntrm, ms cmprmtm sguir nstruçõs cnnm prvidêncis qu vism sú mrl sts css, qu xvm sr xcutds, sb ms cmprmiss pn d Plíci mrcr cs... qu Pllci stá prsntn s ns blts, NTERPRETÇà rdigi, sgun cnst, um crnist qu (Cnclui n 8.» Diz clrçã qu s bipgin) Vi sr ntrgu qò irig nd próxim smn 6 funí. Ríb Cmpri - Ligçã birr Pixf m ru Figuir Mglhãs - té fim n cmplmntçõ vidut d vnid Pstur cc!ç.7.snt d pri Btfg - Próssgum s brs Ctumbi-Lrnjirs ^rtpctiv prjt cnsuuç Puc mis flt pr cm-t.i plmntçã ds brs qu vêm sn [ xcutds n Rui Btfg, nicids cm trr grn prt rubd mr sm cntu prr su bl cntrn pstrir pvlmntçã, n hj s ncntrm dus pists stinds tráfg lt vlcid ind cm brtur túnl Psm, qu vi ncurtr prcurs. Em cumprimnt pr s birrs Cpcbn, prgrm pnm, lbr Lbln, tc, ultimms gr pr fstjr Smn d Pátri, s rtqus finis urbnlzçã s - Crls Vitl prfit Jã jrdins li fits prsidirá.hj, (Cnclui n 2.» bnfici inugurçã vris brs m pgin) d cid,. ssim, hj VÕES DE PSSGERS DRGDS PR MULHERES PR3, 5 (Pr Jsph Sngr, y0vs NS) s mulhrs srim Srim ótims pilts viõs ps- ótims «girs qu _. pilts spírit «éri, clru m Puns Jcqu.- clr vir mir Un uril, vncr Prémi viçã ntrncinl df stqu n mun Hrmn, 1952, sn cnsird vlr mir stqu n mun. s mulhrs têm Tmbém s prlhs tnt rsistênci cm s hmns diss lgnt nr jct Jcqulin uril, prsint Vincnt uril, d su vid sus sgrs Frnç. i S s mulhrs tivssm um Qun s fl m trinmnt im qu spírit, mnjr s cntrls um séri grin viã pssgir tã fvnv---v-v b.tn. cm s hmns, snlintu mis s cri u s mulhrs plm NS, num ntrvist éxclúslv. Embr. -- m-njá-ls. rn.,!-,í,r -V-. E vrd qu s j-t :;!gcm rrílc:;c»:s sjr.m cd vz mis cmplic- rápids ms s mulhrs tm r- ui siui Crttó-Bt/í/ _, ->^>^rm#fis^v^_,^wvw> V,WVWVV>«VEM R LN TURNER»^«VV^^VV. l tr Frnn Lms. filmrá, qui, cns d mnt plícul Ltin Em nvmbr vigm d strl cnhcid Hllywd < _k_j Kíil^_l B-«s -vfl^b MMMmmV^W^^Ê^MMmkw J&& immmmm HÉsW-/_S_S_l B ; B _s_s-s_s ~^_s_s_s_s_s_i km lm%:m\ M\ MV- & M M\ M\ ^s? jb B-:SB B : mwmw^ ^B- ::^H MMm. êmm W^àÀ B. 11 i sfll ^^ MMMW M\ ^MwSMMt W MfmMm<y.-.MM Br : BiflBB_iã_S_S_S_l MTj! MmmmWW: Ln Turnr. Frnn Lms HLLYWD 6 (NS) Lull. Prsns, crnist cinmtgráfic NS, infrm m su crônic ntr hj, qu dus smns, Ln Turnr c Frnn Lms cmçrã s mnt nsis pr ò film Ltin qu,srá dirigi script Richrd Tlirp. stá qus trmin J Pstrnk trminu in(- ci s últims prprtivs pr filmgm dfsj. plícul. frt ds cns- srá rdd n (Cnclui n 4. págin) NUGURÇà DE BR. DE VLT DURNTE S CMEMRÇÕES D D D NDEPENDÊNC çõs tã rápids cm 03 hmns, diss mis viudm qu tm is filhs, um 11 utr 13 ns. Su um mulhr cmum s u pss mnjr um viã jt, qus tds s mulhrs im fzê-l. Mdm uril rcbu trféu Hrmn rcrd tr stblci fminin lnt-rncinl vlcid cm viõs jt cm 814 quilômtrs hr piltn um viã Jt num pist fchd- Eu cm quilômtrs. nã vô pr suprr mic_ nã m prpnh suprni mrc lgum n futur, d.- clrn d Si r viõs qu sup-rm ns n.rrs n?. s lndlvlduy. Vô qu st é mu t:.-m]i~ nsí diss. (Cnclui ti 7. r_:,,,-) srã ntrgus à srvnti public, ntr utrs brs, s trblhs lrgmnt túnl d ru lic qu m muit icultur s mis trnsts d zn sul cm Tijuc, cnstn d imprmbilizçã rvstlmnt d bbd, cnstruçã s pórtics, pvimntçã ds pists clcçã nvs tubulçõs spciis dágu m ç qu, pssn pl túnl, 11- gm à Usin Elvtóri Guicur; s birrs d zn sul. NVS PVMENTÇÕES Tmbém srã ntrgus à cid s trblhs pvimntçã brs cmplmntrs ns sguints lgrurs: mis Pr. fit limpi Mll; Vlnç, FESTVL D DSC s^vvvvvvvvvvvviv-vvvvvvyvv «V^iMi^»^t«V«-^#Vl T ESCLS MDERNS PR PPULÇà NFNTL - DECLRÇÕES D EMBXDR MERCN H BRSL ENTREG TRÁFEG D TÚNEL D RU LCE»íVVVV^^»VVVVVNfV\»VVSV»iV Dr. Lg, Jsé Brnrdln. Chichrr, Ryrhun Cstr Ml, Ens dc Suz. Cnslhir dtvin. Trri Hmm (prlngitmnt), J.é Vríssim, Rul Crs, Tácit Esmriz. (trch Bnt Ribir), Mri Jsé. Cpitã Mcjir, gstinh Brblh. ll. Dmings Frnns. Lpldln livir. Sátirs. Lin Fnsc, Lucs Rdrigus, nspirçã. Viuv Dnts. Mlr3 lbuqurqu. Trvss i Mcé. Sbrgi, Cmbul, tplçurt) m; ns vnids Estrds: Pris, Bruxls, Brsil (duplicçã pists m cncrt ntr ru Prfssr Gullhrmin Mtur d Pnh, num ::- tnsã mtrs, utmvl Club (2 trchs» ntr Estrd Btfg Estçã Pvun ntr stçã Engnh d- Rinh Engnh d Mt, n xtnsã mtrs, strd Jrl. Jã Pul (trch ntr ru (Cnclui r :) PRRRGDS S NSCRÇÕES s últims inscriçõs ftuds Rmlh Nt prtir sgundc.-f.r, lnçmnt s cncrrnts crtm psl Ncfônl -Primir Fstivl Disc Distrit Frrl, prmvi pl MNH, m clbrçã cm Rí.ctl Ncinl Ri Jnir, vm bínà mii bslut êxit. ; s inscriçõs qu vrim sr ncrrds hj.- pdi divrss intrsss, fi prrrgd p-»r mnis -guns di-, vn, n ntnt, sr ncrrds n sgujicln-f2ir próxm,.:;.pitv-wvimny2. té mmnt, l& : r.?:ntrm inscrits trint títuls, vlnt cinc s quis já divulgms, m utrs qu dms hj, -.m distribui..::. çiáissir. 10 iv?t?vr».!nnnis 15 j;..j..ii.il-j. (Ccz:;..j.-r» x» :-:.) FSCLZ, PESSLMENTE, 0 GENERL DRG MURY - MJRÇà NESCRU- PULS NS PREÇS DS PEXES - MNBRS DS TUBRÕES DESSE CMER- C - CMPREM N T- BEL! - CUDD CM S NMES TRCDS,^,#»,»«_«^~»«\ l^rwwww WÊÈÈÊÊÊÊÈÈÊB WÊÊÊÈÊ&mSÊÊÈÈm lllp^p-;i:?^lffflp^^bh w^f \ ^^^~«íá Jmmtftft&Wm. ;«._.^^.^y.^^;..;^.^.v:,::.^-^i^^v;_^vtó:í.:.^:i..;»l Gnrl Brç Mury Ns visits fits s mrcs» mis lcis cmérci pix, gnrl Brg Mury, dirtr Dprtmnt Fisclizçã d CFP, tm bsrv grn mjrçã qu n» gcints inscrupulss vêm fzn nss cmérci cntr á cnmi ppulr. Em fc dlss, qul utrid slicit s cnsumirs qu cprm cm CFP, rcusn-s dquirir psc prçs lém s tbls nã s ixn ngnr pl trc nms ds çcrts tips pix, xpdlnt ^âs dé qu vêmi lnçn mã lguns vnrs prti xplrr pv m bnfici própri. E td cnvniênci, tmbém. qu públic inspcin xtidã ps d filid ds blnçs, rcrrn à flscllzçã qun frm cnst-» tds irrjrulrlds. cmprr á xigir. viscrçã psc cmpr, (Cnclui n %. págin), xmpinn _»-^^v»^»w-«_»^^^/sl^^^v^.^v^l%.^^í-v^-w»i^ Cndidt títul Miss méric TLNTC C.TV Pl piimir vz, n cncurs Miss méric rmn irá n grupr» um» r-í!3 n ci, Mrilyn?:r:r:;, qu s ui vms cm v-t!d.i «u us. n c?dã (Ft TTW _ E-_-c!» pr 7._.4_!Íl_). í

2 y i hi-..< USD. S MNH PGN -_-, _: -..,,.-..., ,1 i, ii» ; ssistênci técnic finncir prmnnt s píss puc snvlvis Srã struís m su própri írnt lã cnjugd ds frçs érs trrstrs Cm Vn Fll rcbrá um nv fnsiv cmunist n Créi Nd xist sbr su substituiçã cntn d NU Dslr situçã d ppulçã nrl-crn QURTEL GENERL D 8. EXERCT. 5 (. F, V ) - gnrl vn Flt nã crdit qu s sfrçs rcntmnt fiis pt» frçs érs ds Nçõs Unids trminm um cisã n cnflit crn, qu tm gr 26 mss. Vn Flt xprs&u ss piniã n trnscurs ntrvist cncdid à. lmprns, crscntn: Nd p substituir nfnt. vltóri srá rsult um sfrç cnjug d viçã ds frçstrrstrs..vkrténc Dclru ind cmndnt 8 Kxérlt; nimig tm mis pur sncr um fnsiv s qu? tmp j fvr- m prçõs. Ms dvr&rl v sbr qu cnhcr, nvn-.uiu um sstr qu- prr.i ns sus rms u cmp b.tulh, dcegrrgn- n su própri fnt. Srim ncssári» pl mns dus smns lnltg pr rlizr» cucntrçõs (-lids um tqu nvrgdur, m» êl i mntr gr.í! rspit s» cnntrçftp» durnt um crttnúm r di», nts sfchr tqu. Duvi mult, ém, qu fç iss. Dispms td» muniçã ncssri su qulid n 10- fr rstriçã lgum qun» trti d. prtgr s vids» cmbntnt» ds Nçõs Unid». Ná sprdiçrms ss muniçã, n ntnt, m bjtivs scnhci. l>l SMENTD gnrl smntiu gulmnt 01 rumrs qu vm circuln ti dursns smn» rspit d tu substltulç& n cmn ds frç» d Nçõs Unids n Créi. Cmntn, finlmnt, s clrçô rtt» ntm, pl gnrl Hrrlsn» prpdilt» sfrimnts mpst» à ppulçã nrt-crn pls»ul snhrs cmunists. clru gnrl vn Flt qu» cndiçõs d, vid n Créi stntrlnl vrim prsntr um qudr smbri m cnsqüênci d» rcnts trulç» bmbárls.» trblh» frçs nvrn. prv prjt cnstruçã Vidut swl Cruz - Jl Btfg (Cdci-mm, u l. ptin) qu srã uiuugurus ind t.&t primir quinzn sttiinur pl prdit urls Vi tl. CLÇMENT D PR DE BTFG l-icr pr u íiin n clçmnt s pssis Um g u uuiuru pri, m muiic tip pur purtugus urunc prt cm jiuuimnt cntr (ntr pr- 0.&0 íii-iu n ui.m cmu Vidut d v. Pstui. n bc 0.0 túnl Psmu, pi cim uu qul vi pssr bn l Hi Vrmlh, qu ixr i circulr cut t ntã, pl ru tnrl bvnn. Trminds tmbém s mliçõs s prdis, ind pó 1 Club Qu- L.ibm s piscins st litàfç) cnstruíds s Èus, náutics., sss cluus, ubücénctó um stil crctns- ícu tm pln urbniz- ^à pr li trç, tr-s-à cumpitdus s brs td pri Btfg. VTDUl SWLD CRUZ- BTFG mis rcnt prjt, ]â prv cujs ubrs tr& imci n n vinur, è d cnstruçà Vidut swl Cruz -Btfg. Su finlid vitr cruzmnt xistnt ds vlhs pists cm s lt vlcld, num trch próxim às vnids swl Cruz Ruy Brbs. Ess vidut cncrt spcil trá um strutur lv ms rsistnt pr nã qubrr hrmni linhs mclin 56 mtrs, xtnsã. s pists sfrrã rbixmnt 2 mtrs qu cm 0$ is lvçã vidut prmitirã um v?, dr 4 mtrs ltur. s vículs qu Flmng tiurirm v. swl Cruz, psfrã pis cim vldut té tingirm s pists lt vlcid vic-vrs. s qu virm pls vlhs pists d ) ir i Btfg, frã trjt bix ss vidut tffigirã v. Ruy Brbs, vitn, ss m, cruimnt qu li xist tulmcnt. msm crrrá cm s crrs vins d cid, Sbr plnlficçà ss vidut mdificçã n tráfg pr ss trch, Jà huv ntndimnt prévi ntr ngnhir Mári Wlllingtcn, dirtr Srviç Túnis d Municiplid cvic sr. Edgrd Estrl, dirtr Srviç Trnsit Hnvvà ind um sid vidut pr s pist- vlhs, cuirm s p ntiu n plnt ti prspctiv qu ilustr csi< rrtgm. TÚNEL D R CMPRD Estã cncluíds i brs lrgmnt rmlçã cu s rrstrm rr nns ~~ n túnl Ri Cmpri, qu ficu cm 228 mtrs cmprimtn 6,60 mtrs lrgur 5 mtr3 ltur, n ix. pvimntçã é m cn- j crèt; hvn 3 pists pr pstrs. tt.-s intrns túnl frm ldrilhs ilumins cm Psm. ntrg trfg vêrà sr ind nst primir quinzn stmbr. TÚNEL CTUMBT. LRNJERS fstd hipóts uir. mir is.rgmc (20 mtr nicilmnt», prssgum s brs hrtur, Túnl tumbi-lrnlirs,- já cm 825 mtrs di rch brts. Su cmprinwt é mtr pnr 20 lrg. TÚNEL- URUGU-VE p-,lt prv ri brtur um túnl lirn ru Jt prv é qu ligrá ru Brt Ribir l finl cm ru DJlm Ulrlch) às rus Rul Pmpél u Bulhõs Crvlh. síd m um sss rus stá n pndênci d mir fcilid ns sprpriçõs prédis, qu tr& sr fits. distnci sr prfurd n rch, stá ntr mtrs. Vis brtur st tunl vitr cngstinmnt tráfg n v. Cpcbn, ntr s rus Djlm Uirich Frncisc Sá. LGÇà D RU SQUER CMPS CM FGUERED MGLHÃES Lg à sld Túnl lr Prt, só dus dlrçóss pm sr tmds: rus Siquir Cmps u St. Clr. N ntnt brtur. um, pqun prlngmrt qu vi Birr Pixt à ru Figuir Mglhfts prmitiri um utr vi css, fcilitn ssim tráfg nqul trch. Prjtd prvd ss brtur pl Dprtmnt Túnis d Municiplid, Já s, brs frm inicid-- m nvmbr sri cncluíds frnquds tráfg. E mis um mlhrmnt qu Prfitur fz à zn suj. í in.. \^^t^fm%í^^^sn^r^m^^msm^mm^m%mí0^0^^^^s^ Dr. Jsé lbuqurqu Mnr..r fctivu Scid Sxlgi Pris DENÇS SEXUS 10 HMEM Ru Rsáriu,!»S.s 13 às 18 lit-f. ^^--»>l--vv«^^.. RÍ&y- v^i3s»t»j. MtrtflWil» ~ÃttiM»W r^hjft--l fftflt^t rjjhuft ^^mmmummmm^s^^r^sks% ju^\^^^smwkím^êmmmmmm^^^^^t ttt. mz MmSmm^BSmX^SÍS^mmm mmmwíá^f&3k HKflRí f^é9^êê Hfl- jm«v^r^s!3 K L,\/ -«L- Empssu-s nv dirtr d CÈM^ d CEXM. Estivrm prsnts â slnid s ministrs <Slms Filh ndr qutr,(lntrm). prsint d Câmr s Dputs,. 6r. Nru Rms; put tínstv Cpnm; n gnrl Cnrbrt Prir d Cs; ts s mmbrs d FRESP; sr. Pdr» Sls s Snts. prsint nstitut Pinh; dr., fns Plmfr, rprsntnt ministr Ji Nw d Fntur grn númr utrids, Usu d plvr, m primir lugr sr. Ricr Jft qn, pés rssltr s qulids hmns públics sr. Luis Simõs Lps nv dlrtr d CEXM, cnviu sr. ntôni rrs lncr pr prcr litur trm pss rr. Criln Gis/ Flrm sguir s srs. Crlln Gls Lulx Simõs Lps. 1 ft é «m spct d slnid, qun sr. Ricr Jft cumprimntv sr. Crlln Gis. Rtificrã d vitri bnz r. Pdr Enriqu líns J dtrl- tu um tlgrm gnrl bns rcnhcn-üi vitóri rzndò vts xlt u su próxlm gvírn. D cr cm» M-ifütuç,» nnhum cndidt cbtlvr miri xigid, cbrá Cngrss smptr ntr» c mrrnt», pri»mntí;i lit uir dílc». Julgm k bsrvrs plítics, ém, qu psr i;crl lbnz c r bti, p<sl ds frncis, miri bslut. sr difícil Cpngrss ciclxr rcnhcr su vitóri. Tu indic qu Cngrss chiln rcnhcrá su llçã s pins nv prsint d nçã mig Ds bigráfics ilustr plític sul-mricn SNTG. 6 (PP) gnrl 1 uis idiic/. i Ctiuip stá, «nu pr»um, sgun» rsulurt» litrl- cnhcis, lll-rti-lficn-) RupúUcu. u ucsks.0» tul prsint Gbril Gnu>li> Vicim. Sr> u scguud v- qu 0 gnrl b&n xrcrá u- 1K1110 pst n Clii.t. Crls ln>i i Cmp nscu J i vmbr 1811, m Unrs lngrtsr n» Escl Militr m lb9d cn sl ltrs «cvlri m Em 1803, mirfculu-s ti cmt Gurr c, n msm u. 101 m cmissã» RpUbllc Sivsr. N rgrss (i prmvi cpitã..-...,. HUM U NV (UVÊK.NU ; Em 1926 ti Muu-ii.v) d Gurr, m-»u csiã, scnu pst dc Ucii.ul, Miiiuiru lut-rir, 10^0 bcpit, Vlc-Prsldvui u Kcpuc.» tl m 192 llt Prsint iltt Ktiiubllc. dpscuii-ntmni )iipulr lz cm qú s clillus rvltssm rsint lbii!z rnunciu d 26 julh! dlrlgln-s, ntã, pr i.itrnglr. Pstrirmnt, rgrslu p»ls, dcdlcuü-s u lb.\s miicis, mus cntinun n uuvldd» plític. Elit snr lt cpitl m gnrl Crl» bns i Cmp é cndidt d, frççü Scilist, um utn d«> Prti grárl-i.nrist -l váris utr» grmiçõs plític» mnrt». ntm, rutim, ifig npós cnhcis s primirs rsults plit; qu- trnscrrr: cm <\- i-..» ü cm «nlmçft im t pu, # Prprtivs pr crçã Elizbth ^ ^TSSff^Mp^^yffMflttJHKw 4ft,»> T T^T {ff ^g^» iír^i^^»»klfc^mp MBl^i^iiBi^iBB^M (.t-iiri bnz CUPU micríu s rruccu su vltórlh n pv hliti\. dizn qu íiir uni gvôrnü crgm., priírrss., vití.ltmnt, rvlucinári, cr-sctitu prsint -.vmirn llt, c,u un vitóri rfprsntv vltórl» pv chiln, d» br- Hdi. m últim nlis, vltóri cntr mprilism. -LF.1T Qunt s mimr /s vts htl n plit, h, mi, hr cm qu tigrtm». 33 GMT, cm d.scurdinci. ntm ult, Mlnitrl ntrir lrucu umt cv.tütlc n» nguint ruit.s: Crls buz l Cmp vts; ri uru Mtl Lrrln 32ii.551; Pdr Enqu llr-s ; Sulvür llcn Gsm 6J 520. Ni bstnt, hj, s úlurr. hrns d»- munh. nunclu-ss qu sgun s lkiismu» l-clis, t vt» btis pls dií-rr.iis ciudidüts à primir mgistrtur du.pi» ssim c dividim: Crls bnz i Cmp ; rturc Mtt Lrrulu ; P» dr Enriqu llni ; bsivur Uu Hstn» J5. i-ui» - 2.8J9. Cm sc vè, <mü- rn» númrs dlvltjnm. r-.ii-c- uiiic u ttis bti- pl qutr cnil.dts s ltr,, - lt cntgm cm mit s rt sulttís dd.indldát lbns p;..c lh ssgurr vitóri. UMLGC u CNGKESS cndidt Prti Rdicl, DR. CP1STRK0 CRURG D SURDEZ uvis Nrlr Grsrnt DC. FC. MED. Ku;i Snr Dnts Tci. 22-Í868 Rtifics s trts miz DJKRT, 5 (KP) -- ü Prlmnt nnési r licu hj, unnimmnt, s t.tili miz cncluís cm lndi, & Birmâni, p-uqulstü s Filipins. Nu msm sssã, ministr lixirir, sr. Mukrt Htwidig, rvlu qu nuvinni si trcds nts cm divrss píss rubs tn m vist brtur rlçõs dl- j plmátics nnési j mnntêm sss rlçõs cm Egi. rábi Sdit rqu. Gnrl Ridgwy inspcin PR18, 5 tl-1) - ü gnrl Hidgwy, cinmiüiu suprni i liiintic, ixu rdrm rly cm stin ncr, num vigm qu liunuvitt dim 11 crrnt, m cmpnlil mui sps c váris ficiis qu;.r;..!l-inii Luvcciénns, ntr s quis, prticulrmnt, mjr Hy brlguir Bisiihn brigir üult tgr-brtnh), crnl fulg (Turqui» tnnt-crnl Bury (Frnç). Ln Juhiix li $òbr Dmcrci Cmbtnt LNDRE8, b (FP) - nv mvimnt Dmcrci Cprnbtnt.lnçc m Pris (iá uuls msi mi-j u mns cuj $ bjtiv é crir um Mvimnt Ppulr Mundil pr mnu- cnçã d pz, pl prgrss sck.l rspit s dirits hním ds librds fundmntis, fi lngmnt xplicl hj nutnhíl à imprns ríiàuicb pl sr. L-n Juhux, prêmi Nbl d Pz príin vm Qul srá su cndidt! NV RQUE. 5 (FP) rvist nrt-mricn Elltr nd Pubilsnr írivlu s 1773 Jrnl» dlrl», um qutlnrl indgn sn n»m»,fvr Príldènd», U cndidt rpublicm K 6 lnlíówr, gnrsl u à fvr cndldit mcrtn. sr. dii Stvcnsn. Rspnrm 918 ctidins. Dcs-çé ifl cnt»5 fvr tlinhwcr, prtirirlr-! d<> Strvnscn.» p-n qu, 0.37 cnt sil nutrs. rvlt.i prrlsn qu n tirgm s Jrnnls fvrvls» rmllt icpublic n rprsnt 81,25 c-nti d tirgm ttl s diáris -03pnrm qu qustinári. tir;-m s Jrn»ls pró stvnsn é 9 54 cnt ttl» s nutr» dc 9.12 cnt. Pr i»i d ultim rmpnli prtlc-i-.cll qun pôs prsint Trumn gvrnr Dflwr um nquít smlhnt hvi mítrn-,: qu fl,.i7 r»nt».rnis diáris rm vnr cndidt rpublicn. Srá rcbid pl Bnc Mntári ntrncinl qulqur slicit uxíli MÉXC, 5 (D -»r. E««M BUk, «mint». c ntrwlnl Rcnstruçã Dsnvlvimnt, pr-» nttj cmntu hj! rltóri nul ss rrnhc. D-p-, tr xprss su grtidã s» gvêr rtw-sicrw»u cr-dki jwr hspitlid, sr. Blck xpôs tivid B ft, D.-, cuj vlum mpréstims ultrp-mu. pr xrcíci ri rcrd tingi n swcícl ntrir. HEDUS DE PRECUÇà EVLUÇà ECNÔMC sr. Biss bsrvu qu»»p»nr futur, cncrnnt» p»r»p-rti?»- - crts durncs» ntr cs bjtiv»» mpréstim», principi Bsnr tt» rflt tnt «rllrçã d» vsts frtnt» cnômics cm nt tn»ncu«n-,t ds prjt» prtlcülsré». Frisu qu» mpréstlm» cn»ngr»» v»t» pr>grm» tmrm clrmnt lugr ntr» mls mptígís pl Bnc pr «stlmuur tluçc. cnômic s pls» mmbr». FCttDUES BM ESTUD p-»lnt«sntuu m»nutnc d» lstlcld d» tícnlcs d» mpréstim. Espcütcu qu Bnc pns cm cnsrvr s- lsticid tmbém n míni d ltbrçi m dlvi»s s imprésttms fits. ssim é qu» r«rt ds 15 cnt dss quntl»» mpr»- td» nó sn pss s»v> ptgtvls rm mds qu nt tjsr q dólr,. nit?, um prçã»n»jr qu nunc. J ELfVÇ D TX D» «R» Em Kguld» sr. Biss nmuru»s difrnt» Htuscs -du brlg»- çs Bnc. ls» d psiçã mult frt qu» gzm ns m«rc» nrt-ímrtn.»ulç lngi», prsint rvlu qu» 03 Bnc» cntris ds 12 Est mmbrs sdqulrtrm, prticulrmnt, p-rn sju» funs d» rsrv um» grn prt ds brigçõs Bnc tdvi, Bnc rl «Ungi pi tndsncl grl qu min mun intir, pr üvç»» tx» Jurs. Pr utr l, r. Blck stcu sinl» lndtcn 4)u prvclpsçi privd ns prçõs mpréstim» Bnc 1 s trnr um ftr d crscnt lmpxtnci» m sus»tivld». SCEDDE NTERNCNL brdn qustã d crlsçs um «cldd» finnç» ntrnslnl. qu mplmnt mncinsd» nc rltóri nul Buc, r Blck, prcisu qu ss scid «rl -rubtcrlt» pl» Ests mmbr». Tri» pg»lbllld fzr dus prç» qu st pribids s Bnc: cncd»r mpréstims mpr-»» prtículr», m grnti gvrnmnt»!, t frncr cpitl ftiv; Sgun prsint, ss criçã i cnstituir. um instrumnt xtrmmnt útil»r» stimulr s lnvrn cpitis privs, intrn» stms, n» mpr»»» prtlsulrmnt imtnts pr vluçã cnômic. sr. Blck clru -ind xlt n Et ;> umi -<, gnt ncssidd» mldirlvii umnt d» prduçã bil-ntmj qu» ss umnt tr«tr r«.l. c sm prvcr lnfl»çi n tn nr> msm mmnt m nu vuit uxltl nrtc-m-r.cmi, t-i pr»cl»»mnt crscr.»r. Bn.;- clru-s cnvnldc d» qu 9 Bnc á funclntr prftit flcszmnt cm tn«tnimr- mbtllzç cpitl urupu.. clru-» prnt psr xn ini- cm» gjvrn» ml» prtlcul-ir.ntnt ntrsss ml» d».,. ir u prçõs BRD»s nr-iid. s prticulrs d» 1 :- i<i 1, Eurp n» ndifô» tpccll» qu xistm tulmnt n mrr-i. cpitl» «urpu. ttn. ncl nstnt pr,],--» cnômic n Eurp clnim pj. ri, «t» dl»», prv-«n-ti plbtudrjs»tlvld»d- ri» Bsn. DSPST TBNDER PEDDS DE UXL ssim 4 qu», pr Pln Sir, mn, cru» frc um grdi p. tncll Jurs d» grnd i-n. tncl, c Bn» j 1011-itt-t frncr um prt» fin», urgirl Tiri qut» ncud»- mnt qunt frm d» g.\r.nti» qu «ri ncssári dr, <y.-.-.:, s trt um mpréstim cncdi um rgnism lntrnil. nl. Sj cm fr, Bn-. m fr»uclu, sntir-s- nusttit m studr qulqur prjf.n pr» vr qu mnir á -«. u cncur. SSSTÊNC PERMNENTE HlUvmnt pis» pur tnrltl, B- Bl r)-»l. ru qu àistnct finncir técnic cntinurá lh»»r in, dl»pnsiv»l durnt muit» nc ind, durnt qul «r» pr> -- cl- plr pr pir» qu m sprtr cpitl f-hl.ldid» técnic. Sgun pr»tm<, im -ltncl v sr rgulr cntinu. Nt v sr dultrd pi-, plític. Dv r cmpnh-d, m pln cnômic, mdld.11 ln. tmclnls, hrmni. -n bjtiv snvlvimnt, cm prticulr, d «uprssí <l tw m r-trtçô» imiti» tôbt mvirfitt mrcn.»» n»l rmérci mundil ôbr»» di-«ncsrl» pgmnt ísu mrcris. V SER CRD 0 físttüt BRSL LER DE DMNSTRÇà MUNCPL ntrss, tmbém, pl 2. Cngrss Municípis Brsiljrs runiã srá m Sã Vicnt, Clínic Snhrs CRURG GERL Dr. Dclidés Mrtins Frrir Cns.: v. Ri Brnc, i Sl 1011, -., firs, ds 17 s 19,30 hs. Tcls.: -n-gr-ht - Rs RprsnC-u Brsil n Cngrss Hispn-Lus-Brsiiir Dirit Pnql. FL À MPRENS 0 SR. MR CLY DE lt - - S?>ÍK; úcssswse-sfl»^ ^^»h utubr próxim iv/ur. m lmid Rgrssu st. cpitl sr. S Pul. Edur Tylr Mri cll-v lmid, pr- ; mjr Vitri Cnp. qu curr d^ Rpúblic qu rpr-, ínu Unificçã Dirit t Cnslh Ecnômic Frn- Unjçup.1 & Gáv, gurd ) sntu Brsil u 1, Cngrws Pnl. côs. sr. Juhfli!t. qu brvh «i flspii-lusn-brfiwr lnmnt Pln Di- sr. Mri clly dç lmid bssj u Prf<~fur sturi, mdii inndrfs - ir., R0S -T^tfl UniüS r-lt Pnl Pnitnciári,» fnl-l,n,c «li- nriii-ipii. ltrlmnt, d 4.» j nnt< mpréstim. cni«i fsr cm tslris umn Dr, Spins Mm rrfrn-lir- m Mdrid n primir Cnfrênci Br -,-clti-1 ã côibrárip m^uc. trvés íôrtót^ f5r ÍWB nn, ^ps-.i^vi- d. ^.\q^zn, n, m Mdrid. cnclv qu Fmi--S rli nóll- ]h 0 ss^^lmtmstí^^s!: í br tfi,?; T T ^4cí?0t0S L -{ lv vmtrrn»v ámm& mt r.unli. crc d- m dtlgtí, s- priv-i-ry sn!>(rfr8-!,0 ní Dnçs sxul» rlnsrl». Lr-vb «ri 3.2?1 mt.rn-- i < v?> viú9i n? W1^ T d «,à ^^ ^ qur ts W^wji n írsm bt, r!r 9jffl! ntlscópic d rslul. distnci Pru ti ÍHH-ís «is ín rm, n\.t0^? %$&\rn^i^fí^íx^ p/pscntcd n -,»r>!it-, d-» ím-grç&b, Ti. j$ ~->Dt.»>Nifmmj B^T RBER TS 4S-B - Td : 7--J.167 trtvl l>- is< - «&m rhif-jítrnhj d- Fsprtl V -s : rf-ri Cn-rrpw fi trblh nclusiv s cs? flslflwí l ít «..»-,.. -spii rr fv..{m(^ nni prti-r lu-1 Bt-rrnl r-! D-ifi-- ij br- dn psr- MNH).?p cumrnf-s ppif, rw,ul0 utr» p%-»s ilís g-rl ^V !-^^ «utr túnl qu trv sw pró- H 1 às 7 hrn» íliir cmpst ris srs. Lur-;l.. cits uss Trdè Uhtns pr s pntrr lisr,:n:r. tirlp.tu-tiçn srnlmnt nm pplt. tivid ntunlciplist brsllir, pis d vitóri s sus Murí-Jis Brsilirs. 8s«V- rüíç& 2. Cngrss d«princípis, muits s quis cnt, um s mis ntigs municípis brsilirs, mtriz s chm cnsubstncis n Cnstituiçã Frl ns Cris Estduis, prpr-s» prpxi -s pir, rcbr s d3- nss prgrss municipu.ist?.. dquirir mis vitlid n lgs d cmuns t ) próxim cngrgçã sus livs, ftur-s m Sá V- t mrcr épc. cnclvs pi, num runiã qu pr0- Tin. S& Pul, nsj d runir-s- 12 & 19 utubr r^-1-»10» sn P-vv- l9 prsint d Rpúblic, sr. Gtuli Vrg. lç discurs nugurl. - UTR HS1CUTV MUNC1PL8T Tmbém vi sr cri nst cpitl, cm msm bjtiv ds lvr pn-gris s municípis, nstitut Brsilir dministrçá Municipl. Nss snti prstm-s -rtis lmnts stqu municipism. nstitut -flsr-v prstr lstêncl técnic às cmuns, ministrn, tmbám curs-i tinistrç& muniripi, lém utrs inicitiv grn lcnc. Cnstruçã nvis ujn-mvis n Brsil DECLRÇÕES D CMN- DNTE LÚC MER, EM 8. PVl. St PUL, 5 (sp.) - fim vfsltr s grns ndústrln lcis dé mntgm vículs d? rp.tr -tptss, cmndnt chgu èsty, cpitl L1 çi Mlr. prsint d sub-missã Jps, trtrs, cminhs utmóvis d si:1- cmlssft nvl d Cmissã r!«dsnvlvimnt tdustiil. F ln à mprns, cmndn. Mir iz inprtnts cir çfis cm rlçã fts nssss piibllids lidustrlâls, n str su spcilid. dintu i qu Brsil Já stá m cndi; s d inicir prduçs n»!--- bm m d1 utmóvis dfmli vfuls utmtrs. sr«- cntu qti prsint d B< públic sj rnhècr pct p nss gru snvlvlm»-? m tl.<»r. llirt r10 vlnclr s mii n-cssái-i-u S su rápid xpui.-ãi. í zé - lis ml? / p3?v;. SSE H

3 V MNHà R, SBDD PGN - v-^v^^^>>vii->vv«-v«-^ ESTRNGERS CH PERMNÊNC DEFNTV H BRSL.Pr6cl?spnh ti dirtrgrl Dcprtmut íitriòr ti Justiç, íii utrizd pnntvnêncin finitiv n trritóri Nn~ cinl s.sguints r.triilip.ir.i, rsints p Si Sft Pul: Nlly /iln Wrné Mrtinz lb, lbrt Bnrlll, Md- Hu Rl» d Silvir, ingi Mrgréth Jnsiv, Mdr <\p Rtchtr, Ptr Edwnrds, lbrt Jrg. Schzln, Jsé Mri Vidl Llbtcr- Bssis. Fritr Jchim Hinz Dlg, Dmlnich Givnn,) Eflch lfrd Eligu, Hilcurti Phllmcn Frld Linu Slrtrl Mminch. :.: ::rv-:r:v:;;;i! PR BÍÍC D BRSL i,im rg ixd pl sr. 4»è St-fn, qu vinh xvrutmdu r.irc uc dirtr n Crtir t«cictlitu Giri Bnc Brrtil, iiriipi-s r.iui nsistênci i u sri iinm pr st lt.» liivstidur dr. Gbril Cdrt ii.ipril, tulmm dirikln ituism Crtir n Bnc d Pr«- liitur U Distrit Frl. Bn (,ilr pur vcci figur d rl prr,tigl n»l d clsnc, su ndicçã pr qul cr sprd cm timism, i> i. rrrr, nclusiv, tunid pr xcutr su 14 cnli.1- nil é.iciird pln bstrcimrnt ri cid TLTC ÜE MCR- CÀ ENTRE TÁL k 6 BRSL Prcnt ci tàji, br Cmfé Grn, chgrá, h, Ri, sr. Frncsc Mri Dmindó. sub-scrtári Est ds Rlçõs Extrirs Cvrn Rm. vigm c sq ilustr diplmt itl;n:,s.prn qustõs d plític dé migrçã- dé quê é spcilist prblms utrs intrcámbi cnômic culturl ntr Brsil táli. Mntrá sr. Dmindó cnvrsçõs cm nss Gvrn, trvés tmrty. DS f \tv\s PR RD ruikd Prslnt» x Rpúblic utrizu»iiiutnr» <li- ii«n rnvíni ntr» dmlnl»- trnró» Br»il Prçut pri utilfcfi n Brsil pl >pç li) n»» nt» xclusivs d«rdidifusã 70( 3?0 qullclcls,»rm us», rsprilvmnt, ns Est» sá Pul Kl Grn Sul. Dfrrlu, utrssint, nr»sn ri»^s cnl», pl pr»: trt» ns, á Rádi Elr S. UKCUPCBg «VLE Ü S. FRNCSC- Ni cmissã \l dir Sà Frncisc, fi Jct.,, ntm, trm cntit> < >tr c. t órgã mprs - 1 tcht Ltd., pr cnstrui;» <> um usin /étric n ri Cr-, n-nt, n Es ti ri Bhi, cm pjrt d.» pln pi«.v pl pirf tjdcnt d H.píihli,. stin ri-rtipi«rrã cqiiô.nicu Vi S Frncisc. Diirntf s slnii.tf, á ifui) cniprcrrtn lt».mjlrlifdcs, divrs» psrlmn- Uic», fr. tis d plvr ni;. 1ul Pcltir Quirz, nr i- int d Cmissã Vl» frni:l::c, fzn, n^ssí nrtutiiddc, um rtr pct» n liis qu s v?m rlizn m l.rl rprlbmr» «rt rnr- Eis létric dns utr» rtlr- Cis nrrrm.tls. m vi» imdit xcucs. ( «rviir r-tn um spct tm n 0j hã m qu» tr Pul Plttr Qulrí, discursv). H R EXPLRD- Ev.N/iR MiKHl«iM piuvlvr.iidu u u» in rmiimiiiu _-<_ >ii«- u, u i.iiiiiijn xp.uniuur cl.iniii. r- u««s, cupiui Binr Mlü.«t, in.i.i.iiu-iiinl uu 20,dU: lims- «J U.xim qurt-fir, d. 10, uliiiórki ü liitltut Brsilir tsrfl r Esttitlcu, um cnfurnclu sdiir» rituiuli» ünutl -vid» «iulintni». ur.su d d» Pdr, u cpitu, bjnr- Mllchüisxin é untl chr u»igl-mrlu Pir Kxpi,ir..n mmbr d lgçàé dipimtlc ü su. pi m fr- mugtin rl cmpnhir- òimrdbt m Srsbysurid x- cuu rui. ç Uísprtr..«urucninul» rintl, nu luuu. ^CURS DS FrSld NDUS- TRL Sb S ttiptutíf nstitut Ncinl Tvntgi inuguru-s ntm, ás cmzssis hrs, m su s, Curs Físic ndustrii, qut stá sn ministr pi pnn Edmnâ Bmn, d tirbrtné cntrt pl rfri- ins-v rtíí. curs vrsttni sbr cms.mftfttckj técrnc-tmdustrit, tis cmv DW/títi<ui hipótss cncrrnts s scmfnfs;. cmznt um jim cm mns spiytc cnstnt;, scmnt flui cm mss, spcific udriávl;. fnômns suprsônics; stn ds flgrçõs w- plsõcs. NV MEMBR 0<r CN8RMW» KUVLVRl - Prnt ng.» Álvr Sm 1.1i», tmu P0- -, ntm, crjr mmbr Cnslh Rviári, pr qut fbr rcntm«nt nmi prf. jrdnlm Mntlx FUn», nm«r rprsntnt dá Escl K.it-.inl EngnnSrl»» ttswss» prfssr c-tttfrtttc- d» ssss^ms í um s técnic» ml# jtt.rtj du»- m mréli d rvurlm, pl «pi rtn prtiurnt n- «til» drs5 t«v«ml» -lni.i.ttc. rqircnssâfl, tn titulr d p»t d Vlçs litld» s> d«thuç cmptênci rrrirt qn«nt s crtrrg-hlriii». - pruf, jnrihitmi MrrtMdr r-4ccu» prf cnfinç c.» qu» ll dl«tlnirui<, dfcntt crmstitnlr um hnr strltr i drlnlsti-:»- cil d hmns dt cmti» nff. S<mz Um slnid stivrm prsnts, n»s Frnn Mrtin, prslnt» d Cnslh Rviári Ncinl; tn\ Rgi» Bittncurt, dirtr»-rl ) N.R.R.; mjnhir lt»s futtcinirl» Mlristért» d Vi» ci. MS U- TR Sn Ç RD _HTNtN TL Mi- «str im Vt«; cá nfriu pdid Rádi Cnflnntl instlr «mis- «r» nd mdii, èici 250 kw. ns cids fluminns, d Brr Mns, Rsn, Cnfl S. Fillí Pr su hirn, ministr prvu cumrrrcã» tácic rçmnt rrnsmiisr d R4- dl niüimr dé S. Filis, n st Ri t Sn r\t~tf. Ò rr»»l«>n».« Rcnnhllcs riiu, ntm líri C»W, pr íp-cf. «w ministr», d» Vlrtt. sf Álvr Snr Mm» r. d rnn.tnmr hrirdhr Nr Mur:». -m nrtl^nri.»»rs. Vlntlm Hnrs, cnslhir trdml d» Cmi»- «J Mist nrsll-fst» rnl crnl Gsbvp Chgs rr»ir. /- dlrir d EftrH» F^t pldin,»r lmlrnt» Pis Tm, sr Crlln mbr^l, P- fit Ptrdpll». sr, rtur Nunrs fisri, rnr».»n»nt ri» bnrri» d«prt»lxr. sr.iit»lr Jnnlr lm dr»«r. r t Prsint d RpíiVlr» nnd»crç d rm Cm- «tr Sul, n ctsn rl4»!, m qu fi d»ftln1dn rr-» m»ntr. f»trvr n r»»1íl i> Ctttr. tn rrbl rfl nistr íllr. Clh «tw. rnf» r»hmr»ll d Prsldrnrt. sr. r»rll Wlntn Nrv»»r»tp\.» nn Pláci Cíft. ntits Pul Tnltl Chxrr»» H» < irrcr Pr«tnt«d» Hnttbrtr trlvjr»!-» f«1!cl#cn«s qu rérrhtt r»ll 1»»u ffiit«-r«ír( Frfrv nfc SHt C»»»? snr tilllt» Vlvrqn fli d»»irr:«rr-r Prtslrttnt d rtpíhltir» trr.jr Mit --»rntr n» rt» «tis n»» n» pr««inrli d.» rm»»<_> f» Brslt fn» ivrscr f»rr«itjtr d -Up-bi»» c <w tlusrm-s dr ttlclt»0r» rivkd» mtiv d us n»- r»t«rtl«. «tivr»,m. Hvl^cln Cttf s put/s Ni»«u Hms l.mlr Bittncurt. LNDRES. S (D» B.J.LV spcil pur. N.) N)t> nróxiin di.t- Stmbr. dt W» fu,«lbrb inpndêntr <ft> Brsil. Urlti»b. Brdcstint Cr- _j - w[,.rmttxrrtt,ii?;-i Nts & Ntícis LGDà - ú^uôttl cm TtMP: Prturb cm chui. FEHS-LiVRES KtriU-.lvnii m-rài) rimill/iulti hj, súbiidu. i»/r»íçj; trnsmitids «..tr dá. gricultur,> tr utt sguints pnts; ru Fil»- TEMPERTUR: Em clíni. lirt Mcnis (Engnh Vblhi; tl lgdã d s;r p-.umrt-, rltiv ci n- gr.cl rim ti» tltrnjlrn (Lrnjir»); 19dl-82, clssiiic pi Bis H Mrcris Sá Piu, 1 > 16 - iuhm1 mis, fi frs, cm,2í72«i.38i> quils bruts.-.. qu iv pr frs, cm 24&\flí1.9tH tjutfj.. Ml d prdut f clssific, n prsnt jcím- FRRÍUHÇÔES DE. PÇS TUBL..-Ulifir ministr- d Vliiçã «prvu, prjt» iíjuinls piu príw,?u<:i s pçs tubulrs nimiiu.- ds Httltnl Clôni Esictipts, m Ertlj_ «Vtunicip-l Hnir., n runlcipi - Busin nm, uibs nu Cvk é. Fj3U>nti~dc,C-ttá, n rmintipi t Tblr. n- Et Prnmbuc. k TEMC D BRSL EM LNDRES t^-ims&s!& i hrs, (lir. Ri) um piçrm rpci dic ss çriuidc Ucpúlillcn d méric fi Sul. lfn» númr» musicis snci-.tlmnt ir -l-h is. crnitl é rmtits-ius sòbr Bril. ffmírí prt nss» tr.tnimin-ân tul Krirrryrln dr Ncjf»5tlj Brsil m tudrs, sr. Jnym S. Clirmnnt. qtir Tlrá sbr signific dqul dt. VENTS: D Sui, frscs. MÁXM: 25,0. MÍNM: 20,1. N.V.Í9 BMlSíiRS Prstfli-ii-i- d lrpivbllc.t utrizu s Rdi» Brsil 8.. Educr u. Ubrlândi Ltd. «sturjircr stçõs rdldlíusrs m Cmptnnn, l/it dis Sil Pul 1,rMf- Un, m Mins Gri», -«sptiviimtint. xpsiçã nr. i>0«uvim«)s KK,TVt)S D» SKXtMr.Htj N siluu xpsiçõs ( Mlnlstériii d liducc siíiilc fi r^nuri um mstr ri cumnt», rms t rbitlvs 7 dctrmbrp 182., prlu nstitut Históric Gi.ráfic rquiv d Cid ti Jnir, ds Prfitur Slunicipl. tusrrm, tmbém, lucl mstrurl, grvurs qudrs rfrnts s fts lirsnllds dqul épc, 10- hrssln-sft um blíssim scultur m mir rprsntn s rms nrstl n primir Rin. Pris tnt lnçr nvmnt,r Nw k prpósit, is piniã váris snhrils snhrs crics rspit d idéi fittxsímsgf v^rtíf %. j.. -t.. _B _b $ -M _K sjsw ís% ^m% i Êíim^MMMm M M m : ^M^Mfmv^i^^^W^Wm^mMs^ << «jwípl m\w v:._m_tsfi í, - gá>,jtèmm : TJM mwsàtwfá&êêèwwf1 m mw&-&àmwêmmiti$$s «H tmmmmmsgtímímwm l_k ::fl_h B : ;::- Mmm Bfc - :»- M Kwh EÍk;: Í^BWfW^ wssxmm B ÍW^ÊÍ!:MWÊtmWtÊswHm V, -.. srt. Gild Lrtti Krl, rdtr Ncicnl: gênci Sri um ds primirs Nw lnçr lk n Ri. S rà, um vitri crt s csturi rs Pris. si cmprid t rd, lm dgr mir lígán ci à silhut fminin, in nrig mulhr 6 inúmrs cuid s cm s msms, cuids és ss qus s trduzm m inúmr vis gsts chis cquts. m^.g^x,imç!f\> EXPERFNC DS EDUC- j if y-., V Ç RU.L - s municípis Príb Sul Ptrópli» srã cmp um; cmplt xpriênci dè ducçn bs r ÍMt pl Cn.pi.h. Ncinl Educç Rurl, mdint um cr ntr Mlr ntstéri d Educçà Sçu Gvrn Est Ri. Rcurss pd»&ó8ícs mrns «rl mprgs pé1 C.N.E, «^^^^ % R. qu rlizrá, princlplmnt. mlsátws ruris smns M. ductivs tri xpriêncis vçrnlzcâ. cmunid m mnstrçêf. técrticfts áudl-vlsuis.. Qvârn : &ém&.}- -;- : - -:,-- t K t Ri írnêírá s inà- i t-lncfis funcin ris tics- i Fírl cj srviç. G.N.É..R.frncr, ulpmnt > drá. c-«ntç íssistênci técnic,/ : i../ J CF.NTR DE ESTUDS MK- DfCS D BENEFCÊNC PRTUGUES Pi in0lxrd ntm s Cntr Estus Médics 14 _«««- /ícínf Prtugus, tzií cmnnrrci n t numrffss médtçii. b> drlànt.i g trdict nl ívstiiuiâ ri ru Snt nwr ntimfss pss-- grds. Flu, m nm d Bfntinnt. «wtct» sr. Luiz Mntir, tn fit ys ri wlvr. pt c-tr. n ri-- s,r%cn, prf. ttr.?«(> ílfrutffft. V<t T?rftrrrt strurrftt-wr s. inltrrrnt d,i>»tl> lwcff f..vrn.h^liir;0 tjjr flr/ fl Cftrn r PJ»ff)< tti d-r d Bnficênci Pòrtuus. 4.. Blmir «.«m», íslu nt: >, Nw Tmbm prfir p ll. Prém nd «xgtrs Ú mi trm i ickl. nm muf tf> curt, nm xtrvntdmnl cmpri Smpr u?»l itsid cm pri msr -in fliurtnòs pr cvm s sóis pçls.jcqlhss.-» irr, Ccíli fvurn Ll, tilcgrf Ministéri d Justiç- Nw Prfir rlmnt Lk E muit mis lgnt, principlmnt, qun si é gt m bm frt, Smpr chi qu sói curt just rub muit d lânci d mulhr w tè.-.,$>. ií ,. ^.»,.r. -v,.<_»írjè l ru Rch (ntçft Hchui; r.in Wnliinut Lulü (prç Cru VirmíUiri); vnid ntnr Mvrr (Brz Pinr, ru Lpidiuu Migucz (Cpcbn); ru Jsí Miiriuii Filh (Lg); prç Cnss Pul Frntln (Ri cmpri); tu uührmln Quint (Butg); run lvrcn-,:n Fuixt (Vli-iirt cnui; nm Ribir (lh Qvnir); pr»- ç buníi teiiguhu dn R.ilnluti; ru Dr. Ngucbl (Riuns); ru Cvuz Suuz (Eiirnt) rus ndr6 Pint (Rms).» BRRCB D SPS 8PS mntm, dirimnt, luts, brrcs pur vnd mntign, truts, lgum» t., nc» gulnt put: CENTR lr Sft Frncisc Pul itrg d Curic prç lupndênci pr^ Quins Nvmbr imiç Mu Ctru Brstl citnq& Br Muii, (Lpldin) prç d lumlr. Hrári: ds 7 s 18 hru, n dis útis,. s mlugs, nn funcinm. B1BR03 prç Sftzcl Crri (Cpiícnbti) lrg Mch prnç» B»n Pvntt prç.i Brft Drurnd Cmp d» Cristóvã Ri Cmprl prnl Btrg prj. Ruul udcs (Urc) ~ prç Mlvln Ris prç Snts Dui:int (.Jc-uc! Club) Usin d Tijuc prç Gnrl sóri (pnm) pri Pint Jcrsrzlnh (mrr) Mtr (lr- (Um) D. Cstrin (Etrd d Qvi.).. P.. (PU) prç d Pnh (grj) lrg FUitts lrg Vr. Lb prç d Nçfls (Bnsuci lrg Mdurlr prç Brz Pin Pdr Migul prç Bri d Tqur (Jcrpguâ). Hr&rl; ds 8 s 18 hr n dis útis, funclnn tmbém mings frl. j ) 1 f Sr Nlly Niv Cstlr Pirr, scrtári Dirtr d gênci Ncinl: md pgrá n crt, spit clr cric. Nw lk fvrc nã só s fis, cm s mulhrs bl plóstic. Prns bnits u fis trã mir rlc qun cmpsts lng vlums si. ST >-M»»-. «. --rv m..i,m- 10.., 100ír 100% j CLBRND CM S UTRDDES VR VERMELH s TELEFNES infrmtiv Eficint Útil NFRM Tlfns útis psr s Prd d rndf) Tst Ncinl: ^_jjy_^^ Rádi.FtiUlh Bmbirs Prnt Scrr Jui Mnrs Snrlç Tr&nslt Ecnmi Ppulr mf\fSSSfimrSV»mmmtl,VmsrVJ^ Nã. vã fzr psquiss i n mzns s xplrrs «tlins MNUS, 3 (sp.) Rspnn um cüutt qu lh fi fit, pl sr. ft«imr Thury, lit nu mzns Cnslliu rlscliiç-u> Expdiçõs rtístics Cicntillcs, r. Mnl Crnir Jbu,üru Filh. ptcmdcnl rln rgu, nfrmu nu s tlins Flir Krnclsc Ml lbrt Tv/.i liá ftq. rlizs ps,ulss qunliiur nturz rm trritri brsilir, nm i vijr Mn.ius pr Pru, cm mbrcç própri, trnstn minutá clnnitgriilic, cm prcliidint.... N MNSTÉR D V- Ç ngnhir Suz Lim spchu, n prt ü mnh, cm dirtr clnrlnistrçâ, chf Gblntt» utrs uxllütrs mdit», n prpr s xpdints qu. à tr, frm submtis cisã prsint d Rpübllc. Cmprcu titulr d pust d. Vicã à pss sr. Crttn Gós, n dirçã d CEXM. rprsnt pl sr. rtur «Suz Lim. E, últim, rcbu m udlênci. ministr d Gréci, 3r, Jrg Kpsnblls. MRGR- D L RC- QUE Num ds úlfims sssõs d Cmissã d du-fã Cultur d Câmr s Dputs, put Jr d Lcrd, d U.D.N. Snt Ctrln, prpôs insrçã d um vt d cn» grtulcõi cm fl scritr Dtnh Silvir ds Quirós pl êxit d trduçã frncs tu rrnn» Mrgrid c L Rcqu, cuj rcptivid pls its círculs litráris n Eurp, qu c» piti frncs è cntr, tnt prstigi vm trir pnsmnt brsilir. SERVÇS N REDE ÉRE - Vr prmitir xcuçã M «nsirts, mpliçõs «utrs srvçs n rd létric, rs ntrrmpis bj, dis, 6. s sguints circuits, n lgrur, bix mncins: NV GUÇU Municípi -t Nv guçu 1. s 10 hr» Kus Frits Brg, ntr s ps» tv 1238,} t3; Nuns 8mpul, ntr s psts 421B i 4218,7; Encnmnt, ntr s psts 1164,2 1164,19, vnid 1-n.t, ntr s psts 123& ,43. CXS Municípi Duqu 0 Cxis 12 às 16 hrs Rus 4, Nil Pçnb, rsrlbl, Fguns Vrl, Nitrói, ii.cii, Mricá Crnl Rlmun Smpi, vnids Rlmun Smpi. QtuU Vnrgs s Kuclls d Cunh, Estrd d (vnc. CVLCNT! 12 hs S hrs Rus BUv Vl, t- U. Turnucutnqu. Mrncjú, rnbí, rtrl, Jquim Nrbrt, Lurin- filh. qulrs. mburn., lmid Ris. s Líris, ntôni fc.iriv, ssi, Jndlr, Prlmnvru. Zfrtn Cst, Jrutls, Brb Rdrigus Jtl; Trvssfts utn Lurln Filh. S CRSTÓVà 12 às 16 hrs Rus Ricr Mch Lim Bixs. PLN RDVÁR U CRíi ministr d Justlç, tr- Ngrã Lim, rr.ccbu U -gvrnr Jà Kubltschk Figuir, Trrltóri cr, srulnt tlgrm: Tnh máxim stisfçã l-, vr cnhcimnt Vss Excrlfinci qu st cur.inistrç iniciu trblhs cnstruçã mis um strd cnstnt pln rviári dêst Trritri, lign municípis Fi.lí Tnruncá, cuj ncntcclmnt prvcu viv ntusism i ppulçõs dquls muníclpis.. PHFESSR BERÍUnn F- R- cnfrêncis prsrsr Jcn Brnunl, médt. Hspitis Purls. utr d» numr80s trublh ôbr mléstis sungu. ch-s lguns d:..» n Ri, nts prssguir tis- Stm pru Buns irs, u sslstlr Cngrss nttrnunj Hmtlgi, qu s rlizr» n ílm stmbr. prfssr lii-rnrd prnuncir váris cntríncls m divrss Cntrt c» Psquiss d Mdicin, trçtifir, di, 9 ri tmbm. às 31 hrs, n cmi Ciêncis, prsntrá ur film Etu micrclmtgrphlqu s clul>s du sng su mlcrscp à cntrst psss. WÊm Wm r^jérp -Sn _^_ÍH nid _sf_^t»_s6^_i_kmh VTEW PRTCPR DB MPR- TNTE REUNU. ministr rtbu, m sn gbint, vlsl» t gnrl Rbrt Wlsh, ch» f d Junt ntcrmrlcn Dfs, qu s ch, s ntm, m nss pis, n vl fins tmr prt num rnnli njunt cm Cmissã Militr Mist Brisü-Ests Unis. lustr visitnt stv n GM nt titulr d pst d rnáutic, cmpnh gnsrl Rbrt Wbstr, chf d SçS rnáutic dà Cmissã MUt; s crnéis Jsph Brri» Wlllcs F. Lwls. Durnt visit, quls lts ptnts mntivrm, lng tmp, crdil plstr cm brigir N«n Mur \ Tbllx Rsnlrt M ntstin» WS li SBgf-HLfflD W9 ErrmíBHTES ESTÁ CMEMRND SEU JUBLEU DE UR CLÉG JCBN Váris grçõs mçs nl studrm 0 prgrm fstiv lbr -- flrá sbr dt mnsnhr Rsn Clégi Jcbln» stá cmmrn, nst quinzn, su Jubllu ur. FmuUi m 1902 pls rmãs sbl Frndsc Jcbln» L&cmb, qu dirigirm m «flltci té 193S, trnstrmu-s um pqun grup d» crinçs ds fmíli d vizinhnç, n mrn stblcimnt nsin J t& cnhci m t pis, hj dirigi pl, ducr Lur, Jsbin lcmb, sn qu nd mns três gmçós mçs nss mlhr scid pssri- pls crtirs ntig Curs tul Clégi Jcbln. s slntd cmmrtivs t& uspícis fméri stil crg dp ssciçã ds ntigs luns, cuj prsint, Mri Hln mrs Cit, vlc-prslnté sld Prnirs Flrs, tsurir Lvdl Burqus Pulin scrtri Mxltt Lcmb, stft mpnhds r dr mir brilh às fstivids. s Cmlssãs rgnizrs, cnstituíds cm bjtiv mplir s tivids lusiv ft «f» mérl. ftnrm nsir cnstituíds, MSS: Brnc Rnbll Ctrtr crdéli Simõs Crrê livir Mri Hln Clh» mld Mri Lurs Brbs d» liv. SESSà SLENE: ry Munlz Frir El- Blttncurt livir Cstr Zsr Crvlhi} m» rl Tlltlin Cmps Mll. RDEN PRTT: snd Frnç Bsllté - Mrt Hln mrs Cst Crmsn Rbll Ps» nl Mntir Vllms Guimrãs Rs. TESURERS: Lydls Burqu Pulin Mrt lic Usb Zullk Brtrnd Ccíli Crsclil. TRÇ DC N: Stll Rdrig ctivl Mutlnh dlln Sbrl Pint Rstt Pugjf Mrltt Lcmb.., prgrm dns cmmrçõs pr qul si cnvids s x-prfssrs, funcináris, x-luns migs Clégi é sguint): Di 6 stmbr sáb. s 1«hrs, n slã Ministéri Educçã Sú. Ssst Sl»- i} n sguid ílltrt Cm vivm s luns Clégi Jcbln; di 9 stmbr trç-fir, s 17 hrs, nn. B.. Fst rtístic: Crs cmédis: di 11 stmbr qutnt-íéir, s 18 hrs. rn Prtyf n Clégi; di 13 stmbr Sáb, s 9,30 hrs, n Mtriz d lrl (Lrg Mch), miss, qu sri clbrd S. Em ci. r. Crl. rr: Mns. Rsn. CRD ENTRE - UNVERSDDE D BRSL _ CNSELH NCNL DE PESQUSS Fi. clbr um cr ntr Univrsid Brsil» Cnslh Ncinl d» Psquiss pnr cnc&h uxili nt institut Psiquitri, stln rtjiinlznç d biblitc nstitut, qu vlr cncrrr pr mlhrr s cndiçõs gris ti prqul«ns n pis. trm, ssin pls sr.t. tftvl. L. Mrtins, dirtr técnic C. N. P., p«l prlssr Muríci Mirs, dirtr nstitut Psiquitri, snb dt st prv pl Cnslh Currs dá Univrsid. CS l)(> ESTUDNTE D BRSL PLESTRS SBRE PUTC E F.CNM >- Kst cult FundnçS vsl prmvr, prtir d próxim smn, um sérls d pirftris f0b prblms plítics cnômic nss pis, prc (p cr.^i^ls mtnts nm ds h.» plltlr ccnftmic. primir ws plstrs, sb titul Rfvf>luçr-> Nrr-rri, srii prnfrldn pl lustr hmm ltrs stcd flgur dr d nss plític cnmlc, ugust Frric Schmldt, n próxim di 12, s 21 hrns. n Slã Nbr d Cs Estudnt Brsil, ru Snt Lwl, 305, n Esplnd Cstl. TRDE DNÇNTE E PC- NC s studnt rsints n Css Estudnt rlizm ming próxim, di 7, um ltint tr dnçnt, cm nll s 17 hrs, ns slõs st Fundsçn. E pr próxim di 14 stá prgrm um plc-nlc n lh BrcliS.,lnscrlçós pr ss ptc-nlc, xclusivmnt pnr unlvrsltrl». i sr fits s J. fcm unlvrjltárt Rbrt Ctrmll, n Scrtrl d Cr Estudnt, dlrlmnt, ds 11 s 18 hrss. CURSS DE KXTKNS D V. B. chm-sj brts, n Dpnrt-; mnt Bdurçft Ensin d Ritri ri Univrsid Brsll, «s nscriçõs pnr s sguints curss dt Extcn& Unlvrltárln: NTRDUÇà PSQUTR PSCNUT1C - H«n»n pl «ir- Vldr d» llvlr. s uls sr dd-i» n udttóri Srviç Ncinl Dn» çs Mntis, às- qulnts-tlrs, t hrs, lnldn-ss 1_ d stmbr PR_ E PST-PERTR rint pl dr. Egbrt Prtr pnl Burnlr, n Srviç Nscinl Câncr. Hsp. Gffré Gulnl, às 14 hrs, s dis 15, stmbr d» lnlin-s Curs n di 15 stmbr. DENÇS NTESTNS rtnt pl-dr. Jsé R. d Silv. s uls scr dndn n Cntr ) Estus s Srvirs Es- tn. d» 1 5, 8 12, 13 m stmbr. PRPEDÊUTC. NEURLG- C rint pl df. ntôni Mris ustrgésll. n 21 Enfrmnrl d Snt Cs d Mls-.rlcórdl. s ulivs sr s sgun» ds c sxts-firs, s 7 hrs d mnhft. Numr limit «Juns 200 vgs. nici Curs n dl. 27 çrtmbr DERMTLG E SFLGR- FT ítulddes DERMT-Ô- J, tcsl Hnt pl dr. Glvn tlt» Rch. s»«!?.«sri n nfittr Hspitl s Srvirs d P. D. F. (Zn CntM d Cldl às qurts sbndns, s 10 hrs d mnh, nlclnn-s» Curs n dis 14 stmbr.

4 :i PGN 4 ft, JflMMBLt RETR PLÍN BUENQ Rdçã, grênci ficins: Ru Scdur Cbrl 43 Xlfns Dirtr: (rml) urnt^ UkC _:._ ji Tlfns: i_54 (rml) ; Dprtmnt PubUuid..«: ltur VEG Tlfns: ? 43 6_64 u_ml) Scrtári d R.dç_.: i. ihhzzn Tlfns: » trmi) i Sucursl s pul... l. üu.ivs d síim Ru 7 bril, » n... -» 52 - TlL l-hfl. vuls^ ssinturs Mp&iWi un Scdur Cbrl, «3 J^iiU m.. SÁBD,.-f9._í i Mnh U Á\ Pris rprduzm cm». tm, nsts ls, t cm rr, unnimid, célbr rtig prci m 1.3., m qu pul Vléry lvu, m st slnts iilsóllc, lngs ns pcint ngusti stu psiçã piitic d Eurp, qu l cnsirv cts..ól«c.. D psiçã plític.., d.u lirnç, s sus hrirs, cm s s trtss um vlh mrqus milinári qu tss mrrr. Td gnt s rcrd d prfund imprssã qu n épc prduziu qul trblh vlórln, é curis vr cm hj, psss 14 ns d su publicçã, cm um gurr n mi utr às ts, nã só nd pru d su tulid, cm ind s trnsfrmu m vtlcinl prturbnt, tlvz qu ndm ngrs prssàgls pl r. Fi nss fms rtig qu Vléry diss quls trrívis plvrs: Nà prcms v«st qu civilizçã é cis privi. E, pis nuncir nuncir n vinh únic prig pr nss civilizçã, chgu st cnclusã; - qu, msm qu fss sb frm grns frgmnts, lrsmnt prtid, civilizçã splritul, crid trvés tnts séculs tnt sfrç pl Eurp, vi pdi sr slv n pls Ests, Unis, qu, su m vr, rm s hrirs nturis smlhnt tsur. Sgun l, s Ests Unis stvm n brigçã gu-djr, mis prcismnt pssívl, s brs mrvilhss ss lg, s fruts spirit cnsgui pl Eurp, dn -cnt qu rprsntvm pr hmm. E um riquz qu vlh Eurp lg à su hrir, um riquz tã rlquz, qu dificilmnt é stimávl, Vléry, Eurp méric «E. Àvilés Rmírcz vi á su.ilimitd xtnsã i su mprcis insn dávl prfundid. Vléry cmprndi qu cd btlh trvd n sql urpu r um rrt pn.» Eurp... pr mun clntl, fss u nã slidári. Cd gurr dilpid, ssim, cpitl rl, cmp-tmtn um vir cmum ts s cintis, prcisv: s mricns cm nós msms. br stv-s fzn sózlnh. Sm Vléry. únic cls qu fz Vléry cm s sus plvrs fi rgistrr, tmr nt, ixr mprssõs scrits d su vrificçã-, (Ntms : pssgm qu Vléry cmtu rr, lrs pr nós, s mrlcns, s s rfrir s Ests Unis él bm sbi qun sms s vrdirs hrirs, vi Pnínsul béric, s trms d civilizçã urpéi, bjt únic d su prcupçã hmns suprclrilizs. br rllzv-s pr si, cm diss. Cm s invitávis mdificçõs trnsplnt, d nv climtçã s nvs Jrdlnirs, ms licd plnt já criv rízs. Cruzu tlântic, nã csiã d vigm Myflwr. ms qun s u vigm ds crvls, qu prtirm pqun t ndluz Pis. li, n fun sss três cscs nz bérics, Já i tsur, m frm cruz m sm língu gm. Nã ixu plnt crscr, s ntã, s fr- méric, vi ft um scbrir mditrrân, Plpns chm-s Plpns cus invsr Pélps. E qu dizr d cnquist d méric pls mditrrâns, nts s dóris, filhs Rm? st Crms qu méric prprd, u puc lh flt pr s sntir bslutmnt dign d divin hrnç qu flv Vl-íy.. E Já, m ptênci lntrir nã flms d xtrlr, qn puc tm qu vr qui s rligiã s códigs, s principi.mcrátic grg,, pl qul s rg, té ás rts, s ^ mdicin à rtórl, s s licrcs instrutivis ds língus spnhl, tugus ngls té s lid hrnç mlts vrtiginss sngüín, é já, dig, dign hrir tsur urpu. E pl prig qu nst mmnt crr, n pátrl rigm, ss tuur, qu s plvrs -Vléry cntinum tn tulid. xlá qu s mérics nã s squçm... Prqu fnômn cntinurá mnifstr-s d msm mnir, mbr -s mérics lvim. mr, hj, qun s sprit n Eurp, st é, n su trr nturl, prig sr tcd sprcr, plnt já stá suficintmnt rbust vigrs ns trrs mçs d mé«ric, pr, s n Eurp s rrnçr «lh trnc, nm iss sô dizr qu mrru. nbr prcupçã Vléry, ss, nã tinh mis vlr um u fé tbliã. qu -cumpr-s já ^jlssr fizr btrl. Ests prçõs trnsplnt rclimtçã nunc s fizrm sm rsgõs. qu cntc é qu tu s lvid íácilmnt. Qun s áris nvdirm lt Tigr, slcn s vlhs rins, fi um ctástrf tã slutr cm qu sfrrm s álls srm cnquistds Césr,. tdvi... Lmbrs lguém d nimginávl ctástrf qu fi, pr s hbiártc DE MNH: tnts nturis Plpns ds- ilhs grgs, nvsã s VNCENT CLLRD, PREdóris, sss msms dóris qu, CURSR DS ESTRDS cm ndr tmp, sun rim mun? Já nts Pélp. DE RDGEM ( ) vir d sl Mnr, ssim csulin Nrmnd m hj méric s chm GFE D MNHÃ VUV BRNC mentm-nu um ^ \ ligs dcsimu VZ livr, qu lms qunt ind r um cm i,_f nqul limb ü /rmc fd qu é criç i.._..n 3 «{is dint, s ltim cnn. crim br qu sc in?.--. ficn num trc áz tivs, num crt qui, n_ mií.. <u,u1,nc,u»1 rtfivur. Cr» 180,00; mitrl, Crt M.M. clr um frs. í_..!fur«: pns, _r$ mlnlc-l, 50,00. Númr vuls, qj 0,40; nitg, CrfllS Ess rmnc, qu vims. M _D 8 CPTS BKSLKB. (Pi vu) qul fs mis pur i,nítw Cmpsiçã Kvlsi. li. U-.S5.; mpr.ift. Distribui., il-m. crir, qu s vi disciplinr... Numms trs»; Ul útis: _r l.u - ílmin... } 1.J0 pis, trvés ds.cm... _<,,... vs tipgráfics, trnsfrmu.,] N X Sáb, 6 stmbr 1952 N pr nós msms num mpri. fd m qu tmbévi siucmi m jg, Qun sccndin L. t ns pôs ns mãs s njinu Viuv Brnc, 5u.i,v.«qu ss livr sprtri. sã litr qulqur ckuu qu hvi n cr spr _«S VÉSPERS ds cmmrçõs cm qu um trmnd pixã, qu m cmvr imprssinr. _ jjj0 pv brsilir fstjrá dt nss iibr nós dissms su utr tçã plític, é tun rcrdr, pl su gr, tn _xii prfun signific pl su prmnnt tudqul fs mis ru ds p. lid, s plvrs prnuncids pl prsint glns dtilgrfds, is-ns t rlr históri um D p?. Gtuli Vrgs 7 Stmbr n pss, fundis tcnt. E nã pd.mi í: qu àquls plvrs s sguiu t uín n silncir nss dmirçã, di.. í livr m si, cm fitutt, intns sfrç tnz tivid prt cm cbmtn. Ess di.ó s qum prnunciu, fim mstrr, n prátic, Simõs é ufi bm gst cm pm ls dquirir snti xqüívl imdit. prsint d Rpúblic s- crnl d rm nfntri n- qu ns ncnt. Um bl.. lunx m m ppi, imprii sinu s sguints crts n ps- ctr ds Frits Rllm. Em sínts, xpôs Chf Gvrn difrnç U d Mrinh: rdun n pst ds gnrl cm nitiz, cm su cp btn xistnt ntr inpndênci plític csclhid, srá smpr cm t nmn, cmndnt d Es- ds dlvlsft, gnrl ds brigd mé muinr m vstid, prvn cl prndtt Mrinhirs l dr. Jsé Viir Pixt, nômic. qul, já cnquistd, st, pnn Snnt Ctrin;. cpltft ds cr- prtir 2 ds gst ds curisid infr. simpti, Trnsfrin, ncssid d sm sfrçs qu cd um fizr, gvrnnts vt t Frric Qlnnlnl, m virs. Mir Est tu d xnrçã cpltft ds sfivlç, Qudr sccndin Lit v tr (W gvrns, pr su cnquist finitiv. inu vt lbrt Snts Trnc; d tiv pr Qudr rdln.ri, n clssific n Rglmn- su spcil gst rmncnômic um pís é um crlári npndênci nmn, cmndnt n- tj ds Cvlri d Gurdi, c- cisí ffuc s stréi num 5_ trurpir Bnvcnt, cpl- n«utl d rm d Cvlri, nlmft cssári à inpndênci plític. Sm primir, prsntd, vn su 1. tft crvt Eimr Mtts Siquir; d Fbrlc Juls bm livrris. Há um cn. vr ns Dis, nunc srá cmplt sgund. xnrçã sm virtu d BH PRÍB Fr pr Est Mir Exéruu cpltft crvt Jsé Lul cit, crnl Jsé s Snts nh, um slumbrmnt, HDR-PR HELCÓPTER N RECEBEM EU MESES L-TRC DE S FRNCSC - Pis Lm; prsint d Rpúblic, nss n crri, Est rgulh pi filh bmi. s, Clhlrs; Qudr JÃ PESS, S (s.) nun- SLVDR, S (sp.) Est nnmn, cmndnt cn- Mir d tiv pr Qudr qu só ntnm s utr, é just qu s rcnhç, sub.dr, pl çã, crbbitng. cpl- Suplmntr rl. sn nm-\iclft-s qu s vrrs st c- spr, nst cid, Prtnt, is-ns gr m 3 t: utrplr qu piti nft rcbm sus vnclmn- vm br Cmndnt Ps- tft crvt Jsc méric s pr srvir n Dirtri M- rmnc m su nv ncrn.rspndênci cncrt às plvrs prnuncids. ts hft tr s mss, nqunt íun- s, um hlicóptr stin s snt» clh, m v/rtu d xf.rll Bélic, cnnl d rm E, mu Pucs gvrnnts trã fit tnt m prl ln lsm municipl nft vê côr srviçs d Cmpnhi Hidrlétric nurdçft cpltft. crvt Pu- rtilhri Elis mricn Frlr.. çâ, pr um rlitur. um vz, ss lng rmrs x dinhir há is mss. i u- Sft Frncisc, vn sr m- l Tvrs Dis Pss; nss inpndênci cnômic, num tã curt prrmniju trvs, qu um trld r-.pnsávls pl vid ntr prg ni cmunicçõs nmn, cmndnt rbmunicípi, prcurds pls lnt- Slvr criu, gnh nsss spirit t z, cm tul Chf Gvrn. S tntrms p Pul fns. prlh cr Tritft, cpltft crrnriss, sclrcrm qu s cnquist nss intrss té srft primir n gênr vt Pul Césr Ribir, n vg r á cnmi ncinl, num xm prfund, vds d pr.-fitur Jft Pss s- qu 1. págin) d srvir n nrt pis, vi sr mn- crrnt d xniç& cpi(cnclusft fim. ssustrmnt, tftn cin, n- t n Bs ér.pitng. Viuv Brnc é _!_. xificrms qu l s p ssntr, gr, n prtft crvt Hll Lci Mrqunt qu municiplid gst tin; S NVS NSCRTS ri pc ã um hmm, S PUL cur dus vigs mstrs fundmntis: ptról 80% su rçmnt, cm s friç fit- um mig n. scui mprgs. nmn, cmndnt d EscPRTCPR MRNH PEL ltricid. Sã sss dus frçs qu sustnt últim list nscriçõs f, ngl, Mulhr pst nplcçã NDEVD DE VER- PRMER VEZ S PUL. 5 s prndizs Mrinhirs BS JÃ PESS. 5 (sp.) (sp.) mtnts mnbrs Ct-urft, cplt& crvt nt- qu ns chgu ás mfts é d tr «i is migs, ü tini rã s grns rcbuçs qu trms cnstruir Nticis intrir dizm qu rllltrc cm prticipçã ds nl ugust Pint Qulmrfts, sm Slntr 8.., nscrvn ch- curis crátr. Lms pivftrli prfits, qu rcbrm, r- trçs trr, mr r, srft virtu d xnrçft cpltft ps tiqut SXNTER, qu clç Smul Di-rt, 50.H pr prclmrms, um di, sgund inpndêncntmnt, s cts rfrnts «rlizds ntr s dis crvt Jsé Jquim ms fi s sguints: TERNUR. rmnc. E nssms quis ci. Dls pnm xpnsã d gricultur, mpst sbr gslin, n& pll- crrnt, n municípi Sft V- rmn,, strnhi Lyrl Pnlcll, cm utr crm s rspctivs vrbs n cnt. Pl primir vz, MrtDE su xpsiçã sbrcm sus trnn, cmndnt cnprgrss d indústri, sluçã prblms vi mulhr, pifigur srviçs rviáris, cm mnd nh prticiprá mnbrs n 11- trturpir Buru, cpltft su rqustr mlódic; tis pr Nçã, cm s trnsts, prduçã crt. Dstinrm quntis trl pulist, cm prticipçã crvt. Rul Lnr H- PP PRÓ, biã Ju- xõs dúltrs, vitim il si m««m utrs fins, spcilmnt pr s principis vss gurr n- «j Brrs, m virtu d xn.- brt Crvlh, cm Jsé pur, nrgi pr mvimntr fábrics, pr prvimur- m, cm s fõs: smprnsinbrrs pgmnt cnts trsds clnls, ntr s quis nturz lh su rtiç& cpltft crvt Hyli nzs su cnjunt; Ti Tmndré. tr mtéris-prims, tc. E fi justmnt pr «justmnt s srvirs muni- s smb-cnçfi s mr, só lh pdiss us, t MÜRS, Rms zv Lit. lpli. Srft usds n cslft. bm prsint d RpúbUc - Rgin Céli Jft Pint, n l s trnss, nfim, mis 11 sss is pilrs d cnmi ncinl qu s vltu, b gltins slnu s sguints crts gslin n intrprtçã Nus Mri; rffim d busc lrs d.) PERNMBUC cm just pririd, tnçã Gvrn. prmeu CRÇÃ SEU, íx(nplm). qu srr. lnçds sé- pst d urr: rntis, qu crir bjtivs fixs. br cmn cmndnt 7. d ENTREGUE DE MEDLH Richrd Rdgrs. Ci- intrig d mld ntr 01 blm ptról í stá cm su sluçã ptriótic R. M., gnrl dlvls Jft vrsã < SNT CTRN GUERR VUV GMENN rlblt Psss, cm Zzé Gnz- srs qu spru. Crls Brrt; such. xcutiv m vis cncrtizr-s, trvés d Ptrbrás. MGLHÃES - RECFE, 5 (.N.) BNND, tsenç DE MPSTS FLblfi E rmnc um nj N tr, ntm, gnrl RNÔPUS, 8 (sp.) pr- dc Est Mir Exércit, g; é.4 nss cpcid prduçã nrgi létric, divisã N.cnr Qulm- Humbrt.Tixir, Luiz Gn- trist, m mi su vcçã u Sus; Pul Figuir, cmndnt fit ssinu crt cncn gr-rl cmndnt. 3> g, tn sl dé pln, Cd 7.» R.M.. fz ntrg ft viuv lscnç& mpsts pl prz ifts p, cm, pcuc mi su? vz, rcbu stá rcbn ind pdn sr. gmnn Mglh&s d cinc ns fts ndústris qu ntr R M, gl. dlv. Crlln ds rlin Crs Mnzs.. fss impst, m cstig. Trt ndr; cmndnt Cntr rs impuls trvés d dificçã nvs usins ndlh gurr cm qul íô- d is ns s nstlrm n muêl, s qu lrm, crt;i d. prflçmnt Espcilizçã r xtint grd, pucs dis Dlclpl d cpitl qu nft trmlh NET Rlng, gnrl dlvls qu mis um vz vri grrs, términ ds brs Pul fns, d nts su. flcimnt. r.hm similrs. Drivl Brit SUv: nsptr, sbr mr fi trnsfrmm mpliçã ds usins já xistnts. cnfr ssistnt m livr. Há um rmnc frn nss itllhrl. Cst «rulhrl nt_>ér, gnrl dlvlsft li- Dprtmnt Divulgçã._..< :. divti ---,. Chf d Nçã, crnt cm sus plvrs, «. ^_^v.. v.# s Gnçlvs Etchgyn; dirtr d Sintr, Rmlh Nt. fi ln- cês, cuj ntrch, muit lmbr, trn gr dist, s Ensin, gnrl d dl- dic pl grl stá, ft, clrn lng prcss nss rfrid mprs Ü i mis rmnc vlrft Pul Figuir; dirtr gsu qu inpndênci cnômic. cm é rl Mtril Bélic, gnrl pr sr rprsntnt um pixã dtd h Cpitl mrc Junt dlvlsft ctvl Sldnh Mzt; Viuv Brnc, qu rmnc dirtr grl 8rvlç Militr, 0 rçft crtm disc tís prsngns: gnrl dlvlsft Lympl Flc- nss ptrcíni. livr CÚME, _<> cnnt nri d Cunh; dirtr grl d» MMMMMMrVWWWVM y^mw^fifiiii^vwy^iii/w^w ni lbrt Gusmn, qu fr Engnhri, gnrl dlvlsft RRDÇÃ ntr nós, n xclnt trduçã Hnriqu Bptlst DuHs Tlxl Brsil r Ltt; dirtr grl Rmnti, RECEBD QUHX-CRME CNTR JFFET Rádi Ncinl K_> grn êxit, há uns z n<, SENHR lzir Vrgs gnrl dlvlsft Edgr mgstã Cruls. pixã.«prtir d próxim rl;, cmndnt Núcl d Jnir, mrl Pixt slin<ct RTM s uts quix-crim prsntd um hmm, su srvidã um sgund-fir, di 8 tu rcntmnt qn st crrnt, Dlvlsft Blindd, brignrl JSÉ BNFÁC LFYETTE DE NDRD, cum prgrm il mr qu él nm pc. gq rthur d Cts SUv, pssrá rrdir é Brn.tunid pr m qurlnt, cntr qurl RCRD JFFET Clssificn, ncssid spcil Fstivl Disc finir, ms qu rrst, r. clru prmtr LUDEUN FRERE JR. m su Brsil, tunid prshrvlç, n Rglmnt-Escl n- D. Frl, n hrári ds rs, finlmnt bslv, cvitr cpitlizr tu qunt spch ntm pl ft qu st últim m ntrtintri, tnnt-crnl d ris \ m um vcçã trágic, prsint d Rpúblic nns prcin prmt i vist GLB JRNL cus-lh d prátic m nfntri smr Mur;, 16 ás 17 /hrs, dirimnt. tm ss rmnc Viu < Em nss nticiári chntgm mvlu dr. Jsé 19. Estfn, n R. i., tnnt-crnl li mbint intrss triçã firm qu msm é uslr vqu liurci d rm nfntri Cyr d nhft, drms mirs tlhs v Brnc. E um sss cnfinç qu hj xist ns cb slicitr missã lr m chntgns (vi flhs ) cpituln criclrids. cm crts, smbrs rspit Cnir Srs. snscinl crtm. m ns rtigs d Li mprns. ptiss urpus cm fvr d ns- crg Dirtr d Crtir Hvrá nl lgums lcuns? Exnrn gn tl brigd s Pátri. Estms dint ps- Crédit Grl Bnc Brícr Brrs Flct, ds funçõs técnic um cnfissã vi s frmlids lgis frm bsrvds prcuibiliddcs vrdirmnt sdu- sil, sguint crt: di militr ft Embixd sr msm st: nâ i utni Ri trs xcpcinis qu ná Prsll, m Buns irs, «nmsnrçã stá m trms, tn si fit cmptnt Juntd Jnir, 1 stmstá xibin su pqun qu pr xrcr sss funçõs, vms prr. Fi qu s p- br 19S2. s xmplrs s inrnpts r^ntrm. «..min li. M(Cnclusá d 1.» pág.) mun ilumin, cm um im-. tntu ná pns n Cnfrênnistbri PUBLC nd tm ditr, pinn pl rlustr mig dr. Jsé Estfn. tr Dus. E utr, ci Gnbr, qu cmprcbimnt d quix. tr cnhcimnt s mtlbrsil i Ut sri muit prpici qu s põ n lugr qum crm 65 nçõs n Brsil vs qu lvrm rnuncir pr um lu ml Ln cnt su vivid m histri tv um prticipçã stcd, lt crg Dirtr Bn Frndq. Juiz NTÔN TELES NET d 16. Vr Crilgrimm, m sngu, sfrid D in Turnr sprv prstigis ms tmbém ns c Brsil, sj grcrmini clru pr st clun: ft rcbi -quiir & cult m crts trchs ««bsrvçõs clhids cslá lh s bns srviçs prsts x spchi pl su prssguimnt. E um prcss Eurp ms só frá pis pur nturl. E ss mnt d visit fit váris piss. nquls lvds rtin n& prsnt nnhum técnic spcil. Cm sfunçõs, è trminr mnt Ltin-, livr scnáin Lit, ntnr Nscnts - Brsil é m td prt cnsl- luvr zl cpcid d ntm divulgms m mã Judicil pch primir qu su vigm pr Ri Jlh mprst sduçã: 0 quix mvid nl nuf. minir cntr PRESr um t sgur. Ns- minlstrtiv mnstrs n nir stá mrcd pr nvm- qu tclr (Public-s is trçs, humn, M xtnsã trritril, nsss smpnh ds msms. DENTE D BNC D BRSL sguirá rit cmum: n br,.dci êxit bühkè- tl rmncist,prticipçã / sábs) quints sincrid _ Priv-s ssim Bnc pssibilid» cnômics, nss, próxim smn vrá sr ntim sr. RCRD JFFET r_»w«viu lp-r n scriçã um mr qu riquzs ind scbrir Brsil d su vlis clbrpr prsntr su fs. Dmings M. (Jcrpguá) Ln Frnn, Dr Sn- s bt s fn n pr Eu mis três migs xplrr, tmsfr ps s ç&, tnn sj qu discuti- ry rslvu qu st è mmnimpurz m qu fi prnunc E TRDE. cii qu frcms, ns. lc- mnifstu rtmr, n su ms sbr s stri u nfi cr- f mis tun pr lnçr pri jt. llzçã ggráfic mis fstd Est ntl, s tivids ln vivrm junts durnt 62 ns, Mnul Lrt títul Elgi snts _>_ um film cm s is grns prtgid fntsr. d gur-. trrmpids pl su gstã npz (103 ns) Ursul Hrnnz (82) chgrm á imnt u Elgi Snts D. rtists.. Diníí Silvir Quirós DEPS d Vr Cruz (Méxic) pr csr. mbs clr tnts utrs ftrs, trm qul stblcimnt. mnt. cd vz mis tnçã inrrm qu sjm lgitimr s dus filhs d uniã, qu têm Quir rcbr, cm s grjulgn qu ss sri um trss s pvs urpus, cimnts qu r ritr, shj ns. rspát qu intrssrá muiqum civilizçã 3 prgrss gurnc minh stim cnts litrs, qui lh ix «prwlctt X MRCN univrsl tnt Já vm, intiu- slrç&. () Gtuli Vrgs. gunt: WLCTT cmpã mundil s pss pss siv nós. (.ui frm crrt, cncru m fnr su titul cntr RCKY MRE ss hr qu tmbém s JECTN, n di 23 st mês, què? m Fildélfi. WLCTT brsilirs vm vivr cm Tnt p sr Elgi Snts rcbrá 40% d rcit d bilhtri MRCN 20%. S j pln cnsciênci s sus slldumnt cm Elgi Snts. Crin s funçõs prvisóris blh. st sir vitris, hvrá nv lut três mss pis s funçõs crids pl ns cm firm cisu rüutnnt. Fiscl n Tbl Únic prsnt crt _r& distribuitirr ts s bnfícis qu.lh SUCfSSS DE GfRSHWlN Dpn pnt vist d Extrnumrárl, mnsllst ds pls divrss Ests Trsi ssgurs. Nunc cntms pss qu scrvu. : su stft rssntin d Ministéri Trblh, prsi- rltóris prduçã ftrl GEÔRGB GERSHW1N, fi m mlhr nsj pr cns- PRFESSR E NR MlElgi Snts Dumnt; prsntd sri m nt Wshingtn d Rpúblic ssinu c s- flt. pssl fisclizcm tmnh sucss, qu lidrms nss psiçã n mun- KHELSEN FRÁ CNFENV um lgi qu b pt dics- gulnt crt:, Dprtmnt Est mricn rslvu prsndé côr cm sguint. Sri, cm fit, nm crim RÊNCS NEST CPTL shw m Brlim Vin, cm i nss grn rnut. rt l.. Ficm crids, çft. tr mstrr finlid ri spch sprdiçá-l. Um crim qu Elgi Snts Dumnt; s. n Prt Prmnnt d Tbl Gvrn xr pl chfmtl rt flclóric s Ests Unis. N prsntçã s tuis grçõs brsilirs crn xpsiçã Prgy nd Bss, vtrn CB Encntr-s n Brsil fms ri um lgi m qu pt Umc dé Extrnumrárl mns- vv CLLWY tm um ptmnt nã qurrã tr rs- xplrr dinmrquês, cpltft Ministéri Trblh i cupss cm figur - list Ministéri Trblh; stqu. pl Rcmpnhu pnsbllld. E pr iss é mis- EJnr Mlkhlsn. prsnt» qux xplrr ds rnut. ms sm sr própri- 182 funçõs prvisóris, rf- crt: LL FLRES tr qu nã prdur slr rúnludl, ntig chf d nmnt él, rnut. dic- rênci 21. d séri funcinl cntrst ntr qü sprm gi-mrlcn Plr Expdttln t pfv flr m sucss, LL FLRES stréi hj n d. grill Cpcbn. Fiscl. nós s pvs d Eurp cs- mmbr d lgçfi diplmátic bilrin cntr spnhls vgs PR su Nft, m sr distribuié sm xmpl Wshingtn. st pis m. tritz visã cm qu nt tm u mri, mundil; su fm cmçu s 15 - J«-- -Mcm trnsfrmds d. m vm cpltft Ejnsr qu tm chfi tnr s srviprg. m rms ss prblm. fixs ns; pis, LLs prticip utrs tnti prcrru Eurp fi té Hllywqpd i stft s blds Vllln, ft-nci... 1, tuis 53funçõs, r- çs fisclizçã dns lis trn prcu num prduçã tipicmnt mxicn. LL imtnt! missõs xplrrs, um, ds dms ntnh, u-? Funcinl. d rfrid Séri blhists _ t^ trritóri cmpnhu Chrct m Srsbyé tulmnt um ds trizs mis crs mun. visit ncinl. tr, s nfrcs.. sund, ms, cuj cmltft cinl LL FLRES Ri fi divulgd st clun, r i 2.» ttl _ funçfis ml stá clcrm-s m zçfi prsidiu. D , xrs prnchids n ludid séri funprimir mft, há crc um mês. cu funçft ds nsptr d Grnpsss, ntr sprit clrcu- clnl.: ncluin s prvisóris, lndl rintl. E tr vft crt rr, crrt nft CRGEM FRÇ sr suprir 343. á ris ncrçss srviçs incrrt. i 3. s funçõs prvisóris prsts su pis à ciênci. RUSSEL qu públic cric vrá n film língu tm plsticid. srft Dstcm-s ntr sts d rcminh Pc clru à clunist rn ThiEm tds i s discussõs cum. frm suprimids à mdid qu JNE m Rl Dnnbrg Md- N MNH FMÍL, NNGUÉM SE MPRES-, s vgs ds rr: sntir ministr d Viçft intr st plsticid fim irêncliprvids pr lh d Mérit ur Prt. suprirs. SN CM MEU NME EM NÚNCS BLETM ELETRL M.lí LUMNSS. prvitn u íugir dçgmtism llnguismu prsint d Rpúblic prmnênci Bltim rt. 2. prsnt crt qu_ Gvrn MS, TDS DMRM MNH FRÇ E MNH Uum númr Elitrl nst cpitl, cpltft EJnr Mltic. irritnt cm ts s g- ntrrá Est Ri stá m circulçã. Ess órg& khlsn prnuncir, n uditóri m vigr TRDDE. n dt «u rn Sul stá intrss mtlsms. S. Tribunl Suprir Elitrl, crrs- nstitut Brsilir Ggrpublicçã. PRCURDR GERL n btnçã um uxili M) C (Bl.. (1) Dsnr pnnt mis gst, cm fi t Esttístic, qurt-fir prômilhõs cruzirs, pr iníci sumn, sm li. FSCLZÇÃ EM TD smpr, bm mprss, trz s s- xlm, di 10, fts 3030 hrs um ESTES KKFDTER srá prvávl cndlds brs d trvssi Gusl(2) Sbrnm; sm hlfn, sdt Prcurr Grl d, Rpúblic, s DDL çõs hbituis nsr prjt cnfrênci, n qul trtrá TERRTÓR NCNL d 03ENDR b, tn si prsntd, sbr li n , qu rfrm Grnlândi rinti s _(._lm_s.jic-ltuni.n, cm l. STEVENSN fôr lit prsint d nçfi mricn, Cm umnt fiscis ssunt, um mnd à prpôscódig Elitrl, utri s- d d d Pdr ft d tftmlprvô um clunist inqu. (3) fr, nft fr. nr Jcãn vils Bs, r m dls- c. ntrd srft frnqud s (4) N írs ndicd é pr 1í.fff,M_1iTri>,hí5- c,.sri.0i t rçmntári pr r cussfi u Cngrss, fiscliz. r xm n Câmr s Dpuqunts sjrti ssisti-i.,vvwvwv>^<<^^>»vvvv^««^ ^>«<yv^wvv^vvv»»vvvvw nm. 3_. \ ds n_2 nrms prtçfi tr-1 ts. PLVRS E TS TDS PRESDENTE íèfflss PRRRGDS S NSCRÇÕES íí? S-T! _0t0, it grn tunid grc prsint d Rpúblic s srvi- D. Rnult çs prsts pl sr. Jsé Eslfn VEN R UR TURHER.^DUVD FSCS 00 MNSTÉR Dd TRBLH N Brsil xplrr d Grnlândi? i^;.-..- CRDS 182 FUNÇÕES PRVSÓRS - FSCLZÇÃ EN D 0 TERRTÓR NCNL,y Cr$ 50 milhõs pr trvssi Guíbs últims publicçõs m... >.! V.«...;J^B

5 Kl WJíT^m-SmíÇ^lT iwíh.wiii i. u n. im) (Wm Ju. m ijiij.i.i.ii.ii uj. Mvimnt-s clss ttrl pr liçã d nv dirtri dá Cs s rtists Yr Crts strrá n Cmpnhi Bibi Frrir Chng nã irá pr Ttr Jã Ctn, 0 grn,mágic su Cmpnhi cuprã Ttr Crls Gms ^3wmmm 0 VLE D DECSÃ, EJH FEUZ REPRESENTÇÃ, NS CNES METR Sm dúvi lgum é VLE D 1>E- CSà um ds mis nsisnint gurdds rprsntçõs, qu já prtir U próxlm quint- fir srá lv ás tls s 3. cins Mtr. VLE D DECSÃ, vibrnt históri (r um mr impssívl, trmns cnflits prcncits. Vlrá pn vr nvmnt Grr Grsn n imprssinnt prsnificçã Mry Rnffrly, crid qu s pixn pl ptrã, s industril Sctt, prsngm qu ncntr rm Grgry Fck fil sptácul smpr tul, trnstn pr clulói td riquz mçõs cntid ns págins d insqucívl br Mri Dvrnt. N lnc ind s nms Linl Brrymrc, Frstn Fstr, Mrsh Hunt. Dnld Crlsp, Gldys Cpr c utrs «CMNH D PECD (Th Ls Vgs Stry) rún rt blz sptculr Jn Russll tlnt Vlctr Mtur Vincnt Pric, num utêntic prduçã lwrd Hughs, qu vl dlzr: um film pl rrslsi ivl pr t públic, qulqur prt mun... Fss plícul srá prsntd pl RK. já sgund-fir prójslm. n Pls c mis clncms ss Circuit. F,m sus cns, m qu há mistéri «çã intns, fulgc grç snsul Jn Russll, xibin mls vstis pr nit, qu slumbrm s mulhrs... ntrssm igulmnt s hmns, pl plástic sdutr ss str fms DULTÉR (tt dl cus), cm Lu. Fdcvni, Mrcll Mstrlnni, Krl Ludwlck Dihl ndré Chcchi qu rt Films nunci pr sgund-fir ns cinms Pthé, Prsint, ri-pláci, Muá Frts. Esprms pis s - l\ ttltns hj METR PSSE Eitrl Dm, tin, às tu 22 hrss. METK TJUC. Estrl Ditin, i trrs. METRQ, CPCBN -» B»trl n«tmi, U ii. hm.is. STBC. R1S, MRCNà 1P. NEM Pubr» CVàçi, < nr»t. PLZ, LND, STQK, PRMR RiTZ, PRSENSE H. LB -r. 0» Filh»» Msqutir, ii hr». RXY. MERC, XCR PL- 010 Tlfnm d» um Estrnh 1» 14 i S hr. SNT LCE, PR TDS, MU PTHE Minh Filh U br. S. JSÉ Rlf Vlmi, 12 U 16 M8 22 h. i» ṘN..EBLUN, MPÉR, VEN-, CRC, MEM DE S S. LUZ - Pin d» lh». U hr». RT-PLC, PRESDENTE, R1V. Li VulcS Pixõs à hr. DEN Mn» Cristin,» 14 16,15-19,15 hr». LVRD CS1N CR1 ldim Princs Bjdi, ft» hr. DEL, TJUC. BTFG, V1T- R, MNTE CSTEL MRMR Luv Frr,» hr». BNDERNTES Bmb Filh d Slvs. prtir d» 14 hrs. C1NEC TRNN - jrnis, s. nh», cmdi», cumntári», shri» tc. Sss6» cntinu» prtir di 10 hr» R BRNC R»P<-» D»- sri prtir ds 14 hrs. LP Gurrilhirs ds Filipins prtir ds 14 hr». CTUMBJ Gvií Dsrt p»rtlr dkt 14 hr». GURN Di» Fnt.m» V. v» prtir dss 14 hr». MEER Fls Dttiv prtir ds 14 hrs. PRÍS Sé Rst Ltmbrnç prtir ds 14 hrs. RMS Pirt» «ls Mrs d» Chin prtir ds 14 hrs. «RENTE Cvlir Shr. wd prtir d»» 14 hrs. PENH lm Cicn prtir H» 14 hrs. ST. CECÍL Só RsU Ltnbrnc rsults ds diligêncis prmvids pl dirtr G. Gcntilln prtir d» 14 hrs. RSRD Sns Dlll m prtir di» 14 hrs. trn, rgumnt mcinnt Silvr- Mn ST. HELEN Flch» Vingnç prtir ds 14 hrs.. HN cn VD lld Vlll S. PEDR Filh Xqu stá vlt r mis um film prtir d» 14 hr». tlin qu é ur vrdir PVLHà GUÇU vntur» pm cm pms dintr d. Cipi.ti F»bin-.,_. Niy..Cnt pl títul. HN VD («T B_í j«^ll^iri^f^r 1 -»fltt li Vit) é cm s ch- BLS QUt: CR$,li,00. Bli- crtítuuzitòis, %0bfcrs H_,W1 m st mgistrl prduçã U cinm pnlnsnlr qu trz pár tl um utr pm qu é triz cnquistd Hllywd n cumpr lng cntrt. YHN VD stá finlmnt sn nunci pl rt Films pr muit grv. Esprms! ESTREL D DESTN, TULMENTE NS CNE8 ME- TR Cntinum s 3 cins Mtr lvn às sus tls vibrnt históri vnturs rmnc. ESTREL D DES- TN, cujs prtgnists principls sã vivis Clrk Gbl, v Grdnr, Brrlck Crwfrtl. Linl Brrymr Bulh Bndl ti» rchd», trl 20,W.Bmbs dc crm, Cr» Cr$ 44,00; licr, Crf 50,00; -c-m-i, Cr$ 70,011: Jujtib, Cri 40.00: Crmls. 6» fruts, CrS 25,00; Crmls Tuftl, CrJ 45,00; Biscits, quil CrS.iii.; Dc» dc lit, Ccds, Btts. bóbrs, Gli, Suspirs, K-mnd Mril, cnt, CrJ 25 00, n Fbrlc Pulist R Migul Fris, 35 Fic n fim d y. Prsint Vrgs, dint dá ru Mch Clh. Tl. 48-4T.0 /ijtjij^ruxnru^r-i «DSCGRF N srtéri»«rs. - SUCESS CNTNENTL tiqut Cntinntl vm btn sucss cm um sus últims discs, clc n mrc; n fc, smb TRÊS - TRÊS, s cmpsitrs Frrir Gms - yrtn mrlm, n fc B, smb S5 Sbstiã, Brun Gms, Frrir Gms yrtn mrim. mbs s mldis ncntrrm clhid n si pv. pi qul ls frm msm dirigids; ná só pv, cm tmbém s discófils mnts s tms fscinnts, cm sá s bss n flclr né-rllgls-pngâ, trdicinl d Bnt simpls, ds crndics ngrs Ri ntrir. ntérprt sts sugstivs págins musicis é cntr Mrir d Silv, qu fn muit bm su prt, cmpnh pl rqustr Tbjr, dirigid pl mstr Svrin rúj. liás, cntr Mrir d Silv, s qu rslvu primrr su mnir d. cntr, mudn m grn prt su stil, dividin- pr um vclizçã mis suv, tm prci bm cnsgui mir êxit, pis. lm prminr pr públic s uditóris, tmbém J têm citçã n mun mis slt disc n ntir. NTCS firup instrumntl cgnminndn Th Mtrnn ll-strs rdit sus sucsfs ntrirs cm Erly Spring Lcl 802 rüus. m disc Cpitl. UTR GRVÇà Cpitl qu vm btn sptculr citçã ntr s prcirs d músi mricn é Lurl pl ntávl Bmmy Dvis Jr., qu nst chp/ imit cm prfiçã Vughn Mnr, Billy Eckstinó Prnki Lin. CÉLEBRE mlódic My Victr Yung Nd Wshingtn, Plish hrt, um s mirs hlts n pss, rcb um intrprtçã mrvilhs n vz Mrgrt Whitlng, cmpphd pl rqustr Prnki Vl. ti^i mi UÍíò?StuçÂ.: TXÕS9 Qtíi»,WM CM r-qfh WçSQTíNL ( v-tbr 2 Hrári: 24-6~8 K, dfllimjltl Xllul.1 PHRKimi lll F -1 siriii (.iniíii mnstii Films qu r^^mfi» DRCEU EZBQTJEL «PSixlK t m -tq» NDRÉ ntfyjiftyjy^i MUSC -rw-rv>w CHENER Csrc fir, «pr ndrí»»0 Chnlcr, ri- Gilrdn, prsntd «in s. rcit ssintur «, g«- n Ttr Municipl,»»rtu ml» Ujtns gr. Bnt, Tbldl rprcu n u». pl Mdln d» Clgny,\ xnrps.,in-í cm su» Blvl ms- «- busulm V, d» rr» nii-jic, rúj xt-wí vulgr è ln- cpcid. Su. tuçã, n grn iri, ci trcir tv t,» hnr» um bis, n qn fi tndi grn «tusl-sm n- pfibllc, «l m sprtr» vrdir líri clmrã, d»»0 uvir - últim» nt» fl U Mmm Mrt. rtr. ndré Chnlr, nr t- Rbrt,-Çurrlnl, n um timbr spsn»lv, c firm. Frm prci» su» rcurss vcl, «j Mdln cínics n ncntr cm n ári últlm t,»liínj mncin dut finl. Rbrt Turrlnl vnru cm prprid, tn rcbi d pltéi Ju»t. Vl, s su» 4rl» üm dl li sítirr spzl. Qunt brítn Cri Tsgllbu, n Cri srrd,»n- «m» qu st»» prfitmnt» vnt, ncrrgn»»»u stc ppl m»«]»,» plpitnt. fms cntr wv b- grn íxlt n» cn finl. cflr ds pstrl rtumbnt btv sucss, nsi cm crt pl mstr Sntlg Gurr. Rgistrms, ind,- «cslnt tuçt C»mn inntl. Ci» Mrls-, Glnunll Brlll, Plíni Clrv-«, GiiUVrm» Dmlnn. U Z?i>ri»r, rtur Lu Prt. Cri» Wltr, Grl Cb-gv ntnt l~b-» r- nlur.»rt.«f» <-« st hb{tti.-.n-i 9«;l»» n--». drimnt. p-l»» n.1( nt>-t>«- trts rl» íncsji. dn rtr»p< scih nni». rutstr cntnt din-m-, ; nl sgur r^ncl sp-l. mni» msnfr llvlr D r-<vi»!j. Vl--cn-T^n»iil»n bin» trnst, f n» dnç». rrcçu.» nr»cti»» cm p^rdri» «i minnt i~«st- dc bllt V-h» Vlrh»k. Ttln l.-skv t utr d bl crtrl 0> Mlnn-t» «lnr.i ncr Clr. Th»». Glrh Hlb, rtn-ii, Edmun, Grl lf. fiyl.sett i^(i\ivit^rtvv-^>vv/v%i>vvvvvsè^^ Elzr Crvlh ^rnldg.^e-sirdl jw v^i^^lh^^»_^íií,r,-w nt>ttr Mumctimi 13. -cticirti. d tmncl» » r<u»tr 8lní«ml Brsilir pni su Qudr bclnl Bírl Vsprl. Bgr ê.s cncrt tr.tist.r Elír d» Crvlh, t (.uut titulr 0». 8. B., qu tr á grn clbrçs pinist LrusKlr rncl Entri» n xu«à cncrt n. 1 pr pln rqustr, ds. ty.szt. mstr Wcuzr rvlhi) sclhu um grn prgrm pr» ês cnrt qus cnstr, ns primir prt lm cncrt d» L! -,t, il :i<..njn Curtnt d» H.vdn (1. nutiiçft n Brsil). sgund pr t cr& dicd à músic blg < iirt-íntr du» t-rlmtr» \idl- ns mérics, qu sfi.- s 8mfcnls n. 3, ds M. Pt Três Mvlmntps glnfónlcvs, d«jspu jng. Tms Vriçõs ntm, 5 dô crrnt, dt fstlv du mzns, fi cmmrd cncdlgnmntn p«l pinist rn.ií Bbll, n su Tin prgrm Vriçõs, tllc. mcsl músics Br»»!!, trvés riádl Ministéri d Eüu- «iiç/i, td» s sxts-firs, fts 20,30 hr». Õ llu»trè muslcluti v>r»ii íôbr lguns rtist» mznnss prntu irnvçi!is mptltr Cluudt 8«ntr s ntérprts lg Prgur Clls <- rnl Rb.ll. grcid pl gvrn frncês Mgdln Tglifr-r mbixr/d» rr«i«v>>, t. Ubírt rvng», cp dirigir - à Mtigdlén Tgllfrr um cmuncáçft ficil nfimsn tr «> p.tlnt ri Rpúblic Frn svrul nss ttlst», crt «m dt 29 db lulh últim, cj.n: titul dc Cmmnur U Légin dhun8ur. E st gtnu ml» lrs Jmis c.cntç1- tl(- h um mulh-ír qul trsn nstltutç frncs, qu )ii hvln dlstlnguiq»-m cm Krru ficil, à liustr vlrttis. çu hcl rcb nv mrcid ccnsgrç&. Rigltt RQljETT, ppulr ópr tt» <! \i»vpp Vcrdl, sr prxirn récltii»rlritur gl d pr- «nt tmd, tr.-f.ni. 9. n-> l^utr Municipl, un r» rlnc.iinl prsnngns flrll Crmín Frtl. figur distqu d nvu mt&çt, lirl UiUu»; n lld, Cgy Suvrs, n Rl-^ prtgnist L-.rttq; m,zz-suprn Glulltt 5mlut. Xtlili Kckuk pt Pèçành N próxim» trçi-í-r.» 11 --i»in»».i; «iiitni tj^ltbv» K.i-\wsc. :â lun. «ccitt uc Slé «nr qu swld.d «Tsnis^rítiimiii.).-}- 5-di?.,-Wúsi»ri3vnii;-(t,[,«lb<}-tv)><i«flt» pvplstn p«l PfMihs«qu..pruníré um» in» prtá. s r-cmtviririvnt» «rfi (tt» pl mstr wrthr Plir titli. EM BUENS Sm 0 CRP EBLE-D. MUNCPL DE REGRESS, 0 PRFESSR C^5!UY PRESTU 1NTERES- SNTES ESCLRECMENT, 0S JCR.1USS rgrssr Mntvidéu, n stv m visit duccinl, ntgrn 2 mbixd Ministéri Extrir, prfssr Cls Klly, cuj nm vm sn pnt cm prvávl Bc-tárl Grl ntrir «Sgurnç, stv im Si mprns Junt btnt prfit Jü Crls Vitl, mnntn nimd ntrssnt plstr pltin. sbr «u vigm àqul pis VV NTERESSE PELS CSS D 1RS. Diss nicilmnt, prfssr Cls Klly, tul dirtr Dprlmnt dults qu, rll- btw, cnfirm. filsfi d Mr-. gvrnr C.â Rul Br :u três cnírt-nclus, brtlnn» ti Swlss: lddt; bilógic bi.rrt brsilir ç. tiv ntã, stilntu.iis nvi Ministéri Ci u snti tí utilid qun- Extrir s&tltfçfi dv bsrvi qu s uruguis, m tds s cis; s têm grn intrss pls clsns brsilir». bsrvi, ind, «nu grn qrlcsld pls n»,» rlizçõs n trrn d cultnr, prlnclpnlmni n prt rtlstiç. culturl, nlnd, pbr» rquittur mrn. Expsiçã i ftgrfi ds brs il li- Jdinh sprtu mult lntréts fi nqulv rnlnt qu, rlizi minhs plstr». Qur slintr br rll-ds p?l nstitut Cultur TJrugusl-Brslllr, cujs mprndimnts culturl» «â ntv!s pr s rlçõs ntr s u pvs. CRP PE rillb BRSLER dintu-ns prfssr Cls Kiilv qu», fr brd cm muit nsistênci tõhr prgrm culturl qu» P-rfitur, n gvêrn ngnhir Ji Cri» Vitl vm lvn ft fit, tm >^ i_i ^ V>jnMn^_H H«_vPfsH x--t,w ih í i-: í BSKiinBílS 2Qtj 9ytl J --ti Msts-snE mult stlsfçü cnstti qu Ttr Sii. xmpl Munlclpi tm u utnmi, instlçá d TV, sprtu tmbém, mmt curlmd, ncrrn»u clrçõs, firmu str mblxr Etlst Li.7ir. vivmnt ntrss n ntrcâmbi culturl tnh-bnulil-. nsslm. hft grns pssibilids bil brsilir n. Ttr Cin. GÕ Vê RTõnÊTRTÊ Dr. _j_e RulBrbs, gvrnr Crá (ísmntid pl snti nvr- s trjt d d spiritul- dvlnh-s à mcid hlgld Juvm crjs gcyrnr, n lr.ti-íés» qu mnstr, n& mnt pls prblms mtriis»cu Rt, cm trnr Frtlz, ntr, msm lém. «j pssívl, ur piüvl cnr rlizçõs rtltlch», s-.jm lcl», cm ltlruts. ttr J»4 lncr J& vltn 6 u tivid num pln, òtg- N NSST. PUL MGLHÃES Cmçu cmpnh pr liçã d nv dirtri StnqJct s trs, Cnógrfs Ccntécnlc. Já ss vê ns órfãs dc im prns» pms Frncls Mrn, pár rliçã «lv Burrs, Dírgs Cminh Pul Mg hftcs pr cndidts prsldéncl dqul ntid dc clss nmind Cs dós rtists. Cncrdms qu três s cndidt» stjm n pár, ms discrdms d indic. çà nm nss prz» mlí. cnfr Pul Mglhãs, «jr éu nm lmnt qu dirit prtncà Scid Ursillr d utrs Ttris. E um nm rspitávl ts s titul» ms nl v flgurr ns- chp» s cndt dt» à prsidênci d Cn s rtists. su cndidtur é tã bsurd cm sri cndidtur m tr pr prsidênci d brilhnt scid utr. Pul Mglhãs v judr Cs s rtists sm cupr crgs m su dirt.? ri. k»-i Últims dis HENRQUE CMPS ^t^li^ Túnic Vnus. 2»U spdin T.r R,.ln pçt TtJNC DR VENUS, qu vm ns mstrn Drcy (Jnçlvs num» ds sus mirs crlgs «óinlc.u. ppl spsl fndi stréi pl» mlcs é, m tvr, um» ml» divrti», Hj.»b», hvrá vsprl é.» 1B hr» )6c»» i» 22 hn>». J» n dls T m dus sssõs trms strl méli, tu és minh.» qu» lntj nè virm. TUN DB VENU8 vm fzé-l nst» puci dis qu rtm. s dvgs d Cs s rtists.tpfflkíí àssí ttrts mvm ttm mprnrl Mlguc-1 Khir. Fr -u vs, mprsrl stá trblhn m»u» dvgs pr» prvr trm mw- rídtcs» lgçõs» rtist». B nd cntinu...» s»>^s>\-->/\---.^^ Edur Grci, tr cntr líric qu tnts ->ucsi» Jâ r glsirim m1 mu crnt rtístic viju p»r F.urp., br trnstiriti Chrls Tiir. Grcz, ti dbtlnfiiti cm um bls stu», pl Ministéri d Educç.l Sft. ntrmédi Srviç Ncinl Xtr. bt-»lst«qu tv tuçã tcd» m Msscr, tr um curs prfiçmnt d rt ttrl r frls, Rm Mdri, mrn-s is ns. Em Pri», Edur Urcz cntinur cun» d» cngrfi inici m lü.w. mbrqu Jvm rtist crpr-yrm dirtr Srviç Ncinl d» Ttr numrs» lmnts» círculs rtístics ttris it Cpitl»-,,»-^->»-^-»-,-»t>-^^ rvv««v M ESDCirS. d lbv?n 0 t,!!,i Prçs sprsn td3s pl Ttr dn Estudnt Brsil, durnt,,r «u xcursã n Nrt, n intrprt çí Eugêni Cri», Btrl Vclg», Nlsn Mrinht. Mírim Crmn. Ruy C»v»lc»ntl,»b dirçã rtístic dr. Jrg K-Míwslty. gr Espctrs vi sr prsntd ft critic públic cric, n próxim di 18, intrprts, cm s msms n Ttr Du»«, m Bnt Trz. nd Ttr Estudnt Brsil tm «u s su Espctrs, plc-lbrtõrl. vri»r «prnt nt» Trr Quimd, r)»ttj» Br». ntlnunq wim Fstivl utr Nv. cntc m qu, Eugêni Crls, qn intrprtr swl «nt» cmç ulrà nvmbr pr Est» tinis, vist qu cnsguiu um bjs stus n«pssq Flybus», ò dirtr Jrij Rsswsky íl cntrt pr Ttr Univrsitári dp Rcif«. pr li sguin J crrnt. Dr. Jrg Ksswsky íl nslr Hub, Eurips, mir sucss ds xcursã TEB» Nrt Edlp-Rl, Sófcls, Espctrs, lbsn. Hmr, «.mpl» cult, cm mult xprriênci c<nlc r su pi» sclmnt, Plôni, dr. Jrg K«cwsky st nt,t» dirigin,e6pun». culddwi mnt, pr prsntçã públic critic R,» TETRS PPULRES EM S PUL S PUL, 5 (sprss) Fln s jrnlists, sr< lirsll Bnclii, Scrtári Educçã Cultur Jlunlc.p, infrmu qu ind st mês scr-. inugurs is ttrs pplrs m birrs st cpitl. dintu sr. Jírnmicchl, qu váris utrs css sptáculs smlhnts srã instlds m utrs birrs, pl Prfitur. Esss ttrs trã cpcid pr 700 psss, bcn msm linh rquittônic técnic. Vrd Nu, sucss d rvist Np5,mrs t, cntr «VWU-.V nti» w m-,.,v mu ivii.iu trms, pn». urs rvist m crtz «st» c strld Luz Dl Fug Klvir Pgi n Ttr Rpúblic, n vnid Gms Frir. riginl «M-» Dnil rnc cm muit ccrlcldti brm ütlnlrt p Túli Bn, Rlt Rcü. Zcln. lnc é s mirs rgunizci» uitlmmnt «prpnt um grnn trç qu8 mplg msl» fri ssistnt. Trt-s» irmss Willim». Hj, slb rívré, >sptrl ás 16 h-. W4.» iwssõcs.» 20 às 22-hr». - 0Í- i+..,\ii.i dâãllíl^ -mm cm Em.vtrtmi..ErE ur êxit nrttst.tc lcnç DJ3.8EM piscr, btn Niíird!i inittíl1.-».l-jmsts-frm ccnvid -st pr pr»nt»r pç,, bm r s utr» ntrirmnt nc-n»ds, m rftrt» club» «Mílnçõs st cpitl, lvn, sslm, su ttr hnst bm ntncin t,» s birrs d» cid. mérl Futbl Club «?r prlmirp» frcr su qudr l um sntcul vitris cnjunt, SbTB DS SEM PECR íri prsntd nés club. hj. és 21 hms. Mus dcrftvl» Mris, cmédi qu srviu,pr lnçr crlti Cmps su btu;j, stá sn nvmnt n<ld pr um -prkcntçfi spcil p sslçá tlétic Bnc Ersll. cm Cpcbn, n di 6 ds nvmbr prõxlm. msm cntcn cm mr à hr crt, qus tmbém st sn prgrmd cm utr» clut», N BâCCSift infà Plfp ntpt Cmpnhi d» Rvists Lul CRMEN CST trti cntr Luiz Clvft J ntru m ntndimnt» s Ttr Rcri pr um tmd qu lri té Crnvl, pr r%i c mprsári d Cmpnhi Mry Lps- cm Lul Mrzuil, iidmlnlstr»r Wltr Pint, stréi» frá cm q lnc lt». Jun Dnil qu vm dn smpnh r cm sptáculs sésscs cm vsprts és qulntj-tirs, s«vrd Nu, b» mings. Um cnhcid strl ncbçr lnc qus r»» ncntr m 8ft Pul dirtr rtístic srá ry Bsrrcs. Nsts últims dis, Pn CHQUNH qu p\» #? ^ Ev, mgnífic Chiquirh m Fubá FUBÁ Rprsuntu n Rivl, cmdi»6 s mntnh, m crt n Ttr Scrrr té ül% 25, p». mu Mmá rmiu, n,r,u,- n txt é dquls qu lzm rir tlurnr.tc cru» li.s èâpcticul. ns pcçi ppulrs. l>t tmud» díi um ótim trblh Ev Tr. mprsári Lui» lgk.ii v»i p.puli- nã á sr prlui;d, qu n próju.n di 10. idu vá lém di 25, n ttr d ru Snr Dnts. Em CHQUNH lvr lnc pr Prnmbuc lssó ná prmitirá qu ésc suq s vrá strr n ntti, S& F-UB,» tms hlnd utrs griuis smpnhs Stuit, dn Cmrg, Jrg Drl. lmnrlnd Silv rmn Rss. Hj, sáb, Pul, cm Mdm Sns Gòu hvrá vsprl ft» 16 hrs. Rgrssu Umfiuqusr t «Yi Mmill qu (t àqul cid rur» Cn:rncl»r m prdutr Wl- wr Pint. br ssunts rfrnts k Kmprés Ttr Pint Ltd., rt: i usftvl pl Ttr Rcri. nlz, ixn sr pns um n-ulcu m ruíns, pr»brlgir inicitivs d» rfpslt cm qu» vi «gr lvr cb vrnr Brhs, ptrcinn W àqul Kt d rcnt rgni ç& rtist Rul Rultn. qu stá mplgftnu pinl& públlc Est pl u cunh itir.cnt rvlitcnáti cnttttittv. rcllzsd pl Prsint Vrlivs n nssuttil ndiávl dum cmpnh nlnui pr rrupir-i-,íip hmm dc«i cmp, stá fi nctd t» s ânguls,»»-n qu ftvsé squccidii rècrc& rtlítlc pr trblhr rurul. Bi qu» surgiu Str Rrttv tt» Cmpnh tcuprç& m Hmm Cínp, qu, pirjn pl nss rtist Rul Rttién sb su chfi, stá prn vrdir rvluç& «s mét» dn md?n, utrinçã pl rt. Nss grsn rtist ptrit qu» mprit»u» mlhrs nrlt», su ntusism frc ndiscutívl su mprssinnt rrstlgl nt w ms»», stá prcrrn t pis ft frnt <l um rgnlzç& «rtlitlcs gnric, qu m ttr qur dizr «l ts» gênr. Prv- n -htism mti^ófís cmpst ds drms, cmédi», fntsi» muslrl» nfntis, n sbrssm ft» squrl»» rurl» còm «nrés sji;clsu»ss. «-nt» «Bmtsil, fc. Utlift, Grti V» K»ptlK, s muits utrs ntrssntíssims flçh, finlid dln» rpctórl t» flu»triçfl viv», nt «s ppulçõ» hlntcrlnd1, s p-blm»» ncinis rginis, spn um pdçgl rcrtiv ttrl, qu», ds utr m, s rl» fcilmnt slmll»d. B ssim, nquntn crt» rgnlrkfts utirtftrls prmncm i (hflt d Cpitl d Rpúblic; p spr d» plpuds subvnçõs Srviç (Jsinil Ttr, -frnlzç& Rulln, m um» gf-fncl finncimnt simplttl c», d Prt» ttrt, v»l v^rn trritóri ncinl, m i Mõs, trn», õn-bu» u crrt», fil um principi d utilid rilctv, n» msi «.rrjri xp«rinclt nrt..ilc-sclfil. ::,: fi: Wr^.-,:.10mW- < j;> ÊMÊÊÊ Wh^$MVttmSÈt wmê?. W&JBBSÊv.-. \ Hm P^ :::.:-;:-::.-::;.-;.;.::-..;->:: «V:: i WtBSgBf? «11 Mm-í; - WlSll Wm i $ i Wm-;: WM» firrtr í_(bé^^^vi,; í,:;;:.?.-tp^^^h^b..:-r VRN DE NRNH vm lcnçn sucss ti Cmpnhi Qéyi Bscll prticipn d rvist Vi lcn, ém cn n ttrinh Jrl Çpflinr «t ><médl» qu B- JClHUlfl, bi >rrtlr (strpr. s^mi-n n Cri» (lms,.x cirts smnhi. N di 9, Bl-il rpulsrá» cméd.» BlJ-mê Vrés. Pl primir vz, lprç Thi.iihts «nt prsntn ttr cm plc glrtcirl. Siw Tin -^M^M plr su» t» rtístics. gr, t: Cmpnhi Mry Lp»-Ji,3 L.ujt!, stá l cm utrs rrs- H-i.-is.iiiiiidns cm triz tm i. Huüil trm mrcr» Bti.-i.uss qu lh» si «ridrçs pi-lr- grn públic qu stá cm picn Ttr Rpúblic. Fctô CKt vtn rr-n c.rj VND, qu h ml» d» um más st m cn nr Ttr Jrdi 1, btn bslut sucss. S «ru% n& smntu públic lntiiís m. cnhcr ss nv sptácul U Gys Bscll, tá lgi ts, ms» rtist». utrs c.iipunhis, prvitn sus mimnts flg, tmbém pár Ml n-lum. ávis m Prmunf 0 prmt pr brv: 0 MRUJ F N ND, wm (rinn (lvf dupl Jrry Lwis-Dán M:rlin. MS ESPETÁCUL m KBDiRUS, cm PERSN Brbr Rusii. FELCDDE ESTV PERT, cm ln Yung Dinh Shr. G UR DS?WTJ, tm R&i Hêâg. ESJ0 C3SCÍSE5P.JÍ20S, cm JSti! hpn Bcuís V M. cnhcr s ps tá cmntd. Yr Crti ^g r. vi strr, trc-flr, n ccimédi Biju-m Vrás, n tmmu ppulr Ttr Crls» ms. Chng su Cmpnhíí qu n mmnt tum surs m Mntvidéu n& virá ml pr» 9 Ttr Ji Ctn, cm prin. rlf-l ss nticiu. grn mi glç- irá pr Ttr Cri» Gms, Já hvn cntrti jm E i prs Fschl Sgrt, pns tl. mry»s^\^shm^0%^fm^^d^^^và^t^tmt^^0l^^ LBRTÓR BRRS TERR Exms sngvn, ur^n, s. crr, tc. Vcins utgns Tubgcns Dign«5stic prcc d grvís Edlficl DRKE vnid S Mi Sis Tl , Smnr um mdic 8 às 13 hrs (s Mb-à ft 13 hrts) D TERR. ê

6 N X Sáb, 6 stmbr 1952, N »»» i «m «n t i-..«i.»m,i i iiiii..<i.,in..ni yjs Jm m BSURWf/wlflf^l is^rnr^ <<i ^b M, ^v^^bbv^^^b^bb Bit TEC!m% mx HK ^K Ss^MC^sKSTrMC.TBr^Br i^bt^fmr^^ ^ --w^---^---^--»----^-^»»^-^-»- - Mt- «>»» ssw.3bliíõ.,^bg^bir^i Dln Gryt, cntr frncs qu tuu cm diminut rprcussã n bit Prrqut, chgn Pris u um èntrvist, dizn qu mtu srpnts ns rrrs Ri Jnir ncntru m um s principis luxuss htéis d cld, um s pgé qu lh prpôs csmnf rgnizv cçds smnis m su hmngm... Mw:<Ê$0rwm«m m r,r 4JHM1! ^M^^^^-?^--^8cH ^^^Ssp8i3tB::^ hwwmpíí PxS&MSxMgltl $ ;S$W«& ^çi BE^Bf;:::>::::::::: wmm Luci Lmur, cnsgrd vt brsilir qu s prsntrá brvmnt ns plcs dc Buns irs N princípi mês vlnuí, srá inugurd m Ptróplis, n Prç D. Pdr. n vstíssim slã Edifíci Dngl, um bit, cnstruld spcilmnt pr s prpritáris d Difusr, pl técnic m ssunts cústics, Rbrt Suz Cst, qu plnju tmbém xcutu s stúdis uditóris d stcã ptrplitn. J ndrws, intérprt ritms nrt-mricns srá nv dirignt d, Cs Ch if bpulc, qu té gr nã cnquistu «mi grn públic. Bs instlçõs nã fltm. Está n trr, pitn s cirs, Mri ntnit Pns, t cmpnhd um rqüstr mxicn, intgrd músics brsilirs Nã crrspnu à xpcttivt trblhd pls ncnçõs s films ztcs. Bdu ixu nimçã d^ nits Mcmb. Vi trblhr n blt L Cn-- g u pssivlmnt dirigir cm um sóci tpitlist, um nv cs divrsõs m C-\ pcbn, t Fi ntcipd pr qurtfir próxim stréi Rbrt nglz n Csblnc fms, mstr usrá tds s nits n lpl, um rs vr, rmtid dirimnt ds Lndrs, vi ér. Crls Glhr, pis d séri prsntçõs m Prtugl, n lnc d cmpnnt rvists Drsmirs, tur ns bits missrs d lngltrr, Espnh, Frnç táli. Duri, suprvisr d Bguin, prtn imprimir s prgrmçõs d nvíssim bit d Pri Russll um strutur dlirnt. lntgrn- cm Jgs siã sfils mds cncurss blz. Espr inugurr Bguin n di 1. utubr. Wllingtn Btlh, um s principis intrprts shw tmp pss brb crêsc, r m cn n Night nd Dy, fi cnvid pr trblhr n lnc nimrs bit Bguin. Tn m vist flt m um s últims sptáculs d rvist vrd nu du crtin dláfn, stind filtrr imrlid, xlbicã s nus rtístics s trlrls, Cnsur signu um funcinári pr dirimnt sristlr à pç RDÚblic. cnmsr cnvninrl u nã d sntçã ludi rlginl.,n;.-.( : Tnóri Cvlcnti nu nr tm pls brs -ibits -- Cpcbn, cm r su cp prt, s sus óculs r? trtrug s sus risds bs nts. El divrts puts. À ME VZ s rspnsávis pls, srviçs s grçns ns bits d cid, vim disciplinr tuçã dquls mprgs, durnt snrlr s sptáculs. Prqu, sá quls mmnts s shws, s sclhis pls grçns, nr rrstr cirs, mpilhr prts, tinir tlhrs, dr rns pr cp jgr s ncdrss ci ns cps uísqu. Nã chm utrs instnts. Qurm cbrr n mis-nscn, cm rqustrçá» ds luçs, rl->s nrtrls s cristis. s frguss qu purm ós uvi pr «-cutrm finl dc um nt u ltr um cuplct...»»» T tiitiriii LHS DR. HERED Mét Mrn Eficz Trtmnt Ru Buns irs, 202 Tl.: w.igneclg-erpedjtr -Mrgrid^Grill-.Dfq. Jrdã tééfjlt.r^;52ài75/ds 13 às 17 L RECErÇÃ Enchu-s rsidênci csi Hubrt Winns-Diná lmi d Winns, cm qu há mis brilhnr ns círculs sciis Ri, nsj d rcpçã qu snhr in lmid Winns frcu às psss sus rlçõs. Ns fts, vêm-s, lt, snhr Ricr Jtt m plstr cm snhr lzir Vrgs mrl Pixt, m bix cmndnt mrl Pixt um spct d ms,.m qu prcm, ntr utrs, snhr Drcy Vrgs mbixr Lurivl Fnts GENERL LMRTNE PES LEME Em um runiã inttm, d qul tmrm prt s gnris Flint Mulr, ri smg Frir, dr. L lncr, crnl Nlsn Mrinh váris utrs ficiis, inclusiv cpitã Trs Cimbr, prsint Club Militr d Rsrv jrnlists, fi cndtgnmnt hmng gnrl Lmrtln Ps Lm um prticulr mig, sr. Rlh, m fc d su grduçã pst Gnrl Divisã, hmng, qu xrc tulmnt intrlnc.pst Dirtr Rcrutmnt.cnmultivmnt cm Dirtr Grl d Rsrv Exércit, é pss mis stimd. td ficilid r intiv, inpnnt pr- u diz rspit cnhcimnt técnic s ssunts d d- tri qu dirig. ft cim stmp flgrnt d runiã ntim, vn-s hmng l pls psss qu cm stisfçã tmrm prt n hmngm qu crinhsmnt clhrm 0SDC& P3J HiÉlBi sjlíisbhi ür. RBERT LVES - U di hj ssinl ntursri snhr Rbrt lvs, scrtãri prticulr (í Prsint Gtuli Vrgs figur rlv d tul grçã, qu vm mprstn, cm mir briiti, su intligênci prsid (tcmplxs funçõs qu lh lrm cnfids. Exrcn crg tâ grn cnfinç Prsint üiu/i frps, tn cnt diár, cm s mis divrss prblms prsnlids, lustr nivtsrint vm dn, n smpnh sus junçô;, nvs mnstrç6s.v,dc su.z>csnirit public sli nbrz crçá, icmpr dispst^ srvir ás cuss justs è~ ãs prblms nàciòáài., n tldthr, ctidin qu prst Chf d Nçã, rzã qu rcbr, su vst ctrut mt.ts dmirrs hmngns çu fz jus. nivrsáris» FZEM NS HJE: SENHRS: Munu lic Cimbr Cstr Hln Murlti bliuucurt Tuu. nii.it...u uí - lgr.u Stnts. ünhrts:. smrln Csm Sçuz H- Un Mrinh Vlls Nrm Biunc lts Brndã bldl Nvu Gnçulvs. SENHRES: Vst, Lim, nss cnfr Civis Rch Lim Jull Csári» d Ml lfr Brnrs scr Tuórl Mlgufcl Cuv Busts Nt Frncisc Pul Bld-surlnl Grl Mrir jrgu Cvlcnti méric zcv Drl Mirnd Jmnr Mntir Lit - Ângl Prrcc lcyr rlstjlc ^s Gullnrm. ULtSSÊ P- DR Cmplctu, ntm, J K it rlsnhs prlmvrs, ncntru mnln ülyssé Pdrà, filh csl Ulyssé P- rfi-rul Fdrà, rsint à ru ds Nvs n. 1S, WÊÊmlí cs 1, m St, Trs. Cmmrn trunscurs d dt, Ulyssé f- ~ gr; ~3Tr mmêsèêèkmmêm wmm Hw HHSm M BsliflHKPHBBlRHi BB^Sbá^Sm ESsXBmWÊMm i^^w l BBgwSBS ^^^^^^^^^^^^K^^^^^^^^^^^^^^Êm^Êmm%^m\ slr^^^^^^^pé^^^v^^i^^wimn^^^^^s^bm^ chut i^^k^^br - ^R^ ^^^^^^Smsw^^^^^^^^^W^ ^i ::^PíKpS M&BBÊÈ: m\^^ ^^^mwmmmmwmmmws^^ twêèêê ^P^^S ^áêfí^mm^^mmmvmw^^^m%ê ^mtõ^ssw Ú^immmmWl^mWmmmWmmmk. ^s^bm^- 10 JM^4!^! h^^^^ Wkmê^ÊmmÊ mwrwm$w$ fà Í :^c rl ^WUêf^mÊ ^Wmwf^^m^k^mi ^ipwpt nll& ;^. rcrâ. lg mis, m su rsldênclíi, um lut ms cs sus.númrs mlgulnhns. LCDE8 PV - Fstju, ntm, trnscurs- su dt utllci, cnhci stist lctrfs Piv. Kt.i su rsidênci, ru Jsé Dmings, 94, n Encnt, fi prsint s Vtrns C-.rlcs lv vrl hmngns, stcn-s prmvid pls jrnlists vinculs 6, ssciçã s Crnists Dstivs, tn discurs sr. pslxt Vl. Fz ns, hj, sr pnr Suz, rsint à ru Mnt lvrn, n. 29. Trnscrr, hj, nivrsári nntllcl d grcis Dnls, filh d sr. Muniz Srs Fjr, ngcint n-st cpitl. nlvrnrlnt rcpcinrá, às sus nmlguinlis cm um ms cs. Çsmwnins ~8RT~ÁRLETE crvlh-sh. MR 8LV Rliz-s. hj. fts 17,15 hrs, n grj Crçã Mri (Mélri, nlc mtrlmnll d srt. rít Crvlh, fllliu sr.-p.dr Crvlh sus sp6s, sr. Mri rtms, cm sr. rnr Silv, filh csl Mri llc-lpldln SUv. Clubs fsts Hj,ns slõs Club s Emblxrc, n Clnl&ndl. àprç Flrln, 55, 1. ndr, hvrá nim bil. Tcrá rqustr Jrg Mglhãs srã dlstrlbuls ntr s- dms, vliss brins. mnh, ming, dt in qu s cmmr nivrsári ntllcl scclri mbttrg d.i Brrs, Brrlnhs, sr srvi um lmç s sscis iiiiilgs nivrsrint nnnwiirçôs Cmpltm, h], 10 ns csdu, sr Juv nl J. Suz sr. Dlnrh J. Suz.rslnts m Sá Lurnç Mins - rls. DR. iul ZMBUJ Cmplt, hj, su 80.» nivrsári ntlit, dr. Jull z-imbuj flnr rlv d clflnl gúch nilcllld nst Cpitl, n rsi h mis 30 ns. Tn si rprsntnt Ri Grn sm n Grn Expsiçã Cntnári, m smpr fi dr. Jtll zmbuj um prpunr ntmcrtj d mir nfluênci cnf.mic prduts rlgrnnss nstí Cpitl, nss snti snvlvu mmrávis cmpnhs. Ji nts, n su Est, itcr-s n str plític, tn si prfit váris municípis gúchs, n ixu mrc su trç dministrr puls, scrtl ri psnt Musu mpril, smpnhu, igulmnt, dr..lu- Hn zmbul, tlvld.-i n imprns, tn si fundr dirtr d» rvist TrT Gúch, «ju pbr muits ns fi un trlsun dn Ri Grn Sl nst Cpitl vicul d.-.s spirçõs cnômics Est sulin. ds sus clsss prdutrs Sus déis rgur nst Cpitl um ntrpst s prduts Ri Grn dc Sul, s» nsts m prtic, n mmnt divi, trim cntribuí ndrlmnt nr f.isf.r s dlflcn-»- s bstcimnt -n nu lnd lut pnnnrr cric. nsj d «n i>itrs»rl, su fmíli n»«li>>«m.nrt.rs5 rzr, n>l>s itrtui-trl. hj, ès 11 hrs, ns rrfrt»lrl». sirul>-< li lm. n rsidênci d» sn gn-, sr. Mi-rl-j Rubns Ml, m Cmplnh. murs nmm Hr5jR\\3^,f- CflÍBfi^^-i^St^ÍiJC MlCHMUl <r.spvl-i\i M M.DfiEM r. Rmu C. Lurnç.UftMiXi K-jfKf.i.lís PRPCS LCN V l» t.h.lds CLSS» rih-r» PRFJ- VKh VENH MR,F.íH/L TiRlN 87 CLUN D. EZEQUEl RBERT NGLEZ. 0 fms pisnlst britânic qus virá» Brsil ntr d«mis lguns dis, tm um hbby xcêntric; stum» usr, dirimnt, cm crv vrmlh n lpl;. fim qu, n Brsil,»j mntid trdlçá, su sps nvirá, vl&, dirimnt, urn crv pr él... Esss ílcug m tics brlt&nlcs... VNH. MÚSC E LEGR é sugstiv titul um nv prgrm d Rádi Ncinl, prduzt Lurlvl Mrqus, Qum quisr uvir, é s ligr dll pr n E-8. às 11,40. sgunds, qurts sxts-firs. Tt é. n é bn qum qulsr, é mis pr qum pur...» FERNND BRRET, lá Rnchlnh Pst 6, ficu furls qun sub crts lgfis d mnrns s rspit dn su cs. crtdmnt, rncrru s plici, btv, Hrmfs Mch, \im crtific b qulid pr sn rci-tit... TVN CÜRY, s s flr Rnchlnh Pst 6. stréi li. hj. utr stréi é Dlnn Curttiv, m\ blt Prrqut. El é stréi d M.G.M., mult b«. sltir. Viv méric!....-» BR SRC: é mdnurds: értn Prllnslr. Prir Filh su vllfin rlrivr. Tâni Lúci. Clir. Vnánci, Crumbá, utts» nsss. Nit nnt. bmi vlt vibrr. bsl... bl... UMENT D PRKQ 00 SBÃ \rs i) cntvs m quil mjrçã 0 S..P.S., ém, stá mn tn pr-sc ntig CrS 8.40 &Wif i^is^vr^ Subiu prç sábi i qu é qu ná sb hj m ci, tr cs- 53 prgutir inicin sis linhs. n cust d miri s gênrs limntícis,9i>p^ ç qus ts s rtigs ci prlrn.r# ncssid ds utlüds stb. hj um, n.ui.iá utr, tn sus nívis vs mnir mis imprssin»- t Ȯ prç sbã pr ti s tips sfru um m.rgà qu vri cm médi c nquni itnt cntvs. P. ç sbã tuguês, qu é ml? prcur mir prírt-uci umnt -fi c 60 cntvs. stn j; nv cruzirs quil. SPS MNTÉM,0 PREÇ N ntnlit, num prvi» qu nft hvi ncssid sf m- Jrçâ insprd, SPS: rui sus brrcs cntimin vn- r rtig 8.40 quil. Dn s cnclui qu há n cs, vint Epculrçà. Jvm brsilir hrói m Dtrit SLVU VD DE UM HMEM QUE SE FCV DETRT, 5 (NS) Um > studnts brsilirs qu s ncntriu ns Ests Unis, m virtu ^prgrm lntrcmbí intrncinl studnts, Lysés Pup, 29 ns, é, hj, um hrl nst cid ms prntmnt nd sb. Pup stv pssn pl znn litrl, ntm, qun s tv uns mmnts fim slvr vid um hmm qu stv s fgn. plici frcu lvá-l pr hspitl pr qu fss tndi, ms jvm Fup rspnu: :h, nft, tnh qu fzr n cid. E cm sts plvrs Pup scu-s cm pô cm um tlh, vstiu-s prssguiu cm su pssi sgui durnts lgum tmp um pqun grup dmirrs. >S SiÍNHS Pr chrd hi, vlh Prrc cnslh: 8305 RESULTD DE NTEM , CNSTNTN 6079 C415, NTERÓ 2698 S VD GRÁR G mns nã prcis N h dúvid qu é ml bnit um vc cm chifrs qu sm ls. Ms, pnsn bm, pr qu sts vlds? Ninguém cri vcs litirs cm uflt, d f ssnd, sim pr tirr lucr» su xplrçã, cm mínim du brrcimnts, pis cusm fn- Lims ns nimis, mrmnt qun grups, cm scntc ns curris, n hr d rnh. trt. nimis scrnntls ss; tnt, mis uni sssg pr crir, qu já tm mult qu fzr pt s prcupr ind cm chifrds sridurs, às vis cnsqusncis sris. utr vntgm d scrn é fcilitr trnst nimis ns vgfi ds frrvks; gnh-s um puc ml sp mult mir sgurnç n vigm. fit qus smpr s trmc.s sclvunc... Dvms, ntã, pssr «rru-. ns chifrs ds vcs N Embr pssívl, sri st um prcss trblhs ncnvnint. qu v fzr vitr qu s chifrs crsçm. mpdin msm qu (>> chgum prcr Qun bzrr é ind nvlnh. s três, «> z ds d, m smnt uni btfizlnhs n lugr chifrs, qt pms sntir bm cm s. 84 cm chifrs m m brl ms slts, ligs pns p:l nft mplnts ind u (iti d cbç, Nss írir^..ft. fsçtl.fçzfr?«- t cirn. Tu bqúsê.prcis è uni tsur, (iltf póntá Cut-v êmlhòrí, um jpncò ;frit um fstl- U std cáut.c. Dit-s bzrr RENTÇÃ SBRE TUD DR. MNUEL FlCUlilRKD (Cmpini (jrnil, PB): Cm» v>.id» d«,u>untí i;u- u r. nj ni há livr lj-uni Nm,pcírl rvr tru-smu umi br, pur mis vlunv s, qu br^rgi6c K nvnlitsil ils prblcin.ii cni;iii«t iiiinpu,..lu cm rrlácl urlculturà, frrgns rsrvtóris i diu, hájbitãçívá tc..0 qu fr. rfr, ximpl, cm cruçà, iss m Uu s.mpltsiuntc, brincr br is,.vl, cs, cbrs, lniirn, vs limsiimí (nà flms pixs..,) cd spr vigin t:nics, cuids, ncirius s strtrns prpr-s dc miiri, limitlçiu, higin, instlçõs um mun d» cnhiimnts spn:-r.ii» qu imtinis ptri.nu sr cniuss num lliiiu só., s: iiw ci-st^crntiàji» qustõs rltiyi às psiiigtiis, gnétic,» rl.-iv^s sniml cm 0 nni, tu, d.ficnt, cd cis vsritn um, utr spric. t qvl» dixr du mun vgtl? Ds qustõs sciis c- i uiiiics? i-ic!..iius qu, s sr, nü tm um intrss spi-ific st u qul unt, mlhr srá ss:nr um bi rvist qu tig m cd numr mtéri vrid sbr sssunts ruris, ni si rriijtôi ciivulgti técnic, ms tmbém m fr. m rtgns t cmntrms. E um» rvist nnts cndiçõs t Mun gricl,.uj ssintur nul cust Cif 60,00. Escrv, «mi, pr Cix -Pstl, 5892, Si Pul. D NVERSÁR HR D GRCULTR i Há z ns trás, n di! primir stmbr 1940, fi prsntd, pl primir vz. HR D GRCUL- TR. nts sc utrs prgrms grícls tinhm si lnçs n rádi cric, ms nnhum ls cns. guiu mntr-s n r muit tmp. Ná vms, clr! nlisr s cuss dêsss /rcss ms cnsí.ttut lg ntávl qu HR D GRCULTR sj trnsmitid inintrruptmnt há z ns, fil s pr. pósits iniciis, ist é, rin. tr s gricultrs til Brsil, divulgr infrmçõs nsinmnts útis, prstr ssistênci s qu uvm. Prqu s mntv fil éssé pln inicil qu nâ vis cmpnsçã HR mtril, D GRCULTR cntinurá mutys ns, smpr srvin s gricultrs. Sgun clru di. rtr d HR D GR- CULTR, ng. grôrm Mri Vilhn. nâ tm êl prcupçã fzr lltrtur grícl n prgrm, jmis iudt-j. sus uvint? nfi pns cm vntgns p- V.tics i qulqur ur nturz i crtmnt qu HR D GR- CULTR é uvid, ts s ming?, m td prt, já t-ndru nsts z ns. milhi s crhc, rcbic/r? (-n Pi.-i-si intir. H D GRCULtdr é tn nsmitid ífc/ Rá T-wv ts cs minfis, d? znw znv hrs trint minuts j» - /W-x»fV-% chifr l, cm cbç bm sgurs. Ts-s cm tur s ptl r vlt s btõs s chifrs b- sunt-c cim, fzn um nr.l grx (bnh u vslln tm tim srvm). st é fit m prtçã pr pl m tm, pnt qu í v.\l cutrlrr, vitn-s ssim pclvls quimdurn. Tm-s, nt&. bstã dc sc-v custlc.i, bm mbrul num ppl (pr nft quimr mi), só cm um pnt fr, qu «mlh um puc s p 11 j h sbr btá chifr, sfrgn tê fzr um pqun rl, um u s cntímtrs dlmtr. Cuid pr nft sir s&ngu. r.;.st plicr rtil cstiç té tirr pl qu rcbr b- chifr. Cm st «Ímpis rç, ddxrft rsc-r s crns b-.rrs. 8 nimis ficm ssim ml fis nt vm cs. qi lntrxu é qu trnm mlhr -s. CURS PRTC DE ViCÜLTÜR DMÉSTC V-vvKiW» Vrt-v Sc vcê mc: n Ri Jnir, gst crir glinhs qu cntc t mun qur prnr crir, prvit tunidn qu lh frc Mlnlstórl d gricultur, st t. mtrlcul-s3 n Curs vuls Prátic vicultur Dir.ístic. Ess Curs srá d m 12 uls ttórlc-prátlcs, 3 hrs cd um. s sábs 13 às 16 hrs, n ss nstltut. 55técri(n km. 47, d ntig rvi Ri- S. Pp.u. Curs é tmbém grtuit. s inscriçõs stá brts 15 dis s nstruçõs stbr? su funcin mnt stã publicds n Diári ílrlnp, Sçfi, 1 stmbr crrnt. s nscriçõs sâ flis ni s d Univrsldd Rurl. km. 47, d rv. R!-S. Pul. N flnl Ciu, - hvrá um prv prát.c-tül. Pr<\ nscrvr-s, cndldt trá prsntr prv ntid, tst snid fff=lc mntl, prv d cnclus& Curs prlmári 3 rtrts 3x4. Já fi sign prfssr, pr ss Curs grônm > Rlm.in Silvir. [ ntt^,... siir rtigs. D GLBE PRESS. Frim-s s dis m qu r»in urus lmps ds qursn m tds s ltnds m s gricultrs tinhm c cutr mã miri, sus trblhs. nrgi lítrict sti sn ussds ns fièntui mnir cd vz, mus cntud c tm muits us» lém iluniitisçi.ürc-s,,l s bumbi i águ. s sur málrj s«mói i rçã pr giní,.c. Em nss f.ucni.i, xmpl,.-uiittms qu mprg lâmpds pr qucimnt s glinliir rlniiu ciisirvlmr.ts mrtlid s pinivs. psr tis lâmpds scr.-m difsiínts di iisdii» pir nssn hbittòs, pm sr lc-lmcni uc^nird-ií n cmrc. Gmts à ltricid, piiins, ind, cinr um bm qu pssuims, t cum qul rriguns nsss trrs. lém diss, ltricid fcilit n<rminni vid ds mulhrs cmp. Minh sps, xmpl, jà ni pr:is ntrrr s grrfs cnsrv, durnt vrs. Ts «ümms si cnsrvs bslutmnt frs us n rfrigrr létric. E síms prjtn, gr, cmprr um cniigcldcr liric mstic, pr ms rmzns grns qusntijdn dc limnts, sm qu prcm fri cur riginl. lvgm rup s trunsfmi-i, m nss fznd, num trblh!> grçs 4 nss mquin lvr «l«- tric. Qun Unts trrs ncssitm <! mtéris rgânics, é lmntávl <! muits grcultrs ni utilim s- rsm, qu é um ris mlhrs frtiüznts qu x slc.») mlhr mi d» sc usr srr-m 4 juntn-s nitrsni, qu s vnsgu misturnilns,t:0 gr.-.ms il sulft mnic cum 37 imtrs cúbics srrrm- Fssi mstur,i r sr utilizd m trrns rnss, cti dub. Q n s usu ssrrpm, v-s lv.ir m.cnt u» msm cntém ái-ic. qus vri ii-r cim i divrtiu tips mir qu prcd- mitril. P- s ntrbb-.cr tl ft, íu-sc m-sturr srrgrm cm um crt qunt cl. Um viznh mii. nsntr grm lpüm su rs ici, sm tr «du bvln sl r-i!, qun chcgiii vr, td g f nr mrru. cnshi-ci. rn-in. utilizr srrgnt pr dubr f-rrn, s:n rnrint. nunc v-i um rn. ti viçs qunj qu nvti n;!-irdim mu vizinhn, ilnnls qu mci cnslh fi pli c.u pulu. ^>«mm 0

7 ,. ;;.-:! r Encrrd, ntm, vtçã Criticd cisã Sn, qu vtu? pl plurlid sindicl - Crédit 15 milhõs pr cnc.usã d rvi Mgi ds Cruzs Vl Príb Cmissã Espcil pr studr prjt Esttut s Militrs sr. Nlsn mgn. n prt principl xpdint, um xclnt discurs m PRDUZU qu cnnu cisã Sn, qu s finiu pl plurlid sindicl. n fundmnts ds instituiçõs sindicis, sr. mgn mstru qu «n órgãs ncssáris prstigi prfissinl qu, cm stágis d vid públic, cm suc nbrsil, sã chms smpnlir vrdir missã públic, tl rgnizr s clss» prfissinls, fnr s ntrsss prfissinis, pls mi» nns, btr quilíbri scil cnômic.. Sustntn, cm stu rtrspctiv critic, sr sti finlids rci» s sindicts, sr. mgn prci qu viri cntcr, m srgnizçã scil, trblh d cnmi, sc subvrtss rgnizçã sindicl, dmltin-s plurlld, qu viri smrlizr srgnizr sistm sindicl, rubn-lh s cndiçõs ssnciis pr qu êl» tussm cm ntids públics, n ntrss scil mundp mrn. S RDRES RDEM D D Flrm, ind, muits rrs n primir prt xpdint. nt» dr ntrd fc rm Frm ls, ixn-s s mns di, fi prv rqurimnt xprssivs: sr. Rdrigus sbr, cncn ntôni Fltcln, sbr surgênci prjt qu inlúl «mits ntrss ntids nssistcnclls 8& Pul; nstitut Eltrtécnic ltjubn ntr» stblcimnt» luvnclns távi Lb, pdin prvincls pr ís ds pris cc- E, nicid rm, di, pl Unlft. vl- rnss, nvdid» mind» pl» águs; Humbrt Qblil, firmn qu qustã d mistur trlg mndic 6 cis cidid; lircn d Silvir fzn pl à Ms, llm nmlnur ijiniicmnn Mglhãs um ds sls d Cs Prfit pnr qu msm nm à vnid ds Bnirs; Prlll BQrb, btn-s p- rvgçã d rsluçã qu lnstltulu pln fs d gurnt, sm udiênci s lntrci- m; Bnjmim Fnrh, pdin cnnstltiilç& Cmissã Espcil pr stu prcr prjt ci Esttut s Militrs; ndré ruj, xltn dt máxim mzns; Erigi Tlnc, prsntn um prjt qu cnc pss 11- vr n» strds frr, ts s sus srvntuári»; Pul Flcury, nuncin qu gvfirn trminu rclhimnt, n Bnc Brsil, cruzirs, crrspnnt à vrb Fln flte, stind s br» inicil» n Cclilr Durd, ntr Mins Gls, pr instlçã v.mn uslnu cntrl qu srvirá.s is Estclòsj Pul Nérl, rqurn nfrinçõs sbr tul mntnt utrizçõs mtçã, snb cistrn cmpnsçã; Munlz Flcã, prsntn prjt crédit pr cnstruçã d Cs Estudnt Cr; Nlsn mgn, pludlnj rç& um mnumnt, cm Sft Pul, Álvr Ribir; Brcn d Silvir, pr pr- ntr um rqurimnt nfrmçós, dirigi Lól Brslltr rspit - um dintmnt m surjnfll,rtfélt-pl Minlstíri dá Fznd; indgn cm fi mprg, lém utrs indgçs d msm nturz. sr tu bti prjt d Ptrbrás, m sgund discussã, ssunt inici m sssã nturn, primir rr fi sr. Prir lipc», qu s rfriu à mnd.i sr. Sturnin Brg, dispn «0- br distribuiçã, ntr s lists d rnd riginri tributs sbr ptról. Lmbr-s qu Câmr prvu um mn ir. Blir, rduzin,qut Sfi Pul, 26 pr 20 cnt, tn bs cálcul cnsum ptrólp. mnd prcur lvr qut pár 23 cnt, bsn-s n ppulçã. mnd, tnt, prc qu infring vnci, um vs qu mnd nts prvd vri sr fini- Uv sbr ssunt.,; sr. íris Mlnbrg ff sgun rr, fln, tmbém, sbr mnd, qu piu, cm rprsntnt qu é Est d» S& Pul. Ms é cntr, 0 r- Nstr Durt, qu mstr situçã dn prvd mnd Blir. F,, flnlmnt, sr..viir Llm fz cnslrçcs gris sbr prjt, luvn nicitiv gvrn, pdir Cngrss prvçã d lcl criçã d Ptrbrás. prjt tv discussã ncrrd vltu às cmissõs, m vist ds váris mnds prsntds m sgund dlscussà. PRJET Em xplicçã pssl, r. Crml dg»ttn prsntu prlt li qu utriz Pr Excutlv dlpnr té mtinci S milhõs cruzirs, ns rçmnts 53 34, pr cnstruçfi d prt finl d rvi qu lig Mgl d Cruzi 0 Vl d Príb. Flu, ind,. sr. Munlz.Flctl, sbr ssunts ntrss lgs sr. TnórlCv-Ucml, cmntn má distribuiçã frl.;:, íw -., BfíCfíDEÊRRS L-f - cs d rnunci xpntân sr. Luiz Pis Lm s qudrs d Uniã Dmcrátic Ncinl prc qu ind vi dr pn pr» mngs. Um ds cnsqüêncis imdits gst tm qul vrr u pl dirtóri lcl d própri UDN fi su pdi missã, tmbém, crg prsint d cndiçã mmbr d cmissã.justiç d Câmr Distr-ii Frl. Ess titu, ttrl grn fit mgógic tv sus rigns num utêntic glp mlndrgm. E qu, cm td scndls prpgnd m trn inquérit brt n prti brigirist n intuit purr pssívis sliss crir d utrqui ds fvls, S. Ex. nã ficu nd à vnt. prjt d Ptrbrás íf Dispns cncurs pr dmissã s nstituts SESSà -sgundllr, Sn prcir N um nv prjt sr. Frrir Suz, mdificn dispsitivs Códig Prcss Civil. s rtigs viss pl rprsntnt ptigur, qu prtn, s pucs, cnírm clru, ltrr, suiwtncllmnt,. qul diplm lgl, sã s ns, 129, 131, t, cr cm s utrs- prjts msm snr, prtn l ltrr, nd mns,.uns vint rt,- gs Códig. SENDR PSQULNl mitiu prcr, n últim runiã d Cmissã Finnçs, sbr prjt qu uriz Excutiv brir crédit duznts milhõs ds cruzirs, pr Fundçã d Cs Ppulr: Sã mults s mnds rcbids pl prjt rprsntnt gúch justtficu su pi j msm, dizn qu ls têm bjttv disciplinr s tivids d Fundçã ssgurr bm fc i wmpkbfjtfttjm mprg s rurss qu lh sã tribuís, /Lsslm,, sr. Psqultnl cncluiu pinn pr qu sss mndi pssm d ^cnstituir um prpsiçã á prt -0- tmbém rlt, pc msm snr, nss F msm cmissã, um pdl diligênci junt lnstitut Ncinl Livr, sbr prjt li Sn, qu clr ntrss scil s dirits utris, ds brs scritr Mch ssis, prvldcnciu sbr su sprpricú sbr lim nv dlcã d» brs mrtl rluhclst brsilir, 0». i ESCLH nm snr Etlvln Lin$ pr cndidt únic ds frçs plítics prnmbucns, gvrn dqul Est, réprcutiu, ntm, n Sn, trvés um discurs sr. Mzrt Lg, qu s cngrtulu cm sus prs, pl cntclmnt. prpósit d sclh substitut sr. Etlvln, n primir scrtri d Cs, s cnvrsçõs mntids pl 11- àit v dquin, cm s chís ds mis bncds, s ncminhm pr pqlmnt nm snr pini. Sls. Flv-s, ntm, sin], qu liçã ntlg ministr d gricultur Já stv ssntd, m flnltlv. -j :: Cntt cm s frçs plítics Um s bjtivs d visit gvrnr Lucs Grcz Tc.- i.-.-ij. l-.!-, J Mins Vijrá m sguid pr Ut Grn Sul r invm nj S PUL, 5 (gênci Ncinl) DrvtV. plstr qu ntm mntv cm rtgm, gvnu-..v Lucs Nguir Grcz, rcfrln-s às sus próxims vigns.«bl Hriznt Prt lgr diss sguinw; Vu Bl Hrlznt rtribuir visit gvrnr Jusclin Kubltchk. Prmncr-»»m Mins ns di 15, S 17. N di ziu é crrnt, stri nvmnt m Sá Pul di 19, sgulrl pr Ri Grn Sul (Un prticipr d cnfrênci s gvrnrs Bci Prná- Jixr if Urugui. Em Prt lgr, prmncri três dis. ntrrg sbr» sint» qu trtri cm chf xcutiv minir, rspnu lh^ijz gvrnr Tlvz pulist: fçms um prévi stu s ssunts q dizm rspit Sá Pul Mins cm rlçã à Bci Prná. Ms, ná é um tm prvist. prgrm qu gvrnr minir rgnizu é mis um prgrm scil cntt cm - s clsss prdutrs s frçs plítics Mins. Runiu-s, ntm, Cmissi Finnçs Sn Frl, sb prsidênci sr. v dquln. primir mtéri m put r t Prjt Li d Câmr n , qu stim R-clt fix Dsps, d Unlft pr xrcíci finncir 1953 iicx n. 2 Cngrss Ncinl. rltr,, r. Crls Llnmbrg, sclrcu qu m rlçã rçn-nt m vigr tçã pr Cngrss Ncinl prsnt um umút Crs ,00, sn Crs ,00 pr C&mr Dputs Crt ,00 pr Sn Frl. umnts cntuu dint rfltm pns chm crcsclmnt vgttlv d sps públic, pis n prgrmçã rçmntri mbs s Css nft (i inclui- S PRMERS NEXS D RÇMENT N CMSSà DE FNNÇS D SEND s rlts n runiã ntm St s nxs nviidiis1 pl Cântr ~--!.- mnd» prsntds, qu cnsign vrb 60 mil cruzirs pr s psquiss ncssáris pr strblhs d Cmissã Espcil Nv Códig Cmrcil, lém um submnd sr. Frrir Suz bixn pr 25 mllhõs cruzirs vrb 70 milhõs cruzirs prpst pl r Frncisc Gllttl, pr qu sjm nicis s stus trblhs d} cnstruçã nv prdl Sn, sr. lfr Nv» vtu cntr, clrn qu, pl-, Cnstltulçft, n& s i tmr tl prvidênci um vz qu nfi fim rslvid qust& d mudnç «i. Cpitl Frl, n vrá funcinr brigtrimnt Sn. sr, Durvl Cruz prsntu f] pdr fundmntl Hspitl Slg Filh Cm prsnç prfit Crls Vitl, dirtr Dlspnsárl Mélr, dr. Mri Flguir utrs utrids, trá lugr hj, s 12 hrs, lnçmnt d pdr fundmntl Hspitl Snr Slg Filh, sr rigi nqul Pst ssistênci d munlclplld.. s Prfiturs Snts Sã Pul S. PUL, 5 (sp.) ^0 Sn prvu ntm um prjt rvgn li su inicitiv Mnti vt prcil Príil cntrt cm Snt Cs utrs prjis prvs ntm PRMER prt d sssã ntm Sn, m sguid litur xpdint, qu crcu imtânci, Íl li tmd pls srs. Mzrt Lg Cícr Vscncls, m- bs cm discurss cngrtultórls. rprsntnt cric mnifslu rgsij cm indicçã sr. Etlvln Lins pr gvérn Prnmbuc, fit cmum cr pls prtis p- «tics ts s mtizs. Pr su vz, sr. Cicr Vscncls cngrtulu-s cm Dm Jim Brrs Câmr, crlrcbisp Ri Jnir,- cm pv brsilir pl insign hnr cnfrid Pi X Brsil, sclhn Ri Jnlr pr s 36, Cngrss Eucristic ntrncinl, r»- lizr-s nt 1955, fzn vt» qu st cntcimnt rssnânci mundil s vnh firmr cm vrdir cisiv mrc m nss prstinçã históric. t - MNTD VET D 1 584, st n, sbr nm- PREFET C&3 p-ssl pr s nstitut» Pr lrg mrgm vts. Já cixs psntri pnn rm di, pós flrm s sõb. qu s prtn rvgr srs. v d-quln, llsl d Crvlh Frrir Suz, pinárl mntv vjt prfit Jft Crls Vitl, rfrnt s frns crmtórló á qulpt>rç& s médics d Snt Cs Mrlcórdl D Ri Jnir funcinlism municipl. PRJET REJETD Em discussã únic, fi sguir rjit prlt quj dispõ sbr xtçft minéris mprgs n utilizçã d nrgi tômic. mtiv d rjlçft bscu-s n ít qu s fins prtndi» n prpsiçã m prç Já stil cnsubstncis n li é xigênci cncurs prv» títuls pr dmlss& tunclunrls nquls utrquis, stbitcld n ludi diplm lgl. Tl xigênci riund li prtlü própri Sn. UTRS PKJETS PRVDS Frm lud prv» s sguiflti» prjts: 1) utrizn brtur crédit spcil Cri n.c pnr crrr ás sps» cm págámsht uxili pr fui.rls; 2) utrizn brtu> vi crédit spcil Cr$... G pr pgmnt dlí- qu criu Cnslh Ncinl i rnç vncimnts suplnt Psquiss. du prsint d Junt Cncl- DSPENSND CNCURS llnçã Julgmnt Vitri; Em dlscussà prliminr, fi cn- utrs mnlc, rfrnts á rgistr MJ- cnstitucinl prj- cntrts n Tribunl Cnti qu rvg dispsitivs d li tn.1, pr brs pqun vult. H MM-fi N X Sáb, 6 stmbr 1952 N SUBSTNCL TRNSFRMÇà NS QUDRS D TRBUNL DE JUSTÇ 0 s. Guilhrm Estlit cmprcu à runiã d Cmissã. Srviç Públic d Câmr s ltrçõs prpsts.- bncd pssdist nâ ssmbléi Cntinuu, ntm, n Cmis- Lgisltiv rlizu... mrd «^.v..»»»..- r & - Srviç. Públic d Cmunlá. sb prsidênci pu-!r s Dputs, stui ds t Cunh Bucn. prsint d.mnds P J%«írm» sçã stdul PSD, flrmn- s Qudrs d fftxl dò-s qu frm discutis lm- bunl d! Justiç.Cnctntís ssunts, ligs, prln- ri DWrit Fjrl ^rvlciplmnt, s futurs ntndi-, ^.^L^l^^Z-^L. ^w^^m^^mà mnts rltiv! ^nhld^^prfrtbrlr^sh- 1 r^rm^t^uimrm; Cndidts k PrfçíturS dé Snts Sâ Pul., J^%j K SfflSS fndids pl sr. Bnjmln i, t?«í, PP :.T.Frh; imtm mtmèmsubstncil m sudstncii EnCntr ds VrnrS trnsfrmçã ns qudrs. Um pi rtnplis 5 (s.)l sss mnds, qu hj íl di 13 crrnt, ncntr â!h -^.^JSj Srr. ntr s gvrnrs nnu S,S2w&S Brnhussn Munhz d.r- rígsgfi5.^sl^óie ch n divis.prná cgi jggg ^JS^Xi! Snt Ctrin fim lnu- m gu : x. linh tlfônic Curicurrm gg-mi mls d Fznd N_ tld-jinvui. -. cinl um cntcd um. n mbs fr-s-ã cmpnhr, ^brnc iudlcll d grns cmitivs cmpsts si d c Drnç juicii u scrtáris Est, pudivid tiv.. ts, jrnlists utrs lts Tmbém íl prvd mnutrids. d discriminn s nvs p- Cngrtulçõs cm clrõs qudr funcináris privtivs Juiz Mnrs. s prvimnt ftiv sls srã ltr, pr médlcs ssistnts técnics; ltr L srá tribuid s sslstnts sciis; M pr s uxillrs Judiciári; C F pr s srvnts., Unists minirs rm gvrn l BEL HRZNTE, 5 (sp). -» Mis qutr vrrs um prfit, lits pl lgnd unist, cbm pssr, cm rms bggns pr l gvrnr Jusclin Kubtls chk, cm prêmi, sgun dls-> srm à su dministrçã sdi ptriótic. s srtrs d UDN virm m pss st cpitl, nuncir xcütlv s, sus cisõs. Trt-s d prlmntrs d cid Pr«s. Prsint Vrgs prcr fvrávl, prv p- imprns cnnu j unnimid s cuss tã rrsmnt fndids S. Ex, prti ngu-lh pi t muicii s rspctiv» Cmissõs Dl- Câmr n. 193, nx n. dn nnhum tçã nv ubstn- Cmissã Prjt Li d rtrs prpusrm spss pr 3. rfrnt rçmnt Trlbvnl Cnts, cujs sps» Pl cumprimnt mis um sus prmsss s irt pl cntrári, citu s crítics, nmn um cmissã pr purr vrcid ds msms. bs cust s msm» n xrcíci vinur, srft pr- mnutnçã s srviçs, tmn- Nnhum mnstrçã slidrid s cnsignu, nss ns três últim» xrcícis.» sps» Cngrss Ncinl t rnt, imtn m Cr$ mtrplitn ttn mnt guis s xrcíci crblhrs Lvrrs mçs spj - Prssguiu bt sbr prjt dirigis viõs trns dificil su vid públic. pssgir! trumtism chqu stá, ind, rclmr um ungunt qulqur qu lh mniz s rs s cnsqüêncis. itr nft chgrm rprsn-»r. ciccrs Vscncls, f- prsnt dt cntuu r ,00. tr 1% d sps d Unlft, sndrcu Qu fz, ntã, prcrs fvrávis, prvs pl Cmissã, nxs.n.» di vrr Srs Smpi fi cit um vt cn- NC d sssã ntm d Câmr Municipl, mulhrs p- fri? El msm.prvc rcit blsm indispnsávl. qu sps prvist pr nn ncn nvl Rnunci próxim n vi Crt ,00. i 6 (Cnclusã d 1. págin.) 7 8, Prjt Li N d Cmissã Justiç. bnn p»í qu, rst, d critéri rgimntl prv, slm, cm, ntr» s rnt-s s rçmnts d Prsln- prmss fit s trblhrs, rdusln.s luguis ds css Mdm uril xprimnt v.» prcr fvrávl rltr fi d Câmr n grtulçõés cm prsint Vrgs hvr cumpri rfè- rprsntçã prcinl, mbr cup pl sr. Luís.ci d Rpúblic. Est Mir ds prprid nsss instituiçõs prvidênci. sguir fis jt à mdid qu sm Pis Lm, n prtnci, bslutmnt, prti cm qu cbv s incmptibilizr. Su fcçã ds filirs unists dptçft» ncpzs ds Fôr-, qumnu rquivr prcss mvi cntr sr. Jrg m Frç» rmd», Cmlsft R- Cs prvu vt dêntic Juiz d Vigésim Trcir Vr, ds linhs prduçã frncs, n impzicwi, pis, n vluçã lugr n Cmissã, Usins sirúrgics Lgun çs rmds Cmlssft Rprçõs Gurr. Ts ns rç- tr clr rbitrri prnsã su livr u à mdid qu sã ntrgus à Mun d Pz. -. Klss. Fz vôs prvs cinc frç ér pls fbricnts in- Justiç qu fr lv pls vts sus prs. Pr qu. ntã, tl titu? Pr qu sstfá rstituir mnts crrspnm qu tulmnt stá m vigr, cm plnári um crg qu fr cnduzi, nã pl prti qu rngu, ms pl própri plnári? n Cmissã Plns Téc-. rr sguint íl sr. Pàl» ss sft lguns vrrs.. Estv runid ntm n S- - ligir» RENUNCU SR. PS LEME V dis smn n cntr rl, cujs cndidts mis ntrs- créscim». prvs Mrignn, prt Mrslh. N di m qu supri mrc nã sbi qu st» Smnt pr prvcr qul ncssári rrdi mnlfstçã slidrid qu té mmnt ind nã vi. Lgun Vitóri, s prsi- Vldrs Juscltn çcs clru qu. rnunciv s DESPEJ v rgistrn vlcid. Eu nls pró usins sirúrgics m Lm qu pós váris cnsir- LVRDRES MEÇDS DE nci snr Npl nrgs prsint mmbr d Cm qul prvrbll pr- primir vincul vlsivl ds tgçõs ntr x-unist s lncsti Guimrãs,,rtrl pl snr Frncisc BEL HRZNTE, 5 (sp.)» cnfrncirm di t Cmissã Justiç d Cs. cm stv simplsmnt fzn um Judiclissim crdur clgulsm, s vrrs nâ trã c- hsts sr. mr Brrs. cnsqüênci su - sligmnt ultim rr xpdint prv cmum. Qun subi ê nu qudr» prtidáris d UDN. fi sr. smr Rzn qu ch- vj _u stnvm clcn s lns- Gllttl cm prsnç s -» sr. Bndit Vldrs Entrtnt, h um crrnt frt ^ \^i.^,^^jm^^-tmwmt^ mdiçã, m Tr rgm ncssári pr citr Sgun s firm, um s snhs sr. índi Brsil t tr Jrg Lcrd, Dulcin. Mntir pssrm mir puts Wnrly Júnir, gvrnr Jusclin Kubitschk vrrs intrssd n pr» tlv sltuçs s lvrrs d P- nrduziu-m rnunci., u. snã, citn-, rcnduzi-l-â. m nv liçã, cmbtiv crir d utrqui guir, Pncin Stnzl, Murl- Flrstl, sb su rintçã lirnç prt di Jt qu mnd crir mis crgs znd Cquirs, m Sntíssim,,- «l nrunu-m um tntn uun Cstr, Frncisc Lcrd ntm junts, n Fznd dvgs prcurrs d mçs qu stã spj pl. s mçã, sbr qu m ti Prfitur, trtn, nturlmnt, qu qur rcnduzir,»gund-flr próxim, sr. Pl Lmn. Mdm uril dl7i qu nstitut s ndustrii-ls. nhm cncdi. Trféu Hr- pst m qu tv tunld lbrr prsntr - Vitrin Lim, Bnvl nit, gvrnr rgrssu nunciur. S tl cntcr é rn cd di<\ mir. S s mu- ds Fvls. ci Jpprt s Jrnlists Jsé d situçã plític stdul. m» psts qu cb r- ND METRPLTN ppl dn mulhr n viçã stá plrvis mnstrusids, Hglids incnstituclnlid- utr ds cnsqüêncis d Prfit d Silv.. Bndit Vldrs sgui pr livir, Gilbrt Fnts Zdr st cpitl nqunt qu sr. dmirr, pis prjt cm N rm di ntm, próssguiu ind discussã m trlhrs rcbssm msm fn Já nticims é um prpsiçã lmn prjt qu prmv lbrçft s plns ncssáris 4 hmns im smpnhr trinmnt u s dá s s gritnts cm prjt sld, bm u ml, nã Fi pl prsint dd plvr cl. brê Mts, qu cnstruç& Mtrplitn Ri i msms trblhs cm ldêntl- su grnj m Prá Min-,. criçã d utrqui ds Fv- s sb ind crt, sr. s. órgã qu l própri prsidiri, u qul utr prjt bts rvlçõs snscinis, é sbç Pln ds Cnstru- Brigm s minirs sr. Álvr Dis qu cupu t Pis Lm, sbçm-s css fz litur su trblh, qu Jnir. rr d sss& fi c ficáci. mndn crir st nvs crgs dvg d Prfitur. ficilmnt cnhci inclusiv históri scrt çõs ds dus usins sirúrgic m Lgun Vitóri; Juiz Fr prmtn fzê-l ind n pró- mulhrs trã mi sr utiliz tmp stin à rm di Durnt tmp gurr s mtrplitn, -qu mlsslnári u miti tribui Frm lits vic-prsint BEL HRZNTE, 5 (sp) nv Gbint. Esss utrs fts dã bm xim sssã. rprsntnt pss-1 ~f ds vz rnnls nr rjüjtt dist tmbém fn ts pl mdid xt d tuçã sr. s incmptibilids surgids scrtári d Cmissã, Pins Técnics Prf. Muríci cntmnt nm Scrtári xplr unicmnt sr. Dllrmn Cruz, r- qul ubwy cric v sr viõs, lvá-ls ds fábrics p»r Luís Pis Lm cm prsint n si d UDN lcl.. d Cmissã Justiç pr n, n próxim smn, sus Pis gípci pl Prfltur ntr pln» cncbils. slint mis mdm u- s bss érs xprimnt- Lm mçu svndr Jpprt Snr Frncisc d Vlçã stá às vlts cm ciss strrcr. cmpnhirs tntrã rcndul-l. Gllttl vic-prsint scrtáris d Cmissã Dlvulgun últim,, put Silvi bru. S- CR, 5 (FP) rmlçs gbint s pl Cmissã Vlçá br» rll. Smnr quis vr. s Srá, qu s spr, um sgun stur d primir mlbrtu dinhir d Prèfltunlstr U Mhr íl hj ficiir ms nunc snhi u lgum -l plmir<v ml- d Câmr. crinç. prndi pis d trur-, fz-l, ém, s vrrs Distrit Frl prstrã buqurqu., prç, xmpi tnnt Luiz Flip lgçâ, snr Luiz Tlnc PRELH DE RS X PR Jrnlist Bnvl livir. r Juiz Fr, ninguém s» mnt nuncid. sr. Ksm1 di i xprimntr viõs HSPTL SNT um trit pimnt ncúri. Cmissã Ncinl mrcu b cm qu. Dfnn-s, diz Nnblh fi «ubstltul nl «r. Murnd Phmy n Ministéri ds gurms, pis, clsã pl cis públic pv qu ds mtrplipts. nv runiã pr di 12, s 10 sgun qu mág spit sã s únics cmpnhi. Públic»;»r. bl zl bdullfh -Jr.is - MR mult mns viõs,1nt. diss finlizn ntrvist s lgu. S. hrs, n Sl Litur Sn. rs j Q Vimd0r Lit ds Cstr pr- [ mdm uril. d F. ptbist Silvi bru. fi substituí pl sr. Mlrrit hly, ntu mnd rçmnt pr n Ministéri» Ngóci» Ruris; í0 R0 yinur. trminn ind sbr qustã d Cmissã Justiç: g qu stv vg., Dl» nvs ml- X pr Hspitl Sntóri... Snt rprsntçã brit- Nv sr. Mhmd Mhmud fi nmruniã Trb 400 mil cruzirs pr Gvrnrs ci ministr ds Cmunicçõs, chr- RqUisics um prlh Rls nlstérts frm cris dr. N-, Mri. D cr cm rgim d rcddln Trrffl nm minlstr s ssunts Munlclp-ls»r prcinlid qu v sr bcid n distribuiçã crgs ns divrss cmissõs tècni ministr d Rcnstruçã. LNDnrs. 5 (fp) rrlg Tbrhlm Bvmv Mdkur fi nrn- Nv chf d MbilimU d Dfs pslçft d lgçã britânic à nic n NU cs pls prtis qu cmpõm cblntn ssim Di 15, m Prt lgr, s Câmr, vg r brt cbrá PSP. d bci dó Prt dirlgsnts s Ests -rml t runlrá mnh, pl rlmlr v». ffic u hl cnhcr cm-? Cnut Mns lmid Picls- n ss rsnlt qu próxim smblél rl d» Nfl» Unids, qu m -ibrlr» m Ni i nrlmlr ministr tribui «tindr» WSHNGTN. 5 (PP) rlntj Truir.n nmu»r. Hn- iru. 14 ufin-) próxim. Ess mtiv pl qul sr. Luis Ps Lm stá nmrn 1 FM trtr intrss» cmuns su» Ests, vrã pr Prfitur mp^rtnctn crií Ministéri di RpfnstrurSn tif t«t nr rlr- rv PwlT, dvg st cnltl, lnrl srá frmd d»-> s mmbrs dqul bncd pr qu prsntm sufrgum Mt Grss, Min», S. Pul, Prná, st. Ctrin Ri gun cnsguims purr, n- utr l, sr. M Mnhr cnflrçft d Dfs, m substituiçã cttri Frljm ffic; Slwyn runir-s di 15, m Prt lgr, s gvrnrs Giás, 8. PUL, 5 (sp.) S- «H industrilizrã C«tt. Pr chf Escritóri d Mbiliz- gulnt mnir: nthnv Én. «- su nm cm cndidt Grn Sul. m prfssr Cnut Mns mu frmrfi lmdht d» um sr. Chrls Wilsn qu, m mrc.lvd, ministr Est; Hnry prti. Dss runiã qu fi did gst pr qul dt lmid stá sn ct crrlssá Pncrrcsd mdificr pp, pdir xnrçft. sr. Hpklnsn, ministr d< Clnls»; idéi i prticulrmnt surgirã mdid» mtnts, srm prsntds gvrn pr sr prfit \d cid. li >ltrnl Cnstltulçft. cr»- Jhn 8tlmn ssistnt prlnt. vinh dirigin Escritóri Jbb; lrd Llwllln: \lscnd» d»r. T.. Kmmitt; rir Clldwrr. ppntnr u s llcó» grft rllznds ssim u» trminrm» d Mblllzçft d n-fs pis d Cslct; sir írt Bcktt sr, gr sr. índi Brsil m frm ntprjts li, visn à sluçã prblms Est ciddã é, n mmnt, scrtrl gvrn. trblh» d mncind. mlss& sr. Wilsn. P M. pis. crificr-s, trn-s cpitis dquls Ests. Crthwlt. Ê ÜH 1? :-.m 5Ü,.83 c

8 ;:-- p : :; :....?&:., PÀClN 8 is fi:-v;?^v.-!;:::i/.-:ví :-...-.: ::-:;f -»»->»--».l».», W«8. PUL. 5 (ípr&s) - pôs mr» invstlgç» dul- --.nls m trn um tndlvidu ml, òu mn» mgt, llr, sttur médi, ml civ, iiín smpr um chpéu ml sb, um csc nuicinznt um pst cur um s principis suspits crims «c-ui» crris m 8i?ul djcêncis, plid prntlu Bndit Mriilr Crvlh, qu cbu cnfssn frimnt sr utr nv s i nbr» crims, s quis lmprns vm s cupn. Bndit Mrir prtnci à Fôrç» prtbll Bt, n (t xpuls. J rspnu qu - r prcsss rlm ílrmnt. tn cumpri um pu «d» msm «péclc. sr prs, crc Us 4 hrs d mdriipu, Bndit sl su rslucl prsntn s cnrtrtlc ílm citds. N pst dn cur, lvv «l» pns um rdlnh stsnl crrc um mtr d» cmprimnt, cm um lçd n pnt, mtril qu isv pur nfrcr suis vitim» pis stisfzr, sus nstints bstiis. Hj tçr, mnstr flr mprns às utrid», prstn mpls sclrcimnts ls (rims qu prticu, lnclusiv- cntr mnins, filhs Jp-mtL umn snhr iutrlt», nm rtru» Dunirlnt-ut. -- >...,..,,..,... B,,,T T,,,,,, tm,,, ;-,,, i,, i,,., - ENFRCU-SE N GLNHER -R mult tmp qut gicí Crls Nuns d Cst, 81 n, cj cm d, Vr Nrld Cs t, rjlnt n vnid. utmvl Club, 4.137, m Clh N t, n ncntrv clcçã. Dsmprg,. pssn mil um dificuld, viu n mrt jc-iut t» sus prblnl». Su sps fi qum ncntru mrt, ml» u mn» um hr» d mdrugd ntm. çrd.r-». u flt mri sin «u prcur, fi ncntri-l, ns funs quintl,»tm vid. pndur n intrir Kllnhlr. tn, b prs um fi létric.. cdávr fi rmvi pr. ncrtéri, nstitut Médic t-. g, cr gul M. D»t-ft P (lti. RÍ, SMDd, í Mr-JHÀ PLC Prs mnstr S. Pul Bndit Crvlh, mnstr. Prmvi srns fi bl pl cmrcint Qun bb. swl 1-ílblr l \8«rn«ls 41) -n,.i l, mrr n ru Rí d nsc. 104, m Mnsulnh», trns nsutávl. E. ntm, stv mim dísís dls.v Chi-su n Tdnrl. Br Cnfitri Pv1. situd n nrtmr 433, d mcm» ru c cmçu cm prvcçõs. n stblcimnt, lbrt Viir Rngl, 47 ns, s:\, jj-rjrr n mrjm prédi ngóci, n prtmnt 201, rrt-rriirtcit-, T-s fi bstnt p-ir qu swl rslv-«r f r- um srd-nn. nts msm qu cmrcint cntlv.»» cmçu qubrr tu, fzn trrívis mçs. méquirt trrr cfé, xmpl, fi mpltnmnt dnificd pl éhri turbulnt. Pr ftm. twnl vnçu pr n d pdri. Rt. ntã, sfriu-lh três tirs, prdurin-lh upi frlmnt n rcu cstl, cm -mtd» n tórx, l dirit, utr n r- -S glrtt um trlr. n itur» rins. Pi intrn m ít grciv n Hspitl tull Vrgs. cmrcint grir fugiu, n ft rglutr pl mtssért Clir, J. D, i. qu. cmprcn lcm. prínnu um t d rm prtn cint ngcint. CLHEU CRRCNH D LETE E LETER N ru ds Lrnjirs, m íríijí.?.&. p M ut c»v 460.4S,.dirigi pl mtprui» impllcl fô««. JS ns, c «<, rsint n ru imré, 40, n Pnh, clhu vilntmnt um rrlnh lit cndutid» Frncisc Qm, 45 «ns. ur, mrr n ru Pinhlr Mch. 95. qurt 3 p mtrist ttmtu ftv;lr7 rrstnd-r -í»rr-lnhs ti tlguns m tr», qus tirn (br clrd. rn c-n-jntn d Dlgci d» ícnnmls Pmiisr,, q««>tm ncntrv stcind ns pró- «midís. cm médic tutu Frir Fust, siu i- prsgui- Ci ut. sprt BmpUcibr i m nsgrnt pl invstigr 63». qu tmbém ncntr»» n ccmlnt. Dvi chqu lltiir «fru ntust» étricís. pis mdic n > Prnt 8rr, rtlru-rè: m. trlst culp fj utu n 4.» Distrit.Plicil, plp cmi»- «rlq Rui Thnr. PREGS firm1 MPRTDR E EXPRTDR NSCMENT RBER Ltd. lm s rtigs dt su spcilid, cm CMENT, TUBS CLV- NZDS, RME FRPD FERR REDND, nxu mis rtig st títul pir vnr pls prgs fábric dirtmnt «cnsumir. Cn tultm, vrã. Ru d lfâng n. 98, sl 702 Tl REMETEMS TBELS QUEM S PEDR. nugurçã brs vult durnr s cmmrçõs Di d npndênci SETE PERGSS NDVÍDUS FUGRM D PRESD hünsificm-s s diligêti cis sbr s flsificçõs Bônus Gurr TCD PR MLFE TRES Msnl Jquim qmüs Frnlins,.12 ns, us, grrfclr, rstnui n ru Mrqus lind, 7», qun trnsitv h nblt ntm, pl tu Q«: r! ilwrlq, cm stin un rmlnt»», hrç-v m frjt préli nrtmr 326, tév ti» Mss mrgs»t#- ndlviduq flu, pis spnnc-l, rubriim-lh» mpprtncl 4 mil mulrs. m s-uld 0.1 bk- 5-iltnts érrit-ym -un vitim J srd-ti pr um lcl scur. nn» ixrm cld, tmn t ndrõ stin gnr, ppi siiitdn um mhulnri, qu mmnt» pis chgnv n lcil. Cnduzi Pst Cntrl ssistênci, gn-flr pis dr rcbr s primirs «rr», fi. liitrnir n H. P. 8. m st chquó. npr- «ntrii frt ri>tti.- nn rgl usnl n limltmx «-Etrucr Tv éncl ( rréncln 4.«Distrit Pllcttí i^rit» pllcln qu- gr mm s nvs dlllsénclni, qu im pn m prfttlc s-.ré sclrcid i-flnulvmntr fnlüflcç 1s tmnu» gurr bm cm sin-iscrs s utrs di udcls» -imnrltd. S nss snti tr s.-iilr p.in % rnpltnl»nrllrpnt um rlrtètlv curlc. ò qul 11 ccnvlvnn ntns ntl- id-ri, ;çrtln um pist cpiin fl lvr ns utrids bm trm. p l riwtw nicitivs ji cmi«d» mrtl-ricn lft bnlxq lqs- :ric6s cpm-p---i-.«.-t!< cii prpósit di vr td xtnsé M çutçlu substituís «j ds tivids s frudrs, im é mi ts qul» m-frm Tcbr s Juru rihtlvc«p cupft n. Í0, qu» vncu m l.«crrnt, fírt qu lvr r»- ntivs Ktqts. nibricnti.. m mçs -nunc suprl-» à 100, Bím-pnl-r. 1 rifis r-tu l>i numé-lr, n frs cl rnc rvlriênrt. tt-lf---. bm rm v»]qr ds utl» <--.-«- - stsrm t mil cru-íctrs Cnitsps n. n»i- pli fkii n»- t s t,!tn».. p«i qu» si»»-4 tr»-f»ii-!s ur».. ncêndi num lj ^Hsidàs v CHQUE E VEÍCULS N VEND BRSL N» vnid Brsil iim-hihh d ru fiti Júnir, ycííílqu.ns nlts dc - tin. um cil»í viculu, qu pbr puc 1180 rfrultu?m i-rsvçi,1 cnsqüêncis. mm -.-,«mô^,d4r!iirbc?-^i»r,! , rtur du Silv, «0 «nis, i-flsndci,...rusjdçnu;,.-».run, iju-!lr, 39. tiiçl su l su fllh. Dulrinéin Btlh d silvu. qu «rft S. s il 10 uns. sltir. lcucr lcl nclm, clidiu vl)numnt cm um cminhã, nut prç ficu bstnt vrl-i t-m mtrist ciininhr ítif-l. mbs sfrrm 0011 Jusc «--ijrtjwpiss, pi-i mdlcrulii.n Ü q. v. rtl^ruins. p 2l,, p rgistru ft. m ^ftnnv n d,ndr.,<uf,r,.<«<, Pint d Gm Lm ltrtn Cmpnhi Udn.. w-1 n. pr ds tácú.d -Pplri.URd n ru Buns irs, 118 llnci, lr.t qu nft cr- 120, tv trt u stqu, r. dit m tnòndl crimins Es WvMis ns is p-lmi-s n ciwcit «u i-.t-cl mlt n srim. struí pil ncêndi-qu «u-«.«n. «i-.----s --mpublmí li trrrrni...,! ur, mnh rtc ntm.,» àutciids «[mt-rm qu n tlfi-ttb-p«ss l-üirm lj frm s rmss Zltrln, u li ««miu n mnhi rtc ntm Ns rufrjdc.s pvimnt» stvm lr-llws pósit ccrltóri d firm qu, t>m m prédl n. 114, n funcinm lhi4»m prmnci mit»«r,ntjii t pis «rr->ds tis t» %&&ZfiW Íit&mi «^«rm li ficu vi.,,, nm Jq-té. üm vl«unt mu» nlçlpl fi qum u lrm, ntr t-tet-m rts fumà sli. pis Jnls l. nnr, il5tvf n tc) mlsfiárl Jrs Mrtins. 8.«Distrit Plidl, qu t;ii trls íu prvi dòncl sus- lçd. linç, firm Plzrr jbx Ci., f-m bnsthiit dnifics pls r-u». Dvi à rápid ij «dt bmbirs ti. Pst C-ttrl, qu rumrm célr psr (br cmbt,ir.chms, suprvislivis pl i-nmnrtnnt Snck S, lm- (Htnmnt sinistr fi mbnti c ntr, l pucs lntnn- ts stvm bclftdãs. Fln ri-nrtiiecm. cmrcint Zlrln. sóci rspnsávl du firm, dls nft»rbr qu tribuir sliustr, dintn.qu s prjuli» rm cnclrávpls. Pr su vz, MRREU FJMPLÍN RU Vltlln Cmps Prir, çl 32 n-s. csd, rsint n ru s inl, 7. rtnvn m dint». t «stç&. ntm. trr fi ncnti- su ítlb,- Mri JDsé. mprgd n pnwn;rnt 104. d ru Dn Mtir.ii.n, m BtJç. Dnll, sirim Junts psj médic Quprl riclxvm ó vllfcl. ém, Vljtilln sntiu-. s ml. cin sl m trnv.n crivulsft-s. Pi chmd cm Ürgòttf um mbulnnct Hsfltnl f,usul Cur. fculttiv, ntint. chr-n lcl, n ml» Pô fn^r. infll- mu 1 r flcr. Cintific iv t q cmlwrl Burlniqul. S. D. P.t-; rmvr cd&vr psr ncrtéri nstitut ntômic.dár DE MNS BBU3, KltZNTK, 5 (t, prsi) ^ Vilnt ntidí lirmpu ntm nit num prédi hmruçft ntl-i, situ ru» TiiPlriiirbiB, ^squin dc ru Ri Jnirs ip pln cntr çli psr prnt ntr vuçiui fis bmbirrs ti mn tnf s hmus, qu» fz cm dificuld m nscquéncln d rult ctçu. ficrm qus qu cmpitjnrnt struís s stblclitints cmrci» ik». ls nqul cdlllcl. Frm lpd» «tígl» pl f s dis-, tmnts dministrtiv ft. E.r \fic mtutin Dirl uc Mins 11 Jnlhrt Ryl. 6S yultps» s prjulx», tcu cmprci lcl slntt- prfclb pr purr cus incêndi. VTMS DS VEÍCULS! 0 PSTE CRTU ntôni Cmp, «4 ns. -1 ME CLETV S^ViDR. 5 sprss) - Grv sstr crru ntm ns s, lctrtctstb rsint n Llr scurr, 117. n nit ntm, qun Btrvsfriv Prl» Flmng, rcquln > d ru Mch ssu, fi ilil um ut númr lnnr Twv frtur frntl, cntusõs c scrlçós, gris. Dpis scrri n ssistênci fi ntrn n H (nínm d l.» págin) ds Zui-rs vnidft ds Btilr,; nmrí.xtçsà nitrs,, 8trfttt8,gl, Rdrigus Clds pdu. JRNMENT ÍM DVEE- SSJJRRS Np-rtç rrüvi-, mblzmnt d cid, prsnt-v-» brs Jrdinmnt n Prni Btfg, Prç Préslnt gulrr (birr Fátim). Prç» Pinrjlró Qulnirãs > Tbting, n lrg ntr s Tus Mrchl Trmpwsky Bft Ml. gul, n Ti jucá. váris Jrdins sitimtls m trn Ttr Mrchl Hrms. N prt d Scrtri Grl ViçS brs, cuj frnt s ncntr ngnhir lim Pdr, n- tm.s s mlhrmnt» ns srviçs sgtõj ns birrs Bnsucss, Rms lri, suburbis d Lpid4n. T NVS ESCLS N str duccinl, nd mns it nvs stblcimn. ts nsin si-â inugurs ts ns Strs suburbns d mtrópl, sbr: Estrd d lh, m Cmp Grn; E»trd Mt lt. ènj Qurtlb; Estrd ti Çbuçu, Estrd d Rprs. Estrd s Plmrs vil Sft Jft. tdís m Cmp -Grn; ru d Pxln. S ptlb Jrdim nfânci nx.à Escpi Gtúll Vrgs, m Bngu. EMPRÍENRJ«EiVT08 HSPTLRES prt hspitlur irmriku prfit ricp t crinh ns trblhs nvs. ssim, prcr, s-á r lnugurçft s trblh» cnstruçã mbultóri inv Hspitl Migul Cut: Cliinic Cgs Snt Luzi, n Hspitl -Pdr Ernst, cuj br é um srviç clinic cirúrgic, stin xclusivmnt s cgs. Nvs instlçõs. Dis. pns Tubrculs n 9 : Distrit n. Mycr. Dispns Tubrculs n }6. Distrit Snitári lh Gvrnr, flcn pr sç-nind-fj.r, dln 8. inugurçã ds nvs nstlçôps sistm funcinm?»- t ds Escls Public ris ur. quês, Prltáris Prvisóris niunr 1 n 4 N TJNE. D RU LCE unlcn slnid n qu strtrá prsi-.t prfit Jfl Crls Vitl srá n d inugurçã s i]hrpmnts dn tunnl d ru lic ny\. m mult fpdu. tr mlps trnsts pr Zn Sul Tiiuc. vn fr-s cmnnhpr s n- -rnhnirs lim Pdr Cnrls Srs Prir utrs utrids. DECLRÇÕES D EMBX- DR DS ESTDS UNDS isbre NDEPENDÊNC D BRSL um nivrsári su npcndôncl. SUDÇà D CND BRSL.^ Pr hmngr nss pis, csiã su dt mgn, Rádi Cndá (CBC) vi lrrdfr um prgrm spcil, qul cnstrã músics brslllrs cnnns, xcutds nr um rqustr tlnt prfsrs; cnduzid pl mstr cnns Rln Lduc. Cm iá fi nticii-l, njs mbixr m pttsw. sr. Hjtr L.vr. lr micrfn d imtnt missr cnns m-nsgm lusiv à dt, fèrrn, prgrnm s numrs; uvints rnrllirs d Rádi Çnd, m -nm d» ts s cnnss drm -rrisi!ir-»-i rju rsim nqul pf» frmft. rfri prgrm pd-rá sr uvi ->m nds curts pl» Estriç6>.i KCX, n 1f»75 msírs mgns., PHL. nd m-rs, mgcs., dp-s n ks 21,40 próxim dómlng. i n«l«sá d \ Pi» gu prsidi tu^turfir,, chp , dirigi firmnt Gl, mtr/st» D, F.S.p., cndusin vint prss prcnts Dpsit d Pííci Cntrl.pixn crr n páti d grtg gurd u cmpnhv mtrist dirigiu à tri prsidi pr ntrgr rlçft s rcém-chgs /fim flu utrs gurds prsidi, fizssm chmd nminl ssm s prsi cnvnint stin. Qun gurd bnnu tinturir mtrist Flrmnt brju tp rrr pr tn trgr s vint hmns qu» tritzl. gur FncJn, prsidl. chgu dvrti-l qu vim sprr chgd utrs pliciis, mbs stvm srms sri prigs «i- Ur. ssim, quls hmns. Firmnt, n ntnt, pi u u- vis dvrtênci, brin t tinturirí, cntcu, ntã, > qu s pdi prvr ç gurd Pncin tntu vitr. Ml s virm slt» n páti, quls vint hmns crrrm pr f-i um ls, utilizn nm» brr (rr qu rrncr própri ^lnturlr.-rrmbu c d ti, sn qu st gnhrm «ru fl sprcrm s lhs Flrmnt Pnciri, u nd purm fzr pr ^nté- MPEDU FUG DS UTRiÇ TRlSSE Exstmnt n mmnt m qu vdis gnhvm tft d grg m dirçft à ru nrcu funlnil prsidi Mclr tilr t ntig Jgr Vsc dá Gm. mis cnhçci -jfs-rh, sfin m nms, crsiiuiu cntr GLPE DE MRTE NS BTES & cpitl, n ru SftJsé. Trnícgnndu pi #k4»!»,v» rlclclu-lc, cltiv cly..pr ]0 430 tv um (» pi-us dintilrí sturti, utjln. m ciiscquênclb, n rslçnd. chctiri--» cpm um pçi. di» tlumlntiví. D vilênci n H f\ v»».-»«yw. >»iu» iwn D P rlstru í-itr- (l cht»«w^vi Wv «u k^k^t Wl 58 ns i0 «<>, «^ nm «p.v ÜXilir\.LT\!rLZ.:n^:»3- ml. rhrnr ml cmrl4rl, ct, rsint n.,,,,. «, squin dm m qu rsl S«m. /!,«««;?..,UfnhrB. Sfru frimnt ntu.0 n 2SB?^&^n08 <-p rpcf-j frntl nn prn iv-qurd. Mcdic n» sutncl, itlrur»c. 4.0 D. P. rgistru fnt. tvj Tl. Í8 ns, sl- rrm»in.1 in-.. tlr. prári. r--lt. n ní Cr- 8l0- tíltin ^ c8snr prpóijt 4 trnscurs um nivrsárid Prcl- muis mçá d npudéni, êin blxfir urtc-uiricn n Brsil. Sr. Hcrschl V. Jhnsn, frmulu sguint clrçã: E pir -mim um privilégi Juntr-m utrs ciddúg r»r!v14p «1» náf.l tr. nft ã funjpr pis ds 4 hrns. Msm qu cs j-stj chi, frgusi v sr scrrçd. Em prt i- KUm\ mun, iss cntc. E q Ri nur trir turists, f-ur tr. rótul cid civilizd... drcrfil invc, nr crr cs, é, lnd bm qu nnu»l tmn s cnsirssm» 4 hr»s d mndnigd cm Hm-t»» dp divrtiinnt nturn: mns hj.. LE D SLENC bsrvr Li ri Silnci ê brlpcli qu n prccls sr rptid, nm nrssit cmnrmlíí scrjt pm sr bf4«ld. Qun n Hn bit rtir lvrá nn Prcfrlfcur. 1á s cmprmt tnritnmntp. sr ulr n-i di«,m! d i-» l«-m d^s. ns tcnti-itf- bft sft. nl nrtrrí4-. > -m-jiiii----; (f ^Xin iii-t-iunçntt-. -i--c 0St!i. ->. sj plstrs, tàmbêm. ;:;-t,;>j. SÔ CMPNHDS i.. (tm rmpr->mi«-i:. b1»-.«- cind num crt incluiri mbr n c». t s--r1t u mulhrs fi. dr.-»»nmnphd- ri ----r>s, nn^nn- ntrr nu blts. Wft nrftn timbí! s>ti«r-s n«p-; «m t--?-i númr 4 vl- j um ms. UM MRVLH... itm «- t\ urnq n-..,-^-]^ 9n rnhtíri nfi «^ upj qu f spii,.qi-»n n fv.?.fnul 4 um nt-»-t-- f, jf-t»pj[i» br-istlim. S,,4 t>»-ruém pnsu tn prtvn» -,?-) nirir? K r«ttr-- itnr, ufi-ns (tn -i-i clr- -»., brm. ií-tinlmnt. 0 ridlcul. mir intrp-sn pi rfrvr sus nrprld; DECt.RÇ C»mpK»n»t<>m, pr qu nn funcinr» bit d» minh prprld, (vmprir t»» dltpstltc» 1». -rl» Prtris «br funcinmnt it c»» d» dl-i-w». -r»- snltndci mis ntudmnu sftrulnth: ã) qut 4t cnfrmld» m pr-frnf «ni- «t rh-r!v Dcrt h.m». 19 d» (-Htmbr 19J4, rfri ««tl-i-lr-ílm-ínt íunhnri t è«4,00 hr» d n-.nnhn; bl qu br-v-rl utublr. Dcrt.» S.481 (L ri» silnci), d» Si mi dt <ln P.D.F.- ) qu cnfrmid cm d- rtl-js nipruclu-j Dcrt 1S.590, prlrl n-pr»- t dr mnrs u p-»»»«duvis» u prttltutm. vitn cnvw. tr c m cntr dt runiõs l m»»uirts dt rid fàctl u ri prst»;?í) qu»» ruttr tcr»- tm b-ilx, bm rmu lt f»lut-> «srá ustín m tm tnr. nr»r uvi xrluülvtimnt n r.mbl«nt fclw: prtubtl ijuinur nl-iwrm, tluntunt ns>-tr, f m tj» u nt príurt- «-luspcj-f-f ssp-t pilbllcc» u-. : tm dirit-«g mmd-»! dlítri m nu >ti nstnldn blt f» d - rnnt: u prfbcrv-rpl >pôrp pti>1j4-p «m mu»t«bl44-lmnt. ^>vit»n 4HK»ndl» u -p»flu#n- -»i<. prpiurnn -r.n; njf «ts ln-ir «nfi Mt<n»l pruc»: fl u» n-iidurl «frçs pr ut c»»n r-jrttmfft» m térn funlti-nnt d btt»; rv rlblri qu -riris í^. v-lhm -rit ytiti d»r»pntí t/, jii vll-j in;i-r!i,.ttrr«nt». tc); s trt rstnts s qul» f-»,m pis, rclhis cls im. S QUE FURM Frm s sguint»»,-.. <iu cns-rulrm fugir: j08 ms d Silv Pilh, cus«5 furt: Jsé Pchc Mlrnd, tmbém cus frts r ln Frnn. Mrtins, iui d«tlt; Jquim r>hx d Silv, cus furt??t l Snt Pilh, prs m fu grnt vnn mcnh «nl Dmingus. cus d«h slt Vicnt thl Bu» m prwt prvntiv i»tr. LDRà SSUTtm.». RMBDR E fsssln Vicnt thl Su» -. s futrtv. é twlvi ^r^ b-mtr ssmnt cnhci L l rulg Crrn tl- yl is mi 1D50, iimtnwi!. t m Brinh. ltiv Mu c Brbs, ntrtrptt. r Bru^. ssltu, n int. rtr vgii-i nómtr 41. «t-. trm Nv ttsçu qu s --.. cntrvn pr n pr T) Pdr H. trcr d- ônibus Durvl Rch, squn r,. dávr. m sguid, mrtnhfl- prsntu-s. pi».»0 M. mndnt su nvi, cnf<. sn rlm dlt-n qu»-. r sb g fs-lt». tr-ivl» dx m. cnh q»h hvt-» «f--»-! d t rn (Ml. Es» nrm. «sr prs, clru lg rrü-tis V-nturs, tn. tã titulitr ón 13.» dltrit. cii, u hri, ist sim.»i vitini mrinhir. utri»,. ém, cnhcnt w» vid prfrr-», nt-nigu- rm mis rtd, Cirn tl cbu nf«n u prtjrj. pçml n crim. Eivis s u. t» pr Jnstíç. lndrf fi slt frc nm hibu. «i-pus. -rrm. tdvi, rj. nhcn sd -ulp r trir-i, Jui d t.m Vr Crtmlnl d». rrtu su prlsi pnvntlv». Prs invstigrs d lfl VtDnr-i m Ducntt Cxis. rn tl f<)i lv s pósit d Plici nwsl? sr rclhi nt prsídi, qun fugiu. nrt-mricns rsints n T>lqicr cr-^riiçi mns ü^n Brsil, ns mnstrçõs miz c dmirçã pl pv bmsilir, grh rnlir, nst dl fstiv m qu s cmmr, su inpndênci iph é nró-«rr n rins bi-.«. írirl-n-ncã tm.um -ffnn m,-incóli--, N5 r n- it4hn l. _ nrqu xn rtrtn-r u Plíci é nfic- nn dlá 7 stuihi é, pr -rrimpntr> su pl: 3,0 Brsil, qu 4 julh é inr í WQ. dm«t u s- Drnfiqucm s EstdB Unis: mir c ut,,-r,s bits ts cntráris ü. fpftó pncd n crâni frtuns xpttns ns prns, flcu n ll. Cinprcn lcl, dirtr trnsit. rnnlt-t pr su pv,qu st pr 5i cmmrçã su libsrd tnt qunt nós przm;. Ef smpr fnt sjnr pi- <- pr mim flr d cnthiu trdicinl miz «splrit cprçã qu xistm ntr Brsil s Ests Unid6s. Nsss pvs tôin muit cis m cmum, n pss, n prsnt n futur. Nó», nrt-mricns, qu qui stms, sms flits str vivn ntm pis grn livr, qu é prgrssist tm bvnt pr cnsc, n sm- b?m rcbis nsss nfitriõs pr ssistir mis Mrqu? Prná, 78, v v»ir ru Brt Ribir, m frnt númr 345, fj clhi um ut númr lghpr. Tv frtur crâni»nrt ntrn m st grv n H. M.. 2. D. P. rtigistru crrênci. Jüstfr Qudy, 48 n», ÉCpENTtMENTE, M- TU PRÓPR FLH Cr lrlsslm vrificu-s nltpl d» Nv iguçu, Vn.ncl, c0 Bugnl, nu. fi, «Shl «ir Jtu plicil pm róubá-ív url crtir mtrist culp. 30 NS E PRSà 8. PUL. 5 (sprf-ssi Tribunl Jutl cwidctiu» 30 n» rclusã -»»in gurd Qu-tivô P;rrlr. svl Cmp» lr», JuntKmrnt cm Suz rsidi». bui\»u sps ftutf d- Sur, n ru Engnhirn TlbucÍ, cm ls um fl um ut ti vnid P-íiijpt! últim «cwnd íublrtl» vri»-, siuln, dn ru Snntnnn. ntr d» brvs dts. Tv frtur d pni squ-t-rd. lh sl nm Dlrin. -ir-ntus -rlpõ-i- nu ns. ntm, chf d r»», ci tv cnhclmnt t«t.,d U LUZ, NDND» «nntr.-.v limpn um gr ructi». rtutin, í-.tud, rm dispru. n prjétil «1- cnçr mnr p cbç, qu tv» rnrt mdit. plici ickl rgistru trist crrêunl. DNHER FLS CR CULÀ EM MNS SE HR.NTE, 5 (s prwl Prísif-rili» dlllgsn ls pllclms m tôr-nd clrrulcfi dlnhlr f»is nst cpttnl n insrlpr Sst. qu tu tndlc. -i s trnsífrln Mn Pl H3rl»!»Pt lnúmr» nt-rrntm bn íslrli. i à prs-s ttu»ôbr l» v»n» -tr-il pj. cl» d» utn-i» Estdc». ijé frm p-4»4»ndld»» nt» dultrds dl nç>s vlr». SSLTRM PL- CL 8LVDR, (sprss 1 nm cs nédit crru, nt«m, n»- t cpitl. mstic Mn Snts fi ncntrd lguns. pscrs, ndn is m- Sgun lgu n Dlspni-rlp trs dà prl» d mbw. m Mir, qun lh rm mlnlf- tr rtird d4gu. trm üm» TcT ^J^T09rm^mtt mt <lw«pndspt crdàô?-tw52rs,-hrtmnt? umul. qum hvi dnti Xh» f S?ri0 s^: prí-,u n,l(ul fmnt. MS H- zl f-t sld d» Cv lh frm rclhldss Mstcrniclr d Püclr Militr, n Mtt Cst uvwn M,C rcslnt, n quiirtld cr- tcm. M.-l Snti dl.^quct dt mlflt?r,ltnn?,pr lu ^^ B ^ M tó«imtlnttum mlfitrs. Dl qu pssv -nü s primdm» rs n vnid utmóvl Club, pró- prt, fhn wíbr, X JiTlJÍÍ^-f? 179 WÍT10 B «wwmsrt «S,, Tu Th SEL^Sf1 Pf SrUfl0 í «,0!-«. --- ti cnhcu fulr fss P-j«Wl «-cb d püc Õltót lvs Vvl0rtnr^ò,H0p0,BdPP,,1? $ f1n?»--t«xt. tí Jj?H:l\ZtT[Ul tím ^h«-, rl-nt ^ psssn^m funtn rj rrtnt m.filh. t -.M.im-i-.ii-i.i.M i «-H»»,«..-.^..., «.».. mrl s hns cítiims: 8/ Drqu suní u um li rj i>34 p-!--» d w i>liiir. tu?ns pi. l-lvi-íri-,; qu àqul épcr, nu xistim. QUEJDÍ5 DECLRÇà -innimrit», ric i-dt-:-- ntífln di» rui» s )nttihtm f«rrrmnrflp.1,. r^ tnt míjr->t -iint 4 nrt-irb»»t stír i -f-^^ tjbucr» Rr»» mt«ip4»i-.>--.,-.nt ds bpitfí» _ qu» «!r4 d-»»ld??fpt-. nii-i ss r,r^«i, t r ( r--..i, ilnr» t«4t/»r<lt-4.fln»,, -n..iti-mfntí f». <-ii r4frl<1«-bímt.»ru tn, m v»-t»> i» t>r!»íí4»i tw D«- -rt is -um- fl, - ^. utmbt.f» 124, nu rtu1nm-tcu funlr. mnm r, MJ»0 Bi EHÉRC W CNTR i mmmiw pv (CnCÚsá d 1. págin i sm qu ls imt m nnhu. m mjrçã prç pr. t vnr. m-íri <. pixss m psts u m filé srá fit cm cr» sim 3 cnt sçbr» prj-s d tbl vijrnt. TBEL D ref-td - nn mii- lulrlh li ÜM 10 W 5,W J.9) lí.tn 15.0) 10.-)-) < 13 K> M 15,60 15M 4.SQ 4M s.n tv> í<;,J.t» UM US Cmxl gmú unu. 35,i!-) nir» rrsl. Bj. Btt. Ddcjw BlJUprí, Chrn, Chicrr rtrln» CcrtSc Cmrá miú Cmurtc n.»kil t? Crnrguj.(düjsl) Cvl,... CHçi (ri--fr, sm nbç, sm brtps).....,.. Dur....,.... 0l Qrup 1.»...,,, Grup.,.,... ut» tdngu t-pmt» Lul...,.. Mri» Ml» sm-chl Murund-... Mrisc sm css. Mchllí «m csc. nmr..,.,,.. 11, >0,40 10,«0 Mis três psts crn p»<nbtivtft tj prsint»l cm Mâ ítrl d» btlmt «Prç» mitiu sguint cmunlcn : spp, prss-ruln nós -mis sfrçs pn judr pv -» -fncr «crstl <«-rid, nu-furu..,, ntm, mu tr» pst» íl«vnd -^thv «Lj^ crn dirtmnt \ ppu^k &. i5 &- Çtb düls prn str» Pxctl Pidlnh mç, Pscdinh lt rmr P(scd mrl.. Ptmbêt......, Pscd Bicud... Pmp..., Prg P-tscfl» Cmlmçú ífl.j KM S.>0 ZS> S.V 5M S.fí ir w T.80 i.» i«j.« M.í M 7M 3,( ,90 M 3, n ! J0.< C Í,M ,70 8, S0 2S0 4.M SS S 8,80 u.u js.w- Flv , Rbl R-mwr ctn» msm»- lcl!i».d rii tr r-» clrçã qu m Pln funcinmnt m M- Dijrcl rwhws Kt»-»?- j!;«-«. Pnh Rlng. Rpn «nrpritrls dè pi. t» ssinr: 4 DR. RNLD FETL DVGD Dcsquits, nvntáris, Dspjs irg d Cric, S S/5Í0 Tls »»;»»»»«v nmng. F«ít» nv» ptt» stâ cqulp». d-) cm cmlnhi3-«-mgpílfi, «c;m qutr biuànç»- cd um, fim mlhr «r-rtr «ptibllr. s prçs -rnd «t c» msm.-» rt-rntts n mis -jst». l»t é: TÉCNCS LEMÃES PR NDÜS- T.R ERNÁUTC-PJRÀSLER FRM CNTRTDS PEL MNSTÉR D írnutü f nã pr sã jòs- s cmps ^-^^ Crn ppulr.. Crn 1.» cm ss Crn dè 1.» sm ss Fllt Mlgnn...: Quil Crt 54) ,00 25,00 Cn» s tr» p»t» ntm nu- Burv s CPP m-jqttn». m dlfrnt» pnt» ds cid, nv»- -ks pst», cm vni vndi ttl «llárl» 45 mil quil» crn». -,»««... -lyipumm^,, ,00 M ,40 P 00 «.20 4,00 10,00 10, v» Siri dúzi isrrc Tinh frsc jj cngld J1,T0 11,29 Tlrvtr , Vrmlh íl.v X»rép., S Ksrit <y 9^»%ss^»jfcs^^ : PELES Mjp». -» sgsjh v«lh«flc» nuvp. Mcrnl--s, cnsrt-», >»»«-»», HS «flrlh. k n«mr- «luis d lind, 68. Tlfn: ÍS-7973 Btfü ^-l--^,lf^-v,«-»4,»»»%»4^^ MR D MVND»--MV»>»VV»»%.i»v. Cntpltf f}ps pl Ministéri d rnáutic çtmrn ciiigr Ri is técnics ltn&s spsilists m viçã. Sã ls: ngnhir Fridrlch Shír pr trblhr, n lájjríc r cnstrutr s célbféi prlhs Mssrfihimidt tn mis tr s trnsfri pr» ís» M p^& Grrit Wiptr. primir fi Hl8nt pis Grã-Brtnh, um s principis dirignts d $d. tujmnt s dicv às çnhid!» íílbrlc lmã vl- nceulss nnrn «prm--i-.,..s., k Pck Wult^é tmbém d l P11 instruçã Fclf chrhs. sgun-j &<.ptcrs.- vtr ngnhir spcilist m; ngnhirshfr viiu cm rivrdiníimic qu».tnt qunt cmn!inw rijl c,,.. J cmpnhir irá trblhr cmpw> d sus íühps. n Cntr Técnic Sá Jsé ~ i Cmps. ngnhir Schír, f-ln (ft rtgm diw nu ft itiphr» si um ris il}rs.ris f->rr»!s p^fi»? cpmbt (-?, pstí-rip-tnnts níp- p-í- pnr s tivld!-» cmr- ciis. pós gurr fi cnvid- 1;>:- / f < --^c-^^-i-st-sjjjjj.. ^BELLSBrMJc^ iuiíèrííijlle JmLrií -ZLBnM?nt,-8Uí»»^- Cnt, t^ssii pr&lv nm ti» «rpwvj dc /khurís, i» Fv» -lr^íft U6S)» m \,- í è u^ssês^^ «:<,.- ÀiJiJf.,. ffv» n l évjítticí iíl»í!dül»íiiiwií n rsi i ü. 1 -r :it rfju»-i,«-h.i«,d..,.?»?.».%«>» f»:-, rt»:.<í-ií.«.v^i,i» -.-».

9 MNH R, 3BD0, -V-mz MERCD PE CMB nir cilmbi uriu nli-m m pslçft stávl, sm lt» rnçft nus tnxn». BBnc Brsil pir cbrniiijiis vncid» m grl pir rmsss qut» utrizd» iiivlii-ti snci.r librs vijt pr ntrg prnt n CrS 52,41 60, dó lrps n 18,72. qul bun pr..«-».-».«t»^--»-»»i»i i»,»;t»»» i«i»iiii»»l»»h«cmpr d ljr xtçâc prr Cr» 51,46 40 sbr Lndrs cri 18,28 sbr Nv rqu,i Bnc Brnsll sflxmi «n t.- gulnti txi: VST, Vnfl tmpr» Libr... 52,4160.í Dólr _;s Uscuti PREFETUR D DSTRT -FEDERL SECRETR GERL DE FNNÇS DEPRTMENT D REND MBLÁR EDTL Trn pudiic. pr cnhcimnt s intrsss, qu Dprtmnt Rnd mbiliári Jà xpdiu s guis pr pgmnt s impsts prdil trritril, txs águ pn ti sgt 1962, rfrnt LTE N. 8 rltivs s lgrurs cuj rlçã stá publicd n Sfcç& Diári ficil 2 stmbr crrnt xrcíci. s cntribuints u rspnsávis qu nft tnhm rcbi sss guis, flt tulizçã rspctiv nrç u utr qulqur mtiv, vm prcurá-ls n Scçã Kxpdiçá Guis, DEPRTMENT D REND W- ULR, KÜ SNT LUUZ N., 11 flt rcbimnt ds guis n rsidênci s tntrcssãs nã dá, cntribuint, quisqur dirits przs spciis, difrnts dquls Já stblcis csiã d missã ds guis. s pi-stçõs impst rltiv ás prprids situds ns lgrurs mncins tr& scnt u créscim 5% i cinc cnt) s s pgmnts frm ftus, rs» pctivmnt, té 10 stmbr 11 nvrrj.r 31 zmbr crrnt xrcíci. s mpsts pm sr pgs, ndistintmnt, ns sguints Distrits rrcdçã. Ru d Quitnd n. 129 Prç d Bnir n. 44 Ru l Ctt n. 192 v. 13 Mi n Ru Siquir Cmps n. 36- Ru Snt Luzi n. 11 v. Qrç rnh n.» S7 Ru Dis d Cruz n 19 - Méir / Ru Crvlh Suz n Mduriri. Prç D. Jã Esbrrd n C. Grn Trvss Etlvln n. 2-B - lri v. Frncisc Blclh n. 250 Ru Rlchul n. 387 Em 4 stmbr 1951» (s) LUZ PNHER DE LBUQUERQUE MRNHà Dirtr »...«..»..«^».»^.^..»_V.^^.>-.^«^«..^»Wl_^^V ^.1.l T1l«S ij-p.iili.icruü..vr.iiml,i;i litdu.-» ó.mi.r-i furm riiiisirlídlié 1.^ liilitéí fiumis cmrcii» distrits: Hlí,.... ln_ Vlt>USi N«-!«-ii -ir d Silv R. Pjtlpí, 4?j bili i-nn.cs i!c C.v.iü- -- R. Mâríf]..; Ricr ntuns Prir R. G. rl Tss l-rág.s, 4.243, lj;..r» /...rc..; R. Gnrl RflC», 11_>-B; vnd.ir Qírtn R. H.rmcn:Ht. Ri ins/ _(i, c-2; Frncisc dn Ctnitu <W» --. R. Dr ll. ; J. sí Ã>Uj -. n Rc Pç. Mns, 100; T rrés i ut v,» Dm..ti.-.s, ; D->tn!iigs Jr$ Du- Fbric Sàbíi R. Jsé R- i.-:. 12 fnr.ls; Jttli Simf.s i R. Rr.n.lc, 18, sb..; S- --in Grif-lvès Fiçulrr R. Cri Unir. KÜ; iii.ci Durt l.nrn PiiHir. riü v. Ji Rih;l0 101; S«. M v.i.. Rri- Mi,.00, i.2f pr(r Héli Pint l.òiír.vn. \v. í.v nc-ilti-.i, Cniijii.iu -li. TC. l» -0_-..-, r, 1. Wó,. ü í Rpifrlüí rir livir (Jti»tnn.l«.,-.^ J.>.!»» MM > rirnn ini R. c«.i«.ri dc i> -r.i.«. «U, ÓJ»«- SnchcE v Ri B-nc, 2)7. 14.», 1-1,401 prt; rlm Silv U.âlti R. Ctt, Ô9 fund.s; Mur Liqui, i Cmstívis R ttiini.-.li.li, 47;;. Crri v St. Criú, «4-B; E. H.irrs - R. Brã il- smtrmi. 14. funs: C. Grmn, l.-im, R Mri.ui. 4; inn Frncisc Rnjl v. Tixir Cstr, S4; Jcâ d Crul r; R. f.trnnpini-bh, t; Hiiil fust Crrs «. N.S. rl Cpcbn. tw ll.», ft. (0J CárKi Crvlh l-ti» v. Pri, 112 iind«: l.íillslán Rihir ft Bsts li.li, B fun» «lpi. D18TRT0S: - Tixr Bt. & Sl,f»ir td. R. Grsn _.rc.i, -7-; rrlnh Brsilir ltd. R lícini Crisc, 2P» _!.,.».; 1 nri«r.< iin»r! R. Srdur. C».rl 15., SéMi T.» Ri-.rn. í-.ri-lli. ltd. - R. Rr.sl Ribir. ÍS.t.1 Dlnl.,. c-rir ll.1. v 29 dt tiltirir, nuídr 7, blc,. Dr, rlndin Frnç (D CRUZ VERMELH BRSLER) rtpdi Trumtlgi Fiiifrpi TRTMENT D PRLS N-N L R.-didignóstic spciliz ds nçs s sss nrticulçõs Rdigrfis trtmnt dè frturs micili RS X i.rr 5; 7 lil.e.ij 19 0M 2SP.5 30,1123 S -i.16 it -77 ( n«,: v. Rin Ürnc, nfl. 8/511 M3, 4é ti fis 18,30 hrs Tcl.: -MH57 - Rc..t HK MRCD w>»i» -^...rt-r.- >!»>_wiimn RnHSPERêNCR flutnóves VKM.fcHK E.nflrll Lii Frnc Diircy Nlircgn.i-uf titin JrnS il lirr» i-plpli Bsrr.rr üvàkl Put Um» Pul ldstln J«6 Slc.Ufir niçrli. ftrft^ir CU.U»Ull.ll Jquim d Cunh C r_» Drct Giuml ntnr Bíts Crvlhc» Jà írclts Crri ngul BMM J» Mrcs Sylvl d» lmid J. Frnlíc Crri Fr»n ««ç... 4,39,77 brnc blg».., 0,37 78 Knir.c trnc», 0,0B Cr «uc.. 3,62 09 C rft diminuir- qu»»»..,, -. 2,73 53 rôn tchc. 0,37 44 Pn rgntin. 1,34 49 F» blivin. Ml 20 P unipunl. 0, Ju 41 0,30 42.,05 2! 3, ,03 t ,31 1. fl Pwt. v,.. r «6 Sl» prun 1. 1,20 fltlm 4, UB-FN,Bnc-du Brsil, citipruu. nr>j h grm nur-tln, n bt«l. i., m nrr..in gmâ«> d prç Cr ni.s DK VLRES» ngóci» rliz».i Bls. ntm, furiii rgulri, ms» titul» cm vinci n..icscnti-.- rim firmz,.» pólic» «Uni s br «.iiç ci gurr rgulrm clm», mntn-s ntvcli.. d» S& Pul, rnd rtils. s minir» tlcrm (ru- «s, mntn-n sustnt» s mt titul», tu cm s vê n, sguid. lvrás Divid Public: 32 pls. D. Emir,.» pt. 7-M. 19 m C/2 cupúcs Tm C 6 cupôs....n.i.n 120 D. Eml». pt. Cut. 086,00 2 brlrçfls gurr Crt 100,00 71 n m crt 200, , m Crt 1.000, m ,00 4 m Crt 5.000, , p. Min» 7% pt. 3-_.r. 322 Mins » S. 128,00 14 m Srtd» pr rir-scnt. 175,00 95 S& Pul 197,00 r;«-nkrn8,l.menti(.1»- mrc gênrs dc cnsu- VNDS RELZDS NTEM pólic. Gris.. Crt 13 Unl.rmiEd - (Extrvld)...,.... J.Ji 228. Eml». t l»i m 743.0Ü 11 m Empréstims m funcinu, ntm, cm smilnt mvimnt: ntig ,01) 110 m.... :; 880,09 { Ent Síds 136 dèírt 695,00 Ftjfi (c) , D. Eml».» pt. Cut. 670, m,,686,c0 i çúcr (sc) Frinh (scs) Rjustmnt ,00. brigçõs: Cbrqu (frs) Bnh (cixs) Gurr Crt ,00 Milh (scs) m Crt 200, > rrz («cs) dm Crt ir000, ,00, Mntig (quils) m Crt 5.000,00. 3,800,071 Estdul. - pis.i 43 Sft Puld m -Unificd» Dnçs Nrvss Municipis U-. trit Frl: - 33 D.« ,00 Mntis 85 Emp , im 133.Q0 DR. HUMBERT Municipl»» Ests: 2 Nitrói 5% - crt 600, ,00 ll.iiuus - rús: 40 Brsil Crt 300, Prfitur Dlstrlt Frl C.i ,00 ( uiiipunhli: 500 méric Fbril Crt 200,00 560,00 15 Pulist Fstrtln. Frr0 Nm. - Cl? 200, n dn Bbl pt., CrJ, Fit Lvix Frtsfr Sgurnç Crt 200, Dirits d» tibscrl- «dn çfi» d Ci. Mrsblu B. Minir t. 150, ;- m. CrJ l.i 1.150,00 21 Sul Minir F.l- -trlcld - Crt 200,00 Prf Ltrs Hptrris: 75 Bnc d Prfitur D81-rlt Frl - Crt 1.000,00 1%. 705,00 LEXNDRE Srviç Eltrchqu Dmicíli ««LUND GUNBR N N1 ND. 3., 4. 6., ds 14 fts 16 hrs Tl.: Rs.: [TÍTULS PBTESTHBÕS CH.MER FC ND. DUP. CrS Prt. Bnc d Lvur Mins ucrls mn. Rti.rt. CMP Ml-ii -Brlldn «Ss Ci - Ru>«du uvlr. 142; UÜP. Cri P.)H. M.-rtl Dlfim Ci -Ltd ; CMP Fri & Cstr Run Mrq.i.s rti. 15-B: DUP CrS.24/0 - Prt. Et«m nd. t mttlurs y.: CMP. ugust Jsé -n r»...t Ru Cmnriiir liunl.211 DUP. CrS Prt Lx S. Cmérci c ndústri; l.)kv r» ms Dinwskl clu -!tu nrir Cvl.ntl. 3-0; DUP. i... S.üj.s - Prt. Bnc Nctn.M Mins rnls B- iiiiulnfri. DFV cnrl Hrtt rillv. - Xv cnx Vnipncl, 571: üup > Prt P.un Bnvlst» B. mndtári: DEV _. F. Snts - Run l.nldl S --.i í: DUP. Cr : Prt Bmini ítl Blg - nundtürli.,- >KV Jquim Mrtin» Ru Mrlàln Àwv 87: PRM. M 1.u. - Pr», Fust Rdrltrus Tvi-í»; EM-T. Rubns Brbs in-rr - Ru uriu. 29; tn UP CrS 5 4( Prt, Bll -i Brnsll S. : cmr..1 PC0..iidp i- Ru sis Crnir. 344-; N) DUP. CrS Prt Bm- Hóvl-t» 18. miii.d-i^rl; CMP rtig» DuWrl» nt 3 -J Rn» tinllm SKGUNn FC CHlfQU. crt 9.4b0,00 ií_l» d» fun») - P «s., R.fnnrt Mgrlhfts: EMlT: Pnlflc^çân cnfitri i.r-m. Ud. v Prmc» sbl, 50-8C Bnnt lmré S. nnrl npcsim-, TBP. DUP. Cr 825,40 - Prt. J,. Trig _ Ci. Ltd.; CMP. Crls MScs - Ru Dlfins En» Pnh» ClrcMlr; DUi- Crt ,70 - Prt. Bnn ttil Brlg 8. - mtidutrl: DEV Jtinltn Mrtin» U.lfl»vd.>, 87: DUP CrS PU. Mnl Dülflni <_ CU. fcwtti.i r:0mp. Fri 4i Ciítr - ftti» Mrtnií» rii, 16-B: ND DÓS-, Cr» Prt. Bnnr Nrl.npl CiüÉ.cl Prduv& 6. - mndktdri; CMP. J. Sr» F f>r«n» tõ» - Ru V»nd» PirJ. 44-Ó; DUP, Ctt Prt. J Pr» rir». Hrir ir ci Ltd«; DV. M. B. Vlntím Mri Smtf Vlntlm - Rurí 8S JS fltlsth. ll: PRM. Crt ÔÒ0.00 -Prt Fust.ftódrlBU.» Tpvr»; FM^T. lt«i_h» Brbts urt - R. unc_. 39; PRM. Cri Prt Bnc fl» HJiiM S. - mndtfl- KMT. Fl-ivu.t ltí v. 13 Mi. 1Ã-23- nd--t, l 10: VM_. mr HUii m- r»0 m; - VL. J.. Mfl.l-- LCENÇS CN&EDDS CHEQUE Crs 3 00.C - Prt. Mrln Wnnrly Frrir; ^MlT nsi Clmby iscrs-2<> hui»-); _.\C. Bnn ludiutri Cmíci Snt Ctrin S.: ND i^vr. CrS t. S.rrnrl -ntlnrin.-il Ltd.; CMP rj..-!l>,-(;00 rb l.tdn - v lirilrnr^ B-. r rr,.-5 ndr.; DUP C:S 10 41P.70 Pr;. Binr.n H-M B!- v S. -- mnd.-trl:._.y jqulm Mrtins - Ri»!l.-- wvi. 8; PRM Cr$ 12 SiL - Pn Dnnt Tscnnn c> Brlt-i: ÇMTT, r.l u Lcnfsfr-ir Ltdi : \, Sc» bitift Mntvli.uücrs: f. Fídcrlc Mi ri Lppíttur; VL Cirlns C Fln-lr,.^n;rnl.,. Um ri livdl. 153; 3UP CrS.VllfHl»- Prt. Bnr d mrlit fj. \, _ -hciid-rl: DFV Cruz \Vcrn«-k ítt trm t.tdii. - Pnn Cutu 2V.-_; tnd. DUP CrS? 0i.Vl - Prt. Bnc Ncinl d-» Miir»i «t i» fl.. -. nmnriirl. CMP»ul n T: v^r» - v Prriyntd v»r^«i, 3 577: DUP C-$ 20 5ç.1 Í!. Prt Lur.lró. Mtu í_ Cl». Ltdu DfV Luiz Bntlst M r-nrl.i Ru V-itunrt- nnrfln 57; PRM. CS rt. Bnn M«-citll Nlcri.1 s,».. - mi-dt-rl: y\llt R,v>f«s Bu«-iir.i>n rrjii«-r -» Run ur.n-.hl. 2P: ND DUP Cr Prt, Rh-t Ncinl <ló C)iiiir«-l Pr«lu«-ííq H. n1»- rtr.trl- c^ip..1 s.»r» V. -titn» -r R>> Vlsòhrt-.ç PlrliV, 4«i c: ND DU? rrs.31 «V) p.i-t B^nc d Lvu- dr Vl>i»«nr»-» S - mind «tírl-, rmp. M.»» Dmin.i-s Ru Nt-i. 37 TND DUP. CrS 5 ní.c - Pr-. Bsnc»«Nlr-il M-.n«nr» S.. mcnrintrl: CMP.Ti-gè F»s C»f» - Rn» B-rt Ribir 105 QURT FÍC DUP. CrS 1, Prt. n _ Zngrdn: DíV. ll._rt»». Mtíus Ri-.t-1l dn Crni, 35Sl r=ft Cr»!> r.il - Prjrt strls,l:>rqt.s di 8llV; BMT: nrrun MV>«. di Urlrt n d». Psu-»»!!! rtt, cr.su XV: VD. HUP. Crt rt P->rt «-«-rr-rlrt Cntlnn<--1 t >r» ; CMP -.Nts!) Db«Ru dn R«.» nrl, 38--C; ntp. CrS 21? P _ Pnrt,. F.t-»n Tnrl»!trlnl Tmrf.riflr R..: CMP»us».t». «i-\ t» P Ccm-»rt»«r Tnfint, ít -. Mdurr: PM. Crt Prt Dr. D-«ni. r.,g. ín dc Brlttn; FM1T mfl- pstur Ltd. Pu l,vr»«d! Vt.. _>b»ntu..nt-lrn L?u» rlr.r» Ru Mltul,-»r»»;4, KR. pt VL. Frdr-rtc.Mri jl)stur Rin rin l.vi-\... 15: VL. Crln C?_mlr -miriil n«i»i Ml««r! [..ins. 106, pt, 301; DUP. Crí 905,20 Trí. Gi-süiii-»l.. Ci. t-n.; CMÍ- Plrí-» ft Cc?,nz» Ru ittrí.. V rri lf:. ND. UP CrS Fcrt. Bnck t Lnn - Burh mrri» Ltd. mndtv: CMP. H. J. Nutlin.n Ctt, 4P.i. ndr; N. DUP. CrS 1.557,110 Pbrt. Biicp Prtv.--.-.!; _. srr.:!l 8,,. mndnlri: CMP. J00 81 mim ti n Rnn Mjr vll, 8S< DliP CrS Bn Pnrt Bvlst S,. mind.h: DSV. crur, Wrnck - irtun Ltd Run Ctt, 257; PRM >.r$ Prt J_cnsc)i; FM1T. Mnl nms d Luz Ru âr.b, rmrniriin-tij.i PC1N 9 DE CMENT i ESTD D R «<<%i->/\<v\innínii«n/vn<^ Dbtid n plnári d C...P. fluminns um situçã prxl: nqunt Est Ri figur cm s mirs.índics d prduçã ncinl cimnt, sus cnsumirs sã s u mis cr pgm uni ic st Rclmd çã d Cmissã Frl qus pur s mnbrs mrc ngr nss str «WV»«-^r»^^^-W^VN^^V^V Em mi runil dé ntm n Ç)i fluminns s cupu, prlnctplmnté. prblm frncimnt prçs cimnt pt cnsum.n B_t Ri. Cnfrm s vrific trvés núncis rclmçõs cnsttds cm ris, crénl ss prdut crr m t Est,. qu rsult num situçã prxl, vz qu é Est Ri mir prdutr cimnt pis, cm cinc fábrics m pln funcinmnt. nmli n str bstcimnt chg tl pnt qu fli ciin.nt pr cnsum d dlllcçs Brr Mns, nqunt trê. d» cinc fbrlc xistnts n -Kst Ri nst lclizds m Quxlndtb. Prís Vlt Rndn. Cnsttu ind ór«rpnsrl pl cntrl bstcimnt prç» n Est qu cimnt prduzi m Vlt Rrtnd cnliz pr 80 Pul r.z d 42 cruzir» sc, nqunt qu m Brr» é vndi 00 cruzir». rrrullk PR ESTD D R Vl-nri rgulr btcthnt cimnt n Kst Ri,.0».. Nil/ Vl.lr Câmr lu, n wt rdinári d ntm, um prjt trminn mdid» pr dlstrlimlcfl dist prdut, prcnizn mdid» d» pririd pr cnsumlrtr fluminns. Pr prpst r. srl Ssnti, prsint d» subcmlssi Estu» ndustrii», ficu llbr qu rgulmnt prpst ió sri utrg pi» qu fss bixd tri dlpn sbr «ilitrlbiilçn cimnt.... PLVR Dll PER VZ CMNH Dizn qu cnsirv cumnt qu t lr rltóri»0- br rituçft d prdut bs» tctmnt n Est Ri um spéci crt d» Pr V» Cminh d hl»t_rt cimnt n trrltrl fluminns, gr. M» ri Mt. lu n pç» nu prsntr. n qu.nlld dirtr D» nrtnmri.i ndustril d» Scrt» ri Vlft brn» Públic», t. nt stnirulnr rltóri m quêst» clrcí qu. tn si llb.-d. h tmp, dutrihulç cimnt prduzi n Kst, pri-ld.nt Sindict ris Cn«trutr<5 civl? Nltri.l1 dlrlglrn-«rnt.l vrn pcdln nu vu.n rdut sr ^-ntrln pli.-rrtrl d Vi- Çfl. lirn» Pv^h,lcs Rvl nlnd circunstnci cumnt li nn s». Mri Mts u.. rllftrlh-.lçfl cimnt s niciu >m in»4 t qw smpr liuv nrssld d-i rrntrôl pr.u rbii«.clmcnt ntrn t ri ni tt. nrjudlrnri. Prln» lflmcnt nç-rr cntuu rr» Bnc Ribir Junquir S. KU 0\ QUTND. 10 Rfi CW.E J5 Vi Kcticiári d Csnlrl Br.sil H l) NDEPENDÊNC N C..NTK!, Tn m vist» R.n.lcs fm ts qut n prc.usrà i)j Ulu d PMritt, priucipnlmimt n püntr d cid» n Prç d» Ecp-.W, n hciun»» furçiir dc tri «niur dcsfilrá trív.il (,«v. Prislm Vurg», Dlrpt«ir d» Ctnlriil, crnl Euric c. Suji Gms, utrizu Chf du dii-llilsiriiçti Edifíci D. 1 -dm,»r. Jquim Brrs V u.m, á ptrmitlr qu s luucinári» d» Kíinici su f&mllls tniiin 11 vi ingrss nqul Eclllict dé.ml» islstlrê. cmdmnt,.i» divrsus fss grn sfil. QURENT M. MKTUS l>k TRLHS NVS Crid m yrl prsint ciu.i Vrgu», Vult lii runt íiuii stt um ftr primrtlbl du prgrs prh hk iiícsslnd- - pis. tn frnci t_.tgr. ni._ d!vfirs««i trch» Cntrl Br» rll, çrcji W.00 mtr» dt. nv» trlllin» xclnt Tunlld-iri qu t- rivlizm cm» i-icllirc. guid n R.tn ri Ri, um v» li. s fluminnss dispõm pn» 18 cnt d prduçá grl. situnçft tul, dn nd riv»crênci rnsttndu, 6 gulnti prduçá mnsl ds» três principl» tábric scs; dfls_. ttl, pnn ncs» sunm cnsumir fluminns sn ál supri m» ngulnt» qut» ds sguints fábrics: rncls pl pl Mná ( iixln» dibii); 30..frls: p-l:i Tupi ( Vlt Rndi. crr, -w^_v\l^^1^vv%vvvs^v%^»l^^^ ém, qu Mu stá cm grn trs cm»uprlmnt d?»ub» qut» ( m Jnir: , m fvrir; , m mrç; « m bril: cm mi; fll.fl. m Junhl. Enqunt ss, fábric Prtls r» duzlu m qut pr gg Tupi ná distribui um só - 00 pr Est Ri, CMSSà PR PURR S RREGULRDDES ltr dint snvlvimnt Mnifstu-s, finlmnt, pir.árl. fvrávl stblcimnt qu pss Et Ri, cm xcuçl d» vultss br» cm um nquérit qu. sguin Pln Rviári. qu íl prpst rcntmnt S RZES D CRÊNC um snr cric, crctriz»»» s irrgulrid» B«s d vnd cl» vidênci qu mnt n mrc ngr. prpst m qustá vri brng» ltuçá cimnt n âmbit ncinl vrá tr luc& bjtiv pns Distrit Frl Est d» Sá P»ul, m» gr, m«- té mês zmbr crrnt n, ptt qu prduçá ultr» dint tugstá pruntd pl pssrá, nss épc 80 cnt vrr Álvr Ctn n Cm» ds nwi cnsum. r.1 r Municipl Nitrói, vrá - Mri Mt cnclui qu», ind qu tnr-s tmbém Est Ri, t cnsir t prspctiv, dl»-1 n pssrá t»»r çá rfrid triqulçá prdut vrá «r r-1 cmlssá nquérit. Dr.Svs Lcrd LHS UVDS NRZ GRGNT cm stági ns hspitis m N. Y. t. 18 Mi, S 8/614 Cntr. Tcl.: s 2ns., 4s. 6». fir» Ds 17 às 10 hrs Ru s Rmirs, 211 DLàrlmntr Ds 16,30 às 19 hrs Gvrn d Cid l-kv DE HBLTÇà PR CRG DE UX- LR MÉDC HRÁR ESPECL PR PG- MENT D SELCEM PR VERB NSPECNDS S BRS D SUPERNTENDÊNC D TRNSPRTES V DRGR DELEGC D GÁVE REND DE NTEM li próxim di» 10, Prfitur sti cübr;,ndu u impst Vnds à V ju. rltiv mês tst, vrt, fim.l fcilitr (s,icciiv p«e.uii-nt....» 1., 4. c 7. Distrit.. it rvrduji iii.0111 funciij mnt. rspcil «iiis 0 is 10,30 hrs, n- NutjlitijJu> itcmii D.. i<-m su funci). mcui nrin), u mclir, «s 1.J0 á» ««..f0 lirss. rítn ;inrs- cim» nicncinil, n pr-. ni díl 10. tcimiiinri pri pr ps_tili tu prilikl irrlril,» it-iv.is icrti». nçluiiió» n lt 8. s su j st inir-ist, fcm «iiitr btjiid.-il pl titt- r flt p- ^niiii n d.in 10 iuiplicíri n mul-. y. iuis dt mr. :ppv\ nv HR TC PR CNCURS Dl. UXLR MEDC J>i7«ri.. fril h(.. d vulgri.» t rcu.h.. çnill-tc prvn.l. nu :inirs pr crjt dt uxiir l. d:. rtii «rrsp tivs nts cnsu.:i- Ns. Fpr.im liblit.lns 112 cndidts» PRr-KV!. 111 inbirtdó», CEUS KKU N SF-, -CRKTÃR DK F.nUCM.^ P<l.. qui- iiiurinus prt-fr l il>ríl nmr prftsr Céls-, Klly pr xrcr l_n.;_ Sccrtirl tirsi d^ Edticçi Cultur, cm rnunci prf_»r Mri Bnl. NSPECNDS S BRS D SU- PERMENDKNC DE TRNS- Pi >RTKS Estv ntm m visit»- rnncis d Supcrn-n. cm-i TrsFits, prfit Jã Cs-f» Vitl mi,»m cmpnlils grnhir Ulyjjs Rôd.itin lllmitr picrrn tidjmji td» s drj iu!;ncis ficrni clqul str V DRGR DELEGC D. GÁVE S rtr0 lntr «ir Sf-ui.iuç», m if. úr iiifm, rcslvín dtsígir Dl-d,í Fsr.- vtn d Esj-rlli. Ssn- Cirü. r.l diripr,-s Cirninsiriçi F>cl, n birr d Gvi REND DF. NTEM rrcd di <.ni..n. rflhíd» s ük-i-vtç d T«uj:i.i pls v.t.. D... í ri «,.-i»...-cj( f1 Crs.,.., in.xi,!?.!.» i»ni n»rr«t{r. fcr-i. ts, m icnsl prrl dr, sting 3 Cr tn.l(.7.1.!0...»-_i_3 >»»- ^ Ns bstirs giil? müm il fi h HBB-i-i!»^âÉH Ml KtiS 1 M_KkfMH»!-HB S MK mmwêliwêmmmmmm^^êsh ^WMttMi ^Jtr ^^ F^? iddw1 M^ Eh!. x ^B^^^-r t>j^:^ws^»liís_^^ H JtiL mw ^WÊmm%^MmWmmÊ^mm 9mWÊmmmWW m^5 i»w-^;. J-T:::.-«.«S-_i-^ JHf T»^_P;S^_Í^^t?#^l.í_w#^ í i B í_íji f jíiiwmbj. _W_b ^Ph^.tE-í. 1 WW_HB_^. li:r::»r^jr^m HlS_iiNBWiiÍT WP P^ mmfmtmp-^imr HS l_ ::.^_! Kll! PtMrW_.^^ prccdrnciu strutlr. -Ei»»c-» Mrncnl» nntn» àr \r pnr ru (-mrir. prtjprr-sr pr1 rntrr friutitncnts»c crnturá nsts m cn, n ^lt«-!drn-rmm. ind, cm vtmcnt pcltr du Usin- Ncinl -i tr- Cpcbn; irl Tr Mórs rtéri tlhs pr btr éxit. <<». 7i«.gfild blh» rcmd?çá ttl d 11- Crib Rch nhtis d Cntrl Brsil, cnfrm librçã»u tul rprtr, crnl Euric Suz m» TRNSFERENC DK SERVDR Pr t ntm «Miln, ridldi c. p.r-r.-.it:-., ÍJrrrn rmvi», Dprtmnt Mtril, pr G. R.. 3, m Bl Hrlrrni, Dprtmnt Rviári,» func.lürlcs Vltnlln Ribir Su/ lmrll» Snt», rspctivmnt Livrri Frncisc lvs Fundd m 18.n UVRERS E EDTRES Ru uvir, 166 Ri Fundçã Bl Lps livir CÂNCER D MULHER Mm prlh gcnifl PREVENÇÃ Ê DGNSTC PRECCE, CLPSCP -- CLPCTLC HSTPTLÇ cxmes GRTUTS PR CLSSE P-RE Sgunds, qurts sxts, ds 8h30m ás 11 hrs BRà E LUCEN, 9_ - / PRTCULRES Hr mrcd pl tl >-_? MCURUUS U«tCÍluÍll«Filh itihn: ND. \Jf cr» Prt,1. Bnr Eu- ti» ES Pul 8.., máv-d-itrí.l; CMP: Umll» L.r,t0 ;.flu» &» Fb»- gm, 118. TnRKlU FJt,, TfclP. Cr» Prt. C)_. Út Cmércl» tuultrl» ttun ístt»! CMP. mnr4r«ttirir Ltd. Ru rm Cnm, i- r ns S..hncrff _ Ci. Ltd. C; mi Lim Rprs. Ltd. S v,v Mris C. s:i ürvc Vlctr Cm. Rprs. Ltd. P _ & U..Ltd. D inrt. Nvs <5t Ci. Ltd. Pi rf. Myrt S.. n Crn>., Luz FZrc R.,Tn. Ltri. mnl cclly S. nip. Bxp r. nip. Exp. Cntr DExpi.nft. Frniu-0 Brs. Ltdu. iln! Cm. nd. S.. ir VllsP xr 8(i(r. Kxp.. (nd. Sul méric Lid. à. Kfiç. Cíhkh0 Prtlr Cntrj d Tldr» iplst Bcih-u ímu-ns» rm P_«>i tnu E::incl c_l. cru». Ri»b61«_ d» Pí.mrrll Mt_r«tl. -- l_t^p^n»?»-distc» Mtr d lsi, PrnumW» lt>t.m.«r»tt» ivç cit. p.r_ c:;:.t; MP r.m CR» PRCKlKNCU « ,00 20,000, t.wm Cl. sb í.400.c , ,00 Tch_c»iv. irijtln Nrug Prtui-- Hlnd Wl>m ídtm njlátrr W«!lt» / Friinç lt-i dm US KV.i1» E.T-.R..nS vn rqu l.i lin.lur.is d» l.» Es.u..nuiK-iik.. s stguiuw.! i.iiugitá. Ht]_, SÁBD. U 6: QUrii -KR. D 101. i-ufídt-nif il G- v» c cs.-ls, ch- liu riiiit f»«lrin r Mnnt- rftiiiíi; «l. fns ni«du<-isiiui B.lr.l «r Huncs iit; l_r..5u.i> iitn-ui Cs.uüniúi dc «>u-i-.us.- l.iv»-pl; Ssliidí1 n$,-f t,nbiíf; déntvs i!«. F.t«tii H Riu. t_ ç Brill- Jc Pi;u.gu_i BMin _t l»i,f.l.-, Uçá uiitl»>>«mil «J cntinnt..nvi? r.cm Tpjçp Pri lfr u Btisit Tcrm r Buu.TG.l.VflS :is. Evis-jum Ml»< fi hrs.1» «intri»i DMNG,.MKH. D 7: n s _.«WU-M imci-ik.-. vlti? «ti C»is frrtli! in fs l«.. «l lil SH ii-tin.iip-» iiet-iind-r-einv nl s N PÕBT.0 SERH PN,-- cflvnrt (jlii Ücn tn.sx -.- Qcjdil tnmvni dç cr;if, n d 1. «! Pmguy Str n i» J-, qu r. - cb^ m-st.-i..,,.!tl cr Min,,. n. d.rs, um mb_ri;uc «l lrutijts prc. Dvr» chgr hl. di» 6, Frn. wi-ór i-tn «.3-f-i i.«.,«r,.is.? tvirr p,irs nii<j ps íwtnhn Flummn-»l -i.i-hí. diti 1,»i5 f,n.i. sprri Kth Pr.tirr. pm f1k1 >_ nfii-.s ptt!» Mnltill» t^i^&jr. V\r\~ w-firn^p _ H.i l.m?. Sn t\%i 9 n ^^nut»^»» cm nnl-iu» p.ir (, M.»i«ihc Flun»:»«tr»f» tlmr- fm.st l rh;;,»h prx,i<li <ir tri ttn nf. pr.rí--«njir Mòíih Fítim^in.. 5.MS i íi»!..!» rlt r>r«--ir.«ü crt!, gntnl. NVS-TNQUES Ni.rrh. K!n» il 1.fl». i; Mnt. Urh-» d- ntnrfiij; rscntlu» Sn-.cr.l hlc _ t»r«lc -t.üir psr Str H B.inni r-; tltl Snt p n.vl lusitn Srns P.i.t í-int? 4 i\i»-i Drlns Bsrrjnc tju róii» prv- lr-it H. Lisb i«t». Prt ji.i. -f-rc r 400 pmut-tlr. % f»»r( f«n ltr. «, ri:id -i r ftnn.l.vw fir h t» TT-ftr.rFtR. P.t!»: nnl.s.i Nv Ôrlt-ns; tff. pulist N.W1 is FRGRÍFC. jc-. Mi.. lí,m,i«i:; í...; l.ié»tiii» dt Piníuâ; lui r «>niii,t N-lvl di 1. cm l.tu tucbíf. ii»t» «ttuintt»pttli-ird». Hj», «i Mlt-l t>, p.... n di b: Curibii p i Sn tv «n; dl li u iíltrríi pr Gr;. CHF.G..!:i\E CNTS GRNDE Prc4nu- «Jc G-rv.i sc.i.i«. di»- gri h. tr--i-»-!ntk ^ lu». iln, C-vt Girnd» i-i r»tr rir j?^0 pí^nfrirp psr «1» chps, ir- l-iisiit Cll <i» Rms, pr««-lfii» r ^.í..t>.; l»í V- strln Ft-h. m j C.b.f>, uí- M^vfrnm nu QHm.Íji._«li. Hrlsink; D«. Si-iw» 8 ivir.-, cii trii ifrfmt «CníTtjt hitérut.ctwfl dc i.l-.ntlpg.-i r»!i»«_ rm l.i.idr; «Kib-.frrrirí-T. d_ Efilu é\ Ri-íçSt. 1 Kvtrit» «ln lili, fut.i.l Frnrs. r M.r D_i«d. icu.vtf m c.-.-»- pnlr:» d» su rs-.s ds lu-f «n scrtri, s sr. Mll.-. bn «f.v. íl.p^-tf»?s»»spí»i»m - _«j» «HÍlí-rf. n fjjnt «.irn rrfr hj ~ui pr sul cntinnt.

10 yyyy^yy-y, i-i- -:;rv; v [ ii? VCN 10 Jft ÍWXltt, ^ÜWllÍifl1 l PN, El MTCHN E CTGU, Sà BS CHVES PR S BETTN6S DEST TBDE VD MLTR Ministéri d Gucrn HMENGEND UM JRNLST N DRETR DE SÚDE DESPCHS MNSTERS REPRE- SENTÇà PULST NS FESTVDDES D D 7 PENSÕES VTLÍCS 0 ficil gbint ministril. tn i frnt rspctiv hf, ghr.il Jir Dnts Ribir, Jrnlists crncis n Ministéri d Gucrn, runirm-s ntm, à tr, h Sl mprns, n prstrm»igmfictiv hmngm jrnlist tvi Cstr, crnr Srviç mprns Ministéri, rpr- Sntint váris jrnis st Cpitl. Mtivu ss mnstrçã prç b trnscurs su nivrsári tllci. Km nm s cmpnhir trblir, flu cn d Sis, ris- sr. Rms, prcn um rápid prlcfi jrnlist scr d nür. Usrtm ind d plvr gnrl Jir Dnts Ribir, cm su nm «n d ministr d Gurr,,ç crnl Pm. pu Mnt, qu intrprtu tntimnt d ficilid gbint. Em lguid hmng rcbu tim lmbrnç sus cmpnhirs, tnjp ti brç ts, pis grcr. Pr ultim frcu prsnts um cck-til. N DRETR DE SÚDE gnrl mdic Jsé Viir Pixt, rlirtr técnic Sú Exrcit cb sr cnvid pl gvrn d Rpublics d Siri Libn pr um vigm quls piss, fim l visitr s rgnizçõs hspitlrs nitiri militrs s rspctivs xrfits. cmpnhrã qul lt chf mllltr crnl mdic rtur lcântr, dirtr H.C.E., mjr mdic liv My», 1.» tnnt R-2 lfr Grgrim prfssr Muss Ktiin, sts is ultim Si Pul, qu funcinrã cm intrprts idim Árb. Cm ssssr spcilmnt ndic pl» rsptivs gvrns, fi cnvid «r. lfr Frhnt, put stdul Si Pul, tulmnt rprsntn Brsil n NU, n Cnfrênci s Prslnntrn» Qurr. N cid Dmsc, gnrl Viir Pixt prcrá à instlçã s Curss Univrsitáris, tn si ind cnvid pr, pssgm, visitr» Fbrics Gbints Psquiss, ds ndustris ltricid mdic d» lmnh cintl, ns cids Erlnn Brlim. s nts ficii» dquls gvrns trã ntrgu. ministr d Gurr n nrxim smn, fim «r cncdid vid utrizçã. Est ft rvst-s «ncil imrnrtnci. vist qn» 4 primir vz, s npndênci ds Rpublics d» Siri» l.ibnn, qu tun Missã Militr, crátr xclusivmnt culturl s visit, sn tmbém primir vr qu um rprsntçã militr cntinnt sul-mricn vi rint Pr utr!, sclh gnrl Vilr Pixt «S i tr si rnl fliz, ssim cm»rus cmtinhirs, pis sbrã lvr bm.lt nm d nss Pátri. CENTENÁR nu MR QUTER DE JESUS ministr rcbu ntm, m urliên. H. prf, Prir Ri» Júnir, Cfgl Pdr, qu stá frnt d» cnmmnçõs cntnári d hrin brsilir Mri Qvitcri Jsus. Ev. pn «titulr d Gurr bjtiv d su prsnç, u r inugurçã n Ministéri d Gurr rtrt d. ulft prn brsilir, btv prmissã chf Exrcit u «firmu qu m tds s csrns Brsil, sríl nugur, csiã cntnári, rui lurr stqu, rtrt Mu!! iltri.i Jsus., i ZELND PF. RM NME D DMNSTRÇà MLTR j Tn m vist» «cssid íf. Vm rismnt rspits s dlrits dquls qu trnscinm cm p Ministéri d Gurr pr»lvgurd brifii nm» d idminitrçb ministr Cir Crs, m vis ntm, clr qu v sr bcid. fcm tds ns rgnizçõs sguint fnrm prcdimnt: ) s cnts rs. frnts g frncimnts u utr» quisqur spss, -urntds smpr cm mpnh rgulmntr, d. rm «ntrd ms unids, vrã t- rnr numr spcil sr rgistrd»»r prtcl pr ist fim xprss»rnnt stin: b)\. ss rgistr sri frncid intrss fich crr». pnnt; c) pgmnt rr-s-i cm (strit bsrvn d rm crnlgic» vn sr fit, pl mprns lcl utrs ml» divulgçã, (chmd intrsss cm nt-inci minim 7Í hr cit [smpr numr d rm prt. ikl ntrd nu s rfr li. it : d) n xm s blncts (r vrific pl órgã cmptnt (xt rtttrmrlmnt «t vis. PRMÇà E TRN^r-RF.NC p- R RESERV prsint d Rpublic ssinu fcrt prmvn pst gnrl brigd técnic», m tr>nsfrn-! pr rsrv, n pst <!nl rliví«5 crnl técnic Luli ntntn nnr«mrt N0MF4.Ç0 TH! NSTRUTRES ministr ssinu ntm nrtrín» f nm--»utir«(j instrutr. P B. i Sã Pul» 1.» tn. N- rn Vil» rrud Filtr: C. P.. R. Rr-tf. s!.«tnnts l. t-i-t Rvilsst ítiw Gndlm i Lui» Stlv Ll; C.P..R. Ri j Jnir «J.s tnnts Ftivln Pr»r Prunf, Rdrig távi Mn X.»r zv, Expdit T)i.Pint JfvVr, Hrmn! rvnb1» d» Tst mirr vm Fri-tr. Plíni»rnll. mvfrl d» Silv -iid. Rul Br»M Jrg livir, Msri Mrs Jã p»r«s Rdrigus ilrm: rrcrn,firu >s funçõs nsrnnr íhf <snc.p..r, ri Blém, cpitã Rui Vid! ru-. rftcttj X WSPSTCX ministr pss i d-.fin.kln fln Prítri Ssn!. tnnt» Migul P ««! C,ml\tr,~. trnsfrf;ncti\ DE RM ministr trnsfriu d rm. rl Cvlri nsr Tnfntr s 3.»»r-nt«Mri Pchc Jsé rchn. fcl. DESPCHS T)0 MNSTR. ministr firlu «rnur^nt» 0 Áur Su»i Bsts ChM. Mrnrv Cnt Srw Gns Drí d» Pin, Wilsn Jrlnt L!p», M-irml Brb»» N«!mnt. t» 01vlr Brg. Cllm S-irS, TriMHrí» Cm. ndustri. un S... ntôni Mr»tn Fnts, Mpn Prir Sn l. gndr Mts <.T«s< ni P». tá: nfriu ns ys» Stii-Sm Mm» Jsé C»cili Ts».j. N»r Sn. tm Chv», Tns Mrinh rut ni Hnqirim Dnts Luiz V:i Csrs Vrir. Trcm Snnt d SMvs. p»^ Prtl rnç, M«r lvs r%rtf^i Vri. Btist uvir F1n, Jn frrir d Silvs J«é Jir,im d» Fintrw Viirs, Mn d Siv hr. STrnl 0iriqu» Mrs, ntn Cirin vr>ndr Câmr Brnr fnr Ml. UNFRME P T Scrtri Gr.il d G-rr» mrcp 8.» unifrm cr s d?» 7 < REPRESENTr T>stTtTST\ m R 7 DE SETEMBR CLNC DE SENHRS E CRNÇS Süllf r. Vscncllps Cid RU MÉXC, NDR TELEFNE tnn cnvlt gnrl Su. i Dnts, Frç Public d Sã Pu. fr-s-á rprsntr pl Cntr d» Frmç.l ficii dqul mili.i. Ds ntm, já s ncntrm n Ri, duznts vint sis lun» nv» ficil», qu virm cmpnh t. s tnnt crnl j» Ribmr Mirnd, dirtr nstruçã dqu Frç Public. t rprsntnts d Frç Public Sã Pul stã hspds n Qurtl Rgimnt dt Cvlri d Plici Militr, n trã visit bj pl cmndnt d 1. R.M. FLECMENT DE FCL Flcu 3 crrnt, m iu rilncl, tn si inhum n Cmltri d Sã Frncisc Xvir, 1, tnnt frm. Lnin Jrg. xtint r figur, d» grn stim n circul militr prtnci t Fbric ndrl, qu h prstu hmngns. CMSSà DB HBLTÇà DB PENSÕES VTLÍCS Cmissã Hbilitçã Pn. «8»» Vitlíci» m Snã xtrrdinári hl», Wn m vist Dcrt n.» mi ultim, cidiu frir prcsss blx-indlr» mndn ncluir t nm d ntrttd m flh dt PGDR CENTRL DE 1NT. VS B PENSNSTS M»rl» n. tnltt Mts Vscncl» Flr Vtscnclt d» Si B«n»vi -- Hln Mts Vscncl Eurydlc d V»scncl Vr (fihs)i lzir Clh d Sntig lgrln Glri d» S»tlg (filh») Bllttrd Sr» d» Crvlh ttrr Mir (filh») ntnl» d Silv Prt (filh) Julit ssis Mn» (filh) Evngtin Fnsc Fri (Un) Céclli» FUnny Prt (filh) f»- l Uvir» d» Silv Prir (filh) Hnzn Clh Dinlz Julit C. lh Sck Si Plmyr» Clh (filhs) Luir Frrlr» Lgv (filh,) _ Mri Pts«s Prir Didi Psss mld (filhs) Clln lmid Brz (fdh) Jn d Cstr rui Cc«t«n Cstr Rdruí lld d» Cstr -Brbs (filhs) lm M. nz Brit Jlill» Mtnzs (filhs) Vimtin Rls lmid Estfnl R»i» Dli Rli N«lr s Snt» Ri» Ltiri Ris Ch (filhi) Clicln mli» d- liv»ir Crui Lss» Mri R»- m» livir Cruz Lms (fllhs) Trn Lnguinh» Nuns Estvin Nnn» f!v»lc»nt (filh») Ethr l«c«str Sur GulmríP, _ Ddi d Suz Crvlh (filhs) M»r»i» Nry Mtts,Fn. t (filh) Lydl ngélic Mr» Rg Jpprt (flh) Dn. lind lvs rúj (Mh) Dlind» Rs it lncr (fllh) Lydi Mri d Cst Vltsl d«livir (filh) sjn Crvlh Svi Lbt (filh) i- Clmntin Pimntl Wnt (filh) Hrtni Mll Trnlr C-lll» Mll Mrn Cut (filhs) Nr» ntnit Nrnh (filh) Miri Chris. tin mr d Sivir Mirs (filh) cm» pnsã mnsl Cri 720,00 pr cd um. Ministéri d Mrinh N FRNÇ UM TREM DESCRRLU CM S CUR- S-MRNH D DUQUE DE CXS PRM- CES DE FCS KELÇ DS PRMVDS _ NTS cmindint nvi uxilir Dnqu Cxis, qu ncntr prsutmnt n Frnç, cm turm Gurds Mrinh ü bril 1952, cniumcu tr hvi um tiscrrilmntu ultim vgã il cmbi m qu vijvm» gurd» mrinh, ntr Lyn Nntct, nd tn crri n crg m qu sts s ncntrvm. visit prgrmd prssguiu «tisftrimut. PRMÇÕES DB FCS prsint d Rpublic ssinu. cr»t», prmvn) Nu Crp d rmü u pst cpitã mr gurr, pur mrcimnt, cpitã d mr gurr dibcrt Brr» Nuns» cpitãs frgt Lui Uctvi Brsil ugust Lps d Cruz, Sylvl llcct, Frnn Crls Mtt»» Jci» Luii Bdrti ntiguid, cpitã dc frgt Victur Fridtjf Jhnnt>uu. pst cçlti frgt, pur mrcimnt n qut dc ntigüid, cpitã d» frgt grduii) livr d Silv Srdinh; mrcimnt,» cpitãs crvt bi Cmpbll Brrs, prlgí Brn. dã Crvlh, Sylvi Mri Guimrãt Brrt Eri.- Bccllr d Cst Frnns, Hrl d Sldnh d Gm, Jym» d» zv Pmi», svl Nwtn Pchc, Jsé Crvlh Jrdi, Luiz Piii Burnir, lbrt s Snts Frnc, Jusé l.uii Pi-s Lm, Nwtn Trnghi, Luiz Flipp Cvicnti, Mnl Jã ruuj Ntt, lxndrin Pul Frits Srp, Uctvi Js» Stmpi Frnns, Wllir Cruz Vscncls, Mriu Grl, Frrir Brg, ttil Frnc ch t lv Mn» Cutinh Mrqus;, ntigüid, s cpitãs crvt Ptul Frric Mnnç mrl, scr Suz lmid, Crls d Sil. v Fnls, Hcrbrt Pint Mr, Héli d Rch Lps Smpi, Jquim Mu. rity Ntt, Ji Edur S:c, Pul brnts d Silv Pint, Pu Tvrs Dis Pss, ntôni Cunh n. drd», Álvr Gnçlvs Gms Filh, Jusé livir Prir Filh Tlt Ângl Tlls Brdv. N Crp Fuzilirs Nvis pitã d mr rrurr, mrci, mnt, cpitã mr gurr grdini Jsé Bnlcl lvs; cpitã frgt, mrcimnt, cpitã crvt Lnids TllsRibir, ntigüid, cpitã crvt D clci Brnr Suz. N Crp Sudç d rmd cpitã mr gurr mdic, m»rimnt; cpitã mr gurr grdu dr. blr Figuir Mirls; cpitã frgt m dic, mrcimnt, s cpitãs dc tvt dr. Jsé Nbr Mns dr. Rsnt Cmp Mrtins,»ntlgut. d, cpitã crvt dr. Frnn-»^ BET«r PR HJE «SMMMM BETTNG SMPLES 1-1 -» «BETTNG DUPL 1-11 X 13 X?-1 «BETTNG DUPL CMBND (11 l ( (9 (3 1 ( ( 8 (1 ( mdrugd ntm n Gáv ENTHB 01 NMM QU» EST- VEBM «PBNTND» PB SEUS CMPBMBSS DE M- NH, FBM NTDS S SEGUNTES: Ministéri d rnáutic PRVD REGULMENT D ESCL CMND E ESTD MR DE prsint d Rpublic ssinu um crt prvn Rgulmnt d Escl Cmn Est Mir d rnáutic, instjtut nsin upfir, dirtmnt subrdin Estiiu ;,iüv, suni - prprr fi. ciis d Frç ér Brsilir pr xrci d funçõs d» Est Mir, Cmn Unids Grns Unid í Dirçã Srviçs. D cr cm rgulmnt funcinrã n ECEMR Curs Est Mir (CEM), Curt Dirçã Srviç» (CDS) Curs Suprir Cmn (CSC). Cmpt à EEMR mini», trtr» ficii», ntr d utrin Est Mir d- rnáutic, t cnh. cimnt» bilc rltivs cndut g. rl d gurr, cmn mprg d Frç ér, técnic Est Micr, srgniuçí d Frç» rmds, prbl. ms ncinl isuútt cultur gérl. chf Ett Mtlr fixr, nul, mnt, n més utubr, cnfrm» ncssids d FB pssibilids d ECERMR, numr vgs pr cd curs, ficn mtricul n. pndênci prcr um Cmissã Sindicânci, d» crátr cnfincil, qu prnunclr-s- sbr s qulid mris, prsnlid 6 prcdimn. t» cndidt». nsin n ECEMR srá rint, bjtivmnt, n snti d» snvlvr n» ficil», lun» cpcid plicr à. sluçã» prblm» militr» um mét ã rcicíni, prmltln-lhts, msm tmp, mplir cnhcimnts prfissinis. Visrá, lind, crir-lhs hbit, stu cnstnt pr mntrm pr d vluçã d Frç ér prbltn intrss d rnáutic. REUNà DE CMTÊ tnn um pdi ministr d rnáutic prsint d Rpublic íutrizu cncssã qud cust crrspnnt is mss d vncimnts diáris, n mtânci d US t., cd nm, ng. Ell Pnts Tixir utrs, sclhis pr pr- (ctprm d Runiã d Divisã Esttístic Cmitê Trnst l. r, rlizr-s m Mntrl,. n di 16 crrnt. CNCELMENT DE MTRCUL Tivrm cnclidtl sus mtricul» n Rgistr rnáutic Brislllr s s. guint» prlhs: rnv tip Cp-4 Pullstinb. mrcs PP.NP..C. Rzn; rnv tip Bchrft -35 (Bnnç), mrcs PP-PF, d mpril Trnst ér; rnv tip H.L. B-B. mrcs PP.HK..C. Plts: rnv tip Plpr Cub Trnr T3P-65. mrcs PP-TPU,.C. Cstduv rnv «nr Tylrcrf BC-f-D, mrcs PP-DQD, r. Wilsn Brit. MTRÍCULS CNCEDDS N Dirtri rnáutic Civil f. rm mtriculd» n Rgistr rnntic Brsll:r s rnvs sb n. s Durs DC-3 (C47 l d Rl, Trnst érs, PP-YQJ: st r. nv é cnsird mist; rdrm rgistr; Sã P»1 sb n.«3301; n ctgri Prlvd-rcrln» rnnr Bch.rift C-35 (Bnnç), s srs. Jrg Dvld Schibcr Júnir lvr Frits m rim. PT-L; rdrm rgistr: Bl Hriznt. DESGNÇÕES DE MNTRES ministr signu pr s funçõs mnitr d Escl. rnáutic s srgnts- Wlmr Dnt Cst Sérgi lli Slvr!, rspctivmnt, pr Dirçã Vitur» rmmnt viçã, Tir Bmbri. DRETR DB ENSN - dirtr, Emin nfriu rqurimnt m qu rthur Hrculn Rch Murã slicitr tclnnci id, fim prstr xm 3. n d Escl Prprtóri.Ct r. Ridy nscimnt Silv; cpits frgt cirurgiã ntist, mrcimnt, cpitã frsgli grdu Rnt scr d Silv zv. N Crp ntnnt» d Mrinh cpitã frgt, mrci, mnt, cpitã frgt grdu Crls Frric Nrnh Ntt. N Crp Engnhirs Técnics Nvis cpitã d frgt, mrcimnt, cpitã frgt grdu mury Cst zv sóri cpltá» crvt Crls rthur d Sllr Mur, Grg Cl livir Crls Nitividi, st ultim qut ntigüid; c, pur ntigüid, s cpitãs d crvt Jsé nglin Grnicr Simõs yrs Cunh ndr. GRDUÇÕES Frm grdus! N Crç d rmsd n pst cpitã mr gurr cpitã frgt Lvy ru. u Piv Mir n d upit d frgt cpitã crvt Rbrt Mrqus d Cst. N Crp Fuzilir Nvis, n pst cpitã mr gurr cpitã fvgt» Dcl Snts Butrnánt, N Crç d Sú d Mrinh, n pst cpitã mr gurr mdic cpitã frgt dr. llldl Crr» livir Lyr; n cplt» frgt mdic cpitã crvt dr Custdi Figuir Mrtins; n cpitã d» frgt cirurgiã ntist cpitã crvt Zth Crs Cldt,». N Crp ntnnts Nvis, n pst cpitã frgt cpitã crvt Mri Trig Mc. N Crp Engnhirs «Técnics Nvis, 110 pst cpitã frgt» cpitã crvt Rnt Ll Lb Silv. PRSSEGUE CRUZER D L- MRNTE SLDNH nvi scl lmirnt Sldnh niciu um nv tp su vigm circtimnvgçâ, prtin Bmb.iim pr G6, pssssã tugus sul d Ási. N PSSb D NV DRETR D CEXM ministr d Mrinh fz-s rprsntr pl subchf su Gbint, rpitã frgt rthur rln Gusmã, n pss dr. Criln Gôcs, dirtr d CEXM. VST DU UttlRNTE M. E. MLES Estv ntm ngbint d titulr d Mrinh, m visit d cnzi, «mlrnt Miltn Edwrd Mils, m mpnh: V lmtrn R.F. Whithd, chf d Misã Nvl mricn. LMÇ N RTRY CLUBE., ministr Rnt lmid» Guill. bl. «cmpnhu pl chf ri su Gbint, cpitã frgt Ângl Nlsc lmid, pl cpitã crvt ntôni Rubm Pinh. ftdl Gbint, cmnrcu lmç frci ls Clsss rmds pl Rtry Club Brsil tn tunld dlfursr, grcn fthmnrm r nm «us clgs»rms. - MVMENTÇà DE NVS snbmrinn Tupi, cr pvilhfã Cmn d Fltllh Submrins, fstv m xrcícis lrg Ri lnir. s rvts Cnrc Cnnél fizrm xrcícis ti lrg Blém. UDÊNCS mni»tr d Mrinh rcbu, m «udincl, lmirnt» Stllin )»lh, ntôni Pdr Crqulr «^iiiz, sr. Cri» ugust Brit Silv Filh, cpitl mr gurr Ru. bns Vtsnns Nclv srs. Mri Rm» Frnc. S. Ex. cncu, tmbém, udiênci public. <v% n^vvxrirwvvv>ii»»«»» CUMULDS PR HJE VENCEDR 1,0 PREÔ....» ««2.» PBE.. m mm 30 PREÔ» «4» PBE tm m DUPLS l. PREÔ..... ««m 2. PBE >«m m 3.0 PBE sm sm 4.0 PBE m tm PLCtS 1 PBE iv«s 2.0 PBE......»xi s 3.0 PBE..? pm ««4.0 PBE;.«m V mu 5.0 PREÔ «tn.x 6.0 PBE <->«« m mm 7.0 PREÔ» m M m»«8.0 FBE.«.. mhm FRFir CNHECDS n. N. 1 N. 1 N tm 14». H.. 12 N. 2 N. 1 N. 4 N. 4 N. 10 N. 1 N. 1 N. 4 ^Mst^»^1^^ tyvws««f\sm»v t U últims hrs d tr d ntm, rm ntr, n S- crctrl d Cmlul d Crrids, s sguints frflu: BJE. l. PREÔ Quri l. PBE Mrcgult MNH 2.0 PREÔ Frmbi 8.0 PBE Mnltu. Bhrsnll VVVVVVVVVVVV^^^^»»^»^»»^»^>»tr,< 1 PBE: 7.RH tniô» 600 «m GSZT B? 3. Mrchnt 700 «m TMN XJ. Cunh r. QUB l» Blgnl 800 m REQÜESTRD. BlbU _ 700 sr Z.» PBE: RCME P. rlgy 800 <m MUDB. Lps 700 m. WPRBBSV J. Mrh-ní M cm,... >. PBE: NEM. Ullôs, 700 tn CURBH P. Mgytn 600 wn BEY RL 3. Mxchn» 700 m CRBBT B. Cru» E EU» 1DEBRN L. Blgnl 700 9Dj,i 4. PREÔ: EGL - L. Rgnl «00 (suv) m USSTR L. Mszrs 600 m ÇUDE. U11Ô 600 m ««ESKE -- J. Mrtin» 000 m «l. PBE: LlHTNW M. Cutlnh 360 m LVTFBDR D.. Mrir 600 GRL - L. Blgnl. 609 m BRUBNT h. Murs 360 m JCUND. PQTtUh 800 m.....« / /5 3«V» 43l/i /5 364/j / /5 50f5 «J,? 6.V i J 373/l (n grm) m.. 22 «. FRE: PNTHER E. CstUl \ m 87</3 flln L. Rgnl m - -k TV CRTU1NH. U- p m 7««DUTT F. rrgycn m LRD NTBES J. Mrchnt l. m.. T2VBRE. Ullô m UECK C. Mrn 360 m FRE: RNT li. Mszrs m..,. ZÉ ÜCH J. Bíílr 600 (n grm) m THEÔFL L. Rgnl m.. PECD. CU 360 m FRLED fc. Câmr 700 m STTN 8. Mch 600 m 37! BRUNrr D. Mrir 00 (ns, grm) m XBK J. Prtllh - (dus psrtld) 360 m m , l. PBE: JUB BHXS 0< Mrn, 360 m 21 XFRD U. Cunh 360 m 22 LVKRS MN F. rlgyn 360 m GRÜFER J.Prtllh 600 m :«ESPUMS S. Câmr 360 m 21; 5 CRD. Mc 600 m 36 N L. Rgnl UNCUL. Pinhir - m «36 RKVEUR R. Mrtins 600 (»uv) m 40 PREG E. Cstlll 700 «r 42ll PRF J. Mrchnt 700 sm...« i -r- Prgrm mis infrmçõs pr runiã hj n Hipódrm d Gáv niml Tqui rs últim tu Dt» Dlst H Tmp Rl) DU. Frrnstic l. PREÔ, 1-1 Mdrlgl. L. Blgnl 22 mbú, B. Mrtins.. 33 Mrshll, D. Mrir 44 lgnrv, U. Cunh.. crpl, F. rlgyn às 14 hrt -.RCxíU - Crí Í.M /9.P. J[ ) 1.0/6 rn /14 Cmlã /9 P. nj] »/7 Nlx J ) (5 GL 2-1 L i 2-i P,-5 L 2-1 GL l J.4-;i n ndmw Dv vncr pns rgulsr ) lgum chnc j Bm rcíôrv 8S2 6 j 2 54 NC D REUNà DE HJE runls st tr, trá nici ás hrs, qun srá disput primir prô prgrm. NDCÇÕES 2.0 PREÔ às 14,23 hr» mtrs Crt , Dlb, F. rlgyn.. 2 Fuln, L. Dmlngus 23 Frl, S. Lurnç 4 Pnquc, C. Cllrl 3-4 Grn Chc, J. Grç 0 lup, U. Cunh D. Frdlqu, J. Prtllh 10»8)ll./i2 Jcbus 48 D : D.. D. Silv l./ll Dlb 9 Chrut, J. rúj /10 My Lrd 2.0/11 BCD 7.0/U BCD S./10. Ch 54 3./10. Chc ié\ 8.01 BD ESTRENTE Liugl,. G. SUv «/U BCU )5 L i ,5 L ,5 L l-,i 104 2,3 L Hi 98 4> L» )5 L l-l?4 98 4;5 95 2:5 S3 4 5 L i-3 E 1 >i-4 L»4-q P vncrr N& gstms Séri cncrrnt Bm n0 pii lgum chmc» N ãcrdltm Só n lm nd bm Vlt prpirdj Dillcll 3.0 PREÔ às 14,50 hrs mtrs 11 Jndul, J. Mrtins 4 55 t /10 Qullh 51 ESTRENTE / 7 Qulc /13 Bltc /l Quil» / 8 rtlt 5 33; 3./10 Qullh 55, 1.0/ 8 rlm 55 uy 5 fnsiv 2 Hllnnllz, S. Brbu 2 Muqut, E. CstUl.. 4 Dc, U. Cunh Bltc,. Mc.. 6 lvds, B. Mrtins.. 47 Qurl, z rtlt,. Ullô Vlntln, P. rlgyn Pr crrid st fr frcms s sguints J indicçõs: rnu lgrv Mdrlgl Dlb - B. C. D. Frl Jndul riil Muqut rint Exprss Mnicré Ujnâni rsls scr Cldi l in Fnfn Frssi El Mtchin nrr Cipir Ctguá Snl Pir My Princ PBE às 15,20 hrs mtrs Crt , Mnicré,. Lps / 0 Hprus thlé, L. Dmlngus / 9 Hsprus Pmp, F. rlgyn > 8. /9 Bèprus 24. Exprss, L. Blgnl / 9 Hiprus Cmbtnt, P. Tvrs ) U./ 8 Hrr.il Chlmbt:, M. Hnriqu ESTRENTE 37 Unni,. Mc U,/ 9 Hsprus Nlghtlngl,. Cllri EbTRENTE Zzà, U. Cunh 3 54) fl.0/10 Nnlc 4-10 Spucr, E. SUv 956[ S./13 rrum, j Est, B. Urbln S./i Nm GUdlnh,.. SUv... J / 7 Bhmls Flin, J. Prtllh U./16Nm 2-8 Crt , !3 GL Hi nimig crt Dlílcll 113~ GMVj-V tlm zr U S91<S Llü- lgumchr )3 GL l->i P vncr [ ] L 2-> Turm írt 3i L l-l. Bérl cndidt ) 733)5 GL i-í Bm n plcé j5 GL C-3 \ Nà gstm E- :, m ft~ GL L 2-C GL GL E GL :5 M) /j L 4-j, )5 GL i ,5 L )5 GL 1-1 Srá s prlmírcl Dillcll N5 gstms K rtrspct Nâ crdltsii Frc ind Só cm rr Mult chnc Nà n grd K írux Nd frá Bm plcé pns ligir, y> 5.0 FBE à 15,50 crs -l.cc mtrs Crt ,00 11 scr, M. Hnriqu... 2 Puruná.. Prtllh 23 Guynz, L. Mzrs.. lind,. Mc... E. Sul. P. Clh. 36 Hppy By,. Ullô. Mntnhs, R. Filh.. Elngl, j.. Prtllh.:. 48 Gldl, L. Llghtn rs t, E. Cstlll..., 11 Mr Ngr, D. Mrir, / 8 Bin U./ 8 Dr. Hmm (./ 8 Bin b / 8 Bin E8TREN1E 9.0/11 Cub ( /8 Bin / 0 Mhdl i / 8 DrHmm! 24-<i S./ 6 Dtng ESTRENTE L C L iy )5 L C ,9 L E i L C P l-li i i.cc 93 3 GL 1 V-2, P Pf.-5 E rtrpccj) DltlcU Bm n plcé Nà gst m P vncr Cm sr lgum chc pns rgulr nd bm nimig crt Nd frá. Tnl uxilir n j ^..«tríícsí d EÍills sm mnlfcítçõcs. WV»WV»WW»WW Sn-Tônic 1 «^^s^qswi»j<»<<>»j»1«ssvm^»s>vs^w»^s^^ GLPE DE SÚDE pôr WLTER LEL ENCERRD CB JÚLY EVENTH íà stá ncrr ci niml iuly Svnth, qu tnt clum cusu n ml turflit cric. Cmissã Crrids Jckcy Club Ptróplls fz xmini pl cu químic ricii, dr. Wltr Mrs, sliv d cntr-prr. pé três (3) hrs intns trblh, chcu-s à cnciusi qu nà Unh hvi rlmnt pplng. Cmissã Crrids ssim gin, st mrlizn SUv, ft mtivd m virtu msm tr ministr mdlcmnt durnt smn d crrid. Cmissã Crrids ssim gin, stá mrllsn n msm tmp mstrn públic turflst, qu st smpr lrt pr tds s irrgulrids qu vntur vnhm à prcr. Prbéns, snhrs cmissári Crrê. :. - Um ft qu cusu strnhz n ml Jrnlístic prfissl- - nl, fi prsnç sr. l Rngl n micrfn um-mlssm cric, lc pôs tr si x-unind sliv d cntr-prv, pr.pdir limlncà trinr Rubns Silv, pl J., C, Ptróplls, su suspnsã pm Jckcy Club Brsilir. r, funçà vtrinári um scid t purmnt técnic n& disciplinr. s mmbrs d C. C. Ptróplls s bm qu fzm n\ ncrsltm viss cnslhs. Cssr mtrículs, suspnr. p»nlr, nlim, pnlizr, é.ssunt d rbtt dn Cmissã Cnrrldr Exminr s nimis, clhr mtril pr xms, tnr s nimis durnt s crrids, é ssunt d rbit, vtrinári. v-ntr <<%!«/.» r- firs nj sus dcvlcs lugrs: CD MÇ- CÚ N btu GóLH. ; 6.0 FBE às hr mtrs Crt ,00 (BETTNG). 1-1 in, B. Cru 5 55 ESTRENTE i 3 HUnllz. 8. Brbs ] E8TBENTB 3 Lfgt, E. CstUl ! S. / S DCcs, Mrsl, J. Grfi 4 65 ESTRENTE En-tut-cs,. Pinhir / 9 Dc Brfund,. Lps ESTRENTE 37 Evnlng Str, P. Clh ) VJ 7 Espgnl Fris,. CunB /.7 Espgnl. 248 Espirl, 8. Câmr / 7 ) Qulc Frsl, J. Mrchnt /H Dr nduy. Q. Cst 7 35) ESTRENTE j 11 Fnfn, F. rlgyn / 9 Dc Ufnlt. R. Mrtins ) 7.0/ 9 Dcu )5 E C E C-2!93 2)3 GL V )5 GL V (5 GL 3-1, GLMi-1 { E C S C-2 Dv vncr Difícil pcnin vl lgum chnc Puc mlhru C ind Só cm surprs tlm plcé P surprnr Vlt bm K fé E cndidt Br rlôrç 7.0 PREÔ à nrs mtrs 11 El Mthln L. Blgnl /13 Mná 2 Zlrit, 8. P. Ribir / 8 Hlg 23 nrr, F. rlgyn /11 El Tr 4 Brrlf, W. ndr U./ 8 ttckr 35 Cirihy; U. Cunh / 9 El Tr0 El». 8. Mch U./11 El Tr Mrcgult.. Frnns / 6 Crinhs. 48 Cipir,. D. Mrir / 9 El Tr 9 Crtl. J. Prtllh > 10 D. utnlc, E, Cstlll 5 52) 7./10 Enntt Crt ) ,00 (BETnNG) / 6 lmslstlvl ;: , GL C-ií, 96 L \t -2 t.4 792)5 GL ,5 82 4,3 GL ( 4-C L i.2-1 GL 2 Í---4 L 4-tt L 2 i4-l L 1-1 >i L 2-2 nd tinin nimig crt Sri cndidt pns rgulr P vncr Nd frá lgum chnc S 110 plcé Nà gstms Hà fé 8.0 PREÔ à 17,20 hrs - 11 Snt Pun, B. Cruz 3 ndiscrt,. Rs. 3 Mstr, D. Silv Ctguà. L. Rgnl... lstrl,. Mc 6 sl, R. 37 El Slrúcci mtrs 8 38i è./ 9 mú 3 S2 U./ 9 mbú 1 53i 3.0/ 8 Dlng / 8 Gntil 6 56, 5.0/ 9 Chng Urbln »/9 mbú P. Tvrs ] 4.»/ 8 Gntil My Princ,. Ullô.« ] 6.0/ 8 ntll Mndl. U. Cunh./ /8 QnUl 4-10 Mng (Ex-Dr. Hmm),, 1>p/ 8 QvM R. Mrtins 1? Mcnfcú, c. Cllrrl l Pu 12 Plgll. F. lrt<?yn... 7 W, 4. / 0 Cln»ü; 13 Gumbl, M. Chlrin l7./sl ru - Crt 17-8, ,00 (BETTNG) ,5 GL C ,3 GL C-5 82 L )5 GL ) ,5 117 < 98 Hò L 1 V GL C-5 GL 2 ««.-ic i GL ) 2ti-»iC GL 2,i-tàC GL 1,i-i P C-»,4 L 1 1 i.«-l L 4-ÜC nimig crt pns rctjiilr lgum chnc nd tinin Cuid! Só cm rr Séri cndldi» nd bm Nd lrá Subiu ci turm» 60 n Plcé Twi íi-.s E lml-

11 i..!5 >!;! _ mhi 91 Bi BB Mm H n H m» dl W SJMÍ TRNSFERDS WK,_^ s pèl)» wltíré mnsm\t ffiáif s fp. MNHÃ?? fstôrl. qu stvm prgrmds pr mnkã9 frm trnsfrids sin-di ^^ Bfl^ MmW ãr m^mw QUE TRRES HMEM WLDEMR PCLN DLN JSE ÍTL JSMN VVU 1 MNEC RTTN SVLD BDU CMP: D BENFC RBTR: URÉL D0N80 T kl «tót v. SEBG CBCL LUZ HEKMJN10 CRNVL ESPLET DQ MNEL EDGRD NL N E. C. TUP, DE NTERÓ S FESTVDDES DE MNHÃ, EN HMENGEM SEU TV NVERSÁR Cm cncurs ds mis ctgdzds quips nltriuss crics, Est Club Tupi lvrá fit mnh, n cmp Fnsc tlétic Ciub, grndis fstivl spòrüv, prt prgrm lusiv ft pssgm su itv n xistênci dics ts ls xclusivmnt ò siguimnt stiv Nitrói. Rinh d Primvr dí» Bngu Está sprtn invulgr intrss, principlmnt ns subúrtlb. ntrssnt cncurs _,,«.. Clé Vilr, um lrt cndidt à Rinh fl prmvi pl trdinl Bn-?gii. Club. Qiircmt. ns rfrir à llç& d Rinh d Primvr, cujfts purçõstêm mnstr qii^ píit si: disputàdlsèliri. Á-. últim purçã stá mrcd p«r di 27 crrnt. prclmç& dn Rinh srá fit durnt um grn bl- 3. qu nss msní di srá íi ci crp scil d trdicinl Bil grmiçã lvi-rubr. d Primvr.srá nim pl ^rqustr Tbjr, Svrln iuj, vn s dms s prsntrm cm vstis bil s cvlhirs 1ig;. Fr cslft d mtnt tst stiv, dirtri grêmi á ru Lit Ribir, tn ft irnt sus dirignts, frá ntrg mims brin n prsint hnr tuplmc, um s rspnsávis dirts pls trlunfs qu msm vm icngn ns sucssivs n sr futblístic frntir. S PRVS DQ FESTVt- Frm srts s sguints jgs, pr fstivl E.. Tupi: 1.» prv r Rinh % Brnurdin. 2. prv M. Cfrs x Exprss. 8.» prv Educçã x Cl- Crs. 4.» prv Snt Cruz x Tupi 5. prv sp, Tupi zv Um. 6.» prv, hnr - PullSr tn x E. C. Trist. N TRDE DE MNH, SERà RELZDS DUS PELEJS SEN- SCNS. PEL UM RDD D CMNNTQ MD- RST. TL ENFRENTR TRRES HMEM, N CM P D PENFC, ENQUNT RENTE VSTR CÜ- NBR. ESSS PELEJS PDERà PNTR S CMPEÕES URBN DS SÉRES E -RURL, S V N«DRS FREM TRRES HMEM E RENTE. fluuhh. n ii - R NTE rv>im NÁC MBV T. 1NCNH LRC LC,. DÍT t LKJ DECNH - _.,n NQ X R DE JNER, Sáb, 6 stmbr 1952 NUM RÚSTC PRESDENTE VRGS NUMERSS PRÊMS S VENCEDRES Rlçã cmplt s prêmis srm frcis às quips \ - Cntinum brts s inscriçõs - utrs nts iilcltiv ds mt lglvu, nmlitçft d H Rústic Prslnt Vrg, tm su èxlt sssgur pls»»õs «?u vim mrtt-n xpnts máxim 30 tltism n Cpitl d Rpublic. S NSCRÇÕES Tm umnt; nslrsvlmnt«. ntrss pl disput d prmissr mpílví. Entrtnt. lguns clubs st sé sulnnuci d nscrlç dc sus tlts. HJE, PENÚLTM PURÇà Snsçã n plit lv fjl pl Snhr s Psss, pr liçã su Rinh Está prgrmd pur nj pnúltim purçã snscipi cncurs qii Snhr dus Psss F,. Clui rguniüiu pi u liçã su Rinh. Cm «is! utrs, di yr sr mis um purçã mplgnt qum sb surprss, quiviu nt-s n sm àj-b< um juvimnt s cbs litris ds cndidts, principlmc:\_ ds qu sjm, snã ijillrpssr. pl mns prxüiir-p Jymlr livir, qu ê widi- i dtmis vtd t prsnt mmnt. _; Nã rftít.dfivdi -qu<f_ii-dificij, (ppi.qur}^, -Vrdi.njt.ii-ft ;,,-cl il-ymtr; rítt- num b mrçttt dé fts, -mus -msm ilüihif crditm s utrtts qu últim purçã, st sim, pntr vncr. F.LÀM JYME E JSE KEDfi Jym Jsé K, cbs litrls rspctivmnt.jyntu fiss-tônic Clclflcnt s sss. ^^^^_(^.^_^>V^»«^«N^i^^^>^»S^í,V^^V«^-» ^»> ^ livir Lll Rchik, fln nss rtgm, prmtrm um grn impuls n cnmput vts sus pttn- WÈÉÈÈÊÊÈmmWiíW-- l^bêêêê \ fhh9pspw ímbhhí1 siw^ihb_8wls^?ss!_^_» }&tink3w....,;- Jynur - vuvir nts,. titul Rinh, u próxim purçã, t pr ntã ntrrm n puru^ cisiv cm mpls pssibilids n vitóri Êlnl... ESPRTE C. GUNBR -0 ESPNTLH! Árdu trf cbrá rint n tr mnhã - s lvi-rufrós stã cnfints Dpn üm jg, srt três clubs JHtJ. - n cnt cndidt rl u tit-ul. Rcrd-s qu m dus tmpurds. cnsguiu c Gunbr rr.micr nvncibilid Cmp Cr.iii, qun rrs-qurtlt& hvi ptsu pls is bn\- liüin-bns Snt Cruz. M.im «ic ns psts infrirs, Gu.iuubni nft ixv dr -imns trblh _is mis frts, i- xrtis rm s. vc/s qu cnsgui prcinr-.lis mrgs surprss. G> CNDDT! mginm, gr, nlvl-rur. vluntris mnls lrt qu uuun, cm cndidt rl titulí Dificilmnt ixrá scpr mur- «ptic tunid, t prtirá cnvtntn psr cmp. N últim tir,:ng, visitn Crlntins, Gunbr qubru lnvtnçlbiltdn qu su dvrsári vinh mnt-.ptít- n fms chcrlnh. rntnn s crlutlns cm bslui utrid. CKF. PERG fr tds sss rzcr.». crr mui- frt quip ü Gunbr, t Prig lir d séri Rurl. u rint qu lvv.brb- ctj ntr Gunbr PERGS RV1. cmpnt, stá gr cm Clint rprsntrá, pr jiufcüc «Brtft Gunbr snpr tl nt cm sríssim rivl, rusm frjut mis prigs dvrsári pttlp rsnh pis trft pln u, mir C!ti,ct_tcul futblístic ú n, C m xgr lgum, préli ntr quun «u quip nfi r tid tds tmps. i ls cérrlms rivis vm mnyplli-.-vn s ututiõs tdr-s.s stlstub Snt Crus P-.ilng, Já qu dcldlrí> srts s três ppô cmpnt clp Dprtmnt utônm: rlnt.\ Gunbr Rc-Ung. VD PRFSSNL, ilicil vitóri n«rprsnttiv d Untft Dstiv d? Clh Nt, n últlm ming, rcbu visit qudr Ri Nil P.C., cm d ciui jgu mistsmnt snrlr rfri mbt, fi bm mvimnt finlizu -_m trlimf dlf.i! s lcis 2 x U. «ulp vltrisn, frmu ssim: Ení; Pul 3 Chlls; Migul. rmn dir; Luiz. Zzlnh. m, Brs mur!. Sfitts pnts frm cnquists Zzlnh Migul. N prliminr, s spirnts Rlp Nil F.C., frm s vncrs pl scr 5x0. Efflüíu Silv frir. C. Np cmp.á Rlvçr F.C.; Jgrm H\ últim s?xt-ftr, s qudrs U-J Ginási Pid silv Frir.C.. tn msrr, n tinl. d cntnd, cus mpnt um tnt. cnlunt Engnh 4 Dntr frmu ssln: Lé, Nrlsij Sllyl»i: Tlrr. Hcutn «Jim; Csnltfi. vilrlnh. Muríci, svl r Wilsn tnt Silv Frir C, fi cnqtilst ntrmédi Wilsn. V SER TENDDS S 5TV. CRES BNS Hi tnipui, Siuiltcítu s Estivr bütlur dius.iiim um iiiniutil.iu j>rc3iiliii«d KpuDic, muqiinu ú l>üi;i4u ti «rt.jty _. u, ^^nigi.iiu i, tu CwiMiui.si, ds Lis uu irusihu, qu isnt (UiiDi..-tí ts»ruyu» t st.v» gu»-i Jii j_l» rüpj.tivás tri-. (.ui^vis. cntuv,.uu, nu ss i.tniu.x srnu nurt truliiuit sm scviç, pssn- privç» iuntn\uu cm su.15 tsmui». «Hiii-.-i.i_i pssd, n spcn qu tvfr cm cju d Nnçáu, niuiis.r bsu» Vin rcbu um» cpi miicti mmril, tnfiu prsint d Rpublic irtuin lbrçã um niiiiy stnndu s tivindicscòt., tiubli.idtn» ^u ücr nvids, jisir.rn.iit, Lüisltiv. ntln, «tr, s dirignts rfri Sindict frm ri-b.dcs pl titulr d pst Trblh, qul spilicitm situs:«s stivriits b.ins,. sn infrms ds prvinci» tmds pr rslvr prblm. Rà GREVE s rprscmnnu ds tlntic, Tx:, Stndrd, Shll, Uítrâ Gás, Gás Efi t Guf cmprcrm um ms rnd n Dprtmnt N.n- ciil «j rjhlhp, luntnuu.c lum é ucui u Sindict s Trblhrs m Em. prss (_m..iri dt- iinr Cmbustivi.» M nrms Ri fi Jnir, pr discutir qustã qu s rlcin cm ts ds piiculs.d. p.» il lngs discussõi-s, s mprgrs nc^rni-t rc-.-nlirr lustic pd d.ltivídn qu mnipul mrcriss inf lmsvis dquls mprsi, dcrn incisivmnt qu 1rlnirut cb dr í-:i_v» «cóltivids, «mi v»i qu ti^nsit pl Câmr Frl ur prjt nst snti.. s trblhrs, n»s runiã, f. rsm «lfndi» pl dvg sn sndict, puts Gurjl mrl qu xpôs» tprsntntt» «Us mpr. »tv.ç«.rinnt n i d clss qu r«ià prtnn flsir grv m sitii prtst pl ní pgmnt d tx. priculniddt. «11- rit qu trblhrs chm qu lhs cb,.- dupl qu á s cncu 90 fliritlnts. dirtr intrin DNT sugriu.» nnrcrs stu d qusit, vfifmdn p<í««ibiltt!t ri um ntn- limnt f-.vri.vl lrrr^nt ml- d lgislil&i», fic?-l» nr-sm» «í d»r ums tsfóst»tí 4Juints-fl,t pr- «im». qu frt, nturlmnt, nns l-róxlms dis. ímissft rg ti1-.ir dirigiu cnvit numr- 03 clubs, qu» nftu cnfirmrm tdnvl, su prticipçã. i ^iiiii S PilÈMS Brâ cnfris, tis vncrm d» Rústic Prsint Vrgs, s sguints prtmlcs 1. lugr rqulp Militr Trféu: 2. lugr Equip MUltr r Trféu;.» lugr Clubs m grl Trfíu.!.» lugr Clubs m gr. Trféu:.» lugr Club J Est mr; J. lugr Ciubt Est mr. V lugsjr Club lcis, rrèmls ndlvldusts l. lugi; - rt Mttíílh» d vrmll: 3.» lugr - 8- r» - mdlh prt; 3. lugr si.0 lugr Mdlhs brni Prêmis ndivldúsls r- 1.» lugr.r - mtjlh véppll; 3.» xgi - mdlh prt. Mliltrs. lugr mdlh vrmll; lvu.j_.» lugr ~ mfcd- hs írrjl. BM NRS REDÇà s intrsss m dlsputs,1s»npsclnl prv pr-râ lnscrçvr-br sm nsss rdsçl, diriémn- t.» prtir ds 17 hrs, u n s d Unl{. Dstiv Cln CMP: - P GUNBR RBTR: SVLD M LS! C UNBR CRSLN DRC JRGE BLL FDGRD ERNN NTÔN HENRQUE CRDS BENEDT GED TRNSFERD RDD D CMPENT PÉ VETERNS nrtíi prt míimr 7 d» stmbr, dirtr»» s Vtr»- ns Crics prvu um indicçã dirtr tcpl dqul inswtuici nhí médi crusm i tin lfr lvs Tinu. fim d» «r trnsfirld rdd ming, Cmpnt d Sudi_., m!? trscâ nsntl» Jpg» d qurt rdd qu sri disputs n smsns vinur, pss m, s Jg Mdurir x méric» - Vs x chltv- Prtugus x S» Cristvl, p»»srt. flguru»ps tiltlm» rdd» primir turn. Nt. 4 quip tituir Trrs Hmm T.Ç. n m Mis vl um pássr JG DECSV Chg, gr, clifb d zn Sul à tp rrir cmpnt, m. situçã xcpcinl: lir crtm mrs, is pnts sgun clc, qu trá mnhã tmbém um dvrsári diíicillm trns ind mis 25 minuts plj cm Mvilis. N ctgri spirnts Trrs Bmm è. vicc-lir, l fl lvulfii vnv.q rts-.prdis, um pnt s lirs;drmátic 0 Trrs Hmm lplrj çjipsl $ cmpnts mrs spirnts - s lilulárs vrã jgr mnhã n quip spirnts, nqunt s suplnts intgrrã qudr mrs DspistmnJò! Trrs Jlmm cumprid.. n cmpnt mrist cuj cmpnh nrimir vt-p s find mnhã, um brilhntnsim. N crtm mrc?. sfru insprs rv7_s lg inici prrn muit» qu nfi cnsguiri rwiprr trrn nrdm- i.-ntã-.cnrcu..«-.scníácinul rçã, qu yí c. crt há. ámnbí, Mr;ík?.BWt»dft tb^«cwflí»wtl»>..-r prgnóstics _wmg$$ sjátó àmmfi,. W)- Sm Tms Hmrh-cm um s mis séris.cncrrnts. tnt pr ó crtm tpirnts cm ps^ ó mtiss. tm cnsguir sclçã s tim rdd d primir tp TR DE QUDR^ 1 qudrs pr s dus snscinis pljs qu mrcrã ul- ndid. ém, cm sclçá crtm mrist. Fi surpr- nss rtgm tntu n- Pr últim rdd Árbiirs uxiiirs d:sigr.cs pl Dprtmnt Técnic D.. pr s jgs mnhã, n crtmmri$l rlis ulir, svl Mi uréli Dinisi, ns jgs principis - Dspr.rtm(?nt Ttcnc Dprtmnt utônnv signu prj funcinrm mnh, ns Jgns «iu intgrm ultim rdd cmpnt mrist, s sguints rbitrs uxilir: SERE URBN NV MÜ.RC X CCQUE P. CLUBE mrs: l nrntln; splrntsiprnclsc M. Prir; Buxillrs: Mnl R. d Silv ^sf^sp^ méric tiirir Frncisc M. Prir. MV _S X BF_NFC Jntlrs: mjlc Lurir; spirnts: ccl. PU bir. TU X T0RUS3 J_MFM mrs. uréli DlnlSlp; pisplrnt?: Jsé Ctlsplni Cstnlr; uxlllrs: Murl G. Dutr. Jsé Crlsplm Cspilr. SMP X DRí-MTC mrs: rlin utjr; spirnts: Erftm C. 4«Suz; uxlllrs:.jsilr Dulttl Srfim C. Suz, SKR1F. SUDUBBN ÜN X PSÇà mrs: Blmir lmlfl: nsplxnts: Hrnl Silv; uxlllrs- Kdgnrrt X. d Silvir «3 Hrl Bllv. UNDS E JtlCBD, X NJE msrs: svl. Mis; spirnts: Migul À. Russ; «nxl-: llrs: Ncisci Rç»s Migul. t Bu. NCBET X MNUFTUR mrs: drin M. Bnltiv.; j spirnts; Nun Vu; uxlllrs: El- pldl. Suz Nun V. VL1_M X PSí cstlljv mrs: rrud; J00 T. Mirnts: Lulr 1 F. P. Suz; uxlltxs: P?.ul j Frnns Í4J1Z.P- P. Çuz; QU^- NBR X RENTE mrs- svl Ml; splnvnts: Etls hn; uxlllrs: Luiz P n 611- \ v Ell hn. CRUZER X UR - JÓS PRTUS Cmpr pl mir prç. íic Rmári n 2 Junt Lrg 1 Sã Frncisc junt à ótic Rntr. t:, livir Hnflquc S.-tí Crvlh. CSMS X S JSJE mrs: Jsé Mc Gms: spif.hjt-cs: Pj-tgrs. Um; uxl- (trs: Wlmir Rdrlgitcp é Pytgrs. Lim. RELENG X DSTNT mrs: rul - Crvlh; spirnts: Jsé d Lut Fnsc; uxlllrs; Jft. CRNTNS - mrs: Ruy d«suz, spirnts: Hnrlciu 8. i Crvlh: uxlllrs: trgll d» db Chgs Jsé d Luz í^nsc 1 \> Vndi dlrrti W pjúblit f CRUZERS MENSS. _KW^ t frncid pl Dlrç& Técnic Tns Hmm, n qi»u $ vriílc qu s titulrs vrã intgrr quip spiris, nqunt s suplnts triiirík» up qudr mrs. DESPSTMENT? lgums psss qu stvm n Dprtmnt utônm chvm qu Mns Gulmri t usn tátic «splslmnt às vésprs d crtd» ficíslv- d»? mus quips- -trs. ém, chvm <íu Trr» Hmm. tn(rf.cnquistr s cmpêóiutís dè mrs pplrnts, gi iiitlndq ssim Tç Eficiênci. qu tms fzr, á, é curtfnr s cntcimnts. Um dvrténc, ém, grêmi d ln FuL usn um vlh prvrui: -Mis vl um pâscr n m... H»» r1 0 Esí Dvi mu tmp rinnt, íicu trnsfri 4n-i, p«- lj grsmd pr ming, m N-tiél. cnf & ihric!» Esprnç Brrs Cst & Ci, vn,d P»» Tlfni mir «M Br..y m idim, BiiclUi, M«uin«d.crvr Énc;,is. f.upc sb m^id. Wupli sulqur prlh çlstrtc, tu m bs«99 j 100 CRUZERS MCKSiS i. M.,_;< <»»f_fcs»_.«-«.-«^-l -&-^i-mw^ii!tms&sq0.

12 i N NTERVL DS JGS DE DMNG Ô PRESDENTE D REPUBLC FLR^ÀNÇ PENS DZE CLUBES N CERTME PULST T FMF vi lglizr tmbém qustã 56 cm nvs crtirs jf. stft sn distribuíd» s» nv» crtir» d Frçã Mtrplltn Futbl, pr tmd 1952, pr» utrlddc», Bbr dirtrs, Jrnlist», JuiE», lg» ml uxilirc». prtir hj prrã MNH ZprtUkv 1952 NUM N X R PE JNER, Sáb,J_jê^r vlr s crtirs :.. -}, f - íu X mwê$l^$mwmwm\ iiiiii 111 inii iiii mm ii ii liiíiiihiiimm-^^ llll_«rl ^^ [ W;^rl:-$rmmÊM-v:^BWpPÍ Pmm&<m wtmsm mmm ^HBft-v mmmww m-mêk-i5plssbillii m\w wmmmzmlmty/ _K_wi_M iiw%kmlrl W^ \fl M í.t_j) EJDiJu!MMMrM^iíMÍBP^l iki. itjv i^^mjmj-mt^. g Bttf_. wà^mw/tíi ift_í_b...mmmui 111 i Wmli31 m.._í umimi Bfgfi3gjigB8wl^ j m^m Mdurir 0 - =SJ&?.TM.^tóSi^«^Sfc css - Tu ém, prtir Tmi, tii», m Mtnlnl ntici á s tr, pullits.. j ,»i u i tã fj 0 Véri» ls, tnt, vrb tcr ctgri, pis, nrurlmnt. siftm 16 disputn Cmpnt Pulittn.. rspit uunt vmi lllntr qu Frjí Fullit iti dliptt lllir junt Trt-i d rfrm qu t prtn rir n crtm pullit, qu, qu s dis, pwr Mr disput, pní, «lu ttãis bs». pr s jgs hj css 53 ti qustã cu cn, \á prvn i «ituçõ. númr 12 club» n cr. tm bnirnt cmçri prvlcr m 53, vn dcuir pr divis nfrir» qu nõ. btivrm clcçã ntr t u m 2JSZittmmZ\+mm7-i- mnhã Cbrá britânic Tur Thms dirçã primir clássic Cmpnt Já stã scl» s árbitrs qu vã funcinr ns Jgs hj mnhã,»frnts Cmpnt Cric Futbl 1952, ctgris prflsslnls, spirnts Juvnis. s Juizs pr s jgs prflssln.ls frm srts s mis scls pl Dprtmnt Árbitrs, mdint cmum cr. > S s sguints s Juizs uxilírs, pr s Jgs srm disputs hj: Btfg x Cnt Ri prfissinis: Juiz Mri Vin uxillrs Eunpi Guvi Quirz Mri Ribir: spirnts: Juiz uric qu livir uxillrs mr Gms Jsé Snts; mric x Bnsucss Juiz Sidny Jns uxillrs Jsé Mntir Sbstiã lncstr spirnts - Juiz Vldir L. Frrir uxillrs V. Fnts. Blttncpurt; Jg juvnis Bngu x Vttc, n stádi Prltári Juiz lin Ribir Jsus uxillrs Jrg Lms Nlsn Tixir; pr s Jgs mnh: Jg Bngu x Vsc Juiz Tur Trms uxtllrs Rubns lmid Lin Tixir spirnts Juiz Jsé Gms 8brlnh uxillrs VU mr Cst ntôni Ving; Jg Mdurir x Fluminns - jul Grg Dkln uxiliri Egltil Nguir Estvã Cst spirnts Juiz Srfim Mrn uxillrs Frncisc Fr- BTFG x CNT D R E - H flft -H Jh 11 x BNSUCESS, HJE mm N brtur d qurt rdd - Fvrits s lvi-] ngrs rubrs - s quips prvávis br-s, hj, qurt rdd Cmpnt Cric su mpl supririd técnic j mstr-s á vnt, m fc Futbl Prfissinl, cm rlizçâ is jgs, s quis, r surprnr, cm qus íz Tdvi, grêmi nitríns p- pls crctrístics ds quips rcntmnt.frnt Vsc d qu nls lntrvirâ, figurms s mis ntrssnts. Em vitóri vrá cbr glri- Gm. Nrmlmnt, tdvi, Gnrl Svrin, Btfg s, qu, ssim, ná vrá sfrr qulqur prclç nst rcbrá visit Cnt Ri, nqunt m mps Sls, qurt rdd... méric drá cmbt Bnsucss., cndidts prssguirm su Qunt s rubrs, s séris mrch invict, mntid té mmnt, glhrdmnt. ss qu, Bnsucss, cnqun- FVRTS BTFG E MÉRC Sm dúvid, Btfg méric prcm cm ívrlts sus rspctivs cntnds. s1 lvi-ngrs, nfrntn Cnt Ri, prntmnt, t s mstr um dvrsári ssz prigs, smnt m cs lmprvist á cusr qulqur surprs. Em prtid nrml pl vlr cltiv ds dus qui- plyr Suspns 4 jgs lri lv, f Tribunl Justiç Dstiv tv ntm su runiã intrrmpid durnt hr jntr s Juizs. Ms, vltn s runir, prssguiu m su sssã té mdrugd. h- J, cidin cnsirr prvds s cusçcis fits cntr Jgr lv, lri, plicn-lh ssim pn suspnsã, qutr jgs mi mult cm cruzirs. grêmi lpldinns pdiu n lvrtur córdã, pis prtn intr rcurs. Cnsirn um s rspns- Vls pl lmntávl incint árbitr lbrt d Gm Mlchr, fi indic pr Julgjr.nt n próxim sssã. Jgr nnls, tmbém lri, íl plicd mult 700 cruzirs, srspit juiz Mlchr. Ns utrs css Tribunl multu Mdu rlr m 100 cruzirs; Fimng m 40, cidin ind suspnr Cplil Juvnil, 20 dis, fnss uxillr Juiz bslvu Mchdinh S. Cristóvã Ubirjr Bnsucss. hr m qu ncrrávms s trblhs d prsnt diçã, T.J.D. cntinuv runi, Julgn utrs Jgrs indicis. UTMBLSM LND fcz 0 ps, vrá triunfr qudr mricn. S QUDRS Slv quisqur mdificçõs últim-hr s quips vrfi s prsntr ssim cnstituids: BTFG: svl - Grsn Snts; rtl, Rurlnh Cllc: Prgui - Gninh -3 ZlzlK.- tft\l ^ MnijQ Brguinh, ÕUT D R: ---Nny,«vCsm; Wgnrr - Vltr è Zé Suz: Milfnh Crnim Ri-mun Edlr Jlr. MERC: Gvllfn Jl smr. Rubns svldinh Gfr; GuílhiTm Mncc L>nlds Rnulf vn. BNSUCESS: Pulist Elis Vldir; Urubntã Gilbrt Lusitn; Mlinh - Vssii. Sldur- Nninh Héli. Vsc, Bngum lut hi, ctj» ntr» quip» «J Vsc Bngu vft cmçr hj, cm préli ntr» quip» Juvnis l» club». pr- U srá disput à trd,, trá imi à» 15,30 hr», lá m Mç Bnit. N rbitrgm d plj tur Clln Jsus. TfRCER TtMP DC Mà Grn Rlizs s trins finis pr Prêmi utmbilístic d táli MLÃ, 5 (FP) Ns trl ns ficiis pr Grn Prè mi ivmlllstic d táli,,fc,., i.1 iiiiiiii<itfw«u«wrimw vimititfmffwm ^Ér^^^Wm f^i^r»jnbb s 1 irb?tiwl{l;ii»»rmltmi^^ - ^.ikbym-f^y V-v^mmmY.-^^Bm&-- «^HàVVH E9[l ] :-Xrjil«nBn9HHrJiK 3áffi:XMH Hl^B m VmTSE&w^EmmWmT^mi mm^m^^-y.wtl^w^íim-^:- >3 -y&>s--mtmwfà^mm rmssxw^m^wêêmwmm i^^k «Bm isffifhrn :imhi l WkmMmmWÈWmMWÊm^^ ^WÈt wêmwwzmwflíw ^lt^»ll $T < mm ;4j-y<^ímmm9Êmm^f^iíiSfír^^W-^m^::m:- jj^j;. ---3LW&----:-i:^^-::.::>.-: ;-... r-:v.-:-;.:t-b HBr^lW^w^-;,-; ^fík,x:-9yx.--i9i:íú. :.>..;: ;:í; vi ^m^%^^wmmmmm^6^mmêêmmí-- yx-xyy&i-m^êm í(x.- x ismf/ h-m-mà^k-.mr.-.^m. &«Jm,mwWÊM ÍMWHiâ^sV ind bnqut fluminns - SiTLTnòftr Fluminns hmngu crônic stiv mtrplitn, cm lim jntr, srvi n su slã nbr. N csiã, discursn m grcimnt s bns srviçs rcbis pl club d imprns, prsint Fábi Crnir Mnnç fx um cmplt xp- Bicã d prt finncir d Cp Ri, trminn diwr qu, subvnçã Cr$ ,00 prmtid pl Câmr Mniclpl nqunt, stá só cm cnvrs... ind nã fi pg nã s sb qun srá... Sm dúvid, há xtrm ncssid dé qu st dívid sldd, principlmnt, prtncn l àquls qu cmbtrm m td linh pr qu prpsiçã qu d«- trminu fss, nfim, vitris... Pr ntrmédi d ssciçã s Crnists Dstivs mprns spcilizd frcu mdlhs s jgrs qudr cmnã. N grvur um spct d fst qú srá disput pis mnhã, ming, frm rgistrs s sguints tmps num vlt circuit: GNZLEZ rgntin, num Msrâ i, 27 6/10; CH- C LND. brsilir, num Msrtl, 216 6/10; CRÊS- P rgntin, num Msrti, 2lT 9/10; CNTN - urugui, num Msrtl.... 2,18 2/10; BNC brslllr, num Msrtl, 224 8/10. mlhr vlt fi fit lbrt scri, piltn um Frrri, qu fz um vlt m 25 7/10, cm mdi ,285 quilômtrs hr, stblcn nv rcrd. Clssificrm-s r crics BE. HRZNTE, 5 (sp., - N» divrs» limintóri» ftud fit mnhll. cnrlc cnsguirm clssificr pr c U mtr cm brrlr, tlt Rnt«Nscimnt nr» }00 mftr» mis,» tlt» Gll 8n.vl.n l ffi.» pullt t li-, rnn» rmptlc» tltism, sguis» crl-^c»» m trcir lugr,» mliilr. (strts rgistrs Frm rgistr», ntm,» cntttit» Jlr n, cm Fluminns, t Pdr Bl, cm Mdur-ir. fptfi Bngu 4- ^17 quip bnguns ds mis rgulrs nst inici cmpnt. Dming próxim, s mlhnàris tn-. prv trã pssr pl primir fg, qul sj préli cntr Vsc. quip, nã s discut, mntém msm st qu s cmprmir-srrt ntrirs E, utr l, nã vr prsntr qulqur mdificçã, bcn msm frmçã qu s préli? ntrirs. N grvur, qudr Bngu, tl cm prcrá cntr Vsc d Gm Ccmçm mis c igsmnhã Pr trminçã prsint j Vrgs Nt sr. ncêncl Pd Frçã, s Jgs m-1 rcir Ll,»«PÇ ll^:n^_ P nhà bcrã hrári spi- r s jgs ming, vist cm s hj bcrã h- cii, ist é, spirnts nici s 13,10 prfissinis. nici às rári 13,30 15,30 hrs hrs, m qu, n ntrvl primir pi sgun tmp, tds s missrs pssm irrdir rçã prsint d Rpúblic, qu srá irrdid n Estdlò Municipl. Ess cisã fi tmd m virtu pl frmul pl sr. 0 Flmng m Vlt Rnd TJin qudr mist Flmng jgrá ming, m Vlt» Rdôn, cntr urn iilp»r tunmnt signd. Simõs vis pl Snts» 8NTS, 5 (ME-J.) Snt» P.., pl».cntrtir Crlyl «Ltlt, Fluminns, t ind ntrss m utr Jgr nnc, tmbém. prtncnt triclr. Trt- tcnt 81- m, qu Ji utuu m Vil Blmir. qu vlt «r prstndl pl club imré, fim cmplrtr»tqu» èntlt pr cmpnt pulist m curs. 81- rrô. sri pnt, ln» d fnsiv Snt», frmn-s»- im um»ptu4vl tri-cntrl. m ntnlnh, Crlyl Slms». Qum r.l cnhc hmt! S. PUL. 5 (»p.) g vrnr Est d» S Pul, r Lucs Nguir Grcr, rcbu, ntm, m»«u gbint, ntávl ndr brllslr, Ttu kmt, trcir. inun, n» 1.5C0 mtrs,.n rcnt Ümpld dltsputd m HuinW. Qun fi prtnt gvrnr,» rst chf Excutiv pullsts, fi st Qum nft cnhc kmt? Vi cmptir n mundil d psc tum tr. J»é Bnt Ribir Dnt», pitgintj d ipunl brlllru vlv&, dcrviç Juiz Eunápi Quirí êrt» Cru zir üul, prtiu Ri Jbnlr. ntm, à nit, cm»- rlr Vltr Srs jg lri x S. Cristóvã juiz lbr- tini) Nv rqu, num Clippr dt Pn mricn Wrld lrwj». t d Gm Mlchr uxillrs sr. Ribir Dnt» Íntgr Lurivl Gms Cstr Jsé culp brsilir pcc qu li d Silv Mi (Cix Ecnômlc) spirnts Juiz disputr, Cmpnt Mundil di P»» tum,»r rlls ntr di» crrnt, Gultr Gm Cstr «uxlllrs níbl Snt» Bnjm.n n» ct» d Nv Escóci, Cn- :utrs «; Qutr intégrntjfi d s Brts 6 Juvnis 8. CristvS x lri juiz Ntnll uurp brsilir prtirm pr Nv lrqu últim s&b, num n CUpp-r Nscimnt (lfint) uxlllcrês Frncisc Nbl Cicr Prlnt, d P. pós disput cmpnt Júnir. psc, sr. Ribir Dnt» vijr pr Eurp, n rgrssr& BrsU num Cnstlltlu jg juvnis Plumlnns di, Pnlr X Mdurir fi disput ntm, Brsil. Bngu x Vsc srá disput hlc. Cnt RJ nfi dispu- Glt cric, brilhn BEL HRZNTE, 5 (íp.j Sm dúvid lgum, grn flgur ctj futbl, ntr crics minir», pl» Jgs Uni -.rltárl BrUlr», fi gllr Distrit Frl. Jrg, nutr snscinl» fs». li», rquir cric, Jrg-, ct «n du pnt cm mlhr Jgr.i futbl d limpíd Unlvrslt ri is.v. sb-s, rspit, qu méric minir stá vivmnt ntrss pl su cncuri, dint-s qu Jrg nft st vincul nnhum club Ri tn lg Bnsucss x méric fi trnsfri pr di 10 crrnt, á tr, n cmp Vr-s. tin Frric Lps n rbitrgm ri lmid Wilsn Cunh, cm uxillrs. Em (fguzs Flmng CTGDZES, (sp.) W» cid, st gurdn cm grn intrss prsntçft Fi mng, dò RJ Jnir, rpr» snt um -Um mist, qu» nfrntr, n tr ming, ri frt cnjunt prári F.C. Jnir. ^mimm^m.. r-i -\ rquir Vsc cntr Bngú vr.,tdvi, nã srá lnç cntr gt mi vic cmpã d cid. D-s m, trms n rc vácin, nfi hmm qu m 1951 (nd turn) prmitiu nn nr. crur.mitin crur.mltln vncr vntr Jg. jg. Nã Ná sbms s s litrs stã stá lmbrs >< d #^ i C» «H« MHi fnij mmmm j^ d> f.t.- ft. S nã stá vmrs rcrdr qu Vsc gn.hi à pm, ém, pssu mus mmnts, já qu. fi min qusl td sgund fs, qun Brbs gi-rntu-s prticn fs wnsclnls cm st u prc n grvur, nvin pr cmr cur qu vir pr mtl cr nrç crt. E cs pis, dc prguntrms s litrs: Hrrr rptirá Brbs? Hrrr rptir Brbs? -r^.^^^.!,?^ ri - Ch^ hj Brsil, br Cnt Grn,. p Céli Brrs, um s lgs brsilirs Cngrss d F.. F.. m Hlsinld é prsint d ssciçã dé Crnists Dstivs. sr. Cstl Brnc chgrá sgund-fir, vi ér ^H m; mm u.

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do LEI Nº 181/2010 Dispõ sbr Municipl quçã 051/2006 d Li 14, gst 2006, qu trt sbr Cnslh Municipl Alimntçã Esclr CMAE, s dispsiçõs d Li Frl junh 2009 MEC/FNDE/DAE-CD julh 11.947, 38, 2009, 16 Rsluçã dá 16

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas Cm s trnar flunt m Inglês m tdas as áras Tds s dias rcbms muits -mails pssas rm sabr pm fazr aprnr a falar ingls bm A fórmula xist sim funcina! Qur prvar iss dand minha própria xpriência cm aprndizad da

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas Imgns problms mbintis no sul Snt Ctrin, corrnts s tivis minrção crvão, su lvgm su uso m usin trmlétric + fotos ilustrçõs técnics outrs usins Fotos fits por Oswl Svá ntr 1992 2001, durnt visits fits juntmnt

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2005 1.Dt,

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

Fabiano Gontijo. fgontijo@hotmail.com. Graduada em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro UZIEL, Ann Pul. Rio Homossxulid Jniro: Grmond, ção. 2007. Fbino Gontijo Doutor m Antropologi m pl Scincs Écol s Socils Huts Frnç. Étus Profssor Adjunto Bolsist Antropologi Produtivid d m Univrsid Psquis

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

A Revolução da Longevidade: impacto na sociedade, na família e no indivíduo1

A Revolução da Longevidade: impacto na sociedade, na família e no indivíduo1 A Rvluçã d Lngvid: impct n scid, n fmíli n indivídu1 Ursul Lhr2 Rs A plstr mnstr s mudnçs mgráfics (lt xpcttiv vid, nt rápi grup ds pss iss), trzn ds d Almnh Singpur, nlisn impct sts ltrçõs d strutur ppulcinl

Leia mais

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C Quesã Pedr iru mens de um cenen de fs d fes em cmemrçã seu niversári e quer clcá-ls ds num álbum de 0 págins. Em cd págin desse álbum cbem, n máxim, 0 fs. Inicilmene, Pedr enu clcr 6 fs em cd págin. A

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito

A atual relevância do ensino do inglês jurídico nos cursos de graduação em Direito A tul rlvânci nsino nos cursos grdução m Brv rflxão crc d ncssid s pssr lcionr o nos cursos grdução m sort mlhor prprr os futuros profissionis r pr o xrcício d dvocci mgistrtur promotori Cro migo litor:

Leia mais

RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DESPACHOS DE PROCESSOS

RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DESPACHOS DE PROCESSOS Dlibrçõs ANÚNCIOS ANÚNCIOS, AVISOS, EDITAIS E NOTICIÁRIO Anúncis brtur prcdimnt N.s 0/04/DCEP 03/04/DCEP 0/04/DCEP, pág. 094 ASSEMBLEIA RESOLUÇÕES DOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO E DESPACHOS DE PROCESSOS Nt: Julh

Leia mais

soluções sustentáveis soluções sustentáveis

soluções sustentáveis soluções sustentáveis soluções sustentáveis 1 1 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 2 2 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 3 3 APRES ENTAÇÃO A KEYAS S OCIADOS a tu a d e s d e 1

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA)

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA) Emprgs n Brsil ririds lítics Escritri d Bnc Mundil n Brsil Rgiã d Améric Ltin Crib Institut squis Ecnómic Aplicd (IEA) Vic rsint LCR: Dirtr LCC5C: Dirtr LCSHD: Ecnmist rincipl: Lír d Equip: Dvid Frrnti

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Missa Ave Maris Stella

Missa Ave Maris Stella Missa Av Maris Stlla Para coro a calla a quatro vozs SATB Notas sobr a comosição A rsnt comosição constituis a artir d um ordinário da missa m latim ara coro a quatro vozs a calla, sm divisi Sorano, Alto,

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

Credenciamento de Bancos Múltiplos

Credenciamento de Bancos Múltiplos Crncimnt Bncs Múltipls mrn invr gstã ptncil cnômic-finncir d Flh Pgmnt Exrcit Brsilir. Gn Bd Ricr Mrqus Figuir Dirtr bstcimnt Exrcit Tn Cl Js Eustáqui S. Mrgtt ssssr Lgístic d Dirtri bstcimnt fnt rcits,

Leia mais

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002.

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002. PREFEITURA i1 UN ICLPL I)I (;ARRI Prç Mrchl Dodoro d Fonsc s/ny Cntro. CEP: 49.830-0()0 CGC 13 112669/0001-17 * Tlfon (0'x79)354 1240 1 E-Mil: LEI n 45712002 D 29 d bril d 2002. Autoriz o Podr Excutivo

Leia mais

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV s GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO ADVOGADO EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA i VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV -4 ' c ri r O -4 ' -4 t-3 PROCESSO N 1003345-80.2002.8.26.0100

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min.

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min. Borbolts d vid. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2004, 38 min. BASTA um di. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2006, 55min. Brnic Bnto Univrsid Doutor m Brclon. Sociologi Autor pl Univrsid s livr A Rinvnção

Leia mais

II L ATA N. 19/XIV. Conselheiro Fernando da Costa Soares.

II L ATA N. 19/XIV. Conselheiro Fernando da Costa Soares. jf II L Comissão Ncionl Eliçõs ATA N. 19/XIV Tv lugr no di vint qutro jniro dois mil doz, sssão númro znov d Comissão Ncionl Eliçõs, n sl runiõs sit n Av. D. Crlos 1, n. 128 7. ndr, m Lisbo, sob prsidênci

Leia mais

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção.

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção. »» ======================= & 2 4 _ Dor me, ne 1. Dorme, neném ném, Letr: Pe. José Dis ourt SSP Músic: Ir. Egnd Roch II Soo: Edur Tostto d Mtt ======================= & Que m mãe Dor es _ tá me fe qui.

Leia mais

m. 91AMM CAPTURADA PELO 8. EXÉRCITO A IMPORTANTE CIDADE DE ISERNIA GIGANTESCA BLITZKRIEG AÉREA, NOTURNA E DIURNA, DOS ALIADOS CONTRA A ALEMANHA

m. 91AMM CAPTURADA PELO 8. EXÉRCITO A IMPORTANTE CIDADE DE ISERNIA GIGANTESCA BLITZKRIEG AÉREA, NOTURNA E DIURNA, DOS ALIADOS CONTRA A ALEMANHA i rm_r\;tpt Ü I m. 9MM NITi.» SUPERINTENDENTE! LUIZ C, D CST NliTT C^IM IIGMDD rníi D. Pillt [l?íd-lll GIGNTESC BLITZKRIEG ÉRE, NTURN E DIURN, DS LIDS CNTR LEMNH -MtKKS RI JNEIR - SEXT-FEIR. S DB NVEMBR

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO DE AUTOMAÇÃO EXXA -SL 3 4 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM SOPOR 30.400.83.7 XX SL (L44) - RJ4- /SNSORS - IM MUTIR 30.400.84. IRM INTRLIÇÃO UTOMÇÃO XX -SL 3 0// INTIIÇÃO OS SNSORS UMI PRSSÃO /03/4

Leia mais

1 A ELE A GLÓRIA 2 AINDA QUE A FIGUEIRA 3 AO ERGUERMOS 4 ATRAI O MEU CORAÇÃO 5 DEUS É BOM 6 EM ESPÍRITO, EM VERDADE 7 EM TODO TEMPO 8 EU TE QUERO

1 A ELE A GLÓRIA 2 AINDA QUE A FIGUEIRA 3 AO ERGUERMOS 4 ATRAI O MEU CORAÇÃO 5 DEUS É BOM 6 EM ESPÍRITO, EM VERDADE 7 EM TODO TEMPO 8 EU TE QUERO 1 L GLÓRI 2 IND QU FIGUIR 3 O RGURMOS 4 TRI O MU CORÇÃO 5 DUS É OM 6 M SPÍRITO, M VRDD 7 M TODO TMPO 8 U T QURO 9 LOUV 10 LOUV TI 11 MIS QU UM MIGO 12 M DLITO M TI 13 ND LÉM DO SNGU 14 O LÃO D TRIO D JUDÁ

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO EIC0011 MATEMÁTICA DISCRETA

MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO EIC0011 MATEMÁTICA DISCRETA 1. Tm 40 livros irnts qu vi gurr m 4 ixs ors irnts, olono 10 livros m ix.. Qunts possiilis tm istriuir os livros pls ixs irnts? Justiiqu.. Suponh gor qu tinh 60 livros. Qunts possiilis pr os olor ns 4

Leia mais

ç h s p BALÃO - D D CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO AQUI NA MINHA MÃO. NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO CAI NA RUA DO SABÃO.

ç h s p BALÃO - D D CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO CAI, CAI, BALÃO AQUI NA MINHA MÃO. NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO NÃO CAI NÃO CAI NA RUA DO SABÃO. leã IR ÍL é t ei le, ni e liõe e eent tiie eüenii. le 1 e 2, liõe enle tl i e nnte, filitn eni lfet. ei le etã lt à itetiã fíli ilái, eitin, e nei, e fe lie itetiente n e e ln, fen inteenõe e eee e l ln

Leia mais

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia brlim sã l brlim santg rcif curi sul punta dl st rma sul nrnha r rcif rcif garpabacapa nrnha mntvidéu r barilch punta dl st mació sã paul mació sul capadóc r mnt SUPER sã l ngóci gramad turism FÉRIAS crprat

Leia mais

Pelo fomento do arrendamento, contra despejos baratos e fora da lei 14-Mar-2012

Pelo fomento do arrendamento, contra despejos baratos e fora da lei 14-Mar-2012 Sit Distritl Prt - Blc Esqurd Pl fmnt rrndmnt, cntr spjs brts fr d li 14-Mr-2012 N Assmbli Municipl Prt, 12 mrç, Blc prsntu mçã sbr li rrndmnt qu nã fi prvd, tn s vts fvrávis BE. PS CDU bstivrm-s PSD CDS/PP

Leia mais

VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA) 1.0 INTRODUÇÃO

VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA) 1.0 INTRODUÇÃO GGH/008 6 de Outubr de 00 Cmpins - Sã Pul - Brsil GRUPO I GRUPO DE ESTUDO DE GERAÇÃO HIDRÁULICA - GGH VIBRAÇÃO NO NÚCLEO ESTATÓRICO DO GERADOR DA UG-05 DA USINA HIDRELÉTRICA ENGº. SÉRGIO MOTTA (PORTO PRIMAVERA)

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

PADRE JÚLIO MARIA DE LOMBAERDE

PADRE JÚLIO MARIA DE LOMBAERDE Históri Escrit pr scrmn Sg, 20 Junh 2011 17:22 - Últim tulizçã Tr, 30 gst 2011 18:44 PDRE JÚLI MRI DE LMBERDE Nscu di 7 Jnir 1878 n li Bvrn, municípi Wrgm n Bélgic. Fi btiz di 8 jnir, prssdmnt, pis nscu

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 2- t O i bq Jé Ri Mi 1 Cpítl D pi q gt t, l té q é b lgl. Algé h q ã? Etã p: ã f l, é q vê ii h tt iç vz? E ã vl fl ft ivái, pi iç lá pi q bl b. Até vê, q tbé t q vlt p. T p big, é

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte Vi vijr pr? Situ-s com nosss dics roportos trns mtrôs Chgd m Avião: Aroporto Hthrow: Situdo crc 20 km ost um dos mis movim ntdos d Europ possui cinco trminis Dpois pssr pls formlids imigrção pgr su bggm

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUERdÁ~*~ CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUERdÁ~*~ CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO / CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUERdÁ~*~ 258 318 ALENQUER Telel 263 73 9 Fx 263 711 54 gerl@cm lenquer pt www cm lenquer pt CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO Entre: Primeir utrgnte Câmr Municipl

Leia mais

Artigo de Prestes Sobre o XXII Congresso do Partido Comunista da URSS tíito PjUMA. Nação Reclama de Nasser: Revele os Nomes Dos Terroristas do MAC

Artigo de Prestes Sobre o XXII Congresso do Partido Comunista da URSS tíito PjUMA. Nação Reclama de Nasser: Revele os Nomes Dos Terroristas do MAC ' ' W/Mákã rtig Prsts Sbr XX Cngrss d Prtid Cmunist d URSS tíit PjUM ístd Lng: Ptrbrs Qur Msm Dscbrir Mis Ptról m n«.«t ét\mt,* pi*\*md\ è mplnt, ir. ' """ Mntblw (frim pt è idiil*ni «n- * cint i lbti,

Leia mais

GENTE. ^ vlndu do Relch é encabeçado por grande» titulo* que dl«m: -Sta-; (ln em conferência de guerra" "Encontrou-se. diu eito noite seguinte men

GENTE. ^ vlndu do Relch é encabeçado por grande» titulo* que dl«m: -Sta-; (ln em conferência de guerra Encontrou-se. diu eito noite seguinte men üihhí! ULTIMTUM LMNH L Dirtri CáSSUMQ SICRDB criiti 0 fliti ItptB-ítl MPRS NIT - SUPRINTNDNT: LUIZ C D CST NTT N III RI DB JNIR 8BD 4 D DZMBR D 043 NUM 74 MIS 500 TNLDS NTÍCIS D TD BRSIL LUCRS DS GÊNRS

Leia mais

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M N Ú C L E O D E C O M P R A S E L I C I T A Ç Ã O A U T O R I Z A Ç Ã O P A R A R E A L I Z A Ç Ã O D E C E R T A M E L I C I T A T Ó R I O M O D A L I D A D E P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 027/ 2

Leia mais

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial.

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial. 6. Função Eponncil É todo função qu pod sr scrit n form: f: R R + = Em qu é um númro rl tl qu 0

Leia mais

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O O s depós itos fos s ilíferos, o s s ítios paleontológ icos (paleobiológicos ou fossilíferos) e o s fós s eis q u e a p r e s e n ta m valores científico, educativo o u cultural

Leia mais

Sem a tua pedra a minha não construirá nada. ATIV. Coordenado por. alguns dias d u r a n t e o m ê s, o que é s u f i c i e n t e

Sem a tua pedra a minha não construirá nada. ATIV. Coordenado por. alguns dias d u r a n t e o m ê s, o que é s u f i c i e n t e Sm tu pdr minh nã cnstruirá n. B L E T I M CHRLES-HENR! BRBIER TIV N. 60 S E T E M B R, 1958 Crn pr Rcçã dministrçã NTÓNS Lrg Pz, 22- Lisb SÉRGÍ DISTRIBUIÇÃ á i v i 4 t â - principl: Embr n ã cnhç mvimnt

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

ˆ «======================== ˆ ˆ ˆ«

ˆ «======================== ˆ ˆ ˆ« œ œ 1) chei teu cminh (bertur) Segur minhs mãs! Miss n Interncin d rinç Letr e músic: dith Serr & c m j _ œ. j 1 chei teu c mi nh, te_en cntrei, Se nhr. u vim de v g & _ j ri nh, ms che guei, Se nhr. Se

Leia mais

Reunião de Presidentes das Américas no UrugUcLl

Reunião de Presidentes das Américas no UrugUcLl Y-:- : Ri clc Jnir Qurt-fir, 24 mi 1961 n LXX N. 119 Em nt distribuiri n nòitc ntm, &rf> Quintnilh Ribir.sc»i1 rcu (juc vérn vi mntr tul hrári d» funcinlism. Ò Gvéiv tí nfi cgit cl rxmi» nr mtéri. ág.

Leia mais

COLEÇÃO LEGISLAÇÃO Atualizações Online

COLEÇÃO LEGISLAÇÃO Atualizações Online COLEÇÃO LEGISLAÇÃO Atulizçõs Onlin rquê s tulizçõs s livrs d COLEÇÃO LEGISLAÇÃO? N pnrm lgisltiv ncinl é frnt publicçã nvs diplms lgis, rgulrmnt, ltrm utrs diplms, s quis stã muits vzs incluís ns cmpilçõs

Leia mais

IáiHHSQflR^QBIXi^D^D-H-*-*****^ i

IáiHHSQflR^QBIXi^D^D-H-*-*****^ i r» *"".í V^r^&^KÊfft^ ->;.«*» *, v - «&" 1 ^SF" CHÜÍKmín[TSÃ^~G(Õv^ "" mi nrppht MEKlLiS 0 PV DEVE ESTR V/G/LNTE CNTR MEÇS DE GLPE _ EN pnrn mim qu n inlnsdcfnrr (h n tr sss intrn mis cntinum snvl* vn

Leia mais

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra

91/enloria áo' engenhelro áe csouia!l.janáetra &xttlt 91/li á ghl á Si!lJát tjll Czi O t içõ t t Ftz lv á git lõ: I O vi t i é fit i i l t gi t fix :;:ã;"4 l ll 1tlt xit á fi " """" t i t j it z 1 t A gitçã Iti ttt v i á g l vt bt l é itt q gã i fiíi

Leia mais

Associação de Resistores e Resistência Equivalente

Associação de Resistores e Resistência Equivalente Associção d sistors sistêci Equivlt. Itrodução A ális projto d circuitos rqurm m muitos csos dtrmição d rsistêci quivlt prtir d dois trmiis quisqur do circuito. Além disso, pod-s um séri d csos práticos

Leia mais

O ENSINO DA LÍNGUA ALEMÃ NO SUL DO BRASIL

O ENSINO DA LÍNGUA ALEMÃ NO SUL DO BRASIL O ENSINO DA LÍNGUA ALEMÃ NO SUL DO BRASIL Diys Knyl Fssil1 RESUMO: Nst rtig, tnt-s discutir situçã linguístic à qul s imigrnts scnnts imigrnts lãs frm /u sã submtis, qui, n Brsil. Qustin-s qul é qudr jurídic

Leia mais

OLETIM COOPERATIVISTA

OLETIM COOPERATIVISTA CPERTIVISM É DE I N I C I T I V PPULR E M T U D. TD ELE É EDIFICD PEL CTIVIDDE DS CIDDÃS LETIM CPERTIVIST R E D C Ç Ã Ru Cruzir. E CRDEND D M I N I S T R Ç Ã : 1 - Tlf. NTÓNI 63 26 49 - L i s b - 3 N.

Leia mais

prático, o balconista, o professor, o industrial, 43 anos informa e atualiza sobre os Procuramos ser úteis a colaborando você nos incentiva ã

prático, o balconista, o professor, o industrial, 43 anos informa e atualiza sobre os Procuramos ser úteis a colaborando você nos incentiva ã ANO XUV N. 517 A GAZETA Um ^trnir smpr tm águ nã prcup ninguém. O di m nã funcin é um trgédi s lh dá vlr mrc. Assim é su jrnl, há d MAO DE 1975 Nss gm litrs é muit divrsificd. Dntr d frmáci st frmcêutic,

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

1 «*->U,tV> dmlnlit-ka» e «llcin»» Mu» noriaeiu d» aeieu, im. *' ' Jmm\\

1 «*->U,tV> dmlnlit-ka» e «llcin»» Mu» noriaeiu d» aeieu, im. *' ' Jmm\\ N hvrá liçõs pr prfit m Sá Pul Prvist m Wshingtn ruptur rlçõs ntr rgntin Russi w»n>«_w«f»»t^^ JRNL DE NTICIS Dirtr - CRLS IIN JUNIR 1 Quint-fir 2) utubr 1917 1«->UtV> dmlnlit-k» «llcin»» Mu» nriiu d» iu

Leia mais

O sinal Impulso Unitário 1. Definição

O sinal Impulso Unitário 1. Definição O sinl mpuls Uniári. Dfiniçã mpuls uniári mp iscr [n] [ n], n, cs cnrári mpuls uniári mp cnínu, 2. Hisóric O sinl l Dirc fi cri pl físic inglês Pul A. Muric Dirc 92-984 p sr is cm quiln cnínu l Krnckr

Leia mais

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10 QUESTÃO 1 VESTIBULAR FGV 2010 JUNHO/2010 RESOLUÇÃO DAS 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA DA PROVA DA TARDE - MÓDULO DISCURSIVO São curiosos os números. Às vezes é mis útil rredondá-los do que trblhr com seu vlor

Leia mais

A PROPOSTA DE ENUNCIADO ADMINISTRATIVO

A PROPOSTA DE ENUNCIADO ADMINISTRATIVO A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DA EDIÇÃO DA SÚMULA ADMINISTRATIVA FAZ A DEMONSTRAÇÃO HISTÓRICA DA PORTARIA Nº 1.104-GM3/FAB. A PROPOSTA DE ENUNCIADO ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO DIVERSO N.º 2002.07.0003

Leia mais