!"#$%&'()*+,"-.()/%0*%1 +12(-%)30%1.-+.0%)$+)%$4.#.1,0%&'()563-.2%)+)$+)+450+1%1 2+#,0()$+)!(04%&'()%2%$74.2%)+)5+18".1% 2"01()$+)4+1,0%$()+9+2",.

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "!"#$%&'()*+,"-.()/%0*%1 +12(-%)30%1.-+.0%)$+)%$4.#.1,0%&'()563-.2%)+)$+)+450+1%1 2+#,0()$+)!(04%&'()%2%$74.2%)+)5+18".1% 2"01()$+)4+1,0%$()+9+2",."

Transcrição

1 !"#$%&'()*+,"-.()/%0*%1 +12(-%)30%1.-+.0%)$+)%$4.#.1,0%&'()563-.2%)+)$+)+450+1%1 2+#,0()$+)!(04%&'()%2%$74.2%)+)5+18".1% 2"01()$+)4+1,0%$()+9+2",./( %#,:(#;)!+04.#()0+5+,,()-%/(0!"#$#%&"'!"#(!)($*$"'%"%'+,$-.!"/(01+/2(0$"3$ *+'$3-$"'%"4210/!"'$"#!#+&$-.!"5!6%*"'! %7#8(0/!"7$3/!9!",$7!"'!7"*+30,8#0!7"'%"7.!"*$/%+7"%"*+30:";(%0(% 0.()$+)V%#+.0( WXXY

2 !"#$%&'()*+,"-.()/%0*%1 +12(-%)30%1.-+.0%)$+)%$4.#.1,0%&'()563-.2%)+)$+)+450+1%1 2+#,0()$+)!(04%&'()%2%$74.2%)+)5+18".1% 2"01()$+)4+1,0%$()+9+2",./( %#,:(#;)!+04.#()0+5+,,()-%/(0!"#$#%&"'!"#(!)($*$"'%"%'+,$-.!"/(01+/2(0$ 3$"*+'$3-$"'%"4210/!"'$"#!#+&$-.!"5!6%*"'! %7#8(0/!"7$3/!9!",$7!"'!7"*+30,8#0!7"'%"7.!"*$/%+7"%"*+30:";(%0(% AD) E>)!D?KABCD %MAEZK<MA) >) 5>=NO<=A) EA) +=MDPA) 3?A=<P><?A) E> 5[QP<MA) >) E>) +KG?>=A=F)!OHEABCD /A?UA=F) MDKD) GA?A) 0.()$+)V%#+.0( WXXY

3 !"#$%&'()*+,"-.()/%0*%1 +12(-%)30%1.-+.0%)$+)%$4.#.1,0%&'()563-.2%)+)$+)+450+1%1 2+#,0()$+)!(04%&'()%2%$74.2%)+)5+18".1% 2"01()$+)4+1,0%$()+9+2",./( %#,:(#;)!+04.#()0+5+,,()-%/(0!"#$#%&"'!"#(!)($*$"'%"%'+,$-.!"/(01+/2(0$"3$ *+'$3-$"'%"4210/!"'$"#!#+&$-.!"5!6%*"'! %7#8(0/!"7$3/!9!",$7!"'!7"*+30,8#0!7"'%"7.!"*$/%+7"%"*+30:";(%0(% > %50(/%$%)+4RTTTTTT_TTTTTTT_TTTTTTT 5+-%)2(4.11'()+9%4.#%$(0% 5?DSªT)$\QD?A)4D?A>=)`DOA<HF)$?ªT 5?DS. VA<K>)0DJ)$Da=>JF)$?T

4 *DC?<F>HDI"0ADE<FDI"*JH>?D"<"1<DBC>KL

5 $)($'%,0*%3/!7 5>H=D) NO>) E>L>) APUD) NO>) ED) HD==D) =>?F) HAEA SD?KAPF) KA=) NO>) >ag?>==>) ANO<PD) NO>) =>) E>) OKA) SD?KA) ) 5D?) <==DF E>M<E<)SAb>?)D=)K>O=F)NOA=>)MDKD)=>)OKA)MDHL>?=A)SD==>F)MDK)ANO>P>=)A)NO>K)LDO ce<?<u<?)a)gapal?act 8O>?D)AU?AE>M>?)A)K>O=)GA<=)G>PD)AKD?)>)MA?<HID)MDK)NO>)K>)M?<A?AKd)A)K>O)GA< NO>) AeOEDO) A) SD?KA?) >K) K<K) OK) E>) M<EAECD)G>PD) =>O)>a>KGPD) E>) L<EA) > NO>F) AM<KA) E>) NOAPNO>?) MDH=>PID) EAEDF) A<HEA) K>) SAPA) IDe>F) AG>=A?) E>) HCD) KA<= L<EA) ASD?A) >F) K>) >H=<HAED) A) L>?) D) PAED) QDK) EA=) MD<=A=F =>?)APMAHBAEDT %D) -O^=) ->ihm<d) -D?>HbDH<F) K>O) G?DS>==D?F) NO>) AMDKGAHIDO]K>) MDKD EA) QAHMA) >aak<haed?a) E>) EA) "H<L>?=<EAE>)!>E>?AP) ED GD?\K) MDK) =>L>?A=)P>LDO]K>) AD @?AQAPIDT

6 %D) V>SS>?=DH) -ALD?) >) =OA) >=GD=A) %H>P<=>) 1G><>?P) NO>F) MDKD) QDH=) <?KCD=F) K> %) 4iH<MA) -ALD?F) -ALD?) >) 4A?M>P<HA) (?H>PPA=F) G>PD) MO<EAEDF) E>E<MABCD) > 5D?) KA=) G?<HM<GAP) >) AU?AE>BD) ]) >) NO>) GD?) =>?>K <H[K>?A=) AeOEA=) >) >O) HCD) MDH=>UO<?<A) E>=M?>LZ]PA=) ANO<) ]) AD) K>O U?AHE>) %K<UD) NO>) GD?) =OA) QDHEAE>F) S<E>P<EAE>F) >) K>) EAED) A GD==<Q<P<EAE>) E>) =>?) S>P<b) >) K>) A) <KGD==^L><=T)(Q?<UAEDF)$+"1T

7 &07/$"'%"$1(%60$/+($7"%"70)&$7 3#$+1) 2!) 2#+ 2DH=>PID)#AM<DHAP)E>)+EOMABCD +4 +H=<HD)K\E<D +1%!) +5*4 +=MDPA)E>)5?<K><?D)*?AO)4OH<M<GAP +51* *+!) *?OGD)E>),?AQAPID)E>)+EOMABCD)!<=MAP *+,))) *,+

8 -$3)) -$()) 52#)) 5+%) 5+, 5.3)) 5#+!) 5?DU?AKA)#AM<DHAP)E>)+EOMABCD)!<=MAP 5#+, 51$3)) 1+$")) 1+!%`)) 1.#$.!.12%-

9 &07/$"'%"/$1%&$7,%3+-%)qR) %POHD=)]) 1>aDTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))rq,%3+-%)wr) %POHD=)]) ))rq,%3+-%)yr) %POHD=)]) 0>E>)E>)>H=<HDTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))rw,%3+-%)sr) %POHD=)]) 1\?<>)>K)MO?=DTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))rw,%3+-%)tr) %POHD=)]) TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))rw,%3+-%)ur) %POHD=)]) ))ry,%3+-%)vr %POHD=)] 5>?M>GBCD) =>) In) DO) HCD) E<S>?>HBA=) D= ))ry,%3+-%)wr) %POHD=)]) ))rs,%3+-%)rr) %POHD=)]) TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))rs,%3+-%)qxr) %POHD=)]) TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))rs,%3+-%)qqr) %POHD=)]) TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))rt,%3+-%)qwr) %POHD=)]) TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))ru,%3+-%)qyr)%pohd=)]) TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))rv,%3+-%)qsr %POHD=)]) A) =>) IAL>?<A) DO) HCD) KA<D?) EA) ) GDGOPABCD) HD) E>) KA<= ))rv,%3+-%)qtr) %POHD=)]) ))rw,%3+-%)qur %POHD=)]) TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))rw,%3+-%)qvr)%pohd=)]) 1>)=<KF)S?>NxZHM<A)MDK)NO>)<==D)DMD??>OTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))rr,%3+-%)qwr)%pohd=)]) ))rr,%3+-%)qrr)%pohd=)]) qxx,%3+-%)wxr)%pohd=)]) TTTTTT (G<H<CD) A) AGP<MABCD) ED) E<HI><?D) ED=) G>PD)UDL>?HDTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qxw,%3+-%)wyr)%pohd=)]) qxy,%3+-%)wsr)%pohd=)]) qxy

10 ,%3+-%)WtR)5?DS>==D?>=)]1>aD TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTT qxv,%3+-%)yur)5?ds>==d?>=)] (G<H<CD) k) H>M>==<EAE>) E>) TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qxv,%3+-%)yvr EA) GDGOPABCD) HD) E>) KA<= qxw,%3+-%)ywr 5?DS>==D?>=)] 1>) GA==DO) A) G>E<?) S<=MAP) AGj=) ED TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qxw,%3+-%)yrr) 5?DS>==D?>=)])1>)=<KF)S?>NxZHM<A)MDK)NO>)<==D)DMD??>O TTTTTTTTTTTTTTTTTT qxr,%3+-%)sxr)5?ds>==d?>=)] qxr,%3+-%)sqr 5?DS>==D?>=)] 1>) en) G>?M>Q>O) DO) HCD)?>e><BCD) GD?) ED TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qxr,%3+-%)swr) qqx,%3+-%)syr) G>PD)UDL>?HD TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qqx,%3+-%)ssr) TTTTTTTTTTTT qqq,%3+-%)str) 5?DS>==D?>=)]) qqq

11 (%7+*! GD?) OK) GA?A) K>E<?) >) AHAP<=A?) A= <HSPOZHM<A=) EA) >EOMABCD) HD) ED=) edl>h=) ED >K) SOHBCD) E>) D) HCD) E<=GDH<Q<P<bA?) D=) =>?L<BD=) NO>) E>L>) HA >) NOAP<EAE>) E>=>eAEA=T) 5D?) >==>) A=) >KG?>=A=) L>b>= >a<u<?) =>O=) E>) OK) MDKD) E>) GA==AK) GD?) U?AHE>= E<==AQD?>=T) %==<KF) D=) @?AQAPID) SD?AKR) G>=NO<=A?) D >K)?>PABCD) k) S<=MAP) HD) EA) MDKG?A) >) =>) D= K>MAH<=KD=) E>) G?>==CDF) DO) E>) D?E>K) G>==DAPF <HSPO>HM<AK) HD) ED=) AD) E>) G>E<?) A) % GA?A) APMAHBA?) >==>=) MDHS<UO?DO]=>) MDKD) G>=NO<=A Q<QP<DU?nS<MA)>)E>)MAKGDF)?>AP<bAEA)HD)PDMAP)DHE>)D)G?DM>==D)E>P<H>DO]=>F)GD?)K><D E>) S<HA<=) NO>) A) >EOMABCD)

12 DS) 4OH<b)!?><?>) AHE) 1CD) G?DQP>K) OHE>? @I>) DS) A) AHE) MDKGAH<>=T),I>=>) A?<=>) ED>=) G?DL<E> AHE) =>?L<M>=) P<>) MDKGAH<>=) MDHMPOE>) <=) @D) AHE) MDKGAH<>=) A<K=) GAG>? Q<PP) DS) =AP>F) >=G>M<S<MAPPJF) <S) K>MIAH<=K=) DS) G?>==O?>F) AHE) G>?=DHAP ya=) A) S<>PE)

13 7+*2(0! $#(%7%3/$-.!TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qs,$#8/+&!"n"o"!"#(!1&%*$ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qu qtq).#,0($"&'( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qu qtw $+-.4.,%&'()$()+1,"$(TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qw qty 0+-+/z#2.%)$()+1,"$( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qw,$#8/+&!"po"!"%7/$'! TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT WX WTq (0.*+#1)$()+1,%$()TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT WX WTW))))%)!(04%&'()$()+1,%$()30%1.-+.0( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT WW WTY) ) *-(3%-.`%&'() +) 1"%).#!-"7#2.%) 1(30+) () 0+*.4+) 5(-p,.2( 30%1.-+.0(TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Wv,$#8/+&!"Q"{"!7""/(01+/!7TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Yq YTq (0.*+#1)$(1),0.3",(1TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Yq YTW (1),0.3",(1)#()30%1.-TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT YY TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT YY Yv TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT sq TTTTTT ss,$#8/+&!"^"o"$"7!3%)$-.!"%"7+$7"0*#&0,$-_%7 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT tw stq)()8"+) )1(#+*%&'(TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT tw stw)()1(#+*%$(0)+)1"%1)0+-%&}+1)50(4p12"%1)2(4)(1)5($+0+1 2(#1,.,"p$(1)$()+1,%$( TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT tt,$#8/+&!"`"o",!370'%($-_%7"7!1(%"$"%'+,$-.! TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT uq ttq +$"2%&'()5%0%)%)2.$%$%#.% TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT uq ttw)%)-+.)$+)$.0+,0.`+1)+)3%1+1)$%)+$"2%&'()#%2.(#%- TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT uw tty)(1)5%0z4+,0(1)2"00.2"-%0+1)#%2.(#%.1)tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt uv,$#8/+&!"a"o"!"#(!)($*$"'%"%'+,$-.!"/(01+/2(0$ttttttttttttttttttttttttt ur utq ()50(*0%4%)#%2.(#%-)$+)+$"2%&'()!.12%-TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ur utw ()50(*0%4%)$+)+$"2%&'(),0.3",~0.%)+1,%$"%- TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT vw

14 ,$#8/+&!"b"O"+*$" 1(%6%" 607.!" '!7" *+30,8#0!7" '%" 7.!" *$/%+7I *+30:";(%0(%"%"'!"%7/$'!"'!"%7#8(0/!"7$3/!TTTTTTTTTTTT vv vtq) (1)4"#.2p5.(1)5+18".1%$(1)TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT vv vtw) %15+2,(1)1(2.%.1)+)5(-p,.2(1)$()+1,%$()$()+15p0.,()1%#,( T vw,$#8/+&!"c"o""*%/!'!&!)0$ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))wu wtq),.5()$+)5+18".1% TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))wu wtw)"#./+01(f)%4(1,0%))+)1"v+.,(1)$%)5+18".1% TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))wu wty))2(-+,%)$+)$%$(1ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ))ww wts),0%,%4+#,()$+)$%$(1 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))wr wtt)-.4.,%&}+1)$()4,($(ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ))wr,$#8/+&!"d"o""(%7+&/$'!7"'$"#%7e+07$ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ))rq rtq) 0+15(1,%1)$(1)%-"#(1TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ))rq ))rq ))ry ))ru ))rw qxw rtw 0+15(1,%1)$(1)50(!+11(0+1)5%0,.2.5%#,+1)$()50(*0%4% +1,%$"%-)$+))+$"2%&'(),0.3",~0.%TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qxy TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qxs TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qxt TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qxv TTTTTTTTTTTTTTTTTT qxw,!3,&+7.!ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt qqw (%;%(j3,0$7 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qqv )&!772(0! TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qwq $3%k!7TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT qww

15 14 $#(%7%3/$-.! D) =>O) D) GA?A) D) #D) =>) SD? GD?) >==>=) () \) OK) E>) =>?L<BD=) >) GA?A) MDK >) E>) K>PID?<AT) E>==A) MDQ?AHBAF) A) L>?QA) G[QP<MAF) \) OK =OA)S<HAP<EAE>T GD?) K><D) ED=) %LAHBAF) SAb>HED) OKA) AHnP<=>) EA) <HSPOZHM<A) EA UPDQAP<bABCD)=DQ?>)A)#ABCDT Vn) D) >HSDMA) D) PAED) EA) D) =>O) NO>) \) A #D) \) OK) EA=) P><=) NO>)?>UOPAK) A) >EOMABCD) HD

16 15 () @?Ab) GA?A) D) D=) =DM<D>MDHiK<MD=) >) HD () E>=M?>L>) A) E>) G>=NO<=A) D) OH<L>?=D) >) A () HDHD) A) AHnP<=>) >) E<=MO==CD) HD)

17 16,$#8/+&!"N!"#(!1&%*$ D) G?DQP>KA) NO>) A) A qtq).#,0($"&'( %) E>) EA)!Ab>HEA) ED) @>K) GD?) <HMOKQZHM<A) P>UAP >K) SAM>F) EA) H>M>==<EAE>) E>) =>) =DQ?>) (G>?ABh>=) k) 2<?MOPABCD) E>) 4>?MAED?<A=) >) =DQ?>) E> ED) UDL>?HD) G>PD) DO) E>) =>?L<BD=) {) HCD) G>?M>Q>?) NO>) D).241) HD) G?>BD) EANO<PD) NO>) MDKG?DOd D) AP<AED) A) >==A) E>) NO>) G>?K><A) D PAED) ED=) >) >KG?>=n?<D=) E>) OK) KDED) U>?APF) =>HED) OK) E>) =>O=

18 17 E>MD??>?) EA) ED) 3?A=<P) EAED) OK) QDK) >a>kgpd) E>) G?DQ<EAE> >F) K>HD=F) =>) G?>DMOGAED)>K) MDPDMA?) A) GDGOPABCD) MDKD) APLD +==>=) SAb>K) MDK) NO>) =O?eA) OKA) NO>) G?DG<M<AF) GD?) OK) PAEDF) D D)K>ED)EA)MDHMD??ZHM<A) E>=P>AP){) ANO>P>=) NO>)?>MDPI>K) D) AD=) MDS?>=) ED GA?A)A)>KG?>=AT 1>) D=) APLD=) EA) >EOMABCD) SD?>K) A=) G>==DA=) M<EAEAH<AF) =OG?<HED) OKA) EA=) U?AHE>=) PAMOHA=) NO>) D) GDLD) E>=E>)A)=OA)SD?KABCDT GD?\KF) APUOKA=) >K) NO>) K>E<EA) D) G?DU?AKA) E>) >EOMABCD E>=>HLDPL<ED) G>PA) E>) EA)!Ab>HEA) ED) GDE>)=>?)>L<E>HM<AEA) G>PD) ED=) APOHD=_MDH=OK<ED?>=)>K)?>PABCD) k

19 18 qtw)$+-.4.,%&'()$()+1,"$( () >KG?>>HE<ED) L>?<S<MDO) D) ED=) APOHD=) MDH=OK<ED?>=) HD ED) MDK\?M<D) #CD) AHAP<=DOF) D) U?AHE>) MDH=OK<ED?) MDKD G>==DA)eO?^E<MAF)NO>)MDKG?A)GA?A)?>L>HE>?T >a>?m^m<d)ea)m<eaeah<at!d<) AHAP<=AEA) A) >) >MDHiK<MA) HA) NOAP) D=) MDH=OK<ED?>=) >) EA) E>) EA) +EOMABCD) l1+$"m) GA?A) D) EA qty)0+-+/z#2.%)$()+1,"$( E>G>HE>) A) A??>MAEABCDd) ED) E>) NO>F) GD?) L>?>K) ED) =>O) E<HI><?D) >K) =>?L<BD=F) DQ?A= G[QP<MA=F) K>ED) EA) MDHMD??ZHM<A) DO) GD?) SD?KABCD) KD?AP) >_DO) =DH>UAKT

20 E>) K>PID?n]PD) >F) GA?A) NO>) A) GDGOPABCD) L>HIA) A E>=>KG>HIA?) OK) GAG>P) NO>) GDE>) =>?) KA<=) A) ED) E>) NO>) AD GAUA?) =>O=) \) =>O) NO>) D) =>eaf) E>) AD=) MDS?>= G[QP<MD=T

21 20,$#8/+&!"P!"%7/$'! \) E>=>HLDPL<ED) OK) EA=) SD?BA=) >HLDPL<EA=) HD G?DM>==D) E>) SD?KABCD) ED) >K) AKGPDF) >) ED) Q?A=<P><?D) >K AP\K) E>) APUOKA=) MDH=<E>?ABh>=) =DQ?>) A) UPDQAP<bABCD) >) =OA WTq)(0.*+#1)$()+1,%$( () ED) E>O]=>) A) ED) >K) NO>) GA==DO) A) IAL>? MDK) D=) U?OGD=) DO) MPA==>=) E>) KA<D?) GDE>?F) NO>) >==> GDE>?F) A) D?E>K) HA) =DM<>EAE>) >) GA?A) =<) D M<EAECD=F) NO>) G?>==OGh>) OK) M<EAECD) en) E>) DO A) D?E>K) =DM<APT) #D=) ED<=) MA=D=F) >) M<EAEAH<A) P<Q>?EAE>) GA?A) =>O=) K>KQ?D=) >) =OA) A=G<?ABCD) E>) l30%1.-f)=_ef)gt)t)mt 5A?A) A=) A=G<?ABh>=) E>) EA) D?E>K) >) P<Q>?EAE>=) <HE<L<EOA<=F) \ A=)Ln?<A=)SD?KA=)E>)UDL>?HD)HCD)=CD)AG>HA=)KDED=)E<L>?=D=)E>)D?UAH<bA?

!"#$%&%'()&*"+*",-,.$/*"+("

!#$%&%'()&*+*,-,.$/*+( "#$%&%'()&*"+*",-,.$/*"+(" "#$% "#$%&$'()*%+,&*$-./&*)//)*&$%-,012)./&*)%34&*$0502&/*) 602$.&$/./&*)%34&*$/-7$28$*)902$.&$020$:&%&9$'() "8:&0,90/5092$9$80,9) ;$2*0%)

Leia mais

*! " # $ % & + $ ' ( ) " "! "! # $ % $#"! & &

*!  # $ % & + $ ' ( )  ! ! # $ % $#! & & *! " #$%&+ $'()""!"!# $ % $#"! && *,"-./"01 * $ '(!%)(*++ +,+ -.( +,/!! &0.( 1,1 23&& - 114 23!%) % 114 56,711( -8 08/,9(1/,9/! :/1****** 56& ;7( 20 "5 :(,*'77,1 ?@ :/1*;(*,

Leia mais

!"#$% "& '!"(" ) *%+"

!#$% & '!( ) *%+ !"#$% "& '!"(" ) *%+" %+!,*'*"("'- ("(($% ".+% &" " %/!'#$% (% 0!.+% (! 1'2'3" " $%".+% ".+% 4556 !"#$% "& '!"(" ) *%+" %+!,*'*"(" '- ("(($% ".+% &" " %/!'#$% (% 0!.+% (! 1'2'3" '3" " "(%'*'! "#$%7 '2'3"

Leia mais

SÃO PAULO SOB ACHAQUE: Corrupção, Crime Organizado e Violência Institucional em Maio de 2006

SÃO PAULO SOB ACHAQUE: Corrupção, Crime Organizado e Violência Institucional em Maio de 2006 SÃO PAULO SOB ACHAQUE: Corrupção, Crime Organizado e Violência Institucional em Maio de 2006 Maio de 2011 "#"$ "#$%&'$()%* "#$#%&' %"&'()'*)*+",*)-*./(0.1#2.()3$ +,-&#-.-&/#-&0/12/()(2#(.-3(42/)-/2(5()%&6(6%5%./#%3

Leia mais

Óptica 1. Euclides. (século iii a.c.) Óptica scientiæ zudia, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 893-936, 2013

Óptica 1. Euclides. (século iii a.c.) Óptica scientiæ zudia, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 893-936, 2013 Óptica Euclides (século iii a.c.) Óptica 1 893 Euclides Definições [Óroi]: 2 1. Seja suposto [ Upoke sqw; ponatur] que linhas retas traçadas a partir do olho [ põ toà Ômmatoj; ab oculo] atravessam uma

Leia mais

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação!" !" $%& '( ) %) * +, - +./0/1/+10,++$.(2

Leia mais

Gestão Distribuída em SNMP

Gestão Distribuída em SNMP Universidade de Aveiro 2002 Departamento de Electrónica e de Telecomunicações Rui Pedro Sanches de Castro Lopes Gestão Distribuída em SNMP Universidade de Aveiro 2002 Departamento de Electrónica e de

Leia mais

REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM No u s o d a c o mp e t ê n c i a p r e v i s t a al í n e a v ) d o n. º 1 d o ar t i g o 64º d o De c r e t o -Le i n. º 1

Leia mais

! " # *+,-+'../,-012/0/ 3,,0014/53!,,0014/6 2" 7 4 48 9994 4 48 '<3 & ( %(=% () % ()%)' $< %%( &'(%' ()%)' = ') & ()%)' 3 ( ') & ( '

!  # *+,-+'../,-012/0/ 3,,0014/53!,,0014/6 2 7 4 48 9994 4 48 '<3 & ( %(=% () % ()%)' $< %%( &'(%' ()%)' = ') & ()%)' 3 ( ') & ( ' SOLIDARITY 1 ! " # $ %&'()% *+,-+'../,-012/0/ 3,,0014/53!,,0014/6 2" 7 4 48 9994 4 48 %&'( ()%'(%#')4'4 () :;% '? 9994$

Leia mais

ALFA ROMEU A148 164 3.0MPIV6-12v 164 super 3.0V6-24v 90/97 95/97 71737989 60564048 71713045 195320702402 60513151 S210 AUDI A151RS 145 2.0 MPI twin.spark 16V GS 145 1.8L4-16v-twin.spark 145 QV 2.0MPIL4-16v-twin.spark

Leia mais

O FUTURO DO SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS

O FUTURO DO SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS O FUTURO DO SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS SAÚDE 2015 REALIZADO PARA: ! "#$%!!&"!%'( ) *+,+ & + -*+. + % '$,- +/,+ 0-*+,* 1 2$ 3 % $ 4! %! %!+ ) *$ $.$ 5$ 0$ 67,8$3!!%%9 :;+ %!$6?*$0 8 '$0 8,$0 8 % $

Leia mais

Universidade Federal de Pernambuco)

Universidade Federal de Pernambuco) Apoio: Podemos considerar que os nossos eventos começaram em 1979, quando foi realizado o primeiro encontro de químicos teóricos nas dependências do CBPF, no Rio de Janeiro, que deu origem ao I SBQT em

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores. Apontamentos de. Sílvio A. Abrantes

Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores. Apontamentos de. Sílvio A. Abrantes Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores Apontamentos de Teoria da Informação Sílvio A. Abrantes 2003 1. Shannon e a Teoria da Informação 1.1. Introdução e perspectiva histórica 1.2.

Leia mais

"# # $ % & ' (' ) * + ', -#(

# # $ % & ' (' ) * + ', -#( WinPto v9.0 ! "# # $ % & ' (' ) * + ', -#( -#". / 0 00 1 02 " '3' 0 ' 0 "# 3 4 ' 2 1 2 & ( 5 64 7 8 95 14 8 4:5 5 '; < 9 50 "#! 5 4 5* $%( 5 & ( (&=9 0 1/ < 9 2 4: > 64 " 4 (" * 9? @ *5 @ ; ) *5 $.% 4

Leia mais

CONTEÚDO. RECIPROCIDADE QUADRÁTICA 27 Carlos Gustavo T. de A. Moreira & Nicolau Corção Saldanha, Rio de Janeiro - RJ

CONTEÚDO. RECIPROCIDADE QUADRÁTICA 27 Carlos Gustavo T. de A. Moreira & Nicolau Corção Saldanha, Rio de Janeiro - RJ CONTEÚDO AOS LEITORES LIII OLIMPÍADA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA Euciados, Soluções e Resultado Basileio VII OLIMPÍADA IBEROAMERICANA DE MATEMÁTICA 5 Euciados, Soluções e Resultado Basileio ARTIGOS A FÓRMULA

Leia mais

PONTO MÉDIO LEMBRA? OUTRO PONTO MÉDIO! DOIS PONTOS MÉDIOS LEMBRAM? BASE MÉDIA! Cícero Thiago Magalhães

PONTO MÉDIO LEMBRA? OUTRO PONTO MÉDIO! DOIS PONTOS MÉDIOS LEMBRAM? BASE MÉDIA! Cícero Thiago Magalhães PONTO MÉDIO LEMBRA? OUTRO PONTO MÉDIO! DOIS PONTOS MÉDIOS LEMBRAM? BASE MÉDIA! Cícero Thiago Magalhães Nível Iniciante Propriedade 1 Num triângulo retângulo ABC, a mediana BM relativa à hipotenusa mede

Leia mais

!" # 0 " 1 % " " " % "2# 3 4 $25

! # 0  1 %    % 2# 3 4 $25 !" $ %& " "'(! )* " + +),--.'( / '( % "% 0 " 1 % " " " % "2 3 4 $25 1",--6 / 2 "78 "+/97: "7; &/,: =,&?7 =?&$ $ " &?: =?&$ $ " &5.? =?&$ $ " &$.@ =?&$ $ " &A.; =?&$ $ " &.6 =?&$ $ " &B.6 =?&$

Leia mais

CURSO DE SEGURANÇA EM REDES LINUX

CURSO DE SEGURANÇA EM REDES LINUX Erro de leitura CURSO DE SEGURANÇA EM REDES LINUX Erro de leitura Autor: Renato Martini rmartini@cipsga.org.br Março de 2000 Curso de Segurança em Redes Linux www.cipsga.org.br cursos@cipsga.org.br Página

Leia mais

!!"#$!!% & # & '( ) 1.1.!!" # $ "*+,-.) / 0 12 34 % & '(%) *$" & 1.2.!! + + %, -.,--/ 0 1(2 + 345113*(67( 1.3.!-,89 $

!!#$!!% & # & '( ) 1.1.!! # $ *+,-.) / 0 12 34 % & '(%) *$ & 1.2.!! + + %, -.,--/ 0 1(2 + 345113*(67( 1.3.!-,89 $ !!"#$!!% & # & '( ) 1.1.!!" # $ "*+,-.) / 0 12 34 % & '(%) *$" & 1.2.!! + + %, -.,--/ 0 1(2 + 345113*(67( 1.3.!-,89 $ &:( 0 3%*$# 3%;*( 1.4. ' < 9,1= 9 &>2 = 9 $, &77= 9 = 9 0= 9??= 9 &= $9 & 0 &= 9 $

Leia mais

CEASA CAMPINAS Centrais de Abastecimento de Campinas S.A.

CEASA CAMPINAS Centrais de Abastecimento de Campinas S.A. 5 /0 46 /0 /7 0 0 /0 81 9:/ //1" ;/4/9=//9/ 5?"*1 5?" 5@4//A/817:/0 B #C/ 0 46 /0 /7 0 0 /0 81 9:/ //1" ;/ 4 / 9< 0 1 =// 10/)81:/61B /9 / D +, &)&& 14 D +, %---)''$/0>1 E B #C/ : 7 @4/

Leia mais

ÍNDICE TABELA DE REFERÊNCIA ÍNDICE - CÓDIGO GAUSS LINHA ELÉTRICA LINHA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA LINHA DE IGNIÇÃO

ÍNDICE TABELA DE REFERÊNCIA ÍNDICE - CÓDIGO GAUSS LINHA ELÉTRICA LINHA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA LINHA DE IGNIÇÃO ÍNDICE ÍNDICE - CÓDIGO GAUSS III LINHA ELÉTRICA PÁG. REGULADOR DE VOLTAGEM 1 RETIFICADOR 63 BUZINA 117 DIODO 113 LÂMPADA 121 ROLAMENTO 137 LINHA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA PÁG. ATUADOR DE MARCHA LENTA 141 BICO

Leia mais

Análise comparativa das diferentes tecnologias de carbonização e recuperação de subprodutos

Análise comparativa das diferentes tecnologias de carbonização e recuperação de subprodutos !! Análise comparativa das diferentes tecnologias de carbonização e recuperação de subprodutos Nota Técnica referente à letra (B) do estudo técnico 2 do Termo de Referência do contrato 49, do ano de 2013,

Leia mais

Fabiano Leoni. William Corbo

Fabiano Leoni. William Corbo Fabiano Leoni William Corbo O CURSO Este é um curso pensado especialmente para líderes inquietos e cheios de vontade de mergulhar fundo em PESSOAS. O curso Cultura & Encantamento pretende fornecer importantes

Leia mais

Projeto Retorno - Avaliação do Impacto do Treinamento, no Exterior, de Pessoal Qualificado Bibiografia Comentada

Projeto Retorno - Avaliação do Impacto do Treinamento, no Exterior, de Pessoal Qualificado Bibiografia Comentada Projeto Retorno - Avaliação do Impacto do Treinamento, no Exterior, de Pessoal Qualificado Bibiografia Comentada O PROJETO RETORNO foi uma pesquisa nacional sobre educação superior no exterior, realizada

Leia mais

Câmara dos Deputados Praça 3 Poderes Consultoria Legislativa Anexo III - Térreo Brasília - DF

Câmara dos Deputados Praça 3 Poderes Consultoria Legislativa Anexo III - Térreo Brasília - DF Henrique Leonardo Medeiros Consultor Legislativo da Área II Direito Civil e Processual Civil, Direito Penal e Processual Penal, de Família, do Autor, de Sucessões, Internacional Privado Câmara dos Deputados

Leia mais

OITO TEMAS PARA DEBATE Violência e segurança pública. Alba Zaluar

OITO TEMAS PARA DEBATE Violência e segurança pública. Alba Zaluar OITO TEMAS PARA DEBATE Violência e segurança pública Alba Zaluar Resumo O texto aborda algumas das idéias mais disseminadas hoje nos meios de comunicação de massa, assim como no acadêmico, para entender

Leia mais

#$!-*$ 4556!"#$!%&!'!()$*! $* +)&)! '! &,'!' ' #$!-*$ %!!! $. &"#$ '$ / -*$' 0&1&2!!3

#$!-*$ 4556!#$!%&!'!()$*! $* +)&)! '! &,'!' ' #$!-*$ %!!! $. &#$ '$ / -*$' 0&1&2!!3 #$!-*$ 4556!"#$!%&!'!()$*! $* +)&)! '! &,'!' ' #$!-*$ %!!! $. &"#$ '$ / -*$' 0&1&2!!3 #$!-*$ 4556!"#$!%&!'!()$*! $* +)&)! '! &,'!' ' #$!-*$ %!!! $. &"#$ '$ / -*$' 0&1&2!!3!')$&)&!"#$7 &)!0& $ ' 0%! 0%&'0&

Leia mais

!"#$%&'("')#*&%+,-./' 0#12"%31(/("'4"("%/5'("'6"%#/+78.&' 91#1.183'!/%(&3&':/%.1/' 2.;<.1#=8*>"=7%'?&2"+7%&@'ABCB'

!#$%&'(')#*&%+,-./' 0#12%31(/('4(%/5'('6%#/+78.&' 91#1.183'!/%(&3&':/%.1/' 2.;<.1#=8*>=7%'?&2+7%&@'ABCB' !"#$%&'("')#*&%+,-./' 0#12"%31(/("'4"("%/5'("'6"%#/+78.&' 91#1.183'!/%(&3&':/%.1/' 2.;"=7%'?&2"+7%&@'ABCB'! F7G"-2&':"%/5''!H13.8-%'$I.#1./3'("'>%&;%/+/JK&'"'"3$%8$8%/JK&' ("'(/(&3'>/%/'&'("3"#2&521+"#$&'("'>%&;%/+/3'

Leia mais