Ïäçãßåò ñþóçò ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ÑÏÕ ÙÍ. Ðåñéå üìåíá AQXXL 109

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Ïäçãßåò ñþóçò ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ÑÏÕ ÙÍ. Ðåñéå üìåíá AQXXL 109"

Transcrição

1 Ïäçãßåò ñþóçò ÐËÕÍÔÇÑÉÏ ÑÏÕ ÙÍ GR ÅëëçíéêÜ,1 PT Português,13 ES Espanol,25 Ðåñéå üìåíá ÅãêáôÜóôáóç, 2-3 Áðïóõóêåõáóßá êáé ïñéæïíôßùóç ÕäñáõëéêÝò êáé çëåêôñéêýò óõíäýóåéò Ôå íéêü óôïé åßá GR ÐåñéãñáöÞ ôçò ðëõíôþñéï, 4-5 Ðßíáêáò åëýã ïõ Ðùò äéåíåñãåßôáé Ýíáò êýêëïò ðëõóßìáôïò, 6 ÐñïãñÜììáôá êáé äõíáôüôçôåò, 7 Ðßíáêáò ÐñïãñáììÜôùí Äõíáôüôçôåò ðëõóßìáôïò AQXXL 109 ÁðïññõðáíôéêÜ êáé ìðïõãüäá, 8 Áðïññõðáíôéêü Ðñïåôïéìáóßá ôçò ìðïõãüäáò ÓõìâïõëÝò ðëõóßìáôïò Óýóôçìá éóïóôüèìéóçò ôïõ öïñôßïõ ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëýò, 9 ÃåíéêÞ áóöüëåéá ÄéÜèåóç åéñïíáêôéêü Üíïéãìá ôçò ðüñôáò ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá, 10 Áðïêëåéóìüò íåñïý êáé çëåêôñéêïý ñåýìáôïò Êáèáñéóìüò ôçò ðëõíôþñéï Êáèáñéóìüò ôïõ óõñôáñéïý áðïññõðáíôéêþí Öñïíôßäá ôïõ êüäïõ Êáèáñéóìüò ôçò áíôëßáò ëåã ïò ôïõ óùëþíá ôñïöïäïóßáò ôïõ íåñïý Áíùìáëßåò êáé ëýóåéò, 11 ÕðïóôÞñéîç, 12 1

2 ÅãêáôÜóôáóç GR! Åßíáé óçìáíôéêü íá äéáôçñþóåôå ôï åã åéñßäéï áõôü ãéá íá ìðïñåßôå íá ôï óõìâïõëåýåóôå ïðïéáäþðïôå óôéãìþ. Óå ðåñßðôùóç ðþëçóçò, ðáñá þñçóçò Þ ìåôáêüìéóçò, âåâáéùèåßôå üôé ðáñáìýíåé ìáæß ìå ôï ðëõíôþñéï.! ÄéáâÜóôå ðñïóåêôéêü ôéò ïäçãßåò: õðüñ ïõí óçìáíôéêýò ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí åãêáôüóôáóç, ôç ñþóç êáé ôçí áóöüëåéá.! Óôç óáêïõëßôóá ðïõ ðåñéý åé ôï åã åéñßäéï áõôü èá âñåßôå, åêôüò ôçò åããýçóçò, õëéêü ðïõ ñçóéìåýïõí ãéá ôçí åãêáôüóôáóç. Áðïóõóêåõáóßá êáé ïñéæïíôßùóç Áðïóõóêåõáóßá 1. Áöïý áðïóõóêåõáóôåß ôï ðëõíôþñéï, åëýãîôå áí Ý åé õðïóôåß æçìéýò êáôü ôç ìåôáöïñü. Áí Ý åé õðïóôåß æçìéýò ìçí ôï óõíäýåôå êáé åðéêïéíùíþóôå ìå ôïí ìåôáðùëçôþ. 2. ÁöáéñÝóôå ôéò 4 ðñïóôáôåõôéêýò âßäåò ãéá ôç ìåôáöïñü êáé ôïí ó åôéêü áðïóôüôç ðïõ âñßóêïíôáé óôï ðßóù ìýñïò(âëýðå åéêüíá). 3. Êëåßóôå ôéò ïðýò ìå ôá ðëáóôéêü ðþìáôá ðïõ ðåñéý ïíôáé óôç óáêïõëßôóá. 4. ÖõëÜîôå üëá ôá êïììüôéá. Áí ôï ðëõíôþñéï ñåéáóôåß íá ìåôáöåñèåß, èá ðñýðåé íá îáíáìïíôáñéóôïýí ãéá ôçí áðïöõãþ åóùôåñéêþí âëáâþí.! Ïé óõóêåõáóßåò äåí åßíáé ðáé íßäéá ãéá ìéêñü ðáéäéü! ÅõèõãñÜììéóç ðëõíôçñßïõ 1. ÔïðïèåôÞóôå ôï ðëõíôþñéï óå Ýíá äüðåäï åðßðåäï êáé áíèåêôéêü, ùñßò íá ôï áêïõìðþóåôå óå ôïß ïõò Þ Ýðéðëá. 2. Áíôéóôáèìßóôå ôéò áíùìáëßåò îåâéäþíïíôáò Þ âéäþíïíôáò ôá ðïäáñüêéá Ýùò üôïõ ç ðëõíôþñéï áëöáäéáóôåß (äåí ðñýðåé íá êëßíåé ðåñéóóüôåñï áðü 2 ìïßñåò).! Óå ðåñßðôùóç ìïêýôáò Þ ôüðçôá, ñõèìßóôå ôá ðïäáñüêéá Ýôóé þóôå íá õößóôáôáé êüôù áðü ôï ðëõíôþñéï áñêåôüò þñïò ãéá ôïí áåñéóìü. ÕäñáõëéêÝò êáé çëåêôñéêýò óõíäýóåéò Óýíäåóç ôïõ óùëþíá ôñïöïäïóßáò ôïõ íåñïý! Ðñéí óõíäýóåôå ôï óùëþíá ôñïöïäïóßáò óôï äßêôõï ýäñåõóçò, áöþóôå íá ôñýîåé ôï íåñü ìý ñé íá âãåé äéáõãýò. 1. ÓõíäÝóôå ôï óùëþíá ôñïöïäïóßáò óôï ðëõíôþñéï âéäþíïíôüò ôïí óôçí áíôßóôïé ç åßóïäï íåñïý, óôï ðßóù ìýñïò åðüíù äåîéü (âëýðå åéêüíá). A 2. ÅéóÜãåôå ôçí ôóéìïý á A ðïõ ðåñéý åôáé óôç óáêïõëßôóá óôï Üêñï ôïõ óùëþíá ôñïöïäïóßáò êáé âéäþóôå ôç óå Ýíá êñïõíü êñýïõ íåñïý ìå óôüìéï óðåéñþìáôïò 3/4 gas (âëýðå åéêüíá). 3. ÐñïóÝîôå þóôå óôï óùëþíá íá ìçí õðüñ ïõí ïýôå ðôõ þóåéò êáé ïýôå óôåíþóåéò.!ç ðßåóç íåñïý ôïõ êñïõíïý ðñýðåé íá êõìáßíåôáé ìåôáîý ôùí ôéìþí ôïõ ðßíáêá Ôå íéêü óôïé åßá (âëýðå óåëßäá äßðëá).! Áí ôï ìþêïò ôïõ óùëþíá ôñïöïäïóßáò äåí åðáñêåß, áðåõèõíèåßôå óå Ýíá åéäéêåõìýíï êáôüóôçìá Þ óå åîïõóéïäïôçìýíï ôå íéêü.! Ìç ñçóéìïðïéåßôå ðïôý ñçóéìïðïéçìýíïõò Þ ðáëéïýò óùëþíåò ôñïöïäïóßáò, áëëü åêåßíïõò ðïõ ðáñý ïíôáé ìå ôç ðëõíôþñéï.! íá åðéìåëýò áëöüäéáóìá äßíåé óôáèåñüôçôá êáé áðïóïâåß äïíþóåéò êáé èïñõâüôçôá êõñßùò óôç öüóç óôõøßìáôïò. 2

3 Óýíäåóç ôïõ óùëþíá áäåéüóìáôïò cm ÓõíäÝóôå ôï óùëþíá áäåéüóìáôïò óå ìéá óùëþíùóç áäåéüóìáôïò Þ óå ìéá åðéôïß éá ðáñï Ýôåõóç óå ýøïò áðü ôï Ýäáöïò ìåôáîý 65 êáé 100 cm êáé áðïöåýãïíôáò ñçôü íá ôïí äéðëþóåôå.! Ìç ñçóéìïðïéåßôå ðñïåêôüóåéò êáé ðïëýðñéæá.! Ôï êáëþäéï äåí ðñýðåé íá öýñåé ðôõ Ýò Þ íá åßíáé óõìðéåóìýíï.! Ôï êáëþäéï ôñïöïäïóßáò êáé ôï âýóìá ðñýðåé íá áíôéêáèßóôáíôáé ìüíï áðü åîïõóéïäïôçìýíïõò ôå íéêïýò. Ðñïóï Þ! Ç åðé åßñçóç áðïðïéåßôáé êüèå åõèýíçò óå ðåñßðôùóç ðïõ äåí ôçñïýíôáé áõôïß ïé êáíüíåò. GR ÅíáëëáêôéêÜ, óôçñßîôå ôï óùëþíá áäåéüóìáôïò óôï åßëïò åíüò íéðôþñá Þ ìéáò ëåêüíçò, äýíïíôáò ôïí ïäçãü ðïõ óáò ðáñý åôáé óôïí êñïõíü (âëýðå åéêüíá). Ôï åëåýèåñï Üêñï ôïõ óùëþíá áäåéüóìáôïò äåí ðñýðåé íá ðáñáìýíåé âõèéóìýíï óôï íåñü.! Äåí óõíéóôüôáé ç ñþóç ðñïåêôüóåùí óùëþíùí. Áí áðáéôåßôáé, ç ðñïýêôáóç ðñýðåé íá Ý åé ôçí ßäéá äéüìåôñï ôïõ áñ éêïý óùëþíá êáé íá ìçí îåðåñíüåé ôá 150 cm. ÇëåêôñéêÞ óýíäåóç Ðñéí åéóüãåôå ôï âýóìá óôçí çëåêôñéêþ ðñßæá, âåâáéùèåßôå üôé: ç ðñßæá äéáèýôåé ãåßùóç êáé ôçñåß ôéò åê ôïõ íüìïõ ðñïäéáãñáöýò; Ôå íéêü óôïé åßá ÌïíôÝëï AQXXL 109 ÄéáóôÜóåéò ùñçôéêüôçôá ðëüôïò cm 68,6 ýøïò cm 100 âüèïò cm 64,5 áðü 1 Ýùò 7,5 kg Ç ðñßæá íá åßíáé óå èýóç íá õðïöýñåé ôï ìýãéóôï öïñôßï éó ýïò ôïõ ìç áíþìáôïò, ðïõ áíáöýñåôáé óôïí ðßíáêá Ôå íéêþí óôïé åßùí (âëýðå äßðëá); Ç ôüóç ôñïöïäïóßáò íá êõìáßíåôáé ìåôáîý ôùí ôéìþí ðïõ áíáöýñïíôáé óôïí ðßíáêá Ôå íéêþí óôïé åßùí (âëýðå äßðëá); Ç ðñßæá íá åßíáé óõìâáôþ ìå ôï âýóìá ôïõ ðëõíôçñßïõ. Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç, áíôéêáôáóôþóôå ôçí ðñßæá Þ ôï âýóìá.! Ôï ðëõíôþñéï äåí åãêáèßóôáôáé óå áíïé ôü þñï, áêüìç êáé áí ï þñïò åßíáé êáëõììýíïò, äéüôé åßíáé ðïëý åðéêßíäõíï íá ôï áöþíåôå åêôåèåéìýíï óå âñï Þ êáé êáêïêáéñßá.! Ìå ôçí åãêáôüóôáóç ôïõ ðëõíôçñßïõ, ç ðñßæá ñåýìáôïò ðñýðåé íá åßíáé åýêïëá ðñïóâüóéìç. ÇëåêôñéêÝò óõíäýóåéò ÓõíäÝóåéò íåñïý Ôá ýôçôá óôõøßìáôïò ÐñïãñÜììáôá åëýã ïõ óýìöùíá ìå ôïí êáíïíéóìü IEC456 ôüóç Volt 50 Hz ìýãéóôç áðïññïöïýìåíç éó ýò 2100 W ìýãéóôç ðßåóç 1 MPa (10 bar) ÅëÜ éóôç ðßåóç 0,05 MPa (0,5 bar) ùñçôéêüôçôá ôïõ êüäïõ 62 ëßôñá ìý ñé 1000 óôñïöýò ôï ëåðôü ðñüãñáììá ÂÁÌÂÁKÅÑÁ ËÅÕKÁ; èåñìïêñáóßá 60 C; åêôåëïýìåíï ìå 7,5 kg ìðïõãüäáò. Ç óõóêåõþ áõôþ åßíáé óýìöùíç ìå ôéò áêüëïõèåò ïéíïôéêýò Ïäçãßåò: - 73/23/CEE ôçò 19/02/73 ( áìçëþ ÔÜóç) êáé ìåôáãåíýóôåñåò ôñïðïðïéþóåéò - 89/336/CEE ôçò 03/05/89 (ÇëåêôñïìáãíçôéêÞ Óõìâáôüôçôá) êáé ìåôáãåíýóôåñåò ôñïðïðïéþóåéò /96/CE 3

4 ÐåñéãñáöÞ ôçò ðëõíôþñéï GR ÐÏÑÔÁ ÐÉÍÁÊÁÓ ÅËÅà ÏÕ ËÁÂÇ ÐÏÑÔÁÓ ÐÅËÌÁ ÑÕÈÌÉÆÏÌÅÍÁ ÐÏÄÁÑÁÊÉÁ ÐÏÑÔÁ 20 Ãéá íá áíïßîåôå ôçí ðüñôá ñçóéìïðïéåßôå ðüíôá ôç ó åôéêþ ëáâþ (âëýðå åéêüíá). ÈÇÊÇ ÁÐÏÑÑÕÐÁÍÔÉÊÙÍ: Âñßóêåôáé óôï åóùôåñéêü ôçò ðëõíôþñéï êáé Ý åôå ðñüóâáóç áíïßãïíôáò ôçí ðüñôá. Ãéá ôç äïóïëïãßá ôùí áðïññõðáíôéêþí âëýðå ôï êåöüëáéï ÁðïññõðáíôéêÜ êáé ìðïõãüäá. 1. ëåêáíßôóá ãéá ôçí ðñüðëõóç: ñçóéìïðïéåßôå áðïññõðáíôéêü óå óêüíç ëåêáíßôóá ãéá ôï ðëýóéìï: 2 ñçóéìïðïéåßôå áðïññõðáíôéêü óå óêüíç Þ õãñü. Óôçí ôåëåõôáßá ðåñßðôùóç ðñïôåßíåôáé íá ôï ýíåôå áìýóùò ìåôü ôçí åêêßíçóç ôïõ ðëõíôçñßïõ. ëåêáíßôóá ãéá ðñüóèåôá: ãéá ìáëáêôéêü Þ õãñü ðñüóèåôá. ÓõóôÞíåôáé íá ìçí îåðåñíüôå ðïôý ôç ìýãéóôç óôüèìç ðïõ õðïäåéêíýåôáé áðü ôç ó Üñá êáé íá áñáéþíåôå óõìðõêíùìýíá ìáëáêôéêü. 4

5 Ðßíáêáò åëýã ïõ ÅðéëïãÝáò ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ ÊïõìðéÜ êáé ÅíäåéêôéêÝò Ëõ íßåò ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÅÓ Åéêïíßäéá ÖÁÓÅÉÓ ÐËÕÓÉÌÁÔÏÓ Êïõìðß ìå åíäåéêôéêü öùôüêé START/ PAUSE GR Êïõìðß ìå åíäåéêôéêü öùôüêé ÁÍÁÌÌÁ/ ÓÂÇÓÉÌÏ êáé ÁÊÕÑÙÓÇ ÐëÞêôñï ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ Êïõìðß ÓÔÕØÉÌÁÔÏÓ Êïõìðß ÅÊÊÉÍÇÓÇ ÌÅ ÕÓÔÅÑÇÓÇ Åíäåéêôéêü öùôüêé ECO Åíäåéêôéêü öùôüêé ÐÏÑÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÌÅÍÇ Êïõìðß êáé åíäåéêôéêü öùôüêé ÁÓÖÁËÉÓÇÓ ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÙÍ Êïõìðß ìå åíäåéêôéêü öùôüêé ÁÍÁÌÌÁ ÓÂÇÓÉÌÏ êáé ÁÊÕÑÙÓÇ: ðéýóôå óôéãìéáßá ôï êïõìðß ãéá íá áíüøåé Þ íá óâþóåé ç ðëõíôþñéï. Ôï ðñüóéíï åíäåéêôéêü öùôüêé äåß íåé üôé ç ðëõíôþñéï åßíáé áíáììýíç. Ãéá íá óâþóåôå ôï ðëõíôþñéï êáôü ôï ðëýóéìï ðñýðåé íá êñáôüôåðáôçìýíï ôï êïõìðß ðéï ðïëý, ðåñßðïõ 2 sec. Óôéãìéáßï Þ ôõ áßï ðüôçìá äåí åðéôñýðåé ôï óâþóéìï ôçò ðëõíôþñéï. Ôï óâþóéìï ôçò ðëõíôþñéï êáôü ôï ðëýóéìï óå åîýëéîç áêõñþíåé ôï ßäéï ôï ðëýóéìï. ÅðéëïãÝáò ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ: ìðïñåß íá óôñáöåß óå áìöüôåñåò ôéò êáôåõèýíóåéò. Ãéá íá èýóåôå ôï ðëýïí óùóôü ðñüãñáììá âëýðå ôïí Ðßíáêá ðñïãñáììüôùí. ÊáôÜ ôï ðëýóéìï ï åðéëïãýáò ðáñáìýíåé áêßíçôïò. ÐëÞêôñï ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÁ: ðáôþóôå ãéá íá áëëüîåôå ôç èåñìïêñáóßá. Ç ôéìþ õðïäåéêíýåôáé áðü ôá åðéêåßìåíá åíäåéêôéêü öùôüêéá (âëýðå Ðùò äéåíåñãåßôáé Ýíáò êýêëïò ðëõóßìáôïò ). Êïõìðß ÓÔÕØÉÌÏ: ðáôþóôå ãéá íá áëëüîåôå Þ íá áðïêëåßóåôå ôï óôýøéìï. Ç ôéìþ õðïäåéêíýåôáé áðü ôá åðéêåßìåíá åíäåéêôéêü öùôüêéá (âëýðå Ðùò äéåíåñãåßôáé Ýíáò êýêëïò ðëõóßìáôïò ). Êïõìðß ÅÊÊÉÍÇÓÇ ÌÅ ÕÓÔÅÑÇÓÇ: ðáôþóôå ãéá íá èýóåôå ìéá åêêßíçóç ìå õóôýñçóç ôïõ ðñïåðéëåãìýíïõ ðñïãñüììáôïò. Ç ôåèåßóá ôéìþ ôçò õóôýñçóçò õðïäåéêíýåôáé áðü ôá åðéêåßìåíá åíäåéêôéêü öùôüêéá (âëýðå Ðùò äéåíåñãåßôáé Ýíáò êýêëïò ðëõóßìáôïò ). ÊïõìðéÜ êáé ÅíäåéêôéêÜ öùôüêéá ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÅÓI: ãéá íá åðéëýîåôå ôéò äéáèýóéìåò äõíáôüôçôåò. Ôï åíäåéêôéêü öùôüêé ôï ó åôéêü ìå ôçí åðéëåãìýíç äõíáôüôçôá èá ðáñáìåßíåé áíáììýíï (âëýðå Ðùò äéåíåñãåßôáé Ýíáò êýêëïò ðëõóßìáôïò ). Åéêïíßäéá ÖÁÓÅÉÓ ÐËÕÓÉÌÁÔÏÓ: öùôßæïíôáé äåß íïíôáò ôçí ðñïþèçóç ôïõ êýêëïõ (Ðëýóéìï - ÎÝâãáëìá - Óôýøéìï Ôåëéêü Üäåéáóìá ). Ç Ýíäåéîç öùôßæåôáé üôáí ï êýêëïò ôåëåéþóåé. Êïõìðß ìå åíäåéêôéêü öùôüêé START/PAUSE: üôáí ôï åíäåéêôéêü ðñüóéíï öùôüêé áíáâïóâþíåé áñãü, ðáôþóôå ôï êïõìðß ãéá ôçí åêêßíçóç ðëõóßìáôïò. Ìå ôçí åêêßíçóç ôïõ êýêëïõ ôï åíäåéêôéêü öùôüêé óôáèåñïðïéåßôáé. Ãéá íá èýóåôå ìéá ðáýóç óôï ðëýóéìï, ðáôþóôå åê íýïõ ôï êïõìðß. Ôï åíäåéêôéêü öùôüêé èá áíáâïóâþíåé ìå ðïñôïêáëß ñþìá. Áí ôï åíäåéêôéêü öùôüêé Ðüñôá ÁóöáëéóìÝíç åßíáé óâçóôü, ìðïñåßôå íá áíïßîåôå ôçí ðüñôá. Ãéá íá îåêéíþóåé ðüëé ôï ðëýóéìï áðü ôï óçìåßï äéáêïðþò, ðáôþóôå åê íýïõ ôï êïõìðß. Åíäåéêôéêü öùôüêé ÐÏÑÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÌÅÍÇ: äåß íåé üôé ç ðüñôá åßíáé áóöáëéóìýíç. Ãéá íá áíïßîåôå ôçí ðüñôá ðñýðåé íá èýóåôå ôïí êýêëï óå ðáýóç (âëýðå åðüìåíç óåëßäá). Êïõìðß êáé åíäåéêôéêü öùôüêé ÁÓÖÁËÉÓÇÓ ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÙÍ: ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç Þ áðåíåñãïðïßçóç ôïõ ìðëïê ôïõ ðßíáêá åëýã ïõ, êñáôþóôå ðáôçìýíï ôï êïõìðß ãéá ðåñßðïõ 2 äåõôåñüëåðôá. Ôï áíáììýíï åíäåéêôéêü öùôüêé äåß íåé üôé ï ðßíáêáò åëýã ïõ åßíáé áóöáëéóìýíïò. Ìå ôïí ôñüðï áõôüí ðáñåìðïäßæïíôáé ôõ áßåò ôñïðïðïéþóåéò ôùí ðñïãñáììüôùí, êõñßùò áí óôï óðßôé õðüñ ïõí ðáéäéü. Åíäåéêôéêü öùôüêé ECO: ôï åéêïíßäéï èá áíüøåé üôáí, áëëüæïíôáò ôéò ðáñáìýôñïõò ðëõóßìáôïò, åðéôåõ èåß ìéá åîïéêïíüìçóç çëåêôñéêþò åíýñãåéáò ôïõëü éóôïí 10%. 5

6 Ðùò äéåíåñãåßôáé Ýíáò êýêëïò ðëõóßìáôïò GR ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: ôçí ðñþôç öïñü ðïõ ñçóéìïðïéåßôå ôï ðëõíôþñéï, äéåíåñãþóôå Ýíá êýêëï ðëõóßìáôïò ùñßò ñïý á áëëü ìå áðïññõðáíôéêü, èýôïíôáò ôï ðñüãñáììá âáìâáêåñþí 90 ùñßò ðñüðëõóç. 1. ÁÍÁØÔÅ ÔÇ ÐËÕÍÔÇÑÉÏ. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß. ¼ëá ôá åíäåéêôéêü öùôüêéá èá áíüøïõí ãéá 1 äåõôåñüëåðôï ìåôü ôï ïðïßï èá ðáñáìåßíåé áíáììýíï óõíå þò ìüíï ôï åíäåéêôéêü öùôüêé ôïõ êïõìðéïý, ôï åíäåéêôéêü öùôüêé START/PAUSE èá áíáâïóâþíåé áñãü. 2. ÖÏÑÔÙÓÇ ÑÏÕ ÙÍ. Áíïßîôå ôçí ðüñôá. Öïñôþóôå ôá ñïý á, ðñïóý ïíôáò íá ìçí îåðåñüóåôå ôçí ðïóüôçôá öïñôßïõ ðïõ õðïäåéêíýåôáé óôïí ðßíáêá ðñïãñáììüôùí ôçò åðüìåíçò óåëßäáò. 3. ÄÏÓÏËÏÃÉÁ ÔÏÕ ÁÐÏÑÑÕÐÁÍÔÉÊÏÕ. ÂãÜëôå ôï óõñôüñé êáé ýóôå ôï áðïññõðáíôéêü óôéò áíôßóôïé åò ëåêáíßôóåò üðùò åîçãåßôáé óôçí ÐåñéãñáöÞ ôçò ðëõíôþñéï. 4. ÊËÅÉÓÔÅ ÔÇÍ ÐÏÑÔÁ. 5. ÅÐÉËÅÎÔÅ ÔÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ. ÓôñÝøôå ôïí ÅÐÉËÏÃÅÁ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÙÍ ðñïò ôá äåîéü Þ ðñïò ôá áñéóôåñü ìý ñé íá åðéëýîåôå ôï åðéèõìçôü ðñüãñáììá. Áíôéóôïé ßæåôáé ìéá èåñìïêñáóßá, ìéá ôá ýôçôá óôõøßìáôïò êáé ìéá Ýíôáóç ðëõóßìáôïò ðïõ ìðïñïýí íá ôñïðïðïéçèïýí. 6. ÅÎÁÔÏÌÉÊÅÕÓÇ ÔÏÕ ÊÕÊËÏÕ ÐËÕÓÉÌÁÔÏÓ. ÅíåñãÞóôå óôá áíôßóôïé á êïõìðéü ôïõ ðßíáêá åëýã ïõ: ÔñïðïðïéÞóôå ôç èåñìïêñáóßá Þ/êáé ôï óôýøéìï. Ç ìç áíþ åðéëýãåé áõôüìáôá ôéò ìýãéóôåò ðñïâëåðüìåíåò ôéìýò èåñìïêñáóßáò êáé óôõøßìáôïò ãéá ôï ôåèýí ðñüãñáììá êáé óõíåðþò äåí ìðïñïýí íá áõîçèïýí. Ðáôþíôáò ôï êïõìðß ìåéþíåôáé ðñïïäåõôéêü ç èåñìïêñáóßá ìý ñé ôï ðëýóéìï óå êñýï íåñü. Ðáôþíôáò ôï êïõìðß ìåéþíåôáé ðñïïäåõôéêü ôï óôýøéìï ìý ñé ôïí áðïêëåéóìü ôïõ. ÐåñáéôÝñù ðüôçìá ôùí êïõìðéþí åðáíáöýñåé ôéò ôéìýò óôéò ìýãéóôåò ðñïâëåðüìåíåò.! Åîáßñåóç: åðéëýãïíôáò ôï ðñüãñáììá ÂÁÌÂÁÊÅÑÁ ËÅÕÊÁ ç èåñìïêñáóßá ìðïñåß íá áõîçèåß ìý ñé 90. ÈÝóôå ìéá åêêßíçóç ìå õóôýñçóç. Ãéá íá èýóåôå ôçí åêêßíçóç ìå õóôýñçóç ôïõ ðñïåðéëåãìýíïõ ðñïãñüììáôïò, ðáôþóôå ðïëëýò öïñýò ôï êïõìðß ìý ñé íá áíüøåé ôï åíäåéêôéêü öùôüêé ôï ó åôéêü ìå ôçí åðéèõìçôþ õóôýñçóç. Óôçí ôýôáñôç öïñü ðïõ èá ðéýóåôå ôï êïõìðß ç ëåéôïõñãßá èá áðåíåñãïðïéçèåß. ÐÁÑÁÔÇÑÇÓÇ: Áöïý ðáôçèåß ôï êïõìðß START/PAUSE ôï åíäåéêôéêü öùôüêé ôï ó åôéêü ìå ôçí ôåèåßóá õóôýñçóç èá áíáâïóâþíåé (ç ôéìþ ôçò õóôýñçóçò èá ìðïñåß íá ôñïðïðïéçèåß ìüíï ìåéþíïíôüò ôçí). ôïõ êýêëïõ. ÔñïðïðïéÞóôå ôá áñáêôçñéóôéêü ÐáôÞóôå ôá êïõìðéü ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÅÓ ãéá ôçí åîáôïìßêåõóç ôïõ ðëõóßìáôïò áíüëïãá ìå ôéò ðñïóùðéêýò óáò áíüãêåò. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß ãéá ôçí åíåñãïðïßçóç ôçò äõíáôüôçôáò Èá áíüøåé ôï ó åôéêü åíäåéêôéêü öùôüêé. ÐáôÞóôå åê íýïõ ôï êïõìðß ãéá ôçí áðåíåñãïðïßçóç ôçò äõíáôüôçôáò. Ôï åíäåéêôéêü öùôüêé èá óâþóåé.! Áí ç åðéëåãìýíç äõíáôüôçôá äåí åßíáé óõìâáôþ ìå ôï ôåèýí ðñüãñáììá, ôï åíäåéêôéêü öùôüêé èá áíáâïóâþíåé êáé ç äõíáôüôçôá äåí èá åíåñãïðïéçèåß.! Áí ç åðéëåãìýíç äõíáôüôçôá äåí åßíáé óõìâáôþ ìå ìéá Üëëç ðïõ åðåëýãç ðñïçãïõìýíùò, ôï ó åôéêü öùôüêé ôçò ðñþôçò åðéëåãìýíçò äõíáôüôçôáò èá áíáâïóâþíåé êáé èá åíåñãïðïéçèåß ìüíï ç äåýôåñç, ôï åíäåéêôéêü öùôüêé ôïõ êïõìðéïý èá óôáèåñïðïéçèåß. 7. ÅÊÊÉÍÇÓÇ ÔÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ. ÐáôÞóôå ôï êïõìðß START/PAUSE. Ôï ó åôéêü åíäåéêôéêü öùôüêé èá óôáèåñïðïéçèåß êáé ç ðüñôá èá áóöáëéóôåß (åíäåéêôéêü öùôüêé ÐÏÑÔÁÓ ÁÓÖÁËÉÓÌÅÍÇÓ áíáììýíï). Ôá åéêïíßäéá ôá ó åôéêü ìå ôéò öüóåéò ðëõóßìáôïò èá öùôéóôïýí êáôü ôïí êýêëï äåß íïíôáò ôçí óå åîýëéîç öüóç. Ãéá íá áëëüîåôå Ýíá ðñüãñáììá åíþåßíáé óå åîýëéîç Ýíáò êýêëïò, èýóôå ôï ðëõíôþñéï óå ðáýóç ðéýæïíôáò ôï êïõìðß START/PAUSE. Êáôüðéí åðéëýîôå ôïí åðéèõìçôü êýêëï êáé ðáôþóôå åê íýïõ ôï êïõìðß START/PAUSE. Ãéá íá áíïßîåôå ôçí ðüñôá åíþ åßíáé óå åîýëéîç Ýíáò êýêëïò ðáôþóôå ôï êïõìðß START/PAUSE. Áí ôï åíäåéêôéêü öùôüêé ÐÏÑÔÁÓ ÁÓÖÁËÉÓÌÅÍÇÓ åßíáé óâçóôü èá ìðïñåßôå íá áíïßîåôå ôçí ðüñôá. ÐáôÞóôå åê íýïõ ôï êïõìðß START/PAUSE ãéá íá îåêéíþóåé ðüëé ôï ðñüãñáììá áðü ôï óçìåßï äéáêïðþò. 8. ÔÅËÏÓ ÔÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ. Õðïäåéêíýåôáé áðü ôçí Ýíäåéîç END áíáììýíç. Ç ðüñôá èá ìðïñåß íá áíïßîåé áìýóùò. Áí ôï åíäåéêôéêü öùôüêé START/ PAUSE áíáâïóâþíåé, ðáôþóôå ôï êïõìðß ãéá íá ôåëåéþóåé ï êýêëïò. Áíïßîôå ôçí ðüñôá, áäåéüóôå ôá ñïý á êáé óâþóôå ôç ðëõíôþñéï.! Áí åðéèõìåßôå áí áêõñþóåôå Ýíáí Þäç ôåèýíôá êýêëï, ðáôþóôå åðß ìáêñüí ôï êïõìðß. Ï êýêëïò èá äéáêïðåß êáé ç ìç áíþ èá óâþóåé. ÓÁÊÉÄÉÏ ÃÉÁ ÐÁÐËÙÌÁÔÁ, ÊÏÕÑÔÉÍÅÓ ÊÁÉ ÅÕÁÉÓÈÇÔÁ ÑÏÕ Á Üñç óôï åéäéêü óáêßäéï ðïõ ðáñý åôáé, ç Ariston óïõ äßíåé ôç äõíáôüôçôá íá ðëýíåéò áêüìç êáé ôá åõáßóèçôá êáé áêñéâü ñïý á äéáóöáëßæïíôüò ôïõò ôç ìýãéóôç ðñïóôáóßá. ÓõóôÞíåôáé íá ñçóéìïðïéåßôå óå êüèå ðåñßðôùóç ôï óáêßäéï ãéá ôï ðëýóéìï ðáðëùìüôùí ìå Þ ùñßò ðïýðïõëá ìå åîùôåñéêþ åðýíäõóç áðü óõíèåôéêü õëéêü. 6

7 ÐñïãñÜììáôá êáé äõíáôüôçôåò Ðßíáêáò ðñïãñáììüôùí Åéêïíßäéï ÐåñéãñáöÞ ôïõ ÐñïãñÜììáôïò ÌÝãéóôç ÌÝãéóôç ôá ýôçôá èåñìïêñ. (óôñïöýò áíü ( C) ëåðôü). ÁðïññõðáíôéêÜ ÌÝãéóôï Öïñôßï (Kg) Ðëýóéìï Ìáëáêôéêü Káíïíéêü Ìå ìßíé öïñôßï ÄéÜñêåéá êýêëïõ Káíïíéêü Ìå ìßíé öïñôßï ÐñïãñÜììáôá ãéá üëåò ôéò ìýñåò ÂÁÌÂÁKÅÑÁ ËÅÕKÁ 60 (Max 90 ) 1000 l l 7,5 3, 5 2h 10' 1h 40' ÂÁÌÂÁKÅÑÁ ÑÙÌÁÔÉÓÔÁ l l 7,5 3, 5 1h 35' 1h 20' ÓÕÍÈÅÔÉKÁ ÅÕÁÉÓÈÇÔÁ l l 3,5 1, 5 1h 10' 1h 5' MIX 30': Ãéá ôï ãñþãïñï öñåóêüñéóìá ñïý ùí åëáöñü ëåñùìýíùí (äåí åíäåßêíõôáé ãéá ìüëëéíá, l l 3,5 1, 5 30' 30' ìåôáîùôü êáé ñïý á ðïõ ðëýíïíôáé óôï Ýñé). ÅíåñãçôéêÜ ðñïãñüììáôá ÐÑÏÐËÕÓÇ: Ãéá ôçí áöáßñåóç åðßìïíùí ëåêýäùí. (ÐñïóèÝóôå ôï áðïññõðáíôéêü óôï l l 7,5 3, 5 2h 55' 2h 25' áíôßóôïé ï äéáìýñéóìá). ÓÕÍÈÅÔÉKÁ ÁÍÈÅKÔÉKÁ l l 3,5 1, 5 1h 25' 1h 10' ÅéäéêÜ ÐñïãñÜììáôá ÐÏÕKÁÌÉÓÁ l l 2 1 1h 15' 1h 10' ÌÅÔÁÎÙÔÁ: Ãéá ìåôáîùôü ñïý á, âéóêüæç, ëéíü l l ' 50' ÌÁËËÉÍÁ: Ãéá ìüëëéíá, cachemire, êëð l l ' 55' ÐÁÐËÙÌÁÔÁ: Ãéá ñïý á ìå åóùôåñéêþ åðýíäõóç ðïýðïõëùí Þíáò l l 3 1, 5 1h 15' 1h 15' ÁÓÐÑÏÑÏÕ Á 7 ÇÌÅÑÙÍ: Ãéá áóðñüñïõ á êñåâáôéïý êáé ìðüíéïõ l l 7,5 3, 5 1h 55' 1h 45' Åðß ìýñïõò ðñïãñüììáôá ÎÝâãáëìá Áíèåêôéêþí l 7,5 3, 5 45' 40' ÎÝâãáëìá Åõáßóèçôùí l 3,5 1,5 40' 35' Óôýøéìï Áíèåêôéêþí ,5 3, 5 20' 20' Óôýøéìï Åõáßóèçôùí ,5 1,5 14' 14' äåéáóìá ,5 3, 5 3' 3' GR Ôá óôïé åßá ðïõ áíáöýñïíôáé óôïí ðßíáêá åßíáé åíäåéêôéêü. Äõíáôüôçôåò ðëõóßìáôïò Super Wash Üñç óôç ñþóç ìåãáëýôåñçò ðïóüôçôáò íåñïý óôçí áñ éêþ öüóç ôïõ êýêëïõ êáé óôç ñþóç ðåñéóóüôåñïõ ñüíï, ç äõíáôüôçôá áõôþ åîáóöáëßæåé Ýíá ðëýóéìï õøçëþí åðéäüóåùí.! Äåí åßíáé äéáèýóéìç óôá ðñïãñüììáôá Mix 30, ÌåôáîùôÜ, ÌÜëëéíá, Ðáðëþìáôá êáé Åðß ìýñïõò ðñïãñüììáôá. Ëéãüôåñï ÓéäÝñùìá ÅðéëÝãïíôáò ôç äõíáôüôçôá áõôþ, ôï ðëýóéìï êáé ôï óôýøéìï èá ôñïðïðïéçèïýí êáôüëëçëá ãéá ôç ìåßùóç ó çìáôéóìïý ôóáëáêùìüôùí. Óôï ôýëïò ôïõ êýêëïõ ôï ðëõíôþñéï èá äéåíåñãåß áñãýò ðåñéóôñïöýò ôïõ êüäïõ. Ôá åíäåéêôéêü öùôüêéá Ëéãüôåñï ÓéäÝñùìá êáé START/ PAUSE èá áíáâïóâþíïõí. Ãéá ôï ðýñáò ôïõ êýêëïõ ðáôþóôå ôï êïõìðß START/PAUSE Þ ôï êïõìðß Ëéãüôåñï ÓéäÝñùìá. Óôï ðñüãñáììá ÌåôáîùôÜ ç ðëõíôþñéï èá ôåëåéþóåé ôïí êýêëï ìå ôçí ìðïõãüäá óå ìïýëéáóìá êáé ôï åíäåéêôéêü öùôüêé Ëéãüôåñï ÓéäÝñùìá èá áíáâïóâþíåé. Ãéá íá áäåéüóåôå ôï íåñü êáé íá ìðïñåßôå íá âãüëåôå ôçí ìðïõãüäá ðñýðåé íá ðáôþóåôå ôï êïõìðß START/PAUSE Þ ôï êïõìðß Ëéãüôåñï ÓéäÝñùìá. Extra ÎÝâãáëìá ÅðéëÝãïíôáò ôç äõíáôüôçôá áõôþ áõîüíåôáé ç áðïôåëåóìáôéêüôçôá ôïõ îåâãüëìáôïò êáé åîáóöáëßæåôáé ç ìýãéóôç áðïìüêñõíóç ôïõ áðïññõðáíôéêïý. Åßíáé ñþóéìï ãéá åðéäåñìßäåò éäéáßôåñá åõáßóèçôåò óôá áðïññõðáíôéêü. ÓõíéóôÜôáé ç ñþóç ôïõ ìå ôï ðëõíôþñéï óå ðëþñåò öïñôßï Þ ìå ôç ñþóç õøçëþí äüóåùí áðïññõðáíôéêïý.! Äåí åßíáé äéáèýóéìï óôá ðñïãñüììáôá Mix 30, Óôýøéìï áíèåêôéêþí, Óôýøéìï åõáßóèçôùí êáé äåéáóìá. Mini öïñôßï ÓõíéóôÜôáé íá ñçóéìïðïéåßôå ôç ëåéôïõñãßá áõôþ üôáí ôá áóðñüñïõ á ãéá ðëýóéìï åßíáé ßóá Þ ëéãüôåñá áðü ôï ìéóü ôïõ ìýãéóôïõ ðñïôåéíüìåíïõ öïñôßïõ (âëýðå Ðßíáêá ðñïãñáììüôùí).! Äåí åßíáé äéáèýóéìï óôá ðñïãñüììáôá, Óôýøéìï áíèåêôéêþí, Óôýøéìï åõáßóèçôùí êáé äåéáóìá.! Äåí åßíáé äéáèýóéìç óôá ðñïãñüììáôá ÌÜëëéíá, Óôýøéìï áíèåêôéêþí, Óôýøéìï åõáßóèçôùí êáé äåéáóìá. 7

8 ÁðïññõðáíôéêÜ êáé ìðïõãüäá GR Áðïññõðáíôéêü Ç åðéëïãþ êáé ç ðïóüôçôá ôïõ áðïññõðáíôéêïý åîáñôþíôáé áðü ôïí ôýðï õöüóìáôïò (âáìâáêåñü, ìüëëéíá, ìåôáîùôü...), áðü ôï ñþìá, áðü ôç èåñìïêñáóßá ðëõóßìáôïò, áðü ôï âáèìü âñùìéüò êáé áðü ôçí óêëçñüôçôá ôïõ íåñïý. Ç êáëþ äïóïëïãßá ôïõ áðïññõðáíôéêïý áðïóïâåß óðáôüëåò êáé ðñïóôáôåýåé ôï ðåñéâüëëïí: áí êáé âéïäéáóðþìåíá, ôá áðïññõðáíôéêü ðåñéý ïõí óôïé åßá ðïõ áëëïéþíïõí ôçí éóïññïðßá óôç öýóç. ÓõíéóôÜôáé: ç ñþóç áðïññõðáíôéêþí óå óêüíç ãéá ñïý á ëåõêü âáìâáêåñü êáé ãéá ôçí ðñüðëõóç. íá ñçóéìïðïéåßôå õãñü áðïññõðáíôéêü ãéá åõáßóèçôá ñïý á âáìâáêåñü êáé ãéá üëá ôá ðñïãñüììáôá óå áìçëþ èåñìïêñáóßá. íá ñçóéìïðïéåßôå õãñü áðïññõðáíôéêü áðáëü ãéá ìüëëéíá êáé ìåôáîùôü.! Ìç ñçóéìïðïéåßôå áðïññõðáíôéêü ãéá ôï ðëýóéìï óôï Ýñé, äéüôé ðáñüãïõí ðïëý áöñü. Ôï áðïññõðáíôéêü ðñýðåé íá ýíåôáé ðñéí ôçí Ýíáñîç ôïõ ðëõóßìáôïò óôçí áíôßóôïé ç ëåêáíßôóá, Þ íá ôï âüæåôå áð åõèåßáò óôïí êüäï. Óôçí ðåñßðôùóç áõôþ äåí ìðïñåßôå íá åðéëýîåôå ôïí êýêëï ÂáìâáêåñÜ ìå ðñüðëõóç. Ðñïåôïéìáóßá ôçò ìðïõãüäáò! Îåäéðëþóôå êáëü ôá ñïý á ðñéí ôá öïñôþóåôå óôç ìç áíþ. ùñßóôå ôçí ìðïõãüäá áíüëïïãá ìå ôïí ôýðï ôïõ õöüóìáôïò (óýìâïëï óôçí åôéêýôá ôïõ ñïý ïõ) êáé ôï ñþìá ðñïóý ïíôáò íá ùñßóåôå ôá ñùìáôéóôü ñïý á áðü ôá ëåõêü; Åêêåíþóôå ôéò ôóýðåò êáé åëýãîôå ôá êïõìðéü; Ìçí îåðåñíüôå ôéò õðïäåéêíõüìåíåò ôéìýò óôïí Ðßíáêá ÐñïãñáììÜôùí óå ó Ýóç ìå ôï âüñïò ôçò óôåãíþò ìðïõãüäáò. Ðüóï æõãßæåé ç ìðïõãüäá; 1 óåíôüíé gr. 1 ìáîéëáñïèþêç gr. 1 ôñáðåæïìüíôçëï gr. 1 ìðïõñíïýæé gr. 1 ðåôóýôá gr. 1 jeans gr. 1 ðïõêüìéóï gr. ÓõìâïõëÝò ðëõóßìáôïò ÐïõêÜìéóá: ñçóéìïðïéþóôå ôï áíôßóôïé ï ðñüãñáììá ãéá íá ðëýíåôå ðïõêüìéóá äéáöüñùí åéäþí õöüóìáôïò êáé ñþìáôïò. Åîáóöáëßæåé ôç ìýãéóôç öñïíôßäá. ÌåôáîùôÜ: ñçóéìïðïéþóôå ôï áíôßóôïé ï ðñüãñáììá ãéá íá ðëýíåôå üëá ôá ìåôáîùôü ñïý á. ÓõíéóôÜôáé ç ñþóç åíüò åéäéêïý áðïññõðáíôéêïý ãéá åõáßóèçôá ñïý á. Êïõñôßíåò: ðñïôåßíåôáé íá ôéò äéðëþíåôå êáé íá ôéò âüæåôå óôïá ðáñå üìåíï óáêßäéï. ñçóéìïðïéþóôå ôï ðñüãñáììá ÌåôáîùôÜ. ÌÜëëéíá: Ôï Ariston åßíáé ôï ìïíáäéêü ðëõíôþñéï ðïõ êáôýêôçóå ôç óçìáíôéêþ áíáãíþñéóç Woolmark Platinum Care (M.0508) åê ìýñïõò ôçò The Woolmark Company, ðïõ ðéóôïðïéåß ôï ðëýóéìï óôï ðëõíôþñéï üëùí ôùí ìüëëéíùí ñïý ùí êáèþò êáé åêåßíùí ðïõ öýñïõí ôçí åôéêýôá ìüíï ðëýóéìï óôï Ýñé. Ìå ôï ðñüãñáììá ÌÜëëéíá Ý åôå óõíåðþò ôçí áðüëõôç çñåìßá üôé ðëýíåôå óôï ðëõíôþñéï üëá ôá ìüëëéíá ñïý á ìå ôçí åããýçóç ôùí êáëýôåñùí åðéäüóåùí. Ðáðëþìáôá: ãéá íá ðëýíåôå ñïý á ìå ãýìéóç áðü ðïýðïõëá Þíáò üðùò ðáðëþìáôá «äéðëü» Þ ìïíü (ðïõ äåí õðåñâáßíïõí ôá 3 êéëü âüñïõò), ìáîéëüñéá, ìðïõöüí, ñçóéìïðïéþóôå ôï óõãêåêñéìýíï ðñüãñáììá «Ðáðëþìáôá». ÓõóôÞíåôáé íá âüæåôå ôá ðïõðïõëýíéá óôïí êüäï äéðëþíïíôüò ôéò Üêñåò ðñïò ôá ìýóá (âëýðå åéêüíåò) êáé íá ìçí îåðåñíüôå ôá ¾ ôïõ üãêïõ ôïõ ßäéïõ ôïõ êüäïõ. Ãéá Ýíá âýëôéóôï ðëýóéìï óõóôþíåôáé íá ñçóéìïðïéåßôå õãñü áðïññõðáíôéêü ðïõ èá ôï äïóïëïãåßôå óôç èþêç áðïññõðáíôéêïý. ÐïõðïõëÝíéá: ãéá íá ðëýíåôå ðáðëþìáôá ìå óõíèåôéêþ åðýíäõóç, ñçóéìïðïéþóôå ôï ðáñå üìåíï óáêßäéï êáé èýóôå ôï ðñüãñáììá Ðáðëþìáôá. Áóðñüñïõ á ìðüíéïõ êáé ýðíïõ: ôï ðëõíôþñéï áõôü åðéôñýðåé ôï ðëýóéìï ôùí áóðñüñïõ ùí üëïõ ôïõ óðéôéïý óå Ýíá ìïíáäéêü êýêëï Áóðñüñïõ á 7 çìåñþí ðïõ âåëôéóôïðïéåß ôç ñþóç ìáëáêôéêïý êáé óïõ åðéôñýðåé åîïéêïíüìçóç ñüíïõ êáé åíýñãåéáò. ÓõíéóôÜôáé ç ñþóç áðïññõðáíôéêïý óå óêüíç. ËåêÝäåò ðïõ åðéìýíïõí: åßíáé êáëü íá ðåñíüôå ôïõò áíèåêôéêïýò ëåêýäåò ìå õãñü óáðïýíé ðñéí ôï ðëýóéìï êáé íá ñçóéìïðïéåßôå ôï ðñüãñáììá Âáìâáêåñþí ìå ðñüðëõóç. Óýóôçìá éóïóôüèìéóçò ôïõ öïñôßïõ Ðñéí áðü êüèå óôýøéìï, ãéá íá áðïöýãåôå äïíþóåéò õðåñâïëéêýò êáé ãéá íá êáôáíåßìåôå ïìïéüìïñöá ôï öïñôßï, ï êüäïò äéåíåñãåß ðåñéóôñïöýò óå ìéá ôá ýôçôá åëáöñü áíþôåñç åêåßíçò ôïõ ðëõóßìáôïò. Áí óôï ôýëïò ôùí äéáäï éêþí ðñïóðáèåéþí ôï öïñôßï äåí Ý åé áêüìç åîéóïññïðçèåß óùóôü ç ðëõíôþñéï äéåíåñãåß ôï óôýøéìï óå ìéá ôá ýôçôá áìçëüôåñç ôçò ðñïâëåðüìåíçò. Ðáñïõóßá õðåñâïëéêþò áóôüèåéáò, ôï ðëõíôþñéï äéåíåñãåß ôçí êáôáíïìþ áíôß ôïõ óôõøßìáôïò. Ãéá íá åõíïçèåß êáëýôåñç êáôáíïìþ ôïõ öïñôßïõ êáé ôçò óùóôþò åîéóïññüðçóçò óõíéóôüôáé ç áíüìéîç ñïý ùí ìåãüëùí êáé ìéêñþí äéáóôüóåùí. 8

9 ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëýò! Ôï ðëõíôþñéï ó åäéüóôçêå êáé êáôáóêåõüóôçêå óýìöùíá ìå ôïõò äéåèíåßò êáíüíåò áóöáëåßáò. ÁõôÝò ïé ðñïåéäïðïéþóåéò ðáñý ïíôáé ãéá ëüãïõò áóöáëåßáò êáé ðñýðåé íá äéáâüæïíôáé ðñïóåêôéêü. åéñïíáêôéêü Üíïéãìá ôçò ðüñôáò Óôçí ðåñßðôùóç áäõíáìßáò áíïßãìáôïò ôçò ðüñôáò åî áéôßáò áðïõóßáò çëåêôñéêþò åíýñãåéáò åíþ èýëåôå íá áðëþóåôå ôçí ìðïõãüäá, ðñï ùñþóôå ùò áêïëïýèùò: GR ÃåíéêÞ áóöüëåéá Ç óõóêåõþ áõôþ ó åäéüóôçêå áðïêëåéóôéêü ãéá ïéêéáêþ ñþóç. Ôï ðëõíôþñéï ðñýðåé íá ñçóéìïðïéåßôáé ìüíï áðü åíþëéêá Üôïìá êáé óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò ðïõ áíáöýñïíôáé óôï ðáñüí åã åéñßäéï. Ìçí áããßæåôå ôï ìç Üíçìá ìå ãõìíü ðüäéá Þ ìå ôá Ýñéá Þ ôá ðüäéá âñåãìýíá. Ìçí âãüæåôå ôï âýóìá áðü ôçí çëåêôñéêþ ðñßæá ôñáâþíôáò ôï êáëþäéï, áëëü íá ðéüíåôå ôçí ðñßæá. Ìçí áããßæåôå ôï íåñü áäåéüóìáôïò, áöïý ìðïñåß íá öôüóåé óå õøçëýò èåñìïêñáóßåò. Ìçí æïñßæåôå óå êáìßá ðåñßðôùóç ôçí ðüñôá: èá ìðïñïýóå íá áëüóåé ï ìç áíéóìüò áóöáëåßáò ðïõ ðñïóôáôåýåé ôá ôõ áßá áíïßãìáôá. Óå ðåñßðôùóç âëüâçò, óå êáìßá ðåñßðôùóç íá ìçí åðåìâáßíåôå óôïõò åóùôåñéêïýò ìç áíéóìïýò ðñïóðáèþíôáò íá ôçí åðéóêåõüóåôå. Íá åëýã åôå ðüíôá ôá ðáéäéü þóôå íá ìçí ðëçóéüæïõí ôç ðëõíôþñéï óå ëåéôïõñãßá. Áí ðñýðåé íá ìåôáôïðéóôåß, óõíåñãáóôåßôå äýï Þ ôñßá Üôïìá ìå ôç ìýãéóôç ðñïóï Þ. ÐïôÝ ìüíïé óáò ãéáôß ôï ìç Üíçìá åßíáé ðïëý âáñý. Ðñéí åéóüãåôå ôç ìðïõãüäá åëýãîôå áí ï êüäïò åßíáé Üäåéïò. ÄéÜèåóç ÄéÜèåóç ôïõ õëéêïý óõóêåõáóßáò: ôçñåßóôå ôïõò ôïðéêïýò êáíïíéóìïýò, þóôå ïé óõóêåõáóßåò íá ìðïñïýí íá åðáíá ñçóéìïðïéçèïýí. Ç åõñùðáúêþ ïäçãßá 2002/96/EK ãéá ôá Áðüâëçôá Çëåêôñéêïý êáé Çëåêôñïíéêïý Åîïðëéóìïý, áðáéôåß üôé ïé ðáëáéýò ïéêéáêýò çëåêôñéêýò óõóêåõýò äåí ðñýðåé íá áðïâüëïíôáé ìáæß ìå ôá õðüëïéðá áðüâëçôá ôïõ äçìïôéêïý äéêôýïõ. Ïé ðáëáéýò óõóêåõýò ðñýðåé íá óõëëå èïýí ùñéóôü ðñïêåéìýíïõ íá âåëôéóôïðïéçèïýí ç áðïêáôüóôáóç êáé ç áíáêýêëùóç ôùí õëéêþí ðïõ ðåñéý ïõí êáé ìå óêïðü ôç ìåßùóç ôùí âëáâåñþí åðéðôþóåùí óôçí áíèñþðéíç õãåßá êáé ôï ðåñéâüëëïí. Ôï óýìâïëï ìå ôï äéåãñáììýíï äï åßï áðïâëþôùí óôï ðñïúüí õðåíèõìßæåé óå óáò ôçí õðï ñýùóþ óáò, ðùò üôáí åðéèõìåßôå íá ðåôüîåôå ôç óõóêåõþ,ðñýðåé íá óõëëå èåß ùñéóôü. Ïé êáôáíáëùôýò èá ðñýðåé íá áðåõèýíïíôáé óôéò ôïðéêýò áñ Ýò Þ óôá êáôáóôþìáôá ëéáíéêþò ãéá ðëçñïöïñßåò ðïõ áöïñïýí ôç óùóôþ äéüèåóç ôùí ðáëáéþí çëåêôñéêþí óõóêåõþí. 1. âãüëôå ôï âýóìá áðü ôçí çëåêôñéêþ ðñßæá. 2. âåâáéùèåßôå üôé ç óôüèìç ôïõ íåñïý óôï åóùôåñéêü ôçò ìç áíþò åßíáé áìçëüôåñç óå ó Ýóç ìå ôï Üíïéãìá ôçò ðüñôáò. Óå áíôßèåôç ðåñßðôùóç áöáéñýóôå ôï óå ðåñßóóåéá íåñü ìýóù ôïõ óùëþíá áäåéüóìáôïò óõëëýãïíôüò ôï óå Ýíá êïõâü üðùò öáßíåôáé óôçíåéêüíá áöáéñýóôå ôï ôáìðëü êüëõøçò óôï ðñüóèéï ðëåõñü ôïõ ðëõíôçñßïõ ìå ôç âïþèåéá åíüò êáôóáâéäéïý (âëýðå åéêüíá). 4. ñçóéìïðïéþíôáò ôç ãëùóóßôóá ðïõ öáßíåôáé óôçí åéêüíá ôñáâþîôå ðñïò ôü Ýîù ìý ñé íá åëåõèåñþóåôå ôï ðëáóôéêü áðü ôï óôïð. ÔñáâÞîôå ôï áêïëïýèùò ðñïò ôá êüôù ìý ñé íá áêïýóåôå ôï êëéê ðïõ äåß íåé üôé ç ðüñôá åßíáé áóöáëéóìýíç. 5. áíïðßîôå ôçí ðüñôá. Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ áêüìç åßíáé äõíáôüí åðáíáëüâåôå ôç äéåñãáóßá. 6. îáíáìïíôüñåôå ôï ðüíåë üíôáò óßãïõñïé, ðñéí ôï óðñþîåôå ðñïò ôç ðëõíôþñéï, üôé Ý åôå åéóüãåé ôá ãáíôæüêéá óôéò áíôßóôïé åò åóï Ýò. 9

10 ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá GR Áðïêëåéóìüò íåñïý êáé çëåêôñéêïý ñåýìáôïò Êëåßóôå ôïí êñïõíü ôïõ íåñïý ìåôü áðü êüèå ðëýóéìï. ôóé ðåñéïñßæåôáé ç öèïñü ôçò õäñáõëéêþò åãêáôüóôáóçò ôïõ ðëõíôçñßïõ êáé áðïóïâåßôáé ï êßíäõíïò áðùëåéþí. ÂãÜëôå ôï âýóìá áðü ôï ñåýìá üôáí êáèáñßæåôå ôï ðëõíôþñéï êáé êáôü ôéò åñãáóßåò óõíôþñçóçò. Ãéá íá Ý åôå ðñüóâáóç óôïí ðñïèüëáìï: 1. áöáéñýóôå ôï ôáìðëü êüëõøçò óôï ðñüóèéï ðëåõñü ôïõ ðëõíôçñßïõ ìå ôç âïþèåéá åíüò êáôóáâéäéïý (âëýðå åéêüíá); Êáèáñéóìüò ôçò ðëõíôþñéï Ôï åîùôåñéêü ìýñïò êáé ôá ëáóôé Ýíéá ìýñç ìðïñïýí íá êáèáñßæïíôáé ìå Ýíá ðáíß âñåãìýíï ìå ëéáñü íåñü êáé óáðïýíé. Ìç ñçóéìïðïéåßôå äéáëýôåò Þ áðïîõóôéêü. Êáèáñéóìüò ôïõ óõñôáñéïý áðïññõðáíôéêþí 1 2 Ãéá íá âãüëåôå ôï óõñôüñé ðáôþóôå ôï ìï ëü (1) êáé ôñáâþîôå ôï ðñïò ôá Ýîù (2) (âëýðå åéêüíá). ÐëÝíåôÝ ôï êüôù áðü ôñå ïýìåíï íåñü. Ï êáèáñéóìüò áõôüò äéåíåñãåßôáé óõ íü. 2. ôïðïèåôþóôå Ýíá äï åßï ãéá ôç óõëëïãþ ôïõ íåñïý ðïõ èá âãåé (ðåñßðïõ 1,5 lt) (âëýðå åéêüíá); 3. îåâéäþóôå ôï êáðüêé óôñýöïíôüò ôï áñéóôåñüóôñïöá (âëýðå åéêüíá); 4. êáèáñßóôå åðéìåëþò ôï åóùôåñéêü; 5. îáíáâéäþóôå ôï êáðüêé; 6. îáíáìïíôüñåôå ôï ðüíåë üíôáò óßãïõñïé, ðñéí ôï óðñþîåôå ðñïò ôç ðëõíôþñéï, üôé Ý åôå åéóüãåé ôá ãáíôæüêéá óôéò áíôßóôïé åò åóï Ýò. Öñïíôßäá ôïõ êüäïõ Íá áöþíåôå ðüíôá ìéóüêëåéóôç ôçí ðüñôá ãéá íá ìçí ðáñüãïíôáé äõóïóìßåò. Êáèáñéóìüò ôçò áíôëßáò Ôï ðëõíôþñéï äéáèýôåé ìéá áõôïêáèáñéæüìåíç áíôëßá ðïõ äåí ñåéüæåôáé óõíôþñçóç. Ìðïñåß üìùò íá ôý åé íá ðýóïõí ìéêñü áíôéêåßìåíá (êýñìáôá, êïõìðéü) óôïí ðñïèüëáìï ðïõ ðñïóôáôåýåé ôçí áíôëßá, ðïõ âñßóêåôáé óôï êüôù ìýñïò áõôþò.! Âåâáéùèåßôå üôé ï êýêëïò ðëõóßìáôïò Ý åé ôåëåéþóåé êáé âãüëôå ôï âýóìá. ëåã ïò ôïõ óùëþíá ôñïöïäïóßáò ôïõ íåñïý ÅëÝã åôå ôï óùëþíá ôñïöïäïóßáò ôïõëü éóôïí ìéá öïñü åôçóßùò. Áí ðáñïõóéüæåé óêáóßìáôá êáé ó éóìýò áíôéêáèßóôáôáé: êáôü ôá ðëõóßìáôá ïé éó õñýò ðéýóåéò èá ìðïñïýóáí íá ðñïêáëýóïõí áíáðüíôå á óðáóßìáôá. 10

11 Áíùìáëßåò êáé ëýóåéò Ìðïñåß íá óõìâåß ôï ðëõíôþñéï íá ìç ëåéôïõñãåß. Ðñéí ôçëåöùíþóåôå óôçí ÕðïóôÞñéîç (âëýðå ÕðïóôÞñéîç ), åëýãîôå áí äåí ðñüêåéôáé ãéá ðñüâëçìá ðïõ åðéëýåôáé åýêïëá ìå ôç âïþèåéá ôïõ áêüëïõèïõ êáôáëüãïõ. GR Áíùìáëßåò: Ç ðëõíôþñéï äåí áíüâåé. Ï êýêëïò ðëõóßìáôïò äåí áñ ßæåé. Ôï ðëõíôþñéï äåí ãåìßæåé íåñü. Ôï ðëõíôþñéï öïñôþíåé êáé áäåéüæåé íåñü óõíå þò. Ç ðëõíôþñéï äåí áäåéüæåé Þ äåí óôýâåé. Ç ðëõíôþñéï äïíåßôáé ðïëý êáôü ôï óôýøéìï. Ôï ðëõíôþñéï Üíåé íåñü. Ôá åéêïíßäéá ôá ó åôéêü ìå ôç ÖÜóç óå åîýëéîç áíáâïóâþíïõí ãñþãïñá ôáõôü ñïíá óôï åíäåéêôéêü öùôüêé ÁÍÁÌÌÁ/ÓÂÇÓÉÌÏ. Ó çìáôßæåôáé ðïëýò áöñüò. Ç ðüñôá ôçò ðëõíôþñéï ðáñáìýíåé áóöáëéóìýíç. ÄõíáôÜ áßôéá / Ëýóç: Ôï âýóìá äåí Ý åé åéóá èåß óôçí çëåêôñéêþ ðñßæá, Þ ôïõëü éóôïí ü é áñêåôü ãéá íá êüíåé åðáöþ. Óôï óðßôé äåí õðüñ åé ñåýìá. Ç ðüñôá äåí åßíáé êáëü êëåéóìýíç. Ôï êïõìðß START/PAUSE äåí ðáôþèçêå. Ç âñýóç äåí åßíáé áíïé ôþ. Ï óùëþíáò ôñïöïäïóßáò ôïõ íåñïý äåí åßíáé óõíäåäåìýíïò óôïí êñïõíü. Ï óùëþíáò åßíáé äéðëùìýíïò. Ç âñýóç äåí åßíáé áíïé ôþ. Óôï óðßôé ëåßðåé ôï íåñü. Äåí õðüñ åé áñêåôþ ðßåóç. Ôï êïõìðß START/PAUSE äåí ðáôþèçêå. Ï óùëþíáò áäåéüóìáôïò äåí Ý åé åãêáôáóôáèåß ìåôáîý 65 êáé 100 cm áðü ôï Ýäáöïò (âëýðå «ÅãêáôÜóôáóç»). Ôï Üêñï ôïõ óùëþíá áäåéüóìáôïò åßíáé âõèéóìýíï óôï íåñü (âëýðå «ÅãêáôÜóôáóç»). Áí ç êáôïéêßá âñßóêåôáé óôïõò ôåëåõôáßïõò ïñüöïõò åíüò êôéñßïõ, ìðïñåß íá äéáðéóôùèïýí öáéíüìåíá óéöùíéóìïý, ïðüôå ôï ðëõíôþñéï öïñôþíåé êáé áäåéüæåé íåñü óõíå þò. Ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôïõ ðñïâëþìáôïò äéáôßèåíôáé óôï åìðüñéï êáôüëëçëåò âáëâßäåò áíôé-óéöùíéóìïý. Ôï åðéôïß éï Üäåéáóìá äåí Ý åé áðáýñùóç. Ôï ðñüãñáììá äåí ðñïâëýðåé ôï Üäåéáóìá: ìå ïñéóìýíá ðñïãñüììáôá ðñýðåé íá ôï åêêéíþóåôå åéñïíáêôéêü (âëýðå ÐñïãñÜììáôá êáé äõíáôüôçôåò ). Åßíáé åíåñãþ ç äõíáôüôçôá «Ëéãüôåñï ÓéäÝñùìá»: ãéá íá ïëïêëçñþóåôå ôï ðñüãñáììá, ðáôþóôå ôï ðëþêôñï START/PAUSE (âëýðå «ÐñïãñÜììáôá êáé äõíáôüôçôåò»). Ï óùëþíáò áäåéüóìáôïò åßíáé äéðëùìýíïò (âëýðå «ÅãêáôÜóôáóç»). Ï áãùãüò áäåéüóìáôïò åßíáé âïõëùìýíïò. Ï êüäïò, ôç óôéãìþ ôçò åãêáôüóôáóçò, äåí áðáóöáëßóôçêå óùóôü (âëýðå ÅãêáôÜóôáóç ). Ç ðëõíôþñéï äåí åßíáé åðéðåäùìýíç (âëýðå ÅãêáôÜóôáóç ). Ôï ðëõíôþñéï åßíáé óôåíü ìåôáîý åðßðëùí êáé ôïß ïõ (âëýðå ÅãêáôÜóôáóç ). Ôï öïñôßï åßíáé áíéóüññïðï (âëýðå ÐåñéãñáöÞ ôçò ìç áíþò ). Ï óùëþíáò ôñïöïäïóßáò ôïõ íåñïý äåí åßíáé êáëü âéäùìýíïò (âëýðå ÅãêáôÜóôáóç ). Ç èþêç ôùí áðïññõðáíôéêþí åßíáé âïõëùìýíç (ãéá íá ôçí êáèáñßóåôå âëýðå ÓõíôÞñçóç êáé öñïíôßäá ). Ï óùëþíáò áäåéüóìáôïò äåí åßíáé óùóôü óôåñåùìýíïò (âëýðå ÅãêáôÜóôáóç ). ÓâÞóôå ôç ðëõíôþñéï êáé âãüëôå ôï âýóìá áðü ôçí ðñßæá, ðåñéìýíåôå ðåñßðïõ 1 ëåðôü ìåôü îáíáíüøôå ôç. Áí ç áíùìáëßá åðéìýíåé, êáëýóôå ôçí ÕðïóôÞñéîç. Ôï áðïññõðáíôéêü äåí åßíáé åéäéêü ãéá ðëõíôþñéï (ðñýðåé íá õðüñ åé ç Ýíäåéîç ãéá ðëõíôþñéï, ãéá ðëýóéìï óôï Ýñé êáé óôï ðëõíôþñéï, Þ ðáñüìïéá). Ç äïóïëïãßá õðþñîå õðåñâïëéêþ. ÅêôåëÝóôå ôç äéáäéêáóßá åéñïíáêôéêþò áðáóöüëéóçò (âëýðå ÐñïöõëÜîåéò êáé óõìâïõëýò ).! Áí ìåôü áðü áõôïýò ôïõò åëýã ïõò ôï ðñüâëçìá åðéìýíåé, êëåßóôå ôïí êñïõíü ôïõ íåñïý, óâþóôå ôï ðëõíôþñéï êáé êáëýóôå ôçí ÕðïóôÞñéîç. 11

12 ÕðïóôÞñéîç GR Ðñéí åðéêïéíùíþóåôå ìå ôçí ÕðïóôÞñéîç: ÅëÝãîôå áí ç áíùìáëßá ìðïñåß íá áíôéìåôùðéóôåß áõôüíïìá (âëýðå «Áíùìáëßåò êáé Ëýóåéò»); ÅðáíåêêéíÞóôå ôï ðñüãñáììá ãéá íá åëýãîåôå áí ôï ðñüâëçìá áíôéìåôùðßóôçêå; Óå áñíçôéêþ ðåñßðôùóç, åðéêïéíùíþóôå ìå ôçí ÅîïõóéïäïôçìÝíç Õðçñåóßá Ôå íéêþò ÕðïóôÞñéîçò;! Óå ðåñßðôùóç åóöáëìýíçò åãêáôüóôáóçò Þ ìç óùóôþò ñþóçò ìðïñåß íá êëçèåßôå íá ðëçñþóåôå ôçí åðýìâáóç.! Ìçí êáôáöåýãåôå ðïôý óå ìç åîïõóéïäïôçìýíïõò ôå íéêïýò. ÃíùóôïðïéÞóôå: ôï åßäïò ôçò áíùìáëßáò; ôï ìïíôýëï ôïõ ðëõíôþñéï (Mod.); ôïí áñéèìü óåéñüò (S/N); ÁõôÝò ïé ôåëåõôáßåò ðëçñïöïñßåò âñßóêïíôáé óôçí ðéíáêßäá áñáêôçñéóôéêþí åðß ôçò óõóêåõþò. 12

13 Instruções para utilização MÁQUINA DE LAVAR ROUPA PT Português AQXXL 109 Sumário Instalação, Desembalar e nivelar Ligações hidráulicas e eléctricas Dados técnicos Descrição da máquina, Painel de comandos Como efectuar um ciclo de lavagem, 18 Programas e opções, 19 Tabela dos Programas Opções de Lavagem Detergentes e roupa, 20 Detergente Preparar a roupa Conselhos de lavagem Sistema de equelíbrio da carga Precauções e conselhos, 21 Segurança geral Eliminação Abertura manual da porta de vidro Manutenção e cuidados, 22 Interromper a alimentação de água e de corrente eléctrica Limpar a máquina, Limpar a gaveta dos detergentes Cuidados com o tambor, Limpar a bomba Verificar o tubo de alimentação de água Anomalias e soluções, 23 Assistência, 24 PT 13

14 Instalação PT! É importante guardar este livro para poder consultá-lo a qualquer momento. Se a máquina for vendida, cedida ou transferida, certifique-se que este livro permaneça com a máquina.! Leia com atenção estas instruções: há importantes informações acerca da instalação, da utilização e da segurança.! No envelope que contém este livro encontrará, além da garantia, também algumas peças que servirão para a instalação. Desembalar e nivelar Desembalar 1. Uma vez desembalada a máquina de lavar roupa, verifique que a mesma não tenha sofrido danos durante o transporte. Se estiver danificada não efectue a sua ligação e contacte o revendedor.! Se a máquina for posicionada sobre um tapete ou alcatifa, regule os pés de modo a que por baixo da máquina de lavar roupa haja espaço suficiente para a ventilação. Ligações hidráulicas e eléctricas Ligação do tubo de alimentação da água! Antes de ligar o tubo de alimentação à rede hídrica, deixe a água escorrer até que seja límpida. 1. Ligue o tubo de alimentação na máquina de lavar roupa atarraxado-o no local específico situado na parte traseira, em cima à direita (veja a figura). 2. Tire os 4 parafusos de protecção para o transporte e o respectivo calço, situados na parte traseira (veja a figura). A 2. Coloque a guarnição A contida no envelope na ponta do tubo de alimentação e atarraxe-o numa torneira de água fria com bocal de rosca de 3/4 gás (veja a figura). 3. Tape os furos com as tampas em plástico contidas no envelope. 4. Conserve todas as peças; se for necessário transportar a máquina de lavar roupa, terão de ser montadas outra vez para evitar danos internos.! Embalagens não são brinquedos para as crianças! Nivelamento 1. Posicione a máquina de lavar roupa sobre um pavimento plano e rígido, sem encostá-la às paredes ou móveis. 2. Compense as irregularidades desatarraxando ou atarraxando os pés até que a máquina esteja nivelada horizontalmente (não deve ter uma inclinação superior a 2 graus). 3. Tome cuidado para o tubo não ser dobrado nem esmagado.! A pressão hídrica da torneira deve ser entre os valores da tabela dos Dados técnicas (veja a página ao lado).! Se o comprimento do tubo de alimentação não for suficiente, contacte uma oficina especializada ou um técnico autorizado.! Nunca utilize tubos de alimentação de água velhos ou usados, mas sim aqueles fornecidos em dotação com a máquina.! Um cuidadoso nivelamento dá estabilidade e evita vibrações e ruídos sobretudo na fase de centrifugação. 14

15 Ligação do tubo de descarga cm Ligue o tubo de descarga, sem dobrá-lo, a uma conduta de descarga ou a uma descarga na parede situada entre 65 e 100 cm. de altura do chão.! Não empregue extensões nem fichas múltiplas.! O cabo não deve ser dobrado nem apertado.! O cabo de alimentação e a ficha devem ser substituídos somente por técnicos autorizados. Atenção! O fabricante declina toda a responsabilidade se estas regras não forem respeitadas. PT Em alternativa, coloque na beira de um lavabo ou de uma banheira, prendendo na torneira a guia fornecida em dotação (veja a figura). A ponta solta do tubo de descarga não deve permanecer imersa na água.! É desaconselhado empregar tubos de extensão; mas se for indispensável, a extensão deve ter o mesmo diâmetro do tubo original e não medir mais de 150 cm de comprimento. Ligação eléctrica Antes de ligar a ficha na tomada eléctrica, certifiquese que: a tomada tenha uma ligação à terra e esteja de acordo com os termos da legislaçãoem vigor; a tomada tenha a capacidade para suportar a carga máxima de potência da máquina, indicada na tabela do dados técnicos (veja ao lado); a tensão de alimentação seja entre os valores indicados na tabela de Dados técnicos (veja ao lado); a tomada seja compatível com a ficha da máquina. Se não for, substitua a tomada ou a ficha.! Esta máquina de lavar roupa não deve ser instalada em local aberto, nem mesmo abrigada, porque é muito perigoso deixá-la exposta à chuva e às tempestades.! Depois de ter instalado a máquina de lavar roupa, o acesso à tomada eléctrica deve ser fácil. Dados técnicos Modelo AQXXL 109 Medidas Capacidade Ligações eléctricas Ligações hídricas Velocidade da centrifugação Programas de controlo segundo a norma IEC456 largura 59,5 cm. altura 85 cm. profundidade 64,5 cm. de 1 a 7,5 kg. Tensão a Volts 50 Hz potência máxima absorvida 2100 W pressão máxima 1 MPa (10 bars) pressão mínima 0,05 MPa (0,5 bar) capacidade do tambor 62 litros até rotações por minuto programa ALGODÕES BRANCOS; temperatura 60 C; realizado com carga de 7,5 kg. Esta aparelhagem é em conformidade com as seguintes Directivas Comunitárias: - 73/23/CEE de 19/02/73 (Baixa Tensão) e posteriores modificações - 89/336/CEE dl 03/05/89 (Compatibilidade Electromagnética) e posteriores modificações /96/CE 15

16 Descrição da máquina PT PORTA DE VIDRO PAINEL DE COMANDOS PEGA DA PORTA DE VIDRO BASE PÉS REGULÁVEIS PORTA DE VIDRO Para abrir a porta de vidro use sempre a sua pega (ver figura). GAVETA DOS DETERGENTES: Encontra-se no interior da máquina e para se ter acesso deve-se abrir a porta. 20 Para a dosagem dos detergentes consulte o capítulo Detergentes e roupa recipiente para a prélavagem: use detergente em pó. 2. recipiente para a lavagem: use detergente em pó ou líquido. Neste último caso, recomenda-se deitá-lo imediatamente antes do início do ciclo de lavagem. recipiente para os aditivos: para amaciador ou aditivos líquidos. Recomenda-se não superar o nível máximo indicado pela grelha e diluir os amaciadores concentrados. 16

17 Painel de comandos PT Selector de PROGRAMAS Botões e Indicadores luminosos OPÇÕES Ícone FASES DE LAVAGEM Botão com indicador luminoso START/ PAUSE Botão com indicador luminoso LIGA DESLIGA e ANULAÇÃO Botão TEMPERATURA Botão CENTRIFUGAÇÃO Botão DELAY TIMER Indicador luminoso ECO Indicador luminoso PORTA BLOQUEADA Botão e indicador luminoso BLOQUEIO COMANDOS Botão com indicador luminoso LIGA DESLIGA e ANULAÇÃO: carregue brevemente no botão para ligar ou desligar a máquina. O indicador luminoso verde indica que a máquina está ligada. Para desligar a máquina de lavar roupa durante a lavagem, é necessário manter pressionado o botão por mais tempo, aproximadamente 2 segundos; uma pressão breve ou acidental não permitirá o desligamento da máquina. O desligamento da máquina durante uma lavagem em curso anula a própria lavagem. Selector de PROGRAMAS: pode ser girado em ambas as direcções. Para estabelecer o programa mais correcto, veja a Tabela dos Programas. Durante a lavagem o selector permanece parado. Botão TEMPERATURA: pressionar para modificar a temperatura; o valor é indicado pelos indicadores luminosos acima (ver Como efectuar um ciclo de lavagem ). Botão CENTRIFUGAÇÃO: pressionar para modificar ou excluir a centrifugação; o valor é indicado pelos indicadores luminosos acima (ver Como efectuar um ciclo de lavagem ). Botão DELAY TIMER: pressionar para configurar um início retardado do programa escolhido; o valor é indicado pelos indicadores luminosos acima (ver Como efectuar um ciclo de lavagem ). Botões e indicadores luminosos OPÇÕES: para seleccionar as opções disponíveis. O indicador luminoso relativo à opção seleccionada ficará aceso (ver Como efectuar um ciclo de lavagem ). Ícone FASES DE LAVAGEM: acendem-se para indicar o estado de avanço do ciclo (Lavagem - Enxaguamento - Centrifugação Descarga final ). A escrita acende-se quanto o ciclo tiver terminado. Botão com indicador luminoso START/PAUSE: quando o indicador luminoso verde estiver aceso com intermitência lenta, pressionar o botão para iniciar uma lavagem. Quando o ciclo iniciar, o indicador permanecerá aceso fixo. Para colocar em pausa a lavagem, pressionar novamente o botão; o indicador ficará intermitente com uma luz laranja. Se o indicador Porta bloqueada estiver apagado, será possível abrir a porta de vidro. Para reiniciar a lavagem no ponto em que foi interrompida, pressionar novamente o botão. Indicador luminoso PORTA BLOQUEADA: indica que a porta de vidro está bloqueada. Para abrir a porta é necessário colocar o ciclo em pausa (ver apágina seguinte). Botão e indicador luminoso BLOQUEIO COMANDOS: para activar ou desactivar o bloqueio do painel de comandos, manter pressionado o botão por aproximadamente 2 segundos. O indicador luminoso aceso indica que o painel de comandos está bloqueado. Deste modo, impedem-se modificações acidentais dos programas, sobretudo se houver crianças em casa. Indicador luminoso ECO: o ícone acender-se-à quando, modificando os parâmetros de lavagem, se obtém uma economia de energia eléctrica de pelo menos 10%. 17

18 Como efectuar um ciclo de lavagem PT OBSERVAÇÃO: a primeira vez que utilizar a máquina de lavar roupa, efectue um ciclo de lavagem sem roupa mas com detergente, usando o programa algodão 90º sem pré-lavagem. 1. LIGAR A MÁQUINA. Carregar no botão. Todos os indicadores se acenderão por 1 segundo e logo em seguida permanecerá aceso o indicador do botão, o indicador luminoso START/PAUSE começará a piscar lentamente. 2. COLOCAR A ROUPA. Abrir a porta de vidro. Colocar a roupa dentro da máquina prestando atenção para não superar a carga máxima indicada na tabela dos programas na página seguinte. 3. DOSAGEM DO DETERGENTE. Extrair a gaveta e deitar o detergente nos específicos recipientes como explicado no parágrafo Descrição da máquina. 4. FECHAR A PORTA DE VIDRO. 5. ESCOLHA DE PROGRAMA. Girar o selector de PROGRAMAS para a direita ou para a esquerda até seleccionar o programa desejado; será associada uma temperatura, uma velocidade de centrifugação e uma intensidade de lavagem que podem ser modificadas. 6. PERSONALIZAR O CICLO DE LAVAGEM. Utilizar os específicos botões no painel de comandos: Modificar a temperatura e/ou a centrifugação. A máquina selecciona automaticamente a temperatura e a centrifugação máximas para o programa seleccionado e portanto não podem ser aumentadas. Carregando no botão pode-se reduzir a temperatura progressivamente até a lavagem a frio. Carregando no botão pode-se reduzir a centrifugação progressivamente até a sua exclusão. Uma ulterior pressão dos botões colocará os valore novamente aos máximos previstos.! Excepção: seleccionando o programa ALGO- DÕES BRANCOS a temperatura pode ser aumentada até a 90º. Programar um início retardado. Para programar o início retardado do programa escolhido, carregue várias vezes no botão até que o indicador luminoso relativo ao tempo desejado se acenda. A quarta vez que carregar na tecla, a função será desactivada. Obs.: Uma vez pressionado o botão START/ PAUSE o indicador luminoso relativo ao início retardado irá piscar (o tempo seleccionado relativo ao início retardado, apenas pode ser modificado para menos). Modificar as características do ciclo. Carregar nos botões OPÇÕES para personalizar a lavagem conforme as próprias exigências. Carregar no botão para activar a opção; o respectivo indicador luminoso acender-se-à. Carregar no botão para desactivar a opção; o respectivo indicador luminoso apagar-se-à.! Se a opção seleccionada não for compatível com o programa definido, o indicador luminoso correspondente acender-se-à intermitentemente por algum tempo, e a opção não será activada.! Se a opção seleccionada não for compatível com uma outra programada anteriormente, o respectivo indicador luminoso irá piscar e será activada somente a segunda, o indicador luminoso do botão ficará aceso fixo. 7. INICIAR O PROGRAMA. Carregar no botão START/PAUSE. O indicador luminoso ficará aceso fixo e a porta irá bloquear-se (indicador luminoso PORTA BLOQUEADA aceso). Os ícones relativos às fases de lavagem acendem-se durante o ciclo para indicar a fase em curso. Para modificar um programa durante a realização do ciclo, colocar a máquina de lavar roupa em pausa carregando no botão START/PAUSE; seleccionar o ciclo desejado e carregar novamente no botão START/ PAUSE. Para abrir a porta durante a realização de um ciclo, carregar no botão START/PAUSE; se o indicador luminoso PORTA BLOQUEADA estiver apagado será possível abrir a porta. Carregar novamente no botão START/PAUSE para fazer iniciar o programa do ponto em que foi interrompido. 8. FIM DO PROGRAMA. É indicado pela escrita END acesa. A porta de vidro poderá ser aberta imediatamente. Se o indicador luminoso START/ PAUSE piscar, carregar no botão para terminar o ciclo. Abrir a porta, retirar a roupa e desligar a máquina.! Se desejar anular um ciclo já iniciado, carregar por alguns segundos o botão. O ciclo será interrompido e a máquina irá desligar-se. SAQUINHO PARA ACOLCHOADOS, CORTINAS E PEÇAS DELICADAS Graças ao especial saquinho fornecido com o produto, a Ariston consente lavar também as suas peças mais preciosas e delicadas garantido a máxima protecção. Recomenda-se o uso do saquinho para a lavagem de acolchoados e edredões com forro externo realizado em material sintético. 18

19 Programas e opções Tabela dos Programas Ícone Descrição do Programa Temp. max. ( C) Velocità max. (rotações por minuto) Detergentes Lavagem Amaciador Carga max. (Kg) Normal Duração ciclo Com Mini Carga Normal Com Mini Carga Programas para todos os dias ALGODÕES BRANCOS 60 (Max 90 ) 1000 l l 7,5 3, 5 2h 10' 1h 40' ALGODÕES COLORIDOS l l 7,5 3, 5 1h 35' 1h 20' SINTÉTICOS DELICADOS l l 3,5 1, 5 1h 10' 1h 5' MIX 30': Para refrescar rapidamente roupas levemente sujas (não indicado para lã, seda e roupas que devem ser lavadas à mão) l l 3,5 1, 5 30' 30' Programas enérgicos PRÉ-LAVAGEM: Para a remoção de manchas resiostentes. (Acrescentar o detergente no específico compartimento) l l 7,5 3, 5 2h 55' 2h 25' SINTÉTICOS RESISTENTES l l 3,5 1, 5 1h 25' 1h 10' Programas especiais CAMISAS l l 2 1 1h 15' 1h 10' SEDA: Para roupas de seda, viscosa, lingerie l l ' 50' LÃ: Para lã, caxemira, etc l l ' 55' EDREDÕES: Para peças com enchimento em penas de ganso l l 3 1, 5 1h 15' 1h 15' ROUPAS 7 DIAS: Roupa de banho e de cama l l 7,5 3, 5 1h 55' 1h 45' Programas parciais Enxaguamento Resistentes l 7,5 3, 5 45' 40' Enxaguamento Delicados l 3,5 1,5 40' 35' Centrifugação Resistentes ,5 3, 5 20' 20' Centrifugação Delicados ,5 1,5 14' 14' Descarga ,5 3, 5 3' 3' PT Os dados apresentados na tabela têm valor indicativo. Opções de Lavagem Super Lavagem Graças ao uso de uma maior quantidade de água na fase inicial do ciclo e a uma maior duração, esta opção garante uma lavagem com altas prestações.! Não pode ser activada com os programas Mix 30, Seda, Lã, Edredões e Programas Parciais. Engomar Fácil Seleccionando esta opção, a lavagem e a centrifugação serão oportunamente modificados para reduzir a formação de rugas. No fim do ciclo a máquina de lavar roupa efectuará lentas rotações do tambor; os indicadores luminosos Engomar Fácil e START/PAUSE irão piscar. Para terminar o ciclo, carregar no botão START/PAUSE ou no botão Engomar Fácil. No programa Seda a máquina terminará o ciclo com a roupa de molho e o indicador luminoso Engomar Fácil irá piscar. Para descarregar a água e poder retirar a roupa é necessário carregar no botão START/PAUSE ou no botão Engomar Fácil.! Esta opção não pode ser activada com os programas Lã, Centrifugação resistentes, Centrifugação delicados e Descarga. Enxaguamento Extra Seleccionando esta opção aumenta-se a eficácia do enxaguamento, e garante-se a máxima remoção do detergente. É útil para quem tem a pele particularmente sensível aos detergentes. Aconselha-se o uso com a máquina de lavar roupa com a carga total ou com grandes doses de detergente.! Esta opção não pode ser activada com os programas Mix 30, Centrifugação resistentes, Centrifugação delicados e Descarga. Mini carga Aconselha-se usar esta função quando a roupa a ser lavada é igual ou inferior à metade da carga máxima. aconselhada (veja a Tabela dos programas).! Esta opção não pode ser activada com os programas Centrifugação resistentes, Centrifugação delicados e Descarga. 19

20 Detergentes e roupa PT Detergente A escolha e a quantidade de detergente dependem do tipo de tecido (algodão, lã, seda...), da cor, da temperatura de lavagem, do grau de sujidade e da dureza da água. Uma correcta dosagem de detergente evita desperdícios e protege o meio ambiente: mesmo os detergentes biodegradáveis contêm componentes que alteram o equilíbrio da natureza. Aconselha-se: usar detergente em pó para as peças de algodão brancas e para a pré-lavagem. usar detergente líquido para peças delicadas de algodão e para todos os programas com baixas temperaturas. usar detergente líquido delicado para lã e seda.! Não use detergentes para lavagem à mão, porque formam espuma em excesso. O detergente deve ser deitado antes do início da lavagem no específico recipiente ou no doseador que deve ser colocado directamente no tambor. Neste caso, não é possível seleccionar o ciclo Algodão com pré-lavagem. Preparar a roupa! Desdobrar bem as roupas antes de carregá-las na máquina. Divida a roupa em função do tipo de tecido (símbolo na etiqueta da roupa) e a da cor, prestando atenção para separar as peças coloridas das peças brancas; Esvazie as algibeiras e verifique se há botões soltos; Não ultrapasse os valores indicados na Tabela Programas que se referem ao peso da roupa seca. Quanto pesa a roupa? 1 lençol gr. 1 fronha gr. 1 toalha gr. 1 roupão gr. 1 toalha de rosto gr. 1 calça de ganga gr. 1 camisa gr. Conselhos de lavagem Camisas: utilize o programa específico para lavar camisas de vários tipos de tecido e cores. Assegura os máximos cuidados. Seda: utilize o programa específico para lavar todas as roupas de seda. Aconselha-se o uso de um detergente específico para tecidos delicados. Cortinas: dobre-as e coloque-as dentro do saquinho fornecido com o produto. Use o programa "Seda". Lã: a Ariston é a única máquina de lavar roupa que obteve o prestigioso reconhecimento Woolmark Platinum Care (M.0508) por parte da The Woolmark Company, que certifica a lavagem à máquina de todas as roupas de lã, mesmo daquelas com etiqueta lavar somente à mão. Com o programa Lã teremos portanto a absoluta tranquilidade de lavar à máquina todas as peças de lã com a garantia das melhores performances. Edredões: para lavar peças com enchimento de penas de ganso de casal ou de solteiro (com peso inferior a 3 kg), travesseiros, jaquetas, utilizar o programa específico "Edredões". Recomenda-se colocar as peças no tambor dobrando as suas pontas para dentro (veja as figuras) e de não superar os ¾ do volume do próprio tambor. Para obter óptimos resultados de lavagem recomenda-se utilizar o detergente líquido dosado na gaveta dos detergentes. Acolchoados: para lavar os acolchoados com forro sintético, use o específico saquinho fornecido com o produto e o programa "Edredões". Roupa de banho e de cama: esta máquina de lavar roupa consente a lavagem de toda a roupa de casa com um único ciclo, chamado Roupas 7 dias que optimiza o uso do amaciador e consente uma economia de tempo e energia. Aconselhamos a utilização de detergente em pó. Manchas resistentes: tratar as manchas mais resistentes com um sabão sólido antes da lavagem e utilizar o programa Algodão com pré-lavagem. Sistema de equelíbrio da carga Antes de cada centrigfugação, para evitar vibrações excessivas e para distribuir a carga em modo uniforme, o tambor efectua algumas rotações a uma velocidade levemente superior àquela de lavagem. Se no fim de repetidas tentativas a carga ainda não estiver correctamente equelibrada, a máquina efectuará a centrifugação com uma velocidade inferior àquela prevista. No caso de um excessivo desequelíbrio, a máquina de lavar roupa efectuará a distribuição ao invés da centrifugação. Para favorecer uma melhor distribuição da carga e o seu correcto equelíbrio, aconselha-se misturar peças grandes com peças pequenas. 20

Instruções para utilização

Instruções para utilização Instruções para utilização MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Português IWC 6083 Sumário Instalação, 2-3 Desembalar e nivelar Ligações hidráulicas e eléctricas Primeiro ciclo de lavagem Dados técnicos Descrição da

Leia mais

Instruções para utilização

Instruções para utilização Instruções para utilização MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Português,1 IWC 6083 Sumário Instalação, 2-3 Desembalar e nivelar Ligações hidráulicas e eléctricas Primeiro ciclo de lavagem Dados técnicos Manutenção

Leia mais

Instruções para utilização

Instruções para utilização Instruções para utilização MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Português AWM 129 Sumário Instalação, 16-17-18-19 Desembalar e nivelar Ligações hidráulicas e eléctricas Primeiro ciclo de lavagem Dados técnicos Instruções

Leia mais

Manual de uso. Índice MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Manual de uso. Índice MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Manual de uso MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Português AVXXL 125 Índice Instalação, 2-3 Desembalagem Remover os dispositivos de fixação para o transporte Nivelamento Ligações hídricas Descarga e ligações eléctricas

Leia mais

Máquina de lavar Instruções para a instalação e a utilização. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà. Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëúçîâàíèþ

Máquina de lavar Instruções para a instalação e a utilização. Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà. Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëúçîâàíèþ M M ARGHERITA Máquina de lavar Instruções para a instalação e a utilização Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå è èñïîëúçîâàíèþ P RUS Máquina de lavar Instruções para a instalação e a utilização Ñòèðàëüíàÿ

Leia mais

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ANTES DE UTILIZAR A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA/LIGAÇÕES CUIDADOS E SUGESTÕES GERAIS COMO ENCHER O DEPÓSITO DO SAL COMO ENCHER O DISTRIBUIDOR DO ABRILHANTADOR COMO ENCHER O DISTRIBUIDOR

Leia mais

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO TABELA DE PROGRAMAS BROCHURA

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO TABELA DE PROGRAMAS BROCHURA ÍNDIE GUIA DE ONSULTA RÁPIDA TABELA DE PROGRAMAS PREPARAÇÃO DA ROUPA SELEIONAR AS OPÇÕES E O PROGRAMA INIIAR E TERMINAR UM PROGRAMA MODIFIAR UM PROGRAMA INTERROMPER UM PROGRAMA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIAS

Leia mais

AQUECEDOR A GÁS DE CHAMA AZUL ESTUFA A BLU FLAME SBF

AQUECEDOR A GÁS DE CHAMA AZUL ESTUFA A BLU FLAME SBF AQUECEDOR A GÁS DE CHAMA AZUL ESTUFA A BLU FLAME SBF 02 PT ES Dados Técnicos AQUECEDOR A GÁS DE CHAMA AZUL Tipo Categoria Potência Potência Potência Pressão máxima média mínima do gás G30 I3B KW g/h KW

Leia mais

Referência do modelo 3. Especificações 4. Antes de usar 5, 6. Peças e acessórios 7

Referência do modelo 3. Especificações 4. Antes de usar 5, 6. Peças e acessórios 7 Página Referência do modelo 3 Especificações 4 Antes de usar 5, 6 Peças e acessórios 7 Instalação 8, 9 Modo de operação para modelos mecânicos Modo de operação para modelos electrónicos 10, 11 12, 13 Drenagem

Leia mais

2. Retire os 4 parafusos de proteção (utilizados durante o transporte) e o espaçador correspondente, que está situado na parte posterior da

2. Retire os 4 parafusos de proteção (utilizados durante o transporte) e o espaçador correspondente, que está situado na parte posterior da Instruções de instalação e utilização MÁQUINA DE LAVAR E SECAR Este símbolo é uma chamada de atenção para a leitura do manual de instruções. Português, 1 Índice Instalação, 23 Desembalagem e nivelamento

Leia mais

Oar contém uma quantidade variável de vapor de água, que determina o grau de umidade de um

Oar contém uma quantidade variável de vapor de água, que determina o grau de umidade de um Algumas noções sobre a umidade relativa do ar Oar contém uma quantidade variável de vapor de água, que determina o grau de umidade de um ambiente. A capacidade do ar de reter vapor de água é tanto maior

Leia mais

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA TABELA DE PROGRAMAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA TABELA DE PROGRAMAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA PREPARAÇÃO DA ROUPA SELECÇÃO DE UM PROGRAMA E OPÇÕES INICIAR E TERMINAR UM PROGRAMA ALTERAR UM PROGRAMA TAELA DE PROGRAMAS INTERROMPER UM PROGRAMA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIAS

Leia mais

CONHEÇA A SUA LAVADORA

CONHEÇA A SUA LAVADORA Manual de Instrução A família Mueller agradece a preferência por nossos produtos, tendo a certeza de que você adquiriu um produto de alta tecnologia e qualidade. Este manual possui todos os detalhes para

Leia mais

Manual de instruções. Máquina de lavar e secar LSE-1200 S 0020505090C

Manual de instruções. Máquina de lavar e secar LSE-1200 S 0020505090C Manual de instruções Máquina de lavar e secar LSE-00 S 000505090C Indice Especificações Técnicas Antes da utilização Esquema de peças Recomendações.-4 Instalação 5-6 Painel de comandos..7-8 Display..9

Leia mais

ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 4 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 10

ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 4 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 10 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 4 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 10 3 UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ Ligue o aparelho à tomada de corrente. Nos modelos com parte eletrónica, será emitido um

Leia mais

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA

ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA ÍNDICE GUIA DE CONSULTA RÁPIDA TAELA DE PROGRAMAS PREPARAÇÃO DA ROUPA SELECCIONAR AS OPÇÕES E O PROGRAMA INICIAR E TERMINAR UM PROGRAMA PARA MODIFICAR UM PROGRAMA JÁ SELECCIONADO INTERROMPER UM PROGRAMA

Leia mais

ANTES DE USAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

ANTES DE USAR A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DEFINIÇÃO DE UTILIZAÇÃO Esta máquina de lavar roupa destina-se exclusivamente a lavar e centrifugar roupa lavável na máquina em quantidades normais para uma casa. Quando utilizar a máquina de lavar roupa,

Leia mais

SUJAR A SUA ROUPa ROUPA SERÁ SEMPRE MAIS DIVERTIDO QUE LAVÁ-LA.

SUJAR A SUA ROUPa ROUPA SERÁ SEMPRE MAIS DIVERTIDO QUE LAVÁ-LA. SUJAR A SUA ROUPa SERÁ SEMPRE MAIS DIVERTIDO QUE LAVÁ-LA. Por isso, a Zanussi oferece uma gama de máquinas de lavar, lavar e secar e secadores que o ajudam a obter óptimos resultados com menos tempo e

Leia mais

MT-1 / MT-2. Mantas eléctricas Cobertores eléctricos. Instrucciones de uso Instruções de utilização

MT-1 / MT-2. Mantas eléctricas Cobertores eléctricos. Instrucciones de uso Instruções de utilização MT-1 / MT-2 Mantas eléctricas Cobertores eléctricos Instrucciones de uso Instruções de utilização P INSTRUÇÕES IMPORTANTES CONSERVAR PARA UMA UTILIZAÇÃO POSTERIOR 1.- Aplicações e recomendações Este aparelho

Leia mais

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA PERIGO: ADVERTÊNCIA:

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA PERIGO: ADVERTÊNCIA: INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA A SUA SEGURANÇA E A DOS OUTROS É MUITO IMPORTANTE Este manual e o próprio aparelho possuem importantes informações relativas à segurança, que devem ser lidas e respeitadas

Leia mais

Máquinas de Secar Roupa

Máquinas de Secar Roupa Design. Cada centímetro que vê num aparelho Balay, representa uma enorme dedicação em termos de design, ergonomia e adaptabilidade ao seu dia a dia. Um dos nossos principais objectivos é aliar a facilidade

Leia mais

Manual de instruções Forno para pizza Mini

Manual de instruções Forno para pizza Mini P Manual de instruções Forno para pizza Mini 203510 203500 V1/0813 PORTUGUÊS Tradução do manual de instruções original Antes de iniciar a utilização deve ler o manual de instruções e seguidamente guardá-lo

Leia mais

PARABÉNS. VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA.

PARABÉNS. VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA. PARABÉNS. VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA. As lavadoras de roupas Latina são as opções mais modernas e econômicas para a lavagem de suas roupas. E, para que obtenha o melhor rendimento e total satisfação, leia

Leia mais

Manual de instruções. Misturador de bar duplo V1/1013

Manual de instruções. Misturador de bar duplo V1/1013 P Manual de instruções Misturador de bar duplo 135101 V1/1013 PORTUGUÊS Tradução do manual de instruções original Antes de iniciar a utilização deve ler o manual de instruções e seguidamente guardá-lo

Leia mais

PARABÉNS. VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA.

PARABÉNS. VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA. PARABÉNS. VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA. As lavadoras de roupas Latina são as opções mais modernas e econômicas para a lavagem de suas roupas. E, para que obtenha o melhor rendimento e total satisfação, leia

Leia mais

C90 Manual de instruções

C90 Manual de instruções C90 Manual de instruções Leia este Manual do Utilizador e as instruções de segurança antes de utilizar este aparelho! PRECAUÇÕES IMPORTANTES Ao usar electrodomésticos, precauções de segurança básicas devem

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7900 A L F A

MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7900 A L F A ASPIRADOR TIPO CICLONE Manual do utilizador MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7900 A L F A 1 Estimados clientes: Muito obrigada por ter escolhido um dos nossos aspiradores de uso doméstico, que é um aparelho

Leia mais

Seu manual do usuário SAMSUNG Q1044 http://pt.yourpdfguides.com/dref/461880

Seu manual do usuário SAMSUNG Q1044 http://pt.yourpdfguides.com/dref/461880 Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no manual do usuário (informação,

Leia mais

Manual do Consumidor

Manual do Consumidor Manual do Consumidor Lavadoras Lavemaq Antes de ligar a lavadora leia atentamente este manual. 1- Prezado consumidor, Obrigado por ter escolhido um produto LAVE MAQ. Somos uma empresa que desde 1981 fabrica

Leia mais

INSTRUÇÕES DE USOa. Máquina de lavar roupa BWT6312E

INSTRUÇÕES DE USOa. Máquina de lavar roupa BWT6312E 1 INSTRUÇÕES DE USOa Máquina de lavar roupa BWT6312E 2 Este aparelho, destinado a um uso exclusivamente doméstico, foi concebido para lavar roupa. Leia atentamente este guia de utilização antes de instalar

Leia mais

Manual de instruções

Manual de instruções P Manual de instruções Salamandra eléctrica 100 A151.5001 V3/0211 Mantenha este manual de instruções pronto a ser utilizado com o produto! - 1 - 1. Informações gerais 3 1.1 Informações sobre o manual de

Leia mais

Refrigerador BRM48/BRM50

Refrigerador BRM48/BRM50 GUIA RÁPIDO Comece por aqui Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo. Refrigerador BRM48/BRM50 Frost Seu refrigerador usa o sistema Frost

Leia mais

Manual de Instruções Lavadora Tanquinho

Manual de Instruções Lavadora Tanquinho Manual de Instruções Lavadora Tanquinho Lavadora Tanquinho LIBELL 1 - MANUAL DE USUÁRIO Parabéns por ter escolhido a Libell Eletrodomésticos Ltda. para fazer parte do seu dia a dia. Neste manual você encontrará

Leia mais

2. Segurança 64 2.1 Informações gerais 64 2.2 Indicações relativas à segurança durante a utilização do aparelho 64-65 2.

2. Segurança 64 2.1 Informações gerais 64 2.2 Indicações relativas à segurança durante a utilização do aparelho 64-65 2. 120.109 V2/1011 P 1. Informações gerais 62 1.1 Informações sobre o manual de instruções 62 1.2 Simbologia 62 1.3 Garantia 63 1.4 Direitos de autor 63 1.5 Declaração de conformidade 63 2. Segurança 64 2.1

Leia mais

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 PT F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 PORTUGESE 45-53 4 SEGURANÇA Por favor, leia na íntegra manual de instruções antes de usar este aparelho! Siga todas

Leia mais

Advertências. Código QR. 1 Advertências

Advertências. Código QR. 1 Advertências Advertências Como obter o manual completo Neste manual são apresentadas apenas as noções básicas necessárias para a utilização do aparelho. Para obter o manual completo com as descrições de todas as funcionalidades,

Leia mais

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ZWF365 ZWF386 ZWG3106 ZWG3126

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ZWF365 ZWF386 ZWG3106 ZWG3126 35.292.997 ZWF365.dxd 22/3/06 11:52 Página 1 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA ZWF365 ZWF386 ZWG3106 ZWG3126 35.292.997/1 MANUAL DE UTILIZAÇÃO P 35.292.997 ZWF365.dxd 22/3/06 11:52 Página 2 Prezado cliente, Leia

Leia mais

Instruções de montagem e de manutenção

Instruções de montagem e de manutenção Instruções de montagem e de manutenção Acumulador combinado Logalux P750 S Para técnicos especializados Ler atentamente antes da montagem e da manutenção 6 720 619 324-03/2001 PT Ficha técnica Para a montagem

Leia mais

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo.

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo. GUIA RÁPIDO Comece por aqui Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo. Refrigerador BRE50 Frost Free Seu refrigerador usa o sistema Frost

Leia mais

DESCRIÇÃO DO APARELHO

DESCRIÇÃO DO APARELHO PT Leia atentamente este manual de instruções antes de instalar e utilizar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização. DESCRIÇÃO DO APARELHO (ver figura

Leia mais

A151.300 A151.600 V4/0111

A151.300 A151.600 V4/0111 A151.300 A151.600 V4/0111 P 1. Informações gerais 62 1.1 Informações sobre o manual de instruções 62 1.2 Simbologia 62 1.3 Garantia 63 1.4 Direitos de autor 63 1.5 Declaração de conformidade 63 2. Segurança

Leia mais

PTBR. Máquina de Café Espresso Instruções de uso Leia atentamente este manual antes de usar este equipamento. Guarde-o para referência futura.

PTBR. Máquina de Café Espresso Instruções de uso Leia atentamente este manual antes de usar este equipamento. Guarde-o para referência futura. PTBR Máquina de Café Espresso Instruções de uso Leia atentamente este manual antes de usar este equipamento. Guarde-o para referência futura. Qosmo Gloss 127V ÍNDICE INFORMAÇÕES TÉCNICAS 4 UTILIZAÇÃO PREVISTA

Leia mais

Sobre as gavetas para frutas e verduras Sobre as gavetas para frutas e verduras. Carne e peixe limpo. Queijo fresco. Chouriço, pão de forma, chocolate

Sobre as gavetas para frutas e verduras Sobre as gavetas para frutas e verduras. Carne e peixe limpo. Queijo fresco. Chouriço, pão de forma, chocolate Instruções para a utilização FRIGORÍFICO ortuges, 41 TLA 1 Índice Instalação, 2 osicionamento e ligação Reversibilidade da abertura das portas Descrição do aparelho, 3 Visão geral Início e utilização,

Leia mais

JBY 52. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de

JBY 52. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de P JBY 52 P Aquecedor para biberões e comida de bebé Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Português Conteúdo 1 Conhecer o equipamento... 2 2 Explicação

Leia mais

Cadeira voltada para trás Manual de instruções. Grupo Peso Idade. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Cadeira voltada para trás Manual de instruções. Grupo Peso Idade. 0+ 0-13 kg 0-12 m Cadeira voltada para trás Manual de instruções ECE R44 04 Grupo Peso Idade 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Obrigado por optar pela BeSafe izi Sleep A BeSafe desenvolveu esta cadeira com todo o cuidado, para proteger

Leia mais

INSTRUÇÕES GERAIS PARA LUMINÁRIAS DE UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA

INSTRUÇÕES GERAIS PARA LUMINÁRIAS DE UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA INSTRUÇÕES GERAIS PARA LUMINÁRIAS DE UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA INSTRUÇÕES GERAIS PARA LUMINÁRIAS DE UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA O fabricante aconselha um uso correcto dos aparelhos de iluminação!

Leia mais

LAVADORA SEMI-AUTOMÁTICA LA 551

LAVADORA SEMI-AUTOMÁTICA LA 551 LAVADORA SEMI-AUTOMÁTICA LA 551 PARABÉNS. VOCÊ FEZ A ESCOLHA CERTA. As lavadoras de roupas Latina são as opções mais modernas e econômicas para a lavagem de suas roupas. E, para que obtenha o melhor rendimento

Leia mais

MÁQUINA DE LAVAR DUAS CUBAS

MÁQUINA DE LAVAR DUAS CUBAS MÁQUINA DE LAVAR DUAS CUBAS INV-MSA-2C10 O manual De usuário Por favor leia este manual cuidadosamente antes da utilização. Conserve-o para a futura refer ncia. Conteúdos Nomes das partes -- - - - - -

Leia mais

AR-CONDICIONADO 8 H / DIA = 35,3% / MÊS

AR-CONDICIONADO 8 H / DIA = 35,3% / MÊS O Brasil vive uma crise hídrica e energética que está afetando a distribuição de ambos os recursos no país todo, em maior ou menor intensidade. O Estado de São Paulo, em especial a capital, vem sofrendo

Leia mais

Food Blender Operation Manual (2) Mélangeur pour aliments Manuel d utilisation (4) Licuadora para Alimentos Manual de operación (6)

Food Blender Operation Manual (2) Mélangeur pour aliments Manuel d utilisation (4) Licuadora para Alimentos Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU CN JP KR SA Food Blender Operation Manual (2) Mélangeur pour aliments Manuel d utilisation (4) Licuadora para Alimentos Manual de operación (6) Liquidificador Manual

Leia mais

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA DESCRIÇÃO DO APARELHO DADOS TÉCNICOS

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA DESCRIÇÃO DO APARELHO DADOS TÉCNICOS Leia atentamente este manual de instruções antes de instalar e utilizar o aparelho. Só assim poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança de utilização. DESCRIÇÃO DO APARELHO A seguinte terminologia

Leia mais

Instruções para a utilização

Instruções para a utilização Instruções para a utilização MÁQUINA DE SECAR ROUPA Português AQUALTIS AAQCF 81 U! Mantenha o presente manual num local acessível para poder consultá-lo facilmente sempre que necessário. Mantenha sempre

Leia mais

Qualidade et ecnologia MANUAL DO USUÁRIO PRENSA DIGITAL A VAPOR ELETRÔNICA MODELO QPFB-16 WWW.SUNSPECIAL.COM.BR

Qualidade et ecnologia MANUAL DO USUÁRIO PRENSA DIGITAL A VAPOR ELETRÔNICA MODELO QPFB-16 WWW.SUNSPECIAL.COM.BR Qualidade et ecnologia MANUAL DO USUÁRIO PRENSA DIGITAL A VAPOR ELETRÔNICA MODELO QPFB-16 WWW.SUNSPECIAL.COM.BR Este produto foi projetado para dar ao seu vestuário um aspecto profissional, sem rugas e

Leia mais

Manual do Usuário. Climatizador de Ar

Manual do Usuário. Climatizador de Ar Climatizador de Ar SUMÁRIO TERMO DE GARANTIA...03 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA...04 INFORMAÇÕES IMPORTANTES...05 VISTA GERAL DO APARELHO...06 PAINEL DE CONTROLE KC05LFM...07 RETIRADA E LIMPEZA DO FILTRO...08

Leia mais

Instruções para montagem e utilização

Instruções para montagem e utilização PT Instruções para montagem e utilização PT - Instruções para montagem e utilização Consultar também os desenhos nas primeiras páginas com as referências alfabéticas indicadas no texto explicativo.

Leia mais

Manual de instruções

Manual de instruções Manual de instruções Doppelkochplatte Dubbele Kookplaat Double réchaud Fogón doble Placa de aquecimento dupla Piastra termica doppia Double Hot Plate Podwójna płyta grzewcza Dupla főzőlap Двокамфорна кухонна

Leia mais

150320 150310 V1/0815

150320 150310 V1/0815 150320 150310 V1/0815 P PORTUGUÊS Tradução do manual de instruções original Índice 1. Segurança... 72 1.1 Indicações de segurança... 72 1.2 Explicação dos símbolos... 74 1.3 Fontes de riscos... 74 1.4

Leia mais

556 FL GERADOR DE VAPOR 808 250 178 I556.00. Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A. Linha Directa Consumidor

556 FL GERADOR DE VAPOR 808 250 178 I556.00. Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A. Linha Directa Consumidor GERADOR DE VAPOR 556 FL Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A. Rua Alto de Mirões, nº 249 Zona Industrial Ap. 2041 3700-727 CESAR Portugal Tel. +351 256 850 170 Fax +351 256 850 179 E-Mail: info@flama.pt

Leia mais

THERMOCUT 230/E. Instruções de Serviço

THERMOCUT 230/E. Instruções de Serviço Instruções de Serviço PT CARO CLIENTE! Para poder manusear o aparelho cortador de arame quente THERMOCUT da PROXXON em segurança e de acordo com as regras de funcionamento, solicitamos-lhe que leia atentamente

Leia mais

XDS-100. Manual de segurança R9898490

XDS-100. Manual de segurança R9898490 XDS-100 Manual de segurança R9898490 R59770579PT/00 25/08/2010 Barco nv Simulation Division Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Telefone: +32 56.36.82.11 Fax: +32 56.36.84.86 E-mail: info@barco.com Visite-nos na

Leia mais

Versão 1.0 do documento Maio de 2014. Solução de Digitalização para Grandes Formatos Xerox 7742 Guia do Usuário

Versão 1.0 do documento Maio de 2014. Solução de Digitalização para Grandes Formatos Xerox 7742 Guia do Usuário Versão 1.0 do documento Maio de 2014 Solução de Digitalização para Grandes Formatos Xerox 7742 BR9918 Índice 1 Visão geral do produto...1-1 Visão geral das ferramentas do software do produto...1-1 Componentes

Leia mais

CELSIUSNEXT WTD 24 AM E23 WTD 24 AM E31. Manual de instalação e utilização

CELSIUSNEXT WTD 24 AM E23 WTD 24 AM E31. Manual de instalação e utilização Manual de instalação e utilização CELSIUSNEXT 6720608913-00.1AL WTD 24 AM E23 WTD 24 AM E31 Ler as instruções de instalação antes de instalar o aparelho! Antes de colocar o aparelho em funcionamento, ler

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7901 A L F A

MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7901 A L F A ASPIRADOR SISTEMA CYCLONIC COM DEPÓSITO DUPLO Manual do utilizador MANUAL DE INSTRUÇÕES MODELO 7901 A L F A 1 As Vantagens: 1. Com o seu avançado sistema de limpeza de duplo ciclo, e além disso os 2 filtros

Leia mais

MANUAL DO CONSUMIDOR ASPIRADOR DE PÓ CONSUL FACILITE

MANUAL DO CONSUMIDOR ASPIRADOR DE PÓ CONSUL FACILITE MANUAL DO CONSUMIDOR ASPIRADOR DE PÓ CONSUL FACILITE 1. Segurança do Usuário Segurança INFORMAÇÕES IMPORTANTES A sua segurança e a de terceiros é muito importante. Este manual e o seu produto têm muitas

Leia mais

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA [M00 11112011] 1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança. Condições de Instalação

Leia mais

CHICCO ZENITH. Grupo 0+ e I 0 a 18 kg

CHICCO ZENITH. Grupo 0+ e I 0 a 18 kg CHICCO ZENITH Grupo 0+ e I 0 a 18 kg NÃO NÃO NÃO NÃO INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO IMPORTANTE: ANTES DE UTILIZAR ESTA CADEIRA AUTO, LEIA COM ATENÇÃO E INTEGRALMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA EVITAR

Leia mais

Manual do Utilizador do Kit Sem Fios para Viatura (CK-1W) 9355973 2ª Edição

Manual do Utilizador do Kit Sem Fios para Viatura (CK-1W) 9355973 2ª Edição Manual do Utilizador do Kit Sem Fios para Viatura (CK-1W) 9355973 2ª Edição DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira responsabilidade, que o produto CK-1W

Leia mais

Manual de instruções Máquina de gelo

Manual de instruções Máquina de gelo P Manual de instruções Máquina de gelo 104.025 / 104.040 V2/0412 Mantenha este manual de instruções pronto a ser utilizado com o produto. - 1 - 1. Informações gerais 3 1.1 Informações sobre o manual de

Leia mais

Refrigerador CRM35 / CRM38 / CRM43

Refrigerador CRM35 / CRM38 / CRM43 Como funciona seu produto Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo. Refrigerador CRM35 / CRM38 / CRM43 Frost Free Seu refrigerador

Leia mais

www.alfahogar.com Ferro a Vapor Doméstico MODELO A 7870 A L F A Manual de Instruções

www.alfahogar.com Ferro a Vapor Doméstico MODELO A 7870 A L F A Manual de Instruções 1 www.alfahogar.com Ferro a Vapor Doméstico MODELO A 7870 A L F A Manual de Instruções 2 Importante Por motivos de segurança, leia atentamente estas instruções antes de utilizar o ferro a vapor pela primeira

Leia mais

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA [REV.01 14032012] Obrigado por adquirir o ventilador Eros Cadence, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas

Leia mais

Índice. Simbologia utilizada:

Índice. Simbologia utilizada: Índice Cool Control Descrição dos símbolos... 47 Informações importantes 49 Utilização conforme a finalidade...49 Para a sua segurança...49 1 Preparação e colocação em funcionamento 50 Caixa original...50

Leia mais

Separar as peças susceptíveis de serem oxidadas (rebites,gutos, botões) e eliminar manchas de óxido com tira nódoas adequado antes de lavar.

Separar as peças susceptíveis de serem oxidadas (rebites,gutos, botões) e eliminar manchas de óxido com tira nódoas adequado antes de lavar. CUIDADOS GERAIS Leia atentamente as etiquetas da roupa. Respeite sempre as indicações dos fabricantes das máquinas de lavar. Dissolva bem os detergentes para que não causem nódoas e utilize detergentes

Leia mais

Auricular Bluetooth Nokia BH-104 9213524/2

Auricular Bluetooth Nokia BH-104 9213524/2 Auricular Bluetooth Nokia BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213524/2 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE A NOKIA CORPORATION declara que este produto BH-104 está em conformidade com os requisitos essenciais e

Leia mais

11/13 1094-09-05 783912 REV.1. www.philco.com.br SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO. Manual de Instruções

11/13 1094-09-05 783912 REV.1. www.philco.com.br SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO. Manual de Instruções 11/13 1094-09-05 783912 REV.1 www.philco.com.br 0800 645 8300 SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO PCL1F Manual de Instruções INTRODUÇÃO Parabéns pela escolha de mais um produto da linha Philco. Para garantir o

Leia mais

características do seu novo ionizador de plasma

características do seu novo ionizador de plasma características do seu novo ionizador de plasma O seu ionizador de plasma é uma excelente escolha para uma limpeza eficiente do ar. O ionizador de plasma protegerá a sua família das alergias causadas pelo

Leia mais

Teremos prazer em atendê-lo. Planejamento de Produtos Março 09 CÓD. 189D5166P011

Teremos prazer em atendê-lo. Planejamento de Produtos Março 09 CÓD. 189D5166P011 Possuímos uma Rede de Serviços Autorizados Dako que cobre todo o território nacional, sendo nossos técnicos treinados para melhor atendê-lo. Caso sua lavadora necessite de reparos, consul-te a relação

Leia mais

Como funciona seu produto. Refrigerador CRA30. 1 - Porta do Congelador 2 - Congelador 3

Como funciona seu produto. Refrigerador CRA30. 1 - Porta do Congelador 2 - Congelador 3 Como funciona seu produto Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo. Refrigerador CRA30 1 Características Gerais 1 1 - Porta

Leia mais

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 P 1. Informações gerais 82 1.1 Informações sobre o manual de instruções 82 1.2 Simbologia 82 1.3 Garantia 83 1.4 Direitos de autor 83 1.5 Declaração de conformidade 83 2.

Leia mais

Secar a sua Roupa ROUPA É CADA VEZ MAIS FÁCIL.

Secar a sua Roupa ROUPA É CADA VEZ MAIS FÁCIL. Secar a sua Roupa É CADA VEZ MAIS FÁCIL. ROUPA Porque há coisas mais divertidas que ficar em casa a tratar da roupa, os secadores Zanussi simplificam esta tarefa, oferecendo-lhe a eficiência que necessita

Leia mais

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao produto e guarde este manual para referência futura. 4

Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao produto e guarde este manual para referência futura. 4 PT LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO. SÓ ASSIM PODERÁ OBTER OS MELHORES RESULTADOS E A MÁXIMA SEGURANÇA DE USO. AVISOS DE SEGURANÇA - Remova a embalagem e certifique-se

Leia mais

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA PERIGO: ADVERTÊNCIA:

INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA PERIGO: ADVERTÊNCIA: INSTRUÇÕES IMPORTANTES PARA A SEGURANÇA A SUA SEGURANÇA E A DOS OUTROS É MUITO IMPORTANTE Este manual e o próprio aparelho possuem importantes informações relativas à segurança, que devem ser lidas e respeitadas

Leia mais

GARRAFEIRA. Modelo RV 8. Manual de Instruções

GARRAFEIRA. Modelo RV 8. Manual de Instruções GARRAFEIRA Modelo RV 8 Manual de Instruções Índice I. Indicações gerais de segurança...3 II. Especificações técnicas.......4 III. Partes principais, desenhos....5 IV. Esquema elétrico.....5 V. Instruções

Leia mais

Advertências de segurança pt

Advertências de segurança pt Advertências fundamentais para a segurança Perigo de choque eléctrico! Dado que o aparelho funciona ligado à corrente eléctrica, não se pode excluir a possibilidade de ele gerar choques eléctricos. Assim,

Leia mais

CÂMARA DE VIGILÂNCIA COM ECRÃ LCD A CORES

CÂMARA DE VIGILÂNCIA COM ECRÃ LCD A CORES CÂMARA DE VIGILÂNCIA COM ECRÃ LCD A CORES MANUAL DO UTILIZADOR A B 25.02.2014 2 C D E F DIREITOS DE AUTOR A Velleman NV detem todos os direitos de autor sobre este manual do utilizador. Todos os direitos

Leia mais

Manual de utilização. Armário de vinho

Manual de utilização. Armário de vinho Manual de utilização Armário de vinho Agradecemos a confiança que manifestou ao comprar um aparelho da nossa marca. Esperemos que lhe dará inteira satisfação por muitos anos. O armário de vinho é destinado

Leia mais

INSTRUÇOES DE USOa. Máquina de lavar roupa WT12785E

INSTRUÇOES DE USOa. Máquina de lavar roupa WT12785E 1 INSTRUÇOES DE USOa Máquina de lavar roupa WT12785E 2 Antes de pôr o aparelho a funcionar, leia este guia de instalação e de utilização com atenção para se familiarizar mais rapidamente com o seu funcionamento.

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES EXAUSTOR DECORATIVO AD789XE1

MANUAL DE INSTRUÇÕES EXAUSTOR DECORATIVO AD789XE1 MANUAL DE INSTRUÇÕES EXAUSTOR DECORATIVO AD789XE1 BRANDT 2 Caro (a) Cliente; Acaba de adquirir um exaustor BRANDT, o que desde já agradecemos. Colocámos neste aparelho toda a nossa paixão e o nosso saber

Leia mais

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

MANUAL DO PROPRIETÁRIO MANUAL DO PROPRIETÁRIO REFRIGERADOR FHIABA GUIA-RÁPIDO Índice Página Instruções Importantes 00 Instruções importantes de segurança Os requisitos técnicos 00 Características e requisitos na instalação do

Leia mais

GA-2 Dispositivo de Alarme de Separador de Massa Lubrificante com dois sensores Instruções de instalação e funcionamento

GA-2 Dispositivo de Alarme de Separador de Massa Lubrificante com dois sensores Instruções de instalação e funcionamento Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Dispositivo de Alarme de Separador de Massa Lubrificante

Leia mais

IMBISS PRO 162.500 V1/0411

IMBISS PRO 162.500 V1/0411 IMBISS PRO 162.500 V1/0411 P 1. Informações gerais 82 1.1 Informações sobre o manual de instruções 82 1.2 Simbologia 82 1.3 Garantia 83 1.4 Direitos de autor 83 1.5 Declaração de conformidade 83 2. Segurança

Leia mais

Kit de Carregador de Bicicleta Nokia. Edição 3.0

Kit de Carregador de Bicicleta Nokia. Edição 3.0 Kit de Carregador de Bicicleta Nokia 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 Edição 3.0 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 PORTUGUÊS 2010 Nokia. Todos os direitos reservados. Introdução Com o Kit de Carregador de Bicicleta

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES MÁQUINA DE SECAR ROUPA ETE 103F

MANUAL DE INSTRUÇÕES MÁQUINA DE SECAR ROUPA ETE 103F 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES MÁQUINA DE SECAR ROUPA ETE 103F BRANDT 2 Caro Cliente, Acaba de adquirir uma máquina de secar BRANDT, o que desde já agradecemos. As nossas equipas de pesquisa conceberam este novo

Leia mais

MANUAL DE UTILIZADOR STARLOCK CUSHION. (tradução da versão inglesa)

MANUAL DE UTILIZADOR STARLOCK CUSHION. (tradução da versão inglesa) MANUAL DE UTILIZADOR STARLOCK CUSHION (tradução da versão inglesa) ÍNDICE 1. Sobre este manual 2. A Almofada Starlock a. Avisos b. Componentes Importantes da Starlock c. Utilização i. A quantidade certa

Leia mais

Instruções de utilização

Instruções de utilização Instruções de utilização Máquina de lavar roupa W 3164 WSS Edition 111 Antes da montagem, instalação e início de pt-pt funcionamento é imprescindível que leia as instruções de utilização atentamente. Desta

Leia mais

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE INSTRUÇÕES MANUAL DE INSTRUÇÕES ASPIRADOR DE PÓ 800 W COM CABO TELESCÓPICO Equipamento somente para uso doméstico. Obrigado por escolher um produto com a marca Tramontina. Por favor, leia o Manual de Instruções por

Leia mais

Seu manual do usuário PHILIPS HD 8745 http://pt.yourpdfguides.com/dref/4127583

Seu manual do usuário PHILIPS HD 8745 http://pt.yourpdfguides.com/dref/4127583 Você pode ler as recomendações contidas no guia do usuário, no guia de técnico ou no guia de instalação para. Você vai encontrar as respostas a todas suas perguntas sobre a no manual do usuário (informação,

Leia mais

Máquinas de lavar roupa. Instalação livre Integráveis

Máquinas de lavar roupa. Instalação livre Integráveis 134 Máquinas de lavar roupa Instalação livre Integráveis 135 Lavar Roupa Máquina de lavar roupa EXTRASilêncio de 8 kg A máquina de lavar roupa ExtraSilêncio da Balay com 8 kg de capacidade reúne tecnologia

Leia mais

Máquinas de Lavar Secar Roupa

Máquinas de Lavar Secar Roupa 176 Máquinas de Lavar Secar Roupa Máquinas de lavar roupa de instalação livre Máquinas de lavar e secar roupa Máquinas de lavar roupa integráveis Secadoras Roupa 177 Máquinas de lavar roupa com capacidade

Leia mais

Refrigerador BRO80 GUIA RÁPIDO. Características Gerais. Comece por aqui. Frost Free. Informação Ambiental

Refrigerador BRO80 GUIA RÁPIDO. Características Gerais. Comece por aqui. Frost Free. Informação Ambiental GUIA RÁPIDO Comece por aqui Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo. Refrigerador BRO80 Frost Free Seu refrigerador usa o sistema Frost

Leia mais