CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "CONTRA FALECEU TCHERNYCHEV MUSCOU, 24 (AKP) O. «Izvestia» anuncia a morte do acadêmico Andrei Tchernychev, membro do «Presidium» da União Soviética,"

Transcrição

1 Dz Dlgds Brsilirs Prsnts à Sssã d Cnslh Mundil Pi Dêscc Hj Plnári d Câmr Prjt Ds Srvidrs ilt Nív Univrsitári s Trblhdrs Prtstm Cntr Prisã cf Bnit Frchn _bmí Hmí W«!_ mwiwh m\ _WfÍK_Wm_ \_W ^ t****' *- -d^ '':>*íi' P5^'! s*_ ^EiH B B.V ***?.:SMP~_- _B!^P^^8_B BB P>íMxfá $ÈÊ_ WM$Í^_\ _mwx^-^^^^_w_ \ ^^B-P^SUlifl -B / * ' *y ü:*i- - íí!l >-- 'Swf-T S_-/" r 1_R ^ B!^P-*í _ LÍ.j&JÍgí - T^^*âí^ l _MÍJ_Bt8 ^w^s*^*%^^ B r- _.w *^ i_ibipr^^,^i_<i^! t N* <3lfc7n5 txcimtx «* flgrnt d cmnd d Cmnh ds S Milhõs n-lrg Sã Frncisc, vnd-s um rnsitíh cltr cntribuiçõs qu, l clhid d v, tm-s sitivd cm ds mlkrès inicitivs RNDE REPERCUSSÃ i Entrvist Prsts Em grn númr bncs xg tu-s nss diçã às rimirs hrs d mnhã Cmnds rcbm i d v Enqunt «sdi ntru m ssr... EXTRRDNÁR rr* cussã lcnçu cili* çã ntm MPRENS PPULR, qu divulgu litnt ntrvist qu Luiz Crls Prsts cncu N DS CÂMR DS DEPUTDS 0 MÉDCS rvd l Cmis- «ã Finnçs um substitutiv CMSSÃ d Finnçs d Câmr ds Du* tds, runid ntm, rvu substitutiv d sr. L* mir Bitncurt rjt 1.082, tmbém chmd «ds médics. Sgund êss substilutiv rvd s médics, ngnhirs bchréis, cund crgs silidd dc su rfissã, srã rstruturds n ltr «. s mis rfissinis d!<r:ui surir rcbrã i ltr «N. crscnt substitutiv qu tis crgs s*r3 islds rvlmntó ftiv, c nã sã crgs crrir. rjt, cm substitu* ttv m rç, srá, vtd n sssã hj. QUNZEN ZÊL MGLHÃES Hj níci nss jrnl sbr rtmnt rlçõs cm Uniã Sviétic. N grn miri dc bncs jr* nis, tnt n zn cntrl d cid, cm ns birrs distnts ns subúrbis, já ntr 8 9 hrs d mnhã nã s ncntrvm mis xmlrs nss diçã. Mult grn fi, r iss, rcur xmlrs m nss rdçã. Váris cmnds rgniz* ds r trits r vn* d d nss ^rnl lcnç* rm xtrrdinári sucss, cm st qu s vê n clicli ld, rlizd n Lr* g Sã Frncisc. Dz- VRGS CNTNU BN CNTR RC BSTNCER CH QUE DNHER D TESÜ- R SÓ DEVE SER PREGD NEGCTS DE SEUS FLHDS E N -NNCMENT D PLÍTC RM- MENTST DTD PELS MERCNS RDENS C- PN E NEREU PR SBTR PRJET GUR- GEL DE MRL SERÁ PEDD3 HJE N CÂMR URGÊNC PR VTÇÃ D PRPSÇÃ Srá rqurid hj n Câmr urgênci r vtçã d rjt qu cnc bn Ntl funcinlism. Crrm, ntrtnt, rumrs qu sr. Nru Rms, rsint d Ms, stá disst crd cm Vrgs Cnm tmr mdids rtltóris n sntid trr ur- ns sss, lém btrm xmlr M* PRENS PPULR cm ntrvist Prsts, dquirirm tmbém bônus d UUM-LUl.N 5.. PG. HJE LNDRES NGLTERR X HUNGR (Li nticiári n ágin srts) gnci r rjt. VRGS CNTNU CNTR Pr utr ld, róri utd Gustv Cnm, smntiu mnbr crts jrnis qu r cnfundir funcinlism, nuncirm qu Vrgs tri mdificd su siçã cntr s srvidrs úblics Cm já nuncims, Vrgs rnu Cnm qu, imdiss qu Câmr, rv s rjts bn, is, sgund sus róris clrçõs, tri vtá-ls, s rvds. Nst siçã cntinu ltifundiári tú, qu ch qu Tsur só tm dinhir r trcinr s ngcits d sus.il.ids finncir lític rmmhtist qu s mrlcns stã dirigin m nss is. ntm msm sr. Cnm diss um vsrtin: «Nã tm nnhum fun* dmnt ntíci qu u hj nuncid mudmç n titu d Gvrn ndmissívl slmnt d Brsil d Mrcd Scilist Dclr sr. Nil Svlh, dirtr d ssciçã Cmrcil Tmbém fvrávis rtmnt rlçõs. Crls Rbrt guir Mrir sndr blrd «Jurm *' um imturid d Brsil ft «V nã str mntnd rlçõs cm Uniã Sviétic. Prcisms mlir nss cmérci xtrir -6 cnsguirms cm cnquist nvs mrcds diss-ns, ntm, sr. Nil Svlh, dirtr d ssciçã Cmrcil d Ri Jnir su rrsntnt n Cmissã Frl bstcimnt Prçs (CFP). sguir, nss ntrvist- ngnhir Lb Crnir frá um cnfrnci sbr s luts nss v l Emniçã Ncinl kg s d ssciçã F- W nr.nin d Distrit Fürl, inugur-s hj, às 18 PRTEST cntr trs, Quinzn Zéli Mglhãs, cuj bjtiv é m- Frnç, d lir sindicl.b* risã, l gvrn d lir intnsifici clt nlt Frchn, Cnfr-. vts r Plbiscit0 d çã ds Trblhdrs d Pz. Brsil nviu ntm, Em* Nss cslá, ngnhií -> sunlnt utd i- Citl, sguint tl- bixd dqul is nst rl Frnnd Luiz Lb grm: Crnir rnunfiirá imrtnt cnfrênci sbr s vss gvrn rtst d «Pdims trnsmitir luts nss v - Cnfrçã ds Trblh* mncinçã ncinl. drs d Brsil, m nm d Tds s trits, rtisulrmnt s mulhrs, s- risã d lir sindicl B* rrid ncinl, cntr tã cnvidds r t, nit Frchn srsi*. cund srá hmngd t às librds sindicis mmóri d intréid fnsr d Pz ssssind l vss gvrn mdids n mcrátics. Esrms líci, sntid librtr imdit* swssssw lnmnt d Di d frisu qu nã s, sb rtxt lgum,. invcr mtivs nturz litic - ilógic r justificr nss islmnt d cm mrcntil d lst uru; s nçõs mis din* tds lírs d blc cintl, cm s Estds Unids, ngltic Frnç, trnscinm nrmlmnt cm s íss d cm scilist, cm iss uf* rm lucrs, inclusiv cm Prtst C.T. B. Cntr Prisã Bnit Frchn "KsPv*-_Ü ' mnt qurid lir diri* gnt d Cnfrçã ds Trblhdrs d Frnç glóri d mvimnt sindicl frncês intrncinl. Sudçõs. Rbrt Mrn Scrtári Grl*. LBERTÇÃ ME. DT DE BENT FRCHN rvnd, àquls nçõs, rduts dquirids ntr nós. Bst êss xml r indicr ncssid rstblcrms rlçõs cnmics cm URSS. Minh iniã é. qu vms,. cm fzm s mis vs, ngcir cm tds s íss ti mund. EXPL D RGENTN Tmbém uvims, rsit d ssunt, utd frl Crls Rbrt guir Mrir, "d PSD d Estd d Ri. Su lnmnt fvrávl rtmnt rl-' çõs nti- Brsil Uniã Sviétic, rzã r qu i, sm rsrvs, s clrçõs rstds imrns l Ministr Jã ibrt m tôrn d cnvniênci qu rrsnt t nss cnmi mnutnçã um intrcámbi mrcntil nrml rm tds s íss d lst uru clrqu-ns rlmntr fluminns. xmi d rgntin, clbrnd um crd cmrcil cm _ URSS, ns v srvk: liçã. PRS, 24 (. F. P.) SENDR BELRD ô JUR «Buru d Cnfrçã Flnd à imrns vsrtin, ntr utrs sn- Grl d Trblh, rlizu um sssã xtrrdinári drs, m cmunicd lu qu já hvim s rnuncid, n msm sntid, r tds s trblhdrs r à nss rrtgm, scritr blrd Jurm, d bn-. «rgnizrm, n mir uni. d, rtsts çss s cd d PSD d Príb n mis divrss, ind té - Mr.«r, inu fvrvlmnt rtmnt rlçõs 1 rlisçâ d trblh, r imr librtçã imdit ntr Brsil Uniã Sviétic. Bnit Frchn>. Rssltd m rlçã bn Ntl. MS S FUNCNÁRS LUTM Em fc tud ss, Uniã Ncinl ds Srvidrs Públics Civis d Srsil, sb rsidênci d sr. Lid Hdur, stá tmnd rvincis r influncir junt à Cdmr ds Dutds n sntid imdir trmnt ds rjts bn. ntm scrtri d Uniã Mtrlitn ds Srvidrs Públics, sr. Jsé Cstr Mrnhã, ns infrmu qu s funcináris sus ssciçõs stã nvind tlgrms tds s utds r qu t* mm siçã cir- m fc d bn. Tm sid ntrgu, tmbém, s rlmntrs. c«w** d *clmçã d UNSP, n qul ntid máxim ds funcináris mnstr s rrs cnclss d rcr d Cmissã Finnçs d Câmr, qu s mnitstu cntr bn mnstr s ssibilids qu tm tsw-ó rir fzr fc ás sss m gmnt st rivlndicçã ds srvidrs úblics. hj, n câmr' municil PRTEST CNTR UMENT D LETE Pr nicitiv d sscicã Fminin d Distrit F* rl, um cmissã mulhrs irá, hj, às 15 hrs, à Câmr Municil, fim ntrgr àqul Cs Lgisltiv um mmril rtst cntr umnt d rç d lit. Cmissã vrá vistrs cm váris utds. FLECEU TCHERNYCHEV MUSCU, 24 (KP) «zvsti nunci mrt d cdêmic ndri Tchrnychv, mmbr d «Prsidium d Uniã Sviétic, Prêmi Stálin, mmbr d cmi Ciêncis d Estôni. Tchrnychv é cnhcid r sus trblhs sb- xtrçã gss subtrrâns. Emulçã Ri-S* MÉU #- Dirtr: PEDR MTT N V Ri. Qurt-fir, 25 Nvmbr 1963«Jí flmm^i^%*-«nniw!;'': ' -* '.- ' * ' «,'.. v;...t*--,*«...v-^ ^ B *#v l *< _t ' _j_í^ &** m «-M Bfl É fr*w«'_ ''.- *% ]^^^^mw_^mm^wê^mmmm^^jw^.^^g^:- _Bmiiifflfffl_r~WW~~_Hi i'"tf" i"' i i1^r*fflnw_i jêb&s.í / 1 ;3 _ g _*_J-^**PH ' / <J_E - - $ _m '--- «. > j^ ;.,xm_t m^mmf *? &,*, Mm^Mu. -l-l_-lil M-l^ ^~^_\! W"1- ""Jl '''" ' * ' ' ' ^ ' " ^ Bncáris n s su Sindict, rrnd rgnd d cws*>n61!éí**u d il fk, flgrnt fix mmnt m qu cnfccinvm crtzs xigind, rticutrmnf* í«c*!ís«5 ds mrgds d Bnc d Br- sil n umnt sláris qu rivindicm N SSBLÉ D D 37 tnt Su Dirit lmnt s igés d Bic i Brsi Fl à MPRENS PPULR, nuncind tnttiv xcl*- sã ds funcináris dqul stblcimnt crédit, lis Luiz Vigs * Mdid divisinist ds bnquirs utrs ri* vindicgõs dquls mrgds m sr trtds sm rjuíz d tul cmnh mrcd r di Está 27 ssmbléi-mnstr ds bncáris, r dr um rum finitiv n lut intns m qu v s'mnhm r umnt sláris. Sbr btid rblm ds funcináris d Bnc d Brsil S/, uvims ntm sr. Luiz Vigs Mtt Lim, funcinári dqul Estblcimnt Crédit, qu ns diss inicilmnt. xclusã ds mrgds d Bnc d Brsil, ni qu s bnquirs tnt s mnhm, vis xclusivãmnt dividir s bncáris nfrqucr cmnh qu já gc cmç tmr frç ntusism qu cm nss islmnt, sm dúvid rri grn rt frç. Tds s lgçõs m utr sntid r- Pul DSTRT FEDERL mjl%\ S PUL 8f*8% DSTRT FEDERL* Qunti rmtid r C. Qunti rmtid n di 24 Ncinl Flt rmtr r «smttr S.&M.MM8 S PUL: « , , , ,00 Qunti rmtid n «0. Ncinl.-. «8.618,00 Ttl rmtid.- n,...i..i.i ,00,._ Flt rmtr ,00 Ncssid D Encntr ds 5 Grns curm ns ncbrir vrdir bjtiv d mnht- rsint d Bnc d Brsil rém, ind nã s mnifstu rsit, snd rcus ns tnr ns d sr. Miglir, rsint d Sindict ds bn- quirs- GERL UMENT DE 30% Nã smnt nós funcináris dqul Estblcimnt rssgu cm tmbm miri ds bncí;ís, nã ms cnrdr cm mnbr divisinist visnd ns xcluir d umnt 30 r cnt qu rivindicms. E mis dint: s nticis m frm «cnst, dds à ublicid l rsint d Sin* dict ds Bncáris, clg Prirz, qu hvi sid crid um cmissã r studr gmnt d slri-fmili, gvtificçõs umnts mr*j_jí, sss sã sm dúvid tm-* bm rivindicçõs dg fun* cináris d Bnc d Br*' CÜJNCLUl N & Vm. PR RRNCD FNL Tds s rsnsávis ls strs finnçs rgnd ds Clubs Cmissõs d Cmnh Pró-MPRENS PPU- LR stã cnvidds cmrcr, hj, às 19 hrs, à rdçã st jrnl, fim rticir imrtnt runiã. Nss rtunid, srã discutids mdids r rrncd finl, fim sr cbrt s ct d Distrit Frl, ds cinc milhõs cruzirs. 1 _H _H ^ ^ll_--_^_l^_b!<!m^í ^_i-_^^^ «"!* '«PR DETERMNÇÃ D DRETR rginl ã nt Tlégrf ntru m vigr ntm um nv umnt it txs vttis. D crd cm rtri m^utt td crrsndênci tdid ntm té? J+ d lzd- m mis 10 cntv, tnt ^tf * * * stiniri cm ff^j*"*l J luids d gmnt d *<^.^lfrmmtrm(mrtjtiü- -.rms nfid* r xtrir. Sgund «fçg^fjwg. «^mmtfí m mmk mvnumtrfi. d / ** d W- N BEÜNÒ D CNSELH MÜNDi D PZ, BM VEN - ESm^NT E NTERDÇÃ DS RMS TÔMCS - PRESENTES 10 DELEGDS BRSLERS.._ ' _. _ t-v-r i_t.._i. -*i-*m m in T,> YtBN, M (Ctrs-ft-Jén. ci* scil Mxi d Grç, vi «U mric Fi instld 15 hrs, n Slã Dhr Prl, Sssã d Cnslh Mundil d Pz. Estvm rsnts mis 200 mmbrs d Cnslh, rrsntnd 21 íss tds i cntinnts, inclusiv 10 lgds brsilirs, ntr quis rtiz Mntir, Vnj ri, DJnir Mtt, cnvidds sciis, gnrl Edgr Buxbum, bl Chrmnt vn Rms Ri* bir, mmbrs d Cnslh. Prticirm d Sssã s Ml «utrs rsnlids, cm ilbrt Chmburn, utd ctli d ssmbléi Frncs, Lurnt Csnv, utd x-ministr; D. N. Pritt, cnslhir d Rinh d ngltrr; Dã Cntrbury; Jsh Wirth, d lmnh cintl, x* chnclr d Rlch, slgntát d Trtd RJ; n Ssghr; Jms Edlntt, d Cndi, misslnéri n Chin; Júli lgri; sccrtári grl d Cntrl nic d CMl; Pitr Nni, ji* «MMMMlf jfiwwww 7*<W -H-W"*' rnburg; mtrut Nicls; Níick Sid, rfssr d Univrsid d r&; t Nzim Hikmt; lbrt Cinc, sndr itlin; N Dun, t ncinl d d Rúblic Pulr d Chin; Hn Sy, rsint d Uniã ds Escritrs d Rúblic Pulr d «Créi; ndré ndrn, bctrilglt suc ins utrás rsnlids. Jlit Curi briu s trblhs, tn. d fld sguir Nni; Pritt, Chmbnr rfssr ustríc Tm^mtimi <* *_ -*- <m mblms d rm d di. Tds s rdrs stcrm qustã d srmmnt, intrdiçâ d rm tômic d bmb hidrgêni, s- Untnd rincilmnt mç -rrsnt qu rrmmnt' d lmnh cintl. mrtnt tmbém ft qu tds s qu usrm d lvr rcnizrm ncssid imdlts cnvrsçõs ds Cinc Grns ifim diminuir tnsã intrncinl. Nni rsntu um rltóri sbr çã d Cnslh Mundil d Pz, brdnd m v****** ln*«i_wtn*l ^ H!*. H -i*^ty--i--"^ EDN GMES, PRT-EBTNDRTE d Escl Bmb d Prtl cmmru mis um rimvr dnçnd n Fstivl Flclóric rlizd n Ttr Biiblic, sgunfir últim. Edn, cm zns utrs str, «M* lhntu cm níávis vluçõs grn nit rt ulr rgnizd l tnólg Edsn Crnir. N clichê vms bl rt-stndrt d qurid Escl mnind- líri blisi ri Cvlcnti, num «*m mnt>i(mfm ãfl mingmtm d Jm*

2 Qu Els Tmm. WBmKmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^ Jã Butíst Lllli 6 SÜVft 0 «Diári Cric fi stcd, n imrns d Ri, r ingrt l cnvncr crts strs lni ã qu «nâ cnvém Brsil lntr cmbi cmrcil cm URSS. E' rcismnt st títul d rtig li ublicd nim cm ssintur d sr. Rnt Jblm, n qul s rcur linhr «rgumnts r cmnh qu jrnl vinh snvlvnd ns wm clúnis crtins. '. Sgund Sr. Jblm há dus rzõs d rm liti. c; qu scnslhm ln- trcámbi cmrcil cm Pátri d Scilism. rimir rsi n «trçã muits vs l rld snvlvimnt d cnmi. russ. Est trçã ívr cri snvlvimnt d cmunism n Brsil, sgnnd rsi ná lvçã ', cntinu d nívl d vid ds òys sviétics;' Escrv. Sr. Jblm, txtulmnt: «Cm hr.vrá srrçã n tr' s dis istndrds vi-, d fvórvêí Rússi, ò Pr tid Cmunist usrá tis cmrçõs r scul-. çõs lítics, nt cntcrá ftlmnt n Eur cintl.(frnç, táli, ngl trr Pits Bixs), m utrs cntinnts n méric Ltin, qu nã stá rrd, r um ctj sttistic st rm. r bm, qu tm Sr, :.Tblm ( êl muit mns qu s sus trõs inqus) ó, m sínts, cncrrênci cific ntr scilism citlism; ssust-s : «trçã qu xrc, m tds s iss cuj snvlvimntó vm snd ntrvd. ls mnólis imrilists, gigntsc rgrss cnômic d Uniã Sviétic tmbém ds Dmcrcis Pulrs. Td st rgrss xtrrdinári fi rlizd sm s dólrs ds trusts, rcismnt, cntr s trusts. Qu srá, n rlid, d «tri ds Jblns frguês, cfé su mir má-vnt d su mir d tds s lcis ds mnólls Wll Strt, sgun trlis* s Estds Unids. frncdr d bns indus- d qul nã ms rgrdir «sm s citis s- cm s Estds Unids stl* Cm s nss cmérci trngirs, qund tds s vsb bsd n «b vnt ds mnlists nrt- brsilirs hnrds stivrm lnmnt infrmds mricns nft, cm rlmnt s vrific, n intrfls- d qu rlizm s vs d mund scilist Bm' «ju* s ls, qu têm lid té d clntzdr ds trusts? gr unlltrlmnt bnficids ns trcs cmrciis Pr s clnizdrs inqus sus scribi é vrdirmnt indmissívl qu nt um únic cs m qu cm nss is, Nft Brsil vá r frnt, snvlv su cnmi, t- tid rjuízs n cmérci s Estds Unids tnhm mnd xml ds vs cm Brsil; ms ms qu s librtrm d tutl citr milhrs fts, d lutcrci nrt-mricn. st é qu ls tmm. Brsil nsss hmns ntm hj, m qu Já nã scnm, rtnt, ngócis têm sfrid mnss clrs mçs, utiliznd rjuízs ns trnsçõs cm intimidçã chntgm s Estds Unids. Bstri r imdir qu v brsllir brigu b gvrnn- citr rsit s rçs vis imsts, n mrcd mrlcn. qus tds nsss ts á rtrm rlçõs cm Unlft Sviétic. róri rduts, inclusiv fé, nqunt cmrms ns Est- Sr. Jblm s fz rt-vz sss mçs scrv: ds Unids s rçs mis «S Brsil rtr cmrci cm Rússi nfrntrá lts d mrcd ntrndnl, N rlid, qulqur rrsáli qu tmssm s im rillsts mricns r mdir cmérci d Brsil cm Uniã Sviétic mis iss d cm scilist, tingiri mis dirtmnt s intrsss ds cmrcints xrtdrs nqus, d qu s ntrsss brsilirs. chntgm ds «rrsális smnt ntimidr s lcis qu vivm tds s cfrs d lutcrci d Wll Strt. Jmis v brsilir, qu di di cm rn mlhr ncssid qubrr Jug ds mnólis nqus sôbr nss Pátri qu stblcimnt rlçõs cm URSS s Dmcrcis Pulrs ó um ss mult imrtnt nst sntid. P*^HMWH LUCR E CRME Cst Rg scrv cm sm-crimôni smr: «Cumr rlir m dgm tôd um séri rgumnts xcrbds, m fc ds 0 quis hmm qu trblhu, rduziu g é nhu è rsntd cm s rtncnt um 0. gru mlfitrs. lucr nã é, dir-s-l, 0 cristlizçã um sfrç, rém frut É um crim... Ú íí qu srá qu Cst Rg chm «rgumn é ts xcrbds? Lugrs cmuns: lucr nü é ^ inimig, ms mig d cnmi E n fim lng Ú i clunist* «s fil um di, m td cs, srcr, i, sim, strms tds sb s ns d infrn. T **,_ 'Ú ds, vírgul. Sb s ns d infrn strã s s cribs d imrilism d li Cst Rg. f CKVEJ STNDRD L RECUSU SEDE CMPS, 24 (D Sucursl) Cusu éssim imrssã ft d dirtri d Uniã ds Srvidrs ds SNE s tr rcusd cr su s r rlizçã ui ssmbléi stind btv rblm d bn d Ntl runiã stv snd librd l Uniã d Pssl brs. s trblhdrs ds SNE stã incnfrmds cm siçã d su dirtri qu stá s clcnd cntr s intrsss d clss, r stisfzr vnt ds gvrnnts sbtvs d bn. UM SUPLÍC S BNDES D LNH CUBNG s bns d linh Cu bng vêm s stcnd - s cnstnts irrgulrids ns hráris i rcri std qu rsntm. Lvm um (m nrm r chgr às brcs, cm intèiyúã mrds, qund chgm vêm dis u três junts. Qund chv situçã trn-s insurtávl, vc Jrnl, órgã lír d nusbund Chtcu- brlnd, ublic lng tlgrm Wshingtn sôbr invrsã citis nrt-mricns, n bs um 1 did d Stndrd il. N fim, diz sch: i s ssgirs sã brigds «Mstr-s is, mrs, Drir rtidári gurd-chuv ntr d rticiçã d indústri nrt-mricn n 00s D*d s. f tmnh é núsnvlvimnt d tról n xtrir c dis!v?r ü, K t(!-rs, tl quns qu s tivids trlífrs n strngir ü. «ffun,, qu nt r sus rts ltris, sm crtins rtçã. Cntr ll cntribum r umntr nívl d vid sss íss «judnd blqur xnsã 0 d cmunism. Ú. Sb sign hillrht d nticmunism, mrg s mrilist crvj scrvizçã utrs ws. é S CNTRDÇÕES ESTLM Enínn um tlgrm d Unitd Prss: í std cis rtstm dirimnt s ssgirs, ms gvrndr mrl lixt nã tm um mdid squr r rmdiá-l. (D Sucuvsl). ÃÇãõ~cõn1hbã~T rfitur "^ «LNDRES, 23 (T) - Frign ffic.. w rjit s sugstõs qu s frçs britm- «^*Hv/4 g UU JflK cs n cntinnt sjm sts sb cmnd BRH D PR, 21 d «Exércit Euru, n cs gurr u i crrsnnt) (D Cix m qulqur utr circunstânci. ' Ecnômic iniciu çã xcutiv cntr Prfitur Uut rt-vz ficil clru qu liti- Ú c britânic cntinu snd dc nã fundir f Municil Brr d Piri, sus frçs cm ás d rjtd «Exércit Eu f. m virtu st nã tr ru, mbr ncrnd mis strit cl g ^ s rstçõs rltivs brçã cm ôl. mréstim qu lvntu, há s jrnis inglss hvim ublicd in f. 'ú ns, nqul cs crédit, frmçã d qu Grã-Brtnh stri dis- ttst mnir sl clcr su Exrcit d Rn, cm cs ú cmun vi t^ ãii^rimt^^"à-t^j^ gurr, às rns d cmndnt-chf d qu r' lém dd d,vid' s custs Exércit Euru, qu sri crtmnt mn judiciis ns f. cnvncinis frncês, qu chgm tingir 300 mil cruzirs. Exércit Euru s disrs nts msm fr md, sb cmnd s gurrirs imri)istí> Hsssrv S CMSSÕES DE NQUÉRT «Crri d Mnhã: «Um ds sndrs mis influnts, n f Cngrss ds Estds Unids, cb m % nlfstr-s sôbr s inquérits ds cmlssíís -0 rlmntrs m su ís. dmit frncnfcn i t, qu iniã úblic uréi rg sf- vriivlmnt, dnd s rsultds um u- é Miciddc mns sjávl.,! s cmissõs inquérit s frmm, m grl, i H r nvstigr scândls, cm, ntr nós, n cs d 1 Bnc d Brsil. N fim, um dr é clcd m 1 cim ds scândls. s cmissõs só m msm s % smrlizr..n V'.."-"'..'BDBNTB DB CHT ditrilist Cht Crbvlll scrv n á Jrnl?: «çã qu gvrn d sr. Gtúli Vr gs st snvlvnd trvés d Ministéri d gricultur, srá rlmbrd smr cm i ds mis bnéfics ficzs d su dminis- á trçã. El br cminh r qu Brsil rcur quilíbri d su cnmi rc- 0 tm à su ntig rsrid. Ú Ministéri d gricultur (cm d Educçã) é ds mns dtds vrbs rçmntáris, é um g Nã Jgu Fr NS jgu fr su st vlh. Cncrts grntids à Ru Sã Lurnç, 119. Sl n tir u mis sls, cm riz grnti. Tlfn: 8038 Nitrói. 25-X 1958 MPRENS PPULR PGN 2 CQNC >- " *> D ÍSTD < - > D fíl Mri fi à Flt Ris Dnts (ii nf ds Pdrs SSL^R^SSS8.? - BLHÕES N MNENJmTã^S ijnsímt ND **NÇ- DENTES - CMDJ^GVEL-. «>UC CNTR S V ST QUE MRL SENT PEXT CM PRE- NSTTUÇÃ MDEL Sgund núncis qu n trm trzids r fmílis dnts d Clôni Tvrs Mcd, m Vnds ds Pdrs, $ fts mis bsurds rvltnts vêm li crrnd, scrificnd cur trznd té msm mrt sss intrnds. PLC CNTR S DENTES s nfrmris brigm muit ml 4 lits, hvnd r st mtiv incrívl rósmiscuid ntr dnts. Mã stisfit ind, dir- (á d Clôni quis clcr mis um lit m cd ntrmin, qu viri grvr sbrmnir s cndiçõs ds nfrms. dirçã d Clôni, num t incrívl vilênci mndu lici sncr s dnts, chgnd hvr um rincii cnflit, is i intrnds rmds us mchds imdirm ntrd d lici, nã cnsntid tmbm qu s rlizss bsurd mdid. SUJER NCRÍVEL s vilhõs ds nfrmris sã vlhs css, n imincnci smrnr, sm um minim cnfrt. ind ntm, mun limz ftud ls róris dnts, mtrm m um sss viihõs nud mns 30, mrcgs, tl bndn flt dt limz d vilhõs. MRR FLT DE RÉD cnstnt flt mdicmnts tm csind té mrt dè váris dnts d Clôni Tvrs Mcd. N mês ssd, r xml, hd mns três nfrms rcrm r flt um mdicçã qud. cmid tmbm é ir ssivl, intrgávl, cfé vm sm çúcr, is nã xist muits vzs st limnt li. vilhõs nã têm águ, qu vm umntr sujir imrntc. DGG E RELDDE Gvrndr mrl Pixt, m muit dc sus discurss, nt Clôni Tvrs Mcd cm um grn rlizçã su gvêrn n str ssistênci médic. rlid, rém, é ttlmtnt difrnt d qu Dnt Clh n titu d Ministr y&srrtm -<*íc-l ss Nã Dixu nugurr Linh Micr-Ônibus Qund r inugurd um nv srviç micr-ônibus Nitrói-Snt sbl, suriu rnt Sr. Hmiltn Xvir, ministr d Tribunl Cnts, qu clru qu t nã ri tr rbsguimnt. Cm n ri ixr sr, intrmissã scjruxul d Sr. Xvir usu strnhz, ninguém nd tinr mtiv d mbrg. ministr fluminns nã stv r cnvrs fêz vlr msm su «trid: linh ná sri inugurd. Pssd sn. t grl, sub-s qu intrmissã d Sr. Hmiltn, qu smnhu s funçõs d, ficil Justiç, n cs, rndi-s qustõs ssis. nv linh iri cm tir cm já xistnt, cuj rritári é i d dutd Egidi Justl, mig crrliginári d cc-nsicu _/ ESTEVE PERG «SN JNENSE S. J D BRR, 24 (D Crrsnnt) nvi crguir «Sn Jnns, is tr lvntd ncr m dirçã 0 lt mr tv0 um cint n hé- lic. mditmnt s águs cmçrm invdir brc, qul ficu n iminênci nufrgr. tlcgrfist xdiu d rnt um SS Cms, virm divrss bmbirs qu, fznd funcinr s bmbs, uzrm nvi fr rig. «Sn.lnns sguiu vig*m. Dsrcu Mnin Dsrcu n trç-fir últim mnin Grild Gms, 11 ns id, mgr, mrn. grt s ru n Ru ri Prrir róxim Clégi Blfrd. sr. ntôni Clil, r-snná vl l mnr, frc uni grtificçã t.000 cruzirs qum rstr lgums infrmçã sbr irtnin n Sucursl d MPRENS PPULR, m Sã Jã d Mriti. ministr d Tribunl Cnts d Estd d Ri, cmnsl d Sr. mrl Pixt. (D Sucursl), diz gnr Gtúli m sus'discurss. s dnts Vnd ds Pdrs ssm f* m- mrrm r flt r- Mi vivm m èims cndiçõs higin ind i sncds l lici d «mirng Fi. mrns Pulr tcdkü dminlitrscii)- Bi uitm Lsrd*, lt dbrudn) Dirtr: PBJll MTT LH Fn 2Ü-422D VKND VULS Nm-rn d di., i,*)-, Nfimrci «truscl... Zfi SStíTDBâfS l n 200,00 mss,,,,,, ,00 imu* 70,00 KXTEKn. ' cutum H ms-: J. ms-, im.nv VUUKS KM BU PâLl. Su di tíntudint. n.«,4, l 211. SUCtUS. Eli NiTUnl: Jiu Vl il Urutuâl.i 464. l 108. qui s Stirs Dcidirm: Dbtr Cm s Ptrõs umnt bn Mjk-_ j-^dj H-^^-H^-S^Qfl ^Hf 4^1 RSft^Mlfl H*"* íít9^^êkíêtír'i d smblél J-LGRNTE ds stirs n Sindict, qund ficu mrcd uni n. -.«60% cnír? rivindicd Ü?"1.08 ^ò^< h J àf 15 hws, fhn sr btid umnt grnl dc ls trblhdrs. N csiã srá discutid tmbém s ugmntò stirs um més slári cm bn Ntl c frncimnt ds nls vimnts ntrôs r s trblhdrs d str «Luís XV. Cm s vô n" Sindict flgrnt stv surltd, ò rv d vnt d cmbtiv crrçã m fzr vlr' 05 sus dirits rnt s industriis.' MS UM NEGCT VST UMENT i Sb Cmnd mrl Pixt] Cmzim Tnd trmind cntrt xlrçã nrgi létric, Cmnhi Brsilir Enrgi Elétric rtn rvisã d vliçã sus bns. gvrn mrl Pixt, m su mnsgm à ssmbléi Lgisltiv, nã mndu vliçã ds bns d Cmnhi. Divrss utds rtstrm cntr tl ft. QUER MS S TU- BRÕES D LETE Cs nã hj um nv umnt rçs srá susns bstcimnt d cid ssgur msdirignts d CCPL s dirtrs d CCPL utrs numrss rgnizçõs cntrldrs d rduçã litir vistr-s-ã, ind ss smn, cm sr. Gtúli Vrgs, fim xigirm d rsidênci d Rúblic, nulçã d rtri umnt rvd l CFP stblcimnt ur simls rçs livrs i cmrci lit. rst ds tubrõs, viculd l lvr d utd Edurd Duvivlr, firm mis qu cs lit nã sj 11- brd, um «lck-ut mns' tr srá nicid cntr ulçã cm susnsã d frncimnt d lit ls fsnirs s intrmdiáris. Pnsã d Pi '. mlhr nsã C cbn. ssl rs it. Un Rnld Crvlh, 74 QUER MS 60 CENTVS Embr m su ntrvist s jrnis nã tivss sr. Edurd Duvivlr fld cncrtumnl d rtnçõs d tubrnt, sb-s qu s ctists d CCPL xigm mis 60 cntvs umnt r litr lit, côrd, liás, cm rst.d Ministéri d gricultur, ncminhd à CFP durnt discussã d scndls sslt. Smnt cm íim nv umnt u librçã ds rçs d lit dizm s tubrõs rá mrcd cntinur sr bstcid. SENÇÃ DE MPSTS lém d umnt u librçã ds rçs CCPL, l lvr d tubrã Edurd Duvivlr, vm rivlndicnd d Prfitur isnçã imsts r cmérci d lit cncssã - uxílis finncirs r cnclusã ds brs su Entrst n zn nrt. róri CFP já tri ncminhd Prfit um mnsgm dind & cncssã d isnçã imsts r CCPL, lém d inclusã n rçmnt municil 1954 vrbs cnsirvlmnt lvds. PLN RNH LQUD NDUSTR: nmnís té H Prç Ds Mtéris-Prinis QUÈNCS D NV PLÍTC CMBL SÔBRE NDÚSTR TÊXTL U- «ENTE S,, -4 MENTRÃ S PREÇS PRQUE CRESC S GSTS DÀ PRDUÇÃ -E' um grç cmij, E., hmm livr, lgi fv NTRT sód, rdut químic intusünsávl Cht,. nusbund. Eis lgi num rtig t ill _n_ misnsvi n,,,...,, +. «««mç qu Gêtúll! industri têxtil, qu custv 13 cruzirs,.; / stá.;, custnd gr 170 cruzirs. «grn nimdr tnts frmidávis Ess clrçã ns li fit l dirtr-grnt d tnicltiviw, \hmm lúcid qu tm dvgd 1 Fábric. Tcids Cnfinç, lmir Mirs. E n Snd d Búblic tnts cuss cntl rci _.,'tm n..,.. ", ss r rsrid grnz d Brsil ú n"u ^f""*- cm' m Pln v-g*110-** <- P-* r- ; fi lnmnt Justificd l Chf d N- nh> Fábric Cnfinç, cm tmbém utrs fábrics, s ç2 c, lgum md, cbrt ns sus trn i vêm mdids rnvr s máquins. Tds s qui sitórins dificulds finncirs cm s stb- g mnts industriis rcism sr rnvds. Ms n tul l.. ;,«-i«1«nt<-s crt!«*it f,c,,m- situçã, indústri têxtil ncinl nâ vm cmrnd 1%...SÓ.iiiésmò.Uüfi J. E. ri strnhr cnúbi. má(*ulns- sinnâ r iss s cnsqüêncis d mquin f.nrádà mis' nturl, d qu linç, ds dis vlhs n P^slt. nrcirós,: smr unids srvind s msms chfs á '!';< ' Nnhum industril s snt sgur m cmrr má-ijêfiys^ htém Hitlr, hj Eisnhwr. Qu é quins, gnd s ágis, s n5 tm crtz qu êss nrlhál '*' mmmèmismwmmmmêêmmmm ln 4uln> rdurrá. Pr hióts: sé cmrrms um má gnd s «gkw, r liu mil tumíiw, trtmt à bncrrt s nss cmtidr, rrtd ln, cmrss ss máquin r dis mil cruzirs. HTÊB8PBMJK umntn gst d rduçã tht cm cmr mtéris-rims mis cr cm cmr máquins tmbém mis cr rç d rdut trá sr umntd ár ò cnsumidr. Eis qu vm crrtnd ln rnh. N qu s rfr à mtéri-rim, ind diss dirtr-grnt d Fábric Cnfinç: hldrssulfit qü cmri m 8 jnir <l cruzirs, dquiri gr, m 5 dè nvmbr, 1Ò5 cru zlrs. zulcb, qu s dquiri r 179 cruzirs, nst n vnh cmrnd ls sguints rçs: 734, 694 SM rumln, gvrndr-gnr mãndu qu jrnl ficis tcss s utds qu rtstrm- históri stá ml xlicd tud indic qu hnrd mrl Pixt stá nvlvid m mis um ngcit, D MÉD E D i**#^# # ** *#' # '. >, NERVSS Mis um rig rnd. bls d v. s rritá. fis d cfés d Nitrói Sá Gnçl, runids n Sinülct ds Htéis Similrs, st Citl, librrm slicitr cmlt librçã d rç d cfzinh clw médi, qu, trcd m miúds, signific qu mis Um umnt stá m frnc rs-- ctiv. (D Sucursl), >t*tilm njrústi, uificuidm íjiutf n H<M-*>?r Mulhtt, Fbli, niônlâ, rrltbilld, Um lsm-. Sntimnt* nlr.ridd * lnsguinç. déi* di> Trí30. fc-gtinnt. '«UTUJNT EBPKCMLZilU DS lstíullllls Ní-l,U>TM>R CLNC PSCLÓGC Dr. Grbis Su liir lrlm, " nd. - -Fn«. 52-3fl6 ~ l"-*«4 13 * ds nr*, ciliilmm Um Mês CM P: nd umnts -ns v) n 's.-mv.-j cursi) rcm-fundd Cmissã Municil bstclmnt Prçs, sguind xml sus cbrigênrs d Distrit Frl Nitrói, cb stisfzr s sjs ds tubrõs d crn vr Cms, rmltind umnt d crn, tblnd- in Cr? 20,00 quil. Em mns um mês tivids CMP rvlu-s fnsr intrnsignt ds scuss intrsss cis tubrõs cmists. rimir mdid su rsint, sr. Cls Nics Mlrnd, fi tblmnt d scd crscid 2 cruzirs quil, rmitind gr lt 1 cruzir n quil d crn. frmçã st rg& cusu nrm clum ntr s litiquirs Cms qu td cust qurim su dirçã r mlhr srvir, cm 99 vê gr, s grns tubrõs cmists. CMP, cm tds sus i iguis n Brsil, clc-s-; brtmnt ld tubrõs cm Frrir Ps, Cls.Mrir tc. MRREU MENN CM UM TR N CRÇÃ MGÉ, 24 (D Çrrsnnt) mnin Pul Crvlh Rch, 7 ns id, filh fns Rch Mr: Mrtins Ln. qund brincv cm su clg fi vitim tni<?ntá vl cint, rnd vid mnir brutl. s lis mnins brincvm cm um singrd, qund st disru, ind tingir Pul d«3 Crvlh n crçã, mtnd- nstntnmnt. íl mis um vitim ds crlmjnss históris m qudfinhs qu circulm livrmnt nrtr juvntu, cntnd históris scbrss crims isódis gurrirs csinnd trist cints cm st. Só Dis d Grv Pgrm umnt PETRÔPLS, 24 (Sucursl) s 19 ráris d Fábric d0 Tcids S& Juds Tu cbm cnquistr brilhnt vitóri, brignd s trõs gr-lhs umnt d 20% crd cm últim dissídi clti- SCS^ ^NVEBSR Trns crr n róxim di 25 nivrsári nss litr judist Edllbrt Suz lvs. v, cujs rsultds stâ0 i vigr fz lgum tm. lgçã trnl r ná lhs gr umnt r qu tds ls hvim sid dmitids n mrs rcntmnt,^ st é, sus sláris rm strirs s qu srvm bs r cálcul d rcntgm, u sj? 31 zmbr ds s ráris, ntã, s clrrm m grv rtir sábd últim, qu trminu ntm, sgund-fir, às 10 hrs d mnhã, cm cmlt vitóri. dvgd Hitr Rch Fri CUSS CÍVES, CMERCS DRET DE FMÍU E NVENTÁRS Ru d uvidr, 169-S/917 Tl

3 Estrl Pr Pv DNTE d ntrvist Prst, i rgumnt r. rsndlvcls clrs, qu dli mrns mrcnâri? Em grl, scnvrs n scmb r ml.sórdid nlicilism. Excdifid-s, «Glb f t duus clss' msm tm. firm gr%i Prsti: rtmnt rlçõs cmrciis cm URSS «imõ nm róri gvêrn d> Vrgs rá mis rtrdr mdid, sm grvs rjuízs, H dvrt: qund s trt ds ntrsss ncinis, sr. Vrgs só mx murrd l v. ti indisnsávl qu v unid imnh su vnt gvrn, br!gnd- mu. dr lític. E cl. ru ind lir d Prtid Cmunist d Brsil: «v unid é nvncívl brigrá gvrn mu- «ir d«9 litic, quirm du nã quirm s trfls lnquês d sr. Vrgs. Rbrt Mrinh isu ns stlns rcu hldrófb n rdçã. Nnhum rsst à ntrvi, t, nnhum sugstã, n* d cnfrt. Jjjitl ns s rcu m «sbr r n nd Luis Crls Prsts. Plit, m flgrnt srósit cm um cnfr d crruçã (ntm nunciv w nç Prsti n Guin ngls), qu lír di cmunist! brsilirs vi m ncntrr msm frntir d Blívi. scrib ôs titul: «Fntsm Vrmlh, mglnnd' grv fns. i rimirs lvrs d Mnlfst Cmunist 1848 flm Justmnt qu «Um fntsm rcrr Bur, fntsm d cmunlim. Tdi i tênci d vlh Eur i ligrm num snt cruzd r crcr ss fntsm: tzr, Gulzt Mttrnlch, s rdicis d Frnç s liciis d lmnh. nútil rcuçã Mrinh. grn Prsts srnç d v, stá n crçã tds s átrits. El é, cm ns vrss d t máxim, strl r v, r s tirns lúgubr cmt! BMM DURTE. 2& X 19S9 MPRENS PPULR Págin 9 n ME Esin i Pr Shriivr Cinm Ncinl Rclmm s rtists rdutrs brsilirs Em tivid lgçã Mcyr Fnln qu rrsntrá Distrit Frl n H Cngrss Brsilir Cinm Finncimnt rduçã, utr rblm grn imrtânci mtmiâè Cvrá s rllir ntr zmbr róxim, n Cngrss Brsilir Cinm, m S& Pul. Rintrá Distrit Frl, nqul cnclv, Dlgçft Fnln qu, ns últims dis têm btid insistntmnt s rblms qu vêm dificultnd rgrss d cinm brsilir. N ultim ms rdnd, rlisd n B n fi vntild rvávl rvçã d rjt qu cri nstitut Ncinl d Cinm.surgirm váris sugstós sbr s rinciis nts d rjt, j qu * vr& sr ncminhds à Câmr ds Dutds Snd Frl. TXÇÃ D FLM ESTRNGER Ficu sclrcid nqul t úblic, qu grn númr íss bsim rtçã sus indústris ncinis n limitçã d númr films strngirs imrtds nulmnt. ssim, r xml, Frnç qu ssu mis cinms (nqunt Brsil têm ns 8.000), qu rduz 150 films nuis ( Brsil nd l cs ds 30), rmit mrtçã ns 150 films strngirs, Brsil, qu ná rstvlng ntrd films strngirs, ix qu ntrm, nulmnt, mis 900 films. Há, rtnt, um vrdir «düming n ruç& strngir m nss mrcd ntrn, surrnd mult nss cnsum. sugstã rsntd fi Mntid bslviçã D Militrs d FB Prssguirá hj julgmnt n Surir Tribunl Militr ind rs, n Piuí, um mcrt qu tv su risã rvntiv rvgd Vltrá runir-s, hj, tr, Surir Tribunl Militr, fim dc cntinur julgmnt d rcurs d rmtr úblic d Primir uditri rnáutic cntr cisã ss órgã qu bslvu tds s ficiis srgnts d FB vitims um rcss-frs frjd rtxt dc urr susts tivids subvrsivs ns Frçs rmds. N últim sssã rsidid l gnrl Cstl Brnc, mdrrnt Tribunl vivu um grn di Tv nici às 13 hrs julgmnt lçã ds 34 militrs d. ynáutic, bslvids, unânimmnt, Cnslh Essd! Justiç d 1* uditri d nss viçã mili tr. julgmnt, m vm cntcnd m ntrs nstâncis d Justiç Militr, srtu nrm intrss ulr. nicids s trblhs, Mlnistr Rul Mchd, xstr d fmigrd Tribunl dc Sgurnç Ncinl, lu vlums rltóri, sr- «nd td mtril clhi-..i dur?.nt nstruçã crlmln! s gnd às cvl'0- s «cònfisss d nquérit Plici.-Militr, ixnd, inõ;;. trnsrcr su révi lülgmnt m rlçã víiris cusds. Umn dign «i iulz d T S, N.. NCMPETÊNC D.. JUSTÇ MLTR. fs, nici, ivntu dus rliminrs, um í'ôb"f! ir.intênci d.msstç MLTR r Julgr «crims lítics c- Víi sôbrn «flt bjcti", clá lçã d Ministéri PübMc, is róri r. mütòr diu fsnvifü ds i^sms cm 1 instânci. Usrm d lvr r ifs d rimir rmmlnr s Srs. Sbrl Pint Evndr Lins. Sbr sgund ítnu dvgd Pint Lim, Dr. Evndr Lins fulmlu, cm crrd rgumntçã, td frs ngndrd cntr s rtidáris i tft triótic d mn. óli sttl r nss tról s qu lutvm luim '. PZ, n éc d núnci, cntr d trns nr Créi. MNTD BSLVÇÃ Flu Prcurdr Grl í'rnnd Guimrãs, lg tim síruid, frnm sts m vtçã s rliminrs. rimir fi rjitd cntr vt d ministr Góls Mntír. sgund fi clhid l Tribunl 10 cusds frm xcluíds d rcss. Pssu-s is rcir mérit usrm d lvr s Drs. Sbrl Plnt, Evndr Lins Bulcâ Vin. rçã d rimir fi ntrcrtd incints, r cm rltr Rul Mchd, r cm ministrrsint, Surir Tribunl MUtr ssrá td smn unicmnt cm julgmnt ss lçã. Váris gnts d Srviç Scrt d F.. B. d Exrcit frm intificds m mi d sslswnci. ND PRES Há dis, nticiáms qu Surm Tribunl Frl hvi rnd, librtçã d trit Rymund ndr Jucá bslvid m 1* nstânci, l Justiç d Piui. ntm, rcbms nticis Trzln infrmnd qu qul mcrt ind s ncntr ilglmnt rs, sr d rm nvid vi tlgráfic l mis lt crt Justiç d is. MHURN DECLRU: "Eu nicii Emrêgs d F.86 Cm viõs Micr bins n Créi" Runiõs,.. *mmm Cnvcçã d CEDPEN Pm-ns ublicr: «Cntr Estuds s Dfs d Ptról d Ecnmi Ncinl cnvc sus Cwússõs Birr r um runiã, mnhã, quint-fir, às 18 hrs, m su s sdl, n vnid lmirnt Brrs, 97, sxt ndr, sl 608. Nss rtunid, srã btids imrfnts qustõs ligds Cntr à su rticiçã n róxim Cnvnçã Pl Emncitã Ncinl. HJE, REUNÃ. DS LFTES. Pm-ns ublicr: «cmissã sláris d (Sindict ds lfits Csturirs, cnvc sus nugrnts* r um runiã hj, às 19 hrs, n s d rfrid ntid. Estã cnvidds tds s lfits csturirs r rticirm ds discussõs. ssunt qu srá btid: cnvcçã imdit um ssmbléi r xigir ds trõs d ndústri Rus, um mês slári cm bn Ntl r tds sus mrgds gmnt d umnt trsd, nã ftud té gr jjz yáris ' bricsx.' T^NG YNG, nvmbr ii* (Crrsndênci ~~.n Winningtn) Pr vlt d mês mrç 1952, crnl Mhurin fi nmd cmndnt d 4." Gru ntrcçã. Su missã r msm Suwn. s imnts fits n ctivir l crnl Schwbl ndicm qu fi r ss éc qu viçã ds «mrins rcbu nvs rns rfrnts à gurr micrbin: r rcis mrgr mir númr viõs. s cnfissõs Mhurin (qu nunc viu Schwbl) cníirmm iss. Mhurin scrvu qu crnl Msn, chf d 4.' gru, clculv ntã qu s utrids sincrns jâ sbim muit bm qu gurr micrbin rssgui. Ms cm cis r grlmnt ind ignrd n Créi d Sul n Jã, r rcisi cnsrvr s snhs d sgrêd militr. Mhurin clru lém diss ( nss nt vm ncntr ds tstsmunhs várib ilts cç «Sbr su squdr) qu ficil ncrrgd xr s snhs d sgrd militr sôbr gurr micrbin r tnnt Ridlnd. squdr lvu ntã fit um quinzn missõs micrbins r mês, ls quis um trç m trrltóri chinês. Vi Mhurin l rimir vz há crc um n. cbv scrvr sus cnfissõs. Fiz-lh r- Rimt sguint: «Cm fin su nl n gurr micrbin? Êl rsnu: «snhr Jlzr qu fui u qum lnçu is cçs jt F. 86 cm bmbrirs micrblns n gurr d Créi.. juntu qu cntribuiu cm :.umrss r>rflrmnts n trnsrt ns mtds lnçmnts mlcróbis. Fi qu firmrm igulmnt numrss ilts. ssim ilt Sthl, d 51.* squdr, ftuu um missã, 27 zmbr 1951, cm um crg ngnhs micrblns, crditnd trnsrtr um rlh rnáutic nsi. Lmbrv-s tr uvid Mhurin flr, ltrmnt, um utr ficil, trnsrts «rcvjs. CUSÇÃ RREFUTÁVEL Sthl fz um clrçã (muit mis tlhd qu Mhurin) d cnfrnci rlizd 2 jnir r ôr s ilts r d gurr micrbin. ndlcu xtmnt snrlr d runiã: discu.s d cl. Gbrski litur rtigs d Códig Militr l citã Cks, xsiçã Mhurin sbr s «mdids xtrms, susctívis dr um - cisã r cs crn- Trtv-s d gurr mlcrbin. Qund rvi, Sthl lã sbi qu Mhurin tinh sid fit risinir. Tmbém u ignrv tud rsit Mhurin. lis minhs nts d ntrvist cm Sthl, scrvi nm ssim: Mc Hurin. Entrvisti utrs ilts d 4. gru. Sus clrçõs stvm crd «.m s Mhurin Sthl té ns mnrs tlhs. cnjunt sss tstmunhs mss fts qu li s ncntrm nã m, vintmnt, sr rfutds cm qu cmnd mricn frnc hj sbr crnl Mhurln, ós su rtrlmn. t. ublicçã ds cnfissõs, lém utrs rvs. cnstitui cntr s rsnnsávis l gurr micrbin um t cusçã. qul é imssívl r utr cis snã insults subtrfúgis. qu s ji fss cgitd umntr rduçã ncinl, r utr ld, fixr, nicilmnt, m 500 numt films strngirs imrtds, nulmnt. FNNCMENT D PRDUÇÃ Fi svrmnt criticd ns bts ft tr sid limind mnd qu stblci, n rjt, um crtir finncimnt d rduçã ncinl, n nstitut Ncinl d Cinm. Fi lmbrd, ntã, qu ndustri cinmtgráfic mxicn só s cnslidu is d nstlçã um bnc scilizd m finncimnts cinmtgráfics. Tmbém fi bjt critic criçã um imst Cr$ 0,30 sbr tds s ntrds cinm n Brsil, m bnfici d funcinmnt d NC, st viri nrr ind m's úblic, frçnd umnt d rç ds ntrds. N ntnt, um mnd rjitd l Cmissã Escil Cinm d Câmr Frl, vitv tl ônus, stblcnd um mst 1% sbr s rnds surirs quinhnts mil cruzirs. PRÓXMS RELZÇÕES s sub-cmissôs Scil Finnçs d lgçã Mcyr Fnln, stã rmvnd váris stculs úblics, n sntid ngrir finnçs r custi stdi d crvn cric n Cit! bnirnt té s rimirs dis d zmbr hvrá um sssã cinmtgráfic cm xibiçã «Tud zul, m hmngm à mmóri Mcyr Fnln, trn d lgçã, ind um grn «shw m qu tmrã rt rtissts d cinm, d rádi d ttr, fh tivid n Ri Jnir P CNGRESS Tds s rmids n.cnt Fstivl Clnmtgráfic d Distrit Frl já ssinrm Mnifst Ji Cnvcçã d ngrss sã ls: triz Dóris Mntir, tr Jsé Lwgy. s dirtrs Pul Wnrly, Jrg lli lx Viny dcumntrist lxndr Wulfs, rdutr Ruy Tinc di rtr ftgrfi mlt Dissé. LE (Prblms N. 51 Rvist Cultur Plític CENTR D PETRÓLE DE BRZ DE PN mnhã, inugurçã d nv rgnizçã triótic> mcrátics, ssim cm s mrdrs d subúrbi stã cnvidds r tmr r- rrgulrs s Cnts d CFP. blnç nvid l CFP Tribunl Cnts, n qul stvm incluids s cnts d x-rsint d cmissã umnts rçs, sr. Bnjmin Srts Cbll. fi cnsird irrgulr vlvid à rrtiçã rigm. Fznd vluçã d blnç, Tribunl Cnti dirig-s à CFP ncrcnd urgnts sclrcimnts sbr ntrg d d- fr Cr? sss xtrnhs s qudrs d cmissã rçs cm ngócis l ni r- (cinds. D igul md Tribunl Cnts tfrmçss sbr vlum cndiçõs ds divrss imrtçõs mrcdris lvds fit l CFP, is sbr ssunt nd gclr blnç wwtti * - Srá lvd fit, mnhã, di 25 d crrnt, às 20 hrs, slnid ds fundçã d Cmissã Dfs d Ptról Brz Pin. t S' rlizrá à ru bib, 96, rtmnt 201, nqul subúrbi lldinns. Frm cnvidds, scilmnt, s ngnhirs Lb Crnir Pdr Cutinh, cnstnd ind d ríjrm um cnfrênci sbr Jsé d?trcínl, sguid ó n'md bil. Tds s ssciçõs rgnizçõs ns slnids. Prsi Cmissã rgnizdr sr. Edilbsrt Sus lvs, d qul tmbém fzm rt cndutr Mnul Gms, cmrcint Crls Tixir, ndustril Césr B.istà Pschl, frrviári Cllxt Tixir, cndutr Jsé Sus lvs, brbir Migul d SUv muits utrs. Entrvist Prsts N ENTREVST qu cncu s st Jrnl, ublicd m nss diçã ntm, Luiz Culs Prsts sclrc m rfundid um qustã cnnt d mmnt, m nss is: rtmnt rlçõs dilmátics cmrciis cm URSS mis iss d cm scilist. tds s brsilirs Prsts mnstr, cm nigulávl rcisã, mrtm ci st mdid, qu Ji é rclmd r um númr crscnt ndustriis, cmrclnts, fznirs, rlmntrs, lém d grn mss trblhdrs d cid d cm. «Hs rlçõs d Brsil cm URSS, clr Prsts, fcilitril grnmnt snvlvimnt nnnt d cnmi ncinl, qubrm d ruins mnóli ds trusts inqus sbr nss cmérci xtrn cnstitulnd utd, cum nv rs lmnt r fs d s n mund ntir. \ róri Prsts fundmnt frm rrsndívl sss cnclusõs, mstrnd qu rms vnr, rçs vntjss, qu ms cmrr n mrcd scilist, mult rtublrmnt s máquins mtéris-rims ncssáris nss snvlvimnt cnômic. E* rticulr ntrss ft qu, trvés d cmérci cm mund scilist, ssms btr mqulnftri ndustril, tról, trig nfim, s rinciis mrcdórls qu mrtms m trc um séri d nsss mrcdris cm lgds, fibrs, curs ls, óls vgtls, ccu, minéris divrss tcids qu, rsntmnt, nã ncntrm mrcds cmnsdrs m nnhum is cltllst. mrtânci tis trnsçõs r cnmi brsilir, r snvlvimnt nss ndústri msm r mlhrmnt ds cndiçõs vid d ulçã sã vints. Só s cgs rsltls nft vêm. crsc qu smnt trvés d cmércl cm s íss d cm d sclllsm, n nã xistm trsts nwrllists, nsss mrcdris ixrã \i str mrcê mnbrs scultivs d grus cnômics strngirs cm cntc, rsntmnt, cm miri nsss xrtçõs. Ms,.r d imrtânci cnômic fundmntl ds rlçõs cm URSS. s Dmcrcis Pulrs, Prsts st l qu st mdid smnh n rfrçmnt fs d z m td mund. N vrd, ncndicinl submissã d lític xtrn d Brsil s trusts nrt-mricns, tnt, nã smnt cntr s ntrsss ncinis d nss v, ms, gulmnt, cntr s ntrêsss d z n mund ntir. Nã s squcr qu róri cxistênci cific ntr s dis rgims cnômic-".'" : nss ónc tm su bs n ntrcâmbi cnômic nrml, sm scrimlnçõs, ntr s divrss iss. Qulqur ss nst sntid rfrç, r ss, cus d z mrc clrs clhid tds s qu slrm à cnvivênci cific ds vs. Ms Prsts, n su ntrvist sttnd à mir rrcussã m td i, nã nt smnt s vntgns s ncssids d stblcimnt rlçõs nrmis cm s íss d cm mcrátlc. Mstr-ns qu fzr r btrms st mdid urgnt um gvérn, cm Vrgs, srvi! s mnólis nqus qu, qund s trt ds intrsss ncinis, só s mx murrd l v. E' ncssári qu v unid diz Prsts imnh su vnt gvrn, utiliznd tds s mis ssívis, s s mmriis t mnifstçõs úblics. Pr btrms stblcimnt rlçõs cnômics dilmátics cm UR"^ mis íss d mund scilist é r. cssárl cnquistá-l trvés d mis ml mvimnt iniã msss. Est é just lrg cminh qu ns nt Cvlir d Esrnç. * JNGUSM E SBUJSM Sr. Jng Gulrt, rbnt d ãmgni gtulin, m qum vlh f. znir tv, sr cntinur n su nfst litic iludir s msss, stá «rósit fzr rsèuts. Ess tíic rrsntnt d «jnuss dréi> ltifundiádis gúchs, xcursi. n, fz discurss, scn-s ds bnquts, tud r mi, tlficr iniã úblic, n. qunt crc-s lgs ãuldrs, nd fz r qn s cisõs d Justiç Trblh sjm cumrids, und bnficim s trblhdrs. Prcniz um ins. tlç scil m qu s mtti- «líris slm cd vz mis rics s trblhdrs cd vz mis brs fmints. ultim sbnjic ã jngulsm é fzr rir. Fi inugurd um nv ritm, nmind tmmb.jng, cm um ltr cínic, qu s lgs nsm m cntr n crnvl. Ess ritm fi lnçd num «shw cmmrtiv d SS." nh-r. sãrl d Ministéri d Trblh, rnt róri. snm. di mnmb-ing, r crt. Sr. Viir Lins vi bn.m. btr. uxnd crdã. Ms v, u «it ntndr fisns lhçs, ss r fr vi cntr smb d âri-,r Vlmr, qu fz tnt cs nã tm cs r m. rr VTRÃ HJE S FERRVÁRS Rlizm-s hj s liçõss ds frrviáris r sclh um dirtri r su Sindict. Cncrrm dus chs, um ds quis é ncbçd l trblhdr Dm'sthclls Btist, msm qu vncu n últim lit nã fi mssd vid um gl trmd él0 Plg Dimin Lss m cnivênci cm dministrçãò d Lldin Ministéri d' Trblh. «qurum xigid r vlid d rimir scrutini, é vts. Esrs su ráid cbrtur, dd ntusism rinnt ntr s frrviáris ls liçõs. Grn fst Tds cs Pvs MSCU, nvmbr (Pl ér) tt-rtnt ã rtri d Htl lcrn, m Prg, u vis qu srávms s 1927: "Pssgirs r Mscu, ônibus vi rtir r rrt". Er rimir cntct cm fri. Às st hr d mnhã, m utubr, ind é scur m Prg. Prvvlmnt trmômtr ndv r zr. Sguiu-s um sucssã imrssõs strnhs grdávis. mnin it ns, cbls rts, qu s stcu d cmnhi ds is, já n rrt, r cnfrtrnizr cm nss gru. Flv inglês. Er um fmíli nrt-mricn. mricns nti-imrizists, migs d Uniã Sviétic d humnid rgrssist. méric d Rsnbrg. Em Minsk vims l rimir vz hmns qu nvrgvm unifrm d xércit crid r Lênin, Stálin, Vrchilf Búdiny. Um jvm citã, cm it cbrt cncrçõs um sldd frm nsss cmnhirs «.'" viuvm. Dscms m Mscu. Prm s mtrs. Um n- ".nhir qu flv inglês ns mstr gru funcináris d Vlcs à nss sr. Três snhrs trzim brçds flrs r lgçã brsilir. Er rimir mnstrçã d gntilz d inftigávl ssi d Vks. Prguntm r brsilirs qu já stivrm qui. Três crrs "Zis" st lugrs, imnnts, cnduxm Htl Mtról lgçã brsilir. N róri di d chgd vms. Ttr Blshói ssistims " Lg ds Cisns", Tchãikvski. iti s sis rn cmrts stã cmltmnt chis. Sã ráris, técnics, rtists, scritrs, sldds, mrinhirs ficiis sviétics. Sã lgçõs.8trnflfir8 jv:. mulnrs - rgnizçõs sindiis culturis. bilrin rincil é Strutskv, strl rcntmnt surgid n brilhnt cnstlçã dó bild sviétic. frnt crc cm figurs, frc-m6 jiiüiitr títfíiéiütiíííü uáu ü mund. Hj lgçã fi rcbid l vic-rsint d Vcikt, jurist Klchkm. E nit, nvmnt ttr, st vz um stácul m hnr às lgçõs strngirs, fi Sl Tchãikvski. Music, bilds, cnt. Clássics ulrs. N nrm rcint, um ri- Pul MTT LM mr rquittur mrn, vs váris iss ã méric, d Áfric, d Eur ã Ãsi. E m dis grns dístics, m ltrs brncs sbr vrmlh: Viv 36' nivrsári d Grn Rvluçã utubr ; "Viv z ntr s vs". N Sl Tchãikvski hmns mulhrs ds qutr cnt d mund, fstjnd Grn Rvluçã qu lvu s ráris cmnss r, cnfrtrmzvm. Nós, brsilirs, brçms vigrsmnt hróis d xércit Kim r Sn dissms nss rgulh, d rgulh ã nss v, r nã trms rmitid qu Vrgs mndss sldds r Créi. Ggólv, grn rtist ã lc drmátic, sudu s lgds strngirs,, m discurs trduzid r chinês, lmã, frncês, snhl inglês. lt, ã rst vl, ind muit bl s cinqünt ns, sus cbl grislhs um ligir smlhnç cm Blrs /brruri, cntum m su sct r"á srid rsitbilid d -mulhr sviétic, lvd, n rgim sciálist, um lt gru dignid humn. Sbr svr vstid ngr "siré", cinc mdlhs ur, rêmi su dicçã à rt fit r v. Sudu dt t nvmbr. Fz vts z ntr s vs. Vts um rrsntnt d URSS, is qu mis sfru n mis sngrnt vstdr ds gurrs., \'' ' "'. - "_ 'tx Dis d mi-nit, qund síms d Sl Tcntkvski, cid nglnd stv chi hmns mulhrs. ndifrnts à tmrtur ã sis grus bix d zr, mvimntvm-s lgrmnt, m su grss gslhs. Hrs is sri sfil ã Prç Vrmlh, ds infnts', rtilhirs, tnguists, ngnhirs, vidrs mrinhirs ds frçs rmds sviétics, grnti d z mundil. Dsfilrim ind, muit mis numrss, s rgnizçõs itjráris, srtivs,' juvnis fminins, rrsntnd v d URSS. Tl cnjunt frm mis frt stcmnt vnfuurã m fs d z. Um sfil dint d musulu ã Lênin Stálin, rnt dirignts d r sviétic d Prtid Cmunist ã Uniã Sviétic. Um imnnt ámnstrçã frç invncibilid tnts vzs rvds. Um grnti cisiv r vitóri d scilism á cmunism m td mund. SEND dultrçã d Lit Diz sr. Mzrt Lg qu rdut stá snd «btizd cm águ luíd* N sssã mtinl rlizd ntm, sr. Mzrt Lg nunciu givd.- mnt d dultrçã d lit distribuíd ã ulçã cric. rdut, sgund rdr, stá snd «btizd gr cm águ luiu. ind rrsntnt d Distrit Frl lu tlgrm d rsint d ssciçã Rurl Sã Gnçl rósit clrçõs sus sbr bstcimnt lit ns Estds Unids. industril fluminns cntst cncits mitids l sndr, st firm qu su discurs siu trncd n «Diári d Cngrss, ms qu, n sntid grl, s sus imrssõs rfltm, n vrd, qu ô vrificr n méric d Nrt crc d ssunt, PRVD Pi rvd, nss sssã, rçmnt d Ministéri Viçã brs Públics. FUND, PRTDÁR tr, sr. Crls Gms livir rnunciu discurs m fs d rjt qu institui Fund Prtidri, rjitd l Cmissã Cnstituiçã Justiç, d guii fz rt rfrid rlmntr. * sr. tn Mr, cmbtu créscim rst r vrb stind SPS. MNSTÉR D SUDB mir rt ds trblhs fi dicd à discussã clu rcr rltiv umnt vrb r Mlnisté* ri d Sú, rcntmnt crid. R^Jffly Tds s Escândls d Scrtri d gricultur incinrçã d lix rvd rjt *. flurizçã d águ vrdr smr Ls Rzn strnhu qu té gr nã tnh s runid Cmissã nquérit Prlmntr. sr. Hug Rms Filh xlicu qu Cmissã já fz lgums runiõs rrtóris. Estã snd tmds mdids intrns r grntir ficiênci d sus librçõs. Cmissã nã vi urr ns s núncis smr ms s utrs scândls tmbm, inclusiv ds luguéis tbllrs stinds às firs livrs. RÇMENT DE 1954 N sssã nturn hj v ntrr m sgund discussã rjt rçmnt 1954 ESTTUT rjt Esttut ds Srvids Municiis su substitutiv srã nvids às Cmissõs Técnics. LX Sr. Gidstn Chvs Ml cmbtu cncrrr ci brt l Prfitur, r incinrçã d lix, quliflcnd- lgl incnvnint. Smnt rjul.- zs trri à Prfitur. FLURZÇÃ Fi rvd rjt qu* institui flurizçã d águ distribuíd à ulçã dt Distrit Frl. Cnvcçã Extrrdinári d Cngrss CÂMR FEDERL sr. Nstr Durt rnunciu ntm um discurs critic gvrn Vrgs su ministr d Trblh, sr Jã Gulrt, firmnd qu lític d góvôrn, é hiócrit indign, is stá rcurnd minr s ilius, lnçr cizâni c cnfusã ntr s * lltics ns Estds, cm bjtiv rslitism litrl, visnd à liçã r gvrndrs is s liçõs fris. Diss qu sr. Vrgs stá rcurnd mcír siçã, tul Ministéri, qu substituiu «xriênci. é um cmsiçã susit, frut d hbilid d «vlh brux. Qunt à siçã, diss utd bin qu su lugr nã é ns ntcâmrs, nã v ntrr n Ctt nm l rt d frnt, nm l rt ds funds, fznd ss md vint lusã à U.D.N. qu cd vz s tm mis gvrnist. CNVCÇÃ D CNGRESS Pr rqurimnt d sr. rmnd Crri, d P.S.D. d Prá, ublicd n Diári d Cngrss ntm, fi cnvcd xtrrdinàrimnt Cngrss Ncinl r ríd 15 jnir 9 Mrç. cnvcçã stá ssind r 137 utds, mis um trç d Câmr, ss md, rsiçã innnt utrs rnuncimnts. utr rl d rqurimnt, sgund í sbid fi sr. Viir Lins, lir d P.T.B. clitd l sr. Flix Vlis, ms r um ss mágic sss cnvcdrs, rimir subscritr ssu sr sr. rmnd Ciri. sr- Flix Vlis ssinu m últim lugr. TXÇÃ DS LUCRS EXCESSVS Fi lid n sssã ntm Mnsgm fvsincii ncminhnd Cngrss rjt tributnd s lucrs xtrrdináris. ntm msm s srs. Muniz Flcã Sá Cvlcnti lrm tlgrms d sscciçã Cmrcil Mció d Crá, d Fs/çã d Cmérci d Crá, rtstnd cntr rjt dind su rjiçã. Dss md vêrn, qu rsntu um rjt «frux, cm diss sr. Blir, é criticd ls tubrõs qu nã qurm lrgr nm um qun miglh ds sus fntástics lucrs. CRNÇS DENTES MEÇDS sr. Cms Vrgi à nuncicu ntm qu nstitut Psic-Pdgógic Jcrguá, dirigid l sr licfc Bltrn. clhnd 53 crinçs débis mntis, stá mçd sj. Diss qu tis crin* çs dnts srã jgds à ru, rtstnd ind cntr ft vultss vrbs srm cncdids r fins inútis, r runiõs n strngir, tc., nqunt nstituts cm ss nã têm nnhum i ficil sâ sjds misrvlmnt. mçs, qu vm nuncir «dir rvidêncis às utrids. HJE PRJET DS MÉDCS N rm d di fcçm v tds, cnfrm s c rs, s mnds d Snd s nxs d rçmnt crrsnnt BGE. 's Ministéris d Fznd * Justiç. Fi ind rvd rjt qu rgniz Prcurdri Grl d Fznd. sr nuncid discussã d rjt qu rstrutur crrir ds médics. sr. Euric Sls diu lvr l «m r cmunicr qu Cmissã Finnçs stv ultimnd substitutiv rjt,. r ss mtiv, di qu s gurdss ublicçã d msm. mncind rjt rá vtd n sssã hi*

4 ; PGN 4 MPRENS PPULB 26 X "$^"**'mm^^ irrgulr Dficint 0 Srviç Limz Urbn -B'-_- -- -_R sr-t-- DE CMNHÕES QUE N TENDE S NÈCl!lSsT f M WP^Tç i S Sm clrçõüs rstds t imrns ngnhir Sil* Vfc> Prdigã, dirtr d D- rtmnt Limz Urln, ós nú ficiênci ss srviç úblic qu tnt trmnt ulçã á Distrit Frl. tulmnt,. Drt- tnt cnt r ftur «ft lix ds rsidêncis lgrdurs úblics, - m 800 crrçs crc _ 180 cminhõs, snd qu* sts, muits n sã ri-?tivs d DLU ms rqutjltds r utrs rrtiijjcs. MÍTD NTQUD N ttl ltnts crtcs, qu tu ns subúrjbls, stá incluíd grn «úmr quns crrs mã qu rclh lix ds rus. Est métd nã ílx sr ntiqud, sn- _ ccid d miri ds crrçs rduzidíssim, PLVRS CRUZDS Prblm n. 294 (Pr médis) i Z ò j ~ t\!! «_ _ - * -_- mmmmmmm HRZNTS.' Emblm, sntnç. S -*- V, içr. Tud qu cncrr r um mvimnt u r w. fim. _> Dr s u nsj, VERTCS _ Mistur trr «m águ; ld, S Cntinuçõs. Sc cur u n, tfrlmnt fchd m c- Bd. Nvgr..UÇ D PRBL N. 29S HRZNTS 1 PT; 8 Un; 5 Mg; 7 U; 8 i; 9 ir; Mil; 12 Rmri; 15 finr; 16 Cdur; 18 Pós; 39 r; 21 m; 22 Xi; 23 T; W Bh; 25 n. VERTCS 1 Pus; 2 ifr; 4 Nindlb; 5 Mi; 9 Gll; 10 Rfs; 11 Mlrr; 13 Mi; 1. Ru; 16 Cm; 17 rx; 18 Pt; 20 in. FERS DE HJE ZN SUL Ccbn Ru Dmings Frrir; Lrg ds Lõs Ru Citã Si* mfi; Btfg Pri Btfg.. ZN NRTE _«8á^,Cri,-vl Ci"P S- Cristóvã; nhúm Ru_Grzin; Estáci Sá Ru Mri Lcrd; Viln sbl - Ru Brã Sã Frncisc Ru Tdr d Silv; Engnh Dntr Prç Ri Grn d Nrt; lri -- Prç Prgrss; Jcrcjtgui ~ Estrd d Pu Fnr; Vil Vnlquir - Prç Vlquir; svld Cruz Ru li Bdjs; Engnhir Ll Ru Gsr Vin; Vicnt Crvlh -- Ru Gurun; Pid Ru ntôni Vr* gs; crí -- Ru Três; Bnt Ribir Ru Divíwnári; Bngu Ru d Rti* <r; Ri Cmrid Ru Cnss Frntin. PREÇS B CFÃPi FMÍL LER-LER -T mn film ulist, d Vr sd Cru, b- n ç ttrl hmônim d Rimun* Mglhãs Jr. Cm tds sbm, t tr* s lguns isódis «m jcss qu nuc unr«brnbé, su Tvir, dr um liçã qu n su muit «flgd il fmi- rliz um sflqu. dirçã é lbrt Pirlis i, sfz qu ni imrssã ixd cm cmrdr su «Fznds, um ds mlhrs fits n gênr. «Fmíli Lr-Lr é, r su vz, um lícul srtncis, cnt cm 4110 tuçã crrt d numrs lnc, stcnd-s cmdint Dvil, * "' - - Wltr E.. t. rfríms ncntrr ntr ds bilidss sm d vrsã cinmtgráfic um cri tic mis crjs s tubrõs d funci nlism, s burcrts citlists, n_<, ti gd ltr «K. Cntud, his.. ri é s msm, sr ds fits lbrtóri qu rsnt cói m xibi çã, úblic ni sl frustrd. Ms b- Julçã finl xist... st é, qu xist, n_0 há r n s ngr, sr tds s indirts cm ldrã qu rub um milhã... cb ministr n Brsil. N lnc ind stcms Mrin Frir, Luiz Linhrs, M. Hln Brrt XfS^n8 Ô_2ssuiníd0?&"* rl- lém *' bn- cnjtmt cliiçt f' s,t,tnt' mcl nj - E u^& < nticiáris cinmtgráficrtnquyz l ^ Estã ã vnd N HH. hj, ns sts d CFP, s sguinmrcdris: FMÍL ts crn LER-LEK 1-' sm ss, Cr$ Pláci, 16,00 Rxy, méric, l; crn qui- '_; íris, Mdurir, itcnts crrçs 'é m ss, Snt li- Cr. ccid ínfim 12,00, trçã nimis cm _, _,_ quil; filé cm b, c, Rydn, Mm Sá, (té Wtç suburbn r clt lix. Est Cr? métd 12,00, i StgSd td s mis lmntrs ê um ZdSrl * _. gull; filé «mignn quint-fir), Flrln rcits higin Cr$ 25,00, diurn cif quil; íl- Ntl (sxt-fir). di s j-, Cr* 4,00 rclmçõs surgids quil; frinh, VLETS MPERS Limz Urbn, significm ls mrdrs qu hbitm lém d ncssids qus nd mínims Cr? 4,00 r mntr ds quil; cbl, ztc, Rin, Tijuc (té Ums s subúrbis rímtr urbn d cid. sus mrdrs, Cr. 5,00, is xistm quil; rrz, Cr? 0 quint-fit), Snt lic nã chgm, squr, ,50 n Ri nd mns quil; slminh, Cr? r tni mil Ú (sxt-fir) vnid. s 20,00, mrdis. quil; lh Cr? 31,00, FLR D PECD N str urbn, sr quil- rt-piáci, Sã Jsé, Ricntr cm s 180 cminhòss, vll, Muá, lf (quint irrgulr clt lix 6 Cr ts ds tnt. Grn é quntid css rsinciis Litrs P fir). GÚCH Sã Luiz, á n, Ccbn, Mirf mr, Cric, l, Blmr, difícis rtmnts qu. ix rcbr rgulrmnt visit sss cminhõs, i quint-fir). ú nm Bnsucss (té crind séri rblm s sus mrdrs, rincilmnt qunt umnt Prç SNGR Plz, stóqustã higlên, Um litr, qu s ssin "um H. Lb, Primr, Msct. ncmiddsps ri, lind, Ritz, Clnil, ~ rári Crt' brsilir «, DESCLBR r 5m qu *>rtst n cs: jrçds SmlcZtr g lugul i Msct.,m rçs ds rfiçõs um d Prç SPS (rsturnt qurt, n subúrbi, Ê DESTE dr, QUE EU GS- Cnfssnd d Hrmni). (rcmumni ficint Diz d 240 inicilmnt: cruzirs r mês; lvir - ns três cins Mtr srviç N qu dirig, cmç ms st sm n, u lmçv 75 cruzirs, rs rfiçã. lá fr T'té vr S cj í j. qurt-íir) qurr culr Ms r iss Prfitur, firm ind ng- rsturnt muits uts xtrrdiná, gr, fchu í PM%fS' qund rbriu ris; ssu cbrr msm 10 g rfiçã. mjtsvl ls rfiçõs d nhir Silvi Prdigã St cruzirs mis. qu, Üm vrárl?s_í f cm gr êss tis rcurss, nã é rç. rári nã SPS, r di, 20,00; l NTERÍ. id vlt d trm. (tmbm sslvl ixr sucr qu Dri s rvs ' -WML LER-LER r di) 1,80; Dn, suc, ist rqu nã diáris. é, irrgulr Cm s scnts 2,10;. s íic m mis cfé d mnhã, 4,00: -g _ fcri (t. qurt-fir), ráris clt lix gnhm n r-giã urbn m su u mns st imril 36 miri, cruzirs. tud (sxt-fir). r di r qum _! 40 cruzirs suburbn. r, Nst úlcit _t_u gnh ns 36 rócruzirs!. VLETS MPERS Um, bstnt xtns, m grn rt ix sr ftud clt. i.cnts crrçs, n iniã d dirtr d Drtmnt d VERFQUE qu sutiisi RBER ( Cs d Trblhdr) VENDE smr mlhr clçd l mnr rç. Ru Buns irs, 339 MECÂNC DE HQUN DE CSTUR Cnsrt, cmr *_ í L! vn máquins cstur usds. Bfrm m Grl, /5flK- i!. S_5T'ndE fn_. íifllrnlk U/%? rp/fs&b \ *_1 ^êmttw "J"-P_-f *<l- Vn-s máquins nvs fftjif, rstçã. T!.: Publicms hj cnclusã d rclu mçâ d UNSP sbr rivindicçã ur. mês vncimnts sláris cm bn Ntl. rt ublicd ntm mstr cm fts irrsndívis s rrs ciss m qu incrru Cmissã Finnçs d Câmr. N trch qu ublicms hj, mstr UNSP irrtrqulvlmnt qu T- «ur tm mls ssibilids r fzr fc ss cm bn Ntl, lid v- m CrS ,10. Eis qu diz Uniã Ncinl ds Srvidrs Públics- «) ss dè Cr$ ,10 «lvd ná cm s rl. Rrsnt ns - 1,7% d ss rçd r 1953; b) simls crscimnt vgttiv rcit, bstri d r cbri-l. Rcit b ic rgistr Pú- ns últims z ns cimnt um crês- médi 20,8%, sgund s vrific Cr$ , , , , , , , , , ,00 Em igul ríd, crscimnt d ss tm sid 19,25%, qu vl dizr: Rit Grl, cm médi, tm smr trssd ul- Dss. Ns dis últims liás, ns, tl ft cntuu-s sbrmd, dnd 2,8?? w_.skqu_1cl' bllh6s s _]vds «Survits dé cruzirs, m 1951, m ,3 Sá sss s ssibilids finncirs qu v^m sr ncrds. Est n ná st difrnt, qudr rincilmnt s lvrms m cnt créscim d imst rnd, nss rincil fnt tributári, d qul n s xtriu qu dr CL S «_.,ôgis ds d61rs lilds sr utilizds, um m vz qu, crd cm d.,u,nid_;?t CilP,10 d univrslid finncir, stblcid l rt. 73 d Cns- * ^if-n^ rpt?rnm's 61cs brigtrimnt h Rcit d Uniá nã n m tr scil; sti- d) gvrn v, mditmnt, Wr s sngdrs x d imst cuj débit rnd. scn mis 3 bilhõs cruzirs dé nã rdá-ls - iv, rcnt mcrs n- injust _ cnfrm tn nfst r- rjt m curs r, n Cm- utri d utd l nr Smi cincidênci ""' "! mmbr stcd d ms- Cmissã Finnçs qu n v_u nn n t bsrvr qu «i ds brs fugind d v n Mrcnã, fi fzr rmsss m Vlt Rdnd, n Di. ntrncinl ds Trblhdrs, di m qu s tirns vm ficr clds. Cmçu flnd m rvidênci scil, smnchnd-s lg m utlgis. Flu m dr mlhr ssistênci às fmilis ds sscids d..p... Dis d fl d mgg qu vims fi mis uin squ s nsss sláris r cbrir s sflqus finncimnt difícis r s burguss. DEFCÊNC E MSÉR «ssistênci às fmi- Flt ssistênci «Vnh r intrmédi MPRENS PPULR nunclr nirns uni csbulli d.. P.. cntr sus sscids d _sld Mins Gris. Estu crt dc qu rub.cnnumd tmbém ns utrs Estuds. Há tms 1,. P.. umntu 12 nr 14 r cnt slid "" ' mnds cntribuints scrv rári qu s ssin «N.. RUB E FL «..P.. rssgu missivist - «ssu rrncr nsss minguds sláris mis dis r cnt r nchr s sus cfrs. É imrtn- lis ds sscids só é frncid n Distrit Frl. Um vrdir ing d'_gu n cn é qu é st ssistênci. Cm dificúldcis cis dibs s cnsgu um mtrícul r nnt, grlmnt is s srr quinz dis, ssnd três qutr hrs é, diàrimnt, à sr um cnsultít. s médics sã _jucs qus smr chgm trà-ds às clinics-. Dis frizr q,i ns Estds i..p.. ni dá nnhum ssistênci s "milis ds sscids,.'nclui missivist: «Nm r iss scnt ix sr fir n msm bs 7 r cnt d slári fm..tiuld l «i ds _bs. st tdvi, é çns um xml d rgim miséri ngústi n: qu vivms. DNSTR UNSP. T PR TESUR PSSBLDDE R BN DE NTL gmnt d grtificçã ting ns tt,7% d ss rçd r rrcdçã umntr cbrnç cm d trif dunir «d vlrm mlhr Ntl r funcinlism, lgnd qu Tsur nã rcr cm s s- 600 milhõs. S Tsur nã snr 600 milhõs r bnficir funcinlism - gru scil crc 2 lhõsi mi- sss - r qu disnsr á bilhõs um minri criminss sngdrs? MPSTS MPRTÇÃ CNSUM REND...;, RECET GERL M -T , ,70 932, ,40 Cm ss simls mdificçã, liz liás f- triótic Rsluçã d Cngrss Srvidrs rlizd n Prná, rrcdç ds dirits dunirs tingiri mnt fácil- 4 u 5 bilhõs nuis. t) r ur milhõs dólrs m ' diviss clcr n cmérci ntrncinl s rduts chmds «grvss, ssim, «bn und-s qu gvrn, ilglmnt rqu srn utrizçã m li, vm s xrtdrs, dnd n bs CrS dólr 5,00 cfé r Ci, 10,00 ls mis rduil_-1lv S vêrn, imditmnt, lcr stbé- rlçõs cmrciis cm tds s íssg) v gvrn, ind, txr! lurs rgrs- 3!!" ds «rns mriss, SSh? fjs dgsss imprdutlvs, vitnd s rn^í rlts_. msms (ultimmnt /,lfinnçs 1,T Prvu, cix «tqu crédits mrdutivs sudriri Q* ,00) " ixr LTS tr. snã rlizr, vrdirs «ngcits s dinhir cm úblics sitds n Bnc -ifv-sci rári, m sguid, à su cçã ls gvrnnts, firmnd qu, qund cndidts rmtm tud, ms lg squc_n srm lits. E, n finl, tud fic n msm. N SPS, si. Edsn Cvlcnti, ntr Crri, nv dirtr tds s nchm dinhir às custs d v ds trblhdrs. Slint: -slém d mis ind xist CFP r ncrc... cust d vid. Smnt nsss sláris é nã qu sbm E' êss std ciss qu ss crj tubrõs, qu dirig nss is, qur Cnclui rári: «Em vz mlhrs tms é líci - sncmnts. Um mu clg, há uc, fi csnncd l líci sm qulqur mtiv. Smnt rqu stv sm crtir rfissinl, mbr stivss cm utrs dcumnts. st tud é um vrgnh. -áàfiflià *ãàmm jmtmijw) Su!" ^_PÇ?.n«~tv«Sq-r nxl,,,?5 &rn P«Wic, sr d su sim BifimmmZ^g* * f %J ã^ss S-tffmÍ t _r r_m5_ffs_s_s wr-íífw r...sri PRGRM PR HJE n it quint-fir). GÜCH dn (sxt-fir). PETRÔPLi FMÍL LER-LER Ptrólls (dming). GÜCH - Citóli (sxt-fir). CXf GÜCH - Pz ttt trç-fir). VLETS MPERS 4 Pz (qurt-fir). 1 u n i Tíl-S-RS FMÍL LER-LER Rx (qulnt-iir). UTRS *w$!^^ ) v trif dunir sr «d-vlrm txd nã qus xclusivmnt bs n sckic s vlum, ds róri íss clniis. Nss sistm ntiqud rrcdçã ds dirits dunirs é qu rsi, fundmntlmnt, mnt nã crsci- su rrcdçã, cnsnt uijtr s d cmrçã bix: , C , ,46 % - crscimnt 71% 509% c.2.1% 485% N FLMES R SNFN ETERN % Vitóri. ESSS MULHERES mi éri. JESSE 0 JMES - Rx, L- 0 bln, vnid, Mrcnã. 0 Flrin, Btfg Mnt Cstl (té quint-lir), _r i H l _BfÍS_H-_.;''i _r^-~> JlKmfnmm mmmt j_ "l; % i mx^mãámwll W" X ff - B_ K *^"^?' n P?' Mmmmmmmmw^^^mWlÊ^WmJ^^' '* </ -._[< -_ P-- U HWW "4 ékí-.-/-2íys rn cn d film Jn Grmilln, "Mulhr Cbkf cm Frnnd Ldux Suzy DMr ' MNCHD PEL DES- TN NTERÓ Vil sbl (té trç-fir), Rlng (té R SGRD _M_v. qurt-fir). (sxt-fir). HERNÇ MLDT SLMÉ Cssin. Bnirnts (té qurtfir). HERÓS ESQUECDS Txs. NVENTR D MC- DDE guçu (té qurt-fir), nm Br* Pin (sxt-fir). SNH MÇ Edisn (sxt-fir). LUZES D RBLT - Grjú (sxt-fir). LE D CHCTE - Cntnári Mrn (sxt-fir). GÊN E S FUGT- VS Mm Sá (sxtfir). DESTN PURS Pid (sxt-fir). ESQUN D LUSÃ - Vl (sxt-fir). TELEFN DE UM ESTRNH - nm (té quint-fir). <( JESSE JMES (quint-fir), -- crj NVENTR D MC* DDE Pálc (qurt* fir). PETRÔPL JESSE JMES Cit H (té quint-fir). SLMÉ - Esrnt. CXS NVENTR D MC- DDE Pulr (qurtfir). JESSE JMES - Pi (sxt-fir). TRÊS-RÍ- SNFN ETERN - Rx (té qurt-fir, Qu é Qu Bikin lm T< 7>. MLTN DE MKES ERY fste é nv crtz d Ttr Rcri. - Rvist utri d Pul rlnd. Sm riginlid Pids surrds já mult 1}ls ci.st,,, r.nus cicjc, sà rtids cnstivmnt n lc. Fllnd sirit utr fi rcrrnd cd nc' vz cm tt ÍT ^ i"31? P rn S''fi. b rvist, ntrtnt/ ipnr,?mnllc LSS1S W.8?!*1 1u 3&0 inccid cnfissã mis c criçã, clr dá utr ttrl lidd tm um cm td r_nu_* qulqur utr f^.-.^<; sl_;sssesíí Mm Sá, Tijuc. Bn- sucss (sxt-fir). Ír Í l.. vjstju «vms durnt &*!&&%" $. SLMÉ Pthé, Prsi- gs T^^Sr f* W^ ^msmlnt' lnbcnids - nt, Px, lvrd. Pr! ',_. S&_ _??_ _. u_trs. P_nt.hd_8 Tds, Clisu, Sã Pdí. ^_^Ç_*S_W^S3. «Nss trçã % Ncinl. crrgds. ss n5 é ds mli i Ds vint qudrs d qu s cmõ strmn-- -rim Sultã ds rábis; «Mmblàndl; J ndd J_?rv S- g ss d Crinç; z> «Um Dul -.^^S:PÍu_íd??' Dul d Brulh ««Nss _w«2_^. tri 1 «cntcu n HS íí mrt lrgi cis Ruíds - S tt -^ sm rzã sr s qut, mis tcl stácul. Luz Dl Fucg nã cmrcu gu-s. Grn ti brilhu m «Um Dul d Brulh, cm Mr brn- tll ^?.*?.r.,scc*-.su «dr <-«rít ms vr< g drs é muit ngrçd. Wltr D'Ávil S Silv Filh Lni divrtm nd muit. Bbby? t (16,7% m ), ssu r 16,5% iá rvist ó bm dnçd. Bnit m gurd-run g jg xcssiv. "*" «. "«~ m *u;t<;, msm sr dit gr. «bn ds rstfi*õcs ;0S. qu fizms stácul Emrgênci, cncdid tm i_* m zmbr ^ *&?fx. m chi qu r crt cncrrrá 1952, ^r^. qund cust vid, sgund... «Cn Ttr Rcri «-clh durnt muit tm gr^^úbl?^ juntur Ecnômic, crscu,... mês mês, P^ ^ ublk- 1,167, nnhum rrcussã tv sôbrè s -_-ff_!_- ^_^_^^g^ggig mui _ rçs, is crscimnt cntinu ds msms diminuiu n su ritm, r 0,7%, ns rimirs it mss d n, só clrnd Ultims gr, m 5%, ós licçã d «squm Nvids rnh. Pc, rtnt, r flt cnsistênci cintífic, rcr d Cmissã Finnçs, firmnd qu cncssã d «bn Ntl trá cnsqüêncis ncivs sbr s rçs. qu fz umntr s rçs sã utrs váris ftrs, ntr s quis stã s surucrs ds grns mrss, únics lcultm qu s cm lvçã ds rçs, ssgurnd-.s grns lucrs, bstnd nu dizr m 1951 (vr «Cnjuntur Ecnômic ti.' 2, d crrnt ). sus lucrs líquids clrds smm bilhõs cruzirs smnt Light Bnd nd Shr 192. (m «Cnjuntur n.' 10) lucrrm 1,009 bilhõs cruzirs! Txr frtmnt sss lucrs, mnt rincil- ds mrss strngirs, vitnds nciv vsã d is, é trf grn tritism. Prtnt, UNSP- ssim nuncind rgumnts s ds inimigs d funcinlism, Plnmnt cnvncid qu rivindic, dlrlg-s tds s srvidrs d Brsil, tôds s sus ssciçõs rgnizçõs, cnclmnd-s à lut unid rgnizd um Ntl r mlhr, ms cnsntân cm nbilltnt dign funçã srvidrs d d Brsil; dtds sss mdids, firm. UNSP Nçã. qu rim nã smnt sr gs s sss cm «bn Nss sntid, vm s srvidrs Ntl, cm tmbém blics ú- td mlhrds Brsil dirigir-s s vncimnts mbs s sláris srvidrs ds Css d Cngrss num unânim vigrs úblics, tulmnt muit d cust quém mvimnt iniã, rgnniznd-s vid, msm tm cd vz mis, rfrçnd s sus situçã td brsilir. v ssciçõs rliznd' 3.') Nã ssmbléis, é cmicis, funcinlism, vintmnt, culd ssts -cncntrçõs, xml l crscimnt vid. d cust ds srvidrs d Distrit Frl, qu, n róxim di 20, às 17,30 s hrs, s cncntrr8 m frnt- Câmr ds Dutds, xi- umnts sláris - fnômn rlódlc.jmis - frm ftr lvçã gmd-lh um rçs fnômn cntinu. NTL CM BN!! s sttístics ficiis (vr «Cnjuntur Rvist Ecnômic), Ri Jnir, Distrit Frl, rvm qu s umn/is 18 nvmbr sláris hvids m 1920, , 1936, 19.3, Lyci 1945 Hur, 1948, ná frm cnv rsint; nrsn Guvê nhds lvçã zvd, 1. nrml scrtári; n ritm Edurd cntinti Gms crscimnt d Silv, 2." scrtári; d cust Fábi vid, Brrt rl- ^vãmnt Rrrâ, s ns 3. scrtári; ntrirs, Luiz Fli cbnd Mirnd Frrz, ntr té qu, is 1. tgu 1928 êl bixu m.lr; Mírim Frnc Ls, 2." tsurir; Kdgài-d Lit 2". qu rlçü rcntul «i su Frrir.-Sr-iri rsclmn Grl. imrtçã _-_tr-. Tchkv Htf; s v ls Mntíís T. Simii««_i - Bk rnf" V " l S ÚS L Crrtcr -Vlklnmsk*." Üèli"' si s tml i cr - "" N. st_fl«_ki Hm-rs d Cnciêni limiã - Zy Vrshigri Sluir - L. Ksmmlnskl Cms Rturds.T. M. Shklv L Drrt --., Flv. vn i Trribl. Tlsti.' *"" ' Smms Hmbrcs Sviétics Cmfícrs B. Plvi Vij -nnvi ns Gurr - V. Grssmn ""* L hij i Citn - Pushkin Ds y Nchs - K. Simnv Vid.. Cltiv - Mkrnk Lus. Librd Cis d Jun Pnr Rfl Álbum lbrtt sbr! Lênin rtl9k! N rt ~ N* ^«i (Wm-" SfcUt DRET -«n 4 - «- «- g L Tri Prub n i Drh 8* vihc -.' Vshinski... "^ Custins Plitic Extrir V. CÊNC.. Cr? CrU Cr* Cr$ Crf Cr$ Crf T,*. 100,00 18,00 60,00 50,00 60,00 40,00 00,00 «0,00 100,00 60, ,00 50,00 * MM0 Cr* ft ü M-,.0..8,60 L Cgnsclbiltdd i Mund Histri «_.! P. C. (b) URSS nh-duhrlng F. Bngls 98,00 Brvmnt sbr ls discrnlu 100,00 Prtid - J. v. Stálin ÜTT... brs Escgids -. C- V. Mlch_rt 1Í.00 Litrhir. y Filsfi i r lu M6'_>0 i ] * nm «' Priniis Ecnmi PUtíks 1T Sgi mm timji_í)iitfctiicrctii RU D CRM, Í9 S088M

5 PGN MPRENS PPULR 25 X 1953 Pct Nã grssã Cm URSS Chin SK, 24 (FP) sr. Msbur Suzuki, rsint d l squrd d Prtid Scilist Jnês, qu têm 71 cirs n Câmr ds Dutds, rcnisu cts nâc-grssü cm Uniã Sviétic cm Rúblic Pulr d Chin. Nâ é rimir vz qu Msbur Suzuki rclm um crd cm s dis grns vizinhs d Jã, ms cntum s bsrvdrs qu ss últim clrçã é fit is d rcnt frèclmnt chinês um ct nã-grcssã. s scilists jnss sã vilntmnt cntráris à jud militr nrt-mricn rrmmnt., Prdur Grv d Fm GERGETWN, 24 (FP) grv fm.cidid ls cinc chfs d Prtid Prgrssist Pulr, ntr s quis ntig Ministr ds Cmunicçõs, sr. Sydny King, criu n Guin britânic um frt tnsã litic, s mis ligds gvôrn s limitm ízr sbr qu grv fm cntinu, sm dr tlhs sbr std físic ds intrndós, qu inicirm su grv n quint-fir ssd, mi-di. s cinc risinirs stã cnsirvlmnt nfrqucids. Crctrizd Cnirênci Gurr PRS, Í (FP) Lrd smy, scrtári grl d rgnizçã d Trtd d tlântic Nrt, rticirá d Cnfrênci ds Brmuds. nunci-s ficllmnt qu Frnç, Grã-Brtnh s Estds Unids dirm Lrd smy r rticir d citd cnfrénci tnnd rst Sir Winstn Churchill,, Lrd smy ssistirá h sgund rt ds cnvrsçõs ds Brmuds, qu s rlcinrá cm s qustõs qu intrssm à rgnizçã d Trtd d tlântic Nrt. VJR' CHURCHLL LNDRES, 24 (FP) - Sir Winstn Churchill tmrà viã n trç-fir róxim fir cmrcr à Cnfrênci ds Brmuds, ms REVST MENSL DE CULTUR PLÍTC Dirtr t D1ÔGENES RRUD SUMR NSS PLÍTC - imrd Ex- t&ncl ntrncinl riêncl d Prtid Cmunist d, Uniã Sviétic."". - EDSS, Sbr s Mdids r Dsn- «lvimnt Cntinn d srittltnr d U.K.S.S. - N.8. KHBCÍSSrtCBÜW. SlgnlfktH- nintórlc-mnndil d Grnd Bvlc& Scilist ntnbr -.. FJSWJttV Sbr Quint Pln Qill- lini d li.b.s.s. - H. PNüfBENK Figurs d Mvimnt rári DÍKKJlftSK. 1. STLN Nvmbr P 00* Cr$ 3'00 Cnvnçã Pl Emniçã Ncinl níci-s mnhã curs rrçã xlicdrs ds bjtivs d cnclv iníci, mnh, TERÁ funcinnd té róxim sábd, curs rgnizd l Cmissã.'rmtr d Cnvnçã Pl Emnciçã Ncinl sôbr tmári ss imrtnt ssmbléi, qu s instlrá m jnir 1954, nst citl. Vis inicitiv * rrr xlicdrs qu lvm v s lts bjtivs d cnclv, qu já rirm stcds rsnlids, ntr s quis váris rlmntrs. Divrss crvns visitrã s Estds cm idêntic finlid. Esqum rnh 6 ltmnt nilcinári SLVDR, 2 4(1.P.) rrsntnt d Cnfrçã Ncinl d Cmrci, sr. Eugêni, Srs, fclizu num ms rdnd, à qul cmrcrm numrss figurs ds mis cnômics finncirs d Estd, s váris scts d nv lític finncir dtd l sr. svld rnh, rssltnd qu sus únics virtus cnsistm n xtinçã d CEXM n limitçã ds licnçs às disnibilids cmbiis. Diss, rém, qu squm rnh nã é flcinári sim ltmnt inilcinári smnt um qun gru firms rss srá fvrcid. mrtnts Cndiçõs Pr Diminuir Tnsã ntrncinl KRMNV, RTG PUBLCD N «PRVD, SLENT QUE CL F. S ESTDS UNDS PDE SLtífl E S ESTDS UNDS PDE SLUCNR S QUESTÕES SUSPENS MSCU, 24 (FP) «Prvd ublic um rtig intituld «mrtnts cndiçõs r diminuir tnsã intrncinl, D. Krminv, qu slint: «E' crtmnt clr qu mlhr ds rélçõs mricn-sviétics crrsn s intrêsss, tnt d v nrt-mricn cm d v sviétic. Nã há dúvid qu clbrçã ntr Uniã Sviétic s Estds Unids r slucinr s qustõs intrncinis m susns rrsnt um ds rinciis ftrs r diminuir tnsã intrncinl rfrçr z. Ms lut d Uniã Sviétic r diminuir tnsã intrncinl ncntr, n ntnt, firm rsistênci d rt ds circuls rcináris ds Estds Unids, qu rm cntinum snd cntráris à sluçã ds rblms intrncinis. Prssgu rtig: «sbid qu rinici ds rlçõs dilmátics ntr s Estds Unids Uniã Sviétic hà vint ns fi um grn imrtânci r rfrç d z. Dntr tds s grns têncis smnt s Estds Unids srrm n 1939 r mntr rlçõs dilmátics cm Uniã Sviétic. Dclr ind Krminv: «s circuls dirignts ds Estds Unids d Grã- Brtnh srvm qu Uniã Sviétic siss nfrqucid d gurr qu nã uss mntr mis su l grn tênci qu ciri, sb ndênci ds Estds Unids d Grã-Brtnh. Ess srnç fi frustrd fi ss mtiv r qu Evsivs d Rrsntnt mricn ÍN MUN JM, 24 (FP) i Prssguirm hj s cnvrsçõs rliminrs à cnfrênci lític sbr Créi. lgd lid, Sr. r. thur Dn, féz nvmnt bjçõs & sclh Pn Mun Jn, rst ls nrtcrns. lgd mricn rtiru rst Mdrid cm vntul lcl substituicct bn gurin PRS, 24 (FP) Rádi Jruslém nunci qu Cmissã Plític d Prtid Mi signu sr. Msh Shrtt, ministr ds Rlçõs Extrirs, cm cndidt st rsint d Cnslh, m substituiçã sr. Dvid Bn Gurin. Esss cisõs srã submtidi mnhã à tr à rvçã d Cmissã Cntrl d Mi, qu s runirã r st fim m sssã xtrrdinári. d cnfrênci sbr Créi crscntu sl Lisb às três cids já indicds: Sã Frncisc, Hnlulu Gnbr. PN MUN JM, 24 (FP) cid d Ri.Tnir stá incluíd, l lgçã nqu às cnvrsçõs st cid, ntr s lcis srm sclhids r s d Cnfrênci Plític sbr Créi, trmind n Trtd rmistíci. ESCLRES FERDS TENS TENS, 24 (FP) ' Trint sclrs ficrm férids cm cnsqüênci d smrnmnt d tt d scl cmunl Mikhitik, subúrbi tns. N mmnt d cint 107 crinçs ssistim hs u- s. scl fr instld cm 1950 num difici rstuxd ls is ds luns. Ultims Nvids mrtçã Ttr. Tchkv Cr$ 70,00 litt s v s Mntfls T. Simusskin CrÇ 100,00 Ls hmbrs d Pnfilv n rimr lifl. Bk CrS 15i00 L Crrti Vlklmsk. Bk.. CrS 60,00 si s tml i ccr N. slrwski.. Cr$ Hmbrs Cnciénci limi Vcrshigr Cr$ 50,00 Zy Shur L. Ksmmlnskl... Cr$ Cms Rturds M. Shklv CrS 60,00 L Drrt. Flv Cr$ 40,00 vn i Trrihl. Tlsti CrS Smms Hmbrs Sviétics B. Flvi CrS 00,00 Cmflrs Vij CrS 60,00 fis Gurr V. Grssmn Cr$ 100,00 L hij i Ciln Pushkin Cr.$ 90,00 Dis y Nchcs - K. Simnv Cr$ 60,00 Vid Cltiv Mukrnk CrS 60,00 Luz Librd Cr$ 40,00 Cis Jun Pnnr Rfl lbrtl.. CrS 50,00 Álbum sbr Lênin CrS 50,00 rr i Nrt N. Nikitin (Prêmi Stlin!50) Cr$ 100,00 DRET L Tri Prucb n i Drch 8viétic. Vishinski CrS 160,00 Cucstincs Plític Extrir V. Mltv Cr$ CÊNCS NUNCE CM EFCim ECNM mm, ms LGD GRNDE MSS DÊ CNSU MDRES* LETR DE NS' á JRNL D PRB FERÊNC ÀS ÍXS MS QUE KSSJB NUNCM. MPRENS PPULR L Cgnscibilidd i Mund Jsjchl.. CrS 40,00 Histri i P. C. (b) d URSS CrS 30,00 nti-duhring F. Engls CrS 100,00 Brvmnt sbr s discrhcls n i Prtid J. V. Stlin CrS 12,00 brs Escgids. V. Mlchurin CrS 300,00 Litrtur y Filsfi luz i Mrxism CrS 30,00 Princíis Ecnmi Plític L. Sgi Cr$ LVRR (^NDEPENDÊNC RU D CRM, 38. SBRELJ * it lític ds Estds Unids, cntr s róris intrêsss d v nrt-mrln, dquiriu um nv crátr hstil cm rlçã & Uniã Sviétic. ssim cnclui Krminv: «históri mnstr, rém, qu qund s dis íss mrchm ld ld mntém bs rlçõs mistss, fnm rgrss z. Cntrárimnt, qund s Estds Unids Uniã Sviétic nã,mntém rlçõs mlstss, v nrt-mrljn sfr influênci ds frçs blicss H -"ifi intrncinl qu trblhm cntr z cntr flicid ds vs. VERM MS DE 10 ML GRNTES GENEBR, 24 (F1«7 sr. Hugh Gibsn, dlitr d Cmissã ntrgvrnmntl r s migrçõs uris nunci qu ns 10 rimirs mfiss d n urus migrrm r Brsil sb s usícis d Cmissã, r rgntin, r Vnézul, r Cndá, r ustráli, r s Estds Unids r srl. NV DFCULDDE ESTMBUL, 2* (VÇ) Sgund nticis' d imrns, crguir finlndês ÍSltndildis, tnlds, stá dificulds n Mrtr Ngr m cnsquênci vilnt tmst. nvi, qu r2 rfugir n ilh Cfrn, rmu s mrrs srcnd lrg. Nã stnd funcirnd rádi d nvi, fi imssívl stblcr cntct cm msm. DESMSCRND DGG DE PERN Ni Pd Hvr nisti Ds Qu Subsist Estd Gurr BUENS RES, 24 (.P.) gvrn nunciu rmss dis rjts nisti Prlmnt. D crd cm infrmçã ficil, st nisti srá limitd, jâ qu s rfr ns s qu huvssm cmtid lits is 17 utubr 1945, ficnd ssim su licçã critéri d Pr Excutiv. Dist fic vincid qu gvrn s viu frçd nuncir nisti rssinnd l cmnh ulr m fvr ds rss lítics, qu cntrm, inclusiv, cm slidrid intrncinl. Clcul-s qu xistm, tulmnt, mis 300 rss lítics, miri ds quis nã figurm cm cusds nnhum lit s ncntr «à dissiçã d Pr Excutiv, m virtu d std gurr intrn qu rg ís s stmbr Há tmbém um gru 31 trblhdrs rigm slv, tids há mis 4 ns. Ests rss ncntrm-s sb mç rtçã.. Tud ist indic qu nisti srá inócu sm rsultd rátic, s qu sj cndicind subsist std gurr. ind qu nisti sj licd cm mlitu, líci rá trncfir ns cárcrs qum bém sjr. ssim, bòmnt rdbrnd çã ulr rfrçnd slidrid intrncinl s rá ssgurr librd s rsguids lítics. Prgrsss d ndústri Máquins n Uniã Sviétic NVS EQUPMENTS E MS DE 300 TPS DE MQU- NS J FUNCNMENT MSCU, 24 (P) t mrss mtlúrgics d ís rcbrm durnt dis ns mi d V Fln Quinqunl mis 300 nvs tis máquins, fvrmnts, rnss máquins r frjr. Smnt durnt n 1953 s mrêss subrdinds à Dirçã Grl d ndústri Cnstruçã Máquins-frrmnts d Ministéri d Cnstrçã Mquinri rduzirm crc 50 nvs tis máquins-frrmnts, s quis já frm x- in 3 inndds D Nvmbr FERS E MFUS Lim Brrt Clcltníi rtigs crônic vári sustm, nmftit n mrns d Ki d Jnir. 312 PGNS B* 7Í.0 CNC LVRS D PV Luiz d Gm Cscud sn gins; ut ilustrçã.. us. '~~L.". CT"," JV-JJ J1. ML^M ^^M^^^^^^^^^^^^^^M^MM^^ CDENTE DE VMjtflii nts. Txt ds cinc trdicinis nvls ulrs. DNZEL T-.DK BBEHT D DB PBNCPE MÁdLN - MPERTRZ PRCN - JÃ DB CLS. 41H PGNS CRÍ 100,00 TGRE D BLÇÃ svld ric Btgitl dc Jsé d Ptrcíni, rsntnd lt rsngns iiiii- rticirm dirt indirtmnt n mvimnt bliclntstá. VÇÃ MÉXC. 24 (FP) Sis sss ncntrrm mt num cint viçã crrid n rgiã Cnmch, n sust d Méxic. Trt-sò um rlh qu stv srcid s di 17 d crrnt. s rsts d rlh s cdvrs ds cunts sòmnt ntm frm ncntrds r um crvn scrr. Grn Rrcussã..* Cmnh ds 15 Milhõs, uxilind st frm imrns d Cvlir d Esrnç. «SD imrns «siyli nã ô, r utr ld, ignrr rnuncimnt d Cvlir d Esrnç, já qu ár êl su Prtid PCB; s vltm cd vz mis clrsmnt s tnçõs cnfinç d qu há mlhr mis sclrcid m nss ulçã. «Diári d Nit, «Tribun d mrns «Gib, tivrm nticir ntrvist, sm rgumn- Dfnrã Su... sfl, qu m sr trtds, nunc, rém cm rjuíz d tul cmnh. CMPRECERÃ MSS SSBLÉ Finliznd firmu n" trvistd: qu é fr dúvids é qu cust vid subiu igulmnt r tds m s funcináris d Bn- ts r discuti-l, s lnçrm, cm smr, às mis ssrds rvcçõs liciis. «Glb, mnstrnd rcuçã sus trõs mricns, fi crrnd à Ru d Rlçã sbr «r qu Prsts ind nã íôr rs.. «Diári d Nit, d vn-átri Cht, xldiu cntr nss jrnl, strnhnd qu êl «ind nã tnh sid fchd. Cm s vê, just, rtun triótic lvr Prsts, nqunt lvnt ntusism s srnçs ds trits, õ m ssêr s mis rnintnts srviçis ds mnólis inqus. c d Brsil n m sr rjudicds n su dirit rcbr umnt. Cm qulqur bncári, tnd dirit igulmnt umnt, nã ns ixrms islr ds clgs s utrs Bncs. Há grn ntusi3- m n Bnc d Brsil l ssmbléi^ qu m fz ^vr um grn tmrci mnt sus funcináris MEÇD DE FE- CHH HSPTL DS CLÍNCS S PUL, 24 (P tlfn) Hsitl ds Clinics mir stblcimnt hsitlr d méric d Sul stá mçd sr fchd l gvêr. n, r flt vrbs. situçã vm s trnnd tl mnir drmátic r hsitl, qu dministrçã d nscómi s viu frcd cmrr mdicmn ts n lilã dólrs. Dià rimnt, milhrs s ss qu crrm hsitl nã sã scrrids, r flt vgs, é nã sã mdicds, r flt rm dis. strtmicin! lclrn êst r nstsi srcrm cmltmnt dqul hsiti. bl ^ Sísmic RtfM, 24 (FP) c*;' ru vilnt bl sísmic dè 16 sgunds m vzzn, ns bruzs, struíd m jnir últim r csiã trrívl trrmt qu vstu td rgiã. Nft frm ssinlds dns, ms ânic s ru ds hbitnts qu, s- Pit d rigrs fri, cidirm cmr ns rus. N QUER S NQUES FSTR MEÇ DE GUERR NÇÕES UNDS, 24 (PP) rrsntnt ds Estds Unids, sr. Hnry Cbt Ldg, diu, hj, Cm'ssã Plitic r rjitr rst Sviétic c-numrnd «mdids r fstr mç um nv gurr. Em nm d Frnç, sr- Pirr Schnitr tmbém rjltu rst Sviétic. rimntds cits ls cmissõs róris. rdu- (ã máquins-frrmnts ds mls rcnts incrmntu-s 12 15%. Ddic-s muit tnçã r criv. nvs tis máqui-1 ns n fbricçã rds ntds, fbricçã ds quis xig muit xtidã cnsm muit tm. trf tlhr s nts grn vlcid já fi flizmnt rslvid n tulid. ncrmntu-s m gru cnsirávl rduçã divrss máquins utmtics smi-utmátics cm sistms divçã hidráulics mis cômds brts. s cnstrutrs mscvists _ máquins-írfmnts btivrm xclnts rsultds. Fábric «S. rdzhcnikidz ntrgu à indústri "utmátics um séri máquins smirvids numiss nts, s quis tmitm lbrr çs cmlicds cnfigurçã utiliznd um msm tm nts. vlcid d crt mtl umntu-s 1,5 2 vzs. ssl ds fábrics Pr ltári Vrmlh. Efrémv ds Mscu, rduziu sb rtxt lgum, invc* s cmç d n, sis nvs mls máquinsfrrmnts. Entr ls, nv ml ttfn r tr- Tiuir grn vlcid «1020. Est n s mrss nnts d Dirçã Grl d ndústri ás Cnrtruç.X Máquins - Frrmnts lnjrm trf cntínur ssimilnd rduçã máquins r rlizr, grn vlcid, nã só s rçõs trn, sr.â tmbém d rtificçã, frs tlhd ngrngns utrs. N sgund smstr hs srã ntrgus à indústri mir it nvs tii máquins. cnv s quis s cnt um linr r - linr simultnmnt s 4 fcs. Cnclui-s um utmti' zcçã mis cmlt d dtiçâ r- rlmnts, ssim tmbém cm ds rçs mis crrnts ds máquins trrícls. CB DE PÍB XX Cngrss d P. (b) d URSS Cntnd tds s nfrms Rsluçõs s rinciis discurss bts rnuncids n XX Cngrss d Prtid Cmunist d Uniã Sviétic. Pln Qüinqünl Esttuts d Prtid Cmunist d Uniã Sviétic Órgãs dirignts d P.C.U.S. nfrms Mlnkv, Khruchtchv, Sbúrv tc Discurss Stlin, Mltv, Bulgánin, tc. UM 352 ágins LVR NDSPENSÁVEL * i ii i.. Cr$ 30,00 vnd ns livrris n Editril Vitóri Ltd. Ru d Crm, 6--S/1308 Ri Jnir Kcê^G} DCRC PÔPU S vcê sj str nfrmd «br s rinciis ntcimnt intrncinis sbr m s snvlv lut t Pz, s sj cnhcr s grns êxits d cnstruçã cffic ds íss mrsl ulr, ntã vcê rcis lr DCRC PPULR S quisr rcbr grtuitmnt s 2 últims númrs DCRC PPULR, rnh cum bix nvi r: J. Z. S' CRVLH Ru d Crm, 6 sl, 1308 R DE JNER srá rntmnt tndid. NME ENDEREÇ CDDE ESTD -l!

6 . 1 PGN 6 <mmmmmgt,'«v.., -.,tztrir*tmmmmmmmm MPRENS PPÜLK 25 X 1953 % j^mmm«íií5m^ ií s Ptrõs Nã Rsitrm M í /Scôrd Firmd n Grv m' Htéis Similrs ã Distrit Frl nvirm à Dirtri d Sindict um mmril TRBLHDRES dind cnvcçã um ssmbléi r di 7 zmbr, às 15 hrs, cm sguint rm d di: 1') Rsit ucôrá 28 gst, scnt-utilid, cndiçõs d trblh ns czinhs, umnt r s rtirs, 2>) Blnç finncir ds sss d grv, situçã d Sindict m fc d Frçã, sláris ds funcinris, rcrçã, instlçã d Sucursl Ccbn. nicirã s htlirs lut l gmnt d umnt Mmril xigind rli- «çã um ssmbléi, nm rumrs qu situçã dit finncir d Sin- nè bô qu durnt à grv, Sindict dinhir lém d gstu ncssári. Tmbém Cngrss rç d F- nã s rliz 'sindict rqu Dirtri ã nvi nã dinhir qu lh v r li. Fábric Esrnç vist r ntr: Vims n Fábric Esrnç muits ráris imçnd ns sls trblh, ( qu è li) cm ribid s mrmits sbr r s máquins. st cntc rqu «rfitóri qu li xist é qu mis rústic nti-higiênic s ss imginr: um simls brrcã, ns cm tlhd, sm ltris. lguns bncs rs mss lntds n chã, intds vr r disfrçr trn sujir. Nd mis. Fijã, rrz ir é lmç d - JUSTFCTV Nsss cmnhirs rtirs nã stã n su d. rcbnd ttli- umnt, xistind té divisã grv mç Justificnd ntr did cnvcçã quls cmnhirs. d ssmbléi, dizm s chms v qu trblhdrs n sr lut "Usms mmril: fit cm s trblhdrs nã trvés dést bints ds - dirit sttutári mmistrilists. m fs ds nsss rivindicçõs, lèvnd-sè m lut cntr cnt qu s scnt-utilid srs. mrgdrs stã srsitnd nã stá snd mntd mvi- crd firmd r l frç d crrçã; cssçã nã há d grv.m qu stivms ' tr s scnts. rgnd cn- mnhds gst, Qunt s mmriis n cmnhirs qu cntns qul ficu stblcid ssinrm, um umnt 80% nã tms r crrçã nã uniçã ds grvists. s trõs nã s- cnhcimnt dtt ntã cumrind st crd cm grvs rjuízs mris, cmnhr ndmnt d finncirs r wn crrçã. rjt n Câmr, nss E' d vr cnhcimnt v sr btid mublic qu Dirtri d Sindict nã lnçu nnhum rtst cnnnd sts ts ds mrgdrs, ixnd qu sjm s cmnhirs rsguids s nsss czinhirs, cmnhirs. õs, tc., stã s cnsqüêncis sfrnd sstrss d iljiúid gnãncáf ml. s czinhs nã ssm frns qu cnsmm rduzm vid sú- nsss cmnhirs, brigds frç ds ncssids r cnômics s mrgrm stblcimnts. 8 nsss ist cntc r um ld, um bngçãj r utr é Sindict cnvcr td crrçã mdi>krft l situçã, J,?? sótrms s êxit n lut usrms, m rátic s cisõs ds ssmbléis. Est smblét é ncssári r mlhrr tmr frt nss Sindict, mis is cm já diss su scrs cm ntrvist à imrns " crrçã v md sr ir cncll Sindict r cnquist sntids ds nsss rivindicçõs': mis E> trvés ssmbléts Zâ crrçã ncntrrá, cm,discussã ds nsss frtrnl sluçã rblms, cm unid çã. uç i^;ráu?^ãlí0' d0 sind.kt cntinum rcbnd síáns fm. crrçã snt rclm flt rrçã m nss Sindict. ^rtfstdüs?^ ml «* «^fs mnd i*yit. cisã cmnhr nãnmrmtr, smvr: flt ã* dinh«i ' difkd mssmhléid, is^mktttá^vlndtqm nã' hk nttr^xd^^ é? lt Dirtri «" fi ds mis crtds. J* n. ^r rsntd blnct ds sss d grv hs m!* JSS^ xn.d clr t rl isjm^âzsztzstztã TZS?W ENT REDUZU S SLÁRS FUSÃ DS CÂPS 6 sr' Gtúll Vrgu«diu r 90 dis xcuçã d su crt fusã ds Cixs sntdri Pnsõs. R.vd-s qu, nss sntid, váris Sindits bm cm trblhd- P rs tds s rfissõs vi- H nhm s btnd. CMSKTV D LGHT ssmbléi grl xtrr- P dinári lgds d Cf rtiv ds Trblhd.s é d Light n di 4 zm- br róxim, às 18 hrs. i lcl srá Sindict ds Trblhdrs m Crris Urbns g (ru Mi Lcrd, 170). rm d Di: rvisã i ds hnráris d Dirtri; g lnjmnt r instlçã 1 um sub-rmzm n Es- td d Bi. fuhüituus M1SKCNTE VMMHMBBMnmUHft níl^iürf^v011^! mssrquirs: hd?rs P W m Tivnsumntrm slári-rduc crtrm ^V.hcxs gmnt ds dis rds r flt m téri-rim - "., hj fs 20 hrs, n s -u ltr,s, lmd Um brrcã «rfitóri - suj sm nr^s & Chuvir bm lt ld B"f^nt 7Ü5% 2 «"Prgds difícis, m d08v* rtirs, zldrs ds TiSs ~ Snd * d Di ^slt- rjm - srvnts, rm d r.~ um t0rir sri rrtgns BRS NCLEWSKY íi! cnhcimnt d rstçã tgns c- xtnsã Di sts últims cnts J is. d umnt UMENT " RÁBS DS qu mrc um.«nt r fi mdificd. um trmind rsfct M««M«?1 cnsguid s ls htr mssrquir um «quinzn tári qund vnt frt. Pr quntid iss muits lmçm ns sçõs. Há (vri m ssu cã dn f,bj distribuivndf vnd ^,rd J1urc' " lirs. 12 dis cd tf.bric) gnhr c's l útis, três smns, di ssgurv fi rd médi diári qulqur is RMÁRS muit rduzid. mssrquir frm, " d imóvl d v CRPNTEÍRS trblhnd FLT insistênci, rduçã, clculd trvés u nã nld NVS Suburbn ru ns cbis ds sçs. s ráris gnh ci Mssrquir d Esrnç r tds s5 rduçã, d d visã dis, d crd ttl d n riu gmnt cm. númr quinzn n' «nts, ssmbléi Há chuvirs m númr cnsguirm «nts l númr u sj", dis im grl xtrrdinári n tr. CNFERENTES sufint n Fábric Esrnç. Su clcçã, ntr- Mis lgums qustõs s um «umnt. qu su máquin rrgistr Frm blhds. rtânc Cr$ Êss 495 métd 60. DE D- Sindict Ncinl s stisfzi. Ms, ngmdrs, sgund ns burlds, fim d liás, is quinzn. is d «umnt nã 60 n- CRGS ds Crintirs Nvis, hj, às 17 hrs. rm d'di: qu cntci ntigmnt tnt, nã é ds mlhrs firmrm, nã rcbm rlmnt crru fi um qund fltv tvs msm cm r nt, Rlnld t- 4 lgdã rç nstlds junt s rlhs snitáris, qund c. tx inslubrid. b tclõs nã gnhm tm rvcd r um sutil m- r mss- rbix cnsqüntmnt qu v su slári grl sláris, fábric lhs gv trblh r «nt mrcd n quinznl rdu- 0Hli!?f.5, litur gr rvçã d t «tizid E ntric..'; litur d xdint; r rquirs, rlógi qu? Simls- d mss?* n S,ndi<-t ds rári vi. s bnhr tm rdid n limz ds trnbr d mrs. st rcb Pr m slári d di mnt máquin. Prlss rqu nã rcb mis ^7*1 umnt Cnsrtds hrs sláris; ssunts surtr máu chir rinnt, sb n ir (grlmnt mi.hr lhr cmrnsã d rdid n bs dirm cs, um umnt dis t ds slári. rds r 1 Rii Vrgf n rt gris. d s sábds) r têm qus vms rcuri sciwr qu rduzi n di ntrir: s md flt i MNBR lgdã. GNS N últim í" ^nir, hj á<= -7 cs cm 0 cr suj. smr ds cmrr stô, qu é 7 trblh n Mssrquir. nts Um di, qu'nzn, tmbém finlmnt, 12 dis hrs- rm FCS DE d Di NÁUTC flt rmáris m numr suficint é utr r- is fábric só dá ums quns tirs n uns rcbr dirçfi d Esrnç rgstru Ú tur rvçã : utrs 7 Nst Sçã, igdã é trnsfrmd m fi rd. M's l di útis, li- su - máquin chmu d t nmns tr, critéri s 50 Sindict ráris d Mssrqui. nts, u r trir; Ncinl xdint d= srms xts, d Dir- nciis blm: mir ls máquins. Ests ndur têm gmnt ds dis rds r, visnd 49,6 Náutic rlizrá qu hvi cdid nts, > à tri- imrtm-- «7 rzã rjdmiss ucs ráris. Cr$ um qun rlógi métric, r flt mtéri m umntá-ls cd rim E cu & sslh rm liçõs r sclh Dirtri cd um, slári um médi Cr?. s crd cm n rdi 7 mrç dc mis 322,40. cm s 60 vê, cntvs «u- tib 18 d s Esttuts: róxim n Cncrrrá um r «nt. Pr r- ch ncbçd 6. utr ld, crtu ctvs gmnt ds dis i 'hrs * &.í? r nunclin.nt lfits Csturirs d C.P.R. d Cmissã l lii «nt ncinl lh vlu ds nst incutims quin- ds Emih Bnfnt Dmri. rds "n_ Emrd^ um iin M, rduçã slril «quit- " "'-" TSlil r flt mtril. ms Cr? , bstnt çã ^rgdsêsés.íiil(irtfl(in'e M srquir snsívl débit d tgrd in- s ind r ntôni ssu. Pint gnhr r smnt qum vi cnsguir num..rmímçã d Brbs mrá Sriã rduçã rgistrd n Nscimnt. d mês trblh, n máxim, rlógi. st signifi qu Esrn" u um cs cim nã 700 cruzirs.!( cntv cm um ó ds úni mãs c Tds s mssrquirs cm utr t'ru um cruzir Vjms "MVMENT stã n msm s'tuçã, rqu: cm s s!ár's bstnts rns ráris intrssds Um n mssrquir, rduzids ssmbléi qu su Sindict rlizrá qu brvmnt cm drms «umnts nm Rlnld. qu SNDCL MUNDL" r xigir rcbrm. ds trõs bn umnt 20 r cnt stá snd mnt g irrgulr- gnhv CrS 5.00 r «nt r muits lfits m su máquin, cust d sur ds mrgds, qu dv N róxim rrtgm «MVMENT V*UVMENT0 s trõs ci CBR cnstrírm nv fábric 7 «nts. ssim, um st rduçã médi séri, diári xrms «Pwi«r«SNDCL MUNDL ê mis um lguns fim css S52S métds Sídcumntd «Í-Sâuc qu muit jud s micinics utilizds tf STDS ntnm. r nss l «Esrnç r rbixr s s- w rrtgm, lfits cs- UM NÜCÜSSDDE turcirns... d Fábric Só is - d Rus CM.U.,... d... milináris rrid ri Entr s rtsts jvns csturi cnstnts jls dns ds rclmçõs ljs «Exsiçã, ifits Rádis Tlvisõs cn láris ds trblhdrs bsd sngr té nâs cisõs ZiiSSE,1T ^0 sindici' mnstrrm qu iáiúi'àin rórtr, rs grn intrss csturirs i cnquist é st n mês um sm ncssitiu qu s srtm-s cm. grnti. msm misrávl gnts d F. ds Sl rgnisms lsluis diri- í slári cm bn qu lds lni cit trõs d C B.R. fííi. s Está rslvrm Tlfnr mlgnd r umnt trmind ' cmjiiisi^. tds bn c; inuii, um ntici qu há nm rjt n gr umnt chmr Bnévl.. TST d qu u mtiv intsfif à mmrv h^trlry6 W068 Príun" Câmr Frl dnd iíuü rcciru: trblhdrs 20 ss dirit qu su Sindict r cnt cnquistd xml, Trbntniiis r.izrâ u n td lu crrçã grv grl ds -discussl tclõs. qu srtu ds grn intrss l Sr P S S&F ^ P r ntr d "(J ucs dis m 26 um bn, fv- slris' nts d di 20 dnd uur. zmbr. slári qu UM FBRC N REPUBLC PPULR D RUMÂN (2) Grçs imrtl Prtid Cmunist d Rumâni s scilists rgrssists, mis tr incrrds Prtid Cmunist, s trblhdrs frm rgru ds, cm uxili ds técnics sviétics rumns, nvids r studr n Uniã Sviétic, inicids frm s trblhs d rcnstruçã d fubric trblhdrs s trnrm-s vrdirs hróis n lut l rcnstruçã n trnsfrmçã d rduçã gurr m rduçã r Pz fbric rgrss. r um scid nônim cm nânci cinists rdmi frncss cntrlnd nvnt cnt ds çõs. r s z r cnt rstnts s srviçis d burgusi rtncim rumn, stcnd-s tds, ntr cm mir cinist, x-ri (. Crl, crimins gurr, qu ssuí utrs nv r cnt Pr ds çõs m mtiv, m 1944, s citlists s trnsfrmçã unhm à d indústri gurr m indústri z. Ms s ráris mis trblhdrs dirigids rintds l Prtid Cmunist Rumn vncrm trvrm difícil lut. Cnsguirm cnstruir vgõs r trnsrt mtriis r à indústri rcnstruçã z d fábric. Máquins s trtrs, hi rincil rduçã d fábric. Fi um lut difícil, rincilmnt té rclmçã d Rúblic m Pulr, zmbr 1947, qund' d liquidçã tiv d fini- mnrqui rumn.,.ef Lw,n*ci?lizcâ ds indústris, 1948, ss fbric m tv um junh snvlvimnt ssnd sr um ráid. ds mirs fábrics Rumâni trtrs d Eur. d Nã fi fácil d. trblh Hvi sbtdrs rlir qu, srviç ds c«us?s rnçss rssumir r, imdim r tds s mis, rduçã fim smrlizr sc?uz5ã Sf V?rs «u n «m ci czs trtrs mquins fbrj- sm jud ingls, mrcn frncs rçã u linh cm bnir smrlb ç d industri rumn. Dizim umcinrim qu s trtws nf qu s smchrim ns iinçis, rimirs x qu stvm fznd scrifícis vz inútis um qu ccid d trblhdr ti. rumn Diztm r ind, qu qu Rumâni r n um ís grícl di industrilizr-s d nit jud r técnics dif sm cintis, E tds smrlizds quls chvii qu nós ns hbituáms uvir rns vndid n d m' Brsil. sr d rgnd r\âs- SrSmt^td0S hhmí^ S ds. trblhd^", "tdl trtrs ^tôds s s mquins sirm m funcinnd ótim std rfitmnt. Fi um di fst, qund rimir trtr, ttl- ^wílf0nst^ld0 n íábric SVRN, siu r s riêncis. Silnciss x rnsivs mrdrs 9s ráris d rgiã s gurdrm rlizçã ds rvs ve?lis- Puc P uc s fisinmis virm, s té sx qu sucrm xclmçõs mdid lgri à qu s xriêncis dvm rsultds rs. s ráris stisfátó- tds s rsnts cm lgri^ lágrims stisfçã brçrm-s dnçr. usrm-s cnt? qul fi um di vrdir íc. fst scilism sfrldu átri finitivmnt,. ns Rumâni, trrs su bnir Pz Prgrss nrc Fi r snvlvimnt industril grícl lubhc d Pulr d Rumâni. s (cntinu mnhã) _ guniinius ml u r gnt s limntr nur (. biu.. jjurnt n td, nqunt us trõs gnhm milhõs á nss cust, ssm-.s s mirs " rris. U did um mês sil-ri cm bn Nti 6 niuit. Nã qurms nd mis d qu um uquinh ds lucrs qu nós róris rduzims. rári Widir d «s Çã U sit ntnd r um sus cmnhirs trblh qu sgurv n mã um mrmit diss: 13' quil qu õ t gn-- tubrculs. slió só ns imit trzr nlv d mrmit um cuc rr fijã um miglh srn. Uíil inu MKLHUK Váris cuh\i lfits csturirs s mnifstrm fvrávis à cnquist d bn. iniã tds é nã ssr st n ir d qu ns ns ntrirs. GELDER Cnsrt-$b Rfrm-s Pint-s X díic chm msmwist CMPB-SE GELDER rir d crrnt n. Nã ixrm, tdvi, fzr chntgm cntr sus mrgds, gnd irrgulrmnt muits. 0 cs d cári Wldir d «sçã d sit é um xml. Tnd êl ntrd r trblhr n fábric n n sd, s- tinh dirit umnt s fvrir. trã só umntu su slri r cruzirs, u sj, m mis uc 12 r cnt, cntinud vubr-lh 120 cruzirs mnslmnt. NTERESSE PEL SN- DCT jd d Fábric CB R nã fz muit tm rguu-s utr ficin cm dis ndrs, qu ráris ráris chmm «fábric nv. Prqu s trõs - cnstruírm nv fábric nâ há nnhum mistéri. El s rguu simlsmnt à cust d sucr d dis xlrçã lfit csturirs. Htt., CMPS «CRURGÃ DENTST) ntdnm nmmlcj, r rcss nrt-mricn, xtr- CS difícis rçõs d bc. - BBUGKS FXS B MVES (Bch) cm mtril grntid r rçs rídvis. (Cnsnltéri: Bu d Crm, í - 9. ndr - Sl 901. s trçs, quin fs ssbrds, B D. Mnl, M (Sbrd), is sgunds, qurts sxts-firs. Tlfn: Unid Dissiçã Lut n Cngrss ds Trblhdrs d Cmérci rmzndr nstlu-s dming úitim, cm.snç qus um cntn rticints 1 Cngrss ds Tr blhdrs n Cmri rmzndr. Nd mns 51) Sindicts d «Rcsistênci stivrm rsnts, qus tds s Estds d Ecrçã. REGULMENTÇÃ E UNDDE ind n dming, frm sclhids 4 cmissõs r rcir s tss rsntds sbr s 4 nts bt d nclv, qu sã: )_ Rgulmntçã finiç d ctg^vi rfissinl su nminçã;, b) Slári rfissinl, drnizçã fixçã, côrd cm s intrsss d crrçã; c) Unificçã ds, trb- ibss ^^^Bwt nx H]P WH ^^H ^^^BB ^^v mmw ^^^^^K k ^^^^R Bk ^^^1 SERVENTES D RU L^G (D um trblhdr) cntrl^n cntris d rst cn8.?.^ trb^ ns Light scritóris signific tr um mlhr slári. s- mr. CrrínSSw nüut',ám8 8 «ings Grig, Wlly, cm Tckry clbr sus rgã, lcis cm Gltti, Pimã, TibiricásZfscrí irj' -^áríts-' Esc*tu -i, uxilir hs nhm slári /- - ^JÜ,^^n«««, mnsgir tc, fm, smr g- bix ds 3 mil cruztrtnz Sltm?ã0f ntrtnt > è ds srvnts, Er mtint Í0Í "0/c'wP limz cm Cfú n Êst ds E% 8ã0 8 mirs ^ificns m^ tàtmt cruzirs), 9nh<irm «"«^éri (smr m- ind sfrm divrss s-' ihdrs n Cmérci rmzndr r vitr divisã Sindict, crd cm mrcdri cm qu trblhm. d) s nstituiçõs Prvidênri. CMPLET UNDDE Rin cmlt unid té gr ns trblhs d Cngrss. s ntrvnçõs têm s. crctrizd l sirit fnr s dirits d crrçã cnsguir jlfinitivmnt su unificçã, rgulmntçã d rfissã um slári drã. ôs ncicmnt d Cngrss, qu vrá s dr n di 26, s cngrssists irã à Câmr Frl Snd xigir rvçã lis qu bnficim cs trbihdrs d «Rsistêncis'. ^* ^íwuu ^m^^ Z^^J^yi^í^^ n d? chã ^ scrrgr mlhd u sbrrr m lguém cm wbrr-s s xícrs iss "«n qu cnduzir, n fim scnt d mês lá r lh cmlicr vid mis ind. ND H FLT DE TRCS D JW- ssmbléi grl xtrrdmán d ssciçã ds sntds d M. Mrcnt n di 30 róxim, às nrs, 13 rm d Di: r litu- rvçã d t nt- X? v1?0?***0 ** mnds Í -Esttuts; liçã d ci t 16 junh tc2?e RTV DS TR- LHDRES TRNS- PRTES ál^bjêi% Erl «trr- Í Sbih// C P«tiv ds SECURTTRS ssmbléi grl xtrrdinári d Sindict ds - Scuritáris hj às 18 rirs, n s d Licu Litrári Prtuguês. rm d Di: litur rvçã d t ntrir; cmunicçã ds crrêncis vrificd- m trn d umnt slári; ssunts gris. ESTVDRES ssmbléi grl xtrr dinári n Sindict ds Estivdrs d Ri n jnir n róxim di 25, ás 16 htvs. rcm 00 Di: litur rcvçá d t ntrir, litur d xdint, gmnt d rcntgm ur. júí Cisr Tvrs sôbr rstnt d rclhimnt 00 rus smnl rmunud. CMPSTRES, ssmbléi grl xtrrdinári d ssciçã Prfissinl ds Cmsitrs Musicis d Ri c Jnir n s d ssciçã Brsilir mrns, n róxim di 27. rm d Di: fundçã d Sindict; litur ^vçã ds sttuts; litur rvçã um ntrjt siv nvid à Câmr Frl, HTELERS ssmbléi grl xirrdmán d Sindict U, Emrgds n Cmérci Ht ir Similrs d Ri Jnc,. hj, às 21 hrs, h scilmnt rnvc- %mmê%émmm iuins nális s ds msm; um íiqum ftnum mrc "* ijlul'iiu rfund litrs, fzss' fs^^ss^..í9«cmrnr s rblms rlti cb vitri smmf3s 1Ut3S G S mis dc lv^!^ StmP^SÍbrl1Íds' '«& ciissdtprviqs? nvids ds Uniõs ntrncinnic nzzncimis imrtnts Mundil WÊmiÊÈÊmmê, ds"s3%u%ptc6tíf^t, Cng^ss Rvist judu. rrçã Cnfrêncis, êxit cm crts Cnfrênci fusã ttrnclnis ds ds Trblhdrs Unõs m Trnsrts Mrítims Prtuáris, ds à qul fi cnsgrd um ublicd rtig rcldmnt m três númrs u cnsppi?hv,t, à Cnfrênci ntrncinl r rdfs d, S Sgurs Sr^ f«ertn/ã? ss Cnfrênci d ^vidênci SciSsôbrP rcrm numrss su rlizçã, rtigs snd nts dicd um númr Rvist scil sus bts d rsluçõs. ^ii. ' ^^^ «**#^N-*-l. '-<*tr^#w*# -r^-^^^-y Móvis Dcrçõs Dirtmnt d fábric r rç bix Est nunc. fcihfl.s. lh drá dirit scnt CST scil. Tlfn Hrcurr MPSM QU GNH PUC PDE BTER UM B DENTDUR mmmssm ns. Cn-rt. «30 mtsts. FHSTS SS CUNC DENTR D DR. SDüK Bu Elldl B Mrt, 286 -'1. d Prç ndr d BnitimY nii-iir"". (Prô-dnin Bnir). Dirimnt dàs s - J ^m^mt ^^ ~ >^E~~ ^mwbf^^^m^^^^^^^^m^t^^^^^^^m^^^^ * ^^^^m^^^^^^^^m^^^f^^^^^ (D um cndutr) ss dificulds.- d^u!lc0nt??u Cm?u scs Pls ns-- Um cmnh r scrvu, há itsus' sujir -êff rnl«find xistnts S luz ns Sgõs d Tráfg trcsfl idltn,d?8 cnfrnts, sbrsô, 0 cnfíci ds cndutrs s- m cnsguir trc cbrnç r du Mgns n«bns. Pis bm, tud SPfi 19 hrs. iss cntinu cm dnls. nums Nós, cndutrs sm níquis, cnti nqu^.^i^u^ljg; ÍÚÍiTr0 l «S Jf^^id r MPRENS 2ídSí2tó 2S * Cfé Pfl0tns' cs cmprm ught. st s tr um frnt tds nó? \r. Light, qué cnt td cm mis h-m- d, í

7 ' 25 X 195Í ÍMPRENS PPULR Págin 7 Vsc x ntrncinl Hj à Nit n Estádi S. Jnuári m i i.^ : ^^^^^^^"" "" ^^jm^immí^mm ««i-.^^ ^ -.. r-nnrn w ^mbm ' imiimi.ni ff%..*mm«n.,n. P il P FUTEBL PULST CNTNU DESGSTS CM TTUDE D SR. VRGS NETT, PRESDENTE D UliCm S Pil Kf^ n G N 11 - (\NJX' HMUV ^UE CNCEDEU EFET VU SUSPENSV XV DE JÍí, CLUBE r Uldldd QUE F SUSPENS UU V.H.V. Ç PEL FEDER- PULST, J QUE ESTEVE ENVLVD C S DE SUBRN. QUER S GRÊMS X) DE S PU SUBSTTUÇÃ DS LES D C.N.D. B CM DESTTUÇÃ DS SEUS TUS DRETRES NGLTERR x HUNGR GRNDE JÔG D Dus grns slçõs frnt frnt st tr n fms stádi Wmbly s húngrs, cmõs límics, cntr s inglss, invicts m. Lndrs --Escld slçã d Hungri s tnçõs d futbl mundil strã vltds Sã dus scls difrnts ESCLDS 08 vnd frm cm (iyul; Bu hj à tr r fms stádi Wmbly, m m ctj. HÚNGHS znsky Lndrs, n frntr-s-ã sgund Lnl; ltzsik, schs L s slçõs d ngltrrnts rc- rnt Zris; Budni; K d Hungri. Lndrs, qui csis, Higkuti, Ptislcs húngr c 'l\- já stá scld, - tán. ;V'"'''- ' :'..v: llffpfl ';m 1TX v "'-.' -'".' Punhs, Pvã Jl, cntundids. té sbd sfcrã rstblcids ~~ Cmlt rubrngr cntr Sã Cristóvã C. li- Flmng frá rlízr hj su únic vin cnjunt d smn, um ds cmnh mis rcntr Sã ' Cristóvã. N sxt-fir vrá ns sr lvd fit um ligir bt-bl fim ultimr just çs, qn s ntrsrã n lj d sábd, Vêm rubr-ngrs fznd n tsnt cmnt im ds cmnhs mis rgulrs, cm um nt n difrnç ds rimirs clcds, Btfg Fluminns. 0 tim Esqurdinh rc cm um ds séris cndidts cmã d rturn, bstnd qu hj um trç ds «lirs r qu situçã já intrssnt s tc.vn mis intrssnt ind. SÔBRE Ò." ; "t^t"'"'^;,j>.y.«d um ld vlh «nglis tm, cm su drã clássic, mrgnd «W M. nfim cm frmçâ trdicinl, (i mntém Há ns., D utr trms nv futbl húngr, cmã límic, ntd cm um ds mlhrs d mund tulmnt cnsird cm mlhr d Eur. Srá ssim um jg mlgul, já qu strá tmbm m jg sculr invncibilitldc d ngltrr m sus róris dmínis. S NGLESES VENCERM 36 «iund s nfrntrm n «li 2 zmbr 1936, Hungri ngltrr rrcinrin um bl stácul. s inglss* té ntã bshits n futbl, vncrm r 6x2- gr, rm, Hungri crscu st ctd msm r surr su trdicinl dvrsári. SERFM CNTUNDD itidiü Srtim st fr. tmnt cntundid n é nã vrá ntgrr qui d Bnsucss, qu nfrntrá Bngu n róxim rdd. Durnt trinmnt st smn técnic Piril sclhrá jgdr, qu frmr intrmdiári cm Déci Srfim. grn mi-squrd d Hungri mnt-s Hj Flmng PRNT N rnt hj Flits Slich vltrá rcmndr s sus uils máxim cuidd cm s dvrsáris, rincilmnt êss 35 Cristyã, tã m ln cflrvscnci vitóris rcir diríssim, 'hj vist rtid d turn cm qu Flmng nã fi lém d mt 0 íc-nrt Pvã ntir dirit Jl stã mçds nã rtici- CNCELD LETV D C- VSC Em fc. d rlizçã st nit.d lj Vsc x ntrncinl n Mrcnã, cltiv ds cruzmitins, mrcd r hj, fi cn> ccl d. VENDE-SE Vcns cs ii Ru Luis Bltrã, 300, m J crguá, rnnd tulmnt cruzi rs mnsis lugul. Trrn 10 x 40. Prç: 250 mil cruzirs, snd 50 u 60% finncids rstnt m 10 ns - Tábélá Prlc. Trtr à Ru Sndr Muniz Fri r, 50-, t. 102, n l l Cmist. VENDE-SE um bzr, brinquds, clçds miuzs m grl, cm instlçã r indústri. Cntrt 5 ns, ri Ru Cst Ric, 147. Tlfn: , Pnh, Gnh Cr$ 200,00 r di Vnnd livrs Cnhç ln vnds inscrv-s ntr s rrsntnts d Livrri nndênci tnm-s dirimnt ds 8,30 às 10 hs. LVRR < >N PENDENCÍ RU D' CRM, 38. SBRELJ N Cn..«...,.,.,-.,...,- '.m ii. r- ' ' * -. '.,:. " '" «wwwy^w<'.,'.i"-w.'.' >i-w«y^)1r...t...,.. lx:>:-:,'y-].'..:.--\ './ : ^''jtfg&íjêl ' ' 7v ^^.,. ' '':'/- -- ; '. * : '':'- 'fyfp&fy* - * ~ -r«fvvv.r' '">M }l Pinhir, Gninh Vld, jgdrs ã Fluminns Hj. rimir cltiv ds triclrs r jôg dming cm s triclrs cmçrã hj s sus rrtivs r jg cntr lri. rrt infligid ' Btfg nã s btu iss é simls cntignc d srt, crditm. Tud já ssu qu cnvém gr é lhr r.rnt. qunt mis m uni dvrsári did vlngun ç cm é cs ds brirls. Ess lj qu srá rlizd n tb ds l uss é ds mis rigss Fluminns nã s scuidrá. TREN DE HJE t muit mrtnt, td fmili triclr stá n- trssd nsss rrtivs qu ntícdm intrssnt ncntr d dming. técnic Zzé Mrir chmrá tnçã ds jgdrs d fs, qu nã stivrm mult sgurs n últim jg, rcmndnd s msms mis tnçã, s tcnts mis rnsbili d. zguir Pindr glir Vlucl, qu stã lvmnt cntundids, vrã ficr fr, r rcuçã d Drtmnt Médic ds Lrnjirs, nqunt tds s utrs titulrs strã sts. Pms dintr s trcdrs d grêmi Álvr Chvs qu Pindr Vlud, sr nã tri- REVELU EXME MÉDC: jb flww ár s btfguns3 cm vitóri sbr Fluminns vltrm à lirnç,, gi vã r n rrncd finl iri- é Vsc d Gm, róxim dvrsári fi cm grn «chnc muit ssim, Gntil nã s il«- dissts cnquistr ctr. cuidu d rr d qudr. qui lvlngrn, vm fznd nst Cmnt t stj num fs infliz, Embr turm d lmirán- tuçõs cnvicnts, su ri.gurd é um ds mlhrs dd d timn cmndd r crt é qu rsitbili- ds clubs dlsuínts n Flávi nunc sr smrcid. qui brllhn Jgdrs d Flmng r csiã um trin su tqu sntm vlrs individuis d clss rm d cltiv r strm sgurd n jôg sábd t òs rfissinis d club uni Grrinch «mnin t d Btfg stá «tinind rüigi*, um Vinícius u- cminh dirit r ri- lvmnt cntundids, mbr tnhm su rsnç s- Dis rlizd ;'iitrçã (iá strd d Gáv. tis mir clcçã. cm s cts. du Gávcirã r cncn- Vsc x ntrncin Hj m Sã Jcnuári UM BM MSTS EST NTE PR TRCÈD R CRC - ENQUNT S SULNS LUTRÃ PEL REBLTÇÃ, VSC FRÁ VRS EXPERÊNCS N SU EQUPE S QUDRS Hj, à nit m Sã Jnuãn (nã fi cnsguid iurcnã,). srá ftud um ds rtids intistduis grn intrss, qu runirá s quis d ntrncinl Prt lgi' C. i. Vsc d Gm, st Citl. Srá um rtid qu dvá grdr m chi. s dis qudrs têm crnciis suficints rsntr bm futbl. s gúchs ttrcmõs, cm um rzid ágil rbust, nsiss r um rbilitçã frnt úblic cric, is inflicid cntr flmng fi (\sstrs. Dvrá st um lj muit crrid, bns lncs cm Vsc tntnd crtr é. WTWW6WÍÍL 0«rzs ds ms. virm rcdids dc um grn crtz l hdmgnid su cnjunt, fibr grn clss sus vlrs individuis. Chgnd Ri Jnir, s d ntrncinl, fi m intns xcttiv qu úblic, s «lhirs ds clubs utrs «lhirs qu tinhm- sid visds «rvlçõs r Slçã Drliléir ficrm srnd, gurdnd. Dntr m uc cnhcrim tud iss, qudr qu btu dé frm ctgóric Pftrl Mntvid<íu^ ttr-cmã su drst r cm s crqus d ntrncinl, qu bisnhmnt turm cntr s rubr-ngrs. Ests cnvincntmnt s btrm. rrt, n ntnt, uc imrt, ms qustã é qu tim d Sul nã fêz nd, nã mnstru nm mt d crtz cm qu vi rcdid. Frm inflizs, nã há dúvid, nós nã vms fzr um juiz rssd um qui tnts trdiçõs fits qultfictivs. Els hj sbm rsnsbilid qu crirm rtnm mstrr su vlr, qut vlm, tirr ' qul imrssã ruim ixd cm qul mlfdd jôg cm Flmng. rbilitçã é mis ncssári, trn-s um brigçã. V8C D dãá vscins «stà rriéwt srdd d srt nà Cm-- nt d Cid. Sus últims tuçõs frm sstrss. Flvi Cst já trçu s lns r rvirvlt subid d qui d clin r gáudi sus ficinds. Váris mdificçõs xriêncis vrã sr fits msm n trnscurs d «mtçh. Srá um rtid intrssnt imrtânci r Vsc, "qu ssim justrá sus çs cm mis bsrvçã, um rbilitçã qu rs, i tlvz strá cmç d strd quilíbri "sucss qu v rcrrr. S QUDRS, ;Pr. ss' ntrstdul qu rmt,, s dus quis ;:*KWWr*W" vrã s linhr cm s sguints cmnnts: VSC svld; Blini Elis; Eli, Mirim Jrg; Sbrá (u Hóli), lvinh, Vvá, Ping Djir. NTERNCNL Miltn; Flrind rc; Fulinh, Slvdr dric; Luizinh, Slis, Bdlnh, Grnim Cnhtinh. rbitrgm strá crg d juiz Mri Vin. inici d lj stà mrcd r às 21 hrs. nrm lri. jgrã lri cntr CNCENTflÂÇ Dis d términ d rimir cltiv, rumrã s triclrs, Álvr Chvs, r cncntrçã d Htl Pissndú, n só s rtirrã r rn t finl sus linhs.tu srá sxt-fir, vltnd lg ós r mbint clm rcurdr d cncntrçã. BTFGÜENSE NDVDUL HJE Hj s btfgunss ív rã' lit um trin indivklul. turm Gntil stá nimd timist, is cm tim crtnd ss mnir nã ri sr utr s.d dt sirit. CNJUNT MNH trin rl cnjunt r.rá rlizd mnhã, rntnd r imrtnt clássic dming. Tds 3trã ns sus sts, xct Crlyl qu s rsnt cntundid. «rnt stá snd gurdd cm viv inl?2r8ss, vitóri sbr Vsc um grn ss dc chgr 4 - y,*fs,s ^gw PESS Fi qunt rnu crtm rgntin BUENS ih.es, íi (FP) cmnt dê futbl rgntin, qu cb trminr, rnu lt ss, qunti qu sur m ss" rnd bud n n ssd, Rivr Plt, qu sc cissificu cmã, fi club qu btv mir rnd, cm ss. Sgum-n Bc Junirs cm 1.142,750; nndint cm ; Rcing cm Sn Lrnzc lmgr cr Em últim lugr figur Estudints cm ns3. JGDR MNER DEVER SES PUPD D «PRNT DE MNH NUM TENTTV PR PDER ENFRENTR VSC - TMSM E CNm rimir lugr n rtur- FNÇ N SETR n, ist rqu Vsc á ' únic ds grns sr nfrntd nqunt há ind?<ír«k timttw :-** -.,,.-.«««.u^v.^..««.'ü tim lri smr rigs;, rns m Gnrl Svrin. CNTUSÃ DE CRLYLB cmndnt lvingr fi lvd xm médic - tim l mnhã, cnsttu dr. Crvlh Lit um distiiçâ n cx. Entrfnl, tcnt vrá sr c lcd m rfit frm, ]& fim rticir d chqu dming. Su nã inclusã n rnt srírá mdid rcuçã Crvlh Lit cnsrt muit srnç cntr cm Crlyl, r scns d trcid lvingr. r,r, 'Vlh" Big UM jrnl, cm " Glb", nsusit triclf, jâ qu rintçã su ágin dc srts é infirr/tnt fvr ã técnic Flvi Gst, incluiu ntm n su slçã d rdd nm d vtrn Big, qu figuru cm mêdi-squrã. Eis um rv (f qu fnsr d Fluminns nã stá m cãênci, cm qurm lguns. Bigã. ss vm s, Uind «futbl cric, ind é um grn jgdr. Cnhc siçã, dtu-s à miv-cã r tn tm fit grns tuçõs n qui ã ívr Chvs. Dming nfrntu mlhr ntir dirit d cid, 6 vrd qu ncntru grn dificíãdi m mrcá-l, ms ft é qu Grrinch dd msm trblh qulqur um... s jrnis riòdicmnt nã rm rtunid r fzr crg cntr Big. ss vm s C d Mund, lhm smnt r êl. chm qu êl é únic vilnt, squcnd-s qu há gnt ir, gnt sll, qu nã rst tnfã n bl, rcund-s smnt cm s cnls ds dvrêdris. Cnnms s jgdrs viznís. Big, cntd, tm sid mlhd sòsinh. E, is, qul jgdr d Ri «mmnt m cndiçõs mrcr ntir Grrmcht Mm Snts cnsguiu st bjtiv ist cntcu qund jvm tcnt rcu m Gnrl Svrin r su -rimir trin. s sçõs humrístics ds jrnis <i Bi (vi mtutin srtiv) ftt5 rm csiã r rduzir "vlh" Big, cm brincir* fcciss, qu um r utr ld trminds clubs jgdrs. Cntr s fts nã há rgumnts vrd é qu jgdr minir ind é muit útil qudr triclr, bstndà-sb lmbrr su grn tuçã cntr Vsc. ivã fônii iss hã stri jgimá iki qui ã Fluminns.

8 rsc Sngçã d rr DESPRECDS D MERCD FCL «MRE L B «GULH QURER DE ÚLTM CTEfí m i t ni.tti.ii.i _> _,.«_,. _ n_wn. DB B QULDDE DESPRECEU D MERC_X. _^St^SS D G \wfien«mti * " rrz ds tis «mrlã «gulh, cnsnt *. i t ds _._ mnbrs mnn.h,,. sngdrs d tubrnt d rm «gulh frm s rl-..,.,<«., «mrlã «mrlã** cm tmbém _:ft M wtt \ x_-^^ _.^..^.. -" -" ""«^^ _*_. nfrmçõs rstds k rrtgm l cmérl vrjist, já há mis um ms stá srld ds rmzéns, rincllmnt ns d zn nrt subúrbis. ns rrz «bin s d rsint d CFP nbrs sculdrs. Rs- nicids lg ós rgrsmirs tingids ls m- rs «jnfis, rcnhcidmnt qulid nfrir st tnd vndid n vrj s rg* máxims stblcids -l Brsil, csiã m qu tm gr d ti «blu ficilmnt fi clrd rs «Jnês srcrm ds rmzéns qui- rtri d cmissã d crsti, 14 stmbr últim. ssim r xml, mir rt ds qu «hvi flt rmzéns tm st rrz _ vnd rrz «blu rs r cnsum intrn. ntrvist d sr. mrcd ngr. tnds, svids r (utêntic quirr) Cr$ 14,00 snqunt «jnês, ind ir qulid _ ncntrd à Héli Brg 12 cruzirs. Em utrs txt rmzéns rrz «mrlã duvids d frtmnt misturd s d ti nfrir stá gul md snd """ rtri 42 u TMBÉM BMH mrgm vndid 14 cruzirs quil. qu s grns tcdists sncssm NEGÇ LRG. rrz Tbld n.mrcd l CFP nrml sngçã d rrz ESCL d m Ri (rç tt CrS 23,80) Jnir é cns- J rnt usênci d ' lrg scl mrds n bnh ncntr-s n msm situçã d rrz. quínci d snvlvimn- róri CFP. rrz rdut b qulid qu té bm uc tm tráz vinh snd vndid 21 cruzirs r quil sublu rntinmnt r 29 mmmmvfâiê ^^^^^mv^mwwf^mmm ff ^ T^' *W_>_ 'j_^^_^ _&_ '&&'' '' _F ''' lâris tuis sss ráris sã, m mdi âíss,%% /* J.irôs- s sdissts cnsguir s 50 rirs X J^ Em nss diçã mnh drml W^dffiiíSíWí^^HíElh sss ráris, niçs sus luts rivinâictris tmm' Hj à Nit n utmóvl Rcitl n Stl S c Estu muit cntnt cbm st rtunid judn. st grn Cmnh ds 15 Milhõs r mrns Pulr clru n tr ntm, m nss rdsã, n Stll Schic. Prssguiu, firmnd: listu firmmnt cn-.vncid qu smnt cm um mrns bm rlhd, srviç d v, é qu "cultu. rms fnr ncinl snvlvr gst ls rts. Em sguid, clru: Pç mrns Pulr r grcr s mécics l rtunid qu m ilim judr imrns d vc.d d z. PRGRM D RECTL n Stl Schic fl sôbr rgrm d rcitl: Tcri Prlúdi m sl mnr, r órgã, Bch; Crici, Brhms; dus mzurks Chin; Snt m um mvimnt, Cláudi Sntr; ndluzi, Grnds; Dnç d ndi Brnd, Vid Frms 3 Plnti d Cbcl, Vils Lbs; Mrch d mr ds 3 Lrnjs, Prkfiíf. Cncluind, diss nss ntrvistd: Tnh três cnvits, ms nã si ind _ ri tndê-ls. Um yr grvr r Chnt du Mn; utv, t um cmnhi lndrin; trcir fi qu rcbi hj ncr cm mir simti, é r ir tcr n Bhi m bnfici ds 15 milhõs. Glub Bi i c lüv ~~~r~.~~~«rr~r~r.,,,,,,,,,^.^ n Stl Schic flnd à nss rdtr rriçii RRECDD TÉ DÍ 23 Distrit Frl - ct S ,0. K,izd ,00 Flt rlizr ,00 Brsil. Rlizd Fli, rlizr RRECDÇÃ NCNL , ;245, ,00 cruzirs gr ncntrs rticmnt srdd d mrcd. Dzns d rcmçss chgds _ i «Club Mrchl Finss rdçã dã cnt d 1 r«n grc rtribui, crimins sngçã d rfundmnt snsibilizbnh b qulid f d> brç frtrnl d (rincilmnt d rl- 1 Club nit Gribldi, ms gm rigrnns) vn- sclrc qu nã fi su d st clnstinmnt intnçã fnr-s bris cruzirs r qui- «. "m qur qu sj" muil. Ns flrs-llvrs tcl- t scilmnt s.bris mm r su vz s dns ú clubs s mr". d cs qu bn*"* 1 s- *"v nit Gribldi; dis gund qulid tnh si- vlrss cli*ás sm dúvid lvd m mis 2 É d> qund sugriu dicruzirs stj snd i mnt. d Cmnh r vndid rç-tt stblid l CFP. sugstã fi fit cm mis um mês. nturlid, cnsiu.nd «LT H GRDUR situçã cótic m qu VEGETL s ncntr miri ds clubs, s nã vjms; cmnhnd umnt ds rçs d bnh, ct té di 15/11/53, ist Qunts clubs tingirm grdur «'«vçã vgtl 2 cruzirs tv un é, cm 2 mss Cm- 50 cntvs r quil. Ns f ^ nh 0 ns 6; 9 Clubs rmzéns móris grdur«có «crjc-., nr xml, ssu 23 cru zirs r Cr. 25,50 r quil, crditnd -s ju m virtu d crscnt sngrã rdut vnh sr ind mis lvd «_*: JLE j Prblms { N.Sl Rvisi Cultur 1 J Plític jj ^4m_««ms*_^ Um Dsfi Muit Séri Cm did ublicçã, rcbms d Cmissã Ncinl Pró-lmrns, Juvnil sguint-, «Snhr Rdtr-, Quir fzr cint s litrs migs «mrns Pulr* qu st Cmissã Juvnil, c ônsu i d su rsnsbilid n grnd Cmnh jud à mrns d Pv, sfi Cmissã Ncinl ds Mrítims r cbrtur 200% (duznts r cnt) d ct subid. Est sfi, hnrs frtrnl, crtmnt srá cit ls mrítims, s quis rms tmbém sj fit um hmngm custd l c. missã qu rr â Cmissã vncdr. tnciss sudçõs. (ss.) Cmissã Ncinl Pró-mrns Juvnil.y> CNVCÇÃ Ficm cnvcds tds s jvns judists migs d mrns Juvnil, ssim cm s cntlidts à Rinh d Mcid 1953 sus cbs litris, r um runiã n s, «Nvs Rums, - Ru Sndr Dnts,.5." ndr Su** 1 n róxim iulntfir, di 26 d crrnt. jibr.:!!...'!':! _-*_>_:.. r.n tmm r,,, 3_3. u_i.w_m_^bmmimsj MMw^i! mi iz_wiii *mmmttsmêmmmmmsmkzámws m!"_ri_i j.. m.. ^. ^3 Bj ''""'^^'WyMWWMfflll^^ jjgsg-gm j ln ~-*fl(é<r^^ méric Figuird, 47 ns d, csd, mrdr n ru Brndin, 7, m Rms, tntu mtr-s lvd l ssr fm, r s ncntrr smrgd. trblhdr ssrd ingriu váris cmrimids ntrcnt dicinds à cchç. Psss su fmili rvincirm scrrs n Hsitl Gtúli Vrgs, r in fi cnduzid m std cm. vítim is d rcbr s cuidds qu ncssit SSLTD Em trnt st d NER fi ssltd ntm cminhã númrs.líi-40-56sp DP. mtrist diln Suz Brit, (rsint n Ru Snt Ctrin, 402, n Prgu Sã Jrg, municíi T&íué, m Sã Pul), sltu d cminhã r vr r qu nguiçr. Qund xminv mtr surgirm dis hmns.ds rm m unh qu brigrm ntrgr tud vlr qu truxss cnsig-. s ldrõs lvrm três mil cruzirs m dinhir, dis.lgis ds uls, um hmm utr mulhr, vlids m crusirs, rsctivmnt. s ssltnts srcrm m sguid, mbrnhnd-s b Wftt, ENCNTRD MRT N Ru Dr. Lurn, m Duqu Cxi-, fi ncn- r ri sm vid um hmm côr rd, mstmnt vstid, cm 34 ns id rsumívis. cr nã rsntv frimnts, nã s sbnd r iss qul cus d mrt. cdávr fi rmvid r ncrtéri lcl, ndc gurdr médic llist MRREU SEX- GENÁR fflcu n mdrugd ntm n Hsitl Crls Chgs, snhr Csmir d Silv Lit (65 ns, rtugus, dméstic, rsint Trvss ds Bnirs, 13,.m svld Cruz.). Fr trld r um nutltç& linh Cscdur-Nílólis trvssr à Ru Jã0 Vicnt, frnt à Estçã svld Crur. PÂNC N TR, CEN- Váris sss sírm ri- 6sts m cnsqüênci d ínic qu s stblcu hvr um qun xlsã n trm M-306 qu s ncntrv stcind n Estçã Ricrd lbuqurqu. Sim fgulhs d mtr fumç invdi núltim crr. Um ssgir gritu: Fujm! vgã vi xldir! crr stv surltd. Huv ânic. Uns s tirvm à linh férr ls j* nls, qubrnd s vidrs, cutrs d'rrubvm s qu stvm n frnt. Sírm frids s sguintssss: Jrg Buckr, csd, 33 ns, funcinári úblic, mrdr n Ru.- Déli Gundu n.«40, m Nilólis: Clus Gnçlvs, 14 ns, Ru Crib, n.«16; Lldin Fnsc Vin, csd, 51 ns, Ru Humitá n. 88, m Nv guçu; Mri dr Jsus ds Snts, csd, 24 ns, Pri nchit, brrcã sm númr; li Vitóri, rsd, 25 ns, Ru grícl n.«396, rtmnt 202 m Bngu; lcin Mrln, csd, 32 ns, Ru tvin n.«349, m Nilólis; Rbrt nict Césr, d 17 ns, rári, Ru Vitlin, brrçã sm númr m Nv guçu; Sbstiã Mchd, csd, 38 ns, Ru Snhr d Bnfim n. 50, n Jcrzinh; lu Rbri Csm, cid, 44 ns, mrdr n Ru Silv Cst n." 18, m nchit, s quis is mdicds, rétir* rm-s. CHCU-SE CM MURLH «.& tnt!!!_. síri ^ Í6,ch_ * u-95«. rígid l cmr- Jã Slmã g, (csd, 65 ns, n rsint Bu Rnld dc Crvlh, 54, rtmnt n 702) trlv um snhr fi mis dint s chcr cm rm mu- d mr. uiniúvl snvlvi rgulr vlcid, qund trvssv n Pri d Btfg, bm n ntrd d túnl, dméstic lt Sntin d Cnciçã, (csd, 27 ns, rsint n Mrr d Psmd, brrcã n' 118). Clhid m chi snhr sfru grvs frimnts, inclusiv frtur crâni. cmrcint sulu m luc disrd, ms ns rximids d «Srs ru dirçã Jgr ò cir ncntr k murlh d mr llcii frid n frntl. s dis frm trnsrtds r Hsitl Migul Cut, n frm mdidns, flwwi.n. <mqbr. int.rn*d f--tw-nt. Nã Tivms ntnçã D fnr s utrs Clubs RESPST D MRECHL FLRN * SE. REDTR: Pç-lh ublicçã d clrçã sguint, qu é rsst d nss club s utrs frit db Dis- Frl. b stã n rt finl 38 n linh Frnt; 42 stá. mrcnd ss; 36 stã crrinh; 21 n Smbr d Bi; 12 sm rgistr ct 14. ssum ct. ms cm s l nã xistiss. Club nit Gribldi. ntrtnt, ch qu s juss stã crrnd às mil mrvilhs. Ess club0.u lvu 2 mss mi r cnsguir 83,8%, rtn gr m 15 dis, cbrir su ct... «rsunçã águ bnt cd um tm qu qur; mnins mnins, trblhm mis flm mns, fçm cm «i: cubrm ct s is brm bc. Club Ml. Flrin nã é nnhum ml ãr Msm Princs Q lu Estivr m Ultim Lugr P Gnhr Prêmi Smnl Cnmms tnçã ds cndidts r imrtânci d su cmrcimnt ns urçõs sxt-fir, is CNPP instituiu um rêmi r qul qu cltr, durnt smn, mir numr vts. ssim snd, msm últim clcd cnquistr c-st rêmi, qu nã n clcçã, ms d qu ntr ns n smn. Rcbrm rêmis, r trm rrnjd muits vts, n smn ssd:, Lé Qursm, qu btv um blus; Mri Ligi, urn lingrí nyln Uir. um millt lstc. únic qu cmrcu n Di 29 N BRR D TJUC Em hmngm Gnssy. hvrá um bnh mr. sguid dnss, brrcs surrss, n Brr d Tijucá, m frnt Br Grt. Cnduçã: Tm&t* ltçã Brr d- Tijuc. m frnt Htl Lbln, scr n rt, n m sr dquirids s cnvits. N RELENG Club Excursinist d Rlng, drá um ngu à Bin, sguid um tur dnsnt n s d lcl 1. Club, Ru Pdr Gms, 5, n tds s migs d MPRENS PPULR rã dquirir sus cnvits. MERT1 Hvt.á um fst cms tr, n chácr d Ru Jsé Puscnt 120, trás d Hsitl Sã Jã d Mriti, n srá srvid um ngú à Bin. s cnvits m sr dquirids n l..) ru m nss rdçã. MCRRND NPLTN Em hmngm" Juir Uir, srá srvid um suulnt mci.n nlitn n Pri d Brã, lh. d Gvrndr, sguid (/ívrtimnts ri, bil bnh mr. Cmissã rgnizdr. st fst sfiu s cmissõs ds utrs, r vêr qum vn m. ir númv cnvits, ms té gr, nnhum citu ind sfi. (Srá r md?.). LR _. Um licis fijd, mit srá srvid m lri, rtir ds 12 hrs, n Ru Ligi, númr 255. Um nimd bil brilhntd l cnjunt musicl «Cinc Unids Brz' Pin, snd qu cnvit é numrd, dnd d_it cncrrr srti um binócul. N RML XER6M, KL- 43 Um simátic fst cmstr, rmvid ls cmnss st quilômtr, srá frcid Euwi Purêz dá Silv, cndidt rinh d MPRENS PPU- LR cmnhd cliurrsc, divrtimnts, vilã, tc. Estã,cnvidds s migs d MPRENS PPULR qu rã dquirir s cnvits n lcl. fi Uir qu clru nss rrtgm: «Duvid muit qu Lé Mri Ligi m vnçm, ;iis s nã têm fibr r vir nm qui, qunt mis Pris... Eu nã tnh md trblh, já stã m chmnd «scilist m cmnds?, s cmnds s vi- sits m drã brvmnt rimir lugr. il PMnmcit\ f... C^rC(RSí.ft?. 1x_y-\fi.. CMPNH PP MPRENS PPUL!. Sis sts sls clls num cédul vt d Cncurs d Kinh d MPRENS PPULR dbrm numr vts, d cédul. D D DS SSCÇÕES rrcdd té di rrcdd n di 23 Flt rrcdr r cbrir ct hnr hnr.,..... D , , , ,00 Curi, ,00 Vitóri Mi ,00 Gribldi 2.735,00 svld Cruz ,00 Plmrs.... -, 2.200,00 Pvlv.; ,000,00 Prgrss ,00 Rul Dvz._ Mrcúri...,,, 700,00. Rbuçs 530,00. Ris Chin 200,00 nit Lcádi 2.i'70,00 TTL 3Í92ÍÕÕ Club l.«mi cmunict-ns qu cit sfi, fit l Club 2i Dzmbr r qu sj tingid qunti CrS té di 30. Diss-ns tivist _imund qu cs judists ds 21 Dzmbr ind vã s rrnr d «mxr m cix mrimbnd. s G cmiss srã nsss firmu B.- mund. rgnizçfi Pl cntrri, tm té muits bilids, r xml: cm t rrtóri r cmici cntr crsti, frm clds ns 67 crtzs só distribuíds vlnts, ms nã fi clcd nnhum fix, club nã s fz rrsntr n cmíci. Nst str utrs clubs stã mlhr rgnizds, cm r xml, mr. d Silv qu nsts ciss é rfssr. Est club, ntrtnt, ir mndnd cnfccinr flâmul qu frcu Ml. Flrin, flâmul qu vrá sr ur sd cm ltrs d'ur. m sum, um flâmul dign um cmã. (Pr flr m rêmis, um ds mmbrs d Club Ml. Flrin, qu ssu 42 tômbls d utmvl stá srnd grvt l ur sd vrmlh cm listrs brncs). Trminnd, Ml. Firin súd Cmissã Ncinl d Cmnh s clubs d Distrit Frl, visnd s intrssds qu rtn mntrs n vngurd té finl d Cmnh. ss. Um ds dirtrs d Club Ml. Flrin. Ótmdidtcis íü&èstil Trz Jsus é um bnit cmrciri 19 ns qu cncrr títul Rinh d mrns Tulr, rsntd l Club Hróis Nv Lim- Cnt já cm vts rtn ultrssr s rimirs clcds. Est jvm viv rincs, sfilrá hj r nss sçã, stisfznd ssim, curisid ds sus fãs d rrtgm. n é qu vccs trblh, T.zinh? N Bijutri Brsil. Qul é su hrári Entr? às 8, lmç ds 11 às 12 si às 17,16. Trblh m é u sntd? Sntd, rqu sr. d lmxrifd. Cnti s mrcdfris. Minhs clgs, utrs sçõs, trblhm m é s quixm muit cnsç. ch qu ist é cus ir, r s mçs qu trblhm n cinú-ci. Qunt vcê gnh? Gnh slári mínim cruzirs. Está cntnt? Clr qu nã. E' uc, msm r um mç qu viv cm fmili. ~- Vcê rtnc Sindi- «t? ind nã, rqu nâ sbi dirit cm s fz r ntrr, ms rtnd m inscrvr lá brvmnt. Gst d sn t.blh? D trblh rriíimnt, nã g.t, gst é ds minhs clgs qu sã tds ótims.scs muit migs. s mçs d Bijutri Brsil sá muit distints, muit sincrs muit ducds. Els cmrr sus vts? Cmrm sim, stã m judnd muit. n vcê mr, Tcrzinh? N Pid. Su id tmbm l Cntr Dmcrátic Pid. Qul é r vcê, cis mlhr ir, d su birr? mlhct* é ru! dr ru chi gnt, tã lgr, tã. mvimntd- qu vcê ch d nss Cmnh? " '. ".. 1 '- L'/ íe^:-^-; -C^y-^v^Jjfcá^ví. " :"-' -'-."M E' um bm r Brsil, um ds cuss mis imrtnts qu nss v stá fznd, ns dis hj. Est Cmnh ind vi ssr r Históri. E MPRENS PPU- LR? E' jrnl qu vi çrdr s brsilirs qu ind listã drmind. Qul mlhcf sçãn d MPRENS PPULR? Gst muit lr Egydi Eqiiff, nã s _i _ntc Pcífics cm tmbm _ crrsndênci d Chin. Gst muits utrs s- Çõs n jrnl ms ch flt qu- nl um b ágin fminin mds blz. Su fã 100 r cnt, d içã srtiv gr, níã, crtu xultnd cm cnvit qu Flmng, mu rfrid, rcbu ir r Mscu? Gstri i. «Pux!. junt? Trcv Pris lhs fchds d:* Mscu. Sri um grn flicid s u uss ir m Flmng r trcr l mu - qurid rubr-ngr. E qu vcê fzr rtn r judr Cmnh? Cmnds visits 4 «ds s dis, rvitnds qulqur tm qu m stt d trblh,, ssim tmbm vm fzr tds s minhs cmtidrs. Vcê P Cmçr... _.. ** "n ~l CNCURS QUEBR-CBEÇS Rcrtnd s clnd. m crt mnir 6 sss rtlhs ublicds n fi _.$_. s8uu_s "Bd PRENS PPULE, vct, rá cmdr um rtrt cm ds grns fmns d humnid. Trznd snh, sssim frmd, r nss rdçã, vcê trá dirit: L - um rrduçã d grvur qu n rlwm snh st cbçs; qusbr- 2. um crtã num* rd r um srti l.. ; Ltri Fri, m um di qu is divulgrms <l um trrn n Sc S Frncisc. VCÊ PDE CMEÇR HJE MESM!! Dis d Trni Club Fêz um Cmnd fstivl futbl m Clh Nt, trcind l Club 1. Mi, m hmngm à MPRENS PPU- LR à, rifics lrci, fi um mgnífic stácul. v dqul subúrbi rcbu mnir crinhs Club d MPRENS P- PULR qu lutu hróicmnt n cnqu!st d Lç ms ru l scr 2 i. N últim rdd d rv, ntrtnt, disutd lr>f Clubs Unids d Brsil Mi Rrtgm d nss crrsnnt Rimund G. F. rsint m Clh Nt * rsint d rfrid club 4 Bnirnts F. C., tç fi cnquistdr. m hmngm à rincs r stímul d Cmnh ds 15 Milhõs. Trmind lj, Club 1. Mi0 fz um cmnd ns rsidêncis d cnjunt d XP, visitnd mrdrs qu vivm m rtmnts 5 ndrs, sm iuz sm lvdr s,s_ vs* snsntçã. Est v tã srndid tud fz r. judr nss imrns nnhum ntgqu su uxili. Frm muits s qu ns cnvidrm r visitr sus.humils lrs, r mstri u std rivçõs m qu vivm, cm mrdrs d blc 11, t- 2.

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COMPANHIA ABERTA NIRE 313.000.363-75 CNPJ/MF nº 17.281.106/0001-03 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2005 1.Dt,

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA)

Instituto de Pesquisa Económico Aplicada (IPEA) Emprgs n Brsil ririds lítics Escritri d Bnc Mundil n Brsil Rgiã d Améric Ltin Crib Institut squis Ecnómic Aplicd (IEA) Vic rsint LCR: Dirtr LCC5C: Dirtr LCSHD: Ecnmist rincipl: Lír d Equip: Dvid Frrnti

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ«

PROFESSORA ======================= & ˆ«======================= & «G Emˆ_ «ˆ«j ˆ« PROSSOR L M: Trz d átim R. rvh & # m _ Ó Œ bm cm c ri nh n si & # Ó Œ du c tm _ bém. Ns s n, qu ri ri n t, d, ju v cê tm d ns & # 2 4 _ V cê é u m grn d mi g pr fs s r qu ri d qu ns qur tn t ms tr ns s

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Mother s D. Recepção. A Festa. continua...

Mother s D. Recepção. A Festa. continua... 3 Ediçã 35 Mi 2013 Fi c i cih q s ls, fsss clbs d FC cçã di ds ãs. Cd lh d Mh's Dy fi sd ibi d cih dçã dd ls ãs. Os ls si bs fz c q d ccss c fiçã: c s cgfis, s sis s ls úss. Cd sçã fi cid c bs s s sdds

Leia mais

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM...

CD CORAÇÃO DA NOIVA - 1. O SENHOR É BOM INTR:E D A/C# C7+ B E D A/C# O SENHOR É BOM C7+ B E SEU AMOR DURA PARA SEMPRE ELE É BOM... C CORÇÃO NOIV - 1. O SNHOR É OM INTR: /C# C7+ /C# O SNHOR É OM C7+ SU MOR UR PR SMPR L É OM... Letra e Música: avi Silva C CORÇÃO NOIV - 2. SNTO É O TU NOM M TO TRR S OUVIRÁ UM NOVO SOM UM CNÇÃO MOR PRCORRRÁ

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do

providências. parágrafos da Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do LEI Nº 181/2010 Dispõ sbr Municipl quçã 051/2006 d Li 14, gst 2006, qu trt sbr Cnslh Municipl Alimntçã Esclr CMAE, s dispsiçõs d Li Frl junh 2009 MEC/FNDE/DAE-CD julh 11.947, 38, 2009, 16 Rsluçã dá 16

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

Missa Ave Maris Stella

Missa Ave Maris Stella Missa Av Maris Stlla Para coro a calla a quatro vozs SATB Notas sobr a comosição A rsnt comosição constituis a artir d um ordinário da missa m latim ara coro a quatro vozs a calla, sm divisi Sorano, Alto,

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV

EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA ia VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV s GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO ADVOGADO EXMA. SRA. DRA. JUIZA DE DIREITO DA i VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITALJOICV -4 ' c ri r O -4 ' -4 t-3 PROCESSO N 1003345-80.2002.8.26.0100

Leia mais

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA

CASA DE DAVI CD VOLTARÁ PARA REINAR 1. DEUS, TU ÉS MEU DEUS. E B C#m A DEUS, TU ÉS MEU DEUS E SENHOR DA TERRA S VI VOLTRÁ PR RINR 1. US, TU ÉS MU US #m US, TU ÉS MU US SNHOR TRR ÉUS MR U T LOUVRI #m SM TI NÃO POSSO VIVR M HGO TI OM LGRI MOR NST NOV NÇÃO #m #m OH...OH...OH LVNTO MINH VOZ #m LVNTO MINHS MÃOS #m

Leia mais

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C

Questão 1. Questão 2. alternativa E. alternativa C Quesã Pedr iru mens de um cenen de fs d fes em cmemrçã seu niversári e quer clcá-ls ds num álbum de 0 págins. Em cd págin desse álbum cbem, n máxim, 0 fs. Inicilmene, Pedr enu clcr 6 fs em cd págin. A

Leia mais

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara

Instituto de Física USP. Física Moderna I. Aula 29. Professora: Mazé Bechara Institut d Físic USP Físic Mdn I Aul 9 Pfss: Mzé Bch Aul 9 O átm d hidgêni n ti d Schding 1. A sluçã d átm d H n ti d Schding. Cmpçã cm s sultds d Bh.. Os stds dgnds m ngi: stds d msm ngi divss móduls

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o

lh e c o n fe re o in c is o II d o a rt. 4 º d o Re g u la m e n to d o D e p a rta m e n to -G e ra l d o Pe s s o a l (R-1 56 ), a p ro v a d o PORTARIA Nº 1 6 4 -D G P, D E 4 D E NOV E M B RO D E 2 0 1 1. Alte ra a d is trib u iç ã o d e e fe tiv o d e m ilita re s te m p o rá rio s, p a ra o a n o d e 2 0 1 1. O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO

Leia mais

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10

RESOLUÇÃO Matemática APLICADA FGV Administração - 06-06-10 QUESTÃO 1 VESTIBULAR FGV 2010 JUNHO/2010 RESOLUÇÃO DAS 10 QUESTÕES DE MATEMÁTICA DA PROVA DA TARDE - MÓDULO DISCURSIVO São curiosos os números. Às vezes é mis útil rredondá-los do que trblhr com seu vlor

Leia mais

soluções sustentáveis soluções sustentáveis

soluções sustentáveis soluções sustentáveis soluções sustentáveis 1 1 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 2 2 1 2 3 KEYAS S OCIADOS UNIDADES DE NEGÓCIO ALGUNS CLIENTES 3 3 APRES ENTAÇÃO A KEYAS S OCIADOS a tu a d e s d e 1

Leia mais

Resoluções de Exercícios

Resoluções de Exercícios sluçõs Ecícis MTEMÁTI IV LOO 0 nhcimnts lgébics pítul 0 Funçõs Tignmétics 0 p.( p-)( p-b).( p- c), n + b+ c 8+ + p 8 8.0...9..... LOO 0 0 D + D sn cs tg 0 + 0... sn +.,8.,8. sn 0. +,.,8. +, cm. sn 0 0

Leia mais

Preciso De Ti (Diante do Trono)

Preciso De Ti (Diante do Trono) Pres e (inte d Trn) rrnj r MRCLO MINL úvids, sugestões, cntt: mrcelminl@yh.cm.br Srn ndnte /F# /F# lt Tenr Bss rárárá rá rárá 6 1.Pre 4/6 s Pre s d Teu 2.Nã ss_esque cer que i zes Teu 1.Pre s Pre s d 2.Nã

Leia mais

======================== ˆ_ ˆ«

======================== ˆ_ ˆ« Noss fest com Mri (Miss pr os simpes e pequenos, inspirdo em Jo 2,112) ( Liturgi I Puus) 1) eebremos n egri (bertur) Rgtime & c m m.. _ m m.. _ e e bre mos n_ e gri, nos s fes t com M ri : & _.. _ º....

Leia mais

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O O s depós itos fos s ilíferos, o s s ítios paleontológ icos (paleobiológicos ou fossilíferos) e o s fós s eis q u e a p r e s e n ta m valores científico, educativo o u cultural

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

EMBÜRGIIM NO RIO SUCO MIL VOLUMES E MATERIAL BÉLICO

EMBÜRGIIM NO RIO SUCO MIL VOLUMES E MATERIAL BÉLICO -»~", *,iwivsw*w*iwwpi% ---Tfi-ftVç--. /-*< >!1 Cntr rtig 32 Câmr Municipl Gurrps WWMiMfNMM Dirtr: PEDR MTT LM N V -vv R DE JNER, QUNT-FER, 15 DE JULH DE 1954 * & N» 1.2*50 BnHtiJBw. BfJ,-** \J FT Vpy

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

Lista de Exercícios 4 Cálculo I

Lista de Exercícios 4 Cálculo I Lista d Ercícis 4 Cálcul I Ercíci 5 página : Dtrmin as assínttas vrticais hrizntais (s istirm) intrprt s rsultads ncntrads rlacinand-s cm cmprtamnt da funçã: + a) f ( ) = Ants d cmçar a calcular s its

Leia mais

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas

Como se tornar fluente em Inglês em todas as áreas Cm s trnar flunt m Inglês m tdas as áras Tds s dias rcbms muits -mails pssas rm sabr pm fazr aprnr a falar ingls bm A fórmula xist sim funcina! Qur prvar iss dand minha própria xpriência cm aprndizad da

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 2- t O i bq Jé Ri Mi 1 Cpítl D pi q gt t, l té q é b lgl. Algé h q ã? Etã p: ã f l, é q vê ii h tt iç vz? E ã vl fl ft ivái, pi iç lá pi q bl b. Até vê, q tbé t q vlt p. T p big, é

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

RECURSOS HUMANOS ANÁLISE DO FLUXO DE TRABALHO

RECURSOS HUMANOS ANÁLISE DO FLUXO DE TRABALHO RECURSOS HUMANOS Intduçã Cncits dfiniçã Digms d flux d pcsss Gáfics d flux d pcsss Estud d cs: DDT d FPFutbl Intduçã Cncits dfiniçã Digms d flux d pcsss Gáfics d flux d pcsss Estud d cs: DDT d FPFutbl

Leia mais

NOTICIAS I. PrDli D Tt.unisr.H. mim _ i-mii - imu f\no I SAO PAULO - Quinta-feira, 13 de Março de 1947. tçf^noé^' -'J^T' ''y:"fr':,

NOTICIAS I. PrDli D Tt.unisr.H. mim _ i-mii - imu f\no I SAO PAULO - Quinta-feira, 13 de Março de 1947. tçf^noé^' -'J^T' ''y:fr':, JRNLDE - «nnw-,-,, iinm,,, ii, NTICIS I MKUVU, UMINItiTKVU K FICIN») RU FLRENCI DE BREU, 164 -S PUU) DIRETR-FERNND MRRRY PrDli D TtunisrH mim _ i-mii - imu f\n I S PUL - Quint-fir, 13 Mrç 1947 NUM 276

Leia mais

E HORA DE LANÇARO CANDIDATO POPULAR Intensa Repercussão da Entrevista do Secretário Geral do PCB

E HORA DE LANÇARO CANDIDATO POPULAR Intensa Repercussão da Entrevista do Secretário Geral do PCB i m i Mi T**?*! Assin Al Vin 0 Mstr Elczr Crvlh cnfi 3 m^m^êm^f- - 1 : j,. *& v^v^-..*.-.:-. ;:.;-. - «lvm» s»»trnii f»(»rft»»tuii»ht«duiiu.d». r. 4* 4^^^^^^Ê^ cnnd r td» 1»»

Leia mais

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002.

LEI n 45712002 De 29 de abril de 2002. PREFEITURA i1 UN ICLPL I)I (;ARRI Prç Mrchl Dodoro d Fonsc s/ny Cntro. CEP: 49.830-0()0 CGC 13 112669/0001-17 * Tlfon (0'x79)354 1240 1 E-Mil: LEI n 45712002 D 29 d bril d 2002. Autoriz o Podr Excutivo

Leia mais

Definição e Criação de Molduras

Definição e Criação de Molduras TQS - Mldur Escrit pr Eng. Cmil Ferreir Seg, 20 Mi 2013 09:47 - Ness mensg rei lg dic crir nv mldur pltg n TQS. Ain nesse mesm text, lbrrei ts sbre recurs interessnte p uxiliá-ls criçã crimbs (u sels)

Leia mais

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR

MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR MATERIAL DO ALUNO PARA RECORTAR O Sonho de Renato O Sonho de Renato a e i o u A E I O U so nho de Re na to Eu sou Renato Valadares Batista. Tenho 14 anos. Sou filho de Pedro Batista e Luzia Valadares.

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Hymnarium. Cura de Estrelas 1 & 2. Padrinho Sebastião. Partituren

Hymnarium. Cura de Estrelas 1 & 2. Padrinho Sebastião. Partituren Hymnrium ur de strels & 2 Pdrinho Sebstião Prtituren RINH O MR - 2009 Prodution: Mrco rcie Imperil Prtituren: isele rcie Imperil irigentin: isele rcie Imperil www.ceflupedrmr.org ur Prte www.ceflupedrmr.org

Leia mais

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas

+ fotos e ilustrações técnicas de outras usinas Imgns problms mbintis no sul Snt Ctrin, corrnts s tivis minrção crvão, su lvgm su uso m usin trmlétric + fotos ilustrçõs técnics outrs usins Fotos fits por Oswl Svá ntr 1992 2001, durnt visits fits juntmnt

Leia mais

MPJMi. o racionamento do ener. ano VIU ic RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 1055 * N» 1.03» (Conclui na 2* pãg.)

MPJMi. o racionamento do ener. ano VIU ic RIO DE JANEIRO, QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 1055 * N» 1.03» (Conclui na 2* pãg.) ** Hj, m Frnt Ctt, GrrrJz ÉSSj>ÉlÉM, jg^ift^^fmslg,.... ^g», PÍlk * mgm»msmèè%im Dum flgrnt» du rumnd ds tmnwdriitmmmltfututuí m prári» d méric Fbril 0 cm prári» J «8» pd, m Vil sbl 1 [fft ml, üh 17 liriui,

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

Pelo fomento do arrendamento, contra despejos baratos e fora da lei 14-Mar-2012

Pelo fomento do arrendamento, contra despejos baratos e fora da lei 14-Mar-2012 Sit Distritl Prt - Blc Esqurd Pl fmnt rrndmnt, cntr spjs brts fr d li 14-Mr-2012 N Assmbli Municipl Prt, 12 mrç, Blc prsntu mçã sbr li rrndmnt qu nã fi prvd, tn s vts fvrávis BE. PS CDU bstivrm-s PSD CDS/PP

Leia mais

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia

turismo corporate negócio noronha roma seul garopaba brasília são lu gramado brasília são paulo recife natal tóquio lisboa rio de janeiro capadócia brlim sã l brlim santg rcif curi sul punta dl st rma sul nrnha r rcif rcif garpabacapa nrnha mntvidéu r barilch punta dl st mació sã paul mació sul capadóc r mnt SUPER sã l ngóci gramad turism FÉRIAS crprat

Leia mais

CAPÍTULO 9 COORDENADAS POLARES

CAPÍTULO 9 COORDENADAS POLARES Luiz Frncisco d Cruz Drtmnto d Mtmátic Uns/Buru CAPÍTULO 9 COORDENADAS POLARES O lno, tmbém chmdo d R, ond R RR {(,)/, R}, ou sj, o roduto crtsino d R or R, é o conjunto d todos os rs ordndos (,), R El

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min.

Borboletas da vida. Direção de Vagner de Almeida. Rio de Janeiro: Abia, 2004, 38 min. Borbolts d vid. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2004, 38 min. BASTA um di. Dirção Vgnr Almid. Rio Jniro: Abi, 2006, 55min. Brnic Bnto Univrsid Doutor m Brclon. Sociologi Autor pl Univrsid s livr A Rinvnção

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

PABX (32) Av. Jesus Candian, B. Mangueira Rural - CEP Ubá - MG

PABX (32) Av. Jesus Candian, B. Mangueira Rural - CEP Ubá - MG X () 59-5050 v. Jesus Candian, -. angueira Rural - C 500-000 - bá - G -mail: qualidade@moveisnovohorizonte.com.br RIR G TS T.: 55mm RG.: 00mm R.: 50mm CRT NSS ÁGIN N CK INK D (QR CD) ICH TÉCNIC RDT 00%

Leia mais

Reunião de Presidentes das Américas no UrugUcLl

Reunião de Presidentes das Américas no UrugUcLl Y-:- : Ri clc Jnir Qurt-fir, 24 mi 1961 n LXX N. 119 Em nt distribuiri n nòitc ntm, &rf> Quintnilh Ribir.sc»i1 rcu (juc vérn vi mntr tul hrári d» funcinlism. Ò Gvéiv tí nfi cgit cl rxmi» nr mtéri. ág.

Leia mais

Artigo de Prestes Sobre o XXII Congresso do Partido Comunista da URSS tíito PjUMA. Nação Reclama de Nasser: Revele os Nomes Dos Terroristas do MAC

Artigo de Prestes Sobre o XXII Congresso do Partido Comunista da URSS tíito PjUMA. Nação Reclama de Nasser: Revele os Nomes Dos Terroristas do MAC ' ' W/Mákã rtig Prsts Sbr XX Cngrss d Prtid Cmunist d URSS tíit PjUM ístd Lng: Ptrbrs Qur Msm Dscbrir Mis Ptról m n«.«t ét\mt,* pi*\*md\ è mplnt, ir. ' """ Mntblw (frim pt è idiil*ni «n- * cint i lbti,

Leia mais

*' V'.*. «*>.' -"* ' ''-.'. ** ) '

*' V'.*. «*>.' -* ' ''-.'. ** ) ' ^pw^imi - *..,*.-** «**»* >! % -» «*,»» «-.», mm n /, d Slári Mínim ütá * - " íiê " i» - *j:>-.-í»»*. ;«. - * - t» -? é Exigênci Qw Nã P Sr Adid ncinlism mcrci Txt n 7.9 págin nai#ã^ Eliçã Rini n CNTI:

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUERdÁ~*~ CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUERdÁ~*~ CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO / CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUERdÁ~*~ 258 318 ALENQUER Telel 263 73 9 Fx 263 711 54 gerl@cm lenquer pt www cm lenquer pt CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO Entre: Primeir utrgnte Câmr Municipl

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

' ".,',r. ~... * : ;,',,->...-.;.;."-"-..:--.-..,.._. -_ -.. -SgfiPií-5r>N*S W'-4J?' Lola, na 2.' página, dcclnraçõeii do vlco-prcsldento da índia

' .,',r. ~... * : ;,',,->...-.;.;.--..:--.-..,.._. -_ -.. -SgfiPií-5r>N*S W'-4J?' Lola, na 2.' página, dcclnraçõeii do vlco-prcsldento da índia - -" W-4J? ".,,r. ~... * :;,,,->...-.;.;."-"-..:--.-..,.._. -_ -.. -SgfiPií-5r>N*S â Trn-s Ncssári ngrss d Chin n NU - wmmmm%wêêhmknmmm%mm\m mmm wii»»w>wwiiiiiw»wwryw^w«im^ Ll, n 2. págin, dcclnrçõii d

Leia mais

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial.

= 1, independente do valor de x, logo seria uma função afim e não exponencial. 6. Função Eponncil É todo função qu pod sr scrit n form: f: R R + = Em qu é um númro rl tl qu 0

Leia mais

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte

Taxi: Opção mais rápida e cara. Deve ser evitada, a não ser que você privilegie o conforte Vi vijr pr? Situ-s com nosss dics roportos trns mtrôs Chgd m Avião: Aroporto Hthrow: Situdo crc 20 km ost um dos mis movim ntdos d Europ possui cinco trminis Dpois pssr pls formlids imigrção pgr su bggm

Leia mais

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje

0 sensacional confronto é o assunto de toda a cidade Uruguai x Inglaterra e Áustria x Suíça jogam hoje " s,i "JTÁRQUCS, fl h MRÍTMS, FERRVÁRS EXCLUÍDS PR VRM M SLÁR-MNM DórCr$18,30PrLight CRMNS CNCESSÃ D StTMC NSCÁVEL EMPRÊ- S MERCN SERVU DE PRETEXT UM EXPR- TÇ DE LUCRS, DE 26 MLHÕES titul d rmss d dividnds,

Leia mais

consmoicao democrática

consmoicao democrática **p f^ yff^^. -^ ^^****************-*****>s*rrrãtttvtttrbbs - Wf^LK^ r "t B^ (_ NOVOS RUMOS Tmbém é Vitim d FMI PAÍTll hêiê. NOVOS HJMOI dmrfré mpêmt 2" m ***** éê 0M0 pòmmm. I* *» m ftw. tu.1 ««d In MM

Leia mais

tido tença de divórcio, consapor um mês, íoi o SESP uma das organizações por que se in» Brando o fim do casamento

tido tença de divórcio, consapor um mês, íoi o SESP uma das organizações por que se in» Brando o fim do casamento *.4» Si fk i,.%,.*. tfflt** * ÈÃ PUL, 26 (I;P.) CM R DE VEREDRES DE B. JÃ D B VIST PRVU MÇÃ CNDE NND CRD MILITR BRSIL ESTDS UNIDS.,. i \," >,v yv»v> < ", v (w v,.\,\r;.^^^^^^k!j n; fim > >::Xi5l*;;rHBR»

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

CONTRA. mediante acordo pré- vio com eles. Mas os magna- TESTOS de toda diários do tipo do grileiro Lunardelli. Desesperados com o golpe

CONTRA. mediante acordo pré- vio com eles. Mas os magna- TESTOS de toda diários do tipo do grileiro Lunardelli. Desesperados com o golpe .( ' Ksíâ íiciíiuciit ciifirmil vigm il gngstr spiã nzi-mricn ffiilwnl Millr Brsil. cixir-vijiit il Trm» dvrá i» gr n próxim dming, pr xigir d Vrgs ntrg dc nsss riquzs nturis d sng d jvcntudc brsilir pr

Leia mais

.-:. - ;-. -.i'-.!-!.'-!!-.»

.-:. - ;-. -.i'-.!-!.'-!!-.» 3 D Jnir, Fst Cnfinç lgri d Pv PR PRESTES RECLM D DE SEU NVERSÁR. F s>&$&$?/ H QJÍ,. «jnir, f> Cmplt..::iwi-.-.i:.. bj 58 «ns d Uuix Crls *»*»! *-< N t> «i*-*- r, è dt !... i«,t imitim. ** milhr*-*

Leia mais

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção.

1. Dorme, neném. œ» ======================= & 2 G ======================= & «Œ. « mãe. tão ======================= & ˆ« ção. »» ======================= & 2 4 _ Dor me, ne 1. Dorme, neném ném, Letr: Pe. José Dis ourt SSP Músic: Ir. Egnd Roch II Soo: Edur Tostto d Mtt ======================= & Que m mãe Dor es _ tá me fe qui.

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais