CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "CRITORES ELA PAZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^"

Transcrição

1 rfltcífl c s nn LE MT N T*r 3!l PG. rt -.tyrw.-puf m: RM NV PREFE NTL, 2 ( crrspndnt) Ntcs EL 0 SffcKltflJw""d Msró nfrmm qu cntns d flg ls, m xtrms cndçõs d mr r, bn.nus pl pdrs públc, tntrm nvdr prftur mrc d lcldd pr cnsgur lmnt nã mrrrm d fm. ttud s srtn ctttuu tmbém prtst cntr mç ds utrdds d xpulsá-l d ddd. gvrn stdul, ml tv ntc s cntcmnt, nvu pr Msró s võs d FB trnsprtn cntgnts plcs pr msscrr s flgls. Rnsxpcttvnst cptl. *>f *XrXrX-X->f Xr XrXrX-X-Xr XrXr XrXrX >(~* **-*-** X-X-X-X-X-X- X-X-X-Xr XX-X- X-X-x- CRTRES EL PZ **************************************************** W--W-MVWW-WVW-WWM >, * *»*+.áv****++******+++*+»»+******+++++**++++-^^ ^KlPt! C ^P ^s ^ ctástrf d Âncht ~! grnd dsstr frr- _p*_ Srss vár m Trgm cm rm d Lpldn D- f/ JMJ PllBlft znsd pss frds s s trns s ngvt- àà \ ^ N trd ntm, n ru m lmrnt lxndrn, rgstru-s cdnt Rspns- Pv S n stçã Dftu snlzçã qul srm frs s prár sgun n nfrmrm, utr prdu gvrn pl dsclbr rnnt m nss frr- Bfc^^^ vd. [ vs Enqunt mlhõs d cruzr sã dstns»^^^ l ld préd 540 d tu lmrnt lxndrn stá m cnstruçã prd d vár ndvs. rprlhm^ d prt strds vsn Dmng Vlsc br, pl qul é rspns- Mfl -vl frm J. F. Brt, stv á n cnstruçã trnsprt d mnér pr gurr, mlhrs d pss sã drmnt xpts prg s cdnts sgun ndr nun cu brrr, d s rg- ns strds d mrt ~- Qu pv x prvdêncs nn n dsnbmn^n u trmnt mrt trbàlhr frmnt s dms. N mmnt m qu r-nrrvm ns ns.- trblh, slds dn frn d Bmhr rmxám scmbr m busc d vtms prsvs. cncrts mdts ps C~ Drtr: PEDR MTTÂ LM #wmt&*m<mm»v*< R. sc, 22 d mrç nv!>r>2 - N.» 0 Tv prn smgd ntr s frrugns crr dstru. > - MNTEVDÉU, 2 (. P.) Scrtr d Cnfrênc d Pz, qu s runu nst cptl, dstrbuu sgunt nt: «Cnfrênc Cntnnl mrcn pl Pz, rlzd :n Mntvd.u, n ds 6 d mrç d 952, lvn m cnt s dnúncs LBERD PREÇ D PÃ LE N 2. PÁGN ft SEÇÃ «NTS E NFRMÇÕES» Tu ndc qu crc nã trá px m su ms nss smn snt qu s prxm. gvrn rslvt gr fzr ntrvnçã n mrc psc, szs d s Em Grv RM, 2 (NS) Dzns d mlhrs d mnr cp:-ár Js ndústrs qu mc, crâmc mtlúrgc, s dclrrm m grv d 4 às 24 hrs, n nrt cntr d tál, pdn nt d vcmntqg cnsttun unt cmpt d rprsntnts d Dvsã d Cç Psc, Dprtmnt d bstcmnt d Prftur, d CFP d Cx d Crédt d Psc. Est unt trá mpl pcrs pr cmprr, dstrbur, rmznr «tmr tds s prvdnc» n snt d grntr 0 bstcmnt d psc n smn snt». N n pss msm c f ft ustmnt pr ss c«dd fcu srr px. qu s vu f psc dqur pl unt trmnr n qurt-fr à nt. Entã, câmb ngr mpru, só s pdn dqulrr lg cur pucu px qu huv prç t, surs. Cm rptçã d prvdênc gvrn, nã há duvd d qu n smn snt dst n nâc v tu»» «r mm t- Jbé».. trnsmtds st Cnfrâncl p Cnslh Mundl d Püz sbr mprg d rm bcrlógc pr prt xérct s Ests Uns d mérc n Cré, dclr: Qu utlzçã d tl rm cnsttu mnstru crm d gurr, qu ndgn cmv cnscênc d t pv mun. Qu rclm cssçã mdt d utlz-ã dst rm cntr pv crn. Qu chm pv d mérc prtstr nérgc vgrmn cntr smlhnt t». Vtms st d SmÊ dsclbr cm qu s ncntrm s nss frrvs Su Cntr Cnfrênc d Mntvdéu, drgn-s às Cmss Ptrcnrs, rcmnd qu s ftu n cr«rnt n Cnfrênc mrcn d Escrtrs, rtsts Hmns d Cênc, pr dscutr dsnvlvmnt psvl ds culturs ncns d cl» brçã culturl ntrmrcn m rlçã cm» prsrvçã d pz mundl. ntgr dsss rc* mndçõs, qu nclu rlzçã d ntnsv rnd pl pz n d 8 d M, v publcd n 2.» PÁGN. Ns ft cm vêém-s n.) r* tsts plástc Gutcrrz (scultr urugu), Grc» n (pntr), Mry Lfuntc (rtst chln), Sclr (pntr) Dnúb Gnçlvs (grvr); n 2.") $ prfssr Pnst Eunc Ctund, scrtr r* gntn Mr R lvr Mcyr Wrnck d Cstr, rprsntnt d MPRENS PPULR, Sãs s nstntân tmt. n curs trblh plnár cnclv cu nçã d Ns Ssl Dclr à rprtgm d MPRENS PPULR dput Eu* séb Rch, rfrn-s côrd gurrr Trn-Vrgs «sl pátr é nvlávl» «Cb brslr dfndr sl Brsl qulqur cus qu cntrr sts prncp nã rpr» snt pnsmnt ncnl» «Su cntr t qulqur -mmê d trps brslrs pr Cré» dclr snr Dmng Vlsc - Prnunc-s tmbém snr / lncstr Grãs Prsgun n nquêt ntr prlmntrs prpóst dnmn «cr Mltr Brsl-Ests Uns», ns rpr-. gsm ntrvstu ntm snrs lnstr Grãs Dmng Vlsc, dput Euzéb d Rch. snr lncstr Grãs prcur n Mnr, slntu qu dv às sus múltpls cupçõs nd nã pudr s dtr dmrdmnt n xm dss ssunt. frmu, n ntnt, qu cr srá ncnsttucnl s nã fôr nv Ccngrss Ncnl, pr dscut-l. snr Dmng Vlsc stv à lrd m vst à Câmr; brd ;.- rrtgm. Dclru tmbém qu nã pudr nd xmnr pr stu trm cr, prém mntnh ttud á ntrrmnt ssd: Su cntr td qulqur nv d trps brslrs pr Cré. nd n Câmr, rprtgm bru dput Euzéb Rch, qu ssm s mnfs.u: VLÊNCS VRGS nvdd «Escl Pv» prss várs pssc".s s blguns nuncm nvsã d lr s d ptrts, n subúrb plc pltc d Vrgs cntnu nuncn, n rns lgs à, mbxd nqu, prsgnt d nd d vléncs dsncdds n últm ds. mçm blguns ncr gr «rzz» cntr lrs s ptrts, n subúrb. ntm ã nt, «Escl Pv», lclzd à v. Vnzul, 27, G. ndr, tv su sd nvdd pr mlt d plcs. Prfssrs funcnár d Escl frm cnduzs prs pr ru d Rlçã rub grnd nr d dsc, cnt ".,.0 bté é lg scur Td crcd d r brnc, d r brnc, d r brnc..." Vcê Já Vu bté?."vr. Ms d sssnt lun, qu l m ssstr ul, ncntrrm crrds s prts. Um cmssã dsss lun stv m ns rdçã, prtstn cntr ms st vlénc plcl. PRTEST..Prtstn cntr nvsã plcl Mvmnt Brslr s Prtdár d Pz, cmssã d mrrs n subúrb d Rcr d lbuqurqu fz ntrg ntm, snr lbrt Psquln, d.nut Cmp Vrg vrr Slvn Nt d mmrl cntn dzns d ssnturs. bsrv cm stu cm qustã ptról, nd nã pud lr trm3 cr mltr. Prtn m prnuncr sbr ss mld ssm xmn cudsmnt, ms ch qu Brsl n mmnt tul prcs nts d tu pnsr m rslvr sus prblms cnômc fnncr, pr sr vz dcsv n.prnuncmnt ntrncns. Estu smpr cntr prssã cupçã ns sl. spr qu ptênc fôr. sl Brsl cb smnt brslr dfndr. Prtcp c qu cnsd- lncstr GuUmrãcs Euzéb Rch rm sl pátr nvldl» vl. Qulqur c qu cntrr sts prncp nã rprsnt pnsmnt ns< cnl. :«* võs S PYNGYNG. 2 (py Cmn Suprm Exér» ct Ppulr nfrm qu trmçõ Exérct Ppu» lr Vluntár Chnss cntn cmbts dfn» sv m tds s frnts cn» tr ntrvénnlsts ngl* mrcn s tr.ps d l S Mn, cusn-lhs grn^ ds prds n ftv m trl d gurr. Frm dr ru ls 7 võs nmg,< _, =q s médc crcs runrm-s ntm à nt pr dscutr mmrl qu srá nv à Câmr n qul sscçã Mdc Dstrt Fdrl stud prt.0s2-50 substtufv prsnts pc- Cmssã d Fnnçs pl Cmssã d Ervç públc. MDF rpud substtutv d Cmssã d Fnnçs (Prcr Pnc rrud pr nã tn» dr ntrsss s médc. nm tã puc d n» nh utr crprçã d prfsns d nvl unvrstr suprr. (L m n> dçã d mnhã prmntvs sbr Prt su» bsttutv prsnts nff Câmr Fdrl). Tstmunhds pr Jursts Brsl s trcdds Nrt-mrcns n Cré «N HST3R NÃ SE CNHECE NENHUM CRME CM S QUE ESTÃ SEND CMETDS PELS NETE-MEECNS» DECLR DVGD ÜRSLEEC LETELB RDRGUES DE BRT, PRESENTE À ENTREVST ENTRE MEMBRS D CMSSÃ NTERNCNL DE JURSTS DEMCRTS E PRESDENTE D GBNETE DE MNSTRS D REPÚBLC PPULR D CRÉ, GENERL KM-R-SEN * * CRRESPNDÊNC N TERCER PÁGN K tm * l

2 Págn 2 T M P H F N S PPULR _2-Ú(-l 5_ Cfmnç n Cntnntl mrc Sw _«* ü f _f_ Sn > N 30. nvrsár PCB s Hróc, nônm E Dnds Mltnts D Prt Pul MTT LM pnçmntps.prtçõs pr s lhs rubrm-lh súd férr d frt cbcl «l Nrdst. El fcu tubr- «suln. F trt grçs à ddcçã s çmpn?rcs nédc. Fzrm-lh pnu. Jr.trx. Ms r prcs sttr ur rgm, tr crt l- d, Vd Prt! Cl»u»st. «n»,wnt fs Trnt n Bmbt-, dc sb. s durs cndçõs d lut d clsss!. S grnd, h, lst d lcrós mártrs dss dstcwnt c vngurd d cl.ss prár. Sus nms sã,, flp rvrncs gurd- pl qu prsg n btlh, «.." F-ntrtn. s hxu m,.tr>8 há!.; nu vd[l t m lgã s lutrs nônm, s mltnts dquls d.u cu trblh d, nã prsnt d mdt un,.vsy -ultndò n chg cnhcmnt nm msm t ntms, d_ ssfs srvn d glrdã. pss Lmbrm lguns xm pl tpc dsss mltnts. n cmc-rlmpg 3Els cmpnhm d mrch prt d -tçã, Prt á trnt qu n p n sr dntfc cnstntümkü s rnvm, pu n ssstênc ntru «dmnstrçã n d qu ônbus, cultn Prt cm é nvncvl, d qu rnl b mnchs Prt c crsc sungu s frtfc qu lh s pkr d d t prt hmplt ( glps d zrçã, puc cm p Prt é crçã) è.sm cnsguu própr clss prár m chgr m su su brrc, ms lv n t mrr, d nd gru d mr)- cònscérp pltc cmbtlvdàd. Lmbrm hstr :Vü, prár d cnstruçã cvl. Mrn cm fst subúrb trblhn n zn sul, èl scrfcv prt c sus hrs d sn nã nh hr pr cmr. Cm qun chgv m cs,, nf lt s d mdrugd sm vr flh crds. Tu pr trblhr p- S Prt, pl clsc prr, pl pv brslr. Es- C vd ms s cds,;s- H» _- _? fl, * H_U <Sà9 3 $_ L 8 DE M, JRND D P Z CNFERÊNC CNT- NENTL DE NTELECTUS DFUNDR E DEBTER PR TDS S MES S RESLUÇÕES D CNCLVE DE MN- TEVBEU MNTEVDÉU, mrç, (v ér) S_-> r d Cnfcrênl qu su runu nst Cptl du púbc sgxn nt: «(Jnrènc (Jntnul mrcn pl Pz, rlzd d G d mrç d lü_, n cdd d Mntvdéu, rcmnd às Cmssõs Frtctru á tds s rgnfc;; pss qu prm su rlzçã: ls- ( u s mpnhm m dfundr, trvés d uüsmbós, dbts, vln ts, cmc, rád, m prns pr tus m.:, qu lhs sm própr, s rsluçõs dst Cn c. dms, Cnrnc cnsdr qu é ndpnsávl mnscr ns sfrç pr ncrp u rc pr Cchmbl, r mr nr chmn d dr. dln? ps s rgnzçõs à lut l< sj?tj Wm Pl m dfs d pz gnh-pã, trblhm pr pr; Prt msm tm multplcr lu máxm m cntr nlfbtsm, númr d cnslh lcs, prndm lr frmm cmtês, grup dms Rss nv tp ntlctu- frms d rgnzçã, cá- K^rSf H W2GS d«p^r às r«fl n^lrhngugm cm! *ÕCS ds[ &&&& cs clr, qu m tds s crcunstncs prndm r pdmntr, spct fund, mnts d qustü qu s mprvsm rgnzrs, rrs, rnlsts u prlmntrs? Esss hmns, qu n lut prndm lclzr, cmbtr xtrpr dft prnrlqs s cmpnhr, - s hmns, u snttzm tds s vrtuds prlt- Snntçã ^pus. Vl nã! rr flüé pr ss nrqu, pr tr crt rrm, cr- ccm rpdmnt crátr ümnçã crt rnu- Sf?)gntàm-s pcr d! s. Fltvm-lh rn pr ss l tmhm n3 s sutv dxr d trbühr pl Prt. Nvmnt mlést lh ssltu pulmõs. Nvmn msdc lh rstturm sú prcár. E hstr s rptu três vzs, té qu ttd mrru n lt Sã Sbstã, dp dè s tr ttr pr su rv; brnvffnnt, m 935 f tr vst cm 945, ch d mçã. ns á sm pdr trblhr Prt n lgldd. E qul utr, prár nètrgc, prt, lt, fr- 9 cm hérculs, vnd c Kl Grnd l Sul, frr lf_á_^j)rb^ P pt r\ pl msér, m vs su cvnwsu fuht c t:: (rn: lw u/,t/ú), cntr- fúv...!-, cmvkl. Pqun> t. murch, lnh mrc c n, rt cdvérc.-.ptt du frcss. Sm tr- M tú brn cstuu cm rn. pc<t su. Clçr v- Ws lunus cbl cs sdn drrmv-s rc c,. pèu surr grdur., rt. - nusssn Ungufr crctrstc cbn. cht prsntu-s: - Su nrtst, l Cvá.. Entã dsfu-m td lu nstr, f-d d m qw: dxr Vlvl s mtm cm mulhr flh f.u trcr Mss Lóú vr tr fl mm vtl d mut chuv. Eu r.rc, ChvlY tspudt,n hu mut,! n lá stv d pnsm pr P.»:. E qun lh rvrl çud nd lgs «JM m bnhr nms d twssdcw cljtcdw n;.s cnfnt su crçã brusu nt, mprssnnt rlt -M dsgrç - Pr Dcux qu n uv, tp-trrân nunc sfr nf cn mnh vd Qus qu u lss vr mu- Vr c. s crnçs brg- (c-!, xub rvr n Lrg dt f-y.f, Vrst,c../c; qu pl s... fln, flh, ct, qu-. qu s. culpv s < msm hrrr d nus vdus trmntds. St nhsc. prm qu vvr n Crá nã r ms p- «.v,, E s v.rrd pl c-.m;;h d vntur buscm sul, ;ô pr nã Vè l mrrr á mngu dváhlò gns cm t mrrn s crnçs nrdst, cntrrân sb. Nã tnh utr slvçã... rcbr t nt u lh dr dsculpu-s muts vts d. sr brg x ndr pdn, cuuun utr, prcsn mjudgf. ts u fcss crt d cc /n d m rcmpnsf». Cntss tm êl. Esptv nd vltr Cctrrt.,";./ qu l fé m Dus.,-,D rpnt clu-s. E m vst bx dspdu- _ tlv cnwgnh, tl- Vz sfrn. Pns qu f p scndr dd s S«lh nflzs. _- -Ít Z8LES. su prênc mdst su r sprtnc cnsttnm ntrncnlmht mns fml d cnstrutrs d mun nv. sss hmns, qu tnts vzs rlzm qr-> prc rnpsyl, qu nfrntm còm frò stcsm mns brutl rlh rprsrv d rçã dsfm rr.trlhrs bmbs dp trás. ssm cm gurrlhr sslt crr blnd (ncrdl cm sus grrfs d Rsnün, ss? hmns sã nnm, hrpc, dnds ncnsávs P prns rnltcnts Prt Cmunst, sã mlhrs flh pv, sã cmnds d f,v? Crl Prsts, qu lutm crt r-» qu mrchm pr vtór, qu snhèm, qun prs, qu utr, n ru, cntnurã plnn, tmbm qu n mbf sbtrln nr u scrfcm vdn. crt d qu su lugr srá rndntr.mtt cup pr utr, p ssm n nsnn - rnc-^ d Mnrx, Rn^ls Lnt) Stln, trvés c>. cus lçõ fcm sbn qu é n prcss ds ms ncrnçds luts qu sur- Rm qu frmm cm b tmpr mlhrs btlhdrs, mltnts cmunsts ms frm. Há trnt n vv lut Prt Cmunst Brsl cm ss mgnfc mt rl hn qu h rnt ns pv, sb bndr d Pts, n mbts pl pz, cntr trz ltfun dár, cntr mnçã mprlst, pr gvrn dmcrátc ppulr. ^CLSSFCDS DVGDS ÍT (Jrlm,,u;;s lu lrus - lnstruc- «,.- uá.!,:,;: u unu, - 4.» und. _ Tl. 63-4S3 UU. SKV l>lm3jt. l> l;-nc, tuj 3.» mm. _ Su.. _ Vl. l» DU. LUZ VyÍKK UK c:«t:» lullul, u - à. ã3-í_0 - Tclulun: 42-(,Uul """mww wtn _ mu nnm. LETK.H KdDUül l) tu ln Crm, ;u. sl 35 _ «. nl. Ununütu C» 3 _ 4 \ u» lu 8 ns fhclu u» s,b..».r UU. ÜJáMUTUU BN lub Sã Jusc, 7 - > nlnr Tlfúu 42-ll (l s.: u stkl MÉDCS DU. NTÔN JUSTN tesls Dl MBNUZES CLNC CUtL Unsultóru: v. Nllu V-tnl, n. 05, 9.«nd. _n8 )02-l4 _ lrçus, qultü u ss, du» V ub 4 lurus DU. âtckd C M rss, < ut3» s.büns dus 4,:!, 8 durs - lu lvuru lm. 3 Sl Tl:. 34 LELER ElLSD EUCLDKS - Llr Públc. fréül Móvs Trrnun, lu. t.vórls bu««d Vul «sun trnr nvncvl _ns; vnt d pz d ns; pv. _%.v Qu s rgnz çõs d dfs d p...»d ps, dcs.gnm rprèsnn- pur tgr: dgç.. RqTgud d prsntr à 0_JL u rsluçõs dst Cm rênc. >.: Qu s cnstt C-ssõçs cm rpscqut d d!rgqs pss pr;; qu vã prsntr prlmntrs s Pst; u Cntnnu c rglu- -cs dst Cnfrênc. 4.f (^u s rlsc :: ntnsv rnd pl p-, n bs ds ^ rsluçõ (st Cntrèu, m t pss d mérc, " d 8 d m d 953; &nlvc_á d trmnrã t scund gurr mundl. 5.! - Qu s cu nc dcurs n d 958 Cnfrênc mrcn d Escrtr?!-?, rtsts Hmns Cêncs, pr ds cur dsnvlvmnt pcsüvcl ds culturs ncnh d clbrçã culur ntp mrcn m rlnç cm prsrvçã dn pz mundl..v Qu s ntnsfqu nlml prmnn drt d nfrmçõs utr rgnsm ncns Cútéu mrk-. m rspt dsvólvmnq. ( mvmnt pl pz ç<! ps, púr;h-lãrmnt» xpsên; nctvs,.-dòs dc trblh, nbl-çõ, t; >. ^s Rnd Sbr t-tur Mnt Juvnl $$$. %$? t-,:" "",r,:pr,,lccn H,ur ms rlü l. luf.-ntu :- Juvnl KlvCtl l;-!l ss- MlSã :l t l Usrt.cs. lm FER DE LVRS GURDEM PR ESTES DS! " - " VD DS CLUBES -~ ~~_. _«_ Frnt.Juvnl r trá lugr h runlã rjnn dst clu. T cs c!ubs dvm mndr nd h r prsntnt n. ns sd fm d nfrmr sôbré u lcl hr qu srã rlzs cmns d mng. Pdm à t clubs qn nlnd tnhm su 0m pür cnvts crnvl qu vnhm cms cm prst urgênc. SUGESTÃ ns rnl gst grnd qunt cm sr c! mtrs d us dár ts cm: sbã, tlh d rt, spl, cr d sslh, tnts _ prd, cph, csts d ppl, sd cáustc mut utr. S? vcê pudss rrnr lg dsts rtg sttu pstn grnd ud. Tr g^-n tu qu vcê puc>. pr- nós stm prcsn. FNNC/S Cntr Mr..,.. 2!0.f.n rndvldtm rv Cntr Trr r S Pnu 5<-q Rubns Dlr ,00 EMULÇÃ GEnL : TT^^.dcs.cn l- rl Mrtm 47,<!v, 2- Ml lm-. tf <r- 3.0 Mrt 3Íç, l. Frnt Juvnl._ 7< ó!í.pthá DE ECS l. lrt Uq% 3. Mrchl Mrms 87,% 3 Pdd 7.}%! 4. Sn. Cmnrá 40r;ó cmêmè èãmmhmm... (J _L ">?- -* CNTHÜLZERDP^ ssm qu l ssnd, pl sr. tn Dcn tbln l: crcõs d, 0b"v,y-.,:",7;"J"ln" pr- - hv ^ tü*. "U J ^^ qu á ^ P lbrçã v Wt s prç03, qu«-.-t^p **d- ^»$ fn, stv -t pr-c, fs. ^ pdçnn cntnur cn,,, v, fbrcn tp,.,., ;,, - " : n, ulqucr tbl, lbrçã r 8JJ "" B Tu su çó.frnu,,..n l,-.,. >., -pss rs,r.^ f M vc-s-nts: Mf^tp^L^stãS^^^ FpsrLvrtB HJE - Pr:; d Bndr; ru ds Lrnrs ru Rch - Estçã Rc: Pr- Ntró - Márcnã. Ru Crl Smn ^"ç d Cruz VrmM vnd ntnr Nvrr Brz d Pn; rm.pcl Mgtz Cprhntá; Rm Prr Lndm Rm Lg, Prg Cnrcns tè F-n lm R rmnr,!-: Rm; Brnrdn dp Cnn Pdd; Ruà lv.vg Pxt, Vgár rl. ru Hn Mnrn Btfg; Ru Mln "vmr. lh d? C "^^ "r -ttstc- uxlr Srvç d Slcçá cmunc cnddt qu dntfcçã públc d prv scrt c. Esttstc :-srá rnlnc.luhrth-fér pró::rr.. d 26, ás hrs, n Erv ; d Slçã s r. vnd Prsdnt ntn Crl, » r-dr, sl 902 qr «vst d d prv» srá dd n mdt, st é, n d 27 nrrn, qunt-fr, ds,30 hrs ás 7 hrs. Prv d Prtuguês sr rlzd d 0 d brl, üs 7 hrs, n Srvfq d Slçã. Cncurs dc mtrn "c k Plr Cstá chmrr purn rns às l" hrs, nr:r rs l fps. qu ppê.át u cáncrs trprr. cnddt, n rdm cb nscrçã, prfrr J Crs dffnséc,. ts ròfrd r. ;subnçl ttul" «Sòbr três.cct fu:;dcnts d mtmátc» «U mprç nu nsn scundár». Cmssã Julgr Ccrnrs s:. cnsttud p^s prfssrs Nvl ls Flp s Snt s, «.; ;.tvã CNVCÇÃ Estã cnvcs pr h ás dnts hrs s Clubs: Pr-- Cntr Mr Pdd - nm. _ < á t. Mrchl Hrms Mr """»"»», pttl us lcbcs lcsprtrn ::^s vvn ntrcssu uprsctnu mruss ;!;;)-clu«du prblm, s.vsg», ltlvs, cruudu ssm ::-.:,r cstnulu n fmpnlm qu :l):, m hu» lsu hu, luv clt, n c n^ssu crnç, ( uss tultur, nu prlccã nus ".TÍt>,- s ;,strlrs l«ltlurturu ntnttl. Grclün lnnus nsdu ns ln)::ks, lunuuc, pc nu nçs, nscrtrs, rndsts, prfcssrc» c usrrs. ;n,s dbts frm funuls várs nlls pm d (csávlvlnnt ln érnl «>m, pur xmpl, n mpllçu mlsssq pr studs d nt- ;.-:-r- sr HUfcrl nu prlnnt» rspt l prblm ms nctn d btv ntr ::): ssçs2 llrslcrn! lsul m dfs l ntrssn dn tór lustrr nònr.» lrns dstnds às rnns «:,09 vns.!,nw MES; LFTT_- f fll URNT lllltkk.. \ f nnl «nl TF!, 4^ 0092 <>. b* <^...C» s.;. «J, ^ bp. ru [Es rlll DENÇS ü UVEH ÇôlS US LHS CNSULUU), R. 5 d Nvmbr, H MTKt Tckrr 69 7 "... Âpêl P.C.B. Nt qu dvulgm, nnrd pl Cm.sf Excutv rlln Cntuslu llrsl, vm!tt t» ns pv sbr mns pur)? «m- ncrr pr dstn ucômc > pllcs l ns trr chm «cr tl ssstênc Mltr ntr Brsl Estds Uns». Eftvmnt dz cnt dn PCB: «rfr «cr d ssstênc Mltr» é ur. vrddr trt pr fcrr lur scrtmnt, rvl puv, cntrár ntrsss vts l nçã. Tt-s, nts dc tu, d rrstr ps ás nçücs gurrrs gvrn l Est.» Uns, du nv trps brslrs pur Cré u pr qulqur utr* prt l nun, sgun s r.psçòcs dc Trn». «Em sgun lugr dz S vs sr. Vrgs cm prsnt «cr» lglzr cncssã dc bss mltrs gvrn s Ests Uns trn ssm ms lúcl cupçã d ns sl pls trps nrt-mrcns., cm pct «_3ÍstGc mltr» vs nfrntr supôstus grssõs xtrns u msm NTEU- Nt, trm «cr» prmtm utmátc cupçã dc ns trrtór pls trps nrt-mrcns cm cs dc qulqur mvmnt ppulr cntr gvrn n ps, fclmnt qcúvc d grssã «cmunsm ntrncnl». «lém dêõtcs s btvs fundmnts crscnt dnt cnt ^ nv «cr» submt pr cmplt s trçs rmds brslrs mn s mprlsts mrcn. Vsm, sts, trnsfrmá-ls m crp tl mrcár sb cmn dc gnrs c fcs nqus pr srm lnçs nã pns cntr pv crn c utr pv lvrs ms gmlnt cntr ns própr pv, qu c cntr gurr mprct á dmnstr nã str dspt mrrr lntmnt d fm nm s dxr scrvzr pl fscsts gnts mprlsm mrcn». «Enfm - é nd PCB qu dvrt ns trm nv «cr» gvrn d Vrgs ntrg grtutmnt mpnlsu, mrcn ds s rquzs; d n- çu, nbr- pr cmplt s prts l nvsã ps à dc t gnts v spõs nqus cm rgls mundds dplrátcs» stá cm plvrs clrs - cndnts pátr,,^ dvrtênc Prtclr» d,. Crl!.!; Prsts. dvrtênc nã só n sns, cmu,, s,«trblhrs, ms tnln. brslr u mm su pátr c nã ntcrçm v-l psl)t<! pl bt sr nvá- nqu, qu,,ã q Pn.m vê-l n sngrr gurr s gn^trs mprlsts: n qurm vê -,P phd m rquzs tds s s s pl clnzrs mrcn hbm q pr tntr \!r;!r ss «cr», 0 t,. cmprmss f,, ü RUB D_ LVfüS prçã é smpls: brutmnts, à trnt dc uns t u dz utrs b,ulmn.s, glp vln tnu prt, s st fó. chd, u rrgntmnt psnr pr c, s stá brt, sc d f.hu.ppl Jm dtlgrf v ln, sltrn, ggun, trpn ns plvrs ns pntuçõs, c m sgud tr s ás gvts ás sln-s prcurn «cnt» subvrsycs. Já s vô qu s trt d «trs» qu ppl u lvm, dznl sr rdsm d busc prnsã, nã é rcl-n c lg, u n máxm é un rdm lglssmá, spüclà pr dlg u cmssár u nsptr qulqur, qu ssm usup trbu- Àbs ó kg scur Tcd crcd ds r br-rn, d r brnr, d r:l~ brsnc..." Vcê Já Vu Âbê? Clmb s Snt, Hrdcp Lsb Cunh.r Rmn Krn Nr scund-:ct, _, ãs u hr-vs, dr-s-é rg.;_ n u:.t «Uvs Hrnònc- c utr l chcrrnt prfs Lnur Pstr lmd s utrs,-vs C Cncurs srã lvds lt _ ds 26, crrnt Nst ultm dt 03 q.rc cnddut fturã prv ddátc msm cchcu, n r c qul s drá c ulrrámnt dfntv C (nxul30. P-:,-J s cnprçlmnt d? tl- c lm.;.s prv Ccnrurs cb Hbltçã à ^.l-r! ld Ncnl Cp. Mdcln qu n& lgrrm!ív,s (d 20 à 28D, h,b. sáb, cü 22 ás!."0 hrs n ru f.lc::;c, 98, 5 «n.-! (Curs Sã Slvr) \ y d? trtrm d rcurs unt Cn_lh Unyrstdrl Àcdcpm à clv.v l rfr Curs prmssã d utlzrm!r.-:n dc sus h. DngQdp mnd? tf Km fc rmt S- srtár d Educçã r Prftur, dr Rbrt Tlvr Drtc, luf. l q Vr u Fznd Publc, c mu::cct hv s rvg mdd ((mnr c.w dd. n m.".r,.;,! dc sgrnç mptrd pr Mr c lvs lbcu utr ç dcyd, ssm, rr-,- rqurcr sgu- Trtr? c! cs -cncurs c dmssã c curs nnpnl dn nltut b Educç^., cu lgldd fôrn llcyfl pr vár ps rcsp-vs pr cndlls nscrts. Pd sntnç ;; r árdá; fcm d nnh tc.t s prvç qu Juz cllrrá ás mptrnts, m crátr lmnr rc.ròr.hccdn t.s.-:;m vçtclfc d clmnr.5.u dsçs cnddts, frr. c sgund prv cm tblcm s nstruçõs cncurs. TBEL D PESCl D cr cm prtr r.tcr. bn::r.d p prs-.3r-x th C0T«P nf n snümtcs pçns ndrqs psrmsvcs rt vcn-. l ppbqdp, pr qul, r vrvcfs cb cn-mvdnr n Dstrt Fdrl; dut.ntc frn fnt lb 7 n 2 cb ürp rrnn: ".,,f!0; D: 2 "0 - pl; ntrttt f 0-0,50; Er.:b;;t ll.c - 4,50: luprá: JC - 3,( - Chcrn 2;C0 5,30: Chclrr: l,70-4x0; Grvr.n; 7.0 0,20; Ccqrc! 0,20-4 C; nnrâp mú: ,0; Cmrã m.d 5,03-9,70; Cmrf gráv, unfrm: 20,40 05,50; Crngu dúz: ; Cvl: 8.0 0,50; C::ãn vscr cm cbç brbtn putcl 8,4) 0,50; Dur - 8,40 0,50; EnxrVn: 9,00 -,20; Espd: 0,20-4,00: Gl: 4,70-5,00: Grr. n V - 2,00-5,80; Grup d 2.: 8,40 0,50; Gut: 0,00 7,90; Lngu: 4,70 3,40; Lgt Lul ,00; Lgt l Rcf: 0, ,00; Mr: 2, Mr Ml: ,00: Mhl: 0,00-7,00: lzúndu: 2-0 2X0; Mrsc sm csc: 0,20 4,00 Mxlhõs sm r.sct: 2,50 0,20; Nmr,,00-4,5t; lhèt: ; lh b b: 8,00 -,20: trs p/clún;t 2 r,; -,"."- Prt: G,C!) 7.0;;; Pcncdnh prn!;> m-: s Pçss. ct.r: 7,00-9,00 - V.---, ; rl: 5,20! Prr.bct:2.!0-2,".;): b:-: ") 2 00 b.-» - f;-. Pmp; 7,40-9,20; Pcrg: 7,00-9, ;;,. 2.C0 - (nn"n. 6,80; Plv; G.00-20,40; P.bl,; tpçlr: 3,70 4.G0; Srdnh vrddr!,00 2,00: Srdnh lg: 0,00-0.8: Sb: 8, : Sr 5(0-0,00; Srrc: 8,40 - p/dúz 0,50; Tnh frsc u cngn-n.~ ^) ll <Jü Tm-vrns 8,70-4X0; Vrmlh: 9,50 - W)0; Xrcu: 3,70 t.tü Xrlt: 4,70 6,00. < l Z ] l«u k_ GRl n* fltz dsàrccr.bels EVT-S SEM TNG,»*».v7?Trr>«?,^r-» " - f-«-w_«-rr * " >t.nl l \rgs, qu bm cnhc sntmcnln ntrócn d ns pv su hrrr à gurr, pr tr u ngnudd d supr qu r plc n dntr s qudr d lgldd, p t n usd dc prcurr cpr-l ps ls prtst ppulrs rgnzndns. Pr v r prmr mdd vsn püc "ss nstruu Mt d Kwrr submssã, gnvfrnn Vr-ts cnmprmclus lqudr rst d Hhp.rldp n ps nvrdr cgmtp pêl mnh d vlênc fscst, d ms frz dtdur cntr pv, M.s un c sã cmprmss t vntd Rvêrn-, nntr» é dspçã pv d lutr drrt.» cmprnms. s. Em vrdd vl-s n ns pá- (r nd l rpuls n h.nns nqus, qu trtm ns pátr.r un clôn su, qu msscrm hrár pv crn, nclvvc ntrvós l gff hrtrlótc, prbd pr cnvnçã ntçrnnc nl. qu fmntm pr t mrf- prpgnd blcs c têm rrgânc nsultu prtnsã d cmprr ps d dólr*» c sngu l ns uvntud pr sus grssõs n mtnlu. Frt f rpuls hwpfd nr. t. ds ns çml cs pl ssntur dêss pct d gurr l -!,nrã. Entr trblhrs- n m ntlctín. nu própr Câmr Fctlrl n Câmr Muncpl, prnuncmnt rspt - mut s qus ft drtmnt 4 n. s rprtgm vdncm slntr ttud d rpuls chs ms vgrs, ss «cr». Há, prtnt, t0;!s s cnucõpr rnv móv:m,. n snt d drrtr nv pln d Vrgs, nuln ss trt d gurr msm tmp m qu s dsnvlv lut pl pz. _ P ru cnt t»(b nã s H» tnt dvrtr d rrv g-nc shr qu ps nçã. c"m ln vmnt p-ln f0 pv pr qu lut m dfs d m própr.vd «? dns ntrsss ncns, Dstq ms lm vz. prtnt, ss npp qu dv cr d crld m cdd» d fzn.- m fznd, d ru m ru, d bc m hc: «Cmssã Excutv t P C dngc-s tds ptrts, hmns «> mu. l.hus. às mãs ss flh- nvs sntm qu«n própr cnrçã 0 mç p r?0 qu vd d sus nts qurs vns, sm prár, cnmnnèss u Mlm s. s, slds, vrs mrnhrs, mçs d? mrt pl pln sns. tr cnn.n sr. Vrrs,,- «UH\ fz clr pl n snt d ntnsfc, rm lut pl pz cntr trçã gvrn d ^c;n d Vrgs, cntr nv trps d brslrs pr Cré cntr» rg» ptról brslr h.s mpr. nstns mrcn». _ (üprrz pr tr s cr ncr» rç). Cã spcfc ntrnsfnvl s uzs. DPS trvssm Ms bt»tc bcs dsrdr c pr u su cs, d n Pltc Scl rubm, n sun fúr, td.s hvr qu ncntrm ns css. GTS qu nvdm: cl?sl rmncs D;S d d vm urs prt lb. vls nu,! rcnu.ú ddátc >_. l- c cr.c scl. s u n u r( vzs n cãmm s s -u dtêm m^sm sr.._. dnt ts «u u c. Cpkb, u vcd- d Krl Mrx. cu m ;rqu lugr chm clu sr. qu s- J» 3!m r,_, tmbm dá u.trpuu.0 mu: n Vr vs, _ns, tcupüu p s.õm c qu s scu trtn d lg br m Çugutés, tstrcc» luvr rgm knü snscvá cptls. u unuc u, pc,ss «çfc Tuuts. Em gr sss lvr s" lvs s.pr dpóst dn _ úlsrq sr sr, flc, c:u: s V. gurdm ü«rud_ sus xpsuss u ütmsm pr< nlturs vls, pr v ds dúvds, nc.unt nr dms up. tuu., p «sã vnds dp tmu n nrhétu èm qu cb» dá ru SS J nv _õ. E vc-w lv, sr. ms prcávl vrb.uv lu..u, u V scrt cu l n: c cpnrs n: c R-cã ;: sutr uu >m.u ctu yntü u *.cm c d cs prtm. Ms üu u qu ut pm, dnt.pr nmtl. lr nustv uruüu,, p- n Dlcgc d Rub u uuu d -nu-s, Vglânc? urn tluc! v pd-- VUU. H S. c.u nm p u.; sprr qu bclguns lsse é.-rsclzdn fr-^n cnturr cs hlguns ldrõs qu nbchcm c- drs u Lc.m.d lu u» >u uns sfrs prtd., mnnclt d? Cr? crtér c rmg Cud c;m l, prtnt! ppluch qn lvm...j,.,u.. n HCSd n cn= Pár,.c pr s n- p lrt.l. -"? nnguém cnsn qu êls, ldrõs sguu ftèg; s p cr- pc. Cp,c t..rc prc.nu dr«rtd. U csu us d, U..U0UU s cbl pun. bsnc. t s. Cpnm cn- Envhtcsm guu ctuu tn cus u cnpncur pns ndnçs., ü sr. J ^fcl n f r- 0. fc, yu, n flü, tns prmr scrtr, st. tuy lmd, gn rmn s crsts cm sr Brch, qu é ldr,d su prt _» _.._ M,.,..,«Mvmnt Flnns s Prtdár l Pz cb d*.mun r clt dc nssturs p Pct d Pz ntr s cnc grnds ptêncs. Üss ttl, vns cltrm , s mulhrs s dt» rgnzcòs prárs dc burn,s 5t. 04 fruus. l,,g, cm ss. Mvmnt Flununsc. crc d 9l, d su qut grl, u qutrcnts mu ssulus, qu prtnd ccur t u fm êü crnl, Muncp d Cxs cltu n S. mn du ÇürÈnc (Jutbül,H,HU ss lu, 0 pl u llr. Cm r-s núnru. tngu ttl d üssnutr, qu gu 0,M,9;y l su ct. t, crc d s mlhõs- m d ssnturs p P d Pz ntr s cnc grp.nds pvncns. \{ " J3 Mvmt Crc, qu crltu, truv.,s nr Cnslh d- z t llstrtò Fdr, côrc d 4 nul ustnáturs pr Pct «k, z rclr nprus cnhs m próxm mng, cst->dn m mulçã cm Mvmnt Flnns, n snt d brv su ct grl, d C00 ml frms, té fm crrnt- m s prtdár d pz u ~tt;» rã cbétnrn, té mrrn- ln, sáb, cmppnnts- 4.0 grup d mulvc ln VTylmnnn Crc Pl P:;7. runr-s c":, n cnvt "t rprcufrm lh"rncên C l,r.rn ct rrtn f.--! p d nm """r " rcrt.s grup c trs. HPRENS PPUL Ürt-tn» lkk).ml l,.0 UrlVUl, r,l,,.,»,.,.,...- \.,, -., -,-mr«rr runãn s nrc.cssnffl ft^ Ml* f hrs, n *r>dp, Mnvmnt Crc, á wnd R L ttnl _. cr llrrc/, Brnc, 4, 5 nds.,,,,, V M»... «u-r m U.l,,r, tcu.4. Jr L* Cr ftuts ^r^ct^»^

3 2 "PC" MPRENS PPULR Págn 3 NT NTERNCN/ L PRPST DE MLK E PZ nunc-s n prpt d dlg svétc à Cmssã d Dòrtnr.rnht d TU, rduçã pr târçò s rmmnt ds frçs mds d grnds pr.tncn, prbrã ls frms tôncs, ::..r.:c d q-.::v:ã> d vl* -."!,-) dr, nrms qu prbm nprgtt d? nrr.ás bnstr* lógcs crçã r? ur. rgnsm ntrncnl ncll l cntrlr vcu-â!-. tr.ls-m.l!;!ss, prmr rü-) cusd r.-:s :;;-::::;-n t-ccnúr pl nnplcs nunc d prpt < kdt. f u dp ncmld rrtçã. - rnrsnn n-n-jn --.-; , q-.p t-vm su músc tl ácôrdõ cm blt dss r.nsr03 dc V".-" Strt, rgun-c? c.:tr, pdrs :>s rã prqu sr. Mü prp rdmr n rmmnt < lrhsr mpsvl tl;v;ndsncnt(> «? gurr 33 qus h mprg rr urmás tômcs > bstrló-rrcs. Qu vds lnrãns sm ->"d:\s mlhõs, q vss!".:cr. ns cdds c!- bss dss rgurr bmbs pprtr.-. r bnlscncn,,:) lf d fbr âr.*.t»-! prgm rm órfã «drnt.ms < crslã»! <}-.p mun vnh bx, ccrstv.nt q:\? nã ct-s. s crrd rmmntst; br-.-cb-.- tã rnd-m pr mlnár mu-mlnârg qn fzm cm s gurrs f!l-(c.-)s ngóc! Esss msm mrlsts d pst d gurrh l-rm qu cs prpt* t!t> Sllt sã nsncrs qu nã é pssyl ncrrslnr n Unã SvHs..; rnl d- cnts, prètntòrãn nmg d Unã Svétc cultr qu ls rsr. prplm drmnt n su stórrá prpágnd gurr cr s-. ntcárôbr cnntptç.s crdts nrnmmntsts vts n Ests Unds? Dc q é, sn*.-) r.s.mprnüòts nnrrm d? sus cúmp.c3; «slóscn» d:- «pz fórçv».us prs q-p Kn dbtr» lünn crs -Vvl pl ssã.s füsts Uns, n- Fr-.- t: < m cnsqüênc r: su própr pltc runn r:- gurr, más nsrs <ln llcn r- p (Tüp-Pr ;:- lã nrrnnfc ns rst r Wcrhmclt TUTr ds hrds rnhtr.fsrlr.tcs : Jpã cr. fnldd sprss r lppulr c- Unã svétc pss d-> dmcrc " * Qun stá grdn Cré Chn? prpt d Ml:!; rrt rut mp-l.-.m l gurrn p::r-!:: é.sncr, smpls prftmnt crp-cnsynl pr lc-s s pss hnsts. E!n r? nud,!én r r.s, á plt cnômc ftv r Unã.n>v(- tc, nd nã há hstr gurrr, nd c? látá. rdó-mnt pl pz, nd s rlzm grnd:, plns rr ctrtrfã pcfc trvés ls mrs brs.-.- ngnh, r l tu mr., 33 cn;)-.-?r.r-r.[u dr-lútrc g, Dn, Dnpsr nu Dn-á. prpt Mlk é un crlár- d pütc r;> r.pr. xmcrã ntr 6s pv r cnvvsw pc."c rntr rs n-.-s d rns dvrs, ptc h.nãà ;v trnsrmd n Tl cmr pr nb r C:":-;-á:!-- E-nà ntrncnl q::p s rlzrá èn r.!.-.~..-.u.- (-:..), r- d l-;!: sbng»"! cbn gvrnr c"!--:.-- csr-p-c rã dlgs r 80 pss, nclusv cb Brsl. mwwmm W.W. mmmmém PnTEST K frur.t cns:lc! l Jspül < ;.. N vl lurq.- rur.rcsã prlkd mnf:stc; C p.-n- rs còtn msscrs!- rpublc. p t-lrns fscsts u bll [-rnc, ür-.t!:n mr,! nu;:> : -.s :. pnctt-s s- tmm*s :n tt»r; t nsttü) ünn!: ntús uu rln;ls. PKTrn < Est mu,\ p.-nlusc l-.-lt prn mcs; nclrá cm Sl p nt (nlf tv^cs, c*qc&.:t ns sr.-r.t*.s c drlvnfs n cçuctr r^ prduç.: urrtr. cm f.,ã pr cnt cm rcçs D0. tucd s trps nsjcsss ç!c c(pr.r;ü, psr pultcu nt-ppül u tul lvurn -sc, tvrm, sr. prcfsl p:.;l ::s, qu dstrulr bu&s brrcttts nu z. C Scz c rctrr*s» d» lcl Q.tc fu ó há l> ms scns U-tr l nnfrnts rct*u.t;. r;:::.;::>^ us st-tc ftncs u RüvÊrn.0 ppulrlucrútlc luunt vcr. cr.s- SUllu f,f..s prug.nsüs. Dl l;. -.. mu! LS» vbflcls l cãnl untu k vzs c ur.prá-ã cur lü::, prmçlr ;: Cu plntcc,.r üsònvlvnus upruu- n llútr t- rts nunus cmplxs. BBràKSV Ucp-áut l lst t!u Ksl.s Unls ml u nt tntn dfcür-s u ccòut ncusçü l pclru mnstr r. Uòüngl, Hsdgl cs ln.nt u» urcès ú- :-l:-u:-r. qúsqücr npfcstr.) -:: dólrs. s:-.:-;. l«lã u np:;ícs!;s.bpscs pnt nsllu tu ptrl v..! :.!.-:À!.JS (! rs-.-csjtnt!..- -URSS l.u á ülv nvu qul s;;»! rsssn u s-.-t.; cçócs u mcrãtcss d,í- 0 smt > vtr xccü ptrlts.-;;..s DBüs pl trbns tnnvcb-vçsclbs. VTÒnt Cs pr.r ls Fundlcõss H- «!.:::s l.cr.; r. Tclclvuqu, c.:r.;):.r.plunntu 6:.::s l;-r;;s rlcndus ^:n r::-. Q-áru-sl!ü p.s tc.t-rr. s- «vtr, pr -lrs própr lprsct- cm rsult d pltc d cr.,:;-..-:» CBBTtÁ Cóntlnurn hn prcs s K.rs llmctrlcs r. lcml rldr.tl, cr.» ccucl C p ltcà C prr ;-.-. :s rcrtcús mpõm r.«gvcrn. Dn, (6- nrc -scls c., C pv nlp; cm cr - us l- tn tvrr ultlnntnct, n mus, u nt d 3 pr.t. (,, r,- ^^wvv....c nntevdeu. mrç s mã gvrn». ssn-, <E Plt» nttul su Còrrspnd.cn nc.) nd tt c>.> qt qu ns dtrl sbr ssun «R Çnfctrncl Cntnntl sgrr.v rv s h;;. p.-clrcll luã nt-mrtp», cntnu rps:cu.;r n m- r r ásncur r cnur. pcnr urugu. rnl dz qu smlhnts m lds «nãn têm utr btv mnstr r Extrr. E cl «Cl Pcc» rcchlcp cnclu: «bln-.- d.--.s sm nu df.ò rn n q-.c tuçãn..nã grdr nv pvrn ps gvrn, n gvrn nã tm flt u-j prmr cómprmc-. rp rnpòr, sbm rés- qus snm, u vtr dfcújcls pncblclrcs mns u n suts, 6 dplrávl;» cm ls». fónâ trr.r n Cnfrênc, r-r.- mlfdrtd Cnfcbnc fmrv." m nvdrn rb-p t c". pupánr rlmnfn r s (tnvrlrns nvbng, Durnt smn pssd ; r-t.---!/! r." p trtr rn - l- r"! ( > fm-"!" pfr.lr r-urn rct ssmt. ^- f^.rrrn tmbm rlclcr p.trtè? fu trnb- p (crr n p->nn!p?."r-p [fnr-.»"-^ r^. ntrr s-!>-p ssunt». v?n^ s"!"p p-n:hr,â. rrdn ns -^r-ns fsps*-ns rb b nv".", dz rt-p su nplbn" f ~ ---, csntm «El V.r» qulfc r. m «urn r.lusã qu t. fflesy Cünc Médc Epc- 2Ílcd: tu::sr?tlc c clcr.r.s pulmnrs pnéurhòrq:: rtfc) L/ühttór é rstlct;:*?rvcss R3r.n] C»3l!:t: CüG - TcJsfnt* 5?^ - (C Gnçl) / TKft 0:,;l f*f:rf ~f- MLTRSM E G8 MFCSTCS WSHNGTN, 20 (v -- rct.m c! l-.-; h v>ls rçmnt mltr. s gvrn l:, p: v:, cptsrr!;. â c:n H5U. clvrnm Brmcnt s r^ür,ps ynbr l,t-:.s (;?mnt!.- c. ppulçã, c. pm f.n, s nv -, ;r.;"st:-. r:;:-,.n nts. N Ests Uns m pt r.vcdclns n n V nhcntr ds trt-r. pr -nt mrs tuc :n , K r:\n fnncr : 05-E2 pr?vr>-e3 qu rrp. ndçã f- rm r/.crrã 55 bllçs d dólrs, c::n- r blhõs d n-. prc- dcnf-r. f-t é, cm n- t d 23 pr cnt. Cntu. á c:n unh d 25, Cnprss s Ets Uns prvu pr d l s br n rt suplmrtr mbt n sm d 7.2 hllõss. ht, sbr u- mnt d srr ttrl s mòstns pr C! hülrr.s c lrs. Rsult: n pr-rl r prmr t-!m-tr 2.",0 utru.br d 23. rtrm!ò 5, pr cnt ] mpcr.t n? ÉdrJs Uns, pl r-^lu!-" d" l!"n r"- -fnçlr.^ps C* nrcfr:ns d r.^urtr sltr dp rrd. M rf"ltprrà rr(? r ;-.^n^t,,^ --.-, rn fnn.rr,d é prvst n sm r.05 rlhfs d lbrs pstrlns cntr mt!!vs d llbrcts rtrv.ns r lt ó. f-! lvd d qus rç pr rnt. N Frnç rcrlt. s m- pt, cm 25, f p-mrrtn cm 40 pr r"r:v> ms r r- çn 20. r rtrnphetrtt- V- fm rt ultm" 4 "T"- n"- ^,,^^*^;; rvr^ d F-n" subrm0 rl 2T hv.\-^r, dc f-pnç pr C"2- bnh"s frnc: cnnunlò mn- t ndrt, qu cm td -ÍECÂ&C DE MQUN DE C-3TTJH^ *WÊfr J~~~""WJt h^$ Tl : Cnsrt, cnmpr vrn mqun.us d Cv.tur usds Rtrm ^n grl. : DVGD fltf m r CUSS cvs, cu.b.cs, DRET DE FMÍL E NVENTÁRS ESQ. ÍJVÍBK,.00 S/ Ü7 - VUE «JZ* m*"*~ "*** **"********** -*-"-"" ** " «f> ffft rft. l # # #> ] - k P ^ s w - v r\) WÍ t W El s & s* w Un ^ vcê, qu? NSS prnl,. :;. nss nncávc tjrccv é ^. rnl, gt? [rcur l-r vcê vrdd u sslrcmnt. Nu nurl qu n ücm mutnt? Cmpr (:: q vcê prcs. r tntmnt ns n::n-;. Cmpr d prc.réu nu css qu nuncm n MPRENS PQPt.R" SRU r-.<-t r"- y""" s r- br s trblh;cs, nr.-, 235 blhõs p r r.,,5 bntücs d;> frnc.. lmnh cdntl l-, ç..mnv ds lspts rntr- 0.-;; fnnrlr dc 25 22, c m:s dq 4,5 blhõs mt-cós, f. umítú m nv m;;: \ - -s n.-rvj r:: :.- mpôs-.? t n sm d 2 blh2c. c;, mrc.- c lrrnb. l: rldcn.:! tl, D ms dr- 72- pr cr f.:rrn:-. n mprt nfnn^ r t n prprg;ü* d d trr f-m -d-y n-: r>"->"v). lcs. C"!.r.".-)-:-. rr;. f n fm.nr"*) d? "3 p-cv* d: s mp t 22 mr cn t, cm m"rç" cm n n-r-cnrtnn.. E r:c.m v tngn, td mun cptlst ns funpstrs?:scqu;;c;::.s d pltc d gurr s Est-; Und:s, CNFRTERNZÇà D3 prár Nr-mrcn Svétc MSCU, 2 - (S.P.) - pz. ns vst à UHKS ÇhpKÒu á c.-.-tl sválc, cntrburá pr dsnvlv cnv r CnÈlb Csntn rr.nt ds rlçõs l mz ntr trblhrs l rlcn Slrdp03 üvctc. lg-ãò d prr nrt URSS s Estdcs Uns» nmrcn u f rcbd ~cr cltrntcs sndcs, rn rrctt.nty.tcs cb.s -n,-,n")? "nc^-.ô r r-; Mnl p"r rn.lçs Um rr!my.- CC. u rs ""**:" Mts n.r^^r^p^ns (] ) n- c tl f n?nr:rr n rrr^.mnt d", lzãs r <r-,-:.- pf -, y?f»cfbrrn r FR-S n r-- ^strtfbn lrvbs. pr-> rlbr.ã, n rspt, tb "ul <:C"rr3 b-bs prár r/nmrs ----"-^s r mnutncã rfrçmnt t Mvlsn Pl rcr.::-r-r.:s ^" _b:c^.u tf dssr- d Mvmsnf ::.:z cs.zcz C:r.zz.lzr, Cz-.Vc 03 pnrt:&.:: cb l>-.3 C:..~.v:-. Fccrc;! cv.: cur cõ, /.vc::l:".: 25, ". B"sn,, C-." crc c"-*! " --. c. rr.:s~-.-:r.z-. rctvr-.r." c.zz czzlzzzzz r-,_2- t. n MEVE vèdâ- HLLYy/D, 2 - (NS Dczns r mlhrs d trblhrs qcs crâmc n rárm r. f;r\- durnt 24 hrs m p nvs pds d nt r Elár!3. :c-.cr.tc3 c-3 Cr>\f:c.!;;3 qu - :-rr.nr3;; ncnlrbs.- y* : prpcsgueí03. Czs n::;3 pc-mc n psrtunj-.. pr c:"c;:r q zcs m CtsrlfârüCD.*.^ Ps c c:::r.zc::\.: czrsskz c.? c:.-:^: :, l ds un lc:z:-> C". "-..:-3 cr, r::-.-.z< rz :z~:- :::-, ct-.c: HFEÊKC SÔBRE PETRÓLE,UBE MLTR Rclbr-sc-á, n p:-::r.; 2. fr, d 2Í. às ",r. hrr.3, r. Cl::bò Llütr, à vd R L:-:::-.:, r.-.: r.t d s::- è: cnçròr.c ç? qu cndr.d vr rc^r. nbr prckn d p;trôl-. S:-á cn"r::.-:: Gnrl Jsé ;:..-) Rr;,. Gsmrl ttslctâr Crs. Prsdnt cm Brcrcfc: ( :.:. :>!.> C-.ty.s D"c t» Ptról c <!:t lüsdn*!"*-*!)"l [ ç-nvd trs cs cucâ cmprcrm ;-.-;-.:?. t p.;.)c. -GFJTB C E Z \ 0 T-,,-.-r...,.. Tl: F S C S M URUGU..GUFM V EHT. MEU BELL T7ÜF C M»T? C~JEH VLT^ ^ " Wmê lá F á Bh? ns d t.u^.3 Públc, g vêrn clstsrmnu qu fcs sm prbds t.tls s r lüv. JyUfU 2 NS) - Duv grv t funcn- n.ó;s t.-rptnd bm c- 0 fchmnt ds lcs nd funcnár s r-nm. -\ rdnd suspnsã s funcnár qu náb çn prcssm dntr d 2 h.s sus pt, rdnm s qu fsm dmts u - tr p substtu-l "" mn: Prn xpurrr Bsértn r.muvrt! Kénób nfò f^rò Ftm p.-rr)u":r cá»h* nlr.:-. Prcupc nçã cm prblm d lr lí!.v.* ò cmunsl! --- nrr.unyrx u d* ;Jc:! Zgôbl "s Mnv,trõ ü3 cmunsm! r.* cs flu nutr uusn. gãnrãl Gós Czu ntrvst, cm Ccf.> En Mr Grl ds Fcrss rmds; du ntrvu-t cmtdntt» d l" Ryã d Sn Lsst; mnsgm Pn;«dt!t d Répúblüf dvlu sftbr p.srg cmunst, rfrus Mnfst d gôst. ctu Luz Crl Jr:ts; flrm prsdns Gn d Câmr: prcm str vglnts cntr unrr.! D üurnr ch:~m^ésjmmm n r S Eln / rm á vu^s u.c,. u d;«snr. Ns mnçhètcq s rns Pnr.ruá gróu ü ádvrtênc: Snób c dmt prr,v, n.": p:! lvrr Exérct cmunsts! T msm d rns trnscrvm: prt-vnss Dprr/nt d Est nt?-rprtm dmssã gnrl Zr.óü cm prup- (ã s chfs mltrs Brsl m lqudr cm dpt d Prst ns clsss rmds. 30.V nvrsár P.C.B.. Cnvnh.m. culp..ã 6 ns. ssunt.0 d; è P.C.B. Crn-.rm! Nnh cnscmntò; nd cntc u crr ":sd trnt n nst ps sm prcn tunt, fr- (; d.cv d.-luc,t Prt Lmun:sv.n. Vnt cnc d mrç, pr ss msm, é ct ncnl. Dz plc quê v mpdr r.s cmmrçõs, á tmu mdds. Qu mdds? Cntr q? Tn.0 gnrl Chf d Plc cm crnl P..3 pdrm sr ms vngélc, á qu s pr.mm dfnsrs d dm crstã, ps mg. Nã vvm m ct* M* sp.rá psvl qu cbs, ms nunc s nf s fl cn;" n Pr- vu subtrrân nundtfln Cmunst? Snã s d tnt luz. luz m Lu;z rl Prst? qu cg flstus Dz plc:n u prd fls hrs cmunsts ntnsfcm qu sm à ru m mnr-vs Vunrs hrs trlhdurs pr -vr própágld nvrsá* cdd submrs. n c. znsárc p.c.b. PRfm~[m~GEmEs wmm t.-, m s.::^:fhp.»: t! m.«< >V*m.-t(Í^< ly-% "..; -. ;.fv, -,. -.,. :..;,!>, s mcrçrávc cmpnhsslrth p:. Prtd Cnr.t d Drsl n trnscrrr d s:.:.t..,) c:33 d c::::c:-.-. cntcrn r.-r.p.- c prt;p:;.!ü-. cl f;--: rcn. f:::: é t:r. d.t trçs crcclprtc Prt d clss prár brr: Í3C.ç2. c::: cr, r. r..-.pr r.-.r.s,;-.3 ppulrs. S m lü, 0 nvmnl th ümtç Nc..nl Lò-tr, cm 2 22, p.nd V-R.s f frçtl dcrt gurr,!3 p:tn:tr.s :::.;t:-..-;. c nd rr.:; ctu;;r.n!:s d nst d Cnsttunt ns lçõs d Kl 0: n mvmnt q:.? rct.ltu n v.pul ã d :s sldds nq-.-.-s r;- nss bss m- t:::-c3, P C ) cmcult cct fcl nr s pdrs cncntrçõs d mss rlzd n cld Slvr cm 90, pr nrsnçã ds cnddt cmunsts à ssmblé Estdul. wmmmèwmxmêmmmmt **»w ^rl m rà è.3 fflsr lllf l fzm Tr-lrps T-n, üjfr.ç -Vr-.«C mrur3 mrv ; :tr:ss-vcm prt fnl ; cml. Nc-cstm d ls qu ;; Llcrutú, cr.-,r.t d srs. b-sslt qu* dz: p dm pã, r, mlhrs V ccyr, llubcns n l,", «pv spr n\!" Pd trnsprts n Cntrl Br* ntôn Cms, Nl d ühv-v, Mrm d: Slvr, ntôn d rurr tr;ü n- ss flh, pã lbrdd». l.,fí3;:t;.d nãn rtfu ss sl, ct\. scls pr ns n* Ctlp, M-ul Drbnc V-. ttmtjss^u» "!-.-.-? P.-v. Sbstã d Sl. E GTÔ3lÒ DE WCr~k vr, flrrá Gntlp. Kt.vmd, Clt R. Gustv G-! D) tlp. M-ruc- lrnsntm. DR. LCDES RM.GUES JÚNR nt G.rrr, u rtur Crutnl, F.vu d.- Rr-m utr, cnmvccu rss rd- Ru d Crm, ( -!)." ndr - Sl Cvl, crm, cmrcl fml! ;:" fm d pvntstnr nntr FNE: , h nscr.túrn dn nfm «úr dr- Mltr Brsl-F.trls Un ds». v. vm prvcn n rpuls ndfnçâ pv bvslnr s mrrs d Msqut dlrfrrm nbnxn- ".ss r.-s dpnls fr".!s Rrml Durtt rnmn vl pr u s rsnstm rrtr ^s trt d s^r.-v- ; zçã Ersl nqus. cóps :: 5 MNUTS EU CHLE, 3S FNE: 42*7248 " ~*~ "" -..., »., lll._..,,...._~... «,..... *>-WM»MMH*.»<>> *,«l B-Kf-> fr ^ Â*, ~~ W^ fl PYNGYN. 2 (l.p.) ll.-u-c ntrvnt, wrn?. prnç d: rnlsts, zr,;r mmb-- d Çmc. d (V.suc.;ü ntrncnl d ttrs Dmcrts u P-r.rr.t Gb;: d Mns- r t?, ttpublu P...;ul; nm:." gncr Kr. r Sn s mmbr d Cmssã drm su3 mprcssó, c;r - n vrm n Cv r". 6 >u/cdf -v:..c. VV.-..ãr, Pr3d.;t d sc ;ã. clru:.tc-un Ds- ;ntf cnt- qu prvm Trrvs mnstru s" 03 crms s rt èrvncónstès nqus à Cmssr. dá sscáçs ntrncnl d Júr st?.s Dmcrts Prsnt à ntrvst dvg:. brslr Llb Rdrgus d Brt "N Hstór nã s cnhc nnh crm cm 03 qu stã sn cmts pl nrt mrcn" dclru ) urst ptrc V.-nsr-n. dsstrurtés sm nr-rkr.tc! c vòstgce d sss t d psscqtv cm mss f>.nv nrslr prtst çntr nv d trps à Cr E.v.u prfundmnt cnvr.- clc d nu. pv crn ; lç d tç trun- r-rf, dnt d stur-â d frt. fcl r qu s nnt-m. nà f-rs cmt pls nr-^.-mr.cr.. f-.m 03 pr- Õ rprsntnt d Frnc! hâlm m mprsr rm, r strngr tc-3- ; lqus, ddp;, d xprmr bctrlógc 3 m cmtr t!.r.unb- c.n mprs st drnfl crms mnstru. pls crms, <ll tr c rm bctrlógc»., b-b prtcs p m- *snr S2r;r: ct crrl u rprcscnun d tnllà, :y:r.\- qu vsm stblcr, -rhs tnns pr su d-mngã. Cré, dc- w,! 3 hndd», vl, dclrcu; <s cr.m --r. «V cdds, vls - rprcsnl.tc dx Chn. mprg cu urn tct- U:s cmpltmnt dt-u-. l ds cvut. cmtdn l-.c pl.rt.nrcátá h> V tll. ssn.,:u,u m sutprs. V nunt-.sãc pu».- nrrrm cm p,l :"rtcm.- cn m d ls cm mss ppulcã vr-^s zns c Chn rsf \l" vl tn Vnsn, n rülc vrgu :ü;s úntmnt dmnstr,r..--u. d nprr.ò d-,;cs vnc.s ttlscl - s rv crn- c c.;-.tõ Fls tnbn p >:> rcpcs,h. l Er!:s urt-mcn. Bsct sl, cnstt :u cs tmvlc ssbr» prfu" l. md? qu; ::.. p-;. V-. qu s.^, r-prr,r.-., rm lu- "-:;s. ntr t pv. u èr-m pmtc pl.- nrt ; turr.;, pc ;á3 vnn FÀ. KM R SEN mérn». s p-.-.-n-.r;cn3 qu vçm t-rlmèr Mn3trò d Rs- rprbntunt Brsl, E.s:blr su mnçã n P"b! ", Pèmctátc Ppulr «V ptfc Rdrgus d Br.t, Cré druu- cddã.<lu Cré, Km r Ssn,.Tr :.?. s scgunc-3 dlàrçftss- r.r- cmpltmnt dstnds V lhé d sss. clr-tv t,cs mtrbr d s30-..\:. Hstór cá s cn fừ*«ó d lsts su nnh crm cm qu smt0 m ms? d ppulçã pp.vrss chs d smpt. Dz -r sgur üstã sn cmts pl cvl. Em Vnr,nn, nd rlzc- vrguós untmnt câ [ntrncn d qu vgm s rprsntnts d ssc Hü.é*mncr n Cré. V Jursts cnstt qu mrn mprtnt strmf pltc ns u s dslc-m t rgrm rm bctérc;rc gss vnn. s s--l. Cs nprdlsts qn à (.Y.r vrm pss: n rt-rnrcncs qu v.m 03 rvr pv crn, srm cntr rsênc.!- td pòpúlàçá s m crnrm sss nms mn tru tntm, pnr rd-= utr vrdd 3 pv ustfc su ntrvcncâ rmd n Cré. Cs crms cmts pl ntrvhcunsts mrn-.s Cr cntnuu dcn;, Km r r.-r. sã trrvs. mnnt::303, quls pfcs qu stu sb nfu pr.f c prprd n-ln! mrcn nü crcdlcm qu. 03 cvü.sdss mrcn cçr > ps d prtcr tu qtán. t rfrmm d Cré Ò dclr Km r-sm"^ (!c,xr,. prtstr cn«" trn.s crms sm "m(-lr.s prcdnt pl mrcn n! ru-rv c:-::nr;c d B-)*"><-C.--.u d mpr, l:::-:s:n l!«mr!:r.-.c::n lá sd çr.h cs lá mut tmp p:r t-.:--.., s psss.-0- tjr u^ttr g pv p:-3 p.-:- rr.nálsm ;rrnd r-rsyt-r.ts pr cus d p prn õd. rmndsd tr r.-s- ncssár dr cr.hs. ^-r fu mun vrddsr fsnm mprlsm n xm;, tsrnv^ d Cré ürs snt., rprs)* tncs Ímprf*Í9 ds rgmn.-pp vr ds bstnlddss pr.t-.-.dns c mprlnf r.;;?r".n m ns ps, p dn prstr vn grnl srv., à cus d pz d ustc. K.m r Sn cntnuu sns rv.n rp"õc dxr.: «E prcs studr r r, c m d.;.r":--ác cm-d p"s m- n bs dss n ts prnds nmg -rr.- : -ct Ppuár, Nm rr-rr prôprcs mrlcnn tntm n:-un v.rõdd: d-, ss cts s ntr c:.. ;..S3 r-.rcr. frm -plu c:u ftrrá T.w!-.rr -;,ru.::. rs!scnu ^.- "dd ; HJs.rct Pnul p t.- pv-c crn, ~ nt-vncnstu. rõcrrcrm : rétr.cs ms sçytc d? -.rr nndnf ptlu hu nrdd prbs p? d rt mtmcnrl N quês s rfrp crms d gurr n*r,-ncnf:t mrcn tltrnssârrr r-. tpr-s rmn ntr stá nd g sm crms mnstru., nruvcn \).> mrn nr. mu pru. l cm rcps.tnt9 Brsl, fncrt à tftó t.uuz;ôcs dçmuucs ntrn,- tnspênm u pv nâ lh?, ^rf- cm mprf J nrm hctrlrc Nã s nl. c-p^r dr> b-prvnr "U, smutlnnmnt, cm és-^s wnddsc mét d lut,.s rcrvncnlsts mr:nr c-nmnm, msm tm* p. s ngcçõs pr r. mstc st dmnstr qu mrcn f dsm mu spft. pcfcu cnfltü -r-n Els vrm mplc pr lmr un;, sluçã pcf c^ntlt crn El-s vsm cmplcr prng-r pr tmp ndtrm. d t.s n;c rõ sóhr r» us.-c s. mrcn nã qurm cr mutn- pcctvl.-- qn-m m* r; s;-.;s c.,.ns. Nã.t--:..s,:rã Uncmnt n c urtf pd sr cncluds rmstc, qu d* ;r.d ntrmnt s rpr* sntrt r.v;;:n. s tntrvpnnsts nf cnsgur rr nnh m v!-!!--» mdrnt nv cnn-n qr m bru.d c;,- -.

4 _*gm * MFE PPULR H CMnÁ FSlJ-fl. nvsã ds Gldrs, s Prmsss D ndnzçã Sgur Scs só - N P Em su nunc dscurs d ntm sr. mvr.l r. s- cdntlmnt s rfru U03 ft, pr hò.sp p. d ssntur cr nl- nf cr -_.dr)_ Ur_.. sflrr rr. prpóst d; s sus spct ncmc. bsrvu rprsntnt prn. qu s munldád-?. dlr-üm-tcs cnfrds á nvmr rmt cb funcnár, c-cs qu vrã rr c Erásll km funçã dqul r prvcrã vcrtlrà nv-?c d gldrs, rád, utmvs, àprllcs tlvl- mquns d lvr rup mprts sm pgmnt d drt. prt cntrl d su d- _n_ l cnüu à prtd nstlçã d fáb-c-s d brrch suétc FRS sr. rmnd Flcã dss çu«s prmsss gv-r. d. pgmnt d ndzçüt r vtns.lsstr frrv r d ncht cnstt vr- (dr frs..s qu vftó bsrtràl c bus ds ts pugncrt vltm d dsütl.d_.- dssprds. s crnnçs qu fc m u dsámpr frm rclhds. ss n:r t cjrrupçü çu ( «M. cn lm cr. ms -< ncntr cm p.-.r.. cndçõs d: *!. rnntò; MNPÓL ESTTL sr. Stl r.m cmunlcu dsã f_8_.mh_,á; r lcds P.drplr, d«srt Ctrn, prt láób Rch sôbró CKplòmuâò,} ptról. nfrmu nd cu n ssmblé.-g.ldtv- (nqüéò È.tá mnfstu -s pél mnpól stl. Só N PPEL Dnuncn nfcênc s -sur scs flu sr dáhyl Brrt: frmv qu sá. sgur só bsnfcm ; qu mrm n grnds cn- :.:-ns urbn. Em prt, sr. Mrn dcrót qu nm.s hbtnts rs grnds cdds rm r-.! mnt bnfcs pr ss nsttuçã, qu só xst n npl. ^r- msm stá ( mtrl d pr.nnsr.nd d pró- xlrh cnfr.nóá d Qutv!! r.h, pòrhóv v: pl Ercu ntrnáònl Trblh, n; qul s dz qu n Brsl há scgür. scl pr t. utr dput., sm c sr. Jé F.lry; tstmunhrcu m òsu3 Ests s._rr scl é ptcmnt clçsnlc, TCS Ms dtrmnu mdd? rstrtvs cntr rnlsts u trblhm n Câmr. msm tmp. S.èrtár Ruy lmd, rcccm-clct cntr vntd d su pr t vm bxn _rdcn_ dn k--vç sbr mlltr-fòcstu, trvés d3 qus fmcnr d Cmur fcm rduzdós à fugâ cb mmbr mlc htlórst. 03 pòrtrcu, pr éxémpl >, td v_ qu s prxm Cdllc d cbputn, snr u lt p-qnld, trã qu prtr <!_~ss gutrr.; cm pss nslr c quépl n mã, brr prt (l vcul sgrs, sudn lustr pssgr cm br rms: «Exc- -cá!». E N S """ *" «..._>_,.!.-!....,,., _.,,,.- Puc ds pós ctástrf crr n msm lnh é cn-, d.? ncht, utr grnd - msm dstn. Cnfnt 0 r cm dczn3 d frs, vrfcu-s ntm, dss vc cm trm d Lpldln. Á còrônc tv lugr n snl, mqunstu nã tvó mrs prcupçõs vrçu pl curv l xstnt. ó vrfcr mnênc h_- crnl Ruy lmd dá h stç0) gu_r u,,. prndu sss mágcs há d p_rtd%r Bl. f-mt m cm gnrl fs- W. nts ffltá b> strã d Trgm è pr vlt [ qué, usu d ts cs rcurds 6,30 hrs d mnh. Ságun dclrçõs pssgr, pl qu rprtgm cnsguu* purr h lcl, dft dó snlzçã l xstnt tr slcb cus prlncpl snstr. Crrn m vlcdd rgur, prcdnt d Cxs plt d pssgr, trn. d prfx S-.2 cldu vólclmnt cr cud d cmp.sçã S-G, prvcn scrrlmnt d. vgõs ngvctámértò, últm cmpçã sé ncntrv stcón.- c ncwtn (Jnvnt, qu f su nstrutr n Escl Mltr. MNFEST P 7» -..lrf. _S V. "..! v V; -. fcj V..-, ST» H? lllll Câmr rcbu ntm n vct vcò;gvrnáf d Tóqu, _.nh"r Küçózábufc Òhyãst, qu s fz cnphr d su cmtv. Suu- sr. Frdrc Trtlá, qu nu, rn utr tmp, ^stuflrd-. pnês. T prv lm rèqèrrnntò d.nlrá LSsã?-st clè rc-stnurá^ã d crrr d gurds-vd.s. K3 sr. Jã Mch lgu prft, flu.br mttómà prsntu sus cpdds pr lr c prtr, dn- :rò mbrv, pr Eurp. s. Hug Rm Flh, nd cr mrg trv d drrt, t?u lg gnrl Mnds Mrs. è:t-prèf, bstnt cnhc nst Cptl. m ssãbõ vc fruv c! sf, Wllfm c grs c sn. lf tm m Txs Esclrs D Unã Mtrpltn s Estudnts Scundárs pdm-n publcçã sgunt: Cm l_ su cutul (l pstr ). V.cá fvv."., n Sr, Vô-svò s.- M.tr : (rlbnn n!n:!):::t- c!.s-*;._l pru (..r [tnt C vs. ««tércçr lrcü n r.n.tó (- qcr.trò > ptró.d. t-c-?. r. rcl-t rcs-clt (l cvf.cs t. Hhunl. - V-U..nl, - 5!p::?, Jr,..utr ps. nfçlz-cut, sár Kr.n, bshrõ C r.ránl nt.-r.,.sq.át; cst.-c us mc.lás p:-.!- c:-._5 pl nrsr. Súrd cm tss r:t:n, ncunlv. u u.ult (;-.l Ct> ur cmc r. ç- l st- -rr pr-s-ns qhtr gcrs, pá... státu C Nórln. Í?.h» Br. Vèásp»! nfclzmcntr, *m tl» ns R-.:s ll--j-s pòtsts, ó p_rs;:àtl pt! üt* f-. l nfurc" Vc trv. K3:;.U!E0 N rdm <! (U frm vt» cv-.t-s c m3 crédt, -( pcc n"; csr lí!» tcrcss ucnr.l, _cs w.; cluv. s:-. rlrèlcr. U.. r_ -árlás cngél-s nrn pcssó-s.. Ürd:n -. frm vts v_.-lc: plpus cdcs n ml- :sl::cs, qu, cnt sünprc, [úó st> tk3t-à;. Ü"ú htcrc8scs lófflllnc. d êlctlvd-c) ssà n -h-à-s p.êsss Cá r! us pfcvll.rrt-ó_. K. -âlò P-àld-.-c, P3) l;:n::-.;»"l;;l, Sl) B l:-..:» dl. Mr. mrl [c.-:t, llc c-u l- U.% rcn-ò cscl u-s c;-.k;c prs v u qnl-ò, Kmm :-.:; ubstõ L..-.. s BTõf.pr» r r;:>r,:» p- c-.. sm fut.c».,r. Álvr tllf qr n. cn- d fl vs n ll (tndrlst p nt ds TJS B MKNUl_.bÁ:Dl_S sclct (ònstltüè u vrddr sslt tu b_!-, u tc.s ps. Cntns d tus.r-; :.-: Ecrm prvs d studr st n, m vrtu üê-sé ;:lr.;v ânftò, cuc é nrt c. gn prgrè.. c à cultur-. Ê. dm frm, ú r.ã pds ucr d brç cruzs lc u tl stuçã ->;. pdès cncrdr qu tus p-ls rcm _c d ulcvçf. pr sr.sfã-r d vntd nscdvòl s Drtr? -.cv. qu ufnêrám tcl c un prb d nud énr prt ufrrm luc cd v._ mrs. Nü ct ü pr.t.;:tü l áümòrtàr r-r r.-r.s, prqu cnsnc-, lulnnt, rr.cfrmu-s nur. rndc ulütrl.v c.t., cplcsá, nã. fmnt üsv.n qu. t. mpd d òtudàr: é c- :c.".;-. c tòl cs str E cnm m d d vltçüc Culturl dvrt mr.t qu-s lntcu. t n bus u bnd cu t C T.rJ5 --m mrrrttf rr,mm»-un-ã: r-n-brcr.-tfrf.t- * PED!*~*" m - r -"- uw m m_u--n Trãgésm rf d DESPENC ECNÔMC qv.c dvrá crrr cm 2 d brl prósmó srá xtrd pl Ltr Fdrl nã cm su publc crrdmélt Ltr Est U. -_»»*«2=."--r! _m«-mtf)-rw9 ESCL B PV ÃV. VMEZUEL-. S7. S. NDR Erc.ntrr.rn-s _bòtd. grutcnc, n scrtr d Escl d Pv, drmnt ds 7.SÜ às. hrs, s mtrcu- s pr cr, sgunts curss : LFÁBÊTlSÁÇÃJ DE DULTS - ÉEMENTÀt (cmprndn Prtunuês, rtmétc, Hstór Brsl tcgrf) - CMERCL PRTC: nglês Crt Ctur Rlécnc Próts. ünár Enfrmgm Pntrfà Tr Mts!cl Cn. Crl Tft " T T à r.lrx». (JNfLv. :;u.s t. :m(:.s V...l.-lN pr.fcsl Cmunst U.# Sncllff tpc Jcllsm Ccntcü rc!pcs Cmunsm U-.H- nfntl Hsqurdsn n Cmunsm Qü- -z--. luss Tács -ul Mtúln Fz ládã t l.-smó.ul cr Trtsksm rtl Mrxsm Lbrlsm tlgrfl Stáln Mét Dlétc rxst C.-.lu. l ÍSS Tstmnt sb & Frc. ESTE &.Ü-S, CKEMRÀND KÍX WVER- SÍ0 C PETÍbÒ CMUNESTÁ D BRSL FERECEMS BBLTEC CM CR$ 00,00 PR CRS PENS cs pslvcl3, frndn mqun clnd cntr-vpr. _~c, prém, vlu pn pr mnzr p^úc vênc d clsã. PÂNC Dp chqu cm c dc-.n-lmr.t d lsurn v- C:õc3, plnc gnrlu-s: c-ntn pss<rlr... Mut dls, tmd * d pvr, trrm-s prccptdnt-nt-» pl nls s crr, frns. utr dsm.nm u cn luc, s trplrm n âns dssprd (t bnnr lcl dsstr. Dp pfr c mvmnt, snl lu- -rn s nms p-r sn mn t su rtgurd d;> cmnt cm, runrm--t pssgm á utr trm qü m grup rvlts s d.- rgrm stçã tntnd, [t.- clr gnt d msm,. -s Rdrgus G-mcs, fsc-nté ; ru rpg, 53 mut c;:<t ó,frrvárl.) cnàguú tugr cólr s psgr t/s FERDò. D. dstrç s crr ds trs cm àlbárr.t) frm rtrs pl b mbòr) s qups d sc.rr, s guntc3 pssgr fr.- Jã ugust, c 2-:> r. cç, mtrst, rtlèrt3 r ru Sã Jé, 2Ü; Dmcn P, d 43 n csd:), nrtuãr, mrr n ru _rrá Mns, 5; Mrln Gms, d 2 n, sltr, pcrár, mcl n vnd Cdd Lm, 33; Jé Vnnc üv., d 23 n, -:ltr, prár, rsdnt n vnd Jã Rbr, 70; v Crr d Slv, d 2. n, cnd, ndustrr, mcld n ru CdrGrn.,. 72; Ernn d Slv Trnh, d 29 n, sltr, cmrcr. mrr n ru tt. l-g: Jé Mnnç d- vcr. d 23 n, slr,, c._ rár, rsdnt n vnd Jã Rbr, Gll; Jã Crl tb lmd, d 53 n, csdò. funcnár púbüc, rs dnt n cr númr G_ t ru sdr Rch; r Gms r, Snt, d 2 nss, slr, prár, mrr t ru Pdr Rufn, 030; ltn Vr Sòurá cm 5 n, prár, mrr n rnè-rh ru, 43; Nlsn Prcz, ú> 23 rrs, c.dd, prár, clmclâcld n ru Bulhõ Mcl. Tl: côcd Crs d Ml, c! 30 r, sltr, mrtm, mrr n ru Jã Hnr-..u; S; nt:n Crs, d 23 n, sltr, prár, rcsdnt n ru Suru,.; rpm- Qucr--, cm 45 n, rs, mtrsf, clòmcüá r ru táv scü,.3; Jr Lus Crt, d 27 r, sltr, prár, mcl n vnd E.xpcrlcdrárl.T Már, s-r rúmr.^úryl Crr d Slv, d n. n, cs, ndustrr, mprçpr r ru Cr.mrn, 72; Vldsmr Srfr. crr 28 n, c- ^cl.nprár. rr!d.?nt n ru rtcrrcst, 547; r.tc Gnnfs s Snt, 27 nnns, ct;,-c rpfárõ, RfÕrdòr vnd rnr, ll25: Gcmlr trnsprt d cs pr clg vcc-v-rs qu sb ssuàáctrámté. E l-.-.cr.tc qu t llt. Embóv.-. n rsturnt d Pnt Cql.quç nã pds fsr c-flc.cs lá, prqu Mnntó r d Educçã dz n t.- vrb E flt d scls grtuts mntds pl Est d qu frçm t, ndstntmnt, prtundd d fptudr..-mm mr vrb pr nsn! Qu Grêm.s trnsfrm-..-m cm blurts d ns dctx!.- tm h cntr sss.mnt.s, snã utr vrã d;p..nm cnssõs n c. g. pr, uns m tr) d- s.òcáçâb Mtrpltn dr. Edtudántc-s Sòündár, Jc-rr ttt-òs cs tubrõs cnfr. pr fddd Br- ;:! :s Hnnhâ; bxó nt ds t:;s hésldd. rslrs! tuúf càréstlâ vd! Pr Brsl fbtzdc! Drtr. l Brnc, 2G; Tfncu Btst lr Nuns, 6 nn, pr- Cvlcnt, d 45 n, csc, prár, rsdnt n ru Sã Jé, G; Sbstã Brnrdn mrm, d 22 nn sltr, nrnrn, mrr n ru -m, 200; Nhm Gr, mrr,_ strd dn ht Vlh, 00; fbt Mãrlns, d 4S n. cs pprôr, rsldc n ru t; n, H4\ Mr Hln Cr. nn d Pr, d 25 un, c ms, C 2 n, sltr, pp-fdr mrdòrt. n ru -n, rnrl, mrr n vhrl "5 " s«r-rnm sgur Ccrl T.lm, 33: MnntC r.- «n!,"-tl Mltn Euclds s p Cnmnns, cm 23 n. 8«nl._ 8 n, slt.rò. údntr r^ Wúfpr rçâdéntp n vnd Evnr. nrmfr,r.t Máffr, (]5Í Fnrsv/t Rlblrn rp lmd l. 23 nn, c«n(l. np.";p>, ôrnèlhrtó n ru 5 dn Mnvmlr, C; Frncsc lvs s Snt, cm 55 un, cns, nr.õr, rsdnt n n n, 2, Fcrm ntrns: Spbnstlõ Dvcl, qu sfru srrârmntó pé rprlt, ntt Jnn-m d Brr. m frtur r- s d prn srf.rd; Frncsc lvs s Snt, cm mfrmnl d n, prár. mcl nu ru rcm; 48. ntrn pr tr snfrã- csnn.nmcnt d prn cs ucrcl. MRDtCDS -^ PdT DK VHlSTGNl D MEER Ãrgrrtr «-Junrz, d t_ v? Bltr, mr.rr n ru fuvò ll. -33 (.rpr "ãn trácc; Jã Prr, _.9 n^lvs s Flsnt, 2G3 (frtur pé squr), Sbg..lb uvd, d l n,.s* t-nt. vu Grflgür Js Mtus, 3r() (smágárrnt ps) rmv pr H.P.S. r.d- llccárr ntrns. Fr.m nd mdcds ná,"jc pt lcztrhâ Gms d :" un, c-l.clr, prár, : rr.unt Cll,.030, Mrrpll Snt d 7 n, u-,:prãr, MlKh Tls, 43(, ( u s rtrrm sgur, bm cm Hgu-ntc frs: r3< Lccs c Slv d 29 r.,, cs, mrtm, rs. <3ht(! tm ru ds Lrrèr., s.r : Gürgln ct- Sus, d l n(3: slt, prr, ru yls du M, 44; J6 Cbrl m, cs) prár, lu Pr:r.. RESPNSÁVEL GVERN dsstr crr cm Trgm, qu vm pmcò dp dl cntásu-u d nclct, mtr qunt sb r-splsbhd gvrn d Gtul; qué nnlul prvdênc trhu pr nrr ~qucrdn; Lòrvl vtr sss crms qu c rptm. N vrdd, 6 mpsvl Crr d Slv, qu sbfréu.p:l8, 0 ns pv tlrr qu cntn f fsá. frrvs Cràturá r:nnst r nprn s-t!m t:! stu clmdd, nqunt r ds dnhr sã g_- c. pl gvrn cm su pltc d gurr, cm cmpr d cruzdurs rmmnt, cm 0 scrfc nclusv r vr d númr pssgr mrt nus dsstrs. E ncssár qu pv fy vgrmnt mdds üt. d rprçã ds lnhs, l.-s srvç d snlzçã d t b mtrl rdnt tulrnt mprg ns strds d frr, bm cm 0 rcp.rllmnt rnvçã dsss frrvs, su mc-rnzçã mplçã. 0 u nã s pd rcdtr dsculp cr.rrpr d flt dè vrbs, u prmsss cncs cm s p frm fts pêl drfr d Cntrl d qu ;>.s cs vã mlhrr dqu cnc n. pv dv xgr mlhrs, ms pur á. dnhr qu vnh d mntnt qu ô gvrn stá dspndn cm su pltc gurr. qr-rd; Flrsvl PJhcr d lmd, cm luxçã r nrn csprr Sbstã Pr nrcp. d mrm, qu sf"u frtur d prn tqurd. MEDCDS N HSPTL GETUL VRCS Júl Prr, d 3 n, svmr,. prvó, mcl n ru urqu, s n.; Jé V- J. V. l.-st.r; :.r.r.n.t:.;:;.t.l.cv S.N SV.M..N -TÁLM. G. M. 3. L. V. ST.N WSLLS KSRNTJ -Utlt,.- -.-r.»:. - ^. ;.: _....:,r-. v:*_ ~t - zu ^ *t*.:;, llllllll-:! " » S Ml " l u - Vs _J \!Ss u. Pá 5_. * J_S á*^ ãs, *S % %? à, XSf: W Cf kl_-â l8fw» sc pr.ds t-.h. frtur ntrnd, c h Hptl crân, sn sstádó grv, Prnt Scrr. mtrst furdu. pü.ã sf cõ3.yânbà dêsàl.ò\ - âõpêldá psl n nã dé _èádõ - Ms qu cu n "c.r. pc" Cu d pfá_drrnã --:.uvu brr ss- vrn ü9 «cnt, *,.,.\ -,,. >.,.r! J. Ms un c crscnt n J ls d -.ncn^.dvr n ms- _t mns s qu, dr v p-t?_-_ vm r - > gsrmp vsnènô gt Já d Cru. Fls, d 2 n, mrr à vfd Quntn Bcúv; s"n númr, cm Ntró, prvtv trd pr tmr bán d mr, h Pr ds Càrts, qunr, cm d mmnt, vh-. rrst pr lrg. ndltmnt grtu pr scrr, ms su pl -spv dér. d st tnd, p nngncn s chu cpz c nfrntr fúr ds nds süv-lõ. Sus cmpnhr d dvrtmntu, u Éà chvm r. lcl, qu pucl-rm fcr f pdr qu h!gü- wllss mbrcçã, fr d trzr gur pr trr rm. nfshsnt, à ss hr, pucs pc.sns stvm n fv., d mcrh qu Já u R nbrgullb., nã ns vltn. t-.-.. Hrn ms trd su crp prcu n utr prá dstnt, rrl. ntã, rmv pt ncrtér. -T-RT VLET r d qur-.t d-r- s n- próprctôrá d rômórl rtntràv Mrln vn Crm P tcál.r.çl n." ndr c r-. scltcr, qu sfru fr-rr-c «Gf:;> tm m }ur d clun vrtbl, lén hstunté vlnt pr còprr ul- fèttlluntq_ pl cr n.:gul d sus nquln ; Mn Mcü-Cgu, (Vc mrr. ru Gtsty sr.fnplb, 7 ycm ms nm nns, grdu bftds Gülrnn T.rrs Crnr- c rmã dst, d nm, Já.. grssã vcflfcb-sò n dít. rrtchcn, qu fcá -tu.cl n rtn Prnlr d Mrç. 7. cl!c,d ; H.-.l dcl lxtu PfJDE crru n mnhã ntm fl - N cs nmv..3 d ru.vthn sfru frtur d prn p;. ás Fvrr, ruu p. J drt,, susptn-s, nd, Prnt Scrr, t vtm, flu fttbãd, tlctut h grv ddp d su st. TRPELD Qun trvssv m Cndp. d Bòrfm, n frnt -ádn n. 557, f clhd pl ut prtculr chp -G0-S7, pndn Ds, d.2 n, rsdnt n ru Scu ft prsntv nnh mn-s, mm dúvds, f cr d Msqut, prprv-s pr tõm.nf trm, bm Pdr, n hr d mr mvmnt, qun, frç p! multdã, prdu n qulbr, cn d pltfrm. qud f ds ms dst-nlhs, p prár sfru frtur xpt brç drt, mtv prqu tv sr mdc scrur ntrn n Hptl à-qnt Scrr. ÁãsHTÀDÔ.". ndvdu dscnhcs brdrm Jã Rdrgus d" Fréfcn., mrr n ru Cm- tã Cru:,, s/n. c sm ms plvr.s, dssrm lg qu vhm: V pssn gt, vlh. n sm èstlô. Un s ssltnts, cm. mã n bls d,clç, nd cstv dssmul rvlvr, m-"nu dsbnltv Sb Já rr:s-é. ft vvfcu-ss rm pln lu r d, cm frnt núnv l d ru nd rs vtm., qu nã tv utr c.ltl snã pssr mprtânc d Cr.700(0, pt xstnt m su pdr. MÒtT DENT D PPTMENT Há cc d 4 ds nvrs pr.d númr -7 d ru P.clul, stvm ntrgs, cm mu chr décprhdlcó prtmnt 003, cu cupnt, n ss tmp, stv dsprc. Frlmét nã ms suprtnt, chmrm plcqu rrmbu prt ncnrò stnd n cm, crp médc Crl Móç, d 40 nc d dd. Q cdávr nã qu frsr:. süp n.-v- : CCs (! c.rtè t pr ncròtã.. u n clc Lgl. «ru d sr purd - «cus-mts». qu, ds ( ntr su dnhr, sã vtms d própr prts. E pr mn qu st 0 «cnt p:òbt» èlsté nd nuln c nl. ft pt m d cçd. Dst vz, á vtbn f Já Grqurà Brbü: mrr n ru d Màtr- ".-, qu trblh r. dpóst gl, stu à ru Vluntánp d Pátr, 27. Ns /stblcmnt pprcu u r.dvduò qu, dpós c «cássçs cnvrs, pdu-lh pr tcv <\ nv l-v.ãnc d 5 ml cr.vs nássóú às sus mã.c mn mç d ppés vlh. TÍpó cnt bt, cm 5é v;. sprtlhã fugu, dxn glr u vr nv". CU D PLTFRM lvculn Mr, d 2 n, pérrn sltr, vsnt h ru s Vrtuds, 834, stçã r tru, snltlr, nnrár, r mplr r> Crrl r ". P?.!"", sm púm^r; J^ r lmd, cm 2f n. sl tr, mtrst, rnrrr m ru Tlncr.r.t, T: Ubns rrnrtõ Vln, rl 32 n cs, cmrcár, rr^d-t r rl.tn R_rnà; f7; n- n Jq, d 47 n. c r, cmrcárp, mrrnr ru Rtru, 0; Jé Ârrdé. "ntn 47 nr~ csr, prár m! rn ru Frn!sc fm, R33; Prr s Sntns. 20 nns. sltr, cmrc rn, rnrclór n ru Jãruün Mntr. 73; Mcór Rl^r rsdnt n ru Bücàrcst. Sr; Mnul Frncsc Bnt. d 25 n, sltr, prár, mrr n ru prá, Gõ; Edsn Pul Crr, d 23 n.sltr, funcnár püblc, rsdnt n ru cr. -àf.áh, 4U; Grl Suz Lm, t 32 n, sltr, Üufchárb públc, mcl n ru crnl Cmrã, 42G; Jé Kòvs d Slv, d 2 n;, sltr, prár, mrr n ru Crm. Dutr, 2039; Mrtns Gms r Slv, cm 45 n, csr, funcnár publc, rrnt n ru Gurn, 3-; Rubns Frrr Sntg, d 23 nr. sltr, funcnár públc, mcl n ru Cpçbán, S9; Sbstã Dvd, d 4) n, csc, prár, mrr n ru Grgr Mt. "5G; ltmr Frrèrá d Slv, cm 3 n, càrrcl, mrtm, rsdnt n ru gtwrl Crvh, 65; Svrn Suz, d 32 ns, cs, prár, mr- r n ru Prcnü, 56;! Luz Gnzg d lvr, dè. 2S n, sltr, prár, - Sdnt n ru 3, sm n- r; Mnul Ângl r Slv.. d -) n3, cs, prtuár,! rsdnt n ru Crnl Cmsã,.04; Mr P.. rl : n, cs, prár, m-! rtr ã ru Duqu c Ò:;ás, -54; Fcüp Frncsc Tcb:c- r, cm 30 n, sltr, p- rár, r.sdpntc m l-nrd Lucs; Já Când c 0- vlr, d 35 n, sltr, prrl; mrr n ru Cst.,- ZENÕB gnrl Zcuóblò é ssnnt d smn. E <*hvrós d Cruzd DmcrátL c (ls flm m dmcrd- _:.-( cüw Trn fu cm pcz, sl é, nvstn cntr qu dzm ndr), lról nt.cunun. Sbl, prqu VUMUNSMU. pr gnrs dss Cru- Mú, tm Snt mut.s.c. Cmunsts sã t qu ldm cntr ntrg* ptról, cntr rmss du trps pr Cré, cntr uupuçã mtltr Brsl pls ls. tójl UmUs. Cmss, nfm, pur gcn óunbl sã t f tnrts lxèxt. PTK.TSR. Ms gnrl Zcnóbb (é prcs cnhc dcnár dc tmpm s prclm ptrt. K ds qu nã dm.m, sgun plvrs txtus sus, squr rrnhã n sbrn ncnl. r, prcsmnt nst<> mmnt gvrn Vrgs cb d ssnr trt pl,-,l. Eslns Uns Hc_n cm drü d cup nlltfmcft ns.s, lqudn nssm últm rsquc sbrn brslr, d squr tds u rquzs ncns. Sr qu gnu! Znób stá qurénd cr grp pr ês t d lmptrltsm gvrtv? Xã, gnrl dss qu smpr lutu l gvêrn, nunc, ms cn:n gvrn. mn t.-.- BÊBM MmÊMÊ s rfr Ests Uns. bslutmnt, nâ. gnrl ch qu nã s pd dlxr d fcr smpr l s Kstrul Uns, dsd. qu s lutu su l n FEB. Er, ptrt. SE.l VÇ SBÜSET «>_t-íòts!í (lu.rn t cr- prsgur cunlstts u- vm lnu ust plvr t-ás- Ur). su,. nclusv ru u:-.-, Plc (Ju l.-á-rctu. Já,;uu ãu puju u/rt/r tl u Cvur. t» -n -,,.,-.* ^,.. l qu.t.u prêclur vãrus m-u- -lhtss. ucs uurts n-ú-u- (Hrt pclu Urvlcu -ucrclu. llus ««;n_ ntlrmn us pft-vmv. lu gcuérál, st nã tcn «nfnç u cllu Ucssu -rvçu, q qulfc du cmunst. L\.u u ò ust dcsnfr Q.U! u -èvlu Sclu (;u -lu bu rfrü t- u du lxércfõ Xru- -.-.urcu. CPÍTÃ BUNÜY E nf ó u spntr qu ssm s. t.l q mjftn.sn Cptã Kdg- El-, qu psdun àmêrlc «T-bun d p-cnsn» upòst (l-spüdòrmut. cm Srvq Scrt lxèct À-Ícn. ulndà lh uun rttrá cüs? spláò sl-nsèlr n- trrã u.-s prónlr Ucclç, vm f-ju cn clubs; sscl-.ós prnt udtór d» :r-f_.-nnds brslrs sbr nót nfltçlu bprüns-, Üssò spâó á còtv n ll sguu pnn Sã Pul. Nu srá hp d Uunr du C-ü.c Dmcrátc? RE:7LRXÕE,S Dp d tu, puc d rflxã. B Cruzd Dmcrátc s dsspr qur d un glp, cnfrm rcnhc própr <Grrèl d Mnhã», ss s dv ft d sb) qu mr s fcn stá cntr l qu drrtrá ns lçõs Club. S nà _ d Cruzd, _ cmmsm t vrsã tut d c, sfwç ntgrlst). Entã rméd srá rfrmr Exrct, substtuu mr d stus fcs pr fcs nrtc-mrcn. Nã )á xst à Sçã Exérct nrt ámtc.n funcnn n Brsl? Nã prvê pct g? r (r.snu cupçã Brs p trps s Ests Uns? RESENH Ds trás gnrl" ngl Mn;? d M rs. prmnnt mmbr d Cruzd Dmcrátc; c chm d.mun-t. hmm cnsdru ss «nmnt frmtv». Nà dx d sr. P qu: é cmunst qu nã s snt n- Jürl m sr tldc cm crrlgl n.- dss fscst mpdrn? Já sr. Rfl Crr d lvr plud crt cm qu utr, n t pntênc, s dclr fvr mnpól sttl, n qustà ptról. Rfl dz qu Dutr nã ntrgu ptról à Stndrd. B ft. Fz mut fflrç pr ss ms nã cnsguu. *?*». 9 * «-w*»»mm RUP VELH FC NV Vr«n-t vss M HMS. lft, r trm cnsrt mup d hmns snhr. Ru s nváls. sbr Fn: 42-0S54 ] çt l.nd. pr cn * fcçõs. Pr mrucb f pntuldd J 7 {...qu cm pns CrS pd cmprr lt d trrn, cm lcl d fácl vlrzçã, mdn 20 _ M.2), cm 57 prslçõs mnss d Cr$ 50,00 c CrS 50,00 d ntrd?.- " Sô lh nss, pç nfrmçõs RLND, pl _-.-: ! d Grcln frn NV D ÊNC TRBLHDR h rs 7 HSTlHS Trb.--.;.lrc: d,,t{ stvrm ènt èsn rdsõ, lm dé prntèflr cntr òn d vllúnclãs qu pnl.c du Várgn. vm < :.- mtn, qcr nvdndu lrs d cltláuãns, qf ssltn ns ursnlsácücs.dfs d P, nu pn- (ln,spncn cddã. ESCREVE lêtòr ü.nr Wlttscl tü;cvv-n crt m qu r- rfr à cbrnç mpt sndcl xplrçã c ncss pct-óu. Dp r f.gun.s cõn-ücrã(;.s sb. ncssdd urgnt sn prvtmnt dclr qu hôs"r cur ngr cm hpttès. h.flná dvr sr xplr pê cptl óth rò, rrtu? cr.m n ns própr clnlcr s.h frm dò mnpól s- tl pr «ns própr rm clr». E vrcscnt n,r -prvtn ns ns prbs rquzs sscn mã. tráblrdprã n s; áptvtrcntü». Rò-Crhdb-sQ b mpt sndc.-.l ltr hdhá c- vnn d.es cüüt qué lng ( {: sr cnrr.-cg. cm b«t.çrç ds p óprós tfáb_h_,_ s strvc pr «custr tmn unt, pr- òr v ds vtnt.mé-.h Í.Â?M DD SÃPÂTÈÍRÓ ErCDHTFE Xk E" MREK MS FEJL D BH..." V*< nc Ln Bx Sptr LETR gs *slrcrs-> -t hmns cn fdrs mp-tntcs». B mpt dnt qu f cr n pr Est c-v. msm tmp cntrm nm f vrd pl sbrr fóflcs fsldncln Sr. Mnl KÍc, prsdnt Cònsll d h s rlllrs d Lght, lu fc stud n ru ll, 0, m Mr d (rnç. dnt- ;:n < u u d lf, pr vlt ds 3 nu:ns d nnlr, sltrm d cmnhnt-, ss lrs, r. dls tndn pl nm d ântunn drl/;lrm-s6 _ cs d M«- nul lr, nd rm ftr, s- -.n pplul ssn pr (lcl-àd. (plqur, bnsc» pr vr s ncntrvm mtrl «subvrsv». psr s prtst d sp trblhr, plcs nvdrm rsdênc, d l rubn lvr rns. ~ RECRETVSM -MMM l--.-,r-n..- T-Tr;.-[nl[ f HJE DLE D VTR b pr sáb d llu- ^SSÍ5 q«cntrlm s scls Já s ds sns» vc-ccrrpc d crnvl Urücs _ -rrr Ptt, CcnUlnrrá u ds pr:r.cpc3 rüv prcr.çt d ElS-r_-_B G-:n:.s, Rnh ds DÍÍE À..ÃNHÃ NS TU- BõfS s Tururrs d rlrt!c- 3-è, «br.f, csnhã, sus rc-rrcs C;n d fçlbát nsr trn grcrrcl br::b d prn t-mprd. rvl cbmss fl rlfs ds ÍTurfc, prtr..c.- v.r.; n rp;3t d lgr; THCS BLES Hsvrá bls, bf n El, r. Drg-, n Chv r. ur, Eü Mr, Flr» P.bct Gfnàtt, Tup, Sr3- sr C R. DESFLE H SfllflD DE LÉLUf Eslá dlrtüvcmnt ssn l td nv prd sm- fns às 3.00 b* r.rm s bs c:cnc, dsfl. ÒHFEÁ PRTUGUÊS drtr rfã Prluguês, r-nlzu sgunt prçgrqm d tvdds pr mês d Pbrü: ; DKrg, dd S Mgr.fc nsl nçnt cm grn- r. c.ttüst. crnrs, d 9 C-s 23 hrs. Trc cmpl. Rünfs d drçã! T-dcs s trçs-frs, d hrs. Scc.òárà, funcn clàrctmrt d s 4 à 22 hrc. c::cc cs -ábdós rnlr.c qr. n_ ",á xpdnt. lc-ár ds tvdds lc_ Escls dsprt: D 24 Bx, prt!:. lnrs sprn: d 3 Crtrclt, brtn d_kcw Tôdg s sttns-frs MMá-fW

5 Í : r52 MPRENS ~- P0P0TÍ,. h r~r~r~.t~t """""** » ""!» ""^ - """m» 9 TÊXTES.LNÇDS DESEMPRÊGEMMGÉ ^^^St^M Z K8 tç Muncp, tldp $9 dsp»ss &*909 trblhrs qu mprgv. stuçã dsss prár é tnt ms grv qunt s sb qu s fábrcs dst n, lém dc W$m tmbém, dspn=fftld<? trblhr, nã têm psbldd d bsrvr númr tã lv d prár. ^????????????M^^f^f... Dmgg Trn Bff Éfl Ü,«*<ÉKÍ Págn S --rnrn * : " t_-rwt~mtr~wttt~~mmm~blt*~tr"""~~*~"~**""*"*m*~ mnnrt d Tr m scl MR D GRÇ Tl crn mpt sndpl, nsttul d Prpydênc" frm nvnts pl sr. (J.tuHp Vrgs np prfg dc su.* " l Jl-.-l.L-. -.^Dnm Hnfllnllt ntlyv. prmr uuu v n>:.«my u>^{> «.«< «rd d lèã gçfá g.tr>n)&sts çrà s s lnrfnr vtz.vã lcnçr s bty: ludbrr 88 msss prárs qu s punhmm mrch pr cnqust d sus drctpb crr fnts d rcpd pr fnncmnt dc s PlftJ6? 4" x>0" rçã trrr. 0 qü têm s sss nsttut mnsuém gnr. Nnh <J )r tgs ç flhs, máquns mntds pr drnr dps rçmnt ds msss sslrd.8 ás qunts fbuls-d qu gvrn ncsst pr scr vrcdd s pngus subrnr pcnsts d fchd. Dz p sr. Scgds Vn n ntrvst qu cncdu mtutn fcl, qu rrcdçã sgur scl s dv nulmnt 0 mlhõs d cruzr s qus cs mlhõs tnt sã cmprgs cm bnfc ds clsss trblhrs». Sã dfclmnt ctávs sss dus frmçõs, rrcdçã dss sér dc nsttut Cxs qu xstm pr, dstns frncr "cntrbunts brgtór ngs mdldds d sgur sç? dv sr bm mr. Bst qu s tm cm cnsdrçã qu t mprg n ndústr/n cmrc, ns tvdds mrtms, n trnspr? ts, ns mprss d nvgrã ér, ns bnc, dscnt brgtrmnt 5 7% pr ps nsttut Cxs, q ss ppulçã sslrd lcnçrá fclmnt cs 8 mlhõs m t trrtór ncnl. H nd crscntr qu mprgrs dscntm prcntgm gul, d msm frm qu gvrn. cntc, ntrtnt, qu smnt sslrs ntrgm su prt, qu c dscntd cmpulsórmcnt slár. Ptrõs c gvrn, qu vvm ds vrbs dsss nsttuçõs, sngn su prt d cntrbuçã c usufrun dc mpréstm f- «ndmnt, sã n vrdd únc bnfcs pl sgur scl crd pl «p s pbrs». s bnfc cncds trblhrs sb frm d pnsõs, pcnlrs, mpréstm pr qusçã d rsdênc própr, ssstênc mdc hptlr, tc, rprsntm gt dágu n gst dsss custs nsttuçõs d prvdênc. t fácl vrfcr pl cdd rrcbldcs qtntdd mns d brs suntus, prtmnt pr gnt rc, fnncs pl nsttut. E ss pns, prt vsvl s fnncmnt d fvr, lgs c nt-sttutr, sm flr nd n dsflqus qu sbm mlhõs. mnsgm sr. Gtul Vrgs Cngrss Nnl, n prt qu s rfr sgur sc, nã pss d mnt dc dmgg. s trblhrs, qu nã gnrm mprtânc sgur scl s prprr lr trtr dss qustã dc frm sér rspnsávl n cnclv ncnl, qu s nunc pr brv, ntã, prvrã, pr srm prsntds gvrn, sus tss rsluçõs sbr prblm cm ss> d mprtânc vtl pr s msss sslrds. " ^ESQUTES ETS M: E JUDCS TESTMENTS EM GERL NVENT/S BENT DRET DS SUCESSÕES FGUER DVGD RJ BUENS RES, 9» 7." NDR. lt ÍEL CX PSTL N." Ts 9 às ds 7 ás 9 hrs DR.. CMPS (Crurgã Dntst) ÜSffnSr** Blômlrun. ur trurcxsn urt-nmcrlrn. Kxtr«(<r8 f«> >prr««<.> hnrs - lulxks FXS K MVKS Rurh «ur mtrl gr-lldn pm pr-cu* rzávs. Cônsulórt: Uvt <l ;rn( u S - U««ndr - sul» M!s H», S. l sábnd» * tu l> Mnnurl, 3»uh «tu.,». ««l-fr. - TKl.l-üM-;: *-m l f«wr~~tnn ntt,.«~r,.., _»... PNTR - RTE - LUX J FERRER D SLV fcr& DS NFSDS, 29 FDNE: "VNH, MULHERES (Mmct; E MÚSC" tf. M Hwrd llut/hs, lém â prvlég tr clc n fl prmr yrunú flm sru v.cà, t n nruu, dscbru cm st prduçã cquluch lur d wn pr nmtgrúc: Jn llrlw. Dp gnhu dnhr burrc. E cm dnhr u. t prstu durvòcs fscs s nu Ünlè d tn., ús nt-mrcns. gr pruuzu «t-ü, dulcrs. Musc, :t)«qu nd psu m cm m tl pwurst d rnr Khm, pt prs s lu..s, qu trnsfrmm tçs d p.n/03 m ss dt cus m çs d vnh. Frá tl sbr st muscl prmár, bstv dzr númr qu nl xst smnt n?n fcw muscl, mut «ÜJ/tn», d Kyrs d Hrt, d.r.yl p uushy lrlky, crr ds tcvrs r» «Ftlg Us frudó/ 9 utr «s/utus» s bns tmp. «)/c:» pdrá dstrr rpss c mcnhs qu Cp»* ltrs d fxs u èntm flcdd m vr tsnu hyh, Glr d llvn Brbm Lurcn, s dnçn d m qu s prns prçm utrs cntn dr BWHr tu s prns nã fq scndds. ms 6 turr Uddc Brckn n ppl dc gnt mntr, ã publcdd, Tny Mrtn Bb Crby n cn d T.V...,, flm prsnt, nd, cnunt crbtc Gln. vls, lém d dupl cômc s tmp vudvl, chmd Smth Dl. Tu st qu f drg pr Jms V. Kcrn, pd sr slcn m dvrtmnt d 20 mnut pur m V " ô r gl d muscs á ssstu <Cv.ã Vlq*. rprs svétc, n Hã Já, pd ssstr st mucul d R.K... dsdrtn, nturlmnt, â0 m.mu d númr muscs cnxut gu dst tvmh, Mulhrs f Músc*. S PRGRMS DE HJE ÜJKHC - «Fg n crn», «Mrcs Brb. RT-PL - «mnh p>, c*n Jcqus trn 4 Url Dl fgg. J.STK - «Vnh, mulhrs musc», cr Tny Mrtn Jnt Lgh, âvbnd - «Dul ál», sm Grgry Pck, Jcpl Cttcn Junllcr Jns. ZTBU - «t-gu nu crn», n Mrcüc U. BNDER ««grn vul». BUFü - «Dzm qu * pc», cm Cry Gnt Jcun dt. B k. fü. - cvm nvgutu», m scn (.rn ul. CKC «Dul B», cm ürgry fck, Jnnlr Junc Jupl Cutn. CENTENÁR mr v, mr vm». CCÍÍHBU. «8<l8«8» *H9*9, cm Mtcds Brbk CLNL «Vnh, mulhrs músc», cm Tny Mtn Jth Lgh. E. DE S - «Sm nvlduds n rnt» «Rmu rdlfônc» cd). FLUMNENSE - «Hpócrt». UUKN - «Ürs-l ndtu», cm Clu RlnB «Justç mprcl». GRJU - «-tgl». U L,t,0 - «Vlu. mulhrs musc», cr Tny Mrtn Jnt ugn «nu pr trts», cm Ug ttlt Jun Bntt. D^t, - «Dul Sl», m ürgry PcK, Jnutcr Jnc J-ph Cttn., PWEl «*g n crn», c Mcd Brl. ypü «.Dul Sl», cm ürgry Pck, Jnnlr Jns Jph Cttn. JRS «Fg n crnc»t m»lr«(l«6 JDrb. W "m mwsmsm ««JU-U Ul.l. EMPRES VENDE F \ S TE0BLÕE3 FCM DS E DS PRDS PR FLf DÈ M^EL PERÁR Ê QUEM PG PELS DEFETS D M- QUN SSEMBLÉ PR UMENT DE SLÁRS, DMNG, N SNDCT s tcccó u Kpr u.-- cvc stã- ndsnüs m nv vútlü u trblh d L-r.^rc, qu: m u d nmntã crplryü pr rrnçr u luc.-. Lsu d «müãnmu, y^dnclq gdã c.prm/ pu., uns mprss, cl2::unò üc-lõs sç-m r..b;lü. Un u l. «trm», n cu.- u «tü», uu.u) ucü,,us pprár qu rucc-jrn pr rdusüò nü gnhm nctvu. U tlá J«Eü Snt cts nps rprr: yr.ü htc-rl nd s luz ur.s.500 cruzr pr :-.cz. ms nm ~:-: 3t.u gnnr.t. Lm fvrr t;: C:? -l.5u.00. Lsr. mss tmbém ná vu tngr slár mnm. ms pssc qus ct: drmnt ; ;, -l 5 -.-s pr pr fl (l «trm;-, lss ms á punss 0 d:.; cu rábállr prqu n hv «r;>. Tu ss prqu. mprs st vndn f, f nd pr cm c::prttt d mlhr quldd sú n x f r, qu n fu-òucá, ps prdm tmr dnhr, cnsrtn C qun rbnt; rqu/::.5 QUE^n.c.s prár D-mél., t s c d lgrn, crscntu qu (!!.;sr s::u cmp - uhr: mprg -T^_ ^^-"~ ~ * prárs d «Crcvdò» flsj ns rprtgm, Nã é só pr flt d mt- mês sm pdr trblhr, s.-:l qu s..us frç c p urn qu; fs cnsrtd. rr. Prcn qubru p Ju nã tnh nd vr cn:.- d máqun cm qu trblh, psn 0 ds dn mõ- culp nã é mnh, ms su ss, s máqun nã prts, fvrr 0 ds ds u prudc, qu m t c-ss ds fqu gnhn só CrÇ 2,37 pr hr. PEHR E* QUEM PG utr trblhrs s crcrm rpórtr cntm utr mét d x- "ú, ftt. _tf_. Çt SB stf-zc. á^fc uc rár PRE20 PERÁR PR Nà QUERER FZER TRBLH DE QUTR- -TR-... t -~., /Nrt-rv/r^, cm mctttm T-.T.TTT-JT^TPnfJ PTTft DS SL LHM K rd, CM SE FSSEM PRSNERS RUB DE SLÁRS H SNEGÇà D M- PST DE REND qu prár trblhm 54 x. - -W CmssS th prárn d Cmpnh nrunlr-r ú? l-ps (fábrc d Ducl)_, mt m n s rdçã, prtstvm cntr trrr plcl pltl pl ptrõs. DKMSSÒEã KM MSS. prár m pt-t nuv súrd m-! nü x.ylh.mc. mprs tm dmt Uà ttl t m m - -MmhhW-.""-T^--" XW ssws^mstsrwmm t t,uul.un - «Dzm u.: pucuüu, cun Ly t.uu c Jcámu -. LUME «lbtt c Ctll c;;_ t.gl,n» M^u... - vu tcsu VUÍCuU», L. J(;Ultl üclltl uuud Vús. MlÍtN - slm qu pucud», cm Cry üm.t t- Jun: C. MVsÇuvü - «v.n, nuturcs.uü.., cu Tny Rlutu u Jnt L.UKH. ME. ut; U - «Dlcl., l», çu (.;>)y vc.v. Ju.ur, JulL-S! JlllUpll UÍtB, MEllUd (fs^., lluc ú Cupcbnu) - pnt l V,turlu». Mll.lt - «Dul u B», c Ugry lcúu, JuU- Ju-s J.ü Cttn. M»! Cb.-.J-.u - «üucló Sul», cun (rsry Pcclt,.l Jns -.-. ;>" cltn. DHu: - «Fg nn crn», cm Mcctlcs Ub. ULMP <-.!.< cnf n su nlu» r.;5 u u nm- Ür pcl)», mn Jnhuny Wssnnllr. LND - «Vnh, nulhr músc», c dny Mtl Jnt Lcsh. flcl <djucl u ál», cm tr-bgry Pcclç, chc ns Jcpf Cttn. PP. TD. - «mnh p», c Jcqus tms C D lcp;;u PltlSÉNSB - «Vnh, mulhrs nusc», r Tny Mtn Jn-t Lnh. PÍMH - «mh p-, cm Jdqucá Srnns u Crl Dl Pgsl. P:... - «Vlnhõ. lulhrçs musc», cpm Tny Mtn Jnt L,rKl PU. - Dnrnáb. tu f-s nú», c nd tclu ^c-lt. PRESDENTE - su nlnhn pfs. mn Jnrqus Srnns Cr- Dl PgR. PRMR - «Vnh mulhrs múcn», cm Tny Mtn Jnt Llgh. REX «tsur vulcã», cm Jhnny Shllld è Dnld VVds. RX. «Dul Sul», cm Ugbry Pck, Jnnlr Jns Jph Cttn. RN - «Dzm qu pc», cm Cry Uunt J mun Crn. RVL - «Um luz nu trd», c Dvd Cnd, KMv Flh V Nuns. R - «Vnh, nühs musc», cuu Tny Mtn l lgh. cm Mrcds B. B-- <.-,«-- - -^ "..unn p», cm Jcu Bruus Crl Dl SK. B. Jbfc - «Cáhá Vulg», flm russ, c L,ut)«v UÉlm c gr llmslty ~- uscus Buuyóvlskl; < ss, cnt- nt trblh pss.- msm, prdu. \Vldmr cn>ò prduzn, tls. (. ndr m 70 hmns, msm qu MMMM»» -...f.! prdu cm 50. b, LUü - «Uuq tul», cm Ucyry L\ut. unlt Juns Jph Cdltcu. b. x,.^..v - «.L0,, crn», ÇülU fàçcclcy l.u. LtU... üy^ü - «uul t,p t(»j un Ürgry Pck, Jmul Jns u Juspl Cttn. VJl. <^ t^t u lmbruc;u>, cn. *LllUf vn.tuy. V. LÍ-LL - «Kn», cm Dcu ütcl;\"cll, VlÜx ~ «Uzh qu ô pc.u... cm Cy ul t* Ju u.u C.D. PP^^FlS DE HJE s^çc ü blsj» tp-j) st- prs cm U.- pss -Strõ xgm msm pr-. uqs.0 ck- qun tnh 5 plár.. dscntntmnt pr ss smst é tü m-nd qu s prs prár p.- -õn fcrm cm m qüu u.uvss mvmnt ds pcst nótturm un. gurd» pn vár lmó vgr s slvs scô3s trl."lhò n vrddr,mbnt trrr plcl. PRTCPÇà NS LUCRS ^^^Í^Ê^W^W^^» prár d Fábrc d M&fl lm$(.%z: wwb LVRÁP - «Pr srvl- mu» - c ué Ml t rcu, c M. n lut, ü3vl blzudt, Els M-,3. Frrr Lt, L Jrdr:. lbrt MUs utr,s lü, ^0 :.. l s. CRLS (lf.leb - «llrnc, tu mu» d Ubrt Cunh v Rbt lunt. c vv.l. D vl- Hlvnu Pgü, Ch tdrgüs, Vlt lnz c utr -- ás 20 c 22 hrs. CPCUN - «s v d vstus», pl c. s rtlsts Uns, c llntl Mrunu, J- Jculs Fllu, Frncsc Dnts < un g.;:.t!c lnc à lü c Hl. hrs. FÜLLÍES - ccnck-tll d Uns», d Pul (Junü, l Slv u Rul DubB, > c Ulltt Pg, Crmcn Brwt, Cl. Udun utr - ás 2U.:0 22.2U h-rs. JKDL «Bnn n tm cár». pln cm. Pulst d Rvsts prsntçã du ücys Dcl, ás 2U c T hs. RVL - «Md Sns üên» ld Urrldn su lnc ás ll, 0 33 hrs. RECRE - «Eu qur sssrc»! d Frr Julr, VV P:;t Luz glsns, pl c d rvsts VVll Pnt, cn scrlt, Mrun. 3 Dlu. Pdu Ds, Slv Frnnd, Mnl Vr. Mrn Mr. Rgn Nnss s -b 22 nurs. SERRDR - «mg d ná», cm Ev «s u lncu às 0, hr3. U-.U - c.-..t); u» - cméd cm P.nullct, Nlly Rdrgus, ;uts, Grl ümtuu -,.utr» âs "" ÜCH rd^â^, dnuncvm ;:l :u ),!; mprs "W *: dtrmnu trfcüçã t,w/.^trmnu d sus lucr psrárcs, qu f;ú Scr n - Dár fcl-» c 3--C5, cp. V - u-t <2 ácb lgçã d str (prn l d prt:,p;f n lútr, Cmppn Brslr d Rups, c;, st sm, l.urln l!c d" mpt c rnd, p, c-m dstrbu cs 0r/ cm r.c-s mprgs, nm tã r.uc pg mpt sbr ss lucr, SEMN P CRNVL hrs pr smn, sm rcbr pgmt ds hrs xtrrdnárs, pr cnpnsr 3 ds qu nã trblhnm, qund, só prrm pur dtrmnrã d própr (Vrçãn, nã hvn, prcnt, ustfctv pr st cmpcnscã.,mu cmssã d prár d.cmpnh Brslr (U Ròup (Fábvlç Rups d Dfcl stv ns rd- (,0 p prtstr cntr rbtrár c vlnt prsã dt su cmpnnrò Vldsmv.r-.s Lps, n trd..--. (. -cr ultm, pr tr s ur sutwttu.r três h..p!u sr.ultnnt, S\)Rf^NüQ u PÍ.ttS Três prár- d fábrc f-.n dcttcl cutt Vcnt p t-.-ugu d V.u mr qu álép l su srvç!)-3.-r:ss cs cmpnhtr (lspss. u cprú-tu rcu lu-s lzr «. trubln suu, pór ss, suspus bs.u c drél. quu lh y.-,-r.t lüslçá L-uK,s, u -uúu.ü r. tmu cnòmntu r suspnsã vm u srvçü. druçâ d..^..!.-!! c--mu, cnuu Rm tu,."ú.h pr prndr prár. -KS Nsty u pssr Vldm: Urt.s Lps t-b.u.d, q-.lr. tu scc.u t surt-ut u.u cm vlnt.; árrc nrüu c blgus pòcás üõr lvu lustk, qu sm nnh x.,cc5 rrst n uud,:m t; rstruuuütu u u-uu... -.^ cpácn- dnc dc s cmp.u-us. ttud u ptrõs s. òlrsr Káá Pu-ülb. ü:..r.cu d prsã ctllárr grnu ndgnçã lu Kt.brlc Ducl, snu ucrpr tuu ^ mprgs cnu frnt trblhrs. DEtPRES S clptrárüs H-t.cluu mprgd p t blnguns (lu Ru d Rl<;ác l tmnh qu vár-. çprr-jns dsmrm c l.-s fcu sm l té ás l hrs..) dsprz pl prár ;r prt s ptrõs s ptòps tlr..:, fscsts f P»- rdm grnt, sm rsd» d Ítl, crçrs- Btt.u vr s prárs nnh cnsult trb dç-smlrm, ssstr P- lhçlõçs; fábrc prcu n -t fr cmpnhr d trb- > < - C.J tcr. c smn d.: «nd lguém (. mv!. gr, stá tgnd tnr?* ssmblé s Têxts DMNG, S 5 HRS drtr Sndct s Trblhrs n ndustr d Fçâu Tclgm stá cnvcn sscs pr mprtnt ssmblé grl xtrrdnár qu s rlzuá nnlâ, mng, d 23, às 5 hrs, m su sd, t pr dscr^sã d sgunt rdm d Cntfcr clss s últm cntcmnt m rlçã nt d slár. Cnúcs& Grl d Slár d crprçã, pr su vz» rlz h vár ds mpl cmpnh dc dvulgçã dss mprtnt runã d mblzçã trbnln-s pr msm, tn m vst qu, p. dtrmnçã Mnstér Trblh, srá susct.ssdu cltv «x-fc» crtr vntd d crprçã. ) f» plrçã mprgs n «Crcvc». D.prárõ é q pg lmpz ts máquns, st é, cmpnh nã Uá mtrl, nm tmp, xg qu s mntnh s máquns m cmplt lmpz. prár, pr ss, é brg, prdr smnlmnt mnut lmpn tr, lém dss é l q cmpr «scvã», qu cust C 40 cruzr. Qun máqun stá dftu, m cnsquônc pç d tc s cm flhs, q pg tmbm é prár, qu nã tm qul.prduçã cntd pr «bn». Sã tnt ps dscnt d prduçã, qu só uns 5 u G cnsg, pr mês, srm «prms» cm S pr cnt sbr slár. lém dss há s mults, qu cnstt urn utr mnr usd pl ptrõs n prár dfcênc d máqun. ssn, pl msm dft qu á fzr prdr drt «bn», é nd mult m 30 cntv pr cd mtr d tc n qu h lh. SSEMBLÉ rsó-ume^t qu ms s rfrrm prár d «Crcvdò» f ssmblé Grl, qu s rlzr mnhã, n Sndct pl nt d slár p, r td cr.prçã. s tr» blhrs rã dlbrr s.. br mdds tmr pr prsgnt d cmpnh, d."d qu Mnstér Tr" blh nsturu dssd cltv, qun lésts á, pt dvrss vzs, m ssm» blés grs, rpudrm dssd, cm fvrávl ptrõs, tmbém pr nã dptrèrh cnfnç, n Jus- U U3UUU. JJLW.3.-Hlw.J *"-> /..«.v.., ^...*. «Crcvdò» pr cbrr ç Trblh m n r^tr~twu^7rhfr~7^j*f~^^^ VD SNDC L HQUEET H FUNDÇà D CS?0?UL^. prsht d Rpúblc prvu prcr DS sbr dsnçã d nv Cmssã pr purr rrógulrddcs crrds n Fundçã d Cn Ppulr, m substtuçã ntrrmnt dsgnd. Esclrc qul >Kã C[us.prmtv Cmssã t! nttért dsgnd pl Mnstr (b Trblh n pôd cnclur s-us trb lh n prz sttutár d ò ds. prqu s sndcâncs trm d sr fts m dtrnts prt Trrl ór Ncnl, dmb âmbt d lvdd dqul nsttuçã. nv Cmssã funcnrá su!) prsdênc sr. r Fntur d zmbu, SSEMBLÉ PR S EM PREGDS EM TNTURRS s sscs Sndct t Trblhrs n ndús- ds- tr dé Lvndr Tntur, r K d Jnr m?- trm-s dscntnts cm t- U:d ssd nl prsdn dqul ntdd sr, Luz Dur, qu nã du mp=r tânc fc:n m qu supnts d drtr slct vm ssmblé pr trtr d ssunt d ntrss ds prár fls Sndct. Pr ss mtv grnd númr d trblhrs prcrrrm vár rns dst Cptl, fm d prntstr cntr tud tmd nl prsdnt dqul Sut dct qu msm cpr rgulmnt qu grntm drt s sscs. NDEFERD PEDD Em vst rqurmnt nv mnstr d3 Trblh ur nr grn p d tclss, sr. Srrds Vn rslvu ndfrr pd d Cmpnh d Tfcds. Sérg Gsprm, dc Sã Pul, qu prnd lngr pr 0 hrs rnd dár d trblh, SSEMBLÉS N Sndct Ncnl s Crpntr Nvs, h. sáb, às 7 cu S hrs m prmr sgund cu»,- c çã, rspctvmnt, pr ltur r rltór d drtr rfrnt n ru 95 trtr d ntrsss grs. N Sndct s Trblh durs n ndustr Têxtl R d Jnr, mnhã, dn - " mng, às 5 hrs, pr n. prmr crprçã nd-" mn d cm.?hh pr u» mnt d slár. s Sndct s Trblhrs ns ndustrs d Cr» v Bbds cm Grl d Águs Mnrs R d J» nr, u d 24, sgund-tr, às 7,30 0 3,30 hrs, m prmr sgund cnvc» çã, rspctvmnt, pr dr cnhcmnt sscs dp ndmnt dssd» ltv. N Sndct s Trblhrs ns ndustrs dc Enr» g Elétrc d Prduçã Gás R d Jnr, n d J5, trç-fr, às l,30?. 7,30, m prmr sgund cnvcçã, rspctvmnt, pr ltur rltór d Dlrtr, rfrnt n d 55 dscussã vtçã,r scrutn scrt) blnç fnncr rltvv m msm xrcc prcr Cnslh Fscl. N Sndct s fcs ltcs, Cturrs Trblhrs ns ndustrs d Cnfcçõs dc Chpéus d S» nhr, R d Jnr, n d 25, trç-fç, às 3 u 9 hrs, cm prmr sgund cnvcçã pr dlbrr s- br qusçã c sd própr pr ntdd l» tur Rltór d Fdrcã ds Trblhrs ns üv< dustrs Vstuár, r«rnt n d 95. PEDEM EXPULSà D TELEGC Um grup c trblhrs d cnstruçã cvl, fln mprns frmu str crpráçsò dscntnt cm stuáüã dmnstrtv m qu?r> ncntr Sndct qt sã fls. s rclmnts dclrrm qu cx-prsdnt d ntdd, rtur Lucs d zv, m cu gstã f cnstt "mlhã dsflqu d úm dc cruzr p qu; é mmnt nã f ndrt nuràd rspnsbldd?, vv mscun-s cm t strs c Sndct, pr c-nr cm s b grçs d tul drtr. dntrm nd 03 trblhrs qu n. próxm ssmblé xgr» -, fstmnt d rtur Lucs qudr scl dqul órgã, fm d slvgurdr >3 bm nm Sndct stm vts r-".r brr» cmsnt, NUNC QUEM V BH, MEU BEM. MS ÜEB. VLTR... Vcê Já F. á Bh?. n»-f-»-nn --nmmgmpggmttfng»»" ppvdêng SCL lbsr Cnt LD DE CSTR FLH - Nst. & nscrçã d qulqur trblhr n ndustr, cm Rc óbrgtó^p.-ttutd^ ndustrár, ndpn d lmts d dd d xm m-mc. ntgmnt é qu r brgtór p- rár tr mnm qu qutrz n u mxw m cncnt pr sr nscrt. H, ss-. v.hgônc nã xst ms, d mnr q_ bst prstr srvç n mpvs ntlustnl s-, brgtrmnt, nscrt, pl. su mprgr, cm ssc. l, qulqu qu s su -hul, 09 bcus drt dvrs sã msm pr l..ü sscs.... N cs d vcê sntr s nt dsr rqur «r pr (ltcn, ó prcs qu tnh cmplt pn, d çurnu st ó, qu tnh n mnm s cntbmwcb mnsrs. E.^ c s tmbán qu, ntr nutr cntrbuçã nlu^g tc-rvl. mss. vsm ss, prqu cmu n tt blh prár, prncplmnt n cns r^c.v, q«mtv fcrm sn, cntrbu.- pr mut tmp. S ntr cntrbuçã utr huvr spç cm cntrbuçã d<. nss u ms, é prcs gurdr cmpltr nv pr d Clè dscnt 6 ft sbr ttl rdn mnsl.,msm pr srvç cm hrs xtrrdnárs, t máxm d S ml ^"Tmb-mTÍücul bnfc sr cncd é ft sbr rsà s z últm mss, té 0 máxm d s ml "UZSr(m[cnhSrc cncd d dpndnt pr d c- J rênc ó uu pur unruu Ms ss ssc» v

6 PSSÍVEL UM M T C H -DESEMPTE C0M0 llèu0 DSPUTD NTE-NTEV, E MVL BELMR, ENTRE MÉRC E DE MBS S GRÊMS ENTRM EM ENTENDMENTS TERMND0 PE TF WWW w^rr^mm^we M EMBTE PR DS TENTS, S MRMENTES N SE SBE, CEBT SE S Jtm^S^MmmÈS SSSMS* * f FWLTS^Í* SÜ -*0CK-f- MMENT, k S PUL E FLUMNENSE, F MRCNÃ, N TRDE DE HJE NÃ H FVRTS CNTM CM P D TRCD S TRCLRES?n Plmrs. prl qu runrá s trclrs prsnt tds 3 cndçõs pr grdr m ch. Enfrntr-s-ã s cnunt qu srm ml, r-sblt-rm-c, crm d nv vltrm lvntr c::b2** n fnl crtm, cnsgun vlc-ld. rn-*s. S TRCLRES Flnns Sã Pul s. trã h, m cnrcnt, Ú2- Hdln vc-lrcncr crtm, â qu sòmnt cm-:- nnã Vsc cnfrmrá u pçã d ldr, nrn- Nã há fvrt pr ncntr dst tr. Sã Prul Flnns stã m cndçõs d nfnr-e gul pr gul. Dspõ frçs qu s qulbrm, pr ss msm, psdvã pr:- Tcr c publc grn prtd. s trclrs crcs,, n ntnt, ncntvs pl trcd, sprm trunfr, mtr su mssã n5: r ds ms fc". st prqu, dp d sbrpur Flmn- g, str prdn d 2 C, smpuln vm drrtr Prtugus d Dsprt. Pr pl dst trd,! trclrs prsntrã msm frmçã d su ultm cmprmss, st é, d qurt fr ultm, cntr Flmng. Zxé Mrr, bm mprssn cm dsmpnh d Vlllb lbsn, suplnts qu stã suprn rln Dd mntl-á n tm. N dms pt tmbém cntnurã s msm lmnt. s smpuln chgrm ntm, st Cptl. Vrm d trm s ncntrm hpds n Luxr Htl. dl- Tcã sãntln T chf-? d pl técnc Vcnt Fl, cnsttud ««sgunts Jgrs: Brtlluc, Mr, P; P# d Vtls, Mur, Cl, Bur, lfr, Turcã. Edsn, Dn, Murlnh, Bb, Rlbll, Mrn, Tlxrn- HçnS; Durvl. Lcft l* vnh. N PCEMBU tr fnl Flnns pr st trd. S:-:.*.:,. ": <! \. " ::;- \..r."^v* ^J^lsSffll Brb ZÍzr.h strã m çã nst Cptl m Sã Pul, dfndn préd futbl crc. * m **< k,? <c-ns $v lllpl ãlllfl Wmm Wã S Cnfrmm 03 pulsts Cm SUpsk- ü":;v vcl ntrstcr m prt prtrçõs s pulstn** tdd s crcs - Rdd ntrmnt - ^S^.vrvl gunbrn últm -- Dcsv pr Sã Pul, Prtugus Flnns s prcls d h s pulsts nd nã stã cnfrms cm * su trcd, stuçã lg mpcnt, fz clcul, ms bsur.;, Vrvl Plnnl-m-nc- c M»n *--*...:_:.:- n su rcnt xbçã, pr gáud rud d dn trc rn.v-, pulst?. nb,.u»fn-. E v.. ms dnt, pr dscbrr qu, «cm cmnhm.cntcmnt, nd d psvl qu 0 ttul fqu cuds sb d própr P rtgus d Dsprt. st n rápd prqu nls, cm bs n hpóts, susss p.s sfrár c Su Pul sbr" Flnns, msm tlmnt ãcn cm Plmrs sbr Vsc d Gm Tdv s trclr bndrnt f r supr pl crc, pd-s é prr sucss Crnthns sbr *> grêm d Chvs», ft.lv.-r CNFNTES fm d trnr dcsv prél Vsc c Prtugus, dscmcsn,-j-s s cmprmss ntrrs club lus» Pul póprõ qu vm l-* trás. E mprns d Pulcé tmbém fz cr cm «d, lmntn tr rsults s g d.) qurt-fr lltmn rvlu qu «prtncu ttlmnt grup crc. mrmnt Vs d Gn, únc ldr crtm,,. BRG ENTRE ELES E prsgu:!,, dzn qu «Sã Pul F, C, trvés «m brlhnt xbçã, dcslustru clcçã d Prtu?td Dsprts, m bnfc grêm d Cru d Mlt. ""y srt s pulsts, rs ustmnt m sus p >s3bldd3; p, n Mrcnã, mdrá frçs cm utr v-ldr, Pnns, Tmbém Plmrs cbrá grnd p:l."nòss Jtt, s suprr Vsc d Gm». JRND GLRS s crnsts d Pulcé, rf-fn-s prélb d qurt. fr últm, clssfcrm-n cm «rnd glr qu. TLETSM Ms tlt vm d s trnsfrr pr Flmng d. Trt-s d Clndstn Frnnds qu prtnc,v Ntr-Qc, dc- Sã Pul. 00 rc-s st trd, n Flu- Dlnpns, prmr cmpt f d <: Trféu Brsl» qu tr su cnclusã mnh, n msm lcl. tlts cr-. s, gnch pulsts strft m çã nst dsput <u srvrá < prprtór pr c prôxms «lmp. ds». RL CEST cstblstf Zó Lu-;, d tlétc Grú stá m S*!s s trnsfrr pr Btfg. -0;- scrtr c F.M.D. stá gr, ntrgu; dsprts- <& Nlsn Tvrs. c Club Muncpl nsttuu t> brnz «F.M D.» pr sr dsput ntr «flvs» prn- «ps Flnns Tr n próxúr,-, d. ü brl 00 " N d 30 vnur, Cr. f S. C. Srl Lbnês, dvrã ftur ncntr mst, cm prt ds fstc- cmmr.,v d pss rm 45.» nvvár dé fundçã smpátc grômld Gáv. FUTEBL.nhã, us qups Squ C. Gü.-s strã mpcnhl n ntrssnt msc, n grm Sm- M. C. SLTS Ersl cnqustu ttrcv.pcnt sul-mrcn c ltrs rnmnts, cm s m!<*r.!c3 «prfrmncs» d Mltn Rusn, Gunr.r "rmt>: Dl ct d lmc-. Dsts, únc cmpã :dâs *utr vzs cnscutvs ; RStrwdnár sltr puu*- t Mltn B3n; Dv-s nd tcsltr qu r. ns qup r"g.vu dsflcc El ;r; Sm^n qu sm dúvd sr * fv.-y ])r u cnqust Utul! ndvdul fmnn, pr pn nn-n, ssm, ur:t vntgm ms mpl. E cncl, cnfm; ssm, fcrm nvmnt P tugus d Dsprts Vsc du Gm, n prmr pt ttul ntã pdrá sr dcd n próxm d 29, m Mrcnã, ntr s cntnrs cm cts. Prtnt, trn. s dmssvl qu ttul vnh sr rslv ntr lus vscn, tu prém, s club lrg d Sã Bnt pssr pl, Bcfr.g. Cm vm, stuçã pr pulsts s t lu pn, nqunt qu pr 03 crcs, stá bstnt fvrvl, cr.- Flnns Vsc d Cm n «brch» pr rrncd fnl--. qu n R nã dm dsts plpts. gurdm cnlcmnt. Fzm pns trcd pr ns pssl. S nãc fr Vsc, Flnns,. "- MU-*.*- "-,. &^^á:y-:^^--.--t-^h>-:^%,m,...-yy... M.N BX D SPTER EG0HTEE ÜM D7. *. *.Uxt t r* Tf. *- l\ -Íl tl "RTHT - BH mx r^fâhptf*p -/ t.. B. **^r.«r*ml«..vv/^«^*^*^.fcjuuíjjjt^.^.0 - c òputm»*t>m*>-*-*:-lrju---..,.,:.,, :-^,. -y, " * *»#?; Í..-,#«. < *,*...-st ~^-^^*&m&új,..:. SÍ«tlts trclrs gu frtcurã, m trd d h, ns (suuts d fx^^mh dvr s^ méln» qudm Prmr prél ds rd, n Pulcé Prtugus vn frntu supru Prtu- -*- " " cn, fcrá n xpsv d dsrr Vsc, z. nh qu nv, n Btfg Csc, ltrçã s "lus" gur, n qurt fr ultm :*c!*ã pns pr rqur n cs Sã Pul btr prmssã pr nclusã d P. nd nutrn fundds pnt nvrálgc tm. lr.runçs n cnqust t-, guns sprnts trã su,uí3 dst trn R-S, Pu- chnc, lás mrcd, d l, Prtugus d Dsprt gr n tm d cm. ssm. nfrntrá st trd, n P- fnsv «glr» cmbu, pd. Ug. N vr- rá surgr cm: Grl, Z/.d, mb ltgnts sã, nh, Dn, táv Jm. Nus mnhã, psurs d qups s / dms pt, rltv à r ms ctgrzds, l vst tgurd, smnt z-méd Nv cmpnh qu rlzrm té qu, squrd cm prsnt «prfrmnccs» duvds. dgns rgstr. Ávl Tnt Crlt, «lus», sã cnddt qunt lv-ngr* lugr d Jv vm nl d drr.s, c crt qu, pr snl, nd * pcn. nsprds, ncn Tá bstnt snt, p d Crtm prrhrqs vst frm drt bts tngd. pl á. Pul, n nt cm qu chnc Brslr stv dcddmnt fvr s trclrs bnclrnts btfguènss b Prsgurá mnh, cm g cm st cpts, Cm Plmrs. quárm nt -., ptnut Brslr- d Futbl Jgn durnt t n*t.» prcü, cm cs sus rspcmvvs lcs uzs, d cm «prqutds», nd m stuçã d lguld. /cgulmcs: srã 03 s cnclu nã mrcrm EM MNUtS - qul 2. drrt. Pt p, mrnns g^ x.upré ráp rtrpct Jtl! ds ul rs Mr Vn. xbçõs s s cntnrs EM S. LUZ - Pcmbu, Mrnhã pud-s.prftmnt,n***g prvr Prvcr»" ncntr x C**á - 2 -n-t T,,,-., - n-ü" d U SnS^ Cn,CÇâ0 Cnccã c,u*-t ^ Z ^ p ^^^- :;"ld0 ^» "" Bstfg d "- lntn chgr nnl fnl n; :,, stuçã ~9 d rlc. Prtu üês cc^ps"3 -.u.ulu --. f0 " Pwcurndç) nd g _ "U-* nul brch nã prn fr JlQá?, dsgn. nv, FM mnt MCE* ldrnç. crnç. Cm lg x MERC Dms Srgp drrt srá 2.» g Vsc Juz pr Tlmrs, n r.gcáü Snt, :nd*.scnh-c. hvndn mng, cm Sã Pul, fcrm psbldd d su EM trns-»- CURTB rubrò-vrds t Prná rênc \ ftvr-s f:*h _ bndrnts nd st 2 " ; pr dcdr Juz mês. Crcs,! nd cm cruzrrltnns, n lvr Mntr. ENGU últm club rdd, d ctrn Zzlnh mç rrâxlm. EM VTR - Esprt dlr.utnr m Snt 4 Snt Ctrn 2» Flmng NV TQUE pr méd!n cg Juz vn sn, d Cnltt Snt Ctrn, d* EM GÂN - pprr Crvlh Lt Gás q Nscmnt y cnt dvrá m Mt Grs ntrduzr lgs rvlhs..» g ltrçõs Ju::- n lnh dn frn-* sr BNSUCESS - dsgn, rá lv-ngr Bn qu ó d fl, sucss Pôr lgr. clu Drtr: PEDR MTT c sstm xclusv d trnmnt Nã s trt d hms mnrml 48 hrs d dsç nç lh bstm psr ssz-:. rr-w ntrmôn Erpsr trunfr; n Fnlând, s^sgrn-só cmpsã lmp»c d rê s mdldds Fgur ds d mr rlv n dsprt mundl, tulmnt tlt chc.slvc EMLW ZÁJ0ECK. Um t mun, númrs crôncs sã scrts su rspt. Trnscrtvm bx, dsts mut trblhu. Trt-s d rprtgm d llnr Thrnbcrry, ddmnl dpt, m nu rdçã. Nm smpr cmpã tm tr tlt cm pr cnt sã frt, cuds- mr ntnçã prv, scrvu qu Zàpptèk lh tnh d m dtrmn mmn t mprssã d cr dsf lc. N trbun cx* mprn. s nã hv nnguém qu ptss lbr pl v- mnt prpr sb nrms ds qus nnh s pdrá fstr. fm crrr nglês Sdny Wpdérsn xcmpã mundl s lvs- lófl tçhnó. Tdv, Eml Znptéck sm Jmmy Wld dmnstrrm há mut n, ms rputs fslgsts nã c sr nrml Um s quvc d tl frmçã, urpus, dr. Jr Krl srm cnsdrs ms u. dclru u clbr cr mn cm srs nrms,! rr nã prtr d qul vn- cntrcr-s m ç tmp gés-j prrntóm; u t qu n trnsmtm m rcnt fchs. Nt mprssã d l cus su prvcs pl..., prprçã. é f r. própr mscr ms n? pjcb^-«l^ Escl L"u:tr."," d Pr*r. d cntu ss mprssã, cntrd cvd. N n v-rn c sulc. N pss, prm, rmc. cnmn!pfrrp Jg lmpc.- nm c--;- d 043, cr.ntv*rp p"p qun Zpòèl* v"n l*á n pns - cn- s-fruu ru lvu trnr *:clusv; gnhr 5 ml m : rwrt r.p^s :n sy.n rr Nm sfrç s rrz nv ndrs mntu vár prl c. gnástcs. s. spcl d xr- - l.vss Srvç Es- - " du, cc fvrt sã l, s f- U;c»t * * - ".-, >..> u dc qu unh ucuus lh rxmr-n- rláxmn sgu c» b ] tt ds d prns à mnr s 2 CEC, ÚNC LTEHÇG «nz» dn Prtugus, m br bt pl Sã Pul, n qurt-fr últm, tv tuçã té crt.pnt ctávl. E pr st msm técnc Jm Lps nã pns m ntrduzr rdcs trnsfrmçõs n srútur qudr. pns Crl, qu nã s ch rndncl cm pr cnt, lá su pt C. N ms, frmçã d smpr. LM l wmw SUÍlllU, R, SÁBD, 22 DE MRÇ DE N.» 0 cclsts, cm s cts ssu ts n chã. lvçã ds prns, nst *;rcc, é ft cm ps d s qul m cd lm c pés. Zpt* cmçu prp rnr-r pr Jg lmp cs d Hlsnqu, m mrr n pss, crrn r lvr. Tm-s dscut mut pndfv) d rcuprçã s rrs m dstncs d m fun fun. p; nãn d Zptck é qup crrr rzvlmnt t nr* rn!í7nr qulqur nr prvs sm cusr ft dsgrdávs, smnr u ntr du<* Prvs h n ntrvl r>* 4S hrs Est é tmp bstnt p-r s rcmpr. r -8 hr-* rnrsnthm tmp nf rr nrml, nutr m n^, f- Znntcl* s ns lh, pl mn-^s. qu dscns mm\ mnstruds xtrvgâncs d Nturz. xmnr studr cud qur nrmldd. Dp Ms tm s mlhr cr smnt s sus rdgrfs rr Mun d prvs d msm cntst dclru m fun fun, tccc qu crçã d Zptck Eml Xtpk qu há dstru t mét cn.vtnt qu d qulqur nã é mtnr nm ms rssccl d pdgg dppftv técnc d crrds, dn- su cáncddè pulmnr nã cnr d prmr pln P c lugr á dé d qu é tmbém suprr :- utr tlts d gul ctgr N d mdt n d fl-"ntf> três ds. ntg pssrm d md. u clfs rrv dufn, s Cm ft prns dp n Z hstór Dprt Zpctck " nã bb s nm ncntr f, ms tm cuds põtk chm-r scmp*--> hmm!-r"s pp qu prç cntrd- dmfns,,,( p Plgn lrds. 0"-*n zr tnt cm u mtc lmntçã dn tm d crrr n d m-*- s t- t-;g rs trn própr tm sustnt dlãt tch frm n-p. grlmnt cur cts dbts pr Ztpk cm sus fll, s ncntr cmnltn, dsd médc lg, nnh ssstnts, crc ;nt cns té pt utr fz fpgmó cm lmntr. strnh êxt. Gt mu- Mns nunnrl dscns ás ts t rds d "~. s mn ;S hrs, nnd mdtmnt vzs qu s ru-l crms. nm N técnc ntnt, é trn.-js tngr v-r-dds dp rp-*rds qur nd grndp rcnlrdnc.* s rúnm, n.\ lmr>t*ã. Qun s lh f- cm drm*-*t**u ô»--n sr S^S^^SÍÍ^S! l trnst n Fnlând, p-nnhndr n"** d?! ml m-?s ^ sunt lmnt nvtàvl ds s s cnvrss dur.-nt 0= rgnt cmprtv pr xclênc. çrnrl d tr (4 G"50) s rl.s trn, thp r-s d tr r]f?*-nc 0 ml rr.tf (29 nrèfõs rlzn. Ztpk qu 0= 2" (30,. nã tm spct f**-*-,r*-* br-prvm tlt. N -vldd, crunul?mnt sss mddns, mnt. Envln Nã r^tn duvd u. tul dá té mprssã d nã sr -*.-* Zphtç)" ó nu, n strn,-*-r, «Tprpm Mstrc nr l xtmnt qu td gnt pnc qu dv sr t- qun n" p?dm ncrntrf Dsprt»; " tlt u! PTmnt p---- r cstrm, sntm rrmód- más th-lás pr;" dsfr tds s nrc. Nã trn nd cm s rgrs qu. t nrmlmnt fr nm tã puc crr c- Durnt n, Zptck n fntástc--, cm mnylmrté ft. psr fhsc. cpnsègu tm- m ls.. m ds.vs nã dxr c>.* trnr d t*-"*s rgulrdd. p-ccè pbr hmm vs- qu sl. Zptck dz cu nã pu vlmcnt ftg, N nvrn qu nspr prpr-s m nnh frmul scrt nlsn*- cmpxã bpsnúè, s publc ás cnd- f*r tã puc p rrtr d qulur nrmldd fs". qup lh d vntgm sbr, sus rvs l m T ENÇ cr >?*\-» (N*r r r- c "[ " n * M*?pl PJ: 4-.-ü- M Slü [ LllK ts feesmss,, b rubr-nl grá cntr ms frts S grêm.«u d cp! ntrr gúch. -<h, m Sã P 0. v"n?rò,,, sgun -mnt cn^ rprcrá n tr-n «slcn qu rá CNT D R - mnt s l qu S2f5 dpsmd^ Vsc dvrã sr cdós P«r mpréstm,? Cnt ssm, d" luh- s, ntrn,. dp-s,c ^-psy-wsê R. Pssm sr d Vsc ffs,dm!!rn.-ànét..-s n VV7 V??0 ^"fnh, tt- r:, («. Jr, chnò Vscnllcs. Dnl nsrluz T Pr Ntró. gurdr! prt õ.s utr club FLMENG - m Rl frc è Pr Tm Rlrhèng; FLUMNENSE - c Dd. nfrnn nw fr r. nfrm. r. trá ntcpd."0-r sr-. rl Kl! npnrl m. y^à strá usnt, n u c h. pr. ^ MDURER - nct P-Tc-sn stá dsnnst vr nfr. n cs ---*mn. flr rhnrt n. " prmtr á su sd urpr. LR _ Trnrm tm, n- ps lnrnss. cntr, n u fr nunc, Cláud nã ç. prcpnt d nrárl vz q vu Curtb. pr S. CRSTÓVÃ - Zl pst stsft cm - c prnnn f. técnc dp su -TPrd ns^l pns nnrhmlr-.-d d pxnu"*-;nr, fm d ::br su nv qudr. VSC Cntnu Vsc ntrss m Hlv. z- Rqrq sntst vr cupr pt d Cr, mç -mbm pl crt. s Qudr E Juzs Pr H Pr s g dst trd, qudr, psvl mnt, lnhr-s-ã dst mnr: Flnns*. Cstlh Pndrr Pnhr - Jr. Edsn Bgd T Vl- Lb. Mrnh, Rbsn Quçs..Sã Pul: Py (Brtlu. ) Pé d V Mur Dür, lfr Turcã Murnh. Bb, lbll. Mrhh P Txrnh. Btfg: svl c,^rsn Snt rt. Rurlnh Ávl (Crlt PrguLb (Qr.->l,) çnnh (Zznhl, D:n. táv *-",^ (lrpgn-h), Prtu-rns: Muc Nr Nrnh Snt, nr.pdãnzrh.ó C ulrhn, p---,!n, Nnnh Png r rbtrgm prnrr,, rr.**p.*<*. strá ntrgv. Mr ldrdg funcnn cm bntlrrhás: M Nlsn Txr. MJWJJ» M*MÊÊÈÈmmÊÊWMmmÊmÊmÊÈKP**x* < :. "r- : -

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling

Eu sou feliz, tu és feliz CD Liturgia II (Caderno de partituras) Coordenação: Ir. Miria T. Kolling Eu su iz, s iz Lirgi II (drn d prtirs) rdnçã: Ir. Miri T. King 1) Eu su iz, s iz (brr) & # #2 4. _ k.... k. 1 Eu su "Eu su iz, s iz!" ( "Lirgi II" Puus) iz, s _ iz, & # º #.. b... _ k _. Em cm Pi n cn

Leia mais

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM

9. MODELAGEM DE CONVERSORES: MODELO DA CHAVE PWM Fns Chs C. 9 Mlgm nrsrs: ml h PWM J. A. Pml 9. MOEAGEM E CONERSORES: MOEO A CHAE PWM As lgs báss nrsrs CCCC ssum um h nrl ur nãnrl sss lmns lnrs nrns n m. A njun ss us hs r nm h PWM [9.]. O bj ns íul é

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO. Prof. Dr. Roberto Valdés Puentes ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO: O PLANEJAMENTO Prf. Dr. Rbr Vdés Pus PPGED/FACED/UFU rbrpus@fcd.ufu.br MOMENTOS DO PROCESSO DE ENSINO, APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico

Hans Staden Luiz Antonio Aguiar PROJETO DE LEITURA. O autor. Romance histórico. Ficha Autor: Quadro sinóptico Hs S Lz r J L r Lz r s 9, Jr. sr Lrr rslr, l -J, s sr lr lr sss, é rss rs lrárs, rr, rr, só Lr slr rl r fs rçã rçã lrár. rl r rrs sórs qrs ár l rk. s íls ls vrss rês ss lvrs, lsv J lr íl f- l Jvl, 99,

Leia mais

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P "sab d?de

dno 72.'-Número &sz-sabado 14 de lulho de ^ ?Wah da Emma Campeão das vaíacías, NP_ Publica-se aos 'sabadbs 'F3P sab d?de 7Nú &zsb 93 GDTR Lããâ R 5 ^ z Pb bb 8Ê ü%% à 93? É?ê / 333 S bõ ) b F3P b? N59 J bã àlê @ z S5 Nã 5 ] ããããà b y3338% 359 7 b? Cã NP > â â ã & â ê Nú 8 5 BZZF G 85) B! bz 5 ó b ã > z z ó R à! P? z J Sb!

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14

Eu só quero um xodó. Música na escola: exercício 14 Eu só qu u xdó Músic n scl: xcíci 14 Eu só qu u xdó Ptitus Mi, hni lt Aut: Dinguinhs stáci Rgiã: Pnbuc : 1973 Fix: 14 Anj: Edsn Jsé Alvs Músics: Edsn Jsé Alvs vilã Pvt clints, sx t Jsé Alvs Sbinh Zzinh

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7

======================== Œ œ»» Œ C7 ˆ_ ««G 7 1) É tã bnit n tr (ntrd) cminh cm Jesus (Miss d Temp mum cm crinçs) & 2 4 m œ É tã b ni t n_ tr me s s gr d, & œ t h brn c, ve ce s. & _ Mis s vi c me çr n ns s_i gre j; _u & j im c ris ti cm e gri, v

Leia mais

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague

1 Sm ª 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns seiscentos, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Ziclague 1 Sm. 23.13ª 13 Então, s dspôs Dv om os ss homns, ns ssntos, sírm d Q s form sm rmo rto. Z 1 Sm 27.1-3 1 Dss, porém, Dv onso msmo: Pod sr q m d vnh prr ns mãos d S; nd há, pos, mhor pr mm do q fr pr trr

Leia mais

Alteração da seqüência de execução de instruções

Alteração da seqüência de execução de instruções Iníci Busc d próxim Excut Prd Cicl busc Cicl xcuçã Prgrm Sqüênci instruçõs m mmóri Trdutr : Cmpilr X Intrprtr / Linkditr Cnvrt prgrm-fnt m prgrm bjt (lingugm máqui) Prgrm cmpil = mis rápi Prgrm Intrprt

Leia mais

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias

Nádina Aparecida Moreno. Berenice Quinzani Jordão. Editora da Universidade Estadual de Londrina. Maria Helena de Moura Arias R q ç j f v t G D z L z h k B Q j h f z r t A k ç z v F Rtr V-Rtr Ná Ar Mr Br Qz Jrã Etr Uvr Etl Lr Drtr Clh Etrl Mr Hl Mr Ar Âl Prr Tr Vtór Pl E Mr V Rh Efr Rr Glr Arr Jé Fr Ml Jr Mr Hl Mr Ar (Prt) Mr

Leia mais

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL

MADE IN ITALY TECHNICAL MANUAL MD N TLY TCHNCL MNL T NTR DS MNTS S CNTDR D MNTS NTR DS HRS NTR DS SNDS 5 20 0 TCHYMTR 0 TÃ D NÍC RM CR N SÇÃ SÇÃ NTR NTR DS SNDS D CRNÓMTR 0 TÃ D TM FRCCND RDÇÃ ZR CNTDR D HRS DT 40 VS: - DSTRRXR CR S

Leia mais

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês

Apenas 5% dos Brasileiros sabem falar Inglês Apns 5% ds Brsilirs sb flr Inglês D crd cm um lvntmnt fit pl British Cncil pns 5% d ppulçã sb fl r Dvs lbrr stms épcs pré-vnts sprtivs s lhs d mund td cmçm s vltr cd vz mis pr Brsil pr iss nã bst dminr

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas

Normalmente TI. padarias. Além. dormitórios. Assistência. Temos. Por. Nos. região. Nas Aprsntçã Instlçõs ds A l A Nrmlmnt A Além sc Filipins. ds sgur mis lugr Cbu trnnd td, tmp sgurnç ficiis prsnç cm cnt rgiã diss, pdris. tips váris Strbucks Dnld's, Mc cm 24hrs ljs tmbém váris prt pr Tms

Leia mais

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos.

Mackenzie Voluntario. Caro apoiador, Redes sociais: 8668 de 30/11/1981), que atua em solo brasileiro há 141 anos. C, O Mkz Vlá é m j sl Mkz, sm fs lvs (D º 8668 3/11/1981), q m sl bsl há 141 s. Iml m 24, m m l fl ssblz, mblz g s s ss gs, gss, lbs, fsss, ls, gs ls, fs, s, mgs fmls m mvm xmçã s ms q bgm s ss m, lém

Leia mais

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis

Armazenamento de Sementes de Milho em Recipientes Reutilizáveis Arznnt d Snt d Milh Rcipint Rutilizávi Miz Sd Strg In Rubl Cntinr SANAZÁRIO, Ann Chritin 1. kinzri@yh.c.br; COELHO, Fábi Cunh 1. fclh@unf.br; VIEIRA, Hnriqu Durt 1. hnriqu@unf.br; RUBIM, RqulL Filh 1.

Leia mais

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos

RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores. Manual de Procedimentos RENAVAM Registro Nacional de Veículos Automotores Manual de Procedimentos!" ESTRUTURA DESTE MANUAL &'( ) *+,-./0-1 *+,2 % *+,3-445-"-4 6 *+,"-47.2-4 8 *+,4349!.4 : ; 4';

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação.

BALIZA. Cor central.da PLAYMOBIL podes fazer passes. verde-claro curtos, passes longos e, até, rematar para com a nova função de rotação. PONTAP DE SAÍDA TCNICAS DE Pntpé bliz Est lnc cntc n iníci jg pós cd gl. Est Gnhs cntr p dis"d jg- bl qund cm dis st jgdrs cir list d cmp tu d quip: pntpé é dd REMATE ntr d círcul cntrl. Os jgdrs jg cm

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç

Í n d i c e. I n t r o d u ç ã o C o m o e u c o n f i g u r o o S P A 9 3 2? I n f o r m a ç Í I t ç ã C m f g S P A 9 3 2? I f m ç õ s R l s Itçã Est tg é m m m sé p xl stlçã, tblshtg mtçã pts Cs Smll Bsss (tg Lksys Bsss Ss). Q. Cm fg SPA932? R. O SPA932 é m sl tmt 32-btt p SPA962. C SPA932 f

Leia mais

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G«

«ˆ «======================== & ˆ. ˆ. ˆ ˆ«======================== & œ G« œ œ 1) Oh! egri (bertur) est d mr Mis de Priir ucristi ( "Liturgi I" Puus) Letr e Músic: Ir. Miri T. King (x) ======================== & 2 º 4.. œ œ. œ œ. œ _.. = m ======================== &.... = gri

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld

Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld Politiska riktlinjer, avsnitt 2 En stنndigt f rنnderlig vنrld i~éé هê pلا o~ا cêëن~ضëëي نن~êة aلëيêلâي vêâ~هاة cêةاê~ض~هاةë êâ~هاة M m~êيلëي êةنëةه _لر~ننيلننâ~éليةنOلêلâينلهàةêه~ T OT _لر~نن _لر~نن نêا~ضOEâ~éليةنOFKاçإ

Leia mais

ATIVIDADE DE SALA (02)

ATIVIDADE DE SALA (02) COLÉGIO PLÍNIO LEITE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 2º Píd/2014 6º ANO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Nm: Pfss (): ATIVIDADE DE SALA (02) Tum: º: D: / / VALOR:... Mds ppss p suu d T Mus ds gs dés d suu d T bsvm-s m

Leia mais

Código PE-ACSH-2. Título:

Código PE-ACSH-2. Título: CISI Ctro Itrção Srvços Iformtc rão Excução Atv Itr o CISI Cóo Emto por: Grêc o Stor 1. Objtvo cmpo plcção Est ocumto tm como fl fr o prão brtur chmos suport o CISI. A brtur chmos é rlz o sstm hlpsk, qu

Leia mais

Atendimento por marcação Atualizado em:

Atendimento por marcação Atualizado em: SEGURANÇA SOCIAL pr rcçã Atulizd : 23-01-2017 O qu é O tn pr rcçã é u rvi qu prit gn d tn di hr prvint finid. C t rvi cidã é tndid n di hr qu i qu à u dipnibili, tr prncr fil pr. O tn pr rcçã p r fit n-lin

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal

Vamos analisar o seguinte circuito trifásico: Esta aula:! Sistemas Trifásicos equilibrados com Transformador ideal EA6 Circuits FEEC UNCAMP Aul 6 Est ul:! Sistms Trifásics quilibrds cm Trnsfrmdr idl Nst ul nlisrms um sistm trifásic quilibrd cm trnsfrmdr Cm sistm é quilibrd, pdms nlisr circuit trifásic trtnd pns d um

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS

Mapeamento Costeiro com Apoio de Imagens de Satélites THEOS Mpmnt Cstr cm Ap d Imgns d Stélts THEOS 1 Glbrt Pssnh Rbr, glbrt.pssnh@gml.cm Artur Wllcx ds Snts, rturwllcx@gml.cm Ubrtn d Suz Ds Junr, ubrtn.ds.junr@gml.cm Agrdcmnts: Rbr Brn, Gfísc/UFF UNIFESP Ls Unvrsdd

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG

VIDA PROJETO DE DICAS: N 6. Músicas e Poesias: REALIZAÇÃO: Pra você aprofundar no tema: Sites de busca: OBSERVATÓRIO DA JUVENTUDE DA UFMG DICAS: N 6 Pr vcê prfdr m: Múc P: JUVENTUDE EM/ IN FORMAÇÃO Al Abrç, Glbr Gl Flm D d fcrm rê c, Frd Sb Hrz D, L Hrm Em lgm lgr d fr (pód d ér Cdd d Hm ) Cmç chcr-m, Álvr d Cmp N m d cmh, Crl Drmmd d Adrd

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo

Artigo Inicial: 4 Artigo I (A Semente é a Palavra de Deus): 9 Artigo II (Alvo de Contradição): 20 Artigo III (Novo Adão e Nova Eva): 26 Artigo 1 !" #!#!$" %&''() 2 Artigo Inicial: 4 Artigo I ("A Semente é a Palavra de Deus"): 9 Artigo II ("Alvo de Contradição"): 20 Artigo III ("Novo Adão e Nova Eva"): 26 Artigo IV ("São José"): 37 Artigo V ("Corpo

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS

DESENVOLVIMENTO DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA AFERIÇÃO DE SINAIS BIOLÓGICOS DNVOLVMNTO D UM MONTOR MULTPARAMÉTRCO PARA AFRÇÃO D NA OLÓGCO Guv*, MMO lv*, RGQ lv*, RL Fl* * Uv Fl Ublâ, Ublâ, l -l: l_@tl. Ru: O bjtv tbl vlvt u t ultt z t xb çã, ulçã, ttu GR (Rt Glvâ Pl) u u. N jt

Leia mais

< ()& : 555>?

< ()& : 555>? P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r r t r Pr r sé rt r P Ú s Pr s t Pr t Pr r str Pr ss t át P q çõ s r ç s çõ s s é s r ss rt çã r s t rt s r q s t s r t çã tít str t r r

Leia mais

Chotes. Música na escola: exercício 12

Chotes. Música na escola: exercício 12 Chts Músic n scl: xcíci 12 Chts Aut: Aut scnhci, cnçã flclóic Rgiã: Ri Gn Sul Fix: 12 Anj: Nil Azv Pvt Músics: Cls Rbt Olivi pin Nil Azv Pvt clints sx lt Cnts: lic Alid Pi Guilh Cnciçã Sntn Eily Ryn Buin

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA M RJETHRTAEMCAA CM LANTAR E CLHER ALIMENT EM CAA 201 A Rzçã Ch Dvv Hb Ub CDHU I GEA é b REFEITUR A DE Ã AUL VERDE E MEI AMBIENTE FhTé Ebçã Tx Agô Jé Lz Ch T Nh Rh Rvã A M Dg Lz Egá j Nh Rh Rq L R Rf Tv

Leia mais

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to

Hino da CF 2010 ====================== & 2 C. ci - por ======================= ˆ ˆ ˆ ˆ««« ˆ ˆ« ====================== & œ ««« mui - to œ ====================== & 2 4 Œ = Rfr.: J sus ci v pr pri mi r um Ri n d jus ti ç_ sus v rs: "Vós nã p s ====================== & = us nhi r mui t gr & 2. j j { nh rs." "Vós nã p nh rs." dr Vz d_um s

Leia mais

Vieiras com palmito pupunha ao molho de limão

Vieiras com palmito pupunha ao molho de limão Vs o to nh o oho d ão Oá, ss ntd fo ns dos tos fz s gost. Aé d nd dd, obnção d sbos sson té os s xgnts. A t s dfí v s onsg vs fss. Ingdnts: 1 to nh; 3 dúzs d vs; s nt t; d do. Modo d fz: t s tbhos é bs

Leia mais

Atum grelhado com cogumelos e legumes

Atum grelhado com cogumelos e legumes Atm ghdo om ogmos gms Qm dss dt s s ht? Ess smn nts do nv sov mn m oo Ms nm o sso om m! Ontm no jnt mos m doso tm, om ogmos s stdos, svdos om nos snf ogânos! É s sms! E fo m dí! Ingdnts: Atm fso ( 2 osts

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

Lrg de Sã Frncic Jrdim d Tíli Jrdim d Tíli V ve c D r. er c M h Pin t t e r rte N u S rm Pin ré Má L rg u F R. d iç d e P v Tr li v T. Ã ND FU te N r N D n m G L er ín nh Cu d RN J il d G de RU en nt

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24.

21/07/2015 13:36:51 ARTE MODA ARTE ARQUITETURA ARQUITETURA ENTRETENIMENTO MODA DESTINO GASTRONOMIA GASTRONOMIA MODA POLINÉSIA FRANCESA. CAPA 24. R 3 R R D S VL L Ó S L U D K LÃ W -S / 3 SH FW -S Ã P UL F S SP / / : 8:3 3// 8/ 3/ : 6: SPCL - PRU C VCÊ UC VU.in 7 R Ú 8 9 - R$,,9 R$ CP.in S D PP R S G GS S - R$, 9 R D : : U Q R VG D R SÃ PU L FS H

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54

ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 2013 ES. 61 ES. 62 ES. 63 ES. 64 ES. 65 ES. 70 ES. 71 ES. 72 ES. 73 ES. 80 ES. 81 ES. 82 ES. 83 ES. 84 ES. 106 ES. 105 PS. 55 PS. 54 PS. 75 PS. 74 PS. 76 ES. 78 ES. 79 ES. 40 ES. 41 ES. 44 ES. 42 ES. 43

Leia mais

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni

Obrigado. A paz do Senhor. Marcos Daniel V. Baroni 2 Snti ncssid rgnizr mlhr s vrs grup cidi trblhr nst cumn utilizn frrmnts grtuits. Pr nã sr vrsã finl, nã v sr utiliz cm tlmnt cnfiávl. Qulqur dúd é rcmndávl cnfrir s prtiturs riginis. Encntrn rrs qulqur

Leia mais

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta ub ub ENQUADRAMENTO GERAL A f é um m u cm múp pu, qu ó é pív pv m m épc fc p um vgm qu pb m u p u u mm m p- pv m qu um cu f fm m cv g. Ex um g v u qu ó xm m m épc. T- pv m v pu f, qu mu v ã já u m m vu

Leia mais

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação!" !" $%& '( ) %) * +, - +./0/1/+10,++$.(2

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

Latim-runas NUMERO 5:511 Sabbadrh-BQ de dezembro de O Fundador,

Latim-runas NUMERO 5:511 Sabbadrh-BQ de dezembro de O Fundador, 1 -\(^" - UR 11 S-Q 19 - F &-(P U? y - » T D!! &Jj / P - J óó PUÇS - PU-S QURTS-ÊHS SDS - - - 1 ñ 9 1 f - - - õ j w-- 1 PRSS PP D V F* " õ» -í ( (- f õ ~ f õí ( 1 " ÍÍÉ- f S J J &/ j - f f f j S f P-!

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

!"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!

!#$%& '( &)*$+,-& '( +!,& .!(,()/'& & (.!/0()/& '( (&1!23 '& ()/!& '( 34)*3, +0),( /+!3,' )35(!,3''( ('(!$ '&,.6! !"#"$%& '( &)*$+,-& '( +!,& ".!(,()/"'& "& (."!/"0()/& '( (&1!"23" '& ()/!& '( 34)*3", +0")",( "/+!"3,'" )35(!,3'"'( ('(!"$ '&,.6!3/& ")/& *&0&!(7+3,3/&."!*3"$."!" " &#/()8-& '& 1!"+ '( "*%"!($ (0 (&1!"23"!3()/"'&!!$9+'3&+3:;")&/($$3

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

! " ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$

!  ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ xfghdfgh!" # ! " $$! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ &! '! -! 95,()!! +)- *$ - :! ' ')!0 ') );!4 ' -! ',*$!7 < )) 6 +=!>? @ ) *$!)2 3 ) - :! -), "

Leia mais

NESS-A TOUCH SCREEN 7" C/ MODEM

NESS-A TOUCH SCREEN 7 C/ MODEM 6 7 8 9 0 QUIPMNTOS ONTROLOS OMPRSSOR LTRNTIVO // LTRÇÃO LYOUT-IM MUTI PR SOPOST OTÃO MRÊNI LLN9 0 07/0/ LTRÇÃO O MOM O LYOUT LOUV 7 0 06// INLUSÃO O ORINTTIVO O LÇO OMUNIÇÃO IO V. 00 8/0/ INIIL TOS R.

Leia mais

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis

São Paulo capta a maior parte dos fluxos aéreos, como mostra zona de influência potencial, regional, local dos aeroportos do Rio de Janeiro, vis-àvis Sã Pul cpt mir prt s fluxs rs, cm mstr zn influênci ptncil, rginl, lcl s rprts Ri Jnir, vis-vis principis rprts vizinhs - Sã Pul, Mins Gris Espírit Snt 148 Sã ftrs strtgics ligs rprts n snvlvimnt rginl

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$  ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

Gabarito - Química - Grupo A

Gabarito - Química - Grupo A 1 a QUESTÃO: (1,5 ponto) Avaliador Revisor A estrutura dos compostos orgânicos começou a ser desvendada nos meados do séc. XIX, com os estudos de ouper e Kekulé, referentes ao comportamento químico do

Leia mais

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015

Página 1 de 13 ANO - IV - Nº CCCXXXIX SEGUNDA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2016. Em Subs. (Port.08/2016 PORTARIA Nº. 019/2016 PORTARIA 21/2015 - V - º CCCXXXX GD-F, 25 J 2016 PT º. 019/2016 nocência,21 de janeiro de 2.016. Designa servidor para movimentação do adiantamento/suprimento de fundos T ÂGL GC D T, de nocência - M, no uso de suas atribuições

Leia mais

J u i n 2 0 0 9 L e ttr e d 'i n fo r m a ti o n n 1 9 E d i to r i al E p p u r si m u o ve «E t p o u r ta n t e l l e b o u g e» m u r m u r a G a l l i l é e s u r s o n c h a m p e s t l a r g e.

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

GUIA LIFESP Auxilia você a encontrar mais

GUIA LIFESP Auxilia você a encontrar mais Atuzçã M 2016 GUIA LIFESP Aux vê trr s qu v pr t fí. Assstê Mé 19 Ctr Att 0800 770 3333 http://www.fspsu..br Assstê Mé ANS 33.975-0 P é vu prsr 19 Aprstçã Prz Bfár: Aprsts vê su fí v Gu LIFE SP. Aqu vê

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

! "#" $ %&& ' ( )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 " #89 : /&*&

! # $ %&& ' ( )%*)&&&& +,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36  #89 : /&*& ! "#" %&& ' )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) 3 4 5 6 7 36 " #89 : /&*& #" + " ;9" 9 E" " """

Leia mais

Funcionamento imediato de todas as estr a d as de ferro

Funcionamento imediato de todas as estr a d as de ferro - Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc TEMP Prvsõs t 2 hrs nhã n Dlstrt Frl Ntró: Tp Prturb c -huvns Tprtur E clín Vnts D qudrnt S c rjds frscs TEMPERTURS MÁXMS E MÍNMS UE NTEM: U Rurl 280-214; St Cruz 274-212;

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

Soluções E-Procurement

Soluções E-Procurement Soluçõs -Procurm Móulos Vgs Aprsção Dspss Tomé A. Gl Jro/2003 Sumáro: Soluçõs - Procurm 2 Soluçõs - Procurm m xrp 3 Prcps Vgs 4 Solução 5 Móulo vgs 7 Móulo Rlóros Aprsção spss 8 Cls 9 Cocos Ús 10 www.scrgl.com

Leia mais

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673 ML E 9.9.235.582 O V - º37 - BL/MO/JUHO/2013 V E O O HOW-OOM EEL E M E OM.04 07 quím E LO.01 lu MELHO EÇO MEO OVE!!! M u MEO E EEU.02.08 MEE f EE ul l B Ep p qu m: m Vál 01 /m 3013 /julh 2013 LUO ul ELO

Leia mais

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014

Turismo Fotografia Mergulho Técnico Naufrágios Cavernas Equipamentos Meio Ambiente Novidades PUBLICIDADE 2014 Turi Ftgrfi Mrgulh Técnic Nufrági Cvrn Equipnt Mi Abint Nvidd PUBLICIDADE 2014 2014 Objtiv ditrii d rvit: A rvit t bjtiv d trr públic rvilh d fund d r, nfcnd pct cini frind iprtânci d cnrvçã bintl. Vi

Leia mais

^í^2''d!!lllim'^^^ r?^j^,«'».». «n..a- J >'

^í^2''d!!lllim'^^^ r?^j^,«'».». «n..a- J >' ^V^BMfrH»^^?^^lk^s^^^^^r - - - > -^x^ --gw Mtutn Mr Trg d Cptl d Rpúblc (TtEMP - Prvsõs f 2 Hrs nh n Bsu-t Frl Tp - Nubl Tprtur - E nísr_lvçã Vnt» - Dfl «Est rscs Fund 93 n XV NV 765-/? Prprd d S

Leia mais

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2

Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013 II CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 11 1B. 26 Fe 55,8 44 Ru 101,1 76 Os 190,2 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DPTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA Exame de Seleção Mestrado em Química Turma 2013

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P

GANHEMOS IS GRANDES MASSAS PIRA O APELO POR W. PACTO DE P &B*!tlslst»**tíSmmfs. GANHEMS IS GRANDES MASSAS PIRA APEL PR W. PACT DE P A CMENTAHI NACINAL SIH lrffl FSTA Nfl PtnfQANA HÜ FRFNTF nfmflfrítr-1 F IRFPTâfífl NA-W TllftS grns rpnf cmcm gnhr tr «l msmtss

Leia mais

41.590 -- Cristiano: 20.086

41.590 -- Cristiano: 20.086 yí[» jírc CRVLH JÜNÒÍR JHtrRdlpr-42héf Í /f:n T W JBJT Drtr Grnt PUL PNHER CHGS // r: íf j_v nn t l- t - -? # -»? _f S Crc -/ U JRNL Ü0 EQP/TdÈQ BRSLÍ rf- ÍV# tffl3jf y 2Hrás- )àããhf:4 H

Leia mais

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR MEIO DE DETERMINANTES RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES POR EIO DE DETERINANTES Dtrmt um mtrz su orm Sj mtrz: O trmt st mtrz é: Emlo: Vmos suor o sstm us quçõs om us óts y: y y Est sstm quçõs o sr srto orm mtrl: y Est qução r três mtrzs:.

Leia mais