Portuguese Housing Market Survey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Portuguese Housing Market Survey"

Transcrição

1 Pugu Mk Suv Rlói n p Mnl MARÇO 2014 nhl Rp MARCH 2014 Sl vlum xpcd gw nimn imv Snimn piiv fç xpciv b vnd hbiçã Pvê- qu mnnh umn d ivid n vnd; Expiv pç ã m póxim iói nu; Aivid n ndmn pm livmn ávl O S/Ci Pugu Mk Suv () f um vliçã quliiv mnl c mp vnd ndmn m b m cc 100 p quéi O ném um piçã gl qu b Lb, P Algv Sl civi nicipd bu gwh; Pic xpc ng nul i; Rlivl fl nd lg civi nu Th S/Ci Pugu Mk Suv () v quliiv nhl mn l nd lg c bd n und 100 gul pn Th n gl bkwn vg Lbn, P nd Algv Mc Cmp Vnd Sl mk Mc Andmn L mk % SALDO % BALANCE OF SURVEYORS % SALDO % BALANCE OF SURVEYORS SET MAR O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M Índic Cnfç Cnfi Inx Blnç Pç Pic Bl Blnç d Vnd Sl Bl Pcu d fmíl Tnn mnd Inuçõ piái Lndfd uc Expciv vlum Vlum xpc Expciv nd Rn xpc Rnd Rn Fn / Suc: Ci/S Mk Suv Fn / Suc: Ci/S Mk Suv Api

2 Pugu Mk Suv PORT UGUE N/C i N f di Inquéi Cnfç Expciv Qu ndê pç vnd mc? Qu xpciv n póxi 3 m? C vlum nd cu n ndmn? Ampnh mc vé, um quéi mnl mdi ibiliái S p n mc, g pl muniqu u nc lmn É gui! Sib m m wwwnfiilibiliim Picipm n : Api SE HO USING MARK Acc ET SU RVEY A Ci d Ci AG - Cnfi OSTO d il Im AUGU p biliá ST 201 i é 3 umpor md f fçã m TUG pues vnd c m d E SING MAR c id dhou ã qu pn n É pci im n SUR uvey f n, KETAb ál lizd v biliái, Ci AGOSTO m xclu Cnfi im m n AUG n n n çã iv fgu b c, duçã cd il Im x UST d b ég dif n 03 nig i D uppl iliái índic uã u n d n éi b cv vnd b dic Núm icl f l gic mi pnn l fg ci E índic ibiliá c- mk m, d c mp n Índ Pl m i m mk quid k p mpn ic Ci m lh p u iv llig n pl P g Ci didb à dibilid vlizç ugl, qu é mê Punid cportug dic bh l wi p i v Sb: duese m m m : gl ã, m h HOUSIN cili MARKET hig uppl n gdg im SURVEY n G B pn G zd O Ci/R h g óv 20 AGOSTO vn d h g d nd O uln ICS Pug Cn dêi, AUGUST i n 02 Pu T Inx g phic duc x ug u Hu é im l Eu guê l l c Ag jun mk nd x g gum pu f n d ndiçõ n m n pp Pu Ci, which b i Mk lçm, u clu h bil mc gl Du civ cd Bv i l On Suizçã pcil v i S Ci n mp il vndpó é umb ibu nqun mc u i m, pic v Th Augu mdid quéi d b i c n InCi ndmn ll wi O In Bnk h clíni ul highlig Rg dibili fd mn Ab i, nnh iõ: n h iu pc mk h ii biliá N mc u: h l pil : P n i d nd u nid bil ug p fç O lik qucp ndi mp d fllwg pic Th- l nl vnd, l l nu m nçõ cc mk d Eup pn x cl S/Ci ÁuM p iái C gul l c çã m whil lg P pp n bu -8 li liv gdup u Hu p -1 llug x mp In Im ugu n Cn, Inx unn ê g nv uçnlmn p l g u m n l biliáv cíci l cpug, p Gv iõ f õ mp P M g g m fun v n in d u d c InCI, IP mk nmn Bnk, M Algv : Á çã (In n nd k Su v -13 p índic -1 ivid,nw CI, c nu bl O dd il li A mm IP laju ibu pnnd iáipd Abuimv vlp çã l Rg bu ) é nfç, qu ip +2 fm mp p nqui, íul -8 nhl n cilb InC d mk p i i ã wh nn mn é um mdid n pç (g pn u, : hbilibl Th d imv i im hil, Mnw mp zn O ul mc xpc fm n Iniu Thg ddiv mp n bil p gibd uldl nfid nã liv ic lid:, giv pn i mu d g x,which A um p iiv u m iv f did gul d C bd M ixu n cl -13 pêm jumvnd ), n n p mp iz k c uçã nu u n- li vé pic nd up InCI uçã i +5 E n l, Quõ lcnç fm ég xpc çã z A nbili ã umn l -13, im nl +5 mlh l md nlid, Op g d ic p bch qu ul f All l (h cd qué bil- M bv fll fild z Ib n i fi ib d dli civ m d p Cnu, 1 Núm wcç u : lnç m Sm n) d g iliái n uv w igh mp In li i lhid p luh n pa pç b umi b 2010 ãd ndd di d cic i d c n dg:nu S (In RELATÓRIOMENSAL MENSAL AGOSTO AGOSTO Sp c -m d nd p c mb n p liv vnrelatório, Lb h m 2010mp Hu um ldj - n mpu calg n c CI, IP) did 2 Núm pic ci, (g I hn/d fl iivm iz n AUGUST cnv iiv InC n Th Núm MONTHLY pç)? MONTHLY REPORT REPORT l wi vlic, n hl l n ivi I id Th ffc v n: fllg úli AUGUST iu m -22 ill, mlh 3 Ev c -22, lhull S/C n llp hiw i nu iv P ê m m ugv ul E fi, gh dju i d gulpic vn igh c ) u luçã Sb nd, wih gul p n nn h (n Hu mp cuj vnd á d n n nug bl b fç dâmic fc R p, d n im imp n n pp ç u l nd Onl Ldl gm g p m ng n g d p g k ii u 4mc mn nd g Su ci um mp l p Qu cii ngi N mê v ngivmk iiv vi d n m á n úlim c ix v qu vific 49 çãd gic? - Núm d Mi fild dnm nic hn kd: d há 0 mi w u h nd 1 wlv ii nn Sl ni, viçã nh 20 wih u nd w l ui pnib6ê 12 Numb g iv ll m n ugh liz O mc Th R 01 5 u lg viw iliz? Sld, L 2 núm upp mk im Nnd l v b bil Numb úlimnp h mn n p c 7,9 mi m im bnfi i d im g bnfi d qud bv mê, vnd f ciu dun n 3 L l?d lhõmk l v d m Hw 4,5 ul fm b luçã m h lgum, c m hv Sld mpng v fllu 450 hu n mc núm nh g hld wh 6 N milhõ g qu fmíli ciçã? mil im pá g pu mpn g imóv m hu Abuld pd? - Num úli R d cc p pic? n l nh um impd cc vnd mp p n mê blic n, um Ldl mê, nvz48000 fg 4 óv? g, vluçã R id Ndbl g b, 17 On Hw Numb Ov ndmn ign lg pdidh lg f ch fimn mulg v, l hv p p c nv 00 ll mp, d 7 Exp - cli Pém ngdhv bn,ch gcivi núm p p, ulim pg i M m civ n l v mn n 00 m nnnwi bnh vi ng nvlm m12pl nbndmn unn 20 hwg u hn p 5 di fd?d m p d mivid viçãêm- vific l h i 01, b PROi ng h did Ov fum uniddg bl mçã fcn ch m n úli çõçõ h m n 450,0 u 49 d 8 Exp? Sld d p nn? Ap d uc l R lndl pç b b p Sld 00dbugw 0,0 00 cuc nh vmn c ibch ngnd? ivp m ww p d c h nd p gó cin u d bl 6 ê iliái m quil n hhwilb d uçõ p p l wi ildg n nhnw ul viçã nm wl Ov did ccid pbl v nd 79 p L l h 45 Augu núm c póxim 48,00 l duv n dug m l nh, 1,7 fw nh n c i? mi 0 mi 00 L b chng Sld L mp m ll Ag, Sl m ll nw ê mw ix wlv n nh n hq mnid u vnd ul p m ph 7 Ov wk dun ww Rp S nhd? Nwblndhw nq did quéi M g mê M vmp uii v gph d R c www b Mi ligimn m p lng Th lp n, fb nh úli Sld A PROi mn g llnn póxi- lwwn lv nwnx h qu Ex n m m: m mi ium f 1,2 ng nh nnw 8 Ov l chlndl um p iuiçã ã É n m um Rp p bc wh Th ng d uc bv n uc hw 00 u m dic bndmn picu 12 cu h? N bl m ubi dexm = há 6i B p n- wwwll u ll C h m uç gm á ái, qu qud ( v cn gd nx ui xpc p uc p çã fll nl cl p dic 3 p n õ p l hu nh nd m mcil P - which p pi m qu vlu iii p lng hw (nã qu chng qud pçãadq pic d? hv nd - c gup mbi uwih lng -qu guê uld cimnd nu N vn pn m umun ub d N bl O dd qu uxp fnpúlim h fi xpc n, bl nh vl c p úli d c 5% ld n )fc fic n mê á quid íc qu d lg ilu décd Abf gvd ific mbi ummu m mk fll i: ) ufu umi pi qu n 25% m, m b i p vc mudnn uu d pnhbl Mi O m vi ld, b m B Th c d ãiv ugu i p xp nnh =l Slxpc ivll iliz B cp m uld ç fc P ium b n iv ê u p b jc d wn qud h lhm bcp p P P pí m p fuu, +100 nd nw pub ugu piiv p l í fmíl v mnvi & S áv, n i n u v g gi iõ c mn ngbgfll ê d d g n ll ; nã Hj,l qu fll, givn uv iv p 5 h lh p Um ld g M qu p N g i Al (if ni niu Bng licç pd h p n bl jn n A xpvi içõ ci, n âni, bl éc 3 ã p d iv nic m d Ov d ficliv vi Cm pic h chng B p p will lb vnd cil g25% gdw m -100 Milln xclê nun un iiv m d l umn jn p Mn p impnm- ip m Pu piv h n nd culu ) lic qu ll unl b fw ê i niu g vz giõ bng bl d;ic n guê m g will Pu d ucc5% m d dimuiç p vi id dimqué ppiiv vi uiç i mp, n bl vç A piiv 21 cniu p gu nd h w õ m ngivpl ç n h qu (n ã, fu implic õ u illu mn n nif f n blbnng qu h vz ã, ni jc n l qu mi viávl ubjc d c mpê Mllm imp -100 nui A um igul núm umn h cuci l g iu +10 pi liz h c, m n up p l um ld pnn n) Um n im, um d B p h n mn bl B0 m imp n n nnsb gd vi cm um liu P ( 21 u n pn c l Pu hn i RI p nul ficm vifiqu -100 imp O un guê pig lu und lnhcu & n CS l um pnd n (u l i S g imp lic n nd M g nv vibl qu Sé vic Alân çõ n z N n pp dimuiç lic 5 ), n qulif, w pn Th pnn i,, c m p nd n ng c nã vific ), um õ f n ic Td ni bl iv liu n f, çã n m g ld hn nu g nã n dim f+10 imp -100 icl x c, Ric nã w u Td uiçõ i 0 implí vi fuu g i v p unl Guim dg i n qu, b nívlf p llic qu gv çã l n, Dic d cã d l mund impl nd c n,(u Nu mçõ lu ivm dci: pd n ( Mi D iv mu n pn b ) ll il d mi g h chng n n á n m ninqu n,iz quii gn ), nd n pn nnium b xclc ç um çõliu m qu PHM i n ç p ub, - cd Ab c, n +100 mã nd, pi Szfim +10cd b ug c c pç (vz u m m n p lng c pi S dg imp ( Spkmn upu b dd CI v n 1 um qu áip S/C S é n, m n umn n ch, Ric Cndiçõ Cndiçõ mc mp mp vnd vnd bilizm; bilizm; ê l h i pic Um m z m nid m pd bilg; ndi S g qu mc úlim, mc Guim duz l ng) w p p n d g up m msl ci Sl mk ndi mk ãbl Ac ç - : dg l b fiç fbilg; fi m, 1 nh cçãnu pmpn +30 S/Cld xig gn xpiv vz d 1 n i l, dg, n h bui nl % p c)il m In, pic ci dimui hcimm +10 nn dg ivid c umh c n 1 Rgiõ bngid pl quéi m xpciv Rgiõ bngid pl quéi m xpciv, mn éi m d á m, wh g quh umn nd n c çõ A c pp h 3 n pic d ch ld wh imn im % hund l di +60 p é n uni lif dcbi, ng bnd Ngiv xpc l wpd; Ngiv xpc l wpd; nãlid uhd g cil biliá b nd nk ic pic uld bl p fm ign c qu ph d i pic piiv; lnv i 3 plíic pi pic ím liv vlum liv m vlum piiv; b nd i qu iliái +30h d, já im ific fi (v cidqu M b whn m nqui pn v mm D vz um dim vi v p - m n +60 i nl-n i di dl nd pâ n mb6 d i c c bpliic cn i m mm áv np p quii n lhmcivi 1000 mmb ixpc il g g h Lg civi wk nd n nu fll Lg h nd n nu fll l bili i - ím Hw f d p nd m fm, uiçã liv u nl n p n v, 00wk l n Jh Mill wic bi wuld i n g nu u Aivid nn ndmn ndmn cl Aivid n nh u f vi m cl 6 nl pi m izh d u, mup )c gu En Ov l upp l, d n d m inp O um nd ip m n c ivid vi v g um fic n c ign p Séni 10 bl g v u nx nw p d S: d pi u v m n u Lik h ific qu um 0 O ul n S é um nmwn nizd m í nd g c, bix mp pp nd id, um blh 00 um i n-if w n 0 xm nfi vd qué umn ni g hic bu k pp Sni m guls S, i, +90 d n g d n n ill, mnç l qudim viu pu f Ag l m, mn En dêçã %pp p i, p cum bi p Th dd Mill d n- h i mi uiçõ i um g p n l, nv pid dõ+5% md m n m p g lizçã n liu d cjh gg, d b b,pp, p c gniz g Augu : p m nl cídmc - S f, ávviu uv p picug -9 dnív p mfll dm p v l nd g n d lmn w c n i ul fm mp ll, bu mi Th l, mi () ic n OOS/Ci S/CiPugu Pugu Mk Mk Suv Suv () () f f um um ThS/Ci S/Ci Pugu Mk Suv Suv () v mp m vid ng nd vid n -lh n Pugu +90ki cli m mv ng dm liud lm mu ul mmk p, p fu n; nlvnd n nbili p -5% ivid ic ndil ill bdh nn p mb im nv v bm h umn u mb nfi chqu c +5, ni ll n ; m mk mj nç c ng l nd vliçã vliçã quliiv quliiv mnl mnl c c n mp mp vnd vnd, -um quliiv quliiv nhl nhl mn mn l l nd lg lg c c pn, um i nw h ign Evin, civi pic p cíd w hil n h nd ull n S nd p i qu n lific qu, d hif ld cu d nfid O m p dmic g cc, mc d mp hn fim wih p nfi g mi Bg pnd fu pn n liud S v m hv ndmn ndmnm mb b m m cc cc p p quéi quéi bd bd n n und und gul gul pn Th n n c n ul ig ibil uá, fm ll, bu Th flln dm n bld dim n iái nd vid pc ui m nw g g, b S h Índic g ind çõ m hck n fm dim n vid b icll p uiçõ m u di u h -90 dh OO ném um umpiçã piçãgl glqu qunn b b Lb, Lb, gl bkwn bkwnvg Lbn, Lbn, P P nd nd Algv Algv ump vz c gw, Ac likl chã bi P gl pd -5 h di ném ng hv vg hu S/ fund fl fgc O Índic ivid mk p S h Ci hn S/Ci Índ Algv Algv pl ng un hig i c w Th Acivi Ind ll liv Acivid d cli hldwi x nd S/Ci ic Cn à nul n h n f S/ Ci é um p cl Enquii S/ Ci Acivi wk SbOÍndi c gu médi ç S/C Cnfi n MERCADO MERCADO ARRENDAMENTO ARRENDAMENTO MERCADO MERCADO Pu COMPRA COMPRA EEf VENDA VENDA Cn Inx i: f Hu, à Pugu Mk Suv Sl Sl mk mk bgng bgng bil bil Mc Mc mp mp vnd vnd gu gu bilizçã bilizçã n SALES SALES MARKET MARKET O Pug u à ld P bl md, g LEASE LEASEMARKET n v içõ S/Ci Mk MARKET xpng g Inx: Amb Hui é um Suv à vn p c Vn Th Sl n blnw Mk iv mé m- d p Suv SALDO %%SALDO SALDO di In O un S/ Ci (PHM %%SALDO Nw uc bjc S) p vnd Exp fçiv é ld Cn %%BALANCE BALANCE OF OF SURVEYORS %BALANCE BALANCE OF OFSURVEYORS SURVEYORSi % qué SURVEYORS n bl Bu ém p i mn n pçum B c n fi Ind i n cv í c mc l liz nd mdid h il pug x bl m di pci n 6 i b uê um 6 n v c ín d ci i nd c - Cnfid Picil giõ m Cd g E quéi vid Índic Cnfi ExpcIbil n nç fi plin 4 nd umm n d iái S Sl 4 Lb, P nu pí pl mp Expciv n bl, pn m chnd u cul, pl qu gá Algv O 2 2 çã mdiçã m lcun ul mp nn pl civibiliái k áv l b m u qué -3-3 lmn i qu S liz Abu Pugu -5-5 Mk Th Pugu Hui Suv ng Mk Suv (Ci) nd Rl () -7-7 Iniu nhl nim Chd Suv l n -8-8 uv -8-8 mk Th (S) vlpd 2012 PMHS gn2011 dicl mp pnhip b S SOONNDDJ J F FMMA AMMJ J J J A AS SOONNDDJ J F FMMA AMMJ J J J Abl AS SOONNwih DDJ J F FMMA AMMJ J J J A A OO Nnd N DD vl J J F F MM A A MM J J J J A A S S OO NN DD Cnfid J J F F MM A A MM J J J J A A il S UK Hui p Ibiliái wh ng Mk Suv Pcu Pcu d d fmíl fmíl Tnn Tnn mnd mnp Inuçõ Inuçõ piái piái Lndfd Lndfd uc uc Blnç Blnç Pç Pç Pic Pic Bl Bl Pug Índic Cnfç Cnfi Inx Blnç d Vnd Sl Bl Índic Cnfç Cnfi Inx Blnç d Vnd Sl Bl Expciv vlum Vlum xpc Expciv nd Rn xpcu Rnd Rn Expciv vlum Vlum xpc Expciv nd Rn xpc Rnd Rn i nil ç ng Fn Fn / Suc: / Suc: Ci/S Ci/S Mk Mk Suv Suv Api Api Fn Fn / Suc: / Suc: Ci/S Ci/S Mk Mk Suv Suv

3 Pugu Mk Suv MARÇO 2014 MARCH O ul Mç 2014 pnm p um bilid d ivid qu p mc mp vnd qu p ndmn O dic fuu pnm d p qud n pç n nd, nblnç p um ccimn m vlum N mc mp vnd, nv uçõ mp num umn, fçn um éi m ul piiv qu já n Ag Pém, uçõ d duzm fm pcil m nçõ fiv, m l p liv vnd dd - qu l fc mê ni Enn, pç d c ni ci um i mlhn úli m A xpiv liv pç (p póxi 3 m) ã, n nn, mn ngiv qu gd m qulqu u mn 3 n xêi quéi pcm v- gdulmn p um iói nu O índic l nfç (mdid mp vnd xpciv pç) ubiu é p +12 gu ul +9 lcnç m Fvi Tl pn gund mlh liu dic qu pí uciv m qu gu um vl piiv N c ndmn, cu p p ndái uçõ piái m- picmn bilizd Pvê- d qu vlum ivid n ndmn umn ligimn, p pnn m mn im qu m Fvi A nd ni ci, l m vific m lói úli 3 n, p- qu cim d m n cu pz Em g, mc mp vnd Lb pc nu vlui ligimn mlh qu P Algv, p cuimn p qu pç bilizm n úli mc n póxi 3 m Th Mch 2014 ul dic bl civi l nd lg c Th fwd lkg dic p nud fll pic nd n, bu gwh vlum In l mk, nw bu nqui nud i, wih xndg i piiv un chg bck Augu Hwv, fd hugh cul nc vlum w mwh pil, wih gd l bl l ignllg n chng civi mpd pviu nh Mnwhil, hu pic nu cl imil cn nh Pic xpc (h nh hd) nvl l ngiv hn n p uv h h nd pp b gdull vg wd nul i Lkg fwd, nl nfi x ( mpi mu l nd pic xpc) ickd up lighl +12 fllwg Fbu bl +9 Th pn nd b dg n d, nd fifh pid ucc wh piiv vlu h bn gd In lg c, nn mnd nd lndld uc w p much fl Th vlum lg civi ill nicipd i lighl, lbi pnn pp l pimic hn w c Fbu Rn nu fll, hv n v p f l h, nd xpcd fll fu n m In m gl ulk, Lbn l mk ill lk b unng lighl hd bh P nd Algv mk lhugh, gl, pic xpcd bil l v nx h nh Ric Guimã, Dic d Ci: O mc p qu bn mcm nu içõ d ndiçõ cédi, vificn- m mp um f cu p p d fmíl vi ngi, n úli iv pl nv gim fcl p nã pl plíic Gln V Jh Mill, Enm Séni S: N mc mp vnd vlum nçã bilizm m pç pmm b pã Cíi p ppiv mc é cnái mc gl N c cn n níc m i piiv, m i und n médi pz CI Spkmn, Ric Guimã: Th mk xpc h bnk migh bg lx cdi ndi, whil m im ng mnd fm fmil nd fign v, wih l nugd b nw x gim f nn- nd Gln V plic S Sni Enm, Jh Mill, : In l mk, vlum hv bild, bu pic m un pu Ciicl mk ulk b mc picu H cn nwflw h bn piiv, bu will nd b ud v mdium m Sb Pugu Mk Suv O Pugu Mk Suv () é um quéi mnl liz m pci n Ci - Cnfiil Ibiliái S O u bjciv é mc iil puguê um Índic Cnfç Expciv, phn cul lcun n cv íi b c E quéi n pl mp çã mdiçã ibiliái b giõ mplin Lb, P Algv O nn pll m u quéi qu S liz nu pí, pl qu gá ul mpáv lmn Abu Pugu Mk Suv Th Pugu Mk Suv () nhl nimn uv - vlpd pnhip b Cnfiil Ibiliái (Ci) nd Rl Iniu Chd Suv (S) - gn nd vlp wh p Pugu il l mk Th PMHS dicl mpbl wih S UK Mk Suv

4 Pugu Mk Suv MARÇO 2014 MARCH 2014 N/Ci N f di Núm l mp n pl: Sb: O Ci/S Pugu Mk Suv é um quéi mnl nimn jun mdi ibiliái qu pm n mc iil Rgiõ: O l l ê giõ: Á Mplin Lb, Á Mplin P Algv O d ã pn glmn m funçã ip p ( u mdi) Ajumn znlid: O d nã êm jumn znlid Quõ lcd: 1 Núm c vndid n úli ê m (n- -m)? - Núm 2 Núm c cuj vnd á m ngciçã? - Núm 3 Evluçã pç ii n úli ê m? Sl Rp 4 N mê ni, viçã núm vnd m ng ciçã? Sl Rp 5 N úli mê, vluçã núm nul p nv cl? Sl Rp 6 N úli mê, vluçã núm nv ngiçõ? Sl Rp 7 Expciv viçã pç d c n póxi ê m? Sl Rp 8 Expciv viçã núm vnd c n póxi ê m? Sl Rp Sl Rp Exm: Sl Rp Exm = pçã quii qu pm um ubid mn pçã dqul qu pm um qud ( 3 pm um ubid 5% um qud l p (nã pn) á 25%) O d l p ã b m piõ; nã qunificm mudnç fciv viávl qu lh j cid O ul l p pm vi n Um l p piiv implic qu m pnn ã vific umn m vz dimuiçõ (n viávl ubjcn) Um l p ngiv implic qu m pnn vificm dimuiçõ m vz umn um l p nul implic qu um igul núm pnn vifiqu umn dimuiçõ Aim, um liu -100 implic qu pnn nã vificm umn (u lçõ), um liu +100 implic qu pnn nã vificm dimuiçõ (u lçõ) N c l p luiv pç, um liu +10 nã v pd fim qu pç d c á ubi n m 1, m qu m 1 quii pm umn pç m vz dimuiçõ ( lng ê úli m) Um lçã +3 p +6 nã ignific qu viávl nh cci m 3 pí m 6 n pí gu, m l dic qu b quii pu um umn m vz um dimuiçã livmn pí ni D mm fm, f vificd um bix +9 p +5%, l nu ignific qu xm, m gl, m pnn p umn qu dimuiçõ, p d mpliu umn p cí dmicmn; nn, um lçã n liu -9 p -5% nu ignific qu, fm gl, m pnn nnm p dimuiçõ m vz umn, p d mpliu dimuiçõ pd cí dmicmn Índic Acivid S/Ci Índic Cnfç S/Ci: O Índic Acivid S/Ci é um médi l p liv à nul p cl, à ngiçõ à vnd pi O Índic Cnfç S/Ci é um médi l p fn à xpciv vnd pç Amb m- pn mdid ín d civid d nfç mc Tl b uv nibu: Abu: Th S/Ci Pugu Mk Suv nhl nimn uv gn nd vlp wh p Pugu il l mk Rg: Th g mk up nl (hdl) dg: Lbn Mplin A, Op Mplin A nd Algv Th d gll wighd nd p (gn/vlp) wighd Snl djumn: Th S/Ci Pugu Mk Suv d n nll djud Qu kd: 1 Numb l v l h nh? - Numb 2 Numb b md l? Numb 3 Hw hv hu pic hv chngd v l h nh? N bl 4 Ov l nh hw did b md l chngd? N bl 5 Ov l nh hw did b nw nqui chngd? N bl 6 Ov l nh hw did b nw uc chngd? N bl 7 Ov nx h nh hw u xpc hu pic lvl chng? N bl 8 Ov nx h nh hw u xpc b gd l chng? N bl N bl d: N bl = Pp uv pg pic mu h pg fll (if 3 pd nd 5% pd fll, n bl will b 25%) N bl d p bd; i n qunif cul chng n unlg vibl N bl d cn ng fm A piiv n bl impl h pnn g i hn c ( unlg vibl), ngiv n bl impl h pnn g c hn i nd z n bl impl n qul b pnn g i nd c Thf, -100 dg impl h n pnn g i ( n chng), nd +100 dg impl h n pnn g c ( n chng) In c S/Ci pic bl, dg +10 huld n b pd S/Ci g h hu pic gg up b 1, bu h 1 uv pd i hn c pic (v l h nh) A chng fm n mn h vibl gw b 3 n pid nd b 6 nx pid, bu i dic h wic mn uv pd n i mpd c hn pviu pid Likw, if w g dg dppg fm , h ill mn h pnn pg i hn c vll, bu bdh h pg i h flln dmicll; mnwhil, hif dg fm ill mn h pnn pg c hn i vll, bu bdh h pg c h flln dmicll S/ Ci Acivi Inx nd S/ Ci Cnfi Inx: Th S/ Ci Acivi Inx n vg Nw Bu Enqui n bl, Nw Vn Inuc n bl nd Pmd Sl n bl Th S/ Ci Cnfi Inx n vg Sl Expc n bl nd Pic Expc n bl Bh dic nd umm mu mk civi nd nfi

5 Pugu Mk Suv MARÇO 2014 MARCH Acc d Ci A Ci - Cnfiil Ibiliái é um mp pnn, d p fçã d id fmçã p mc ibiliái, n nx d md cã qun vimn ég vnd É pcilizd n duçã difuã dic nál mc, n índic b d xcluiv b vnd fg, m lh à fgui D u cv c- Índic Ci qu é m nig éi b ibiliái m Pugl, m m 20 n E índic m vlizçã imóv ii Pl u cdibilid pndêi, é fi p nid Bn Cnl Eupu, Bn Pugl Gvn Puguê Abu Ci Cnfiil Ibiliái n pnn mpn dicd uppl l mk pl wih icl fm quid i vmn nd gic c mkg Ci pcilizd ducg mk llig dic, g x nd xcluiv db gdg hug mk h v bh uppl nd nc ppciv, picll wih high ggphicl il On i m nn Inx Ci, which fd hu pic x Pugl Du i cdibili nd pn, Inx Ci ud b ni lik Eupn Cnl Bnk, Bnk Pugl nd Pugu Gvnmn Sb InCi O Iniu d Cnuçã Ibiliái (InCI, IP) é nid gul c d nuçã ibiliái Cmp InCI, IP, ibui íul hbilin p xcíci d civid p i guld A u cuçã v d pi um mc d nuçã ibiliái n mpiiv, vé um fciv cçã gul fcliz, bm pi dmiz iciiv égic p mlhi d mpiivid unbilid d mp c, n m v f numi Abu InCi Th Iniu d Cnuçã Ibiliái (InCI, IP) gul l nd nuc civi I InCI l ibu licn p fild pcic h fll wih i gul p In ddi, InCI h l nugg n nd mpiiv nuc nd l du hugh ffciv gul nd upv wll uppg nd nugg gic iiiv imd imvg mpiivn nd ubili mpn fild wih viw b cg public lg Sb Ldl Onl Mi 2001, LcLm g cc 490 mil uiliz 7,9 milhõ pág p mê, dpnibilizn p nul 450 mil imóv, 1700 mpndimn 4,5 milhõ fgf, gn m m pdi vi fmçã b imóv, gn nn punid ngóci p m 1200 mp c ibiliái pn n pl M fmçõ m wwwlclm www PROimp Abu Ldl Onl i M 2001, bu 490,000 u nd 79 mill pg chd p nh n LcLm M hn 450,000 buildg nd 1,700 p vlpmn vilbl wih 45 mill phgph, gng hn 48,000 qu v nh f 1,200 l mpn M fm n wwwlclm nd wwwproimp Sb Millnnium bcp A niuiçã Bn Cmcil Puguê fi íci um pcu uc ccimn, qu hvi d igm mi gup fi piv puguê A lng d úlim décd, jc ub gg vn mui cpiliz pígi iuiçõ ã ilu Bn Puguê Alâni, Bn Mll Bn P & S M, n hj pn m 21 pí, n 5 nn Hj, licç culu vçã, mpêi écnic xclêi viç, nu, m mc Millnnium pp fuu Abu Millnnium bcp Th blhmn Bn Cmcil Puguê w bgng h gwh nd ucc h h givn lg piv Pugu fil gup Ov p fw c, h jc h mngd uni will mn nd cpiliz n pig iu illuiu Bn Puguê Alâni, Bn Mll nd Bn P & S M Td w pn 21 un 5 nn Td, bd n u culu nv, chnicl xp nd xclln vic, w nu, un Millnnium bnd, pp f fuu Sb S O S é qulificçã lí nívl mundil n qu pi nm p livmn, pid nuçã Num mun m qu cd vz m p, gvn, gnizçõ bá mci xigm um mi cz cc nm p éic, gi u S é mc nhcimn pl m d civid ibiliái M p d á ibiliái qu blhm n piip nm blcid mgn mun nhcm já impâi gu u S, nn- mmb O S é um gul n u mmb dividu mp, pmi-lh mn m lv pdõ fn b p um nfç mpávl cl n c O S pui um nívl mundil Abu S S wld ldg qulific whn i m pl ndd lnd, p nd nuc In wld wh nd ppl, gvnmn, bnk nd mmcil gniz mnd g c pl ndd nd hic, g S u gnizd mk p plm Ov p pl wkg mj blhd nd mgg nm wld hv ld gnizd imp cug S u b bmg mmb S gul bh i dividul mmb nd fim nblg i m high ndd nd vidg b f unpllld cl nfi c S h wldwi nwk

6 Pugu Mk Suv MARÇO 2014 MARCH Pl Inquii Cnibui il Anóni Cvlhi Mhu wwwmhup Adlb Ml Ibiml wwwibimlm Afn Hniqu Rnbiliz, Ld wwwnbilizm Afn Hniqu Rnbiliz, Ld wwwnbilizm Alic Bg Fáim Vii & Alic Bg wwwfibiliip Alic Bg Fáim Vii & Alic Bg wwwfibiliip An Mch Ixpnã, Ld wwwixpnp An Pul Gnçlv Pul Ibiliái wwwpulibiliip u m Anbl Fl Fm, Ld wwwfmp Anóni Albuququ O Fil wwwfilm Anóni Azv Cuh Anóni Azv Cuh Ld wwwzup Anóni Azv Cuh Anóni Azv Cuh Ld wwwzup Anóni Ribi Fi Pdiu, SMIU Ld wwwpdiup Au c Sw d mdiçã ibiliái wwwcvnp B Nv Oói Eupdil wwwupdilm B Hvé M Picnç B Picnç, MdIb Ld wwwbpicnp Bun M Invpln, Ld wwwblclubcmpp Bun M B Plc wwwbplcp Cl Cl G Ibiliái, Ld wwwgibiliim Cl Figui Mximu Ld wwwmxp/p C Bb Rmx bc mxp/bc D Alv Dilv Hu wwwdilvm Dmg Ci Juiqud wwwpugl-vimnm El Bixi Empil wwwmpilp Fáim Figui Cnái Alâni p-vill-puglu Fnn Silv Rig Ibiliái wwwigp F B Su Jpdi, Ld wwwjpdip F Mxi Alv FSlui, SA wwwfluim F Mxi Alv FSlui, SA wwwfluim Guilhm d O Iglvã Ibiliái Ld Guilhm d O Iglvã Ibiliái Ld wwwbwmp Hug Mi Gln Algv wwwglnlgvm Hug Pul IB wwwibp Humb Rdu Ril wwwilp Idléci J S Idléci S, Ld wwwidlci-p Idl Gm uc Jã C Ik wwwikm Jquim Su Giphd wwwgiphdp Jg Mh AjMh - Ibiliái wwwjmhp Jg Pó Sn Gup IN S wwwp Jé Féi ARE - mdiçã ibiliái, lgvlm Jé Migul Qud Evhu Ibiliái wwwvhum Jé N Scid Gl, SGPS, SA wwwcidglp Jé Pix Rmx Bg wwwmxp/bg Luí Azv Mdpc wwwmdpcp Luí Mi Nun R CmpC wwwmpcp Luí M Rlmmi wwwlmmip Mnul Pi C N ld wwwcnm Mnul S GAC wwwgcibiliim M Cvlh HmF Ibiliái wwwhmfp

7 Pugu Mk Suv MARÇO 2014 MARCH Pl Inquii Cnibui il M M McTwn - C pn m i wwwmcwnp M Andé Hbv wwwbbp M Figui Engipu, ld wwwngipup Mh Bic Mgb, Ld wwwmgbmp M Ilfn Rmx Tvi wwwmxp/vi Migul Gnçlv Whi Pp Ld wwwwhipp Nídi Figui Dilg wwwdilgp Némi Ináci Mdili - Mdiçã Ibiliái wwwmdilip Nun Cmp Rplu - Md Ibiliái,Ld wwwplup Nun Li Nlibilii wwwnlibiliip Nun Vidl Ividl wwwividlp Píci Bi Gvu Sc Md Ib wwwgvup Pul O M POMv wwwpmvm Pul Olivi Mcld mcldp Pul Pi Epç Zn, SMI wwwpznp Pul P Rmx Mh wwwmxp/mh Pul Silv Cnu 21 Rl A wwwcnu21p/l Pd Gbil Gld Tm wwwgld-mp Pd Ph Nvimd wwwnvimdp Rmx Spii R Mágic - Mdiçã Ib wwwmxp/pii Ric Qum Oh AUC Rui Alv Pdipóv - Sc Md Ib wwwpdipvm Rui Cnn Mdgóci, Ld wwwmdgcim Rui Cnn Mdgóci, Ld wwwmdgcim Rui Filip Ln, Mdiçã Ibiliái Ld wwwnglvlkm/lb Rui Pi d Silv Cbu wwwbup Rui Pi d Silv Cbu wwwbup Ségi Cx P Alnj Ld cnu21p/plnj Tig Guvi Fulhu wwwmxp/m Vlm Sn Vldn ibiliái wwwvldnibiliip V mnç Cnl Lbn wwwcnllbnp Vnâi Fnn Abc - MdIbiliái Ld wwwbcp Vic d C Hculn & Vi SMI Ld wwwmpcp Ví Gnçlv Mnil wwwmnilm Vi Mind Hbiu wwwhbiup P m fmçõ pf nc F fu fm pl nc Cnfiil Ibiliái Ric Guimã Tl: S P Offic (Pugl) Gb Impn S Eulli Pn Tl: S Jh Mill Tl:+44 (0)

Portuguese Housing Market Survey

Portuguese Housing Market Survey Pugu Hug Mk Suv Rlói n p Mnl SETEMBRO 2014 mnhl Rp SEpTEMBER 2014 Ril mnd i Lbn nd Algv Pcu iil umn m Lb n Algv Nív cnfç cm, m cni piiv; Vlum ivid cnlid ccimn; Pç nã cmpnhm d umn d ivid Cnfi fll hpl bu

Leia mais

BAGS LIFE BAGS FOR ENTREG

BAGS LIFE BAGS FOR ENTREG , N M DIF QU M 4 c liz v l Id v u c u Y BG LIF BG F bg v w 5 g.c y-b www. IM PDUZ LIZM PN M XP IMDI NG N MN P K Y BG BG IF F L IM PDUZ M IZ L N P M XP DI IM G N N N M P K G b v w 66 D Y BG D L L D LIF

Leia mais

Módulo III. Processadores de texto

Módulo III. Processadores de texto Módul F d O Pd d x Flh d Clul F d duvdd @2006 Módul v 1 Pd d x Uldd í djv Wwd d d x Ed u du Sl x Tblh u du Fç d g Fçõ gé Fçõ d x A lz l lu ú @2006 Módul v 2 Pd d x F d dh Tbl M uç Plzç d l dl Cç d lzd

Leia mais

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET

Módulo I MOTORES DE BUSCA NA INTERNET Módul MOTORES E BUSCA NA NTERNET duç Pqu d ç d gé Pqu d ç B d d Ulzç d d -l F d duç -l @2007 v 1 O qu é? A é d udl d d d ud qu uç l qulqu ud d ud, d lh u C u? Avé d u ju d l (g d uç TCP/P) qu ê gd vg d

Leia mais

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m

E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a. A n t o n i o P a i m E v o lu ç ã o d o c o n c e i t o d e c i d a d a n i a A n t o n i o P a i m N o B r a s i l s e d i me nt o u - s e u ma v is ã o e r r a d a d a c id a d a n ia. D e u m mo d o g e r a l, e s s a c

Leia mais

Prgrmçã O Mu s u Év r, p r l ém f rcr s s i g ns «vi s i t s cl áss i cs» qu cri m s p nt s c nt ct nt r s di v rs s p úb l ic s qu vi s it m s c nt ú d s d s u ri c s p ó l i, p r cu r, c nc m i t nt

Leia mais

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32

AQUECEDORES & PRESSURIZADORES. AF114 Catalogo Aquecedores 2014 AB 400x200mm.indd 1 04/06/14 10:32 QUEEDORES & PRESSURIZDORES 2014 F114 lg qud 2014 400x200.indd 1 04/06/14 10:32 Linh Águ Qun Obi. Mi fiin, i unávl. S unávl é uiliz u nui d f i inlign. É iiz uld, duzi dpdíi, g i i fiz. É i qu Linh Águ

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re De quem e a vez? José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 3- t D q vz? Jé Rid Mi Cpítl 1 P gt Td é di pfit p l: U liv lgl, d lid. E t d di fz d! P Hê: U di vô lá íti, vid hitói d tp q l id gt. P Hit: Ah, di d ihd, it l, it ág, it hi! P L:

Leia mais

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO

LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS RESUMO LEITURA NA EJA: ENFOQUE NOS GÊNEROS TEXTUAIS T K Dí Mz 1 (UFAL) mz.p@hm.m V C B 2 (UFAL) v2@yh.m.b M Lm Qz F 3 (UFAL) 12@hm.m RESUMO N g pm p á bvçõ z m m m pó-fbzçã jv, m m púb. O f vgçã - fmçã p zçã

Leia mais

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta

Sazonais da Floresta ENQUADRAMENTO GERAL. Sazonais da Floresta ub ub ENQUADRAMENTO GERAL A f é um m u cm múp pu, qu ó é pív pv m m épc fc p um vgm qu pb m u p u u mm m p- pv m qu um cu f fm m cv g. Ex um g v u qu ó xm m m épc. T- pv m v pu f, qu mu v ã já u m m vu

Leia mais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais

Visão Geral Métodos construtivos Métodos construtivos O Mercado Visão de Negócios Alguns números Principais diferenciais Shw C TÓPICOS Vã Gl Mé cv Mé cv O Mc Vã Ngóc Alg ú Pcp fc Rl N vç Pc Q fz Vã Gl A ESTRUTURA ECOLÓGICA CONSTRUTORA, g c l é c cçã à v pcpçã q lz écc clógc. Sb p v é pf pívl v, p g cl c fã. N çã ppc c, c

Leia mais

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo

Folhas de Cálculo. O EXCEL como Folha de Cálculo Flh d Clul O qu é: U Flh d Clul é, dç, u ju d élul qu u glh u bl qu d l- vé d xõ lóg /u O qu : Ogzç ç d bl l d vl; F, í,, qu jud xu lul lx; Auzç d, vé d gç u d ódg d lul u d uld; Rç g d ç; d bl ulzd çõ

Leia mais

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos

TEMA 5 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. saudável? Luísa, 15 anos 2º/3º cicl s O Ã Ç T N E M I d pguns u m mu um p z pdms f ps O qu sudávl? blnç d i c n c id p Sá d p d n cm p, ic mbém é g á s n v ic. Dsc ís f m f civ b id v m u i d lóics. c s impânc s g õs sb ç n s

Leia mais

O EMPREITEIRO. Copatrocínio

O EMPREITEIRO. Copatrocínio KH T M W TÃ G A N F NAL UC Lp D CA -A 1200 ÁT X A JT - / A ã 5 1 0 2 D m 26 A A ç p 27 MW c áb fz h C J F g c h Lb 290/ -116 6 1 0 y 2 w h çã f pc G pc m D x f L ª 4 G c M A Jg q A b é C gh H V V g ã M

Leia mais

(""!)*+,-+.)!"!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+"/+/2+,-3".!2(+(/+/!/!/2+,-!!"!%44(!%*.!+%(4!)"(/+/! 4+/!("0+5+2/+/!/!(1%2(+"!!2% 6(+

(!)*+,-+.)!!%*+/+.+)+0*!%,-/)+/!*)! (1%2(+/+/2+,-3.!2(+(/+/!/!/2+,-!!!%44(!%*.!+%(4!)(/+/! 4+/!(0+5+2/+/!/!(1%2(+!!2% 6(+ !"# $!&"' (""!)*,-.)!"!*/.)0*!,-/)/!*)! (12("//2,-3".!2((//!/!/2,-!!"!44(!*.!(4!)"(//! 4/!("052//!/!(12("!!2 6( )(!*/)7)8!"")*)9(!:" ;;< ! /(2!6!)=! " # $$ &'()*, $-./0 $10 0- #2334 * &'()2, $-./0 $10

Leia mais

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e :

Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 13 DE JULH DE 2015! Ac esse o sit e w w w. d e ca c lu b.c om.br / es t u dos 2 0 1 5 e f a ç a s u a insc riçã o cl ica nd o e m Pa r t i c i p e : Caso vo cê nunca t e nh a pa

Leia mais

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation

Cleber Giorgetti Assessoria e Consultoria. Business & Strategy Marketing & Sales Products & Services Technology & Innovation Cb Gg A C B & Sgy Mkg & S P & Sv Thgy & v Qm Sm N m 2002, mp v x mp çm bjv gó, m m f óg, pb-h m mpv. Apçã hm é gó q vé xpê 20 f, q xm pçõ gã m pçõ m: G Tg, Avy, L Thg, B Lb, AT&T, SD T,. R m p m gó g,

Leia mais

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE

Nota10 ESCOLAS DA DIVERSIDADE A fl Clg, Al Glbg: l g q PÁGINA 8 N10 A 13 ú 48 bl//jh 2013 Pblçã l Fçã AlMl Bl ESCOLAS DA DIVERSIDADE Pj Fçã AlMl Bl úbl b blh lã ç fê l l l PÁGINAS 4 E 5 ARUIVO FUNDAÇÃO ARCELORMITTAL BRASIL O l Jé f

Leia mais

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM

Messinki PUSERRUSLIITIN EM 10 MM PUSERRUSLIITIN EM 12 MM PUSERRUSLIITIN EM 15 MM PUSERRUSLIITIN EM 18 MM PUSERRUSLIITIN EM 22 MM Messinki Tuote LVI-numero Pikakoodi PUSERRUSLIITIN EM 1551002 XV87 PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM PUSERRUSLIITIN EM 35 MM 10X

Leia mais

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O

U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O U N I V E R S I D A D E F E D E R A L D O P A R A N Á L E T Í C I A M A R I A G R O B É R I O A B O R T O : U M A Q U E S T Ã O M O R A L, L E G A L, C U L T U R A L E E C O N Ô M I C A C U R I T I B A

Leia mais

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o

PLR Por quê? d L i i q u e z b l d d R t i i e n a a e b d E i t a d d d P t i i ro u v a e é l l d B F t i R t u s c a e r n c a e p o e su a o .. u p v g c C C O ) F h C I ( É, - p c c ç u u g w w p g c u F C I ã ) A U E ( C D h W k N f N h C F. z c v p ç p g u ) k M U ( E ã A M ) P S ( M P S E k M G p v h F C O ã b S Apc gc Agc Ag c R z O v

Leia mais

! "#" $ %&& ' ( )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36 " #89 : /&*&

! # $ %&& ' ( )%*)&&&& +,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) (5 (6 7 36  #89 : /&*& ! "#" %&& ' )%*)&&&& "+,)-. )/00*&&& 1+,)-. )/00*&2) 3 4 5 6 7 36 " #89 : /&*& #" + " ;9" 9 E" " """

Leia mais

"Oswego": Um Surto Epidêmico de Gastroenterite

Oswego: Um Surto Epidêmico de Gastroenterite "Owg": Um Eêmc Excíc E Tçã: A: F: E Av Wm Ogzçã P-Amc ú Uv ã P (Pó-R çã Pó-çã) C D C Pv OWEO : UM URTO EPIDÊMICO DE ATROETERITE * OJETIVO Aó ém xcíc á cz : m m; b m cv êmc; cc cm x q c ív víc mã; m vgçã

Leia mais

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada

P a. e s. q u i. Gestão de Recursos. I n. s s a d a s. Entrada SO TS 16949:2002 A uu d pcfcçã écnc E g pná cnc d m d gã d quldd, uu d pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 bdgm d m d quldd umv. A pcfcçã écnc SO TS 16949:2002 é bd n pncíp d gã d quldd pnd n nm NBR SO 9001:2000:

Leia mais

DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE - QFD UM MODELO CONCEITUAL APLICADO EM TREINAMENTO

DESDOBRAMENTO DA FUNÇÃO QUALIDADE - QFD UM MODELO CONCEITUAL APLICADO EM TREINAMENTO G 996 DDBM D FUÇÃ QUDD QFD UM MD U D M M h v, M M h h, hd Jã B, M F gh jbá F / D çã D v. B,.0 hh jbá MG 700000 b: h h f g h f y, w, h k f g, whh h h. h Qy F Dy ( QFD ) hq g b f g h h w. Fy, QFD y hw g

Leia mais

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO

Tabela de Vinculação de pagamento Manteve o mesmo nome DDM SIAFI-TABELA-VINCULA-PAGAMENTO Segue abaixo dados das DDMs que mudaram para o PCASP, tanto as que mudaram de nome como as que mantiveram o mesmo nome. Para estas, os campos que serão excluídos (em 2015) estão em vermelho e os campos

Leia mais

'" (!! !" #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!"&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !"!!

' (!! ! #$ %!& '! & & ! & ( )* + +, + - -' $ -#-%#!!&&-. %) /0120 * 34 * 5 : +9 ; 7 < 7 <;6==> * + 9 ; 7 < !!! !"#$! %"&!" #$ %!& '! & &! & ( '" (!! * + +, + -! * +./*! -+, -' $ -#-%#!!"&&-. % /0120 * 34 * 5 67 8 ( 9 : +9 ; 7 < 7 * +9>77< + 9 ; 7 < + 0 0!!* * *- + 1 2! 2 *! * - * *!** +

Leia mais

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II

Módulo II. Sistemas Internos de Informação. Redes e serviços de comunicação Sistema interno de informação da ESTV. Módulo II Módul S d ç Rd vç d uç S d ç d ESTV @2007 Módul v 1 Rd Svç d Cuç C d d l Cl d d d uç C b d u d Rd Eh W Tlg d à Svç @2007 Módul v 2 C d d l Tl =? U d d l é u d uç uíd vé d lgç d v ud u dv, ldd d ç lh u

Leia mais

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete,

Quem falou foi Henrieta, toda arrumada com a camisa de goleira. E tinha mais um monte de gente: Alice, Cecília, Martinha, Edilene, Luciana, Valdete, Cpítul 3 N ã p! Abu! On já viu? Et qu é n! Cê minh mã? Qun mnin chgm p jg nqul ming, qu ncntm? Um gup mnin. D cmit, têni, clçã muit ipiçã. E g? Afinl, qum tinh ti qul ii mluc? D qun vcê gtm futl? pguntu

Leia mais

Questionário sobre o Ensino de Leitura

Questionário sobre o Ensino de Leitura ANEXO 1 Questionário sobre o Ensino de Leitura 1. Sexo Masculino Feminino 2. Idade 3. Profissão 4. Ao trabalhar a leitura é melhor primeiro ensinar os fonemas (vogais, consoantes e ditongos), depois as

Leia mais

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o

NPQV Variável Educação Prof. Responsáv el : Ra ph a el B i c u d o NPQV Variável Educação Prof. Responsáv v el :: Ra ph aa el BB ii cc uu dd o ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 2º Semestre de 2003 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO As atividades realizadas

Leia mais

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR

PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR Níc PROPESP DIVULGA A REABERTURA DE RECONHECIMENTO DE TÍTULOS OBTIDOS NO EXTERIOR A Pó-R Pq Pó-Gçã PROPESP, públc p chc, REABERTURA cb pc Rchc Dpl c b x c b P N.º 0746/2016-GR/UFAM. PROPESP vlg çõ p c

Leia mais

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM EAD: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍDIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOCENTE PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE 2 PROUÇÃO AUIOVISUAL EM EA: AUTORIA ENQUANTO SUBSÍIO gpara A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO OCENTE Slv BA Abl 2013 g -NTE/IAT/SEC/BA-7@gl.

Leia mais

Classificação Periódica dos Elementos

Classificação Periódica dos Elementos Classificação Periódica dos Elementos 1 2 3 1 Massa atômica relativa. A incerteza no último dígito é 1, exceto quando indicado entre parênteses. Os valores com * referemse Número Atômico 18 ao isótopo

Leia mais

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA

PROJETOHORTAEMCASA. Manualdo. Apoio. Realização CDHU PREFEITUR A DE SÃO PAULO VERDE E MEIO AMBIENTE. Instituto GEA M RJETHRTAEMCAA CM LANTAR E CLHER ALIMENT EM CAA 201 A Rzçã Ch Dvv Hb Ub CDHU I GEA é b REFEITUR A DE Ã AUL VERDE E MEI AMBIENTE FhTé Ebçã Tx Agô Jé Lz Ch T Nh Rh Rvã A M Dg Lz Egá j Nh Rh Rq L R Rf Tv

Leia mais

REGULAMENTO DAS PROVAS OFICIAIS FEDERATIVAS

REGULAMENTO DAS PROVAS OFICIAIS FEDERATIVAS REGULAMENTO DAS PROVAS OFICIAIS FEDERATIVAS ÉPOCA 2013-2014 FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL !"#! $%&"% '! % ( )* % +, -- )*!"% % -. /0 1% 2 333-4 /0 1% 2 % -5 )*!"% 6 %%7-8 9 : 9 97 2 % ' )*!"% *9.

Leia mais

Uma publicação que é referência no setor

Uma publicação que é referência no setor ublic qu é rfrêci Vlt r rfiii ii frcêuc, viári, c, bitclgi, litíci, quíic fi, quit hitlr, i vi qu cl cti é u xigêci, rvit Cl Cti fc luçõ tclógic r rli brilir. C iibui irigi, ublic g rtt ghri ut, r Quli,

Leia mais

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I

1 3Centrs e PP esq is II DD C n MM n Astr l i Astri C h i n Re. C h e H n g K n g F i n l n i I n i F rn 0 4 C n I n n si Al e m n h E st s U n i s I 1 3Mr P e re s, R e s e r h D i re t r I D C B rs i l Br 0 0metr Cis e Bn L rg n Brsil, 2005-201 0 R e s l t s P ri m e i r T ri m e s t re e 2 0 0 7 Prer r Prer r Met e Bn Lrg em 2 0 1 0 n Brs i l : 10

Leia mais

'!"( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, ".6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # )

'!( )*+%, ( -. ) #) 01)0) 2! ' 3.!1(,,, .6 )) -2 7! 6))  ) 6 #$ ))! 6) 8 9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) !" #$%&& #% 1 !"# $%& '!"( )*+%, ( -. ) #) /)01 01)0) 2! ' 3.!1(,,, " 44425"2.6 )) -2 7! 6)) " ) 6 #$ ))!" 6) 4442$ ))2 8 "9 :# $ ( -;!: (2. ) # ) 44425"2 ))!)) 2() )! ()?"?@! A ))B " > - > )A! 2CDE)

Leia mais

GLOSSÁRIO PREV PEPSICO

GLOSSÁRIO PREV PEPSICO GLOSSÁRIO PREV PEPSICO A T A A ABRAPP Aã Aã I Aí I R ANAPAR A A M A A A Lí Aá S C é ç í ê çõ 13ª í ã. Açã B E F Pê P. Cí ê, ã ê. V Cê Aã P ( á). N í, - I R P Fí (IRPF), S R F, à í á, ( 11.053 2004), çã.

Leia mais

A N E X O P L A N O M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O 2 0 1 5 2024

A N E X O P L A N O M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O 2 0 1 5 2024 E S T A D O D E S A N T A C A T A R I N A P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E M A J O R V I E I R A S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E E D U C A Ç Ã O, C U L T U R A E D E S P O R T O C N

Leia mais

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E J A R D I M N Ú C L E O D E C O M P R A S E L I C I T A Ç Ã O A U T O R I Z A Ç Ã O P A R A R E A L I Z A Ç Ã O D E C E R T A M E L I C I T A T Ó R I O M O D A L I D A D E P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 027/ 2

Leia mais

$ " ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*"53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3 .?*9E=;F;#F=#<! 4 3 C43 3%;3#%<=30.!

$  ( % . &/0.1 (+ 2 / */ & 4*53 7==78&9 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!43 .?*9E=;F;#F=#<<F#FE 3& &>! 4 3 C43 3%;3#%<=30.! ! " $ " %!' ( % )*!+ %),-+. /0.1 (+ 2 / */ 2-3-2 4*"53 7==789 +! :% 5 333A 3B4 3 >! % :3 (C!4"3

Leia mais

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011)

Resenhas. VIII Inverno HARDCORE. August BURNS Red Leveler (2011) SURVIVE TRINO. Evora (2009) Destroy And Revolutionize (2011) l E f fl. v g. g g vg l á bé çõ v gg l x. à O v. f à l h çõ ç B E g j f q q é fz D N v D v ç l. D h. G lg v z C g í lv fé f l f P à l R l. g j l fl Já - g. S gé g ç v -l fz fé ví g gg. L. v D. A bl g z

Leia mais

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos

Entidades autorizadas a exercer a atividade de transporte de doentes e respetivos veículos Tipo de entidade Rótulos de Linha 3101 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Aldreu 96-46-HD 37-36-XP 66-NX-49 75-IS-24 78-32-MM 3102 Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação De Amares 25-98-LI 03-88-QU

Leia mais

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de

Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Ministério da Cultura Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Departamento de Planejamento e Administração Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação!" !" $%& '( ) %) * +, - +./0/1/+10,++$.(2

Leia mais

7 * ": ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P " 7 "! M * : : # M

7 * : ) : : I* 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O* P  7 ! M * : : # M 7 ": ) : : I 5 6 7 < : # G I9 9 4 M N O P " 7 "! M : : # M # Q 7 97 8 ! # # I ) H3"K # : R : : 9 M ) # 9# Q ; : 9 : IM Q ; 9M O H8 7B3B K : 9 ) 4 4; 9 < : ) 9 # : M :!# ; : N : " 3 S T! S U # I T S # H3"K

Leia mais

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada.

Tratamento hidrófilo do permutador com produção e velocidade do ciclo de descongelamento melhorada. 05W APRESENTAÇÃO - CARATERÍSTICAS 04 SA CA/MCA SP/MSP MB/XB MC MD/XD XC Cbu -ã ã áu T hóf u uã g h M 2 gu áx ê u x -15 C A fu, u x u bx (DC-INVERTER -15ºC) Cfguã ub b z u u gé T G F ó uã é ã qu fã bóg

Leia mais

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora!

Não deu tempo. VL já tinha sumido no mundo. Uma coisa ninguém podia negar: VL sabia quando tinha feito algo errado. E quando era hora de dar o fora! Cítl 3 N ã ê hitói gt C t t it bih tiã. N v ã t fi t. O ã? É lh xli: t tã. C tv ih l b l g fi tl filht h vli l l i. Ei é vê vi? Cl filht ã b C filht ã g tã. M VL g. Q ig C i it hã. VL vih tá filht tbé

Leia mais

Tópicos Quem é é a a PP aa nn dd ui t t?? PP oo rr qq ue um CC aa bb ea men tt oo PP er ff oo rr ma nn cc e? dd e AA ll tt a a Qua ll ii dd aa dd e e PP aa nn dd ui t t NN et ww oo rr k k II nn ff rr aa

Leia mais

GUIA DE EMPREENDEDORISMO NA FLORESTA

GUIA DE EMPREENDEDORISMO NA FLORESTA h Té Ifçã: UIA MPRNORIMO NA LORTA Cçã: b : A v f P vv Pj ub âb Iv Cuá QUAL. Pj -f : Mb P vv: u: & x, L. (Chv) AIACT - Açã vv Ig A Cg Tâg (V R) gu - çã Açõ Ag T (V R) - Açã Pug (V R) ICNB -Pqu N P-ê (PNP)

Leia mais

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche. brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL çã U bíl N lb vl d l q q d f q ff d d d v lld q d l q v q x qd.tb q q lb.f q d.offd f q dl b d d x f d qbx q qq bl dl d b x d vl dl l q q q ll d v. N f dl d q q xd d blb f x f

Leia mais

! $&% '% "' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 / " ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',!

! $&% '% ' ' '# ' %, #! - ' # ' ' * '. % % ' , '%'# /%, 0! .!1! 2 /  ') # ' + 7*' # +!!! ''+,!'#.8.!&&%, 1 92 '. # ' '!4'',! "#$%% $&% '% "' ' '# '"''%(&%') '*'+&%'# ),'#+# ' %, # - ' # ' "%'''' ' * '. % % ', '%'# ''''') /%, 0.1 2 / " ') 33*&,% *"'",% '4'5&%64'' # ' + 7*' # + "*''''' 12''&% '''&")#'35 ''+,'#.8.&&%, 1 92 '. #

Leia mais

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique

sábado, 5 de março de 2016 Destaque Foto: Leandro Brito Sessão fofura Liz Muniz Casamento Sarah e Luis Henrique Em áb, 5 mç 2016 Dtqu Ft: Ln Bit Sã ffu Liz uniz Cmnt Sh Lui Hniqu OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 OGI GUAÇU, áb, 5 mç 2016 2 3 Sh LuiHniqu O mnt Sh hi Suz Lui Hniqu Bini Hnói fi liz n i 24 jni. Amig fmili fm

Leia mais

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673

INCLUSO. consulte RELÓGIO DIGITAL. Vinhedo Tel: 55 (19) 3886-3003 Daniela - (19) 3515-5673 ML E 9.9.235.582 O V - º37 - BL/MO/JUHO/2013 V E O O HOW-OOM EEL E M E OM.04 07 quím E LO.01 lu MELHO EÇO MEO OVE!!! M u MEO E EEU.02.08 MEE f EE ul l B Ep p qu m: m Vál 01 /m 3013 /julh 2013 LUO ul ELO

Leia mais

REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM No u s o d a c o mp e t ê n c i a p r e v i s t a al í n e a v ) d o n. º 1 d o ar t i g o 64º d o De c r e t o -Le i n. º 1

Leia mais

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010

P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 P R E G Ã O P R E S E N C I A L N 145/2010 D A T A D E A B E R T U R A : 2 9 d e d e z e m b r o d e 2 0 1 0 H O R Á R I O : 9:0 0 h o r a s L O C A L D A S E S S Ã O P Ú B L I C A: S a l a d a C P L/

Leia mais

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011

Estratégico. III Seminário de Planejamento. Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 Estratégico III Seminário de Planejamento Rio de Janeiro, 23 a 25 de fevereiro de 2011 G es tão Em pre sa rial O rie nta ção pa ra om erc ado Ino vaç ão et

Leia mais

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h

HORÁRIO DIA DE PROVA BLOQUEIO. 00h às 16h DETALHE BARRA DA TIJUCA SÃO CONRADO PRAINHA. Ás 08h 1/5 FHMNTOS D VIS POV D U D STD DT DI D POV GO Bi ft OPBN, IPNM,, GÁV, JD, HOTO, LTO D BO VIST, SÃO ONDO, OINH, VIDIGL, B D TIJU, IO, GUTIB JOÁ 00h à 16h LGND DO MP MSULINO THO INTDITDO P O TÁFGO GL Á

Leia mais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais

Rita Alexandra Manso Araújo. As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde. Universidade do Minho Instituto de Ciências Sociais Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde UMinho 2012 Rita Alexandra Manso Araújo As relações negociais entre jornalistas e fontes: o caso da Saúde Universidade

Leia mais

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7.

121,8 127,6 126,9 131,3. Sb Te I Xe 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 39,9 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83, Ga Ge As Se Br Kr. In Sn 114,8 118,7. PRVA DE QUÍMICA º 2º 3º 4º 5º 6º 7º TABELA PERIÓDICA DS ELEMENTS (IA),0 3 Li 6,9 Na 23,0 9 K 39, 2 (IIA) 4 Be 9,0 2 Mg 24,3 3 (III B) 4 5 6 7 8 9 0 2 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ca Sc Ti V Cr Mn Fe

Leia mais

H C. H nh 7.1. C Άc c vn ca c th

H C. H nh 7.1. C Άc c vn ca c th Chng 2. H c 32 H C Mc ti Ίu hc tp: Bit c phn loi v c Άc phn ca c vn. Nh c t nh c bn ca c l s co c, n Ίn c gi ²p cho c th c th hot ng c nh vn ng c th v c Άc tng kh Άc. C c chia l m ba loi l : - C tim, -

Leia mais

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA SOCIAL

INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISA SOCIAL ! #$ % &' () ) *%"++, -. /. 0 1 2 3 ' %1 5 - % (0 6 7 0 8 9 % 8 ) 0 1 ' 8-9:;1 % 09: . '?/ %

Leia mais

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619

CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 CONTROLE AVES DE VENDA EXPOSIÇÃO 2014 CRIADOR TELEFONE GAIOLA ANEL SEXO NOMENCLATURA VALOR OBS ORLANDO NASCIMENTO- 21 98825-5609/96739-8619 1 IB-105-40-13 FM CN OP AM MF IN 100,00 BANCO: 2 BB-3992-44-11

Leia mais

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O

PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O PATR IMÔNIO PALEONTOLÓG IC O O s depós itos fos s ilíferos, o s s ítios paleontológ icos (paleobiológicos ou fossilíferos) e o s fós s eis q u e a p r e s e n ta m valores científico, educativo o u cultural

Leia mais

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito

O (doce) lanche DA criança brasileira. Um retrato inédito O (d) l ç bl U éd É VITL é d df d pí vl b à ldd fl à dçã à dç f. Ml bé à dçã. N x f q d pó d : d bdd ç. O ú ã dd fl pl d jv dl d p. Já çã q d d d pplçã ql x. Tl ldd x çã d pf d úd d v d p d dd d. p d dd

Leia mais

aparelhos domésticos duchas e chuveiros elétricos duo shower quadra linha duo shower quadra nova linha lançamento ducha e chuveiro em um só produto

aparelhos domésticos duchas e chuveiros elétricos duo shower quadra linha duo shower quadra nova linha lançamento ducha e chuveiro em um só produto lh déic dch chvi léic v lih d hw qd Chvi gd lhd i cf bh DU CH d Dch ág diçã djd A- j cc clh çã d bh Dch chvi x cl iv l dch chvi ó d d hw qd b lôica diiiv glg d icliçã l q l ci Diívl 127V~/5500W 220V~/7500W

Leia mais

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça,

Quem são? Um refugiado é toda pessoa que devido a temores de ser perseguida por motivos de raça, g u f R d Qum ã? Um fugd é td p qu dvd tm d pgud p mtv d ç, lgã, ncnldd, p ptnc dtmnd gup cl p u pnõ plítc, ncnt f d pí d u ncnldd nã p u nã qu c à ptçã d tl pí. Ou qu, ccnd d ncnldd tnd f d pí nd tv u

Leia mais

A ESTRADA E A PAISAGEM: COMO A ANTROPIZAÇÃO ATUA SOBRE O RELEVO (UM ENSAIO DE GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL)

A ESTRADA E A PAISAGEM: COMO A ANTROPIZAÇÃO ATUA SOBRE O RELEVO (UM ENSAIO DE GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL) A ESTRADA E A PAISAGEM: COMO A ANTROPIZAÇÃO ATUA SOBRE O RELEVO (UM ENSAIO DE GEOMORFOLOGIA AMBIENTAL) Aô C Rb Aúj Jú Pgm Eã T Gg UFPA AGB-Bém j_bz@hm.m Eêvã Jé Sv Bb Pq vbb@yh.m.b 1 - INTRODUÇÃO O ém

Leia mais

TIU CHUN VIT NAM TCVN AMONIAC LNG TNG HP Ly mu Liquid synthet c amoniac Sampling

TIU CHUN VIT NAM TCVN AMONIAC LNG TNG HP Ly mu Liquid synthet c amoniac Sampling TIU CHUN VIT NAM TCVN 2614-1993 x іt ln 1. So t AMONIAC LNG TNG HP Ly mu Liquid synthet c amoniac Sampling Ti u chun n єy qui nh c c dng, thit b, v є tr nh t ly mu th nghim ( mu th ) amoniac lng tng hp

Leia mais

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««=======================

EM NOME DO PAI ====================== j ˆ«. ˆ««======================= œ» EM NOME O PI Trnscçã Isbel rc Ver Snts Pe. Jãzinh Bm & # #6 8 j. j... Œ. ll { l l l l n me d Pi e d Fi lh ed_es & #. 2. #. _. _ j.. Œ. Œ l l l j {.. l. pí t Sn t_ mém Sn t_ mém LÓRI O PI Trnscçã Isbel

Leia mais

S is t e m a O p e r a c io n a l H a ik u

S is t e m a O p e r a c io n a l H a ik u OPERATING SYSTEM S is t e m a O p e r a c io n a l H a ik u U m s is t e m a o p e r a c io n a l v o l t a d o a o u s u á r io Bruno Albuquerque XXX Congresso da SBC - Workshop de Sistemas Operacionais

Leia mais

"# # $ % & ' (' ) * + ', -#(

# # $ % & ' (' ) * + ', -#( WinPto v9.0 ! "# # $ % & ' (' ) * + ', -#( -#". / 0 00 1 02 " '3' 0 ' 0 "# 3 4 ' 2 1 2 & ( 5 64 7 8 95 14 8 4:5 5 '; < 9 50 "#! 5 4 5* $%( 5 & ( (&=9 0 1/ < 9 2 4: > 64 " 4 (" * 9? @ *5 @ ; ) *5 $.% 4

Leia mais

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350)

SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) SITUAÇÃO DE REVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA OS MANUAIS ELABORADOS OU TRADUZIDOS PELA HELIBRAS (SRD 350) NOTAS IMPORTANTES 1. Documento atualizado mensalmente com o objetivo de ser o referencial do

Leia mais

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem

Quadro de conteúdos. Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano. Lição 1 As crianças e os lugares onde vivem Quadro de conteúdos Eu Gosto M@is Integrado 1 o ano Língua Portuguesa Matemática História Geografia Ciências Naturais Arte Inglês ABC da passarinhada O alfabeto Quantidade A ideia de quantidade Eu, criança

Leia mais

Diretor Executivo Márcio Augusto Magalhães. Diretor Departamento de Administração Márcio Wamilton Magalhães. Diretor de Operações Adriano de Magalhães

Diretor Executivo Márcio Augusto Magalhães. Diretor Departamento de Administração Márcio Wamilton Magalhães. Diretor de Operações Adriano de Magalhães Diretor Executivo Márcio Augusto Magalhães Diretor Departamento de Administração Márcio Wamilton Magalhães Diretor de Operações Adriano de Magalhães Manual de Abastecimento de Água pág. 2 !"!#$$ %"&'()*%+,%-%+,%./&01

Leia mais

! " ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$

!  ! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ xfghdfgh!" # ! " $$! % #! $% & % '() *$! +, ) *$-.) +,) */ 0 *$+1).-+,) */2.+%3 4 5 ) ' & -))) 6 *$ 7 5 8*$ &! '! -! 95,()!! +)- *$ - :! ' ')!0 ') );!4 ' -! ',*$!7 < )) 6 +=!>? @ ) *$!)2 3 ) - :! -), "

Leia mais

$%&'( !"#$%&"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(

$%&'( !#$%&'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''( !""# $%&(!"#$%&"( ) * +, )), )-. + #+ /0 )1/ $ 2 34 +)) )(. 5! 6 +)- -7 ), -)".8 )9 -- )0-1)0 -(-: -;" < =-) 1"##!>.!$>"#?7##-- 1) +-- 1- @ # -( 11. A.B.C-; o "..$$>!... 26 o ". / B.C... 26 (.!"77""."D."E!"-0.".>$7&"1:

Leia mais

(Complemento aos acetatos da disciplina de Dinâmica de Estruturas, capítulos 3 e 4 disponiveis na web)

(Complemento aos acetatos da disciplina de Dinâmica de Estruturas, capítulos 3 e 4 disponiveis na web) ENGENHARIA IVIL MEÂNIA II º ANO / º SEMESTRE /3 Pf. Jã Mind Gd (DE MOVIMENTO VIBRATÓRIO DE SISTEMAS DISRETOS DE G.L. (ln d diilin d Dinâi d E, íl 3 4 dinivi n b Indçã Ed d vin vibói d i di j i q vin izd

Leia mais

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e

faz toda diferença em sua dieta. Escolha seu prato principal e Há i d 10 n, COMABEM - Rfiçõ Ditétic - v tund pciliznd n fncint d fiçõ fc cngld, ppd d ni udávl. Aqui, vcê ncnt vái pçõ c bix t clóic vind duçã d p, lh d qulidd d vid qund ptd d lgu ptlgi, nutnçã d p c

Leia mais

Sobre a obra: Sobre nós:

Sobre a obra: Sobre nós: Sobre a obra: A presente obra é disponibilizada pela equipe do ebook espírita com o objetivo de oferecer conteúdo para uso parcial em pesquisas e estudos, bem como o simples teste da qualidade da obra,

Leia mais

_ %, %- "% "*'&"7,% +(,$I2"( &% K*4,% #%!#% #% $" %! *"*4%!#%,&,!D,%34(,$%%!%$'#%"!"%!")"&!%"! 34(,$%!

_ %, %- % *'&7,% +(,$I2( &% K*4,% #%!#% #% $ %! **4%!#%,&,!D,%34(,$%%!%$'#%!%!)&!%! 34(,$%! ! ""#$%&# "#'(%)*'+%* _ %, %- $!" #" $%&!'( )%*'(# +"( %&%(#%, -"(#%!#%.-$"$#"/',!+$"(!#"*'&"01%#%!!"2,#%"!+34(,$%!"!#',!#"2"1%!",&$('5#!%'"6$('5#!#% "%"*'&"7,%$%&!%&"#,!+%!%&%,8%9:,&$,!%";

Leia mais

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira

ano Literatura, Leitura e Reflexão m e s t re O dia do benquerer José Ricardo Moreira S 1- Litt, Lit Rflxã 2- t O i bq Jé Ri Mi 1 Cpítl D pi q gt t, l té q é b lgl. Algé h q ã? Etã p: ã f l, é q vê ii h tt iç vz? E ã vl fl ft ivái, pi iç lá pi q bl b. Até vê, q tbé t q vlt p. T p big, é

Leia mais

! " #! $! %! " & ' ( )!! " * + " *, %

!  #! $! %!  & ' ( )!!  * +  *, % ! " #! $! % "! &' ( )!! " * + " *, % ! " # $ %!"#$%#&'()%#*&+ *', #%!-").%",')/&%001 #2% '.32"!'.)%#%2'%%4"'&)'#.)* *.'*#' 2)%#&"'&)' *'!&%5'/65*#'& &*#78% 2*5#%#2)'29:* #;!')*

Leia mais

Diretor Executivo Márcio Augusto Magalhães. Diretor Departamento de Administração Márcio Wamilton Magalhães. Diretor de Operações Adriano de Magalhães

Diretor Executivo Márcio Augusto Magalhães. Diretor Departamento de Administração Márcio Wamilton Magalhães. Diretor de Operações Adriano de Magalhães Diretor Executivo Márcio Augusto Magalhães Diretor Departamento de Administração Márcio Wamilton Magalhães Diretor de Operações Adriano de Magalhães Manual de Saneamento pág. 2 !"#"$%% &#'()*+&,-&.&,-&/0'12

Leia mais

TEMA 1 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. Filipa, 12 anos

TEMA 1 2º/3º ciclo. A LIndo de perguntas. Filipa, 12 anos 2º/3º ciclo O Ã Ç A T N E M A LIndo d pgunt u u ni u i ct n u Exit co? d d dit, d á l tção, f n ão p t t N n nci li ê f p tnt o p i hábito i g ê t d indic udávl. o ã ç t n d li Filip, 12 no lid 1 EguNntTAÇÃO

Leia mais

Minha vida está mudando.

Minha vida está mudando. U jt v vv. Mh v tá. Q á, z, t Q. 11 h t M é Alc b h l t g, c FLR DA IDAD. t ql. c l, ã, q é pcólg c z. l íc f tã é ã cêc Sb, t l t c é É, t, t b. h c M. g c p lh! t q h c Pq t, tbé c t j, q é, bc, á c.

Leia mais

O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U. A n t o n i o P a i m

O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U. A n t o n i o P a i m 1 O S I S T E M A P R O P O R C I O N A L N O N O V O Q U A D R O P O L Í T I C O E U R O P E U S U M Á R I O A n t o n i o P a i m I n t r o d u ç ã o 1. S i s t e m a p ro p o r c i o n a l n a E u r

Leia mais

Siemens AG 2009 SIRIUS SENTRON SIVACON. Catálogo LV 90 2009. Baixa Tensão Corte, protecção e comando. Answers for industry.

Siemens AG 2009 SIRIUS SENTRON SIVACON. Catálogo LV 90 2009. Baixa Tensão Corte, protecção e comando. Answers for industry. SIRIUS SENTRON SIVACON Catálogo LV 90 2009 Baixa Tensão Corte, protecção e comando Answers for industry. Interruptores de corte em carga, sistemas de barramentos SENTRON 8US Introdução Tipo 3NP 1 3K 3NJ4

Leia mais

!"!#""" MESTRADO EM TEOLOGIA. Área de Concentração: Religião e Educação ()*+,-#""./

!!# MESTRADO EM TEOLOGIA. Área de Concentração: Religião e Educação ()*+,-#./ !"!#""" $%&&' MESTRADO EM TEOLOGIA Área de Concentração: Religião e Educação ()*+,-#""./ 0!"!#""" 1223445, 26,),7)2 8 9:;28 87767 26,;2

Leia mais

Gabarito - Química - Grupo A

Gabarito - Química - Grupo A 1 a QUESTÃO: (1,5 ponto) Avaliador Revisor A estrutura dos compostos orgânicos começou a ser desvendada nos meados do séc. XIX, com os estudos de ouper e Kekulé, referentes ao comportamento químico do

Leia mais

O PROGRESSO. Gaeco deflagra Operação Fantoche na área cultural O TEMPO LOTERIA. Incra inicia 300 despejos com força policial em MS

O PROGRESSO. Gaeco deflagra Operação Fantoche na área cultural O TEMPO LOTERIA. Incra inicia 300 despejos com força policial em MS SS çã d c dg çã c á c w ƒ ƒ ƒ ˆ ƒ ƒ Š ƒ Š w ƒ ƒ ƒ Œ Œ w Ž ƒ Œ Œ ƒ Œ w d š œ c c d c ç c S c d çã gá c c d d dd ç c d ã c d g íc d c dcç d d 5 d c d d éc g d d d d dd d c g ã d é d cd çã ç c g cc ã d ã

Leia mais

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar

Diversão e cultura para a gurizada - Nº de outubro de é dia de comemorar Dvã l z - Nº 79-13 2013 AL I C E P S E EDIÇÃO á v ç é Pí, 13 2013.l.. 2 O f F çã jl O h çã E G Pv 15 Ró T C Cç f h ô çã ê lç l. Jé Alx Slv Jú, 8, E.M.E.F. Jã XXIII, Al Nv f v 7 8. Gl L, 10, GEO Tú, Jã

Leia mais

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA

MÓDULO 6 MATRIZ DA PROVA ESCOLA SECUNDÁRIA FERREIRA DIAS AGUALVA - SINTRA FÍSICA E QUÍMICA A (11º ANO) Programa iniciado 2016/2017 TIPO DE PROVA: ESCRITA DURAÇÃO: 90 minutos Cursos Científico - Humanísticos de Ciências e Tecnologias

Leia mais

Código G R$ 51,99 ICMS

Código G R$ 51,99 ICMS f O V - º37 - MO/JUHO/JULHO/2013 MEO 2013 Vh v E ( ul) 01 04 m x ul/ Há: 14h à 21h 15 18 m ul/ Há: 13h à 20h QUÍMEO L - Ml Quml - p 0-100 mm; - Lu 0,01 mm; - 0,02mm; - 3 õ: - lg/lg, - mm/plg, - z; - u

Leia mais

IMPORTAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAS

IMPORTAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAS IMPORTAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAS 1. Objetivo: 1. Esta rotina permite importar para o banco de dados do ibisoft Empresa o cadastro de pessoas gerado por outro aplicativo. 2. O cadastro de pessoas pode

Leia mais

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março

Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março. Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO EXAME NACIONAL DO ENSINO SECUNDÁRIO Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março Prova Escrita de Física e Química A Prova Escrita

Leia mais

GONDOLAR SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA.

GONDOLAR SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA. Insolvência de GONDOLAR SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, LDA. Relatório (artigo 155º do C.I.R.E.) I Identificação do Devedor GONDOLAR Sociedade Imobiliária, Lda., com sede na Rua Nossa Senhora dos Remédios, 780,

Leia mais